Guru 1.

0 PENGENALAN

1.1 Definisi guru

Dalam dunia pendidikan, guru merupakan salah satu egen terpenting yang memainkan peranan dalam mencorakkan suasana institusi pendidikan, pelajar, masyarakat serta dunia pada hari ini. Tanpa seorang guru, mungkin tidak akan lahirlah seorang doktor, arkitek, peguam, akauntan dan sebagainya. Oleh itu, kepimpinan seorang guru dalam mengendalikan proses pendidikan amatlah dititikberatkan bagi merealisasikan setiap matlamat yang diinginkan.

Sebelum kita mengupas lebih lanjut mengenai ciri-ciri atau gaya kepimpinan seorang guru, kita perlulah memahami dengan lebih jelas tentang apakah dan siapakah yang dikatakan sebagai guru ini. Menurut Kamus Dewan (2002), guru didefinisikan sebagai orang yang mengajar, pendidik, pengajar dan pengasuh atau melatih. Dalam hal ini, mendidik bererti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar pula bermaksud meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan melatih bermakna mengembangkan keterampilanketerampilan kepada para pelajarnya.

1.2 Kedudukan guru dalam pandangan Islam

Salah satu perkara yang agak menarik dalam ajaran Islam ialah mengenai penghargaan Islam yang sangat tinggi terhadap guru. Penghargaan kepada guru ini begitu tinggi sehingga menempatkan kedudukan guru setingkat di bawah kedudukan nabi dan rasul. Mengapa hal ini dikatakan sedemikian? Hal ini kerana, guru sangat berkait dengan ilmu (pengetahuan), sedangkan Islam sangat menghargai pengetahuan.

Di samping itu, kedudukan tinggi guru dalam ajaran Islam merupakan realisasi ajaran Islam itu sendiri. Islam memuliakan pengetahuan, pengetahuan itu diperolehi daripada proses belajar dan mengajar iaitu yang belajar adalah calon guru dan yang mangajar adalah guru. Maka itu, tidak dapat dinafikan bahawa Islam memang satu agama yang sangat memuliakan guru. Dalam pada itu, kita

tidak dapat membayangkan bagaimana terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan tanpa adanya seorang guru. Terdapat penyebab khas mengapa orang Islam amat menghargai guru, iaitu pandangan bahawa ilmu (pengetahuan) itu semuanya bersumberkan kepada Allah Tuhan sekelian alam. Hal ini dapat diterangkan berdasarkan kepada potongan ayat yang berikut:

......... ......... “Tidak ada pengetahuan yang kami miliki kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami”.

Ringkasnya, ilmu itu datang dari Allah, guru pertama adalah Allah. Dengan itu, orang Islam sedar bahawa ilmu tidak terpisah daripada Allah, ilmu tidak terpisah daripada guru, maka kedudukan guru amat tinggi dalam Islam.

1.3 Konsep Kepemimpinan guru

Mengikut Kamus Dewan (2004), kepemimpinan bermaksud keupayaan memimpin. Dalam konteks ini, tugas kepemimpinan di sesebuah sekolah dapat dimainkan oleh guru yang berdedikasi, berinovasi dan kreatif. Sehubungan itu, Katzenmeyer dan Moller (2001) pula mendapati kajian-kajian kini menunjukkan guru berupaya menjadi pemimpin dalam sekolah. Hal ini kerana, keupayaan guru dapat memupuk semangat bekerjasama sesama rakan sekerja dan juga dengan pelajar. Dalam hal ini, guru-guru yang mempunyai sifat kepemimpinan berupaya menjalankan tugas sebagai penasihat, mentor, fasilitator, pelatih dan pakar kurikulum dalam usaha membawa perubahan atau pembaharuan dalam sekolah.

Menurut Abdullah Sani (et.al), dalam buku “Guru Sebagai Pemimpin”, kepemimpinan guru dapat dirumuskan sebagai sebagai keupayaan guru menggantikan kuasa atau kedudukan. Bagi mencapai situasi ini, ia memerlukan usaha dan tumpuan penuh pihak pengurusan sekolah dalam menyemai keperibadian guru yang dapat melahirkan perasaan hormat daripada orang dipengaruhi iaitu pelajar. Manakala guru pula perlu memperkembangkan personaliti diri bagi menarik perhatian orang yang ingin dipengaruhi.

Bagi mengekalkan kepemimpinan orang lain terhadap guru, seseorang guru perlulah sentiasa meningkatkan kebolehannya dalam bidang yang

dipertanggungjawabkan. Dengan itu, pelaksanaan tugasan melalui kepemimpinan guru memerlukan kriteria-kriteria seperti berikut: • Keperibadian yang perlu disemai dan dapat melahirkan perasaan hormat. • Personaliti yang perlu diperkembangkan bagi mewujudkan pertalian yang dapat menyakinkan pihak sekolah dan staf. • Kedudukan yang perlu dihormati, diteladi dan dipatuhi. • Kebolehan yang mewujudkan kepercayaan dan amanah.

1.4 Konsep-konsep kepemimpinan

Menurut Haris dan Muijs (2005), terdapat dua konsep utama dalam membentuk ciri-ciri kepemimpinan guru iaitu peranan dan tanggungjawab serta kerjasama. Dalam konsep pertama, mereka menerangkan bahawa guru tidak hanya bertanggungjawab dan memainkan peranannya dalam batasan ruang linkup bilik darjah bagi mempengaruhi pelajar mencapai matlamat sekolah tetapi tempat memainkan peranan dalam usaha mencapai matlamat yang yang telah disusun oleh pihak sekolah.

Tambahan itu, guru yang berkepemimpinan memainkan peranannya sebagai guru yang bukan hanya membimbing pelajarnya memperoleh pencapaian yang terbaik tetapi juga berupaya memimpin dan membimbing teman sekerjanya ke arah matlamat yang hendak dituju iaitu matlamat yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah tanpa arahan atau paksaan daripada pihak atasan. Berdasarkan kepada perspektif ini, Katzenmeyer dan Moller (2005) menghuraikan tiga kemahiran kepemimpinan utama yang perlu dimiliki oleh seseorang guru.

1) Guru yang berkepemimpinan berkebolehan mempengaruhi pelajar atau rakan lain dan bertindak sebagai fasilitator, mentor, pakar kurikulum, pembentuk pendekatan baharu yang menerajui kumpulan pembelajaran dan sebagainya.

2) Mengambil bahagian dalam tugas-tugas operasi sekolah seperti melibatkan diri menerusi peranannya sebagai ketua bahagian seperti guru kanan, guru sumber dan lain-lain, menjadi ahli kepada kumpulan kerja seperti jawatankuasa bertindak sebagai guru disiplin, guru persatuan dan lain-lain serta bertindak selaras dengan matlamat yang ditekankan oleh pihak sekolah. Selain itu, guru yang berkepemimpinan ini juga tidak perlu menunggu arahan daripada pihak

atasan bagi menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kumpulan kerja. Sebaliknya, beliau mengetahui tugas yang perlu dibuat dan bertindak ke arah matlamat yang hendak dicapai dengan sendirinya.

3) Melalui keahlian jawatankuasa kantin, jawatankuasa PIBG dan lain-lain, guru yang berkepemimpinan berupaya melakukan perubahan dengan memberi sumbangan idea yang baik, dapat diterima pakai dan melakukan tindakan sesudah diberi kuasa sebagai ahli. Contohnya, memberi idea yang dapat diterima pakai memperbaiki mutu perkhidmatan pelanggan di kantin sekolah seperti menukar sistem perkhidmatan kaunter di kantin supaya lebih cepat dan efisien.

Manakala konsep kedua dalam kepemimpinan pula merujuk kepada konsep kerjasama. Konsep ini penting kerana agak mustahil bagi individu yang berketerampilan memimpin dan memajukan institusi tanpa kerjasama daripada individu lain yang mempunyai perkaitan kerja dengannya.

Menurut Liberman (2000), kepemimpinan ialah individu yang membantu rakannnya dalam mencuba idea baru dan memberi dorongan kepada mereka. Kepemimpinan guru bukan sahaja melibatkan kerjasama antara rakan sejawat di sekolah tetapi turut memastikan kejayaan sekolah. Justeru itu, kepemimpinan guru perlu menjalinkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Dengan itu, perbincangan dalam tema kepemimpinan guru akan dibahagikan kepada beberapa subtajuk kecil. Antaranya, kepemimpinan guru dalam bilik darjah, kepemimpinan guru menurut pandangan Islam, kompeten kepemimpinan guru, implikasi kepemimpinan guru dan kepemimpinan guru dalam pengajaran dan budaya sekolah.

2.0 KEPIMPINAN GURU DALAM BILIK DARJAH 2.1 Definisi Kepimpinan Bilik Darjah

Menurut Hook dan Vass (2000), kepimpinan bilik darjah merupakan satu set kemahiran di mana guru menggunakan kepimpinannya untuk mengurus dirinya sendiri dan berkomunikasi dengan yang lain. Kemahiran ini juga merupakan satu kebolehan untuk mengaitkan perkara yang berlaku seharian dengan interaksi dua pihak. Di samping itu kemahiran ini turut dikaitkan dengan kebolehan guru untuk menyampaikan visi kepada murid-murid dan menyakinkan pelajar-pelajar

tersebut untuk mengikut. Apa yang diperlukan adalah kesanggupan guru menurunkan kuasa kepada murid. dan • Setiap kali murid-murid mengharapkan panduan atau teladan dari seorang guru. • Memahami tingkah laku dan keinginan murid-muridnya. 2. Hook dan Vass (2000). • Mempunyai kemahiran menghasilkan hubungan yang berkesan. faktor-faktor yang mempengaruhi bilik darjah hendaklah diambil kira oleh guru-guru. faktor-faktor yang boleh mempengaruhi corak dan suasana interaksi di dalam bilik darjah lazimnya boleh . • Memahami bilik darjah adalah satu sistem. Satu pandangan lain mengenai kepimpinan bilik darjah mengatakan bahawa pemimpin ini tidak terhad kepada guru sahaja malah boleh diaplikasi kepada murid-murid yang diberi kuasa bersama oleh seorang guru. Dalam pada itu. juga menyatakan bahawa kepimpinan dalam bilik darjah wujud dalam keadaan berikut. dan • Berkebolehan mencari penyelesaian dan menganalisis maklumat. • Setiap kali apabila seorang guru mengangkat tangan semua murid dalam bilik darjah menjadi senyap.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bilik Darjah Bagi memastikan kepimpinan dalam bilik darjah berfungsi seperti yang diharapkan. Menurut Wilcox (2005). Menurut Mak Soon Sang (2008). Hook dan Vass (2000) menyatakan kepimpinan bilik darjah yang berkesan memerlukan memerlukan guru yang memilki kemahiran-kemahiran berikut: • Boleh mengembangkan keupayaan untuk memahami dan mempunyai visi. dalam kepimpinan bilik darjah terdapat kepelbagaian pemimpin yang boleh diwujudkan kerana di dalam bilik darjah itu sahaja ada dua jenis pemimpin iaitu guru kelas atau guru subjek dan juga pelajar yang diberi kuasa untuk memimpin sama ada guru di dalam kelas ataupun tidak. • Setiap kali apabila terdapat pertumbuhan positif walaupun sedikit dalam personaliti mereka walaupun sedikit. • Apabila murid-murid mencapai sesuatu yang mereka tidak jangka dapat dicapai di setiap bilik darjah.

murid dengan guru.my). Kemudahan ini termasuklah bilik darjah.diklasifikan kepada tiga kategori iaitu faktor fizikal. Faktor fizikal merujuk kepada segala kemudahan dan peralatan yang terdapat di sekolah. 2008 ). sudut bacaan atau rujukan. yang dikenali sebagai komunikasi pelbagai hala. Papan kenyataan yang dilengkapi dengan jadual waktu jadual bertugas. Manakala susunan meja dan kerusi dalam bilik darjah sebaik-baiknya memberi kemudahan kepada murid-murid untuk mengadakan aktiviti pembelajaran berpusatkan murid dan aktiviti berkumpulan. dan murid dengan murid. meja. faktor sosial dan faktor emosi. papan kenyataan. kerusi untuk guru dan murid. sudut mata pelajaran. almari yang dihiasi dengan penyediaan bahan-bahan bacaan dan alat bantuan mengajar serta peralatan sokongan. wujudnya perasaan kerjasama dan kekitaan serta semangat berdikari. iaitu berusaha memajukan diri dan kumpulan secara kolektif. bilik darjah yang kondusif mestilah dilengkapi dengan kemudahan peralatan asas seperti papan hitam. ruang yang selesa. http://www. pelan keselamatan. papan kenyataan dan sebagainya. kata-kata motivasi. ceria dan semangat kepada murid dan guru untuk berada lebih lama kerana terasa seolah-olah berada dalam rumah sendiri. . Dalam hal ini. Dalam hal ini guru perlu menetapkan . Hasilnya terbentuk suasana yang harmonis. Selain daripada itu faktor sosial juga dapat dilihat melalui prosedur ketika menjalankan aktiviti dalam bilik darjah. Keadaan seperti ini akan memudahkan pelajar untuk berintraksi sesama mereka dan mudah berintraksi dengan guru. meja kerusi. Oleh itu guru perlulah bijak merangsang dan menggalakkan perkembangan sosial murid-murdinya dengan menunjukkan sikap yang adil semasa melaksanakan peraturan kelas. interaksi guru dengan murid yang di kenali sebagai komunikasi dua hala.com. Pelajar di dalam sesebuah bilik darjah biasanya terdiri daripada latar belakang dan sifat yang berbeza-beza. Perbezaan ini dapat dilihat kerana terdapat juga murid yang mempunyai sifat pendiam atau pemalu atau tidak suka bergaul dengan murid yang lain. Dalam pendekatan memusatkan bahan dalam bilik darjah. carta organisasi.google. termasuk kemudahan penggunaan laman web. serta interaksi guru dengan murid. Manakala faktor sosial pula merujuk kepada perhubungan dan corak interaksi di antara murid dengan murid khasnya di dalam bilik darjah ( Mak Soon Sang.(Haji Samsudin bin Md Noor. computer dan CD dan LCD juga akan mempengaruhi bilik darjah sehingga melahirkan pembudayaan bilik darjah yang kondusif. interaksi akan berlaku di antara guru kepada murid yang dikenali sebagai komunikasi sehala.

gaya kepimpinan demokratik dan gaya kepimpinan laisezz-faire. kucar kacir dan menyebabkan perhubungan antara guru dann murid menjadi tidak akrab dan mesra.perkara atau rutin pergerakan yang murid boleh atau tidak boleh lakukan dengan sistematik seperti cara murid memasuki kelas dan keluar seperti ke tandas. faktor emosi pula merujuk kepada perasaan murid-murid terhadap guru mereka.3 Kepimpinan guru dalam mempengaruhi iklim Bilik Darjah Hook dan Vass (2000) telah merujuk budaya bilik darjah yang efektif dengan cara mengenal pasti beberapa faktor yang mempengaruhi iklim bilik darjah. Faktor emosi ini juga dipengaruhi oleh kepimpinan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang terbahagi kepada tiga jenis iaitu gaya kepimpinan autokratik. Menurut Hook dan Vass (2000). cara murid bergerak untuk melakukan tugasan dalam aktiviti berkumpulan dan tidak merayau-rayau dalam kelas serta cara untuk mendapatkan bahan-bahan pembelajaran. Gaya kepimpinan autokratik meruju kepada gaya kepimpinan guru yang mengawal murid melalui ganjaran dan hukuman sehingga mewujudakan suasan yang tertekan dan tidak menarik serta kurang kondusif. sekirannya guru-guru dapat menunjukkan kepimpinan yang dapat menarik minar pelajar. Manakala gaya kepimpinan demokratik merupakan gaya kepimpinan guru yang bertanggungjawab dengan memberikan galakan dan bukannya desakan bagi menghasilkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokkan. suasana emosi bilik darjah yang kondusif biasanya ditimbulkan oleh guru yang mempunyai sifat-sifat seperti penyayang. 2. serta menjalankan tugas dengan bertanggungjawab dan adil. peramah dan lucu. Bagi mewujudkan budaya bilik yang efektif guru-guru perlulah menunjukkan kepimpinan dengan mengambil beberapa langkah yang bijak. Langkah ini adalah bertujuan membentuk iklim bilik darjah yang mampu menarik dan membangkitkan minat pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Menurut Mook Soon Sang (2008). Suasana emosi ini akan menimbulkan jenisjenis tingkah laku murid yang ditentukan oleh sifat guru dan gaya mengajarnya. mengamalkan sikap demokrasi dan tidak memilih kasih. proses pengajaran . Gaya kepimpinan laissez-faire pula merujuk kepada gaya kepimpinan yang memberikan kebesan dalam apa jua aktiviti pembelajaran sehingga bilik darjah menjadi tidak terurus. bertimbang rasa. Mengikut kajian.

3. Pelajar yang berjaya membuat sesuatu dengan betul juga hendaklah diberikan penghargaan supaya kepuasan diri dalam melaksanakan sesuatu aktiviti dapat ditingkatkan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran pula. Ini kerana kebanyakan pelajar adalah suka dipuji dan diberi perhatian. Antara langkah-langkah tersebut ialah: 2. minat pelajar dapat ditarik untuk meneruskan pembelajaran. Keadaan ini adalah .dan pembelajaran akan menjadi menarik dan kondusif. sebaik-baik guru boleh berhenti di pertengahan kandungan kurikulum dan menyelingkan beberapa aktiviti menarik. 2. Dalam hal ini. Ramai orang percaya harapan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan motivasi. para guru hendaklah memberikan perasaan optimism yang didesak. Kejayaan memasuki dunia pelajar dapat menghasilkan persefahaman dengan pelajar khususnya pada taraf emosi yang mesra. Perhubungan yang wujud juga akan membawa kepada percubaan guru untuk memahami memahami dunia pelajar dengan tujuan untuk mempengaruhi dan memimpin mereka. Kesilapannya mungkin boleh dimaafkan dan diberi tunjuk ajar dengan sewajarnya. Situasi seperti ini juga akan mendorong para guru mengamalkan tingkah laku yang lebih efektif dan berkualiti.3. Keadaan ini akan menyebabkan dua pihak yang saling terlibat akan saling memahami dalam hal berkongsi pengalaman dan saling berkerjasama lantas membawa kepada iklim bilik darjah yang cukup kondusif.3.2 Membangunkan Rapport bersama pelajar Dalam hal ini perhubungan antara guru dan pelajar di dalam bilik darjah perlu diwujudkan bagi memastikan pembelajaran yang berkesan dapat diwujudkan. iklim bilik darjah yang mesra dan harmoni perlu dicipta oleh guru.1 Mencari keseimbangan antara dorongan dan teguran Ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini. imej guru juga dapat ditingkatkan malahan pelajar-pelajar akan sentiasa menantikan kehadiran guru tersebut. Oleh itu. 2. Pelajar akan merasakan dirinya menjadi penting dalam bilik darjah apabila selalu dipuji.3 Mengaitkan pelajar dengan harapan Harapan yang tinggi adalah penting bagi pelajar menuju ke arah pencapaian tugasan dan pembelajaran yang berkesan.

Dalam hal ini personaliti yang berbeza perlu diambli kira dan ianya boleh dilakukan dengan dua cara iaitu guru mesti menunjukkan bahawa beliau tidak menyimpan perasaan dendam tetapi menunjukkan teladan yang berkualiti.5 Mengambil kira faktor keselamatan dan keyakinan Aspek keselamatan sangat penting dan perlu diberikan perhatian utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di mana-mana kawasan. 2. mengekalkan hubungan yang sempurna merupakan proses memperbaiki dan memproses semula. bersih dan selamat akan menjamin proses pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja dalam bilik darjah tetapi melibatkan kesemua tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran. Kepimpinan guru dalam bilik darjah perlu menekankan aspek ini.penting untuk memastikan kelangsungan kejayaan pelajar dan mencetuskan iklim bilik darjah yang sihat. Dalam hal ini pelajar pada kebiasaannya mengharapkan peranan mereka dipuji dan diperhatikan oleh guru. 2.3. Oleh itu sebagai pemimpin dalam bilik darjah. guru hendaklah menggerakkan keinginan pelajar untuk melibatkan diri dalam suasana bilik darjah mengikut hasrat hati semula jadi. 2. Guru seharusnya menunjukkan teladan terutamanya menggunakan kuasa yang diperuntukkan dan jelas dalam pengurusan penyelesaian konflik dalam kalangan pelajar.3. .4 Mengekalkan hubungan kerja yang sempurna Menurut Hook dan Vass (2000).3. Ini kerana persekitaran yang sihat. Oleh itu interaksi dua hala antara guru dan pelajar adalah amat diperlukan dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran.6 Membantu pelajar merasakan dirinya adalah sebahagian daripada bilik darjah Pakar psikologi telah menyatakan hasrat inti sari manusia adalah menjadi sebahagian daripada alam sosial dan perasaan intelektual. Mengikis perasaan dendam terhadap pelajar yang melakukan kesalahan mestilah sinonim dengan sikap guru yang menerima kesilapan yang dilakukan sebagai satu kelainan yang terdapat pada setiap pelajar.

Penggunaan pujian dalam bilik darjah turut menghasilkan peneguhan positif kerana pelajar yang sering dipuji akan berasa seronok dan bermotivasi tinggi dalam sesuatu pelajaran. Dalam hal . Pada masa yang sama.7 Fokus kepada perkara baik Dalam hal ini guru hendaklah sentiasa merefleks kepada pergerakan dan percakapan diri. Apabila pelajar mengemukakan soalan guru dapat memberi respon yang positif dan memenuhi keperluan ingin tahu pelajar lantas memupuk keyakinan dalam diri pelajar. Dalam aspek tugasan pula. Cara kepimpinan guru demokratik yang menekankan kepada kerjasama. lantang dan jelas dalam proses pengajaran dan pembelajaran. tujuan motivasi dan perasaan orang lain.3. Kemahiran interpersonal merupakan keupayaan meneka mood. Sebagai contoh. guru hendaklah memuji pelajar selepas membantu membersihkan dan menyusun radas setelah menamatkan sesuatu eksperimen.8 Stail guru Cara penyampaian dan stail kepimpinan guru di dalam bilik darjah merupakan aspek utama bagi menghasilkan iklim pembelajaran yang berkesan dalam bilik darjah.2.3. seorang guru yang mengajar mata pelajaran Sains hendaklah menguasai keperluan yang mendalam dalam bidang ini untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah berjalan dengan lancar. psikomotor dan afektif. berinisiatif serta bertoleransi juga mampu membimbing pelajar kepada nilai-nilai positif. 2. Guru juga harus peka adakah pelajar mengikuti arahan di dalam kelas dan memastikan diri melakukan aksi yang betul. Perkara ini termasuklah suara guru yang perlu sesuai. manakala para pelajar pula patut mengetahui prosedur menuntut ilmu dengan penemuan diri. Bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik guru sebagai pemimpin dalam bilik darjah sewajarnya memiliki kemahiran interpersonal dan kemahiran teknikal. Di samping itu sikap positif dan berekspektasi tinggi yang dipaparkan oleh seorang guru akan membawa pelajar ke arah kecemerlangan dalam aspek emosi. tugasan dan keperluan kemahiran.4 Menjadi pemimpin pengajaran yang berkesan di dalam Bilik Darjah Glickman (1990). Sebagai contoh. 2. guru seharusnya menekankan matlamat tugasan. guru harus mengesan perkara baik yang telah dilakukan oleh pelajar sehingga mencetuskan suasana emosi positif bilik darjah. menyatakan bahawa kepimpinan pengajaran hanya akan dapat dijalankan sekiranya pemimpin atau guru tersebut memiliki tiga ciri utama iaitu pengetahuan yang mendalam.

Kemahiran teknikal pula merujuk kepada keupayaan guru dalam pengurusan alat bantu mengajar seperti computer. Kemahiran guru dalam menggunakan alat bantu ini juga akan memudahkan lagi dan mampu menimbulkan minat pelajar untuk belajar.1 Hak guru dan pelajar Ketika mengaplikasi teori kepimpinan di dalam bilik darjah.5 Membentuk agenda Bilik Darjah Agenda dalam bilik darjah adalah sangat penting dalam menentukan implementasi kepimpinan bilik darjah. • Hak guru untuk mengajar. tanggungjawab.ini. yang boleh disampaikan. Pembentukan agenda bilik darjah yang sesuai adalah penting untuk membentuk iklim bilik darjah yang sihat untuk pembangunan akademik dan sosial pelajar. • Hak setiap individu untuk aspek keselamatan ( fizikal dan psikologi). Kerangka tersebut merupakan kerangka yang boleh diterima dan difahami oleh pelajar dalam situasi tertentu. . guru memerlukan respon yang jelas. projector LCD. 2. iaitu: • Hak pelajar untuk belajar. guru yang berada dalam bilik darjah harus peka kepada air muka. terdapat empat kunci utama utama dalam agenda bilik darjah iaitu hak. peraturan dan rutin. dan • Hak setiap individu untuk taraf penghormatan dan kemuliaan. 2. carta dan sebagainya.5. yang berkerangka untuk membuat satu keputusan ke atas tingkah laku pelajar. Ini kerana proses dengan penggunaan alat bantu mengajar suasana bosan dan tidak bermaya dapat dielakkan dalam ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas sedang berlangsung. Menurut Hook dan Vass (2000). Kebolehan dan keprihatinan guru mengecam dan mengenal sifat pelajar di dalam kelas akan memudahkan guru mengecam dan mengenal sifat pelajar di dalam kelas lantas memudahkan guru untuk memupuk suka dalam kalangan pelajarnya. Keputusan yang telah dibuat hendaklah berdasarkan pertimbangan atas had yang telah disokong atau dilanggar dari segi empat hak asasi pelajar. suara dan pergerakan badan pelajar.

dan harta benda diri. Oleh itu.2 Tanggungjawab Tanggungjawab guru dalam bilik darjah lebih memokuskan kepada tingkah laku pelajar untuk membuat keputusan atau pemilihan positif.5. 2. usaha mendorong pelajar untuk memilih tingkah laku yang bertanggungjawab kea rah kepimpinan bilik darjah yang berkesan adalah rumit. 2. Antara peraturan tersebut. guru juga dapat mengatasi tanggungjawab profesionalisme kerana berkuasa ke atas perlindungan hak individu dalam aspek keselamatan. Peraturan pertama adalah bertujuan untuk memastikan guru dapat mengajar dan pelajar dapat belajar dalam suasana yang sesuai. • Mengikuti arahan guru • Menjaga dan memerhatikan tangan. guru juga harus memastikan para pelajar dapat memahami kehendak peraturan ini. Dengan ini guru dapat mengatasi kekeliruan yang timbul dalam bilik darjah. . Peraturan kedua pula bertujuan untuk menjamin keselamatan fizikal dan psikologika dan yang ketiga adalah untuk menjaga hak dari segi kehormatan dan kemuliaan. Semasa proses pengajaran dan pengajaran guru perlu menekankan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh pelajar. pengurusan tingkah laku dalam kelas adalah terpulang kepada hak guru. dan • Jangan mengantuk. kaki. Sebagai seorang guru. bergerak sesuka hati dan sebagainya. Ketiga-tiga peraturan ini sewajarnya dijadikan panduan oleh para guru. Selain itu.5.Berdasarkan kepada hak asasi tersebut. Dengan ini pelajar akan berasa lebih selamat sebelum menjalani proses pengajaran yang berkesan.3 Peraturan Semasa di sekolah guru-guru hendaklah sentiasa menekankan kepentingan peraturan sekolah. Katakata ini boleh dipaparkan di mana-mana sudut bilik darjah yang senang dibaca. guru harus sentiasa mendorong pelajar supaya bertanggungjawab ke atas kelakuan dan usaha diri demi mencapai kejayaan yang diingini. Dalam pada itu. Akhir sekali guru harus memastikan pelajar mematuhi peraturan ini demi kepentingan mereka. memanggil nama orang lain.

t. Rutin merupakan satu set perilaku yang perlu dibuat untuk membantu kejayaan pelajar.w. Sekiranya rutin ini dapat diuruskan dengan sistematik. mereka bertanggungjawab dalam menyampaikan ilmu dan membina perkembangan manusia sebagai amanah Allah untuk membawa manusia ke jalan kebenaran. (kerana) kamu menyuruh berbuat baik dan melarang daripada perkara yang salah (buruk dan keji). mendapat keredhaan Allah. 3. serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenarbenar iman)”. Hal ini dapat kita jelaskan sebagaimana yang berlaku kepada Rasulullah s. Pemimpin pula ialah orang yang memandu dan mengajak orang lain ke arah kebahagiaan.0 KEPIMPINAN DAN PERANAN GURU DALAM PERSPEKTIF ISLAM 3. Intipati ayat di atas memberikan gambaran yang jelas tentang kedudukan pendidik sebagai pemimpin.5. Firman Allah s. menyemak keadaan fizikal bilik darjah. 1997:110). Rutin bilik darjah merujuk kepada aktiviti-aktiviti bilik darjah seperti menanda jadual kedatangan. kepimpinan adalah amanah yang wajib ditunaikan.2. ketika menerima wahyu . membuat segala suruhan Allah dan meninggalkan larangan-Nya (Ibrahim Mamat. mengedar alat bantu mengajar mengutip dan memulangkan buku latihan dan sebagainya.4 Rutin Rutin merupakan satu perkara yang berbeza dengan peraturan kerana mengutamakan aspek pentadbiran dan prosedur yang diperlukan supaya suasana bilik darjah tidak menjadi kacau bilau. dalam surah Ali Imran ayat 110: “Kamu (wahai Muhammad) adalah sebaik-baik umat dilahirkan bagi manusia. Rutin yang teratur ini akan menjamin kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan.1 Kepemimpinan dalam Islam Menurut perspektif Islam.a. Dalam pada itu.w. masa dan tenaga dapat dijimatkan dan disiplin pelajar dapat dipertingkatkan.

t ini telah berjaya membangunkan diri menjadi individu yang cemerlang sehingga mereka telah diiktiraf oleh Allah s. sifat-sifat mulia. kepemimpinan dalam Islam sifatnya adalah bersepadu. pemimpin yang menjadi model kepada yang dipimpin seharusnya mempunyai kemampuan dan kemahiran dalam aspek tertentu untuk melayakkan dirinya sebagai pemimpin yang terbaik dan berwibawa. Menurut beliau. Yusuf (1990) pula.t sebagai sebaik-baik umat (Nor Hayati Alwi.w. 1999). jujur dan ikhlas dalam kepimpinan mereka. Pendapat di atas ini telah diperkukuhkan lagi oleh Zawawi Ahmad (1991) yang menjelaskan bahawa pendidik berperanan sebagai pemimpin. Dua prinsip kepimpinan yang telah digariskan oleh Ibn Taimiyyah (1999) iaitu prinsip kepimpinan al-Quwwah (berwibawa) dan al-Amanah (takut kepada Allah s. Di samping itu. Sehubungan itu.). 2002). Lantaran itu. iaitu kepemimpinan yang menitikberatkan keseimbangan di antara roh dan jasad. ilmu pengetahuan adalah aset penting untuk mamastikan wujudnya kualiti kepimpinan. Saidina Usman Ibn Affan. pendidik juga seharusnya melaksanakan konsep kepimpinan melalui teladan. amanah.w. Umar Ibn Abdul Aziz dan lain-lain. Kenyataan ini membuktikan bahawa kepimpinan Islam amat mementingkan persoalan akhlak. . Pendidik yang mempunyai kefahaman yang jelas terhadap pelaksanaan keperluan insan secara sepadu ini akan membuahkan hasil ke arah matlamat yang ingin dicapai. Oleh itu. Baginda telah diajar dan dibimbing oleh malaikat Jibril a. Sejarah juga telah membuktikan bahawa para sahabat generasi awal yang taat kepada Allah s. pendidik yang kaya dengan ilmu akan dapat memberi keyakinan kepada pelajar sehingga martabat pendidik dianggap sebagai ulamak.t. Saidina Umar alKhattab. kewibawaan pemimpin adalah perlu untuk membawa ke arah kecemerlangan ummah. pembimbing dan pengajar masyarakat.pertama. Peristiwa dan paparan sejarah telah banyak menampilkan keunggulan beberapa tokoh kepeimpinan Islam seperti Saidina Abu Bakar as-Siddiq. sifat-sifat inilah yang menjadi qudwah dan contoh teladan terbaik kepada masyarakat (Kamaruddin Zakaria. pembangunan antara spiritual dan material bagi menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat (Andek Masnah. kemampuan dan kewibawaan dalam memimpin ummah. Mereka diharapkan dapat memimpin generasi muda ke arah kehidupan yang selamat dan sejahtera. Seterusnya. 2000). Tokoh-tokoh Islam ini sentiasa mengamalkan sifat taqwa.s selaku guru kepada Baginda. Menurut Aminuddin Mohd.w.

dalam proses mendidik dan memimpin ummah ke arah ummah yang berilmu dan sejahtera.Hadari Nawawi (1993) turut menyatakan bahawa kepimpinan pendidik yang lebih mantap dan efektif adalah melalui beberapa ciri berikut antaranya: • Sikap dan perilaku pendidik yang baik. konsep kepimpinan pendidikan Islam telah dijadikan model dan platform kepada teori kepimpinan pendidikan yang dihasilkan oleh pakar-pakar sepanjang zaman. Oleh yang demikian.a. bersikap adil. Islam sangat memandang berat terhadap tugas dan tanggungjawab pendidik sebagai pembimbing dan pemimpin untuk penyampaian ilmu.a. Kepimpinan Islam dapat dirujuk melalui kepimpinan Rasulullah s. keagungan kepimpinan Rasulullah s. . Hal ini sesuai dengan sabda Baginda dalam hadisnya yang bermaksud.a. sejarah telah membuktikan bahawa Rasulullah s. malah mendidik dan memimpin generasi ke arah kehidupan yang sejahtera.w. sebagai ikutan yang terbaik kerana pada diri Baginda terdapat segala contoh dan teladan yang baik dalam semua aspek kehidupan (Ibrahim Mamat 1997:110). Pada dasarnya.w.w. tulus dan memimpin secara praktikal iaitu melalui contoh teladan (Ibrahim Mamat 1997: Ab.a. namun matlamat untuk membina. Tugas pendidik bukan sahaja mengajar. Matlamat pendidik Muslim bertepatan dengan ciri kepimpinan Rasulullah s. jelas terbukti melalui kegemilangan usaha Baginda sebagai pendidik dan pemimpin yang berjaya membawa umatnya dari kegelapan kepada kesejahteraan ummah. prihatin.a. sebagai pembawa risalah. ciri-ciri inilah seharusnya dicontohi oleh setiap pendidik hari ini dalam melaksanakan proses mendidik untuk melahirkan insan yang mulia. “Sesungguhnya diutuskan aku untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” (Riwayat al-Bukhari). Di samping itu.a.w.w. adalah dengan melaksanakan pelbagai kaedah dan amalan seperti bersifat penyabar. kepimpinan pendidikan Islam telah lama wujud dalam kepimpinan Islam dan telah dipraktikkan oleh Rasullullah s. Halim 2002). • Kemampuan dalam memotivasikan pimpinannya. Tegasnya. mendidik dan melahirkan generasi Islam yang unggul dapat berkembang sehingga ke hari ini. dalam mendidik dan memimpin umat Islam. Meskipun usaha Baginda ini memakan masa selama 23 tahun. • Akhlak yang terpuji dan baik. sekaligus sebagai pendidik dan pemimpin yang unggul.w. Dengan itu. Para ilmuan terdahulu telah menjelaskan bahawa kejayaan kepimpinan Rasulullah s. khususnya para sahabat. menimba ilmu atau memberi ilmu. • Kemampuan menggerak terhadap pimpinannya. Tambahan itu.

w. dalam diri mereka agar dapar menjadi role model kepada para pelajar dan dapat membentuk sifat terpuji dalam diri setiap pelajar. Halim Tamuri 2000). tingkah laku dan ciri-ciri kemuliaan haruslah diamalkan. 3. Kesannya. penekanan prestasi akademik dan berorientasikan peperiksaan semata-mata (Zainal Abidin Kadir 1994. Dalam pada itu. Zahrah Bahran 1997). peranan dan kepimpinan pendidik bukan sekadar melaksanakan tugas pengajaran dalam kelas atau dewan kuliah. pendidik Muslim hendaklah melaksanakan kepimpinan pendidikan berteaskan kepada kepimpinan Rasulullah s. Tegasnya. kewibawaan pendidik atau guru Muslim adalah sangat penting dalam melaksanakan usaha mendidik dan memimpin pelajar secara lebih berkesan. Hal ini kerana. Selain itu.a. bagi mempamerkan keunggulan kepimpinan pendidik Muslim. Oleh itu.Berdasarkan kepada kajian kepimpinan pendidikan. malah tidak dapat menerapkan nilai-nilai mulia ke dalam diri pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Ab. pendidik haruslah menerapkan sifat-sifat keunggulan dan keluhuran Rasulullah s. Misalnya. Pendidikan Islam gagal untuk dihayati dan diamalkan dalam kehidupan mereka. kegagalan menampilkan ciri-ciri tersebut akan membantutkan keunggulan ummah dan secara tidak langsung akan merendahkan martabat golongan pendidik agama sebagai golongan ulamak yang berwibawa.w. didapati masih ramai pendidik pada hari ini tidak mampu menjadikan dirinya sebagai role model terbaik kepada pelajar. Oleh itu. Dalam hal ini. malah memberi makna yang lebih luas ke arah perubahan yang lebih baik terhadap individu menurut pandangan Islam.a. Kenyataan di atas membuktikan bahawa pendidik perlu memiliki ciri dan sifatsifat keluhuran dan keterampilan diri untuk dijadikan contoh yang baik kepada pelajar dan masyarakat. konsep mendidik. Namun.2 Definisi guru dalam Islam . demi kesejahteraan dan kegemilangan ummah. Sehubungan itu. Kegagalan pendidik dalam memperkasa nilai-nilai murni dan sifat mahmudah ke dalam diri pelajar menjadi faktor krisis akhlak dan disiplin pelajar yang semakin meruncing. para pendidik seharusnya menyedari perkara ini dalam membina kekuatan diri sebagai pendidik dan pemimpin yang terbaik. Wan Mohd Zahid Nordin 1993. golongan pendidik disarankan agar melaksanakan ciri-ciri kepimpinan yang baik dan berkualiti seperti yang diamalkan oleh Nabi Muhammad. realiti ini masih belum berlaku dalam kalangan pendidik zaman sekarang. Keadaan ini membuktikan bahawa sebahagian pendidik atau guru pada hari ini masih belum mampu untuk mewujudkan kepemimpinan yang berwibawa dan berkualiti. membimbing dan memimpin telah semakin luntur disebabkan terlalu memberi fokus kepada pemindahan penyampaian ilmu dan maklumat.

2004. Bahagian Pendidikan Guru. Selain itu. istilah yang merujuk kepada pengertian guru lebih banyak lagi seperti al-Alim (jamaknya ulama) atau al-Mu’allim. Dalam Islam. Abuddin Nata dalam buku “Perspektif Islam tentang Pola Hubungan Guru-Murid”. Ahmad Mohd Salleh. Secara ringkasnya. 1979. 2) Sebagai murabbi (Ab. ibu bapa bertanggungjawab terhadap perkembangan anaknya. orang yang paling bertanggungjawab ialah ibu bapa kepada anak didiknya.3 Peranan guru sebagai seorang pemimpin dalam Islam Dalam merealisasikan dan melahirkan guru yang mempunyai kepemimpinan berwibawa dan unggul. 1997. .. pendidik dalam Islam ialah sesiapa sahaja yang bertanggungjawab terhadap perkembangan anak-anak didiknya. terdapat pula istilah ustadz bagi merujuk kepada guru yang khusus mengajar bidang pengetahuan agama Islam. Seterusnya. Kementerian Pendidikan Malaysia. Oleh itu. guru yang dimaksudkan di sini ialah pendidik yang memberikan pelajaran kepada murid dan biasanya guru adalah pendidik yang memegang mata pelajaran di sekolah. Zawawi Hj. 2004.al. 2001. Dalam bahasa Arab. ibu bapa telah ditakdirkan menjadi orang tua kepada anaknya dan dipertanggungjawabkan untuk mendidik anaknya. yang bererti orang yang mengetahui. Ahmad Tafsir. Hal ini kerana. Hal ini kerana. 3. Ahmad. 1997) mengatakan. 2004. beberapa peranan penting haruslah dimainkan oleh seseorang pendidik terutamanya dalam kalangan pendidik Islam... Halim Tamuri et. Kementerian Pendidikan Malaysia. guru-guru khususnya guru pendidikan Islam perlulah memperkukuhkan lagi peranan mereka dalam merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Guru. al-Shaybani. 2001).Menurut Dr. 3) Sebagai mu’addib (Ab. tetapi guru yang mengajar bukan guru yang berkesan bermakna apa yang disampaikan atau diajar tidak akan difahami oleh pelajar dan seterusnya matlamat pengajaran sukar untuk dicapai. Halim Tamuri et. Ahmad Mohd Salleh.al. 1997. pendidik dalam Islam ialah Guru. Manakala menurut Dr. walaupun sesuatu sistem pendidikan itu dikatakan baik.al. 1984). 2001). Halim Tamuri et. Muhammad Uthman el-Muhammady (1991 dalam Ahmad Mohd Salleh. terdapat juga sebahagian ulama yang menggunkan istilah al-Mudarris yang bermaksud orang yang mengajar atau orang yang memberi pelajaran. dalam bukunya “Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam”. Selain itu. Peranan guru pendidikan Islam ini terbahagi kepada lima kategori seperti: 1) Sebagai mu’allim (Ab.

bermusuhan. 2001). Hal ini kerana. guru sewajarnya mempunyai niat yang ikhlas. Ta’lim ini juga dikatakan sebagai proses menguasai ilmu yang meningkatkan manusia daripada taraf haiwan kepada taraf manusia.1 Guru sebagai Mu’allim Mu’allim adalah kata nama yang berasal dari kata terbitan ta’lim (pengajaran). Dalam proses pengajaran dan pembelajaran.al. beriman. guru dalam pandangan Islam haruslah berusaha meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan. 2004. 1991). Kementerian Pendidikan Malaysia. sukakan kebendaan dan pada masa yang sama mereka mempunyai sifat mereka sendiri seperti berakal.4) Sebagai mursyid (Ab. mengetahui dasar-dasar pendidikan dan strategi mengajar yang berkesan.w. Dalam sistem pendidikan yang sedia ada. memberi rangsangan motivasi kepada para pelajar dan memahami kaedah-kaedah pengurusan bilik darjah yang berkesan untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan peranannya sebagai mu’allim. seterusnya dapat menyelamatkan mereka daripada azab api neraka. 3.3. Halim Tamuri et.. dalam proses pengajaran dan pembelajaran.t. guru bukan sahaja berperanan membentuk akhlak pelajar. ilmu tersebut sangat penting untuk dijadikan panduan oleh pelajar dan juga sebagai perisai kehidupan bagi mengawal unsur-unsur negatif yang ada pada diri seseorang pelajar. bijaksana dan sebagainya (Saedah Siraj. 2001). dalam pembangunan bangsa yang berasaskan ilmu. . sentiasa mencari pendekatan pengajaran yang boleh menimbulkan minat pelajar serta menanam minat dan penghayatan terhadap agama. tetapi bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Tengku Ghani Tengku Jusoh (2002). dan proses tersebut berlaku secara berperingkat-peringkat. Selain itu. Sebaliknya. Di samping itu. mengajar bukan semata-mata kerana ingin mendapatkan upah atau sebarang ganjaran di dunia. Selain itu. mewujudkan ciri-ciri tamadun Islam di dalam dan di luar sekolah dan meningkatkan kecekapan ikhtisas (Wan Bakar Wan Dagang 1991). 5) Sebagai da’i atau pendakwah (Wan Bakar Wan Dagang. para guru hendaklah memperkemaskan peranan mereka dalam memberi ilmu kepada pelajar. 1991). mereka juga berperanan sebagai mu’allim yang perlu memberi tumpuan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan (Wan Mohd. al-ta’lim mempunyai dua pengertian iaitu. Manusia sememangnya memiliki sifat-sifat yang turut dimiliki oleh haiwan seperti mempunyai hawa nafsu. cintakan agama. yang pertama ialah mengajar dan yang kedua ialah menjadikan seseorang individu memiliki ilmu pengetahuan. Wan Daud. guru perlulah mengajar pelajar dengan niat untuk melahirkan atau membentuk palajar yang beriman dan taat kepada perintah Allah s.

Dalam hal ini. dan bersedia membimbing pelajar serta menunjukkan cara berpakaian. pertuturan dan tingkah laku sebagai contoh yang baik kepada pelajar. Ibrahim Amini (1997) dan ‘Ulwan (1989). Zawawi Hj. Antara sifat terpuji yang paling utama adalah zuhud dalam proses mendidik. guru mestilah memiliki sifat-sifat terpuji. mendidik. memelihara. Menurut Ghani Tengku Jusoh (2002). guru yang mendidik bukan kerana inginkan balasan bersifat kebendaan seperti wang. Bagi Ahmad Salleh (1997) pula. 1993) dan ‘Ulwan (1989) mengatakan guru-guru dalam kategori ta’dib perlu sedar dan insaf bahawa mereka sebenarnya menjadi ikutan dan teladan pelajar dan hendaklah menanamkan kepercayaan yang benar di dalam jiwa pelajar. mengembangkan. peranan guru sebagai murabbi melibatkan proses mendidik. pangkat dan kehormatan masyarakat. 1984). merahsiakan maklumat sulit pelajar kecuali kepada yang berhak. menyuburkan dan membesarkan. tidak bermakna guru tidak boleh menerima ganjaran daripada usaha mereka. 1980. 3.3.3. keupayaan akademik dan ekonomi.3 Guru sebagai mu’addib Salah satu peranan utama guru adalah bertindak sebagai mu’addib (Syed Muhammad Naquib al-Attas. Walaubagaimanapun. sebagai mu’addib.3. dan menaikkan semangat pelajar serta menimbulkan minat mereka untuk mempraktikkan ajaran agama sehingga menjadi kebiasaan kepada mereka. antara ciri-ciri guru murabbi adalah seperti mengutamakan keselamatan dan kebajikan pelajar. Dalam perspektif Islam. Beliau telah menggunakan perkataan ta’dib untuk menjelaskan erti pendidikan. Husain Mazhahiri (1993) dan Ibrahim Amini (1997) mengatakan dalam soal menerima balasan kebendaan (upah atau gaji) dalam proses mendidik pelajar. memelihara dan membentuk pelajar sehingga wujud perasaan kasih sayang dan saling percaya mempercayai antara mereka. Perkara penting yang ditekankan di . Ahmad. dan menjaga disiplin pelajar dengan menggunakan pendekatan mencegah dan menegur secara baik terhadap perlakuan maksiat dan juga menggalakkan perlakuan makruf secara kasih sayang. bersikap adil terhadap pelajar tanpa mengira latar belakang keluarga. sentiasa menasihati pelajar dalam segala hal termasuk pembelajaran dan perlakuan mereka. Antara ciri guru murabbi adalah seperti menyayangi pelajar dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri. tarbiyyah bermaksud mencurahkan kasih sayang. tetapi semata-mata bertujuan untuk mendapat keredhaan Allah. Syed Muhammad Naquib al-Attas (1979) lebih menekankan peranan guru sebagai mu’addib berbanding dengan mu’allim dan murabbi. Menurut Husain Mazhahiri (1993). mendedahkan dan memahamkan pelajar mengenai jenis-jenis ibadah yang wajib dilaksanakan. Abdul Raof Dalip (1985.2 Guru sebagai Murabbi Murabbi berasal daripada kata terbitan tarbiyyah yang bermaksud pendidikan.

guru mursyid ini juga boleh berperanan sebagai guru yang sedia menjadi seorang penasihat yang ikhlas. terdapat juga beberapa sifat mu’addib yang telah disenaraikan oleh Husain Mazhahiri (1993) dan Ibrahim Amini (1997). 4. bersifat sentiasa menerima dan bertanggungjawab. Al-Ba’labakki (1995) dalam Al-Mawrid mendefinisikan penasihat yang ikhlas dalam bahasa Inggeris dipanggil mentor. bersifat murah hati. Secara ringkasnya. Selain itu.a. tokoh pemindah yang berperanan untuk perkembangan seseorang iaitu gabungan peranan ibu bapa dan rakan sebaya.4 Guru sebagai mursyid Istilah mursyid sinonim dengan perkataan ahda yang bermaksud memberi petunjuk. Hal ini kerana.0 KOMPETEN KEPIMPINAN GURU . ikhlas. Sehubungan itu. ujub dan pemarah. berkongsi impian dengan anak didik dan membina persepsi kendiri yang ceria. 1997).3. model contoh dan penasihat kepada pelajar. para guru perlu manjaga kehebatan dan kehormatan diri mereka pada pandangan masyarakat. mengambil berat terhadap orang lain. pemimpin dan taat kepada perintah Allah. 1991 dalam Ahmad Mohd Salleh. Selain itu. hasad.sini ialah kemuncak matlamat kerja yang dilakukan seharusnya tidak wajar diukur berdasarkan kepada pencapaian kebendaan kerana ia akan membahayakan pencapaian diri sendiri. (1996) menunjukkan mentor memiliki status sebagai seorang yang memiliki status yang agak tinggi dan sedia memberikan bimbingan sepenuhnya. Oleh itu. mamakai pakaian yang bersih dan berperibadi mulia. 3. Antaranya adalah seperti mempunyai jiwa yang bersih daripada segala kekotoran (dosa) seperti sifat riak. dan sebagai orang yang sangat berpengaruh terhadap anak didiknya. penyayang. Hal ini boleh dilaksanakan dengan menjaga peribadi. menjaga kebersihan diri. guru perlu memiliki kebersihan lahiriah seperti daripada segi amalan pemakanan yang bersih dan suci. Oleh itu guru hendaklah menyediakan diri mereka sebagai qudwah hasanah (model terbaik) kepada pelajar kerana sifat tersebut merupakan salah satu daripada sunnah Rasulullah s. Guru juga tidak boleh terlibat dalam suasana yang boleh menjatuhkan maruahnya sama ada dalam cara berpakaian.w. perbuatan dan percakapan (Muhammad Uthmani elMuhammady. Manakala dalam Kamus Dewan (2002). menyampaikan sesuatu kebenaran atau ilmu Allah merupakan tugas dan tanggungjawab mereka. mursyid didefinisikan sebagai guru agama. bersikap merendah diri dan tahu mengambil hati orang lain. beberapa aspek peranan guru mursyid boleh dilihat dalam layanan seorang mentor kepada pelajar-pelajarnya. Kajian ke atas konsep mentor oleh Bova dan Philips yang dirumuskan oleh Saedah Siraj et al. pendengar yang baik dan mencurahlan rasa hati.

Bagi pihak murid pula kegagalan penyampaian guru dalam pembelajaran akan menghilangkan kepercayaan mereka terhadap guru tersebut. pengetahuan guru terhadap fizikal dan psikologi pelajar juga amat dititikberatkan dan penting. kemahiran . Namun walaubagaimanapun jika ilmu pengetahuan yang ada hanyalah ilmu pengetahuan yang sedikit. 4.1.2 Cekap menggunakan sumber Peggunaan bahan secara cekap dalam menggunakan segala bahan yang ada dengan kadar yang optimum perlu ada dalam diri setiap guru.1 Memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Ini sekaligus akan meningkatkan keyakinan dalam diri dan juga keyakinan pelajar terhadap guru mereka.1. seseorang guru haruslah memperlengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang luas. mendalam dan terkini sebelum melangkah masuk ke sekolah untuk memulakan sesi pembelajaran. ilmu tersebut tidak akan mendatang apa-apa kelebihan tetapi hanya akan mendatangkan masalah kepada guru dalam proses pembelajaran. mendalam dan terkini Ilmu pengetahuan merupakan perkara asas yang seharusnya ada dalam diri seseorang guru yang akan mengajar di sesebuah sekolah. Kelengkapan ilmu pengetahuan yang mendalam ini adalah amat penting kerana kekurangan yang ada dalam diri guru akan mengakibatkan kurangnya keyakinan terhadap diri sendiri dan sekaligus akan mencacatkan penyampaian maklumat kepada murid. Kemahiran ini amat penting untuk mendapatkan maklumat. Oleh itu. Clark ( 1997 ) telah menggariskan 8 intipati yang penting iaitu: 4. Selain daripada itu. Keadaan sebaliknya akan berlaku jika guru memperlengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang luas kerana penguasaan ilmu pengetahuan oleh guru akan mewujudkan pembelajaran yang berkesan dan efektif sewaktu berada di dalam kelas. Ilmu pengetahuan mengenai teori pedagogi juga amat penting dan harus dikuasai oleh seseorang guru supaya penyampaian ilmu pengetahuan kepada murid dapat disampaikan dengan lebih berkesan dan menarik.Dalam membincangkan mengenai kompeten kepimpinan guru ini. melakukan analisis.

mempunyai misi yang jelas. Guru juga harus berani untuk memikul dan mengambil tanggungjawab pada kehidupan dan juga kerjaya.1. Menerima teguran dengan hati yang terbuka serta bersedia untuk memperbaiki kesilapan dan kelemahan yang ada dan juga bersedia untuk menerima sebarang tanggungjawab juga merupakan jati diri yang wajib ada dalam setiap guru. mempunyai pemikiran dan tindakan yang strategik serta keupayaan mengimbangi antara tuntutan kehidupan dan kerjaya merupakan kriteria kepimpinan seorang guru yang cemerlang dan amat diperlukan dalam sesebuah sekolah. . daya juang yang tinggi. semangat dan daya saing yang tinggi. daya tahan. guru seharusnya merebut peluang sedia ada untuk memajukan dan melengkapkan diri dalam pengguna ICT agar dapat menggunakan untuk kepentingan diri dan murid-murid. Guru yang mempunyai pandangan yang jauh. 4. Selain itu. 4. Guru yang berkepimpinan baik hendaklah sentiasa bercitacita tinggi dan berusaha untuk mencapai objektif pembelajaran. Dengan ini. Selain daripada itu. seseorang guru tersebut juga harus mempunyai azam dan komitmen yang tinggi serta bersedia meningkatkan kemahiran-kemahiran kepimpinan yang diperlukan bagi menghadapi cabaran-cabaran mendatang sesuai dengan peredaran zaman pada masa sekarang. guru juga harus mempunyai dan sentiasa mengekalkan integriti dan etika seorang guru walaupun men$galami tekanan yang besar. Ini akan menunjukkan lagi piawaian diri bagi seseorang guru tersebut. daya saring dan daya tekal.1. Seseorang guru juga seharusnya mempunyai daya saing.4 Berwawasan Pada abad ke-21 ini menyaksikan pelbagai cabaran yang harus dipikul oleh guruguru dan ini memerlukan kepimpinan yang tinggi untuk menghadapi setiap cabaran dan dugaan yang datang.3 Memiliki budaya dan jati diri Guru yang memiliki budaya dan jati diri penting bagi kepimpinan guru untuk membolehkannya menghadapi cabaran dalam pengurusan diri sewaktu dalam proses pengajaran di dalam kelas. segala tugasan yang diberikan dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh dan sentiasa meletakkan kepentingan organisasi mengatasi kepentingan diri.dalam perancangan dan mengelolakan sesuatu rancangan ataupun program serta pengurusan perbelanjaan dan kewangan supaya tidak berlaku sebarang pembaziran. Sejajar dengan perkembangan dunia teknologi yang ada pada hari ni harus digunakan secara meluas oleh setiap guru untuk mengakses maklumat sebagai pemangkin bagi kaedah pengajaran sewaktu di dalam kelas.

kemahiran dalam mengendalikan gerak kerja secara berkumpulan perlu dikuasai untuk menunjukkan sifat kepimpinan yang dimiliki oleh seseorang guru.5 Mengamalkan budaya beretika Budaya beretika juga harus disemai dalam diri setiap guru yang akan mengajar di sesebuah sekolah. tidak lengkap jika mempunyai kemahiran berkomunikasi sahaja.1. bersopan santun. individu itu sendiri juga haruslah mengubah sikapnya terlebih dahulu. Disamping itu juga. Amalan etika yang baik seperti menjaga perpaduan.6 Mahir berkomunikasi dengan berkesan Adalah satu kawajipan dalam setiap guru memiliki kemahiran berkomunikasi. jika seseorang individu mengharapkan orang lain mengubah sikap. Penguasaan kemahiran mengendalikan kerja secara berkumpulan juga akan membolehkan guru menghadapi cabaran-cabaran yang datang disamping dapat membentuk suasana persekitaran yang selesa yang akhirnya menjadi pemangkin kepada usaha untuk mencapai matlamat yang berkesan. kerja berpasukan. Dengan adanya etika seperti ini. Ini adalah kerana kemahiran berkomunikasi ini merupakan penentu kepada keberkesanan penyampaian dan penukaran maklumat kepada pelajar. Namun begitu. berdisiplin. .1. Menurut Leithwood dan Jantzi ( 1998 ). Ini merupakan cabaran bagi guruguru untuk mengguna alat-alat komunikasi yang moden terutama dalam arus globalisasi ini. jujur dan ikhlas merupakan amalan ataupun etika yang perlu ada dalam diri setiap guru.4. Guru juga harus mempelajari cara untuk menggunakan pelbagai medium komunikasi. hidup sihat. berinteraksi serta berkerjasama dengan pengikutnya yang mungkin berasal dari pelbagai kaum dan bangsa yang perbezaan dari segi budaya antara satu sama lain. kepimpinan guru akan lebih terserlah. 4. Kemahiran dalam memahami kepelbagaian budaya ini akan membolehkan guru sentiasa bersedia untuk berhubung. penyayang. Kemahiran berkomunikasi ini juga penting bagi guru untuk meningkatkan kefahaman kepimpinan guru dalam pelbagai cabaran dalam usaha untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi sama ada komunikasi berbentuk formal ataupun berbentuk informal. Seseorang guru juga mestilah mempunyai kemahiran dalam melihat perbezaan budaya sekaligus bersikap terbuka untuk menilai perbezaan itu secara jujur dan okjektif.

Kemahiran memantau dan menilai perkembangan setiap program dan organisasi juga perlu dikuasai sejajar dengan kemunculan alaf baru ini.1. seseorang guru seharusnya memiliki kebolehan untuk menterjemah prinsip-prinsip dan menggunakan penterjemahan itu untuk dipraktikkan sewaktu berada didalam bilik darjah. Terdapat empat dimensi yang berbeza bagi guru yang memiliki keupayaan melihat melalui dimensi yang lain mengikut pengelasan yang digariskan oleh Haris dan Muijs ( 2005 ). Kefahaman dan penghayatan dalam pada keluruhan misi dan nilai-nilai organisasi adalah perlu difahami oleh guru agar dapat memastikan setiap tindakan yang diambil oleh pelajar sentiasa berada dibawa pemantauannya. Kefahaman seseorang guru itu juga seharusnya secara menyeluruh ke atas setiap organisasi yang diwakilinya.2 Dimensi Kompeten Kepimpinan Guru Dalam membincangkan mengenai kepimpinan guru. Adalah perlu seseorang guru mempunyai keupayaan dan kemahiran dalam melakukan tindakan yang strategik untuk memastikan kelansungan. Contohnya. guru yang memiliki kepimpinan yang baik boleh mengambil tindakan dengan sentiasa menjaga dan memastikan kelas yang didudukinya sentiasa berada dalam keadaan yang bersih dan teratur untuk meningkatkan keceriaan persekitaran sekolah. perkembangan dan pertumbuhan program dan organisasi. 1.4. . Untuk meningkat prestasi sesebuah sekolah itu. 4. seseorang guru juga hendaklah memiliki keupayaan untuk melihat sesuatu perkara tersebut melalui sudut dan dimensi yang berbeza daripada orang lain. 4. ketua panitia bahasa Melayu perlu turut turun padang untuk memastikan perjalanan aktiviti Minggu bahasa Melayu berjalan dengan lancar. Sebagai contoh.1.7 Sentiasa memantau dan menilai perkembangan setiap program dan organisasi Nathan ( 2001 ). Disamping itu juga. menjelaskan bahawa berlaku perubahan dari segi kepimpinan sekolah akibat daripada perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai apabila kepimpinan sekolah telah berubah secara progresif daripada model lama kepada satu model baru yang turut memberi kawalan kepada guru.8 Produktif Guru juga harus sentiasa mempunyai azam dan komitmen yang tinggi dan sentiasa bersedia untuk meningkatkan kemahiran agar menjadi lebih produktif sesuai dengan cabaran yang sentiasa memerlukan kepimpinan yang tinggi. kemahiran-kemahiran lain juga haruslah dikuasai agar dapat menjadikannya pemimpin yang lebih berkesan dalam kerja-kerja kepimpinan yang besar skopnya.

4. 3. . Kepimpinan seseorang guru tersebut akan terbukti apabila mampu menyampaikan maklumat-maklumat yang penting dengan tidak mengambil kira maklumat tersebut adalah yang lama ataupun yang baru dan lebih sensitif lagi. guru mestilah berkeupayaan untuk sentiasa menjaga dan seterusnya mengekalkan hubungan yang baik sesama mereka. Dalam profesion keguruan. Dalam pentadbiran sekolah. terdapat perubahan-perubahan drastik yang akan dilakukan oleh pihak pentadbir. Adalah satu kewajipan bagi sekoarang guru untuk memiliki kemahiran dalam menyampaikan maklumat kepada pelajar sama ada secara langsung mahupun sebagai orang tengah sahaja. Tokoh seperti Hargreaves ( 1991 ). Ini adalah penting untuk mendapatkan kerjasama yang baik antara guru dan seterusnya berusaha bersama-sama meningkatkan prestasi sekolah agar lebih cemerlang. hubungan antara rakan sekerja amatlah penting dan harus dijaga. Penyataan ini turut diakui dan disokong oleh Teddlie dan Reynold ( 2000 ) dengan mengeluarkan pendapat bahawa matlamat sekolah dan kepentingan kepimpinan setiap guru harus dikongsi kerana ia adalah amat penting agar dapat meningkatkan keberkesanan untuk mencapai matlamat sekolah yang telah digariskan.2. 4. kepimpinan yang ada dalam diri setiap guru akan menjadi lebih berkesan. Ini juga bermaksud dalam membuat sebarang keputusan yang berkaitan dengan sekolah haruslah meminta pendapat setiap guru kerana keputusan yang dibuat adalah berkait rapat dengan usaha untuk meningkatkan pencapaian sekolah. Oleh itu guru harus mempunyai keupayaan dalam memberi penumpuan ketika turut serta dalam perubahan yang dilakukan. Guru-guru seperti guru panitia. Little ( 1990 ) dan Rosenholz ( 1989 ) telah mengatakan bahawa jika wujudnya faktor kolaboratif antara guru. Akan lebih terbukti lagi jika guru mampu dan sentiasa mendapatkan maklumat tambahan sama ada melalui bantuan dalam mendapatkan maklumat yang tepat dan sebagainya. Sikap positif dalam diri setiap guru amat diperlukan untuk sama-sama menjayakan sebarang pembaharuan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Pencapaian matlamat sekolah ini turut dipengaruhi oleh kepimpinan yang ada pada guru-guru yang ada di sekolah melalui beberapa intipati yang penting. guru matapelajaran dan guru kanan turut berkongsi tanggungjawab dalam menilai dan membuat keputusan untuk kepentingan dan peningkatan pencapaian sekolah. Dengan ini.3 Kompeten Kepimpinan Guru dan Pencapaian Matlamat Sekolah Matlamat sesebuah sekolah untuk muncul sebagai sebuah sekolah yang cemerlang bukan hanya boleh dicapai dengan adanya pelajar cemerlang sahaja.

Terdapat beberapa nilai kepimpinan yang menyumbang kepada peningkatan pencapaian matlamat sekolah seperti: 4. Dengan adanya budaya positif ini juga keyakinan dan kepercayaan pelajar terhadap guru tersebut akan meningkat dan sekaligus akan mewujudkan suasana pembelajaran dan diri pelajar yang lebih positif. Hubungan antara guru dan murid di sekolah juga secara tidak langsung akan membantu meningkatkan pencapaian sekolah kerana ini akan membuatkan keyakinan pelajar semakin bertambah dan tahap pencapaian akan turut meningkat ( Sebring dan Bryk ). Apa yang diinginkan melalui pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu membentuk warga negara yang berketrampilan dan produktif akan tercapai sejajar dengan matlamat yang disasarkan oleh sekolah. Namun walaubagaimanapun. peningkatan dalam penyedian proses pengajaran dan pembelajaran akan berlaku. terdapat banyak kekangan dan halangan yang perlu dihadapi untuk melahirkan guru yang berkepimpinan ( Katzenmeyer dan Moller. Dalam pebentukan budaya sekolah. guru menggalas beban utama dengan menjadi entiti ataupun komuditi manakala pelajar sebagai produk pendidikan yang merupakan hasil daripada pembentukan budaya yang dibentuk oleh guru. Masalah-masalah seperti interaksi yang kurang dan sikap guru yang mengasingkan diri daripada rakan sekerja merupakan masalah yang cukup besar dan utama dalam melahirkan guru yang berkepimpinan. 2001 ). Faktor lain seperti sifat degil yang tidak menerima kepimpinan orang lain sewaktu dalam perbincangan. Pencapaian sekolah ke tahap yang lebih tinggi lagi akan mampu dicapai jika hubungan erat sesame guru wujud di sekolah. Ini adalah kerana. 4.1 Penjana budaya sekolah Di sekolah guru dan pelajar mempunyai peranan ataupun fungsinya sendiri iaitu sebagai sebagai sebuah komuniti sekolah.Menurut Hackney dan Henderson ( 2005 ) peningkatan pembelajaran yang bersifat demokratik sewaktu didalam kelas seperti menggalakkan pelajar berfungsi secara kritikal dan menjadikan pelajar lebih berdikari dan bekerjasama antara satu sama lain adalah didorong oleh kepimpinan guru yang baik dan efektif sewaktu melakukan proses pembelajaran didalam kelas. dengan adanya hubungan erat sesama guru ini.3. pemerhatian dan kerja berpasukan juga adalah penyebab yang besar. Budaya sekolah yang positif amat diperlukan kerana budaya inilah yang menjadi intipati dan ikutan bagi semua pelajar. Adalah satu tanggungjawab sebagai seorang guru untuk memimpin pelajar ke arah budaya sekolah yang positif.2 Menukar kepimpinan .3. Ini sekaligus akan merencatkan dan menjarakkan pencapaian sekolah.

Di samping itu.4 Kepimpinan membuat keputusan Setiap keputusan yang dibuat untuk sekolah amatlah penting. pencapaian peribadi diri juga haruslah sentiasa diperbaiki dari semasa ke semasa agar sentiasa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Selain daripada peranan diatas. guru juga semestinya perlu memperkasa. Dengan adanya kepimpinan pengajaran ini.3. kemahiran serta ketrampilan seseorang individu atau guru amat diperlukan dalam kepimpinan pengajaran agar prestasi setiap pelajar akan terus meningkat ke arah kecemerlangan melalui proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Untuk merealisasikan kepimpinan pengajaran ini. pembimbing.merangsang dan meningkatkan kesedaran diri untuk membolehkan pencapaian sekolah dapat ditingkatkan. pemerolehan serta pengalaman pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan rancangan pendidikan dapat dilakukan dengan lebih dan terancang mengikut acuan wawasan yang telah dibina. pencipta kaedah baru. kemahiran interpersonal yang baik dalam diri guru juga penting kerana dengan adanya sikap ini. Usaha. Selain itu. . 4. Seseorang guru itu haruslah memainkan berfungsi sebagai pakar kurikulum. kemahiran penterjemahan dalam diri guru amat diperlukan. guru dapat menggunakan segala sumber yang ada dengan kadar yang optimum. Ini kerana besar implikasinya terhadap sekolah jika sesuatu keputusan yang telah dibuat mendatangkan keburukan kepada sekolah. Dalam konteks ini. mentor. guru mampu menjalin hubungan ikatan silaturrahim yang erat sesama rakan sekerja.Untuk melahirkan guru yang berkepimpinan dalam sekolah bukan la satu tugas yang mudah. ahli jawatankuasa bertindak dan persatuan ibu bapa dan guru. dan penggalak pembelajaran berkumpulan. 4. fasilitator.3. komitmen. guru harus mempunyai strategi yang sesuai seperti mebentuk rancangan pendidikan yang menarik.3 Kepimpinan pengajaran Kepimpinan pengajaran ini bermaksud keupayaan seseorang guru untuk menterjemah wawasan dalam sistem pembelajaran formal sewaktu disekolah. Pendek kata kepimpinan transformasi adalah satu proses untuk mempengaruhi warga sekolah melalui usaha berterusan oleh guru-guru. Oleh itu guru harus bijak dalam menilai setiap aspek yang ada sebelum melakukan ataupun membuat sebarang keputusan seperti memilih keahlian pasukan.

4.3. membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk kebaikan dan pencapaian murid. Kepimpinan dalam megurus bilik darjah ini juga termasuk seperti mengurus atau membentuk organisasi bilik darjah. kuasa autonomi guru adalah diperlukan untuk mengawal dan mengawal keadaan kelas. Kuasa autonomi dimaksudkan adalah merangkumi aspek penyelesaian masalah. kreatif.5 Kepimpinan guru dalam mengurus bilik darjah Untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan positif kepimpinan guru untuk mengawal dan mengurus bilik darjah adalah penting kerana kegagalan mengurus bilik darjah akan merencatkan sistem pembelajaran dengan suasana kelas yang tidak terkawal sepeti bising.3. 4. mencari penyelasaian yang lebih efektif. Pendek kata. sikap bersatupadu dan komitmen yang tinggi diantara guru dan pelajar.7 Pembentukan kumpulan kerja dalam bilik darjah Di sekolah. Kerjasama yang utuh akan mampu merealisasikan matlamat dan visi yang telah digariskan oleh sekolah. kerja secara berkumpulan adalah amat penting untuk membina kerjasama. motivasi dan seterusnya dapat mempertajamkan kemahiran yang sedia ada dalam kalangan guru dan pelajar. kotor dan sebagainya. 4.8 Memperkasa kecerdasan emosi pelajar . motivasi dan disiplin. Terdapat banyak kelebihan jika pengurusan bilik darjah dapat dilaksanakan dengan baik seperti dapat menjimatkan masa dan tenaga guru dan juga pelajar itu sendiri. Di samping itu juga akan wujud lebih banyak peluang untuk guru menjalankan aktiviti-aktiviti yang lebih menarik dan berunsurkan pengajaran dan seterusnya menjadikan sistem pembelajaran yang lebih bermakna.6 Kepimpinan guru dan pengupayaan dalam bilik darjah Sewaktu berada dalam bilik darjah.3. Selain itu. Pembentukan kerja secara berkumpulan juga dapat memperkembangkan dan lebih mendalami matlamat sekolah.3. pengupayaan sewaktu berada dalam bilik darjah adalah penggunaan kuasa yang telah diberikan kepada setiap guru bagi menjalankan tugas yang diarahkan dan dipertanggungjawabkan disamping mengawal pelajar.4.

Komunikasi yang baik juga dapat menggelakkan pelajar belajar dalam situasi yang kaku dan bisu.1 Peranan Guru : 1. Inventor 5. Pembimbing 3. Fasilitator 4. Telah banyak tindakan yang dilakukan untuk memperkasa kecerdasan emosi pelajar agar setaraf dengan kecerdasan intelek termasuklah mengaplikasikan aspek kecerdasan emosi ini dalam aspek kurikulum sekolah.3. Pengajar 2. rohani. Keseimbangan kecerdasan emosi dan intelek ini adalah amat penting dan haruslah seimbang dalam diri pelajar untuk mencapai kecemerlangan kerana kecerdasan intelek sahaja tidak mampu mempersiapkan pelajar untuk menghadapi situasi kehidupan yang sebenar.0 KEPIMPINAN GURU DAN BUDAYA SEKOLAH Guru merupakan pemimpin yang berperanan sebagai ejen perubahan. 4. Kegagalan komunikasi ini akan menimbulkan konflik kerana berlaku perselisihan ataupun pencanggahan antara dua pihak. Perubahan yang dimaksudkan adalah melibatkan perubahan ke atas sekolah dan bilik darjah.9 Mengamalkan komunikasi yang efektif Aspek komunikasi dalam pembelajaran adalah penting untuk mewujudkan situasi kelas yang efektif. Oleh itu. Komunikasi yang baik akan mendatangkan pelbagai kebaikan dan begitu juga sebaliknya. dua hala dan pelbagai hala yang melibatkan penyampai mesej ( orang yang bertutur ataupun menulis ) dan menerima mesej ( pendengar dan pembaca ). emosi dan jasmani. 5. Pengurus . Dalam komunikasi sewaktu didalam kelas boleh berlaku secara sehala. Guru juga adalah individu yang menggariskan hala tuju dan membentuk para pelajar ke arah merealisasikan hala tuju itu dengan nilai-nilai kepimpinan yang positif.Sejajar dengan matlamat yang telah disasarkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu dengan menjadikan aspek kecerdasan emosi sebagai landasan untuk melahirkan dan membentuk insan yang seimbang daripada segi intelek. guru harus mengetahui dan mengamalkan ciri-ciri komunikasi sewaktu dalam bilik darjah untuk mencapai kecemerlangan murid dan seterusnya merealisasikan visi dan matlamat sekolah. 5.

sempurna dan otomatis dalam memupuk disiplin kendiri pelajar.1. Apabila disiplin pelajar cemerlang.1. seronok dan bermakna.6 Penghubung . guru berperanan sebagai pengurus bilik darjah yang sistematik dan teratur bagi memastikan segala urusan yang berkaitan dengan pembelajaran yang kondusif dapat disediakan oleh guru. 5.1 Pengajar Berusaha untuk memahamkan pelajar berkaitan konsep dengan mudah. Di samping itu. 5.3 Fasilitator Pemudah cara dan mentor dalam membantu perjalanan harian dalam dan luar kelas.1. Guru juga berperanan sebagai mentor ataupun tempat rujukan pelajar semasa memerlukan pandangan dan tunjuk ajar. realistik dan kondusif bagi menghadapi dan menyelesaikan masalah ekoran cabaran hidup.2 Pembimbing Membimbing pelajar ke arah bersikap rasional. Penghubung 5. Hal ini sejajar dengan keperluan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memfokuskan kepada pembinaan pelajar ke arah insan yang seimbang. sistematik.1. Peranan sebagai pengajar juga merupakan satu agen untuk mempertingkatkan prestasi pelajaran pelajar. 5. maka akademik pelajar turut cemerlang.4 Inventor Memperkenalkan inovasi daripada aspek inovasi teknik dan sebagai agen yang membawa perubahan kepada suasana dan persekitaran pembelajaran pelajar. kreatif dan kritis. 5.1. 5.1. Selain itu. ia turut sama berperanan sebagai individu yang menjadi jambatan rujukan pengetahuan dan maklumat para pelajar.5 Pengurus Mampu mengurus dengan cekap.6.

guru berperanan sebagai pencetus komunikasi (communication moderator) antara pelajar dan guru. Penghargaan 8. Budaya seperti ini menjadi nilai positif dan normal yang sihat supaya para pelajar berasa mereka adalah sama. Dalam erti kata lain. Mendapatkan pengetahuan 7. Mencuba idea baru dan inovatif 3. Sokongan 6. 5.Menghubungkan pelajar dengan pelajar serta guru dan pelajar ke konsep universal.2. Melibatkan penyelesaian masalah 10. Dengan hal demikian. Penyayang dan humor 9.1 Kesamaan dan Kerjasama Guru tidak mempunyai sifat prejudis dan diskriminasi pada pelajar. budaya kesamaan ini menghasilkan suasana kerjasama dan pelajar akan menjadi lebih akrab sesama mereka. Kepercayaan dan keyakinan 5. Harapan yang tinggi 4. . Semua pelajar perlu diberi perhatian dan tumpuan yang sama tanpa mengira status atau kedudukan keluarga pelajar ataupun juga aras pengetahuan dan kecerdikan pelajar. Kesamaan dan kerjasama 2. Tradisi 5. 1.2 Aspek ikutan Aspek ikutan yang dapat dijadikan panduan oleh guru bagi menjana budaya supaya sekolah lebih berkesan: Jon Saphier & Matthew King (1985).

2.6 Mendapatkan Pengetahuan Guru perlu berusaha mendapatkan pengetahuan yang baru dan terkini serta menarik dalam proses pengajaran. Justeru. Ciri ini memberikan keyakinan pelajar kepada guru dan seterusnya dapat menyemai sifat-sifat yang sama dalam diri mereka. maka secara tidak langsung situasi ini menyediakan diri mereka dalam aspek pencapaian yang baik. Hal ini menjadikan pelajar tertarik kepada pengetahuan dan pembelajaran seterusnya akan membentuk budaya mencintai ilmu dan daya saing dalam kalangan pelajar.2.4 Kepercayaan dan Keyakinan Guru perlu mempamerkan sifat kepercayaan dan keyakinan yang tinggi apabila memainkan peranan terutamanya di hadapan pelajar. apabila pelajar dapat menembusi proses pembelajaran yang kondusif. pengajar.3 Harapan yang Tinggi Guru perlu meletakkan ekspektasi dan harapan yang tinggi kepada pelajar daripada segi pencapaian. 5. Situasi ini secara tidak langsung menjana pelajar ke arah kecemerlangan yang nyata dan positif. Sokongan guru menjadikan pelajar lebih kompeten (berketerampilan) dan seterusnya bertindak sebagai rakan belajar yang baik kepada pelajar lain dan meningkatkan proses pembelajaran kalaboratif dan kerjasama.5. 5.2.2. penasihat. 5. Guru juga berperanan dalam menjadi pemangkin pelajar bagi meningkatkan motivasi diri dalam mengharungi cabaran sebagai pelajar.2 Mencuba Idea Baru dan Inovatif Guru perlu mempunyai keyakinan dan budaya tinggi daripada aspek kreativiti dan inovasi dalam proses mengajar. Hal ini menjadikan pelajar lebih yakin kepada . 5.2. Harapan ini direalisasikan guru dengan melakukan peranan sebagai pembimbing.5 Sokongan Guru perlu mempamerkan sokongan yang positif kepada pelajar apabila diperlukan. fasilitator dan sebagainya dengan ikhlas.

5. 5.9 Melibatkan Pelajar dalam Penyelesaian Masalah Guru perlu melibatkan pelajar dalam menyelesaikan masalah dalam kelas atau yang berkaitan dengan pelajar. 5.7 Penghargaan Guru perlu selalu mengamalkan sifat menghargai di atas kemampuan dan kejayaan pelajar. situasi ini menjana pembentukan sekolah yang bahagia dan seronok serta membentuk budaya yang periang dan mesra.2. Seterusnya. Contohnya seperti mengucapkan selamat hari jadi kepada pelajar. Kesungguhan guru mendapatkan pengetahuan menjadikan pelajar didedahkan kepada ilmu yang lebih baik dan terkini.10 Tradisi Guru perlu menghidupkan perayaan dan perkara-perkara tradisi atau menjadikan aspek-aspek budaya positif sebagai tradisi.3 Kepemimpinan Dalam Pengajaran Guru .2. Hal ini membentuk budaya sharing responsibility dalam kalangan pelajar serta bersifat bertanggungjawab dalam menjamin kesejahteraan sekolah. Keadaan ini akan membentuk keyakinan diri pelajar ke arah yang lebih positif. 5. Hal ini seterusnya mewujudkan rasa penghargaan dan kasih sayang kepada guru itu dan seterusnya menjadi satu budaya dalam kalangan pelajar.2. Hal ini menjadikan pelajar mesra dan gembira. Proses bersama ini membentuk pelajar sebagai duta dalam menyebarkan budaya yang positif bagi menangani masalah dalam kalangan pelajar menerusi pelajar sendiri.8 Penyayang dan Humor Guru perlu bersifat penyayang dan mempunyai sifat humor yang baik.kemampuan guru sebagai pemudah cara. 5.2. Secara tidak langsung keadaan ini membantu pelajar ke arah lebih informatif dan menjana kecemerlangan diri. Sifat ini juga mampu menjurus kepada pembentukan budaya penyayang dan prihatin.

Justeru dapat difahami kepimpinan pengajaran adalah proses yang melibatkan individu yang berperanan mencurahkan segala usaha. pemerolehan serta pengalaman pengajaran-pengajaran bagi memastikan rancangan pendidikan dilaksanakan dengan berkesan berdasarkan wawasan yang dibawa. memperbaiki dan mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. kemahiran serta keterampilan bagi meningkatkan prestasi dan memperbaiki kelemahan para pelajar ke arah kecemerlangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Keterampilan kejurubinaan 5. Keterampilan teknikal 2. tindakan dan amalan yang berupa komitmen yang dilakukan guru bagi menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran.4. galakan dan sokongan dengan tujuan mengatasi masalah. sosiologi. Keterampilan bekerja di dalam sistem organisasi 4. Ia dilakukan dengan cara mengoptimumkan segala sumber yang ada melalui strategi rancangan pendidikan.4 Keterampilan Kepimpinan Pengajaran Keterampilan bermaksud kecekapan dan kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugasan ataupun menyelesaikan masalah (Kamus Dewan).1 Keterampilan Teknikal * Kemahiran dan pengetahuan dalam perkembangan kurikulum * Kemahiran dalam disiplin ilmu * Pengetahuan bidang genetik dan spesifik * Pengetahuan dalam asas-asas kurikulum (falsafah. Psikologi dan Sejarah) * Pengetahuan Dalam Kaedah Kajian . Keterampilan kemanusiaan 3.Kepemimpinan dalam pengajaran merujuk kepada kebolehan guru memberi tumpuan kepimpinan. komitmen. Kepemimpinan pengajaran juga dikatakan berperanan mereka bentuk dan menterjemahkan wawasan ke dalam kurikulum formal. 5. Keterampilan kepimpinan pengajaran pula adalah segala usaha. iaitu: 1. Terdapat empat keterampilan yang perlu dimiliki oleh kepemimpinan pengajaran guru.

4.4 Keterampilan Kejurubinaan * Membina satu kerangka peranan dan bubungan dengan manusia di dalam organisasi untuk menggerakkan sesuatu tugas 5. Kuasa pakar 5.2 Keterampilan Kemanusiaan * Memahami proses dinamika kumpulan * Cekap mengendalikan keperluan individu pasukan dan komuniti * Menyedari keperluan pelajar.5 Sumber-sumber Pengaruh Pemimpin 1. Kuasa sah 2.5. Kuasa rujukan . Kuasa paksaan 4.4.4. guru dan komuniti * Menyedari teori humanistik dan keperluan 5. Kuasa ganjaran 3.3 Keterampilan Bekerja Di Dalam Sistem Organisasi * Mengetahui bagaimana sistem organisasi beroperasi * Menghayati fungsi organisasi * Mengetahui cara menyesuaikan diri dalam organisasi * Mempunyai visi bagaimana prestasi organisasi boleh dioptimumkan 5.

Guru ini akan diamati sebagai mempunyai lebih kuasa ganjarannya. Contohnya.5. Pengikut akan patuh kepada pemimpin sekiranya pengikut mengamati bahawa pemimpin berupaya memberi ganjaran. Misalnya guru memberihadiah kepada pelajar yang cemerlang (mendapat tempat pertama.2 Kuasa Ganjaran Kuasa ini berakar kepada keupayaan seseorang pemimpin memberi ganjaran kepada pengikutnya. pelajar yang melihat hukuman yang bakal diterima kerana tidak membuat kerja sekolah sebagai sesuatu yang menyeksakan akan akur kepada permintaan guru. 5. Kuasa ini datang dari jangkaan pengikut bahawa dia akan dihukum oleh pemimpin jika dia gagal untuk akur kepada pemimpin hingga menyebabkan orang bawahan cuba mengelakkan dirinya daripada dikenakan tindakan yang berupa hukuman. dan ketiga di dalam kelas). Kuasa ini berkesan jika pengikut memerlukan kepakarannya. 5. kedua. Misalnya. guru pakar dalam bidang sejarah akan diberi perhatian oleh para pelajar untuk mendapatkan ilmu sejarah.5.1 Kuasa Sah Kuasa ini merujuk kepada pengikut menetapkan bahawa pemimpin mempunyai hak yang sah untuk mempengaruhinya dan dia sendiri mempunyai obligasi untuk menerima pengaruh itu atas sebab-sebab status atau jawatanya yang dilantik secara sah oleh pihak berkuasa yang lebih tinggi.5. pengetahuan dan kemahiran konseptual.4 Kuasa Pakar Kuasa ini berasaskan kepada kebolehan atau kepakaran seseorang dalam sesuatu bidang tertentu hingga menyebabkan orang bawahannya patuh kerana percaya bahawa pemimpin mempunyai pengalaman. 5. . perhubungan manusia dan teknikal.5.5.3 Kuasa Paksaan Kuasa ini membabitkan kebolehan seseorang pemimpin mengenakan paksaan.

Taktik Sah 9. pemimpin hendaklah mempunyai kemahiran berkomunikasi dan . dan akan melakukan sesuatu bukan kerana apa-apa tetapi kerana hormat. kalau seseorang itu tertarik. juga supaya dia diterima oleh pemimpin berkanaan.6. 5. tertarik dan kagum. pemimpin haruslah mempunyai sifat yang amanah dan boleh dipercayai serta mempunyai kemahiran berucap. Taktik Perundingan 4. Untuk menggunakan taktik ini. Taktik Pujukan Rasional 2.6. kagum dan hormat kerana pemimpin berkenaan adalah model kepadanya.6 Taktik Pemimpin (guru) Mempengaruhi Orang Bawahan (pelajar) 1. Taktik Daya Tarikan Yang Memberikan Inspirasi 3. Taktik Daya Tarikan Peribadi 6. dia akan mempunyai keinginan untuk dikaitkan dengan pemimpin itu.1 Taktik Pujukan Rasional Pemimpin menggunakan hujah-hujah yang logik dan bukti-bukti nyata untuk memujuk orang bawahan supaya matlamat yang ditetapkannya tercapai. Untuk menggunakan teknik ini. Taktik Pertukaran 7.5.5 Kuasa Rujukan Kuasa ini diasaskan kepada perasaan kesatuan di antara yang memiliki kuasa dengan yang mengikutinya. Taktik Gabungan 8. 5.2 Taktik Daya Tarikan Yang Memberikan Inspirasi Pemimpin mempengaruhi orang bawahan dengan membangkitkan semangat dan emosi orang bawahan hingga mereka berasa mereka adalah penting dan berupaya menyumbangkan sesuatu kepada organisasi. Taktik Tekanan 5. Taktik Berbuat Baik (Ingratiation Tacties) 5.5.

Tetapi apabila seseorang itu sudah percaya tentang kejujuran pemimpinannya. misalnya memberitahu orang ketiga bahawa seseorang itu adalah yang layak melaksanakan tugas.6. pelajar akan menyiapkan kerja sekolah itu kerana taat.7 Taktik Gabungan Taktik ini adalah mendapatkan orang lain untuk mempengaruhi orang bawahan kita. .6. simbol dan daya imaginasi yang tinggi serta mempunyai suara yang menarik dengan gerak-geri yang menawan. orang lain ini mungkin terdiri daripada rakan sejawatan. Misalnya. 5. Contohnya. Taktik ini kadang-kadang menjadi satu cara untuk memanipulasi seseorang. 5. Taktik ini akan menjadi berkesan jika orang bawahan mengamati bahawa pemimpin mempunyai kuasa memberi ganjaran kepada orang bawahannya dan juga jika orang bawahan memerlukan ganjaran itu.4 Taktik Berbuat Baik (Ingratiation Tacties) Taktik ini ialah tingkah laku yang membuatkan seseorang berasa dia dihargai.6 Taktik Pertukaran Taktik ini merujuk kepada pemimpin membuat tawaran sesuatu ganjaran sama ada secara explisit atau implisit kepada seseorang yang membuat tugasan yang diminta olehnya.6. guru kelas mendapatkan pertolongan guru kaunseling untuk memberi nasihat kepada pelajar. orang bawahan. taktik ini akan menjadi berkesan.menggunakan metafora. 5. 5.6 5 Taktik Daya Tarikan Peribadi Taktik ini merujuk kepada pemimpin meminta orang bawahan melaksanakan sesuatu kerana atas sifat setiakawan atau ketaatan orang bawahan terhadap pemimpin mereka.6. orang atasan atau mungkin orang di luar organisasi. kaedah dan cara-cara melaksanakan sesuatu untuk mencapai objektif yang ditetapkan oleh pemimpin. 5.3 Taktik Perundingan Taktik ini digunakan dengan mengajak orang bawahan memberi pendapat. Melalui taktik ini. guru meminta pelajar menyiapkan kerja sekolah di rumah.

Guru adalah individu teladan yang mampu memberi pengaruh besar terhadap persekitarannya dan kepimpinan guru yang diimplimentasikan secara berkesan akan membina pengaruh positif kepada pelajar.5. Guru dan kepimpinan boleh diibaratkan seperti aur dengan tebing kerana tugas guru yang sudah melangkaui batasan . Abdul Rashid dan Abd. bilik darjah. dan tingkahlaku seruan seperti membuat permintaan dan semakan yang kerap. amaran. Kadang-kadang jika permintaan tidak dipenuhi. Kepimpinan guru bukan sahaja mampu memberikan implikasi terhadap pembangunan fizikal komuniti sekolah dan persekitarannya tetapi juga mampu memberi implikasi terhadap pembangunan psikologi dan sahsiah individu yang berhubung secara langsung dengan guru terutamanya pelajar dan ibu bapa. Di samping itu. Ghani. peraturan. guru.0 IMPLIKASI KEPIMPINAN GURU Kepimpinan guru merupakan suatu nilai positif yang mampu mencambahkan implikasi harmoni dalam lingkungan komuniti yang besar. kaedah ini digunakan sebagai satu tindakan terakhir setelah caracara lain gagal. sekolah dan masyarakat. orang bawahan akan dimarahinya. program dan tradisi yang mana semua orang perlu mematuhinya. Guru yang mempunyai karisma kepimpinan merupakan aset berharga kepada sekolah kerana tuntutan kontemporari memerlukan kalangan guru yang memiliki keupayaan untuk mengubah dan membina hala tuju sekolah daripada tahap yang sedia ada kepada satu standard yang lebih tinggi. polisi.8 Taktik Sah Taktik ini merujuk kepada pemimpin menggunakan aktiviti.6. 5. 6.6.9 Taktik Tekanan Taktik ini merujuk kepada penggunaan ancaman dan ugutan. 2007). Kepimpinan guru menyediakan peluang kolaboratif dan pembelajaran profesional yang mempengaruhi perubahan dalam bilik darjah dan sekolah (Abdullah Sani. kepemimpinan guru akan menjadi lebih mantap dan terserlah apabila para guru terbabit secara langsung dalam proses membuat keputusan secara professional di sekolah. Mungkin juga apa yang hendak dilaksanakan ini diperlukan atau direstui pihak atasan.

Seorang guru yang berkarisma dalam memimpin sesuatu organisasi juga berupaya untuk memupuk nilai kepimpinan dalam diri rakan sejawatnya dan seterusnya mewujudkan suasana yang fleksibel untuk sebarang bentuk kerjasama antara mereka. Interaksi. Hakikat ini disokong oleh Yukl. Ghani. Guru yang duduk di sekolah tanpa keupayaan untuk menggerakkan atau berkerjasama dalam membangunkan organisasi sekolah bagaikan sang Singa yang hidup di belantara tebal tanpa taring dan kuku. Abdul Rashid dan Abd.bilik darjah menuntut kemampuan dan kewibawaan seseorang guru itu untuk menggalas tanggungjawab organisasi yang sedia ada di sekolah di samping menjalankan tanggungjawab sebagai arkitek dan jurutera yang berupaya untuk melahirkan insan berjiwa besar dan bermaruah. Hubungan dua hala dalam linkungan yang harmoni sesama guru akan mewujudkan kesedaran positif dalam kalangan mereka terutamanya dalam membina kerangka pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk diimplimentasikan di dalam bilik darjah mereka. Sekolah yang berjaya dan berkesan biasanya dibantu oleh penglibatan aktif guru-guru dalam tugas berkumpulan dan lazimnya wujud kerjasama harmoni dalam kalangan komuniti yang berkesan seumpama ini. Kerjasama dalam kalangan guru bukan sahaja menyerlahkan profesionalisme keguruan malah turut menjulang kepimpinan guru. sokongan dan maklum balas sesama guru menjadi medium terbaik kepada proses refleksi dalam memantapkan lagi mutu pengajaran dan memperkasakan nilai kepimpinan guru (Abdullah Sani. Guru yang berpengalaman dan mempunyai daya kepimpinan yang tinggi boleh membantu guru baru untuk mencapai kualiti terbaik dalam corak pengajarannya . 6. 2010) yang melihat kepimpinan sebagai satu proses seseorang individu mempengaruhi ahli-ahli kumpulan yang lain bagi mencapai matlamat tertentu. 2007). Mengajar dengan berpandukan buku teks dan skrip semasa sesi pengajaran dan pembelajaran sahaja tidak cukup untuk mencapai standard sebuah sekolah klauster yang berwibawa dan berintegriti tetapi kewibawaan dalam kepimpinan seseoang guru di dalam dan luar bilik darjahlah yang akan memanaskan termometer yang seterusnya menggerakkan raksa kecemerlangan sesebuah sekolah itu ke tingkat tertinggi sepertimana yang diharapkan.1 Implikasi terhadap guru sesama guru Kecemerlangan sesebuah sekolah bergantung kepada pendekatan dan kesungguhan guru-guru di sekolah tersebut untuk berkerjasama dalam mendukung hasrat misi dan visi sekolah. 1989 (dalam Noraini Abdullah.

Pengetua yang bijak dan berkarisma lazimnya berupaya menjulang prestasi sekolah dengan memanfaatkan sepenuhnya kebolehan guruguru yang duduk sebumbung dengannya dalam organisasi sekolahnya.2 Implikasi terhadap pelajar dan bilik darjah Pelajar sebagai pembelajar menerima implikasi yang positif daripada nilai kepimpinan guru dalam bilik darjah terutamanya dalam proses pembinaan semangat dan penumpuan mereka dalam ruang lingkup berkenaan. Pengetua atau guru besar merupakan individu perdana dalam mana-mana organisasi sekolah dan kepimpinan mereka yang berkesan akan membawa implikasi yang positif terhadap usaha mengukuhkan institusi pendidikan primer mahupun sekuder di negara ini. Begitu juga halnya dengan sebuah komuniti guru yang mempunyai kefahaman terhadap tugas dan bertanggungjawab dalam kepimpinannya berupaya untuk saling bertukar-tukar idea dan saling memperbaiki melalui pengaruh bersama yang akhirnya mampu mengubah dan memperbaiki standard pengajaran yang sedia ada kepada suatu corak pengajaran yang lebih berkesan hasil daripada interaksi dan pembelajaran bersama ini. 6. Daud Hamzah. Hal ini diulas oleh oleh Abdullah Sani dan rakan-rakan (2007) dengan menyatakan bahawa kepimpinan guru adalah berlandaskan prinsip semua guru mempunyai kemahiran.1976 (dalam Mohd. 1990) terhadap kanak-kanak gred 4 dan 5 (konteks luar Malaysia) mendapati sikap guru yang positif terhadap pelajarnya dalam memberikan pengukuhan mampu meningkatkan kreativiti seseoang pelajar itu. satu kajian yang dijalankan oleh Glover dan Gary. Di . Sebagai contoh. Pengetua yang mempunyai hubungan yang akrab dan mesra dengan guru-guru yang ada di bawahnya lazimnya berupaya untuk memangkin keupayaan sebenar guru-guru di bawahnya untuk menghasilkan satu kualiti kerja yang mantap tanpa sebarang persepsi negatif terhadap tugas yang diamanahkan. kebolehan dan bakat yang perlu diasah dan dipercayai. Sikap yang positif ini menjadi satu kayu ukur terhadap sejauhmana seseorang guru itu mampu mengimplimentasikan daya kepimpinannya dalam lingkungan bilik darjah yang terdiri daripada murid dan pelajar yang pelbagai karenah. Guru yang berkeyakinan dan berkesan bukan sahaja memberi kelebihan kepada diri mereka dalam mendepani hidup sebagai guru dan pemimpin tetapi turut memberi kelebihan terhadap kekuatan organisasi sesebuah sekolah.iaitu melalui interaksi dua hala yang mantap serta melalui semangat kerja berpasukan yang tinggi. Implikasi kepemimpinan guru ke atas guru membuka peluang kepada mereka meneroka aktiviti-aktiviti serta peluang pembangunan profesion dan menyerlahkan lagi keberkesanan kendiri serta keyakinan diri.

dan menghidupkan bilik darjah mereka sendiri. Guru sebagai pemimpin akan lebih positif dalam membimbing pelajar. 2007)). Keyakinan yang positif seseorang guru terhadap pelajarnya merupakan suatu proses refleksi positif yang terhasil daripada daya kepimpinan guru tersebut (Abdullah Sani. menjaga. Guru yang mendukung sifat kepemimpinan yang berkesan mampu menjaga kebajikan pelajar-pelajarnya. Keprihatianan guru adalah kunci kepada kekuatan daya kepimpinan seseorang guru. Persembahan pelajar dalam kurikulum lazimnya menjadi kayu pengukur kepada kewibawaan seseorang guru. guru juga perlu memenuhi kebajikan pelajarnya di dalam bilik darjah dengan melaksanakan sesi pembelajaran dan pengajaran secara seimbang yakni mampu diterima oleh semua lapisan murid yang berbeza kredibiliti mental. guru memberi kebebasan kepada pelajar untuk menghiasi. Hal ini boleh dikaitkan dengan teori otak Triune yang yang dikemukakan oleh Paul Mclean yang menyatakan bahawa setiap individu mempunyai cara yang tersendiri untuk membina pemahaman dan setiap otak adalah unik yang membezakannya daripada individu lain (Suppiah Nachiappan dan rakan-rakan. Di samping itu. Penurunan kuasa guru kepada pelajar seumpama ini mampu memberi impak positif terhadap jiwa dan minda pelajar yang melihat bahawa keputusan mereka dalam sesuatu perkara turut dipentingkan dan dititikberatkan demi keselesaan mereka sendiri. terbuka untuk berbincang dengan pelajar dan bertoleransi untuk mengambil kira pendapat serta keputusan pelajar bagi melicinkan lagi proses pengajaran dan . Guru yang bijak mampu mengimplimentasikan kewibawaan kepemimpinannya tanpa menjejaskan keutuhan rohani dan emosi pelajarnya malah memberi peneguhan yang mampu mencorak wawasan dan idealisme mereka sepertimana hasil kajian Glover & Gary (1976) yang dibincangkan di atas. Guru yang mengamalkan kepemimpinan yang baik akan lebih terbuka dengan persekitarannya dan mereka juga akan lebih mudah untuk berkerjasama dengan pelajar. Kepimpinan guru menjadi faktor yang menyumbang kepada peningkatan persembahan dan kebolehan pelajar dalam pembelajaran dan sahsiah. kepimpinan guru juga mampu membawa implikasi yang positif terhadap moral dan akhlak pelajar di luar lingkungan bilik darjah mahupun sekolah kerana kepimpinan guru adalah picagari terbaik untuk menyuntik vitamin motivasi dalam diri pelajar. Sebagai contoh. Abdul Rashid dan Abd. Motivasi seumpama ini bukan sahaja mampu mewujudkan interaksi positif antara guru dengan pelajar tetapi juga menjadi platform kepada pemurnian jati diri pelajar sebagai manusia yang bermaruah dan berkeyakinan dalam mendepani cabaran hidup masa kini. Kebajikan pelajar bukan semata-mata ditakrifkan sebagai keperluan lahiriah sahaja tetapi turut merangkumi penjagaan kebajikan dalam konteks yang lebih abstrak iaitu menjaga kebajikan pelajar dari segi rohani dan emosi. Ghani. Hal ini boleh diperhatikan menerusi penyerahan tugas kepada mereka atas kepercayaan yang jitu. Di samping itu.samping itu. guru yang memiliki karisma lazimnya akan meletakkan kepercayaan yang positif terhadap pelajarnya. 2009).

Sekolah yang berkesan mengikut Mortimore. 2005) iaitu sekolah yang berkesan dipimpin oleh pengetua yang berwibawa. ceria dan berkesan. Kepimpinan guru di sekolah akan menjadikan sekolah lebih berkesan dari segi fungsi dan prestasinya. pemantauan terhadap perkembangan. Guru yang baik dan digemari pelajar lazimnya merupakan guru yang bervariasi dalam persembahan gaya pengajarannya serta peka terhadap keadaan pelajar yang berada di hadapannya. pengajaran yang bermatlamat. Guru yang baik adalah pemimpin yang berkesan. 2006) memiliki 11 ciri penting yang dimulai dengan kepimpinan yang professional. penumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran. Prasarana yang baik akan menzahirkan suasana yang kondusif serta harmoni untuk sesi pembelajaran. Guru yang terlalu pasif dan terlalu terikat dengan gaya pengajaran tertentu akan membuatkan suasana bilik darjah menjadi bosan dan suram yang seterusnya mengganggu penumpuan pelajar terhadap sesi pembelajaran. kewujudan budaya pembelajaran. bebanan kerja.pembelajaran. pengukuhan yang positif. perhubungan baik dan erat sesama warga sekolah serta masyarakat luar merupakan antara bahagian-bahagian penting dalam budaya kepimpinan guru besar atau pengetua sekolah yang membawa natijah positif untuk pembangunan dan pembinaan ahli sekolah dan suasana sekolah yang dinamik dan kondusif. pendapat. 1991 (dalam Yahya Din. hak dan tanggungjawab murid. permuafakatan antara rumah dan sekolah. . Hal ini jelas kerana pelajar perlu dipengaruhi untuk membentuk kredibiliti mereka dan hanya guru yang baik sahaja yang mampu melakukan perkara tersebut sepertimana pemimpin yang berkarisma membina wawasan rakyatnya untuk mencapai tahap kemajuan yang tertinggi. Pengetua menjadi perancang dan penggerak utama dalam memartabatkan visi dan misi sekolah. Prasarana sekolah juga menjadi lebih efisyen dan terkini dengan adanya guru yang berkepimpinan. pengharapan yang tinggi. Seorang guru yang mempunyai daya kepimpinan yang berkesan mempunyai keupayaan untuk mempersembahkan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan lebih bermakna. Sikap lepas tangan yang lazim digembar-gemburkan dalam media massa yang dikaikan dengan guru tidak mungkin akan timbul dengan adanya nilai kepimpinan dalam diri seseorang guru.3 Implikasi kepada sekolah Kepemimpinan guru besar atau pengetua dan para guru yang bersatu padu dalam menjana pembangunan dan keberkesanan sekolah menjadi tunggak penting yang menentukan kecemerlangan sekolah seperti yang dinyatakan oleh Andrew & Marefield. dan organisasi yang dinamik. Kepemimpinan pengetua yang merangkumi perkongsian matlamat. Sekolah yang kondusif mempunyai potensi untuk melahirkan modal insan yang berwibawa serta mampu untuk menggerakkan keupayaan diri walaupun telah berada di luar lingkungan sekolah. 1995 (dalam Ahmad Zabidi. 6. perkongsian visi dan matlamat.

Berdasarkan cirri-ciri sekolah berkesan yang dikemukakan oleh Martimore. kakitangan sekolah. Di samping itu. Karismatik guru juga menjadi prasyarat penting kepada pembangunan sekolah. Melalui hasrat ini maka semua guru-guru. bakat serta tenaga daripada semua pihak bagi memastikan kelancaran pelaksanaannya. mengubah keadaan. membangunkan kemahiran dan pengetahuan guru meningkatkan lagi keupayaan organisasi seperti sekolah melonjak maju dan mencapai kecemerlangan secara menyeluruh. Hubungan ibu bapa dan guru yang tidak hanya terbatas di atas meja mensyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru akan membuka ruang kolaborasi yang lebih dinamik dalam perihal yang lebih besar wawasannya serta mengikis kebimbangan ibu bapa terhadap kredibiliti guru dalam aspek pembentukan disiplin dan jati diri anak mereka. kebolehan mengatur strategi. 6. Guru yang mengamalkan kepimpinan yang berkesan dapat menarik kepercayaan masyarakat untuk berkerjasama dengan pihak sekolah. Prinsip kerjasama dalam kepemimpinan adalah suatu . namun implikasi daripada kepimpinan guru ini tidak hanya statik kepada ruang lingkup sekolah dan komunitinya sahaja malah lebih luas dengan melibatkan msyarakat umum. Ibu bapa turut menerima impak yang positif daripada karisma kepimpinan guru di sekolah. pegawai pendidikan dan masyarakat umum juga menerima implikasi daripada kepimpinan guru dan mereka ini turut dilibatkan oleh guru sebagai komuniti bukan guru yang diperlukan untuk sama-sama membina dan mencorakkan lahiriah dan rohaniah modal insan negara yang bukan sahaja mampu memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan tetapi turut menjiwai Rukun Negara dengan kefahaman yang jitu dan mantap sebagai warganegara yang bertanggungjawab. Hasrat besar seumpama ini memerlukan komitmen. Ahli masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah golongan ibu bapa yang menjadi tulang belakang kepada kehidupan sosial pelajar. Guru yang berwibawa memiliki keupayaan untuk melibatkan ibu bapa dalam proses memberikan pendidikan formal kepada anakanak mereka.4 Implikasi kepada masyarakat Walaupun fokus utama laporan ini adalah mengenai kepimpinan guru yang memfokuskan lingkungan sekolah. Seseorang pengetua yang berpandangan jauh melihat kepimpinan sebagai keperluan penting yang perlu dipikul bersama oleh semua pihak yang berada dalam lingkungan komuniti sekolah dan umum. Kepimpinan Guru yang berkesan dan dinamik membuka peluang kerjasama dengan ahli masyarakat yang lain untuk membina dan membangunkan kredibiliti sekolah terutamanya dalam perkara yang melibatkan penyelesaian masalah disiplin pelajar dan pemantapan prestasi akademik pelajar. dapat diperhatikan bahawa kepimpinan menjadi aspek perdana dalam menjana kekuatan sesebuah sekolah. kakitangan sekolah ibu bapa dan masyarakat lain diberi peluang untuk terlibat dalam kepimpinan pengetua atau guru besar. Pihak berkuasa.

0 ULASAN Secara ringkasnya. Sebagai contoh. Perbincangan dan keputusan bersama menjadi intipati dalam melaksanakan tugas. Hubungan guru dengan ibu bapa pula menghasilkan satu simpulan yang merentangkan tali yang panjang dan berupaya menerbangkan layang-layang di awan yang tinggi. 2007). Prinsip kerjasama kepemimpinan adalah jawapan kepada penyatuan hubungan antara ibu bapa dan guru (Abdullah Sani. Abdul Rashid dan Abd. Di samping itu. pengagihan tugas dalam mesyuarat agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) antara ibu bapa dan guru akan mengurangkan bebanan tugas sesama ahli persatuan dan seterusnya melicinkan perjalanan perjalanan mesyuarat berkenaan. Apabila wujud hubungan akrab dalam aspek ini antara ibu bapa dan guru maka sebarang permasalahan yang timbul akan lebih mudah untuk dirungkaikan dan diselesaikan. kami telah membincangkan tema kepepemimpinan atau kepimpinan guru dengan memperincikannya kepada lima subtajuk kecil. Ghani. Kepemimpinan guru yang berkesan juga mengurangkan beban individu kerana kerjasama kumpulan lebih dititikberatkan. kepemimpinan . peningkatan dan kecemerlangan pelajar secara khususnya dan sekolah secara amnya. kerjasama pihak berkuasa dan masyarakat umum dalam melaporkan salah laku pelajar di luar kawasan sekolah kepada pihak sekolah adalah satu lagi bentuk kerjasama yang boleh dibentuk dan dipupuk menerusi kepimpinan guru yang mempunyai keupayaan berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di luar lingkungan sekolah. 7. Kepemimpinan guru juga mampu meningkatkan sifat kendiri yang positif dalam kalangan guru.prinsip yang perlu diperkembangkan dengan lebih meluas antara guru dan masyarakat kerana kedua-dua pihak memerlukan suatu medium penyatuan hubungan dalam bentuk yang lebih praktikal. Guru yang berwibawa dan berkarisma menjadi anak tangga kepada pelajar untuk sampai ke tahap tertinggi. dalam laporan ini. Oleh itu. Antaranya. nilai kepemimpinan guru semememangnya turut memberi implikasi positif terhadap masyarakat terutamanya ibu bapa kerana ianya mampu memberi kesan jangka panjang yang positif demi pembangunan. Pelajar adalah ibarat layang-layang yang memerlukan tali untuk berpaut bagi mengelak terlepas jauh ke lembah yang gelap. kepemimpinan guru dalam bilik darjah.

dapat membentuk insan manusia yang berakhlak mulia dan unggul. kami telah menghuraikan lebih mendalam bagaimana dikatakan dengan kepemimpinan guru dalam kelima-lima aspek penilaian tersebut. Dalam subtajuk kepemimpinan guru dalam bilik daarjah. subtajuk kepemimpinan guru dalam pengajaran dan budaya sekolah pula membincangkan tentang kemahiran guru dalam pengajarannya di dalam kelas peranannya dalam mempengaruhi budaya sekolah ke arah yang lebih baik.w. matlamat melahirkan generasi berakhlak mulia menerusi Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah bertepatan dengan seruan Rasulullah s. masyarakat. kepemimpinan guru dalam pengajaran dan budaya sekolah. ia lebih menekankan tentang tanggunggjawab guru dalam mewujudkan suasana iklim bilik darjah yang kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu. kepimpinan guru dalam bilik darjah bukanlah satu perkara yang boleh dipandang ringan tetapi perlu diambil berat dan diberikan perhatian yang sewajarnya.a. tidak dapat dinafikan bahawa tanggungjawab guru sebagai pemimpin merupakan satu peranan besar yang bukan sahaja akan mempengaruhi pencapaian atau kejayaan sesebuah sekolah malah. Oleh itu.guru menurut perspektif Islam. kompeten kepemimpinan guru. malah berperanan dalam menyampaikan ilmu agama Islam sebagai bekalan dalam kehidupan di akhirat sekaligus menyelamatkan manusia daripada azab api neraka. Kepimpinan guru yang cukup mantap dalam bilik darjah akan mampu membentuk suasana pengajaran dan pembelajaran yang cukup berkesan di samping mampu menimbulkan minat pelajar untuk belajar. 8. kewajipan guru dan bagaiman guru tersebut dapat merealisasikan matlamat utamanya sebagai guru menurut pandangan Islam. Manakala dalam subtajuk kepemimpinan guru menurut perspektif Islam. sekolah dan sebagainya. ia memfokuskan kepada kemahiran-kemahiran yang perlu ada pada seorang guru yang dapat menjadikan guru tersebut sebagai pemimpin yang berkesan kepada pelajar. bagi merealisasikan pembentukan generasi berakhlak mulia. Ini kerana kepimpinan seorang guru dalam bilik darjah bukan sahaja mampu mempengaruhi keadaan dan iklim dalam bilik darjah tetapi juga akan turut mempengaruhi tingkah laku pelajar dalam bilik darjah. Di samping itu. Dalam subtajuk kompeten kepemimpinan guru. Dalam subtajuk-subtajuk yang telah diperbincangkan ini. para guru wajar menerima amanah tersebut dengan rasa rela hati selain menghayati peranan . Manakala kepemimpinan dan peranan guru dalam perspektif Islam dapat menjelaskan bahawa guru ini bukan sahaja menjadi orang yang berperanan sebagai pendidik dalam ilmu keduniaan. Seterusnya subtajuk implikasi kepimpinan guru fokus kepada kupasan mengenai kesan atau keberhasilan kepimpinan guru kepada pelajar.0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya. perbahasannya lebih menerangkan tentang kedudukan guru itu dalam Islam. dan implikasi kepemimpinan guru. Di samping itu.

Tanpa bebaling. Prosiding Wacana Pendidikan Islam. Analogi ini memberi gambaran akan betapa pentingnya nilai kepimpinan seseorang guru yang juga digelar arkitek pembinaan insane dalam melaksanakan tugas yang tiada penghujungnya. Ab. Manusia yang lahir sebagai murid tetapi mati sebagai guru yang berwibawa merupakan individu mulia yang akan menghuni hati-hati manusia yang pernah mendengar celotehnya dan celoteh itu pula akan menjadi kenangan manis yang penuh bermaruah. Ibu bapa pula adalah bebaling yang menyokong dan memastikan kapal sampai ke destinasi yang hendak dituju sepertimana yang diharapkan. kapal tidak akan bergerak dan begitu juga tanpa sokongan dan dorongan ibu bapa maka semangat pelajar untuk mempersembahkan kredibiliti diri sukar digembleng. Bangi: UKM. disiplin dan peranan pendidik. Abdul Rashid Mohamed. Guru sebagai pemimpin. Halim Tamuri dan Zarin Ismail (2002). Pendidikan Islam. Selangor: Dewan Pustaka Islam. Abd. Pelajar dianalogikan sebagai penumpang kapal yang belayar di atas kapal yang dikemudi oleh kapten yang bergelar guru. Akhir sekali.sebenar sebagai pendidik seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Pendidikan akhlaq dalam KBSM: Persepsi pelajar terhadap konsep akhlak. Ghani Abdullah (2007). Abdullah Sani Yahaya. “Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ke atas pembangunan diri pelajar”. Halim et al. falsafah. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing. . (2004). Laporan Kajian Fakulti Pendidikan. Guru boleh dianalogikan sebagai kapten kapal yang sedang mengemudi sebuah kapal yang tidak ada penghujung pelayarannya tetapi yang ada cuma persinggahan untuk menurunkan penumpangnya yang mengikuti pelayaran. Jika baik pengemudian kapal tersebut maka penumpang akan berlabuh dengan selamat tetapi jika buruk pengemudiannya maka karam atau mudarat yang menanti penumpang dan kemudi kapal itu. Abdul Halim el-Muhammadi (1991). UKM dan Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. BIBLIOGRAFI Ab.

2010 daripada .Ahmad Zabidi Abdul Razak (2006). Diperoleh pada 18 Februari 2004 daripada Mohd. Pembelajaran dan Implikasi Pendidikan. Diperolehi pada Mac 18. Kepimpinan Pendidikan di Malaysia. & Hazalizah Hamzah. Ciri Iklim Sekolah Berkesan: Implikasinya Terhadap Motivasi Pembelajaran. 2010 daripada . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Roslinda Mustapha. Noraini Abdullah. Bhd. Daud Hamzah (1990). Yusuf (1990). Kuala lumpur: PTS publishing Sdn. Kamarudin Zakaria (2000). Kepimpinan Rasulullah s. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. http://yangalim. (2009). Diperolehi pada Mac 10. Kepimpinan. Ramlan Jantan. Suppiah Nachiappan. Kepimpinan yang efektif.a.com/2010/04/1. Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar.html . Kamarulzaman Kamaruddin. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn..w. Kepimpinan. Bhd. Aziz Abd. Yahya Don (2005). Shukor. Hadari Nawawi (1993). Aminuddin Mohd. Abd.blogspot.