44To 287/2013

Us ne s e ní Městský soud v Praze projednal v neveřejném zasedání konaném dne 28.května 2013 stížnosti obviněných Ing. Milana O XXXXX , nar. XXXXX, a Bc. Luboše T XXXXX , nar. XXXXX, podanou proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 9.května 2013, sp.zn. 1 Nt 121/2013, a rozhodl t a k t o: Podle § l49 odst. l tr.řádu se napadené usnesení zrušuje a obvinění Ing. Milan OXXXXX, nar. XXXXX a Bc. Luboš TXXXXX, nar. XXXXX se propouští z vazby na svobodu. Odůvodnění : Napadeným usnesením rozhodl soud prvního stupně podle § 68 odst. l tr.řádu a § 73b odst. 1 tr. řádu o vzetí obviněných do vazby z důvodů uvedených v ustanovení § 67 písm. b), c) tr.řádu. Proti tomuto rozhodnutí podali oba obvinění stížnosti do protokolu o vazebním zasedání, obviněný Ing. Milan OXXXXX tuto později odůvodnil prostřednictvím svého obhájce. Ve svých stížnostních námitkách nesouhlasí s důvody vazby, plně se k trestné činnosti doznal a nejsou žádné rozpory mezi jeho výpovědí a výpovědí poškozeného či spoluobviněného, který se rovněž k trestné činnosti doznal. Zdůrazňuje, že je stíhán pouze pro jeden skutek, který je jednoznačně popsán v usnesení o zahájení trestního stíhání a nelze tedy existenci vazebních důvodů opírat o případnou potřebu provádět další prověřování, zda se nedopustil jiných trestných činů, které nejsou předmětem trestního stíhání. Obava z opakování trestné činnosti je u obviněného naprosto vyloučena. Za situace, kdy byl spolu se spoluobviněným zadržen na pracovišti bezprostředně po převzetí úplatku a bezprostřední nadřízení obviněného jsou informováni o skutečnosti, že je proti obviněnému zahájeno trestní stíhání, je naprosto vyloučeno, aby mohl opakovat trestnou činnost, pro kterou je stíhán. Skutečnost, že s obviněným nebyl dosud rozvázán pracovní poměr, je pochopitelná, neboť zaměstnavatel nedisponuje žádnými relevantními informacemi ze strany orgánů činných v trestním řízení, na základě nichž by mohl učinit personální opatření. Je však nepochybné, že za stávající situace bude pracovní poměr obviněného ze strany zaměstnavatele dříve nebo později ukončen, nebo budou ze strany zaměstnavatele přijata taková organizační opatření, aby obviněný nemohl vykonávat svoji dosavadní pracovní pozici

pokračování

2

44To 287/2013

inspektora. Navrhuje proto, aby napadené usnesení bylo zrušeno a aby byl propuštěn z vazby na svobodu. Městský soud v Praze z podnětu podaných stížností přezkoumal dle ustanovení § l47 odst. l tr.řádu správnost všech výroků napadeného usnesení, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo a dospěl k závěru, že stížnosti obviněných jsou důvodné. Trestní stíhání obviněných bylo zahájeno usnesením Policie ČR, Obvodní ředitelství policie Praha II, ze dne 7.května 2013, č.j. KRPA-154671/TČ-2013001291, pro skutek kvalifikovaný jako zvlášť závažný zločin přijetí úplatku podle § 331 odst. 2,3 písm. b) tr. zákoníku a přečin zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, kterého se měli obvinění dopustit jednáním podrobně rozvedeným v odůvodnění napadeného usnesení tím, že jako inspektoři Oblastního inspektorátu práce pro hl.m. Prahu v době od 10.4.2013 do 6.5.2013 žádali od jednatelů společnosti I Love Mama s.r.o. poskytnutí úplatku ve výši 50.000,- Kč za ukončení kontroly s kontrolním závěrem „bez zjištěných závad“. a tuto částku převzali výměnou za slíbený kontrolní protokol dne 6.5.2013. Soud prvního stupně shledal u obviněných důvody vazby koluzní a předstižné dle § 67 písm. b), c) tr. řádu. Existenci vazby koluzní odůvodnil soud prvního stupně pouze obavou z domluvy mezi oběma obviněnými a obavou z ovlivňování svědků z řad kolegů obviněných a z toho, že vyšetřování je na samém počátku. Obavu z opakování trestné činnosti stejného druhu spatřuje soud prvního stupně v tom, že trestná činnost obviněných měla zcela jistě zištný motiv a ze způsobu páchání trestné činnosti, který byl promyšlený, vyplývá podezření, že oba obvinění takto nejednali poprvé. Pokud jde o případnou budoucí změnu pracovního postavení obou obviněných, dospěl k závěru, že tato změna dosud nenastala a proto důvod vazby předstižné nepominul. S těmito závěry soudu prvního stupně se stížnostní soud nemohl ztotožnit. V případě důvodu vazby koluzní nevzal soud prvního stupně vůbec v úvahu, že oba obvinění trestnou činnost plně doznávají, jejich doznání je v souladu se skutkovým dějem, který je uveden v usnesení o zahájení trestního stíhání, ovlivňování dosud nevyslechnutých svědků v případě jednatelů společnosti I love Mama s.r.o., za situace, kdy tito sami jednání obviněných na samém počátku oznámili policii a celá další činnost obviněných pak probíhala za skryté asistence policie, je zcela vyloučeno. Stejně tak je vyloučeno, aby obvinění mohli reálně ovlivnit své nadřízené. Pokud policejní orgány ve svém přípisu ze dne 24.5.2013 uvádí, že ve věci je dáno podezření z další trestné činnosti ze strany obviněných a bude třeba vyslýchat další svědky, které by mohli obvinění ovlivňovat, je třeba říci, že obava z ovlivňování dosud nevyslechnutých svědků

pokračování

3

44To 287/2013

musí být založena buď jednáním obviněných, kterým se pokoušeli svědky ovlivňovat nebo dalšími konkrétními skutečnostmi. Z obsahu přiloženého spisu nevyplývá, že by obvinění jednali koluzním způsobem a rovněž tak nebyly ztotožněny žádné konkrétní osoby, které by obvinění mohli ovlivňovat. Pouhé domněnky a nespecifikované obavy pro vzetí do vazby z důvodu uvedeného v ust. § 67 písm. b) tr.řádu nestačí. K datu rozhodování stížnostního soudu nebylo trestní stíhání obviněných rozšířeno o další skutky a potřeba slyšet blíže neztotožněnéné svědky sama o sobě nemůže založit konkrétní skutečnost, dokládající důvodnou obavu z koluzního chování obviněných. V dané věci byl proto důvod koluzní vazby opřen pouze o okolnosti obecné povahy. Stejně tak nemůže být koluzním důvodem vazby jen samotný fakt počátku vyšetřování, jak soud prvního stupně v odůvodnění svého rozhodnutí uvádí. ( viz nález Ústavního soudu ČR I. ÚS 470/05). Stejně tak u důvodu vazby předstižné nebyly zjištěny konkrétní skutečnosti, z nichž by mohl být tento důvod vazby odvozen. U obou obviněných se jedná o osoby doposud netrestané a trestní stíhání bylo dosud zahájeno pouze pro jeden skutek. Stížnostní soud se ztotožnil i s námitkou obviněného Ing. Milana OXXXXX, že za stávající situace bude pracovní poměr obou obviněných ze strany zaměstnavatele dříve nebo později ukončen. Dovozovat obavu z opakování trestné činnosti z podezření ze spáchání trestné činnosti v minulosti, pokud dosud není trestní stíhání pro další skutky zahájeno, rovněž nelze. Zištný motiv jednání obviněných pak, byť jej nelze u obviněných vyloučit, sám o sobě k obavě z opakování trestné činnosti nepostačuje. Proto nezbylo než z podnětu stížností podaných oběma obviněnými napadené usnesení dle § 149 odst. 1 tr.řádu zrušit a obviněné propustit z vazby na svobodu. P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í další řádný opravný prostředek přípustný. V Praze dne 28.května 2013 Vypracovala: Mgr. Věra Mašínová Předseda senátu JUDr. Dušan Paška, v.r. Za správnost: Rita Šifnerová

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful