CAP.3.

ORGANIZAREA DE SANTIER

3.1. Organizarea de șantier-Proiect tehnic-Panou de identificare

Organizare Șantier - proiect tehnic - panoul de identificare Pentru a deschide șantierul și inceperea lucrărilor de construc ție sunt necesare câteva pregătiri prevăzute de lege: 1. Inștiintarea Inspectoratului de Stat in Construc ții (ISC). 2. Proiectul Tehnic . 3. Panoul de identificare al șantierului. 4. Alegerea echipei de lucru sau a firmei de construc ții. 5. Angajarea dirigintelui de șantier. 6. Deschiderea Cărții Tehnice.

Panoul de identificare al santierului

Conform Legii 50/1991 este obligatorie afi șarea detaliilor despre șantier pe un panou 60x90 cm. Panoul necesar pentru o deschidere de șantier trebuie să fie confec ționat dintr-un material rezistent la interperii. Panoul trebuie să cuprindă : - datele si adresa obiectivului; - datele beneficiarului; - datele proiectantului; - datele constructorului; - date depre autorizație; - data deschidere șantier; - data incheiere șantier; - Imaginea sau fațada a investiției.

Deschiderea cărții tehnice Cartea tehnică a construcției reprezintă eviden ța tuturor actelor și documenta țiilor incepând de la certificatul de urbanism, proiecte, deschiderea șantierului, până la incheierea

3. Procedura de organizare de șantier este foarte importantă pentru deschiderea acestuia prin asigurarea condițiilor tehnice prin proiectul tehnic și angajarea unui diriginte de șantier care supervizează desfașurarea corectă a lucrărilor in cadrul șantierului. Lucrări pregătitoare : se curață terenul (defrișări. demolări. motocompresoare. respectiv vor executa platformele pentru amplasarea lucrărilor de organizare de șantier. Se alege o platforma naturală sau o zonă din drumul de acces pentru amplasarea primelor lucrări de organizare. se asigură utilajele și dispozitivele de mica mecanizare necesare.  aducerea utilajelor pentru executarea platformei balastate in suprafa ță de 480 mp respective 1-2 buldozere. Ordinea de execuție a lucrărilor de deschidere a șantierului este următoarea: 1. 1 excavator pe pneuri. Astfel o organizare de șantier bună poate scădea timpul de execu ție al construc ției și tot printr-o bună organizare a șantierului. 2-3 autobasculante.  aducerea și montarea a 2-3 rulote care se vor monta la inceput la drumul de acces sau la marginea platformei de organizare. Lucrări provizorii Executarea lucrărilor pentru deschiderea șantierului constă in aducerea primului eșalon de constructori (10-15 muncitori) care vor ataca și deschide primele lucrări. indepărtarea gunoaielor) se realizează aprovizionarea cu material și piese.lucrărilor. precum și alte lucrări necesare inceperii execuției. 2-3 motocompresoare. grupuri electrogen și atelierul mecanic mobil. Măsuri pregătitoare Pentru a permite desfășurarea fără intrerupere a lucrărilor de construc ții. in cantită țile și de calitatea cerută de proiect. Se aduc cu treilerul utilajele necesare: buldozere. 3. 4. Se monteaza șopronul și baraca pentru utilaje. se impune executarea unor lucrări pregătitoare și asigurarea mijloacelor material și umane. . Lucrările pentru deschiderea șantierului sunt următoarele:  montarea unui șopron și a unei barăci metalice pentru repararea utilajelor necesare in primele zile de lucru. excavatoare. 3. clientul are certitudinea calită ții construc ției. astfel incât să se asigure inceperea și continuitatea lucrărilor. se asigură forța de muncă specializată. In aceasta carte se vor menționa și modificările ce vor apărea pe intreaga existen ță a construcției.2. se realizează căile de acces și platform de depozitare a materialelor. Se monteaza postul de transformare și se execută o re țea provizorie. 3. 2. 1 grup electrogen.

roabe. 7. volumul. 12mm și 16mm. sala de mese. Prezentul proiect de organizare execuției pe șantier tratează concep ția de ansamblu a organizării șantierului de construcții ținând seama de specificul. Scule care trebuie să se găsească in dotarea șantierului: cazmale .4. Pentru execuția lucrărilor următoarele tipuri de materiale:             este necesară aprovizionarea șantierului cu Anrocamente din piatră brută având sortul de 100-250 kg/buc. topoare (mari și mici). dar și posibilitățile de cazare pentru personalul nelocalnic și transportul local pentru personalul din imprejurimi. natura.5. târnăcoape. 6. 3. 10.8mm cu ochiuri pătrate de 50x50mm. Se aduc și se montează rulotele pentru dormitor. 9. Se amenajează o rampă pentru butoaiele cu carburan ți și lubrifian ți. ciocane medii. Se incepe executarea platformei pentru organizarea de șantier. Beton C16/20 pentru placarea gabioanelor. . lopeți .reprezintă totalitatea personalului ce activează in cadrul șantierului. valoarea și durata lucrării construcții-montaj aferente obiectivului de investi ție sau obiectului de construcție ce urmează a fi executat. Se monteaza un post telefonic. sau se execută racordul de apă la rețeaua existent. Se face alimentarea provizorie de apă prin pompaj sau prin cadere liberă. Necesarul de materiale și echipamente (procurare și transport) Prin proiectul de organizare se nominalizează sursele de aprovizionare și modalită ți prin care se realizează aceasta. Oțel-beton Φ6mm. Se execută o incintă imprejmuită pentru depozitarea materialelor necesare la inceput de șantier in lungime de 330m. Forța de muncă . Firma de construcții va căuta și posibilități de racolare a for ței de muncă din zona șantierului. deposit de material și birouri. Bolovani de râu pentru umplerea gabioanelor Plasa de gabioane de 2. Geotextil cu greutatea de 400gr/mp. 11. 8. Se aduc WC-uri ecologice.

La inceperea organizării de șantier se elaborează grafice diferen țiale si integrale de aprovizionare.6-3. bulldozer pe senile de 81-180 CP-1buc. flex min. nivelă lungă min. mănuși constructive. Toate aceste scule vor fi depozitate intr-un vagon .          tesle.1buc. căile de circulație și transport interne și externe șantierului definitive și provizorii pentru organizarea de șantier sunt men ționate pe planul de incadrare in zonă.25 mm + discuri oțel (20 buc). compactor static . cozi de lemn de rezervă. 20 m transparent .20 mc – 1 buc. rulete de 3m și 5m profesionale. furtun nivel min. fierăstrău dulgher. clești de tăiat oțel. consum și stocare pentru principalele materiale. sursele de utilități precum și rețelele aferente acestora. Autogreder până la 175 CP-1 buc. sistemul propriu de control in vederea asigurarii calitatii lucrarilor de constructii. Organizarea de șantier trebuie să cuprindă:    necesarul de utilaje de construcții și mijloace de transport dar și construc ții și amenajările privind parcarea.100 cm. unitățile de producție auxiliare necesare desfă șurării lucrărilor de construc ții sau menținerea celor cu care colaborează șantierul. Utilaje : sunt dislocate in momentul in care este nevoie la punctul de lucru pentru executarea lucrărilor specific și pe perioada derulării lucrărilor sunt depozitate după cum urmează:        excavator pe șenile 0.. foarfecă de tăiat fier beton cu mânere de min 90cm. ochelari de protective. normali. excavator pe șenile 0.71-1.    . Scule electrice :     mașină de găurit (ciocan rotopercutor) .9 mc-1buc. incărcător frontal pe pneuri de 2. intreținerea și repararea acestora.25 mc – 1 buc. Cabluri electrice lungi (2-3) buc De asemeni și aceste scule vor fi depozitate intr-un vagon .81-1. mai mecanic -1 buc. Acestea vor fi depozitate pe platforma din incinta amenajată a șantierului.(hidraulic cu echipament de draglină). colțar unghi de 90 grade. probleme legate de protectia și igiena muncii incadrul santierului.

Creșterea calității execuției lucrărilor. Pentru realizarea tehnologiei de execuție a lucrărilor nu sunt necesare lucrări definitive sau provizorii de apă. energie electrică. Constructorul îşi va realiza organizarea de şantier pe teren liber de construcţii. Utilitățile amintite sunt necesare doar in cadrul organizării de șantier. Reducerea costurilor de producție. Limitarea riscului de producere a accidentelor de muncă. cu concursul și acceptul beneficiarului.  paza civilă. funcție de perimetrul obținut. Sursa de apă de pe șantier este:   apă potabilă .și să prevadă măsurile și dotările privind prevenirea și stingerea incendiilor ( PSI ). Utilizarea cu maxim de randament pentru resursele disponibile.  documentația de deviz privind justificarea costurilor. 6. Racordarea amplasamentului Accesul la utilități se realizează in totalitate pe terenul administrat de Consiliul Local al localității Sucevița. 2. Asigură condiții optime de muncă și viață pentru personal. gaze. Reducerea duratelor de execuție. Amplasamentul organizării de șantier va fi specificat de beneficiarul lucrării. energie electrică și alte utilită ți necesare. atunci când se folosesc şi alte terenuri. Aceste utilități vor fi cele care constituie re țelele obi șnuite folosite de comunitate in localitatea cea mai apropiată de amplasamentul lucrărilor și pentru care constructorul le va utiliza contracost. Diminuarea risipei in cadrul șantierului. Sursele de apă și energie electrică vor fi stabilite a fi utilizate pe durata execu ției. 3.5. provizorie la rețeaua de utilități urbane din zona 3. Terenul ocupat de organizarea de şantier va fi stabilit împreună cu beneficiarul lucrării şi cu proprietarii (administratorii) terenurilor. telefon etc. Creșterea productivității muncii. 5.  planificarea execuției lucrărilor de organizare de șantier. 4. Prin realizarea organizării de șantier se crează premise pentru :  1. 8. de către antreprenor. cu asigurarea accesului la surse de apă. privind lucrările de organizare de șantier. apă menajară – bidon de plastic . având in vedere resursele locale cele mai convenabile.ambalată la peturi de plastic. 7.  lista obiectelor de organizare de șantier ( disponibile si necesare ).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful