SKAKAVAC 2.

6

0

SKAKAVAC 2.6

SKAKAVAC 2.6 - AĐNA

S ADRŽ AJ :

ZA NOVU LJUBAV O NIČEMU EZOTERIČNA MASONERIJA O TOME ŠTA JE ISTINA LUNA JE MLADA DUŠO OKEANA BEZIMENA SHVATANJE I DOŽIVLJAJ DRVETA ŽIVOTA KROZ VREME MAGOVI EONA LIBER I VEL MAGI SA KRATKIM KOMENTARIMA REČI STEPENA A.'.A.'. MOZAIK MEROVINGIAN DRUŠTVO ZVEZDE I ZMIJE - S.'.S.'.S.'. PJESMA ZA PALOG ANĐELA

S er ijal - 2. Br o j 6. P r iv atn o elek tro n sk o izd an je. S v i tek stov i su © v lasn ištv o au to r a. 2.feb r u ar 2009. e.v .

1

SKAKAVAC 2.6

ZA NOVU LJUBAV
Lu I. posvuda po namještaju razbacane vise riđe lijane moje kose mala vudu gnijezda zamršena klupka skrivenih želja ostavljam ih kao zmija staru kožu ostavljam ih tebi kao šapćuće tragove moje prošlosti koja je stvorila Sjenku nadam se da ćeš uspjeti prepoznati, razumjeti i utišati tu mračnu personu, jednom kad izađe na pozornicu drame života ona sada spava skrivena u osinjim gnijezdima crvene vudu kose u neosvjetljenim podzemnim labirintima kamo nestaju sva teška, pretjerana lica uvijek dijelom nespoznata poput još nedešifriranog hijeroglifa izvlačim ju iz svog šešira trikova prema potrebi jer ona je anti-junak za nečiste duše tako potrebita u paklenom svijetu iluzija ona je (auto)ironična heroina iz stripova znat ću da me stvarno voliš ako je se nećeš bojati znat ću da me duboko voliš ako ćeš ju prepoznati kao ono što ona stvarno jest znat ću da me istinski voliš ako ćeš i nju u meni voljeti II. tebi sada dolazim kao Leptirica znaj da odavno već nisam od sebe i svijeta skrivena gusjenica sada ne samo da stojim u jasnom, čistom Svjetlu već sam i dio Njega svijetlim iznutra mislim da tvoj mrak to neće moći podnijeti mislim da će tvoj mrak morati spakirati svoje kofere i preseliti se negdje drugdje na neko vrijeme pošalji ga u južnije krajeve da ozdravi na suncu i onda se ponovo vrati u tebe u novom obliku, s novim snažnim plućima i novom protutežom ja ću biti tvoja oluja a ti moja grmljavina mi jedno drugo trebamo na tako savršen prirodan način kao monsieur Elektricitet i madmoiselle Magnetizam ti ćeš biti moj bog a ja tvoja boginja naša ljubav bit će mistična ljubav Svemira uđimo čisti, samostvoreni, bez uvjetovanog utega prošlosti u ovaj pulsirajući Ocean Svjetlosti

2

SKAKAVAC 2.6

O NIČEMU
FR. I.M.A.D. LVX
Čemu bi mogla da posluži ova rasprava o ničemu? Verovatno bi neki odgovorili: ’Ničemu!’. Upravo taj odgovor je onaj koji nam treba. Da li nešto služi nečemu, i da li analogno ništa služi ničemu? Šta je ništa, i šta je to što ničemu ne služi? Tačnije, da li nešto može nastati iz ničega? Ako je to nešto večno i nikada nije nastalo iz nečega, odkud ono tu? Ili pak, zašto bi to ništa napravilo uslugu nečemu da uopšte postane nešto? Radi zanimljivosti postavimo jedno još čudnije pitanje, da li ništa može služiti nečemu? Šta je starije kokoška ili jaje? Bilo da pretpostavimo jedno ili drugo nailazimo na poteškoće koje se teško prevazilaze ovako direktnim udarom na ovo pitanje. Ako pokažemo da ništa može služiti nečemu, verujem da smo pokazali da je to ništa onda ipak nešto, a ne ništa. I evo kako ćemo to dokazati. Pre toga 'ajde da definišemo to ništa i nešto. Ništa je ovde jednostavno i vulgarno odsustvo nečega, ’sveodsustvo’, ono je samo po sebi nešto što je nezamislivo da postoji na način na koji to nešto postoji. Ovo je bilo lako, a šta ćemo sa onim što postoji? Kako je ono što je nešto, uopšte nešto? Šta ga to čini takvim, je pogrešno pitanje, jer bi dobili karakteristike nečega do čega bi smo prvo morali da dođemo, pa tek onda da ga okarakterišemo. U suprotnom kupujemo mačku u džaku. To nešto je nešto što postoji na drugačiji način od ničega, uslovno rečeno. To nešto i ništa očigledno imaju zasebne dimenzije postojanja i ne ravnaju se po kvantitetu. Ako to ništa uopšte može biti mišljeno ono se mora odnositi na nešto, na nešto što ili je emanacija ili suština. To ćemo dokazati pokazujući moguću kontradiktornost unutar samog ništavila, ako to dokažemo, onda smo dokazali da je ono emanacija nekog zakona u svemiru, tj. istina. Ako kao primer za paradoks uzmemo skupove, i manji skup u okviru nekog većeg skupa nazovemo Nešto, a onaj drugi Ništa, (ne i obrnuto) dobijamo da iz aspekta bilo kojeg od skupova ovaj drugi tu nepripada. Šta bi bila sinteza? Verovatno treći skup čiji su Ništa i Nešto podskupovi. Ovaj najveći skup nije unija podskupova, već zapravo novi skup. Ovo nije Nešto, jer bi onda nastala dilema odakle ono uopšte tu, već Ništavilo koje ovde nije ono ’sveodsustvo’, već nešto blisko matematičkoj apsolutnoj nuli. Ako taj skup uopšte može da postoji on ne može postojati na način na koji postoji njegov podskup Ništa, već on mora biti Ništavilo koje poništava dve nepostojeće suprotnosti, iz toga nastaje tačka, koja nema ni delove, ni veličinu, jedino položaj. Imamo dakle nešto i duplo ništa. Besmisao koji obesmišljava dve suprotnosti rađa upravo mogućnost smisla. Baš kao što ova rasprava o ničemu ipak služi nečemu. Kada bi se zapitali da li je prva kokoška nastala iz jajeta, odgovor ne bi bio ni u kokoški ni u jajetu, već u ničemu.

3

SKAKAVAC 2.6

EZOTERIČNA MASONERIJA
Br.N.K.D. Drevni, Prihvaćeni i Ezoterični Slobodni Zidari konstituisani su na osnovu povelje Velikog Orijenta 14. maja 1928. godine. Pedesetak godina kasnije, 17. novembra 1976, uspostavljena je Suverena i Nezavisna Velika Loža Drevnih, Prihvaćenih i Ezoteričnih Slobodnih Zidara kao samostalno i nezavisno masonsko telo. Ova odluka ratifikovana je u Vašingtonu 22. juna 1977. i tada je ustanovljena Međunarodna, Suverena i Nezavisna Velika Loža Drevnih, Prihvaćenih i Ezoteričnih Slobodnih Zidara. Tada je uspostavljena i Akacija Loža br. 1 kao prva Loža Majstora Masona pod novom jurisdikcijom. Velika Loža dobila je virtuelni oblik na konvokaciji 17. novembra 1992. Šta su ustvari Drevni, Prihvaćeni i Ezoterični Slobodni Zidari? Njihova misija je da predstave drevna i ezoterična učenja Slobodnog Zidarstva savremenom čoveku. U tom cilju, njihova vrata otvorena su punoletnim ženama i muškarcima bez obzira na rasu, religiju, ideološka shvatanja ili filozofska uverenja. Zajedničkim radom u Loži ili individualno, oni se bude, razvijaju i žive punim, kreativnim i nadahnutim životom. Ezoterično Masonstvo vidi sebe na izvestan način različitim od spekulativnog Slobodnog Zidarstva koje je rasprostranjenije i uobičajenije svuda u svetu. Razlike se odnose pre svega na obim i dubinu učenja koje se prenosi. Dok spekulativna Masonerija svoj rad zasniva pretežno na moralnom usavršavanju, Ezoterični Masoni, k ako i samo ime kaže, bivaju naučeni i dubljim aspektima stvarnosti, kako u mikro tako i makro kosmosu. Alegorije i simboli su objašnjeni tako da bude ljudski duh u potpunosti, pa on postaje nosač i voditelj razvoja onih koji se odluče da krenu ovim putem. Ezoterično Masonstvo se u nekim bitnim detaljima razlikuje od spekulativnog Masonstva. Već na početku ste mogli da vidite kako su vrata otvorena i ženama, što je retko u spekulativ nom Slobodnom Zidarstvu, i praktikuje se uglavnom u Ložama koje su pod jurisdikcijom ili u vezi sa Velikim Orijentom Francuske. Rituali inicijacija su drugačije koncipirani, sa manjim brojem službenika ili oficira, a neki delovi inicijacijskih rituala preporučeni su kao individualna praksa onima koji su ih već prošli. Individualni rad je inače favorizovan kao oblik prakse i od Ezoteričnih Masona se očekuje da u skladu sa svojim razumevanjem i napredovanjem sve više vremena uključju u svoje Veliko Delo. To ne znači neprestano prisustvovanje Ložinim sastancima, naprotiv, probudjenje podrazumeva svesni rad na sebi u svakodnevnim okolnostima.

Kao i spekulativno Slobodno Zidarstvo, i Ezoterična Masonerija počiva na radu Plave Lože, što znači da su kandidati uvedeni i inicirani kroz stepenove Učenika, Pomoćnika i Majstora Masona na početku svog putovanja. Iza Plave Lože, onima koji su zainteresovani, otvara se mogućnost izbora i inicijacije u Škotski

4

SKAKAVAC 2.6 obred, Jork obred ili Memfis-Mizraim. Svaki od ovih obreda radi u skladu sa odgovarajućom konstitucijom i pod vođstvom sopstvenih upravnih tela. Zbog razlike u inicijacijskim ritualima, zbog toga što se iniciraju žene i još nekih drugih razlika, spekulativna Masonerija ne prepoznaje Ezoterične Masone kao regularne i ne dozvoljava pristup Ezoteričnim Masonima u svoje Lože. Budući drugačijeg razumevanja i duhovnih principa, Ezoterični Masoni ne primenjuju isto pravilo u svom Radu i ne prave smetnje Braći iz drugih objedijencija ni na kakav način, otvarajući im sv oje Lože i priznajući im inicijacije i stepenove ako mogu da ih dokažu na propisani način. U Sjedinjenim Državama, gde je Ezoterično Masonstvo razvijeno, dozvoljeno je dvojno i paralelno članstvo u oba vida Masonerije, sa garantovanom diskrecijom onim spekulativnim Masonima koji bi zbog toga mogli da imaju neprilika u svojim Ložama. U našim krajevima, razvitak Drevnih, Prihvaćenih i Ezoteričnih Slobodnih Zidara očekuje se u skorijoj budućnosti.

5

SKAKAVAC 2.6

O TOME ŠTA JE ISTINA
FR. I.M.A.D. LVX
“Istina nije relativna, relativno je samo verovanje u nju”. Šta ovo znači? Zašto govorimo baš to da nije relativna? Jer postoji duboko uverenje kod većine ljudi da je istina ponekad saznatljiva, ponekad ne, da je nestalna; nekada čak ona ne mora ni da postoji, nekada ona nije bitna, a nekada je bitna i odlučujuća, ali kada je nema čovek se prihvata nekih drugih zakonitosti koje postavlja na vrh svoje metafizičko-etičke hijerarhje. Da li je ovo opravdano, da li istina postoji, ali zahteva određenu veštinu, pronicljivost ili uslove za spoznaju, ili ona ne postoji takva kakva i predmet je čisto idealističkog shvatanja sveta i prosto jedan u nizu pojmova za brainstorming!? Nijedan od ovih odgovora nije tačan, ali nisu ni svi pogrešni; nijedan od ovih odgovora ne pogađa suštinu istine kao takve, ali daje na uvid očigledne ’istine’ o mogućim shvatanjima nje same, i stoga ona to nije, ali u svakoj prethodnoj izjavi stoji trunka istine, trunka dovoljno velika da posluži kao reklama ’pravoj’ istini. I otuda mogućnost njihovog mišljenja. One mogu biti mišljene samo zato što se u njima nalazi delić istine. Samo istinite stvari mogu biti mišljene, odnosno samo postojeće stvari. Sve što postoji je vredno mišljenja, pa čak i samo mišljenje. Ovo je činjenica koja je dovela do razvoja mnogih nauka u doba slepe vere. Ova činjenica je omogućila samu filozofiju. Sve stvari koje postoje mogu biti mišljene, jer su one po sebi istinite, bar svojim delom. Ali apsolutno istinite stvari mogu biti samo van ove delimične manifestacije. Slično kao i kod Platonove teorije ideja. Najviša od svih ideja, ideja Dobra se ne nalazi u pojavnom svetu, već je moguće dosegnuti samo noesisom, tj. dijalektikom. Ovde se ipak ne radi o tome. Već o pitanju koje zaista začuđuje čoveka, a to je kako je uopšte moguće da postoje dve kontradiktorne istine o jednoj stvari? Tu je Zenon, zajedno sa logikom pobedio. Istina je kako rekosmo jedna i nužno nekontradiktorna, ili filozofsko rečeno još i nekontigentna. Do tog saznanja se ne može doći tek tako, ono mora biti utemeljeno onim što Parmenid naziva razumom. Ovde se ne tvrdi ono što i Parmenid pokušava, a to je da je biće jedno, već da je istina jedna. Istina nije suštinski imanentna, već transcedentalna. Njena emanacija u imanentno se odvija po određenom zakonu, i to zakonu paradoksa. Samo dublje promišljanje razotkriva drevnu činjenicu da je sve relativno, da može i ne mora biti, da je sve kontigentno po svojoj suštinskoj odlici – postojanju. Kao što je Nils Bor rekao: ’Suprotnost od malih istina je laž, a suprotnost od velikih istina je takođe istina.’ Kada je pomenuo velike istine verujem da je mislio upravo na one metafizičke, suštinski jedinstvene istine. Paradoks je moguć zapravo samo iz sužene perspektive posmatranja. Najveći dar ovoj informacionoj neobrazovanosti je upravo tehnologija, internet i sve brža komunikacija koja polako razotkriva razne moguće ’nemogućnosti’. Razni su razlozi za subjektivnost. Objektivne istine su subjektivno pardoksalne, subjektivne istine su objektivno nebitne. I baš zbog svoje kontigentnosti koja je isplivala kao veliki logički problem u savremenoj epistemologiji, ’male’ istine su loše premise za smislen zaključak. Istine koje se obznanjuju kao kontigentne, nisu beskorisne, one su regularna emanacija ’većih’ istina, one su prav ilo. Paradoks je pravilo i to pravilo je kolevka emanacije. Onde gde se javlja paradoks, javlja se i emanacija. Ona je dvojbena i ima svoje posebne zakonitosti i mogućnosti. Ona jeste i nije u ključnom smislu te reči, ona može i ne mora biti. Ovde se javlja dvojnost, polaritet, krajnosti. Obe krajnosti postoje, jer se međusobno ne ugrožavaju, ali njihova sredina nije ona koja treba da vodi, kako je Aristotel to mislio, sreći, već uvidu u istinu koja se otkriva u ovom transcedentnom iskustvu. Istina sama po sebi nije transcedentna, to je čovekov pojam za nešto ’prevazilazeće’, i nije osobina same istine, jer se ovde radi o nečemu što u poređenju sa nama, prevazilazi nas same. Istina se ne krije, bar ne više od čoveka koliko i od drugih bića. Ona je konstantno tu, ali veština shvatanja transcedentnog je ključna za njeno upoznavanje.

6

SKAKAVAC 2.6

LUNA JE MLADA
Sr.SofiaPan Luna je mlada kao obećanje i kao nada Luna je mlada u umu sada blagoslovena praznina vlada Luna je mlada Staricom snenom upućeni je i mudri zovu Njen srp je barka za Putovanja Tajna do Hada Mlada je Luna to juče-sutra biva baš SADA dečače dragi uhvati se za vrh njenoga čuna i plovi tiho To tajna je Struna ona na volji tvog srca treperi dečače mili samo pruži ruku - na domak Tajnoga si Grada ova mlada je Luna čudesni vodič do mesta gde sni tvoja Kruna.

7

SKAKAVAC 2.6

DUŠO OKEANA
Sr.SofiaPan

pesma je za tebe za tebe, Dušo Okeana, fiksirana za obalu kamene stene. ta stena je Vreme tvoj krst u kamenu na stazi Tau. nema vatre, Dušo Okeana, samo bezbrojni raznobojni talasi zapljuskuju, preplavljuju, utapaju rastapaju granice stenovitog žala. hodi Putevima Lepote, Dušo Okeana! dvojnim i tajanstvenim, promenljivim ali Pokretačkim, ne korak po korak, nego kap po kap i već tope se slojevi najtvrđeg kamena ljuska po ljuska, ostaješ čista Ti - k akva si uvek i bila – Iskro Sunčeva! hodi istrajno Putevima Lepote. (dok na primetiš da ribe tvojih dubina zapravo zvezde su u spiralnom plesu Galaksija.) p.s. pitaš gde je Volja i Ljubav pod njom? u tebi što svaka si Kap i Korak i sama Lepota i Put koji stvaraš i riba u ribnjaku, moru, okeanu i Ništa kad jednom odapneš (jednu jedinu) svoju Stelu ka Jednom.

8

SKAKAVAC 2.6

BEZIMENA
Sr.SofiaPan

muzo, ledena, daleka, okamenjena, sama; rastvaračka, proždiruća, magličasta, sjajna! muzo, skrivena i tajna! večna ljubavi! bezvremeni cvete, u kamenu ružo. muzo! slavljena, duboka. nedostižna? dostižna? Najviša! direktna. i vlažna i tvrda, SVEVIDEĆEG OKA! topla kao Sunce hladna kao riba, migoljiš se iz ruku, bežiš u dubine, srce mi se širi: jurim ti visine. Voljena, Voljena Muzo. ( poljupcima preglasnim da nečujnim prokletu mrežu tkam – beži! dublje, dublje! Pustinjak nastavlja sam. )

9

SKAKAVAC 2.6

SHVATANJE I DOŽIVLJAJ DRVETA ŽIVOTA KROZ VREME
Fr.Vulpis Šema Drveta Života je kao što sam naziv kaže "šema" ipak ona predstavlja izvesnu stvarnu prirodnu strukturu ustrojstva Univerzuma kako su to pojmili izvesni Mudraci i duhovni ljudi koji su svoje duhovne vidike uspeli da prošire mimo čula i uma čovečijeg. U svom dubokom Razumevanju oni su sačinili "dvodimenzionalni" pregled strukture Univerzuma koji su definisali terminom "drvo života" kako bi naznačili određene osobenosti. Drvo Života, da skratimo priču, se sastoji od 10 sfera-stadijuma postojanja, kao i 22 grane-procesa koji povezuju sve u "postojećem" Univerzumu. Postoje mnogobrojna objašnjenja prirode Drveta Života i inteligentnom istraživaču ovih teorija nije neophodno puno da bi sebi obezbedio solidnu podlogu za struktuiranje svojih shvatanja spram ovog kompleksa drevnog Znanja. Ono što nam je danas privuklo pažnju jeste jedna prirodna činjenica koja se prikazuje kao stvarno stanje i jasna slika o evoluciji intelektualnog i duhovnog širenja ljudskog horizonta o poimanju svog odnosa sa Univerzumom. To smo prikazali jednostavnim sledom ilustracija koje definišu stadijume tog razvoja čoveka kroz vreme. Nikako ne možemo da razmatramo koncepte mitoloških teorija o znanjima drugih civilizacija jer ne postoje konkretne odrednice o sveukupnom stanju i egzistenciji tih (mogućih) "civilizacija - i pored toga što neki Magovi ili Adepti mogu imati izvesna "sećanja" - ona u ovom momentu nisu relevantna pošto je zajednički "geštalt" tj. kolektivna svest civilizacije vezana za trenutni ciklus postojanja "istorije".

Prvi stadijum daleke istorije ljudskog roda može se opisati animističkim ili prirodnim doživljajem Sveta u kojem se živi. Kult prirode čini inicijalno obeležje ovog nivoa duhovnog i religioznog razvoja čovečanstva. Najsiroviji koncepti kultova prirode i prirodnih elementalnih sila su ukorenjeni u ovim vremenima. Osim najčvršćeg tla i prirode u okruženju čovek je jedino poimao "astralne" uticaje koji su dopirali iz nepojmljivih visokih nadprirodnih, tj. "nebeskih" regija koje nisu odavale sliku reda već haosa i animalnosti, mnoštva sila koje svaka za sebe deluju u svetu, uz mnoštva obličja koje su prodirala u um čoveka kroz snove i eventualne uplive opijenosti prirodnim agensima ekspanzije uma. U svemu ovome nije postojala nikakva organizovanost niti posvećenost i odanost, kao ni konceptualizacija religioznog shvatanja Univerzuma. Čovek i njegova uska zajednica su delovali u najbližem okruženju, u prirodi, tj. u simbiozi sa elementalnim silama i svešću. Čovek je stojao na tlu, živeo je u prirodi, a nad njim je bilo nebo. Nije postojala drugačija "slika" doživljaja svega. ***

10

SKAKAVAC 2.6

U izvesnom momentu, prepoznavanjem nekih prirodnih aspekata dolazi do razvoja smislenih i umnih konceptualizacija ljudskog doživljaja sebe i svog sveta u nečemu što možemo nazvati Kultom boginje Majke, samim tim i Matrijarhatom - gde je Univerzum shvatan kao Ženski princip davateljke života, u kojem je Žena imala primarnu ulogu u svim aspektima života. Ovde se može primetiti izvestan akcenat ka lunarno-ženskim kultovima koji su imali obeležja kako pasivnih aspekata odnosa univerzuma spram čoveka tako i prepoznavanje da postoji "nešto" iznad tih sirovih sila koje drže svet u postojećem sklopu. Može se primetiti, za to vreme karakteristično intenzivirana intuicija koja je naknadno imala za produkt formiranje različitih oblika divinacije, tj. tumačenja suptilnih "poruka" u domenu znanja i poznavanja "viših" uticaja. ***

Nasuprot prirodnim kultovima "Boginje" Majke počeo je da se razvija i Kult Boga Oca, a time i Patrijarhat, sa akcentom na umu i intenziviranju inteligencije i razuma. Ovaj kult je umnogome doprineo organizovanju zajednica u hijerarhijske strukture, plemena, naselja i gradove, koji su pak bili povezani prihvatanjem čvršće poslušnosti i praćenjem autoriteta vođe - obično snažnijeg muškarca - koji se do svog trona dokopao silom, a tumačeći to namerom viših sila da kroz njega deluju i vode narod. ***

11

SKAKAVAC 2.6

Sadejstvom polarnosti Muških i Ženskih Kultova došlo je do specifične fuzije te su nastajali Astralni panteoni i mnogoboštvo projektovano u domenu pojedinih regiona, delova kontinenata koji su se širili putem fizičkog dejstva na okolinu. Nepojmljivi izvor nije čak povezivan ni sa suncem. Sada već formiran oblik religije proistekao je iz poimanja određene specifikacije i strukture sila koje deluju kroz jasno prepoznatljive elemente koji čine univerzum. Zemlja je imala svoj domen, elementima su vladale sile vatre, vode i vazduha, nebom su se kretala svetleća tela, a sve je bilo misteriozno povezano u moći suptilnih fluida koji nisu mogli da se pojme već je njihovo postojanje bilo razumljeno, a ne doživljeno. Panteoni "Bogova" su se jasno oformili u svakom okruženju i zajednici i svako je božanstvo, kao "viši" princip skrivene promisli delovao na određene promene i na samu postojanost sveta. ***

U jednom momentu, uplivom iluminacije čoveka ili promišlju "Boga"/"Boginje" došlo se do poimanja da je (ipak) Sunce na nebu ono što najsnažnije deluje i na prirodu i na čoveka, te je stoga uključen koncept Najviše Svetlosti koja deluje i emituje se iz sjajeće kugle na nebu - Zvezde - Sunca. Naravno zemlja je i dalje bila ravna i sve joj je bilo podređeno, ali Sunce je imalo najveću Moć dejstva na površinu Zemlje. U ovim konceptima shvatanja Sunca kao najvišeg boga se formiraju ideje o tome da taj "Bog" ima svoja tri pojavna obličja, da je taj Bog u stvari "Tro-Jedan" ili "Tri u Jednom".

12

SKAKAVAC 2.6 Ljudski um je sada već dovoljno evoluirao da postavi dosta kompleksnije tumačenje svog sveta i da prenese svojim religioznim upravljačkim sistemima posebno Znanje koje je upravo koren "Gnosticizma" a unutar njega i samog "Hrišćanstva". Sada već mnoštvo religioznih panteona je počeo da sublimira izvesno Svetslosno obličje koje je figuriralo nad celokupnom formom svakog od tih emanacija lokalnih religija, te je nakon upoređivanja došao čas prepoznavanja da Jedna sila koja stoji iznad svake pojedinačne religije u stvari Jedna-te-ista sila tj. Jedan Bog. To je bila Zora Monoteizma. U sjaju svetlosti shvaćeno je da Jedan Bog ima toliku Moć i domen da upravlja mnoštvom svojim kompleksnim sistemom kojim je sačinio Univerzum. Kako bi se obezbedila dominacija na Zemlji, kao i na Nebu, lično se bog emanirao i "rodio" kako bi ceo Svet poveo ka sebi u to Jedno Svetlo Duha. Kompleksni oblici društva nisu još uvek omogućavali potpuni upliv, ali je on ostvaren protokom vremena i dejstvom triju "nižih" emanacija, ali uglavnom putem sile koja se ogledala u nametanju dominantnih ideja dogme, obličja i života u religiji tog "jednog boga" koji je kroz dominantni korpus populacije došao do izražaja nametanjem svoje volje i Znanja drugima, postavljajući svoje Zakone i odrednice koje su "vodile" čovečanstvo.. ***

Ovde se može primetiti da potpuno odvojeni religiozni sistemi zaista počivaju na mističnohj strukturi koja prožima postojanje i sebe prikazuje na isti način čak i ljudima odvojenim enormnim distancama kontinenata i okeana. Majanski vremenski model je precizno definisao energetske odrednice Drveta Života spram "položaja" uticaja u odnosu na Sunce. Oni su Razumeli da "ono što je iznad" Sunca jeste Svetlo, a "ono što je ispod" jeste u tami, definišući polarnost i pregib ravnoteže vremena u evolucijskom delovanju razvoja Znanja o Univerzumu. Za razliku od "Hrišćanskog" horizontalnog shvatanja polarnosti u smislu "dobra" i "zla" koji "postoje" u Univerzumu, Maje su poimale vertikalan odnos Svetlosti i Tame i sadejstvo i prožimanje, kao i cikluse smene ili dominacije i pasivnosti određenih osobenosti. ***

13

SKAKAVAC 2.6

Protokom vremena struktura religioznog Znanja se formirala u celovit korpus i ostvarila svoj domen na svim krajevima sveta. Kompleksnost međuljudskih odnosa je u svojim stadijumima doveo i do stvaranja određenih podloga nad kojima su se razvili oblici procesa koji su ljudski um uveli u nove sfere poimanja Univerzuma i ljudske prirode. Iz ovoga su iznedreni "Rozenkrojcerski", "Masonski", "Teozofski" i "Zlatno-Zorski" oblik shvatanja - da ih tako konceptualno nazovemo, a koji su svaki za sebe imali specifičnosti, ali posedujući određene osobenosti upravo dosegnutnog zajedničkog stadijuma kolektivnog razvoja civilizacije. Ova poimanja Univerzuma jesu dosegla regije koje su bile iznad pukog shvatanja da je samo Sunce vrhovno božanstvo i da baš ta naša Zemlja i nije ravna ploča već je struktura shvaćenog imala takvu kompleksnost koja je i sam um čoveka dovela do granica nemogućnosti Razumevanja. Sada se uvidelo da nekakvo "Oko u trouglu" mirno i večno bdi na celokupnim Univerzum, a da je čovek njegov deo i to ne najdominantniji, već ravnopravan. ***

Tek početkom XX veka došao je momenat "proboja" određene granice i stupanja u više regije koje su nadilazile kako fiziku i metafiziku, tako i religiozna shvatanja ranijih vremena. Stadijum "ranih Telemita" koji su morali da pogaze i unište mentalne strukture ranijeg doba kako bi sebi dali slobodu da razmišljaju i duhovno streme ka nekim misterioznijim "visinama".

14

SKAKAVAC 2.6 Bile su potrebne upravo specifične materijalne promene na najgrubljem nivou postojanja da bi se duhovna revolucija ukorenila u svesti ljudi. Inicijalno to je bila minimalni impuls u vidu jednog čoveka koji čini proboj, a za njim je sledio niz onih koji su doživljavali tu svest. Razvoj inteligencije i strukture ljudske civilizacije je eksponencijalno dobijao na naponu i manifestovanju mnogostrukosti mogućnosti religioznog življenja. Sistem i shvatanje Monoteizma je zadobilo smrtni udarac mačem duha i nove shvatanja su razasuta po sv etu. Od učenja o Jednom Bogu i Jednoj Religiji nova emanacija Duha je povezala čoveka sa neslućenim ličnim visinama u kojima postoji poimanje da Bog nije nigde drugde do u njemu samome i po tome u neraskidivoj prožetosti sa Božanstvom koje jeste Beskraj Univ erzuma. Sada svako ima demokratsko pravo da se okrene svojim shvatanjima, svojoj duhovnosti. Kultovi Oca, Majke, Sunca i Kult Jednog Boga se raspadaju. Pred nama je Kult Zvezda. ***

Moderne duhovne vođe otvorile su oči svojim "sledbenicima" upravo u prethodno iznet jasan stav o slobodi. Vođa, samim tim, nije hijerarhijska ličnost već emisar novih upliva Duha. Sada je došlo doba beskrajnih potencijala Razumevanja Mudrosti svake pojedinačne tačke postojanja i ne-manifestovanja. Potpuno je probuđeno Drvo Života u Čoveku - svaka staza je dobila svoj smisao, svaki proces je budan i sveopšte sadejstvo omogućava kreiranje i preformulisavanje čak i samog oblika "šeme" koja klasično karakteriše prikaz i izgled "Drveta Života". Bitno je shvatiti da je u našem vremenu čak i "šema" Drveta Života prevaziđena i da se kompleksne strukture sadejstva sačintelja Univerzuma mogu definisati u smislu zvezdanih konstelacija, sazvežđa i galaksija koje sve više imaju obeležja delovanja "Magičkih vibratornih formula" kao specifičnih prožimanja i povezivanja sfera koja su neuslovljena samo jednoj mogućoj i opšte prihvaćenoj strukturi koja može da opisuje Univerzum. Današnji Magovi imaju nepojmljive sposobnosti "izlaska" iz ove oformljene strukture Drveta Života i "obitavanja" u umom nepojmljivim "regijama" i "klasterima" Beskonačne Svetlosti i samog Beskraja i "Ništavila".

15

SKAKAVAC 2.6

MAGOVI EONA
Fr.FIAT & Fr.TARO From: FR.TARO Sent: Wednesday, February 13, 2008 3:01 PM To: FR.FIAT Subject: preterano vs. obicnost 93! Opet sam preleteo neke delove Kroulijevih opisa rangova,,... potpuno su preterani... pogrešno formulisani... gotovo preteći... dok se "pozitivna" iskustva egzaltiraju do besmisla... Povremeno pomislim da je u knjizi Soror Neme lepo napisano da se ponor prelazi svaki dan... malo po malo... to bih pre prihvatio kao "pogodno" objašnjenje... I Ben Rowe je drugačije sve opisao... čak primerenije opisujući izvesnu "transfiguraciju"... Grant i Bertio nisu bili (koliko mi je poznato) da objasne na svoj način stadijume "AA"... Bertio je drugačiji, a Grant samo prepisuje fraze... Pre mislim da je Bertio OK... ali da Grant nije uspeo da "pređe"...(nekako mi se ne oseća specifična "oslobođenost" od raznih kreatura koje sreće u njegovoj "Mutnoj Zoni"... mada "ja" ne mogu da sudim i prosudim konačnu "odluku" o tome... Kroulijevi dnevnici od 1931-47 meni liče na zgodna kanalisanja Magusovih reči i poruka (pošto je tada sročio Magiku bez suza, Knjigu Tota,i sl...) ali se stalno stanje nekakve uzvišene svesti tu nigde ne vidi... Ne mogu tu da prepoznam ništa što bi mi ličilo na "Ipsisimusa"... ali i to je za širu studiju... nekog vrednog studenta... Nije mi poznato pisanije nekog ovovremenskog magičara da je na normalan način "opisao" viša stanja... ne računam G.M.Kelija... pošto je on stalno ratoboran i ciničan... niti Bersona... koji ništa nije ni pisao na tu temu... niti Rej Ilsa... čija "sektica" izgleda da više i ne raste... Više imam ideju da je potrebna neka doza "ovozemaljske" normalnosti i "običnosti" kao preduslov za viša stanja... b. From: FR.FIAT Sent: Thursday, March 13, 2008 9:00 AM To: FR.TARO Subject: oxi No, i meni se ova Enohijana pojavila kao jedan od rezultata rada OXI... zato sto je taj rad doveo do izvesne "centriranosti" ciji je produkt smernica za dalji rad... Sinoc sam morao da sednem u asanu, jednog trenutka, jer sam bio neobicno napet, sto se meni ne dogadja cesto... okrenut Boleskinu, vibrirao sam moju rec NEILOORP koja je moj ulazak u kucu 418; spontano sam je zamenio recju ABRAHADABRA i pojavile su se preda mnom Kocije sa Atu VII; niz uvida o sopstvenoj prirodi (On Rak, ja Rak-manje vise; krv kao misterija Babalon, jer je ona nosac energije nanize i Duha navise, preko staze Heth, od Geburaha ka Binahu; veza 6=5 i 8=3; itd)... I stalno mi se vrte Aduti u zadnje vreme po glavi; moja Alhemijska svadba kaze da je Atu XIV logican rezultat vencanja sa atu VI i kopulacije sa Atu XI; ali to stanje je razlicito od postignuca Samotnika koji je Atu IX; sta je onda to...?... Gnoza ?... cujemo se n

16

SKAKAVAC 2.6

From: FR.TARO Sent: Thursday, March 13, 2008 10:00 AM To: FR.FIAT Subject: RE: oxi 93! Zanimljivo... Mislim da "Gnoza" postoji dokle god postoji nešto "nepoznato"... um je taj koji prima "podatke" i ideje... sortira ih i uklapa u Veliku šemu Duše... Svest se otvara i poima svako novo saznanje, spoznaju, iliti Gnozu... Ti si imao iskustva koja su i dalje od uma... Tišina... izgleda mi da je sada poenta da tvoja svest ne bude "vezana" samo za jedno stanje već da može nesmetano i slobodno da bude i ispod i iznad "Ponora"... Kada si imao doživljaj "Tišine" tada su ti vrata otključana i tvoja svest "zna" da svesno ili spontano ima mogućnost i sposobnost da "pređe i preko" i sada možeš i ovim stazama koje vode preko ponora da ideš i doživiš ih... Alhemijska svadba se događa "onda" kada tvoja svest pojmi da ti i SAČ niste odvojeni već da ste Jedno... da "ime" tvog Anđela nije ime nekog drugog bića - već tvoje ime, i kada shvatiš koliko to Ime prožima ceo tvoj Život jer "To si ti" - "Tat Vam Asi"... Ti si "Zver" tvoj Anđeo je Babalon... Više sopstvo "jaše" niže... Samotnik je više tih, i "zatvoren" u svojoj spoznaji, dok druge "staze" zahtevaju "više" dinamike u spoznaji i akciji ka spoznaji... Staze su "procesi" a sefire su "stanja"... Ti si definitivno ušao u 8=3, ali sada treba da uspostaviš neuslovljenu svest o celom svom "manifestovanom" univerzumu. Jednostavno radi dalje na praksama i idejama koje će ti "povezati" sva ta shvatanja celokupnog sistema koji živiš... Put nema kraja... 93 93/93! B. From: FR.FIAT Sent: Thursday, March 13, 2008 10:32 AM To: FR.TARO Subject: unio No, Moram da ti priznam kako ta ideja o jedinstvu HGA i mene, jedinstva imena Njegovog i mog je nesto sto se desava ovih dana intenzivno; naime u praksi Srednjeg Stuba, ili ulaska u anahatu, svest se siri do kraja Univerzuma ( nagore) i do centra zemlje ( nadole); i postao sam svestan da je Srednji Stub u stvari HGA kada si ga svestan; to je tok inteligentne energije koji je stalno prisutan i stvar je licne svestnosti do kog nivoa ga prepoznajes; ali Srednji Stub je jednostavno od pocetka direktna komunikacija sa HGA odnosno sa samim sobom; pitanje je samo koliko ga je student svestan kao takvog, nista drugo... zato stoji hexagram u srednjem stubu od pocetka u MTRP, ali ga opet ne prepoznajemo do kraja... i tako se svestnost siri u samu sebe, i dolazimo tamo odakle ustvari nismo nikada ni odlazili... n From: FR.FIAT Sent: Thursday, March 20, 2008 7:51 AM To: FR.TARO Subject: wrrrrrrmmmmmmmmmmmmmm Zdravo, Eto me opet izjutra... Ali juce sam opet malo radio, i sad se stvarno cudno osecam; gledaj sta se dogodilo:

17

SKAKAVAC 2.6 Najpre sam cutao u asani negde oko 25 minuta; potom sam prosao kroz sve cakre i imao sam osecaj - nije samo osecaj, ovo je bio fakat - da sam prosao kroz vishudi, odnosno kroz Daat i da sam prosao kroz "kapiju nedvojstva" ; to je bila formulacija. U tom trenuntku, sve sto zivim- sve- ostalo je iza, negde u nekom drugom svetu; a otvorio se pristup potpuno novoj realnosti. Fizicki, to je osecaj kao kada izronis iz vode, glava ti je odjednom na vazduhu, vidis ostatak tela pod vodom, gde si bio do sada, a otvara ti se potuno novi vidik, u kome jos mozes i da dises i obavljas svakakve funkcije... ako sam ovo jasno kazao... i taj osecaj, ta percepcija ostala mi je i do ovog casa. Sve mogu da vidim na taj nacin... sve sto radim i sto zivim, sve je tako znacajno i bitno, svaki korak kojeg sam obavio u zivotu do sada imao je smisao... a u isto vreme, sve je to sto sam radio toliko smesno, tolik o nebitno i ima veze sa stvarnim zivotom koliko ima i odraz u ogledalu sa stvarnom osobom ispred... oba osecanja su istovremena i podjednako jaka... malo je sizofreno, ali u isto vreme i potpuno umirujuce. Sledeci utisak, odmah posle ovoga, bio je " zasejavanje zvezdanog semena"; tako sam to cuo... drugim recima, od Ketera kroz Daat prosla je iskra koja se stabilizovala u Tifaretu. Sa tim je doslo saznanje celovite strukture licnosti, celog Drveta koje je Zivo i stabilno u meni, ili koje sam ja; i u isto v reme potreba da u "meni" odsada nadalje funkcionise citava ta struktura; to znaci da treba da prihvatim svoju celovitost kao takvu; citav dosadasnji zivot bio je zivljenje samo dela te celovitosti, a za dalji rad neophodno je da se ucelovim, i da takav idem dalje... Sa tom idejom, kada sam stabilizovao ovo stanje, okrenuo sam se Boleskinu, otvorio se i izrekao sopstveni zavet da cu istrajati u ovome, do ostvarenja u potpunosti... i tako se od juce krecem malo udvojen, ili celovit, to sada nije ni vazno... hocu da kazem da je ovo stvarna promena... i ono sto je sredstvo kojim se ona ostvaruje, kako sada vidim stvari, je jedan humoristicki pristup svemu... sve je to vazno, a i nije... i ukoliko se vise smejemo sopstvenoj komediji, bolje je... cujemo se n From: FR.TARO Sent: Thursday, March 20, 2008 9:37 AM To: 'FR.FIAT' Subject: ale.... ale.... ale.... majstore.... 93! Kao što napisah ranije ti jesi 8=3 - Majstor Hrama. Bar sve to meni liči na to. To što tvoja "iskustva" ne liče potpuno na Kroulijeve jeste potpuno normalno - jer on nije modla za duhovna postignuća, a svi opisi iskustava koje si do sada spomenuo meni više liče na prelazak "bezdana" nego na išta drugo... znanje i "razum" si prevazišao... "nova" svest te prožima, i ti živiš sa time... Na šta god dalje da se usmeriš verovatno će imati sfecifična i "drugačija" značenja nego ranije... Kaže u knjizi: "6. Stepen Majstora Hrama je opisan u LIBER 418, kao što je ranije nagovešteno. Postoje potpuni opisi u Magijskim Dnevnicima Zveri 666, koji je bio odbačen u Jupiterovo Nebo, i u dnevniku “Omnia in Uno, Unus in Omnibus”, taj je bio zbačen u sferu Elemenata. Esencijalno Postignuće je potpuna anihilacija one personalnosti, koja ograničava i tlači pravo sopstvo (self). Majstor Hrama je pre svega Majstor Misticizma, tj. Njegovo Razumevanje je sasvim slobodno od unutrašnjih kontradikcija (suprotnosti) ili spoljašnje neobjašnjivosti. Njegov rad je shvatanje postojećeg Univerzuma u skladu sa Njegovim vlastitim Umom. On je Majstor Zakona Patnje (Dukha). Da bi dostigao stepen Magusa, on mora izvesti Tri Poduhvata: odbacivanje Svog zadovoljstva Beskonačnosti, tako da može formulisati Sebe kao Konačnog; pridobivanje praktičnih tajni i iniciranja i upravljanja Njegovim nameravanim novim Univerzumom i identifikaciji sebe sa nepersonalnom idejom Ljubavi.” Meni izgleda da ti ispunjavaš ove „kriterijume”.

18

SKAKAVAC 2.6

Nemam nikakav “pametan” savet niti nešto što ti ne možeš “bolje” od “mene” da smisliš ili ostvariš. 93 93/93! B From: FR.FIAT Sent: Thursday, March 20, 2008 10:42 AM To: FR.TARO Subject: ss Dakle...m... Definitivno je da se nesto menja i da to ima dubinu koju ranije nisam poznavao. Sada sam spreman da to prihvatim, u potpunosti. Ali pre nego sto bih prihvatio 8=3, imam jos da zavrsim dve stvari, naravno. Od toga je prva 6=5. U tom smislu cu te zamoliti da mi posaljes ponovo test jer sam ga izgubio kada mi je kompjuter pukao pre jedno tri ili cetiri meseca ( to mu je bio prvi put). Posle toga mogu da preuzmem 7=4 jer mislim da ces ti preuzeti tada, sto se vec vidi izdaleka, 8=3... tako da smo opet u "lancu". Ovo nije, sa moje strane, samo zahtev da se ispuni forma; osecam da imam tu jos nezavrsenih detalja sa " ove strane", i da su to ti " cirici" koji bi zaostali, i ne bi dali da se sve iscedi u Gral... Ovo sa Skakavcima koji bi bili vol. II je super; ali ja sam trenutno bez kompjutera, i ne bih mogao da doprinesem bas nista... cak ni ono malo... ali nadam se da rok ne bi bio vrlo uskoro, tako da bismo mogli da navalimo... mozda da u to ukljucimo i sve nase strance ( Poljake, Norvezane, Beloruse)... tek bi to bio rusvaj... a time bismo dobili i izdanja na engleskom... pa da se pojavimo u svetu... mozda da to bude rad u toku perioda Govora?.... cujemo se n. From: FR.TARO Sent: Thursday, March 20, 2008 12:34 PM To: 'FR.FIAT' Subject: Eoni-Etiri 93! Što se tiče "testa" za "tvoj" (trenutni formalni) rang zar ne vidiš da su tvoja iskustva "viša" i da izvršavanje "testa" gotovo da nema potrebe - da ti nisi u stanju da prođeš "dalje" test bi imao smisao katalizatora i sintetizatora znanja i iskustva, a pošto su ta znanja, ovako ili onako u tebi formirana i živa, test možda biva i gubljenje vremena. To ima smisla samo ako baš potpuno odgovara tvom izražavanju Znanja/Gnoze i Sistema koji ćeš da odašilješ u svet... tj. Kojim ćeš da gajiš svoj "vrt"... Sada sam rešio da to malo “skratim”... TEST ZA RANG ADEPTUS MAJOR 1. Napiši osnovne korespodencije znava Lava i Strelca, planete Venere i sefire Binah. NE TREBA. 2. Načini studiju svih umnožaka broja 37 ispod 1000 i pronađi vezu između njih. 3. Načini studiju različitih metoda preporučenih od A.'.A.'. i klasifikuj ih pod nekoliko poglavlja/tematika. 4. Interpretiraj Tanhauser, Adonis ili Sir Palamede Saracen u smislu progresa Inicijata. PROGRES INICIJATA OBJASNI PO SVOJIM SHVATANJIMA. 5. Napiši esej o mističnom značenju Vesicae Pices, Usprevne Kupe i Elipse. NE TREBA. 6. Uporedi mističke metode Svami Vivekanande i Elifasa Levija. NE TREBA. 7. Naznači Budističke ideje o delovima Tela i Duše. MOŽE.

19

SKAKAVAC 2.6 8. Uporedi talisman koga je opisao Elifas Levi, Bramelin, autor Goecije i Brat Perdurabo, navodeći koji preferiraš i zašto. NE TREBA. 9. Načini pentakl koji sintetizuje broj 418. NE TREBA. 10. Napiši ritual, kompletan, sa talismanima, planom hrama i sl. za sticanje naklonosti osobe suprotnog pola. NE TREBA. (EVENTUALNO OBJASNI RITUALE I PRAKSE, PROCES PRAKSI KOJIMA SI TI STEKAO ODREĐENA „VIŠA” ISKUSTVA. – NEŠTO U SMISLU „KNJIGE REZULTATA” ILI KRATKOG IZVEŠTAJA) 11. Definiši razliku između Hinduizma i Budizma sa osvrtom na Karmu, navodeći koji ti više odgovara i zašto. MOŽE. (KAKO TO TELEMITI SHVATAJU?) 12. Načini (a) pun i pažljiv komentar na 5 početnih poglavlja Knjige Laži ili (b) komentar i kritiku na 'Psihologiju Hašiša' ili 'Grbavac i Vojnik'. BILO KOJIH PET POGLAVLJA KNJIGE LAŽI. To što ti imaš potrebu, čini mi se da to samo tvoj um traži, ali da tvoja svest ne potrebuje, tj. Rangovi 6=5 i 7=4 su tebi očito proživljeni, ali osećaš da ti treba „link” sa „nižim” sferama... U tvojoj viziji Zvezdana iskra je posađena u tvoj Tifaret, meni to liči da je iz nekog „misterioznog razloga” tvoja duša pod bezdanom određena da deluje na tom nivou... možda se varam... to bi ipak moralo da bude tvoje ispoljavanje – kao što Krouli kaže da je on bio „bačen u sferu Jupitera”, a Džons u sferu Malkuta... No, moje umne spekulacije su gotovo proizvoljne naspram iskustva koje imaš. Dakle... mišljenja sam da odrađivanje „testova” za tebe generalno nije neophodno, ali kako želiš... Pitanje je ovde samo čuvene „teze” Oslobođenog Adepta – ali mislim da bi ti to lako mogao da izložiš u nekoj vrsti objašnjenja univerzuma i sistema koji živiš.... (ako baš želimo da zadovoljimo neku formu)... To što smo povezani u „lancu” da si ti svojevremeno bio moj „student” mislim da nije važno – jer duhovno iskustvo i „viša” postignuća ne zavise od „superiora” već od ličnog rada i spoznaje – naklonosti „Bogova”. „Ja” nikada nisam mogao da se „merim” sa tobom jer ti si koliko ravnopravan kao zvezda – sa bilo kim drugim, tako i napredan u svom razvoju. Generalno smo drugačiji... ti sprovodiš svoju volju na jedan način, a „ja” na drugačiji... to da sam ti „ja” superior mislim da „iznad” ponora ne igra neku svrhu... taj „lanac” te je samo povezao sa tokom – koji si ti očito već živeo... ... i eto „mene” pišem o „tebi”... Nema potrebe da ti dajem diplomu za tvoje postignuće... „ja” tebe smatram Majstorom Hrama – ne moram da te razumem uvek, ali ti ideš svojim Putem i očito idemo bliskom putanjom i smerom... Pošto sam u poslednje vreme dosta ophrvan materijalnim svetom, razrešavanjem zaostalih preuzetih obaveza izgleda da me je to stiglo i da „ja” moram da „očistim” neke stvari pre nego li krenem dalje... stvari idu na svoj način, ali moram da pretresem svoj „običan” život pre nego li se duhovni otvori više... Izgleda da je „naš” AA – ustvari naše putovanje stazom A A slično, ali i drugačije generalno od nekih drugih likova... znaš, porodica, posao, obaveze... to mnogi „telemiti” „magovi” i drugi nisu u stanju da prihvate kao „obaveze” ili „služenje”... to je verovato naš stabilizator viših iskustava... da i posle svega moramo da se vratimo kući i odradimo tu šta imamo, cepamo drva, peremo sudove, igramo se sa decom – što podosta oslobađa od kompleksa više vrednosti od koje boluju „duhovni elitisti”... Možda će čudno zvučati, ali „ti” i „ja” meni ličimo na oficire tj. emisare ili emitere dve više sefire... ti mi ličiš na Majstora Hrama, a „ja” na Magusa - ovo kažem, ne misleći toliko da sam postigao taj rang već zato što često razglabam o Telemi i što toliko pišem (pod uticajem Magusa i Merkura) – prenoseći Mudrost drugima, kao mali pisar, filter za reči magusa... a ti si ispunjen Rezumevanjem... Dva/dvojica koji su aktivan i pasivan... Pri tome definitivno ne mislim da je Z::: =Ipsisimus. A naša dejstva se dalje na nama karakterističan način „slivaju” i prelivaju na niže sefire... do malkuta i naših porodica i sitnih života... i to nekolicine bliskih duhovnih ljudi sa kojima pokušavamo da komuniciramo i radimo.

20

SKAKAVAC 2.6 Takođe mislim da svaki od nas treba u određenom „momentu” i u određenoj spoznaji da dođe do svog vlastitog Eona-Etira i da „izgovori Reč” - kao Magus svog Eona-Boga... naravno da je tu tumačenje Eona drugačije od vremenskih odrednica po Krouliju... Imamo mi još dosta da tabanamo Putem, ali smo zanimljive stvari prošli... 93 93/93! B

From: FR.TARO Sent: Thursday , March 20, 2008 1:13 PM To: 'FR.FIAT' Subject: nova ideja!!! Filo-Sofija. 93! Sad opet gledam nešto i premišljam... eto ideje... Pošto postoji naša namera da pravimo nove Skakavce predlažem da u svojih sedam textova sažmeš i objasniš sve ono što je potrebno za „Tezu Oslobođenog Adepta“... „Adept mora da pripremi i izda naučno delo, u kome iznosi Svoje znanje o Univerzumu, i svoje predloge za njegovu dobrobit i napredak. Tako će postati poznat kao vođa Jednog pravca mišljenja. (Elifas Levijev “Clef des Grands Mysteres”, radovi Swedenborga, von Eckhartshausena, Roberta Fludda, Paracelsusa, Newtona, Bolyaia, Hintona, Berkeleya, Loyole itd., itd. su primeri takvih eseja.) „ Nisam li kao Fr.Alion/Libero (i kako već ne) u prvih deset Skakavaca učinio ovo – izneo svoje „znanje” o Univerzumu, predloge za njegovu dobrobit i napredak i time se daklarisao kao „okoreli” Telemit (tj. koliko sam to u stanju da shvatim i živim) tj. emanator i emisar Teleme, kao i onaj ko održava njen plamen? Čak dajući razrade i razv oj teorije i praxe... (ali ne kao Kroulijanac, već kao „Telemit”)... Tu su onda i ostale knjige – „Fiat LVX” je uradila isto ovo – objasnila Univerzum, i prikazala pravce i predloge za dobrobit i napredak... „Plus Ultra” čini isto... priča se razvija... „Eon – Telemitski Tarot” je pak „teza” koja čini to isto, ali na slikovni, filozofsko simbolički način bliskiji okultnim i Telemitskim sferama... No, ne mogu ja sebe baš da poredim sa ovom listom Adepata i mislioca/filozofa... ali knjige-dela-„teze” govore za sebe... Kao takav jesam „vođa jednog pravca mišljenja” – kod mene kući i bliskoj okolini, pošto mislim da svako biva „vođa” u svojim specifičnostima shvatanja i emitovanja Gnoze. Elem... sada ti imaš priliku da ispoljiš to isto, ili slično, na svoj način. Gotovo da ti dajem zadatak! Treba da uradiš sledeće: Napišeš sedam textova – kojima objašnjavaš svoje shvatanje Univerzuma, strukturu, duhovni put, opise, smisao, karmu univerzuma, početak, postojanje i kraj, predloge za dobrobit i napredak – k ako bi nesumnjivo prikazao kako poznaješ Univerzum i kako jesi Vođa svog načina mišljenja, svog Zakona i svoje Filo-Sofije! Šta kažeš na izazov!? 93 93/93! B. From: Neven FR.FIAT Sent: Tuesday, April 08, 2008 11:14 AM To: FR.TARO Subject: sk Zdravo, Znas sta sam sanjao nocas?

21

SKAKAVAC 2.6 Najezdu skakavaca.... bilo ih je na sve strane.. ja sam prvo bio malo zbunjen, a onda sam se setio i govorio da ja nastupio Eon čudesa... cujemo se n From: FR.TARO Sent: Wednesday, May 21, 2008 9:52 AM To: 'FR.FIAT' Subject: RE: 56 93! ELEM.... Zdravo, Juce bejah poslao jedno duze pismo mladom bratu u Belorusiji, pa sam mu izmedju ostalog napomenuo kako sada ima mogucnost da ima svoje Iskusenike... on je na to rekao o.k. ... ali je takodje zamolio da pitam za dozvolu Premonstratora PREMONSTRATOR NEMA NIŠTA PROTIV. ČAK ŠTA VIŠE TO JE GOTOVO NEKA VRSTA OBAVEZE – SLUŽENJE. TAKO INICIJAT POMAŽE I DRUGIMA A NE SAMO SEBI. ili drugu reprezentativnu personu nase linije da koristi BOTO kao zvanicni organ za pripremu buducih clanova nase linije... TU JE MOJE MIŠLJENJE MALO “ODVOJENO”... BOTO JE BOTO A.’.A.’. JE „ZASEBAN”... HOĆU REĆI, DA JE NORMALNO DA MOŽE NEKOME ILI SVIMA IZ BOTO-A DA PONUDI DA UĐU U A.’.A.’. ALI „PRIPREME” ZA A.’.A.’. SE NE ZASNIVAJU NA PRIPADNOSTI BILO KOM DRUGOM REDU, NITI „PRIPREME” MOGU BITI NEOPHODNE DA SE IZVEDU KROZ TAKAV „SPOLJAŠNJI” RED. ON TO NARAVNO MOŽE TAKO DA ORGANIZUJE, PA DA KAD VIDI DA JE NEKI, SVOJEVREMENI „NOVAJLIJA” DOBRANO SAZREO MOŽE DA, MOŽDA, NEKE STVARI LAKŠE ISKOMUNICIRA... ZNAČI, STVARI OKO PREUZIMANJA STUDENATA I ISKUŠENIKA ZA A.’.A.’. NEKA IZVEDE STVARNO PO LIČNOM NAHOĐENJU... SAMO DA BUDE STRIKTNO BEZ UZIMANJA NOVACA I USLUGA ZA TAKVO „ČLANSTVO”... S DRUGE STRANE MI MALO ZNAMO O NJEGOVOM B.O.T.O.-U, PA NE ZNAMO DA LI TAKAV RED U POTPUNOSTI JESTE USKLAĐEN SA GENERALNOM SLIKOM KOJA BI MOGLA DA IDE PARALELNO SA A.’.A.’. ... OSIM ŠTO „LIČI” DA MOŽE DA SE KORISTI KAO JEDAN OD SPOLJAŠNJIH REDOVA. drugim recima, dobili smo, ako se slazes, gotov spoljni red za dalji rad.... ako hoces, iskomuniciraj sa njim ovu temu direktno do kraja.... MA NEMA POTREBE, KAŽI MU DA IMA NAŠ “BLAGOSLOV” DOKLE GOD JE ČESTIT I ISKREN I VREDAN U SVOJIM NASTOJANJIMA DA UNESE DUHOVNOST I SVETLOST U SVOJE OKRUŽENJE. NEKA SE DRŽI „OFICIJELNIH” MATERIJALA I NEK NAROD BELORUSKI RADI I NAPREDUJE. Ja u nedelju palim kod bata Z::::... najvise zbog gnostickih linija, a sta se jos uhvati u medjuvremenu, uhvatili smo... ALELUJA!!!! Kako se tebi cini sve ovo sa ovim silnim varijantama spoljnih redova koji nam se pojavljuju u poslednje vreme? OPSADNO STANJE... Da li to znaci da sazrevamo u ovom smislu i da stvarno mozemo da pravimo ozbiljne price u tom smeru?

22

SKAKAVAC 2.6 OZBILJNE PRIČE POSTAJU TAKVE KADA SE OSTVARE BITNI PREDUSLOVI – A TO JE NAŠA ZRELOST I SHVATANJE ODREĐENIH „SISTEMA” INICIJACIJE, KAO I AKUMULIRANJE ČLANSTVA – ČIME SE OMOGUĆAVA DA „REDOVI” I SISTEMI POSTOJE... ŠTO MORAŠ PRIZNATI DA SE I NISMO PRETERANO PO-TRUDILI DA PRIVUČEMO NAROD K NAMA (PLAŠEĆI SE DA TO NE PRERASTE U NAŠE VELIČANJE I ASPEKT EGOIZMA)... PRIMANJE RAZNORAZNIH INICIJACIJA VEROVATNO MOŽE BITI POGODNO U SMISLU DA SE ODREĐENI ENERGETSKI KANALI I CENTRI POKREĆU TAKO DA INICIJAT STIČE NOVA ISKUSTVA I MOGUĆNOSTI... OTVARANJE NOVIH VRATA I SPOZNAJA... Da se stvarno "materijalizujemo" nekako? MISLIM DA JE OVO ŠTO PRAVIM “NOVI” O.T.O. POPRILIČNA MATERIJALIZACIJA I TRENUTNO NE MOGU JOŠ NEKOM REDU I DRUŽINI DA SE TAKO POSVETIM... INSPIRACIJA MI STALNO DOLAZI I UVIĐAM KAKO TO TREBA DA FUNKCIONIŠE... SADA SU NA REDU FORMULACIJE „KUNDALINI/ZMIJSKIH” PRAKSI.... SVI SMO MI ZONE-MOĆI... PRIVLAČIMO I DOBIJAMO RAZLIČITE OSOBE I BIĆA... VIBRACIJE SE HARMONIZUJU ILI POTIRU... ŽIVOT IMA AMPLITUDE... Obrati paznju da je vecina toga prilicno hereticki ispoljenje u odnosu na mejnstrim telemitske struje... MISLIM DA “MAINSTREAM” NE POSTOJI... TELEMITA GENERALNO IMA JAKO MALO, A MAGIČARA I DUHOVNJAKA SLIČNIH AFINITETA JOŠ SAMO MALO VIŠE... TELEMITSKA STRUJA NIJE MOĆNO ZAPAHNULA JAVNOST VEĆ PREVIRE I DALJE KROZ NEKE POJEDINCE... ZNAŠ I SAM DA „KALIFAT” NIJE NIŠTA POSEBNO.... NITI POSTOJI IKAKAV DRUGI RED KOJI IMA TAKO SNAŽAN DUHOVAN UTICAJ PO PITANJU MASOVNOSTI... HERETIČNOST SE U MODERNA VREMENA VIŠE I IZGUBILA, UZ SVE SADO-MAZO-PORNO-TURBO-FOLK-DOGME I SLIČNE EKSCESNE IDEJE LJUDI „JERES” U DUHOVNIM STRUJANJIMA JEDINO MOŽE DA SE SHVATI DA POSTOJI RAZLIKA U MIŠLJENJIMA I ISPOLJAVANJA VOLJE – I TO SE MORA TOLERISATI – KOLIKOGOD SE NEKO NEKOME NE SVIĐA... TELEMITSKE GRUPE SU TOLIKO MINIMALNE I NE EFIKASNE U PROZELITIZMU I „VRBOVANJU” DA NEKO KOGA BI ONI OKARAKTERISALI KAO „JERETIKA” BILO BI BOLJA ILI NIKAKVA REKLAMA... ZNAČI JERESI U DANAŠNJE VREME GOTOVO DA NE POSTOJE SPRAM DUHOVNIH LJUDI... SAMO ZATUCANE RELIGIOZNE GRUPACIJE I CRKVE MOGU JERETICIMA PROGLASITI ONE KOJI SU BITNO „ODVOJENI” OD NJIHOVIH PRIČA I STREMLJENJA... uopste pitanja mejnstrima, nasledja, i slicno.... doslo je vreme da se sa tim ozbiljno uhvatimo u kostac... mislim, za ove korake iza kojih treba da stojimo imenom i prezimenom treba dobro da razmislimo, pa kad resimo da smo stvarno to, i da radimo punom parom.... ovo postaje zanimljivo?.... PROBLEM JESTE GENERALNO ŠTO SVI TI PRENOSI INICIJACIJA DOLAZE DO NAS PREKO DVE KOMPROMITOVANE OSOBE... KOMPROMITOVANI SU JER IMAJU NEKA „NE SLAGANJA” VOLJA SA TZV. MAINSTREAM-OM... KO NE VOLI D::: I BATA Z:::: MOŽE DA IM PLJUNE POD PROZOR... NISU LI I ONI ZVEZDE? KO KAŽE DA ZVEZDA NE MOŽE DA PRENESE NEKE SPECIFIČNE ZRAKE SVETLOSTI KOJE MOGU „INICIRATI” DUHOVNO NEKE DRUGE ZVEZDE... TO JE KOMPLEKSNA I VRLO TELEMITSKA STVAR. KAKAV JE BIO MEK MARTI... NARKOMAN I PIJANDURA... KROULI... PEDER I NARKOMAN... MOTA... PSIHOTIČAR... GERMER... POPLAŠENI FILOZOF LENJIVAC... KAKAV JE BIL BRIZ... PARAZIT... ITD... KAKVE SU NJIHOVE MANE, A KAKVI KVALITETI... cujemo se n SAD PREKIDAM... PA SE ČUJEMO KASNIJE... B.

23

SKAKAVAC 2.6 From: FR.TARO Sent: Wednesday, May 21, 2008 11:07 AM To: 'FR.FIAT' Subject: RE: 57 93! DA SE NASTAVIM... -----Original Message----From: FR.FIAT Sent: Wednesday, May 21, 2008 9:03 AM To: FR.TARO Subject: 57 Ustvari, pokusavam da verbalizujem i da sebi razjasnim nekoliko stvari... a zajedno je lakse... NARAFSKI... Ovo sto sam malocas pomenuo kao neke linije nasledja, sukcesije i slicno... MISLIŠ KAO ŠTO SU ROJS I DRUŠTVO KUPILI DIPLOME OD JARKERA... SAMO ŠTO MI NE MORAMO DA KUPIMO... KAO ŠTO SU GRANT I MEK MARTI I GERMER DOBILI NIŠTA OD KROULIJA PA SVAKI NAPRAVIO SVOJU NASLEĐENU VERZIJU... definitivno mislim da obojici vise lezi Grantova koncepcija Zona Moci... TO DEFINITIVNO... I KOLIKO GOD DA IMAM ZNAČAJNIH PRIMEDBI NA NEKE GRANTOVE IDEJE, SMATRAM DA JE ON NAJPOŠTENIJE PRISTUPIO DUHOVNOM RADU... DUHOVNOM, A NE ORGANIZACIONOM PRODAVANJU FIRME I FUDBALSKE EKIPE... gde je svaki osvesceni pojedinac koji radi na sebi i u toku je sa strujom 93 Zona po sebi... JAŠTA... sto mislim da je krajnja razrada onoga da je svaki muskarac i zena zvezda... sto onda uopste nema veze sa nasledjem i slicno... NEMA... „NASLEĐE” ILI „LINIJA” SU U NEKU RUKU „BITNI” ŠTO SE MOŽE DOGODITI DA NEKO KO JE „MOĆAN” INICIJATOR SVOJOM ENERGIJOM POKRENE ENERGIJE U ONOM KOGA INICIRA... TO SIGURNO NIJE TRAJNO STANJE, ALI MOŽE ASPIRANTU DA BUDE ISKUSTVO KOJE ĆE GA VODITI DALJE NA STAZI... ILI GA ODBITI... BITI U NASLEĐU ZNAČI I IMATI OBELEŽJE TE GRUPACIJE PREKO KOJE SE PRENOSE NEKE INICIJACIJE... OBELEŽJE JESTE MANIFESTACIJA KVALITETA... A TU DOLAZIMO DO ISPOLJAVANJA NORMALNIH LJUDSKIH VRLINA I ŽIVLJENJA U „ISTINI”... na tom stanovistu stoji sigurno , ili bar priblizno stoji i EGC u OTO koja tvrdi da nije bitno da imas liniju nasledja, E.G.C. TO TVRDI SAMO ZATO ŠTO NEMAJU TO NASLEĐE... DA IMAJU VEROVATNO BI SVIMA DRUGIMA ZABRANJIVALI DA SE NA IKAKVO NASLEĐE POZIVAJU, ILI BI SAMO SVOJE NASLEĐE PROGLAŠAVALI ZA VALIDNO... TAKAV JE TO NAROD OKUPLJEN U TOJ DRUŽINI... KOJA JE MALA, MALEŠNA... koja nije toliko bitna za vezu sa telemitskim egregorom... u cemu su u pravu....

24

SKAKAVAC 2.6

ZNAČI, KAO ŠTO SMO I ZNALI – SVAKO POSTIGNUĆE JE LIČNO - ALI U RELACIJI SA OKRUŽENJEM... samo onda ne znam zasto se toliko insistira da je Kroli nasledio Rojsa, PA NIJE GA NASLEDIO... SAMO JE SEBE PROGLASIO GLAVNOM FACOM... PREUZEO JE RED JER JE SMATRAO DA SAMO ON NAJBOLJE ZNA IDEJE REDA I DA SAMO ON ISPRAVNO VODI TAJ RED – TJ. DA SU SAMO U NJEMU SKONCENTRISANE NAJČISTIJE I NAJMOĆNIJE SILE KOJE ISIJAVA IZ DUHOVNOSTI REDA... koji isto nije bio vezan za taj isti egregor... jako se mesaju , moram da kazem, te staroeonske koncepcije sukcesije sa koncepcijom Zona moci koja je meni mnogo bliza, kako duze razmisljam... JA U POSLEDNJE VREME RAZMIŠLJAM DA SVAKO MOŽE BITI MAGUS NEKE SPECIFIČNE FORMULE/REČI KROZ POTPUNU ASIMILACIJU ODREĐENOG EONA TJ. ETIRA. TOME ME JE NAVEO I SIMON HINTON... TIFONIJANAC... KOJI KAŽE DA JE NJEGOVA REČ EONA „KATAROS”... POZNATO IZ LIBER 418... PREMA TOME ZONE MOĆI KAO IDEJA MENI VIŠE IMAJU SMISLA, A SAMIM TIM I ZONE UTICAJA ETIRA TJ. EONA. SUKCESIJA MOŽE IMATI SMISLA SAMO AKO INICIJATOR STVARNO BIVA U STANJU DA TI OTVORI VRATA U NEKE ZONE... TJ. NEKE ETIRE... ako imas vremena, pogledaj ponovo sta o tome pise na sajtu OTOF , o pitanju sukcesije magickih redova, oni su na Serious Telema... tu su ga dobro uboli... ONI SU MENI O-KEJ... U POSLEDNJE VREME, KAKO SE BAVIM SA O.T.O. PRIČOM POSKIDAO SAM SA INTERNETA SVE ŠTO JE RELEVANTNO ZA TO... I naravno, spoljni red mora da ima rezultat sa svojom prakticnom formulom koja je na makro planu po mojoj teoriji takodje jedan aspekt zmije.... ZATO SAM ZADAO ZADATAK SEBI (I IMAM SNAŽNU INSPIRACIJU) DA FORMULIŠEM “RED” KOJI ĆE ZADOVOLJITI (JOŠ) JEDAN OBLIK SISTEMA SPOZNAJE (UZ SVE OSTALO ŠTO SAM DO SADA NAPRAVIO I RADIO)... SPOLJNI RED MANIFESTUJE FORMULU KOJU ODREĐENI „MAGUS” ISKAŽE... TAKO DA U SRŽI SVAKOG PRAVOG REDA, ŽIVOG I FUNKCIONALNOG SIGURNO MORA BITI NEKO KO JE POKRENUO TOK I ZAMAJAC KA TOJ SPECIFIČNOJ MANIFESTACIJI REDA... kao sto je objasnjeno u Amblems and Mode of use... samo sto magicar individualno radi sa svojim pojedinacnim aspektima, a spoljni red u celini sa jednim makro aspektom... cime ucestvuje u opstoj struji kreacije... ja to tako nekako vidim.... UPRAVO “AMBLEMS I MODES OF USE” POTVRĐUJU MOJE REČI... KAO I “DE ARTE MAGICA”... INICIJAT GENERIŠE SVOJU SILU, SEXOMAGIČKOM OPERACIJOM, ONDA ORGAZMOM TALASA AKAŠU PREKO KOJE SE PRENOSE UTICAJI NA “NIŽE” ELEMENTE... NA TAJ NAČIN I ONAJ KO “STVARA” RED ILI INSPIRIŠE DUHOVNI POKRET MORA DA DOĐE DO SAMOG IZVORA DA BI STRUKTURU KOJU JE PRETHODNO FORMULISAO – OŽIVEO... RED JE NJEGOVO DETE... ON JE KREATOR... MAGUS MOĆI... INICIJATOR, ON STVARA... SVAKA MAŠINERIJA MOŽE DA BUDE NAPRAVLJENA, ALI JOJ JE POTREBNA ŽIVOTNA ENERGIJA DA BI SE KORISTILA I FUNKCIONISALA.. MAGIČKOM KOMPJUTERU TREBA I STRUJA, UZ SAV HARDVER I SOFTVER... TA STRUJA SE DOBIJA ODREĐENIM PROCESIMA GENERISANJA SILE.... BILO DA JE TO PRANAJAMA ILI SEKSUALNA MAGIKA... MOJ PUT SE ETO NA NEKI NAČIN ODREDIO I OVOM MANIFESTACIJOM SISIEMA KOJI NAZIVAM(O) O.T.O. – KOJI JA NAZIVAM (IZMENJENO OD ORIGINALA) „ORDO TEMPLI OCCULTIS”... TO JE JOŠ JEDNO OD MOJE DECE... JOŠ JEDAN HOMUNKULUS...

25

SKAKAVAC 2.6 LJUDSKE TVOREVINE, DECA, IDEJE, KNJIGE, GENERALNO NASLEĐE JESU NEKE VRSTE „HOMUNKULUSA” – STVARI KOJE JE ČOVEK SVOJIM RADOM I ENERGIJOM KREIRAO I UDAHNUO ŽIVOT... 93 93/93! B From: FR.TARO Sent: Tuesday, June 12, 2007 11:54 AM To: FR.FIAT Subject: aa...

A equo A nimo: With a calm mind

From: FR.TARO Sent: Monday, August 18, 2008 1:52 PM To: 'FR.FIAT' Subject: ZODIJAK PO DRVETU 93! GLEDAO SAM KORNIJEV SAJT I VIDIM TAMO:

1Kether (The Crown) Neptune 2Chockman (Wisdom) Uranus 3Binah (Understanding) Saturn - ABYSS 4Chesed (Mercy) Jupiter

5Geburah (Strength) Mars 12th House rules the sign of Pisces; whose ruling planet is Neptune. The Qabalistic sphere which rules Neptune is the 1st or Kether, the Crown. MENI JE NA VRHU 12 KUĆE NEPTUN... U ŠKORPIJI... (OKULTNA I TAJNA DRUŠTVA...) 11th House rules the sign of Aquarius; whose ruling planet is Uranus. The Qabalistic sphere which rules Uranus is the 2nd or Chockmah, Wisdom. URAN MI JE U DEVETOJ KUĆI - U SEXTILU SA ASCEDENTOM... NEBESKE VISOKE ŠKOLE... 10th House rules the sign of Capricorn; whose ruling planet is Saturn. The Qabalistic sphere which rules Saturn is the 3rd or Binah, Understanding. SATURN MI JE U 5. KUĆI U KONJUKCIJI SA MESECOM.... „PRIJATELJI” SU MI „DECA”... MALO SAM STROG, A MALO FLUIDAN... The Cusp of Tenth House / Mid-Heaven – ABYSS

26

SKAKAVAC 2.6 NA VRHU 10 KUĆE MI JE JUPITER. (ALI U STELIJUMU SA MERKUROM, SUNCEM, URANOM I PLUTONOM I MESEČEVIM ČVOROM KOJI PRETHODE „AMBISU”. DAKLE... JUPITER/HESED U AMBISU... “NA IVICI” AMBISA... 9th House rules the sign of Sagittarius; whose ruling planet is Jupiter. The Qabalistic sphere which rules Jupiter is the 4th or Chesed, Mercy. STRELAC MI JE ASCEDENT – UZDIŽUĆI ZNAK KOD ROĐENJA... JUPITER JE ONAJ NA VRHU 10.KUĆE... U KVADRATU SA ASCEDENTOM... ČVRSTA VEZA LIČNE OSOBENOSTI (JUPITEROVSKI LIK...)... 8th House rules the sign of Scorpio; which rules Mars. The Qabalistic sphere which rules Mars is the 5th or Geburah, Power. MARS MI JE U PRVOJ KUĆI – U JARCU (KOJIM VLADA SATURN)... RAD. OPET VEZA ŠKORPIONA, MOJE 12.KUĆE SA ŠKORPIONOM „PRIRODNOG” PORETKA – 8.KUĆE... ITD... ITD... „JA” GENERALNO IMAM „STRAŠNO” MISTERIOZAN I EZOTERIČAN HOROSKOP... ZNAM TO OD RANIJE AL’ S VREMENA NA VREME ISKRSNU DETALJI... B. From: FR.FIAT Sent: Tuesday, September 02, 2008 12:56 PM To: FR.TARO Subject: ? Zdravo, U medjuvremenu sam stigao i do kuce, pa sam zavrsio jednu turu rada sa Lamom.... Ovo ce opet da bude zanimljiv rad, bez daljeg. Lam se sada pojavljuje kao svojevrsni Inicijator na unutasnjim planovima. Krenulo je tako da ja kao postavljam pitanja, on odgovara, i tako.... danas sam nesto radio na temu Ljubavnik... pa je ispalo da je to u jednom i vrlo punom smislu u stvari Ljubavnik Nuit.... stavise, kao metod rada kako biti LJubavnik u mom slucaju ispala je trostruka staza: - sve radi sa punom svesnoscu; - postuj svakog kao zvezdu u telu Nuit; - odrzavaj punu svest o ovome u svakom trenutku; i svest o ukupnosti svega toga (ima tu duza prica ali ovo su kao zakljucci); Takodje, iz ovoga proizilazi da covek da bi bio Ljubavnik treba da ostvari Hadit.... drugim recima, da bi dostigao Nuit u drugoj trijadi, treba da budes Hadit u prvoj (stavljajuci pod svoje elemente kao nekontrolisane ili nagonske delove sebe); znaci, cim postignes Hadit, skoro automatski vidis i volis Nuit, cime se tvoj zivot pretvara u plod braka ove Ljubavi tj. postajes RHK; prakticno, jos iz trijade Coveka Zemlje kao Hadit imas "odobrenje" da postanes RHK; ovi procesi uopste ne mora da budu vremenski dugotrajni, stvar je kvaliteta.... zato je i moguce da uzmes zavet Bezdana jos kao Covek Zemlje, tj, cim se osvestis.... nista novo, samo sam dobio uredno ispeglanu potvrdu.... I onda sam video vremenski sredjene magicke metode za postizavanje slicnih rezultata.... sa velikom zapanjenoscu shvatio sam neke mogucnosti.... sta ako naprimer Stari Zavet nije dogmatska knjiga, nego stvarno i doslovno magicka knjiga koja daje uputstva za praksu? .... ako je svako od nas Bog, sto su tvrdili jos stari Gnostici, onda ono "... u pocetku stvori bog svetlo" jeste bukvalno uputstvo za praksu... prvi korak prakse-

27

SKAKAVAC 2.6 budi svetlo pa stvaraj dalje?.... a prica o Adamu i Evi?... uputstvo kako NE treba raditi sex magick, i upozorenje gde su moguce greske.... ima tu materijala za studiranje, treba proci kroz to.... cujemo se n From: FR.FIAT Sent: Friday, September 05, 2008 12:47 PM To: FR.TARO Subject: lampa Sad sam bas zavrsio rundu rada sa Lamom. Sasvim slucajno obratio sam prilikom rada paznju na trenutak izmedju udisaja i izdisaja- ono kada disanje stoji- i provaliko koliko je to mocno.... mislim da je to prva lekcija koja mi stize u ovoj turi rada.... ima snazne veze sa Daatom i Vishudom, i mislim da je ova paznja- ne disanje, nego paznja na taj trenutak u disanjukljuc koji ukida dvojnost u svesti- jedan od mogucih kljuceva, svakako.... takodje je mocan nacin da se projektuje energija... magicko- misticni metod u potpunosti.... cujemo se n From: FR.TARO Sent: Friday, September 05, 2008 12:42 PM To: FR.FIAT Subject: RE: lampa 93! Da... da... stanke između udaha i izdaha su ustvari kapije za prolazak svesti... tada Prana "stoji", a svest ne biva vezana za nju, pa može da "pogleda" iza... Svamiđi je na svom sajtu to objašnjavao... meni je to poznato odranije... samo treba te periode produžavati, kako bi se "privikao" na gledanje na tu stranu, tj. Da naučiš da prepoznaš to stanje koje je "iza" disanja... mislim da nema toliko veze sa Daatom i Višudom, pošto se u tim "momentima" možeš usresrediti jasnije na bilo koju čakru... pitanje je samo do koje čakre si "cirkulisao" pranu... tj. Pra-NU... Nije za džabe "ranija" AA formula Neofita bila MU-A -UM... gde je MU-udah, A -zadržaj, UM-izdisaj... To je onda evoluiralo u "novo-eonsku" varijantu LA -udah; ŠT-zadržaj; AL-izdah... B. From: FR.FIA T Sent: Friday, September 28, 2007 12:16 PM To: FR.TARO Subject: svet je stao Zdravo, Evo jednog od najcudnijih iskustava od kad znam za sebe... Vec neko vreme kao sto sam ti pisao radim sa formulom HPK, tj. sa raznim oblicima Tisine. Palo mi je na pamet da bi izmedju ostalog to moglo da se radi tako sto usred glave vizueliziram u plavom jajetu figuru HPK ili Magicara u istom gestu ili tako nesto. Sa jedne strane to je, rekao sam sebi, oblik koncentracije- misli nece lutati ako imam jedna centar oko kojeg mi je vezana paznja, a sa druge strane sam simbol valjda priziva na svoj nacin Tisinu. I tako ti krenem jutros posle jedne runde vezbanja L. SSS da se krecem sa jajetom u glavi, i sve se onako prilicno utisa sto i jeste neki rutinski rad. Kad, odjednom, ........ ......., dok sam slusao- slusao?........, ustvari bio koncentrisan na plavo jaje sa HPK u sredistu, nesto je samo kao kvrcnulo. U jednom trenutku bio sam potpuno sam sa simbolom, totalno nesvestan bilo cega oko sebe, a svet se zaustavio i to u gotovo

28

SKAKAVAC 2.6 fizickom smislu. Najednom sam postao svestan onoga sto je "iza". Sve je postalo moguce, a sve je sto se realno desava postalo strasno isprazno, i nepotrebno... ili potrebno, ali na drugi nacin... bio sam u mrtvoj tisini posle toga; dosao sam u .......... i poceo da pricam sa ljudima, a sve vreme sam mislio "dobro, a cemu sve to kada pricamo gluposti..." a onda sam razmislio " a zasto su to u stvari gluposti" i onda sam uvideo da je ceo svet jedan ogroman Liber 777: sve se krece u lancima asocijacija, jedan razgovor pokrece asocijacije koje pokrecu druge asocijacije, energije kruze poznatim tokovima, i tako smo u istom matriksu stalno... jedan efikasan nacin da sve to stane je da ucutimo, i spolja i iznutra... da prekinemo unutrasnji dijalog, i vec sve u tom smislu... ali i ovo sto pisem trenutno mi zvuci strasno bez veze jer ne moze da prenese ni deo od te Tisine koja nastane kada se svet zaustavi.... taj klik je bio negde oko deset prepodne, sada je dvanaest i deset i ja sam jos u tisini... telo mi je potpuno opusteno, um stoji, sve stoji... druga paznja, valjda.... cujemo se n From: FR.FIAT Sent: Monday, October 01, 2007 12:38 PM To: FR.TARO Subject: s ove strane jastuka.... Zdravo, Generalno sam izasao iz Tisine istog onog dana predvece. Sve sto mogu da ti kazem sada je da uvezbavama ulazak tamo po Volji i mislim da uopste nije tesko; samo sto um ne moze da izdrzi duzi boravak tamo posto je navikao da juri na sve strane pa sad treba neko vreme da se navikne na nove okolnosti. Primetio sam da ovo stanje ima stisavajuci efekat i na okolinu, ako se poistovetim sa HPK sve se stisava u trenutku okolo; ali mislim da je ovo propratni efekat, i ne tako znacajan. Najznacajnije je sto sada mogu da sa mnogo vise sigurnosti prepoznam gde i koliko gubim vremena i energije zabadava; a kako u tome zapravo prolazi veci deo dana, ocigledno da je doslo vreme za promene. Kad se covek sretne sa ovakvim iskustvom, mora biti spreman da se menja, jer inace, sta mu je tako nesto i trebalo...?.... to je produbljenje iskrenosti prema sebi samome. Sutra je inace , da skocim na drugu temu , Parsonsov rodjendan; pa kako je on znacajna faca u mom zivotu, nesto cu uraditi s tim u vezi; nesto sa Babalon, ili nesto prigodno; za tu priliku lepo bi bilo da imam ovde koga pa da radimo zajedno, ali , sta je tu je; tu sam uostalom i sam zakazao, mogao sam da imam par ljudi u Kaabi vec do sada... ali da ne kukam, idemo dalje... From: FR.TARO Sent: Thu 10/4/2007 10:33 AM To: FR.FIAT Subject: tvoj 7 pecat i tisina... 40. And when he had opened the seventh seal there was silence in heaven. From: FR.FIAT Sent: Thursday, October 04, 2007 1:02 PM To: FR.TARO Subject: sedmi pecat Zdravo, Ovo sa sedmim pecatom je bas dobro (i neces mi verovati, dok ovo pisem M:::: me juri da idem da mu kupim ...............); jer na Pecatu AA ima sedmica koliko hoces.. dobro, ne bas koliko hoces, ali sedam je ideja pecata, na neki nacin... Sto se tice K:::::, ima tu svacega... kada se stvari malo bolje analiziraju, dolazi se na tvoje zakljucke u celini... generalno je pitanje postizanja 8=3 usredistu cele price. Ako bi to trebalo da znaci anihilaciju ega, i ujedinjenje suprotnosti u svesti, onda je veliko pitanje da li je i ko je uopste tokom ovih stotinak godina postigao, a jos vise stabilno drzao to stanje u sebi. Nisam citao recimo Krolijeve dnevnike i to narocito ne posle recimo 1930. ili recimo 1935., kada se vec povukao u mirniju fazu... sta je onda radio, i sta je izlazilo iz njega, kako se

29

SKAKAVAC 2.6 manifestovao i slicno.... ustvari je sve to jedna velika zbrka. I cini mi se da u tome stvarno tesko ko moze da se snadje; pre sam verovao da to stanje neko moze da validira ili tako nesto, a sad sam sve manje ubedjen u to. Ko sada moze reci jesi ili nisi ovo ili ono; unutrasnji red je toliko " unutrasnja" stvar da je tesko cak i odredjivati ga nekim spoljasnjim regulama; one su mozda nuzne za neke nize (uslovno receno nize) rangove postignuca, ali kada su spiritualije u pitanju, onda je vrag odneo salu... sve cesce se secam recenice iz ne znam vise ni ja kojeg dokumenta gde kaze da tom redu pripadaju sve spiritualno zrele osobe po sopstvenom unutrasnjem pravu ( ili tako nesto) i to je veoma tacna odrednica. Ko ce suditi... ono da se poznaju svi po plodovima dela, to je to.. cujemo se n From: FR.TARO Sent: Thursday, October 04, 2007 3:55 PM To: 'FR.FIAT' Subject: RE: sedmi pecat 93! Kad “neko” uđe u stanje 8=3... onda “rang” nema nikakvo značenje... postaje samo simbol za “nešto” što je skriveno iza toga i što se ne može preneti. Da, definitivno si u pravu kad kažeš da “tom redu pripadaju sve spiritualno zrele osobe po sopstvenom unutrasnjem pravu”, znam za to... mada znaš i sam da takvih ima minimalno... znali bi smo da ih nabrojimo tek nekoliko... a većina koji su poznati imaju ili su imali “problem” sa “dokazivanjem" Majstorstva – a u to se uvek uplitao ego – jer ego ima potrebu da dokazuje i objašnjava... dobronamerno... Skrivanje Kroulijevih spisa sigurno ima neki smisao... kopirajt... sramota... neuspesi... I opet si u pravu “kada su spiritualije u pitanju, onda je vrag odneo šalu” ... ako radimo ozbiljno – onda radimo iskreno – a to podrazumeva da nema laži i foliranja... bar u ljudskim stvarima... dalja samo-zavaravanja i deluzije su pitanje sposobnosti njihovog “raščišćavanja”... Majstor (kao ti) uđe u Tišinu i pojmi to... i može onima u spoljašnjem da kaže “ušao sam u to” – i nema trunke dileme – to je čista Istina – Maat... tu nema težinu niti srce niti pero! Pitanje je samo kakvo je “talasanje u Akaši” pokrenuto tvojim otvaranjem Pečata... na moj rođendan... hehehehehe.... B. From: FR.FIAT Sent: Wednesday, October 08, 2008 12:58 PM To: FR.TARO Subject: lashtal E sad me Lam zgromio nacisto..... Video sam tokom rada formulu LASHTAL na sledeci nacin: LA- nista; sto dostizem koncentracijom na Keter ili unutrasnjom tisinom; to sam radio odavno; SHT - vatreni tok, vatrena zmija koja stvara, odrzava, hrani; to je kundalini u nama, ili Velika Zmija napolju; A L- sv e , manifestovano, univerzum, kako god.... i krenem da radim; LA- ispraznim glavu, i sve, postanem praznina, ili nista, jesam ili nisam to... A L- postajem svestan sebe, da jesam, kompjutera na kome pisem, stolice na kojoj sedim, buke na ulici, sunca koje sija, zene koja trenutno nije tu.... svega, ali sa sobom u tome svemu... SHT- vatrene zmije u sebi i oko sebe.... ... i posto sam to radio parcijalno neko vreme, uk ljucim to sve odjednom; budem svestan svega i nicega, sebe u svemu tome... energije....

30

SKAKAVAC 2.6 bam.... nema razlike izmedju nicega, mene, onoga, svega, nicega... bam.... a nema razlike zato sto je to sve jedna ogromna svest koja jeste, i koja je takva kakva jeste, a ja u svemu tome i nisam uopste razlicit od toga.... sve u svemu zacin C... drzim to stanje u sebi cak i kada radim bilo sta, celo prepodne.... ni ne moram da ga drzim, to jeste to sto stalno jeste, samo treba uci u to i to je to ..... sav sam izgubljen u tome... ili pronadjen, ko ce reci tacno? n From: FR.TARO Sent: Thursday, October 09, 2008 8:22 AM To: FR.FIAT Subject: RE: lashtal 93! Da, da, Majstore, to zvuči kao Direktno Iskustvo "Istine" koju si definisao "Formulom" koja opisuje tu Istinu... Iskustvo za razliku od onih koji Intelektom i Raz-Umom to opisuju (kabalistički i kako god)... Hteo ne hteo, uviđao ili ne ti jesi Majstor... takva iskustva nadilaze Ruah - to ti jeste jasno... A poznato nam je da imaš poveliki "Vrt" (učenika) koje odgajaš kao "Vrtlar"... ne znam da li me pratiš... hehehehehe... Opet se potvrđuje da nas dvojica činimo čudnu kombinaciju Majstora i Magusa (po delovanju)... i to inkarnacijski po prirodi rođenja, trebalo nam je samo malo vremena da organizujemo živote da bi tako nešto ispoljavali... Hehehe... Evo spremam prigodne pisanije pa sutra dobijaš novog Skakavca... B. From: FR.TARO Sent: Thursday, October 09, 2008 11:44 AM To: FR.FIAT Subject: RE: lashtal Importance: High 93! -----Original Message----From: FR.FIAT Sent: Thursday, October 09, 2008 10:21 AM To: FR.TARO Subject: RE: lashtal 93/ Ima sad tu nekoliko interesantnih stvari: bas sam ovih dana filozofirao sa mojim batom o tome kako je neophodno da se prihvati odgovornost za ono sto radis... BEZ TOGA NE IDE. TO SE ZAHTEVA ČAK I OD ZELATORA. da imas poverenja u sebe....

31

SKAKAVAC 2.6

U DRUGE SE NE MOŽEŠ UZDATI. TI ČINIŠ SVOJU VOLJU, A NE TUĐU. i slicno... znaci ja bih trebao da imam poverenja u sebe da prihvatim barem rang 7=4, kao prvi korak.... DAKLE DA „VOLIŠ SVE STVARI”... to je stvar izvesnih previranja koja postoje iznutra... TO JE ČINJENICA TVOG DUHOVNOG ISKUSTVA I POSTIGNUĆA. FAKAT, A NE SPEKULACIJA. ja zaista vise nemam neke velike potrebe za Magikom u uobicajenom smislu reci, cak ni operativno... DA, TAKO SE ČINI. SVEST POKREĆE ENERGIJU, A TO NE MORAJU BITI „FIZIČKI” RITUALI. naucio sam puno znacenje termina Rec i Volja kojeg negde pominje Grant kada prica o tajni IX stepena OTO, odnosno o tajni prakticne magike koja je jedna od bazicnih stvari propisanih za 6=5... KAO 5=6 SHVATAŠ SVOJU PRIRODU I VOLJU. KAO 6=5 ANGAŽUJEŠ SVOJE MOĆI DA SE TA VOLJA IZVRŠI. KAO 7=4 SI ISPUNIO TO I OSLOBOĐEN SI I RADA... formulisanje Volje i njena koncentracija u odredjeni tok prakticno dovode do njene manifestacije, nije to neka velika prica.... znaci da su dani rada sa Magikom tipa GD ( u smislu prve trijade) definitinvno prosli... MI I DALJE “POSTOJIMO” I U MATERIJI TAKO DA EVENTUALNO KORIŠĆENJE “NIŽIH” METODA NE ISKLJUČUJEMO U POTPUNOSTI. to sam video i iz eksperimenta i rada u OA... to jeste zanimljiva prica ali je tu vec sve odradjeno, i to temeljno... znaci, i ja ne bi trebalo da filozofiram nesto previse?.... ZNAK „?” PREDSTAVLJA POTREBU ODGOVORA NA PITANJE. OVO SI PITANJE POSTAVIO SEBI. Mada ima jos par detalja... morao bih da pogledam ponovo sta kazu nasi dokumenti na temu vrta ucenika... NIKO OD NAS NEMA ISTU PRIRODU I ISTU ISTINSKU VOLJU. TO NE MORA BITI MAGIČKO MISTIČKO ISPOLJAVANJE, BAR PO MOJIM SHVATANJIMA – NE MOŽEMO SVI BITI ISTI, PA AKO „JA” DELUJEM DA KROZ SEBE ISPOLJIM UTICAJE TELEME I MAGIKE I DA NA SPECIFIČAN NAČIN UTIČEM NA SVOJE OKRUŽENJE, TO NE MORA DA ZNAČI DA „TI” TREBA TO ISTO DA RADIŠ – TI IMAŠ SAMO ZADATAK DA ISPOLJIŠ SVOJU VOLJU – BIO TO JEDAN UČENIK U ŽIVOTU ILI GENERACIJA ĐAKA KOJIMA USMERIŠ SVEST KA „KVALITETNIJEM” SAGLEDAVANJU ŽIVOTA... da li tu striktno misle na AA studente ili na vrt koji je deo covecanstva kojem dajemo svetlost.... SVET JE KOŠNICA, MI SMO DEO TE GRUPNE SVESTI. NAŠA ENERGIJA, „SILA” DEFINITIVNO DELUJE NA SPUTILNIM PLANOVIMA, ALI SAM STUDENT NEĆE OSTVARITI POSTIGNUĆE AKO SE UZDA U TEBE, VEĆ U SEBE – PREMA TOME, MI MOŽEMO IMATI GOMILU „STUDENATA” A NE MORA DA ZNAČI DA ĆE SVI OSTVARITI POSTIGNUĆE DOŽIVLJAJA „ISTINE”. NARAVNO TO POSTIGNUĆE NAS NE OSLOBAĐA „OBAVEZE” DA NA TOM NIŽEM PLANU I DALJE MALO PAZIMO TO NAMA DODELJENO ČELJADE. MI SE UVEK TRUDIMO DA NAJBOLJE I NAJSMISLENIJE DAMO UPUTSTVA I ODGOVORE NA PITANJA, AKO TAJ STUDENT RADI U JEDNOM MOMENTU MOŽE POSTATI „ADEPT” ILI „MAJSTOR” - ŠTO MINIMALNO ZAVISI OD NAS. moj student se nekako zakopao u rangu Zelatora pa ne mrda... ili mrda lagano....mislim da ono ispunjavanje lanca od dole, sto mi se cini da nije samo formanost, mada verovatno nikada ili skoro nikada nije ostvareno u praksi....

32

SKAKAVAC 2.6 MI SMO PUTEM „GRUPNE SVESTI” ČOVEČANSTVA POVEZANI SA SVIMA... „JA” NE MOGU OČEKIVATI DA ĆE SVI USPETI U ISTOM VREMENU I RITMU DOSEĆI VIŠE RANGOVE, NEKE FORMALNOSTI NISU UVEK FUNKCIONALNE, VEĆ I OGRANIČAVAJUĆE. A MISLIM DA MOŽEMO DA SE SLOŽIMO DA KAO „MAJSTOR” IMAŠ VEĆU SPOSOBNOST DA NEKOM „POMOGNEŠ” NA PUTU, NEGO KAO „SUPERIOR” ILI „SUPERVIZOR” ILI „SAMO” ADEPT. I jos, nemam ni najosnovija pojma sta bi bila moja teza za 7=4... mada bi se mozda stvari otvorile kada bih preuzeo zavet.... I TO ZAVISI OD LIČNOG SAGLEDAVANJA UNIVERZUMA. TI IS „ISTORIČAR” MOŽDA KAO KONTINUUM ISPOLJAVANJA UNIVERZUMA? Ne znam da li bismo na taj nacin narusili ociglednu ravnotezu.... DA LI SI U SVOM “LASHTAL” ISKUSTVU POJMIO IKAKVU RAVNOTEŽU I DA TO „ISKUSTVO” MOŽE DA SE POREMETI IČIM SPOLJA? DA LI POSTOJI U TOME „RED”, ILI „RELIGIJA” ILI NEKA DRUGA ODREDNICA – OSIM DA JE TO SUŠTINA POSTOJANJA? posto vrlo verovatno funkcionisemo kao Magus i Majstor, ocigledno da sa sadasnjim rangovima tacno odrazavamo dva sefirota iz vrhovne trijade na nizem nivou... paralelno i uskladjeno.... ne znam da li filozofiram opet.... IZREĆI NEKE STVARI ZNAČI MANIFESTOVATI “REČ-I”, ONE KONKRETIZUJU I UTVRĐUJU ODREDNICE RAZUMA I ODNOS RAZ-UMA I EGA SPRAM POSTIGNUĆA. ... ili bi to tebe ubrzalo da preuzmes 8=3?.... bez obzira na mundane okolnosti, o kojima smo pricali jedaret?..... “UBRZATI”... NE ZNAM... TO MI SADA IZGLEDA KAO STVARNO STANJE STVARI I ZA “TEBE” I ZA “MENE” BEZ OBZIRA DA LI SU “ZAVETI” POTPISANI... NEKAKO NEMAM IDEJU DA JE FORSIRANJE OVOG STANJA MOGUĆE, ALI I ČINI MI SE DA POSEBAN STADIJUM ČINI VOLJNA SPOSOBNOST „PREMEŠTANJA” SVESTI U VIŠE, TAKO I U NIŽE SFERE – DELOVANJE I KROZ RUAH I „IZNAD PONORA”. JEDNO SU SPONTANA ISKUSTVA, DRUGO SU VOLJNA, KADA SU VOLJNA ONDA JE ISKUSTVO I POSTIGNUĆE UTEMELJENO U SVOJOJ STVARNOSTI. A ŠTO SE TIČE ZAVETA 8=3 MISLIM DA SAM GA DAO SEBI JOŠ PRE DESETAK GODINA... NA SVOJ ROĐENDAN... DA MI BUDE VODILJA I INSPIRACIJA, MOJA TEŽNJA DA OSTVARIM TAJ „IDEAL”... „ZATO” JE MOJ RAD VRLO ČESTO BIO USMEREN NA TELEMU I NJENO ISPOLJAVANJE, KAO OBLIK DOŽIVLJAJA I PRENOSA KORENSKOG ZAKONA KAKO SE SAD MANIFESTUJE U SVETU. TJ. SVI MOJ „NIŽI” RANGOVI SU PREUZIMANI JEDAN PO JEDAN U SVOM „NIZU” DA BI PODRŽALI I UTVRDILI TO VELIKO ISKUSTVO I SVETLOST KOJU SAM DOŽIVEO – ČAK JOŠ DOK SAM PRVI PUT KROČIO NA STAZU. DAKLE, MOJE DELOVANJE KA MANIFESTACIJI O.’.T.’., O.XI I O.T.O. SU NORMALNO BILA DEJSTVA „MAJSTORA” KOJI ISPOLJAVA I „STVARA” NOVE REDOVE... A REČ VODILJA JE „TELEMA”... MADA IMAM I NEKE SVOJE LIČNE FORMULE KOJE DEFINIŠU „MOJE” AKTIVNOSTI I LIČNE PROCESE KOJIMA POTPOMAŽEM DELOVANJE „MAGUSA”. NE ZABORAVI DA „MAGUS” PREUZIMA GREHE OVOG SVETA NA SEBE DA IH ISKUPI”... TO JE SAMO FORMULACIJA LIČNE OBAVEZE DA SE SVOJIM CELIM BIĆEM ČOVEK, TJ. „MAG” ANGAŽUJE, AKTIVNO, NA ISKOLJAVANJU ONOG „ZAKONA” KOJI „GREHE” ČOVEČANSTVA „ČISTI” I USMERAVA ČOVEČANSTVO NA PUT SAMO-SPOZNAJE I REALIZACIJE SVOJE DUHOVNOSTI... KA EVOLUCIJI... KA „USPENJU”... KA „PROSVETLJENJU”... ZNAMO OBOJICA ŠTA PIŠE U „LIBER 2 VEL MAGI”... cujemo se n

33

SKAKAVAC 2.6 JAŠTA SE ČUJEMO. UHO NAM JE NAĆULJENO, A USTA GOVORE. b. From:FR.FIAT Sent: Thursday, October 11, 2007 10:11 AM To: FR.TARO Subject: saturn Zdravo, Evo jednog istrazivanja od jutros .... Zapravo, vec izvesno vreme, kao jedan usmeren rad, ponovo prolazim Drvo Zivota astralno; prosao sam sve staze, i ovog puta razgovarao sam sa inteligencijama tamo nastanjenim; za sv aku stazu dobio sam po jedan zadatak kojeg treba da obavim u svakodnevnom zivotu; uglavnom se radi o ispunjavanju energije tog tipa na materijalnom planu, kroz uravnotezavanje odredjenih osobina, nedostataka i slicno; to je moj kontakt sa Zmijom Mudrosti na ovom nivou. Posle toga poceo sam da posecujem planete, a vec od Meseca gde me je primila Svestenica Lune, shvatio sam da planetarne energije cine osnovu mog Hrama kojeg gradim " sa one strane". I u svemu tome jos mi je bio ostao Saturn, a podstaknut recju Ekvinoksa, Noci Pana i svime od juce jos sam uradio i Saturna jutros, posto je on energija preko Bezdana, gde je i N.O.X. i sve ovo ... Shvatio sam od jutros sta znaci ono kada se Andjeo ponovo pojavljuje, preko Bezdana. Njegovo Ime je ustvari Kljuc koji otvara kapije Grada Piramida, a kada ga upotrebis u svetu Binaha- Saturna itd, onda je ono energija koja otvara i nebesa koja su iznad svih sedam planeta, i to doslovno, i vodi u jedinstvo sa Najvisim... iz perspektive ispod Bezdana vibriranje Imena malo po malo " cepka " nebesa koja te odvajaju od Jednosti, a finalna upotreba je posle preuzimanja 8=3, kada se uspostavlja individualni odnos Zvezde i "Boga" - ne Boga u personalnom smislu arhetipskih figura, nego Jednosti ili Mnogostrukosti koja je sve ovo sto je Bilo, jeste i Bice.. ili tako nekako... Probicemo ta nebesa, uskoro... cujemo se n From: FR.FIAT Sent: Monday, November 19, 2007 8:45 AM To: FR.TARO Subject: strike... Zdravo, Opet sam ......... preko vikenda, pa nisam ni znao da .....; uglavnom dodjem ti ja jutros u ...... a ono ........ ... jupiiii... trazimo povecanje plate za 20 posto, dal ce nesto biti od toga, ko zna... Inace sam sada u fazonu egipatske inkarnacije... tokom prosle nedelje, kako pocnem bilo sta da radim i zatvorim oci, tako se automatski pretvorim u egipatskog faraona, i u tom oblicju trajem do kraja prakse... ali zanimljivo da se nisam zaustavio na tome, nego sam tokom jednog takvog rada pitao sebe- dobro, ti Egipcani i to , to je ocekivano, da se secam tako necega; ali da li mogu da se setim jos toga... i neocekivano sam se, pored faraona identifikovao i sa sobom, ali u buducnosti... u jednom trenutku, sva vremena slila su se u jedan trenutak, i osetio sam prisutnost svog bica u svim vremenima, dok ovaj svet postoji... neopisiv osecaj stalnosti, koja je iznad smrtnog tela i materijalnog postojanja.... cujemo se n

34

SKAKAVAC 2.6

From: FR.TARO Sent: Tuesday, November 18, 2008 1:03 PM To: FR.FIAT Subject: zanimljivost 93! Preturao "ja" u subotu po ormanima u potrazi za papirima za ........... i iskopam neke moje stare dnevnike... od 92 do 96 godine...i krenem malo da prelistavam, da vidim šta tu ima... onda nađem jedan u kojem sam beležio radove sa meditacijama o nekom "veštičarskom" kursu... kad tamo... u meditaciji dolazim puteljkom do jezera... gledam u površinu i u odrazu vidim... veliki skakavac stoji na psu... To beše 17-18.4.'93e.v.... i nisam uopšte razmatrao da to može imati neku dalekosežnu konotaciju i značenje... niti mi je tada "skakavac" išta značio... a eto lepo se projektovala moja "priroda"... moj rad i zadatak... koji sam preuzeo na sebe da nosim... B. From: FR.TARO Sent: Wednesday, November 19, 2008 1:02 PM To: FR.FIAT Subject: TARO 93! Mislim da sam jutros "shvatio" svoju reč Magusa... al' mislim i da će mi trebati vremena da sebe uverim u to. B. From: FR.FIAT Sent: Wednesday, November 19, 2008 1:52 PM To: FR.TARO Subject: e jebi ga E stvarno.... mislim, zaista..... Ti si vise puta meni pisao da ti se cini kako ti i ja delujemo kao Magus i Majstor Hrama.... funkcionalno.... I eto tebe gde si shvatio Rec... A ja sam sada zavrsio, pre pola sata, dnevnu bateriju rada gde sam prvi put.... ali prvi put u zivotu kao cilj rada stavio ne samo vrsenje Velikog Dela nego i prelazak Bezdana radi kompletiranja Dela.... Ti si iznutra osetio Magusa a ja Majstora..... Iznutra.... spolja, to ce ici tako da ti uzmes, ili ostvaris 8=3..... Sto znaci da meni posaljes zavet 7=4 i da preuzmem i ja ono sto si mi vec odavno savetovao. cujemo se n From: FR.TARO Sent: Thursday, November 20, 2008 8:48 AM To: FR.FIAT Subject: RE: e jebi ga 93! Ne znam kada će se steći okolnosti da stvarno preuzmem zavet 8=3 (zbog cele i stalne gužve u .....)... ali kad bude prava prilika iskoristiću je.

35

SKAKAVAC 2.6 Imao sam noćas i jedan simptomatičan san. Obilazim piramidu u izgradnji, tj. ona je sazidana, ali radovi unutar nje još traju. Vidim i čujem da glavni majstor koji vodi radove stalno kuka kako ne može da ostvari više, ide sporo i nije u stanju da organizuje 30 radnika. Ja se obraćam „glavnima” (kojih je 3-4 i stoje izvan piramide) nudeći da ja vodim te radove i da sam u stanju to da radim i sa 60 radnika, pošto sam već vodio poslove i na objektima, a radio sam i jedan Hram.... međutim, još nisam određen da preuzmem taj posao.... Znači „kvalifikacije” su tu, ali treba da se donese konačna odluka da „ja” postanem glavni majstor na radovima u piramidi... hehehehe... ;-) Mislim da sam ovakav Zavet preuzeo na sebe kao 7=4: ZAVET OSLOBOĐENOG ADEPTA A.’.A.’. Ja, ..................................................., zdravog uma i tela, i pripremljen, na danasnji dan.................................... (AH ............ Sunce u ................. ) odlucujem : u prisutnosti ............................ A.’.A.’. : Da Izvrsim Veliko Delo: drugim rečima - da volim sve stvari kroz moju Istinsku Prirodu. Dalje, obećavam da revno stojim na usluzi onima koji su podamnom, potpuno se podređujuci za njihovo dobro. Neka A.’.A.’. kruniše moj Rad, neka mi pruži od svoje Mudrosti u Radu i omogući da Razumem Rad! Poštovanje, dužnost, naklonost, privrženost, istrajnost donosim A.’.A .’. i ubrzo neka mi se dopusti znanje i razgovor A.’.A.’. Svojerucno svedočim .......................................... Moto.................................................

Čujemo se. 93 93/93! B. From: FR.TARO Sent: Thursday, November 20, 2008 2:02 PM To: FR.FIAT Subject: Mag 93! Primoran sam da razmišljam o ovim stvarima: "MAGUS - Postiže mudrost, razglašava svoj zakon (gledaj LIBER I vel MAGI) i gospodar je sveopšte Magike u najvećem i najvišem smislu." Moj Zakon (TORA) je TARO (iliti TAROT).... o tome govorim oduvek (ORAT), u slavu velike Boginje Babalon (ATOR). "Stepen Magusa je opisan u LIBER I vel Magi, a osobine ovog stepena su ukazane i u LIBER 418, u višim Aetirima. Poslao sam ti kratki komentar na Liber I. Sve je u stvari krajnje jednostavno. Misao o ovoj Reči Magusa samo je osvanula u Umu kada sam „ja” ne-postojao tokom jedne vrlo jednostavne prakse. Postoji takođe potpun i precizan opis dostignuća ovog stepena u “The Magical Record of the Beast 666” (Magijski dnevnik Zveri 666).

36

SKAKAVAC 2.6

Za ovo treba malo vremena da se istraži. Esencijalna karakteristika ovog stepena je da njen glasnik izgovara Kreativnu Magijsku Reč, TARO u svojoj jednostavnosti potvrđuje univerzalnu Istinu o manifestovanju Svega kroz Zakon o 22 (Arkane; Atu; staze). koja menja planetu na kojoj živi, To zavisi od načina i okolnosti prenošenja ove Reči. Ona sama po sebi nije unikatna, već je i poznata, ali je vrlo suštinski specifična za prenosioca koji je izgovara. TARO-T koji sam stvorio je iskazivanje manifestacija te Reči, koja se projektovala kroz moju istinsku Prirodu (karakterisanu Imenom mog „Anđela”). Sada je predamnom „zadatak” da, nakon 4 stvorena Tarot-a kreiram jedan koji će biti manifestacija sjedinjavanja polarnosti kroz 22 „slova”: Tet Tarot. Veštičarski tarot je vrlo sirov, to je prva moja inicijalna kreacija o 22. TTTTT Tarot je sledio potom, kao inteligentnije i specifičnije prikazivanje zakona Istine koji se manifestuje kroz 22 Arkane. Alion Tarot je iznedren kroz duhovne vizije i shvatanja suštinskih koncepata, koje sam odavno shvatao umom, ali je bilo potrebno da se sve asimilira u duši. Nakon toga sam kreirao Tarot klifota koji je istraživao „tamnu” stranu 22 Arkane, čime je nadopunjeno iskazivanje o tom Zakonu koji prenosim. Zatim sam morao proći kroz razne procese i „inicijacije”, koji su me kalili na raznim nivoima kako bih bio u stanju da se usmerim ka daljem kreativnom radu. Ideja o Tet tarotu je postojala od ranije, ali nisam imao pravu i čistu inspiraciju to da učinim. Sada, kada je Jedna Reč osvanula, ona je obasjala druge potencijale i nadahnula osobenosti koje su se formirale i pročistile i koje mogu da kao Magus sa svojim oružjima angažujem u cilju izvršavanja tog „prokletstva” da i dalje moram da prenosim taj Zakon Tarota drugima – mnoštvu. Bilo je potrebno da se utvrdim u svim rangovima do 8=3, kako bih bio u stanju da nadvisim svoju raniju veštinu i umetnost. Tet Tarot će biti sastavljen od sexomagijskih obličja ljubavnih parova Šive-Šakti iliti Izide i Ozirisa – Bludnice i Zveri u smislu sjedinjenja polarnosti ka Jednom. i ustanovljava nove oficire, Novi Magus; novi Magister... nova nadahnuća... nova objašnjenja... novi slušaoci... novi služitelji... da predsedaju nad njenom inicijacijom. Reč sada ima za cilj da se ispolji na nov način primeren okolnostima, okruženju i duhovnom sferom koja se tiče Magusa u čijem umu ova reč predstavlja fokalnu tačku-iskru smisla Univerzuma. Kao što je „Ime Anđela” predstavljala smisao i principe ispoljavanja Bića tog posebnog Sopstva (Mikrokosmosa), sada je „Reč Magusa” suština poimanja Makrokosmosa koji se projektuje kroz svoj Kanal – Volju Magusa. Ovo se može dogoditi samo kod “Ekvinoksa Bogova” na kraju nekog “Aeona”; Kada jedan Eon „padne” znači da se jedno doba okončalo; kako za jedan svet i civilizaciju, tako i za pojedinca, individuu, jedno Biće. Osviće u „njemu” Novi Bog, Novi Eon.

37

SKAKAVAC 2.6 to jest, kada tajna formula, koja izražava zakon njenog delovanja postane prevaziđena i beskorisna za njen dalji napredak. Mogućnosti i putevi koji su ranije sleđeni su bili iskorišteni potencijali i sada je Magusu kristalno jasna suština koja ga je vodila na svim putevima saznavanja toga što predstavlja njegovu Reč. (Tako “Sisanje” je formula odojčeta: kada se pojavi zub, to označava novi “Aeon”, čija “Reč” je “Jedenje”.) Znači, Magus se kao takav može pojaviti u svetu u intervalima od nekoliko vekova; U smislu civilizacijske evolucije. pregled istorijskih Magusa i njihovih Reči je dat u LIBER ALEPH-u. Svi su oni Magusi svog doba, svog Eona-Boga; svoje manifestacije Duha i Reči Istine u svetu. Što se tiče Reda, ovo ne znači da samo jedan čovek može postići ovaj Stepen u nekom Aeonu. Čovek može učiniti lični napredak jednako vredan “Reči Aeona”; ali on će se identifikovati sa tekućom rečju, i primeniti svoju volju da je utvrdi, inače bi bio u konfliktu sa radom Magusa koji je izgovorio Reč Aeona u kom živi. TARO jeste u saglasju sa THELEMA i ABRAHADABRA, kao i sa ALLAH, INRI, TAO i ostalim Rečima Istine. Magus je pre svega Majstor Magike, tj. njegova volja je sasvim slobodna od unutrašnjeg skretanja ili spoljašnjeg suprotstavljanja; Njegov rad se sastoji u tome da stvori novi Univerzum u skladu sa Njegovom Voljom. On je Majstor Zakona Promene (Anicca). Majstor Magike – konstantna potreba kreiranja i kreativnosti, ispoljavanja smisla o 22 kroz TARO. Shvatanjem Reči Istine sada nema niti tračka senke sumnje u shvatanje svakog događaja kao odnosa Boga i Čoveka, kao i suštinskog Jedinstva koje postoji između ta „dva”. TARO i predstavlja mogućnost i principe Promene, to su Magove -Logosove misli kreacije i promene koje prožimaju Univerzum. Da bi dostigao stepen Ipsissimusa on mora izvršiti tri poduhvata, uništavajući Tri Čuvara pomenutih u LIBER 418, 3. Aetir : Ludilo, Laž i Slepilo, tj. Dualnost u Delu, Reči i Misli." O tom po tom... Stvari se zaista svedu na krajnje suštinsku i nadasve jednostavnu životnu Istinu – koja čoveka vodi od samog početka. Nema tu dramatike, fantaziranja i kerefeka. Naravno, o ovome neću torokati nikome drugome, dovoljno što tebe opterećujem sa mojom „projekcijom”... hehehehehe... Sada moram da sve životne okolnosti tako namestim da se stvore uslovi za manifestovanje Tet Tarota i obavljanje ostalih magijskih radnji koje Magus mora da izvede u cilju izazivanja Promena, Čaranja, a sve u službi Logosa Aeona Thelema! Trenutno nisam smislio niti „primio” nikakvo prepametno ili preuzvišeno pompezno ime za „mene” na tom Rangu... mada sam od ranije promišljao da će to biti nešto kao „Sigma” (?). Čućemo se. 93 93/93! B.

38

SKAKAVAC 2.6 From: FR.TARO Sent: Thursday, November 20, 2008 2:17 PM To: FR.FIAT Subject: urna 93! Sada mi postaje i sve jasnija moja "opsesija" pisanjem - pod uticajem Tota-Merkura koji su esencijalni za Onoga koji prenosi TARO, samim tim i većina mojih pisanija jeste bila "obojena" ovom temom - masonske i telemitske pisanije su mi sve bile povezane sa time, očito. Pa i samo pisanje mi je bilo usaglašeno sa mojom suštinskom Istinom, mojom "Rečju", kojom sam prenosio Istinu i koja je ujedno i Laž (jer Reč nije sama bit, već Misao o biti). Moje vizualizacije i kreativne predstave kroz Tarot(e) su projekcije te Istine, pa opet ta Istina, ne mora biti istina drugima, dok im jeste zanimljiva ipak ona je Laž - jer je to Istina moje inkarnacije i mene kao Prizme i transmitera te Luči koja se kroz mene prelama u svet. Pregledao sam malo Liber 418, ali te Istine samo prikazuju shvatanja Majstora Teriona 666, kako je on sagledao Univerzum, a nakon toga je i dalje prenosio „opise“ njegove Istine. Zabavno je i da mi je Superior u AA nosio ime „Mercurius“, (kao i „Uranus“) – što sve nije bez smisla ... sve je u stvari povezano, kako u ovoj inkarnaciji tako i sa ostalima... Sad ću malo da prelistam Urnu i sl... B. From: FR.TARO Sent: Thursday, November 20, 2008 2:25 PM To: FR.FIAT Subject: i josh o tome... 93! Taman pročitah prvu stranu Urne i shvatam kako se u meni odnosilo sve ovo što spada pod 8=3, naspram onoga što "spada" pod uticaje Magusa... Bio sam obavezan da prenesem Reči Teleme, pisanjem o Telemi, moje služenje je bilo služenje Majstora Pelikana - koji nije bio samo Pelikanus 5=6, već je on morao da se "roditeljski" podredi svoj deci koju hrani svojom krvlju. Sve misli i reči Zakona koje sam preneo poticale su od Magusa-Tota koji je pokretao Promenu kroz mene, a morao sam sve to da "spustim" na Zemlju na raznim "nivoima"... Sve sam morao da žrtvujem tom služenju Redu i sve za Babalon; slušajući Reči koje su dolazile prelamajući se kroz kapiju "Carice", kapije između Maga i Razumevanja... jeste da mi gotovo sve beše jasno, ali je sada Jasna i ta Jedna Reč koja je Istina koja prenosi LVX. Svi rangovi su u nama, samo treba da shvatiš da se ne oslanjaš na mene, kao "Magusa" već da oslušneš sebe, Magusa u "sebi", budi Tih - a ti to već znaš. Kako sam "ja" Hokmah/Tot, čarobnjak i kreator Tarota, tako si "ti" od Saturna-Vremena-Hronosa i istorije... hehehehehe... tako se prikazujemo spoljašnjem svetu... B.

39

SKAKAVAC 2.6 From: FR.TARO Sent: Thursday, November 20, 2008 2:31 PM To: FR.FIAT Subject: iz urne... 93! "The Magus is thus, of course, not a person in any ordinary sense; he represents a certain nature or idea. To put it otherwise, we may say, the Magus is a word. He is the Logos of the Æon which he brings to Pass." Jedna ideja, Jedna Reč. „Gautama Buddha was a Magus. His word was Anatta; that is, the whole of his system, which revolutionized the thought of Asia, may be considered as based upon and consecrated in that one word, which is his denial of the existence of the Atman or “soul” of Hindu philosophy.” Takođe Reč TARO je ceo sistem – koji se iskazuje kroz „ovog“ Magusa... „The man Crowley had been chosen to enunciate this Law, that is, to exercise the essential function of a Magus. But he had yet to understand it, a task which involved the crossing of the Abyss, already described; and further, to identify his will with the Law, so that his personality might act as the focus of its energy. Before he could be that pure will whose name is that word, he had to be purged by fire of all competing volitions; and this was done by those who had chosen him during this part of his life, which I am about to record.” ...itd... B. From: FR.TARO Sent: Thursday, November 20, 2008 2:36 PM To: FR.FIAT Subject: 73 93! Kakve mi sve stvari ne padaju sada na pamet... Noć pre mogu stupanja u AA... pre toliko godina... imao sam viziju Prvosveštenice AA, koja mi je na neki način iskazala dobrodošlicu i skrenula mi pažnju na jedan detalj o Redu i "obožavanju" Hadita... Prvosveštenica je Gimel, to je 73 - isto kao i Hokmah što je 73, a to je Merkurov visoki uticaj na TARO... B. From: FR.TARO Sent: Thursday, November 20, 2008 2:56 PM To: FR.FIAT Subject: RE: svc 93! Krouli je na ovaj način objasnio proces inicijacije: July 17. Performed the ceremony of the assumption of the curse of the Grade of Mage. 0. The Mystery of Conception about 2 a.m.

40

SKAKAVAC 2.6 I. The Mystery of Birth about 6 a.m. II. The Mystery of Baptism about noon. III. The Mystery of Worship all day. IV. The Mystery of Trial 9:00 p.m. V. The Mystery of Crucifixion 9:30 p.m. VI. The Mystery of Resurrection and Ascension 9:45. Preuzimanje prokletstva Ranga Magusa - on se poistovetio sa Hristom! To jest - sa procesom koji vodi do 8=3 Pošto stavka III jeste 5=6, stavka IV jeste 6=5; V je 7=4, a VI je 8=3 - to je sve "podloga" i opis rangova koji su doveli do 9=2... Danas te baš gnjavim... B. From: FR.TARO Sent: Monday, November 24, 2008 10:28 AM To: FR.FIAT Subject: Ad Babalonis Amorem Do Dedico Omnia Nihilo... ABADDON 93! Pogodno je na početku razmotriti sve moguće korespodencije Heseda i povezati se mentalno putem izučavanja i kontemplacije sa opštim značenjima (uzmeš 777 i izvučeš sve što se odnosi na sefiru i analiziraš to). Onda pronađeš sve šta su drugi pisali o tom rangu i razmotriš svoje odnose i shvatanja spram toga. Naravno ne zaboravljajući svoj Zavet u kojem kažeš „da volim sve stvari...” ... Spomenuo bih tu da je Hesedov broj 16... iliti 4x4... to je broj Hrama/Univerzuma... i naravno moj omiljeni 21 stepen AASR. Suma (1—4) - Mistični broj Heseda je 10... 31 je Bog Heseda... Abbadon je “pakao Heseda”... Evo ga GD ritual 7=4 da ti se nađe pri ruci: MYSTICAL GRADE OF 7=4 The Ceremony of the Grade of the Adeptus Exemptus BEING THE GRADE OF THE RED ROSE WHICH BLOSSOMED... ... From: FR.TARO Sent: Friday, November 28, 2008 8:40 AM To: FR.FIAT Subject: zene oficiri 93! Zanimljivo je kako mi neka shvatanja i povezivanja svega dolaze ovih dana... Recimo, iako sam u prvom momentu shvatanja Reči bio ispunjen jasnoćom, sada „vidim“ kako je taj momenat bio Tačka iz koje je isijala Svetlost čije je „značenje“ bila ta Reč – onda je to u mom „sećanju“ obasjalo sve i tako sam opet mogao da vidim kako se ta Reč stalno ispoljavala kroz mene – ili kako me je vodila ka sebi. Tu se prepliću shvatanja o unutarnjem i spoljašnjem shvatanju i manifestovanju te svesti/materije. Onda se usput počeo pojavljivati G:::::: – on je u sebi izobličio Merkurove osobine i vremenom postao klifot, čudno, ali na taj način je postao i Horonzonov Rob – tj. To je postao onog momenta

41

SKAKAVAC 2.6 kada je „izdao“ A.’.A.’. – to je momenat kada je definitivno prekinuo veze sa duhom, ostao da stagnira u životu... sada kada se u „meni“ opet na ovaj način, zbog probuđenog „ranga“ pokrenula Svest (potpisan Zavet 8=3, kao potpora Radu 9=2) opet je isplivao sa svojim beskrajnim razlozima i izbljuvava ih potpuno ne kreativno i ne-prijateljski. Izgleda da je sličan slučaj i sa ::::::, koji se ponaša kao zvezda koja se gasi. Jutros sam npr. Sagledao „Ženske Oficire“ moje Inicijacije – kako je to za sebe Majstor Terion smislio, a „ja“ malo prepoznajem sličnosti sa mojim životom – i tačno ima sedam žena koje na specifične „planetarne“ načine figuriraju u mom životu i koja, svaka za sebe ima određenu funkciju da me nauči ili podrži u određenim sferama. Mada naše „veze“ i odnosi nisu sexualni, definitivno imam shvatanja kako me one „drže“ u određenoj sferi i kao „magneti“ deluju na prožimanje naših energija – i na taj način „ja“ imam određene životne okolnosti i ponašanje, kao i rad koji obavljam „spolja“ – dok sada imam „sposobnost“ da sagledam suptilni smisao svega toga. Ili sam previše radio onaj Ritual Babalon... ;-) pa se ta sila manifestovala na ovaj način... ;-) B. From: FR.TARO Sent: Friday, November 28, 2008 10:13 AM To: FR.FIAT Subject: zoo 93! Ženski oficiri su nešto specifično za inicijaciju Magusa - mada se "ja" ne bih striktno držao svih Kroulijevih tumačenja - spram njegove inicijacije u taj rang - siguran sam da svako za sebe ima neke specifičnosti. Takođe, "ja" ne povezujem te žene sa životinjskim obličjima - pošto ih je Krouli tako nazivao, kamila, pas, majmun... ja sam ih "prepoznao" kao planetarne uticaje, kao krake sedmokrake zvezde. Javljaju mi se neke promisli o nekim vizijama koje sam imao pre petnaestak godina, a sada moram da shvatim šta sam "tada" video i kakvo to značenje ima spram "sada". Tada je to bila vizija, sada realno duhovno shvatanje Prirode. Zanimljiv sinhronicitet, sinoć mi je O:: vratio sitnu knjižicu „Srce Majstora” (koju imam još od ‘89e.v.... u kojoj Majstor Terion opisuje neke stvari oko stepena Magusa i sl... danas ću o tome malo da promislim. B. From: FR.TARO Sent: Friday, November 28, 2008 10:34 AM To: FR.FIAT Subject: RE: sn 93! Pade mi na pamet... kako to jedan "Adept" koji treba da obitava u "Lepoti" ima toliko prezira prema drugima... Koliko odbojnosti, podozrivosti... Nema šta mi da puštamo Silu, to izgleda nekako samo sebe pokrene - to su nekakvi mehanizmi, valjda univerzalni, kada neko uspe da se "uzdigne" onda taj proboj ili pušta izvesne Sile ili tokove, koji deluju i u njemu i u okolini... dakle Svetu.

42

SKAKAVAC 2.6 Mislim da je tvoj prelazak onog jupiterovog dana, na 7=4 i moj ulazak u 8=3 tokom te noći imao neke šire "posledice" - mi sada treba da budemo prijemčivi i svesni za sfere u kojima obitavamo - i da delamo spram naših shvatanja - iskreno. Seti se "Saosećaj je mana kraljeva" - to je "mana" u Tifaretu... a neko to uopšte nije ostvario u sebi, svaki viši rang ima svoju specifičniju "manu" - višu od samo "saosećaja"... prema tome emotivna ljubav se širi sve više u svet i to je "mana" Adepata da hoće da "pomognu ovom svetu" ka evoluciji, ka napretku, ka razvijanj, a Majstori pojme Agape unutar sebe - i prepoznaju "stvarno stanje stvari". Jednostavno "mana" ne može da postoji kao takva. "Mane" samo mogu da shvatim kao neke oblike "senke". Potreba za bivanjem u nekoj družini zbog novca, uticaja, politike, služenja autoritetu i sl. je samo vezanost za potrebe Malkuta. Dok "potreba" koja dolazi od Majstora proističe u potrebi da se učvrsti njihov stabilan stav na zemlji... otuda spontano interesovanje za Slobodno Zidarstvo - na taj način "temeljimo" u materiji naše "više" rangove, dok su drugi "redovi" strukture tokova kojima svest vodimo između Duha i Materije. B. From: FR.TARO Sent: Friday, November 28, 2008 11:29 AM To: FR.FIAT Subject: OT 93! Mi kao "članovi" Reda Telemita treba da sledimo naše shvatanje Teleme... tj. "Volje" i "Prirode" koja je manifestovana u univerzumu. Znači kroz shvatanje Knjige Zakona - ili kroz emanaciju novog oblika shvatanja Zakona tj. Univerzalnog Zakona postojanja. Krouli je "primio" Knjigu Zakona, Zakon je TORA, dok je kod mene to malo drugačije (doduše nisam primio nikakvu knjigu) jer sam shvatio da "ja" prenosim TARO kao Reč mojeg Aeona/Boga/. Što očito ima više veze sa umetnošću nego sa "zakonodavstvom". TARO je obrnuto od ORAT... dakle Govor je naspram Umetnosti, Govor opisuje Prirodu rečima, dok Umetnost koristi drugačiju formu expresije.... vizije i slično... Na ovaj način možemo da sledimo i „Zakon” i „Umetnost” (vrlo često novim majicu na kojoj piše „Vreme je umetnost”... shvatanje nasuprotno onom poznatom „Vreme je novac”). Recimo, Hintonova Reč „Kataros” očito ima specifične efekte da kroz njega iznedri posebne oblike Gnoze (što dobro prolazi u Grantovom OTOu)... njegove pisanije jesu vrlo zanimljive... „otvorene”... B. From: FR.TARO Sent: Friday, November 28, 2008 11:42 AM To: FR.FIAT Subject: RE: anderson 93! Vidiš situaciju... ti radiš po svom duhovnom putu... i prenosiš svoje uticaje na okruženje... svaki dan deca uče od tebe, primaju tvoje uticaje... i obožavaju te... jer si normalan...

43

SKAKAVAC 2.6 Zajedno pokušavamo da načine primerene narodu, kako ovozemaljskom tako i "ezoteričarima" iznesemo neke suptilne uticaje koji mogu da izazovu Promenu... po našoj Volji - kako sagledavamo da stanje prirode treba da opstoji. Znači vršimo Magiku. Dok neki smišljaju godinama kako da ne radeći ništa postanu najveći, da utroše gomile novaca kako bi imali „hram” za Ložu ili družinu gde će biti glavni dobrotvori, na čemu će im drugi zavideti... pa neki žive samo od sećanja i ispredaju priče i mentalne konstrukcije ne čineći ništa žive kao paraziti. Znaš, ima u knjizi Zakona nekih pametnih stvari – koje povremeno spominjem – jedna je: “Ne verujte u promenu bićete ono što jeste”... a druga je “Svaki muškarac i svaka žena je zvezda”... znači nešto osim Zvezde ne možemo biti, ni ti, ni “ja” ni on/i... i stoga imam poštovanja i trpeljivosti za (gotovo) svaku zvezdu – dok eto te neke zvezde ne shvataju to, pa ne poštuju i mrze druge... Mi “pokušavamo” da izazovemo u ljudima takvu promenu kojom će shvatiti da su i sami Zvezde i da isijavaju onakav sjaj kakav sami shvataju... neki su sjajne zvezde, neki mutne... neke zvezde se bude ili rađaju, neke zvezde se gase... implodiraju... neke su se okamenile ili raspršile (pa njihova svest pokušava da stvori gravitaciju putem koje bi se materija opet pokrenula ka stvaranju telesnosti zvezde) – ovo je jedan od “razloga” zašto “ja” AA ne shvatam kao “liniju” ili grananje nekog porodičnog drveta, već shvatam kao “Zajednicu Zvezda”... The Company of Heaven... neke se zvezde okreću jedna oko druge, neke proleću pored, neke dođu i odu... uhvate se u nekoj drugoj konstelaciji... I nema tu koga da se “krivi” za šta... Svaka zvezda usmeri svoju putanju, oboji svoju svetlost... neke zvezde mogu da obitavaju zajedno, neke se „odbijaju”... sve je to Prirodno. B From: FR.FIAT Sent: Friday, November 28, 2008 11:54 AM To: FR.TARO Subject: yap Slazem se glede ovoga sto si mi napisao sad u zadnjem mejlu.... ko zna, mozda sam i ja onda cuo da je moja rec FIAT ali toga nisam svestan, jos uvek?....... pa cu osvestiti za koju godinu.... ko zna koliko puta smo rekli tu rec, u stvari, ili je materijalizovali nesvesni njenog uticaja.... ili je napredovanje kroz rangove jednostavno njeno osvescivanje, sve do Razumevanja kada postajemo kadri da je konacno izgovorimo? Kad mozes, skini mi to sa BH o Sionima i ostale provokacije.... n From: FR.TARO Sent: Friday, November 28, 2008 11:46 AM To: FR.FIAT Subject: RE: yap 93! Vidiš kako shvataš sebe kao Magusa... iz FIATa ističe prostor i vreme - od tog vremena je istorija postojanja... Treba da ti bude samo jasno da se ta reč Aeona "razlikuje" od imena tvog Anđela - jer "Ime Anđela" si ti u Mikrokosmosu tj. To je tvoja suština kako deluješ i živiš kao čovek, a Reč Aeona/Magusa je ona suština koja definiše tebe u kontextu Makrokosmosa... dakle sve jeste različito, pa opet vrlo povezano... Brate Maguse, sad konačno mogu da stremim ka Najvišem, ka Eljonu... ah... ;-)))

44

SKAKAVAC 2.6 Mislim da ima smisla u tome da je napredovanje na stazi osvešćivanje te „reči”. Magister Razume ono što Magus izgovori. B. -----Original Message----From: FR.FIAT Sent: Friday, November 28, 2008 11:56 AM To: FR.TARO Subject: RE: anderson Da, zanimljivo je da na kraju moras da dodjes na stare istine.... nikuda ustvari nisi isao , jer si i put i putnik u isto vreme... i kad to ponavljas strasno dodjes u opasnost da i sam sebi zvucis otrcano, i banalno, i kako god... a ono stvarno istina.... From: FR.TARO Sent: Friday, November 28, 2008 11:47 AM To: FR.FIAT Subject: maguc 93! To je prokletstvo Magusa! B. From: FR.TARO Sent: Friday, November 28, 2008 11:53 AM To: FR.FIAT Subject: sagitarius 93! Napisao sam ti da sam još dosta davno iz nekog meni tada nejasnog "razloga" mislio da će moje "ime" kao Magusa biti "Sigma" to ima značenje kao Summa, Zbir, a onda pre neki dan sanjam kako predlažem Majstorima da ja vodim gradnju i da mogu da upravljam sa 60 radnika... opet Sigma, Samek... Stub.... a time i Umetnost,... Strelac... meni podznak strelac - to me vodi... Znaš ono tumačenje astrološko da znak ascedenta deluje da bi ti ispoljio prirodu znaka u kojem ti je sunce... Voljom i delovanjem kao Strelac težim da ispoljim prirodu Sunca u Vagi... opet umetnost... Jupiterovski uticaji na Veneru/Vagu... I opet u tome imamo i tačku ovozemaljske materijalne inkarnacije čoveka i shvatanje da je upravo to "tačka" na kojoj se oslanja cela njegova inkarnacija kao posebnog manifestatora Duha u svetu. B. -----Original Message----From: FR.FIAT Sent: Friday, November 28, 2008 12:01 PM To: FR.TARO Subject: RE: yap Imamo osnove da postavimo i najvisu trijadu.... ali lagano.... mada lagano, sta to znaci.... vreme je ispod toga.... iluzija koja se zivi..... ziva iluzija.... spoj suprotnosti.... obelezje Majstorstva, ili ciste ludosti.... takvih majstora ovde u :::::::: ludnici kolko hoces.... uopste se ne salim... pre vise godina, kada je G:::::::: radila tamo, a radila je dosta dugo, bio jedan lik koji je bio lud ko struja... ali u lucidnim casovima je cak i doktorima racunao bioritam i pricao im takve stvari o njihovim zivotima da su ostajali zapanjeni... a onda je potom sirio

45

SKAKAVAC 2.6 pricu i pricao o Kosmosu tako recito da niko nije znao sta da kaze.... onda ga je opet stizalo pa je danima ili cutao ili bio u najstrasnijim krizama.... mislim da je cak jos uvek ziv, ali ne znam u kakvom je stanju sada.... G:::::::: je sve to dozivela iz prve ruke.... n From: FR.TARO Sent: Friday, November 28, 2008 11:59 AM To: FR.FIAT Subject: jap jap jap 93! Takođe je onda simptomatično da sam već ranije pripremio "A lion Tarot" da ide u sledećem Skakavcu... Svestan sam tih stvari o "ludacima", problem je u tome što oni ne mogu da funkcionišu u ovom svetu, pa bivaju "opasnost" ili za sebe ili za druge, ili baš nisu u stanju da žive čak ni toliko da bi opstali. To je i razlika između ludaka i nas čudaka, pošto mi nekako uspevamo da živimo, gotovo normalno, sa porodicama, prijateljima, poslom... a ti nesrećnici to ne mogu... takav horoskop i takva inkarnacija. B. -----Original Message----From: FR.FIAT Sent: Friday, November 28, 2008 12:09 PM To: FR.TARO Subject: sag Sad, ja jos ne mogu sebi da definisem sve stvari dobro i jasno... ali u poslednje vreme, zaista, kao da vrsim rekapitulaciju svega.... kao sto ti u ranijim vizijama vidis unutrasnju logiku ispoljenja i danasnjih manifestacija, tako i ja naslucujem neprekidni tok od rodjenja do sada.... svrhovit, ali ne na neki nasilan ili mundan nacin... samo treba da ga osvestim, takodje.... n From: FR.TARO Sent: Friday, November 28, 2008 12:01 PM To: FR.FIAT Subject: njiva 93! To je kao kod Intenziva prosvetljenja... kad prvi načini "proboj" onda sledeći idu lakše... Fazon je u tome, što i u „tebi” i u „meni” postoji svo to shvatanje i viđenje pa opet nismo pobenavili od veličine i grandioznosti poduhvata koji smo ostvarili... i znamo da ima da šljakamo – i ne bojimo se toga... kopali smo njivu, prosvetlili se, pa nastavljamo da kopamo... B. From: FR.FIAT Sent: Friday, November 28, 2008 12:17 PM To: FR.TARO Subject: RE: njiva Yes. To je cisti zen pristup, ili kao dzogcen majstori koji su meni oduvek bili strasno simpaticni.... tule u nekim kolibama na kraj sveta, daleko od Sluzbi, biznisa, uticaja, ..... tako valjda ide...

46

SKAKAVAC 2.6

LIBER B vel MAGI svb figvra I - sa kratkim komentarima Fr.TARO
0. Jedan je Magus; dvostruke Njegove siline; Četiri Njegova oružja. To su Sedam Duhova Nepravde; sedam lešinara zla. Stoga su umjetnost i veština Magusa samo opsena. Kako e On uništiti Sebe? 0./ 1 - KTR; 2 - Hokmah&Binah - polarnost; 4-elementi; 7 Ruah, sa svojim "tamnim stranama"; Umerenost&veština samek/stub na koji se "oslanja" Magus - to je opsena. Stub je "1" - Falus/Hokmah. Takođe: 1+2+4=7; Ne samo Ruah, već sva manifestacija je "nepravda".

0. Pa ipak Magus ima mo nad Majkom i direktno i kroz Ljubav. I Magus je Ljubav,i udružuje Ovo i Ono u Svome Zaklinjanju.

0./ Hokmah nad Binahom; Mudrost nad Razumevanjem; Ljubav je Carica/Dalet; Mag izriče "čarolije"/zaklinjanja - vezujesjedinjuje "stvari" /ovo-ono nestaju odrednice kroz to sjedinjenje u 1/.

Magus je Ljubav.

1. Na početku Magus govori Istinu, i šalje Iluziju i Laž da podjarme dušu. Pa ipak je u tome Misterija Iskupljenja.

1./ ALEF. Istina-Aemeth; AMTh; privlačnost/magnetizam Ljubavi/Istine - ipak, To nije suština, RečIstine nije TO, već Reč o Istini. Iskupljenje je "materijalna" kompenzacija anihilacije ega i sjedinjenja polarnosti. 2./BET.Hokmah - Zvezde u nebu/Galaksije, Univerzum svetlosti stvoreni "svetovi". Reč "Bog" - AL poistovećuje se sa Magusom Bog je Magus -Kreator, stvoritelj, Jedan-Fallos. On je Logos: LGS = 93.

2. Svojom Mudrošću On je stvorio Svetove; Reč Bog je ništa dugo do On.

3. Kako će onda On završiti Njegov govor s Tišinom? Jer On je Govor.

3./GIMEL. Magus je Govor - izriče Reči Kreacije. Kako završiti govor? Tišinom. Kada utihne Um, kada utihne Svest, kada utihne Postojanje.

4. On je Prvi i Poslednji. Kako će On prestati brojati Sebe?

4./DALET. AlfaΩ Alef&Tau - Suština. On prostire vibracije postojanja, on ih je stvorio, stvara, svaka vibracija postojanja jeste "pod" brojem - ima svoju "vrednost" i postojanje na nekoj "frekvenciji".

5. Putem Magusa je ovaj spis spoznat kroz um Magistera. Jedan jasno izgovara, a drugi razumeva; pa ipak je Reč laž, a Razumevanje tama. A ovo je kazivanje Potpuna Istina.

5./HE. Magus prenosi reči Magisteru; veza Hokmaha i Binaha. Ideja se javlja, a um pojmi. Reč nije sama po sebi to što predstavlja. Tama je Razumevanje-Binah, Potpuna Istina je od Maat.

47

SKAKAVAC 2.6

6. Ipak je zapisano; jer e biti vremena tame, a ovo poput lampe u njima. 7. Štapom On stvara. 8. Peharom On održava. 9. Bodežom On uništava. 10. Kovanicom On iskupljuje.

6./VAU. Hijerofant prenosi svetlost iz vrhovne trijade u središnju trijadu Drveta Života. 7./ZAIN. Štap-Vatra; Blizanci RHK & HPK 8./HET. Pehar - Voda; Kočije 418. 9./TET. Bodež - Vazduh. Strast; Babalon&Zver; 10./JOD. Disk - Zemlja; Pustinjak-Merkur; Magusova iskupljujuća inkarnacija i manifestacija. 11./KAF. Točak; ROTA. Točak je Nuit u beskraju; osovina je Hadit. On poznaje Krug, ali Hadit kao KTR nije dosegnut. 12./MEM. On se samožrtvuje; Mora sve da poništi i prekine pre nego prestane da bude Magus; mora da utihne; Ono bez oblika je KTR. 13./LAMED. Prenos reči kroz Čoveka-Magusa. Uravnoteženje polarnosti i umirenje donose poništavanje polarnosti. Predlaže specifičan metod.

11. Njegova oružja ispunjavaju točak; a na Kojoj Osi se okre u, to Mu je nepoznato. 12. I sva ta delovanja On mora obustaviti pre nego što se prokletstvo Njegovog Ranga digne s Njega. Pre nego to On postigne ono što postoji bez Oblika. 13. I ako se On u to vreme očituje na zemlji kao čovek, a zbog toga postoji ovaj spis, neka sledeće bude Njegov metod, da bi se diglo s njega prokletstvo Njegovog ranga, i breme Njegovog postignuća.

14. Neka se čuva uzdržavanja od delanja. Jer je prokletstvo Njegovog ranga to da On mora govoriti Istinu, tako da Laž u tome može zarobiti duše ljudi. Neka je On onda izgovori bez Straha, da se Zakon može ispuniti. A Zakon e se oblikovati u skladu sa Njegovom Izvornom Prirodom, tako da neko može objaviti plemenitost i mirno u, budu i Hindus; a drugi žestinu i poniznost, budući Židov; a neko drugi vatrenost i muževnost, budu i Arapin. Ipak, ova stvar dotiče tajnu Inkarnacije i neće ovdje biti objavljena.

14./NUN. Delovanje je stvaranje akcije koja ima reakciju. Smrt je re-inkarniranje u nizu postojanja u prostorno vremenskom kontinuumu. On mora da govori Istinu - o prirodi Univerzuma. Reči o tome nisu stvarno istinite jer je jedino stvarno Direktno iskustvo istine, a ne Reč o tome. Istina pleni i privlači ljude - mnoštvo. Zakon je TORA - to se mora ispuniti - manifestovati (kroz ČovekaMagusa); Zakon se prilagođava kanalu kroz koji protiče u svetmanifestovani Univerzum; Voda; Vatra; Vazduh - ispoljavanje Istinske Prirode Magusa koji prenosi Reč Mudrosti.

Tajna inkarnacije - Zemlja, prožimanje svesti sa materijom. 15. Rang Magistera poučava Misteriju Patnje, rang Magusa Misteriju Promene, a rang Ipsissimusa Misteriju Nesopstva, koja se naziva i Misterija Pana. 15./SAMEK. Magister Templi - Patnja Binaha; Magus - Promene kretanja Zvezda na "nebu"; Ipsisimus - Nesopstvo - nepostojanje - PAN - Sve; Magus shvata i sagledava Sve / sva tri sefirota iznad Ponora.

16. Neka zato Magus naizmenično kontemplira o svemu tome, uzdižu i to do krajnje moći Beskraja. U kojem je Patnja Radost, Promena Stabilnost, a Ne - Ja Sopstvo. Jer međuigra delova nem a uticaja na celinu. A to se kontempliranje ima obaviti ne pukom meditacijom koliko još manje razumom? - nego metodom koji će Mu biti podat za Njegove inicijacije u Rang. 17. Sledeći taj metod, biće Mu lako da kombinuje trojstvo od njegovih elemenata, zatim da kombinuje Sat - Chit Ananda, i Luč, Ljubav, Život, tri po tri u devet koje je jedno; a uspjeh u toj meditaciji će biti To što Mu je bilo skicirano prvi put u rangu Praktikusa (koji odražava Merkur u najnižem svijetu) u Liberu XXVII: "Ovde je Ništa pod svoja tri Oblika".

16./AJIN. Veze i permutacije, povezivanje 3 i 2 u sjedinjenju polarnosti, koja donosi Promenu, nad Patnjom, ka Ne-sopstvu. Prožimanje, kretanje svetlosti-svesti. Meditacija nije jedini metod, mora se "kombinovati" sa ritualom i Radom (služenjem ljudima).

17./PHE. Inteligencija+Svesnost+Užitak Svetlost+Ljubav+Život; 3x3=9 sefirota koji su u Jednom-KTR. Vidi Liber Trigrammaton. Duh u trostrukom ne-Ispoljavanju. Trojstvo "kao" Jedan.

48

SKAKAVAC 2.6
18. I to je Otvaranje Ranga Ipsissimusa, a Buddhisti to zovu trans Nerodha - Samapatti. 19. I jao, jao, jao, da jao, i opet jao, jao, jao, sedam puta Onome ko ne poučava ljude Njegovom zakonu! 18./CADI. Suvereni; Neuslovljeni "Car", Nerođeni. Izvan i iza svih ograničenja. 19./KUOF. IAO - iluzija stvaranja,postojanja i promene; Breme Magusa da prenosi Zakon - TORA u mnoštvo; tj. da usklađuje mnoštvo sa Zakonom.

20. I jao i Onome ko odbija prokletstvo ranga Magusa, i stoga teret tog Postignuća. 21. I rečju HAOS neka ova Knjiga bude zapečaćena; da, neka Knjiga bude zapečaćena.

20./REŠ. Magus mora da prihvati tu obavezu služenja svetuuniverzumu; inače je ophrvan sa IAO. 21./ŠIN. HAOS = 156 = Babalon; Haos-MBVKH=73- Hokmah.

49

SKAKAVAC 2.6

R E Č I S T E P E NA A.'.A.'.
Imprimatur: Fr.Libero.'.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Malkut Jesod Hod Necah Tifaret Geburah Hesed Binah Hokmah Keter

L____L ; M____M MU ABRAHADABRA HRILIU VIAOV ; A____M AGLA ŠU AMEN ; ABMN ; AGAPE; MABN AL ; ABRAHADABRA ; TELEMA M____M ; L____L

KLH / DVMH LVT ICIDH HCIC VDAI GZH BDD ; DAH GG ; HA AB ALF

TERION NUIT BABALON HADIT KATAROS FORTIS TAN SAMAJH TARO ; FIAT R.H.K. / H.P.K.

50

SKAKAVAC 2.6

MOZAIK MEROVINGIAN
- DVANAEST ZRAKOVA KRUNE, KOJI SU JEDNO Fr.Aureus Collegia islio sam da Znam, zatekao sam se uvidom da moj prolazak dalje ni malo ne zavisi od toga. Suština se nalazila u Promeni koja se duboko i dugo dešavala unutar moje sopstvene krvi. Ja sam Promenom moga Bića i sam postao Promena.

M

Izgleda da postoji određen tip astralnih vizija koje toliko mogu uticati na dušu poput najgoreg otrova. Takve vizije deluju na magičara dugo nakon što su dobijene i magičar može sebe zateći kako godinama deluje u skladu sa tom vizijom. Ne znam da li mogu izreći da je priroda takvih vizija čisto astralna, možda mogu dovesti u pitanje koje se područje Ruaha ispoljava kroz njih. Takva iskustva zapravo ne potpadaju pod klasifikaciju vizija; vizija je način na koji se iskustvo najusklađenije prihvata kroz ravan Ruaha, no samo iskustvo sadrži unutar sebe specifičnu vrstu entuzijazma, onog entuzijazma koji se javlja u bićima mnogih alhemičara u momentu kada na mestu crnih ostataka stare materije ugledaju zlato. Taj entuzijazam je podjednako sposoban da stvori novi Univerzum i da čak definiše odnose unutar njega. Taj entuzijazam je propratno delovanje Samadhia u nekim slabijim umovima, taj entuzijazam je esencija čistog stvaranja, njegova srž je Eliksir Mudrosti; samo zato što se kroz takvo iskustvo razotkriva ništa drugo do Veliko Delo. Bio bih više nego glupav kada bih ovome što sledi dao veći značaj nego što to zaista ima. Možda je u pitanju čista zaintrigiranost, možda ne. Početak se iznedrio svojom slučajnošću. Jedne od tih noći, posmatrao sam neobične i uvek zanimljive uticaje koji deluju na moje svetlosno telo, istraživao ih pažljivo. U momentu izrazite pozornosti, kada je moje biće na par momenata duboko upijalo u sebe sjaj jedne zvezde na severnom nebu, nastupila je specifična vrsta rastrojenosti. A ona beše izazvana velikom Promenom koja je upravljala mojim telom od svetla ka toj istoj zvezdi. Nije prošlo više od dve zalutale misli koje se javiše u mom umu, odavno ušuškanom u drugačijem vozilu nego ovo-me, i polje moje vizije beše preplavila predivna plava svetlost. Pomislih da je ovo jedan od uobičajenih načina na koji se pojavljuje moj Anđeo, pa opet ova svetlost beše potpuno drugačija. Na moje zaprepašćenje, u središtu svetlosnog polja počeo je da se isrctava velika solarna Svastika, koji se najposle pretvori u ribu. Zatim sve zahvati tama, i u tu tamu beše iščezla ona riba, u talasima velikih voda Nuna po kojem bejahu rasprostrti hiljade ljiljana. Plutao sam neko vreme u ovom odeljku Raja, zatim se vratio nazad. Ovo je bio početak iskustava koje su mom Biću donele veliku Promenu.

Lam

51

SKAKAVAC 2.6

S
PRVI ZRAK Ulazim u kartu1, ceo prikaz munjevito prolazi iza mene. Počinjem da se krećem ogromnom brzinom unapred. Putujem svemirom, pored mene prolaze zvezde i planete, galaksije i zvezdana jata. Postajem kometa. Kako napredujem u mom putovanju, tako postajem sve manji, kometa se troši i smanjuje. Kada se celokupna kometa istrošila, nalazim sebe u LAM-ovoj glavi koja nastavlja da jezdi napred. Slećemo na Zemlju gde nas dočekuju ljudi; primećujem da su prilično iznenađeni i uzbuđeni zbog kontakta. Svi mašu zastavicama raznih zemalja. Ja ih ravnodušno pozdravljam, nekako kao da znam šta treba da uradim i držim se samo toga. Koračam divnim crvenim tepihom koji je prošaran zlatnim linijama. Imam čudan osećaj da čas idem ja, čas Lam. Koračam desetinama kilometara, svuda sa moje desne i leve strane su ljudi koji me posmatraju i pozdravljaju. Napokon, dolazim do kraja tepiha koji se završava ispred jedne devojke. To je Andromeda, odevena je u zanosnu prozirnu svilu i odražava savršeni grčki princip lepote. Prilazim joj i hvatam je za ruke. Sada sam ja LAM. Usisavam njenu svest kroz moje oči u centar svoje lobanje, gde se izlučuju sekreti koje ubrizgavam u njenu svest. Ona vrišti i ekstazira od zadovoljstva. Od toga Andromeda postaje trudna. Nas dvoje živimo izolovano od ostalog sveta. Nakon 11 meseci ona se porađa i mi dobijamo muškog i ženskog LAM-a. Sada posmatram Zemlju kroz hiljadu godina, ona se prekrila LAM-olikim stvorenjima. Nejasna mi je vizija, ali osećam napredak u pogledu civilizacije. Sedim na jednoj stolici i kontempliram, zadovoljan onime do čega je čovečanstvo došlo. Osećam se kao nadmoćno biće, no smireno. Zatim sedam na jednu fotelju koja se napravljena posebno za mene i počinjem budno da sanjam, kao usavršeniji oblik spavanja. U momentu kada je LAM ušao u to drugo stanje, ja se vraćam nazad.

S
PETI ZRAK Prolazim i pojavljujem se u malom zalivu, na obali mora. Oko mene su fjordovi, tmurno je. Hodam u jesenjoj odeći. Sedam na peščanu plažu i bacam kamenčiće u vodu, praveći koncentrične kružne talase. Ja ih gledam i to me uvodi u Promenu. Talasi dolaze do obale, prenoseći potrese, od čega iz peska izlaze velike crne pijavice. To me na neki čudan način uzbuđuje. Ležem leđima na pesak. Pijavice mi polako počinju sisati krv. Osećam bol, a zatim i olakšanje. Osećam kako mi životna energija izlazi iz tela. Sada sam u položaju “obešenog čovek a”. Kako poslednja kap krvi napušta moje telo, tako se pijavice udaljavaju i vraćaju u pesak. Ostaje samo moja svest. Na površini iznad mora pojavljuje se prozračni lik Lama koji me gleda u oči. U centru koncentričnih, kružnih talasa koje sam pravio, sada se nalazi Lamova glava. Dobijam grčeve i trzam se. Lam me usisava u svoju lobanju. U početku, ne vidi se ništa, potpuni je mrak, no kako vreme prolazi, tako shvatam da se nalazim na jednom krevetu, priključen na čudne aparate. Neki glas mi govori da ne brinem jer će se desiti nešto čudesno. Osećam struju u telu. U jednom momentu doživljavam ljubavni odnos sa ženskim Lamolikim stvorenjem; proživljavam apstraktni seksualni odnos sa tim bićem, vrhunsko ljubavno zadovoljstvo. U momentu orgazma, naglo se vraćam u telo i sada sam opet na plaži. Ustajem oživljen i preporođen. Noć je, nema nikoga. Posmatram more, to je sada more sperme. Proširujem svest, rastem i vidim da se zapravo nalazim u svom mozgu. Potom postajem svoje telo u celini i potpunosti.

1

Atu “Sreća”.

52

SKAKAVAC 2.6

S
SEDMI ZRA K Sedim u asani bog, sa pranajamom 66 bez kumbake. Neko vreme prolazi, možda oko petnaestak minuta, kada su se pojavili prvi znaci automatske ukočenosti i znojenja. Kako je vreme prolazilo menjao sam svesnost postupno, tako je i pranajama pokazivala svoju vrednost na mojoj telesnosti. Na samom kraju, prekinuo sam pranajamu i počeo da zurim u nepregledno crnilo iza očnih kapaka. Vizija posta sferična, mrak poče da se izobličuje i na kraju posta trodimenzionalan. Ja sam zurio u taj trodimenzionalni prostor ispred sebe, potpuno smiren i nekako sam. Počeh da vibriram ime, zamišljajući kako odlazi u crnilo i kako ga osnažuje svojom Prirodom. Mrak poče da podrhtava i rezonuje prirodom imena. Na samom kraju, jednostavno sam zakoračio u mrak. Projektovao sam se momentalno i bez ikakvog napora; zapravo, već od momenta kada je mrak postao trodimenzionalan ja sam bio velikim delom u astralnom telu, nedostajala je Namera da krenem napred. Interesantne stvari se dešavaju kada se posmatra mrak, na sličan način kao što se zuri u ogledalo, suština je u tome da se posmatra perifernim pogledom i da sve pokrije mračna paučina, što je čisto fiziološki efekat. U isto vreme, dešava se promena u svesnosti koja je idealna za astralnu projekciju; pogotovo što nastupa iluzija o trodimenzionalnosti prostora, tada je prečesto sam napor volje da se uroni “u to” sasvim dovoljan. U početku, veoma sporo sam se kretao. Bio sam u mračnom tunelu, jedino sam uspeo opipati zidove pored mene, no još ništa nisam mogao videti. Kratko vreme sam išao napred; to se često dešava, da kada sam suviše blizu mog fizičkog omotača a prelaz u astralnu telesnost je nastupila brzo, onda se moram udaljiti od fizičkog tela, kao da na neki čudan način postoji interferencija. Obično veoma brzo po udaljavanju počnem dobijati jasniju sliku, na kraju je slika kristalno jasna, a prelaz u astralno telo potpun. Tako je bilo i ovaj put, nastavio sam napred opipavajući ispred sebe dok nisam postepeno video konture zidova. Na kraju sam koračao jednim veoma uzanim tunelom, veoma mračnim. Svetlost se mogla nazreti tek negde u daljini i bila je više plavičaste boje. Idući napred stupio sam u jednu veliku okruglu sobu u čijem središtu je bio bazen ispunjen vodom. Prizor je bio prekrasan, plavičasta boja se kupala po zidovima jer je iz bunara blještela svetlost. Svuda se čuo šum vode. Ovde je jasnoća vizije bila izuzetna, bez bilo kakve razlike u odnosu na realnost. Jedina razlika se sastojala u svesnosti koja je na ovom mestu bila prilično Promenjena. Ovo mesto mi je ulivalo veliku energiju i stabilnost, imao sam utisak da bih mogao da boravim u ovoj sferi satima a da se ne vratim nazad na fizičku ravan. Tek sada primetih da sam odeven u moju Odoru, sa Lamenom na grudima. Nagoh se preko bunara i pogledah dole. Izvirala je čudesna energija koja je moje Biće prosto mamila da uskoči unutra. Tako i bi, i ja skinu Odoru sa sebe i uskočih unutra, no čvrsto držeći svoj Lamen. Upadoh u plavičasti okean, dno je bilo veoma blizu a dubina beše ne veća od par metara. Ronio sam napred i ubrzo dođoh do obale. Ispred je bila pustinja, iza mene nepregledni okean. Sunce je bilo tačno iznad mene. Izašao sam iz vode i stadoh gledati u nepreglednost peščane pustinje. Ovde već uočih talasanje u viziji i ja poželeh Promenu u njoj, bojeći se da se ne rastoči i ne prekine. Takođe, počeh dozivati Vodiča. Ispred mene se u obliku peščanog vetra pojavi vatreno-vazdušasti duh Đina; to je bila prekrasna devojka skoro crvene kože i crne dugačke ravne kose. Preko svog tela je imala belu providnu svilenu tkaninu koja joj je pokrivala i lice. Dadoh znake i imena, no na kraju sve zapečatih LVX znacima i imenima Velikog elementalnog Kralja i sa tri Velika tajna imena Boga. Osetih u njoj ogroman nalet sile i razuzdanosti, no poslednjim imenima se ona umiri i dade mi jedan veliki Štap. Zapravo, tek kada ga uzeh u ruke videh da je to uvijeni tanki ćilim. Ja ga rasprostreh ispred sebe i na njemu spazih veliku glavu Bafometa. Počeo sam da zurim u glavu i momentalno osetih prisustvo velike Promene kako činim tako, stoga nastavih da se usredsređujem na sliku. Nije prošlo par trenutaka, sve oko mene poče da se rastače i kada se sve smirilo našao sam sebe u jednoj velikoj kamenoj dvorani. Stajao sam u njenom središtu, a ispred mene su u visokim stolicama sedela tri muškarca; mladić, čovek u srednjim godinama i starac, držeći u rukama instrumente i svirajući. Bila je to veoma čudna i uznemiravajuća muzika. Svi su bili obučeni u žućkaste odore. Mladić je svirao harfu, srednjovečni čovek mandolinu, a starac nešto što je podsećalo na violu samo sa još debljom rezonatorskom kutijom. Na podu je ležala tapiserija sa enohijanskom tablom vazduha, sve oko mene je bilo vazdušaste prirode, od odeće do instrumenata; njihov Metod se bazirao na podrhtavanju žice, pa opet, krajnji ishod njihove muzike je bila uznemirenost i skoro ljupka žalost. Tek tada primetih Prirodu sfere iza mojih leđa; daleko iza mene stajao je

53

SKAKAVAC 2.6 kameni sarkofag viteza. Prišao sam veoma teško; kretanje je bilo dosta otežano mada je vizija ostala savršeno čista. Bio je to templarski vitez; zaključih to već po naličju štita koji je počivao na kamenoj figuri sarkofaga. Na glavi statue bio je postavljen venac od cveća. Celo ovo mesto je odisalo veoma tužnom atmosferom. Počeh da prizivam vodiča imenima Ruaha, no činio sam to veoma tiho, nikako nisam hteo narušiti atmosferu koja je bila koliko tužna, toliko i puna dostojanstva i časti. Ubrzo se sa visina polako počela spuštati majušna iskra veoma jake svetlosti koja je na kraju pala na glavu vitezove statue, svetlost je počela da stišnjava i na kraju ja spazih malenog skarabeja. Tada i Promena uze svog maha sve više, i ja od nje više nisam čuo ni muziku niti sam video ništa okolo. U trenu osetih prisustvo mog Anđela i tada jasno čuh njen glas koji mi poče govoriti otprilike ovim rečima: “nemoj misliti o njemu kao o vitezu, kao ni svešteniku, jer on to svakako nije. Misli o njemu kao o Kočijašu, nosaču Svetog Duha. No to još nije SanGraa”. Ovo su bile reči, trudim se da ih prenesem najbolje što mogu, možda sam nešto zaboravio, no u sv ak om slučaju, ovo je bila suština tih reči, tačna forma i nije toliko bitna. U tom momentu skarabej je kroz jednu malenu rupu ušao u sarkofag. Sada sve oko mene poče da se rastače i ja bejah izašao iz iskustva skoro u potpunosti. Imao sam veoma jasnu viziju, no uveliko sam dobio svest o fizičkoj telesnosti. U viziji sam video kako se skarabej uvlači u odeću ratnika i kako gamiže po njemu, zatim izlazi iz sarkofaga noseći viteževu krv sa sobom. On gamiže zemljom koja je prekrivena mrtvim vitezovima; nalazim se na nekom bojnom polju, taj skarabej gamiže i prelazi preko mnogih mrtvih ratnika, za sobom vukući tragove krvi. Sva ta krv se meša i skarabej, vukući krvavi trag za sobom, kroz viziju poče da oslikava simbol tropetalnog kraljevskog ljiljana. Videh okolo na hiljade grobova i krsteva zabodenih u zemlju. No glas Anđela mi se opet javi (no ovoga puta veoma prigušeno, i daleko) i reče mi da ovo nisu obeležja smrti nikako. Sada se vizija uveličava i ja videh da su krstevi samo naopako zabodeni mačevi2. Reče mi da ovi vitezovi nisu ubijeni, njihova borba se prenosi znanjem o “jednom mestu”. Njene reči su bile: “oni su mrtvi, no nisu ubijeni. Oni su mrtvi, svi do jednog!”. Sada videh druge vitezove koji prilaze grobovima i vade krsteve, zapravo mačeve i sa njima nastavljaju dalje. Vidim hiljade njih kako vade mačeve iz zemlje i u kolonama idu napred. Tada opet osetih stravičan pritisak u mojoj čudnoj izbočenoj koski na potiljku koju sam imao od rođenja, opet ugledah skarabeja koji ulazi u jednu ogromnu knjigu. Zatim se pojavljuje jedan bodež koji probada skarabeja, knjiga se zatim naglo zatvara i kada se opet otvori, sada je po papiru razmazana skarabejeva krv i sasvim jasno uočavam simetričan crtež venca od cveća u obliku savršenog kruga. Odjednom to nestaje, ja još jednom ugledah vitežev sarkofag i njegov venac. Ta slika mi se uvećava i sada je taj venac i krug onaj isti krug kao znak Evropske Unije. Opet sve munjevito nestaje i ja se opet nađoh na bojnom polju. Pored svakog mrtvog viteza se nalazi po jedno, u Odoru odeveno, biće nalik na Lam-a. Oni svojim mastilima umakaše u krv vitezova i pisaše hiljade knjiga, hiljade pisara nad hiljadama vitezova. Pritisak u mojoj potiljačnoj kosti beše nesavladiv. Poslednji put čuh glas mog Anđela, sada skoro nečujno, koji mi govoraše: “nemoj ih žaliti, niti Jednog od njih. Jer oni su mrtvi, svi do Jednog; da, oni su mrtvi, svi do Jednog!” Ovde mi je već bilo veoma teško da boravim u viziji, skoro da mi je pripala muka. “No knjige nisu uzaludne, njihovom krvlju oni će ti pisati o svom mestu”. “Kakvom mestu?”, odvratih. Tada mi bi rečeno: “stašnom mestu !”. I tu se sve prekine i ja se u potpunosti vratih nazad, veoma iscrpljen.

S
DESETI ZRAK Sedeći u asani neko vreme provodim u laganom disanju, opuštajući se. Gledam u daljinu crnila iza mojih očnih kapaka. Neko vreme sam tako postupao, no posle nekog vremena na momente kao da u daljini primetim svetlosne bljeske, stoga odlučujem da se usredsredim “na to”, pri čemi uđoh u Promenu. Nakon nekoliko trenutaka zanosa, pojavljujem se u trodimenzionalnoj sferi, nalik na kapsuli u tamno srebrnkastoj boji. Vizija je prilično stabilna, no ja još uvek osećam moje fizičko telo, stoga imenima Srednjeg Stuba pokušavam da se odvojim u potpunosti i makar da potpunije dobijem osećaj astralnog tela, što mi posle nekog vremena

2

Opet obeležja Ruaha, no usmerena ka drugom značenju.

54

SKAKAVAC 2.6 uspeva i moja vizija prelazi u potpunu projekciju. To mi uli veliku radost i entuzijazam jer sam baš par dana pre toga poželeo da opet preduzmem istraživanje viših sfera. Sfera je bila prečnika oko 5 metara, a ja sam bio u sedećem položaju, kao da sedim u nekoj velikoj fotelji, no lebdeo sam. Kako je prošlo neko kratko vreme a da se ništa nije dešavalo, poželeh čvrsto Promenu u Delovanju i u tom momentu se začu stravična tutnjava, sfera počeše da se pokreće. Zapravo, imao sam dojam kao da se pokreće u nekom tunelu, ubrzavajući sve više i više; u jednom momentu sve poče da se komeša i vizija poče da se gubi. Baš kada sam imao osećaj da će se sve rastočiti i da ću se vratiti nazad, sfera poče da usporava i na kraju u potpunosti stade. Svude se osećala jasna Promena. Začu se zatim stravično piskav zvuk i sfera poče da pušta svetlo unutar sebe, postepeno i polako; tako da sam ja na kraju lebdeo u providnoj lopti. Opna beše tako prozirna da se jedva nazirala kontura loptaste sfere. U jednom momentu se gornji deo sfere počeo odvajati i ja izađoh napolje. Svuda oko mene su bila prekrasna brda obrasla mahovinom. Bilo je vedro no nigde se nije pojavljivao Sunčev disk; sve me ovo podseti na jednu raniju astralnu projekciju koju sam imao pre više od godinu dana. Zapazih puteljak ispred sebe, pretpostavio sam da je to ispoljavanje Puta koji se projektuje kroz mene, stoga sam počeo da pratim taj puteljak koji se prenjao uz brdo. Kako sam se penjao tako sam ulazio u sve veću Promenu. Ispod mene su se nalazili brojni maslinjaci, a u daljini neke čudesne kupe, nalik na trouglaste šatore; obzirom na ogromnu udaljenost koju sam procenio da me deli do tih kupa, zaključih da su one izuzetno velikih razmera, veličine jedne stambene zgrade. U centru svake kupe sijaše po jedna svetiljka beličaste boje, a sve one behu povezane skerletnim trakama. Beše to veoma čudan prizor. U tom momentu nastupi velika Promena, najveća do sada; ja je prepoznah u svom Biću i sada sam već očekivao pojavu mog Anđela, jer ona prečesto zna da se ispoljava i da deluje u “takvoj” Promeni. Kada se vizija stabilizovala, Ona je stajala pokraj puta u svoj svojoj lepoti i blagosti. Počeli smo da pričamo o ... i da se penjemo ka vrhu, beše nam ostalo još veoma malo, no uspon posta sve teži i strmiji. U mom Biću se javi uskomešanost i nejasnost oko onih kupa, ne znam ni sam zašto sam o tome mislio. Ona vide da je ja uopšte ne slušam i reče mi “...dobro, možeš misliti o njima kao o centrima slobodoumlja koji su umreženi u ono što nazivate Ložama unutar tvoje sfere Delovanja”. Shvatih da se radi o ideji “Oka u Trouglu” (što je predstavljeno šatorima i svetlošću) i širenju slobodnozidarskih “skerletnih” veza. Nakon toga, Ona nastavi sa svojim izlaganjem o ovoj sferi, pričajući veoma interesantno, ali prečesto nepovezano. Shvatih da se nalazim u specifičnom podeoku Ruaha, te da moram upotrebiti apstraktniji model Delovanja unutar ove sfere. Na samom vrhu, Ona stade i reče da je moje Razumevanje sve teže i da sada moramo prekinuti sa Razgovorom jer će uslediti “...specifično Znanje, a ja ću doći kada prođeš kroz sve ovo...”. Nastavih k a vrhu gde uočih ogroman krst i na njemu raspetog Isusa. Na tom mestu nebo beše skoro u potpunosti ljubičasto, veoma tamno ljubičasto. Zemlja oko mene je bila natopljena Hristovom krvlju, sve beše poput crvenog blata. Teška, izuzetno teška atmosfera koja se spuštala sa ljubičastih nebesa Binaha pritiskala je moje Bića, i ja sam očekivao da će se vizija prekinuti u svakom momentu i da ću se vratiti nazad. U tom momentu čuh jedan ženski glas sa nebesa koji mi govori: “Evropa je natopljena krvlju, ovom krvlju. No ona je uvek sveža i uvek će biti tako”. Primakoh se krstu, vizija poče da se menja i sada je ispred mene stajao raspet golub, divan beli golub. Brda oko mene nestaše, kao i ljubičasto nebo i svuda je isijavalo jarkom svetlošću. Oko mene su stajala veoma čudna duguljasta bića i gledala me. Iz njihovih pravaca čulo se stravičano piskavo vrištanje; ja shvatih da je to klifotični hor anđela stoga odgovarajućim imenima vratih tišinu u ovu sferu, trebalo mi je neko vreme da se setim imena, no sve je prošlo bez problema i vizija se nije rastočila. Sada se iz Nebesa začuo isti onaj glas: “gledaj !”, i dve ogromne kuke bejahu zabodene u golubove grudi koje počeše da se otvaraju. “Tvoja Evropa je natopljena ovom krvlju”. Meni je bilo gadno da prisustvujem ovom prizoru da zaželeh iskreno da se vratim, no ubrzo se setih mog Anđela i postadoh svestan da ovo nije sfera Klifota, već predvorje druge sfere koja je sasvim drugačija i Promenjena, kao i da je ovo pobuna mog sopstvenog Ruaha dok se probija u tu sferu. Stoga se približih golubu i pogledah mu u grudi. Umesto srca, stajao je lik Lama. Gledao sam ga u oči koje su pulsirale, kao što srce pulsira. Sve me ovo nav ede na veliku Promenu, i sada poče da se širi strašna tutnjava, ja se opet nađoh na Brdu Raspeća. Ispred mene beše raspet Hrist, ispod njega jedna prilika u crvenoj man-tiji koja sakupljaše u peharu njegovu krv. Primakoh se i spazih Lama, a tek sada počeh da primećujem par malih bića veličine dece, Lamolikih oblika. Par trenutaka posle on im stade davati da piju iz pehara, a kada najposle i meni dade da pijem, vizija poče da se menja i ja se nađoh u jednom mestu nalik maloj crkvi. Ispred beše veliki ikonostas i oltar takođe na kome se nalazilo raspeće, no iznad umesto I.N.R.I. beše upisano MITRAH. Iza mene se začu glas koji mi reče: “ovo nije naš Bog! To što gledaš je strašno i naš je Otac.” Okrenuh se i spazih grupu vitezova

55

SKAKAVAC 2.6 obučenih nalik na templare, no umesto templarskog krsta imali su slovo T. Zapazih da svi imaju izdužene glave i veoma sitne oči, nalik na Lamove. Vizija tada poče da se rastače, ja sam u tim mometima pokušavao da je održim, no uzaludno. Vitezovi povikaše: “nemoj Ćutati o ovome mestu”, zatim čuh druge glasove koji uzvratiše “o k akvom mestu nemoj Ćutati?”. Ja u poslednjem momentu intuitivno odgovorih: “o strašnom ovom Mestu nemoj Ćutati!”. Sa time se vratih nazad i sa velikim pritiskom u predelu moje izražene kosk e u potiljačnom režnju. Imao sam utisak kao da je priroda celokupne vizije locirana baš u toj koski koja je kod mene od detinjstva bila isturena i svi su se čudili njome kada sam bio mali. Imao sam jasan osećaj da ona nešto znači i da je povezana sa značenjem vizije.

S
JEDANAESTI ZRAK Sve ovo je Vizija i Glas toliko teška i neobjašnjiva, da ću ostaviti zapis da je prikazana kao Zmaj, što i jeste to bila; i samo to i ništa sem toga. Njegova Sluz i Krljušt bejahu ova Vizija i ovaj Glas. Ovaj Zrak sam delom primio putem automatskog pisanja. Delom putem neobjašnjivog znanja koje osta nezapisano. Ali zapamtio sam.

To sam Ja, Sasvim sam u sebi samom, Silovan svetlošću i blagosiljan tamom. Ja sam crn u svem crnilu. Moje ime je od svake žene i od svakog muškarca. Moje ime je fc. Smrt je samo moja fantazija, moj falus koji raste svaki put kada se svemoćni Ra oseti umornim! Onaj koji smenjuje. Onaj koji vlada. To sam ja. Onaj koji nije crn koliko se čini. Ja sam prognan, I Ja sam ukaljan. Sasvim sam u sebi samom, Silovan svetlošću i blagosiljan tamom! Od mene su zvezde i moja je Luna. Moje je Sunce i ti si moj! Niko me ne zna i niko me ne vidi. Ja sam sam i Bog se mene odrekao. On, koji je po meni i koji je samo kap semena mog. U mom oku, Sve je Ništa! Mene se plaše i od mene uzmiču Ali se mojim otrovom hrane, Mojom svetom spermom koja čini srce tamnijem od tmine. Oh, ja sam crn u svem crnilu! U mom oku, Sve je Ništa! Sasvim sam u sebi samom, Silovan svetlošću i blagosiljan tamom!

56

SKAKAVAC 2.6

Sada ću Sve samleti. Ja sam Šiva. Svemoćni Šiva. Ja sam Apep. Svemoćni Apep. Ja te znam. Ja te znam. Neukrućeni, Neukrućena. Mojim udahom, svet umire. Mojim izdahom, svet ne umire. Otvori Oko i dobro pogledaj mene koji sam Ništa. Ja smenjujem ljubavni san i ukus strasti sa tim strašnim, samrtnim pokrovom Koga se svi plaše, koga svi odbacuju. Ja cu umotati u njega svakoga koji je od mene. Jer sve je u meni. Jer sve je u meni. Kako je to glupo, kako je to lepo. Nema dana, gde nema noći. Sasvim sam u sebi samom, Silovan svetlošću i blagosiljan tamom! Set Set Set Ja sam Set. Ali Ja nikada nisam ni bio Set! Ništa!! Ništa!! Ja sam A U M

S
DVANAESTI ZRAK Ček ao sam da se mrak transformiše u trodimenzionalnu sferu posmatrajući ga perifernim pogledom, tako uv ek lako zakoračim u astralni prostor ispred sebe, na drugoj strani v eć sam bio Promenjen. Koračam Tamom i osim Tame ništa ne Biva. Iza mene su ostale razne ljušture i planete sveta. Ispred doduše, dugo nije bilo ničega. Postao sam svestan da sam u sasvim specifičnoj Ravni, stoga odustah od vibriranja i pozivanja vodiča. Šta bi me i moglo ovde voditi kada ničega nema. Dospeo sam u zamlju bez želje, no daleko od toga da nisam imao Želju. Najednom, sve ovo beše obmana i ja zatekoh sebe kako koračam puteljkom koji vodi u Crnu Kocku sred peščane pustinje. Tama ostade daleko, daleko iza želja. Ova Ravan mi se ukazivala, možda ista ona sa početka ali sada naviknut na želju, prizvah Viziju i Glas. Dospeh uskoro do samog ulaza u Kocku, beše to Hram bez prozora niti rezbarije. Čista monolitna kocka sa urezanim oktagonom iznad plavih vrata3.

3

Sirius.

57

SKAKAVAC 2.6 Unutra me je čekala Ravan u svojoj Promeni, zatekoh unutra ogromno jezero iz kojeg je isparavala srebrna magla. Na obali me je čekala u drvenom čamcu devojka, podjednako i ružna i lepa. Kako nisam mislio o njoj kao vodiču, tako mi i vreme posta beznačajno dok smo prelazili jezero. Približavali smo se malenom ostrvu na kome beše sagrađena piramida. Tek tada sam uočio da je jezero sačinjeno od krvi. Kako smo stupili na tlo ostrva, tako krenuh pravo prema maloj piramidi. Unutra me je nanovo zatekla Promena Ravni iskazana u ogromnoj sali, zaista ogromnoj, neizrecivo ogromnoj sali unutar te malene piramide, sala beše tolika da nisam mogao videti plafon niti njene obode. Tu sam i sam ušao u Promenu. U središtu beše oltar kao savršena dvostruka kocka, do njega su dovodile četiri mermerne staze, svaka u elementalnim bojama. Priđoh stazom od plavog mermera. Na oltaru je ležala drvena duguljasta tacna, samo to i ništa više. U tom vremenu, otv oriše se vrata u daljini i ka oltaru počeše da prilaze uvišeni kraljevi-sveštenici. Pomerih se malo u stranu jer sam dobio osećaj da je potrebno da posmatam iz daljine. Kraljevi-ratnici bejahu divovi, sa svojih preko 4 metara visine. Ne videh im lice, no bili su elementalnih atribucija. Znao sam da su to bili 4 sveta enohijanska elementalna kralja, stoga ih pozdravim imenom EHNB. Ovo su bili specifična Bića kao Adonai Maleci i desilo se da su čekali nešto. I sada je jedna divna mlada devojka, obučena sva u plavo, prišla i donela poveću zdelu koja odgovaraše tacni na oltaru. Iako je imala krila i donosila Promenu koju Anđeo donosi, nije letela niti bilo šta govorila. Kako je došla na nogama, tako je otišla u tihost tame ovog svetilišta. Promena me zahvati celog, sada je sve nestalo i mi se nađosmo u središtu prostorije u kome je bila veličanstvena proslava. Za stolom su sedeli Adonai Maleci, a pored njih još sličnih Bića sa vizirima i tkaninama preko svojih glava. Tada se zdela sa tacne otvori i ja ugledah glavu Bafometa, kako počiva u svoj krvi i Promena krenu da se širi Vizijom. I tada opet, Promena uze svoje Delovanje i jedan divan zeleni Zrak spusti se na tu glavu sa nebesa, i sa vrha, posmatrao sam to i divio se bogu IAIDA. I ta svetlost okupa glavu Bafometa i pre nego što sam tri puta obožavao IADANAMADA, u zdeli u središtu sve ove Vizije stajala je glava Jovana Krstitelja. Divno je to bilo, i stravično takođe. I sada elementalni kraljevi skinuše svoje ratne kacige i vizire, što i drugi učiniše. I ja sam gledao, dugo sam gledao sve do jednog, obezglavljene prikaze bez glava. Sedeše svi okolo stola, okolo Jovanove Glave, i sami bivajući bezglavi. Bilo je čudesno, koliko je i sada to. Pa ipak sam na toj tacni na kojoj počivaše Glava Jovana Svetog, primetio njene obrise, a taj odraz beše glava LAM-a. Moj Anđeo mi reče da je ovo Red Obezglavljenih, i ja shvatih da su u pitanju istinski i pravi Jovanovci. Ovo je bio Red Jovanovaca, i glava Bafometa i glava Jovana, i sve druge glave koje nisu-bile-tu, i ja sam, bio je taj Jedan Red. I sada je to Jedno nestalo i nastala je potpuna Tama kao sa početka. Pomislih da se vraćam nazad istim putem, no u meni beše još pristuna Želja. Stoga se nisam vratio. I u toj tami, tada se upališe sedam sveća. I svaki od plamena sveće posta jedna Crkva Azije, no ne obična već sasvim drugačija, najposle ne znam ni sam zašto sam ih znao tim imenom. I tih sedam Crkava goreše plamenom veoma tihim i malim, no Promena ove Ravni nanovo učini pomeraj i plamenovi su počeli da se šire. I sada su ispred mene ratnici Templari koji drže baklje kao te plamenove. Vremenom su počeli da dolaze još Braća Templara, okružiše me u formi grčkog krsta. I na povik IAIDA, krst se transformisao u Svastiku. I tako jednom, i tako mnoštvo puta. Promena je počela da se ispoljava u formi vira koji je sve više zahvatao sve nas. I nanovo nasta tama, no ovoga puta sam bio nastanjen u tami noćnog neba i od onih sedam crkvi koje behu plamenovi, ostade sedam zvezda na severnom noćnom nebu. Bilo mi je drago zbog toga. I sada je iz pravca sazvežđa koje sačinjavahu tih sedam zvezda poslata ka zemlji jedna usijana i strašna glava, koja ubrzo stiže do nas, i pade i sruči se kao meteor, i rasturi sve pod sobom. Tamo ispod mene, na zemlji, razvijala se ništa veća Pro-mena nego li ona koja je tada razbijala i moje Biće. Od tog udara okeani se pretvoriše u blato, i jedan Zmaj i sluz njegova se pomeša sa tim blatom i stvoriše se drugi ljudi. Bili su Promenjeni i drugačiji. Glas iz Vizije mi reče da su to Kainova deca. Vremenom, povukoše se ispod zemlje, njihova krv posta sok drveća. Grejalo ih je Crno Sunce unutar. I bili su tihi. Tri arhanđela; Gabriel, Rafael i Auriel donosoše esenciju Žive, Merkura i Soli, i od toga sačiniše sjajnu krunu koju postaviše na glavu mlade žene. Ta kruna beše venac Evropske Unije. Prilaze joj sedam Anđela i svaki od njih je odseče po jedan pramen kose. Ti pramenovi bejahu slova. Gabriel, Rafael i Auriel bili su GRA, ostali dodaše do SANGRAA. Stoga ne beše Šta ili Gde se nalazi Graal, već Ko. A sada to nije-ni-važno.

58

SKAKAVAC 2.6

I sada je Krst Svastika, a Ruža beše Ljiljan. I Svastika svojim kukama udaraše Kteis one mlade žene iz koje potekoše slapovi sekreta koji je mirisao na Ljiljan. I sada Zmaj proždire Sve i sve u Svemu, i sve u ovoj Viziji. Njegova krljušt prelama svetlost sa nebesa čineći luč na gla-vama svetaca, na kojima je urezano slovo I, kao Jovan. I sada su oreoli postali ogledala i u njima se jasno nazraše glave Lama, kao prava glava svakog od Jovana. Iza svega toga stoji vizija Zmaja; Promena je na svom početku i tu stoji, ne menjajući se. I dugo je tako i bilo. Dok mi na izmaku ove Vizije, u nebeskom prostoru, Lam pokaza SanGraa, u njegovoj levoj ruci je sedelo jedno malecno Biće, uzvišeno i jednostavno. On izokrenu pehar i stavi ga preko tog malog Bića. I ne samo da je Eliksir padao po njemu, već ništa od sudbine koja se pokrenula ovom Vizijom i u ovoj Viziji on nije čuo niti video, jer čuvali su ga zidovi SanGraa. Nestao je u tišini. Polako, sve je nestalo.

59

SKAKAVAC 2.6

DRUŠTVO ZVEZDE I ZMIJE (S:.S:.S:.)
Tau Elohael Društvo zvezde i zmije (S:.S:.S:., Society of the Star and the Snake) je skup iniciranih čiji je cilj manifestacija i uspostava Zakona Theleme na fizičkom planu postojanja.

Društvo zvezde i zmije je takođe posebna magijska struktura čiji je cilj transmisija vitalnih magijskih tokova koji se emaniraju sa nad-zemaljskih i van-zemaljskih planova postojanja, i koji su nam znani kao „struje“ 93, 418 i 37 (Set, Horus i Maat). Transmisijom ovih okultnih tokova Seta, Horusa i Maat mi ostvarujemo transformaciju sopstvenog bića u skladu sa Istinskom voljom – „To će obnoviti svet, mali svet moju sestru, moje srce & moj jezik, kojem ja šaljem ovaj poljubac“ – i usklađujemo se sa unutrašnjom dinamikom univerzuma. Na taj način vršimo „promenu u skladu sa Voljom“ što je primarna definicija Magike.

Aplicirati za inicijaciju u Društvo zvezde i zmije može svaka slobodna punoljetna osoba pod uslovom da uz biografiju i molbu za prijem podnese i svojeručno potpisanu izjavu da prihvata Zakon Theleme onak o kako je izložen u Liber AL vel Legis i Liber OZ.

Nakon toga će kandidat biti upućen u osnove ritualno-meditativne prakse S:.S:.S:. i istu praktikovati određeni period vremena, uz povremene konsultacije sa svojim mentorom. Po uspešnom okončanju ovog probnog („iskušeničkog“) perioda, kandidat može primiti formalnu magijsku inicijaciju u S:.S:.S:. S:.S:.S:. radi u strukturi od tri nivoa koji nose nazive: Čovek zemlje, Ljubavnik i Pustinjak. Svaki od ovih nivoa rada ima posebnu magijsku inicijaciju koju će kandidat proći zajedno sa svojim mentorom. Društvo zvezde i zmije nema članarinu niti od svojih inicijata traži bilo kakve finansijske obaveze.

Magija je proces koji teče iz unutrašnjosti ka vani, i promena na unutrašnjim planovima manifestuje se u spoljašnjosti. Zato su okultni, magijski metodi Društva zvezde i zmije zasnovani na radu na unutrašnjim planovima svesti i unutrašnjim svetovima bića, kroz upotrebu posebnih formi ezoteričke meditacije, intuicije i imaginacije. Zato Društvo zv ezde i zmije nema lože, hramove niti vanjske znakove prepoznavanja. Koristimo reč „društvo“ jer S:.S:.S:. nije nikakav „red“ ili „bratstvo“ po uzoru na staromodne oblike okultnog rada i udruživanja. Mi smo društvo slobodnih i duhovno nezavisnih pojedinaca u kojem poštujemo svačiju individualnost i slobodu izbora. „Svaki muškarac i svaka žena je zvezda“.

60

SKAKAVAC 2.6

PJESMA ZA PALOG ANĐELA
Lu sjećam se kako me u snu tvoja smrt saletila s leđa, na prepad tako podmuklo, neočekivano kao nož uz kičmu kao čelično ledena gruda u lice jeza je duh koji pleše kroz sve moje živce živci: hipersenzibilne, napete strune klavirskih tipki po kojima tvoja smrt svira svoju sarabandu tvoja smrt u snu bila je žrtva boga sunca žrtva i preobražaj palog anđela

k akvo je to čudno sudbinsko tkanje isprepletene fine niti naših života (ovaj kismet) k ak av čudan život sada kad su se Dva poništila u prosvjetljujućoj Nuli i postala Jedan jedan dah one life jedan puls jedan ekstatični plemenski ritam jedna vatra i jedna usijana krv jedna treperava duša koja je sveobuhvatna sveprisutna Ljubav Svjetlosti utrnuće nametljivog i sada beskorisnog razuma mi smo Ogledala Svjetlosti i Sjene ja kaleidoskopski reflektiram tvoju Lunu ti prosijavaš moje Sunce ti jesi moje Sunce moje tajno srce moje plameno božanstvo o, k ako smo se zamrsili zamršeno isprepleli kao ples naših prstiju koji se odražava u sumraku sjenke koja se topi po zidu tvoje sobe…

…u mračnom kutu tvoje sobe skriven vreba portal vorteks sa onoga svijeta iz njega proviruju Oni sa Druge Strane preskaču iz dimenzije u dimenziju u kvantnom skoku vođeni svojim tajnovitim putanjama to su zvijezde koje su ugasle na našem nebu ali si to ne žele priznati, odbijaju se s time pomiriti pa lutaju po razmeđi svjetova

61

SKAKAVAC 2.6 još nisu zasjali u onoj dalekoj, dalekoj galaksiji koja im je novi dom, koja zbog njih postoji upravo tebe te zvijezde zovu, šamane tebi se obraćaju, svećeniče ti si taj koji im treba pokazati Put u Beskraj njima: pogubljenim, razlomljenim zrakama svjetlosti a ti još uvijek oklijevaš i praviš se napola slijep napola gluh svi tvoji napori sada su usmjereni u zidanje kule koju ćeš ionako morati srušiti na kraju ovog Zemaljskog Puta ma i prije, dragi, prije tog konačnog Kozmičkog Orgazma ako si onaj koji jesi i ako ćeš biti onaj koji trebaš biti u predstavi svog života

ne ponavljaj greške prošlih života! Neka cijelo tvoje biće bude prožeto Dijamantnim Uvidom A tada, u tom blistavom trenutku- nadiđi, nadiđi! «razvij sklupčani sjaj unutar sebe» i utopi se u blaženim njedrima Zvjezdane Boginje bez i najmanjeg ostatka sebe predaj Joj se bez otpora vlastite gravitacije tada ćeš dobiti nazad svoja krila i poletjeti Njenoj (i mojoj) Ljubavi u zagrljaj (jer ja sam svećenica Zvjezdane Boginje) cijeli ćeš se u Njenom Biću pročišćen istopiti dok od tebe ne ostane ništa osim prodornog orgazmičkog urlika Ekstaze koji poput kristalnog bodeža para nebesa

to je, dragi, tvoja uzvišena Smrt to je, voljeni, tvoje Novo Zvjezdano Rođenje Nebesko Vjenčanje Beskrajno blaženstvo Smrti i Uskrsnuća Prepoznaj me kao ono što jesam: Donositeljica Svete Ekstaze

kroz mene Boginja pjeva i pleše i voli tebe- Odabranog Ljubavlju koja je eksplozija tisuću sunaca

62

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful