You are on page 1of 7

1

Reishi: Leenje raka sa pozitivnim ishodom


Ugledni japanski lekar, Dr Fukumi Morishiage, dr sci med., koji trenutno radi na istraivanjima uloge reishija u suzbijanju raka, je istraiva na Linus Pauling Institutu za nauku i medicinu amerikom institutu iji su istraivai najei dobitnici Nobelove nagrade. On takodje igra veoma vanu ulogu u evropskoj medicini i jedini je japanski strunjak u medjunarodnoj grupi za rak. Sledei tekst sadri njegov govor i pojedinane izvetaje o reishiju. VANO: Reishi esencija koju je koristio Dr Morishige dobija se od reishija vrhunskog kvaliteta metodom ekstrakcije vruom vodom. Sadraj polisaharida u ovako dobijenoj esenciji je daleko vei od mnogih drugih reishi proizvoda. Mera 1ml = 1gram tenog vodenog ekstrakta gljive.

(Prevedeno iz Japanskog asopisa, Kineska tradicionalna medicina deo III, str. 12-23, ISBN4-88580-0536 C-0077) Rak je ozbiljna bolest, ali ne mora biti i smrtonosna.. Pacijenti imaju izglede da se oporave. Ova izjava zvui uteno, ali na osnovu naih skoranjih istraivakih podataka, to i te kako moe biti istina. Dr Fukumi Morishiage, dr sci med.: Po struci sam hirurg ve 37 godina i izveo sam dosta operacija. Izuzetno me je zanimala hirurgija a posebno u mladjem dobu kada su pitanja iz hirurgije postepeno poela da se nameu. Oduvek smatram da bi bilo idealno da se podstakne prirodni imunitet odbrambena snaga organizma. Kao hirurg imao sam bezbroj prilika da se susretnem sa sluajevima raka; medjutim ono to je kljuno u suzbijanju raka jeste rano otkrivanje, to je lake rei nego uiniti. Jedan sluaj u sto bi se smatrao uspenim. moramo da shvatimo da nita ne sme zavarati nau budnost pa ni to to rak nije otkriven na vreme tokom pregleda. Ljudi esto posumnjaju da je u pitanju pogrena lekarska dijagnoza kada se rak otkrije u poznijoj fazi. Ovo shvatanje je netano s obzirom da ima dosta neotkrivenih sluajeve i pri mesenim pregledima. Na primer, raka eluca koji zahvata okolna tkiva i metastazira je jedan od najteih za otkrivanje i ini 25% otkrivenih sluajeva, samim tim prevencija je podjednako vana. Bolje je preduzeti preventivne mere kada je u pitanju rak, ali ne postoje unapred utvreni metodi. ovek se uvek moe pouzdati u suzbijanje raka pravilnom ishranom. Ali ni tu, meutim ne postoji propisani reim ishrane koji vam garantuje da se neete razboleti. Najbolji metod je trenutno reishi. Nisam nita znao o njegovim izuzetnim dejstvima dok nisam poeo da ga koristim i zaista sam iznenadjen. U praksi sam postigao izuzetne rezultate koristei reishi bilo kao preventivnu meru, bilo u vidu kure. Ranije sam se sretao sa pacijentima i njihovom rodbinom koja je hvalila izuzetna svojstva reishija. Ali kao lekar pomislio sam da reishi moda u izvesnoj meri deluje na odredjene hronine bolesti ali mora biti da se, kad se govori o uinku reishija na rak, veoma preteruje. Izuzetan uinak reishija opravdava dalja istraivanja. U junu 1986. jedna 39-godinja ena mi je dola sa rakom plua i komplikacijama sa plunom maramicom. U mnogim bolnicama su lekari odbili da je operiu. Iz bolnica je izala u beznadenom stanju. Po povratku kui, njen mu je poeo da joj daje reishi. Nakon ispitivanja, bio sam iznenadjen rezultatima: pre 6 meseci, imala je edem (otok) grudnog koa kao dodatnu komplikaciju raka, a sada je ovaj simptom sasvim iezao. Neverovatno je da neko ko je ve obavio pripreme za vlastitu sahranu i iekuje svoju smrt, ponovo otkrije nadu u ivot.. Rentgenski snimak pokazao je jo bolju sliku o njenom stanju poto sam pregledao njenu istoriju bolesti. Ona je uporno ponavljala da je do toga dovelo to to joj je mu davao reishi. Edem (otok) je nestao meutim rak je ostao. Pri gruboj proceni, ova pacijentkinja je koristila oko 4 ml esencije reishija dnevno i to je bila

2 veoma visoka doza. Potom smo preduzeli eksploratorni operativni zahvat (operativni zahvat u svrhu ispitivanja tkiva); primenom posebne tehnike zamrzavanja, bilo je mogue operativno zbrinuti rak plune maramice. Pregledom rentgenskih snimaka ustanovljeno je da nema elija raka. Bila su vidljiva samo oiljna tkiva koja se razlikuju od elija raka. Uradio sam biopsiju (iseak tkiva) plunih tkiva i otkrio malignitet (malignu promenu), ali stabilan (u stanju mirovanja). Sledei sluaj odnosi se na dete koje je imalo urodjen rak jetre. Bio je operisan kada je imao 5 godina, a kasnije mu je odstranjeno tanko crevo zbog metastaziranja. Doktor koji ga je leio smatrao je da je pacijent u zavrnom (predsmrtnom) stanju bolesti, i na kraju prekinuo leenje. Deakovi roditelji su ga doveli kui i davali mu reishi preko nazogastrine sonde. Deak mi je doao na pregled kada je imao 9 godina i nisam tada ustanovio nikakvo oboljenje. Takodje nita nije pronadjeno ni pri posmatranju pomou CT skenera. Urodjeni rak jetre predstavlja oblik juvenilnog (mladalakog) karcinoma i nemalo sam bio iznenadjen oporavkom pacijenta nakon redovnog uzimanja samo nekoliko ml reishi esencije. Deak je nastavio da uzima 2 ml esencije dnevno. ak je i ovaj deak shvatio da bez reishija danas moda ne bi ni bio iv. Juvenilni (mladalaki) karcinom je obino fatalan, pa ipak to to je ovaj pacijent ostao iv i zdrav bez ikakvih bolesti je zaista zapanjujue. Ova injenica zahteva da je ponovo razmotrim. Kada neko ozdravi, a da pri tom nije bio podvrgnut nikakvom drugom leenju, osim konzumiranja (uzimanja) reishi-ja, oigledno je da reishi zasluuje da se podrobnije istrai. Obezbedili su mi velike koliine reishi esencije od jedne veoma ugledne hemijske kompanije iz Japana. Takodje svojim pacijentima prepisujem dajem ovu reishi esenciju zajedno sa vitaminom C. Za jednu godinu moji pacijenti iskoriste oko 500 litara reishi esencije (priblino oko 6.000 kg vrhunskog reishija). Zanimljiva injenica do koje sam doao tokom leenja jeste da velike doze reishi esencije ponekad izazivaju melenu (npr. vie mililitara, melena krv u stolici) a kombinovanje sa vitaminom C ovo spreava. Osim toga, brojna posmatranja su potvrdila injenicu da su pacijenti koji boluju od raka obino podloniji da dobiju druge bolesti usled smanjene otpornosti organizma. Meutim, nakon leenja reishijem komplikacije koje se mogu javiti usled takvnih infekcija su mnogo manje izraene. Nasumice sam odabrao pacijente koji boluju od raka i davao im da koriste reishi odvojivi ih od kontrolne grupe pacijenata koji su bolovali od nekih drugih bolesti: reumatoidni artritis, hronini bronhitis, hepatitis i dr. To su bili pacijenti sa smanjenom otpornou organizma i oslabljenim imunim sistemom. Test sa imunogloburinom odreuje nivo imuniteta. Ustanovili smo da se nakon uzimanja reishija nivo IgA, IgG, IgM poveao. Ovo dokazuje da reishi moe poveati nivo otpornosti organizma. Trenutno imam 140 pacijenata obolelih od raka. Svi oni imaju metastazirani rak osim 6-oro koji imaju rak dojke dok je 60 hospitalizovano (smeteno u bolnicu.). Usmerili smo sve svoje snage na ove pacijente. Do danas (prolee 1988.) oko 300 pacijenata je podvrgnuto testiranju.

ZATO JE REISHI USPEAN U LEENJU RAKA: POLISAHARIDI


Pre nego to iznesem pojedinane primere o sluajevima eleo bih da Vam otkrijem tajnu zato je reishi toliko uspean u leenju raka. Trenutno, ne moemo doi do potpunog zakljuka a kada bi i to u potpunosti razumeli onda bi ljudi konano otkrili lek za leenje raka. Sluimo se najnovijom medicinskom tehnologijom i otkrili smo da su polisaharidi u reishiju uspeni u guenju kancerogenih elija. Japanski naunici su prvi doli do ovog otkria. Moda se ovo tie injenice da Japan sve vie koristi travarstvo u leenju bolesti i sprovodi opsena istraivanja polisaharida. Ova injenica je prihvaena u Severnoj Americi i oekuju se najnoviji rezultati ovih japanskih istraivanja.

ZATO SU POLISAHARIDI U REISHIJU USPENI U LEENJU RAKA?


Polisaharidi su izgradjeni od velikog broja molekula do nekoliko miliona atoma i tako veliki broj oteava apsorpciju u organizmu oveka. Kako bi se lake asimilovali, treba smanjiti njihov broj, i koristei vitamin C sa reishijem se upravo to postie. Polisaharidi prelaze u oligoglukan koji ima manji broj molekula i moe se lako absorbovati. On pak sa svoje strane, stimulie Makrofage vrstu velikih elija koje pobuuju imunosistem u naem organizmu. (Makre veliki). Ova vrsta elija u stanju je da prodre bilo kakvu vrstu stranog tela u organizmu. One nisu aktivne kada telo normalno funkcionie, ali u prisustvu stranih organizama (npr. bakterije), postaju veoma aktivne i napadaju ove bakterije. Bela krvna zrnca u krvotoku sadre u sebi poetni odbrambeni sistem protiv bolesti, ali ona nisu efikasna kod hroninih sluajeva ili malignih tkiva kada u tom momentu limfociti preuzimaju drugu liniju odbrane. U sluaju neuspeha, u tome poslednja linija odbrane e biti makrofage one su kao uspavani lav koji se iznenada probudi kako bi izvrio ubojiti napad. U stanju su da zbriu bilo koji strani organizam unitavajui pri tom kancerogene elije. Pod mikroskopom, makrofage se vide kao 10 puta manje od elija raka, pa ipak imaju sposobnost da unite i elije raka. Na osnovu ovoga moemo da razumemo njihovu neprocenjivu vrednost za ljudski organizam. Medjutim, makrofage ne mogu lako da se aktiviraju. Otkrili smo da su nagomilani (spojeni) atomi odgovorni za aktiviranje makrofaga a reishi sadri sirovinu za proizvodnju ovih nagomilanih atoma

REISHI VISOKOMOLEKULARNI POLISAHARIDI


Ranije su vrena ispitivanja delotvornosti reishija kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom. Rekao sam im da nikako ne moe da im kodi da probaju, jer sam u to vreme ba vrio istraivanja. injenica je da ak i razblaena doza reishi esencije sniava krvni pritisak. Medjutim, ovom pacijentu je bio isti krvni pritisak nakon uzimanja reishija. Na moj predlog da uzme vitamin C zajedno sa reishijem njegov krvni pritisak se spustio na prihvatljiv nivo. Razlog za ovo, kao to je ranije spomenuto je taj to reishi sadri u sebi do milion atoma i ne moe lako da se apsorbuje u ljudskom organizmu, stoga ga treba kombinovati sa vitaminom C. Pre 17 godina sam vrio istraivanja o mogunosti vitamina C da razloi polisaharide. U to vreme, radili smo metod odredjivanja mere viskoznosti. Vitamin C smo stavljali u odredjenu koliinu polisaharida, opadanje viskoziteta je ukazivalo na smanjivanje broja molekula polisaharida. Tako smo potvrdili i da vitamin C ima mogunost da razloi polisaharide. Eksperimenti na ivotinjama su pokazali da za razliku od oveka sve forme eera mogu biti apsorbovane, zato? To je u korelaciji sa vitaminom C - ljudsko telo nije sposobno da proizvodi vitamin C, dok ivotinje to mogu. To je i razlog zato treba da unosimo reishi kombinovan sa vitaminom C. Novija medicinska otkria nas upuuju da svakodnevno uzimanje visokih doza vitamina C ne kodi. Dr. Linus Puling, koji je sada 80-godinjak uzima 18 grama vitamina dnevno, dok ja uzimam 12 grama dnevno. Verujem da je zdravoj osobi potrebna dopuna od bar 2 grama dnevno, a to je 1,000 do 2,000 mg. Ovo moe predstvaljati veliki doprinos ovekovom zdravlju. A sada pogledajmo neke pojedinane sluajeve pacijenata koji su koristili reishi.

pacijent sa tumorom na mozgu se vratio svesti za samo 2 meseca doli smo do mnogih otkria. Navodimo primer pacijenta sa obolelim mozgom: jedan 70-to godinjak je kao pacijent u bolnici imao tumor na mozgu veliine 5 cm. Ve je bio izgubio svest uprkos hirurkom zahvatu. Poeo je sa reishi tretmanom negde u junu 1986. i do septembra je doao svesti, ali je veliina tumora ostala ista. Medjutim kada se u decembru tumor smanjio, ak je i neurolog bio zaprepaen. Pacijent se sada osea veoma dobro. U poetku mu je davano 6 ml reishi esencije kroz stomanu

4 tubu. Nakon dolaenja svesti, pristupilo se oralnom davanju. Pacijentu se nije dopao gorak ukus reishi esencije, pa mu je koliina smanjena na 3 ml. Iako mu je doza bila smanjena, tumor na mozgu mu se smanjio na oko 1 cm. Poto mu se pamenje povratilo, napustio je bolnicu i otiao na kuno leenje. 2. povlaenje raka plua za 6 meseci jednom sam leio 50 ljudi od raka plua i jednu enu koja je imala rak dojke. Nakon hirurkog zahvata na dojci, proirio joj se rak na plua koji je metastazirao. Kasnije joj se stanje pogoralo do hemoptisisa. Poela je da uzima sledeih 6 meseci oko 6 ml reishija dnevno i rak na pluima joj se povukao. Ranije nije mogla da dodje do daha, a sada moe da se penje stepenicama bez po muke. Stoga je sa potpunim poverenjem nastavila da se lei reishijem. 3. rak dojke se povukao za 2 meseca sa visokim dozama ova pacijentkinja je imala rak dojke i elije raka su metastazirale do kostiju. Bila je potpuno nepokretna, a bolovi su bili nepodnoljivi. Sreom, njen sistem organa za varenje nije bio zahvaen, pa je mogla da uzima 9 ml reishi esencije dnevno, doza joj je kasnije poveana na 20 ml. Za samo 2 meseca nije oseala nikakve bolove. Bila je otputena iz bolnice nakon to je prohodala. 4. rak debelog creva se proirio na jetru sa uspenim oporavkom za 6 meseci pre izvesnog vremena ovaj pacijent je doao na bolniko leenje metastaziranog raka debelog creva koji se proirio na jetru. Dobijao je 6 ml reishi esencije. Za 6 meseci, nalaz posle pregleda CT skenerom je pokazivao da se maligni tumor smanjio na oko 1 cm, s tim to CT specijalisti nisu verovali u posebna svojstva reishija i uporno su tvrdili da je re o greci pri skeniranju i to me razljutilo i hteo sam da im dokaem da su se pacijetima ne samo povukle CEA otekline, nego im se takodje poboljalo i opte zdravstveno stanje. Nije li to dovoljan dokaz? Obino je teko leiti rak debelog creva. U nekim sluajevima bolesnici su ak dostigli zavrni stadijum bolesti. Ovaj pacijent se glatko oporavio to se moe pripisati jedino reishiju. Uopte uzev, lake je leiti tumor debelog creva koji je manji od 3 cm. 5. pacijent sa rakom pankreasa je ponovo prohodao 60 godinji mukarac koji je bolovao od raka pankreasa imao je hirurki zahvat, bilo mu je bolje neko vreme, ali mu se kasnije stanje pogoralo. Imao je edem (otok) i izgubio je na teini. Rezultati ispitivanja su pokazali da je imao prilino veliki broj CA19-9CEA. Obavestio sam ga da bi ovakvim nainom leenja mogao umreti za kratko vreme. Savetovao sam da ode na bolniko leenje. Zbog finansijskih razloga date su mu druge vrste lekova ali je on reagovao nepovoljno na to. Stoga smo morali da mu promenimo nain leenja i davali smo mu 9 ml reishi esencije oralno i 30 grama vitamina C intravenozno dnevno. S ovim smo poeli u avgustu 1986. i zavrili pre godinu dana. Kod pacijenta nakon oporavka nije otkriven nijedan simptom bilo kakvog tipa. Potom se vratio na posao, ali je nastavio da uzima 5ml reishija dnevno. Dolazi na zakazane preglede svake 2 nedelje i rezultati CEA pregleda pokazuju da njegov CA19-9 i dalje opada. Takvih sluajeva kod mene u bolnici ima jo mnogo. Iako su sluajevi raka mozga, plua i jetre mnogo ozbiljniji, mislim da ih je lake leiti nego rak organa za varenje. Ovi pacijenti tee vare reishi kada se uzima oralno. Pored raka, reishi je takodje veoma uspean u leenju hepatitisa. Uz dozu od 1 3 ml reishi esencije dnevno, oboleli od hepatitisa e biti u neuporedivo boljem stanju. 6. hepatitis izleen reishijem pacijent koji je bolovao od hepatitisa nekoliko godina i njegov broj SGOT&SGPT je iznosio 200 300 grama. Normalan broj kod zdrave osobe je ispod 30. preporuio sam mu 3 ml reishija dnevno i za oko 2 3 meseca njegov broj SGOT&SGPT je opao na oko 50. ak i ovo je jo uvek vei broj nego kod zdrave osobe, tako da e se redovnim uzimanjem smanjiti broj na normalu. Jo tada sam ga pitao da li eli da prestane da uzima reishi i poto je pristao da prekine, ubrzo mu se broj poveao na 150 200. poto smo nastavili sa leenjem, broj je opao. Na taj nain smo dokazali delovanje reishija na hepatitis. Neophodno ga je kombinovati sa vitaminom C. U ovakvim uslovima potrebno je 6 grama vitamina C; 3 ml reishi esencije sa 6 grama vitamina C. Moramo da shvatimo da je hepatitis hronina bolest i da je mogue da pacijent ponovo oboli, tako da je prevencija (pre nego to se desi) najbolji metod. Neophodno je nastaviti sa unosom reishija (primenom manjih doza), ak i nakon oporavka od hepatitisa. Uvek je bolje spreiti nego leiti. Reishi je podjednako delotvoran i u leenju drugih hroninih bolesti a optimalni rezultati se postiu kada se kombinuje sa vitaminom C. To posebno

5 vai za dugotrajnu preventivnu upotrebu. Da zakljuimo: reishi se pokazao kao izuzetno uspean u smanjenju bolova, jaanju imunog sistema i produetku samog ivota. Dodue njegova uloga u leenju raka jo nije 100% ustanovljena. Lekovi koji se danas primenjuju u borbi protiv raka su efikasni ali na alost oni proizvode izazivaju ozbiljne neeljene nuspojave. Reishi je poznat oveku ve 3.000 godina i sve vreme ga iroko koriste mnogi ljudi koji nisu imali neeljene nuspojave pri korienju. Stoga preporuujem reishi za leenje i prevenciju kao bezbednosnu meru. Nadam se da e se ljudi iz svih sfera ivota ozbiljno zainteresovati i uzeti uee na ovom projektu. Nadajmo se da e reishi u veoma bliskoj budunosti pruiti ljudskoj rasi svetliju perspektivu u osvajanju dugovenosti. VANO: Reishi esencija koju je koristio Dr Morishige dobija se od reishija vrhunskog kvaliteta metodom ekstrakcije vruom vodom. Sadraj polisaharida u ovako dobijenoj esenciji je daleko vei od mnogih drugih reishi proizvoda.

GANODERMA LUCIDUM - Red Reishi Mushroom


Od svih vrsta gljiva sa lekovitim svojstvima Reishi ima najduu tradiciju (gotovo 2.000 godina u Japanu i oko 4.000 godina u Kini). U drevnoj kineskoj i japanskoj kulturi oboavali su je i poznavali kao drvo ivota ili biljku dugovenosti. Verovalo se da samo posedovanje vlasniku produuje ivot.

Reii, kralj meu biljkama - biljka dugovenosti

Reii peurka ima sledea delovanja:


PODSTIE IMUNI SISTEM (imunostimulator) ISTI ORGANIZAM OD OTROVA (detoksikacija) TITI OD BOLESTI (antivirusno i antibakterijsko delovanje) DELUJE NA RAD SRCA (katatonino delovanje) OBNAVLJA ELIJE ORGANIZMA (regeneracija elija) UTIE NA STANJE KOE (kozmetiko delovanje) USPORAVA STARENJE (antioksidativno dejstvo) VRAA RAVNOTEU ORGANIZMU

Drevna verovanja su savremena medicinska istraivanja u dobroj meri i potvrdila. U poslednjih 20 godina preparati sainjeni od gljive Reishi testirani su na ljudima, pri emu se potvrdilo u visokom stepenu lekovito svojstvo ove gljive protiv razliitih oboljenja kao to su neurastenija, nesanica, rinitis, razna crevna oboljenja. Pokazala je sjajne rezultate u leenju hepatitisa, hroninog bronhitisa, bolesti krvotoka i srca, alergija. Medjutim, najznaajnije dejstvo ove gljive potie od njenih polisaharida (beta-(1-6) i (1-3)-D- glukan), koji imaju jako antikancerogeno dejstvo, te se u svetu koristi kao zvanino sredstvo u borbi protiv razliitih vrsta zloudnih tumora. Neka jedinjenja, kao to je ganodermna kiselina, imaju znatan uinak u leenju raznih vrsta alergija. Ova gljiva ima izrazita antivirusna i antibakterijska svojstva, te se moe koristiti kao prirodni antibiotik. U tradicionalnoj kineskoj medicini Reishi se najvie ceni kao viestruko korisna biljka bez tetnih nuspojava. To je jedini poznati izvor jedinjenja iz grupe triterpena poznat kao ganodermne kiseline, ija je molekularna strukura slina hormonima steroida. Reishi takodje sadri ergosterole, kompletne proteine, nezasiene kiseline, vitamine, minerale. Sva posmatranja pokazuju da Reishi nema tetnih nuspojava i da se moe slobodno uzimati u velikim dozama i istovremeno sa drugim lekovima. Njene glavne osobine su ienje krvi, poboljanje imunog sistema i smanjenje nervoze.

7 Sastav: eir gljive sadri ugljene hidrate, aminokiseline, proteine, neorganskih jona, steroide, triterpene, lipide, alkaloide, glikozide; kumarin, glikozid, riboflavin B2 i askorbinsku kiselinu. U drci su nadjeni minerali Mg, Ca, Zn, Mn, Fe, Cu, Ge. Osim bakra svi ovi minerali su nadjeni u koici eira. U sporama ima holina, betaina, tetrakozanske, stearinske i palmitinske kiseline, ergosterola i dr. Nauka jo uvek istrauje ovu gljivu.

AKTIVNI SASTOJCI REISHI I NJIHOVA ULOGA U ORGANIZMU:


ganodermne kiseline A, B, C, D (triterpeni) i oleinska kiselina podstiu oslobadjanje histamina (antialergijsko delovanje) nepoznati alkaloid i nepoznati polisaharid deluju kardiotonino razni polisaharidi (--D-glukan, GL-1, FA, FI, FI-1a) imaju imunostimulativno i antitumorno dejstvo polisaharid -D-glukan D6 poveava sintezu proteina i nukleinskih kiselina protein Ling-Zhi 8 ima irok antialergijski spektar i deluje kao imunomodulator steroid ganodosteron i triterpeni R, S deluju antihepatoksino triterpeni B, D, F, H.K, S.Y i triterpen ganodernadiol deluju na snienje krvnog pritiska triterpen ganodermna kiselina deluje kao inhibitor sinteze holesterola

Danas se u svetu od ove gljive proizvode mnogi preparati. Utvrdjeno je da samo zrela plodna tela imaju sve neophodne lekovite sastojke zato se najvie koriste gajene gljive koje se gaje na strogo kontrolisanoj organoskoj podlozi, bez upotrebe hemijskih preparata.