óMC’G

ƒ«fƒj 9 ≥aGƒŸG `g1434 ÖLQ øe 30
(1021) Oó©dG Ω2013
Sunday 9 - June 2013

Issue No (1021)

‹ÉŸG õé©dG ¢ûbÉæjo zΩó≤dG OÉ–G{
á«æØdG QOGƒµdG ™e äGóbÉ©àdGh

21 ........................

º«¶æJ åëÑj ‹hódG πª©dG ô“Dƒe
êÉàfE’G ±GôWCG ÚH ábÓ©dG

03 ........................

áëØ°U 24

ǀƁȗȤ .. ȜƾƸƑȚ
:ǠȮſȶǍƄȮȮƳŽǽȚ NjȮȮƁǍƃȮŽȚ

ǀƉƸŮ ȉȇȇ

www.alroya.info

info@alroya.info

ôjôëàdG ¢ù«FQ ΩÉ©dG ôjóŸG

»FÉ£dG ”ÉM

ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ÉjDhôdG á°ù°SDƒe øY Qó°üJ á∏eÉ°T ájOÉ°üàbG á«eƒj

Ωƒ``«dG ájDhô`dG
»FÉ``£dG ”É``M

ábÓÿG á```fhôŸGh º```∏©oŸG

o óëàdGh,ôNBG CGo óÑj Qm ƒ¡°T ón ©Hh ,»°SGQódG
,ÖdÉ£dG ,º∏©oŸG :É¡æo «Y »g äÉju
ΩÉ©dG ≈∏Y Qo Éà°ùdG ∫o ó°ùojh Ωl É``js CG
u
.è¡æŸGh
√Qƒ°übh ,(á¡L øe) ¬eƒªgh √ÉjÉ°†b ≈∏Y áHÉàµdG ÈM øe Ò
o ãµdG ≥n `jr QCG ó≤a ,º∏u ©ŸG QhóH ≥∏s ©àj ɪ«Øa
.(á∏HÉ≤ŸG á¡÷G øe) π«gCÉà∏d ¬àLÉMh
,á≤MÓdGh Iô°VÉ◊G ∫n É«LC’G ºt ¡J »àdG ás«°†≤dG √òg ‘ m∫ÉY 䃰üH ÒµØàdG á«dÉàdG Qƒ£°ùdG ÈY ∫o hÉMCGh
.øWƒdG πÑ≤à°ùe ≈∏Y Iô°TÉÑe äGÒKCÉJ øe É¡d Én pŸh
:ás«°†≤dG á°ûbÉæŸ »H É©aO Úsr «°SÉ°SCG ørjõØu fio ásªK ¿s CG ¤EG In QÉ°TE’G Ot hCG ,´ƒ°VƒŸG Ö∏°Uo ¤EG p∫ƒNódG πÑbh
᫪æJh …ƒHÎdG §«£îà∏d º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh π«ch »°Tƒ∏ÑdG ⁄É°S øH Oƒ©°S IOÉ©°S äGOÉ``aEG :∫hC’G
∫ƒM π«°UÉØJ øe ¬àæsª°†J Éeh ,»°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ,“ájDhôdG ¿ƒdÉ°U” ≈∏Y ÉØk «°V πs M …òdGh ,ásjô°ûÑdG OQGƒŸG
o Ée ¤EG á``LÉ``◊Gh ,Êɪo©dG º∏©oŸG äÉ``jóu `–
ájÉZ ‘ ¿É``c ó≤a ..“º∏©oŸG êÉ``à`fEG IOÉYEG“`H ¬à«ª°ùJ ≈∏Y í∏£°UG
;¿ÉcQC’G ás«FÉæK ás«∏«gCÉJ áeƒ¶æe ¤EG á s°SÉŸG áLÉ◊Gh ,º∏©oª∏d ‹É``◊G ™bGƒdG ¢ùµY ‘ 샰VƒdGh á«aÉØ°ûdG
É¡dÉ°üjEG ¤EG ≈©°ùj »àdG áeƒ∏©ŸG øe øµt ªàdG º∏©oª∏d í«àoj …òdGh ,“‘ô©ŸG π«gCÉàdG” :‘ πo ãªàj ∫hC’G øcôdG
º«∏©Jh á«HôJ ‘ ás«dÉ°SôdG ¬àØ«Xh á``«s `ª`gCGh ,…OÉ``jô``dG √Qhó``H ¬fÉÁEÉH ≥∏©à«a ,ÊÉ``ã`dG ø``cô``dG É``eCG .¬HÓ£d
¢SÉ°SC
o Gh ,ás«ª«∏©àdG áeƒ¶æŸG OɪY ºn ∏©oŸG ¿s CG QÉÑàYÉH ;ás«∏Ñ≤à°ùŸG äÉbÉ≤ëà°S’G á¡LGƒŸ ;∫É«LC’G OGóYEGh A¢ûædG
ás«∏ª©dG øe ™ªàéŸG äÉ©bƒJ ∞≤°S ¬«a ƒ∏©jh ,äÉMƒª£dG ¬«a ≈eÉæàJ ´QÉ°ùàoe ⁄ÉY ‘ ÉæfCGh á°UÉN ,Égôjƒ£J
.ás«ª«∏©àdG
o »``æ`fs CG :ÊÉ``ã`dG ™``aGó``dGh
:샪£dG »∏«gCÉàdGh »ÑjQóàdG èeÉfÈdG -ÚàFÉØdG ÚeÉ©dG ∫Ó``N- ™o `HÉ``JCG â∏∏X
l eo ól ¡L ƒ``gh- “IÈÿG …hP Úª∏©ª∏d »``ÁOÉ``cC’G èeÉfÈdG{
á©eÉLh ,º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ÚH ∑ΰû
,äÉ°ü°üîàdG
∞∏àfl øe º∏©oe 500 áaÉ°†à°SÉH ;áãdÉãdG ¬JQhO Ωƒ«dG πo Nój …òdG èeÉfÈdÉa -¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG
t
,áaó¡à°ùŸG äÉ°ü°üîàdG
‘ Úª∏©ª∏d »ÁOÉcC’G ÖfÉ÷G ᫪æJ ¤EG ±OÉ¡dG ÖjQóàdG Ωƒ¡Øe ‘ ás«Yƒf á∏≤f óo ©oj
t
äGÈÿG π≤f ∫ÓN øe ;ºgOGƒe øe øµt ªà∏d áeRÓdG äGQÉ¡ŸG º¡HÉ°ùcEGh ,º¡JÉ°ü°üîJ
t ‘ º¡aQÉ©e AGô``KEGh
.Ωƒ∏©dG √òg ‘ øjô uëÑàŸG øe áYƒª› πÑb øe º¡«dEG
IôFGO ´É°ùJGh ,èeÉfÈdG øe øjó«Øà°ùŸG Úª∏©ŸG OGó``YEG :èeÉfÈdG Gò¡d ás«HÉéjE’G äGOhoOô``ŸG º¶©oj ɇh
.AÉ«ª«µdÉH Ak É¡àfG ¢ù«dh ,ásjõ«∏‚E’G á¨∏dÉH GkQhôe ,ás«eÓ°SE’G á«HÎdG øe º¡JÉ°ü°üîJ
t
øµÁh
o ,äÉ©eÉ÷G ∞∏àflo ¬«a ºgÉ°ùJ mπeÉ°T êm É¡æŸ IGƒf ¿ƒµj ¿CGh ,íLÉædG èeÉfÈdG Gòg ºsª©oj ¿CG ≈æªàfh
.Ók Ñ≤à°ùe Úª∏©ŸG ás«ÁOÉcCÉH ¬≤«Ñ£J
º∏©oŸG øe ܃∏£ŸG å«M ;¢ùeC’ÉH âfÉc »àdG É¡°ùØf »g ó©J ⁄ ,ô°VÉ◊G Éfô°üY ‘ º∏©oŸG äÉÑLGh ¿s EG ...
±QÉNõdÉH á≤sªæe á¨∏H ÜÓ£dG Ú≤∏J ‘ ´hô°ûdGh ,IQƒÑ°ùdG ΩÉeCG ±ƒbƒdG) »°VÉŸG ‘ ∫É◊G ¿Éc ɪc ¢ù«d Ωƒ«dG
o
ó«MƒdG Qó°üŸG √QÉÑàYÉH ;º¡«∏Y ¢SQóŸG ¬«≤∏oj Ée ßØM ádhÉfih øjhóàdG ‘ ÜÓ£dG ∂ª¡æj
ɪæ«H ,ásjƒ¨∏dG
.(ÜÉ©«à°S’Gh º¡ØdG ¢SÉ«≤d ó«MƒdG QÉ«©ŸG √QhóH ¿Éc …òdGh ,¿ÉëàeÓd kGOGó©à°SG ;áeƒ∏©ª∏d
s ó≤d
Öéj »àdG á∏jóÑdG QOÉ°üŸG âØYÉ°†Jh ,áeƒ∏©ŸG AÉ≤à°S’ ásjó«∏≤àdG QOÉ°üŸG ø``e ÒãµdG RhÉ``Œ ”
.º¡ØdGh ∑QGóª∏d ™°ShCG kÉbÉaBG íàØJ IójóL º«gÉØe ÈY ;º«∏©àdG ídÉ°üd É¡Ø«XƒJh ÉgQɪãà°SG
IQƒK á``°`UÉ``N- »LƒdƒæµàdG Ωót `≤`à`dG ¿q C’ ;“ƒ°û◊G“`H Qɨ°üdG á``¨`eOCG ∫É``≤`KEG º``∏`©`o ŸG ø``e o܃``∏`£`ŸG ó©j ⁄
πFÉ°Sh È``Y (ÒѵdG πÑb Ò¨°üdG) ™«ª÷G ∫hÉæàe ‘ É¡à∏©Lh ,QR á°ùѵH áeƒ∏©ŸG äô``ah ó``b -â``fÎ``fE’G
.áØ∏àîŸG åëÑdG äÉcôfih ,»YɪàL’G π°UGƒàdG
¿CG »ª«∏©àdG Éæeɶf ≈∏Y Ö``Lh ;Éæg ø``eh .≥HÉ°ùdG ‘ ¿É``c ɪc º∏©oŸG QhO óo©j ⁄ äÉ«£©ŸG √ò``g πX ‘h
≈àMh ,¬àdÉ°Sôd ¬``FGOCG ‘ ás«Yƒf á∏≤f ≥«≤ëàd Ió``jó``÷G Ωƒ∏©dG Ö``cGƒ``jh ,IÒѵdG äGÒ`u `¨`à`ŸG √ò``g ÖYƒà°ùj
á¡LGƒe ≈∏Y QOÉbh ,á«dÉY äGQÉ¡Ã í∏°ùàe Òæà°ùe π«L ≥∏N ‘ É¡aGógCG ás«ª«∏©àdG ásjƒHÎdG ás«∏ª©dG ≥≤–
.á≤ãH ás«∏Ñ≤à°ùŸG äÉjóëàdG
¬WÉÑJQG å«M øe ;º∏©oŸG ás«°üî°ûHh ,…ƒæ©ŸG ÖfÉ÷ÉH §ÑJôŸGh ,π«gCÉàdG øe ÊÉãdG ≥°ûdG ¤EG ÉfOƒ≤j Gògh
,º¡°SƒØf ‘ á≤ãdG πeÉY ᫪æJh ,¬HÓW ™e ábÓ©dG Ò°ùéàd πÑ°ùdG ºgCG óMCG Gòg ¿C’ ;É¡H ¬YÉæàbGh ¬àæ¡Ã
.Ók Ñ≤à°ùe º¡JÉs«°üî°ûd »HÉéjE’G πµ°ûàdG ‘ º¡°ùoj ɇ ;“Ihó≤dG” √QÉÑàYÉH ¬«dEG Ghô¶æ«d ;º¡ª∏©e ‘h
ôµàÑe QhOh ,IójóL äGhOCGh ,ójóL ôµØH √sóeh ,º∏©oŸG π«gCÉJ IOÉYEG IQhô°†dÉH »æ©j º«∏©àdG ìÓ°UEG ¿q EG ...
¿ƒµj IójóL ábÓ©d ï u°Sôf ¿CG º¡ŸG øe øµdh ,Ió``MGh á©aO ∂dP ≥«≤– øe øµªàf ’ óbh ,åjóM Ωƒ¡Øeh
.º«∏©àdG ‘ IOƒ÷G Ωƒ¡Øe õjõ©J :ƒgh ;≈ª°SC’G É¡aó¡d ≥≤ëŸGh ,¢SÉ°SC’G ÉgQƒfi ƒg º∏©oŸG
áÑcGƒŸ ;Úª∏©ª∏d ôªà°ùŸG ôjƒ£àdG á``«s `ª`gCG ¢VôØJh ,åjóëàdG Ö∏£àJ »``à`dG ø``¡`ŸG ø``e º«∏©àdG ¿EG ...
¢SQGóŸG ‘ áãjó◊G º«gÉØŸG øe IOÉØà°S’G ≈∏Y ¢Uô◊G Ωõd ;Éæg øeh .äGóéà°ùŸGh äGÒ¨àŸG øe ÒãµdG
Gòch .º¡«ª∏©e ™eh ,¢†©ÑdG º¡°†©H ™e ÜÓ£dG πYÉØJ ≈∏Y ºFÉ≤dG »∏YÉØàdG º«∏©àdG :É¡æeh ;ás«ª«∏©àdG
AGOCG ‘ º¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdG ∞∏àîŸ á∏jóÑdG ∫ƒ∏◊G OÉéjE’ ;»HÉéjEG πµ°ûH º¡JQGOEG ™e Úª∏©ŸG πYÉØJ
ásjôKh ás«©bGh áÄ«H ‘ ÖdÉ£dG ¿ƒµj ÉeóæY çóëj º«∏©à∏d ≈°übC’G ó◊Éa .ás«∏YÉa ÌcCGh π°†aCG πµ°ûH º¡eÉ¡e
¬JAÉØch …ô°ûÑdG π≤©dG äÉ«fɵeEG ¿CG -Ωƒ«dG- ∑Qóf ÉæfC’ ;ÒµØàdGh áaô©ª∏d äGõØëŸG øe ójó©dG ¬jód ÒãJ
ÉeóæY π°†aCG πµ°ûH º∏©dG πÑ≤à°ùJ Éædƒ≤Y ¿CGh ,ásjó«∏≤àdG á≤jô£dG ≈∏Y ßØ◊Gh Ú≤∏àdG ás«∏ªY øe È``cCG
≈∏Y ¢ù«dh äGQÉ¡ŸGh äÉ«dB’Gh ás«é¡æŸG ≈∏Y kɪFGO Éfõ«côJ AÉ≤HEG ás«ªgCG ócDƒj ɇ ;ásjƒb ôYÉ°ûe É¡jód Òãoj
,ÖdÉ£dG iód ÒµØàdG äGQÉ¡e ᫪æJ ‘ øoªµJ º∏©oŸG ás«dhDƒ°ùe ¿CG âÑãJ á«HÎdG äÉjô¶fh .äɪ«∏©àdG ßØM
.¬jód Ée π°†aCG Ωó≤«d ¬Jɵ∏e ¢VÉ¡æà°SGh
RÈJ Éæg øeh ,º∏©ŸG äÉ«fɵeE’ ôªà°ùŸG ôjƒ£àdGh ójóéàdG äÉeƒ∏©ŸG ô°üY ‘ ¢ùjQóàdG áæ¡e Ö∏£àJh
;πFÉ°Sh øe ÉgÒZh...äGô°VÉëŸGh πª©dG ¢TQh ÈY áesó≤ŸG èeGÈdG øe IOÉØà°S’Gh ,»JGòdG ôjƒ£àdG IQhô°V
.¬JQGOEGh º«∏©àdG ‘ º∏©oŸG äGQÉ¡e õjõ©Jh ,»ª∏©dG Qtƒ£àdG áÑcGƒeh ,äÉeƒ∏©ŸG ójóŒ ¤EG ±ó¡J
∫É©°TEGh ,ÜÓ£∏d IõØfi áÄ«H ≥∏N ‘ ‹ƒª°ûdG √QhO øoªµj -…ó«∏≤àdG ±ÓN ≈∏Y- åjó◊G º∏©oŸG ¿s EG ...
∫É› ∑Éæg óo©j ⁄h .ßØ◊Gh Ú≤∏àdG øY Gkó«©H ;´GóHE’Gh QɵàH’Gh ÒµØàdG ƒëf º¡°SƒØf ‘ ¢Sɪ◊G IhòL
CÉÑ©j ¿CG ¿hO ∞∏ÿG ‘ ¿ƒ°ù∏éj ¤É°ùco øjôNBGh ,π°üØdG ¿ƒesó≤àj Ú∏YÉØàe ÚHƒgƒe ÜÓ£d π°üØdG º«°ù≤àd
¿CGh ,äÉ«fɵeEGh ÖgGƒeh äGQób ¬∏NGhO ‘ πªëj ÖdÉW πc ¿CÉH kÉæbƒe ô°ü©dG º∏©oe ¿ƒµj ¿CG »¨Ñæj .óMCG º¡H
âYÉ°V ܃gƒe ÖdÉW øe ºµa .ø∏©∏d ÉgQÉ¡XEGh äGQó≤dG √òg RGôHE’ ºgõ«Ø– ás«°ù«FôdG ¬àsª¡e øe π©éj
ÉgÒ°üe ¿Éc ábÓN äGQób øe ºch !!?§«ëŸG ¬©ªà› hCG ¬ª∏©e øe ‘ɵdG õ«ØëàdG ΩóY ÖÑ°ùH ¬àÑgƒe
n ⁄ É¡fC’ Qó¡dG
!!?É¡H ≥FÓdG Ωɪàg’ÉH ß–
áfhôà πeÉ©àdG -óMGƒdG »°SGQódG π°üØdG πNGO ÜÓ£dG ás«Yƒf Oó©J πX ‘h- Ωƒ«dG º∏©oe ≈∏Y Ö sLƒàj
iód áØ∏àîŸG Iƒ≤dG •É≤f õjõ©J ¬æe ô¶àæoj å«M ;ÜÓ£∏d äÉ«fɵeE’Gh äGQó≤dG ∞∏àfl ™e ∞s«µàJ ábÓN
.πãeCG πµ°ûH ÉgRhÉéàd ∞©°†dG •É≤f á÷É©eh ,ÜÓ£dG
™bƒàj ɪæ«H ,Ú≤∏àdG ‘ ô°üëæj √QhO ¿Éc ∫hC’G ¿CG ƒg ,Gòg Éæàbh ‘ º∏©oŸGh ,≥HÉ°ùdG ‘ º∏©oŸG ÚH ¥QÉØdÉa
õØëŸGh ó°TôŸG Qhó``H Ωƒ≤j ¬``JGP âbƒdG ‘h ,ás«æ≤àdGh ás«ª∏©dG äGóéà°ùŸG ™e Ók YÉØàe ¿ƒµj ¿CG Ò``NC’G øe
.äGQó≤∏d ∞°ûൟGh º∏©∏d ¬LƒŸGh
É¡JGQÉ¡e ÜÉ°ùàcG Ωƒ«dG º∏©e ≈∏Y ¢VôØj Ée ƒgh ,ÒÑ©àdG ‘ ÒKCÉàdG á¨dÉH IGOCG á¨∏dG ¿EÉa ;Ωƒ∏©e ƒg ɪch
äGOôØŸG QÉ«àNÉa ;í«ë°U ¢ùµ©dGh ,IÉ«◊G ióe ÖdÉW ≈∏Y ôKDƒJ ¿CG øµÁ IóMGh á«°SÉb áª∏c ¿C’ ;ás«HÉéjE’G
äGOôØŸÉH Ók aÉM É°SƒeÉb
∂∏àÁ øe ƒg ¥ƒØàŸG º∏©oŸÉa ;»HÉéjE’G ÒµØà∏d º∏©ŸG ¢SƒeÉb øª°V ¿ƒµj ¿CG Öéj
k
∑Éæg ¿C’ ;“...’EGh ,Gò``c π©ØJ ’h ,Gò``g π©ØJ ’” :á∏cÉ°T øe »¡ædGh ôLõdG äGQÉÑY ±ô©j ’h ,ás«HÉéjE’G
ójó¡àdG ø``Y kGó«©H ÖdÉ£dG äGQó``b Rõ©J ¿CG É¡æµÁo »àdG ás«HÉéjE’G ásjƒ¨∏dG πFÉ°SƒdGh ¥ô``£`dG ø``e ÒãµdG
,ás«ª«∏©àdG ás«∏ª©dG ‘ iô``NC’G ±Gô``WC’G πgÉéàfh ,AÖ©dG πc ¬∏uªëf ÉæfEG º∏©oŸG ∫ƒ≤j ’ ≈àMh .∞jƒîàdGh
ß nMÓŸÉa ;¬dÉ°üjEG º∏©oŸG Oƒj Ée ÜÉ©«à°SG ‹ÉàdÉHh ;º∏©à∏d πØ£dG áÄ«¡J ‘ Iô°SC’G QhO ¤EG ΩÉ≤ŸG Gòg ‘ Ò°ûf
äɪ∏c iƒ°S áaô©ŸG øe º¡àÑ©L ‘ ¢ù«dh á°SQóŸG ¤EG ¤hC’G º¡JGƒ£N ¿ƒ£îj ÉfQɨ°U øe ójó©dG ¿CG Ωƒ«dG
‘ äÉgƒ°ûàdG √òg πãe ádGRE’ º∏©oŸG äÉjó– ójGõàJ Éægh ,äÉjƒ«°SB’G ∫RÉæŸG äÓeÉY ÒKCÉJ øe ᵫcQ ás«HôY
.Ók Ñ≤à°ùe ÖdÉ£∏d »∏«°üëàdG AGOC’G ≈∏Y ôKDƒJ ’ ≈àM ;¤hC’G º«∏©àdG äGƒæ°S
AÉæHCÓd Iôªà°ùŸG á©HÉàŸG ∫ÓN øe ;πªcC’G ¬LƒdG ≈∏Y ¬àdÉ°SQ AGOC’ º∏©oŸG ºYO ‘ ÒÑc Iô°SC’G QhO ¿EG ...
.Qƒ£àdGh πYÉØàdG ≈∏Y IQOÉb ás«HÓW áÄ«H º∏©oª∏d Åu«¡oj ÉÃ
.á°SQóŸGh Iô°SC’G ÚH ácGô°ûdG ÜÉ«Z ÉfOÓH ‘ ás«ª«∏©àdG ás«∏ª©dG ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG øe ¿s CG iQCG ;Gòd
ácGô°ûdG πH ,Éæ°SQGóe ‘ AÉ``HB’Gh äÉ¡eC’G ¢ùdÉ› äÉYɪàLG Égó°ùŒ »àdG ásjô¡¶ŸG ácGô°ûdG »æYCG ’ Éægh
.»ª«∏©àdGh …ƒHÎdG π©ØdG á°ûbÉæe ‘ kÉ≤«ªY ¢Uƒ¨J »àdG ás«≤«≤◊G
,ásjƒHÎdGh ás«ª«∏©àdG ás«∏ª©dÉH á≤∏©àŸG äÉ«dhDƒ°ùŸG áaɵH ¬∏gÉc ≈∏Y Éæ«≤dCG ¿EG ,¬àbÉW ¥ƒa º∏©oŸG πuªëf ÉæfEG
‘ ΩÉ``¡`°`SE’Gh ,ÉæFÉæHCG á«HôJ ƒ``gh ,¢Ssó≤ŸG Ö``LGƒ``dG Gò``g √É``Œ äÉ«dhDƒ°ùe øe Éæ«∏Y Éà ¢†¡æf ¿CG »¨Ñæj πH
.áeRÓdG äGQÉ¡ŸG º¡µ«∏“
¬àdÉ°SôH ¢Vƒ¡ædG ≈∏Y QOÉbh πsgDƒe º∏©oe ¤EG êÉàëj ,IsƒLôŸG ¬JÉjÉZ ¤EG º«∏©àdÉH ∫ƒ°UƒdG ¿CG ¤EG ¢ü∏îf
.¬eó≤Jh øWƒdG á°†¡f IOÉ«≤d º«≤dÉH í∏°ùàeh áaô©ŸG äGhOCG ∂∏àÁ π«L AÉæÑd á«eÉ°ùdG
hatim@alroya.net

∫hC’G ™HôdG »`a ∫ÉjQ äGQÉ«∏e 9 ¤EG ájQÉéàdG ∑ƒæÑdG ™FGOh ´ÉØJQG ¿ÉÑ©°T IôZ ..GóZ
»àdG Ö∏£dG â– ™``FGOhh ,ÊɪY ∫É``jQ ¿ƒ«∏e 62Q1h äGQÉ«∏e 3
.ÊɪoY ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 748Q9h øjQÉ«∏e ɡફb â¨∏H
8 É¡æe ™FGOƒdG ∂∏àd á«dɪLE’G ᪫≤dG q¿CG Iô°ûædG âë°VhCGh
äÓª©dÉH ¿ƒ«∏e 641Q3h Êɪ©o dG ∫ÉjôdÉH ¿ƒ«∏e 558Q2h äGQÉ«∏e
.á«ÑæLC’G
ájƒÄŸG áÑ°ùædÉH ájQÉéàdG ∑ƒæÑ∏d á«aô°üŸG äGô``°`TDƒ`ŸG ø``Yh
áÑ°ùf q¿CG Iô``°`û`æ`dG äô`` cP ,‹É`` ◊G ΩÉ``©` dG ø``e ∫hC’G ™``Hô``dG ∫Ó``N
10Q3 â¨∏H Êɪ©dG ∫ÉjôdÉH ™FGOƒdG ¤EG á°UÉ≤ŸGh ó≤ædG ´ƒª›
‹ÉªLEG ¤EG á°UÉ≤ŸGh ó≤ædG ´ƒª› áÑ°ùf â¨∏H ÚM ‘ áFÉŸÉH
™FGOƒdG ¤EG ¢Vhô≤dG ´ƒª› áÑ°ùf â¨∏H ɪ«a ,áFÉŸÉH 9 ™FGOƒdG
.áFÉŸÉH 97Q1
05

á«fɪ©dG - §≤°ùe

∑ƒæÑdG ió``d á``°`UÉ``ÿG ™``FGOƒ``∏` d á``«` dÉ``ª` LE’G á``ª`«`≤`dG â``©`Ø`JQG
áÑ°ùæH ‹É◊G ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN áæ£∏°ùdG ‘ ájQÉéàdG
,ÊɪoY ∫É``jQ ¿ƒ«∏e 199Q5h äGQÉ``«`∏`e 9 ¤EG π°üàd á``FÉ``ŸÉ``H 9^2
IÎØdG ∫Ó``N ÊÉ``ª`Yo ∫É``jQ ¿ƒ«∏e 422Q1h äGQÉ``«`∏`e 8`` H áfQÉ≤e
.2012 ΩÉ©dG øe É¡°ùØf
∂æÑdG ø``Y IQOÉ``°` ü` dG á``jô``¡`°`û`dG á``«`FÉ``°`ü`ME’G Iô``°`û`æ`dG äô`` cPh
ô¡°T ájÉ¡æH ™FGOƒdG ∂∏àd á«dɪLE’G ᪫≤dG ¿CG Êɪ©o dG …õcôŸG
3 ɡફb â¨∏H »``à`dG π`` LC’G ™`` FGOh ‘ â∏ã“ Ω2012 ¢ù£°ùZCG
â¨∏H »àdG ÒaƒàdG ™``FGOhh ,ÊɪY ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 277Q5h äGQÉ«∏e

á«fɪ©dG – §≤°ùe

¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G IQGRh âæ∏YCG
¢ùeCG AÉ°ùe É¡d ¿É«H ‘ á«æjódG
ô¡°T ∫Óg á``jDhQ äƒÑK ΩóY øY
¢ùeCG AÉ°ùe `g 1434 ΩÉ©d ¿ÉÑ©°T
. âÑ°ùdG
ƒg ó``MC’G Ωƒ``«`dG ¿ƒ``µ`j ¬«∏Yh
¿ƒµjh ..ÖLQ ô¡°ûd ºªàŸG Ωƒ«dG
ô¡°T Iô`` Z ƒ``g Ú``æ` KE’G ó``Z Ωƒ`` j
.`g 1434 ΩÉ©d ¿ÉÑ©°T

§≤°ùà ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG áæjóe zá«LGhORG{h …óY …OGh ≥Øf Ú°TóJ

ÚH êhOõŸG ≥jô£dG ìÉààaG ” ɪc .¥ô£dG
QÉŸGh ™jô°ùdG §≤°ùe øe (3) ºbQ ™WÉ≤àdG
™WÉ≤àdG ≈àMh ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG áæjóÃ
ôjƒÿÉH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ´QÉ°ûH »°ù«FôdG
´hô°ûŸG øªs °†àjh ,kÉÑjô≤J (ºc 1^8) ∫ƒ£H
¤EG á``©`°`Sƒ``Jh ,√É`` `ŒG π``c ‘ Ú``JQÉ``M π``ª`Y
õjõ©àd äÉ``©` WÉ``≤` à` dG ó``æ` Y äGQÉ`` ` M ¢``ù` ª` N
,á≤£æŸG √ò``¡` H á`` jQhô`` ŸG á`` cô`` ◊G IAÉ`` Ø` `c
ójóL ™WÉ≤J AÉ°ûfEG ≈∏Y ´hô°ûŸG …ƒàëjh
á«∏NGódG ¥ô``£`dG Ωó``î`j á«Fƒ°V äGQÉ``°`TEÉ`H
IóY π``ª`Yh ,´hô``°`û`ŸG á``«` LGhORÉ``H á£ÑJôŸG
»àdG ᣫëŸG ≥WÉæª∏d êQÉ`` flh π``NGó``e
π«gCÉJh á©°SƒJh .É¡JGPÉëà ≥jô£dG ôÁ
áMhO ≥``jô``W ¤EG …ODƒ` `ŸG º``FÉ``≤`dG ™``WÉ``≤`à`dG á«°Sóæ¡dG Ò``jÉ``©`ŸGh ¢ù«jÉ≤ŸG çó``MCG ≥``ah ,Ωô≤dG ¤EG Ú¡éàª∏d ¢ùcÉ©ŸG √É``Œ’G ‘
.ÜOC’G º«ª°üJ ‘ á``«` ŸÉ``©` dG á``«`æ`Ø`dG äÉ``Ø` °` UGƒ``ŸGh ≥ØædGh Qƒ``°`ù`÷G ò«ØæJh º«ª°üJ ” ó``bh
17

»æ°ù◊G º«gGôHEG - §≤°ùe
≥ØædG ,Gôk ` NDƒ` e ,§≤°ùe ájó∏H âëààaG
,á≤£æŸG Ωóîj …òdGh ,…óY …OGƒH …QhôŸG
äÉÑcôŸG ∫ƒ°Uh π¡°ùjh ≥jô£dG ô°üàîjh
á¡éàŸGh …óY …OGh á≤£æe øe áLQÉÿG
»JCÉjh ;ΩÉ©dG ≥jô£dG ÈY Ωô≤dGh …hQ ¤EG
AÉ°ûfEG á``«`é`«`JGÎ``°`SEG ø``ª`°`V ´hô``°` û` ŸG Gò`` g
…OGh ™WÉ≤àd á``jƒ``∏`©`dG ᫵ѰûdG Qƒ``°`ù`÷G
ô¡°TCG á``KÓ``K πÑb É¡MÉààaG ” »``à`dG …ó``Y
…òdG QGhódG ≈∏YCG ÈY ô“h ,ÚgÉŒ’G ‘
™WÉ≤J ¤EG ¬∏jƒ– ‘ πª©dG kÉ«dÉM …ôéj
√òg ó¡°ûJh ,á«cP á«Fƒ°V äGQÉ``°`TEÉ`H Ohõ``e
ájQhôŸG ácôë∏d á«dÉY á«HÉ«°ùfG äGQÉ°ùŸG
∂dòch ,äGôeÉ©dG √ÉŒÉH …hQ øe ÚeOÉ≤∏d

…QÉ÷G 24 ..záaô¨dG á«eƒªY{ ΩÉeCG áæNÉ°S äÉØ∏e ºbódG á¡LGh áæjóe øe á«fÉãdG á∏MôŸG »`a ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 60 Qɪãà°SG

áaô¨dG IQGOEG ¢``ù` ∏` › AÉ``°` †` YCG ¢`` SQGó`` Jh
¿É÷ πÑb øe áeó≤ŸG äÉ«FôŸGh äÉ``MGÎ``b’G
»àdG äɶMÓŸGh É¡Yhôah á°ü°üîàŸG áaô¨dG
∞∏àfl ‘ ∫ɪYC’G äÉÑMÉ°Uh ÜÉë°UCG É¡H Ωó≤J
»àdGh ,áaô¨dG ¿ƒfÉb ∫ƒM áæ£∏°ùdG äɶaÉfi
áaô¨dG ™bƒe ‘ §``HGQ É¡d ¢ü°üN ¿CGh ≥Ñ°S
¿CG ≈∏Y ∑ƒH ¢ù«ØdG ≈∏Y É¡©bƒeh ÊhεdE’G
äɶMÓŸGh äÉMÎ≤ŸGh äÉ«FôŸG ™«ªL ∫É–
ÉgQhóH Ωƒ``≤` à` d á``aô``¨` dÉ``H á``«` fƒ``fÉ``≤` dG á``æ`é`∏`d
≈æKCG É``ª` c π``°`ü`Ø`eh ≥``«` bO π``µ`°`û`H É``¡` à` °` SGQó``H
QhódG ≈``∏`Y ´É``ª`à`L’G ∫Ó``N ¢``ù`∏`é`ŸG AÉ``°`†`YCG
‘ á«fƒfÉ≤dG áæé∏dG É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ``¡`÷Gh
π°UGƒàŸG º¡ªYOh º¡JófÉ°ùe øjócDƒe áaô¨dG
áaô¨dG ΩÉ¡eh QGhOCÉH ¢Vƒ¡æ∏d É«k ©°S ∂dPh É¡d
.¢UÉÿG ´É£≤dG √ÉŒ É¡H áWƒæŸG
04

ájDhôdG – §≤°ùe

´ÉªàLG ¿ÉªY áYÉæ°Uh IQÉ``Œ áaôZ ó≤©J
øe øjô°û©dGh ™``HGô``dG ‘ á«eƒª©dG á«©ª÷G
.…QÉ÷G ƒ«fƒj ô¡°T
‘ á``aô``¨` dG IQGOEG ¢``ù`∏`› ∂`` dP ø``Y ø``∏` YCG
áaô¨∏d »°ù«FôdG ô≤ŸÉH √ó≤Y …ò``dG ¬YɪàLG
øH π«∏N IOÉ©°S á°SÉFôH »°VÉŸG AÉ``©`HQC’G Ωƒ``j
Qƒ°†ëH ¢``ù` ∏` é` ŸG ¢``ù` «` FQ »``é` æ` ÿG ˆG ó``Ñ` Y
á«q ©ª÷G AÉ``°` †` YCG »``é` æ` ÿG É`` YOh ,AÉ``°` †` YC’G
¤EG ∫É``ª` YC’G äÉÑMÉ°Uh ÜÉ``ë`°`UCGh á«eƒª©dG
,áaOÉ¡dG äÉ°TÉ≤ædÉH ¬FGôKEGh ,´ÉªàL’G Qƒ°†M
´É£≤dG äÉ°ù°SDƒeh äÉcô°T ‘ πª©dG Rõ©J »àdG
äÉ¡÷Gh áaô¨dG ÚH ácGô°ûdG ºYóJh ¢UÉÿG
.á°UÉÿGh á«q eƒµ◊G

∫ÉjQ ¿ƒ``«`∏`e 60 QÉ``ª`ã`à`°`SÉ``H º``bó``dG ᫪æJ
áæjóŸG øe á«fÉãdG á∏MôŸG ó««°ûàd ÊɪY
Éjk QÉŒ Gõk côeh á«æµ°S äGó``Mh º°†J »àdG
.áØ∏àfl á«¡«aôJh á«°VÉjQ ≥aGôeh
…ôHÉ÷G ó«©°S ø``H ≈«ëj ‹É©e ó``cq CGh
ºbódG á¡LGh áæjóe øe á«fÉãdG á∏MôŸG q¿CG
ájOÉ°üàb’G á``≤`£`æ`ŸG √ó``¡`°`û`J É``e Ö``cGƒ``J
øjôªãà°ùŸG ∫É``Ñ` bEG ø``e º``bó``dÉ``H á``°`UÉ``ÿG
q¿CG ¤EG kGÒ``°` û` e ,É``¡` «` a QÉ``ª` ã` à` °` S’G ≈``∏` Y
á«æµ°S áæjóe AÉ°ûfEG ≈∏Y â°UôM áÄ«¡dG
áãjó◊G äÉ`` eó`` ÿG ™``«` ª` L É``¡` «` a ô``aƒ``à` J
á«ë°üdG äÉeóÿGh äÉgõæàŸGh ¥Gƒ``°`SC’Gh
™é°ûJ »àdG iôNC’G äÉeóÿGh ᫪«∏©àdGh
ºbódG ‘ QÉ``ª` ã` à` °` S’G ≈``∏` Y ø``jô``ª`ã`à`°`ù`ŸG
.É¡«a º¡JGQɪãà°SG ÚWƒJh
04

ájDhôdG – §≤°ùe

á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G á≤£æŸG áÄ«g â©bh
áæ°S 50 IóŸ ¢VQC’ÉH ´ÉØàfG á«bÉØJq G ºbódÉH
ºbódG á¡LGh áæjóe øe á«fÉãdG á∏Môª∏d
±ó¡à°ùJ Iƒ£N ‘ ºbódG ᫪æJ ácô°T ™e
øjôªãà°ùª∏d á«æµ°ùdG äGó``Mƒ``dG Ò``aƒ``J
¿CG ó``©` H ;iô`` ` `NC’G ≥`` aGô`` ŸG ø``e ó``jó``©` dGh
q »``à`dG ¤hC’G á``∏`Mô``ŸG á``cô``°`û`dG äõ`` ‚CG

ÚØXƒŸG QÉ``Ñ` µ` d ø``cÉ``°` ù` e AÉ`` æ` H É``¡` dÓ``N
™`` bq h .±É`` ` ÷G ¢``Vƒ``ë` ∏` d ¿É``ª` Y á``cô``°` T ‘
øH ≈«ëj ‹É©e áÄ«¡dG øY áHÉ«f á«bÉØJ’G
øYh ,IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ …ôHÉ÷G ó«©°S
»æª«ŸG ¿Éª«∏°S øH óªMCG IOÉ©°S ácô°ûdG
ácô°T Ωƒ``≤` à` °` Sh .IQGOE’G ¢``ù`∏`› ¢``ù` «` FQ

§≤°ùe ájó∏Ñd zá«°ü°üîJ{h .. AÉMóeh IÒ°üeh á°†fi »`a ΩÉ©dG AÉYOÓd äGQGOEG çÓK AÉ°ûfEG

ºà«°S å``«`M ,á``æ`£`∏`°`ù`dG äÉ`` `j’hh äÉ``¶` aÉ``fi á``aÉ``c ‘
,á«æ≤àdGh á«∏ª©dG ÖfGƒ÷G áaɵH äGQGOE’G √òg ójhõJ
.ájQGOE’Gh á«FÉ°†≤dG QOGƒµdÉH Égõjõ©Jh
»YóŸG ‹Ó``¡`dG »∏Y ø``H Ú°ùM IOÉ``©`°`S Qó``°`UCG ɪc
AGôLEÉHh ,ΩÉ©dG AÉ``YO’G AÉ°†YCG äÓ≤æàH kGQGô``b ,ΩÉ©dG
.äÉØ«∏µàdGh äÉæ««©àdG ¢†©H
02

,z§≤°ùe ájó∏H ¿ƒfÉb äÉØdÉfl ÉjÉ°†b IQGOEG{ ≈ª°ùe
.É¡JÉ°UÉ°üàNG ójó–h
‘Gô¨÷G ™°SƒàdG QÉWEG ‘ äGQGOE’G √òg AÉ°ûfEG »JCÉjh
Öjô≤àH á«eÉ°ùdG IOGQE’G á``jDhQ øª°Vh ,ΩÉ©dG AÉYOÓd
á«é¡æŸG á£ÿG øª°Vh ,Ú°VÉ≤àŸG øe AÉ°†≤dG äÉ¡L
¬JÉeóN ó``Ÿ …ƒæ°S πµ°ûH ΩÉ``©`dG AÉ`` YO’G É¡©Ñàjq »``à`dG

ájDhôdG - §≤°ùe

,ΩÉ©dG »YóŸG ‹Ó¡dG »∏Y øH Ú°ùM IOÉ©°S Qó°UCG
ΩÉ©dG AÉ``YOÓ``d á«aGô¨L äGQGOEG çÓ``K AÉ``°`û`fEÉ`H kGQGô`` b
áj’hh ,IÒ``°` ü`e á`` j’hh ,á``°`†`fi á`` j’h :ø``e π`x `c ‘
â– ΩÉ©dG AÉ``YO’É``H á«°ü°üîJ IQGOEG AÉ°ûfEGh .AÉMóe

øjOôªàª∏d ÉHƒL IófÉ°ùe ÖÑ°ùH ¿GOƒ°ùdG ܃æL øe §ØædG ≥aóJ ∞bƒj Ò°ûÑdG
¤EG âÑ°ùdG ¢ùeCG ¿GOƒ°ùdG ‘ á«°ù«FôdG á°VQÉ©ŸG ácôM âYO ôNBG ó«©°U
øµªàj ⁄h.Ò°ûÑdG ôªY ¢ù«FôdÉH áMÉWEÓd Ió°TÉM äÉLÉéàMG º«¶æJ
QÉ©°SCG ´ÉØJQG √QÉKCG …òdG »Ñ©°ûdG §î°ùdG ∫Ó¨à°SG øe Ò°ûÑdG ƒ°VQÉ©e
º¶©e ≈∏Y kGPƒëà°ùe 2011 ΩÉY ‘ ¿GOƒ°ùdG ܃æL ∫É°üØfG òæe AGò¨dG
1989 ΩÉY ‘ á£∏°ùdG ¤ƒJ …òdG Ò°ûÑdG ∫Gõj ’h. ÊGOƒ°ùdG §ØædG êÉàfEG
.PƒØædG äGP á«eÓ°SE’G äÉYɪ÷Gh ¢û«÷G ºYóH ™àªàj

܃æL ‘ ΩÓ`` YE’G ô``jRh ∫É``b ∂``dP ¤EG . ó``MC’G Ωƒ``«`dG ø``e º¡d ¢û«÷G
QGô≤H ≠∏ÑJ ⁄ √OÓ``H ¿q EG âÑ°ùdG ¢ùeCG ÚeÉéæH ∫Éjôe ÉHÉfôH ¿GOƒ°ùdG
.Ohó◊G ÈY §ØædG ï°V ∞bh Ò°ûÑdG ôªY ÊGOƒ°ùdG ¢ù«FôdG
Éæ≤ØJG ób Éæq c .¿B’G ≈àM ∂dP øY A»°ûH ÉæZÓHEG ºàj ⁄{ ÚeÉéæH ∫Ébh
äÉeÉ¡JG ¢†aôj ¿GOƒ°ùdG ܃æL ¿CG kÉØ«°†e z§ØædG ï°V ±ÉæÄà°SG ≈∏Y
≈∏Y .á«fGOƒ°ùdG »°VGQC’G ‘ Ú£°ûædG øjOôªàŸG ºYóJ ÉHƒL ¿CÉH Ò°ûÑdG

ä’ÉcƒdG – ΩƒWôÿG
Ö«HÉfCG §``N ¥Ó``ZEÉ` H Ò°ûÑdG ø°ùM ô``ª`Y ÊGOƒ``°`ù`dG ¢``ù`«`Fô``dG ô``eCG
óMC’G Ωƒ«dG øe GkQÉÑàYG ¿GOƒ°ùdG ܃æL øe §ØædG π≤æj …ò``dG §ØædG
.¿GOƒ°ùdG ‘ ¿ƒ£°ûæj øjòdG øjOôªàª∏d ÉHƒL IófÉ°ùe ÖÑ°ùH
äÉæµK íàØH ôeCGh zOÉ¡é∏d{ Ωɪ°†f’G ¤EG ÜÉÑ°ûdG kÉ°†jCG Ò°ûÑdG ÉYOh

IQƒãdG AGó¡°T ô°SCG §î°S Òãj ∑QÉÑe áªcÉfi AÉLQEG
ä’ÉcƒdG - IôgÉ≤dG
á°ù∏L âÑ°ùdG ¢ùeCG ≥FÉbO ôªà°SG OÉ≤©fG ó©H IôgÉ≤dG äÉjÉæL ᪵fi äCÉLQG
øjôgɶàŸG πàb á«°†b ‘ ∑QÉÑe »æ°ùM ≥HÉ°ùdG …ô°üŸG ¢ù«FôdG áªcÉfi IOÉYEG
Ú©aGóŸG ÚeÉëŸG AÉ«à°SG §°Sh ÚæKE’G óZ Ωƒj ¤EG Ω2011 ΩÉY á°VÉØàfG ∫ÓN
.äÉ°ù∏÷G øY ºgOÉ©HEÉH ᪵ëŸG øe ºµM Qhó°üd ≈∏à≤dG ô°SCGh ÚHÉ°üŸG øY
äGô°ûY OÉ``©`HEG ¿CÉ°ûH …ó«°TôdG πeÉc Oƒªfi QÉ°ûà°ùŸG ᪵ëŸG ¢ù«FQ ∫É``bh
Ωó©H ᪵ëŸG ⪵M{ ÉgÓàb ô°SCGh á°VÉØàf’G »HÉ°üe øY Ú©aGóŸG ÚeÉëŸG
Qhó°U πÑb ÖMQ »°VÉ≤dG ¿Échz.᪵ëŸG √òg ΩÉeCG ÊóŸG AÉYO’G ô¶f RGƒL
¬«a ¿hóÑj ÊóŸG ≥◊ÉH ÚYóŸG øY Ú©aGóŸG ÚeÉëŸG óMCG øe Ö∏£H ºµ◊G
.äÉ°ù∏÷G ∫ÓN º¡JÉ©aGôŸ π°†aCG º«¶æàd OGó©à°S’G
¢†Ø«°S ¬fq EG ƒjÉe 11 Ωƒj äó≤Y »àdG ¤hC’G á°ù∏÷G ‘ ∫Éb …ó«°TôdG ¿Éch
ójó¡J AÉ``Lh .á«dÉàdG äÉ°ù∏÷G ø``Y º``gOÉ``©`HEÉ`H Oó``g ø``jò``dG AÉ``Ñ` fC’G ä’É`` chh CÉLÉa ¬æµd ¢``ù`eC’G á°ù∏L ‘ Ió``jó``L á``dOCÉ`H ôjô≤J É¡«a É``à ᫰†≤dG RGô`` MCG
¬«a πãe …òdG ΩÉ¡Jq ’G ¢üØb øY OÉ©àH’ÉH ºgôeCG ¿CG ó©H øjQƒ°üª∏d …ó«°TôdG ÚYóŸG øY Ú©aGóŸG ÚeÉëŸG OÉ©HEÉH ºµ◊ÉH É¡«©HÉàeh á«°†≤dG ‘ Ωƒ°üÿG
PƒØf ∫Ó¨à°SG á«°†bh øjôgɶàŸG πàb á«°†b ‘ ¿hô``NB’G ¿ƒª¡àŸGh ∑QÉÑe .RGôMC’G ¢†a ΩóY ÖÑ°S ¤EG IQÉ°TEG ¿hO iƒYódG ô¶f π«LCÉJh ÊóŸG ≥◊ÉH
øe áà°Sh ≥Ñ°SC’G á«∏NGódG ôjRh ‹OÉ©dG Ö«ÑMh ∑QÉÑe ÉæHG ∫ɪLh AÓY ºgh ÚeÉëŸG øe ÒÑc OóY OƒLƒd á°ù∏÷G IQGOEG ‘ áHƒ©°U óéj ¬fCG kÉjOÉH ¿Éc øµd
.kÉ«HÉ«Z ºcÉëj ∫ɪYCG πLQh á°VÉØàf’G âbh ‹OÉ©dG ÊhÉ©e QÉÑc ∞ë°üdG …Qƒ``°`ü`e ø``e Ò``Ñ`c Oó``Yh AGó``¡`°`û`dG ô``°` SCGh Ú``HÉ``°`ü`ŸG ø``Y Ú``©`aGó``ŸG
15

..Ωƒ`«dG º`µd Öà`µj
ÊÉ૵dG ó«©°S.O •
¿É«∏©dG ˆGóÑY •
…ôª©ŸG ∞«°S .O •
äƒàµdG »ª¡a •
¿ƒ«ÿG ó«°TQ •
ô°Tƒg ƒHCG ÜÉMQ •

Ωƒ«dG ájDhôdG

Ω2013 ƒ«fƒj 9 ≥aGƒŸG `g1434 ÖLQ øe 30 óM’G

2

á«fÉŸC’G ÉjQÉaÉH á`©eÉL ™e ¿hÉ©àdÉH äÉ£∏÷G ≈°Vôe ájÉYôd ó©H øY Ö£dG ≥«Ñ£J á≤∏M ≈Yôj áë°üdG ôjRh

∂∏J π«©Øàd »``g á``«`dÉ``à`dG Iƒ``£`ÿG ¿ƒ``μ`J ¿CG ø``Y áë°üdG ô``jRh
∑ΰûŸG ¿hÉ``©`à`dG QGôªà°SG ≈∏Y πª©dGh ,™``°` ShCG πμ°ûH á«æ≤àdG
º«∏©àdGh »ë°üdG ∞«≤ãàdG ¬«a Éà äÉjƒà°ùŸG ∞∏àfl πª°û«d
õcôŸÉH ±GÎ`` Y’G ≥«Ñ£Jh »ª«∏©àdG ∫OÉ``Ñ`à`dG ôªà°ùŸG »``æ`¡`ŸG
π«gCÉàdGh ,ó©Ho øY Ö£dG á«æ≤J ΩGóîà°SÉH äÉ£∏é∏d »æWƒdG
äGQÉ`` jR ∫OÉ``Ñ`à`H ¿hÉ``©` à` dG Gò``g CGó``Ñ` j ¿CG ∫ƒ``eCÉ` ŸG ø``eh ,»``Ñ`°`ü`©`dG
äGÈÿG ÜÉ°ùàcG ±ó¡H øjó∏ÑdG ÚH ¢†jôªàdG äÉÄah AÉÑWC’G
.á«æ≤àdG ∂∏J ≥«Ñ£àd áeRÓdG
IOÉ©°Sh áë°üdG ôjRh QƒàcódG ‹É©e ióHCG ,á≤∏◊G ΩÉàN ‘h
..∫ÉéŸG Gòg ‘ √É°ùŸ ÉŸ ɪgQhô°S áæ£∏°ùdG iód ÊÉŸC’G ÒØ°ùdG
øjó∏ÑdG Ú``H º``FÉ``≤`dG ∑Î``°`û`ŸG ¿hÉ``©` à` dG á``«`ª`gCG ≈``∏`Y ø``jó``cDƒ` e
.Ú≤jó°üdG

.¬H ÚHÉ°üŸG áÑ°ùf ™ØJôJ ¿CG ™bƒàŸG øeh ,Üô¨dG ∫hO ‘
áeóÿ »M ¢VôY Ëó≤àH AÉÑWC’G øe OóY ΩÉb ,∂``dP ó©Hh
äÉ£∏÷G õcôà ô°TÉÑŸG ∫É°üJ’ÉH ÈY ∂``dPh ;ó©H øY Ö£dG
øY ¢``Vô``Y Ëó``≤` J ” ,»``Ø`JÉ``¡`dG ∫É``°` ü` J’G ∫Ó`` Nh .á``©`eÉ``÷É``H
¬°VôYh ¢†jôª∏d »Ñ°ü©dG RÉ¡é∏d Iô°TÉÑŸGh á«◊G äÉ≤«Ñ£àdG
äÉ≤∏M ‘ AÉ°†YCG äÉ«Ø°ûà°ùe IóY ÚH ó©Ho øY Ö£dG á≤jô£H
IOƒL AGPh É©jô°S IQƒ°üdGh 䃰üdÉH ∫É°üJ’G ¿Éc å«M ;áμÑ°ûdG
.á≤FÉa
ôjRh …ó``«`©`°`ù`dG ó``ª` MCG Qƒ``à` có``dG ‹É``©` e Oó``°` T ,¬``Ñ` fÉ``L ø`` eh
√òg ¿CG ≈∏Y ,áæ£∏°ùdG ió``d ÊÉ``ŸC’G ÒØ°ùdG IOÉ©°Sh ,áë°üdG
øμÁh ,á«ë°üdG äÉeóÿG ôjƒ£àd Ió«L ájGóH Èà©J á«æ≤àdG
QƒàcódG ‹É©e È`s `Yh .áæ£∏°ùdG äÉ«Ø°ûà°ùe øe Oó©d É¡∏NOEG

,∂dP ó©Hh ..ÖfGƒ÷G ∞∏àfl ‘ Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH ºFÉ≤dG
Ëó≤J á«Ø«ch ,ó©H øY Ö£dG ≥«Ñ£J á«dBG á°ûbÉæeh åëH ”
.äÉ£∏÷G ≈°VôŸ á«ë°üdG ájÉYôdG
äOQGƒcQÉe QƒàcódGh ,ÜGƒ°T õ°S QƒàcódG Qƒ°ù«ahÈdG ≈≤dCG ºK
áeÉY Iô¶f É¡dÓN øe Éeós b Iô°VÉfi ,êQƒÑaQƒf á©eÉL øe
ΩGóîà°SÉH äÉ£∏÷G ≈°VôŸ áeós ≤ŸG äÉeóÿG IOƒL Ú°ù– ∫ƒM
ÈcCG ÈY á«Ñ£dG áeóÿG Ëó≤J ºàj å«M ;ó©Ho øY Ö£dG á«æ≤J
á£∏÷G ¿CG Éë°VhCGh ..Éjƒæ°S ¢†jôe 5000 øe ÌcC’ äÉμÑ°ûdG
ÊÉãdG ÖÑ°ùdGh ,áªFGódG äÉbÉYEÓd »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG »g Èà©J
‘ º``g äÉ``£`∏`÷G ≈°Vôe OGó`` YCG ¿CG ɪc .⁄É``©` dG ∫ƒ``M äÉ«aƒ∏d
äÉeóÿG áØ∏μJ ≠∏ÑJh ,ÜÉÑ°ûdG áÄa ‘ ¢üNC’ÉHh ,ôªà°ùe OÉjORG
¢†jôe πμd »μjôeCG Q’hO ∞``dCG150 áHGôb áÄØdG √ò¡d á«ë°üdG

ájDhôdG - §≤°ùe
…ó«©°ùdG ó«ÑY ø``H ó``ª`fi ø``H ó``ª` MCG Qƒ``à`có``dG ‹É``©`e ≈``YQ
áeÉ©dG ájôjóŸG ɡશf »àdG πª©dG á≤∏M ìÉààaG ,áë°üdG ôjRh
ájÉYôd ;ó``©`Ho ø``Y Ö``£`dG ≥«Ñ£J ∫ƒ``M ÊÉ£∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùª∏d
ÉjQÉaÉH á`©eÉL ™e ¿hÉ©àdÉH ∂dPh ;áæ£∏°ùdG ‘ äÉ£∏÷G ≈°Vôe
ájOÉ–’G É«fÉŸCG ájQƒ¡ªL ÒØ°S IOÉ©°S á≤∏◊G ô°†Mh ..á«fÉŸC’G
..ÊÉ£∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùŸÉH ÚdhDƒ°ùŸG ø``e Oó``Yh ,áæ£∏°ùdG ió``d
ôjRh …ó«©°ùdG ó«ÑY øH óªfi øH óªMCG QƒàcódG ‹É©e ≈æKCGh
Úàeƒμ◊G ¿hÉ``©` J ≈``∏`Y ,á``≤`∏`◊G π¡à°ùe ‘ áª∏c ‘ á``ë`°`ü`dG
ÖfÉ÷G :É¡æeh ;áØ∏àîŸG ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ á«fɪ©o dGh á«fÉŸC’G
¿hÉ©àdÉH ÊÉ`` ŸC’G ÒØ°ùdG IOÉ``©`°`S OÉ``°` TCG ,π``HÉ``≤`ŸG ‘h .»``ë`°`ü`dG

AÉ°†YC’G øe OóY äÓ≤æàH Gk QGôb Qó°üoj ‹Ó¡dG

ΩÉ©dG AÉYO’ÉH á«°ü°üîJ IQGOEGh AÉMóeh IÒ°üeh á°†fi äÉj’ƒH á«aGô¨L äGQGOEG çÓK AÉ°ûfEG
áj’ƒH ΩÉ©dG AÉ``YO’G IQGOEG ∫É``ª`YCG Ò«°ùàH
.¬∏ªY ¤EG áaÉ°VEG ,AÉMóe
ó«éŸGóÑY ∞∏μjo ¿CG ≈∏Y (5) IOÉŸG â°üfh
ΩÉY AÉYOG π«ch »FÉæ¡dG ôgGR øH óªfi øH
ºbódG áj’ƒH ΩÉ©dG AÉYO’G IQGOEG ôjóe/∫hCG
áj’ƒH ΩÉ©dG AÉ``YO’G IQGOEG ∫É``ª`YCG Ò«°ùàH
.¬∏ªY ¤EG áaÉ°VEG ,IÒ°üe
øH ⁄É°S ∞∏μjo ¿CG ≈∏Y (6) IOÉŸG â°üfh
ΩÉY AÉYOG π«ch »ª°TÉ¡dG ó«©°S øH ¿É£∏°S
AÉYO’G IQGOEG ô``jó``e ∫É``ª` YCG Ò«°ùàH ,∫hCG
.äÉjôb áj’ƒH ΩÉ©dG
QGô≤dG Gòg òØæjo ¿CG ≈∏Y (7) IOÉŸG â°üfh
,`g1434 ¿ÉÑ©°T 28 ó``MC’G Ωƒj øe kGQÉÑàYG
.Ω2013 ƒ«dƒj 7 :≥aGƒŸG

.(Ó¡H áj’ƒH ΩÉ©dG AÉYO’G IQGOEG ¤EG AGôHEG
≈∏Y QGô≤dG øe (2) IOÉŸG â°üf ɪ«a ...
»FÉ«ë«dG óªM øH óªMCG øH ¢ùfƒj ∞∏μjo ¿CG
ΩÉY ôjóe ∫ɪYCG Ò«°ùàH ,ΩÉY AÉYOG ¢ù«FQ
á¶aÉëà ΩÉ``©`dG AÉ``YOÓ``d áeÉ©dG ájôjóŸG
.IôgɶdG
øH ó°TGQ ∞∏μjo ¿CG ≈∏Y (3) IOÉŸG â°üfh
AÉYOG ¢ù«FQ »°ûÑæÿG ó``°`TGQ ø``H ˆGó``Ñ`Y
…ÈY áj’ƒH ΩÉ©dG AÉYO’G IQGOEG ôjóe ΩÉY
áj’ƒH ΩÉ©dG AÉ``YO’G IQGOEG ∫É``ª`YCG Ò«°ùàH
.¬∏ªY ¤EG áaÉ°VEG ,∂æ°V
øH áØ«∏N ∞∏μjo ¿CG ≈∏Y (4) IOÉŸG â°üfh
ΩÉY AÉ``YOG π«ch »°ûÑæÿG ô°UÉf ø``H »∏Y
,AÉHO áj’ƒH ΩÉ©dG AÉYO’G IQGOEG ôjóe/∫hCG

¥hRôe øH º°SÉLh ,(IQGOEÓd kGôjóe Ú©
s jo h
øe) ΩÉY AÉYOG ¢ù«FQ »Hƒ≤©«dG óªfi øH
IQGOEG ¤EG ,Ó¡H áj’ƒH ΩÉ©dG AÉ``YO’G IQGOEG
øH ó«©°Sh ,(»ÁÈdG áj’ƒH ΩÉ©dG AÉYO’G
ΩÉY AÉ``YOG π«ch ‹ÉÑ≤ŸG ó«©°S øH óªfi
,Ö«°ùdG áj’ƒH ΩÉ©dG AÉYO’G IQGOEG øe) ∫hCG
á«æ≤J É``jÉ``°`†`≤`d ΩÉ``©` dG AÉ`` ` YO’G IQGOEG ¤EG
áëÑ°Uh ,(IQGOEÓd kGôjóe Ú©
s jo h ,äÉeƒ∏©ŸG
AÉYOG π«ch á«∏«μ°ûdG º∏°ùe øH ⁄É°S âæH
AÉYOÓd á``eÉ``©` dG á``jô``jó``ŸG ø`` e) ∫hCG ΩÉ`` Y
AÉYO’G IQGOEG ¤EG ,á«∏NGódG á¶aÉëà ΩÉ©dG
,(IQGOEÓd Iôjóe Ú©Jh
,»cREG áj’ƒH ΩÉ©dG
s
π«ch ájó«©°ùdG óªfi øH »∏Y âæH IÒeCGh
ΩÉ©dG AÉ`` `YO’G IQGOEG ø``e) ∫hCG ΩÉ``Y AÉ```YOG
ΩÉ©dG AÉ``YO’G IQGOEG ¤EG ,çGó``MC’G ÉjÉ°†≤d
øH Ú``°`ù`Mh ,(∂``∏`¡`à`°`ù`ŸG á``jÉ``ª`M É``jÉ``°`†`≤`d
∫hCG ΩÉY AÉYOG π«ch ÊÉæ°ùdG ⁄É°S øH »∏Y
¤EG »``cREG áj’ƒH ΩÉ©dG AÉ``YO’G IQGOEG ø``e)
Ú©
s jo h ,πFɪ°S áj’ƒH ΩÉ©dG AÉ``YO’G IQGOEG
øH ¿É``ª`«`∏`°`S ø``H ó``ª` Mh ,(IQGOEÓ` ` ` d kGô``jó``e
øe) ∫hCG ΩÉ``Y AÉ``YOG π«ch »°Tƒ∏ÑdG ôeÉY
IQGOEG ¤EG ,Aɪ«g áj’ƒH ΩÉ©dG AÉYO’G IQGOEG
ô°UÉfh ,(äGQó``î` ŸG ÉjÉ°†≤d ΩÉ``©`dG AÉ``YO’G
AÉYOG π«ch …ôé◊G ¿GóªM øH ”ÉN øH
ÉjÉ°†≤H ΩÉ©dG AÉ``YO’G IQGOEG ø``e) ∫hCG ΩÉ``Y
áj’ƒH ΩÉ`` ©` `dG AÉ`` ` `YO’G IQGOEG ¤EG ,Qhô`` ` `ŸG
»£∏°ùdG ∞«°S øH ó«©°S øH ∞«°Sh ,(…ÈY
AÉ`` YO’G IQGOEG ø``e) ∫hCG ΩÉ``Y AÉ`` YOG π``«` ch
AÉYO’G IQGOEG ¤EG ,»Ñ«°†ŸG á``j’ƒ``H ΩÉ``©` dG
óªM ø``H π«Yɪ°SEGh ,(AGô```HEG á``j’ƒ``H ΩÉ``©`dG
øe) ∫hCG ΩÉY AÉYOG π«ch »FÉæ¡dG ôeÉY øH
IQGOEG ¤EG ,âjôªK áj’ƒH ΩÉ©dG AÉYO’G IQGOEG
Ò«°ùàH ∞∏μjo h ,Aɪ«g áj’ƒH ΩÉ©dG AÉYO’G
º«gGôHEG øH ódÉNh ,(IQGOE’G ôjóe ∫ɪYCG
øe) ∫hCG ΩÉY AÉYOG π«ch »FÉæ¡dG óªMCG øH
¤EG ,»``ÁÈ``dG á``j’ƒ``H ΩÉ``©`dG AÉ`` YO’G IQGOEG
∞∏μjo h ,âjôªK áj’ƒH ΩÉ©dG AÉ``YO’G IQGOEG
øH ó«©°Sh ,(IQGOE’G ôjóe ∫ɪYCG Ò«°ùàH
AÉYOG π``«`ch »``eÉ``jô``dG ó«©°S ø``H º``«` gGô``HEG
,…ÈY ΩÉ``©`dG AÉ`` YO’G IQGOEG ø``e) ∫hCG ΩÉ``Y
,(»Ñ«°†ŸG á``j’ƒ``H ΩÉ``©`dG AÉ``YO’G IQGOEG ¤EG
π«ch á«KQÉ◊G ô°UÉf øH OƒªM âæH áÑ«Wh
ΩÉ©dG AÉ`` `YO’G IQGOEG ø``e) ∫hCG ΩÉ``Y AÉ```YOG
AÉYO’G IQGOEG ¤EG äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ÉjÉ°†≤d
øH óªMCG øH ∞°Sƒjh ,(Ö«°ùdG áj’ƒH ΩÉ©dG
IQGOEG øe) ∫hCG ΩÉY AÉYOG π«ch »Ñ≤ædG »∏Y
IQGOEG ¤EG ,äGô``eÉ``©`dG á``j’ƒ``H ΩÉ``©`dG AÉ``YO’G
óªMCGh ,(äGQó``î` ŸG ÉjÉ°†≤H ΩÉ``©`dG AÉ`` YO’G
AÉYOG π«ch »°ùÑ◊G ídÉ°U ø``H ó«©°S ø``H
áj’ƒH ΩÉ``©`dG AÉ`` YO’G IQGOEG ø``e) ∫hCG ΩÉ``Y

ájDhôdG - §≤°ùe

óªfi øH ô°UÉf øH óªMh ,(AÉcôH áj’ƒH
AÉYO’G IQGOEG øe) ΩÉY AÉYOG ¢ù«FQ »FÉæ¡dG
ΩÉ©dG AÉYO’G IQGOEG ¤EG ,QhôŸG ÉjÉ°†≤d ΩÉ©dG
,(IQGOEÓd kGôjóe Ú©
s jo h ,…õcôŸG øé°ùdÉH
¢ù«FQ »∏«©°ûdG ⁄É°S øH óªfi øH ∞°Sƒjh
øé°ùdÉH ΩÉ©dG AÉYO’G IQGOEG øe) ΩÉY AÉYOG
ÉjÉ°†≤d ΩÉ``©`dG AÉ`` YO’G IQGOEG ¤EG ,…õ``cô``ŸG
øH ó«©°Sh ,(IQGOEÓd kGôjóe Ú©
s jo h ,ájó∏ÑdG
AÉYOG ¢ù«FQ …ó``°`TGô``dG ó«©°S ø``H ø°ùfi
,AÉcôH áj’ƒH ΩÉ©dG AÉYO’G IQGOEG øe) ΩÉY
,Qhô`` ŸG É``jÉ``°`†`≤`d ΩÉ``©` dG AÉ`` ` YO’G IQGOEG ¤EG
ó«©°S øH ¢ùfƒjh ,(IQGOEÓ` d kGôjóe Ú©
s jo h
øe) ΩÉY AÉYOG ¢ù«FQ …ôª©ŸG ¿Éª«∏°S øH
IQGOEG ¤EG ,∂æ°V áj’ƒH ΩÉ©dG AÉYO’G IQGOEG
kGôjóe Ú©
s jo h ,»ÁÈdG áj’ƒH ΩÉ©dG AÉYO’G
ô°UÉf ø``H ¿Éª«∏°S ø``H ô``°`UÉ``fh ,(IQGOEÓ` ` `d
AÉYO’G IQGOEG øe) ΩÉY AÉYOG ¢ù«FQ …ójõdG
ΩÉ©dG AÉYO’G IQGOEG ¤EG ,ihõf áj’ƒH ΩÉ©dG
,(IQGOEÓ` `d kGô``jó``e Ú`s `©` jo h ,¢``Vƒ``ÿG á``j’ƒ``H
¢ù«FQ ‹ÉÑ≤ŸG ¿Éª«∏°S øH »∏Y øH Ú°ùMh
áj’ƒH ΩÉ©dG AÉ``YO’G IQGOEG øe) ΩÉY AÉ``YOG
,AGôHEG áj’ƒH ΩÉ©dG AÉYO’G IQGOEG ¤EG ,äÉjôb
øH ó«©°S øH QóHh ,(IQGOEÓ`d kGôjóe Ú©jo h
IQGOEG øe) ΩÉY AÉYOG ¢ù«FQ »μjÈdG óªfi
IQGOEG ¤EG ,»``ÁÈ``dG á``j’ƒ``H ΩÉ``©`dG AÉ`` YO’G
øH ¿Éª«∏°Sh ,(QÉë°U
o áj’ƒH ΩÉ©dG AÉYO’G
AÉYOG ¢ù«FQ »eô°†◊G ˆGóÑY øH ⁄É°S
AGôHEG áj’ƒH ΩÉ©dG AÉ``YO’G IQGOEG ø``e) ΩÉ``Y
,Ö°üN á``j’ƒ``H ΩÉ``©` dG AÉ`` ` YO’G IQGOEG ¤EG

á«fÉ£∏°ùdG ájôëÑdG óFÉb
É«côJ øe Oƒ``©j á```«fɪ©o dG

‹Ó¡dG »``∏`Y ø``H Ú``°`ù`M IOÉ``©`°`S Qó``°` UCG
äGQGOEG çÓ``K AÉ°ûfEÉH kGQGô`` b ,ΩÉ``©` dG »``Yó``ŸG
áj’h :øe xπc ‘ ΩÉ©dG AÉYO’ÉH á«aGô¨L
.AÉMóe á``j’hh ,IÒ°üe á``j’hh ,á°†fi
ΩÉ©dG AÉ``YO’É``H á«°ü°üîJ IQGOEG AÉ``°` û` fEGh
¿ƒfÉb äÉØdÉfl ÉjÉ°†b IQGOEG” ≈ª°ùe â–
.É¡JÉ°UÉ°üàNG ójó–h ,“§≤°ùe ájó∏H
QÉ`` `WEG ‘ äGQGOE’G √ò`` `g AÉ``°``û``fEG »`` JCÉ` `jh
øª°Vh ,ΩÉ``©`dG AÉ``YO’É``H ‘Gô``¨`÷G ™°SƒàdG
äÉ¡L Ö``jô``≤` à` H á``«` eÉ``°` ù` dG IOGQE’G á`` ` jDhQ
á£ÿG ø``ª`°`Vh ,Ú``°`VÉ``≤`à`ŸG ø``e AÉ``°`†`≤`dG
πμ°ûH ΩÉ©dG AÉ``YO’G É¡©Ñàjq »àdG á«é¡æŸG
äɶaÉfi á``aÉ``c ‘ ¬``JÉ``eó``N ó`` Ÿ …ƒ``æ` °` S
√òg ójhõJ ºà«°S å«M ,áæ£∏°ùdG äÉj’hh
,á«æ≤àdGh á«∏ª©dG ÖfGƒ÷G áaÉμH äGQGOE’G
.ájQGOE’Gh á«FÉ°†≤dG QOGƒμdÉH Égõjõ©Jh
Ú°ùM IOÉ``©`°`S Qó``°` UCG ,á``«`fÉ``K á``¡`L ø``eh
kGQGô`` ` b ,ΩÉ```©` `dG »`` Yó`` ŸG ‹Ó`` ¡` `dG »``∏` Y ø`` H
AGôLEÉHh ,ΩÉ``©` dG AÉ`` YO’G AÉ``°`†`YCG äÓ≤æàH
¤hC’G IOÉ``ŸG â°üf å«M ;äÉæ««©àdG ¢†©H
AÉ°†YC’G Ú©
s jo h π≤æjo :¬fCG ≈∏Y QGô≤dG øe
áæ«ÑŸG äÉ¡÷G ¤EGh øe ºgDhɪ°SCG á«dÉàdG
¿Éª«∏°S øH ⁄É°S øH ódÉN :º¡æe πc AGREG
ájôjóŸG øe) ΩÉ©dG »YóŸG óYÉ°ùe »Ñ«gƒdG
,IôgɶdG á¶aÉëà ΩÉ©dG AÉYOÓd áeÉ©dG
,(¢û«àØàdG IQGOEG /ΩÉ©dG AÉ``YO’G áÄ«g ¤EG
á«°ùÑ◊G ⁄É``°` S ø``H ó``«`©`°`S â``æ` H á``«`ë`à`ah
ΩÉ©dG AÉ``YO’G IQGOEG ø``e) ΩÉ``Y AÉ``YOG ¢ù«FQ
ΩÉ©dG AÉ``YO’G IQGOEG ¤EG ,äGô``eÉ``©`dG á``j’ƒ``H
øH ⁄É`` °` `S ø```H ô`` °` `UÉ`` fh ,(ô`` °` `Tƒ`` H á```j’ƒ```H
øe) ΩÉ``Y AÉ`` YOG ¢ù«FQ »FÉ°ù«©dG ¢ù«ªN
á¶aÉëà ΩÉ``©`dG AÉ``YOÓ``d áeÉ©dG ájôjóŸG
áj’ƒH ΩÉ``©`dG AÉ`` YO’G IQGOEG ¤EG ,»``ÁÈ``dG
Oƒªfih ,(IQGOEÓ` d kGôjóe Ú©
s jo h ,á°†fi
AÉYOG ¢ù«FQ …Qõ``©`dG ⁄É°S ø``H óªfi ø``H
á«æ≤J ÉjÉ°†≤d ΩÉ©dG AÉYO’G IQGOEG øe) ΩÉY
áj’ƒH ΩÉ©dG AÉ``YO’G IQGOEG ¤EG ,äÉeƒ∏©ŸG
ÜÉ£ÿGh ,(IQGOEÓ` `d kGô``jó``e Ú`s `©`jo h ,ihõ``f
AÉYOG ¢ù«FQ ÊÉ¡ÑædG óªfi øH ô``gGR øH
,QhôŸG ÉjÉ°†≤d ΩÉ©dG AÉYO’G IQGOEG øe) ΩÉY
Ú©
s jo h ,AÉcôH áj’ƒH ΩÉ©dG AÉYO’G IQGOEG ¤EG
ó«ÑY øH ⁄É°S âæH áªMQh ,(IQGOEÓd kGôjóe
AÉYO’G IQGOEG øe) ΩÉY AÉYOG ¢ù«FQ á«Ñ«gƒdG
ΩÉ©dG AÉYO’G IQGOEG ¤EG ,πFɪ°S áj’ƒH ΩÉ©dG
,(IQGOEÓd Iôjóe Ú©Jh
,äGôeÉ©dG áj’ƒH
s
»©«HôdG ˆGó``Ñ` Y ø``H º``«` gGô``HEG ø``H π``«`∏`Nh
ΩÉ©dG AÉ``YO’G IQGOEG ø``e) ΩÉ``Y AÉ``YOG ¢ù«FQ
ΩÉ©dG AÉ`` ` YO’G IQGOEG ¤EG ,Ö``°` ü` N á``j’ƒ``H

áæ£∏°ùdG Qhõj á«μjôeC’G ≈£°SƒdG IOÉ«≤dG óFÉb

ájDhôdG - §≤°ùe
,OÓ`` Ñ` `dG ¤EG OÉ`` `Y
AGƒ∏dG ,¢``ù` eCG ìÉÑ°U
…ô`` ` ë` ` `H ø`` ` ` ` `cô`` ` ` ` `dG
¢ù«ªN ø``H ˆGó``Ñ` Y
ó`` FÉ`` b »`` `°` ` ù` ` «` ` Fô`` `dG
á«fÉ£∏°ùdG ájôëÑdG
øe kÉeOÉb ;á«fɪ©dG
É«côJ á`` jQƒ`` ¡` `ª` `L
IQÉjR ó©H ,á≤«≤°ûdG
âbô¨à°SG á``«` ª` °` SQ
.ΩÉjCG IóY

iód- ¬d ≥aGôŸG óaƒdGh ¬dÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éch
ájDhôdG - §≤°ùe
øcôdG 󫪩dG -ájƒ÷G Ö«°ùdG IóYÉb ¬dƒ°Uh
IóYÉb óFÉb …ójõdG π«Yɪ°SEG øH º∏°ùe QÉ«W ≥jôØdG ,¢`` ù` `eCG ô``¡` X ,OÓ`` Ñ` `dG ¤EG π``°` Uh
á«μjôeC’G IÒØ°ùdG IOÉ©°Sh ,á``jƒ``÷G Ö«°ùdG ≈£°SƒdG IOÉ«≤dG óFÉb Ï°ShCG ¬«L ójƒd ∫hCG
…ôμ°ù©dG ≥``ë`∏`ŸGh ,á``æ`£`∏`°`ù`dG ió``d Ió``ª`à`©`ŸG áæ£∏°ù∏d ᫪°SQ IQÉ``jR ‘ ∂``dPh ;á``«`μ`jô``eC’G
.ΩÉjCG IóY ¥ô¨à°ùJ
.§≤°ùà á«μjôeC’G IQÉØ°ùdÉH

3

QÉÑNCG

Ω2013 ƒ«fƒj 9 ≥aGƒŸG `g1434 ÖLQ øe 30 óM’G

á«dhódG ᪶æŸG ™e á«é«∏ÿG πª©dG äGQGRh AÓch ´ÉªàLG »`a ∑QÉ°ûj …ôeÉ©dG

äGQGô≤H êhô`ÿG å```ëÑj ∞```«æéH ‹hódG π``ª©dG ô“Dƒ````e
áæ£∏°ùdG ácQÉ°ûà áKÓãdG êÉàfE’G ±GôWCG ÚH ábÓ©dG º«¶æàd
»àdG ‹hódG πª©dG ô“DƒŸ 102 IQhódG äÉYɪàLG ‘ áæ£∏°ùdG ∑QÉ°ûJ
áKÓãdG êÉàfE’G ±GôWCG øe πYÉØJ §°Sh ¢ùeÉÿG É¡eƒj Ωƒ«dG πNóJ
∂dP ÖMÉ°üj Éeh ∫ɪYC’G ∫hóL ≈∏Y áMhô£ŸG äÉYƒ°VƒŸG áaÉc ∫ƒM
øe ±ôW πc ≈©°ùj »àdG äÉ¡LƒàdG øe ójõŸG ≥«≤ëàd äÉjó– øe
ÚH ábÓ©dG Ωƒ¡Øe º«¶æàd äGQGô≤H êhôÿGh É¡≤«≤– ¤EG ±GôWC’G
∫ɪYC’G ÜÉë°UCG ÚHh á«MÉf øe ∫ɪ©dGh ∫ɪYC’G ÜÉë°UCGh äÉeƒμ◊G
É¡æe ≥∏©àj ɪ«a á°UÉN äÉeƒμ◊G ±Gô°TEÉH iôNCG á«MÉf øe ∫ɪ©dGh
å«M Iô≤à°ùe πªY ábÓY ÚeCÉJ º¶æJ »àdG äÉ©jô°ûàdGh ÚfGƒ≤dÉH
∫hódG áaÉc ΩɪàgÉH äÉ«bÉØJ’Gh ÒjÉ©ŸÉH ¢UÉÿG ´ƒ°VƒŸG ôKCÉà°ùj
∞bGƒŸ äÉ¡LGƒe øe ∂dP ¬∏ãÁ ÉŸ Gôk ¶f ácQÉ°ûŸG êÉàfE’G ±GôWCGh
≈∏Y ¿B’G ≈àM ™bƒJ ⁄ »àdG ∂∏J á°UÉN ∫hódG øe ójó©dG É¡d ¢Vô©àJ
¢ûeÉg ≈∏Yh .᪶æŸG É¡JôbCG ¿CGh ≥Ñ°S »àdG äÉ«bÉØJ’G øe ójó©dG
iƒ≤dG IQGRh π«ch …ôeÉ©dG ¢ù«ªN øH óªM IOÉ©°S ∑QÉ°T ô“DƒŸG
∫hóH á«eƒμ◊G Oƒaƒ∏d …󫡪àdG ´ÉªàL’G ‘ πª©dG ¿hDƒ°ûd á∏eÉ©dG
πª©dG ᪶æe ô≤à ó≤Y …òdG á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏›
∫ɪ©dGh ∫ɪYC’G ÜÉë°UCG êÉàfE’G ÉaôW ¬àjGóH ‘ ∑QÉ°Th á«dhódG
.AÉ°†YC’G ∫hódÉH
…QÉÑ°†dG ÖdÉW - ∞«æL
ÚfGƒ≤dG ≥aGƒJ ióe ¿É«H ‘ πª©J AGÈÿG áæ÷ ¿CG âaÉ°VCGh Qƒà°SódG øe 35
ó«≤J ióeh ábOÉ°üŸG äÉ«bÉØJ’G ™e AÉ°†YC’G ∫hódG øe ádhO πc ‘ äÉ°SQɪŸGh
á«dhódG πª©dG ᪶æe Qƒà°SO É¡«∏Y É¡°VôØj »àdG äÉeGõàd’ÉH AÉ°†YC’G ∫hódG
ÒjÉ©ª∏d áÑ°ùædÉH
¿q EG á«dÉŸG áæé∏dG ‘ »eƒμ◊G óaƒdG π㇠…ó©°ùdG ó°TGQ øH ¢ù«ªN ∫Ébh
/ 2014 »eÉ©d á«dhódG πª©dG ᪶æe á«fGõ«e º``YO ´hô°ûe â°ûbÉf áæé∏dG
‘ ∫hó``dG ¢†©H áªgÉ°ùe QGó≤e ‘ IOÉ``jõ``dG ¿CÉ`H áæé∏dG AÉ°†YCG IOÉ``aEGh Ω2015
·C’G πÑb øe Ióªà©ŸG á«dÉŸG áªgÉ°ùŸG Ö°ùf IOÉjõd kÉ©ÑJ äAÉL ᪶æŸG á«fGõ«e
á«dÉŸG á``fRGƒ``ŸG èeÉfôH ‘ ∫hó``dG ¢†©Ñd áªgÉ°ùŸG áÑ°ùf IOÉ``jR ¿q CG ɪc IóëàŸG
á«°VÉŸG IÎØdG ∫ÓN ᫪∏©dG äÉÑ°ùàμŸG ≈∏Y á¶aÉëŸG ᫪gC’ äAÉL ᪶æª∏d
áeOÉ≤dG IÎØdG ∫ÓN ᪶æŸG äGQGOEG ‘ ájôjƒ£J äÉMÓ°UEG OƒLƒd ∂dòch
᫪∏©dG äGQÉ°ûà°S’Gh çƒëÑdG ôjƒ£àH á≤∏©àŸG äÉeóÿG ôjƒ£J ‘ á∏ãªàe
AÉ≤JQ’G ¤EG ’k ƒ``°`Uh ÒjÉ©ŸG ≥«Ñ£J Ωɶf ôjƒ£J ¤G áaÉ°VE’ÉH á«fƒfÉ≤dGh
ÜÉë°UCGh áeƒμ◊G áKÓãdG êÉàfE’G ±GôWCG ÚH ábÓ©dG ôjƒ£J ‘ ᪶æŸG QhóH
.∫ɪ©dGh πª©dG

øe %40 ¿q CG ɪc áªLÎdG äÉeóNh …QGOE’G πª©dG ä’É› ‘ IójóL äGÈNh
»àdG çƒëÑdGh ÖjQóàdÉc »æØdG ¿hÉ©àdG ∫É``› ‘ ¿ƒ∏ª©j ᪶æŸG »ØXƒe
.᪶æª∏d á«∏«¨°ûàdG ´GQòdG πã“
¤EG á«dhódG πª©dG ᪶æà ÖjQóàdG ƒdhDƒ°ùe ™ªà°SG ¢Vô©dG ΩÉàN ‘h
᫪gCG øjócDƒe ´ÉªàL’G ‘ ácQÉ°ûŸG á«é«∏ÿG OƒaƒdG AÉ°†YCGh AÉ°SDhQ äÉMÉ°†jEG
.᪶æŸÉH πª©dG ¢Uôa π¨°ûd á°UôØdG πgDƒŸG »é«∏ÿG øWGƒª∏d ¿ƒμj ¿CG
≥«Ñ£J ¿É÷ kÉ«ª°SQ ô“DƒŸG ìÉààaG ó©Hh »°VÉŸG AÉ©HQC’G Ωƒj ⪶àfG óbh
áæ÷h áeGóà°ùŸG ᫪æàdG áæ÷h ójó÷G ‘Gô¨ÁódG ¥É«°ùdG áæ÷h äÉ«bÉØJ’G
ô≤eh ·C’G ô°üb ÚH á∏°UGƒàe äÉYɪàLG ‘ á«dÉŸG áæé∏dGh »YɪàL’GQGƒ◊G
Ók ㇠áæ£∏°ùdG ó``ah AÉ``°`†`YCG ø``e á«HÉéjEG ácQÉ°ûà á``«`dhó``dG πª©dG ᪶æe
.∫ɪ©dGh ∫ɪ©dG ÜÉë°UCGh áeƒμ◊G áKÓãdG á«LÉàfE’G ±GôWCÉH
»YɪàL’G QGƒ◊G áæ÷ ‘ »eƒμ◊G óaƒdG π㇠»ª«©ædG óªMCG øH ó¡a
õ«cÎdG å«M ø``e πª©dG á£N ¢VGô©à°SG ¬dÓN ” áæé∏dG ´ÉªàLG ¿EG ∫É``b
∫ɪ©dGh ∫ɪYC’G ÜÉë°UCGh áeƒμ◊G ±GôWC’G êÉàfE’ »KÓãdG π«ãªàdG QhO ≈∏Y
»æ≤àdG ¿hÉ©àdG ™jQÉ°ûŸ åjó◊ÉH ¥ô£àdGh á≤ãdG CGóÑe ≈∏Y ¬eÉ«b ¢SÉ°SCG ≈∏Y
äÓNGóŸGh á«dhódG πª©dG ᪶æe É¡H âeÉb »àdG äÉ«dÉ©ØdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH
∂dòc πª©dG ‘ ¢û«àØàdGh á``jQGOE’G äÉeóÿG º``YOh áKÓãdG êÉàfE’G ±Gô``WC’
QGƒ◊G ‘ ∫É©ØdG É``gQhOh πª©dG ‘ á``jQhO áaÉ°VEG ÉgQÉÑàYGh äÉYGõædG ájƒ°ùJ
É¡H Ωƒ≤jh ÉgRÈj »àdG á«YɪàL’G äÉ«bÉØJ’G ¤EG ¥ô£àdG ” ɪc »YɪàL’G
»àdG äÉeÉ¡°SE’Gh ∫ɪ©dG ƒ∏ã‡h πª©dG ÜÉë°UCGh áeƒμ◊G »KÓãdG π«ãªàdG
᪶æŸG ΩÉ«b ÖfÉL ¤EG IóMƒe πªY áeƒ¶æe ¤EG AÉ≤JQ’G π«Ñ°S ‘ É¡≤≤ëj
Ωóîj Éà êÉàfE’G ±GôWCG QhO π«©ØJ ≈æ©Ã ídÉ°üŸG ÜÉë°UC’ ídÉ°üŸG ôjƒ£àH
Qƒ£àdGh Ωó≤àdG øe m∫ÉY iƒà°ùe ¤G ∫ƒ°Uƒ∏d Éeób »°†ŸGh áeÉ©dG áë∏°üŸG
∂dòc ¥ô£à°S áæé∏dG ¿CG ±É°VCG »ª«©ædG ,äGQGô≤dG PÉîJG ‘ ácGô°ûdG CGóÑe ‘
áeGóà°ùŸG ᫪æàdG ‘ á«YɪàL’G ádGó©dG ¿ÓYEG CGóÑe ¤EG ≥Ñ°S Ée ÖfÉL ¤EG
.á«YɪàL’G ájɪ◊G Ëó≤Jh
ájɪ◊Gh 𫨰ûàdG áæé∏H »eƒμ◊G óaƒdG á∏㇠󫩰S âæH IÒª°S âdÉbh
äÉ©bƒJ IóY â°Vô©à°SG áæé∏dG ¿q EG ójó÷G ‘GôZƒÁódG ¥É«°ùdG ‘ á«YɪàL’G
áYƒª› ¢VôY ” ɪc 2050 ΩÉY ≈àM ¿Éμ°ù∏d ‘GôZƒÁódG ¥É«°ùdÉH ≥∏©àJ
á«YɪàL’G QÉ`` `KB’Gh á«°ù«FôdG äÉ``jó``ë`à`dG á``¡`LGƒ``e ‘ ¿Gó``∏`Ñ`dG ÜQÉ`` Œ ø``e
ÚÑ∏ØdGh ô°üe øjôëÑdG :É¡æe ‘GôZƒÁódG ∫ƒëà∏d á«°SÉ°SC’G ájOÉ°üàb’Gh
≈∏Yh ,∫hódG øe ÉgÒZh É«æ«Zh ¿Gô``jEGh Góæch É«côJ h ÉjÒé«fh É«Ñeƒdƒch
ÜÉë°UCG äɪ¶æeh äÉeƒμë∏d áeRÓdG äÉ«dB’G OÉéjEG ‘ áæé∏dG åëÑJ ∂dP ôKEG
∫ɪYC’G
√ò¡d áªFÓŸG äÉHÉéà°S’G ™°Vh ‘ º¡°ùJ ±ƒ°S »àdG á«dɪ©dG äɪ¶æŸGh
ájOÉ°üàb’Gh á«YɪàL’G äÉ°SÉ«°ùdG ø``e è``jõ``e ∫Ó``N ø``e ∂``dPh äÉjóëàdG
.á«YɪàL’G ájɪ◊Gh 𫨰ûàdG äÉ°SÉ«°Sh
᫪æàdG á``æ`÷ ‘ »``eƒ``μ` ◊G ó``aƒ``dG π``ã`‡ »`` MGhô`` dG ó``ª`M ø``H ó``dÉ``N É`` eCG
¬°ûbÉæJ …òdG ôjô≤àdG ¿q EG ∫É≤a AGô°†ÿG ∞FÉXƒdGh ≥FÓdG πª©dGh áeGóà°ùŸG
áeGóà°ùŸG ᫪æàdG á°ûbÉæe ≈∏Y äõcôJ QhÉëŸG øe áYƒª› øª°†àj áæé∏dG
∂dòch á«YɪàL’Gh ájOÉ°üàb’G É¡àØ∏μJh á«Ä«ÑdG äÉjóëàdGh ≥FÓdG πª©dGh
ÜGô£°V’Gh á«YɪàL’G äÉjóëàdG
¢`` ShQó`` dG ¢`` Vô`` Y º`` K …OÉ`` °` `ü` `à` `b’G
á«dhódG ÜQÉ``é` à` dG ø``e á°ü∏îà°ùŸG
áYƒª› Oƒ`` Lƒ`` d ô``jô``≤` à` dG QÉ`` °` ` TCGh
IOÉØà°S’G »¨Ñæj »``à`dG ¢``Uô``Ø`dG ø``e
çGóëà°SG á``°` Uô``a É``¡`æ`«`H ø``e É``¡`æ`e
»`` ` YGQõ`` ` dG ´É`` £` ` ≤` ` dG ‘ ∞`` `FÉ`` `Xƒ`` `dG
…OÉ°üàb’G êÉ``eó``f’G õjõ©J ∂``dò``ch
¤G áaÉ°VE’ÉH AÉ°ùæ∏d ¢UÉN πμ°ûHh
ºYGO QhO ¥É£fh ádÉ©ØdG äÉ°SÉ«°ùdG
øe á``«`dhó``dG πª©dG ᪶æe ¬``H Ωƒ≤J
õjõ©J ¤EG á``«` eGô``dG äGQOÉ`` Ñ` `ŸG å``«`M
≥FÓdG π``ª`©`dGh á«Ä«ÑdG á``eGó``à`°`S’G
hCG á``«` æ` Wƒ``dG äGQOÉ`` `Ñ` ` ŸG â``fÉ``c AGƒ`` °` S
äÉ°SÉ«°S ∑É``æ` g ¿ƒ``μ` J ¿CGh á``«` dhó``dG
‘ π``°` †` aCGh Ì`` `cCG ∞``FÉ``Xƒ``d á``≤`°`ù`à`e
GQGô°†NG ÌcCG OÉ°üàbG
…ƒ∏©dG »``∏`Y â``æ`H á∏«ªL â``dÉ``bh
áæ÷ ‘ »`` eƒ`` μ` `◊G ó`` aƒ`` dG á``∏` ã` ‡
¿q EG ,á``«` dhó``dG π``ª`©`dG Ò``jÉ``©`e ≥«Ñ£J
ΩÉ`` j’CG ió``e ≈``∏`Y ¢``û`bÉ``æ`à`°`S á``æ`é`∏`dG
¿CÉ°ûH AGÈ``ÿG áæ÷ ôjô≤J áeOÉ≤dG
øe äÉ``«`°`Uƒ``à`dGh äÉ``«`bÉ``Ø`J’G ≥«Ñ£J
»àdG ájƒæ°ùdG ôjQÉ≤àdG ¢üëa å«M
Qƒà°SO ø`` e 22 IOÉ`` ` ŸG É``¡`«`∏`Y ¢``ü` æ` J
á∏°üàŸGh á``«` dhó``dG π``ª` ©` dG á``ª`¶`æ`e
∫hó`` ` dG É`` ¡` Jò`` î` JG »`` à` `dG Ò`` Hó`` à` dÉ`` H
ΩÉ`` μ` `MCG PÉ`` `Ø` ` fEG π`` ` LCG ø`` e AÉ`` °` `†` `YC’G
¤G É¡«a Éak ôW ¿ƒμJ »àdG äÉ«bÉØJ’G
á≤∏©àŸG ô``jQÉ``≤`à`dGh äÉ``eƒ``∏`©`ŸG Ö``fÉ``L
É¡∏°SôJ »àdG äÉ«°UƒàdGh äÉ«bÉØJ’ÉH
19 IOÉ`` ŸG ≈°†à≤à AÉ``°` †` YC’G ∫hó`` dG
äÉeƒ∏©ŸG Ö``fÉ``L ¤G Qƒ``à` °` Só``dG ø``e
»àdG Ò`` HGó`` à` `dG ¿CÉ` °` û` H ô`` jQÉ`` ≤` `à` `dGh
IOɪ∏d kÉ≤ah AÉ°†YC’G ∫hódG É¡JòîJG

q å«M
»YɪàL’G QGƒ◊ÉH ≥∏©àŸG ´ƒ°VƒŸG á°ûbÉæe ´ÉªàL’G ájGóH ‘ â“
äÉ¡Lh ¤EG ´Éªà°S’Gh ô“DƒŸG É¡°ûbÉæj »àdG äÉYƒ°VƒŸG º``gCG ó``MCG ó©j …ò``dG
∫ÓN øe ¢ù∏éŸG ∫hO ¬LƒJ ¿CÉ°ûH ∫ɪ©dGh ∫ɪYC’G ÜÉë°UCGh äÉeƒμ◊G ô¶f
Gò¡H á≤∏©àŸG QƒeC’Gh AGQB’G ó«MƒJh ´ƒ°VƒŸG Gòg ∫ƒM áKÓãdG êÉàfE’G ±GôWCG
.QÉWE’G Gòg ‘ ¢ù∏éŸG ∫hO É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡÷G RGôHEG ±ó¡H ÖfÉ÷G
≥«°ùæàdG ºà«°S »``à`dG äÉ``Yƒ``°`Vƒ``ŸG á«é«∏ÿG Oƒ``aƒ``dG â°Vô©à°SG ∂``dP ó©H
‹É©ŸG ÜÉë°UCG πÑb øe ÉgQGôbE’ Gkó«¡“ ô“DƒŸG ‘ á«é«∏N áeƒ¶æªc É¡fCÉ°ûH
πª©dG ô“Dƒe ¢ûeÉg ≈∏Y »≤«°ùæàdG º¡YɪàLG ‘ ¢ù∏éŸG ∫hóH πª©dG AGQRh
»àdGh á«dhódG πª©dG ᪶æe ô≤à πÑ≤ŸG AÉKÓãdG Ωƒj ó≤©«°S …ò``dG ‹hó``dG
»àdGh ¢ù∏éŸG ∫hód ácΰûŸG áª∏μdG É¡«∏Y õcΰS »àdG äÉ¡LƒàdG ‘ â∏ã“
áLQóŸG äÉYƒ°VƒŸG ¿CÉ°ûH ≥«°ùæàdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ΩÉ©dG ô``“Dƒ`ŸG ΩÉ``eCG ≈≤∏à°S
∫hO ô¶f á¡Lh å«M øe ‹hódG πª©dG ô“DƒŸ 102 IQhódG ∫ɪYCG ∫hóL ≈∏Y
äÉfÉ«H øe á«dhódG πª©dG áª¶æŸ ΩÉ©dG ôjóŸG ôjô≤J ¬æª°†àj Ée ∫ƒM ¢ù∏éŸG
á«YɪàL’G ájɪ◊Gh 𫨰ûàdÉH ≥∏©àJ ÉjÉ°†b øe ¿Éé∏dG ¬°ûbÉæJ ±ƒ°S Éeh
QGƒ◊G ¿CÉ`°`û`H »``é`«`JGÎ``°`SE’G ±ó``¡` dGh ≥``FÓ``dG π``ª`©`dGh á``eGó``à`°`ù`ŸG á``«`ª`æ`à`dGh
∫hO Oƒ¡L RGô``HEG ™e äÉ«bÉØJ’G ≥«Ñ£J øY ôjQÉ≤àdGh äÉeƒ∏©ŸGh »YɪàL’G
OƒaƒdG AÉ°†YCG É¡«≤∏j »àdG ácΰûŸG äÓNGóŸG ∫ÓN øe QÉWE’G Gòg ‘ ¢ù∏éŸG
.¿Éé∏dG ‘
IQOÉ°üdG äGQGô≤dG á©HÉàà ¢UÉÿG óæÑdG ≈∏Y ∂dòc â©∏WG á«é«∏ÿG OƒaƒdG
¢ù∏éŸG ∫hóH πª©dG AGQRh ¢ù∏éŸ Ú©HQC’Gh ¢ùeÉÿG »≤«°ùæàdG ´ÉªàL’G øY
∫ÓN Üô©dG πª©dG AGQRh ô“Dƒe äÉYɪàLG ¢ûeÉg ≈∏Y ôFGõ÷G ‘ ó≤Y …òdGh
≈∏Y Ióéà°ùŸG äÉYƒ°VƒŸG ∂dòc ¢Vô©à°SG ɪc …QÉ÷G ΩÉ©dG øe πjôHCG ô¡°T
äÉbÓ©dG ‹hDƒ`°`ù`Ÿ á«æØdG áæé∏d øjô°û©dGh ÊÉ``ã`dG ´É``ª`à`L’G ∫É``ª`YCG ∫hó``L
‘ á∏㇠á«é«∏ÿG OƒaƒdG â©aQ óbh ¢ù∏éŸG ∫hó``H πª©dG äGQGRƒ``H á«dhódG
¤EG äÉ«°UƒàdG øe kGOóY ´ÉªàL’G ΩÉàN ‘ ¢ù∏éŸG ∫hóH πª©dG äGQGRh AÓch
.ÉgQGôbE’ Gkó«¡“ ¢ù∏éŸG ∫hóH πª©dG AGQRh ‹É©ŸG ÜÉë°UCG
iƒ≤dG IQGRh π«ch …ôeÉ©dG ¢ù«ªN øH óªM IOÉ©°S ∑QÉ°T iôNCG á«MÉf øe
¢ù∏› ∫hóH πª©dG äGQGRh AÓcƒd »æØdG ´ÉªàL’G ‘ πª©dG ¿hDƒ°ûd á∏eÉ©dG
πª©dG ᪶æe ‘ ájô°ûÑdG OQGƒ`` ŸG Iô``FGO ™``e á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hó``d ¿hÉ``©`à`dG
áMÉàŸG á«ÑjQóàdGh á«Ø«XƒdG ¢UôØdG ≈∏Y ±ô©àdG π``LCG øe ∂``dPh á«dhódG
´ÉªàL’G ájGóH ‘ Ωób å«M ,á«dhódG πª©dG ᪶æe ‘ ¢ù∏éŸG ∫hO »æWGƒŸ
OGó`` YE’G ‘ á``cQÉ``°` û` ŸGh ≥«°ùæàdG ‘ É`` gQhO ≈``∏`Y áæ£∏°ù∏d ô``jó``≤`à`dGh ô``μ`°`û`dG
.áHƒ∏£ŸG äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤Jh ´ÉªàLÓd
᪶æŸÉH »Ø«XƒdG QOÉμdG ºéM ≈∏Y πªà°TG kÉ°VôY ᪶æŸÉH ¿ƒdhDƒ°ùŸG Ωóbh
πª©dG áª¶æŸ ÖJÉμe É¡«a óLGƒàJ »àdG ⁄É©dG äGQÉbh º«dÉbCG ≈∏Y ¬©jRƒJ á«dBGh
á≤£æŸG øe ᪶æŸG ‘ ÚØXƒŸG OóY ¿É«H ™e º«∏bEG hCG IQÉb πc Ö«°üfh á«dhódG
Égó©J »àdG á«ÑjQóàdG èeGÈdG ÖfÉL ¤EG ,ÉØk Xƒe 88 ºgOóY ≠dÉÑdGh á«Hô©dG
ÒjÉ©ŸÉH á≤∏©àŸG á``«`FGô``LE’G Qƒ`` eC’G ø``e É``gÒ``Zh Oó``÷G ÚØXƒª∏d ᪶æŸG
á«©eÉ÷G á«°SGQódG äGOÉ¡°ûdG ÉgRôHCG øe »àdG áØ«XƒdÉH á°UÉÿG •hô°ûdGh
. ájõ«∏‚E’G á¨∏dG IOÉLEGh áæ°S 15 øY π≤J ’ »àdG á«∏ª©dG äGÈÿGh
ÖgGƒe ¤EG áeOÉ≤dG á∏MôŸG ∫ÓN á°SÉe áLÉëH ᪶æŸG ¿CG ¢Vô©dG ÚHh

OÉ°üàbG

Ω2013 ƒ«fƒj 9 ≥aGƒŸG `g1434 ÖLQ øe 30 óM’G

4

QÉ`` `ÑNCG

¢VQC’ÉH ´ÉØàf’G á«bÉØJG »æª«ŸG ™e ™bh …ôHÉ÷G

ºbódG á¡LGh áæjóe øe á«fÉãdG á∏MôŸG »`a ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 60 Qɪãà°SG
GQk Éàμg 29 É¡àMÉ°ùe ≠∏ÑJh ¤hC’G øe ÈcCG á«fÉãdG á∏MôŸG q¿CG ¤EG ¬JOÉ©°S QÉ°TCGh .™HôeÎe ∞dCG
ºà«°S ÊɪY ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 60 ‹GƒM É¡àØ∏μJ ≠∏ÑJ ¿CG ™bƒàŸG øeh ,™Hôe Îe ∞dCG 292 ∫OÉ©j Ée …CG
.á«aô°üe ¢Vhôb ∫ÓN øe %50h ácô°ûdG øe É¡æe %50 πjƒ“
‘ ºbódG ᫪æJ ácô°T º¡°SCG øe %50 (¿GôªY) á«MÉ«°ùdG ᫪æà∏d á«fɪ©dG ácô°ûdG ∂∏à“h
.%50 ácô°ûdG ‘ ájQƒμdG äGQɪãà°S’G ≠∏ÑJ ÚM
äGóMh 503 ó««°ûJ øª°†àJ ºbódG á¡LGh áæjóe ´hô°ûe øe á«fÉãdG á∏MôŸG q¿EG »æª«ŸG ∫Ébh
ºà«°S á∏Ñ≤ŸG IÎØdG q¿CG Éë°Vƒe ,iôNC’G ≥aGôŸG øe ójó©dGh á«ŸÉY á°SQóeh …QÉŒ õcôeh á«æμ°S
¿ƒμj ¿CG ™bƒàŸG øe …òdG ´hô°ûŸG ò«ØæJ ∂dP ó©H ºà«°S ɪ«a á∏MôŸG √òg º«eÉ°üJ OGóYEG É¡dÓN
.2017 ΩÉY ‘ Gõk gÉL
ájOÉ°üàb’G á≤£æª∏d äGQɪãà°S’G ø``e ó``jõ``ŸG Üò``L áæjóŸG ø``e á«fÉãdG á∏MôŸG ±ó¡à°ùJh
õcGôeh ¥Gƒ°SCG øe ájô°ü©dG ¿óŸG ≥aGôe ™«ªéH õ«ªàJ áæjóe ó««°ûJ ∫ÓN øe ºbódÉH á°UÉÿG
á«¡«aÎdG ≥aGôŸGh ∫ÉØWC’G ÖYÓeh ºYÉ£ŸGh á«ŸÉ©dG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG ÜòàŒ áãjóM ájQÉŒ
.iôNC’G
ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ âÄ°ûfCG »àdG ºbódÉH á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G á≤£æŸG áÄ«g ±ó¡Jh
IQGOEGh ,ºbódG áj’h ôjƒ£J ´hô°ûe ò«ØæJ ≈∏Y ±Gô°TE’G ¤EG 2011 ôHƒàcCG 26 ‘ QOÉ°üdG 2011 /119
á«YɪàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh ᫪æàdG ≥«≤– ‘ áªgÉ°ùª∏d á≤£æŸG Ωɶf IÉYGôà Égôjƒ£Jh á≤£æŸG
»àdG ™jQÉ°ûŸG ∫ÓN øe ájQɪãà°S’G õaGƒ◊Gh ÉjGõŸG øe á©°SGh áeõM á≤£æŸG Ωó≤Jh ,á∏eÉ°ûdG
¢Vƒ◊Gh ,ºbódG AÉæ«e »gh ≥WÉæe 8 ≈∏Y áYRƒe á«∏Ñ≤à°ùŸGh á«dÉ◊G IÎØdG ∫ÓN É¡«∏Y πª©J
äÉeóÿGh ,á«YÉæ°üdG á≤£æŸGh ,áæjóŸG õcôeh ,á«æμ°ùdG áæjóŸGh ,á«MÉ«°ùdG á≤£æŸGh ,±É``÷G
k eƒ∏«c 1777 á≤£æŸG áMÉ°ùe ≠∏ÑJh á«μª°ùdG äÉYÉæ°üdG á≤£æeh á«à°ùLƒ∏dG
πª©dG ºàjh ,kÉ©Hôe GÎ
.2020 ΩÉY ∫ƒ∏ëH ¢üî°T ∞dCG 67 ÜÉ©«à°SG ≈∏Y IQOÉb ¿ÉcQC’G á∏eÉμàe áæjóe É¡∏©L ≈∏Y

ájDhôdG – §≤°ùe

É¡dÓN ” »àdG ¤hC’G á∏Môª∏d ’ɪμà°SG ó©j ºbódG á¡LGh áæjóe ´hô°ûe øe á«fÉãdG á∏MôŸG
»¡«aÎdGh »°VÉjôdG …OÉædG ¤EG áaÉ°VE’ÉH á≤°T 250h Ó«a 94 øª°†àJ á«æμ°S IóMh 344 ó««°ûJ
á∏MôŸG áØ∏μJ q¿CG ¤EG GÒ°ûe ,ájQÉéàdG äÓëŸGh º©£ŸGh áMÉÑ°ùdG ¢``VGƒ``MCGh ÜÉ``©`dC’G ä’É°Uh
234 ∫OÉ©j Ée …CG GQk Éàμg 23 É¡àMÉ°ùe ¢VQCG ≈∏Y ⪫bCGh ÊɪY ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 35 ‹GƒM â¨∏H ¤hC’G

…QÉ÷G 24 ¿ÉªY áYÉæ°Uh IQÉŒ áaô¨d á«eƒª©dG á«q ©ª÷G
ájDhôdG – §≤°ùe

q h
k G ´ÉªàL’G ∫Ó``N ”
ôjô≤àdG OɪàYG É°†jC
äÉHÉ°ù◊Gh Ω2012 ΩÉ``©` d á``aô``¨` ∏` d …ƒ``æ` °` ù` dG
Ω2012 Ȫ°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d á«eÉàÿG
¢ù«FQ »éæÿG ˆGóÑY øH π«∏N IOÉ©°S åMh
∫òH ≈``∏` Y AÉ`` °` `†` `YC’G á``aô``¨` dG IQGOEG ¢``ù` ∏` ›
»àdG áeOÉ≤dG IÎØdG ∫ÓN Oƒ¡÷G øe ójõŸG
ôeC’G ;á``jQò``L äGÒ«¨J áaô¨dG É¡«a ó¡°ûà°S
ÜÉë°UCGh ¢UÉÿG ´É£≤dG ídÉ°üe ≥≤ëj …òdG
.∫ɪYC’G äÉÑMÉ°Uh

¢ù«ØdG ≈∏Y É¡©bƒeh ÊhÎμdE’G áaô¨dG ™bƒe
äÉMÎ≤ŸGh äÉ«FôŸG ™«ªL ∫É– ¿CG ≈∏Y ∑ƒH
Ωƒ≤àd áaô¨dÉH á«fƒfÉ≤dG áæé∏d äÉ``¶`MÓ``ŸGh
ɪc π°üØeh ≥``«`bO πμ°ûH É``¡`à`°`SGQó``H É``gQhó``H
QhódG ≈∏Y ´ÉªàL’G ∫ÓN ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ≈æKCG
‘ á«fƒfÉ≤dG áæé∏dG É¡H Ωƒ``≤`J »``à`dG Oƒ``¡`÷Gh
π°UGƒàŸG º¡ªYOh º¡JófÉ°ùe øjócDƒe áaô¨dG
áaô¨dG ΩÉ¡eh QGhOCÉH ¢Vƒ¡æ∏d É«k ©°S ∂dPh É¡d
.¢UÉÿG ´É£≤dG √ÉŒ É¡H áWƒæŸG

´ÉªàLG ¿É``ª`Y áYÉæ°Uh IQÉ``Œ á``aô``Z ó≤©J
øe øjô°û©dGh ™``HGô``dG ‘ á«eƒª©dG á«©ª÷G
.…QÉ÷G ƒ«fƒj ô¡°T
‘ á``aô``¨` dG IQGOEG ¢``ù` ∏` › ∂`` dP ø`` Y ø`` ∏` YCG
áaô¨∏d »°ù«FôdG ô≤ŸÉH √ó≤Y …ò``dG ¬YɪàLG
øH π«∏N IOÉ©°S á°SÉFôH »°VÉŸG AÉ``©` HQC’G Ωƒ``j
Qƒ°†ëHh ¢``ù` ∏` é` ŸG ¢``ù` «` FQ »``é` æ` ÿG ˆGó``Ñ` Y
á«q ©ª÷G AÉ``°` †` YCG »``é` æ` ÿG É`` `YOh ,AÉ`` °` †` YC’G
¤EG ∫É``ª` YC’G äÉ``Ñ`MÉ``°`Uh ÜÉ``ë`°`UCGh á«eƒª©dG
,áaOÉ¡dG äÉ°TÉ≤ædÉH ¬FGôKEGh ,´ÉªàL’G Qƒ°†M
´É£≤dG äÉ°ù°SDƒeh äÉcô°T ‘ πª©dG Rõ©J »àdG
äÉ¡÷Gh áaô¨dG ÚH ácGô°ûdG ºYóJh ¢UÉÿG
.á°UÉÿGh á«q eƒμ◊G
áaô¨dG IQGOEG ¢``ù` ∏` › AÉ`` °` †` YCG ¢`` `SQGó`` `Jh
¿É÷ πÑb ø``e áeó≤ŸG äÉ``«`Fô``ŸGh äÉ``MGÎ``b’G
äɶMÓŸGh É``¡` Yhô``ah á``°`ü`°`ü`î`à`ŸG á``aô``¨` dG
∫ɪYC’G äÉ``Ñ`MÉ``°`Uh ÜÉ``ë` °` UCG É``¡`H Ωó``≤`J »``à`dG
¿ƒfÉb ∫ƒ``M áæ£∏°ùdG äÉ``¶`aÉ``fi ∞∏àfl ‘
‘ §``HGQ É¡d ¢ü°üN ¿CGh ≥Ñ°S »àdGh ,áaô¨dG

¢VQC’ÉH ´ÉØàfG á«bÉØJG »°VÉŸG AÉ©HQC’G Ωƒj ºbódÉH á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G á≤£æŸG áÄ«g â©bh
±ó¡à°ùJ Iƒ£N ‘ ºbódG ᫪æJ ácô°T ™e ºbódG á¡LGh áæjóe øe á«fÉãdG á∏Môª∏d áæ°S 50 IóŸ
ácô°ûdG äõ``‚CG ¿CG ó©H ;iô`` NC’G ≥``aGô``ŸG ø``e ójó©dGh øjôªãà°ùª∏d á«æμ°ùdG äGó``Mƒ``dG ÒaƒJ
.±É÷G ¢Vƒë∏d ¿ÉªY ácô°T ‘ ÚØXƒŸG QÉÑμd øcÉ°ùe AÉæH É¡dÓN ” »àdG ¤hC’G á∏MôŸG
øYh ,IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ …ôHÉ÷G ó«©°S øH ≈«ëj ‹É©e áÄ«¡dG øY áHÉ«f á«bÉØJ’G ™``bq h
.IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ »æª«ŸG ¿Éª«∏°S øH óªMCG IOÉ©°S ácô°ûdG
áæjóŸG øe á«fÉãdG á∏MôŸG ó««°ûàd ÊɪY ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 60 Qɪãà°SÉH ºbódG ᫪æJ ácô°T Ωƒ≤à°Sh
.áØ∏àfl á«¡«aôJh á«°VÉjQ ≥aGôeh Éjk QÉŒ Gõk côeh á«æμ°S äGóMh º°†J »àdG
Ée ÖcGƒJ ºbódG á¡LGh áæjóe øe á«fÉãdG á∏MôŸG q¿CG …ôHÉ÷G ó«©°S øH ≈«ëj ‹É©e ó``cq CGh
kGÒ°ûe ,É¡«a Qɪãà°S’G ≈∏Y øjôªãà°ùŸG ∫ÉÑbEG øe ºbódÉH á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G á≤£æŸG √ó¡°ûJ
¥Gƒ°SC’Gh áãjó◊G äÉeóÿG ™«ªL É¡«a ôaƒàJ á«æμ°S áæjóe AÉ°ûfEG ≈∏Y â°UôM áÄ«¡dG q¿CG ¤EG
≈∏Y øjôªãà°ùŸG ™é°ûJ »àdG iô``NC’G äÉ``eó``ÿGh ᫪«∏©àdGh á«ë°üdG äÉ``eó``ÿGh äÉgõæàŸGh
.É¡«a º¡JGQɪãà°SG ÚWƒJh ºbódG ‘ Qɪãà°S’G
á¡LGh áæjóe øe á«fÉãdG á∏MôŸG q¿EG á«bÉØJ’G ™«bƒJ Ö≤Y »Øë°U íjô°üJ ‘ ¬«dÉ©e ∫É``bh
¢Vƒ◊Gh ºbódG AÉæ«e πãe á≤£æŸÉH á«q ∏Ñ≤à°ùŸGh á«dÉ◊G äÉYhô°ûŸG øe ójó©dG ™e øeGõàJ ºbódG
á«æμ°S áæjóe ôaƒJ Ö∏£àJ »àdG iôNC’G äÉYhô°ûŸG øe ÉgÒZh QÉ£ŸGh ºbódG IÉØ°üeh ±É÷G
áæjóŸG q¿CG GócDƒe ,¿hôªãà°ùŸG É¡«dEG êÉàëj »àdG ≥aGôŸGh äÓ«¡°ùàdG ∞∏àfl ≈∏Y …ƒà– áãjóM
.ºbódG ‘ ºgô°SCGh øjôªãà°ùŸG QGô≤à°S’ É«k °SÉ°SCG ÓeÉY Èà©J á«æμ°ùdG
q¿EG º``bó``dG ᫪æJ ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ »æª«ŸG ¿Éª«∏°S ø``H ó``ª`MCG IOÉ©°S ∫É``b ¬à¡L ø``e

IQOÉÑŸG äGQƒ£J åëÑj zäÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J{ IQGOEG ¢ù∏›
»JÉeƒ∏©ŸG øeC’G ôjô≤Jh »°üî°ûdG ܃°SÉë∏d á«æWƒdG
ájDhôdG – §≤°ùe

´óÑŸG ÊÉ``ª` ©` dG ÜÉ``Ñ` °` û` dG ø``e á``Yƒ``ª` › ø``Y
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ∞«XƒJ ∫É› ‘ ¢ùªëàŸGh
IÉ«◊G á`` eó`` N ‘ iô`` ` ` NC’G Ωƒ``∏` ©` dG á``«q ` ≤` Hh
äÉjóëà∏d Iô``μ`à`Ñ`e ∫ƒ``∏`M OÉ``é` jEGh ,á``«`eƒ``«`dG
äÉbÉ£dG ∫Ó``¨` à` °` SG ‘ º``¡`°`ù`j É``à á``«` eƒ``«` dG
᫪æàdG ≥≤ëj É``Ãh ,Ö``gGƒ``ŸG RGô`` HEGh á«∏ëŸG
.™ªàéª∏d ájOÉ°üàb’G

ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG Ihóf äÉ«°UƒJ
º«îŸG ÜÉMQ ‘ ΩÉ©dG Gòg ™∏£e äó≤Y »àdGh
.Ó¡H áj’h ‘ äÉflÉ°ûdG í«°ùH ÊÉ£∏°ùdG
q É`` ª` `c
‹hó`` ` dG ô`` jô`` ≤` `à` `dG á``°` û` bÉ``æ` e â`` ` “
á«fhÎμdE’G á``eƒ``μ`ë`∏`d áæ£∏°ùdG á``jõ``gÉ``÷
ôNBGh ,»``ŸÉ``©`dG …OÉ°üàb’G ióàæŸG ôjô≤J ‘
IQÉÑY ƒgh ;QÉμàH’G ™æ°üe ´hô°ûe äGQƒ£J

äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J áÄ«g IQGOEG ¢ù∏› ó≤Y
Gò¡d ÊÉ``ã` dG ¬``YÉ``ª`à`LG »``°`VÉ``ŸG AÉ``©` HQC’G Ωƒ``j
Oƒ©°ùe øH »∏Y QƒàcódG ‹É©e á°SÉFôH ΩÉ©dG
¢ù«FQ ;á``YÉ``æ`°`ü`dGh IQÉ``é`à`dG ô``jRh …ó«æ°ùdG
¢ù∏› AÉ°†YCG Qƒ°†ëHh ,áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏›
»≤jRôdG ¿É£∏°S øH ⁄É°S QƒàcódGh ,IQGOE’G
.áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
OóY äGQƒ£J á°ûbÉæe ´ÉªàL’G ∫ÓN ”h
IQOÉÑŸG ÉgRôHCG ;áÄ«¡dG äGQOÉÑeh ™jQÉ°ûe øe
ôjô≤àdGh ,»``°`ü`î`°`û`dG ܃``°`SÉ``ë`∏`d á``«` æ` Wƒ``dG
º°†j …ò``dG äÉ``eƒ``∏`©`ŸG ø``eCG ´É``£`≤`d iƒ``æ`°`ù`dG
∂dòch ,áæ£∏°ùdG ‘ äÉeƒ∏©ŸG øeCG äÉ«FÉ°üMEG
á«JÉeƒ∏©ŸG áeÓ°ù∏d »``æ`Wƒ``dG õ``cô``ŸG ôjô≤J
¢ù∏› OÉ``°` TCG ɪc ,»JÉeƒ∏©ŸG ø`` `eC’G ∫ƒ`` M
ô°üM ∫É› ‘ ádhòÑŸG áÄ«¡dG Oƒ¡éH IQGOE’G
á«æ≤J ∫É› ‘ ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG
™e É«k °TÉ“ »JCÉJ »àdGh ;ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG

∑ΰûe ∫ɪYCG ∫ÉLQ ¢ù∏› π«μ°ûJh ô``éŸG ™```e ¿hÉ©àdG ä’É› åëÑJ záaô¨dG{
äÉjóàæŸGh äÉ«≤à∏ŸG áeÉbEGh ájQɪãà°S’Gh ájOÉ°üàb’G
øe π``c ‘ QÉ``ª`ã`à`°`S’G ä’É`` `›h ¢``Uô``Ø`H ±ô``©` J »``à` dG
.ôéŸG ájQƒ¡ªLh áæ£∏°ùdG
π«∏N IOÉ``©`°`S AÉ``≤`∏`dG á``jÉ``¡`f ‘ ÒØ°ùdG IOÉ``©`°`S É`` YOh
™e ô``é`ŸG IQÉ``jõ``d á``aô``¨`dG ¢``ù`«`FQ »``é`æ`ÿG ˆGó``Ñ` Y ø``H
Ȫaƒf ô¡°T ‘ ∂`` dPh ,∫É``ª` YC’G ÜÉ``ë`°`UCG º°†j ó``ah
™e ¿hÉ©à∏d Ö``MQCG ä’É``› íàØd É«k ©°S ΩÉ``©`dG Gò``g ø``e
ÖMQ
q óbh ,∫ɪYC’G ÜÉë°UCGh Êɪ©dG ¢UÉÿG ´É£≤dG
Ωqó≤àdGh QÉgOR’G É«k æªàe ;IƒYódÉH áaô¨dG ¢ù«FQ IOÉ©°S
á«dÉY äÉjƒà°ùe ≥«≤–h ájOÉ°üàb’G øjó∏ÑdG äÉbÓ©d
.…QÉéàdG ∫OÉÑàdG øe

äGQɪãà°S’G ∫OÉÑJ á«q ªgCG »éæÿG π«∏N IOÉ©°S í°VhCGh
IÒãc äÉeƒ≤e ∂∏à“ áæ£∏°ùdG q¿EG å«Mh ,øjó∏ÑdG ÚH
ájƒ≤dG á«q °SÉ°SC’G á«æÑdG ÉgRõ©J áØ∏àfl äÉYÉ£b ‘
.á©°SGh äGQɪãà°SG áeÉbE’ ∫ÉéŸG í«àJh É¡H ™àªàJ »àdG
q¿CG áæ£∏°ùdG ió``d ô``é` ŸG Ò``Ø`°`S IOÉ``©`°`S í``°` VhCG É``ª`c
k G ¿hÉ©àdG ä’É›
‘ô©ŸGh »ª«∏©àdG ∫ÉéŸG πª°ûJ ób É°†jC
∫É› ‘ í°VGh Ωó≤J É¡jód ôéŸG ájQƒ¡ªL q¿CG QÉÑàYÉH
çó– ɪc ᫪∏©dG äGÈÿGh ±QÉ©ŸG ÜÉ°ùàcGh º«∏©àdG
º°†j ∑ΰûe ∫ɪYCG ∫ÉLQ ¢ù∏› π«μ°ûJ øY ¿ÉÑfÉ÷G
á«q ªgCG ¤EG GhQÉ°TCG å«M ,øjó∏ÑdG øe ∫ɪYC’G ÜÉë°UCG
äÉbÓ©dG õjõ©J ÖfGƒL ‘ ¢ù∏éŸG ¬Ñ©∏«°S …òdG QhódG

ájDhôdG- §≤°ùe
¢ù∏› ¢ù«FQ »éæÿG ˆGóÑY øH π«∏N IOÉ©°S åëH
∫OÉÑàdG ä’É`` › ¿É``ª` Y á``YÉ``æ`°`Uh IQÉ`` Œ á``aô``Z IQGOEG
¬FÉ≤d iód ∂dPh ;ôéŸG ™e É¡©aQ ä’ó©eh ,…QÉéàdG
ÒØ°S QhOƒ`` a ƒ`` dR’ IOÉ``©`°`ù`H áaô¨∏d »``°`ù`«`Fô``dG ô``≤`ŸÉ``H
π°üæ≤dG Qƒ``°`†`ë`H ,á``æ`£`∏`°`ù`dG ió`` d ô``é` ŸG á``jQƒ``¡` ª` L
ídÉ°U ∫BG ᩪL øH É°VQh áæ£∏°ùdG ‘ ôéª∏d …ôîØdG
¢†©Hh á``aô``¨` dÉ``H ∫É`` `ŸG Ú`` ` eCGh IQGOE’G ¢``ù`∏`› ƒ``°`†`Y
.∫ɪYC’G ÜÉë°UCG
q h
,ôéŸG ™e ¿hÉ©àdG ä’É› á°ûbÉæe AÉ≤∏dG ∫ÓN ”

ƒjÉe »`a % 4.74 áÑ°ùæH ™ØJôj §≤°ùe ¥ƒ°S
√Qó°üj …òdG …ô¡°ûdG ôjô≤àdG QÉ°TCGh . 6417Q83 iƒ``à`°`ù`e ó``æ` Y Ω2013 ƒ``jÉ``e
á«fɪ©dG - §≤°ùe
q¿CG ¤EG á``«` dÉ``ŸG ¥GQhCÓ` ` `d §``≤`°`ù`e ¥ƒ``°` S áÑ°ùæHh á£≤f 290Q67 `H É©k ØJôe á£≤f
∫ÉjQ QÉ«∏e 12Q96 â¨∏H á«bƒ°ùdG ᪫≤dG ≥HÉ°ùdG ô¡°ûdG ™e áfQÉ≤e áFÉŸÉH 4Q74 ô¡°T ájÉ¡æH 30 §≤°ùe ¥ƒ``°`S ≥``∏` ZCG
3Q38 ´É``Ø` JQG áÑ°ùæH ÊÉ``ª`Y
≥HÉ°ùdG ô``¡`°`û`dG ø``Y á``FÉ``ŸÉ``H
12Q54 ¬àª«b â¨∏H …ò`` dGh
óbh . ÊÉ``ª` Y ∫É`` ` jQ QÉ``«` ∏` e
∫ÓN ∫hGó``à``dG á``ª`«`b â``¨`∏`H
¿ƒ«∏e 224Q13 ƒ``jÉ``e ô``¡`°`T
´ÉØJQG áÑ°ùæH ÊÉ``ª` Y ∫É`` jQ
ô¡°ûdG ø`` `Y á`` FÉ`` ŸÉ`` H 0Q36
»eƒ«dG ∫ó©ŸG ¿Éch ,≥HÉ°ùdG
¿ƒ«∏e 10Q67 ∫hGóàdG ᪫≤d
™e á`` fQÉ`` ≤` `e ÊÉ`` ª` `Y ∫É`` ` `jQ
ÊɪY ∫É`` jQ ¿ƒ``«`∏`e 10Q15
. ≥HÉ°ùdG ô¡°ûdG ∫ÓN
áªgÉ°ùŸG ó``«` ©` °` U ≈`` ∏` `Yh
‹ÉŸG ´É£≤dG AÉL á«YÉ£≤dG
≥≤M å«M ¤hC’G áÑJôŸG ‘
¿ƒ«∏e 104Q3 √QGó`` ≤` `e É`` e
46Q55 áÑ°ùæHh ÊɪY ∫É``jQ
∫hGó`` à` `dG á``ª` «` b ø`` e á``FÉ``ŸÉ``H
áÑJôŸG ‘ AÉ``Lh ,á``«`dÉ``ª`LE’G
äÉ`` eó`` ÿG ´É`` £` `b á`` «` `fÉ`` ã` `dG
73Q31 É`` `gQGó`` `≤` ` e á``ª` «` ≤` H
áÑ°ùæHh ÊɪY ∫É``jQ ¿ƒ«∏e
´É£b GÒ`
k ` NCGh áFÉŸÉH 32Q71
ÉgQGó≤e á``ª`«`≤`H á``YÉ``æ` °` ü` dG
ÊɪY ∫É`` jQ ¿ƒ``«`∏`e 41Q03
. áFÉŸÉH 18Q31 áÑ°ùæHh
Qɪãà°S’ÉH ≥∏©àj É``ª`«`ah
᪫b â``¨` ∏` H ÊÉ``ª` ©` dG Ò`` Z
62Q94 Ú«fɪ©dG ÒZ AGô°T
áÑ°ùæHh ÊɪY ∫É``jQ ¿ƒ«∏e
™«H á``ª` «` bh ,á``FÉ``ŸÉ``H 28Q08
¿ƒ«∏e 52Q43 Ú«fɪ©dG ÒZ
23Q39 áÑ°ùæHh ÊɪY ∫É``jQ
. áFÉŸÉH

5

OÉ°üàbG

Ω2013 ƒ«fƒj 9 ≥aGƒŸG `g1434 ÖLQ øe 30 óM’G

QÉÑNCG

∫hC’G ™HôdG »`a ∫ÉjQ äGQÉ«∏e 9 ¤EG % 9.2 áÑ°ùæH ájQÉéàdG ∑ƒæÑdG ™FGOh ‹ÉªLEG ´ÉØJQG
äÓª©dÉH ¿ƒ«∏e 641Q3h Êɪ©o dG ∫ÉjôdÉH ¿ƒ«∏e 558Q2h äGQÉ«∏e
ájƒÄŸG áÑ°ùædÉH ájQÉéàdG ∑ƒæÑ∏d á«aô°üŸG äGô°TDƒŸG øYh .á«ÑæLC’G
´ƒª› áÑ°ùf ¿CG Iô°ûædG äôcP ,‹É◊G ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN
‘ áFÉŸÉH 10Q3 â¨∏H Êɪ©dG ∫ÉjôdÉH ™FGOƒdG ¤EG á°UÉ≤ŸGh ó≤ædG
9 ™``FGOƒ``dG ‹É``ª`LEG ¤EG á°UÉ≤ŸGh ó≤ædG ´ƒ``ª`› áÑ°ùf â¨∏H Ú``M
.áFÉŸÉH 97Q1 ™FGOƒdG ¤EG ¢Vhô≤dG ´ƒª› áÑ°ùf â¨∏H ɪ«a ,áFÉŸÉH
™FGOƒdG ‹É``ª` LEG ¤EG á``«`Ñ`æ`LC’G á∏ª©dÉH ™``FGOƒ``dG áÑ°ùf â``¨`∏`Hh
‹ÉªLEG ¤EG á«ÑæLC’G äGOƒ``Lƒ``ŸG áÑ°ùf â¨∏H ÚM ‘ ,áFÉŸÉH 13Q1
¤EG á``«`Ñ`æ`LC’G äÉ``Hƒ``∏`£`ŸG áÑ°ùf ø``Y É``eCG .á``FÉ``ŸÉ``H 12Q9 äGOƒ``Lƒ``ŸG
.áFÉŸÉH 10Q8 â¨∏H ó≤a äÉHƒ∏£ŸG ‹ÉªLEG
á∏ªL ¤EG á``°` UÉ``ÿG Ö``∏` £` dG â``– ™`` FGOƒ`` dG á``Ñ`°`ù`f â``¨`∏`H É``ª`«`a
äÉWÉ«àM’Gh ∫ÉŸG ¢SCGQ áÑ°ùf â¨∏Hh ,áFÉŸÉH 29Q5 á°UÉÿG ™FGOƒdG
äÉ°ü°üîŸG áÑ°ùf â¨∏H ÚM ‘ ,áFÉŸÉH 17Q7 ™FGOƒdG ‹ÉªLEG ¤EG
.áFÉŸÉH 3Q6 ‹GƒM ¿ÉªàF’G ‹ÉªLEG ¤EG IõéàëŸG óFGƒØdGh

á«fɪ©dG - §≤°ùe
∑ƒæÑdG ió`` d á``°` UÉ``ÿG ™``FGOƒ``∏` d á``«` dÉ``ª` LE’G á``ª`«`≤`dG â``©` Ø` JQG
áÑ°ùæH ‹É``◊G ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN áæ£∏°ùdG ‘ ájQÉéàdG
áfQÉ≤e ,ÊɪYo ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 199Q5h äGQÉ«∏e 9 ¤EG π°üàd áFÉŸÉH 9^2
øe É¡°ùØf IÎØdG ∫ÓN ÊɪYo ∫É``jQ ¿ƒ«∏e 422Q1h äGQÉ«∏e 8`H
.2012 ΩÉ©dG
…õcôŸG ∂æÑdG øY IQOÉ°üdG ájô¡°ûdG á«FÉ°üME’G Iô°ûædG äôcPh
¢ù£°ùZCG ô¡°T ájÉ¡æH ™FGOƒdG ∂∏àd á«dɪLE’G ᪫≤dG ¿CG Êɪ©o dG
277Q5h äGQÉ«∏e 3 ɡફb â¨∏H »àdG πLC’G ™FGOh ‘ â∏ã“ Ω2012
62Q1h äGQÉ«∏e 3 â¨∏H »àdG ÒaƒàdG ™``FGOhh ,ÊɪY ∫É``jQ ¿ƒ«∏e
øjQÉ«∏e ɡફb â¨∏H »àdG Ö∏£dG â– ™FGOhh ,ÊɪY ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e
.ÊɪYo ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 748Q9h
8 É¡æe ™``FGOƒ``dG ∂∏àd á«dɪLE’G ᪫≤dG ¿CG Iô°ûædG â``ë`°`VhCGh

Rɨ∏d á«fɪ©o dG{`d »YɪàL’G Qɪãà°S’G èeÉfôH :…ó``æμdG zäÉjó∏ÑdG{ äGAGôLEG §«°ùÑJ åëÑj IôgɶdÉH záaô¨dG{ ´ôØH ∫ɪYC’G äÉÑMÉ°U ióàæe
ájƒªæàdG ä’ÉéŸG øe ójó```©dG »£¨j z∫É```°ùŸG »``©«Ñ£dG
ÖjQóàH ¿Éà¡÷G ¿ÉJÉg Ωƒ≤J å«M ;∫ÉHhCG
≈∏Y ácô°ûdG øe πjƒªàH Êɪ©dG ÜÉÑ°ûdG
‘ ÜÉÑ°û∏d ∞FÉXƒdG ¿Éà¡÷G øª°†J ¿CG
GÒ°ûe ..ÖjQóàdG ó©H áØ∏àfl äÉYÉ£b
¿B’G ≈àM èeÉfÈdG øe OÉØà°SG ¬``fCG ¤EG
.ÜQóàe ∞dCG øe ÌcCG
á«LQÉÿG äÉ``bÓ``©` dG ô``jó``e í`` °` `VhCGh
,∫É°ùŸG »©«Ñ£dG Rɨ∏d á«fɪ©dG ácô°ûdÉH
¢ü°üîŸG ájÉYôdGh äÉÑ¡dG ¥hóæ°U ¿CG
≈∏Y Ωƒ``≤` j IÒ``¨`°`ü`dG ™``jQÉ``°` û` ŸG á``jÉ``Yô``d
É«v eƒj ™jQÉ°ûe á``©` HQCG ¬dó©e É``e á``jÉ``YQ
ɇ ;á``æ` £` ∏` °` ù` dG äÉ``¶` aÉ``fi ∞``∏` à` î` Ã
äÉcô°ûdG ÈcCG øe É¡fCÉH ácô°ûdG ∞æ°üj
Oó©dG Gòg Ëó≤àH Ωƒ≤J »àdG áæ£∏°ùdÉH
.IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûª∏d ájÉYôdG øe

äGQOÉÑŸG ºYóH ≥∏©àj …ò``dGh ,z™ªàéŸG
óLGƒàj å``«` M ;Qƒ``°` U á``j’ƒ``H á``≤`∏`©`à`ŸG
¥hóæ°Uzh ..äÉ``¡` ∏` ≤` H á``cô``°` û` dG ™``æ`°`ü`e
GAk õL »``£`¨`j …ò`` `dGh ,z»``æ` Wƒ``dG º``Yó``dG
‘ á«YɪàL’G ᫪æàdG èeGôH øe GÒ
k Ñc
,äÉYÈàdÉc áæ£∏°ùdG äɶaÉfi ∞∏àfl
OQGƒŸG ᫪æJ èeGôHh ,á«æWƒdG ™jQÉ°ûŸGh
¥hóæ°Uzh ..»``æ` Wƒ``dG QOÉ``μ`∏`d á``jô``°`û`Ñ`dG
QGôªà°SG øª°†j …ò`` dGh ,z»``WÉ``«` à` M’G
ácô°û∏d »YɪàL’G Qɪãà°S’G èeÉfôH
.πÑ≤à°ùŸG ‘
èeÉfôH É``¡`jó``d á``cô``°`û`dG ¿CÉ` `H ±É``°` VCGh
∂dPh ;ájô°ûÑdG OQGƒ`` ŸG ᫪æJ ‘ íLÉf
á∏eÉ©dG iƒ`` ≤` `dG IQGRh ™`` e ¿hÉ``©` à` dÉ``H
á«£ØædG äÉeóî∏d á«fɪ©dG á«©ª÷Gh

á«fɪ©dG - §≤°ùe
ôjóe …óæμdG ó«©°S ø``H ô°UÉf ø``∏`YCG
ácô°ûdÉH á`` «` `LQÉ`` ÿG äÉ`` bÓ`` ©` `dG ΩÉ`` ` Y
¿CG ,∫É``°` ù` ŸG »``©`«`Ñ`£`dG RÉ``¨` ∏` d á``«` fÉ``ª` ©` dG
Qɪãà°S’G èeÉfÈd á°ü°üîŸG á«fGõ«ŸG
¤EG ΩÉY øe ähÉØàJ ácô°û∏d »YɪàL’G
á£ÑJôŸG ácô°ûdG óFGƒ©d Gôk ¶f ;ôNBG ΩÉY
¥Gƒ`` `°` ` SC’G ‘ RÉ`` `©` ` dGh §``Ø` æ` dG QÉ`` ©` `°` `SCÉ` `H
.á«ŸÉ©dG
»YɪàL’G Qɪãà°S’G èeÉfôH ¿EG ∫Ébh
øe ó`` jó`` ©` `dG »``£` ¨` j á``cô``°` û` ∏` d ™`` HÉ`` à` `dG
å«M ;áæ£∏°ùdG ‘ á``jƒ``ª`æ`à`dG ä’É``é` ŸG
≥jOÉæ°U 3 ¤EG è`` `eÉ`` `fÈ`` `dG º``°` ù` ≤` æ` j
ºYO ¥hó`` æ` `°` `U{ :‘ π``ã` ª` à` J ;á``«` °` ù` «` FQ

äÓμ°ûŸG ¢VôY AÉ≤∏dG Gòg ∫ÓN ”h .IôgɶdG
ÉkeƒªY OÉ°üàb’Gh ∫ɪYC’G äÉÑMÉ°U ¬LGƒJ »àdG
¢ü«°üîJ á°ûbÉæe ” ɪc ,IôgɶdG á¶aÉëÃ
ø¡JÓeÉ©e RÉ`` ‚E’ äÉ``jó``∏`Ñ`dÉ``H AÉ``°`ù`æ`∏`d ¿É``μ` e
äÉjó∏ÑdG Iõ¡LCG ¿ƒ©ªàéŸG ó°TÉf ɪc .áØ∏àîŸG
äGAGôLEG §«°ùÑàd Ωɪàg’G øe ójõŸG áØ∏àîŸG
Ú∏eÉ©dG á``aÉ``ch ∫É``ª` YC’G äÉ``Ñ`MÉ``°`U äÓ``eÉ``©`e
ᣰûfC’G ô``jƒ``£`à`d ∂`` dPh ;¢``UÉ``ÿG ´É``£`≤`dG ‘
çÓãdG IôgɶdG á¶aÉfi äÉj’ƒH ájQɪãà°S’G
.∂æ°Vh π≤æjh …ÈY

”h ..É``jOÉ``°`ü`à`bG Iô``gÉ``¶` dG á``¶`aÉ``fi §«°ûæàd
áeÉ©dG á``jô``jó``ª`∏`d ΩÉ``©` dG ô``jó``ŸG ™``e AÉ``≤` à` d’G
á¶aÉëà √É``«` ŸG OQGƒ`` `eh á``«`ª`«`∏`bE’G äÉ``jó``∏`Ñ`∏`d
Qƒ°†ëH ‹É``LOõ``dG ≈°Sƒe ø``H óªfi Iô``gÉ``¶`dG
áaô¨dG ´ô`` a ¢``ù`«`FQ ÊÉ``Ñ`∏`μ`dG í``dÉ``°`U ø``H »``∏`Y
ˆGóÑY â``æ` H á``fƒ``ª` «` eh ,Iô``gÉ``¶` dG á``¶`aÉ``ë`Ã
,∫ɪYC’G äÉ``Ñ`MÉ``°`U ió``à`æ`e á``°`ù`«`FQ á``«`aô``é`ŸG
áHÉbôdG IôFGO ôjóe …ôª©ŸG ó°TGQ øH ¿É£∏°Sh
Qƒ°†ëHh ,´ô``Ø`dG »ØXƒe ø``e Oó``Yh ,á«ë°üdG
á¶aÉëà ∫É`` ª` `YC’G äÉ``Ñ` MÉ``°` U ø`` e á``Yƒ``ª` ›

ájDhôdG - …ÈY
áaôZ ´ôØH ∫É``ª`YC’G äÉÑMÉ°U ióàæe º¶f
,IôgɶdG á``¶` aÉ``ë` à ¿É`` ª` Yo á``YÉ``æ` °` Uh IQÉ`` `Œ
äÉjó∏Ñ∏d á∏eÉ©dG ájôjóŸÉH ÚdhDƒ°ùŸG ™e Ak É≤d
;IôgɶdG á``¶`aÉ``ë`à √É``«` ŸG OQGƒ`` eh á``«`ª`«`∏`bE’G
¬ª¶æj …ò``dG äGAÉ``≤`∏`dG è``eÉ``fô``H QÉ`` WEG ‘ ∂``dPh
á¶aÉëŸÉH Ú``dhDƒ` °` ù` ŸG ø`` e Oó`` Y ™`` e ió``à` æ` ŸG
»àdG äÉ``Hƒ``©` °` ü` dGh äÉ``jó``ë` à` dG ∫ƒ`` M å``MÉ``Ñ`à`∏`d
á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ©∏£àdGh ∫ɪYC’G äÉÑMÉ°U É¡¡LGƒJ

á«∏NGódGh áæWÉÑdG ∫ɪ°T »à¶aÉëà ÚØdÉîŸG øe OóY ó°V á«FÉ°†b ΩÉμMCG :z∂∏¡à°ùŸG ájɪM{
,GôND
k ƒe ,ihõ``f áj’ƒH á«FGóàH’G áªμëŸG äQó°UCG ,á«fÉK á¡L øeh
ájɪM ¿ƒfÉb ¬àØdÉîŸ ;õHÉîŸG óMCÉH πª©j º¡àe ó°V É«v FÉ°†b ɪμM
k
∂dPh ;ÊÉ``ª`Y ∫É``jQ ±’BG á``KÓ``K ¬Áô¨Jh ¬``à`fGOEÉ`H ≈°†b ;∂∏¡à°ùŸG
ájɪM IQGOEÉ` `H »FÉ°†≤dG §Ñ°†dG …Qƒ``eCÉ` e πÑb ø``e ¬£Ñ°V ” Éeó©H
.á«∏NGódG á¶aÉëà ∂∏¡à°ùŸG
»FÉ°†≤dG §Ñ°†dG …QƒeCÉe ΩÉ«b AÉæKCG ¬fCG ‘ áØdÉîŸG ™FÉbh ¢üî∏àJh
™∏°S ¢Vô©H Ωƒ≤j õHÉîŸG óMCG OƒLh º¡jód ßMÓJ ¥Gƒ°SC’G áÑbGôÃ
¢†©H ø``e π``cCÓ` d É¡°Vô©J ÖÑ°ùH »`` eOB’G ∑Ó¡à°SÓd á◊É°U Ò``Z
á°Vhô©e ™∏°ùdG ∂∏J âfÉc å«M ;õÑîŸÉH √OƒLƒe âfÉc »àdG ¢VQGƒ≤dG
äòîJGh ,ô£î∏d ∂∏¡à°ùŸG áeÓ°Sh áë°U ∂``dP ¢Vô©jo É``‡ ;™«Ñ∏d
∫hDƒ°ùe AÉYóà°SG ” óbh ,áØdÉîŸG AGREG áeRÓdG äGAGôLE’G áaÉc IQGOE’G
õÑîŸG ¿ƒμjh ,õÑîŸG πNGO ¢VQGƒ≤dG ∂∏J OƒLh ≈∏Y ócCG …òdG õÑîŸG
QOÉ°üdG ∂∏¡à°ùŸG ájɪM ¿ƒ``fÉ``b ø``e (2) º``bQ IOÉ``ŸG ∞``dÉ``N ó``b ∂``dò``H
á«°†≤dG á``dÉ``MEÉ`H IQGOE’G âeÉ≤a ,2002/81 º``bQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH
áªμëª∏d É¡àdÉMEGh ,É¡«a ≥«≤ëàdG ô°TÉH √Qhó``H …ò``dG ΩÉ``©`dG AÉ``YOÓ``d
.ºμ◊G äQó°UCG »àdG á°üàîŸG

ádBG ᣰSGƒH AÉ¡àf’Gh êÉàfE’G ïjQGƒJ á``dGREG ” ¬fCG í°†JG ™∏°ùdG ¢†©H
á«MÓ°üdG »¡àæe ô``NB’G ¢†©ÑdGh ,∂∏¡à°ùŸG π«∏°†J π``LCG ø``e IOÉ``M
,áWƒÑ°†ŸG OGƒŸG õjô– ” ,∂dP Aƒ°V ≈∏Yh .äGƒæ°S ™HQCG øe ÌcCG òæe
᫪«∏bE’G äÉjó∏Ñ∏d áeÉ©dG ájôjóŸG ÈàîŸ á«FGò¨dG äÉLƒàæŸG ádÉMEGh
ióe áaô©Ÿ ¢üëØdG AGô``LE’ áæWÉÑdG ∫ɪ°T á¶aÉëà √É«ŸG OQGƒ``eh
.¿É°ùfE’G ≈∏Y ÉgQô°Vh »eOB’G ∫ɪ©à°SÓd É¡à«MÓ°U á«fÉμeEG
¢VôY áëæéH Úª¡àŸG áfGOEÉH ÉjQƒ°†M áªμëŸG âªμM ;∂dP ôKEG ≈∏Yh
º¡æé°ùH ¤hC’G øY â°†bh ,∂∏¡à°ùŸG ¥ƒ≤M ∑É¡àfG áëæLh Ió°SÉa OGƒe
∫ÉjQ 1000 º¡Áô¨àH á«fÉãdG øYh ,ÊɪY ∫ÉjQ 100 áeGô¨dGh ô¡°T
.áWƒÑ°†ŸG OGƒŸG IQOÉ°üeh ,óMGh πμd
™∏°S §Ñ°V ” ¬``fCG ‘ É¡©FÉbh ¢üî∏ààa ,iô`` NC’G á«°†≤dG ø``Y É``eCG
áj’ƒdG äÓ``fi ó``MCÉ`H §Ñ°†dG …Qƒ``eCÉ`e πÑb ø``e á«MÓ°üdG á«¡àæe
,äƒjRh ,πFÉ°S Ωɪëà°SG ¿ƒHÉ°U :øY IQÉÑY »gh ;πëŸG ‘ É¡°VôY ”
QƒeCÉe πÑb øe Égõjô– ºàa ;¿Éæ°SCG ¿ƒé©eh ,ÖWôe Ëôch ,IQOƒHh
1000 ¬Áô¨àH â°†bh ¬àfGOEÉH áªμëŸG âªμM ∂dP ôKEG ≈∏Yh ,§Ñ°†dG
.á«¡àæŸG ™∏°ùdG IQOÉ°üeh ÊɪY ∫ÉjQ

zÊɪ©o dG …õcôŸG{
´GójEG äGOÉ¡°T Qó°üj
∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 512 `H
á«fɪ©o dG - §≤°ùe
∂æÑdG ≈``æ` Ñ` à ,äó`` ≤` `Yo
á°ù∏L ,ÊÉ``ª` ©o ` dG …õ``cô``ŸG
äGOÉ¡°T QGó`` ` °` ` `UEG è``FÉ``à``f
QGó°UE’G) á«fɪ©o dG ´GójE’G
≠∏H å`` `«` ` M ,(820 º`` ` ` bQ
äGOÉ¡°ûdG á``ª`«`b ‹É``ª` LEG
¿ƒ«∏e 512 á``°` ü` °` ü` î` ŸG
.ÊɪYo ∫ÉjQ
IQOÉ°üdG Iô°ûædG äOÉaCGh
§°Sƒàe ¿CÉ` `H ,∂``æ`Ñ`dG ø``Y
∂∏àd Ió`` ` `FÉ`` ` `Ø` ` ` dG ô`` `©` ` °` ` S
.áFÉŸÉH 0Q13 ¿Éc äGOÉ¡°ûdG
∫ƒÑ≤e ô©°S ≈∏YCG ≠∏H ɪ«a
¤EG IÒ°ûe ..áFÉŸÉH 0Q13
äGOÉ¡°ûdG ∂``∏` J Ió`` `e ¿CG
å«M ;É``eƒ`
k `j 28 ¤EG π°üJ
‘ É`` ¡` `bÉ`` ≤` `ë` `à` `°` `SG º`` à` `«` `°` `S
ƒ«dƒj ô``¡` °` T ø`` e å``dÉ``ã` dG
.πÑ≤ŸG
´GójE’G äGOÉ¡°T Èà©Jh
∂`` æ` `Ñ` `dG ø`` ` `Y IQOÉ`` ` `°` ` ` ü` ` ` dG
∑QÉ°ûJh Êɪ©o dG …õcôŸG
á°üNôŸG ∑ƒ`` æ` `Ñ` `dG É``¡` «` a
ò«Øæàd á``«`dÉ``e IGOCG ,§``≤`a
ájó≤ædG äÉ°SÉ«°ùdG äÉ«∏ªY
¢UÉ°üàeG ¤EG »eôJ »àdG
ájó≤ædG ádƒ«°ùdG ¢†FÉa
≈∏Y ‘ô°üŸG ´É£≤dG iód
®ÉØ◊Gh ¢Uƒ°üÿG ¬Lh
IóFÉØdG ô©°S QGô≤à°SG ≈∏Y
πμ°ûH ∫É`` ` ŸG ¥ƒ`` °` `S ≈`` ∏` `Yh
IóFÉØdG ô©°S ¿CÉH ɪ∏Y
k ;ΩÉY
AGô°ûdG IOÉYEG äÉ«∏ªY ≈∏Y
øe ¢``ù`eÉ``ÿG ø``e IÎ``Ø`∏`d
≈àMh ‹É``◊G ƒ«fƒj ô¡°T
¢ùØf ø`` e ô``°` û` Y …OÉ`` ``◊G
.áFÉŸÉH óMGh ƒg ô¡°ûdG

ájDhôdG - §≤°ùe
øe ,GôND
k ƒe ,áæWÉÑdG ∫ɪ°T á¶aÉëà ∂∏¡à°ùŸG ájɪM IQGOEG âæμ“
âeÉbh ,á«MÓ°üdG á«¡àæeh Ió°SÉØdG OGƒŸG øe IÒÑc äÉ«ªc §Ñ°V
QÉë°U
o áj’ƒH á«FÉ°†≤dG äÉ¡÷G ¤EG iƒYódG ∞∏e ádÉMEÉH ∂dP ôKEG ≈∏Y
.§Ñ°†dG ô°VÉëà IOQGƒdG ±É°UhC’Gh Oƒ«≤∏d É≤ÑW Úª¡àŸG áÑbÉ©Ÿ
∫ÉLQ ΩÉ``«`b ó``æ`Y ¬`` fCG ¤hC’G á«°†≤dG ‘ iƒ``Yó``dG ™``FÉ``bh ¢üî∏àJh
ádƒéH á``æ`WÉ``Ñ`dG ∫ɪ°ûH ∂∏¡à°ùŸG á``jÉ``ª`M IQGOEÉ` ` H »FÉ°†≤dG §Ñ°†dG
áj’ƒdÉH äÓëŸG ó``MCG º¡dƒNóHh ,QÉë°U
o á``j’h ¥Gƒ°SCG ≈∏Y á«°û«àØJ
á«MÓ°üdG á«¡àæe πëŸG ∞``aQCG ≈∏Y á°Vhô©ŸG ™∏°ùdG ¢†©H §Ñ°V ”
§Ñ°†dG …QƒeCÉe πÑb øe áæjÉ©ŸGh ∞°ûμdG ∫ÓN øeh ;IÒÑc äÉ«ªμH
ïjQGƒJ πª– ’h ,á«MÓ°üdG á«¡àæe ™∏°ùdG øe áYƒª› §Ñ°V ”
¿ƒHÉ°üdÉc áضæŸG OGƒŸG øe IóMh 1448 øY IQÉÑY »gh AÉ¡àfGh êÉàfEG
π«ªéàdG äÉ``Áô``c ø``e Ió`` Mh 1707 Oó`` ` Yh É``gÒ``Zh ô``©`°`û`dG ∞``¶`æ`eh
øe Ió``Mh 239h á«FGò¨dG OGƒ``ŸG øe Ió``Mh 22 Oó``Yh ,á«¡àæŸG äƒjõdGh
≈∏Y ≥«bóàdÉHh ,¿É°ùfEÓd äÉLÓ©c πª©à°ùJ »àdG á«Ñ°û©dG äÉÑcôŸG

äÉcöT

Ω2013 ƒ«fƒj 9 ≥aGƒŸG `g1434 ÖLQ øe 30 óM’G

6

zAGô°†ÿG ÖYÓŸG{ á∏ªM øY áÄ«ÑdG ájɪ◊ ¿ÉªYo IõFÉéH RƒØj §≤°ùe ∂æH
™e ¿hÉ``©`à`dÉ``H ∂``dPh ;áæ£∏°ùdG AÉ`` LQCG ∞∏àfl ‘ á``jó``fCÓ`d á``«`°`VÉ``jô``dG
.Êɪ©o dG ÜÉÑ°ûdG ÚH á°VÉjôdG Ωƒ¡Øe õjõ©àd á«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdG IQGRh
¢SQÉ“ »àdG äÉ©ªàéŸG ≈∏Y á«∏ëŸG ájófC’G ÒKCÉJ ∑Qóoj ∂æÑdG ¿CG ÉÃh
á«æÑdG ôjƒ£J ∫ÓN øe íª£j Gòd ;ÜÉÑ°ûdG áÄa ≈∏Y á°UÉN ,á°VÉjôdG
∞∏àfl ‘ Ú«°VÉjQ ∫É``£`HCG OÉ``é`jEG ‘ IóYÉ°ùŸG ¤EG ájófCÓd á«°SÉ°SC’G
.áæ£∏°ùdG AÉLQCG
ódÉN ï«°ûdG á«fɪ©o dG Ú«Øë°üdG á«©ªL âeôs c ,iô``NCG áÑ°SÉæe ‘h
√Oƒ¡÷ Gôjó≤J ;§≤°ùe ∂æH IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ »æ°û©ŸG π«¡à°ùe øH
ÖYÓŸG IQOÉÑe ¥ÓWEG ‘ áªYO ≈∏Yh ,á«fɪ©o dG á°VÉjôdG IÒ°ùe ºYO ‘
äÉ°ù°SDƒŸG π°†aCÉc §≤°ùe ∂æH ËôμàH á«©ª÷G âeÉb ɪc ,AGô°†ÿG
AÉàØà°SG èFÉàf øY ∂dPh ;2012 ΩÉ©d á«fɪ©o dG á°VÉjô∏d á«YGôdGh áªYGódG
.2012 ΩÉ©d ™HGôdG »°VÉjôdG ΩÓYE’G
,áÄ«Ñ∏d IóëàŸG ·C’G èeÉfôH ™e AGô°†ÿG ÖYÓŸG IQOÉÑe ≈°TɪàJh
ɪ∏Y ,äGƒæ°S ô°ûY IóŸ ôªà°ùjh ,AGô°†ÿG á°VÉjôdG ≈∏Y ™é°ûoj …òdGh
É«dÉM Ö©∏J á«Ä«H äÉeGõàdG ≈∏Y …ƒ£æJ »àdG á«°VÉjôdG ᣰûfC’G ¿CÉ`H
.»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y ɪv ¡e GQk hO

ájDhôdG - §≤°ùe
π°†aCG IõFÉL -áæ£∏°ùdG ‘ IóFGôdG á«dÉŸG á°ù°SDƒŸG- §≤°ùe ∂æH RÉM
É¡H ΩÉb »àdG Iõ«ªàŸG ¬JGQOÉÑŸ ÉÁôμJ ∂dPh ;áæ°ùdG √ò¡d AGô°†N á∏ªM
ájɪ◊ ¿ÉªoY õFGƒL ™jRƒJ πØM ‘ AGô°†ÿG ÖYÓŸG Ö«°û©J πLCG øe
á«eƒμ◊G äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG ‹hDƒ°ùe QÉÑc øe OóY Qƒ°†ëH ,áÄ«ÑdG
ôjóe óYÉ°ùe ≥«àY ¥QÉW ,∂æÑdG øY áHÉ«ædÉH IõFÉ÷G º∏°ùJh ..á°UÉÿGh
øH óªfi ‹É©e øe ,á«fhÎμdE’G á«aô°üŸG ∫É``ª`YC’Gh äÉbÉ£ÑdG ΩÉ``Y
.á«NÉæŸG ¿hDƒ°ûdGh áÄ«ÑdG ôjRh »HƒàdG ó«©°S ⁄É°S
≈∏Y ∫ƒ°ü◊ÉH ¬JOÉ©°Sh √RGõ``à` YG ø``Y ≥«àY Üô``YCG ,áÑ°SÉæŸG √ò``¡`Hh
ÜÉÑ°ûdG IóYÉ°ùŸ âæ°TO »àdGh ,záæ°ùdG √ò¡d AGô°†N á∏ªM π°†aCG{ IõFÉL
Ωƒ¡Øe õjõ©àd IQOÉÑŸG √òg ±ó¡Jh ¿ÉªoY πÑ≤à°ùe πãÁ …òdG Êɪ©o dG
.áæ£∏°ùdG AÉëfCG ‘ áÄ«ÑdG ájɪMh áeGóà°ùŸG ᫪æàdG
ΩÉ©dG ‘ “AGô°†ÿG ÖYÓŸG” IQOÉÑe ø°TO ób ¿Éc ∂æÑdG ¿CG ôcòojh
;á«YɪàL’G á«dhDƒ°ùŸG ∫É``› ‘ É¡Yƒf øe Iójôa IQOÉÑe »``gh ,2012
ÖYÓŸG Ö«°û©J ∫Ó``N ø``e á``«`fÉ``ª`©o `dG á``°`VÉ``jô``dG ô``jƒ``£`J ¤EG ±ó``¡` Jh

k ÉYhô°ûe
k
IOÉjõd GójóL
ø°TóJ z∂HQhCG{ õFGƒL ¢ùªîH Rƒ``Øj zΰSɪà°Sƒ```à∏d πàfɪY{
o …OÉ```f
äÉ«∏ª©dG ≥WÉæe »`a AGô°†ÿG äÉ룰ùŸG

ájDhôdG -§≤°ùe

√òg øe ójõŸG Iójó÷G AGô°†ÿG äÉMÉ°ùŸGh QÉé°TC’G
á≤£æŸG ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒh .“äÉ°TGôØdGh Qƒ«£dG
øe Üô≤dÉH ™≤J QÉ``é`°`TC’G á``YGQõ``d ÉgQÉ«àNG ” »àdG
É¡H øμJ ⁄h »ë°üdG ±ô°üdG √É«e á÷É©e á£fi
Éãk jóM ” PEG ;πÑb øe QÉé°TCG hCG AGô°†N äÉMÉ°ùe ájCG
á÷É©e á``£`fi ™``bƒ``e ‘ AGô``°`†`N äÉ``MÉ``°`ù`e á``«`ª`æ`J
πμ°ûH ó``◊G ‘ ºgÉ°S …ò``dGh ;»ë°üdG ±ô°üdG √É«e
¤EG áaÉ°VEG ,É¡æe á¡jôμdG íFGhôdG äÉKÉ©ÑfG øe ÒÑc
.%83 áÑ°ùæH í``FGhô``dG ø``e ihÉμ°ûdG áÑ°ùf ¢VÉØîfG
q äÉMÉ°ùŸG ∂dòc äOGRh
âfÉc ɪY % 40 áÑ°ùæH áÑ°û©ŸG
äÉMÉ°ùŸG π°üàd ,ÚeÉY πÑb ∂HQhCG ¢ù«°SCÉJ óæY ¬«∏Y
,™Hôe Îe ∞dCG 35 áMÉ°ùe ¤EG Ö«°û©àdG É¡«£¨j »àdG
.ÉÑk jô≤J áÑ°û©e Ωób Iôc ÖYÓe 9 ∫OÉ©j Ée hCG
Ωƒ«H ∫ÉØàM’G äÉ«dÉ©a øª°V ´hô°ûŸG Gò``g »``JCÉ`jh
¬fCG ɪc ;ΩÉY πc øe ƒæjƒj 5 ≥aGƒj …òdG »ŸÉ©dG áÄ«ÑdG
áÄ«ÑdG ájɪM ‘ áªgÉ°ùŸÉH ∂HQhCG ΩGõàdG øe GkAõL ó©j
Gòg ¿CG ô``cò``dÉ``H ô``jó``÷Gh .»``∏`ë`ŸG ™``ª`à`é`ŸGh ᣫëŸG
øe ∂``HQhCG AÉ¡àfG øe á∏«∏b ™«HÉ°SCG ó©H »JCÉj ´hô°ûŸG
” …òdGh ,¢SQGóŸG ‘ á¡cÉØdG QÉé°TCG áYGQõd É¡Yhô°ûe
.á¡cÉa Iôé°T 600 áYGQR ¬dÓN

ájDhôdG - QÉë°Uo
äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©o dG §ØædG ácô°T âeÉb
AGô°†ÿG äÉ``MÉ``°` ù` ŸG IOÉ`` jõ`` H ,“∂HQhCG” á``«` dhÎ``Ñ` dG
øe ∂`` `dPh ;QÉ``ë` °``o U ‘ É``¡`JÉ``«`∏`ª`Y ≥``WÉ``æ` Ã á``£` «` ë` ŸG
QÉë°Uo IÉØ°üe ±ó¡à°ùj ójóL ´hô°ûe ‘ AóÑdG ∫ÓN
øª°V Iôé°T 600 á``YGQR ¤EG ∂``HQhCG íª£Jh .Gkó`jó``–
õ«cÎdG ºà«°Sh ,AGô°†ÿG äÉMÉ°ùŸG IOÉjõd É¡›ÉfôH
á≤£æŸG ‘ QÉé°TC’G √ò``g á``YGQR ≈∏Y èeÉfÈdG Gò``g ‘
‘ »``ë`°`ü`dG ±ô``°`ü`dG √É``«`e á``÷É``©`e á£ëà á``£`«`ë`ŸG
.IÉØ°üŸG
’” :´hô``°` û` ŸG ô``jó``e »``FÉ``°`ù`«`©`dG ˆGó``Ñ` Y í`` °` VhCGh
OƒLƒH ¢SÉædG ¿É``gPCG ‘ Ik OÉ``Y §ØædG ‘É°üe §ÑJôJ
.“É¡H ᣫfi QÉ``é`°`TCGh ≥``FGó``Mh AGô``°`†`N äÉ``MÉ``°`ù`e
ÌcCG ∂``HQhCG ‘ É«k dÉM Éæjód óLƒj øμd” :ÉØk «°†e
º¡°ùà°Sh .™``ª`é`ŸG ‘ á``à`Ñ`fh Iô``é`°`T ∞`` dCG 1^900 ø``e
πμ°ûH Ió``jó``÷G AGô``°`†`ÿG äÉ``MÉ``°`ù`ŸGh QÉ``é`°`TC’G √ò``g
.IÉØ°üŸG ‘ á``Ä`«`Ñ`dG Ú``°`ù`–h ¿É``μ` ŸG π«ªŒ ‘ Ò``Ñ`c
É«k dÉM äÉ``°`TGô``Ø`dGh Qƒ«£dG ø``e IÒ``Ñ`c OGó`` YCG OOÎ``Jh
ÜòŒ ¿CG πeCÉfh ,IÉØ°üŸG ™bƒe ≈∏Y Iôªà°ùe IQƒ°üHh

…OÉædG ¿ƒμ«d ácô°ûdG »ØXƒe ¢†©H Oƒ¡éH 2011 ƒ«fƒj
áæ£∏°ùdÉH É``jOÉ``f 20 ø``e Ì``cCG øª°V ø``e ô°ûY ™HÉ°ùdG
Égô≤e ™≤j »àdGh á«ŸÉ©dG ΰSɪà°SƒàdG á«©ª÷ á©HÉJ
.á«μjôe’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ »°ù«FôdG
áYƒæàŸG ¬``›Gô``H ∫Ó``N ø``e √Oƒ``¡` L …OÉ``æ` dG õ``cô``jh
AÉ°†YCÓd áHÉ£ÿGh ∫É°üJ’G äGQób RGôHEG ≈∏Y IOó©àŸGh
™e π``°`UGƒ``à`dG Ö``«`dÉ``°`SCG IQGOEGh ¢ùØædÉH á``≤`ã`dG õ``jõ``©`Jh
πNGO º``¡`dÉ``ª`YCG ‘ IOÉ``«`≤`dG ‹ƒ``à`d º¡àÄ«¡Jh ø``jô``NB’G
IQGOEG ≈``∏` Y ø`` jQOÉ`` b Gƒ``fƒ``μ` jh É``¡` LQÉ``Nh º``¡`JÉ``°`ù`°`SDƒ`e
∫ÓN ø``ª`a ;‘ô`` M ܃``∏`°`SCÉ`H äÉ``YÉ``ª` à` L’Gh äGQGƒ`` ` ◊G
AÉ°†YC’G πÑb ø``e QGó``J »``à`dG á«YƒÑ°SC’G äÉ``YÉ``ª`à`L’G
Ö£ÿG ≈``∏` Y »``Ñ` jQó``J •É``°` û` f º``«`¶`æ`J º``à` j º``¡` °` ù` Ø` fCG
äÉKOÉëŸG IQGOEGh á«dÉŒQE’G äÉHÉ£ÿGh É≤Ñ°ùe Ió©ŸG
áaÉ°†à°SÉH Ωƒ``≤` j …OÉ``æ` dG ¿CG ¤EG á``aÉ``°` VEG ,É``¡`ª`«`«`≤`Jh
ô∏«e ¢``ù`f’ áaÉ°†à°SÉc áHÉ£ÿG ‘ á«ŸÉY äÉ«°üî°T
∫hC’G õcôŸG ≈∏Y õFÉ◊Gh á«ŸÉ©dG äÉ«°üî°ûdG ô¡°TCG óMCG
ÖWÉîj ΩÉ``Y çóëàe π°†aCÉc Ω2005 ΩÉ``Y áHÉ£ÿG ‘
.ádhO 90 øe ¢ùaÉæe ∞dCG 28 ÚH øe Qƒ¡ª÷G

.zº¡gÉŒ
ájƒ°†©∏d ¢ù«FôdG ÖFÉf á«∏«Yɪ°SE’G ìÉÑ°U âdÉb ɪc
á°ù°SDƒe ƒ``g ΰSɪà°SƒJ{ :ΰSɪà°Sƒà∏d πàfɪY ‘
óMGh ƒ``gh ÚjOÉ«≤dG áYÉæ°U õcôe Èà©j á«ëHQ ÒZ
IOÉ«≤dG äGQÉ¡e Ú°ùëàd Ö«dÉ°SC’Gh πFÉ°SƒdG º``gCG øe
Oƒ©jh{ :á``«` ∏` «` YÉ``ª` °` SE’G â`` aÉ`` °` VCGh ..zá`` HÉ`` £` `ÿG ø`` ah
ºYó∏d Î``°`SÉ``ª`à`°`Sƒ``à`∏`d π``à`fÉ``ª`Y …OÉ`` f ìÉ``é`æ`d π``°`†`Ø`dG
πàfɪ©d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG πÑb ø``e ôªà°ùŸGh ÒÑμdG
ºgOƒ¡Lh ájô°ûÑdG OQGƒª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉfh
»ØXƒe ÚH …OÉædG áaÉ≤K ô°ûf ‘ âªgÉ°S »àdG ádhòÑŸG
.zπàfɪY
πàfɪY …OÉ`` f RÉ`` a ó``≤`a ,»``∏` ë` ŸG iƒ``à`°`ù`ŸG ≈``∏`Y É`` eCG
‘ ÊÉ``ã` dG õ``cô``ŸG ≈``∏` Y ≥``HÉ``°` S â`` bh ‘ Î``°`SÉ``ª`à`°`Sƒ``à`∏`d
á«dõ¡dG äÉHÉ£ÿG ‘ ådÉãdG õcôŸGh ,á«dÉŒQ’G Ö£ÿG
õcGôŸG √òg ó©Jh ,áæ£∏°ùdG ‘ ájófCG á°ùªN øª°V øe
»àdG IÒ°ü≤dG IÎØdÉH âfQƒb Ée GPEG GRÉ``‚EG áeó≤àŸG
.Úàæ°ùdG ió©àJ ’ »àdGh πàfɪY …OÉf É¡«a ¢ù°SCÉJ
‘ ¢ù°SCÉJ πàfɪoY ‘ ΰSɪà°SƒàdG …OÉ``f ¿CG ôcòjh

…òdG …OÉ``æ`dG- RΰSɪà°Sƒà∏d πàfɪY …OÉ``f π°üM
áHÉ£ÿG äGQÉ``¡` eh á``jOÉ``«`≤`dG äGQó``≤` dG ô``jƒ``£`à`H ≈``æ`©`jo
;õFGƒL ¢ùªN ≈∏Y -¬«Ñ°ùàæŸ ¢ùØædÉH á≤ãdG ᫪æJh
»àdG ô``“Dƒ` ŸG ¢ûeÉg ≈∏Y º``«`bCG …ò``dG π``Ø`◊G ‘ ∂``dPh
»ŸÉ©dG ΰSɪà°SƒJ …OÉæd ™HÉàdG øjô°û©dG ´É£≤dG ¬ª¶f
.2013 ƒjÉe 11-9 ÚH Ée IÎØdG ‘ »HO IQÉeEG ‘
πàfɪoY …OÉ`` ` `f É``¡` H RÉ`` ` a »`` à` `dG õ`` `FGƒ`` `÷G â``∏` ã` “h
π°üM å``«`M ;á``jƒ``°`†`©`dG Iõ``FÉ``L :‘ ,RÎ``°`SÉ``ª`à`°`Sƒ``à`∏`d
IõFÉLh ..á``Ä` Ø` dG √ò`` g ‘ ÊÉ``ã` dG õ``cô``ŸG ≈``∏` Y …OÉ`` æ` `dG
IÎØdG ∫Ó`` N Gkó` `jó`` L kGƒ``°` †` Y 20 ø``e Ì`` `cCG ΩÉ``ª` °` †` fG
É¡«∏Y π°üM »àdG IOÉ«≤dG IõFÉLh ..É¡H 샪°ùŸG á«æeõdG
15 ΩÉ“EG Ò¶f IõFÉLh ..áæ£∏°ùdG iƒà°ùe ≈∏Y …OÉædG
IõFÉ÷G ¤EG áaÉ°VEG ,èeÉfÈdG øe ¤hC’G πMGôŸG Gƒk °†Y
.ÊÓYEG º«ª°üJ π°†aC’ á«eÓYE’G
ÖdÉZ Qƒ``à` có``dG ∫É`` b ,RÉ`` ` ` ‚E’G Gò`` g ≈``∏` Y É``≤` «` ∏` ©` Jh
IóMƒd …ò``«`Ø`æ`à`dG ¢``ù`«`Fô``dG Ö``FÉ``f »``æ`°`Sƒ``◊G ∞«°S ø``H
πàfɪ©d ±É°†jo ô``NBG RÉ``‚EG{ :πàfɪ©H ájô°ûÑdG OQGƒ``ŸG
πàfɪY …OÉ``f Oƒ¡Lh IOÉ``LE’ èjƒààc ¬H ôîàØfh ó©°ùf
ΩÉ©dG òæe πàfɪY É¡àæÑJ »àdG IQOÉÑŸG/ΰSɪà°Sƒà∏d
»Ñ°ùàæŸ áHÉ£ÿG ø``ah ∫É``°`ü`J’G äGQó``b ᫪æàd 2011
OQGƒŸG IóMh ±GógCG óMC’ Gó«°ùŒ Èà©j …òdGh ,…OÉædG
»ØXƒŸ á``jOÉ``«`≤`dG äGQÉ``¡` ŸG π``≤`°`Uh ô``jƒ``£`à`c á``jô``°`û`Ñ`dG
πaÉëŸG ‘ áæ£∏°ù∏d Éæ∏«ã“ É°†jCG Éfó©°ùj ɪc ,ácô°ûdG
.zÚ«dhódG ÚªμëŸG ôjó≤J âdÉf äGRÉ‚EÉH á«dhódG
∫ɪYC’G ºYO ôjóe á«°Tƒ∏ÑdG ádÉg âdÉb ,É¡ÑfÉL øeh
πgCÉJ{ :…OÉæ∏d ‹É◊G ¢ù«FôdG ,ájô°ûÑdG OQGƒŸG IóMƒH
õFGƒ÷G √ò``¡` H √Rƒ`` `ah Î``°`SÉ``ª`à`°`Sƒ``à`∏`d π``à`fÉ``ª`Y …OÉ`` `f
IQhô°†H ácô°ûdG »ØXƒe »Yh ióà RGõàY’ÉH Éfô©°ûj
¢ùØædÉH á``≤`ã`dG õ``jõ``©` Jh á``«` JGò``dG äGQó``≤` dÉ``H ΩÉ``ª` à` g’G
QGój Ú°ùæ÷G ø``e Gƒ``°`†`Y 50 º°†j …OÉ``æ`dÉ``a ;º``¡`jó``d
ºàj AÉ``°`†`YCG á©Ñ°S ø``e á∏μ°ûe ájò«ØæJ áÄ«g πÑb ø``e
»àdG á«ŸÉ©dG ΰSɪà°SƒJ á«©ªL øe ±Gô°TEÉH º¡HÉîàfG
iƒà°ùe ≈∏Y ájóf’G ™«ªL ≈∏Y áeÉ©dG IQGOE’G ¤ƒàJ
.z⁄É©dG
ÉfƒYój õaÉM RÉ``‚E’G Gò``g ¿EG{ :á«°Tƒ∏ÑdG âaÉ°VCGh
AÉ≤JQ’G π`` LCG ø``e π``ª`©`dGh ,Oƒ``¡` ÷G ø``e ó``jõ``ŸG ∫ò``Ñ` d
ácô°ûdG »ØXƒe øe ¬FÉ°†YCG iƒà°ùeh …OÉædG iƒà°ùÃ
≠dÉÑdG É¡eɪàgG ájô°ûÑdG OQGƒ`` ŸG Ió`` Mh ‹ƒ``J ø``jò``dG

»YɪàL’G π°UGƒàdG äÉμÑ°T ÈY ¬æFÉHR ™e ¬∏°UGƒJ Rõ©jh ..∫hÉ©ŸG …OGh »`a »Yɪ÷G êGhõdG πØM ≈Yôj QÉë°Uo ∂æH
ÉeóæY{ :QÉë°Uo ∂æÑH OÉæ°SE’Gh ájô°ûÑdG OQGƒª∏d ΩÉ©dG
™e Éæ∏°UGƒJ ¿É``c ,ΩGƒ`` YCG áà°S πÑb ¬dɪYCG ∂æÑdG CGó``H
äÉeóN ≥jôW øY hCG ô°TÉÑŸG π°UGƒàdÉH ºàj øFÉHõdG
Ωƒ«dG É``eCG .á``jó``jÈ``dG hCG á«°üædG π``FÉ``°`Sô``dGh ∞``JGƒ``¡`dG
øμªàæ°ùa -á«YɪàL’G π°UGƒàdG äÉμÑ°T QÉ°ûàfG ™eh,ÉææFÉHR ™``e ´ô``°` SCG π``μ`°`û`Hh Üô`` b ø``Y π``°` UGƒ``à` dG ø``e
äÉ«dÉ©ØdGh QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG øe ójó©dG º¡àcQÉ°ûeh
èeÉfôH :π``ã`e ;QÉ``ë`°``oU ∂æH É¡ª«≤j »``à`dG á``£`°`û`fC’Gh
...á«aô°üŸG íFÉ°üædG ÒaƒJ ÖfÉL ¤EG ,QÉNOÓd õ«ªŸG
øe »``à` dGh ,ΩÉ``ª`à`gÓ``d IÒ``ã` ŸG ™``«`°`VGƒ``ŸG ø``e É``gÒ``Zh
.zójóL πμH ºFGO ´ÓWG ≈∏Y ÉææFÉHR »≤ÑJ ¿CG É¡fCÉ°T
Qƒ£à∏d ∂æÑdG áÑcGƒe øe Aõéc{ :»μe âaÉ°VCGh
¿CG ¤EG QÉë°Uo ∂æH ≈©°ùj ∑ƒæÑdG ´É£b ‘ »LƒdƒæμàdG
πLCG øe ¬æFÉHõd á°üæe ¥ÓWEÉH äGQƒ£àdG √òg ÖcGƒj
¬JÉeóNh ¬JÉéàæe ≈∏Y ´ÓW’Gh »YɪàL’G π°UGƒàdG
¿CG ¤EG á``aÉ``°` VEG ,∂``æ` Ñ` dG QÉ``Ñ` NCG º`` gCG á``©`HÉ``à`eh Iõ``«` ª` ŸG
øjôNB’G ácQÉ°ûŸ ÉææFÉHõd kGÈæe ¿ƒμà°S √òg Éæ©bGƒe
.zQÉë°Uo ∂æH ™e Iõ«ªàŸG á«μæÑdG º¡àHôŒ øY
π°UGƒàdG ™``bGƒ``e ∫Ó``N ø``e- QÉ``ë`°``oU ∂æH ≈©°ùjh
™e ¬∏YÉØJh √Qƒ``°`†`M õjõ©àd -Ió``jó``÷G »``YÉ``ª`à`L’G
å«M ,∂``æ`Ñ`dG äÉ``eó``Nh äÉéàæà Ú``ª`à`¡`ŸGh ø``FÉ``Hõ``dG
çóMCÉH ø``FÉ``Hõ``dG ó``jhõ``à`d È``æ`ŸG Gò``g ∂``æ`Ñ`dG ôî°ù«°S
ÊhÎ`` μ` `dE’G ™``bƒ``ŸG äÉ``ã` jó``– á``æ`ª`°`†`à`ŸG äÉ``eƒ``∏` ©` ŸG
∂æÑdG É¡ª«≤j »``à`dG äÉ«dÉ©ØdGh á«Øë°üdG QÉ``Ñ` NC’Gh
äÉéàæŸGh ¢Vhô©dG π«°UÉØJh ¥ƒ°ùdG QÉÑNCG ¤EG áaÉ°VEG
.á«dÉŸG äÉeóÿGh
øe ∑ƒ``Ñ`°`ù`«`a ‘ ∂``æ` Ñ` dG á``ë`Ø`°`U QGhR ø``μ`ª`à`«`°`Sh
ôNBG ≈∏Y ±ô©àdGh ∂æÑdG øY ádÉ©a äÉ°TÉ≤f ‘ ácQÉ°ûŸG
äÉ«dÉ©ØdG øY äÉëŸh áæ£∏°ùdG ‘ á«aô°üŸG QÉ``Ñ`NC’G
™WÉ≤eh Qƒ°U 𫪖 ºà«°S ɪc ,∂æÑdG É¡ª¶æj »àdG
.áëØ°üdG ≈∏Y É¡àcQÉ°ûeh ∂æÑdÉH á°UÉÿG ƒjó«ØdG
ô°TÉÑŸG π°UGƒàdÉH ∂æÑdG Ωƒ≤«°S Î``jƒ``à`dG ¥É``£`f ‘h
äGójô¨J ∫OÉ``Ñ`Jh øFÉHõdG ™``e »ª°SôdG ¬HÉ°ùM ∫Ó``N
.Iôªà°ùeh á©jô°S
≈∏Y ®É``Ø`◊G ‘ QÉ``ë`°``oU ∂æH ±Gó`` gCG ™``e É``«k `°`TÉ``“h
‘ á``«` aô``°` ü` ŸG äÉ``°` ù` °` SDƒ` ŸG OGhQ ø`` e ó`` MGƒ`` c ¬``à` fÉ``μ` e
»YɪàL’G π°UGƒàdG ™``bGƒ``e Ú°TóJ »``JCÉ`j ,áæ£∏°ùdG
π°UGƒà∏d ∂æÑdG øFÉHõd IójóL äGƒæb ∞«°†àd ∂æÑ∏d
᫪bQ á«aô°üe áHôŒ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ,É¡dÓN øe
≈∏Y QÉ``ë` °``o U ∂``æ` H ™``e GhOÉ`` à` `YG É``ª` c á``©` FGQ ø``e Ì`` `cCG
.ΩGhódG

ájDhôdG - §≤°ùe

øjƒμJ ‘ º``gÉ``°`ù`j ¬`` fCG É``ª`c ,º``¡`≤`JÉ``Y ≈``∏`Y ™``≤`J »``à` dG
É¡JÉ«dhDƒ°ùe ™``e π``eÉ``©`à`dG ≈``∏`Y IQOÉ`` b Iô≤à°ùe ô``°` SCG
.ó«L πμ°ûH ájOÉ°üàb’Gh ájƒHÎdGh á«YɪàL’G
¬æ«°TóJ ø``Y QÉ``ë`°``oU ∂æH ø``∏`YCG ,iô`` NCG á¡L ø``eh
¬HÉ°ùMh ∑ƒÑ°ù«a ‘ »``YÉ``ª`à`L’G π``°`UGƒ``à`dG áëØ°üd
á«Yƒf á∏≤f Èà©j ɪ«a ,Î``jƒ``J ™``bƒ``e ≈∏Y »ª°SôdG
áμÑ°T ∫Ó``N ø``e ø``FÉ``Hõ``dG ™``e π``°`UGƒ``à`dG ó«©°U ≈``∏`Y
»YɪàL’G π°UGƒàdG ™``bGƒ``e âàÑKCG å«M ;â``fÎ``fE’G
IQOÉÑŸG ≈∏Y QÉë°Uo ∂æH õØM ɇ ;á«dÉ©dG É¡à«∏YÉa
QÉ`` WEG ‘ ∂`` dPh ;™`` bGƒ`` ŸG √ò`` g ≈``∏` Y √Oƒ`` `Lh Ú``°`Tó``à`d
õjõ©J ¤EG á``«`eGô``dG á``«`é`«`JGÎ``°`S’G ¬££ÿ √ò«ØæJ
πLCG ø``e »YɪàL’G π°UGƒàdG äGƒ``æ`b øª°V √ó``LGƒ``J
.∂æÑdG øFÉHR ™e ÈcCG π°UGƒJ ≥«≤–
ôjóŸG Ö``FÉ``f »μe »ÑædGóÑY âæH IÒ``æ`e â``Môs `°`Uh

äÉ«dÉ©Ø∏d ¬``JGQOÉ``Ñ` e Ëó``≤` J QÉ``ë`°``oU ∂``æ`H π``°`UGƒ``j
πØ◊ ¬àjÉYQ ÉgôNBG ¿Éc »àdGh ,áØ∏àîŸG á«YɪàL’G
òdG ∫hÉ©ŸG …Gh á``j’h ‘ º«bCG …ò``dG »Yɪ÷G êGhõ``dG
¢üØ≤dG ¤EG á``j’ƒ``dG AÉ``æ` HCG ø``e 20 ±É`` aR ¬``dÓ``N ”
.»ÑgòdG
∫Óg ø``H ó``dÉ``N ï«°ûdG IOÉ``©`°`S ±É``aõ``dG π``Ø`M ≈``YQ
ÒØZ ™ªL √ô°†Mh ,iQƒ°ûdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ‹ƒ©ŸG
∫hÉ©ŸG …OGh á`` `j’h ø`` e AÉ`` bó`` °` `UC’Gh ‹É`` ` `gC’G ø`` e
QÉë°Uo ∂æH øY áHÉ«ædÉH ô°†M ɪc ,IQhÉéŸG ≥WÉæŸGh
w
¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe »ÑMôdG ¢ù«ªN :øe πc
»∏Yh ,AÉ``cô``H ´ô``a ô``jó``e »``°` UGô``◊G ô`` gGRh ,´hô``Ø` dG
ôjóe …hó©dG ˆGóÑYh ,≥jƒ°ùdG ´ôa ôjóe »°SGóæ¡dG
.¥Éà°SôdG ´ôa
…ôμ°ùŸG ¢ù«ªN ø``H ⁄É°S çsó` – ,QÉ`` WE’G Gò``g ‘h
:ÓFÉb ..QÉë°Uo ∂æÑH ´hôØ∏d ,∫hCG ΩÉY ôjóe óYÉ°ùe
πØμj ¿CÉ` H ôjóL IOÉ©°ùdG Égôª¨J äÓ``FÉ``Y Oƒ``Lh ¿EG{
êGhõ`` `dG â``Ñ` KCG ó`` bh ,™``ª` à` é` ŸG ‘ QGô``≤` à` °` S’Gh ø`` ` eC’G
∞«ØîJ äÉ≤Øf π«∏≤àd ≈∏ãŸG á∏«°SƒdG ¬``fCG »``YÉ``ª`÷G
≈∏Y ÚæWGƒŸG IóYÉ°ùeh ¢SGôYCÓd á°†gÉÑdG äÉ≤ØædG
Ö∏£àj{ :±É``°` VCGh .zQGô≤à°SÉH á``jô``°`SC’G º¡JÉ«M Aó``H
ÜÉÑ°ûdG ™«é°ûàd IôaÉ°†àe GOk ƒ``¡`L »Yɪ÷G êGhõ``dG
CGóÑe ¢``ù`μ`©`j ¬`` fCG É``ª`c ,êGhõ`` ` dG ≈``∏`Y QOÉ``≤` dG ÊÉ``ª` ©` dG
,áæ£∏°ùdG ‘ áØ∏àîŸG äÉYÉ£≤∏d á«YɪàL’G á«dhDƒ°ùŸG
õjõ©J ≈``∏`Y »``YÉ``ª`÷G êGhõ`` `dG π``ª`©`j ∂``dP Ö``fÉ``L ¤EG
Ée ƒ``gh ™ªàéŸG ‘ ∂°SɪàdGh ∞dCÉàdG h Ö``◊G ÇOÉÑe
hh ,»``eÓ``°`SE’G øjó∏d á∏«ÑædG ±Gó`` gC’G øª°V √ó``‚
¢ùμ©J É``‰EG çó``◊G Gò``g ‘ QÉë°Uo ∂æH ‘ ÉæàcQÉ°ûe
πª– ‘ á∏YÉØdG ácQÉ°ûŸÉH ∂æÑdG ΩGõàdGh AÉ£©dG ìhQ
.z™ªàéŸG á«dhDƒ°ùe
,º«μ◊G ô``cò``dG ø``e Iô``£`Y IhÓ``à`H ∫É``Ø`à`M’G CGó`` Hh
º°SGôe AóH ∂dP ÓJh ,᪶æŸG áæé∏d á«Ñ«MôJ áª∏ch
.º°SGôŸÉH ΩÉ«≤dGh ¿É°Sô©dG Aɪ°SCG ¿ÓYEÉH ¿Gô≤dG ó≤Y
”h ,¿É``°`Sô``©`dG ±ô°ûdG ∞«°V CÉ`æs `g ,º``°`SGô``ŸG ΩÉ``à`N ‘h
Ö≤YCG á«YɪL IQƒ``°`U ò``NCGh º¡d ᪫b É``jGó``g Ëó≤J
.AÉ°ûY πØM ∂dP
»Yɪ÷G êGhõ`` ` `dG äÓ``Ø` M ¿CG ô``cò``dÉ``H ô`` jó`` ÷Gh
å«M ;áæ£∏°ùdG ≥WÉæe ∞∏àfl ‘ É©k FÉ°T Gôk eCG âëÑ°UCG
ÖYÉ°üŸG ≈∏Y Ö∏¨à∏d ÜÉÑ°û∏d ¿ƒ©dG ój óe ¤EG ±ó¡j
∞«dÉμàdG π«∏≤J È``Y êGhõ``dG Ú``Hh º¡æ«H ∫ƒ``– »àdG

7

OÉ°üàbG

Ω2013 ƒ«fƒj 9 ≥aGƒŸG `g1434 ÖLQ øe 30 óM’G

äÉ©HÉàe

ôëÑdG ¤EG ∫ƒ°UƒdG øe º¡HQGƒb ™æÁ ÅWÉ°ûdG ájɪM ´hô°ûe

º¡bRQ Qó°üe ájɪ◊ z…ô`ëH óe{ ´hô°ûà ¿ƒÑdÉ£j »∏YƒH »æH ¿Ó©L áj’h »`a á∏«°UCG á≤£æà ¿hOÉ«°üdG
á≤£æà ôëÑdG hOÉJôeh ¿hOÉ«°üdG ÖdÉW
á¶aÉëà »∏YƒH »æH ¿Ó©L áj’ƒH á∏«°UCG
áYGQõdG IQGRƒH ÚdhDƒ°ùŸG ,á«bô°ûdG ܃æL
…ôëÑdG óŸG ´hô°ûe ò«ØæàH á«μª°ùdG IhÌdGh
ÜQGƒ≤d ≈°Sôe ÒaƒJ ‘ º¡°ù«°S …òdG
‘ º¡°ù«°S ɪc á≤£æŸÉH ôëÑdG …OÉJôe
á¶aÉëŸÉH »μª°ùdG ´É£≤dG ôjƒ£Jh ᫪æJ
»àdG ôëÑdG êGƒeCG ´ÉØJQG øe ó◊G ∂dòch
ô¡°T øe IÎØdG ∫ÓN á≤£æŸG É¡d ¢Vô©àJ
º°Sƒe AÉæKCG ΩÉY πc øe ¢ù£°ùZCG ¤EG ƒjÉe
ôKDƒj íÑ°UCG ∂dP ¿CG ¤EG GhQÉ°TCGh ..ó«°üdG
º¡HQGƒb ôKCÉJ ÖÑ°ùH ô°TÉÑe πμ°ûH º¡«∏Y
,É«k dÉM òØæj …òdG ÅWÉ°ûdG ájɪM ´hô°ûÃ
…òdG ™bƒŸG áMÉ°ùe ´hô°ûŸG Gòg π¨°ûj å«M
øª°†àjh øjOÉ«°üdG ÜQGƒb ¬«a ƒ°SôJ âfÉc
400 áMÉ°ùe ≈∏Y IQÉé◊G ∞°UQ ´hô°ûŸG
k Îe 16h ’k ƒW Îe
.É°VôY

áæ¡ŸG øY øjOÉ«°üdG øe ÒãμdG ±hõY ¤EG iOCG zÅWÉ°ûdG ájɪM{
ôëÑdG ¤EG PÉØædG ¬æe π¡°ùj …òdG ó«MƒdG ™bƒŸG â≤∏ZCG IQÉé◊G
!ihóL ¿hO ÜQGƒ≤∏d ≈°Sôà äÉÑdÉ£ŸG øe Éek ÉY15 :‹ÉgC’G

π°üj ó``b »``à` dGh êGƒ`` ` eC’G É¡Ø∏îJ »``à` dG ´hô``°` û` ŸG
,´hô°ûª∏d …ôé◊G õLÉ◊G øe ≈∏YCG ¤EG É¡YÉØJQG
Ée áé«àf ô``ë`Ñ`dG Å``WÉ``°`û`d Ò``Ñ`c π``cBÉ` J çó``M É``ª`c
Qõ÷Gh óŸG IôgÉX ∂dòch á«dÉ©dG êGƒeC’G ¬àØ∏N
ÜôZ äGÎ``eƒ``∏`«`c çÓ``K á``aÉ``°`ù`e ¤EG π``°`ü`J »``à`dG
ájó∏ÑdG äÉ``Ø` ∏` î` ŸG º``cGô``J ¤EG iOCG É``‡ á``jô``≤` dG
íFGhQ çÉ©ÑfGh ¢Vƒ©ÑdG IÌ``ch äGô°û◊G ™ªŒh
ÒZ IQƒ°U øY ÉkYÉÑ£fG ôFGõdG »£©j ɇ á¡jôc
.É¡fÉμ°Sh ájô≤∏d ájQÉ°†M
ájôb ™``≤`J ÊÓ``«`¨`dG ó``ª`M ø``H ˆG ó``Ñ`Y ∫É`` bh
á°VôY â``ë`Ñ`°`UCG å``«`M Üô``©` dG ô``ë`H ≈``∏`Y á``∏`«`°`UCG
áæ£∏°ùdG âMÉàLG »àdG ∂∏J á°UÉNh Ò°UÉYCÓd
øe Ò``ã` μ` dG â``Ø` ∏` N »`` à` `dGh â``«` ah ƒ``fƒ``L É``¡` æ` eh
ájɪ◊ …ôëH óe áeÉbEG »Yóà°ùj ɇ ,ôFÉ°ùÿG
Qó°üe ó©J »àdG ÉæHQGƒb ∂dòch ÉæÄWGƒ°Th ÉæJƒ«H
OóY ¿CG ÊÓ«¨dG ⁄É°S øH ᩪL í°VhCGh .ÉæbRQ
óŒ ’ »``à`dGh É``Hk QÉ``b 150 ≠∏Ñj á∏«°UCG ‘ ÜQGƒ``≤`dG
∫ƒëjh øjOÉ«°ü∏d kÉ`≤`FÉ``Y πμ°ûj É``‡ É¡d ≈°Sôe
óæYh ôéØdG ø``e CGó``Ñ`J »``à`dGh ôëÑdG Ú``Hh º¡æ«H
´hô°ûŸG ¿C’ kÉ` fÉ``μ` e ¿hOÉ``«` °` ü` dG ó``é`j ’ É``æ` Yƒ``LQ
í«°ùŸÉH ᣫfi IÒ``Ñ`c QÉ``é`MCG ø``e ¿ƒμàj íÑ°UCG
ƒ°SôJ ø`` jCG : ∫AÉ``°` ù` Jh .. √OGó`` à` eG ≈``∏`Y ó``«` Mƒ``dG
¿ÉμŸG Gòg ó©j ∞«°üdG π°üa ‘ :±É°VCGh ?ÉæHQGƒb
∫ƒNódG øjOÉ«°üdG ≈∏Y π¡°ùj »àdG ø``cÉ``eC’G øe
øe ¿hOÉ``«` °` ü` dG ó``aGƒ``à`j å``«`M ô``ë`Ñ`dG ¤EG É``gÈ``Y
™bƒŸG ¬fC’ IQhÉéŸG á«∏MÉ°ùdG iô≤dG
¤EG PÉØædG ¬æe π¡°ùj …ò``dG ó«MƒdG
.ôëÑdG
ÊÓ«¨dG ¢ù«ªN øH º∏°ùe QÉ°TCGh
äÉ¡÷G ¤EG Gƒeó≤J ‹É``gC’G ¿CG ¤EG
IQGRƒH Ú``dhDƒ`°`ù`ŸG Gƒ``∏`HÉ``bh á°üàîŸG
πNóà∏d á«μª°ùdG IhÌ`` dGh á``YGQõ``dG
»àdG á∏μ°ûŸG √ò¡d Ö°SÉæe πM OÉéjEGh
,øjOÉ«°üdG ¥QDƒ` `j kÉ`°`ù`LÉ``g â``ë`Ñ`°`UCG
¿q EG: ∫É``bh ,OQ …CG Ghóéj ⁄ º¡fq CG ’EG
ÅWGƒ°ûdG ø``e ó``©`j á``∏`«`°`UCG Å``WÉ``°`T
,á«bô°ûdG ܃æL á¶aÉfi ‘ ᪡ŸG
¤EG ƒ``jÉ``e ø``e IÎ``Ø` dG ó``¡`°`û`J å``«`M
hô£≤dG ó«°U º°Sƒe ¢ù£°ùZCG ô¡°T
≈∏Y ¿hOÉ``«`°`ü`dG ¬``«`∏`Y óªà©j …ò`` dG
∂dòch á¶aÉëŸG ¥Gƒ``°`SC’ √ôjó°üJ
øH ¥QÉ``W ∫É``bh .áæ£∏°ùdG ´ƒ``HQ ‘
¬«a Ωó≤àf âbƒdG ‘ ,ÊÓ«¨dG ⁄É°S
Ió«°TôdG Éæàeƒμ◊ π``jõ``÷G ôμ°ûH
,ÅWÉ°ûdG ájɪM ´hô°ûe ò«ØæJ ≈∏Y
k
á``∏`«`°`UCG Å``WÉ``°`T í``Ñ`°`UCG å``«`M
ÉWÉfi
k,ÉÑjô≤J Îe 700 ∫ƒW ≈∏Y IQÉéëH
ΩóY á∏μ°ûe ¬LGƒf ÉæëÑ°UCG ÉæfCG ’EG
ÉæHQGƒ≤d »``°` SGô``eh ™`` bGƒ`` e Ò``aƒ``J
óbh ´hô``°` û` ŸG Gò`` g É``æ`«`∏`Y ô`` KCG å``«`M
ó«°üdG áæ¡e á``°`SQÉ``‡ ø``e Éæeôëj
ɪch ,»eƒ«dG ÉæJƒb Qó°üe ó©J »àdG
Éæ∏¶j IÎØdG √ò``g »Øa ±hô©e ƒg
∑ɪ°SC’G ø``e ó``jó``©`dG ô``aƒ``J º``°`Sƒ``e
Iƒ¡°ùdGh …ô``©`°`û`dGh hô``£`≤`dG É``¡`æ`e
»bÓJ »``à`dG ∑É``ª` °` SC’G ø``e É``gÒ``Zh
Gòd ,á«∏ëŸG ¥Gƒ°SC’G ‘ ’ÉÑbEGh kÉÑ∏W
≈∏Y πª©dG á°üàîŸG äÉ¡÷G ó°TÉæf
…òdG …ô``ë` Ñ` dG ó`` ŸG ´hô``°` û` e á``eÉ``bEG
áæ°S 15 πÑb øe ‹É``gC’G ¬«dEG ≈©°S
.á¶ë∏dG √òg ≈àM QƒædG ôj ⁄h

QhÉ°ûàdG âbƒdG ∂dP ‘ ” ±É°VCGh .QƒædG ´hô°ûŸG
¿Ó©L áj’h ‹Gh ï«°T IOÉ©°Sh á≤£æŸG AGó°TQ ÚH
IhÌdGh áYGQõdG IQGRhh IÎØdG ∂∏J ‘ »∏YƒH »æH
™bƒŸG á``°`SGQO â“ å«M ,´hô°ûŸG ∫ƒ``M ,á«μª°ùdG
≥ªY ≈∏Y ´hô``°`û`ŸG ò«ØæJ ¿ƒ``μ`j ¿CG ≈∏YôëÑdG ‘
∂∏J òæe OhOQ …CG ≥∏àf ⁄h Îe 400 hCG Îe 300
. IÎØdG
ÊÉ©f ÉæfEG :ÊÓ«¨dG º∏°ùe øH ¢ù«ªN ∫É``bh
óë«°S å«M ,ájô≤dÉH øjOÉ«°üdG ácôM 𫣩J øe
óYGƒb ôØMh πcBÉJ IôgÉX øe …ôëÑdG óŸG ´hô°ûe

º«∏°S »∏Y - »∏YƒH »æH ¿Ó©L
AÉjôH

äÉ¡÷G ÖdÉ£f :ÊÓ«¨dG ºLÉf øH ó«©°S ∫Ébh
AÉ°SQEG øe øμªàf ≈àM …ôëH óe ò«ØæàH á°üàîŸG
…ôéj …ò``dG ÅWÉ°ûdG ájɪM ´hô°ûe ¿C’ ÉæHQGƒb
á≤£æŸG π``¨`°`û`jh AÉ``°` û` fE’G Qƒ``W ‘ ∫GRÉ`` e √ò``«`Ø`æ`J
¤EG ÜQGƒ`` ≤` `dG É``¡`æ`e π``Nó``J â``fÉ``c »``à` dG Ió``«` Mƒ``dG
‘ ó``«`Mƒ``dG (í``«` n°``ù`ŸG) ¿É``μ` ŸG ó``©`j ∂``dò``ch ,ô``ë`Ñ`dG
´ÉØJQG á∏b ÖÑ°ùH ÜQGƒ≤dG ¬H ƒ°SôJ …òdG ÅWÉ°ûdG
. ¬«a êGƒeC’G
áæ¡e ó``©` J ÊÓ``«` ¨` dG í``dÉ``°` U ø``H ó``ª` M ∫É`` `bh
,Éæeƒj äƒbh ÉæbRQ Qó°üeh ÉfOGóLCG áæ¡e ,ó«°üdG
Gòg ò``«`Ø`æ`J Aó`` H ø``μ` d É``¡`«`∏`Y ®É``Ø` ◊G Ö`` LGƒ`` dGh
øe øjOÉ«°üdG øe ÒãμdG ±hõY ¤EG iOCG ´hô°ûŸG
.áæ¡ŸG √òg øY á∏«°UCG ‹ÉgCG
´hô°ûe ¿CG ¤EG ÊÓ«¨dG »∏Y øH ⁄É°S QÉ°TCGh
ÒÑc πμ°ûH º¡°ù«°S √ò«ØæJ ” GPEG …ô``ë`Ñ`dG ó``ŸG
»μª°ùdG ´É£≤dG ¢``TÉ``©`fEGh øjOÉ«°üdG QGô≤à°SG ‘
´hô°ûŸ Iò``Ø`æ`ŸG á``cô``°`û`dG Oƒ`` Lh ¿CG É``ª`c ,á``j’ƒ``dÉ``H
ò«ØæJ ‘ πª©dG π¡°ù«°S ™bƒŸG ‘ ÅWÉ°ûdG ájɪM
ÖJÎJ GQGô°VCG ∑Éæg ¿CG iQCG ’ :∫Ébh ,…ôëÑdG óŸG
IQGRh Gkó°TÉæe ,…ôëÑdG óª∏d ´hô°ûe á``eÉ``bEG ≈∏Y
óŸG ´hô°ûe áeÉbEG á°SGQO á«μª°ùdG IhÌdGh áYGQõdG
¿hOÉ«°üdG ¬H ÖdÉ£j …òdG á∏«°UCG ájô≤H …ôëÑdG
,áæ°S 15 øe ÌcCG òæe á∏«°UCG ‹ÉgCG ¬H Ωó≤J …òdGh
q å«M
√ò«ØæJ ºà«°S ¬fCÉH âbƒdG ∂dP ‘ Éæ«∏Y OôdG ”
ôj ⁄ ¿B’G ¤EGh á«dÉ◊G á«°ùªÿG á£ÿG øª°V

OÉ°üàbG

Ω2013 ƒ«fƒj 9 ≥aGƒŸG `g 1434 ÖLQ øe 30 óM’G

8

∫ÉŸG ¥ƒ``°S

¥ƒ°ù∏d á«aÉ°VE’G ºYódG πFÉ°Sh øe …OÉ°üàb’G ™°VƒdG áfÉàeh á≤ãdG ójGõJ ¿Cq G ócCG

äÉHQÉ°†ŸGIóMhIƒb∫É«MQò◊Ghᣫ◊ÉH§≤°ùe¥ƒ°S…ôªãà°ùe»`°Uƒjz»Hô`©dG¿É`ªY∂`æH{
4.29% áÑ°ùæHh äÉ©jRƒàdG óFÉY å«M øe É«é«∏N ÊÉãdG ô°TDƒŸG
ÊÉãdG ™HôdG ∫ÓN { ó«÷G AGOC’G{ äÉcô°T ≈∏Y õ«cÎ∏d IƒYO

áÄÑ©Jh øë£d kÉ`jƒ``æ`°`S ø``W 500^000 ≠∏ÑJ
.øª«dG ‘ â檰SC’G
äÉ«∏ª©dG á©°SƒJ á£N ≈∏Y á≤aGƒŸG•
ÒfƒjÉH ácô°T) á©HÉàdG ácô°û∏d á«LÉàfE’G
‘ á`` ª` `«` `ÿG ¢`` `SCGô`` `H â`` æ` `ª` `°` `SC’G á``YÉ``æ` °` ü` d
É≤ÑWh (Ió``ë` à` ŸG á``«` Hô``©` dG äGQÉ`` ` `eE’G á`` dhO
√ò¡d á``©` bƒ``à` ŸG á``Ø` ∏` μ` à` dG ¿EÉ` ` ` a ,á``cô``°` û` ∏` d
¿ƒ«∏e 24 OhóëH »g äÉ©°SƒàdGh ™jQÉ°ûŸG
ÉgOQ ‘h ,iô``NCG QÉ``Ñ`NCG ‘h .»μjôeCG Q’hO
ÉjQƒc á``Ø`«`ë`°`U ‘ IQƒ``°` û` æ` ŸG QÉ`` Ñ` `NC’G ≈``∏`Y
hÎe ´hô°ûe OÉæ°SEÉH á≤∏©àŸGh ájOÉ°üàb’G
ácô°T º°†j ∑ΰûe πªY ≥jôØd á``Mhó``dG
á°Sóæ¡∏d QÉØ∏L ácô°T âdÉb ,¿É``ª`Yo QÉØ∏L
´hô°ûÃ á``bÓ``Y É¡d â°ù«d ¬`` fq EG ä’hÉ``≤` ŸGh
q¿EGh ¿B’G ≈àM h ájGóÑdG òæe áMhódG hÎe
q ób QƒcòŸG ´hô°ûŸG
πªY ≥jôa ¤EG √OÉæ°SEG ”
QÉØ∏L ábÓ©dG äGP ácô°ûdG º°†j ∑ΰûe
ô£b – Ω.Ω.P ä’hÉ``≤` ŸGh á°Sóæ¡∏d óæ°ùŸG
¬qfCG ácô°ûdG â``aÉ``°`VCGh .¿É``ª`Y QÉØ∏L ¢ù«dh
ô£b ácô°T â``∏`°`SQCG ó≤a ,äÉ``eƒ``∏`©`ŸG Ö°ùM
≥jôa ‘ AÉ``cô``°`û`dG ¤EG á``jó``jó``◊G ∂μ°ù∏d
¿CGh •hô°ûe ∫ƒÑb ÜÉ£N ∑ΰûŸG πª©dG
.ó©H ¬©«bƒJ ºàj ⁄ ó≤©dG
¿ÉªYo QÉ``Ø`∏`L á``cô``°`T ¿CG ô``cò``dÉ``H ô``jó``÷G
É¡fCÉH π``jô``HCG 17 ï``jQÉ``à`H âë°üaCG ó``b â``fÉ``c
óæ°ùŸG QÉ``Ø` ∏` L á``cô``°` T á``°` û` bÉ``æ` Ÿ §``£` î` J
.´hô°ûŸG ‘ É¡dɪYCG øe AõL ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
ácô°T áÑ°ùf q¿EÉ` `a ,¬`` JGP íjô°üà∏d É``≤k `Ñ`Wh
‘ ä’hÉ`` ` ≤` ` `ŸGh á``°` Só``æ` ¡` ∏` d ó``æ` °` ù` ŸG QÉ``Ø` ∏` L
…òdG (∑ΰûŸG πª©dG ≥jôa) Ωƒ«JQƒ°ùfƒμdG
áμ°S ´hô°ûŸ IÒ°ü≤dG áªFÉ≤dG ‘ ¬LGQOEG ”
âbƒdG ∂dP ‘ áMhódG ¥ÉØfCG hÎeh ójóM
. %17 â¨∏H ób
ÉæJÉfÉ«H Ió``YÉ``≤`d kÉ`≤`Ñ`W :ô``jô``≤`à`dG ∫É`` bh
,áÄ«¡dG ™bƒe ≈∏Y QÉØ∏L ácô°T äÉMÉ°üaEGh
䃫dG äÉ``Lƒ``e ‘ á``£`≤`f ≈``∏` YCG π``ã`“ »``à` dG ∫hC’G ™HôdG ájÉ¡f ‘ ɪc ∂dPh %12 áÑ°ùæH ∫ÓN ácô°û∏d Ió``æ`°`ù`ŸG Oƒ``≤`©`dG ᪫b q¿EÉ` `a
¬gÉŒG OhÉ©«d ,ô°TDƒŸG É¡æe ÜÎ≤j kÉ«dÉM ™FGOƒdG ‹É``ª` LEG â``‰h .‹É`` ◊G ΩÉ``©` dG ø``e ¿ƒ«∏e 30^78 ‹Gƒ``M ≠∏H ó``b ‹É``◊G ΩÉ``©`dG
á«ë«ë°üJ äÉLƒe çÓK øª°V »ë«ë°üàdG á∏é°ùe ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG øe π°†aCG áÑ°ùæH
.´.Q
.䃫dG äÉ``Lƒ``e êPƒ``‰ Égó©H ø``e πªàμ«d QÉ«∏e 14^71 ¤EG …ƒ``æ`°`S ¢``SÉ``°`SCG ≈``∏`Y %13 Qɪãà°S’G π``é` °` S ,¥ƒ``°` ù` ∏` d IOƒ`` ©` `dÉ`` Hh
á£≤f 6502 óæY áehÉ≤e iƒà°ùe ô°TDƒª∏d ‹É◊G ΩÉ``©`dG ø``e ∫hC’G ™``Hô``dG ∫Ó``N .´.Q 3^31 AGô°T ‘É°üH GkóLGƒJ »∏ëŸG »°ù°SDƒŸG
. •É≤f 6404 óæY ºYO iƒà°ùeh ΩGƒYCG Iô°û©∏d §°SƒàŸG ∫ó©ŸG øe πbCG »gh º¶©e ø``e •ƒ``¨`°`†`dG É°üà‡
.´.Q ¿ƒ``«`∏`e
k
.…ƒæ°S ¢``SÉ``°`SCG ≈∏Y %18 ≠``dÉ``Ñ`dGh á≤HÉ°ùdG
¢†©H âæμ“ ,»é«∏ÿG ó«©°üdG ≈``∏`Yh
.iôNC’G äÉÄØdG
äÉjƒà°ùe π«é°ùJ ø``e á«é«∏ÿG ¥Gƒ``°` SC’G øe ó``°` SC’G Ö``«`°`ü`f ¢``UÉ``ÿG ´É``£`≤`∏`d ¿É`` ch
»eÓ°SE’G ô°TDƒŸG
k é°ùe á«μæÑdG ™FGOƒdG πª›
‹ÉŸG »HO ¥ƒ°S ô°TDƒe ¢ùe’ å«M IójóL %63 áÑ°ùf Ó
âYÉ£à°SGh äGƒæ°S ™HQCG ‘ ¬d iƒà°ùe ≈∏YCG áÑ°ùæH á«eƒμ◊G äÉÄ«¡dGh äGQGRƒ`` dG √Ó``J §≤°ùe ¥ƒ°S â≤∏WCG ,á«∏ëŸG QÉÑNC’G ‘h
É¡JÉjƒà°ùe ¤EG ∫ƒ``°` Uƒ``dG ô``£` b á``°` UQƒ``H ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG ájÉ¡f ‘ ∂``dPh %28 ™e á≤aGƒàŸG äÉcô°ûdG ô°TDƒe á«dÉŸG ¥GQhCÓd
.‹É◊G ácô°T 31 º°†j …ò``dG á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG
™e ∂``dP ≥``aGô``J .äGƒ``æ`°`S çÓ``K ‘ π``°`†`aC’G
´É£b ‘ É¡ª¶©e - §≤°ùe ¥ƒ°ùH áLQóe
»ë«ë°üàdG √ÉŒ’G
äGQÉeE’G ∞«æ°üJ ™aQ á«dɪàMÉH äÉ©bƒàdG
™∏£e ¬``HÉ``°`ù`à`MG CGó``Ñ` j ¿CG ≈``∏`Y - á``YÉ``æ`°`ü`dG
∫ƒNódGh áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G ™°Vh ¤EG ô£bh ™£b ,»``Yƒ``Ñ` °` SC’G »``æ` Ø` dG π``«`∏`ë`à`dG ‘h
.…CG »°S ¢``SEG ΩCG áÄ°TÉædG ¥Gƒ``°`SC’G ô°TDƒe ‘ óæY äÉ©bƒàdG iƒà°ùe ¥ƒ°ù∏d ΩÉ©dG ô°TDƒŸG ÉgÒZh äGƒ``£`ÿG √ò``g q¿EG .ΩOÉ``≤` dG ô¡°ûdG
ä’hGóJ ‹É``ŸG »``HO ¥ƒ°S ô°TDƒe ≥``∏`ZCG ó``bh IÎØdG ‘ ΩÉ©dG ô°TDƒŸG CÉ«¡àjh .á£≤f 6472 IójóL í``FGô``°`T Üò``L ‘ ∂``°`T Ó``H º¡°ùà°S
.%2^3 ¬àÑ°ùf
Ñ ´´ÉØJQG ≈∏Y ´´ƒÑ°SC
Ñ ’G á°ùªN ºº``bQ á``Lƒ``ŸG ¤EGE ∫ƒ``°`Uƒ``∏`d á``eOÉ``≤`dG ¤EG ∫ƒ``Nó``∏` d ø``jô``ª`ã`à`°`ù`ŸG ø``e á``Yƒ``æ` à` eh
ΩÉéMC
ΩÉéMGh ¥ƒ°ùdG ≥ªY IOÉjR ‹ÉàdÉHh ¥ƒ°ùdG
.¬J’hGóJ
惻
Êɪ©©o dG …õ``cô``ŸG ∂``æ`Ñ`dG Qó``°` UCG ∂``dò``c
â∏ªà°TG
â∏ªà° »àdG á«∏°üØdG á«FÉ°üME’G ¬Jô°ûf
ɡ檰V ø`` e á`` eÉ`` g äÉ``eƒ``∏` ©` e Ió`` `Y ≈``∏` Y
∑ƒæÑ∏d
∑ƒæÑ á``«` dÉ``ª` LE’G á``«` fGõ``«` ŸG ¬``Jô``¡` XCG É``e
Éà ájƒªæJ ™jQÉ°ûe óæ°ùj Êɪ©dG äÉ°übÉæŸG ¢ù∏› •
√ò¡d
ò d ¢Vhôb ´ƒª› ƒ‰ ¿CG øe ájQÉéàdG
…ƒæ°S ¢SÉ°SCG ≈∏Y %9 áÑ°ùf ≠∏H ób ∑ƒæÑdG
.´.Q ¿ƒ«∏e 40 ÜQÉ≤j
∫hC’G ™``Hô``dG ∫Ó``N .´.Q QÉ«∏e 14^128 ¤EG
샰VƒH π``bCG áÑ°ùf »``gh ‹É``◊G ΩÉ``©`dG ø``e
á≤HÉ°ùdG ΩGƒ``YCG Iô°û©∏d §°SƒàŸG ∫ó©ŸG øe
.Êɪ©o dG …õcôŸG ´GójEG äGOÉ¡°ûd ´.Q ¿ƒ«∏e 431 •
É¡æμd …ƒ``æ`°`S ¢``SÉ``°` SCG ≈``∏`Y %16 ≠``∏`H …ò`` dG
ΩÉ©dG øe ÒNC’G ™HôdG ™e áfQÉ≤e Iô≤à°ùe
áÑ°ùæH ¿Éª oY OÉ°üàbG ƒ‰ ™bƒàj z‹hódG ó≤ædG{ •
¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG áÑ°ùf â∏é°S ɪc .≥HÉ°ùdG
¢UÉÿG ´É``£`≤`∏`d ¿É`` ch .%97 ™`` FGOƒ`` dG ¤EG
. …QÉ÷G ΩÉ©dG %4.2
á«μæÑdG ¢Vhô≤dG 𪛠øe ó°SC’G Ö«°üf
k é°ùe
áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG √Ó``J %87 áÑ°ùf Ó

´ƒ`````Ñ°SC’G QÉÑ````NCG º``````gCG

óFÉY å``«`M ø``e á``«`é`«`∏`ÿG äGô``°` TDƒ` ŸG Ú``H
.ô£b á°UQƒH ó©H %4^29 áÑ°ùæH äÉ©jRƒàdG
z20 ¿ÉªYo »Hô©dG ô°TDƒe{ ¿CG ôjô≤àdG OÉaCGh
´ƒÑ°SC’G ∫ÓN %1^71 áÑ°ùæH kÉYÉØJQG πé°S
á£≤f 1,149^99 iƒà°ùe óæY ≥∏¨«d ¬°ùØf
.´.Q ¿ƒ``«`∏`e 31^67 â``¨`∏`H ä’hGó`` `J ᪫≤H
»Hô©dG ô°TDƒe{ ¬°ùØf ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN πé°Sh
≥∏¨«d %1^43 áÑ°ùæH kÉ`YÉ``Ø`JQG z50 »é«∏N
πé°Sh ɪc .á£≤f 1,092^59 iƒà°ùe óæY
∫ɪ°Th §``°` ShC’G ¥ô``°`û`∏`d »``Hô``©` dG ô``°` TDƒ` e{
%1^11 áÑ°ùæH kÉ°†jCG kÉYÉØJQG z200 É«≤jôaCG
.á£≤f 1,023^05 iƒà°ùe óæY ≥∏¨«d

ÉYÉØJQG
≈∏YC’G z‹ÉŸG{
k
äGô`` °` `TDƒ` `ŸG π``«` ∏` – ¿CG ô``jô``≤` à` dG Ú`` ` Hh
ô°TDƒe π«é°ùJ QGôªà°SG ¤EG Ò°ûj á«YôØdG
É≤≤fi äÉ``YÉ``Ø` JQ’G π``°` †` aCG ‹É`` ŸG ´É``£` ≤` dG
iƒà°ùe ¤EG %2^48 áÑ°ùæH É«YƒÑ°SCG ÉYÉØJQG
øe ôjGÈa 21 òæe ≈``∏`YC’G ƒ``gh 7,910^23
øe ¤hC’G á`` LQó`` dÉ`` H º`` Yó`` Hh 2011 ΩÉ`` `Y
áaÉ°VEG á``°`†`HÉ``≤`dGh á``jQÉ``ª`ã`à`°`S’G äÉ``cô``°`û`dG
.á«μæÑdG º¡°SC’G ¢†©Ñd
´É£≤dG QÉ``Ñ` NCG ø``e ¿CG ô``jô``≤`à`dG í``°` VhCGh
Ωó≤ŸG ¢``Vô``©`dG ¿CÉ` `H »``∏` gC’G ∂``æ`Ñ`dG ¿Ó`` YEG
∫ɪYCGh äÉeGõàdGh ∫ƒ°UCG ≈∏Y PGƒëà°SÓd
πÑb øe ¬°†aQ ” ób πjƒªà∏d ÒLCÉJ ácô°T
.πjƒªà∏d ÒLCÉJ ácô°T IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG
q¿CG âæ∏YCG ób πjƒªà∏d ÒLCÉJ ácô°T âfÉch
…òdG »∏gC’G ∂æÑdG πÑb øe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG
q
.É¡d áÑ°ùædÉH ∫ƒÑ≤e ÒZ kÉ≤M’ ¬∏jó©J ”
áÑ°ùæH äÉ``eó``ÿG ´É``£` b ô``°` TDƒ` e ™``Ø` JQGh
iƒà°ùe ¤EG »``Yƒ``Ñ`°`SCG ¢``SÉ``°`SCG ≈``∏`Y %1^53
º¡°SCG ø``e »°ù«FQ º``Yó``H á£≤f 3,373^26
äÉeóî∏d á°†¡ædG º¡°Sh ä’É°üJ’G äÉcô°T
.äÉeóî∏d Iôjõ÷G ácô°T º¡°S ¤EG áaÉ°VEG
πé°ùa á``YÉ``æ` °` ü` dG ´É``£` b ô``°` TDƒ` e É`` ` `eCGh
»YƒÑ°SCG ¢SÉ°SCG ≈∏Y %1^15 áÑ°ùæH ÉYk ÉØJQG
kGóFÉY ≥≤ë«d á£≤f 9,448^12 iƒà°ùe óæY
ºYO .%27^45 á``Ñ`°`ù`æ`H ΩÉ`` ©` `dG á`` jGó`` H ò``æ` e
ácô°Th â檰SC’G äÉcô°T º¡°SCG AGOC’G Gò``g
á«æWƒdG á``cô``°` û` dGh á``«` °` Só``æ` ¡` dG ø``°` ù` ◊G
á°Sóæ¡∏d QÉØ∏L á``cô``°`Th Ωƒ``«`æ`ŸC’G äÉéàæŸ
.ä’hÉ≤ŸGh
´É£≤dG QÉÑNCG ‘h ¬``fCG ¤EG ôjô≤àdG í``ŸCGh
§«ëj …ò``dG »``HÉ``é`jE’G ™°Vƒ∏d GQk Gô``ª`à`°`SGh
䃰ùjQ á``cô``°`T â``æ`∏`YCG ,â``æ`ª`°`SC’G äÉ``cô``°`û`H
á≤∏©àŸG äGQGô≤dG øe áYƒª› øY â檰SCÓd
É¡fCÉ°T ø``e »``à` dG äGô``jƒ``£` à` dGh á``©`°`Sƒ``à`dÉ``H
‘Gô¨÷G ´ƒ``æ`à`dG ≈∏Y ácô°ûdG IQó``b IOÉ`` jR
.á«LQÉÿG ¥Gƒ°SC’G øe IOÉØà°S’Gh

:äGQGô≤dG √òg øe
áãjóM á``£` fi AÉ``°` û` fEG ≈``∏` Y á≤aGƒŸG•
πNGóH â``æ`ª`°`SC’G ™``jRƒ``Jh áÄÑ©Jh øjõîàd
É¡JÓ«¡°ùJh É¡JGõ«¡Œ áaÉμH ºbódG AÉæ«e
á«æjõîJ ábÉ£H á©eƒ°U (2) OóY É¡«a ÉÃ
.É¡æe πμd øW 4000 ≠∏ÑJ
øjõîàd á£fi AÉ°ûfEG ≈∏Y á≤aGƒŸG •
IôHôH AÉ``æ`«`e ‘ â``æ`ª`°`SC’G ™``jRƒ``Jh áÄÑ©Jh
ó`` `MCG ™`` `e á`` cQÉ`` °` û` ŸÉ``H ∂`` ` `dPh ∫É``eƒ``°` ü` dÉ``H
á£ëŸG √ò`` g π``ª`°`û`Jh ,Ú``«` ∏` ë` ŸG AÉ``cô``°` û` dG
OóY É¡«a ÉÃ äÓ«¡°ùàdGh äGõ«¡éàdG áaÉc
øW 4000 ≠∏ÑJ á«æjõîJ ábÉ£H ™eGƒ°U (3)
.á©eƒ°U πμd
â檰SCÓd á``fƒ``MÉ``W AÉ``°`û`fEG ≈∏Y á``≤`aGƒ``ŸG
ájQƒ¡ª÷ÉH äƒ`` eô`` °` `†` `M á`` ¶` `aÉ`` fi ‘
á≤«≤°ûdG ácô°ûdG πÑb ø``e ∂``dPh á«æª«dG
∑ΰûe ´hô``°`û`ª`c (äƒ``°`ù`jQ CÓ`μ`ŸG á``cô``°`T)
á«LÉàfEG á©°ùH á«∏ëŸG äÉcô°ûdG ió``MEG ™e

AGƒ°S á``Ø`∏`à`fl π``eGƒ``Y ≈``∏`Y á``jQÉ``ª`ã`à`°`S’G
¤EG GÒ
k °ûe .á«°ùØf hCG á«æa hCG á«dÉe âfÉc
AGOC’ á«aÉ°VEG IójóL ºYO πFÉ°Sh ∑Éæg ¿CG
iód á≤ãdG äÉ``Yô``L ó``jGõ``J ‘ øªμJ ¥ƒ°ùdG
áeƒYóeh kÉ`«`ª`«`∏`bEG hCG kÉ`«`∏`fi øjôªãà°ùŸG
.Úàe »∏c …OÉ°üàbG ™°VƒH
¥ƒ°ùd ΩÉ``©` dG ô``°` TDƒ` ŸG ¿CG ô``jô``≤` à` dG Ú`` Hh
π«é°ùJ ‘ ôªà°SG á``«`dÉ``ŸG ¥GQhCÓ` `d §≤°ùe
) ≥HÉ°ùdG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN IójóL äÉjƒà°ùe
óLGƒàdG øe Gkó«Øà°ùe (2013 ,ƒ«fƒj 5 – 2
Ú°ù– ¤EG iOCG É``‡ ÚHQÉ°†ª∏d í``°`VGƒ``dG
IOƒY ∂``dP Ö``MÉ``°`U ä’hGó``à` dG º``«`bh º``é`M
¢UÉæàb’ ß``aÉ``ë` ŸGh ≥``jOÉ``æ` °` ü` dG …ô`` jó`` Ÿ
Ú°ù– ±ó``¡`H É``gÒ``aƒ``J ” »``à`dG ¢``Uô``Ø`dG
.º¡¶aÉfi AGOCG
ºààNG ΩÉ©dG ô°TDƒŸG ¿CG ¤EG ôjô≤àdG QÉ°TCGh
äÉjƒà°ùe ó``æ`Y ≥``HÉ``°`ù`dG ´ƒ``Ñ` °` SC’G ä’hGó`` `J
óæY Ú`` eÉ`` Y ø`` e Ì`` ` cCG ò``æ` e ≈`` `∏` ` YC’G »`` g
≈∏Y %1^25 ¬àÑ°ùf ´ÉØJQÉH á£≤f 6,498^05
äGô°TDƒŸG áaÉc øe ºYóHh »YƒÑ°SCG ¢SÉ°SCG
ä’hGóà∏d ÉYk ƒÑ°SCG 23 π°UCG øeh .á«YôØdG
7 ΩÉ``©`dG ô``°`TDƒ`ŸG πé°S ,‹É``◊G ΩÉ``©`dG ∫Ó``N
,¬°ùØf ¥É«°ùdG ‘h .§≤a á«YƒÑ°SCG äÉ©LGôJ
ÊÉãdG õcôŸG ∫ÓàMG øe ΩÉ©dG ô°TDƒŸG øμ“

¢UÉN - ájDhôdG
AGOCG ∫ƒM »Hô©dG ¿ÉªY ∂æH ôjô≤J ≈°UhCG
øjôªãà°ùŸG ,»°VÉŸG ´ƒÑ°SCÓd §≤°ùe ¥ƒ°S
øe »àdG äÉcô°ûdG ≈∏Y õ«cÎdG ádhÉëÃ
™HôdG ‘ á°UÉN Gkó«L Ak GOCG ≥≤– ¿CG ™bƒàŸG
øjôªãà°ùŸG ≈``°`UhCG ɪc . ΩÉ``©`dG ø``e ÊÉ``ã`dG
QÉ«àNG ‘ á``eRÓ``dG á``jÉ``æ`©`dG ò`` NCG IQhô``°` †` H
.äÉ©FÉ°ûdG ÖæŒh º¡JGQGôb
á«ë°üdG IôgɶdG ºZQ ¬qfEG ôjô≤àdG ∫Ébh
∫hGóàdG ΩÉ``é` MCG ó``jGõ``Jh ´É``Ø` JQG ‘ á∏ãªàŸG
¤EG äGQɪãà°S’G ÜòLh ádƒ«°ùdG ä’ƒ``–h
¤EG áaÉ°VEG ,¢UôØdG ¢UÉæàbGh ‹ÉŸG ¥ƒ°ùdG
,âbƒdG ¢ùØæH ÚHQÉ°†ŸGh øjôªãà°ùŸG ∫ƒNO
Qɨ°üdG á``°`UÉ``N øjôªãà°ùŸG âØ∏f É``æ`fCG ’EG
Qò`` ◊Gh á``£`«`◊G ò`` NCG IQhô``°` V ¤EG º``¡`æ`e
q¿EG å«M ,äÉHQÉ°†ŸG IóMh Iƒ≤H ≥∏q ©àj ɪ«a
IÒÑc ¿ƒμJ ób øjôªãà°ùŸG A’Dƒ`g äÉ©bƒJ
§ÑJôe Ú``©`e AGOCG ≈``∏`Y IOƒ``≤`©`e º``¡` dÉ``eBGh
.IóYôWÉfl ≈∏Y …ƒà– ób IÒãc πeGƒ©H
…CG ∑É``æ` g ó``Lƒ``J ’ :ô``jô``≤` à` dG ±É`` °` `VCGh
∫ƒNó∏d ø``jô``ª` ã` à` °` ù` ŸG »``Yó``à` °` ù` J ÜÉ`` Ñ` `°` `SCG
º¡«°Uƒf É``æ` fCG ’EG ,Ió``jó``°` T äÉ``HQÉ``°` †` e ‘
º¡JGQGôb PÉ``î`JG ‘ OɪàY’G º¡æe Ö∏£fh

9

OÉ°üàbG

Ω2013 ƒ«fƒj 9 ≥aGƒŸG `g 1434 ÖLQ øe 30 óM’G

‹hO + ¥ƒ°S

™∏°ùdG QÉ©°SCGh Q’hódGh »ŸÉ©dG ƒªædG ≈∏Y ÉÑk ∏°S ™LGÎdG ÒKCÉJ äócCG

k
»eƒμ◊G ¥ÉØfE’G ¢VÉØîfGh ÖFGô°†dG ´ÉØJQG ÒKCÉàH GOó› DƒWÉÑàdG ƒëf ¬éàj »μjôeC’G OÉ°üàb’G :zQNB{
¢UÉN - ájDhôdG

¿CG íLôŸG øªa ,∂dòd áé«àfh .»ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ≈∏Y ÒKCÉJ ¬d ¿ƒμ«°S Ée ƒgh ,%1^9
.RɨdGh §ØædG ∂dP ‘ Éà ,™∏°ùdG ≈∏Y Ö∏£dG π≤j
ób á``«` HhQhC’G äGQOÉ``°`ü`dG ≈∏Y »``μ`jô``e’
C G Ö∏£dG ¢VÉØîfG ¿EÉ` a ,¬``JGP â``bƒ``dG ‘h
¬fCG ɪc .‹É``◊G É¡°TɪμfG øe hQƒ«dG á≤£æe É¡H ≈aÉ©àJ »àdG áYô°ùdG ≈∏Y ôKDƒj
ÉeCG .⁄É©dG ≥WÉæe á«≤Hh É«°SBG ‘ á«YÉæ°üdG äGQOÉ°üdG kÉ°†jCG ôKCÉàJ ¿CG íLôŸG øe
±É©°VEG …ODƒj ób IóëàŸG äÉj’ƒ∏d ¢†ØîæŸG ƒªædG ¿EÉa ,äÓª©dG ¥ƒ°S ó«©°U ≈∏Y
.iôNC’G iÈμdG äÓª©dG πHÉ≤e »μjôeC’G Q’hódG
¿CG §ØædG QÉ©°SC’ »Ñ°ùædG ´ÉØJQ’Gh á«àëàdG ≈æÑdG ≈∏Y …ƒ≤dG ¥ÉØfEÓd óH’ øμdh
QÉKB’G øY iCÉæe ‘ »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO á«≤Hh ô£b ádhO AÉ≤HEG ‘ Gôªà°ùj
.»μjôeC’G OÉ°üàb’G øe í°TôJ ób »àdG á«Ñ∏°ùdG

.á°UÉÿG äGQɪãà°S’G ‘ kÉ©LGôJh äÓ£©dG IÎa äÉ©«Ñe ∞©°†d
õaÉ◊G ‘ ΩÉ¡dG ¢ü∏≤àdG áé«àf -iôNCG á«MÉf øe- ÒNC’G DƒWÉÑàdG Gòg A»éjh
"á«Ñjô°†dG ¢``Tƒ``H äÉYÉ£≤à°SG" á°SÉ«°ùH ±ô``Y É``Ÿ »``Fõ``÷G AÉ``¨` dE’G AGôq ` `L ‹É`` ŸG
øªa ,äÉ°SÉ«°ùdG √òg â∏°UGƒJ GPEGh .»eƒμ◊G ¥ÉØfE’G ‘ á«eGõdE’G äÉYÉ£≤à°S’Gh
äÉYÉ£≤à°SG ™e ôaÉ°†àdÉH …OÉ°üàb’G •É°ûæ∏d AÉ£HE’G øe ójõe ¤EG …ODƒJ ¿CG íLôŸG
≈∏Y á«Ñ∏°S QÉKBG É¡d ¿ƒμ«°S »àdG »eƒμ◊G ¥ÉØfE’G "RÉéàMG" á°SÉ«°S ÖLƒÃ áfRGƒŸG
.»YÉæ°üdG •É°ûædGh »cÓ¡à°S’G ¥ÉØfE’Gh ¥ÉØfEÓd πHÉ≤dG »°üî°ûdG πNódG
»μjôeC’G OÉ°üàb’G IQƒ°U ¿EÉ`a -Ωƒª©dG ¬``Lh ≈∏Yh- ¬``fCG ¤EG áYƒªéŸG äQÉ``°`TCGh
áàHÉãdG QÉ©°SC’ÉH IóëàŸG äÉj’ƒ∏d ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG ≠∏Ñj ó≤a ,áØ«©°V π¶J
áÑ°ùf ¤EG π°üj ¿CG ≈∏Y ™ªŒ âfÉc »àdG äÉ©bƒàdÉH áfQÉ≤e ,§≤a %1^5-%1 ióe

ƒëf kGOó› √QÉ°ùe òîJG ¿ƒμj ób »μjôeC’G OÉ°üàb’G ¿CG QNB áYƒª› äCGQ
»àdG á°†ØîæŸG »eƒμ◊G ¥ÉØfE’G äÉjƒà°ùeh á©ØJôŸG ÖFGô°†dG øe ÒKCÉàH DƒWÉÑàdG
å«M .»YÉæ°üdG •É°ûædG ∫É› ‘h ,»cÓ¡à°S’G ¥ÉØfE’G ó«©°U ≈∏Y ™LGôJ ¤EG Oƒ≤J
…òdG- »cÓ¡à°S’G ¥ÉØfE’G ¿CG ,»°VÉŸG ᩪ÷G Ωƒj á«μjôeC’G IQÉéàdG IQGRh âæ∏YCG
‘ ,πjôHCG ô¡°T ∫ÓN %2 áÑ°ùæH ¢ü∏≤J ób -‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG øe %70 πμ°ûj
.ΩÉY Ióe øe Üô≤j Ée ∫ÓN ¬Yƒf øe ¢VÉØîfG ∫hCG
QƒLC’G ≈∏Y ÖFGô°†dG ´ÉØJQG ÒKCÉJ kÉ«FõL ¢ùμ©j ¢VÉØîf’G Gòg ¿CG ¤EG äQÉ°TCGh
¿EÉa ,∂``dP ≈∏Y IhÓ``Yh .2013 …QÉ``÷G ΩÉ©dG ∫ÓN »μjôeC’G ∂∏¡à°ùŸG ∑ƒ∏°S ≈∏Y
¢†ØN ¤EG …ODƒj 2013 ¢SQÉe òæe á«eƒμ◊G äÉ≤ØædG "RÉéàMG" á°SÉ«°ùH ±ô©jo Ée
πeÉY ¿ƒ«∏e 2 ‹Gƒ``M ™°†îj å«M ;Ú``dhÉ``≤`ŸGh áeƒμ◊G ‘ Ú∏eÉ©dG ä’ƒ``Nó``e
∫ó©e πX ,∂dòd áé«àfh .ô¡°T πc ΩÉjCG á©°†Ñd ôLCG ¿hO º¡Jƒ«H ‘ AÉ≤Ñ∏d »eƒμM
.πjôHCG ô¡°T ∫ÓN Ò¨J ¿hO ¥ÉØfEÓd πHÉ≤dG »°üî°ûdG πNódG
∫hC’ 2013 ƒjÉe ô¡°T ‘ ¢ûªμfG »μjôeC’G »YÉæ°üdG ´É£≤dG •É°ûf ¿CG ¤EG âàØdh
kÉ≤ah ,2009 ƒ«fƒj òæe ´É£≤dG Gòg É¡≤≤ëj èFÉàf CGƒ°SCÉH kÉÑjô≤J áæ°S Ióe ∫ÓN Iôe
.äGójQƒàdG IQGOEG ó¡©e ôjQÉ≤àd
øe Ò¨°U AõL iƒ°S πμ°ûjo ’ áYÉæ°üdG ´É£b ¿CG øe ºZôdÉHh ¬fCG áYƒªéŸG âæ«s Hh
…OÉ°üàb’G •É°ûædG πªéŸ kGóFGQ kÉjó«∏≤J πX ´É£≤dG Gòg ¿CG ’EG ,»μjôeC’G OÉ°üàb’G
œÉædG ƒ‰ äÉ©bƒJ á©LGôe »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN âs“ ,∂dòd áaÉ°VEGh .»μjôeC’G
áÑ°ùf ¤EG 2013 …QÉ``÷G ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™Hô∏d áàHÉãdG QÉ©°SC’ÉH ‹É``ª`LE’G »∏ëŸG
.á≤HÉ°ùdG äGôjó≤àdG øe ≈fOCG »g »àdGh ,%2^4
25 ‘ »¡àæŸG ´ƒÑ°SC’G ‘ 354^000 ¤EG πª©dG øY Ú∏WÉ©∏d »FóÑŸG Oó©dG ™ØJQG ɪc
¢ùªN ∫ÓN É¡d ´ÉØJQG ≈∏YCG óæY Úμ∏¡à°ùŸG á≤K â∏X ,»HÉéjE’G ÖfÉ÷G ‘h .ƒjÉe
.º¡°SC’Gh ¿Éμ°SE’G QÉ©°SCG ´ÉØJQÉH áeƒYóe äGƒæ°S
DƒWÉÑJ í``«`Lô``J ¤EG Ò°ûJ á``KGó``M Ì`` cC’G äÉ``«`FÉ``°`ü`ME’G ¿CG á``Yƒ``ª`é`ŸG â``ë` °` VhCGh
.2013 …QÉ÷G ΩÉ©dG øe á«≤ÑàŸG IÎØdG ∫ÓN »μjôeC’G OÉ°üàb’G
2012 »°VÉŸG ΩÉ©dG øe ÒNC’G ™HôdG ∫ÓN kGÒÑc kGDƒWÉÑJ kÉØ∏°S OÉ°üàb’G ó¡°T óbh
πFGhCG ‘- »μjôeC’G ‹GQó«ØdG ∂æÑdG ßaÉfi »μfÉfÒH ¬Ø°Uh …òdGh ,(0^4) ƒëæH
É°SÉμ©fG á«°SÉ°SCG áØ°üH "áØbƒdG" √òg âfÉc óbh ."áØbh" áHÉãà ¬fCÉH -…QÉ÷G ΩÉ©dG

ájOÉ«≤dG º¡°SC’G AGOCÉH ÉkeƒYóe Gô¡°T
k 14 »`a iƒà°ùe ≈∏YCG óæY ≥∏¨jo …Oƒ©°ùdG ô°TDƒŸG
áehÉ≤ŸG iƒà°ùe ÉbÎfl á£≤f 7644^3 ¤EG π°ü«d áÄŸÉH 0^42
.á£≤f 7618 óæY »°ù«FôdG
∫hC’G ¢``ù`eCG á©ØJôe â≤∏ZCG ó``b á«μjôeC’G º¡°SC’G â``fÉ``ch
∫GRÉe OÉ°üàb’G ¿CG ƒjÉe ô¡°ûd ∞FÉXƒdG ôjô≤J ô¡XCG ¿CG ó©H
…õcôŸG ∂æÑdG) …OÉ``–’G ¢ù∏› »WÉ«àM’G ºYód áLÉëH
äGAGôLEG AÉ¡fEG ∫ɪàMG øe ±hÉîŸG π∏≤j Ée ƒgh ,(»μjôeC’G
.™bƒàŸG øe ÜôbCG âbh ‘ …ó≤ædG õ«ØëàdG
ájƒ°ùàdG óæY ƒ«dƒj º«∏°ùJ »μjôeC’G ΩÉÿG Oƒ≤Y ô©°S ™ØJQGh
¤EG âfôH ΩÉ``N Oƒ≤Y ô©°S ó©°Uh ,π«eÈ∏d Q’hO 96^03 ¤EG
.π«eÈ∏d Q’hO 104^56
õØbh …Oƒ©°ùdG ô°TDƒŸG ≈∏Y Ö°SÉμŸG ÈcCG ∂HÉ°S º¡°S πé°Sh
IQGRh ™e ÉbÉØJG â©bh É¡fEG ácô°ûdG âdÉb Éeó©H ,áÄŸÉH 1^06
äÉéàæŸ ójóL ´hô°ûŸ OƒbƒdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ájOƒ©°ùdG ∫hÎÑdG
.(Q’hO QÉ«∏e 4^3) ∫ÉjQ QÉ«∏e 16 ᪫≤H ójó◊G
,¢VÉjôdG ∂æHh ,ÜÉ°S :â∏ª°T- iôNCG ájOÉ«b º¡°SCG äõØbh
,AɉE’Gh ,»°ùfôØdG …Oƒ©°ùdGh ,ôªY πÑLh ,’ƒaÉ°Uh ,ø``jRh
4^6h 0^9 Ú``H Ö°ùæH -Qɪãà°SÓd …Oƒ``©`°`ù`dGh ,¿É`` `cQC’G QGOh
.áÄŸÉH
:…OÉ°üàb’G π``∏` ë` ŸGh Ö``JÉ``μ` dG …ô``°` Shó``dG º``«` gGô``HEG ∫É`` bh
áehÉ≤e ƒëf É©bƒàe ∫Gõj ’ óYÉ°üdG QÉ°ùŸG ‘ ô°TDƒŸG QGôªà°SG”
ádƒ«°ùdG ∫ƒëàd Gô¶f IôWÉîŸG áLQO ‘ IOÉjR ™e á£≤f 7895
.“áæeB’G äÉYÉ£≤dG ¤EG

ä’ÉcƒdG - ¢VÉjôdG
¤hCG- ¢ùeCG äÓeÉ©J ájOƒ©°ùdG º¡°SC’G ¥ƒ°S ô°TDƒe ≈¡fCG
‹GƒàdG ≈∏Y á©°SÉàdG á°ù∏é∏d ´ÉØJQG ≈∏Y -´ƒÑ°SC’G äÉ°ù∏L
.Gô¡°T 14 ‘ ¬JÉjƒà°ùe ≈∏YCG Óé°ùe
≈∏YCG ƒ``gh ,á``£`≤`f 7645^6 ¤EG á``Ä`ŸÉ``H 0^42 ô``°`TDƒ`ŸG ó``©`°`Uh
’ƒaÉ°U º¡°S πé°Sh .2012 πjôHCG øe øeÉãdG òæe ¬JÉjƒà°ùe
∂HÉ°S º¡°S √Ó``J ,áÄŸÉH 2^9 õØbh ,ô°TDƒŸG ≈∏Y Ö°SÉμŸG È``cCG
.áÄŸÉH 0^8 É¡àÑ°ùf Ö°SÉμÃ
Qó≤J ó``jó``◊G äÉéàæŸ ´hô``°`û`e ø``Y ,¢``ù` eCG ,∂``HÉ``°`S â``æ`∏`YCGh
AóH â``©` bƒ``Jh ,(Q’hO QÉ``«`∏`e 4^3) ∫É`` jQ QÉ``«`∏`e 16`` `H ¬àØ∏μJ
.2018 øe ÒNC’G ™HôdG ‘ ´hô°ûª∏d …QÉéàdG 𫨰ûàdG
∂æHh »°ùfôØdG …Oƒ``©`°`ù`dGh ¢``VÉ``jô``dG ∂æH º``¡`°`SCG äó``©`°`Uh
øjRh ôjôLh »æWƒdG »Hô©dGh Òª©à∏d áμeh ™«æ°üJh OÓÑdG
.áÄŸÉH 2^5h 0^7 ÚH ÜÉ°Sh
ÉÑeÉ°Sh »∏jÉHƒe øe πc º¡°SCG â©LGôJ ,iôNCG á«MÉf øeh
∂æHh ,á``Ä`ŸÉ``H 2^1 ä’É``°` ü` J’G º``¡`°`SCG â``°`†`Ø`î`fGh ,á``Ä`ŸÉ``H 0^9
.áÄŸÉH 1^04 Iôjõ÷G
ájOƒ©°ùdG º¡°SC’G ¥ƒ°S ô°TDƒe Oƒ©°U A»éjh
AGOCÉH ÉeƒYóe
k
QÉ©°SCGh á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SC’G ´ÉØJQG πX ‘ ájOÉ«≤dG º¡°SCÓd …ƒb
.§ØædG
¬àÑ°ùf ´É``Ø`JQG ≈∏Y ¢ùeCG äÓeÉ©J π¡à°SG ób ô°TDƒŸG ¿É``ch

OÉ°üàbG

Ω2013 ƒ«fƒj 9 ≥aGƒŸG `g1434 ÖLQ øe 30 óM’G

»`` ` ` ` `d hO

≈∏Y ≥``aGƒj { ó≤ædG ¥hó`````æ°U{
¢ùfƒàd Q’hO QÉ«∏e 1.7 `H ¢Vôb
RÎjhQ – ø£æ°TGh
≈∏Y ≥aGh ¬fEG ∫hC’G ¢ùeCG ‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U ∫Éb
IóŸ Q’hO QÉ«∏e 1^74 ᪫≤H ÊɪàFG OGó©à°SG ¥ÉØJG
áqjOÉ°üàb’G äÉMÓ°UE’G IófÉ°ùŸ ¢ùfƒJ ™e Gôk ¡°T 24
ÜÉ©°üdG ≈∏Y Ö∏q ¨à∏d ó∏ÑdG Gòg »©°S ™e ƒªædG õjõ©Jh
.2011 ‘ »Hô©dG ™«HôdG äGQƒK ó©H É¡¡LGh »àdG
‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°üd ÜóàæŸG ôjóŸG áÑFÉf âdÉbh
¥hóæ°ü∏d …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG QGô``b Ö≤Y ≥«Ø°T ⪩f
¬LGƒJh ∫óà©e …OÉ°üàbG ±É©J ≥«≤– ‘ ¢ùfƒJ äCGóH{
ÉgÒ°S ™e áÑ©°U á«dhO ájOÉ°üàbG áÄ«H ¬°ùØf âbƒdG ‘
z.»°SÉ«°ùdG ∫ƒëàdG ≥jôW ‘
¿ƒ«∏e 150 ≠∏Ñe íÑ°ü«°S ¥É``Ø` J’G Gò``¡`d áé«àfh
≠dÉÑŸG ±ô°U ™e ¢ùfƒàd …QƒØdG ™aó∏d ÉMÉàe Q’hO
´ƒ°†ÿG ™``e Ú``eOÉ``≤`dG Ú``eÉ``©`dG ió``e ≈``∏`Y á``«`bÉ``Ñ`dG
OÉ°üàb’G ¢``û` ª` μ` fGh .è``eÉ``fÈ``∏` d äÉ``©` LGô``e ÊÉ``ª` ã` d
á«°SÉ«°ùdG äGôJƒàdG π©ØH áMÉ«°ùdGh »ÑæLC’G Qɪãà°S’G ™LGôJ ™e 2011 ΩÉY ‘ áFÉŸG ‘ 2 áÑ°ùæH »°ùfƒàdG
k
óªà©Jh äÉÑ≤Y ∑Éæg ∫GõJ ’ øμd 2012 ΩÉY òæe ’óà©e É°TÉ©àfG
¢ùfƒJ OÉ°üàbG πé°Sh .᫪«∏b’Gh á«∏ëŸG
QÉ°ùëfG ™e QƒgóJ …òdG ájQÉ÷G É¡JÓeÉ©e ¿Gõ«e ‘ õé©dG πjƒªàd ÚëfÉŸG øe Ωó≤ŸG πjƒªàdG ≈∏Y OÓÑdG
.OÉ°ùμdG É¡H ∞°ü©j »àdG ÉHhQhCG øe Ö∏£dG
á©°SGƒdG äÉJhÉØàdGh áë∏ŸG á«YɪàL’G ÖdÉ£ŸGh ‘ô°üŸG ´É£≤dG á°TÉ°ûg ¿q EG{ ¿É«H ‘ ≥«Ø°T ⪩f âdÉbh
áq«LQÉÿG äÓeÉ©ŸG ¿Gõ«e ‘ õé©dG ´É°ùJG øY Ó°†a ΩÉ°ùL äÉjó– ádÉ£ÑdG ä’ó©e ´ÉØJQGh ≥WÉæŸG ÚH
z.á«fGõ«ŸGh

z¿RGƒàe{ πM ≈∏Y åëj »°ùfôØdG ¢ù«FôdG
Ú°üdGh ÉHhQhCG ÚH ájQÉ```éàdG äÉYGõ```æ∏d
RÎjhQ - ƒ«cƒW

OÉ–’G øe IOQƒà°ùŸG IôNÉØdG äGQÉ«°ùdG ¿CÉ°ûH iƒμ°T ‘ ô¶æJ ób
.»HhQhC’G
äÉéàæŸG ø``e Gkó`jõ``e ¿ƒ«æ«°üdG …ΰûj ¿CG ó`` jQCG{ ó``fƒ``dhCG ∫É``bh
Ú«æ«°üdG ™æ≤f ¿CGh á«°ùaÉæJ Ì``cCG ¿ƒμf ¿CG ÉfQhó≤à ..á«°ùfôØdG
z.á«dOÉÑJ ídÉ°üŸG q¿CÉH

≈∏Y q¿EG âÑ°ùdG ¢``ù`eG ó``fƒ``dhCG Gƒ``°`ù`fGô``a »°ùfôØdG ¢ù«FôdG ∫É``b
´Gõæd ¿RGƒàe πM ¤EG ÉYOh ,Ú°üdG ™e ¿hÉ©àj ¿CG »``HhQhC’G OÉ–’G
ò«ÑædG ¤EG óàeG ºq `K á«q °ùª°ûdG ábÉ£dG ìGƒ``dCÉ`H CGó``H óYÉ°üàe …QÉ``Œ
.»HhQhC’G
q¿EG ƒ«cƒW ‘ á«fÉHÉj äÉcô°T »∏㇠™e ô“Dƒe ∫ÓN ófƒdhCG ∫Ébh
¿CG »¨Ñæj øμd Ú«æ«°üdG ¤EG äÉéàæŸG øe ójõe ™«H ƒg É°ùfôa ±óg
.Úaô£dG ÚH ¿hÉ©àdG ójõj ¿CGh áë°VGh óYGƒ≤dG ¿ƒμJ
™e øμd ÉæJGOÉ°üàbG ôjƒ£àd ..Ú°üdG ™e πª©f ¿CG »¨Ñæj{ ∫Ébh
:±É°VCGh .¿hÉ©à∏d IójóL ä’É``› íàØdh ÇOÉÑŸGh óYGƒ≤dG ójó–
¿hO QGƒ◊G ≥jôW øY Ú°üdG ™e ájQÉéàdG Éæ∏cÉ°ûe πëf ¿CG »¨Ñæj
.ôNB’G ÜÉ°ùM ≈∏Y ó∏Ñd ÉjGõe AÉ£YEG
äÉ©«Ñe ‘ Ék≤«≤– »``°`VÉ``ŸG ´ƒ``Ñ`°`SC’G á«æ«°üdG äÉ£∏°ùdG äCGó`` Hh
É«k eÉ≤àfG AGôLEG ÈàYG Ée ƒgh ,¥ƒ°ùdG ¥GôZEG iƒYóH á«HhQhC’G ò«ÑædG
á«°ùª°ûdG ìGƒ``dC’G ≈∏Y Ωƒ°SQ ¢VôØd »`` HhQhC’G OÉ``–’G ∑ô``– ó©H
.á«æ«°üdG
øe ÌcCÉH 2012 ‘ âªgÉ°S »àdG É°ùfôa ‘ ÉÑ°†Z Iƒ£ÿG äQÉKCGh
ÜÉ°ùM ¿hó``H - Ú°üdG ¤EG »`` HhQhC’G OÉ``–’G ò«Ñf äGQOÉ``°` U ∞°üf
.Éjƒæ°S Q’hO QÉ«∏e ɡફb á¨dÉÑdGh - „ƒc „ƒg
.äGQÉ«q °ùdG ´É£b ¤EG ´Gõ``æ`dG OGó``à`eG øe É«k dÉM ≥∏b åYGƒH áªKh
ÚμH q¿EG á``©`ª`÷G Ωƒ``j á``«` HhQhC’G äGQÉ``«`°`ù`dG áYÉæ°U á``£` HGQ â``dÉ``bh

ó©H ô```«¡°ûàdG á````ª¡àH z¢ùHQƒ```a{ »°VÉ````≤j ∫ÓW øH ó```«dƒdG
§````≤a Q’hO QÉ````«∏e 20 `H É```gôjó`````≤Jh ¬JhôK z¢ù``«îÑJ{
Égô≤eh ¢ùHQƒØH ∫É°üJ’G QƒØdG ≈∏Y ø°ùàj ⁄h .≥«∏©àdG
É¡dƒb ¢ùHQƒa øY ¿É``jOQÉ``÷G â∏≤fh .≥«∏©à∏d ∑Qƒjƒ«f
ó«dƒdG ÒeC’G q¿CÉH ºYGõe øe Iójó°ûdG á°ûgódÉH ô©°ûf{
‘ ∂``dP π``©`a ó``b ¿É``c GPEG á``°`UÉ``N ¢``ù`HQƒ``a IÉ``°`VÉ``≤`e Qô``b
Öjôb øe É¡d ábÓY ’ ¢UÉ°üàNG á≤£æe »gh É«fÉ£jôH
IÒNC’G IÎ``Ø`dG ‘ IQƒ°ûæŸG á``jQÉ``Ñ`NE’G Éæà°ü≤H ó«©H hCG
z.¬JhôK øY ¬ªYGõe ¿CÉ°ûH ∑ƒμ°ûdG äQÉKG »àdGh
øe Oƒc ¿ÉKÉfƒL á«eÓYE’G äÉ°ù°SDƒŸG »eÉfi ∫É``bh
á«HPÉL ÌcCG ÉkfÉμe Èà©J ¿óæd q¿EG Úμ∏«°S ¢ùjƒd ácô°T
»μjôeC’G ¿ƒfÉ≤dG q¿C’ Ò¡°ûàdG ihÉYO ™aôd ∑Qƒjƒ«f øe
.ihÉYódG √òg πãe ∫ƒÑ≤d ÈcCG äÉÑ∏£àe ≈∏Y …ƒ£æj
á«°üî°T ≈∏Y Ú©àj IóëàŸG äÉ``j’ƒ``dG ‘{ Oƒ``c ∫É``bh
äÉeƒ∏©e ≈∏Y …ƒ£æj ∫É≤ŸG q¿CG ’hCG âÑãJ ¿CG á«Yóe IRQÉH
Ée ƒ``gh ∂dòH º∏©j ¿É``c ô°TÉædG q¿CG É«k fÉKh á«≤«≤M ÒZ
‘ ÚJOƒLƒe ÒZ ¿ÉàÑ≤Y ¿ÉJÉgh .iPC’G óªq ©J ¬«ª°ùf
Ò¡°ûàdGh ±ò≤dG ¿ƒfÉb ÖLƒÃh z.ÊÉ£jÈdG ¿ƒfÉ≤dG
áYƒÑ£ŸG q¿CG äÉ``Ñ`KEG §≤a »YóŸG ≈∏Y Ú©àj ÊÉ£jÈdG
äÉÑKE’G AÖY ™≤j ºK .Ò¡°ûàdGh ±ò≤dG ܃∏°SCG âeóîà°SG
É¡æe á«YÉaO Ö«dÉ°SCG IóY ¬eÉeCG ¿ƒμJh ¬«∏Y ≈YóŸG ≈∏Y
.Qƒ°ûæŸG ¥ó°U äÉÑKEG

‘ ΩÉ``©`dG Gò``¡`d äGô``jOQÉ``«`∏`ª`∏`d ¢``ù`HQƒ``a á``ª`FÉ``b äô``°`û`fh
á°†HÉ≤dG áμ∏ªŸG âdÉb ‹ÉàdG Ωƒ«dG ‘h ¢SQÉe øe ™HGôdG
‘ záë«ë°U ÒZ äÉfÉ«H{ âeóîà°SG º««≤àdG á«∏ªY q¿EG
á«∏ªY ‘ ¥É°ùJG Ωó``Y ¬``LhCGh óªq ©àe õ«– ¬``fq CG hóÑj É``e{
z.¢ùHQƒØH á°UÉÿG º««≤àdG
äô°ûfh ó«dƒdG IQƒãd Égôjó≤àH âμ°ù“ ¢ùHQƒa øμd
¿Gƒæ©H ¢SQÉe øe 25 Ωƒj QOÉ°üdG ÉgOóY ‘ Ék≤ª©àe ’É≤e
IÒãŸG á°†HÉ≤dG áμ∏ªŸG º¡°SCG á«°†bh ó«dƒdG Ò`` eC’G{
z.∫ƒ°†Ø∏d
ºbôd ¢ùHQƒa â∏°UƒJ ∞«c øY π«°UÉØJ ∫É≤ŸG OQhCGh
øe á«aÉØ°û∏d GQÉ≤àaG ¬àª°S Ée äó≤àfGh Q’hO QÉ«∏e 20
π«°UÉØJ øY ìÉ°üaE’ÉH ≥∏©àj ɪ«a á°†HÉ≤dG áμ∏ªŸG ÖfÉL
.É¡dƒ°UCG
420 º°†j …ò``dG ó``«`dƒ``dG ô°üb ∂``dò``c ∫É``≤` ŸG ∞``°` Uhh
øe á``°`UÉ``ÿG ¬``Jô``FÉ``Wh á``«`eÉ``Nô``dG äÉ``«` °` VQC’G hP Iô``é`M
≈∏Y É``fk Gó``a 120 É¡àMÉ°ùeh ¬à©«°Vh 747 è``æ`jƒ``H RGô``W
∫hDƒ°ùŸG ∫É``bh .áHÉàμdG ‘ âcQÉ°T »àdG Éæ«μe Ú°ùfGôah á°ùªNh ∫RÉæe á°ùªN º°†Jh ájOƒ©°ùdG ᪰UÉ©dG ±QÉ°ûe
.á«YÉæ°U äGÒëH
‘ â``dGRÉ``e »``à` dG á``«`°`†`≤`dG ô``¶`æ`d ó``Yƒ``e Oó``ë`à`j ⁄ ¬`` `fq EG
ófG ô``Hƒ``c IÉ``eÉ``ë` ŸG á``cô``°`T â``°` †` aQh .Iô``μ` Ñ` ŸG É``¡`∏`MGô``e Ú«Øë°üdG q¿EG ¿óæd ‘ É«∏©dG áªμëŸG ∫hDƒ°ùe ∫É``bh
á«°†≤dG ‘ Ò``eC’G πã“ É¡qfEG ¿É``jOQÉ``÷G âdÉb »àdG º«c ∫É≤ŸG Ö``JÉ``c ¿’hO …Ò`` c É``ª`g iƒ``Yó``dG ‘ ø``jQƒ``cò``ŸG

RÎjhQ – ¿óæd
q¿CG ∫hC’G ¢ùeCG á«fÉ£jÈdG ¿É``jOQÉ``L áØ«ë°U äô``cP
iƒYO ™aQ ∫ÓW øH ó«dƒdG Ò``eC’G …Oƒ©°ùdG ôjOQÉ«∏ŸG
á«fÉ£jôH á``ª`μ`fi ΩÉ`` `eCG ¢``ù` HQƒ``a á``∏`› ≈``∏`Y á``«`FÉ``°`†`b
20 óæY ¬JhÌd Égôjó≤J q¿CG ɪk YGR Ò¡°ûàdÉH É¡«a É¡ª¡JG
.Q’hO QÉ«∏e 9^6 ƒëæH É¡à≤«≤M øe πbCG Q’hO QÉ«∏e
¢ùHQƒa á∏› ∞«æ°üJ ºLÉg ób ó«dƒdG Ò``eC’G ¿Éch
Ö«©e ¬`` `fq EG Ó``FÉ``b ⁄É``©` dG ‘ äGô``jOQÉ``«` ∏` ª` ∏` d á``«` μ` jô``eC’G
¬à©°Vh ¿CG ó©H §°ShC’G ¥ô°ûdG …ôªãà°ùe ó°V õ«q ëàeh
.ΩÉ©dG Gò¡d É¡àªFÉb ≈∏Y 26 áÑJôŸG ‘ á∏éŸG
ó«dƒdG ÒeC’G q¿CG ¿óæd ‘ É«∏©dG áªμëŸÉH ∫hDƒ°ùe ócq CGh
Égôjô– ¢ù«FQh ¢ùHQƒa ≈∏Y Ò¡°ûJh ±òb iƒYO ™aQ
30 Ωƒj É¡H Ú∏eÉ©dG Ú«Øë°üdG øe ÚæKGh Úd ∫Gó``fGQ
.iƒYódG π«°UÉØJ ±ô©J ⁄h .»°VÉŸG πjôHCG øe
á°†HÉ≤dG á``μ`∏`ª`ŸG ¬``à`cô``°`T ∫Ó``N ø``e ó``«`dƒ``dG ∂``∏` Áh
øª°V π``HCGh ÜQƒ``c Rƒ«fh Ühô``L »à«°S ‘ IÒÑc É°ü°üM
k
øe OóY á«μ∏e ‘ ∑QÉ°ûj hCG ∂dòc ∂∏Áh .iôNCG äÉcô°T
êQƒLh ¿óæd ‘ …ƒaÉ°Sh ∑Qƒjƒ«f ‘ GRÓH É¡æe ¥OÉæØdG
.É°ùfôa ‘ ¢ùeÉÿG

10

¢†Øîj{ ¢ù≤£dG{
øe §ØædG äGQOÉ°U
¥Gô©dG ܃æL
ÉÄ«°S É``°`ù`≤`W ¿EG »``MÓ``e Qó``°` ü` e ∫É`` b
Iô°üÑdG ÅfGƒe øe §ØædG äGQOÉ°U ¢†ØN
π«eôH ∞`` `dCG 864 ¤EG ¥Gô`` ©` `dG ܃``æ` L ‘
π«eôH ¿ƒ«∏e 2^23 øe âÑ°ùdG ¢ùeCG É«eƒj
á«JÉY ìÉjQ{ Qó°üŸG ∫Ébh .∂dP πÑb É«eƒj
™æ“h π«ªëàdG äÉ«∏ªY π£©J è«∏ÿG ‘
z.AÉæ«ŸG IQOɨe øe øØ°ùdG

Ú°üdG äGQOÉ°U ƒ‰
ƒjÉe »`a % 1
¢ùeCG á«æ«°üdG ∑QÉ``ª` ÷G IQGOEG â``dÉ``b
áÑ°ùæH â``‰ Ú``°`ü`dG äGQOÉ``°` U q¿EG âÑ°ùdG
‘ ƒjÉe ‘ …ƒæ°S ¢SÉ°SCG ≈∏Y áÄŸÉH ó``MGh
≥≤ë«d áÄŸÉH 0^3 äGOQGƒ``dG â©LGôJ ÚM
QÉ«∏e 20^4 √Qó`` b É``jk QÉ``Œ É``°``k†`FÉ``a ó``∏`Ñ`dG
.Q’hO
IOÉjõd ¥ƒ°ùdG äÉ©bƒJ âfÉc áfQÉ≤ŸÉHh
‘ á``Ä`ŸÉ``H á``à`°`Sh äGQOÉ``°` ü` dG ‘ á``Ä`ŸÉ``H 7^3
Q’hO QÉ«∏e 19^3 √Qób ¢†FÉØH äGOQGƒdG

øY åëÑJ ób zäÉ«a{
zÖ«L{ êÉàfE’ ∂jô°T
Ú°üdG »`a
¢ù«FôdG ʃ``«` °` TQÉ``e ƒ``«` LÒ``°` S ∫É`` `b
âÑ°ùdG ¢`` ù` eCG äÉ``«` a á``cô``°` û` d …ò``«` Ø` æ` à` dG
á«dÉ£jE’G äGQÉ``«` °` ù` dG á``YÉ``æ`°`U á``cô``°`T q¿EG
Ú°üdG ‘ ó``jó``L ∂``jô``°`T ø``Y å``ë`Ñ`J ó``b
Ö«L IQÉ``«` °` ù` dG ™``«`æ`°`ü`J ≈``∏` Y É``¡`Jó``YÉ``°`ù`Ÿ
êÉàfEG ¤EG ô∏°ùjGôc íª£Jh .2014 ‘ ∑Éæg
‘ IójóL Ö«L IQÉ«°S ∞dCG 100 øe ÌcCG
äÉ«a §£N øª°V ᪡e Iƒ£N ‘ Ú°üdG
¥ƒ°S ÈcCG ‘ Éjk ƒæ°S IQÉ«°S ∞dCG 300 ™«Ñd
.ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ∫ƒ∏ëH ⁄É©dG ‘ äGQÉ«°ù∏d
∑ΰûe ´hô``°` û` e á``«` dÉ``£` jE’G á``cô``°`û`∏`dh
ácô°T ™e Ú°üdG ‘ äÉ«a äGQÉ«°S êÉàfE’
.π«ÑeƒJhCG ƒ°ûà¨fGƒb äGQÉ``«`°`ù`dG áYÉæ°U
‘ ó``«`L ∂``jô``°`T É``æ`jó``d{ ʃ``«`°`TQÉ``e ∫É``bh
∂jô°ûH Ú©à°ùf ¿CG øμªŸG ø``eh Ú°üdG
ô∏°ùjGôc ¿EG ∫É`` bh z.Ö``«` L ´hô``°` û` Ÿ ¿É`` K
∂jô°T ™`` e É``«` dÉ``M äÉ`` KOÉ`` fi …ô`` `Œ ’
øe GOk óY{ ¿CG ±É°VCG ¬æμd Ö«L ¢Uƒ°üîH
z.¬eɪàgG ióHCG ±GôWC’G

zâfôJ ¿ôØ«°S{ AGô°ûd ¬°VôY ø°ùëj »àjƒμdG Qɪãà°S’G Öàμe IOÉ«≤H ±ÓàFG
RÎjhQ – ¿óæd

óæY ¢Vô©dG{ ∫Ébh .Ö°SÉæe ô©°ùdG q¿CG ∂dòc ¿hôNBG ¿hôªãà°ùe iôj ¿CG
z.GkóL ’OÉY GkóFÉY πãÁ Ék¡«æL 22 iƒà°ùe
»æq ØdG ¢üëØdG èFÉàf øY É°VôdÉH •hô°ûe ¬°VôY q¿EG ôØjô‚ƒd ∫Ébh
∫Ébh .É¡JQGOEG ¢ù∏› á«°UƒJh âfôJ ¿ôØ«°S ∫ɪYCG ≈∏Y ádÉ¡é∏d ‘ÉædG
πÑb Ωƒ«JQƒ°ùfƒμdG ™e πeÉ©àdG ≈∏Y IQGOE’G ¢ù∏› ™é°ûj ¬``fq EG ∂dòc
¢ûàæjôL â«bƒàH 1600 áYÉ°ùdG ‘ »ª°SQ ¢VôY Ëó≤àd »FÉ¡ædG óYƒŸG
.ƒ«fƒj 11 Ωƒj
É°ùæH 2200 ≠dÉÑdG ôØjô‚ƒd ¢``Vô``Y{ ¿É``«`H ‘ Ωƒ«JQƒ°ùfƒμdG ∫É``bh
z.âfôJ ¿ôØ«°S º¡°SCG á∏ª◊ á«≤«≤Mh ájô¨e ᪫b πãÁ Gkó≤f º¡°ù∏d
øμªàæd âfôJ ¿ôØ«°S IQGOEG ¢ù∏› ™e πª©∏d ™∏£àf{ ¿É«ÑdG ±É°VCGh
™e πeÉ©J ¿hóH .âfôJ ¿ôØ«°S º¡°SCG á∏ª◊ »ª°SôdG Éæ°VôY áZÉ«°U øe
z.Ωƒ«JQƒ°ùfƒμdG øe ¢VôY ∑Éæg ¿ƒμj ød IQGOE’G ¢ù∏›
≈∏Y áÄŸÉH 34 IhÓ``Y πãÁ •hô``°`û`ŸG ¢Vô©dG q¿EG ôØjô‚ƒd ∫ƒ``≤`jh
≥HÉ°ùdG Ωƒ«dG ƒjÉe øe 13 ≈àM ô¡°TCG áà°S ‘ º¡°ùdG ∫ÉØbCG QÉ©°SCG §°Sƒàe
ÜòàŒh .Ωƒ«JQƒ°ùfƒμdG ø``e É°VôY É¡«≤∏J âfôJ ¿ôØ«°S ¿Ó``YEG ≈∏Y
øjôªãà°ùŸG øe ÉkeɪàgG á«fÉ£jÈdG »ë°üdG ±ô°üdGh √É«ŸG äÉcô°T
»JGƒŸG É¡∏μ«gh ôªà°ùŸG ádƒ«°ùdG ≥aóJ ÖÑ°ùH IÒÑc äGóFÉ©d Ú°û£©àŸG
.É«k ª«¶æJ
øe øjôªãà°ùe ój ‘ ¿B’G Iô°û©dG á«fÉ£jÈdG √É«ŸG äÉcô°T øe ™Ñ°Sh
.¢UÉÿG ´É£≤dG

¥hóæ°U ƒ``gh - »àjƒμdG Qɪãà°S’G Öàμe √Oƒ``≤`j Ωƒ«JQƒ°ùfƒc ™``aQ
á«fÉ£jÈdG √É«ŸG ácô°T AGô°ûd ìÎ≤ŸG ¬°VôY ¿Éàcô°Th -ájOÉ«°ùdG IhÌ∏d
¢ùeCG (Q’hO QÉ«∏e 8^2) »æ«dΰSG ¬«æL QÉ«∏e 5^3 ¤EG âfôJ ¿ôØ«°S
¤EG π°üj Ée ´ÉØJQÓd á«fÉ£jÈdG ácô°ûdG º¡°SCG ™aO …òdG ôeC’G ∫hC’G
.áÄŸÉH á©°ùJ
Qɪãà°S’G Öàμe º°†j …ò``dG RÔJQÉH ôØjô‚ƒd Ωƒ«JQƒ°ùfƒc Ωó``bh
ácô°Th á«fÉ£jÈdG º«μ°S ø°û«dƒ«fG ôHƒ°S õ«à°SôØ«fƒj ácô°Th »àjƒμdG
óYÉ≤àdG äÉ°TÉ©Ÿ …óæc ¥hóæ°U øe AõL »gh ô°ûàcGΰSGôØfG ¢ù«dÉjQƒH
k
k
¿ôØ«°S º¡°SCG ø``e º¡°S πμd ¢ùæH 2200 ô©°ùH ÉWhô°ûe
Éjk ó≤f É°VôY
.ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏éŸ âfôJ
¿ÓYE’G ó©H ¢ùæH 2200 ¤EG áÄŸÉH á©°ùJ ƒëf ¿ôØ«°S º¡°S ™``Ø`JQGh
â«bƒàH 1402 áYÉ°ùdG ‘ äÉ°ùæH 2105 ≈∏Y ô≤à°ùj ¿CG πÑb ¢Vô©dG øY
™bGƒH IÒNC’G ìÉHQC’G äÉ©jRƒJ ¢Vô©dG øª°†àjh .∫hC’G ¢ùeCG ¢ûàæjôL
IQGOEG ¢ù∏› ¬MÎbG …ò``dGh ¿ôØ«°S º¡°SCG øe º¡°S πμd ¢ùæH 45^51
2125 óæY ≥HÉ°S ¢VôY øe π°†aCG ƒgh 2013 ƒjÉe øe 30 Ωƒj ácô°ûdG
¢ùμ©j ’ √QÉÑàYÉH ƒ«fƒj øe ådÉãdG Ωƒ``j ¿ôØ«°S ¬à°†aQ º¡°ù∏d ¢ùæH
.πjƒ£dG ióŸG ‘ ácô°ûdG äGQób
™bƒJh ,Ö°SÉæe ô©°ùdG q¿EG âfôJ ¿ôØ«°S ‘ ɪk gÉ°ùe 20 ÈcCG óMCG ∫Ébh

ácô°û∏d äGOÉ≤àf’G Oóéj É«fÉ£jôH »`a äÉcô°T áÑjô°V ™aO ΩóY z¿ƒaGOƒa{ ¿ÓYEG

OGó°S Ωó©d ¿ƒaGOƒa ôjÈJ q¿EG »Ñjô°†dG ΩGõàd’G ÉjÉ°†≤H á«æ©ŸG
¿CG ¿ƒaGOƒa ÉfójôJ{ ∫Ébh .»≤£æe ÒZ É«fÉ£jôH ‘ ÖFGô°V
áaÉ°†ŸG ᪫≤dG áÑjô°Vh ájQÉ≤©dG É¡ÑFGô°V OGó°S ¿CÉH ™æà≤f
QƒeC’G ..πNódG áÑjô°V OGó°S øe É¡«Ø©j ÚØXƒŸG äÉæ«eCÉJh
’CG »¨Ñæjh ,ÉædÉãeCG øe øjôNB’G ™e ƒëædG Gòg ≈∏Y Ò°ùJ ’
.É°†jC
k G ¿ƒaGOƒØd áÑ°ùædÉH ∂dòc ¿ƒμJ

¿ƒYô°ûe ó≤àfGh .»æ«dΰSG QÉ«∏e 2^2 É¡∏LC’ âÑæL IôNCÉàe
ΩRÓdG ø``e Ì``cCG á``jq Oh á``bÓ``Y ¤EG Ò°ûj ¬``fq EG Gƒ``dÉ``bh ¥É``Ø` J’G
≥«≤– ¢ü∏Nh .ÖFGô°†dG áë∏°üeh IÒÑμdG äÉcô°ûdG Ú``H
á≤jôW ó≤àfG ¬qæμd z’ƒ≤©e{ ¿Éc ¥ÉØJ’G q¿CG ¤EG ≥M’ »eƒμM
.áë∏°üŸG πªY
¬«c.ƒj ¢Tô°ùjQ ¢ùcÉJ á°ù°SDƒe øe ‘Ò``e OQÉ°ûàjQ ∫É``bh

ídÉ°üd äGó©ŸG …ΰûJ »àdG âæeQƒ«chôH ¿ƒaGOƒa â≤≤Mh
≈∏Y ÉëHQ (Q’hO ¿ƒ«∏e 284^2) hQƒ``j ¿ƒ«∏e 215 áYƒªéŸG
≈∏Y áÑjô°V …CG ™aóJ ⁄h 2012 ¢SQÉe ‘ »¡àæŸG ΩÉ©dG ióe
.áMÉàŸG äÉfÉ«ÑdG çóMCG ó«ØJ ɪѰùM πNódG
¢Vô≤J »``à`dG 5 êQƒÑª°ùcƒd ¿ƒ``aGOƒ``a q¿CG ΩÉ`` `bQC’G ô``¡`¶`Jh
2^43 √Qó``b ÉëHQ
k â≤≤M áYƒªéŸG äGó``Mh ôFÉ°S ¤EG ∫Gƒ``eC’G
.áÄŸÉH óMGh øe πbCG ÖFGô°V â©aOh É¡JGP IÎØ∏d Q’hO QÉ«∏e
É¡MÉHQCG ∫ƒ– ’ ácô°ûdG q¿EG ¿ƒaGOƒa º°SÉH çóëàe ∫Ébh
êQƒÑª°ùcƒd ‘ É``¡`à`£`°`û`fC’ á``∏`°`U ’ ¬`` `fq EGh É``«`fÉ``£`jô``H êQÉ`` ÿ
‘ Ö``FGô``°` †` dG ¢``VÉ``Ø` î` fG Gõ`` ` Yh .É``«` fÉ``£` jô``H ‘ É``¡` Ñ` FGô``°` †` H
¢†ØN ádÉM ‘ ∑Éæg äGó``Mƒ``dG Qhó≤à q¿CG ¤EG êQƒÑª°ùcƒd
.πNódG óæH øe ∂dP º°üîJ ¿CG ∫ƒ°UCG ᪫b
É«fÉ£jôH ‘ iô`` NCG Ö``FGô``°`V â``©`aO É``¡` fq EG ¿ƒ``aGOƒ``a â``dÉ``bh
᪫≤dGh Qƒ``LC’G ÖFGô°V πãe äÉ¡«æ÷G øe ÚjÓŸG äÉÄÃ
.áaÉ°†ŸG
äÉcô°ûdG ≈∏Y{ â``fÎ``f’G ≈∏Y É¡©bƒe ‘ ácô°ûdG â``dÉ``bh
™aO »æ©j ’ ΩGõàd’G ∂dP øμd ÖFGô°†dG ™aóH ʃfÉb ΩGõàdG
äÉcô°ûdG ≈∏Yh .¿ƒ``fÉ``≤`dG ÉgQô≤j »àdG ∂∏J ø``e Ì``cCG ≠dÉÑe
z.É¡«ªgÉ°ùe ídÉ°üe áeóîH É°†jC
k G ʃfÉb ΩGõàdG
¥ÉØJG ÖLƒÃ â©aO òæe ácô°ûdG ≈∏Y á£∏°ùe AGƒ``°`VC’Gh
QÉ«∏e 1^9) »æ«dΰSG ¬«æL QÉ«∏e 1^25 ≠∏Ñe 2010 ‘ Ωô``HCG
äÉÑdÉ£e ájƒ°ùàd á«fÉ£jÈdG ÖFGô°†dG áë∏°üe ¤EG (Q’hO

RÎjhQ - ¿óæd
‘ äÉcô°T ÖFGô°V ™aóJ ⁄ É¡qfCG ¿ƒaGOƒa áYƒª› âæ∏YCG
äGOÉ≤àf’G OóL ɇ 2013 ¢SQÉe ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d É«fÉ£jôH
.ÖFGô°†dG äÉYƒaóe ¿CÉ°ûH ¢TÉ≤f §°Sh ácô°û∏d
êQÉî∏d ìÉHQC’G πjƒëàH IÒÑc äÉcô°T ΩÉ«b øY ∞°ûμdG QÉKCGh
äGAGôLEG ICÉWh â– ¿ƒfÉ©j øjòdG ÚæWGƒŸG •É°ShCG ‘ ÉÑk °†Z
PÉîJÉH ¿ƒ«°SÉ«°S AɪYR ó¡©J ÚM ‘ ÉHhQhCG AÉëfCG ‘ ∞°û≤àdG
.∂dP á¡LGƒe ‘ äGAGôLEG
™aO ΩóY ¿EG ∫hC’G ¢ùeCG …ƒæ°ùdG Égôjô≤J ‘ ¿ƒaGOƒa âdÉbh
»àdG äÉHƒ©°üdG ô¡¶j ‹GƒàdG ≈∏Y ÊÉãdG ΩÉ©∏d πNO áÑjô°V
.É«fÉ£jôH ‘ ɡࣰûfCG É¡¡LGƒJ
≈∏Y á«°ù«FôdG á«fÉ£jÈdG IóMƒ∏d á∏é°ùŸG ìÉHQC’G äQÉ¡fGh
ÉYÉØJQG
äÉ©«ÑŸG ´ÉØJQG ™e ≈àM IÒNC’G äGƒæ°S ô°û©dG ióe
k
π«÷G ä’É°üJG á°üNQ AGô°T áØ∏μJ q¿EG ácô°ûdG âdÉbh .GOk É``M
‘ É``¡`MÉ``HQCG ≈∏Y ÉÑk ∏°S Gô``KCG ìÉ`` HQC’G ¢``û`eGƒ``g ™``LGô``Jh å``dÉ``ã`dG
πeGƒ©dG ¢ùØæH äôKCÉJ á«fÉŸC’G IóMƒdG q¿CG ºZQ ∂dPh ,É«fÉ£jôH
.á©ØJôe ÖFGô°V ™aóJh IÒÑc ìÉHQCG ≥«≤– π°UGƒJ É¡qæμd
…BG â``Ø`jGô``H{ á∏› É¡æ«H ø``e á«fÉ£jôH ∞ë°U çó``ë`à`Jh
‘ ¿ƒ``aGOƒ``a äGóMƒd ájƒb ìÉ``HQCG ≥«≤– øY á«FÉ°ü≤à°S’G {
äÉcô°ûdG øμd π«∏b ÚØXƒŸGh AÓª©dG OóY å«M êQƒÑª°ùcƒd
.áÄŸÉH óMGh øe πbCG ¤EG ÖFGô°†dG ¢VÉØîfG øe ó«Øà°ùJ

11

äGQÉ≤Y

Ω2013 ƒ«fƒj 9 ≥aGƒŸG `g 1434 ÖLQ øe 30 óM’G

ò«ØæàdG óæY ¿Éμ°ùdG AGQB’ ´Éªà°S’G ᫪gCG ≈∏Y GhOó°T

ìô£e äGQÉ≤Y ᪫b øe ™aôj »MÉ«°S ¤EG ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG AÉæ«e πjƒ– :¿ƒjQÉ≤Y
OhOôŸG ≈∏Y ÚjQÉ≤©dG øe Ol óY ™ªLCG
Égò«ØæJ ™eõoŸG ™jQÉ°ûª∏d ÒÑμdG …OÉ°üàb’G
¿É£∏°ùdG AÉæ«e πjƒ– ‘ á∏ãªàŸGh ,ìô£e ‘
…ô°†◊G ôjƒ£àdGh ,»MÉ«°S AÉæ«e ¤EG ¢SƒHÉb
â≤≤– ¿EG ¬fCG øjócDƒe ..á≤£æª∏d πeÉ°ûdG
íÑ°üà°S ìô£e ¿EÉa ,á≤£æª∏d á∏eÉ°ûdG ájDhôdG
,á«ŸÉ©dG áMÉ«°ùdG áWQÉN ≈∏Y GRk QÉH ɪk ∏©e
øjÒ°ûe ..IójôØdG á«fɪ©o dG á«°üî°û∏d ÉLPƒ‰h
k
AÉ≤HEG ƒg ,á≤£æŸG ‘ äÉjóëàdG óMCG ¿CG ¤EG
á«fÉμ°ùdG áaÉãμ∏d á≤£æŸG πª–h ,É¡«a ¿Éμ°ùdG
᫪gCG ≈∏Y GhOó°Th ..™bƒàŸG …QhôŸG ΩÉMOR’Gh
;´hô°ûŸG Gòg ò«ØæJ ‘ AGÈÿGh ¿Éμ°ùdG ∑Gô°TEG
᫪gCG ≈∏Y GhOó°T ɪc ,Oƒ°ûæŸG πeÉμàdG ≥«≤ëàd
πãe ‘ …OÉ°üàb’G ÒμØàdG ô°üæY ≈YGôj ¿CG
AÉØàc’G ΩóY Öéj å«M ,IÒÑμdG äGƒ£ÿG √òg
…QÉŒ OhOôe …P π«ªL ¿Éμe ≥∏îH ´Éæàb’Gh
.õ›
m ÒZ
á«s fÉ¡ÑædG á«s ª°S - ájDhôdG

π«ª÷G »°VÉŸG äÉjôcP ¢û©æojh É¡≤fhQ á≤£æª∏d ó«©oj í«ë°üdG §«£îàdG :OGƒL
á«s MÉ«°ùdG äÉeóÿG ÒaƒJ ‘ ¿Éμ°ù∏d ájƒdhC’Gh ..zôNB’G …CGôdG{`H òNC’G IQhô°V :Ö«ÑM
´hô°ûŸG ò«ØæJ ™e ìô£e »`a äGQÉ≤©dG QÉ©°SCG »`a á©bƒàe IOÉjR :‹Gõ¨dG
íÑ°UCGh ,á≤£æŸG ≈∏Y äÉjóëàdG øe ÒãμdG ∂dP ‘ óLhCG
,IOô£°†e IQƒ``°` ü` Hh É``«k `eÉ``æ`à`e äÉ``eó``ÿG ≈``∏`Y §``¨`°`†`dG
äÉæ«°ùëàdG ∫ÉNOEG ¤EG ìô£Ÿ …ôjƒ£àdG ´hô°ûŸG ±ó¡jh
,á≤£æª∏d á``«`°`SÉ``°`SC’G á``«`æ`Ñ`dG ≈``∏`Y á``ã` jó``◊G á``jô``°`ü`©`dG
,áj’ƒdG ‘ á«aÉ≤ãdG RƒeôdGh á«KGÎdG º«≤dG ºgCG ájɪMh
ôNõJ …ò``dG …ó«∏≤àdG …Qɪ©ŸG ™HÉ£dG ≈∏Y á¶aÉëŸGh
.ΩGóà°ùŸG …ô°†◊G ójóéà∏d ÉLPƒ‰C
G ìô£e π©Lh ,¬H
k
AÉæ«e ¤EG ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG AÉæ«e πjƒ– ´hô°ûe ÖfÉéH
,ábô°ûe á«MÉ«°S Ió``∏`H ìô``£`e π©é«°S …ò``dGh ,»MÉ«°S
.á≤£æª∏d á«MÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G áfÉμŸG Rõ©jh
¤EG ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG AÉæ«e πjƒ– ´hô°ûe áØ∏μJ ≠∏ÑJh
∞dCG 27 ‹GƒM ôaƒ«°Sh ,ÊɪoY ∫ÉjQ QÉ«∏e »MÉ«°S AÉæ«e
óæY áØ«Xh 2700 :Ú«fɪ©o ∏d áØ«Xh 9300 É¡æe ;áØ«Xh
,𫨰ûàdG AóH ó©H Ú«fɪ©o ∏d πªY á°Uôa 6600h ,AÉ°ûfE’G
á¡LGƒdG ‘ πãªàJ äÉbÉ£f IóY ≈∏Y ´hô°ûŸG πªà°ûj ɪc
âîj 100 øe ÌcCG ÖYƒà°ùj äƒî«∏d ≈°Sôeh ájôëÑdG
¤EG áaÉ°VEG ,á«MÉ«°ùdG øØ°ù∏d iô``NCG á£fih ,»MÉ«°S
.á«©«Ñ£dG Qƒî°ü∏d á≤jóMh á«MÉ«°ùdG ¥OÉæØ∏d ™ª›
»°ù«FôdG §£îª∏d áeóîà°ùŸG »°VGQC’G áMÉ°ùe ≠∏ÑJh
.™Hôe 265^000 áeóîà°ùŸG áMÉ°ùŸG ‹É``ª`LEGh AÉ櫪∏d
™Hôe Ω107^000 ≈∏Y …ƒà– ájôëÑdG á¡LGƒdG ¿CG ɪc
Qô≤ŸG øe ¬fCG ɪc ..ôjƒ£à∏d IOó©àŸG äÉeGóîà°S’G øe
ôÁ …ôëH »°ùcÉJ ÒaƒJh ¬ª«¶æJh ΩÉ©dG π≤ædG õjõ©J
≥WÉæe çGó``ë`à`°`SG ¤EG á``aÉ``°`VEG .¿É``à`°`ù`Ñ`dGh Ö«°ùdG ≈``∏`Y
áeƒ¶æe ‘ π≤ædG á``°`SGQOh äÓ``aÉ``◊Gh äÉ°UÉÑdG ™ªéàd
™«ªL á°SGQOh ,ó«L πμ°ûH AÉæ«ŸG πNGO áμÑ°ûdG §«fi ‘
¿CG ¤EG QÉ``°` TCGh ,É``¡`«`dEG ∫ƒ``°`Uƒ``dG øμªŸG ø``e »``à`dG ¥ô``£`dG
.IQÉ«°S 5400`d ∞bGƒe ÖYƒà°ùJ AÉæ«ŸG á≤£æe

πeÉ°ûdG ôjƒ£àdG
,ájƒdhC’G Ö°ùM Úà∏Môe ¤EG πª©dG ´hô°ûe º°ùbh
áfhôeh QGôªà°SG ≈∏Y á©bƒàŸG äGÒKCÉàdG π∏≤J ≈àM ∂dPh
,´hô°ûe ò«ØæJ AÉæKCG ájQÉéàdG ᣰûfC’Gh ájQhôŸG ácô◊G
πãe á``«`°`SÉ``°`SC’G äÉ``eó``ÿG ø°ù– ≈``∏`Y õ``«`cÎ``dG ºà«°Sh
áÑμ°Th QÉ``£`eC’G √É«e ∞jô°üJh »ë°üdG ±ô°üdG áμÑ°T
¬fEG å``«`Mh .ô``jƒ``£`à`dG á£N äÉ``jƒ``dhCG ÉgQÉÑàYÉH ¥ô``£`dG
Ò°S ≈∏Y ò«ØæàdG ∫ɪYCG ôKDƒJ ¿CG ™bƒàŸGh »©«Ñ£dG øe
¢ü«∏≤J ºà«°ùa á≤£æŸG ‘ ájQÉéàdGh á``jQhô``ŸG á``cô``◊G
.ò«Øæà∏d áHƒ∏£ŸG á«æeõdG IÎØdG
äÓjó©J AGô``LEG ´hô``°`û`ŸG ø``e ¤hC’G á∏MôŸG πª°ûJh
áaÉ°VEG ,ôëÑdG á¡éæe …ôëÑdG ≥jô£dG ≈∏Y äÉæ«°ù–h
ìô£e ¥ƒ°ùd …ôëÑdG πNóŸG ôjƒ£Jh ,IÉ°ûŸG äGô‡ ¤EG
AÉ°ûfEGh .ìô£e á©∏b ÖfÉéH á«MÉ«°ùdG á≤£æŸG ôjƒ£Jh
á¡LGƒdG ≈``°` û` ‡h á``≤`£`æ`ŸG Ú``H §``Hô``∏` d IÉ``°` û` ŸG äGô`` ‡
IÉ°ûŸG ácôM ÖYƒà°ù«d ≈°ûªŸG ¢VôY ™«°SƒJh ,ájôëÑdG
¬eGóîà°S’ ¥ƒ°ùdG ΩÉ``eCG …ôëH ∞«°UQ AÉæHh ,ìÉ«°ùdGh
πª°ûJ ɪc .ájôëÑdG äÓMôdGh IÒ¨°üdG ÜQGƒ≤dG ƒ°Sôd
ôëÑdG √É«Ã á∏°üàe »FÉŸG ∞jô°üà∏d IÉæb AÉ°ûfEG á£ÿG
.QÉ£eC’G √É«e IQGOEG á«æ≤J ΩGóîà°SÉH
»∏NGO ≥jôW AÉ°ûfEG ´hô°ûŸG øe á«fÉãdG á∏MôŸG πª°ûJh
™e áeRÓdG äÉeóÿG ™e πMGôe ™``HQCG ÈY √ò«ØæJ ºàj
…QÉéàdG »æμ°ùdG ΩGó``î`à`°`S’G äGP Ió``jó``L ¿É``Ñ`e á``eÉ``bEG
á£N ∑É``æ`gh .∞bGƒª∏d ≥``HGƒ``£`dG Oó©àe ≈æÑe AÉ``°`û`fEGh
≥jôWh AÉ``æ`«`ŸG ´QÉ``°` T Ú``H §``Hô``j ó``jó``L ≥``jô``W AÉ``°` û` fE’
OôØe ≥jôW øe ìô£e ≥jôW ôjƒ£J ºà«°S ɪc .ìô£e
IóટG á≤£æª∏d ÚgÉŒG …P ≥jôW ¤EG óMGh √ÉŒG ‘
çGóëà°SGh .ìÒ£e á≤£æe ≈àMh è∏ØdG â«H ´QÉ°T øe
Iô°TÉÑe §ÑJôj AÉæ«ŸG ≥jô£d RGƒ``e ¬Ñ°T ójóL ≥jôW
»∏Ø°ùdG Aõ``÷G πjƒ– ºà«°Sh ,¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG AÉæ«Ã
øe ójó©dG ¬∏∏îàJ …ƒ«M ≥jôW ¤EG AÉæ«ŸG ≥jôW ø``e
øY IQÉÑY »gh IójóL á«æ≤J ò«ØæJ ºà«°Sh .IÉ°ûŸG ôHÉ©e
á«æÑdG äÉ``eó``N ≈∏Y …ƒàëj ¢`` VQC’G â``– ¥óæ°U πªY
.óMGh ¿Éμe ‘ á«°SÉ°SC’G
∞∏àîà á``eÉ``Y äÉ``MÉ``°`S ò«ØæJ ´hô``°`û`ŸG øªs °†àj ɪc
ájQÉŒ ¥Gƒ°SC’Gh ºYÉ£ŸG øe Oó©H ÉgójhõJh ,ΩÉéMC’G
.∫ÉØWC’G ÖYÓeh

‹Gõ¨dG QɪY •

Ö«ÑM ˆG ∫Ée »∏Y •

OGƒL Ú°ùM •

™jQÉ°ûŸGh »MÉ«°ùdG §«£îàdG ¿EG å«M ;´hô°ûŸG ò«ØæJ
Öéj ¬fCG ɪc .¿ƒæWGƒŸG É¡H ∑QÉ°ûoj ¿CG Öéj á«MÉ«°ùdG
øμÁ É``eh ,º¡«∏Y á∏Ñ≤ŸG ™jQÉ°ûŸG ìô£e ¿Éμ°S »©j ¿CG
á≤HÉ°ùdG ÜQÉéàdG ¿CG Éë°Vƒe ..™Øf øe º¡«∏Y Oƒ©J ¿CG
ádCÉ°ùe ø``e â∏N ,§≤°ùe ᪰UÉ©dG ‘ ™jQÉ°ûŸG ¢†©Ñd
,ÚæWGƒŸÉH Qô``°`V ¥É``◊EÉ` H ÖÑ°ùJ É``‡ ;ø``WGƒ``ŸG ∞«≤ãJ
GƒeÉb ¿hôNBGh ,Ió«gR QÉ©°SCÉH º¡«°VGQCG ™«ÑH GƒeÉb øjòdG
ºK ø``eh ,á«æμ°S ¢`m ` VGQCG É``¡`fCG ¢SÉ°SCG ≈∏Y º¡«°VGQCG ™«ÑH
‘ º¡∏©L ɇ ;á``jQÉ``Œ ¤EG á«æμ°ùdG º¡©£b πjƒ– ”
.™jQÉ°ûŸG √òg øe øjô°SÉÿG ±É°üe
ɪk FGO â``aô``Y ìô``£` e ¿EG :Ó``FÉ``b ‹Gõ``¨` dG Oô``£` à` °` SGh
Öéj ô``eCG ƒ``gh ,õ``«`ª`ŸGh …QÉ``°`†`◊G ÊGô``ª`©`dG É¡©HÉ£H
Öéj å``«`M ;™``jQÉ``°`û`ŸG √ò``g ΩÉ``«`b ™``e ≈``à`M ¬«∏Y AÉ``≤` HE’G
»KGÎdG õéæŸGh …ó«∏≤àdGh »KGÎdG ¿Gôª©dG ≈∏Y ®ÉØ◊G
™jQÉ°ûª∏d ÊGô``ª`©`dG ™``HÉ``£`dG ‘ ìô``£`e ¬``H õ«ªàJ …ò``dG
.√ÒZh...¥OÉæØdGh ´QGƒ°ûdÉc á«eóÿG ≥aGôŸGh
ÊÉμ°ùdG ®É¶àc’G πªëàJ ød ±ƒ°S ìô£e ¿CÉH ™HÉJh
,™jQÉ°ûŸG ∫ɪàcG ó©H ¬æe ÊÉ``©`J ±ƒ``°`S …ò``dG …Qhô`` ŸGh
,iôNCG ≥WÉæe ¤EG ¿Éμ°ùdG Òé¡J ¬æY èàæj ób …ò``dGh
√òg ¿CG ¤EG Éàa’ ,¬àëH ájQÉŒ á≤£æe ¤EG ìô£e ∫ƒ–h
.á∏Ñ≤ŸG äGƒæ°ù∏d á°ShQóeh áë°VGh ¿ƒμJ ¿CG Öéj iDhôdG
,GÒ
k Ñc É«v fGôªY É©k °SƒJh É«v fÉμ°S Gvƒ‰ ó¡°ûJ ìô£e ¿CÉH OGRh
;»îjQÉJ ™bƒe äGPh ájQÉŒh á«MÉ«°S á≤£æe ÉgQÉÑàYÉH
…òdGh ,IOô£°†e IQƒ°üH äÉeóÿG ≈∏Y §¨°†dG OGR ɇ
ájOhófih äÉ©WÉ≤àdGh ¥ô£∏d »eƒ«dG ΩÉ``MOR’G ÖÑ°S
áμÑ°ûdG á``eƒ``¶`æ`Ÿ á``≤`£`æ`ŸG QÉ``≤` à` aGh ,äÉ``Ñ` cô``ŸG ∞``bGƒ``e
äÉHô°ùàdG á∏μ°ûe º``bÉ``Ø`Jh ,á``ã`jó``◊G »ë°üdG ±ô``°`ü`dG
ºgÉ°ùJ á«FGƒ°ûY QÉ``›h áμdÉ¡àe m¿É``Ñ`e Oƒ``Lhh ,á``«`FÉ``ŸG
ΩÉ≤J ±ƒ``°`S »``à`dG ™jQÉ°ûŸG ¿EÉ` a Gò``d ;…ô``ë`Ñ`dG çƒ∏àdG ‘
äGƒæ°ùdG ‘ áj’ƒ∏d á«Yƒf á∏≤f É¡d ¿ƒμ«°S á≤£æŸG ‘
.áæ£∏°ù∏d áaô°ûe á«MÉ«°S á¡Lh ¿ƒμJ å«ëH ,áeOÉ≤dG
É¡fƒc ;É«v fGôªY É©k °SƒJh É«v fÉμ°S Gvƒ` ‰ ìô£e ó¡°ûJh
,Oôu Øàe »``î`jQÉ``J ™``bƒ``e äGPh á``jQÉ``Œh á«MÉ«°S á≤£æe

QƒeC’G øe ôªãà°ùª∏d Qɪãà°S’G ≈∏Y óFÉ©dGh áfRGƒª∏d
ΩóY Ö``é`j É``ª`c .¤hC’G á``«` ª` gC’G ≈``£`©`J ¿CG Ö``é`j »``à`dG
OhOôe GP ìó``à`Á π«ªL ¿É``μ`e ≥∏îH ´É``æ`à`b’Gh AÉ``Ø`à`c’G
»YGƒdG π``eÉ``©`à`dG ø``e ó``H’ ¬`` fCG É``ª`c .mõ` › Ò``Z …QÉ`` Œ
Qhôe πu¡°ùj É``e Ò``aƒ``Jh ƒ``÷Gh ¢ùª°ûdG IQGô``◊ õ``cô``ŸGh
.º¡YÉàªà°SGh ¢SÉædG

¥Gƒ°S’G ¿CG ɪc .Égôjƒ– ºàj á«æμ°S 䃫H ‘ á°ù°SDƒe
á≤jô£H É¡«a äÉéàæŸG ¢Vô©Jh ,É¡JÓfi ºªs °üJo ¿CG Öéj
É¡d ∂«μ°ùdG ¿CG ɪc .¿B’G ™°VƒdG ¬«∏Y ƒg ɪY ∞∏àîJ
IóMGh ¿EG :Ö«ÑM ±É°VCGh ..Gò¡c ´hô°ûe ‘ iÈc ᫪gCG
¿C’ ∂dPh ;á≤£æŸG ‘ ÚæWGƒŸG AÉ≤HEG ƒg äÉjóëàdG øe
øjóaGƒdG ¿CG ɪc .Iôªà°ùe iôNC’G ≥WÉæŸG ¤EG º¡Jôég
/äÓëŸG ≈∏Y Iô£«°ùdGh á≤£æŸG √òg ‘ ºgõcôJ ójGõàj
hCG ÜòL ôn °üæY ¿ƒμ«°S ôjƒ£àdG ¿ƒc ¿EÉa Gòd ;ÚcÉcódG
á∏«°Shh á``jDhQh á«gÉe ≈∏Y óªà©j É¡«a ÚæWGƒª∏d OôW
kGóL ᪡e IÒ¨°üdG π«°UÉØàdG ¿CÉH Égƒæe ..ôjƒ£àdG Gòg
Oó©H IQÉæà°S’G ¿EÉa ∂dòdh ;¥Óª©dG ´hô°ûŸG Gòg ìÉéæd
k ¿ƒμà°S AGQB’G øe ÒÑc
.íLÉf RÉ‚E’ ɪv ¡e ÓeÉY
∫Éb ,IÒÑc ™jQÉ°ûe ÜÉ©«à°SG ≈∏Y ìô£e IQób ∫ƒMh
∂dòdh ,™``jQÉ``°`û`ŸG º«ª°üJ ≈∏Y óªà©j ∂``dP ¿EG :Ö«ÑM
É¡æcÉeCG ‘ ìô£e ‘ ÚæWÉ≤dG øjQƒæàŸG IQÉ°ûà°SG ¿EÉ` a
πªëà°S ,º¡JÉÑ∏£àe ÒaƒJh ,º¡FGQBÉH ò``NC’Gh ,áØ∏àîŸG
±ƒ°ùa ’EGh ,Ò£ÿG ∫DhÉ°ùàdG Gòg øY áHÉLE’G É¡JÉ«s W ‘
á°û«©ŸG ‘ Gƒªμëà«d øjóaGƒ∏d ôNBG Gõk côe á≤£æŸG íÑ°üJ
¢†©H øe ÓN ìô£Ÿ …ôjƒ£àdG §£îŸG ¿CÉH ™HÉJh ..¬«a
,í∏oe ôjƒ£àd êÉà– »àdGh ,§£îª∏d á«Ø∏ÿG ≥WÉæŸG
á≤£æŸG ôjƒ£J ±Gó``gCG øª°V âfÉc É¡fCG øe ºZôdG ≈∏Y
‘ÉμdG Ωɪàg’G ≥∏J ⁄ á«Ø∏ÿG ≥WÉæŸG ¿CG GócDƒe ,É≤HÉ°S
òNCÉàd ¿GhC’G ¿BG óbh ,á«°VÉŸG á©HQC’G Oƒ≤©dG QGóe ≈∏Y
∂dP ôjƒ£J ¿EG å«M ;¥Óª©dG ôjƒ£àdG Gòg øe É¡Ñ«°üf
≈∏Y øWGƒŸG ™é°û«°S ´hô°ûŸG ™e ≥°SÉæàeh πªμe Aõéc
.É¡«a πª©dGh á≤£æŸG ‘ øμ°ùdG
IQGOEGh π¨°ûd Ú``«`∏`ë`ŸG øjôªãà°ùŸG OGó``©`à`°`SG ∫ƒ`` Mh
:Ö«ÑM ∫Éb ,á≤£æŸG ôjƒ£J ∫ɪàcG ó©H áªî°V ™jQÉ°ûe
á≤jô£H IÒ¨°üdG ¢UôØdG √òg ¢Vô©J ¿CG ø°ùëà°ùŸG øe
ÜÉÑ°ûdGh á≤£æŸG π``gC’ á``jƒ``dhC’G É¡«a ≈£©J ;á``aÉ``Ø`°`T
¢ù°SCG ≈∏Y ≈£©àa ,IÒÑμdG ¢UôØdG ÉeCG .∫ɪYC’G OGhs Qh
ô°üæY ≈¨£j ¿CG ᫪gCG ≈∏Y Oó``°`Th ..IAÉ``Ø`μ`dGh Ió``jGõ``ŸG
óFÉ©dG ¿EG å«M ,´hô°ûŸG Gòg πãe ‘ …OÉ°üàb’G ÒμØàdG

»∏ëŸG ™ªàéŸG ∑Gô°TEG
∫hDƒ°ùe ‹Gõ`` ¨` `dG ó``eÉ``M ø``H QÉ``ª` Y ¢``Só``æ` ¡` ŸG iô`` `jh
á°†¡ædG äÉ``cô``°` T á``Yƒ``ª` › ‘ ô``jƒ``£` à` dGh §``«`£`î`à`dG
IÒÑc á«HÉéjEG GQk ÉKBG ÉgDhÉ°ûfEG Qô≤ŸG ™jQÉ°ûª∏d ¿CG ,á«fɪ©o dG
ájô©°ùdG ᪫≤dG øe ™aΰS å«M ,áj’ƒdG iƒà°ùe ≈∏Y
.™jQÉ°ûŸG ™«ªL ∫ɪàcG ó©H á°UÉN ,á≤£æª∏d
¿É£∏°ùdG AÉæ«e πjƒ– ´hô°ûe IôjÉ°ùe ‹Gõ¨dG øªs Kh
øe …òdGh ,ìô£e áj’h ôjƒ£J ´hô°ûŸ »MÉ«°ùdG ¢SƒHÉb
.á≤£æª∏d ájOÉ°üàb’Gh á«MÉ«°ùdG ᪫≤dG Rõu ©oj ¿CG ¬fCÉ°T
â«°SQGO ô°ùL ´hô°ûe áeÉbEÉH §≤°ùe ájó∏H QhO øªs K ɪc
≈àM ,á``jQhô``ŸG ácô◊G π«¡°ùJ ¬fCÉ°T øe …ò``dGh ,‹É``◊G
øe º``Zô``dG ≈∏Y ¬``fEG ∫É``bh ..™``jQÉ``°`û`ŸG √ò``g ‘ πª©dG ™``e
´hô°ûe ihó``L Ωó``Y ø``Y kÉ≤HÉ°S äô°ûàfG »``à`dG π``jhÉ``bC’G
¬àØ∏μJh ,»MÉ«°S AÉæ«Ÿ ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG AÉæ«e πjƒ–
¿CG ’EG ,IQƒ``°` ü` dG ìƒ``°` Vh Ωó`` Y á``é`«`à`f ∂`` `dPh ;á``«` dÉ``©` dG
᫪gC’G É«v ∏L ô¡¶jh ,¿B’G É¡æY ¿ÓYE’G ” ób π«°UÉØàdG
πeÉμJ øe ¬≤≤ëoj ¿CG øμÁ Éeh ,´hô°ûŸG Gò¡d ájOÉ°üàb’G
.áæ£∏°ùdG ‘ ÅfGƒŸG áeƒ¶æŸ
™jQÉ°ûŸG √ò``g ‘ πª©dG Ò°S Oô``é`Ãh- ¬``fCÉ`H ±É``°`VCGh
‘ áeƒμ◊G á«dBG í°†àJ ¿CG ó©H -É¡eÉ«b ¤EG ¿ÉæĪW’Gh
â– ™°VƒJ ¿CG øμÁ »àdG »°VGQC’Gh ,ÚæWGƒŸG ¢†jƒ©J
±ƒ°S á≤£æŸG ∂∏J ‘ »°VGQC’G QÉ©°SCG ¿EÉa ,áeÉ©dG á©ØæŸG
¿CG Ú``æ`WGƒ``ŸGh øjôªãà°ùª∏d É«v ∏L ¿ƒμ«°S ɪc ,™``Ø`Jô``J
.á≤£æŸG ‘ Ghôªãà°ùj
√òg á``«`ª`gCG ø``e º``Zô``dG ≈``∏`Y ¬``fCG ¤EG ‹Gõ``¨` dG QÉ``°` TCGh
‘ AóÑdG πÑb »∏ëŸG ™ªàéŸG ∑Gô°TEG Öéj ¬fCG ’EG ,™jQÉ°ûŸG

áYƒª› IQGOEG ¢``ù`∏`› ¢``ù` «` FQ OGƒ`` `L Ú``°`ù`M ∫É`` `bh
ÉgAÉæ«e ¿CG ɪc ,᪰UÉ©dG ÚY Èà©J ìô£e ¿EG ,z∫hÉ``J{
á∏Ñb áÁó≤dG É¡bGƒ°SCGh ,OÓÑdG ‘ IQÉŒ πμd ÓNóe ó©oj
á«fÉμ°S áaÉãc äGP âfÉc ìô£e ¿CÉ`H ±É°VCGh ..øjôFGõ∏d
¤EG É¡fÉμ°S π≤àfG ,ácQÉÑŸG á°†¡ædG ó©Hh ¬``fCG ’EG ,á«dÉY
øμd ,ΩÓYE’G áæjóeh ÅWÉ°ûdGh Ωô≤dG πãe áãjóM ≥WÉæe
π©éj ɇ ;IOƒLƒe âdRÉe á≤£æŸG ‘ á∏«ª÷G º¡JÉjôcP
,É¡JOÉYEG Öéj ,Iô°VÉMh ájƒb ÉgQÉKBGh á≤£æŸG √òg ᪫b
™jQÉ°ûŸG ∫ÓN øe ¬≤«≤– ≈æªàj ÒãμdG íÑ°UCG ôl eCG ƒgh
πjƒ– §£fl ¿CG ¤EG OGƒ``L QÉ``°` TCGh ..É``¡`æ`Y ø``∏`YCG »``à`dG
¬dÉÑ≤à°SGh »MÉ«°S AÉæ«e ¤EG ¢``Sƒ``HÉ``b ¿É£∏°ùdG AÉæ«e
¬fCG AÉÑfC’G äôJGƒJ å«M ;RÉà‡ ôl `eCG áªî°†dG ôNGƒÑ∏d
,»°VÉŸG ΩÉ©dG ‘ ÜÉcô∏d IôNÉH 80 ‹GƒM AÉæ«ŸÉH â°SQ ób
√òg πªëàà°S πg :ƒg ¬°ùØf ìô£j …ò``dG ∫GDƒ°ùdG øμdh
?ÒÑμdG ™°SƒàdG Gòg IÒ¨°üdG áæjóŸG
√òg èdÉ©j ¿CG øμÁo åjó◊G §«£îàdG ¿CG iQCG :™HÉJh
πμ°ûH É``gÉ``fó``°`UQh QÉ``Ñ`à`Y’G Ú©H É``gÉ``fò``NCG GPEG äGÒ``¨`à`ŸG
äGQÉ«°ùdG ∞bGƒŸ á«Ø∏N äÉMÉ°S AÉ°ûfEG Öéj å«M ;≥Ñ°ùe
.∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ±’B’G ÖYƒà°ùJ
É¡ë«°VƒJh äÉ££îŸG ™°Vh ᫪gCG ≈∏Y OGƒ``L Osó°Th
»∏¨à°ùŸ á°ùjôa Gƒ©≤j ’ ≈àM ìô£e ¿Éμ°ùd ᣰùÑe á¨∏H
É¡fCG ¿ƒª∏©j QÉ©°SCÉH ¢SÉædG øcÉ°ùe Ghΰû«a ádÉ¡÷G
s ..™ØJôJ ±ƒ°S
ÈY ¢VôoY …òdG AÉæ«ŸG §«£îJ ¿CG ÚHh
u ¿CG Öéj ,ΩÓ``YE’G πFÉ°Sh
»àdG IOó©àŸG ᣰûfC’G í°Vƒj
…OGhh Ëó≤dG ìô£e ¥ƒ°S ∂dòch ,¬«∏Y ¢SQÉ“ ±ƒ°S
áHGƒÑdG íÑ°üJ ±ƒ°S ìô£e âfÉc ¿EG ¬fCG Éë°Vƒe .¿ÉØ∏N
ºàj ’CGh É``gQÉ``KBG ≈≤ÑJ ¿CG Öéj ¬``fEÉ`a ,¿É``ª`©o `d á«MÉ«°ùdG
íFÉ°ùdG ¿EG å«M ;Aɪ°U á«àjôμfƒc m¿É``Ñ`e ¤EG É¡∏jƒ–
,ájQÉéàdG äÉ©ªéŸG çó``MCG IógÉ°ûe ™bƒàj ’ »ÑæLC’G
øe ájó«∏≤àdG IQÉ``ª`©`dGh áWÉ°ùÑdG IógÉ°ûe ó``jô``jo É``‰EGh
πMÉ°S 䃫H ¬Ñé©J íFÉ°ùdÉa ;á∏«ª÷G ÜÉ°ûNC’Gh ∞©°ùdG
.ôjƒÿG ‘ åjóM ≈æÑe …CG øe ÌcCG ìô£e
ΩÉeCG á«dÉ◊G ∫RÉæŸG á÷É©e ᫪gCG ≈∏Y OGƒ``L Oó°Th
ô°SC’G ø``e Ò
m ãc ïn `jQÉ``J ¿EG å«M ,á«°Vôe IQƒ°üH AÉæ«ŸG
..¬«∏Y á``¶`aÉ``ë`ŸG ™``«`ª`÷G Ö`` LGh ø`` eh ,∑É``æ` g CGó`` H ó``b
,Ú©∏£ŸGh ¿Éμ°ùdG AGQBÉ` `H á``eƒ``μ`◊G ò``NCG IQhô``°` V iô``jh
¿ƒμJ ±ƒ°S ìô£e ¿C’ IÒ¨°üdG π«°UÉØàdÉH Ωɪàg’Gh
.QGhõ∏d á∏Ñb

πeÉμàŸG §«£îàdG
IQGOEG ¢ù∏› ¢``ù`«`FQ Ö«ÑM ˆG ∫É``e »``∏`Y iô``j ɪ«a
á«HÉéjE’G QÉ`` `KB’G ø``e ¿CG ,√É``cô``°` Th Ö``«`Ñ`◊G á``Yƒ``ª`›
ÜòL á£≤f ≥∏N :ìô``£`e ‘ É``¡`à`eÉ``bEG Qô``≤`ŸG ™jQÉ°ûª∏d
áMÉ«°ùdG ájƒgh ∞∏e ‘h ,íFÉ°ùdG IôcGP ‘ ≈≤ÑJ »MÉ«°S
,äÉeGôgC’G/ô°üe ∫ƒ≤f ɪ∏ãªa ,±OGôe ô°üæ©c á«fɪ©o dG
/¿ÉªoY ∫ƒ≤æ°ùa ,áØ«∏N êôH/»HO hCG ,QƒØ°SƒÑdG/É«côJ hCG
ójôJ É``Ÿ á°Uôa ¿ƒμà°S á≤£æŸG ¿EÉ` a ;∂``dò``ch ..ìô``£`e
á«aÉ≤ãdGh ájQÉ°†◊G ô°UÉæ©dG øe √RGôHEGh √QÉ¡XEG ¿ÉªoY
¿GƒdCG hCG äGOÉY hCG ,á«æWh hCG á«îjQÉJ hCG á«HOCG á«°üî°ûc
GÒ°ûe ..ÊÉ``ª`©o `dG øjƒμà∏d Iõ«‡ ô°UÉæY hCG ᪩WCG hCG
kÉ°Uƒ°üN ,ÒÑc πμ°ûH ™ØJôJ ±ƒ°S äGQÉ≤©dG º«b ¿CG ¤EG
á«æμ°ùdG ™``bGƒ``ŸG º«b OGOõ`` J ±ƒ``°`S ɪc .É¡æe á``jQÉ``é`à`dG
¢ù«°SCÉàd á``ª`FÓ``e ¿ƒ``μ`à`°`S »``à` dG ∂``∏`J kÉ`°`Uƒ``°`ü`N ,kÉ` °` †` jCG
” GPEG- ÉgÒZh...ºYÉ£ŸGh ôLÉàŸÉc É¡«a äÉeóNh ∫ɪYCG
,ôjƒ£àdG äÉ°SÉ«°Sh ô°UÉæY ™e ɪk ZÉæàe -∂dòH ìɪ°ùdG
.⁄É©dG ∫ƒM ¿óŸG ‘ á«MÉ«°ùdG ™≤ÑdG ∫ÉM Gògh
;´GóHE’G πª– ô°UÉæY ¤EG áLÉëH á≤£æŸG ¿EG :∫É``bh
ΩÉéMCÉH äÉ«æà≤e iƒëj ≥∏£dG AGƒ``¡`dG ‘ ∞ëàe :πãe
ºYÉ£eh .∂dP ÒZh...IQOÉædG Qƒî°üdGh ™aGóŸÉc IÒÑc

…CGôdG

Ω2013 ƒ«fƒj 9 ≥aGƒŸG `g 1434 ÖLQ øe 30 óM’G

12

?ô°UÉ©ŸG Êɪ©o dG ¿É°ùfE’G á«q °üî°T πμ°ûàJ ∞«c
ÊÉà«μdG º«∏°S øH ó«©°S .O
¥Ó`` NC’Gh º``«`≤`dG ø``e É``gÒ``Zh á`` fÉ`` eC’Gh á``gGõ``æ` dGh ¢`` UÓ`` NE’Gh
™e ¢†bÉæàj Éà kÉÄ«∏e kÉ©bGh á°SQóŸG πNGO ¢û«©j ɪæ«H á«eÉ°ùdG
øjòdG äɪ∏©ŸGh Úª∏©ŸG øe ójó©dG ∑Éæ¡a ¥ÓNC’Gh º«≤dG ∂∏J
,ágGõfh áfÉeCGh ¢UÓNEGh ¥ó°üH …CG »¨Ñæj ɪc º¡∏ª©H ¿ƒeƒ≤j ’
á«YɪàL’Gh ájô°SC’G ¬JÉ«M ‘ á°SQóŸG êQÉN πØ£dG ™ª°ùj ɪc
kGÒNCGh ,äÉjƒà°ùŸG áaÉc ≈∏Y º∏¶dGh ¢û¨dGh áfÉ«ÿGh ÜòμdG øY
ºK ,á«MÓ°üdG á«¡àæe á°Tƒ°û¨e äÉjƒ∏M πcCÉjh …ΰûj íÑ°UCG
á«eÓ°SE’G á«HÎdG èeGôH á«∏YÉa ΩóY øe ∂dP πc ó©H Öé©àf
¬©e ∂``dP πc πØ£dG òNCÉj ™Ñ£dÉHh !!¢``SQGó``ŸG ‘ º«≤dG ¢SôZh
øe çƒëÑdG ¥ô°ùj å«M »°SQóŸG ó©H Ée º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe ¤EG
º¡KƒëH ¿ƒ©«Ñj ÚãMÉH øe É¡jΰûj hCG á«dhódG äÉeƒ∏©ŸG áμÑ°T
’h Qhó``J á∏é©dG ¿ƒcÎj äÉ«∏ch äÉ©eÉL IòJÉ°SCG ™e πeÉ©àjh
.QƒeC’G √ò¡d ’k ÉH ¿ƒ≤∏j
¿Éc GPEG kÉaòb πª©dG ¥ƒ°S ¤EG ±ò≤jo ºK ,∂dP πc ≈∏Y πØ£dG CÉ°ûæj
πNO ≈∏Y π°üë«d πH kÉéàæe ¿ƒμ«d ¢ù«d ,ájÉØμdG ¬«a Éà kÉXƒ¶fi
çGóMEG øY ᣫ°ùH á¡aÉJ IÉ«ëH √AÉ¡àdGh √Ahó``gh ¬àª°U øª°†j
‘h ,OÓÑ∏d É«∏©dG á«°SÉ«°ùdG ídÉ°üŸG ™e ¢VQÉ©àj ™ªàéŸG ‘ Ö¨°T
Iô°SC’G ‘h ™ªàéŸG ‘ ¬ª∏©J Ée πc ∞Xƒj ∫É◊G á©«Ñ£H πª©dG áÄ«H
áYÉ°†ÑdG ∂∏J Oôj ∂dòH ƒ¡a ,á©eÉ÷G ‘h á«∏μdG ‘h á°SQóŸG ‘h
á≤∏M ‘ Qhó`` j ™``ª`à`é`ŸG π``¶`«`d iô`` NCG Iô``e ™``ª`à`é`ŸG ¤EG Ió``°`SÉ``Ø`dG
å«M ,äÉjƒà°ùŸG áaÉc ≈∏Y á«°üî°ûdG ΩÉ°üØfG ádÉM ôªà°ùJh ,áZôØe
´GóHE’G õjõ©Jh ᫪æàdGh IGhÉ°ùŸGh ádGó©dÉH á°SÉ°ùdGh IOÉ≤dG ¥ó°ûàj
¥ÓNC’Gh º«≤dG Ωó``gh IGhÉ°ùŸG Ωó``Yh º∏¶dG ôîæj ɪæ«H QÉμàH’Gh
,øWƒdG ó°ùL ‘ áeÉ©dG ídÉ°üŸG ÜÉ°ùM ≈∏Y á°UÉÿG ídÉ°üŸG ájÉYQh
.ˆG AÉ°T Ée ¤EG AGôë°üdG ‘ º«¡jh √Ó«d ≈∏Y »æ¨j πch
saidalkitani@gmail.com

âfÉc GPEG ≈àMh ,ádƒ∏«≤dG ºq `K ø``eh AGó¨dG áÑLh ’hÉæà«d ô¡¶dG
iôNCG QƒeCÉH ádƒ¨°ûe »g ä’É``◊G øe Òãc »Øa ∫õæe áHQ ΩC’G
ÜÉ«Z q¿EÉ`a ∫ÉM πc ≈∏Yh ,É¡dÉØWCG ájÉYQ øe É¡jód ᫪gCG Ì``cCG
¢ùØædG Aɪ∏Y ÉfÈîj ɪc Ió``jó``Y QÉ``KBG ¬«∏Y ÖJÎJ √ó``Mh ÜC’G
ΩGó©fGh ¬à«°üî°Th ¬àaÉ≤Kh πØ£dG ƒ‰ ‘ »Ñ∏°ùdG ÒKCÉàdG :É¡æe
äÉHGô£°V’Gh á«°ùØædG äÉYGô°ü∏d ¢Vô©àdGh »ØWÉ©dG ¿RGƒ``à`dG
ôNBG ¤EG õ«cÎdGh √ÉÑàf’G á∏bh ¢ùØædÉH á≤ãdG ∞©°Vh á«cƒ∏°ùdG
πMGôe ≈∏Y kÉÑ∏°S ôKDƒJ »àdG á«q YɪàL’Gh á«°ùØædG QÉKB’G øe ∂dP
.πØ£dG IÉ«M øe á≤M’
á°Vƒaôe á°ù°SDƒÃ ≥ëà∏j ¬qfEÉa á°SQóŸÉH πØ£dG ≥ëà∏j ɪæ«Mh
π«d ¢†aôdG Gò``g ™ª°ùj ƒ``gh ,áØ∏àîŸG ¬JÉÄØH ™ªàéŸG πÑb ø``e
AÉ°†YCG IOÉ©°ùdG ÜÉë°UCG πÑb øe ¿ƒjõØ∏àdG ‘h Iô``°`SC’G ‘ QÉ¡f
ÒZ ÊÉ``ª` ©` dG Ö``©` °` û` dG »``∏`ã`‡ ø``e º``gÒ``Zh iQƒ``°` û` dG ¢``ù`∏`›
øe á°SQóŸG ¢†aQ πØ£dG ¢ùª∏j ɪc ,¢SQGóŸG AGOCG øY Ú°VGôdG
É¡YÉ°VhCG øY á«°VGôdG ÒZ á£NÉ°ùdG á«°ùjQóàdG äÉÄ«¡dG πÑb
πØ£dG íÑ°UCGh IÒNC’G áfhB’G ∫ÓN ádÉ◊G äQƒ£J óbh ,á«q æ¡ŸG
QÉÑc øe ¬àÄ°ûæàH á«q æ©e á°ù°SDƒªc á°SQóª∏d ¢†aôdG Gòg ¢ùª∏j
øe GƒJhCG Ée πμH ¿ƒ©°ùj øjòdG ÚjQGOE’Gh Ú«°SÉ«°ùdG ÚdhDƒ°ùŸG
É¡Ñ«côJ IOÉYEGh É¡μ«μØJ ôjÈàd á°SQóŸG π°ûa äÉÑKE’ á£∏°Sh Iƒb
Qôμààd IOÉ©dÉc º¡ØFÉXh ‘ º¡FÉ≤H IÎ``a ∫Ó``N º¡FGƒgCG Ö°ùM
á«Hô©dG IOÉ©dG ≥ah ójóL …QGRh Ò«¨J πc ™e iôNCG Iôe IÉ°SCÉŸG
øëfh É¡aGógCGh É¡àdÉ°SQ á°SQóŸG ≥≤– ¿CG ™bƒàf ∞«c ,áaƒdCÉŸG
á°SQóŸG ÖM ¢SôZ øY kÉ°VƒY á°SQóŸG á«gGôc πØ£dG ‘ ¢Sô¨f
!!¬fGóLh ‘
ΩÉ°üØfG á``dÉ``M ø``e ÊÉ``©` J kÉ` °` †` jCG á``°` SQó``ŸG ¿CG ∂``dP ¤EG ∞``°` VCG
ɪc ™``ª`à`é`ŸG ‘ ¢``û`«`©`j π``Ø` £` dGh kÉ`Ä`«`°`T º``∏`©`J »``¡`a ,á``«`°`ü`î`°`û`dG
¥ó°üdG º«gÉØe ¢Sô¨d á°SQóŸG ≈©°ùJ ,ô``NBG kÉÄ«°T kÉ`Ø`fBG oâë°VhCG

¥ó°üdG π``fi Üò``μ`dG π``Mh IGhÉ``°`ù`ŸGh á``dGó``©`dG π``fi π``fi º∏¶dG
.kGôL º∏gh
ΩÉ°üØfG ø``e ÊÉ``©` j ™``ª`à`› ‘ Ωƒ``«` dG ÊÉ``ª` ©o ` dG π``Ø`£`dG ó``dƒ``j
™ªà› ‘ CÉ°ûæjh kɪ∏°ùe ódƒj ƒ¡a ,¢ùØædG Aɪ∏Y á¨∏H á«q °üî°ûdG
ôWCG π``X ‘ ´ô``YÎ``jh ,ΩÓ``°` SE’G ™``e ¬``JÉ``°`SQÉ``‡ º¶©e ¢†bÉæàJ
ádOÉY IQƒ``°`ü`H ¬``à`∏`eÉ``©`eh ¬``bƒ``≤`M á``jÉ``ª`M ø``Y çó``ë`à`J á«°SÉ«°S
AGƒgC’G ¬aPÉ≤àJ å«M ,∂``dP øY ¿ƒμj Ée ó©HCG ™``bGƒ``dGh áØ°üæe
≈fOCG ¤EG ¬©ªà› ô≤àØj á«MÉf øªa ióg ÒZ ≈∏Y Iô°ùjh áæÁ
º«∏©àdG ∫É``› ‘ á``«`eƒ``μ`◊G §``£`ÿÉ``a ,πÑ≤à°ùª∏d äÉ``fÉ``ª`°`†`dG
QɪYCG ø``e ó``©`HCG É``gGó``e ≠∏Ñj ’ á«YɪàL’G ᫪æàdGh áë°üdGh
‘ º¡FÉ≤Ñdh á«°üî°ûdG º¡◊É°üŸ QƒeC’G ¿ƒØ«q μj øjòdG É¡jó©e
äGQÉ©°T πc q¿EÉa iôNCG á«MÉf øeh ,áæμ‡ IÎa ∫ƒWC’ º¡«°SGôc
™ªà› ‘ ™``bGƒ``dG ΩÉ``eCG óª°üJ ’ ±É``°`ü`fE’Gh IGhÉ``°`ù`ŸGh á``dGó``©`dG
kÉ«éjQóJ ´ÉÑj øWh ‘h IGhÉ°ùŸG ΩóYh á«Hƒ°ùëŸGh º∏¶dG ¬Ñd ôîæj
,óMCG ≈∏Y Ωƒ``«`dG á«aÉN ó©J ⁄ ≈à°T Qƒ°üH Ö``fÉ``LCÓ`dh QÉéà∏d
øWGƒŸG ¥ƒ≤M ájɪëH áØ∏μŸG ᫪°SôdG äÉ°ù°SDƒŸG q¿EÉa ∂dP ™eh
á«fƒfÉ≤dG Ú``gGÈ``dGh á``dOC’G ø``Y åëÑJ ∫Gõ``J ’ ø``Wƒ``dG ájɪMh
.øWƒdG Iô°Sɪ°Sh ڟɶdG áfGOEG øe øμªààd
ΩÉ°üØfG ø``e kÉ`°`†`jCG ÊÉ``©`J á«fɪYo Iô``°` SCG ‘ πØ£dG Gò``g CÉ°ûæj
äÉ«dÉãŸGh ¥ÓNC’Gh º«≤dG ¤EG Iô°SC’G ƒYóJ á«MÉf øªa ,á«°üî°ûdG
,≈°ü– ’h ó©J ’ IÒãc »``gh Üô©ch Úª∏°ùªc Éæjód IOƒ¡©ŸG
¢†bÉæe ƒg Ée πμH Iô°SC’G ‘ πØ£dG iò¨àj iô``NCG á«MÉf øeh
¤EG ≈Yójo ƒ¡a ,äÉ«dÉãŸGh ¥Ó``NC’Gh º«≤dG ∂∏J º¶©Ÿ ¢†gÉæeh
ɪæ«H IOƒ¡©ŸG ¢Sƒ≤£dGh ôFÉ©°ûdG ∫ÓN øe πLh õY ˆG IOÉÑY
ôeGhCG ™e ¢†bÉæàJ ájô°SC’G IÉ«◊G ‘ á«eƒ«dG äÉ°SQɪŸG á«ÑdÉZ
âbh ø``e kGô`` aGh kÉ£°ùb ∫É``f GPEG kÉ`Xƒ``¶`fi ¿ƒ``μ` jh ,π`` Lh õ``Y ˆG
ó©H ¿GOƒ``©` jh ô``cÉ``Ñ`dG ìÉ``Ñ`°`ü`dG ø``e ¿É``Lô``î`j ø``jò``∏`dG ø``jó``dGƒ``dG

¿Gƒ«M ¿É``°` ù` fE’G{ q¿CG ´É``ª` à` L’G AÉ``ª` ∏` Yh ¢``ù`Ø`æ`dG AÉ``ª`∏`Y iô`` j
óªà©j OÉμjh ,¿É°ùfE’G »æH øe √ÒZ áÑë°U ‘ QGôªà°SÉH ¢û«©j
√OɪàYG ¿Éc GPEGh ,zkÉ«∏c kGOɪàYG øjôNB’G ≈∏Y ¤hC’G ¬JGƒæ°S ‘
ᣫ°ùÑdG ¬JÉ«M ¿hDƒ`°`T ‘ kÉeƒªY ™ªàéŸG ≈∏Yh ø``jô``NB’G ≈∏Y
≥ah πμ°ûàJ π¶J ¬à«°üî°T q¿EÉ` a kÉ«éjQóJ ¢übÉæàj á«q °SÉ°SC’Gh
Éeh ,IÉ«◊G ióe ¬«a ¢û«©j …ò``dG »YɪàL’G §«ëŸG äÉ«£©e
êÉàf iƒ°S Êɪ©o dG ™ªàéŸG ‘ Ωƒ«dG ÉgGôf »àdG á«°üî°ûdG •É‰CG
∫ÓN Êɪ©o dG ÊÉ°ùfE’G É¡∏X ‘ CÉ°ûf »àdG á«YɪàL’G ±hô¶dG
á≤«≤M ƒg ™ªàéŸG ôjƒ£J øY åjó◊G q¿EÉa ∂dòd ,IÒNC’G Oƒ≤©dG
øY ∫AÉ°ùàf Éæ∏©éj Gògh ,√OÉ©HCG áaÉμH ¿É°ùfE’G ôjƒ£J øY åjóM
¤EG äOCG »àdG πeGƒ©dG øYh Ωƒ«dG Êɪ©o dG ¿É°ùfE’G á«°üî°T äɪ°S
»àdG Êɪ©o dG ¿É°ùfE’G á«°üî°T øY ∫AÉ°ùàf Éæ∏©éj ɪc ,É¡LÉàfEG
??Ωƒ«dG ¬°û«©f …òdG »YɪàL’G ™bGƒdG äÉ«£©e ¬éàæJ ¿CG øμÁ
ÈYh »ª°SôdG ΩÓ``YE’G ∫Ó``N øe á«fɪ©o dG áeƒμ◊G ∫Gõ``J ’
πLCG ø``e πª©J ÊÉ``ª`©o `dG ø``WGƒ``ŸG ™``e π°UGƒàdG äGƒ``æ`b ø``e √Ò``Z
ΩÉY ó``©`H ÊÉ``ª`©o `dG ™ªàéŸG É¡≤≤M »``à`dG ᪫¶©dG Iõ``Ø`≤`dG RGô`` HEG
∫É◊G á©«Ñ£H ∂``dP Ωõ∏à°SG ó``bh ,äÉjƒà°ùŸG áaÉc ≈∏Y (Ω1970)
πHÉ≤e ó‚ ÉæfCG ÒZ ,ΩÉ©dG ∂dP πÑb ´É°VhCÓd á“Éb IQƒ°U º°SQ
äÉÄa ∞∏àfl iód »°VÉŸG ≈∏Y kGôe Ak ÉμH áªXÉ©àe IQƒ°üHh ∂dP
áëjô°T ≈àMh ÜÉ``àq `μo `dGh ÚØ≤ãŸGh Úæ°ùŸG ø``e Êɪ©o dG ™ªàéŸG
Úæ°ùŸG øe √ƒ©ª°S ɇ Ghô¡H øjòdG ÜÉÑ°ûdG øe áæ«q ¡dÉH â°ù«d
∑GP º¡FÉμH ‘ º``gh ,Ωƒ«dG º¡H §«ëj …ò``dG ™bGƒdG øe Gƒ©°ùdh
øe ójó©dG â檰†J »àdG á«fɪ©o dG ájô≤dG IÉ«M QÉ«¡fEG ¿ƒHóæj
™ªàéŸG Égó≤àØj »àdG á«YɪàL’G äÉ°SQɪŸGh ¥Ó``NC’Gh º«≤dG
ôgGƒ¶dG øe iô``NCG áeƒ¶æe É¡∏fi â∏q M »àdGh ,Ωƒ«dG Êɪ©o dG
ᣰSGƒdG â∏M ó≤a ,kÉeÉ“ É¡d á°†bÉæŸG á«q YɪàL’G äÉ°SQɪŸGh
πMh ágGõædGh áfÉeC’G πfi ¢û¨dG πMh »YɪàL’G πaÉμàdG πfi

É`¡JÉ`WÉ`≤°SEG ø`e º«`gÉ`ØŸG ô`jô`–
¿É«∏©dG »∏Y øH ˆG óÑY
¤EG ,á≤∏£ŸG ádGó©dG ™jRƒJh ,ø``eC’G ≈∏Y ô¡°ùdÉH ´ƒªéª∏d áMGôdG
.áeÉ©dG ™aÉæŸG øe ¿É£∏°ùdGh ´RGƒdG ‘ Ée ôNBG
` …Qƒ``à`°`Só``dG º``μ`◊É``H ÊÉ``¨` aC’G ø``jó``dG ∫É``ª`L ¿É`` ÁEG ∞``bƒ``à`j ⁄h
’h ô°üe É«– ’ “: ∫ƒ≤«a ádõdõŸG ájƒ≤dG ¬JƒYO π°UGh πH »HÉ«ædG
kÉjƒb Ó
k `LQ º¡æe πμd ˆG ìÉ``JCG GPEG ’EG ,¬``JGQÉ``eEGh ¬dhóH ,¥ô°ûdG É«ëj
q¿C’ ,¿É£∏°ùdGh Iƒ≤dÉH OôØàdG ≥jôW ÒZ ≈∏Y ,¬∏gCÉH ¬ªμëj ,’k OÉ``Y
ô°üe ºμMh .Ió«≤ŸG Iƒ≤dG ™e ’EG ∫óY ’h ,OGóÑà°S’G :á≤∏£ŸG Iƒ≤dÉH
h .í«ë°üdG …Qƒà°SódG ºμ◊ÉH »∏gC’G ∑GΰT’G :¬H »æYCG ɉEG É¡∏gCÉH
(ájô◊G ) :AÉ«°TC’G √òg ºgCÉa ,Ögƒj ¢ù«d Ée AÉ«°TC’G øe ¿CG í°U GPEG
.(∫Ó≤à°S’G )h
øH ôªY áØ«∏ÿG øY π«b É``eh »eÓ°SE’G çGÎ``dG ¤EG Éæ©LQ GPEGh
óÑà°ùŸG” Iôμa ¬àaÓN IÎa ≈∏Y ≥Ñ£æJ (¬æY ˆG »°VQ) ÜÉ£ÿG
»àdG ¬JÉ°SÉ«°Sh ¬ØbGƒe ø``Y QÉ``KB’G ¿EÉ` a ,¢†©ÑdG QÉ``°`TCG ɪc “∫OÉ©dG
IôμØdG √òg ¢†bÉæJh ∞dÉîJ ` ∫OÉ©dÉH Ö≤∏ŸG ` áØ«∏ÿG Gòg É¡£àNG
` ¬æY ˆG »``°`VQ ` áØ«∏ÿG Gò``¡`a ` ¬àaÓN ø``Y â∏«b É``¡` fq CG í°U ¿EGh `
¢ù«jÉ≤à á«WGô≤ÁódGh iQƒ°ûdGh ∫ó©dGh ΩGóbE’Gh Ωõ◊G ¬æY ±ôY
ÚeÉ°†ŸG ≥ah º∏¶dGh OGóÑà°S’Gh ∞°ù©àdG ¬æY ±ô©j ⁄ ¬æq μd ,Éfô°üY
.Iô°UÉ©ŸG
ÒZ äÉbÉ«°S ‘ äAÉ``L “∫OÉ©dG óÑà°ùŸG ” ádƒ≤ŸG √òg q¿CG ó≤à©fh
óÑà°ùŸG ” IQÉÑ©H Oƒ°ü≤ŸG ¿É``c GPEÉ` a ,É``gOGô``e Ò``Z ‘ ⪡ah á≤«bO
Gòg ïjQÉJ q¿EÉ`a ` ¬æY ˆG »°VQ ` ÜÉ£ÿG øH ôªY áØ«∏ÿG ” ∫OÉ©dG
É¡°ùØf IQÉÑ©dG q¿EG ɪc ,É¡©e ¢†bÉæàjh á°SÉ«°ùdG √òg ™e ôaÉæàj πLôdG
∫ó©dG ™ªàéj ’ ¬fq CG ó≤à©f PEG É¡°ùØf ™e ¢†bÉæàJ ” ∫OÉ©dG óÑà°ùŸG ”
OGóÑà°S’G »æ©j ’ OOÎdG ΩóYh Ió°ûdGh Ωõ◊G q¿CG ɪc ,OGóÑà°S’G ™e
.∞°ù©àdGh º∏¶dGh
````

É¡fhDƒ°T ‘ ¢ù«d »àdG áeC’G q¿CG ” ¬dÉb ɇh É¡FÉ≤°Th áeC’G AÓH ¢SÉ°SCG
É¡©aÉæe ‘ É``¡`JOGQE’ ô``KCG ’h ,É¡◊É°üe ‘ QÉ°ûà°ùJ ’h ,ó≤Y ’h πM
,Ωɶf ¬àÄ«°ûeh ,¿ƒfÉb ¬JOGQEG óMGh ºμ◊ á©°VÉN »g ɉEq Gh ,á«eƒª©dG
’h ,óMGh ∫ÉM ≈∏Y âÑãJ ’ áeCG ∂∏J ,ójôj Ée π©Øjh ,AÉ°ûj Ée ºμëj
ÊɨaC’G ìôW ≈∏Y õjõ≤∏H ¬``dE’G óÑY .O ≥∏©jh .” Ò°S É¡d §Ñ°†æj
.. åjó◊G »eÓ°SE’G »MÓ°UE’G ôμØdG ‘ OGóÑà°S’G ó≤f ” ¿EG :¬dƒ≤H
áeƒYRCG ‘ OGóÑà°S’G Gòg QhòL øY ∞°ûμdÉH ` ¤hC’G ‘ ` AÉæàY’G iôL
,ΩÓ°SE’G ‘ á«æjódG á£∏°ùdG Iôμa É¡«∏Y âeÉb »àdG ,»``¡`dE’G ≥``◊G
‘ ºgój ¥ÓWEG ¤EG º¡d kÉ≤jôW ΩÉμ◊G πÑb øe É¡H ´GQòà°S’G ¿Éch
Ú«©J ¤EG ±Gô°üf’G iôéa á«fÉãdG ‘ É``eq CG . á«YôdG ¥ƒ≤Mh ádhódG
§‰ øY hCG ¬eɶf øY ∞°ûμdGh ,áØ∏àîŸG »°SÉ«°ùdG OGóÑà°S’G ∫Éμ°TCG
. “(Éfô°üY á¨∏H) ¬JÉ«dBG ∫ɨà°TG
“ájOGóÑà°S’G áeƒμ◊G ” ¿GƒæY â∏ªM ádÉ≤e ‘ ÊɨaC’G ∫É``bh
áeƒμ◊ÉH ¿ƒ°SÉ°ùj ø``e q¿EG ” :1879 ΩÉ``Y (ô°üe ) Ió``jô``é`H äô°ûf
ºgõØ– »àdG ᪫∏°ùdG á«fÉ°ùfE’G Iô£ØdG º¡«a ß≤«à°ùJ ájQƒà°SódG
∫ɪμdG äÉLQO ≈°übCG ƃ∏Ñd á©«°VƒdG ᫪«¡ÑdG º¡JÉ«M øe êhôî∏d
.“º¡∏gGƒc π≤ãJ »àdG ájOGóÑà°S’G áeƒμ◊G Òf øe ¢ü∏îàdGh
.O Ò°ûj ɪc Ú``eC’G ∞°üæŸG óæY ` ÊɨaC’G øjódG ∫ɪL q¿CG ɪc
»g á``eC’G ” CGóÑe ¤EG √RÉ«ëfG ‘ ∂°û∏d ’É› ´ój ’ IQɪY óªfi
IQhô°V øe ∂dP ¬«æ©j Éà ” ™ªàéŸG á°SÉ«°S ‘ ” äÉ£∏°ùdG Qó°üe
≥«≤ëàH É¡eGõàdGh , “áeC’G øe É¡Jƒb á«æeõdG á£∏°ùdG OGóªà°SG ”
CGóÑŸÉH ∂dPh .. “∫ó©dGh ..øeC’G ‘ ” á°UÉNh ,É¡bƒ≤Mh áeC’G ídÉ°üe
»g ô◊G Ö©°û∏d Iô◊G IOGQE’G ¿EG ” : ` ÊɨaC’G ®ÉØdCG ≥ah ` πFÉ≤dG
:øjódG ∫ɪL ∫ƒ≤j áë°VGƒdGh IOóëŸG ÊÉ©ŸG √òg ‘h .. “¿ƒfÉ≤dG
øe É¡Jƒb äóªà°SG ɉEG ,É¡fÉ£∏°S hCG É¡μ«∏à ,á«æeõdG á£∏°ùdG ¿EG ”
ÒaƒJh ,á°UÉÿGh áeÉ©dG ¥ƒ≤M áfÉ«°Uh ,ô°ûdG πgCG ™ªb πLC’ áeC’G

⁄É©dG É¡°û«©j »àdG ±hô¶dG πX ‘ ∫ó©dGh Iƒ≤dGh Ωõ◊G »æ©J ɉEq G
Gò¡a .¬«∏Y Iô£«°ù∏d ájQɪ©à°S’G ∫hó``dG ÖdÉμJ IÎa ‘ »eÓ°SE’G
…QƒJÉàμjódG ¬eƒ¡Øà »Ñ∏°ùdG OGóÑà°S’G ójDƒj ¬``fq CG ócDƒj ’ ∫ƒ≤dG
.§∏°ùàŸG
…ƒ°†¡ædG ´hô°ûŸG) ¬HÉàc ‘ …ôHÉ÷G óHÉY óªfi QƒàcódG OQhCG ɪc
” êPƒ‰ øY çó– √óÑY óªfi ï«°ûdG q¿CG (ájó≤f á©LGôe ..»Hô©dG
..∫OÉY óÑà°ùe ¥ô°ûdÉH ¢†¡æj ɉEq G ” ¬°üf Ée ∫Ébh ” ∫OÉ©dG óÑà°ùŸG
’ Ée áæ°S Iô°ûY ¢ùªN ‘ ™æ°üj ¿CG ∫ó©dG ¬H øμªàj ” óÑà°ùe ”
.kÉfôb ô°ûY á°ùªN ‘ √óMh π≤©dG ™æ°üj
óªfi ï«°ûdG É¡dÉb »``à`dG “∫OÉ©dG óÑà°ùŸG ” ádƒ≤e q¿CG ™``bGƒ``dG
áÑ°SÉæe ‘ ÊɨaC’G øjódG ∫ɪL óæY ∫OÉ©dG …ƒ≤dG ºcÉ◊G hCG ,√óÑY
A’Dƒg øe OGóÑà°S’G ádCÉ°ùe øe âHÉK ∞bƒe øY È©J ’ §≤a IóMGh
√Gó°üb …òdG OGóÑà°S’G Ωƒ¡Øe ¿Éc ¿EGh ≈àM ,Úª∏°ùŸG Ú«MÓ°UE’G
q ¿CG πÑb ìô£dG AÉL ÉÃQ hCG Üô¨dG ‘ ¬eƒ¡Øe ™e ≥aGƒàj
QÉKB’G ÉØ°ûμàj
»Hô©dG ÉgÉæ©Ã OGóÑà°S’G ɪgó°ü≤e ¿Éc GPEG É qeCG ,OGóÑà°SÓd ᪫NƒdG
ɪ¡JÉHÉàc ™``e ÜQÉ``≤`à`Jh á``ë`°`VGh á``dCÉ`°`ù`ŸG q¿EÉ` a É``fô``°`TCG ɪc »``eÓ``°`SE’G
.á«q MÓ°UE’G ɪ¡J’É≤eh
ó°üb ` ∫OÉ``©`dG óÑà°ùŸG ` IQÉ``°`TE’G âfÉc ¿EG ` º«≤à°ùj ’ kÉ°†jCG Gò``gh
Gògh (¬æY ˆG »°VQ ) ÜÉ``£`ÿG ø``H ôªY Éfó«°S É¡©ÑJG á°SÉ«°S É¡H
iQƒ°ûdG ‘ ᪫¶©dG ¬``dÉ``ª`YCGh ¬``Ø`bGƒ``eh ¬JÉ°SÉ«°ùd kÉ`Ø`dÉ``fl ó©j É``e
OGóÑà°S’G º«gÉØe ∞dÉîJ »àdG iô``NC’G á«fÉ°ùfE’G ∞bGƒŸGh ∫ó©dGh
øjódG ∫ɪL ΩÉ``eE’G Ú«MÓ°UE’G äÉHÉàc »Øa .á«q ∏ª©dG ¬JÉ≤«Ñ£Jh
OGóÑà°SÓd IóbÉædG AGQB’G øe ÒãμdG √óÑY óªfi ï«°ûdGh ÊɨaC’G
.Ωó≤àdGh á°†¡ædGh áeC’G ≈∏Y √ôWÉflh
ójó©dG ≈≤KƒdG Ihô©dG á∏› ‘ ÊÉ``¨`aC’G øjódG ∫ɪL Öàc ó≤a
OGóÑà°S’G q¿CG ÈàYGh kÉØ«æY kÉeƒég OGóÑà°S’G É¡«a ºLÉg ä’É≤ŸG øe

¬JÉMhôWCGh Üô``¨`dÉ``H Ghô``KCÉ` J ø``jò``dG Ú``ã`MÉ``Ñ`dG ø``e ó``jó``©`dG Ö``à`c
á«æH OGóÑà°S’G q¿CG ;á©LGôe hCG á°ûbÉæe ¿hó``H á«°SÉ«°ùdGh ájôμØdG
ìÓ°UE’G äGƒ`` YO ¿EÉ` `a ∂``dò``dh ,»``eÓ``°` SE’G »``Hô``©`dG ô``μ`Ø`dG ‘ á``æ`eÉ``c
” á©FÉ°ûdG ádƒ≤ŸG ¤EG IQÉ``°`TEG ‘ ,IóÑà°ùŸG º«gÉØŸG √ò``gh º«≤à°ùJ ’
) ÜÉ£ÿG øH ôªY Éfó«°S IÒ°S ≈∏Y â≤∏WCG »àdG “∫OÉ©dG óÑà°ùŸG
√òg äAÉ``L ` ó≤à©f ɪc ` É¡æμdh ,IQGOE’Gh ºμ◊G ‘ (¬æY ˆG »°VQ
¬«∏Y ±QÉ©àŸG Ωƒ¡ØŸG øY È©J ’ å«ëH ÉgÉæ©e øY áaôq fi ádƒ≤ŸG
PÉîJG ‘ OOÎdG ΩóY ” h “Ωõ◊G ” ƒgh »eÓ°SE’G »Hô©dG çGÎdG ‘
OGôØf’G ƒ``gh ,»Hô¨dG Ωƒ¡ØŸG ≥``ah OGóÑà°S’G ≈æ©Ã É``‰EGh “QGô≤dG
¿hOh ¿ƒfÉ≤∏d á©°VÉN á£∏°ùdG √ò``g ¿ƒμJ ¿CG ¿hO á£∏°ùdGh …CGô``dÉ``H
:ïdG ..ÚeƒμëŸG …CGQ ¤EG ô¶ædG
¬àdƒªMh ¬æ«eÉ°†Ã ” OGó``Ñ`à`°`S’G ” Ωƒ``¡`Ø`ŸG Gò``g π``≤`à`fG ∞«μa
√òg πFÉb ƒg øeh ?»eÓ°SE’G »Hô©dG Ωƒ¡ØŸG ¤EG á«Hô¨dG ájôμØdG
∂∏àH »Hô¨dG ÉgÉæ©Ã ∫OÉ``©`dG óÑà°ùŸG IQÉ``Ñ`Y äó°üb π``gh ?IQÉ``Ñ`©`dG
.?á«Ñ∏°ùdG ÚeÉ°†ŸG
ÚH øjô°û©dG ¿ô≤dGh ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ‘ OGóÑà°S’G ádƒ≤e âYÉ°T
áØ∏àfl ä’É≤eh äÉHÉàc ¢†©H ∫ÓN øe Ú«eÓ°SE’G Ú«MÓ°UE’G
,(OGóÑà°S’G ™FÉÑW ) ¬HÉàc ‘ »ÑcGƒμdG øªMôdG óÑY A’Dƒ` g ø``eh
ɪ¡à∏› ∫Ó``N ø``e √ó``Ñ`Y óªfi ï«°ûdGh ÊÉ``¨` aC’G ø``jó``dG ∫É``ª`Lh
ádƒ≤e q¿CG ΩÉeEG ìÉàØdG ˆG óÑY ΩÉeEG .O OQƒjh “≈≤KƒdG Ihô©dG ” á∏›
√BÉJQG …òdG π◊Éa .. ¥ô°ûdG ¤EG ÉHhQhCG øe â∏≤àfG ” ∫OÉ©dG óÑà°ùŸG ”
“∫OÉ©dG óÑà°ùŸG ” ƒg É``‰Eq G ¥ô°ûdG äÓμ°ûŸ ÊÉ``¨`aC’G øjódG ∫ɪL
¥ô°ûdG ’h ,ô°üe É«– ød ” :¬°üf Ée ∫É``bh iQƒ°ûdÉH ºμëj …ò``dG
k LQ ɪ¡æe πμd ˆG ìÉJCG GPEG ’EG ,¬JGQÉeEGh ,¬dhóH
¬ªμëj ’k OÉY kÉjƒb Ó
ΩÉeE’G É¡dÉb »àdG ádƒ≤ŸG √ògh .¿É£∏°ùdGh Iƒ≤dÉH OôØJ ÒZ ≈∏Y ¬∏gCÉH
,áahô©ŸG ¬æ«eÉ°†Ã OGóÑà°S’G ójq CG ¬fq CG »æ©J’ ÊɨaC’G øjódG ∫ɪL

?âjƒμdG ‘ Qƒ∏Ñào °S »àdG ájDhôdG Ée :ó¨dG ƒæWGƒe
…ôª©ŸG ô°UÉf øH ∞«°S .O
É¡fq CGh ɪ«°S’ ,Ωƒ«dG á©LGôe ¤EG áLÉëH ájq ó«∏≤àdG áÄ°ûæàdG äÉ°ù°SDƒe
¿Gó∏Ñd π°†aC’G øe ¬fq CGh ,ájƒHÎdG É¡∏FÉ°SQ ‘ ájOÉ«M ÒZ äÉ°ù°SDƒe
,á°SQóŸG á«∏YÉa IOÉ``jõ``d äÉ``fÉ``μ` eE’Gh Oƒ``¡`÷G õ«côJ »``Hô``©`dG ø``Wƒ``dG
ΩóY ø``Y èàæj …ò``dG π∏ÿG á÷É©Ÿ É``≤k `M’ äÉ``fÉ``μ`eE’G IOÉ``jR ø``e ’ó``H
á°SQóŸG ø°S ‘ ºg øe ™«ªL Úμ“ Gò``g Ö∏£àjh ,á°SQóŸG á«∏YÉa
Qó¡dG øe π«∏≤àdGh ,º«∏©àdG ≈∏Y ¥É``Ø`fE’G IOÉ``jRh ,É¡H ¥Éëàd’G øe
áãjóM ègÉæe AÉæHh ,º¡∏«gCÉJ èeGôHh Úª∏©ŸG ´É°VhCG á©LGôeh ,¬«a
óbÉædG ÒμØàdG äGQÉ``¡`e ≈∏Y õ«cÎdGh ,É``¡`JGQÉ``¡`eh áæWGƒŸG õjõ©àd
ájƒHÎdG á°ù°SDƒŸG á«WGôbhÒH Ió``M ø``e π«∏≤àdGh ,äÓμ°ûŸG π``Mh
¿Éc âbh ‘ ,á«q eóÿG äÉ°ù°SDƒŸG á«q ≤H ¿CÉ°T É¡fCÉ°T á°ù°SDƒe É¡à∏©L »àdG
á°ù°SDƒŸG √òg ¿ƒμJ ¿CG Öéj
.äÉ°ù°SDƒŸG á«q ≤Ñd É¡à«∏YÉa ‘ ÉLPƒ‰
k
øe á∏«ëà°ùe äɪ¡e çÓK »°ùØædG π«∏ëàdGh ºμ◊Gh á«HÎdG q¿EG
á«HÎdG π©÷ Ωƒ«dG Oƒ¡÷G πc õcÎJ ∂dP ™eh ,ójhôa ô¶f á¡Lh
çó– »àdG äɪ¡ŸG ɪ¡fq C’ áæμ‡ äɪq ¡e »Hô©dG øWƒdG ‘ ºμ◊Gh
,πØ°SCG øe GÒ
k «¨J çó– ¤hC’G ᪡ŸG ,»Ñ∏°ùdG hCG »HÉéjE’G Ò«¨àdG
çGóMEG q¿CG ócDƒŸG øeh ,≈∏YCG øe GÒ
k «¨J á«fÉãdG ᪡ŸG çó– ÚM ‘
ÉægQ π¶j Ú∏YÉa óZ »æWGƒe AÉæHh áæWGƒŸG á°SQɪŸ »HÉéjEG Ò«¨J
á«HÎdG ᫪gCÉH º¡jód Qƒ©°T AÉ``æ`Hh ,Ú«°SÉ«°ùdG äÉYÉæb ‘ Ò«¨àH
á«HÎdG AGQRh ø``e á``Yƒ``ª`› Qƒ``°`†`Mh ,É``¡`d ΩRÓ`` dG º``Yó``dG Ëó``≤` Jh
ºYO ƒgh ,≈∏YCG øe ܃∏£ŸG ºYódG Gò¡d Gô°TDƒe πãÁ âjƒμdG ô“DƒŸ
á«æ¡ŸGh á«fóŸG áØ∏àîŸG á«Hô©dG äÉ°ù°SDƒŸG øe ºYO ¬©Ñàj ¿C’ áLÉëH
áæWGƒŸG ´hô°ûe q¿C’ º«∏©àdGh á«HÎdG ¿CÉ°ûH áªà¡ŸG ájOÉ°üàb’Gh
,É©bGh ¬∏©Œ »àdG äÉfÉμeE’G øe Òãμd áLÉëH óeC’G πjƒW ´hô°ûe
Ëó≤J »g É«aGô¨÷Gh ïjQÉàdG ‘ á«°SGQO á°üM §≤a â°ù«d áæWGƒŸÉa
.á∏YÉØdG ácQÉ°ûŸGh Ò«¨àdGh πª©∏d ¢Uôa
saifn@squ.edu.om

ábÉ£dGh á``«q `dhó``dGh á``«`ŒGÎ``°`SE’G äÉ``°`SGQó``∏`d øjôëÑdG õ``cô``e ¬ª¶f
¿ƒØ°ûμæe ... ÉæfEG” :∫É``b Ú``M ,Ω2012 ôjÉæj 18-17 ø``e IÎ``Ø`dG ‘
á«fÉμ°Sh á«q æeCGh ájOÉ°üàbGh ájôμ°ùY IÒãc ä’É› ‘ kÉ«é«JGΰSG
á«q ∏NGódG Éæà¡ÑL ø°üëf ¿CG ÉæfÉWhCG ‘ ÚæeBG ¿ƒμæd Éæ«∏Yh ,ájƒªæJh
¿ƒμàd ÉæJGOÉ°üàbG ‘ …ƒ«æÑdG π∏ÿG ìÓ``°`UEG ;ìÓ``°` UE’G ø``e ójõÃ
Ωƒ¡Øe ï«°SôJh ,ÉfƒæWGƒe É``gQÉ``gORG IôªK »æéj á«æWh äGOÉ°üàbG
‘ ácQÉ°ûŸG IôFGO ™«°SƒJh ,ádhódÉH øWGƒŸG ábÓ©d ¢SÉ°SCÉc áæWGƒŸG
ÉæHƒ©°Th ÉæJÉ©ªàéà ≈bôj É``e π``c πªY ∂``dò``ch ,á«q °SÉ«°ùdG É檶f
»àdG á«q æeC’Gh á«q °SÉ«°ùdG äÉjóëàdG ´GƒfCG πc á¡LGƒe ≈∏Y IQOÉb ¿ƒμàd
.“á«q ª«∏bE’G ´É°VhC’G É¡°VôØJ
∞∏àîj ¿CG ó``H’ º«∏©àdG q¿CG QÉ°üàNÉH »``g ô``“Dƒ`ŸG Gò``g ádÉ°SQ q¿EG
ÚØ∏àfl Gƒfƒμj ¿CG Öéj øjòdG “ó¨dG »æWGƒe” OGó``YEG π``LCG øe
â∏μ°ûJ ‹É``◊G π«÷Éa ,áæWGƒª∏d º¡à°SQɇ ‘ Ωƒ«dG »æWGƒe øY
É¡°û«©j »àdG äÉ«£©ŸG øY áØ∏àfl äÉ«£©e πX ‘ ¬JGQÉ«Nh ¬JÉYÉæb
‘ πYÉa QhO ¬d ¿ƒμ«°S -¬ª«∏©J ø°ùMCG Ée GPEG – …òdG ‹É◊G π«÷G
¿ÉWhC’ AɪàfG É¡jód á∏YÉah áéàæe áãjóM á«q fóe äÉ©ªà› AÉæH
π«∏≤àdG ≈∏Y óYÉ°ùJ ‹É``à`dÉ``Hh ,ájhÉ°ùàe áæWGƒe ¢``SÉ``°`SCG ≈∏Y Ωƒ≤J
å«M ‹É``◊G π«÷G É¡«∏Y CÉ°ûf »àdG äÉHPÉéàdGh ΩÉ°ù≤f’G ádÉM øe
±É©°VEG ¤EG iOCG ɇ »æWƒdG Aɪàf’G ≈∏Y á«YôØdG äGAɪàf’G áÑ∏Z
á«Hô©dG QÉ£bC’G øe Òãc ‘ ÚæWGƒŸG øe π©Lh ,ádhDƒ°ùŸG áæWGƒŸG
á«æWh ±GógCG ≈∏Y Ú≤Øàe Gƒfƒμj ¿CG ’óH IOó©àe äÉYɪ÷ ÚHõëàe
ΩGÎMG ¤EGh ,á¡jõf á«WGô≤ÁO äÉ°SQɇ ï«°SôJ ¤EG º¡©aóJ ,IóMGh
áæWGƒe π«îàf ¿CG øμÁ Óa ,É¡cÉ¡àfG ≈∏Y πª©dG øe ’k óH ÚfGƒ≤dG
.¬eGÎMG IQhô°Vh ,¿ƒfÉ≤dG á«q ªgCÉH »Yh ¿hóH ádhDƒ°ùe
¿ÉμŸG π¶J É``¡`fq CG ’EG á°SQóª∏d ¬LƒJ »àdG äGOÉ``≤`à`f’G ø``e ºZôdÉH
QhO ø``Y ∫É``≤`j É``e q¿CGh ,√õ``jõ``©` Jh á``æ`WGƒ``ŸÉ``H Qƒ``©`°`û`dG AÉ``æ`Ñ`d π``°` †` aC’G

‘ ∫ƒq `ë`à`eh ,Qƒ``£`à`e …ƒ``Hô``J ΩÉ``¶`f ¿hó`` H á``«`WGô``≤`Áó``dG äÉ``°`SQÉ``ª`ŸG
.¬ª««≤J ᪶fCG ‘h ,¬°ùjQóJ Ö«dÉ°SCGh ¬aGógCG
Gòg »``Hô``©`dG ø``Wƒ``dG ‘ á``«`HÎ``dG AGQRh ø``e á``Yƒ``ª`› Qƒ``°`†`M q¿EG
∫ƒM ô°TÉÑŸG QGƒë∏d ¢Uôa OÉéjEG ≈∏Y óYÉ°ùj ¿CG ¬æe πeDƒj ô“DƒŸG
äÉfÉμeEG »YGôJ áæWGƒŸG õjõ©àd á«∏ªY ájDhQ IQƒ∏H á«q ¨H ´ƒ°VƒŸG Gòg
≈∏Y ≥Øàe ™«ª÷Éa ,á«aÉ≤ãdGh á«°SÉ«°ùdG É¡JÉ«°Uƒ°üNh á``dhO π``c
âØ∏àNG ¿EGh á``æ`WGƒ``ŸG AÉæÑd á``jƒ``HÎ``dG á``ª`¶`fC’G ¬«LƒJ ¤EG á``LÉ``◊G
√òg ,±ó``¡`dG Gò``g ≥«≤ëàd áeóîà°ùŸG äÉ``«q ` dB’Gh π``FÉ``°`Sƒ``dGh π``NGó``ŸG
OôØdG Ò°üÑJh ,»YɪàL’G ΩÉé°ùf’G ≥«≤– AÉæH ¤EG ±ó¡J á«HÎdG
ácQÉ°ûŸG ≈``∏`Y √ó``YÉ``°`ù`J »``à`dG äGQÉ``¡` ŸG AÉ``æ` Hh ¬``JÉ``«`dhDƒ`°`ù`eh ¬``bƒ``≤`ë`H
¬àeGôch ¬bƒ≤M øY ´ÉaódG ‘h ,á«q fóŸGh á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊G ‘ á∏YÉØdG
Oôa AÉæH ≈∏Y Ωƒ≤J á«HôJ ,É¡ª¶æJ »àdG ÚfGƒ≤dG QÉ``WEG ‘ ¬àjôMh
,∞æ©dG òÑfh QGƒ◊G ≈∏Y »æÑŸG »ª∏°ùdG Ò«¨àdÉH Ωƒ≤jh ,ôNB’G ΩÎëj
ºàæe
m Oôa AÉæH ≈∏Y óYÉ°ùJ á«HôJ ,ájô°üæ©dGh ,á«ØFÉ£dGh ,á«q gGôμdGh
ôgɶe ≈∏Y íàØæeh ,á«æWƒdG ¬àjƒo¡H Qƒîah ,¬``d ¢ü∏flh ¬æWƒd
.¬àæWGƒe á°SQɇ ‘ É¡d kÉØXƒe áKGó◊G
πeGƒY º``gCG øe ¬``fq CG ≈∏Y ¬«dEG ô¶æj ádhDƒ°ùŸG áæWGƒŸG ï«°SôJ q¿EG
IOÉjR q¿EÉ` `a ,Gò`` g ≈``∏`Y Ak É``æ` Hh ,á``≤`£`æ`ŸG ‘ ø`` eC’Gh QGô``≤`à`°`S’G ≥«≤–
‘ ¥ƒ``Ø`J IQhô``°` V Èà©j á``dhO …CG ‘ …ƒ``HÎ``dG ´hô``°`û`ŸG ≈∏Y ¥É``Ø` fE’G
ï«°SôJ ‘ π∏N …CG q¿C’ ,ájôμ°ù©dG »MGƒædG ≈∏Y ¥ÉØfE’G IOÉjR É¡à«q ªgCG
™e á¡LGƒe ‘ á«Hô©dG äÉ©ªàéŸG π©é«°S »æWƒdG Aɪàf’ÉH Qƒ©°ûdG
Oó¡J á«q æeCGh á«YɪàLGh á«aÉ≤Kh ájOÉ°üàbGh á«°SÉ«°S IOó©àe äÉjó–
»côJ ÒeC’G ¬«∏Y ócCG Ée Gògh ,ó«©ÑdGh Ò°ü≤dG ióŸG ≈∏Y QGô≤à°S’G
äÉ°SGQódGh çƒëÑ∏d π°ü«a ∂∏ŸG õcôe IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ π°ü«ØdG
»ª«∏bE’G ø``eC’Gh »æWƒdG øeC’G” ô“Dƒe ΩÉ``eCG ¬àbQh ‘ á«q eÓ°SE’G
…òdGh “πNGódG ø``e á``jDhQ :á``«`Hô``©`dG è«∏ÿG ∫hó``d ¿hÉ``©`à`dG ¢ù∏éŸ

øWƒdG ‘ ÚæWGƒŸG øe ∫hDƒ°ùe π«L AÉæH ∫ƒM äÉ°TÉ≤ædG ∫GõJ ’
øμÁ ’ á≤£æŸG É¡H ô``“ »``à`dG á«dÉ◊G á∏MôŸÉa ,Iôªà°ùe »Hô©dG
ÚjƒHÎdG q¿EG πH ,ºgóMh Ú«°SÉ«°ùdG äGQGƒ``M ∫ÓN øe πμ°ûàJ ¿CG
AÉæH Ö∏£àJ »àdG á∏MôŸG √òg íeÓe π«μ°ûJ IOÉ``YEG ‘ ÒÑc QhO º¡d
»Hô©dG øWƒdG ‘ ¿Éμ°ùdG øe º¶YC’G ´É£≤dG óæY ádhDƒ°ùŸG áæWGƒŸG
»àdG äÉ©ªàéŸG √òg ‘ á∏YÉØdG Iƒ≤dG ¿ƒ∏ãÁ øjòdG ÜÉÑ°ûdG ºgh ’EG
´hô°ûe …CÉ` a .á``æ`WGƒ``ŸG á``dhO ¢``ù`°`SCG ï«°SÎd á«dÉ≤àfG á∏Môà ô``“
√Rõ©j ⁄ É``e íéæj ¿CG øμÁ ’ »``Hô``Y ô£b …CG ‘ »°SÉ«°ùdG AÉæÑ∏d
√òg πLC’h ,ádhDƒ°ùeh á∏YÉa áæWGƒe AÉæH ≈∏Y Ωƒ≤j …ƒHôJ ´hô°ûe
äÉjóëàdG :ó¨dG »æWGƒŸ º«∏©àdG” ô“Dƒe ƒ«fƒj 12 Ωƒj ó≤©j ájɨdG
õcôe ÚH ¿hÉ©àH ,âjƒμdG ‘ “á«Hô©dG ∫hódG ¬LGƒJ »àdG á«°ù«FôdG
»Hô©dG ¥hó``æ`°`ü`dGh ,§``°` ShC’G ¥ô``°`û`dG ‘ ‹hó`` dG ΩÓ``°`ù`∏`d »``¨`«`fQÉ``c
èFÉàf ¬«a ¢Vô©à°S ô``“Dƒ`ŸG Gò``g ,»``YÉ``ª`à`L’Gh …OÉ``°`ü`à`b’G AÉ`` ‰E’G
á«Hô©dG QÉ``£` bC’G ø``e áYƒª› ‘ á``æ`WGƒ``ŸG á«HÎd ᫪««≤J ¥GQhCG
á«HôJ π≤M ‘ Ú°ü°üîàŸG øe áÑîf á«°VÉŸG IÎØdG ∫ÓN É¡JôLCG
.»Hô©dG øWƒdG ‘ áæWGƒŸG
‘ »Hô©dG øWƒdG ‘ áæWGƒŸG π``LCG øe á«HÎdG øY åjó◊G »JCÉj
‘ ájƒHÎdG ᪶fC’G ‘ Qƒ°üb øY ∑Éægh Éæg äô¡X äGô°TDƒe πX
øe Òãc É¡Jó¡°T »àdG ájƒHÎdG äÉMÓ°UE’G º``ZQ á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG
íéæJ ⁄ ájƒHÎdG ᪶fC’G q¿CG hóÑjh ,Ú«°VÉŸG øjó≤©dG ∫ÓN ∫hódG
⁄h ,äÉ«°VÉjôdGh Ωƒ∏©dG á«°SGQódG OGƒŸG ‘ á°Sƒª∏e èFÉàf ≥«≤– ‘
k G íéæJ
‘ ’h ,ádhDƒ°ùe áæWGƒe AÉæH ≈∏Y óYÉ°ùJ á«HôJ Ëó≤J ‘ É°†jC
™ªàéŸG ‘ ¿ƒæWGƒŸG É¡LÉàëj »àdG ácQÉ°ûŸG äGQÉ¡Ÿ áÑ∏£dG ÜÉ°ùcEG
º««≤J πLCG øe ¢ù«d ,GkóL á∏jƒW áØbh »Yóà°ùj Gògh ,åjó◊G ÊóŸG
™°VƒdG º««≤J π``LCG øe øμdh ,§≤a áæWGƒŸG π``LCG øe á«HÎdG ™``bGh
ï«°SôJ ’h ,áæWGƒŸG á``dhO AÉ``°`SQEG øμÁ ’ ¬``fq C’ ?ΩÉ``Y πμ°ûH …ƒHÎdG

13

iDhQ

Ω2013 ƒ«fƒj 9 ≥aGƒŸG `g 1434 ÖLQ øe 30 óM’G

ájDhQ
áeó≤àe ájƒªæJ ájDhQ
;iQƒ°ûdG ¢ù∏› ΩÉeCG ,ä’É°üJ’Gh π≤ædG ôjRh ‹É©e ¬eóq b …òdG ¢Vô©dG
G øª°†J ,»MÉ«°S AÉæ«e ¤EG ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG AÉæ«e πjƒ– ∫ƒ``M
ÉMÉ°†jE
k
,á«fɪ©dG ÅfGƒŸG áeƒ¶æe ôjƒ£J ¤EG áaOÉ¡dGh ´hô°ûŸG øe áeƒμ◊G ájDhôd
øe …OÉ°üàb’G OhOô``ŸG º«¶©J ‘ ¬Ø«XƒJh ,AÉæ«ŸG ™bƒe øe IOÉØà°S’Gh
..áMÉ«°ùdG ƒgh ΩGóà°ùe Qó°üe ∫ÓN
Qó≤H ⪰ùqJG »àdGh iQƒ°ûdG AÉ°†YCG äÓNGóe øe ¬ÑcGh Éeh ¢Vô©dGh
ÜÉLCGh ,±hô◊G ≈∏Y •É≤ædG øe ÒãμdG ™°Vh ,샰VƒdGh á«q aÉØ°ûdG øe ∫ÉY
πãÁ …òdG ,…ƒ«◊G ´hô°ûŸG Gòg ∫ƒM QhóJ »àdG ä’DhÉ°ùàdG øe ÒãμdG øY
,ìô£e á≤£æŸ ‹Éª÷G ¿ƒμª∏dh »æWƒdG OÉ°üàbÓd áªq ¡e á«q Yƒf áaÉ°VEG
..ájOÉ°üàb’Gh á«dɪ÷G äÉeƒ≤ŸG øe áeõM ≈∏Y ôaGƒàJ »àdG
AÉ°†YC’G ä’DhÉ°ùJ ≈∏Y ä’É°üJ’Gh π≤ædG ôjRh OhOQ ∫ÓN øe ÚÑJ
q ó≤a
»Ø«XƒdG QGô``≤`à`°`S’G Ú``eCÉ`J äÉ``fÉ``ª`°`Vh ,´hô°ûª∏d á``jOÉ``°`ü`à`b’G ihó`` ÷G
QÉ«àNÓd º``¡`d á``°`Uô``Ø`dG á``MÉ``JEG ∫Ó``N ø``e AÉ``æ`«`ŸG ‘ Ú``«`dÉ``◊G Ú∏eÉ©∏d
∞dCG 27 ƒëf ôaƒJ äÉYhô°ûŸG q¿CG ɪc ,iôNC’G áæ£∏°ùdG ÅfGƒe ¤EG ∫É≤àfÓd
,äÉ°ü°üîàdG ∞∏àfl ‘ Ú«fɪ©∏d áØ«Xh ±’BG á©°ùJ É¡æe IójóL áØ«Xh
´hô°ûŸG q¿CG ɪc ,á«æWƒdG á∏eÉ©dG iƒ≤dG ∞«XƒJ ‘ É«k ∏L ÉeÉ¡°SE
k G πμ°ûj ɇ
á«q æWƒdG ∫Gƒ``eC’G ¢ShDhôd í«àj
AÉæ«ŸG ≥aGôe ‘ Qɪãà°SÓd á©°SGh É°Uôa
k
≥aGôŸG øe ójó©dG øª°†àj ´hô°ûŸG q¿CG á°UÉN .áØ∏àîŸG ¬JÉeóNh ¬à£°ûfCGh
≈∏Y πªà°ûj ƒ¡a ,ájôëÑdG áMÉ«°ùdG ∫Éμ°TCG áaÉc ∫ÉÑ≤à°S’ ICÉ«¡ŸG áãjó◊G
ÌcCG ÖYƒà°ùj äƒî«∏d ≈°Sôeh ájq ôëÑdG á¡LGƒdG ‘ πãªàJ äÉbÉ£f IóY
™ªq › ¤EG áaÉ°VEG ,á«MÉ«°ùdG øØ°ù∏d iôNCG á£fih ,»MÉ«°S âîj 100 øe
áæjóŸÉH ±ô©j Ée QÉWEG ‘ .á«©«Ñ£dG Qƒî°ü∏d á≤jóMh á«MÉ«°ùdG ¥OÉæØ∏d
øe Oó©d á°Uôa πμ°ûj ≥``aGô``ŸG √ò``g ø``e ó``MGh π``c ¿CG ∂°T ’h ,á∏eÉμàŸG
º¡°ùJ ‹ÉàdÉHh ÚæWGƒª∏d πNó∏d QOÉ°üe í«àJ »àdG áØjOôdG äGQɪãà°S’G
.»æWƒdG OÉ°üàb’G ºYO ‘ ÉHk ÉéjEG
,»MÉ«°S AÉæ«e ¤EG ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG AÉæ«e πjƒ– ´hô°ûe q¿CG á°UÓÿGh
ɪ¡e ÓeÉY ó©J »àdGh …OÉ°üàb’G ™jƒæàdG äÉ°SÉ«°ùd áªq ¡e áaÉ°VEG πãÁ
.᫪æàdG áeGóà°S’

á∏eÉ°T ájOÉ°üàbG á«eƒj
ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ÉjDhôdG á°ù°SDƒe ÉgQó°üJ

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
ôjôëàdG ¢ù``«FQ

»`` FÉ£dG óªM øH º``JÉM
ôjôëàdG

24479885 :∞JÉg
info@alroya.info

OÉ°üàb’G
230 , 208 :∫ƒfi

businessdesk@alroya.info

äÉ«∏ëŸG
244 , 242 :∫ƒfi

localdesk@alroya.info

á°VÉjôdG
239 :∫ƒfi

sportdesk@alroya.info

ádÓ°U Öàμe
23295546 ¢ùcÉah ∞JÉg
salalah@alroya.net

äÉfÓY’G
24479888 :∞JÉg
ads@alroya.info

äÉcGΰT’Gh ™jRƒàdG
24479886 :∞JÉg
24479889 :¢ùcÉa

É¡«ÑJÉc ô¶f á¡Lh øY ɉGh Iójô÷G …CGQ øY IQhô°†dÉH È©J ’ IQƒ°ûæŸG AGQB’G

…OÉ°üàb’G π◊G ¥ƒ°ùj …Òc

IQhô°V ¢ù«d …¿Éª©H á«bGô©dG á«Yɪ÷G ôHÉ≤ŸG QÉcòà°SG
¿ƒ«ÿG ó«°TQ

äƒàμdG »ª¡a
¤G ¬``Lƒ``à`dG ø``e É¡©æŸ á«æ«£°ù∏ØdG á£∏°ùdG ≈∏Y á``«`dÉ``ŸGh
.á«æ«£°ù∏ØdG ádhódG ‘ ±GÎY’ÉH áÑdÉ£ª∏d IóëàŸG ·’G
OÉ°üàb’G PÉ≤fG ‘ ÉcÒeG áÑZQ øY …Òc ø∏©«a Ωƒ«dG ÉeG
,Ú«æWGƒŸG πNO IOÉjRh ,ádÉ£ÑdG á∏μ°ûe πMh ,»æ«£°ù∏ØdG
…OÉ°üàb’G ióàæŸG ‘ OƒLƒŸG õjÒH ¿ƒª«°T ™ª°ùe ≈∏Yh
Gòg á`` MGÎ`` bG ¿G ≈``∏` Y ó``«` cCÉ` à` dG …Ò`` `c â``Ø` j ⁄ ,»``ŸÉ``©` dG
h Ú«æ«£°ù∏ØdG Ú``H ΩÓ°ùdG á«∏ªY ‘ Ωó≤àdG ≈∏Y óªà©j
.“π«FGô°SEG”
.IQõ`` ÷Gh É°ü©dG á°SÉ«°S á``«`μ`jô``e’G IQGO’G â``°`SQÉ``e
¢ù°SCG ø``e Ió`` `MGh á``«` μ` jô``eC’G Iƒ``£` ÿG …Ò`` c ∞``°` Uh ó``≤`a
ójóL êPƒ``‰ AÉ°SQE’ ¿ÉM âbƒdG ¿C’” ºFGódG ΩÓ°ùdG AÉæH
òæe ôNBG ìGÎbG …CG øe ÉeGóbEG ÌcCGh ÈcCG ¿ƒμ«d ...᫪æà∏d
¢ù“ ÉjÉ°†≤H …OÉ°üàb’G ióàæŸG ºëbG ó≤a “ƒ∏°ShCG ¥ÉØJG
äÉ°SÉ«°ùdG ôjôªàH ,»æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏d á«æWƒdG ídÉ°üŸG
¿É£«à°S’G π``X ‘ äÉ``°` VhÉ``Ø` ŸG IOÉ`` `YG ∫ƒ`` M á``«` ∏` «` FGô``°` S’G
ó¡“ á«ãÑY äÉ°VhÉØe ƒëf á«æ«£°ù∏ØdG á£∏°ùdG IôLô÷
ʃ«¡°üdG – ‹É``jÈ``e’G ´hô``°`û`ŸG QÉ`` WG ‘ π``◊ ≥``jô``£`dG
áWQÉN áZÉ«°U IOÉYG ó©H “ójó÷G §°Sh’G ¥ô°ûdG” áeÉbGh
,á«fƒ«¡°üdG ‹É``jÈ``e’G ídÉ°üŸG ≥``ah ó``jó``L ø``e á≤£æŸG
»àdG ,á«ÑgòŸGh á«ØFÉ£dG äÉYGô°üdG è«LCÉJ ≈∏Y Ióªà©e
á«gGôμdGh ó≤◊G áaÉ≤K ô°ûfh »Hô©dG ø``Wƒ``dG ‘ É¡à∏©°TG
.™ªàéŸG AÉæHG ÚH
∫ƒ°UƒdG ¢Uôa ∫DhÉ°†J πX ‘ äÉ°SÉ«°ùdG √ò``g »JCÉJ
¥ÉØJ’G øe ºZôdG ≈∏Y ájQƒ°ùdG áeRÓd á«°SÉ«°S ájƒ°ùJ ¤G
π«μ°ûàH 2 ∞«æL ô“Dƒe ó≤Y ≈∏Y ÉμjôeGh É«°ShQ ÚH »FóÑŸG
ó¡“h ,…ôμ°ù©dG ´Gô°üdG øe OÓÑdG êôîJ á«dÉ≤àfG áeƒμM
⪰ùM »``à`dG ájôμ°ù©dG èFÉàædÉa .á``«`WGô``≤`ÁO äÉHÉîàf’
‘ ô`` ◊G ¢``û` «` ÷Gh á``eƒ``μ` ◊G Ú``H ∑QÉ``©` ŸG Rô`` HG ø``e Ió`` `MGh
πÑb ô`` “Dƒ` `ŸG ó``≤` Y ≈``∏` Y Ú``«` μ` jô``e’G ™``é`°`û`J ’ ,Ò``°` ü` ≤` dG
.¢VQ’G ≈∏Y iƒ≤dG øjRGƒe ‘ ójóL Ò«¨J çGóMG ádhÉfi
,á«μjôe’G •hô``°` û` ∏` d É``jQƒ``°` S ´É``°` †` NG »``FÉ``¡` æ` dG ±ó``¡` dÉ``a
´Gô°üdG AÉ¡fGh ,äÉ°VhÉØŸG ádhÉW ≈∏Y ´Gô°üdG AÉ¡fG ¢ù«dh
AɨdEGh ,á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG á«Ø°üJh ,»«∏FGô°S’G –»Hô©dG
≈∏Y …ô``é`à`°`S »``à`dG ájôμ°ù©dG äGQhÉ`` æ` ŸG É``eh .IOƒ``©` dG ≥``M
“ÖgCÉàŸG ó°S’G” áeOÉ≤dG ΩÉ``j’G ∫Ó``N á``«`fOQ’G »``°`VGQ’G
OóYh á«μjôe’G IóëàŸG äÉj’ƒdG IOÉ«≤H ádhO 18 ácQÉ°ûÃ
,iƒ≤dG ¢VGô©à°SG ≈∏Y π«dO ’G ,»°ù∏W’G ∞∏◊G ∫hO øe
᫪°SôdG äÉeƒ∏©ª∏d É≤ahh ,Gô¶àæe ¿ƒμj ób Qhód GOGó©à°SG
á«Ñ∏J ,ÚYƒÑ°SG øe ÌcC’ ôªà°ùj …òdG ,øjôªàdG ±óg ¿G
á°UÉÿG á``«`à`°`ù`Lƒ``∏`dGh á``«`Ñ`jQó``à`dGh á«JÉ«∏ª©dG äÉ``Ñ`∏`£`à`ŸG
á«fóŸG äÉ«∏ª©dG ≈∏Y õ«cÎdG ™e ,á«fOQ’G áë∏°ùŸG äGƒ≤dÉH
∞∏àfl QÉμæà°SGh Öé°T äGQhÉæŸG √òg â«≤d ...ájôμ°ù©dGh
ôYÉ°ûª∏d GRGõØà°SG πμ°ûJ »¡a ,¿OQ’G ‘ á«Ñ©°ûdG •É°Sh’G
ó∏Ñd Gójó¡Jh á«æWƒdG IOÉ«°ù∏d ÉcÉ¡àfGh Ú«fOQÓd á«æWƒdG
.≥«≤°T
katutf@hotmail.com

ôJƒàdG øe ä’ÉM ÉgOƒ°ùj ᫪«∏bEGh á«HôY ±hôX πX ‘
áeRC’G ‘ ´Gô°üdG ΩGó``à`MG ™``eh ,É«ª°SQh É«Ñ©°T ΩÉ°ù≤f’Gh
ä’hÉfih ,á``«`dhOh ᫪«∏bGh á«HôY ±Gô``WG Ú``H ájQƒ°ùdG
¿É«μdG ™e ∑ΰûŸG ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdÉH á«μjôe’G á«dÉjÈe’G
‘ á«μ«JÉeGQO äGÒ¨J çGóME’ ¢UôØdG ¢UÉæàb’ ʃ«¡°üdG
»μjôeC’G á«LQÉÿG ôjRh äÉëjô°üJ äAÉL ,»Hô©dG øWƒdG
‘ ó≤Y …ò``dG ,»``ŸÉ``©`dG …OÉ``°`ü`à`b’G ió``à`æ`ŸG ‘ …Ò``c ¿ƒ``L
á£N ø``Y ¿Ó``Y’É``H â«ŸG ôëÑdG A≈WÉ°T ≈∏Y ¿OQC’G Qƒ``Z
‘ äGQɪãà°S’G ™«°Sƒàd Q’hO äGQÉ«∏e ™HQG ᪫≤H ájOÉ°üàbG
…Òc í°VhG óbh ,äGƒæ°S çÓK ∫ÓN »æ«£°ù∏ØdG OÉ°üàb’G
ádÉ£ÑdG ¢†ØîJ ¿CG øμÁ “á«∏jƒëàdG” á``£`ÿG √ò``g ¿EG
.% 40 ƒëæH QƒLC’G ä’ó©e ™aôJh ÒÑc πμ°ûH
øe ÊÉ``©` j »æ«£°ù∏ØdG OÉ``°`ü`à`b’G ¿G ±hô``©` ŸG ø``eh
∫ÓàM’G ø``e ¬«∏Y á°VhôØŸG Oƒ«≤dG ÖÑ°ùH ójó°T ∞©°V
øY ≥``ã`Ñ`æ`ŸG ¢``ù` jQÉ``H ∫ƒ``cƒ``Jhô``H ø``Y á``ª`LÉ``æ`dG ,ʃ``«`¡`°`ü`dG
¬©°†NGh »æ«£°ù∏ØdG OÉ°üàb’G πÑc …ò``dG ,ƒ∏°ShG á«bÉØJG
á«∏μ«g äÉgƒ°ûJ øe ÊÉ©j ƒ¡a ,ʃ«¡°üdG ¿É«μdG á«©Ñàd
,á¡L ø``e ʃ«¡°üdG ¿É«μdÉH ¬``WÉ``Ñ`JQG á©«ÑW ø``Y áªLÉf
™``LGôJ ó`` `≤a ,iô`` `NG á`` `¡L øe »WGôbhÒÑdG √RÉ¡L ™°SƒJh
¿É«μdG äÉ≤jÉ°†e øe Qɪãà°S’G ÊÉ©jh ,»``YGQõ``dG ´É£≤dG
á«æ«£°ù∏a äÉYÉæ°U á``eÉ``bG ¿hO ∫ƒ``– »``à`dGh ,ʃ«¡°üdG
´É£≤dG ΩÉ`` ZQGh ,á``«`∏`«`FGô``°`SE’G äÉYÉæ°üdG ¢ùaÉæJ IQƒ``£`à`e
á«∏«FGô°SE’G äÉeÉÿG ΩGóîà°SG ≈∏Y »æ«£°ù∏ØdG »YÉæ°üdG
iOG …òdG ôe’G .á«∏«FGô°SE’G ôHÉ©ŸG ≥jôW øY IOQƒà°ùŸG hG
»àdGh ,á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQ’G ‘ ádÉ£ÑdG ä’ó©e ´ÉØJQG ¤G
‹GƒM ¤EG É¡àÑ°ùf â∏°Uh å«M á≤£æŸG ‘ ≈``∏`Y’G Èà©J
.%24
IóYÉ°ùŸ á«fÉ°ùfG ™``aGhó``H »``cÒ``e’G ¢``Vô``©`dG äCÉ` j ⁄
´hô°ûe Oô`` `› hG ,Ò``ª` °` V Iƒ``ë` °` U Ö``Ñ`°`ù`H Ú``æ`«`£`°`ù`∏`Ø`dG
´hô°ûe øe AõL πH ,á«μjôe’G äGQÉμàM’G ídÉ°üd …Qɪãà°SG
AÉ≤HEÉH ,á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤∏d “…OÉ°üàb’G π◊ÉH” ±ô``Y
“ádhO” áeÉbGh ,á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQ’G ‘ ∫ÓàM’G äGƒ``b
≈∏Y á«æWƒdG IOÉ«°ùdÉH ™àªàJ ’ ,áàbDƒe OhóëH á«æ«£°ù∏a
á«fÉ£«à°S’G áªé¡dG QGôªà°SGh ,QGó``÷G AÉ≤HG ™e ,¢``VQ’G
á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQ’G øe %40 ‹GƒM â©∏àHG »àdG á°Sô°ûdG
ÒaƒJ …OÉ``°` ü` à` b’G π``◊G ±ó``¡`à`°`ù`jh ,á``«`Hô``¨`dG á``Ø`°`†`dG ‘
É©æe ,á``«`cÓ``¡`à`°`S’G ¿É``μ`°`ù`dG äÉ``LÉ``«`à`MG ø``e ≈`` fO’G ó``◊G
á«Ñ©°ûdG äGQƒãdG QGôZ ≈∏Y ´É«÷G IQƒK ΩÉ«bh äÉfÉ≤àMÓd
‹hódG ∂``æ`Ñ`dG á``Ø`°`Uh ø``e Aõ`` L »``¡`a ,»``Hô``©` dG ø``Wƒ``dG ‘
á«Ñ©°T IQƒK ΩÉ«b øe á«°ûN ,á«LÉéàM’G äÉcô◊G AGƒàM’
.É©e ∫ÓàM’Gh á£∏°ùdG ó°V
¢ù«d »ŸÉ©dG …OÉ°üàb’G ióàæŸG ‘ …Ò``c ¬MôW É``e
¥Gô©dG É``jQƒ``°` S – »``Hô``©` dG ø``Wƒ``dG ‘ …ô``é` j É``ª`Y ’hõ``©` e
–‹ÉjÈeG ´hô°ûe øe AõL ƒg πH -Ú£°ù∏a ¿OQ’G ¿ÉæÑd
≈∏Y √ò«ØæJ …ô``é`jh É¡∏ªcCÉH á≤£æŸG ±ó¡à°ùj ʃ«¡°U
á«°SÉ«°ùdG äÉWƒ¨°†dG â°SQƒe Öjô≤dG ¢``ù`eC’É``H .π``MGô``e

äGôØdG øe IóટG á©°SGƒdG Ú°VQC’G ‘ Üô©dG OƒLh ¤EG Ò°ûj ` ∂dP ‘ ∂°T ’ ` πé°S
¿hO πjƒW óeCÉH π«é°ùàdG Gòg ¿ÉeR πÑb Üô©dG óLh óbh .ΩÉ°ûdG OÓH ±QÉ°ûe ¤EG
.“ÒãμH ó¡©dG Gòg πÑb Ú°VQC’G √òg ‘ ºg Üô©dÉa .ÖjQ
Ò¡°ûdG ∂∏ŸG ¿CG É¡æe iôNCG á∏ãeCÉH »∏Y OGƒL ñQDƒŸG ÉgOQƒj »àdG ≥FÉ≤◊G Rõ©àJ
RhôH áÑ≤M ‘ É«fƒfÉbh ÉjOÉ°üàbGh É«YɪàLG ¬ë∏°UCGh ¥Gô©dG ºμM ób ,“»HGQƒªM”
.…Qƒ°TB’G OƒLƒdG ≈∏Y ¥Gô©dG ‘ »Hô©dG OƒLƒdG á«≤Ñ°SCG íLôj ɇ ,ÚjQƒ°TB’G
™£≤æj ⁄ ¥Gô©dG ‘ »Hô©dG OƒLƒdG ¿CG ,ïjQÉàdG ‘ á∏ZƒŸG ≥FÉ≤◊G ∂∏J øe ºgCGh
á«îjQÉJ áÑ≤M »Øa .‹É◊G Éæeƒj ≈àMh ,…ô°ûÑdG ïjQÉàdG øe IôμÑŸG áÑ≤◊G ∂∏J òæe
øH áÁòLh ,º¡a øH ∂dÉe :Óãe IÒ◊G ∑ƒ∏e º¡æe ÉHôY Écƒ∏e ¥Gô©dG ó¡°T ,á«dÉJ
ÇôeG øH QòæŸGh ,¢ù«≤dG ÇôeG øH ¿Éª©ædGh ,¢ù«≤dG DhôeGh ,…óY øH hôªYh ,¢TôH’G
¢SÉjGh ,QòæŸG øH ¿Éª©ædGh ,óæg øH hôªYh ,¢ù«≤dG ÇôeG øH QòæŸG øH QòæŸGh ,¢ù«≤dG
áHhô©dG ¿C’ áHhô©dÉH äCÉj ⁄h øjóc πNO ,¥Gô©dG ¤EG ΩÓ°SE’G AÉL ÚM .á°ü«Ñb øH
ɪ¡æ«H Gójôa Ééjõe ¿CG ∫ƒ≤dG øμÁ øμdh ,Úæ°ùdG ±ƒdCÉH ¥Gô©dG ¤EG ¬à≤Ñ°S ób
.á≤MÓdG Qƒ°ü©dG ‘ äóàeG IQÉ°†Mh áaÉ≤ãd áæ°VÉM èàfCGh ≥≤–
¿ƒdhÉëj ,ÊÉ°ùfE’Gh »bÓNC’G øY ∂«gÉf ,»°SÉ«°S QÉ«©e hCG »îjQÉJ »Yh …CÉÑa
á«bôY º«dÉbCG ¤EG óMGƒdG øWƒdG º«°ù≤àH É¡æaO ¤EG ¿hóª©jh ,¥Gô©dG áHhôY ∫É«àZG
≈∏Y ∫Ó``à`M’G ô°üàæj ød .É«fƒfÉbh É«©jô°ûJ º``FGô``÷G ∂∏àd ¿ƒ∏°UDƒjh ,á«ØFÉWh
.É¡FɨdEGh á«Hô©dG ¬àjƒg ¢ùªW ‘ √DhÓªY í∏Øj ødh ,ïjQÉàdG ‘ óàÁ ¥GôY
rehab_bluesky@yahoo.com

™``jRƒàdGh á`YÉÑ£dG

¿ÓYE’Gh ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ¿ÉªY á°ù°SDƒe

øep ÚØFÉÿG Ì``cCG ¿B’Gh ,¿Éª©H ¿ƒ°û«©j ¿ƒ°VQÉ©ŸG ¿Éc ≥HÉ s°ùdG Ωɶæ∏d á°VQÉ©ŸG
…ójDƒe ø``ep º``gh ,¿Éª©H Gƒ``eÉ``bCG OGó¨H π``NGO …QÉ``÷G ∞æ©dG ø``ep ≥«°†d hCG ,∫É«àZG
!äÉ«YɪàL’Gh äGhóæs dG º¡©ªŒh ,É¡«°VQÉ©eh á«dÉ◊G á£∏°ùdG
¬æμd ,ÉæØ∏àNG hCG ¬©e Éæ≤ØJG ,ÊOQC’G å©ÑdG ÜõM ¬ª°SG kÉHõM ¿OQC’É``H ¿EG kÉ°†jCG
,áÑZÉ°ûe hCG Ωƒ``é`¡`d ∫É``Ø`à`M’G ¢``Vô``©`à`jh ,π``©`Ø`dG IOQ ÜÉ``°`ù`M Ö°ùëoj ’CG ,Oƒ``Lƒ``e
ÒØ°ùdGh ,á«YGódG »g á«bGô©dG IQÉØ°ùdG ¿CG ¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Yh ,øjó∏ÑdG êô–
øep …CG ,ô``NB’G ±ô£dG øep AÉL AGóàY’G ¿CG ¿hócCÉàe øëf !∫ÉØàMÓd »YGôdG ƒg
,ΩÓ°ùH ôs Á ¿CG ¬fhójôj ∫ÉØàM’G IÉYQh ,kGÒN Ú°ùM ΩGó°U Ωɶf ‘ ¿ƒæ¶j øjòdG
á«ÑgP á°Uôa »gh ,º¡XÉZCGh ºgôYÉ°ûe GõØà°SG ¬eGóYEGh ¬eɶf •ƒ≤°S ¿CG ‹ÉàdÉHh
º¡ØWGƒY ø``Y ÚdhDƒ°ùe Éæ°ù∏a ,º¡≤M ø``ep Gò``g ,¢SƒØædG ‘ øªc ɪY ÒÑ©àdG ‘
ÚH ¬é««¡Jh ΩÉ≤àf’G ∫OÉÑàd óM ™°Vƒjh ,QƒeC’G èdÉ©J ∞«c ∫GDƒ°ùdG øμd .º¡FGƒgCGh
’ øWƒdG Gòg AÉæHCG ¿ƒ«ã©ÑdGh ,ô``NBGh øeR ÚH Ωó≤J ɪ∏ãe √Éæ°ûY óbh ,ô``NBGh ÚM
?º¡æe ¢VQC’G ƒ∏îJ
Gƒª«≤J ¿CG ¿hójôJh ,øjô°üàæe ,IQÉØ°ùdGh áeƒμ◊G ÜÉë°UCG Éj ,ºμ°ùØfCG GhÈàYG
øFɨ°†dG §«°ûæJh ΩÉ``≤`à`f’G ∫OÉ``Ñ`à`d ájÉ¡f ™``°`Vh ƒ``gh ,π`` FGhC’G ¬``H äCÉ` j ⁄ kGô``°`ü`Y
∞«c øμd !ÉgÒZ πÑb á£∏°ùdG ≈∏Y ™≤J ᪡ŸGh ™«ªé∏d ™°ùàj ó∏ÑdGh ,äÉ«gGôμdGh
≥HÉ°ùdG ΩɶædG øY ∫hC’G ∫hDƒ°ùŸG Ωó©oj ⁄CG !á«eƒ∏¶ŸG áàa’ ™aôH πg ,ájGóÑdG ¿ƒμJ
?ó©H GPÉe ,ΩGóYE’G øep ÌcCG áHƒ≤©dG »g ɪa ?¬JQGOEG øep ¿ÉcQCGh
øep ÉgÒZ hCG á«Yɪ÷G ôHÉ≤ŸG Gƒ``∏`MQh ,ΩÉ``≤`à`f’G π``LCG ø``ep ó«°ûëàdG ø``Y GƒØc
’ ,Gò``g ø``ep Ì``cCG πªëàJ ’ OÓÑdÉa ,á«°SÉ«°S â°ù«d á«FÉæL ô``WoCG ¤EG äÉÁƒ∏¶ŸG
â°†e ΩGƒYCG Iô°û©d ,äɪcÉëŸGh åjó◊ÉH ÉgGóe äòNCG ⁄ɶŸG ,ºμØWGƒ©H ¿ƒcôëàJ
.á°TÉ©e á≤«≤M QÉ°Uh äÉ«eƒ∏¶Ã ïjQÉàdG ¢†¡f ¿CG ó©H ºcGÎJ äÉ«eƒ∏¶ŸG iôfh
܃æL ¢ù«d ¥Gô©dG ¿CÉH ΩÓμdG πÑ≤oj ’h ,á«≤«≤M á◊É°üe á¶◊ øep óH ’ :∫ƒ``bCG
,ºgOÓH OÓÑdG ¿CG ™«ª÷G ô©°ûj ¿CGh ,áë«ë°U á◊É°üe ¤EG ¬«a QÉ°üoj »c ,É«≤jôaCG
√GQCG ÜõM øe …CG kÉaôW á◊É°üŸG ∫hDƒ°ùe ¿ƒμj ’ ¿CG •ô°ûH ,∂dP ≈∏Y QOÉb ¥Gô©dG ’
?ºμ◊Gh º°üÿG âfCGh ídÉ°üàJ ∞«c !ΩÉ≤àf’G áÑZQh á«eƒ∏¶ŸG ≈∏Y √ó› »æÑj
Gƒ£≤°S øjòdG •ÉÑ°†dGh Oƒæ÷G ÉjÉë°V ôcòàf ⁄ GPÉ``Ÿ :∫AÉ°ùàf ¿CG Éæ≤M ø``ep
‘ π``à`bo AÉ``eh ¢`` VQCG ∑É``æ`g ø``μ`dh ,É``¡`∏`©`°`TCG ø``en Üô``◊G π``©`°`TCG .¿Gô`` jEG ™``e Üô``◊G ‘
IOôØe »ë‰ øëfh ,kÉjƒæ°S ÉgÉjÉë°†H πØà– kÉ«æWh ¿GôjEG GPÉŸ ’EGh ,∂ÄdhCG É¡∏«Ñ°S
s
º¡d Üô◊G ∂∏J ‘ Gƒ°†b »bGôY ÜÉ°T ¿ƒ«∏e ∞°üædG ¢ù«dCG ,ÉfÓàb øep “ó«¡°ûdG”
܃æ÷G AÉæHCG ºgh ,Ωôéoj OÉμj Üô◊G ∂∏J ‘ π«à≤dG hCG …óæ÷G ∞«μa ,kÉ°†jCG øWh
q §°SƒdGh
»°VɨàdG ¿CG ≈æ“CGh ,äƒÑμæY â«H ¢ù«dh øWh Éæd ,ÉgƒÑ°ùMCG !?∫ɪ°ûdGh
‘ ÉgOƒæL GPɪ∏a ,¬°ùØf πª©dÉH Ωƒ≤J ¿CG ¿Gô``jEG ≈∏Y øμd ,äÉ«°VÉŸG øaód π°üëj
ìhôdG ∂∏J Ωóîà°ùf ’ GPɪ∏a ,Oó©dG ∂dP øY Éæ«°VɨJ GPEÉa !?QÉæs dG ‘ ÉfOƒæLh áæ÷G
¤hCG »bGô©dÉa ,ΩÉ≤àf’G øe á«dÉN IÉ«◊ ó©fh ,ÚÑdG Éææ«H ‘ äÉ«°VÉŸG øaO ¤ƒàfh
!»ÑæLC’G øe
ÉŸ É¡à«ë°V ìhôj OÉch ,(`g 75 ƒëf ä) »HÓμdG çQÉ◊G øH ôaRo πjò¡dG ƒHCG ∫Éb
øH ∂∏ŸG óÑY áØ«∏ÿG Iô°†M ‘ (`g 92 ä) »Ñ∏¨àdG çÉ«Z π£NC’G ¬à«ÑH ó¡°ûà°SG
:√ó°V »°VÉŸG IQÉKEG ‘ ¬©bƒj »c (`g 86 ä) ¿Ghôe
n s ønp eOp ≈∏Y ≈nYôr ŸG âoo Ñænj óbh
iÌdG
o
É«g ɪc ¢SƒØ
≈≤n `ÑJh
p æt dG äGRGõM
äGRGõM â°ù«d É¡∏©dh ,¢SƒØæt dG äGRGõ``M ≈∏Y ≈æÑJ ’ IÒæs dG ᪶fC’Gh ∫hódÉa
s áÑàY ≈∏Y ¿B’G ∞≤j π«÷ ó©oj GPɪa !∫ÉŸGh á°SÉ«°ùdG ‘ äGQÉŒ ɉEG ,¢SƒØf
,ÜÉÑ°ûdG
s áÑàY á∏Y ¿B’G ¬fEG ,É¡∏Ñb Ée Ghó©J ’h 2003 ΩÉ©dG ódh ønŸ GƒÑ°ùMÉa
!ÜÉÑ°ûdG
!iõ¨ŸG º¡Øjh Ók «∏b ¥ô£«°S ≈∏àÑe ó∏H ≈°SCÉH ôμØj øne øμd ,¿hÒãc »æªà°û«°S

áHhôY ¿C’ ,¥Gô©∏d »Hô©dG QhódG ájƒ«Mh ᫪gC’ áÑcGƒe ’EG ᪶fC’G ∂∏J âfÉc Éeh
PÉà°S’G ∫ƒ≤j ɪc ,áî°SGQh ájƒb â∏X ¬d ¢Vô©J Ée πc ºZôH »gh ,áÁób ¥Gô©dG
᪶fC’G ,Úæ°ùdG ±’BÉH â≤Ñ°S ¥Gô©dG áHhôY ¿CG ócDƒj …òdG »HÉcôdG øjóHÉ©dG øjR
¿Éc ¥Gô©dG ¿CG IOô› á«Yƒ°VƒÃ ócDƒjh ,É¡JGQÉ©°Th á«eƒ≤dG ÜGõ``MC’Gh á«°SÉ«°ùdG
.¬àHhô©H Éμ°ùªàeh É«eƒb
.…OÓ«ŸG ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ‘ ¬°ùØf “»eÓ°S’G íàØdG” ¥Gô©dG áHhôY â≤Ñ°S ó≤d
øWƒŸG »g Üô©dG IôjõL ¿CG ,¢SÉæLC’G Aɪ∏Yh ÚNQDƒŸG º¶©e ÚH ¬«∏Y ≥ØàŸG øe
≈Yójh ¢SÉæLC’G º∏Y ‘ Ú°üàîŸG Aɪ∏©dG ÈcCG óMCG âÑãjh ,“Ú«eÉ°ùdG” `d »∏°U’G
øe Ö∏≤dG ‘ ¥Gô©dGh ,Ö«°üÿG ∫Ó¡dG ¤EG GƒLôN Ú«eÉ°ùdG A’Dƒg ¿CG “ôμf È°T”
.Ö«°üÿG ∫Ó¡dG á≤£æe
:“ΩÓ°SE’G πÑb Üô©dG ïjQÉJ” ¬HÉàc ‘ ∫ƒ≤j ,“»∏Y OGƒL” ±hô©ŸG »bGô©dG ñQDƒŸG
¿ÉeRC’G ‘ ≈àM á«Hô©dG Iôjõ÷G ܃©°T ¿CG ≈∏Y ,É¡à∏b ≈∏Y áØ°ûàμŸG äGhOC’G ∫óJh”
,ΩÉ°ûdG OÓHh ¥Gô©dG ɪ«°S ’h ,»LQÉÿG ⁄É©dÉH ∫É°üJG ≈∏Y âfÉc OÓ«ŸG øY Ió«©ÑdG
á«MÉædG øe »g ô°VÉ◊G ¿É``eõ``dG ‘ Ö«°üÿG ∫Ó¡dG É¡d ∫É≤j »àdG ¿ƒ``°`VQC’G …CG
ájOÉÑdG â°ù«dh ,Üô©dG IôjõL øY É¡∏°üa ´É£à°ùŸÉH ¢ù«d Ió``MGh Ió``Mh á«©«Ñ£dG
É¡∏°üØj ’ ,É¡d GOGóàeGh ,Üô©dG IôjõL øe GAõL ’EG ∫Ó¡dG øWÉH CÓ“ »àdG á©°SGƒdG
ó¡e Üô©dG IôjõL ¿CG Ú∏FÉ≤dG ájô¶æH ÉfòNCG Ée GPGh ,óM É¡æ«H óëj ’h ,π°UÉa É¡æY
øe ºg ájOÉÑdGh Ö«°üÿG ∫Ó¡dG πgCG º¶©e ¿CG òFóæY ∫ƒ≤f ¿CG Éæd RÉL ,Ú«eÉ°ùdG
ΩóbCG »g ájQƒ°TB’G äÉHÉàμdGh .Iôjõ÷G ∂∏J ‘ øFÉμdG »eÉ°ùdG ¢ùæ÷G ïjôØJ πª©e

á«bGô©p dG IQÉØ s°ùdG âYO ¿CG ,™bƒàe ÒZ kÉKóM 2013 (QÉjCG) ƒjÉe 16 ¢ù«ªÿG ó¡°T
äOÉch ∑Gô``Yh Ö¨°T π°üMh ,¥Gô©p dÉH á«Yɪ÷G ôHÉ≤ª∏d QÉcòà°SG πØM ¤EG ¿Éª©H
πFÉ°Sh ¬JQƒ°U Ée ÖÑ°ùH nÖYÉ°üe ¿Éª©H ¿ƒª«≤ŸG ¿ƒ«bGô©dG ¬LGƒj ¿CGh ,ìGhQCG ≥gõJ
äOÉch ,Ú«fOQCG ÚæWGƒe ≈∏Y Ú«bGô©dG øe IQÉØ°ùdG ‘ Ú∏eÉY AGóàYG øep ΩÓYE’G
Gòg π㟠IQhô°V ∑Éæg π¡a ô``eC’G ¢ûbÉæf ÉfƒYO !øjó∏ÑdG ÚH á«°SÉeƒ∏HódG π°ûJo
ÜGõMC’G ∞∏àfl øep ¿ƒ«bGôY ¬°VQCG ≈∏Y ¢û«©j …òdG ,¿OQC’G πãe ó∏ÑH QÉcòà°S’G
,øjhÉæ©dG ø``ep √ô``NBG ¤EGh ôFÉ°û©dGh äÉ«eƒ≤dGh ¿É`` jOC’Gh ∞``FGƒ``£`dGh äÉ``gÉ``Œ’Gh
?IQÉØ°ùdG √òg ¤EG ¿hOƒ©j º¡©«ªLh
Ω’B’G √ò``g »Øf ¬``d ø``en h ,≥``HÉ`` s°``ù`dG ΩÉ``¶`æu `dG ø``ep Ú«bGô©dG Ω’BG »Øf ó``MC’ ¢ù«d
AÉeO ∂Ø°S »Øæj ’ ,ÊGƒNEG »eÓ°SEG hCG ,»HhôY »eƒb hCG ,Ók ãe »ã©H »HõM ≥£æÃ
Ée ‘ çóM ɪ∏ãe ,á«YɪL áëHòe hCG ∫É«àZÉH ≈°†b øn‡ ,º¡°ùØfCG Ú«ã©ÑdG ¬bÉaQ
.(1979 Rƒ“) IôeGDƒe É¡fEG π«b
RôHCG πJÉ≤ne »Øf á«Hô©dG Ió``Mƒ``dG IÉ``YO »eƒ≤dG ±Éà¡dG ÜÉ``ë`°`UC’ ¢ù«d ∂dòc
,Úª∏°ùŸG ¿GƒNEÓd ¢ù«dh .Újôμ°ùYh Ú«fóe øep ,Ú«bGô©dG á«eƒ≤dG äÉ«°üî°ûdG
ájGóÑdGh ,Ú«bGô©dG º¡JƒNCÉH ä’É«àZ’Gh äÉ``eGó``Y’G »Øf ,¿OQC’Gh Ú£°ù∏a øep
Ú«eÓ°SEG øep ,øjôNB’G AÉeO âfÉc GPEG Gòg ,(1969 πàb) …QóÑdG õjõ©dG óÑ©H âfÉc
,Ωɶæu dG ≈∏Y ôeBÉàs dG GhOGQCG º¡fEG ,º¡≤£æe Ö°ùM hCG ,º¡ª¡J ’ Oôco hCG Ú«Yƒ«°T hCG á©«°T
ájƒesódÉH É¡Ø°Uh øμ‡ øeõs dG øep Oƒ≤©H ¥Gô©p dG ôs e .√ôNBG ¤EG AÓª©dÉH GƒØæ°U hCG
äGOÉHE’Gh ±’B’G πà≤d ó¡Áo äÉÄŸGh äGô°û©dG πàb ¿CG Ωƒ∏©eh ,á°SÉ« u°ùdG iƒà°ùe ≈∏Y
√òg !?¬°ù«HGƒc áMGREG ≈∏Y IQó≤dG ¬d øne ¢SÉb
m ¢VÉÃ
m Éæ«∏àHG Gòg ≈∏Yh ,á«Yɪ÷G
14 Ö≤Y ÉæàdƒØW ‘ É¡«∏Y GOƒ¡°T Éæq c »àdG ,á«Hõ◊G ∑QÉ©ŸÉa !IQOÉædGh IOGôØdG »g
,1963 (•ÉÑ°T)ôjGÈa 8 ‘ çó``M Éà ΩO ä’Ó°T ¤EG âdƒ– 1958 (ƒ«dƒj)Rƒ“
Qó°üàd kÉaôW á``dhsó`dG â∏Nóa ,´Gõ``æu `dG Ohó``M âbÉØa áªî°†àe âfÉc QCÉ`ãs `dG á¨d ¿C’
áfóg ó°übCG ,IÒ°üb áMGΰSG â≤≤– .πàb ihÉàa ´õàæJh IOÉ``HEG äÉfÉ«H á£∏°ùdG
,ÚØbƒe øep É橪°S ,áaÉc IOQÉ£e âfÉc É¡fC’ ,kÉ°†©H É¡°†©H ÜGõMC’G ÚH á¡LGƒŸG
á©«Ÿ ¬àæZ Ée GƒæZ IóMGh áæfi ‘ QÉ°U ¿CG ó©H ,»Yƒ«°ûdG Úé°ùdGh »ã©ÑdG ¿Éé°ùdG
¬Ø°Uh ÜÓ≤fG ø∏YoCG Égó©Ña !“OÉ©«e Ò¨H É橪÷G ¬fÉëÑ°S” :(1992 ä) ≥«aƒJ
‘ øëfh Gòg Éfó¡°T !AÉ°†«H ≥ÑJ ⁄h (1968 Rƒ“ 17) “AÉ°†«H IQƒãs dG“`H ¬HÉë°UCG
ÉeÉ≤àfG âdGR Ée ÉæJÉjôcPh áNƒî«°ûdG ÜGƒHCGh ádƒ¡μdG QƒW Éæ∏NO óbh ,ÜÉÑ°ûdG ñô°T
!?ióŸG ºch ≈àe ≈àëa ,ΩÉ≤àfG ‘
ÉjÉë°V §bÉ°ùJ ∞bƒf ∞«ch ÉjÉë°†dG …hòd πeC’Gh IÉ«◊G ó«©f ∞«c :É檡j Ée
IOÉYEG ?øWƒdG AÉæÑH ΩCG IÉ«◊G ióe √QGôªà°SGh QCÉãs dÉH πg ?áØdDƒe ÉaƒdCG Gƒ¨∏H óbh
äGOÉHE’ÉH ∞æ o°U Ée hCG Ühô◊G hCG äÉeGóYE’G hCG ¿ƒé°ùdG ‘ Gƒ°†b øjòdG …hòd IÉ«◊G
,ôNBG OóY π«àZoGh ,¬fÉcQCG øep á°ùªNh ,¬°ù«FQ Ωó``YoCGh ΩɶædG §≤°S óbh ,á«Yɪ÷G
øep ,πà≤dG ‘ º¡d ¢ù«d ,¿hô``NBG Ωô``Mh ,∫É``μ`°`TC’G ø``ep πμ°T …CÉ`H ,¬HõM πªY Ωô`` oMh
Ú©HQCG ø``ep Ì``cCG ¿CG »Øμjh ,äÉ«Ø°üJh ∫É«àZG ä’hÉëŸ ¿hô``NBG ¢Vô©Jh ,º¡ÑJGhQ
⁄ »μjôeC’G hõ¨dG ¿CG º∏©ædh !¿Gô``jEG GƒHQÉM º¡fCG áÁô÷Gh ,º¡ØàM Gƒ≤d kGQÉ«W
AÉ°†«H â°ù«d á«dÉ◊G á£∏°ùdG ¿GƒYCGh äÉ«°û«∏«ŸG äÉ°SQɇ ¿CGh ,¢VÉ«H ‘ kÉ°VÉ«H øμj
!kÉ°†jCG
,á«bGô©dG IQÉØ s°ùdG πÑbp øep á«Yɪ÷G ôHÉ≤ŸG QÉcòà°SG ¿CG πg :∫ƒ≤dG ¤EG ¢ü∏NCG
RhÉéàf ¿CG OGôoj »àdG ,áÑ«°ü©dG ±hô¶dG √òg ‘h ,ÖLƒe ¬d ¿Éc ,á«fOQoC’G ᪰UÉ©dÉH
IQÉØ°ùdG √ÉæÑàJh Gòg πãe ’ÉØàMG ¿CG Ωƒ∏©e ?É¡àHBÉch Égô°ùY πc ™e äÉ«°VÉŸG øëŸG
Ée ¿CGh ,Ω’B’G AÉ``«`MEG OÓ``H ¬``fCGh iô``NCG ¿hO øe áÄØd QÉ°U ¥Gô``©`dG ¿CG »°ûj ,É¡°ùØf
ÒØ°ùdÉa .»ª°SQ »eƒμM ƒg É``‰EG ,kÉ«Ñ©°T hCG kÉ«fóe ¢ù«d á«Yɪ÷G ôHÉ≤ŸG ¢üîj
.√OÓH áeƒμM πãÁ º∏©f ɪ∏ãe
øeR »Øa ,º¡aÉ«WCG ∞∏àfl øep Ú«bGô©dG ∞«°†à°ùj ó∏H ¿OQC’G ¿CG º∏©f ∂dòc

ɪa ,êô``î`j ⁄ ∫Ó``à`M’G øμd ,¥Gô``©` dG ø``e á``«`μ`jô``eC’G ∫Ó``à`M’G äGƒ``b â``Lô``N
»£¨J ájôμ°ùY óYGƒb :ájQɪ©à°S’G ¬aGógCG ≥«≤– ídÉ°üd πª©J äÉ££îŸG âdGR
,ïjQÉàdG ≥jõ“h É«aGô¨÷G º«°ù≤J äGhOCGh ,§ØædG ≈∏Y ó«dG ™°Vh ,á«bGô©dG ¢VQC’G
.ìÉÑà°ùŸG º«¶©dG ó∏Ñ∏d á«Hô©dG ájƒ¡dG ÒeóàH πãªàŸG »°SÉ°SC’G ±ó¡∏d ’ƒ``°`Uh
øe ,ájƒ¡dGh OƒLƒdG áeRC’ ô¡¶e Oô› ,¥Gô©dG ‘ Ωƒ«dG á«°SÉ«°ùdG “ºμ◊G” áeRCGh
»eƒ≤dG ó©ÑdG AÉ¡fE’ ‹ÉàdÉHh ,¬àHhôY ´õ``fh ó∏ÑdG äÉeƒ≤eh äÉfƒμe Üô°V ∫ÓN
,»Hô©dG øWƒdG ≈∏Y ¤hC’G á«Hô¨dG ájQɪ©à°S’G áªé¡dG ¿CG º∏©f .¬àeôH »Hô©dG
ƒμ«H-¢ùμjÉ°S ÈY â«àØàdG ∫ÓN øe É¡aÉ©°VEGh ¬àHhôY ´õf »°SÉ°SCG πμ°ûH âaó¡à°SG
áHQÉëà ájQɪ©à°S’G iƒ≤dG äôªà°SG óbh ,á«fɪã©dG ádhódG QÉ«¡fGh •ƒ≤°S ó©H
,…hóMh ¬LƒJ …CG hCG IóMƒdG øe πμ°T …CG áeÉbE’ ä’hÉëŸG πc ¢†jƒ≤Jh ¢VÉ¡LEGh
,øjô°û©dG ¿ô``≤`dG ™∏£e …ƒ°†¡ædG »``Hhô``©`dG ´hô``°`û`ŸG ≈``∏`Y AGó``à` HG äô``eBÉ` J Gò``μ`gh
ôNBG ÒÑ©J …CG hCG ,∫Éãe ≠∏HCG ájô°UÉædG áHôéàdG ,»HôY ¬LƒJ …CG áHQÉfi ‘ äôªà°SGh
.É©«ªL ¢SÉædG ôYÉ°ûe øY
≈≤Ñà°S É¡fCGh ,»Hô©dG ¿É°ùf’G OƒLh øe AõL áHhô©dG ¿CG ¬«∏Y ó«cCÉàdG ójôf Éeh
Ú©e ºμM ΩɶæH á£ÑJôe â°ù«d É¡fCG ɪc ,á«Hô©dG ¿É``WhC’G πc ‘ ÉNƒ°SQ Ì``cC’G
1921 ΩÉ©dG ‘ á«æWƒdG ¬àdhO ¢ù«°SCÉJ òæe ¥Gô©dG ¿Éc ó≤a ,á«°SÉ«°S É«LƒdƒjójG hCG
IóYÉ≤dG ¥Gô``©`dG ¿ƒμj ¿C’ ¥Gô``©`dG ≈∏Y áÑbÉ©àŸG ᪶fC’G â©°S ó``bh ,á«eƒb á``dhO
É¡JÉ¡LƒJ ™e ÉæØ∏àNG ɪ¡e ,º¡d »é«JGΰS’G ≥ª©dGh ,Üô``©`dG ó«Mƒàd ≥∏£æŸGh
,√QhO ᫪gCGh ¥Gô©dG ïjQÉJ øe ™Ñæj ¿Éc ¬LƒàdG ∂dP ¿C’ ,ÉgDhÉ£NCG âfÉc ɪ¡eh

±ó¡à``°ùŸG ¥Gô`©dG
¬àHhôY »`a

ô°Tƒg ƒHCG ÜÉMQ

ôjQÉ≤J

Ω2013 ƒ«fƒj 9 ≥aGƒŸG `g1434 ÖLQ øe 30 óM’G

14

É«°ShQ ¢VôY ¢†aôJ IóëàŸG ·C’Gh ..ÉgOƒæL Öë°ùJ É°ùªædG

ájQƒ°ùdG á¡Ñ÷G ≈∏Y π«FGô°SEG ¬LGƒJ IójóL á∏μ°ûe ¿’ƒ÷G äÉcÉÑà°TG
Ée Ωƒ``é`g π``c ±ó¡à°SG å«M á«°VÉŸG á∏«∏≤dG ô``¡`°`TC’G ‘
¬æ«eCG Oóg …òdG ˆG ÜõM ¤EG á¡Lƒe áë∏°SCG É¡fCG ó≤à©J
‘ π«FGô°SEG ó°V IójóL á¡ÑL íàØH ˆG ô°üf ø°ùM ΩÉ©dG
.¿’ƒ÷G
hóÑJ ˆG ô°üf ∫Gƒ``bCG ¿EG ÒÑc »∏«FGô°SEG ∫hDƒ°ùe ∫Ébh
.∫É©aCÉH áeƒYóe
hóÑj” ¬ª°SG ô°ûf Ωó``Y Ö∏W …ò``dG ∫hDƒ`°`ù`ŸG ±É``°` VCGh
‘) É``jQƒ``°`S Iô£«°ùd ™``°`VÉ``ÿG Aõ``÷G hõ``¨`j ˆG Üõ``M ¿CG
Ée ≈∏Y ˆG ô°üf ¬H óYƒJ Ée ™e ≈°Tɪàj Gògh .(¿’ƒ÷G
∑Éæg ˆG ÜõM øe ájôH äGƒb óLƒJ ’ ¬fq CG í«ë°U .hóÑj
“.áq«°SÉ°SC’G á«æÑdG AÉæH …ôéj øμdh ¿B’G ≈àM
Ö°SÉμŸG ø``e ÒãμdG ≥«≤– ¬æμÁ ˆG Üõ``M ¿q CG ™``HÉ``Jh
á«fÉæÑ∏dG áYɪ÷G ¿q EG ÓFÉb ó°SC’G ¬Ø«∏M ÖfÉéH ¬dÉà≤H
ÉgójhõàH É¡ÄaÉμ«°S ó``°`SC’G ¿q CÉ` H äGó``«`cCÉ`J ≈∏Y AÉæH πª©J
.ìÓ°ùdÉH
ƒg ¬≤≤M …ò``dG ô°üædÉH ¬Øbƒe ˆG Üõ``M Rõ``Y É``ÃQh
äQGO »àdG ácô©ŸG ‘ á°VQÉ©ŸG »∏JÉ≤e ≈∏Y ó°SC’G äGƒ``bh
á«°VÉŸG á∏«∏≤dG ™``«`HÉ``°`SC’G ‘ á``jQƒ``°`ù`dG Ò°ü≤dG áæjóÃ
.Öãc øY π«FGô°SEG É¡à©HÉJh
âfÉc Ò°ü≤dG ¿q CG ∑Qóf” »∏«FGô°SE’G ∫hDƒ`°`ù`ŸG ∫É``bh
¤EG §``«`£`î`à`dG ø``e GkAó`` H ¢``SÉ``°` SC’G ‘ ˆG Üõ``◊ á«∏ªY
“.á«°ù«FôdG áë∏°SC’G ᪶fCG ™e πeÉ©àdG
k G πª©J ˆG ÜõM º≤WCG âfÉc” ±É°VCGh
𫨰ûJ ≈∏Y É°†jC
™«ªL ÖfÉL ¤EG ∑Éæg ájQƒ°ùdG 54-»``Jh 55-»``J äÉ``HÉ``HO
“.᪡ŸG á«©aóŸG ᪶fCG
ôKCG ¬``d ¿ƒ``μ`j ó``b É``jQƒ``°`S ‘ ˆG Üõ``M π``Nó``J ¿q CG Ò``Z
¿q EG ô``NBG »∏«FGô°SEG ∫hDƒ°ùe ∫ƒ≤«a .π«FGô°SEG ≈∏Y »HÉéjEG
π°üj Ée πà≤e ¤EG Ò°ûJ á«∏«FGô°SE’G äGôHÉîŸG äGôjó≤J
.ÉjQƒ°S ‘ ˆG ÜõM øe πJÉ≤e 500 ¤EG
ˆG ÜõM ôcòj ⁄ ɪ«a ÉgÒZ øY äGôjó≤àdG √òg ójõJh
.ÉjQƒ°S ‘ Gƒ£≤°S øjòdG √Óàb OóY ¬°ùØf
‘ π«FGô°SEG ™e ÉHôM ¢VÉN …ò``dG ˆG ÜõM ¿q EG »``HGQ ∫É``bh
™e ¬cQÉ©e ‘ ¬dÉLQ Oô› øe ÌcCG ƒg Ée ô°ùîj 2006 ΩÉY
.ó°SC’G
ÜôM ó©Ña .¬àfÉμeh ¬à«Yô°T ˆG Üõ``M ô°ùîj” ±É``°`VCGh
»Hô©dG ⁄É``©` dG ‘ IOÉ``°` TEÉ` H ˆG Üõ``M »``¶`M 2006 ΩÉ``Y ¿É``æ`Ñ`d
ÉjQƒ°S ¬dƒNóH øμdh .π«FGô°SEG ó°V ∫Éà≤dG ¬°Vƒÿ »eÓ°SE’Gh
.√ô°SCÉH ⁄É©dG ‘h ¿ÉæÑd ‘ áæ°ù∏d Éak óg ¬°ùØf øe π©L

çƒëÑdG õcôe -ájDhôdG

‹É◊G ™°VƒdÉa ...π``ã` eC’G ™°VƒdG ƒ``g ÚÑfÉ÷G ó``MC’ ΩÉ``à`dG
⁄ ¿EG Qƒ¡°ûd ôªà°ùj ¿CG íLQC’Gh ...Ée ÉkYƒf π«FGô°SE’ ‹Éãe
¿ƒ«∏«FGô°SE’G AÉØWE’G ∫ÉLQ óªNCG ¿’ƒ÷G ‘h “.äGƒæ°ùd øμj
¿Éc ɪæ«Hh .¢ù«ªÿG QGO …ò``dG ∫Éà≤dG øY áªLÉædG ¿GÒædG
äÉaÉ°ùe ≈∏Y ÉfÉ«MCG √Gó°U OOÎj ÉjQƒ°S ‘ QÉædG ¥ÓWEG …hO
.º¡æ«JÉ°ùH ¤EG RhQó``dGh ¿ƒ«∏«FGô°SE’G ¿ƒYQGõŸG ¬LƒJ Ió«©H
,IÈμŸG ÒXÉæŸG ÈY ™°VƒdG ¿ƒ«∏«FGô°SE’G ¿ƒæWƒà°ùŸG ÖbGQh
¿ÉNódG Öë°Sh …Qƒ°ùdG ÖfÉ÷G ≈∏Y ∞°ü≤dG QÉ``KBG GhógÉ°Th
¿É«∏«FGô°SEG ¿ÉjóæL ¢ù∏L ≥jôW ÖfÉL ≈∏Yh .¬æY áªLÉædG
√ÉŒÉH ¿Gô¶æj GòNCGh äÉHÉHó∏d OÉ°†e ñhQÉ°üH í∏°ùe ɪgóMCG
ÉjQƒ°S ≈∏Y π``bC’G ≈∏Y äGQÉ``Z çÓ``K π«FGô°SEG âæ°Th .ÉjQƒ°S

Ú«Hô¨dG ¬FÉØ∏M ¢ùμY ≈∏Y ó``°`SC’G ºμM AÉ``¡`fEG ¤EG Iƒ``Yó``dG
πãÁ ó``°` SC’G ô°†j É``e π``c ¿q CG ∂°T ’h .¬∏«Môd Gƒ``YO ø``jò``dG
øe áμÑ°ûd RÉμJQ’G Qƒfi √Èà©J »àdG π«FGô°SE’ IQÉ°S GkQÉÑNCG
ôjóJ »àdG ¢SɪM ácôMh ˆG ÜõMh ¿GôjEG ÚH ™ªŒ AGóYC’G
.IõZ ´É£b
»eƒ≤dG ø``eC’G äÉ°SGQO ó¡©e ¢ù«FQ ÚdOÉj ¢SƒeÉY ∫Ébh
á«∏«FGô°SE’G ô¶ædG á¡Lh øe ÉjQƒ°S ‘ çóëj Ée” »∏«FGô°SE’G
QÉ¡æj Gòg ±ô£àdG Qƒëªa .π«FGô°SE’ ÒÑc »HÉéjEG Qƒ£J ƒg
ÉghóY hóY ¿q CG É°†jCG π«FGô°SEG øgP øY Ö«¨j ’ øμdh “.¿B’G
¢ù«FQ »``HGQ …Rƒ``Y ∫É``bh .É¡≤jó°U ¿ƒμj ¿CG IQhô°†dÉH ¢ù«d
ô°üædG ¿ƒμj ød” §°ShC’G ¥ô°ûdG äÉ°SGQód ¿ÉjO »°Tƒe õcôe

Ωƒj ó©H º¡YQGõe ¤EG ¿ƒ«∏«FGô°SE’G ¿ƒYQGõŸG OÉY ÉeóæY
±ô°ûJ È©e ¤EG ájQƒ°ùdG á«∏gC’G Üô◊G ∑QÉ©e OGóàeG øe
∞FGòb •ƒ≤°S øY áªLÉædG ≥FGô◊G âfÉc IóëàŸG ·C’G ¬«∏Y
Ωƒj ¿’ƒ`` ÷G äÉ``©`Ø`Jô``e ‘ á∏©à°ûe â``dGR É``e á°ûFÉW ô``JQƒ``e
.ᩪ÷G
É¡°ùØf π«FGô°SEG óŒ ób ≥``FGô``◊G ¿É``NO ´É°û≤fG OôéÃh
‘ É¡H ¥ó– »àdG äGójó¡àdG øY áªLÉf IójóL á∏μ°ûe ΩÉeCG
.á«dɪ°ûdG É¡à¡ÑL
¢ù«ªÿG Ωƒj ó°SC’G QÉ°ûH …Qƒ°ùdG ¢ù«FôdG äGƒb âæμ“h
È©e ≈``∏`Y Ghô``£`«`°`S ø``jò``dG á``°` VQÉ``©` ŸG »``∏`JÉ``≤`e á``Áõ``g ø``e
äÈLCGh .º¡HÉ≤YCG ≈∏Y º¡JOQh ¿’ƒ÷G äÉ©ØJôe ‘ Iô£«æ≤dG
IóëàŸG ·CÓ`d á©HÉàdG ΩÓ°ùdG ßØM Iƒ``b OƒæL ∑QÉ©ŸG √ò``g
É¡eõY ¿Ó``YEG ¤EG É°ùªædG â``©`aOh º¡ÄHÉfl ¤EG IOƒ``©`dG ≈∏Y
.∑Éæg øe ÉgOƒæL Öë°S
áÑbGôŸ IóëàŸG ·C’G Iƒb ¿ƒμJ ¿CG É«dÉM π«FGô°SEG ≈°ûîJh
øe ójõj ób ƒjQÉæ«°S ƒgh QÉ«¡f’G ÉØ°T ≈∏Y ∑ÉÑà°T’G ¢†a
º«N ¿CG ó©H ÉjQƒ°S ™e QÉædG ¥ÓWEG ∞bh §N ≈∏Y ôJƒàdG IóM
.Oƒ≤Y IóY á≤£æŸG √òg ≈∏Y Ahó¡dG
»àdG ΩÓ°ùdG ßØM äGƒb ¬¡LGƒJ hóY ÈcCG ƒg π∏ŸG ¿Éch
¿CG ó``©`H 1974 ΩÉ``Y ∑É``Ñ`à`°`T’G ¢``†`a á``«`bÉ``Ø`JG Ö``Lƒ``à â∏μ°ûJ
.¿’ƒ÷G ‘ á«fÉK ÉkHôM ÉjQƒ°Sh π«FGô°SEG â°VÉN
IÒÑc á``jõ``eQ á`` d’O ¬``d ¿É``c äGƒ``≤` dG √ò``g Oƒ`` Lh ¿q CG Ò``Z
Úaô£dG Öæq L ɇ ¬«∏Y ƒg Ée ≈∏Y ™°VƒdG AÉ``≤`HEG ‘ πãªàJ
ó≤Yh .á∏eÉ°T ÜôM ´’ófG ¤EG …ODƒJ ób Iô°TÉÑe á¡LGƒe …CG
.ÉkeÉY 13 πÑb ɪ¡æ«H ΩÓ°S äÉKOÉfi ôNBG ¿ÉÑfÉ÷G
¬ª°SG
ô`
`
c
P
Ωó``Y Ö∏W »∏«FGô°SEG »°SÉeƒ∏HO Qó°üe ∫É``bh
ájôμ°ùY ™``bGƒ``e ΩGó``î` à` °` SG »``∏` «` FGô``°` S’E G ¢``û` «` ÷G OÉ`` ` YCGh
IóëàŸG
·C

G Iƒ≤d OƒLh ∑Éæg ¿ƒμj ød ÚjhÉ°ùªædG ¿hóH”
OƒæL πfi πëàd á«eɶf äGƒ``b π°SQCGh ¿’ƒ``÷G ‘ IQƒé¡e
¿ƒμ«°Sh
..á«°SÉ°SC
’G Iƒ≤dG GƒfÉc ó≤a ,∑ÉÑà°T’G ¢†a áÑbGôŸ
q
ÚjOÉ¡÷G Ú∏JÉ≤ŸG ¿CG ¤EG ¿ƒ«∏«FGô°SEG IOÉb QÉ°TCGh .•É«àM’G
“.πjóH OÉéjEG ájɨ∏d Ö©°üdG øe
¿ƒ∏μ°ûj ó``b ‹É``◊G â``bƒ``dG ‘ ó``°`SC’G äGƒ``b ¿ƒ``HQÉ``ë`j ø``jò``dG
Ωƒj
ó°SC

G
∞«∏M
ÚJƒH
ÒÁOÓa
»°ShôdG ¢ù«FôdG ôcPh
.πÑ≤à°ùŸG ‘ ΩÓ°ùdG á«∏ª©d Gkójó¡J
.É°ùªædG
OľL
πfi
π–
äGƒb
∫É°SQE
’ ó©à°ùe ¬fq CG ᩪ÷G
¿hO ádƒ∏«ë∏d ÉjQƒ°S ≈∏Y á``jq ƒ``L äGQÉ``Z π``«`FGô``°`SEG âæ°Th
äGƒb
Ú`
`
H
∫Éà≤dG
óYÉ°üJ
ø`
`
e
≠dÉH
≥∏b
π«FGô°SEG QhÉ°ùjh
ófÉ°ùj …òdG ÊÉæÑ∏dG ˆG ÜõM Ohó∏dG ÉghóY ¤EG áë∏°SCG π≤f
ájQƒ°ùdG
Iô£«°ù∏d
á`
`
©
`
°
`
V
É`
`
ÿ
G
≥`
`
W
É`
`
æ
`
Ÿ
G

¬``eƒ``°`ü`Nh ó``°` SC’G
.…Qƒ°ùdG ´Gô°üdG ‘ ó°SC’G
ÉgQÉ°ûàfG
á≤jôW
πjó©J
IÒ`
`
N

C
G
ô¡°TC

G

äCGó``Hh ¿’ƒ÷ÉH
Üô◊G ‘ πNóà∏d ÉgOGó©à°SG π«FGô°SEG óÑJ ⁄ ∂dP ºZQh
k
ȈdG
»°VGQC

G
¤E
G
∞°ü≤dG
óàÁ
Ée
É
f
É«MC
G
h
.á¡Ñ÷G
∫ƒW ≈∏Y
q
.Üô◊G ‘ôW óMCG IófÉ°ùe âÑæŒh ájQƒ°ùdG áq«∏gC’G
.¿ƒ«∏«FGô°SE

G É¡∏àëj
øY ƒgÉ«æàf ÚeÉ«æH »∏«FGô°SE’G AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ º``é`MCGh

zAÉaƒ÷G{ á``«cÎdG á«WGô≤ÁódG øe ø£æ°TGh Qò– á«μjôeC’G z»°ù«dƒH øjQƒa{
OGóÑà°S’G ƒëf ¬à°SÉ«°S Ò«¨J ‘ ᫪æàdGh ádGó©dG ÜõM CGóH ó≤d
»HÓ≤fG §£fl •ÉÑMG ≈a 2007 ΩÉY ≈a í‚ Éªæ«M Iô£«°ùdGh
øe ô°UÉæY ø``e É¡«a É``à á≤«ª©dG á``dhó``dG º``°`SG ¬«∏Y ≥``∏`WG É``Ÿ
⁄ÉY øe ô°UÉæYh ,äGQÉÑîà°S’G ô°UÉæYh ,Újôμ°ù©dG •ÉÑ°†dG
Gòg ΩGó``î`à`°`SG ”h ,º``μ`◊G ΩÉ``¶`f Ö∏≤d Gƒ©°S ø``jò``dGh á``Áô``÷G
.Üõ◊G h áeƒμ◊G …ó≤àæe äÉμ°SE’ §£îŸG
Ú«Øë°üdG øé°S ¬«a ºàj Gó∏H É«côJ âëÑ°UCG ,Ú◊G ∂dP òæeh
Iõ¡LCG âeóîà°SG óbh ,É¡«a ∑ƒμ°ûe ¢ù°SCG ≈∏Y á«æ«JhQ IQƒ°üH
ÒÑ©àdG ájôM âëÑ°UCGh ,áeƒμ◊G ™e ¿ƒØ∏àîj øe ó°V ádhódG
.§¨°†dG â– ¬dÉμ°TCG ™«ªéH
¿hCÉé∏j ᫪æàdGh á``dGó``©`dG Üõ``M ø``Y ¿ƒ``©` aGó``ŸGh ¿ƒ``Kó``ë`à`ŸG
¿ƒdƒ≤j IQÉ£a ,äGOÉ≤àf’G √ò¡d äGÒ°ùØàdG øe áYƒæàe áYƒªéŸ
¢†fi ” ¿ƒdƒ≤j Iô``eh “,Oƒ≤Øe ¥É«°S” IQÉ``Wh “¿ƒfÉ≤dG ”
ÜõM ô¶f á¡Lh øY ∞°ûμJ QGò``YC’G √òg πc ..“AGÎaG h ≥«Ø∏J
√òg ø``e Ò``ã`μ`dGh á«WGô≤ÁódG §«°ùÑJ ≈``a ᫪æàdGh á``dGó``©`dG
Üô©dG ΩÉ``μ` ◊G π``©`a É``ª`c á``«` JGP í``dÉ``°`ü`e á``eó``ÿ ¥É``°`ù`J äGQÈ`` `ŸG
á«Yô°ûdG AÉØ°VE’ äGQÈŸG √òg πãe Gƒeóîà°SG øjòdG ÚYƒ∏îŸG
.º¡dɪYCG ≈∏Y
øμÁ ∞«c” ,áæjõM IÈæH ∫Éb AGQRƒdG ¢ù«FQ …QÉ°ûà°ùe óMCG
¿ƒμJ ¿CG äGƒ``°` UC’G ø``e áÄŸG ‘ 50 ø``e Üô≤j É``e É¡jód áeƒμ◊
É¡°ûeGƒg Ωóîà°ùJ ¿É``ZhOQCG áeƒμM âëÑ°UCG ó≤dh ,“?ájƒ£∏°S
äGAGô`` LE’G ´Gƒ``fCG π``c ôjÈàd äÉHÉîàf’G ‘ Rƒ``Ø`dG ó©H Ió``jGõ``à`ŸG
§ªædG Gòg ≈∏Œ óbh .á«cÎdG á°VQÉ©ŸG øe ¢†aQ ≈≤∏J ób »àdG
iôj …ò``dG ,ó``jó``÷G »``cÎ``dG Qƒà°SódG ∫ƒ``M ¢TÉ≤ædG ‘ 샰VƒH
äÈY ÉeóæY h ,É«°SÉFQ ºμ◊G Ωɶf ¬«a íÑ°üj ¿CG IQhô°V ¿ÉZhOQCG
¿ÉZhOQG Oó``g ,á£ÿG √ò``g π㟠ɡà°VQÉ©e øY á°VQÉ©ŸG ÜGõ``MCG
Iôe IôμØdG ìôW ™e øμd h ..ÉeÉ“ ájQƒà°SódG áæé∏dG πgÉéàH
øe ∞«Øîà∏d ¿É``ZhOQG ô£°VG ,2013 ΩÉY πjôHCG π``FGhCG ‘ iô``NCG
¬àjDhôd IÒÑc á°VQÉ©e ∑Éæg q¿CG Éë°VGh íÑ°UCG ¿CG ó©H ¬Øbƒe IóM
.᫪æàdGh ádGó©dG ÜõM πNGO ≈àM á«°SÉFôdG
,á«cÎdG á«WGô≤ÁódG ∫ƒM Égôjô≤J ≈°ù«dƒH ¿QƒØdG ºààîJh
ø£æ°TGƒd á«LQÉÿG á°SÉ«°ùdG ‘ áÑîædG IOÉ``YEG IQhô°Vh ᫪gCÉH
Ö°SÉæŸG “∂jô°ûdG” hCG “êPƒªædG” É«côJ q¿CG ádCÉ°ùe ‘ ÒμØàdG
.iôNCG øcÉeCGh É«Ñ«dh ¢ùfƒJh ô°üe ‘ √QGôZ ≈∏Y Ò°ùàd
ɪk FÉb ÒμØàdG Gò``g π¶j ¿CG øμÁ ∞«c ¬``fCG ¤EG á∏éŸG Ò°ûJh
≈∏Y ´ƒ``eó``∏`d π«°ùŸG RÉ``¨`dG ø``e π``HGh •ƒ≤°S QGô``ª`à`°`SG º°†N ‘
Ö©°ûdG ÜõM ¿ÉZhOQG Qòëj ɪ«ah ,º«°ùμJ ¿Gó«e ‘ øjôgɶàŸG
™ªL GPEG ¬qfEG” - É«côJ ‘ »°ù«FôdG á°VQÉ©ŸG ÜõM - …Qƒ¡ª÷G
.º¡eÉeCG Éfƒ«∏e ™ªé«°S ¿ÉZhOQCG ¿EÉa ,¢üî°T 100^000
∫ƒM ¿É``ZhOQCG ÜÉ£N ¢†«HC’G â«ÑdG ∑Qó«d âbƒdG ¿ÉM ó≤d
⁄É©∏d ¬``Áó``≤`à`d í``dÉ``°`ü`dG êPƒ``ª` æ` dG ¢``ù`«`d ¬`` `fCGh ,á``«` WGô``≤` Áó``dG
§≤a É¡ãM øe ’óHh ,ÒμØàdG IOÉ``YEG ÉeÉHhCG IQGOEG ≈∏Yh ,»Hô©dG
≈∏Y ,É¡«æWGƒe ÖdÉ£Ÿ ÉeɪàgG ‹ƒ``J ¿CÉ` H á«Hô©dG äÉ``eƒ``μ`◊G
A»°ûdG Gƒ∏©Øj ¿CG ≈∏Y Iô≤fCG ‘ É°†jCG ÉgAÉbó°UCG å– ¿CG ø£æ°TGh
.∂dòc ¬°ùØf
q º©f
ÖLQ AGQRƒ``dG ¢ù«FQh ᫪æàdGh ádGó©dG Üõ``M ÜÉîàfG ”
ióe ≈∏Y á«Ñ©°ûdG äGƒ°UC’G øe IójGõàe á°üM ™e ¿ÉZhOQCG Ö«W
ƒd ɪc hóÑj ôeC’G π©éj áeƒμ◊G äÉaôq °üJ øμdh ,»°VÉŸG ó≤©dG
.´GÎb’G ≥jOÉæ°U øe ó©HCG óà“ ’ á«cÎdG á«WGô≤ÁódG q¿CG

çƒëÑdG õcôe -ájDhôdG

‘ á``jOGó``Ñ`à`°`S’G äÉ``KhQƒ``ŸG ø``e ó``jó``©`dG ø``e ¢ü∏îàdÉH ¥É``£`æ`dG
ΩɶædG ìÓ°UEGh á«fóŸG Iô£«°ùdG â– ¢û«÷G ™°Vh πãe ,»°VÉŸG
.»FÉ°†≤dG
ójó÷G …OÉ°üàb’Gh ‘É≤ãdGh »°SÉ«°ùdG ìÉàØf’G óYÉ°S ó``bh
äGƒ°UC’G ø``e á``Ä` ŸG ‘ 47 ƒ``ë`æ`H ¬``HÉ``î`à`fG IOÉ`` `YEG ≈``∏`Y ¿É`` ` `ZhOQCG
É¡«a π°üëj ≈àdG ¤hC’G IôŸG »gh ,2007 ΩÉY ∞«°U ‘ á«Ñ©°ûdG
.1983 ΩÉY òæe äGƒ°UC’G øe áÄŸG ‘ 45 øe ÌcCG ≈∏Y »côJ ÜõM
,2011 ΩÉY ‘h .á«cÎdG á°SÉ«°ùdG ‘ ¥ƒÑ°ùe ÒZ ôeCG Gòg ¿Éch
øe áÄŸG ‘ 49^95 ƒëæH √RƒØH »°SÉ«°ùdG √ôë°S AGQRƒdG ¢ù«FQ RõY
.á«Ñ©°ûdG äGƒ°UC’G
‘ ô°ûY ™HÉ°ùdG OÉ°üàb’G É«côJ âëÑ°UCG 2012 ΩÉ``Y ∫ƒ∏ëHh
,§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ GôKDƒe ÓYÉa ÉaôW âëÑ°UCGh ,⁄É©dG
¢ù«FQ ió`` d ¬``H ¥ƒ``Kƒ``e GQk hÉ`` `fi »``cÎ``dG AGQRƒ`` ` dG ¢``ù`«` FQ ¿É`` ch
.IóëàŸG äÉj’ƒdG

q¿CG »g ábQÉØŸGh ..óMGƒdG Üõ◊G ádhO ¤EG É«côJ πjƒ–h á£∏°ùdG
,‹GÈ«d ÒZ Ωɶf AÉæH ≈a ´ô°ûj ¿Éc ɪ«a ᫪æàdGh ádGó©dG ÜõM
‘ á°VÉØàf’G ó©H Ée ∫hód êPƒªæc É«côJ Qó°üJ ø£æ°TGh âfÉc
.»Hô©dG ⁄É©dG
∫ƒ°Uh øe Iõ«Lh IÎa ó©H ¬qfCG ,≈°ù«dƒH øjQƒØdG á∏› iôJh
äQGO ,2002 ΩÉ``Y É«côJ ≈a á£∏°ùdG ¤EG ᫪æàdGh ádGó©dG Üõ``M
É«côJ âfÉc GPEG É``e ∫ƒ``M É`` HhQhCGh IóëàŸG äÉ``j’ƒ``dG ‘ äGô``XÉ``æ`e
á«©«ÑW áé«àf Gòg ¿É``ch “Üô¨dG øY ∫É°üØfÓd É¡≤jôW ‘”
Ée ô°üY ‘ äOÉ``°` S »``à`dG “ΩÓ°SE’G á«gGôc” É``«`Hƒ``aƒ``eÓ``°`SÓ``d
¿ƒ«MÓ°UE’G ¿ƒ``«`eÓ``°`SE’G øμd h ... ȪàÑ°S 11 çGó`` MCG ó©H
Üô¨dG OÉ°S iò``dG ´ÉÑ£f’G Gò``g ójóÑàd º¡©°Sh ‘ Ée πc GƒdòH
øe πjƒW ó≤©d Égô¡X ôjóJ ød É«côJ ¿CG GhócCGh ,º¡HÉîàfG ó©H
∞∏M ΩÉ``eCG É¡eGõàdG Iô≤fCG äOÉYCÉa .Üô¨dG ™e πeÉμàdGh ¿hÉ©àdG
á©°SGhh ᪰SÉM á«°SÉ«°S äÉMÓ°UEÉH äó¡©Jh »°ù∏WC’G ∫ɪ°T

¿CG ÉÑjôZ hóÑj ó``b ¬``fCG á«μjôeC’G »°ù«dƒH ¿Qƒ``a á∏› iô``J
¿É`` ZhOQCG Ö«W Ö``LQ »``cÎ``dG AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ á£∏°ùd ó``– È``cCG
Ò¨°U ™ªéàH CGó``H ób ,á£∏°ùdG ‘ äGƒæ°S ô°ûY øe Ì``cCG ∫Ó``N
áeQÉY äGôgɶe íÑ°ü«d ™°ùJG ™ªéàdG Gòg øμd ,áÄ«ÑdG QÉ°üfC’
∞∏àfl ‘ ´QGƒ°ûdG ¤EG GƒLôN øjòdG ∑GôJC’G øe ±’B’G ⪰V
øe ÒãμH ÈcCG ô``eC’G ¿CG í°VGƒdG øªa Gòd ..É«côJ AÉëfCÉH ¿óŸG
¿Gó«e ø``e áHô≤e ≈∏Y ∑QÉ``H iRÉ``L ‘ QÉ``é`°`TC’G ÒeóJ ádCÉ°ùe
.∫ƒÑ棰SEG ‘ º«°ùμJ
ójôJh á©Hôe πàc â°S øY É¡àMÉ°ùe ójõJ ’ »àdG á≤jó◊Gh
á«∏©ØdG á∏μ°ûŸG â°ù«d É¡°VQCG ≈∏Y ¥ƒq °ùà∏d õcôe AÉæH áeƒμ◊G
ô¡X ⪰üb »àdG á°û≤dG ’EG »g ɪa ,»Ñ©°ûdG §î°ùdG »eÉæJ AGQh
â©°ùJG »``à`dG äÉ``LÉ``é`à`M’Gh äÉ``HGô``£`°`V’É``a ..∫É``≤` j ɪc Ò©ÑdG
√ƒÑdÉWh á``eƒ``μ`◊Gh ¿É`` `ZhOQG ó``°`V ¿hô``gÉ``¶`à`ŸG É``¡`dÓ``N ∞``à`gh
RɨdÉH ÉgOQh á«cÎdG áWô°ûdG áHÉéà°SGh ,¬Ñ°üæe øe ádÉ≤à°S’ÉH
AGREG §î°ùdG IOÉ``jR ≈∏Y ø``FGô``b »``g ,äGhGô``¡` dGh ´ƒeó∏d π«°ùŸG
᫪æàdGh ádGó©dG ÜõM É¡H ≈©°ùj »àdG á≤jô£dGh ¿ÉZhOQG á°SÉ«°S
Gòg hóÑj ¿CG ≈∏Y á°VQÉ©ŸG πc A§ÑH ≥æî«d ºcÉ◊G (AKP)
πX ‘ É«côJ »°ù«dƒH øjQƒa âØ°Uhh .á«WGô≤ÁódG OhóM øª°V
á«WGô≤Áó∏d á«LPƒ‰ ádÉM ¬qfCÉH ᫪æàdGh ádGó©dG ÜõM ºμM
áWô°ûdG áHÉéà°SGh äÉLÉéàM’G IhGô°V q¿CG ¤EG IÒ°ûe ,AÉaƒ÷G
¬«a ∂°T ’ ɇ ,∑QÉH iRÉL ≈a øjôgɶàŸG AGREG áØ«æ©dG á«cÎdG
ÉLPƒ‰” ,É«côJ Èà©J »àdG ø£æ°TGh ‘ øjÒãμ∏d ICÉLÉØe âfÉc
..“É«LPƒ‰ Éμjô°T” hCG “GRÉà‡
πÑb ¬«∏Y âfÉc ɇ á«WGô≤ÁO Ì``cCG âëÑ°UCG ™Ñ£dÉH É«côJ
‘ á°†bÉæàeh Ió≤©e á«°SÉ«°S äÉ«∏ªY ∑Éæg øμd ,¿ÉeõdG øe ó≤Y
ádGó©dG ÜõM ºμM â–h ,É«côJ ‘ É«dÉM …ôŒ ¿É«MC’G øe Òãc
∑Éæg âëÑ°UCG ,á``«`eõ``jQÉ``μ`dG ¿É`` `ZhOQCG á«°üî°T ™``eh ᫪æàdGh
QÉgORG áé«àf É«°SÉ«°S É¡àÄÑ©J ” ∑GôJC’G øe ábƒÑ°ùe ÒZ OGóYCG
øe IÎØdG ‘ äGôe çÓK ¬ªéM ∞YÉ°†J …òdG »cÎdG OÉ°üàb’G
‘ É¡d ¿ƒJƒ°üj ∑GôJC’G øe áÄŸG ‘ 87 π©L Ée ƒgh ,2011-2002
äÉHÉîàfG ‘ áÄŸG ‘ 79 ™e áfQÉ≤e ,IÒNC’G á«fÉŸÈdG äÉHÉîàf’G
.á£∏°ùdG ¤EG ᫪æàdGh ádGó©dG ÜõM âÑ∏L »àdG 2002 ΩÉY
¬ÑMÉ°üj ⁄ ó``jDƒ`ŸG iÒgɪ÷G ó°û◊G h áÄÑ©àdG √ò``g øμdh
™bGƒdG ¢``VQCG ≈∏Y áªFÉ≤dG á«cÎdG äÉ°SÉ«°ù∏d á``eAGƒ``eh πjó©J
≈∏Y ¬à°†Ñb õjõ©àd ᫪æàdGh ádGó©dG Üõ``◊ ≥jô£dG ó¡e ɇ

15

⁄É©dG

Ω2013 ƒ«fƒj 9 ≥aGƒŸG `g 1434 ÖLQ øe 30 óM’G

¿BGóÑJ ájOƒ©°ùdGh ô°üe
ácΰûe ájƒL äÉÑjQóJ
äGƒ≤dG º°SÉH çóëàŸG »∏Y óªfi óªMCG ó«≤©dG ∫Éb
,ÚæKE’G ,Gó``Z CGóÑJ ¿CG Qô≤ŸG øe ¬``fq EG ájô°üŸG áë∏°ùŸG
-π°ü«a{ ∑ΰûŸG …Oƒ©°ùdG …ô°üŸG ÖjQóàdG äÉ«dÉ©a
ájô°üŸG ájƒ÷G äGƒ≤dG øe äÓ«μ°ûJ √òØæJ …òdG ,z10
øe 27 ≈``à`M ô``ª`à`°`ù`jh …Oƒ``©`°`ù`dG »``μ`∏`ŸG ƒ``÷G ìÓ``°` Sh
.…QÉ÷G ô¡°ûdG
᫪°SôdG ¬àëØ°üH ô°ûf ,¿É«H ‘ çóëàŸG ±É``°`VCGh
IQGOEG øª°†àj ÖjQóàdG ¿CG ,¢ùeCG z∑ƒH ¢ù«a{ ™bƒe ≈∏Y
±GógC’G øY ´ÉaódGh …ƒ÷G ∫Éà≤dG ∫Éμ°TCGh Qƒ°U ™«ªL
åëÑdG ∫ɪYCG ò«ØæJh äGƒ≤dG ∫Éàb ∫ɪYCG ºYOh ájƒ«◊G
ÎHƒμ«∏¡dGh á∏JÉ≤ŸG äGôFÉ£dG çóMCG ácQÉ°ûà PÉ≤fE’Gh
.…Oƒ©°ùdGh …ô°üŸG ÚÑfÉ÷G øe …ƒ÷G π≤ædGh
‘ »``JCÉ` j Ö``jQó``à` dG ¿CG …ô``μ`°`ù`©`dG çó``ë`à`ŸG í``°` VhCGh
ô°üe Ú``H äGÈ`` ÿG ∫OÉ``Ñ` Jh …ô``μ`°`ù`©`dG ¿hÉ``©`à`dG QÉ`` WEG
…òdG ìÉéædG ∫ɪμà°SGh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸGh
º«¶æJh §«£îJ ‘ z3 ∑ƒ``Ñ`J{ á``jÈ``dG IQhÉ``æ`ŸG ¬à≤≤M
ÚH ácΰûe á«YÉaOh á«eƒég á«dÉàb ∫É``ª`YCG IQGOEGh
ájôμ°ùY äGQó`` bh äGÈ``î`H ¿É©àªàJ Úà∏dG Ú``à`dhó``dG
.¬Ø°Uh óM ≈∏Y ,á≤£æŸÉH IóFGQ

:á«fGOƒ°ùdG á°VQÉ©ŸG
k áMÉWE’G
ΩɶæH É«ª∏°S
Ωƒj áÄe ∫ÓN Ò°ûÑdG
…ƒæj ¬``fq CG ¢``ù`eCG á«fGOƒ°ùdG á°VQÉ©ŸG ∞``dÉ``– ø``∏`YCG
¿ƒ°†Z ‘ kÉ«ª∏°S Ò°ûÑdG ôªY ¢ù«FôdG ΩɶæH áMÉWE’G
.Ωƒj áÄe
¢VQÉ©ŸG ∞dÉëàdG º«YR ≈°ù«Y ƒHCG ¥hQÉa ó«©°S ∫Ébh
™bƒJCG{ ‘Éë°U ô“Dƒe ‘ ÉkHõM øjô°ûY ƒëf º°†j …òdG
.zΩƒj áÄe πÑb ΩɶædG §≤°ùj ¿CG
äÉYɪàLG º«¶æJ á°VQÉ©ŸG …ƒæJ ,¤hCG á∏Môe ‘h
.ô¡°T ∫GƒW Ió°TÉM äGôgɶJh áeÉY
âFÉØdG ΩÉ©dG ócCG ¢VQÉ©ŸG ÊGOƒ°ùdG ∞dÉëàdG ¿Éch
•É≤°SE’ ᫪∏°S äGôgɶJ QÉWEG ‘ ¬jô°UÉæe ÅÑ©«°S ¬fCG
.Ò°ûÑdG Ωɶf
‘ íéæj ¿CG ¿hO ø``e äÉ``HGô``°`VEG ò«ØæJ ¤EG É``YO ó``bh
‘ …OÉ°üàb’G ™°VƒdG QƒgóJ ºZQ ÒÑc ∑ô– ¥ÓWEG
.áÄŸG ‘ Ú©HQCG RhÉŒ ºî°†J πX ‘ ¿GOƒ°ùdG
ábôØàe äGôgɶJ âFÉØdG ΩÉ©dG òæe ¿GOƒ°ùdG ó¡°ûjh
Ö£≤à°ùJ ⁄ É¡æμd ,Ò°ûÑdG ôªY ¢ù«Fô∏d á°†gÉæe
¿Gó∏H øe ójó©dG ‘ π°üM Ée QGôZ ≈∏Y IÒÑc kGOƒ°ûM
»Hô©dG ™«HôdG QÉWEG ‘ §°ShC’G ¥ô°ûdGh É«≤jôaCG ∫ɪ°T
ójó©dÉH áMÉWE’G ¤EG iOCG Ée 2010 ájÉ¡f øe GkQÉÑàYG
.´QÉ°ûdG §¨°V â– AÉ°SDhôdG øe

ÉYQOh ≥°ûeO ‘ ∑QÉ©ŸG ΩGóàMGh ..ô`«`°ü≤`dG »`a á`°VQÉ©`ŸG π`bÉ`©e ô`NBG ≈∏Y ô£«°ùJ ΩɶædG äGƒb :ÉjQƒ°S
ä’ÉcƒdG -ähÒH

.≥°ûeO ¥ô°T ∫ɪ°T ‘ IRôH »M ∞°ü≤dG ±ó¡à°SG
‘ IQÉb áæjóe ‘ ≥WÉæe ≈∏Y á«HôM äGôFÉW äQÉZCG ɪc
∑ƒeÒdG º«fl ó¡°T ɪæ«H ,»≤°ûeódG ∞jôdG ‘ ¿ƒª∏≤dG
,á«eƒμM äGƒ``bh ô``◊G ¢û«÷G øe ÖFÉàc ÚH äÉcÉÑà°TG
.¿ƒ°VQÉ©e ¿ƒ£°TÉf ±É°VCG Ée Ö°ùM

ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ŸGh ‹hó``dG ™ªàéŸG ±hÉ``fl QÉ``KCG …ò``dG
.A’Dƒg Ò°üe ≈∏Y
á«eƒμM äGƒb q¿EG ¿ƒjQƒ°S ¿ƒ£°TÉf ∫Éb ,᪰UÉ©dG ‘h
≈∏Y GQƒ°U GƒãHh ,≥°ûeO ∫ɪ°Th ܃æL ‘ AÉ«MCG âØ°üb
ɪc .ô``Hƒ``L »``M ±ó¡à°SG ∞°üb ¬`` fq EG Gƒ``dÉ``b É``Ÿ â``fÎ``fE’G

äÉæë°ûd kGô``‡ á«fÉæÑ∏dG Ohóë∏d …PÉëŸG É¡ØjQ ó©j ɪc
.ˆG ÜõM ¤EG á∏°SôŸG áë∏°SC’G
ˆG Üõ``M »∏JÉ≤à á``eƒ``Yó``e ájQƒ°ùdG äGƒ``≤`dG â``fÉ``ch
áØ«æY ∑QÉ©e äQGOh ,ᩪ÷G á°†jƒÑdG ≈∏Y kÉeƒég äCGóH
ôeC’G ,¿ƒ«fóeh á°VQÉ©ŸG ƒë∏°ùe É¡«dEG CÉ÷ »àdG Ió∏ÑdG ‘

zá```Ñ``©°U ÉjÉ``°†`b{ á°ûbÉ`æŸ »æ«°üdG √Ò¶fh »μjôeC’G ¢ù«FôdG Ú``H ᫪`°SQ ô``«Z á`ªb
ójõJ{ Ú«Øë°ü∏d ÉeÉHhCG ∫Ébh .πÑb øe Oó°üdG Gòg
‘ ø``eC’Gh AÉNô∏d Éæ«Ñ©°T äÉ©∏£J ≥«≤– á«fÉμeEG
z.´Gô°üdG ’ ¿hÉ©àdG πX
‘ ø``£` æ` °` TGhh Ú``μ` H Ú`` H äÉ``bÓ``©` dG äQô``°` †` Jh
äÉaÓN ø``Y º``LÉ``f ô``Jƒ``J áé«àf IÒ`` `NC’G ô``¡`°`TC’G
ÉjGƒædGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh á«dɪ°ûdG ÉjQƒch ájQÉŒ
.ádhO πμd ájôμ°ù©dG
á°ùaÉæŸG Ú`` H ¿RGƒ`` ` J ≥``«`≤`ë`à`H É`` eÉ`` HhCG Ö`` dÉ`` Wh
»àdG äÉjóëàdG ≈∏Y Ö∏¨à∏d ɪ¡jó∏H ÚH ¿hÉ©àdGh
‘ ™``°`†`J äÉ``bÓ``©`d »``°`T É`` YOh .ø``jó``∏`Ñ`dG Ú``H ¥ô``Ø` J
.Ú°üdG áfÉμe »eÉæJ QÉÑàY’G
OƒLh AGREG ¬``MÉ``«`JQG Ωó``Y »°T …ó``Ñ`j ¿CG ô¶àæjh
iôJ PEG …OÉ``¡` dG §``«`ë`ŸG á``≤`£`æ`e ‘ √OÓ``Ñ` d È`` cCG
Éjk OÉ°üàbG Ú°üdG ™°SƒJ á∏bô©d ádhÉfi ¬``fCG ÚμH ¥É`` YCGh .á``jô``μ`°`ù`©`dG äÉ``bÓ``©`dG Ú°ù– á``«`ª`gCG ≈``∏`Y π∏°ùàdG äÉeÉ¡JG óYÉ°üàJ ÚM ‘ á«FÉæãdG äÉbÓ©dG
.É«k °SÉ«°Sh ‘ Ωó≤J …CG RGô``MEG ä’É°üJ’G ∞©°Vh á≤ãdG ÜÉ«Z ¿ÉÑfÉ÷G ≥``Ø` JGh .Ú°ü∏d á``«`μ`jô``eC’G ÊhÎ``μ` dE’G

RÎjhQ -É«fQƒØ«dÉc
√Ò¶fh É``eÉ``HhCG ∑GQÉ``H »``μ`jô``eC’G ¢ù«FôdG QOÉ``H
áμFÉ°ûdG ÉjÉ°†≤dG á°ûbÉæà ≠æ«H ÚL »°T »æ«°üdG
‘ É¡à°SGQO ‘ ¿É≤ª©àj óbh ᫪°SQ ÒZ áªb ∫ÓN
.kÉ≤M’ m¿ÉK AÉ≤d
áª≤dG ¿EG ¿ƒ«æ«°Uh ¿ƒ«μjôeCG ¿ƒdhDƒ°ùe ∫É``bh
ÚH ±QÉ``©` J á``°`Uô``a Ú``eƒ``j QGó`` e ≈``∏`Y ó``≤`©`J »``à` dG
äÉbÓ©dG ≈∏Y A±ódG øe A»°T AÉØ°VEG ™e Ú°ù«FôdG
øe ó``jõ``Ÿ AGƒ`` ` LC’G á``Ä`«`¡`Jh Qƒ``à`Ø`dG É``¡`jÎ``©`j »``à` dG
…CG øY ∫hC’G Ωƒ«dG äÉ``KOÉ``fi ôØ°ùJ ⁄h .¿hÉ©àdG
.á°Sƒª∏e áé«àf hCG Ωó≤J
∫Éb ÚàYÉ°S ø``e Ì``cCG äôªà°SG äÉ°ûbÉæe ó©Hh
π◊ kÉ©e πª©∏d áLÉ◊G ≈∏Y É≤ØJG ɪ¡fEG ÉeÉHhCGh »°T
‘ êÉ``Yõ``fG Qó°üe »``gh ÊhÎ``μ` dE’G ø``eC’G á∏μ°ûe

á«LQÉÿG á°SÉ«°ùdG ∫ƒM á«fGôjE’G á°SÉFôdG »ë°Tôe ÚH zOÉM{ ∫Éé°S
ä’Éch -¿Gô¡W

IQÉZ ≈∏Y ÊÉà°ùcÉH êÉéàMG
7 IÉ«ëH äOhCG á«μjôeCG
»àdG á«μjôeC’G IQÉ``¨`dG ≈∏Y Iƒ≤H ¿Éà°ùcÉH âéàMG
á≤£æe ≈``∏`Y á``«`°`VÉ``ŸG á``∏`«`∏`dG QÉ``«`W Ó``H Iô``FÉ``W É¡àæ°T
ºFÉ≤dG AÉ``Yó``à`°`SG ” å``«`M á«∏Ñ≤dG ¿É``à`°`Sô``jRh ∫É``ª`°`T
¢ùeCG ófÓLƒg OQÉ°ûàjQ ÒØ°ùdG »μjôeC’G ∫ɪYC’ÉH
¢ù«Fôd ¢``UÉ``ÿG óYÉ°ùŸG ¬ª∏°Sh á``«`LQÉ``ÿG IQGRh ¤EG
,á«LQÉÿG ¿hDƒ°û∏d ádhódG ô``jRhh ÊÉà°ùcÉÑdG AGQRƒ``dG
Iôcòe AGQRƒdG ¢ù«FQ äɪ«∏©J ≈∏Y AÉæH ,»ªWÉa ¥QÉW
.Oó°üdG Gòg ‘ áé¡∏dG Iójó°T ᫪°SQ êÉéàMG
ÆÓHEG ”q ¬fCÉH á«LQÉÿG IQGRh øY Qó°U ¿É«H OÉ``aCGh
øjóJ ¿Éà°ùcÉH áeƒμM ¿CÉH »μjôeC’G ∫ɪYC’ÉH ºFÉ≤dG
kÉcÉ¡àfG πμ°ûJ »àdG QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£dG äɪég Ió°ûH
.É¡«°VGQCG IóMhh ¿Éà°ùcÉH IOÉ«°ùd
äGôFÉ£dG äɪég ∞bh ᫪gCG ≈∏Y ó«cCÉàdG iôLh
kÉ°†jCG êÉ``é` à` M’G Iô``cò``e äQÉ`` °` TCGh .GkQƒ`` `a QÉ``«` W ¿hó`` H
äɪég ¿q CG QGôªà°SÉH ó``cDƒ`J ¿Éà°ùcÉH áeƒμM ¿q CG ¤EG
É¡©Ñàà°ùjh ,á«°ùμY èFÉàæH »JCÉJ QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£dG
á«bƒ≤M äÉ«YGóJ É¡dh AÉjôHC’G Ú«fóŸG ìGhQCG ‘ IQÉ°ùN
.á«fÉ°ùfEGh
É¡d QÉ«W ¿hó``H äÉHô°†dG √ò``g ¿CG ≈∏Y äOó``°`T ɪc
áeÉbEG ‘ øjó∏Ñ∏d ádOÉÑàŸG áÑZôdG ≈∏Y »Ñ∏°S Ò``KCÉ`J
‘ QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG ¿Éª°Vh á«fhÉ©Jh á``jOh ábÓY
.á≤£æŸG
IQɨdG ∂``∏`J ‘ º¡ØàM Gƒ``≤`d ¢``UÉ``î`°`TCG 7 ¿q CG ô``cò``j
∫hCG â``fÉ``c »``à`dGh ¿Éà°ùcÉH Üô``Z ∫É``ª`°`T ‘ á``«`μ`jô``eC’G
¢ù«FQ Ö°üæe ∞jô°T RGƒ``f ‹ƒ``J òæe ¬Yƒf øe Ωƒég
ÜÉ£N ‘ RGƒ``f É``YO ó``bh .»°VÉŸG AÉ``©`HQC’G Ωƒ``j AGQRƒ``dG
äÉHô°†d …Qƒ``a ó``M ™°Vh ¤EG ,¿É``ŸÈ``dG ΩÉ``eCG ¬Ñ«°üæJ
»àdGh ,øjOó°ûàŸG ≈∏Y QÉ«W ¿hóH á«μjôeC’G äGôFÉ£dG
.¿Éà°ùcÉH IOÉ«°ùd kÉbôN ¿hÒãc ÉgÈà©j

‘ âë‚ É¡fCG ,¢ùeCG ,ájQƒ°ùdG á«eƒμ◊G äGƒ≤dG âæ∏YCG
∞jQ ‘ á°VQÉ©ŸG »∏JÉ≤Ÿ π≤©e ôNBG ≈∏Y Iô£«°ùdG IOÉ©à°SG
å«M iôNCG ≥WÉæe ‘ ∑QÉ©ŸG âeóàMG âbh ‘ ,Ò°ü≤dG
äô£«°S ɪæ«H ≥°ûeO ‘ AÉ``«`MCG ≈∏Y äGQÉ``Z ¢û«÷G ø°T
.ÉYQO ‘ ôHÉ©e ≈∏Y á°VQÉ©ŸG
OÉYCG ¢``û`«`÷G q¿EG »``ª`°`Sô``dG …Qƒ``°`ù`dG ¿ƒ``jõ``Ø`∏`à`dG ∫É`` bh
É¡«dEG CÉ`÷ »àdG zá«bô°ûdG á°†jƒÑdG ¤EG ¿É``eC’Gh ø``eC’G{
áæjóe ájQƒ°ùdG äGƒ``≤`dG IOÉ©à°SG ó©H á°VQÉ©ŸG ƒë∏°ùe
ˆG Üõ`` M »``∏`JÉ``≤`Ã á``eƒ``Yó``e ,´ƒ`` Ñ` `°` `SC’G Gò`` g Ò``°` ü` ≤` dG
.ó°SC’G QÉ°ûH …Qƒ°ùdG ¢ù«FôdG Ωɶf ∞«∏M ÊÉæÑ∏dG
‘ ô``bCG ,ˆG ô°üf ø°ùM ,ˆG Üõ◊ ΩÉ©dG Ú``eC’G ¿É``ch
äGƒ≤dG ÖfÉL ¤EG ∑QÉ``©`ŸG ‘ ¬HõM ácQÉ°ûà ≥HÉ°S â``bh
ΩÓYE’Gh ájQƒ°ùdG áeƒμ◊G q¿CG ’EG ,Ò°ü≤dG ‘ á«eɶædG
‘ Üõ``◊G ô°UÉæY QhO ¤EG Ék≤∏£e ¿Ébô£àj ’ »ª°SôdG
.∑QÉ©ŸG √òg
§°Sh ¢üªM á¶aÉfi ‘ á©bGƒdG Ò°ü≤dG áæjóe ó©Jh
å«M πMÉ°ùdGh ≥°ûeO ÚH á«é«JGΰSEG π°Uh á∏°U ,ÉjQƒ°S
,ó°SC’G É¡«dEG »ªàæj »àdG á«æjódG á«∏bC’G ,…ƒ∏©dG ≥ª©dG

.OÉ‚ …óªMCG ‹É◊G ¢ù«FôdG øe Öjô≤dG »FÉ°ûe
πFÉ°Sh ¤EG íFÉ°üf »°VÉŸG π``jô``HCG ‘ »ÄæeÉN ¬``Lh ɪc
¢SÉædG ™«é°ûJ{ É¡«∏Y ¿EG ∫É≤a ,äÉHÉîàf’G Oó°üH ΩÓYE’G
á≤jô£H Ghó≤àæj ¿CGh ,áë«ë°U IQƒ°üH GhQÉàîj ¿CG ≈∏Y
.z≥ØJG ɪثc äÉeƒ∏©e …CG Ghô°ûæj ’ ¿CGh ,á«≤£æe
»àdG çGó``MC’G ,áªcÉ◊G á°ù°SDƒŸG ±hÉ``fl ø``e OGR É``eh
∫ÉLQ QÉÑc ø``e ƒ``gh …ô``gÉ``W ø``jó``dG ∫Ó``L ™««°ûJ â``≤`aGQ
…óªMCG ÜÉîàfG IOÉYEG ó≤àfGh kÉahô©e kÉ«MÓ°UEG ¿Éch øjódG
k ªY √QÉÑàYÉH OÉ‚
Ú©«°ûŸG ±’BG OOQ É¡æ«Mh .»Yô°T ÒZ Ó
AɪYR ø``Y êGô``aE’É``H Ö``dÉ``£`J äÉ``aÉ``à`g ¿É``¡`Ø`°`UCG á``æ`jó``e ‘
.Ú∏≤à©ŸG á°VQÉ©ŸG

ó«Øà°ùJ ób á«Hô¨dG iƒ≤dG ¿CG øe Qòq Mh ,2005 ΩÉY ≈àMh
.¿GôjEG z¿hÉ¡J{ øe
áªcÉ◊G á°ù°SDƒŸG ±hÉfl §°Sh äÉHÉîàf’G √òg »JCÉJh
QGôμJ ø``e »``Ä`æ`eÉ``N »``∏`Y ó``°` Tô``ŸG É``¡` °` SCGQ ≈``∏` Yh ¿Gô`` `jEG ‘
IQƒãdG òæe ¿Gô``jEG ‘ CGƒ``°`SC’G âfÉc »àdG 2009 äÉHGô£°VG
äÉHÉîàf’G º°ùM AÉ¡fEG ¤EG ≈©°ùJ Gòd ,1979 ΩÉY á«eÓ°SE’G
.¿ƒ°VQÉ©e ∫ƒ≤j Ée Ö°ùM ,É¡FóH πÑb
ádhÉëà ó``°` Tô``ŸG ¿ƒ``°` VQÉ``©` e º``¡`à`j ,¥É``«` °` ù` dG Gò`` g ‘h
¢ù∏› åM ¤EG óªY ¿CG ó©H ,ΩÓYE’G πFÉ°Sh ≈∏Y ≥««°†àdG
ôahC’G Ú«MÓ°UE’G Úë°TôŸG OÉ©Ñà°SG ≈∏Y Qƒà°SódG áfÉ«°U
º«MQ QÉjóæØ°SCGh ÊÉéæ°ùaQ »ª°TÉg ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG ,ɶM

kÉ«μjôeCG Éjôμ°ùY Éeƒég OÓÑdG ÖæL ¬fEG ∫Ébh ,Ö°üæª∏d
.z±ô£àdG{ ÖæéàJ ¿CG ¿GôjEG ≈∏Y »¨Ñæj ¬fEG ∫Éb ɪc
á°UÉÿG äÉ``°` VhÉ``Ø` ŸG ‘ ∑QÉ``°` T ÊÉ`` `MhQ ¿CG ¤EG QÉ``°`û`j
¤EG iOCG Ée ,√OÓ``H ‘ Ωƒ«fGQƒ«dG Ö«°üîJ èeÉfôH ≥«∏©àH
∂dP ¬«∏Y Ö∏L ¿EGh á«Hô¨dG iƒ≤dG ™e ôJƒàdG IóM áFó¡J
.Ú¶aÉëŸG ¬«°ùaÉæe ÖfÉL øe äGOÉ≤àfG
OÉ‚ …óªMCG ¢ù«FôdG ∫ƒ°Uh ó©H èeÉfÈdG ∞fDƒà°SGh
.2005 ΩÉY á£∏°ù∏d
¢ù«FQ »∏«∏L ó«©°S zOó°ûàŸG{ í°TôŸG ó≤àfG ,πHÉ≤ŸG ‘
á°SÉ«°S ,É«dÉM …hƒædG ∞∏ŸG ‘ Ú«fGôjE’G Ú°VhÉØŸG óah
1997 øe óàeG …ò``dG »“ÉN ó¡Y ∫Ó``N á«LQÉÿG √OÓ``H

á«fɪãdG Úë°TôŸG ÚH á«fƒjõØ∏J IôXÉæe ôNBG äó¡°T
á°SÉ«°S ¿CÉ°ûH GkOÉM ’k Éé°S á«fGôjE’G á«°SÉFôdG äÉHÉîàfÓd
¿Gô¡W ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG Aƒ°V ‘ ,á«LQÉÿG ºgOÓH
.Üô¨dÉHh É¡£«ëà ɡJÉbÓYh …hƒædG É¡›ÉfôH ÖÑ°ùH
…OÉ°üàb’G ∞∏ª∏d º¡àjDhQ É¡«a GƒdhÉæJ ÚJôXÉæe ó©Hh
√òg ‘ ¿ƒë°TôŸG ∫hÉM ,á«YɪàL’Gh á«aÉ≤ãdG º¡›GôHh
ÖNÉædG ´É``æ`bE’ •É≤f π«é°ùJ ᩪ÷G âãH »àdG IôXÉæŸG
¤EG ¬LƒàdG πÑb Ö°üæŸÉH ≥MC’G ƒg º¡æe πc ¿CÉH ÊGôjE’G
.…QÉ÷G ƒ«fƒj 14 ‘ ´GÎb’G ≥jOÉæ°U
¢ù«FôdG á``aÓ``ÿ Ú``ë` °` Tô``ŸG Ú``H í``°` VGh ø``jÉ``Ñ` J Rô`` Hh
ó«©°S ßaÉëŸG í°TôŸG ÚH á°UÉN ,OÉ``‚ …ó``ª`MCG Oƒªfi
¿CÉ°ûH äÉeÉ¡JG ’OÉÑJ øjò∏dG ÊÉMhQ ø°ùM ∫óà©ŸGh »∏«∏L
ôahC’G ßaÉëŸG í°TôŸG ∫É≤a .OÓÑ∏d á«LQÉÿG á°SÉ«°ùdG
k
iƒ≤∏d ¬Yƒ°†ÿ OÓÑdÉH ô°VCG z∫óà©ŸG{ ¬°ùaÉæe ¿Eq G ɶM
.á«Hô¨dG
ÜÉîàfG IOÉ`` `YEG ò``æ`e ¤hC’G äÉ``HÉ``î`à`f’G √ò``g ¿ƒ``μ`à`°`Sh
á©°SGh äÉLÉéàMG É¡àÑ≤YCG »àdG 2009 ΩÉ``Y OÉ``‚ …ó``ª`MCG
IóY äôªà°SG ô°SÉÿG »``MÓ``°`UE’G QÉ«àdG QÉ°üfC’ ¥É£ædG
Ú°ùM Òe Ú«MÓ°UE’G Úª«YõdG ´É°†NEÉH â¡àfGh ,ô¡°TCG
.2011 ΩÉY òæe ájÈ÷G áeÉbEÓd »Hhôc …ó¡eh …ƒ°Sƒe
ÒÑc Ö°üæe π¨°T ∫óà©e ƒ``gh ,ÊÉ`` MhQ ø°ùM ™``aGOh
¢ù«FôdG ºμM ¿É``HEG …hƒædG ∞∏ŸG ‘ Ú«fGôjE’G Ú°VhÉØŸG
¬∏¨°T AÉæKCG á«LQÉÿG á°SÉ«°ùdG ‘ √QhO øY »“ÉN óªfi

Ú«μjô``eC’G ≈`∏Y â°ü``æàdG è``eGôH ¿hó``jDƒj z¢Sôé``fƒμdG{ AÉ``°†YCG
º¡ØbGƒe ójó– ‘ áHƒ©°U ¢Sô‚ƒμdG AÉ°†YCG óLhh
≈∏Y ÉeÉHhCG äGó«cCÉJ ¿ƒ«WGô≤ÁódGh ¿ƒjQƒ¡ª÷G Qôch
±hÉîŸGh á«°Uƒ°üÿG ÚH ≥«bO ¿RGƒ``J ≥«≤– IQhô``°`V
øY ñƒ«°ûdG ¢ù∏› ƒ°†Y ô°ùcƒH √ôHQÉH âdÉbh .á«æeC’G
≥«≤– ‘ á∏μ°ûŸG πãªàJ Ée kɪFGO{ »WGô≤ÁódG Üõ``◊G
øe .ÉæJÉjôM ájɪMh »μjôeC’G Ö©°ûdG ájɪM ÚH ¿RGƒJ
’ øμdh ™°VƒdG Gòg ™LGôf ¿CG Éæ«∏Y ¿CG kɪFGO ó≤àYG ºK
.ÉMGhQCG äò≤fCG èeGÈdG √òg ¿CG ∂°T

øe ¿ƒμj ób áeQÉ°üdG á«æeC’G äGAGô`` LE’G IófÉ°ùeh
.IóeÉ÷G á«Hõ◊G ∞bGƒŸG ≈£îàJ »àdG á∏«∏≤dG ÉjÉ°†≤dG
Ée Ú«WGô≤ÁódGh ÚjQƒ¡ª÷G ÚH π©ØdG OhOQ âæjÉÑJh
.π«g ∫ƒà«HÉμdG øe RÉ©jEÉH Ò«¨J …CG ¢Uôa øe óëj
k FÉb ᩪ÷G Ωƒj èeÉfÈdG øY ÉeÉHhCG ™aGOh
ºgÉ°S ¬fEG Ó
øe Ì``cCG QÉ``°`TCGh .á``«`HÉ``gQEG äɪég ø``e OÓ``Ñ`dG ájɪM ‘
áÑbGôe ᣰûfCÉH ±Gh ´ÓWG ≈∏Y ¢Sô‚ƒμdG ¿CG ¤EG Iôe
.âfÎfE’G

â°üæàdG ᣰûfCG øY ∞°ûμdG Ö≤Y á≤∏¨e äÉ°ù∏L ó≤Y hCG
´hô°ûÃ IÒ``¨`°`U á``Yƒ``ª`› â``eó``≤`Jh »``°`VÉ``ŸG ´ƒ``Ñ` °` SC’G
≈∏Y »æWƒdG ø``eC’G á``dÉ``ch â°üæJ ∞``bƒ``d{ ±ó¡j ¿ƒ``fÉ``b
z.IóëàŸG äÉj’ƒdG »æWGƒe
…Qƒ¡ª÷G ƒ``°` †` ©` dG »``μ` °` ù` «` aƒ``cQƒ``e Gõ`` «` `d â`` dÉ`` bh
ìGhQCG ájɪM ‘ ÉfQɪãà°SG{ ᩪ÷G Ωƒj ñƒ«°ûdG ¢ù∏éÃ
áÑbGôŸ â``YOh zÉ≤∏£e ¢ù«d kÉ©e º¡JÉjôMh Ú«μjôeC’G
.á°SÉ«°ùdG √ò¡d áeQÉ°U

RÎjhQ – ø£æ°TGh
¢ù«Fô∏d äGOÉ≤àf’G ∞æYCG »μjôeC’G ¢Sô‚ƒμdG ¬Lƒj
øe GÒ
k ` Ñ` c GkOó`` `Y q¿EÉ` ` a ∂`` dP º`` ZQh É``Ñ`dÉ``Z É`` eÉ`` HhCG ∑GQÉ`` `H
ôjQÉ≤J âØ°ûc Éeó©H OÉà©ŸG ÒZ ≈∏Y √hófÉ°S ¬jó≤àæe
≈∏Y ¥É£ædG á©°SGh ¢ù°ùŒ äÉ«∏ªY òØæJ áeƒμ◊G ¿CG
.âfÎfE’G ≈∏Y º¡à£°ûfCGh Ú«μjôeC’G ä’É°üJG
äÉ≤«≤– AGôLE’ ¢Sô‚ƒμdG AÉ°†YCG øe π«∏b OóY ÉYOh

á°†¡ædG ó°S ¿CÉ°ûH ô°üe •ƒ¨°†d ™°†îf ød :É«Hƒ«KEG
.AGƒ¡dG ≈∏Y ´Gòe ´ÉªàL’G ¿CÉH hóÑj
É¡fCÉH äÉ©FÉ°T ô°üe ô°ûæJ ¿CG ºgóMCG ìÎbGh
¢ùfƒj ƒ`` gh ô`` NBG ∫É`` bh á``jƒ``÷G É``¡` JGƒ``b Rõ``©` J
»¨Ñæj ¬``fq EG »Ø∏°ùdG Qƒ``æ`dG Üõ``M º``«`YR ¿ƒ``«`fl
ÒeóJ hCG É``«` Hƒ``«` KCG ‘ ø``jOô``ª` à` ŸG º`` YO ô``°`ü`Ÿ
¿CG Ú``©`à`j{ ƒ«°ûJÉL ∫É`` bh .Ò`` NCG π``ë`c ó``°`ù`dG
™°Vƒ«°S Ö``jô``î`à`dG ¿É``c GPEG É``e iÔ``d ô¶àæf
øe á≤HÉ°S ä’hÉ``fi ¿CG ÉØk «°†e záªFÉ≤dG ≈∏Y
»æ°ùM ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG ó¡Y ‘ ô°üe Ö``fÉ``L
ºYO ∫ÓN øe É«Hƒ«KEG QGô≤à°SG áYõYõd ∑QÉÑe
QGô≤à°SG áYõYR{ ∫Ébh .π°ûØdÉH äAÉH øjOôªàŸG
‘ Éæc ÉeóæY ≈àM ìÉéædG É¡d Öàμj ⁄ É«Hƒ«KEG
π°†aCG ™°Vh ‘ øëf{ .»°VÉŸG ‘ ÉæJ’ÉM ∞©°VCG
ÉÃQ á«Ñ∏°S äGÒKÉJ …CG ÖæéàH Éæd íª°ùj ÒãμH
z.iôNCG ádhO …CG hCG ô°üe øe »JCÉJ
܃°ûf ∫É``ª`à`MG ƒ«°ûJÉL ¢``†`aQ ∂``dP º``ZQh
¤EG RÉëæj{ ¿CG »°Sôe øe πeCÉj ¬fq EG ∫Ébh ´Gô°U
.π≤©dG ÖfÉL

áÑdÉ£ŸG øe IóFÉa ’ ∫É``M …CG ≈∏Y{ RÎ``jhô``d
z.¢VhÉØà∏d πHÉb ÒZ Gòg .AÉæÑdG ∞bƒH
∫Ó¨à°SG ¿CÉ`°`û`H π«ædG ¢``Vƒ``M ∫hO ´RÉ``æ`à`Jh
±hÉîŸG QÉ`` `KCG …ò`` dG ô`` `eC’G Oƒ``≤` Y ò``æ` e √É``«` ŸG
â©°Vhh .ÜôM ¤EG äÉYGõædG ∫ƒ– øe GQGô``e
QÉ«∏e 12 ø``e Ì``cCG Qɪãà°S’ É££N É``«`Hƒ``«`KEG
ÈY …ô`` Œ »``à` dG QÉ`` ¡` ` fC’G ∫Ó``¨` à` °` S’ Q’hO
AÉHô¡μ∏d Qó°üe ÈcCG íÑ°üàd IôYƒdG É¡HÉ°†g
á°†¡ædG ó``°`S ƒ``g á``£`ÿG Qƒ``fih .É``«`≤`jô``aCG ‘
…òdGh ¬æe áÄŸG ‘ 21 RÉ``‚EG ” …ò``dG ÒÑμdG
±’BG áà°S ≠∏Ñà°S ¬``à`bÉ``W q¿EG á``eƒ``μ`◊G ∫ƒ``≤`J
¿EG ô°üe ∫ƒ``≤` Jh .±É``£` ŸG á``jÉ``¡`f ‘ äGhÉ``é`«`e
ó°S ´hô°ûe QÉ``KBG ±Éc
m πμ°ûH ¢SQóJ ⁄ É«Hƒ«KEG
áæ÷ ¬``Jó``YCG kGô``jô``≤`J ¿EGh ô¡ædG ≈∏Y á°†¡ædG
.±Gh ÒZ É«Hƒ«KEGh ¿GOƒ°ùdGh ô°üe øe AGÈN
Ωƒj êô``ë`∏`d á``jô``°`ü`ŸG á``eƒ``μ` ◊G â``°`Vô``©`Jh
á°ûbÉæŸ ¿hRQÉ``H ¿ƒ«°SÉ«°S É``YO ÉeóæY Ú``æ`KE’G
ɪ«a º∏Y ≈∏Y Gƒfƒμj ¿CG ¿hO GƒKó–h á``eRC’G

RÎjhQ – ÉHÉHCG ¢ùjOCG
ó°S AÉæH á«∏ªY q¿EG á«Hƒ«KE’G áeƒμ◊G âdÉb
âbh ‘ ¢VhÉØà∏d á∏HÉb Ò``Z π«ædG ô¡f ≈∏Y
.¿CÉ°ûdG Gò¡H ô°üe ™e á¡LGƒŸG ¬«a óYÉ°üàJ
ÖdÉ£à°S É``¡` fq EG ´ƒ``Ñ` °` SC’G Gò``g ô°üe â``dÉ``bh
πjƒ– ‘ É«Hƒ«KCG äCGó``H Éeó©H ´hô°ûŸG ∞bƒH
ΩÉeCG ∫É``é`ŸG ìÉ``°`ù`aE’ ô¡ædG ø``e ´É``£`b iô``›
øeh Q’hO QÉ«∏e 4^7 ∞∏μàj …ò``dG ó°ùdG AÉæH
‘ AÉHô¡μdG ó«dƒàd ó°S È``cCG ¿ƒμj ¿CG ô¶àæŸG
ÒØ°S âYóà°SG É``¡`fq EG É«Hƒ«KEG â``dÉ``bh .É«≤jôaCG
É¡H ¤OCG äÉ``ë`jô``°`ü`à`d Ò°ùØJ Ëó``≤`à`d ô``°`ü`e
¢ù«FôdG É¡dÓN Gƒë°üf IôgÉ≤dG ‘ ¿ƒ«°SÉ«°S
AÉæH ∞bƒd »FGóY πª©H ΩÉ«≤dÉH »°Sôe óªfi
Ó«g AGQRƒdG ¢ù«FQ º°SÉH çóëàe ∫Ébh .ó°ùdG
ÒZ ó°ùdG ¿CÉ°ûH ô°üe ∞bƒe q¿EG ÚdÉ°ùjO Ëôe
¢ù°SCG ¤EG óæà°ùJ ’ ɪFGO É¡ahÉfl ¿EGh í°VGh
GójQ ƒ«°TÉà«L »ª°SôdG çóëàŸG ∫Ébh .᫪∏Y

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG

Ω2013 ƒ«fƒj 9 ≥aGƒŸG `g1434 ÖLQ øe 30 óM’G

áYÉæ°üdGh √QÉéàdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH z

16

{ ÉgQó°üJ á«YƒÑ°SG áëØ°U

d(`|x²`(`œeC1`|yE1`7'­HYg`aCv–“Dd™E"®'g'1`7®'Z1`„|4f©

dEÇ|xD`(dJŸ9ŸeD'd“–°'#'ta*d9`™|zD'H)1`keD')1'2H
|xEdA`·­d|5`±'Hd¡EŸ°'g`œ¯'šE/t„(dJ1Hv²'
ibCx~4H'hFbCf£E¡’pD'fC1b~{˜D'ibžmD'‡Ed›,¢D'bc›,ššb†•DfJ1Hx˜D'fEÉ~zD' f›E"°'i'1b7°' 1b†~4hp*fJ1Hx˜D'fEÉ~zDb(fJ¡9¡gD'f•˜pD'¤~6b˜D'ˆ¡c~3°'h•€F'
¤A™Gb~zg~3H/b~41°'Hf£9¡gD'–,'œE–˜†*Ix.°'¤G¤gD'/'xA°'H'5bsD'ˆb€D'œE f£E¡’pD'ib~z~3$¡˜D'œE/v†(“D0Hš/bD'¡£D¡JœE‡(b~zD'¢g-x˜g~z*Ž¡~3¤gD'HibcCx˜•D
Ÿ( š¡* ¤gD' 1HvD' x~{F ¢•9 Jx†gD' ¢D' fAb~6°b( fJ1Hx˜D' l/'¡pD' œE –£•gD'H vpD' o1b. œ£E/bD' œ£9¡c~3°' —É. i'x~6bp˜D' šbg~3 b˜C ~zE fƒAbpE ¤A “D0H f~5bsD'H 
dFbmD''wG¤Af†cg˜D'i'!'x,°'Hz£Jb˜D'HibŒ~5'¡˜•DfEb†D'fJxJv˜D' f(b~zE¤Af9b›~|D'H)1bmgD')1'2HfC1b~{E¡G¤~z£&xD'ŽvžD'¤*#bJk£-~zEfƒAbpE

g`aCv–“D”™D'”&`|3Ÿ(d|5`±'dJ1Hv²'dEÇ|xD`(d“„e²'g`¡&w¯'}{„a(a*vEFŸC1`„|yD'1`¡e.'!`,£HtaD't–-#'

f9b›~|D'H)1bmgD')1'2HbžgEbB'¤gD'i'x~6bp˜D'Iv-%b(œ£C1b~{˜D'1¡~}pD'
1bcg.'H f£m£•sD' f£~3b£D' ibŒ~5'¡˜D'
‘¡€D' ›mD' œ9 1b7%°' —b~|ŒF' fEHbE
&bpD'¢•9–˜-£•~z*™gJb˜C¤Fv†˜D'
/b†(#°')/vpEf•gCf€~3'¡(1b7%ÉD¤cFbmD'
1b7%°'xcg†JH›mD'œ91b7%°'–~|Œ›J¢gœ9—b~|ŒFÉDfE2ÉD')¡D'h•B'0%'2bgmEx£:
f£~3b£D' ibŒ~5'¡˜D' ¤A )/1'¡D' ™£D'
v›9 !'/#°' 1bcg.' dmJ “D0 ¢D' fAb~6°b(
¢•9 1b7%°' dCxJ ÉjE f£Db†D' ib9x~zD'
‰~}JH1bcg.°''wž(5bsD'2bžmD'1¡pE
/vpE–˜-£•~zg(1bcg.°'f•m9¢•91b7%°'
)/vpE )vE ¤A fŒ•gsE ib9x~z( 1'vOJ ™+
'0%' 1bcg.°' 'wžD 2bgmE x£: 1b7%°' xcg†OJH
1b7%°'¤A‡€*H#'ubŒgF'H#'—b~|ŒF'¥#'xž8 
1bcg.°'v†(
ibŒ~5'¡˜D' hEyD#' Ÿ~6x9 ¤A —bBH
¢•9 fp~6¡˜D' f9x~zD' –* ° #b( f£~3b£D'
ebCxD' i'1b£~z( f~5bsD' i'1b7%°'
i'1b7%°' bE#' f9b~zD'™C S œ9 
™CL œ9fŒ£ŒsD'ib›-b~{Db(f~5bsD'
ib›-b~{Db( f~5bsD' i'1b7%°'H f9b~zD' 
K œ9 f9x~zD' yE1 –J °#' dm£A f•£jD'
ibŒ~5'¡˜D' h›˜~}* b˜C f9b~zD'™C
œJysgD' ‚Hx~4 ¤*"°' f£m£•sD' f£~3b£D' 
)vE—É.i'1b7%°'1v~|*O #'Hfp£p~|D'
i'1b7%°'¢•9q~6¡˜D'obgF°'tJ1b*œE'K xž~4
vJy*°#'H¤m£•sD'Hb†gD'z•mE—H/¢D%'
¢•9‡£cD'tJ1b*¢D%'obgF%°'tJ1b*œE)xgŒD'
ebCxD' i'1b£~3 i'1b7%° fc~z›Db( 'K xž~4 
vJy* °#'H fŒ£ŒsD' ib›-b~{D'H iÉAbpD'H
¢•9‡£cD'tJ1b*¢D%'obgF%°'tJ1b*œE)xgŒD'
f•£jD'ib›-b~{D'i'1b7%° fc~z›Db('K xž~4
f£+H ¥xg~{˜D' !b€9%b( ‡&bcD' š¡J #'H dp~zD' fEHbE f,1/H `7¡˜D' –C"b* –£D/H šbB1#° ibFb. ‡(1#' vmJ Ž¡~3 obgF%°' tJ1b*
bžFbJx~3)xgA–*°#' ¢•9i'1b7%ÉDb˜~6 
)1'xpD'fEHbEf,1/H šv9Ÿ£•9dmJb˜C‡£›~|gD'šb9Hˆ¡c~3#'q~6¡* 
‡£cD'tJ1b*œEf›~3œ9 )v9 ibŒ~5'¡˜D' h›˜~}* Žb~6'H 
œ£Eb9bž,bgF%'tJ1b*2Hbm*i'1b7%'!'x~4
kDbjD'1¡p˜D'
¤FbjD'1¡p˜D'
1b7%°' ¢•9 dmJ fJ1Hx~6 i'1bcg.'
i'x~6bp˜•D kDbjD' 1¡p˜D' —É. œE bE'
fDb€g~3°'Hv~{D'fEHbE1bcg.'bG2b£g,' ™~zB z£&1 ¤&b›žD' /¡˜- œ( vDb. vC#'H
z£&1¤&b›žD'/¡˜-œ(vDb.3v›ž˜D'Žx†A  bm*'¤A1b7%°'œE1bcg.'f†€Bw.#' ™gJH ¤A f9b›~|D'H )1bmgD' )1'2¡( f(b€˜D'
f9b›~|D' )1bmgD' )1'2¡( f(b€˜D' ™~zB x£:1b7%°'xcg†JH1bcg.°'IxmJHŸ€£pE f£~3b£D'ibŒ~5'¡˜D' ¤FbjD'1¡p˜Db(Ÿ~6x9
f£Œ£CH i'1b7%°' •gD f†&b~{D' ebc~3#°' œ9v~{D'fEHbEh•B'0%'1bcg.°''wžD2bgmE ¤A bG1H/H i'1b7%°b( f~5bsD' f£m£•sD'
f†&b~{D' ebc~3#°' fEb9 q&b~|FH bžc›m* œ9 ŸgDb€g~3' h•BH 2™•E ™‰C> ibŒ~5'¡˜D' hEyD#' É&bB fEÉ~zD' £p*
•* xcg†JH bžc›m* f£Œ£CH i'1b7%°' •gD fEHbE fFbg˜D' 1bcg.' dmJ “DwC H#'v-#'¢•9f£-b~}J%'ibFb£(‡~6Hf£m£•sD'
ˆ¡BH ¤A f£~z£&xD' ebc~3°' v-#' i'1b7%°' bK J/¡˜9d•~|D'œEz(bC‡A/™gJ‘'xg.°' xGb8–’~{(1b7%ÉDœ££cFbmD'œ£p€~zD'ÉC
vŒ*–†mJb˜EfJ1Hx˜D'l/'¡pD'œEvJv†D' 1b7%°'xcg†JH‡€OJ ¢g-1b7%°'`7¡E¤A ibFb£cD' wG–˜~{*HbžgD'2%'d†~|JfJx€(H
‘x‰g~zJ°¥wD'Hx˜g~zE–’~{(i'1b7%°'fDb- fBb€D' h•B '0%' 1bcg.°' 'wžD 2bgmE x£: ¥1bmgD' ™~3°' H#' fJ1bmgD' fEɆD' ¤•J bE
œE Ÿ•D' f_£~{˜( fJbB¡•D &bB/ )v9 I¡~3 ¤A )/1'¡D' ™£D' œ9 1b7%°' ‡€D fE2ÉD' ‡›~|D' tJ1b*H ‡›~|D' v•(H 1b7%°' 3bEH
š'vsg~3' pOJH ‘x€D' l/'¡- œE x£j’D'
‰~6œ£()v£7HfBÉ9”b›GHf›E"' i'1b7%' 
i'1b7%°'–C"b* ¤~6'xgA°'bGx˜O9Hi'1b7%°'
“D0H1b7%°'3'vE~3H¤A–C"bgD'#b('x£~{E
‰~}D' œ9 !'¡žD' ‰~6 ¤A )/bJ2 dc~z(
3'v˜D' Ž'x7#' ¢•9 –C"bgD' bE' e¡•€˜D'
œ9 !'¡žD' ‰~6 |F H#' 6bŒsF' dc~z(
‰~6 c~6 ¤G fmDb†˜D'H /vp˜D' ‰~}D' 
)1b£~zD'“DbE–£DvDbK c7!'¡žD'
™~zB z£&1 ¢~5H' Ÿ~6x9 šbg. ¤AH
1¡~}pD'f9b›~|D'H)1bmgD')1'2¡(f(b€˜D'
¥#' /¡,H šv9 œE vC#bg•D i'1b7%°' f›Jb†˜(
–B#°' ¢•9 bK £9¡c~3#' )v-'H )xE —v†˜( •*
v›9H–B#°'¢•9bK Jxž~4!'¡žD'‰~6|pAH
¤A–˜pD')/bJ2šv9Hf•J¡7ibAb~z˜DxŒ~zD'
i'1b7%°' –˜pgD ¢•9#°' vpD' œ9 )1b£~zD'
fAb-¢•9)1b£~zDb(Ž¡B¡D'¤AÉ*™žD'vC$¡E
zŒF ¤A fcCx˜•D –J¡€D' B¡gD'H fŒ~51#°'
š'v€~5°' d›m*H f•J¡7 )v˜D b’˜D' 
)1bmpDbCfc•~|D'šb~z,#°b(

i'1b7%°b(b£ŒJx†*b~6x9Ÿ˜Jv*—É.¤&b›žD'vDb.

j/'Ÿ°'šEt°'­d–G`|x²'H/`|41®'Hd¡9ŸeD'”,'šE”–„*)1'2ŸD'
bF`¯''uG­}x¡J`²'Hg`Š|5'Ÿ–“DdE`„D'dJvJt²'1Ht(‹Jv„eD'HdJ1Hv²'

)!'xBH&b~zD'eb(™&bB¢•9/¡,¡˜D'~|•˜D'H
i'1b7%ÉD¤cFbmD'&bpD'¢•9q~6¡˜D'3b˜D' 
i'1b7%°'3b˜(f~5bsD'2¡ExD'¢•9Žx†gD'H
¢D%'ˆbŒ*1°'fc~zFH6x†D'H1b7%°'3bE ÉjE
ibc€( ™˜~|E 1b7%°' ¤9b†~4 1b7%'H 6x†D'
‘¡€D' ›mD' x€BH fJ0°¡ŒD' fEy-#°' œE
#b('x£~{Ef9x~zD'yE1H–˜pD'fD°/H¤Fv†˜D'
fD¡˜pD' –j˜JH ¤˜B1 yE1 ¡G –˜pD' fD°/
x£~zD'v›91b7%ÉDf£•£˜pgD'fBb€D'H#' I¡~|D'
vpD'¤GI¡~|D'fD¡˜pD'H )/vp˜D'f9x~zDb(
“D0¤Ab˜(1b7%°'¢•9–˜p˜D'2¡•D¢~|B#°'
3b* ¤GH f›p~{D'H ebCxD'H )1b£~zD' 2H
d-b~5¤•J#' dmJŸF#b('vC$¡Eš'x:¡•£’Db(
œE vC#bg•D 1b7%°' dF'¡, ¢•9 )xƒF fcCx˜D'

)1'xpD' ib,1/ –jE f£.b›˜D' ŽHxƒD'
Ž'x7' ‘y˜* ¢D' ¥/$¡* )1'xpDbA f†Œ*x˜D'
¢•9 z˜•˜D' ™9bF Ÿ•†m*H ŸcF'¡,H 1b7°'
1bmŒF' H' bžB°yF' ¢D' ¥/$¡J b˜E Jx€D'
!'¡,#ÉD d~3b›˜D' 1b7°' 1b£g.bA 1b7°'
'v,¥1Hx~6xE#'¡Gv•(–’Dfc~3b›˜D'f£.b›˜D' 
f›’˜E)xgA—¡7#°1b7°'x˜g~zJ¢g—H°'1¡p˜D'
)1bmgD')1'2¡(f(b€˜D'™~zBz£&1Žx9H
f~5bsD' 2¡ExDb( —H°' 1¡p˜D' ¤A f9b›~|D'H
1b£g.' ¤A bž( /b~4xg~3ÉD i'1b7%°' 3b˜(
!'x~4v›9fBvD'¥xp*dmJ—bBk£-i'1b7%°'
i'1b7%°' 3bE fAx†E œE vC#bgD'H i'1b7%°'
)1b£~zD' “DbE –£D/ Jx7 œ9 )1bgs˜D'

Jx€D' ¢•9 ibEv~|D' |g˜* ¤gD' i'1b7%°'
ˆ¡BH ¤A ¤~z£&1 dc~3 bG1b£žF' xcg†OJ 'wD
v›9 ŸF%bA 'wD fJ1Hx˜D' l/'¡pD' œE vJv†D'
ˆ¡Fbž›E–E'¡9)v†D‡,xJi'1b7%°'1b£g.'
@–£+–F@£Œ.–F@e¡C1)1b£~3 )1b£~zD'
¢D' fAb~6°b( ‘bc~3 )1b£~3 @ fJ1bF f,'1/
H#' fŒ£›9 )/b£B )/b£D' ¤A &b~zD' e¡•~3#'
fJ/b9
61#°'zJ1b~}*|&b~|.
zJ1b~}* |&b~|. Ÿ~6x9 ¤A q~6H'H
#b( É&bB )1b£~zD' bž£•9 x£~z* ¤gD' 61#°'
bGx£~3!b›+#')1b£~z•DibcjD'¤€†Jv£mD'1b7%°'
bž( x˜* vB œ’˜E ¤gD' zJ1b~}gD' ˆ'¡F#' –’(
“D0¢D'fAb~6°b(‘°yF°'œE–•*k£p()#bmA

¥HvcD'v˜-#'

¥HvcD' xEb9 œ( bŒ•. œ( v˜-#' q~6H'H
)1bmgD')1'2¡(ibƒAbp˜D'H$¡~4)x&'/xJvE
f•˜pD'Žvžg~z*É&bBJxŒD'z£&1f9b›~|D'H
œ£›7'¡EœE!b›jg~3'H/‡˜gm˜D'ib_A‡£˜,
ibžmD'œE/v9‡E£~z›gD'™*k£-œ£˜£EH
k£-~zEfƒAbpE–.'/f~5bsD'Hf£E¡’pD'
ibžmD' wG1bE¤Ai'x~6bp˜D' wGfEbB'™gJ
œE /v9 fEbB' ™* ˆ¡c~3°' 'wG b( 'x£~{E
f•˜pD'i#'v(k£-ibžmD'œE/v†(i'x~6bp˜D'
¡£D¡J ¢g- x˜g~z* Ž¡~3H ¡£D¡J œE 
šš/bD'
ibƒAbp˜Db( •†gJ b˜£A bE' Žb~6'H
ibJxJv˜D' ‡E £~z›gD' ™* vA Ix.°'
fAx: ˆxŒ( i'x~6bp˜D' fEbB' ¢•9 i'1'/°'H
™gJŽ¡~3“D0¢D')HÉ9b˜9f9b›~5H)1bm*
f~5bsD' iÉp˜D' ¤A ib~|•˜D' ‡~6H
–p˜D'd-b~5‡Eb£cg~3'‡~6H‡Ei'1b7°b(
™+ œEH fcCx˜D' d-b~5 –cB œE Ÿg_c†* ™g£D
œEibFb£cg~3°' wG‡˜m(–˜†D'JxAš¡£~3
‡~6H™*“D0dFb,¢D'iÉp˜D'ebp~5'–cB
fJ1bmgD' ib†˜m˜D'H yC'x˜D' ¤A ib~|•˜D'
œE fJx˜†D' ib_ŒD' •gsE bG/b*xJ ¤gD' 
œ£~z›mD'
1b†~4H ™~3' #b( JxŒD' z£&1 1b~4'H
 1b£g.'!b,ibcCx˜•Df›E"°'i'1b7°' f•˜pD'
f•†g˜D' ib£&ymD' }†c( c*xE ŸF¡C
–›D' –&b~3¡( f~5bsD' fJ1Hx˜D' fEÉ~zDb(
œ£DH$¡~z˜D'Ÿ£,¡*Hšb˜gGb(b~}J'HibcCx˜•D
)1'2¡D' ' ¡C f9b›~|D'H )1bmgD' )1'2¡(
i'/b~41°'x~{F¢•9“~4Hv(Hf~|Jx-b˜&'/
f~5bsD' f£~3b£D' ibŒ~5'¡˜Db( f~5bsD'
bG¡›E i1b7°' bž›E b˜£~3 ° ibmg›˜Db(
ibcCx˜D'¥v&bB¢•9d,¡g*¤gD'i'/b~41°b(
bž•C 1b£g.°' v†(H !b›+'H –cB bž( šb£D' 
bž£•9/xDb(JxŒD'š¡£~3i°$Hb~z*
‚bF ¤A –j˜gJ JxŒD' 1H/ b( Žb~6'H
!'¡~3 /b~41°'H ¤9¡D' x~{›( šb£D' bž›E )v9
¤gD' ¤GH fJ¡9¡gD' ibJ¡€˜D' Jx7 œ9
f~5b. i'/b~41' œ£˜~zB ¢D' ™~z›* Ix.°'
i'/b~41' x.°' ™~zD'H ibcCx˜D' ¤Evsg~z˜(
!b›+'bž†J2¡*™g£~3Hœ£92¡˜D'HœJ/1¡g~z˜•D
•gs˜( i'Hv›D' w£Œ›* v›9 f•˜pD' )xgA
v˜g†˜D'H v†˜D' nEbFxcD' AH ibƒAbp˜D'
iÉpE¤Abž†~6H™g£~3i'/b~41°' wGb~}J'H
‡£˜, ¤€‰* ' ¢•9 i'1b7°' q£•~|*H ‡£(
™g£~3b~}J'H!b›jg~3'H/f›€•~zD'ibƒAbpE
ib†˜m˜D'HyC'x˜Db(fEb†D'œCbE°'¤Abž†~6H
œEf›’˜EfpJx~4xcC'¢D'–~|*¢g-fJ1bmgD'
ibcCx˜D' ¥v&bB œE œ££˜£˜D'H œ£›7'¡˜D'
—É.œEj’E¤EÉ9'1H/”b›G#b('x£~{E
f£E¡£D' f£•p˜D' p~|D' ¤A f•˜pD' f£€‰*
¢D' fAb~6°b( f£F¡JyŒ•gD'H f£9'0°' nE'xcD'H
–Jb(¡E b˜9 fCx~4 ‡E £~z›gD' ™* vA “D0
œE bž£Cxg~{˜D f£~|F –&b~31 —b~31' —¡¢•95x-' bž~|F¤gD'Hœ£˜£˜D'Hœ£7'¡˜D'
‡E £~z›* ”b›G ' b˜C œE"' 1b7' 1b£g.'
•gsE ¤AH f~5bsD'H f£E¡’pD' ibžmD'
ibžmD'xE¤AfJ¡9¡*)HvFfEbB°ibƒAbp˜D'
1H/q~6¡*dFbmD''wG¤Aœ£~|gs˜D'bž£•J
—¡˜†˜D'i'!'x,°'Hf9b›~|D'H)1bmgD')1'2H 
/'x£g~3°'v›9bž(
ibƒAbp˜D' H$¡~4 )x&'/ xJvE q~|FH
¥v&bBJxŒD'z£&1f9b›~|D'H)1bmgD')1'2¡(
i'1b7°' 1b£g.'H fBvD' ¥xp* ¢D' ibcCx˜D'
“DbE d£gC ¤A bž( ¢~5¡˜D' d~z- fc~3b›˜D'
bG¡›E f£Db˜D' fŒ•’D' œ9 xƒ›D' }‰( fcCx˜D'
}†( ˆ¡BH ¢D' ¥/$¡* vB ¤gD' ebc~3°b(
i'1b7°'bžcc~3H@Ÿ•D'vB°@fJ1Hx˜D'l/'¡pD'
vBœ’DHbžEv9H')/¡mD'¥1Hx~}D'œEz£D
ˆbc*b(fcCx˜D'“DbEv£*šv9¢D'dc~zD'/¡†J
)/¡,¡E )/b†D' ¤A ¡’* vB ¤gD' i'/b~41°'
¤EbE°' ebcD' ¢•9 f~|•E bFb£-' H' d£g’Db( 
“D0–GbmgJbEb›Ex£jCHfcCx˜•D
/¡˜- œ( vDb. 3v›ž˜D' švB ŸcFb, œE
)1bmgD' )1'2¡( f(b€˜D' ™~zB z£&1 ¤&b›žD'
1HbpEf+É+ŸDÉ.œEq~6H'b~6x9f9b›~|D'H
2¡ExD' ¢•9 Žx†gD' ¢•9 h•˜g~4' f£~z£&1
¤A bž( /b~4xg~3ÉD i'1b7%°' 3b˜( f~5bsD'
f£~3b£D' ibŒ~5'¡˜D'H i'1b7%°' 1b£g.'
¤A bG1H/H i'1b7%°b( f~5bsD' f£m£•sD'
f†&b~{D'ebc~3#°'¢•9Žx†gD'HfEÉ~zD'£p*
q&b~|FH bžc›m* f£Œ£CH i'1b7%°' •gD 
fEb9
!'y,#' œE!y,™G#' ¤Gi'1b7%°'#' —bBH
)1b£~zD' œE zEɘD' !ymD' ¡žA )1b£~zD'
¢•9 ‡J bž£A œEH )1b£~zD' –˜- %'H 61#ÉD

17

äÉ©HÉàe

Ω2013 ƒ«fƒj 9 ≥aGƒŸG `g1434 ÖLQ øe 30 óM’G

π«îædG ∫ƒ°üfi IOƒL ≈∏Y ôKCG IQGô◊G äÉLQO ¢VÉØîfG

»YGQõdG º°SƒŸG ìÉéæH äÉ©bƒàdG ∞≤°S ™aôJh ..z¿ÉjOƒdG áMÉ«°S{ ¢û©æJ Iô£ªŸG AGƒLC’G
óYGh »Ø«°U »YGQR º°SƒÃ ô°ûÑj »FÉŸG ™°VƒdGh .. ô°†NCG •É°ùH ¤EG âdƒ– á«∏NGódG
á©«Ñ£dG ¿É°†MCG ÚH á©àŸG øY ÚãMÉÑdG ¿Gô°SCÉj IQGƒãdG ÚYh …OGƒ°ùdG ÅWÉ°T
á«aƒ÷G ájò¨àdG Ohó°S ∞∏N á∏FÉ¡dG √É«ŸG äÉ«ªμd πãeCG ∫Ó¨à°SÉH äÉÑdÉ£e
;¢UÉN πμ°ûH AÉ«∏©dGh ô``jõ``N »æH è``∏`ah AÉî«Ñ°üdG
á«MÉ«°S äÉ``fƒ``μ` à õ``«`ª`à`J iô``≤` dG √ò`` g ¿ƒ``μ` d Gôk ` ¶` f
AÉ°†bh É``¡`JQÉ``jõ``d º``gó``°`û`Jh ø``jô``FGõ``dG ô¡ÑJ á``HGò``L
. É¡YƒHQ ‘ á∏«ªL äÉbhCG
øe ᣰûf á«MÉ«°S ácôM πîf á``j’h äó¡°T óbh
»àdG á«MÉ«°ùdG øcÉeC’G √ÉŒ ÚgõæàŸGh ìÉ«°ùdG πÑb
…òdG ,»MÉ«°ùdG IQGƒ``ã`dG ÚY √õæàe πãe É¡H ô¡à°ûJ
É¡©ÑæH á``ahô``©` ŸG á«MÉ«°ùdG ø``cÉ``eC’G È`` cCG ø``e ó``©`j
ôKCÉàj ’h ΩÉ©dG ∫GƒW ™£≤æj ’ …òdG ,QGƒØdGh ºFGódG
‘ ≈àMh ,AÉà°ûdG hCG ∞«°üdG π°üa ‘ √É``«`ŸG ܃°ùæe
AÉŸG ¿ƒ«Y å«M Ωɪ◊G …OGh ∂dòch ,Üó``÷G äÉ``bhCG
¢†©H ø``e AÉØ°ûà°SÓd ™ØæJ á«fó©e …OGƒ``dG Gò``g ‘
øcÉeC’G øeh ,π°UÉØŸG ¢VGôeCGh ,ájó∏÷G ¢VGôeC’G
øcÉeC’G ÈcG ÊÉK ¢†«HC’G …OGh πîf ‘ á«MÉ«°ùdG
¬gÉ«e Iôahh ¬àHƒ°üîH …OGƒdG Gòg RÉàÁh ,á«MÉ«°ùdG
äó¡°T iô``NCG á¡L ø``e .AÉæ¨dG ¬≤FGóëHh ,á``ª`FGó``dG
á«îjQÉàdG ⁄É©ŸG RôHCG øe IóMGh ó©J »àdG πîf á©∏b
᪰UÉ©dG øe GÎeƒ∏«c 120 ó©H ≈∏Y ™≤Jh áæ£∏°ùdÉH
≈∏YCG iôj ¿CG ôFGõdG ™«£à°ùjh ,ᣰûf ácôM §≤°ùe
É¡YÉØJQG ≠∏Ñj á«dÉY áªb ∫ÓN øe ó©H øY É¡LGôHCG
AÉ°†bh Ωɪéà°S’G å«M ƒ£dG ájôb ∑Éægh .Ωób 200
πîf áæjóe õcôe øY ƒ£dG ájôb ó©ÑJh ,π«ªL Ωƒj
å«M IQÉ``≤` dG á≤£æe ∑É``æ` gh ,GkÎ`eƒ``∏`«`c 30 ‹Gƒ`` M
,ábQƒŸG AGô°†ÿG ôXÉæŸGh ᣫëŸG á«∏Ñ÷G π°SÓ°ùdG
πÑb øe É¡d äGQÉ``jR äó¡°T »àdG ¿ÉÑ∏M ájôb ∑Éægh
¥ô£dG ≈≤à∏e É¡qfCÉH ájô≤dG õ«ªàJh ,QGhõdGh ÚgõæàŸG
õcôe øY ájô≤dG ó©ÑJh ,Üô¨dGh ¥ô°ûdG øe áeOÉ≤dG
.GkÎeƒ∏«c 40 ‹GƒëH πîf áæjóe
ᣰûf á«MÉ«°S ácôM ∫hÉ©ŸG …OGh áj’h äó¡°Th
ájô≤c .É¡H á«îjQÉàdG ⁄É©ŸG IQÉjõd QGhõ``dG πÑb øe
É¡H Ì``μ`J »``à`dG §``°` SGƒ``dGh ,äÉ``ª`∏`°`ù`eh ∫É``LÓ``dGh ‘G
. π«îædG QÉé°TCG

á∏ãªàŸGh Gôk NDƒe áæ£∏°ùdG É¡Jó¡°T »àdG á«NÉæŸG AGƒLC’G
πjôHCG ∫ÓN Ú«dÉààe ÚYƒÑ°SCG IóŸ QÉ£eCG ∫ƒ£g ‘
™∏£e iôNCG Iôe ∫ƒ£¡dG IOhÉ©e ºKq ,Ú«°VÉŸG ƒjÉeh
øe á∏FÉg äÉ«q ªc RÉéàMG øe ∂dP ÖMÉ°U Éeh ,ƒ«fƒj
‘ ®ƒë∏e ¢VÉØîfGh á«aƒ÷G ájò¨àdG Ohó°S ∞∏N √É«ŸG
√ÉÑàf’Gh á°SGQódG »Yΰùj ≥Ñ°S Ée ..IQGô◊G äÉLQO
ÒZ äÉ«q ªμdG √òg øe IOÉØà°S’G á«Ø«c ‘ ô¶æ∏d
∂dòch ,»YGQõdG êÉàfE’G ™«°SƒJ ‘ √É«ŸG øe ábƒÑ°ùŸG
á°SGQO øY Ó°†a ,ájOhCÓd á«∏NGódG áMÉ«°ùdG ¢TÉ©fG
äGÒ¨àH QòæJ »àdG …QGô◊G ¢SÉÑàM’G Iôgɶd á≤ª©e
..¿É«MC’G ¢†©H ‘ ÖbGƒ©dG áfƒeCÉe ÒZ ájƒL
AGƒLC’G ÒKCÉJ ôgɶe RôHCG ó°Uôf ôjô≤àdG Gòg ‘
á«MÉ«°ùdGh á«YGQõdG ácô◊Gh áæ£∏°ùdG ≈∏Y á«NÉæŸG
º°Sƒe ôNCÉJ øe É¡©HGƒJh ¢ù≤£dG äGÒ¨J ∂dòch É¡H
..ß«≤dG

…ƒ∏©dG óªM -»ª«∏°ùdG ó«dh -»FÉæ¡dG ó«©°S -ájDhôdG

∫ɨædG ß«b
∫ɨædG ß``«`b ΩÉ``©` dG ø``e â``bƒ``dG Gò`` g ‘ CGó``Ñ` j É``ª`c
å«M ,á¶aÉëŸG äÉ``j’h øe ójó©dG ¬H ô¡à°ûJ …ò``dG
áHƒWôH Gôk KCÉàeh Gôk NÉàe ΩÉ©dG Gòg ß«≤dG º°Sƒe GóH
äÉj’ƒdG ¢†©H ‘ IôªãdG OÉ°ùa ‘ ÖÑ°ùJ …òdG ƒ÷G
IQGôM á``LQO ¤EG IÎØdG √òg ‘ á∏îædG êÉà– å«M
óYÉ°ùàd “»Hô¨dÉH” ≈ª°ùJ ìÉ``jQ ܃``Ñ`g ™``e á``«`dÉ``Y
≈∏Y ÉÑk ∏°S ô``KDƒ`J á``Hƒ``Wô``dG ɪæ«H ,Iô``ª`ã`dG è°†f ≈∏Y
±ÓJG ÖfÉL ¤EG ¬ª°Sƒe AóH ‘ ôNCÉJh ,π«îædG êÉàfEG
»YQGõe ø``e ÒãμdG »μà°ûj ɪc .√OÉ``°`ù`ah ∫ƒ°üëŸG
ÖÑ°ùH ΩÉ``©` dG Gò``g º¡dƒ°üfi ô``KCÉ` J ø``e π``î`f á`` j’h
Gòg πîædG ÜÉ°UCG …òdG (≥àŸG) π«îædG ¢SÉHhO Iô°ûM
,á∏îædG êÉàfEG ∞©°V ‘ ÖÑ°ùJ ɇ ;ÒÑc πμ°ûHh ΩÉ©dG
äÉaB’G ø``e Èà©J »àdG Iô°û◊G √ò¡H IôªãdG ô``KCÉ`Jh
,π«îæ∏d ᨫ∏H GQk Gô``°`VCG ÖÑ°ùJ »àdGh ,Gó``L IÒ£ÿG
IQGRh ‹É`` ` gC’G ó``°` TÉ``f É``ª` c .á``«` LÉ``à` fE’G ≈``∏` Y ô`` KDƒ` Jh
≈∏Y AÉ°†≤∏d áÑ°SÉæeh á©jô°S ∫ƒ∏M OÉéjE’ áYGQõdG
∫ƒ°üfi ø``e º¡LÉàfEG ≈∏Y ôKDƒà°S »àdG á``a’BG √ò``g
.ß«≤dG Gòg ÖWôdG

á«bô°ûdG ∫ɪ°T
»¡jóÑdG øe :»YGƒ°üdG ó«©°S øH ˆGóÑY ∫ƒ≤jh
Üòéj QÉ◊G ∞«°üdG Gòg ‘ á°UÉN QÉ£eC’G ∫hõf q¿CG
k
ÜÓÿG ô¶æŸG øY É°Vƒ©a
;º«≤ŸGh øWGƒŸG ™«ª÷G
∞«£∏J ∑Éæg ±É¨dG QÉé°TCÉH áWÉfi »``gh ¿ÉjOƒ∏d
™«ª÷G Ögòj Ée ¿ÉYô°ùa ,IQGô``◊G áLQód »FÉ≤∏J
≈∏Y ¬JÉeõ∏à°ùà º«≤j º¡æe ÒãμdG q¿CG ≈àM √õæà∏d
øcÉeCG ≈∏Y ìÉ«°ùdG ó``aGƒ``J Éæg ø``eh …OGƒ`` dG ±ÉØ°V
»YGƒ°üdG ˆGóÑY ±É``°`VCGh ,É¡©ªŒh ¿É``jOƒ``dG ∫hõ``f
íÑ°UCG á``∏`Mô``ŸG √ò``g ‘ QÉ``£` eC’G ∫hõ``f q¿CG º∏©f Éæ∏c
™«ª÷G √ô``¶`à`æ`j …ò`` dG Ö``Wô``dG â`` bh ™``e É``æk ` eGõ``à` e
√ƒLh ôª¨J »àdG áMôØdG ßMÓf å«M ,áØ¡dh ¥ƒ°ûH
¤hC’G Ò°TÉÑà∏d º``¡`dhÉ``æ`J â``bh ‹É`` `gC’Gh ∫É``Ø` WC’G
,IOÉ©°ùdG √òg º¡fGÒL ¿ƒcQÉ°ûj º¡fEG ≈àM ÖWô∏d
º¡°†©H Ú`` Hh º``¡`æ`«`H Ö``Wô``dG äÉ``Ñq ` M ¿ƒ``ª`°`SÉ``≤`à`«`a
Iôªà°ùe áØ°üH ô£ŸG ∫hõf q¿CG »©«Ñ£dG øeh ,¢†©ÑdG
,ÖWôdG è°†f á«∏ªY »``gh á«q ∏ª©dG √ò``g ô``NDƒ`j ó``b
q h ,¿B’G ¤EG Éæ«∏Y A»°T ó°ùØj ⁄ óª◊G ˆh øμdh

ÖWôdG ø``e ´Gƒ`` fCG ∑É``æ` gh ,»``eó``÷G Ò``°`TÉ``Ñ`J ∫hÉ``æ` J
¤É©Jh ¬fÉëÑ°S ¬æe áªμM √ògh ,ó©H øëj ⁄ É¡àbh
.ákJhÉØàe ÖWôdG ꃰ†f äÉbhCG π©L ¿CG

»FÉæ¡dG â«îH •
k G á©æ°üŸG áj’h äó¡°T ɪc ∑Éæg
.á∏Kɇ ácôM É°†jC
ácôM IRÉ`` ` `LE’G ∫Ó`` N ¥É``à` °` Sô``dG á`` `j’h äó``¡` °` Th
≈∏Y ¿ƒª«≤ŸGh ¿ƒæWGƒŸG óaGƒJ å«M ,ᣰûf á«MÉ«°S
»àdG á``jô``KC’Gh á«MÉ«°ùdG ø``cÉ``eC’G øe ójó©dG IQÉ``jR
∫ɪéH º¡HÉéYEG øY É¡«a GhÈYh ,áj’ƒdG É¡H ô¡à°ûJ
ÒaƒJ IQhô°†H ¬°ùØf âbƒdG ‘ ÚÑdÉ£e øcÉeC’G √òg
øcÉeC’G √ò``g …OÉ``Jô``Ÿ á``eRÓ``dG á«°SÉ°SC’G äÉ``eó``ÿG
™°Vƒd ø``cÉ``eCG ¢ü«°üîJh ,√É``«`ŸG äGQhOh ∑É°ûcC’Éc
øe ÒãμdG óaGƒJ áØ°ùμdG ÚY äó¡°T ɪc .äÉØ∏îŸG
ΩÉb å«M ,IQÉ◊G Ú©dG √ò¡H ´Éàªà°S’Gh IQÉjõ∏d ô°SC’G
IógÉ°ûŸÉH ≈ØàcG ôNB’G ¢†©ÑdGh Ωɪëà°S’ÉH º¡°†©H
RhÉéàJ »àdG Ú©dG √òg áYhQ øY øjÈ©e ôjƒ°üàdGh
¬bÉ°ûYh çGÎ``dG »ÑëŸh .ájƒÄe á``LQO 60 É``¡`JQGô``M
á©∏≤dG IQÉjõd ¥Éà°SôdG ‹ÉgCGh QGhR øe ójó©dG óaGƒJ
É¡jƒ– »àdG QÉ``KB’G ≈∏Y QGhõ``dG ™∏WG å«M áflÉ°ûdG
»μ– ⁄É©e øe ¬jƒ– É``eh á«îjQÉàdG á©∏≤dG √ò``g
áHÉ«f äó¡°T ɪc .AÉ£©ŸG øWƒdG Gòg ábGôYh ádÉ°UCG
AÉbQõdG áÑÿG å«M ᣰûf á«MÉ«°S ácôM Úbƒ◊G
™«ª÷G ™àªà°SG ó``bh ,á``©`jó``Ñ`dG Ú``bƒ``◊G ä’Ó``°` Th
.Gó«©°S Éàbh ºgô°SCG ™e Gƒ°†bh π«ª÷G ¿ÉμŸG Gò¡H
á°VÉÿG ™``bƒ``e ¤EG ô``°` SC’G ø``e OGó`` `YCG äó``aGƒ``J É``ª`c
IÒÑc GOk Gó``YCG Ö£≤à°SG …ò``dG ™bƒŸG ƒ``gh ;»MÉ«°ùdG
Üô≤d Gôk ¶f AGô°†ÿG á©«Ñ£dG »Ñfih ìÉ«°ùdG øe
…òdG ,ΩÉ``©`dG ≥``jô``£`dGh á``æ`jó``ŸG õ``cô``e ø``e ¿É``μ`ŸG Gò``g
øe ™``°`SGƒ``dG OGó``à`e’G å«M ;…È``©`H ¥Éà°SôdG §Hôj
äÉÑæL √É«ŸG π∏îàJh ,Qó°ùdGh ±É¨dG QÉé°TCGh π«îædG
¥Éà°SôdG áj’h ‹ÉgC’ Ó«ªL É°ùØæàe
πãÁh …OGƒdG
k
.IQhÉéŸG äÉj’ƒdGh
ᣰûf á«MÉ«°S ácôM »``HGƒ``©`dG á``j’h äó¡°T ɪc
Éà ´Éàªà°SÓd ìÉ«°ùdG ø``e Oó``Y É¡«∏Y ó``aGƒ``J å«M
õ«ªàJ ,áHGòL á«MÉ«°S øcÉeCG øe áj’ƒdG iôb ¬jƒ–
áHò©dG √É``«` ŸGh á``YGQõ``dÉ``H á``WÉ``ë`ŸG á``HÓ``ÿG ô``XÉ``æ`ŸÉ``H
iô≤d ìÉ``«`°`ù`dG IQÉ`` `jR äõ`` cq ô`` Jh .á``«` dÉ``©` dG QÉ``é` °` TC’Gh

»FÉæ¡dG ⁄É°S •
,ÉgDhÉØ°U ܃∏≤∏dh É¡JÉ«M ìhô∏d ó«©J ô£ŸG ᪩fh
√É«ŸÉHh Iô°†ÿÉH á©àªà°ùe ¿ƒ«©dG ¿hógÉ°ûJ ɪc
ájô≤dG â``ë`°`VCG ô¡°T ‹Gƒ``M »°†e ó``©`H ,á``bGô``bô``dG
,¢VQC’G ¿ƒKôëj ¿ƒYQGõŸG πÑbCG å«M ,ô°†NCG ÉWÉ°ùH
‘ É¡àYGQR ºàJ »àdG IQò``dG ±Éæ°UCG á``YGQR ¿hô°TÉÑjh
√É«ŸGh QÉ£eC’G â∏ªM óbh ΩÉ©dG øe âbƒdG Gòg πãe
ÚYQGõª∏d ÒN Ò°TÉÑJ ∫ÉÑ÷G ‹É``YCG øe á≤aóàŸG
äÉLQOh ,QÉ`` `HB’Gh è∏ØdG √É``«`e ≈∏Y ¿hóªà©j ø``jò``dG
‘ É``¡`fq EG å«M Éæjód ¢ùØædG è¡ÑJ áMGô°üH IQGô`` ◊G
,IQÉ◊G ∞«°üdG AGƒ``LCÉ` H á``fQÉ``≤`e á«©«Ñ£dG Ohó`` ◊G
áfƒμàe ∫Gõ``J ’ áHò©dG √É``«`ŸG ∑ô``H q¿CG ô``NB’G A»°ûdG
øe GQk óëæe ájô≤dÉH §«ëj ƒ``gh …OGƒ``dG QÉ°ùe ≈∏Y
ÉæfEÉa ¬©HÉæe ¤EG …OGƒ``dG Éæ©ÑàJ ƒdh QƒμdG πÑL ºªb
Qƒî°üdG ÚH áHò©dG ábGôbôdG √É«ª∏d Ék≤aóJ óéæ°S
∑Éægh ,Éæe áÑjô≤dG iô≤dG ‘ IQGõ¨H ≥aóàJ êÓaC’Gh
πμ°ûH Ó``¡`H á``j’h ‘ IÉ``«` ◊G É``¡`d IOÉ``Y IÒ``ã`c ´QGõ`` e
,GÒ
k ah GÒ`
k `N πªëj É``«k ` YGQR ɪk °Sƒe ô°ûÑà°ùfh ,ΩÉ``Y
É«k MÉ«°S É``ck Gô``M ∑Éæg q¿CG Éæ¶M’ ô``NB’G Ö``fÉ``÷G ‘h
k
ôq e …ò``dG QÉ``£` eC’G º°Sƒe ó©H ¥ƒÑ°ùe Ò``Zh É£°ûf
‘ ÜÉ°ùæJ ∫Gõ``J ’ á``Hò``©`dG √É``«`ŸG q¿CGh ɪ«°S’ ;Éæ«∏Y
ÚJÉ°ùH á«dɪLh ¢VQC’G Iô°†N πμ°ûJ h …OGƒdG ø£H
Gôk ë°Sh á«©«ÑW IQƒ``°`U áflÉ°ûdG ∫É``Ñ` ÷Gh π«îædG
. ìÉ«°ùdG Üòéj ÉHÓN

áæWÉÑdG ܃æL
ácôM á``WÉ``Ñ` dG ܃``æ` L á``¶` aÉ``fi äÉ`` `j’h ó``¡`°`û`Jh
ájOhC’G ¿ÉjôLh ,QÉ£eC’G ∫ƒ£g ó©H ᣰûf á«MÉ«°S
‘ ÖÑ°S É``‡ á¶aÉëŸG äÉ``j’h ø``e ójó©dÉH ÜÉ©°Th
å«M ,IQGô`` `◊G äÉ`` LQO ¢``VÉ``Ø`î`fGh AGƒ`` `LC’G ∞«£∏J
ácôM AÉcôH áj’ƒH …OGƒ°ùdG A≈WÉ°T á≤£æe äó¡°T
êQÉNh πNGO øe QGhõ``dGh ÚæWGƒŸG πÑb øe á«MÉ«°S
´Éàªà°S’G å«M AÉ°ùŸG äGÎa ∫ÓN á°UÉN áæ£∏°ùdG
IOƒLƒŸG Qõ``÷G IQÉ`` jRh ôëÑdG ô¶æà ´É``ª`é`à`°`S’Gh

ádƒL ‘ É``æq `c ô``£`ŸG ó©H ó¡°ûŸG IQƒ``°`ü`d á©HÉàeh
øª°V á``j’ƒ``dG â``fÉ``c å«M ,Ó``¡`H á``j’h iô``b ¢†©ÑH
äGô°TDƒe ‘ É``«k ` dÉ``Y É``Hk ƒ``°`ù`æ`e äó``¡`°`T »``à` dG äÉ``j’ƒ``dG
¿ÉjôL ¤EG iOCG É``‡ â``∏`£`g »``à` dG QÉ``£` eC’G äÉ``«q `ª`c
»àdGh ±Gô``WC’G á«eGΟG É¡YƒHQ ‘ á``jOhC’G á«ÑdÉZ
á«∏¡°ùdGh á«q ∏Ñ÷G iô≤dG øe IÒÑc áYƒª› º°†J
QÉHB’Gh êÓ``aC’G π°†ØH ∂``dPh áYGQõdÉH ô¡à°ûJ »àdG
ójó©dG ‘ √É«ŸG ܃°ùæe ¢†ØîfG ó``bh ,É¡jò¨J »àdG
ó©Hh ¬qfCG ÒZ ,ÉeÉ“ ∞L Ée É¡æeh √É«ŸG QOÉ°üe øe
êÓaCÓd ójóL øe IÉ«◊Gh ìhôdG äOÉY ô£ŸG ∫ƒ£g
Gkó©°Sh GÒ`
k `N Ghô``°`û`Ñ`à`°`SGh ‹É`` gC’G ô``jQÉ``°` SCG â∏∏¡Jh
ájOhC’G ¢†©H q¿CG ɪ«°S’ ,É¡JQGõ¨Hh êÓ``aC’G ≥aóàH
ábGôbQ á``Hò``Y √É``«`e ¿É``jô``L ó¡°ûJ ∫Gõ``J ’ á``j’ƒ``dÉ``H
ô°TDƒe ‘ ,Gò``g Éæeƒj ≈àM Qƒî°üdG ÚH øe ÜÉ°ùæJ
ôeC’G â∏£g »àdG Iôjõ¨dG QÉ``£`eC’G äÉ«q ªμd í``°`VGh
á«aƒ÷G √É«ŸG ¿Gõ``N AÓàeG ≈∏Y á``d’O »£©j …ò``dG
´ÉØJQGh êÓ`` ` aC’G ¿É``jô``L ≈``∏` Y √Qhó`` `H ó``YÉ``°` S …ò`` dG
.ájRGƒJQ’G QÉHB’G ‘ √É«ŸG ܃°ùæe
§°Sh á``«` YGQõ``dG ∫ƒ``≤` ◊G Ú``H á``dƒ``÷G á``jGó``H ‘h
øH â``«`î`H ó``dGƒ``dG Éæ«≤àdG á``≤`°`SÉ``Ñ`dG π``«`î`æ`dG äÉ`` MGh
,ô£ŸG äÉ``°`SÉ``μ`©`fG ø``Y Iô``°`TÉ``Ñ`e ¬dCÉ°ùæd »``FÉ``æ`¡`dG ô``ŸG
»àdG ,ájô≤dG √òg ‘ ΩÉY πμ°ûH IÉ«◊G ≈∏Y ¬JGÒKCÉJh
k
¬Lƒàf ’hCG :Ó``FÉ``b ÜÉ``LCÉ`a ,ô``°`†`NCG ÉWÉ°ùH
Éæd äó``H
π°†ØdG Gòg ≈∏Y ¤É©Jh ¬fÉëÑ°S ˆ ôμ°ûdGh óª◊ÉH
∫ƒ£g øe ÉfOÓH ¬Jó¡°T Ée ≈∏Yh ,Ò``aƒ``dG Ò``ÿGh
øe GÒ
k ãc ÊÉ©f øμf ⁄ Éæg øëfh ,QÉ£eCÓd ôjõZ
…ò¨j …òdG è∏ØdG É©ÑW øμd ,√É«ŸG ܃°ùæe ¢VÉØîfG
OɪàY’G ¿Éch ¿Éjô÷G øY ∞bƒàe ¬Ñ°T ¿Éc ájô≤dG
äCGóH á≤«≤M »``gh √É«ª∏d Qó°üªc QÉ``HB’G ≈∏Y »∏μdG
⁄h ,É¡Hƒ°ùæe iƒà°ùe ‘ É``ë`k `°`VGh É°VÉØîfG ó¡°ûJ
áYGQõdG äÉÑ∏£àe á«Ñ∏J ≈∏Y IQOÉ``b É¡æe ¢†©H ó©J
,¤É©J ˆG áÄ«°ûe øμdh Ió∏ÑdG √òg É¡H ô¡à°ûJ »àdG
iôLh ,IQGõ¨H äôª¡fCÉa ô£ŸG ᪩f ‘ Iô°VÉM âfÉc
∫GR ’h ,äGô``e ô°ûY øe Ì``cCG ÉÑk jô≤J ≈∏YC’G …OGƒ``dG
√òg ≈àM √É``«`ŸG áÑjÉ°ùfGh √É``«`ŸG ∑ô``H ¿hógÉ°ûJ ɪc
è∏ØdG ≥aóJ ó``bh ,…OGƒ``dG äGQÉ°ùe ¢†©H ‘ á¶ë∏dG
áYGQR ‘ Éæg ‹É``gC’G ô°TÉHh ,QÉ``HB’G äCÓàeGh IQGõ¨H
IQGô◊G á``LQO q¿CG É``°``k†`jCG ¿ƒ``¶`MÓ``J É``ª`ch ,»``°` VGQC’G
q Ée GPEG Gkó` L á°†Øîæe
á«°VÉe äGƒæ°ùH áfQÉ≤ŸG â``“
IGô◊G áLQO ¢VÉØîfGh ΩÉ©dG øe âbƒdG Gòg πãe ‘
è°†f á°UÉNh QɪãdG ¢†©H è°†f ôNCÉJ ‘ √Qhó``H ô``Kq CG
ΩÉ©dG Gò``g É``e É``Yk ƒ``f ô``NCÉ` J å``«`M π``«`î`æ`dG ‘ Ö``Wô``dG
»àdG “∫ɨædG ” πîf ∞æ°U á°UÉNh ÖWôdG º°Sƒe
»FÉŸG ™``°`Vƒ``dG q¿CG ’EG ,á``jô``≤`dG √ò``g ‘ ß«≤dÉH ôμÑJ
¿ƒμà°Sh ˆG ¿PÉH Ö«°üN »Ø«°U »YGQR º°SƒÃ ô°ûÑj
.AÉŸG ᪩f π°†ØH áYƒæàe á«YGQR äÉéàæe ∑Éæg
ájô≤dG ÜÉÑ°T øe ƒgh ,»FÉæ¡dG »∏Y øH ⁄É°S ÉeCq G
Éæd ¢ùμ©àd ,ô``£`ŸG á``Mô``a √É``«`fi ≈∏Y ⪰ùJQG ó≤a
√É«◊G Ö``°`ü`Y √É``«` ŸG :∫ƒ``≤` jh ,É``æ` g ‹É`` ` gC’G IOÉ``©` °` S

∫ÓN á``«` aƒ``÷G á``jò``¨` à` dG Ohó`` °` S äõ``é` à` MG ó``≤` a
2 ¤EG π``jô``HCG 21 øe IÎØdG ∫Ó``N …ƒ``÷G ¢†ØîæŸG
(97^5791) ‹GƒëH äQóo`b √É«ŸG øe ᫪c Ω 2013 ƒjÉe
Ö©μe Î``e ¿ƒ``«`∏`e (51) É``¡`æ`e Ö``©`μ`e Î``e ¿ƒ``«`∏`e
á¶aÉfi ‘ äÉjôb áj’ƒH á≤«°V …OGh ó°S ÉgõéàMG
øjõîàdG Ohó°S ™«ªL äCÓàeG ∂dP ≈∏Y IhÓY ,§≤°ùe
ô°†N’G πÑ÷G Ohó°ùc á«∏Ñ÷G ≥WÉæŸG ‘ »ë£°ùdG
äɶaÉëŸGh IôgɶdG ‘ øjõîàdG Ohó°Sh ¢ùª°T πÑLh
᫪c äõéàMGh ájq ƒ÷G ádÉ◊ÉH äôKCÉJ »àdG iôNC’G
Ö©μe Îe ∞``dCG (217000 ) ‹GƒëH Qó≤J √É«ŸG øe
´ƒÑ°SC’G ∫ÓN QÉ£eCG ∫ƒ£g ∂dP ÓJ ɪc .√É«ŸG øe
â∏é°S 2013 ƒ«fƒj 4 ¤EG 2 øe IÎØdG ∫ÓN »°VÉŸG
QÉ£eC’G ∫ƒ``£`¡`d ᫪c ≈``∏` YCG »``FÉ``ŸG ó``°`Uô``dG Iõ``¡` LCG
≈∏Y âdÉ°S »àdGh (º∏e 31) â¨∏H å«M ájóH áj’ƒH
,√É«ŸG øe äÉ«q ªc Ohó°ùdG äõéàMGh ,á`` jOhC’G É``gô``KEG
äÉjó∏ÑdG IQGRƒd á©HÉàdG »FÉŸG ó°UôdG Iõ¡LCG â∏é°Sh
‘ QÉ£eC’G ∫ƒ£¡d á«q ªc ≈∏YCG √É«ŸG OQGƒeh ᫪«∏bE’G
,ájóH áj’ƒH (º∏e 31) â¨∏H á«bô°ûdG ∫ɪ°T á¶aÉfi
,ihõf áj’ƒH (º∏e 22) â¨∏H á«∏NGódG á¶aÉfi ‘ h
º≤◊G á`` jOhCG ø``e π``c QÉ``£` eC’G √ò``g ô``KEG ≈``∏`Y â``dÉ``°`S
Aɪ«°Sh »``£`eEG á`` jOhCGh ,ihõ``f á``j’ƒ``H ájôëjƒ°ùdGh
äõéàMG ɪc ,§°Sƒàe ≥aóàH »``cREG á``j’ƒ``H ìõ``≤`eh
â¨∏H óbh ,√É«ŸG øe äÉ«ªμH á«aƒ÷G ájò¨àdG Ohó°S
Îe ¿ƒ«∏e 0^450 AGôª◊G áj’ƒH ∫ƒ¨dG …OGh ó°ùH
᫪μH ¥Éà°SôdG áj’ƒH 1 Ïë°ùdG …OGh ó°Sh ,Ö©μe
2 Ïë°ùdG …OGh ó``°`Sh ,Ö``©`μ`e Î``e ¿ƒ``«`∏`e 0^0078
äɶaÉfi ¢``†`©`H ≈``∏`Y Ö``©`μ`e Î``e ¿ƒ``«`∏`e 0^0087
®ƒë∏e ¢VÉØîfG É¡ÑMÉ°U …òdGh ,áæ£∏°ùdG äÉj’hh
äGƒæ°ùdG ø``e ≥``HÉ``°`ù`dG Ò``Z ≈``∏`Y IQGô`` `◊G äÉ`` LQO ‘
” ß«≤dG ” º°Sƒe ô``NCÉ`J ¤EG ∂``dP iOCG É``‡ á«°VÉŸG
∂dP ÖMÉ°U ɪc ,äÉj’ƒdG ¢†©H ‘ √QÉ©°SCG ´ÉØJQGh
k G
è©J å«M ,áæ£∏°ùdÉH á«q ∏NGódG áMÉ«°ùdG OÉjORG É°†jC
øe ÒãμdÉH É¡æe á``jOhC’G á°UÉN á«MÉ«°ùdG øcÉeC’G
.QGhõdG

á«∏NGódG á¶aÉfi

Gôk KCG QÉ£eC’G ᪩f âcôJ á«∏NGódG á¶aÉfi ‘h
á`` jOhC’G IQGõ``¨` d ¿É``c å``«`M ‹É`` `gC’G ¢``Sƒ``Ø`f ‘ É``¨k `dÉ``H
»àdG É``gQÉ``KBG á∏°UGƒàe ΩÉ`` jC’ É``¡`fÉ``jô``L á``jQGô``ª`à`°`SGh
√É«ŸG ܃``°`ù`æ`e ´É``Ø` JQG ≈``∏`Y ô``°`TÉ``Ñ`e π``μ`°`û`H â``°`ù`μ`©`fG

k ah GÒ`
k `N ôª¡fG …ò``dG AÉ``ŸÉ``H ˆG É``«`MCÉ`a á``«`aƒ``÷G
IȨe Iô``Ø`≤`e É``°``k VQCG IÒ``°`ü`b IÎ``a ¤EG â``fÉ``c GOk Ó`` H
êÓaC’G ´É£≤fG áé«àf πëŸGh §ë≤dG É¡HÉ°UCG Ée ó©H
QÉHB’G ±ÉØL øY ∂«gÉf ,¿É``jô``÷G øY É¡jò¨J »àdG
IQGõZ IójóY äGƒæ°S òæe ó¡°ûf ⁄ å«M ,É¡Hƒ°†f h
¬àcÈH ºq Yh Gôk NDƒe πLh õY ¤ƒŸG ¬bÉ°S …òdÉc å«Z
.¢VQC’G äƒJQÉa OÉÑ©dG h OÓÑdG

äÉ©HÉàe

Ω2013 ƒ«fƒj 9 ≥aGƒŸG `g1434 ÖLQ øe 30 óM’G

¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG áæjóe á«LGhORGh …óY …OGh ≥Øf íààØJ §≤°ùe ájó∏H
»æ°ù◊G º«gGôHEG - §≤°ùe

±hô¶dG πc ‘ Ò°ùJ É¡∏©Lh ,´QÉ°û∏d á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG
,á`` `jOhC’G …QÉ`` › Ò``KCÉ` J ø``Y Gkó`«`©`H á``«`NÉ``æ`ŸG ∫Gƒ`` ` MC’Gh
áeRÓdG ájɪ◊G πFÉ°Sh áaÉμH ´hô``°`û`ŸG ó``jhõ``J ” ó``bh
,ájOÉ°TQEG íFGƒdh á«ÑfÉL ±É``à`cCGh á«fÉ°SôN õLGƒM øe
øe á∏ªL ò«ØæJ ‘ áYQÉ°ùàe IÒ``Jƒ``H ájó∏ÑdG »°†“h
ÖYƒà°ùJ ájô°üY á``jDhQ ≥ah áæjóŸÉH ájƒªæàdG ™jQÉ°ûŸG
á«fGôª©dG äÉ©°SƒàdGh ájOÉ°üàb’Gh ájQÉéàdG ᣰûfC’G
.§≤°ùe á¶aÉfi √ó¡°ûJ …òdG ÊÉμ°ùdG ƒªædGh

ácô◊G IAÉØc õjõ©àd äÉ©WÉ≤àdG óæY äGQÉM ¢ùªN ¤EG
AÉ°ûfEG ≈``∏`Y ´hô``°` û` ŸG …ƒ``à`ë`jh ,á``≤`£`æ`ŸG √ò``¡`H á``jQhô``ŸG
á«∏NGódG ¥ô£dG Ωóîj á«Fƒ°V äGQÉ``°`TEÉ`H ójóL ™WÉ≤J
êQÉflh πNGóe IóY πªYh ,´hô°ûŸG á«LGhORÉH á£ÑJôŸG
á©°SƒJh .É¡JGPÉëà ≥jô£dG ôÁ »àdG ᣫëŸG ≥WÉæª∏d
.ÜOC’G á``MhO ≥jôW ¤EG …ODƒ` ŸG ºFÉ≤dG ™WÉ≤àdG π«gCÉJh
á∏ë∏M ¤EG ájƒ«◊G äÉYhô°ûŸG √òg øe ájó∏ÑdG ±ó¡Jh
õjõ©Jh ,ájQhôŸG ácô◊G IAÉØc ™aQh ,ájQhôŸG äÉbÉæàN’G

™«ªL πjƒ–h ,á≤£æŸG ‘ á``jOhC’G …QÉ› áμÑ°Th √É«ŸG
´hô°ûŸÉH IôKCÉàŸG á«FÉŸGh á«FÉHô¡μdG äÉeóÿG •ƒ£N
™e Ö°SÉæààd á``eRÓ``dG IQÉ`` fE’G Ió``ª`YCÉ`H ´hô``°`û`ŸG ó``jhõ``Jh
ÚH êhOõ``ŸG ≥jô£dG ìÉààaG ” ɪc .Iójó÷G äÉ©°SƒàdG
áæjóà QÉ`` ŸGh ™``jô``°`ù`dG §≤°ùe ø``e (3) º``bQ ™``WÉ``≤`à`dG
´QÉ°ûH »``°` ù` «` Fô``dG ™``WÉ``≤` à` dG ≈``à` Mh ¢``Sƒ``HÉ``b ¿É``£` ∏` °` ù` dG
,ÉÑjô≤J (º``c 1^8) ∫ƒ``£` H ô``jƒ``ÿÉ``H ¢``Sƒ``HÉ``b ¿É``£`∏`°`ù`dG
á©°SƒJh ,√É``ŒG π``c ‘ Ú``JQÉ``M πªY ´hô``°`û`ŸG øªs °†àjh

…OGƒH …Qhô``ŸG ≥ØædG ,GôNDƒe ,§≤°ùe ájó∏H âëààaG
á«∏ªY π¡°ùjh ô°üàîjh ,á≤£æŸG Ωó``î`j …ò``dGh ,…ó``Y
á¡éàŸGh …óY …OGh á≤£æe øe áLQÉÿG äÉÑcôŸG ∫ƒ°Uh
Qhôª∏d áLÉ◊G ¿hO ,ΩÉ©dG ≥jô£dG ÈY Ωô≤dGh …hQ ¤EG
øª°V ´hô``°` û` ŸG Gò``g »``JCÉ` j å``«`M ;§``Ø`æ`dG á``£`fi π`` NGO
™WÉ≤àd ájƒ∏©dG á«μÑ°ûdG Qƒ°ù÷G AÉ``°`û`fEG á«é«JGΰSG
‘ ô``¡` °` TCG á``KÓ``K π``Ñ` b É``¡` MÉ``à` à` aG ” »``à` dG …ó`` Y …OGh
É«dÉM …ôéj …ò``dG QGhó``dG ≈``∏`YCG È``Y ô``“h ,Ú``gÉ``Œ’G
,á«cP á«Fƒ°V äGQÉ°TEÉH Ohõe ™WÉ≤J ¤EG ¬∏jƒ– ‘ πª©dG
ájQhôŸG ácôë∏d á«dÉY á«HÉ«°ùfG äGQÉ°ùŸG √ò``g ó¡°ûJh
√ÉŒ’G ‘ ∂dòch ,äGôeÉ©dG √ÉŒÉH …hQ øe ÚeOÉ≤∏d
ò«ØæJh º«ª°üJ ” ó``bh ,Ωô``≤`dG ¤EG Ú¡éàª∏d ¢ùcÉ©ŸG
á«°Sóæ¡dG ÒjÉ©ŸGh ¢ù«jÉ≤ŸG çóMCG ≥ah ≥ØædGh Qƒ°ù÷G
.¥ô£dG º«ª°üJ ‘ á«ŸÉ©dG á«æØdG äÉØ°UGƒŸGh
Qƒ°ù÷G ø``e áμÑ°T AÉ``°`û`fEG Qƒ``°`ù`÷G ∫É``ª` YCG â檰†Jh
äÉjƒà°ùŸG ≈∏YCG πKÉ“ …óY …OGh QGhóH Iójó÷G ájƒ∏©dG
ºFÉ≤dG QGhódG πjƒ–h á«ŸÉ©dG ¿óŸG ‘ Qƒ°ù÷G äÉ©WÉ≤àd
.á«Fƒ°V äGQÉ°TEÉH IOhõe á«YÉHQ äÉ©WÉ≤J ¤EG
á«é«JGΰS’G ™jQÉ°ûŸG ø``e »μÑ°ûdG ô°ù÷G Èà©jo h
äGôeÉ©dG á``j’h §``Hô``jh …ó``Y …OGh á≤£æà á``jƒ``«`◊G
πª©dG áeƒ¶æe äQÉ``°` S ó``bh .§``≤`°`ù`eh ìô``£`e äÉ``j’ƒ``H
AÉ°ûfEG ”h .É``¡`d Qô``≤` ŸG »``æ`eõ``dG ∫hó`` ÷G ≥``ah ´hô``°`û`ŸÉ``H
ºFÉ≤dG ô``°`ù`÷G ¥ƒ``a ÊÉ``ã` dG iƒ``à`°`ù`ŸÉ``H …ƒ``∏`©`dG ô``°`ù`÷G
ɪc ,áë∏°ùŸG á``fÉ``°`Sô``ÿG ø``Y É``°``kVƒ``Y á``jó``jó``M ¢``VQGƒ``©`H
AÉ°ûfE’G á«∏ªY ™jô°ùàd ∂dPh ;Qƒ°ù÷G »bÉÑH ∫É◊G ƒg
πª©dG …ôéjh .á≤£æŸÉH …QhôŸG ΩÉMOR’G π«∏≤J ¢Vô¨H
äGQÉ°TEÉH Ohõe »YÉHQ ™WÉ≤J ¤EG …óY …OGh QGhO πjƒëàH
∞jô°üJ ᪶fCG ôjƒ£J ≈∏Y ´hô°ûŸG …ƒàëj ɪc .á«Fƒ°V

ô¡°T øe ÌcC’ áj’ƒdG Aɪ°S »`a áæNOC’G óYÉ°üJ QGôªà°SG

π```NGO Qƒ``````°U ¿Éμ`````°S ≥```MÓJ zAGOƒ`````°ùdG á`````HÉë°ùdG{
á``«ë``°U çQGƒ```μH Qò````æJ á¡jô```μdG íFGhô`````dGh ..º¡dRÉæe

áLÉ◊G ¿CGh ɪ«°S’ ,É¡«æWÉb ≈∏Y ¢ùμ©æJ ób »àdG á«Ñ∏°ùdG
™fÉ°üŸG øe OóY OƒLh ™e áë∏e IQhô°V »Ä«ÑdG »YƒdG ¤EG
≥WÉæŸG ∂∏J Aɪ°S »£¨Jh á«æμ°ùdG ≥WÉæŸG §«– »``à`dG
πª©H á°üàîŸG äÉ¡÷G ÉÑdÉ£e ,áeÉ°ùdG º¡JGRÉZh É¡àæNOÉH
á≤¶æŸG ∫ƒ``M IÒãc QÉé°TCGh äÉJÉÑf áYGQõH ô°†NCG AÉ£Z
≈∏Y IQó``b øe äÉJÉÑæ∏d ÉŸ ¿É°ùfE’G áë°U ≈∏Y á¶aÉëª∏d
.AGƒ¡dG á«≤æJ

áaÉãμdG äGP ≥``WÉ``æ`ŸG ø``e Èà©J »``à`dG ,äÉ``¡`∏`bh Qƒ``°`U :»``g
IójóL á``eRC’ êÉà– ’ »¡a ;áªMõdGh á«dÉ©dG á«fÉμ°ùdG
ΩÉjC’G øe Òãc ‘ :±É°VCGh ..»Ä«ÑdG çƒ∏àdÉc É¡«dEG ±É°†J
óYÉ°üàJ »àdG ΩÉ``jC’G ‘ á°UÉN ,ƒ÷G ‘ áÑjôZ í``FGhQ º°ûf
.á«dÉ©dG Ö«HÉfC’G øe Ö¡∏dG áæ°ùdCG É¡«a
,áj’ƒdG ¿É``μ`°`S ø``e ‹É``LOõ``dG ¿Gó``ª` M Ö``dÉ``W ,√Qhó`` `Hh
QGô°VC’G ø``e GQò``fi ,É«Ä«H á``j’ƒ``dG AÉ``æ`HCG á«YƒJ IQhô°†H

,±hÉîŸG ÒãJ ¿ÉNódGh íFGhôdG ÖÑ°ùH á≤£æŸÉa ;IójGõàe
,Ωhó≤dG π``Ñ`b ô``μ`Ø`jo É``°``k†`jCG í``FÉ``°`ù`dG í``Ñ`°`UCGh ,êÉ`` ` YRE’Gh π``H
ƒ∏©J »gh áæNOC’G ô¶æe ógÉ°ûoj áj’ƒdG πNóe ¿CGh á°UÉN
.Aɪ°ùdG
¿CG Gó`` cDƒ` `e ..å`` `jó`` `◊G ±ô`` `W …ƒ``∏` ©` dG »``∏` Y §``≤` à` ∏` jh
øe Ú``æ`WGƒ``ŸG ió``d Gkó`jó``°`T Ak É«à°SG äQÉ``KCG çƒ∏àdG á∏μ°ûe
Ωƒª°ùdGh äGRɨdG hõZ Ò°ùØJ øY ɡરüd äÉ¡÷G ¢†©H
ÒZh kÉ` aƒ``dCÉ` e í``Ñ`°`UCG ¿É``Nó``dG ¿CG ¤EG kGÒ``°`û`e ..º``¡`Jƒ``«`Ñ`d
hCG ¿É«H hCG íjô°üJ Oƒ``Lh Ωó``Y ƒg Öjô¨dG øμd ,Üô¨à°ùe
íFGhQ ™e º∏bCÉàj CGó``H ™«ª÷G ¿CÉ`H ±É``°`VCGh ..≥Ñ°ùe ¬«ÑæJ
.kÉfÉ«MCG 䃫ÑdG hõ¨J »àdG áeÉ°ùdG äGRɨdGh áæNOC’G
øμdh ,ô¶æŸG Gòg OÉàYG πμdG ¿EG :»∏Y º«∏◊G óÑY ∫ƒ≤jh
øe ¬d ¢Vô©àf Ée ÖbGƒY πª– ¿ƒdhDƒ°ùŸG ™«£à°ùj πg
¤EG ¿ƒdhDƒ°ùŸG âØà∏j ¿CG kÉ«æªàe ,ÓÑ≤à°ùe á«ë°U äÓμ°ûe
.Ωƒj ó©H Ékeƒj ºbÉØJh ójGõJ ‘ É¡fC’ IÉfÉ©ŸG ∂∏J
äÉbhôëŸG ™«ªL ¿EG :¬ÑfÉL øe »°UhôÿG ódÉN ∫ƒ≤jh
Ö«HÉfC’G ‘ ™fÉ°üŸG äÉØ∏fl ¥ôM É¡«a ºàj »àdG äÉ«∏ª©dG hCG
≈∏Y IQÉ°V kGQÉKBG É¡d ¿CG óH ’ äGRÉZ É¡æe å©ÑæJ »àdG ,á«dÉÑdG
É«v ë°U ∂dP âÑKh ,∫ÉØWC’G á°UÉN ,‹ÉgC’Gh ¿Éμ°ùdG áë°U
Gòg É¡Ø∏îj »àdG QGô°VC’G ióe ±ô©f ’ :±É°VCGh ..É«v ª∏Yh
v ójôf øμdh ,¿É°ùfE’G áë°U ≈∏Y çƒ∏àdG
ÚdhDƒ°ùŸG øe ÓM
áë°Uh Éæàë°U ≈∏Y QGô°VCG øe çƒ∏àdG Gòg ¬cÎj Ée ‘Óàd
¤EG êÉà– IôgɶdG √òg ¿CG ¬JGP âbƒdG ‘ GkócDƒe ,ÉædÉØWCG
Qô°†dG áaô©Ÿ IójÉfi äÉ°SGQO πª©H ¿ƒeƒ≤j Ú°ü°üîàe
.πeÉ©ŸGh ™fÉ°üŸG ¬ÑÑ°ùJ ¿CG øμÁ …òdG
™fÉ°üŸG ¢†©H äGRhÉŒ ¿EG ‹Gõ¨dG ódÉN ∫Éb ,¬à¡L øeh
áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëŸG ÖfÉL ¢üîj ɪ«a ÚfGƒ≤∏d áØdÉîŸG
;™fÉ°üŸG ™bGƒŸ á≤£æe ÜôbCG ¿CGh á°UÉN ,∫ƒÑ≤e ÒZ ôl eCG

»°Tƒ∏ÑdG »∏Y øH ∞°Sƒj - ájDhôdG
IóªYCG iôj ¿CG Qƒ°U áj’h ¤EG ΩOÉ≤∏d øμÁo ójó°T 샰VƒH
,ô¡°T áHGôb òæe áj’ƒdG Aɪ°S ‘ ô°ûàæJ AGOƒ°ùdG ¿ÉNódG
Ö«éà°ùj hCG ÉæcÉ°S ¿ƒjò«ØæàdG ¿ƒdhDƒ°ùŸG ∑ôëoj ¿CG ¿hO
»àdG É¡àëFGQh á``æ`NOC’G ∂∏J øe ‹É``gC’G äÉKɨà°S’ ó``MCG
.¿Éμ°ù∏d á«°SÉ°ù◊Gh Qó°üdG ¢VGôeCG Ö∏Œh ±ƒfC’G ºcõJ
,á∏«∏¨dG á≤£æe ø``e å©ÑæJ zAGOƒ``°` ù` dG á``HÉ``ë`°`ù`dG{ ...
;∫É°ùŸG »©«Ñ£dG Rɨ∏d á«fɪ©o dG ácô°ûdG ™æ°üe ‘ Gkójó–h
¿EG :á``j’ƒ``dG ‹É`` gCG ø``e »``Jƒ``¡`dG ¥GRô``dGó``Ñ` Y É¡æY ∫ƒ``≤` jh
¿hÒãμdG º∏©jh ,ÖjôZ áj’ƒdG ƒ∏©J »àdG áæNOC’G ô¶æe
á«Ø°üJ hCG äGRÉ`` ¨` dG ø``e Oó`` Y ¥ô`` M œÉ`` f ø``Y IQÉ``Ñ` Y É``¡` fCG
√ò¡H AGƒ¡dÉH É¡bÓWEG ¿EÉa ‹ÉàdÉHh ;äÉfGõÿGh Ö«HÉfC’G
,¢VGôeC’G ÖÑu °ùJ »¡a ;ä’DhÉ°ùàdG øe GÒ
k ãc Òãoj á≤jô£dG
:∞«°†jh ..á≤£æª∏d áeÉ©dG áÄ«ÑdGh áë°üdÉH ô°†Jh πH
¬Ñ°ûJ É¡fCG äóLƒa ,áæNOC’G √òg âjCGQ ÉeóæY Ékeƒj âØbƒJ
øjòdG ™°Vh ¿ƒμj ∞«c :∫AÉ°ùàjh ,äGQÉ`` WE’G ¥ô``M í``FGhQ
;áæNOC’G çÉ©ÑfG Qó°üe øe Iô°TÉÑe áHô≤e ≈∏Y ¿ƒ°û«©j
.ÉgÒZh...äÉ¡∏b ájôb hCG ,á∏«∏¨dG IQÉM ¿Éμ°S :πãe
óYÉ°üàj ¿ÉNódG ¿EG :Qƒ°U á``j’h øe OGô``e Qó``H ∫ƒ≤jh
ácô°ûdG øe í«°VƒJ ∑Éæg ¿ƒμj ¿CG ¿hO ô¡°T áHGôb òæe
AQO :É¡æe ;äÉWÉ«àMG Ió©d ∂dPh ;É¡«a ÚdhDƒ°ùŸG øe hCG
hCG çóë«°S É``e í«°VƒJ É``°``k†`jCGh π``H ,π``jhÉ``bC’Gh äÉ©FÉ°ûdG
.ÉgÒZh...ÖFGƒ°ûdG ¥ôM äÉ«∏ª©d ᫪∏Y πFGóH OÉéjEG
hCG »``YÉ``ª`à`L’G π``°`UGƒ``à`dG π``FÉ``°`Sh Òî°ùJ ¿EG :±É``°` VCGh
áj’ƒdG ‘ ¿B’G π°üëj É``e π``ã`e ≈``∏`Y Oô`` dG ‘ »``eÓ``YE’G
øe Ò``ã`μ`dG äQÉ`` `KCG á``æ` NOC’G √ò``g ¿EG å``«`M ;܃``∏`£`e ô`` eCG
ôWÉfl ™bƒàj ¢†©ÑdG â∏©Lh π``H ,π``jhÉ``bC’Gh å``jOÉ``MC’G

IÈÿG …hP Úª∏©ª∏d ådÉãdG »ÁOÉcC’G èeÉfÈdG ¥Ó£fG .. Ωƒ«dG
,É«aGô¨÷Gh ,ï``jQÉ``à`dGh ,á«Hô©dG á¨∏dGh ,á``«`eÓ``°`SE’G
,AÉ`` «` `MC’Gh ,AÉ``«` ª` «` μ` dGh ,AÉ`` jõ`` «` Ø` dGh ,äÉ``«` °` VÉ``jô``dGh
,»∏≤Yh »©ª°S á°UÉÿG á«HÎdGh ,º∏©àdG äÉHƒ©°Uh
,Ú«YɪàL’G Ú``«` °` UÉ``°` ü` à` N’Gh ,´É`` ª` `à` `L’G º``∏` Yh
¬JQhO ‘ èeÉfÈdG ±ó¡à°ùj å«M ;á°VÉjôdGh ¿ƒæØdGh
äɶaÉfi ∞``∏`à`fl ø``e á``ª`∏`©`eh º``∏`©`e 600 á``ã`dÉ``ã`dG
.áæ£∏°ùdG

Ωƒ«dÉH πØà– áæWÉÑdG ܃æL
»FÉ«MC’G ´ƒæà∏d »ŸÉ©dG

±ó¡H -…QÉ`` ÷G ô¡°ûdG ø``e øjô°û©dG ≈àM ôªà°ùjh
äÉ°ü°üîàdG ‘ Úª∏©ª∏d »``ÁOÉ``cC’G Ö``fÉ``÷G ᫪æJ
äGQÉ¡ŸG ¢†©H º¡HÉ°ùcEGh Úaó¡à°ùŸG AGôKEGh ,áaó¡à°ùŸG
‘ á«∏ª©dG äÉ≤«Ñ£àdGh ÜQÉ``é`à`dG AGô`` LEG ‘ á``eRÓ``dG
øe Úaó¡à°ùŸG ÚH äGÈÿG π≤fh ,äÉ°ü°üîàdG áaÉc
èeÉfÈdG Gòg ¿CÉH kɪ∏Y ;QÉμaC’Gh AGQB’G ∫OÉÑJh ∫ÓN
á«HÎdG :á``«` dÉ``à` dG äÉ``°`ü`°`ü`î`à`dG »``ª`∏`©`e ±ó``¡`à`°`ù`j

QÉWEG ‘h .á«ÁOÉcC’Gh ájƒHÎdG ä’ÉéŸG ‘ Úª∏©ª∏d
áeÉ©dG ájôjóŸÉH á∏㇠IQGRƒ``dG ÚH ∑ΰûŸG ¿hÉ©àdG
.¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉLh ájô°ûÑdG OQGƒŸG ᫪æàd
᫪æàd á``eÉ``©`dG á``jô``jó``ŸÉ``H á∏ã‡- IQGRƒ`` `dG â``eÉ``bh
᫪«∏©àdG äÉ``¶` aÉ``ë` ŸG á``Ñ`WÉ``î`à -á``jô``°`û`Ñ`dG OQGƒ`` `ŸG
…hP Úª∏©ª∏d ådÉãdG »ÁOÉcC’G èeÉfÈ∏d í«°TÎ∏d
– ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉéH ó≤©«o °S …ò``dGh ,IÈ``ÿG

¿É£Ñ≤dG AÉ«Ÿ - §≤°ùe
Úª∏©ª∏d ådÉãdG »ÁOÉcC’G èeÉfÈdG Ωƒ«dG ≥∏£æj
èeÉfÈdG ìÉéæd ’ɪμà°SG »JCÉj …ò``dGh ,IÈ``ÿG …hP
»eÉY ∫Ó`` N É``ª`gò``«`Ø`æ`J ” ø``jò``∏` dG ,ÊÉ`` ã` dGh ∫hC’G
ÉkfÉÁEG ,ÒÑμdG ɪ¡eÉ¡°SEGh ɪgQhód Ω2013h Ω2012
»æ¡ŸG AÉ`` ‰E’G á``«`ª`gCÉ`H º``«`∏`©`à`dGh á``«`HÎ``dG IQGRh ø``e

18

§≤°ùà …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG
áÄ«¡dG ¿É«H ¢Vô©à°ùj
∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊ áeÉ©dG
ájDhôdG - §≤°ùe
¬YɪàLG ,Ωƒ«dG ìÉÑ°U ,…ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG ó≤©j
,¤hC’G IÎ``Ø`∏`d ¤hC’G á``æ`°`ù`dG ø``e ¢``SOÉ``°`ù`dG
¿hóªM ø``H ¿É£∏°S ¢Sóæ¡ŸG IOÉ``©`°`S á°SÉFôH
,¢ù∏éŸG ¢ù«FQ §≤°ùe ájó∏H ¢ù«FQ »KQÉ◊G
ájɪ◊ áeÉ©dG áÄ«¡dG ¿É«H ¢ù∏éŸG ¢ûbÉæ«°Sh
áeÉ©dG ¿hDƒ` °` û` dG á``æ`÷ äÉ``«`°`Uƒ``Jh ,∂∏¡à°ùŸG
IóaGƒdG á``HRÉ``©`dG á``dÉ``ª`©`dG øμ°S Iô``gÉ``X ∫ƒ``M
IôgɶdG √òg ¬∏ã“ Éeh á«æμ°ùdG AÉ«MC’G §°Sh
¿Éª°†dG ô``°` SCG AÉ``Ø` YEG ´ƒ``°` Vƒ``eh ,QÉ``£` NCG ø``e
ɪc ,á``jó``∏`Ñ`dG äÉ``eó``N Ωƒ``°`SQ ø``e »``YÉ``ª`à`L’G
äÉ¡÷G øe OóY äÉHÉ£N ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏£«°S
»àdG Ióéà°ùŸG äÉYƒ°VƒŸG øe OóYh ,á«eóÿG
.áæjóŸG ΩóîJ
IQGRh Ú``H ¿hÉ``©` à` dÉ``Hh ,iô`` ` NCG á``¡` L ø`` eh
AɉE’ »``Hô``©`dG ó``¡`©`ŸGh á``«`YÉ``ª`à`L’G ᫪æàdG
á≤∏M ,Ωƒ«dG ìÉÑ°U ,§≤°ùe ájó∏H ó≤©J ,¿óŸG
á≤jó°üdG ¿ó`` ŸG ÇOÉ``Ñ` eh Ωƒ``¡`Ø`e ∫ƒ`` M π``ª`Y
äÉ°ù°SDƒŸGh äGQGOE’G QhOh ,ÜÉÑ°ûdGh ∫ÉØWCÓd
IóŸ á≤∏◊G ôªà°ùà°Sh ,Égò«ØæJ ‘ áØ∏àîŸG
äɪ¶æŸG øe áYƒª› É¡«a ∑QÉ°ûJh ..ΩÉ``jCG 5
øe Oó`` `Yh ∫É`` é` `ŸG Gò`` g ‘ á``ª` à` ¡` ŸG á``«` dhó``dG
.á«eƒμ◊G äÉ¡÷G

ájó≤ØJ äGQÉjR
…ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YC’
záæWÉÑdG ܃æL{`H
»ª«∏°ùdG ó«dh - ¥Éà°SôdG
á¶aÉëà …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG AÉ``°`†`YCG ΩÉb
k
-áeÉ©dG áæé∏dÉH ÓãªàeáæWÉÑdG ܃æL
∫ɪYC’ äGQÉjõH ,AÉcôH ájó∏H ™e ¿hÉ©àdÉHh
≥WÉæŸG ¢†©Hh ,á«æμ°ùdG AÉ«MC’G ‘ áaɶædG
;AÉcôH ájó∏Ñd á©HÉàdG iô≤dGh á«YÉæ°üdG
∫ÉLôH AÉ``≤` à` d’G IQÉ`` jõ`` dG ∫Ó`` N ” å``«`M
äÉeóÿG º``gCG ø``Y å``jó``◊G ”h ,∫É``ª` YC’G
∂dòch ,IQÉ`` `fE’Gh ¥ô£dÉc º¡°ü≤æJ »``à`dG
,á«YÉæ°üdG ø``cÉ``eC’G ‘ √É``«` ŸG ô``aƒ``J ió``e
äÉ©ª› Ò``aƒ``à` H á``Ñ` dÉ``£` ŸG â``“ ∂``dò``ch
”h ,≥``WÉ``æ` ŸGh AÉ``«` MC’G á``aÉ``c ‘ áeɪ≤∏d
QÉ°ûàfG á«dÉμ°TEG ¤EG ¥ô£àdG AÉ≤∏dG ∫ÓN
≥WÉæŸG ‘ á``Ñ` FÉ``°` ù` dGh Ió`` aGƒ`` dG á``dÉ``ª` ©` dG
™fÉ°üŸG ¢†©H Oƒ``Lh ∂``dò``ch ,á«YÉæ°üdG
¥ô£àdG AÉ≤∏dG ∫ÓN ”h ..á°üNôŸG ÒZ
∂∏J ‘ ∫ɪ©∏d á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG ÒaƒJ ¤EG
.á«YÉæ°üdG ≥WÉæŸG
»°Tƒ∏ÑdG º«MôdG óÑY ø``H ¢ùfƒj ∫É``bh
»JCÉJ IQÉjõdG √òg ¿EG :áeÉ©dG áæé∏dG ¢ù«FQ
,á«YÉæ°üdG ≥WÉæŸG äÉ«dÉμ°TEG ≈∏Y ±ƒbƒ∏d
™æeh ,ø`` cÉ`` eC’G ∂``∏`à`H á``eÉ``©` dG á``aÉ``¶` æ` dGh
.áÑFÉ°ùdG ádɪ©dG QÉ°ûàfG

πªY á≤∏M ¥Ó£fG
zπØ£∏d á≤jó°U ¿óe{
â«°SQGóH
ájDhôdG - §≤°ùe
§≤°ùe á``jó``∏`H á``°` SÉ``FQ ≈``æ`Ñ`à ,Gkó` ` Z ,CGó``Ñ` J
á°UÉÿG π``ª` ©` dG á``≤`∏`M äÉ``«` dÉ``©` a ,â``«` °` SQGó``H
ÉgòØæJ »àdGh ,πØ£∏d á≤jó°U ¿óe ´hô°ûÃ
IôFGóH á``∏`ã`‡- á``«`YÉ``ª`à`L’G á``«`ª`æ`à`dG IQGRh
,§≤°ùe ájó∏H ™``e ¿hÉ``©`à`dÉ``H -π``Ø`£`dG ¿hDƒ`°`T
ácQÉ°ûÃ ,ΩOÉ`` `≤` ` dG AÉ`` `©` ` HQC’G ≈``à` M ô``ª` à` °` ù` Jh
πØ£dG ¿hDƒ°ûH Ú«æ©e Ú«YɪàLG Ú«FÉ°üNEG
.á«eƒμ◊G äÉ°ù°SDƒŸG øe OóY ‘
∞jô©Jh ∞«≤ãJh á«YƒJ ¤EG á≤∏◊G ±ó¡Jh
∫ÉØWCÓd á≤jó°üdG ¿ó``ŸG Ωƒ¡Øà ÚcQÉ°ûŸG
‘ ∫ÉØWC’G ™e Ú∏eÉ©dG äGQób AÉæHh ,ÜÉÑ°ûdGh
ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh á«eƒμ◊G äÉ°ù°SDƒŸG
.ádƒØ£dG ´É£≤d äÉeóN Ëó≤àH á«æ©ŸG

¢†jôªà∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dÉH π````Øàëj ¢UÉ```ÿG §``≤°ùe ≈Ø°ûà°ùe
ájDhôdG - §≤°ùe

ájDhôdG - á©æ°üŸG
á¶aÉëà á«NÉæŸG ¿hDƒ°ûdGh áÄ«ÑdG IQGOEG äòØf
,á©æ°üŸG á``jó``∏` H ™``e ¿hÉ``©` à` dÉ``H- á``æ` WÉ``Ñ` dG ܃``æ` L
Ëôb ≥jôah ,á«FÉbƒdG áë°üdGh á«YƒàdG »ª°ùbh
á∏ªM -á©æ°üŸG …OÉ``æ`d ™``HÉ``à`dG ,‘É``≤`ã`dG »``°`VÉ``jô``dG
Ëôb á≤£æe ÅWÉ°T á∏ª◊G â∏ª°T ÅWGƒ°T ∞«¶æJ
á«Ä«ÑdG ™bGƒŸG øe Èà©j …òdG »Ä«ÑdG Ëôb QƒNh
ÜÓ£d º``°` Sô``e ò``«`Ø`æ`J ” É``ª` c ,á``j’ƒ``dÉ``H á``ª` ¡` ŸG
..á¶aÉëŸÉH »``YÉ``ª`à`L’G AÉ``aƒ``dG õ``cô``e äÉ``Ñ` dÉ``Wh
´ƒæà∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dÉH ∫ÉØàM’G QÉWEG ‘ ∂dP »JCÉjh
íFGô°ûd á«Ä«ÑdG ádÉ°SôdG ∫É°üjEG ±ó¡H ;»FÉ«ME’G
.™ªàéŸG
á«Ä«ÑdG IQGOEG ôjóe »μjÈdG ⁄É°S øH ô°UÉf ócCGh
èeGÈdG √ò``g ¿CG ,á``¶`aÉ``ë`ŸÉ``H á``«`NÉ``æ`ŸG ¿hDƒ` °` û` dGh
√ò¡d …ƒ``Yƒ``à`dG πª©dG á«é«JGΰSG QÉ``WEG ‘ »``JCÉ`J
..ΩÓ`` YE’Gh á«YƒàdG º°ùb è``eGô``H ™jƒæJh ,IQGRƒ`` dG
Gòg ò«ØæJ ‘ ºgÉ°S øe πμd √ôjó≤Jh √ôμ°T Éeuó≤e
.á∏ª◊G

∫ÉØàM’G øªs °†J óbh ,¢†jôªà∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dÉH §≤°ùe ≈Ø°ûà°ùe πØàMG
.ájQÉcòJ Qƒ°U •É≤àdGh á«∏°ùJ äGô≤ah äÉ≤HÉ°ùeh á«¡«aôJ ¢VhôY áeÉbEG
⁄É©dG ∫hO ‘ ΩÉ≤J á«ŸÉY áÑ°SÉæe ¢†jôªà∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dÉH ∫ÉØàM’G ó©jh
.É¡«∏Y ÚªFÉ≤dG QhOh ¢†jôªàdG áæ¡Ã AÉØàMÓd
äÉ«Ø°ûà°ùŸG øe ó©j …òdGh- ¢UÉÿG §≤°ùe ≈Ø°ûà°ùe ‘ πª©j ¬fCG ôcòjh
øe ;⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl øe Ú°Vô‡ 108 øe ÌcCG -áæ£∏°ùdG ‘ IóFGôdG
ΩÉ°ùbCG ∞∏àfl ‘ ≈°VôŸG ájÉYQ ≈∏Y ø∏ª©j áæ£∏°ùdG øe äÉ°Vô‡ ø¡æ«H
.≈Ø°ûà°ùŸG
QÉWEG ‘ äÉÑ°SÉæŸG √òg πãà AÉØàM’G ≈∏Y ¢UÉÿG §≤°ùe ≈Ø°ûà°ùe êQOh
.áë°üdGh Ö£dG ä’Ééà á°UÉÿG á«dhódG äÉÑ°SÉæŸG ó«°ùéàd √QhO

19

äÉ©HÉàe

Ω2013 ƒ«fƒj 9 ≥aGƒŸG `g 1434 ÖLQ øe 30 óM’G

»`aÉ≤ãdG …OÉædÉH ájQGƒM á°ù∏L »`a

áeó≤àŸG ∫hó∏d á«ŸÉ©dG Ö°ùædG OhóM øª°V áæ£∏°ùdÉH á«Ñ£dG AÉ£NC’G : ‹ÉLOõdG
çó– »àdG äɶaÉëŸG Qó°üàJ áæWÉÑdG ∫ɪ°T ¿CG 2012 – 2011 ΩÉY øe
71 ™``bGƒ``H §≤°ùe á¶aÉfi É¡«∏Jh á``dÉ``M 80 ™``bGƒ``H á«ÑW AÉ``£`NCG É¡«a
ádÉM 32 ™bGƒH áæWÉÑdG ܃æLh ádÉM 41 ™bGƒH á«∏NGódG ºq K øeh ,ádÉM
ádÉM 14 Iô``gÉ``¶`dGh ádÉM 15 á«bô°ûdG ܃``æ`Lh ádÉM 20 ™``bGƒ``H QÉ``Ø`Xh
.ä’ÉM 7 »ÁÈdGh ä’ÉM 6 á«bô°ûdG ∫ɪ°Th
q
ÖfÉ÷G Gòg ‘ á©ÑàŸG äGAGôLE’G q¿CG É«∏©dG á«Ñ£dG áæé∏dG ¢ù«FQ ÚHh
OGóYEGh ,»Ñ£dG ¢†jôŸG ∞∏e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh á«q °†≤dG π«é°ùJ ‘ πãªàJ
áLÉ◊G ójó–h ,êÓ©dÉH »æq ©ŸG »Ñ£dG ºbÉ£dG ójó–h ,ádÉ◊G ¢üî∏e
AóHh ,áæé∏dÉH ≥«≤ëàdG äÉ°ù∏L ójó– ºq `K ø``eh ,»æØdG ÒÑÿG …CGô``H
¬«∏Y ≥jó°üàdGh áæé∏dG ôjô≤J OGó`` YEG Égó©H º``à`jh ,≥«≤ëàdG äÉ°ù∏L
.á«æ©ŸG äÉ¡÷G »FÉ¡ædG ôjô≤àdG ∫É°SQEGh
Qƒ¡ª÷G ™``e ¢``TÉ``≤`æ`dGh QGƒ`` ◊G ` `d á``°`Uô``a íàØH á``°`ù`∏`÷G â``ª`à`à`NGh
ióg á«Øë°üdG É¡JQGOCG »àdG ájQGƒ◊G á°ù∏÷G √òg Èà©Jh .Qƒ°†◊Gh
èeÉfôH É¡°ûbÉæj »``à`dG ÉjÉ°†≤dGh äÉ``Yƒ``°`Vƒ``ŸG á∏°ù∏°S øª°V …Qƒ``¡`÷G
√òg ìô``£`H …OÉ``æ` dG ΩÉ``ª`à`gG »``JCÉ` jh .‘É``≤`ã`dG …OÉ``æ` dG ‘ Ú``æ` KE’G ¢ù∏›
,ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdG äGP ÉjÉ°†≤dG ∫ƒM ¢TÉ≤ædGh QGƒ◊G íàa ÜÉH øe äÉYƒ°VƒŸG
ÜÉë°UCGh AGÈ`` ÿGh ΩÉ``©`dG …CGô`` dG Ú``H Ió``jó``L QGƒ``M ¥É``aBG ø``Y ∞°ûμdGh
.QGô≤dG
øª°Vh ≥``HÉ``°` S â`` bh ‘ ±É``°`†`à`°`SG ó``b …OÉ`` æ` dG q¿CG ô``cò``dÉ``H ô``jó``÷G
‘ QÉÑc ÚdhDƒ°ùeh AGÈÿGh øjôμØŸG øe GkOóY ÚæK’G ¢ù∏› èeÉfôH
≈∏Y IRQÉÑdG á«q ª°SôdGh ájôμØdGh á«aÉ≤ãdG Aɪ°SC’G øe ójó©dGh ádhódG
ójó©dG âdhÉæJ áMƒàØe äÉ°ù∏L ÈY »ŸÉ©dGh »Hô©dGh »∏ëŸG Újƒà°ùŸG
.ájôμØdGh á«q æWƒdG á«q ªgC’G äGP ÉjÉ°†≤dG øe

ájDhôdG -§≤°ùe

»àdG ±GógC’Gh É«∏©dG á«q Ñ£dG áæé∏dG øY ájGóÑdG ‘ çó– óbh ,á«q Ñ£dG
.áæé∏dG âeÉb É¡∏LCG øe
≥ah á«q Ñ£dG AÉ£NCÓd â°Vô©J »àdG ä’É◊G OóY q¿CG »ª°UÉ©dG ôcPh
IÎØdG ∫ÓN ádÉM 480 â¨∏H á«q dhC’G á«q æØdGh á«q Ñ£dG ¿Éé∏dG äÉ«FÉ°üMEG
¢üàîJ É«∏©dG á«Ñ£dG áæé∏dG q¿CG Éë°Vƒe ,2011 ΩÉY ¤EG 2000 ΩÉY øe
ºcÉëŸG øe É¡«dEG ádÉëŸG á«Ñ£dG AÉ£NC’ÉH á≤∏©àŸG πFÉ°ùŸG ™«ªL á°SGQóH
á«q æØdG á«Ñ£dG ¿Éé∏dG ôjQÉ≤J ø``e äɪ∏¶àdG ∂``dò``ch ,ΩÉ``©`dG AÉ`` YOE’Gh
.á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d ¬∏«ch hCG áë°üdG ôjRh øe ∫É– »àdG á«dhC’G
IÎØ∏d á«dhC’G äÉ«FÉ°üME’G âØ°ûc ó≤a »ª°UÉ©dG √ôcP Ée Ö°ùëHh

á°SQɇ ‘ π°ûØdG ¬``fq CÉ`H ±ô©j …ò``dG Ò°ü≤àdGh ∫É``ª`gE’G É¡ÑÑ°S ¿ƒμj
.ájÉæ©dG øe áæ«©e áLQO
É¡«a ¿ƒμJ »àdG ∫hó``dG Ú``H ø``e Èà©J áæ£∏°ùdG q¿CG ‹É``LOõ``dG ó``cq CGh
.áeó≤àŸG ∫hó∏d á«ŸÉ©dG Ö°ùædG OhóM øª°V á«q Ñ£dG AÉ£NC’G áÑ°ùf
á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒŸGh áë°üdG IQGRh ΩÉ«b IQhô°V ¤EG ‹ÉLOõdG É``YOh
äÉ«Ø°ûà°ùŸG áÑbGôeh ,á«Ñ£dG á°SQɪŸÉH á°UÉÿG äÉ«MÓ°üdG ójóëàH
.ôªà°ùe πμ°ûH á°UÉÿG á«Ñ£dG õcGôŸGh
áæé∏dG ¢ù«FQ »ª°UÉ©dG ó°TGQ øH ˆGóÑY QƒàcódG çqó– ¬ÑfÉL øe
äÉØdÉîŸG ‘ ≥``«`≤`ë`à`dG ΩÉ``¶` f ¿Gƒ``æ`©`H »``Fô``e ¢``Vô``Y ‘ É``«`∏`©`dG á``«`Ñ`£`dG

áMƒàØe á``jQGƒ``M á°ù∏L »°VÉŸG Ú``æ`KE’G AÉ°ùe ‘É≤ãdG …OÉ``æ`dG º¶f
‘ …OÉædG ±É°†à°SGh .Ωô≤dÉH …OÉædG ô≤à ∂dPh ,á«Ñ£dG AÉ£NC’G ∫ƒM
á«Ñ£dG á«q ©ª÷G ¢ù«FQ ‹ÉLOõdG ódÉN øH ó«dh QƒàcódG øe πc á°ù∏÷G
á«Ñ£dG áæé∏dG ¢ù«FQ »ª°UÉ©dG ó°TGQ øH ˆGóÑY QƒàcódGh ,á«fɪ©dG
.É«∏©dG
á«q ©ª÷G ¢``ù`«`FQ ‹É``LOõ``dG ó``«`dh Qƒ``à`có``dG çqó` – á°ù∏÷G á``jGó``H ‘
ób á«q Ñ£dG AÉ£NC’G q¿EG :ÓFÉb Qƒ¡ªé∏d ¬eób »Fôe ¢VôY ‘ á«q Ñ£dG
ádÉM áé«àf hCG êÓ``©`dG ‘ áãjóM á«ÑW äÉjô¶f ≥«Ñ£J ÖÑ°ùH çó``–
.ó≤©ŸG êÓ©dG á©«Ñ£d hCG ,ábódG ÜÉ°ùM ≈∏Y áYô°ùdG Ö∏£àJ áFQÉW
AÉ°†YC’G ó``MCG áØ«Xh ó≤a ƒg »Ñ£dG CÉ£ÿG { :‹É``LOõ``dG ±É``°`VCGh
ÒKCÉJ äGPh á«q Ñ∏°S ÒZ áé«àf ¤EG hCG á©bƒàŸG ÒZ IÉaƒdG hCG É«k ∏c hCG É«k FõL
…CG ƒg ¬dƒb óM ≈∏Y »Ñ£dG CÉ£ÿGh ,ÉkYƒ«°T ÌcC’G ƒg ÒNC’Gh ≠dÉH ÒZ
.Qô°V ¬æY èàæjh á«æ¡ŸG óYGƒ≤dG ™e ≥Øàj ’ πªY
q
AÉ£NC’G ´ƒbh ÜÉÑ°SCG øe q¿CG ‘É≤ãdG …OÉædÉH ¬ãjóM ‘ ‹ÉLOõdG ÚHh
»éjôN äÉjƒà°ùe ähÉ``Ø`J É¡æ«H ø``eh IÈ``ÿGh IAÉ``Ø`μ`dG ∞©°V á«Ñ£dG
AÉÑWC’G ó«q ≤J ΩóYh ,ÖjQóàdG äÉjƒà°ùe ähÉØJh ,»°SÉ°SC’G »Ñ£dG º«∏©àdG
.á«LÓ©dGh á«°ü«î°ûàdG äÉ«q MÓ°üdÉH
ihÉYódG øe ÒãμdG ∑Éæg q¿CG á«fɪ©dG á«Ñ£dG á«©ª÷G ¢ù«FQ í°VhCGh
¬ª¡a ΩóY É¡æ«H øe ,áØ∏àfl ÜÉÑ°SC’ AÉÑWC’G ≈∏Y ™aôJ »àdG á«FÉ°†≤dG
¢†jôª∏d íjô°üdGh π°üØŸG ìô°ûdG ΩóYh ,êÓ©dG ó©H º°ù÷G á«Lƒdƒ«°ùa
á«Ñ£dG AÉ£NC’G º¶©e q¿CG ¬JGP âbƒdG ‘ GócDƒe ,»LÓ©dG AGôLE’G πÑb

Êó«°S ¤EG ÜÓ£dGh ¿QƒÑ∏e »`a äÉÑdÉ£dG ..É«dGΰSC’ ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL á∏MQ

.á«∏ëŸG ¿ÉÑdC’G ´QGõeh á«YGQõdG »°VGQC’G ≈∏Y É¡FGƒàMGh á≤£æŸG
Ú«dGΰSC’G AÉeób iód ájó«∏≤àdG äGhOC’G ≈∏Y ÜÓ£dG ±ôq ©J ɪc
ÚæWÉ≤dG ¬«ÑæJh QÉ£NC’G ó°V ¬«ÑæàdG IGOCGh (èjô‡ƒH) ó«°üdG IGOCÉc
øY ìô°T ≈∏Y º¡à∏MQ ∫ÓN ÜÓ£dG ™ªà°SGh ,QÉ``¡`fC’G ±ÉØ°V ≈∏Y
IÒ£ŸG äÉHɨdG ‘ IóLGƒàŸG äGô°û◊Gh äÉfGƒ«◊Gh Qƒ«£dG ´Gƒ``fCG
ájɪ◊ á©ÑàŸG ÚfGƒ≤dGh äGAGôLE’Gh á«dGΰSC’G Gôéææc á≤£æe ‘
.äÉHɨdG √òg ‘ ájô£ØdG IÉ«◊G
øHRôH áæjóŸ º``¡`JQÉ``jR ¢``Sƒ``HÉ``b ¿É£∏°ùdG á©eÉL ÜÓ``W º``à`à`NGh
‘ á``cQÉ``°`û`ŸG º``¡`d â``ë`«`JCGh á«¡«aÎdG ΩÓ`` aC’G ⁄É``Y á``æ`jó``e IQÉ``jõ``H
É¡eGóîà°SG ºàj »àdG á«Fɪ櫰ùdG ´ó``ÿG πªY á«Ø«c ≈∏Y ±ôq ©àdG
øcÉeC’G ¢``†`©`Ñ`d äÉ``ª`°`q `ù`› ≈``∏`Y Gƒ``aôq ` ©` J É``ª`c ΩÓ`` ` aC’G á``YÉ``æ`°`U ‘
.ɪ櫰ùdG ⁄ÉY ‘ IÒ¡°ûdG äÉ«q °üî°ûdGh
á«q ∏c øe …OÉÑdG ⁄É°S øH óeÉM ÖdÉ£dG ∫ƒ≤j IQÉjõdG √òg ∫ƒMh
áeó≤àŸG ∫hó``dG ió``MEG øe É«dGΰSCG ó©J :á«q ë°üdG Ωƒ∏©dGh Ö£dG
¤EG IQÉjõdG √òg øe ±ó¡fh ,á«q ª∏©dGh ájOÉ°üàb’G ä’ÉéŸG ≈à°T ‘
IQÉjR ∫ÓN øe »ª∏©dG ∫ÉéŸG ‘ á«q dGΰSE’G áHôéàdG ≈∏Y ±ôq ©àdG
,∞MÉàŸG ∂dòch ,á«Ø«≤ãàdGh ᫪«∏©àdG õcGôŸGh äÉ©eÉ÷G ∞∏àfl
Ωó≤àdG ¬éàfCG Éeh ájQÉ°†◊G äGõéæŸG ≈∏Y ´ÓW’G ∂dP ¤EG áaÉ°VEG
.ó∏ÑdG Gòg ‘ …OÉ°üàb’G
´Éàªà°SÓd áªFÓe á°Uôa IQÉ``jõ``dG √ò``g Èà©J iô``NCG á«MÉf øe
ó©J É``«`dGÎ``°`SCG ¿EG å``«`M »``°`ù`jQÉ``°`†`à`dGh »``Ä`«`Ñ`dGh »``FÉ``«` ME’G ´ƒ``æ`à`dÉ``H
»Ä«H ´ƒæJ øe ¬jƒà– ÉŸ Gôk ¶f ’É``Ñ`bEG áMÉ«°ùdG äÉ¡LƒdG Ì``cCG øe
.á«MÉ«°S äÉeƒq ≤eh

.…Éa …GƒdG ´Îfl É¡«éjôN
5^2 º°†j …òdGh åjó◊G áÑàμŸG Ωɶf ≈∏Y äÉÑdÉ£dG âaôq ©J ɪc
çƒëÑ∏d õcGôe 8 h ÊhÎμdEG ÜÉàc 285000 É¡æe ÜÉàc ¿ƒ«∏e
á«dGΰSC’G ⁄É©ŸG ºgCG ¤EG äÉÑdÉ£dG â¡LƒJ Êó«°S á©eÉL ó©H
q »àdGh ,GôHhC’G QGO »gh
äÉYÉb 6 É¡H óLƒJh 1959 ΩÉY ‘ ÉgDhÉ°ûfG ”
.ó©≤e 2700 á``YÉ``≤`dG º°†J å«M É``gÈ``cCG ä’É``Ø`à`M’G á``YÉ``b Èà©Jh
GôHhC’Gh ¬«dÉÑ∏d áYÉb »gh óf’QPÉ°S ¿GƒL áYÉb q¿CG ôcòdÉH ôjó÷Gh
ô¡°TCG øe IóMGh óf’QPÉ°S ¿GƒL ¤EG ák Ñ°ùf ∂dòH ɡ૪°ùJ â“ ób
.2008 ΩÉY â«aƒJ »àdGh äÉ«dGôHhC’G äɫ樟G
ÚHõjôH ɡરUÉYh óf’õæjƒc áj’ƒd º¡JQÉjR ÜÓ£dG ≈¡fCG ɪc
AÉæKCGh ,õ∏jh çhÉ°S ƒ«f á``j’h ᪰UÉY Êó«°S ¤EG Ωƒ«dG Ú¡Lƒàe
√òg ‘ øcÉeC’G ºgCG IQÉjõH GƒeÉb ÚHõjôH áæjóe ‘ ÜÓ£dG óLGƒJ
∞«°†à°ùà°S »àdGh â°Sƒc ódƒL áæjóŸ IQÉjR ∑Éæg âfÉc å«M áj’ƒdG
çÓK É¡«a ∑QÉ°ûJh Ω 2018 ΩÉ``Y ådƒæeƒμdG ÜÉ``©`dCG IQhO É¡ÄWGƒ°T
äGOGó©à°S’G ¢†©H IQÉjõdG ∫ÓN ÜÓ£dG ∞°ûμà°SGh ,ádhO ¿ƒ°ùªNh
.¿B’G øe äGƒæ°S ¢ùªN ó©H ÜÉ©dC’G √òg äÉ«dÉ©a áeÉbE’ áªFÉ≤dG
É¡H á«¡«aôJ áæjóe »gh ódQhh ËQO áæjóŸ IQÉjõH ÜÓ£dG ΩÉb ɪc
áHQóŸG äÉfGƒ«◊G ¢VhôY ájDhôH É¡«a ÜÓ£dG ™àªà°SGh ,á«ŸÉY ÜÉ©dCG
ÖfGƒ÷ÉH ´Éàªà°SÓd á°Uôa â``fÉ``c ɪc ’Gƒ``μ` dGh ô¨æμdGh QƒªædÉc
ÜÉ©dC’ÉH ´Éàªà°S’G ¤EG áaÉ°VEG áæjóŸG √òg É¡H õ«ªàJ »àdG á«¡«aÎdG
á∏MôH á``©`eÉ``÷G ÜÓ``W ΩÉ``b ∂``dP ¤EG á``aÉ``°`VEG ,IOó``©`à`ŸG á«FÉHô¡μdG
äÉHɨdGh ∫ƒ¡°ùdG ≥WÉæe ió``MEG Èà©J »àdGh ;Gôéææc á≤£æe ¤EG
√òg ‘ OƒLƒŸG »JÉÑædG ´ƒæàdG ≈∏Y É¡dÓN ÜÓ£dG ±ô©Jh ,IÒ£ŸG

Ö©J Éæà°ùfCG »àdG á°û©æŸG AGƒLC’ÉH GÒ
k ãc Éæ©àªà°SG ,¢û©æŸG ÉgDhGƒgh
ƒ∏H ø``eh .É``¡`«`dEG ∫ƒ°Uƒ∏d √Éæ©£b …ò``dG π``jƒ``£`dG ≥``jô``£`dG á≤°ûeh
πHGƒμdG äÉHô©d ⁄É©dG ‘ Qóëæe ó°TCG ܃côd óaƒdG π≤àfG õæ«àfhÉe
´ÉØJQG ≈∏Y á©FGôdG á«eGQƒfÉÑdG Qƒ°üdG ∂dÉæg âfÉc å«M ,ácôëàŸG
ó©Hh ,IôMÉ°ùdG ä’Ó°ûdGh áÁó≤dG ¿ÉjOƒdG øe GÎe 370 ÜQÉ≤j Ée
ƒ∏«c 175 ‹GƒM ó©Ñj …òdG õØ«c ¿’ƒæ«L ‘ äÉÑdÉ£dG âdƒq Œ ∂dP
QɪZ ¢Vƒÿ kɪ∏°S 910 ÜQÉ≤j Ée Oƒ©°Uh ,Êó°S áæjóe øY GÎ``e
¿’ƒæ«L ±ƒ¡c ïjQÉJ Oƒ©jh .∞¡μdG Gòg ¥ÉªYCG ‘ ±É°ûμà°S’G á∏MQ
õ«ªàjh ,⁄É``©`dG ‘ ∞¡c ô``¡`°`TCGh Ωó``bCG ∞¡μdG ó``©`jh .É``ek É``Y 340 ¤EG
.∫Éà°ùjôμdGh Ωƒ«°ùdÉμdG äÉfƒHôc øe áfƒμe Qƒî°ü∏d á©FGQ á∏«μ°ûàH
ìÉ«°ù∏d á∏«ªL á≤jô£H ±ƒ¡μdG √òg ∫Ó¨à°SG ƒg ôeC’G ‘ π«ª÷Gh
á≤£æe øe π°üJ á≤∏ëc á∏°UGƒàŸG ⁄Ó°ùdÉH É¡àÄ«¡J âªàa ,QGhõdGh
äÓ«μ°ûJ á``jDhQ ôFGõ∏d í«ààd É¡dƒ£H óà“ ∞¡μdG π``NGO iô``NCG ¤EG
…OQƒdG Ú``H É``e ¿Gƒ`` `dC’G äGP Qƒ``î`°`ü`dG ø``e â∏μ°ûJ á``©` FGQ π``«`KÉ``“h
É¡jCGQ á«Ñ«gƒdG IôgR äóHCGh .kÉ©FGQ ’ɪL »£©J »àdG √É«ŸGh ,¢†«HC’Gh
¢†©H áÑ©àe âfÉc ±ƒ¡μdG √ò¡d á∏MôdG ” :É¡dƒ≤H ±ƒ¡μdG √òg ‘
Éæ∏NGóH ô``NBG GQk ƒ``©`°`T âé°ùf É¡∏NGóH ∫Gƒ``é`à`dG á©àe ø``μ`dh A»``°`û`dG
∫Ó¨à°SG á«Ø«c ájDhôH GÒãc Éæ©àªà°SG ,Ö©àdGh ¥É``gQE’G ≈∏Y ≈¨W
.á∏«ª÷G AGƒ°VC’ÉH ÖYÓàdG á«Ø«ch ±ƒ¡μdG √òg π㟠ګdGΰSC’G
º°†Jh ,Êó«°S á©eÉL IQÉ``jõ``H äÉÑdÉ£dG âeÉb ‹ÉàdG Ωƒ«dG ‘h
É¡æe êô``î`J ,áØ∏àfl á``dhO 134 ø``e ÜÓ``W 50206 Êó«°S á©eÉL
á©HQCG º¡æe ,‹GÎ``°` SC’G ™ªàéŸG ‘ ¢UÉî°TC’G Rô``HCG ø``e áYƒª›
RôHCG øe ó©j ɪc ,πHƒf IõFÉL ≈∏Y GhRÉM º¡æe áKÓK ,AGQRƒ∏d AÉ°SDhQ

»HƒàdG ¿ÉÁEGh »bhôëŸG ∫Gƒf -Êó«°S
»©aÉ°ûdG ¥QÉWh »FÉæ¡dG ⁄É°S -øHõjôH
ájq ƒæ°ùdG á«q HÓ£dG á∏MôdG ‘ äÉcQÉ°ûŸG äÉÑdÉ£dG óah ¢ùeCG π°Uh
ádÓ÷ »eÉ°ùdG ºYódG øª°V »JCÉJ »àdGh ,¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉ÷
áæjóe ¤EG √É`` YQh ˆG ¬¶ØM º``¶`©`ŸG ó«©°S ø``H ¢``Sƒ``HÉ``b ¿É``£`∏`°`ù`dG
,Êó«°S áæjóe ‘ ΩÉ``jCG áKÓK â``eGO IQÉ``jR ó©H á«dGΰSC’G ¿QƒÑ∏«e
4,57 É¡fÉμ°S OóY Qó≤jh ,á«dGΰSCG áæjóe Ωó``bCGh ÈcCG Èà©J »àdGh
óaƒdG ≥∏£fG Êó«°S ¤EG ∫ƒ°UƒdG øe ‹ÉàdG Ωƒ«dG ‘h ,᪰ùf ¿ƒ«∏e
ƒ∏«c 132 ÜQÉ≤j Ée ó©ÑJ »àdGh “AÉbQõdG ∫ÉÑ÷G ” õæàfhÉe ƒ∏H ¤EG
᫪°ùJ Oƒ©Jh ,á©à‡ á«q aÉ°ûμà°SG á∏MQ ‘ Êó«°S áæjóe øY GkÎ`e
´ƒf øe êôîà°ùŸG âjõdG øe äGô£b OƒLƒd º°S’G Gò¡H ∫ÉÑ÷G √òg
AÉŸG äÉÄjõL ‘ äGô£≤dG √òg ¢ùμ©æJ å«M ,AGƒ¡dG ‘ QÉé°TC’G øe
É¡dɪéH õæàfhÉe ƒ∏H Èà©Jh .πÑé∏d ¥QRC’G ¿ƒ∏dG ¢ùμ©J ÉgQhóH »àdGh
.á«dGΰSC’G áaÉ≤ã∏d É«æWh É«k KGôJ É©k bƒe ¢û©æŸG É¡°ù≤Wh ÜÓ``ÿG
ɡ檰†àj QÉàμg ¿ƒ«∏e øe ÌcCG áMÉ°ùe ≈∏Y ∫ÉÑ÷G √òg óà“ å«M
ÉeCq G .êhô``ŸGh á≤«°†dG á``jOhC’Gh á«FGƒà°SE’G äÉHɨdG øe ¢û©æe §«∏N
¿ƒ∏dG ¤EG πFÉŸG É¡fƒd ƒ¡a ÉgÒZ øY ∫ÉÑ÷G √òg õ«Á ÉŸ áÑ°ùædÉH
The Three” ≈ª°ùj …ô``î`°`U π«μ°ûJ ≈``∏`Y É``¡`FGƒ``à`MGh ¥QRC’G
É¡H ᣫëŸG iô≤dGh É¡æY ihôJ »àdG á©FGôdG á°ü≤dGh ” Sisters
:á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dGh OÉ°üàb’G á«∏c øe á«HƒàdG ¿ÉÁEG áÑdÉ£dG ∫ƒ≤Jh .
á∏«ªL É°ü°üb É¡ŸÉ©e AGQh »ØîJ áÑ«éY á∏«μ°ûJ ∫ÉÑ÷G √ò¡d q¿EG
¥QRC’G É¡fƒd Égõ«Á É``e Ì``cCG ¿EG å«M ;Ó``«`°`UCG É«dGΰSCG É``î`jQÉ``Jh

Ωƒ«dG ..Îæ`°S »à«`°S §≤`°ùe õ`cô`à zá`«q æ`a äÉ``°ùŸ{ ¢Vô`©e ìÉ`ààaG
πX ‘ á¶aÉëŸÉH á«∏«μ°ûàdG ¿ƒ``æ`Ø`dG äÉ``ª`∏`©`eh »ª∏©Ÿ
.»∏«μ°ûàdG »æØdG ∑Gô◊G
᫪«∏©àdG á``¶` aÉ``ë` ŸG Ú`` H á``∏` °` ü` dG ô`` °` `UGhCG ≥``«` Kƒ``Jh
‘ á«æØdG áaÉ≤ãdG ô°ûæH á«æ©ŸG äÉ¡÷Gh ájƒHôJ á°ù°SDƒªc
äGÈÿG ∫OÉÑJ ∫ÓN øe »æØdG πeÉμàdG ≥«≤–h ™ªàéŸG
.»æq ØdG ¢Vô©ŸG ‘ ÚcQÉ°ûŸG ÚH á«æØdG

±ó¡jh ,º¡jód ܃ÑëŸG º¡WÉ°ûf á°SQɇ ≈∏Y Úª∏©ŸG
¿ƒæØdG äɪ∏©eh »ª∏©Ÿ á«∏«μ°ûàdG áaÉ≤ãdG AGô`` KEG ¤EG
á°SQɪŸGh ´Ó`` `W’G ∫Ó`` N ø``e á``¶`aÉ``ë`ŸÉ``H á``«`∏`«`μ`°`û`à`dG
π«dòJ ƒëf »©°ùdGh ,áKGó◊G ó©H Ée ¿ƒæa ‘ ÖjôéàdGh
á«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØdG äɪ∏©eh »ª∏©e ¬LGƒJ ób äÉHƒ©°U …CG
ájQGôªà°S’Gh óLGƒàdG ≥«≤–h »æq ØdG ºgGƒà°ùà »bô∏d

,áKGó◊G ó©H Ée ¿ƒæa ∫Ó``N øe ,á¶aÉëŸÉH äɪ∏©ŸGh
¬JÉMƒd ∞°ûμJ …òdG »æØdG ≈≤à∏ŸG áHÉãà ¢Vô©ŸG ó©j PEG
´GóHE’G øe ´ƒæc ábOÉ°U äGÒÑ©J øe ¬æª°†àJ Ée á«æØdG
≈≤à∏ŸG áHÉãÃh ,IôμØdGh á«æ≤àdGh ܃∏°SC’G ‘ ójóéàdGh
Úª∏©ª∏d Iõ«ªŸG ∫ɪYC’G ¬dÓN øe ¢Vô©J …òdG »æØdG
A’Dƒ¡d É©k «é°ûJh ójóéàdGh ´Gó``HE’G ø``e ´ƒæc ÚYóÑŸG

π°UGƒàjh ,Ö«°ùdG -Îæ°S »à«°S §≤°ùe õcôà áæWÉÑdG
™HGôdG á«æØdG äÉ°ùª∏dG ¢Vô©e »JCÉjh .ΩÉjCG áKÓK QGóe ≈∏Y
á¶aÉëŸ º«∏©àdGh á«HÎ∏d áeÉ©dG ájôjóŸG ¬ª¶æJ …òdGh
á«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØdG IOÉ``e äɪ∏©eh »ª∏©Ÿ áæWÉÑdG ܃æL
√Gƒàfi ÈY ‘É≤ãdG ∑Gô``◊G ‘ ºgÉ°ù«d IójóL á∏M ‘
Úª∏©ª∏d »`` YGó`` HE’G Qhó`` `dG RGô`` ` HEGh ,»``Fô``ŸG »``∏`«`μ`°`û`à`dG

»ª«∏°ùdG ó«dh - ¥Éà°SôdG
¿ÉØ∏N ø``H Oƒ``ª`M Qƒ``à`có``dG IOÉ©°S Ωƒ``«`dG ìÉÑ°U ≈Yôj
ègÉæŸGh º«∏©à∏d º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh π«ch »KQÉ◊G
…òdGh ,“á«æa äÉ°ùŸ” á«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØdG ¢Vô©e ìÉààaG
܃æL á¶aÉëà º«∏©àdGh á«HÎ∏d áeÉ©dG ájôjóŸG ¬ª¶æJ

zIRÉLE’G{ π©ØH º¡àjõgÉL ¿hócDƒj ÜÓ£dGh ΩÉ©dG Ωƒ∏Hó∏d AÉ«ª«μdG QÉÑàNG ..Ωƒ«dG
‘ ΩÉ``©` dG Gò``g ‘ É``¡`d Ωó``≤`J å``«`M »``°`VÉ``ŸG AÉ``KÓ``ã`dG
IOÉ¡`` ` `°ûdh ,áÑdÉWh ÉÑk dÉW 41793 »eɶædG º«∏©àdG
É`` ` °SQGO
18334 QÉÑμdG º«∏©J ΩÉ``©`dG º«∏©àdG Ωƒ``∏`HO
k
Ωƒ∏HO IOÉ``¡` °` T äÉ``fÉ``ë` à` e’ Ωó``≤` J É``ª`æ`«`H ,á`` °` `SQGOh
ÉeCq G ,ÉÑk dÉW 88 á«eÓ°SE’G Ωƒ∏`` ` `©dGh ΩÉ©dG º«∏`` ` ©àdG
¢Sô◊G á«q ∏μd »æ≤àdG ΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏`` ` HO IOÉ¡°T
ó≤a á¨∏dG á«FÉæK á«æ≤àdG ÊÉ``ª`©`dG ÊÉ£∏`` ` `°ùdG
IOÉ¡°T äÉfÉëàe’ Ωóq ≤J ɪæ«H ,ÉÑk dÉW 35 É¡d Ωó≤J
á¨∏dG á«q FÉæK á°UÉÿG ¢SQGóª∏d ΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO
IOÉ¡°T äÉfÉëàe’ Ωóq `≤`J ɪc ,áÑdÉWh ÉÑk dÉW 544
kÉÑdÉW 37 á``°`UÉ``ÿG á«HÎ∏d ΩÉ``©`dG º«∏©àdG Ωƒ``∏`HO
.áÑdÉWh

.IÒÑc á«aGÎMÉH âbƒdG ∂dP ÖdÉ£dG π¨à°ùj ¿CÉH
¿ÉëàeG ÚæKE’G Gók Z Ωƒ∏HódG ÜÓW …ODƒj ɪ«a
»àdG (»``æ` Wh Gò`` g) á``«`YÉ``ª`à`L’G äÉ``°` SGQó``dG IOÉ`` e
πãe Ò``Ñ`c ó``¡`L ¤EG êÉ``à` – ’ ¢``†`©`Ñ`dG É``gÈ``à`©`j
ÜÓ£dG º¶©e π©L …ò``dG A»°ûdG ,AÉ«ª«μdG IOÉ``e
ɪæ«H ,AÉ``«`ª`«`μ`dG QÉ``cò``à`°`S’ º``¡`à`bh qπ``L ¿ƒ``°`Sôq `μ`j
IRÉLEG äÉYÉ°S øe §«°ùÑdG âbƒdG äÉ°SGQódG âdÉf
´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f IRÉLEG âaOÉ°U »àdG êGô©ŸGh AGô°SE’G
.ΩÉjCG áKÓK IÎØd óà“ É¡∏©L ɇ
Éeh ΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO IOÉ¡°T äÉfÉëàeG âfÉch
∫hC’G Qhó∏d ÊÉãdG »°SGQódG π°üØ∏d ÉgGƒà°ùe ‘
â≤∏£fG ób ,Ω2013/2012 ‹É◊G »°SGQódG ΩÉ©∏d

ÈàYGh ,É¡àHÉLEG ¥ôW hCG á∏Ä°SC’ÉH ≥∏©àj ɪ«a º¡æe
OGƒŸG ¢†©H øe ÜÓ£dG ÜÉàæj …ò``dG ±ƒq îàdG q¿CG
¤EG GÒ°ûe ,≥∏b Qó°üe Èà©j ’h »©«ÑW A»°T ƒg
,ÜÓ£dG ≈∏Y á«HÉéjEG IQƒ°üH ¢ùμ©æà°S á∏£©dG q¿CG
ôNB’G ¢†©ÑdG ≈∏Y ¢ùμ©æJ ¿CG ø``e ±ƒîJ ¬qæμdh
»£©j ’h âbƒdG øe É©k °ùàe ∂dÉæg q¿CG ø¶j …òdG
á«Ñ∏°S èFÉàf ¤EG …ODƒ`j ɇ ‘ÉμdG âbƒdG IôcGòŸG
.º¡d áÑ°ùædÉH
Ωƒ∏©dG ‘ å``MÉ``H - ≈``eƒ``à`μ`ŸG ó``ª`fi ∫É``b É``ª`«`a
á«HÉéjEG IQƒ°üH ¢ùμ©æà°S IRÉ`` LE’G ¿EG -á«°ùØædG
óé«°S ÖdÉ£dG q¿CG QÉÑàYÉH ;ÚæëટG ÜÓ£dG ≈∏Y
¿ƒgôe ∂dP q¿CÉH ÉcQóà°ùe ;á©LGôª∏d ÈcCG áMÉ°ùe

∫ÓN ÉgƒæëàeG »``à`dG OGƒ``ª`∏`d É¡k HÉ°ûe AÉ«ª«μdG
.á°SÓ°ùdG å«M øe âFÉØdG ´ƒÑ°SC’G
iôØ©÷G ˆG óÑY ⁄É°S ˆG óÑY ÖdÉ£dG óqcCGh
:∫Éb å``«`M AÉ``«`ª`«`μ`dG ¿É``ë`à`eG ¢``Vƒ``ÿ ¬``à`jõ``gÉ``L
᫪°SôdG á∏£©∏d êGô``©`ŸGh AGô``°`SE’G á∏£Y âaÉ°VCG
Qô≤ŸG á«£¨àd âbƒdG øe É©k °ùàe Éæd ìÉJCG ɇ ;Éeƒj
k
ÌcCG ÉæëÑ°UCG ‹ÉàdÉHh ,∞©°†dG ≥WÉæe ájƒ≤Jh
¢†©ÑdG É¡æe ±ƒîàj »àdG AÉ«ª«μdG IOÉ``Ÿ ájõgÉL
. GÒ
k ãc
á«HôY á¨d º∏©e – Ö«£dG ÚeC’G ∫Éb ¬à¡L øeh
á¨∏dG äGQÉÑàNG ‘ Gók «L º``gDhGOCG ¿Éc ÜÓ£dG q¿EG ihÉμ°T iCG ∂dÉæg øμJ ⁄h ,äÉ«°VÉjôdGh á«Hô©dG

äÉæb óªfi – ájDhôdG
IOÉ¡°T äÉ``fÉ``ë`à`eG ó`` MC’G Ωƒ``«`dG ìÉÑ°U ∞fCÉà°ùJ
∫hC’G QÉÑàN’G ƒgh ,AÉ«ª«μdG IOÉà ΩÉ©dG Ωƒ∏HódG
ióHCGh ,äÉ``fÉ``ë`à`e’G Aó``H òæe ÊÉ``ã`dG ´ƒ``Ñ`°`SC’G ‘
Ö≤Y ¿É``ë`à`eÓ``d º``gOGó``©` à` °` SG ÜÓ``£` dG ø``e Oó`` Y
É©°ùàe º¡d â``MÉ``JCG »àdG ,êGô``©` ŸGh AGô``°` SE’G á∏£Y
IôcGòŸG ≥``jô``W ø``Y Qô``≤` ŸG á``«`£`¨`à`d â``bƒ``dG ø``e
á¨∏dG äÉ``fÉ``ë`à`eG Ú``Ø`°`UGh ,äÉ``eƒ``∏`©`ŸG ´É``LÎ``°`SGh
∫hC’G ´ƒÑ°SC’G ‘ ÉghOCG »àdG äÉ«°VÉjôdGh á«Hô©dG
áHÉLE’G ‘ äÉHƒ©°U …CG º¡¡LGƒJ ⁄h ,Ió«L É¡qfCÉH
QÉÑàNG ¿ƒ``μ` j ¿CG Ú``∏` eBG ,á``Mhô``£` ŸG á``∏`Ä`°`SC’G ø``Y

á°VÉjQ

Ω2013 ƒ«fƒj 9 ≥aGƒŸG `g 1434 ÖLQ øe 30 óM’G

20

ÚHQóŸG áªb ≈∏Y …ó©°ùdGh ≥dCÉàe ¢SQÉM …ó«°TôdGh ÖY’ π°†aCG »HƒÑ∏÷G º°SƒŸG Ωƒ‚ Ωôμj Ωó≤dG OÉ–G
»°Tƒ∏ÑdG ÚgÉ°T º«MôdG óÑY º∏°S ,á«fÉãdG áLQódG …QhO á≤HÉ°ùe ‘h
∫Éf å«M ,ájOôØdG õFGƒ÷ÉH øjõFÉØdGh ¤hC’G õ``cGô``ŸG ÜÉë°UC’ õ``FGƒ``÷G
±’BG á©Ñ°S ÉgQóbh á«dÉe IõFÉL ≥ëà°SGh πFɪ°S …OÉf …QhódÉH ∫hC’G õcôŸG
ÊÉãdG õcôŸG ‘ ‘Gƒ``dGh πeÉμdG …OÉ``f ÊÉãdG õcôŸG ‘ AÉ``Lh ,ÊɪY ∫É``jQ
õcôŸG AGôª◊G πàMG ɪ«a ,ÊɪY ∫ÉjQ ±’BG á°ùªN √QGó≤e …ó≤f ≠∏Ñeh
…QhO ‘ Ö``Y’ π°†aCG Ö≤∏H êƒ``Jh ,ÊÉ``ª`Y ∫É``jQ ±’BG áKÓK ∫É``fh ådÉãdG
≥ëà°SGh ,‘Gƒ``dGh πeÉμdG …OÉ``f ø``e ô£e »LÉM Ö``YÓ``dG á«fÉãdG á``LQó``dG
Ö≤∏H RÉah ,πFɪ°S …OÉf øe »∏¶æ◊G ìÓ°U ÖYÓdG ¢SQÉM π°†aCG IõFÉL
12 ó«°UôH ¥Éà°SôdG …OÉf øe ÊÉ°ù¨dG øªMôdG óÑY ÖYÓdG …QhódG ±Góg
,πFɪ°S …OÉf ÜQóe …ôHÉ÷G ÊÉK ¤EG ÜQóe π°†aCG IõFÉL âÑgPh ,kÉaóg
≥ëà°SGh ,AGôª◊G …OÉf øe …È©dG »∏Y …QGOEG π°†aCG IõFÉL Ö≤d ≥ëà°SGh
.…ÈY …OÉf ∞«¶ædG Ö©∏dG IõFÉL
ËôμàH OÉ``–’G IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y …ô``é`◊G Qƒ°üæe ï«°ûdG ΩÉ``b ɪc
áãdÉãdG áLQó∏d áMÉ°S ºμM π°†aCG IõFÉéH RÉa å«M ,º°Sƒª∏d ΩÉμ◊G π°†aCG
ºμ◊G á``«`fÉ``ã`dG á``LQó``dG ø``e á``MÉ``°`S º``μ`M π``°`†`aCGh ,…OÉ``bô``dG ó``LÉ``e º``μ`◊G
áMÉ°S ºμM π°†aCÉc ÊGó«Ñ©dG ∫ɪL ºμ◊G RÉa ɪæ«H »°UhôÿG Oƒªfi
ºμM π°†aCÉc »bÉÑdGóÑY ܃≤©j ‹hódG ºμ◊G RÉa ɪ«a ,¤hC’G áLQódG øe
õFGƒL Ωó≤dG OÉ–G IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y »ë°ûdG óªfi ≈ª°Sh ,‹hO áMÉ°S
≥ëà°SG ɪæ«H ,…õ``fhÈ``dG RÉ``‚E’G IõFÉéH ºë°U …OÉ``f RÉ``a å«M ,RÉ`` ‚E’G
RÉ‚E’G IõFÉL ≥jƒ°ùdG …OÉf ∫Éf ɪ«a ,»°†ØdG RÉ‚’G IõFÉL πFɪ°S …OÉf
.»ÑgòdG
ó«ªM ΩÉ``b å``«`M ,á``Ø`∏`à`î`ŸG ΩÓ`` `YE’G π``FÉ``°`Sh Ëô``μ`J ,π``Ø` ◊G π``ª`°`T É``ª`c
áØ∏àîŸG ΩÓYE’G πFÉ°Sh »∏㇠ËôμàH OÉ–’G IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y …ôHÉ÷G
,IôμdG OÉ–G ™e áfhÉ©àŸG äÉ¡÷G ËôμJ ” ɪc ,IAhô≤ŸGh áYƒª°ùŸGh á«FôŸG
øe Oó©d ´hQó``dG ¢†©H äÉ≤HÉ°ùŸG áæ÷ ¢ù«FQ »°ùÑ◊G ó``ª`MCG º∏°S å«M
á«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdG IQGRhh áë°üdG IQGRhh á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°ûc äÉ¡÷G
ÊÉãdG ÖFÉædG »°SQÉØdG ídÉ°U π°UGhh ,áë∏°ùŸG ¿É£∏°ùdG äGƒb ≈Ø°ûà°ùeh
ËôμJ OÉ–’G ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ¿ƒgôŸG ∞jÉf ï«°ûdGh OÉ–’G ¢ù«Fôd
∫É°UƒdG á`` `YGPEGh ΩG ±G êÒ``e á`` `YGPEGh ÊÉ``ª`©`dG ¿GÒ``£` dÉ``c äÉ``¡` ÷G á``«`≤`H
á©bƒe ÖîàæŸG á∏«fÉa Ëó``≤`à`H ó``dÉ``N ó«°ùdG ΩÉ``bh ,¢``ù`Hh IQƒ``c Ió``jô``Lh
ó«©°S ¬d Qƒ¨ØŸG á∏FÉY ¤EG É``gGó``gCGh »æWƒdG ÉæÑîàæe Ωƒ``‚ øe Oó``Y øe
»°VÉjQ »Øë°U π°†aCG »MQÉÑdG ídÉ°U »Øë°üdG ¤EG iô``NCGh ,»°ùeÉ°ûdG
≥ë∏eh ,¿ÉªY ±hCG õÁÉJ IójôL øe OÉ°û«f »Øë°üdGh ,á«Hô©dG ∞ë°ü∏d
.»°VÉjQ ≥∏fi π°†aCÉc »°VÉjôdG ¿ÉªY

»°Tƒ∏ÑdG ∫OÉY – ájDhôdG
øe ∂dPh ,…hôμdG º°SƒŸG ΩƒéæH Êɪ©dG Iôμd Êɪ©dG OÉ–’G ≈ØàMG
§≤°ùe IÉ«M ófGôL ¥óæØH OÉ–’G É¡ª¶f »àdG á°UÉÿG á«dÉØàM’G ∫ÓN
OÉ–G ¢ù«FQ …ó«©°SƒÑdG óªM øH ódÉN ó«°ùdG Qƒ°†ëH ,∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe
»∏ã‡h AÉ``°` SDhQ ø``e Oó``Y Qƒ``°`†`Mh OÉ`` –’G IQGOEG ¢ù∏› AÉ``°` †` YCGh Iô``μ` dG
áªYGódG äÉcô°ûdG »∏ã‡h ΩÉμ◊Gh ÚeôμŸG ÚÑYÓdG øe ™ªLh ,ájófC’G
»JCÉJh ,áØ∏àîŸG á«∏ëŸG ΩÓYE’G πFÉ°Sh »∏㇠¤EG áaÉ°VEG ,OÉ–’G ᣰûfC’
øe øjó«éŸG Ëôμàd ,Ωó``≤`dG OÉ``–G ø``e ájƒæ°S IQOÉ``Ñ`c πØ◊G Gò``g á``eÉ``bEG
ΩÓYE’G πFÉ°Shh á°UÉÿGh á«eƒμ◊G äÉ¡÷Gh ΩÉμ◊Gh ÚHQóŸGh ÚÑYÓdG
πØ◊G CGó``Hh .…hô``μ`dG º°SƒŸG ìÉ``‚EG π``LCG ø``e âdòH »àdG Oƒ``¡`÷G ™«ªLh
…òdG IôμdG OÉ``–G ¢ù«FQ …ó«©°SƒÑdG óªM øH ódÉN ó«°ùdG ÉgÉ≤dCG áª∏μH
»FÓeR øY áHÉ«fh »°ùØf øY ádÉ°UC’ÉH »æaô°ûj z:∫É``bh Qƒ°†◊ÉH ÖMQ
¿CG ÉfOƒ©J …òdG,™FGôdG AÉ°ùŸG Gòg ‘ ºμH Ö``MQCG ¿CG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG
á«æ°†e Oƒ¡L øe Éæd √ƒeób Ée Ò¶f ,…hôμdG º°SƒŸG ΩƒéæH ¬«a πØàëf
k ` aÉ``M º``°`Sƒ``ŸG Gò``g ¿É``c ó``≤`d z:ó``«`°`ù`dG ±É``°` VCGh ,zº``°` Sƒ``ŸG ∫Gƒ`` W
IQÉKE’ÉH Ó
áaÉãμd kGô¶f ;ájhôμdG º°SGƒŸG Ö©°UCG øe ¿Éc ¬fCG ɪc ,¢Sɪ◊Gh ájó÷Gh
ºgÉ°Sh kÉjôK ¿Éc º°SƒŸG ¿q EÉa ,∂dP ¤EG áaÉ°VEG ,ɡ檰†J »àdG äÉjQÉÑŸG OóY
º¡eɪ°†fGh ,ÚÑYÓdG øe OóY RhôH É¡æeh ±GógC’G øe ÒãμdG ≥«≤– ‘
‘ ó«°ùdG ±OQCGh ,zøjóYGƒdG ΩÉμ◊G øe OóY RhôHh ,á«æWƒdG äÉÑîàæŸG ¤EG
ájGóH ,…hôμdG º°SƒŸG ìÉ``‚EG ‘ ºgÉ°S øe πμd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG z:¬ãjóM
…òdG QhódGh ΩÉμ◊ÉH ó«°ûf ɪc ,ÚÑYÓdGh É¡JGQGOEG ¢ùdÉ›h ájófC’G øe
πFÉ°Sh ¤EG ôμ°ûdGh ,äɶMÓŸG ¢†©H øe ºZôdÉH ,º°SƒŸG ìÉ‚EG ‘ ¬H GƒeÉb
á«aƒdG Ògɪ÷ÉH ó«°ûfh ,IAhô``≤`ŸGh áYƒª°ùŸGh á«FôŸG áØ∏àîŸG ΩÓ``YE’G
,äÉjQÉÑŸG ¢†©H ‘ …Ògɪ÷G Qƒ°†◊G ‘ ∫ó©ŸG OÉ``jORG É¡«a Éæ°ùŸ »àdG
áæ÷h äÉ≤HÉ°ùŸG áæ÷ É¡æeh OÉ–’ÉH á∏eÉ©dG ¿Éé∏dG QhO Oƒ¡L Qó≤f ɪc
™«ªL ¤EG áÄæ¡àdÉH ódÉN ó«°ùdG Ωó≤Jh ,zá«æWƒdG äÉÑîàæŸG áæ÷h ΩÉμ◊G
.äÉjQhódG ∞∏àfl ‘ ¤hC’G õcGôŸÉH IõFÉØdG ájófC’G
Ωó≤dG Iôμd »æWƒdG ÉæÑîàæe ÜQóe ¤EG ôμ°ûdÉH ódÉN ó«°ùdG Ωó≤J ɪc
ºbÉ£dGh ÜQóŸG ôμ°ûf z:¬d ∫Ébh ,πØ◊G ‘ kGô°VÉM ¿Éc …òdG øjƒLƒd ∫ƒH
ºμ©e ∞≤«°S Êɪ©dG ™ªàéŸG ¿CG ºμd ócDƒfh ,πØë∏d ºgQƒ°†M ≈∏Y »æØdG
.zIƒLôŸG èFÉàædG ≥«≤ëàd ;á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ‘
á«eƒμ◊G äÉ¡÷G áaÉμd ôjó≤àdGh ôμ°ûdÉH ¬àª∏c ódÉN ó«°ùdG ºààNGh
¿hDƒ°ûdG IQGRƒ`` `c ,º``°` Sƒ``ŸG ìÉ`` ‚EG ‘ OÉ`` –’G ™``e â``∏`eÉ``©`J »``à` dG á``°` UÉ``ÿGh

ájDhôdG ËôμJ •
π°†aCG IõFÉL Ö≤d …ó©°ùdG π°TÉg íÑ°üe ÜQóŸG ∫Éf ɪc ,¢SQÉM π°†aCG IõFÉL
∫Éfh ,…Qhó``dG ±Góg Ö≤d ≈∏Y AÉéæa …OÉf øe ¬«°ù«°S ôØX ɪ«a ,ÜQó``e
IõFÉL âfÉc ɪ«a ,≥jƒ°ùdG …OÉf øe »KQÉ◊G ˆGóÑY …QGOEG π°†aCG IõFÉL
≥jƒ°ùdG …OÉf π㇠º∏°ùJh .É°†jCG ≥jƒ°ùdG …OÉf Ö«°üf øe ∞«¶ædG Ö©∏dG
¢ù«FQ ÖFÉf º∏°ùJ ɪ«a ,ÊɪY ∫ÉjQ ∞dCG Ú°ùªN ≠∏Ñeh ∫hC’G õcôŸG IõFÉL
∫ÉjQ ∞dCG ÚKÓK ≠∏Ñeh ÊÉãdG õcôŸG IõFÉL …ó«©°SƒÑdG óªMCG AÉéæa …OÉf
≠∏Ñeh ådÉãdG õcôŸG IõFÉL ºë°U …OÉf ¢ù«FQ »°SQÉØdG ∫OÉY º∏°ùJh ,ÊɪY
¢ù∏› ƒ°†Y »°SÉ«ŸG óªMCG ΩÉbh .ÊɪY ∫ÉjQ ∞dCG øjô°ûY √QGó≤e …ó≤f
å«M ,Ωó≤dG Iôμd ¤hC’G áLQódG …QhO á≤HÉ°ùe õFGƒL º«∏°ùàH OÉ–’G IQGOEG
∫ÉjQ ∞dCG ô°ûY á°ùªN √Qó``bh …ó≤f ≠∏Ñà OÉ``–’G …OÉf ∫hC’G õcôŸÉH RÉa
±’BG Iô°ûY √Qó``bh …ó≤f ≠∏Ñeh ÊÉãdG õcôŸÉH ¢ù«› …OÉ``f RÉ``ah ,ÊɪY
ÉgQóbh á«dÉŸG IõFÉ÷Gh ådÉãdG õcôŸG QÉë°U …OÉf ∫Éf ɪ«a ,ÊɪY ∫ÉjQ
¤hC’G áLQódG …QhO ‘ ÖY’ π°†aCG Ö≤∏H êƒJh ,ÊɪY ∫ÉjQ ±’BG á©Ñ°S
¢SQÉM π°†aCG IõFÉLh Ö≤d ∫Éfh ,QÉë°U …OÉf øe »∏Ñ°ûdG ˆGóÑY ÖYÓdG
ï«°T ÖYÓdG ±Gó¡dG IõFÉéH ôØXh ,¢ù«› …OÉf øe »°Tƒ∏ÑdG ΩÓ°ùdG óÑY
¢ù«› …OÉf ÜQóe …ôª©ŸG π°VÉa ÜQóŸG ≥ëà°SGh ,OÉ–’G …OÉf øe ó«°S
π°†aCG IõFÉéH π≤æj …OÉ``f øe »°SQÉØdG ˆG óÑY RÉ``ah ,ÜQó``e π°†aCG Ö≤d
.§≤°ùe …OÉæd ∞«¶ædG Ö©∏dG IõFÉL âÑgP ɪæ«H ,…QGOEG

Gôk cÉ°T ,´ÉaódG IQGRhh ,áë°üdG IQGRhh á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°Th á«°VÉjôdG
á¶aÉfi ‘ AGƒ°S É¡«a Ú∏eÉ©dG πch OÉ``–’G ƒØXƒe É¡dòH »àdG Oƒ¡÷G
º°Sƒe ¤EG ™∏£à«°S ™«ª÷G ¿CG ¤EG GÒ
k °ûe ,iô``NC’G äɶaÉëŸG hCG §≤°ùe
ÊÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG ódÉN ó«°ùdG ™aQh ,Iõ«‡ á«Yƒf á∏≤f ó¡°ûj ójóL ΩOÉb
¬àdÓL ΩQÉ``μ` e ≈``∏`Y ¿É``£`∏`°`ù`dG á``dÓ``L É``f’ƒ``Ÿ »``eÉ``°`ù`dG ΩÉ``≤`ª`∏`d ¿É``aô``©` dGh
π«Ñ°S ‘ AÉ«ahCG kGOƒæL ¿ƒμf ¿CÉH ¬àdÓ÷ øjógÉ©e ,Ú«°VÉjô∏d á∏°UGƒàŸG
Ió«°TôdG IOÉ«≤dG â– á«dɨdG ¿Éª©d á©aôdGh Ωó≤à∏d GƒÑ°üj Ée πc ≥«≤–
.-√ÉYQh ˆG ¬¶ØM – º¶©ŸG Éf’ƒŸ ᪫μ◊Gh
º°SƒŸG É¡H ô``e »àdG äÉ£ëŸG Rô``HCG ø``Y »Fôe ¢VôY Ëó≤J ” ,Égó©H
»àdG ôHƒ°ùdG ádƒ£H »``gh º°Sƒª∏d äÉ≤HÉ°ùŸG ¤hCG øe kÉbÓ£fG ,…hô``μ`dG
…QhOh ,QÉØX …OÉ``f É¡Ñ≤∏H RÉ``a »àdG OÉ``–’G ¢SCÉμH GQk hô``e ,AÉéæa É¡H êƒ``J
Ö≤∏H ≥jƒ°ùdGh ,»``Ñ`ŸhC’G …Qhó``dG Ö≤∏H §≤°ùe RÉ``a å«M ,á«æ°ùdG πMGôŸG
πàfɪY …QhO Ö≤∏H ≥jƒ°ùdGh ÜÉÑ°ûdG …QhO Ö≤∏H QÉë°Uh ÚÄ°TÉædG …QhO
.¿É£∏°ùdG ádÓL ¢SCÉch áÑîæ∏d
ΩÉb ,áÑîæ∏d πàfɪY …QhO á≤HÉ°ùe »Øa ,èjƒààdG º°SGôe äCGóH ºK øeh
ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf »æ°Sƒ◊G ÖdÉZ Qƒ``à`có``dGh ódÉN ó«°ùdG
øe »HƒÑ∏÷G ó¡a ÖYÓdG RÉa å«M ,Úeôμª∏d õFGƒ÷G Ëó≤àH πàfɪY
≈∏Y …ó«°TôdG õjÉa ¬∏«eR π°üM ɪ«a ,ÖY’ π°†aCG IõFÉéH ≥jƒ°ùdG …OÉf

∫ɨJÈ∏d ÚªK Rƒah .. ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«Ø°üJ »`a IQGó°üdG ≈∏Y ßaÉ– áæ°SƒÑdGh Éμ«é∏Hh É«dÉ£jEG
±óg øe äOÉØà°SG É¡æμd ᩪ÷G Ωƒj IGQÉÑe πÑb Rƒa …CG â≤≤M ób øμJ ⁄ »àdG Góæ∏àμ°SG
.∫hC’G •ƒ°ûdG ∞°üàæe ‘ ¢SGôLOƒæ°S äôHhQ
É«JGhôc ≈∏Y •É≤f çÓãH áeó≤àe áYƒªéŸG IQGó°U ‘ á£≤f 19 Éμ«é∏H ó«°UQ íÑ°UCGh
áæ°SƒÑdG â¶aÉMh .•É≤f ™Ñ°ùH ådÉãdG õcôŸG ‘ É«Hô°U »JCÉJ ɪæ«H ÊÉãdG õcôŸG áÑMÉ°U
≈∏Y á«°SɪîH ÉgRƒa ó©H ¿Éfƒ«dG øY •É≤f çÓK ¥QÉØH á©HÉ°ùdG áYƒªéŸG IGQó°U ≈∏Y
.É«fGƒà«d ≈∏Y ôØ°U -1 ¿Éfƒ«dG ¥ƒØJh É«ØJ’
¢SƒdƒHhOƒà°ùjôN ¢ShQGR’ ±óg π°†ØH É«fGƒà«d ΩÉeCG çÓãdG •É≤ædÉH ¿Éfƒ«dG âLôNh
.20 á≤«bódG ‘
ôØ°U -1 É¡«∏Y âÑ∏¨J Éeó©H É«°ShQ øe á°SOÉ°ùdG áYƒªéŸG IQGó°U ∫ɨJÈdG âYõàfGh
.áHƒ©°üH

≥jôW øY Iôe øe ÌcCG 2006 ⁄É©dG ¢SCÉμH õFÉØdG ¿ƒaƒH ∑ÉÑ°T õg øe ∂«°ûàdG âHÎbGh
Q’ƒc π««fGO πjóÑdG Qó``gCG ɪæ«H ≈eôŸG QÉ``WEG øe äó``JQG Iôc Oó°S …ò``dG ∂«°ùJGôj ΫH
.IÒNC’G äɶë∏dG ‘ IÒ£N á°Uôa
áeó≤àe äÉjQÉÑe â°S øe á£≤f 14 ó«°UôH á«fÉãdG áYƒªéŸG IQGó°U ‘ É«dÉ£jEG â«≤Hh
‘ ∂«°ûàdG »JCÉJ ɪæ«H äÉjQÉÑŸG øe Oó©dG ¢ùØf â°VÉN »àdG ÉjQɨ∏H ≈∏Y •É≤f ™``HQCÉ`H
‘ ÚÑYÓdG øe É«ÑgP Ó«L É«dÉM ∂∏“ »àdG Éμ«é∏H äOôØfGh.•É≤f ™°ùàH ådÉãdG õcôŸG
ôØ°U-1 áÄLÉØŸG É«JGhôc Öîàæe IQÉ°ùN ó©H ¤hC’G áYƒªéŸG IQGó°üH ÉHhQhCG ájófCG RôHCG
±É°VCGh 13 á≤«bódG ‘ Éμ«é∏Ñd ∫hC’G ±ó``¡`dG ø``jhô``H …O øØ«c Rô``MCGh .Góæ∏àμ°SG ΩÉ``eCG
π«é°ùàH ¥QÉØdG ±hQ’ƒ``c Qóæ°ùμdG ¢ü∏bh 60 á≤«bódG ‘ ÊÉãdG ±ó¡dG ÊÓ«a ¿Ghôe
ΩÉeCG áÄLÉØe IQÉ°ùN É«JGhôc â≤∏J ÜôZR ‘h.88 á≤«bódG ‘ IôM á∏cQ øe É«Hô°U ±óg

ä’ÉcƒdG – §≤°ùe
á«HhQhC’G äÉ«Ø°üàdG ‘ É¡JÉYƒª› Qó``°`ü`J á``æ`°`Sƒ``Ñ`dGh Éμ«é∏Hh É``«`dÉ``£`jEG â``∏`°`UGh
IQGó°U ∫ɨJÈdG âYõàfGh ∫hC’G ¢ùeCG 2014 Ωó≤dG Iôμd ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f ¤EG á∏gDƒŸG
Iôe ±hô©ŸG √Gƒà°ùe øY hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc óFÉ≤dG OÉ©àHG ºZQ É«°ShQ øe É¡àYƒª›
â¡fCG É¡fCG ºZQ ∂«°ûàdG ájQƒ¡ªL øe ±Gó``gCG ¿hóH ÚªK ∫OÉ©àH É«dÉ£jEG äOÉ``Yh.iô``NCG
É«Hô°U ≈∏Y Éμ«é∏H äRÉ``a ɪæ«H »∏«JƒdÉH ƒjQÉe ºLÉ¡ŸG OôW ó©H ÚÑY’ Iô°û©H AÉ≤∏dG
.ᩪ÷G Ωƒj äÉjQÉÑe ‘ Rƒa ÈcCG ‘ ôØ°U-5 É«ØJ’ É¡àØ«°†e áæ°SƒÑdG âë°ùàcGh 1-2
πÑb »∏«JƒdÉH Oô£H ôKCÉàJ ⁄h ¿ƒaƒH »éjƒ∏fÉ«L ¢SQÉ◊G ≥dCÉJ øe É«dÉ£jEG äOÉØà°SGh
.ájÉ¡ædG ≈àM É¡cÉÑ°T áaɶf ≈∏Y ßaÉëàd IGQÉѪ∏d »∏°UC’G âbƒdG ájÉ¡f øe á≤«bO 18

ÚàæLQC’G ™e ∫OÉ©àJ É«Ñeƒdƒch ..⁄É©dG ¢SCÉc ƃ∏Ñd É¡°Uôa Rõ©J »∏«°ûJ Éμ«eÉL ≈∏Y RƒØ∏d IóëàŸG äÉj’ƒdG Oƒ≤j õfÉØjG

Ωó≤J ¤hC’G á≤«bódG ‘ ºFÉ≤dG ‘ Oó°S …òdG ∫Gó«a hQƒJQG
.56 á≤«bódG ‘ ≥jôØdG
ó«MƒdG …GƒLGQÉH ±óg Rhôc ÉàfÉ°S »chQ ºLÉ¡ŸG πé°Sh
’h Ö«JÎdG ∫hó``L ´É``b …Gƒ``LGQÉ``H πà–h .88 á≤«bódG ‘
äÉ«FÉ¡f ¤EG πgCÉà∏d á«∏ª©dG á«MÉædG øe á°Uôa …CG ∂∏à“
’EG áYÉ°S ∞°üf ôNBG ‘ »°ù«e Ö©dh. πjRGÈdÉH ⁄É©dG ¢SCÉc
ΩÉeCG ¥QÉØdG çGóMEG ≈∏Y ÚàæLQC’G IóYÉ°ùe ™£à°ùj ⁄ ¬fCG
.∫Éàæeƒfƒe OÉà°SEG ≈∏Y ⪫bCG IôJƒàe IGQÉÑe ‘ É«Ñeƒdƒc
ºLÉ¡ŸG ɪgh ∫hC’G •ƒ°ûdG ∫ÓN ≥jôa πc øe ÖY’ OôWh
»ÑeƒdƒμdG ´É``aó``dG Ö``∏`bh øjƒé«g ƒ``dGõ``fƒ``L »``æ`«`à`æ`LQC’G
Iô°TÉÑe AGôªM ábÉ£H ≈∏Y ɪ¡dƒ°üM ó©H ÉJÉHGR ¿É«à°ùjôc
ÚàæLQC’G Qó``°` ü` à` Jh.¢``†` ©` Ñ` dG É``ª`¡`°`†`©`Ñ`d É``ª`¡`Hô``°`V ó``©` H
»JCÉJ ɪæ«H á£≤f 25 ó«°UôH á«Hƒæ÷G É``μ`jô``eCG áYƒª›
ó«ØjO ió°üJh.á£≤f 20 ó«°UôH ÊÉãdG õcôŸG ‘ É«Ñeƒdƒc
äó¡°T ɪc ájƒb äGójó°ùJ çÓãd É«Ñeƒdƒc ¢SQÉM Éæ«Ñ°ShCG
πMh.á∏¡°ùdG ¢UôØdG øe á∏°ù∏°ùd Ú≤jôØdG áYÉ°VEG IGQÉÑŸG
Ö≤Y »°VÉŸG AÉKÓãdG Ωƒj äÉÑjQóàdG ∞fCÉà°SG …ò``dG »°ù«e
òîØdG äÓ``°`†`Y ‘ á``HÉ``°`UEG ø``e ‘É``©`à`dG ø``e ™``«`HÉ``°`SCG á``KÓ``K
øe á``dÉ``M Qƒ``Ø`dG ≈∏Y QÉ``KBGh 57 á≤«bódG ‘ Ók `jó``H á«Ø∏ÿG
.É«Ñeƒdƒc AGõL á≤£æe πNGO ≈°VƒØdG
¢SOÉ°ùdG õcôŸG π«fh …Gƒ``LhQhCG RhÉéàd hÒH RƒØdG OÉbh
. IGQÉÑe 11 øe á£≤f 14 ó«°UôH

RÎjhQ– ¢SôjEG ¢ùæjƒH/¿ƒ«°ùfƒ°SG

¢ùeCG …Gƒ`` LGQÉ`` H ≈``∏`Y É``¡` °` VQCG êQÉ`` N 1-2 »∏«°ûJ äRÉ`` a
á∏gDƒŸG á«Hƒæ÷G ÉμjôeCG äÉ«Ø°üJ ‘ É¡JÒ°ùe íæªàd ∫hC’G
âØàcG ÚM ‘ ájƒb á©aO Ωó≤dG Iôμd ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡æd
ºZôdG ≈∏Y É«Ñeƒdƒc É¡àØ«°V ™e É«Ñ∏°S ∫OÉ©àdÉH ÚàæLQC’G
áYÉ°S ∞°üf ôNBG ‘ »°ù«e π«fƒ«d õ«ªŸG É¡ÑY’ ácQÉ°ûe øe
hÒH í檫d Gôk μÑe Éaóg hQGõ«H ƒjOhÓc πé°Sh.AÉ≤∏dG øe
≈≤HCG Ée ƒgh QhOGƒcC’G ÜÉ°ùM ≈∏Y É¡°VQCG ≈∏Y ôØ°U -1 RƒØdG
òæe Iô``e ∫hC’ äÉ«FÉ¡ædG ƃ∏H ‘ õFÉØdG ≥jôØdG ∫É``eBG ≈∏Y
áYƒª› ‘ ™HGôdG õcôŸG ‘ »∏«°ûJ RƒØdG ™°Vhh .1982 ΩÉY
Úà£≤f ¥QÉØH áeó≤àe á£≤f 18 ó«°UôH á«Hƒæ÷G ÉμjôeCG
πÑb Qhó``dG â¨∏H »àdG …Gƒ``LhQhG πà– Éªæ«H Ójhõæa ≈∏Y
.á£≤f 13 ó«°UôH ™HÉ°ùdG õcôŸG 2010 ⁄É©dG ¢SCÉμd »FÉ¡ædG
ôHƒàcCG ‘ äÉ«Ø°üàdG á``jÉ``¡`f ‘ ¥ô``a á``©` HQCG ∫hCG π``gCÉ`à`à`°`Sh
.πjRGÈdÉH ΩÉ≤à°S »àdG äÉ«FÉ¡ædG ¤G πÑ≤ŸG ∫hC’G øjô°ûJ
á∏°UÉa ádƒL ¢ùeÉÿG õ``cô``ŸG ÖMÉ°U ÖîàæŸG ¢Vƒî«°Sh
ÉãëH πÑ≤ŸG ÊÉãdG øjô°ûJ Ȫaƒf ‘ É«°SBG øe Öîàæe ΩÉeCG
.äÉ«FÉ¡ædG ‘ ôNBG ¿Éμe øY
‘ »∏«°ûàdG Ö``î`à`æ`ŸG ¢``SÉ``LQÉ``a hOQGhOEG º``LÉ``¡`ŸG ™``°` Vhh
≥FÉbO ™HQCG πÑb AGõ÷G á≤£æe êQÉN øe Iójó°ùàH áeó≤ŸG
§°SƒdG Ö``Y’ ∞YÉ°†j ¿CG πÑb ∫hC’G •ƒ``°`û`dG ájÉ¡f ≈∏Y

…òdG ≥jôØdG Gó``Hh. ¥ô``a áà°S (±ÉcÉμfƒμdG) »ÑjQÉμdGh ≈£°SƒdGh
á≤«bódG ‘ π«é°ùàdG ìÉ``à`à`aG ‘ kÉ`Ñ`jô``b ¿Éª°ùæ«∏c ø``LQƒ``j ¬``HQó``j
.Ió«©H áaÉ°ùe øe ºFÉ≤dG ‘ Oó°S ¿CG ó©H á«fÉãdG
¬d »¨dCG …òdG - Qhó«àdG ≈≤JQG ÉeóæY IóëàŸG äÉj’ƒdG âeó≤Jh
øe á©FGQ á«°VôY Iôc πHÉ≤«d ≈∏YCG ¤G - É¡∏Ñb π∏°ùàdG »YGóH ±óg
¿CG Éμ«eÉL äOÉc ≥FÉbO ™°ùàH Égó©Hh .»°ShR ΩÉgGôL ìÉæ÷G ÖfÉL
Iôjô“ »bÓ«d ¬≤jôW Úà°ShG ∞``dhOhQ ≥°T ¿CG ó©H ∫OÉ©àdG ´õàæJ
.ºFÉ≤dÉH âeó£°UG ¬Jójó°ùJ ¿CG ’EG ¿ƒ°ùfƒL ¿ÉjGQ øe
»≤ÑJ ™eh ¬fCG ’EG AÉ≤∏dG ≈∏Y äô£«°S ób IóëàŸG äÉj’ƒdG ¿CG GóHh
ÒZ OQƒØμ«H πé°S AÉ≤∏d »``∏`°`UC’G â``bƒ``dG ø``eR ájÉ¡f ≈∏Y á≤«bO
äôªà°SG IQÉKE’G ¿EÉa ∂dP ™eh .Úà°ShG øe á«°VôY Iôc ôKEG ÖbGôŸG
É¡eó≤J ó«©à°ùJ ¿CG ≥FÉbO çÓãH Égó©H IóëàŸG äÉj’ƒdG âYÉ£à°SGh
.äÉ«Ø°üàdG ‘ É¡Ñ©∏e êQÉN Rƒa ∫hCG ≥≤ëàd
πÑ≤ŸG AÉKÓãdG Ωƒj πJÉ«°S ‘ ɪæH IóëàŸG äÉj’ƒdG ∞«°†à°ùJh
IÉbÓà ƒ«fƒj ô¡°T ∫ÓN äÉ«Ø°üàdG ‘ É¡JÉjQÉÑe á«KÓK πªμà°Sh
.¿GôjõM ƒ«fƒj 18 ‘ ∂«d âdƒ°S ‘ ¢SGQhóæg
™HGôdG É¡dOÉ©J ÖÑ°ùH •ÉÑME’ÉH ô©°ûJ ∂«°ùμŸG ¿CG ó``cDƒ`ŸG ø``eh
ó©H äÉ«Ø°üàdG ICÉLÉØe É¡fCG ɪæH âàÑKCG ÚM ‘ äÉjQÉÑe ¢ùªN ‘
πëà°S ɪ«a ÉμjQÉà°Sƒc ∂«°ùμŸG ∞«°†à°ùà°Sh .É«Ñ∏°S ɪ¡dOÉ©J
ɪæH ôaÉ°ùà°S ɪæ«H πÑ≤ŸG AÉKÓãdG Ωƒj ¢SGQhóæg ≈∏Y áØ«°V Éμ«eÉL
á¡LGƒŸ πJÉ«°S ¤EG ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡æd πgCÉàdG É¡d ≥Ñ°ùj ⁄ »àdG
.IóëàŸG äÉj’ƒdG

¢ùæà∏d É°ùfôa ádƒ£H »FÉ¡æd ó©°üjh É‚ƒ°ùàH í«£j ôjÒah ..
RÎjhQ - ¢ùjQÉH
»FÉ¡æd ôjÒa ó«ØjO ÊÉÑ°SC’G πgCÉJ
∫hC’ iÈμdG ™``HQC’G ä’ƒ£ÑdG ió``MEG
ƒL »``°` ù` fô``Ø` dG ≈``∏` Y √Rƒ`` ` a ó``©` H Iô`` `e
‘ 2-6h 6-7h 1-6 É‚ƒ°ùJ ójôØ∏jh
É°ùfôa á``dƒ``£`Ñ`d »``FÉ``¡`æ`dG π``Ñ`b Qhó`` `dG
.∫hC’G ¢ùeCG ¢ùæà∏d áMƒàØŸG
…CG ¿B’G ≈``à` M ô``jÒ``a ô``°`ù`î`j ⁄h
⁄h ΩÉ``©` dG Gò``g á``dƒ``£`Ñ`dG ‘ á``Yƒ``ª`›
É‚ƒ°ùJ ø`` e kGÒ`` Ñ` `c kÉ` `jó`` – ¬`` LGƒ`` j
õ«cÎdG ó≤àaG …òdG ¢SOÉ°ùdG ∞æ°üŸG
.AÉ≤∏dG ∫GƒW
‘ ôjÒa IGQÉ› ‘ É‚ƒ°ùJ ≥ØNCGh
ÌcCG ó©H áÁõ¡∏d º∏°ùà°SGh áYô°ùdG
k «∏b
.Ö©∏dG øe ÚàYÉ°S øe Ó
Oó°S ¿CG ó``©`H Rƒ``Ø` dG ô``jÒ``a ´õ``à` fGh
¤EG á``«` eÉ``eCG á``Hô``°`†`H Iô``μ` dG É``‚ƒ``°`ù`J
.Ö©∏ŸG êQÉN
∫hCG íÑ°üj ¿C’ ≈©°ùj É‚ƒ°ùJ ¿Éch
ó©H á``dƒ``£`Ñ`dG »FÉ¡æd π``gCÉ`à`j »°ùfôa
.1988 ‘ âfƒcƒd …Ôg

RÎjhQ – º°UGƒY

äÉj’ƒdG Oƒ≤«d ™FÉ°†dG ∫óH Ö°ùàëŸG âbƒdG ‘ õfÉØjG OGôH πé°S
øª°V ¿ƒà°ùéæ«c ‘ ∫hC’G ¢ùeCG 1-2 Éμ«eÉL ≈∏Y RƒØ∏d IóëàŸG
øe kÉ` aó``g Rô``∏`«`e …hQ π``é`°`Sh.Ωó``≤`dG Iô``μ`d ⁄É``©` dG ¢``SCÉ` c äÉ«Ø°üJ
¢SQÉM ¢ùjQGO’Éa πjƒf ió°üJ ¿CG ó©H 25 á≤«bódG ‘ ¢``SCGQ áHô°V
¿Éc É``e ƒ``gh Iô``M á``∏`cQ ø``e ¢ù«LQƒH ƒ°ù∏«°S Iójó°ùàd ¢``SGQhó``æ`g
¿É°S ‘ ⪫bCG iôNCG IGQÉÑe ‘ ôØ°U -1 RƒØdG ÉμjQÉà°Sƒc íæŸ Ék«aÉc
á«dɪ°ûdG ÉμjôeCG äÉ«Ø°üJ IQGó°U ƒëf ÉμjQÉà°Sƒc Ωó≤ààd ¬«°SƒN
OQƒØμ«H ÚeÒL ±óg ¿CG GóHh .(±ÉcÉμfƒμdG)»ÑjQÉμdGh ≈£°SƒdGh
∫OÉ©àdG á``£`≤`f É``μ`«`eÉ``L í``æ`e ó``b 89 á``≤`«`bó``dG ‘ ¢`` SCGQ á``Hô``°`V ø``e
Ö≤Y Qhó«àdG …Rƒ``L ±óg ≥jôW øY IóëàŸG äÉj’ƒdG Ωó≤J Ö≤Y
á≤£æe πNGO ¤EG IôμdG Qôe ‹OGô``H πμjÉe øμd.áYÉ°S ∞°üf Qhôe
¿ÉaƒfhO øe ôª«d á©°SGh áMÉ°ùe ¬d âë«JCG …òdG õfÉØjG ¤EG AGõ÷G
ó«°UQ Rƒ``Ø`dG ™``aQh.Rƒ``Ø` dG ±ó``g πé°ùjh Éμ«eÉL ¢``SQÉ``M ¢ùà«μjQ
±GógC’G ¥QÉØHh äÉjQÉÑe ™HQCG øe •É≤f ™Ñ°S ¤G IóëàŸG äÉj’ƒdG
øe ¿É``μ` e π``«`æ`d Ió``ë`à`ŸG äÉ``j’ƒ``dG »``©`°`S π``X ‘ É``μ`jQÉ``à`°`Sƒ``c ∞``∏`N
äÉ«FÉ¡f ¤EG Iô°TÉÑe πgCÉàdG É¡HÉë°UCG íæ“ »àdG áKÓãdG øcÉeC’G
kÉ°†jCG •É≤f ™Ñ°S ó«°UôH ådÉãdG õcôŸG ∂«°ùμŸG πà–h .⁄É©dG ¢SCÉc
â°S ɪæH iód äÉ``Hh. IQGó°üdG »FÉæK øe ÌcCG IGQÉÑe âÑ©d É¡æμdh
.Úà£≤f Éμ«eÉLh •É≤f ™HQCG ¢SGQhóægh •É≤f
á«dɪ°ûdG É``μ` jô``eCG äÉ``«`Ø`°`ü`J ø``e IÒ`` `NC’G á``dƒ``÷G ‘ ∑QÉ``°` û` jh

ádƒ£H øe Öë°ùæj ∫GOÉf
OÉ¡LE’G ÖÑ°ùH ¢ùæà∏d ¬dÉg
RÎjhQ -ÚdôH
≠∏H …ò`` `dG ∫GOÉ`` `f π``«` FÉ``aQ ÊÉ``Ñ` °` SC’G Ö``ë`°`ù`fG
¢ùæà∏d áMƒàØŸG É°ùfôØd á«dÉ◊G áî°ùædG »FÉ¡f
πÑ≤ŸG ´ƒÑ°SC’G É«fÉŸCG ‘ IQô``≤`ŸG ¬dÉg ádƒ£H øe
‘ äÉjQÉÑŸÉH ºMOõŸG ∫hó÷G AGôL ¥ÉgQE’G »YGóH
.IÒNC’G ™«HÉ°SC’G
¿’hQ á``dƒ``£` H Ö``≤`∏`H Rƒ``Ø` ∏` d ∫GOÉ`` ` f ≈``©`°`ù`«`°`Sh
¢ùjQÉH ‘ á``«`∏`eQ Ö``YÓ``e ≈``∏`Y á``eÉ``≤` ŸG ¢``ShQÉ``L
¬æWGƒe ¬LGƒj ɪæ«M ¬JÒ°ùe ‘ áæeÉãdG Iôª∏d
.óMC’G Ωƒ«dG »FÉ¡ædG ‘ ôjÒa ó«ØjO
¿É«H ‘ ¬``dÉ``g á``dƒ``£`H ô``jó``e È``jh ∞`` dGQ ∫É`` bh
»æμd .Qƒ°†◊G ∫GOÉf ™«£à°ùj ød ß◊G Aƒ°ùd
Aƒ°ùd"
".A»°T
.A»°T …CG πÑb »JCÉJ ¬àë°U .. √QGôb º¡ØJG
ÜÉ≤dCÉH kGôNDƒe kÉ«ŸÉY ™HGôdG ∞æ°üŸG ∫GOÉf RÉah
ÖYÓŸG ¤G ¬JOƒY ó©H ÉehQh ójQóeh áfƒ∏°TôH ‘
.áHÉ°UE’G ÖÑ°ùH πjƒW ÜÉ«Z ôKEG •ÉÑ°T ôjGÈa ‘

ÊÉŸC’G ÜQóŸG
k ™bƒj ¬μæ«a
Gó≤Y
¿hÒeÉμdG ™e ÚeÉ©d
RÎjhQ - …ófhÉj
≈∏Y ¬μæ«a ôμdƒa ÊÉ``ŸC’G ÜQó``ŸG ™``bh
âÑ°ùdG ¢ùeCG ¿hÒeÉμdG ™e ÚeÉ©d óbÉ©J
ób ∑É``æ`g Ωó``≤`dG Iô``c ƒdhDƒ°ùe ¿É``c Éeó©H
áfÉ©à°S’G ø``Y ™``«`HÉ``°`SCG á``KÓ``K πÑb Gƒ``æ`∏`YCG
.¬JÉeóîH
‘ á«fhÒeÉμdG á°VÉjôdG IQGRh â``dÉ``bh
≥HÉ°ùdG ÊÉ``¨` dG ‹hó`` dG Ö``YÓ``dG ¿EG ¿É``«` H
.¬àª¡e ‘ ¬μæ«a óYÉ°ù«°S ƒμfÉJ º«gGôHEG
´ƒÑ°SC’G Iôe ∫hC’ ¿hÒeÉμdG ¬μæ«a OÉ``bh
É«fGôchCG ™e É«Ñ∏°S âdOÉ©J ɪæ«M »°VÉŸG
¤hC’G ¬àª¡e ¿ƒ``μ`à`°`Sh .á`` jOh IGQÉ``Ñ` e ‘
äÉ«FÉ¡f ¤EG ≥``jô``Ø` dG π`` gCÉ` `J ¿É``ª` °` V »`` g
‘ ΩOÉ``≤` dG ΩÉ``©` dG Ωó``≤` dG Iô``μ`d ⁄É``©` dG ¢``SCÉ` c
.πjRGÈdG
∫ƒH ¿É`` ÷ kÉ` Ø` ∏` N á``ª` ¡` ŸG ¬``μ`æ`«`a ¤ƒ`` `Jh
ó©H âbDƒe πμ°ûH ≥jôØdG OÉ``b …ò``dG ƒfƒcCG
Oƒ©°üdG ‘ ÊÉ``a’ ¢ù«æjO »°ùfôØdG π°ûa
á«≤jôaC’G ·C’G ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f ¤G ≥jôØdÉH
.2013h 2012 »eÉY
êQƒÑjGôa IOÉ«b (ÉeÉY
k 65) ¬μæ«Ød ≥Ñ°Sh
¤ƒà«°Sh 2007 ¤EG 1991 ø`` e ÊÉ`` ` `ŸC’G
Iôe ∫hC’ á«æWƒdG äÉÑîàæŸG ó``MCG ÖjQóJ
RójQ GhGQhG ™``e äGÎ`` `a ó``©` H √QGƒ``°` û` e ‘
.√OÓH ‘ É«fƒdƒch ÊÉHÉ«dG
É¡àYƒª› IQGó°U ¿hÒeÉμdG º°SÉ≤àJh
ób É¡æμd É«Ñ«d ™e ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«Ø°üJ ‘
ÉgRƒa ∫ÉM •É≤f çÓK ¤EG ¥QÉØdG ™°SƒJ
.óMC’G Ωƒ«dG ƒLƒJ ≈∏Y
‘ ô°û©dG äÉYƒªéŸG hQó°üàe πgCÉàjh
äÉ«Ø°üàdG ‘ IÒNC’G á∏MôŸG ¤EG É«≤jôaCG
øe äÉ``¡` LGƒ``e ¢``ù` ª` N ø``ª`°`†`à`à`°`S »`` à` `dGh
.äÉ«FÉ¡ædG ¤G πgCÉà∏d IOƒYh ÜÉgP »àdƒL

21

á°VÉjQ

Ω2013 ƒ«fƒj 9 ≥aGƒŸG `g1434 ÖLQ øe 30 óM’G

á«æØdG QOGƒμdG ™e äGóbÉ©àdGh ‹ÉŸG õé©dG â°ûbÉf

ΩOÉ≤dG º°SƒŸG ÚaÎëŸG …QhO ¥Ó£fG ≈∏Y ≥aGƒJ zIô`μdG OÉ`–G á«eƒ`ªY{
áæé∏c áæé∏dG •É°ûf Ö°ùM ¤EG Oƒ©j ∂dP øμdh ,πbCG ÉeÈd iôNC’Gh É¡JÉYɪàLG
≈∏Y ó‚ ‹hódGh …ƒ«°SB’G OÉ–’G ‘ ÉfóLGƒJ ºμëHh ,ΩÉμ◊G áæ÷h äÉ≤HÉ°ùŸG
.§≤a IóMGh Iôe ’EG áæ°ùdG ‘ ™ªàŒ ’ á«dhódG ¿Éé∏dG ¢†©H ¿CG
¿Éé∏dG πªY á©HÉàe ∫ƒM âfÉc ,¿ÉªY …OÉ``f øe ‹ÉLOõdG ó«dh á∏NGóe ..
Öéjh ,IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe Iô°TÉÑe á©HÉàeh iôNCG ¿É÷ π«μ°ûJ ∫ÓN øe
π«°ûμJ” :ÓFÉb ódÉN ó«°ùdG ÜÉLCGh ,ô¡°TCG áKÓK πc ÚH á©HÉàŸG IÎa ¿ƒμJ ¿CG
…ò«ØæàdG RÉ¡÷G ≈∏Y ¿ƒμ«°S AÖ©dG ¿EG πH ,…Qò``÷G π◊G ¿ƒμj ød ¿É÷ IóY
,áæ°S π``c ø``e ´ƒ``Ñ`°`SCG IÎ``a ¢ü°üîJo ¿CG Ö``é`jh ,¿É``é`∏`dG ∂∏J πªY ‘ OÉ``–Ó``d
,´ÉªàL’G øe ¢SOÉ°ùdG óæÑdG ¢VôY ” ;Égó©Hh .“äÉYɪàL’G ∂∏J áeÉbE’
Ak GóàHG ,º°SƒŸG ∫GƒW OÉ–’G Égò«ØæàH ΩÉb »àdG ᣰûfC’G RôHCG ‘ ¢üî∏J …òdGh
ájhôμdG äÉ≤HÉ°ùŸG ™«ªéH GQhô``e ,¢SCÉμdG á≤HÉ°ùà ÉeÉàNh ôHƒ°ùdG IGQÉÑe øe
.»°VÉjôdG º°SƒŸG âÑMÉ°U »àdG äGhóædGh ¢TQƒdGh
¤EG -OÉ–Ód …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG ᣰûfC’ ¬°VGô©à°SG AÉæKCG- ódÉN ó«°ùdG QÉ°TCGh
OOÎJ á«YGôdG äÉcô°ûdG ¿CG ßMÓf å«M ,¬«∏Y ±ƒbƒdG øe óH’ ≥jƒ°ùàdG ¿CG
¿B’G äÉcô°ûdG iód ¬LƒàdG ¿EG πH ,ô°TÉÑeh …ó≤f πμ°ûH ájÉYôdG ™aO ‘ GÒãc
Óãªa ,ÖYÓŸG ‘ á«fÓYE’G äÉMƒ∏dG ™°Vh πHÉ≤eh áeóN ÒaƒJ ∫ÓN øe ƒg
™°Vh ™``e ±É``©`°`SE’G äGQÉ``«`°`S Ò``aƒ``à`H IOQÉ``Ñ` e â``eó``b á«Ñ£dG äÉ``°`ù`°`SDƒ`ŸG ió`` MEG
¿GÒ£dG iód ∫É◊G Gòch ,™ªéŸG hCG Ö©∏ŸG ‘ á°ù°SDƒŸG ∂∏àd á«fÓYE’G äÉMƒ∏dG
™°Vh IQhô``°`V ™``e »æWƒdG äÉÑîàæª∏d ôØ°S ô``cGò``J Ò``aƒ``J ∫Ó``N ø``e Êɪ©dG
.™ªéŸG QGóe ≈∏Y ácô°ûdG ∂∏àd á«fÓYE’G äÉMƒ∏dG
¿B’G ¤EG ÚaÎëŸG …QhO ¥Ó``WEG ´ƒ°Vƒe ¿CG ,óªM øH ódÉN ó«°ùdG í°VhCGh
ɪ∏Y ,IQGRƒ`` dG ø``e »FÉ¡ædG Oô``dG QɶàfÉH øëfh ,á«°VÉjôdG ¿hDƒ`°`û`dG IQGRh ó«H
øμdh ,ÚaÎëŸG …QhO ¥ÓWEG ∫ƒM GvóL Év«HÉéjEG ¿Éc ôjRƒdG ï«°ûdG ‹É©e ¿CÉH
≥«Ñ£àH ƒdh CGóÑf ΩCG ,OôdG QɶàfG ‘ ¿B’G ≈≤Ñæ°S πg :’DhÉ°ùJ ódÉN ó«°ùdG ìôW
…QhódG π£H ø쪫°S ±GÎ``M’G …QhO ÒjÉ©e ≥«Ñ£J ¿CG ɪc ?ÒjÉ©ŸG ¢†©H
áØ«Xh OÉéjEG ≈∏Y 𪩫°S …Qhó``dG ¥Ó``WEG ¿CG ɪc ,∫É``£`HC’G …QhO ácQÉ°ûe øe
,ájófCÓd ájÒgɪ÷G IóYÉ≤dG ôjƒ£J ¤EG áaÉ°VEG ,ájófB’G ™«ªL ‘ “≥°ùæe”
øcÉeC’G ¢†©H ÒaƒJh äÉÑWôŸGh äÉHhô°ûŸG ™«Ñd á°UÉÿG ¿ÉcQC’G ¢†©H ÒaƒJh
.™ªéŸG hCG Ö©∏ŸG øe Üô≤dÉH á«¡«aÎdG

»°Tƒ∏ÑdG ∫OÉY - ájDhôdG

.á∏μ°ûŸG á«KÓãdG áæé∏dG
‘ OÉ`` –’G ÉæÑdÉW” :∫É`` bh óæÑdG ≈∏Y ¢``SGhô``dG Qó``H ï«°ûdG Ö≤Y ;É``gó``©`Hh
øjOƒLƒŸG ÚÑYÓdG OƒLh ÖÑ°ùH ;ájófCÓd ¢†jƒ©àdG ‘ ô¶ædÉH ,≥HÉ°ùdG ´ÉªàL’G
ádÉM ‘ ÖJGhôdG ™aóH OÉ–’G ¢ü«°üîJ ∫ƒM ìGÎb’Gh ,á«æWƒdG äÉÑîàæŸG ‘
IÎØdG ∂∏J ‘ øμj ⁄” :ódÉN ó«°ùdG ÜÉLCGh ,“á«æWƒdG äÉÑîàæŸG ¤EG º¡ZôØJ
»gh á«dBG ìÎbCG øμdh ,äÉ«fÉμeE’G ájOhóëŸ Gô¶f ,QGô≤dG ≥«Ñ£àd á«fÉμeEG øe
™aóH OÉ–’G Ωƒ≤«°S ,ô¡°T øe ÌcC’ ÖîàæŸG ‘ ÖYÓdG AÉ≤H RhÉŒ GPEG ádÉM ‘
.“ádÉ◊G √òg ‘ ÖYÓdG ™e ¬«∏Y ≥ØàŸG ÖJGôdGh ΩÉj’G OóY ≈∏Y AÉæH ∞jQÉ°üŸG
¿Éé∏dG πªY á``«`dBG ∫ƒ``M ôFÉ°ûÑdG …OÉ``f ø``e »ª°TÉ¡dG ô``ŸG äÉ°ûbÉæe â°üî∏Jh
¢UÉÿG ´ÉªàL’Gh ,Ωó≤dG Iôc áÑ©∏H ¢Vƒ¡æ∏d á°UÉÿG á«é«JGΰS’Gh ,OÉ–’ÉH
¿CG ≈∏Y ódÉN ó«°ùdG øe OôdG ≈``JCGh ,á«æWƒdG äÉÑîàæŸGh á«æØdG ¿hDƒ°ûdG áæé∏H
ÒÑN ™e óbÉ©àdG ”h ¿É£∏°ùdG ádÓL øe á«eÉ°S ácQÉÑe ≈∏Y π°üM OÉ``–’G
¿Éé∏dG øY É``eCG .á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ‘ á°UÉÿG á«é«JGΰS’G º°SQ ‘ ¢ü°üîàe
‘ ᣰûf ¿Éé∏dG ¢†©H ∑Éæg iôfh ,∂dòd ó©ŸG ∫hó÷G ≈∏Y Ak ÉæH ™ªàŒ É¡fEÉa

,…ƒ«°SB’Gh ‹hódG øjOÉ–’G ™e ¿hÉ©àdÉH ,Ωô°üæŸG º°SƒŸG QGóe ≈∏Y äÉ«dÉ©ØdGh
ó©Hh ,IOƒLƒŸG QOGƒμ∏d π«gCÉàdGh ôjƒ£àdG ‘ Ωɪàg’G øe ójõŸG OÉ–’G ¢Sôμjh
ÒÑN ™e óbÉ©àdG ” ,º¶©ŸG Éf’ƒe πÑb øe á«eÉ°S áeôμe ≈∏Y OÉ–’G ∫ƒ°üM
Ωó≤dG Iô``c á°VÉjôH ¢Vƒ¡ædÉH OÉ``–’G á«é«JGΰSG IQƒ``∏`H ‘ ¢ü°üîàe »æa
º°SƒŸG ¿ƒμj ¿C’ OÉ``–’G ™∏£àj” :∫ƒ≤j ódÉN ó«°ùdG ±OQCGh .“áæ£∏°ùdÉH
ôªà°ùe …óYÉ°üJ ‘ Êɪ©dG OÉ``–’G IÒ°ùeh Gõ«ªàeh ÓaÉM ɪ°Sƒe πÑ≤ŸG
¤EGh ,á«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdG IQGRƒd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG Qôμfh ,áã«ã◊G Oƒ¡÷G ¢†ØH
¬fCÉ°T øe Ée πc ‘ ájófC’G ¤EG ∂dòch ,OÉ``–’G ™e ¿hÉ©àJ »àdG äÉ¡÷G ™«ªL
.“¢UÉN πμ°ûH Ωó≤dG Iôch ΩÉY πμ°ûH á°VÉjôdG áeóN
´ÉªàL’G ô°†fi á©LGôŸ ,AÉ°†YCG áKÓK Ú«©J ” ,™HGôdG óæÑdG ‘h ;Égó©Hh
ódÉN ï«°ûdG :º``gh ;OÉ``–Ó``d »°SÉ°SC’G ΩɶædG ᪶fCGh í``FGƒ``d ¬«∏Y ¢üæj ɪc
ï«°ûdGh ,π≤æj …OÉ``f ¢ù«FQ …ƒ∏©dG ôeÉY ï«°ûdGh ,Ö°üN …OÉ``f ¢ù«FQ ¢ùë°ûdG
¢ùeÉÿG óæÑdG ¤EG √ó©H ∫É≤àf’G ”h .AGôª◊G …OÉf ¢ù«FQ …È©dG §°SÉÑdGóÑY
πÑb øe ¬à©LGôe ” …ò``dGh ,≥HÉ°ùdG ´ÉªàL’G ô°†fi OɪàYGh ´ÉªàL’G øe

á«eƒª©dG á©«ª÷G ´ÉªàLG ,§≤°ùe IÉ«M ófGôL ¥óæØH ,¢ùeCG ìÉÑ°U ,ó≤oY
…ó«©°SƒÑdG óªM øH ódÉN ó«°ùdG Qƒ°†ëH ,Ωó≤dG Iôμd Êɪ©dG OÉ–Ód ájƒæ°ùdG
áaÉ°VEG ,á«eƒª©dG á«©ª÷G »∏ã‡h ,OÉ–’G IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCGh ,OÉ–’G ¢ù«FQ
äÓNGóe á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ó¡°Th ,ΩÓYE’G πFÉ°Sh »∏㇠Qƒ°†M ¤EG
º¶©e äõ``cô``J PEG ,Iô``μ`dG OÉ``–G ¢``ù`«`FQh AÉ``°`†`YC’G Ú``H á``jô``Kh á``©`°`SGh äÉ``°`TÉ``≤`fh
‘ ÚÑYÓdG QÉ«àNG á«dBGh ,ÚaÎëŸG …QhO ¥ÓWEG ∫ƒM äÉ°ûbÉæŸGh ä’DhÉ°ùàdG
OÉ–’ÉH á∏eÉ©dG ¿Éé∏dG πªYh ,á«æ°ùdG πMGôª∏d Gójó–h ,á«æWƒdG äÉÑîàæŸG
á«dÉŸG äÉ°ü°üîŸGh ,OÉ``–’É``H …ò«ØæàdG RÉ``¡`÷Gh ¿Éé∏dG Ú``H QGhOC’G πeÉμJh
IÎØdG ‘ ô¶ædGh ,Gôk NDƒe OÉ–’G É¡©e äóbÉ©J »àdG á«æØdG QOGƒμ∏d áahô°üŸG
‹ÉŸG õé©dG øe ¢ü∏îà∏d ¢Vô≤dG AGôLEG OɪàYGh ,á«æ°ùdG πMGôŸG …Qhód á«æeõdG
Ú«æa Úaô°ûe ÒaƒJh ,∂``dP ‘ IQGRƒ``dG áÑWÉflh OÉ–Ód á«dÉŸG áfRGƒŸG øY
᫪«μëàdG AÉ£NC’G ¢†©Hh º«μëàdG Qƒ``eCGh ºYGÈdG äÉÑîàæe ‘ Ú°ü°üîàe
.äÉYƒ°VƒŸG øe ÉgÒZh äÉjQÉÑŸG ¢†©H âÑMÉ°U »àdG
ájófC’G Oó``Y ≠∏H å«M ;Qƒ°†ë∏d ʃfÉ≤dG ÜÉ°üædG ¿Ó``YEÉ`H ´ÉªàL’G CGó``Hh
,IóMƒdGh ,¥É``Ø` J’Gh ,≥jƒ°ùdG :á``jó``fCG âØ∏îJh ,É``jOÉ``f 35 ´ÉªàLÓd Iô``°`VÉ``◊G
.ihõfh ,äÉjôbh ,Qƒ°Uh ,πFɪ°Sh ,AÉîHh
,∫ɪYC’G ∫hóL OɪàYG ô°†fi OɪàY’ ÊÉãdG óæÑdG ¤EG ∫É≤àf’G ” ;Égó©Hh
¢ù«FQ …ó«©°SƒÑdG ódÉN ó«°ùdG ≈≤dCG :ådÉãdG óæÑdG ‘h ,ájófC’G ¤EG ¬dÉ°SQEG ”h
ÒãμdG Ωô°üæŸG º°SƒŸG ó¡°T” :∫É``bh ..Qƒ°†◊ÉH ÉkÑMôoe ;¬àª∏c ,Iô``μ`dG OÉ``–G
ÉgòØæj »àdG ᣰûfC’G hCG ájófC’G hCG äÉÑîàæŸG iƒà°ùe ≈∏Y AGƒ°S çGó``MC’G øe
ádÓL ¢SCÉμd Iójó÷G á∏◊Gh πμ°û∏d OÉ–’G ¥ÓWEG º°SƒŸG Gòg ó¡°T ɪc ,OÉ–’G
ɪc ,QÉë°U ™ªéà ¢SCÉμdG »FÉ¡æd Iõ«ªŸG á«æØdG á«dÉØàM’G ∂dòch ,¿É£∏°ùdG
ó¡°T ób º°SƒŸG ¿Éch ,¢ùaÉæàdGh ájó÷Gh IQÉKE’G øe IÒãc ä’ÉM º°SƒŸG ó¡°T
ôH ¤EG º°SƒŸÉH êôîf ¿CG Éæ©£à°SG ™«ª÷G ¿hÉ©J π°†ØH øμdh ¬bÓ£fG ‘ GôNCÉJ
Gòg ‘ OÉjORG ∫ó©e ¤EG Ò°ûj ¿Éc …Ògɪ÷G Qƒ°†◊G” :ÉØ«°†e ..“¿ÉeC’G
É°Uƒ°üN ,ΩÓ``Y’G πFÉ°Sh πÑb øe ójGõàŸG Ωɪàg’G ∫ó©e ¤EG áaÉ°VEG ,º°SƒŸG
äÉWÉ°ûædG øe ójó©dG OÉ``–’G ó¡°T ɪc ,º°SƒŸG äÉjQÉÑŸ ʃjõØ«∏àdG π≤ædG ‘

Ωƒ``«dG ..§≤°ù```à ájó```fC’G ÜÉÑ```°T ô```μ°ù©e á```£°ûfCGh äÉ«dÉ©a ìÉ```ààaG
ájó∏H É¡àeó≤e ‘h áeÉ©dG áeóÿG èeÉfôH ò«Øæàd á«eƒμM äÉ¡L IóY ™e ≥«°ùæàdG ”
Ö«°ùdGh ô°TƒH äÉj’h ‘ ™ªàéŸG ΩóîJ »àdG á«Yƒ£àdG ∫ɪYC’G ¢†©ÑH ΩÉ«≤∏d §≤°ùe
øjôμ°ù©ŸG ø°†àëà°S »àdG äÉj’ƒdG ‘ √É«ŸG OQGƒeh ᫪«∏bE’G äÉjó∏ÑdG IQGRhh ìô£eh
™«ª÷ »°VÉjQ Ωƒ``j ¢ü«°üîJ ” å«M »°VÉjôdG èeÉfÈdG ∂dòch ,ådÉãdGh ÊÉãdG
ójó©dG ≈∏Y Ωƒ«dG Gòg πªà°û«°S á©æ°üŸG áj’ƒH á«°VÉjôdG áæjóŸG ‘ ∂dPh ÚcQÉ°ûŸG
ÉgÒZh á∏°ùdGh ádhÉ£dG ¢ùæJh ó«dGh IôFÉ£dGh Ωó≤dG Iôc πãe á«°VÉjôdG äÉ≤HÉ°ùŸG øe
RGôHE’ á«FÉ°ùŸG IÎØdG ¢ü«°üîJ ” óbh »æØdG èeÉfÈdG ºK ,á«¡«aÎdG ÜÉ©dC’G øe
.á«Mô°ùŸG ¢Vhô©dGh ájô©°ûdG äÉ«°ùeC’G ∫ÓN øe á«HOC’Gh á«æØdG ÜÉÑ°ûdG äÉYGóHEG
ÚcQÉ°ûŸG ÖjQóàd äÉ``ahô``H á«FÉ°ùŸG IÎ``Ø`dG ‘ ⪫bCG ,ÚcQÉ°ûŸG ∫ÉÑ≤à°SG ó©Hh
»°ûŸG äÉ«∏ªY ≈∏Y ÖjQóàdGh êhôÿGh ∫ƒNódG äÉ«∏ªY ∫ÓN øe ìÉààa’G πØM ≈∏Y
.ô°TƒÑH »°VÉjôdG ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ™ªéŸ á«°ù«FôdG ádÉ°üdÉH OóëŸG ¿ÉμŸG ‘ ±ƒbƒdGh
»àdG á«æØdGh ᫪∏©dG äÉ``≤`∏`◊Gh è``eGÈ``dG ø``e áYƒª› øª°†àJ »``à`dG äGôμ°ù©ŸG..
¢SôZh ÜÉÑ°ûdG ÚH ájƒNC’G äÉbÓ©dG ᫪æJ ¤EG ±ó¡J ácQÉ°ûŸG ájôª©dG áÄØdGh Ö°SÉæàJ
±QÉ©e áaÉ°VEGh Égò«ØæJ á«dBGh º¡d Ió©ŸG èeGÈdG ∫ÓN øe º¡°SƒØf ‘ ¿hÉ©àdG º«b
»Yƒ£àdG πª©dG ìhQ õjõ©Jh ,º¡d Ió©ŸG ᣰûfC’G ∫ÓN øe º¡jód á«aÉ≤K äGQÉ¡eh
¤EG äGôμ°ù©ŸG äÉ«dÉ©a øª°V òØæJ »àdG á«fGó«ŸG ∫ɪYC’G ∫ÓN øe ∑QÉ°ûŸG ÜÉÑ°û∏d
øª°V ΩÉ≤J »àdG äÉ«°ùeC’G ∫Ó``N øe ÜÉÑ°ûdG ió``d á«YGóHE’G äÉbÉ£dG RGô``HEG ÖfÉL
‘É≤ãdG ¬dÉ› ‘ πc º¡JÉjGƒg á°SQɇh ᫪∏©dGh á«æØdGh á«HOC’G ä’ÉéŸG ‘ èeÉfÈdG
ó«Øjh ºgó«Øj Éà ÜÉÑ°ûdG äÉbhCG Qɪãà°SGh ,»ª∏©dGh »æØdGh »°VÉjôdGh »YɪàL’Gh
π«μ°ûJ ∫ÓN øe ÜÉÑ°ûdG iód IOÉ«≤dG ìhQ ᫪æJh á«Ø«°üdG º¡JRÉLEG ∫ÓN º¡©ªà›
ìhQ õjõ©Jh ,IQGOE’Gh IOÉ«≤dG äGQÉ¡Ÿ ∑QÉ°ûŸG ¬dÓN øe Ö°ùàμj ÚcQÉ°ûª∏d äÉYƒª›
á«Ñ∏Jh ,¬©ªàéŸ OôØdG áeóN ∫ÓN øe QRBÉàdGh øeÉ°†àdG ᪫b AÉcPEGh »Yɪ÷G πª©dG
áMÉJEGh á«YGóHE’G º¡JGQóbh ÜÉÑ°ûdG äGQÉ¡e π≤°Uh ÜÉÑ°û∏d á«°SÉ°SC’G äÉLÉ«àM’G
á«æØdGh á«YɪàL’Gh á«aÉ≤ãdG ä’ÉéŸG ‘ áÑÑëŸG º¡JÉjGƒg á°SQɪŸ º¡eÉeCG ¢UôØdG
ìhQ ᫪æJ ÖfÉL ¤EG ,¢Vô¨dG Gò¡d É°ü«°üN Ió©e èeGôH ≥ah á«°VÉjôdGh ᫪∏©dGh
,ÊGó«ŸG »Yƒ£àdG πª©dG èeGôH ∫ÓN øe ™ªàéŸG áeóNh ±OÉ¡dG QGƒ◊Gh ácQÉ°ûŸG
π«ãªàd áMÉàŸG ¢UôØdG ≈∏Y ¢ùaÉæàdG πLCG øe øjó«éª∏d É°Uôa äGôμ°ù©ŸG ¿ƒμà°Sh
,‹hódGh »Hô©dGh »é«∏ÿG iƒà°ùŸG ≈∏Y ΩÉ≤J »àdG á«HÉÑ°ûdG äGôμ°ù©ŸG ‘ áæ£∏°ùdG
º¡æμÁ Éà Égôjƒ£Jh º¡JGQób äÉÑKEG πLCG øe ÜÉÑ°û∏d Ió«L áÄ«H äGôμ°ù©ŸG ¿CG ɪc
.ôeC’G Gòg øe IOÉØà°SÓd ¢UôØdG ¢UÉæàbG øe

ájDhôdG - §≤°ùe

¿hÉ©àdGh ΩɪàgÓd ôjó≤Jh ôμ°T áª∏c ¬ãjóM ΩÉàN ‘ ¬Lhh ,ÜÉ©dC’G øe ÉgÒZh ó«dGh
äGQGRƒc èeÉfÈ∏d ájôμ°ù©dG äÉ¡÷Gh ΩÉ©dG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe øe OóY ¬àeób …òdG
á«bô°ûdG ܃æL á¶aÉëà ᫪«∏bE’G äÉjó∏ÑdGh á«NÉæŸG ¿hDƒ°ûdGh áÄ«ÑdGh áë°üdG
áWô°Th ÊÉ£∏°ùdG ƒ÷G ìÓ°Sh §≤°ùe ájó∏Hh º«∏©àdGh á«HÎdGh QÉØX á¶aÉfih
¿ƒ°ü°üîàe ¿hô°VÉfi πª©dG äÉ≤∏M òØæj ±ƒ°Sh .´ÉaódG IQGRhh á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªoY
äGô°VÉëŸG ∫hÉæàà°Sh ,Ö°SÉæàj πμ°ûH äÉYÉ≤dG äCÉ«g å«M á≤∏M πμd É≤ah ¿hóªà©eh
äGAÉ≤∏dG ¤EG á``aÉ``°`VEG ,á«Ä«ÑdG ä’É``é`ŸG ‘ Iô°UÉ©ŸG á«ŸÉ©dG ÉjÉ°†≤dG º``gCG á«aÉ≤ãdG
á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°ûc á«eƒμM äÉ°ù°SDƒe IóY ™e É¡«a ≥«°ùæàdG ” »àdG ájQGƒ◊G
¿ƒμ«°S ɪc ,äÉ°ù°SDƒŸG øe ÉgÒZh á«NÉæŸG ¿hDƒ°ûdGh áÄ«ÑdG IQGRhh áë°üdG IQGRhh
ájQÉ°†◊Gh á«aÉ≤ãdG ⁄É©ŸG ¢†©Ñd äGQÉjR ≈∏Y πªà°û«°S …òdGh äGQÉjõdG èeÉfôH ∑Éæg
±ô©à∏d áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRhh áaô©ŸG áMGhh á«fÉ£∏°ùdG GôHhC’G QGO πãe ᫪∏©dGh
å«M áeÉ©dG áeóÿG èeÉfôH ∂dòch .IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ¢†©Ñd Iõ«ªŸG ÜQÉéàdG ≈∏Y

GQhófCG »`a ôμ°ù©oj IÒ°ü≤dG áMÉ```Ñ°ù∏d »```æWƒdG ÉæÑîàæe

1400 ƒ∏Y ≈∏Y áæjóŸG ´ÉØJQG ¤EG áaÉ°VEG ,»©«Ñ£dG êÓ©dGh ∂«dóàdG õcGôeh
.ôëÑdG iƒà°ùe ¥ƒa Îe
IÒ°ü≤dG áMÉÑ°ùdG ÖîàæŸ á``eOÉ``≤`dG áÑjô≤dG äÉ``cQÉ``°`û`ŸG Rô``HCG ¿CG ô``cò``jh
ÉjQƒc IQƒ¡ªéH á≤∏¨ŸG ä’É``°`ü`dG ‘ áMÉÑ°ù∏d á``jƒ``«`°`SB’G IQhó`` dG ‘ ¿ƒμà°S
∑QÉ°û«°Sh ΩOÉ≤dG ƒ«dƒj 2 ≈àMh …QÉ÷G ƒ«fƒj 26 øe IÎØdG ∫ÓN á«Hƒæ÷G
áaÉ°VEG ,»ª°SÉ≤dG Òæe ø``H ±Gƒ``fh ,»Ñ«∏μdG óªM ø``H ø``ÁCG ¿ÉMÉÑ°ùdG É¡«a
≥∏£æJ »àdGh áMÉÑ°ù∏d á«Hô©dG ádƒ£ÑdG ‘ Öîàæª∏d áÑ≤JôŸG ácQÉ°ûŸG ¤EG
∑QÉ°ûo«°Sh ,á≤«≤°ûdG ᫪°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªŸÉH πÑ≤ŸG ƒ«dƒj 3 ‘ É¡JÉ°ùaÉæe
Òæe øH ∞jÉfh ,»Ñ«∏μdG ≈«ëj øH øªMôdGóÑY :º``go ;ÚMÉÑ°S á°ùªN É¡«a
øH ¿RÉeh ,»ª°†¡÷G ¿ÉØ∏N øH ódÉNh ,…hó©dG Òª°S øH ≈°ù«Yh ,»ª°SÉ≤dG
.»Ñ«∏μdG ⁄É°S

IQÉ¡ŸG ∫Ó``N øe É¡∏«μ°ûJ ‘ É«dɪL Gó©H πã“ »àdG á«Hô©dG •ƒ£ÿG øe ójó©dG
Gòg ‘ √ôjƒ°üJ ” Ée ≥«Ñ£àd É°Uôa ÚcQÉ°ûª∏d ôaƒà°S êÉàfƒŸG á≤∏M ‘h ,á°SQɪŸGh
OGóYEGh ò«Øæàd êÉàfƒŸG ÖfGƒL øe OóY ÜÉ°ùàcG á«Ø«ch á≤∏◊G √òg ∫ÓN øe ôμ°ù©ŸG
Ol É©HCG ÚcQÉ°ûª∏d ìÉàà°S ,á«fhÎμdE’G ™``bGƒ``ŸG º«ª°üJ á≤∏M ‘h .á«≤FÉKƒdG ΩÓ``aC’G
‘ á«°SÉ°SC’G á«æØdG ÖfGƒ÷Gh á«fhÎμdE’G ™bGƒŸG º«ª°üJ á«Ø«c ≈∏Y ±ô©à∏d iôNCG
Ol É©HCG á«∏ª©dGh ájô¶ædG ÖfGƒ÷G ≈£©ào °S ,᫪∏©dG äGQÉμàH’G á≤∏M ‘h .∫ÉéŸG Gòg
º∏©àd ™°ShCG ’É› ܃°TƒJƒa »HhOC’G á≤∏M ôaƒà°S ɪc ,»ª∏©dG QÉμàHÓd äÉ≤∏£æeh
äÉ≤«Ñ£J ΩGóîà°SÉH á«LGôNE’G ÖfGƒ÷G øe ÉgÒZh...º«ª°üàdG äGQÉ¡e ÜÉ°ùàcGh
≈∏Y ´ÓWÓd É°Uôa ÚcQÉ°ûª∏d á«°VÉjôdG äÉaÉ©°SE’G á≤∏M ôaƒà°Sh ,‹B’G Ö°SÉ◊G
á«Ø«ch »°VÉjQ πc ¬¡LGƒj ¿CG øμÁo Éeh ,»°VÉjôdG ÖfÉ÷G ‘ á«dhC’G äÉaÉ©°SE’G áaÉ≤K
áÄ«H ÜÉÑ°û∏d ôaƒà°S »°VÉjôdG º«μëàdG á≤∏M ‘h .á«°VÉjôdG äÉHÉ°UE’G ™e πeÉ©àdG
á∏°ùdGh IôFÉ£dGh Ωó≤dG Iôc πãe á«°VÉjôdG ÜÉ©dC’G ÚfGƒb ¢†©H ≈∏Y ±ô©à∏d Ió«L

ájófC’G ÜÉ°T ôμ°ù©e ᣰûfCGh äÉ«dÉ©a ,Ωƒ«dG ìÉÑ°U øe Iô°TÉ©dG ΩÉ“ ‘ ,íààØJ
äGôμ°ù©e øª°V ΩÉ©dG Gòg á«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdG IQGRh ¬ª¶æJ …òdGh ,§≤°ùe á¶aÉëÃ
õcGôŸG ø``eh ,áæ£∏°ùdG á``jó``fCG ÜÉÑ°T ø``e 450 ÖYƒà°ùJ »àdG áKÓãdG á``jó``fC’G ÜÉÑ°T
ôªà°ùJ …ò``dG- §≤°ùe á¶aÉfi ôμ°ù©e Ö£≤à°ùj å«M ;á``bÉ``YE’G …hPh á«°VÉjôdG
.ÉkHÉ°T 150 -…QÉ÷G ƒ«fƒj ô¡°T øe 15 ≈àM ¬JÉ«dÉ©a
QÉ°ûà°ùe …ôaɨdG óªM øH OɪM QƒàcódG IOÉ©°S ájÉYQ â– ΩÉ≤oj ìÉààa’G πØM ...
IQGRh π«ch »FÉæ¡dG ó``ª`MCG ø``H OÉ``°`TQ ï«°ûdG IOÉ©°S Qƒ°†ëHh ,á«fóŸG á``eó``ÿG IQGRh
∂dPh ,áaô°ûŸG áæé∏dG AÉ``°`†`YCGh IQGRƒ``dÉ``H ÚdhDƒ°ùŸG ø``e Oó``Yh ,á«°VÉjôdG ¿hDƒ`°`û`dG
.ô°TƒÑH »°VÉjôdG ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ™ªéŸ á«°ù«FôdG ádÉ°üdÉH
ìÓ°S ≈≤«°SƒŸ á«≤«°Sƒe äGô``≤`Ø`H CGó``Ñ` J ;äGô``≤` a Ió``Y ìÉ``à`à`a’G π``Ø`M øª°†àjh
,πØ◊G »``YGQ ∫ƒ°Uh QɶàfG ‘ ájGóÑdG òæe ±õ©à°S »àdG Êɪ©dG ÊÉ£∏°ùdG ƒ``÷G
øH ΩÉ°ûg »≤∏oj ;É``gó``©`Hh .áæ£∏°ùdG º∏Y º¡eó≤àj ÚcQÉ°ûŸG ¢VôY Qƒ``HÉ``W ∫ƒ``NOh
áæé∏dG ¢ù«FQ á«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdG IQGRƒ``H ‹hó``dG ¿hÉ©àdG Iô``FGO ôjóe ÊÉæ°ùdG ᩪL
Ωó≤oj ,Égó©Hh .á«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdG IQGRh áª∏c ájófC’G ÜÉÑ°T äGôμ°ù©e ≈∏Y áaô°ûŸG
»ª°SôdG ¿ÓYE’ÉH πØ◊G »YGQ Ωƒ≤j ºK ,áÑ°SÉæŸG √ò¡H ájô©°T Ió«°üb »°UƒÑæ¨dG »∏Y
ábôØdG Ωós ≤J ºK ,ÚcQÉ°ûŸG ¢VôY QƒHÉW ±Gô°üfG ∂dP »∏j ,ôμ°ù©ŸG äÉ«dÉ©a ¥Ó£f’
ºà«d ,á«≤«°Sƒe äÉ``ahõ``©`eh äÉYƒ£≤e Êɪ©dG ÊÉ£∏°ùdG ƒ``÷G ìÓ°ùd á«≤«°SƒŸG
.πØ◊G »YGôd ájQÉcòJ ájóg º«∏°ùJ Égó©H
™«ªL ¢``ù`eCG â∏Ñ≤à°SG ó``b á``jó``fC’G ÜÉÑ°T äGôμ°ù©e ≈∏Y áaô°ûŸG áæé∏dG â``fÉ``ch
á«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdG IQGRh ¬ª¶æJ …ò``dG ∫hC’G ôμ°ù©ŸG äÉ«dÉ©ah ᣰûfCG ‘ ÚcQÉ°ûŸG
‘ ÚcQÉ°ûŸG äÉ``Ñ`ZQ ≈∏Y ó«cCÉàdG ” ɪc ,äÉ``Yƒ``ª`› ¤EG ÚcQÉ°ûŸG ™``jRƒ``J ” å«M
äÉ≤∏M ≈∏Y ó©H ɪ«a º¡©jRƒàd á«°VÉjôdGh á«æØdGh á«aÉ≤ãdG ᫪∏©dG äÉ≤∏◊G ∞∏àfl
äÉ¡÷G øe OóY ™e ≥«°ùæàdÉH É¡«a áaô°ûŸG áæé∏dG âeÉb »àdG ôμ°ù©ŸÉH ™°ùàdG πª©dG
»àdG ,äÉ«fhÎμdE’G πªY á≤∏M »gh Ωƒ«dG AÉ°ùe ≥∏£æà°S å«M ;™°ùàdG äÉ≤∏◊G ò«Øæàd
»àdG á«°SÉ°SC’G ÇOÉÑŸGh äÉ«fhÎμdE’G äÉ«°SÉ°SCG ≈∏Y ±ô©à∏d ÚcQÉ°ûª∏d á°Uôa ¿ƒμà°S
≈∏Y »Fƒ°†dG ôjƒ°üàdG á≤∏M ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ±ô©à«°S ɪ«a ,⁄É©dG Gò``g É¡æe ≥∏£æj
ájô¶f ÖfGƒL øe á≤∏◊G ¬æª°†àJ Éeh ôjƒ°üàdG ⁄ÉY É¡æe ≥∏£æj »àdG äÉ«°SÉ°SC’G
≈∏Y ¿ƒcQÉ°ûŸG É¡«a ±ô©à«°S »Hô©dG §``ÿG á≤∏M ‘h ,≥«Ñ£àdG á«Ø«c ‘ á«∏ªYh

ôHƒ```àcCG 27 ..á````«FÉŸG ÜÉ©dCÓd 23 »```é«∏N ¥Ó£fG

ájDhôdG - §≤°ùe

ájDhôdG - §≤°ùe

;IÒ°ü≤dG áMÉÑ°ù∏d »æWƒdG ÉæÑîàæe áã©H ,»°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f ,äQOÉZ
øe IÎØdG ∫ÓN ôªà°ùj »LQÉN OGóYEG ôμ°ù©e ¢Vƒÿ ;GQhófCG ¤EG á¡Lƒàe
…òdG OGó``YE’G è``eGô``Hh äGÒ°†ëàdG QÉ``WEG ‘ ∂``dPh ;…QÉ``÷G ƒ«fƒj 25 ¤EG 5
ä’ƒ£ÑdG ‘ ácQÉ°ûª∏d ;¢ù£¨dGh áMÉÑ°ù∏d á«æWƒdG ÉæJÉÑîàæe É¡°VƒîJ
áãdÉãdG è«∏ÿG ádƒ£H çó``M ¤EG ’ƒ``°`Uh ,á``eOÉ``≤`dG á``«`dhó``dG äÉbÉ≤ëà°S’Gh
,á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO äÉÑîàæŸ á«FÉŸG ÜÉ©dCÓd øjô°û©dGh
.πÑ≤ŸG ôHƒàcCG 30 ¤EG 27 øe IÎØdG ∫ÓN áæ£∏°ùdG É¡Ø«°†à°ùà°S »àdGh
‘- GQhó`` fCG ôμ°ù©e ‘ ácQÉ°ûŸG áMÉÑ°ù∏d »æWƒdG ÉæÑîàæe áã©H º°†Jh
v -»æØdGh …QGOE’G ÉgRÉ¡L
…ôªÿG ∫ɪch ,ÉvjQGOEG ¢SÉŸG ó«ÑY øH ô£e :øe Óc
:ºog ;É kMÉsÑ°S 14 ¤EG áaÉ°VEG ,ÜQóª∏d GkóYÉ°ùe »Hô◊G ó«©°S øH ±ô°TCGh ,ÉkHQóe
,…hó©dG Òª°S øH ≈°ù«Yh ,»ª°SÉ≤dG Òæe øH ±Gƒfh ,»Ñ«∏μdG óªM øH øÁCG
øH ∫É°†fh ,»ª°†¡÷G ¿ÉØ∏N øH ódÉNh ,»Ñ«∏μdG ≈«ëj øH øªMôdGóÑYh
,»°Tƒ∏ÑdG Òª°S øH ¿É£∏°Sh ,»Ñ«∏μdG ⁄É°S øH ¿RÉ``eh ,»°UGô◊G ¿Éª«∏°S
ˆGóÑY øH óªfih ,»°UGô◊G ¿Éª«∏°S øH ºXÉfh ,»Ñ«∏μdG óªM øH óªfih
ᩪLh ,‹É``LOõ``dG OɪY øH ˆGóÑYh ,»∏«Yɪ°SE’G »∏Y øH º¡jCGh ,…ôHÉ÷G
.»°Tƒ∏ÑdG Òª°S øH
ÉæÑîàæŸ »LQÉÿG ôμ°ù©ŸG áeÉbE’ á«HhQhC’G IQÉ≤dG ‘ GQhófCG QÉ«àNG AÉLh
ócCG …òdG Öîàæª∏d »æØdG RÉ¡÷G á«°UƒJ ≈∏Y Ak ÉæH IÒ°ü≤dG áMÉÑ°ù∏d »æWƒdG
Gô¶f áæjóŸG ¢ùØf ‘ »°VÉŸG ΩÉ©dG º«bCG …òdG OGóYE’G ôμ°ù©e ìÉ‚ √ôjô≤J ‘
Iõ«ªàŸG á``eÉ``bE’G å«M ø``e ôμ°ù©ŸG ìÉéæd áHƒ∏£ŸG äÉ``WGÎ``°`T’G É¡≤«≤ëàd
ÊóÑdG π«gCÉàdG ±hôX ôaGƒJh á«ÑŸhC’G áMÉÑ°ùdG ¢VGƒMCGh áÑ°SÉæŸG ájò¨àdGh
AÉNΰS’G ∑ô``Hh áæNÉ°ùdG äÉ``eÉ``ª`◊É``c Ú``aÎ``ë`ŸG ÚMÉÑ°ù∏d ¢ü°üîàŸG

äÉÑîàæŸ á«FÉŸG ÜÉ©dCÓd 23 è«∏ÿG ádƒ£H çó``◊ ᪶æŸG áæé∏dG ó≤©J
,Ωƒ«dG ô¡X øe IóMGƒdG ΩÉ“ ‘ ,á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO
,᫪°SôdG É¡JÉYɪàLG ÊÉK ,á«dɪ°ûdG IȨdÉH áMÉÑ°ù∏d Êɪ©dG OÉ–’G ô≤Ã
áMÉÑ°ù∏d Êɪ©dG OÉ–’G IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ …ô°ûμdG ¿Éª«∏°S øH ¬W á°SÉFôH
´ÉªàL’G ¢Vô©à°ùj å«M ;¢ù∏éŸG ∫hóH áMÉÑ°ù∏d ᫪«¶æàdG áæé∏dG ¢ù«FQ
πjó©àdG OɪàYG :É¡ªgCG øe ;∫ɪYC’G ∫hóL ≈∏Y áLQóŸG äÉYƒ°VƒŸG øe GOóY
πÑb É≤HÉ°S Oó oM ób ¿Éc …òdG ádƒ£ÑdG ¥Ó£fG óYƒe ≈∏Y CGôW …òdG ∞«Ø£dG
ójó÷G óYƒŸG íÑ°UCG å«ëH ;áæ£∏°ùdG ‘ ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f IRÉLEG óYƒe πjó©J
.πÑ≤ŸG ôHƒàcCG 27 óMC’G Ωƒj ƒg ádƒ£ÑdG äÉ°ùaÉæe ¥Ó£f’
QÉ©°ûd »FÉ¡ædG Qƒ°üàdG ¢VGô©à°SG ≈∏Y ´ÉªàL’G ∫ɪYCG ∫hóL πªà°ûj ɪc
,᪶æŸG áæé∏dG øY á≤ãÑæŸG ¿Éé∏dG äÉ«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’Gh √OɪàYGh ádƒ£ÑdG
,áæé∏d ∫hC’G ´ÉªàL’G ô°†fi OɪàYG ¤EG áaÉ°VEG ,äGóéà°ùŸG RôHCG ¢VGô©à°SGh
áeÉbEÉH ¢ù∏éŸG ∫hóH áMÉÑ°ù∏d ᫪«¶æàdG áæé∏dG á«°UƒJ OɪàYG ¬«a ” …òdGh
ôjô≤J ≈∏Y ´ÓW’G É°†jCG ¬dÓN ”h ,á«dÉààe ΩÉjCG á©HQCG ióe ≈∏Y ádƒ£ÑdG
™ªéŸ »``Ñ`ŸhC’G ¢Vƒ◊G ‘ ádƒ£ÑdG äÉ°ùaÉæe ™bƒe IQÉ``jõ``d á∏μ°ûŸG áæé∏dG
܃∏£ŸG äGõ«¡éàdGh äÉ``¶`MÓ``ŸG º``gCGh ô°TƒÑH »°VÉjôdG ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG
Ö°SÉæJ »àdGh ™ªéŸG IQGOEGh á«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdG IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉH ÉgôaGƒJ
IÒ°ü≤dG áMÉÑ°ùdG äÉ°ùaÉæe É¡∏ªà°ûJ »``à`dG äÉ≤HÉ°ùŸG ´Gƒ`` fCG ™«ªL á``eÉ``bEG
,᪶æŸG áæé∏dG øY á≤ãÑæŸG á∏eÉ©dG ¿Éé∏dG ΩÉ¡e OɪàYG ¤EG áaÉ°VEG ,¢ù£¨dGh
èeÉfôHh áæ÷ πμH á°UÉÿG πª©dG á«dBG ≈∏Y ¥ÉØJ’Gh AÉ°†YC’G ºFGƒb OɪàYGh
.᪶æŸG áæé∏d á©HÉàŸG ôjQÉ≤J ™aQ á«dBGh É¡JÉYɪàLG ó≤Y
ÜÉ©dCÓd 23 »é«∏N ádƒ£Ñd ᪶æŸG áæé∏dG π«μ°ûJ ¿CG ôcòdÉH ô``jó``Lh

IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ …ô°ûμdG ¿Éª«∏°S øH ¬W ¬°SCGÎj ;(¢ù£Zh áMÉÑ°S) á«FÉŸG
¢ù∏› ∫hó``H áMÉÑ°ù∏d ᫪«¶æàdG áæé∏dG ¢ù«FQ áMÉÑ°ù∏d Êɪ©dG OÉ``–’G
ÊGhÈdG óªfi øH áeÉ°SCG :øe πx c ájƒ°†Yh ,á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG
º«μ◊GóÑYh ,ádƒ£Ñ∏d Gôk jóeh Gkƒ°†Y ÊGƒcõdG Oƒ©°S øH ¢ù«bh ,¢ù«Fô∏d ÉÑFÉf
…ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH º©æŸGóÑYh ,á«dÉŸG áæé∏d É°ù«FQh Gƒ°†Y …ôØæ°ûdG ôeÉY øH
áæé∏d É°ù«FQh Gƒ°†Y ôaÉ°ùŸG óªMCG øH º«gGôHEGh ,á«æØdG áæé∏d É°ù«FQh Gƒ°†Y
,á«eÓYE’G áæé∏d É°ù«FQh Gƒ°†Y »JGƒ∏dG Ö«ÑM øH ódÉNh ,áeÉ©dG äÉbÓ©dG
óªM Ö«≤ædGh ,ΩÓYE’G IQGRƒd Óã‡h Gƒ°†Y …ó«©°SƒÑdG ¿ÉØ∏N øH óªfih
¿ÉØ∏N øH óªMCGh ,á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°ûd Óã‡h Gƒ°†Y »HƒàdG »∏Y øH
ôjóŸG »°Tƒ∏ÑdG »``∏`Y ø``H Ú``°`ù`Mh ,á``ë`°`ü`dG IQGRƒ`` d Ó``ã`‡h Gƒ``°`†`Y »°ùÑ◊G
ÒÑÿG QÉ°ü≤dG óªfi π©°ûeh ,Gƒ°†Y áMÉÑ°ù∏d Êɪ©dG OÉ–’ÉH …ò«ØæàdG
,GQô≤e »FÉæ¡dG ∞«°S øH ≈°Sƒeh ,Gƒ°†Y áMÉÑ°ù∏d Êɪ©dG OÉ–’ÉH »æØdG
.á«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdG IQGRƒd π㇠¤EG áaÉ°VEG

¿Ó```````````````````YEG

»°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN πª©dG Oƒ≤Y ÖLƒÃ Úæ«©ŸG ÚæWGƒŸG Aɪ°SCG
œE)ƌD'—É.)1'2¡D'–cBœE)v˜g†´'–˜†D'/¡9d,¡§5b³'ˆb€D'ibCx~4Hib~z~3$¡EHi"b~{›EœE/v9¯™ž›££†*®œJwD'͛7'¡´'!b˜~3#'œ9f•Eb†D'I¡D')1'2Hœ•†* 
™G¡›7'¡´'Hf£›ž´'Hf£˜£•†gD'ibJ¡g~z´'•gºœEš¡£F¡J¢g-H
2b‰D'H„Œ›D'—¡-ibEv³f£(x†D'
2b‰D'H„Œ›D'—¡-ibEv³f£(x†D'
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
2b‰D'H„Œ›D'—¡-ibEv³f£(x†D'
šš4b˜9tJ¡›Jbg~3¤~3fCx~4
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
šš4b˜9tJ¡›Jbg~3¤~3fCx~4
šš4n£•³'HÆ(
šš4b˜9tJ¡›Jbg~3¤~3fCx~4
2b‰D'H„Œ›D'—¡-ibEv³f£(x†D'
šš4b˜9tJ¡›Jbg~3¤~3fCx~4
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
šš4f~5b³'f£›ŒD'ibEv³'
ˆš4b˜9h£gFb£E'fCx~4
ˆˆš4œJ1¡•Cb˜9fCx~4
šš4¡±'ibŒ€•EHfJx~{²'i'v£c˜•Df£Fb˜†D'fCx~{D'
šš4fjJv²'f£~3v›žD'Ÿ£9'1yD'ŸCx~{D'
šš4Ÿ~}(bD'ibcjD'
)1bmg•Deb-xD'Iv~5
šš4ib~4HxŒ˜•Dbm£*
)/Hvp´'vJ'HvD1Hœ*1¡c£DbG
šš4š1¡~4
ibJxŒ²'ibEv³ÌÂx(3¡gCbC
)y£˜g´'ŸBb€D'
b˜9ˆxAn›£›•J1/—'HHhJx, 
¡GxEv£D' šš4™GbCx~4H¤,ÊJ'b´/
b˜9ˆxAn›£›•J1/—'HHhJx,
ˆˆš4b¸ob,2fCx~4
šš4͛+°'fCx~4
šš4f£~3v›žD'—b˜9ÉDf£(x‰D'f£Db˜~{D'fCx~{D'
šš4f£~3v›žD'—b˜9ÉDf£(x‰D'f£Db˜~{D'fCx~{D'
e'¡@(°'Hw@A'¡›•Dib@~z´
šš4Ÿ£9b›~|D'ibEvs•D vpg´'ŸCx~{D'
šš4Ÿ£9b›~|D'ibEvs•D vpg´'ŸCx~{D'
f£Fb˜†D'ÍDHb´'/b«'fCx~4
f£Fb˜†D'ÍDHb´'/b«'fCx~4
f£Fb˜†D'ÍDHb´'/b«'fCx~4
f£Fb˜†D'ÍDHb´'/b«'fCx~4
f£Fb˜†D'ÍDHb´'/b«'fCx~4
šš4Œ›D'ibEv³f•g~z´'
šš4ibEv³'H‡J1b~{˜•DfJ1¡p´'
ˆš4b˜9h£gFb£E'fCx~4
šš4ibC¡~3fCx~4
šš4b˜9 bCx~4HHx(¡*Hœ~31°
šš4¥¡•9¡£•J1bCfCx~4
b˜9ˆxAbJbC'¥y£A{C1¡*¤&'y~4fCx~4
i°Hb´'HŸ~3v›ž•D1bŒ•,fCx~4
šš4f£~3v›žD'f£›g•Df£´b†D'fCx~{D'
šš4)/Hvp´'‡J1b~{˜•D¤CÆD'fCx~4
šš4JxD'
šš4f£›ŒD'ibEvs•Deb£7'
šˆš4f£€Œ›D'ibEvs•DfjJv²'
šš4)1bmgD'HibJHb£˜CHÆc•Dn£•³'ibEv.
šš4)vpg´'f£~3v›žD'‡J1b~{´'
)1bmg•DÁ'w£~{D'/¡†~3b€•~3
šš4Ÿ£DHvD'f£Fb˜†D'Ÿ9¡˜m´'fCx~4
šš4)vpg´'f£~3v›žD'‡J1b~{´'
)1bmg•Df£•cg~z´'fJ$HxD'‡J1b~{E
i°Hb´'H 1bmg•D¥x˜~zD'Ÿ~z~3$¡E
i°Hb´'H 1bmg•D¥x˜~zD'Ÿ~z~3$¡E
šš4ŸjJv²'¥H'Ì~{D'‡J1b~{E
šš41¡’JvD'Hlb+#ÉDŸcJw†D'‡›~|E
ˆˆš4f£Fb˜†D'”b˜~3°'fCx~4
šš4œJ¡˜gD'H)1bmg•Df£›7¡D'i'/'ÄD'fCx~4
šš4Ÿ£DHvD'f£Fb˜†D'Ÿ9¡˜m´'fCx~4
šš4f£’£Fb’£EHƒD°'Hx(¡*Hœ~31°
šš4xŒ²'f£›gDf£´b†D'
šš4f~3v›ž•DfJx~zD'q£~3fCx~4
šš4)1bmg•D¤•£’~{D'v˜¹œ(/¡˜-œ(Ÿ•D'vc9
4xŒD'f9b›~|Dn£•ŒD'fCx~4
šš4f~3v›ž•DfJx~zD'q£~3fCx~4
šš4Ÿ£DHvD'f£Fb˜†D'Ÿ9¡˜m´'fCx~4
šš4f£’£Fb’£EHƒD°'Hx(¡*Hœ~31°
œ&b’´'Hi'v†˜•D!'x~}³'61#°'f~z~3$¡E
šš4n£•³'f-H/
šš4ibC¡~3fCx~4
b˜9ˆxA )/Hvp´'f£´b†D'¡£’JxE#°'¡DHb´'
šš4f£DHvD'—b›´'
i°Hb´'HŸ~3v›ž•D1bŒ•,fCx~4
šš4f£’£Fb’£EHƒD°'Hx(¡*Hœ~31°
šš4i°Hb´'HŸ~3v›ž•DŸ£´b†D'¤cDb‰D'
šš4Ì~|D'f9¡˜¸
¡GxEv£D'šš4fJ1bmgD'‡J1b~{˜•Df£´b†D'z•7'
šš4n£•³'f-H/
šˆš4f£€Œ›D'ibEvs•DfjJv²'
šš4)1bmg•DvJx*ÌAfCx~4
šš4œJ¡˜gD'H)1bmg•Df£›7¡D'i'/'ÄD'fCx~4
f£Fb˜†D'iÉ(b’D'f9b›~5fCx~4
šš4b˜9 bCx~4HHx(¡*Hœ~31°
4Ÿ£’£Fb’£´'Hf£&b(xž’D'i°Hb´'H)1bmgD'fCx~4 
šš4i°Hb˜•Db’~3'fCx~4
šš4¤-ɌD'fCx~4
šš4~zE`7b~4'¡,1'fCx~4
šš4 1bmg•DIx,bžD'fCx~4
šš4b˜9f£´b†D'f£g~z,¡•D'
šš4)1bmgD'HibJHb£˜CHÆc•Dn£•³'ibEv.
šš4b˜9f£´b†D'f£g~z,¡•D'
šš4)1bmgD'HibJHb£˜CHÆc•Dn£•³'ibEv.
šš4ŸjJv²'¥H'Ì~{D'‡J1b~{E
šš4Ì(yD'f~z~3$¡E
šš4f~3v›ž•DfJx~zD'q£~3fCx~4
šš4f£´b†D'1/b£cD'
šš4i°Hb´'H)1bmg•D”'1/°'fCx~4
2b‰D'H„Œ›D'—¡-ibEv³f£(x†D'
šš4n£•³'f-H/
šš4b˜9 bCx~4HHx(¡*Hœ~31°
)1bmg•DÁ'w£~{D'/¡†~3b€•~3
f£~5¡*@f£›7¡D'!É´'
ibEv³'H)1bmgD'i°b~|*'fCx~4
šš4i°Hb´'H)1bmg•D”'1/°'fCx~4
ˆˆš4f£Fb˜†D'”b˜~3°'fCx~4
šš4)1bmgD'HibEv³'fCx~4
šš4Ì~|D'f9¡˜¸
šš4ibEvs•D‡c›D'fCx~4
)1bmg•Df£•cg~z´'fJ$HxD'‡J1b~{E
b˜9ˆxAbJbC'¥y£A{C1¡*¤&'y~4fCx~4
šš4)/Hvp´'‡J1b~{˜•D¤CÆD'fCx~4
šš4f£&'w‰D'ib9b›~|•D1b›E
šš4ibEvs•D‡c›D'fCx~4
i°Hb´'HŸ~3v›ž•D1bŒ•,fCx~4
šš41bp~5f†Eb,
šš4Ÿ£9b›~|D'ibEvs•D vpg´'ŸCx~{D'
šš4¥¡•9¡£•J1bCfCx~4
i°Hb´'H 1bmg•D¥x˜~zD'Ÿ~z~3$¡E
i°Hb´'H 1bmg•D¥x˜~zD'Ÿ~z~3$¡E
šš4)1bmgD'HibJHb£˜CHÆc•Dn£•³'ibEv.
šš4i'!b~{F%ÉDoH1b~|D'fCx~4
šš4f£’£Fb’£EHƒD°'Hx(¡*Hœ~31°
šš4f£’£Fb’£EHƒD°'Hx(¡*Hœ~31°
šš4f~5b³'f£›ŒD'ibEv³'
šš4)1bmg•Df£~3b´')HÈD'
šš4i°Hb´'H)1bmg•Dbm£*fCx~4
šš4f~5b³'f£›ŒD'ibEv³'
šš4f£DHvD'¤-'HxD'fCx~4
šš4f£´b†D'ibJHb²'f€p´f£Fb˜†D'fCx~{D'
šš4xŒ²'f£›gDf£´b†D'
šš4i'!b~{F%ÉDoH1b~|D'fCx~4
i°Hb´'HŸ~3v›ž•D1bŒ•,fCx~4

¥¡•†D'¤@@•@ 9 œ@@ ( b@@˜@ £@ •@ ~@ 3 œ@@ ( ¢@@£@ p@ J
¥¡@@•@ †@ D'¤@@•@ 9œ@@ (™@@Q @ @ @ @ £@ •@ ~@ 3œ@@ (µb@@ ~@ @3
¥v†~zD'/¡@@˜@@- œ@@ ( v@@£@†@~@3 œ@@ ( 2b@@ @E
¥¡•†D'¤@@•@ 9 œ@@ ( v@@˜@ ¹ œ@@ ( ™@@£@@G'x@@('
¤~4Hx€´' x~5 œ@@( v@@˜@¹ œ@@( ™@@~@3b@@,
¥/b@@m@ ›@ D'–@@£@ ¹œ@@ (v@@ Jv@@ -œ@@ (1¡@@ @ F'
¤~4¡•cD'£~3œ(Ÿ•D'vc9œ(œ˜-xD'vc9
¤˜m†D' ¤@@•@ 9 œ@@ ( b@@˜@ £@ •@ ~@ 3 œ@@ ( /H'/
¤9'vcD'v@@£@†@~@3 œ@@( ¤@@•@ 9 œ@@( b@@˜@£@•@~@3
¥¡•†D'¤@@•@ 9 œ@@ ( b@@˜@ £@ •@ ~@ 3 œ@@ ( v@@ ˜@ @-#'
¤˜m†D''v@@ ˜@ @- œ@@ ( ¤@@•@ 9 œ@@ ( ™@@~@ 3b@@B
¥/H'v@@ @@D'¤@@•@ 9œ@@ (Ÿ@@†@ ˜@ ,œ@@ (/¡@@˜@@¹
¥v†~zD'/¡@@˜@ - œ@@ ( v@@£@†@~@3 œ@@ ( v@@˜@ ¹
¯x@@~@ {@ ´'µb@@ ~@ @3œ@@ @(v@@£@ c@ 9œ@@ @(v@@ £@ @DH
¥xEb†D' b€•~3 œ@@( v£†~3 œ@@( Í~z¤•£†~{D' v@@£@ †@ ~@ 3 œ@@ ( v@@£@ ˜@ - œ@@ ( 1v@@ @(
Á'v›•±'v@@˜@¹ œ@@( b@@Œ@•@. œ@@( ™@@~@3b@@B
¤’JÄD' z£˜. œ@@( b@@Œ@•@. œ@@( v@@˜@ -'
¥v£~{D' v@@˜@@¹ œ@@ @( µb@@ ~@ @3 œ@@ @( v@@ £@ @DH
·bc´'@@6¡@@9 œ@@( v@@£@˜@- œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9
¤-'HxD' bŒ•. œ( b˜£•~3 œ( ~3¡J
¤c£›±' v£†~3 œ@@( /¡@@˜@- h›( f˜£•~3
fJxAb‰D' ”1b@@c@E œ@@( ¡@@Gx@@E h›( Ÿ˜-1
¤@@+1b@@²'b@@Œ@ •@ .œ@@ (v@@˜@@-'œ@@ (µb@@~@@3
¥/b@@@ž@ @D'v@@£@ †@ ~@ 3œ@@ @(¤@@ •@ @9œ@@ @(µb@@@~@ @3
¥x˜†´'x@@~@ 5b@@F œ@@ ( @@£@~@3 œ@@ ( ¢@@~@z@£@9
¤sJb~{´'x@@~@ 5b@@F œ@@( µb@@~@ 3 œ@@( v@@†@ ~@ 3'
¥Ä†D'Í@@´b@@~@3 œ@@( e1b@@ - œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9
¤BHxp´'x@@Eb@@9 œ@@( v@@˜@ ¹ œ@@( ¢@@£@p@J
¤BHxp´' v@@~@ 4'1 œ@@( /¡@@†@~@3 œ@@( ¢~z£9
¥1'yŒD' b@@Œ@•@. œ@@( œ~z- œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9
¥Ìj’D' v£†~3 œ@@( ¡@@Gx@@E œ@@( —b@@~@}@F
¤~4¡•cD' f£c˜~4 œ( {s('v. œ( ™£ž~3
¥1bŒ†D'µb@@~@ 3 œ@@( @@{@@JH1/œ@@( v@@˜@¹
¥xp~{D'v£†~3v˜¹œ(™•~zEœ(·b:
¤~4¡•cD'v@@˜@ ¹ œ@@( œ@@~@z@- œ@@( v@@£@†@~@3
¤†£(xD' @@£@ ~@ 3 œ@@@( v@@£@ †@ ~@ 3 œ@@@( x@@˜@ 9
Á'v›•±' dN£~|. œ( v9b~3 œ( Ÿ•D'vc9
¥v†~zD' d£~|. œ( z£˜. œ( 'Hx@@E
¤(b£~zD'v@@˜@ ¹ œ@@ ( b@@Œ@ •@ . œ@@ ( —/b@@ @9
¤~zc²'v@@£@ ˜@ - œ@@ ( x@@~@ 5b@@F œ@@ ( v@@£@ ˜@ ¤p•~|´'@@z@£@˜@. œ@@ ( µb@@~@ 3 œ@@ ( x@@˜@ 9
¤~4¡•cD' b@@~@ 61 œ@@ ( ™@@£@~@z@F œ@@ ( v@@†@ ~@ 3'
¤~zc²'@@{@ Jx@@A œ@@( µb@@~@ 3 œ@@( –@@~@|@£@A
Á'v›•±' Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( v@@˜@- œ@@( v£†~3
šÉ~zD'vc9 —#' ¤•9 œ( œJ¡~4 œ( ¢~z£9
šÉ~zD'vc9 —' v£†~3 œ( v~4'1 œ( v˜-'
¥x@@ (b@@ ±'v@@£@ †@ ~@ 3œ@@ (Áb@@ @+œ@@ (v@@ Db@@ .
¥x’~z´' œ~z¹ œ@@( v£†~3 œ@@( œ~z¹
Á'v£c†D'/¡@@†@ ~@ 3 œ@@( v@@˜@ ¹ œ@@( —É@@ G
¥x˜†´' Ÿ•D'vc9 œ@@( bŒ•. œ@@( ™£G'x('
¥/b@@ @c@ @ D'¤@@ •@ @9œ@@ @ (v@@ ˜@ @-œ@@ @ (v@@ @ ~@ @ @4'1
¥x@@ Ab@@ ‰@ @D'¤@@ ›@ @+œ@@ @(™@@£@ •@ ~@ 3œ@@ @(µb@@ ~@ @3
¤9vJÄD'¤@@•@ 9 œ@@( @@ {@ @JH1/œ@@( —/b@@ @9
¤91vD' v@@˜@¹ œ@@( ”1b@@c@ E œ@@( b˜£•~3
¤’JÄD'µb@@~@ 3 œ@@ ( v@@£@†@~@3 œ@@ ( b@@Œ@ •@ .
¤•£’~{D'”1b@@ c@ @E œ@@ ( @@£@ ~@ 3 œ@@ ( ™@@j@ £@ G
¤›~z²'™@@~@ 4b@@: œ@@ ( v@@ ˜@ @-'œ@@ ( ™@@j@ £@ G
¤(1bp´' @@3b@@´' œ@@( £~|. œ@@( šb~|9
¥v£†~3¡cE#' v£†~3 œ( v˜¹ œ( Ÿ†˜,
¤›~z²' /¡@@˜@- œ@@( b˜£•~3 œ@@( /¡@@˜@¤,x~{D'@@£@ ~@ 3 œ@@ ( x@@Eb@@9 œ@@ ( v@@˜@ ¹
¥Ì˜†D'–@@~@ 4b@@G œ@@ ( µb@@~@ 3 œ@@ ( ™@@~@ 4b@@G
¤(¡†£D' ™£•~3 œ@@( z£˜. œ@@( @@6¡@@9
¤›~z²'v@@£@ †@ ~@ 3 œ@@ ( ™@@ :v@@ E œ@@ ( œ@@ @Â'
¤›9b€´' z£˜. œ@@( v@@˜@- œ@@( z£˜.
¤~4¡•cD'Ÿ†˜,œ@@( Ÿ@@JÌ@@A œ@@( ™@@£@G'x@@('
¥x@@˜@ †@ ´'v@@ @~@ @ 4'1œ@@ @(µb@@ ~@ @3œ@@ @(y@@ Jb@@ A
¤~5'x²' b˜£•~3 œ@@( d@@&w@@D' œ@@( v@@ž@A
¤žJ¡•D'–@@~@6b@@A œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( v@@Db@@.
¤~4x´'v@@†@ J¡@@~@ 3 œ@@ ( ¤@@•@ 9 œ@@ ( ™@@£@•@~@3
¥vžŒD'l1b@@ @ - œ@@ ( µb@@ ~@ @3 œ@@ ( ¤@@Eb@@~@ 3
¯x~{´'v@@£@ †@ ~@ 3 œ@@ ( ¤@@•@ 9 œ@@ ( q@@Db@@~@ 5
¥x˜†´'Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( h@@£@s@( œ@@( v@@,b@@E
¤~5'x²'x@@~@5b@@F œ@@( v@@£Q @˜@- œ@@( x@@~@5b@@F
¤~4¡•cD'@@z@Eb@@~@4 œ@@( d@@Db@@7 œ@@( v@@˜@¹
¤Ex~}²' Ž¡£†E œ@@( v£†~3 œ@@( v,bE
¥x@@Ab@@‰@@D'x@@~@@5b@@Fœ@@@(1v@@ @ (œ@@@(v@@˜@@¹
¥v~4'xD' Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( £~3 œ@@( v@@,b@@E
¤’JÄD'™@@£@ G'x@@('œ@@( v@@˜@¹ œ@@( ™@@~@3b@@,
¥xAb‰D'v@@˜@ - œ@@( b@@˜@£@•@~@3 œ@@( v@@˜@ ¹
¥Ä@@ †@ @D'@@ •@ @.œ@@ @(v@@£@ †@ ~@ 3œ@@ @(@@ •@ @.
¤~3'v›žD' v@@~@4'1 œ@@( z£˜. œ@@( ŸŒ£•.
¤@@ 91y@@ D'µb@@ ~@ @3œ@@ @(v@@c@@†@@D'œ@@ @(µb@@ ~@ @3
Áb~}ExD' v~4'1 œ( £~|. œ( 6¡9
¤~4¡•cD' {s(/'xE œ( v˜¹ œ( v˜-#'
¤’Db´'v@@£@†@~@3 œ@@ ( ¤@@~@ 3b@@: œ@@ ( b@@~@ z@ :
¥Ì˜†D'v@@£@ †@ ~@ 3 œ@@ ( v@@˜@ ¹ œ@@ ( “@@ Db@@ E
¥v@@~@ 4'x@@D'v@@Jb@@Cœ@@ (Ì@@~@z@£@*œ@@ (1¡@@ @ F#'
·'y@@ ‰@ @D'@@£@ ~@ 3œ@@@(v@@ ˜@ @-'œ@@@(v@@˜@ ¹
Á'HÄ@@ @D'/¡@@˜@ -œ@@(v@@£@˜@-œ@@(v@@£@†@~@3
¤~4¡•cD' v@@˜@ ¹ œ@@ ( v@@˜@@-' œ@@ ( x@@(b@@,
¤˜~3bD' v@@£@ ˜@ - œ@@ ( v@@9b@@~@ 3 œ@@ ( µb@@~@@3
¤E¡£’D' Ÿ•D'vc9 œ@@( bŒ•. œ@@( z£˜.
Áb@@ *Hx@@ D'µb@@~@ 3œ@@ (”1b@@ c@ @Eœ@@ (µb@@~@ 3
¥v@@›@ ’@ D'v@@˜@@¹œ@@@(™@@~@@3b@@Bœ@@@(v@@˜@@¹
¤(¡†£D' qc~|E œ@@( v£†~3 œ@@( v@@£@ DH
¤~4b€cD' v@@˜@¹ œ@@( d@@Db@@7 œ@@( ™~|g†E
¥v£›~zD' Ÿ@@†@ ˜@ , œ@@ ( ™@@£@ •@ ~@ 3 œ@@ ( x@@˜@ 9
Áb›~zD' Ž¡•p~3 œ( b›~3 œ( /¡˜¹
¤˜£˜gD'Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( d@@Jv@@G œ@@( v@@~@ 4'1
¤˜~}ž±'µb@@~@ 3 œ@@( ¤@@•@9 œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9
·¡†´'@@•@ . œ@@ ( ™@@£@@G'x@@('œ@@ ( v@@˜@ -'
¤@@ 91v@@ D'µb@@ ~@ @3œ@@ (e1b@@ @ -œ@@ (v@@ ~@ @4'1
¤(b£~zD' ¤@@•@ 9 œ@@ ( b@@Œ@ •@ . œ@@ ( —É@@ @7
¤c£G¡D' )x@@s@ ›@ D' œ@@( v£˜- œ@@( x@@~@5b@@F
¥¡@@•@@†@@D'v@@ ˜@ @-œ@@ @(¤@@ •@ @9œ@@ @(Í@@~@@z@@¯bp±' b@@€@•@~@3 œ@@( v@@£@c@9 œ@@( v£†~3
¥v£†~3¡cD'@@£@~@3 œ@@( ¤@@•@9 œ@@( ‘1b@@ 7
¥1/b@@c@ D'¤@@•@9œ@@(b@@˜@£@•@~@3œ@@('v@@˜@ ¤Ex~}²'q@@Db@@~@5 œ@@( µb@@~@ 3 œ@@( ¤@@Eb@@~@3
¤c-xD'µb@@ ~@ @3 œ@@ ( b@@Œ@ •@ . œ@@ ( –@@£@ •@ .
ÁÉ£‰D' ~3¡J œ@@( z£˜. œ@@( ”1b@@c@E
¥Ä†D'Àb@@: œ@@( x@@~@5b@@F œ@@( Ãx@@’@D'v@@c@9
¯¡†D'b@@˜@£@•@~@3 œ@@ ( µb@@~@ 3 œ@@ ( v@@,b@@E
¤~5Hx³' Ÿ•D'vc9 œ( v£c9 œ( Ÿ•D'vc9
¥x@@Ab@@‰@ D'¤@@•@ 9œ@@ (v@@ ~@ @4'1œ@@ (rÉ@@ ~@ @5
¤~{£BxD' v@@£@†@~@3 œ@@ ( v@@ ~@ @4'1 œ@@ ( v@@Db@@.
¥/¡†~z´' v@@~@4'1 œ@@( Ÿ•D'vc9 œ@@( v@@~@4'1
¥v£†~zD' –@@&b@@A œ@@ ( µb@@~@@3 œ@@ ( Ÿ@@†@ ˜@ ,
¤(¡gD'™@@•@ ~@ z@ E œ@@ ( d@@ Jx@@ : œ@@ ( ¥2b@@ @ :
¥Ä@@ †@ @D'/¡@@@˜@ @-œ@@ @(1v@@ @@(œ@@ @(v@@ ˜@ @¹
¥¡•†D'v@@£@†@~@3 œ@@ ( ¥'¡@@ •@ @: œ@@ ( ™@@•@~@z@E
¤p~{D'¤@@•@@9 œ@@@( œ@@~@ z@ - œ@@@( –@@~@ |@ £@ A
¤•c~{D'b@@Œ@ •@ . œ@@ ( v@@˜@ - œ@@ ( b@@Œ@ •@ .
Á'v›•±' £~3 œ@@( v£†~3 œ@@( x@@~@5b@@F
Áb+ /°H' bŒ•. œ( Ÿ•D'vc9 œ( bŒ•.
¤˜~5b†D'™@@•@~@z@E œ@@( ™@@£Q @•@~@3 œ@@( v@@˜@ ¹
¥x˜†´'v@@ ~@ @4'1œ@@ ( ¤@@•@ 9 œ@@ ( @@z@ F¡@@J
¥1¡ž±' 'v˜- œ( Ÿ•D'vc9 œ( 'v˜¥v£†~zD'b@@Œ@ •@ . œ@@ ( v@@£@†@~@3 œ@@ ( ¤@@•@ 9
¤~z£˜³'–@@~@6b@@A œ@@( v@@˜@¹ œ@@( v@@˜@ -'
¤€£€D' –~4bG œ@@( Ÿ•D'vc9 œ@@( v@@~@ 4'1
¤~4¡•cD' b~}E1 œ@@( £~|. œ@@( /b˜9
¤~3'v›žD' ¤@@•@ 9 œ@@ ( v@@˜@ - œ@@ ( eb@@ž@ ~@ 4
¤€£€D'µb@@~@ 3 œ@@( v@@ @J'2œ@@( Ÿ@@•@ D'v@@c@ 9
¥v›’D'v@@£@ †@ ~@ 3 œ@@ ( v@@ ~@ @4'1œ@@ ( v@@£@ †@ ~@ 3
¤~4¡•cD' /'x@@ @ E œ@@ ( q@@Db@@~@ 5 œ@@ ( ¤@@•@ 9
·b@@€@ ž@ D'@@•@@.œ@@@(v@@˜@@¹œ@@@(v@@ ˜@ @-'
¤-b~4¡D' z£˜. œ@@( @@•@. œ@@( —É@@ 7
¥v£›~zD'Ÿ@@†@˜@, œ@@ ( µb@@~@ 3 œ@@ ( Ÿ@@†@˜@,                                                                                                                                             

 1bmg•D–c±'xJv:
šš4i'1b£~z•D—Hb*yCxE
)1bmg•Df£c´H°'
šš4fjJv²'¡m›EÉAfCx~4
šš4fjJv²'¡m›EÉAfCx~4
šš4i'1b†D')1'/°~zE`7b~4
f£9b›~|D'ibEvs•D3H$Hb€D'fCx~4
fJ1bmgD'f~}¹‡&'H1
fJ1bmgD'f~}¹‡&'H1
¤&b›žD'¤•9œ(µb~3œ(Ãv9
šš4)/Hvp´'i'y£žmgD'HœJ¡˜gD'fCx~4
šš4)/Hvp´'i'y£žmgD'HœJ¡˜gD'fCx~4
šš4)/Hvp´'i'y£žmgD'HœJ¡˜gD'fCx~4
šš4f-b£~z•DIHyFfCx~4
šš4i°Hb´'H)1bmg•Df£•.'vD'—bE1fCx~4
šš4ibC¡~3fCx~4
f£9b›~|D'ibEvs•D3H$Hb€D'fCx~4
šš4͛+°'fCx~4
hD°Hb´'H)1bmg•D)vpg´'3b’†D'fCx~4
šš4Ÿ£DHvD'f£Fb˜†D'Ÿ9¡˜m´'fCx~4
f£9b›~|D'ibEvs•D3H$Hb€D'fCx~4
šš4fAbƒ›D'ibEv³2¡ExD'
hD°Hb´'H)1bmg•D)vpg´'3b’†D'fCx~4
šš4i°Hb´'H)1bmg•Df£•.'vD'—bE1fCx~4
f~5b³'”1bc*f~31vE
hD°Hb´'H)1bmg•D)vpg´'3b’†D'fCx~4
hD°Hb´'H)1bmg•D)vpg´'3b’†D'fCx~4
hD°Hb´'H)1bmg•D)vpg´'3b’†D'fCx~4
hD°Hb´'H)1bmg•D)vpg´'3b’†D'fCx~4
šš4i°Hb´'H)1bmg•Df£•.'vD'—bE1fCx~4
šš4–£jD'‡Ax•Db›~3fCx~4
f£Fb˜†D'iÉ(b’D'f9b›~5fCx~4
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šˆš4¤p~|D'Žx~|D'ibEv³ŸDÉ~5fCx~4
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4zgC1bEÄ£G™£€ŒD'v,bE
šš4fJv²'‘v›A
šš4¥¡•9¡£•J1bCfCx~4
šš4fjJv²'¡m›EÉAfCx~4
šš4‡Jx~zD'‘¡~zg•D~zE¡D¡D
šš4b˜9f£´b†D'f£g~z,¡•D'
i°Hb´'HŸ~3v›ž•D1bŒ•,fCx~4
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4f£gpgD'f£›cD'‡J1b~{´—Hb*fCx~4
b˜9ˆxAbJbC'¥y£A{C1¡*¤&'y~4fCx~4
i°Hb´'HŸ~3v›ž•D1bŒ•,fCx~4
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4f£9b›~|D'ibc£CƕD¤*—'‡˜¸
šš4b˜9b£’D'/ŽbE
šš4b˜9 bCx~4HHx(¡*Hœ~31°
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4ibC¡~3fCx~4
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4™G$HbCx~4Hb’F'
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4b˜9 bCx~4HHx(¡*Hœ~31°
Ÿ£m£•³'Ÿ£Fb˜†D'‡J1b~{´'
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
f£Fb˜†D'iÉ(b’D'f9b›~5fCx~4
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4ibC¡~3fCx~4
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4b˜9 bCx~4HHx(¡*Hœ~31°
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4b˜9 bCx~4HHx(¡*Hœ~31°
šš4b˜9 bCx~4HHx(¡*Hœ~31°
šš4i°Hb´'H)1bmg•D”'1/°'fCx~4
šš4b˜9 bCx~4HHx(¡*Hœ~31°
b˜9ˆxA )/Hvp´'f£´b†D'¡£’JxE#°'¡DHb´'
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
f~6HxD'1v›(fCx~4
šš4i°Hb´'H)1bmg•D”'1/°'fCx~4
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
i°Hb´'HŸ~3v›ž•D1bŒ•,fCx~4
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4b˜9 bCx~4HHx(¡*Hœ~31°
š¡p•D'obgF°!bŒ~|D'
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4Ÿ£9b›~|D'ibEvs•D vpg´'ŸCx~{D'
šš4b˜9 bCx~4HHx(¡*Hœ~31°
šš4b˜9 bCx~4HHx(¡*Hœ~31°
šš4b˜9 bCx~4HHx(¡*Hœ~31°
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4b˜9 bCx~4HHx(¡*Hœ~31°
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4b˜9 bCx~4HHx(¡*Hœ~31°
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
šš4̘†gD'H!b~{FÉDœ’~zE
šš4i°Hb´'H)1bmg•D”'1/°'fCx~4
¡’Db›´'¡ž(fCx~4
šš4f£~3v›žD'f£›g•Df£´b†D'fCx~{D'
i°Hb´'HŸ~3v›ž•D1bŒ•,fCx~4
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
šš4b˜9tJ¡›Jbg~3¤~3fCx~4
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
šš4i°Hb´'Hf~3v›ž•D)vpg´'f£›7¡D'fCx~{D'
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4 
¡GxE ˆˆš4f£~3v›žD'œ~z²'fCx~4
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
šš4f£9b›~|D'ibc£CƕD¤*—'‡˜¸
2b‰D'H„Œ›D'—¡-ibEv³f£(x†D'
šš4Ÿ£&'w‰D'/'¡˜•DÁb˜†D'‡›~|´'
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
šš4f£9b›~|D'ibc£CƕD¤*—'‡˜¸
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
šš4z’Âx(
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
ˆš4b˜9h£gFb£E'fCx~4
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
2b‰D'H„Œ›D'—¡-ibEv³f£(x†D'
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4

Ÿ£Dbc´'v@@£@†@~@3 œ@@( µb@@~@ 3 h@@›@ ( Ÿ@@›@ £@ E'#
¤j£‰D' b˜£•~3 œ@@( µb@@~@ 3 œ@@( b@@€@•@~@3
¥1'y@@Œ@ D'v@@˜@- œ@@( z£˜.h@@›@( f@@˜@7b@@A
¥¡•†D'@@z@ £@ ˜@ . œ@@ ( ¤@@•@ 9 œ@@ ( v@@˜@ ¹
¥1'y@@ Œ@ @D'”1b@@ c@ @Eœ@@ (Ÿ@@†@ ˜@ ,œ@@ (v@@˜@ -'
¤~4¡•cD' Ÿ@@£@c@˜@~@4 œ@@ ( v@@˜@@-' œ@@ ( š/'Q
¤~4¡•cD'™£G'x('œ(Ÿ•D'vc9h›(Ÿ£Eb~3
·bc´'v@@˜@ ¹ œ@@( v@@£@†@~@3 œ@@( @@z@£@˜@.
¤•A¡›D'™@@~@ 3b@@B œ@@( v@@£@†@~@3 œ@@( e¡@@@ †@ J
¤&b›žD' x@@~@@5b@@F œ@@@( b@@›@ ž@ E h@@›@@( Ÿ@@›@@E
¥v†~zD'Í@@´b@@~@3 œ@@( ¡@@Gx@@E œ@@( d@@Db@@7
¤~5'x²'Ÿ•D'vc9œ(z£˜.œ(b˜£•~3
¥x@@ (b@@ ±'v@@˜@@¹œ@@ @(¤@@•@@9œ@@ @(1w@@ ›@ @E
¥v£†~3¡cE#' v£†~3 œ( µb~3 œ( x’(¡(#'
¤˜£ž~{D' 'x@@G2 œ( Ÿ•D'vc9 h›( /b†~3
¤~3¡˜~{D'Í@@›@~@4 œ@@( ¤@@•@ 9 œ@@( Í@@~@z@¤~zc²' Í~z- œ@@( d£~|. œ@@( Í~z¤~4¡•cD'/'x@@@E œ@@( Ÿ@@†@˜@, h@@›@( Ÿ@@J1v@@(
‡£€~zEox@@@A œ@@ ( @@6¡@@9 h@@›@ (  /b@@ c@ @9
¥¡•†D'Ÿ@@†@ ˜@ , œ@@ ( ”1b@@ c@ @E œ@@ ( Ÿ@@†@ ˜@ ,
¤c£G¡D' v£†~3 œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( x@@ G'2
ŸJv†~zD' Ÿ£c˜~4 œ@@( v£c9 h›( Ÿ~{&b9
£Œ9h£(z£˜.œ(1¡m›~5h›(x~|9
Ÿ£(b£~zD' Ÿ•D'vc9 œ@@( µb@@~@3 h›( Ÿ˜7bA
¥/bBxD'/b@@˜@- œ@@( /¡@@˜@- h@@›@( f@@CHÄ@@E
¥x˜†D'v@@Jv@@- œ@@ ( ox@@ @A h@@›@ ( Ÿ@@~@ {@ &b@@9
d£~|Fh£(”HÄEœ(x7b.h›(d›J2
¡@@•@@D'”1b@@@c@ @Eœ@@@(v@@£@ †@ ~@ 3œ@@@(Ÿ@@†@ ˜@ ,
b@@ †@ @˜@ @,œ@@ @ @(Ÿ@@ @ Ax@@ @ 9h@@ @›@ @ (iHÌ@@ @ @ @@(
¤-'HxD'd£~|Fœ(d£~|.h›(Ix~{(
Áb˜†›D'v@@˜@ ¹ œ@@( @@£@~@3 œ@@( rÉ@@~@ 5
¥x~|D'v@@£@c@9 œ@@( v@@£@†@~@3 œ@@( ¡@@Gx@@E
¥xEb†D'1¡@@m@›@~@3 œ@@( @@{@£@c@: œ@@( 1v@@ (
¥v@@~@ 4'x@@D'v@@£@†@~@3œ@@ (v@@˜@ ¹œ@@ (–@@£@ c@ F
¤@@@+1b@@@²'v@@£@@c@@9œ@@ @(µb@@@~@ @3œ@@ @(1v@@ @@(
¥xp~{D'h£p~|A'”1bcEœ(v£†~3œ(v˜-'
¥x@@Eb@@†@@D'x@@~@@5b@@Fœ@@@(v@@˜@@¹œ@@@(v@@ž@@A
¤•c~{D'v@@£@†@~@3 œ@@ ( 'v@@ ˜@ @- œ@@ ( v@@Db@@.
¤~zc²'e¡@@~@ 4x@@B œ@@( y@@Jb@@A œ@@( µb@@~@ 3
¥x(b±' d£~|F œ@@( ŸŒ£•. œ@@( v@@˜@¹
¤~4¡•cD' q@@Db@@~@5 œ@@( d£~|F œ@@( v@@˜@¹
¤›£¸h£(Ÿ•D'oxAœ(zE'1œ(v˜¹
¤~4¡•cD'1¡’›~3v˜¹œ(¤•9œ(—¡~31šÉ:
¤@@91v@@D'@@£@ ~@ 3œ@@ (µb@@~@@3œ@@ (b@@€@ •@ ~@ 3
Á'/x@@ @ ±'¤@@•@ 9œ@@ (Ÿ@@†@ ˜@ ,œ@@ (v@@ ˜@ @-'
¥Ìƒ›D' ¢~z£9 œ@@( v£†~3 œ@@( ¢~z£9
¤~zc²'v@@˜@ ¹ œ@@ ( µb@@ ~@ @3 œ@@ ( v@@ ˜@ @-'
¤s£~{´' ¤@@•@ 9 œ@@@( v@@˜@ ¹ œ@@@( v@@ ˜@ @-'
¤Âx†D' tc£•~5 œ@@( Í~{D' œ@@( Ÿ•D'vc9
¤~z£€ŒD' Ÿ•D'vc9 œ@@( v£†~3 œ@@( v@@~@ 4'1
¤²b~|D'–@@£@ ˜@ , œ@@ ( @@£@ ~@ 3 œ@@ ( v@@Db@@.
¥x@@˜@ †@ ´'Ì@@~@ {@ (œ@@@(@@£@ ~@ 3œ@@@(¤@@€@@(
Áb˜†›D'/¡@@˜@ - œ@@ ( v@@˜@ ¹ œ@@ ( v@@˜@ -'
·¡-h@@£@ (v@@†@~@3œ@@(v@@£@†@~@3œ@@(v@@Db@@.
¯xm´'x@@€@ E œ@@ ( v@@£@†@~@3 œ@@ ( Ÿ@@•@ D'v@@c@ 9
¤p~{D'¤@@•@ 9 œ@@ ( @@£@ ~@ 3 œ@@ ( @@z@ £@ ˜@ .
¥x˜†´' ¤•9 œ( ¡GxE œ( yJy†D'vc9
¤9v£›~|D' µb~3 œ( z£˜. œ( ™£G'x(#'
¤(b£~zD' b@@Œ@ •@ . œ@@ ( v@@˜@ ¹ œ@@ ( /b@@˜@ 9
¤c£G¡D'v@@˜@ ¹ œ@@ ( v@@£@†@~@3 œ@@ ( v@@£@ ¸
¤~4¡•cD'x@@~@ 5b@@F œ@@( œ@@~@z@- œ@@( x@@~@ 5b@@F
¥x@@(b@@±'v@@˜@ -œ@@ (v@@£@ †@ ~@ 3œ@@ (x@@~@ 5b@@F
¤~4¡•cD' š/' œ@@ @( /'x@@ @ @E œ@@ @( v@@ ˜@ @¹
¤@@’@ JHv@@D'h@@£@ s@ (œ@@ (/b@@ £@ @9œ@@ (2b@@ @ E
¡c£,1h£(‡£(1œ(z£˜.œ(2b@@E
¤’JÄD'v@@ ~@ @4'1œ@@ ( b@@Œ@ •@ . œ@@ ( v@@ ~@ @4'1
¥xm²'v@@˜@ ¹ œ@@( 'v@@˜@ - œ@@( v@@˜@ ¹
¤~4¡•cD'Ÿ@@•@ D'—b@@ E œ@@( Ì@@@A œ@@( d@@Db@@7
¤@@ (x@@ ²'x@@ @Eb@@ @9œ@@ @(µb@@ @~@ @ 3œ@@ @(x@@ ˜@ @9
¥v£›~zD' Ÿ•D'vc9 œ@@( v£†~3 œ@@( b€•~3
¯x~{´'™@@ ,b@@ F œ@@ ( v@@£@ †@ ~@ 3 œ@@ ( v@@ ˜@ @-'
¤’JÄD'Í@@›@ ~@ 4 œ@@ ( µb@@ ~@ @3 œ@@ ( v@@ ˜@ @-#'
Áb˜’²'µb@@~@ 3 œ@@ ( v@@£@†@~@3 œ@@ ( µb@@~@ 3
ÁbE¡²'Ÿ•D'vc9œ(qc~|Eœ(/¡˜¹
¤(x†£D'x@@~@ 5b@@F œ@@ ( v@@ ~@ @4'1œ@@ ( v@@˜@@-'
¤Jx~{D'¤@@•@9 œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( @@~@3¡@@J
¤c£G¡D' v@@˜@¹ œ@@( z£˜. œ@@( x@@~@5b@@F
e¡c~|Bv@@†@ ~@ 3 œ@@ ( q@@Db@@~@ 5 œ@@ ( 1b@@g@ º
·b@@ ,/y@@ D'Ì@@@ Aœ@@ (¤@@•@ 9œ@@ (–@@~@ |@ £@ A
r2x@@ @ Aq@@ @g@ @ Aœ@@ @ (µb@@ @~@ @@3œ@@ @ (Žb@@ @›@ @@E
@@5'¡@@:µb@@ ~@ @3œ@@@(@@@z@ @E'1œ@@@(1w@@ ›@ @E
¤˜m†D'v@@˜@ ¹ œ@@ ( Ž1b@@ @ 9 œ@@ ( )y@@˜@@¥x@@Eb@@†@ D''v@@ ˜@ @-œ@@ (v@@˜@ -œ@@ (Áb@@ @G
¤•£’~{D' ‡@@£@@(1 œ@@ ( –@@£@ ˜@ , œ@@ ( v@@˜@@-'
¤›~z²'v@@ ~@ @4'1œ@@ ( v@@£@ †@ ~@ 3 œ@@ ( ¤@@•@ 9
¤&b›žD'œ@@~@ |@ : œ@@ ( d@@£@ ½ œ@@ ( v@@˜@ ¹
¥/¡@@Eb@@±'x@@~@5b@@Fœ@@(Ì@@~@|@Fœ@@(v@@Db@@.
¤~4¡•cD' v@@˜@ ¹ œ@@ ( d@@Db@@7 œ@@ ( 1¡@@ @@F#'
¥xm²'™@@£@•@~@3 œ@@( ™@@•@~@z@E œ@@( ”1b@@c@@E
¤@@@91v@@@D'@@£@ ~@ 3œ@@ @(µb@@@~@ @3œ@@ @(v@@ ˜@ @¥x˜†D'/¡@@†@ ~@ 3 œ@@ ( e1b@@ @ - œ@@ ( v@@,b@@E
¥xm²'v@@˜@¹ œ@@( b@@€@•@~@3 œ@@( v@@˜@¹
¥Hv†D' v@@~@ 4'1 œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( ¢~z£9
¯'¡~|D'µb@@~@ 3 œ@@ ( v@@£@†@~@3 œ@@ ( µb@@~@ 3
¤(b£~zD' v@@˜@@- œ@@ @( v@@ @ @J'2 œ@@ @( v@@˜@@¹
¤~5'x²' v˜¹ œ@@( bs£~4 œ@@( v˜¹
¤~4¡•cD' Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( v£†~3 œ@@( 1¡@@ F'
¤E¡g’´' v@@ ~@ @4'1 œ@@ ( ¤@@•@ 9 œ@@ ( v@@ ,b@@ E
¥xp~{D'v@@£@ †@ ~@ 3 œ@@ ( x@@˜@ 9 œ@@ ( v@@£@ †@ ~@ 3
¥v†~zD' Í~{D' œ@@( {(b: œ@@( Žb~|.
¤~4¡•cD' ”¡•~4 œ@@( zF¡J œ@@( @@z@ J1/'
ÁÉ£‰D' ™•~zE œ@@( z£˜. œ@@( –@@~@3b@@(
¥xp~{D' v@@£@ †@ ~@ 3 œ@@ ( x@@˜@ 9 œ@@ ( 2b@@ @ E
¥/b@@ ž@ @D'¢@@~@ z@ £@ 9œ@@ (x@@~@ 5b@@Fœ@@ (v@@›@ ž@ E
¤p~{D'v@@˜@ ¹ œ@@ ( Ÿ@@•@ D'v@@c@ 9 œ@@ ( v@@Db@@.
¤@@Eb@@Jx@@D'¤@@•@@9œ@@@(v@@†@ ~@ z@ Eœ@@@(q@@@•@ @A#'
¤p~{D' b˜£•~3 œ@@( v˜¹ œ@@( b˜£•~3
¤Âx†D'd@@ ,1œ@@( @@z@£@˜@. œ@@( v@@˜@ ¹
Á'¡@@Cy@@D'v@@˜@¹œ@@(v@@˜@ -'œ@@(@@~@3¡@@J
¤›~z²'™@@£@•@~@3 œ@@ ( v@@˜@ ¹ œ@@ ( v@@£@†@~@3
¤c£›±'”1b@@c@ E œ@@( Ÿ@@†@˜@, œ@@( ¢@@~@3¡@@E
¤~4¡•cD' v@@˜@ ¹ œ@@ ( v@@ £@ @DH œ@@ ( v@@ Db@@ .
¤~4'HxD'@@£@~@3 œ@@( x@@~@5b@@F œ@@( µb@@~@ 3
¤c£G¡D'v@@£@†@~@3 œ@@ ( µb@@~@ 3 œ@@ (  y@@˜@ šÉ~zD'vc9—'”1bcEœ('vJ¡~3œ(Ÿ•D'vc9
¤@@¹x@@D'šÉ@@ @8œ@@ (Ž¡@@£@ †@ Eœ@@ (Áb@@ @G
¥v@@~@ 4'x@@D'/¡@@~@@3'œ@@(@@£@•@.œ@@(—/b@@ @9
¤@@Ây@@³'v@@˜@@-œ@@ @(v@@£@ c@ 9œ@@ @(@@£@ ~@ 3
¥v~4'xD' /¡@@~@ 3#' œ@@( £•. œ@@( –~|£A
¤~4¡•cD'b@@~@ }@ E1œ@@( v@@˜@ - œ@@( v@@˜@ -'
¥v£†~zD' µb@@~@ 3 œ@@( v£†~3 œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9
¥v@@£@ ›@ ~@ z@ D'¤@@ •@ @9œ@@ @(µb@@ ~@ @3œ@@ @(¤@@ •@ @9
¥v£›~zD' Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( v£†~3 œ@@( v@@~@ 4'1
¥xAb‰D'–@@~@6b@@A œ@@( šH/b@@ . œ@@( /¡@@˜@¹
¤›£s´'Ÿ@@Œ@£@•@. œ@@ ( q@@Db@@~@ 5 œ@@ ( 2b@@ @E
¤~zEb~{D' ”1b@@c@@E œ@@( v@@£@†@~@3 œ@@( ¤@@•@ 9
¥v@@ ~@ @4'x@@ D'–@@ Jb@@ Aœ@@ (¤@@•@ 9œ@@ (v@@£@ †@ ~@ 3
¤›~z²'™@@£@ •@ ~@ 3 œ@@ ( µb@@ ~@ @3 œ@@ ( ™@@£@ •@ ~@ 3
¥v£›~zD'v@@£@†@~@3 œ@@( µb@@~@ 3 œ@@( v@@£@†@~@3
¥/bm›D'h£c~3œ(v~4'1œ(œ˜-xD'vc9
¥/b@@m@@›@@D'–@@£@@¹œ@@@(v@@ Jv@@ -œ@@@(x@@˜@@9
¥v£›~zD' Ÿ•D'vc9 œ@@( v£†~3 œ@@( b€•~3
¤˜~3bD' Ÿ@@†@ ˜@ , œ@@ ( @@•@ . œ@@ ( µb@@ ~@ @3
¤@@Âx@@†@@D'¤@@ •@ @9œ@@ @(v@@ ˜@ @-œ@@ @(®b@@ @ @¤EbJxD'v@@£@†@~@3 œ@@( v@@9b@@~@ 3 œ@@( v@@†@~@z@E
Áb›~zD'v@@˜@ ¹ œ@@ ( v@@£@†@~@3 œ@@ ( v@@˜@ ¹
·b,/yD' {s( —° œ( x˜9 œ( /¡˜¹
¤›£s´'q@@Db@@~@ 5 œ@@ ( v@@ Jv@@ - œ@@ ( µb@@ ~@ @3
¥v@@ Jy@@ ´'v@@ ˜@ @¹œ@@ @(µb@@ ~@ @3œ@@ @(œ@@ @ Â'
¤˜£´'”1b@@ c@ @E œ@@ ( v@@£@†@~@3 œ@@ ( ”1b@@ c@ @E
¯x@@~@@{@@´'¤@@ •@ @9œ@@ @(µb@@ @~@ @ 3œ@@ @(v@@ ˜@ @-                                                                                                                                             

( ΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO ¿hO ) á«æWƒdG á∏eÉ©dG iƒ≤dG
)#b~{›´'™~3'

™@@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @3°'

šš4f£cGwD'¤&b~z£†D'‡J1b~{E
f£´b†D'‡7b~zD'3b´'‡J1b~{E
2b‰D'H„Œ›D'—¡-ibEv³f£(x†D'
šš4Ì(yD'f~z~3$¡E
šš4f£´b†D'¤c›D'fCx~4
šš4v(v(ob*
)1bmg•D͒´'fCx~4
šš4f£´b†D'¤c›D'fCx~4
šš4)1bmg•Dœ€Bµb~3fCx~4
šš4·b†D'vž±'i°¡p´dEbgD¡A4
)1bmg•DI/'x²'ˆ1y@E
ˆˆš4–J¡˜gD'Hi'1b˜jg~3ÉDb˜9ŸCx~4
šš4̘†gD'H!b~{FÉDœ’~zE
fjJv²'n£•³')1¡€~3'
)1bmg•D3'ěD'‡J1b~{E
ŸJ1bmgD'¥1b~|F°'Ÿ~z~3$¡E
i°Hb˜•D)1bmg•D3'HxD'H¢˜~4bžD'fCx~4
šš42bm9'HxJ¡›*fCx~4
šš4f•£jD'i'v†˜•Df£DHvD'fCx~{D'
šš4)vpg´'bJ'¡›D'
šš41b˜jg~3°v£†~zD'vDb.fCx~4
f£~3v›žD'ibEvs•D~3H°'‘x~{D'
šš4f£gpgD'f£›c•D¤~3š#'3#'
f£~3v›žD'ibEvs•D~3H°'‘x~{D'
ˆˆš4–J¡˜g•Df£›7¡D'fCx~{D' 
¡GxE ˆˆš4f£~3v›žD'œ~z²'fCx~4
š¡*H1¥'vF¡JbGŸCx~4
ib›J¡˜gD'H)1bmgD'fCx~4
šš4‡J1b~{´'Hf£~3v›žD'Hf£›ŒD'ibEvs•D–£(¡£D'
f£~5¡*@f£›7¡D'!É´'
šš4f£DHvD')y£˜´'fc7xB
fjJv²'fCx~{D'
fJxpcD'Hf£9b›~|D'i'v†´' 1bmgDy£~3xAH'~zEfCx~4
ŸJ1bmgD'¥1b~|F°'Ÿ~z~3$¡E
šš4f£´b†D'ex†D'61'
šš4f£´b†D'ex†D'61'
šš4̘†gD'H!b~{FÉDœ’~zE
fJx~{cD'/1'¡´'—¡•²~3H°'‘x~{D'
šš4—b›£~4bFÆF'Í~{£’A¥Æ›C
!'x˜²')/1¡D'
ŸJ1bmgD'¥1b~|F°'Ÿ~z~3$¡E
)1bmg•D—b~3'
šš4/'vE°'Hœp~{•D‡Jx~zD'
šš4f£DHvD'¤›£m´'
šš4ibEvs•DŸ†EÉD'!'xp~|D'
šš4~zEebCH/
 1bmg•DbJbm~zD'
šš4Ÿ˜~zcD'y(bºHiɹ
i°Hb˜•D/H'/
šš41b˜jg~3ÉDx+¡’D'6¡J¡~zgD'HibEvs•D¥/b˜²'
šš4œ~3'fCx~4
fJ1'/°'i'1b~{g~3ÉDf£´b†D'f£m£*'Æ~3°'
)1bmg•D~zEJx(
šš41¡€†•D¤’•´'™~3°'3bJ
f•Eb†D'¥vJ#°'š'vg~3%°f£´b†D'¥/É£´'
i°Hb´'H)1bmg•D“-b~{D'‘ÄD'
e'x†D'f('¡(fCx~4
šš4¾Ê£½'vFH'x,x•C
̘†gD'H!b~{FÉD¤-'HxD'
šš4)vpg´'fEÉ~zD'Jx7
šš4)vpg´'‘12°'™m›D'
šš4̘†gD'H!b~{FÉDœ’~zE
šš4)vpg´'bJ'vžD'‘'¡~3#' 
Ÿ£~5¡* Ÿ£´b†D'¥x~3HvD'
ibEv³'H‡J1b~{´')1'/'f£›*
ˆˆš4–J¡˜gD'Hi'1b˜jg~3ÉDb˜9ŸCx~4
šš4ŸJx€D'ŸJ¡±'‚¡€³'
šš4f£gpgD'f£›c•D¤~3š#'3#'
šš4 bCx~4H¾1H1¡A—b(¡•,—'{*'¥/
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4̳'Ix~{(
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4̳'Ix~{(
šš4y£m˜£C‘'¡~3'
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4y£m˜£C‘'¡~3'
šš4)1bmg•DÁ'¡,b~3H¥¡•†D'x~3bJ
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4‡Jx~zD'‘¡~zg•D~zE¡D¡D
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4‡Jx~zD'‘¡~zg•D~zE¡D¡D
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
ˆˆš4–J¡˜gD'Hi'1b˜jg~3ÉDb˜9ŸCx~4
ˆˆš4–J¡˜gD'Hi'1b˜jg~3ÉDb˜9ŸCx~4
ˆˆš4–J¡˜gD'Hi'1b˜jg~3ÉDb˜9ŸCx~4
ˆˆš4–J¡˜gD'Hi'1b˜jg~3ÉDb˜9ŸCx~4
šš4i'1b€´'ibEv³!'xGyD'fCx~4 
¡GxE ˆˆš4f£~3v›žD'œ~z²'fCx~4
i°Hb´'H 1bmg•DÌc’D'h£cD'Ÿ~z~3¡E
šš43'vE'1¤m˜£CfCx~4
Ì,bg•Dz’J1H'b˜9fCx~4
šš4)/Hvp´'ib£FHƒD%ÉD¡@c˜,fCx~4
šš4f£DHvD'ib~3bcD'
šš41¡€†•D¤’•´'™~3°'3bJ
šš4)/Hvp´'ib£FHƒD%ÉD¡@c˜,fCx~4
šš4rx€Ei'/'x(
šš4rx€Ei'/'x(
šš4v~3fCx~4
šš4b˜9ibJ¡•-fCx~4 
¡GxE ˆˆš4f£~3v›žD'œ~z²'fCx~4
šš4rx€Ei'/'x(
šš4rx€Ei'/'x(
šš4rx€Ei'/'x(
Ÿ˜£D'‘¡~3
šš4v›žD'Hex†D'–('¡*
šš4ibEvs•DŸ†EÉD'!'xp~|D'
)1bmg•D1¡~|›E1v(
šš4J¡~zgD'H)1bmg•Df£(x†D'dC'¡’D'
šš4J¡~zgD'H)1bmg•Df£(x†D'dC'¡’D'
šš4̌D'
)1bmg•DbcDfCx~4
šš43bC¡D'¥¡,i'xG¡¸
fJ1bmgD'™£†Ff~z~3¡E
šš4bEbž*1¡€9

¥v~4HxD' v£†~3 œ@@( Ÿ@@•@Dv@@c@9 œ@@( —É@@ G
¤˜~3bD' d£~|F œ@@( v@@~@ 4'1 œ@@( ¢~z£9
Áb˜’²' b@@Œ@•@. œ@@( µb@@~@3 œ@@( z£˜.
Ì@@(y@@D'v@@˜@@¹œ@@ @(Ì@@ @(y@@ @D'œ@@ @(—É@@ @ 7
fJv£†~3¡cD' µb~3 œ@@( ¤•9 h›( Ÿs£~4
fJ/¡Eb±'Ž¡•p~3œ(™£•~3h›(Ÿ£Eb~3
¤›~{†´'b@@@­ œ@@ ( ™@@•@~@z@E h@@›@ ( 1b@@£@ .
f£~z£&xD'™£-xD'vc9œ(Ÿ•D'—bEh›( v&b9 
1vcD'Íc†~4œ(™£’²'vc9h›(™†›*
¤~4¡•cD' b˜£•~3 œ( qDb~5 œ( ™£G'x('
¥x@@Eb@@†@ D'x@@Eb@@9œ@@ (v@@£@ †@ ~@ 3œ@@ (v@@Eb@@¤c£G¡D'¤@@•@ 9 œ@@ ( ¢@@~@ z@ £@ 9 œ@@ ( /b@@ ~@ @41
¤~4¡•cD' Ÿ†˜, œ@@( v@@˜@¹ h@@›@(  y@@Jb@@A
fJx~{†´' µb@@~@3 œ@@( /¡†~3 h›( Ÿ£Eb~3
f£~31bŒD' v˜¹ œ@@( ~3¡J h›( Ãx@@E
·b,/yD'—¡~3xD'vc9œ(yJy†D'vc9h›(/b†£E
e¡c†,œ@@~@ z@ - œ@@ ( ™@@•@~@z@E h@@›@ ( 1b@@£@ .
¥v@@D'¡@@³'b@@Œ@•@.œ@@(¤@@•@9h@@›@(f@@£@Db@@:
¤~4¡•cD'šÉ:œ(v˜¹b,h›(b,1¡F
v@@£@ †@ ~@ 3œ@@ @ @(/¡@@ @ ˜@ @ @¹h@@ @›@ @ (Áb@@ @ @ @ @E'
f£c£G¡D' ¤•9 œ@@( ™@@£@G'x@@(' h›( Ÿ£~61
fJxAb‰D'µb@@~@ 3 œ@@( v@@˜@¹ h@@›@( Ÿ@@›@ JH2
¤›~3¡²'/¡†~zEœ(z£˜.h›(r¡gA
¤•£’~{D'/¡@@˜@ - œ@@( µb@@~@ 3 h@@›@ ( Ÿ@@J/b@@F
¤('vžD'v@@£@†@~@3 œ@@ ( ¡@@~@ {@ D'œ@@ ( v@@£@ DH
¤~31bŒD' µb~3 œ( ™•~zE œ( œ˜-xD'vc9
¤~zEb~{D' Ÿ•D'vc9 œ( ¢~z£9 h›( b˜£~4
¤(¡gD'b@@˜@£@•@~@3 œ@@( Ÿ@@Œ@£@•@. œ@@( v@@ @J'2
Ÿ@@ •@ @D'v@@ c@ @9œ@@ @ (b@@ ˜@ @•@ @~@ @3h@@@›@ @(¢@@ •@ @£@ @D
·b,/yD' ¢~3¡E œ( Ÿ•D'vc9 h›( ŸŒ£€D
Ÿ£~4¡•cD'šÉ@@ : œ@@( —¡@@c@@E h@@›@( Ÿ@@£@ B1
¤~4¡•cD'q@@Db@@~@ 5 œ@@( µb@@~@ 3 œ@@( Ì@@˜@~@3
¤(b£~zD' ”1b@@c@ E œ@@( z£˜. h›( !b@@›@G
·b,/yD'b˜£•~3œ(v£m´'vc9h›( vJb9
¤~4¡•cD'x@@7b@@. œ@@( x@@~@5b@@F h@@›@( Ÿ@@J1v@@(
ŸJv9b~zD' z£˜. œ@@( b€•~3 h›( —°/
¤~4¡•cD'–@@~@6b@@A œ@@( v@@£@9 h@@›@( !b@@˜@ ~@ 3'
¤´b~zD'b@@Œ@ •@ . œ@@ ( µb@@~@ 3 œ@@ ( b@@Œ@ •@ .
fJx˜†´' bŒ•. œ@@( z£˜. h›( šy@@ E2
f£BHxp´' v~4'1 œ( b€•~3 h›( !'x~|F
¤›~z²' v£†~3 œ( Ÿ•D'vc9 h›( Ÿ~{&b9
¤c9b›D'v@@£@ ˜@ - œ@@ ( x@@~@ 5b@@F œ@@ ( v@@˜@ ¹
¤~4¡•cD'”¡Gb£~3œ(/b~{˜,œ(™~|g†E
¤˜m†D' ™8bC œ( –£9b˜~3' œ( ¤~}*xE
¤c9b›D'@@£@~@3 œ@@( ”1b@@c@@E h@@›@ ( šy@@ @E2
¤~4¡•cD'/¡@@˜@ - œ@@( /'x@@ @E œ@@( /¡@@˜@ ¹
ŸF'y.h@@£@ ( ‡@@£@ (1œ@@ ( Í@@•@ C œ@@ ( ‡@@£@ (1
d£€³' x~5bF œ( yJy†D'vc9 h›( ÃxE
¤-'HxD'Ÿ•D'vc9œ(/¡˜-œ(yJy†D'vc9
x@@Œ@ ƒ@ ´'v@@†@@~@@3œ@@ @(/¡@@ †@ @~@ @3œ@@ @(v@@†@@~@@3
¥xm²'v@@£@†@~@3 œ@@ ( /¡@@˜@ - œ@@ ( v@@˜@ ¹
¤~4¡•cD' ¤•9 œ@@( –£9b˜~3' œ@@( qDb~5
f£~4¡•cD' ¤•9 œ( v˜~|D'vc9 h›( !b›~3
¤~4¡•cD' qc~|E œ( šH/b@@. œ( z£˜.
¤~4¡•cD'v˜-'œ({s(/'xEœ(e¡†J
¤(b£~zD' v@@˜@ - œ@@ ( ¤@@p@ J œ@@ ( rb@@ ~@ @6H
¤•Jv±'v@@˜@ ¹ œ@@( ™@@£@•@~@3 œ@@( b@@€@•@~@3
¤•£’~{D' Àb@@ : œ@@( v£†~3 œ@@( ™@@£@ G'x@@('
™@@•@ J¡@@~@ 3œ@@ @ (ŽHx@@ @ †@ @ @,œ@@ @ (Ÿ@@ †@ @˜@ @,
¤c9b›D' b˜£•~3 œ@@( µb@@~@3 œ@@( b˜£•~3
·b,/yD' ¤~z£9 œ@@( Í~z- œ@@( ̘~3
¤c9b›D'v@@~@ 4'1œ@@( x@@~@ 5b@@F œ@@( /¡@@˜@ ¹
¤(¡†£D'v@@£@†@~@3 œ@@( µb@@~@ 3 h@@›@ ( Ÿ@@›@ E'
¤~4¡•cD' 4¡D/ œ( z£˜. œ( /¡˜¹
¥/¡†~z´' ”1b@@c@ E œ@@( v£c9 œ@@( z£˜.
¤('v›D' µb@@~@ 3 œ@@( b@@Œ@•@. h@@›@( Ÿ~z˜~4
·b,/yD' z£˜. œ@@( —b@@˜@, h›( !b@@ AH
¥x’~z´' b˜£•~3 œ( Ÿ•D'vc9 œ( –~|£A
Ÿ£›~3¡²' x~5bF œ( v£†~3 h›( Ÿ~|Db.
¤~4¡•cD'™£G'x('œ({s(™£-1h›(™£˜~4
¥v›’D' ™@@£@G'x@@(' œ@@( v£†~3 h›( Ÿ˜£žA
¤•~}Œ´' z£˜. œ( b˜£•~3 h›( Ÿ˜7bA
¤~z£&xD' ™~4bG œ@@( v˜¹ h›( Ÿ£Eb~3
Ÿ£˜£•~zD' bŒ•. œ@@( Ÿ†˜, h›( /b†~3
f£~4b€cD' ™•~zE œ( bŒ•. h›(  v£-H
¥Hb~z²'vJ¡~3œ(v˜¹œ(–£•±'vc9
¤~}£D'@@z@£@˜@. œ@@ ( v@@˜@ ¹ œ@@ ( Ãv@@@F
Ÿ£Ax~{´' ‡@@£@@(1 œ@@ ( µb@@~@@3 h@@›@ ( —b@@›@@E
¤ŒJvžD'rÉ@@@E œ@@ ( /¡@@˜@ - h@@›@ ( )2¡@@ @E
¤(¡›D'Ì@@ @(2œ@@ ( x@@˜@ 9 h@@›@ ( !b@@~@ z@ £@ E
¤+1b²'µb@@~@3 œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9 h@@›@( Ÿ@@•@Eb@@C
Ÿ£c~3'xD' vJ¡~3 œ@@( v£†~3 h›( šb@@‰@ F#'
¤&b›žD'”1b@@c@ E œ@@( v@@˜@ ¹ h@@›@ ( )1b@@~@ 3
¤p•~|´' ¤~3bE œ( ”1bcE h›(  /b†~3
¥xŒ†±' ‡@@£@ (1 œ@@( z£•- h@@›@( d@@›@ J2
¤•£’~{D' y@@ &b@@ A œ@@@( ™@@•@ ~@ z@ E œ@@@( y@@ &b@@ A
¥Ä@@†@ D'µb@@~@@3œ@@ (x@@~@ 5b@@Fœ@@ (@@~@ 3¡@@J
¤9'¡~|D' qDb~5 œ@@( ”1b@@c@E œ@@( –~|£A
·b,/yD' v˜¹ œ@@( Ÿ•D'vc9 h›( Ÿ˜-1
¤@@Eb@@Jx@@D'šÉ@@~@@3œ@@ (”1b@@ c@ @Eœ@@ (šÉ@@~@@3
f£c~3'xD' ~3¡J œ@@( vQ£†~3 h›( Ÿ@@J/b@@F
¥¡•†D'q@@Db@@~@ 5 œ@@( Áb@@ + h@@›@ ( 1'x@@ ~@ @3'
'Ÿ@@£@ -'Hx@@Dv@@~@ 4'1œ@@(µb@@~@ 3h@@›@()2¡@@@E
¤~4¡•cD'{s(œ(—¡~31œ(œ˜-xD'vc9
¤ŒJx€‰D'v@@£@†@~@3 œ@@( /¡@@†@ ~@ 3 œ@@( v@@ @J'1
¤~4¡•cD' ¢~z£9 œ@@( qDb~5 œ@@( Ÿ•D'vc9
f£(b£~zD' bŒ•. œ@@( z£˜. h›( )Hx@@E
¤~4¡•cD' v@@˜@¹ œ@@( ™@@£@ G'x@@(' œ@@( –£•.
f£~31bŒD'v@@£@†@~@3 œ@@( ¤@@•@ 9 h@@›@ ( f@@›@£@j@(
¤~4¡•cD' i'/'v@@ @. œ@@( Ì~|F œ@@( —/b@@ F
Ÿ†˜,œ@@ @( v@@£@ m@ ´'v@@c@ 9 h@@›@@( !'x@@ @~@ @ 3'
¤~4¡•cD'q@@Db@@~@ 5 œ@@( µb@@~@ 3 œ@@( q@@Db@@~@ 5
¤›~z²'Ÿ•D'vc9œ({JH1/h›(f˜7bA
¤’˜•D' 'x@@ @ @ G2 œ@@ @( v@@˜@@¹ œ@@ @( ¤@@•@@9
¤›~z²'' v@@ ~@ @4'1 œ@@ ( v@@˜@ ¹ œ@@ ( v@@ž@ A
¤@@c@ £@ G¡@@D'v@@ ˜@ @-œ@@ @(¤@@ •@ @9œ@@ @(2b@@ @ @E
·b,/yD' ™£G'x(' œ( ¢~3¡E œ( ¢~z£9
¤-'HxD' Ÿ•D'vc9 œ@@( v@@˜@-#' h›( fc£c¤~4¡•cD'v@@£@†@~@3 œ@@( v@@£@ ~@ 41œ@@( –@@£@•@.
¥v£†~3¡cD'Ÿ•D'vc9œ('¡~4h›(ÃxE
¤~4¡•cD' Ÿ£c˜~41b~4 œ( ¤•9 œ( v£~41
·¡†´' /¡@@˜@ - œ@@( 'x@@@G2 œ@@( b˜£•~3
·b,/yD' {JH1/ œ( ¢£pJ œ( {JH1/
Ÿ£²b~|D' µb~3 œ@@( z£˜. h›( Ÿ@@('w@@9
¤~4¡•cD'¢Œ€~|Eœ(œ˜-xD'vc9h›(Ÿ›£j(
¤@@@•@ @9œ@@ @ @ @ @(Ì@@ @ @ ˜@ @ @ @9œ@@ @ @ @ @(v@@ @ @ @˜@ @ @ @@-'
¤~4¡•cD'v@@˜@¹ œ@@( ™@@£@ G'x@@('œ@@( v@@Db@@.
¤~4¡•cD' b˜£•~3 œ@@( v˜¹ œ@@( e¡†J
¥1¡~}³' £~3 œ@@( µb@@~@3 h›(  x@@ G2
¤(b£~zD' ¤@@•@ 9 œ@@ ( v@@˜@ ¹ œ@@ ( q@@Db@@~@ 5
Áb†(xD' /¡†~zE œ@@( 'v@@˜@- œ@@( v@@˜@-'
¤c-xD'@@z@ Eb@@~@ 4 œ@@ ( v@@£@†@~@3 œ@@ ( v@@Db@@.
¤BHxp´'b@@Œ@ •@ . œ@@( v@@˜@ - œ@@( x@@~@ 5b@@F
¤@@ -'Hx@@ D'v@@Db@@.œ@@ (y@@Jy@@9œ@@ (‘1b@@ @ 7
·b,/yD'v@@˜@¹ œ@@( v@@˜@ -#' h@@›@( 1'¡@@ @F#'
&b³'Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( b@@˜@•@~@3 h@@›@( –@@ E'#
f£*'¡•D'œ@@~@z@- œ@@( 1v@@£@ - h@@›@ ( d@@›@ J2
·b,/yD' Ÿ•D'vc9 œ@@( d£c- œ@@( ̘~3
¤Ex~}²'šÉ@@~@ 3 œ@@( 'y@@ @9 œ@@( 2b@@ @E
¤&b›žD'Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( v@@˜@- œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9
Ÿ£›JxD' Ÿ•D'vc9 œ@@( v˜¹ h›( Ÿ˜£†F
¤(x†£D' ”1b@@c@ E œ@@( d@@£@c@- œ@@( ¢~z£9
f£Db,/yD' xŒ†, œ( ‘/b~5 h›( fJv~5
¤˜m†D'Í~z²'vc9œ(rbEx7h›( vJb9
¤•~zc´'v˜¹œ(Ãx’D'vc9h›(bm~4#'

—'¡-#°'™B1
f£Fv´'                                                                    

š                                                                    

™HÉ``````J

»°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN πª©dG Oƒ≤Y ÖLƒÃ Úæ«©ŸG ÚæWGƒŸG Aɪ°SCG
šš4͛+°'fCx~4
šš4͛+°'fCx~4
šš4͛+°'fCx~4
f£~3v›žD'ibEvs•D~3H°'‘x~{D'
f£Fb˜†D'ÍDHb´'/b«'fCx~4
šš4xŒ²'f£›gDf£´b†D'
šš4!'x˜²'3'1
šš4vJv²'šb.xJ¡’gDb˜9·bAfCx~4
šš4vJv²'šb.xJ¡’gDb˜9·bAfCx~4
šš4vJv²'šb.xJ¡’gDb˜9·bAfCx~4
šš4Ÿ£9b›~|D'ibEvs•D vpg´'ŸCx~{D'
šš4Œ›D'ibEv³¢F'HÄD'v˜¹fCx~4
šš4)1bmgD'HibJHb£˜CHÆc•Dn£•³'ibEv.
f£~3v›žD'ibEvs•D~3H°'‘x~{D'
šš4)vpg´'f£~3v›žD'‡J1b~{´'
šš4n£•³'HÆ(
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
šš4ib†A'xD'ibEv³f£(x†D'
šš4xŒ²'f£›gDf£´b†D'
šš4ibEv³'H‡J1b~{˜•DfJ1¡p´'
šš4f~3v›ž•DfJx~zD'q£~3fCx~4
b˜9ˆxA f£~3v›žD'i'1b~{g~3ÉDÁÌ(š¡’DbEfCx~4
šš4¥¡•9¡£•J1bCfCx~4
šš4—b›£~4bFÆF'Í~{£’A¥Æ›C
šš4f£(x†D'i'1b£~zD'/b«'
šš4f£c~{³'—b˜9ÉDf£´b†D'
f•Eb’g´'f˜ƒFÉDÍ7b~3°' 
¡GxE ˆˆš4f£~3v›žD'œ~z²'fCx~4
šš4f@Bb€D'ibEv³o'x('
šš4b˜9 bCx~4HHx(¡*Hœ~31°
šš4f£’£Fb’£EHƒD°'Hx(¡*Hœ~31°
šš4–£jD'‡Ax•Db›~3fCx~4
šš4‡Jx~zD'‘¡~zg•D~zE¡D¡D
i°Hb´'H)1bmg•D/'xŒF°'
šš4f~3v›ž•DfJx~zD'q£~3fCx~4
šš4f~3v›ž•DfJx~zD'q£~3fCx~4
~zEˆxAšš4f£´b†D'e1¡’£F'/
šš4f~3v›ž•DfJx~zD'q£~3fCx~4
šš4f~3v›ž•DfJx~zD'q£~3fCx~4 
¡GxE ˆˆš4f£~3v›žD'œ~z²'fCx~4
šš4f~5b³'f£›ŒD'ibEv³'
“F'21¡gC'ÆF¡Cn›£•J1/vF°vF'¤~3
šš4 1bmgD'Hi°Hb˜•D–ŒFŸCx~4
ª¡J/¥#'¤~3¤Cf£Fb˜†D'ibJxŒ²'fCx~4
šš4!b›c•D¤,1¡(b~4b˜9ŸCx~4
šš4f£c~{³'—b˜9ÉDf£´b†D'
šš4i°Hb´'H)1bmg•D”'1/°'fCx~4
f£Fb˜†D'ÍDHb´'/b«'fCx~4
f£Fb˜†D'ÍDHb´'/b«'fCx~4
f£Fb˜†D'ÍDHb´'/b«'fCx~4
f£Fb˜†D'ÍDHb´'/b«'fCx~4
šš4!b›c•D¤,1¡(b~4b˜9ŸCx~4

¥x(b±' v@@~@ 4'1 œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( v£†~3
¤c†’D' ¤@@ •@ @9 œ@@ @( h@@£@ s@ ( œ@@ @( @@£@ ~@ 3
¤~4¡•cD'd@@Jx@@: œ@@ ( ¤@@•@ 9 œ@@ ( ¢@@~@z@£@9
¤~31bŒD' v@@˜@ ¹ œ@@ ( v@@˜@@-' œ@@ ( –@@£@ •@ .
¤&b›žD'b@@Œ@ •@ . œ@@( v@@˜@ ¹ œ@@( b@@Œ@ •@ .
¥Ä@@ @ :#°'µb@@ ~@ @3œ@@ (@@z@ £@ ˜@ .œ@@ (¤@@•@ 9
¤c£›±'¤@@(¡@@›@ D'œ@@( ¤@@~@3b@@: œ@@( ®b@@ ¥Ä@@ †@ @D'¤@@ •@ @9œ@@ @(v@@ ˜@ @-'œ@@ @(/¡@@ †@ @~@ @3
¤•c~{D'v@@˜@ ¹ œ@@( v@@£@†@~@3 œ@@( @@~@ 3¡@@J
¤~zJxD' v@@£@ †@ ~@ 3 œ@@ ( ¤@@•@ 9 œ@@ ( v@@£@ †@ ~@ 3
¤pJx~zD' v˜¹ œ( qc~|E œ( f•D'vc9
t£~{D'vc9h£(oxAœ(v£†~3œ(Ÿ•D'vc9
¥1¡@@Œ@ D'v@@£@†@~@3œ@@(e¡@@@ †@ Jœ@@(v@@†@ ~@ 3#'
¥v†~zD'–@@£@~@}@A œ@@( d@@~@ 5b@@: œ@@( y@@Jb@@A
¤p~{D'v@@˜@ -'œ@@( b@@˜@£@•@~@3 œ@@( v@@˜@ ¹
¤Âx†D'”1b@@c@@E œ@@( q@@Db@@~@ 5 œ@@( v@@˜@ -'
Ÿ@@ •@ @D'v@@ †@ @~@ @3œ@@ @ (@@@{@ @(b@@@:œ@@ @ (1w@@ @›@ @ E
¥Ì˜†D'µb@@~@ 3 œ@@ ( Ÿ@@•@ D'v@@c@ 9 œ@@ ( ¤@@•@ 9
¤~z£˜³' /¡†~zE œ@@( /¡†~3 œ@@( v†~3#'
¤•£’~{D' Ÿ•D'vc9 œ@@( e1b@@- œ@@( /¡†~3
¤¹xD' £~3 œ@@( b˜£•~3 œ@@( Ÿ•D'vc9
¤c£†~{D' /1H œ@@@( v@@˜@ ¹ œ@@@( x@@ @@G'2
Ábc•’D' v@@£@ †@ ~@ 3 œ@@@( ¤@@•@ 9 œ@@@( v@@ ˜@ @-'
¤´b~zD' v@@£@ †@ ~@ 3 œ@@ ( @@£@ ~@ 3 œ@@ ( v@@ Db@@ .
¥x˜†´'v@@~@@4'1œ@@( @@z@£@˜@. œ@@( v@@~@@4'1
¤c£G¡D'@@•@ . œ@@ ( @@£@ ~@ 3 œ@@ ( v@@ ~@ @4'1
¤j£‰D'v@@£@†@~@3 œ@@( Ÿ@@•@ D'v@@c@ 9 œ@@( ¢@@£@p@J
¥vD'¡³' ”1b@@c@E œ@@( b˜£•~3 œ@@( /H'/
¤(¡†£D'v@@~@@4'1œ@@( /¡@@˜@ - œ@@( v@@Db@@.
IxŒ£~{´' qDb~5 œ@@( ¤pc~5 œ@@( ™@@~@3'1
¥xEb†D' zEb~4 œ@@( b˜£•~3 œ@@( ™~3bB
¤-bc~|D' b›~3 œ@@( b˜£•~3 œ@@( /¡†~3
¥v~4'xD'b@@Œ@•@. œ@@( v@@˜@¹ œ@@( b@@Œ@•@.
ÁÉ@@ž@ c@ D'/¡@@ ˜@ @-œ@@@(¤@@•@@9œ@@@(v@@˜@@¹
¤9¡~{˜D' v@@~@4'1 œ@@( £~3 œ@@( Ÿ•D'vc9
¥1y@@†@@D'v@@˜@ -œ@@ (v@@˜@ ¹œ@@ (Ÿ@@•@ D'v@@c@ 9
¤†~{†~{D' h£s( œ@@( Ÿ€cG œ@@( Ÿ•D'vc9
¤cgD'v@@£@ †@ ~@ 3 œ@@@( v@@@~@ @4'1œ@@@( v@@ ,b@@ E
¤&b›žD'/¡@@˜@@- œ@@ ( ¤@@•@ 9 œ@@ ( b@@€@ •@ ~@ 3
¤´b~zD' µb@@ ~@ @3 œ@@@( Ì@@~@ {@ ( œ@@@( @@£@ ~@ 3
¤c£G¡D'v@@˜@ ¹ œ@@ ( x@@~@ 5b@@F œ@@ ( x@@Eb@@9
¥xŒ†±' v£†~3 œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( v@@Db@@.
¤~4¡•cD'šx@@ C œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( /¡@@†@~@3
¤@@Eb@@Jx@@D'šÉ@@~@@3œ@@ (x@@~@ 5b@@Fœ@@ (v@@£@†@~@3
¥xJv~zD' ¤@@•@ 9 œ@@ ( v@@£@†@~@3 œ@@ ( v@@˜@ ¹
¤’JÄD'q@@Db@@~@ 5 œ@@ ( v@@£@ †@ ~@ 3 œ@@ ( ¤@@•@ 9
¤²b~|D' ¤@@•@ 9 œ@@ ( d@@£@ †@ * œ@@ ( —/b@@ @ 9
¥Hx@@ @ @(°'”1b@@@c@ @Eœ@@@(¤@@•@@9œ@@@(œ@@ @ @Â#'
¥2x@@ p@ @´'/¡@@†@ ~@ z@ Eœ@@ (v@@ž@ Aœ@@ (@@z@ £@ B
¤(b£~zD'xEb9œ(v£†~3œ(£€•D'vc9
¤(b9yD'”1b@@ c@ @E œ@@ ( µb@@~@ 3 œ@@ ( b@@Œ@ •@ .
¤@@&b@@›@ ž@ D'¤@@•@@9œ@@ @(v@@ @~@ @ 4'1œ@@ @(v@@˜@@¹                                                    

( ΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO ¥ƒa Ωƒ∏HO ) á«æWƒdG á∏eÉ©dG iƒ≤dG
)#b~{›´'™~3'

™@@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @3°'

ˆˆš4IHyF“›(
f£Fb˜†D'ÍDHb´'/b«'fCx~4
šš4f£´b†D')v-¡´'fBb€D'fCx~4
šš4fjJv²'¡m›EÉAfCx~4
~zEˆxAy›Œ£g~31¡E
š¡p•D'obgF°!bŒ~|D'
šš43'vE'1¤m˜£CfCx~4
b˜9ˆxA¤(x†D'‘x~{´'fCx~4
šš4J¡~zgD'H)1bmg•Df£(x†D'dC'¡’D'
ˆš4f£DHÆcD'ib9b›~|D'H¯b~|˜•Df£Fb˜†D'Œ›D'
)/Hvp´'vJ'HvD1Hœ*1¡c£DbG
šš4)1bmg•Dˆ¡€´'fCx~4
i°Hb´'HŸ~3v›ž•D1bŒ•,fCx~4
i°Hb´'HŸ~3v›ž•D1bŒ•,fCx~4
i°Hb´'HŸ~3v›ž•D1bŒ•,fCx~4
šš4f£´b†D'ibJHb²'f€p´f£Fb˜†D'fCx~{D'
)/Hvp´'vJ'HvD1Hœ*1¡c£DbG
fJxpcD'Hf£9b›~|D'i'v†´' 1bmgDy£~3xAH'~zEŸCx~4
fJxpcD'Hf£9b›~|D'i'v†´' 1bmgDy£~3xAH'~zEŸCx~4
fJxpcD'Hf£9b›~|D'i'v†´' 1bmgDy£~3xAH'~zEŸCx~4
šš4 bCx~4Hb˜9x,ʕ~4fCx~4
šš4 bCx~4Hb˜9x,ʕ~4fCx~4
šš4f@Bb€D'ibEv³o'x('
b˜9ˆxAbJbC'¥y£A{C1¡*¤&'y~4fCx~4
šš4i°Hb´'H)1bmg•D”'1/°'fCx~4
šš4xŒ²'f£›gDf£´b†D'
šˆš4f£›’~zD'ib†˜m˜•Df£›7¡D'fCx~{D'
šš4b*b~3fCx~4
šš4f£´b†D'ibJHb²'f€p´f£Fb˜†D'fCx~{D'
šš4—bF¡£~4bFÆF'–’~3vF'“J1/
–J¡˜g•D vpg´'fCx~{D'
šš4Œ›D'ibEv³ŽvžD'
šš4ŸJx€D'ŸJ¡±'‚¡€³'
šš4ibJHb˜£’•D)1¡(b~4'1bp~5
šˆš4Áb˜†D''̀D'
šˆš4Áb˜†D''̀D'
šš4'x˜9f~z~3$¡E
šš4z•(H#'¤(¤(
šš4z•(H#'¤(¤(
“›(/x*1b~{*/1vFbg~3
šš4Œ›•D–£D/fCx~4
šš4Œ›D'ibEv³¢F'HÄD'v˜¹fCx~4
šˆš4i'1bc†•Df£›7¡D'fCx~{D'

¥xEb†D' Ÿ@@†@˜@, œ@@( z£˜. œ@@( Ÿ@@†@˜@,
¤~|~{D'—É@@ G œ@@( v@@Db@@. h@@›@ ( /¡@@•@ .
¤(b£~zD'@@£@~@3 œ@@( /¡@@†@ ~@ 3 œ@@( v@@˜@@-#'
·b,/yD' ¢~z£9 œ@@( v˜¹ h›( Ÿ˜7bA
f£~4¡•cD' /H'/ œ@@( —b@@˜@ , h@@›@( !b@@›@~@3
¥v@@~@ 4'x@@D'v@@£@†@~@3œ@@(@@£@~@3œ@@(v@@˜@ ¹
Ÿ£(¡gD'¤@@•@ 9 œ@@ ( /¡@@˜@@- h@@›@ ( Ÿ@@´b@@~@ 3
¤~zc²'¤@@•@ 9 œ@@ ( µb@@~@ 3 h@@›@ ( Ix@@~@ {@ (
¥1w›´'b˜£•~3œ(qDb~5œ(x~5b›D'vc9
¤~4¡•cD' ~3¡J œ( ™£G'x(' h›( ŸJ1v(
¤@@Eb@@Jx@@D'/¡@@†@ ~@ 3œ@@ (¤@@•@ 9œ@@ (Í@@~@ z@ fJ/bBxD'Ÿ@@•@ D'v@@c@ 9 œ@@( ¤@@•@ 9 h@@›@ ( Iv@@ G
¤˜£•~zD' ”1b@@c@ E œ@@( b˜£•~3 œ@@( x@@ G'2
¤c£c~{D'@@z@£@˜@. œ@@( –@@~@ 4b@@G œ@@( ¤@@•@ 9
¤~5Hx³' v£†~3 œ@@( x~5bF œ@@( v£†~3
¤~4¡•cD'@@3b@@c@9 œ@@( v@@˜@ -'œ@@( 'Hx@@ @E
¥Ä†D'”1b@@c@ E œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( 'Hx@@@E
¤@@c@@£@@G¡@@D'¤@@ •@ @9œ@@ @ (¤@@ ›@ @+œ@@ @ (x@@ ˜@ @9
¥x@@Ab@@‰@ D'v@@£@ †@ ~@ 3œ@@ (@@ 6¡@@ 9œ@@ (1v@@ @(
¤-'HxD' v£†~3 œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( v@@˜@¹
¤B'¡~zD' x@@ Eb@@ 9 œ@@ ( v@@£@ ˜@ - œ@@ ( —É@@ @7
¤›~4bs´' z£˜. œ( v£†~3 œ( b˜£•~3
¥v£†~3¡cD'x@@~@5b@@F œ@@( ¤@@•@9 œ@@( 'v@@›@•@,
¤@@Eb@@Jx@@D'¤@@•@@9œ@@ @(x@@ Eb@@ 9œ@@ @(b@@ž@@c@@F
¤B'¡~zD' x~5bF œ@@( v£†~3 h›( Ÿ˜7bA
¤˜£ž~{D' v£†~3 œ@@( ™Q£•~3 h@@›@( Ÿ@@˜@ -1
f£c~3'xD' Ÿ•D'vc9 œ@@( µb@@~@3 h›( ·b@@~@3
Á'v‰D'¤@@•@ 9 œ@@( e¡@@@ †@J h@@›@( Ÿ@@›@ JH2
¤˜m†D' ™@@~@3b@@B œ@@( Í~z- h@@›@( f@@˜@7b@@A
¤~4¡•cD'v-'¡D'vc9œ(–£•±'vc9h›(nJ1#'
¥v£†~zD'v@@£@˜@- œ@@( v@@~@@4'1œ@@( v@@˜@ -'
¥¡•†D'Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( µb@@~@ 3 œ@@( /¡@@˜@ ¹
fJv›’D'¢~3¡Eœ(v£˜²'vc9h›(b›gE'
·b@@c@ @ ´'µb@@@~@ @3œ@@ @(¤@@ •@ @9œ@@ @(v@@ @˜@ @ -#'
¤~4b€cD' /¡†~zE œ( µb~3 h›( Ÿ~{&b9
¤m›´'v@@˜@ ¹ œ@@( @@£@~@3 h@@›@ ( /¡@@›@ †@ D'
¥xm›³'µb@@~@3 œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( x@@~@5b@@F
Ÿ£›~3¡²'Ÿ•D'vc9œ(z£˜.h›(Ÿ•£~}A
f£›~3¡²'µb@@~@3 œ@@( v@@˜@¹ h@@›@( 'x@@~@z@J
¤~4¡•cD'H/'/œ({s(¤cFh›( x@@G2
·¡@@†@ ´'v@@£@ †@ ~@ 3œ@@ (@@£@ ~@ 3œ@@ (x@@~@ 5b@@F
¤@@-'Hx@@D'l1b@@ @-œ@@(µb@@~@ 3œ@@(–@@~@|@£@A
¤~4¡•cD' Ÿ•D'vc9 œ( b~z- œ( ¢~3¡E

—'¡-#°'™B1
f£Fv´'                      

š                      

( ≈∏YCÉa »©eÉL) á«æWƒdG á∏eÉ©dG iƒ≤dG
)#b~{›´'™~3'

™@@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @3°'

šš4fJHb˜£CHÆcD'ib9b›~|D'H™BvD')bŒ~|EfCx~4
šˆš4Ÿ£Fb˜†D'Œ›D'ŸCx~4
šš4š1¡~4
šˆš4HyE!b(xžCfCx~4
ˆˆš4¤•G°'“›cD'
šš4)1bmg•DvJx*ÌAfCx~4
 bCx~4HŸ£DHvD'z›’*'3'¡£•(/
vg˜£DHx(¡*Hœ~31°
šˆš4HyE!b(xžCfCx~4
šš4f£›ŒD'ibEvs•Dx@~|D'
šš4f£9b›~|D'Hf£˜•†D'i'y£žmg•Db€•~3¤Œ€~|EfCx~4
šš4f£~3v›žD'1'¤*fCx~4
šš4f£~3v›žD'1'¤*fCx~4
šš4¡Jn›£Gn›m£(n£•³'fCx~4
šš4 bCx~4Hb˜9x,ʕ~4fCx~4
i°Hb´'HŸ~3v›ž•D1bŒ•,fCx~4
šš4š¡•†D'H)1bmg•DfjJv²'f£•’D'
šˆš4i°b~|*ÉDŸ£Fb˜†D'ŸCx~{D'
b˜9f›€•~3—b˜†Dšb†D'/b«°'
šš4f£7¡D'i'1b£~3
ˆˆš41bŒ8“›(
ˆš4f£DHÆcD'ib9b›~|D'H¯b~|˜•Df£Fb˜†D'Œ›D'
šˆš4ÍEbg•D~zEfCx~4
ˆš4f£DHÆcD'ib9b›~|D'H¯b~|˜•Df£Fb˜†D'Œ›D'
ˆš4f£DHÆcD'ib9b›~|D'H¯b~|˜•Df£Fb˜†D'Œ›D'
ˆš4f£DHÆcD'ib9b›~|D'H¯b~|˜•Df£Fb˜†D'Œ›D'
ˆš4f£DHÆcD'ib9b›~|D'H¯b~|˜•Df£Fb˜†D'Œ›D'
šˆš4!b(xž’D'–›Df£Fb˜†D'fCx~{D'
šš4Œ›•D–£D/fCx~4
šš43'vE'1¤m˜£CfCx~4
ˆš4f£DHÆcD'ib9b›~|D'H¯b~|˜•Df£Fb˜†D'Œ›D'
IHyFf†Eb,
šš4!'x˜²'3'1
šš4ŸJx€D'ŸJ¡±'‚¡€³'
ˆˆš4¤•G°'“›cD'
šš421¡gJvc~zC'
šˆš4Áb˜†D''̀D'
i°Hb´'HŸ~3v›ž•D1bŒ•,fCx~4
šš4f£˜›gD'ibEv³fEb†D'fCx~{D'
ŸBb€D'ibEv³!'xp~|D'1'/

¤›-x~zD' ™£G'x(' œ( v˜¹ œ( ‘bp~3'
–c£EŸ@@•@@D'v@@c@@9 œ@@ @( v@@ ˜@ @-'œ@@ @( ¤@@•@@9
¤(b9yD'v@@£@†@~@3 œ@@( b@@Œ@ •@ . œ@@( v@@˜@ ¹
f£+1b²'v@@˜@¹ œ@@( µb@@~@ 3 h@@›@( h@@-x@@A
Ÿ£•£•³' œ~z¹ œ@@( v@@˜@¹ h@@›@( Ÿ£˜~3
¥xm²' /¡@@˜@ - œ@@( ¤@@•@9 h@@›@( Ÿ~z˜~4
¯b~5¡cD' /¡˜- œ( v˜¹ h›(  xGb7
¤•Œp±'µb@@ ~@ @3 œ@@ ( v@@ ˜@ @-'œ@@ ( ™@@£@ †@ F
¤Ex~}²'/¡@@˜@ - œ@@ ( v@@˜@ - œ@@ ( @@z@£@B
¤cgD'v@@˜@@¹ œ@@@( v@@£@ †@ ~@ 3 œ@@@( v@@˜@@¹
t£~{D'v@@˜@¹ œ@@( …¡@@Œ@ ¹ œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9
fJĆD'v@@˜@ - œ@@ ( x@@ @ G'2h@@›@ ( Ÿ@@›@ £@ ž@ ,
f£Dvc†D'/¡†~zEœ(x~5bFh›(œJx(b~5
¤›£›²'x@@~@ 5b@@F œ@@ ( v@@˜@ - œ@@ ( /¡@@ ˜@ @ŸJ/b˜²' Ÿ•D'vc9 œ( b€•~3 h›( !b˜~3#'
Ábc•’D'v@@˜@ - œ@@( b@@˜@£@•@~@3 œ@@( v@@˜@ ¹
¤~5'x²'@@£@~@3 œ@@( b@@Œ@ •@ . œ@@( Ž¡@@ F
¥x’~z´' ¢~z£9 œ@@( v@@˜@¹ œ@@( @@~@3¡@@J
¤›~3¡²' v@@~@ 4'1 œ@@( @@£@~@3 œ@@( ŸŒ£•.
¢~4¡•cD'h~3Hv˜,œ(1'¡~zž~4h›(IvF
¤~4¡•cD' v@@˜@¹ œ@@( ¢~z£9 h@@›@( —b@@›@ E
¤BHxp´'v@@£@†@~@3 œ@@( /¡@@˜@ - œ@@( x@@ @G'2
¤-'HxD'/¡˜-œ(x~5bFœ(œ˜-xD'vc9
f£F'v˜²' v£†~3 œ( ”1bcE h›( ŸJ2¡A
¥v˜p£D' Ÿ•D'vc9 œ@@( x@@(b@@, h›( x@@,b@@G
ŸJx˜†´'—É@@ G œ@@( x@@~@ 5b@@F h@@›@ ( Ÿ@@›@£@j@(
Ÿ£j£‰D'@@£@~@3 œ@@( v@@~@@4'1h@@›@ ( Ÿ@@˜@ 7b@@A
¤@@-'Hx@@D'q@@£@c@~@3œ@@(¤@@•@ 9œ@@('x@@˜@@9
¤˜£•~zD' v£†~3 œ@@( ¡@@Gx@@E œ@@( v£†~3
¥1y@@ †@ @D'x@@ @´'œ@@@(Ÿ@@†@ ˜@ ,h@@›@@(!b@@›@@~@@3
fJx˜†´' Ÿ•D'vc9 œ@@( b˜£•~3 h›( ¢•£D
¤c£c~{D'v@@~@ 4'1œ@@( x@@~@5b@@F œ@@( ‘b@@p@~@3'
Áb˜£•~zD' ¤@@•@ 9 œ@@( x@@~@ 5b@@F œ@@( v@@˜@@-#'
¤•~zc´' /¡@@†@~@z@E œ@@( £~3 h@@›@( Ÿ@@•@Jb@@F
¤c£G¡D' µb@@ ~@ @3 œ@@@( v@@˜@ - œ@@@( v@@@˜@ @-#'
¤BHxp´' b˜£•~3 œ( v~4'1 h›( rbc~5
¤~{£:vD'/¡@@†@ ~@ 3 œ@@ ( v@@˜@ ¹ œ@@ ( /b@@ @J2
Ÿ('x9¤@@›@( x@@Eb@@9 œ@@( x@@~@5b@@F œ@@( v£†~3
¤EbJxD'x@@Eb@@9 œ@@( /¡@@˜@- h@@›@( 1b@@~@|@g@F'
¥/1¡@@ D'Ÿ@@•@D'v@@c@9œ@@(µb@@~@ 3œ@@(Ÿ@@•@D'v@@c@9

—'¡-#°'™B1
f£Fv´'                    

š                    

Á'¡CyD'f~z~3$¡E
¤@@’@ Db@@´'¤@@ •@ @9œ@@ @(Ÿ@@ •@ @D'v@@ c@ @9œ@@ @(¤@@ •@@9
šš4i°Hb´'H)1bmg•D¢˜~3°'fCx~4
¤›~3¡²' Ÿ•D'vc9 œ( v£˜- h›( Ÿ.¡,
šš4f9b›~|D'Hi°Hb˜•D!b›cD'
¤~4b€cD' µb~3 œ( ”1bcE h›( œJx(b~5
šš4‘/b›ŒD'Hf-b£~z•D¶H°'f£´b†D'
¤~{c›³'¤@@•@ 9 œ@@( v@@˜@ - œ@@( '¡@@ ~@ @61
¡GxEv£D'šš4fJ1bmgD'‡J1b~{˜•Df£´b†D'z•7' ¤~4¡•cD' ¡˜Cœ({s(1/bBh›( Ì˜~3
šš4f£›7¡D'œJvA'xD'fCx~4
¤~4¡•cD'v›£,œ(v˜¹b,h›(f˜7bA
šš4i'1b£~z•DfEb†D'fCx~{D'
¤›£~z‰D' µb@@~@ 3 œ@@ ( b@@Œ@ •@ . œ@@ ( µb@@~@ 3
šš4f£c~{³'—b˜9ÉDf£´b†D'
¥¡@@•@ †@ D'e1b@@ @ @-œ@@@(¤@@•@@9œ@@@(e1b@@ @ @šš4Ÿ£Bx~{D'HŸ£JxA°'ŸCx~{D'
¤’JÄD' v˜¹ œ@@( 1¡~|›E œ@@( d£~|.
šš4fJHb˜£CHÆcD'ib9b›~|D'H™BvD')bŒ~|EfCx~4 ¥Ä@@†@ D'@@£@ ~@ 3œ@@ (µb@@~@@3œ@@ (v@@˜@ g@ †@ ´'
šš4b˜9¡,bg›(
¥v9b~zD'Ÿ@@†@ ˜@ , œ@@ ( v@@˜@ ¹ œ@@ ( µb@@~@ 3
šš42b‰D'HŒ›D'—¡•²–~}A'
¤@@˜@ £@ Ex@@D'µb@@ ~@ @3œ@@ @(v@@£@ ˜@ -œ@@ @(¤@@•@@9
šš4f£DHvD'n£•³'!'xp~5
ÁÉ£‰D'v@@ ~@ @4'1œ@@ ( ¤@@•@ 9 h@@›@ ( d@@›@@J2
f£´b9fCx~4ˆxA vg˜£Db˜9H#'#'¥/
¥1'y˜’D'q@@Db@@~@5 œ@@( ¤@@•@9 œ@@( @@~@3¡@@J
šš4 1bmg•D!b›²')xG2fCx~4
hJ/1b-h£(1¡m›~5œ(1¡~4b9œ(¢Œ€~|E
šš4‡J1b~{´')1'/°/b£,fCx~4
¯¡†D'b@@˜@£@•@~@3 œ@@( v@@£@˜@- œ@@( v@@˜@ ¹
šš4i'1b£~z•Df£Fb˜†D'f£†˜±'
¥1y@@†@ D'¤@@•@ 9œ@@(b@@˜@£@•@~@3œ@@(q@@Db@@~@ 5
/'¡´'xJv~|*H/'Ìg~3°f£›£~|D'f£›7Hb*fCx~{D'
¥x@
@Eb@@†@ D'x@@ @ G'2œ@@ (v@@˜@ ¹œ@@ (µb@@ ~@ @3
ˆxAf£&b›cD'i'y£žmgD'H
šš4kJv²'xJ¡€gD'µb9
¥2xp´' q•J¡~5 œ@@( v£†~3 œ@@( v@@˜@¹
šš4 1bmg•DIx,bžD'fCx~4
¤c£›±' ”1b@@c@ E œ@@( z£˜. œ@@( v@@˜@ -'
i°Hb´'H)1bmg•D/'xŒF°'
¥1b@@ :v@@ D'¤@@•@ 9œ@@ (v@@£@†@~@3h@@›@ (Ÿ@@›@£@j@(
šš4̘†gD'Hf£˜›g•DfjJv²'—¡•²'
¥x˜†´'/¡@@ ˜@ @- œ@@ ( ¤@@•@ 9 h@@›@ ( !b@@ ›@ @G
šš4f£gpgD'f£›c•D¤~3š#'3#'
¥x(b±' qDb~5 œ( Í~z- h›( ŸmJv.
šš4f£’£g~3ÉcD'/'¡˜•Df£Db†D'f£›gD'fCx~4
¤~4¡•cD'd@@Db@@7 œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( d@@Db@@7
b˜9ˆxA¤(x†D'‘x~{´'fCx~4
¤~4¡•cD'x@@Œ@~@5 œ@@( Ì@@@ A œ@@( b@@~@ }@ E1
ˆˆš4–J¡˜gD'Hi'1b˜jg~3ÉDb˜9ŸCx~4
f£~4¡•cD' µb@@~@3 œ@@( Ÿ•D'vc9 h›( —'¡@@ F
n£•³'*bGibEv.fCx~4
¤˜~4bžD'@@£@~@3 œ@@( x@@~@5b@@F h@@›@( Ãx@@ E
šš4f£FHƒD°' yž,ÉDfjJv²'f£DHvD'fCx~{D'
¤~zEb~{D'v@@˜@- œ@@( b@@Œ@•@. h@@›@( /¡@@•@ .
šš4i°Hb´'H)1bmg•D”'1/°'fCx~4
¤~4¡•cD'v˜¹1bJœ(e¡†Jh›( Ì˜~3
ŸJ1bmgD'¥1b~|F°'Ÿ~z~3$¡E
‘/b~5 v˜¹ œ( iy@@9 v˜¹ h›(  1b~3
šš4 f£~3v›žD'ibEv³'H)1bmg•D5É.°'
¤*'¡•D' /H'/ œ@@( œ~z-v˜¹ œ@@( b@@~@61
ŸJ1bmgD'¥1b~|F°'Ÿ~z~3$¡E
v˜¹iy@@ @ 9 œ@@ @( v@@ ˜@ @¹ h@@ ›@ @( ¢@@ ˜@ @~@ @3'
ˆˆš41bp~5“›(
¶¡c›€~3'h£(d,1œ(ÍE'œ('¡~{F
šš4b€•~3¤Œ€~|EŸ~z~3$¡E
¤EbJxD' v@@˜@¹ œ@@( v£†~3 œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9
šš4̌D'
¤(b9yD'v˜~|D'vc9œ(Ãx’D'vc9h›(¢žF
šš4Ÿ&ymgDb(‡£c•DŸ•Eb~{D'!bJ2°'
¤~4¡•cD'šÉ@@ : œ@@( v@@˜@ -'h@@›@ ( b@@ @Â'
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
fJ̘†D' v£†~3 œ@@( v@@˜@- h@@›@( fs£~4
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
¤~5'x²'v@@˜@ ¹ œ@@( ¤@@•@ 9 h@@›@ ( !b@@ @,1
šš4y£m˜£C‘'¡~3'
ŸJ¡*/°H'Ÿ•D'vc9œ(/¡†~zEh›( Ì›E
šš4̌D'
¤~4¡•cD' v@@˜@ ¹ œ@@ ( ™@@’@ - h@@›@ ( Ÿ@@£@@B1
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
¥x@@(b@@±'v@@ ~@ @4'1œ@@ (v@@˜@ -h@@›@ (Ÿ@@Fy@@E
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
¤•c~{D' x@@~@5b@@F œ@@( d£c- h@@›@(  y@@Jy@@9
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
Ÿ£~4¡•cD' 1Hx~3 œ( z£˜. h›( x,bG
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
¤›˜£´'{JH1/œ(¤BbcD'vc9h›(IxC0
šš bCx~4Hz’•A'x*
¤~4¡•cD'~3¡Jœ(™£-1/'/h›(œJx~zF
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
ŸJxŒ†±' –£˜, œ@@( d£†* h@@›@( Ÿ@@˜@-1
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
Ÿ£~4¡•cD' Ÿ†˜, œ@@( v˜¹ h›( šÉ@@ -#'
ˆˆš4–J¡˜gD'Hi'1b˜jg~3ÉDb˜9ŸCx~4
¤@@E'y@@²'x@@~@ 5b@@Fœ@@(v@@£@†@~@3h@@›@ (b@@~@ 41
šš4̌D'
¥1Hx~z´' bŒ•. œ@@( v˜¹ œ@@( bŒ•.
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
f£~zJxD' Ÿ•D'vc9 œ( b˜£•~3 h›(  2¡@@E
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
¥x˜†´' /¡†~zE œ( ™£G'x(%' œ( b˜j9
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
¥Ä†D'/¡@@†@ ~@ z@ E œ@@ ( b@@Œ@ •@ . œ@@ ( Ì@@›@ E
šš4fjJv²'fA'x~|D'4
¤•c~{D' v@@£@ †@ ~@ 3 œ@@ ( v@@˜@ ¹ h@@›@ ( b@@ž@ E
ˆˆš4–J¡˜gD'Hi'1b˜jg~3ÉDb˜9ŸCx~4
¥vJy£D' x@@~@5b@@F œ@@( @@£@~@3 h@@›@( ¢˜•~3
ˆˆš4–J¡˜gD'Hi'1b˜jg~3ÉDb˜9ŸCx~4
¥x@@Ab@@‰@ D'¡@@ Gx@@ Eœ@@ (x@@€@ Eœ@@ (¤@@•@ 9
ˆˆš4–J¡˜gD'Hi'1b˜jg~3ÉDb˜9ŸCx~4
¥x~{†´' ¤@@•@@9 œ@@@( v@@£@ ˜@ - œ@@@( 2b@@ @ @E
ˆˆš4–J¡˜gD'Hi'1b˜jg~3ÉDb˜9ŸCx~4
Ábžc›D' v@@˜@ ¹ œ@@ ( b@@›@ ž@ E œ@@ ( v@@˜@ ¹
ˆˆš4–J¡˜gD'Hi'1b˜jg~3ÉDb˜9ŸCx~4
¥Ä@@ †@ @D'q@@ Db@@ ~@ @5œ@@ @(x@@ €@ @Eœ@@ @(µb@@ ~@ @3
ˆˆš4–J¡˜gD'Hi'1b˜jg~3ÉDb˜9ŸCx~4
¤~4¡•cD' i'/'v@@. œ( ”¡D¡E œ( x~5bF
ˆˆš4–J¡˜gD'Hi'1b˜jg~3ÉDb˜9ŸCx~4
¤•˜£žD'–@@£@ ˜@ , œ@@ ( µb@@~@ 3 œ@@ ( —b@@ £@ @F'/
ˆˆš4–J¡˜gD'Hi'1b˜jg~3ÉDb˜9ŸCx~4
¤~4¡•cD' ib~{˜, œ( b˜£•~3 œ( v˜-'
ˆˆš4–J¡˜gD'Hi'1b˜jg~3ÉDb˜9ŸCx~4
¥x@@ Eb@@ †@ @D'—É@@ @ Gœ@@ @(@@£@ ~@ 3œ@@ @(v@@ ž@ @A
ˆˆš4–J¡˜gD'Hi'1b˜jg~3ÉDb˜9ŸCx~4
¤-'HxD' £~3 œ( Ÿ•D'vc9 œ( –£9b˜~3'
ˆˆš4–J¡˜gD'Hi'1b˜jg~3ÉDb˜9ŸCx~4
¤@@ 9H1y@@ ´'µb@@ ~@ @3œ@@ (v@@˜@ -œ@@ (v@@˜@ ¹
i°Hb´'H 1bmg•D¥x˜~zD'Ÿ~z~3$¡E
¤~4¡•cD'v@@˜@ -'œ@@ ( x@@~@ 5b@@F œ@@ ( v@@˜@ -'
šš4z•(H#'¤(¤(
¤›£s´' œ˜-xD'vc9 œ( µb~3 œ( ‘1b@@7
šš4f£•.'vD'Ì(yD'f~z~3$¡E
¥x@@(b@@±'v@@˜@ ¹œ@@ (v@@£@ ˜@ -œ@@ (v@@˜@ ¹
šš43'vE'1¤m˜£CfCx~4
¤~4¡•cD' œ@@~@ z@ - œ@@ ( Ì@@@ A œ@@ ( ™@@j@ £@ G
šš4 1bmg•D!b›²')xG2fCx~4
¤@@(¡@@›@ D'@@ 6¡@@ 9œ@@@(ox@@ @Ah@@›@@(Ÿ@@ ›@ @E'
šš4~zEÍE#bgD' x~z˜~zDe1¡’(b:
f£~zJ¡†D' µb@@~@3 œ@@( v£˜- h›( Ÿ£Eb~3
šš4i'1b£~z•D1bŒ8
¤c-xD'Ÿ@@•@ D'v@@c@ 9 œ@@( v@@˜@ -'œ@@( v@@˜@ ¹
šš4z•(H#'¤(¤(
¤@@-'Hx@@D'x@@~@5b@@Fœ@@(Ÿ@@•@D'v@@c@9œ@@(—É@@ G
šš4z•(H#'¤(¤(
¤˜~3bD' v@@˜@ ¹ œ@@ ( v@@Eb@@- œ@@ ( v@@˜@ ¹
šš43'vE'1¤m˜£CfCx~4
¤~4¡•cD' Ÿ£c˜~4 œ@@( v@@˜@¹ œ@@( x@@Eb@@~@3
šš4z•(H#'¤(¤(
¥x(b~|D' v˜¹ œ( /¡˜¹ h›( !'x@@~@3'
šš4z•(H#'¤(¤(
¤˜m†D'Í~z²'vc9œ(v˜¹œ(Ÿ•D'vc9
šš4rx€Ei'/'x(
¤~4¡•cD'b.v˜¹œ({s(™£-1œ(–£cF
šš4z•(H#'¤(¤(
¤*'¡•D' œ~z- œ( b~61v˜¹ œ( Í~zšš4 bCx~4Hš¡m˜,b˜j9—b˜C
¤(¡›D' /¡†~zE œ@@( ~3¡J h›(  Ì@@E'
šš4 1bmg•D!b›²')xG2fCx~4
v†E h£( d£~|F œ( ¤(¡›D' h›( b@@Â'
šš4z•(H#'¤(¤(
¤+1b²' z£˜. œ@@( v@@˜@¹ œ@@( œ@@~@z@f£›7¡D'n£•³'f~}žF
¤•£•³' v@@˜@- œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9 h@@›@( Ÿ~{&b9
šš4z•(H#'¤(¤(
fJ1¡~}³'v£†~3œ(~3¡Jh›(vJx‰*
)1bmg•DbcDfCx~4
¤c£•’D'b@@˜@ £@ •@ ~@ 3 œ@@ ( v@@˜@ - œ@@ ( v@@Db@@.
šš4 bCx~4Hš¡m˜,b˜j9—b˜C
¤~{£:vD' v@@˜@ ¹ œ@@ ( –@@ £@ @('1 œ@@ ( ™@@ž@ •@ E
šš4rx€Ei'/'x(
¥v@@ ~@ @4'x@@ D'x@@ Eb@@ 9œ@@ (—É@@ @Gœ@@ (x@@ Eb@@ 9
šš4fjJv²'¡m›EÉAfCx~4
·b,/yD' ¢~z£9 œ@@( v@@˜@¹ œ@@( ¢~z£9 
f•ŒE eš4n£•³' ÍE#bg•Db~zC'
¡@@ ›@ @~@ @4œ@@ @ @(Ÿ@@ @•@ @ D'v@@ @c@ @ 9œ@@ @ @(¤@@ @ ,b@@ @ F 
f•ŒE eš4n£•³' ÍE#bg•Db~zC'
¤~31bŒD'Ÿ@@£@c@˜@~@4 œ@@( µb@@~@ 3 œ@@( v@@,b@@E
šˆš4Áb˜†D''̀D'
¤@@&b@@€@ D'—É@@ @Gœ@@ (q@@Db@@~@ 5œ@@ (Ž1b@@ @ 9
šˆš4Áb˜†D''̀D'
Á'HÄ@@ @D'œ@@~@z@¹œ@@(x@@Gb@@Eœ@@(2b@@ @E
šˆš4Áb˜†D''̀D'
¤~5Hx³' v£˜- œ@@( bŒ•. œ@@( –~|£A
šš41b˜jg~3%ÉD¥2¡ExžD'
Ÿ£&b£p£D' v£†~3 œ@@( x~5bF h›( Ÿ~{&b9
f£9b›~|D'ibEvs•D3H$Hb€D'fCx~4
¥v@@D'¡@@³'x@@~@ 5b@@Fœ@@(¤@@•@ 9œ@@(x@@~@ 5b@@F
fJ1bmgD'f~}¹‡&'H1
¤˜•~z´'¤@@•@9 œ@@( ™@@£@-x@@D'v@@c@9 œ@@( ¤@@•@9
f£9b›~|D'ibEvs•D3H$Hb€D'fCx~4
¤•Jy‰D'Ÿ@@†@ ˜@ , œ@@ ( d@@Jv@@G œ@@ ( v@@,b@@E
šš4œJ¡˜g•D¤˜£•~zD'Hv(b9¤,3'f9¡˜¸
¥v£›~zD' /¡†~zE œ@@( —É@@G œ@@( Ÿ•D'vc9
¡GxEv£D'šš4fJ1bmgD'‡J1b~{˜•Df£´b†D'z•7' ¤†£(xD'Ÿ@@†@ ˜@ , œ@@ ( v@@£@ †@ ~@ 3 h@@›@ ( b@@ž@ E
¡GxEv£D'šš4fJ1bmgD'‡J1b~{˜•Df£´b†D'z•7' Ÿ£›~3¡²' v@@˜@¹ œ@@( £~3 h@@›@( Ÿ@@Â1
¡GxEv£D'šš4fJ1bmgD'‡J1b~{˜•Df£´b†D'z•7' Ÿ£›JxD' Ÿ•D'vc9 œ@@( µb@@~@3 h›( Ÿ£Œ~5
¡GxEv£D'šš4fJ1bmgD'‡J1b~{˜•Df£´b†D'z•7' Ÿ£’JÄD' b˜£•~3 œ@@( ͛~4 h@@›@( Ì@@c@9
šš4f@Bb€D'ibEv³o'x('
¤cJx‰D'x@@~@ 5b@@F œ@@ ( x@@ @ G'2œ@@ ( v@@ ~@ @4'1
šš4fjJv²'¡m›EÉAfCx~4
¤•c~{D' µb@@ ~@ @3 œ@@ ( b@@Œ@ •@ . œ@@ ( v@@˜@ ¹
)1bmg•Df£›7¡D'Žx~4fCx~4
¥vžŒD''v@@˜@ - œ@@( ”1b@@c@ E œ@@( b@@Fv@@9
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
¤~4¡•cD' z£˜. œ@@( v£†~3 œ@@( x@@~@3b@@J
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
”Ä@@E —'ox@@ @A œ@@ ( @@6¡@@9 œ@@ ( Í@@~@ z@ šš4fjJv²'¡m›EÉAfCx~4
·b@@c@ @ ´'v@@£@ ˜@ -œ@@@(b@@Œ@@•@@.œ@@@(x@@€@@E
šš4b˜9 bCx~4HHx(¡*Hœ~31°
¥/bcD' v£˜- œ@@( ¢~z£9 œ@@( v£˜²'vc9
šš4f£9b›~|D'ibc£CƕD¤*—'‡˜¸
¤@@9H1y@@´'v@@˜@ -'œ@@(Ÿ@@•@D'v@@c@9œ@@(—/b@@ 9
ˆš4¢(x†D'b˜9“›(
·b@@,/y@@D'x@@Œ@†@,œ@@(‘/b@@~@ 5œ@@(x@@Œ@£@,
šš4xŒ²'f£›gDf£´b†D'
·b@@€@ ž@ D'@@ •@ @.œ@@ @(v@@ ˜@ @¹œ@@ @(v@@ ˜@ @šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
¥x@@(b@@±'µb@@~@ 3œ@@ (@@£@~@3œ@@ ('Hx@@ @ E
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
¤•ƒ›²'Ÿ@@†@˜@, œ@@( q@@Db@@~@ 5 œ@@( v@@˜@ ¹
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
¤c£›±'v@@£@˜@- œ@@ ( /¡@@†@ ~@ 3 œ@@ ( v@@†@ ~@ 3'
šš4b˜9 bCx~4HHx(¡*Hœ~31°
¥v£›~zD' b-x~3 œ( Ÿ•D'vc9 œ( x~5bF
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
¤p~{D'v@@˜@ ¹ œ@@ ( v@@ ˜@ @-'œ@@ ( v@@ ~@ @4'1
šš4fEÉ~zD'HœE°'ibEv.f~z~3$¡E
¤p~{D' v@@ @~@ @ 4'1 œ@@ @( ¤@@•@@9 œ@@ @( v@@ @~@ @ 4'1
šš4i'!b~{F%ÉDoH1b~|D'fCx~4
Á'v@@ ‰@ @D'Ä@@ ‰@ @D'œ@@ (–@@£@ ˜@ ,œ@@ (Ì@@˜@ ~@ 3
¡’Db›´'¡ž(fCx~4
¤(x†£D' —É@@ @G œ@@@( v@@˜@ ¹ œ@@@( Ì@@˜@ šš4b˜9tJ¡›Jbg~3¤~3fCx~4
Ábc•’D'–@@~@ 4b@@G œ@@( b@@€@•@~@3 œ@@( ¤@@•@ 9
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
¥v@@~@ 4'x@@D'1¡@@Œ@ ›@ .œ@@(–@@Jb@@Aœ@@(v@@˜@ ¹
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
¤~4¡•cD' v˜¹ œ( —¡~3xD'vc9 œ( ¤•9
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
¤›£s´' v@@ £@ @DH œ@@ @( v@@ £@ @9 œ@@ @( /¡@@ †@ @~@ @3
f£&'w‰D'ibmg›˜•Dš¡£D'
¤˜~5b†D'™@@•@~@z@E œ@@( v@@£@†@~@3 œ@@( v@@,b@@E
šš4Ÿ£~3v›žD''¡ž(ŸCx~4
¤~4¡•cD' v@@˜@@¹ œ@@@( ¤@@•@@9 œ@@@( v@@ Db@@ .
šš4f£9b›~|D'ibc£CƕD¤*—'‡˜¸
¥x(b±' Ÿ•D'vc9 œ@@( v@@~@4'1 œ@@( ~3¡J
šš4f£9b›~|D'ibc£CƕD¤*—'‡˜¸
¤•GwD'z£˜.œ(™£G'x('œ(d•€´'vc9 
¡GxE ˆˆš4f£~3v›žD'œ~z²'fCx~4
¤˜m†D'µb@@ ~@ @3 œ@@ ( @@3b@@c@ 9 œ@@ ( b@@ ~@ @61 
¡GxE ˆˆš4f£~3v›žD'œ~z²'fCx~4
¤~4¡•cD' Ÿ•D'vc9 œ@@( z£˜. œ@@( v@@Db@@.
šš4f£gpgD'f£›c•D¤~3š#'3#'
¤~4¡•cD'µb@@~@ 3 œ@@( @@£@~@3 h@@›@( Ÿ@@˜@7b@@A
šš4fBb€D'HŒ›D'—¡-ibEv³/¡žA
¥Ä@@ †@ @D'@@ •@ @.œ@@ @(µb@@ ~@ @3œ@@ @(¤@@ ,b@@ F
¤,x~{D' —É@@ G œ@@( z£˜. œ@@( šb@@~@z@)/Hvp´'vJ'HvD1Hœ*1¡c£DbG
 x-f€›EfCx~4šš4šb.x•D)1bmgD'HibEv³'
¤˜£•~zD' v@@˜@ ¹ œ@@ ( v@@ ˜@ @-#' œ@@ ( v@@,b@@E
)1bmg•D/b¸°'fCx~4
¤cJx‰D'Ÿ@@•@ D'v@@c@ 9 œ@@( @@£@~@3 œ@@( v@@˜@ -'
)1bmg•D/b¸°'fCx~4
¯'¡@@~@ |@ D'x@@Eb@@9œ@@ (¤@@•@ 9œ@@ (q@@Db@@~@ 5
šš4f@Bb€D'ibEv³o'x('
¤•˜£žD' x@@ Eb@@ 9 œ@@ ( v@@£@ †@ ~@ 3 œ@@ ( µb@@ ~@ @3 
¡GxEv£D' šš4™GbCx~4H¤,ÊJ'b´/
¤Ex~}²'—É@@G œ@@( e¡@@@†@J œ@@( v@@˜@¹
)y£˜g´'ŸBb€D'
¤~zc²' vJ¡~3 œ( /'¡~3 œ( Ãx’D'vc9
šš4f@Bb€D'ibEv³o'x('
¤c-xD'b@@Œ@•@. œ@@( x@@~@5b@@F œ@@( @@~@3¡@@J 
¡GxEv£D' šš4™GbCx~4H¤,ÊJ'b´/
¤@@•@ &'¡@@D'v@@£@ †@ ~@ 3œ@@ (µb@@ ~@ @3œ@@ (¯b@@ ~@ @4 
¡GxEv£D' šš4™GbCx~4H¤,ÊJ'b´/
¤c~3b’D'v@@˜@ ¹ œ@@ ( Ÿ@@†@ ˜@ , œ@@ ( v@@˜@ ¹
ˆˆš41b˜jg~3°'Hf~3v›ž•Df£Fb˜†D'f£›7¡D'fCx~{D' ¤~4¡•cD' d@@ @,1 œ@@ ( q@@Db@@~@ 5 œ@@ ( Ì@@›@ E
ˆˆš41b˜jg~3°'Hf~3v›ž•Df£Fb˜†D'f£›7¡D'fCx~{D' ¤Âx†D'v@@£@†@~@3 œ@@ ( ¤@@•@ 9 œ@@ ( œ@@~@ z@ ¹
šš4f@Bb€D'ibEv³o'x('
¥xpcD'µb@@ ~@ @3 œ@@ ( v@@ ˜@ @-'œ@@ ( Ÿ@@Œ@ £@ •@ .
šš4œEb’´'fcB'xEHŒ›D'ibEv³f†£•€D'
¥x˜†´''v@@ ˜@ @- œ@@ ( ¤@@•@ 9 œ@@ ( v@@˜@ ¹
¡’~zJHv£E )vpg´'1b(°'ibEv.HxŒp•D~3H°'‘x~{D' ¥xAb‰D'x@@Œ@ƒ@E œ@@( @@6¡@@9 œ@@( x@@~@ 5b@@F                                                                                                                                                  

ˆš4f•Eb’g´'Ÿ£g~z,¡•D'ibEvs•Df£Fb˜†D'fCx~{D' ¥vJ¡~zD' Ÿ•D'vc9 œ( v˜¹ œ( Ÿ•D'vc9
šˆš41b˜jg~3°'Hf£˜›g•Df~}¹H¤ÂÄD'fCx~4 ¤c†’D'v@@ ~@ @4'1œ@@ ( d@@ Jx@@ : œ@@ ( v@@£@ †@ ~@ 3
šš4f£’£Fb’£EHƒD°'Hx(¡*Hœ~31°
¤~4¡•cD' ¤@@•@@9 œ@@ @( /¡@@ ˜@ @- œ@@ @( ¤@@•@@9
šš4f£~3v›žD'ibEvs•D—Hb*fCx~4
¤›J¡†D' b@@Œ@ •@ . œ@@ ( µb@@ ~@ @3 œ@@ ( x@@˜@ 9
f£~5¡*f•Eb~{D'¥1bŒ~3‡J1b~{E
¤•9Í@@~@ z@ - œ@@ @( ev@@ ›@ @, œ@@ @( šb@@ ~@ @|@ @9
)v&'xD'ibEvs•DbGx(
¥x@@˜@@†@@´'¤@@ •@ @9œ@@ @(@@£@@~@@3œ@@ @(¤@@ •@ @9
i°Hb´'HŸ~3v›ž•D1bŒ•,fCx~4
¥¡•†D' qDb~5 œ@@( £~3 œ@@( ¥/bžD'vc9
šš4i°Hb´'Hf~3v›ž•D)vpg´'f£›7¡D'fCx~{D'
¥x@@(b@@±'@@£@ ~@ 3œ@@ (x@@(b@@,œ@@ (v@@ ˜@ @-#'
šš4f~3v›ž•DfJx~zD'q£~3fCx~4
¥x~5b›D' v˜¹ œ( Ÿ•D'vc9 œ( ™£G'x('
šš4f£´b†D'fJ1bE
¤@@c@ £@ G¡@@D'v@@ ˜@ @-œ@@ @(µb@@ @~@ @ 3œ@@ @(1v@@ @ @(
šš4f~3v›ž•DfJx~zD'q£~3fCx~4
¥x@@Ab@@‰@@D'Ÿ@@Œ@ £@ •@ .œ@@@(@@£@ ~@ 3œ@@@(1v@@ @(
šˆš4Áb˜†D''̀D'
¤†Eb±' Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( v£˜- œ@@( v@@˜@¹
šš4)vpg´'1bp~5
¥x˜†´'µb@@~@ 3 œ@@( v@@˜@ ¹ œ@@( b@@˜@£@•@~@3
šš4f~3v›ž•DfJx~zD'q£~3fCx~4
¤@@ 91v@@ D'e1b@@ @ -œ@@ (v@@ ~@ @4'1œ@@ (v@@˜@ ¹
f£Fb˜†D'ÍDHb´'/b«'fCx~4
¥/b@@ c@ @D'v@@@~@ @4'1œ@@@(x@@ 7b@@ .œ@@@(v@@ ˜@ @-'
šš4Œ›D'ibEv³f£cGwD'—bExD'
¤›£~z²' x~3bJ œ( qc~|E œ( ¢Œ€~|E
šš4f£’£g~3ÉcD'/'¡˜•Df£Db†D'f£›gD'fCx~4
¥v£›~zD'x@@~@ 5b@@F œ@@( Ÿ@@†@˜@, œ@@( v@@˜@ ¹
šš4f~3v›ž•DfJx~zD'q£~3fCx~4
Ábc•’D' µb@@ ~@ @3 œ@@ ( ¤@@•@ 9 œ@@@( Í@@~@ z@ šš4eb£7'ycº
¤c£G¡D' Ÿ†˜, œ@@( …¡@@Œ@¹ œ@@( d£½
šš4f~3v›ž•DfJx~zD'q£~3fCx~4
¤(x†£D'v@@~@ 4'1œ@@( b@@˜@£@•@~@3 œ@@( 2b@@@E
šš4f~3v›ž•DfJx~zD'q£~3fCx~4
¥1y@@ †@ @D'v@@£@ †@ ~@ 3œ@@ (œ@@~@ z@ ¹œ@@ (x@@˜@ 9
šš4f~3v›ž•DfJx~zD'q£~3fCx~4
¤c£G¡D' ¤@@•@@9 œ@@ @( µb@@ ~@ @3 œ@@ @( v@@˜@@¹
šš4i'!b~{F%ÉDoH1b~|D'fCx~4
¤c£G¡D'¤@@•@ 9 œ@@ ( Ÿ@@•@ D'v@@c@ 9 œ@@ ( v@@£@ c@ 9
šš4)/Hvp´'fFb£~|D'Hf£&b£˜£’D'f˜ƒFÉD—b(¡•,fCx~4 ¤²b~|D'™@@•@~@z@E œ@@ ( Ÿ@@†@ ˜@ , œ@@ ( ¥$¡@ @ D
šš4)/Hvp´'fFb£~|D'Hf£&b£˜£’D'f˜ƒFÉD—b(¡•,fCx~4 ¯b@@p@ ±'v@@˜@ -œ@@ (µb@@ ~@ @3œ@@ (q@@Db@@~@ 5
šš4b˜9¥vF¡E
¥xEb†D' /¡†~3 œ@@( Ÿ•D'vc9 œ@@( /¡†~3
ˆˆš4f£9b›~|D'ibŒƒ›˜•Df£›7¡D'fCx~{D'
¤@@Ây@@³'v@@£@ ˜@ -œ@@ @(¤@@•@@9œ@@ @(v@@£@ c@ 9
šš4ibJHb˜£’•D)1¡(b~4'1bp~5
¤~4¡•cD'œ@@~@z@- œ@@( q@@Db@@~@5 œ@@( x@@~@5b@@F
šš4xŒ²'f£›gDf£´b†D'
¤91vD'v@@~@ 4'1œ@@( /¡@@˜@ ¹ œ@@( 'v@@˜@ šš4¥1b˜jg~3°'IHyFf†Eb,‘Hv›~5
¤´b~zD''x@@ @ @G2œ@@ ( v@@˜@ ¹ œ@@ ( 1w@@›@@E
šš4¥1b˜jg~3°'IHyFf†Eb,‘Hv›~5
¤(¡gD' Ÿ•D'vc9 œ( b˜£•~3 œ( Ÿ•D'vc9
ª¡J/¥#'¤~3¤Cf£Fb˜†D'ibJxŒ²'fCx~4
¤~4¡•cD'i¡Gb(œ({s(—°œ(3b£D'
šš4f£&b(xž’D'ib9b›~|•Df£›7¡D'fCx~{D'
¤~4¡•cD'Ÿ£c˜~41b~4œ(b˜£•~3œ(̛E 
šš4i°Hb˜•Db’~3'fCx~4
¤•£’~{D' v@@˜@ - œ@@@( µb@@ ~@ @3 œ@@@( d@@ Db@@ 7
šš4)1bmgD'HibEv³'fCx~4
¤•c~{D'v@@˜@ ¹ œ@@( ”1b@@c@ E h@@›@ ( b@@ @Â'
šš4!b›c•D¤,1¡(b~4b˜9ŸCx~4
¤@@BH2x@@´'b@@˜@•@~@3 œ@@( v£†~3œ@@( v@@˜@ -'
šš4!b›c•D¤,1¡(b~4b˜9ŸCx~4
¥v@@~@ 4Hx@@D'–@@£@˜@,œ@@(¤@@€@ (œ@@(v@@£@†@~@3
šš4!b›c•D¤,1¡(b~4b˜9ŸCx~4
¤BH2x´' Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( µb@@~@3 œ@@( ¢~z£9
šš4i°Hb´'H)1bmg•D”'1/°'fCx~4
¥x@@˜@ †@ ´'v@@˜@@¹œ@@@(µb@@ ~@ @3œ@@@(v@@ ,b@@ E
šš4!b›c•D¤,1¡(b~4b˜9ŸCx~4
¥x˜†´'v@@£@†@~@3 œ@@ ( Ÿ@@Œ@£@•@. œ@@ ( @@Jb@@F
šš4!b›c•D¤,1¡(b~4b˜9ŸCx~4
¥v£†D'v@@£@˜@- œ@@ ( Ÿ@@•@ D'v@@c@ 9 œ@@ ( v@@˜@ -'
šš4b˜9 bCx~4HHx(¡*Hœ~31°
¤@@ +1b@@ ²'v@@˜@@-œ@@ @(x@@~@@5b@@Fœ@@ @(r¡@@ @ F
šš4i°Hb´'H)1bmg•D”'1/°'fCx~4
¥v£~4xD'@@z@£@˜@. œ@@( Í@@›@~@4 œ@@( ¤@@•@ 9
šš4!b›c•D¤,1¡(b~4b˜9ŸCx~4
¤@@BH2x@@´'v@@˜@ ¹œ@@(¤@@•@ 9œ@@(Ÿ@@•@ D'v@@c@ 9
šš4i°Hb´'H)1bmg•D”'1/°'fCx~4
¥v@@~@ 4Hx@@D'v@@£@ c@ 9œ@@ (v@@£@†@~@3œ@@ (Àb@@ @:
šš4!b›c•D¤,1¡(b~4b˜9ŸCx~4
¥v~4HxD'™@@•@J¡@@~@3 œ@@( v@@£@˜@- œ@@( µb@@~@ 3
f£Fb˜†D'ÍDHb´'/b«'fCx~4
¤c£G¡D'@@z@£@˜@. œ@@ ( µb@@~@@3 œ@@ ( v@@˜@ f£Fb˜†D'ÍDHb´'/b«'fCx~4
¥xm²' /¡†~zE œ( b˜£•~3 œ( ¤Eb~3
f£Fb˜†D'ÍDHb´'/b«'fCx~4
¥Hx@@ @@(°'®b@@ @.œ@@ (v@@£@ †@ ~@ 3œ@@ (®b@@ @.
f£Fb˜†D'ÍDHb´'/b«'fCx~4
¥xEb†D'µb@@~@ 3 œ@@( Ÿ@@•@ D'v@@c@ 9 œ@@( v@@£@ DH
šš4i°Hb´'H)1bmg•D”'1/°'fCx~4
¥x@@˜@ †@ ´'v@@˜@ ¹œ@@@(¤@@•@ 9œ@@@(b@@Œ@ •@ .
šš4i°Hb´'H)1bmg•D”'1/°'fCx~4
¤@@~@ 31b@@Œ@ D'¤@@•@@9œ@@ @(µb@@ ~@ @3œ@@ @(Áb@@ @ G
šš4i°Hb´'H)1bmg•D”'1/°'fCx~4
·bc´'v@@£@†@~@3 œ@@ ( ¤@@p@ ~@ 6 œ@@ ( v@@˜@ ¹
šš4b˜9 bCx~4HHx(¡*Hœ~31°
¤~zJxD' x@@ @´' œ@@ ( @@z@ Eb@@~@ 4 œ@@ ( v@@˜@ ¹
šš4f£´b†D'ibJHb²'f€p´f£Fb˜†D'fCx~{D'
¥v†~zD'v@@ ˜@ @-#' œ@@ ( v@@˜@ ¹ œ@@ ( ™@@~@ 3b@@B
šš4f£´b†D'ibJHb²'f€p´f£Fb˜†D'fCx~{D'
·bc´'™@@£@ ž@ A œ@@ ( @@z@ £@ ˜@ . œ@@ ( v@@ ˜@ @-#'
šš4f£´b†D'ibJHb²'f€p´f£Fb˜†D'fCx~{D'
¤~4¡•cD'v@@˜@ -#' œ@@( ”1b@@c@ E œ@@( œ@@~@z@~zEˆxAšš4f£´b†D'e1¡’£F'/
¤•ž~z´' ™@@•@ ~@ z@ E œ@@ ( v@@˜@ ¹ œ@@ ( ¥v@@ @9
šš4i°¡p˜•DŸ£Fb˜†D'dEbgD¡AfCx~4
¤~4¡•cD' Í~z- œ( {s(ÉE œ( 3'xA
šš4i°¡p˜•DŸ£Fb˜†D'dEbgD¡AfCx~4
¤~4¡•cD' Ÿ•D'vc9 œ( œ~z- œ( ™£G'x('
šš4i°¡p˜•DŸ£Fb˜†D'dEbgD¡AfCx~4
¤~4¡•cD'i'/'v@@ @. œ@@( /'x@@ E œ@@( ‘1b@@ 7                                                             

( ΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO ) á«æWƒdG á∏eÉ©dG iƒ≤dG
)#b~{›´'™~3'

™@@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @3°'

 1¡€g´'‡J1b~{˜•D~3H°'‘x~{D'
)1bmg•DI/'x²'ˆ1y@E
)1bmg•DšH¥/'H
šš4f£DHvD'bm£~3
šš4ibEv³'H)1bmg•Df£´b†D'3'x*'
šˆš4Áb˜†D''̀D'
šš4kJv²'bcD°'‡›~|E
šš4f£g›˜~3°'ibmg›˜•Df£Db‰*ÄD'f£Fb˜†D'ŸCx~{D'
šš4i'1b£~z•Df£Fb˜†D'f£†˜±'
Ÿ£›7¡D'¤~zJxD'‡J1b~{E
šš4f~5b³'f£›ŒD'ibEv³'
šš4x~{›D'HfAbp~|•DbJ$HxD'f~z~3$¡E
dJ1vgD'ibEv³ŽvžD'
ˆˆš4–J¡˜g•Df£›7¡D'fCx~{D'
šˆš4Ÿ~|±'x(‡mg›E
f£´b†D'f£˜£•†gD')¡Œ~|D'f~z~3$¡E
šš4b˜9z’,¡~3fCx~4
šš4!b›cD'/'¡´¤˜9ÄD'
ibEv³'H)1bmg•DŸ£~3b´'wA'¡›D'
)1bmg•D͒´'fCx~4
šš4d•~|D'HvJvp•DvJv~4fCx~4
ˆˆš41b˜jg~3°'Hf~3v›ž•Df£Fb˜†D'f£›7¡D'fCx~{D'
)1bmg•DJxD'f~6H1
šš4f@Bb€D'ibEv³o'x('
f£Fb˜†D'ÍDHb´'/b«'fCx~4
f£´b†D'f£˜£•†gD')¡Œ~|D'f~z~3$¡E
)1bmg•D¢~4¡•cD'{s(ÃxC
n£•³'*bGibEv.fCx~4
šš4fJHb˜£CHÆcD'ib9b›~|D'H™BvD')bŒ~|EfCx~4
šˆš4Áb˜†D''̀D'
ˆš4f£DHÆcD'ib9b›~|D'H¯b~|˜•Df£Fb˜†D'Œ›D'
šš4 f£~3v›žD'ibEv³'H)1bmg•D5É.°'
šš4f£D¡~z´')Hvp´'f£Db˜~{D'Ì(yD'f~z~3$¡E
ŸJ1bmgD'¥1b~|F°'Ÿ~z~3$¡E
šš4!b›cD'/'¡´¤˜9ÄD'
)y£˜g´'ŸBb€D'
i°Hb˜•D)1bmg•D3'HxD'H¢˜~4bžD'fCx~4
šš4)vpg´'‘x~{´'‡J1b~{E
i°Hb˜•D)1bmg•D3'HxD'H¢˜~4bžD'fCx~4
šš4~zEz’E'1'
š¡p•D'obgF°!bŒ~|D'
ibEv³'HJ¡~zg•Db˜9ŸCx~4
šš4d£(bF#ÉD)vpg´'n£•³'ib9b›~5
i°Hb´'H)1bmg•D/'xŒF°'
i°Hb˜•D)1bmg•D3'HxD'H¢˜~4bžD'fCx~4
)/Hvp´'vJ'HvD1Hœ*1¡c£DbG
šš4f£gpgD'f£›c•D¤~3š#'3#'
f£Fb˜†D'ÍDHb´'/b«'fCx~4
b¸vJvšš4 f£~3v›žD'ibEv³'H)1bmg•D5É.°'
šš4i°Hb´'H)1bmg•D¢˜~3°'fCx~4
šš4f£›7¡D'f£m£•³'fJ$HxD'
f~5b³'”1bc*f~31vE
b˜9ˆxA f£~3v›žD'i'1b~{g~3ÉDÁÌ(š¡’DbEfCx~4
f~6HxD'1v›(fCx~4
i°Hb´'HŸ~3v›ž•D1bŒ•,fCx~4
šš4fjJv²'¡m›EÉAfCx~4
)1bmg•D¤,'xŒD'z£˜.œ(v˜¹
šš4 f£~3v›žD'ibEv³'H)1bmg•D5É.°'
šš4f£gpgD'f£›c•D¤~3š#'3#'
)1bmg•DšH¥/'H
ŸJ1bmgD'¥1b~|F°'Ÿ~z~3$¡E
šš4Œ›D'ibEv³ŽvžD'
ibEv³'H‡J1b~{´')1'/'f£›*
šš4–›D'HfJ¡±'ibEvs•D¡’DbAfCx~4
)1bmg•DÁb˜£•~zD'µb~3œ(/¡†~3œ(e1bšš4 bCx~4H¾1H1¡A—b(¡•,—'{*'¥/
“F'21¡gC'ÆF¡Cn›£•J1/vF°vF'¤~3
šš4b˜9tJ¡›Jbg~3¤~3fCx~4
šš4¥H'HyD'x˜9f~z~3$¡E
šš45b³'1¡~5¢Œ~{g~zE
 bCx~4HŸ£DHvD'z›’*'3'¡£•(/
šš4f£&b(xž’D'ib9b›~|•Df£›7¡D'fCx~{D'
šš4—b›£~4bFÆF'Í~{£’A¥Æ›C
f~6HxD'1v›(fCx~4
šš4Œ›D'—¡-œJ¡˜gD¢Fb˜†D'yCx´'
vg˜£D—bF¡~4bFÆF'¤~3¤&¤C
Œ›D'ibEv³b¸
šš4—b›£~4bFÆF'Í~{£’A¥Æ›C
šš4 bCx~4H¾1H1¡A—b(¡•,—'{*'¥/

¥v£†~zD' ¢~z£9 œ@@( £~3 œ@@( b€•~3
¥v£†~3¡cD' /¡@@˜@- œ@@( ”1b@@c@ E œ@@( ¤•9
¥v£†~3¡cD' v£†~3 œ( bŒ•. œ( v£†~3
¥1w@@ @›@ @ ´'Áb@@ @ @+œ@@ @ (¤@@ ›@ @+œ@@ @ (—É@@ @ @7
¤~5Hx³'v@@~@ 4'1œ@@( v@@˜@¹ œ@@( µb@@~@ 3
¥x˜†D'b@@˜@ £@ •@ ~@ 3 œ@@ ( µb@@~@@3 œ@@ ( v@@˜@ ¤›~3¡²'v@@ ~@ @4'1œ@@ ( @@£@~@3 œ@@ ( —É@@ G
¥H'y£~{D'¤@@•@9 œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9 œ@@( v@@Db@@.
¤~4¡•cD' v@@£@†@~@3 œ@@ ( x@@~@ 5b@@F œ@@ ( ¤@@•@ 9
¤~zJxD' @@£@ ~@ 3 œ@@ ( v@@ Db@@ . œ@@ ( @@£@ ~@ 3
¥v~4'xD' b˜£•~3 œ@@( /H'/ œ@@( ™£G'x('
¤›£m´'v@@£@ ˜@ - œ@@ ( /b@@ ˜@ @- œ@@ ( v@@˜@ ¹
fJv~4'xD' x~5bF œ@@( v£†~3 h›( Ÿ@@›@JH2
¤@@ -'Hx@@ D'@@£@ ~@ 3œ@@ (v@@˜@ ¹œ@@ (/¡@@ @G
Áb˜•~zD' bŒ•. œ( Ÿ•D'vc9 h›( ŸJÌ.
¤~4¡•cD'šx@@ C œ@@( Ÿ@@•@D'v@@c@9 h@@›@( Iv@@ G
¥1¡ž±' b˜£•~3 œ@@( qc~|E œ@@( —/b@@9
¥Ä@@ :°'q@@c@~@|@Eœ@@(v@@£@†@~@3œ@@(v@@†@ ~@ 3#'
¥/'Hv@@ DH v˜- œ@@( @@{@ JH1/ h›( Ÿ£~3'
¤›~{†´' ¢~z£9 œ@@( v@@˜@ -' h@@›@( Ÿ@@˜@7b@@A
Á'v˜²' Ÿ•D'vc9 œ( bŒ•. œ( Ÿ•D'vc9
ÁÉ£‰D'v@@£@†@~@3 œ@@ ( Ÿ@@†@ ˜@ , œ@@ ( x@@~@ 3b@@J
¥x˜†´'”1b@@ c@ @E œ@@ ( ¤@@•@ 9 œ@@ ( Í@@~@ z@ ¥x@@Ab@@‰@@D'¤@@•@@9œ@@@(‡@@ £@ @(1œ@@@(f@@Œ@ £@ •@ .
·b,/yD'œ˜-xD'vc9œ(v˜¹œ(vDb.
Á'x˜†D' @@£@~@3 œ@@( µb@@~@ 3 h@@›@( Ÿ£˜~3
¤E'y²'v@@˜@¹ œ@@( µb@@~@ 3 h@@›@( !b@@˜@ ~@ 3'
¤~4¡•cD' v˜¹ œ( ™£G'x(' h›(  v£~41
¤~zc²' b˜£•~3 œ@@( x@@Eb@@9 h›(  x~|F
¥x@@ Eb@@ †@ @D'¤@@ •@ @9œ@@ @(Ÿ@@Œ@ £@ •@ .œ@@ @(¤@@ •@ @9
¥x@@Eb@@†@ D'µb@@ ~@ @3œ@@@(v@@£@ †@ ~@ 3œ@@@(v@@˜@ ÁbJx~{D' v@@˜@¹ œ@@( —É@@G œ@@( b˜£•~3
¤~4¡•cD'™@@£@G'x@@('œ@@( ~3¡Jœ@@( v@@Db@@.
¥x~5b›D' v˜¹ œ( z£˜. h›( Ÿ˜7bA
¤(b£~zD' @@£@~@3 œ@@( v@@~@ 4'1 h@@›@( Ÿ£Œ~5
¥1b@@˜@ ‰@ D'µb@@ ~@ @3œ@@ (v@@˜@ ¹h@@›@ (¢@@›@ E
x@@˜@ 9b@@(¤@@ •@ @9œ@@ @(µb@@ @~@ @ 3h@@ ›@ @(Iv@@ @ @G
fJ/bBxD' b˜£•~3 œ( Ÿ•D'vc9 h›( šÉ@@-'
x˜9b(Ÿ@@•@ D'v@@c@ 9 œ@@ ( v@@ ˜@ @-'h@@›@ ( 1¡@@ @F
¥H'y@@†@ D'v@@˜@ -'œ@@(‘/b@@~@ 5œ@@(šb@@~@ {@ G
Á'HÄ@@ D'Ÿ@@•@D'v@@c@9œ@@(e1b@@ -œ@@(x@@~@3b@@J
ŸJv~4HxD' b€•~3 œ@@( qc~|E h›( Ã1
¤(1bp´' ”1bcE œ( z£˜. h›( ‘Hx~4
Áb˜£•~zD' b˜£•~3 œ( £~3 h›(  Ì›E
x˜9b( µb@@ ~@ @3 œ@@ ( @@ 6¡@@ 9 h@@›@ (  /1H
¤•£9b˜~3°' v£†~3 œ( v˜¹ h›( Ÿ£Œ~5
¤›~3¡²' v£†~3 œ( /¡†~zE h›( !bŒ£G
¤~4b€cD'v@@£@†@~@3 œ@@( @@£@~@3 h@@›@ ( !b@@£@ E
¤p~{D'@@ {@ @JH1/œ@@( v@@˜@¹ œ@@( Ÿ@@†@˜@,
¤c£G¡•D'v@@£@†@~@3 œ@@( @@£@~@3 œ@@( v@@˜@ -'
¤›~3¡²' Ÿ•D'vc9 œ( v£˜- h›( d›J2
¤˜m†D' /¡†~zE œ@@( qDb~5 h›( ŸJÌ.
f£c-xD'@@z@£@˜@. œ@@( v@@˜@ -'h@@›@ ( —b@@ @E'
¤c£†~{D'v@@˜@ ¹ œ@@( b@@Œ@ •@ . œ@@( v@@˜@ ¹
¤-'HxD' £~3 œ@@( Ÿ•D'vc9 h›( x@@,b@@G
Ábc£~{D' b€•~3 œ@@( v@@~@4'1 h›( Ÿ˜£E'
fJx~{’D'¤@@•@ 9 œ@@( v@@˜@ ¹ h@@›@ ( f@@›@£@ž@,
¤,'xŒD'µb@@~@ 3 œ@@( @@z@£@˜@. h@@›@( Ÿ@@ @J'1
f£F'/x±'µb@@~@ 3 œ@@( v@@˜@ - h@@›@ ( f@@›@£@j@(
¤˜m†D'1v@@£@ - œ@@( ¢@@~@ 3¡@@E h@@›@ ( Iv@@ F
Áb˜†›D' µb@@~@ 3 œ@@( £~3 h@@›@( f~{&b9
¤~31bŒD' £~3 œ@@( ”1b@@c@ E h@@›@( Ÿ@@£@~@3'
¤Ex~}²' v@@£@ †@ ~@ 3 œ@@ ( v@@˜@ - œ@@ ( v@@ž@ A
¤~zc²' /¡@@†@~@3 œ@@( ¤@@•@9 h@@›@( Ÿ~|Db.
¥x˜†´'v@@˜@ ¹ œ@@ ( v@@˜@@-'h@@›@ ( Ì@@c@ 9
¥Ì˜†D'µb@@~@ 3 œ@@( b@@Œ@ •@ . œ@@( –@@~@|@£@A
¥x˜†D'Ÿ@@•@ D'v@@c@ 9 œ@@ ( v@@˜@ - œ@@ ( v@@˜@@-'
¤~4¡•cD' ¢~z£9 œ@@( ~3¡J œ@@( b@@Fv@@9
¤~4¡•cD' ™£G'x(' œ( Ÿ•D'vc9 œ( v˜¹
¢(bG¡D' v˜¹ œ( b˜£•~3 h›( Ÿ.¡,
¤~31bŒD'—É@@ G œ@@( ¤@@•@ 9 h@@›@ ( Ix@@~@ z@ J
f£~4¡•cD'v˜-'œ({s(ÃxCh›(–E'
f£~4¡•cD' v˜-#' œ( –£9b˜~3' h›( Ÿ˜7bA
ŸJ/bcD' v£†~3 œ@@( z£˜. h@@›@( Ÿ•£˜,
f£~4¡•cD'v˜¹—°œ(™£-xD'vc9h›(œJx~zF
¤~4¡•cD'¤@@•@ 9 œ@@ ( œ@@~@z@- h@@›@ ( b@@›@ ¥/b@@ž@@D'v@@˜@ ¹œ@@ (d@@£@ c@ -h@@›@ (Ÿ@@ J/b@@ F
¤@@+1b@@²'/¡@@˜@ -œ@@(¤@@•@ 9h@@›@ (!b@@~@z@£@E
¤~31bŒD' v@@˜@ -' œ@@( Ÿ†˜, h@@›@( f˜£•¤˜•~z´' /¡†~zE œ( —b˜, h›( ŸmJv.

—'¡-#°'™B1
f£Fv´'                                        

š                                        

áeÉ©dG áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ á∏eÉ©dG iƒ≤dG ôjRh …ôμÑdG ô°UÉf øH ˆGóÑY ï«°ûdG ‹É©e ¢SCGÎj
ΩÉ“ ‘ ∂``dPh ;ΩÉ©dG Gò¡d áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏éŸ ™HGôdG …Qhó``dG ´ÉªàL’G ,Ωƒ«dG á«YɪàL’G äÉæ«eCÉà∏d
.áÑjò©dÉH áÄ«¡∏d »°ù«FôdG ô≤ŸÉH ,Gô¡X Iô°ûY á«fÉãdG áYÉ°ùdG

IôμØe

á°TQh ,Ωƒ``«`dG ,§≤°ùe ájó∏H ¢ù«FQ »``KQÉ``◊G ∞«°S øH ¿hóªM øH ¿É£∏°S ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°S íààØj
᫪æà∏d áeÉ©dG ájôjóŸÉH á∏ã‡- IQGRƒ``dG ¬ª¶æJ …ò``dGh ,(πØ£∏d á≤jó°U §≤°ùe) ´hô°ûe ∫ƒM πªY
∞°üædGh áæeÉãdG ΩÉ“ ‘ ∂dPh ;§≤°ùe ájó∏H ™e ¿hÉ©àdÉH ,πØ£dG ¿hDƒ°T IôFGO ∫ÓN øeh -ájô°SC’G
.§≤°ùe ájó∏H ô≤Ã É kMÉÑ°U

www.alroya.info

-…QÉ÷G ô¡°ûdG øe ô°ûY ™°SÉàdG ¤EG ô°ûY ¢SOÉ°ùdG øe IÎØdG ‘- á«fɪo©dG Ú«Øë°üdG á«©ªL º¶æJ
,z»Øë°üdG π°SGôª∏d á«æ¡ŸG ΩÉ¡ŸG{ :¿Gƒæ©H ¿ƒjõØ«∏àdGh äÉYGPE’Gh á«∏ëŸG ∞ë°üdG »∏°SGôŸ áÑ«HQóJ IQhO
k 70 É¡«a ∑QÉ°ûjh ,ôjƒÿG ‘ ¢ù«ÑjG ¥óæa ‘
.áæ£∏°ùdG äɶaÉfi ∞∏àfl øe Év«eÓYEG Ó°SGôe

Ω2013 ƒ«fƒj 9 ≥aGƒŸG `g 1434 ÖLQ øe 30 óM’G

info@alroya.info

ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ÉjDhôdG á°ù°SDƒe øY Qó°üJ
118 :…ójÈdG õeôdG - 343 Ü.¢U :äÓ°SGôŸG
¿ÉªY áæ£∏°S - §≤°ùe
24479889
:¢ùcÉa
24479888 :∞JÉg
ÊhÎμd’G ójÈdG

IAÉ°VG
ÊGóª◊G Oƒ©°ùe

¿ƒfÉ≤dG º°SÉH (¿hó«q ≤e)
o ,¿ƒfÉ≤dG º°SÉH ∂àjôM ó«s ≤Jo ¿CG
øe ÒãμdGh ,Oó°ûàdG øe ÒãμdG ¬«a ô``eCG ∂dòa ,ácô◊G øe ™æn “h
,É¡«∏Y áfGOEG π«dO ’ ,Ée ¢üî°T É¡eó≤j iƒμ°T iƒ°S ∂æjój Ée ∑Éæg øμj ⁄ GPEG á°UÉN ,AGôLE’G ‘ á¨dÉÑŸG
RÉéàMÉH AÉ``YO’G Ωƒ≤j å«M ,IôŸÉH QÈe ÒZh ,ÖjôZ AGô``LEG ΩÉ©dG AÉ``YO’G ¬©Ñàj …òdG AGô``LE’G ¿CG ÒZ
ájôM ó«s ≤Jo á≤jô£dG √ò¡Hh..!!á«°†≤dG AÉ¡àfG ≈àMh ,≈ªq °ùe ÒZ πLC’ ,¬«∏Y ≈Yqóª∏d á«°üî°ûdG ábÉ£ÑdG
ábÉ£ÑdG ≥jôW ø``Y ájƒg äÉ``Ñ`KEG ¤EG êÉà– »àdG ` É``gÌ``cCG É``eh ` ¬JÓeÉ©e AGô``LEG Gkó` HCG ¬æμÁ ’h ,Oô``Ø`dG
‘ ≈àM hCG ,¥OÉæØdG ‘ hCG ,∞«XƒàdG äÉ¡L hCG ,∑ƒæÑdG ‘ π°UÉM ƒg ɪc ,ÉgÒZ ¢ù«dh ,§≤a á«°üî°ûdG
.!!É¡°ùØf áWô°ûdG õcGôe
Ú©°ùàdG ¥ƒØJ áÑ°ùf º¡d ≥≤M á«°üî°ûdG ábÉ£ÑdG õéM ¿CÉ`H ,AGô``LE’G Gòg πãe ΩÉ©dG AÉ``YO’G QÈ``jh
,¬àbhh ,OôØdG ájôM ÜÉ°ùM ≈∏Y AÉL ¬æμdh Éjk ô¶f ó«q L ºbQ Gògh..º¡«∏Y á°Vhô©ŸG ÉjÉ°†≤dG º°ùM ‘ áFÉŸÉH
âÑãJ ≈àM A…ôH ` ±hô©e ƒg ɪc ` º¡àŸÉa ,Oó°ûàdG Gòg πc ≥ëà°ùj Ée OƒLh ¿hOh ,¬◊É°üeh ,¬HÉ°üYCGh
` ¬«∏Y ≈YqóŸG ¿ƒμj ∂dP ºZQh ,É¡d ¢SÉ°SCG ’ ájó«c iƒμ°T √ó°V âeóbo »àdG iƒμ°ûdG ¿ƒμJ óbh ,¬àfGOEG
ΩÉ©dG AÉYO’G É¡©°†j »àdG ájRGÎM’G äGAGôLE’G QÉWEG ‘ ô°TÉÑe ÒZ πμ°ûH kÉfƒé°ùe ` kÉÄjôH ¿Éc r¿EGh ≈àM
’ ,Ék≤«∏W ,kGôM (iƒμ°ûdG Ωqób …òdG »YqóŸG) ¿ƒμj πHÉ≤ŸG ‘ ɪæ«H ,¬à«°†b Ò°S á©HÉàeh ,√Qƒ°†M ¿Éª°†d
Ò°S á©HÉàŸ A»éŸÉH Ωôμàj »c äGAÉYóà°SG IóY ¤EG êÉàëj óbh ,Qƒ°†◊G ‘ ±ƒq °ùjh ,(¬ª°üN) ôeC’ ¬HCÉj
.»YqóŸG QɶàfG iƒ°S ¬d á∏«M ’ ¬«∏Y ≈YqóŸG π¶j Éægh ,√Gƒμ°T
,¬àbÉ£H øY êGôaE’G AÉYO’G øe Ö∏£j ¿CG Qô°†àŸG ¬«∏Y ≈YqóŸG ¢üî°û∏d øμÁ ¬fq EÉa kÉ«dÉM ™Ñq àŸG Ö°ùMh
ôeC’G Ò©j ’ óbh ábÉ£ÑdG øY êôØj ób …òdG Qô°†dG Gòg ôjó≤àd AÉYOÓd kÉchÎe ôeC’G ¿ƒμj É¡æ«Mh
¬àbÉ£H õén –o π«ØμH »JCÉj ¿CG hCG ,¿Éª°†c √RGƒL ™°†j ¿CG ¬«∏Y ≈YqóŸG ≈∏Y q¿EÉa (êGôaE’G) ádÉM ‘h ,kÉeɪàgG
!!ΩÉ©dG AÉYO’G iód ôNB’G ƒg
≈Yqóe) É¡«a GƒfÉc »àdG á«°†≤dG IÎa á∏«W º¡«∏Y ™bh …ò``dG Qô°†dG øY ¢üî°T øe Ì``cCG ÊÈîj
‘ º¡©bhCG á«°üî°ûdG º¡JÉbÉ£H RÉéàMG ¿CG ∞«ch ,ô¡°TCG IóY É¡°†©H ΩGO »àdGh ,øjôNBG πÑb øe (º¡«∏Y
º¡«∏Y ≈æL ∂dòHh ,ábÉ£ÑdG OƒLh •Î°ûJ âfÉc ∞«XƒJ ¢Uôa Ghó≤a º¡°†©H q¿EG πH ,¥RBÉŸG øe ÒãμdG
GPÉŸh..?√ó∏H ‘ øWGƒª∏d É¡JGP óM ‘ ádÉØc (án`æWGƒŸG) â°ù«dCG :∫AÉ°ùàf Éægh ,QÈŸG ÒZ AGôLE’G Gòg πãe
hCG ᣫ°ùÑdG äGAÉYO’G hCG ihÉμ°ûdG ‘ á°UÉN..?¿Éª°†c øWGƒª∏d πª©dG ô≤e hCG..áeÉbE’G πëà ≈Øàμoj ’
.™ªàéŸG ≈∏Y Iô£N ºFGôL πμq °ûJ ’h ,É¡«∏Y …OÉe π«dO óLƒj ’ »àdG
º°SÉH ,¿ƒfÉ≤dG á£∏°S ΩGóîà°SG ¿ƒÄ«°ùj óbh πH ,º¡JAGôLEG ‘ ¿ƒ¨dÉÑj ΩÉ©dG AÉ``YO’G ∫É``LQ ¢†©H q¿EG
ìhQ hCG ÊÉ°ùfE’G ¬LƒdG ∂dP GhÒ©j ¿CG ¿hOh ,á«∏ª©dG øe ôNB’G ÖfÉ÷G ¤EG Ghô¶æj ¿CG ¿hO ,¬°ùØf ¿ƒfÉ≤dG
äÉØ∏e øe Gƒ¡àæj ¿CG π«Ñ°S ‘ ,»FGôLE’G ÖfÉ÷G ≈∏Y øWGƒŸG ídÉ°üe Ö«∏¨J ‘ ᫪gCG ` ≈ªq °ùJo ɪc ` ¿ƒfÉ≤dG
π«dO ∑Éæg ¿ƒμj ¿CG ¿hOh ,É¡«a kÉÑfòe ¿ƒμj ’ ób á«°†b ‘ øWGƒŸG ™≤j ∂dòHh ,º¡jójCG ÚH »àdG ÉjÉ°†≤dG
k Éæk ªK ™aój ∂dP ºZQh ,¬æjój ¢Sƒª∏e …OÉe
πÑb ≈àMh ,AÉ``YO’G á``bhQCG ‘ á«°†≤dG ∫hGó``J IÎa ‘ ɶgÉH
øe ÒãμdG ᩪ©ŸG √òg §°Sh ‘ Ö«¨jh ,!!(¬JAGôH âÑãJ ≈àM kÉÑfòe) º¡àŸG íÑ°üjh ,áªμëª∏d É¡∏jƒ–
.!!¿ƒfÉ≤dG º°SÉH äó«q bo »àdGh äÓeÉ©àdGh ácô◊G ‘ ¬àjôM É¡àeó≤e ‘h ,ádƒØμŸG ¬bƒ≤M

k Q’hO ¿ƒ«∏e 3.4
z»FÉæãdG{ áMƒ∏d ÉæªK
RÎjhQ - ∑Qƒjƒ«f
¿ÉæØ∏d ô``°`û`Y ™``HÉ``°`ù`dG ¿ô``≤` dG ø``e á``Mƒ``d â``©`«`H
øe â``fÉ``c â``°`SQƒ``¡`à`fƒ``g ¿É`` a â``jÒ``L …ó``æ` dƒ``¡` dG
É«°ShQ IQƒ`` `WGÈ`` `eE’ »``æ` Ø` dG QÉ``°`û`à`°`ù`ŸG äÉ``«`æ`à`≤`e
É«°ShQ ‘ êÉ``à`«`eô``¡`dG ∞``ë`à`eh á``ª`«`¶`©`dG ø``jô``KÉ``c
¿ƒ«∏e 3^4 ƒëæH ¿ƒjRÉædG É¡«∏Y ¤ƒà°ùj ¿CG πÑb
»°VÉŸG AÉ©HQC’G º«bCG …òdG OGõŸG ‘h. OGõe ‘ Q’hO
áMƒd â©«H ÚfÉæØdG QÉÑc ∫ɪYC’ »à°ùjôc ádÉ°üH
∂dP ‘ É``Ã GQk ’hO 3371750 ≠``∏`Ñ`Ã (»``FÉ``æ` ã` dG)
É¡«æà≤e øe É¡«∏Y Gƒdƒà°SG ¿ƒjRÉædG ¿Éch .ádƒª©dG
∞ëàŸ 1969 ΩÉ``Y â©«H ºK hÒÑ°S ƒfhôH …Oƒ¡«dG
∫ÉjÎfƒe ∞``ë`à`e OÉ`` ` YCG º``K.¿ƒ``æ` Ø` ∏` d ∫É``jÎ``fƒ``e

hQƒj ¿ƒ«∏e 2.5 `H ÊÉ°ùfEG OGõe »`a ƒ°SÉμ«Ñd ÚàMƒd ™«Hh..
¿ƒ«∏e 2,5 ÚH äQób ɡફb ¿CÉH kɪ∏Y ,hQƒj ÚjÓe
¿GƒdCG áMƒd" Iɪ°ùŸG áMƒ∏dG ÉeCG .hQƒj ÚjÓe 3,5h
â©«Ña 1938 áæ°S ƒ°SÉμ«H É¡ª°SQ »àdGh "QƒK ¢SCGQh
ɡફb â``MhGô``J Éeó©H hQƒ``j ¿ƒ«∏e 1,393 πHÉ≤e
¿ƒ«∏ŸG ∞°üfh ¿ƒ«∏eh hQƒj ¿ƒ«∏e ÚH ájôjó≤àdG
∫ÉØWC’G èeGôH ºYód ìÉ``HQC’G ¢ü°üîà°Sh . hQƒ``j
á«°†b »``gh ,äÉ``Hƒ``©`°`U ¿ƒ``fÉ``©`j ø``jò``dG Ú``≤`gGô``ŸGh
ádƒØW âaôY »àdG ƒ°SÉμ«H ÉæjQÉe Ö∏b ≈∏Y IõjõY
º¡æe á``KÓ``K ,O’hCG á``°`ù`ª`N É``¡`jó``d »``à` dGh á``Ñ`©`°`U
‘ "õ«HPƒ°S" ¢ù«FQ í``°` VhCGh .ΩÉæà«a ø``e º¡àæÑJ
∞«°†à°S" äGOGõ``ŸG QGO ¿CG ,»JhÒ°S Ωƒ«Z ,É°ùfôa
øe ƒ°SÉμ«H ÉæjQÉe ¤EG ¬ª∏°ùJh ìÉ``HQC’G ¤EG ɨk ∏Ñe
."á«fÉ°ùfE’G É¡dɪYCG πLCG

(Ü ± G) - ¢ùjQÉH
ÉæjQÉe ¬Jó«ØM ɪ¡μ∏“ ƒ°SÉμ«Ñd ¿ÉàMƒd â©«H
¿ƒ«∏e 5,2 πHÉ≤e ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe OGõe ‘ ƒ°SÉμ«H
¢ü°üN ≠∏ÑŸG q¿C’ á°SɪM ó¡°ûj ⁄ OGõŸG øμd ,hQƒj
.á«fÉ°ùfEG ÉjÉ°†≤d
Ió«ØM É¡«a ¢Vô©J »àdG ¤hC’G IôŸG √òg âfÉch
,¤hC’G ƒ°SÉμ«H á``LhR É``aƒ``∏`Nƒ``N É``¨` dhG á``°`ü`bGô``dG
.OGõe ‘ Égó÷ áMƒd
ÚàMƒ∏dG ™«H äGOGõ``ª`∏`d "õ«HPƒ°S" QGO â``dƒ``Jh
.¢ùjQÉH ‘ åjó◊Gh »YÉÑ£f’G øØ∏d OGõe QÉWEG ‘
»àdG "…OÉeQ ܃``ã`H á°ùdÉL ICGôeG" á``Mƒ``d â©«Hh
3,793 πHÉ≤e 1943 ¢ù£°ùZG/ÜG ‘ ΩÉ°SôdG Égõ‚CG

»μjôeCG »`aô°üe øe êhõàJ ójƒ°ùdG ∂∏e áæHG
RÎjhQ - ⁄ƒ¡cƒà°S

º«≤à°Sh .IÒÑc á«Ñ©°ûH áμdÉŸG á∏FÉ©dG ≈¶–h
ájÒN á°ù°SDƒe ‘ πª©J å«M ∑Qƒjƒ«f ‘ ÚdOÉe
.É¡JódGh ™e É¡à°ù°SCG ∫ÉØWCÓd
ô°ü≤dG ‘ ∞``«` °` V 600 êGhõ`` ` ` dG π``Ø` M ô``°` †` Mh
á«– á≤∏W 21 ¥ÓWEGh êGhõdG º°SGôe ó©Hh .»μ∏ŸG
¤EG ɪ¡à∏≤f ∫ƒ«ÿG ÉgôŒ áHôY ÉÑcQ Ú°Shô©∏d
.É«Ø∏«°S áμ∏ŸGh ±Éà°SƒL ∫QÉc ∂∏ŸG É¡ª«≤j áHOCÉe

∞FÉXh ‘ ¿ƒ``∏` ` ` ` `ª`©`j ¢``ü`î` ` ` ` `°`T ∞`` `dCG
»àdG ∞FÉ`` `XƒdG ¿CG äó`` `Lhh áØ∏àfl
ób ™ØJôe »``fóH •É`` °ûf É¡«a ∫ò`` ` Ñj
∫ó©ŸG øe π``bCG hCG Ì`` cCG É¡HÉë°UCG ΩÉæj
.܃∏£ŸG

πbCG ¿ƒ``eÉ``æ`j ø``jò``dG ¿CG äô``¡` XCG á≤HÉ°S
‘ äÉYÉ°S 9 øe ÌcCG hCG ‘ äÉYÉ°S 6 øe
á檰ùdÉH º¡àHÉ°UEG ôWÉfl OGOõJ á∏«∏dG
.…ôμ°ùdGh Ö∏≤dG ¢VGôeCGh
17 ƒ``ë`f á``dÉ``M á``°`SGQó`` ` ` `dG â°ü≤`` `Jh

.á«ë°üdG ÒZ ΩƒædG •É‰CÉH §ÑJôJ ób
á«fɪ©dG – ø£æ°TGh
¢UÉî°TC’G ¿CG á``°` SGQó``dG â`` aÉ``°` VCGh
Ö∏£àJ ∞`` FÉ`` Xh ‘ ¿ƒ``∏` ª` ©` j ø`` jò`` dG ¿ƒãMÉH ÉgGôLCG áãjóM á°SGQO äócCG
hCG ÌcCG ¿ƒeÉæj ób É©ØJôe É«fóH ÉWÉ°ûf ¿CG á`` «` `μ` `jô`` eC’G É``«` fÉ``Ø` ∏` °` ù` æ` H á``©` eÉ``é` H
ÉKÉëHCG ¿CG ¤EG IÒ°ûe ܃∏£ŸG øe π``bCG ™ØJôŸG ÊóÑdG •É°ûædG äGP ∞FÉXƒdG

! ÜÉjEG ¿hóH ÜÉgP á∏MQ »`a ïjôŸG ¤EG ôØ°ù∏d Ió©à°ùe AÉ°†a IóFGQ ∫hCG

Samawat2004@live.com

É¡d AGÈ``ÿG Qó``bh π``jô``HCG ‘ hÒÑ°S áKQƒd áMƒ∏dG
ÚjÓe áKÓKh Úfƒ«∏e ÚH ìhGÎj ≠∏Ñà ´ÉÑJ ¿CG
ºbQ áHÉãà OGõŸG ‘ ¬à≤≤M …òdG øªãdG ¿Éch .Q’hO
1592 ΩÉ``Y ó``dh …ò``dG â°SQƒ¡àfƒg ∫É``ª`YC’ »°SÉ«b
¢ù«FôdG ∫ƒ``g ¢S’ƒμ«f ∞``°`Uhh. 1656 ΩÉ``Y ‘ƒ``Jh
ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG øah ÚfÉæØdG QÉÑc º°ù≤d ÜhÉæŸG
É¡fCÉH 1624 ΩÉ``Y â``ª`°`SQ »``à`dG á``Mƒ``∏`dG »à°ùjôc ‘
É¡àdÉMh øjƒμàdG å«M øe ÊÉ©ŸG πμH á©FGQ áMƒd{
ájƒb äÉHQÉ°†e äó¡°T áMƒ∏dG ¿CÉH ìô°Uhz.É¡∏°UCGh
ʃ«∏e øe ÌcCG ™aO Ú°ùaÉæàŸG øe á©HQCG ¢VôYh
¿Éa ʃL ácô°T ájÉ¡ædG ‘ É¡JΰTGh É¡«a Q’hO
‘ á°ü°üîàŸG ¿ó``æ` d É``gô``≤` eh IOhó`` ë` ŸG ¿ƒ``à`Ø`«`g
.Ú«μæª∏ØdGh Újóædƒ¡dG ÚfÉæØdG QÉÑc ∫ɪYCG

Ωƒ``ædG ∂`Hô`j ™``ØJô`ŸG »`fó``ÑdG •É``°ûædG

øe ójƒ°ùdG ∂∏e áæHG ÚdOÉe IÒ``eC’G âLhõJ
âÑ°ùdG ¢``ù`eCG á``«`μ`jô``eC’G á«°ùæ÷G πªëj ‘ô°üe
‘ áμdÉe äÓFÉY øe OGô``aCG √ô°†M ±É``aR πØM ‘
.IRQÉH äÉ«°üî°Th ÉHhQhCG
É¡Ñ«£N (kÉ` eÉ``Y 30) Ú``dOÉ``e IÒ`` eC’G â``Lhõ``Jh
‘ CÉ`°`û`fh ó``dh …ò``dG (É``ek É``Y 38) π``«` fhCG ôaƒà°ùjôc
k G πªëj ¬æμdh É«fÉ£jôH
.á«μjôeC’G á«°ùæ÷G É°†jC
á©HGôdG É¡Ñ«JôJh IÒeC’G ™e ¿ƒjójƒ°ùdG ∞WÉ©Jh
øe á≤HÉ°ùdG É¡àÑ£N â``¡` fCG ¿CG ó``©`H ¢``Tô``©`dG ≈``∏`Y
¬fCÉH ôjQÉ≤J ó©H 2010 ΩÉY á∏jƒW IÎØd É¡≤jó°U
.É¡fƒîj ¿Éc
ΩÉjCG πÑb Ió°ûH É¡Jó≤àfG ΩÓ``YE’G πFÉ°Sh øμdh
…OÉØJ âdhÉM É¡fq CÉH ôjQÉ≤J ó©H É¡LGhR øe §≤a
»μ∏ŸG ô°ü≤dG Üôb ájQhôe áØdÉfl ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
.áfÉ°üëH ™àªàJ É¡fq EG á∏FÉb

,6-∑ƒà°Sƒa RGô`` W ø``e »JÉ«aƒ°S ñhQÉ``°` U
܃¡°S ‘ Qƒ``fƒ``μ` jÉ``H Ió`` YÉ`` b ø`` e ≥``∏` £` fG
Öcƒc ∫ƒ``M IQhO 48 iô`` LCGh ¿É``à`°`ù`NGRÉ``c
‘ ô``aÉ``°` ù` j π`` `LQ ∫hCG ¿É`` `c ó`` `bh .¢`` ` ` VQC’G
k G É«à«aƒ°S AÉ°†ØdG
AÉ°†ØdG ó``FGQ ƒ``gh É°†jC
‘ ¢`` VQC’G ø``e ™``∏`bCG …ò``dG ø``jQÉ``ZÉ``Z …Qƒ``j
.1961 πjôHCG øe ô°ûY ÊÉãdG

≈∏Y ÜÉ`` `jEG ¿hO É``Hk É``gP ¿ƒ``μ`à`°`S ï``jô``ŸG ¤EG
."∂dòd Ió©à°ùe ÉfCGh ,íLQC’G
Ú°ùªN πÑb âdƒ– Ió«°ùdG √òg âfÉch
á°SOÉ°ùdG ø°S ‘ »gh á«eƒb á∏£H ¤EG ÉkeÉY
∑QÉ°ûJ ICGô``eG ∫hCG É¡fƒμd ,§≤a øjô°û©dGh
.AÉ°†ØdG ‘ ᪡e ‘
Ïe ≈∏Y OGhôdG øe ¥ôa ™e âfÉc å«M

ΩƒéædG áæjóe ‘ ‘Éë°U ô“Dƒe ‘ kÉeÉY 76
»Ñcƒc ƒg ïjôŸG" ∫hC’G ¢ùeCG ƒμ°Sƒe Üôb
kGõcôe Ωƒ``é` æ` dG á``æ` jó``e º°†Jh."π°†ØŸG
AÉ°†ØdG Ió``FGQ ähQh.AÉ``°`†`Ø`dG OGhQ OGó``YE’
øª°V É``¡`fCG ‘Éë°üdG ô``“Dƒ` ŸG ‘ Ió``YÉ``≤`à`ŸG
ÖcƒμdG ¤EG ôØ°ùdG á«fÉμeEG ¢SQóJ áYƒª›
¤hC’G äÓMôdG ¿CG ±ôYCG" âdÉbh .ôªMC’G

(Ü.±.G) - ƒμ°Sƒe
á≤HÉ°ùdG á«°ShôdG AÉ°†ØdG Ió``FGQ âæ∏YCG
‘ ôaÉ°ùJ ICGô``eG ∫hCG ,Éaƒμ°ûjÒJ Éæ«àædÉa
ïjôŸG ¤EG ÜÉgò∏d Ió©à°ùe É``¡`fCG ,AÉ°†ØdG
¿hO §``≤`a É``Hk É``gP á``∏` Mô``dG â``fÉ``c ¿EGh ≈``à`M
ôª©dG øe á¨dÉÑdG Éaƒμ°ûjÒJ âdÉbh.ÜÉjEG

AÉ°†ØdG ¤EG á∏MQ »`a √ó©≤e õéëj È«H Ï°SÉL …óæμdG ܃ÑdG º‚h..
k °†a èæ«cƒg øØ«à°S
¢ùμfÉg Ωƒ``J Ú∏㪟G ø``Y Ó
.‹ƒL Éæ«∏‚CG Ohƒ«dƒg ᪂h â«H OGôHh
ΩÓaCÓd ¿É``c ¿É``Lô``¡`e AÉ``æ` KCG …Ò``N OGõ`` e ‘h
1^2 ±ƒ«°†dG óMCG ™aO »°VÉŸG ô¡°ûdG á«Fɪ櫰ùdG
»μjôeC’G π㪟G QGƒéH ó©≤e õé◊ Q’hO ¿ƒ«∏e
.∂«àc’ÉL øLÒa ‘ ƒjôHÉc …O hOQÉfƒ«d
¿ƒà°TCG »μjôeC’G π㪟G íÑ°UCG »°VÉŸG ΩÉ©dG ‘h
‘ ôØ°ù∏d õéëj …ò``dG 500 º``bQ ¢üî°ûdG ô°ûJƒc
.á©eõŸG AÉ°†ØdG äÓMQ
¢ù«Ñ°S) AÉ``°`†`Ø`dG áæ«Ø°S ‘ ó``©`≤`ŸG ô©°S ≠``∏`Ñ`jh
™°ùJ »``à`dG- ∂«àc’ÉL øLÒØd á©HÉàdG (2 Ö«°T
¤EG É`` gOGhQ ò``NCÉ`à`°`Sh Q’hO ∞``dCG 250 -ÜÉ`` cQ áà°S
º¡ëæ“h äGÎeƒ∏«c 109 ‹GƒM ¤EG π°üj ´ÉØJQG
ájDhQh á``«`HPÉ``÷G ΩGó``©`fÉ``H ¢SÉ°ùMÓd á∏«∏b ≥``FÉ``bO
.AÉ°†ØdG øe ¢VQC’G Öcƒc

RÎjhQ – ¢ù«∏‚CG ¢Sƒd
çóMCG È«H Ï°SÉL …óæμdG ܃ÑdG º‚ íÑ°UCG
AÉ°†ØdG ¤EG ¥Ó£fÓd ¿ƒ©∏£àj øjòdG ÒgÉ°ûŸG
ácô°ûd á«FÉ°†ØdG áÑcôŸG ≈∏Y Gók ©≤e õéM Éeó©H
.∂«àc’ÉL øLÒa
¿ƒ°ùfGôH OQÉ°ûàjQ ÊÉ£jÈdG ∫ɪYC’G πLQ ø∏YCGh
ÎjƒJ ™bƒe ≈∏Y ∂«àc’ÉL øLÒa ácô°T ÖMÉ°U
¿hGôH ôJƒμ°S ¬dɪYCG ô``jó``eh (É``eÉ``Y 19) È«H ¿CG
È«H Öàch."πÑ≤à°ùŸG ‘ AÉ°†ØdG OGhQ" çóMCG ɪg
Qƒ°üæ∏a" ÓFÉb ∂dP ≈∏Y GOk Q ÎjƒJ ≈∏Y Iójô¨J ‘
"!AÉ°†ØdG ‘ É«≤«°Sƒe ƒjó«a
á«FÉ°†ØdG äÓMô∏d ∂«àc’ÉL ÚLÒa âdÉbh
É¡fEG ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ≥∏£æJ ¿CG Qô≤ŸG øe »àdG ájQÉéàdG
AÉjõ«ØdG ⁄ÉY º¡æ«H øe ÒgÉ°ûe π©ØdÉH âHòàLG

ï`jôŸG ≈`∏Y IÉ`«◊G Qƒ`£àd á`«JGƒ`e √É`«e QÉ`KBG ±É`°ûàcG
‘ ÌcCG áÑ°SÉæe âfÉc{ ïjôŸG ïjQÉJ äGÎa ¤hCG ‘ √É«ŸG
ô°UÉæY Qƒ£àd É¡à°VƒªM áÑ°ùfh á«FÉ«ª«μdG Égô°UÉæY
∫Éμ°TCG ø``e π``μ`°`T Aƒ``°`û`f ¤EG …ODƒ` `J ¿CG ø``μ`Á á«FÉ«ª«c
äƒHhôdG ¿CG ±É``°` VCGh .Rô``jhÉ``μ`°`S ó``cCG É``e ≈∏Y zIÉ``«` ◊G
k ` `e Ú``°`ù`ª`N á``Yô``°`ù`H ¿B’G ¬``Lƒ``à`j
¤EG Ωƒ``«` dG ‘ GÎ
å«M ≥HÉ°ùdG ¬©bƒe øY Îeƒ∏«c 1,5 ó©ÑJ á≤£æe
»àfƒ«JQƒHG ≥∏WCGh.ÌcCG á«Lƒdƒ«÷G äÉ≤Ñ£dG
‘ ï``jô``ŸG √É``ŒÉ``H â``jÒ``Ñ`°`S ΩCGƒ``à` dG äƒ``Hhô``dGh
ôjÉæj ‘ ôªMC’G ÖcƒμdG ɨ∏H óbh 2003 ΩÉ©dG
¿CG ¢VÎØj ¿Éc á«aÉ°ûμà°SG ᪡e ‘ 2004
ÌY ó``bh .ô¡°TCG áKÓK ¢SÉ°SC’G ‘ ôªà°ùJ
≈∏Y √É«e OƒLƒd áÁób QÉKBG ≈∏Y ¿GQÉÑ°ùŸG
‘ πª©dG øY zâjÒÑ°S{ ∞bƒJ óbh .ïjôŸG
øY ∫hDƒ°ùŸG ¢S’Éc ¿ƒL Oó°Th.
Oó°Th.2010
2010 ΩÉ©dG
z…QƒJGQƒH’ ø°ûdÉHhôH â``«`L{ ‘ ´hô``°`û`ŸG
áë°U ‘ »``à`fƒ``«`JQƒ``HhG{ ¿CG ≈``∏`Y É``°`SÉ``æ`dG ‘
äGƒæ°ùdG ∫Ó``Nh .z√ô``ª`©`d áÑ°ùædÉH IRÉ``à`‡
‹GƒM QÉÑ°ùŸG ™£b ïjôŸG ≈∏Y ÉgÉ°†eCG »àdG
…RGƒj ∂``dP ¿CG AÉ``ª`∏`©`dG ó``«`Ø`jh .GÎ``eƒ``∏`«`c 36
Ò«¨J ¿hO øe Îeƒ∏«c ÚjÓe áKÓK øe ÌcCG
»àfƒ«JQƒHhG ¤EG º°†fG óbh .IQÉ«°ùd áÑ°ùædÉH âjõdG
‘ »à°SƒjQƒc äƒHhôdG ïjôŸG ≈∏Y 2012 ¢ù£°ùZCG ‘
.Úàæ°S øe á«aÉ°ûμà°SG ᪡e

(Ü ± G) - ø£æ°TGh
äƒHhôdG ¿EG (É°SÉf) á«μjôeC’G AÉ°†ØdG ádÉch âdÉb
áÑ°ùædÉH Ió``«` L á``ë`°`ü`H ∫Gõ`` j ’{ z»``à` fƒ``«` JQƒ``HG{
√ÉŒÉH ¬``bÓ``WG ≈∏Y äGƒæ°S ô°ûY ó©H z√ôª©d
᪡e äÉaÉ°ûàcÉH ΩÉ``«`≤`dG ‘ ôªà°ùjh ï``jô``ŸG
Qƒ£àd á«JGƒe √É«e QÉ``KBG GÒ``NCG √ó°UQ πãe
ábÉ£dÉH πeÉ©dG äƒHhôdG ≈¡àfGh .IÉ«◊G
≈∏Y Èà©j Ée π«∏– øe ƒà∏d á«°ùª°ûdG
¿B’G ≈àM ¢``SQó``J Iôî°U Ωó``bCG í`` LQC’G
ȈdGh z6
z ¢ùfGÒÑ°SG{ º°SG É¡«∏Y ≥∏WCG
IÉ«◊G Qƒ£àd á∏HÉb É``gk É``«`e ¿CG âØ°ûc
ôªMC’G Ö``cƒ``μ` dG ≈``∏` Y IQGõ`` ¨` `H â``dÉ``°` S
í°VhCGh.á«dÉ°ü∏°U ¿OÉ©e ÉgAGQh ácQÉJ
π«fQƒc á``©`eÉ``L ø``e Rô``jhÉ``μ` °` S ∞``«`à`°`S
Gòg ¿CG è``eÉ``fÈ``dG Gò``g ‹hDƒ`°`ù`e ó`` MCGh
zäÉaÉ°ûàc’G º`` gCG ø``e ƒ`` g{ ±É``°`û`à`c’G
∫ÓN »àfƒ«JQƒHhG äƒHhôdG É¡H ΩÉb »àdG
ô°UÉæY ≈``∏` Y Aƒ``°` †` dG »``≤`∏`j ¬`` `fC’ ¬``à`ª`¡`e
ÌY »``à`dG ∂∏J ø``Y Gkó` L áØ∏àfl á«FÉ«ª«c
í£°S ≈∏Y ¿B’G ≈àM iôNCG √É«e QÉKBG ‘ É¡«∏Y
zz6 ¢``ù`fGÒ``Ñ`°`SCG{ π``ã`e Ωó`` `bC’G Qƒ``î`°`ü`dÉ``a.ï``jô``ŸG
¿CG ¤EG ô°TDƒe ƒ``gh ádOÉ©àe á°VƒªM áLQóH ™àªàJ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful