You are on page 1of 12

TERMOTEHNIKA

KRUŽNI PROCESI

• To pretvaranje se vrši pomoću kružnih procesa koji se obavljaju u toplotnim mašinama. . temperatura i koncetracija je u termičkoj ravnoteži. onda u sistemu postoji termodinamička neravnoteža. • U takvom sistemu je moguće pretvaranje toplote u mehanički rad. • Ako u jednom delu sistema vlada temperatura T1.• Termodinamički sistem u kome vlada isti pritisak. • U tom slučaju ne postoji pretvaranje toplotne energije u mehanički rad. a u drugom T2.

.s dijagramu se odvijaju u smeru kretanja kazaljke na satu ..Podela kružnih procesa • 1. Radno telo (kružni proces) Toplotni ponor T2 (hladnjak) .dobija se rad Izvor toplote T1 (zagrejač) • Motori SUS: – Otto – Dizel – . Desnokretni procesi: u p.v i T.

v i T.s dijagramu se odvijaju u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na sat Ulaže se – troši rad Spoljna sredina T2 • Rashladni uređaji • Toplotne pumpe Radno telo (mašina) Prostor za hladjenje T1 .Podela kružnih procesa • 2. Levokretni procesi: u p.

odvođenje toplote u okolinu na nižoj temperaturi i dobijanje rada .Princip rada topotnih mašina Princip rada svih toplotnih mašina je dovođenje toplote u sistem pri visokoj temperaturi.

Efikasnost toplotnih mašina Stepen korisnosti : Dobijeni rad η= Dovedena toplota Qdov − Qodv W = η = Qd Qdov η = 1− Qodv Qdov * Animacija .

Potrebno je primetiti: • Za stepen korisnosti od 100% odvedena toplota Qo mora biti nula: NEMOGUĆE: deo toplote se uvek mora odvesti tj. predati tzv. toplotnom ponoru. • Kako 100% efikasnost nije moguća koja je gornja granica? • Potreban nam je povratan proces: Toplotna mašina koja radi po povratnom ciklusu: Carnotov ciklus .

Sadi Nicolas Léonard Carnot (1796(1796 -1832) Carnotov Carnot ov ciklus (kružni proces. 1824) .

Stepen pretvaranja energije u mehanički rad se izražava koeficijentom korisnosti (efikasnosti). Ovaj koeficijent se koristi za poređenje efikasnosti različitih motora.teorijski termodinamički ciklus koji se sastoji iz dve adijabate i dve izoterme. .Karnotov ciklus . Značaj: služi za izračunavanje teorijski maksimalnog rada koji se može dobiti u zatvorenom TD sistemu.

dobija se rad Izotermsko odvođenje toplote (3-4) Adijabatska kompresija (4 –1) .• • • • Izotermsko dovođenje toplote (1-2) Adijabatska ekspanzija (2–3) .troši se rad .

Stepen korisnosti Karnotovog ciklusa ηt = 1 − q1 = TI ( S 2 − S1 ) q2 q1 S3 = S 2 S 4 = S1 q 2 = TII (S 3 − S 4 ) = TII (S 2 − S1 ) TII ηt = 1 − TI .

već isključivo zavisi od krajnjih temperatura između koji se obavlja kružni proces. •Nijedna termodinamička mašina koja ima izvor toplote i hladnjak ne može biti efikasnija od Karnotove mašine u istom toplotnom okruženju. •Mnoge mašine imaju efikasnost od oko 40% i manje.TII Stepen korisnosti η = 1− Karnotovog ciklusa T I • Karnotova teorema: stepen korisnosti Karno ciklusa ne zavisi od vrste radnog fluida koji ga obavlja. . • Na primer: ako toplotno postrojenje radi izmedju 750 K i 300 K prema gornjoj jednačini ima efikasnost od 60% .