œÿç ¾ ë N ÿç Q¯ÿÀÿ xÿæLÿ{Àÿ {œÿ{àÿ

1¯ÿÌöLÿë s 312.00 6þæÓLÿë s.156.00 3þæÓLÿë s 78.00 sZÿæ þœÿçAÝöÀÿ/¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿu AæLÿæÀÿ{Àÿ ¨vÿæB ¨æÀÿç{¯ÿ >
Manager, Nijukti Khabar, TS-3/193, Mancheswar I.E., Bhubaneswar - 10

www.nijuktikhabar.net

Óí`ÿœÿæ
F†ÿ”´æÀÿæ xÿæLÿ{¾æ{S œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿ þSæD$# ¯ ÿæ ÓþÖ S÷ æ ÜÿLÿþæœÿZÿë f~æB ’ÿçAæ¾æDAdç {¾ {Óþæ{œÿ Q¯ÿÀÿ LÿæSf Ó¸Lÿö{Àÿ {¾{Lÿò~Óç {¾æSæ{¾æS {¯ÿ{Áÿ S÷æÜÿLÿ œÿºÀÿ D{àÿÈQ LÿÀÿç¯ÿæ fÀÿëÀÿê A{s > -¨÷ÓæÀÿ ¨Àÿç`ÿæÁÿLÿ
Postal Regd.No-BN/43/12-14

RNI No. 52621/93

NIJUKTI KHABAR
Employment & Education based leading weekly µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ
BHUBANESWAR

21É ¯ÿÌö
VOLL.XXI

ÓóQ¿æ- 1
ISSUE - 1

8 - 14 fë œ ÿú 2013
8 - 14 June 2013
6.00

6.00

Tel:0674- 2582532 / 533 / 534 Fax : 2582535
e - m a i l : n i j u k t i k h a b a r @gmail. c o m

Samantaray Academy
Multiple Learning Solution Provider...

Join for Best Coaching....

Visit Us : www.samantaray.ac.in

ADMISSION OPEN @ ACHARYA VIHAR - 9439871198 @ SAILASHREE VIHAR - 8280213839

CLASSES STARTING 20th JUNE
Best Coaching For:-

BANK(P.O./CLERK), LIC/GIC, RAILWAY/SSC, NDA/CDS, OAS/CSAT
H.O.: Surya Vihar, Link Road, Cuttack - 12 Call. : 0671-2323545 / 9438563121

RESERVE BANK OF INDIA SERVICES BOARD, MUMBAI Recruitment to the post of Officers in Gr.'B'(General)DR in Reserve Bank of India
Applications are invited from Indian Citizens and certain other categories of persons for appointment to the captioned post. The details of vacancies are given below: Number of Vacancies Post: Officers in Grade 'B' (General)- (Direct Recruitment-DR). Unreserved i.e.General (GEN): 49. Scheduled Castes (SC): 15. Scheduled Tribes (ST): 07. Other Backward Classes (OBC): 27. TOTAL: 98*. *Out of 98 vacancies mentioned above, 3 vacancies are reserved for candidates belonging to Persons with Disability (PWD) category - one vacancy each for Orthopedically Handicapped (OH), Hearing Impaired (Hl) and Visually Handicapped (VH). Persons with Disability may belong to any category-GEN/SC/ST/OBC. 2. Candidates can apply for the post only by ON-LINE mode through the Banks website (www.rbi.org.in). No other mode for submission of application is available. Before applying, candidates should ensure that they fulfill the eligibility criteria for the post. Candidates need not submit /send at any address, application printouts or any certificates or copies thereof at the time of ON-LINE application. 3. FOR ALL OTHER DETAILS SUCH AS AGE, QUALIFICATION, EXPERIENCE, SCHEME OF SELECTION, SUBMISSION OF ON-LINE APPLICATION AND OTHER INSTRUCTIONS, PLEASE REFER TO THE DETAILED ADVERTISEMENT TO BE PUBLISHED ON THE RBI WEBSITE (www.rbi.org.in) ON JUNE 12, 2013 AND IN THE EMPLOYMENT NEWS/ ROZGAR SAMACHAR ISSUE DATED JUNE 15-21,2013/ SUBSEQUENT ISSUE. 4. IMPORTANT DATES:

fç à ÿâ æ þæfç { Î÷ s ú H fç à ÿâ æ ¨æÁÿZÿ Lÿæ¾ö ¿ æÁÿß, Aœÿë { SæÁÿ (AœÿëÓí`ÿç†ÿ fœÿfæ†ÿç H AœÿëÓí`ÿç†ÿ fæ†ÿç DŸßœÿ ¯ÿçµÿæS) Éç ä æ ÓÜÿæßLÿ/ÓÜÿæßç L ÿæ œÿç { ßæfœÿ ¯ÿç j 樜ÿ
Aœÿë{SæÁÿ ÀÿæfÓ´ fçàÿâæÀÿ AœÿëÓí`ÿç†ÿ fœÿfæ†ÿç H AœÿëÓí`ÿç†ÿ fæ†ÿç DŸßœÿ ¯ÿçµÿæS A™êœÿ× {Ó¯ÿæÉ÷þ H AæÉ÷þ ¯ÿç’ÿ¿æÁÿßþæœÿZÿ{Àÿ Qæàÿç$#¯ÿæ Éçäæ ÓÜÿæßLÿ œÿç{ßæfœÿ ¨æBô ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç > BbÿëLÿ {¾æS¿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêþæ{œÿ Aœÿë{SæÁÿ fçàÿâæÀÿ ÀÿæÎ÷êß Óí`ÿœÿæ ¯ÿçjæœÿ {Lÿ¢ÿ÷ (NIC)Àÿ {H´¯ÿúÓæBsú http://angul.nic.in Lÿçºæ œÿçLÿs× D¨ fçàÿâæ¨æÁÿ H {SæÏê DŸßœÿ A™#LÿæÀÿêZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß ¯ÿçj樜ÿ üÿÁÿLÿÀÿë Ó¯ÿç{ÉÌ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê ÓóS÷Üÿ LÿÀÿç Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ fçàÿâæ¨æÁÿZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ AæÓ;ÿæ †ÿæ 19.6.2013 ÀÿçQ Óë•æ {Àÿ{fÎç÷ xÿæLÿ{Àÿ Lÿçºæ ¯ÿ¿NÿçS†ÿ µÿæ{¯ÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > ¯ÿçÁÿº{Àÿ ¨÷æ© ’ÿÀÿQæÖSëÝçLÿ ¯ÿç`ÿæÀÿLÿë œÿçAæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] > fçàÿâæ¨æÁÿ, Aœÿë{SæÁÿ SCHOLARSHIP Sponsored by BHEL
FAEA invites application for scholarships for the year 2013-2014 To pursue undergraduate studies in arts/commerce/science / medical/engineering and othertechnical and professional disciplines at any university/institution/college in India. Number of Scholarships : - 50. Eligibility Criteria: (i) Students belonging to socialiy and economically disadvantaged sections in the BPL category (ii) Students who have passed Class XII from a recognized board in India (iii) 1 st year under-graduate students. Financial Support : Tuition fee, maintenance allowance or hostel and mess charges. How to apply: (i) You may apply online at www.faeaindia.org (most preferred way) (ii) The form can be downloaded from FAEA website and submitted by post at the address mentioned below. LAST DATE TO APPLY : 30TH JUNE 2013. Foundation for Academic Excellence and Access (FAEA) C-25, Qutab Institutional Area, New Mehrauli Road, New Delhi 110016, Ph: 011-41689133 Email: inquiry@faeaindia.org, Website; http//www.faeaindia.org

üÿæßæÀÿ F¯ÿó {Óüÿúsç BqçœÿçßÀÿçó{Àÿ {s÷œÿçó {œÿB

üÿæßæÀÿþ¿æœÿú µÿæ{¯ÿ {¾æS ’ÿçA;ÿë
’ÿÀÿþæ ÜÿæÀÿ: s 9000 + Aœÿ¿æœÿ¿ Óë¯ÿç™æ Ó¯ÿöœÿçþ§ ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ: þæsç÷Lÿú ¨æÓú Job Guarantee ¯ÿßÓ: 18Àÿë E–ÿö 100% ÉæÀÿêÀÿçLÿ {¾æS¿†ÿæ: Daÿ†ÿæ-Aœÿë¿œÿ 5' 5'' Ó¯ÿç { ÉÌ ¯ÿç ¯ ÿÀÿ~ê ¨æBô œÿç þ § à ÿç Q # † ÿ vÿç L ÿ~æ{Àÿ {¾æS{¾æS LÿÀÿ;ÿë >
Jagannath Institute of Fire & Safety Engineering Registered by Govt. of Orissa, Vide No. 581/2003 AN ISO-9001-2008 Certified fire training Institute Cuttack:- Plot No D-106, Bank Colony, Sector-9, CDA, CTC Phone No: 0671-3248474, 8018482160

f¯ÿÜÿæBàÿæBsÛ : Lÿ+÷æLÿu sç`ÿÓö µÿæ{¯ÿ ÓÀÿLÿæÀÿê ÜÿæBÔÿëàÿú{Àÿ œÿç¾N ë ÿç, ¨’ÿÓóQ¿æ: 4707 > HÝçÉæ {¨æàÿçÓÀÿ {¯ÿ†ÿæÀÿ Lÿœÿ{ίÿÁÿ/ Lÿœÿ{ίÿÁÿ H {H´Àÿú{àÿÓú {sàÿçSæ ÷ üÿç Lÿœÿ{ίÿÁÿ ¨’ÿ{Àÿ œÿç¾N ë ÿç, ¨’ÿÓóQ¿æ: 127 > ÓÉÚ Óêþæ ¯ÿÁÿ Ó¯ÿúBœÿÛ{¨LÿuÀÿ(¨æ{ßæœÿçßÀÿ) H {Üÿxÿú Lÿœÿ{ίÿÁÿ(H´æLÿöÓ¨ú) ¨’ÿ{Àÿ œÿç¾N ë ÿç, ¨’ÿÓóQ¿æ: 239 > {Lÿ¢ÿëlÀÿ fçàÿâæ ffúÀÿ µÿçFàÿúxÿ¯ÿâ&¿ ë ¨’ÿ{Àÿ œÿç¾N ë ÿç, ¨’ÿÓóQ¿æ 45 > BƒçAæœÿú FßæÀÿ{üÿæÓö Lÿþœÿ AæxÿúþÉ ç œÿ {sÎ (FFüÿúÓF ç sç) 2/2013 > {LÿæÎSæxÿöÀÿ AüÿçÓÀÿ ¨’ÿ{Àÿ œÿç¾N ë ÿç > ¯ÿæÓë{’ÿ¯ÿ¨ëÀÿ, µÿ’ÿ÷Lÿ FœÿúFÓçÀÿ Aþçœÿ ¨’ÿ{Àÿ œÿç¾N ë ÿç >
Karur Vysya Bank
The Karur Vysya Bank Limited, a leading Private Sector Bank invites applications for appointment in CLERICAL CADRE. For details regarding submission of online application and payment of exam fees, please visit Bank's website www.kvb.co.in - Careers Page.

Corporate Office: IDBI Bank Ltd., IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005. Tel.66553355,22189111. www.idbi.com.
Recruitment of Faculty (Agri Business) on Contact Applications are invited for a post of Faculty (Agri Business) on contract basis in IDBI Bank Ltd. from eligible and suitable applicants having experience in Public Sector Banks in Scale II or above with minimum of 10 years experience as Agriculture Field Officer / Agriculture officer / Rural Development Officer or similar such post. For detailed eligibility criteria and related Instructions, please visit the Bank's website www.idbi.com.

IDBI Bank

An ISO 9001: 2008 Certified Institution

ADMISSION OPEN
COURSE Duration Eligibility
3½ years +2 Arts/Sc./Com. 2½ years +2 Arts/Sc./Com. 1yr./2yr. 10th Pass & Above 1yr./2yr. 10th Pass & Above Recognised by Govt. of Odisha, Approved by Indian Nursing Council, New Delhi ONMEB & Odisha Nursing Council.

OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER, DHENKANAL
A Walk in Interview will be held on 11.06.2013 at the A.D.M.O (Medical) Meeting Hall, Dhenkanal for the post MPHW (M) NVBDCP & Jr.L.T (MAL) on contractual basis. For details please visit to the web site www.dhenkanal.nic.in. Name of the post: MPHW(M) under NVBDCP. No of vacancy: 10 ST-1 SC-1 UR-5 SEBC-3. Monthly base remuneration: As per project provision (6000/-). Age: As per Govt Norm. Venue & Time: A.D.M.O (Medical) Meeting Hall, Dhenkanal on 11.06.2013 At 9am. Qualification: 1. The candidate must have passed Diploma in Pharmacy from either Govt or recognised institution of Odisha & registered with Odisha Pharmacy council. 2. Only for Dhenkanal district candidates. Jr .L.T (Mal) - 3 ST-2 SEBC -1 - 5200/-. - do - A.D.M.O (Medical) Meeting Hall, Dhenkanal on 11.06.2013 At 9am - The candidate must have passed in DMLT course from any of the three Govt medical colleges of the state or from AICTE approved private institutions. 2. Preference will be given to native of Dhenkanal Dist. If suitable candidate not found in the district then the preference will be given to other district. TERMS & CONDITIONS: 1. The eligible candidates are requested to attend the Walk-in-lnterview on the above scheduled dates with filled up application form, attested Xerox copy of all testimonials and all Original certificates'& Mark sheets for Verification. The registration of Candidates for the above posts will b.e held in the above specified date between 9 am to 11 am in the venue site. The late corners will not bë entertained. 2. The Appointing authority reserves the right of accepting/rejecting any application without assigning any reason thereof. No personal query will be entertained. 3. Vacancies shows above are provisional and subject to change. Chief District Medical Officer, Dhenkanal

GNM(General Nursing & Midwifery) Boys & Girls ANM(Auxiliary Nursing & Midwifery) DMLT(Diploma in Medical Lab. Technology) DMRT(Diploma in X.Ray & ECG)

œÿç f Ó´ A†ÿ¿æ™ë œ ÿç L ÿ Lÿ¿æ¸Óú , S{¯ÿÌ~æSæÀÿ, ¨ævÿæSæÀÿ, Üÿ{Îàÿú F¯ÿó SþœÿæSþœÿ ¨æBô ¨Àÿç ¯ ÿÜÿœÿ Óë ¯ ÿç ™ æ > {s÷ œ ÿç ó ¨{Àÿ œÿç ¾ ë N ÿç À ÿ Óë ¯ ÿç ™ æ ÀÿÜÿç d ç > ÓÀÿLÿæÀÿê ÜÿØç s æàÿú { Àÿ ¨÷ æ Lÿu ç L ÿæàÿú {s÷ œ ÿç ó Àÿ Óë ¯ ÿç ™ æ ÀÿÜÿç d ç > ¯ÿÜÿë dæ†ÿ÷ d æ†ÿ÷ ê {sœÿçó ÷ Óþæ© ¨{Àÿ Apollo, Kalinga, Hemalata, Ayush, KIMS H NRHM/ RNTCP/State AIDS Cell B†ÿ¿æ’ÿç{Àÿ œÿç¾ëNÿç ¨æB ¨æÀÿçd;ÿç >

Bhava Institute of Medical Science & Research
Plot - 1480, I.R.C. Village, Nayapalli, Bhubaneswar - 15 Phone: 0674 - 2553122 & 9861134443, www.bhavainstitute.com

A

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

8 - 14 fëœÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

2
PLANT REQUIREMENT
Degn. Ment.Helper/DET Computer Operater Project In-Charge Project Supervisor Security Guard/Helper

GRAND VACANCY, 100% JOB GUARANTEE
NO ENTRY FEE/NO EXPERIENCE FLÿ NEW DELHI BASED INDIAN MNC CUTTACK O F F I C E { À ÿ Ó æ þë Ü ÿ ç L ÿ × æ ß ê œ ÿç ¾ ë N ÿ ç ¨ æ Bô 1 0 t h / + 2 or above pass LÿÀÿç$#¯ÿæ( 71 ) f~ Male/Female Zÿ vÿæÀÿë AæÓ;ÿæ 6 ’ÿç œ ÿ þš{Àÿ B i o - D a t a S÷ Ü ÿ~ LÿÀÿë d ç > A g e b e l o w 3 5 y e a r. þæÓç L ÿ {ÀÿæfSæÀÿ Rs. 4500/-Àÿë upto Rs. 11500/- then onwards:-

HÝçÉæÀÿ L&T, IOCL, JINDAL & BHUSAN Lÿ¸æœÿê{Àÿ œÿç¾N ë ÿç ¨æBô Fresh/ ö ÿê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ LÿÀÿëAdç > BbÿëLÿ ¨÷æ$öê œÿçfÀÿ Biodata, Experience ¨÷æ$öê/¨÷æ$#œ ’ÿëBsç ¨æÓú{¨æsö ÓæBfú üÿ{sæ H ’ÿëB {Sæsç 5 sZÿçAæ xÿæLÿ àÿüÿæ¨æ ÓÜÿç†ÿ †ÿæ 25.06.2013 ÀÿçQ þš{Àÿ œÿçþ§ vÿçLÿ~æ{Àÿ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç >
Profile ITI/Diploma BCA,PGDCA,Tally... Gradutation 10th, +2 5th to 10th Salary 9500-14000 8600-12500 7800-12000 7000-10000 65000-9000

To :

AMAZING CREATION

PARIDA SAHI LANE. SANKARPUR, Near SIVANI GLASS HOUSE,

PALAMANDAP, CUTTACK-12, Ph.No.- 0671-6580630/8093380630 ODISHA FORESTRY SECTOR DEVELOPMENT PROJECT SFTRI Campus, At/Po-Ghatikia, Bhubaneswar-751 003 Tel. 0674-2386016, Fax: 0674-2386085 E-mail: webmail@ofsdp.org Website: www.ofsdp.org VACANCY CALL
Applications are invited from eligible candidates for contractual engagement of the following positions in Odisha Forestry Sector Development Project. Position: Program Developer for GIS Centre at Project Management Unit, Bhubaneswar. No. of Positions: 1. Remote Sensing Technician for GIS Centre at Project Management Unit, Bhubaneswar - 1. GIS Operator at PMU and Forest Division level - 10. Interested candidates can obtain the Terms of Reference and Application form from OFSDP, SFTRI Campus, At/Po- Ghatikia, Bhubaneswar-751 003, during office hours or can download it from the OFSDP Website: http:// www.ofsdp.org. Last date of submission of application form is 1st July 2013 at 4.00 pm. Deputy Project Director (Admin) qualification & experience of the respective position including prescribed format for application can be viewed/downloaded from Housing and Urban Development website www.urbanorissa.gov.in/ careers. The duly filled in and signed application along with supporting documents is to be mailed in pdf format to: pyp.urbanodisha@gmail.com. The title of the position applied must be mentioned at the subject line of the mail. The interested candidates can visit the above website and click on "Careers" link to find details. The last date for submission of application is 17th June, 2013. Special Secretary to Govt., Housing and Urban Development Department, Government of Odisha

¨÷æ$öêþæœÿZÿ ¨æBô Hoste, PF, TA, DA Óë¯ÿç™æ Adç > Address: Sanantana Maharana, Near Naya Bazar High School, Naya Bazar, Cuttack, Pin - 753004

{¾Dôþæ{œÿ þæsç÷Lÿú, +2, +3, ¨Àÿêäæ{Àÿ ¯ÿæÀÿºæÀÿ ¨Àÿêäæ {’ÿB ¨æÓú LÿÀÿç¨æÀÿçœÿæÜÿæ;ÿç {Óþæ{œÿ Aæþ AœÿëÏæœÿÀÿ Ó´†ÿ¦ ¯ÿ¿¯ÿ×æ ’ÿ´æÀÿæ ¨æÓú LÿÀÿç ¨æÀÿç{¯ÿ > DNÿ Óæs}üÿç{Lÿsú ÓþÖ ÓÀÿLÿæÀÿê ÖÀÿ{Àÿ S÷Üÿ~êß >
Principal, Regional Institute
Plot No- 266, Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane, Backside of Baramunda Bus Stand, Baramunda, Bhubaneswar - 3, Ph: 9238103061, 0674-2354914 GOVERNMENT OF ODISHA HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT VACANCY ANNOUNCEMENT FOR ENGAGEMENT OF YOUNG PROFESSIONALS
Applications are invited from eligible candidates for engagement on contractual basis for the following positions in Housing & Urban Development Department under "Young Professionals Program". 1. Urban Transport Expert 2. PPP and Procurement Specialist. The details on terms of engagement, required

þæsç÷Lÿú, +2, +3 ¨æÓú

þæS~æ{Àÿ œÿÓ}ó {s÷œÿçó 2013-14
ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ Ó´êLÿõ†ÿç¨÷æ© AæoÁÿçLÿ s÷Î þÜÿçÁÿæþæœÿZÿ ¨æBô œÿÓ}ó {s÷œÿçó {œÿ¯ÿæLÿë ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç > BbÿëLÿ þÜÿçÁÿæ œÿçfÀÿ BIO-DATA, Certificate Xerox, 4sç üÿ{sæ, 10 sZÿæÀÿ xÿæLÿ sçLÿs(Qæþ µÿç†ÿ{Àÿ) ÓÜÿç†ÿ œÿçfÀÿ Phone œÿºÀÿ {’ÿB 20 ’ÿçœÿ þš{Àÿ Speed Post/Regd Post ’ÿ´æÀÿæ ¨vÿæB{¯ÿ > ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ: þæsçL ÷ ÿú ¨æÓ Lÿçºæ †ÿ’ÿë–ÿö > ¯ÿßÓ: 18 Àÿë 35 ¯ÿÌö >
Principal, Regional Institute
Plot No- 265/266, Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane, Backside of Baramunda Bus Stand, Bhubaneswar - 3, Ph: 9238103061, 0674-2354914

B{àÿLÿuç&÷ÓçAæœÿú Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
3{üÿfú (xÿçÓç) ¨¿æ{œÿàÿú Lÿæþ{Àÿ Aµÿçj†ÿæ $#¯ÿæ B{àÿLÿuç÷ÓçAæœÿú Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> ¨÷æ$öê ¯ÿ¿NÿçS†ÿ µÿæ{¯ÿ œÿçþ§ vÿçLÿ~æ{Àÿ 10sæÀÿë 5sæ þš{Àÿ †ÿëÀÿ;ÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿ;ÿë>
Plot No. TS 3/193, Mancheswar Industrial Estate: Behind Konark Cylinder, Nijukti Khabar Office

HÝç É æ {¨æàÿç Ó {Àÿ {¯ÿ†ÿæÀÿ Lÿ{œÿίÿÁÿ ( Radio Telephony Constable/Constable ) F¯ÿó Lÿ{œÿίÿÁÿ (Wireless Telegraphy ) œÿç ¾ ë N ÿç ¨Àÿêäæ œÿç þ {;ÿ ¯ÿç j 樜ÿ
Àÿæf¿ AæÀÿäê ¯ÿçµÿæS{Àÿ {¯ÿ†ÿæ Óó×æ †ÿ$æ I.R. ¯ÿæsæàÿçßœÿú Óó×æ{Àÿ Qæàÿç$#¯ÿæ 127 sç {¯ÿ†ÿæÀÿ Lÿ{œÿίÿÁÿ(Radio Telephony Constable/Constable) F¯ÿó Lÿ{œÿίÿÁÿ (Wireless Telegraphy) ¨’ÿ¯ÿê ¨íÀÿ~ œÿçþ{;ÿ œÿç•öæÀÿç†ÿ üÿþö{Àÿ ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç > ’ÿÀÿQæÖSëÝL ç ÿ AæÀÿäê A™êäLÿ {¯ÿ†ÿæÀÿ HÝçÉæ, †ÿëÁÿÓê¨ëÀÿ, LÿsLÿ-753008(Superintendent of Police, Signals Odisha Cuttack-753008)Zÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ †ÿæ 25.06.2013 ÀÿçQ Óë•æ ¨Üÿoç¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > œÿç•öæÀÿç†ÿ †ÿæÀÿçQ ¨{Àÿ ¨Üÿoç$#¯ÿæ ’ÿÀÿQæÖ H AÓó¨í‚ÿö ’ÿÀÿQæÖ ¯ÿç`ÿæÀÿLÿë œÿçAæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] > ¨÷æ$öê, AæÀÿäê A™êäLÿ {¯ÿ†ÿæÀÿ HÝçÉæ, †ÿëÁÿÓê¨ëÀÿ, LÿsLÿ-753008Zÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿßÀÿë üÿþö ÓóS÷Üÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > FÜÿæ ¯ÿ¿†ÿê†ÿ FÜÿç üÿþö HÝçÉæ {¨æàÿçÓ {H´¯ÿÓæBsú(http:// odishapolice.nic.in/advertisement.htm)Àÿë xÿæDœÿú{àÿæxÿú LÿÀÿç{Üÿ¯ÿ > Aœÿ¿{Lÿò~Óç üÿþö S÷Üÿ~{¾æS¿ œÿë{Üÿô > ¨÷æ$öê üÿþöÀÿ þíàÿ¿ ¯ÿæ¯ÿ’ÿ{Àÿ s 35/-(¨o†ÿçÀÿçÉ sZÿæ þæ†ÿ÷)Àÿ ¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿu Lÿçºæ {¨æÎæàÿú AxÿöÀÿ fÀÿçAæ{Àÿ üÿþö Lÿç~ç¯ÿæ Óþß{Àÿ ¨Bvÿ LÿÀÿç{¯ÿ > {H´¯ÿúÓæBsúÀÿë xÿæDœÿú{àÿæxÿú LÿÀÿç üÿþö {’ÿB$#¯ÿæ ¨÷æ$öê, üÿþö ÓÜÿç†ÿ FÜÿç þíàÿ¿Àÿ xÿ÷æüÿu Lÿçºæ {¨æÎæàÿú AxÿöÀÿ ÓóàÿS§ LÿÀÿç{¯ÿ > xÿ÷æüÿu †ÿ$æ {¨æÎæàÿú AxÿöÀÿ ""Supdt of Police Signals, Odisha, Cuttack''Zÿ œÿæþ{Àÿ F¯ÿó Payable at Cuttack LÿÀÿæ¾ç ¯ ÿ > 1. QæÁÿç$#¯ÿæ ¨’ÿ¯ÿê ÓóQ¿æ:

¯ÿçµÿçŸ ¯ÿSö ¾$æ AœÿëÓí`ÿç†ÿ fæ†ÿç/AœÿëÓí`ÿç†ÿ D¨fæ†ÿç/ÓæþæfçLÿ H Éçäæ {ä†ÿ÷{Àÿ AœÿS÷ÓÀÿ ¯ÿSö/AÓóÀÿäç†ÿ ¯ÿSö/A¯ÿÓÀÿ¨÷æ© ÓæþÀÿçLÿ Lÿþö`ÿæÀÿê/Lÿ÷êÝæ¯ÿç†ÿú H ¯ÿçµÿçŸ ¯ÿSöÀÿ þÜÿçÁÿæ ¨÷æ$öêþæœÿZÿ œÿçþ{;ÿ ÓóÀÿä~ œÿçßþ H ÓÀÿLÿæÀÿê œÿç{”öÉœÿæþæ AœÿëÓæ{Àÿ ×æœÿ ÓóÀÿä~Àÿ ¯ÿ¿¯ÿ×æ ÀÿÜÿçdç > AæB.AæÀÿú ¯ÿæsæàÿçßœÿ ¨æBô {Lÿ¯ÿÁÿ ¨ëÀÿëÌ ¨÷æ$öê þ{œÿæœÿßœÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > Àÿæf¿ AæÀÿäê ¯ÿçµÿæS{Àÿ Lÿæ¾ö¿Àÿ†ÿ Sø¨ú ""xÿç'' Lÿþö`ÿæÀÿê/SõÜÿÀÿäêþæ{œÿ D¨{ÀÿæNÿ ¨’ÿ¯ÿê ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > {ÓþæœÿZÿ ¨æBô D”çÎ ÓóÀÿäç†ÿ ¨’ÿ¯ÿê{Àÿ {ÓþæœÿZÿë þ{œÿæœÿßœÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > ¨÷æ$öêþæœÿZÿÀÿ {¾æS¿†ÿæ †ÿ$æ ’ÿÀÿQæÖ{Àÿ {’ÿB$#¯ÿæ ¨Ó¢ÿ Aœÿë¾æßê D¨{ÀÿæNÿ ¨’ÿ¯ÿêSëÝçLÿ ¨íÀÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > 2. ’ÿÀÿþæ ÜÿæÀÿ H µÿˆÿæ: þíÁÿ ’ÿÀÿþæ s.5,200-20,200Zÿæ + {S÷xÿú {¨ s. 2,000/-Zÿæ H F$#ÓÜÿç†ÿ Aœÿ¿æœÿ¿ µÿˆÿæ > 3. ¨Àÿêäæ üÿç: Radio Telephony Constable/Lÿ{œÿίÿÁÿ, Lÿ{œÿίÿÁÿ(Wireless Telegraphy) œÿç¾ëNÿç ¨Àÿêäæ{Àÿ AóÉS÷Üÿ~ œÿçþ{;ÿ ¨÷æ$öê (AœÿëÓí`ÿç†ÿ fæ†ÿç/ AœÿëÓí`ÿç†ÿ D¨fæ†ÿç ¯ÿ¿†ÿê†ÿ) s. 150.00(FLÿ ÉÜÿ ¨`ÿæÉ sZÿæ)Àÿ {s÷{fÀÿê `ÿæàÿæ~ ""0055Police-103-Fees, Fines and Forfeiture Examination Fees'' Head of Account{Àÿ ¨Bvÿ LÿÀÿç{¯ÿ Lÿçºæ s. 150.00 (FLÿÉÜÿ ¨`ÿæÉ sZÿæ)Àÿ ¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿu/{¨æÎæàÿ AxÿöÀÿ AæÀÿäê A™êäLÿ {¯ÿ†ÿæÀÿ HÝçÉæ, †ÿëÁÿÓê¨ëÀÿ, LÿsLÿ753008 (Superintendent of Police, Signals, Odisha, Cuttack-753008)Zÿ Ó¨ä{Àÿ LÿÀÿæ¾æB$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ F¯ÿó FÜÿæ LÿsLÿ fçàÿâæÀÿ Ó’ÿÀÿ þÜÿLÿëþævÿæ{Àÿ(Payable at Cuttack) {’ÿß {Üÿ¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > {s÷{fÀÿê `ÿæàÿæ~/ ¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿu/ {¨æÎæàÿú AxÿöÀÿ ¯ÿçœÿæ ’ÿæQàÿ LÿÀÿæ¾æB$#¯ÿæ ’ÿÀÿQæÖ ¯ÿç`ÿæÀÿLÿë œÿçAæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] > AœÿëÓ` í ÿç†ÿ fæ†ÿç/AœÿëÓ` í ÿç†ÿ D¨fæ†ÿçÀÿ ¨÷æ$öêþæœÿZÿ ¨æBô {Lÿò~Óç ¨Àÿêäæ üÿçÓú ¨Ýç¯ÿ œÿæÜÿ] > 4. œÿæþ ¨qêLÿÀÿ~: ¨÷æ$öê HÝçÉæÀÿ {¾{Lÿò~Óç Lÿþö{¾æSæ~ {Lÿ¢ÿ÷{Àÿ œÿæþ ¨qêLÿÀÿ~ LÿÀÿç$#{¯ÿ > œÿç¾ëNÿç ¯ÿçj樜ÿ ¨÷LÿæÉ ¨æB¯ÿæ ¨í¯ÿöÀÿë FÜÿç ¨qêLÿÀÿ~ {ÜÿæB$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ ¨÷æ$öê FLÿæ™#Lÿ Lÿþö{¾æSæ~ {Lÿ¢ÿ÷{Àÿ œÿæþ ¨qêLÿÀÿ~ LÿÀÿçœÿ$#{¯ÿ > Àÿæf¿ AæÀÿäê ¯ÿçµÿæS{Àÿ Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿë$#¯ÿæ Sø¨ú ""xÿç'' Lÿþö`ÿæÀÿêZÿ œÿçþ{;ÿ œÿæþ ¨qêLÿÀÿ~Àÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ†ÿæ œÿæÜÿ] > 5. ¯ÿßßÓêþæ: ¨÷æ$öêZÿÀÿ ¯ÿßÓ †ÿæ. 1.1.2013 ÀÿçQ Óë•æ 18 ¯ÿÌöÀÿë Lÿþú Lÿçºæ 23 ¯ÿÌöÀÿë A™#Lÿ {ÜÿæBœÿ$#¯ÿ > AœÿëÓí`ÿç†ÿ fæ†ÿç/ AœÿëÓ` í ÿç†ÿ D¨fæ†ÿç ¨÷æ$öêþæœÿZÿ ¨æBô Ó{¯ÿöæaÿ ¯ÿßÓÓêþæ 5 ¯ÿÌö F¯ÿó ÓæþæfçLÿ H Éçäæ {ä†ÿ÷{Àÿ AœÿS÷ÓÀÿ ¯ÿSöÀÿ ¨÷æ$öêþæœÿZÿ ¨æBô 5 ¯ÿÌö ¨¾ö¿;ÿ {LÿæÜÿÁÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > A¯ÿÓÀÿ¨÷æ© ÓæþÀÿçLÿ Lÿþö`ÿæÀÿêþæœÿZÿÀÿ Ó{¯ÿöæaÿ ¯ÿßÓÓêþæ {ÓþæœÿZÿ ¨æBô D”çÎ ÓÀÿLÿæÀÿê œÿçßþæœÿëÓæ{Àÿ {LÿæÜÿÁÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > {ÓÜÿç¨Àÿç SõÜÿÀÿäêþæœÿZÿ ¨æBô ¯ÿßÓÓêþæ 1.1.2013 Óë•æ 28 ¯ÿÌö H Àÿæf¿ AæÀÿäê ¯ÿçµÿæS{Àÿ Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿë$#¯ÿæ Sø¨ú ""xÿç'' Lÿþö`ÿæÀÿêþæœÿZÿÀÿ ¯ÿßÓ †ÿæ. 1.1.2013 Óë•æ 43 ¯ÿÌöÀÿë A™#Lÿ {ÜÿæBœÿ$#¯ÿ > ¨÷æ$öê D¨{ÀÿæNÿ Óë¯ÿç™æSëÝçLÿ þšÀÿë {Lÿ¯ÿÁÿ {SæsçF Óë¯ÿç™æ ¨æB{¯ÿ > 6. ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ: ¨÷æ$öê HÝçÉæ Daÿ þæšþçLÿ Éçäæ ¨ÀÿçÌ’ÿ Lÿçºæ Aœÿ¿ {Lÿò~Óç Ó´êLÿõ†ÿç¨æ÷ © AœÿëÏæœÿÀÿë +2 Óæs}üÿç{Lÿsú ¨Àÿêäæ Lÿçºæ †ÿˆÿëàÿ¿ ¨Àÿêäæ{Àÿ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#{¯ÿ > {Ó HÝçAæ FLÿ ¯ÿçÌß Àÿí{¨ {œÿB ÜÿæBÔÿëàÿ Óæs}üÿç{Lÿsú ¨Àÿêäæ{Àÿ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#{¯ÿ Lÿçºæ HÝçAæ µÿæÌæ{Àÿ ¯ÿç’ÿ¿æÁÿß H S~Éçäæ ¯ÿçµÿæS ’ÿ´æÀÿæ ¨Àÿç`ÿæÁÿç†ÿ Fþú.B Îæƒæxÿö ÓþLÿä ¨Àÿêäæ{Àÿ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#{¯ÿ > {Ó HÝçAæ µÿæÌæ LÿÜÿç¨æÀÿë$#{¯ÿ, ¨Þç¨æÀÿë$#{¯ÿ H {àÿQ#¨æÀÿë$#{¯ÿ > 7. Aœÿ¿æœÿ¿ {¾æS¿†ÿæ: (Lÿ) ¨÷æ$öê Dˆÿþ `ÿÀÿç†ÿ÷Àÿ A™#LÿæÀÿê {ÜÿæB$#{¯ÿ > (Q) ¯ÿç¯ÿæÜÿç†ÿ {ÜÿæB$#{àÿ †ÿæZÿÀÿ FLÿæ™#Lÿ ¨œÿ#ê/¨†ÿç œÿ$#{¯ÿ > (S) {Ó Ó´æ׿¯ÿæœÿ {ÜÿæB$#{¯ÿ H ÉæÀÿêÀÿçLÿ Àÿí{¨ Aäþ ¯ÿæ µÿçŸäþ {ÜÿæBœÿ$#{¯ÿ > (W) Àÿæf¿ AæÀÿäê ¯ÿçµÿæS{Àÿ Lÿæ¾ö¿Àÿ†ÿ Sø¨ú ""xÿç'' Lÿþö`ÿæÀÿê A†ÿç Lÿþú{Àÿ œÿçÀÿ¯ÿbÿçŸ µÿæ¯ÿ{Àÿ 5 ¯ÿÌö

¨¾ö¿;ÿ Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿç$#{¯ÿ > †ÿæZÿÀÿ Lÿæ¾ö¿LÿæÁÿ{Àÿ {Ó {Lÿò~Óç SëÀÿë†ÿÀÿ ¯ÿçµÿæSêß ’ÿƒ {µÿæSçœÿ$#{¯ÿ H Dˆÿþ {Ó¯ÿæÀÿ A#™LÿæÀÿê {ÜÿæB$#{¯ÿ > (Yÿ) SõÜÿÀÿäêþæ{œÿ œÿç¾ëNÿç ¯ÿçj樜ÿ ¨÷LÿæÉ ¨æB¯ÿæ ’ÿçœÿ Óë•æ œÿçÀÿ¯ÿaÿçŸ µÿæ{¯ÿ SõÜÿÀÿäê µÿæ{¯ÿ A†ÿçLÿþú{Àÿ 3 ¯ÿÌö ¨¾ö¿;ÿ Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿç$#{¯ÿ F¯ÿó SõÜÿÀÿäêþæœÿZÿ ¨æBô D”çÎ {þòÁÿçLÿ †ÿæàÿçþ {œÿB$#{¯ÿ > ¯ÿç.’ÿ÷: Radio Telephony Constable/Lÿ{œÿίÿÁÿ, Lÿ{œÿίÿÁÿ(Wireless Telegraphy) œÿç¾ëNÿç ¨Àÿêäæ{Àÿ AóÉS÷Üÿ~ œÿçþ{;ÿ ¨÷æ$öê †ÿæZÿ {¾æS¿†ÿæ Óº¤ÿêß þíÁÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷SëÝçLÿ ¾æo œÿçþ{;ÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç{¯ÿ > {¾Dô ¨÷æ$öê Radio Telephony Constble/Lÿ{œÿίÿÁÿ, Lÿ{œÿίÿÁÿ(Wireless Telegraphy) ¨’ÿ¯ÿê œÿçþ{;ÿ œÿçfÀÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {¾æS¿†ÿæ ¨÷þæ~ LÿÀÿç¯ÿæ{Àÿ ¯ÿçüÿÁÿ {Üÿ{¯ÿ, {ÓþæœÿZÿë A{¾æS¿ ¯ÿç{¯ÿ`ÿç†ÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ H ¨Àÿ¯ÿˆÿê œÿç¾ëNÿç ¨Àÿêäæ ¨÷Lÿç÷ßæ{Àÿ AóÉS÷Üÿ~ LÿÀÿç¯ÿæLÿë Aœÿëþ†ÿç ’ÿçAæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] > F†ÿ’ÿú¯ÿ¿†ÿê†ÿ œÿç¾ëNÿç ¨ÀÿêäæÀÿ {¾{Lÿò~Óç ¨¾ö¿æß{Àÿ ¨÷¯ÿÀÿ~ þƒÁÿê (Selection Board) ¾’ÿç Aœÿëµÿ¯ÿ LÿÀÿ;ÿç, {Lÿò~Óç ¨÷æ$öêZÿÀÿ Radio Telephony Constable/Lÿ{œÿίÿÁÿ, Lÿ{œÿίÿÁÿ(Wireless Telegraphy) ¨’ÿ¯ÿê ¨æBô Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {¾æS¿†ÿæ œÿæÜÿ], {†ÿ{¯ÿ {ÓÜÿç ¨÷æ$öêZÿÀÿ ¨÷æ$öê†ÿ´ Àÿ” LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > F†ÿ’ÿú¯ÿ¿†ÿê†ÿ {¾æS¿†ÿæ Óº¤ÿêß Ó¯ÿç{ÉÌ ¯ÿçÀÿ¯ÿ~ê W{ÀÿæB ¯ÿçµÿæS Resolution No. 56063/D&A dt. 23.12.2010{Àÿ D¨àÿ² A{s > 8. ÉæÀÿêÀÿçLÿ þæ¨/ÉæÀÿêÀÿçLÿ ’ÿä†ÿæ ¨Àÿêäæ: ¨÷æ$öê þ{œÿæœÿßœÿ œÿçþ{;ÿ †ÿæ. 25.07.2013 ÀÿçQ ÓLÿæÁÿ 7(Óæ†ÿ) W+æ Óþß{Àÿ œÿç¾ëNÿç ¨Àÿêäæ {Lÿ¢ÿ÷{Àÿ ÉæÀÿêÀÿçLÿ þæ¨ H ÉæÀÿêÀÿçLÿ ’ÿä†ÿæ ¨Àÿêäæ, àÿçQ† # ÿ ¨Àÿêäæ B†ÿ¿æ’ÿç Aœÿëφ ç ÿ {Üÿ¯ÿ > ¨÷æ$öêþæ{œÿ {ÓÜÿç AœÿëÓæ{Àÿ ¨Àÿêäæ {Lÿ¢ÿ÷vÿæ{Àÿ D¨Öç†ÿ {Üÿ¯ÿ > ¨÷æ$öê A™#Lÿ {Üÿ{àÿ ÉæÀÿêÀÿçLÿ ’ÿä†ÿæ ¨Àÿêäæ A™#Lÿ ’ÿçœÿ àÿæSç¨æ{Àÿ > {Ó$#¨æBô ¨÷æ$öêþæ{œÿ A™#Lÿ ’ÿçœÿ ÀÿÜÿç¯ÿæ ¨æBô ¨÷Öë†ÿ {ÜÿæB AæÓç$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > àÿçQ#†ÿ ¨ÀÿêäæÀÿ †ÿæÀÿçQ H Óþß Ó¸Lÿ}†ÿ Óí`ÿœÿæ AæÀÿäê A™êäLÿ {¯ÿ†ÿæÀÿ HÝçÉæ, LÿsLÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ œÿç¾ëNÿç ¨Àÿêäæ {Lÿ¢ÿ÷{Àÿ ¨÷æ$öêþæœÿZÿë f~æB ’ÿçAæ¾ç¯ÿ > ÉæÀÿêÀÿçLÿ þæ¨ ¨í¯ÿöÀÿë Lÿçºæ ¨{Àÿ ¨÷æ$öêZÿÀÿ {Lÿò~Óç ÉæÀÿêÀÿçLÿ Aäþ†ÿæ Adç Lÿç œÿæÜÿ], †ÿæÜÿæ fæ~ç¯ÿæ ¨æBô Óç{àÿOÿœÿú {¯ÿæxÿöÀÿ FLÿ Lÿþçsç ’ÿ´æÀÿæ ¨Àÿêäæ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ F¯ÿó FÜÿç LÿþçsçÀÿ œÿçшÿç `ÿíÝæ;ÿ {Üÿ¯ÿ > œÿç¾ëNÿç ¨ÀÿêäæÀÿ {¾{Lÿò~Óç ¨¾ö¿æß{Àÿ ÉæÀÿêÀÿçLÿ Aäþ†ÿæÀÿ ¨Àÿêäæ/¨ëœÿ… ¨Àÿêäæ LÿÀÿæ¾æB¨æ{Àÿ > ÉæÀÿêÀÿçLÿ þæ¨ H ÉæÀÿêÀÿçLÿ ’ÿä†ÿæ ¨Àÿêäæ ¯ÿçµÿçŸ ¯ÿSöÀÿ ¨÷æ$öêþæœÿZÿ ¨æBô µÿçŸ µÿçŸ †ÿæÀÿçQ{Àÿ LÿÀÿæ¾æB¨æ{Àÿ > F Óº¤ÿ{Àÿ AæÀÿäê A™êäLÿ, {¯ÿ†ÿæÀÿ HÝçÉæ, LÿsLÿ ¨÷æ$öêþæœÿZÿë Aæ¯ÿÉ¿Lÿ Óí`ÿœÿæ {’ÿ{¯ÿ > ÉæÀÿêÀÿçLÿ þæ¨/ÉæÀÿêÀÿçLÿ ’ÿä†ÿæ ¨Àÿêäæ, Lÿ÷êÝæ Óæs}üÿç{LÿsúÀÿ {¯ÿð™†ÿæ H AæœÿëÓèÿçLÿ œÿçßþæ¯ÿÁÿê œÿçþ{;ÿ W{ÀÿæB ¯ÿçµÿæS Resolution No. 57063/D&A dtd.23.12.2012{Àÿ ’ÿ÷ίÿ¿ > ¯ÿç.’ÿ÷: D¨{ÀÿæNÿ œÿç¾ëNÿç ¯ÿçj樜ÿ HÝçÉæ {¨æàÿçÓ {H´¯ÿúÓæBsú www.odishapolice.nic.in{Àÿ D¨àÿ² {Üÿ¯ÿ > 9. xÿæNÿÀÿê ¨Àÿêäæ: ¨÷æ$öêZÿë œÿç¾ëNÿç ¨÷Lÿç÷ßæÀÿ {¾{Lÿò~Óç ¨¾ö¿æß{Àÿ FLÿ {þxÿçLÿæàÿú {¯ÿæxÿö ’ÿ´æÀÿæ ¨Àÿêäæ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > Aæ=ÿëLÿë Aæ=ÿë ¯ÿæfç¯ÿæ (knock knee), `ÿsLÿæ ¨æ’ÿ(flat foot), üÿëàÿç$#¯ÿæ {SæÝ ™þœÿê (varicose vein), ™œÿëµÿÁÿç ¯ÿZÿæ {SæÝ (bow leg), {sÀÿæ (squint in eye), QÀÿæ¨ ’ÿõÎçÉNÿç (poor vision), Àÿèÿ œÿ `ÿçÜÿ§ç ¨æÀÿç¯ÿæ (colour blindness), flex finger, Aœÿ¿æœÿ¿ ÉæÀÿêÀÿçLÿ Aäþ†ÿæ, LÿÜÿç¯ÿæ F¯ÿó Éë~ç¯ÿæ{Àÿ ¯ÿæ™æ B†ÿ¿æ’ÿç FÜÿç xÿæNÿÀÿê ¨ÀÿêäæÀÿ A;ÿµÿëöNÿ {Üÿ¯ÿ > 10. ¨÷æ$öê œÿçþ§àÿçQ#†ÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷SëÝçLÿÀÿ œÿLÿàÿ ’ÿÀÿQæÖ ÓÜÿç†ÿ ÓóàÿS§ LÿÀÿç ’ÿæQàÿ LÿÀÿç{¯ÿ > FÜÿç œÿLÿàÿSëÝçLÿ ¨÷æ$öêZÿ ’ÿ´æÀÿæ Óó¨í‚ÿö Ó´æäÀÿ H †ÿæÀÿçQ ÓÜÿ Aœÿë¨÷þæ~ç†ÿ (Self attested) {ÜÿæB$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > ¨÷æ$öêZÿ ’ÿ´æÀÿæ Aœÿë¨÷þæ~ç†ÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷Àÿ {fÀÿOÿ œÿLÿàÿ DNÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ Óó¨õNÿ ¨÷æ$öêZÿ ’ÿ´æÀÿæ ’ÿæQàÿ LÿÀÿæ¾æB$#¯ÿæÀÿ `ÿíÝæ;ÿ ¨÷þæ~ {¯ÿæàÿç S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > 1. ¯ÿßÓ Óº¤ÿêß ¨÷þæ~¨†ÿ÷ (ÜÿæBÔÿëàÿ Óæs}üÿç{Lÿsú Lÿçºæ †ÿˆÿëàÿ¿) 2. ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ (+2 Óæs}üÿç{Lÿsú H †ÿˆÿëàÿ¿) H þæLÿöÓçsú 3. fæ†ÿçS†ÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ ({Lÿ¯ÿÁÿ †ÿüÿÓçàÿµÿëNÿ fæ†ÿç/ D¨fæ†ÿç/ÓæþæfçLÿ H Éçäæ {ä†ÿ÷{Àÿ AœÿS÷ÓÀÿ ¯ÿSöZÿ ¨æBô ¨÷¾ëf¿) 4. œÿæþ ¨qêLÿÀÿ~ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ (Àÿæf¿ AæÀÿäê ¯ÿçµÿæS{Àÿ Lÿæ¾ö¿Àÿ†ÿ Sø¨ú ""xÿç'' Lÿþö`ÿæÀÿêZÿ ¯ÿ¿†ÿê†ÿ) 5. Lÿ÷êÝæ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ ({Lÿ¯ÿÁÿ Aœÿë{bÿ’ÿ 12{Àÿ D”çÎ $#¯ÿæ Lÿ÷êÝæ œÿçþ{;ÿ) 6. Fœÿú.Óç.Óç. Óæs}üÿç{Lÿsú (Fœÿú.Óç.Óç. Óæs}üÿç{Lÿsú ¨÷æ© ¨÷æ$öêZÿ ¨æBô) 7. SæÝç `ÿæÁÿœÿæ àÿæB{ÓœÿÛ (SæÝç `ÿæÁÿœÿæ Aµÿçj†ÿæ $#{àÿ) 8. SõÜÿÀÿäê œÿç¾ëNÿç ¨÷þæ~¨†ÿ÷ (SõÜÿÀÿäê {ÜÿæB$#{àÿ) H 3 ¯ÿÌöÀÿ Lÿæ¾ö¿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ > 9. xÿçÓú`ÿæfö ¨÷þæ~¨†ÿ÷ (A¯ÿÓÀÿ¨÷æ© ÓæþÀÿçLÿ Lÿþö`ÿæÀÿê {ÜÿæB$#{àÿ) 10. †ÿç{œÿæsç (3) ¨æÓú{¨æsö ÓæBfúÀÿ Àÿèÿêœÿ üÿ{sæS÷æüÿú (’ÿÀÿQæÖ üÿþöæ{Àÿ àÿSæ¾æB$#¯ÿæ Àÿèÿêœÿ üÿ{sæS÷æüÿú ¯ÿ¿†ÿê†ÿ) (FÜÿç †ÿç{œÿæsç üÿ{sæÀÿ ¨d¨æQ{Àÿ ¨÷æ$öêZÿ œÿæþ H ’ÿÖQ†ÿ ÀÿÜÿç¯ÿ) 11. Lÿç¨Àÿç Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç{¯ÿ: BbÿëLÿ H {¾æS¿ ¨÷æ$öêþæ{œÿ AæÀÿäê A™êäLÿ {¯ÿ†ÿæÀÿ HÝçÉæ, LÿsLÿ (Supdt. of Police, Signals, Odisha, Cuttack)Zÿ œÿçLÿsLÿë ’ÿÀÿQæÖ üÿþö (¯ÿçj樜ÿ þæšþ{Àÿ ¨÷LÿæÉç†ÿ œÿç•öæÀÿç†ÿ ’ÿÀÿQæÖ üÿþö Aœÿë¾æßê) ¨íÀÿ~ LÿÀÿç Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {s÷{fÀÿê `ÿæàÿæ~/¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿu/{¨æÎæàÿú AxÿöÀÿ H Aœÿ¿æœÿ¿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷SëÝçLÿÀÿ œÿLÿàÿ ÓÜÿ xÿæLÿ {¾æ{S ¨vÿæB{¯ÿ Lÿçºæ AæÀÿäê A™êäLÿ, {¯ÿ†ÿæÀÿ, HÝçÉæ, LÿsLÿZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ D”}Î ¯ÿæOÿ{Àÿ ¨LÿæB{¯ÿ > Àÿæf¿ AæÀÿäê ¯ÿçµÿæS{Àÿ Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿë$#¯ÿæ Sø¨ú ""xÿç'' Lÿþö`ÿæÀÿêþæ{œÿ þš FÜÿç ¨’ÿ¯ÿê ¨æBô AæÀÿäê A™êäLÿ, {¯ÿ†ÿæÀÿ, HÝçÉæ, LÿsLÿZÿë Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > ¨÷æ$öêþæœÿZÿë Óí`ÿæB ’ÿçAæ¾æDAdç {¾, Lÿ{œÿίÿÁÿ œÿç¾ëNÿç ¨Àÿêäæ ¨æBô {Óþæ{œÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨í¯ÿöÀÿë Lÿ{œÿίÿÁÿ ¨’ÿ¯ÿê œÿçþ{;ÿ {ÓþæœÿZÿÀÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {¾æS¿†ÿæ Adç Lÿç œÿæÜÿ], {Ó ¯ÿçÌß{Àÿ œÿçÊÿç†ÿ {ÜÿæB Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç{¯ÿ > Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {¾æS¿†ÿæ $#¯ÿæ SõÜÿÀÿäê H Àÿæf¿ AæÀÿäê ¯ÿçµÿæS{Àÿ Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿë$¯ # ÿæ Sø¨ú ""xÿç'' Lÿþö`ÿæÀÿêþæœÿZÿÀÿ ’ÿÀÿQæÖ Óó¨õNÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿßÀÿ þëQ¿Zÿ ’ÿ´æÀÿæ {¨÷Àÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > {ÓþæœÿZÿÀÿ ’ÿÀÿQæÖ {¨÷Àÿ~ LÿÀÿç¯ÿæ Óþß{Àÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß þëQ¿ ØÎ µÿæ{¯ÿ D{àÿâQ LÿÀÿç{¯ÿ {¾ SõÜÿÀÿäêþæ{œÿ œÿç¾ëNÿç ¨ÀÿvÿæÀÿë 3 ¯ÿÌö Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿçd;ÿç H SõÜÿÀÿäê µÿæ{¯ÿ {þòÁÿçLÿ †ÿæàÿçþ {œÿBd;ÿç > {ÓÜÿç¨Àÿç Sø¨ú ""xÿç'' Lÿþö`ÿæÀÿêþæ{œÿ Lÿ÷þæS†ÿ µÿæ{¯ÿ 5 ¯ÿÌö Ó{;ÿæÌfœÿLÿ Àÿí{¨ Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿçd;ÿç H {Lÿò~Óç SëÀÿë†ÿÀÿ ’ÿƒ{Àÿ ’ÿƒç†ÿ {ÜÿæBœÿæÜÿæ;ÿç > ¨÷æ$öêþæœÿZÿë Óí`ÿæB ’ÿçAæ¾æDAdç {¾ Lÿ{œÿίÿÁÿ œÿç¾ëNÿç ¨Àÿêäæ ¨æBô {Óþæ{œÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ Óþß{Àÿ A™#Lÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê HÝçÉæ ÓÀÿLÿæÀÿZÿÀÿ SõÜÿ ¯ÿçµÿæS ¯ÿçj©ç œÿó. 57063/D&A dtd23.12.2010 {Àÿ D¨àÿ² > AæÀÿäê A™êäLÿ, {¯ÿ†ÿæÀÿ, HÝç É æ, LÿsLÿ

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

8 - 14 fëœÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

3
{þæ¯ÿæBàÿú, àÿæ¨ús¨ú H {œÿsH´æLÿ}ó {s÷œÿçó
JOB GURANTEE IN SERVICE CENTER

FLÿ New Established Company {Àÿ Vacancy-24 Male/3-Female. Qualification - 10th/+2 (Fresher welcome). No Donation/No experience. þæÓçLÿ Aæß Rs. 5000/- Àÿë Rs. 11000/-. ¯ÿßÓÿbelow 30yrs. Contact within 7 days with Biodata.

MNC ¨æBô Qæàÿç ¨’ÿ¯ÿê{Àÿ DIRECT JOB

MNC Qæàÿç ¨ ’ÿ¯ÿê ÓóQ¿æ- 28

MICRO EXPANSION
NEW VACANCY!!!

N/6 - 315, 1st Floor, Infront of Bank of Baroda Jayadev Vihar, Bhubaneswar-15, Ph: 9238100178

10th/+2 H †ÿ’ÿë – ÿö {É÷ ~ ê{Àÿ Examination ÓæÀÿç œÿç ¾ ë N ÿç A{¨äæ{Àÿ $# ¯ ÿæ Óþë ’ ÿæß 28 f~ Male/female Candidates Zÿë JOB Project of MNC †ÿæ'Àÿ µÿçŸ µÿçŸ ¨’ÿ¯ÿê{Àÿ ×æßê œÿç¾N ë ÿç LÿÀÿëdç > Age: below 30 yrs, Monthly Income: 5500/-Àÿë 10,500/- ÓÜÿç†ÿ Promotion > †ÿëÀÿ;ÿ œÿç ¾ ë N ÿç ¨æBô 5 ’ÿç œ ÿ þš{Àÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë > Contact:

M.D. OF WELLDONE
Dhar ma Nagar, House No-5,1st Lane, Berhampur. Ph: 0680-6451093, Ganjam

Wanted 37 Male, 21 Female Graduate/Under Graduates for a MultiNational Company Expand in Odisha ¯ÿßÓ 18-35 ¯ÿÌö > þæÓçLÿ {ÀÿæfSæÀÿ Rs. 6500/-Àÿë Rs. 12000/- (Under Training) & Rs. 27000/- above onwards. No Experience/No Registration Fee. Hostel Free for all selected Candidates. Walk in with Bio-data & all document within 6 days.

Microlab, Repearing Lab, Spare Parts, Hostel, Free tool kit*, study loan* & Placement Aæ’ÿçÀÿ ¯ÿ¿¯ÿ×æ Adç >

þæÓçLÿ 5000Àÿë 30,000 H E–ÿö {ÀÿæfSæÀÿ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ Óë{¾æS A to Z MOBILE PHONE, LAPTOP H NETWORKING Course D¨{Àÿ Fundametal Àÿë Chip Level Reparing & Software Training ’ÿçAæ¾æB Éçäæ$öêþæœÿZÿë Telecom & IT SERVICE CENTER {Àÿ œÿç¾N ë ÿç H Aæþ#œÿç¾N ë ÿç ÓÜÿç†ÿ {Óþæ{œÿ þæÓçLÿ 5000/-Àÿë 30,000/ - H E–ÿö {ÀÿæfSæÀÿ LÿÀÿç¯ÿæ{Àÿ Óäþ {ÜÿæB¨æÀÿëd;ÿç> {¾æS¿†ÿæ: Matric Fail to B.Tech, Duration: 1/3/6/9/12 þæÓ> Fvÿæ{Àÿ Practical,

œÿç¾ëNÿç œÿç¾ëNÿç œÿç¾ëNÿç
HÝçÉæ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ Ó´êLÿõ†ÿç¨÷æ© {¾{Lÿò~Óç ÉçäæœÿëÏæœÿÀÿë 10th Lÿçºæ +2 Pass LÿÀÿç$#¯ÿæ 17 f~ Dµÿß ¾ë¯ÿLÿ H ¾ë¯ÿ†ÿêþæœÿZÿvÿæÀÿë Channel Partner of "OXFORD UNIVERSITY PRESS'' †ÿæ'Àÿ Management Section {Àÿ œÿç¾N ë ÿç ¨æBô ’ÿÀÿQæÖ S÷Üÿ~ LÿÀÿëdç > Age below 28 years. Monthly Income Rs. 5000/- + Accomodation Free. œÿç f Àÿ ÓþÖ ¨÷ þ æ~¨†ÿ÷ ÓÜÿç † ÿ AæÓ;ÿæ 5 ’ÿçœÿ þš{Àÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë > Interview Time (10AM-4PM)

CMTI
Since: 2003

Govt. of India Regtd., An ISO 9001:2008 Certified w w w. c m t i o r i s s a . c o m 2182, Near Kalpana Film Hall, BHUBANESWAR - 14 0674- 2310838, 9861083738, 9437304324.

CAREER PROMOTER
Opp. Hotel Basanti (Top Floor), Mahatab Road, Cuttack. Ph.: 0671-2321295, 9238100193

dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷ê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
(Approved by the Govt. of Orissa) {Lÿ¢ÿ÷ H Àÿæf¿ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ÎæsçÎçLÿæàÿú,ÿ NALCO, PWD, †ÿÜÿÓçàÿ H BÀÿç{SÓœÿ ¯ÿçµÿæSþæœÿZÿ{Àÿ ¯ÿÜÿë ÓóQ¿Lÿ Aþç œ ÿÿ Revenue Inspector , Ó{µÿö ß Àÿ, {s÷ Ó Àÿ, xÿ÷æüÿuÓþ¿æœÿú,ÿ Work Sarkar Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {ÜÿD$#¯ÿæÀÿë 8þÀÿëÿ B.A. {¾æS¿†ÿæ$#¯ÿæ ¨÷æ$öêZÿë 45 ’ÿçœÿ þš{Àÿ {s÷œÿçó ’ÿçAæ¾ç¯ÿ æ SC/STZÿë

IMPULSE GROUP
137/B, Ashok Nagar, Near Khadiniketan, Bhubaneswar-9, PH: 0674-2536099

†ÿë À ÿ;ÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
þ{oÉ´Àÿ×ç†ÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿç¯ÿæ œÿçþ{;ÿ læÝë’ÿæÀÿ, þæÁÿç, ÓëB¨Àÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> AæQ¨æQ AoÁÿÀÿ ¨ÀÿçÉ÷þê ¨÷æ$öê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > Óæäæ†ÿ Aæ{àÿæ`ÿœÿæ{Àÿ ’ÿÀÿþæ ×çÀÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > ¨÷æ$öê ¯ÿæ{ßæÝæsæ, 2sç Àÿèÿêœÿ üÿ{sæ, ¯ÿæÓç¢ÿæ ¨÷þæ~¨†ÿ÷, {µÿæsÀÿ ¨Àÿç`ÿߨ†ÿ÷ Lÿçºæ xÿ÷æBµÿçó àÿæB{ÓœÿÛÀÿ {fÀÿOÿ Lÿ¨ç ÓÜÿ œÿç{þ§æNÿ vÿçLÿ~æ{Àÿ †ÿëÀÿ;ÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿ;ÿë >
Mancheswar Industrial Estate, Plot No: TS 3/193, Behind Konark Cylinder, Nijukti Khabar, Pratidin Office
œÿç ¾ ë N ÿç Q¯ÿÀÿ{Àÿ Aæ¨~Zÿ Óó×æÀÿ {Lÿò~Óç œÿç¾ëNÿç Lÿçºæ œÿæþ{àÿQæ Óº¤ÿêß ¯ÿçj樜ÿ {’ÿ¯ÿæLÿë `ÿæÜÿëô$#{àÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿ;ÿë 0674 2582532

Óë¯ÿç™æ ’ÿçAæ¾ç¯ÿ > {s÷œÿçó ¨{Àÿ `ÿæLÿçÀÿç LÿÀÿç{¯ÿ æ BbÿëLÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæ{œÿ 20 ’ÿçœÿ þš{ÀÿÿPrincipal, Regional Institute, Plot No- 265/266,
Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane, Backside of Baramunda Bus Stand, Baramunda, Bhubaneswar 751003Zÿë s 50/- Zÿæ þœÿçAÝöÀÿ LÿÀÿ;ÿë æ

xÿæLÿ {¾æ{S þš {s÷œÿçó {œÿB¨æÀÿç{¯ÿ
ADVERTISEMENT
Walk-in-interview for filling -up vacancies in the post of MPHW (Female) of Health & Family Welfare Department in the District of Balangir which was postponed earlier due to un -avoidable circumstances is rescheduled to be held on 20.06.13 at 11.00 A.M. Eligible and interested candidate may attend the interview. For details pleasé log on www.baiangir.nic.in. Chief District Medical Officer Balangir

DATA ENTRY/CALL CENTRE JOB
Direct Joining (10th, +2, +3). Sal (5,400-8200). M o b :9 6 5 8 2 5 7 5 9 0 ,9 6 5 8 1 7 5 9 7 9 .

CAREER IN VASTU AND ASTROLOGICAL SCIENCE
PROFESSIONAL COURSE ( REGULAR / CORRESPONDENC) DEGREE / MASTER DEGREE / M. Phil / Ph.D INDIAN VASTU ACADEMY, Plot No. 892, Palasuni, Rasulgarh, BBSR-10, Odisha Contact No.: 9692245119, 9238308452, 9439897035 www.indianvastuacademy.org

Institution of Permanent Way Engineers (India) Under the auspices of Ministry of Railways G-11,Rail Bhawan, Raisina Road, New Deihi-110 001 Tele Nos. (MTNL) 23387915 & 23303272, Railway Phone No. 43272 E-mail: ipwe@sify.com. ipwe@rb.railnet.gov.in DIPLOMA IN RAILWAY ENGINEERING
The Institution of Permanent Way Engineers (India) invites applications for admission to the Correspondence Course of Diploma in Railway Engineering for the academic year 2013-2014. The Course comprises of two Semesters of 6 months each. Completion of this course will advance the knowledge of different disaplines of Railway Engineering and will also make the candidates aware of the structure and functioning of Indian Railways. The eligibility criteria for this course is as under: 1. Eligibility (a) Non-Ralway persons:The Applicant should be a 3-year Diploma holder in any discipline of Engineering recognised by Centra! / State or UT Government or a Science / Engineering Graduate or a Graduate with Maths / Science as one of the subjects in Intermediate / Plus 2 of S.S.C, (b) Railway Personel including, employees of Konkan Railway, Port Trust Railways. CONCOR RITES. IRCON. CRIS. DMRC, RVNL DFC. MRVC and other Railway PSUs are included in this catetgory: The appiicant shouïd be having any of the qualifications as presecribed in respect of non - railway persons at (a) above or having passed High School / SSC or possessing equivalent qualification with Maths / Science and having a minimum of 3 years experience in Railways. 2. How to apply: (1) Prospectus containing the application form along with other details can be obtained form the office of IPWE (India) at the address given above or at our associate office in Baroda House, New Delhi either in cash by paying Rs. 100/- or by sending Bank Draft of Rs. 150/- (including postal charges) in favour of IPWE (India) payable at New Delhi along with a self addressed envelop size25cmx15cm. (2) Alternatively eligible non-Railway candidates can apply through e-mail for admission to SemesterI of the course by sending a DD of Rs. 2909/- in favour of Institution of Permanent Way Engineers (India), New Delhi. For details visit our website : www.ipweindia.com The last date for receipt of Application Forms is 31st August 2013.

MADHUSUDAN LAW COLLEGE CUTTACK, UTKAL UNIVERSITY
Applications in the prescribed forms are invited for admission into the 1st Semester of Three Year LL.B. (Hons.) Course for the Session, 2013-2014. Age limit for General candidates is 30 years and 35 years for SC/ST candidates. Forms are available in the College Counter from 3rd June, 2013 (8:00A.M. to 11:0OA.M.) on payment of Rs.500/- (Rupees five hundred only) in cash or Rs.600/- (Rupees six hundred only) by post. Application forms should be submitted within 14 days from the date of publication of +3 results of Utkal University. For further details please refer to our Prospectus and website:www.mslawcollege.org PRINCIPAL

¨ævÿLÿZÿ ¨æBô Óí`ÿœÿæ: F$#{Àÿ ¨÷LÿæÉç†ÿ {Lÿ{†ÿLÿ ¯ÿçj樜ÿLÿë µÿçˆÿçLÿÀÿç Lÿçdç ¨ævÿLÿ vÿLÿæþêÀÿ ÉçLÿæÀÿ {ÜÿD$#¯ÿæ AæþÀÿ ’ÿõÎ{ ç Sæ`ÿÀÿ {ÜÿDdç > ¯ÿçj樜ÿ {’ÿD$#¯ÿæ Óó×æþæœÿZÿ ÓÜÿ LÿæÀÿ¯ÿæÀÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨í¯ÿöÀÿë Ó¯ÿç{ÉÌ †ÿ$¿ H œÿçfÀÿ ¯ÿç{¯ÿLÿ QsæB LÿæÀÿ¯ÿæÀÿ LÿÀÿ;ÿë > F$#¨æBô œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿ Lÿˆÿöõ¨ä ’ÿæßê ÀÿÜÿç{¯ÿ œÿæÜÿ] >

CSIR-CENTRAL INSTITUTE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS (Council of Scientific & Industrial Research) Post Office CIMAP, Near Picnic Spot Road, Lucknow-226015
The CENTRAL INSTITUTE OF MEDICINAL & AROMATIC PLANTS (CIMAP), Lucknow, a premier institute underthe Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) invoived in multi disciplinary R&D programmes invites applications from enthusiastic young Indian Nationals having excellent academic record along with requisite experience and the ability to undertake jobs to help in R&D activities. The details of the positions and the respective emoluments as well as age limit as per norms are given below:

Total Emoluments means approximate total emoluments on minimum of scale including House Rent Allowance in Class'Y'city ** Please see age relaxation under Relaxation column in full Advertisement at CIMAP Website www.cimap.res.in.. Interested candidates may apply in the prescribed form available at CIMAP website which can be downloaded free from www.cimap.res.in or can be obtained from the Controller of Administration, Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants (CIMAP), Post Office - CIMAP (Near Kukrail Picnic Spot) Lucknow-226 015, UP, India by sending a selfaddressed envelope of 23x10 cm size indicating name of the post applied for and affixing a postal stamp worth Rs. 10/- by 25th June, 2013. The details of the posts, qualification, job requirement, etc. can be seen vide our Advertisement No.1/2013 at CIMAP Website www.cimap.res.in. The last date for submission of completed applications 28th June,2013. Controller of Administration

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

8 - 14 fëœÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

4

SASHASTRA SEEMA BAL RECRUITMENT NOTICE FOR TECHNICAL CADRE - 2013-14
Applications are invited from Indian citizens for filling up of vacancies in under mentioned posts in the Sashastra Seema Bal a Central Armed Police Force under Ministry of Home Affairs. The last date for receipt of applications is 20/07/2013 for all states. 2. POST, PAY SCALE AND OTHER ALLOWANCES: (a) Post and Pay scale:

(b) Other allowances: The post will carry Dearness Allowance, Ration Money, Washing Allowance as admissible from time to time, Special Compensatory Allowance while posted in specified border areas, Free Uniform, Free Accommodation or HRA, Transport Allowance and any other allowances as admissible in Force from time to time under the rules/instructions. These posts will be covered under new Restructured Defined Contributory Pension Scheme. 3. VACANCIES FOR THE POSTS ARE AS UNDER:-

Note: i) 10% of vacancies are reserved for Ex-Servicemen in the post of Head Constable (Workshop). ii) Vacancies reserved for Ex-Servicemen will be filled by the candidates of open category within the respective quota if suitable candidates of Ex-Servicemen are not available. iii) The number of vacancies are subject to change without any notice and may increase or decrease depending upon the position at the time of final selection. iv) The posts are temporary but likely to be permanent. v) The recruitment will be conducted on all India basis. vi) Selected candidates are liable to be posted any where within as well as outside the Territory of India according to transfer policy of the force. 4. ELIGIBILITY CONDITIONS: Name of Post: Sub-Inspector (Pioneer). Age: Upto 30 Years. Educational Qualification: Degree or Diploma in Civil Engineering from a recognized University or Institute. Head Constable ( Workshop) - 18 to 25 years - a) Passed Matriculation from a recognized Board or Equivalent. b) Passed the Diploma in Automobile or Motor Mechanical Engineering or Two year certificate course in Automobile or Motor Mechanical Engineering from a Government recognized Industrial Training Institute (ITI) or Equivalent. c) Must possess valid Driving License for Heavy Vehicle. Desirable: - 2 years experience in an authorized garage or workshop. Note: Educational Certificate other than State Board/Central Board should be accompanied with Govt. of India notification declaring that such qualification is equivalent to Matriculation / 10th Class pass or intermediate as the case may be. 5. CUT OFF DATE FOR AGE AND RELAXATION IN UPPER AGE LIMIT: Cut off date for determining the age will be 20/07/2013 i.e. the closing date of receipt of application. The candidate must fulfill all eligibility conditions and should be in possession of all certificates/heavy driving license on 20/07/2013 i.e. the last date of receipt of application. Candidates appearing in the examination/ awaiting result/educational certificates need not apply. (i) There will be relaxation in age for SC/ST/OBC (i. e. 5 years for SC/ST & 3 years for OBC). (ii) The upper age limit shall be relaxable by 05 years in case the candidate is already in Government service. Government employees / servants claiming age relaxation should be in possession of a certificate in prescribed format from their office in respect of the length of continuous service which should not be less than 03 years in the immediate period preceding the date of recruitment/ closing date of receipt of application. They should also continue to have the status of Government servant/ employees till the time of appointment, in the event of their selection. The candidate will have to produce NOC form his department at the time of applying for the post/recruitment. However, departmental candidate may forward their application through proper channel from their head of the offices. This concession will be admissible only where a Government employee has rendered not less than 3 (three) years’ Continuous service in Govt. Department. (iii) The Relaxation in upper age limit of 5 years shall also be admissible to all posts for the candidates who had ordinarily been domiciled in the state of J&K during the period from 01/01/1980 to 31/12/1989. The candidate will have to produce a certificate from the concerned District Collector to claim such relaxation in age. (iv) Five years of age relaxation will also be granted to the children and dependent family members of those killed in the 1984 riots and 2002 communal riots of Gujarat. Children mean (a) Son (including adopted son): or (b) Daughter (including adopted daughter) Dependent family members mean: (a) Spouse; or (b) Children; or Brother or Sister in the case of unmarried Govt. servant who was wholly dependent on the Govt. servant at the time of his killing in the riot. The candidate will have to produce a certificate to the effect, issued by the concerned District Collector to claim relaxation in age. Children and dependent family members of those killed in the riots (1984 riots and 2002 communal riots of Gujarat) will also produce a certificate from the concerned District Collector. v) The above relaxation in age as mentioned in Para 5 ii to iv is in addition to relaxation to 5 years in age for SC/ST and 3 years for OBC candidates as per Government orders. Note: Candidates claiming benefits under OBC category shall be in accordance with Castes notified in the Central List. The certificates should be in the prescribed format issued by the Competent Authority empowered for the purpose. No other certificate will be accepted as proof. DEFINITIONS/RELAXATION AND SPECIAL INSTRUCTIONS FOR EXSERVICEMEN i) Age : Relaxation to the extent of military service plus 3 years as provided in DOP&T Notification No.39016/10179-Rectt© dated 15.12.1979. ii) Every Ex-Serviceman who has put in not less than six months continuous service in the Armed Forces of the Union, shall be allowed to deduct the period of such service from his actual age and if the resultant age does not exceed the maximum age limit by more than three years he shall be deemed to satisfy the condition regarding age limit. However, break in service should not be more than two years. iii) Ex-Servicemen holding the higher rank may also compete in this recruitment for lower post provided they fulfill the eligibility criteria and also they furnish their willingness in writing that in the event of their selection they will not claim the post equivalent to the rank they were holding in the Defence Forces. iv) Character certificate: Minimum requirement will be exemplary/ Very Good/Good category certificate v) Medical Category: “A” (AYE)/SHAPE-ONE, at the time of discharge. They should possess to pass the same medical standards prescribed for direct recruits. vi) “Ex-servicemen” means a person who has served in any rank (whether as a combatant or as a non-combatant ) in the Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union but does not include a person who has served in the Defence Security Corps, the General Reserve Engineering Force, the Lok Sahayak Sena and the paramilitary forces; and vii) who has retired from such service after earning his/her pension; this would also include persons who are released/retired at their own request but after having earned their pension; or who has been released from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; or who has been released, otherwise than on his own request, from such service as a result of reduction in establishment; or who has been released from such service after completing the specific period of engagement, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, and has been given a gratuity, and includes personnel of the Territorial Army, namely, pension holders of continuous embodies service or broken spells of qualifying service; or personnel of the Army Postal Service who are part of Regular Army and retired from the Army Postal Service without reversion to their parent service with pension, or are released from the Army Postal Service on medical grounds attributable to or aggravated by military service or circumstances beyond their control and awarded medical or other disability pension; or personnel, who were on deputation in Army Postal Service for more than six months prior to the 14th April, 1987; or Gallantry award winners of the Armed forces including personnel of Territorial Army; or Ex-recruits boarded out or relieved on medical ground and granted medical disability pension. 6. MINIMUM PHYSICAL AND MEDICAL STANDARDS:

Note: Candidates who intends to avail relaxation in height/chest measurement will have to submit certificate as per Annexure-V duly signed by the competent authority. 7. SELECTION /RECRUITMENT PROCESS: The candidates shall be issued Admit Cards to appear in recruitment test. The date and venue of recruitment test will be indicated in Admit Card. It is clarified that candidature of candidates who are issued admit cards will remain provisional till they are finally selected and submit all related documents/certificates in original and prescribed format. a) DOCUMENTATION: The candidates who report at the designated recruitment venue on the given date and time will be first asked to submit their call letter/admit card and other documents all in original for verification of age, educational qualification, Technical qualification, Caste/category etc. which will be returned on spot after verification. Candidates must bring attested copies of all the documents and two attested photographs. b) PHYSICAL STANDARD TEST ( PST ): The candidates who are found eligible in documentation will be put through Physical measurement Test as prescribed in the eligibility conditions i.e. para-6 above. c) PHYSICAL EFFICIENTY TEST (PET): PET will be qualifying in nature and a candidate must qualify all the under mentioned events. Failure to qualify in any of the events will render the candidate disqualified to appear in written examination. Ex-Servicemen are exempted from PST/ PET. However they will have to appear in Written Examination and final medical examination.

d) WRITTEN EXAMINATION (100 MARKS): The candidates who qualify PST & PET, will be required to appear in written examination which comprise multiple choice objective type questions as under:-

Note:- i) Candidates may note that no separate call letters will be issued for appearing in the written examination. ii) The written examination will be held on OMR based Answer Sheets. The duration of written examination will be 2 hours. Candidates will be required to record their answer in OMR sheet with blue/black ball point pen. iii) The OMR answer sheet of written test will be processed/ scanned in an electronic machine. Any wrong entry of roll number, name, question booklet number, question paper series will render the OMR sheet invalid and the same will not be evaluated. The concerned candidate will be responsible for such mistake on their part. iv) Candidates appearing in written test will not be allowed to carry electronic equipments like mobile phone, calculator, pager, digital wrist watch having calculator etc. Any candidate found indulging in any unfair practice will be summarily removed from the written test and will be debarred from further recruitment process. e) TECHNICAL TEST: The candidates who qualify written examination will be put through Technical test. Technical Test will be carried out by the Recruitment Board. The Technical test will consist of the following:- SI ( PIONEER) :- Total = 50 Marks i) viva- voce :- 10 Marks (The questions will be concentrated on Civil Engineering subjects and keeping in view the required educational qualification for the post.) ii) Practical Test :- 40 Marks - The practical Test will be conducted keeping in view the Civil Engineering subjects and prescribed educational qualification for the post. HC (WORKSHOP) :- Total 50 Marks i) Viva- voce :- 25 Marks (The questions will be concentrated on Automobile / Mechanical Engineering subjects and keeping in view the required educational qualification for the post.) ii) Practical Test :- 25 Marks - The practical Test will be conducted keeping in view the Automobile / Mechanical Engineering subjects and prescribed educational qualification for the
(Contd.Next Page.. )

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À
(Contd. from prev,. Page.. )

8 - 14 fëœÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

5
and final medical examination. The same will be apprised to the candidate by the recruitment board and the list of qualified candidates called for above test will be displayed on the notice board at the recruitment venue as well as in SSB recruitment website www.ssbrectt.gov.in. viii) In case any candidate is found ineligible or suppressing facts or suffering from any illness/disease likely to interfere in efficient discharge of his duties or on any ground after his selection/appointment, his services will be terminated without assigning any reason. ix) The Government shall not be responsible for damage /injury/loss to the individual, if any, sustained during the entire recruitment process and journey. x) The DG SSB has full rights to make changes or cancel /postpone the recruitment without assigning any reason. xi) Candidates canvassing in any form or bringing outside influence /pressure, offering illegal gratification, blackmailing or threatening to blackmail any person connected with recruitment will be disqualified. xii] Candidates impersonating and submitting the fabricated/forged documents are also liable to be disqualified. xiii) It should, however, be clearly understood that the Selection board reserves to itself, absolute discretion to reject or accept any candidate at any stage. xiv) As the applications are to be processed by a computerized system, it is essential that the application is strictly in accordance with the prescribed, format, is properly and completely filled and contains no correction/alteration/overwriting. xv) Mere qualifying the entire prescribed test in SSB recruitment does not confer the right of selection of the candidate but they should have to stand in merit keeping in view the available vacancies. The vacancies are subject to change without any further notice. xvi) The candidates provisionally selected for the above posts should qualify the training or courses as prescribed by the Director General, Sashastra Seema Bal from time to time during probation period. Failing which services are liable to be terminated. 15. NO TA/DA WILL BE ADMISSIBLE. No TA/DA will be admissible. However, TA for onward and return journey to SC/ ST candidates will be paid as per GOI instructions to those who appear in written test subject to production of rail/ Bus tickets, original cast certificate, non employment certificate from MP or MLA or any Gazetted Officer of the locality. In case they are not employed in Central / State Government. 16. Application forms are liable to be rejected summarily, if they are:- i) Incomplete. ii) Not on prescribed format. iii) Without Bank Draft/ Bankers Cheque of Rs. 50/-. iv) Accompanied with under valued Bank Draft/ Bankers cheque. v) Accompanied with Bank Draft/ Bankers cheque drawn in favour of wrong paying authority or wrong address of Bank draft/ Banker cheque. vi) Received without attested copy of caste certificate and discharge certificate in case of Ex- Servicemen. vii) Received without attested copies of educational certificate/testimonials. viii) Received without self addressed envelops and without postage stamps of Rs. 25/- affixed on the envelopes. ix) Received without photograph. x) Received without thumb impression & signature of the candidates. xi) Received after last date of receipt of the applications. xii) Without signature/seal of H.O.O. in case of serving candidates. xiii) Received with SC/ ST/ OBC certificates not on prescribed format. * The candidates are requested to go through the recruitment notification and confirm their eligibility in all respect before submitting application. * For frequent updates related to recruitment in SSB, please visit www.ssb rectt.gov.in ASSISTANT DIRECTOR (RECRUITMENT)

post. Note:- The Technical test / Practical Test will be qualifying in nature. However, the candidates have to score 35% marks to qualify the Technical Test. The candidates who fail to obtain 35% marks will be eliminated from the recruitment test. The marks obtained by the candidates will not be added while preparing the final merit list. The final merit list/ selection list will be drawn strictly on the basis of marks obtained by the candidates in written examination. f) MEDICAL EXAMINATIOIN: The candidates who qualify the Written Test and Technical Test will be put through detailed medical examination strictly on the basis of merit of written examination as per the vacancies and average failure rate. Note: i) The candidates will be called for medical examination over and above the number of vacancies advertised so that if some candidates high up in the merit ( category wise) do not make it through medical examination, candidates lower in merit list could be considered for appointment strictly based on merit. ii) Being called for medical examination will in no way give any legal claim or right to any candidate being finally appointed. g) APPEAL AGAINST FINDINGS OF MEDICAL EXAMINATION:- If a candidate is declared unfit in the detailed medical examination, the grounds for rejection will be communicated to him by the Chairman. The rejected candidates will obtain Form 4, 5 & 6 from the Chairman concerned, if not satisfied with the findings of the Medical Officer, to prefer an appeal for Review-medical examination to Inspector General (Pers.), SSB Force HQ, R.K. Puram, New Delhi, within 30 days from the date of issue of communication in which the findings of the Medical Officer is communicated to the candidate. The appeal should necessarily contain the following; (a) Review Medical Examination fee of Rs. 25/-(Rupees twenty five) only non refundable, through a Bank Draft in favour of “PAO, SSB (MHA), New Delhi”, (b) Appeal Form 4, 5 & 6 issued by the Initial Medical Board declaring the candidate as Unfit, (c) One self addressed envelope with Rs. 25/- postage stamp duly affixed on it. Certificate other than Medical Form – 6 (provided by the Chairman of Recruitment Board to the Candidates) to submit appeal for Review Medical Examination will not be considered and rejected straightway. The fitness certificate on Form- 6 is essential to consider their cases for review medical examination and not for any other purpose.Those candidates whose appeal i s found in order will be issued call letters to appear for Review Medical Examination and their names will also be uploaded in the SSB Website www.ssbrectt.gov.in . They may keep in touch to know their date of appearing in review medical examination and venue by visiting our website and helpline No. 011-26193929 between 1000 Hrs. to 1730 Hrs. Monday to Friday. The decision of the Review Medical Board of SSB will be final and no 2nd appeal will be entertained as per Govt. instructions and also no reply of the correspondence / 2nd appeal will be given / entertained. Note: The Selection board reserves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the medical board. h) MERIT/FINAL SELECTION: Merit/final selection list will be prepared in order of merit of written examination, category wise, after completion of Review Medical Examination. It is hereby emphasized that the candidates who merely secure the qualifying percentage marks and found medically fit, may not be considered for final selection since the cut off marks will be determined according to number of vacancies as well as after completion of whole recruitment process. Where equal marks have been obtained by candidates, their merit will be fixed as per date of birth and older candidate will be given preference. The result of provisionally selected candidates will be uploaded in SSB website www.ssbrectt.gov.in as per availability of vacancies. The selected candidates will be issued offer of appointment with the direction to report to the allotted units within 45 days from the date of issue of offer of appointment. No further extension will be given except in deserving cases. The provisional appointment of the candidates will be subject to verification of their Caste and other Certificates related to recruitment through proper channel and if the verification reveals that the certificates are false at any stage, the candidate’s service will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of Indian Penal Code for production of false certificates. 8. HOW TO APPLY AND BY WHICH DATE:- Eligible and interested candidates should send their Applications (duly filled in) complete in all respect along with Admit Card duly filled in, in the prescribed pro-forma as per Annexure-I and Annexure-II. The application shall be typed on one side only in full size plain paper with passport size photographs affixed, application fee, attested copies of testimonials are sent on the address mentioned in Para10 Coloumn 3 of this advertisement so as to reach to the addressee on or before the prescribed last date i.e. 20/07/2013 for all states except for Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul-Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of HP, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep for which last date is 27/07/2013. Two self addressed envelopes of 4” x 9” size with Rs. 25/- postage stamps affixed on each should be attached with application form. 9. APPLICATION FEE: The candidates belonging to General and OBC Category will be required to pay Rs. 50/- (non refundable) as application fee in the form of Bank Draft. The Bank Draft should be prepared in favour of authority as mentioned at Para 10 Column No. 4. No fee will be charged from SC/ST, Ex-servicemen and female candidates. 10. Application and application fee should be addressed to the authorities as under:-

Note:- Application sent to other than the above mentioned address will not be entertained. 11. ENCLOSURES REQUIRED TO BE ATTACHED WITH APPLICATION FORM: Attested copies of following documents be attached with the application form:- i) Educational Qualification Certificate. ii) Technical qualification/experience certificate/ Heavy Driving License. iii) Date of birth certificate (Matriculation or 10th pass certificate) iv) Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificate issued by an authority not below the rank of Tehsildar/Naib Tehsildar or SDM. Note: SC/ST & OBC certificate must be in prescribed pro-forma as prescribed at Annexure-III & IV respectively. v) Questionnaire duly signed by the candidate as per Annexure-VI vi) Domicile Certificate issued by local revenue authorities for verification of citizenship. vii) Discharge certificate in case of Ex-servicemen. viii)Two self addressed envelopes of 4”x9” size with ` 25/- postage stamps affixed on each envelope. ix) Certificate as per Annexure-V for claiming relaxation in height & chest (if applicable). x) Envelope containing Application must be subscribed in bold letters “APPLICATION FOR THE POST OF (NAME OF POST WITH POST CODE FOR WHICH APPLIED FOR WITH POST CODE) IN SASHASTRA SEEMA BAL”. Note: All above original documents/certificates are required to be brought at the time of recruitment test for verification. 12. Candidates who are already in Government service including departmental candidates has to send their application through proper channel with NO OBJECTION CERTIFICATE from their employer. Application received without proper channel & NOC will be rejected. 13. All eligible candidates will be informed about the date and venue of recruitment test through Admit Cards. Candidates should come duly prepared for 2-3 or more days stay under their own arrangements at the Recruitment Venue. The Government shall not be responsible for damage/injury, if any, to the individual sustained during the selection/recruitment process. No TA/DA will be admissible. 14. IMPORTANT INSTRUCTIONS:- i) Applications submitted on a format, which is not the same, as published in this advertisement, incomplete applications are liable to be rejected summarily and no correspondence will be entertained in this regard. ii) Candidates applying for more than one post should send separate application for each post. iii) If the above documents are not submitted along with the application, it will be rejected summarily during documentation or at any stage of the recruitment process and no request for reconsideration will be entertained. iv) Incomplete or unsigned applications, applications without attested photographs, applications received late will be rejected summarily. v) All candidates in Govt. service whether in a permanent or in temporary capacity etc. will be required to submit their application through proper channel along with NOC. Application shall be rejected if received late or are not complete in all respects as provided in the rules. vi) Any wrong attestation so as to mislead the Recruitment board or to gain access to examination would lead to criminal/debar action against the candidate besides cancellation of his candidature. vii) No separate admit cards/ call letter will be issued to the qualified candidates called for written examination

12. Permanent address:

13. Present address:

(Contd.Next Page.. )

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

8 - 14 fëœÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

6
Designation ___________ Date_______________ (With seal of Office) NOTE:- The terms ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950. ANNEXURE-IV FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER CENTRAL GOVT OF INDIA. (G. I. Dept. of Per. & Trg. O. M. No.36033/28/94-Estt.(Res).dated 2-7-1997) This is to certify that Shri/Mrs./Ms/Miss ………………………… son/daughter of …………………. Village …………………….. District/Division……………………. In the …………………… State…………………… belongs to the……………………….. Community, which is recognized as a Backward Class under: – * (i) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution, No.12011/68/93-BCC (C), dated the 10th September, 1993,published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section-I, NO. 186, dated the 13th September, 1993. *(ii) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/9/94BCC, dated the 19th October, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section, No. 163 dated the 20th October, 1994. *(iii) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/7/95-BCC, dated the 24th May, 1995, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No. 88, dated the 25th May, 1995. *(iv) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/44/96-BCC, dated the 9th March, 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No. 60, dated the 11th March, 1996. *(v) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/44/96-BCC, dated the 6th December 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No. 210, dated the 11th December 1996. *(vi) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/13/97-BCC, dated the 3rd December, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No. 239, dated the 17th December, 1997. *(vii) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/99/94-BCC, dated the 11th December 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No. 236, dated the 12th December 1997. *(viii) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/68/98-BCC, dated the 27 Oct., December, 1999, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No. 241, dated the 27th Oct, 1999. *(ix) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/88/98-BCC, dated the 06th December 1999, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No. 270, dated the 06th December 1999. *(x) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/36/99-BCC, dated the 4th April 2000, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No. 71, dated the 4th December 2000. *(xi) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/44/99-BCC, dated the 21st December 2000, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No. 210, dated the 21st December 2000. *(xii) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/44/99-BCC, dated the 6th September, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No.246, dated the 6th September, 2001 Shri……………………………………..and/or his family ordinarily reside(s) in the ……………………. District/Division of the …………………………… State. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the schedule to the Government of India, Department of Personnel and Training, O. M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT), dated 8-9-1993. DISTRICT MAGISTRATE/ Dated: DEPUTY COMMISSIONER/TEHSILDAR (WITH OFFICE SEAL) Strike out which ever is not applicable ANNEXURE-V FORM OF CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY THE CANDIDATE THOSE WHO INTEND TO AVAIL RELAXATION IN HEIGHT OR CHEST MEASUREMENT Certified that Shri/Mrs./Ms/Miss _____________________________Son/daughter of Shri _______________________ is permanent resident of village _________________________Tehsil/ Taluka__________________________District________of ______ __State. 2. It is certified that:- *Residents of entire are mentioned above are considered as (Garhwal, Kumauni, Dogras, Marathas, Sikkimies) for relaxation in height and chest measurement for recruitment in the Para Military Forces of the Union of India. *He/she belongs to the Himachal Pradesh/Leh & Ladakh/ Kashmir Valley/North Eastern States and is considered for relaxation in height and chest measurement for recruitment in the Para Military Forces of the Union of India. *He/she belongs to_______________________Tribal/Adivasis Community and is considered for relaxation in height and chest measurement for recruitment in the Para Military Forces of the Union of India. Place: Signature______________________ District Magistrate/ Dub-Divisional Magistrate/ Date: Tehsildar *Delete whichever is not applicable Annexure-VI QUESTIONNAIRE FORM 1. Have you ever been convicted by any court of law or any other judicial institution? Yes/No 2. Is there any case pending against you in any court of law? Yes/No 3. Has any FIR ever lodged and case is pending against you? Yes/No 4. Was any FIR ever lodged against in the past? Yes/No a) If yes case No. and Section under which FIR was lodged? b) Name of Police Station where FIR was lodged? c) Was the case charge sheeted or returned in FIR? d) If the case charge sheeted, what was the outcome in Court? i) Convicted ii) Acquitted iii) Compromised iv) Compounded v) Any other, please specify 5. Have you ever been dismissed from any service under the Central or State Govt.? 6. Have your services ever been terminated while on probation? If the answer to any of the above is YES then please provide complete details on a separate sheet. UNDERTAKING: I,_____________________________________________ declare that the above information is true to the best of my knowledge and belief. I understand that in case information is found to be false or incorrect, my candidature is liable to be cancelled apart from any departmental or legal proceedings that may be initiated against me. Place: Signature of Candidate Date: Name______________________ Father’s Name________________ Address____________________ with brochure can be obtained from below address by paying Rs.100/- for General category and Rs.25/- for SC/ST category and Free of cost for North Eastern State candidates. Application form can also be obtained & downloaded online from our Website www.cipet.gov.in. IMPORTANT DATES: Last date for issue of Application form: 10th June, 2013. Last date for submission of filled-in Application form: 17th June, 2013. Joint Entrance Examination: 14th July, 2013. Commencement of Academie Session: 12th August, 2013. Contact Addresses: APPTC, BALASORE: S-1/25, Industrial Estate, Balasore, Odisha-756001, Ph. No.06782-269900/ 653213, E-mail:apptcbls@gmail.com. CIPET, CAMPUS-II: S-3/79, Sector-A, Zone-B, Mancheswar Indl. Estate, Bhubaneswar - 751010, Ph. No.0674-2588203/087 E-mail:cipetsat@gmail.com. CIPET, CAMPUS-I: B-25.CN I Complex, Patia, Bhubaneswar - 751024, Ph. No.0674-2743462/767, Email:cipetbbsr@gmail.com /cipet_bbsr@sify.com. For Further Information Please Contact: 9437106648 / 7205003734 / 9692318041. Application Forms also available at:- Balasore 9853346675, Balasore School of Competitive, Balasore - 9853779311,Raja Xerox - Baripada 9938260202 / 9437349960, Bhograi - 9437711206, Baliapal - 9437755106 / 9438321072, Konnecting World, Bhadrak - 9776771111, Nilagiri - 9668570236, Rupsa - 9338081835 / 9853264964, Basta 9237122497, Udala - 9439297169 / 8093603319, Soro - 9778373039 / 8895982515.

(Contd. from prev,. Page.. )

DECLARATION: I hereby declare that all statements made in this application are true and complete to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found false or incorrect or ineligibility being detected before or after the test, my candidature will stand cancelled and all my claims of the recruitment will stand forfeited. I also understand that if at any stage I am found by the Recruitment Board to have used unfair means in the written examination/test or have violated any of the Rules/Regulations governing the conduct of selection process; my candidature can be cancelled or be declared to have failed by the Recruitment Boat at its sole discretion. I also declared that I have never been arrested, prosecuted or convicted by any court of law for any criminal offence. ____________________________ (SIGNATURE OF THE CANDIDATE) ANNEXURE- II ADMIT CARD (TO BE PRINTED/TYPED/WRITTEN IN SEPARATE PAPER) (Candidate will not be allowed to appear in the recruitment test without production of this admit card) Affix your recent passport To be filled by the candidate size photograph duly Name of candidate:………………………………………… attested by the Gazetted Father’s Name:……………………………………………. Officer Name of post for which applied ……………………………………………. (Signature of Candidate) (TO BE FILLED BY THE APPLICATION RECEIVING AUTHORITY) Roll Number______________________________________ Post for which appearing for Test: ______________________________________ Date of Birth ________________________________________ Whether direct/ departmental candidate ________________________________ Whether SC/ST/OBC/General/Ex-Serviceman_____________________________ Name of Recruitment Centre with complete address: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Date and time on which the candidate is required to appear: Date: _______________________Time: ____________________ Signature of Nodal Office, ARC With seal Annexure-III FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY A CANDIDATE BELONGING TO SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBE This is to certify that Shri/Mrs./Ms/Miss_________________________________ Son/Daughter of Shri ______________________of village/Town_______________________in District/ Division ____________________of the State/Union Territory _____________________ belong to the _____________ caste/Tribe which is recognized as a Schedule Caste/Scheduled Tribe under. The Constitution (Scheduled Castes) order, 1950. The Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950. The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territory) order, 1951. The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territory) order, 1951. (As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Modification) Order 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganization Act, 1971) and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (Amendment) Act, 1976.) *The constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Caste Order, 1956; *The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (Amendment) Act. 1976; *The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order 1962; *The Constitution (Dadra & Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962; *The Constitution (Pondichery) Scheduled Castes Order, 1964; *The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967; *The Constitution (Goa, Daman & Dieu) Scheduled Castes Order, 1968; *The Constitution (Goa, Daman & Dieu) Scheduled Tribes Order, 1968; *The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970; *The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978; *The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978; *The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 1990. *The Constitution (Scheduled Tribes) Order, (Amendment) Ordinance, 1991. *The Constitution (Scheduled Tribes) Order, (Second Amendment) Act, 1991. The Constitution (Scheduled Tribes) Ordinance, 1996 *2. This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes Certificate issued to Shri_____________________________________Father of Shri/Mrs./Ms/Miss _________________________ ______of village/town________________________ in District/ Division _____________________ of the State/UT _________________ _____________who belongs to ____________ caste/Tribe which is recognized as a SC/ST in the State/Union Territory __________________________ issued by the _______________________________ ( name of the prescribed issuing authority) vide their No. ______________________________________ dated _____________ or Shri ____________ __________________ and or his/her family ordinarily reside(s) in Village/Town _____________of ____________ District/Division of the State/Union Territory of _______________. Place______________ Signature______________

CENTRAL INSTITUTE OF PLASTICS ENGINEERING & TECHNOLOGY (CIPET)
(Department of Chemicals & Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Govt. of India) ADMISSIONS-2013: Course: M.Sc.Tech.(Material Science & Engineering) (Offered at CIPET Campus-I, Bhubaneswar). Duration: 5 Years. Eligibility: H.Sc/10+2(Academic Stream) with Maths, Physics & Chemistry. M.Tech in Polymer Nanotechnology (Offered at CIPET Campus-I, Bhubaneswar) - 2 Years - B.E/B.Tech.(4 yrs) in Mech./ Plastics Engg./Tech./Polymer/ Chemical(or)M.Sc. in Polymer Chem./Polymer Science/Physics/ Chemistry with valid GATE score. M.E / M.Tech in Plastics Engineering / Technology (Offered at CIPET Campus-I, Bhubaneswar) - 2 Years - B.E/B.Tech./B.Sc. Engg.(4 yrs) in Mech./Chemical/Prodn./Polymer/ Plastics Engg./Technology (or) M.Sc. in Polymer Science/Chemïstry with Polymer specialization. Post Graduate Diploma in Plastics Processing and Testing (PGD-PPT) (Offered at CIPET APPTC Balasore) - 1½ Years. - B.Sc Graduates with Chemistry as one of the subject. Post Diploma in Plastics Mould Design with CAD/CAM (PD-PMD with CAD/CAM) (Offered at CIPET Campus-ll Mancheswar) - 1½ Years - Diploma Pass. Diploma in Plastics Technology (DPT) (Offered at CIPET - APPTC Balasore) - 3 Years - 10th Pass. Diploma in Plastics Mould Technology (DPMT) (Offered at CIPET Campus-ll Mancheswar) - 3 Years - 10th Pass. Application forms along

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

8 - 14 fëœÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

7
will not be changed at any stage. Candidates are required to appear at the Venue with the following documents one copy of computer generated prefilled online application. (ii) Original passing certificate and mark sheet of tenth class for date of birth verification. (iii) Original mark sheet and certificates of 10+2 examination. (iv) Original certificate and mark sheets (all 'semesters and years) of BE/B Tech /Graduation as the case may be. (v) Proof of identity such as passport, driving license, voter I card, college ID card or any other photo identity proof. (vi) Caste Certificate (if applicable) in original as per Govt of India format. (vii) Current and Valid Commercial Pilot License (approved by DGCA) in original for Asst Comdt CPL entry only. (c) Final Selection. The candidates qualifing above Preliminary Selection will be called for Final Selection. The date and venue for Final Selection Board will be uploaded on Indian Coast Guard website www.joinindiancoastguard.gov.in The Final Selection will consist of Psychologist test, Group Testing and Interview (Personality test). (d) Medical. All candidates recommended by Final Selection Board will undergo Medical examination at nearest Military Hospital. Candidates for GD(P/N) and CPL will undergo medical at AFCME, Delhi/ IAM Bangaluru. (e) PABT. GD(Pilot) candidates on qualifying FSB will be required to appear for PABT at Dehradun/Mysore AFSBs. Those already qualified PABT are to provide details of batch, Chest number and place while filling PIQ. (f) Validity of Selection. The candidate's selection pertaining to a particular batch is valid for that batch only. Qualified candidates whose names do not appear in the final select list will have no rights for automatic selection for the next batch. Such candidates will have to undergo the selection procedure of resh provided that they meet the eligibility criteria for the the fresh batch. g) Reasons for rejection. TheCandidature of a candidate can be rejected at any time during the process of selection if (i) Having detected not meeting any of the above laid down criteria/ conditions of education qualification, age, submission of wrong information in the application or false certificates etc. (ii) Indiscipline activities including copying etc. during any of the testing procedures. (h) Merit List. Qualifying at the FSB does not confirm final selection. A merit list is prepared for the medically fit candidates on the basis of marks obtained by the candidates at FSB. Medically fit candidates as per position in merit list, and available vacancies will be issued appointment letter and joining instruction for training. The number of vacancies vary from branch to branch and will be decided at a later date depending on the number of training vacancies available at the'training establishments. 7. Medical Standards (a) Height in Cms (i) Asst Commandant (GD) and Technical: 157 cms minimum. Reduction in height for candidates from hilly areas and tribal areas will be in accordance with the Central Govt. orders. (ii) Asst Commandant General duty (Women): 152 cms. (iii) Asst Commandant (Pilot) and Asst Commandant Commercial Pilot License (CPL) holders for Short Service Appointment (M/F): Min 162.5 cms and maximum 197 cms, leg length 99 cms. (b) Weight Proportionate to the Height and Age, + 10 % acceptable. (c) Chest Well proportionate, minimum expansion 5 cms. (d) Eye Sight

INDIAN COAST GUARD (MINISTRY OF DEFENCE) EXCELLENT OPPORTUNITY FOR MEN AND WOMEN TO BECOME OFFICER IN INDIAN COAST GUARD - 01/2014 BATCH
1. The Indian Coast Guard, an Armed Force of the Union, offers a challenging and inspiring career in various branches as a Group 'A' Gazetted Officer in the rank of Assistant Commandant at pay scale of Rs. 15600-39100 with Grade Pay Rs 5400. 2. Branch and Eiigibility. Unmarried Indian citizens having following minimum qualifications are eligible to apply: Branch: (a) General Duty. Educational Qualification: Bachelors degree with minimum 60% marks in aggregate of a university recognised by the Central/ State Govt./UGC. Should have qualified 12th Standard with aggregate of 60% marks in Physics and Maths. Gender: Men. Age (born between): 01 Jul 89 to 30 Jun 93 (both dates inclusive). (b) General Duty (i) Pilot (ii) Navigator or Observer - B.Sc with Maths & Physics with 60% marks in aggregate. (Physics or Maths should be one of the subject in final year of B.Sc Degree). Should have qualified 12th Standard with an aggregate of 60% marks in Physics and Maths. - Men - 01 Jul 87 to 30 Jun 95 (both dates inciusive). (c) TechnicaI branch(Mechanical/ Aeronautical/ Electrical) - (i) Engineering degree with 60% marks in aggregate (a) Mechanical Branch - Mechanical/ Naval architecture/ Marine/ Industrial and Production/ Metallurgy/ Mechatronics. (b) Electrical Branch - Electrical/Electronics/Power Engg/Electronics and Communication/ïnstrumentation and Controls/Power Electronics/ Instrumentatioh Engg. (c) Aeronautical Branch - Aeronautical/ Aerospace Engg. * All the above streams of Engg. must be recognised by All India Council for Technical Education (AICTE). (ii) 60% marks in agregate in physics and maths in 12th class or Three year diploma course with an aggregate of 60% or Should have passed sections A and B of Institute of Engineers (India) examination in any of the discipline listed above in para (i) with 60% marks. - Men - 01 Jul 84 to 30 Jun 93 (both dates inciusive). Short Service Appointments. Short Service Appointments as Assistant Commandant for a period of 08 years, which may be extended to 10 years and further extendable upto 14 years. (d) Pilots (Helicopter and fixed wing) Commercial Pilot License holders - 12th Class pass with 60% marks in aggregate and should possess current/valid Commercial Pilot license(CPL) approved by DGCA on the date of Preliminary Selection. - Men and Women - 01Jul 87 to 30 Jun 95 (both dates inclusive). (e) General Duty (Women) - Bachelor's degree with minimum 60% marks in aggregate of a university recognised by the Central/State Govt./UGC. Should have qualified 12th standard with aggregate of 60% marks in Physics and Maths. - Women - 01 Jul 89 to 30 Jun 93 (both dates inclusive). Note.(i) Maximum 5% relaxation in aggregate in the degree certificate only for SC/ ST candidates, NCC C certificate ( 'A' grade) holders, Sports person of National level and Wards of Coast Guard uniform personnel deceased while in service. No relaxation for 12 th class marks. (ii) While short listing applications for call-up, priority will be given to candidates with hïgher percentage of marks. 3. Additional Eligibility criteria. a) the candidates failed in Pilot Aptitude Battery Test (PABT) or suspended from flying training at Air Force Academy are not eligible for Pilot branch however may apply for Navigator (Observer). (b) The upper age limit for OBC/SC/ST is relaxable as per Govt. of India rules in vogue. (c) Candidates withdrawn on disciplinary grounds from any other service training academy are not eligible to appear. (d) Candidates should not have been arrested, convicted.or prosecuted on criminal charges. (e) Candidates appeared in the final year/ final semester exam and awaiting result may also apply provided they should not have any present back log. Such candidates should be able to provide provisional / original degree certificate issued by the University at the time of Preliminary Selection. Provisional degree issued by the college will not be accepted. (f) Candidates holding five years LLB integrated degree after passing Xllth wïth Maths and Physics or three years LLB with Physics+Maths as subjects in 10+2 can also apply in GD branch. The aggregate of Maths and Physics should be 60% and above in 12th Standard. 4. How to apply. (a) Applications will be accepted only 'Online' from 30 May 13 to 13 3un 13. Candidates to logon www.joinindiancoastguard.gov.in and click on opportunities button. The important instructions for filling of online application are: (i) The name of the candidate, father/ mother's name and date of birth should be as given in the 10th class pass certificate. (ii) Indicate exact percentage of 12th and Graduation upto two decimals and this is not to be rounded off. (iii) Candidates to choose any one venue out of the options displayed. (iv) Filling up of information like personal email ID and Mobile number of the candidate is compulsory. The date, time and venue of the test and other information will be informed through personal email ID and applicants can take printout of the filled application form with date and time of examination through URL http:// joinindiancoastguard.gov.in/reprint.aspx. (b) To fill up "Online" application the candidates need to logon to the Website www.joinindiancoastguard.gov.in and click on opportunities button. Read the instruction carefully and proceed as given below:- (i) Select the advertisement for Recruitment of Assistant Commandant- (01/2014 Batch). (ii) Select the post applied from any one of the following: - (aa) Asst. Commandant General Duty (ab) Asst. Commandant General Duty (Pilot) (ac) Asst. Commandant (Commercial Pilot License-SSA) (ad) Asst. Commandant General Duty (Women-SSA) (ae) Asst. Commandant Technical (Electrical/Electronics) (af) Asst. Commandant General Duty (Navigator/Observer) (ag) Asst. Commandant Technical (Mechanical/Aeronautical) (iii) Click on the 'I Agree' button and the 'Online Application' will be displayed. (iv) Proceed to fill the application (All Star (*) marked entries are compulsory and to be filled) (v) On completion of filling application, check your filled details once again prior clicking on the Submit button. (vi) On successful submission of the online application a unique Application/Registration number will be provided to the candïdate. For candidates NOT meeting the eligibility criteria, a 'Rejection Slip, giving the cause of rejection with the Application Number' will be óispldyed. Applicants to take print out of the filled application form through URL http://joinindiancoastguard.gov.in/reprint.aspx from 17 Jun to 30 Jun 2013 onwards post short listing of the online application. Short-listing criteria will be based on higher percentage of marks for a particular examination centre. SC and ST candidates will be given due weightage while short listing. (vii) Candidates are required to print two copies of the application with number generated by the system. Both copies of the print out of application duly signed with photograph are to be carried by the applicant to the recruitment centre. Out of the above two copies, one copy enclosed with photocopies of all required documents i.e. class 10th certificate/mark sheet showing date of birth, 12th class certificate along with mark sheet showing subjects, Degree certificate showing percentage of marks, caste certificate wherever required and NCC 'C certificate/games certificate duly attested by the Gazetted Officer shall be carried by the candidate and submitted at the examination centre. Second copy without any enclosure is to be kept with the candidate as an identity proof during the selection procedure. Any candidate who does not carry all these documents at the time of PSB shall not be permitted to appear in the exam. Note. Filling* of multiple applications will result in cancellation of all applications of such candidates. * Last date for applying online: 13 Jun 13. 5. Schedule for Preliminary Selection Examination, Candidates to reach the given venue at least 30 minutes prior to the starting of Exam. The date and time of the examination will be intimated through candidates e-mail ID and Coast Guard website www.joinindiancoastguard.gov.in The Preliminary Selection will be conducted in Jun 13 at following centers or any other centre promulgated by Coast Guard:- (a) Coast Guard Regional Headquarters (West), Worli Sea Face, POWorli Colony, Mumbai - 30 (b) Indian Coast Guard Store Depot, CG Complex Near Kalmandapam Police Station, GM Pettai Road, Royapuram, Chennai -13 (c) Coast Guard Regional Headquarters (North East) Synthesis Business Park 6th floor shrachi Building, New Town Rajarhat Kolkata - 700 157 (d) Indian Coast Guard Selection Board, A-1, Sector -24, Noida, Opposite HCL Technologies, Dist Gautam Budh Nagar, UP - 201 301. 6. Selection Procedure. (a) Short listing of Applications. Short listing criteria will be based on higher percentage of marks in the qualifying examination and the qualifying cut off for a particular branch or centre may be increased more than 60% if more applications with higher %are received. (b) Preliminary Selection. Shortlisted candidates will be called for Preliminary Selection at given date and time which will consist of Mental Ability Test and Picture Perception and Discussion Test. Date/ time and venue of Preliminary Selection once allotted

Note: Candidates with above broad medical guidelines standards only to appear for the selectiön. No waiver will be given for the above standards. The Coast Guard order on medical standards of the officers will be the final authority in case of dispute. 8. Travel Allowance. Travel expenditure for SC/ ST candidates who are not employed in the central/state govt and if the home station is beyond 30 kms from the place of selectiön will be reimbursed second class rail fare, on production of original tickets. 9. General Guidelines. (a) Candidates should be prepared to stay for 02/03 days for the Preliminary Selectiön for which they have to make their own arrangement. (b) Candidates to regularly visit the CG Website www.joinindiancoastguard.gov.in latest updates regarding chahge in examination dates, venues and any other information. (c) Due limited vacancies Indian Coast Guard reserves the right to fix cut off marks of the qualifying examination for apply-ing and issue of call letters. No communication will be entertained on. this account. (d) No intimatión will be given to the candidate in writing or verbally to submit fresh application / certificate/ or any other required documents. (e) Any change in the postal address after submission of application must be communicated by post duly quoting your Registration number, name and course opted for. (f) Original certificates should not be attached with the application form. Indian Coast Guard will not take responsibility for loss of original certificates, if attached with application. Photo should be pasted and not stapled. Attestation made on the backside of the photo will not be entertained. All certificates and relevant document Xeroxed for verification along with original for PSB/ FSB, must be duly attested by Gazetted Officer (Govt of India). (g) In case of more number of candidates applying for one centre, a few candidates may be allotted other centre. (h) Short-listing criteria will be based on higher percentage of marks for a particular branch and examination centre. SC and ST candidates will be given due weightage while short listing. (j) The qualifying cut off percentage of a particular centre may be increased if more number of applications with higher percentage are received. (k) The application and the original documents will be further scrutinised for eligibility prior to each test and enrolment, and the candidature may be cancelled if not found eligible in any respect. (I) No enquiry will be entertained regarding recruitment/enrolment after a period of six months. 10. INDIAN COAST GUARD OFFERS YOU. Pay: - Assistant Commandant - Rs. 15600-39100 with Grade Pay Rs 5400/-. The further promotions to the ranks will be as per the laid down promotion criteria. The pay scales for the various ranks will be as foilows:-

(a) In addition to the pay there will be Dearness allowance, Kit Maintenance allowance and Transport allowance. Other allowances such as flying allowance, diving allowance, hard area, sea duty allowance, house rent etc. will be admis-sible based on nature of duty/place of posting. The CTC for an Assistant Commandant would be approx.Rs. 75000/-monthly. (b) Other benefits. Entitled rations, medical cover for self and family including dependent parents. Government accommodation for self & family on nominal licence fee. 45 days Earned leave and 08 days Casual leave every year with Leave Travel.Concession (LTC) for self, family and dependent parents as per Govt. rules. Insurance cover of Rs.40 lakhs at a premium of Rs.4000/- per month as Group insurance. Contributory Pension Scheme and Gratuity on retirement, Canteen and various loan facilities. Participation in various sports and adventure activities. 11. DISCLAIMER. Information given in the advertisement and ón the website is guidelines only. In case of any ambiguity the existing rules and regulations of Indian Coast Guard/Govt. of India will be final. * Candidates to see Coast Guard Website for updates, www.joinindiancoastguard.gov.in CAUTION: SELECTION IN COAST GUARD IS FAIR AND ON MERIT ONLY. CANDIDATE SHOULD NOT FALL PREY TO UNSCRUPULOUS PERSONS POSING AS RECRUITMENT AGENTS. FOR COMPLAINT AGAINST SUCH PERSONS, CANDIDATE MUST APPROACH THE DIRECTOR (RECRUITMENT) COAST GUARD HQ, SELECTION BOARD, NOIDA ON TELEPHONE-0120-24142 395J5 2411752

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

8 - 14 fëœÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

8

Ó¸æ’ÿLÿêß
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Aµÿçœÿß{Àÿ SâæþÀÿÓ µÿ¯ÿçÌ¿
Aµÿç œ ÿß FµÿÁÿç FLÿ {ä†ÿ÷ {¾Dô$#{Àÿ Lÿç ¯ÿÜÿë†ÿ ¨ÀÿçÉ÷þ LÿÀÿç¯ÿæLÿë {ÜÿæB$æF > F$#{Àÿ œÿæ {Lÿ¯ÿÁÿ Aæ¨~Zÿë `ÿçÜÿ§æf~æÀÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ†ÿæ ¨Ýç$æF †ÿæÜÿæ œÿë{Üÿô, ¨Àÿ;ÿë ¨÷†ÿçµÿæ {ÜÿæB$#¯ÿæ Ó{ˆÿ´ A{œÿLÿ ¾ë¯ÿ¨çÞç FÜÿç {ä†ÿ÷{Àÿ œÿçfÀÿ ×æœÿ ¨÷Ö† ë ÿ LÿÀÿç¨æÀÿ;ÿç œÿæÜÿ] > FÜÿç {ä†ÿ÷sç Aæ¨~ZÿÀÿ ¨Àÿêäæ ¯ÿÜÿë†ÿ {œÿB$æF, Lÿç;ÿë ${Àÿ ¾’ÿç Aæ¨~ Üÿçsú {ÜÿæBS{àÿ ÓüÿÁÿ†ÿæ Aæ¨~Zÿ ¨{d ¨{d `ÿæàÿçAæ{Ó A$öæ†ÿú dªÀÿ üÿæxÿçLÿç ÓüÿÁÿ†ÿæ þç{Áÿ > ¨÷æß ¾ë¯ÿ¨çÞZ ç ÿÀÿ üÿçàÿ½ D¨{Àÿ sç{Lÿ A™#Lÿ AæLÿÌö~ $æF > ¨Ó¢ÿ {ÜÿD ¯ÿæ œÿ{ÜÿD Óæèÿ {þÁÿ{Àÿ {LÿÜÿç œÿæ {LÿÜÿç ${Àÿ A{™ üÿçàÿ½ {’ÿQ# ¾æB$#{¯ÿ > FÜÿç SâæþÀÿ µÿÀÿæ ’ÿëœÿçAæ{Àÿ œÿç{f ¯ÿç FLÿ ¨Àÿç`ÿß ÓõÎç LÿÀÿç¯ÿæLÿë {LÿÜÿç {LÿÜÿç Bbÿæ LÿÀÿç$æ;ÿç > {†ÿ{¯ÿ {ÓþæœÿZÿ fæ~ç¯ÿæ ¨æBô Aæ{þ LÿÜÿç ÀÿQçdL ë ÿç FÜÿç {ä†ÿ÷sç F{¯ÿ F{†ÿ ¯ÿçÖæÀÿ àÿæµÿ LÿÀÿëdç AæSæþê ’ÿçœÿ{Àÿ FÜÿæÀÿ µÿ¯ÿç Ì ¿†ÿ AæÜÿë À ÿç Dg´ Á ÿ > F+Àÿ{sœÿú { þ+ H þç x ÿç A æ BƒÎç{ ÷ Àÿ {Lÿ¯ÿÁÿ AæLÿuó ç Lÿæþ {¾ ÜÿëF †ÿæÜÿæ œÿë{Üÿô, ¨Àÿ;ÿë FÜÿæ ÓÜÿç†ÿ Aœÿ¿ {Lÿ{†ÿLÿ LÿÁÿæLÿë þš Éçäæ ’ÿçAæ¾æF, ¾æÜÿæLÿë Aæ™æÀÿ LÿÀÿç f{~ F$#{Àÿ œÿçfÀÿ Lÿ¿æÀÿçßÀÿ SÞç¨æÀÿç¯ÿ > {†ÿ{¯ÿ AæLÿuçó Aæfç F{†ÿ ¯ÿÝ {ä†ÿ÷ ¨æàÿsçdç {¾, F$#{Àÿ $#FsÀÿvÿæÀÿë {œÿB üÿçàÿ½ H {sàÿçµÿçfœÿ{Àÿ ¯ÿç Aæ¨~ œÿçfÀÿ Lÿ¿æÀÿç ß ÀÿLÿë SÞç ¨ æÀÿç { ¯ÿ > A™#LÿæóÉ ¾ë¯ÿ¨çÞZ ç ÿ þœÿ{Àÿ AæLÿuó ç ÉçQ¯ # ÿæÀÿ Bbÿæ fæS÷†ÿ {ÜÿæB$æF > {†ÿ{¯ÿ {Óþæ{œÿ FÜÿç AæLÿuçóLÿë {LÿDôvÿë ÉçQ#{¯ÿ †ÿæÜÿæLÿë {œÿB Ó¢ÿç Ü ÿæœÿ $æAæ;ÿç > Ó¯ÿë v ÿæÀÿë
ARMY PUBLIC SCHOOL GOPALPUR (An English medium 10+2 Co-educational School Affiliated to CBSE, New Delhi (under the aegis of Army Welfare Education Society)
PGT: English / Physical Education / Chemistry. Qualification: M. A. in English & B. Ed., Master in Physical. Educaiton, M. Sc. Chemistry & B. Ed. Experience: In 10 +2 level of CBSE School. TGT: Mathematics. Qualification: B Sc & B Ed Experience: In CBSE School. PRT: Hindi. Qualification: M.A./ B.A Hindi & B. Ed. Experience: In CBSE School. Accommodation: Single/Family accommodation inside the campus. Apply immediately by Registered/Speed Post giving contact number and e-mail ID to : Principal, ARMY PUBLIC SCHOOL GOPALPUR, PO:GOLABANDHA, Dist-Ganjam Odisha, PIN-761052, E-mail ID: principalapsgms@gmail. com Last date of recieving application 10th June 2013 Army Public School Gopalpur

àÿä¿×Áÿ{Àÿ ¨Üÿoç¯ÿæ œÿçþ{;ÿ
Aæ¨~ fê¯ÿœÿ{Àÿ Lÿçdç LÿÀÿç¯ÿæLÿë `ÿæÜÿæ;ÿç H œÿçfÀÿ àÿä¿×Áÿ{Àÿ ¨Üÿoç¯ÿæLÿë `ÿæÜÿæ;ÿç, {†ÿ{¯ÿ Aæ¨~Zÿë ÓþßÀÿ D¨{¾æSLÿë {œÿB A™#Lÿ Ó{`ÿ†ÿ {Üÿ¯ÿæLÿë ¨Ýç¯ÿ > FÜÿæ ÓÜÿç†ÿ šæœÿ ÀÿQ#¯ÿæLÿë {Üÿ¯ÿ {¾ Aæ¨~ œÿçfÀÿ ÓþßLÿë LÿçµÿÁÿç µÿæ{¯ÿ ¯ÿ¿†ÿê†ÿ LÿÀÿëd;ÿç > F$#¨æBô Aæ¨~ZÿÀÿ ¨ëÀÿæ’ÿçœÿ {¯ÿLÿæÀÿ{Àÿ ¾æDœÿç†ÿ? ¾’ÿç {ÓµÿÁÿç Lÿçdç þ{œÿ ÜÿëF, {†ÿ{¯ÿ Aæ¨~Zÿë ¨ëÀÿæ Ó†ÿLÿö{Àÿ ÀÿÜÿç¯ÿæLÿë {Üÿ¯ÿ > LÿæÀÿ~ FÜÿæ’ÿ´æÀÿæ Aæ¨~ œÿçfÀÿ àÿä¿Àÿë ’ÿíÀÿ{Àÿ ÀÿÜÿç¾{ ç ¯ÿ > Aæ¨~Zÿë ×çÀÿ LÿÀÿç¯ÿæLÿë {Üÿ¯ÿ {¾ FµÿÁÿç Lÿç Lÿç Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿç¯ÿç, ¾æÜÿæ’ÿ´æÀÿæLÿç œÿçfÀÿ àÿä¿ÖÁÿ{Àÿ ¨Üÿo羯 ç ÿç > F~ë œÿçfÀÿ Lÿæ¾ö¿ {¯ÿ{Áÿ Lÿçdç {dæs {dæs Lÿ$æ D¨{Àÿ ¯ÿç{ÉÌ šæœÿ {’ÿ¯ÿæ D`ÿç†ÿ, ¾æÜÿæLÿç Aæ¨~Zÿ ¨æBô àÿæµÿLÿæÀÿê Óæ¯ÿ¿Ö {Üÿ¯ÿ > {†ÿ~ë œÿçþÀ § ÿë fæ~;ÿë {LÿDô D¨æß A¯ÿàÿºœÿ LÿÀÿç{¯ÿ > àÿä¿ {Qæf;ÿë: ¾’ÿç {Lÿò~Óç fçœÿçÌ Aæ¨~Zÿ Lÿæþ ÓÜÿç†ÿ {þÁÿ QæDœÿæÜÿ], {†ÿ{¯ÿ œÿçfLÿë {Ó$#Àÿë ¨õ$Lÿ ÀÿQ;ÿë > FÜÿæ’ÿ´æÀÿæ {ÓÜÿç Óþß{Àÿ D¨{¾æS Aœÿ¿ fÀÿëÀÿê Lÿæþ{Àÿ LÿÀÿæ¾æB ¨æÀÿç¯ÿ > Aæ¨~ ¾æÜÿæ¯ÿç Lÿæþ LÿÀÿ;ÿë, †ÿæÜÿæ Aæ¨~Zÿ D{”É¿Àÿ AœÿëÀÿí¨ H àÿä¿ AæÝLÿë ¾æD$#¯ÿæ ¨÷†ÿê†ÿ {Üÿ¯ÿ {¾þç†ÿç > {¾æfœÿæLÿë ÓüÿÁÿ LÿÀÿ;ÿë: Aæ¨~ œÿçfÀÿ Qæàÿç Óþß LÿçµÿÁÿç †ÿ$æ {LÿDô {àÿæLÿZÿ ÓÜÿç†ÿ ¯ÿç†ÿæB¯ÿæLÿë ¨Ó¢ÿ LÿÀÿ;ÿç, FÜÿæ ÓÜÿç†ÿ {LÿDô ¨÷LÿæÀÿ Lÿæ¾ö¿Lÿ÷þ H ÓæþæfçLÿ Ó¼çÁÿœÿêLÿë ¾æAæ;ÿç, FÓ¯ÿë ¨æBô Aæ¨~Zÿë ¯ÿÜÿë†ÿ Ó†ÿLÿö ÀÿÜÿç¯ÿæLÿë {Üÿ¯ÿ > LÿæÀÿ~ Aæ¨~Zÿë {ÓÜÿç fçœÿçÌLÿë ¯ÿç Ó¤ÿæœÿ LÿÀÿç¯ÿæLÿë {Üÿ¯ÿ > ¾æÜÿæLÿç Lÿ÷F ç sçµÿçsç H ¨âæœÿçóLÿë A™#Lÿ ¨÷µÿæ¯ÿÉæÁÿê LÿÀÿç¯ÿæ{Àÿ ÓÜÿæßLÿ {ÜÿæB$æF > Aæ¨~Zÿë {¯ÿAæBœÿ Lÿæ¾ö¿ {¯ÿLÿæÀÿ ¯ÿæ’ÿ-¯ÿç¯ÿæ’ÿ, A¯ÿ{Àÿæ™ H þœÿLÿë ¯ÿç`ÿÁÿç†ÿ LÿÀÿë$¯ # ÿæ fçœÿçÌ vÿæÀÿë œÿçfLÿë ’ÿí{ÀÿB ÀÿQ#¯ÿæLÿë {Üÿ¯ÿ, LÿæÀÿ~ FÓ¯ÿë fçœÿçÌ Aæ¨~Zÿë AæSLÿë ¯ÿÞç¯ÿæLÿë ’ÿçF œÿæÜÿ] > œÿçfLÿë þíàÿ¿æZÿœÿ LÿÀÿ;ÿë: FLÿ œÿç•Î } Óþß ¨{Àÿ Aæ¨~ œÿçfLÿë þíàÿ¿æZÿœÿ LÿÀÿç¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ > FÜÿæ’ÿ´æÀÿæ Aæ¨~Zÿë œÿçfÀÿ ’ÿä†ÿæ H {Ó$#ÓÜÿç†ÿ fÝç†ÿ Aœÿ¿ fçœÿçÌ Óº¤ÿ{Àÿ þæàÿëþ ¨Ý羯 çÿ> Aæ¨~ vÿçLÿú ÀÿæÖæ{Àÿ `ÿæàÿëd;ÿç œÿæ œÿæÜÿ], FÜÿæ ÓÜÿç†ÿ Aæ¨~ ¾æÜÿæ¯ÿç Lÿæþ LÿÀÿëd;ÿç, {Ó$#{Àÿ Aæ¨~Zÿë {Lÿ{†ÿ àÿæµÿ þçÁÿç¯ÿ, FÜÿæLÿë fæ~ç¯ÿæ ¨æBô Aæ¨~Zÿë àÿSæ†ÿÀÿ œÿçfÀÿ àÿä¿ AæÝLÿë Àÿ~œÿê†ÿç LÿÀÿç¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ > Aæ¨~ fê¯ÿœÿ{Àÿ {¾Dô àÿä¿ œÿç•æö Àÿç†ÿ LÿÀÿçd;ÿç, †ÿæÜÿæLÿë ¨÷æ© LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô œÿçfÀÿ ¯ÿ¿NÿçS†ÿ äþ†ÿæLÿë ¨ÀÿQ#¯ÿæ H †ÿæLÿë þíàÿ¿æZÿœÿ LÿÀÿç¯ÿæ þš ¯ÿÜÿë†ÿ fÀÿëÀÿê > FÜÿæ’ÿ´æÀÿæ Aæ¨~Zÿë AæSLÿë ¯ÿÞç¯ÿæLÿë ÓÜÿæ߆ÿæ þç{Áÿ H µÿëàÿú/vÿçLÿÀÿ þæSö’ÿÉöœÿ þçÁÿç$æF> FÓ¯ÿë Lÿ$æLÿë šæœÿ{Àÿ ÀÿQ# Aæ¨~ AæSLÿë ¯ÿÞç `ÿæàÿç{àÿ œÿçÊÿç†ÿ Àÿí¨{Àÿ ÓüÿÁÿ†ÿæ ¨æB{¯ÿ > {Lÿ÷æ™ œÿçߦ~ LÿÀÿ;ÿë: Aæ¨~ZÿÀÿ àÿä¿ ¨÷æ©ç ÀÿæÖæ{Àÿ {¾Dô Ó¯ÿë fçœÿçÌ ¯ÿæ™æ ’ÿçF FÜÿæLÿë †ÿ¿æS LÿÀÿç¯ÿæ fÀÿëÀÿê > LÿæÀÿ~ Aæ¨~ ¾’ÿç FÜÿæ œÿLÿÀÿç{¯ÿ {†ÿ{¯ÿ Aæ¨~ ¯ÿÜÿë†ÿ Lÿçdç ÜÿÀÿæB¯ÿæÀÿ AæÉZÿæ ÀÿÜÿçdç > {¾Dô LÿæþLÿë Aœÿ¿ {àÿæLÿ ÓÜÿf{Àÿ H Dˆÿþ †ÿÀÿçLÿæ{Àÿ LÿÀÿç$æ;ÿç, †ÿæÜÿæLÿë AæÜÿëÀÿç µÿàÿ LÿÀÿç¯ÿæLÿë Aæ¨~Zÿ œÿçLÿs{Àÿ ¯ÿç{ÉÌ ’ÿä†ÿæ $#¯ÿæ fÀÿëÀÿê > FÜÿæ {Ó{†ÿ{¯ÿ{Áÿ {Üÿ¯ÿ {¾{†ÿ{¯ÿ{Áÿ Aæ¨~ œÿçf µÿç†ÿ{Àÿ FLÿæS÷†ÿæ Aæ~ç{¯ÿ > Aæ¨~Zÿë œÿçf µÿç†ÿ{Àÿ $#¯ÿæ ’ÿæßç†ÿ´ H DˆÿÀÿ’ÿæßç†ÿ´Àÿ µÿæ¯ÿœÿæLÿë ¯ÿçLÿæÉ LÿÀÿç¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ > ¾’ÿç Aæ¨~ Ó¯ÿë{¯ÿ{Áÿ Aœÿ¿ D¨{Àÿ ÀÿæSë$æ;ÿç, {†ÿ{¯ÿ FÜÿæ LÿÀÿ;ÿë œÿæÜÿ] > FÜÿæ LÿÀÿç¯ÿæ ’ÿ´æÀÿæ œÿæ Aæ¨~ QëÓç ÀÿÜÿç{¯ÿ œÿæ Aœÿ¿Lÿë QëÓ{ ç Àÿ ÀÿQ#{¯ÿ > {Lÿ¯ÿÁÿ F†ÿçLÿç œÿë{Üÿô ¨÷{†ÿ¿Lÿ ×æœÿ{Àÿ Aæ¨~Zÿ d¯ÿç ¯ÿçSÝ ç ¾ ç ¯ ç ÿæ H Aæ¨~Zÿë {LÿÜÿç ¨Ó¢ÿ LÿÀÿç{¯ÿœÿç > {†ÿ~ë œÿçfLÿë Ó¯ÿë{¯ÿ{Áÿ {Lÿ÷æ™ vÿæÀÿë ’ÿí{ÀÿB ÀÿQ;ÿë >
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED (A Govt. of India Enterprise) RAW MATERIALS DIVISION
Raw Materials Division (RMD), the controlling unit of captive mines of Steel Authority of India Limited (SAIL) - a Maharatna Public Sector Enterprise and the leading steel maker-in India, invites applications trom eligible candidates for filling up 13 (thirteen) posts of Mining Foreman* and 34 (thirty four) posts of Mining Mate* for posting inits various mines as detailed below: . * A candidate can apply for either the post of Mining Foreman or Mining Mate for any one mine only.

SëÀÿë†ÿ´¨‚ í ÿö Lÿ$æ {Üÿàÿæ AæLÿuó ç ÉçQS # {àÿ {Üÿ¯ÿœÿç > FÜÿæLÿë ÉçQÓ # æÀÿç¯ÿæ ¨{Àÿ AæLÿuó ç LÿÀÿç¯ÿæLÿë Óë{¾æS þçÁÿç¯ÿæsæ {Üÿàÿæ ¯ÿÝ Lÿ$æ > üÿçàÿ½ H {sàÿçµÿçfœÿ ¨æBô Aæ¨~ ¾’ÿç BbÿëLÿ, {†ÿ{¯ÿ þëºæBLÿë Lÿþö×Áÿê LÿÀÿç¯ÿæLÿë Aæ¨~Zÿë ¨Ýç¯ÿ > ¾’ÿç

AæLÿuó ç BœÿúÎ` ç ÿë¿sú, ’ÿçàÿâêÀÿ AæÀÿú{Lÿ üÿçàÿ½Ó Aæƒ þçxÿçAæ FLÿæ{Ýþê, ’ÿçàÿâê üÿçàÿ½ BœÿúÎ` ç ÿë¿sú Aæ’ÿç AæLÿuó ç Àÿ ¨÷Éçä~ {’ÿB$æ;ÿç > AæLÿuó ç ÉçQ¯ # ÿæ LÿæÁÿ{Àÿ {Lÿ¯ÿÁÿ AæLÿuó ç œÿë{Üÿô Sê†ÿÓóSê†ÿ vÿæÀÿë {œÿB Ó¯ÿë ¨÷LÿæÀÿ LÿÁÿæÀÿ Éçäæ þš ’ÿçAæ¾æF Fvÿæ{Àÿ > œÿçf

¾ë¯ÿ¨çÞç {¾Dôþæ{œÿ Éçäæ {œÿDd;ÿç FÜÿæLÿë {™ð¾¿ ö Àÿ ÓÜÿç†ÿ Óþ樜ÿ LÿÀÿç¯ÿæLÿë {`ÿÎæ LÿÀÿ;ÿë > {¯ÿÓçLÿú Ffë{LÿÉœÿ ¨{Àÿ FœÿúFÓúxÿç ¯ÿæ ¨ë{~Àÿ üÿçàÿ½ H {sàÿçµÿçfœÿ BƒÎçL ÷ ÿë ¾æB¨æÀÿç{¯ÿ > F{¯ÿ {LÿæàÿLÿæ†ÿæ H þæxÿ÷æÓ{Àÿ þš µÿàÿ AæLÿuçó

Aæ¨~ ÀÿèÿþoÀÿ Aœÿëµÿ¯ÿ àÿæµÿ LÿÀÿçÓæÀÿçd;ÿç {¯ÿæàÿç µÿæ¯ÿëd;ÿç, {†ÿ{¯ÿ FÜÿæ œÿçÊÿç†ÿ µÿæ¯ÿ{Àÿ Aæ¨~Zÿ Lÿæþ{Àÿ AæÓç¯ÿ > AæþÀÿ ’ÿçàÿâê, þëºæB H ¨ë{~{Àÿ AæLÿuó ç Àÿ ¨÷Éä ç ~ Óó×æ ÀÿÜÿçdç > ¨ë{~{Àÿ üÿçàÿ½ H {sàÿç µ ÿç f œÿ Bœÿú Î ç ` ÿë ¿ sú Aüÿú BƒçAæ{Àÿ 2 ¯ÿÌöÀÿ ¨çfç xÿç{¨âæþæ Bœÿú AæLÿuó ç ¨÷Éä ç ~ ’ÿçAæ¾æB$æF > FÜÿædÝæ ÓþS÷ {’ÿÉ{Àÿ ¨÷†ÿçÏç†ÿ œÿ¿æÓœÿæàÿú Ôÿëàÿú Aüÿú xÿ÷æþæ ’ÿçàÿâê{Àÿ þš †ÿçœÿç ¯ÿÌ}Aæ ¨ævÿ¿Lÿ÷þ ÀÿÜÿçdç > FÜÿç {s÷xÿú{Àÿ FœÿúFÓúxÿç ¨÷{¯ÿÉ þçÁÿç¯ÿæLÿë FLÿ ¯ÿÝ Lÿ$æ {¯ÿæàÿç LÿëÜÿæ¾æB¨æ{Àÿ > þëºæBÀÿ {¯ÿðÀÿê {fðœÿ AæLÿuó ç ÎëxÿçH, Aœÿë¨þ {QÀÿZÿÀÿ AæLÿuÓö ¨÷{ ç ¨ßæÓö, ¾æÜÿæÀÿ Aœÿ¿æœÿ¿ ÉæQæ `ÿƒçSÝ H AÜÿ¼’ÿæ¯ÿæ’ÿ{Àÿ ¯ÿç ÀÿÜÿçdç H {ÀÿæÉœÿ †ÿ{œÿfæZÿ AæLÿuó ç ÎëxÿçH{Àÿ üÿçàÿ½ †ÿæÀÿLÿæþæœÿZÿë ¨÷Éä ç ~ {¾æSæB ’ÿçAæ¾æDdç > FÜÿæ ¯ÿÜÿë†ÿ ¨÷Ó• ç Óó×æ > Lÿç{ÉæÀÿ œÿþç†ÿ Lÿ¨ëÀÿ

D¨{Àÿ šæœÿ ’ÿç A ;ÿë : ¾’ÿç AæLÿuó ç {Àÿ œÿçfÀÿ Lÿ¿æÀÿçßÀÿ SÞç¯ÿæLÿë `ÿæÜÿëô$æ;ÿç {†ÿ{¯ÿ Ó¯ÿö ¨÷${þ œÿçf D¨{Àÿ šæœÿ ’ÿçA;ÿë > œÿçfLÿë ¯ÿçLÿÉç†ÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô ¾æÜÿæ¯ÿç LÿÀÿç¯ÿæLÿë ¨{Ý FÜÿæLÿë œÿçÊÿç†ÿ µÿæ¯ÿ{Àÿ ¨íÀÿ~ LÿÀÿ;ÿë > Aæ¨~ ¾’ÿç µÿæ¯ÿëd;ÿç $#FsÀÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨{Àÿ Aæ¨~ZÿÀÿ ¯ÿçµÿçŸ Aµÿçœÿß fS†ÿ ÓÜÿç†ÿ ¨Àÿç`ÿç†ÿ {ÜÿæB$æF, {†ÿ{¯ÿ fæ~;ÿë {¾ üÿçàÿ½ AæLÿuçó H $#FsÀÿ þš{Àÿ ¯ÿÜÿë†ÿ üÿÀÿLÿ > FÜÿç LÿæÀÿ~Àÿë Ó¯ÿö¨$ ÷ {þ œÿç‚ÿöß LÿÀÿ;ÿë {¾ Aæ¨~ $# F sÀÿ œÿæ üÿç à ÿ½ {LÿDô${ # Àÿ ¨÷{¯ÿÉ LÿÀÿç¯ÿæLÿë BbÿëLÿ > ¾’ÿç Aæ¨~Zÿë üÿçàÿ½ ¯ÿæ {sàÿçµÿçfœÿ BƒÎç{ ÷ Àÿ FLÿ Ó´†ÿ¦ ×æœÿ ¨æB¯ÿæLÿë $æF, {†ÿ{¯ÿ FÜÿæ F{†ÿ ÓÜÿf œÿë{Üÿô > ¯ÿÀÿçÏ Aµÿç{œÿ†ÿæ Hþú¨À ë ÿêZÿ þ†ÿ{Àÿ üÿçàÿ½ f¯ÿú ’ÿëœÿçAæ{Àÿ ¨÷{¯ÿÉ F{†ÿ ÓÜÿf œÿë{Üÿô, F$#¨æBô LÿÝæ ¨ÀÿçÉþ ÷ ÓÜÿç†ÿ {™ð¾¿ ö ¯ÿç Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {ÜÿæB$æF > Hþú¨ëÀÿêZÿ þ†ÿ{Àÿ

Ôÿëàÿúþæœÿ {Qæàÿçàÿæ~ç > {†ÿ~ë Aæ¨~ FÜÿç Ó¯ÿë ×æœÿLÿë ¾æB ¨÷Éçä~ {œÿB ¨æÀÿç{¯ÿ > ¾’ÿç FÜÿæLÿë œÿçfÀÿ µÿ¯ÿçÌ¿†ÿ LÿÀÿç¯ÿæLÿë `ÿæÜÿæ;ÿçœÿç {†ÿ{¯ÿ ¯ÿçLÿÅÿ µÿæ{¯ÿ FÜÿæLÿë þš œÿç f {¾æS¿†ÿæ †ÿæàÿçLÿæ{Àÿ ÀÿQ#¨æÀÿç{¯ÿ > üÿçàÿ½ BƒÎç{ ÷ Àÿ F{¯ÿ {’ÿQ#¯ÿæLÿë þçÁÿëdç ÎæÀÿ Óœÿú H ÝsÀÿþæœÿZÿ ¯ÿÜÿëÁÿ ¨÷{¯ÿÉ, Lÿç;ÿë Aæ¨~ ¾’ÿç ÎæÀÿ Óœÿú ¯ÿæ xÿsÀÿ œÿëÜÿô;ÿç {†ÿ{¯ÿ Aæ¨~Zÿë F$#¨æBô LÿÝæ ¨ÀÿçÉ÷þ LÿÀÿç¯ÿæLÿë {Üÿ¯ÿ > ¾’ÿç Üÿç{Àÿæ {Üÿ¯ÿæLÿë `ÿæÜÿëô$æ;ÿç ¯ÿæ Üÿç{ÀÿæBœÿú {†ÿ{¯ÿ fçþú ¾æAæ;ÿë H œÿçfÀÿ {`ÿ{ÜÿÀÿæLÿë ¯ÿœÿæ;ÿë > FÜÿædÝæ üÿçàÿ½ xÿ¿æœÿÛ ÓÜÿç†ÿ ¨âæÎçLÿú ÓföÀÿê ¯ÿç Aæ¨~Zÿë LÿÀÿç¯ÿæLÿë ¨Ýç¨æ{Àÿ > vÿçLÿú µÿæ¯ÿ{Àÿ AæLÿuó ç ÉçQ# Lÿ¿æÀÿçßÀÿ ¯ÿœÿæB¯ÿæLÿë BbÿëLÿ ¾ë¯ÿ¨çÞçZÿë F$#¨æBô ¯ÿÜÿë†ÿ ¨ÀÿçÉþ ÷ LÿÀÿç¯ÿæLÿë {ÜÿæB$æF FLÿ$æ þ{œÿ ÀÿQ;ÿë >

BƒçAæœÿú Ôÿà ë ÿú Aüÿú üÿæßæÀÿú Aæƒú {Óüÿ{ çu Àÿ †ÿæàÿþ ç ú {œÿB Ɇÿ ¨÷†ÿÉ ç †ÿ œÿ¾ çN ë ÿç ¨æAæ;ÿë
AæfçÀÿ Aæ™ëœÿçLÿ ¾ëS{Àÿ ÉçäæÀÿ `ÿæÜÿç’ÿæ ¯ÿÞç¯ÿæ {¯ÿ{Áÿ {¯ÿLÿæÀÿêÀÿ ÓþÓ¿æ ¯ÿÞç¯ÿæ{Àÿ àÿæSçdç > ¨÷{†ÿ¿Lÿ ¨çàÿæþæœÿZÿ ¨æQ{Àÿ Éçäæ Adç, {Üÿ{àÿ {Óþæ{œÿ †ÿæLÿë D¨¾ëNÿ ×æœÿ{Àÿ ¨ÜÿoæB ¨æÀÿëœÿæÜÿæ;ÿç > {ÓÜÿç {ä†ÿ÷{Àÿ FÜÿç {¯ÿLÿæÀÿê ¾ë¯ÿLÿþæœÿZÿë D¨¾ëNÿ ×æœÿ{Àÿ {ÀÿæfSæÀÿÀÿ ¨¡ÿæ {¾æSæB {’ÿ¯ÿæ ¨æBô Aæ{SB `ÿæàÿçdç AæþÀÿ FÜÿç BƒçAæœÿú Ôÿëàÿú Aüÿú üÿæßæÀÿ Aæƒ {Óüÿuç FÜÿç Óó×æ ’ÿêWö 14 ¯ÿÌö {Üÿàÿæ {¯ÿLÿæÀÿê ¨çàÿæþæœÿZÿë 6 þæÓÀÿ Diploma in Fire & Safety Eng.Àÿ †ÿæàÿçþ {’ÿB Odisha F¯ÿó Odisha ¯ÿæÜÿæ{Àÿ ¯ÿçµÿçŸ Company þæœÿZÿ{Àÿ {ÀÿæfSæÀÿÀÿ ¨¡ÿæ {¾æ{SB AæÓëdç > þæsçL ÷ ÿú 3rd Division {Àÿ ¨æÓú LÿÀÿç $ # ¯ ÿæ ¨ç à ÿæ F¯ÿó Compartment {Àÿ ¨æÓú LÿÀÿç$¯ # ÿæ ¨çàÿæ þš þæÓLÿë {¯ÿ†ÿœÿ ÜÿæÀÿ{Àÿ ÜÿæÀÿæÜÿæÀÿç 20,000 ¨¾ö¿;ÿ {ÀÿæfSæÀÿ LÿÀÿç¨æÀÿëd;ÿç > Job ¨æBàÿæ ¨{Àÿ Lÿæþ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ ’ÿä†ÿæ ÜÿæÓàÿ Lÿ{àÿ > FÜÿç †ÿæàÿçþ {Lÿ¢ÿ÷ Abroad Aœÿë¿œÿ¿ ¾ç¯ÿæ ¨æBô þš Óë¯ÿç™æ ÀÿQ#dç > þçœÿçþþú ¨çàÿæÀÿ {¾æS¿†ÿæ: þæsçL ÷ ÿú ¨æÓú > Daÿ†ÿæ: 5'6'' Height F¯ÿó µÿàÿ Ó´æ׿ > FÜÿç ¨çàÿþæœÿZÿë HÝçÉæ F¯ÿó HÝçÉæ ¯ÿæÜÿæ{Àÿ ¯ÿçµÿçŸ Company ¾$æ:- TATA, TISCO, TELCO,
IGL, NTPC, L&T, BHUSAN, VEDANTA,

NALCO, NINL, IFFCO. etc. FÜÿç µÿÁÿç œÿæþê’ÿæþê CompanyþæœÿZÿ{Àÿ ¨çàÿæþæ{œÿ Rs. 7000 Àÿë Rs. 20,000 ¨¾ö ¿ ;ÿ {ÀÿæfSæÀÿ LÿÀÿç ¯ ÿæÀÿ Óë ¯ ÿç ™ æ

Emoluments & other Benefits & Perquisite: Basic pay - DA - Free Medical Facilities for self and Family - Reimbursement of Local Travelling Expenses for Maintaining Scooter/Motorcycle - Difficult Area Allowance/Mining Allowance -Leave Encashment facilities ~ LTC/LLTC - CPF ~ Gratuity ~ Entitled accommodation etc. as per rules. Experience: Post qualification experience of minimum 1 (one)year. Maximum Age as on 01/03/2013: General/Unreserved - 28 Years SC/ST - 33 Years (Including Relaxation of 5 Years) OBC - 31 Years (Including relaxatiön of 3 Years). Reservation for SC/ST/OBC candidates shall be as per Presidential Directives. How to apply: For detailed advertisement, please visit SAIL's website: www.sail.co.in. THE LAST DATE OF RECEIPT OF APPLICATIONS IS 06.07.2013

¨æB¨æÀÿëd;ÿç > FµÿÁÿç ¯ÿç{’ÿÉ{Àÿ þš ¨çàÿæþæ{œÿ Lÿæþ LÿÀÿëd;ÿç > ¾$æ- Dubai, Iran, South Africa, Kuwait, UK, USA, Aæ’ÿç A{œÿLÿ {’ÿÉþæœÿZÿ{Àÿ þš Lÿæþ LÿÀÿëd;ÿç > {¾æSæ{¾æS: Indian School

of Fire & Safety Engineering. A/49, Sahid Nagar(Near Satsang Bus Stop). NH#5, Bhubaneswar 751007. Ph: (0674) 2546392. Mob: 9337007340, 9937040664. www.isfsefiresafety.com firesafetybbsr@yahoo.co.in

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

8 - 14 fëœÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

9

P.G. CENTRAL OFFICE, UTKAL UNIVERSITY VANI VIHAR, BHUBANESWAR- 751004 ADMISSION NOTICE
Applications are invited from the candidates for admission into different P.G. and Sponsored Courses for the session 2013-14 on the following subjects. P.G. COURSES: A & A Economics, AIHCA, Anthropology, Bio-technology, Botany, Business Administration, Chemistry, Commerce, MCA, English, Geography, Geology, History, Law, Lib. & Inf. Science Mathematics, Odia, PMIR, Philosophy, Physics, Political Science, Psychology, Pub. Administration, Sanskrit, Sociology, Statistics, Zoology. SPONSORED COURSES: 3 years Executive MBA, M.Sc. Applied Micro-biology, M.Sc, Environmental Sc, M.Pharma, Women Studies, P.G. Diploma in Remote Sensing and GIS, Master of Rural Development, M.Sc. (Tech.) Material Science. Master of Law in Human Rights, Master of Fishery Science Develpment Journalism & Electronic Communication, M.A. in Tourism & Heritage Management. MCA & MBA admission will be made from OJEE 2013. How to apply: The candidates can apply online by opening the website www.utkaluniversity.ac.in and fill up the online application forms with all details, take a printout of the online application form ensure that all essential documents are attached and send it to the respective Department by hand, Speed Post/Regd. Post along with two BD/BC i) for Rs.150 / - drawn in favour of the Comptroller of Finance, Utkal University and another for Rs.350/ - in favour of the concerned Head^of the P.G. Department payable at SBI, Utkal University Campus Branch, Vani Vihar. The eligibility criteria for admission into different courses will be available in the Information Bulletin which can be assessed/ downloaded from the website. Forms will be available from 4th June 2013. The last date of online application form is 21.06.2013 and the last date of submission of form in the respective Department is 25.06.2013. The admit cards of the entrance test can be downloaded by the student concerned which will available in the website after 30.06.2013. NB: Separate application shall be submitted for separate courses. The entrance test date will be available in the website after 30.06,2013. Admission for M.Pharma is under consideration from OJEE. Helpline: 9439004900, 9040194935, 9040252457, 9438343407 Chairman, P.G. Council

NK
REGIONAL INSTITUTE OF EDUCATION, BHUBANESWAR-751022, ODISHA (NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING, NEW DELHI 110016) ADMISSION ANNOUNCEMENT FOR 2013-2014 (Last date for receipt of filled-in-application is 28.06.2013)
Applications are invited for admission to the following courses offered by the Regional Institute of Education, Bhubaneswar forthe session 2013 - 2014. Candidates seeking admission should have passed the qualifying examination from a recognized Board/Council/ University. The Courses are affiliated to Utkal University, Bhubaneswar and recognized by the NCTE, New Delhi. The medium of instruction is English for all the courses. Course: Four Year Integrated B.Sc.B.Ed. (PCM & CBZ streams). Eligibility: Candidates passed any other examination having equivalent status as mentioned against each course will not be eligïble. Pass in+2 Science with minimum of 50% marks in aggregate. The candidate should have either the subject combination of (a) Chemistry, Physics and Mathematics or (b) Chemistry, Physics and Biology at +2 level. Candidates who have passed +2 Science Examination before 2012 will not be considered for admission. Separate /application f orms are required for each stream. Four Year Integrated B.A.B.Ed. - Pass in +2 Arts/Science/Commerce stream with minimum of 50% marks in aggregate. Candidates who have passed +2 Examination before 2012 will not be considered for admission. Two Year B.Ed. (Secondary) (i) Science Stream a. Phy. Sc. & Mathematics (PM) b. Phy.Sc. & Bio. Sc. (PB) (ii) Arts Stream - Pass in +3 Degree Examination in Arts/ Science with at least 50% marks in aggregate. Candidates who have passed +3 Degree Examination before 2009 will not be considered for admission. Should have studied the subjects in any one of the following combinations at the +3 Sc. Examination (a) Physics, Chemistry and Mathematics or (b) Chemistry, Botany and Zoology out of which she/he should have studied one subject for THREEYEARS. Should have studied at least two school subjects i.e., one from(a)&one from(b) ; (a) English, Hindi, Odia & Bengali (b) History, Geography, Political Science and Economics at +3 Arts Examination out of which she/he should have studied any one subject for THREEYEARS. OneYearM.Ed. - Should have B.Ed. with 55% marks in aggregate or B.Sc.B.Ed. / B.A.B.Ed. with 55% marks in Education component. M.Sc. (Life Science) Ed. - Should have passed 4 Year integrated B.Sc.B.Ed. with Chemistry, Botany, Zoology(CBZ) as in RIEs of NCERT with 55% marks in each (Science and Education) or B.Sc. in (CBZ) with either Botany or Zoology studied for three years with 55% marks in aggregate and B.Ed. with 55% marks from any recognized University. M.Phil in Education - Post Graduate Degree in Education/M.Ed. with minimum of 55% marks in aggregate. Mode of Selection: (a) On the basis of marks secured in the qualifying examination as mentioned at Sl. No. 1 to 3. (b) On the basis of marks secured in the qualifying examination and entrance test from SI, No.4 to 6. Admission to above courses except M.Sc. (Life Science) Ed. is limited to candidates from the States of Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Jharkhand, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaiand, Odisha, Sikkim, Tripura, West Bengal and UTof Andaman & Nicobar Islands. Admission to M.Sc. (Life Science) Ed. Course is open to candidates from all the States and UTs. DETERMINATION OF HOME STATE: The Home State of candidate seeking admission to the above courses except M.Sc (Life Science) Ed. will be determined in terms of the location of the Institution from where the appiicant passed the qualifying Board/ Council/ University examination. in case of candidates who have passed from the Institution located outside the States/UTs given above, the home state will be determined on the basis of either (a) the current place of posting on Transfer / settle down on Retirement on or after 30.06.2012 in the Central Govt./ Autonomous Institution/Organization of the applicant's father / mother / spouse which should be supported by certificate from the Competent Authority mentioning the date of transfer / retirement and complete postal address or (b) Residential and nativity certificate from the competent authority not below the rank of Thasildar of above mentioned States & UTs. In case of RIE, Bhubaneswar pass out students seeking admission in M.Phil and M.Ed. Courses, the Home State wil! be determined on the basis of the state from which he/she was first admitted to this Institute. For M.Sc (LS) Ed. Course, the Home State will be determined on the basis of Residential and Nativity Certificate from the competent authority as the admission is open to all the States & UTs. RELAXATION: Relaxation of 5% marks is allowed in case of SC/ST candidates. (If any seats reserved for SC & ST category remain vacant, the first preference to fill up the seats by vice-versa and then it will be on merit basis.) RESERVATION: Seats are reserved for SC/ ST/OBC/Minority and Physically Handicapped candidates as per mandatory rules. Note: (i) Candidate claiming the reservation under OBC category should produce the certificate clearly mentioning Other Backward Caste/Class (OBC) and does not belong to creamy layer, (ii) Caste certificate (SC/ST/ OBC) to be obtained from the competent authority not below the rank of Tahasildar, (iii) For Minorities, certificate to be obtained from the competent authority (iv) For PH candidate the percentage of disabilities will be 40% or above and the certificate should be issued by the competent authority not below the rankof Chief District Medical Officer (CDMO), TUITION FEES: Tuition fee of Rs. 250/- per month shall be chargedfrom every candidate except SC/ST, SCHOLARSHIPS: Scholarships awarded as per NCERT rules. HOW TO APPLY: Application Form can either be downloaded from the website: www.riebbs.ori.nic.in or obtained from the In-Charge, Academic Section of the Institute free of cost on request along with a self-addressed stamped envelope. Separate application form is required for each course and combination. Application for admission should be sent to in-Charge, Academic Section, Regional Institute of Education, (NCERT), Bhubaneswar - 751022 in the prescribed format of application form along with relevant enclosures on or bef ore 5.30 p.m. of 28.06.2013. Each application form should be accompanied with (a) an application fee in the form of an account payee demand draft of Rs. 300/- (Rupees Three hundred) oniy (non-refundable) drawn on State Bank of India or lts associate banks in favour of "GENERAL FUND ACCOUNT, REGIONAL INSTITUTE OF EDUCATION, BHUBANESWAR" at State Bank of India, RCE Campus branch (Code No. 5302) Bhubaneswar- 751022. (b) Self-attested photocopies of certificates and Mark Sheets from H.S.C, onwards and Docurnents/ Certificates for claiming the state quota and category in the application form along with a self-address PostCard. Incomplete and illegible applications in any respect and applications received after due date will be summarily rejecte of. Candidates withdrawtng from the course after admission will have no claim for any refund of the amount deposited by them. PRINCIPAL

FAKIR MOHAN UNIVERSITY VYASA VIHAR, NUAPADHI, BALASORE-756020 ADMISSION ANNOUNCEMENT : 2013-14
Application in prescribed form is invited for admission into P.G. Regular and Self-financing Courses of Fakir Mohan University for the academic session 2013-14. Forms and Prospectus are available in the P.G Central Office (New Campus at Nuapadhi) and Dr. H K Mahatab Library (situated at Old Campus near Remuna Golai), Fakir Mohan University, Balasore on all working days from 10-06-2013 between 11-.00 AM to 2.00 P.M. or can be downloaded from the university website www.fmuniversity.nic.in. P.G. Regular Courses: M.Sc. in Applied Physics and Ballistics / M.Sc. in Biosciences / M.Sc. in Biotechnology / M.Sc. in Environmental Science/ M.Sc. in Information & Communication Technology / M. A. in Population Studies / M. A. in Social Science (Economics, Political Science, Sociology). Self-Financing-Courses: M.Phil. Environmental Science / M.Phil. Population Studies / M.Phil. Social Science (Economics, Political Science, Sociology) / M.Phil. Physics / M.Phil Odia / M.Phil History/ M.Tech Biotechnology/ Master in Social Work (MSW)/ M.Sc. Physics / M.Sc. Chemistry / M. Com./ MA in PMIR / LLM / MA. Odia / M. A. Social Science ( M. A. in Economics/M. A. in Political Science/ M. A. in Sociology). Eligibility Criteria: Details of the eligibility criteria for specific courses have been mentioned in the prospectus and are also available in the University website : www.fmuniversity.nic.in. How to apply: Application form and prospectus can be obtained on payment of Rs.200/- in cash during all working days from 10.06.2013 between 11.00 AM to 2.00PM. Candidates can also download the form from the University website: www.fmuniversity.nic.in and send the filled in application form along with two demand drafts of Rs.200/- towards fee for application form (for downloaded forms only)drawn in favour of Comptroller of Finance, F.M. University, payable at Balasore and Rs.300/- towards fees for Entrance Examination drawn in favour of the Head of the concerned departmen for course coordinator of concemed SFC Programme payable at any nationalized bank at Balasore. Last Date of Issue and Submission of Application: The application form completed in all respect along with all necessary documents, Photo-graphs and demand drafts should be sent/submitted to the concerned HOD/Course Coördinator, as the case may be, on dt. 08.07.2013 by 4.00pm For all regular courses and Self Financing Courses (MA in Social Science, Master in Social Work, M. Sc. Chemistry, M. A. Odia, M. Com. M. Sc. Physics, M. A. PMIR) and on dt. 24.07.2013 by 4.00pm (For M.Phil. and M. Tech Programmes under Self Financing mode). No application received thereafter shall be entertained and the University authority shall not be responsible for any postal delay. Chairman, P.G.Council Admission into MBA, MCA and M Tech (Computer Sc) will be made though OJÉE

UNIVERSITY LAW COLLEGE, UTKAL UNIVERSITY VANI VIHAR, BHUBANESWAR-751004 (ODISHA) PHONE NO,: (0674) 2589051, 2589507 ADMISSION NOTICE 3-YEAR LL.B. (HONS.) COURSE, 2013-2014
The Utkal University is going to introducé 3-year LL.B (Hons.) course under Choice Based Credit System at University Law College, Vani Vihar, Bhubaneswar from the session 2013-2014. This innovative honours course is designed as per the guidelines issued by the UGC and BCI and is at par with the course curriculum prescribed by the National Law Universities in India. The main object of the course is to impart high quality legal education and to develop overall personality of the student in a disciplined manner and to make its law graduates capable of persuing a Career at Bar, Competing for Judicial Services, Law Officers, Civil Services and placement in Multinational Companies. Eligibility: The candidate must have secured 45% of marks (for general) and 40% of marks (for SC/ ST candidates) in aggregate at B.A./B.Sc./ B.Com (10+2+3 pattern) examination. Age: Not more than 30 years for General and 32 years for S.C./S.T. candidates as on 01.07.2013. Application procedure: Application form can be had from the office of the Principal. University Law College, Vani Vihar, Bhubaneswar-751004 on payment of Rs.500/- (Rupees Five Hundred Only) in cash or by post by sending a Bank Draft of Rs.600/- (Rupees Six Hundred Only) drawn in favour of the Principal of the College. Application form can also be downloaded from the college website- www.ulcbbsr.org. Last date for sale and submission of form: 14 days from the date of Publication of + 3 Arts / Science / Commerce result of Utkal University 20.07.2013 whichever later. Admission procedure: Selection of the students shall be made strictly on the basis of Career-cum-Entrance Test as per the marks break up given below. 1. HSC/Equivalent = 10 marks 2. +2 Arts/Science/Commerce/Equivalent = 20 marks 3. +3 Arts/Science/Commerce = 30 marks 4. Entrance Test (General English & GK) = 40 marks. Entrance Test: 04.08.2013 (Sunday) 10:00A.M. to 11:00A.M. Publication of Merit List: 10.08.2013 (Saturday). Intake Capacity: 80 Seats with reservation of seats as per Government of Odisha Reservation Policy / BCI Rules. Duration of Course: 3-years (6 Semester). Award of Degree: The student shall have to clear all the Semester examinations by securing 50% of marks in aggregate within five years from the year of admission. Scale of Admission & Tuition Fees: : Rs.2255/- + Tuition Fees @ 12 per month please visit our website www.ulcbbsr.org. (Dr. S.A.K. Azad), Principal, University Law College, Bhubaneswar-4

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & APPLICATIONS UTKAL UNIVERSITY, VANI VIHAR, BHUBANESWAR-751004 ACADEMIC SESSION 2013-14
Applications are invited for admission into M.E. (COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING). Eligibility: B.E./B. Tech.(CSE,ECE,EEE),MCA/M.Sc. (Computer Science). Selection Criteria: Universïty Entrance Test. Application form and Information brochure can be obtained by downloading from the Website - http: www.utkaluniversity.ac.in. Candidates are required to submit two Bank Drafts i.e. (i) Rs.150/- drawn in favour of "Comptroller of Finance, Utkal University" payable at any nationalized bank located at Bhubaneswar and (ii) Rs 350/- drawn in favour of "Course Coördinator (ME), Computer Science & Engineering, Utkal University" payable at any nationalized bank located at Bhubaneswar at the time of submission of the application form. Candidates are required to send the dully filled in application so as to reach the Course Coördinator (ME), Department of Computer Science & Applications, Utkal University on or before the last date. Applications can be submitted in the department between 11.00 AM to 1.30 PM. Last Date for Submission of the applications: 22nd June2013. Date of Entrance Test: 24th June 2013(Monday). Chairman, P.G. Council per the following schedule: Venue of Counselling : Conference Hall, College of Engineering and Technology, Ghatikia, Techno Campus, Bhubaneswar. Date of Counselling: 13/06/2013. Reporting time: 9.00 AM. The candidates with qualified and valid NATA score for 2012-13 must have passed 10+2 examination or equivalent with 50% marks in aggregate. In addition to the above condition, the candidates who have passed Mathematics in the qualifying examination are eligible for counselling. The admission will be done strictly as per the Architects Act, 1972 and the regulations formed by the Council of Architecture from the applicants for B.Arch. in OJEE-2012. For further detail information please log on to www.cet.edu.in Principal

COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY (A constituent College of BPUT) Techno Campus, Kalinga Nagar, Ghatikia, Bhubaneswar-751003, Odisha ADMISSION NOTICE FOR B.ARCH. PROGRAMME (ACADEMIC SESSION FOR THE YEAR 2012-13 ONLY)
In pursuance of the letter No. I.TTI-82/2012/3212/ETET, Dated 1st June, 2013, the admission into 1st year Bachelor of Architecture for CET, Bhubaneswar only for the session 2012-13 will be held as

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

8 - 14 fëœÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

10
PSUs / Autonomous Bodies shall have to produce NOC from the employer at the time of interview. D. Management will have the discretion for rejecting any application without assigning any reason and for fixing higher standards, depending upon response, for calling candidates for test/interview and no correspondence in this regard will be entertained. E. Eligible candidates will be required to appear in the Written Test. Candidates short listed on the basis of their performance in the Written Test will be required to appear in the Interview. Date, time & place of the Written Test and Interview will be intimated to eligible / short listed candidates through post. F. Reservation for SC/ST/OBC shall be as per Presidential Directives. G. Candidature of a candidate is liable to be rejected at any stage of recruitment process or even on joining, if any information provided by the candidate is found to be false or not in conformity with the eligibility criteria. Bringing influence at any stage of the selection process will disqualify the candidate. H. The decision of SAIL-RMD in all matters relating to eligibility, acceptance, rejection of application, issue of call letters, mode of selection, verification of testimonials and selection etc. will be final and binding on the candidates and no enquiry or correspondence will be entertained in this connection. I. SAIL-RMD reserves the right to reject any application or cancel the candidature or the whole process of test/interview, without assigning any reason thereof and no enquiry or correspondence will be entertained in this connection. No Travelling Expenses would be payable to candidates called for Written Test. Outstation candidates belonging to SC/ST categories, attending the interview will be reimbursed 2nd Class; single to and fro Railway fare/Bus fare from the normal place of correspondence to the place of interview by the shortest route on production of original ticket(s), provided the distance covered by rail or road is more than 30 kilometres each way. J. Selection/joining of the candidate will be subject to medical fitness as per rules of the company. K. Category (General/SC/ST/OBC) once submitted in the application cannot be changed. APPLICATION / PROCESSING FEE: a.) Candidates belonging to General/OBC category will be required to pay application fee of Rs.270/- (Rupees Two Hundred & Seventy only) [inclusive of bank charges]. b) Candidates belonging to SC/ST category will be required to pay processing fee of Rs.70/- (Rupees Seventy only) [inclusive of bank charges]. The said fees are to be paid in cash only through any branch of State Bank of India [SBI] in a specially opened Account (No.32469839252) for the credit of / for the credit of bank account of “Steel Authority of India Limited-RMD”. The SBI branches will accept the fee from 01.06.2013 to 29.06.2013 during working hours. Fee shall not be collected by any other mode. Fee once paid shall not be refunded under any circumstance. Candidates are, therefore, requested to verify their eligibility before paying the fee. The original fee deposit receipt must be sent along with the application form, failing which the application will be summarily rejected. How to Apply: Candidates fulfilling the above criteria may send their typewritten application in the format, prescribed below, with three signed recent passport size photographs, apart from the photo pasted (signature should be done as not to distort the face): 1. Post Applied for and Advt. No. 2. Name of the Applicant (in Block letters): 3. Contact details: Paste one recent Tel/Mobile No……………………… email id* …………………………… passport size unsigned * email id to be valid for next one year. photograph 4. a) Name of Employment Exchange (if Registered): b) Registration No. (If any): 5. Name of Father: 6. Name of Mother: 7. Present Address: 8. Permanent Address: 9. (a) Date of Birth: ………………. (b) Age: ……………… Years : ……………months(as on 01-03-2013) 10. Sex : ……………………… 11. Marital Status: ……………………………………… 12. Whether SC/ST/OBC: .………………. (Copy of certificate from Appropriate Authority to be enclosed) 13. Qualification (Matriculation / Xth onward): (Educational and Technical)

STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED (A Govt. of India Enterprise) RAW MATERIALS DIVISION Advt. No. RMD/K/Pers/F-14/2013/912 dated 22.05.2013
Raw Materials Division (RMD), the controlling unit of captive mines of Steel Authority of India Limited (SAIL) – a Maharatna Public Sector Enterprise and the leading steel maker in India, invites applications from eligible candidates for filling up 13 (thirteen) posts of Mining Foreman* and 34 (thirty four) posts of Mining Mate* for posting in its various mines as detailed below: * A candidate can apply for either the post of Mining Foreman or Mining Mate for any one mine only.

14. Experience:

ELIGIBILITY CRITERIA:

PAY & EMOLUMENTS:

General Conditions: A. Candidates not fulfilling the requirement specified in this advertisement need not apply. B. Candidate must be an Indian national possessing requisite qualification from an Institute recognised by State Govt. /Central Govt. C. Candidates employed in Govt. Departments /

15. Present Basic Pay, Scale of Pay: 16. Extracurricular activities (Events with achievements): 17. Fees Particulars: Branch................................... Date on which paid ........................... 18. The original fee deposit receipt is enclosed herewith. DECLARATION: I do hereby declare that all the information stated in the application form are true and in case any of my declaration and documents attached herewith is found to be untrue and if I am unable to produce relevant original documents in support of the eligibility condition, my candidature may be cancelled at any stage of the recruitment process. Date: ………………….. Full Signature of the Candidate List of enclosures: 1. 2. 3. and so on OTHER CONDITIONS : A. Application should be submitted along with self-attested copies of testimonials, certificates showing proof of qualification, date of birth, caste, experience, etc. B. The certificates of SC/ST/OBC candidates should be in the prescribed form and should have been issued by the appropriate authority. Shortlisted candidates called for interview will be required to produce originals of all certificates / testimonials submitted and Other Backward Class candidates will have to produce, in addition, certificate indicating their belonging to “non-creamy layer” issued in the current financial year. C. Incomplete applications, those not confirming to the prescribed specifications and applications received after the stipulated date, are liable to be rejected. Mere fulfilment of the requirement in the advertisement does not qualify a candidate for interview. D. Candidates may check availability of posts for each mine carefully, before applying. Application should be sent in sealed envelope mentioning the post applied for, super scribed on the envelope, so as to reach latest by 06.07.2013 to the designated authorities of the MINES, they choose to apply for, as detailed below: 1. MIOM – AGM[P&A], Meghahatuburu Iron Ore Mine, P.O.Meghahatuburu-833223, Dist.West Singhbhum, Jharkhand 2. BOM – DGM[Maint] & I/c P&A, Bolani Ores Mines, P.O.Bolani-758037, Dist.Keonjhar, Odisha 3. BIM – SM[P&A], Barsua Iron Mine, P.O.Tensa-770042, Dist.Sundargarh, Odisha 4. KIM – JM[P&A], Kalta Iron Mine, P.O.Kalta-770052, Dist.Sundargarh, Odisha 5. GOM – DGM[P&A], Gua Ore Mines, P.O.Gua-833213, Dist.West Singhbhum, Jharkhand 6. MOM – AM[P&A], Manoharpur Ore Mines, P.O.Manoharpur-833104, Dist.West Singhbhum, Jharkhand 7. KTR – AGM[P&A], Kuteshwar Limestone Mines, P.O.Barhi-483770, Dist.Katni, Madhya Pradesh 8. BNP – JM[P&A], Bhawanathpur Limestone Mines, P.O.Bhawanathpur-822129, Dist.Garhwa, Jharkhand AGM[Personnel] RMD, Kolkata Registered Office – Ispat Bhawan, Lodhi Road, New Delhi- 110 003. There’s a little bit of SAIL in everybody’s life international Publications. Stipend: Rs. 24000 + 20% HRA. Senior Research Fellow (SRF) 30 - M.Sc in Chemistry/Physics/Polymer Chemistry or M.Tech in Plastic Engg./Material Science/ Polymer Technology/Nanotechnology/Mechanical Engg./ Chemical Engg. with at least 01 year research experience and preferably 01 research publication. - Rs. 18000 + 20% HRA. Junior Research Fellow (JRF) - 28 - M.Sc in Chemistry/Physics/Polymer Chemistry or M.Tech in Plastic Engg./ Material Science/ Polymer Technology/Nanotechnology/Mechanical Engg./ Chemical Engg. with a valid GATE/NET/CSIR score. - Rs. 16000 + 20% HRA. Complete applications in the prescribed format along with detailed CV shall reach to The Prof. & Chair, LARPM, CiPET, B/25, CNI Complex, Patia, Bhubaneswar-751024" latest by 30.06.2013. Mobile:07894672195. Selected candidates shall work initially for a peried of 03 years, which may be extended depending on the project duration. For details, please visit our website, w w w.cipet.gov.in/www.larpm.gov.in

Laboratory for Advanced Research in Polymeric Materials (LARPM) CENTRAL INSTITUTE OF PLASTICS ENGINEERING & TECHNOLOGY (CIPET) (Department of Chemicals & Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Govt, of India) B/25, CNI Complex.Patia, Bhubaneswar 751024,Odisha, Tel: +91 674 2742852,2740173
Fax: +91 674 2740463, Website: wwwcipet.gov.in, www.larpm.gov.in, Email: larpmcipet@gmail.com LARPM an exclusive R&D:wing of CiPET in the field of Polymers / Material Science & Engineering, invites applications for Research Fellowship under Centre of Excellence on "Sustainable Green Materials' supported by Department of Chemicals & Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Govt. of India. Name of the Post: Research Associate. Age Limit: 35. Qualification: Ph.D in Chemistry/ Polymer/ Materials Science with minimum 03 nos. of

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

8 - 14 fëœÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

11
(PC) officers would continue to serve till the age of superannuation. 7. Short Service Commission: (a) The Engagement period for SSC Flying Branch is Fourteen years from the date of Commissioning (Not extendable). (b) The initial tenure for Short Service Commission officers in Technical and Ground Duty Branches would be for a period of ten years. An extensionof four years may be granted subject to willingness, service requirements and availability of vacanies. SELECTION PROCEDURE: 8. All applicants whose applications are submitted-by due date will be called for Air Force Common Admission Test (AFCAT) to be conducted on 25 August 2013 (Sunday) at one of the examination centres mentioned below. Candidates will be required to login to their candidate login accounts regularly for information on AFCAT and AFSB testing. The entrance test will be of two hours duration and will contain multiple choice questions on verbal ability, numerical ability, reasoning, general awareness and military aptitude. Sample question papers and syllabus of AFCAT is available on IAF career website www. careerairforce.nic.in. 9. Candidates who are short-listed on the basis of Air Force Common Admission Test (AFCAT) will be called for further testing at one of the Air Force Selection Boards (AFSBs) at Dehradun, Mysóre, Gandhinagar or Varanasi. The testing would consist of three stages as given below. (a) Stage-I Test consisting of intelligence Test along with other tests will be conducted on the first day. Stage-I test is a screening test and only those who qualify would undergo subsequent testing. All Stage-I qualified candidates would be subjected to document check to ascertain their eiigibility for the branches applied for. Those candidates who either do not qualify in Stage I testing or do not meet the required eligibility criteria would be sent back on the first day itself. (b) Stage-ll testing consisting of Psychological test, Group Tests and Interview will be conducted on subsequent days (Four Days). (c) For Flying Branch: Pilot Aptitude Battery Test (PABT) would be administered to eligible candidates. 10. Change of Interview Dates: Request for change of SSB interview date should be avoided. However, as an exception, such change may be considered based on the circumstances of the case. Request for such change should be forwarded to the respective AFSB from where the call letter for SSB interview has been received and not to Air Headquarters / AFCAT Cell. The AFSBs may consider change of date at their discretion. 11. Medical Examination will be conducted at AFCME, New Delhi or IAM Bengaluru based on the recommendations at AFSB. 12. Candidates recommended by the AFSBs and declared medically fit will be detailed for training in the order of all India Merit list depending on the number of vacancies available in various branches/ sub branches. Grant of PC / SSC in Technical and Ground Duty Branches would be based on number of vacancies, performance in the selection process and the choice given by the candidate / Airmen, 13. No compensation will be paid in respect of any injury sustained during the testing at AFSB. 14.10% of the vacancies are reserved for NCC Air Wing 'C' certificate holders in Technical and Ground Duty Branches. 15. Onus of meeting the eligibility criteria rests with the applicant, Merely undergoing AIR FORCE COMMON ADMISSION TEST (AFCAT) / SSB testing would not constitute fulfilment of eligibility requirements. 16. How to Apply: (a) If you meet the eligibility criteria, please click on "CANDIDATE LOGIN"' in the career website of IAF www.careerairforce.nic.in and follow the instructions. You are advised to note down Registration number for future correspondence. Candidates are advised to read the notification for AFCAT 02 / 2013 and the detailed guidelines for filling up Online application as given in the website www.careerairforce.nic.in prior to commencement of filling up Online applications. While-filling Online application, it is advisable to keep the relevant documents readily available, as details are to be filled as per matriculation & other educational certificates. Please save your recent colour passport size photograph (size 10 to 250 KB) in the computer for attaching to your online application form, Please note that ulmost care needs to be taken while filling up the online application. in case any information is found to be incorrect then the candidature is likely to be cancelled at any stage of the selection process. (b) Details of Air Force Common Admission Test (AFCAT) Centres are appended below and would be at located in order of submission of applications. AFCAT centre once allotted would not be changed under any circumstances. AFCAT CENTRES: Ambala, Jalandhar, Amritsar, Allahabad, Agra, Aizawl, Ahmedabad, Barnala, Bathinda, Bengaluru, Belgaum, Bidar, Bagdogra, Bareilly, Chandigarh, Chabua, Chennai, Dehradun, Delhi, Darbhanga, Gorakhpur, Gwalior, Guwahati, Halwara, Hashimara, Hyderabad, Imphal, Jammu, Jorhat, Jaipur, Jamnagar, Jodhpur, Kanpur, Kolkata, Kharagpur, Kochi, Leh, Lucknow, Mumbai, Mohanbari, Mysore, Nal (Bikanerj, Nagpur, Ojhar (Nasik), Pathankot, Patna, Pune, Port Blair, Srinagar, Suratgarh, Sirsa, Saharanpur, Shillong, Silchar, Sulur (Coimbatore), Thane, Tezpur, Thanjavur,Thiruvananthapuram,Vadodara,Varanasi. Note 1: Candidates may contact AFCAT Cell on Phone No 011-26160286 / 26160289/26160459 (Direct) or 011 -23010231 Extn 7905 to resolve any query regarding Air Force Common Admission Test (AFCAT) and application procedure. Query timings 09:00hrs to 20:00hrs (Monday to Friday). E-Mail queries may be addressed to afcatcell@gmail.com. AFCAT cell will be operational from 08 Jun 13 to 25 Aug 13 only. Note 2: Candidates who are debarred by the Ministry of Defence from holding any type of commission in Defence Services shall not be eligible for admission to AFCAT examinatton and if admitted, their candidature will be canceled. 17. Serving Airmen are required to apply online at par with other candidates. in addition, Airmen candidates would be required to apply as per the service format as given in AFO 39/ 2006 through service channel. Other government employees also need to apply online after obtaining necessary permission from their concerned departments and they are to produce NOC at the time of AFSB testing. TRAINING: 18. Training is scheduled to commence in the first week of July 2014 for all courses. 19. The duration of training for Flying and Technical Branches is 74 weeks and that of Ground Duty Branches is 52 weeks at Air Force Training Establishments. IAF OFFERS YOU - 20. Pay and Allowances:- Flying Officers will be entitled to Pay in Pay Band ofRs 15,600 - 39,100 per month along with Grade Pay. Military Service Pay, Dearness Allowance, Kit Maintenance Allowance, Transport Allowance, In addition, other allowances are applicable based on nature of duty / place of posting and would include Flying Allowance, Technical Allowance, Field Area Allowance, Special Compensatory (Hill area) Allowance, Special Force Allowance, Siachin Allowance, Island Special Duty Allowance, Test Pilot & Flight Test Engineer Allowance, Hard Area Allowance and Remote Locality Allowance. On successful completion of Training, the newly Commissioned Flying Officers would be entitled to approximate gross monthly emoluments in different branches including Transport Allowance of major cities as follows:- (a) FIying Branch: Rs. 66,110/- (b) Technical Branch: Rs. 57,360/- (c) Ground Duty Branches: Rs 54,860/ 21. Benefits- In addition to the Pay & Allowances, Officers are entitled to Furnished Accommodation, Comprehensive Medical Cover for self and dependants, Leave Travel Concession, Leave (60 days Annual and 20 days Casual), supply of entitled rations, canteen & Officers' Mess facilitïes and many more. 22. Insurance: - Rs. 50 t.akh Insurance Cover (on contribution) is applicable to serving officers, Additional cover of Rs 3,5 Lakh (on contribution) is applicable to Flying Branch Officers. 23. TA:Traveling Allowance by the shortest route for AC-lll Tier Mail/ Express Trains to and fro for the journey from the place of Call Up or departure (whichever is nearer) is admissible. Change of address, if any, must be intimated to the Board well before your arrival. You shall furnish the railway ticket/ bus ticket to the Board, failing whicn no TA will be paid. For all other modes of travel, TA will be admissible as per the government authorized rules. No TA is admissible, if you have already appeared for the same type of entry at any of the Selection Boards. IMPORTANT INSTRUCTIONS: 24. In case the candidates are awarded grades/CGPA instead of marks, the conversion of grades/CGPA to percentage of marks would be based on the procedure certified by the University from wheré they have -Obtained the degree. In case the University does nót have any scheme for converting CGPAinto equivalent marks, the equivalence would be established by dividing the candidate's CGPA by the maximum possible CGPA and multiplying the result with 100. The onus of proving the conversion from grade/CGPA to percentage of marks would rest with the candidate. 25. Candidates are required to maintain their unique E-Mail ID activa throughout the selection process. 26. Terms and conditions given in the advertisement are guidelines only and are subject to change without notice. 27. Candidates below 25 years of age must be unmarried (term unmarried excludes widower and divorcee even though without encumbrances). Marriage is not permitted during training. Married candidates above 25 years of age are eligible to apply but during training period they will neither be provided married accommodation nor can they live out with family. 28. Permanent body tattoos are only permitted on inner face of forearm i.e. from inside of elbow to thè wrist and on the reverse side of palm/ back (dorsal) side of hand. Permanent body tattoos on any other part of the body are not acceptable and candidates will be barred from further selection. Tribes with tattoo marks on the face or body as per
(Contd. Page 13 )

INDIAN AIR FORCE INVITES ENTERPRISING & ADVENTUROUS MEN TO JOIN THE INDIAN AIR FORCE AS COMMISSIONED OFFICERS IN FLYING, TECHNICAL AND GROUND DUTY BRANCHES. REGISTRATION FOR ONLINE APPLICATIONS WILL OPEN ON 08 JUNE 2013 AND WILL BE CLOSED ON 07 JULY 2013 AIR FORCE COMMON ADMISSION TEST (AFCAT) - 02 / 2013
1. Applications are invited from Male Indian Citizens as per Citizenship Act 1955 for the following courses commencing in July 2014 for grant of Short Service Commission in Flying Branch and Permanent / Short Service Commission in Technical and Ground Duty Branches. COURSES COMMENCING IN JULY 2014. FLYINGB RANCH (a) No. 14 Short Service Commission (14 SSC) Course. TECHNICAL BRANCH a) No. 85 Aeronautical Engïneers (85 AEC) Course (Permanent Commission) (b) No. 57 Short Service Commission (57 SSC) Course. GROUND DUTY BRANCHES (a) No. 136 Ground Duty Officers' (136 GDOC) Course (Permanent Commission) (b) No. 29 Short Service Commission (29 SSC) Course Candidates are to apply only online on IAF career website www.careerairforce.nic.in from 08 June 2013 to 07 July 2013. Last date for submission of Online applications: 07 July 2013. ELIGIBILITY CONDITIONS - 2. Flying Branch -14 SSC COURSE (a) Age: 19 to 23 years as on 01 July 2014 te. Born between 02 Juiy 1991 to 01 July 1955 (Both dates inclusive). (Upper age limit for Candidates holding valid and current Commercial Pilot Licence issued by DGCA (India) is relaxableupto 25 years i.e. born between 02July1989 to 01 July 1995 (Both dates inclusive). (b) Edutional Qualification: Graduates (Minimum three year degree course) in any discipline from a recognised University who have attained minimum 60% marks in aggregate in all papers put together and have passed Maths and Physics at 10+2 level OR BE/B Tech degree (Four year course) from a recognised University with minimum 60% marks in aggregate in all papers put together. (c) Physical Standards (i) Height and Weight: Minimum height: 162.5 cms with correlated weight; Leg Length: Min - 99 cms. Max -120 cms. Thigh Length: Max - 64 cms. Sitting Height: Min - 81.5 cms. Max - 96 cms. (ii) Vision; (a) Minimum Visual Acuity 6/6 in one eye and 6/9 in ether, correctable to 6/6 only for hypermetropia. (b) Manifest Myopia - Nil (c) LASIK Surgery for correction of vision is admissible in Transport and Helicopter streams of Short Service Commission (Flying Branch) if the following conditions are fulfilled at the time of Air Force medical examination:- (i) LASIK Surgery should not have been carried out before the age of 20 years. (ii) The axial ierjgti of the eye should not be more than 25.5 mm as measured by OL master. (iii) At least twelve months should have lapsed post uncomplicate stable LASIK. No history or evidence of any complication. (iv) The post LASIK corneal thickness as measured by a corneal pachymeter should not be less than 450 microns, (v) Individuals with high refractive errors (>6D) prior to LASIK are to be excluded. Candidates must not suffer from colour or night blindness, (iii) All other medical criteria would be evaluated by the Air Force Medical Authorities whose decision on the fitness would be final. Candidates who have faled the Pilot Aptitude Battery Test (PABT) in an earlier attempt OR a Flight Cadet suspended from flying training at Air Force Academy will not be eligible to apply. 3. Technical Branch - 85AEC / 57 SSC COURSES (a) Agei; 18 to 28 year as on 01 July 2014 in Born between 02 July 1986 to 01 July 1996 (both dates inclusive) (b) Educational Qualifications: (i) Aeronautical Engineer (Electronics) {AE(L)}: Candidates applying for AE (L) branch would be eligible if they have undergone a minimum of four year degree qualification from a recognised University or cleared Sections A and B examination of Associate Membership of Institution of Engineers (India) or Aeronautical Society of India or Graduate membership examination of the insiitute of Electronics and Telecommunication Engineers by actual studies. Candidates should also fulfll condittons given in Para 4 (a). (ii) (i) Aeronautical Engineer (Mechanical) {AE(M)}: Candidates applying for AE (M) branch would be eligible if they have undergone a minimum of four year degree qualification from a recognised University or cleared Sections A and B examination of Associate Membership of Institution of Engineers (India) or Aeronautical Society of India by actual studies. Candidates should also fulfil conditions given in Para 4 (b). 4. Essential Subjects for Technical Branch: (a) Aeronautical Engineer (Electronics) {AE(L)}: All candidates applying for AE(L) branch should have scored a minimum of 60% marks in aggregate in all papers put together and studied at least eight subjects out of the eighteen subjects listed below in their qualifying exam:- (L1) Physics / Engineering Physics (L2) Mathematics/Engineering Mathematics (L3) Engineering Graphics / Engineering Drawing (L4) Electrical Engineering / Electrical Technology (L5) Control Engineering (L6) Microprocessors (L7) Digital Electronics / Basic Electronics (L8) Computer Networks (L9) Information Technology (L10) Network Theory Design (L11) Telecommunication Systems (L2) Electronic Circuit Design (L13) Radar Theory (L14) Switching Theory (L15) Instrumentation (L16) Microwave Engineering (L17) Antenna and Wave Propagation (L18) Electronic Devices. (b) Aeronautical Engineer (Mechanical) {AE (M)}. All candidates applying for AE(M) branch should have scored a minimum of 60% marks in aggregate in all papers put together and studied at least eight subjects out of the eighteen subjects listed below in their qualifying exam:- (M1) Physics / Engineering Physics (M2) Engineering Maths / Mathematics (M3) Engineering Drawing. / Graphics (M4) Automotive Engineering / Plant Engineering / Industrial Engineering (M5) Engineering Mechanics / Strength of Material (M6) Aerodynamics (M7) Thermodynamics and Applications / Heat Power Engineering (M8) Heat and Mass Transfer (M9) Theory of Machines (Kinematies and Dynamics of Machinery) (M10) Fluid Mechanics / Turbo Machines (M11) Flight Mechanics (M12) Machine Drawing /Machine Design (M13) Mechatronics (M14) Material Science Metallurgy (M15) Vibrations (M16) Workshop Technology/ Manufacturing Technology t Production Engineering (M17)Hydraulics and Pneumatics (M18)Aircraft Structures. (C) Physical Standars (i) Height and Weight Minimum height:- Men -157.5 Cms with correlated weight. (8) All other medical criteria would be evaluated by the Air Force MedicalAuthorities whose decision on the fitness would be final.. 5. Ground Duty Branches-136 GDOC/29 SSC COURSES (a) Age: (As on 01 July 2014)

(b) Educational Qualifications

NOTE: A separate advertisement will be released for induction into Meteorology Branch through 136 Ground Duty Officers' Course / 29 Short Service Commission Course. Please refer Employment News dated 13 July 2013. (c) Physical Standard: (i) Height and Weight: Minimum height:- Men -157.5 Cms with correlated weight. (ii) All other medical criteria would be evaluated by the Air Force Medical Authorities whose decision on the fitness would be final. Candidates appearing in final year/ semester examinations may apply for all courses commening in july 2014 provided they fulfil the following conditions:- a) Candidates. should not have any present backlog and should have secured a minimum of 60% marks in aggregate in all papers put together upto the last semester / year for which results have been deciared at the time of online submission, b) Candidates should be able to provide provisional original degree certificate issued by University latest by 15 june 2014. TYPE OF COMMISSION: 6. Permanent Commission: Candidates joining as Permanent Commission

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

8 - 14 fëœÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

12
NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED (A Government of India Enterprise) KAKRAPAR GUJARAT SITE Plant Site, PO: Anumala, Via: Vyara, Dist. TAPI (Gujarat) - 394651 "NUCLEAR POWER-THE INEVITABLE SOURCE OF ENERGY" ADVERTISEMENT NO. KAKRAPAR SITE/HRM/02/2013
NPCIL a premier public sector enterprise under the Department of Atomic Energy, Govt. Of India having comprehensive capability in all facets of nuclear technology namely, Site Selection, Design, Construction, Commissioning, Operation, Maintenance, Renovation, Modernization & Upgradation, Plant Life extension, Waste Management and Decommissioning of Nuclear Reactors in India under one roof, invites applications for the post of Steno Gr. 1 to share these challenging spectrum of responsibilities:-

ADVERTISEMENT FOR APPOINTMENT OF ARCHITECTURAL ASSISTANT AS A SUPPORTING STAFF OF TOWN PLANNING FUNCTION IN DIFFERENT URBAN LOCAL BODIES.
Applications are invited from eligible candidates in the prescribed format for Selection and appointment as Architectural Assistant as a supporting staff of town planning function in different Urban Local Bodies against the vacancy as detailed below: Category of Post: Architectural Assistant. Vacancy: 48 ST-11(W-4) SC-8(W-3) SEBC-13(W-4) UR-16(W-5). Salary: 9300-34800/-with Grade Pay 4200/-. Qualification: Candidate must have passed Diploma in, Architectural Engineering with Auto CAD or equivalent from any recognized Institution/Board/ University. AGE: Candidates born not earlier to 01.01.1981 & not later than 01.01.1992 are eligible. However, relaxation in upper age limit up to 5 years will be given to Women Candidates and those belonging to ST, SC & SEBC categories. Besides relaxation in upper age limit up to 10 years will be given to candidates belonging to Person with Disability (PWD) & Ex-Servicemen. RESERVATION: Out of the reservation spelt out in the vacancies above, two posts shall be for person with disability (PWDs) and one post for ExServicemen. MODE OF SELECTION: The Selection of the candidates will be made on the basis of written Examination. Selected candidates on the basis of their performance in written test will be called for the viva-voce to be conducted by the Selection Board constituted in the H & U.D. Department. GENERAL CONDITION: 1. Should be a citizen of India. 2. Should be of good character. 3. Should not have more than one spouse living, if married. 4. Appointment is purely temporary & may be terminated at any time without assigning any reason thereof. 5. The application in a sealed cover should reach the Deputy Secretary to Govt., H & U.D. Department, Odisha Secretariat, Bhubaneswar, Pin-751001 on or bef ore 22.06.2013 by 5.00 PM through Regd. Post/Courier/ Speed Post only. The application should be super scribed "APPLICATION FOR THE POST OF ARCHITECTURAL ASSISTANT". 6. Application received after the stipulated date or in-complete application shall not be entertained. The authority shall not be held responsible for postal delay if any. 7. The authority reserves the right to cancel this advertisement at any time without assigning any reason thereof. 8. The candidate should be able to speak, read & write Odia & should have passed Odia as a subject at least up to Class-VII. 9. Any incomplete application is liable to be rejected. DOCUMENTS TO BE SUBMITTED ALONG WITH THE APPLICATION: 1. Xerox attested copy of HSC & Diploma/Degree in Architecture and Auto CAD with Mark Sheet. 2. Xerox attested copy of caste certificate in case of SC/ST/SEBC Candidates issued by the Competent Authority. 3. Xerox attested copy of resident certificate issued by the competent authority not below the rank of Tehsildar. 4. Two recent passport size photographs duly attested by a Gazetted Officer & signed by the applicant on the front side. 5. One character certificate issued by a Gazetted Officer. 6. Two self addressed envelope (24X10 cm.) with stamps affixed worth Rs.40/- on the envelope. 7. Xerox attested copy of certificate in support of passing Odia as a language at least upto Class-VII Standard. 8. Xerox attested copy of Disability Certificate (in case of PWD Candidates only) issued by the Competent Authority. 9. Xerox attested certificate in support of being an Ex-Service man (in case of Ex- Service man only). Deputy Secretary to Government Housing & Urban Development Department APPLICATION FORM FOR APPOINTMENT OF ARCHITECTURAL ASSISTANT AS A SUPPORTING STAFF OF TOWN PLANNING FUNCTION IN DIFFERENT URBAN LOCAL BODIES 1. Name.of the candidate (In Block Letters): 2. Name of Father/ Husband : 3. Nationality: 4. Religion: 5. Category (ST/SC/SEBC/UR/PWD Ex-Service man) : 6. Name of the Post applied for: 7. Marital status : Paste passport 8. Permanent Address : 9. Present Postal Address : 10. Date of Birth : size photograph 11. Contact No. & E-mail Address.: duly attested. 12. Age (as on 01.01.2013) : ..............year..............month.........days 13. Qualification :

In addition to basic pay and dearness allowance as per Central Government Scales of Pay. NPCILalso provides various allowances and benefits depending upon the place of posting. Initial posting may be at Kakrapar Gujarat Site, but employment carries the liability to serve any where in India, where NPCIL has its Units. Eligibility conditions:- A. Educational Qualification:- A Bachelor's Degree in any subject with not less than 50% marks in aggregate. B. Stenography proficiency:- Minimum Speed of 80 words per minute in English Stenography. Preference will be given to those candidates who possess knowledge of Hindi Stenography. C. Typing proficiency:- Minimum Speed of 40 words per minute In English Typing on Personal Computer. Preference will be given to those candidates who possess knowledge of Hindi Typing. D. Computer proficiency:- Candidates should have passed a certificate course of duration of not less than 6 months on MS Windows Operating System and Desktop applications such as MS Office (Word, Excel, Access, Power Point) E-mail management and internet surfing. 2. Selection Criteria:- Selection of candidates shall be based on performance in the Written examination, Stenography test, Typing Test on Personal Computer, Computer Proficiency Test and Personal Interview. Age Criteria: Upper age limit (as on 01/01/2013) not exceeding 30 years for General Candidates; Upper age limit is relaxable upto 5 years for ST and 3 years for OBC. Additional relaxations in prescribed age limit commensurate with experience of working with NPCIL on Contact/Fixed term basis subject to Maximum of 5 years will be given. How to apply: The application, as per specimen given (which can also be downloaded from our website - www.npcil.nic.in) alongwith attested copies of certificstes in support of age, qualification, category, experience, disability and recent passport size photograph duly signed and affixed on application shall be sent to * Deputy Manager (HRM), Kakrapar Gujarat Site, Plant site, Post: Anumala, Via: Vyara. Dist: TAPI (Gujarat) 394 651" on or before 01/07/2013. The envelope containing application shall be superscribed with the Advertisernent No. KAKRAPAR SITE/HRM/02/2013, Category:- (SC/ ST/OBC/GEN/PWD/ExServiceman} and post applied for Steno Gr. 1. (PWD, HH/VH)
(Contd. Page 14)

HÝç É æ AS§ ç É þ {Ó¯ÿæ œÿç { ”ö É æÁÿß, LÿsLÿ AæS§ ç L ÿ ¨Àÿêäæ œÿç þ ç Aæ¯ÿÉ¿Lÿ Óí ` ÿœÿæ
36-D
DECLARATION: I do hereby declare that all the information & facts mentioned in the application are true to the best of my knowledge & belief. Full Signature of the Applicant

Óþœÿ´ ç † ÿ Aæ’ÿç ¯ ÿæÓê DŸßœÿ Óó×æ, Óë ¢ ÿÀÿSÝ
Óþœÿ´† ç ÿ Aæ’ÿç¯ÿæÓê DŸßœÿ Óó×æ, Óë¢ÿÀÿSÝ †ÿÀÿüÿÀÿë 2013-14 þÓçÜÿæ ¨æBô Óë¢ÿÀÿSÝ, sæèÿÀÿ¨æàÿç, {àÿüÿç¨ ÷ Ýæ, {ÜÿþSçÀÿç, Ó¯ÿú{ÝSæ, ¯ÿæàÿçÉZÿÀÿæ, ¯ÿÝSôæ, Lÿë†ÿ÷æ F¯ÿó ÀÿæfSæèÿ¨ëÀÿ ¯ÿâLÿúÀÿ 18 ¯ÿÌöÀÿë 33 ¯ÿÌö AœÿëÓ` í ÿç†ÿ fœÿfæ†ÿç ¨÷æ$öêZÿ ¨æBô ™¢ÿæþíÁÿLÿ †ÿæàÿçþ {¾æSæB {’ÿ¯ÿæ œÿçþ{;ÿ ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç >

F†ÿ’ÿ´æÀÿæ Aæ¨~þæœÿZÿë Óí`ÿç†ÿ LÿÀÿæ¾æDAdç {¾, †ÿæ 18.04.2013 H †ÿæ 21.04.2013 ÀÿçQ ¯ÿçj樜ÿ(Óþæf) AœÿëÓæ{Àÿ HÝçÉæ AS§çÉþ {Ó¯ÿæ{Àÿ AæS§çLÿ ¨’ÿ¯ÿê{Àÿ œÿç¾ëNÿç ¨æBô ’ÿÀÿQæÖ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ ¨÷æ$öêþæœÿZÿÀÿ ÉæÀÿêÀÿçLÿ þæ¨ H ÉæÀÿêÀÿçLÿ ’ÿä†ÿæ ¨Àÿêäæ ¨¾ö¿æßLÿ÷{þ {LÿæÀÿæ¨ës, ÀÿæDÀÿ{Lÿàÿæ H µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ vÿæ{Àÿ œÿçþ§àÿçQ#†ÿ Lÿæ¾ö¿Óí`ÿê Aœÿë¾æßê AœÿëÏç†ÿ {Üÿ¯ÿ > {¾Dô ¨÷æ$öêþæ{œÿ {¯ÿò•, Sf¨†ÿç, Sqæþ, LÿÁÿæÜÿæƒç, Lÿ¤ÿþæÁÿ, {LÿæÀÿæ¨ës, þæàÿLÿæœÿSçÀÿç, œÿ¯ÿÀÿèÿ¨ëÀÿ, œÿíAæ¨Ýæ Lÿçºæ ÀÿæßSÝæ fçàÿâæ Ó’ÿÀÿþÜÿLÿëþæ ’ÿþLÿÁÿ {Lÿ¢ÿ÷ Lÿçºæ ¯ÿ÷Üÿ½¨ëÀÿ F¯ÿó fߨëÀÿ fþLÿÁÿ {Lÿ¢ÿ÷{Àÿ ’ÿÀÿQæÖ ’ÿæQàÿ LÿÀÿçd;ÿç Lÿçºæ {¾Dô SõÜÿÀÿäê ¨÷æ$öêþæ{œÿ D¨{ÀÿæNÿ fçàÿâæ Lÿþæ{ƒæ(SõÜÿÀÿäê)Zÿ fÀÿçAæ{Àÿ ’ÿÀÿQæÖ LÿÀÿçd;ÿç, {Óþæ{œÿ œÿçþ§àÿçQ#†ÿ Lÿæ¾ö¿Óí`ÿê Aœÿë¾æßê ¯ÿçjæ¨ç†ÿ ×æœÿ 3ß ¯ÿæsæàÿçßœÿ ¨ÝçAæ, {LÿæÀÿæ¨ës{Àÿ œÿç•öæÀÿç†ÿ ¨Àÿêäæ{Àÿ µÿæS{œÿ¯ÿæ œÿçþ{;ÿ ¨÷Öë†ÿ {ÜÿæB AæÓç{¯ÿ > {LÿæÀÿæ¨ë s {Lÿ¢ÿ÷

{¾Dô ¨÷æ$öêþæ{œÿ AœÿëSëÁÿ, ¯ÿÀÿSÝ, ¯ÿàÿæèÿçÀÿ, {’ÿHSÝ, {ÞZÿæœÿæÁÿ, læÀÿÓëSëÝæ, {Lÿ¢ÿëlÀÿ, Óºàÿ¨ëÀÿ, Óë¯ÿ‚ÿö¨ëÀÿ Lÿçºæ Óë¢ÿÀÿSÝ fçàÿâæ Ó’ÿÀÿþÜÿLÿëþæ ’ÿþLÿÁÿ {Lÿ¢ÿ÷ Lÿçºæ ÀÿæDÀÿ{Lÿàÿæ ’ÿþLÿÁÿ {Lÿ¢ÿ÷{Àÿ ’ÿÀÿQæÖ ’ÿæQàÿ LÿÀÿçd;ÿç Lÿçºæ {LÿDô SõÜÿÀÿäê ¨÷æ$öêþæ{œÿ D¨{ÀÿæNÿ Lÿþæ{ƒæ(SõÜÿÀÿäê)Zÿ fÀÿçAæ{Àÿ ’ÿÀÿQæÖ LÿÀÿçd;ÿç, {Óþæ{œÿ œÿçþ§àÿçQ#†ÿ Lÿæ¾ö¿Óí`ÿê Aœÿë¾æßê ¯ÿçjæ¨ç†ÿ ×æœÿ 4$ö ¯ÿæsæàÿçßœÿ ¨ÝçAæ, ÀÿæDÀÿ{Lÿàÿæ{Àÿ œÿç•öæÀÿç†ÿ ¨Àÿêäæ{Àÿ µÿæS{œÿ¯ÿæ œÿçþ{;ÿ ¨÷Öë†ÿ {ÜÿæB AæÓç{¯ÿ > ÀÿæDÀÿ{Lÿàÿæ {Lÿ¢ÿ÷

D¨{ÀÿæNÿ †ÿæàÿçþ œÿçþ{;ÿ ¨÷æ$öêZÿë {Lÿò~Óç {’ÿß {’ÿ¯ÿæLÿë ¨Ýç¯ÿ œÿæÜÿ] > BbÿëLÿ ¨÷æ$öê ’ÿÀÿQæÖ ÓÜÿ ÓþÖ Óæs}üÿç{LÿsúÀÿ ÓþÖ œÿLÿàÿ ¨÷LÿÅÿ ¨÷ÉæÓLÿ, Aæ’ÿç¯ÿæÓê DŸßœÿ Óó×æ, Óë¢ÿÀÿSÝ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ †ÿæ 20.06.2013 ÀÿçQ Óë•æ ÝæLÿ{¾æ{S Lÿçºæ œÿç{f ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > ¨í¯ÿöÀÿë †ÿæàÿçþ ¨æB$#¯ÿæ ¨÷æ$öêZÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¯ÿç`ÿæÀÿLÿë œÿçAæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] > ¨÷ L ÿÅÿ ¨÷ É æÓLÿ, Óþœÿ´ ç † ÿ Aæ’ÿç ¯ ÿæÓê DŸßœÿ Óó×æ, Óë ¢ ÿÀÿSÝ INDIAN STATISTICAL INSTITUTE, 203 B.T. Road, Kolkata - 700 108 Special Recruitment Drive for filliing up SC/ST/OBC backlog vacancies
The Institute invites applications from the Indian nationals who are exceptionally bright, educated and highly motivated with proven record of independent high quality research for the position of Assistant Professor in the subjects Mathematics, Statistics, Economics and Computer Science for Headquarters and other centres of the Institute. Name of the Post: Assistant Professor. SC: 08, ST: 04, OBC: 11, Total: 23. Qualifications: (a) Ph. D degree in any relevant subject and consistently strong academic record, (b) 3 years' post doctorai Research/Teaching experience. Age : Preferably below 35 years. Pay : PB-3 Rs. 15600-39100 with minimum pay of Rs. 30,000/-per month and Grade Pay Rs. 8,000/- + allowances as per rules. After completion of 3 years service in PB-3, they will be placed in PB-4 Rs. 37400-67000 with Grade Pay of Rs. 9000 + allowances. Eligibiiity Criteria will suitably be relaxed wherever applicable. Selected candidates will be posted at Headquarters and other centres of the Institute depending on the needs. Interested candidates can send their applications, within 60 days from 1st June, 2013 either through e-mail (application@isical.ac.in) or by post, addressed to the Director, Indian Statistical Institute, 203, B. T. Road, Kolkata-700108 mentioning the subject he/she is applying for. Application should be sent along with : Curriculum Vitae, A Statement of research interests, List of Publications (with reprints of important Publications), Name and Address (with e-mail Address and Fax No.) of at least three referees, Specific contribution to teaching, Any other details relevant to the candidature. Director

{¾Dô ¨÷æ$öêþæ{œÿ ¯ÿæ{àÿÉ´Àÿ, µÿ’ÿ÷Lÿ, LÿsLÿ, fS†ÿÓçóÜÿ¨ëÀÿ, ¾æf¨ëÀÿ, {Lÿ¢ÿ÷æ¨Ýæ, {Qæ•öæ, þßíÀÿµÿq, œÿßæSÝ Lÿçºæ ¨ëÀÿê fçàÿâæ Ó’ÿÀÿþÜÿLÿëþæ ’ÿþúLÿÁÿ {Lÿ¢ÿ÷ Lÿçºæ µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ ’ÿþLÿÁÿ {Lÿ¢ÿ÷{Àÿ ’ÿÀÿQæÖ ’ÿæQàÿ LÿÀÿçd;ÿç Lÿçºæ {¾Dô SõÜÿÀÿäê ¨÷æ$öêþæ{œÿ D¨{ÀÿæNÿ fçàÿâæ Lÿþæ{ƒæ(SõÜÿÀÿäê)Zÿ fÀÿçAæ{Àÿ ’ÿÀÿQæÖ LÿÀÿçd;ÿç, {Óþæ{œÿ œÿçþ§àÿçQ#†ÿ Lÿæ¾ö¿Óí`ÿê Aœÿë¾æßê HÝçÉæ AS§çÉþ {Ó¯ÿæ Óó×æ ¨÷Éçä~ AœÿëÏæœÿ, µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ ¨ÝçAæ{Àÿ ¨Àÿêäæ{Àÿ µÿæS{œÿ¯ÿæ œÿçþ{;ÿ ¨÷Öë†ÿ {ÜÿæB AæÓç{¯ÿ > µÿë ¯ ÿ{œÿÉ´ À ÿ {Lÿ¢ÿ÷

¨÷LÿæÉ$æDLÿç ¨÷{†ÿ¿Lÿ ’ÿçœÿ D¨{ÀÿæNÿ Lÿæ¾ö¿Óí`ÿê AœÿëÓæ{Àÿ ¨÷æ$öêþæ{œÿ {ÓþæœÿZÿÀÿ ¯ÿSöLÿ÷{þ (Category wise) ÉæÀÿêÀÿçLÿ ’ÿä†ÿæ ¨Àÿêäæ (ÓLÿæÁÿ 6Àÿë A¨ÀÿæÜÿ§ 5.30){Àÿ {¾æS{’ÿ¯ÿæ ¨æBô ¨÷Öë†ÿ {ÜÿæBAæÓç{¯ÿ > {Óþæ{œÿ ’ÿÀÿQæÖ{Àÿ ÓóàÿS§ LÿÀÿç$#¯ÿæ ÓþÖ ¨÷þæ~¨†ÿ÷Àÿ þíÁÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ ÓÜÿç†ÿ {SæsçF Àÿèÿçœÿ üÿ{sæS÷æüÿú Óæèÿ{Àÿ Aæ~ç¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > (’ÿÀÿQæÖ{Àÿ ¯ÿSö ¨÷þæ~¨†ÿ÷ ÓóàÿS§ œÿLÿÀÿç) ÓæþæfçLÿ H Éçäæ{ä†ÿ÷{Àÿ AœÿS÷ÓÀÿ ¯ÿSö{Àÿ ’ÿÀÿQæÖ LÿÀÿç$#¯ÿæ ¨÷æ$öêþæ{œÿ {ÓþæœÿZÿÀÿ ’ÿÀÿQæÖ{Àÿ fæ†ÿçS†ÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ ÓóàÿS§ LÿÀÿçœÿ$#{¯ÿ {Óþæ{œÿ AÓóÀÿäç†ÿ ¯ÿSö{Àÿ ¨Àÿêäæ {’ÿB¨æÀÿç{¯ÿ > œÿç¾ëNÿç ¨÷Lÿç÷ßæ, ×æœÿ H Lÿæ¾ö¿Óí`ÿê B†ÿ¿æ’ÿç ¯ÿçÌß{Àÿ Óç{àÿOÿœÿ {¯ÿæxÿöÀÿ œÿçшÿç `ÿíÝæ;ÿ {Üÿ¯ÿ > ¨Àÿêäæ Óº¤ÿêß Aœÿ¿æœÿ¿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿêß Óí`ÿœÿæ ¨÷æ$öêþæœÿZÿë AS§çÉþæ™#LÿæÀÿê, ¯ÿ÷Üÿ½¨ëÀÿ, AS§çÉþæ™#LÿæÀÿê, Óºàÿ¨ëÀÿ H AS§çÉþæ™#LÿæÀÿê, LÿsLÿZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß ¯ÿ¿†ÿê†ÿ {LÿæÀÿæ¨ës ’ÿþLÿÁÿ {Lÿ¢ÿ÷, ÀÿæDÀÿ{Lÿàÿæ ’ÿþLÿÁÿ {Lÿ¢ÿ÷ H AS§çÉþ {Ó¯ÿæ ¨÷Éçä~ AœÿëÏæœÿ, µÿë¯ÿ{œÿÉ´ÀÿÀÿ {œÿæsçÓ {¯ÿæxÿö{Àÿ 3 ’ÿçœÿ ¨í¯ÿöÀÿë Óí`ÿæB ’ÿçAæ¾ç¯ÿ > œÿç•öæÀÿç†ÿ Lÿæ¾ö¿Óí`ÿê þš{Àÿ ¨Àÿêäæ {ÉÌ {ÜÿæBœÿ¨æÀÿç{àÿ FÜÿæÀÿ A¯ÿ™# ¯ÿÞæ¾æB¨æ{Àÿ > AæÀÿäê þÜÿæœÿç { ”ö É Lÿ, I&PR 12006/11/0007/1314 AS§ ç É þ {Ó¯ÿæ, HÝç É æ LÿsLÿ >

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

8 - 14 fëœÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

13
availability of vacancies. e. The authority reserves right to reject any application and modify / cancel the advertisement without assigning any reason thereof. Collector, Keonjhar APPLICATION FORM FOR THE POST OF VILLAGE LEVEL WORKERS FOR KEONJHAR DISTRICT (To be filled up by the Applicant) 1. Name of the Applicant (In Block Letters): Space for Photograph 2. Name of the Father/Husband: Attested by Gazetted Offlcer 3. Date of Birth as recorded in High School in Front (to be pasted) Certificate: Day..........Month.........Year............. 4. Age as on 01 .01,2013. Day..........Month.........Year............. 5. Permanent Address. At ...................PO ...................P.S....................Dist. ................. PIN........ 6. Present Address for Correspondence: At ...................PO ...................P.S....................Dist. ................... PIN........ 7. Nationality:......................... 8. Religion: .............................. 9. Category (SC/ST/SEBC): SC........... ST............. SEBC ........... Please tick mark in the box) ........... Not applicable ............ 10. P.H /Ex-Servicemen/Sports Person: PH..........., ExServiceman........, Sports person............. 11. Sex: Male ............... Female ................... 12. Marital Status: Married ................... Unmarried ................ 13. Valid Registration No. and Name of the Employment Exchange: 14. Bank Draft details: Draft No ..................Date .................... Amount Rs....................... Name of the issuing Bank. ....................................Branch .................................. (The candidate should mention his / her name, address and contact number on the back side of the bank draft) 15. Educational Qualification:

OFFICE OF THE COLLECTOR AND DISTRICT MAGISTRATE, KEONJHAR ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF VILLAGE LEVEL WORKERS (VLW)
Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for recruitment to the post of Village Level Workers (VLWs) in Keonjhar district under administrative control of Collector, Keonjhar in the pay band of Rs. 5,200/- -20,200/- along with grade pay of Rs. 2, 000/- and other allowances as admissible from time to time. 1. The Category-wise vacancy position of VLW:

Reservation of posts for P.H(3%), EX-Servicemen (3%) and Sports Person (1%) will be considered against the vacancies under relevant category to which the candidate belong. 2. Eligibility Criteria: a. He/She must be a citizen of India. b. He/She must be permanent resident of Keonjhar district. c. He/She must have passed +2 examination in any discipline or any other examination equivalent thereto. d. The applicant must not be below 21 years and above 32 years as on 1st of January 2013. The upper age limit shall be relaxed by 5 years in case of SC/ST/S.E.B.C/ Women/Ex-Servicemen candidates and 10 years of physically handicapped persons, who have put in not less than six months of continuous-service. e. He/She must be of good character. f. He /She must be of sound health, good physique and physically fit except P.H Candidate. g. He/She must be able to read, write and speak Odiya and has passed the Class-VIII Examination with Odiya as a language subject or passed the High School Certificate Examination or an equivalent examination with Odiya as the medium of examination in non-language subject or passed a test in Odiya of middle English School Standard conducted by the Education Department of the Government. He/She, if married, have not more than one spouse living. The candidates must have got his/her name registered in any employment Exchange of this district on or before the date of submission of application to the Collector. He/She must not have been debarred from appearing in any competitive examination or from holding Govt. Service as order by any competent authority. k. No extra weightage shall be given for qualification higher than the minimum qualification prescribed for the post. 3. Application Form: Candidates must apply in the prescribed application format. which can be downloaded from, www.kendujhar.nic.in. 4. Application Fee: There is no applicatton fee in respect of SC/ST/PH candidates. Candidates belonging to other category are required to submit along with application an account payee Bank Draft amountïng to Rs 100/- (Rupees One Hundred) only (non refundable and non adjustable) drawn from any nationalized bank in favour of Collector, Keonjhar payable at Keonjhar. 5. Documents to be furnished along with the application form: a. Attested copy of HSC Certificate showing proof of age. b. Attested copy of +2 Certificate or equivalent certificate. c. Attested copy of Mark Sheet of +2 or any other equivalent Examination. d. Attested copy of valid Employment Exchange Registration Certificate / Card. e. Attested copy of Caste Certificate issued by Competent Revenue Authority in support of claim of reservation. f. Attested copy of permanent resident certificate' of Keonjhar district issued by Competent Revenue Authority. g. Declaration regarding one spouse living. h. Attested copy of the Pension Book of Ex-Servicemen/ Disability Certificate issued by C.D.M.O/Medical Board and Sports Certificate issued by the Director of Sports attending state / National Level Competition. i. Two recent colour Passport size photograph duly attested by a Gazetted officer. One should be pasted (not stapled) on the application form at the space provided for the purpose and another should be attached to the application form. j. Account payee Bank draft with details of candidates mentioned in the backside of the draft. k. Two self addressed envelopes of 25 cms X 15 cms with postage stamp of Rs. 25/-. l. The candidates shall be required to produce original of all documents at the time of verification failing which he / she shall be liable to be disqualified. 6. How to apply: Application in the prescribed form along with required documents shall be submitted to the Collector. Keonjhar in a envelope super scribed as "APPLICATION FOR THE POST OF VILLAGE LEVEL WORKERS-2013" by Registered Post / Speed Post only on or before 17.06.2013. Application forms will not be received after 5.00 PM on 17.06.2013. The authority will be no way responsible for any postal delay or loss in transit. Delivery of application form by hand would not be accepted. Application. received in any other format or by any other means i.e. incomplete or without required documents will be rejected. 7. Selection process: a. Selection of candidates woüld be on the basis of marks secured in the +2 Examination or any other examination equivalent thereto. b. Selection will be held in accordance with the Odisha Village Level Workers (recruitment and Conditions of Service) Rules, 2008 as amended in the year. 2012 and in 2013 as well as by following the provisions contained in O.R.V Act. c. List of candidates drawn up in order of merit category wise will be published in the District website for inviting objection if any, before finalization. d. Inclusion in the merit list confers no right to appointment which shall depend among other circumstances on actual

16. Whether able to speak, read and write Odiya (Yes/ No) 17. Whether passed the H.S.C or equivalent exam, having Odiya as a subject (Yes/No) 18. List of enclosures (As per'SI No 5 of the Advertisement): DECLARATION: I, Sri/Smt/Ms ............................. do hereby declare thatthe Information furnished above are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any being found false or incorrect at any stage, my candidature selection / appointment is liable to be cancelled / terminated without any notice by the authority. Place ...................... Date....................... Full Signature of the Applicant Check List of Enclosures a. Attested copy of HSC Certificate showing proof of age. b. Attested copy of +2 Certificate or equivalent certificate. c. Attested copy of Mark Sheet of +2 or any other equivalent Examination. d. Attested copy of valid Employment Exchange registration Certificate / Card. e. Attested copy of Caste Certificate issued by Competent Revenue Authority in support of claim of reservation. f. Attested copy of permanent resident certificate of Keonjhar district issued by Competent Revenue Authority. g. Declaration regarding one spouse living. h. Attested copy of the Pension Book of ExServicemen / Disability Certificate issued by C.D.M.O /Medical Board and Sports Certificate issued by the Directer of Sports attending state/ National Level Competition. I. Two recent colour Passport size photograph duly attested by a Gazetted officer. One should be pasted (not stapled) on the application form at the space provided for the purpose and another should be attached to the application form. j. Account payee Bank draft with details of candidates mentioned in the backside of the draft. k. Two self addressed envelopes of 25cms X 15cms with postage stamp of Rs. 25/-. the Competent Authority. 4. Xerox attested copy of resident certificate issued by the competent authority not below the rank of Tehsildar. 5. Two recent passport size photographs duly attested by a Gazetted Officer & signed by the applicant. 6. One character certificate issued by a Gazetted Officer. 7. Two self addressed envelope (24X10'cm.) with stamps affixed worth Rs.40/- on the envelope. 8. Xerox attested copy of certificate in support of passing Odia as a language at least upto Class-VII Standard. 9. Xerox attested copy of Disability Certificate (in case of PWD candidates) issued by the Competent Authority as required. 10. Xerox attested certificate in support of being an Ex -Serviceman(in case Ex- Serviceman only) Deputy Secretary to Government Housing & Urban Development Department APPLICATION FORM FOR APPOINTMENT OF JUNIOR ASSISTANT AS A SUPPORTING STAFF OF TOWN PLANNING FUNCTION IN DIFFERENT URBAN LOCAL BODIES 1. Name of the candidate (In Block Letters) Paste passport 2. Name of Father/Husband 3. Nationality 4. Religion size photograph 5. Category (ST/SC/SEBC/UR/PWD/Ex-Service man duly attested. 6. Name of the Post applied for 7. Marital status 8. Permanent Address 9. Present Postal Address 10. DateofBirth 11. Contact No. & E-mail Address. 12. Age (as on 01.01.2013): ..........year...........month..........days 13. Qualification

ADVERTISEMENT FOR APPOINTMENT OF JUNIOR ASSISTANT AS SUPPORTING STAFF FOR TOWN PLANNING FUNCTION IN DIFFERENT URBAN LOCAL BODIES
Applications are invited from eligible candidates in the prescribed format for Selection and appointment as Junior Assistant as a supporting staff of town planning function in different Urban Local Bodies against the vacancy as detailed Below: Categoryof Post: Junior Assistant. Vacancy: 15 ST-3(W-1) SC-2(W-1) SEBC-4(W-1) UR-6(W-2). Salary: Rs. 5200-20200/- with Grade PayRs. 1900/-. Qualification: Candidate must have passed +2 in any discipline from any recognized Board/ Institution. Basic knowledge in computer is necessary. AGE: Candidates born not earlier to 01.01.1981 & not later than 01.01.1992 are eligible. However, relaxation in upper age limit up to 5 years will be given to Women Candidates and those belonging to ST, SC & SEBC categories. Besides relaxation in upper age limit up to 10 years will be given to candidates belonging to Person with Disability (PWD) & Ex-Servicemen. RESERVATION: Out of the reservation spelt out in the vacancies above, one post shall be for person with disability(PWD-Blind) and one post for ExServicemen. MODE OF SELECTION: The applications shall be shortlisted on the basis of marks obtained in the qualifying examination. Only the shortlisted candidates shall be called for the written test. Selected candidates on the basis of computer based multiple choice online written test will be called for the viva-voce to be conducted by the Selection Board constituted in the H& U.D. Department. GENERAL CONDITION: 1. Should be a citizen of India. 2. Should be of good character. 3. Should not have more than one spouse living, if married. 4. Appointment is purely temporary & may be terminated at any time without assigning any reason thereof. 5. The application in a sealed cover should reach the Deputy Secretary to Govt., H & U.D. Department, Odisha Secretariat, Bhubaneswar, Pin-751001 on or before 22.06.2013 by 5.00 PM through Regd. Post/ Courier/ Speed Post only. The application should be superscribed "Application for the Post of Junior Assistant". 6. Application received after the stipulated date or in-complete application'shall not be entertained. The authority shall not be held responsible for postal delay if any. 7. The authority reserves the right to cancel this advertisement at any time without assigning any reason thereof. 8. The candidate should be able to speak, read & write Odia & should have passed Odia as a subject at least uptoClass-VII. 9. Any incomplete application is liable to be rejected. DOCUMENTS TO BE SUBMITTED ALONG WITH THE APPLICATION: 1. Xerox attested copy of HSC & onwards with Mark Sheet. 2. Xerox attested certificate in support of having basic knowledge of Computer. 3. Xerox attested copy of caste certificate in case of SC/ST/SEBC Candidates issued by
(Contd. from Page 11)

DECLARATION: I do hereby declare that all the information & facts mentioned in the application are true to the best of my knowledge & belief. Full Signature of the Applicant

their existing custom and traditions will be permitted on a case to case basis. 29. Candidate should not have been arrested, convicted or prosecuted on criminal charges. 30. Candidates must carry Admit Card and a valid photo identity card such as passport, driving licence, voter identity card, college identity card or any other valid photo identity proof while reporting for Air Force Common Admission Test and for SSB Interview at Air Force Selection Board. The admit card which is attested at the AFCAT centre is to be carried for the SSB interview. Non attested admit card holders will be routed back from AFSBs without payment of TA/DA. 31. The candidature for the courses commencing in July 2014 will be valid only if the proof of-meeting eligibility criteria is submitted latest by 15 June 2014. 32. Candidates who have been withdrawn / suspended from Defence Training Establishments

on grounds of discipline are not eligible to apply. 33. Physical Conditioning: Prospective candidates are advised to-keep tbemselves in good physical condition to adopt to physical training at AFA which encompasses running, swimming, rope climbing and other farms of physical training / conditioning in which they would undergo mandatory tests during training. 34. Disclaimer: Information given in the advertisement and on the website are guidelines only. In case of any ambiguity, the existing policies, rules and regulations of IAF / Govt. of India will be final. 35. Statutory Warning: Selection in the Indian Air Force is free, fair and merit based. Any attempt to influence the selection process detected at any stage is liable to lead to terminatlon of candidature or service and legal action against the concerned individual will be initiated.

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

8 - 14 fëœÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR
1. Name of the applicant (IN BLOCK LETTER): 2. Name of the Father:

14
Space for Photograph attested by Gazetted Officer in front (to be pated) 3. Date of Birth as recorded in HSC.: Day............ Month ................ Year................... 4. Age as on 01.01.2013: Year................... Month ................ Day............ 5. Permanent Address: At.........................................../Po............................................ Ps.. ........................................... Dist. Bhadrak/Pin........................... Odisha 6. Permanent Address for Correspondence: At.........................................../Po............................................ Ps.. ........................................... Dist. Bhadrak/Pin........................... Odisha 7. Mobile No. 8. Nationality. 9. Religion. 10. Category(SC/ST/SEBC) (please tick mark in the box):- SC...... ST....... BOC..... Not applicable... 11. Marital Status: Married ........... Unmarried .............. 12. Valid registration No. & Name of the Employment Exchange: 13. Bank Draft details : Draft No. ........................ /dt. .......................... Name of the issuing Bank________________________ B ranch______________________________________ (The candidate should mention his name, address and contact number on the back side of the Bank Draft) 14. Educational Qualification:-

OFFICE OF THE NOTIFIED AREA COUNCIL,BASUDEVPUR, DIST: BHADRAK Phone: 06784-271252
Application in the prescribed format are invited from eligible male candidates for requirement to the post of AMIN in Basudevpur NAC under administrative control of NAC Basudevpur in the pay band of Rs,5200-Rs.20,200/- along with grade pay of Rs.2,000/- and other allowances as admissible from time to time. 1. Eligibility Criteria: a. He must be a citizen of India. b. He must be permanent resident of Bhadrak District.c. He must have passed +2 Examination in any discipline or any other examination equivalent there to. d. He must have All India Trade Test in the Surveyor Trade conducted by the National Council for Training in Vocational Trade or Training on Amin from any recognized institute having minimum five year experience in Govt. & Private Organization. e. The applicant must not be below 21 years and above 32 years of age as on 01.01.2013. The upper age limit shall be relaxed by 5 years in case of SC/ST/SEBC. ) f. He must be of good character. g. He must be of sound health, good physique and free form organic defects, physical and mental infirmity and must be physically fit. h. PH candidates who have the ability of walking, cycling, speaking and writing should only apply for the post. i. He is able to read, write and speak Odia and has passed the ClassVII Examination with Odia as a language subject or passed the High School Certificate Examination or an equivalent examination with Odia as the medium of examination in non language subject or passed a test in Odia of Middle English School Standard conducted by the Education Department of the Government. j. If he married, has not more than one spouse living. k. The candidates must have got his name registered in Bhadrak district Employment Exchange office on or before the date of submission of application. I. He must not have been debarred from appearing in any competitive examination or from holding Govt. service as order by any competent authority. m. No extra weight age shall be given for qualification higher than the minimum qualiflcation prescribed for the post. 2. Application Form. Candidate must apply in the prescribed application format only. 3. Application Fee. Applicants are required to submit along with application an account payee Bank Draft amounting to Rs.100 (Rupees one hundred) only (non refundable) and (non adjustable) drawn from any nationalized bank in favour of Executive Officer, NAC, Basudevpur payable at Basudevpur. 4. Documents to be furnished along with the application form. a. Attested Copy of HSC Certificate showing proof of age. b. Attested Copy of +2 Certificate or equivalent certificate and other higher educational certificate. c. Attested Copy of mark sheet of +2 or any other equivalent Examination other higher educational certificate. d. Attested copy of All India Trade Test in the Surveyor Trade conducted by the National Council for Training in Vocational Trade or Training on Amin from any recognized institute having minimum five year experience in Govt. & Private Organization. e. Experience Certificate if any.(related Amin job) f. Attested Copy of valid Employment Exchange Registration Certificate/ Card. g. Attested Copy of Cast Certificate issued by Competent Revenue Authority in Support of claim of age relaxation. h. Attested copy of Permanent Resident Certificate of Bhadrak District issued by Competent Revenue Authority. Declaration regarding one spouse living. j. Attested copy of Certificate in Computer education. k. Two recent colour passport size photograph duly attested by a Gazetted Officer. One should be pasted (not stapled) on the application form at the space provided for the purpose and another should be attached to the application form. I. Account payee Bank Draft with details of candidates mentioned in the backside of the draft. m.Two self address envelopes of 25cmx15cm with postage stamp of Rs.25/- n. The candidates shall be required tq produce original of all documents at the time of verification failing which he shall be liable to be disqualified. 5. How to apply. Application in the prescribed form along with required documents shall be submitted to the Executive _ Officer, NAC, Basudevpur, Dist. Bhadrak, Pin-756125, Odisha in a envelope supercribed as" APPLICATION FOR THE POST OF AMIN" By Regd. Post/Speed Post only on or before 15.06.2013. Application form will not be received after 1.00 PM. on 15.06.2013. The authority wlll be no way responsible for any postal delay or loss in transit. Delivery of application from by hand would not be accepted. Application received in any other format or by any other means i.e. incomplete or without required documents will be rejected. Executive Officer, Notified Area Council,Basudevpur Application form for the post of AMIN in Basudevpur NAC Office (To be filed up by the Applicant)

15. Whether able to speak, read & write Odia (yes/No): 16. Whether passed the HSC or equivalent exam. Having Odia as a subject (yes/No): 17. List of enclosure (As per SI. No. 4 of the advertisement) DECLARATION: I Sri ......................................................... do hereby declare that the information fumished above are true complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found fales or incon'ect at any stage, my candidature selection/ appointment is liable to be cancëlled/terminated without any notice by the authority. Place.: Date.: Full signature of the applicant Check List of Enclosers a. Attested Copy of HSC Certificate showing proof of age. b. Attested Copy of +2 Certificate or equivalent certificate c. Attested Copy of mark sheet of +2 or any other equivalent Examination. d. Attested Copy of valid Employment Exchange Registration Certificate/ Card. e. Attested Copy of Cast Certificate issued by Competent Revenue Authority in Support of claim of age relaxation. f. Attested copy of permanent Resident Certificate of Bhadrak District issued by Competent Revenue Authority. g. Declaration regarding one spouse living, h. Attested copy of Certificate in Computer education. i. Two recent colour passport size photograph duly attested by a Gazetted Officer. One should be pasted (not stapled) on the application form at the space provided for the purpose and another should be attached to the application form. j. Account payee Bank Draft with details of candidates mentioned in the backside of the draft. k. Two self address envelopes of 25cm x 15cm with postage stamp of Rs.25/Executive Officer Notified Area Council,Basudevpur accepted in person by hand or through any representatie. The Applications must be posted to the address under Registered cover. The unit will not be responsible for any kind of postal delay. No TA/ DA for the Test/Interview will be paid. Unit will not be responsible to pay any damages in case of injury/details of candidate during physical test. Candidates will make their own boarding/lodging arrangement. All India liability-candidates can be transferred to anywhere in India. 3. ASC Centre and College, Agram PO, Bangalore reserved the right to withdraw the vacancies and terminate the appointment during the period of probation without assigning any reasons. WARNING: All the candidates are warned to be careful from the self styled agents and also requested to report to the Commandant, ASC Centre (South), Bangalore against any malpractice seen/observed by them. Commandant ACKNOWLEDGEMENT CARD Post............................. 1. Name .............................. 2. Father's Name (in boick letters).............. 3. Address for correspondence (To bo filled same as per Latest passport size photo column 6 of application form) of Candidate duly attested House No./Street/Village................................... by Gazetted Officer Postoffice.......................Distt...................... State...................... PIN Code..................... 4. Index No........................, Date and time of written test/interview............... 5. Venue of written test/interview............................................. (Signature of Controlling Officer)
(Contd. from Page 12 )

Applications invited from eligible Indian National candidates by ASC Centre and College, Agram PO. Bangalore for the following posts on foolscap papers (A-4 size) as per the format given in the advertisement with full particulars alongwith attested copies of Educational Qualification certificate/ Birth Certificate/Caste Certificate where applicable/ Physical Handicapped Certificate where applicable. Affix two passport size photographs duly attested by a Gazetted Officer -One on right hand corner of the application and another on the Acknowledgement Card. Ex-Servicemen may apply for the suitable post supporting with a copy of discharge certificate etc. Name of the post: Stenographer Gd III. No. of posts - Gen: 1, ST: 1. Total Posts: 2. Pay Scale, Pay Band (as per RPR 2008): 5200-20200 (PB-1) Plus allowances. Grade Pay Age: 2400. Limit (Years): 18-25. Qualification reqd/Education Qualification and Experience: Essential: (i) 12th pass or equivalent from recognised Board or university. (ii) Skill test norms Dictation 10 mts @ 80 w.p.m Transcription 50 mts (English), 65 mts (Hindi) on computer Auth: Govt of India Gazette Notification Ser No. 26 dated 25 Dec 2011. Cook - Gen: 1, SC: 1, ST:1, OBC:1, Total Posts: 4. - 5200-20200 (PB-1) Plus allowances - 1900 - 1825 - (i) Matriculation pass or equivalent. (ii) Must have knowledge of Indian Cooking and proficiency in trade. Auth : Govt of India Gazette Notification Ser No. 79 dt 24 Dec 2011. Civilian Catering Instructor (CCI) - OBC: 1, Total: 1 - 5200-20200 (PB-1) Plus allowances - 1900 - 18-25 - (i) Middle Class Standard Auth: SRO 274/71 reed vide IHQ of MoD (Army) letter No. 79234/RRS/Q/ ST-12(Civ) dt 09 Sep 2010.. Equipment Repairer (ER) - OBC: 1, Total Posts: 1 - 5200-20200(PB 1) Plus allowances - 1800 - 18-25 - Essential: (i) Matriculation pass or equivalent from recognised Board. (ii) Should be able to carry out all canvas, textile and leather repair and replacement of equipment and boots. Auth: Govt. of Inidia Gazette Notification Ser No. 23 dated 20 Nov 2011. Washerman - Gen: 6, SC: 2, ST: 1, OBC: 4, Total Post: 14. - 5200, 20200 (PB-1) Plus allowances - 1800 - 18-25 Essential: (i) Matriculation pass or equivalent from recognised Board, (ii) Must be able to wash Military/ Civilian clothes thoroughly well. Auth: Govt. of India Gazette Notification Ser No. 23 dated 20 Nov 2011. Candidates will enclose a self addressed envelope, affixing postal stamps of Rs 22/ - required for Registered Cover for return of Acknowledgement Card so as to reach to the under mentioned address by 1600 hrs within 21 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. The covering letter/envelope should be marked with "APPLICATION FOR THE POST OF___". No application will be entertained after closing date i.e, 21 days from the date of publication of this advertisement notice in Employment News. The Commandant, ASC Centre (South) Agram, Post Bangalore 560007. Test/Interview will be held at Bangalore on dates mentioned in Acknowledgement Card for ease. Applicants should report to Bangalore on date and time of test/ interview as mentioned in Acknowledgement Card. No separate letter except Acknowledgement Card will be issued. The individuals should be in possession of Acknowledgement Card sent by this unit and all original documents for verification at the time of interview. Individual who are not in possession of Acknowledgement Card will not be entertained. The number of candidates to be called for interview will be restricted to ten times of the number of vacancies. A benchmark percentage will be fixed for the sarhe depending on the number of applicants. Note: 1 Candidate should be above 18 years and within 25 years of age. Relaxation in age limit is allowed by 5 years for SC candidates, 3 years för OBC candidates against vacancies identified for these categories. The age limit for a physically handicapped candidate is 18-40 years for SC, '18-38 years for OBC and 18-35 years for Gen Category. OBC category shall attach and produce "Other Backward Class" certificate applicable for Central Government Service and not "Backward Class" certificate are duly signed by the appropriate authority. Physical handicapped persons should be in possession of Medical Certificate issued by CMO/Civil Surgeon of a Govt. Hospital Certifying the disability. Rest of the qualification requirement for Éx-Serviceman-and physically handicapped is same as applicable for other categories. 2. Candidate must ensure that no column is left blank or wrongly filled. No application will be

Recruitment of Civilian Group 'C' at ASC Centre & College, Bangalore PIN 900493, C/o 56 APO (Central Government Department under Ministry of Defence) VACANCIES RELEASED UNDER OPTIMISATION OF VACANCIES FOR THE FINANCIAL YEAR 01 APR 09 TO 31 MAR 10 AND 01 APR 10 TO 31 MAR 11

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

8 - 14 fëœÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

15
special employment exchange for SC/ST and Physically Handicapped at Bhubaneswar, SC/ ST and Physically Handicapped B.Ed. Candidates should have registered their names in Employment Bureau Iocated at Vanivihar, Bhubaneswar/ Jyoti Vihar, Sambalpur / Bhanja Vihar, Berhampur / OUAT, Bhubaneswar / State Employment Exchange, Bhubaneswar. (g) Higher qualification, will not be given any weightage during preparation of the merit list in all cateqories of contractual teachers, (h) To ensure engagement of quality teachers having right attitude for teaching profession the selected candidates for engagement of contractual teachers shall clear Odisha Teacher Eligibility Test for Secondary Teachers to be conducted by Board of Secondary Education. Odisha falling which fresh contract shall not be made bevond 31.03.2015. 3) Reservation: The provision of the Orissa Reservation & Vacancies in posts and services Act, 1975 and other Reservation, as prescribed by Government from time to time shall be followed. Up to 33.1/3% of total posts of each category shall be reserved for women candidates. Reservation for physically handicapped persons should be made as per provision prescribed by Government from time to time. 4) Emoluments: The Trainéd Graduate Teachers (Arts & Science) shall be paid monthly remuneration @ Rs.9300/-(Rupees Nine thousand three hundred) and other Non-TG teachers like; Classical (Sanskrit), Hindi & Urdu having requisite qualification @ Rs.9300/ - (Rupies Nine thousand three hundred) and PET @ of Rs.5200/- (Rupees five thousand two hundred)/ Hindi having lesser qualification @ Rs.5200/-(Rupees five thousand two hundred) permonth. The contract will be valid up to the end of.February from the date of engagement and can 'be terminated without assigning any reason thereof. Fresh contract can be made on fresh application for a period of another year. While making fresh contract sincerity, integrity, conduct and performance of the contract teacher will be reviewed by the concerned District Education Officer. The concerned Headmaster shall maintain detailed records on performance of the contractual teacher concerned. The contacts of the candidates involved in any criminal case shall be terminated. 5) Selection: (i) The candidates shall submit Residential Certificate as proof of residence in the Revenue District to which they belong. A candidate may make an application for any Revenue District irrespective of his won Revenue District subject to condition that he/she shall apply in respect of any one Revenue District only. The candidate shall have to furnish an affidavit to the effect that he/she has not made application for engagement of Contract Teacher in any Revenue District other than the Revenue District applied for in his/her application. If on verification it is found that the candidate has applied in more than one Revenue District for engagement of contract teacher his/her application shall be summarily rejected without assigning any reason. Each applicant will deposit Rs.100/- (Rupees one hundred) only in the shape of Indian Postal Order to be drawn in favour of respective District Education Officer, while making the application towards processing fee. (ii) The District Education Officer will scrutinize the applications with reference to the eligibility criteria and place it before the designated committee for preparation of a merit list. (iii) Committee for selection shall be constituted under the Chairmanship of Collector as per sub-para-3 of Para-6 of G.O. No. 10562/SME dt.21/05/05. (iv) A merit list shall be prepared on the basis of the percentage of the marks secured in Matriculation (without 4th optional), BA/B.Sc. and B.Ed.Examination in case of TG (Arts and Science) Teachers and in case of Classical/Hindi/Urdu/PET's, percentage of marks secured by a candidate in each qualifying examination starting from HSC Examination. In case two or more candidates secure the same marks, the candidates older in age will be placed above in the merit list. (v) A merit list with twice the number of vacancies shall be drawn in accordance with Para 6 (4) of the GO. mentioned above for each category of the posts. (vi) The merit list is valid for a period of one year from the date of its publication or from the date of issue of next advertisement which ever is earlier. (vii) Future vacancies up to 50% of the vacancies now advertised arising within one year or till next advertisement which ever is earlier will also be filled up out of the merit list so prepared. (viii) The concerned District Education Officer after approval of Collector shall engage candidates on contract basis from out of the merit list prepared under intimation to the Director, Secondary Education and the Government of Odisha in School & Mass Education Department, (ix) A contract/ agreement shall be executed between the District Education Officer on behalf of the State Government and the contract teacher on stamped paper, (x) The model agreement to be signed between the District Education Officer and the contract teacher and the model engagement order will be as per annexure-IV & V of GO. No.10562/SME, dtd.21.5.2005 (xi) Before accepting the contract engagement the concerned person shall furnish a written undertaking in the prescribed format. (xii) The case of PH candidates shall be referred to appellate medical board constituted by the W & CD Department vide Notification No.16430/ WCD Date.06.09.2011 for re-examinationengagement ordershall be issued if such candidates are found genuine by the Board, (xiii) In service candidate shall furnish no objection certificate duly signed by the employer at the time of engagement. 6) APPLICATION FORM FOR THE POST OF CONTRACT TEACHER 1) The Name of the District Education Officer to whom applied, 2) Post applied for, 3) Name of the candidate in full (In block letters) with a passport size photograph duly attested and pasted, 4) Name of the Father/Husband, 5) Mailing Address, 6) Permanent Address, 7) Date of Birth (Attested copy of H.S.C/ equivalent certificates in support of date of birth should be submitted along with the application), 8) Caste certificate (From competent authority to be attached),- 9) Disability Certificates issued by the competent authority in respect of PH candidate, 10) Educational Qualification (Attested copies of certificates and mark sheet in support of qualification should be submitted along with the application form). SI.No., Name of the Educational Institutions where studied, Exam. Passed, Year of Passing, Total Marks,/Marks secured, Percentage of marks, 11) Attested copy of residential certificate issued by competent authority to be attached, 12^Affidavit to the effect that he/she has not made application for engagement of Contract Teacher in any Revenue District circle other than the Revenue District circle applied for in his /her application, 13) Registration No. of Employment Exchange (copy to be submitted) and 14) No & Date of Indian Postal Order, 15) Name and Full Signature of Applicant with present address. 7) DECLARATION: Following certificate shall be furnished at the end of the application- "the information given in the application and the documents furnished are true to the best of my knowledge. I shall be personally liable and my candidature shall be forfeited in case of furnishing incorrect information and fake certificate", Place:,.............................Date:............................... Signature of Applicant N.B.: (i) The application should reach the District Education Officer of the concerned Revenue District by the due date. (ii) Incomplete application and delay in receipt of the application will be summarily rejected; (iii) the authority will not be responsible for postal delay in any form. (iv) The candidates furnishing the fake certificate/mark sheets shall be liable for suitable action against them. (v) Ex-military persons and disabled persons will have to submit relevant certificate in support of their claim, (vi) No 'application shall be received at the Directorate of Secondary Education, Odisha, Bhubaneswar. (vii) Residential Certificate Shall be submitted by the candidate as proof of residence in the Revenue District, (viii) The application form shall be rejected if it is not accompanied by the residential certificate and affidavit. DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, ODISHA, BHUBANESWAR

ADVERTISEMENT FOR ENGAGEMENT OF CONTRACT TEACHERS IN GOVERNMENT HIGH SCHOOLS INCLUDING UPGRADED HIGH SCHOOLS DURING 2013-14
Applications in the prescribed format are invited from eligible persons belonging to different revenue districts of the State for engagement of qualified teachers on contract basis on a Consolidated monthly remuneration in different Government High' Schools Iocated in different revenue districts of the State. The applications in prescribed format are to be submitted before the concerned District Education-Officer by 25.07.2013. District-wise vacancies (Newly created and unfilled) of different category of posts are indicated below:-

Since unfilled vacancies are carried forward the District Education Officer concerned will publish subject-wise vacancies earmarked for reserve category of the above vacancies in the Lócai Dailies as well as in their Office Notice Board within seven days of this publication. 2) Eligibility: In order to be eligible for engagement. a candidate must satisfv the following conditions: (a) He/She must be a Citizen of India, (b) (i) Must have passed the High School Certificate or an equivalent or any higher examination with Oriya as a language subject or (ii) Must have Oriya as a medium of examination in non-language subjects at the H.S.C or equivalent examination, (c) He/She shall be above 21 years of age and not more than 42 years of age as on 30.04.2013. However in case of SC/ST, Women. Ex-Servicemen and SEBC candidates the upper aoe limit shall be relaxed by five years. in case of PH candidates the upper age limit shall be relaxed by 10 years. Age limit may not be applicable at the time of renewal of contract, (d) As regards eligibility of candidates for engagement of contractual teachers, he/she must have obtained Bachelor's degree in Arts, Science along with a degree of Bachelor of Education from a recognized University (The university must have recognised by NCTE and equivalency declared by the universities of the State) for being considered as Trained Graduate Teacher. The Science candidate with at least two school subjects either as honours or as elective/pass with B.Ed. are eligible for the post of Trained Graduate Teacher (PCM/CBZ). In case of Hindi teacher, a candidate must have obtained a Bachelor's degree from a recognized University with Hindi as one of the elective subject or with Rastrabhasa Ratna from Rastrabhasa Prachar Samiti, Wardha or with Sastri from Orissa Rastrabhasa Parisada, Puri or with Snataka(Acquired by June-2005, the date up to which the temporary recognition has been granted) from Hindi Sikshaya Samiti, Orissa, Cuttack or an equivalent degree from a recognized institution and Hindi Sikshyan Parangat from Kendriya Hindi Sansthan, Agra/B.H.E.D. from Hindi Teachers Training Institute, Cuttack/ Hindi Teachers Training Certificate Course from Hindi Teachers Training Institute, Cuttack, Bhubaneswar & Sambalpur. If persons with above qualifications are not available, then Person having the qualifications of a Bachelor's degree from a Recognised University with Hindi as one of the elective subject or with Rastrabhasa Ratna from Rastrabhasa Prachar Samiti, Wardha or with Shastri from Orissa Rastra Bhassa Parisad, Puri or with Snatak (acquired by June, 2005, the date up to which temporary recognition had been granted) from Hindi Sikshya- Samiti, Orissa, Cuttack or an equivalent Degree from Recognised Institution and Hindi Sikshyan Praveen from Kendriya Hindi Sansthan Ag'ra shall be considered. In case of Classical teacher (Sanskrit) the candidate must have obtained Acharya (Except Jyotishacharya and Ayurvedacharya) or Sahityacharya or M.A. in Sanskrit or its equivalent degree from a recognised university, /'institution ÖR'a Bachelors'De'gree with Sanskrit as one of the optional subject from a.recognised university with Sikshaya Sastri (Sanskrit) from a recognised university or Sastri (Sanskrit) with Sikshaya Sastri (Sanskrit) from a recognised university.ln case of Urdu, he/she must have obtained Fazil (Urdu) or M.A. (Persian) or B.A. (Persian) with B.Ed. or Alim with B.Ed. In case of PET a candidate should have minimum +2 with CPED qualification. The person having both Degree and Post Graduate Degree in Professional qualification can also apply for the post of PET, but for the purpose of computing their career marking the minimum academic qualification are to be taken into account along with the Marks obtained both either in Diploma, Degree and Post Graduate professional qualification in physical education but not higher academic qualification (e) The B.Ed. candidates should have registered their names in the employment Bureau Iocated at Vanivihar, Bhubaneswar/ Jyoti Vihar, Sambalpur/ Bhanja Vihar, Berhampur/ OUAT, Bhubaneswar / State employment exchange at Bhubaneswar. The candidates for PET/Urdu/ Classical/Hindi teachers should have registered their names in the employment exchange Iocated in the concerned Revenue District which he belongs to/State Employment Exchange, (f) SC/ ST and Physically Handicapped candidates should have registered their name in the

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

8 - 14 fëœÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR JOINTHE INDIAN NAVY
Senior Secondarv Recruit (SSR) 01/2014 Batch Course Commencing February 2014 Eligibility Conditions. Unmarried male Indian citizens meeting followóng criteria are eligible to apply:- (3) Aqe Limit, 17 to 21 yrs. bom between 01 Feb 1996 to 31 Jan 1997 (both dates inclusive). (b) Educational Qualifications. Qualified in 10+2/Equivalent with Physies and Math and at least one additional subject out of chemistry/biology/computer science. LAST DATE OF RECEIPT OF APPLICATIONS26 JUN 2013. Note: FOR CANDIDATES OF RNORTH EAST, JSK, ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS, LAKSHADWEEP & MINICOY ISLANDS. LAST DATE OF RECEIPT OF APPLICATION IS 23 JUN 2013. HOW TO APPLY: A CANDIDATE CAN APPLY EITHER BY FILLING THE MANUAL APPLICATION FORM OR THROUGH ONLINE APPLICATION PROCEDURE. ONLY ONE SUCH PROCEDURE IS TO USED BY EACH CANDIDATE, FOR APPLICATION FORMAT AND OTHER DETAILS SEE EMPLOYMENT NEWS OF 25 MAY 2013 ORVISITOUR WEBSITE www.nausenabharti.nic.in

16
OFFICE OF THE PRINCIPAL BHADRAK AUTONOMOUS COLLEGE, BHADRAK
Applications with complete bio-data are invited on or before 18.06.13 from eligible candidates for appointment of guest lecturers in the department of Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Psychology, Sociology, Commerce, English, Math, Sanskrit, Urdu, Pol.sc, and Odia in Bhadrak Auto. College & Bhadrak Jr. College, Bhadrak. The minimum qualification is 55% mark in concerned post graduate subject. The date of interview is 24.06.13 at 11 A.M. in the concerned Dept. No TA. & D.A. will be paid for attending the interview. Principal

ODISHA PUBLIC SERVICE COMMISSION CUTTACK
Candidates bearing the following Roll numbers are provisionally selected to appear at the Viva Voce Test on the basis of the Written Examination held on 08.02.2013 and 09.02.2013 for recruitment to the post of Junior Lecturer in the following 08 disciplines in Odisha Education Service (Group-B) under Higher Education Department pursuant to Advt. No. 09 of 2011-12.

ARMY AIR DEFENCE CENTRE, GOPALPUR (ODISHA)
1. Commandant, Army AD Centre, Golabandha.Ganjam (Odisha) PIN -761052 invites applicatións from the eligible (Scheduled Tribe) candidates liable to serve anywhere in India for the following Group 'C' post. Posts: House Keeper. No of Vacancies: 01 (One) ST. Pay Scale: Pay Band PB-1 Rs. 5200-20200+ GP Rs.1800, Qualification Required: Matriculation or equivalent from a recognized Board. Desirable: conversant with the duties of House Keeper with one year experience in the trade. Age: Between 18 to 30 years. LDC - 01 (One) ST - Pay Band PB-1 Rs. 5200-20200+ GP Rs. 1800. (i) 10+2 or equivalent examination of recognized university/board. (ii) Speed not less than 35 words per minute in typewriting in English or 30 words per minute in Hindi on Computer. - Between 18 to 30 years. 2. Application should be submitted in English as per format given, supported with Photostat copies of educational qualification certificates (duly attested), birth certificate (incase educational certificate does not include the same). A copy of recent Passport size photograph attested by gazetted Officer is to be pasted on the application form. 3. Last Date of receipt of Application: 30 Jun 13. Application received after 14.00 hrs on said date will not be considered. 4. Age: 18 to 30 years including 05 year relaxation on 30 Jun 13. 5. Issue of Call letters: Candidates are required to enclose self addressed envelope duly affixed with Rupees Twenty five postalstamp along with the application on which call letters will be issued if found eligible in all respect.( A list of candidates to which call letters is issued will also be attached at TCP-4 of Gopalpur Military Station on 06 Jul 13) 6. Written Test: 10.00hrs on 26 Jul 2013, Paper consisting questions on General Intelligence & Reasoning , Numerical Aptitude, General English and General Awareness for a duration of Two hours for General candidates and Two hours and twenty minutes for visually handicapped candidates only. 7. Declaration of Results: Results of successful candidates in written test and date of interview/ trade test will be declared on 14 Aug 13. List of the same will be attached at TCP-4 of Gopalpur Military station. 8. Final Results. Final results after conduct of interview will be communicated to the successful candidate by post and will also be placed at TCP No 4 of Gopalpur Military station and Employment Exchange Berhampur on 12 Sep 2013. 9. A copy of all relevant certificates (as listed below) duly attested by Gazetted officer will be attached with the application; original certificates will be produced by the candidates at the time of interview:- (i) Proof of Date of Birth (Class X pass certificate from a recognized Univercity or Board). (ii) ST Certificate duly signed by competent authority. (iii) Nativity Certificate duly signed by the ADM/DM, or Tehsildar. (iv) Experience certificate (if any) applicable forthe post applied for. (v) Character Certificate issued by the Sarpanch / Gazetted officer not issued earlier than 01 Mar13. (vi) No objection certificate from employeer (in case of Govt servant) (vii) Army Discharge Certificate (for Ex-Servicemen candidates only) (viii) Two attested passpot size photographs, one photo to be affixed in the application form. (ix) Overwriting/Erasing/ Incorrect/Incomplete information in the application will render the application invalid and rejected. (x) Both male and female candidates are eligible for the posts of House Keeper and LDC. FORMAT OF APPLICATION FORM Passport Size attested 1. Post applied for' 2. FullName Photograph 3. Sex 4. Father's/Husband Name 5. Date of Birth 6. Age as on last date of receiving application: (............Yrs ............Month............Days) 7. PermanentAddress 8. PostalAddress 9. Educational Qualifications 10. Experience in the subject field of selection 11. Categories to which the candidate belongs 12. Religion 13. Nationality 14. Whether you were ever debarred or disqualified by any Public Service Commission / Recruitment Board from any of their Examination / selection: 15. Whether you have been ever convictedby any Court for any offence : 16. Do you have any close relative working in Army Air Defence, if yes, give name and official address: DECLARATION: I hereby declare that the particulars filled by me in this form are true to the best of my knowledge and belief and in case they are found false, my candidature shall be liable tobe rejected. Date: Signature of Candidate

The Viva Voce Test will be held in the Office of the Odisha Public Service Commission, 19, Dr. P.K. Parija Road, Cuttack with effect from dt.25.06.2013 onwards. The Intimation letters to the concerned candidates showing details regarding the date and time of the V.V. Test etc. are being issued separately by speed post. The Intimation letters of the concerned candidates will also be uploaded in the website of O.P.S.C. Candidates, who have not received the Intimation letter by 18.06.2013, may download the same along with the Attestation Form from the website. The candidates may contact the OPSC facilitation counter over Telephone No. 0671-2304141 / 2305611 & Extn-205 or 223. The candidates are advised to visit the website of the Commission at http://www.opsc.gov.in for details. Special Secretary

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA NABAGHANPUR, DIST-NAYAGARH, ODISHA Phone No.06753 253266, 253267, Email: jnvnayagarh@gmail.com
Applications are invited from eligible candidates for the below mentioned posts as per the criteria given below. Category of posts: Electrician cum plumber. No. of vacancies: 01. Category: UR (Unreserved). Qualifications: Essential Qualification - 1.10th Class 2. ITI Certificate or equivalent in the trade of Electrician or Wiremen from a recognized institute. 3. At least 2 years of experience in Electrical installation, wiring work. Desirable: 2 years of experience in electrical installation, maintenance of appliances having knowledge of plumbing works. Mess Helper - 01 - ST (Scheduled Tribe) - Essential Qualification: 1. Primary Pass 2. 3 years experience of working in Kitchen/ Mess. Weight age for experience may be given only for experience in Govt/Govt. Aided institutions. Details of the notification can be downloaded from the Website www.nayagarh.nic.in. Eligible candidates may submit their application forms as per the guidelines given below. i. The application must contain a Bio-data with a recently taken passport size photo duly affixed & signed by a gazetted officer. ii. The Photostat copies of all certificate of educational qualification, professional experience (issued by the employer) and Employment Registration Card all duly attested by a gazetted officer. The completed application shall be sent by SPEED POST/REGD. POSTonly with the envelope super scribed "APPLICATION FOR THE POST OF ELECTRICIAN CUM PLUMBER/MESS HELPER" in JNV, NAYAGARH (ODISHA)" (strike out whichever is not applicable). The last date of receiving the applications at the office of JNV, Nayagarh is 28.06.2013. All süch applications received after due date will be summarily rejected. The Vidyalaya administration will not be responsible for any postal delay. Candidates not having the essential qualifications need not apply. The Vidyalaya administration reserves the right to cancel the advertisement/selection process at any point of time without assigning any reason thereof. Any legal dispute is subject to the jurisdiction of Nayagarh only. (V. Srinivasan), Principal

OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER GAJAPATI DISTRICT PROGRAMME MANAGEMENT UNIT E-mail: dpmugajapati@gmail.com Ph. No. (06815) 223566,222205 CONTRACTUAL ENGAGEMENT UNDER NRHM, GAJAPATI
Name of the Post: Block Programme Manager (BPM). No of vacancy: 1No ST-1. Consolidated pay (per month): Rs.15,600/-(other alowances as applicable). Educational Qualification: 1. Must have passed graduation in Arts/Commerce/Science with PGDCA from a Govt. /Govt. recognized/Other than Govt Institution 2. Must have completed graduation with a minimum 55% marks and should be below 32 years of age as on 01.06.2013. 3. She should have Passed Odia ud to M.E Standard. Mode of selection: Last date of receipt of applicationis on " or before 17/06/2013 05,00 P.M. by registered/speed post only. ANM/ Nursing Assistant for NRC - 3Nos ST-1 SC-1 SEBC-1 - Rs.5,200/ -For ANM with ONC registration number Rs.5000/- for Nursing Asistant -. Must have passed HSC examination and undergone for 11/2 year training of Multi Purpose Health Worker (Female) in the approved Government training centers. 2. The candidate should be below 32 years of age as on 01.06.2013 3. Must have registered in the Odisha Nursing Council 4. In case of unavailability of ANM's not registered under ONC or passed from NAM course from private colleges will be considered as per norms of Nursing Assistant. 5. She should have passed Odia ud to M.E. Standard - do -. AYUSH Doctor for MHU - 2Nos ST-1 SC-1 - Rs.12,000/-{other alowances as applicable) - 1. Must have B.H.M.S from a recognized university 2. The candidate should be below 32 years of age as on 01.06.2013 3. Should have registered in the Homeopathic council. 4. She should have passed Odia up to M.E. Standard - Walk-in-interview on 20/06/2013 10.00 A.M. to 11.30 A.M. Staff Nurse - 6 Nos ST-4 SC-2 - Rs.5,200/-(other alowances as applicable) - 1. Must have passed General, Nursing & Midwifery course from any 3 Govt. Nursing Schools of 3 Medical Colleges or School of Nurssing MCL, Talcher/ IGH Rourkela/or Govt recognized private Institutions. 2. The candidate should be below 32 years of age as on 01.06.2013, 3. Must have registered in the Odisha Nursing Council 4. She should have passed Odia up to M.E. Standard - do. Interested candidates fulfilling the eligibility criteria mentioned in SI. No.-1 & 2 are requested apply on or before 17/06/2013 by 05.00 P.M. through registered post/speed post to the CDMO, Gajapati, O/o-CDMO. Gajapati, Paralakhemundi and SI. No. from 3 to 4 are requested to attend Walk-ln-lnterview. The registration for walk-in-interview of the candidates will be done between 10.00 A.M. to 11.30 A.M on 20/06/2013 in the office of CDMO, Gajapati, Paralakhemundi. The prescribed application form and details can be downloaded from district website www.qajapati.nic.in. Vacancies indicated above are provisional and subject to change. The undersigned reserves the right to cancel one or all applications without assigning any reasons thereof. Chief District Medical Officer, Gajapati Printed, Published & Owned by SATYAJIT PANDA, Published at TS-3/193, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar-751 010, Printed at Nijukti Khabar Prakashan , TS-3/193,Mancheswar Ind.Estate, Bhubaneswar-751010, Phone No.(0674) 2582532, 2582533, 2582534 FAX: 2582535, e-mail: nijuktikhabar@gmail.com

Editor : SUDHIR KUMAR PANDA

Ó¸æ’ÿLÿ : Óë™êÀÿ LÿëþæÀÿ ¨ƒæ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful