1 .

2 ‫نسخه‬

www.ParsBook.org

‫آموزش زبان کردی‬

‫«اين صفحه مخصوصا سفيد گذاشته شده است»‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫تقديم به‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫فهرست‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬

‫فصل اول‪ :‬مروري بر لهجه هاي زبان کردي‬
‫‪‬‬

‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪11‬‬

‫فصل دوم‪ :‬الفبا و نظام آوايي زبان کردي‬
‫درس اول‬

‫‪21‬‬

‫درس دوم‬

‫‪21‬‬

‫درس سوم‬

‫‪21‬‬

‫‪‬‬

‫‪28‬‬

‫‪11‬‬

‫‪03‬‬

‫درس چهارم‬
‫‪‬‬

‫‪03‬‬

‫‪‬‬

‫‪01‬‬

‫‪‬‬

‫‪00‬‬

‫‪‬‬

‫‪00‬‬

‫‪12‬‬

‫فصل سوم‪:‬افعال و صرف آنها در زبان کردي‬
‫‪03‬‬

‫درس پنجم‬
‫‪‬‬

‫‪03‬‬

‫‪‬‬

‫‪03‬‬

‫‪‬‬

‫‪08‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪01‬‬
‫‪11‬‬

‫‪21‬‬

‫‪12‬‬

‫درس ششم‬
‫‪‬‬

‫‪10‬‬

‫‪22‬‬

‫‪11‬‬

‫درس هفتم‬
‫‪‬‬

‫‪11‬‬

‫‪23‬‬

‫‪13‬‬

‫درس هشتم‬
‫‪‬‬

‫‪18‬‬

‫‪24‬‬

‫‪11‬‬

‫درس نهم‬
‫‪‬‬

‫‪13‬‬

‫‪25‬‬

‫‪11‬‬

‫درس دهم‬
‫‪‬‬

‫‪12‬‬

‫‪26‬‬

‫‪11‬‬

‫درس يازدهم‬
‫‪‬‬

‫‪11‬‬

‫‪27‬‬

‫‪11‬‬

‫درس دوازدهم‬
‫‪‬‬

‫‪11‬‬

‫‪28‬‬

‫‪13‬‬

‫درس سيزدهم‬
‫‪‬‬

‫‪18‬‬

‫‪29‬‬

‫‪11‬‬

‫درس چهاردهم‬
‫‪‬‬

‫‪13‬‬

‫‪2 11‬‬

‫‪11‬‬

‫درس پانزدهم‬
‫‪‬‬

‫‪11‬‬

‫‪2 11‬‬

‫‪10‬‬

‫درس شانزدهم‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪‬‬

‫‪11‬‬

‫‪‬‬

‫‪11‬‬

‫‪2 12‬‬

‫‪11‬‬

‫درس هفدهم‬

‫‪13‬‬

‫‪2 13‬‬
‫درس هجدهم‬

‫‪18‬‬

‫درس نوزدهم‬

‫‪33‬‬

‫درس بيستم‬

‫‪32‬‬

‫درس بيست و يکم‬

‫‪31‬‬

‫درس بيست و دوم‬

‫‪31‬‬

‫فصل چهارم‪ :‬نحو در زبان کردی‬
‫‪38‬‬

‫درس بيست و سوم‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪31‬‬

‫‪31‬‬

‫‪83‬‬

‫درس بيست و چهارم‬
‫‪‬‬

‫‪81‬‬

‫‪32‬‬

‫‪82‬‬

‫درس بيست و پنجم‪:‬‬
‫‪‬‬

‫‪82‬‬

‫‪33‬‬

‫درس بيست و ششم‬

‫‪80‬‬

‫درس بيست و هفتم‬

‫‪81‬‬

‫درس بيست و هشتم‬

‫‪81‬‬

‫درس بيست و نهم‬

‫‪88‬‬

‫درس سي ام‬

‫‪81‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس سي و يکم‬

‫‪12‬‬

‫درس سي و دوم‬

‫‪11‬‬

‫فصل پنجم‪:‬‬

‫‪11 -----------------------------------------------‬‬

‫فرهنگ لغت کتاب‪131 ---------------------------------------------------------------‬‬
‫منابع‪131--------------------------------------------------------------------------‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫مقدمه نويسنده‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫بقا‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫کتاب"‬
‫صبر‪،‬حوصله و تمرين‬

‫تشکر و قدرداني‬

‫ارگتيو در زبان کردي‬

‫دستور زبان کردي کرمانجي‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪www.ketabnak.com‬‬

‫موفق و مويد باشيد‪.‬دوستدار شما‬

‫سيدمحمدسينا احمدي(‬

‫) ‪1013/12/21‬‬

‫ايميل ‪Rebwar_ahmady@yahoo.com‬‬
‫وبالگ‪:‬‬

‫‪www.langtang.blogfa.com‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫پيشگفتار اين نسخه‬

‫‪،1.2‬‬

‫‪1171 077 619218 1‬‬
‫‪IR150580310170000812956001‬‬

‫با آرزوي موفقيت‬
‫سيدمحمدسينااحمدي(‬

‫‪1013/12/22‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫مروري بر لهجه هاي زبان کردي‬

‫فصل اول‪:‬‬

‫تفکيک نه تفريق!!!‬

‫‪8291‬‬

‫]‪[2‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -1‬کرمانجي شمالي‬

‫]‪[2‬‬

‫]‪[1‬‬

‫]‪[2‬‬

‫‪1‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪ 2‬کرمانجي وسطي‬

‫‪ ‬گونه موکرياني‬

‫‪ ‬گونه اردالني‬

‫‪83‬‬

‫‪ ‬گونه باباني‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪ ‬گونه سوراني‬

‫‪ ‬گونه جافي‬

‫]‪[2‬‬

‫‪-0‬کرمانجي جنوبي‬

‫‪-1‬لهجه هورامي‪:‬‬

‫]‪[2‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫]‪[2‬‬

‫خوب است بدانيم‪...‬قباله هاي هورامان]‪[3‬‬

‫‪)1110-1111‬‬

‫‪،‬آتران‬

‫‪71‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

The A to Z of the Kurds; Michael M. Gunter;The Scarecrow Press, Inc ;Lanham • Toronto • Plymouth, UK; 9002 :‫منبع‬

The Political Development of Kurds in Iran;Pastoral Nastionalism;Farideh Koohi-Kamali;2003;PALGRAVE MACMILLAN:‫منبع‬

www.langtang.blogfa.com:‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‬
www.ParsBook.org

‫آموزش زبان کردی‬

‫فصل دوم‪:‬‬

‫الفبا و نظام آوايي زبان کردي‬

‫اهداف اين فصل‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫فراگير محترم‪:‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس اول‪ :‬الفبا و شيوهي کتابت‬

‫‪-‬‬

‫رسم الخط عربي زبان کردي‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫حرکت دهنده‬
‫̬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫الفباي کردي‪:‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس دوم‪:‬آواها در زبان کردي‪،‬صامت ها‬
‫آوا چيست؟‬

‫صامتها‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ ‬ر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪4‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪5‬‬
‫( )‬
‫‪v‬‬

‫خوب است بدانيم‪...‬‬

‫تمرين راه حل همه مشکل هاست‪.‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس سوم‪ :‬آواها در زبان کردي‪،‬مصوتها‪:‬‬
‫‪7‬‬

‫‪8‬‬
‫‪7‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪:‬‬

‫‪‬‬

‫‪:‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫*‬

‫"‬

‫"‬

‫مصوت هشتم چيست؟‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪‬‬

‫مثال‪:‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪‬‬

‫‪3‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يـ‬

‫‪w‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪4‬‬

‫تمرين‪:1-1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬

‫‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪4‬‬

‫(‬

‫)‬

‫=‬

‫خوب است بدانيم‪...‬‬

‫←‬
‫←‬
‫←‬
‫←‬

‫←‬

‫←‬

‫←‬

‫←‬

‫←‬

‫←‬

‫←‬

‫←‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس چهارم‪:‬رسم الخط التين زبان کردي‬

‫‪abcç deê fghiî jklmnopqrsştuûvwxyz‬‬

‫مصوت ها در رسم الخط التين‪:‬‬

‫‪a‬‬

‫)=‪bawan‬‬

‫=‪aw‬‬

‫‪e‬‬

‫=‪mawe‬‬

‫=‪eme‬‬

‫‪ê‬‬

‫=‪têr‬‬

‫=‪êş‬‬

‫‪î‬‬

‫=‪bîr‬‬

‫=‪îmrro‬‬

‫‪o‬‬

‫=‪bon‬‬

‫=‪ol‬‬

‫‪u‬‬

‫=‪gul‬‬

‫=‪umêd‬‬

‫‪û‬‬

‫=‪Bûk‬‬

‫‪ûn‬‬

‫‪i‬‬

‫=‪Bira‬‬
‫=‪Biryar‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

:‫نکته‬

:‫صامت ها در رسم الخط التين‬

B=

berok

k=

:kêw

ş=

: şiwan

t=

: tîn

m= : mal

v=

: tavge

d= : dil

n=

: min

W=

f=

: maf

p=

: pepûle

x=

g=

: girfan

q= : taqi

y=

r=

: rêge

z= : zar

s=

:estêre

c=

: cê

ç=

: çîrok

h=
j=

l=

: hetaw , hal
:roj

: lûs

wêne
: nax
: yek

:‫توجه‬

u

î

w

y

www.langtang.blogfa.com:‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‬
www.ParsBook.org

‫آموزش زبان کردی‬
‫‪2‬‬

‫خوب است بدانيم‪...‬‬
‫‪,n‬‬

‫‪nig‬‬

‫‪,g‬‬

‫‪n‬‬
‫‪String – playing – ring – think‬‬
‫‪n‬‬

‫‪g‬‬

‫و اما چه به سر (گ) مي آيد؟‬

‫‪ng‬‬
‫‪،‬‬

‫‪ŋ‬‬
‫‪:/ strıŋ /‬‬

‫‪String‬‬

‫‪Playing :/pleınŋ/‬‬

‫تنها براي بيان تلفظ‬

‫‪2‬‬

‫‪ll‬‬

‫‪rr‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬
‫معنا‬

‫تلفظ‬

‫کلمه کردی‬

birîŋ
deŋ
sîŋ
heŋ

‫تشديد‬
: 1 -2 ‫تمرين‬

dîrok – kaban –bizav –rizgari

.1

2

"ewro lê jîhanda babety ziman zur girîng e.ziman wekû pirdec,peywendî lê nêw
hozekan saz deka; zanîyary gelekan pare dedat"

www.langtang.blogfa.com:‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‬
www.ParsBook.org

‫آموزش زبان کردی‬

-3

Kurdistan

kordstan

Kurdstan

kordistan

travîlka

trawilke

tiravilke

tirawîlke

bliver

bilwêr

bilivîr

bilwer

www.langtang.blogfa.com:‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‬
www.ParsBook.org

‫آموزش زبان کردی‬

‫فرهيخته عزيز‪:‬‬

‫بااليي‪،‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫فصل سوم‪:‬‬

‫افعال و صرف آنها در زبان کردي‬

‫اهداف اين فصل‪:‬‬
‫‪‬‬

‫يادگيري زمان ها در لهجه کرمانجي وسطي زبان کردي‬

‫‪‬‬

‫يادگيري صرف افعال طبق الگويي ابداعي‬

‫‪‬‬

‫زمينه سازي براي درک ساختار جمله بدون توضيح مستقيم‬

‫‪‬‬

‫آشنايي با واحدهاي جمله سازي در زبان کردي‬

‫فراگير محترم‪:‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس پنجم‪ :‬آشنايي با افعال در زبان کردي‬
‫(ن)‬

‫خوب است بدانيم‪...‬‬

‫*‬

‫*‬

‫متعدي يا الزم؟‬
‫الزم‬
‫متعدي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫شناسه‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫الگوي فعلي‬

‫ـ اندن ـ اردن‪ :‬افعالي كه حداقل ‪ 1‬حرف دارند و به حروف مذكور ختم ميشوند‪.‬‬

‫ـ دن‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫ـ ان‪:‬‬

‫افعالي كه حداكثر ‪ 1‬حرف هستند‪.‬‬

‫افعالي كه حداقل ‪ 1‬حرف دارند‪.‬‬

‫افعالي كه حداقل ‪ 1‬حرف دارند‪.‬‬

‫«الگوي فعلي»‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫نکته‬

‫ريشه ماضي‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ريشه حال‪:‬‬

‫ضماير مفرد‬

‫تلفظ‬

‫تلفظ‬

‫معادل فارسي ضماير جمع‬

‫‪min‬‬

‫‪ême‬‬

‫‪to‬‬

‫‪êwe‬‬

‫‪ew‬‬

‫‪ewan‬‬

‫معادل فارسي‬

‫نکته‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫بن حال در الگوهاي فعلي در زبان کردي‪:‬‬

‫حروف انتهايي فعل‬

‫قاعده ساخت بن حال‬

‫مثال‬

‫ـ اندن‪ ،‬اردن(اين دسته حداقل ‪ 1‬حرف دارند)‪:‬‬

‫حذف (دن) پايان و تبديل ا به‬

‫سووتاندن ‪ ‬سووتان ‪‬‬

‫ـ ن‪:‬‬

‫حذف (دن)‬

‫شاردن ‪ ‬شار‬

‫ـ ين‪:‬‬

‫حذف (ين)‬

‫‪‬‬

‫ـتن‪:‬‬

‫حذف (تن)‬

‫كهوتن ‪ ‬كهو‬

‫ـ ردن‪( :‬اين دسته افعال حداكثر ‪ 1‬حرفي هستند‪) .‬‬

‫حذف (ردن) و اضافه نمودن كردن ‪ ‬ك ‪ ‬كه‬
‫مصوت (ه) به آخر آن‬

‫ـ وون‪:‬‬

‫حذف (وون)‬

‫ـ ان‪ :‬حذف (ان)‬

‫(حداقل ‪ 5‬حرفيها)‬

‫ـ يشتن‪(:‬حداقل ‪ 1‬حرفيها)‬

‫حذف (يشتن)‬

‫بردن ‪ ‬ب ‪ ‬به‬
‫چوون ‪ ‬چ‬
‫‪‬‬
‫هاويشتن ‪ ‬هاو‬

‫استثنا‪:‬‬
‫توجه‬

‫نکته‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫تمرين‪:2-1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪3‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس ششم‪:‬صرف زمان ماضي ساده‬

‫ماضي ساده‪:‬‬

‫اهميت‬
‫ويژه اي دارد‬

‫قاعده ماضي ساده‪ :‬بن ماضي ‪ +‬شناسه‬

‫ضمير مفرد‬

‫مثال‪:‬‬

‫‪‬‬

‫شناسه متعدي‬

‫ضماير جمع‬

‫شناسه متعدي‬

‫‪‬‬

‫ضمير مفرد‬

‫شناسه الزم‬

‫ضماير جمع‬

‫شناسه الزم‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫نکته‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تمرين‪:2-2‬‬

‫‪-1‬‬
‫‪‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس هفتم‪:‬صرف زمان حال ساده‬
‫حال ساده‬

‫قاعده ساخت زمان حال ساده ‪( :‬ده) ‪ +‬بن حال ‪ +‬شناسه‬
‫شناسه متعدي و الزم‬

‫ضمير مفرد‬

‫‪‬‬

‫ضماير جمع‬

‫شناسه متعدي و الزم‬

‫‪‬‬

‫‪:1‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪2‬‬

‫‪‬‬

‫(‬

‫‪::: » ‬‬

‫‪‬‬

‫نکته‪:0‬‬

‫خوب است بدانيم‪...‬‬
‫( )‬
‫( )‬

‫(‬

‫(‬

‫)‪.‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫تمرين‪:2-0‬‬

‫‪-1‬‬
‫‪‬‬

‫‪-2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫(‬

‫‪1‬‬

‫)‬

‫)‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس هشتم‪ :‬ماضي استمراري‬

‫ماضي استمراري‪( ‬ده ‪ +‬ماضي ساده ‪ +‬شناسه)‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫اما‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫تمرين ‪:2-1‬‬

‫‪-1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪-2‬‬
‫–‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪-‬‬

‫‪0‬‬

‫خوب است بدانيم‪...‬‬
‫)‪:‬‬

‫(‬
‫(‬

‫)‪‬‬

‫) ‪‬‬

‫نکته‪:‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس نهم‪ ،‬حال التزامي و ماضي التزامي‪:‬‬

‫قاعده حال التزامي‪) :‬ده ‪ +‬بن حال ‪ +‬شناسه) ‪‬جايگزيني (ب) با (ده)‪(‬ب ‪ +‬بن حال ‪ +‬شناسه)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫«‬

‫»‬

‫تذکر‬

‫ماضي التزامي‬

‫‪‬ب ‪ +‬بن ماضي ‪ +‬با ‪ +‬شناسه‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫مثال‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫اما‬
‫مثال‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تمرين ‪:2-1‬‬

‫‪-1‬‬

‫‪:‬‬

‫‪-2‬‬
‫‪-0‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس دهم‬

‫فعل (بوون) را بشناسم‬

‫ـوون‬

‫‪( -1‬بوون) در معناي بودن‪:‬‬
‫حال (بوون) در معناي بودن(بي قاعده)‬

‫گذشته (بوون) در معناي بودن‪( :‬طبق الگو)‬
‫بووين‬

‫من‬
‫بووي‬
‫نهو بوو (او بود)‬

‫بوون‬
‫ئهوان‬

‫بوون‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪( -2‬بوون) در معناي شدن‪:‬‬
‫حال (بوون) در معناي شدن‪:‬‬

‫گذشته (بوون) در معناي شدن‪:‬‬

‫‪‬‬

‫نکته‪:‬‬
‫تمرين ‪:2-1‬‬

‫‪-1‬‬

‫‪-2‬‬

‫‪.‬‬
‫قاعده‪{‬اسم يا ضمير ‪ +‬فعل بوون ‪ +‬حرف اضافه (به)‪ +‬حالت تغيير يافته(اسم يا ضمير يا صفت)}‬

‫به پياو‬

‫‪+‬‬
‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬من بووم به کورد‬

‫نکته‪:‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫فعل‬

‫ضمير‬

‫حالتتغيير يافته‬

‫(‬

‫‪-0‬‬

‫معني‬

‫)‬

‫‪‬‬

‫‪-1‬‬
‫‪‬‬
‫‪1‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس يازدهم‪ ،‬ماضي بعيد‪:‬‬
‫ماضي بعيد‪:‬‬

‫قاعده ماضي بعيد‪ :‬بن ماضي ‪ +‬گذشته ساده فعل بوون(در معناي بودن)‬

‫(‬
‫(‬

‫)‬

‫)‬
‫(‬

‫)‬

‫توجه‬

‫‪enchaînement‬‬

‫تمرين ‪:2-3‬‬

‫‪-1‬‬

‫‪-2‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس دوازدهم‪،‬ماضي نقلي‪:‬‬
‫ماضي نقلي‬

‫قاعده‪ :‬بن ماضي ‪ +‬وو ‪ +‬شناسه ‪ +‬مصوت (ه)‬

‫‪‬‬

‫مثال‪:‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫نكته‪1‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫وو‪+‬وو ‪‬وو‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪2‬‬
‫ا ‪ +‬وو ‪ ‬و (صامت)‬

‫‪+‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تمرين ‪:2-8‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس سيزدهم‪،‬ماضي مستمر‪،‬مضارع مستمر‪:‬‬
‫ماضي‬

‫مستمر(‬

‫قاعده‪‬‬
‫)‬

‫(‬

‫(در زمان ماضي ساده) ‪ +‬ماضي استمراري‬

‫(‬

‫يادتان باشد‬

‫(‬

‫)‬

‫)‬

‫مثال‪:‬‬

‫‪‬‬

‫(‬

‫‪+‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫مضارع مستمر‪:‬‬
‫‪‬‬

‫(در حالت حال ساده و در معناي بودن) ‪ +‬حال ساده‬

‫نكته مهم‬

‫‪،‬‬

‫‪،‬‬

‫(هه)‬

‫مثال‪:‬‬

‫تمرين ‪:2-1‬‬

‫‪-1‬‬

‫‪-2‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس چهاردهم ‪،‬منفي سازي افعال ماضي‪:‬‬

‫منفي افعال ماضي‪:‬‬

‫نکته‪:1‬‬
‫نکته‪:2‬‬

‫نوع فعل‬

‫منفي فعل‬

‫‪‬‬

‫ماضي ساده‪:‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫ماضي استمراري‪:‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫ماضي بعيد‪:‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫ماضي نقلي‪:‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪‬‬

‫منفي ماضي التزامي‪:‬‬
‫‪‬‬

‫تمرين ‪:2-13‬‬

‫‪-‬‬

‫ضمير‬

‫صورت مثبت ماضي ساده فعل گوتن‬

‫صورت منفي ماضي فعل گوتن‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس پانزدهم‪،‬منفي افعال حال‪:‬‬

‫حال ساده‬
‫نکته ‪: 1‬‬

‫نکته ‪2‬‬

‫منفي فعل‬

‫نوع فعل‬

‫‪‬‬

‫حال ساده‪:‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫حال التزامي‪:‬‬

‫‪‬‬

‫تمرين ‪:2-11‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫خوب است بدانيم‪...‬‬

‫(‬
‫(‬

‫)‬

‫( )‬

‫)‬
‫(‬

‫( )‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس شانزدهم‪،‬افعال امري‪:‬‬

‫ب‪ +‬بن حال ‪ +‬شناسه‬
‫نکته مهم‪1‬‬

‫)‬

‫(‬

‫ضمير‬

‫شناسه امري‬

‫‪3‬‬

‫مثال‬

‫‪‬‬

‫نكته مهم‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ ‬افعالي که به ـوون ختم مي شوند‬

‫)‬

‫)‬
‫ضمير‬

‫شناسه امري افعال منتهي به ـوون‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫مثال‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬افعالي که به ـردن منتهي مي شوند‬
‫ضمير‬

‫مثال‬

‫شناسه امري افعال منتهي به ـوون‬

‫‪‬‬

‫فعل (بوون) در معناي بايستن‬
‫(‬
‫‪،‬‬

‫)‬
‫(‬

‫حال التزامي‪‬‬
‫دهبوايه ‪ +‬ماضي التزامي‪‬‬
‫مثال‪:‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫توجه‬

‫تمرين‪2-12‬‬

‫خوب است بدانيم‪...‬‬

‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس هفدهم‪،‬افعال نهي‪:‬‬

‫)‬
‫)‬

‫ضمير‬

‫‪‬‬

‫مثال‬

‫(‬

‫فعل نهي‬

‫‪‬‬

‫نکته‬

‫(‬
‫(‬

‫(‬

‫)‬
‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫) (‬

‫)‬
‫‪‬‬

‫مثا‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫)‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪2 10‬‬

‫‪-1‬‬

‫‪‬‬
‫‪-2‬‬

‫‪‬‬

‫)‬

‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس هجدهم‪:‬‬

‫فعل (بوون) در معناي داشتن‬

‫(‬

‫زمان حال‬

‫( )‬

‫صرف زمان حال ساده‬

‫فعل (‬

‫)‬

‫زمان گذشته ساده‬

‫صرف زمان ماضـي ساده فعل‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫ماضي استمراري‪:‬‬

‫صرف زمان ماضـي استمراري‬

‫فعل‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫حال التزامي‬
‫صرف زمان ماضـي استمراري‬

‫فعل‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫فراگير عزيز‪:‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس نوزدهم‪،‬جمالت شرطي و بيان آرزو‬

‫جمالت شرطي‪:‬‬

‫‪ ‬کلمه شرطي ‪ +‬ماضي التزامي ‪ +‬فعل ماضي استمراري‬

‫(‬

‫‪:‬‬

‫‪ ‬کلمه شرطي ‪ +‬حال التزامي ‪ +‬حال ساده‬

‫نکته‬

‫مثال‬

‫(‬

‫بريا‬

‫جمالت بيان آرزو‬

‫مثال‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫خوب است بدانيم‪...‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس بيستم‪،‬افعال مرکب‪:‬‬

‫اوال‪:‬‬

‫هميشه در ابتداي‬

‫ثانيا‬

‫پيشوندها معناهايي كه غالباً به فعل ميدهند‪.‬‬

‫نکته‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس بيست و يکم‪:‬‬

‫افعال بي قاعده‬

‫‪ ‬فعل گوتن‬

‫گوتن‬

‫گوتن‬

‫هاتن‬

‫‪ ‬فعل هاتن‬

‫هاتن‬

‫‪ ‬فعل دان‬

‫دان‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪ ‬فعل مان‬

‫خوب است بدانيم‪...‬‬

‫گوتن‬

‫گوتن‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس بيست و دوم‪،‬آينده نزديک‪:‬‬

‫‪ ‬استفاده از قيود زمان و فعل حال ساده‪:‬‬
‫مثال‬

‫‪ ‬صرف فعل در زمان آينده نزديک‪:‬‬

‫‪Le futur proche‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خوب است بدانيم‪...‬‬

‫ضي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫فصل چهارم‪:‬‬

‫نحو در زبان کردي‬

‫اهداف درازمدت اين فصل‪:‬‬
‫‪ ‬آشنايي با اجزا و ساختار جمالت کردي‬
‫‪ ‬تشخيص تغييراتي که بر سر ضماير مي آيد‬
‫‪ ‬تمييز نقش اجزا‬
‫‪ ‬مهيا نمودن بستري براي سليس سخن گفتن به زبان کردي‬

‫فراگير محترم‪:‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس بيست و سوم‪،‬معرفه و نکره‪:‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫معرفه و نكره بودن(معين‪/‬نامعين)‪:‬‬
‫معرفه يامعين‬

‫(‬
‫( )‬
‫(‬

‫(‬
‫(‬

‫)‬

‫)‬
‫)‬
‫)‬

‫ـهكه‬
‫ـهكه‬
‫اسامي منتهي به صامت‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫ــكه‬
‫اسامي منتهي به مصوت‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫(‬

‫( )‬

‫اسامي منتهي به صامت‬

‫)‬

‫اسامي منتهي به مصوت‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تمرين ‪0-1‬‬

‫فارسي‬

‫خوب است بدانيم‪...‬‬

‫کردي‬

‫انگليسي‬

‫فرانسه‬
‫‪la maison‬‬

‫‪the house‬‬

‫‪l’enfant‬‬

‫‪the child‬‬

‫‪la fleur‬‬

‫‪the flower‬‬

‫‪une maison‬‬

‫‪a house‬‬

‫‪un enfant‬‬

‫‪a child‬‬

‫‪une fleur‬‬

‫‪a flower‬‬

‫فارسي‬

‫عربي‬

‫الــــدارُ ُ‬
‫الـــطُفلُ ُ‬
‫الـــ ُوردةُ ُ‬
‫دارُ ُ‬
‫طفلُ ُ‬
‫وردةُ ُ‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس بيست و چهارم‪،‬جمع و مفرد‪:‬‬

‫‪‬‬

‫مثال‪:‬‬

‫‪‬‬

‫نكته مهم‬

‫‪‬‬

‫( )‬

‫‪‬‬
‫(‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫)‬

‫‪.‬‬
‫مثال‪:‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪:‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫)‬
‫‪‬‬
‫مثال‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫توجه‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تمرين ‪:0-2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس بيست و پنجم‪،‬ترکيبات اضافي و وصفي‪:‬‬
‫ترکيباضافي‪:‬‬

‫اسم ‪ +‬ي ‪ +‬اسم‬
‫مثال‬

‫نكته‪:‬‬

‫تركيبوصفي‬

‫اسم ‪ +‬ي ‪ +‬صفت‬
‫مثال‬
‫تمرين ‪:0-0‬‬

‫زبان اصيل ‪................................... :‬‬

‫‪ .....................................:‬افق پيروزي‪...................................:‬‬

‫راهنمايي‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس بيست و ششم‪ ،‬صفات تفضيلي و عالي‪:‬‬
‫صفت تفضيلي‬
‫تـ*ر‬
‫صفت ‪ +‬تر‬
‫مثال‪:‬‬
‫(‬

‫)‪+‬‬

‫‪‬‬

‫)‪+‬‬

‫‪‬‬

‫(‬

‫صفت عالي‪:‬‬
‫صفت ‪ +‬ترين‬

‫ترين ‪/ :‬تـ*رين‪)/‬‬
‫‪‬‬

‫مثال‬

‫‪‬‬
‫نكته ‪:1‬‬

‫‪‬‬

‫مثال‬
‫نكته ‪2‬‬

‫مثال‬

‫‪‬‬

‫(‬

‫)‪‬‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫نکته ‪:0‬‬

‫مثال‬

‫(‬

‫‪(‬‬

‫‪‬‬
‫(‬

‫)‪+ +‬‬

‫(‬

‫)‪( + +‬‬

‫)‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫خوب است بدانيم‪...‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس بيست و هفتم‪،‬حروف اضافه‪:‬‬

‫حروف ربطي‬

‫مثال‬

‫نكته‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس بيست و هشتم‪،‬اعداد‪:‬‬

‫‪ ‬اعداد طبيعي‬

‫‪7‬‬

‫‪11‬‬

‫‪99‬‬

‫‪01‬‬

‫‪1777‬‬

‫‪1‬‬

‫‪19‬‬

‫‪91‬‬

‫‪67‬‬

‫‪9777‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11‬‬

‫‪17‬‬

‫‪61‬‬

‫‪1771‬‬

‫‪1‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11‬‬

‫‪27‬‬

‫‪1177‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11‬‬

‫‪47‬‬

‫‪21‬‬

‫‪1178‬‬

‫‪1‬‬

‫‪18‬‬

‫‪41‬‬

‫‪177‬‬

‫‪87777‬‬

‫‪8‬‬

‫‪10‬‬

‫‪17‬‬

‫‪177‬‬

‫‪1777777‬‬

‫‪0‬‬

‫‪16‬‬

‫‪11‬‬

‫‪197‬‬

‫‪6‬‬

‫‪12‬‬

‫‪87‬‬

‫‪191‬‬

‫‪2‬‬

‫‪97‬‬

‫‪81‬‬

‫‪977‬‬

‫‪17‬‬

‫‪91‬‬

‫‪07‬‬

‫‪177‬‬

‫مثال‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫اعداد ترتيبي‪:‬‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫اعداد کسري‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬

‫‪1‬‬
‫‪3‬‬

‫نكته‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫‪1‬‬
‫‪4‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫‪ ) +1‬؛‬

‫مثال‪:‬‬

‫( ‪)1+‬‬

‫اعداد درصدي‬
‫(‬
‫‪47‬‬

‫(‬

‫‪18‬‬

‫)‬

‫(‬

‫اصطالحات توزيعي‬
‫‪‬‬

‫مثال‪:‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس بيست و نهم‪،‬سوالي نمودن‪:‬‬

‫کلمه سوالي‬

‫معنا‬

‫نكته ‪1‬‬

‫(‬
‫( )‬

‫مثال‬

‫)‪(،‬‬

‫مثال کردي‬

‫)‬

‫ترجمه مثال‬

‫(‬

‫( )‬

‫(‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس سي ام‪،‬اسامي صوت‪:‬‬

‫‪‬‬

‫مثال‪:‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫چند اسم صوت تنها براي آشنايي بيشتر‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس سي و يکم‪،‬اسم تصغير‪:‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫درس سي و دوم‪ ،‬اسم مصدر‪:‬‬

‫انواع اسم مصدر ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫(‬

‫‪‬‬

‫)‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫نکته‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫فصل پنجم‪:‬‬

‫فراگير محترم‪:‬‬

‫به کارگيري آنچه ياد گرفته ايد‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪‬‬
‫‪2‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫‪0‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫(فرهنگ لغت)‪:‬‬

‫فارسي‬

‫کوردي‬

‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫فارسي‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫فارسي‬

‫فارسي‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫فارسي‬

‫کوردي‬

‫فارسي‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

‫فارسي‬

‫کوردي‬

‫فارسي‬

‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‪www.langtang.blogfa.com:‬‬
‫‪www.ParsBook.org‬‬

‫آموزش زبان کردی‬

:‫منابع‬
1083

-[1]
1081
1011

-[2]
-[3]

1131

ُ 2117‫بريوت‬،‫ُداراملرشق‬-‫طبعةُجديدةُمنقحة‬،‫املنجدُيفُاللغةُوُا ألعالم‬

Destpêka zimanê me;Haydar Diljen & sabîha Otlu ; weşanên Diljen
Reflets ; method de français;Guy Capelle-Noëlle Gidon ; HACHETTE ; 1999
Larousse de Poche 2005;édition mise à jour ; Paris
The A to Z of the Kurds; Michael M. Gunter; the Scarecrow Press, Inc ; Lanham •
Toronto • Plymouth, UK; 9002
The Political Development of Kurds in Iran; Pastoral Nastionalism; Farideh KoohiKamali; 2003; PALGRAVE MACMILLAN
The Kurds in Turkey EU Accession and Human Rights Kerim Yildiz Foreword by Noam
Chomsky Pluto Press 2005
Complete French Grammer; Annie Heminway; McGrawHill; 2008

www.langtang.blogfa.com:‫براي کسب اطالعات بيشتر درمورد نسخههاي بعدي و نيز دريافت فونت کردي بهآدرس مقابل مراجعه فرمائيد‬
www.ParsBook.org

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful