You are on page 1of 63

SKAKAVAC 2.

0
SKAKAVAC 2.6

SKAKAVAC 2.6 - AĐNA

S ADRŽ AJ :

ZA NOVU LJUBAV

O NIČEMU
EZOTERIČNA MASONERIJA
O TOME ŠTA JE ISTINA

LUNA JE MLADA
DUŠO OKEANA
BEZIMENA

SHVATANJE I DOŽIVLJAJ DRVETA ŽIVOTA KROZ VREME


MAGOVI EONA
LIBER I VEL MAGI SA KRATKIM KOMENTARIMA
REČI STEPENA A.'.A.'.
MOZAIK MEROVINGIAN
DRUŠTVO ZVEZDE I ZMIJE - S.'.S.'.S.'.

PJESMA ZA PALOG ANĐELA

S er ijal - 2. Br o j 6. P r iv atn o elek tro n sk o izd an je.


S v i tek stov i su  v lasn ištv o au to r a.
2.feb r u ar 2009. e.v .

1
SKAKAVAC 2.6

ZA NOVU LJUBAV
Lu

I.

posvuda po namještaju razbacane vise


riđe lijane moje kose
mala vudu gnijezda
zamršena klupka skrivenih želja
ostavljam ih kao zmija staru kožu
ostavljam ih tebi kao šapćuće tragove moje prošlosti
koja je stvorila Sjenku
nadam se da ćeš uspjeti prepoznati, razumjeti i utišati
tu mračnu personu, jednom kad izađe na pozornicu
drame života
ona sada spava skrivena u osinjim gnijezdima
crvene vudu kose
u neosvjetljenim podzemnim labirintima
kamo nestaju sva teška, pretjerana lica
uvijek dijelom nespoznata poput još nedešifriranog hijeroglifa
izvlačim ju iz svog šešira trikova prema potrebi
jer ona je anti-junak za nečiste duše
tako potrebita u paklenom svijetu iluzija
ona je (auto)ironična heroina iz stripova
znat ću da me stvarno voliš ako je se nećeš bojati
znat ću da me duboko voliš ako ćeš ju prepoznati kao
ono što ona stvarno jest
znat ću da me istinski voliš ako ćeš i nju u meni voljeti

II.

tebi sada dolazim kao Leptirica


znaj da odavno već nisam
od sebe i svijeta skrivena gusjenica
sada ne samo da stojim u jasnom, čistom Svjetlu
već sam i dio Njega
svijetlim iznutra
mislim da tvoj mrak to neće moći podnijeti
mislim da će tvoj mrak morati spakirati svoje kofere
i preseliti se negdje drugdje na neko vrijeme
pošalji ga u južnije krajeve
da ozdravi na suncu
i onda se ponovo vrati u tebe
u novom obliku, s novim snažnim plućima
i novom protutežom

ja ću biti tvoja oluja a ti moja grmljavina


mi jedno drugo trebamo na tako savršen
prirodan način
kao monsieur Elektricitet i madmoiselle Magnetizam
ti ćeš biti moj bog a ja tvoja boginja
naša ljubav bit će mistična ljubav Svemira

uđimo čisti, samostvoreni, bez uvjetovanog utega prošlosti


u ovaj pulsirajući Ocean Svjetlosti

2
SKAKAVAC 2.6

O NIČEMU
FR. I.M.A.D. LVX

Čemu bi mogla da posluži ova rasprava o ničemu? Verovatno bi neki odgovorili: ’Ničemu!’. Upravo taj
odgovor je onaj koji nam treba. Da li nešto služi nečemu, i da li analogno ništa služi ničemu? Šta je ništa, i šta
je to što ničemu ne služi? Tačnije, da li nešto može nastati iz ničega? Ako je to nešto večno i nikada nije nastalo
iz nečega, odkud ono tu? Ili pak, zašto bi to ništa napravilo uslugu nečemu da uopšte postane nešto?

Radi zanimljivosti postavimo jedno još čudnije pitanje, da li ništa može služiti nečemu? Šta je starije
kokoška ili jaje? Bilo da pretpostavimo jedno ili drugo nailazimo na poteškoće koje se teško prevazilaze ovako
direktnim udarom na ovo pitanje. Ako pokažemo da ništa može služiti nečemu, verujem da smo pokazali da je
to ništa onda ipak nešto, a ne ništa.

I evo kako ćemo to dokazati. Pre toga 'ajde da definišemo to ništa i nešto. Ništa je ovde jednostavno i
vulgarno odsustvo nečega, ’sveodsustvo’, ono je samo po sebi nešto što je nezamislivo da postoji na način na
koji to nešto postoji. Ovo je bilo lako, a šta ćemo sa onim što postoji? Kako je ono što je nešto, uopšte nešto?
Šta ga to čini takvim, je pogrešno pitanje, jer bi dobili karakteristike nečega do čega bi smo prvo morali da
dođemo, pa tek onda da ga okarakterišemo. U suprotnom kupujemo mačku u džaku.

To nešto je nešto što postoji na drugačiji način od ničega, uslovno rečeno. To nešto i ništa očigledno
imaju zasebne dimenzije postojanja i ne ravnaju se po kvantitetu. Ako to ništa uopšte može biti mišljeno ono se
mora odnositi na nešto, na nešto što ili je emanacija ili suština. To ćemo dokazati pokazujući moguću
kontradiktornost unutar samog ništavila, ako to dokažemo, onda smo dokazali da je ono emanacija nekog
zakona u svemiru, tj. istina.

Ako kao primer za paradoks uzmemo skupove, i manji skup u okviru nekog većeg skupa nazovemo
Nešto, a onaj drugi Ništa, (ne i obrnuto) dobijamo da iz aspekta bilo kojeg od skupova ovaj drugi tu nepripada.
Šta bi bila sinteza? Verovatno treći skup čiji su Ništa i Nešto podskupovi. Ovaj najveći skup nije unija
podskupova, već zapravo novi skup. Ovo nije Nešto, jer bi onda nastala dilema odakle ono uopšte tu, već
Ništavilo koje ovde nije ono ’sveodsustvo’, već nešto blisko matematičkoj apsolutnoj nuli. Ako taj skup uopšte
može da postoji on ne može postojati na način na koji postoji njegov podskup Ništa, već on mora biti Ništavilo
koje poništava dve nepostojeće suprotnosti, iz toga nastaje tačka, koja nema ni delove, ni veličinu, jedino
položaj. Imamo dakle nešto i duplo ništa.

Besmisao koji obesmišljava dve suprotnosti rađa upravo mogućnost smisla. Baš kao što ova rasprava o
ničemu ipak služi nečemu. Kada bi se zapitali da li je prva kokoška nastala iz jajeta, odgovor ne bi bio ni u
kokoški ni u jajetu, već u ničemu.

3
SKAKAVAC 2.6

EZOTERIČNA MASONERIJA
Br.N.K.D.

Drevni, Prihvaćeni i Ezoterični Slobodni Zidari konstituisani su na osnovu povelje Velikog Orijenta 14.
maja 1928. godine. Pedesetak godina kasnije, 17. novembra 1976, uspostavljena je Suverena i Nezavisna
Velika Loža Drevnih, Prihvaćenih i Ezoteričnih Slobodnih Zidara kao samostalno i nezavisno masonsko telo. Ova
odluka ratifikovana je u Vašingtonu 22. juna 1977. i tada je ustanovljena Međunarodna, Suverena i Nezavisna
Velika Loža Drevnih, Prihvaćenih i Ezoteričnih Slobodnih Zidara. Tada je uspostavljena i Akacija Loža br. 1 kao
prva Loža Majstora Masona pod novom jurisdikcijom. Velika Loža dobila je virtuelni oblik na konvokaciji 17.
novembra 1992.

Šta su ustvari Drevni, Prihvaćeni i Ezoterični Slobodni Zidari?

Njihova misija je da predstave drevna i ezoterična učenja Slobodnog Zidarstva savremenom čoveku. U
tom cilju, njihova vrata otvorena su punoletnim ženama i muškarcima bez obzira na rasu, religiju, ideološka
shvatanja ili filozofska uverenja. Zajedničkim radom u Loži ili individualno, oni se bude, razvijaju i žive punim,
kreativnim i nadahnutim životom.

Ezoterično Masonstvo vidi sebe na izvestan način različitim od spekulativnog Slobodnog Zidarstva koje
je rasprostranjenije i uobičajenije svuda u svetu. Razlike se odnose pre svega na obim i dubinu učenja koje se
prenosi. Dok spekulativna Masonerija svoj rad zasniva pretežno na moralnom usavršavanju, Ezoterični Masoni,
k ako i samo ime kaže, bivaju naučeni i dubljim aspektima stvarnosti, kako u mikro tako i makro kosmosu.
Alegorije i simboli su objašnjeni tako da bude ljudski duh u potpunosti, pa on postaje nosač i voditelj razvoja
onih koji se odluče da krenu ovim putem.

Ezoterično Masonstvo se u nekim bitnim detaljima razlikuje od spekulativnog Masonstva. Već na


početku ste mogli da vidite kako su vrata otvorena i ženama, što je retko u spekulativ nom Slobodnom
Zidarstvu, i praktikuje se uglavnom u Ložama koje su pod jurisdikcijom ili u vezi sa Velikim Orijentom
Francuske. Rituali inicijacija su drugačije koncipirani, sa manjim brojem službenika ili oficira, a neki delovi
inicijacijskih rituala preporučeni su kao individualna praksa onima koji su ih već prošli. Individualni rad je inače
favorizovan kao oblik prakse i od Ezoteričnih Masona se očekuje da u skladu sa svojim razumevanjem i
napredovanjem sve više vremena uključju u svoje Veliko Delo. To ne znači neprestano prisustvovanje Ložinim
sastancima, naprotiv, probudjenje podrazumeva svesni rad na sebi u svakodnevnim okolnostima.

Kao i spekulativno Slobodno Zidarstvo, i Ezoterična Masonerija počiva na radu Plave Lože, što znači da
su kandidati uvedeni i inicirani kroz stepenove Učenika, Pomoćnika i Majstora Masona na početku svog
putovanja. Iza Plave Lože, onima koji su zainteresovani, otvara se mogućnost izbora i inicijacije u Škotski

4
SKAKAVAC 2.6

obred, Jork obred ili Memfis-Mizraim. Svaki od ovih obreda radi u skladu sa odgovarajućom konstitucijom i pod
vođstvom sopstvenih upravnih tela.

Zbog razlike u inicijacijskim ritualima, zbog toga što se iniciraju žene i još nekih drugih razlika,
spekulativna Masonerija ne prepoznaje Ezoterične Masone kao regularne i ne dozvoljava pristup Ezoteričnim
Masonima u svoje Lože. Budući drugačijeg razumevanja i duhovnih principa, Ezoterični Masoni ne primenjuju
isto pravilo u svom Radu i ne prave smetnje Braći iz drugih objedijencija ni na kakav način, otvarajući im sv oje
Lože i priznajući im inicijacije i stepenove ako mogu da ih dokažu na propisani način. U Sjedinjenim Državama,
gde je Ezoterično Masonstvo razvijeno, dozvoljeno je dvojno i paralelno članstvo u oba vida Masonerije, sa
garantovanom diskrecijom onim spekulativnim Masonima koji bi zbog toga mogli da imaju neprilika u svojim
Ložama.

U našim krajevima, razvitak Drevnih, Prihvaćenih i Ezoteričnih Slobodnih Zidara očekuje se u skorijoj
budućnosti.

5
SKAKAVAC 2.6

O TOME ŠTA JE ISTINA


FR. I.M.A.D. LVX

“Istina nije relativna, relativno je samo verovanje u nju”. Šta ovo znači? Zašto govorimo baš to da nije
relativna? Jer postoji duboko uverenje kod većine ljudi da je istina ponekad saznatljiva, ponekad ne, da je
nestalna; nekada čak ona ne mora ni da postoji, nekada ona nije bitna, a nekada je bitna i odlučujuća, ali kada
je nema čovek se prihvata nekih drugih zakonitosti koje postavlja na vrh svoje metafizičko-etičke hijerarhje. Da
li je ovo opravdano, da li istina postoji, ali zahteva određenu veštinu, pronicljivost ili uslove za spoznaju, ili ona
ne postoji takva kakva i predmet je čisto idealističkog shvatanja sveta i prosto jedan u nizu pojmova za
brainstorming!?

Nijedan od ovih odgovora nije tačan, ali nisu ni svi pogrešni; nijedan od ovih odgovora ne pogađa
suštinu istine kao takve, ali daje na uvid očigledne ’istine’ o mogućim shvatanjima nje same, i stoga ona to nije,
ali u svakoj prethodnoj izjavi stoji trunka istine, trunka dovoljno velika da posluži kao reklama ’pravoj’ istini. I
otuda mogućnost njihovog mišljenja. One mogu biti mišljene samo zato što se u njima nalazi delić istine. Samo
istinite stvari mogu biti mišljene, odnosno samo postojeće stvari. Sve što postoji je vredno mišljenja, pa čak i
samo mišljenje. Ovo je činjenica koja je dovela do razvoja mnogih nauka u doba slepe vere. Ova činjenica je
omogućila samu filozofiju. Sve stvari koje postoje mogu biti mišljene, jer su one po sebi istinite, bar svojim
delom. Ali apsolutno istinite stvari mogu biti samo van ove delimične manifestacije. Slično kao i kod Platonove
teorije ideja.

Najviša od svih ideja, ideja Dobra se ne nalazi u pojavnom svetu, već je moguće dosegnuti samo
noesisom, tj. dijalektikom. Ovde se ipak ne radi o tome. Već o pitanju koje zaista začuđuje čoveka, a to je kako
je uopšte moguće da postoje dve kontradiktorne istine o jednoj stvari? Tu je Zenon, zajedno sa logikom
pobedio. Istina je kako rekosmo jedna i nužno nekontradiktorna, ili filozofsko rečeno još i nekontigentna. Do
tog saznanja se ne može doći tek tako, ono mora biti utemeljeno onim što Parmenid naziva razumom. Ovde se
ne tvrdi ono što i Parmenid pokušava, a to je da je biće jedno, već da je istina jedna. Istina nije suštinski
imanentna, već transcedentalna. Njena emanacija u imanentno se odvija po određenom zakonu, i to zakonu
paradoksa.

Samo dublje promišljanje razotkriva drevnu činjenicu da je sve relativno, da može i ne mora biti, da je
sve kontigentno po svojoj suštinskoj odlici – postojanju. Kao što je Nils Bor rekao: ’Suprotnost od malih istina je
laž, a suprotnost od velikih istina je takođe istina.’ Kada je pomenuo velike istine verujem da je mislio upravo
na one metafizičke, suštinski jedinstvene istine. Paradoks je moguć zapravo samo iz sužene perspektive
posmatranja. Najveći dar ovoj informacionoj neobrazovanosti je upravo tehnologija, internet i sve brža
komunikacija koja polako razotkriva razne moguće ’nemogućnosti’. Razni su razlozi za subjektivnost.

Objektivne istine su subjektivno pardoksalne, subjektivne istine su objektivno nebitne. I baš zbog svoje
kontigentnosti koja je isplivala kao veliki logički problem u savremenoj epistemologiji, ’male’ istine su loše
premise za smislen zaključak. Istine koje se obznanjuju kao kontigentne, nisu beskorisne, one su regularna
emanacija ’većih’ istina, one su prav ilo. Paradoks je pravilo i to pravilo je kolevka emanacije. Onde gde se javlja
paradoks, javlja se i emanacija. Ona je dvojbena i ima svoje posebne zakonitosti i mogućnosti. Ona jeste i nije
u ključnom smislu te reči, ona može i ne mora biti. Ovde se javlja dvojnost, polaritet, krajnosti. Obe krajnosti
postoje, jer se međusobno ne ugrožavaju, ali njihova sredina nije ona koja treba da vodi, kako je Aristotel to
mislio, sreći, već uvidu u istinu koja se otkriva u ovom transcedentnom iskustvu. Istina sama po sebi nije
transcedentna, to je čovekov pojam za nešto ’prevazilazeće’, i nije osobina same istine, jer se ovde radi o
nečemu što u poređenju sa nama, prevazilazi nas same.

Istina se ne krije, bar ne više od čoveka koliko i od drugih bića. Ona je konstantno tu, ali veština
shvatanja transcedentnog je ključna za njeno upoznavanje.

6
SKAKAVAC 2.6

LUNA JE MLADA
Sr.SofiaPan

Luna je mlada
kao obećanje i kao nada
Luna je mlada
u umu sada
blagoslovena praznina vlada
Luna je
mlada
Staricom snenom
upućeni je i mudri zovu
Njen srp je barka
za Putovanja Tajna do Hada
Mlada je Luna
to juče-sutra biva baš SADA
dečače dragi
uhvati se za vrh njenoga čuna
i plovi tiho
To tajna je Struna
ona na volji tvog srca treperi
dečače mili
samo pruži ruku
- na domak Tajnoga si Grada
ova mlada je Luna
čudesni vodič do mesta
gde sni tvoja Kruna.

7
SKAKAVAC 2.6

DUŠO OKEANA
Sr.SofiaPan

pesma je za tebe
za tebe, Dušo Okeana, fiksirana za obalu kamene stene.
ta stena je Vreme
tvoj krst u kamenu na stazi Tau.
nema vatre, Dušo Okeana,
samo bezbrojni raznobojni talasi
zapljuskuju, preplavljuju, utapaju
rastapaju granice stenovitog žala.
hodi Putevima Lepote,
Dušo Okeana!
dvojnim i tajanstvenim, promenljivim ali Pokretačkim,
ne korak po korak, nego kap po kap
i već tope se slojevi najtvrđeg kamena
ljuska po ljuska, ostaješ čista Ti
- k akva si uvek i bila –
Iskro Sunčeva!
hodi istrajno Putevima Lepote.
(dok na primetiš da ribe tvojih dubina
zapravo zvezde su u spiralnom plesu Galaksija.)

p.s. pitaš gde je Volja i Ljubav pod njom?


u tebi što svaka si Kap i Korak
i sama Lepota i Put koji stvaraš
i riba u ribnjaku, moru, okeanu
i Ništa kad jednom odapneš
(jednu jedinu) svoju
Stelu
ka Jednom.

8
SKAKAVAC 2.6

BEZIMENA
Sr.SofiaPan

muzo,
ledena, daleka, okamenjena, sama;
rastvaračka, proždiruća, magličasta, sjajna!

muzo,
skrivena i tajna!

večna ljubavi!
bezvremeni cvete, u kamenu ružo.

muzo!
slavljena, duboka.
nedostižna? dostižna? Najviša! direktna.

i vlažna i tvrda, SVEVIDEĆEG OKA!

topla kao Sunce


hladna kao riba,
migoljiš se iz ruku,
bežiš u dubine,
srce mi se širi:
jurim ti visine.

Voljena, Voljena Muzo.

( poljupcima preglasnim da nečujnim


prokletu mrežu tkam –
beži! dublje, dublje!
Pustinjak nastavlja sam. )

9
SKAKAVAC 2.6

SHVATANJE I DOŽIVLJAJ DRVETA ŽIVOTA


KROZ VREME
Fr.Vulpis

Šema Drveta Života je kao što sam naziv kaže "šema" ipak ona predstavlja izvesnu stvarnu prirodnu
strukturu ustrojstva Univerzuma kako su to pojmili izvesni Mudraci i duhovni ljudi koji su svoje duhovne vidike
uspeli da prošire mimo čula i uma čovečijeg. U svom dubokom Razumevanju oni su sačinili "dvodimenzionalni"
pregled strukture Univerzuma koji su definisali terminom "drvo života" kako bi naznačili određene osobenosti.
Drvo Života, da skratimo priču, se sastoji od 10 sfera-stadijuma postojanja, kao i 22 grane-procesa koji
povezuju sve u "postojećem" Univerzumu.

Postoje mnogobrojna objašnjenja prirode Drveta Života i inteligentnom istraživaču ovih teorija nije
neophodno puno da bi sebi obezbedio solidnu podlogu za struktuiranje svojih shvatanja spram ovog kompleksa
drevnog Znanja.

Ono što nam je danas privuklo pažnju jeste jedna prirodna činjenica koja se prikazuje kao stvarno
stanje i jasna slika o evoluciji intelektualnog i duhovnog širenja ljudskog horizonta o poimanju svog odnosa sa
Univerzumom. To smo prikazali jednostavnim sledom ilustracija koje definišu stadijume tog razvoja čoveka kroz
vreme.

Nikako ne možemo da razmatramo koncepte mitoloških teorija o znanjima drugih civilizacija jer ne
postoje konkretne odrednice o sveukupnom stanju i egzistenciji tih (mogućih) "civilizacija - i pored toga što neki
Magovi ili Adepti mogu imati izvesna "sećanja" - ona u ovom momentu nisu relevantna pošto je zajednički
"geštalt" tj. kolektivna svest civilizacije vezana za trenutni ciklus postojanja "istorije".

Prvi stadijum daleke istorije ljudskog roda može se opisati animističkim ili prirodnim doživljajem Sveta u
kojem se živi. Kult prirode čini inicijalno obeležje ovog nivoa duhovnog i religioznog razvoja čovečanstva.
Najsiroviji koncepti kultova prirode i prirodnih elementalnih sila su ukorenjeni u ovim vremenima. Osim
najčvršćeg tla i prirode u okruženju čovek je jedino poimao "astralne" uticaje koji su dopirali iz nepojmljivih
visokih nadprirodnih, tj. "nebeskih" regija koje nisu odavale sliku reda već haosa i animalnosti, mnoštva sila
koje svaka za sebe deluju u svetu, uz mnoštva obličja koje su prodirala u um čoveka kroz snove i eventualne
uplive opijenosti prirodnim agensima ekspanzije uma. U svemu ovome nije postojala nikakva organizovanost
niti posvećenost i odanost, kao ni konceptualizacija religioznog shvatanja Univerzuma. Čovek i njegova uska
zajednica su delovali u najbližem okruženju, u prirodi, tj. u simbiozi sa elementalnim silama i svešću. Čovek je
stojao na tlu, živeo je u prirodi, a nad njim je bilo nebo. Nije postojala drugačija "slika" doživljaja svega.

***

10
SKAKAVAC 2.6

U izvesnom momentu, prepoznavanjem nekih prirodnih aspekata dolazi do razvoja smislenih i umnih
konceptualizacija ljudskog doživljaja sebe i svog sveta u nečemu što možemo nazvati Kultom boginje Majke,
samim tim i Matrijarhatom - gde je Univerzum shvatan kao Ženski princip davateljke života, u kojem je Žena
imala primarnu ulogu u svim aspektima života. Ovde se može primetiti izvestan akcenat ka lunarno-ženskim
kultovima koji su imali obeležja kako pasivnih aspekata odnosa univerzuma spram čoveka tako i prepoznavanje
da postoji "nešto" iznad tih sirovih sila koje drže svet u postojećem sklopu.

Može se primetiti, za to vreme karakteristično intenzivirana intuicija koja je naknadno imala za produkt
formiranje različitih oblika divinacije, tj. tumačenja suptilnih "poruka" u domenu znanja i poznavanja "viših"
uticaja.

***

Nasuprot prirodnim kultovima "Boginje" Majke počeo je da se razvija i Kult Boga Oca, a time i
Patrijarhat, sa akcentom na umu i intenziviranju inteligencije i razuma. Ovaj kult je umnogome doprineo
organizovanju zajednica u hijerarhijske strukture, plemena, naselja i gradove, koji su pak bili povezani
prihvatanjem čvršće poslušnosti i praćenjem autoriteta vođe - obično snažnijeg muškarca - koji se do svog
trona dokopao silom, a tumačeći to namerom viših sila da kroz njega deluju i vode narod.

***

11
SKAKAVAC 2.6

Sadejstvom polarnosti Muških i Ženskih Kultova došlo je do specifične fuzije te su nastajali Astralni
panteoni i mnogoboštvo projektovano u domenu pojedinih regiona, delova kontinenata koji su se širili putem
fizičkog dejstva na okolinu. Nepojmljivi izvor nije čak povezivan ni sa suncem.

Sada već formiran oblik religije proistekao je iz poimanja određene specifikacije i strukture sila koje
deluju kroz jasno prepoznatljive elemente koji čine univerzum. Zemlja je imala svoj domen, elementima su
vladale sile vatre, vode i vazduha, nebom su se kretala svetleća tela, a sve je bilo misteriozno povezano u moći
suptilnih fluida koji nisu mogli da se pojme već je njihovo postojanje bilo razumljeno, a ne doživljeno.

Panteoni "Bogova" su se jasno oformili u svakom okruženju i zajednici i svako je božanstvo, kao "viši"
princip skrivene promisli delovao na određene promene i na samu postojanost sveta.

***

U jednom momentu, uplivom iluminacije čoveka ili promišlju "Boga"/"Boginje" došlo se do poimanja da
je (ipak) Sunce na nebu ono što najsnažnije deluje i na prirodu i na čoveka, te je stoga uključen koncept
Najviše Svetlosti koja deluje i emituje se iz sjajeće kugle na nebu - Zvezde - Sunca.

Naravno zemlja je i dalje bila ravna i sve joj je bilo podređeno, ali Sunce je imalo najveću Moć dejstva
na površinu Zemlje. U ovim konceptima shvatanja Sunca kao najvišeg boga se formiraju ideje o tome da taj
"Bog" ima svoja tri pojavna obličja, da je taj Bog u stvari "Tro-Jedan" ili "Tri u Jednom".

12
SKAKAVAC 2.6

Ljudski um je sada već dovoljno evoluirao da postavi dosta kompleksnije tumačenje svog sveta i da
prenese svojim religioznim upravljačkim sistemima posebno Znanje koje je upravo koren "Gnosticizma" a
unutar njega i samog "Hrišćanstva".

Sada već mnoštvo religioznih panteona je počeo da sublimira izvesno Svetslosno obličje koje je
figuriralo nad celokupnom formom svakog od tih emanacija lokalnih religija, te je nakon upoređivanja došao čas
prepoznavanja da Jedna sila koja stoji iznad svake pojedinačne religije u stvari Jedna-te-ista sila tj. Jedan Bog.

To je bila Zora Monoteizma. U sjaju svetlosti shvaćeno je da Jedan Bog ima toliku Moć i domen da
upravlja mnoštvom svojim kompleksnim sistemom kojim je sačinio Univerzum.

Kako bi se obezbedila dominacija na Zemlji, kao i na Nebu, lično se bog emanirao i "rodio" kako bi ceo
Svet poveo ka sebi u to Jedno Svetlo Duha.

Kompleksni oblici društva nisu još uvek omogućavali potpuni upliv, ali je on ostvaren protokom
vremena i dejstvom triju "nižih" emanacija, ali uglavnom putem sile koja se ogledala u nametanju dominantnih
ideja dogme, obličja i života u religiji tog "jednog boga" koji je kroz dominantni korpus populacije došao do
izražaja nametanjem svoje volje i Znanja drugima, postavljajući svoje Zakone i odrednice koje su "vodile"
čovečanstvo..

***

Ovde se može primetiti da potpuno odvojeni religiozni sistemi zaista počivaju na mističnohj strukturi
koja prožima postojanje i sebe prikazuje na isti način čak i ljudima odvojenim enormnim distancama
kontinenata i okeana. Majanski vremenski model je precizno definisao energetske odrednice Drveta Života
spram "položaja" uticaja u odnosu na Sunce. Oni su Razumeli da "ono što je iznad" Sunca jeste Svetlo, a "ono
što je ispod" jeste u tami, definišući polarnost i pregib ravnoteže vremena u evolucijskom delovanju razvoja
Znanja o Univerzumu.

Za razliku od "Hrišćanskog" horizontalnog shvatanja polarnosti u smislu "dobra" i "zla" koji "postoje" u
Univerzumu, Maje su poimale vertikalan odnos Svetlosti i Tame i sadejstvo i prožimanje, kao i cikluse smene ili
dominacije i pasivnosti određenih osobenosti.

***

13
SKAKAVAC 2.6

Protokom vremena struktura religioznog Znanja se formirala u celovit korpus i ostvarila svoj domen na
svim krajevima sveta. Kompleksnost međuljudskih odnosa je u svojim stadijumima doveo i do stvaranja
određenih podloga nad kojima su se razvili oblici procesa koji su ljudski um uveli u nove sfere poimanja
Univerzuma i ljudske prirode.

Iz ovoga su iznedreni "Rozenkrojcerski", "Masonski", "Teozofski" i "Zlatno-Zorski" oblik shvatanja - da ih


tako konceptualno nazovemo, a koji su svaki za sebe imali specifičnosti, ali posedujući određene osobenosti
upravo dosegnutnog zajedničkog stadijuma kolektivnog razvoja civilizacije.

Ova poimanja Univerzuma jesu dosegla regije koje su bile iznad pukog shvatanja da je samo Sunce
vrhovno božanstvo i da baš ta naša Zemlja i nije ravna ploča već je struktura shvaćenog imala takvu
kompleksnost koja je i sam um čoveka dovela do granica nemogućnosti Razumevanja.

Sada se uvidelo da nekakvo "Oko u trouglu" mirno i večno bdi na celokupnim Univerzum, a da je čovek
njegov deo i to ne najdominantniji, već ravnopravan.

***

Tek početkom XX veka došao je momenat "proboja" određene granice i stupanja u više regije koje su
nadilazile kako fiziku i metafiziku, tako i religiozna shvatanja ranijih vremena. Stadijum "ranih Telemita" koji su
morali da pogaze i unište mentalne strukture ranijeg doba kako bi sebi dali slobodu da razmišljaju i duhovno
streme ka nekim misterioznijim "visinama".

14
SKAKAVAC 2.6

Bile su potrebne upravo specifične materijalne promene na najgrubljem nivou postojanja da bi se


duhovna revolucija ukorenila u svesti ljudi. Inicijalno to je bila minimalni impuls u vidu jednog čoveka koji čini
proboj, a za njim je sledio niz onih koji su doživljavali tu svest. Razvoj inteligencije i strukture ljudske civilizacije
je eksponencijalno dobijao na naponu i manifestovanju mnogostrukosti mogućnosti religioznog življenja.

Sistem i shvatanje Monoteizma je zadobilo smrtni udarac mačem duha i nove shvatanja su razasuta po
sv etu. Od učenja o Jednom Bogu i Jednoj Religiji nova emanacija Duha je povezala čoveka sa neslućenim ličnim
visinama u kojima postoji poimanje da Bog nije nigde drugde do u njemu samome i po tome u neraskidivoj
prožetosti sa Božanstvom koje jeste Beskraj Univ erzuma.

Sada svako ima demokratsko pravo da se okrene svojim shvatanjima, svojoj duhovnosti. Kultovi Oca,
Majke, Sunca i Kult Jednog Boga se raspadaju. Pred nama je Kult Zvezda.

***

Moderne duhovne vođe otvorile su oči svojim "sledbenicima" upravo u prethodno iznet jasan stav o
slobodi. Vođa, samim tim, nije hijerarhijska ličnost već emisar novih upliva Duha.

Sada je došlo doba beskrajnih potencijala Razumevanja Mudrosti svake pojedinačne tačke postojanja i
ne-manifestovanja. Potpuno je probuđeno Drvo Života u Čoveku - svaka staza je dobila svoj smisao, svaki
proces je budan i sveopšte sadejstvo omogućava kreiranje i preformulisavanje čak i samog oblika "šeme" koja
klasično karakteriše prikaz i izgled "Drveta Života".

Bitno je shvatiti da je u našem vremenu čak i "šema" Drveta Života prevaziđena i da se kompleksne
strukture sadejstva sačintelja Univerzuma mogu definisati u smislu zvezdanih konstelacija, sazvežđa i galaksija -
koje sve više imaju obeležja delovanja "Magičkih vibratornih formula" kao specifičnih prožimanja i povezivanja
sfera koja su neuslovljena samo jednoj mogućoj i opšte prihvaćenoj strukturi koja može da opisuje Univerzum.

Današnji Magovi imaju nepojmljive sposobnosti "izlaska" iz ove oformljene strukture Drveta Života i
"obitavanja" u umom nepojmljivim "regijama" i "klasterima" Beskonačne Svetlosti i samog Beskraja i "Ništavila".

15
SKAKAVAC 2.6

MAGOVI EONA
Fr.FIAT & Fr.TARO

From: FR.TARO
Sent: Wednesday, February 13, 2008 3:01 PM
To: FR.FIAT
Subject: preterano vs. obicnost

93!
Opet sam preleteo neke delove Kroulijevih opisa rangova,,... potpuno su preterani... pogrešno
formulisani... gotovo preteći... dok se "pozitivna" iskustva egzaltiraju do besmisla...

Povremeno pomislim da je u knjizi Soror Neme lepo napisano da se ponor prelazi svaki dan... malo
po malo... to bih pre prihvatio kao "pogodno" objašnjenje...

I Ben Rowe je drugačije sve opisao... čak primerenije opisujući izvesnu "transfiguraciju"...

Grant i Bertio nisu bili (koliko mi je poznato) da objasne na svoj način stadijume "AA"... Bertio je
drugačiji, a Grant samo prepisuje fraze...
Pre mislim da je Bertio OK... ali da Grant nije uspeo da "pređe"...(nekako mi se ne oseća specifična
"oslobođenost" od raznih kreatura koje sreće u njegovoj "Mutnoj Zoni"... mada "ja" ne mogu da
sudim i prosudim konačnu "odluku" o tome...

Kroulijevi dnevnici od 1931-47 meni liče na zgodna kanalisanja Magusovih reči i poruka (pošto je
tada sročio Magiku bez suza, Knjigu Tota,i sl...) ali se stalno stanje nekakve uzvišene svesti tu
nigde ne vidi... Ne mogu tu da prepoznam ništa što bi mi ličilo na "Ipsisimusa"... ali i to je za širu
studiju... nekog vrednog studenta...

Nije mi poznato pisanije nekog ovovremenskog magičara da je na normalan način "opisao" viša
stanja... ne računam G.M.Kelija... pošto je on stalno ratoboran i ciničan... niti Bersona... koji ništa
nije ni pisao na tu temu... niti Rej Ilsa... čija "sektica" izgleda da više i ne raste...

Više imam ideju da je potrebna neka doza "ovozemaljske" normalnosti i "običnosti" kao preduslov
za viša stanja...
b.

From: FR.FIAT
Sent: Thursday, March 13, 2008 9:00 AM
To: FR.TARO
Subject: oxi

No, i meni se ova Enohijana pojavila kao jedan od rezultata rada OXI... zato sto je taj rad doveo do izvesne
"centriranosti" ciji je produkt smernica za dalji rad...

Sinoc sam morao da sednem u asanu, jednog trenutka, jer sam bio neobicno napet, sto se meni ne dogadja
cesto... okrenut Boleskinu, vibrirao sam moju rec NEILOORP koja je moj ulazak u kucu 418; spontano sam je
zamenio recju ABRAHADABRA i pojavile su se preda mnom Kocije sa Atu VII; niz uvida o sopstvenoj prirodi (On
Rak, ja Rak-manje vise; krv kao misterija Babalon, jer je ona nosac energije nanize i Duha navise, preko staze
Heth, od Geburaha ka Binahu; veza 6=5 i 8=3; itd)...

I stalno mi se vrte Aduti u zadnje vreme po glavi; moja Alhemijska svadba kaze da je Atu XIV logican rezultat
vencanja sa atu VI i kopulacije sa Atu XI; ali to stanje je razlicito od postignuca Samotnika koji je Atu IX; sta je
onda to...?... Gnoza ?...

cujemo se
n
16
SKAKAVAC 2.6

From: FR.TARO
Sent: Thursday, March 13, 2008 10:00 AM
To: FR.FIAT
Subject: RE: oxi

93!
Zanimljivo... Mislim da "Gnoza" postoji dokle god postoji nešto "nepoznato"... um je taj koji prima
"podatke" i ideje... sortira ih i uklapa u Veliku šemu Duše... Svest se otvara i poima svako novo
saznanje, spoznaju, iliti Gnozu... Ti si imao iskustva koja su i dalje od uma... Tišina... izgleda mi da
je sada poenta da tvoja svest ne bude "vezana" samo za jedno stanje već da može nesmetano i
slobodno da bude i ispod i iznad "Ponora"... Kada si imao doživljaj "Tišine" tada su ti vrata
otključana i tvoja svest "zna" da svesno ili spontano ima mogućnost i sposobnost da "pređe i
preko" i sada možeš i ovim stazama koje vode preko ponora da ideš i doživiš ih... Alhemijska
svadba se događa "onda" kada tvoja svest pojmi da ti i SAČ niste odvojeni već da ste Jedno... da
"ime" tvog Anđela nije ime nekog drugog bića - već tvoje ime, i kada shvatiš koliko to Ime
prožima ceo tvoj Život jer "To si ti" - "Tat Vam Asi"...
Ti si "Zver" tvoj Anđeo je Babalon... Više sopstvo "jaše" niže...
Samotnik je više tih, i "zatvoren" u svojoj spoznaji, dok druge "staze" zahtevaju "više" dinamike u
spoznaji i akciji ka spoznaji...
Staze su "procesi" a sefire su "stanja"...
Ti si definitivno ušao u 8=3, ali sada treba da uspostaviš neuslovljenu svest o celom svom
"manifestovanom" univerzumu.
Jednostavno radi dalje na praksama i idejama koje će ti "povezati" sva ta shvatanja celokupnog
sistema koji živiš...
Put nema kraja...
93 93/93!
B.

From: FR.FIAT
Sent: Thursday, March 13, 2008 10:32 AM
To: FR.TARO
Subject: unio

No,
Moram da ti priznam kako ta ideja o jedinstvu HGA i mene, jedinstva imena Njegovog i mog je nesto sto se
desava ovih dana intenzivno; naime u praksi Srednjeg Stuba, ili ulaska u anahatu, svest se siri do kraja
Univerzuma ( nagore) i do centra zemlje ( nadole); i postao sam svestan da je Srednji Stub u stvari HGA kada
si ga svestan; to je tok inteligentne energije koji je stalno prisutan i stvar je licne svestnosti do kog nivoa ga
prepoznajes; ali Srednji Stub je jednostavno od pocetka direktna komunikacija sa HGA odnosno sa samim
sobom; pitanje je samo koliko ga je student svestan kao takvog, nista drugo... zato stoji hexagram u srednjem
stubu od pocetka u MTRP, ali ga opet ne prepoznajemo do kraja... i tako se svestnost siri u samu sebe, i
dolazimo tamo odakle ustvari nismo nikada ni odlazili...
n

From: FR.FIAT
Sent: Thursday, March 20, 2008 7:51 AM
To: FR.TARO
Subject: wrrrrrrmmmmmmmmmmmmmm

Zdravo,

Eto me opet izjutra...

Ali juce sam opet malo radio, i sad se stvarno cudno osecam; gledaj sta se dogodilo:

17
SKAKAVAC 2.6

Najpre sam cutao u asani negde oko 25 minuta; potom sam prosao kroz sve cakre i imao sam osecaj - nije
samo osecaj, ovo je bio fakat - da sam prosao kroz vishudi, odnosno kroz Daat i da sam prosao kroz "kapiju
nedvojstva" ; to je bila formulacija. U tom trenuntku, sve sto zivim- sve- ostalo je iza, negde u nekom
drugom svetu; a otvorio se pristup potpuno novoj realnosti. Fizicki, to je osecaj kao kada izronis iz vode,
glava ti je odjednom na vazduhu, vidis ostatak tela pod vodom, gde si bio do sada, a otvara ti se potuno
novi vidik, u kome jos mozes i da dises i obavljas svakakve funkcije... ako sam ovo jasno kazao... i taj osecaj,
ta percepcija ostala mi je i do ovog casa. Sve mogu da vidim na taj nacin... sve sto radim i sto zivim, sve je
tako znacajno i bitno, svaki korak kojeg sam obavio u zivotu do sada imao je smisao... a u isto vreme, sve je
to sto sam radio toliko smesno, tolik o nebitno i ima veze sa stvarnim zivotom koliko ima i odraz u ogledalu sa
stvarnom osobom ispred... oba osecanja su istovremena i podjednako jaka... malo je sizofreno, ali u isto
vreme i potpuno umirujuce.

Sledeci utisak, odmah posle ovoga, bio je " zasejavanje zvezdanog semena"; tako sam to cuo... drugim
recima, od Ketera kroz Daat prosla je iskra koja se stabilizovala u Tifaretu. Sa tim je doslo saznanje celovite
strukture licnosti, celog Drveta koje je Zivo i stabilno u meni, ili koje sam ja; i u isto v reme potreba da u
"meni" odsada nadalje funkcionise citava ta struktura; to znaci da treba da prihvatim svoju celovitost kao
takvu; citav dosadasnji zivot bio je zivljenje samo dela te celovitosti, a za dalji rad neophodno je da se
ucelovim, i da takav idem dalje...

Sa tom idejom, kada sam stabilizovao ovo stanje, okrenuo sam se Boleskinu, otvorio se i izrekao sopstveni
zavet da cu istrajati u ovome, do ostvarenja u potpunosti... i tako se od juce krecem malo udvojen, ili celovit,
to sada nije ni vazno... hocu da kazem da je ovo stvarna promena... i ono sto je sredstvo kojim se ona
ostvaruje, kako sada vidim stvari, je jedan humoristicki pristup svemu... sve je to vazno, a i nije... i ukoliko
se vise smejemo sopstvenoj komediji, bolje je...

cujemo se
n

From: FR.TARO
Sent: Thursday, March 20, 2008 9:37 AM
To: 'FR.FIAT'
Subject: ale.... ale.... ale.... majstore....
93!

Kao što napisah ranije ti jesi 8=3 - Majstor Hrama.

Bar sve to meni liči na to. To što tvoja "iskustva" ne liče potpuno na Kroulijeve jeste potpuno
normalno - jer on nije modla za duhovna postignuća, a svi opisi iskustava koje si do sada
spomenuo meni više liče na prelazak "bezdana" nego na išta drugo... znanje i "razum" si
prevazišao... "nova" svest te prožima, i ti živiš sa time...

Na šta god dalje da se usmeriš verovatno će imati sfecifična i "drugačija" značenja nego ranije...

Kaže u knjizi:

"6. Stepen Majstora Hrama je opisan u LIBER 418, kao što je ranije nagovešteno. Postoje potpuni opisi u
Magijskim Dnevnicima Zveri 666, koji je bio odbačen u Jupiterovo Nebo, i u dnevniku “Omnia in Uno, Unus in
Omnibus”, taj je bio zbačen u sferu Elemenata.
Esencijalno Postignuće je potpuna anihilacija one personalnosti, koja ograničava i tlači pravo sopstvo (self).
Majstor Hrama je pre svega Majstor Misticizma, tj. Njegovo Razumevanje je sasvim slobodno od unutrašnjih
kontradikcija (suprotnosti) ili spoljašnje neobjašnjivosti. Njegov rad je shvatanje postojećeg Univerzuma u
skladu sa Njegovim vlastitim Umom. On je Majstor Zakona Patnje (Dukha).
Da bi dostigao stepen Magusa, on mora izvesti Tri Poduhvata: odbacivanje Svog zadovoljstva Beskonačnosti,
tako da može formulisati Sebe kao Konačnog; pridobivanje praktičnih tajni i iniciranja i upravljanja Njegovim
nameravanim novim Univerzumom i identifikaciji sebe sa nepersonalnom idejom Ljubavi.”

Meni izgleda da ti ispunjavaš ove „kriterijume”.

18
SKAKAVAC 2.6

Nemam nikakav “pametan” savet niti nešto što ti ne možeš “bolje” od “mene” da smisliš ili
ostvariš.
93 93/93!
B

From: FR.FIAT
Sent: Thursday, March 20, 2008 10:42 AM
To: FR.TARO
Subject: ss

Dakle...m...

Definitivno je da se nesto menja i da to ima dubinu koju ranije nisam poznavao. Sada sam spreman da to
prihvatim, u potpunosti.

Ali pre nego sto bih prihvatio 8=3, imam jos da zavrsim dve stvari, naravno. Od toga je prva 6=5. U tom
smislu cu te zamoliti da mi posaljes ponovo test jer sam ga izgubio kada mi je kompjuter pukao pre jedno tri
ili cetiri meseca ( to mu je bio prvi put). Posle toga mogu da preuzmem 7=4 jer mislim da ces ti preuzeti
tada, sto se vec vidi izdaleka, 8=3... tako da smo opet u "lancu". Ovo nije, sa moje strane, samo zahtev da
se ispuni forma; osecam da imam tu jos nezavrsenih detalja sa " ove strane", i da su to ti " cirici" koji bi
zaostali, i ne bi dali da se sve iscedi u Gral...

Ovo sa Skakavcima koji bi bili vol. II je super; ali ja sam trenutno bez kompjutera, i ne bih mogao da
doprinesem bas nista... cak ni ono malo... ali nadam se da rok ne bi bio vrlo uskoro, tako da bismo mogli da
navalimo... mozda da u to ukljucimo i sve nase strance ( Poljake, Norvezane, Beloruse)... tek bi to bio
rusvaj... a time bismo dobili i izdanja na engleskom... pa da se pojavimo u svetu... mozda da to bude rad u
toku perioda Govora?....
cujemo se
n.

From: FR.TARO
Sent: Thursday, March 20, 2008 12:34 PM
To: 'FR.FIAT'
Subject: Eoni-Etiri
93!

Što se tiče "testa" za "tvoj" (trenutni formalni) rang zar ne vidiš da su tvoja iskustva "viša" i da
izvršavanje "testa" gotovo da nema potrebe - da ti nisi u stanju da prođeš "dalje" test bi imao
smisao katalizatora i sintetizatora znanja i iskustva, a pošto su ta znanja, ovako ili onako u tebi
formirana i živa, test možda biva i gubljenje vremena.
To ima smisla samo ako baš potpuno odgovara tvom izražavanju Znanja/Gnoze i Sistema koji ćeš
da odašilješ u svet... tj. Kojim ćeš da gajiš svoj "vrt"...

Sada sam rešio da to malo “skratim”...

TEST ZA RANG ADEPTUS MAJOR

1. Napiši osnovne korespodencije znava Lava i Strelca, planete Venere i sefire Binah. NE TREBA.
2. Načini studiju svih umnožaka broja 37 ispod 1000 i pronađi vezu između njih.
3. Načini studiju različitih metoda preporučenih od A.'.A.'. i klasifikuj ih pod nekoliko poglavlja/tematika.
4. Interpretiraj Tanhauser, Adonis ili Sir Palamede Saracen u smislu progresa Inicijata. PROGRES INICIJATA
OBJASNI PO SVOJIM SHVATANJIMA.
5. Napiši esej o mističnom značenju Vesicae Pices, Usprevne Kupe i Elipse. NE TREBA.
6. Uporedi mističke metode Svami Vivekanande i Elifasa Levija. NE TREBA.
7. Naznači Budističke ideje o delovima Tela i Duše. MOŽE.

19
SKAKAVAC 2.6

8. Uporedi talisman koga je opisao Elifas Levi, Bramelin, autor Goecije i Brat Perdurabo, navodeći koji preferiraš
i zašto. NE TREBA.
9. Načini pentakl koji sintetizuje broj 418. NE TREBA.
10. Napiši ritual, kompletan, sa talismanima, planom hrama i sl. za sticanje naklonosti osobe suprotnog pola.
NE TREBA. (EVENTUALNO OBJASNI RITUALE I PRAKSE, PROCES PRAKSI KOJIMA SI TI STEKAO ODREĐENA
„VIŠA” ISKUSTVA. – NEŠTO U SMISLU „KNJIGE REZULTATA” ILI KRATKOG IZVEŠTAJA)
11. Definiši razliku između Hinduizma i Budizma sa osvrtom na Karmu, navodeći koji ti više odgovara i zašto.
MOŽE. (KAKO TO TELEMITI SHVATAJU?)
12. Načini (a) pun i pažljiv komentar na 5 početnih poglavlja Knjige Laži ili (b) komentar i kritiku na 'Psihologiju
Hašiša' ili 'Grbavac i Vojnik'. BILO KOJIH PET POGLAVLJA KNJIGE LAŽI.

To što ti imaš potrebu, čini mi se da to samo tvoj um traži, ali da tvoja svest ne potrebuje, tj.
Rangovi 6=5 i 7=4 su tebi očito proživljeni, ali osećaš da ti treba „link” sa „nižim” sferama...
U tvojoj viziji Zvezdana iskra je posađena u tvoj Tifaret, meni to liči da je iz nekog „misterioznog
razloga” tvoja duša pod bezdanom određena da deluje na tom nivou... možda se varam... to bi
ipak moralo da bude tvoje ispoljavanje – kao što Krouli kaže da je on bio „bačen u sferu Jupitera”,
a Džons u sferu Malkuta...

No, moje umne spekulacije su gotovo proizvoljne naspram iskustva koje imaš.
Dakle... mišljenja sam da odrađivanje „testova” za tebe generalno nije neophodno, ali kako želiš...
Pitanje je ovde samo čuvene „teze” Oslobođenog Adepta – ali mislim da bi ti to lako mogao da
izložiš u nekoj vrsti objašnjenja univerzuma i sistema koji živiš.... (ako baš želimo da zadovoljimo
neku formu)...

To što smo povezani u „lancu” da si ti svojevremeno bio moj „student” mislim da nije važno – jer
duhovno iskustvo i „viša” postignuća ne zavise od „superiora” već od ličnog rada i spoznaje –
naklonosti „Bogova”. „Ja” nikada nisam mogao da se „merim” sa tobom jer ti si koliko
ravnopravan kao zvezda – sa bilo kim drugim, tako i napredan u svom razvoju. Generalno smo
drugačiji... ti sprovodiš svoju volju na jedan način, a „ja” na drugačiji... to da sam ti „ja” superior
mislim da „iznad” ponora ne igra neku svrhu... taj „lanac” te je samo povezao sa tokom – koji si ti
očito već živeo...
... i eto „mene” pišem o „tebi”...

Nema potrebe da ti dajem diplomu za tvoje postignuće... „ja” tebe smatram Majstorom Hrama –
ne moram da te razumem uvek, ali ti ideš svojim Putem i očito idemo bliskom putanjom i
smerom...
Pošto sam u poslednje vreme dosta ophrvan materijalnim svetom, razrešavanjem zaostalih
preuzetih obaveza izgleda da me je to stiglo i da „ja” moram da „očistim” neke stvari pre nego li
krenem dalje... stvari idu na svoj način, ali moram da pretresem svoj „običan” život pre nego li se
duhovni otvori više...

Izgleda da je „naš” AA – ustvari naše putovanje stazom A A slično, ali i drugačije generalno od
nekih drugih likova... znaš, porodica, posao, obaveze... to mnogi „telemiti” „magovi” i drugi nisu u
stanju da prihvate kao „obaveze” ili „služenje”... to je verovato naš stabilizator viših iskustava...
da i posle svega moramo da se vratimo kući i odradimo tu šta imamo, cepamo drva, peremo
sudove, igramo se sa decom – što podosta oslobađa od kompleksa više vrednosti od koje boluju
„duhovni elitisti”...

Možda će čudno zvučati, ali „ti” i „ja” meni ličimo na oficire tj. emisare ili emitere dve više sefire...
ti mi ličiš na Majstora Hrama, a „ja” na Magusa - ovo kažem, ne misleći toliko da sam postigao taj
rang već zato što često razglabam o Telemi i što toliko pišem (pod uticajem Magusa i Merkura) –
prenoseći Mudrost drugima, kao mali pisar, filter za reči magusa... a ti si ispunjen
Rezumevanjem... Dva/dvojica koji su aktivan i pasivan...
Pri tome definitivno ne mislim da je Z::: =Ipsisimus.
A naša dejstva se dalje na nama karakterističan način „slivaju” i prelivaju na niže sefire... do
malkuta i naših porodica i sitnih života... i to nekolicine bliskih duhovnih ljudi sa kojima
pokušavamo da komuniciramo i radimo.

20
SKAKAVAC 2.6

Takođe mislim da svaki od nas treba u određenom „momentu” i u određenoj spoznaji da dođe do
svog vlastitog Eona-Etira i da „izgovori Reč” - kao Magus svog Eona-Boga... naravno da je tu
tumačenje Eona drugačije od vremenskih odrednica po Krouliju...
Imamo mi još dosta da tabanamo Putem, ali smo zanimljive stvari prošli...

93 93/93!
B

From: FR.TARO
Sent: Thursday , March 20, 2008 1:13 PM
To: 'FR.FIAT'
Subject: nova ideja!!! Filo-Sofija.
93!
Sad opet gledam nešto i premišljam... eto ideje...

Pošto postoji naša namera da pravimo nove Skakavce predlažem da u svojih sedam textova sažmeš i objasniš
sve ono što je potrebno za „Tezu Oslobođenog Adepta“...

„Adept mora da pripremi i izda naučno delo, u kome iznosi Svoje znanje o Univerzumu, i svoje predloge za
njegovu dobrobit i napredak. Tako će postati poznat kao vođa Jednog pravca mišljenja.
(Elifas Levijev “Clef des Grands Mysteres”, radovi Swedenborga, von Eckhartshausena, Roberta Fludda,
Paracelsusa, Newtona, Bolyaia, Hintona, Berkeleya, Loyole itd., itd. su primeri takvih eseja.) „

Nisam li kao Fr.Alion/Libero (i kako već ne) u prvih deset Skakavaca učinio ovo – izneo svoje „znanje” o
Univerzumu, predloge za njegovu dobrobit i napredak i time se daklarisao kao „okoreli” Telemit (tj. koliko
sam to u stanju da shvatim i živim) tj. emanator i emisar Teleme, kao i onaj ko održava njen plamen? Čak
dajući razrade i razv oj teorije i praxe... (ali ne kao Kroulijanac, već kao „Telemit”)... Tu su onda i ostale
knjige – „Fiat LVX” je uradila isto ovo – objasnila Univerzum, i prikazala pravce i predloge za dobrobit i
napredak... „Plus Ultra” čini isto... priča se razvija... „Eon – Telemitski Tarot” je pak „teza” koja čini to isto,
ali na slikovni, filozofsko simbolički način bliskiji okultnim i Telemitskim sferama... No, ne mogu ja sebe baš
da poredim sa ovom listom Adepata i mislioca/filozofa... ali knjige-dela-„teze” govore za sebe...

Kao takav jesam „vođa jednog pravca mišljenja” – kod mene kući i bliskoj okolini, pošto mislim da svako
biva „vođa” u svojim specifičnostima shvatanja i emitovanja Gnoze.

Elem... sada ti imaš priliku da ispoljiš to isto, ili slično, na svoj način.

Gotovo da ti dajem zadatak!


Treba da uradiš sledeće: Napišeš sedam textova – kojima objašnjavaš svoje shvatanje Univerzuma,
strukturu, duhovni put, opise, smisao, karmu univerzuma, početak, postojanje i kraj, predloge za dobrobit i
napredak – k ako bi nesumnjivo prikazao kako poznaješ Univerzum i kako jesi Vođa svog načina mišljenja,
svog Zakona i svoje Filo-Sofije!

Šta kažeš na izazov!?


93 93/93!
B.

From: Neven FR.FIAT


Sent: Tuesday, April 08, 2008 11:14 AM
To: FR.TARO
Subject: sk

Zdravo,
Znas sta sam sanjao nocas?

21
SKAKAVAC 2.6

Najezdu skakavaca.... bilo ih je na sve strane.. ja sam prvo bio malo zbunjen, a onda sam se setio i govorio da
ja nastupio Eon čudesa...
cujemo se
n

From: FR.TARO
Sent: Wednesday, May 21, 2008 9:52 AM
To: 'FR.FIAT'
Subject: RE: 56

93!
ELEM....

Zdravo,
Juce bejah poslao jedno duze pismo mladom bratu u Belorusiji, pa sam mu izmedju ostalog napomenuo kako
sada ima mogucnost da ima svoje Iskusenike... on je na to rekao o.k. ... ali je takodje zamolio da pitam za
dozvolu Premonstratora

PREMONSTRATOR NEMA NIŠTA PROTIV. ČAK ŠTA VIŠE TO JE GOTOVO NEKA VRSTA OBAVEZE – SLUŽENJE.
TAKO INICIJAT POMAŽE I DRUGIMA A NE SAMO SEBI.

ili drugu reprezentativnu personu nase linije da koristi BOTO kao zvanicni organ za pripremu buducih clanova
nase linije...

TU JE MOJE MIŠLJENJE MALO “ODVOJENO”... BOTO JE BOTO A.’.A.’. JE „ZASEBAN”... HOĆU REĆI, DA JE
NORMALNO DA MOŽE NEKOME ILI SVIMA IZ BOTO-A DA PONUDI DA UĐU U A.’.A.’. ALI „PRIPREME” ZA A.’.A.’.
SE NE ZASNIVAJU NA PRIPADNOSTI BILO KOM DRUGOM REDU, NITI „PRIPREME” MOGU BITI NEOPHODNE
DA SE IZVEDU KROZ TAKAV „SPOLJAŠNJI” RED.

ON TO NARAVNO MOŽE TAKO DA ORGANIZUJE, PA DA KAD VIDI DA JE NEKI, SVOJEVREMENI „NOVAJLIJA”


DOBRANO SAZREO MOŽE DA, MOŽDA, NEKE STVARI LAKŠE ISKOMUNICIRA... ZNAČI, STVARI OKO
PREUZIMANJA STUDENATA I ISKUŠENIKA ZA A.’.A.’. NEKA IZVEDE STVARNO PO LIČNOM NAHOĐENJU...
SAMO DA BUDE STRIKTNO BEZ UZIMANJA NOVACA I USLUGA ZA TAKVO „ČLANSTVO”...

S DRUGE STRANE MI MALO ZNAMO O NJEGOVOM B.O.T.O.-U, PA NE ZNAMO DA LI TAKAV RED U


POTPUNOSTI JESTE USKLAĐEN SA GENERALNOM SLIKOM KOJA BI MOGLA DA IDE PARALELNO SA A.’.A.’. ...
OSIM ŠTO „LIČI” DA MOŽE DA SE KORISTI KAO JEDAN OD SPOLJAŠNJIH REDOVA.

drugim recima, dobili smo, ako se slazes, gotov spoljni red za dalji rad.... ako hoces, iskomuniciraj sa njim ovu
temu direktno do kraja....

MA NEMA POTREBE, KAŽI MU DA IMA NAŠ “BLAGOSLOV” DOKLE GOD JE ČESTIT I ISKREN I VREDAN U
SVOJIM NASTOJANJIMA DA UNESE DUHOVNOST I SVETLOST U SVOJE OKRUŽENJE.
NEKA SE DRŽI „OFICIJELNIH” MATERIJALA I NEK NAROD BELORUSKI RADI I NAPREDUJE.

Ja u nedelju palim kod bata Z::::... najvise zbog gnostickih linija, a sta se jos uhvati u medjuvremenu, uhvatili
smo...

ALELUJA!!!!

Kako se tebi cini sve ovo sa ovim silnim varijantama spoljnih redova koji nam se pojavljuju u poslednje vreme?

OPSADNO STANJE...

Da li to znaci da sazrevamo u ovom smislu i da stvarno mozemo da pravimo ozbiljne price u tom smeru?

22
SKAKAVAC 2.6

OZBILJNE PRIČE POSTAJU TAKVE KADA SE OSTVARE BITNI PREDUSLOVI – A TO JE NAŠA ZRELOST I
SHVATANJE ODREĐENIH „SISTEMA” INICIJACIJE, KAO I AKUMULIRANJE ČLANSTVA – ČIME SE OMOGUĆAVA
DA „REDOVI” I SISTEMI POSTOJE... ŠTO MORAŠ PRIZNATI DA SE I NISMO PRETERANO PO-TRUDILI DA
PRIVUČEMO NAROD K NAMA (PLAŠEĆI SE DA TO NE PRERASTE U NAŠE VELIČANJE I ASPEKT EGOIZMA)...

PRIMANJE RAZNORAZNIH INICIJACIJA VEROVATNO MOŽE BITI POGODNO U SMISLU DA SE ODREĐENI


ENERGETSKI KANALI I CENTRI POKREĆU TAKO DA INICIJAT STIČE NOVA ISKUSTVA I MOGUĆNOSTI...
OTVARANJE NOVIH VRATA I SPOZNAJA...

Da se stvarno "materijalizujemo" nekako?

MISLIM DA JE OVO ŠTO PRAVIM “NOVI” O.T.O. POPRILIČNA MATERIJALIZACIJA I TRENUTNO NE MOGU JOŠ
NEKOM REDU I DRUŽINI DA SE TAKO POSVETIM... INSPIRACIJA MI STALNO DOLAZI I UVIĐAM KAKO TO
TREBA DA FUNKCIONIŠE... SADA SU NA REDU FORMULACIJE „KUNDALINI/ZMIJSKIH” PRAKSI....

SVI SMO MI ZONE-MOĆI... PRIVLAČIMO I DOBIJAMO RAZLIČITE OSOBE I BIĆA... VIBRACIJE SE


HARMONIZUJU ILI POTIRU... ŽIVOT IMA AMPLITUDE...

Obrati paznju da je vecina toga prilicno hereticki ispoljenje u odnosu na mejnstrim telemitske struje...

MISLIM DA “MAINSTREAM” NE POSTOJI... TELEMITA GENERALNO IMA JAKO MALO, A MAGIČARA I


DUHOVNJAKA SLIČNIH AFINITETA JOŠ SAMO MALO VIŠE... TELEMITSKA STRUJA NIJE MOĆNO ZAPAHNULA
JAVNOST VEĆ PREVIRE I DALJE KROZ NEKE POJEDINCE... ZNAŠ I SAM DA „KALIFAT” NIJE NIŠTA POSEBNO....
NITI POSTOJI IKAKAV DRUGI RED KOJI IMA TAKO SNAŽAN DUHOVAN UTICAJ PO PITANJU MASOVNOSTI...

HERETIČNOST SE U MODERNA VREMENA VIŠE I IZGUBILA, UZ SVE SADO-MAZO-PORNO-TURBO-FOLK-DOGME


I SLIČNE EKSCESNE IDEJE LJUDI „JERES” U DUHOVNIM STRUJANJIMA JEDINO MOŽE DA SE SHVATI DA
POSTOJI RAZLIKA U MIŠLJENJIMA I ISPOLJAVANJA VOLJE – I TO SE MORA TOLERISATI – KOLIKOGOD SE
NEKO NEKOME NE SVIĐA... TELEMITSKE GRUPE SU TOLIKO MINIMALNE I NE EFIKASNE U PROZELITIZMU I
„VRBOVANJU” DA NEKO KOGA BI ONI OKARAKTERISALI KAO „JERETIKA” BILO BI BOLJA ILI NIKAKVA
REKLAMA... ZNAČI JERESI U DANAŠNJE VREME GOTOVO DA NE POSTOJE SPRAM DUHOVNIH LJUDI... SAMO
ZATUCANE RELIGIOZNE GRUPACIJE I CRKVE MOGU JERETICIMA PROGLASITI ONE KOJI SU BITNO
„ODVOJENI” OD NJIHOVIH PRIČA I STREMLJENJA...

uopste pitanja mejnstrima, nasledja, i slicno.... doslo je vreme da se sa tim ozbiljno uhvatimo u kostac...
mislim, za ove korake iza kojih treba da stojimo imenom i prezimenom treba dobro da razmislimo, pa kad
resimo da smo stvarno to, i da radimo punom parom.... ovo postaje zanimljivo?....

PROBLEM JESTE GENERALNO ŠTO SVI TI PRENOSI INICIJACIJA DOLAZE DO NAS PREKO DVE
KOMPROMITOVANE OSOBE... KOMPROMITOVANI SU JER IMAJU NEKA „NE SLAGANJA” VOLJA SA TZV.
MAINSTREAM-OM... KO NE VOLI D::: I BATA Z:::: MOŽE DA IM PLJUNE POD PROZOR... NISU LI I ONI
ZVEZDE?

KO KAŽE DA ZVEZDA NE MOŽE DA PRENESE NEKE SPECIFIČNE ZRAKE SVETLOSTI KOJE MOGU „INICIRATI”
DUHOVNO NEKE DRUGE ZVEZDE...

TO JE KOMPLEKSNA I VRLO TELEMITSKA STVAR.

KAKAV JE BIO MEK MARTI... NARKOMAN I PIJANDURA... KROULI... PEDER I NARKOMAN... MOTA...
PSIHOTIČAR... GERMER... POPLAŠENI FILOZOF LENJIVAC... KAKAV JE BIL BRIZ... PARAZIT... ITD...

KAKVE SU NJIHOVE MANE, A KAKVI KVALITETI...


cujemo se
n

SAD PREKIDAM... PA SE ČUJEMO KASNIJE...


B.

23
SKAKAVAC 2.6

From: FR.TARO
Sent: Wednesday, May 21, 2008 11:07 AM
To: 'FR.FIAT'
Subject: RE: 57
93!

DA SE NASTAVIM...

-----Original Message-----
From: FR.FIAT
Sent: Wednesday, May 21, 2008 9:03 AM
To: FR.TARO
Subject: 57

Ustvari, pokusavam da verbalizujem i da sebi razjasnim nekoliko stvari... a zajedno je lakse...

NARAFSKI...

Ovo sto sam malocas pomenuo kao neke linije nasledja, sukcesije i slicno...

MISLIŠ KAO ŠTO SU ROJS I DRUŠTVO KUPILI DIPLOME OD JARKERA... SAMO ŠTO MI NE MORAMO DA
KUPIMO...
KAO ŠTO SU GRANT I MEK MARTI I GERMER DOBILI NIŠTA OD KROULIJA PA SVAKI NAPRAVIO SVOJU
NASLEĐENU VERZIJU...

definitivno mislim da obojici vise lezi Grantova koncepcija Zona Moci...

TO DEFINITIVNO...
I KOLIKO GOD DA IMAM ZNAČAJNIH PRIMEDBI NA NEKE GRANTOVE IDEJE, SMATRAM DA JE ON
NAJPOŠTENIJE PRISTUPIO DUHOVNOM RADU... DUHOVNOM, A NE ORGANIZACIONOM PRODAVANJU FIRME I
FUDBALSKE EKIPE...

gde je svaki osvesceni pojedinac koji radi na sebi i u toku je sa strujom 93 Zona po sebi...

JAŠTA...

sto mislim da je krajnja razrada onoga da je svaki muskarac i zena zvezda... sto onda uopste nema veze sa
nasledjem i slicno...

NEMA... „NASLEĐE” ILI „LINIJA” SU U NEKU RUKU „BITNI” ŠTO SE MOŽE DOGODITI DA NEKO KO JE
„MOĆAN” INICIJATOR SVOJOM ENERGIJOM POKRENE ENERGIJE U ONOM KOGA INICIRA... TO SIGURNO NIJE
TRAJNO STANJE, ALI MOŽE ASPIRANTU DA BUDE ISKUSTVO KOJE ĆE GA VODITI DALJE NA STAZI... ILI GA
ODBITI...

BITI U NASLEĐU ZNAČI I IMATI OBELEŽJE TE GRUPACIJE PREKO KOJE SE PRENOSE NEKE INICIJACIJE...
OBELEŽJE JESTE MANIFESTACIJA KVALITETA...

A TU DOLAZIMO DO ISPOLJAVANJA NORMALNIH LJUDSKIH VRLINA I ŽIVLJENJA U „ISTINI”...

na tom stanovistu stoji sigurno , ili bar priblizno stoji i EGC u OTO koja tvrdi da nije bitno da imas liniju
nasledja,

E.G.C. TO TVRDI SAMO ZATO ŠTO NEMAJU TO NASLEĐE... DA IMAJU VEROVATNO BI SVIMA DRUGIMA
ZABRANJIVALI DA SE NA IKAKVO NASLEĐE POZIVAJU, ILI BI SAMO SVOJE NASLEĐE PROGLAŠAVALI ZA
VALIDNO... TAKAV JE TO NAROD OKUPLJEN U TOJ DRUŽINI... KOJA JE MALA, MALEŠNA...

koja nije toliko bitna za vezu sa telemitskim egregorom... u cemu su u pravu....

24
SKAKAVAC 2.6

ZNAČI, KAO ŠTO SMO I ZNALI – SVAKO POSTIGNUĆE JE LIČNO - ALI U RELACIJI SA OKRUŽENJEM...

samo onda ne znam zasto se toliko insistira da je Kroli nasledio Rojsa,

PA NIJE GA NASLEDIO... SAMO JE SEBE PROGLASIO GLAVNOM FACOM... PREUZEO JE RED JER JE SMATRAO
DA SAMO ON NAJBOLJE ZNA IDEJE REDA I DA SAMO ON ISPRAVNO VODI TAJ RED – TJ. DA SU SAMO U
NJEMU SKONCENTRISANE NAJČISTIJE I NAJMOĆNIJE SILE KOJE ISIJAVA IZ DUHOVNOSTI REDA...

koji isto nije bio vezan za taj isti egregor... jako se mesaju , moram da kazem, te staroeonske koncepcije
sukcesije sa koncepcijom Zona moci koja je meni mnogo bliza, kako duze razmisljam...

JA U POSLEDNJE VREME RAZMIŠLJAM DA SVAKO MOŽE BITI MAGUS NEKE SPECIFIČNE FORMULE/REČI KROZ
POTPUNU ASIMILACIJU ODREĐENOG EONA TJ. ETIRA. TOME ME JE NAVEO I SIMON HINTON...
TIFONIJANAC... KOJI KAŽE DA JE NJEGOVA REČ EONA „KATAROS”... POZNATO IZ LIBER 418...
PREMA TOME ZONE MOĆI KAO IDEJA MENI VIŠE IMAJU SMISLA, A SAMIM TIM I ZONE UTICAJA ETIRA TJ.
EONA.

SUKCESIJA MOŽE IMATI SMISLA SAMO AKO INICIJATOR STVARNO BIVA U STANJU DA TI OTVORI VRATA U
NEKE ZONE... TJ. NEKE ETIRE...

ako imas vremena, pogledaj ponovo sta o tome pise na sajtu OTOF , o pitanju sukcesije magickih redova, oni
su na Serious Telema... tu su ga dobro uboli...

ONI SU MENI O-KEJ...

U POSLEDNJE VREME, KAKO SE BAVIM SA O.T.O. PRIČOM POSKIDAO SAM SA INTERNETA SVE ŠTO JE
RELEVANTNO ZA TO...

I naravno, spoljni red mora da ima rezultat sa svojom prakticnom formulom koja je na makro planu po mojoj
teoriji takodje jedan aspekt zmije....

ZATO SAM ZADAO ZADATAK SEBI (I IMAM SNAŽNU INSPIRACIJU) DA FORMULIŠEM “RED” KOJI ĆE
ZADOVOLJITI (JOŠ) JEDAN OBLIK SISTEMA SPOZNAJE (UZ SVE OSTALO ŠTO SAM DO SADA NAPRAVIO I
RADIO)...
SPOLJNI RED MANIFESTUJE FORMULU KOJU ODREĐENI „MAGUS” ISKAŽE... TAKO DA U SRŽI SVAKOG
PRAVOG REDA, ŽIVOG I FUNKCIONALNOG SIGURNO MORA BITI NEKO KO JE POKRENUO TOK I ZAMAJAC KA
TOJ SPECIFIČNOJ MANIFESTACIJI REDA...

kao sto je objasnjeno u Amblems and Mode of use... samo sto magicar individualno radi sa svojim
pojedinacnim aspektima, a spoljni red u celini sa jednim makro aspektom... cime ucestvuje u opstoj struji
kreacije... ja to tako nekako vidim....

UPRAVO “AMBLEMS I MODES OF USE” POTVRĐUJU MOJE REČI... KAO I “DE ARTE MAGICA”... INICIJAT
GENERIŠE SVOJU SILU, SEXOMAGIČKOM OPERACIJOM, ONDA ORGAZMOM TALASA AKAŠU PREKO KOJE SE
PRENOSE UTICAJI NA “NIŽE” ELEMENTE... NA TAJ NAČIN I ONAJ KO “STVARA” RED ILI INSPIRIŠE DUHOVNI
POKRET MORA DA DOĐE DO SAMOG IZVORA DA BI STRUKTURU KOJU JE PRETHODNO FORMULISAO –
OŽIVEO... RED JE NJEGOVO DETE... ON JE KREATOR... MAGUS MOĆI... INICIJATOR, ON STVARA...

SVAKA MAŠINERIJA MOŽE DA BUDE NAPRAVLJENA, ALI JOJ JE POTREBNA ŽIVOTNA ENERGIJA DA BI SE
KORISTILA I FUNKCIONISALA.. MAGIČKOM KOMPJUTERU TREBA I STRUJA, UZ SAV HARDVER I SOFTVER...
TA STRUJA SE DOBIJA ODREĐENIM PROCESIMA GENERISANJA SILE.... BILO DA JE TO PRANAJAMA ILI
SEKSUALNA MAGIKA...

MOJ PUT SE ETO NA NEKI NAČIN ODREDIO I OVOM MANIFESTACIJOM SISIEMA KOJI NAZIVAM(O) O.T.O. –
KOJI JA NAZIVAM (IZMENJENO OD ORIGINALA) „ORDO TEMPLI OCCULTIS”... TO JE JOŠ JEDNO OD MOJE
DECE... JOŠ JEDAN HOMUNKULUS...

25
SKAKAVAC 2.6

LJUDSKE TVOREVINE, DECA, IDEJE, KNJIGE, GENERALNO NASLEĐE JESU NEKE VRSTE „HOMUNKULUSA” –
STVARI KOJE JE ČOVEK SVOJIM RADOM I ENERGIJOM KREIRAO I UDAHNUO ŽIVOT...

93 93/93!

From: FR.TARO
Sent: Tuesday, June 12, 2007 11:54 AM
To: FR.FIAT
Subject: aa...

A equo A nimo: With a calm mind

From: FR.TARO
Sent: Monday, August 18, 2008 1:52 PM
To: 'FR.FIAT'
Subject: ZODIJAK PO DRVETU

93!

GLEDAO SAM KORNIJEV SAJT I VIDIM TAMO:

1Kether (The Crown) Neptune

2Chockman (Wisdom) Uranus

3Binah (Understanding) Saturn

- ABYSS -

4Chesed (Mercy) Jupiter

5Geburah (Strength) Mars

12th House rules the sign of Pisces; whose ruling planet is Neptune. The Qabalistic sphere which
rules Neptune is the 1st or Kether, the Crown.

MENI JE NA VRHU 12 KUĆE NEPTUN... U ŠKORPIJI... (OKULTNA I TAJNA DRUŠTVA...)

11th House rules the sign of Aquarius; whose ruling planet is Uranus. The Qabalistic sphere
which rules Uranus is the 2nd or Chockmah, Wisdom.

URAN MI JE U DEVETOJ KUĆI - U SEXTILU SA ASCEDENTOM... NEBESKE VISOKE ŠKOLE...

10th House rules the sign of Capricorn; whose ruling planet is Saturn. The Qabalistic sphere
which rules Saturn is the 3rd or Binah, Understanding.

SATURN MI JE U 5. KUĆI U KONJUKCIJI SA MESECOM.... „PRIJATELJI” SU MI „DECA”... MALO SAM


STROG, A MALO FLUIDAN...

The Cusp of Tenth House / Mid-Heaven – ABYSS

26
SKAKAVAC 2.6

NA VRHU 10 KUĆE MI JE JUPITER. (ALI U STELIJUMU SA MERKUROM, SUNCEM, URANOM I


PLUTONOM I MESEČEVIM ČVOROM KOJI PRETHODE „AMBISU”.

DAKLE... JUPITER/HESED U AMBISU... “NA IVICI” AMBISA...

9th House rules the sign of Sagittarius; whose ruling planet is Jupiter. The Qabalistic sphere
which rules Jupiter is the 4th or Chesed, Mercy.

STRELAC MI JE ASCEDENT – UZDIŽUĆI ZNAK KOD ROĐENJA... JUPITER JE ONAJ NA VRHU


10.KUĆE... U KVADRATU SA ASCEDENTOM... ČVRSTA VEZA LIČNE OSOBENOSTI (JUPITEROVSKI
LIK...)...

8th House rules the sign of Scorpio; which rules Mars. The Qabalistic sphere which rules Mars is
the 5th or Geburah, Power.

MARS MI JE U PRVOJ KUĆI – U JARCU (KOJIM VLADA SATURN)... RAD.

OPET VEZA ŠKORPIONA, MOJE 12.KUĆE SA ŠKORPIONOM „PRIRODNOG” PORETKA – 8.KUĆE...


ITD... ITD...

„JA” GENERALNO IMAM „STRAŠNO” MISTERIOZAN I EZOTERIČAN HOROSKOP... ZNAM TO OD


RANIJE AL’ S VREMENA NA VREME ISKRSNU DETALJI...

B.

From: FR.FIAT
Sent: Tuesday, September 02, 2008 12:56 PM
To: FR.TARO
Subject: ?

Zdravo,

U medjuvremenu sam stigao i do kuce, pa sam zavrsio jednu turu rada sa Lamom....

Ovo ce opet da bude zanimljiv rad, bez daljeg. Lam se sada pojavljuje kao svojevrsni Inicijator na unutasnjim
planovima. Krenulo je tako da ja kao postavljam pitanja, on odgovara, i tako.... danas sam nesto radio na temu
Ljubavnik... pa je ispalo da je to u jednom i vrlo punom smislu u stvari Ljubavnik Nuit.... stavise, kao metod
rada kako biti LJubavnik u mom slucaju ispala je trostruka staza:
- sve radi sa punom svesnoscu;
- postuj svakog kao zvezdu u telu Nuit;
- odrzavaj punu svest o ovome u svakom trenutku; i svest o ukupnosti svega toga (ima tu duza prica ali ovo su
kao zakljucci);

Takodje, iz ovoga proizilazi da covek da bi bio Ljubavnik treba da ostvari Hadit....

drugim recima, da bi dostigao Nuit u drugoj trijadi, treba da budes Hadit u prvoj (stavljajuci pod svoje elemente
kao nekontrolisane ili nagonske delove sebe); znaci, cim postignes Hadit, skoro automatski vidis i volis Nuit,
cime se tvoj zivot pretvara u plod braka ove Ljubavi tj. postajes RHK; prakticno, jos iz trijade Coveka Zemlje
kao Hadit imas "odobrenje" da postanes RHK; ovi procesi uopste ne mora da budu vremenski dugotrajni, stvar
je kvaliteta.... zato je i moguce da uzmes zavet Bezdana jos kao Covek Zemlje, tj, cim se osvestis.... nista novo,
samo sam dobio uredno ispeglanu potvrdu....

I onda sam video vremenski sredjene magicke metode za postizavanje slicnih rezultata.... sa velikom
zapanjenoscu shvatio sam neke mogucnosti.... sta ako naprimer Stari Zavet nije dogmatska knjiga, nego
stvarno i doslovno magicka knjiga koja daje uputstva za praksu? .... ako je svako od nas Bog, sto su tvrdili jos
stari Gnostici, onda ono "... u pocetku stvori bog svetlo" jeste bukvalno uputstvo za praksu... prvi korak prakse-

27
SKAKAVAC 2.6

budi svetlo pa stvaraj dalje?.... a prica o Adamu i Evi?... uputstvo kako NE treba raditi sex magick, i upozorenje
gde su moguce greske.... ima tu materijala za studiranje, treba proci kroz to....

cujemo se
n

From: FR.FIAT
Sent: Friday, September 05, 2008 12:47 PM
To: FR.TARO
Subject: lampa

Sad sam bas zavrsio rundu rada sa Lamom.

Sasvim slucajno obratio sam prilikom rada paznju na trenutak izmedju udisaja i izdisaja- ono kada disanje
stoji- i provaliko koliko je to mocno.... mislim da je to prva lekcija koja mi stize u ovoj turi rada.... ima snazne
veze sa Daatom i Vishudom, i mislim da je ova paznja- ne disanje, nego paznja na taj trenutak u disanju-
kljuc koji ukida dvojnost u svesti- jedan od mogucih kljuceva, svakako.... takodje je mocan nacin da se
projektuje energija... magicko- misticni metod u potpunosti....

cujemo se
n

From: FR.TARO
Sent: Friday, September 05, 2008 12:42 PM
To: FR.FIAT
Subject: RE: lampa
93!

Da... da... stanke između udaha i izdaha su ustvari kapije za prolazak svesti... tada Prana "stoji", a
svest ne biva vezana za nju, pa može da "pogleda" iza... Svamiđi je na svom sajtu to
objašnjavao... meni je to poznato odranije... samo treba te periode produžavati, kako bi se
"privikao" na gledanje na tu stranu, tj. Da naučiš da prepoznaš to stanje koje je "iza" disanja...
mislim da nema toliko veze sa Daatom i Višudom, pošto se u tim "momentima" možeš usresrediti
jasnije na bilo koju čakru... pitanje je samo do koje čakre si "cirkulisao" pranu... tj. Pra-NU...

Nije za džabe "ranija" AA formula Neofita bila MU-A -UM... gde je MU-udah, A -zadržaj, UM-izdisaj...
To je onda evoluiralo u "novo-eonsku" varijantu LA -udah; ŠT-zadržaj; AL-izdah...

B.

From: FR.FIA T
Sent: Friday, September 28, 2007 12:16 PM
To: FR.TARO
Subject: svet je stao

Zdravo,

Evo jednog od najcudnijih iskustava od kad znam za sebe...

Vec neko vreme kao sto sam ti pisao radim sa formulom HPK, tj. sa raznim oblicima Tisine. Palo mi je na pamet
da bi izmedju ostalog to moglo da se radi tako sto usred glave vizueliziram u plavom jajetu figuru HPK ili
Magicara u istom gestu ili tako nesto. Sa jedne strane to je, rekao sam sebi, oblik koncentracije- misli nece
lutati ako imam jedna centar oko kojeg mi je vezana paznja, a sa druge strane sam simbol valjda priziva na
svoj nacin Tisinu. I tako ti krenem jutros posle jedne runde vezbanja L. SSS da se krecem sa jajetom u glavi, i
sve se onako prilicno utisa sto i jeste neki rutinski rad. Kad, odjednom, ........ ......., dok sam slusao- slusao?-
........, ustvari bio koncentrisan na plavo jaje sa HPK u sredistu, nesto je samo kao kvrcnulo. U jednom trenutku
bio sam potpuno sam sa simbolom, totalno nesvestan bilo cega oko sebe, a svet se zaustavio i to u gotovo

28
SKAKAVAC 2.6

fizickom smislu. Najednom sam postao svestan onoga sto je "iza". Sve je postalo moguce, a sve je sto se realno
desava postalo strasno isprazno, i nepotrebno... ili potrebno, ali na drugi nacin... bio sam u mrtvoj tisini posle
toga; dosao sam u .......... i poceo da pricam sa ljudima, a sve vreme sam mislio "dobro, a cemu sve to kada
pricamo gluposti..." a onda sam razmislio " a zasto su to u stvari gluposti" i onda sam uvideo da je ceo svet
jedan ogroman Liber 777: sve se krece u lancima asocijacija, jedan razgovor pokrece asocijacije koje pokrecu
druge asocijacije, energije kruze poznatim tokovima, i tako smo u istom matriksu stalno... jedan efikasan nacin
da sve to stane je da ucutimo, i spolja i iznutra... da prekinemo unutrasnji dijalog, i vec sve u tom smislu... ali i
ovo sto pisem trenutno mi zvuci strasno bez veze jer ne moze da prenese ni deo od te Tisine koja nastane kada
se svet zaustavi.... taj klik je bio negde oko deset prepodne, sada je dvanaest i deset i ja sam jos u tisini... telo
mi je potpuno opusteno, um stoji, sve stoji... druga paznja, valjda....

cujemo se
n

From: FR.FIAT
Sent: Monday, October 01, 2007 12:38 PM
To: FR.TARO
Subject: s ove strane jastuka....

Zdravo,

Generalno sam izasao iz Tisine istog onog dana predvece. Sve sto mogu da ti kazem sada je da uvezbavama
ulazak tamo po Volji i mislim da uopste nije tesko; samo sto um ne moze da izdrzi duzi boravak tamo posto je
navikao da juri na sve strane pa sad treba neko vreme da se navikne na nove okolnosti. Primetio sam da ovo
stanje ima stisavajuci efekat i na okolinu, ako se poistovetim sa HPK sve se stisava u trenutku okolo; ali mislim
da je ovo propratni efekat, i ne tako znacajan. Najznacajnije je sto sada mogu da sa mnogo vise sigurnosti
prepoznam gde i koliko gubim vremena i energije zabadava; a kako u tome zapravo prolazi veci deo dana,
ocigledno da je doslo vreme za promene. Kad se covek sretne sa ovakvim iskustvom, mora biti spreman da se
menja, jer inace, sta mu je tako nesto i trebalo...?.... to je produbljenje iskrenosti prema sebi samome.

Sutra je inace , da skocim na drugu temu , Parsonsov rodjendan; pa kako je on znacajna faca u mom zivotu,
nesto cu uraditi s tim u vezi; nesto sa Babalon, ili nesto prigodno; za tu priliku lepo bi bilo da imam ovde koga
pa da radimo zajedno, ali , sta je tu je; tu sam uostalom i sam zakazao, mogao sam da imam par ljudi u Kaabi
vec do sada... ali da ne kukam, idemo dalje...

From: FR.TARO
Sent: Thu 10/4/2007 10:33 AM
To: FR.FIAT
Subject: tvoj 7 pecat i tisina...

40. And when he had opened the seventh seal there was silence in heaven.

From: FR.FIAT
Sent: Thursday, October 04, 2007 1:02 PM
To: FR.TARO
Subject: sedmi pecat

Zdravo,
Ovo sa sedmim pecatom je bas dobro (i neces mi verovati, dok ovo pisem M:::: me juri da idem da mu kupim
...............); jer na Pecatu AA ima sedmica koliko hoces.. dobro, ne bas koliko hoces, ali sedam je ideja pecata,
na neki nacin...

Sto se tice K:::::, ima tu svacega... kada se stvari malo bolje analiziraju, dolazi se na tvoje zakljucke u celini...
generalno je pitanje postizanja 8=3 usredistu cele price. Ako bi to trebalo da znaci anihilaciju ega, i ujedinjenje
suprotnosti u svesti, onda je veliko pitanje da li je i ko je uopste tokom ovih stotinak godina postigao, a jos vise
stabilno drzao to stanje u sebi. Nisam citao recimo Krolijeve dnevnike i to narocito ne posle recimo 1930. ili
recimo 1935., kada se vec povukao u mirniju fazu... sta je onda radio, i sta je izlazilo iz njega, kako se

29
SKAKAVAC 2.6

manifestovao i slicno.... ustvari je sve to jedna velika zbrka. I cini mi se da u tome stvarno tesko ko moze da se
snadje; pre sam verovao da to stanje neko moze da validira ili tako nesto, a sad sam sve manje ubedjen u to.
Ko sada moze reci jesi ili nisi ovo ili ono; unutrasnji red je toliko " unutrasnja" stvar da je tesko cak i odredjivati
ga nekim spoljasnjim regulama; one su mozda nuzne za neke nize (uslovno receno nize) rangove postignuca,
ali kada su spiritualije u pitanju, onda je vrag odneo salu... sve cesce se secam recenice iz ne znam vise ni ja
kojeg dokumenta gde kaze da tom redu pripadaju sve spiritualno zrele osobe po sopstvenom unutrasnjem
pravu ( ili tako nesto) i to je veoma tacna odrednica. Ko ce suditi... ono da se poznaju svi po plodovima dela, to
je to..

cujemo se
n

From: FR.TARO
Sent: Thursday, October 04, 2007 3:55 PM
To: 'FR.FIAT'
Subject: RE: sedmi pecat
93!

Kad “neko” uđe u stanje 8=3... onda “rang” nema nikakvo značenje... postaje samo simbol za
“nešto” što je skriveno iza toga i što se ne može preneti.

Da, definitivno si u pravu kad kažeš da “tom redu pripadaju sve spiritualno zrele osobe po
sopstvenom unutrasnjem pravu”, znam za to... mada znaš i sam da takvih ima minimalno... znali
bi smo da ih nabrojimo tek nekoliko... a većina koji su poznati imaju ili su imali “problem” sa
“dokazivanjem" Majstorstva – a u to se uvek uplitao ego – jer ego ima potrebu da dokazuje i
objašnjava... dobronamerno...
Skrivanje Kroulijevih spisa sigurno ima neki smisao... kopirajt... sramota... neuspesi...

I opet si u pravu “kada su spiritualije u pitanju, onda je vrag odneo šalu” ... ako radimo ozbiljno –
onda radimo iskreno – a to podrazumeva da nema laži i foliranja... bar u ljudskim stvarima... dalja
samo-zavaravanja i deluzije su pitanje sposobnosti njihovog “raščišćavanja”... Majstor (kao ti)
uđe u Tišinu i pojmi to... i može onima u spoljašnjem da kaže “ušao sam u to” – i nema trunke
dileme – to je čista Istina – Maat... tu nema težinu niti srce niti pero!

Pitanje je samo kakvo je “talasanje u Akaši” pokrenuto tvojim otvaranjem Pečata... na moj
rođendan... hehehehehe....

B.

From: FR.FIAT
Sent: Wednesday, October 08, 2008 12:58 PM
To: FR.TARO
Subject: lashtal

E sad me Lam zgromio nacisto.....

Video sam tokom rada formulu LASHTAL na sledeci nacin:


LA- nista; sto dostizem koncentracijom na Keter ili unutrasnjom tisinom; to sam radio odavno;
SHT - vatreni tok, vatrena zmija koja stvara, odrzava, hrani; to je kundalini u nama, ili Velika Zmija napolju;
A L- sv e , manifestovano, univerzum, kako god....
i krenem da radim; LA- ispraznim glavu, i sve, postanem praznina, ili nista, jesam ili nisam to...
A L- postajem svestan sebe, da jesam, kompjutera na kome pisem, stolice na kojoj sedim, buke na ulici, sunca
koje sija, zene koja trenutno nije tu.... svega, ali sa sobom u tome svemu...
SHT- vatrene zmije u sebi i oko sebe....

... i posto sam to radio parcijalno neko vreme, uk ljucim to sve odjednom; budem svestan svega i nicega, sebe u
svemu tome... energije....

30
SKAKAVAC 2.6

bam....
nema razlike izmedju nicega, mene, onoga, svega, nicega...
bam....
a nema razlike zato sto je to sve jedna ogromna svest koja jeste, i koja je takva kakva jeste, a ja u svemu tome
i nisam uopste razlicit od toga.... sve u svemu zacin C...

drzim to stanje u sebi cak i kada radim bilo sta, celo prepodne.... ni ne moram da ga drzim, to jeste to sto
stalno jeste, samo treba uci u to i to je to ..... sav sam izgubljen u tome... ili pronadjen, ko ce reci tacno?

From: FR.TARO
Sent: Thursday, October 09, 2008 8:22 AM
To: FR.FIAT
Subject: RE: lashtal
93!

Da, da, Majstore, to zvuči kao Direktno Iskustvo "Istine" koju si definisao "Formulom" koja
opisuje tu Istinu... Iskustvo za razliku od onih koji Intelektom i Raz-Umom to opisuju (kabalistički
i kako god)...

Hteo ne hteo, uviđao ili ne ti jesi Majstor... takva iskustva nadilaze Ruah - to ti jeste jasno...
A poznato nam je da imaš poveliki "Vrt" (učenika) koje odgajaš kao "Vrtlar"... ne znam da li me
pratiš... hehehehehe...

Opet se potvrđuje da nas dvojica činimo čudnu kombinaciju Majstora i Magusa (po delovanju)... i
to inkarnacijski po prirodi rođenja, trebalo nam je samo malo vremena da organizujemo živote da
bi tako nešto ispoljavali...

Hehehe...

Evo spremam prigodne pisanije pa sutra dobijaš novog Skakavca...

B.

From: FR.TARO
Sent: Thursday, October 09, 2008 11:44 AM
To: FR.FIAT
Subject: RE: lashtal

Importance: High
93!

-----Original Message-----
From: FR.FIAT
Sent: Thursday, October 09, 2008 10:21 AM
To: FR.TARO
Subject: RE: lashtal

93/
Ima sad tu nekoliko interesantnih stvari:
bas sam ovih dana filozofirao sa mojim batom o tome kako je neophodno da se prihvati odgovornost za ono sto
radis...

BEZ TOGA NE IDE. TO SE ZAHTEVA ČAK I OD ZELATORA.

da imas poverenja u sebe....

31
SKAKAVAC 2.6

U DRUGE SE NE MOŽEŠ UZDATI. TI ČINIŠ SVOJU VOLJU, A NE TUĐU.

i slicno... znaci ja bih trebao da imam poverenja u sebe da prihvatim barem rang 7=4, kao prvi korak....

DAKLE DA „VOLIŠ SVE STVARI”...

to je stvar izvesnih previranja koja postoje iznutra...

TO JE ČINJENICA TVOG DUHOVNOG ISKUSTVA I POSTIGNUĆA. FAKAT, A NE SPEKULACIJA.

ja zaista vise nemam neke velike potrebe za Magikom u uobicajenom smislu reci, cak ni operativno...

DA, TAKO SE ČINI. SVEST POKREĆE ENERGIJU, A TO NE MORAJU BITI „FIZIČKI” RITUALI.

naucio sam puno znacenje termina Rec i Volja kojeg negde pominje Grant kada prica o tajni IX stepena OTO,
odnosno o tajni prakticne magike koja je jedna od bazicnih stvari propisanih za 6=5...

KAO 5=6 SHVATAŠ SVOJU PRIRODU I VOLJU.


KAO 6=5 ANGAŽUJEŠ SVOJE MOĆI DA SE TA VOLJA IZVRŠI.
KAO 7=4 SI ISPUNIO TO I OSLOBOĐEN SI I RADA...

formulisanje Volje i njena koncentracija u odredjeni tok prakticno dovode do njene manifestacije, nije to neka
velika prica.... znaci da su dani rada sa Magikom tipa GD ( u smislu prve trijade) definitinvno prosli...

MI I DALJE “POSTOJIMO” I U MATERIJI TAKO DA EVENTUALNO KORIŠĆENJE “NIŽIH” METODA NE


ISKLJUČUJEMO U POTPUNOSTI.

to sam video i iz eksperimenta i rada u OA... to jeste zanimljiva prica ali je tu vec sve odradjeno, i to temeljno...
znaci, i ja ne bi trebalo da filozofiram nesto previse?....

ZNAK „?” PREDSTAVLJA POTREBU ODGOVORA NA PITANJE. OVO SI PITANJE POSTAVIO SEBI.

Mada ima jos par detalja... morao bih da pogledam ponovo sta kazu nasi dokumenti na temu vrta ucenika...

NIKO OD NAS NEMA ISTU PRIRODU I ISTU ISTINSKU VOLJU. TO NE MORA BITI MAGIČKO MISTIČKO
ISPOLJAVANJE, BAR PO MOJIM SHVATANJIMA – NE MOŽEMO SVI BITI ISTI, PA AKO „JA” DELUJEM DA KROZ
SEBE ISPOLJIM UTICAJE TELEME I MAGIKE I DA NA SPECIFIČAN NAČIN UTIČEM NA SVOJE OKRUŽENJE, TO
NE MORA DA ZNAČI DA „TI” TREBA TO ISTO DA RADIŠ – TI IMAŠ SAMO ZADATAK DA ISPOLJIŠ SVOJU VOLJU
– BIO TO JEDAN UČENIK U ŽIVOTU ILI GENERACIJA ĐAKA KOJIMA USMERIŠ SVEST KA „KVALITETNIJEM”
SAGLEDAVANJU ŽIVOTA...

da li tu striktno misle na AA studente ili na vrt koji je deo covecanstva kojem dajemo svetlost....

SVET JE KOŠNICA, MI SMO DEO TE GRUPNE SVESTI. NAŠA ENERGIJA, „SILA” DEFINITIVNO DELUJE NA
SPUTILNIM PLANOVIMA, ALI SAM STUDENT NEĆE OSTVARITI POSTIGNUĆE AKO SE UZDA U TEBE, VEĆ U
SEBE – PREMA TOME, MI MOŽEMO IMATI GOMILU „STUDENATA” A NE MORA DA ZNAČI DA ĆE SVI
OSTVARITI POSTIGNUĆE DOŽIVLJAJA „ISTINE”.
NARAVNO TO POSTIGNUĆE NAS NE OSLOBAĐA „OBAVEZE” DA NA TOM NIŽEM PLANU I DALJE MALO PAZIMO
TO NAMA DODELJENO ČELJADE. MI SE UVEK TRUDIMO DA NAJBOLJE I NAJSMISLENIJE DAMO UPUTSTVA I
ODGOVORE NA PITANJA, AKO TAJ STUDENT RADI U JEDNOM MOMENTU MOŽE POSTATI „ADEPT” ILI
„MAJSTOR” - ŠTO MINIMALNO ZAVISI OD NAS.

moj student se nekako zakopao u rangu Zelatora pa ne mrda... ili mrda lagano....mislim da ono ispunjavanje
lanca od dole, sto mi se cini da nije samo formanost, mada verovatno nikada ili skoro nikada nije ostvareno u
praksi....

32
SKAKAVAC 2.6

MI SMO PUTEM „GRUPNE SVESTI” ČOVEČANSTVA POVEZANI SA SVIMA... „JA” NE MOGU OČEKIVATI DA ĆE
SVI USPETI U ISTOM VREMENU I RITMU DOSEĆI VIŠE RANGOVE, NEKE FORMALNOSTI NISU UVEK
FUNKCIONALNE, VEĆ I OGRANIČAVAJUĆE. A MISLIM DA MOŽEMO DA SE SLOŽIMO DA KAO „MAJSTOR” IMAŠ
VEĆU SPOSOBNOST DA NEKOM „POMOGNEŠ” NA PUTU, NEGO KAO „SUPERIOR” ILI „SUPERVIZOR” ILI
„SAMO” ADEPT.

I jos, nemam ni najosnovija pojma sta bi bila moja teza za 7=4... mada bi se mozda stvari otvorile kada bih
preuzeo zavet....

I TO ZAVISI OD LIČNOG SAGLEDAVANJA UNIVERZUMA. TI IS „ISTORIČAR” MOŽDA KAO KONTINUUM


ISPOLJAVANJA UNIVERZUMA?

Ne znam da li bismo na taj nacin narusili ociglednu ravnotezu....

DA LI SI U SVOM “LASHTAL” ISKUSTVU POJMIO IKAKVU RAVNOTEŽU I DA TO „ISKUSTVO” MOŽE DA SE


POREMETI IČIM SPOLJA?
DA LI POSTOJI U TOME „RED”, ILI „RELIGIJA” ILI NEKA DRUGA ODREDNICA – OSIM DA JE TO SUŠTINA
POSTOJANJA?

posto vrlo verovatno funkcionisemo kao Magus i Majstor, ocigledno da sa sadasnjim rangovima tacno
odrazavamo dva sefirota iz vrhovne trijade na nizem nivou... paralelno i uskladjeno.... ne znam da li filozofiram
opet....

IZREĆI NEKE STVARI ZNAČI MANIFESTOVATI “REČ-I”, ONE KONKRETIZUJU I UTVRĐUJU ODREDNICE RAZ-
UMA I ODNOS RAZ-UMA I EGA SPRAM POSTIGNUĆA.

... ili bi to tebe ubrzalo da preuzmes 8=3?.... bez obzira na mundane okolnosti, o kojima smo pricali jedaret?.....

“UBRZATI”... NE ZNAM... TO MI SADA IZGLEDA KAO STVARNO STANJE STVARI I ZA “TEBE” I ZA “MENE” BEZ
OBZIRA DA LI SU “ZAVETI” POTPISANI...
NEKAKO NEMAM IDEJU DA JE FORSIRANJE OVOG STANJA MOGUĆE, ALI I ČINI MI SE DA POSEBAN STADIJUM
ČINI VOLJNA SPOSOBNOST „PREMEŠTANJA” SVESTI U VIŠE, TAKO I U NIŽE SFERE – DELOVANJE I KROZ
RUAH I „IZNAD PONORA”. JEDNO SU SPONTANA ISKUSTVA, DRUGO SU VOLJNA, KADA SU VOLJNA ONDA JE
ISKUSTVO I POSTIGNUĆE UTEMELJENO U SVOJOJ STVARNOSTI.

A ŠTO SE TIČE ZAVETA 8=3 MISLIM DA SAM GA DAO SEBI JOŠ PRE DESETAK GODINA... NA SVOJ
ROĐENDAN... DA MI BUDE VODILJA I INSPIRACIJA, MOJA TEŽNJA DA OSTVARIM TAJ „IDEAL”...

„ZATO” JE MOJ RAD VRLO ČESTO BIO USMEREN NA TELEMU I NJENO ISPOLJAVANJE, KAO OBLIK DOŽIVLJAJA
I PRENOSA KORENSKOG ZAKONA KAKO SE SAD MANIFESTUJE U SVETU. TJ. SVI MOJ „NIŽI” RANGOVI SU
PREUZIMANI JEDAN PO JEDAN U SVOM „NIZU” DA BI PODRŽALI I UTVRDILI TO VELIKO ISKUSTVO I
SVETLOST KOJU SAM DOŽIVEO – ČAK JOŠ DOK SAM PRVI PUT KROČIO NA STAZU. DAKLE, MOJE DELOVANJE
KA MANIFESTACIJI O.’.T.’., O.XI I O.T.O. SU NORMALNO BILA DEJSTVA „MAJSTORA” KOJI ISPOLJAVA I
„STVARA” NOVE REDOVE... A REČ VODILJA JE „TELEMA”... MADA IMAM I NEKE SVOJE LIČNE FORMULE KOJE
DEFINIŠU „MOJE” AKTIVNOSTI I LIČNE PROCESE KOJIMA POTPOMAŽEM DELOVANJE „MAGUSA”.

NE ZABORAVI DA „MAGUS” PREUZIMA GREHE OVOG SVETA NA SEBE DA IH ISKUPI”... TO JE SAMO


FORMULACIJA LIČNE OBAVEZE DA SE SVOJIM CELIM BIĆEM ČOVEK, TJ. „MAG” ANGAŽUJE, AKTIVNO, NA
ISKOLJAVANJU ONOG „ZAKONA” KOJI „GREHE” ČOVEČANSTVA „ČISTI” I USMERAVA ČOVEČANSTVO NA PUT
SAMO-SPOZNAJE I REALIZACIJE SVOJE DUHOVNOSTI... KA EVOLUCIJI... KA „USPENJU”... KA
„PROSVETLJENJU”...

ZNAMO OBOJICA ŠTA PIŠE U „LIBER 2 VEL MAGI”...

cujemo se
n

33
SKAKAVAC 2.6

JAŠTA SE ČUJEMO.

UHO NAM JE NAĆULJENO, A USTA GOVORE.

b.

From:FR.FIAT
Sent: Thursday, October 11, 2007 10:11 AM
To: FR.TARO
Subject: saturn

Zdravo,

Evo jednog istrazivanja od jutros ....

Zapravo, vec izvesno vreme, kao jedan usmeren rad, ponovo prolazim Drvo Zivota astralno; prosao sam sve
staze, i ovog puta razgovarao sam sa inteligencijama tamo nastanjenim; za sv aku stazu dobio sam po jedan
zadatak kojeg treba da obavim u svakodnevnom zivotu; uglavnom se radi o ispunjavanju energije tog tipa na
materijalnom planu, kroz uravnotezavanje odredjenih osobina, nedostataka i slicno; to je moj kontakt sa
Zmijom Mudrosti na ovom nivou. Posle toga poceo sam da posecujem planete, a vec od Meseca gde me je
primila Svestenica Lune, shvatio sam da planetarne energije cine osnovu mog Hrama kojeg gradim " sa one
strane". I u svemu tome jos mi je bio ostao Saturn, a podstaknut recju Ekvinoksa, Noci Pana i svime od juce jos
sam uradio i Saturna jutros, posto je on energija preko Bezdana, gde je i N.O.X. i sve ovo ...

Shvatio sam od jutros sta znaci ono kada se Andjeo ponovo pojavljuje, preko Bezdana. Njegovo Ime je ustvari
Kljuc koji otvara kapije Grada Piramida, a kada ga upotrebis u svetu Binaha- Saturna itd, onda je ono energija
koja otvara i nebesa koja su iznad svih sedam planeta, i to doslovno, i vodi u jedinstvo sa Najvisim... iz
perspektive ispod Bezdana vibriranje Imena malo po malo " cepka " nebesa koja te odvajaju od Jednosti, a
finalna upotreba je posle preuzimanja 8=3, kada se uspostavlja individualni odnos Zvezde i "Boga" - ne Boga u
personalnom smislu arhetipskih figura, nego Jednosti ili Mnogostrukosti koja je sve ovo sto je Bilo, jeste i Bice..
ili tako nekako...

Probicemo ta nebesa, uskoro...

cujemo se
n

From: FR.FIAT
Sent: Monday, November 19, 2007 8:45 AM
To: FR.TARO
Subject: strike...

Zdravo,

Opet sam ......... preko vikenda, pa nisam ni znao da .....; uglavnom dodjem ti ja jutros u ...... a ono ........ ...
jupiiii... trazimo povecanje plate za 20 posto, dal ce nesto biti od toga, ko zna...

Inace sam sada u fazonu egipatske inkarnacije... tokom prosle nedelje, kako pocnem bilo sta da radim i
zatvorim oci, tako se automatski pretvorim u egipatskog faraona, i u tom oblicju trajem do kraja prakse... ali
zanimljivo da se nisam zaustavio na tome, nego sam tokom jednog takvog rada pitao sebe- dobro, ti Egipcani i
to , to je ocekivano, da se secam tako necega; ali da li mogu da se setim jos toga... i neocekivano sam se,
pored faraona identifikovao i sa sobom, ali u buducnosti... u jednom trenutku, sva vremena slila su se u jedan
trenutak, i osetio sam prisutnost svog bica u svim vremenima, dok ovaj svet postoji... neopisiv osecaj stalnosti,
koja je iznad smrtnog tela i materijalnog postojanja....

cujemo se
n

34
SKAKAVAC 2.6

From: FR.TARO
Sent: Tuesday, November 18, 2008 1:03 PM
To: FR.FIAT
Subject: zanimljivost

93!
Preturao "ja" u subotu po ormanima u potrazi za papirima za ........... i iskopam neke moje stare
dnevnike... od 92 do 96 godine...i krenem malo da prelistavam, da vidim šta tu ima... onda nađem
jedan u kojem sam beležio radove sa meditacijama o nekom "veštičarskom" kursu... kad tamo... u
meditaciji dolazim puteljkom do jezera... gledam u površinu i u odrazu vidim... veliki skakavac
stoji na psu...
To beše 17-18.4.'93e.v.... i nisam uopšte razmatrao da to može imati neku dalekosežnu konotaciju
i značenje... niti mi je tada "skakavac" išta značio... a eto lepo se projektovala moja "priroda"...
moj rad i zadatak... koji sam preuzeo na sebe da nosim...
B.

From: FR.TARO
Sent: Wednesday, November 19, 2008 1:02 PM
To: FR.FIAT
Subject: TARO

93!
Mislim da sam jutros "shvatio" svoju reč Magusa... al' mislim i da će mi trebati vremena da sebe
uverim u to.
B.

From: FR.FIAT
Sent: Wednesday, November 19, 2008 1:52 PM
To: FR.TARO
Subject: e jebi ga

E stvarno.... mislim, zaista.....


Ti si vise puta meni pisao da ti se cini kako ti i ja delujemo kao Magus i Majstor Hrama.... funkcionalno....

I eto tebe gde si shvatio Rec...

A ja sam sada zavrsio, pre pola sata, dnevnu bateriju rada gde sam prvi put.... ali prvi put u zivotu kao cilj rada
stavio ne samo vrsenje Velikog Dela nego i prelazak Bezdana radi kompletiranja Dela....

Ti si iznutra osetio Magusa a ja Majstora.....

Iznutra.... spolja, to ce ici tako da ti uzmes, ili ostvaris 8=3.....

Sto znaci da meni posaljes zavet 7=4 i da preuzmem i ja ono sto si mi vec odavno savetovao.
cujemo se
n

From: FR.TARO
Sent: Thursday, November 20, 2008 8:48 AM
To: FR.FIAT
Subject: RE: e jebi ga
93!

Ne znam kada će se steći okolnosti da stvarno preuzmem zavet 8=3 (zbog cele i stalne gužve u
.....)... ali kad bude prava prilika iskoristiću je.

35
SKAKAVAC 2.6

Imao sam noćas i jedan simptomatičan san.


Obilazim piramidu u izgradnji, tj. ona je sazidana, ali radovi unutar nje još traju. Vidim i čujem da
glavni majstor koji vodi radove stalno kuka kako ne može da ostvari više, ide sporo i nije u stanju
da organizuje 30 radnika.
Ja se obraćam „glavnima” (kojih je 3-4 i stoje izvan piramide) nudeći da ja vodim te radove i da
sam u stanju to da radim i sa 60 radnika, pošto sam već vodio poslove i na objektima, a radio sam
i jedan Hram.... međutim, još nisam određen da preuzmem taj posao....

Znači „kvalifikacije” su tu, ali treba da se donese konačna odluka da „ja” postanem glavni majstor
na radovima u piramidi... hehehehe...

;-)

Mislim da sam ovakav Zavet preuzeo na sebe kao 7=4:

ZAVET OSLOBOĐENOG ADEPTA A.’.A.’.


Ja, ..................................................., zdravog uma i tela, i pripremljen, na danasnji
dan....................................
(AH ............ Sunce u ................. ) odlucujem :
u prisutnosti ............................ A.’.A.’. :
Da Izvrsim Veliko Delo: drugim rečima - da volim sve stvari kroz moju Istinsku Prirodu.
Dalje, obećavam da revno stojim na usluzi onima koji su podamnom, potpuno se podređujuci za njihovo dobro.
Neka A.’.A.’. kruniše moj Rad, neka mi pruži od svoje Mudrosti u Radu i omogući da Razumem Rad!
Poštovanje, dužnost, naklonost, privrženost, istrajnost donosim A.’.A .’. i ubrzo neka mi se dopusti znanje i
razgovor A.’.A.’.
Svojerucno svedočim ..........................................
Moto.................................................

Čujemo se.

93 93/93!

B.

From: FR.TARO
Sent: Thursday, November 20, 2008 2:02 PM
To: FR.FIAT
Subject: Mag
93!

Primoran sam da razmišljam o ovim stvarima:

"MAGUS - Postiže mudrost, razglašava svoj zakon (gledaj LIBER I vel MAGI) i gospodar je sveopšte Magike u
najvećem i najvišem smislu."

Moj Zakon (TORA) je TARO (iliti TAROT).... o tome govorim oduvek (ORAT), u slavu velike Boginje
Babalon (ATOR).

"Stepen Magusa je opisan u LIBER I vel Magi, a osobine ovog stepena su ukazane i u LIBER 418, u višim
Aetirima.

Poslao sam ti kratki komentar na Liber I. Sve je u stvari krajnje jednostavno. Misao o ovoj Reči
Magusa samo je osvanula u Umu kada sam „ja” ne-postojao tokom jedne vrlo jednostavne prakse.

Postoji takođe potpun i precizan opis dostignuća ovog stepena u “The Magical Record of the Beast 666”
(Magijski dnevnik Zveri 666).

36
SKAKAVAC 2.6

Za ovo treba malo vremena da se istraži.

Esencijalna karakteristika ovog stepena je da njen glasnik izgovara Kreativnu Magijsku Reč,

TARO u svojoj jednostavnosti potvrđuje univerzalnu Istinu o manifestovanju Svega kroz Zakon o
22 (Arkane; Atu; staze).

koja menja planetu na kojoj živi,

To zavisi od načina i okolnosti prenošenja ove Reči. Ona sama po sebi nije unikatna, već je i
poznata, ali je vrlo suštinski specifična za prenosioca koji je izgovara.
TARO-T koji sam stvorio je iskazivanje manifestacija te Reči, koja se projektovala kroz moju
istinsku Prirodu (karakterisanu Imenom mog „Anđela”).

Sada je predamnom „zadatak” da, nakon 4 stvorena Tarot-a kreiram jedan koji će biti
manifestacija sjedinjavanja polarnosti kroz 22 „slova”: Tet Tarot.

Veštičarski tarot je vrlo sirov, to je prva moja inicijalna kreacija o 22.


TTTTT Tarot je sledio potom, kao inteligentnije i specifičnije prikazivanje zakona Istine koji se
manifestuje kroz 22 Arkane.
Alion Tarot je iznedren kroz duhovne vizije i shvatanja suštinskih koncepata, koje sam odavno
shvatao umom, ali je bilo potrebno da se sve asimilira u duši.
Nakon toga sam kreirao Tarot klifota koji je istraživao „tamnu” stranu 22 Arkane, čime je
nadopunjeno iskazivanje o tom Zakonu koji prenosim.
Zatim sam morao proći kroz razne procese i „inicijacije”, koji su me kalili na raznim nivoima kako
bih bio u stanju da se usmerim ka daljem kreativnom radu.
Ideja o Tet tarotu je postojala od ranije, ali nisam imao pravu i čistu inspiraciju to da učinim.
Sada, kada je Jedna Reč osvanula, ona je obasjala druge potencijale i nadahnula osobenosti koje
su se formirale i pročistile i koje mogu da kao Magus sa svojim oružjima angažujem u cilju
izvršavanja tog „prokletstva” da i dalje moram da prenosim taj Zakon Tarota drugima – mnoštvu.
Bilo je potrebno da se utvrdim u svim rangovima do 8=3, kako bih bio u stanju da nadvisim svoju
raniju veštinu i umetnost.

Tet Tarot će biti sastavljen od sexomagijskih obličja ljubavnih parova Šive-Šakti iliti Izide i Ozirisa
– Bludnice i Zveri u smislu sjedinjenja polarnosti ka Jednom.

i ustanovljava nove oficire,

Novi Magus; novi Magister... nova nadahnuća... nova objašnjenja... novi slušaoci... novi služitelji...

da predsedaju nad njenom inicijacijom.

Reč sada ima za cilj da se ispolji na nov način primeren okolnostima, okruženju i duhovnom
sferom koja se tiče Magusa u čijem umu ova reč predstavlja fokalnu tačku-iskru smisla
Univerzuma.

Kao što je „Ime Anđela” predstavljala smisao i principe ispoljavanja Bića tog posebnog Sopstva
(Mikrokosmosa), sada je „Reč Magusa” suština poimanja Makrokosmosa koji se projektuje kroz
svoj Kanal – Volju Magusa.

Ovo se može dogoditi samo kod “Ekvinoksa Bogova” na kraju nekog “Aeona”;

Kada jedan Eon „padne” znači da se jedno doba okončalo; kako za jedan svet i civilizaciju, tako i
za pojedinca, individuu, jedno Biće. Osviće u „njemu” Novi Bog, Novi Eon.

37
SKAKAVAC 2.6

to jest, kada tajna formula, koja izražava zakon njenog delovanja postane prevaziđena i beskorisna za njen dalji
napredak.

Mogućnosti i putevi koji su ranije sleđeni su bili iskorišteni potencijali i sada je Magusu kristalno
jasna suština koja ga je vodila na svim putevima saznavanja toga što predstavlja njegovu Reč.

(Tako “Sisanje” je formula odojčeta: kada se pojavi zub, to označava novi “Aeon”, čija “Reč” je “Jedenje”.)
Znači, Magus se kao takav može pojaviti u svetu u intervalima od nekoliko vekova;

U smislu civilizacijske evolucije.

pregled istorijskih Magusa i njihovih Reči je dat u LIBER ALEPH-u.

Svi su oni Magusi svog doba, svog Eona-Boga; svoje manifestacije Duha i Reči Istine u svetu.

Što se tiče Reda, ovo ne znači da samo jedan čovek može postići ovaj Stepen u nekom Aeonu. Čovek može
učiniti lični napredak jednako vredan “Reči Aeona”; ali on će se identifikovati sa tekućom rečju, i primeniti svoju
volju da je utvrdi, inače bi bio u konfliktu sa radom Magusa koji je izgovorio Reč Aeona u kom živi.

TARO jeste u saglasju sa THELEMA i ABRAHADABRA, kao i sa ALLAH, INRI, TAO i ostalim Rečima
Istine.

Magus je pre svega Majstor Magike, tj. njegova volja je sasvim slobodna od unutrašnjeg skretanja ili
spoljašnjeg suprotstavljanja; Njegov rad se sastoji u tome da stvori novi Univerzum u skladu sa Njegovom
Voljom. On je Majstor Zakona Promene (Anicca).

Majstor Magike – konstantna potreba kreiranja i kreativnosti, ispoljavanja smisla o 22 kroz TARO.
Shvatanjem Reči Istine sada nema niti tračka senke sumnje u shvatanje svakog događaja kao
odnosa Boga i Čoveka, kao i suštinskog Jedinstva koje postoji između ta „dva”.
TARO i predstavlja mogućnost i principe Promene, to su Magove -Logosove misli kreacije i
promene koje prožimaju Univerzum.

Da bi dostigao stepen Ipsissimusa on mora izvršiti tri poduhvata, uništavajući Tri Čuvara pomenutih u LIBER
418, 3. Aetir : Ludilo, Laž i Slepilo, tj. Dualnost u Delu, Reči i Misli."

O tom po tom...

Stvari se zaista svedu na krajnje suštinsku i nadasve jednostavnu životnu Istinu – koja čoveka
vodi od samog početka. Nema tu dramatike, fantaziranja i kerefeka.

Naravno, o ovome neću torokati nikome drugome, dovoljno što tebe opterećujem sa mojom
„projekcijom”... hehehehehe...

Sada moram da sve životne okolnosti tako namestim da se stvore uslovi za manifestovanje Tet
Tarota i obavljanje ostalih magijskih radnji koje Magus mora da izvede u cilju izazivanja Promena,
Čaranja, a sve u službi Logosa Aeona Thelema!

Trenutno nisam smislio niti „primio” nikakvo prepametno ili preuzvišeno pompezno ime za „mene”
na tom Rangu... mada sam od ranije promišljao da će to biti nešto kao „Sigma” (?).

Čućemo se. 93 93/93!

B.

38
SKAKAVAC 2.6

From: FR.TARO
Sent: Thursday, November 20, 2008 2:17 PM
To: FR.FIAT
Subject: urna

93!

Sada mi postaje i sve jasnija moja "opsesija" pisanjem - pod uticajem Tota-Merkura koji su esencijalni za Onoga
koji prenosi TARO, samim tim i većina mojih pisanija jeste bila "obojena" ovom temom - masonske i telemitske
pisanije su mi sve bile povezane sa time, očito.

Pa i samo pisanje mi je bilo usaglašeno sa mojom suštinskom Istinom, mojom "Rečju", kojom sam prenosio
Istinu i koja je ujedno i Laž (jer Reč nije sama bit, već Misao o biti).

Moje vizualizacije i kreativne predstave kroz Tarot(e) su projekcije te Istine, pa opet ta Istina, ne mora biti
istina drugima, dok im jeste zanimljiva ipak ona je Laž - jer je to Istina moje inkarnacije i mene kao Prizme i
transmitera te Luči koja se kroz mene prelama u svet.

Pregledao sam malo Liber 418, ali te Istine samo prikazuju shvatanja Majstora Teriona 666, kako je on
sagledao Univerzum, a nakon toga je i dalje prenosio „opise“ njegove Istine.

Zabavno je i da mi je Superior u AA nosio ime „Mercurius“, (kao i „Uranus“) – što sve nije bez smisla ... sve je u
stvari povezano, kako u ovoj inkarnaciji tako i sa ostalima...

Sad ću malo da prelistam Urnu i sl...

B.

From: FR.TARO
Sent: Thursday, November 20, 2008 2:25 PM
To: FR.FIAT
Subject: i josh o tome...

93!

Taman pročitah prvu stranu Urne i shvatam kako se u meni odnosilo sve ovo što spada pod 8=3, naspram
onoga što "spada" pod uticaje Magusa...

Bio sam obavezan da prenesem Reči Teleme, pisanjem o Telemi, moje služenje je bilo služenje Majstora
Pelikana - koji nije bio samo Pelikanus 5=6, već je on morao da se "roditeljski" podredi svoj deci koju hrani
svojom krvlju.
Sve misli i reči Zakona koje sam preneo poticale su od Magusa-Tota koji je pokretao Promenu kroz mene, a
morao sam sve to da "spustim" na Zemlju na raznim "nivoima"...

Sve sam morao da žrtvujem tom služenju Redu i sve za Babalon; slušajući Reči koje su dolazile prelamajući se
kroz kapiju "Carice", kapije između Maga i Razumevanja... jeste da mi gotovo sve beše jasno, ali je sada Jasna i
ta Jedna Reč koja je Istina koja prenosi LVX.

Svi rangovi su u nama, samo treba da shvatiš da se ne oslanjaš na mene, kao "Magusa" već da oslušneš sebe,
Magusa u "sebi", budi Tih - a ti to već znaš.

Kako sam "ja" Hokmah/Tot, čarobnjak i kreator Tarota, tako si "ti" od Saturna-Vremena-Hronosa i istorije...
hehehehehe... tako se prikazujemo spoljašnjem svetu...

B.

39
SKAKAVAC 2.6

From: FR.TARO
Sent: Thursday, November 20, 2008 2:31 PM
To: FR.FIAT
Subject: iz urne...
93!

"The Magus is thus, of course, not a person in any ordinary sense; he represents a certain nature or idea.
To put it otherwise, we may say, the Magus is a word. He is the Logos of the Æon which he brings to
Pass."

Jedna ideja, Jedna Reč.

„Gautama Buddha was a Magus. His word was Anatta; that is, the whole of his system, which
revolutionized the thought of Asia, may be considered as based upon and consecrated in that one word, which
is his denial of the existence of the Atman or “soul” of Hindu philosophy.”

Takođe Reč TARO je ceo sistem – koji se iskazuje kroz „ovog“ Magusa...

„The man Crowley had been chosen to enunciate this Law, that is, to exercise the essential function of
a Magus. But he had yet to understand it, a task which involved the crossing of the Abyss, already described;
and further, to identify his will with the Law, so that his personality might act as the focus of its
energy. Before he could be that pure will whose name is that word, he had to be purged by fire of all
competing volitions; and this was done by those who had chosen him during this part of his life, which I am
about to record.”

...itd...

B.

From: FR.TARO
Sent: Thursday, November 20, 2008 2:36 PM
To: FR.FIAT
Subject: 73

93!

Kakve mi sve stvari ne padaju sada na pamet...


Noć pre mogu stupanja u AA... pre toliko godina... imao sam viziju Prvosveštenice AA, koja mi je
na neki način iskazala dobrodošlicu i skrenula mi pažnju na jedan detalj o Redu i "obožavanju"
Hadita... Prvosveštenica je Gimel, to je 73 - isto kao i Hokmah što je 73, a to je Merkurov visoki
uticaj na TARO...

B.

From: FR.TARO
Sent: Thursday, November 20, 2008 2:56 PM
To: FR.FIAT
Subject: RE: svc

93!

Krouli je na ovaj način objasnio proces inicijacije:

July 17.
Performed the ceremony of the assumption of the curse of the Grade of Mage.

0. The Mystery of Conception about 2 a.m.

40
SKAKAVAC 2.6

I. The Mystery of Birth about 6 a.m.


II. The Mystery of Baptism about noon.
III. The Mystery of Worship all day.
IV. The Mystery of Trial 9:00 p.m.
V. The Mystery of Crucifixion 9:30 p.m.
VI. The Mystery of Resurrection and Ascension 9:45.

Preuzimanje prokletstva Ranga Magusa - on se poistovetio sa Hristom!


To jest - sa procesom koji vodi do 8=3

Pošto stavka III jeste 5=6, stavka IV jeste 6=5; V je 7=4, a VI je 8=3 - to je sve "podloga" i opis
rangova koji su doveli do 9=2...

Danas te baš gnjavim...

B.

From: FR.TARO
Sent: Monday, November 24, 2008 10:28 AM
To: FR.FIAT
Subject: Ad Babalonis Amorem Do Dedico Omnia Nihilo... ABADDON
93!

Pogodno je na početku razmotriti sve moguće korespodencije Heseda i povezati se mentalno putem izučavanja
i kontemplacije sa opštim značenjima (uzmeš 777 i izvučeš sve što se odnosi na sefiru i analiziraš to). Onda
pronađeš sve šta su drugi pisali o tom rangu i razmotriš svoje odnose i shvatanja spram toga.
Naravno ne zaboravljajući svoj Zavet u kojem kažeš „da volim sve stvari...” ...

Spomenuo bih tu da je Hesedov broj 16... iliti 4x4... to je broj Hrama/Univerzuma... i naravno moj omiljeni 21
stepen AASR.

Suma (1—4) - Mistični broj Heseda je 10...


31 je Bog Heseda...
Abbadon je “pakao Heseda”...

Evo ga GD ritual 7=4 da ti se nađe pri ruci:

MYSTICAL GRADE OF 7=4


The Ceremony of the Grade of the Adeptus Exemptus
BEING THE GRADE OF THE RED ROSE WHICH BLOSSOMED...
...

From: FR.TARO
Sent: Friday, November 28, 2008 8:40 AM
To: FR.FIAT
Subject: zene oficiri
93!

Zanimljivo je kako mi neka shvatanja i povezivanja svega dolaze ovih dana...

Recimo, iako sam u prvom momentu shvatanja Reči bio ispunjen jasnoćom, sada „vidim“ kako je
taj momenat bio Tačka iz koje je isijala Svetlost čije je „značenje“ bila ta Reč – onda je to u mom
„sećanju“ obasjalo sve i tako sam opet mogao da vidim kako se ta Reč stalno ispoljavala kroz
mene – ili kako me je vodila ka sebi. Tu se prepliću shvatanja o unutarnjem i spoljašnjem
shvatanju i manifestovanju te svesti/materije.
Onda se usput počeo pojavljivati G:::::: – on je u sebi izobličio Merkurove osobine i vremenom
postao klifot, čudno, ali na taj način je postao i Horonzonov Rob – tj. To je postao onog momenta

41
SKAKAVAC 2.6

kada je „izdao“ A.’.A.’. – to je momenat kada je definitivno prekinuo veze sa duhom, ostao da
stagnira u životu... sada kada se u „meni“ opet na ovaj način, zbog probuđenog „ranga“ pokrenula
Svest (potpisan Zavet 8=3, kao potpora Radu 9=2) opet je isplivao sa svojim beskrajnim
razlozima i izbljuvava ih potpuno ne kreativno i ne-prijateljski. Izgleda da je sličan slučaj i sa ::::::,
koji se ponaša kao zvezda koja se gasi.

Jutros sam npr. Sagledao „Ženske Oficire“ moje Inicijacije – kako je to za sebe Majstor Terion
smislio, a „ja“ malo prepoznajem sličnosti sa mojim životom – i tačno ima sedam žena koje na
specifične „planetarne“ načine figuriraju u mom životu i koja, svaka za sebe ima određenu
funkciju da me nauči ili podrži u određenim sferama. Mada naše „veze“ i odnosi nisu sexualni,
definitivno imam shvatanja kako me one „drže“ u određenoj sferi i kao „magneti“ deluju na
prožimanje naših energija – i na taj način „ja“ imam određene životne okolnosti i ponašanje, kao i
rad koji obavljam „spolja“ – dok sada imam „sposobnost“ da sagledam suptilni smisao svega toga.
Ili sam previše radio onaj Ritual Babalon... ;-) pa se ta sila manifestovala na ovaj način... ;-)

B.

From: FR.TARO
Sent: Friday, November 28, 2008 10:13 AM
To: FR.FIAT
Subject: zoo
93!

Ženski oficiri su nešto specifično za inicijaciju Magusa - mada se "ja" ne bih striktno držao svih
Kroulijevih tumačenja - spram njegove inicijacije u taj rang - siguran sam da svako za sebe ima
neke specifičnosti.

Takođe, "ja" ne povezujem te žene sa životinjskim obličjima - pošto ih je Krouli tako nazivao,
kamila, pas, majmun... ja sam ih "prepoznao" kao planetarne uticaje, kao krake sedmokrake
zvezde.

Javljaju mi se neke promisli o nekim vizijama koje sam imao pre petnaestak godina, a sada
moram da shvatim šta sam "tada" video i kakvo to značenje ima spram "sada". Tada je to bila
vizija, sada realno duhovno shvatanje Prirode.

Zanimljiv sinhronicitet, sinoć mi je O:: vratio sitnu knjižicu „Srce Majstora” (koju imam još od
‘89e.v.... u kojoj Majstor Terion opisuje neke stvari oko stepena Magusa i sl... danas ću o tome
malo da promislim.

B.

From: FR.TARO
Sent: Friday, November 28, 2008 10:34 AM
To: FR.FIAT
Subject: RE: sn
93!

Pade mi na pamet... kako to jedan "Adept" koji treba da obitava u "Lepoti" ima toliko prezira
prema drugima...
Koliko odbojnosti, podozrivosti...

Nema šta mi da puštamo Silu, to izgleda nekako samo sebe pokrene - to su nekakvi mehanizmi,
valjda univerzalni, kada neko uspe da se "uzdigne" onda taj proboj ili pušta izvesne Sile ili tokove,
koji deluju i u njemu i u okolini... dakle Svetu.

42
SKAKAVAC 2.6

Mislim da je tvoj prelazak onog jupiterovog dana, na 7=4 i moj ulazak u 8=3 tokom te noći imao
neke šire "posledice" - mi sada treba da budemo prijemčivi i svesni za sfere u kojima obitavamo - i
da delamo spram naših shvatanja - iskreno.

Seti se "Saosećaj je mana kraljeva" - to je "mana" u Tifaretu... a neko to uopšte nije ostvario u
sebi, svaki viši rang ima svoju specifičniju "manu" - višu od samo "saosećaja"... prema tome
emotivna ljubav se širi sve više u svet i to je "mana" Adepata da hoće da "pomognu ovom svetu"
ka evoluciji, ka napretku, ka razvijanj, a Majstori pojme Agape unutar sebe - i prepoznaju
"stvarno stanje stvari". Jednostavno "mana" ne može da postoji kao takva. "Mane" samo mogu da
shvatim kao neke oblike "senke".

Potreba za bivanjem u nekoj družini zbog novca, uticaja, politike, služenja autoritetu i sl. je samo
vezanost za potrebe Malkuta.

Dok "potreba" koja dolazi od Majstora proističe u potrebi da se učvrsti njihov stabilan stav na
zemlji... otuda spontano interesovanje za Slobodno Zidarstvo - na taj način "temeljimo" u materiji
naše "više" rangove, dok su drugi "redovi" strukture tokova kojima svest vodimo između Duha i
Materije.

B.

From: FR.TARO
Sent: Friday, November 28, 2008 11:29 AM
To: FR.FIAT
Subject: OT
93!
Mi kao "članovi" Reda Telemita treba da sledimo naše shvatanje Teleme... tj. "Volje" i "Prirode"
koja je manifestovana u univerzumu.
Znači kroz shvatanje Knjige Zakona - ili kroz emanaciju novog oblika shvatanja Zakona tj.
Univerzalnog Zakona postojanja.

Krouli je "primio" Knjigu Zakona, Zakon je TORA, dok je kod mene to malo drugačije (doduše
nisam primio nikakvu knjigu) jer sam shvatio da "ja" prenosim TARO kao Reč mojeg
Aeona/Boga/.
Što očito ima više veze sa umetnošću nego sa "zakonodavstvom".
TARO je obrnuto od ORAT... dakle Govor je naspram Umetnosti, Govor opisuje Prirodu rečima, dok
Umetnost koristi drugačiju formu expresije.... vizije i slično...

Na ovaj način možemo da sledimo i „Zakon” i „Umetnost” (vrlo često novim majicu na kojoj piše
„Vreme je umetnost”... shvatanje nasuprotno onom poznatom „Vreme je novac”).

Recimo, Hintonova Reč „Kataros” očito ima specifične efekte da kroz njega iznedri posebne oblike
Gnoze (što dobro prolazi u Grantovom OTOu)... njegove pisanije jesu vrlo zanimljive...
„otvorene”...
B.

From: FR.TARO
Sent: Friday, November 28, 2008 11:42 AM
To: FR.FIAT
Subject: RE: anderson
93!

Vidiš situaciju... ti radiš po svom duhovnom putu... i prenosiš svoje uticaje na okruženje... svaki
dan deca uče od tebe, primaju tvoje uticaje... i obožavaju te... jer si normalan...

43
SKAKAVAC 2.6

Zajedno pokušavamo da načine primerene narodu, kako ovozemaljskom tako i "ezoteričarima"


iznesemo neke suptilne uticaje koji mogu da izazovu Promenu... po našoj Volji - kako
sagledavamo da stanje prirode treba da opstoji. Znači vršimo Magiku.

Dok neki smišljaju godinama kako da ne radeći ništa postanu najveći, da utroše gomile novaca
kako bi imali „hram” za Ložu ili družinu gde će biti glavni dobrotvori, na čemu će im drugi
zavideti... pa neki žive samo od sećanja i ispredaju priče i mentalne konstrukcije ne čineći ništa
žive kao paraziti.

Znaš, ima u knjizi Zakona nekih pametnih stvari – koje povremeno spominjem – jedna je: “Ne
verujte u promenu bićete ono što jeste”... a druga je “Svaki muškarac i svaka žena je zvezda”...
znači nešto osim Zvezde ne možemo biti, ni ti, ni “ja” ni on/i... i stoga imam poštovanja i
trpeljivosti za (gotovo) svaku zvezdu – dok eto te neke zvezde ne shvataju to, pa ne poštuju i
mrze druge...

Mi “pokušavamo” da izazovemo u ljudima takvu promenu kojom će shvatiti da su i sami Zvezde i


da isijavaju onakav sjaj kakav sami shvataju... neki su sjajne zvezde, neki mutne... neke zvezde se
bude ili rađaju, neke zvezde se gase... implodiraju... neke su se okamenile ili raspršile (pa njihova
svest pokušava da stvori gravitaciju putem koje bi se materija opet pokrenula ka stvaranju
telesnosti zvezde) – ovo je jedan od “razloga” zašto “ja” AA ne shvatam kao “liniju” ili grananje
nekog porodičnog drveta, već shvatam kao “Zajednicu Zvezda”... The Company of Heaven... neke
se zvezde okreću jedna oko druge, neke proleću pored, neke dođu i odu... uhvate se u nekoj
drugoj konstelaciji...
I nema tu koga da se “krivi” za šta...
Svaka zvezda usmeri svoju putanju, oboji svoju svetlost... neke zvezde mogu da obitavaju
zajedno, neke se „odbijaju”... sve je to Prirodno.

From: FR.FIAT
Sent: Friday, November 28, 2008 11:54 AM
To: FR.TARO
Subject: yap

Slazem se glede ovoga sto si mi napisao sad u zadnjem mejlu.... ko zna, mozda sam i ja onda cuo da je moja
rec FIAT ali toga nisam svestan, jos uvek?....... pa cu osvestiti za koju godinu.... ko zna koliko puta smo rekli tu
rec, u stvari, ili je materijalizovali nesvesni njenog uticaja.... ili je napredovanje kroz rangove jednostavno njeno
osvescivanje, sve do Razumevanja kada postajemo kadri da je konacno izgovorimo?

Kad mozes, skini mi to sa BH o Sionima i ostale provokacije....


n

From: FR.TARO
Sent: Friday, November 28, 2008 11:46 AM
To: FR.FIAT
Subject: RE: yap
93!

Vidiš kako shvataš sebe kao Magusa... iz FIATa ističe prostor i vreme - od tog vremena je istorija
postojanja...
Treba da ti bude samo jasno da se ta reč Aeona "razlikuje" od imena tvog Anđela - jer "Ime
Anđela" si ti u Mikrokosmosu tj. To je tvoja suština kako deluješ i živiš kao čovek, a Reč
Aeona/Magusa je ona suština koja definiše tebe u kontextu Makrokosmosa... dakle sve jeste
različito, pa opet vrlo povezano...

Brate Maguse, sad konačno mogu da stremim ka Najvišem, ka Eljonu... ah... ;-)))

44
SKAKAVAC 2.6

Mislim da ima smisla u tome da je napredovanje na stazi osvešćivanje te „reči”.

Magister Razume ono što Magus izgovori.

B.

-----Original Message-----
From: FR.FIAT
Sent: Friday, November 28, 2008 11:56 AM
To: FR.TARO
Subject: RE: anderson

Da, zanimljivo je da na kraju moras da dodjes na stare istine.... nikuda ustvari nisi isao , jer si i put i putnik u
isto vreme... i kad to ponavljas strasno dodjes u opasnost da i sam sebi zvucis otrcano, i banalno, i kako god...
a ono stvarno istina....

From: FR.TARO
Sent: Friday, November 28, 2008 11:47 AM
To: FR.FIAT
Subject: maguc

93!
To je prokletstvo Magusa!
B.

From: FR.TARO
Sent: Friday, November 28, 2008 11:53 AM
To: FR.FIAT
Subject: sagitarius
93!

Napisao sam ti da sam još dosta davno iz nekog meni tada nejasnog "razloga" mislio da će moje
"ime" kao Magusa biti "Sigma" to ima značenje kao Summa, Zbir, a onda pre neki dan sanjam
kako predlažem Majstorima da ja vodim gradnju i da mogu da upravljam sa 60 radnika... opet
Sigma, Samek... Stub.... a time i Umetnost,... Strelac... meni podznak strelac - to me vodi...

Znaš ono tumačenje astrološko da znak ascedenta deluje da bi ti ispoljio prirodu znaka u kojem ti
je sunce... Voljom i delovanjem kao Strelac težim da ispoljim prirodu Sunca u Vagi... opet
umetnost... Jupiterovski uticaji na Veneru/Vagu...

I opet u tome imamo i tačku ovozemaljske materijalne inkarnacije čoveka i shvatanje da je


upravo to "tačka" na kojoj se oslanja cela njegova inkarnacija kao posebnog manifestatora Duha
u svetu.

B.

-----Original Message-----
From: FR.FIAT
Sent: Friday, November 28, 2008 12:01 PM
To: FR.TARO
Subject: RE: yap

Imamo osnove da postavimo i najvisu trijadu.... ali lagano.... mada lagano, sta to znaci.... vreme je ispod
toga.... iluzija koja se zivi..... ziva iluzija.... spoj suprotnosti.... obelezje Majstorstva, ili ciste ludosti.... takvih
majstora ovde u :::::::: ludnici kolko hoces.... uopste se ne salim... pre vise godina, kada je G:::::::: radila
tamo, a radila je dosta dugo, bio jedan lik koji je bio lud ko struja... ali u lucidnim casovima je cak i doktorima
racunao bioritam i pricao im takve stvari o njihovim zivotima da su ostajali zapanjeni... a onda je potom sirio

45
SKAKAVAC 2.6

pricu i pricao o Kosmosu tako recito da niko nije znao sta da kaze.... onda ga je opet stizalo pa je danima ili
cutao ili bio u najstrasnijim krizama.... mislim da je cak jos uvek ziv, ali ne znam u kakvom je stanju sada....
G:::::::: je sve to dozivela iz prve ruke....

From: FR.TARO
Sent: Friday, November 28, 2008 11:59 AM
To: FR.FIAT
Subject: jap jap jap
93!
Takođe je onda simptomatično da sam već ranije pripremio "A lion Tarot" da ide u sledećem
Skakavcu...

Svestan sam tih stvari o "ludacima", problem je u tome što oni ne mogu da funkcionišu u ovom
svetu, pa bivaju "opasnost" ili za sebe ili za druge, ili baš nisu u stanju da žive čak ni toliko da bi
opstali.

To je i razlika između ludaka i nas čudaka, pošto mi nekako uspevamo da živimo, gotovo
normalno, sa porodicama, prijateljima, poslom... a ti nesrećnici to ne mogu... takav horoskop i
takva inkarnacija.
B.

-----Original Message-----
From: FR.FIAT
Sent: Friday, November 28, 2008 12:09 PM
To: FR.TARO
Subject: sag

Sad, ja jos ne mogu sebi da definisem sve stvari dobro i jasno... ali u poslednje vreme, zaista, kao da vrsim
rekapitulaciju svega.... kao sto ti u ranijim vizijama vidis unutrasnju logiku ispoljenja i danasnjih manifestacija,
tako i ja naslucujem neprekidni tok od rodjenja do sada.... svrhovit, ali ne na neki nasilan ili mundan nacin...
samo treba da ga osvestim, takodje....
n

From: FR.TARO
Sent: Friday, November 28, 2008 12:01 PM
To: FR.FIAT
Subject: njiva
93!
To je kao kod Intenziva prosvetljenja... kad prvi načini "proboj" onda sledeći idu lakše...

Fazon je u tome, što i u „tebi” i u „meni” postoji svo to shvatanje i viđenje pa opet nismo
pobenavili od veličine i grandioznosti poduhvata koji smo ostvarili... i znamo da ima da šljakamo –
i ne bojimo se toga... kopali smo njivu, prosvetlili se, pa nastavljamo da kopamo...
B.

From: FR.FIAT
Sent: Friday, November 28, 2008 12:17 PM
To: FR.TARO
Subject: RE: njiva

Yes. To je cisti zen pristup, ili kao dzogcen majstori koji su meni oduvek bili strasno simpaticni.... tule u nekim
kolibama na kraj sveta, daleko od Sluzbi, biznisa, uticaja, ..... tako valjda ide...

46
SKAKAVAC 2.6

LIBER B vel MAGI svb figvra I


- sa kratkim komentarima -
Fr.TARO

0. Jedan je Magus; dvostruke Njegove siline; Četiri 0./ 1 - KTR; 2 - Hokmah&Binah - polarnost; 4-elementi; 7 -
Njegova oružja. To su Sedam Duhova Nepravde; sedam Ruah, sa svojim "tamnim stranama"; Umerenost&veština -
lešinara zla. Stoga su umjetnost i veština Magusa samo samek/stub na koji se "oslanja" Magus - to je opsena. Stub je "1"
opsena. Kako e On uništiti Sebe? - Falus/Hokmah. Takođe: 1+2+4=7; Ne samo Ruah, već sva
manifestacija je "nepravda".

0./ Hokmah nad Binahom; Mudrost nad Razumevanjem; Ljubav


0. Pa ipak Magus ima mo nad Majkom i direktno i kroz je Carica/Dalet; Mag izriče "čarolije"/zaklinjanja - vezuje-
Ljubav. I Magus je Ljubav,i udružuje Ovo i Ono u Svome
sjedinjuje "stvari" /ovo-ono nestaju odrednice kroz to sjedinjenje
Zaklinjanju. u 1/.

Magus je Ljubav.

1./ ALEF. Istina-Aemeth; AMTh; privlačnost/magnetizam


1. Na početku Magus govori Istinu, i šalje Iluziju i Laž da Ljubavi/Istine - ipak, To nije suština, RečIstine nije TO, već Reč o
podjarme dušu. Pa ipak je u tome Misterija Iskupljenja. Istini. Iskupljenje je "materijalna" kompenzacija anihilacije ega i
sjedinjenja polarnosti.

2. Svojom Mudrošću On je stvorio Svetove; Reč Bog je 2./BET.Hokmah - Zvezde u nebu/Galaksije, Univerzum svetlosti -
ništa dugo do On. stvoreni "svetovi". Reč "Bog" - AL poistovećuje se sa Magusom -
Bog je Magus -Kreator, stvoritelj, Jedan-Fallos.
On je Logos:

LGS = 93.

3. Kako će onda On završiti Njegov govor s Tišinom? Jer 3./GIMEL. Magus je Govor - izriče Reči Kreacije. Kako završiti
On je Govor. govor? Tišinom. Kada utihne Um, kada utihne Svest, kada utihne
Postojanje.

4. On je Prvi i Poslednji. Kako će On prestati brojati Sebe? 4./DALET. AlfaΩ Alef&Tau - Suština. On prostire vibracije
postojanja, on ih je stvorio, stvara, svaka vibracija postojanja
jeste "pod" brojem - ima svoju "vrednost" i postojanje na nekoj
"frekvenciji".

5. Putem Magusa je ovaj spis spoznat kroz um Magistera. 5./HE. Magus prenosi reči Magisteru; veza Hokmaha i Binaha.
Jedan jasno izgovara, a drugi razumeva; pa ipak je Reč Ideja se javlja, a um pojmi. Reč nije sama po sebi to što
laž, a Razumevanje tama. A ovo je kazivanje Potpuna predstavlja. Tama je Razumevanje-Binah, Potpuna Istina je od
Istina. Maat.

47
SKAKAVAC 2.6

6. Ipak je zapisano; jer e biti vremena tame, a ovo poput 6./VAU. Hijerofant prenosi svetlost iz vrhovne trijade u središnju
lampe u njima. trijadu Drveta Života.

7. Štapom On stvara. 7./ZAIN. Štap-Vatra; Blizanci RHK & HPK


8. Peharom On održava. 8./HET. Pehar - Voda; Kočije 418.
9. Bodežom On uništava. 9./TET. Bodež - Vazduh. Strast; Babalon&Zver;
10. Kovanicom On iskupljuje. 10./JOD. Disk - Zemlja; Pustinjak-Merkur; Magusova iskupljujuća
inkarnacija i manifestacija.

11. Njegova oružja ispunjavaju točak; a na Kojoj Osi se 11./KAF. Točak; ROTA. Točak je Nuit u beskraju; osovina je
okre u, to Mu je nepoznato. Hadit. On poznaje Krug, ali Hadit kao KTR nije dosegnut.

12. I sva ta delovanja On mora obustaviti pre nego što se 12./MEM. On se samožrtvuje; Mora sve da poništi i prekine pre
prokletstvo Njegovog Ranga digne s Njega. Pre nego to nego prestane da bude Magus; mora da utihne; Ono bez oblika
On postigne ono što postoji bez Oblika. je KTR.

13. I ako se On u to vreme očituje na zemlji kao čovek, a 13./LAMED. Prenos reči kroz Čoveka-Magusa. Uravnoteženje
zbog toga postoji ovaj spis, neka sledeće bude Njegov polarnosti i umirenje donose poništavanje polarnosti. Predlaže
metod, da bi se diglo s njega prokletstvo Njegovog ranga, specifičan metod.
i breme Njegovog postignuća.

14. Neka se čuva uzdržavanja od delanja. Jer je 14./NUN. Delovanje je stvaranje akcije koja ima reakciju. Smrt je
prokletstvo Njegovog ranga to da On mora govoriti Istinu, re-inkarniranje u nizu postojanja u prostorno vremenskom
tako da Laž u tome može zarobiti duše ljudi. Neka je On kontinuumu.
onda izgovori bez Straha, da se Zakon može ispuniti. A On mora da govori Istinu - o prirodi Univerzuma. Reči o tome
Zakon e se oblikovati u skladu sa Njegovom Izvornom nisu stvarno istinite jer je jedino stvarno Direktno iskustvo istine,
Prirodom, tako da neko može objaviti plemenitost i mirno a ne Reč o tome. Istina pleni i privlači ljude - mnoštvo. Zakon je
u, budu i Hindus; a drugi žestinu i poniznost, budući TORA - to se mora ispuniti - manifestovati (kroz Čoveka-
Židov; a neko drugi vatrenost i muževnost, budu i Arapin. Magusa); Zakon se prilagođava kanalu kroz koji protiče u svet-
Ipak, ova stvar dotiče tajnu Inkarnacije i neće ovdje biti manifestovani Univerzum; Voda; Vatra; Vazduh - ispoljavanje
objavljena. Istinske Prirode Magusa koji prenosi Reč Mudrosti.

Tajna inkarnacije - Zemlja, prožimanje svesti sa materijom.

15./SAMEK. Magister Templi - Patnja Binaha; Magus - Promene


15. Rang Magistera poučava Misteriju Patnje, rang
kretanja Zvezda na "nebu"; Ipsisimus - Nesopstvo - ne-
Magusa Misteriju Promene, a rang Ipsissimusa Misteriju
postojanje - PAN - Sve; Magus shvata i sagledava Sve / sva tri
Nesopstva, koja se naziva i Misterija Pana.
sefirota iznad Ponora.

16. Neka zato Magus naizmenično kontemplira o svemu 16./AJIN. Veze i permutacije, povezivanje 3 i 2 u sjedinjenju
tome, uzdižu i to do krajnje moći Beskraja. U kojem je polarnosti, koja donosi Promenu, nad Patnjom, ka Ne-sopstvu.
Patnja Radost, Promena Stabilnost, a Ne - Ja Sopstvo. Jer Prožimanje, kretanje svetlosti-svesti. Meditacija nije jedini metod,
međuigra delova nem a uticaja na celinu. A to se mora se "kombinovati" sa ritualom i Radom (služenjem ljudima).
kontempliranje ima obaviti ne pukom meditacijom -
koliko još manje razumom? - nego metodom koji će Mu
biti podat za Njegove inicijacije u Rang. 17./PHE. Inteligencija+Svesnost+Užitak -
Svetlost+Ljubav+Život; 3x3=9 sefirota koji su u Jednom-KTR.
17. Sledeći taj metod, biće Mu lako da kombinuje trojstvo Vidi Liber Trigrammaton. Duh u trostrukom ne-Ispoljavanju.
od njegovih elemenata, zatim da kombinuje Sat - Chit - Trojstvo "kao" Jedan.
Ananda, i Luč, Ljubav, Život, tri po tri u devet koje je
jedno; a uspjeh u toj meditaciji će biti To što Mu je bilo
skicirano prvi put u rangu Praktikusa (koji odražava
Merkur u najnižem svijetu) u Liberu XXVII: "Ovde je Ništa
pod svoja tri Oblika".

48
SKAKAVAC 2.6

18. I to je Otvaranje Ranga Ipsissimusa, a Buddhisti to 18./CADI. Suvereni; Neuslovljeni "Car", Nerođeni. Izvan i iza svih
zovu trans Nerodha - Samapatti. ograničenja.

19. I jao, jao, jao, da jao, i opet jao, jao, jao, sedam puta 19./KUOF. IAO - iluzija stvaranja,postojanja i promene; Breme
Onome ko ne poučava ljude Njegovom zakonu! Magusa da prenosi Zakon - TORA u mnoštvo; tj. da usklađuje
mnoštvo sa Zakonom.

20. I jao i Onome ko odbija prokletstvo ranga Magusa, i


stoga teret tog Postignuća. 20./REŠ. Magus mora da prihvati tu obavezu služenja svetu-
univerzumu; inače je ophrvan sa IAO.
21. I rečju HAOS neka ova Knjiga bude zapečaćena; da,
neka Knjiga bude zapečaćena. 21./ŠIN. HAOS = 156 = Babalon; Haos-MBVKH=73- Hokmah.

49
SKAKAVAC 2.6

R E Č I S T E P E NA A.'.A.'.
Imprimatur: Fr.Libero.'.

1. Malkut L____L ; M____M KLH / DVMH TERION

2. Jesod MU LVT NUIT

3. Hod ABRAHADABRA ICIDH BABALON

4. Necah HRILIU HCIC HADIT

5. Tifaret VIAOV ; A____M VDAI KATAROS

6. Geburah AGLA GZH FORTIS

7. Hesed ŠU BDD ; DAH TAN

8. Binah AMEN ; ABMN ; AGAPE; MABN GG ; HA SAMAJH

9. Hokmah AL ; ABRAHADABRA ; TELEMA AB TARO ; FIAT

10. Keter M____M ; L____L ALF R.H.K. / H.P.K.

50
SKAKAVAC 2.6

MOZAIK MEROVINGIAN
- DVANAEST ZRAKOVA KRUNE, KOJI SU JEDNO -
Fr.Aureus Collegia

islio sam da Znam, zatekao sam se uvidom da moj prolazak dalje ni malo ne zavisi od toga.

M Suština se nalazila u Promeni koja se duboko i dugo dešavala unutar moje sopstvene krvi. Ja sam
Promenom moga Bića i sam postao Promena.

Izgleda da postoji određen tip astralnih vizija koje toliko mogu uticati na dušu poput najgoreg otrova.
Takve vizije deluju na magičara dugo nakon što su dobijene i magičar može sebe zateći kako godinama deluje
u skladu sa tom vizijom. Ne znam da li mogu izreći da je priroda takvih vizija čisto astralna, možda mogu
dovesti u pitanje koje se područje Ruaha ispoljava kroz njih. Takva iskustva zapravo ne potpadaju pod
klasifikaciju vizija; vizija je način na koji se iskustvo najusklađenije prihvata kroz ravan Ruaha, no samo iskustvo
sadrži unutar sebe specifičnu vrstu entuzijazma, onog entuzijazma koji se javlja u bićima mnogih alhemičara u
momentu kada na mestu crnih ostataka stare materije ugledaju zlato. Taj entuzijazam je podjednako sposoban
da stvori novi Univerzum i da čak definiše odnose unutar njega. Taj entuzijazam je propratno delovanje
Samadhia u nekim slabijim umovima, taj entuzijazam je esencija čistog stvaranja, njegova srž je Eliksir
Mudrosti; samo zato što se kroz takvo iskustvo razotkriva ništa drugo do Veliko Delo. Bio bih više nego glupav
kada bih ovome što sledi dao veći značaj nego što to zaista ima. Možda je u pitanju čista zaintrigiranost, možda
ne.

Početak se iznedrio svojom slučajnošću. Jedne od tih noći, posmatrao sam neobične i uvek zanimljive
uticaje koji deluju na moje svetlosno telo, istraživao ih pažljivo. U momentu izrazite pozornosti, kada je moje
biće na par momenata duboko upijalo u sebe sjaj jedne zvezde na severnom nebu, nastupila je specifična vrsta
rastrojenosti. A ona beše izazvana velikom Promenom koja je upravljala mojim telom od svetla ka toj istoj
zvezdi. Nije prošlo više od dve zalutale misli koje se javiše u mom umu, odavno ušuškanom u drugačijem vozilu
nego ovo-me, i polje moje vizije beše preplavila predivna plava svetlost. Pomislih da je ovo jedan od
uobičajenih načina na koji se pojavljuje moj Anđeo, pa opet ova svetlost beše potpuno drugačija. Na moje
zaprepašćenje, u središtu svetlosnog polja počeo je da se isrctava velika solarna Svastika, koji se najposle
pretvori u ribu. Zatim sve zahvati tama, i u tu tamu beše iščezla ona riba, u talasima velikih voda Nuna po
kojem bejahu rasprostrti hiljade ljiljana. Plutao sam neko vreme u ovom odeljku Raja, zatim se vratio nazad.
Ovo je bio početak iskustava koje su mom Biću donele veliku Promenu.

Lam

51
SKAKAVAC 2.6

S
PRVI ZRAK

Ulazim u kartu1, ceo prikaz munjevito prolazi iza mene. Počinjem da se krećem ogromnom brzinom
unapred. Putujem svemirom, pored mene prolaze zvezde i planete, galaksije i zvezdana jata. Postajem kometa.
Kako napredujem u mom putovanju, tako postajem sve manji, kometa se troši i smanjuje. Kada se celokupna
kometa istrošila, nalazim sebe u LAM-ovoj glavi koja nastavlja da jezdi napred. Slećemo na Zemlju gde nas
dočekuju ljudi; primećujem da su prilično iznenađeni i uzbuđeni zbog kontakta. Svi mašu zastavicama raznih
zemalja. Ja ih ravnodušno pozdravljam, nekako kao da znam šta treba da uradim i držim se samo toga.
Koračam divnim crvenim tepihom koji je prošaran zlatnim linijama. Imam čudan osećaj da čas idem ja, čas
Lam. Koračam desetinama kilometara, svuda sa moje desne i leve strane su ljudi koji me posmatraju i
pozdravljaju.

Napokon, dolazim do kraja tepiha koji se završava ispred jedne devojke. To je Andromeda, odevena je
u zanosnu prozirnu svilu i odražava savršeni grčki princip lepote. Prilazim joj i hvatam je za ruke. Sada sam ja
LAM. Usisavam njenu svest kroz moje oči u centar svoje lobanje, gde se izlučuju sekreti koje ubrizgavam u
njenu svest. Ona vrišti i ekstazira od zadovoljstva. Od toga Andromeda postaje trudna. Nas dvoje živimo izolo-
vano od ostalog sveta. Nakon 11 meseci ona se porađa i mi dobijamo muškog i ženskog LAM-a.

Sada posmatram Zemlju kroz hiljadu godina, ona se prekrila LAM-olikim stvorenjima. Nejasna mi je
vizija, ali osećam napredak u pogledu civilizacije. Sedim na jednoj stolici i kontempliram, zadovoljan onime do
čega je čovečanstvo došlo. Osećam se kao nadmoćno biće, no smireno. Zatim sedam na jednu fotelju koja se
napravljena posebno za mene i počinjem budno da sanjam, kao usavršeniji oblik spavanja. U momentu kada je
LAM ušao u to drugo stanje, ja se vraćam nazad.

S
PETI ZRAK

Prolazim i pojavljujem se u malom zalivu, na obali mora. Oko mene su fjordovi, tmurno je. Hodam u
jesenjoj odeći. Sedam na peščanu plažu i bacam kamenčiće u vodu, praveći koncentrične kružne talase. Ja ih
gledam i to me uvodi u Promenu. Talasi dolaze do obale, prenoseći potrese, od čega iz peska izlaze velike crne
pijavice. To me na neki čudan način uzbuđuje. Ležem leđima na pesak. Pijavice mi polako počinju sisati krv.
Osećam bol, a zatim i olakšanje. Osećam kako mi životna energija izlazi iz tela. Sada sam u položaju “obešenog
čovek a”. Kako poslednja kap krvi napušta moje telo, tako se pijavice udaljavaju i vraćaju u pesak. Ostaje samo
moja svest.

Na površini iznad mora pojavljuje se prozračni lik Lama koji me gleda u oči. U centru koncentričnih,
kružnih talasa koje sam pravio, sada se nalazi Lamova glava. Dobijam grčeve i trzam se. Lam me usisava u
svoju lobanju. U početku, ne vidi se ništa, potpuni je mrak, no kako vreme prolazi, tako shvatam da se nalazim
na jednom krevetu, priključen na čudne aparate. Neki glas mi govori da ne brinem jer će se desiti nešto
čudesno. Osećam struju u telu. U jednom momentu doživljavam ljubavni odnos sa ženskim Lamolikim
stvorenjem; proživljavam apstraktni seksualni odnos sa tim bićem, vrhunsko ljubavno zadovoljstvo. U momentu
orgazma, naglo se vraćam u telo i sada sam opet na plaži. Ustajem oživljen i preporođen. Noć je, nema nikoga.
Posmatram more, to je sada more sperme. Proširujem svest, rastem i vidim da se zapravo nalazim u svom
mozgu. Potom postajem svoje telo u celini i potpunosti.

1 Atu “Sreća”.
52
SKAKAVAC 2.6

S
SEDMI ZRA K

Sedim u asani bog, sa pranajamom 66 bez kumbake. Neko vreme prolazi, možda oko petnaestak
minuta, kada su se pojavili prvi znaci automatske ukočenosti i znojenja. Kako je vreme prolazilo menjao sam
svesnost postupno, tako je i pranajama pokazivala svoju vrednost na mojoj telesnosti. Na samom kraju,
prekinuo sam pranajamu i počeo da zurim u nepregledno crnilo iza očnih kapaka. Vizija posta sferična, mrak
poče da se izobličuje i na kraju posta trodimenzionalan. Ja sam zurio u taj trodimenzionalni prostor ispred sebe,
potpuno smiren i nekako sam.

Počeh da vibriram ime, zamišljajući kako odlazi u crnilo i kako ga osnažuje svojom Prirodom. Mrak poče
da podrhtava i rezonuje prirodom imena. Na samom kraju, jednostavno sam zakoračio u mrak. Projektovao
sam se momentalno i bez ikakvog napora; zapravo, već od momenta kada je mrak postao trodimenzionalan ja
sam bio velikim delom u astralnom telu, nedostajala je Namera da krenem napred. Interesantne stvari se de-
šavaju kada se posmatra mrak, na sličan način kao što se zuri u ogledalo, suština je u tome da se posmatra
perifernim pogledom i da sve pokrije mračna paučina, što je čisto fiziološki efekat. U isto vreme, dešava se
promena u svesnosti koja je idealna za astralnu projekciju; pogotovo što nastupa iluzija o trodimenzionalnosti
prostora, tada je prečesto sam napor volje da se uroni “u to” sasvim dovoljan.

U početku, veoma sporo sam se kretao. Bio sam u mračnom tunelu, jedino sam uspeo opipati zidove
pored mene, no još ništa nisam mogao videti. Kratko vreme sam išao napred; to se često dešava, da kada sam
suviše blizu mog fizičkog omotača a prelaz u astralnu telesnost je nastupila brzo, onda se moram udaljiti od
fizičkog tela, kao da na neki čudan način postoji interferencija. Obično veoma brzo po udaljavanju počnem
dobijati jasniju sliku, na kraju je slika kristalno jasna, a prelaz u astralno telo potpun. Tako je bilo i ovaj put,
nastavio sam napred opipavajući ispred sebe dok nisam postepeno video konture zidova. Na kraju sam koračao
jednim veoma uzanim tunelom, veoma mračnim. Svetlost se mogla nazreti tek negde u daljini i bila je više
plavičaste boje. Idući napred stupio sam u jednu veliku okruglu sobu u čijem središtu je bio bazen ispunjen
vodom. Prizor je bio prekrasan, plavičasta boja se kupala po zidovima jer je iz bunara blještela svetlost. Svuda
se čuo šum vode. Ovde je jasnoća vizije bila izuzetna, bez bilo kakve razlike u odnosu na realnost. Jedina
razlika se sastojala u svesnosti koja je na ovom mestu bila prilično Promenjena. Ovo mesto mi je ulivalo veliku
energiju i stabilnost, imao sam utisak da bih mogao da boravim u ovoj sferi satima a da se ne vratim nazad na
fizičku ravan. Tek sada primetih da sam odeven u moju Odoru, sa Lamenom na grudima. Nagoh se preko
bunara i pogledah dole. Izvirala je čudesna energija koja je moje Biće prosto mamila da uskoči unutra. Tako i
bi, i ja skinu Odoru sa sebe i uskočih unutra, no čvrsto držeći svoj Lamen. Upadoh u plavičasti okean, dno je
bilo veoma blizu a dubina beše ne veća od par metara. Ronio sam napred i ubrzo dođoh do obale. Ispred je bila
pustinja, iza mene nepregledni okean. Sunce je bilo tačno iznad mene.

Izašao sam iz vode i stadoh gledati u nepreglednost peščane pustinje. Ovde već uočih talasanje u viziji i
ja poželeh Promenu u njoj, bojeći se da se ne rastoči i ne prekine. Takođe, počeh dozivati Vodiča. Ispred mene
se u obliku peščanog vetra pojavi vatreno-vazdušasti duh Đina; to je bila prekrasna devojka skoro crvene kože i
crne dugačke ravne kose. Preko svog tela je imala belu providnu svilenu tkaninu koja joj je pokrivala i lice.
Dadoh znake i imena, no na kraju sve zapečatih LVX znacima i imenima Velikog elementalnog Kralja i sa tri
Velika tajna imena Boga. Osetih u njoj ogroman nalet sile i razuzdanosti, no poslednjim imenima se ona umiri i
dade mi jedan veliki Štap. Zapravo, tek kada ga uzeh u ruke videh da je to uvijeni tanki ćilim. Ja ga rasprostreh
ispred sebe i na njemu spazih veliku glavu Bafometa. Počeo sam da zurim u glavu i momentalno osetih
prisustvo velike Promene kako činim tako, stoga nastavih da se usredsređujem na sliku. Nije prošlo par
trenutaka, sve oko mene poče da se rastače i kada se sve smirilo našao sam sebe u jednoj velikoj kamenoj
dvorani. Stajao sam u njenom središtu, a ispred mene su u visokim stolicama sedela tri muškarca; mladić,
čovek u srednjim godinama i starac, držeći u rukama instrumente i svirajući. Bila je to veoma čudna i
uznemiravajuća muzika. Svi su bili obučeni u žućkaste odore. Mladić je svirao harfu, srednjovečni čovek
mandolinu, a starac nešto što je podsećalo na violu samo sa još debljom rezonatorskom kutijom. Na podu je
ležala tapiserija sa enohijanskom tablom vazduha, sve oko mene je bilo vazdušaste prirode, od odeće do
instrumenata; njihov Metod se bazirao na podrhtavanju žice, pa opet, krajnji ishod njihove muzike je bila
uznemirenost i skoro ljupka žalost. Tek tada primetih Prirodu sfere iza mojih leđa; daleko iza mene stajao je

53
SKAKAVAC 2.6

kameni sarkofag viteza. Prišao sam veoma teško; kretanje je bilo dosta otežano mada je vizija ostala savršeno
čista. Bio je to templarski vitez; zaključih to već po naličju štita koji je počivao na kamenoj figuri sarkofaga.

Na glavi statue bio je postavljen venac od cveća. Celo ovo mesto je odisalo veoma tužnom atmosferom.
Počeh da prizivam vodiča imenima Ruaha, no činio sam to veoma tiho, nikako nisam hteo narušiti atmosferu
koja je bila koliko tužna, toliko i puna dostojanstva i časti. Ubrzo se sa visina polako počela spuštati majušna
iskra veoma jake svetlosti koja je na kraju pala na glavu vitezove statue, svetlost je počela da stišnjava i na
kraju ja spazih malenog skarabeja. Tada i Promena uze svog maha sve više, i ja od nje više nisam čuo ni
muziku niti sam video ništa okolo. U trenu osetih prisustvo mog Anđela i tada jasno čuh njen glas koji mi poče
govoriti otprilike ovim rečima: “nemoj misliti o njemu kao o vitezu, kao ni svešteniku, jer on to svakako nije. Mi-
sli o njemu kao o Kočijašu, nosaču Svetog Duha. No to još nije SanGraa”. Ovo su bile reči, trudim se da ih
prenesem najbolje što mogu, možda sam nešto zaboravio, no u sv ak om slučaju, ovo je bila suština tih reči,
tačna forma i nije toliko bitna.

U tom momentu skarabej je kroz jednu malenu rupu ušao u sarkofag. Sada sve oko mene poče da se
rastače i ja bejah izašao iz iskustva skoro u potpunosti. Imao sam veoma jasnu viziju, no uveliko sam dobio
svest o fizičkoj telesnosti. U viziji sam video kako se skarabej uvlači u odeću ratnika i kako gamiže po njemu,
zatim izlazi iz sarkofaga noseći viteževu krv sa sobom. On gamiže zemljom koja je prekrivena mrtvim vitezovi-
ma; nalazim se na nekom bojnom polju, taj skarabej gamiže i prelazi preko mnogih mrtvih ratnika, za sobom
vukući tragove krvi. Sva ta krv se meša i skarabej, vukući krvavi trag za sobom, kroz viziju poče da oslikava
simbol tropetalnog kraljevskog ljiljana. Videh okolo na hiljade grobova i krsteva zabodenih u zemlju. No glas
Anđela mi se opet javi (no ovoga puta veoma prigušeno, i daleko) i reče mi da ovo nisu obeležja smrti nikako.
Sada se vizija uveličava i ja videh da su krstevi samo naopako zabodeni mačevi2. Reče mi da ovi vitezovi nisu
ubijeni, njihova borba se prenosi znanjem o “jednom mestu”. Njene reči su bile: “oni su mrtvi, no nisu ubijeni.
Oni su mrtvi, svi do jednog!”. Sada videh druge vitezove koji prilaze grobovima i vade krsteve, zapravo mačeve
i sa njima nastavljaju dalje. Vidim hiljade njih kako vade mačeve iz zemlje i u kolonama idu napred.

Tada opet osetih stravičan pritisak u mojoj čudnoj izbočenoj koski na potiljku koju sam imao od
rođenja, opet ugledah skarabeja koji ulazi u jednu ogromnu knjigu. Zatim se pojavljuje jedan bodež koji
probada skarabeja, knjiga se zatim naglo zatvara i kada se opet otvori, sada je po papiru razmazana
skarabejeva krv i sasvim jasno uočavam simetričan crtež venca od cveća u obliku savršenog kruga. Odjednom
to nestaje, ja još jednom ugledah vitežev sarkofag i njegov venac. Ta slika mi se uvećava i sada je taj venac i
krug onaj isti krug kao znak Evropske Unije.

Opet sve munjevito nestaje i ja se opet nađoh na bojnom polju. Pored svakog mrtvog viteza se nalazi
po jedno, u Odoru odeveno, biće nalik na Lam-a. Oni svojim mastilima umakaše u krv vitezova i pisaše hiljade
knjiga, hiljade pisara nad hiljadama vitezova. Pritisak u mojoj potiljačnoj kosti beše nesavladiv.

Poslednji put čuh glas mog Anđela, sada skoro nečujno, koji mi govoraše: “nemoj ih žaliti, niti Jednog
od njih. Jer oni su mrtvi, svi do Jednog; da, oni su mrtvi, svi do Jednog!” Ovde mi je već bilo veoma teško da
boravim u viziji, skoro da mi je pripala muka. “No knjige nisu uzaludne, njihovom krvlju oni će ti pisati o svom
mestu”. “Kakvom mestu?”, odvratih. Tada mi bi rečeno: “stašnom mestu !”. I tu se sve prekine i ja se u
potpunosti vratih nazad, veoma iscrpljen.

S
DESETI ZRAK

Sedeći u asani neko vreme provodim u laganom disanju, opuštajući se. Gledam u daljinu crnila iza
mojih očnih kapaka. Neko vreme sam tako postupao, no posle nekog vremena na momente kao da u daljini
primetim svetlosne bljeske, stoga odlučujem da se usredsredim “na to”, pri čemi uđoh u Promenu. Nakon
nekoliko trenutaka zanosa, pojavljujem se u trodimenzionalnoj sferi, nalik na kapsuli u tamno srebrnkastoj boji.
Vizija je prilično stabilna, no ja još uvek osećam moje fizičko telo, stoga imenima Srednjeg Stuba pokušavam da
se odvojim u potpunosti i makar da potpunije dobijem osećaj astralnog tela, što mi posle nekog vremena

2 Opet obeležja Ruaha, no usmerena ka drugom značenju.


54
SKAKAVAC 2.6

uspeva i moja vizija prelazi u potpunu projekciju. To mi uli veliku radost i entuzijazam jer sam baš par dana pre
toga poželeo da opet preduzmem istraživanje viših sfera.

Sfera je bila prečnika oko 5 metara, a ja sam bio u sedećem položaju, kao da sedim u nekoj velikoj
fotelji, no lebdeo sam. Kako je prošlo neko kratko vreme a da se ništa nije dešavalo, poželeh čvrsto Promenu u
Delovanju i u tom momentu se začu stravična tutnjava, sfera počeše da se pokreće. Zapravo, imao sam dojam
kao da se pokreće u nekom tunelu, ubrzavajući sve više i više; u jednom momentu sve poče da se komeša i
vizija poče da se gubi. Baš kada sam imao osećaj da će se sve rastočiti i da ću se vratiti nazad, sfera poče da
usporava i na kraju u potpunosti stade. Svude se osećala jasna Promena. Začu se zatim stravično piskav zvuk i
sfera poče da pušta svetlo unutar sebe, postepeno i polako; tako da sam ja na kraju lebdeo u providnoj lopti.
Opna beše tako prozirna da se jedva nazirala kontura loptaste sfere. U jednom momentu se gornji deo sfere
počeo odvajati i ja izađoh napolje.

Svuda oko mene su bila prekrasna brda obrasla mahovinom. Bilo je vedro no nigde se nije pojavljivao
Sunčev disk; sve me ovo podseti na jednu raniju astralnu projekciju koju sam imao pre više od godinu dana.
Zapazih puteljak ispred sebe, pretpostavio sam da je to ispoljavanje Puta koji se projektuje kroz mene, stoga
sam počeo da pratim taj puteljak koji se prenjao uz brdo. Kako sam se penjao tako sam ulazio u sve veću
Promenu. Ispod mene su se nalazili brojni maslinjaci, a u daljini neke čudesne kupe, nalik na trouglaste šatore;
obzirom na ogromnu udaljenost koju sam procenio da me deli do tih kupa, zaključih da su one izuzetno velikih
razmera, veličine jedne stambene zgrade. U centru svake kupe sijaše po jedna svetiljka beličaste boje, a sve
one behu povezane skerletnim trakama. Beše to veoma čudan prizor. U tom momentu nastupi velika Promena,
najveća do sada; ja je prepoznah u svom Biću i sada sam već očekivao pojavu mog Anđela, jer ona prečesto
zna da se ispoljava i da deluje u “takvoj” Promeni. Kada se vizija stabilizovala, Ona je stajala pokraj puta u svoj
svojoj lepoti i blagosti. Počeli smo da pričamo o ... i da se penjemo ka vrhu, beše nam ostalo još veoma malo,
no uspon posta sve teži i strmiji. U mom Biću se javi uskomešanost i nejasnost oko onih kupa, ne znam ni sam
zašto sam o tome mislio. Ona vide da je ja uopšte ne slušam i reče mi “...dobro, možeš misliti o njima kao o
centrima slobodoumlja koji su umreženi u ono što nazivate Ložama unutar tvoje sfere Delovanja”. Shvatih da se
radi o ideji “Oka u Trouglu” (što je predstavljeno šatorima i svetlošću) i širenju slobodnozidarskih “skerletnih”
veza. Nakon toga, Ona nastavi sa svojim izlaganjem o ovoj sferi, pričajući veoma interesantno, ali prečesto
nepovezano. Shvatih da se nalazim u specifičnom podeoku Ruaha, te da moram upotrebiti apstraktniji model
Delovanja unutar ove sfere. Na samom vrhu, Ona stade i reče da je moje Razumevanje sve teže i da sada
moramo prekinuti sa Razgovorom jer će uslediti “...specifično Znanje, a ja ću doći kada prođeš kroz sve ovo...”.

Nastavih k a vrhu gde uočih ogroman krst i na njemu raspetog Isusa. Na tom mestu nebo beše skoro u
potpunosti ljubičasto, veoma tamno ljubičasto. Zemlja oko mene je bila natopljena Hristovom krvlju, sve beše
poput crvenog blata. Teška, izuzetno teška atmosfera koja se spuštala sa ljubičastih nebesa Binaha pritiskala je
moje Bića, i ja sam očekivao da će se vizija prekinuti u svakom momentu i da ću se vratiti nazad. U tom
momentu čuh jedan ženski glas sa nebesa koji mi govori: “Evropa je natopljena krvlju, ovom krvlju. No ona je
uvek sveža i uvek će biti tako”. Primakoh se krstu, vizija poče da se menja i sada je ispred mene stajao raspet
golub, divan beli golub. Brda oko mene nestaše, kao i ljubičasto nebo i svuda je isijavalo jarkom svetlošću. Oko
mene su stajala veoma čudna duguljasta bića i gledala me. Iz njihovih pravaca čulo se stravičano piskavo
vrištanje; ja shvatih da je to klifotični hor anđela stoga odgovarajućim imenima vratih tišinu u ovu sferu, trebalo
mi je neko vreme da se setim imena, no sve je prošlo bez problema i vizija se nije rastočila. Sada se iz Nebesa
začuo isti onaj glas: “gledaj !”, i dve ogromne kuke bejahu zabodene u golubove grudi koje počeše da se
otvaraju. “Tvoja Evropa je natopljena ovom krvlju”. Meni je bilo gadno da prisustvujem ovom prizoru da zaželeh
iskreno da se vratim, no ubrzo se setih mog Anđela i postadoh svestan da ovo nije sfera Klifota, već predvorje
druge sfere koja je sasvim drugačija i Promenjena, kao i da je ovo pobuna mog sopstvenog Ruaha dok se
probija u tu sferu. Stoga se približih golubu i pogledah mu u grudi. Umesto srca, stajao je lik Lama. Gledao sam
ga u oči koje su pulsirale, kao što srce pulsira.

Sve me ovo nav ede na veliku Promenu, i sada poče da se širi strašna tutnjava, ja se opet nađoh na
Brdu Raspeća. Ispred mene beše raspet Hrist, ispod njega jedna prilika u crvenoj man-tiji koja sakupljaše u
peharu njegovu krv. Primakoh se i spazih Lama, a tek sada počeh da primećujem par malih bića veličine dece,
Lamolikih oblika. Par trenutaka posle on im stade davati da piju iz pehara, a kada najposle i meni dade da
pijem, vizija poče da se menja i ja se nađoh u jednom mestu nalik maloj crkvi. Ispred beše veliki ikonostas i
oltar takođe na kome se nalazilo raspeće, no iznad umesto I.N.R.I. beše upisano MITRAH. Iza mene se začu
glas koji mi reče: “ovo nije naš Bog! To što gledaš je strašno i naš je Otac.” Okrenuh se i spazih grupu vitezova

55
SKAKAVAC 2.6

obučenih nalik na templare, no umesto templarskog krsta imali su slovo T. Zapazih da svi imaju izdužene glave
i veoma sitne oči, nalik na Lamove. Vizija tada poče da se rastače, ja sam u tim mometima pokušavao da je
održim, no uzaludno. Vitezovi povikaše: “nemoj Ćutati o ovome mestu”, zatim čuh druge glasove koji uzvratiše
“o k akvom mestu nemoj Ćutati?”. Ja u poslednjem momentu intuitivno odgovorih: “o strašnom ovom Mestu
nemoj Ćutati!”.

Sa time se vratih nazad i sa velikim pritiskom u predelu moje izražene kosk e u potiljačnom režnju. Imao
sam utisak kao da je priroda celokupne vizije locirana baš u toj koski koja je kod mene od detinjstva bila
isturena i svi su se čudili njome kada sam bio mali. Imao sam jasan osećaj da ona nešto znači i da je povezana
sa značenjem vizije.

S
JEDANAESTI ZRAK

Sve ovo je Vizija i Glas toliko teška i neobjašnjiva, da ću ostaviti zapis da je prikazana kao Zmaj, što i
jeste to bila; i samo to i ništa sem toga. Njegova Sluz i Krljušt bejahu ova Vizija i ovaj Glas. Ovaj Zrak sam
delom primio putem automatskog pisanja. Delom putem neobjašnjivog znanja koje osta nezapisano. Ali
zapamtio sam.

To sam Ja,
Sasvim sam u sebi samom,
Silovan svetlošću i blagosiljan tamom.

Ja sam crn u svem crnilu.


Moje ime je od svake žene i od svakog muškarca.
Moje ime je fc. Smrt je samo moja fantazija,
moj falus koji raste svaki put kada se
svemoćni Ra oseti umornim!
Onaj koji smenjuje.
Onaj koji vlada.
To sam ja. Onaj koji nije crn koliko se čini.
Ja sam prognan,
I Ja sam ukaljan.

Sasvim sam u sebi samom,


Silovan svetlošću i blagosiljan tamom!

Od mene su zvezde i moja je Luna.


Moje je Sunce i ti si moj!
Niko me ne zna i niko me ne vidi.
Ja sam sam i Bog se mene odrekao.
On, koji je po meni i koji je samo kap semena mog.

U mom oku, Sve je Ništa!


Mene se plaše i od mene uzmiču
Ali se mojim otrovom hrane,
Mojom svetom spermom koja
čini srce tamnijem od tmine.
Oh, ja sam crn u svem crnilu!
U mom oku, Sve je Ništa!

Sasvim sam u sebi samom,


Silovan svetlošću i blagosiljan tamom!

56
SKAKAVAC 2.6

Sada ću Sve samleti.


Ja sam Šiva. Svemoćni Šiva.
Ja sam Apep. Svemoćni Apep.
Ja te znam.
Ja te znam.
Neukrućeni, Neukrućena.
Mojim udahom, svet umire.
Mojim izdahom, svet ne umire.
Otvori Oko i dobro pogledaj mene
koji sam Ništa.

Ja smenjujem ljubavni san i ukus strasti


sa tim strašnim, samrtnim pokrovom
Koga se svi plaše, koga svi odbacuju.
Ja cu umotati u njega svakoga koji je od mene.
Jer sve je u meni.
Jer sve je u meni.
Kako je to glupo, kako je to lepo.
Nema dana, gde nema noći.

Sasvim sam u sebi samom,


Silovan svetlošću i blagosiljan tamom!

Set
Set
Set
Ja sam Set.
Ali Ja nikada nisam ni bio Set!
Ništa!!
Ništa!!
Ja sam
A
U
M

S
DVANAESTI ZRAK

Ček ao sam da se mrak transformiše u trodimenzionalnu sferu posmatrajući ga perifernim pogledom,


tako uv ek lako zakoračim u astralni prostor ispred sebe, na drugoj strani v eć sam bio Promenjen. Koračam
Tamom i osim Tame ništa ne Biva. Iza mene su ostale razne ljušture i planete sveta. Ispred doduše, dugo nije
bilo ničega. Postao sam svestan da sam u sasvim specifičnoj Ravni, stoga odustah od vibriranja i pozivanja
vodiča. Šta bi me i moglo ovde voditi kada ničega nema. Dospeo sam u zamlju bez želje, no daleko od toga da
nisam imao Želju.

Najednom, sve ovo beše obmana i ja zatekoh sebe kako koračam puteljkom koji vodi u Crnu Kocku
sred peščane pustinje. Tama ostade daleko, daleko iza želja. Ova Ravan mi se ukazivala, možda ista ona sa
početka ali sada naviknut na želju, prizvah Viziju i Glas. Dospeh uskoro do samog ulaza u Kocku, beše to Hram
bez prozora niti rezbarije. Čista monolitna kocka sa urezanim oktagonom iznad plavih vrata3.

3 Sirius.
57
SKAKAVAC 2.6

Unutra me je čekala Ravan u svojoj Promeni, zatekoh unutra ogromno jezero iz kojeg je isparavala
srebrna magla. Na obali me je čekala u drvenom čamcu devojka, podjednako i ružna i lepa. Kako nisam mislio o
njoj kao vodiču, tako mi i vreme posta beznačajno dok smo prelazili jezero. Približavali smo se malenom ostrvu
na kome beše sagrađena piramida. Tek tada sam uočio da je jezero sačinjeno od krvi. Kako smo stupili na tlo
ostrva, tako krenuh pravo prema maloj piramidi. Unutra me je nanovo zatekla Promena Ravni iskazana u
ogromnoj sali, zaista ogromnoj, neizrecivo ogromnoj sali unutar te malene piramide, sala beše tolika da nisam
mogao videti plafon niti njene obode. Tu sam i sam ušao u Promenu.

U središtu beše oltar kao savršena dvostruka kocka, do njega su dovodile četiri mermerne staze, svaka
u elementalnim bojama. Priđoh stazom od plavog mermera. Na oltaru je ležala drvena duguljasta tacna, samo
to i ništa više. U tom vremenu, otv oriše se vrata u daljini i ka oltaru počeše da prilaze uvišeni kraljevi-sveštenici.
Pomerih se malo u stranu jer sam dobio osećaj da je potrebno da posmatam iz daljine. Kraljevi-ratnici bejahu
divovi, sa svojih preko 4 metara visine. Ne videh im lice, no bili su elementalnih atribucija. Znao sam da su to
bili 4 sveta enohijanska elementalna kralja, stoga ih pozdravim imenom EHNB. Ovo su bili specifična Bića kao
Adonai Maleci i desilo se da su čekali nešto. I sada je jedna divna mlada devojka, obučena sva u plavo, prišla i
donela poveću zdelu koja odgovaraše tacni na oltaru. Iako je imala krila i donosila Promenu koju Anđeo donosi,
nije letela niti bilo šta govorila. Kako je došla na nogama, tako je otišla u tihost tame ovog svetilišta. Promena
me zahvati celog, sada je sve nestalo i mi se nađosmo u središtu prostorije u kome je bila veličanstvena
proslava. Za stolom su sedeli Adonai Maleci, a pored njih još sličnih Bića sa vizirima i tkaninama preko svojih
glava.

Tada se zdela sa tacne otvori i ja ugledah glavu Bafometa, kako počiva u svoj krvi i Promena krenu da
se širi Vizijom. I tada opet, Promena uze svoje Delovanje i jedan divan zeleni Zrak spusti se na tu glavu sa
nebesa, i sa vrha, posmatrao sam to i divio se bogu IAIDA. I ta svetlost okupa glavu Bafometa i pre nego što
sam tri puta obožavao IADANAMADA, u zdeli u središtu sve ove Vizije stajala je glava Jovana Krstitelja. Divno je
to bilo, i stravično takođe. I sada elementalni kraljevi skinuše svoje ratne kacige i vizire, što i drugi učiniše. I ja
sam gledao, dugo sam gledao sve do jednog, obezglavljene prikaze bez glava. Sedeše svi okolo stola, okolo
Jovanove Glave, i sami bivajući bezglavi. Bilo je čudesno, koliko je i sada to. Pa ipak sam na toj tacni na kojoj
počivaše Glava Jovana Svetog, primetio njene obrise, a taj odraz beše glava LAM-a. Moj Anđeo mi reče da je
ovo Red Obezglavljenih, i ja shvatih da su u pitanju istinski i pravi Jovanovci.

Ovo je bio Red Jovanovaca, i glava Bafometa i glava Jovana, i sve druge glave koje nisu-bile-tu, i ja
sam, bio je taj Jedan Red.

I sada je to Jedno nestalo i nastala je potpuna Tama kao sa početka. Pomislih da se vraćam nazad
istim putem, no u meni beše još pristuna Želja. Stoga se nisam vratio. I u toj tami, tada se upališe sedam
sveća. I svaki od plamena sveće posta jedna Crkva Azije, no ne obična već sasvim drugačija, najposle ne znam
ni sam zašto sam ih znao tim imenom. I tih sedam Crkava goreše plamenom veoma tihim i malim, no Promena
ove Ravni nanovo učini pomeraj i plamenovi su počeli da se šire. I sada su ispred mene ratnici Templari koji
drže baklje kao te plamenove. Vremenom su počeli da dolaze još Braća Templara, okružiše me u formi grčkog
krsta. I na povik IAIDA, krst se transformisao u Svastiku. I tako jednom, i tako mnoštvo puta. Promena je poče-
la da se ispoljava u formi vira koji je sve više zahvatao sve nas.

I nanovo nasta tama, no ovoga puta sam bio nastanjen u tami noćnog neba i od onih sedam crkvi koje
behu plamenovi, ostade sedam zvezda na severnom noćnom nebu. Bilo mi je drago zbog toga. I sada je iz
pravca sazvežđa koje sačinjavahu tih sedam zvezda poslata ka zemlji jedna usijana i strašna glava, koja ubrzo
stiže do nas, i pade i sruči se kao meteor, i rasturi sve pod sobom. Tamo ispod mene, na zemlji, razvijala se
ništa veća Pro-mena nego li ona koja je tada razbijala i moje Biće.

Od tog udara okeani se pretvoriše u blato, i jedan Zmaj i sluz njegova se pomeša sa tim blatom i
stvoriše se drugi ljudi. Bili su Promenjeni i drugačiji. Glas iz Vizije mi reče da su to Kainova deca. Vremenom,
povukoše se ispod zemlje, njihova krv posta sok drveća. Grejalo ih je Crno Sunce unutar. I bili su tihi.

Tri arhanđela; Gabriel, Rafael i Auriel donosoše esenciju Žive, Merkura i Soli, i od toga sačiniše sjajnu
krunu koju postaviše na glavu mlade žene. Ta kruna beše venac Evropske Unije. Prilaze joj sedam Anđela i
svaki od njih je odseče po jedan pramen kose. Ti pramenovi bejahu slova. Gabriel, Rafael i Auriel bili su GRA,
ostali dodaše do SANGRAA. Stoga ne beše Šta ili Gde se nalazi Graal, već Ko. A sada to nije-ni-važno.

58
SKAKAVAC 2.6

I sada je Krst Svastika, a Ruža beše Ljiljan. I Svastika svojim kukama udaraše Kteis one mlade žene iz
koje potekoše slapovi sekreta koji je mirisao na Ljiljan.

I sada Zmaj proždire Sve i sve u Svemu, i sve u ovoj Viziji. Njegova krljušt prelama svetlost sa nebesa
čineći luč na gla-vama svetaca, na kojima je urezano slovo I, kao Jovan. I sada su oreoli postali ogledala i u
njima se jasno nazraše glave Lama, kao prava glava svakog od Jovana. Iza svega toga stoji vizija Zmaja;
Promena je na svom početku i tu stoji, ne menjajući se.

I dugo je tako i bilo. Dok mi na izmaku ove Vizije, u nebeskom prostoru, Lam pokaza SanGraa, u
njegovoj levoj ruci je sedelo jedno malecno Biće, uzvišeno i jednostavno. On izokrenu pehar i stavi ga preko tog
malog Bića. I ne samo da je Eliksir padao po njemu, već ništa od sudbine koja se pokrenula ovom Vizijom i u
ovoj Viziji on nije čuo niti video, jer čuvali su ga zidovi SanGraa. Nestao je u tišini. Polako, sve je nestalo.

59
SKAKAVAC 2.6

DRUŠTVO ZVEZDE I ZMIJE (S:.S:.S:.)


Tau Elohael

Društvo zvezde i zmije (S:.S:.S:., Society of the Star and the Snake) je skup iniciranih čiji je cilj
manifestacija i uspostava Zakona Theleme na fizičkom planu postojanja.

Društvo zvezde i zmije je takođe posebna magijska struktura čiji je cilj transmisija vitalnih magijskih
tokova koji se emaniraju sa nad-zemaljskih i van-zemaljskih planova postojanja, i koji su nam znani kao „struje“
93, 418 i 37 (Set, Horus i Maat). Transmisijom ovih okultnih tokova Seta, Horusa i Maat mi ostvarujemo
transformaciju sopstvenog bića u skladu sa Istinskom voljom – „To će obnoviti svet, mali svet moju sestru,
moje srce & moj jezik, kojem ja šaljem ovaj poljubac“ – i usklađujemo se sa unutrašnjom dinamikom
univerzuma. Na taj način vršimo „promenu u skladu sa Voljom“ što je primarna definicija Magike.

Aplicirati za inicijaciju u Društvo zvezde i zmije može svaka slobodna punoljetna osoba pod uslovom da
uz biografiju i molbu za prijem podnese i svojeručno potpisanu izjavu da prihvata Zakon Theleme onak o kako je
izložen u Liber AL vel Legis i Liber OZ.

Nakon toga će kandidat biti upućen u osnove ritualno-meditativne prakse S:.S:.S:. i istu praktikovati
određeni period vremena, uz povremene konsultacije sa svojim mentorom. Po uspešnom okončanju ovog
probnog („iskušeničkog“) perioda, kandidat može primiti formalnu magijsku inicijaciju u S:.S:.S:.

S:.S:.S:. radi u strukturi od tri nivoa koji nose nazive: Čovek zemlje, Ljubavnik i Pustinjak. Svaki od ovih
nivoa rada ima posebnu magijsku inicijaciju koju će kandidat proći zajedno sa svojim mentorom.

Društvo zvezde i zmije nema članarinu niti od svojih inicijata traži bilo kakve finansijske obaveze.

Magija je proces koji teče iz unutrašnjosti ka vani, i promena na unutrašnjim planovima manifestuje se
u spoljašnjosti. Zato su okultni, magijski metodi Društva zvezde i zmije zasnovani na radu na unutrašnjim
planovima svesti i unutrašnjim svetovima bića, kroz upotrebu posebnih formi ezoteričke meditacije, intuicije i
imaginacije. Zato Društvo zv ezde i zmije nema lože, hramove niti vanjske znakove prepoznavanja. Koristimo reč
„društvo“ jer S:.S:.S:. nije nikakav „red“ ili „bratstvo“ po uzoru na staromodne oblike okultnog rada i
udruživanja. Mi smo društvo slobodnih i duhovno nezavisnih pojedinaca u kojem poštujemo svačiju
individualnost i slobodu izbora. „Svaki muškarac i svaka žena je zvezda“.

60
SKAKAVAC 2.6

PJESMA ZA PALOG ANĐELA


Lu

sjećam se kako me u snu tvoja smrt saletila


s leđa, na prepad
tako podmuklo, neočekivano
kao nož uz kičmu
kao čelično ledena gruda u lice
jeza je duh koji pleše kroz sve moje živce
živci: hipersenzibilne, napete strune klavirskih tipki
po kojima tvoja smrt svira svoju sarabandu
tvoja smrt u snu bila je žrtva boga sunca
žrtva i preobražaj palog anđela

k akvo je to čudno sudbinsko tkanje


isprepletene fine niti naših života
(ovaj kismet)
k ak av čudan život
sada kad su se Dva poništila u prosvjetljujućoj Nuli
i postala Jedan
jedan dah
one life
jedan puls
jedan ekstatični plemenski ritam
jedna vatra i
jedna usijana krv
jedna treperava duša
koja je
sveobuhvatna
sveprisutna
Ljubav Svjetlosti
utrnuće nametljivog i sada beskorisnog razuma

mi smo Ogledala Svjetlosti i Sjene


ja kaleidoskopski reflektiram tvoju Lunu
ti prosijavaš moje Sunce
ti jesi moje Sunce
moje tajno srce
moje plameno božanstvo
o, k ako smo se zamrsili
zamršeno isprepleli
kao ples naših prstiju koji se odražava u sumraku
sjenke koja se topi po zidu tvoje sobe…

…u mračnom kutu tvoje sobe skriven vreba portal


vorteks sa onoga svijeta
iz njega proviruju Oni sa Druge Strane
preskaču iz dimenzije u dimenziju
u kvantnom skoku
vođeni svojim tajnovitim putanjama
to su zvijezde koje su ugasle na našem nebu
ali si to ne žele priznati, odbijaju se s time pomiriti
pa lutaju po razmeđi svjetova
61
SKAKAVAC 2.6

još nisu zasjali u onoj dalekoj, dalekoj galaksiji


koja im je novi dom, koja zbog njih postoji
upravo tebe te zvijezde zovu, šamane
tebi se obraćaju, svećeniče
ti si taj koji im treba pokazati Put u Beskraj
njima: pogubljenim, razlomljenim zrakama svjetlosti
a ti još uvijek oklijevaš i praviš se
napola slijep
napola gluh
svi tvoji napori sada su usmjereni
u zidanje kule koju ćeš ionako morati srušiti
na kraju ovog Zemaljskog Puta
ma i prije, dragi, prije tog konačnog
Kozmičkog Orgazma
ako si onaj koji jesi
i ako ćeš biti onaj koji trebaš biti
u predstavi svog života

ne ponavljaj greške prošlih života!


Neka cijelo tvoje biće bude prožeto
Dijamantnim Uvidom
A tada, u tom blistavom trenutku- nadiđi, nadiđi!
«razvij sklupčani sjaj unutar sebe»
i utopi se u blaženim njedrima Zvjezdane Boginje
bez i najmanjeg ostatka sebe
predaj Joj se
bez otpora vlastite gravitacije
tada ćeš dobiti nazad svoja krila
i poletjeti Njenoj (i mojoj) Ljubavi u zagrljaj
(jer ja sam svećenica Zvjezdane Boginje)
cijeli ćeš se u Njenom Biću pročišćen istopiti
dok od tebe ne ostane ništa osim
prodornog orgazmičkog urlika Ekstaze
koji poput kristalnog bodeža para nebesa

to je, dragi, tvoja uzvišena Smrt


to je, voljeni, tvoje Novo Zvjezdano Rođenje
Nebesko Vjenčanje
Beskrajno blaženstvo Smrti i Uskrsnuća

Prepoznaj me kao ono što jesam:


Donositeljica Svete Ekstaze

kroz mene Boginja pjeva i pleše


i voli tebe- Odabranog
Ljubavlju koja je eksplozija tisuću sunaca

62