ΛΕΟΝΤΙΝΟΙ

,
ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΞΟ
(ΚΔΓΑΙΖ ΔΙΙΑΓΑ)

Σν 427 από ηνλ ζηηνβώια ηεο Κεγάιεο Διιάδαο έθηαζε σο πξεζβεπηήο ηεο Παηξίδαο ηνπ ζηελ
Αζήλα ν ξήηνξαο ΓΟΡΓΗΑ΢ γηα λα δεηήζεη βνήζεηα γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο Παηξίδαο ηνπ, πνπ
απεηινύληαλ από ηνπο γείηνλεο. Ζ δύλακε θαη ε ςπρνινγηθή γνεηεία ηνπ ιόγνπ ηνπ είρε ηόζν
κεγάιε επίδξαζε, ώζηε νη Αζελαίνη απνθάζηζαλ ηελ ΢ηθειηθή εθζηξαηεία, ΙΔΟΛΣΗΛΟΗ .
Προλεγόμενα
Ήηαλε ην δεύηεξό κνπ ηαμίδη ζηε ΢ηθειία, όπνπ είρα μεθηλήζεη κε ηξεηο βαζηθνύο ζηαζκνύο γηα ηελ
αλίρλεπζε ηεο πεξηνρήο, Λόην, ΢πξαθνύζεο θαη Λάμν. Ζ αξρηθή βάζε ήηαλε ε πόιε ηνπ κπαξόθ
Λόην, δπηηθά ησλ ΢πξαθνπζώλ, όπνπ ηελ επηζθέθηεθα ηελ Ragusa, Avola, Eloro, θαη έλα
ρηιηόκεηξν καθξηά από ην Eloro, πάλσ ζε κηα βξαρώδε πεξηνρή,
νξζώλεηαη έλαο αζβεζηόιηζνο θίνλαο, ύςνπο 10.5 κέηξσλ πνπ
νλνκάδεηαη “Pizzutta”. Αθνξά έλα κλεκείν κλήκεο γηα ελζύκεζε
ηεο κάρεο ηνπ 413 π.Χ., πνπ δηεμάρζεθε από ηνπο ΢πξαθνύζηνπο
ελαληίνλ ησλ Αζελαίσλ. Κεηά ηελ νιηγνήκεξε δηακνλή κνπ
ζηελ όκνξθε πόιε κπαξόθ ηνπ Λόηνπ εγθαηαζηάζεθα ζηελ
ηζηνξηθή πόιε ησλ ΢πξαθνπζώλ θαη 200 κέηξα πξν ηεο εηζόδνπ
γηα ηελ Οξηπγία, πνπ είλαη ην λεζάθη όπνπ έθηαζαλ νη πξώηνη
Έιιελεο θάηνηθνη. Θαη΄ αξράο άξρηζα ηηο πεξηεγήζεηο κνπ ζηηο
΢πξαθνύζεο θαη ηε γύξσ πεξηνρή.
Παξάιιεια κε ηνπο λανύο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο πιαηεηώλ
δηεζώζεζαλ θπξίσο ζέαηξα ζηελ ΢ηθειία ζε κεγάιν αξηζκό,
όπνπ δηαηεξήζεθαλ σο εληππσζηαθά εξείπηα. ΋πνπ θαη λα
βξηζθόκαζηε ζηηο ΢πξαθνύζεο, Κνξγθαξηίλα θαη Ζξάθιεηα
Κίλσα ή Διόξν, Θαηάλε, Άθξαη, Σανξκίλα, ΢εγέζηα θαη ΢όινπο –
ζρεδόλ ζε θάζε πόιε βξίζθνληαη πεξηζζόηεξα ή ιηγόηεξα θαιά
δηαζσζέληα ειιεληθά ζέαηξα, όπνπ όια είλαη ακθηζεαηξηθά θαη ηα πεξηζζόηεξα από απηά ηα
αξηζηνπξγήκαηα δηαζώδνληαη ζηελ ζεκεξηλή ηνπο κνξθή από ηνλ 4. θαη 3. πξν Χξηζηνύ αηώλα,
πνπ νη αξρηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπο μεθηλνύλ από ηνλ 5. π.Χ. αηώλα… Αξρηθόο ζθνπόο απηώλ ησλ
νηθνδνκεκάησλ ήηαλε ζε δεύηεξε γξακκή νη παξαζηάζεηο ηξαγσδηώλ θαη θσκσδηώλ. Ζ θπξηόηεξε
ιεηηνπξγία ήηαλε θπξίσο ρώξνο πνπ ιάκβαλε ρώξα ε Γεληθή ΢πλέιεπζε.
Ζ ΢πλέιεπζε ησλ ςεθνθόξσλ πνπ είραλε πιήξεο δηθαίσκα ςήθνπ, ην αλώηαην όξγαλν ιήςεο
απνθάζεσλ ηεο δεκνθξαηηθήο πόιεο, ιάκβαλε ζπρλά ρώξα, ζπδεηνύζαλ θαη απνθάζηδαλ γηα ηα
εθθξεκή πνιηηηθά πξνβιήκαηα, απνθάζηδαλ γηα ηηο κειινληηθέο νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο ηεο πόιεο
θαη ςήθηδαλ ηνπο δεκόζηνπο ππαιιήινπο θαη ηηο επηηξνπέο. Απηό ην ζύζηεκα όκσο ηεο εθινγήο
είρε ην κεηνλεθηηθό απνηέιεζκα λα επηιέγνληαη κόλν νη νιηγαξρηθνί ζηνπο δεκόζηνπο ππαιιήινπο
θαη ηηο επηηξνπέο, θαη ήηαλε αληίζεην κε ην ζύζηεκα ησλ Αζελώλ κε θιήξσζε.

Η΢ΣΟΡΗΘΖ ΑΛΑ΢ΘΟΠΖ΢Ζ ΣΩΛ ΙΔΟΛΣΗΛΩΛ
Ιενληίλνη, ε αξραία πόιε, θείηαη ζην βόξεην άθξν ησλ όξσλ Monti
Iblei, θαη ζην Λόηην άθξν ζηελ πεδηάδα ηεο Θαηάλεο. Ζ πεδηάδα ησλ
Ιενληίλσλ ήηαλε ήδε ζηελ αξραηόηεηα εμαηηίαο ηεο γνληκόηεηαο
γλσζηή, θαη ζήκεξα αθόκα είλαη ε γεσξγηθή παξαγσγή κεγάιεο
ζεκαζίαο. Ζ αξραία πόιε ησλ Ιενληίλσλ, ήηαλε όκσο ε Κεηξόπνιή
ηεο Λάμνο θαη ε ζπλνκήιηθε Θαηάλε έλαο νηθηζκόο Διιήλσλ ηεο
Ησλίαο. Βξηζθόηαλε ήδε ε Θαηάλε δπηηθά από ηελ Λάμν, έηζη
απισλόηαλε ν ησληθόο ηνκέαο αθόκα δπηηθόηεξα από ηελ Λάμν…
Ζ απνηθία ηδξύζεθε ην 730 π.Χ. θάησ από ην όλνκα Ιενληίλνη. Σνλ 6.
π.Χ. αηώλα ην ηύξαλλνο Παλαίηηνο θαηάξγεζε ηελ νιηγαξρία θαη
εμέηεηλε ηελ επηξξνή ηεο πόιεο θαηά ηα θαηλόκελα εηξεληθά πξνο ηε
Γύζε. Κε απηόλ ηνλ ηξόπν δεκηνύξγεζε ην ζύζηεκα πνπ πεξηθιείεη
ηελ ηζηνξία ησλ ηξηαθνζίσλ επόκελσλ εηώλ. ΢ηελ επόκελε γεληά
αθνινύζεζαλ απηόλ ν αθόκα γλσζηόηεξνο ή πνιύ πεξηζζόηεξν
θαθόθεκνο Φάιαξεο, πνπ ζα επεμεξγαζηώ ζε άιιν κνπ άξζξν ζρεηηθά
κε ηελ ηπξαλλίδα.
Σνλ 5. θαη 4. αηώλα βξηζθόηαλε ζε δηακάρε κε ηηο δσξηθέο πόιεηο Γέια θαη ΢πξαθνύζεο. Οη
΢πξαθνύζεο εμεδίσμαλ κεηά ην 413 ησλ πιεζπζκό θαη νη Ιενληίλνη ήηαλε πεξίπνπ ην ηέινο ηνπ 5.
αηώλα, θαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αθαηνίθεηε, ώζπνπ
θαηέθζαζαλ λένη θάηνηθνη από ηελ Χαιθίδα. ΢ηελ
πόιε ησλ Ιενληίλσλ, πνπ ήηαλε κία από ηηο
πινπζηόηεξεο ΢ηθειηθέο ειιεληθέο θνηλόηεηεο θαη κεηά
από κηα πινύζηα πνηθηιόκνξθε ηζηνξία άξρηζε ε
παξαθκή ηεο θαη ηειείσζε ην 214 π.Χ. κε ηελ
θαηάιεςε δηακέζνπ ηνπ Marcellus ησλ Ρσκαίσλ,
όπνπ έγηλε κέξνο ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, θαη
αξρηθά δελ είρε θακία αμηόινγε ζεκαζία, άξρηζε όκσο
πάιη ζηηο αξρέο ηνπ κεζαίσλα λα δεη πάιη κία
αλάθακςε. Σα κεηέπεηηα ρξόληα θαηαιήθηεθε από
ηνπο Άξαβεο ην 848 θαη θαηεζηξάθε δηακέζνπ ησλ
ζεηζκώλ ην 1693 θαη θάζε θνξά αλνηθνδνκήζεθε θαη
πάιη.
Οξηπγία ησλ ΢πξαθνπζώλ, Φώην: Θσλζηαληίλνπ ΢. Λαικπάληε
Έλαλ πεξίπαην ζηελ πεξηνρή μεθηλά θάπνηνο θαιύηεξα από ηελ
δεληξνθπηεκέλε ιεσθόξν Αληόξλν κε ην βιέκκα ζην Porto
Grande, ζθεπηόκελνο ηε ζθελή εθείλεο ηεο αδηθαηνιόγεηεο
κάρεο κεηαμύ ησλ Αζελαίσλ θαη ΢πξαθνύζησλ ην έηνο 413 π.Χ.
Θπξίσο ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο είλαη ν πην αγαπεκέλνο πεξίπαηνο
δηακέζνπ ηεο ιεσθόξνπ πνπ νδεγεί θαη΄ επζείαλ ζηε εηδπιιηαθή
ηζηνξηθή πεγή ηεο Αξέζνπζαο
.

Δδώ γελλήζεθε ην 1210 ν Ciacomo da Lentini, ν ζπκβνιαηνγξάθνο ηνπ Friedrichs II θαη έλαο
ζεκαληηθόο ιπξηθόο. Σν αξραηνινγηθό πάξθν πεξηθιείεη ηα εξείπηα ηεο αξραίαο πόιεο θαη ηα
νρπξώκαηα ησλ ηεηρώλ θαη ην Αξραηνινγηθό Κνπζείν καο δίλεη πιεξνθνξίεο γύξσ από ην
παξειζόλ. ΢ηελ πεξηνρή βξίζθνληαη ηα πην ελδηαθέξνληα εθθιεζηαζηηθά ζπήιαηα από ηνλ 17ν
αηώλα από ηελ επνρή ησλ Λνξκαλδώλ ( επίζεο Θαηνηθίεο θαη Λεθξνπόιεηο θιπ.)
Οη πεξαηηέξσ πεξηεγήζεηο κνπ ζηελ Αλαηνιηθή ΢ηθειία
Κεηά μεθίλεζα από ηηο ΢πξαθνύζεο έλα πξσηλό λα επηζθεθηώ ηα εξείπηα πόιεσλ πνπ αλάπλεπζαλ,
έδεζαλ, δεκηνύξγεζαλ, κεγαινύξγεζαλ θαη θαηαζηξάθεθαλ από δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο Έιιελεο,
αθήλνληαο πίζσ ηελ αθεηεξία ηνπ Δπξσπατθνύ πνιηηηζκνύ. Οιόθιεξε ε κέξα κνπ ήηαλε
αθηεξσκέλε ζε ηνπία πνπ πέξαζαλ Έιιελεο, όπνπ κεηά ηηο ΢πξαθνύζεο πξνο ηελ Θαηάλε,

ζπλαληνύκε δεμηά καο ηελ THARSOS, ηα Κέγαξα Ζβιαία , δεμηά ε Απγνύζηα θαη ιίγν αξγόηεξα
παίξλνκε ην δξόκν αξηζηεξά γηα ηνπο Ιενληίλνπο, ζήκεξα Ιεληίλη, θαη πεξαηηέξσ Άθξαη.
Ζ αξραία πόιε Ιενληίλνη βξηζθόηαλε 3 ρηιηόκεηξα δπηηθά ηεο ζεκεξηλήο πόιεο Ιεληίλη, δειαδή
ζηελ θνηιάδα San Mauro θαη πάλσ ζηνπο
ιόθνπο Metapiccola θαη colle San Mauro.
Κπνξεί θαλείο λα θζάζεη ζηελ αξραηνινγηθή
δώλε από ηνλ δξόκν πνπ νδεγεί ζηελ πόιε
Carlentini.Κπνξεί θάπνηνο λα δεη εξείπηα από
πνιινύο πύξγνπο πνπ ζηόιηδαλ ηνπο ηείρνπο
ηεο πόιεο ηνπ 7./ 5. αηώλα π.Χ. ηελ πύιε ησλ
΢πξαθνπζώλ ζηα Γπηηθά, ηελ αγνξά θαη έλαλ
ειιεληθό λαό θαζώο επίζεο θαη λεθξνπόιεηο
ηνπ 4./3. αηώλα π.Χ. Δπίζεο δηαπηζηώζεθαλ θαη
ίρλε θαηνηθηώλ ΢ηθνύισλ, πνπ καο
πιεξνθνξνύλ όηη πξνηνύ έιζνπλ νη Έιιελεο
θαηνηθείην από ΢ηθνύινπο.
Ο Ιενληίλνη Ιεληίλη ζήκεξα κε 32.000
πιεζπζκό θαη απέρνπλ 45 ρηιηόκεηξα από ηηο ΢πξαθνύζεο θαη 35 από ηελ Θαηάλε. Πξν ησλ
Διιήλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επνρήο ηνπ ζηδήξνπ (ηειεπηαία επνρή) ήηαλε έδξα ησλ ΢ηθνύισλ,
πνπ εδώ εηζήγαγαλ ηνλ αηνιηθό πνιηηηζκό. Οη Ιενληίλνη επξίζθνληαη επί δηθνξύθνπ ιόθνπ, πνπ
πςώλεηαη κεηαμύ ηεο Θαηάλεο θαη ησλ ΢πξαθνπζώλ θαη ζηελ άθξε ηεο εύθνξεο πεδηάδαο ηνπ
Ιενληίνπ, όπνπ θαηά ηελ καξηπξία ηνπ Γηνδώξνπ, «ν ζίηνο αύμαλε απηνθπήο» . Ήηαλε απνηθία
ησλ Χαιθηδαίσλ από ηελ Λάμν, πνπ είραλ μεθηλήζεη πεξαηηέξσ από ηελ Λάμν ηεο ΢ηθειίαο ην 730
π.Χ.
΋πσο είλαη γλσζηό νη Ιενληίλνη είλαη
πεξηζζόηεξν από ζπγαηξηθή, είλαη αδειθή
απνηθία ηεο Λάμνπ, αθνύ ηδξύζεθε πέληε
κόιηο ρξόληα αξγόηεξα από εθείλε θαη
κάιηζηα κε πξσηνβνπιία ηνπ ίδηνπ
νηθηζηή, ν νπνίνο θαηά ηνλ Καλθξέληη,
ιέγεηαη έδησμε ηνπο ΢ηθεινύο από ηελ
πεξηνρή ηνπ, θαη΄ άιινπο όκσο ε
απνίθεζε έιαβε ρώξα εηξεληθά.
Αληηκεησπίδνληαο κπξνζηά κνπ ηα εξείπηα
θαη πεξπαηώληαο ζην αξραηνινγηθό
πάξθν, αλαηξέρσ ζησπειά ζηελ ηζηνξηθή
αλαζθόπεζε ηνπ παξειζόληνο.
Ο Έιιελαο ηζηνξηθόο Πνιύβηνο, πνπ δνύζε
θάησ από ηελ ξσκατθή πξνζηαζία ησλ ζθηπηόλσλ, αλέθεξε όηη ε θπζηθή ηνπνζεζία ηεο πόιεο
έθιεηλε πξνο ηνλ βνξξά. ΢ην θέληξν απισλόηαλε κηα πεδηλή θνηιάδα, όπνπ βξηζθόηαλε ηα γξαθεία
ηεο Γηνίθεζεο, ην Γηθαζηήξην θαη ε Αγνξά. ΢ηηο πιεπξέο ηεο θνηιάδαο απιώλνληαη νη ξάρεο
βνπλώλ, όπνπ ππήξραλ θαηνηθίεο θαη λανί. Οη ιόθνη είλαη πξνο ηα Αλαηνιηθά la Metapiccola θαη
Colle San Mauro, πξνο ηα Γπηηθά , απηνί θιείλνπλ ηελ εύθνξε πεδηάδα ηεο Θαηάλεο θαη ηεο
πιεζηέζηεξεο ΢πξαθνύζαο.
Από ηνλ 6ν π.Χ. αηώλα έγηλαλ νη Ιενληίλνη πινύζηνη θαη ηζρπξνί.
Αξρέο ηνπ 5νπ π.Χ. αηώλα ηελ θαηέιαβε ν ηύξαλλνο Ηππνθξάηεο από ηελ Γέια. Κεηά πνπ μαλάγηλε
πάιη απηόλνκε θαη επίζεο θαη από ηηο ΢πξαθνύζεο – ζπκκάρεζε κε ηελ Αζήλα. Από ηελ επνρή
εθείλε θαη κεηά ιάκβαλε ρώξα πνιιέο επηδξάζεηο θαη πήγαηλε ε πόιε θάησ από κία πνιηνξθία ζηελ
άιιε ( επίζεο θαη θάησ από ηνπο Θαξρεδνλίνπο θαη Αθξαγάληηνπο). ΋πσο αλάθεξα, εμειίρζεθε
ηαρέα ζε κία ησλ πινπζηόηεξσλ ειιεληθώλ απνηθηώλ ηεο ΢ηθειίαο θαη ιόγσ ηεο γνληκόηεηαο ηνπ
εδάθνπο ηεο θαη ιόγσ ηεο επηθαίξνπ ζέζεο πιεζίνλ ηεο ζάιαζζαο.. Έλεθα ηνύηνπ πξνζέιθπζε ηα

βιέκκαηα πνιιώλ θαηαθηεηώλ θαη ην 498 π.Χ. ε πόιε Ιενληίλνη θαηειήθζε κεηά ηελ Εάγθιε θαη
ηεο Λάμνπ από ηνλ ηύξαλλν ηεο Γέιαο Ηππνθξάηνπο.
Δίθνζη δύν ρξόληα αξγόηεξα ηελ ππέηαμε ν ηύξαλλνο ησλ ΢πξαθνπζώλ Ηέξσλαο, ν νπνίνο
κεηέθεξε βίαηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Θαηάλεο θαη ηεο Λάμνπ ζηνπο Ιενληίλνπο.
Θαη΄ απηόλ ηνλ ηξόπν παξέκεηλαλ νη Ιενληίλνη κέρξη
ην 466 π.Χ., νπόηε θαηαξγήζεθε ε ηπξαλλία ησλ
΢πξαθνπζώλ. Αλ θαη απειεπζεξώζεθαλ, δελ
έπαπζαλ όκσο λα αηζζάλνληαη ηελ πίεζε ησλ
΢πξαθνπζώλ θαη γη απηό ην ιόγν πξσηνζηάηεζαλ
ζηνλ αληαγσληζκό κεηαμύ Ησληθώλ θαη Γσξηθώλ
απνηθηώλ θαη ν νπνίνο αλ θαη ππήξρε πάληνηε,
νμύλζεθε αβάζηαρηα κεηά ηελ θήξπμε ηνπ
Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ.
Σόηε ζηάιζεθε ζηελ Αζήλα σο Πξεζβεπηήο ησλ
Ιενληίλσλ ν ξήηνξαο ΓΟΡΓΗΑ΢ πνπ ήηαλε παξάιιεια
κε ηνλ Πξσηαγόξα ν θπξηόηεξνο αληηπξόζσπνο ηεο
ειιεληθήο ζνθηζηηθήο. Ηζρύεη σο ν παηέξαο ηεο
ξεηνξηθήο ηέρλεο πεδνγξαθίαο, γηα ηελ αλαβίβαζε
ηεο ςπρνινγηθήο επίδξαζεο ηνπ ιόγνπ,
Χάξηεο ηεο ΢ηθειίαο κε ηηο ηξεηο πεξηεγήζεηο κνπ ησλ
αμηνζέαησλ ηεο Κεγάιεο Διιάδαο

Σν 427 π.Χ. ινηπόλ ηαμίδεςε ν Γνξγίαο σο δηπισκαηηθόο απεζηαικέλνο ηεο Παηξίδαο ηνπ, καδί κε
ηνλ Σηζία ζηελ Αζήλα, γηα λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ησλ Αζελώλ ζην αγώλα ηνπο θαηά ησλ
΢πξαθνπζώλ, όπνπ σο νκηιεηήο, αιιά θαη σο δάζθαινο ξεηνξηθήο, βξήθε ελζνπζηώδε απήρεζε.
Σόζν κεγάιε ήηαλε ε δύλακε θαη ε γνεηεία ηνπ ιόγνπ ηνπ, ώζηε θαηαζειρζέληεο νη Αζελαίνη
απνθάζηζαλ ηελ ζηθειηθή εθζηξαηεία.
Ζ ζπκθηιίσζε όισλ ησλ ΢ηθειηθώλ πόιεσλ πνπ
αθνινύζεζε ην 424 π.Χ., έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα
απνζπξζνύλ νη Αζελατθέο δπλάκεηο, ε εηξήλε όκσο δελ
δηαηεξήζεθε θαη ην 422 π.Χ. νη Ιενληίλνη
θαηαιήθζεθαλ από ηηο ΢πξαθνύζεο εθ λένπ, όπνπ
απώιεζαλ νξηζηηθά ηελ απηνλνκία ηνπο.
Θαηά ηνπο Θαξρεδνληαθνύο πνιέκνπο νη Ιενληίλνη
εηάρζεζαλ θαηά ησλ Ρσκαίσλ θαη ην 214 π.Χ.
θαηαιήθηεθαλ από ηνλ Ρσκαίν Θιαύδηνπ Καξθέιινπ,
όπνπ ιεειαηήζεθαλ,
Παξζελόπε - Λεάπνιε ήηαλε ην πνηεηηθό όλνκα 800 π.Χ. Φώην: Θσλ/λνπ ΢. Λαικπάληε
Σν Θαζηέιν Nuovo δηακέζνπ κίαο πεξηπνηεκέλεο εγθαηάζηαζεο πάξθνπ είλαη έλα νηθνδόκεκα έκβιεκα ηεο Λεάπνιηο.
Οη Έιιελεο ήηαλε ξσκαίνη πνιίηεο κε ειιεληθή γιώζζα. Οη Έιιελεο επηηξεπόηαλε επίζεο σο ξσκαίνη πνιίηεο λα έρνπλ
έλα Πξνλόκην, πνπ ηνπο θαζηεξώζεθε από ην 89 π.Χ. λα δηαηεξνύλ ρσξίο πεξηνξηζκό ηε γιώζζα, ηα ήζε θαη έζηκά
ηνπο.

ρσξίο πιένλ λα θαηνξζώζνπλ ηελ παιηά ηνπο αίγιε. Θαηά ησλ
κεζαίσλα ε πόιε ππέζηε επηδξνκή θαη ιεειαηήζεθε θαη πάιη από
ηνπο ΢αξαθελνύο ην 848 κεηά Χξηζηό, ην 1698 θαηαζηξάθεθε θαη
θαηεξεηπώζεθε από ζεηζκό. ΢ήκεξα επί ηεο ζέζεο ζρεδόλ ησλ
Ιενληίλσλ ππάξρεη ε πόιε Ιεληίλη.
Θαηά ηνλ Manfredi, όπσο ε Λάμνο έηζη θαη ε απνηθία ησλ Ιενληίλσλ
παξνπζηάδεη αλάκεηθηα ζηνηρεία κε κεγαξηθέο παξαδόζεηο πνπ
ηνλίδνπλ ην ξόιν πνπ έπαημε ν Ιάκεο, ν νπνίνο επηθεθαιήο κηαο
εθζηξαηείαο Κεγαξέσλ, εγθαηαζηάζεθε γηα ιίγν ρξόλν ζηνπο
Ιενληίλνπο καδί κε ηνπο Χαιθηδείο θαη ζηε ζπλέρεηα, δησγκέλνο,
θαηεπζύλζεθε πξνο ηε Θάςν.
Λεάπνιε, Galleria Umberto I έλα γελλαηόδσξν κνληέξλν θέληξν αγνξάο θαη ζηνά
θαηαζηεκάησλ. Φώην: Ο-Γ. Λαικπάληε

Ο Καλθξέληη παξαηεξεί, όηη δελ ήηαλε παξάμελν κηα θαη άιια θύια επηδίσμαλ λα εγθαηαζηαζνύλ
ζηνπο Ιενληίλνπο, θαζώο ε ηνπνζεζία, πνπ αξδεύεηαη από άθζνλα λεξά ηνπ πνηακνύ ΢ηκέην,
δεζπόδεη πάλσ ζε κηα από ηηο κεγαιύηεξεο θαη πην εύθνξεο πεδηάδεο ηεο ΢ηθειίαο.
Ήηαλε απνηθία θαηεμνρήλ αγξνηηθή θαη κάιηζηα κεηαλαζηώλ ζα γίλνπλ ηειηθά νη Ιενληίλνη, πνπ
ρηίδνληαη ζηελ ελδνρώξα, ζε απόζηαζε δέθα ρηιηνκέηξσλ από ηε ζάιαζζα. Κεηά ηελ ηζηνξηθή
εμέηαζε βιέπνπκε, όηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, θαηά ηελ θιαζηθή πεξίνδν, έγηλαλ αθόκα
ζπνπδαηόηεξνη θαη από απηήλ ηελ Λάμν, ελώ ζπκκάρεζαλ κε ηελ παλίζρπξε Αζήλα, επεηδή κόλν
θαη κόλν είραλ ζπκθέξνληα λα δηαηεξνύλ καδί δηπισκαηηθέο ζρέζεηο, ηόζν γηαηί θαη νη δύν
ζηξέθνληαλ θαηά ησλ ΢πξαθνπζώλ όζν θαη γηαηί νη Ιενληίλνη εμήγαλ κεγάιεο πνζόηεηεο
δεκεηξηαθώλ, γεγνλόο πνπ ηνπο έδσζε ηελ πξνζσλπκία ηνπ ζηηνβνιώλα ηεο ΢ηθειίαο.
Ο αληρλεπηηθόο πεξίπαηνο ζηα εξείπηα ησλ Ιενληίλσλ
Δίλαη έλα απεξίγξαπην θαηλόκελν λα
ζηξηθνγπξίδεη όιε ε ηζηνξία
ρηιηεηεξίδσλ ζηηο ζθέςεηο ζνπ,
αηελίδνληαο ηα εξείπηα ησλ αξραίσλ
ειιεληθώλ πόιεσλ. Ο Ηέξσλαο θαίλεηαη
γηα ιίγν θαηξό είρε θαιύηεξε θήκε ηνπ
αδειθνύ ηνπ, αιιά κεηά από ιίγν ηνλ
θαηέθξηλαλ. Γπζπηζηνύζε απέλαληη ζηνλ
Πνιύδαιν θαη ήξζε κεηαμύ ηνπ ζε
ζηξαηησηηθή δηακάρε, όηαλ ην 467 π.Χ.
απεβίσζε ππνρώξεζε ε ηπξαλλίδα.
΋πσο είρακε αλαθέξεη κεηέθεξε ην 476
βίαηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Λάμνπ θαη ηεο
Θαηάλεο ζηνπο Ιενληίλνπο. Σν 474 π.Χ.
αληαπνθξίζεθε ζηελ επηζπκία ηεο Θύκεο
΢εγέζηα, ν δσξηθόο λαόο πνπ ρξνλνινγείηαη ζην ηέινο ηνπ 5νπ π.Χ. αηώλα. Σν 416 π.Χ. ε ΢εγέζηα ήξζε ζε δηακάρε κε
ηνπο γείηνλεο ηνπ ΢ειηλνύληα, όπνπ ην 415/416 θάιεζε ζε βνήζεηα ηελ Αζήλα θαη ην 413 π.Χ. επήιζε ε θαηαζηξνθή
ησλ Αζελαίσλ ζην Porto Grande ησλ ΢πξαθνπζώλ. Φώην: Θσλ/λνπ ΢. Λαικπάληε

θαη έζηεηιε λαπηηθό θαη λίθεζε ηνπο Δηξνύζθνπο ζε κία λαπκαρία ζηνλ θόιπν ηεο Λεάπνιεο, πνπ ν
Πίλδαξνο αλαβηβάδεη απηήλ ηελ λίθε πςειόηεξα από ηελ λίθε ηεο ΗΚΔΡΑ΢ πνπ πεξηέγξαςα ζε
πξνεγνύκελα άξζξα κνπ θαη εηνύηε ε πεξίπησζε ίζσο λα έρεη ζπκβεί γηα κνλαδηθή θνξά ζηελ
΢ηθειηθή ηπξαλλία από ειιεληθέο παηξησηηθέο ζθέςεηο. Ο Finley, ζ.81, αλαθέξεη ηελ αξρατθή,
εξσηθή ηνπνζέηεζε ησλ αξραίσλ, κίαο κεγαινκαλίαο, αλ ζθεθηεί θαλείο ηνλ αξηζκό θαη ην κέγεζνο
ησλ λαώλ. Ο Φίλιεπ αλαθέξεη όηη πόζν θαηξό δηήξθεζε ε θηινληθία κεηαμύ ΢πξαθνπζώλ θαη
Ιενληίλσλ δελ είλαη γλσζηό. Σν έηνο 427 π.Χ. ήηαλε έλα κεγάιν κέξνο ηεο ΢ηθειίαο κπεξδεκέλν
ζηηο αιιεινδηακάρεο.
Ηκέξα, Γέια θαη ίζσο ν ΢ειηλνύληαο από
ηελ πιεπξά ησλ ΢πξαθνπζώλ θαη από ηελ
άιιε πιεπξά Θακαξίλα, Θαηάλε θαη ε
κηθξή Λάμνο θαη όζν κπνξνύζαλ , κεξηθνί
ππόδνπινη ησλ ΢πξαθνπζώλ.
Αθξάγαο Σα ιεγόκελα «Δθθιεζηαζηήξηα» 6ν π.Χ.
αηώλα, ην ηδηόξξπζκν αλνηρηό θαη ζηξνγγπιό
νηθνδόκεκα επεζήκαλαλ νη αξραηνιόγνη σο
παξαδείγκαηα δεκνθξαηηθώλ νηθνδνκεκάησλ, δηόηη
εμππεξεηνύζαλ ηνπο πνιίηεο σο ηόπνη
ζπγθέληξσζεο θαη ιήςε απνθάζεσλ. ΢ην
Δθθιεζηαζηήξην ηνπ Αθξάγαληα κπνξεί λα δηαθξίλεη
θαλείο επδηάθξηηα ηηο επεμεξγαζκέλεο πιάθεο
πέηξαο. Φσην: Θσλ/λνπ ΢. Λαικπάληε

Ο Αθξάγαληαο θαηά παξάμελν ηξόπν
θαίλεηαη λα παξέκεηλε νπδέηεξνο, ελώ από ηελ Λόηηα Ηηαιία έιαβαλ ζέζε νη Ινθξνί γηα ηηο
΢πξαθνύζεο θαη ην Ρήγην γηα ηνπο Ιενληίλνπο . Ο αγώλαο δηάξθεζε θαη από ηηο δύν πιεπξέο ησλ

ζαιάζζησλ ζηελώλ πεξηζζόηεξν από δύν ρξόληα, αθόκα θαη ε Ιηπάξα είρε δερζεί επίζεζε. ΢ηελ
εζσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Κεζζήλεο μέζπαζε θξίζε θαη εθεί άιιαμαλ ηελ πιεπξά ππνζηήξημεο, ελώ
ζην Ρήγην – μέζπαζαλ επηθίλδπλεο εζσθνκκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δηακάρεο. ΋ηαλ ην 427 π.Χ. νη
΢πξαθνύζεο επηηέζεθαλ ζηνπο Ιενληίλνπο δήηεζαλ βνήζεηα ζηα πιαίζηα ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ
Αζήλα, θαη νη Αζελαίνη έζηεηιαλ έλα βνεζεηηθό ζώκα από είθνζη πινία.
Δμαηηίαο ησλ δηαθνξώλ ζπλαληήζεθαλ όκσο ην 424 π.Χ. κεηά ηελ πξσηνβνπιία ηεο Γέιαο θαη ηεο
Θακαξίλαο, αληηπξόζσπνη ησλ Διιελν-΢ηθειηαλώλ πόιεσλ ζπιινγηθά ζε έλα θνγθξέζν ζηε Γέια
θαη έθιεηζαλ εηξήλε. ΋πσο αλαθέξσ ζε πξνεγνύκελα άξζξα κνπ ν ΢πξαθνύζηνο Δξκνθξάηεο,
ήηαλε ε κνλαδηθή ηζηνξηθή πξνζσπηθόηεηα, πνπ δηεζώζε από εθείλε ηελ επνρή, θαη ν νπνίνο ζην
θύξην επηρείξεκά ηνπ αλέθεξε γηα ην ηέινο ησλ πνιέκσλ ζηε ΢ηθειία, αιιηώο νη Αζελαίνη ζα
θαηαβξνρζίζνπλ ην λεζί. Οη Αζελαίνη ζηξαηεγνί ζηε ΢ηθειία έιαβαλ γλώζε ηεο εηξήλεο ρσξίο
αληηδξάζεηο θαη νδήγεζαλ ηα ζηξαηεύκαηα πάιη πίζσ ζηελ Παηξίδα, όπνπ γη απηό ηηκσξήζεθαλ.
΢ηνπο Ιενληίλνπο μέζπαζε εκθύιηνο πόιεκνο θαη ην 422 νη αλώηεξεο ηάμεηο θάιεζαλ ηηο
΢πξαθνύζεο ζε βνήζεηα. Οη ΢πξαθνύζεο έζπεπζαλ ζε βνήζεηα θαη εμεδίσμαλ ηνπο απινύο
αλζξώπνπο έμσ από ηελ πόιε. Πξνο πνηα θαηεύζπλζε
έθπγε ν θόζκνο δελ μέξεη θάπνηνο, θαη όκσο βξήθαλ κεξηθνί
ηνλ δξόκν ζηελ Κεηξόπνιε Χαιθίδα ζηελ Δύβνηα θαη ζε
άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Οη Ιενληίλνη γθξεκίζηεθαλ, θαη
ην ληθεθόξν νιηγαξρηθό θόκκα κεηαθόκηζε ζηηο ΢πξαθνύζεο.
Κεξηθνί όκσο εθεί θαη κεηά από ιίγν ρξόλν δελ ήηαλε
επραξηζηεκέλνη, θαη επέζηξεςαλ ζην έδαθνο ησλ Ιενληίλσλ
θαη απεπζύλζεθαλ μαλά γηα βνήζεηα ζηελ Αζήλα. Απηή ηε
θνξά όκσο νη Αζελαίνη ήηαλε πξνζεθηηθόηεξνη θαη έζηεηιαλ
κόλν κία απνζηνιή, πνπ ρσξίο δπζθνιίεο απνθάζηζε, όηη γηα
Σνπίν ηεο Ίζθηαο. Ιίγα ρηιηόκεηξα από ηε θσηνγξαθία βξίζθεηαη ε Πηζεθνύζα, όπνπ εθεί πεξίπνπ ηνλ 8ν π.Χ. αηώλα
θζάλνπλ νη πξώηνη Δπβνείο απνηθηζηέο από ηελ Χαιθίδα ηεο Δξέηξηαο γηα λα εγθαηαζηαζνύλ κόληκα. Πεξίπνπ ην 730720 π.Χ. γλσζηνπνηήζεθε ην ειιεληθό αιθάβεην θαη ήηαλε ην κεγαιύηεξν επίηεπγκα πνπ παξέιαβαλ από ηνπο
Έιιελεο νη εληόπηνη πιεζπζκνί ηεο θεληξηθήο Ηηαιίαο. Ζ Πηζεθνύζα βξίζθεηαη ζηε ζεκεξηλή πόιε Lacco Amero θαη ην
Κνπζείν πνπ βξίζθεηαη ζηε Villa Arbusto πξέπεη λα ην επηζθεθηείηε, εθεί ελεκεξώλεζηε γηα ηνπο πξώηνπο Έιιελεο θαη
ηελ ειιεληθή γξαθή.

ηελ Αζήλα ζα ήηαλε θαιύηεξα, αλ απηή ηελ ρξνληθή πεξίνδν δελ επηρεηξνύζαλ θακία πεξαηηέξσ
ζηξαηησηηθή επέκβαζε.
Κεηά πάιη κεηαθνκίζηεθε ε ζθελή ζην Γπηηθό κέξνο ηνπ λεζηνύ. Σν έηνο 416 π.Χ. βξηζθόηαλε ν
΢ειηλνύληαο θαη ε ΢εγέζηα πάιη ζε πόιεκν, ππήξραλ θηινληθίεο ζηα ζπλνξηαθά εδάθε θαη άιιεο
δηαθνξέο, πνπ πξνήιζαλ από κεηθηνύο γάκνπο.
Οη ΢πξαθνύζεο ππνζηήξηδαλ ηνλ ΢ειηλνύληα θαη ε
΢εγέζηα δήηεζε βνήζεηα από ηελ Θαξρεδόλα.
΋ηαλ έκεηλε ε παξάθιεζε ρσξίο επηηπρία,
απεπζύλζεθε ε Δγέζηα ζηελ Αζήλα, όπνπ κία
απνζηνιή αλαθέξζεθε ζηελ παιηά ζπγγέλεηα, θαη
ππελζύκηζε ηελ θαθή ηύρε ησλ Ιενληίλσλ θαη
ππνζρέζεθε κία πινπζηνπάξνρε απνδεκίσζε.
Απειεπζέξσζε ησλ ΢πξαθνπζώλ ζην Γεύηεξν Παγθόζκην
πόιεκν από ην γύξηζκα ηνπ θηικ. Φώην: Θσλ/λνπ ΢.
Λαικπάληε

Πξνηνύ απνηαζεί ε Δγέζηα ζηελ Αζήλα είραλε πξνεγεζεί πνιηηηθέο δηακάρεο κε ηελ ζπλνξηαθή
πόιε ΢ειηλνύληα θαη ε εηζβνιή ησλ ΢ειηλνύληησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Δγέζηα. Κάηαηα όκσο ε Δγέζηα
είρε πξνζθαιέζεη ηηο ΢πξαθνύζεο, ηνλ Αθξάγαληα θαη επίζεο θαη ηνπο Θαξρεδνλίνπο ηεο
πιεζηέζηεξεο Δπηθξάηεηαο θαη άιιεο πόιεηο ησλ ΢ηθνύισλ λα επέκβνπλ, θαη παξόια πνπ
απνδέρζεθαλ ηε δεζκεπηηθή απόθαζε ηεο Γέιαο, είραλε ηξνκνθξαηεζεί από κία εγεκνλία ησλ
΢πξαθνπζώλ.

Σειηθά εθείλε ε επηδξνκή ζηηο ΢πξαθνύζεο θαηέιεμε ζε θαηαζηξνθή, πνπ κπνξνύζε αζθαιώο λα
απνζνβεζεί, όπνπ πεξηγξάθσ ζε άιια κνπ άξζξα. Κεηαμύ 404 θαη 402 π.Χ. επερείξεζε ν
Γηνλύζηνο επηζέζεηο ελαληίνλ δηαθνξεηηθώλ ζηθειηθώλ θνηλνηήησλ, επίζεο θαηέιαβε ηελ Θαηάλε θαη
ηελ Λάμν δηακέζνπ πξνδνζίαο θαη νδήγεζε καδί θαη ηνπο αλζξώπνπο ησλ Ιενληίλσλ λα
κεηαθνκίζνπλ ζηηο ΢πξαθνύζεο.
Οη Ρσκαίνη ζηελ ΢ηθειία επαλέιαβαλ κηα πξαθηηθή, πνπ είραλ αλαπηύμεη
ζηε δηθή ηνπο ζηεξεά: Γεκεύνπλ ζην όλνκα ηεο Πνιηηείαο ηε γαηνθηεζία
εθείλσλ, πνπ έρνπλ ζπκπεξηιάβεη σο ερζξνύο ηνπο. Κεξηθέο θνξέο
νιόθιεξεο θνηλόηεηεο, όπσο π.ρ. ηνπο Ιενληίλνπο, ζπρλόηεξα όκσο
κεκνλσκέλεο νηθνγέλεηεο ή άλδξεο. Σνλ 2ν π.Χ. αηώλα βξηζθόηαλε ε
΢ηθειία όπσο ε Ηηαιία ζε απμεκέλν κέηξν πξνζθνξάο θηελήο εξγαζίαο
ζθιάβσλ, όπνπ νη επθαηάζηαηνη νδεγήζεθαλ ζηελ επέθηαζε ζε
ηδηνθηεζίεο θηεκάησλ θαη βνζθνηόπσλ. Ζ Ηηαιία ήηαλε ζηε ΢ηθειία κηα
μέλε ρώξα.
Οη πεξηζζόηεξνη ΢ηθειηαλνί, αλεμάξηεηα από πνηα ηζαγέλεηα θαηαγόηαλ,
κηινύζαλ Διιεληθά θαη ήηαλε ε κεηξηθή ηνπο γιώζζα, σο ηνλ 1ν πξν
Χξηζηνύ αηώλα, αθόκα θαη ζην ηνκέα ηεο Γηνίθεζεο έπξεπε λα
δηαπεξάζνπλ ηελ ιαηηληθή. Ο Verres κπνξνύζε λα ζπλελλνεζεί κόλν κε
δηεξκελείο. (Ο Verres ήηαλε ν θπβεξλήηεο ηεο ΢ηθειίαο ην 73-71 π.Χ. θαη
Καξκάξηλε θεθαιή ελόο Θνύξνπ ζηνπο Ιενληίλνπο από ηελ ειιεληθή επνρή. Ζ ιεγόκελε “θεθαιή-Biscari”, ζήκεξα
θπιάζζεηαη ζην Κνπζείν ηεο Θαηάλεο.

έγηλε γλσζηόο σο αραιίλσηνο ιαθπξαγσγόο ηνπ λεζηνύ θαη θαηεγνξήζεθε γηα ππεμαίξεζε
εθαηνκκπξίσλ πνζώλ.., βιέπε δίθε ηνπ Cicero ελαληίνλ ηνπ Verres, 70 π.Χ. )
Δπίζεο θαη ζηνλ πνιηηηζηηθό ηνκέα ήηαλε ε ΢ηθειία νπζησδέζηεξα ειιεληθά δηακνξθσκέλε : Σν
ζηηι ησλ ζπιινγηθώλ νηθνδνκεκάησλ παξέκεηλε ειιεληθό, δπηηθνί αγγειηνθόξνη ηαμίδεπαλ ηξηγύξσ
ζην λεζί θαη πξνζθαινύζαλ ΢ηθειηαλνύο αληηπξνζώπνπο ζηνπο ηεξνύο ηόπνπο ησλ Γειθώλ θαη
άιισλ παλειιήλησλ ηόπσλ θαη αθόκα θαη ζηνπο νιπκπηαθνύο αγώλεο θαη πάληα θέξδηδε έλαο
΢ηθειηαλόο. Από ην έηνο 535 κεηά Χξηζηώλ έπεζε ε ΢ηθειία ζηελ Αλαηνιηθή Ρώκε ( κεηέπεηηα
νλνκαζζείζα Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία) θάησ από ηνλ Βειηζάξην θαη δηάξθεζε σο ην ηέινο ηνπ 9νπ
αηώλα. Δίλαη κία επνρή πνπ απαηηείηαη ηδηαίηεξε εμνλπρηζηηθή έξεπλα.

Παρατήρηση: Οη αξραίνη Έιιελεο ζνθνί έζεζαλ όια ηα βαζηθά δεηήκαηα ηεο θηινζνθίαο, ηόζν ηα
ζεσξεηηθά όζν θαη ηα πξαθηηθά θαη απάληεζαλ ζε απηά κε ην ραξαθηεξηζηηθό ζην ειιεληθό πλεύκα
δηαθάλεηα θαη θαζαξόηεηα. Γεκηνπξγήζαλε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο θηινζνθίαο θαη επεηδή ε θηινζνθία θαη ε
θπζηθή ήηαλ αξρηθά αδηαρώξηζηεο, δεκηνύξγεζαλ επίζεο έλα κέγηζην κέξνο από ηηο έλλνηεο ηεο θπζηθήο
επηζηήκεο δηακέζνπ ησλ νπνίσλ θηλείηαη θαη εκπλέεηαη νιόθιεξε ε κεηέπεηηα επξσπατθή θηινζνθία θαη
επηζηήκε. Θαη όκσο, εκείο νη λεώηεξνη Έιιελεο έρσ ηε ππνςία, πσο αγλννύκε απηήλ ηε ζαπκάζηα θαη
κεγάιε πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά καο. Θα ήηαλε πξνζερώο ελδηαθέξνπζα κηα πεξαηηέξσ ηζηνξηθή
αλαζθόπεζε ηνπ Γνξγία θαη ηεο επνρήο ηνπ.
Πνηνο ήηαλε ν ξήηνξαο Γνξγίαο από ηνπο Ιενληίλνπο, πνπ εμεληάξεο δήηεζε ζηξαηησηηθή βνήζεηα από ηνπο
Αζελαίνπο γηα λα πξναζπίζεη ηελ Παηξίδα ηνπ θαηά ησλ ΢πξαθνπζώλ, όπνπ νη ηθαλόηεηεο ηνπ Ιόγνπ ηνπ
ζπλάξπαζαλ ζρεδόλ όινπο ηνπο πνιηηηθνύο εγέηεο θαη δηαλννύκελνπο ηεο επνρήο ηνπ, έιαβε ηελ
ππνζηήξημε, όπνπ θαη έδεζε σο ηα 110 ρξόληα ;
Πνηνο ήηαλε ν Γνξγίαο σο ζνθηζηήο θαη ξήηνξαο από ηνπο Ιενληίλνπο, καζεηήο ηνπ Δκπεδνθιή από ηνλ
Αθξάγαληα, ζύγρξνλνο ηνπ Πξσηαγόξα, πνπ κειέηεζε ηηο ζεσξίεο ησλ Διεαηώλ θαη Ηώλσλ θηινζόθσλ θαη
παξαθνινύζεζε καζήκαηα ξεηνξηθήο πιεζίνλ ησλ δηάζεκσλ ξεηόξσλ ηεο επνρήο; Γηαηί είλαη ν Γνξγίαο
έλαο ζνθηζηήο; Αιιά θαη γηαηί ίζρπε ν παηέξαο ηεο ζνθηζηηθήο; Δίλαη ε ζνθηζηηθή, ό,ηη θαη λα είλαη
ζπλδεδεκέλε κε ηελ ξεηνξηθή απαξαίηεηε ; Πνηνο ήηαλε ν Γνξγίαο, πνπ εθθώλεζε ηνλ «ππζηθό» ιόγν

ζηνπο Γειθνύο; Πνηνο ήηαλε ν Γνξγίαο, πνπ εθθώλεζε ζηελ Οιπκπία ηνλ ιόγν ηνπ «Οιπκπηθόο», θαη όπνπ
εθεί ππνζηήξημε ηελ ηδέαλ ηεο θαηαπαύζεσο ησλ κεηαμύ ησλ ειιεληθώλ πόιεσλ πνιέκσλ θαη ηεο
ζπλελώζεσο ησλ ειιεληθώλ δπλάκεσλ θαηά ησλ βαξβάξσλ ηεο Αζίαο, ηδέαλ ηελ νπνίαλ δηαπξαγκαηεύεηαη
βξαδύηεξα ν Ηζνθξάηεο ζηνλ «Παλεγπξηθό» ηνπ; Γηαηί ν Γνξγίαο κεηαμύ ησλ ζνθηζηώλ ραξαθηεξίδεηαη σο
ηα κέγηζηα πνπ ζπληέιεζε ζηελ θαζαπηνύ θηινζνθηθή θίλεζε ηεο αξραηόηεηαο θαη δύλαηαη επαμίσο λα
ραξαθηεξηζηεί έλαο από ησλ πεξηζζνηέξσλ ζπνπδαίσλ κε ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη παξαζηαηηθόηεηα ηνπ
ύθνπο ηνπ, σο θαη ηελ ηζρπξά ηνπ ζθέςε θαη ηεο επηηεδεπκέλεο απαγγειίαο;

Πηγή: Jacques Brunschwig . Geoffrey Lloyd : DAS WISSEN DER GRIECHEN . Eine Enzyklopädie, Fink, Κόλαρν 2000,
( εγθπθινπαίδεηα κε 914 ζπλνιηθά ζειίδεο)
Birgit Carnabuci: SIZILIEN, DUMONT – Kunst Reiseführer, Köln 1998
Marco Polo: Italien . Süd und Sizilien, 1997, Sizilien 2002
Eva Gründel . Heinz Tomek: SIZILIEN, Richtig Reisen, DUMONT, Köln 1997
Guide de Agostini: Archäologisches Sizilien, Instituto Geografiko, REGIONE SICILIA, Novara 1995
Lexikon der Alten Welt, Albartos, Düsseldorf 2001
M.I.Finley: Das antike Sizilien, dtv, Mόλαρν 1993
Valerio M. Manfredi: Οη Έιιελεο ηεο Γύζεο, Λέα ΢ύλνξα, Αζήλα 1997
Finley/Mack Smith/Duggan: Geschichte Siziliens und der
Sizilianer, -Beck,- Κόλαρν 1998, Baedeker, Siyilien
Δγθπθινπαηδηθό Ιεμηθό Ζιίνπ, Αζήλα
Βιέπε θαη ζεηξά άξζξσλ κνπ: www.kn-megalexandros.gr, θαζώο επίζεο θαη www.asxetos.gr, ΔΙΙΑ΢ - ΦΩ΢

Πνκπεία: Άπνςε ηεο αξραίαο πόιεο θαη όπηζζελ ν Βεδνύβηνο. Ζ θαηαζηξνθή ηεο Πνκπείαο θαη ηνπ Herkulaneum
επήιζε ην 79 κεηά Χξηζηνύ. Φώην: Θσλ/ λνπ ΢. Λαικπάληε

Χάξηεο ηεο ΢ηθειίαο κε ηηο ηξεηο πεξηεγήζεηο κνπ ησλ αμηνζέαησλ ηεο Κεγάιεο Διιάδαο δείρλεη
1.ηαμίδη γύξνο ηεο ΢ηθειίαο, Παιέξκν,____ ΢έιηλνπο, Αθξάγαο, ΢πξαθνύζεο, Θαηάλε, Σανξκίλα,
Ιεηνγηάλλε,Κεζζηλα, Θεθαινύ, Παιέξκν…
2.Σαμίδη--- ---Θαηάλε, Λόην, ΢πξαθνύζεο, Ιενληίλνη, Αθξαη, Λάμνο, Σανξκίλα..
3. ηαμίδη……. Θαηάλε, Σανξκίλα, Θαηάλε, Δλλα, Παιέξκν..., ΢εγέζηα, ΢έιηλνπο,
Αθξάγαο, ΢πξαθνύζεο, Θαηάλε…
Κωνσταντίνος Σ. Ναλμπάντης.

http://hellinon.net/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful