Jens Nielsen (58

)

 

Slægtshistorie

No.  58   Jens  Nielsen  
 

Jens  Nielsen,  1865    

1

 

Forældre     Børn   Navn   Født   Døbt     Faddere       Gift   Stilling   Død     Dødsårsag      

:  nr.  116  Niels  Rasmussen  og  nr.  117  Maren  Christensdatter.   :  Else  Kathrine  Nielsen  (29)      

 
:  Jens  Nielsen   :  18.  august  1840  i  Asp,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.   :  4.  oktober  1840  i  Thorup  Kirke,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.     :  Sognefoged  Kjeld    Rasmussen’s  kone    Ane  Pedersdatter  fra  Haals,    Christen    Mortensen’s  kone  Ane       Sophie  Rasmusdatter  fra  Rauf,  Gaardmand  Niels  Sørensen  fra  Gjedehuusgaarden,  Anders  Christen-­‐     sen  Gaardfæstemand  i  Hellum  og  Huusfæstemand  Rasmus  Rasmussen  fra  Hellum  Tveed.     :  Den  4.  november  1865  i  Thorup  Kirke  med  Ane  Marie  Andersdatter  (59).     :  Tjenestekarl,  indsidder  og  bestyrer  af  faderens  gård.   :  12.  februar  1867  i  Bælum  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.     Begravet  på  Thorup  Kirkegård  onsdag  den  20.  februar  1867.     :  Han  døde  af  kvæstelser  efter  en  kørselsulykke,  hvor  han  blev  kørt  over  af  et  hestekøretøj,  han  blev         kun  27  år  gammel.          

Jens  Nielsen  blev  født  tirsdag  den  18.  august  1840  i  hjemmet,  der  var  en  fæstegård  i  Asp   by,  matr.  nr.  5,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt   (i  dag  er  det  Aspvej  6,  9520  Skør-­‐ ping,   og   opførelsesåret   for   nuværende   bygning   er   1850).   Her   var   hans   forældre   gårdfæste-­‐ mand  Niels  Rasmussen  (116)  og  hustru  Maren  Christensdatter  (117).   (se  matr.-­‐  og  sognekort   17 på  side  12  og  13 ).     Jens   Nielsen   var   nummer   8   ud   af   en   børneflok   på   11,   hvoraf   de   8   dog   døde   som   små.   4 Thorup  Kirke   Han  blev  døbt  søndag  den  4.  oktober  1840  i  Thorup  Kirke,  som  Asp  hører  under.  Af  fad-­‐ derne  er  den  nævnte  Kjeld   (Christian)  Rasmussen  og   (Ann)   Sophie  Rasmusdatter  alt  overvejende  sandsynlig  søskende  til   faderen  Niels  Rasmussen  (116).  (Kirkebogen  1813-­‐1850,  fødte  drengekøn,  side  74,  nr.  217  for  1840,  Torup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt3).     Ved   Folketællingen   1845   i   Thorup   Sogn,   ses   familien   boende   i   Asp   på   en   Gaard,   hvor   hustanden   bestod   af   faderen   Gaardmand   og   Pottemager   Niels   Rasmussen   (116),   49   år,   gift   med   moderen   Maren   Christensdatter   (117),   39   år,   børne-­‐ ne  Karen  Nielsdatter,  21  år  og  ugift,  Rasmus  Nielsen,  17  år  og  ugift,  Christen  Nielsen,  8  år,  ham  selv  Jens  Nielsen,  5  år,   og  hans  søster  Ane  Nielsdatter,  2  år,  samt  en  tjenestekarl  Rasmus  Rasmussen,  24  år,  og  ugift.  Alle  født  i  Thorup  Sogn,   undtagen  tjenestekarlen,  der  er  født  i  Skørping.  (Folketællingen  fra  1.  februar  1845  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt3).  
    Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 1  

Jens Nielsen (58)

  Der  er  ingen  oplysninger  om  Jens  Nielsen’s  skolegang,  men  han  har  med  altovervejende  sandsynlighed  gået  i  skole  hver   anden   dag   fra   april   1848,   hvor   han   var  7   år   og   indtil   april   1855,   hvor   han   var   14   år.   Han   gik   i   skole   i   Hellum,   da   der   ikke   var  nogen  skole  i  Asp.  Det  var  i  det,  der  blev  kaldt  almueskolen,  som  lovgivningen  foreskrev  på  den  tid.      
En   udløber   af   reformenevælden   efter   1784   var   reformerne   af   skole-­‐   og   undervisningsvæsenet,   som   blev   gen-­‐ nemført  efter  år  1800.  Latinskolen  blev  til  den  lærde  skole  med  reformerne  fra  1805  og  1809.  1814  indførtes  sko-­‐ lepligt  af  alle  børn  i  kongeriget  Danmark  med  en  ny  landsdækkende  lov  om  almueskolevæsenet.     Skolen  var  syvårig,  den  var  gratis,  og  børnene  gik  der  fra  de  var  syv  år  gamle,  til  de  blev  konfirmeret  som  fjorten-­‐ årige.  Skolegangen  var  indrettet  med  skolegang  hver  anden  dag  pga.  de  praktiske  forhold,  der  gjorde  sig  gælden-­‐ de  for  bønderbørn,  der  også  skulle  hjælpe  til  derhjemme.  Disciplinen  var  streng  og  straffene  ofte  hårde  og  kor-­‐ porlige.  Pædagogisk  var  der  tale  om  udenadslære,  overhøring  og  elevernes  indbyrdes  undervisning  som  supple-­‐ ment   til   den   ene   lærer,   der   ofte   stod   med   30   elever   eller   flere.   Effekt   havde   undervisningen   dog.   Man   regner   med,  at  stort  set  hele  befolkningen  i  kongeriget  Danmark  kunne  læse  i  1830’erne.     I   forarbejdet   til   loven   havde   den   nytteorienterede   del   af   undervisningen   som   regning   og   skrivning   indtaget   en   markant   stærkere   stilling,   end   det   fremgik   af   den   endelige   lov,   hvor   den   religiøse   og   standsopretholdende   tænk-­‐ nings  medvind  efter  1800  kom  til  udtryk.  Samtidig  skulle  eleverne  også  gives  indføring  i  fædrelandets  historie  for   at   påvirke   deres   sindelag   og   udrydde   fordomme,   hvilket   i   praksis   gik   ud   på   at   indgyde   helstatspatriotisme   og   kongetroskab.  Dette  sigte  med  historieundervisningen,  der  indtil  1840’erne  havde  en  meget  ringe  plads  i  under-­‐ visningen,  skulle  dog  ændre  sig  til  et  nationalt  sigte  med  vægt  på  fortællingen  om  det  danske  folks  historie  fra   oldtiden  og  frem.  Historieundervisningen  blev  tillagt  betydning  for  skoleelevernes  nationale  identitetsdannelse,   uden  at  faget  dog  nødvendigvis  fyldte  meget  på  skoleskemaet.                                                                                                      Kilde:  danmarkshistorien.dk5  

Slægtshistorie

  Af   Folketællingen  1850   i   Thorup   fremgår   det,   at   familien   boede   i   en   Gaard   i   Asp   By,   og   at   hustanden   bestod   af   faderen,   Gaardfæster   og   Huusfader   Niels   Rasmussen   (116),   55   år,   hans   kone   Maren   Christensdatter   (117),   45   år,   deres   børn   Rasmus   Nielsen,   22   år   og   ugift,   Jens   Nielsen,   10   år,   og   Karen   Nielsdatter,   26   år   og   ugift.   Aller   er   født   i   Thorup   Sogn.   (Fol-­‐ 3 ketællingen  fra  1.  februar  1850  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt ).     th Jens  Nielsens  broder  Rasmus  Nielsen  blev  fra  den  11.  september  1850  til  den  8.  august  1852  indrulleret  til  Det  11  Linie   de   Infanteri  Bataillon  ved  Det  4  Compagni  som  menig  med  nr.  215.  Han  deltog  i  den  1.  Slesvigske  Krig  i  1850,  uden  at  han   dog  blev  såret  eller  tilfangetaget.     Af  Folketællingen  1855  ses  familien  fortsat  boende  i  Asp  By  i  Thorup  Sogn  på  en  Gaard,  og  husstanden  bestod  af  fade-­‐ ren  Pottemager  og  Huusfader  Niels  Rasmussen  (116),  60  år,  født  i  Sognet,  hans  Kone  Maren  Christensen  (117),  50  år,   født   i   Sognet,   Rasmus   Nielsen,   27   år   og   ugift,   født   i   Sognet,   deres   søn,   tjener   ham,   Jens   Nielsen,   15   år,   ugift,   født   i   Sog-­‐ net,  deres  søn,  tjener  ham,  Axel  Christian  Jørgensen,  17  år  og  ugift,  født  i  Sognet,  Pottemagerlærling,  Johanne  Katrine   Laursen,  15  år,  født  i  Ove  Sogn,  Tjenestepige,  Laurs  Andersen  Lundsgaard,  38  år,  gift,  født  i  Lyngby  Sogn,  Husfaderens   Svigersøn,  Karen  Nielsen,  31  år,  gift,  født  i  Sognet,  hans  kone,  og  deres  børn  Ann  Johanne  Laursen,  13  år,  ugift,  født  i   Ove  Sogn,  og  Christian  Laursen,  2  år,  født  i  Ove  Sogn.  (Folketællingen  fra  1.  februar  1855  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt3).     Af  ovennævnte  Folketælling  ses  Jens  Nielsen’s  søster  Karen  Nielsen  gift  med  Laurs  Andersen  Lundsgaard,  og  de  har  2   børn,   Ann   Johanne   på   13   år,   og   Christian   på   2   år.   Ann   Johanne   på   13   år,   er   imidlertid   ikke   være   Karen’s   barn.   Laurs   An-­‐ dersen  Lundsgaard  havde  været  gift  før  med  Else  Jensdatter,  og  de  havde  børnene  Anders  Laursen  og  de  i  folketællin-­‐ gen  nævnte  Ann  Johanne  Laursen  og  tjenestepigen  Johanne  Katrine  Laursen.       Det   fremgår   da   også   af   Kirkebogen   for   Thorup   Sogn   1843-­‐1883,   at   Enkemand   og   Gaardmand   Laurs   Andersen   Lunds-­‐ gaard,   35   år,   blev   gift   den   19.   december   1851   med   Karen   Nielsdatter,   27   år,   datter   af   Niels   Rasmussen   (116).   (Kirkebogen   3 1843-­‐1883,  vielser,  side  118,  nr.  3,  opslag  107,  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt ).     Jens  Nielsen  sluttede  sin  skolegang  i  Hellum  i  april  1855  med  at  gå  til  konfirmationsforbe-­‐ redelse   hos   præsten   i   Store   Brøndum   og   Hellum   pastorat,   og   den   15.   april   1855   blev   han   konfirmeret  i  Brøndum  Kirke  af  sognepræst  Adolf  Jeremias  Müller  Secher.       Det  fremgår  af  registreringen  i  kirkebogen,  at  Jens  Nielsen  blev  vaccineret   (mod   kopper)   den  6.  juli  1841  af  Overbeck,  og  at  hans  standpunktskarakterer  for  kundskab  er  –  godt,   6 og  for  opførsel  er  –  mg.     Store  Brøndum  Kirke     Endvidere   fremgår   det,   at   han   er   født   i   Asp   den   18.   august   1840   som   søn   af   Gaardfæster   Niels   Rasmussen   (116)   og   hu-­‐ stru  Maren  Christendatter  (117),  og  døbt  den  4.  oktober  s.å.   (Kirkebogen  1843-­‐1883,  konfirmerede  drenge,  side  81,  nr.  1  for  1855,  op-­‐ 3 slag  79,  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt ).     Der  er  ikke  i  kirkebøgernes  af-­‐  eller  tilgangslisterne  fundet  nogen  registreringer  vedrørende  Jens  Nielsen,  der  indikere,   at  han  på  noget  tidspunkpunkt  skulle  have  forladt  Asp,  så  han  har  nok  alt  overvejende  sandsynligt  blevet  hjemme  på   gården  og  arbejdet  der,  eller  eventuelt  haft  tjenesteplads  et  andet  sted  i  Thorup  Sogn.      
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

 

side 2  

Jens Nielsen (58)

  Jens  Nielsen  har  aftjente  heller  ikke  sin  værnepligt,  da  han  ved  sessionen  i  1863  blev  kasseret  på  grund  af  at  han  var   tunghør.  Han  blev  optaget  i  lægdsrullen  ved  sin  fødsel  i  1840,  men  blev  slettet  fra  lægdsrullen  igen  i  1849,  da  loven  blev   lavet  om,  således  at  unge  drenge  først  skulle  optages  i  lægdsrullen  efter  deres  konfirmation,  dog  skulle  de  være  14  år.   Jens  Nielsen  blev  således  igen  optaget  i  lægdsrullen  i  1855.      

Slægtshistorie

Jens  Nielsen  indskrevet  i  lægdsrullen  som  nr.  55  på  hans  14  års  fødselsdag  

 

 

Sessionsindskrivning  i  lægdsrullen  for  5.  Udskrivningskreds,  Ålborg  Amt   Jens  Nielsen,  der  i  øvrigt  er  67  ¼  tommer  høj  (ca.  171  cm),  er  i  1863  noteret  med  bemærkning  om,  at  han  efter  Skolelærer-­‐  og  Præsteattest  er  tunghør.     Han  er  endelig  kasseret  i  1864  da  han  ifølge  Skole-­‐  og  Præsteattest  er  tunghør.  Overstregningen  af  navnene  skete,  når  en  person  var  uegnet  til  militærtjeneste.  

 
7

Fra  Rigsarkivets  Lægdsrullesamling  

  Af   Folketællingen   1860   ses   familien   fortsat   boende   på   gården   i   Asp   by   i   Thorup   Sogn,  og  hustanden  bestod  af  faderen,  Gaardmand  og  Husfader  Niels  Rasmus-­‐ sen  (116),  64  år  og  født  i  sognet,  gift  med  hans  kone  Maren  Christensen  (117),   54   år   og   født   i   sognet,   deres   børn   Rasmus   Nielsen,   32   år   og   født   i   sognet,   ugift,   tjener  faderen,  Jens  Nielsen,  20  år,  og  født  i  sognet,  ugift,  tjener  faderen,  deres   datters   børn   Christen   Laursen,   7   år,   født   i   Ove   Sogn   og   Maren   Laursen   3   år,   født  i  Ferslev  Sogn  samt  tjenestepigen  Ane  Christine  Andersen,  25  år  og  født  i   Ove  Sogn.  (Folketællingen  fra  1.  februar  1860  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt3).     Lørdag  den  4.  november  1865  var  der  bryllup,  da  Ungkarl  Jens  Nielsen,  26  år,  af   Asp,  døbt  samme  sted  og  vaccineret  i  1941  blev  gift  med  Pigen  Ane  Marie  An-­‐ dersen   (59),   24   år,   af   Thorup,   født   i   Monstrup,   Rostrup   Sogn,   og   vaccineret   i   1947.      
 

Forlovere  var  Gaardmand  Niels  Rasmussen  (116)  (hans  far)  i  Asp  og  Poul  Chri-­‐ stensen  i  Thorup.  Brylluppet  blev  lyst  1.  gang  søndag  den  15.  oktober  1865  og   fandt  sted  i  Thorup  Kirke  den  4.  november  1865.   (Kirkebogen  1843-­‐1883,  vielser,  side   3 125,  nr.  5  for  1865,  opslag  114,  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt ).     1 Ann  Marie  Andersen  og  Jens  Nielsen  –  Bryllup   Efter   brylluppet   bosatte   de   sig   hjemme   på   Jens   Nielsen’s   fødegård   hos   hans   fa-­‐ der  Niels  Rasmussen  (116)  og  moder  Maren  Christensdatter  (117),  og  Jens  Nielsen  blev  selv  far  17  dage  efter  bryllup-­‐ pet,  da  hans  kone  Ane  Marie  Andersen  (59)  fødte  en  pige  tirsdag  den  21.  november  1865,  der  blev  døbt  Else  Kathrine   Nielsen   (29)   søndag   den   25.   marts   1866,   der   i   øvrigt   var   Palmesøndag   dette   år.   (Kirkebogen   1843-­‐1883,   fødte   kvindekøn,   side   55,   3 nr.  5,  for  1865,  opslag  53,  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt ).  
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 3  

Jens Nielsen (58)

  Glæde  varede  dog  ganske  kort,  da  Jens  Nielsen  tirsdag  den  12.  februar  1867  kom  ud  for  et  kørselsuheld  i  nærheden  af   Bælum,  hvor  han  blev  kørt  over  af  et  hestekøretøj  og  døde.       Hvorfor  ulykken  skete,  er  der  ikke  fundet  dokumentation  for,  men  det  kan  måske  være  en  forklaring,  at  han  var  tunghør   og  derfor  ikke  havde  hørt  hestevognen  komme  kørende.       Det   fremgår   af   kirkebogen,   at   han   tjente   Faderen   Gaardmand   Niels   Rasmussen  (116)  i  Asp,  og  at  han  er  født  samme   sted  og  var  gift,  samt  at  han  blev  26  år.  (dødsanmeldelse  fra  Hvass  af  13.  februar).       Han  blev  begravet  på  kirkegården  fra  Thorup  Kirke  den  20.  februar  1867.   (Kirkebogen  1843-­‐1883,  døde  mandskøn,  side  191,  nr.  2   3 for  1867,  opslag  175,  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt ).    
 

Slægtshistorie

Tegning  af  en  kørselsulykke  -­‐  Fra  ugebladet  Gazetten  

8

 

     

 
Intet  Skifte   Skifteafslutning   d.  28/8-­‐1869   I.712   Aar  1867  den  13  februar  blev  det  anmeldt,  at  Gaardforpagter  Indsidder  Jens  Nielsen  i   Asp  er  død.  Enken  lever  med  et  umyndigt  barn.   Enken  sidder  i  uskiftet  boe  med    amtets  Tilladelse  af  5.  April  1867.  I.602.                                                                                                                                                      Hvass  
9

Thorup  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Fra  Rigsarkivet  –  Nørrejylland  skiftearkivalier,  dødsanmeldelsen  

 

 
Afsluttende  skifte  blev  foretaget  den  25.  august  1869.     Skiftedokumentet  kan  ses  under  personbeskrivelsen  for  hans  hustru  Ane  Marie  Andersen  (59).  

       
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 4  

Jens Nielsen (58)

 

Slægtshistorie

Kirkebog  –  fødsel  og  dåb    

 

Kirkebog  1813-­‐1850,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt,  fødte  mandekøn,  side  74,  nr.  217       3 Jens  Nielsen  født  den  18.  august  1840  

 

   
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 5  

Jens Nielsen (58)

  Kirkebog  –  konfirmation    

Slægtshistorie

Kirkebog  1843-­‐1883,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt,  konfirmerede  drenge,  side  81,  nr.  1  for  1855   3 Jens  Nielsen  konfirmeret  den  15.  april  1855  

 

       

Samme  kirkebog  –    udklip  venstre  side    

 

       

Samme  kirkebog  –  udklip  højre  side  

 

     
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 6  

Jens Nielsen (58)

 

Slægtshistorie

Kirkebog  –  vielse    

Kirkebog  1843-­‐1883,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt,  Copulerede  (viede),  side  125,  nr.  5,  for  1865   3 Jens  Nielsen  og  Ane  Marie  Andersen  gift  den  4.  november  1865    

 

     

Samme  kirkebog  –  udklip  venstre  side  

 

       

Samme  kirkebog  –  udklip  højre  side  

 

       
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 7  

Jens Nielsen (58)

 

Slægtshistorie

Kirkebog  –  døde    

Kirkebog  1843-­‐1983,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt,  døde  mandkøn,  side  191,  nr.  2  for  1867   3 Jens  Nielsen  død  12.  februar  1867  

 

     

Samme  kirkebog  –  udklip  venstre  side  

 

       

Samme  kirkebog  –  udklip  højre  side    

 

       
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 8  

Jens Nielsen (58)

   

Slægtshistorie

Udklip  af  Folketællingslisterne  fra  1845  til  1860  
1845  
3

 

 
3

1850  

 

 
3

1855  

 

 
1860  
3

Leif Christensen

Redigeret 10-06-2013

side 9  

Jens Nielsen (58)

  Historiske  begivenheder  i  Jens  Nielsen’s  liv  
 

Slægtshistorie

  1840  –  Jens  Nielsen  blev  født  den  18.  august  1840  i  Asp  By,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt     1842  –  Bryggeriet  Urquell  i  Pilsen,  Tjekkiet,  lancerer  verdens  første  Pilsnerøl.     1843  –  3.  juni  1843  –  Frederik  den  8.,  senere  konge  af  Danmark,  blev  født.  Konge  i  Danmark  er  Christian  den  8.  (1839-­‐1848).     1844   –   18.   september   1844   blev   den   første   jernbane   i   Det   danske   Monarki   indviet.   Den   gik   mellem   Kiels   og   Altona.   Den   blev   bygget   og   drevet   af   Al-­‐ tona-­‐Kieler  Eisenbahn-­‐Gesellschaft.     1845  –  Trankebar  –  dansk  koloni  siden  Kong  Christian  den  4.   –  og  alle  andre  danske  områder  på  indisk  område,  blev  solgt  til  Det  engelske  Ostindiske   Kompagni  for  1.225.000  Rigsdaler.       1847  –  27.  juni  1847  –  Den  første  jernbane  i  selve  Kongeriet  Danmark  blev  indviet.  Den  gik  fra  København  til  Roskilde.   10.  november  1847  –  Carlsberg  blev  grundlagt  og  lancerede  sin  første  bajerske  øl.       1848  –    21.  marts  1848  –  Stort  folketog  til  Christiansborg,  det  danske  enevælde  afskaffes  som  led  i  marts-­‐revolutionen.   24.  marts  1848  -­‐  Den  1.  Slesvigske  krig  (3-­‐års  krigen)  bryder  ud.   3.  juli  1848  –  Slaveriet  på  de  Danske  Vestindiske  Øer  ophæves  –  Officielt  bekræftet  den  22.  September  1848.       1849  –  12.  januar  1849  –  Almindelig  værnepligt  blev  indført  i  Danmark  –  et  par  uger  før  Treårskrigen  genoptages  efter  en  kort  vinterpause.   5.  juni  1849  –  Danmarks  Riges  Grundlov  –  underskrives  af  Kong  Frederik  den  7.     Herremændenes  revselsesret  overfor  gifte  husmænd  ophæves.   Krav  om  pas  ved  indenlandske  rejser  ophæves.       1850  –  Jens  Nielsen’s  bror,  Rasmus  Nielsen,  deltog  i  3-­‐års  krigen,  som  dog  senere  på  årets  sidste  dag  afsluttes.  Rasmus  Nielsen  slap  fra  krigen  med  li-­‐ vet  i  behold  og  uden  at  blive  taget  til  fange.     1851  –  1.  april  1951  –  Danmarks  første  frimærke  udgives,  2  rigsbankskilling.     14.  juli  1951  –  Danmarks  første  borgelige  vielse  foretages  på  Københavns  Rådhus.     1852  –  6.  Januar  1852  –  1800  tønder  land  jord  uden  for  Københavns  Volde  blev  frigivet  til  bebyggelse  og  opførelsen  af  brokvartererne  blev  påbe-­‐ gyndt.   8.   maj   1852   –   Den   anden   London-­‐protokol   underskrives,   og   fastslog,   at   Det   danske   Monarki   bestod   af   Kongeriet   Danmark   med   hertugdømmerne   Slesvig,  Holstein  og  Lauenburg,  samt  at  prins  Christian  af  Glyksborg  skulle  arve  den  danske  trone.     1853  –  Tugthuset  i  Horsens  (nu  Statsfængslet  i  Horsens)  blev  opført.     1854  –    Den  første  danske  tyendelov  blev  vedtaget.     1855  –    Jens  Nielsen  blev  konfirmeret  den  15.  april  1855.     1856  –  Skeletrester  af  et  neandertalmenneske  findes  i  Feldhofer  Grotte,  Neandertal,  Tyskland.     1857  –    Lov  om  kvinders  ligeberettigelse  med  mænd,  men  hensyn  til  myndighed  og  arveret.   Øresundstolden  ophæves.     1859  –    15.  marts  1859  –  Arbejdet  med  at  grave  Suezkanalen  begyndte.  Kanalen  var  færdig  10  år  senere.     1860  –    6.  november  1860  –  Abraham  Lincoln  vælges  til  præsident  i  USA.     1861  –    12.  april  1861  –  Den  amerikanske  Borgekrig  starter  med  sydstaternes  bombardement  og  indtagelse  af  Fort  Sumter.     1862  –    2.  september  1862  –  Jernbanen  mellem  Århus  og  Randers  åbner.     1863  –  1.  januar  1863  –  Nordstaternes  ophævelse  af  slaveriet  i  USA  træder  officielt  i  kraft.     18.  november  1863  –  Christian  den  9.  underskriver  Novemberforfatningen,  der  knytter  Slesvig  til  Danmark.       1864  –  1.  februar  1864  –  Krigen  i  1864  eller  den  2.  Slesvigske  Krig,  der  endte  med,  at  Danmark  tabte  krigen.   30.  oktober  1864  –  Fredsaftalen  indgået  i  Wien  mellem  Danmark,  Preussen  og  Østrig,  hvor  Danmark  måtte  afstå,  Slesvig,  Holstein  og  Lauenburg.     1865  –    Jens  Nielsen  blev  gift  den  4.  november  1865  med  Ann  Marie  Andersdatter.   Den  amerikanske  Borgerkrig  slutter  med  Nordstaternes  sejr,  og  USA  vedtog  et  tillæg  til  forfatningen,  der  afskaffede  slaveriet.     1866  –  De  første  partidannelser  i  Den  danske  Rigsdag.     1.  februar  1866  –  Ritzaus  Bureau  stiftes  i  København  af  Erik  Nicolai  Ritzau.     1867  –    Jens  Nielsen  døde  den  12.  Februar  1867  ved  en  kørselsulykke,  hvor  han  blev  kørt  over  af  et  hestekøretøj  og  døde.   Luxembourg  anerkendes  som  en  selvstændig  stat  ved  en  traktat  i  London.                             10 Kilde:  Det    meste  fra  Wikipedia        

Leif Christensen

Redigeret 10-06-2013

side 10  

Jens Nielsen (58)

 

Slægtshistorie

Ålborg  Amt,  Herreder  og  Sogne        

     

Sogn-­‐Herred-­‐Amt,  DIS-­‐Danmark  2012  

11

   
 

                         

Indenrigsministeriet  –  Geodatastyrelsen  

12

   
Wikipedia  
10

             
Leif Christensen

Kongeriget  Danmark,  3.  Udgave  4.  Bind  

13

Jens  Nielsen  blev  født  den  18.  august  1840  i  Asp  By,  Thorup  Sogn,  Hellum   Herred,  Ålborg  Amt,  og  han  har  opholdt  sig  følgende  steder:     1840–1867  –  Asp  by  og  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.           side 11  

Redigeret 10-06-2013

Jens Nielsen (58)

 

Slægtshistorie

Matrikelkort  Asp  Mark,  Thorup  sogn  (1814)    
 

Indenrigsministeriet  –  Geodatastyrelsen  

12

 

 

Jens  Nielsen’s  bedstefar  Rasmus  Rasmussen’s  (232)  navn  er  skrevet  på  matr.nr.  5,  der  er  et  forholdsvis  stort  område,  og   det  ser  også  ud  til,  at  der  er  tegnet  en  stor  4-­‐længet  gård  på  grunden  (se  grøn  markering).     Rasmus’  navn  er  på  et  eller  andet  tidspunkt  streget  over  og  erstattet   med  hans  søns  navn  Niels  (116),  som  er  Jens  Niel-­‐ sen’s  far.    
 
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 12  

Jens Nielsen (58)      

Slægtshistorie

Matrikel-­‐  og  områdekort  for  Thorup  Sogn  1816  

Indenrigsministeriet  –  Geodatastyrelsen  

12

 

   

I   Asp   område   er   det   meget   tydeligt   at   se,   størrelsen   af   matr.nr.   5,   som   var   fæstet   af   Jens   Nielsen’s   forældre   og  bedste-­‐ forældre.  Det  fremgår  også,  at  Thorup  på  den  tid  blev  kaldt  for  Taarup.  
   
Fortsættes  næste  side  

           

Leif Christensen

Redigeret 10-06-2013

side 13  

Jens Nielsen (58)  
Kilder:                                                          
 

Slægtshistorie

   
 

         

Personlig  overleveringer  af  Niels  Marinus  Nielsen  (14).     1 Niels  Marinus  Nielsen’s  (14)  og  Andrea  Petrea  Jensen’s  (15)  fotoalbum .   2 Niels  Marinus  Nielsen’s  (14)  og  Andrea  Petrea  Jensen’s  (15)  arkivmappe   .     3 Akivalieronline.dk  særligt  med  følgende  Kirkebøger  og  Folketællinger  samt  oplysninger  til  eftertavlen .   Kirkebogen  1813-­‐1850,  fødte  drengekøn,  side  74,  nr.  217  for  1840,  Torup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.   Kirkebogen  1843-­‐1883,  vielser,  side  118,  nr.  3,  opslag  107,  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.   Kirkebogen  1843-­‐1883,  konfirmerede  drenge,  side  81,  nr.  1  for  1855,  opslag  79,  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,    Ålborg  Amt.   Kirkebogen  1843-­‐1883,  vielser,  side  125,  nr.  5  for  1865,  opslag  114,  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg     Amt.   Kirkebogen  1843-­‐1883,  fødte  kvindekøn,  side  55,  nr.  5,  for  1865,  opslag  53,  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ål   borg  Amt.   Kirkebogen  1843-­‐1883,  døde  mandskøn,  side  191,  nr.  2  for  1867,  opslag  175,  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,     Ålborg  Amt.   Folketællingen  fra  1.  februar  1845  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.   Folketællingen  fra  1.  februar  1850  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.   Folketællingen  fra  1.  februar  1855  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.   Folketællingen  fra  1.  februar  1860  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.     4 Slægt  og  Data,  kirkebilleder   5 Danmarkshistorie.dk .   6 Aalborgstift.dk   7 Rigsarkivet  –  Lægdsrullesamlingen     8 Ugebladet  Gazetten .   9 Rigsarkivet  –  Nørrejylland  skiftearkivalier  (dødsanmeldelsen) .   10 Wikipedia .   11 Sogn  –  Herred  –  Amt,  DIS-­‐Danmark  2012 .   12 Indenrigsministeriet  –  Geodatastyrelsen  (matrikelkort) .   13 Kongeriget  Danmark,  3.  Udgave  4.  Bind  (Torup  Sogn) .   14 MyHeritage .   15 http://www.milhist.dk  (Dansk  Militærhistorie) .   16   Rigsarkivet  –  generelt 17 DK-­‐gravsten.dk     18 The  Ole  Spanggaard  Christensen’s  Family  History   19   Personbeskrivelsen  for  107  Hansine  Kristine  Nicoline  Hoff 20 Vort  Sogns  Historie   21 Østhimmerlandsk  Folkeblad  e-­‐page   22 www.kennelguldlund.dk   23 Facebook   24 www.fik.dk  (Frederikshavn  Ishockey  Klub)   25 Linked-­‐In  

               

 

Jens  Nielsen’s  aner  fra  MyHeritage  

14

 
side 14  

Leif Christensen

Redigeret 10-06-2013

Jens Nielsen (58)

  Eftertavle  for  forældrene  
 

Slægtshistorie

Niels  Rasmussen  (116)  og  hustru  Maren  Christensdatter  (117)  
  Børn  

 
Niels  Rasmussen’s  og  Maren  Christensdatter’s  børn:    

1) Karen  Nielsdatter   2) Rasmus  Nielsen  (døde  som  lille)   3) Rasmus  Nielsen   4) Anne  Nielsdatter  (døde  som  barn)   5) Christen  Nielsen  (døde  som  barn)   6) Berthe  Marie  Nielsdatter  (døde  som  lille)     7) Christen  Nielsen  (døde  som  barn)   8) Jens  Nielsen  (58)   9) Ane  Nielsdatter  (døde  som  barn)   10) Niels  Nielsen  (døde  som  lille)   1)                     gaardmand   Karen  Nielsdatter                gift  med  (hans  2.  ægteskab)     Laurits  Andersen  Lundsgaard   *  10-­‐12-­‐1824                                        19-­‐12-­‐1851       *  04-­‐03-­‐1817     Asp,  Hellum,  Ålborg                                    Thorup  Kirke     Oue,  Hindsted,  Ålborg         †  17-­‐11-­‐1880                              hans  2.  ægteskab     †  10-­‐02-­‐1886             Ferslev,  Fleskum,  Ålborg               Ferslev,  Fleskum,  Ålborg     Deres  børn:           Hans  børn  i  1.  ægteskab  af  15-­‐06-­‐1839  med     1) Christen  Larsen  Lundsgaard                                     Else  Jensdatter  (1801  -­‐  1850):       2) Else  Larsen  (døde  som  ung)                  1)        Ane  Katrine  Andersdatter       3) Maren  Larsen  Lundsgaard                    2)        Anders  Laursen     4) Nielsine  Larsen  (døde  som  ung)                  3)        Ane  Johanne  Laursen       5) Ane  Larsen  (døde  som  ung)           6) Andrea  Larsen  Lundsgaard                 2)     Rasmus  Nielsen                          døde  1  år  gammel                     *  24-­‐07-­‐1826                                                                     Asp,  Hellum,  Ålborg         †  12-­‐09-­‐1827                   Asp,  Hellum,  Ålborg                     3)  landmand   Rasmus  Nielsen                        ugift       *  17-­‐09-­‐1828             Asp,  Hellum,  Ålborg                                             †  23-­‐09-­‐1894                   Asp,  Hellum,  Ålborg            
Rasmus   Nielsen   var   fra   den   11.   september   1850   til   den   8.   august   1852   indrulleret   til   Det   11   Linie   de   Infanteri  Bataillon  ved  Det  4  Compagni  som  menig  nr.  215.  Han  deltog  i  Den  1.  slesvigske  Krig  i   1850,  uden  at  han  dog  blev  såret  eller  tilfangetaget.  Han  fik  i  den  anledning  en  erindringsmedalje   for   sin   deltagelse   i   krigen   i   1850,   men   det   var   først   i   1876,   at   Regeringen   tog   sig   sammen   til   at   ud-­‐ stede   den,   og   soldaterne   skulle   selv   henvende   sig   (ved   ansøgning)   for   at   få   den.   Den   originale   me-­‐ daljen,  som  Rasmus  Nielsen  fik  udleveret  i  1877,  er  senere  blevet  givet  videre  og  har  været  i  slæg-­‐ tens  eje  siden.  
  th

                                                                   

   

Rasmus  som  soldat  

1

                                                                                                                                                                     Rasmus’  Lægdsrulleregistrering7    
 

     

Leif Christensen

Redigeret 10-06-2013

side 15  

Jens Nielsen (58)
 

Slægtshistorie

     

Kilde:  Danmarks  Militærhistorie  

15

 

 

                       

 
  Foto  af  den  originale  Erindringsmedalje,  der  fortsat  er  i  familiens  eje    
(2

 

 

Ansøgningsskemaet  om  at  få  tildelt  Erindringsmedaljen.    
Kilde:  Rigsarkivet  
16

   

Diplom   for   modtagelsen   af   Erindringsmedaljen   fra   Hans   Majestæt   Kongen,  udstedt  af  Krigsministeriet  i  oktober    1876.    
Kilde:  N iels  Marinus  Nielsen’s  foto-­‐  og  arkivmappe .  
(2

           
Leif Christensen

 
Redigeret 10-06-2013

side 16  

Jens Nielsen (58)

 

Slægtshistorie

4)   Anne  Nielsdatter   *  08-­‐12-­‐1830   Asp,  Hellum,  Ålborg   †  25-­‐04-­‐1837   Asp,  Hellum,  Ålborg     5)     Christen  Nielsen   *  15-­‐03-­‐1833     Asp,  Hellum,  Ålborg   †  24-­‐02-­‐1836     Asp,  Hellum,  Ålborg  

 

 

             døde  8  ½  år  gammel  

 

 

         

                                                       døde  3  år  gammel                                                                                                      døde  10  dage  gammel  

     

     

 

6)   Berthe  Marie  Nielsdatter   *  18-­‐12-­‐1835   Asp,  Hellum,  Ålborg   †  28-­‐12-­‐1835   Asp,  Hellum,  Ålborg   7)     Christen  Nielsen   *  20-­‐12-­‐1837     Asp,  Hellum,  Ålborg   †  18-­‐05-­‐1848   Ukendt  

                           døde  10  år  gammel                              af  mæslinger    

 
8)  Indsidder  og  forpagter   Jens  Nielsen  (58)       *  18-­‐08-­‐1840         Asp,  Hellum,  Ålborg       †  09-­‐02-­‐1867         Ulykke  i  Bælum,  Hellum,  Ålborg       Begravet    i  Thorup  Kirkegård     Deres  børn:   1) Else  Kathrine  Jensen  (29)    
Nærværende  Personbeskrivelses  person  -­‐  se  mere  fra  denne  streng  under  eftertavlerne  i  Personbeskrivelserne  om  Else  Kathrine   Jensen  (29).  

  gift  med                                    04-­‐11-­‐1865                                  Thorup  Kirke              

         

Ane  Marie  Andersdatter  (59)   *  28-­‐06-­‐1842   Monstrup,  Hindsted,  Ålborg   †  16-­‐08-­‐1887   Asp,  Hellum,  Ålborg  

 

                              Deres  børn:   1) 2) 3) 4) 5) 6)

               

             

             

                 2.  ægteskab  for  hende                                  20-­‐11-­‐1869                                            Thorup  Kirke                    

             

(fætter  til  Jens  Nielsen)  Gårdfæster  

Hans  Rasmussen   *  14-­‐04-­‐1836   Skørping,  Hellum,  Ålborg   †  10-­‐06-­‐1904   Terndrup  Sygehus,  Hellum,  Ålborg   Begravet  i  Thorup  Kirkegård  

Jens  Rasmussen  (død  som  barn)     Rasmus  Rasmussen  (død  som  barn)   Maren  Rasmussen  (død  som  ung)   Niels  Rasmussen     Ane  Jensine  Rasmine  Rasmussen     Peder  Kristian  Rasmussen  (død  som  lille)  

 
Hans  Rasmussen  er  søn  af  Rasmus  Rasmussen,  der  er  broder  til  Niels  Rasmussen  (116),  og  således  fætter  til  Jens  Nielsen  (58).  Hans   Rasmussen   blev   stedfader   til   Else   Kathrine   Jensen   (29)   –   se   mere   fra   denne   streng   under   eftertavlen   i   Personbeskrivelsen   om   Else   Kathrine  Jensen  (29).      
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 17  

Jens Nielsen (58)

  9)   Ane  Nielsdatter   *  30-­‐05-­‐1843     Asp,  Hellum,  Ålborg   †  08-­‐06-­‐1848   Asp,  Hellum,  Ålborg     10)   Niels  Nielsen     *  19-­‐05-­‐1846     Asp,  Hellum,  Ålborg   †  19-­‐05-­‐1848   Asp,  Hellum,  Ålborg     11)     Christiane  Nielsen   *  27-­‐04-­‐1849     Asp,  Hellum,  Ålborg   †  21-­‐05-­‐1849   Asp,  Hellum,  Ålborg      
Fortsættes  næste  side  

Slægtshistorie

   

                   døde  5  år  gammel                                                                    af  mæslinger  

   

                   døde  2  år  gammel                                                                    af  mæslinger    

   

             døde  3  dage  gammel                                                              af  brystkrampe  

                                                                                       
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 18  

Jens Nielsen (58)

  Børnebørn  

Slægtshistorie

   

Niels  Rasmussen’s  og  Maren  Christensdatter’s  børnebørn   1)   Karen  Nielsen’s  og  Laurits  Andersen  Lundsgaard’s  børn:  

  1-­‐1)  gårdejer   Christen  Larsen  Lundsgaard                                          gift  med     *  04-­‐01-­‐1854                                      03-­‐12-­‐1886     Oue,  Ove,  Hindsted,  Ålborg                                Ferslev  Kirke     †  21-­‐10-­‐1902               Ferslev,  Fleskum,  Ålborg               Deres  børn:   1) Karen  Lundsgaard  (døde  som  barn)   2) Laust  Lundsgaard     3) Else  Lundsgaard  (døde  som  ung)   4) Nielsine  Lundsgaard     5) Ane  Kathrine  Henriette  Lundsgaard     6) Peder  Knudsen  Lundsgaard     7) Carl  Lundsgaard  (døde  som  barn)                                     1-­‐2)                 Else  Larsen                                                              døde  19  år  gammel   *  29-­‐12-­‐1855                                         Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †  17-­‐08-­‐1874   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg                   1-­‐3)                 Maren  Larsen  Lundsgaard                                          gift  med       *  15-­‐05-­‐1857                                        16-­‐04-­‐1881     Ferslev,  Fleskum,  Ålborg                                  Ferslev  Kirke     †  08-­‐05-­‐1908               Pederstrup,  Ferslev,  Fleskum,  Ålborg           Deres  børn:   1) Karen  Frederiksen     2) Sine  Lundsgaard  Frederiksen     3) Else  Marie  Frederiksen  (død  som  barn)   4) Laust  Lundsgaard  Frederiksen     5) Marinus  Frederiksen     6) Jens  Peter  Frederiksen        

         

Marie  Pedersen     *  20-­‐07-­‐1856     Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †  06-­‐06-­‐1909     Ferslev,  Fleskum,  Ålborg  

 

Christen  Larsen  Lundsgaard’s  og  Marie  Pedersen’s  gravsten  på  Ferslev  Kirkegård  

17

   

   

 

             

 
gårdejer  

 

 

Niels  Frederiksen       *  20-­‐02-­‐1851   Gerding,  Hellum,  Ålborg   †  16-­‐01-­‐1923     Pederstrup,  Ferslev,  Fleskum,  Ålborg  

Jens   Nielsen’s   og   Ane   Marie   Andersen’s   (59)   barn   Else   Kathrine   Jensen   (29),   der   således   er   kusine   til   1-­‐3)   Maren   Larsen   Lundsgaard,  opholdt  sig/var  tjenestepige  hos  familie  Frederiksen  fra  26.  marts  1882  til  4.  september  1887.       Niels   Frederiksen   er,   jf.   personlig   overlevering   af   Niels   Marinus   Nielsen   (14),  i   familie   med   den   tidligere   fra   27.   septem-­‐ (14 ber   1973   værende   landbrugsminister   Ib   Frederiksen,   som   senere   blev   amtsborgmester   i   Århus .   Det   er   dog   ikke   lykke-­‐ des  at  finde  ud  af,  hvordan  de  er  i  familie.  

   
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 19  

Jens Nielsen (58)

 

Slægtshistorie

1-­‐4)   Nielsine  Larsen                               *  17-­‐07-­‐1859   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †  14-­‐01-­‐1886   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg     1-­‐5)   Ane  Larsen         *  15-­‐09-­‐1863   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †  06-­‐07-­‐1892   Pederstrup,  Ferslev,  Fleskum,  Ålborg  

 døde  26  år  gammel  -­‐  ugift  

 døde  28  år  gammel  -­‐  ugift  

 

1-­‐6)                 Andrea  Larsen  Lundsgaard                                        gift  med     *  10-­‐05-­‐1866                                      20-­‐09-­‐1889     Ferslev,  Fleskum,  Ålborg                                  Ferslev  Kirke       †  17-­‐02-­‐1903               Gultentorp,  Nøvling,  Fleskum,  Ålborg                                         Deres  børn:   1) Laust  Lundsgaard  Thomsen   2) Anna  Thomsen   3) Karen  Nielsine  Thomsen   4) Elna  Mathilde  Thomsen  (døde  som  ung)   5) Petra  Elisabeth  Thomsen  (døde  som  ung)   6) Jens  Kristian  Thomsen  (død  som  lille)   7) Drengebarn  (dødfødt)   8) Kristen  Lundsgaard  Thomsen  (tvilling)   9) Andrea  Kristine  Thomsen  (tvilling)          
 
                         

               

mejerist,  gårdmand  og  skatterådsformand  

Kristen  Pedersen  Thomsen                   *  12-­‐03-­‐1862   Øster  Uttrup,  Fleskum,  Ålborg   †  01-­‐07-­‐1927     Villa  Elmely,  Gug,  Sønder  Tranders,   Fleskum,  Ålborg       Begravet  på  Nøvling  kirkegård  

Efter  1-­‐6)  Andrea  Larsen  Lundsgaard’s  død  giftede  Kristen  Pedersen  Thomsen  sig  igen  med  Johanne  Pedersen,  og  de  bosatte  i  Gug,   Sønder  Tranders,  Fleskum,  Ålborg.  Ingen  kendte  fællesbørn.  

                       Niels  Carl  Hoff's  gård  i  Øster  Uttrup,  hvor  Kristen  Pedersen  Thomsen   18                      tjente,  da  han  var  17  år  –  se  folketællingen  1880                                Niels  Carl  Hoff  findes  i  eftertavlen  for  Personbeskrivelsen     19 om  107,  Hansine  Kristine  Nicoline  Hoff                                          Andrea’s  og  Christen’s  gravsten  på  Nøvling  kirkegård   17  og  den  lille  sten  –  Et  sidste  farve,  til  datteren  Elna  Thomsen    

 
Redigeret 10-06-2013

Leif Christensen

side 20  

Jens Nielsen (58)

 

Slægtshistorie Oldebørn  

 
  Niels  Rasmussen’s  og  Maren  Christensdatter’s  oldebørn   1)   Karen  Nielsen’s  og  Laurits  Andersen  Lundsgaard’s  børnebørn   1-­‐1)   Christen  Larsen  Lundsgaard’s  og  Marie  Pedersen’s  børn:  

  1-­‐1-­‐1)   Karen  Lundsgaard                      døde  11  år  gammel   *  09-­‐11-­‐1887   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †  31-­‐05-­‐1912   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg     1-­‐1-­‐2)  gårdejer   Laust  Lundsgaard                                          gift  med     *  10-­‐04-­‐1889                                      30-­‐11-­‐1911     Ferslev,  Fleskum,                                                          Voerladegaard  Kirke   Ålborg               †  16-­‐03-­‐1962               Amtssygehuset,  Ansgar,  Ålborg           Begravet  i  Ferslev  Kirkegård             Deres  børn:   1) Kresten  Lundsgaard   2) Sigrid  Marie  Lundsgaard              
  Laust  Lundsgaard’s  og  Severine  Marie  Rasmussen’s  gravsten     17 på  Ferslev  Kirkegård  

             

Severine  Marie  Rasmussen   *  03-­‐08-­‐1889   Møldrup  Mark,  Voerladegaard,     Tyrsting,  Skanderborg   †  04-­‐05-­‐1964   Amtssygehuset,  Ansgar,  Ålborg   Begravet  i  Ferslev  Kirkegård  

  1-­‐1-­‐3)   Else  Lundsgaard                døde  17  ½  år  gammel   *  24-­‐09-­‐1890   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †  06-­‐08-­‐1908   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg     1-­‐1-­‐4)                 Nielsine  Lundsgaard                                        gift  med     *  19-­‐04-­‐1892                                      25-­‐05-­‐1917     Ferslev,  Fleskum,  Ålborg                          Gunderup  Kirke   †  1980               Gunderup,  Fleskum,  Ålborg             Deres  Børn:   1) Niels  Christian  Lundsgaard  Henriksen              
Nielsine  og  Peder  Henriksen’s  gravsten  på  Gunderup  kirkegård  
17

           

møller  og  gårdejer  

Alfred  Peder  Knudsen  Henriksen   *  17-­‐11-­‐1889   Gistrup,  Nøvling,  Fleskum,  Ålborg   †  1989   Gunderup,  Fleskum,  Ålborg  

     
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 21  

Jens Nielsen (58)

 

  1-­‐1-­‐5)           Ane  Kathrine  Henriette  Lundsgaard   *  06-­‐09-­‐1893         Ferslev,  Fleskum,  Ålborg       †  21-­‐09-­‐1970         Ellidshøj,  Hornum,  Ålborg       Deres  børn:   1) Karl  Lundsgaard  Otte   2) Børge  Lundsgaard  Otte   3) Ella  Lundsgaard  Otte                                  
                                                                   Bemærkning  i  Ferslev  kirkebog    
3

Slægtshistorie

                  gift  med                                    31-­‐01-­‐1916                                  Ferslev  Kirke              

           

gårdejer  

Christen  Otte   *  21-­‐11-­‐1891   Støvring,  Buderup,  Hornum,  Ålborg   †  11-­‐12-­‐1966   Ellidshøj,  Hornum,  Ålborg  

                                                                                     Christen  Otte’s  og  Ane  Lundsgaard’s  gravsten  på  Ellidshøj  kirkegård  

17

    1-­‐1-­‐6)  gårdejer   Peder  Knudsen  Lundsgaard                                      gift  med   *  24-­‐10-­‐1897             Ferslev,  Fleskum,  Ålborg           †  17-­‐04-­‐1939             Amtssygehuset,  Ansgar,  Ålborg         Begravet  i  Ferslev  Kirkegård     Deres  børn:   1) Unavngiven  drengebarn  (død  før  dåb)     2) Christen  Knudsen  Lundsgaard   3) Ingrid  Marie  Lundsgaard   4) Else  Lundsgaard                

         

         

Mette  Kirstine  Petrea  Poulsen   *  08-­‐05-­‐1896   Støvring,  Buderup,  Hornum,  Ålborg   †  1976   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg  

      17 Peder  og  Mette  Petrea  Lundsgaard’s  gravsten  på  Ferslev  Kirkegård  

    1-­‐1-­‐7)   Carl  Lundsgaard        *  20-­‐11-­‐1900   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †  31-­‐05-­‐1912   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg      
Leif Christensen

 

               døde  11  ½  gammel  

Redigeret 10-06-2013

side 22  

Jens Nielsen (58)

 

Slægtshistorie

Niels  Rasmussen’s  og  Maren  Christensdatter’s  oldebørn   1)   Karen  Nielsen’s  og  Laurits  Andersen  Lundsgaard’s  børnebørn   1-­‐3)   Maren  Larsen  Lundsgaard’s  og  Niels  Frederiksen’s  børn:  

  1-­‐3-­‐1)  invaliderentenyder   Karen  Frederiksen         *  18-­‐07-­‐1882    Pederstrup,  Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †  13-­‐06-­‐1939   Vejgaard,  Fleskum,  Ålborg   Begravet  i  Ferslev  Kirkegård                      ugift  

                                                                                                                                                                     Karen  Frederiksen’s  gravsten  på  Ferslev  Kirkegård .                                                                                                                                                                        Fødselsdatoen    på    stenen  er    ikke  korrekt,  hun  blev                                                                                                                                                                        født  den  18-­‐07-­‐1882  ifølge  kirkebogen.                

17

    1-­‐3-­‐2)               Sine  Lundsgaard  Frederiksen                                      gift  med     *  14-­‐09-­‐1886                                    31-­‐01-­‐1908     Pederstrup,  Ferslev,  Fleskum,  Ålborg                            Ferslev  Kirke     †  04-­‐02-­‐1950               Ferslev,  Fleskum,  Ålborg               Deres  børn:   1) Maren  Lundsgaard  Kristoffersen   2) Karen  Elisabeth  Lundsgaard  Kristoffersen   3) Thyra  Marie  Lundsgaard  Kristoffersen   4) Edith  Karoline  Lundsgaard  Kristoffersen              
                           

           

gårdejer  

Marinus  Kristoffersen   *  08-­‐02-­‐1882   Volsted,  Fleskum,  Ålborg   †  1973   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg  

                                                 
   

Sine’s  og  Marinus’  gravsten  på  Ferslev  Kirkegård  

17  

   

   

    20                                                                                                                                                                                                                                                                Vort  Sogns  Historie  

    1-­‐3-­‐3)   Else  Marie  Frederiksen       *  15-­‐05-­‐1890   Pederstrup,  Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †  01-­‐09-­‐1894   Pederstrup,  Ferslev,  Fleskum,  Ålborg    
Leif Christensen

                 døde  4  år  gammel  

Redigeret 10-06-2013

side 23  

Jens Nielsen (58)

  1-­‐3-­‐4)   Laust  Lundsgaard  Frederiksen                     *  30-­‐06-­‐1892   Pederstrup,  Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †  28-­‐02-­‐1959   Epileptikerhjemmet  Attruphøj,  Hammer,  Ålborg   Begravet  i  Ferslev  Kirkegård    

Slægtshistorie

 ugift  

                    17 Laust  Lundgaard  Frederiksen’s  gravsten  på  Ferslev  Kirkegård  

      1-­‐3-­‐5)  husmand  og  arbejdsmand   Marinus  Frederiksen                                          gift  med     *21-­‐02-­‐1894                                      20-­‐11-­‐1920     Pederstrup,  Ferslev,  Fleskum,  Ålborg                              Ferslev  Kirke     †  22-­‐07-­‐1977               Ålborg  Sygehus             Begravet  på  Alborg  Alm.  Kirkegård             Deres  børn:   1) Svend  Erik  Frederiksen   2) Niels  Frederiksen   3) Britha  Marie  Frederiksen   4) Aase  Lisbeth  Frederiksen  (død  som  lille)   5) Aase  Lisbeth  Frederiksen     6) Jørn  Vestergaard  Frederiksen   7) Rudolf  Frederiksen       1-­‐3-­‐6)  husmand   Jens  Peter  Frederiksen                                          gift  med     *  29-­‐08-­‐1897                                    19-­‐11-­‐1921     Pederstrup,  Ferslev,  Fleskum,  Ålborg                            Ferslev  Kirke     †  1984               Ferslev,  Fleskum,  Ålborg               Deres  børn:   1) Ebba  Frederiksen   2) Merry  Frederiksen   3) Doris  Frederiksen                          
    Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

           

Agnes  Mortensen   *  02-­‐02-­‐1900   Haverslev,  Års,  Ålborg   †  25-­‐02-­‐1979   Ålborg   Begravet  på  Ålborg  Alm.  Kirkegård  

         

Agna  Marie  Clausen   *  19-­‐11-­‐1900   Mjels,  Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †  1977   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg  

Jens  Peder  Frederiksen’s  og  Agna  Marie  Clausen’s  gravsten  på  Ferslev  Kirkegård    

17

side 24  

Jens Nielsen (58)
 

  Niels  Rasmussen’s  og  Maren  Christensdatter’s  oldebørn   1)   Karen  Nielsen’s  og  Laurits  Andersen  Lundsgaard’s  børnebørn   1-­‐6)   Andrea  Larsen  Lundsgaard’s  og  Kristen  Pedersen  Thomsen’s  børn:  

Slægtshistorie

  1-­‐6-­‐1)  vognmand               Laust  Lundsgaard  Thomsen                                      gift  med     *  07-­‐06-­‐1891                                    13-­‐01-­‐1929     Ø.  Uttrup,  Nr.  Tranders,  Fleskum,  Ålborg                                            Trinitatis  Kirke     †                 Ukendt                 Deres  børn:   1) Ukendt     1-­‐6-­‐2)   Anna  Thomsen                yderligere  data  ukendt     *  06-­‐10-­‐1892               Nøvling,  Fleskum,  Ålborg   †   Ukendt     1-­‐6-­‐3)                 Karen  Nielsine  Thomsen                                        gift  med     *  03-­‐04-­‐1894               Nøvling,  Fleskum,  Ålborg             †  02-­‐08-­‐1964               Viborg  Domsogn,  Viborg             Begravet  på  Nøvling  Kirkegård  (se  gravsten  under  nr.  1-­‐6-­‐9)     Deres  børn:   1) Ukendt               1-­‐6-­‐4)   Elna  Mathilde  Thomsen                          døde  27  år  gammel   *  02-­‐08-­‐1895                                          evnesvag   Nøvling,  Fleskum,  Ålborg   †  10-­‐02-­‐1922   Åndssvageanstalten  Vodskov,  Hammer,  Kær,  Ålborg     1-­‐6-­‐5)   Petra  Elisabeth  Thomsen                    døde  16  år  gammel   *  25-­‐04-­‐1897   Nøvling,  Fleskum,  Ålborg   †  15-­‐05-­‐1913   Ålborg  Sygehus,  Ålborg     1-­‐6-­‐6)   Jens  Kristian  Thomsen                    døde  7  mdr.  gammel   *  13-­‐09-­‐1899   Gultentorp,  Nøvling,  Fleskum,  Ålborg   †  25-­‐04-­‐1900   Gultentorp,  Nøvling,  Fleskum,  Ålborg     1-­‐6-­‐7)   Drengebarn                                          dødfødt   *  06-­‐12-­‐1900   Gultentorp,  Nøvling,  Fleskum,  Ålborg   †  06-­‐12-­‐1900   Gultentorp,  Nøvling,  Fleskum,  Ålborg      
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

 

         

lærerinde  

Helga  Magdalene  Elisabeth  Jensen   *  14-­‐08-­‐1892   Trinitatis  Sogn,  Fredericia,  Elbo,  Vejle   †   Ukendt  

 

 

 

murersvend  

         

Jørgen  Jørgensen   *   Ukendt     †  før  1964   Viborg  

side 25  

Jens Nielsen (58)

 
        husassistent  

Slægtshistorie

1-­‐6-­‐8)  tvilling  til  nr.  9  –  gårdejer     Kristen  Lundsgaard  Thomsen     *  10-­‐02-­‐1903         Gultentorp,  Nøvling,  Fleskum,  Ålborg   †           Ukendt           Deres  børn:   1) Ukendt     1-­‐6-­‐9)  tvilling  til  nr.  8   Andrea  Kristine  Thomsen     *  10-­‐02-­‐1903   Gultentorp,  Nøvling,  Fleskum,  Ålborg   †  19-­‐09-­‐1972   Nøvling,  Fleskum,  Ålborg      

                                   gift  med                                  17-­‐05-­‐1931                                Nøvling  Kirke              

         

Sigrid  Johanne  Kristensen   *  30-­‐09-­‐1905     Visse,  Nøvling,  Fleskum,  Ålborg   †   Ukendt  

           

   ugift  

Karen  Jørgensen’s  og  Andrea  Thomsen’s  gravsten  på  Nøvling  kirkegård  

17

 

 

 
Fortsættes  næste  side  

                                                         
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 26  

Jens Nielsen (58)

 

Slægtshistorie Tipoldebørn  

 
  Niels  Rasmussen’s  og  Maren  Christensdatter’s  tipoldebørn   1)   Karen  Nielsen’s  og  Laurits  Andersen  Lundsgaard’s  oldebørn   1-­‐1)   Christen  Larsen  Lundsgaard’s  og  Marie  Pedersen’s  børnebørn   1-­‐1-­‐2)   Laust  Lundsgaard’s  og  Severine  Marie  Rasmussen’s  børn:  

  1-­‐1-­‐2-­‐1)  forvalter   Kresten  Lundsgaard        *  01-­‐12-­‐1912           Ferslev,  Fleskum,  Ålborg       †  27-­‐11-­‐1981         Ferslev,  Fleskum,  Ålborg         Deres  børn:   1) Else  Marie  Lundsgaard   2) Laust  Lundsgaard                

                                 gift  med                                01-­‐12-­‐1943                              Ferslev  Kirke                

         

Edith  Johanne  Larsen   *  26-­‐12-­‐1911     Storvorde,  Fleskum,  Ålborg   †  05-­‐07-­‐2005   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg  

 

Kresten  Lundsgaard’s  og  Edit  Johanne  Larsen’s  gravsten  på  Ferslev  Kirkegård  

17

  1-­‐1-­‐2-­‐2)               Sigrid  Marie  Lundsgaard                                        gift  med     *  06-­‐08-­‐1914                                    05-­‐01-­‐1937     Ferslev,  Fleskum,  Ålborg                                Ferslev  Kirke     †                 Ukendt                 Deres  børn:   1) Carl  Lundsgaard  Clemmensen   2) Anna  Lundsgaard  Clemmensen   3) Holger  Lundsgaard  Clemensen  
    Niels  Rasmussen’s  og  Maren  Christensdatter’s  tipoldebørn   1)   Karen  Nielsen’s  og  Laurits  Andersen  Lundsgaard’s  oldebørn   1-­‐1)   Christen  Larsen  Lundsgaard’s  og  Marie  Pedersen’s  børnebørn   1-­‐1-­‐4)   Nielsine  Lundsgaard’s  og  Alfred  Peder  Knudsen  Henriksen’s  børn:    

           

manufakturhandler  

Jens  Støve  Clemmensen   *  05-­‐01-­‐1912   Frederikshavn,  Horns,  Hjørring   †   Ukendt  

1-­‐1-­‐4-­‐1)     Niels  Christian  Lundsgaard  Henriksen   *  24-­‐06-­‐1923           Gistrup,  Nøvling,  Fleskum,  Ålborg   †  10-­‐04-­‐1998         Gunderup,  Fleskum,  Ålborg              
 

                                       ugift                                          

     

       
Leif Christensen

Niels  Christian  Lundsgaard  Henriksen’s  gravsten  på  Gunderup  Kirkegård  

17

Redigeret 10-06-2013

side 27  

Jens Nielsen (58)

  Niels  Rasmussen’s  og  Maren  Christensdatter’s  tipoldebørn   1)   Karen  Nielsen’s  og  Laurits  Andersen  Lundsgaard’s  oldebørn   1-­‐1)   Christen  Larsen  Lundsgaard’s  og  Marie  Pedersen’s  børnebørn   1-­‐1-­‐5)   Ane  Kathrine  Henriette  Lundsgaard’s  og  Christen  Otte’s  børn:  

Slægtshistorie

  1-­‐1-­‐5-­‐1)   Karl  Lundsgaard  Otte       *  07-­‐07-­‐1918         Bonderup,  Ellidshøj,  Hornum,  Ålborg   †  15-­‐03-­‐2005         Ukendt           Børn:   1) Ukendt  Otte       1-­‐1-­‐5-­‐2)   Børge  Lundsgaard  Otte       *  30-­‐09-­‐1924         Bonderup,  Ellidshøj,  Hornum,  Ålborg   †  31-­‐03-­‐1985         Suldrup,  Hornum,  Ålborg         Børn:   1) Ukendt  Otte     1-­‐1-­‐5-­‐3)   Ella  Lundsgaard  Otte       *  08-­‐11-­‐1926   Bonderup,  Ellidshøj,  Hornum,  Ålborg   †   Ukendt      

                                 gift  med                  

         

         

Nanny  Irene  Jensen   *   Ukendt   †   Ukendt  

                                 gift  med                    

         

         

Else  Dahl  Hæsum   *   Ukendt     †   Ukendt  

         yderligere  data  ukendt  

Niels  Rasmussen’s  og  Maren  Christensdatter’s  tipoldebørn   1)   Karen  Nielsen’s  og  Laurits  Andersen  Lundsgaard’s  oldebørn   1-­‐1)   Christen  Larsen  Lundsgaard’s  og  Marie  Pedersen’s  børnebørn   1-­‐1-­‐6)   Peder  Knudsen  Lundsgaard’s  og  Mette  Kirstine  Petra  Poulsen’s  børn:  

  1-­‐1-­‐6-­‐1)   Unavngiven  drengebarn     *  08-­‐10-­‐1920   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †  07-­‐11-­‐1920   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg     1-­‐1-­‐6-­‐2)   Christen  Knudsen  Lundsgaard   *  01-­‐01-­‐1922   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †   Ukendt    
Fortsættes  næste  side  

 

 død  før  dåb  1  mdr.  gammel  

 

         yderligere  data  ukendt  

         
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 28  

Jens Nielsen (58)

  1-­‐1-­‐6-­‐3)       Ingrid  Marie  Lundsgaard   *  02-­‐07-­‐1925       Ferslev,  Fleskum,  Ålborg     †         Ukendt         Deres  børn:   1) Ukendt                               1-­‐1-­‐6-­‐4)   Else  Lundsgaard  

Slægtshistorie

           

                                       gift  med                                12-­‐12-­‐1959                              Ferslev  Kirke                

           

gårdejer  

Aage  Rindsig   *  12-­‐03-­‐1919   Sønderholm,  Hornum,  Ålborg   †   Ukendt  

Aage  og  Ingrid  Marie  Lundsgaard  Rindsig’s  gravsten  på  Ferslev  kirkegård  

17

 

 

         yderligere  data  ukendt  

*  22-­‐09-­‐1927   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †   Ukendt       Niels  Rasmussen’s  og  Maren  Christensdatter’s  tipoldebørn   1)   Karen  Nielsen’s  og  Laurits  Andersen  Lundsgaard’s  oldebørn   1-­‐3)   Maren  Larsen  Lundsgaard’s  og  Niels  Frederiksen’s  børnebørn   1-­‐3-­‐2)   Sine  Lundsgaard  Frederiksen’s  og  Marius  Kristoffersen’s  børn:  

  1-­‐3-­‐2-­‐1)   Maren  Lundsgaard  Kristoffersen                                        gift  med     *  22-­‐09-­‐1910                                      12-­‐01-­‐1934     Ferslev,  Fleskum,  Ålborg                                  Ferslev  Kirke                 †                 Ukendt                 Deres  børn:   1) Ukendt     1-­‐3-­‐2-­‐2)   Karen  Elisabeth  Lundsgaard  Kristoffersen                          yderligere  data  ukendt   *  30-­‐05-­‐1913   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †   Ukendt    
Fortsættes  næste  side  

         

Peter  Cilius  Poulsen   *  09-­‐07-­‐1906   Svenstrup,  Hornum,  Ålborg   †   Ukendt  

 

           
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 29  

Jens Nielsen (58)

  1-­‐3-­‐2-­‐3)         Thyra  Marie  Lundsgaard  Kristoffersen   *  14-­‐07-­‐1915         Ferslev,  Fleskum,  Ålborg         †  1978         Ukendt           Deres  børn:   1) Pige  Andreasen   2) Pige  Andreasen       1-­‐3-­‐2-­‐4)           Edith  Karoline  Lundsgaard  Kristoffersen   *  18-­‐06-­‐1919         Ferslev,  Fleskum,  Ålborg       †           Ukendt           Deres  børn:   1) Ukendt   2) Ukendt      

Slægtshistorie

        gift  med                                    27-­‐12-­‐1942                                  Ferslev  Kirke              

           

arbejdsmand  

Axel  Børge  Andreasen   *  05-­‐12-­‐1917   Nørre  Sundby,  Kær,  Ålborg   †   Ukendt  

                  gift  med                                    19-­‐04-­‐1942                                  Ferslev  Kirke              

           

arbejdsmand  

Herold  Egon  Pedersen   *  22-­‐11-­‐1918   Skørping,  Hellum,  Ålborg   †   Ukendt  

Niels  Rasmussen’s  og  Maren  Christensdatter’s  tipoldebørn   1)   Karen  Nielsen’s  og  Laurits  Andersen  Lundsgaard’s  oldebørn   1-­‐3)   Maren  Larsen  Lundsgaard’s  og  Niels  Frederiksen’s  børnebørn   1-­‐3-­‐5)   Marinus  Frederiksen’s  og  Agnes  Mortensen’s  børn:  

  1-­‐3-­‐5-­‐1)   Svend  Erik  Frederiksen     *  21-­‐01-­‐1921   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †   Ukendt     1-­‐3-­‐5-­‐2)   Niels  Frederiksen     *  28-­‐12-­‐1922   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †   Ukendt     1-­‐3-­‐5-­‐3)   Britha  Marie  Frederiksen   *  07-­‐03-­‐1926   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †   Ukendt     1-­‐3-­‐5-­‐4)   Aase  Lisbeth  Frederiksen   *  15-­‐01-­‐1928   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †  24-­‐04-­‐1928   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg          
Leif Christensen

 

         yderligere  data  ukendt  

 

         yderligere  data  ukendt  

 

         yderligere  data  ukendt  

 

             døde  3  mdr.  gammel  

Redigeret 10-06-2013

side 30  

Jens Nielsen (58)

   

  1-­‐3-­‐5-­‐5)           Aase  Lisbeth  Frederiksen     *  10-­‐10-­‐1929         Ferslev,  Fleskum,  Ålborg       †  22-­‐12-­‐1968         Amtssygehus,  Ansgar,  Fleskum,  Ålborg   Begravet  på  Nøvling  kirkegård     Deres  børn:   1) Ukendt    

Slægtshistorie

                                     gift  med                  

           

           

eternitarbejder  og  invalidepensionist  

Erling  Poul  Kristensen   *  1925   Ukendt   †  1990   Nøvling,  Fleskum,  Ålborg  

 

Aase  og  Erling  Kristensen’s  gravsten  på  Nøvling  kirkegård  

17

 

  1-­‐3-­‐5-­‐6)   Jørn  Vestergaard  Frederiksen   *  06-­‐05-­‐1932   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †   Ukendt     1-­‐3-­‐5-­‐6)   Rudolf  Frederiksen     *  15-­‐07-­‐1937   Svenstrup,  Hornum,  Ålborg   †   Ukendt  
 

 

           yderligere  data  ukendt  

 

         yderligere  data  ukendt  

 
Niels  Rasmussen’s  og  Maren  Christensdatter’s  tipoldebørn   1)   Karen  Nielsen’s  og  Laurits  Andersen  Lundsgaard’s  oldebørn   1-­‐3)   Maren  Larsen  Lundsgaard’s  og  Niels  Frederiksen’s  børnebørn   1-­‐3-­‐6)   Jens  Peter  Frederiksen’s  og  Agna  Marie  Clausen’s  børn:  

     

  1-­‐3-­‐6-­‐1)         Ebba  Frederiksen     *  16-­‐03-­‐1922       Ferslev,  Fleskum,  Ålborg     †         Ukendt         Deres  børn:   1) Ukendt   2) Ukendt    

           

                                       gift  med                                  16-­‐03-­‐1943                                Ferslev  Kirke                

           

statshusmand  

Peder  Simonsen  Markusen   *  17-­‐03-­‐1915   Lundby,  Slet,  Ålborg   †   Ukendt  

 

Leif Christensen

Redigeret 10-06-2013

side 31  

Jens Nielsen (58)

 

Slægtshistorie

1-­‐3-­‐6-­‐2)         Merry  Frederiksen     *  20-­‐01-­‐1924       Ferslev,  Fleskum,  Ålborg     †         Ukendt         Deres  børn:   1) Jens  Anton  Rytter   2) Per  Rytter     1-­‐3-­‐6-­‐3)         Doris  Frederiksen     *  23-­‐09-­‐1926       Ferslev,  Fleskum,  Ålborg     †         Ukendt         Deres  børn:   1) Ukendt      
Fortsættes  næste  side  

           

                                       gift  med                                  19-­‐11-­‐1951                                Ferslev  Kirke                      

           

gårdbestyrer  

Gunnar  Østergaard  Rytter   *  19-­‐04-­‐1924     Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †   Ukendt  

           

                                       gift  med                                  11-­‐01-­‐1947                                Ferslev  Kirke                

           

postbud  

Svend  Aage  Skipper   *  18-­‐10-­‐1918   Nørager,  Sønder  Hald,  Randers     †   Ukendt  

                                                                             
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 32  

Jens Nielsen (58)

 

Slægtshistorie Tip2-­‐oldebørn  

 
  Niels  Rasmussen’s  og  Maren  Christensdatter’s  tip1-­‐oldebørn   1)   Karen  Nielsen’s  og  Laurits  Andersen  Lundsgaard’s  tipoldebørn   1-­‐1)   Christen  Larsen  Lundsgaard’s  og  Marie  Pedersen’s  oldebørn   1-­‐1-­‐2)   Laust  Lundsgaard’s  og  Severine  Marie  Rasmussen’s  børnebørn   1-­‐1-­‐2-­‐1)   Kresten  Lundsgaard’s  og  Edith  Johanne  Larsen’s  børn:  

1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐1)         Else  Marie  Lundsgaard     *  10-­‐10-­‐1944       Ferslev,  Fleskum,  Ålborg     †         Ukendt         Deres  børn:   1) René  Launa   2) Heinz  Launa   1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐2)  gårdejer       Laust  Lundsgaard     *  16-­‐02-­‐1947       Ferslev,  Fleskum,  Ålborg     †         Ukendt               Børn:   1) Charlotte  Lundsgaard   2) Nicolai  Lundsgaard   3) Joachim  Lundsgaard                                          
                                   

           

                                         gift  med                  

           

           

revisor  

Bent  Launa   *   Ukendt   †   Ukendt  

 
          social  worker    

           

                         1.  ægteskab            skilt              

           

           

Jette  Ennegaard  Fredberg   *  ??-­‐07-­‐1947     Ukendt   †   Ukendt   Bor  i  London  

 

       
 

                         2.  ægteskab      2000          
   

       
 

       
 

Kirsten  Ukendt   *  09-­‐11-­‐????   Ukendt   †  
Ukendt  

                                                                     Laust  Lundsgaard                                                                                                                                  Jette  Ennegaard  Fredberg                                                                                                                                  Kirsten  med  Malik    

Foto  fra  Facebook  

23

 
Fortsætte  næste  side  

           
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 33  

Jens Nielsen (58)

  Niels  Rasmussen’s  og  Maren  Christensdatter’s  tip2-­‐oldebørn   1)   Karen  Nielsen’s  og  Laurits  Andersen  Lundsgaard’s  tipoldebørn   1-­‐1)   Christen  Larsen  Lundsgaard’s  og  Marie  Pedersen’s  oldebørn   1-­‐1-­‐2)   Laust  Lundsgaard’s  og  Severine  Marie  Rasmussen’s  børnebørn   1-­‐1-­‐2-­‐2)   Sigrid  Marie  Lundsgaard’s  og  Jens  Støve  Clemmensen’s  børn:  

Slægtshistorie

  1-­‐1-­‐2-­‐2-­‐1)   Carl  Lundsgaard  Clemmensen   *  07-­‐11-­‐1941   Fødeklinikken,  Østergade  12,     Nørre  Sundby,  Kær,  Ålborg   †   Ukendt              yderligere  data  ukendt  

  1-­‐1-­‐2-­‐2-­‐2)   Anna  Lundsgaard  Clemmensen     *  21-­‐09-­‐1944   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †   Ukendt     1-­‐1-­‐2-­‐2-­‐3)   Holger  Lundsgaard  Clemmensen     *  30-­‐11-­‐1950   Frederikshavn,  Horns,  Hjørring   †   Ukendt                yderligere  data  ukendt  

         yderligere  data  ukendt  

Niels  Rasmussen’s  og  Maren  Christensdatter’s  tip2-­‐oldebørn   1)   Karen  Nielsen’s  og  Laurits  Andersen  Lundsgaard’s  tipoldebørn   1-­‐3)   Maren  Larsen  Lundsgaard’s  og  Niels  Frederiksen’s  oldebørn   1-­‐3-­‐6)   Jens  Peter  Frederiksen’s  og  Agna  Marie  Clausen’s  børnebørn   1-­‐3-­‐6-­‐2)   Merry  Frederiksen’s  og  Gunnar  Østergaard  Rytter’s  børn:  

  1-­‐3-­‐6-­‐2-­‐1)   Jens  Anton  Rytter     *  29-­‐05-­‐1952   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †   Ukendt     1-­‐3-­‐6-­‐2-­‐2)   Per  Rytter       *  18-­‐04-­‐1957   Ferslev,  Fleskum,  Ålborg   †   Ukendt      
Fortsættes  næste  side  

 

             yderligere  data  ukendt  

 

             yderligere  data  ukendt  

         
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 34  

Jens Nielsen (58)

 

Slægtshistorie Tip3-­‐oldebørn  

 
 
Niels  Rasmussen’s  og  Maren  Christensdatter’s  tip3-­‐oldebørn   1)   Karen  Nielsen’s  og  Laurits  Andersen  Lundsgaard’s  tip2-­‐oldebørn   1-­‐1)   Christen  Larsen  Lundsgaard’s  og  Marie  Pedersen’s  tipoldebørn   1-­‐1-­‐2)   Laust  Lundsgaard’s  og  Severine  Marie  Rasmussen’s  oldebørn   1-­‐1-­‐2-­‐1)   Kresten  Lundsgaard’s  og  Edith  Johanne  Larsen’s  børnebørn   1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐1)   Else  Marie  Lundsgaard’s  og  Bent  Launa’s  børn:  

  1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐1-­‐1)   Rene  Launa   *       Ukendt   †     Ukendt                                              yderligere  data  ukendt                   1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐1-­‐2)  økonomichef   Heinz  Launa                               *  01-­‐01-­‐1980       Ukendt       †         Ukendt         Børn:   1) Nicolai  Launa   2) Alexander  Launa   3) Oliver  Launa                           gift  med                                    22-­‐03-­‐2010                              årsdag  04-­‐08-­‐1997                         Henriette  Catrine  Ukendt   *   Ukendt   †   Ukendt                    

Fra  Linked-­‐In  

25

 

   
Fortsættes  næste  side  

                                     
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 35  

Jens Nielsen (58)

 

Slægtshistorie

Niels  Rasmussen’s  og  Maren  Christensdatter’s  tip3-­‐oldebørn   1)   Karen  Nielsen’s  og  Laurits  Andersen  Lundsgaard’s  tip2-­‐oldebørn   1-­‐1)   Christen  Larsen  Lundsgaard’s  og  Marie  Pedersen’s  tipoldebørn   1-­‐1-­‐2)   Laust  Lundsgaard’s  og  Severine  Marie  Rasmussen’s  oldebørn   1-­‐1-­‐2-­‐1)   Kresten  Lundsgaard’s  og  Edith  Johanne  Larsen’s  børnebørn   1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐2)   Laust  Lundsgaard’s  og  Jette  Ennegaard  Fredberg’s  børn:  

  1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐2-­‐1)  marketing  koordinator   Charlotte  Lundsgaard     *           Ukendt       †         Ukendt         Børn:   1) Jakob  Ukendt   2) Ukendt   3) Ukendt   4) Ukendt                                                  gift  med                                       Ukendt   *   Ukendt   †   Ukendt                      

                                                                                                                                     Charlotte  og  mand                                                                                                                                                                                            Charlotte  med  familie   23 Fotoer  fra  Facebook  

 

   

   
Fortsættes  næste  side  

 

                         
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 36  

Jens Nielsen (58)

1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐2-­‐2)  direktør   Nicolai  Lundsgaard       *       Ukendt     †       Ukendt       Børn:   1) Ukendt                  
         

           

                                                                                 gift  med                          

Slægtshistorie

           

           

ekspedient  

Marlene  Vinther  Larsen   *  1982   Ukendt   †   Ukendt  

   

Foto  fra  Facebook

23  

 

      1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐2-­‐3)  skorstensfejer         Joachim  Lundsgaard                 *           Ukendt         †           Ukendt                                                             Joachim  Lundsgaard  sammen  med  sin  mor     23 Foto  fra  Facebook          
        selvstændig  -­‐  hundecenter  

             gift  med                                      22-­‐05-­‐2010                                  Vadum  Kirke              

         

Maiken  Guldhammer  Johannesen   *     Ukendt   †   Ukendt  

Foto  fra  Østhimmerlandsk  Folkeblad,                       21 e-­‐page,  18-­‐05-­‐2010  

Foto  fra  www.kennelguldlund  

22

Foto  fra  www.kennelguldlund.dk      

22  

 

  Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 37  

Jens Nielsen (58)

 

Slægtshistorie

Tip4-­‐oldebørn  

 
   

Niels  Rasmussen’s  og  Maren  Christensdatter’s  tip4-­‐oldebørn   1)   Karen  Nielsen’s  og  Laurits  Andersen  Lundsgaard’s  tip3-­‐oldebørn   1-­‐1)   Christen  Larsen  Lundsgaard’s  og  Marie  Pedersen’s  tip2-­‐oldebørn   1-­‐1-­‐2)   Laust  Lundsgaard’s  og  Severine  Marie  Rasmussen’s  tipoldebørn   1-­‐1-­‐2-­‐1)   Kresten  Lundsgaard’s  og  Edith  Johanne  Larsen’s  oldebørn   1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐1)   Else  Marie  Lundsgaard’s  og  Bent  Launa’s  børnebørn   1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐1-­‐2   Heinz  Launa’s  og  Ukendt’s  børn:  

  1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐1-­‐2-­‐1)     Nicolai  Launa       *  12-­‐07-­‐1998       Gistrup,  Ålborg,  Nordjylland   †         Ukendt            

         

         yderligere  data  ukendt                                                

                         

 

         

 

 

 

Nicolai,  2013  –  Foto  www.fik.dk  

24

 

  1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐1-­‐2-­‐2)   Alexander  Launa   *  08-­‐08-­‐2002   Ukendt   †   Ukendt    

 

 

         yderligere  data  ukendt  

 

Alexander,  2013  –  Foto  fra  Facebook  

23

 

   
Leif Christensen
Redigeret 10-06-2013

side 38  

Jens Nielsen (58)

  1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐1-­‐2-­‐3)   Oliver  Launa       *     Ukendt   †   Ukendt  

Slægtshistorie

 

 

           yderligere  data  ukendt  

   

Oliver  –  Foto  fra  Facebook      

23

 

Leif Christensen

Redigeret 10-06-2013

side 39