You are on page 1of 9

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Environment Protection Program


ADAM SZYMASKI
Kierzkowo 22A, 84-210 Choczewo

Poland
adi_epp@wp.pl

Krytyka Publikacji

NCBJ I PGE
Zwizanych Z Planowan Budow

Elektrowni Jdrowej W Gminie Choczewo


Wraz Z Komentarzem Prof. Strupczewskiego, Opini Wojewody Pomorskiego I Uwagami Wojewody Zachodniopomorskiego
2013

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

1. Wprowadzenie W zwizku z decyzj o wprowadzeniu energii jdrowej do systemu energetycznego w Polsce, na forach internetowych toczy si, miejscami, bardzo gorca dyskusja midzy zwolennikami i przeciwnikami tego pomysu. Dyskutantami s zarwno specjalici z rnych dziedzin polskiego przemysu, jednostki naukowe zajmujce si statutowo wykorzystaniem energii jdrowej, jak rwnie zwykli miertelnicy, ktrzy, kierujc si bardzo zrnicowan motywacj, pragn zabra czynny gos w dyskusji.
Wyjtkow rol naley przypisa redaktorom wspomnianych portali internetowych. To wanie oni powinni dba o jako publikowanych materiaw, sprawdzajc ich merytoryczn spjno, poprawno prawn, jak rwnie sposb przedstawiania prezentowanego materiau, aby wykluczy wystpienia majce charakter wybitnie propagandowy. Niestety, jak to zwykle w yciu bywa, sytuacja jest niezwykle zrnicowana. W niniejszym opracowaniu omwione zostan przykady prezentowane przez portal internetowy cire.pl okrelajcy si jako centrum informacji o rynku energii. Pomimo tego, i wymieniony wyej portal stara si utrzyma rwnowag pomidzy gosami za i przeciw, to w ostatnim okresie mona zauway ju pewne symptomy skrzywienia. Z przykroci naley podkreli, i cierpi na tym caa brana energetyczna, ktra w aspekcie OZE ma charakter wybitnie korporacyjny, co wpywa, oczywicie, bezporednio na dynamik sterowania takim systemem, ktry, w zasadzie, caym swoim jestestwem tkwi w formuach zarzdzania preferowanych w ubiegym wieku. Naley zada fundamentalne pytanie, czy sponsorom portali informacyjnych nie zaley na merytorycznej spjnoci prezentowanych informacji, czy te ma to by forma przekazywania cile okrelonego typu informacji, a za jako odpowiadaj tylko informatorzy, ktrzy z jaki wzgldw chc zdoby miano ekspertw w danej dziedzinie. Prezentowane poniej przykady pokazuj do jakich sytuacji doprowadza tego rodzaju polityka informacyjna.

2. Przykad I
pierwszy przykad rozpatrzmy publikacj dr in. Andrzeja Strupczewskiego, profesora nadzwyczajnego w Narodowym Centrum Bada Jdrowych, prezentowan na amach periodyku Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 4/2013, pt. Koszty zwizane z wprowadzeniem energetyki jdrowej i farm wiatrowych do systemu energetycznego , a rozpowszechnian dalej na wyej wspomnianym portalu internetowym. W publikacji midzy innymi czytamy:

Jako

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Z cytowanego fragmentu wynika, e do chodzenia jednego bloku elektrowni jdrowej, ktra jest planowana w Lubiatowie wystarczy jedna motopompa straacka (1GWe 50 m3/godz.). Zakadajc, e obliczenia prof. dr in. Andrzeja Strupczewskiego s poprawne, to Polska Grupa Energetyczna (PGE) moe zapewni chodzenie planowanej elektrowni jdrowej w Lubiatowie za pomoc trzech motopomp straackich. Jest to dla mieszkacw Lubiatowa i Kopalina wrcz fantastyczna wiadomo. Natura 2000 znajdujca si na dziace wskazanej pod lokalizacj elektrowni moe dalej istnie, Wydma Lubiatowska bdzie nadal cieszy oczy turystw krajowych i zagranicznych, mieszkacy Gminy Choczewo odetchn z ulg, a PGE ma moliwo kreatywnego dziaania w okolicach Warszawy, bo wody chodzcej jest tam pod dostatkiem. Po przeczytaniu pierwotnej wersji niniejszego opracowania prof. Strupczewski przysa nastpujcy list elektroniczny:
Szanowny Panie, Uprzejmie dzikuj za zwrcenie uwagi na bd w zapisie mojego artykuu Koszty zwizane z wprowadzeniem energetyki jdrowej i farm wiatrowych do systemu energetycznego gdzie potrzeby wody dla elektrowni o mocy 1 GWe przy pracy na penej mocy przez 7000 h rocznie prawidowo podano jako 1,3 miliarda ton rocznie lecz w przeliczeniu na chwilowe zapotrzebowanie podano 50m3/h zamiast 50 m3/s. Za ten bd przepraszam i kopi tego listu uprzejmie prosz p. redaktora Szwagruna, dyrektora portalu CIRE, o wprowadzeni odpowiedniej poprawki do tekstu na stronie internetowej CIRE. cze wyrazy szacunku Andrzej Strupczewski

EPP

dzikuje prof. Strupczewskiemu za korekcj wyej wymienionego bdu i jednoczenie wyraa swojej wielkie zdziwienie, a mona wrcz powiedzie zaniepokojenie, i zwolennicy energetyki jdrowej, ktrzy na kadym kroku podkrelaj swoje niebywae przygotowanie formalne w omawianej dziedzinie, nie byli w stanie zwrci uwag profesora na t rac nieciso. A moe strona przeciwna jest pod wzgldem formalnym lepiej przygotowana? Niestety, z ubolewaniem naley stwierdzi, i wspomniana wyej publikacja prof. Strupczewskiego jest pod wzgldem merytorycznym, mwic bardzo skrtowo, daleka od ideau. Omwienie wszystkich problemw rozsadzioby ramy objtociowe tego opracowania.

3. Przykad II Serwis informacyjny portalu cire.pl zamieci nastpujc notatk agencyjn:

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

W publikacji Polskiej Agencji Prasowej, rozpowszechnianej dalej przez portal internetowy cire.pl jasno napisano co nastpuje: Gawlik tumaczy, e podstaw podjtych bada jest prawomocna decyzja o wskazaniu lokalizacji Wojewody Pomorskiego z dnia 23.01.2012, ktra ma charakter ostateczny. Chodzi tutaj o tzw. badania rodowiskowo-lokalizacyjne, ktre potencjalnie zagraaj obszarom Natura 2000 znajdujcym si bezporednio na dziace wskazanej pod lokalizacj elektrowni jdrowej, bd z ni graniczcym. Zaniepokojeni mieszkacy Gminy Choczewo poprosili o stanowisko w tej sprawie Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Gdasku,

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

wypeniajc swj konstytucyjny obowizek zawarty w art. 86, ktry brzmi nastpujco: Kady jest obowizany do dbaoci o stan rodowiska i ponosi odpowiedzialno za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialnoci okrela ustawa. Cytujemy tutaj tylko fragment obszernej wypowiedzi Dyrektora:

Porwnujc obie cytowane wypowiedzi, ju na pierwszy rzut oka, wida, i co tu si nie zgadza. Oczywicie, decyzja pozwalajca na rozpoczcie bada rodowisko-lokalizacyjnych w Lubiatowie musi mie w pierwszej kolejnoci, mwic kolokwialnie, parafk Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Gdasku, ktry zgodnie z obowizujcym prawem zobowizany jest do przeprowadzenia konsultacji spoecznych. wiadczy o tym dobitnie wypowied p. Jerzego Spicy, kierownika Grupy Sejsmicznej Geofizyki Toru, publikowana na amach czasopisma Skarby Ziemi nr 5(6)/2012, cytujemy fragment:

W tym aspekcie naley zapyta, czy redaktorzy serwisu, przed publikacj wspomnianego materiau, nie powinni poprosi o opini osob kompetentn? Czy te lepiej jest zawierzy urzdnikowi PGE EJ1, z nadziej, e i tak nikt si t spraw nie zainteresuje ? W tej kwestii, w sposb jednoznaczny, wypowiedzia si rwnie Zastpca Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska dr Piotr Otawski dla czytelnikw Forbesa w nastpujcy sposb: Planowane przedsiwzicia, ktre mog znaczco oddziaywa na obszar Natura 2000, a nie s
bezporednio zwizane z jego ochron lub z niej nie wynikaj, wymagaj przeprowadzenia oceny oddziaywania na obszar Natura 2000. Dopiero jej wyniki wskazuj, czy przedsiwzicie bdzie mogo zosta zrealizowane.

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Ministerstwo rodowiska zajmuje nastpujce stanowisko: Zasada przezornoci, stosowana powszechnie w polityce ekologicznej krajw rozwinitych, przewiduje, e
rozwizywanie pojawiajcych si problemw powinno nastpowa po "bezpiecznej stronie", tj. e odpowiednie dziaania powinny by podejmowane ju wtedy, gdy pojawia si uzasadnione prawdopodobiestwo, e problem wymaga rozwizania, a nie dopiero wtedy, gdy istnieje pene tego naukowe potwierdzenie. Pozwala to unika zaniecha wynikajcych z czasochonnych bada, braku rodkw lub zachowawczego dziaania odpowiedzialnych osb bd instytucji. Zwizana z ni zasada wysokiego poziomu ochrony rodowiska zakada, e stosowanie zasad prewencji i przezornoci powinno by ukierunkowane na wysoki i bezpieczny dla zdrowia ludzkiego poziom ochrony rodowiska.

Wypowied p. Gawlika z PGE EJ1 Wojewoda Pomorski komentuje w nastpujcy sposb (cytujemy tylko fragment obszernej wypowiedzi):

Jednak to nie jest jeszcze koniec omawianej historii. Serwis informacyjny cire 24 donis 20.06.2013 r. rzecz nastpujc:

Podsumowujc mona powiedzie, i mieszkacy Gsek, ktrych dotyczy decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego, powinni, w wietle jednoznacznej wypowiedzi Wojewody Pomorskiego, cytowanej wyej, zapyta, dlaczego interpretacja prawna decyzji administracyjnych jest zmienna w przestrzeni. Jednake, w ostatecznoci, kady powinien zna odpowied tylko na jedno podstawowe pytanie:

Czy istniej granice tego absurdu?


Na to pytanie udzieli odpowiedzi Wojewoda Zachodniopomorski w nastpujcy sposb (fragment wspomnianej wyej decyzji wskazujcej na lokalizacj inwestycji w Gskach):

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Reasumujc trzeba przyzna, i po prawie rocznej batalii w sprawie ochrony obszarw Natura 2000 w Lubiatowie, urzdnicy rzdowi zaczynaj wreszcie powoli rozumie pojcie pastwa prawa. Wida wyranie, e przed przystpieniem do bada rodowiskowolokalizacyjnych PGE EJ1 musi wykona, w przypadku lokalizacji Lubiatowo, ocen wpywu tych bada na Natur 2000. Ocena ta musi by merytorycznie zweryfikowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Gdasku. Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Gdasku zobowizany jest prawnie do przeprowadzenia publicznej dyskusji na ten temat. Naley rwnie pamita, i Komisja Europejska musi by o ostatecznej decyzji poinformowana. Dopiero po ukoczeniu tej procedury prawnej moe, ale nie musi, zosta podjta decyzja zezwalajca na przeprowadzenie stosownych bada. PGE EJ1 wczajc jednostronn decyzj tereny Natura 2000 do dziaki wskazanej jako potencjalna lokalizacja elektrowni jdrowej w Lubiatowie, nie potrafi prawidowo interpretowa obowizujcego prawa.

4. Przykad III
najbardziej bulwersujc jest publikacja sygnowana przez Narodowe Centrum Bada Jdrowych w wierku pt. Energetyka jdrowa w dwa lata po wydarzeniach w Fukushimie , ktr mona znale w materiaach archiwalnych portalu cire.pl. Mona tam midzy innymi przeczyta co takiego:

Jednak

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

W cytowanym fragmencie specjalici z Narodowego Centrum Bada Jdrowych ( NCBJ) wymieniaj wysokoci fali tsunami, ktra doprowadzia do katastrofy w Fukushimie, ale cakowicie zapominaj o tym, e tzw. poziom zerowy inwestycji by wstpnie planowany na wysokoci 35 [m] nad poziomem oceanu, ale, ze wzgldw oszczdnociowych, zmieniono go na 10 [m] nad poziomem oceanu. Podjo tak decyzj, gdy takie usytuowanie elektrowni jdrowej pozwalao na tasze systemy chodzenia wod morsk. Informacje te poda w swoim wywiadzie pan Naoto Kan, byy premier rzdu Japonii. Gdyby pierwotne plany zostay zrealizowane, wraz ze wspomnianym waem ochronnym, nie byoby tak katastrofalnych skutkw uderzenia fali tsunami. Co gorsza, specjalici od hydrodynamiki ostrzegali przed skutkami tej decyzji, ale jak to zwykle bywa, eksperci od wykorzystania energii jdrowej wiedz zawsze wszystko lepiej. Waciwie tytu cytowanego fragmentu powinien brzmie nastpujco: W Fukushimie doszo do wybuchu wodoru, poniewa lobby atomowe w Japonii chciao zmniejszy koszty inwestycji.

5. Podsumowanie adna z omawianych wyej publikacji, bd doniesie agencyjnych, nie zawiera informacji zgodnych z faktycznym stanem problemu. Publikacje prezentowane pod auspicjami NCBJ, albo zawieraj race bdy formalne, wrcz omieszajce polskie rodowisko naukowe, albo s wystpieniami wybitnie propagandowymi, majcymi przedstawi jedynie waciw interpretacj zagadnienia, zakadajc przy tym ekstremaln naiwno potencjalnego czytelnika, bd nieznajomo jzykw obcych.
Naley z przykroci stwierdzi, i prof. Strupczewski jako jedyny zareagowa w sposb konstruktywny na nasz uzasadnion krytyk. Mamy rwnie nadziej, e Profesor swoim autorytetem wpynie na autorw publikacji omawianej tutaj jako przykad nr III, aby potencjalni czytelnicy nie byli konfrontowani z tzw. czciow informacj. Jeeli chodzi o PGE EJ1 to ich doniesienia s, w zasadzie, cakowicie jednoznaczne, poniewa sprawami wykorzystania energii jdrowej, zajmuj si w tej korporacji w gwnej mierze prawnicy. Dlatego te tzw. konsultacje spoeczne prowadzone przez PGE EJ1 dla mieszkacw Gminy Choczewo, w ramach akcji poprawiajcej reputacj zewntrzn wspomnianej firmy, wygldaj nastpujco: http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/ej-w-gmchoczewo.php

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Nasze rodowisko
WYDMA LUBIATOWSKA NATURA 2000

jest kapitaem WSZYSTKICH POLAKW i EUROPEJCZYKW.