Nama: Tingkatan: Contoh: 1. 6.24 g unsur berpadu dengan 1.28 g oksigen untuk menghasilkan sebatian dengan formula empirik X2O.

Apakah jisim atom relatif X? [J.A.R: O=16] Langkah 1: Buat jadual formula empirik Unsur Jisim (g) Bilangan mol X 6.24 6.24 j O 1.28 1.28 = 0.08 16 Latihan 1 Unsur Y bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan sebatian dengan formula molekul YO3. Jika jisim 1 mol sebatian ini ialah 80 g tentukan jisim atom relatif Y.

Langkah 2 : Berdasarkan maklumat formula empirik X2O, buat perbandingan nisbah 6.24 :0.08 = 2 : 1 j 6.24 = 2 0.08j 1 j = 1 x 6.24 =39 2 x 0.08 Oleh itu J.A.R X ialah 39 Latihan 3 Asid etanoik ialah ramuan utama cuka. Formula empiriknya ialah CH2O. Diberi bahawa jisim molar asid etanoik ialah 60 g/mol, tentukan formula molekul asid ini.

Latihan 2 Butana mempunyai formula empirik C2H5 dan J.M.R 58. Tentukan formula molekulnya.

Latihan 4 Berapakah jisim plumbum dalam gram yang diperlukan untuk berpadu dengan 0.5 mol atom klorin bagi menghasilkan sebatian dengan formula empirik PbCl2?

Latihan 5 Hitung peratus kalium menurut jisim dalam kalium karbonat, K2CO3.

Zink merupakan kation yang membawa cas positif 2 berada di hadapan manakala bromida yg asasnya merupakan bromin (cas negatif 2). manakala Br membawa cas negatif 1. untuk mendapatkan +2 sebagai cas. formula sebatian Zink bromida ialah ZnBr2 Latihan 3 Tentukan formula kimia bagi Zink nitrat Latihan 4 Tentukan formula kimia bagi Plumbum (II) sulfat Latihan 5 Tentukan formula kimia bagi Kalium karbonat Latihan 6 Tentukan formula kimia bagi Kalsium sulfat . Langkah 2 Nyatakan simbol unsur bagi kation (cas +ve) diikuti dengan anion (cas –ve) Zn (+ve): ____ x (+2) = +2 Br (-ve ) : ____ x (.FORMULA ION Contoh: Tentukan formula kimia bagi Zink bromida Langkah 1 Tentukan simbol bagi unsur dan pastikan kedudukan bagi kation diutamakan. nilai 2 > 1. jumlah cas ion selepas didarab mestilah 0. Bagi Zn. untuk mendapatkan -2 sebai jumlah cas yang untuk menghasilkan hasil tambah jumlah cas keduadua ion = 0. lihat pada petak kosong yang ada pada Zn dan Br. bagi zink hasil darab haruslah +2 manakala bagi bromin hasil darab 2 kerana. bagi Br. Br yang membawa cas (-1) x 2 = -2 Zn (+ve): 1 x (+2) = +2 Br (-ve ) : 2 x (. dalam kes ini.1) = . berdasarkan kedua-dua ion. masukkan nilai kedalam persamaan Zn Br__.1) = . ZnBr2 nilai 1 tidak perlu dinyatakan dalam persamaan tersebut. zn membawa cas positif 2.2 0 pastikan jumlah cas ion ialah sifar Latihan 1 Tentukan formula kimia bagi Magnesium klorida Latihan 2** Tentukan formula kimia bagi Aluminium oksida Bagi zink.2 0 Langkah 3 Tuliskan Zn Br__ . oleh itu. 1x(+2) = +2. Oleh itu. cas Zn +2 haruslah didarab dgn 1. Br ditulis selepas zink.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times