Karapatan ng mga Bata

1. Maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. 2. Maging malaya. 3. Magkaroon ng pamilyang mag-aaruga sa akin. 4. Mabigyan ng sapat na edukasyon. 5. Mapaunlad ang kasanayan. 6. Magkaroon ng sapat na pagkain, tirahan, malusog at aktibong pangangatawan. 7. Matutuhan ang mabubuting kaugalian at asal. 8. Mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. 9. Mabigyan ng proteksyon laban sa pagsasamantala. 10. Manirahan sa isang payapa at tahimik na pamayanan. 11. Maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan. 12. Makapagpahayag ng sariling pananaw.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful