PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN _______________________________________________________________________ _ HBIS 2103 V2 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN II MEI 2013 _______________________________________________________________________ _

ARAHAN KEPADA PELAJAR

1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 12 Julai 2013 - 14 Julai 2013. Serahan selepas 14 Julai 2013 TIDAK akan diterima. 7. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

1

Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 .30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. 2 .50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh._______________________________________________________________________ _ PENILAIAN : Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik atau Skema Jawapan. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. markah akan dipotong seperti berikut:    Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 . Jika plagiarisme dikesan.

Segala hujah dalil naqli dan `aqli perlu disertakan bagi menyokong hujah-hujah yang dinyatakan. anda boleh mengecilkan skop perbincangan seperti huraian tentang kejadian alam. [Jumlah : 40 Markah] MUKA SURAT TAMAT 3 . Kita sebagai hamba yang kerdil perlu mensyukuri segala ni`mat kurnianNya”.SOALAN TUGASAN ”Segala yang ada di langit dan di bumi adalah antara bukti kekuasan Allah subhanahu wa ta`ala. Berdasarkan penyataan di atas. Perbincangan bersama tutor amat digalakkan agar dapat memberikan lakaran jelas tentang kajian. (Bagi mengelakkan tajuk berulang bersama rakan. kejadian manusia dan sebagainya). anda dikehendaki menyediakan SATU lembaran kertas kerja tentang bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta`la dan cara mensyukuri nikmatNya. Kemudian anda dikehendaki menyediakan lampiran persediaan mengajar bagi topik tersebut.

4 .

Tiada dinyatakan kesimpulan Kesimpulan tidak disusun mengikut logik dan penulisan kurang bermakna Kesilapan yang amat banyak dan bahasa tidak difahami Maklumat amat tidak tersusun Markah penuh 6 20 Kesimpulan 2 8 Bahasa dan Tatabahasa 1 Organisasi dan Kreativiti 0. berkenaan. Kesimpulan disusun mengikut logik tetapi cara ia ditulis kurang menarik Kesilapan kurang Menepati Sepenuh Piawai 4 Takrifan topik yang dipilih tepat Isi menjawab persoalan tugasan dengan sangat baik Kesimpulan disusun mengikut logik dan ditulis secara berkesan dan amat menarik Ayat yang difahami dan tiada kesilapan tatabahasa Maklumat mengikut susunan TOTAL MARKS 5 Isi/ Kandungan 5 0 1 Tiada takrifan Takrifan topik yang dikemukakan tidak jelas dan tidak difahami Tiada Isi yang tidak jelas dan dinyatakan tidak menjawab semua yang persoalan tugasan.GARIS PANDUAN MARKAH (KANDUNGAN DAN SKOR) KOD KURSUS : HBIS2103 V2 SEMESTER : MEI 2013 Tiada Item Kriteria Pengenalan Beratan 1.5 Lemah Sebahagian Menepati Piawai 2 Takrifan yang tidak tepat Isi yang boleh diterima tetapi tidak menjawab persoalan tugasan dengan baik. Ia menjawab persoalan tugasan dengan baik.5 Penggunaan bahasa dan tatabahasa yang sangat lemah Susunan tidak relevan 4 Maklumat tidak tersusun Maklumat kurang tersusun 2 40 . Kesimpulan tidak disusun mengikut logik dan cara penulisan tidak menarik Kesilapan yang banyak Menepati Piawai 3 Takrifan kurang dari segi maklumat Isi yang boleh diterima.

Guna gaya APA. Tutor perlu banyak membaca terutama berkaitan isu semasa agar setiap soalan yang diajukan dapat dijawab dengan yakin tanpa ragu-ragu. 3. Merujuk kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai. 6 .PANDUAN PELAJAR 1 Anda dinasihatkan: 1. Buat pencarian di internet berkaitan “ciptaan Allah ta`ala” untuk mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan tugasan. 7. PANDUAN TUTOR 1. 4. 4. Cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan. 5. Memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES. Membincangkan dengan guru Pendidikan Islam sekolah anda bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. 5. 8. Mencadangkan Format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. Mengadakan sesi temubual bersama tutor bagi mendapatkan maklumat berkaitan tugasan. 2. Tutor perlu membimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. Mencadangkan buku-buku rujukan untuk panduan pelajar. 6. Tutor perlu menunjukkan contoh teladan yang baik kepada pelajar dari segi akhlak dan etika mengajar. Sila cadangkan buku-buku rujukan mengikut bidang. Menggunakan gambar foto/lakaran untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan. 3. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan 2.

2. 1. Ahmad Mohd. Pengantar ilmu tauhid. Cadangan Rujukan Al-Quran Al-Karim. Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah Tingkatan 4. Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral. Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah Tingkatan 5. (1990). Abdullah Yasin. 13. Hakikat dua kalimah syahadat. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Ulum al-tafsir. (2002). Abdul Rahman al-Jaziri. Asbab al-nuzul. Abu Hassan Ali bin Ahmad al-Wahidi al-Nisaburi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 8. pedagogi dan metodologi. Salleh (1997). Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn. 3. 9. (1998). Rahman & Amir Husin Mohd Nor(2006). (1988). (2001). Dar al-Bayan. (1997). 6. Ahmad Kamil Haji Mat dan Mohd Hisham bin Nawawi (2004). Bhd. Jabatan Perdana Menteri. 4. Al-borhan fi ulum al-Quran. Al-tafsir al-maudui. Abdullah Basmih. Al-fiqh ala al-mazahib al-arbaÊah. Usul al-da`wah. Abdullah Sahatah. Badruddin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi. Muhammad Sulaiman Hj. Pendidikan Islam: Falsafah. Beirut: Dar Al-Fikr. Tafsir pimpinan Ar-Rahman. Nazri bin Embong @ Abd. 7 . Abdul Latif Muda & Rosmawati Ali @ Mat Zin. 15. 7. 10. Damsyik: Dar Ibn Kathir. Sufian bin Ahmad. (1982). Pengantar akidah. Rasm Uthmani. 12. (1976). Solah Abd al-Fttah al-Khalidiyy. Azwira bin Abdul Aziz. (1985). baina al-nazariah wa al-tatbiq. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur: Bahagian Agama. 11. Kaherah: Dar al-Syuruq. 14. Yasin. Huraian sukatan pelajaran pendidikan al-Quran dan al-Sunnah. 5. Jordan: Dar al-Nafais.No. Abdul Karim Zaidan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful