Asigurarea agricola

Cine poate incheia o asigurare agricola? Orice persoana fizica sau juridica, care este proprietarul terenului agricol cultivat sau care detine terenul agricol printr-un act scris si are un interes legitim vadit sau vreo raspundere pentru ex-ploatarea, conservarea si protejarea acestuia. Care este obiectul asigurarilor agricole? Se pot asigura toate culturile agricole – cereale, plante tehnice, plante medicinale si aromatice, leguminoase alimentare, plante de nutret, cartof si legume, culture semincere, rodul viilor, pomilor si hameiului, arbusti fructiferi, capsun, culturile din sere, solaria si rasadnite, pepinierele pomicole si viticole, plantatiile de portaltoi. Riscuri acoperite: In functie de solicitarea clientului se pot acoperi prin asigurare: ingheturile tarzii de primavara, grindina, efectele directe ele ploilor torentiale, furtuna/vijelia, alunecarile si prabusirile/surparile de terenuri cultivate, ingheturile timpurii de toamna denumite generic riscuri Standard sau numai: grindina, efectele directe ele ploilor torentiale, furtuna/vijelia denumite generic riscuri Standard redus. Marimea primei de asigurare Suma care trebuie platita, ca prima de asigurare, de o persoana care incheie un contract de asigurare a culturilor agricole, reprezinta o cota procentuala din cuantumul sumei asigurate, iar marimea acesteia depinde de: - localizarea geografica a terenurilor cultivate ; - structura culturilor - cheltuielile tehnologice necesare pentru fiecare cultura pentru obtinerea productiei Prima de asigurare se poate plati: integral la data incheierii contractului de asigurare sau in rate, cu termene precise de plata, stabilite prin contract. Generali Asigurari este agreata de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, astfel ca, persoanele care incheie cu noi un contract de asigurare facultativa a culturilor agricole, beneficiaza de prevederile Legii nr.381/2002 privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura, precum si ale Hotararii de Guvern nr.74/2003 pentru stabilirea nivelului subventionarii primelor de asigurare acordate producatorilor agricoli. Cine are nevoie de aceasta asigurare? - Persoanele care cultiva terenurile agricole si doresc sa le fie asigurata protectia recoltelor impotriva efectelor distructive ale factorilor naturali de risc. - Persoanele care au angajat un credit bancar pentru dezvoltarea unei activitati agricole, pe toata durata de rambursare a creditului. - Persoanele care au luat in arenda terenuri agricole si care in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr 157/07.11.2002 privind completarea Legii arendarii nr.16/1994 au obligatia de a-si asigura culturile de pe aceste terenuri, pe toata durata contractului de arendare. - Persoanele care au incheiat un contract de concesionare cu Agentia Domeniilor Statului pentru toate culturile de pe aceste terenuri, pe toata durata contractului de concesionare. Avantajele asigurarii? Se inlatura riscul pierderii partiale sau totale a productiei agricole si se creaza premizele reluarii ciclului de productie, fara a mai apela la noi credite bancare. Marimea avansului, numarul si esalonarea ratelor de prima de asigurare se stabilesc in functie de data inceperii raspunderii si de durata perioadei de asigurare. La contractele incheiate pe suprafete mari primele de asigurare se pot plati chair si in rate lunare, ultima rata avand termenul scadentei cel mai tarziu cu 30 zile inainte de inceperea recoltarii. Persoanele care platesc primele de asigurare integral la data incheierii contractului, pot beneficia de o reducere de 10% din tarifele de prima, cu conditia incheierii contractului de asigurare pana la 15

decembrie pentru culturile insamantate in toamna si pana la 31 mai pentru culturile insamantate in primavara, plantatii de vii si pomi. Incepand cu al doilea an de asigurare si urmatorii ani consecutivi, fara daune, prima de asigurare se reduce cu 10% pe an, iar dupa al patrulea an consecutiv de asigurare, prima tarifara de asigu-rare se reduce cu 30% pe an. Noile asigurari agricole oferite de Generali Asigurari S.A. au garantia reasiguratorului FATA Assicurazioni, o companie de asigurare-reasigurare, cu sediul la Roma, membra a holdingului Generali. FATA este fondata in 1927, fiind actualmente liderul segmentului de asigurari agricole din Italia. Asigurator cu traditie si experienta in domeniul agricol, FATA este un partener de incredere pentru acoperirea tuturor riscurilor preluate prin contractile de asigurare.

LEGE privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. Scopul şi obiectul prezentei legi (1) Scopul prezentei legi este asigurarea unei producţii stabile în sectorul agricol prin asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură. (2) Obiectul prezentei legi îl constituie relaţiile dintre organizaţiile de asigurare şi persoanele fizice sau juridice – producători agricoli şi piscicoli, care apar în procesul asigurării riscurilor de producţie în agricultură şi piscicultură, cu subvenţionarea de către stat a primelor de asigurare. Articolul 2. Cadrul juridic al asigurării subvenţionate a riscurilor de producţie în agricultură (1) Asigurarea subvenţionată (în continuare – asigurare) a riscurilor de producţie în agricultură se reglementează de Codul civil al Republicii Moldova, de Legea nr.1508-XII din 15 iunie 1993 cu privire la asigurări, de prezenta lege şi de alte acte legislative.

(2) Relaţiile de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură pot fi reglementate şi de alte acte normative emise în conformitate cu prezenta lege. (3) Acţiunea prezentei legi se extinde numai asupra bunurilor agricole şi a riscurilor asigurate prevăzute în ea. Articolul 3. Noţiuni principale În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni principale: risc asigurat – risc caracteristic agriculturii, care include influenţa nefavorabilă a condiţiilor meteorologice, bolile/dăunătorii plantelor şi animalelor; sumă asigurată – cuantum valoric maxim al despăgubirii de asigurare care poate fi plătit asiguratului în caz de pagubă, în funcţie de valoarea recoltei sau a animalelor, şi nivelul acoperirii de asigurare, stabilite în contractul de asigurare; subvenţionare a primelor de asigurare – plată de către stat a unei părţi din primele de asigurare pe care le plătesc producătorii agricoli şi piscicoli organizaţiilor de asigurare pentru asigurarea riscurilor de producţie în agricultură şi piscicultură. Articolul 4. Subiectele şi obiectul relaţiilor de asigurare în agricultură (1) Subiecte ale relaţiilor de asigurare în agricultură sînt asiguraţii şi asigurătorii, precum şi statul, în partea ce ţine de subvenţionarea primelor de asigurare în agricultură. (2) Obiect al asigurării sînt bunurile agricole aflate în circuitul civil asupra cărora, prin lege, nu sînt stabilite alte interdicţii sau limitări şi care sînt specificate la art. 5. (3) În condiţiile prezentei legi, producătorii agricoli şi piscicoli care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova au dreptul să îşi asigure riscurile de producţie în agricultură. (4) În caz de transmitere în arendă a terenurilor agricole, recolta culturilor agricole şi a plantaţiilor multianuale se asigură de arendaş. Primele de asigurare plătite de acesta nu pot fi trecute în contul arendei. Articolul 5. Obiectul asigurării riscurilor de producţie în agricultură

Riscul asigurat (1) Riscul asigurat în agricultură este un eveniment natural. de întreţinerea familiilor de albine şi de producerea peştilor. (2) Prin riscuri de producţie în agricultură se înţelege: a) distrugerea sau scăderea recoltei culturilor agricole şi a plantaţiilor multianuale ca efect al secetei excesive. furtunii. posibil şi viitor. care poate provoca pierderi de recolte. b) animalele. familiile de albine şi peştii care aparţin producătorilor agricoli şi piscicoli. Capitolul II CONDIŢIILE ASIGURĂRII RISCURILOR DE PRODUCŢIE ÎN AGRICULTURĂ Articolul 6. c) animalele bolnave. fiind cultivate pe parcursul a 3 şi mai mulţi ani. păsările. d) pierderile provocate de scăderea calităţii producţiei agricole sau de reducerea preţurilor acesteia. b) recolta plantaţiilor multianuale care. (3) Nu pot fi supuse asigurării: a) recolta culturilor agricole care. de creşterea animalelor şi păsărilor. (2) În funcţie de condiţiile de producţie în agricultură. temperaturilor . obiect al asigurării riscurilor de producţie sînt interesele patrimoniale legate de obţinerea recoltei culturilor agricole. mortalitatea şi/sau sacrificarea de necesitate a animalelor conform indicaţiilor serviciului veterinar de stat şi în legătură cu apariţia căruia se stabilesc obligaţii de asigurare. nu au rodit. fiind în fază de fertilitate. pot fi asigurate următoarele bunuri agricole: a) recolta culturilor agricole şi a plantaţiilor multianuale.(1) În sensul prezentei legi. cum ar fi: influenţa nefavorabilă a condiţiilor meteorologice. nu au rodit în ultimii 5 ani. bolile/dăunătorii plantelor şi animalelor. precum şi animalele care se află în zona de carantină. dar incert. grindinei.

b) pieirea animalelor. c) încălcări grave de către asigurat ale cerinţelor agrotehnice. sanitare sau ale altor cerinţe de desfăşurare a lucrărilor agricole. precum şi în urma bolilor sau a atacului dăunătorilor. asigurătorul este obligat să argumenteze nerecunoaşterea prin orice probe legale. al inundaţiei. al altor evenimente naturale neobişnuite pentru localitatea respectivă. grindinei. inundaţiei. familiilor de albine şi a peştilor. stipulate în contractul de asigurare. Articolul 8. care aparţin producătorilor agricoli şi piscicoli. b) acţiuni premeditate ale asiguratului. Articolul 7. din cauza bolilor.scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor. (2) Nu se consideră caz asigurat pierderile de producţie agricolă generate de: a) evenimente neprevăzute în contractul de asigurare. păsărilor. Producerea riscului asigurat (1) Se consideră producere a riscului asigurat (caz asigurat) evenimentul care conţine următoarele elemente: a) existenţa obiectului asigurării. traumelor. c) existenţa pierderilor producţiei agricole generate de producerea riscului asigurat. răcirii excesive. b) faptul producerii riscului contra căruia este asigurată producţia agricolă. Stabilirea sumei asigurate (1) Suma asigurată la asigurarea recoltei culturilor agricole şi a plantaţiilor multianuale se stabileşte în baza valorii recoltei prognozate şi a . (3) În caz de nerecunoaştere a cazului asigurat. precum şi sacrificarea de necesitate a animalelor conform indicaţiilor serviciului veterinar de stat. furtunii.

(3) Suma asigurată la asigurarea animalelor. (3) Primele de asigurare includ cheltuielile de gestionare ale asigurătorului. păsărilor. care nu pot constitui mai mult de 10% din valoarea primelor.nivelului acoperirii de asigurare.(1). conform contractului de asigurare. . în care se indică sursele de informaţii privitor la recolta medie la hectar şi la preţurile de piaţă. Articolul 10. Prima de asigurare se stipulează prin acordul comun al asiguratului şi asigurătorului. cu respectarea prevederilor prezentei legi. (2) Se permite efectuarea plăţii primei de asigurare în 2 rate. Primele de asigurare (1) Prima de asigurare reprezintă suma pe care producătorul agricol este obligat să o plătească anticipat asigurătorului pentru preluarea riscului. (2) Suma asigurată se stabileşte în proporţie de 70% din valoarea recoltei calculată conform alin. dar cel tîrziu pînă la termenul prevăzut la alin. Prima rată va fi de cel puţin 50% din prima de asigurare pe care o plăteşte asigurătorul. Rata a doua a primei de asigurare se plăteşte cel tîrziu la 2 luni de la achitarea primei rate. stipulată prin acordul comun al asiguratului şi asigurătorului. (2) Primele de asigurare se stabilesc în procente faţă de suma asigurată conform gradului de risc pentru fiecare din bunurile agricole specificate la art.(3). stipulate prin acordul comun al asiguratului şi asigurătorului. Valoarea recoltei prognozate se calculează în baza recoltei medii prognozate la hectar şi a preţului de piaţă al producţiei. Plata primelor de asigurare (1) Prima de asigurare se plăteşte după primirea poliţei de asigurare. Articolul 9. (4) Calculul sumei asigurate se prezintă într-o anexă la contractul de asigurare.(2). în baza preţurilor de piaţă.5 alin. Această anexă este parte integrantă a contractului de asigurare şi se semnează de ambele părţi. familiilor de albine şi a peştilor se stabileşte în proporţie de 70% din valoarea lor.

Constatarea pagubelor şi calculul lor la asigurarea recoltei (1) În cazul producerii riscului asigurat. b) pentru recolta culturilor de primăvară – cel tîrziu la 1 iunie a anului curent. producţia agricolă a fost folosită în alt scop decît cel prevăzut la încheierea contractului de asigurare. (3) Dacă. (4) Pentru culturile agricole afectate parţial se face o constatare preliminară a pagubelor la data producerii cazului asigurat. un act de constatare a pagubelor. asiguratul este obligat să depună. o înştiinţare în scris asigurătorului privind despăgubirea de asigurare. calculul despăgubirii de asigurare. se estimează costul producţiei menţionate şi suma aceasta se scade din cuantumul pagubelor. Actul se întocmeşte în 3 exemplare şi se semnează de către toţi participanţii. la producerea riscului asigurat şi în legătură cu aceasta. Copia de pe înştiinţare a asiguratului este prezentată la primărie în acelaşi termen. în termen de 10 zile de la data primirii înştiinţării despre cazul asigurat. . (2) Asigurătorul este obligat. în care se indică: estimarea influenţei asupra recoltei a riscurilor asigurate şi neasigurate. valoarea estimativă a pierderilor. altul – la asigurat. Un exemplar rămîne la asigurător. data înregistrării lor. cu participarea reprezentanţilor Departamentului Situaţii Excepţionale şi al serviciului antigrindină. după caz. cheltuielile suplimentare suportate de către asigurat. cel tîrziu în 48 de ore de la data producerii evenimentului. suprafaţa afectată. Asiguratul este obligat să înştiinţeze în prealabil asigurătorul despre folosirea producţiei agricole în alte scopuri. Articolul 11.(3) Plata primei de asigurare integrale sau a primei ei rate se efectuează în următoarele termene: a) pentru recolta culturilor de toamnă şi a plantaţiilor multianuale – cel tîrziu la 1 noiembrie a anului precedent recoltării. eventualele obiecţii ale părţilor referitoare la cuantumul pagubelor constatate. iar al treilea se păstrează la direcţia agricolă raională. cuantumul pierderilor în urma producerii riscurilor asigurate. cu participarea reprezentanţilor direcţiei raionale agricole şi al asiguratului. suprafaţa afectată. obiectul asigurării. să întocmească. metoda de calculare şi datele precizate despre suma pierderilor. în care se indică: datele de identificare ale contractului de asigurare. La sfîrşitul ciclului de producţie se face o constatare definitivă a pagubelor şi se plăteşte despăgubirea de asigurare. cauza pierderilor. precum şi.

Estimarea se efectuează în mod obligatoriu. . în termen de 24 de ore de la data depistării pieirii sau vătămării. asigurătorului şi să înregistreze faptul pieirii sau vătămării animalelor la serviciul veterinar de stat. Cuantumul pagubelor se calculează ca produsul dintre volumul recoltei pierdute şi preţurile stabilite în contractul de asigurare. Copia de pe înştiinţare se prezintă de către asigurat la primărie în acelaşi termen. la care are dreptul asiguratul. păsărilor. (6) Volumul recoltei obţinute se estimează conform actelor de depozitare sau de comercializare ale asiguratului. cheltuielile privind lucrările menţionate se includ la calcularea pagubelor. (2) În înştiinţare se indică: volumul pierderilor. (7) În caz de reînsămînţare sau semănare pentru completare.8. (8) Din suma despăgubirii de asigurare. cauzele presupuse şi valoarea estimativă a pierderilor. în volum de pînă la 70% din cheltuielile de reînsămînţare sau semănare pentru completare. la cererea oricărei părţi a contractului de asigurare. Asigurătorul este obligat să plătească despăgubiri de asigurare. conform art. familiilor de albine şi a peştilor care aparţin producătorilor agricoli şi piscicoli (1) În caz de pieire sau de vătămare a animalelor. Constatarea pagubelor şi calculul lor la asigurarea animalelor. data producerii riscului asigurat. înştiinţare. Volumul roadei obţinute poate fi estimat de către asigurător şi asigurat în cîmp înainte de începerea recoltării. În caz de sacrificare de necesitate a animalelor. înainte de efectuarea acestor lucrări. dar nu mai mult decît suma asigurată. efectuată cu înştiinţarea prealabilă a asigurătorului. înştiinţarea se semnează şi de reprezentantul serviciului veterinar de stat. cu excepţia pierderilor provocate de riscurile neasigurate. în scris. familiilor de albine şi a peştilor asiguraţi. se reţin plăţile efectuate de către asigurător pentru reînsămînţare sau semănare pentru completare şi sumele despăgubirilor plătite excesiv asiguratului anterior pe orice contract de asigurare dintre părţi. remunerarea acestora se efectuează de partea care a cerut estimarea. la cererea asiguratului. În caz de implicare la această estimare a unei terţe persoane. asiguratul este obligat să depună. păsărilor.(5) Volumul recoltei pierdute se calculează prin diferenţa dintre recolta asigurată şi recolta obţinută pe sectorul afectat. Articolul 12.

Plata despăgubirilor de asigurare . Cuantumul pagubelor se calculează ca produsul dintre volumul cărnii pierdute şi preţul stabilit în contractul de asigurare. iar în lipsa acestora – în baza preţurilor de pe piaţa locală. care include şi indicaţiile referitoare la calcularea cuantumului pagubelor. Modul de întocmire a documentelor de constatare a pagubelor (1) Modelul înştiinţării privind cazul asigurat şi modelul actului de constatare a pagubelor. cheltuielile suplimentare suportate de către asigurat. eventualele obiecţii ale părţilor privind cuantumul pagubelor constatate. Actul se întocmeşte în 3 exemplare şi se semnează de către toţi participanţii. să întocmească. se stabilesc de Guvern. termenul de întocmire a actului de constatare a pagubelor. să apeleze la orice documente probatoare. dar nu mai mult decît cu o lună. (3) La întocmirea actului de constatare a pagubelor. Un exemplar rămîne la asigurător. de comun acord. independent de numărul animalelor. volumul pierderilor se calculează ca diferenţa dintre suma asigurată şi valoarea producţiei care poate fi folosită după sacrificarea forţată a animalelor. altul – la asigurat. în termen de 15 zile de la data primirii înştiinţării despre cazul asigurat. Valoarea producţiei se determină conform documentelor de comercializare. (5) În cazul pieirii sau sacrificării de necesitate a animalelor asigurate separat. volumul pierderilor se calculează ca diferenţa dintre volumul de producţie asigurat şi cantitatea de carne admisă pentru comercializare. Articolul 13. (2) Părţile contractului de asigurare pot prelungi. Costul expertizei este suportat de partea care a solicitat expertiza şi nu se include în despăgubirea de asigurare.(3) Asigurătorul este obligat. calculul despăgubirii de asigurare. cu participarea reprezentanţilor asiguratului şi al serviciului veterinar de stat. asigurătorul şi asiguratul au dreptul să efectueze o expertiză suplimentară. (4) În cazul pieirii sau sacrificării de necesitate a animalelor crescute pentru carne. pentru a stabili cauzele şi cuantumul pagubelor. Articolul 14. iar al treilea se păstrează la direcţia agricolă raională. un act de constatare a pagubelor în care se indică: metoda de calculare şi datele precizate despre suma pierderilor. cuantumul pierderilor suportate în urma producerii riscului asigurat.

22. asigurătorii urmează să corespundă următoarelor condiţii: a) să dispună de un capital social nu mai mic de 4 milioane de lei. d) să dispună. (3) În cazurile în care despăgubirea de asigurare se stabileşte prin hotărîre judecătorească. plata se efectuează în termen de 5 zile de la data acceptării. (2) Pentru a desfăşura activitatea de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură. (2) În caz de încălcare a termenelor de plată a despăgubirilor de asigurare. c) să dispună de o reţea teritorială formată din cel puţin 2 filiale sau reprezentanţe înregistrate.(1) Asigurătorul înaintează în scris asiguratului. propunerea privind cuantumul despăgubirii de asigurare.1% din suma despăgubirii pentru fiecare zi de întîrziere. . Capitolul III EXIGENŢELE FAŢĂ DE ASIGURĂTORI Articolul 15. de personal specializat în activitatea de încheiere a contractelor de asigurare în agricultură. plătesc despăgubiri pentru prejudiciul cauzat de riscurile asigurate prevăzute la art. (4) Cuantumul despăgubirii de asigurare se stabileşte echivalent cu mărimea pagubelor. pentru desfăşurarea activităţii de asigurare în agricultură şi care. de constatare şi recuperare a pagubelor. în termen de 10 zile de la data semnării actului de constatare a pagubelor. în baza primelor de asigurare încasate şi a subvenţiilor din partea statului. Activitatea asigurătorilor (1) Asigurătorii sînt persoane juridice deţinătoare de licenţe. În caz de acceptare a propunerii. pentru fiecare filială sau reprezentanţă. asigurătorul va plăti asiguratului penalităţi de întîrziere în mărime de 0. eliberate de Camera de Licenţiere. b) să dispună de active lichide care să reprezinte cel puţin nivelul capitalului social. dar nu poate depăşi suma asigurată. asigurătorul acordă despăgubiri în baza hotărîrii judecătoreşti definitive.

prelungit sau anulat şi despre fiecare caz de plată a despăgubirilor de asigurare. (5) Asigurătorii care practică asigurarea riscurilor de producţie în agricultură sînt obligaţi să formeze un fond de rezervă care să reprezinte o treime din volumul capitalului social. asigurătorul. condiţiile asigurării şi nivelul primelor de asigurare. pe un an sau pe mai mulţi ani. Modul de încheiere a contractului de asigurare (1) Contractul de asigurare facultativă se încheie pe perioada unui ciclu agricol. Capitolul IV CONTRACTUL DE ASIGURARE Articolul 17. Ţinerea evidenţei (1) Asigurătorii ţin separat evidenţa contabilă referitoare la asigurarea riscurilor de producţie în agricultură şi prezintă organelor financiare şi statistice rapoarte financiare şi statistice în modul stabilit de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii. În caz de încheiere a contractului de asigurare pe mai mulţi ani. . în forma stabilită de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii. defalcînd anual din beneficiu cîte 10% pînă va fi creat fondul de rezervă. poate revedea. se stabileşte limita obligaţiilor pe un contract (suma asigurată) nu mai mare de 15% din volumul total al rezervelor de asigurare şi al capitalului social al asigurătorului. Articolul 16. (6) În scopul asigurării solvabilităţii organizaţiilor de asigurare. (4) Asigurătorii care practică asigurarea riscurilor de producţie în agricultură creează fondul de catastrofe. (2) Asigurătorii sînt obligaţi să prezinte.(3) Asigurarea riscurilor de producţie în agricultură se efectuează de către organizaţiile de asigurare care obţin acreditare prin participare la concurs. organizat conform regulamentului aprobat de Guvern. de comun acord cu asiguratul. informaţii despre fiecare contract de asigurare încheiat. defalcînd nu mai puţin de 40% din prima de asigurare de pe fiecare contract de asigurare pînă cînd fondul va atinge nivelul de 15% din totalul răspunderii asumate (sumelor asigurate). la începutul fiecărui an.

prima de asigurare. c) volumul prognozat al producţiei în natură şi preţurile folosite pentru calcularea costului producţiei. (3) Asigurătorul are dreptul. condiţiile de asigurare standardizate ale asigurătorului. pe lîngă stipulaţiile stabilite de Codul civil al Republicii Moldova. Modul de ţinere a registrului se stabileşte printr-un regulament intern al asigurătorului. Asiguratul confirmă faptul primirii poliţei de asigurare prin semnătura sa în registrul asigurătorului. La încheierea contractului.(2) Prima de asigurare conform contractului de asigurare încheiat pe mai mulţi ani se plăteşte anual. asigurătorul şi asiguratul pot modifica. poliţă de asigurare în care se concretizează obiectul asigurat. . În conformitate cu contractul încheiat pe mai mulţi ani. Articolul 18. de comun acord. specia. Asigurătorul are dreptul să controleze respectarea de către asigurat a regulilor agrotehnice şi a altor condiţii stabilite de contract sau de organele competente. se indică: a) numărul cadastral şi suprafaţa terenurilor cu culturile asigurate – la asigurarea recoltei. b) marcarea individuală. rasa. suma asigurată. asigurătorul eliberează asiguratului. (6) Condiţiile de asigurare stabilite în regulamentele interne ale asigurătorului sînt obligatorii pentru asigurat în cazul în care acestea sînt anexate la contract şi asiguratul confirmă prin semnătură faptul acceptării condiţiilor de asigurare. (4) Asigurătorul este obligat să ţină registrul contractelor încheiate şi al poliţelor de asigurare eliberate. starea sanitară veterinară a animalului – la asigurarea animalelor. Clauzele obligatorii ale contractului de asigurare (1) În contractul de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură. să examineze obiectul asigurării pentru a stabili valoarea bunurilor supuse asigurării şi gradul de risc. (5) Asigurătorul înmînează asiguratului o poliţă de asigurare care confirmă faptul încheierii contractului de asigurare. la încheierea contractului de asigurare. în termenul stabilit de contract. în fiecare an.

(3) Restituirea primelor de asigurare se efectuează numai în cazurile în care. La rezilierea contractului. La creşterea animalelor pentru carne. Articolul 19. f) modul de stabilire a despăgubirii de asigurare. Articolul 20. prin acordul părţilor. Termenul de asigurare la asigurarea separată a animalelor constituie un an de la data plăţii primei de asigurare sau primei rate a acesteia. termenul de asigurare expiră la data sacrificării animalelor. dar nu mai devreme decît de la data inclusă în contract. e) principalele măsuri agrotehnice pe care asiguratul se obligă să le îndeplinească.d) nivelul acoperirii de asigurare. precum şi în cazurile prevăzute de contract. (2) Contractul de asigurare poate fi reziliat prin acordul părţilor sau prin hotărîre judecătorească în cazul în care una dintre părţi nu îndeplineşte obligaţiile asumate. (2) Termenul de asigurare a recoltei culturilor agricole expiră la data încheierii recoltării şi transportării recoltei din cîmp. cu reţinere pînă la 10% din această sumă pentru cheltuielile de gestiune. (2) Contractul de asigurare poate include. asigurătorul restituie asiguratului prima de asigurare plătită pentru perioada neexpirată a valabilităţii contractului. Încetarea contractului de asigurare (1) Contractul de asigurare încetează prin acordul părţilor. în mărimea diferenţei dintre suma asigurată şi despăgubirea plătită. Termenul de valabilitate a contractului de asigurare (1) Răspunderea asigurătorului în baza contractului de asigurare începe de la data plăţii primei de asigurare. (3) Dacă în perioada de asigurare a avut loc producerea cazului asigurat. . (4) Contractul de asigurare în baza căruia s-au plătit despăgubiri de asigurare este valabil pînă la expirarea termenului stabilit în contract. în baza contractului. asiguratul este obligat să anunţe asigurătorul despre recoltarea roadei sau despre sacrificarea animalelor cel tîrziu cu 10 zile înainte de ziua prognozată pentru a începe aceste activităţi. nu s-au plătit sau nu există datorii la despăgubiri de asigurare. şi alte clauze care nu contravin legii.

perioada de subvenţionare a primelor de asigurare. Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare se alocă anual de la bugetul de stat o sumă destinată subvenţionării asigurării riscurilor de producţie în agricultură. cu reţinerea cheltuielilor de gestionare de către asigurător. (2) Administrarea sumelor pentru subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură se face de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. la înstrăinarea bunurilor asigurate. (5) Cheltuielile de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură se deduc din venitul. Parlamentul. în baza contractelor de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură. (6) Dacă. partea primei de asigurare primită ca subvenţie proporţională cu perioada neexpirată a valabilităţii contractului se restituie de către asigurător în bugetul de stat. asiguratul nu a solicitat rezilierea contractului de asigurare. provenit de la activitatea de întreprinzător. Modul subvenţionării (1) Pentru realizarea prevederilor prezentei legi. supus impozitării. după caz. se efectuează conform condiţiilor stabilite de prezenta lege şi de alte acte normative. . al producătorilor agricoli. Asigurătorul şi noul proprietar au dreptul să rezilieze contractul de asigurare în termen de o lună de la data înstrăinării bunurilor. drepturile şi obligaţiile stipulate în contract revin noului proprietar. (3) Subvenţionarea unei părţi a primei de asigurare a producătorilor agricoli. Capitolul V ACORDAREA SUBVENŢIILOR LA ASIGURAREA RISCURILOR DE PRODUCŢIE ÎN AGRICULTURĂ Articolul 21.(4) În caz de reziliere a contractului de asigurare. asiguratul are dreptul să solicite rezilierea contractului de asigurare şi restituirea primei de asigurare pentru termenul neexpirat. (4) Subvenţionarea primelor de asigurare se efectuează pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. prin lege. în termen de 10 zile de la data rezilierii contractului de asigurare. (5) În caz de înstrăinare a bunurilor asigurate. poate prelungi.

Modul de subvenţionare (1) De subvenţionarea primelor de asigurare beneficiază următorii producători agricoli: a) care au înregistrat la primărie culturi agricole. inundaţiei. precum şi a culturilor. legume. precum şi în urma bolilor sau a atacului dăunătorilor. floarea-soarelui. păsări. în limitele prevederilor specificate la art. animale. (2) Cuantumul subvenţionării primelor de asigurare constituie 40% din valoarea acestora pentru toţi producătorii. grindină. altor evenimente naturale neobişnuite pentru localitatea respectivă. Articolul 22.(6) Lista riscurilor. precum şi animale. temperaturilor scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor. (3) Se admite subvenţionarea primelor de asigurare la asigurarea animalelor. sfeclă de zahăr. porumb. furtună. 22. precum şi sacrificarea de necesitate a animalelor conform indicaţiilor serviciului veterinar de stat. familii de albine şi care produc peşti conform tehnologiilor aprobate. tutun. se determină anual de Guvern. Riscurile pentru a căror asigurare se subvenţionează primele de asigurare (1) Pot fi subvenţionate primele de asigurare în cazul asigurării recoltei culturilor agricole şi a plantaţiilor multianuale de orice risc sau de un grup de riscuri cum ar fi: distrugerea sau scăderea recoltei ca efect al secetei excesive. grindinei.(1) pentru următoarele culturi agricole: grîu şi orz de toamnă. familiilor de albine şi a peştilor de următoarele riscuri: pieirea din cauză de boală. furtunii. recolta plantaţiilor multianuale (vii şi livezi). cartofi. păsărilor. b) care întreţin culturi agricole. iau măsuri de prevenire a bolilor şi atacului dăunătorilor şi ţin evidenţa lucrărilor efectuate. răcire excesivă. pentru a căror asigurare se subvenţionează primele de asigurare. . (2) Se admite subvenţionarea primelor de asigurare pentru riscurile menţionate la alin. păsări. familii de albine şi peşti care le aparţin. inundaţie. traumă. Articolul 23.

(2) Întocmirea actelor de constatare a pagubelor în agricultură cu date nereale se pedepseşte conform legii. contravenţională sau penală. producătorii agricoli achită numai 60% din valoarea primelor de asigurare stabilită în contract pentru culturile şi animalele pentru care se subvenţionează primele de asigurare şi prezintă o adeverinţă de la primărie prin care se confirmă înregistrarea bunului asigurat. după caz. Articolul 24. copia de pe documentul de plată a primei de asigurare şi adeverinţa de la primărie care confirmă faptul existenţei bunului asigurat. în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi: . Direcţiile raionale pentru agricultură verifică. Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2005. civilă. cu bună ştiinţă. dar cel tîrziu în termen de 2 luni de la data prezentării documentelor menţionate la alin. Capitolul VI DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 25 1. (5) Virarea sumelor pentru subvenţionarea primelor de asigurare se efectuează de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare după aprobarea documentelor prezentate de organizaţiile de asigurare direcţiilor raionale pentru agricultură. organizaţiile de asigurare prezintă direcţiilor raionale pentru agricultură copia de pe poliţa de asigurare. prezintă informaţii false în vederea obţinerii subvenţiilor prevăzute de prezenta lege poartă răspundere. (2) Guvernul.(3) La încheierea contractului cu organizaţiile de asigurare. Responsabilitatea şi soluţionarea litigiilor (1) Persoanele fizice şi juridice care. generalizează aceste documente şi le transmit Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. (4) Pentru obţinerea subvenţiei. (3) Litigiile apărute la asigurarea riscurilor de producţie în agricultură se soluţionează în instanţa de judecată competentă. conform legislaţiei.(4).

în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. conform prevederilor prezentei legi. b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege. . la data intrării în vigoare a prezentei legi. au încheiate contracte de asigurare a bunurilor agricole ce nu corespund exigenţelor prezentei legi pot beneficia de subvenţionarea de către stat în cazul modificării contractelor de asigurare.regulamentul de subvenţionare a asigurării riscurilor de producţie în agricultură şi contractul-model de asigurare subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură.a) va înainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege. (3) Contractele de asigurare a bunurilor agricole.regulamentul concursului de acreditare a organizaţiilor de asigurare pentru efectuarea asigurării subvenţionate a riscurilor de producţie în agricultură. sînt valabile pînă la expirarea valabilităţii lor. încheiate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi. Capitolul I . c) va elabora şi va aproba: . (4) Asiguraţii care. LEGE privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură Parlamentul adoptă prezenta lege organică. d) va asigura aducerea actelor normative departamentale în concordanţă cu legea adoptată.

sumă asigurată – cuantum valoric maxim al despăgubirii de asigurare care poate fi plătit asiguratului în caz de pagubă. Articolul 2. şi nivelul acoperirii de asigurare. care apar în procesul asigurării riscurilor de producţie în agricultură şi piscicultură. Articolul 3. care include influenţa nefavorabilă a condiţiilor meteorologice. (2) Relaţiile de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură pot fi reglementate şi de alte acte normative emise în conformitate cu prezenta lege. (2) Obiectul prezentei legi îl constituie relaţiile dintre organizaţiile de asigurare şi persoanele fizice sau juridice – producători agricoli şi piscicoli. Scopul şi obiectul prezentei legi (1) Scopul prezentei legi este asigurarea unei producţii stabile în sectorul agricol prin asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură. se utilizează următoarele noţiuni principale: risc asigurat – risc caracteristic agriculturii. de Legea nr.DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. Noţiuni principale În sensul prezentei legi. stabilite în contractul de asigurare.1508-XII din 15 iunie 1993 cu privire la asigurări. . (3) Acţiunea prezentei legi se extinde numai asupra bunurilor agricole şi a riscurilor asigurate prevăzute în ea. bolile/dăunătorii plantelor şi animalelor. Cadrul juridic al asigurării subvenţionate a riscurilor de producţie în agricultură (1) Asigurarea subvenţionată (în continuare – asigurare) a riscurilor de producţie în agricultură se reglementează de Codul civil al Republicii Moldova. cu subvenţionarea de către stat a primelor de asigurare. de prezenta lege şi de alte acte legislative. în funcţie de valoarea recoltei sau a animalelor.

în partea ce ţine de subvenţionarea primelor de asigurare în agricultură. prin lege. (3) În condiţiile prezentei legi. Obiectul asigurării riscurilor de producţie în agricultură (1) În sensul prezentei legi. b) animalele. Articolul 4. fiind cultivate pe parcursul a 3 şi mai mulţi ani. obiect al asigurării riscurilor de producţie sînt interesele patrimoniale legate de obţinerea recoltei culturilor agricole. (4) În caz de transmitere în arendă a terenurilor agricole. . nu au rodit. nu sînt stabilite alte interdicţii sau limitări şi care sînt specificate la art. (2) În funcţie de condiţiile de producţie în agricultură. (3) Nu pot fi supuse asigurării: a) recolta culturilor agricole care. Primele de asigurare plătite de acesta nu pot fi trecute în contul arendei. de întreţinerea familiilor de albine şi de producerea peştilor. păsările. precum şi statul. de creşterea animalelor şi păsărilor. recolta culturilor agricole şi a plantaţiilor multianuale se asigură de arendaş. 5.subvenţionare a primelor de asigurare – plată de către stat a unei părţi din primele de asigurare pe care le plătesc producătorii agricoli şi piscicoli organizaţiilor de asigurare pentru asigurarea riscurilor de producţie în agricultură şi piscicultură. Articolul 5. familiile de albine şi peştii care aparţin producătorilor agricoli şi piscicoli. (2) Obiect al asigurării sînt bunurile agricole aflate în circuitul civil asupra cărora. producătorii agricoli şi piscicoli care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova au dreptul să îşi asigure riscurile de producţie în agricultură. Subiectele şi obiectul relaţiilor de asigurare în agricultură (1) Subiecte ale relaţiilor de asigurare în agricultură sînt asiguraţii şi asigurătorii. pot fi asigurate următoarele bunuri agricole: a) recolta culturilor agricole şi a plantaţiilor multianuale.

Producerea riscului asigurat . grindinei. precum şi sacrificarea de necesitate a animalelor conform indicaţiilor serviciului veterinar de stat. răcirii excesive. din cauza bolilor. fiind în fază de fertilitate. Capitolul II CONDIŢIILE ASIGURĂRII RISCURILOR DE PRODUCŢIE ÎN AGRICULTURĂ Articolul 6. temperaturilor scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor. b) pieirea animalelor. păsărilor. precum şi în urma bolilor sau a atacului dăunătorilor.b) recolta plantaţiilor multianuale care. bolile/dăunătorii plantelor şi animalelor. d) pierderile provocate de scăderea calităţii producţiei agricole sau de reducerea preţurilor acesteia. cum ar fi: influenţa nefavorabilă a condiţiilor meteorologice. dar incert. c) animalele bolnave. precum şi animalele care se află în zona de carantină. Riscul asigurat (1) Riscul asigurat în agricultură este un eveniment natural. care poate provoca pierderi de recolte. furtunii. mortalitatea şi/sau sacrificarea de necesitate a animalelor conform indicaţiilor serviciului veterinar de stat şi în legătură cu apariţia căruia se stabilesc obligaţii de asigurare. traumelor. al inundaţiei. inundaţiei. care aparţin producătorilor agricoli şi piscicoli. (2) Prin riscuri de producţie în agricultură se înţelege: a) distrugerea sau scăderea recoltei culturilor agricole şi a plantaţiilor multianuale ca efect al secetei excesive. nu au rodit în ultimii 5 ani. al altor evenimente naturale neobişnuite pentru localitatea respectivă. familiilor de albine şi a peştilor. Articolul 7. furtunii. posibil şi viitor. grindinei.

c) încălcări grave de către asigurat ale cerinţelor agrotehnice. sanitare sau ale altor cerinţe de desfăşurare a lucrărilor agricole. Această anexă este parte integrantă a contractului de asigurare şi se semnează de ambele părţi. în baza preţurilor de piaţă. stipulată prin acordul comun al asiguratului şi asigurătorului. . (2) Nu se consideră caz asigurat pierderile de producţie agricolă generate de: a) evenimente neprevăzute în contractul de asigurare. c) existenţa pierderilor producţiei agricole generate de producerea riscului asigurat.(1). Valoarea recoltei prognozate se calculează în baza recoltei medii prognozate la hectar şi a preţului de piaţă al producţiei. familiilor de albine şi a peştilor se stabileşte în proporţie de 70% din valoarea lor. în care se indică sursele de informaţii privitor la recolta medie la hectar şi la preţurile de piaţă. b) faptul producerii riscului contra căruia este asigurată producţia agricolă. păsărilor. (3) În caz de nerecunoaştere a cazului asigurat. Articolul 8. (4) Calculul sumei asigurate se prezintă într-o anexă la contractul de asigurare. (3) Suma asigurată la asigurarea animalelor. b) acţiuni premeditate ale asiguratului. asigurătorul este obligat să argumenteze nerecunoaşterea prin orice probe legale.(1) Se consideră producere a riscului asigurat (caz asigurat) evenimentul care conţine următoarele elemente: a) existenţa obiectului asigurării. stipulate în contractul de asigurare. Stabilirea sumei asigurate (1) Suma asigurată la asigurarea recoltei culturilor agricole şi a plantaţiilor multianuale se stabileşte în baza valorii recoltei prognozate şi a nivelului acoperirii de asigurare. (2) Suma asigurată se stabileşte în proporţie de 70% din valoarea recoltei calculată conform alin. stipulate prin acordul comun al asiguratului şi asigurătorului.

Constatarea pagubelor şi calculul lor la asigurarea recoltei (1) În cazul producerii riscului asigurat. valoarea estimativă a pierderilor. dar cel tîrziu pînă la termenul prevăzut la alin. Prima de asigurare se stipulează prin acordul comun al asiguratului şi asigurătorului. suprafaţa afectată. obiectul asigurării.(3). cu respectarea prevederilor prezentei legi. Articolul 10. Rata a doua a primei de asigurare se plăteşte cel tîrziu la 2 luni de la achitarea primei rate.(2). (3) Plata primei de asigurare integrale sau a primei ei rate se efectuează în următoarele termene: a) pentru recolta culturilor de toamnă şi a plantaţiilor multianuale – cel tîrziu la 1 noiembrie a anului precedent recoltării. Articolul 11. o înştiinţare în scris asigurătorului privind despăgubirea de asigurare. (3) Primele de asigurare includ cheltuielile de gestionare ale asigurătorului. Prima rată va fi de cel puţin 50% din prima de asigurare pe care o plăteşte asigurătorul. (2) Se permite efectuarea plăţii primei de asigurare în 2 rate. data înregistrării lor. Plata primelor de asigurare (1) Prima de asigurare se plăteşte după primirea poliţei de asigurare. (2) Primele de asigurare se stabilesc în procente faţă de suma asigurată conform gradului de risc pentru fiecare din bunurile agricole specificate la art. Primele de asigurare (1) Prima de asigurare reprezintă suma pe care producătorul agricol este obligat să o plătească anticipat asigurătorului pentru preluarea riscului. cel tîrziu în 48 de ore de la data producerii evenimentului. . care nu pot constitui mai mult de 10% din valoarea primelor.5 alin. conform contractului de asigurare. b) pentru recolta culturilor de primăvară – cel tîrziu la 1 iunie a anului curent. asiguratul este obligat să depună.Articolul 9. Copia de pe înştiinţare a asiguratului este prezentată la primărie în acelaşi termen. cauza pierderilor. în care se indică: datele de identificare ale contractului de asigurare.

la cererea oricărei părţi a contractului de asigurare.(2) Asigurătorul este obligat. la cererea asiguratului. un act de constatare a pagubelor. În caz de implicare la această estimare a unei terţe persoane.8. calculul despăgubirii de asigurare. . în termen de 10 zile de la data primirii înştiinţării despre cazul asigurat. precum şi. Actul se întocmeşte în 3 exemplare şi se semnează de către toţi participanţii. Un exemplar rămîne la asigurător. cu participarea reprezentanţilor Departamentului Situaţii Excepţionale şi al serviciului antigrindină. (4) Pentru culturile agricole afectate parţial se face o constatare preliminară a pagubelor la data producerii cazului asigurat. Volumul roadei obţinute poate fi estimat de către asigurător şi asigurat în cîmp înainte de începerea recoltării. Asigurătorul este obligat să plătească despăgubiri de asigurare. (5) Volumul recoltei pierdute se calculează prin diferenţa dintre recolta asigurată şi recolta obţinută pe sectorul afectat. în volum de pînă la 70% din cheltuielile de reînsămînţare sau semănare pentru completare. cheltuielile privind lucrările menţionate se includ la calcularea pagubelor. La sfîrşitul ciclului de producţie se face o constatare definitivă a pagubelor şi se plăteşte despăgubirea de asigurare. eventualele obiecţii ale părţilor referitoare la cuantumul pagubelor constatate. metoda de calculare şi datele precizate despre suma pierderilor. cu participarea reprezentanţilor direcţiei raionale agricole şi al asiguratului. se estimează costul producţiei menţionate şi suma aceasta se scade din cuantumul pagubelor. iar al treilea se păstrează la direcţia agricolă raională. cuantumul pierderilor în urma producerii riscurilor asigurate. producţia agricolă a fost folosită în alt scop decît cel prevăzut la încheierea contractului de asigurare. dar nu mai mult decît suma asigurată. la producerea riscului asigurat şi în legătură cu aceasta. altul – la asigurat. (3) Dacă. remunerarea acestora se efectuează de partea care a cerut estimarea. cu excepţia pierderilor provocate de riscurile neasigurate. după caz. efectuată cu înştiinţarea prealabilă a asigurătorului. (7) În caz de reînsămînţare sau semănare pentru completare. Estimarea se efectuează în mod obligatoriu. Asiguratul este obligat să înştiinţeze în prealabil asigurătorul despre folosirea producţiei agricole în alte scopuri. conform art. să întocmească. cheltuielile suplimentare suportate de către asigurat. (6) Volumul recoltei obţinute se estimează conform actelor de depozitare sau de comercializare ale asiguratului. suprafaţa afectată. înainte de efectuarea acestor lucrări. în care se indică: estimarea influenţei asupra recoltei a riscurilor asigurate şi neasigurate. Cuantumul pagubelor se calculează ca produsul dintre volumul recoltei pierdute şi preţurile stabilite în contractul de asigurare.

iar în lipsa acestora – în baza preţurilor de pe piaţa locală. volumul pierderilor se calculează ca diferenţa dintre volumul de producţie asigurat şi cantitatea de carne admisă pentru comercializare. Copia de pe înştiinţare se prezintă de către asigurat la primărie în acelaşi termen. În caz de sacrificare de necesitate a animalelor. (5) În cazul pieirii sau sacrificării de necesitate a animalelor asigurate separat. volumul pierderilor se calculează ca diferenţa dintre suma asigurată şi valoarea producţiei care poate fi folosită după sacrificarea forţată a animalelor. (3) Asigurătorul este obligat. Constatarea pagubelor şi calculul lor la asigurarea animalelor. un act de constatare a pagubelor în care se indică: metoda de calculare şi datele precizate despre suma pierderilor. cheltuielile suplimentare suportate de către asigurat. asigurătorului şi să înregistreze faptul pieirii sau vătămării animalelor la serviciul veterinar de stat. înştiinţarea se semnează şi de reprezentantul serviciului veterinar de stat. cuantumul pierderilor suportate în urma producerii riscului asigurat. se reţin plăţile efectuate de către asigurător pentru reînsămînţare sau semănare pentru completare şi sumele despăgubirilor plătite excesiv asiguratului anterior pe orice contract de asigurare dintre părţi. calculul despăgubirii de asigurare. familiilor de albine şi a peştilor care aparţin producătorilor agricoli şi piscicoli (1) În caz de pieire sau de vătămare a animalelor. eventualele obiecţii ale părţilor privind cuantumul pagubelor constatate. (2) În înştiinţare se indică: volumul pierderilor. înştiinţare. (4) În cazul pieirii sau sacrificării de necesitate a animalelor crescute pentru carne. să întocmească. păsărilor. Un exemplar rămîne la asigurător. . păsărilor. data producerii riscului asigurat. altul – la asigurat.(8) Din suma despăgubirii de asigurare. Actul se întocmeşte în 3 exemplare şi se semnează de către toţi participanţii. familiilor de albine şi a peştilor asiguraţi. Cuantumul pagubelor se calculează ca produsul dintre volumul cărnii pierdute şi preţul stabilit în contractul de asigurare. cauzele presupuse şi valoarea estimativă a pierderilor. în scris. în termen de 24 de ore de la data depistării pieirii sau vătămării. Articolul 12. independent de numărul animalelor. iar al treilea se păstrează la direcţia agricolă raională. cu participarea reprezentanţilor asiguratului şi al serviciului veterinar de stat. asiguratul este obligat să depună. în termen de 15 zile de la data primirii înştiinţării despre cazul asigurat. Valoarea producţiei se determină conform documentelor de comercializare. la care are dreptul asiguratul.

se stabilesc de Guvern. dar nu poate depăşi suma asigurată. Costul expertizei este suportat de partea care a solicitat expertiza şi nu se include în despăgubirea de asigurare.Articolul 13. plata se efectuează în termen de 5 zile de la data acceptării. În caz de acceptare a propunerii. în termen de 10 zile de la data semnării actului de constatare a pagubelor. pentru a stabili cauzele şi cuantumul pagubelor. Articolul 14. Plata despăgubirilor de asigurare (1) Asigurătorul înaintează în scris asiguratului. (3) În cazurile în care despăgubirea de asigurare se stabileşte prin hotărîre judecătorească. asigurătorul acordă despăgubiri în baza hotărîrii judecătoreşti definitive. (4) Cuantumul despăgubirii de asigurare se stabileşte echivalent cu mărimea pagubelor. Capitolul III EXIGENŢELE FAŢĂ DE ASIGURĂTORI . Modul de întocmire a documentelor de constatare a pagubelor (1) Modelul înştiinţării privind cazul asigurat şi modelul actului de constatare a pagubelor.1% din suma despăgubirii pentru fiecare zi de întîrziere. (2) Părţile contractului de asigurare pot prelungi. dar nu mai mult decît cu o lună. să apeleze la orice documente probatoare. asigurătorul şi asiguratul au dreptul să efectueze o expertiză suplimentară. asigurătorul va plăti asiguratului penalităţi de întîrziere în mărime de 0. de comun acord. care include şi indicaţiile referitoare la calcularea cuantumului pagubelor. (2) În caz de încălcare a termenelor de plată a despăgubirilor de asigurare. (3) La întocmirea actului de constatare a pagubelor. propunerea privind cuantumul despăgubirii de asigurare. termenul de întocmire a actului de constatare a pagubelor.

Articolul 15. în baza primelor de asigurare încasate şi a subvenţiilor din partea statului. c) să dispună de o reţea teritorială formată din cel puţin 2 filiale sau reprezentanţe înregistrate. de constatare şi recuperare a pagubelor. Activitatea asigurătorilor (1) Asigurătorii sînt persoane juridice deţinătoare de licenţe. defalcînd nu mai puţin de 40% din prima de asigurare de pe fiecare contract de asigurare pînă cînd fondul va atinge nivelul de 15% din totalul răspunderii asumate (sumelor asigurate). organizat conform regulamentului aprobat de Guvern. plătesc despăgubiri pentru prejudiciul cauzat de riscurile asigurate prevăzute la art. pentru fiecare filială sau reprezentanţă. b) să dispună de active lichide care să reprezinte cel puţin nivelul capitalului social. asigurătorii urmează să corespundă următoarelor condiţii: a) să dispună de un capital social nu mai mic de 4 milioane de lei. d) să dispună. (4) Asigurătorii care practică asigurarea riscurilor de producţie în agricultură creează fondul de catastrofe. eliberate de Camera de Licenţiere.22. se stabileşte limita obligaţiilor pe un contract (suma asigurată) nu mai mare de 15% din volumul total al rezervelor de asigurare şi al capitalului social al asigurătorului. (6) În scopul asigurării solvabilităţii organizaţiilor de asigurare. (5) Asigurătorii care practică asigurarea riscurilor de producţie în agricultură sînt obligaţi să formeze un fond de rezervă care să reprezinte o treime din volumul capitalului social. pentru desfăşurarea activităţii de asigurare în agricultură şi care. (3) Asigurarea riscurilor de producţie în agricultură se efectuează de către organizaţiile de asigurare care obţin acreditare prin participare la concurs. defalcînd anual din beneficiu cîte 10% pînă va fi creat fondul de rezervă. (2) Pentru a desfăşura activitatea de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură. de personal specializat în activitatea de încheiere a contractelor de asigurare în agricultură. Articolul 16. Ţinerea evidenţei .

informaţii despre fiecare contract de asigurare încheiat. (2) Prima de asigurare conform contractului de asigurare încheiat pe mai mulţi ani se plăteşte anual. să examineze obiectul asigurării pentru a stabili valoarea bunurilor supuse asigurării şi gradul de risc. în forma stabilită de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii. (5) Asigurătorul înmînează asiguratului o poliţă de asigurare care confirmă faptul încheierii contractului de asigurare. (2) Asigurătorii sînt obligaţi să prezinte. (3) Asigurătorul are dreptul. în fiecare an. asigurătorul eliberează asiguratului. Capitolul IV CONTRACTUL DE ASIGURARE Articolul 17. la începutul fiecărui an. prelungit sau anulat şi despre fiecare caz de plată a despăgubirilor de asigurare. . prima de asigurare. În conformitate cu contractul încheiat pe mai mulţi ani. în termenul stabilit de contract. Asigurătorul are dreptul să controleze respectarea de către asigurat a regulilor agrotehnice şi a altor condiţii stabilite de contract sau de organele competente. de comun acord cu asiguratul. suma asigurată. În caz de încheiere a contractului de asigurare pe mai mulţi ani.(1) Asigurătorii ţin separat evidenţa contabilă referitoare la asigurarea riscurilor de producţie în agricultură şi prezintă organelor financiare şi statistice rapoarte financiare şi statistice în modul stabilit de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii. Modul de ţinere a registrului se stabileşte printr-un regulament intern al asigurătorului. asigurătorul. pe un an sau pe mai mulţi ani. la încheierea contractului de asigurare. Asiguratul confirmă faptul primirii poliţei de asigurare prin semnătura sa în registrul asigurătorului. (4) Asigurătorul este obligat să ţină registrul contractelor încheiate şi al poliţelor de asigurare eliberate. condiţiile asigurării şi nivelul primelor de asigurare. Modul de încheiere a contractului de asigurare (1) Contractul de asigurare facultativă se încheie pe perioada unui ciclu agricol. poliţă de asigurare în care se concretizează obiectul asigurat. poate revedea.

starea sanitară veterinară a animalului – la asigurarea animalelor. e) principalele măsuri agrotehnice pe care asiguratul se obligă să le îndeplinească. Clauzele obligatorii ale contractului de asigurare (1) În contractul de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură. specia. b) marcarea individuală. condiţiile de asigurare standardizate ale asigurătorului. (2) Contractul de asigurare poate include. Articolul 19. c) volumul prognozat al producţiei în natură şi preţurile folosite pentru calcularea costului producţiei. Articolul 18. f) modul de stabilire a despăgubirii de asigurare.(6) Condiţiile de asigurare stabilite în regulamentele interne ale asigurătorului sînt obligatorii pentru asigurat în cazul în care acestea sînt anexate la contract şi asiguratul confirmă prin semnătură faptul acceptării condiţiilor de asigurare. de comun acord. rasa. dar nu mai devreme decît de la data inclusă în contract. se indică: a) numărul cadastral şi suprafaţa terenurilor cu culturile asigurate – la asigurarea recoltei. asigurătorul şi asiguratul pot modifica. La încheierea contractului. pe lîngă stipulaţiile stabilite de Codul civil al Republicii Moldova. şi alte clauze care nu contravin legii. Termenul de asigurare la asigurarea separată a animalelor constituie un an de la data plăţii primei de asigurare sau primei . (2) Termenul de asigurare a recoltei culturilor agricole expiră la data încheierii recoltării şi transportării recoltei din cîmp. prin acordul părţilor. Termenul de valabilitate a contractului de asigurare (1) Răspunderea asigurătorului în baza contractului de asigurare începe de la data plăţii primei de asigurare. d) nivelul acoperirii de asigurare.

(4) În caz de reziliere a contractului de asigurare. cu reţinerea cheltuielilor de gestionare de către asigurător. partea primei de asigurare primită ca subvenţie proporţională cu perioada neexpirată a valabilităţii contractului se restituie de către asigurător în bugetul de stat. . în mărimea diferenţei dintre suma asigurată şi despăgubirea plătită. asiguratul este obligat să anunţe asigurătorul despre recoltarea roadei sau despre sacrificarea animalelor cel tîrziu cu 10 zile înainte de ziua prognozată pentru a începe aceste activităţi. (6) Dacă. Asigurătorul şi noul proprietar au dreptul să rezilieze contractul de asigurare în termen de o lună de la data înstrăinării bunurilor. asigurătorul restituie asiguratului prima de asigurare plătită pentru perioada neexpirată a valabilităţii contractului. La rezilierea contractului. Încetarea contractului de asigurare (1) Contractul de asigurare încetează prin acordul părţilor. drepturile şi obligaţiile stipulate în contract revin noului proprietar. nu s-au plătit sau nu există datorii la despăgubiri de asigurare. asiguratul nu a solicitat rezilierea contractului de asigurare. precum şi în cazurile prevăzute de contract.rate a acesteia. (2) Contractul de asigurare poate fi reziliat prin acordul părţilor sau prin hotărîre judecătorească în cazul în care una dintre părţi nu îndeplineşte obligaţiile asumate. La creşterea animalelor pentru carne. cu reţinere pînă la 10% din această sumă pentru cheltuielile de gestiune. asiguratul are dreptul să solicite rezilierea contractului de asigurare şi restituirea primei de asigurare pentru termenul neexpirat. în baza contractului. la înstrăinarea bunurilor asigurate. (3) Dacă în perioada de asigurare a avut loc producerea cazului asigurat. (3) Restituirea primelor de asigurare se efectuează numai în cazurile în care. (5) În caz de înstrăinare a bunurilor asigurate. (4) Contractul de asigurare în baza căruia s-au plătit despăgubiri de asigurare este valabil pînă la expirarea termenului stabilit în contract. în termen de 10 zile de la data rezilierii contractului de asigurare. termenul de asigurare expiră la data sacrificării animalelor. Articolul 20.

se efectuează conform condiţiilor stabilite de prezenta lege şi de alte acte normative.Capitolul V ACORDAREA SUBVENŢIILOR LA ASIGURAREA RISCURILOR DE PRODUCŢIE ÎN AGRICULTURĂ Articolul 21. în limitele prevederilor specificate la art. precum şi a culturilor. provenit de la activitatea de întreprinzător. Riscurile pentru a căror asigurare se subvenţionează primele de asigurare (1) Pot fi subvenţionate primele de asigurare în cazul asigurării recoltei culturilor agricole şi a plantaţiilor multianuale de orice risc sau de un grup de riscuri cum ar fi: . poate prelungi. (4) Subvenţionarea primelor de asigurare se efectuează pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. supus impozitării. prin lege. al producătorilor agricoli. Articolul 22. se determină anual de Guvern. pentru a căror asigurare se subvenţionează primele de asigurare. (5) Cheltuielile de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură se deduc din venitul. (3) Subvenţionarea unei părţi a primei de asigurare a producătorilor agricoli. 22. perioada de subvenţionare a primelor de asigurare. (2) Administrarea sumelor pentru subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură se face de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. în baza contractelor de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură. Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare se alocă anual de la bugetul de stat o sumă destinată subvenţionării asigurării riscurilor de producţie în agricultură. după caz. Parlamentul. (6) Lista riscurilor. Modul subvenţionării (1) Pentru realizarea prevederilor prezentei legi.

tutun. (3) Se admite subvenţionarea primelor de asigurare la asigurarea animalelor. sfeclă de zahăr. generalizează aceste documente şi le transmit Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. inundaţie. precum şi animale. familii de albine şi care produc peşti conform tehnologiilor aprobate. familiilor de albine şi a peştilor de următoarele riscuri: pieirea din cauză de boală. precum şi în urma bolilor sau a atacului dăunătorilor. păsărilor. grindinei. . Direcţiile raionale pentru agricultură verifică. grindină. păsări. legume. organizaţiile de asigurare prezintă direcţiilor raionale pentru agricultură copia de pe poliţa de asigurare. păsări. furtună. Articolul 23. b) care întreţin culturi agricole. animale. traumă. iau măsuri de prevenire a bolilor şi atacului dăunătorilor şi ţin evidenţa lucrărilor efectuate. floareasoarelui. temperaturilor scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor. familii de albine şi peşti care le aparţin. inundaţiei. (2) Se admite subvenţionarea primelor de asigurare pentru riscurile menţionate la alin.distrugerea sau scăderea recoltei ca efect al secetei excesive. precum şi sacrificarea de necesitate a animalelor conform indicaţiilor serviciului veterinar de stat. copia de pe documentul de plată a primei de asigurare şi adeverinţa de la primărie care confirmă faptul existenţei bunului asigurat. furtunii. răcire excesivă. Modul de subvenţionare (1) De subvenţionarea primelor de asigurare beneficiază următorii producători agricoli: a) care au înregistrat la primărie culturi agricole. porumb. (3) La încheierea contractului cu organizaţiile de asigurare.(1) pentru următoarele culturi agricole: grîu şi orz de toamnă. (2) Cuantumul subvenţionării primelor de asigurare constituie 40% din valoarea acestora pentru toţi producătorii. altor evenimente naturale neobişnuite pentru localitatea respectivă. producătorii agricoli achită numai 60% din valoarea primelor de asigurare stabilită în contract pentru culturile şi animalele pentru care se subvenţionează primele de asigurare şi prezintă o adeverinţă de la primărie prin care se confirmă înregistrarea bunului asigurat. (4) Pentru obţinerea subvenţiei. recolta plantaţiilor multianuale (vii şi livezi). cartofi.

Responsabilitatea şi soluţionarea litigiilor (1) Persoanele fizice şi juridice care.regulamentul concursului de acreditare a organizaţiilor de asigurare pentru efectuarea asigurării subvenţionate a riscurilor de producţie în agricultură. cu bună ştiinţă. . (2) Guvernul. după caz.regulamentul de subvenţionare a asigurării riscurilor de producţie în agricultură şi contractul-model de asigurare subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură. contravenţională sau penală. prezintă informaţii false în vederea obţinerii subvenţiilor prevăzute de prezenta lege poartă răspundere. civilă. în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi: a) va înainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege. (3) Litigiile apărute la asigurarea riscurilor de producţie în agricultură se soluţionează în instanţa de judecată competentă. (2) Întocmirea actelor de constatare a pagubelor în agricultură cu date nereale se pedepseşte conform legii.(5) Virarea sumelor pentru subvenţionarea primelor de asigurare se efectuează de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare după aprobarea documentelor prezentate de organizaţiile de asigurare direcţiilor raionale pentru agricultură. b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.(4). c) va elabora şi va aproba: . conform legislaţiei. Capitolul VI DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 25 Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2005. . Articolul 24. dar cel tîrziu în termen de 2 luni de la data prezentării documentelor menţionate la alin.

la data intrării în vigoare a prezentei legi. (4) Asiguraţii care. în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Nr. (3) Contractele de asigurare a bunurilor agricole. au încheiate contracte de asigurare a bunurilor agricole ce nu corespund exigenţelor prezentei legi pot beneficia de subvenţionarea de către stat în cazul modificării contractelor de asigurare.243-XV. 8 iulie 2004. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI EUGENIA OSTAPCIUC Chişinău. conform prevederilor prezentei legi. . încheiate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi. sînt valabile pînă la expirarea valabilităţii lor.d) va asigura aducerea actelor normative departamentale în concordanţă cu legea adoptată.

inghet tarziu de primavara.seceta. donatie. in anumite limite stabilite de asigurator: . Riscuri acoperite Prin polita de asigurare a culturilor agricole. daca aceasta poate fi atestata printr-un document. . inghet timpuriu de toamna. .inundatia din ploi torentiale. numai cu respectarea cu strictete a normelor de paza a culturilor si de prevenire si stingere a incendiilor. incendiu produs din cauze naturale (trasnet). concesiune.inghetul de iarna. . sunt acoperite doua tipuri de riscuri: • Riscuri generale: incendiu produs din orice cauza. ploi torentiale. alunecare/ prabusire/ surpare de teren. Tipuri de culturi asigurate In polita de asigurare pot fi cuprinse urmatoarele tipuri de culturi: • culturile de cereale • plantele tehnice • legumele si cartofii • plantele medicinale si aromatice • culturile furajere • rodul viilor • rodul pomilor fructiferi • rodul hameiului Pe baza de clauza speciala mai pot fi cuprinse in asigurare: • culturile din spatii protejate (sere si solarii) • scolile de vita de vie • plantatiile de capsuni • arbustii fructiferi • plantele ornamentale si decorative. protejarea si conservarea terenului agricol. indiferent de forma de detinere a terenului: proprietate. inchiriere. grindina. • Riscuri speciale: prin derogare de la conditiile de asigurare pe baza de clauze speciale si cotatii (prime) de asigurare suplimentare.Alins tiriac Asigurarea culturilor agricole Incheierea politei de asigurare Asigurarea culturilor agricole poate fi incheiata de persoane fizice sau juridice care au un interes legitim sau raspundere pentru exploatarea.intarzierea recoltatului produsa de ploile de lunga durata . dintre riscurile excluse in conditiile de asigurare pot fi acoperite la solicitarea clientilor si cu acceptul reasiguratorului. furtuna cu viteza a vantului mai mica de 80 km/h. arenda.

care in functie de modul de incheiere a asigurarii poate acoperi nivelul cheltuielilor tehnologice directe de productie sau valoarea productiei. mentionat expres in polita de asigurare.Prima de asigurare Marimea primei de asigurare poate fi influentata de: • sensibilitatea culturii la factorii de risc asigurati • frecventa manifestarii factorilor de risc • localizarea culturilor asigurabile pe judete • • marimea sumei asigurate. rodului viilor. pomilor fructiferi si hameiului despagubirile se platesc dupa evaluarea daunei. la oricare din sucursalele/ agentiile existente la nivel national • depunerea la asigurator a unei Schite . Documente necesare pentru incheierea politei In momentul incheierii politei de asigurare a culturilor agricole.Plan de situatie (format A4/A3). sunt necesare: • completarea unei Cereri – Chestionar pusa la dispozitie de asigurator. respectiv pentru acoperirea cheltuielilor tehnologice directe de productie sau a valorii productiei • proportia daunei in functie de gradul de distrugere. Prima de asigurare se poate plati integral sau in rate scadente la anumite termene care se stabilesc prin contract. in functie de: • modul de incheiere al asigurarii. Despagubiri Pentru asigurarea culturilor agricole. respectiv totala sau partiala. semnat si stampilat care sa prezinte localizarea culturilor care intentionează a fi asigurate . Gradul de distrugere (daunare) reprezinta raportul procentual dintre valoarea pierderii medii de productie ca urmare a evenimentului si valoarea productiei medii care s-ar fi obtinut daca evenimentul nu s-ar fi produs.