ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΟΡΦΕΑ΢

Η Θράκθ θ τζταρτθ κόρθ του Ωκεανοφ και τθσ Παρκενόπθσ, τρίτθ θ Ευρϊπθ, κεωροφνταν ιπειροσ που
απλωνόταν από το Αιγαίο ωσ τον απϊτατο Βορρά. Ματά τον Ηρόδοτο οι Θράκεσ ιταν το μεγαλφτερο ζκνοσ
τθσ γθσ μετά τουσ Ινδοφσ.
Η εγκατάςταςθ ςτθν Ευρϊπθ Θρακικϊν λαϊν ζγινε περί το 2.000 π.Χ.(ςθμ. ΕΝ .ΔΙ. ΢ΤΞΦΩΟΑ ΞΕ ΟΡΙ΢ΞΕΟΟΤ΢
«ΙΟΔΟΕΤΡΩΠΑΛ΢ΣΕ΢ »ΕΠΙ΢ΣΗΞΟΟΕ΢ )

Αργότερα Θρακικζσ φυλζσ μετακινοφνται από τθν Ευρϊπθ ςτθ Ξ. Αςία. Πρϊτοι οι Φρφγεσ ι Βρίγεσ
κατζλαβαν το ΒΔ μζροσ τθσ που ονομάςτθκε Φρυγία. Βαςιλείσ τθσ ιταν ο Γόρδιοσ και ο Ξιδασ. Ματόπιν
οι Βίκυνεσ κατζλαβαν τισ ακτζσ τθσ Προποντίδασ μαηί με τθν Σροία λίγεσ γενιζσ πριν από τον Σρωϊκό
πόλεμο και θ περιοχι ονομάςτθκε Βικυνία από τον πρόγονό τουσ Βικφ γιο τθσ Θράκθσ και του Διόσ.
Ο Δάρδανοσ, προπάπποσ του Πριάμου, ιρκε ςτθ Ξικρά Αςία από τθν Θρακικι ΢αμοκράκθ. Η μθτζρα του
Πριάμου λεγόταν ΢τρυμϊ (ίδια ρίηα με τον ΢τρυμϊνα), θ δε γυναίκα του Μαςτιάνειρα καταγόταν από τθν
Αιςφμθ τθσ Θράκθσ κοντά ςτον Αίνο.
Οι Θράκεσ είχαν τουσ αυτοφσ Θεοφσ και τθν αυτιν λατρεία με τουσ Ζλλθνεσ (δείγμα και αυτό κοινισ
καταγωγισ). Σα ψθλά βουνά τθσ Θράκθσ ιταν τα αρχαιότερα ιερά του Μρόνου, του Διόσ και του Ουρανοφ.
Περιςςότερο λάτρευαν τον Δία, τον Απόλλωνα και τον Άρθ ωσ πολεμικόσ λαόσ, αγαποφςαν όμωσ
ιδιαίτερα, ωσ κυνθγοί που ιταν, τθν Άρτεμθ και τον Διόνυςο, κεό του κραςιοφ, που ιταν και το κφριο
προϊόν τθσ Θράκθσ.

Όλοι οι αρχαίοι ιςτορικοί ςυμφωνοφν ότι θ Θρθςκεία και θ μουςικι δόκθκαν ςτουσ Ζλλθνεσ από τουσ
Θράκεσ, και ότι θ λζξθ κρθςκεία προζρχεται από το Θράκια.
Ο Ορφζασ ιδρυτισ τθσ Ελλθνικισ Θρθςκείασ και των μυςτθρίων ιταν γιοσ του βαςιλιά τθσ Θράκθσ Οιάγου
και τθσ μοφςασ Μαλλιόπθσ που ζμεινε θ αιϊνια ςυμβολικι μορφι τθσ μουςικισ. Ο αδελφόσ του Νίνοσ
περίφθμοσ κικαρωδόσ δίδαξε μουςικι ςτον Ηρακλι.
Σα Μαβείρια μυςτιρια τθσ ΢αμοκράκθσ ςτα οποία μυικθκε και θ Ολυμπιάδα, μθτζρα του Ξ. Αλζξανδρου
και τα Ορφικά των Ελλθνιςτικϊν χρόνων ιταν γνωςτά ωσ Θρακικισ προζλευςθσ.
Οι δφο ςτενά ςυγγενικοί λαοί οι Ζλλθνεσ και οι Θράκεσ ιρκαν γριγορα ςε ςτενι επαφι μεταξφ τουσ.
΢υνζπεια τθσ επαφισ ιταν ο πλιρθσ εξελλθνιςμόσ των Θρακϊν που πζραςε από τρεισ φάςεισ.
Α) Μάκοδο των Θρακϊν ςτθ Οότια Ελλάδα (με τον Σθρζα γιο τθσ Βιςτονίδοσ ο οποίοσ βαςίλευε ςτθ
Φωκίδα)
Β) Κδρυςθ πλθκϊρασ αποικιϊν από τθν Οότιο Ελλάδα ς’όλο το μικοσ τθσ Θρακικισ παραλίασ (8οσ αιϊνασ)
και
Γ) Σθν κατάκτθςθ τθσ Θράκθσ από τθν Ξακεδονία και τθν πλιρθ αφομοίωςι τθσ.
Ξετά τθν είςοδο τθσ Θράκθσ ςτθν Ιςτορία το μεγαλφτερο Θρακικό κράτοσ ιταν των Οδρυςςϊν που
κυριάρχθςε ς’ολόκλθρθ ςχεδόν τθ Θράκθ και είχε πρωτεφουςα τθν Βιηφθ και τα Υψαλα.

ΘΡΑΜΙΜΟ ΕΝΝΗΟΙΜΟ ΑΓΓΕΙΟ ΑΠΟ ΣΗΟ ΢ΗΞΕΡΙΟΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗ΢ ΒΟΤΝΓΑΡΙΑ΢

Οι ςτενζσ ςχζςεισ Θρακϊν και άλλων Ελλινων αποδεικνφονται από το γεγονόσ ότι μεγάλοσ αρικμόσ
επιφανϊν Ακθναίων είχε Θρακικό αίμα.
Ο Ξιλτιάδθσ νικθτισ του Ξαρακϊνα είχε γυναίκα τθν Ηγθςιπφλθ, κόρθ του βαςιλιά των Θρακϊν Ολόρου,
μθτζρα του Μίμωνα.

Ο Θεμιςτοκλισ ο νικθτισ τθσ ΢αλαμίνασ, ιταν γιοσ του Οεοκλζουσ και τθσ Θρακόσ Αβροτόνου. Ο Ακθναίοσ
ςτρατθγόσ του 4ου αιϊνα Ιφικράτθσ, είχε μθτζρα Θρακιϊτιςςα και παντρεφτθκε τθν κυγατζρα του
βαςιλιά των Θρακϊν Μότυοσ. Ο Σιμόκεοσ ο διάςθμοσ ςτρατθγόσ των Ακθναίων ιταν γιοσ Θρακιϊτιςςασ. Ο
ιςτορικόσ Θουκυδίδθσ, ιταν γιοσ του Θρακόσ Ολόρου που είχε πολιτογραφθκεί Ακθναίοσ και είχε
κτιματα ςτθν Θράκθ, ςτθν ΢καπτι Υλθ όπου είχε αποςυρκεί και ζγραψε τθν ιςτορία του. Ο Αλκιβιάδθσ
είχε κτιμα με πφργο κοντά ςτθν Βιςάνκθ (Ραιδεςτό) και απεκαλείτο ειρωνικϊσ πολίτθσ τθσ Θράκθσ. Από
τα Άβδθρα τθσ Θράκθσ ιταν ο φιλόςοφοσ Δθμόκριτοσ, ο ςοφιςτισ Πρωταγόρασ, ο φιλόςοφοσ Ανάξαρχοσ,
ο ιςτορικόσ Διοκλείδθσ. Ο Παιϊνιοσ που ζκανε τα γλυπτά του ανατολικοφ αετϊματοσ του ναοφ του
Ολυμπίου Διόσ και τθν γνωςτι Οίκθ ιταν από τθν Ξζνδθ τθσ Θράκθσ.
Εν ςυνεχεία επεκράτθςαν δια του Φιλίππου οι Ξακεδόνεσ και θ Θράκθ ζγινε ςφμμαχοσ και υποτελισ τθσ
Ξακεδονίασ.Θράκεσ εξεςτράτευςαν με τον Ξ. Αλζξανδρο ςτθν Αςία ωσ πελταςταί.
Η διοίκθςθ από τουσ διαδόχουσ του Ξ. Αλεξάνδρου και θ πλιρθσ διάδοςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ και
παιδείασ, ιταν οι λόγοι που ζφεραν τον πλιρθ εξελλθνιςμό και αφομοίωςθ των Θρακϊν και τθν ταφτιςι
τουσ με τουσ Ζλλθνεσ.
Ζτςι όταν θ Θράκθ κατεκτικθ από τουσ Ρωμαίουσ το 168 π.Χ. ιταν μια τελείωσ Ελλθνικι χϊρα με
Ελλθνικι γλϊςςα, παιδεία, παράδοςθ, πίςτθ και φρόνθμα.

Ευδοκία Ξθλιατηίδου - Ιωάννου
Ερευνιτρια Ναογράφοσ Προϊςταμζνθ Ν.Ε.Ξ.Ξ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful