You are on page 1of 47

HC PHN II: CNG TC QUC PHNG AN NINH Bi 1

PHNG CHNG CHIN LC DIN BIN HO BNH, BO LON LT CA CC TH LC TH CH I VI CCH MNG VIT NAM
I. CHIN LC DIN BIN HA BNH, BO LON LT CA CC TH LC TH CH CHNG PH CC NC XHCN 1. Khi nim DBHB l chin lc c bn nhm lt ch chnh tr ca cc nc tin b, trc ht l cc nc XHCN t bn trong bng bin php phi qun s do CNQ v cc th lc phn ng tin hnh. C th: - Kch ng cc mu thun trong x hi, to ra cc lc lng i lp np di chiu bi t do, dn ch, nhn quyn, t do tn gio, sc tc - Khuyn khch t nhn ho v kinh t, a nguyn v chnh tr, lm m h giai cp v u tranh giai cp trong nhn dn lao ng. - Khch l li sng t sn, tng bc lm phai nht mc tiu, l tng XHCN tng lp thanh nin, nht l sinh vin. - Trit khai thc v li dng nhng kh khn, sai st ca ng, Nh nc XHCN to sc p, tng bc chuyn ho v thay i ng li chnh tr, ch x hi theo qu o CNTB. 2. S hnh thnh v pht trin ca chin lc DBHB Chin lc DBHB hnh thnh v pht trin qua nhiu giai on khc nhau, tm thi c th chia thnh hai giai on: - Giai on 1945 1980, y l giai on manh nha hnh thnh chin lc DBHB c bt ngun t nc M. Sau chin tranh th gii ln th 2, h thng cc nc XHCN hnh thnh v phong tro cch mng th gii ngy cng pht trin. Trc tnh hnh , CNQ ng u l M tin hnh chin lc ngn chn CNCS. Thng 4 1948, Quc hi M ph chun k hoch Mac San, tng vin tr khch l lc lng dn ch, ci cm gin ip ph hoi cc nc XHCN v ngn chn CNCS Ty u. Thng 12 1957, Tng thng Aixenhao tuyn b M s ginh thng li bng ho bnh vi mc ch ca chin lc l lm suy yu v lt cc nc XHCN. T nhng nm 1960 1980, cc i tng thng ca M coi trng v thc hin DBHB chng li ln sng cng sn v lt cc nc XHCN. Sau chin tranh Vit Nam, CNQ nhn thy khng th ngn chn c s pht trin ca phong tro cch mng th gii bng bin php qun s; cc nc XHCN lm vo tnh trng kh khn v kinh t - x hi, phi tin hnh ci cch i mi. Trc tnh hnh , CNQ tng bc iu chnh chin lc chuyn t tin cng bng bin php qun s sang tin cng bng bin php phi qun s l ch yu. T v tr l th
52

on trong chin lc ngn chn, pht trin thnh chin lc DBHB chng cc nc cng sn. - Giai on t 1980 n nay, CNQ tng bc hon thin DBHB v tr thnh chin lc ch yu tin cng chng cc nc XHCN. Pht hin thy nhng sai lm, khuyt im ca cc ng Cng sn v nh nc XHCN trong ci t, ci cch, CNQ s dng chin lc DBHB tin cng lm sp cc nc XHCN ng u v Lin X. Sau s sp ca Lin X v cc nc XHCN ng u, CNQ v cc th lc th ch tip tc y mnh chin lc DBHB thc hin m mu xo b cc nc XHCN cn li, phi lm xi mn t tng, o c v nim tin cng sn ca th h tr t din bin, t suy yu, dn n sp , tan r ch XHCN. H thng XHCN tm thi lm vo thoi tro, nhng cc mu thun c bn ca thi i vn tn ti, cuc u tranh giai cp, u tranh dn tc vn din ra gay gt, quyt lit. t c thng tr th gii v xo b cc nc XHCN cn li, CNQ tip tc iu chnh chin lc ton cu, trong chin lc DBHB l b phn trng yu. 3. Bo lon lt - Khi nim: L hnh ng chng ph bng bo lc c t chc do lc lng phn ng hay lc lng ly khai, i lp trong nc hoc cu kt vi nc ngoi tin hnh gy ri lon ANCT, TTATXH hoc lt chnh quyn a phng hay trung ng. BLL l mt th on ca CNQ v cc th lc th ch gn lin vi chin lc DBHB xo b CNXH. - Hnh thc bo lon: gm c bo lon chnh tr, bo lon v trang; bo lon chnh tr kt hp vi v trang. Trn thc tin, BLL l mt th on gn lin vi DBHB xa b CNXH. Khi tin hnh bo lon lt , cc th lc th ch thng kch ng nhng phn t qu khch, gy ri lm mt n nh TTATXH mt s khu vc v trong mt thi gian nht nh tin ti lt chnh quyn a phng hoc nh nc XHCN. - Quy m, a bn c th xy ra BLL: + Quy m BLL c th t nh n ln, t mt vi ni, mt khu vc lan ra nhiu ni, nhiu khu vc. + Phm vi, a bn xy ra: c th nhiu ni, nhiu vng ca t nc, trng im l cc trung tm chnh tr, kinh t ca trung ng v a phng. II. CHIN LC DIN BIN HA BNH, BO LON LT CA CC TH LC TH CH CHNG PH CCH MNG VIT NAM 1. m mu, th on ca chin lc DBHB i vi Vit Nam a) m mu - Khi qut qu trnh chng ph cch mng Vit Nam: CNQ cng cc th lc th ch lun coi Vit Nam l mt trong im trong chin lc DBHB chng CNXH. + T u nm 1950 n nm 1975: CNQ dng hnh ng qun s l ch yu can thip v tin hnh chin tranh xm lc Vit Nam, nhng b tht bi.
53

+ T sau 1975 n nm 1994: Li dng thi k nc ta gp nhiu kh khn v kinh t - x hi do hu qu chin tranh li, s bin ng ch XHCN Lin X, ng u, CNQ v cc th lc th ch tin hnh cc th on nh bao vy cm vn kinh t, c lp v ngoi giao, nui dng cc t chc phn ng nc ngoi chng ph, kt hp vi DBHB, BLL xo b ch XHCN Vit Nam. + T nm 1995 n nay: CNQ xo b cm vn kinh t, bnh thng ho quan h v ngoi giao chuyn sang th on mi, trc tip dnh lu, ngm, su, him, y mnh cc hot ng thm nhp, chng ph cch mng Vit Nam. - Mc tiu ca CNQ trong s dng chin lc DBHB, BLL: Mc tiu nht qun ca CNQ v cc th lc th ch trong s dng chin lc DBHB i vi Vit Nam l xo b vai tr lnh o ca ng, xo b ch XHCN, li Vit Nam i theo con ng CNTB v l thuc vo CNQ. b) Th on - V kinh t + Dng bin php kinh t lm mi nhn, t kinh t i vo ni b, gy sc p tc ng chuyn ho chnh tr, li nn kinh t i chch hng XHCN, theo qu o TBCN. + Khch l kinh t t nhn pht trin, tng bc lm mt vai tr ch o ca thnh phn kinh t nh nc, thu hp v lm suy yu thnh phn kinh t tp th. + Li dng s gip , vin tr v kinh t t ra cc iu kin v gy sc p v chnh tr, tng bc chuyn ho Vit Nam theo con ng TBCN. - V Chnh tr + Kch ng i thc hin ch a nguyn v chnh tr, a ng i lp, t do ho mi mt i sng x hi, tng bc xo b vai tr lnh o ca ng Cng sn Vit Nam. + Tp hp nui dng cc t chc, phn t phn ng trong v ngoi nc, li dng cc vn dn ch, nhn quyn, dn tc, tn gio chia r mi quan h gia ng vi nhn dn, chia r khi i on kt dn tc. + Khai thc, tn dng nhng s h trong ng li, ch trng, chnh sch ca ng, Nh nc ta kch ng qun chng biu tnh, chng i, gy ri lon ANCT - V t tng vn ho + Tp trung chng ph v l lun, quan im, ng li, xo b ch ngha Mc Lnin, t tng H Ch Minh, truyn b t tng t sn trong cc tng lp nhn dn. + Kch ng li sng t sn, gieo rc ch ngha thc dng trong tng lp thanh nin, qua to s chuyn ho t duy i lp vi quan im t tng ca ng. + Li dung xu th m rng hp tc quc t, du nhp nhng sn phm vn ho i tru, li sng phng Ty, lm phai m bn sc vn ho v gi tr vn ho dn tc Vit Nam. - V tn gio, dn tc

54

+ Li dng nhng s h thiu st trong thc hin chnh sch dn tc v nhng kh khn vng ng bo dn tc t ngi, kch ng t tng i li khai, t quyt dn tc. + Li dng chnh sch t do tn gio ca ng, Nh nc truyn o tri php, thc hin m mu tn gio ho dn tc. + Kch ng li ko, tp hp qun chng, xy dng lc lng, lp cc ng phi, trong cc dn tc thiu s, tn gio chng i, gy ri TTATXH, tin ti bo lon lt . - V quc phng, an ninh + Kch ng i ph nhn vai tr lnh o ca ng trong lnh vc quc phng, an ninh v i vi lc lng v trang. + Ch trng v hiu ho s lnh o ca ng, thc hin m mu phi chnh tr ho v lm cho qun i, cng an mt bn cht cch mng, xa ri mc tiu chin u. - V i ngoi + Np di danh ngha ngoi giao thn thin hng Vit Nam i theo qu o CNTB, to c hi a Vit Nam ho nhp dn vi cc nc dn ch phng Ty. + Hn ch s m rng quan h hp tc ca Vit Nam vi cc nc ln trn th gii, tm cch ngn cn nhng d n u t quc t vo Vit Nam. + Coi trng vic chia r tnh on kt hu ngh gia Vit Nam vi Lo, Cmpuchia v cc nc XHCN, h thp uy tn ca Vit Nam trn trng quc t. 2. Bo lon lt ca cc th lc th ch chng ph cch mng Vit Nam - Nui dng cc t chc phn ng lu vong nc ngoi, kt hp vi cc phn t cc oan, bt mn trong nc gy ri, lm mt n nh TTATXH, bo lon lt chnh quyn. - Kch ng, d d v cng p nhn dn biu tnh lm ch da cho lc lng phn ng gy ri, uy hip khng ch c quan quyn lc a phng. III. MC TIU, NHIM V, QUAN IM V PHNG CHM PHNG CHNG CHIN LC DIN BIN HA BNH, BO LON LT CA NG V NH NC TA 1. Mc tiu Phi lm tht bi m mu th on trong chin lc DBHB ca k th i vi cch mng Vit Nam. Gi vng n nh chnh tr - x hi ca t nc, to mi trng ho bnh y mnh s nghip cng nghip ho, hin i ho t nc. Bo v vng chc c lp ch quyn, thng nht, ton vn lnh th ca T quc; bo v ANQG, TTATXH v nn vn ho; bo v s nghip i mi, li ch quc gia, dn tc. 2. Nhim v Kin quyt lm tht bi mi m mu v th on DBHB, BLL, c th: - Ch ng pht hin m mu, th on chng ph, kp thi tin cng ngay t u. - X l nhanh chng, hiu qu khi c bo lon v lun bo v tt chnh tr ni b.
55

3. Quan im ch o - u tranh chng DBHB l mt cuc u tranh giai cp, u tranh dn tc gay go, quyt lit, lu di v phc tp trn mi lnh vc. - Chng DBHB l nhim v cp bch hng u trong cc nhim v quc phng an ninh hin nay bo v vng chc T quc Vit Nam XHCN. - Pht huy sc mnh tng hp ca khi i on kt ton dn, ca c h thng chnh tr, di s lnh o ca ng Cng sn Vit Nam trong u tranh chng DBHB. 4. Phng chm tin hnh - Nng cao cnh gic cch mng, kt hp cht ch gia gi vng bn trong vi ch ng ngn chn, phng nga v ch ng tin cng lm tht bi mi m mu, th on DBHB ca cc th lc th ch. - Ch ng kin quyt, khn kho x l tnh hung v gii quyt hu qu khi c bo lon xy ra, gii quyt cc v gy ri, khng pht trin thnh bo lon. - Xy dng tim lc vng mnh ca t nc, tranh th s ng h ca nhn dn trong nc v quc t, kp thi lm tht bi mi m mu, th on chng ph ca k th i vi Vit Nam. IV. NHNG GII PHP PHNG, CHNG CHIN LC DIN BIN HA BNH, BO LON LT CA NG V NH NC TA VIT NAM HIN NAY 1. y li t quan liu, tham nhng, tiu cc trong x hi, gi vng nh hng XHCN trn cc lnh vc, chng nguy c tt hu v kinh t. T quan liu, tham nhng ang l lc cn ca s pht trin kinh t - x hi v ang c cc th lc th ch li dng khot su mu thun ni b, kch ng nhn dn lao ng ng ln biu tnh chng li ng, chnh quyn, gy mt n nh x hi. 2. Nng cao nhn thc v m mu, th on ca cc th lc th ch, nm chc mi din bin khng b ng v bt ng. Gio dc rng ri cho ton dn, mi t chc chnh tr - x hi nhn thc su sc m mu, th on ca k th trong chin lc DBHB. Nu cao tinh thn cnh gic cch mng, pht hin kp thi nhng m mu, hnh ng chng ph ca k th ch ng i ph. 3. Xy dng thc bo v t quc cho ton dn + CNQ v cc th lc th ch ang tn cng quyt lit vo cc nc XHCN v tin b, trong c Vit Nam, chng ta phi c thc bo v T quc. + Tng cng gio dc thc bo v T quc XHCN cho cc tng lp nhn dn. Ni dung gio dc phi ton din, hnh thc gio dc phi a dng, ph hp vi tng i tng. 4. Xy dng c s chnh tr - x hi vng mnh v mi mt - L bo m cho ch x hi lun n nh, pht trin. Xy dng c s chnh tr - x hi vng mnh phi lun ch trng xy dng khi i on kt dn tc vng mnh.
56

- Nng cao trnh chnh tr, t tng, phm cht, o c, li sng ca cn b, ng vin, nng cao nng lc lnh o ca t chc ng cc cp. 5. Chm lo xy dng lc lng v trang a phng vng mnh - Xy dng lc lng dn qun t v, DBV vng mnh, rng khp, hp l gia s lng v cht lng, t di s lnh o ca ng v phi coi trong cht lng l chnh. - Ch trng kt hp xy dng lc lng v trang c s vi phong tro qun chng bo v an ninh T quc. 6. Xy dng, luyn tp cc phng n, cc tnh hung chng DBHB, BLL ca ch. - Xy dng, luyn tp cc phng n, cc tnh hung chng DBHB, BLL ca k th l ch ng, khng b bt ng trc mi m mu, th on ca chng. - D kin trc cc th on, hnh thc, bin php m k th c th s dng v phng thc x l ca ta v luyn tp cc phng n d kin c th xy ra tng a phng. - X tr cc tnh hung bo lon cn pht huy sc mnh tng hp ca c h thng chnh tr, x tr nhanh gn, kin quyt, linh hot, ng i tng, khng lan rng, ko di. 7. y mnh s nghip cng nghip ho, hin i ho t nc v chm lo nng cao i sng vt cht, tinh thn cho nhn dn lao ng. - y mnh s nghip cng nghip ho, hin i ho t nc l iu kin tng nng sut lao ng v nng cao i sng nhn dn, y nhanh tc pht trin t nc. - Chm lo nng cao i sng vt cht, tinh thn cho nhn dn khng nhng l thc hin mc tiu ca CNXH m cn to nn sc mnh th trn lng dn trong s nghip xy dng v bo v T quc. Nhng gii php trn y c mi quan h cht ch vi nhau, to thnh mt chnh th thng nht nhm u tranh ngn nga m mu, th on trong chin lc DBHB, BLL ca k th s dng chng ph cch mng Vit Nam hin nay. V vy, trong qu trnh t chc thc hin, khng nn coi nh hoc tuyt i ho mt gii php no. CU HI N TP 1. DBHB l g? CNQ v cc th lc th ch s dng DBHB, BLL chng ph cc nc XHCN nh th no? 2. Phn tch m mu, th on ca chin lc DBHB i vi cch mng Vit Nam? 3. Trc m mu, th on DBHB, BLL ca CNQ v cc th lc th ch, anh (ch) ngh nhng gii php g phng, chng chin lc DBHB, BLL Vit Nam hin nay? Lin h trch nhim ca bn thn?

57

Bi 2

PHNG CHNG CH TIN CNG HO LC BNG V KH CNG NGH CAO


I. KHI NIM, C IM, TH ON NH PH V KH NNG S DNG V KH CNG NGH CAO CA CH TRONG CHIN TRANH 1. Khi nim V kh cng ngh cao l v kh c nghin cu, thit k, ch to da trn nhng thnh tu ca cuc cch mng khoa hc v cng ngh hin i, c s nhy vt v cht lng v tnh nng k-chin thut. 2. c im ca v kh cng ngh cao - Hiu sut ca v kh, phng tin tng gp nhiu ln so vi v kh phng tin thng thng; hm lng tri thc, k nng t ng ho cao; tnh cnh tranh cao, c nng cp lin tc. - V kh cng ngh cao hay cn gi l v kh thng minh, v kh tinh khn bao gm nhiu chng loi khc nhau nh v kh hy dit ln (v kh ht nhn, v kh ha hc, sinh hc, v kh la), v kh k thut mi (v kh chm tia, v kh laze, v kh chm ht, pho in t). - c im ni bt: + Kh nng t ng ha cao. + chnh xc cao. + Tm bn (phng) xa. + Uy lc st thng, ph hoi ln. 3. Th on nh ph v kh nng s dng VKCNC ca ch trong chin tranh a) Th on nh ph - Bt ng kt hp nhiu loi v kh thc hin cc n ha lc chnh xc t nhiu hng, vo nhiu mc tiu cng mt lc vi nhp cao, cng ln. - nh ph c lit tng t ln, dn dp, kt hp vi nh nh l lin tc ngy, m, c th ko di vi gi hoc nhiu gi, trong mt vi ngy hoc nhiu ngy. b) Kh nng tin cng - Mc tiu tin cng: + H thng phng khng, khng qun, trung tm thng tin lin lc, h thng pht thanh, truyn hnh quc gia. + Cc tr s c quan lnh o ng, chnh quyn trung ng, b, ngnh. + Cc trung tm chnh tr, kinh t, qun s, khu vc tp trung lc lng, phng tin chin tranh, kho tng - Hng tin cng: Tin cng t nhiu hng: trn khng, trn b, t bin vo, c th din ra cng mt lc chnh din, trong chiu su, trn phm vi c nc. c) Nhng im mnh v yu ca VKCNC
58

- im mnh: + chnh xc cao, uy lc st thng ln, tm hot ng xa. + C kh nng hot ng trong nhng vng nhiu, thi tit phc tp, ngy v m, hiu qu cao hn hng chc n hng trm ln v kh thng thng. + Mt s loi v kh thng minh, c kh nng nhn bit a hnh v c im mc tiu, t ng tm dit - im yu: + Thi gian trinh st, x l s liu lp trnh phng n nh ph phc tp, nu mc tiu thay i d mt thi c nh ph. + Da hon ton vo phng tin k thut, d b i phng nghi binh, nh la. + Mt s tn la hnh trnh bay tc chm, tm bay thp, hng bay theo quy lutd b i phng bn h bng v kh thng thng. + Tc chin VKCNC khng th ko di v qu tn km; d b i phng tp kch vo cc v tr trin khai cc loi VKCNC. + D b tc ng bi a hnh, thi tit, kh hu dn n hiu qu thc t khc vi l thuyt. Thng qua nhng nhn xt im mnh, im yu ca VKCNC, chng ta cn hiu ng , khng qu cao, tuyt i ha VKCNC dn n tm l hoang mang, thiu t tin; ngc li, cng khng nn coi thng dn n ch quan, mt cnh gic. II. MT S BIN PHP PHNG CHNG CH TIN CNG HO LC BNG V KH CNG NGH CAO 1. Bin php th ng a) Phng chng trinh st ca ch - Lm hn ch c trng ca mc tiu: + S dng cc th on chin thut, k thut, lm gim thiu c trng vt l ca mc tiu, xo b s khc bit gia mc tiu vi mi trng xung quanh. + S dng cc bin php k thut gim bt cc c trng nh sng, m thanh, in t, bc x hng ngoi ca mc tiu. - Che giu mc tiu: + Li dng a hnh, a vt che y kn o nh trong hang ng, gm cu + Li dng m ti, sng m, mn ma che du m thanh, nh sng, in t, nhit. + Kim sot cht ch vic m my hoc pht sng ca ra a v thit b thng tin lin lc. - Ngy trang mc tiu: + Lm cho mc tiu gn nh ha nhp vo mi trng xung quanh. + S dng cc kh ti ngy trang nh mn khi, li ngy trang, si bc, thay i tn ph quang hc hoc phn x in t + Kt hp ngy trang vi nghi binh, nghi trang v c ng. - T chc tt vic nghi binh nh la ch

59

+ To hin tng gi, mc tiu gi nh la, lm cho ch nhn nh sai nh, hnh ng ca ta, dn n sai lm, b ng trong tc chin. + Cc hnh thc nghi binh: Theo phm vi khng gian, c th chia thnh cc loi nghi binh : chnh din, bn sn, trung thm, trn b, trn khng, trn bin Theo mc ch, c th chia thnh cc loi: nghi binh th hin sc mnh, nghi binh t ra yu km, nghi binh th hin th trn, nghi binh tin cng hoc rt lui + Th on, bin php: nghi binh v binh lc, nghi binh v ha lc, nghi binh in t, by gi mc tiu, kt hp vi iu kin t nhin t cc mc tiu gi lm thay i cc b nn mi trng, chin trng v cc nghi binh k thut khc. b) D ch nh vo nhng mc tiu c gi tr thp Li dng c im ca VKCNC l gi thnh cao, chng ta c th s dng mc tiu gi, mc tiu gi tr thp lm phn tn lc lng v gy tiu hao ln cho ch. c) T chc, b tr lc lng phn tn, c kh nng tc chin c lp T chc b tr lc lng phn tn, c kh nng tc chin c lp l thu nh quy m cc lc lng ln, b tr theo nhu cu nhim v nhng cc n v vn c kh nng thc hin c cc nhim v phng th, tin cng, c ng chi vin...gim thiu tn tht khi ch s dng VKCNC. + B tr phn tn lc lng khng theo quy tc, kt hp xen k vi xy dng cc khu vc tc chin du kch v ch ng nh ch. + B tr lc lng phn tn nhng sn sng tp trung khi cn thit s gim bt s chi vin v gim bt c s tn tht cho lc lng d b. + B tr phn tn s tng thm kh khn cho i phng trong vic trinh st pht hin mc tiu, phn on tnh hnh v xc nh phm vi nh, lm gim hiu qu tc chin ca ch. d) Kt hp xy dng c s h tng, th vi xy dng hm ngm tng kh nng phng th + Khng nn xy dng cc thnh ph qu ng dn c, cc khu cng nghip tp trung m xy dng nhiu thnh ph v tinh v tp trung pht trin mng giao thng. + Xy dng ng cao tc phi kt hp to ra nhng on ng c th lm ng bng cho my bay ct cnh. Xy dng ng xe in ngm cc thnh ph ln s dng n np khi chin tranh xy ra. Xy dng cu phi kt hp c vic s dng bn ph, bn vt + Xy dng nh cao tng phi tnh n s lng tng cao, cc cng trnh ln ca quc gia, ca cc b, ngnh phi c tng hm lng dng, thi bnh dng xe, lm kho, thi chin lm hm n np. + Xy dng cc nh my thy in, in ht nhn phi tnh n kh nng bo v, phng chng my bay nh ph. 2. Bin php ch ng a) Gy nhiu cc trang b trinh st ca ch, lm gim hiu qu trinh st

60

Gy nhiu l mt bin php c bn trong i khng trinh st, nhm lm gim hoc suy yu hiu qu cc thit b trinh st ca ch. Mt s bin php gy nhiu c th vn dng: - Tch cc ph hoi h thng trinh st ca ch trn khng, trn mt t, trn bin, bn my bay trinh st in t, gy nhiu in t, hn ch v ph hoi trinh st k thut ca ch. - S dng tng hp nhiu th on, bin php gy nhiu, ch p li ch. K hoch gy nhiu, ch p phi c chun b chu o, nht l thi c v i tng gy nhiu. - Hn ch nng lng bc x t v hng ng ten thu trinh st ca ch, s dng cng sut pht, mt lin lc hp l, trnh to ra du hiu bt thng. - Dng ha lc hoc xung lc nh ph cc i pht, tiu dit ngun gy nhiu ca ch. b) Nm chc thi c, ch ng nh ch t xa, ph th tin cng ca ch - Trinh st nm ch cht ch, chnh xc v c quyt tm cao, s dung lc lng hp l, pht huy kh nng ca lc lng v trang a phng, lc lng c cng, pho binh chuyn trch tin cng ch ngay t khi chng trin khai lc lng chun b tin cng ta. - S dng tng hp cc loi v kh, phng tin ca lc lng phng khng ba th qun; kt hp hin i vi th s nh ch. - Hun luyn cho cc lc lng s dng thnh tho cc loi v kh c trong tay, hip ng cht ch bn my bay v tn la hnh trnh ca ch trong tm bn hiu qu. c) Li dng c im ng b ca h thng VKCNC, nh vo mt xch then cht - Tp trung nh vo nhng h thng bo m v iu hnh VKCNC, gy ra s hn lon v lm mt kh nng s dng, kh nng phi hp gia h thng VKCNC vi h thng v kh thng thng khc. - S dng c cng, pho binh chuyn trch, dn qun t v, li dng thi tit khc nghit tp kch, ph hoi h thng bo m, ph hoi trn a, lm t lit hoc gy kh khn cho ch khi tc chin. d) C ng phng trnh nhanh, nh tr kp thi, chnh xc - C ng phng trnh nhanh, nh tr kp thi chnh xc l bin php c ngha chin lc th hin tnh tch cc, ch ng trong phng chng ch tin cng ha lc bng VKCNC: + Ch ng i ph vi uy lc ca VKCNC v th on nh ph c lit, vi nhp cao, cng ln ca ch. + C ng phng trnh nhanh l mt bin php c ngha chin lc bo ton lc lng, gim thiu thit hi v ngi v ti sn, l yu t quan trng ginh thng li. + nh tr l bin php tch cc nht , ch ng nht bo v mc tiu, bo v nhn dn, bo ton lc lng chin u. - C ng phng trnh nhanh:
61

+ Phi thc hin tt cc yu cu b mt, c ng nhanh, n ng a im, thi gian v lun sn sng chin u cao. + Cng tc chun b phi chu o, c k hoch c ng, di chuyn cht ch. Xc nh nhiu ng c ng, c ng chnh, ng d b, ng nghi binh v t chc ngy trang trnh ch trinh st pht hin. + Trit tn dng u th a hnh t nhin ci to v xy dng cng trnh phng trnh theo nh chin lc chung trn ton quc, trn tng hng chin dch, chin lc v c th trn tng a bn, khu vc phng th a phng. + Kt hp cht ch gia phng trnh vi nh tr v vi cc bin php phng chng khc to nn sc mnh tng hp chin thng k th. - nh tr kp thi, chnh xc: + nh tr tin cng bng VKCNC ca ch nhm tiu dit, ph th tin cng ca ch, bo v ch quyn, bo v cc mc tiu quan trng ca t nc, bo v nhn dn. + nh tr phi c trng im, ng i tng, ng thi c; nh tr ch bng mi lc lng, mi loi v kh, trang b; thc hin nh rng khp cc cao, cc hng khc nhau c trn khng, trn mt t, mt nc. + Vn dng linh hot cc hnh thc tc chin, chin thut, phng php hot ng chin u ph hp vi tng lc lng, iu kin a hnh, thi tit v tnh hnh ch. Kt hp cht ch gia nh ch vi c ng, ngy trang, nghi binh, phng trnh bo tn lc lng. - Mi quan h gia c ng phng trnh vi nh tr ch tin cng ha lc bng VKCNC: + Phng trnh, nh tr ch tin cng bng VKCNC l vn dng tng hp cc gii php, bin php, cc hot ng mt cch c t chc ca ton ng, ton qun v ton dn trong chun b v thc hnh phng trnh, nh tr, bo m an ton cho nhn dn v cc thnh phn lc lng, gi vng sn xut, i sng, sinh hot, ANCT, TTATXH. + Phng trnh, nh tr ch tin cng ha lc bng VKCNC l hai mt ca mt vn , an xen nhau, c quan h, tc ng ln nhau mt cch bin chng, + nh tr c hiu qu l vn ct li ca phng trnh, nh tr. + Phng trnh tt l iu kin nh tr c hiu qu, nh tr c hiu qu to iu kin phng trnh an ton; trong phng trnh c nh tr, trong nh tr c phng trnh. - Vn phng th dn s vi phng chng ch tin cng ha lc bng VKCNC: + Phng th dn s l nhim v chin lc quan trng ca nn quc phng ton dn, l h thng cc bin php phng th quc gia c tin hnh trong thi bnh v thi chin. + Mc ch ca phng th dn s l bo v nhn dn, bo v nn kinh t, duy tr sn xut v i sng nhn dn, trong bo v nhn dn l ni dung quan trng nht.

62

+ Phng th dn s bo m s n nh chnh tr cho t nc khi c chin tranh xy ra, trnh c s hoang mang, dao ng, gim st ch quyt tm khng chin ca mi ngi dn, tng a phng v c nc. + Ni dung c bn ca phng th dn s l s tn nhn dn, n nh sn xut, i sng ca x hi v h thng cng trnh phng th. + K hoch phng th dn s phi c chun b chu o t thi bnh; cc cng trnh bo m sn xut, bo m sinh hot, bo m lng thc, thc phm cho nhn dn phi c thc hin thng qua k hoch kt hp pht trin kinh t - x hi vi tng cng cng c quc phng an ninh, quc phng - an ninh vi kinh t x hi tng a phng v trong c nc. CU HI N TP 1. Trong phng chng ch tin cng ha lc bng VKCNC bng bin php th ng, ti sao phi t chc b tr lc lng phn tn, c kh nng tc chin c lp? Anh (ch) hiu nh th no v t chc b tr lc lng phn tn, c kh nng tc chin c lp? 2. Ti sao phi c ng phng trnh nhanh, nh tr kp thi chnh xc trong phng chng ch tin cng ha lc bng VKCNC? Anh (ch) hiu nh th no v mi quan h gia c ng phng trnh vi nh tr tin cng ha lc bng VKCNC ca ch? 3. Anh (ch) hiu vn phng th dn s nh th no vi phng chng tin cng ha lc bng VKCNC ca ch trong chin tranh bo v T quc? Lin h trch nhim bn thn?

63

Bi 3

XY DNG LC LNG DN QUN T V, LC LNG D B NG VIN V NG VIN CNG NGHIP QUC PHNG
I. XY DNG LC LNG DN QUN T V 1. Khi nim, v tr vai tr v nhim v ca lc lng dn qun t v a) Khi nim DQTV - DQTV l lc lng v trang qun chng khng thot ly sn xut, cng tc, l mt b phn ca LLVT nhn dn ca Nh nc Cng ha X hi ch ngha Vit Nam, - t di s lnh o ca ng Cng sn Vit Nam, s qun l, iu hnh ca Chnh ph v ca y ban nhn dn cc cp, - S ch o, ch huy thng nht ca B trng B Quc phng v s ch o, ch huy trc tip ca c quan qun s a phng. Dn qun c t chc x, phng, th trn; t v c t chc c quan nh nc, n v s nghip, t chc kinh t, t chc chnh tr, t chc chnh tr x hi. b) V tr vai tr ca DQTV - L mt lc lng chin lc trong s nghip xy dng v bo v T quc. - Lc lng nng ct xy dng nn quc phng ton dn, th trn chin tranh nhn dn trong thi bnh ti a phng v phong tro ton dn nh gic trong thi chin. - L mt trong nhng cng c ch yu bo v ch quyn, ton vn lnh th ca t nc, bo v ng, chnh quyn, tnh mng, ti sn ca nh nc, nhn dn c s. c) Nhim v ca lc lng DQTV - Sn sng chin u, chin u, phc v chin u. Lm nng ct cng ton dn nh gic bo v a phng, c s. - Phi hp vi qun i, cng an v cc lc lng khc bo v c lp, ch quyn, thng nht ton vn lnh th, ANCT, TTATXH, bo v ng, ch XHCN, chnh quyn, tnh mng, v ti sn ca nhn dn, ti sn ca nh nc, ca t chc c s, tnh mng v ti sn ca c nhn, t chc ngi nc ngoi, cc mc tiu, cc cng trnh quc phng, an ninh trn a bn. - Xung kch trong bo v sn xut, phng chng, khc phc hu qu thin tai, ch ha v cc s c nghim trng khc. - Vn ng nhn dn thc hin mi ng li, ch trng ca ng, chnh sch php lut ca Nh nc; tch cc thc hin cc chng trnh pht trin kinh t - x hi a phng, gp phn xy dng c s vng mnh ton din. - Thc hin cc nhim v khc theo php lut.

64

2. Ni dung xy dng dn qun t v a) Phng chm xy dng Xy dng DQTV theo hng vng mnh, rng khp, coi trong cht lng l chnh - Vng mnh: + Cht lng phi ton din c v chnh tr, t tng, t chc, v chuyn mn nghip v. + Bin ch, trang b hp l, thng nht, c ng nhanh, sn sng chin u cao. - Rng khp: + u c t chc ng, chnh quyn v c dn u phi t chc DQTV. + Trng hp cc doanh nghip khng iu kin t chc DQTV, nu c yu cu th cng nhn c tham gia DQTV a phng ni c tr. - Coi trng cht lng l chnh: + Cht lng l yu t c bn, l iu kin cn thit xy dng DQTV vng mnh. + Coi trng cht lng l phi c l lch r rng, c phm cht o c tt, sc khe ph hp, chp hnh ng ng li ca ng, php lut ca Nh nc, cc quy nh a phng. b) T chc, bin ch, trang b ca lc lng DQTV - V t chc: DQTV c t chc thnh 2 lc lng: lc lng nng ct (lc lng chin u) v lc lng rng ri (lc lng phc v chin u). + Lc lng DQTV nng ct: Bao gm DQTV b binh, DQTV binh chng v DQTV bin, c t chc thnh lc lng c ng v lc lng ti ch. Ngoi ra cn c lc lng dn qun thng trc. Nhim v ca lc lng c ng l chin u ti a phng v sn sng c ng chin u a phng khc. Nhim v ca lc lng chin u ti ch l sn sng chin u v chin u , khi cn c th tng cng cho lc lng c ng. + Lc lng DQTV rng ri: Gm cn b, chin s DQTV hon thnh ngha v DQTV v cng dn khc c tuyn chn theo quy nh. C nhim v phc v chin u, vn chuyn tip t, khc phc hu qu chin u, bo v v s tn nhn dn. + V quy m t chc: T chc t cp t, tiu i, trung i, i i, tiu on. - V bin ch: Bin ch DQTV c thng nht trong ton quc do B Quc phng quy nh. - C cu v chc nng ca cn b qun s c s, phn i: + Ban ch huy qun s: T chc x, phng, th trn, cc doanh nghip a phng v cc ngnh ca nh nc gm 3 ngi: ch huy trng, chnh tr vin v ph ch huy trng. Chu trch nhim lm tham mu gip cp y, chnh quyn cp mnh t chc trin khai cng tc hot ng DQTV.
65

Ban ch huy qun s do ch tch y ban nhn dn cp huyn (qun) b nhim theo ngh ca y ban nhn dn cp x (phng, th trn) sau khi thng nht vi huyn (qun ) i trng. + Ban ch huy tiu on, i i: Gm 3 ngi: Ch huy trng, chnh tr vin, ph ch huy trng, do qun khu quyt nh. + Cp trung i, tiu i v tng ng: c mt cp trng v mt cp ph. trung i trng, tiu i trng, khu i trng dn qun t v do huyn (qun) i trng b nhim theo ngh ca x (phng, th) i trng. - V v kh, trang b ca DQTV: V kh, trang b cho DQTV t cc ngun do B Quc phng cp, cc a phng t ch to hoc thu c ca ch. c) Gio dc chnh tr, hun luyn qun s i vi DQTV Nhm lm cho DQTV nng cao nhn thc v chnh tr, lp trng t tng, o c cch mng trong sng, lun trung thnh vi ng, T quc; c trnh qun s v k lut nghim. Ni dung gio dc, thc hin gio dc, hun luyn hng nm theo chng trnh quy nh ca B Quc phng. Hun luyn ton din cho cc i tng st vi nhim v ca a phng, c s. 3. Mt s bin php xy dng DQTV trong giai on hin nay - Thng xuyn gio dc, qun trit su rng cc quan im, ch trng chnh sch ca ng, Nh nc v cng tc DQTV. - Pht huy sc mnh tng hp trn a bn xy dng lc lng DQTV - Xy dng DQTV gn vi xy dng c s vng mnh ton din. - Thc hin ng cc ch , chnh sch ca ng v Nh nc i vi lc lng DQTV. II. XY DNG LC LNG D B NG VIN 1.Khi nim, v tr vai tr a) Khi nim Lc lng DBV gm qun nhn d b v phng tin k thut xp trong k hoch b sung cho lc lng thng trc ca qun i, nhm duy tr tim lc qun s, l yu t gp phn quyt nh s thng li trong chin tranh bo v T quc. + Qun nhn d b gm s quan d b, qun nhn chuyn nghip d b, h s quan v binh s d b. + Phng tin k thut gm cc phng tin nm trong danh mc quy nh ca Chnh ph nh cc phng tin: vn ti, xp d, thng tin lin lc, y t... b) V tr vai tr cng tc xy dng lc lng DBV + Xy dng lc lng DBV gi v tr rt quan trng trong chin lc bo v T quc XHCN, nh hng n s lng, cht lng, sc mnh chin u ca qun i.

66

+ L mt trong nhng nhim v c bn gp phn xy dng tim lc, th trn quc phng ton dn v th trn chin tranh nhn dn. + Bo m ngun nhn lc m rng qun i khi t nc sang trng thi chin tranh. + Phi hp cht ch vi DQTV, cng an... tng sc mnh chin u trn cc a bn trong khu vc phng th, bo m s vng chc ca th trn quc phng a phng, c s. + Th hin qun trit quan im v s kt hp cht ch hai nhim v xy dng v bo v T quc; gia pht trin kinh t - x hi vi tng cng cng c quc phng an ninh. + Xy dng lc lng DBV tt s lm nng ct cho xy dng, pht trin kinh t - x hi v trong thc hin chin lc quc phng an ninh, chin lc bo v T quc. 2. Nhng quan im, nguyn tc xy dng lc lng DBV a) Xy dng lc lng DBV bo m s lng , cht lng cao, xy dng ton din nhng c trng tm, trng im - Xy dng lc lng DBV l mt vn h trng lin quan n vn mnh quc gia, phi c xy dng hng hu ngay t thi bnh. Bo m v s lng v cht lng. - S lng th hin quy m, s lng n v, tng qun s, tng s phng tin k thut c t chc xy dng v chun b, sn sng b sung cho qun i theo k hoch. - Cht lng cao c th hin trn tt c cc mt: chnh tr, t tng, t chc, lnh o, ch huy, trnh k thut, chin thut, chuyn mn nghip v, trang b v kh nng bo m hu cn k thut; trong chnh tr, t tng lm c s. - Trong qu trnh xy dng lc lng DBV phi lun tp trung thc hin tt cc khu qun l, gio dc, to ngun. b) Xy dng lc lng DBV phi pht huy sc mnh tng hp ca c h thng chnh tr - Xy dng lc lng DBV phi pht huy sc mnh tng hp ca c h thng chnh tr l mt quan im c bn, mang tnh nguyn tc. - Xy dng lc lng DBV l nhim v chnh tr thng xuyn ca ton ng, ton qun v ton dn, l cuc vn ng chnh tr su sc trong qun chng v bo v T quc. - Sc mnh tng hp l s lnh o ca ng; s qun l, iu hnh ca chnh ph, chnh quyn cc cp theo php lut; s hip ng thc hin gia cc n v qun i, c quan qun s vi cc c quan chnh quyn, cc t chc chnh tr, kinh t, x hi. - Pht huy sc mnh tng hp ca c h thng chnh tr l yu t c bn nht lun bo m cho lc lng DBV c s lng , cht lng cao, p ng c yu cu nhim v. c) Xy dng lc lng DBV t di s lnh o ca ng cc cp a phng, b, ngnh
67

- Xy dng lc lng DBV c v tr, tm quan trng trong chin lc bo v T quc, phi t di s lnh o trc tip, tuyt i v mi mt ca ng. - L nguyn tc c bn bo m cho lc lng DBV lun c mc tiu, phng hng, ni dung xy dng ng n, bo m cho sc mnh chin u ca qun i. - S lnh o ca ng trong xy dng lc lng DBV c th hin trn tt c cc khu, cc bc trong qu trnh thc hin. 3. Ni dung xy dng lc lng DBV a) To ngun, ng k, qun l lc lng DBV - To ngun: + i s quan: la chn t s quan phc vin, xut ng; cn b chuyn mn k thut ngoi qun i; o to t h s quan, nam sinh vin tt nghip i hc. + i vi h s quan, chin s, sau khi hon thnh ngha v qun s, c iu kin v phm cht, nng lc, sc khe a vo to ngun. - ng k qun l ngun: Vic ng k, qun l lc lng DBV phi c k hoch thng xuyn, cht ch v chnh xc, ng k c con ngi v phng tin k thut. + i vi qun nhn d b: c tin hnh ng k, qun l ti ni c tr, do Ban ch huy qun s x (phng), Ban ch huy qun s huyn (qun v tng ng) thc hin. + i vi phng tin k thut, phi ng k, qun l chnh xc thng xuyn c s lng, cht lng, tnh trng k thut ca tng phng tin. - T chc bin ch n v DBV: + T chc sp xp qun nhn d b, phng tin k thut thnh tng n v DBV theo k hoch qun l, hun luyn v sn sng chin u. + Cc loi hnh bin ch hin nay: n v bin ch ; n v bin ch thiu; n v bin ch khung thng trc, n v khng c khung thng trc; n v chuyn mn thi chin. + Nguyn tc sp xp: Sp xp theo chuyn nghip qun s, chuyn mn k thut ph hp vi chc danh bin ch, nu thiu th sp xp ngi c trnh tng ng; qun nhn d b hng mt trc, nu thiu xp tip hng hai. b) Gio dc chnh tr, hun luyn, din tp, kim tra n v DBV - Gio dc chnh tr: Gio dc chnh tr nhm lm cho cn b, chin s nng cao nhn thc v chnh tr, c lp trng t tng vng vng, trung thnh vi ng, vi T quc, nhn dn. Ni dung gio dc: ng li, quan im ca ng, php lut ca Nh nc, truyn thng nh gic gi nc ca dn tc. Gio dc chnh tr cho tt c cc i tng. - Cng tc hun luyn: Hun luyn theo phng chm cht lng, thit thc, hiu qu, tp trung c trng tm, trng im. Ni dung hun luyn, din tp theo chng trnh quy nh ca B Quc phng v k hoch ca n v, a phng. c) Bo m hu cn, k thut, ti chnh cho xy dng lc lng DBV

68

Vt cht k thut, kinh ph l yu t rt quan trng bo m v kh trang b, hu cn k thut v ti chnh. Yu cu phi bo m ng mc, kp thi trin khai thc hin. Vic bo m vt cht, kinh ph, hng nm Chnh ph giao ch tiu nhim v c th cho cc b, ngnh, a phng thc hin. 4. Mt s bin php xy dng lc lng DBV - Thng xuyn gio dc su rng trong ton ng, ton qun, ton dn v v tr v nhng quan im ca ng, Nh nc i vi lc lng DBV. - Thc hin c ch ng lnh o, chnh quyn iu hnh, c quan qun s v cc c quan chc nng lm tham mu v t chc thc hin. - Thng xuyn cng c, kin ton, bi dng c quan v i ng cn b lm cng tc xy dng lc l DBV. - Thc hin y , nghim tc cc ch , chnh sch ca ng v Nh nc i vi lc lng DBV. III. NG VIN CNG NGHIP QUC PHNG 1. Khi nim, nguyn tc, yu cu ng vin cng nghip quc phng a) Khi nim ng vin cng nghip quc phng l huy ng mt phn hoc ton b nng lc sn xut, sa cha trang b cho qun i ca doanh nghip cng nghip ngoi lc lng quc phng, nhm huy ng mi ngun lc ca t nc hoc mt s a phng... phc v cho quc phng, ginh th ch ng, pht huy tim lc mi mt ca quc gia, duy tr, n nh sn xut v i sng ca nhn dn, gi vng ch quyn v ton vn lnh th trong mi tnh hung, bo v vng chc T quc Vit Nam XHCN. b) Nguyn tc ng vin - ng vin cng nghip quc phng c tin hnh trn c s nng lc sn xut, sa cha c ca cc doanh nghip cng nghip, Nh nc ch u t thm trang thit b chuyn dng hon chnh dy chuyn phc v cho quc phng. - Vic la chn, giao nhim v ng vin cho cc doanh nghip phi bo m tnh ng b theo nhu cu ca qun i v ph hp vi nng lc ca doanh nghip. - Nh nc bo m quyn, li ch hp php ca doanh nghip, ngi lao ng trong chun b v thc hnh ng vin. c) Yu cu - Chun b v thc hnh ng vin phi bo m b mt, an ton, tit kim, hiu qu, ng k hoch, nhanh chng sn sng i ph vi cc tnh hung chin tranh. y l yu cu c bn, c tnh quyt nh hon thnh nhim v ng vin. K hoch phi c chun b chu o, tuyt mt; trin khai thc hin phi tun th cht ch theo quy nh ca php lut, bo m tit kim, hiu qu. - Chun b v thc hnh ng vin cng nghip quc phng phi bo m cho yu cu thc hin cc nhim v chnh tr, kinh t, x hi ca cc a phng trong thi chin.

69

y l yu cu quan trng, v a phng c v tr quyt nh sc mnh tng hp trong khu vc phng th, c vai tr quan trng trong th trn quc phng ton dn. 2. Mt s ni dung ng vin cng nghip quc phng a) Chun b ng vin - Kho st, la chn doanh nghip cng nghip c kh nng sn xut, sa cha trang b. - Xy dng k hoch ng vin cng nghip quc phng. - Giao ch tiu ng vin. - Hon chnh dy chuyn sn xut, sa cha. - Qun l, duy tr dy chuyn sn xut, sa cha. - Bi dng chuyn mn, tay ngh cho ngi lao ng, din tp ng vin - D tr vt cht. b) Thc hnh ng vin cng nghip quc phng - Quyt nh v thng bo quyt nh ng vin (do Chnh ph quyt nh) - T chc di chuyn a im i vi cc doanh nghip phi di chuyn. - T chc bo m vt t, ti chnh. - T chc thc hin nhim v sn xut, sa cha trang thit b. - Giao, nhn sn phm ng vin. 3. Mt s bin php chnh thc hin ng vin cng nghip quc phng - Nh nc, Chnh ph ch o cht ch cc b, ngnh, a phng, tng cng ty thc hin nghim php lnh DBV v ng vin cng nghip quc phng; phi hp, hip ng cht ch trin khai thc hin nhim v ng vin nghim tc. - Cc cp qun trit su sc cho cn b, cng nhn vin v php lnh, ngh nh, cc vn bn hng dn v ng vin cng nghip quc phng ca nh nc, Chnh ph. - Cc doanh nghip cng nghip c la chn v giao ch tiu ng vin ch ng lp k hoch ng vin v lun lun sn sng thc hin nhim v theo k hoch, ch tiu c giao. CU HI N TP 1. Phng chm xy dng DQTV theo hng vng mnh, rng khp, coi trng cht lng l chnh, anh (ch) hiu vn ny nh th no? Ti sao phi coi trng cht lng l chnh? 2. Ti sao chng ta phi xy dng lc lng DBV? L sinh vin anh (ch) c suy ngh g v trch nhim ca mnh gp phn xy dng lc lng DBV. 3. Nguyn tc ng vin cng nghip quc phng ca ng v Nh nc ta hin nay nh th nao? Hi nhp kinh t quc t ca nc ta hin nay v trong tng lai c tc ng nh th no n t chc v thc hnh ng vin cng nghip quc phng?

70

Bi 4

XY DNG V BO V CH QUYN LNH TH, BIN GII QUC GIA


I. XY DNG V BO V CH QUYN LNH TH QUC GIA 1. Ch quyn lnh th quc gia a) Quc gia L thc th php l bao gm ba yu t cu thnh: lnh th, dn c v quyn lc cng cng; l ch th cn bn nht ca lut quc t. Theo lut php quc t hin i, tt c cc quc gia u bnh ng v ch quyn. Quc gia c khi c dng ch mt nc hay t nc. b) Lnh th quc gia L phm vi khng gian c gii hn bi bin gii quc gia, thuc ch quyn hon ton y ca mt quc gia. Lnh th quc gia Vit Nam bao gm: vng t quc gia, vng bin quc gia (ni thy v lnh hi), vng tri quc gia v lnh th quc gia c bit. - Vng t quc gia: + L phn mt t (k c cc o v qun o) v lng t ca t lin (lc a), ca o, qun o thuc ch quyn ca mt quc gia; + L b phn quan trng nht cu thnh nn lnh th quc gia, lm c s xc nh vng tri, vng bin quc gia. Vit Nam l mt quc gia nm trn bn o ng Dng, ven bin Thi Bnh Dng, c vng t quc gia va l t lin, va l o, va l qun o. - Vng bin quc gia: gm ni thy v lnh hi; l b phn cu thnh quc gia v thuc ch quyn hon ton ca quc gia . + Ni thy l vng bin nm pha trong ng c s tnh chiu rng lnh hi. Vng nc thuc ni thy c ch php l nh lnh th trn t lin. Ni thy ca Vit Nam bao gm cc vng nc pha trong ng c s v vng nc cng bin. + Lnh hi l vng bin c chiu rng 12 hi l tnh t ng c s, lnh hi c ch php l nh lnh th t lin; nhng tu, thuyn ca cc quc gia khc c hng quyn qua li khng gy hi v thng i theo tuyn phn lung giao thng bin ca quc gia . Lnh hi ca Vit nam bao gm lnh hi ca t lin, lnh hi ca o, lnh hi ca qun o; c thm lc a l vng t v lng t y bin ko di t nhin t lnh th t lin ra n b ngoi ca ra lc a, gii hn 200 hi l tnh t ng c s. - Vng tri quc gia: L khong khng gian pha trn lnh th quc gia; l b phn cu thnh quc gia v thuc ch quyn hon ton ca quc gia . Vng tri trn vng lnh th quc gia c bit theo quy nh chung ca cng c quc t.
71

- Lnh th quc gia c bit: l loi lnh th c th ca mt quc gia tn ti hp php trong lnh th mt quc gia khc hoc trn vng bin, vng tri quc t. c) Ch quyn quc gia L quyn lm ch mt cch c lp, ton vn v y v mi mt lp php, hnh php v t php ca mt quc gia trong phm vi lnh th ca quc gia . Quc gia th hin ch quyn ca mnh trn mi phng din kinh t, chnh tr, qun s, ngoi giao. Tt c cc quc gia khng tnh n quy m lnh th, dn s, ch x hi u c ch quyn quc gia; u bnh ng v ch quyn, khng mt quc gia no c can thip, khng ch, xm phm ch quyn quc gia khc. Tn trng ch quyn quc gia l mt nguyn tc c bn ca lut php quc t. d) Ch quyn lnh th quc gia L mt b phn ca ch quyn quc gia khng nh quyn lm ch ca quc gia trn vng lnh th ca mnh. Mi nc c ton quyn nh ot mi vic trn lnh th ca mnh, khng c xm phm lnh th, can thip vo cng vic ni b ca cc quc gia khc. Ch quyn lnh th quc gia l tuyt i, bt kh xm phm; tn trng ch quyn lnh th quc gia l nguyn tc c bn trong quan h v lut php quc t. 2. Ni dung xy dng v bo v ch quyn lnh th quc gia - Xy dng v bo v ch quyn lnh th quc gia l thc hin tng th cc gii php, bin php trn cc lnh vc chnh tr, kinh t, vn ha, x hi, i ngoi v quc phng, an ninh, nhm thit lp v bo m quyn lm ch mt cch c lp, ton vn v y v mi mt lp php, hnh php,v t php ca quc gia trong phm vi lnh th. - Bo v ch quyn lnh th quc gia l s dng tng hp cc lc lng v bin php chng li s xm phm, ph hoi di mi hnh thc gi gn ton vn ch quyn nh nc i vi lnh th quc gia. - Xy dng v bo v ch quyn lnh th quc gia Vit Nam l tt yu, l nhim v quan trng ca s nghip xy dng v bo v T quc Vit Nam XHCN; ni dung gm: + Xy dng, pht trin mi mt chnh tr, kinh t, vn ha, x hi, i ngoi v quc phng, an ninh ca t nc. + Xc lp v bo v quyn lp php, hnh php v t php ca Vit Nam trn mi mt chnh tr, kinh t, vn ha, x hi, quc phng, an ninh v i ngoi trong phm vi lnh th ca mnh. + Bo v s ton vn lnh th ca t nc, bao gm vng t, vng tri, ni thy, lnh hi v lnh th c bit ca Vit Nam; u tranh lm tht bi mi m mu ph hoi, vi phm ch quyn, xm phm lnh th ca Vit Nam. + Bo v s thng nht lnh th ca t nc, thng nht v quyn lp php, hnh php v t php trn phm vi lnh th Vit Nam. u tranh lm tht bi mi hnh ng, mi m mu, th on ca cc th lc th ch nhm chia ct lnh th, ph hoi quyn lc ti cao ca nh nc Vit Nam.
72

Ni dung xy dng v bo v ch quyn lnh th quc gia gn b cht ch v t trong tng th chin lc bo v T quc; thc hin tt nhim v xy dng v bo v ch quyn lnh th quc gia l trc tip gp phn xy dng v bo v T quc Vit nam XHCN. II. XY DNG V BO V BIN GII QUC GIA 1. Bin gii quc gia Bin gii quc gia ca nc Cng ha XHCN Vit Nam l ng v mt phng ng, theo ng xc nh gii hn lnh th t lin, cc o, cc qun o, trong c qun o Hong Sa v qun o Trng Sa, vng bin, lng t, vng tri ca nc Cng ha XHCN Vit Nam. Bin gii quc gia Vit Nam bao gm bin gii quc gia trn t lin, bin gii quc gia trn bin, bin gii quc gia trn khng, bin gii quc gia trong lng t. a) Bin gii quc gia trn t lin: L phn nh lnh th trn b mt t lin ca vng t quc gia; c xc lp trn c s tha thun gia cc quc gia c lnh th tip gip vi nhau v c th hin bng cc iu c hoch nh bin gii gia cc quc gia lin quan. Khi xc nh thng da vo cc cc yu t: - a hnh t nhin: ni, sng, sui, h nc, thung lng... - Thin vn: theo kinh tuyn, v tuyn - Hnh hc: ng ni lin cc im quy c b) Bin gii quc gia trn bin: L ranh gii pha ngoi ca lnh hi phn nh lnh th trn bin gia cc quc gia c b bin lin k hay i din nhau. Bin gii quc gia trn bin ca quc gia qun o l ng bin gii quc gia phn nh lnh th quc gia vi bin c. i vi cc o ca mt quc gia nm ngoi phm vi lnh hi ca quc gia, bin gii quc gia trn bin l ng ranh gii pha ngoi ca lnh hi bao quanh o. Bin gii quc gia trn bin ca Vit nam c hoch nh v nh du bng cc ta trn hi l ranh gii pha ngoi lnh hi ca t lin, lnh hi ca o, lnh hi ca qun o ca Vit Nam c xc nh theo Cng c ca lin hp quc v lut bin nm 1982 v cc iu c quc t gia Cng ha XHCN Vit Nam v cc quc gia hu quan. c) Bin gii quc gia trn khng: L bin gii phn nh vng tri gia cc quc gia lin k hoc cc vng tri quc t, c xc nh bi mt phng thng ng t bin gii quc gia trn t lin v bin gii quc gia trn bin ln trn vng tri. d) Bin gii quc gia trong lng t: L phn nh lnh th quc gia trong lng t pha di vng t quc gia, ni thy v lnh hi, c xc nh bi mt phng ng t bin gii quc gia trn t lin v bin gii quc gia trn bin xung lng t.
73

e) Khu vc bin gii: L vng lnh th tip gip bin gii quc gia c quy ch, quy nh c bit do chnh ph ban hnh nhm bo v an ton bin gii. Khu vc bin gii Vit Nam trn t lin gm x, phng, th trn c mt phn a gii hnh chnh trng hp vi bin gii quc gia trn t lin. Khu vc bin gii quc gia Vit Nam trn bin c tnh t bin gii quc gia trn bin vo ht a gii hnh chnh x, phng, th trn gip bin, o v qun o. Khu vc bin gii quc gia Vit Nam trn khng gm phn khng gian dc theo bin gii quc gia c chiu rng 10 km tnh t bin gii quc gia tr vo. 2. Ni dung xy dng v bo v bin gii quc gia Xy dng v bo v bin gii quc gia l thc hin tng th cc bin php bo v ch quyn lnh th, bo v ti nguyn, mi sinh, mi trng, li ch quc gia; gi gn ANCT, TTATXH trn khu vc bin gii. Xy dng v bo v bin gii quc gia l mt ni dung ca xy dng v bo v ch quyn lnh th quc gia. Xy dng, qun l, bo v bin gii quc gia, khu vc bin gii l s nghip ca ton dn do Nh nc thng nht qun l. Ni dung gm: - u tin u t xy dng khu vc bin gii vng mnh ton din v chnh tr, kinh t - x hi, quc phng, an ninh; c chnh sch u tin to iu kin thun li cho nhn dn khu vc bin gii nh c n nh, pht trin v sinh sng lu di khu vc bin gii; iu chnh dn c theo yu cu pht trin kinh t - x hi v cng c quc phng an ninh khu vc bin gii. - Tng cng, m rng quan h i ngoi cc cp trn khu vc bin gii; pht trin kinh t i ngoi, tng cng hp tc nhiu mt nhm xy dng bin gii ha bnh, hu ngh, n nh lu di vi cc nc lng ging. - Bo v ton vn lnh th ca T quc. S dng tng hp cc lc lng v bin php ca nh nc chng li s xm phm, ph hoi di mi hnh thc gi gn ton vn ch quyn lnh th v bin gii quc gia. - Bo v ti nguyn, mi sinh, mi trng. S dng tng hp cc bin php u tranh ngn chn mi hnh ng xm phm ti nguyn, c bit l xm phm ti nguyn trong lng t, trn bin, trn khng, thm lc a ca Vit Nam. Ngn chn, u tranh vi mi hnh ng ph hoi, hy hoi, gy nhim mi sinh, mi trng khu vc bin gii, bo m cho ngi Vit Nam, nhn dn khu vc bin gii c mi trng sinh sng bn vng, n nh v pht trin lu di. - Bo v li ch quc gia trn khu vc bin gii. Thc thi quyn lc ti cao ca Nh nc Cng ha XHCN Vit Nam trn khu vc bin gii; chng li mi hnh ng xm phm v li ch kinh t , vn ha, x hi ca t nc trn khu vc bin gii. Bo m mi li ch ca ngi Vit Nam phi c thc hin khu vc bin gii theo lut php Vit Nam, ph hp vi lut php quc t v cc hip nh m Vit nam k kt vi cc nc hu quan. - Gi gn ANCT, TTATXH khu vc bin gii. p tan mi m mu v hnh ng gy mt n nh chnh tr v TTATXH khu vc bin gii. u tranh chng mi t tng v hnh ng chia r on kt dn tc, ph hoi s n nh, pht trin khu vc bin gii.
74

- Phi hp vi cc nc, u tranh ngn chn mi hnh ng ph hoi tnh on kt, hu ngh gia nhn dn Vit Nam vi nhn dn cc nc lng ging. Trn p mi hnh ng khng b, ti phm xuyn quc gia. III. QUAN IM CA NG V NH NC TA V XY DNG V BO V CH QUYN LNH TH, BIN GII QUC GIA 1. Quan im a) Quan im th nht: Xy dng, bo v ch quyn lnh th, bin gii quc gia l mt ni dung quan trng ca s nghip xy dng v bo v T quc Vit nam XHCN. T quc Vit Nam c hnh thnh v pht trin trong sut chiu di lch s my ngn nm dng nc v gi nc ca ton dn tc; c bit l qu trnh u tranh cch mng ca dn tc ta di s lnh o ca ng Cng sn Vit Nam. Lnh th v bin gii quc gia l mt b phn hp thnh quan trng, khng th tch ri ca T quc Vit Nam XHCN; l yu t c bn bo m cho s n nh, bn chc ca t nc Vit Nam; l s khng nh ch quyn ca nh nc Vit Nam. Xy dng, bo v ch quyn lnh th, bin gii quc gia c ngha c bit quan trng i vi s ton vn lnh th, ch quyn quc gia, gp phn gi vng n nh chnh tr, pht trin kinh t - x hi, tng cng quc phng v an ninh ca t nc. b) Quan im th hai: Ch quyn lnh th, bin gii quc gia l thing ling, bt kh xm phm ca dn tc Vit Nam. - Dn tc Vit nam tri qua my nghn nm, hnh thnh v pht trin n ngy nay; dn tc Vit Nam phi c tip tc tn ti v pht trin bnh ng vi cc quc gia, dn tc khc trong cng ng quc t. - Ch quyn lnh th, bin gii quc gia Vit Nam l kt qu u tranh dng nc v gi nc ca ton dn tc; tri qua nhiu cuc chin chng li ch h ca cc th lc phong kin, thc dn, quc ginh thng li. c) Quan im th ba: Xy dng bin gii ha bnh, hu ngh, n nh; gii quyt cc vn tranh chp thng qua m phn ha bnh, tn trng c lp, ch quyn, ton vn lnh th v li ch chnh ng ca nhau. - Xy dng bin gii ha bnh, hu ngh, n nh l vn c bit quan trng, l quan im nht qun ca ng v Nh nc ta, ph hp vi li ch v lut php Vit Nam, ph hp vi cng c v lut php quc t, cng nh li ch ca cc quc gia c lin quan. - Trong gii quyt cc vn tranh chp lnh th, bin gii, ng v nh nc ta lun nht qun thc hin quan im gii quyt bng thng lng ha bnh, tn trng c lp, ch quyn, ton vn lnh th v li ch chnh ng ca nhau. - V vn tranh chp ch quyn Bin ng, quan im nht qun ca Vit Nam l: khng nh ch quyn i vi vng bin o ca Vit nam trn Bin ng,

75

trong c hai qun o Hong Sa v Trng Sa, Vit Nam sn sng m phn ha bnh gii quyt. d) Quan im th t: Xy dng v bo v ch quyn lnh th, bin gii quc gia l s nghip ca ton dn, di s lnh o ca ng, s qun l thng nht ca Nh nc, lc lng v trang l nng ct. - Xy dng v bo v ch quyn lnh th, bin gii quc gia l mt ni dung quan trng trong s nghip xy dng v bo v T quc XHCN. Do mi cng dn Vit Nam u c ngha v, trch nhim, bo v ch quyn lnh th, bin gii quc gia di s lnh o ca ng, Nh nc thng nht qun l, iu hnh. - Qun i nhn dn Vit Nam l lc lng nng ct vi nhim v bo v ch quyn lnh th, bin gii quc gia. B i Bin phng l lc lng nng ct, chuyn trch, phi hp vi cc lc lng khc bo v bin gii quc gia. 2. Trch nhim cng dn trong xy dng v bo v ch quyn lnh th, bin gii quc gia. - Mi cng dn Vit Nam u c ngha v, trch nhim xy dng v bo v ch quyn lnh th, bin gii quc gia. - Chp hnh nghim chnh Hin php, php lut ca Nh nc Cng ha XHCN Vit Nam, trc ht thc hin nghim v y Lut Quc phng, Lut Ngha v qun s, Lut Bin gii quc gia. - Tuyt i trung thnh vi T quc, lm trn ngha v qun s, quc phng, sn sng nhn v hon thnh mi nhim v c giao. CU HI N TP 1. Anh (ch) hiu nh th no v ch quyn lnh th quc gia v ni dung xy dng, bo v ch quyn lnh th quc gia? 2. Anh (ch) hiu nh th no v bin gii quc gia v ni dung xy dng, bo v bin gii quc gia? 3. Nhn thc ca anh (ch) v quan im ca ng v Nh nc ta v xy dng v bo v ch quyn lnh th, bin gii quc gia? Thi ca anh (ch) v hai qun o Hong Sa v Trng Sa Bin ng.

76

Bi 5

MT S NI DUNG C BN V DN TC, TN GIO V U TRANH PHNG CHNG CH LI DNG VN DN TC V TN GIO CHNG PH CCH MNG VIT NAM
I. MT S VN C BN V DN TC 1. Mt s vn chung v dn tc a) Khi nim Dn tc l cng ng ngi n nh, hnh thnh trong lch s, to lp mt quc gia, trn c s cng ng bn vng v: lnh th quc gia, kinh t, ngn ng, truyn thng, vn ha, c im tm l, thc v dn tc v tn gi ca dn tc. - Hiu theo ngha ca mt quc gia: cc thnh vin cng dn tc s dng mt ngn ng chung giao tip; chung c im vn ha vt cht, vn ha tinh thn. - Hiu theo ngha cng ng quc gia dn tc: l mt cng ng chnh tr - x hi, c ch o bi mt nh nc, thit lp trn mt lnh th chung. b) Tnh hnh quan h dn tc trn th gii - Xu th ton cu ha lm cho cc dn tc c s hiu bit ln nhau v s ph thuc ln nhau tng ln. Cc dn tc cao thc c lp, t ch, chng can thip, p t. - Quan h giai cp, dn tc din bin phc tp, nng bng, kh lng. Mu thun, xung t dn tc, sc tc, xu hng ly khai, chia r dn tc ang din ra khp trn th gii. - Vn quan h dn tc, sc tc gy nn nhng hu qu nng n v mi mt cho cc quc gia, e da ha bnh, an ninh khu vc v th gii. c) Quan im ch ngha Mc L nin, t tng H Ch Minh v dn tc v gii quyt vn dn tc. - Quan im ch ngha Mc L nin: + Vn dn tc l nhng ni dung ny sinh trong quan h gia cc dn tc din ra trn mi lnh vc i sng x hi tc ng xu n mi dn tc v quan h gia cc dn tc cn phi gii quyt. + Vn dn tc gn vi vn giai cp, cn tn ti lu di, l vn chin lc ca cch mng XHCN. + Gii quyt vn dn tc l: cc dn tc hon ton bnh ng; cc dn tc c quyn t quyt; lin hip giai cp cng nhn gia cc dn tc. - T tng H Ch Minh: + Trung thnh vi ch ngha Mc L nin, bm st c im dn tc v thc tin cch mng Vit Nam, xy dng, cng c khi i on kt dn tc Vit Nam v xy dng mi quan h tt p gia dn tc Vit nam vi cc quc gia dn tc trn th gii. + Khc phc tn d t tng phn bit, k th dn tc, t tng dn tc ln, dn tc hp hi.

77

2. c im cc dn tc Vit Nam v quan im chnh sch dn tc ca ng, Nh nc ta hin nay a) Khi qut c im cc dn tc nc ta hin nay - Cc dn tc Vit Nam c truyn thng on kt gn b xy dng quc gia dn tc thng nht. - Cc dn tc thiu s Vit Nam c tr phn tn v xen k trn a bn rng ln, ch yu l min ni, bin gii, hi o. - Cc dn tc Vit Nam c quy m dn s v trnh pht trin khng u. - Mi dn tc Vit Nam u c sc thi vn ha ring, gp phn lm nn s a dng, phong ph, thng nht ca vn ha Vit Nam. b) Quan im chnh sch dn tc ca ng, Nh nc ta hin nay - Thc hin chnh sch bnh ng, on kt, tng tr gia cc dn tc, to mi iu kin cc dn tc pht trin i ln con ng vn minh, tin b, gn b mt thit vi s pht trin chung ca cng ng cc dn tc Vit Nam. - Khc phc s cch bit v trnh pht trin kinh t - x hi gia cc dn tc; nng cao i sng ng bo cc dn tc thiu s, gi gn v pht huy bn sc vn ha cc dn tc. - Vn dn tc v on kt dn tc c v tr chin lc lu di trong s nghip cch mng Vit Nam. - Thc hin tt chin lc pht trin kinh t - x hi min ni, vng su, vng xa, vng bin gii, vng cn c cch mng. - Quy hoch, phn b, sp xp li dn c, gn pht trin kinh t - x hi vi bo m quc phng, an ninh, nng cao cht lng h thng chnh tr c s vng dn tc thiu s. II. MT S VN C BN V TN GIO 1. Mt s vn chung v tn gio a) Khi nim tn gio Tn gio l mt hnh thi thc x hi, phn nh hin thc khch quan, theo quan nim hoang ng, o tng ph hp vi tm l, hnh vi ca con ngi. b) Ngun gc ca tn gio - Ngun gc kinh t - x hi: + Trong x hi nguyn thy con ngi cm thy yu ui, l thuc v bt lc trc t nhin, h phi ngh n nhng lc lng siu t nhin c sc mnh, quyn lc tn th. + Khi x hi c giai cp i khng, nn p bc, bc lt, bt cng ca giai cp thng tr i vi nhn dn lao ng, con ngi tin vo mt cuc i tt p hn th gii khc. + Ngy nay, con ngi vn cha hon ton lm ch t nhin v x hi, con ngi vn tin vo nhng lc lng c sc mnh th gii khc tn th nn tn gio vn tn ti. - Ngun gc nhn thc ca tn gio: + Bt ngun t s nhn thc hn hp, m h v t nhin, x hi nn con ngi gn cho n nhng sc mnh siu nhin, to ra cc biu tng tn gio.
78

+ Con ngi c th ny sinh nhng yu t suy din, tng tng xa l vi hin thc. - Ngun gc tm l ca tn gio: + Tnh cm, cm xc, tm trng lo u, s hi, bun chn, tuyt vng dn con ngi n s khut phc, khng lm ch bn thn. + Lng bit n, s tn knh i vi nhng ngi c cng khai ph t nhin v chng li cc th lc p bc trong tnh cm, tm l con ngi. c) Tnh cht ca tn gio: + Tnh lch s: Tn gio ra i v tn ti phn nh v ph thuc vo s vn ng, pht trin ca tn ti x hi; s mt i khi con ngi lm ch t nhin, x hi v t duy. + Tnh qun chng: Tn gio phn nh s kht vng ca qun chng v mt x hi t do, bnh ng, bc i; tr thnh nhu cu tinh thn, c tin, li sng ca mt b phn dn c. + Tnh chnh tr: Khi x hi phn chia giai cp, giai cp thng tr li dng tn gio m hoc v lm cng c h tr cho vai tr thng tr ca mnh. Chin tranh, xung t tn gio thc cht l xut pht t li ch ca nhng lc lng x hi khc nhau. 2. Tnh hnh tn gio trn th gii v quan im ch ngha Mc L nin gii quyt vn tn gio trong cch mng XHCN a) Tnh hnh tn gio trn th gii - Tn gio chim phn ln dn s th gii, n nm 2001, ch tnh nhng tn gio ln ton th gii c 4,2 t tn , chim 76% dn s. - Hot ng ca cc tn gio kh si ng, din ra theo nhiu xu hng; tng cng cc hot ng giao lu, tch cc tham gia hot ng x hi m rng nh hng. - Xu hng a thn gio pht trin song song vi nht thn gio, nhiu hin tng tn gio l ra i. - CNQ v cc th lc phn ng tip tc li dng tn gio chng ph, can thip vo cc quc gia c lp. b) Quan im ch ngha Mc L nin v gii quyt vn tn gio trong cch mng XHCN - Gii quyt vn tn gio phi gn lin vi qu trnh ci to x hi c, xy dng x hi mi, x hi XHCN. + Ci to x hi c, xy dng x hi mi l xa b bt cng, ngho i, dt nt; gii phng qun chng khi nh hng tiu cc ca tn gio. + S dng tng hp cc gii php, trn mi lnh vc, tuyt i khng c dng mnh lnh hnh chnh, cng ch tuyn chin, xa b tn gio. - Tn trng v bo v quyn t do tn ngng v khng tn ngng ca cng dn, kin quyt bi tr m tn d oan. + Tn gio cn tn ti lu di nn phi tn trng quyn t do tn ngng ca cng dn. + Tn gio hp php hot ng theo php lut v c php lut bo h. + To iu kin cho qun chng tin b, bi tr m tn d oan. - Qun trit quan im lch s c th khi gii quyt vn tn gio.

79

Tn gio c tnh lch s nn gii quyt vn tn gio phi c quan im lch s. Hot ng tn gio ng php lut c tn trng v bo v; hot ng tn gio tri php lut s b x l theo php lut. - Phn bit r mi quan h gia hai mt chnh tr v t tng trong gii quyt vn tn gio. + Phn bit r hai mt chnh tr v t tng ca tn gio xy dng khi i on kt dn tc; vch trn v x l nhng phn t li dng tn gio chng ph cch mng. + Hot ng tn gio tn ti hai mu thun: mu thun i khng, l mt chnh tr ca tn gio v mu thun khng i khng, l mt t tng ca tn gio. 3. Tnh hnh tn gio Vit Nam v chnh sch tn gio ca ng, Nh nc ta hin nay a) Khi qut tnh hnh tn gio Vit Nam hin nay - Vit Nam hin nay c 6 tn gio ln; Pht gio, Cng gio, Tin Lnh, Hi gio, Cao i, Ha Ho vi s tn khong 20 triu. - Cc tn gio y mnh hot ng m rng nh hng i sng tinh thn x hi, thu ht tn , tng cng quan h vi cc tn gio th gii. - Tnh hnh tn gio cn c nhng din bin phc tp, tim n nhng nhn t gy mt n nh, cn c nhng hot ng xen ln vi m tn d oan, t gio hot ng. - CNQ v cc th lc th ch v ang li dng tn gio chng ph cch mng. b) Quan im, chnh sch tn gio ca ng v Nh nc ta hin nay - V quan im: + Tn gio l mt b phn ca khi i on kt dn tc, cn tn ti lu di, tn gio c nhng sinh hot vn ha, o c tch cc ph hp vi x hi mi. + Cng tc tn gio va gii quyt hp l nhu cu tn ngng ca qun chng, va kp thi u tranh chng ch li dng tn gio chng ph cch mng. + Ni dung ct li ca cng tc tn gio l cng tc vn ng qun chng sng tt i, p o, gp phn xy dng v bo v T quc Vit Nam XHCN. + Cng tc tn gio l trch nhim ca ton b h thng chnh tr do ng lnh o. - V chnh sch: + Tn trng v bo m quyn t do tn ngng theo hoc khng theo tn gio ca cng dn, quyn sinh hot tn gio bnh thng trong i sng x hi theo php lut. + on kt ng bo theo cc tn gio khc nhau v vi ng bo khng theo tn gio; pht huy nhng gi tr vn ha, o c tt p ca cc tn gio. + Bo h theo php lut v to iu kin cho cc tn gio hot ng ng php lut; nng cao i sng vt cht, vn ha ca ng bo cc tn gio. III. U TRANH PHNG CHNG CH LI DNG VN DN TC V TN GIO CHNG PH CCH MNG VIT NAM 1. m mu li dng vn dn tc, tn gio chng ph cch mng Vit Nam ca cc th lc th ch - Cc th lc th ch ly chng ph v tn gio, dn tc lm ngi n trong thc hin chin lc DBHB, BLL Vit Nam.
80

- Mc tiu l trc tip ph hoi khi i on kt dn tc; kch ng cc dn tc thiu s, cc tn , chc sc cc tn gio chng li chnh sch dn tc, tn gio ca ng, Nh nc; hu thun cc phn t phn ng trong cc dn tc, tn gio chng i ng, Nh Nc. 2. Th on li dng vn dn tc, tn gio chng ph cch mng Vit Nam ca cc th lc th ch - Tm mi cch xuyn tc ch ngha mc L nin, t tng H Ch Minh, quan im, chnh sch ca ng, Nh nc ta m trc tip l chnh sch dn tc, tn gio. - Li dng nhng vn dn tc, tn gio kch ng t tng dn tc hp hi, dn tc cc oan, ly khai; kch ng chia r on kt dn tc, tn gio. - Tp trung ph hoi cc c s kinh t - x hi; mua chuc, li ko, p buc ng bo cc dn tc, tn gio chng i chnh quyn, vt bin tri php, gy mt n nh chnh tr - x hi, bo lon to cc im nng vu khng ta n p cc dn tc, tn gio. - Xy dng nui dng cc t chc phn ng ngi Vit Nam nc ngoi, truyn o tri php tn gio ha cc vng dn tc. 3. Gii php u tranh phng chng s li dng vn dn tc, tn gio chng ph cch mng Vit Nam ca cc th lc th ch - Ra sc tuyn truyn, qun trit quan im, chnh sch dn tc, tn gio ca ng, Nh nc; v m mu, th on li dng vn dn tc tn gio ca cc th lc th ch chng ph cch mng Vit Nam. - Tng cng xy dng, cng c khi i on kt dn tc, gi vng n nh chnh tr - x hi. - Chm lo nng cao i sng vt cht tinh thn ca ng bo cc dn tc, tn gio. - Pht huy vai tr ca c h thng chnh tr; ca nhng ngi c uy tn trong cc dn tc, tn gio tham gia vo phong tro chng s li dng vn dn tc, tn gio chng ph cch mng Vit Nam ca cc th lc th ch. - Ch ng u tranh trn mt trn t tng lm tht bi mi m mu th on li dng vn dn tc, tn gio chng ph cch mng Vit Nam ca cc th lc th ch; kp thi gii quyt tt cc im nng. Cc gii php l mt th thng nht, c mi quan h tc ng nh hng ln nhau. Khng c tch ri, tuyt i ha hoc coi nh mt gii php no. CU HI N TP 1. Anh (ch) trnh by nhn thc ca mnh v quan im ch ngha Mc L nin trong gii quyt vn dn tc v gii quyt vn tn gio? 2. Phn tch m mu, th on li dng vn dn tc, tn gio chng ph cch mng Vit Nam ca cc th lc th ch? 3. u tranh phng chng s li dng vn dn tc, tn gio chng ph cch mng Vit Nam, chng ta cn thc hin cc gii php c bn no? Theo anh (ch), gii php no l quan trng nht?

81

Bi 6

NHNG VN C BN V BO V AN NINH QUC GIA V GI GN TRT T, AN TON X HI


I. CC KHI NIM V NI DUNG C BN V BO V AN NINH QUC GIA, GI GN TRT T, AN TON X HI 1. Cc khi nim a) An ninh quc gia: L s n nh, pht trin bn vng ca ch XHCN v Nh nc Cng ha XHCN Vit Nam, s bt kh xm phm c lp, ch quyn, thng nht, ton vn lnh th ca T quc. b) Bo v an ninh quc gia: L phng nga, pht hin, ngn chn, u tranh lm tht bi cc hot ng xm hi ANQG c) Trt t, an ton x hi: L trng thi x hi bnh yn, trong mi ngi c sng yn n trn c s cc quy phm php lut, cc quy tc v chun mc o c, php l xc nh. 2. Ni dung bo v ANQG, gi gn TTATXH a) Ni dung bo v ANQG - Bo v an ninh chnh tr ni b: l cc hot ng bo v ch chnh tr v Nh nc Cng ha XHCN Vit Nam, bo v ng Cng sn Vit Nam, gi gn s trong sch, vng mnh v mi mt ca t chc ng, Nh nc; bo v cc c quan i din v ngi Vit Nam ang cng tc, hc tp v lao ng nc ngoi; chng li mi m mu, hnh ng chng ph ng v h thng chnh tr. - Bo v an ninh kinh t: l bo v s n nh, pht trin vng mnh ca nn kinh t th trng theo nh hng XHCN; chng li mi m mu, th on ph hoi ca k th. - Bo v an ninh vn ha, t tng: l bo v s ng n, vai tr ch o ca ch ngha Mc L nin, t tng H Ch Minh trong i sng tinh thn ca x hi; bo v nhng gi tr o c truyn thng v bn sc vn ha dn tc; chng li s cng kch ca k th i vi ch ngha Mc L nin, t tng H Ch Minh; chng li s ph hoi truyn thng v bn sc vn ha dn tc Vit Nam. - Bo v an ninh dn tc: l bo v quyn bnh ng gia cc dn tc, bo m cho cc thnh vin trong i gia nh dn tc Vit Nam cng pht trin theo ng Hin php v php lut ca Nh nc, chng li s li dng dn tc chng ph cch mng ca k th. - Bo v an ninh tn gio: l bo m chnh sch t do tn ngng ca ng v Nh nc i vi nhn dn, chng li s li dng tn gio chng ph cch mng ca k th.

82

- Bo v an ninh bin gii: l bo v nn an ninh trt t ca T quc khu vc bin gii quc gia, chng cc hnh vi xm phm ch quyn bin gii t pha nc ngoi. - Bo v an ninh thng tin: l bo m s an ton, nhanh chng, chnh xc v b mt ca thng tin trong qu trnh xc lp, chuyn ti, thu nhn, x l v lu gi thng tin; chng li s xm nhp, nh cp v ph hoi thng tin ca cc th lc th ch. b) Ni dung gi gn TTATXH - u tranh phng chng ti phm: l vic tin hnh cc bin php loi tr nguyn nhn, iu kin ca ti phm; pht hin ngn chn kp thi cc hnh vi phm ti, hn ch n mc thp nht hu qu, tc hi do ti phm gy ra cho x hi. - Gi gn trt t ni cng cng: l gi gn trt t, yn tnh chung, gi gn v sinh chung, duy tr np sng vn minh nhng ni cng cng, bo m s tn trng ln nhau trong lao ng, sinh hot, ngh ngi ca mi ngi. - m bo trt t an ton giao thng: l trng thi x hi c trt t c hnh thnh v iu chnh bi cc quy phm php lut trong lnh vc giao thng, vn ti, bo m cho hot ng giao thng thng sut, c trt t, an ton. - Phng nga tai nn lao ng, chng thin tai, phng nga dch bnh. - Bi tr cc t nn x hi: l ngn nga, xa b nhng hnh vi sai lch chun mc x hi c tnh ph bin, nh hng xu v o c v gy hu qu nghim trng trong i sng x hi. - Bo v mi trng: l tp hp nhng bin php gi cho mi trng trong sch, s dung hoc phc hi mt cch hp l sinh gii v mi sinh, m bo cn bng sinh thi. II. TNH HNH AN NINH QUC GIA V TRT T AN TON X HI 1. Mt s nt v tnh hnh an ninh quc gia - CNQ v th lc phn ng tip tc nui dng cc t chc phn ng trong nc v lu vong nc ngoi hot ng chng ph cch mng Vit Nam vi nhiu m mu, th on thm c trong hot ng DBHB, BLL. - S dng cc i pht thanh, mng internet, bo ch truyn hnh nc ngoi ph hoi vn ha t tng, ni dung ch yu l xuyn tc, ni xu, kch ng gy mt on kt, chng li ng v Nh nc. - Tnh hnh l b mt, mt thng tin b mt v kinh t xy ra nhiu c quan, x nghip, v gy ra nhiu thit hi. - Tnh hnh an ninh bin gii cn nhiu phc tp, xm nhp bin gii din ra vi nhiu hnh thc; bn phn ng mc ni, li ko, chia r dn tc, dng h nhm ph hoi khi i on kt dn tc vng bin gii. - Xut hin nhiu im nng v an ninh trt t, ch yu l xut pht t nhng bc xc, bt bnh ca nhn dn trc nhng vic lm sai tri ca cn b c s trong vic gii quyt n b t ai. 2. Tnh hnh v trt t an ton x hi
83

- Tnh hnh ti phm xm phm trt t x hi, ti phm kinh t, ti phm ma ty trong nhng nm qua c nhng din bin rt phc tp. + Cc bng nhm ti phm cu kt vi nhau thnh nhng t chc ti phm nguy him. Ti phm hnh s hot ng ngy cng to bo, manh ng, s dng v kh nng. + Ti phm kinh t c quy m, tnh cht ngy cng nghim trng + Ti phm ma ty xy ra rt nghim trng hot ng ngy cng tinh vi, xo quyt, ngoan c, chng tr quyt lit vi lc lng u tranh. - Tnh hnh v t nn x hi, tai nn, nhim mi trng xy ra phc tp, thm ch rt nghim trng. + Cc loi t nn x hi cha gim, c loi tng nh: mi dm, c bc, nghin ht. + Tai nn giao thng, tai nn lao ng xy ra rt nghim trng c chiu hng gia tng. + nhim mi trng rt cao, ng bo ng. Tnh trng cht ph rng, x cht thi, nc thi cha x l ra mi trng, nhim ngun nc, v sinh an ton thc phm. III. D BO TNH HNH AN NINH QUC GIA, TRT T AN TON X HI TRONG THI GIAN TI 1. Tnh hnh quc t trong thi gian ti s din bin phc tp hn - Sau cuc chin Irc, cc th lc hiu chin tip tc thc hin chin lc nh n ph u v li dng cuc chin chng khng b can thip e da ha bnh ca cc dn tc. - Quan h gia cc nc ln an xen c hai mt u tranh v tha hip. - Phong tro chng chin tranh, bo v ha bnh, c lp dn tc tip tc pht trin. - Xu th ton cu ha s tip tc pht trin, m ra nhiu c hi nhng cng t ra nhiu thch thc mi. - Kinh t th gii tip tc khng n nh, tranh chp trn bin v du kh s gay gt hn. 2. Tnh hnh khu vc ng Nam vn cn tim n nhiu nhn t mt n nh. - Ch ngha khng b vn hot ng mt s nc; mu thun v sc tc, tn gio lm bng n nhng cuc xung t mt s khu vc. - S gn kt trong ASEAN v v tr ca hip hi trn trng quc t s gp nhiu thch thc, nhng ASEAN tip tc l nhn t quan trng i vi ha bnh, hp tc v pht trin khu vc. 3. Nhng thun li v kh khn trong cng tc bo v ANQG, gi gn TTATXH Vit Nam trong nhng nm ti a) Thun li - Tim lc v v th quc t ca Vit Nam c tng cng. - Nhn dn Vit Nam c truyn thng yu nc, on kt dn tc, tin tng ch . - Lc lng v trang tuyt i trung thnh vi ng, vi T quc v nhn dn. b) Kh khn - Cc nguy c m ng ta nhn nh ang din bin an xen phc tp.
84

- Nhng yu km trong xy dng ng, xy dng h thng chnh tr, cc vn kinh t - x hi bc xc khc phc cn chm. - Hot ng DBHB, BLL ca cc th lc th ch s gia tng. - Cc hnh ng xm hi c lp ch quyn, ton vn lnh th nc ta vn s tip din. IV. I TC V I TNG U TRANH TRONG CNG TC BO V AN NINH QUC GIA, GI GN TRT T AN TON X HI 1. Hiu bit v i tc, i tng - i tc: Nhng ai ch trng tn trng c lp, ch quyn, thit lp v m rng quan h hu ngh v hp tc bnh ng, cng c li vi Vit Nam u l i tc. - i tng: Bt k th lc no c m mu v hnh ng chng ph mc tiu ca Vit Nam trong s nghip xy dng v bo v T quc u l i tng u tranh. 2. i tng xm phm an ninh quc gia - Gin ip: l ngi Vit Nam hay ngc ngoi hot ng c nhn hay c t chc, chu s ch huy ca nc ngoi tin hnh hot ng iu tra thu thp tnh bo, gy c s b mt v ph hoi nhm chng li nc Cng ha XHCN Vit Nam. - Phn ng: l nhng c nhn hay t chc c m mu v hot ng phn cch mng, chng li ch XHCN, nhng khng chu s ch huy ca nc ngoi. 3. i tng xm phm v trt t, an ton x hi L nhng ngi c hnh vi phm ti gy thit hi n ti sn XHCN v ti sn ca cng dn, n tnh mng sc khe v danh d phm gi ca con ngi, n TTATXH nhng khng c mc ch chng li Nh nc Cng ha XHCN Vit Nam. V. MT S QUAN IM CA NG, NH NC TRONG CNG TC BO V AN NINH QUC GIA, TRT T, AN TON X HI 1. Pht huy sc mnh tng hp ca c h thng chnh tr t di s lnh o ca ng, s qun l ca Nh nc, nhn dn lm ch, cng an l lc lng nng ct trong s nghip bo v ANQG v gi gn TTATXH a) ng lnh o trc tip, tuyt i v mi mt l nhn t quyt nh thng li ca cuc u tranh bo v ANQG v TTATXH. - S lnh o ca ng l nhn t quyt nh mi thng li ca cch mng Vit Nam; ch c ng lnh o mi huy ng c sc mnh tng hp ca ton b h thng chnh tr, v ca ton x hi. - ng lnh o th hin: ra ng li chnh sch v phng php u tranh ng n; ng thi lnh o b my Nh nc v cc on th qun chng thc hin thng li ng li chnh sch . b) Tng cng hiu lc qun l ca Nh nc trn lnh vc bo v ANQG, TTATXH. - Nh nc l cng c nhn dn thc hin quyn lm ch ca mnh trn mi lnh vc; Nh nc c mnh th quyn lm ch ca nhn dn mi c bo m vng chc. - Ni dung tng cng hiu lc qun l ca Nh nc: Pht huy tc dng ca php ch XHCN; xy dng cc c quan chuyn trch; pht huy vai tr ca hi ng
85

nhn dn v y ban nhn dn cc cp trong vic iu hnh thc hin a phng; phi kt hp chc nng qun l ca nh nc vi cc t chc, on th to sc mnh thc hin. c) Pht huy quyn lm ch ca nhn dn trn lnh vc bo v ANQG v gi gn TTATXH - Bo v ANQG, gi gn TTATXH l s nghip ca nhn dn, l ngha v v cng l li ch thit thc ca nhn dn. - Nhn dn c iu kin v kh nng thc hin quyn lm ch v bo v ANQG v gi gn TTATXH. - Ni dung pht huy quyn lm ch ca nhn dn th hin: + Qun trit v chp hnh ng ng li, chnh sch ca ng, php lut Nh nc, cc ni quy, quy nh v bo v an ninh trt t. + Pht hin, ngn nga v u tranh vi cc loi ti phm v mi hnh vi vi phm php lut, nhng hin tng tiu cc trong i sng x hi. + T gic tham gia cc t chc qun chng bo v ANQG, gi gn TTATXH d) Cng an l lc lng nng ct + Lc lng cng an l ch da trc tip v thng xuyn cho cc ngnh, cc cp v qun chng trong cng tc bo v ANQG, gi gn TTATXH + Tham mu cho ng, Nh nc v cng tc bo v ANQG, gi gn TTATXH; tp trung gii quyt nhng khu c bn nht v t chc hng dn cc lc lng khc thc hin nhim v. + Kt hp tnh tch cc cch mng ca qun chng vi cng tc nghip v ca cc c quan chuyn mn. 2. Kt hp cht ch nhim v xy dng vi nhim v bo v T quc. Kt hp cht ch gia an ninh v quc phng l mt yu cu khch quan ca s nghip xy dng v bo v T quc. Mt trong nhng ni dung quan trng ca vic kt hp l kt hp cht ch gia xy dng trt t an ninh nhn dn vi th trn quc phng ton dn. 3. Bo v ANQG phi kt hp cht ch vi gi gn TTATXH ANQG v TTATXH l hai thnh phn cu thnh trt t x hi. Bo v ANQG l iu kin c bn, thun li gi gn TTATXH v ngc li gi gn TTATXH to iu kin cho ANQG cng c cng c vng chc. VI. VAI TR TRCH NHIM CA SINH VIN TRONG CNG TC BO V AN NINH QUC GIA V GI GN TRT T AN TON X HI 1. Quy nh ca php lut v quyn v ngha v ca cng dn trong bo v ANQG, TTATXH - Cc iu: 11, 44, 79 ca Hin php nc Cng ha XHCN Vit Nam nm 1992 - Php lut ca nc Cng ha XHCN Vit Nam: + iu 11 v 16 ca Lut Thanh nin nm 2001 + Cc iu: 4, 8, 9 v 17 ca Lut An ninh quc gia nm 2004 + B lut hnh s
86

+ iu 25 ca B lut T tng hnh s nm 2003: trch nhim ca cc t chc v cng dn trong u tranh phng nga v chng ti phm. 2. vai tr, trch nhim ca sinh vin trong cng tc bo v ANQG v gi gn TTATXH - Nhn thc ng n cuc u tranh bo v ANQG, gi gn TTATXH l mt b phn ca cuc u tranh giai cp gay go, quyt lit, phc tp v lu di. - Nm vng v chp hnh nghim chnh cc quy nh ca php lut v bo v ANQG gi gn TTATXH; tuyn truyn, vn ng mi ngi cng t gic chp hnh. - Nu cao cnh gic, tch cc trong u tranh vi nhng hot ng chng i ca ca cc th lc th ch, cc hnh vi vi phm php lut ca bn ti phm. - Tch cc, t gic tham gia cc hot ng c th ca nh trng, a phng bo v ANQG, gi gn TTATXH. - Tch cc hc tp nng cao kin thc v rn luyn ton din tr thnh ngi cng dn vng vng, lun lm trn ngha v v trch nhim trong s nghip xy dng v bo v T quc Vit Nam XHCN. - Hc tp tt mn hc gio dc quc phng, an ninh nng cao nhn thc v nhim v cch mng Vit Nam, thc sn sng bo v T quc v bo v ANQG, gi gn TTATXH. CU HI N TP 1.Anh (ch) hy phn tch quan im Pht huy sc mnh tng hp ca c h thng chnh tr t di s lnh o ca ng, s qun l ca nh nc, nhn dn lm ch, cng an l lc lng nng ct trong s nghip bo v ANQG v gi gn TTATXH? Rt ra ngha thc tin i vi bn thn? 2. Ti sao xy dng v pht trin kinh t, vn ha, x hi phi i i vi bo v ANQG, gi gn TTATXH? Lin h trch nhim bn thn? 3. bo m gi gn TTATXH, chng ta phi thc hin tt nhng ni dung g? Lin h thc tin v cng tc gi gn TTXH nc ta hin nay?

87

Bi 7

XY DNG PHONG TRO TON DN BO V AN NINH T QUC


I. NHN THC CHUNG V PHONG TRO TON DN BO V AN NINH T QUC 1. Quan im v qun chng nhn dn v vai tr ca qun chng nhn dn trong bo v an ninh T quc a) Mt s quan im v qun chng nhn dn - Qun chng nhn dn l lc lng ng o, l nn tng cho mt nc, l gc r ca mt dn tc, l ng lc chnh thc y s pht trin ca x hi. - Ch ngha Mc L nin khng nh qun chng nhn dn lm nn lch s, s nghip cch mng l s nghip ca qun chng. - T tng H Ch Minh ch r: cch mng l ca dn, do dn v v dn; trong bu tri khng c g qu bng nhn dn; d trm ln khng dn cng chu, kh vn ln dn liu cng xong; nhn dn gip ta nhiu th thnh cng nhiu, gip ta t th thnh cng t, gip ta hon ton th thng li hon ton. b) Vai tr ca qun chng nhn dn trong bo v ANTQ - C kh nng pht hin, qun l, gio dc, ci to cc loi ti phm thu hp dn i tng phm ti. - Ngi dn c thc t gic, c tinh thn lm ch xy dng cuc sng mi th k th v bn ti phm khng th li dng ph hoi. - Lc lng cng an c hn, khng th da vo chuyn mn m phi cn n tai mt ca nhn dn. 2. Nhn thc v phong tro ton dn bo v an ninh T quc a) Khi nim: L mt hnh thc hot ng t gic, c t chc ca ng o nhn dn lao ng tham gia phng nga, pht hin, u tranh chng cc loi ti phm nhm bo v an ninh chnh tr, gi gn TTATXH, bo v ti sn Nh nc v tnh mng, ti sn ca nhn dn. b) V tr, tc dng ca phong tro ton dn bo v an ninh T quc - Lun gi v tr chin lc quan trng khng th thiu c trong s nghip cch mng; l mt trong nhng bin php c bn ca lc lng cng an nhn dn trong bo v ANQG, gi gn TTATXH. - L mt b phn gn b khng kht, cht ch vi cc phong tro, hnh ng cch mng khc ca ng, Nh nc a phng, n v. - L hnh thc c bn tp hp qun chng pht huy quyn lm ch ca nhn dn tham gia bo v an ninh T quc. c) Mc ch ca phong tro ton dn bo v an ninh T quc Huy ng sc mnh ca nhn dn phng nga, pht hin, ngn chn, u tranh vi cc loi ti phm, bo v an ninh chnh tr, gi gn TTATXH.
88

d) c im ca phong tro ton dn bo v an ninh T quc. - i tng tham gia phong tro a dng, lin quan n mi ngi, mi tng lp ca x hi. - Ni dung, hnh thc, phng php xy dng phong tro cc a bn, lnh vc khc nhau c s khc nhau. - Xy dng phong tro ton dn bo v an ninh T quc gn lin vi cc cuc vn ng khc ca ng v Nh nc, gn lin vi vic thc hin cc chnh sch a phng. II. NI DUNG, PHNG PHP XY DNG PHONG TRO TON DN BO V AN NINH T QUC 1. Ni dung c bn ca cng tc xy dng phong tro - Gio dc, nng cao cnh gic cch mng, pht huy truyn thng yu nc ca nhn dn tham gia phng nga u tranh chng mi m mu hot ng ca cc th lc th ch trong v ngoi nc. + Chng chin tranh tm l ph hoi t tng ca cc th lc th ch + bo v an ninh kinh t, an ninh x hi, bo v b mt quc gia + Chng ch li dng dn tc, tn gio, dn ch, nhn quyn ph hoi + Gi vng khi on kt ton dn, n nh chnh tr, x hi, xy dng c s vng mnh - Vn ng ton dn tch cc tham gia chng trnh quc gia phng chng ti phm + vn ng nhn dn tham gia pht hin, t gic, u tranh chng cc loi ti phm + Vn ng nhn dn tham gia qun l, gio dc, cm ha nhng ngi phm ti + Vn ng nhn dn chp hnh php lut v tham gia gi gn TTATXH + Hng dn v vn ng nhn dn bi tr t nn x hi + Xy dng c quan, n v, khu dn c v tng gia nh an ton, on kt, xy dng np sng vn ha, gi vng o c, thun phong m tc, truyn thng tt p ca dn tc. - Xy dng v m rng lin kt phi hp cht ch vi cc ngnh, cc on th qun chng, cc t chc chnh tr x hi trong cc phong tro ca a phng. + Xy dng v thc hin c hiu qu cc ngh quyt lin tch, thng t lin ngnh, cc quy ch phi hp hot ng gia cng an vi cc t chc on th. + xut lng ghp ni dung, yu cu ca phong tro ton dn bo v an ninh t quc ph hp vi nhim v pht trin kinh t, x hi a phng. - Tham gia xy dng t chc ng, chnh quyn, on th qun chng ti c s vng mnh + Thng qua phong tro rn luyn, th thch xy dng i ng cn b, vin chc + Thng qua phong tro ng gp kin cho ng, Nh nc nng cao cht lng v xy dng i ng cn b, ng vin v t chc ng ngy cng vng mnh. 2. Phng php xy dng phong tro ton dn bo v an ninh T quc a) Nm tnh hnh v xy dng k hoch - Nm tnh hnh - Xy dng k hoch pht ng phong tro b) Tuyn truyn, gio dc qun chng nhn dn
89

+ Tuyn truyn, gio dc lm cho nhn dn nng cao nhn thc v chnh tr, tinh thn cnh gic cch mng, vai tr trch nhim, quyn li t gic tham gia tch cc. + Hng dn nhn dn thc hin nhim v bo v an ninh, trt t c) Phi hp cht ch cc lc lng, cc ngnh, cc c quan Nh nc, cc t chc x hi a phng t chc vn ng ton dn bo v an ninh, trt t. + Phi hp cht ch vi cc lc lng trn a bn nh: cc c quan, t chc, doanh nghip xy dng cc hnh thc t chc qun chng t qun. + Phi hp vi cc lc lng tuyn truyn, vn ng, gio dc, hng dn gic ng qun chng nhn dn. + Phi hp vi cc c quan, n v, t chc on th trong vic ch o, hng dn thc hin. d) Xy dng cc t chc, lc lng qun chng nng ct lm ht nhn xy dng phong tro ton dn bo v an ninh T quc - Cc t chc qun chng nng ct gm: + T chc c chc nng t vn: Hi ng an ninh trt t c s + T chc c chc nng qun l iu hnh: Ban an ninh trt t; ban bo v dn ph. + T chc c chc nng thc hnh: T an ninh nhn dn, T an ninh cng nhn, i dn phng, i thanh nin xung kch an ninh, i thiu nin sao . - Ni dung, yu cu xy dng cc t chc qun chng nng ct: + La chn nhng ngi c tiu chun, uy tn vi nhn dn, c iu kin m nhim cc mt cng tc, + Bi dng, hng dn v chc nng, nhim v, quyn hn, l li v mi quan h lm vic. + C k hoch bi dng kin thc php lut, nghip v, hng dn cng tc vn ng qun chng a bn dn c. + Su st nm vng hot ng ca i ng cn b c s, kp thi ng vin, to iu kin cn b yn tm cng tc. - Phng php xy dng cc t chc qun chng nng ct: + Xc nh hnh thc t chc qun chng cn xy dng cho ph hp vi a bn. + Xc nh chc nng, nhim v, quyn hn ca t chc qun chng c xy dng. + xut cp y, chnh quyn ra quyt nh thnh lp t chc qun chng. e) Xy dng in hnh v nhn in hnh tin tin - Xy dng nhng c nhn, n v, c s t c thnh tch xut sc, ni tri, c c th chung ph bin cho cc c nhn, t chc, c s khc hc tp, noi theo. - Nhn in hnh tin tin l t chc hc tp, pht trin nhng nhn t tch cc ca phong tro thnh ph bin rng khp. Cch lm nh sau: + La chn in hnh tin tin + T chc rt kinh nghim, nh gi kt qu, rt ra nhng bi hc ph bin.

90

+ Ph bin kinh nghim in hnh tin tin: m hi ngh, trn phng tin thng tin tuyn truyn. f) Lng ghp ni dung ca phong tro ton dn bo v an ninh T quc vi cc phong tro khc ca nh trng, a phng - C k hoach, ch ng kt hp vi nh trng, on thanh nin a ni dung cn thit ph hp vi tng phong tro, tng thi im, xy dng cc tiu ch nh gi kt qu thc hin. - Ni dung ca phong tro ton dn bo v an ninh T quc c kt hp vi cc phong tro khc nh: + Lng ghp trong phong tro n n p ngha; chm sc ngi c cng vi nc; ni dung l bo v ti sn, bo v tnh mng v sc khe ca cng dn. + Kt hp a ni dung gio dc nhng ngi cn phi gio dc ti a phng l mt ni dung ca phong tro xy dng lng vn ha, khu ph vn ha. + Lng ghp phong tro chp hnh lut giao thng trong phong tro sinh vin thanh lch. + Lng ghp cc ni dung ca phong tro ton dn bo v an ninh vo cc phong tro khc ca on thanh nin v cc phong tro sinh vin nh: Phng nga ti phm v t nn x hi trong thanh, thiu nin; phong tro phng chng ma ty trong hc ng; phong tro ngy h xanh, phong tro m bo v sinh mi trng III. TRCH NHIM CA SINH VIN TRONG VIC THAM GIA XY DNG PHONG TRO BO V AN NINH T QUC 1. Nhn thc ng n, y v trch nhim cng dn i vi cng cuc bo v an ninh - trt t ca T quc. y l mt nhim v quan trng gi gn cuc sng bnh yn cho nhn dn v lm c s nn tng cho s pht trin t nc - Nhn thc c s nghip bo v an ninh T quc l trch nhim ca mi cng dn trong lc lng cng an lm nng ct; l cuc u tranh gay go, phc tp, lu di v cn phi huy ng sc mnh ca ton x hi trong qu trnh xy dng XHCN. - Chm ch hc tp v rn luyn; gng mu chp hnh php lut ca Nh nc v nhng quy nh ca nh trng, a phng. Pht hin v u tranh vi nhng hin tng, hnh vi tiu cc nh hng n an ninh trt t nh trng v a phng. 2. T gic chp hnh cc quy nh v bo m an ninh trt t ca nh trng v ca a phng ni c tr - Tch cc tham gia vo cc hot ng ca nh trng, on thanh nin hoc ca a phng t chc. - Khng xem, c, lu truyn cc vn ha phm c hi; khng nghe, khng bnh lun cc lun im tuyn truyn xuyn tc ni xu ng, Nh nc v ch XHCN ca cc th lc th ch. - Khng t thnh lp v tham gia cc t chc chnh tr, cc t chc khc tri php lut.

91

- Pht hin v ngh vi nh trng, c quan chnh quyn cc hnh vi t nn x hi, cc hot ng xm hi n an ninh, TTATXH. - Gng mu chp hnh php lut Nh nc v cc quy nh v lnh vc an ninh trt t v cc quy nh khc. 3. Tch cc tham gia vo cc phong tro bo v an ninh trt t ca a phng - S ng gp chung ca tt c mi thnh vin trong cng ng s to nn sc mnh ca phong tro ton dn tng cm dn c, tng phng, x, khu vc... hot ng ny phi tr thnh thc t gic ca mi ngi dn, trong sinh vin c vai tr quan trng. - Sinh vin phi tch cc tham gia cc phong tro bo v an ninh trt t a phng. Thng qua cc hot ng ca on thanh nin, cc hot ng khc ca nh trng lng ghp cc ni dung ca phong tro ton dn bo v an ninh T quc. 4. Lun lun nu cao thc cnh gic, tch cc tham gia hot ng phng chng ti phm a phng, pht hin nhng hin tng tiu cc, nhng hnh vi vi phm php lut xy ra trong nh trng v ni c tr, kp thi cung cp cho c quan cng an c bin php ngn chn v gii quyt. Nhng hnh vi vi phm php lut hin nay thng xy ra khu dn c: - Tuyn truyn, pht tn cc ti liu phn ng, vn ha phm i try - nh nhau, gy ri trt t cng cng. - Mang theo cht chy, cht n, cht c, v kh th s n trng - Mua bn, s dng ma ty; ua i n chi; t tp ua xe; nh bc CU HI N TP 1. Ti sao ng v Nh nc ta ch trng thc hin phong tro ton dn bo v an ninh T quc? 2. Anh (ch) hiu nh th no v nhng ni dung c bn ca xy dng phong tro ton dn bo v an ninh T quc? 3. Anh (ch) c nhn xt g v phong tro ton dn bo v an ninh T quc hin nay? Lin h trch nhim bn thn?

92

Bi 8

NHNG VN C BN V U TRANH PHNG CHNG TI PHM V T NN X HI


I. NHNG VN C BN V PHNG CHNG TI PHM 1. Khi nim Phng chng ti phm l vic cc c quan Nh nc, cc t chc x hi v cng dn bng nhiu bin php nhm khc phc nhng nguyn nhn, iu kin ca tnh trng phm ti nhm ngn chn, hn ch v lm gim tng bc, tin ti loi tr ti phm ra khi i sng x hi. Khi nim c hiu c th: - Trong phng chng ti phm vic phng nga ti phm l phng hng chnh, l t tng ch o trong cng tc u tranh phng chng ti phm. Phng nga mang ngha kinh t, chnh tr, x hi su sc. - Phng chng ti phm c tin hnh theo hai hng c bn: + Hng th nht: Pht hin, khc phc, hn ch v i n th tiu cc hin tng x hi tiu cc l nhng nguyn nhn, iu kin ca tnh trng phm ti. + Hng th hai: hn ch n mc thp nht hu qu, tc hi khi ti phm xy ra. - Phng chng ti phm mang tnh ng b, h thng v c s phi kt hp cht ch gia cc c quan Nh nc, t chc x hi v cc cng dn. 2. Ni dung, nhim v hot ng phng chng ti phm a) Nghin cu, xc nh r cc nguyn nhn, iu kin ca tnh trng phm ti Nghin cu xc nh chnh xc nhng nguyn nhn, iu kin ca ti phm xy dng chin lc phng nga ph hp. nhng nguyn nhn, iu kin ca ti phm hin nay l: + S tc ng bi nhng mt tri ca nn kinh t th trng + Tc ng trc tip, ton din ca nhng hin tng x hi tiu cc do ch c li; t tng trng nam, khinh n + Hu qu ca ch thc dn, quc cng vi chin tranh ko di ph hoi c s vt cht, hnh thnh li sng hng th, tham lam, ch k, try lc, sa a ca mt b phn nhn dn + Cng vi hi nhp quc t c s xm nhp nh hng ca ti phm, t nn x hi ca cc quc gia khc + Nhng s h, thiu st trong cng tc qun l ca Nh nc, cc ngnh, cc cp + Nhng thiu st trong gio dc o c, li sng, nng cao trnh vn ha ca ngi dn. + H thng php lut cha hon thin, thc thi php lut cha nghim + Cng tc u tranh phng chng ti phm cn nhiu yu km nh: trnh nghip v ca cn b; iu tra, x l ti phm cha kp thi, cha nghim minh. + Cng tc qun l trt t an ninh cn nhiu s h, kt qu gio dc, ci to ti phm cn hn ch.
93

+ Phong tro qun chng tham gia u tranh chng ti phm cha thc s mnh m, hiu qu cha cao. b) Nghin cu, son tho ra cc ch trng, gii php, bin php thch hp Ty vo nguyn nhn iu kin c th ca tnh trng phm ti trn cc lnh vc ra cc gii php, bin php u tranh cho ph hp. - Cc gii php v kinh t - Cc gii php v hon thin h thng php lut c) T chc tin hnh cc hot ng phng nga ti phm - Cc cp, cc ngnh, cc a phng v t chc x hi cn c chc nng, nhim v ca mnh xy dng k hoch v t chc hot ng phng nga ti phm - Tng h gia nh, c nhn trc tip tham gia hot ng phng nga ti phm. d) T chc tin hnh cc hot ng pht hin iu tra, x l ti phm. Cc c quan chc nng c nhim v tin hnh pht hin, iu tra, x l ti phm theo quy nh ca php lut. Nhn dn cung cp cho cn b iu tra nhng thng tin lin quan n ti phm mt cch khch quan, trung thc. X l ng ngi, ng ti, ng php lut, khng lt ti phm, khng lm oan ngi v ti. 3. Ch th v nhng nguyn tc t chc hot ng phng chng ti phm a) Ch th hot ng phng chng ti phm - Quc hi, hi ng nhn dn cc cp: + Ban hnh cc o lut, ngh quyt, cc vn bn php l v phng chng ti phm. + Thnh lp cc y ban, cc tiu ban gip Quc hi son tho cc vn bn php lut c lin quan n phng chng ti phm. + Gim st cht ch vic tun th php lut trong cng tc phng chng ti phm ca cc c quan chc nng, cc t chc x hi v ca ton x hi. - Chnh ph v y ban nhn dn cc cp: + Qun l, iu hnh, phi hp, bo m cc iu kin cn thit. + C th ha cc ch th, ngh quyt ca ng thnh nhng vn bn php quy v hng dn, t chc cc lc lng phng chng ti phm. + ra cc bin php nhm ng vin, huy ng sc mnh ca ton x hi v thanh tra, kim tra cht ch vic thc hin cc hot ng phng chng ti phm. - Cc t chc x hi, cc t chc qun chng t qun: + Phi hp h tr chnh quyn a phng, cc c quan chuyn mn son tho k hoch. + Tuyn truyn cho hi vin nng cao thc v tch cc tham gia chng trnh phng chng ti phm ca chnh ph trong phm vi a phng, hip hi ca mnh. - Cc c quan bo v php lut: cng an, vin kim st, ta n Nghin cu, xut cc bin php phng chng ti phm; s dng cc bin php lut nh v cc bin php nghip v tin hnh iu tra, x l, giam gi, gio dc, ci to ti phm.
94

- Cng dn: c ngha v v trch nhim trong phng chng ti phm; ch ng pht hin mi hot ng ca ti phm v thng bo cho c quan chc nng; tham gia gio dc, cm ha cc i tng c lin quan n hot ng ti phm ti khu dn c. b) Nguyn tc t chc hot ng phng chng ti phm Nh nc qun l; kt hp gia ch ng phng nga vi ch ng lin tc tin cng; tun th php lut; phi hp v c th; dn ch; nhn o; khoa hc v tin b. 4. Phn loi cc bin php phng nga ti phm - Phn loi theo mc : c phng nga chung v phng nga ring + Phng nga chung (x hi) l tng hp tt c cc bin php v chnh tr, kinh t, vn ha, php lut, gio dc. + Phng chng ring (chuyn mn) l vic p dng cc bin php mang tnh c trng, chuyn mn ca tng ngnh, tng lc lng, trong c hot ng ca c quan cng an vi vai tr nng ct. - Phn loi theo ch th hot ng: + Bin php ca cc c quan trc tip ch o v thc hin chuyn mn + Bin php ca cc t chc x hi + Bin php ca cng dn 5. Phng chng ti phm trong nh trng a) Trch nhim ca nh trng - Tuyn truyn gio dc v t chc thc hin y cc chng trnh quc gia phng chng ti phm trong nh trng. - Xy dng nh trng trong sch, lnh mnh, khng c cc hin tng tiu cc, t nn x hi. - Xy dng quy ch qun l sinh vin, qun l k tc x, cc t chc sinh vin t qun, t thanh nin xung kch. - T chc cho sinh vin tham gia cc cuc thi tm hiu v php lut hnh s, phng chng t nn x hi. - Pht ng phong tro trong nh trng hng ng cc cuc vn ng ton dn tham gia phng chng ti phm. - Phi hp vi cng an c s gii quyt cc vn lin quan n phng chng ti phm. b) Trch nhim ca sinh vin - Hc tp nng cao nhn thc v php lut v ni dung c bn v phng chng ti phm; tuyn truyn ph bin cho mi ngi. - Chp hnh ng php lut, ni quy, quy nh ca nh trng. - Tch cc tham gia cc phong tro, cc hot ng phng chng ti phm. - Pht hin v cung cp nhng thng tin c lin quan n phng chng ti phm. II CNG TC PHNG CHNG T NN X HI 1. Khi nim, mc ch, c im cng tc phng chng t nn x hi v c im, i tng hot ng t nn x hi a) Khi nim
95

T nn x hi l mt hin tng x hi tiu cc c tnh ph bin, biu hin bng nhng hnh vi sai lch chun mc x hi, phm vi o c v gy hu qu nghim trng trong i sng cng ng. - Nhng hnh vi sai lch chun mc o c, chun mc x hi: thi h, tt xu; phong tc tp qun lc hu; np sng sa a, try lc, m tn d oan - Bn cht ca t nn tri vi np sng vn minh, o c, bn cht ca CNXH, nh hng rt ln n con ngi v x hi. b) Mc ch cng tc phng chng t nn x hi - Ngn nga, chn ng khng cho t nn x hi pht sinh, pht trin, lan rng trn a bn. - Tng bc xa b nhng nguyn nhn, iu kin ca t nn x hi. - Pht hin u tranh, x l nghim minh nhng hnh vi hot ng t nn x hi. c) c im ca t nn x hi - Tn ti v pht trin di nhiu hnh thc; i tng tham gia a dng, phc tp. - Cc i tng hot ng c nhiu phng thc, th on tinh vi. - T nn x hi thng c quan h cht ch vi ti phm hnh s, cc hin tng tiu cc x hi khc v c s chuyn ha ln nhau. - a bn hot ng thng l nhng ni tp trung ng ngi, khu cng nghip, du lch, nhng ni nhn dn cn lc hu, ni cng tc qun l x hi yu km. 2. Ch trng, quan im v cc quy nh ca php lut v phng chng t nn x hi a) Ch trng, quan im Nghim cm mi hnh thc hot ng t nn x hi, x l thch ng nhng tn hot ng chuyn nghip, hot ng c nhm, nhng tn cm u hoc li ko ngi khc hot ng. Ch ng phng nha ngn chn khng t nn x hi ly lan pht trin gy tc hi n i sng nhn dn v trt t x hi. Gio dc, ci to nhng ngi mc t nn x hi lm cho h tr thnh nhng cng dn c ch cho x hi. Ch trng, quan im trn c th hin: - Phng nga l c bn, lng ghp v kt hp cht ch cng tc phng chng t nn x hi vi cc chng trnh pht trin kinh t-vn ha- x hi a phng. - Cng tc phng chng t nn x hi l trch nhim ca ton x hi, phi c trin khai ng b cc cp, cc ngnh, trong ly phng chng t gia nh, c quan, n v, trng hc lm c s - Kt hp cht ch gia vic x l nghim khc vi vic cm ha, gio dc, ci to i vi nhng i tng hot ng t nn x hi. b) Cc quy nh ca php lut v phng chng t nn x hi Nh nc ban hnh nhiu vn bn php lut iu chnh cng tc phng chng t nn x hi nh: ti hnh ngh m tn d oan, cc ti v mi dm, cc v nh bc, cc ti phm v ma ty 3. Cc loi t nn x hi ph bin v phng php phng chng a) T nn nghin ma ty

96

- L loi t nn x hi m nn nhn c thi quen s dng cht ma ty dn n tnh trng l thuc vo ma ty kh c th b c, gy hu qu cho ngi nghin v x hi. - Phi tng bc kim ch, ngn chn, khng ly lan pht trin ; x l kin quyt, nghim minh cc i tng c lin quan n ma ty. b) T mi dm - L mt loi t nn x hi gm nhng hnh vi : bn dm, mua dm, cha mi dm, t chc hot ng mi dm, cng bc bn dm, mi gii mi dm, bo k mi dm v cc hnh vi khc lin quan n t mi dm. - Trong nhng nm qua tnh hnh mi dm c nhiu din bin phc tp, xu hng tng ln c v s v v mc nghim trng, th on hot ng tinh vi, xo quyt ; lm xi mn o c dn tc, l mt trong nhng nguyn nhn dn n cn bn HIV/AIDS. - Kp thi pht hin v ngn chn khng t mi dm ly lan pht trin c) T c bc - L loi t nn x hi gm cc hnh vi li dng cc hnh thc vui chi, gii tr c cc, st pht nhau bng tin hoc vt cht. - T c bc bao gm cc hnh vi : nh bc, t chc nh bc, g bc ; c quan h cht ch vi ti phm hnh s v cc hin tng tiu cc khc. - Kp thi pht hin v gii quyt khng pht trin ; x l nghim minh cc i tng hot ng c bc. d) T m tn d oan - L t nn x hi bao gm cc hnh vi biu hin thi qu lng tin m qung vo ngng iu huyn b khng c tht, t c nhng suy on khc thng, dn n ng x cung tn, hnh ng tri vi chun mc ca x hi. - T nn m tn c biu hin di mi hnh thc a dng v ly lan nhanh. - Nng cao trnh nhn thc cho ton dn ; phn bit c nhng hnh vi m tn d oan vi hot ng tn ngng, tn gio trong qun chng nhn dn, vi nhng hot ng l hi truyn thng vn ha dn tc. Kp thi pht hin v ngn chn cc hin tng m tn d oan, chm lo nng cao i sng vt cht, vn ha tinh thn cho nhn dn. 4. Trch nhim ca nh trng v sinh vin trong phng chng t nn x hi a) i vi nh trng - Thc hin y cc chng trnh gio dc v phng chng t nn x hi; tuyn truyn, gio dc nng cao thc php lut, li sng trong sng, lnh mnh cho sinh vin. - Phi hp vi cc c quan chc nng, lnh o, ch o cc t chc on, Hi ph n trong u tranh phng chng t nn x hi ; bo v vn ha, lm trong sch a bn. - Nm chc tnh hnh sinh vin, pht hin kp thi nhng sinh vin c hnh vi hot ng cc t nn x hi ; phi hp vi cng an c s gii quyt cc vn lin quan n phng chng t nn x hi nh trng

97

- T chc cho sinh vin tham gia cc cuc thi tm hiu v php lut, phng chng t nn x hi ; k cam kt khng tham gia cc hot ng t nn x hi. - Tng cng cc hot ng vn ha, vn ngh, th thao trong nh trng. b) Trch nhim ca sinh vin - Hc tp nng cao nhn thc v php lut v thy r tc hi ca t nn x hi c thc phng chng, ng thi tuyn truyn ph bin cho mi ngi. - Chp hnh ng php lut, ni quy, quy nh ca nh trng; khng tham gia cc t nn x hi, cnh gic, lm ch bn thn, khng b li ko vo cc t nn x hi. - Tch cc tham gia cc phong tro, cc hot ng v k cam kt khng tham gia vo cc hot ng t nn x hi. - Pht hin v cung cp nhng thng tin c lin quan n phng chng t nn x hi bo cho nh trng hoc cng an c s. CU HI N TP 1.Phn tch mi quan h gia cc ch th trong t chc hot ng phng chng ti phm? Lin h thc t mi trng hc tp (cng tc) ca anh (ch)? 2. Phn tch cc ch trng, quan im ca ng, Nh nc trong u tranh phng chng t nn x hi? 3. Anh (ch) cho bit nguyn nhn ca cc loi t nn x hi hin nay? Lin h trch nhim ca bn thn trong phng chng t nn x hi?

98