You are on page 1of 8

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING

Let op!!!! Dit is een groeidocument. Dat wil zeggen dat dit werkplan regelmatig bijgesteld zal moeten worden.

Bekijk per competentie eerst waar je mee wilt beginnen. Vul nog niet meteen alles in. Zorg er voor dat je bijvoorbeeld in de komende twee weken ook echt aan enkele gedragsindicatoren kunt werken. Als je enkele weken aan het werk bent tijdens je stage, is het zaak om met je begeleiders een tussenstand op te maken om te beoordelen welke competenties nog onderbelicht zijn en dus in bijvoorbeeld de dan nog komende weken nadrukkelijker aan bod zullen moeten komen. Stel dus geregeld dit werkplan bij, teken af wat je verwerkt en bereikt hebt en neem dit document DIGITAAL op in je portfolio. Download het lege stagewerkplan en vul het in VOOR en TIJDENS en NA je stage Hieronder is aangegeven hoe je het stagewerkplan moet gebruiken.

Competentie
Competenties met bijbehorende gedragindicatoren (zie: competentiegids Overal Ramen) voorbeeld E Interpersoonlijk vermogen

Werkplan
Hoe ga ik daar aan werken?

Resultaat
Wat kan ik straks en welke producten heb ik voor mijn portfolio?

Tijd
Wanneer klaar?

!!!! Omschrijf in eigen bewoording wat voor jou de kern is van deze competentie: !!!!

E2

communiceert door het hanteren van verbale en non-verbale technieken

Overzicht van gedragsindicatoren waarin een keuze gemaakt kan worden. Deze indicatoren staan in de competentiegids Overal Ramen Maak zelf een keuze, Overleg met je begeleiders over voor jou belangrijke aandachtspunten

Kijk in de competentiegids voor ideen als je zelf niet goed weet wat je kunt doen en hoe je dat moet aanpakken. Overleg ook met medestudenten . Zij kunnen jou (en omgekeerd) ook helpen bij het uitwerken van activiteiten. Elkaar feedback geven, observaties maken, informatie uitwisselen, etc. is belangrijk voor het verwerven van competenties

Denk aan concrete, tastbare producten: Geschreven commentaar van SPD/OD/FCD of medestudenten, aangevuld met jouw reflectie. Zelf gemaakt werkbladen, proefwerken, lesvoorbereidingen,lesformulieren. Kopien van producten van leerlingen. Videoopnames, Proefwerken met foutenanalyse. Door jou gemaakt observaties en verslagen van gesprekken enz.....

Tijdsplanning

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING B. Vermogen tot reflectie en ontwikkeling
Competentie
Ik kan een relatie leggen tussen mijn visie op het vak en het schoolvak

Werkplan

Resultaat

Tijd
Wanneer klaar?

Mijn visie op het vak breng ik over door bepaalde Lesmateriaal keuzes te maken in de stof die ik wel of niet behandel Reflecties of juist extra benadruk. Ik vind dat kunst een spiegel Beoordeling is van de gedachtegangen, ideen, problemen van Lesvoorbereidingen individu of juist een samenleving in de tijd waarin hij leeft. Je kan op een beeldende manier jezelf uiten. En er zijn verschillende manieren waarop je dat kan doen. En door daar voorbeelden van te geven in de kunstgeschiedenis kun je leerlingen inspireren om hun gedachtegangen, problemen of ideen op een beeldende manier weer te geven. Wat is voor mij de kern van de competentie: Ik kan mijn visie op het vak in praktijk brengen door middel van de manier waarop ik lesgeef.

C.Pedagogisch competent
Competentie
Ik kan een veilig sociaal klimaat in een groep creren. Ik houdt daarbij rekening met verschillen tussen leerlingen in cultureel, sociaal en emotioneel opzicht

Werkplan

Resultaat

Tijd
Elke maand houdt ik mijn reflecties bij.

Ik wil tijdens mijn stage erachter komen wat mijn Reflecties grenzen zijn, in wat ik wel toelaat in het gedrag van Schriftelijke reflectie van slb, od leerlingen tijdens mijn lessen. En op wat voor manier of fcd ik mijn grenzen duidelijk maak naar mijn leerlingen Beoordeling toe. Rechtvaardigheid speelt een prominente rol hierin. Ik ben geen voorstander van straffen omdat ik geloof in een positieve aanpak. Maar een positieve aanpak moet niet escaleren in dat alles mag of dat ik alles goed vind. Ik moet dan wel op tijd ingrijpen. En ook op een manier die bij mij past en waar ik achter sta. Ik wil leerlingen het gevoel geven dat ik ze waardeer

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING


om wie ze zijn. En ik hoop doordat ik dat toon door mijn gedrag dat leerlingen zich daaraan gaan spiegelen. Elke leerling is voor mij gelijk. Maar ik denk dat iedere leerling iets heeft waar hij/zij goed in is. En ik denk dat je die eigenschap juist moet stimuleren in een leerling binnen het vak. Ik wil gaan letten op mijn gedrag. Of ik hetgeen wat ik vind ook door middel van mijn gedrag en op de manier waarop ik reageer kan overbrengen op mijn leerlingen. En of ik ze daarmee ook benvloed. Door te gaan kijken naar hun gedrag. Wat is voor mij de kern van de competentie: Een manier vinden om je eigen grenzen aan te geven. En dit te doen door op een rechtvaardige en duidelijke manier op te treden. Iedere leerling heeft gelijk maar is niet hetzelfde. En daar moet een docent rekening mee houden.

D. Didactisch vermogen
Competentie
Ik verantwoord mijn vakdidactische opvattingen. Ik stimuleer leerlingen om zelf hun leerproces vorm en richting te geven. Ik stel zelfstandig lessen samen, die worden gekenmerkt door samenhang en doelgerichtheid, ik voer deze lessen uit en ik evalueer ze.

Werkplan
Ik geef kunstgeschiedenisles met gebruik van de methode de Bespiegeling. Omdat ik nog nooit eerder kunstgeschiedenis heb gegeven. Ben ik op zoek naar een manier hoe ik de lesstof, mijn eigen kan maken. Ik wil antwoorden vinden op de vragen: Wat is de beste manier om deze lesstof te geven? Wat moeten de leerlingen wel weten en wat niet? Hoe moet ik dat overbrengen? Op wat voor manier ga ik dat doen? Op een activerende manier of juist frontaal? Tot aan de herfstvakantie geef ik de stof zoals dat gegeven wordt in een hoorcollege. Door middel van prezi. Tijdens hetgeen wat ik vertel probeer ik door middel van vragen te stellen, te toetsen of de leerlingen begrijpen wat ik probeer uit te leggen. En ik

Resultaat
Lesvoorbereidingen Powerpoints Lesmaterialen Reflecties Resultaten proefwerken / sos Beoordeling Enquette die ik leerlingen in wil laten vullen over wat ze vinden van mijn lessen.

Tijd
Eind oktober

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING


geef de leerlingen de gelegenheid om hun mening te geven over bijvoorbeeld een bepaald onderwerp of kunstwerk. Ik wil eigenlijk een actievere vorm vinden om de stof over te brengen aan de leerlingen. Dus door middel van bijvoorbeeld het maken van kleine werkstukjes, theoretische of praktijkgericht. Zodat de leerlingen zelf onderzoek kunnen doen. En de kennis die ze hebben opgedaan kunnen overbrengen aan hun medeleerlingen. Waardoor ze er zelf actief mee aan de slag gaan en ook elkaar kunnen inspireren en van elkaar iets kunnen leren. Ik denk dat leerlingen hierdoor ook ontdekken waar hun interesses liggen in de kunst. Na de herfstvakantie wil ik dit in de praktijk uit gaan voeren. Zodat ik ook kan toetsen waar de leerlingen het meest van opsteken. (5 en 4 vwo) Ik vind het nog steeds lastig om mijn lessen toe te spitsen op het juiste niveau. Bij de 4 vmbo lessen wil ik meer doe-opdrachten bedenken (en uitvoeren) die aansluiten bij de lesstof. Ook wil ik tijdens mijn lessen rekening houden met de belevingswereld van de leerlingen. En daar opin spelen. Wat is voor mij de kern van de competentie: Lessen ontwikkelen die samenhang hebben en doelgericht zijn. Ze moeten aansluiten op de belevingswereld en de interesse wekken van de leerlingen. Zodat ze zelfstandig met de lesstof om kunnen gaan en gestimuleerd worden om verder te onderzoeken wat de stof inhoudt.

E. Interpersoonlijk vermogen
Competentie Werkplan Resultaat
Beoordeling

Tijd
Wanneer

Ik bevorder effectieve communicatie door bijvoorbeeld Ik geef leerlingen tijdens mijn lessen de ruimte om hun

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING


te luisteren, samen te vatten en dr te vragen. Ik bevorder zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid door een balans te vinden tussen leiden en begeleiden . mening te geven. Hier luister ik aandachtig naar en om Enquette die ik leerlingen in wil te toetsen of ik de leerling snap vat ik samen wat ze/hij laten vullen over wat ze gezegd heeft. Als het niet helemaal duidelijk is voor mij vinden van mijn lessen. wat hij/zij bedoeld dan vraag ik door. Maar eigenlijk wil Reflecties ik het doorvragen bij mezelf nog trainen. Want met Schriftelijke reflectie van slb, od doorvragen vind ik dat je de leerling zelf de antwoorden of fcd op haar vraag kan vinden. Ik denk dat ik mijn reactievermogen moet versnellen. Zodat ik sneller vragen kan bedenken die de diepte ingaan. Ik moet sneller tot mezelf laten doordringen wat, wat de ander zegt zodat ik daar sneller op kan inspringen. Ik wil de zelfstandigheid van de leerlingen bevorderen door hun interesse te prikkelen voor bepaalde onderwerpen die ik in mijn les behandel. Door op een enthousiaste manier de stof te brengen hoop ik leerlingen te stimuleren om zelf meer op te zoeken over het onderwerp. En als ik merk dat ze er genteresseerd in zijn kan ik daarop inspringen en aan de leerling vragen of ze over dat kunstwerk of onderwerp zelf meer op wil zoeken. Om de volgende les de informatie die ze gevonden heeft te vertellen aan de rest. Door een meer activerende manier van lesgeven in te voeren in mijn lessen kan ik me ook meer richten op het begeleiden van de leerlingen en niet alleen op het overdragen van kennis. Doordat de leerlingen de kennis aan elkaar moeten overbrengen wordt de zelfverantwoordelijkheid gestimuleerd. Het fungeert als een stok achter de deur. klaar?

Wat is voor mij de kern van de competentie: Een balans vinden tussen leiden en begeleiden. Interesse tonen in wat de leerling te zeggen heeft. En onderzoeken wat de kwaliteiten zijn van een bepaalde leerling en die zo goed mogelijk bevorderen. Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid vergroten door de leerlingen zelf aan de slag te zetten en te laten experimenteren en onderzoeken.

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING F. Vermogen tot samenwerken


Competentie
Je bent in staat om in afstemming met anderen, doelen te realiseren

Werkplan

Resultaat

Tijd
Eind oktober

Voor de atelierklas ben ik samen met Alexander Reflecties Vos (mijn slber) en de andere vakdocenten op Beoordeling het Markenhage uit aan het zoeken hoe de Lesmateriaal leerlingen het beste een blog aan kunnen maken voor het maken van hun portfolio van hun beeldend werk. Het opzetten van hoe de structuur van de blog eruit moet komen te zien gebeurd in overleg. En ik ga de les waarschijnlijk ook samen geven met mijn slber. Omdat ik een verkorte stage loop moet ik mijn stage heel erg afstemmen op wat ik voor de rest van mijn vakken moet doen. Hierdoor moet ik ook overleggen van wat ik wel of niet kan doen. En wanneer ik dat dan doe. En als ik in de problemen kom of ik weet niet hoe ik het moet doen dat ik dan hulp vraag aan anderen (waaronder mijn slber) om me te helpen.

Wat is voor mij de kern van de competentie: Door samen te werken en te overleggen gestelde doelen realiseren. Duidelijke taakverdeling en verantwoordelijkheid op je nemen.

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING 6. Omgevingsgerichtheid


Competentie
Ik toon engagement ten aanzien van culturele en maatschappelijke ontwikkelingen door bezoek aan culturele evenementen in binnen- en buitenland, en deelname aan symposia

Werkplan

Resultaat

Tijd
Wanneer klaar?

Ik wil tijdens mijn stage Breda-foto bezoeken Reflectieverslagen omdat de tentoonstelling, een deel uitmaakt van Fotos van tentoonstelling een project waar de leerlingen in de ckvlessen waar ik geweest ben. mee bezig zijn. Ik vind het voor mezelf belangrijk Lesvoorbereidingen dat ik kunstwerken in reallife heb gezien. Omdat een kunstwerk als je het in een museum ziet altijd een andere impact op je maakt. De details kun je beter zien en je kunt het effect van wat het kunstwerk heeft op een persoon beter uitleggen. Voor mij gaat het dan pas echt leven. Ik kan er dan ook veel enthousiaster over vertellen. En als leerlingen bezig zijn met een bepaald onderwerp dat ze uit aan het werken zijn dan kan ik ook vertellen naar welk museum ze moeten gaan om de werken in het echt te zien. En ik wil me op de hoogte houden van de tentoonstelling in verschillende musea. Zoals het stedelijk en het rijksmuseum. Ik hou zelf elke week kunstblogs bij om de ontwikkelingen in de hedendaagse kunst bij te houden. En de blogs hebben een goede aansluiting bij de belevingswereld van leerlingen.

Wat is voor mij de kern van de competentie: :

A 1 en A2 en A3 .Crerend vermogen
Competentie Werkplan Resultaat Tijd

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING


(Hoe) ga ik daar aan werken? Wat is voor mij de kern van de competentie: Wat kan ik straks en welke producten heb ik voor mijn portfolio? Wanneer klaar?