flemente de calculmatriceal
gi sistemede ecualiiliniare

Teoria calculului matriceal gi a sistemelor de ecualii liniare s-a dezvoltat din necesitatea rezolvlrii unor probleme concrete, ivite in special in economie. Pentru a ne ldmuri, v6 propunem spre analizAgi rezolvare urmdtoareaproblemd:

I Problema I dou[ tipuri de Un atelierconfeclioneazd bijuterii, numite B1 9i 82. in tabelul de mai jos sunt precizate de materiiprime cantitSlile fabric6rii - aur gi argint,in grame- necesare fiec5reibijuterii:

I Problema 2 O firmi produce n tipwi de produsenumite Pr, Pz, ..., Pn,pentru a cdror fabricalietfirlizeazd m materialeprime numite M1, M2, ..,, M.. In tabelul de mai jos sunt prezentate cantit[1ile de materii prime (in unitdfi de masd), necesare Dentrufabricarea fiecIrui produs.
, ,,i-al

Pf::'
dtt

Pzfll
?tZ

'."''i '{n ': l
ol n

Cdte bijuterii trebuie sI produci atelierul pentru a lichida stocul de materii prime care estede 50 g de aur gi 40 g de argint? Rezolvare Vom considera cd atelierul trebuie sb produci un numlr de x bijuterii 81 gi un numir dey bijuterii 82. Se obline sistemul:

rMzl r'r
,, :.r',i ?ti

azt

&zz
&m2

&zn
&*n

1 ;; M$ x,;;; oml

Cdte produse de fiecare tip trebuie si producd firma pentru a lichida cantitefle de materii prime aflate in stoc in conformitate cu urmatorul tabel:

J : 'x+Y =5 0
[ x+ 2 ' Y= 4 0 cu solutiax: 12 li y: t+. Deci se vor face 12 bijuterii B1 9i 14 bijuterii 82. Dar in economie lucrurile nu sunt agade simple. Vom exemplifica cu o probleml pu{in mai complicatS:

materiiprimelttl'l tut, I ... I v,
Rezolvare Vom considera cd firma trebuie s5 producd un numdr de x1 produse P1, un numdr de x2 produse P2 gi aga mai departe.

Fcriec I F-'/e'-nerrle de cclcr_rl rr,Ctri:.C:.si :i.sierne ae rna.t,Jlii lintare
Se obfine sistemul:

luurXt

t^
t rxt
&mlXl

+ a nxz +. . . + at nx n = bl + a 22 x) + . . . + ar nx n = b2

I
[4

-h - vm

Problema care se pune acum este urmdtoarea:cum se rezolvd un astfel de sistem?

In lecfiile care urmeazd.vom invlfa si rezolvim un asemenea sistem. Dar pentru aceasta sunt necesare no{iuni gi rezultaterefe_ ritoare la matrice, permutdri Si determinatri, fbrd de care nu se pot concepe instrumente performante pentru rezolvarea unor sisteme de forma celui de mai sus, numit sistem de m ecualii liniare cu n necunoscute.

1" Patronul unui magazin de computereestedecis sd investeascr in afacere700 000 lei pentru a se aproviziona cu 250 de bucd{i;el opteazdpentru doud modele,M1 gi M2. Firma de ru *.. ," aptovizioneazb vinde un computer model M1 cu 2 500 lei qi un model'M2 cu 4 000 lei. profitul este de 450 lei pentru un computer M1 gi 500 lei pentru un computer M2. Care este numf,rul de computerede fiecaretip cu caretrebuie aprovizionatmagazinulgi care esteprofitul oblinut? ?' o fermd agricold investeqte70000 de unitali monetarepentru a cultiva o suprafal[ de 250ha cu doud tipuri de culturi, A gi B. Investiliape hectara fost de 200 uniteli tru cultura A 9i 400 de unitd{i monetarepentru cultura B. Producfia ^o.r"tur.'p.r,medie estimata este de 2500 kg pe hectarpentru A gi 380 kg pe hectarpentru B, iar profitul esteestimatla 2,5 unitd{i monetarepe kilogram pentru cultura A qi 1,2 unitdli monetarepe kilogram pentru cultura B. Care esteprofrtul estimat de fermd? 3' O firm[ de confec{ii producedoui tipuri de costumebdrbitegti, gi C1 C2. pentru confeclionareamodelului C1 sunt necesare 6 ore de munci, iar pentrumodelul C2, 8 ore de munc[. Dotarealimiteazi producfiala exact 75 costumepe zi, iar firma dispune de 65 muncitori, la fel de specializa{i,catelucreazd8 ore pe zi. Profiful pe zi esteestimai la 10 unit6{i monetarepentru un model Cr qi 12 unitdli monetarepentru un model C2. Careesteprofitul estimat u ," ob1in. de firmi pe zi? 4' Un combinatesteaprovizionatcu materii prime din trei centre,A, B, C, necesarul fiind de 36 vagoane' Timpul de incircare-desclrcare al unui vagon gi costul transportului sunt redate in tabelulde mai jos: Costultransportului, unutvagon
:',1.Al]

B.l

c z Timpul total necesarlucrdrilor de incdrcare-descarcare este de exacl 274 ore, iar costul transportuluipentru aprovizionarecu materii prime este de exact 6100 unit6li monetare.Determinafinumdrul de vagoanecaretrebuietrimise de cele trei centre.

7 5 8

Nr, de vagoanetrimise de centru
X

300 450 100

v

Capitolul I

If,l

Tabel de tipmatriceat

In diverseactivitali legatede reprezentarca, analizagi optimizareadesfdgurdriianumitor procese de naturdtehnici saueconomic[,in studiulunor fenomene saual unor activit[fi care presupunanalizaunui numlr insemnatde informatii, aparenecesitatea concentrdriidatelor in tablourinumitematrice.

fixemple
1 . Informatiaprivind distanfele in kilometriintre principalele orage din {ar[ poatefi organizattr intr-untabeldetip matriceal:

Astfel, conformtabelului,distanfa de la Baclu la Arad, pe caleaferat6,estede 712 km. Acestnumlr seglsegtela intersecfia ( + ) cu coloana liniei Bactru Arad (J). Intersectdnd linia Arad din tabelcu coloana Bacdu,glsim distanfa pe $osea intre celedou6 orage: 583km. Numerotdnd oragele, conform numirului de ordine rezultat j se afld la din tabel,de la I la 7, distanta dinhe oraquli gi oragul (d" d" "' dn ) j gi poatefi notatl simbolic cu di1. intersecfia d22 liniei i cu coloana ...d27 = 712 km, Astfel: distanfaBac[u-Arad(pe caleaferat[!) ested32 ldr | = iar distanfa Arad-Bac[u(pe gosea!) ested23 583km. Ob]inemin (pe gosea acest fel o matricea distantelor gi caleaferatd)intre ori caredou[ dintrecele$apte ora$e.

;;, ;,,,) l.;,:,

| : 13 uni tdl i monese. indicd distanla pe gosea. marcat[ prin a costurilor pieselor (costuri de achizilionare cifrele 0.P2 gi doud ducerii obiectului. Rezolt. 6 distanlape gosea.3+s t)= (qz l3) =| t:c \22 r3.1) [. producerii obiectuluiA? L distanfape caleaferat6. gi P3. pentru fiecareprodusP1. 2+ 1 .:= distanfain km intre oragele i gij: P2gi P3. Observf. pentruproducerea obiectuluiB. bucdti P3.P2gi P3..necesare producerii obiectului A? b) cdt costdtransportulproduselorpy. a) cdt costdachizilionarea produselorp1. doud buc5{i P2 gi 0 F ro bl ema3 5 buc6fi P3.3+2.9+ 2 ' 4 + 5 . 1 4 . fiind deasupradiagonalei.l 4 P ri I I Asociem acestuitabel matricea: (g z\ tl c e = l4 3 | Rc:oli.are: 4' 9 + | ' 4 + 2' | :42 uni t6l imonei Fro b lem a2 ) tare ^ cost6 achizifionarea pieselor necesare O firm6 produce doud obiecte.) u 2 s) a necesarului de produse pentru oblinerea obiectelor A gi B. pentru a c[ror fabricare utilizeazd trei produb ) 4.CT.necesare d u=l 0.o bucatf. . P1.deci d67.Pentru fabricareaobiectuluiA tare costl transportul pieselor necesareprosunt necesare 4 bucifi P1. 9i costulde transport. p2 dacl i <j. s + 1 . 1 1 ' 2+2. 9 2 J i3ti. P3. notat cu CA. gi costuri de transport). 2+1.are: tl a) Tabelul aratd foarte clar cd numerele [ 1 r) deasupradiagonalei tabelului. 4 + 2 . produceriiobiectuluiA. dac di = j.. indicS distanla pe Se pun urmdtoareleintreblri: $osea. lor.Porteo I Elemenfe de colcul motricealsi sisleme de ecuofil liniore I Pro blem aI a) Care este distan{a pe $oseaintre orageleBragovqi Cluj: dorsau dzo? b) Exprimali in limbaj matematic condigi suficientl ca d1isE reprezinte necesard fia distanfadintre oragelei gi j pe $osea.necesarulde piese pentru fabricarea celor doul obiecteesteredat de matricea: (q I 2) N= | | 2l 3l: ll (+.P2. respectiv pe caleaferatl. respectiv cdt costb transportul pieselor.Acest necesarde fabricaliepoate Calculalicat costeachizilionarea piesefi redat mai simplu prin tabelul urmdtor. iar pentru fabricarea obiectului B sunt necesare o bucatd P1.dacdi >j. costul achizi{iondrii lui. in unitAtimonetare. Pl' rCA. b) d. Tabelul urmitor redd. A gi B. 3 + 2.mcA putem aranja calculele astfel: Prin urmare.notat cu CT.

pe tipuri de mobilSestedatl in tabelulurmltor: Tip mobilnI llr:.'l=(* tt3)<r.s.Numbrul de subcomponente folosite la fabricarea fiecdrui tip de mobild estedat de tabelul urmf..justificafi cd niciun fel de produc{ie nu poate epuiza stocul de subcomponente. Sy. atunci in rezervorvor fi 40 I apd.l'Mii. .rl 'Sc t2 t3 t5 20 a) Puteli afla producfia care epuizeazdtoate subcomponentele? b) DacI stocul de subcomponente 34 estede 2l bucd{i. Pute{ijustifica rapid de ce sistemul: f*-2y*32-t=5 -z+3 t=7 ]x+a V l -**3 y+2 2 *3 t l 2 x-2 y-z+4 t= I I ^ nu are solufii? .'.enre iJe sclrciii iirri. Pr Pu P: A-> B --> n farj'l llo.. x stocul de subcomponenteeste urm[torul: Mu "' ..'S.:. llJ.. pentru care folosegtepatru tipuri de subcomponente. C6{i litri de apd curg intr-un minut din fiecare robinet? O firmd produce trei tipuri de mobil6. v Srl z Sr: Stoc(buc. care este matricea costurilor de achizi{ionare gi de transport necesare pentru fabricarea fiec[rui obiect.. gi M3... 1 1 2 a J Produc{ia.s.:::.".srr: Am ob{inut o noud matrice C.tor: 2.:.i tt risz) ++ + + CT CA CT CA 1 Un rezervorpoate fi umplut de la doud robinete. Mz.Porieo i Eiernenieoe cc/cr-'l nroiriceol :ii. in buc6}i...Mr z S2 2 'Sr"''' . 3. Dacd robinetul R1 estedeschis 4 minute..a.. Mr . Daci robinetul R1 estedeschis2 minute.fabricatedin materiallemnos.) :': Szt.52. 53 gi Sa. iar robinetul R2 3 minute. Mr.. bUC. | \\2 2 B ..R1 gi R2. atunci in rezervorvor fi 36 I ap6. 12 5 i 3 )+ ' ' ull.t. iar robinetul R2 estedeschis7 minute.

p2.r/ mafriceolgl sisleme cle ecuolitlinio. (4 5.trei produse.. t r) Care estematricea repartiliei cheltuielilor generatede activitatea de fabricare a produselor xg i y? 10 ...lil'. x $i y. \2 3 2 )' r:lr .Porlec I Elemenfe de co/ct.i'::': 5 2 2 J 2 i. Mr $i M2.respectivP3din prima zi. 7 | 3) Careestematricea C avdnzdrllor realizate de firm6 in celedoui zile? O firmd produce doudproduse. Notdm cu A matricea vdnzdrilor realizatela magazinul M1 in prima gi a doua zi: o=I I 4l l. Necesarul gi cheltuielile depiese pentru procurarea acestora suntmen{ionate in tabelele demai ios..]. ' .31.ilit. Analog.p1.iar tabelului al doilea.matricea B a cheltuielilor generatede procurareapieselor: (s 2 l ) A= | t. P2. gi comercializeaz6. se consideri matriceaB a vdnzdrilorde la magazinulM2: (s 2) l'l (r 5 ) " = l.::.e 4.P2. P 2 . u0) Prima coloanda lui A reprezintdvdnzdrilede produseP1. o frrmd dispunede doud magazine. P3. Pentrufabricarea fiectrruiprodusseutilizeaz6 piesele P1. tl. u 2 r) (r.t: achizifiohare ru{t F2 Pl l0 5 I I 5 r'diverse 2 2 Asociem primului tabel matriceaA a necesarului de piese. 1y: ':i. p3. iar coloanaa doua reprezintdvdnzdriledin ziua a doua.

matricea A de tip (m."(C).ralionalesaulntregi..numercreale. ap . A(i. a1n ) tl a22 ..."(Q) li M*n(Z). o maticedetip (m... M. .. seutilizeazdnotafiaprescurtat[: i in mullimea M..mlgi N = {1.PorteoI Elemenle de colcu/ motriceolgisisfeme de ecuolii liniore mMatrice: Mullimi de matrice Considerind mulfimile M = {1. n}.n(C) mulfimeatuturor matricelorde tip (m.de forma: (a. a2n la?l I tt' t """""""""" " 'I I \aml amZ . funcfiei A fiind cuprinsein tabloul de mai Fie m gi n dou[ numerenafirale nenule. n) cu elemente din C esteo funcfieA : M x N C.i). Dac[ n = l. j) = ai3. 2. Esteclar ctravgmincluziuni: M. l) senume$te matice coloand: 11 ..r(C).. A = (ai."(C).Elemenrcle /lnleii sunt: iar elementele coloaneij sl'xfi: Vom nota cu Mr. Fie o matriceA e M. n) cu elementedin C..Senumegte matice de fip (m. O maticedetip (m. A^n) Numerele complexe €\ senumesc elementele maticei. ..."(Z) c M*n(Q) c M*"(R) c M... 2.respectiv. Dacl A e Mr. dup[ cum elementele matricelorsunt."(C) distingem cdteva submulfimi importante: M*n(R). valorile jos.n) semainrmre$te m4ticeanm linii gin coloane. n) cu elemente din Crllrrtabloude numerecomplexe..

n) senumegte matrice pdtraticd de ordin n: sistemul ordonat deelemente. Dactr intoducem notalia: rr i =j 6 .t ailt senum€tte dtagonata secundard a matricei A.eqq slepcnrcle principallegale depedi4gottBla cu I gi rcsArl ggalo elementclor ogO joacl un rol important. lrfullinleamatricelor pittratice de ordinn cu elemente din C senoteazlcu lvl"(C).atunci pcricolulgnpiconcsndnu cxisrn fuzii.matricea (1.7 PorfeoI Elemente de co/cul motriceolgisisfemede ecuolii liniore DacIm = 1. senoteazAcul..matricea pltratic[ deordinuln: . al n-2s .&c[ i+j atunci matricea unitate deordinn cste: . car€... .. am senumegte prWpat{ e diagonata matricei A..Avem incfuziunile: M"(Z) cI["(A) c Mn(R) t U"(Cl.. in mullimea M"(C).: Jl 'd a cr " [0.. Easenumegte maticed unitategi. :.: . A detip n) senumcate matrice linie: DacIm = n. iar sistemul ordonat deelemente a'tt. matriceaA detip (n..8fir 8i22t a3l. In = (6iJ). ai2n-. 12 I .. 611 senumegrc simbolulluiKronecker.

PorteoI Elemenlede colcul matnceolgisisteme de ecuofii liniare IE operalrcu matnce I l t: r. t a I r tI l3 .

atunciA -B = l ..atunciA' = (.F/emente de co/cu/ motriceolsisisteme de ecuotii liniore nil Adunarea matricelor este asoclafivd.n(C). adic6.^(C). dac[ A (aij). t.t :+ t) _ I 1 . [$xemplu (a DactrA=| ll -lsiB =l4l ' "/ r\ at t 'a I a . o.sumaA+ (-B) senoteazisimpluA-B gi senumesIe diferenladintreA 9i B. Matricea A' estematricea opus[matriceiA. = intr-adev6r. DacdA gi B suntdin Mr. il areo matrice... B e M..2) t. Matriceanuld lfl ol roo.n(C). @ adunarea matriceloreste comutativd.z.opusS. Operatia prin careorictrror doui matricedin M.n(C).. \ l-5 " ( . V A. C e M.. adic6.."(C) li se asociaz6 diferenfa lor senumegte scdderea matricelorpe M. (A +B )+C= A + (B + C).aij)$i A+A'=A'*A=O.n( c ) . oe M.. Not6mA'=-A.loo"' ol este element neutru la adunarea matricelor.. adictrV A e M.V A. 1.n(c)..n(C)..4 14 . f A. fubservalii Vorbim numaide adunarea matricelor de acelagi tip! 2.n(C). adic[ V A e M. e EE Oricematrice e M. B.r) 1 \-5 l.s4) )l' 4. A+g=O+4=4..astfelincdt: A+A'=A'+A=O.

o matriceA de tip (m.'rA sh{iifiC!A . Fiindde tip (2.'* 1 q \ ' . cr elemente din P eM*lC). s6considerdm: A e M23(C).B = (b u ) pim produsulmatriceiA cu matricea natricea (m. . ) ... .p) cu B se s€inlelcge infel€ge matricea matricea P de detip tip (m. dzz azl ) br: urq ) Conform definiliei. [0. 4). n) $ro matriceB de tip (n. matricea produs P = AB va fi de tip (2.1 1:ta]:tlt :. lnmullirea senume$te maticelor. "' Prr P rq) ''- \Pzr Pzz Pzt Pzq ) I.3). B eMn.1i prin earE matrice. Evident.Mr.j= 3 gi n = 3.olji ltniare Fiind datedou6matrice. . A = (ar:) B = (bii).AB e M.. .seasociazd lor. cu douf. u'z u ' ' I.i= Iairbr.. " | (b 3 l b tz b s r bro l"' p . p). : '" : . (l).p=( p s ). .o(C). t .. deoarece i=2.linii 9i trei coloane. elementulp23.r(C). fiind detip (3. ' . 9i B e M3. . adici: [P.. : . Conformrelafiei(1).fC). ':. rezultS: 15 .Porteo I E/emenferje co/cu/ n'tairicec:! si slslernecie ect. Qporalia *i B e b&. .o(C) . bzz o* ] l.(1).ums e c alc ule a z ll rtu n c ii rn i :l f:m e n :rl t * ra tl ' i cci!" . este: b.adic[ elementulde pe linia 2 gi coloana 3 din matricea produs..' ^ P= = oI bzr.a(C). Pentrua in(elege produsul cum secalculeazl a doul matrice.. n p. orictrror dou& produsul A e.in conformitatecu egalitatea SI calculim. de exemplu. matricea A este: 6= (a" \azr Iar matricea B. 4).

f. -r.'. 2 ) -: Atunci: 2.z+2.z+(-r).0. Mai pe scurtsespune ci.pbk3 k= l = szrbrr* azzbzt*azrbrr.r t -r).) (r 2) -3'l' $iB=l \-2 0.) AeM6(C).Cr).e 1. oJ (0.se inmullesc liniile cu coloanele.r+2.(-2) o. Seobservici in acest calculsuntimplicateelementele din linia 2 a matriceiA gi celedin coloana3amatriceiB: ztz a t ! t2 b )t b32 P" Pn Pr: nu) = p ju'. din matricea AB de pe linia i gi coloana j .r+(_2). -z z)=lz+s -2-6 o+ oJ a :I -t+ 2 o ...(-2) [_.BeMr. r'"o: [l -.2(C).."= f t l2 -t) (r -l o ) (r-z t )'1. [e' .)_ I_'. -8 6) 16 .2 ) ( . se oblineastfelelementul p4 de pe linia 2 qi coloana 3 a matriceiprodus."= fl 3)'. pentrua oblineelementul Agadar..'l u.o *q o +2 +o )= [-. il=f t.t.[*"-o.a 2-l+0) ( -2 l\ [ o .i nn = Apoi o -r r) ": [ t [0 2 -2) (t r. se face suma produselor elementelorcorespunzdtoare de pe linia i a matricei A cu cele de pe coloanaj a matriceiB..(-3)+3. .z( C) + AB e M2. a".f E/emente de co/cu/ motriceolpisisfeme de ecuotiiliniore P1 = )a. (2 -22):l o.0) r\ = ( t + t . jr. uro l= [ \Pzr pzz Wzl pzo ) lr' bro ) ib.r b'o) .(-3)+(-2).r+3. o = [.

AIn: InA: {.n(C). q e N. (AB)C= A(BC). sensul urmdtor: VA e M.o(C).o(c).V B e Mn. V B e Mn. esteasociafivd. B e M.are sensstr vorbim de produsulAB numai dac6numIrul de coloaneal matriceiA esteegalcu numirul de linii al matriceiB. 17 .aeciAB*BA. (-t 2') . Pe mullimeaM"(c) a matricelorpItraticede ordin n. .atunci AB e M"(C). prin urmare. matriceaunitate In este element neutru la inmullireamatricelor. (A+B)C=AC+BC. in fiinmullirea matricelorestedisfributivd ta s6nga fa{[ de adunare. V C e Mo. 2.g= ll llsiee= | "' l. A(B+C)=AB+AC. astfelincdtAB * BA.n(C).in sensul urm6tor: @inmullirea matricelor V A e M*..p(C).V B. adic[: V A e M.fieA=l lsiB=l l. fubservalii 1 . (z -3) (o l\ Atunci:a.."(c) 9i B e Mn. dac6 Rezultd imediat ctr: i) A' : A.p(c). @ in mullimea M"(C).n(C). DacIA e M"(C) 9i B e M"(C). Intr-adevir.n(C).. adicd: V A. Dacr A e M'.o(C). C e M". APAq Ai({n)c :4nc. deci f A.atunciAB e M. B e M"(C). inmultireamatricelorestedisfributivd la dreapta fat6 de adunare.o(C). De asemenea.4n+c ii) Vp.. \l -t)' [_l 1)' Pe mullimeaM"(C) a matricelorptrtratice de ordin n se definesc puterile naturale ale uneimatriceA e M"(C): dacd P= 6 4o: {I"' ' ' p e N* [An-t4.E/emenle de colculmotriceolgisisfeme de ecuolii liniore fubservatii 1. (n > 2)'inmullireamatricelor nu estecomutativd.^ (o l) . (0 t)' (r _ t) ' 2. a matricelorp[tratice.

Ell V " e C.oanele lui A. senume$te franspusa matricei Amatricea B de tip (n. drcpt coloane. l l -r) i )' [2i r ) [. B e M*.. V A e M..i. pectivlinii penbxJ a doua linie a matricei'A estea doua colaarl a lui A q. V A e M.= a."(C).PorteoI Elemente de colcul motriceolsisisleme de ecuoliiliniare !$xemplu Fi ec[= i'si A:fl [2i -l -t 1 I ') .tm element oarecare al rnatricei B de pe linia i. o *.p(C)..r. Mai precis.. 0 e C.i ).B-O. respectiv col. 18 .A=(aii). F e C. restA.(C).. Ei l VA eM. Fiind dati o matriceA de tip (m. este definiti prin b.primalinie a maFiceitA eeteprimacoloan[ a matriceiA.n(C).n(C).2 .d.a.\ t-l I / . Notlm B -'A.n(C).i l'A =A . n). = F(aA). SeobservicAtA seoblinedin A. a(A + B) = aA + crB. B)A: aA+ BA. m).."(C). V B e M. soloafla elementul aiidin liniaj coloana i a matriceiA. =(oA)B =A(oB).. BeM*lC).cA = i f t) -i -I ll . j. (oF)A=o(PA) EE V o. (a + EE V o. luendliniile.adicdbi. V A.. A e M. V A e M. cr(AB) EE!V " e C.m.

n(C).\ 5 15 I rl I I de u n d eX:l 2 . r) s.|).[] :l :l F o) 2 (-r I f-3 I I Deoarece 2l 7 ol* tl = ll l4 t l+l. m I ffi Siserezolveecuafia: 3X + Rezolvare: :.n(C).r -l l.tl .p(C). V B a Mn. ) l 2 (r r) I (_J 6) 6') rz'1 'r) I I a J l-t [2 Ii2) ( -l t2 [-r rz) (2 I I -l 5 I ltlI l <+3x=lsttl-l -r -l -3) -: -t) I aeci 3 X= 6 l 9 l <+X : (-3 rsj 'f-r rs) . e c u a lia s e s c rie : I I t-) 6) I 0)I I -4 n) [ r o) [-r rzJ \(2 3X+ _.2\ 2Y I I I I -2 r -t) 3 4l z tl ./ t I l^. B e M.PorteoI Elementede colcu/ motriceolsisisfeme de ecuoiii liniore [!Semplu o) ou. V A.x'Y e M3(R)' . atunci ":[_{ 2) '1. l" fl I tt serezolve sistemul: 3X. u u d VA e M.'(C)..iJ.no = ( ot '.3 ( I 3 9 -6)' I \ 4X.I(A + B) ='A + tB. = g'o. t--r l2J [2 -3) (- r-t31. t2 i2) I I I zl.'(an. V a e (C). V A e M*.-Jl 6I 9 lr.'(cA) = c'A.d '[. V A e M*n(C).Y -l -t 4) l( 0 | o".'('A)=A.J l5 [.l -9 3 l f l= l s lll. l 3) r9 . ).

6. I :ll . [3 0 iardinultima rezultd: ecuatie t) (t .2 gi adun8nd-o la prima.. -r ) -u) (3 (r -r 2) Y = a X .!)Ci.k+3 . . Fie k un numdrnaturalfixat.2h.= A-213.2A = A . flf . b) Sedanonstreazlprininducliedupl m. careseverifictr prin calcul direct.{2 .A@Bk)= (AB)Bk= (BA)Bk= B(ABk)= B(BIA) = (BBk)A= Bk*rA. ) =A-212. .zy'lb= .seobline: 12) (r -r8 8 -7) (-6 -sx=| 2 -8 -r+l+l-z t o l.An-'Br i=0 (binomul lui Newton) Demonstr"alie: a) Utilizam inducliamatematicf.l . Pentrun = 1.2lrS fi) fie A giB e Mo!C). (-20 -2 -6) [5 2 t) deunde: *= 10 | .2At*t) = A(A . Fie k un numtrr naturalfixat. b ) V m . intr-adevlr. c) (A + B)" = -.g' Elemenfede co/cu/ mofriceo/gisisfemede ecuofii liniore Rezolvare: inmullind ecuafia a douacu . Presupununegalitatea adevtrrate pentrun = k gi o dernonstr6m pentmn = k + l. Deci presupunem cf. evidentdin ipoteztr. seobfine: A'-zy'.1. A B n= Bn A . An+2-2An+l Demonstralie: Utilizim inducliamatematicA. d e un d e "= lt (1 0 | 3) [2 .26k+2 . c) Folosiminducliamaternatictr. oricare arfi n numtrr natural. o tl l . Pentru n = 0. se oblineAB = BA. = A(Ak*2 = sz . astfel inc6tAB = BA. n€N' . o [_. sr searate riematriceao= cn. Ak*2-2Ak*t = A-2b gi demonstrlm c[ Ak*3-ZAk*z * A-2h. Presupunem ci ABk = BkA li demonstrAm c[ ABk*l : Bk*lA. A t Bn = B n At.l 'o .l r) ( '. Str sedemonstreze ci: a ) V neN' .. ARk+r intr-adevtrr.

" ( oor) [oooJ Deoarece I3A: AI3.clilB"*'= = c l *r An * r + B n + c l* ... BI = B.is i ( A+ B) n *=( r A + B X A+ B )n i=0 - i" l(o + B )A n -iB i i=0 = = = -!lc. + cl-rA B "+ clB n+r = cl*rAn*r*(cl *cl)n"n'+(cl *ci)e*'"'+ . o " + l-ig i. =(A * e)Ic|an.rB 2 + ."t""".t e r + f c.pentrun>3.* r A nB r+ ci+rA n-rB+.nn-igi i= 0 gl gi demonstrbm cd: =ICL*.+cl*rA 2 i" ir. .. A0 = B0 = In 9i cI In esteelement neutru la inmullirea matricelor..+ (. B n : cl... 1. unde Observ6m cd A = 13* B. Presupunem c5 (A + ny: iC.1ann-igi *g4n-'s') Ic. i =0 fl ri". = [i : ?] Rezolvare: Srse carcureze An. 21 .<+A + B = A + B. i= 0 n i=0 .r gz + .4 n -i g i +r i=0 i=0 = + c l A n B'+ clAn.e"+l-igi .PorteoI E/emenfede calcul mofriceolgisisfemede ecuofii liniqre I pentrun:l. putem aplica formula binomului lui Newton: Ii +clt1{n+ cS Il'B 2= I r+ n B * G3 +B )n= n (L -1 ) "2. evident (S-a linut cont cI Al = A..1-' *ci)ae"+. l0 o 0 0) Rezultl: e': I O 0 0 | liBn:O. (A + B)n*r i=0 Intr-adevdr. n e N.).+ + clABn I c l o "*' . *4n-igr+t 14n*t-igi )= = : cl A n *r + cl a 'B' + clA". seobline (A + B)' = lCia'-'nl i= 0 <+A + B =ClArBo+Cla0n' <+ ... unde 13este matricea unitate de ordin trei gi B : (otr) [0 .

' ) S[ secalculeze: a)A+B.r .) r) [r " i. ) . Si secalculeze AC.e= | O (2 t) [.E/emenfe de co/cu/ motriceolsisisleme de ecuotii liniore Prin urmare: (l o o') (o r 2) A " =l 0 [0 ro l*" 1 oo: l*$.. \-z tu) [o r) [z o oJ a) Ceproprietate justifict egalitatea a inmulliriimatricelor (AB)C: A(BC)? (AB)C : A(BC) 9i comparali b) Calcula{i rezultatele.8. (-'t s\ (t -r\ (r = i. E 4 . 3 tA + 2."=i o^ I l l . n :n1+nl 3 :n I I ) Exersare E1 F iem at ric e r e : ^ = ( j ? . .A-B9iB-A.fl'') -2 z) ' [2 o t)' [r -t t) I. 22 . ol .. Seserezolve zx*+[ o i )--u".o = ( _ ' r .]'.A ecua{ia: E3. = [: S[ secalculeze A + C qi B + O. b) 2.' ) .DB giBA. ) .= [r (ro) (r 23) \ Fie m a trice te:o:l t E 5. . Fiematricele: siB= . + 38 9i 54 -B. F ie m a tr i cele:e= |'' l. o:| E2.J ) lro o l = l o t ot) (oooi '[ooo) lro (o o 3) (. = ( j .=l o I 4 1 .

sii secalculeze An. strse demonstreze b) Pentrumatricea B : ( ^. Mn gi Nn. -tl E7.Seconsideri matricea A= ( [-l O incdtA2* O: r( . b.3. astfetincAts : . Fie matricea x gi y. n. Si secalculeze: c) . u t) u E10.4.n € N. Fie*ut t". precedente. e Rseconsiderrmatriceao": f \-sma coscI'/ a) SI searatectr:AoAs: Ao*p$i (A")": Ano. u . (t . l \ si N :l t' 'l [ _ r J3 ) '' \ .3 ti (e + tr.f. . egalitatea .t * d n". cI existlicr e \. Aprofundare to. b) AtA.l2fiind matricea unitatede ordin doi. Fiematricea o= . bl = rur1n).t" sinole A1. asffel a) Slse determine [-t 0) b) Pentru a: .Elemenfe de colculmotriceolgisisfeme de ecuolii liniore -2 t) E6. astfelincdtesteadevlratl ": \2 s) A2 : xA + yl2.b. 3 I . b). c) Folosind rezultatele sI secalculeze (r M:l ' \_r r)' (t.u [l o) . pentruoricea Mz(R).I a. Fiematricea A: 12 I a) 2A 9i A2.u secalculeze An. 23 .A. [z 1 o ) (: 1l tn searatecb existiinumerele E8.^ -^l | 1| [-2 2 0) (t 56 se calculezeA2 .1. |) u.unden € N'. * + b2* 0.n e N'.D a) e [0. E9. 2n).

X e M3(R) li x2 = tX. dacf. ] 1.1 {(* ox\l '1.c u a + d + 0 . t e R. o *)l . b) Fiind dati matricea A e G1. ) o .0 *Jl l(r-.:{l r o l l . d) S[ se calculeze(A*)n.I. a) SI sedemonstreze cdAB BA. c ."J . .. x 2 + v z # o f.y )* l .n € N*. S d s e d e monstrezeci : \c s) a) A2 .r. ot = l (z-*x . Seconsiderd ( -+ 2 2) (r2z ) o :1 . = AB e G. F ieA : . : l?+ v I )l .unde a)Sdse arate cdA. Fie multimile de matrice: (r + zx o 0 I | +x ) 0 leM3@) .2 x '?+zx)l I c s : ll o o o l l ^ ' r e R . b) AB: BA <+ A2B : BA2.4 li B2= 68.= llo I l[ iv ox ]l J [[o o a) S[ se demonstreze cd: VA. B e G. .. a . astfel incdt AB = I.B =12 r rl . c = a A + b B .2 b) Sb se demonstreze c6.c. matriceaA*: A3.r.q f =" 1 [.A. -4 2l . l(* oiy ' ) l I [ft. c) Si sedetermine Cn..str se determinematricea B e G. *. Pentruorice x e R se considerd 0 t -2 x ) [-x 0 4) : I: * xB.ll A5 . .E/emente de colculmotriceolsisisteme de ecuofii liniore urmitoarelematrice: A2. o o [-r 0 -2) l. 44. unde I estematricea unitate.' ot-xJl l[ x "') [ [ . I e M2 (R ). gi AB: BA.. c) S[ se aratecI A*Ar: A*ar. 2 -4) [2 [2 2 2) = = -6..*']+ff'c.n e N*. ( a b) .(a + d)A + (ad . '"''' l[ z{t-* )z* -lJl^ -r x . ":l: b) Sd se calculeze82.bc)I2 : 02. b e R. atuncipentruorice n e N' avemXn= tn-lX.i . . .= ]o l o o ll .

= B3= C3.p€N'.*.FiematriceleA. | \0 l) matricea a) S[ sedetermine Y e M"(C).a)Fieeqiesolufiilecomplexealeecuafieix2+x+l=0. astfelinc6tYA = AY. A9. O7. C e Mn(C). 82 = CA SiC2= AB + A.82=CAgiC2=AB.u.BeM"(R). ^' +v) \ 25 .sdsearatecd.DacdA+B=In$iAB=On.B = eA gi C = EA. b) SI serezolve in M2(C)ecualia Xn = A.BA + In. b) DemonstraJi cd VA. fie matriceaA= l. (uo*p A10. GA + qB)* = pmA+ qmB. B. rie A.oricarearfinumerele realep $ q. Sdsedemonstreze cdAB . B e M"(C).3 (1 2'\ A8.A2 = BC.F/emenfe de colcu/ motriceolsisisteme de ecuofii liniore A6. SasecalculezeAnpentrumatriceaA= | aP laPaP aP ap+p ::1. Strsedemonstreze ctr: A2=BC.fieomatriceAeMn(C)gi matricele B gi C e Mn(C).

.2.(1. ..Senumegte permutare de gradul n oice fincfie bijectivn.. De asemenea.carese oblin prin ordonarea mullimii M.2.1. n} cu valori in mul{imea { l. 2.a. este n! : | .F- Gapitolul ll ANoliunea de permutare Fie o mulfimefiniti cu n elemente M = {a1.2)..2):(2. am vtrzutc6 numIrul de mulfimi ordonate... De exemplu.1.2. dn}..3. ultima permutare definegte func{iabijectivb o : A ---+ A prin urmltorul tabeldevalori: Conform tabelului de valori: o (l) = 2.. 2..Suntem conduqi la urmitoarea: Fie n un numir naturalnenul.3.. 2.. o (2)= 3 qi o (3) = l. Rezolvqre: Permut[rilemul{imiiAsunt: (1. Seobignuiegte urmltoarea notafie: in careprima linie pune in evidenfi mullimea(domeniul)de definilie.definiti pe mulfimea{1. n.mulfimea valorilorfuncfiei.. 26 .(2.(3.3). .1). In clasaa X-a am numit permutare a mulfimii M oricemullime ordonat6 cu n elemente.n}. . O Problema I Scrieli toate'permuterile mulfimiiA = {1.2. adicl numdrulde permuttrri alelui M.3):(3. 3}. Seobserv[ctroricaredintrecelegase permutiiriale mullimii A definegte o func]iebijecti vtrpe mullimeaA cu valori in mulfimea A gi reciproc. carese ob{inedin mullimeaM. iar a doua.1).. cu c6ten elemente fiecare.

. a(n) suntdiferitedoutr cdtedoul gi areloc egalitateademul{imi: = {1./' adicdprintr-untabelin carein linia a douasescotin evidenfitoatevalorilefuncliei c. Aceasta estefunctiaidenticl a mul{imii A: l e :A+ A .. o(2). (permutiride graduln). o= -'. {1. B:A ---A. numitiptodusul lui d cu p.. ':'.PorteoI E/emenfe de co/cu/ motriceolsisisleme de ecuolii liniare Vom nota mullimeatuturorpermut[rilorde graduln cu Sn.. . .1 ". 2 t) 3 ) 2 ("obD' [("/J(t) @B\z) = a(F(l)) : a(3):2: (ap)(l) unde: : a(2):3.p : [3 Produsul crpestepermutarea: oB= ' |. careestetot o functiebijectivI: o P : A'-. . a(2).2. (o0)(3) 27 .' A. (a BXi)= 61 (P(i)).cr(n)} {cr(1).).. e: la. aresens sdvorbimde compunerea acestor funcfii a o p. . a(1). (cFX2):ct(p(2) = cr(0(3): a(1)= l.. ["(t) a(z) cr(l) .n\: l A (i):i .2. .. adicl c e Snqi p e S"..3. . [!!xemplu Seconsiderlpermutlrilede gradul3: hz (t ": Ir 3 .A. Fie o pi p doul permutiri de graduln. 61 " Decicro p este o permutare degradul n.Cum a gi p suntfuncfii..iar elementele lui Snle vom nota cu litere mici grecegti:o.notatimai simplucr.t. MulfimeaSnaren! elemente permutarea identicd notatl cu e: in mullimeaSnexistl un element remarcabil: ( .p.. cr:A -.. . ).. Altfel spus.... I.n}. O permutare cr de gradul n se noteazSastfel: "('). . Deoarece o este o funcliebijectivd. o..

deci compunerea permutdrilor nu estecomutativtr. astfelincdt aF * 9a.(op)y = c (9y).ft z 3 4)_fr 2 3 +) | 4 2)\2 | 4 r . permuttrrilor esteasociativl: I Cornpunetea V a.3 c -t e Sn. r= (l^ '. 28 . astfelincdtaa-l = o-lo = e. r ) ' Seobservd cdaBI pa. I Problema 2 t^ Fie permutarea de gradulo." permutare Vc. e Sn. Din proprietlfile compunerii functiilor rezultdurmltoarelepropriet{i ale permutlrilorde graduln: compunerii a doutrpermutlri degraduln esteo permutare ICorp*o.a de graduln: Vcr.t E/ementede co/cu/ motriceolgisisfemede ecuofii liniore I i) "u=[l I ProblemaI lt Fie permutlrilede gradulO. y € Sn. Rezolvare: ') i i | "u=[. 9. J . 4 2 |r) [3 S[ se determinec-lgi sd se verifice egalitatea o -lo = oo -t: e.peSn?cpeSn. e e Snesteelement neutrula compunerea permuI Prrrutur. esteinversabil* EOti. fubservalie Exist[ permutdri a 9i p de graduln (n > 3). 4) I 234) | 4 3 )' os ' :fr \3 2 3 o).a identicd tdrilor: VaeSn.. = " [i SI secalculeze op 9i pa.oe=eo:0.[ r 3 z 4 ) ' ft23 [3r4 (rz3 4) l=l 30) 'so =(t2 \2 r4 3 ) 2) (+ z t.

(cr-r.. cri'J[a.ailoil .atunci: n=0 fe. crn)-l b ) V aeS ngin€N ' .. : (oraz ..-r.c2J=e.crr'oft .(t234'\ (l '=l [4312) Rezulti imediat o-10= oo-l= e.\ =("-'1...ft= demonstra{ia seincheie. .or. L .cr..ll)= srslt = ".intr-adev6r. decia-'1t. n) 2 qi cr1..\/ \ (cr1 ct2)(crlro.l .c[n€ Sn. / \.t. l.dacl on: lcr.oror*..r... proprietateaadevlratii pentru orice k elementedin Sngi demonstrlm cd r5Presupunem pentru mdneadevf. Astfelseobfine: ["-'0)"-'(z) "-'(l)"-'(+)J' l.t . "-" n>2 [crcrn-l. avem de demonstratc6: -r -l (0 r0 2 /-= c rz ' c rr Intr-adevf.ratii din Sn..crr)crr*r]-t=oo|(o. fie: cl1.1*1 orice k * I elemente € Sni ahmci (a.ar. din definiliafunc{ieiinverse rezultb o(i) = l.":1o'. ...|ar.daca crlt.. 4. ( t z 3 4) Pundnd o'(l) = i.o"y. cL2. Dentonstralie: a) Vom demonstraprin induc{ie. Analog. _. .. Pentru n:2. tcrJ' t (cr1 in concluzie. din = = injectivitatea lui o rezulttr i 4. deoarece a(4) = l.on)-t=ar..' = l - . gi [(araz.E/emenie de colcul motriceolgisisfeme de ecuofil liniore Rezolvare: o.a"2..dacbn = l 9i I Problema3 Sd se demonstrezecd: a) V n e N.. arf : oltolt . .. ffibservalie Pe mullimeaSna permutlrilor de graduln se pot definiputertle intregiale unei permu' tlri c astfel: DacineN.

Fie permutlrileo. 4 2 r)'.tnt.t " ) o = [[4 l 3 I 2) " [3 2 3 *). q r z 3 s 4)' a) Strse arate cL a0 = 9a..J=[.9-r.: (r o = [ .s=l .determinemulfimea [i .)lo|2.N'}. Dacdoestepermu. z 3 4 ).astfelinc6t: (r2 3 4 )(r2 3 4 )(r2 3 +) [:4r..o-'= \ d e nor i . p e S. 2 3 o r ) u = [r z 3 4 s ) t 2 + s J ' . dar 9i ru (o"f' conformproblemei 3b).. Exersare op gi po dac6: E1. b) Snse calculeze (og)-t 9i s[ severifice(crp)-t= p-lo-t o-'.E/emenfede colcul motriceolSi srsieme de ecuotii liniore = b)(o"I'=l ("-')r go-. 2 3 '. iJ. 'r(o 12 ) t q = l + ^ 3:t[4 *t" E2. SI secalculeze 2 3 o) . ft 2 3 o '). 4) 53.. 4 3 t)' 2 3 4) l 3 r)' e={""ln.0 =1 .o I g-'..eapoatefi privit[ ca fiind egaldcu (o-'] Oinarfinilie.t b)0=fl [ 3 4 | 2 ) '' (z (t 2 3 4 ') . permutarea E4./ denor i / \-r fubservalie Notalia cr-n nu poateproduce confuzii. S[ sedetermine o € Sa.34| 30 .

inaintealui 2 esteun num6rmai 3l . c) simplihcarea la stdnga: V o. d) simplificareala dreapta:V o. Sd se aratecd exist6un numlr naturalp > 0.oricare ar fi c. n e 2. O pereche ordonatf. e) V o. de numerenaturale (i.atunci cr:e.Seobservd cdm(o) estecel mult egalcu num6rulde submullimi cu cdtedoudelemente alemulgimii finiteA = { l. (" ' I:c rn ' . j) pentru carel<i<j<nsenume$teinversiuneapermutdrii adacdo(i)>o(i). A2. Fiea e S n( n> 3 ). .. . 2 3 4 5) 2. A3.p e Sn. b) dac6n e H.adicd este dacd e(o): +1. SA s e d e mo n s tre z e c d .u o: |.ecualia ox: B aresolulieunic6x: cr-r0. 4 4 . Permutarea o senume$te imparddacd m(o)este impar. n(l. astfelinc6t u. .*"uo= : 2 al acesteipermutdn estem(o) ' |^ - [3 r2 ) gi decisignatura permutdrii este e(c): (.p: e.t ' [4 2 3 1 SJ'Atuntim(c)=3+1+l+0+0=5'deoarece in linia a dou6inaintealui I sunt3 numere mai mari. Si se demonstreze cd: a) eeH. Fie u e Sn .ox: Bx + o = p. adicd este o permutare para. 2. @|nversiuni|euneipermutari'Semnuluneipermuteri Fie s e Sno permutare de graduln.I )' : + l. atuncin-l e H.d a c dxo= crx. Fiepermurur. Permutarea semnul uneipermutdri este o senume$te pard dacdm(o) par.n0.': o''*n. Seobservd cI +1 sau-1.0. 0 e H.vomnotacum(u) numdrul tuturorinversiunilor permutdrii a. b) V u eS " 9i m .-! Deci0Sm(o)s C:= "2 Numdrul e(o): (-l)'"(") senumegte semnul (sau signatura)permutdr| a. ffixemple /123) "^l Num[ru]de inversiuni 1. F e Sn. n € r. Fiepermu. avandproprietateacd.. Fie H c Sn . atunci crB e H.H+ a. V x e S n.adicd dacd e(o): -1. SAse demonstreze cdin Snau loc urm[toarelereguli de calcul: a) V a e Sngi m.. B e Sn. n} .xo=xB + o: p.Porieo I Elemenle de colcul motriceolpi sisfeme de ecuotii liniore Aprofundare A1 .

inaintealui 4 nu estenici un num[r mai mare9i la fel inaintealui 5. o=f '2 ') t-3 r) .aF.. e(ap) li sI severificepropietatea2.inaintealui 3 estetot un numlr mai mare. b) Fie permutlrilea p e 55: (tz3 " :[o z3 (t23 45) 4s\ | s)'o =[.. 32 . e(9). Dac[ e estepermutarea de graduln. atunciareloc egalitatea: I e(c)=Il "(i)-g(:) I -J r&j?" A Semnulprodusuluia dou[ permut[ri esteegal cu produsulsemnelor celordou[ permuttrri: V a. iar permutarea esteimpar6.e(cp)= e(o)e(p). a doudpermutiri esteimpardacbgi numaidacbceledoui an !l Produsul semnediferite gi estepar dac[ gi numai dactrcele doutrpermutlri au acelagisemn. Si secalculezn e(a)gi s[ severificeproprietatea 1. c) Fie permutarea <p€ Sa. atuncim(e) = 0 gi e(e)= *1.e(a)=t1o-tr. I Semnul uneipermutlri esteacelagi permutlrii inverse: cu semnul Vc €Sn.p t li e(q t) gi strverificeproprietatea 3. dar v6 propunem Nu vom demonstra aceste s[ le verificatipe cazuriparticulare. I Problema1 a) Fie permutarea c e 53. Rezulti cd e(o) = (-l)5 = -1. I e S". 2 4 3 r)' Strsedetermine e(a). adicde este par6... propriet{i. o permutare DacA o esteo permutare de graduln. . P o rt e o l E/emenfe de co/cu/ motriceolsisisfeme de ecuofii liniore mare. identictr 3. (r2 3 4 ) *=[r 4 | 3] S[ sedetermine e(g).

Produsul a doui permuttrri o pi p esteimpar <+ m(ap): -l <+ m(a)m(p) = -l c> <+ e(c) : +l $i s(p) : -l sau e(o) : -l ti e(p) = +l e cele dour permuttrri au semnediferite.-. c) m(q)= 2 + | : 3 + e(9): (-l)3 =-l.: -. a)m(o) Pentru produsul t-t "(i)-g(j). m(ap)= 2 + | + I + I : 5 =+e(aB) egalitatea e(ctp): e(a)e(F)fiind verificattr.cr(.o(r)-o(:). Demonstralie: 3.= t-2 r) 1-3 ==-r=e(c 2-3 b) m ( a) : 3 + I + I : 5 + e (a ): (-l )t = -1 . l ' 2 3 4 5) fl l= l 2 3 4 5) [ 4 2 3 I s/\s 2 4 3 U [s 2 | 3 4) ' .3 . Din ao I : e rezultii e(ca t) : l.=[lr*ry aeci tori. . rra z\(r. adici e(a) : 4o-tr. Prin urmare: are c]= 3 fac- a(i). : q-' |^ ' ^1. decim(9-') 1 +2:3 =+e(q-r)=-1.i)rr<i <j <3)=(1.1 1 .3 2. . de unde rezultl cd permutjirile c Ai c t au acelagisemn. . I = (-l)5:-1.. a(z)-o(:)_ _ cr(r)tt i -j t-2 l. =t. 4. folosindu-v[ de proprietatea2.8 =+ 1 . iar din proprietatea 2 rezultl e(a)e(o t) : l.E/emenfe de colcul motriceolgisisleme de ecuolii tiniore Rezolvare: : 2 + r: 3 +e(a) : (-lf :-1. . ^ ou=l (t z 3 4 s)fl l. (tztc\ [3r42)' 33 . s6observlm a calcula c6: r=i. m ( p) : 4 + I + 2 + | :8 + e (B )= 1 -1 . egalitateae(q): e(q t) fiind verificati I Problema 2 Demonstragiproprietdtile 3 gi 4.?. produsul.i) a(z).:)). i .z\(2.^o..j : (i.

2n-t)' 2n\ l..PorteoI E/emenie de co/cu/motriceolsisisfeme de ecuolii liniore Exersare numIruldeinversiuni gisemnul pentru fiecare permut[rile: dintre E1. o-= E2. astrer incdt per'. :) rr sedetermine numdrulde inversiuni pentrupermut[rile: E4. u. . 2n-l 2n 2n-2 2 )' U 3 5 2 .=(l '(246 ^ l o= (t 2 3 2 3 n n+ln+2 242n)' n n+1 n+2 2n I 3 n n+l n+2 2n ). . : | i eij.:[l'u o o: u r1). (t z s + s o) Sasedetermine i 9ij. astfel incat x2 : c.. (t234s z:+s) o) ^ ( t 2 3 4 s e\ ^ (r " :[r | 4 2 rJ '":[r 6l 2 4 rj 'o : [ u 4 z r 3 t ) " =[. [l .. Fiepermutarea ": [1 '. " r zj 'B =[: 4 | z )'t=l z 4 t t ) ' t = [ .l E5. n n+l n+2 2n 2 n + l 2 n + 2 O= | I 3n 3n-l 2n+l 2 n 2 n -t \n n. 1 : mutarea sdfie impar[. s 2 t 3 ) . Sdsedetermine ( t 2 3) (r 2 3 4) (t 2 3 4 ) (r 2 3 4 5 ). Fiepermutarea fie pard. dac[: 3n) n+tJ' b)xe57. i 34 a)x e r. = r r t o o r : ) . astfel incdt permutarea sd [u o i 3 j 1 J' g3. SAse arate cd nu existi nici o permutarex. SAsedetermine (t 2 3 n) a= | l: n-l n-2 | )' \n B=123 'U352n-1 . . '.n).

b) S[ serezolve in Saecuafia ar3 x: 9.x = B. . in mullimeapermutilrilor permutlrilen gi 0: de ordin 4 considerf. Schimbdnd intre ele.srsedetermine . in mulfimea permutlrilorde grad3 seconsiderlpermutlrileo gi p: (t 2 3) " = [.)+ . s = fr 2 3 o ) . Fie x e 57. b) sdsedetermine m(x). douEcdtedou6. z 3 o).literelecuvdntuluiAPUSENI. a) Sdsedetermine semnul permutarea b) Snsedetermine x. o=l 2 3 a ' ) . c) SdsecalculezeI pentrun : 3.i + l).un elev obline din acestacuvdntul PASIUNE.) . m(cr)gi sI severificerezultatul q€t. E10. = c) Si serezolveecualia fi2e x 0. V i e {1. n > 2 gi cr e Sn. 't l ' I E9. t 2 3 o ) .. E8. a)Pentrun:5li": [l +m(a)= C3.. p gi ap. Aprofundare A1. 3 t)' " . :: I a sistrsearatecrm(cr.).[z | 3) ' permutlrii x e 53. b) SI searatecAm(a) + m( cr ) : Cl. . ( t z 3 4 s 6 z ) (tz3 4 s I lx I 6 7)_ft z 3 4 s 6 s 6) [s l 3 6 4 7 7) u 3 2 l 6 s 4 ) [3 r2 7 4 a) sI sedetermine e(x). a) Si secalculeze n2E permut6rii b) S[ sedetermine semnul n2007.Elemenfe de colculmatriceol5i sisiemede ecuoliiliniare E6. 2. Fien € N.. [32|4)" [2l34) a) S[ sedetermine permutlrilor numlru] de inversiuni ale a. 56 se precizszedac[ numirul de schimburi efectuateeste par sauimpargi sdsejustifice rlspunsul. . V cr e S.. U3 4 2 ) \3 124)' gi n-3E. n=(. E7.pentrucarec.n}. pentrucarecrx= B.$tiindc6: B _ fr r .r=l. Definimcr prin a (i) : cr(n. Seconsider[permutdrile a gi p e Sa.

Fiepermutareau e 33. Pentnr x € Sn.(*)= -\"/ x(l) +€*..astfelinc6tx2=u.s(a)Ss(x). : :l strsedeterminex L 4) A3. (. : i 1l tnsedeterminex e Sa.4 3 2 t) o permutare A4. x(2) "'' x(n)' F Si searatec6.. x(t)/( x(2)J( x(n)J. e Snesteo permutare pentrucare VxeSn. * -1-']. atuncia estepermutarea identicd. Fiepermutareau e Sa. senoteazd: { ' .*aE. o permutare x € Sn. . 36 . dacdc."= f: \r € s3.I)l. astfelinc6tx2=u. atuncio estepermutare identicl. dacdcr e Snesteo permutare penfu care VxeSn..F F/emenfede co/cul motriceolgisisteme de ecuolii liniore A2.. u=('. \ S[ searatec6.senoteaz[: A5.p(a)>p(x). Pentnr = [r.f" p(*) * l-).

cu ajutorul matricelor.2).2. fie sistemul: de doud ecua{ii liniare cu doul necunoscutex1 gi x2. Ne vom convinge de acestfapt dupi ce vom rezolva. in general.1.l.pe matrice gi determinanti. De aceea. iar numerele b1. Nu estenici o problemd sd rezolvdm sistemul cu metoda reducerii sau metoda substituliei. o'.:l O mqtricea termenilor liberi: (L) '= 37 O matricea necunoscutelor: . ineficiente. invdtate in clasele anterioare. A rezolva sistemul inseamnda determina toate sistemeleordonate de numere (c. Prin urmare.b2 Senumesc termenii liberi. metodele inv5{ate anterior sunt. Numerele a1. Cum practica impune rezolvareaunor sisteme care au un numir mare de ecualii gi necunoscute.flecare dintre ecuatiilesistemuluiesteverificat[.X2. astfel inc6t inlocuind in sistem necunoscutel€X1.vd propunem o metodl noui de rezolvare care se bazeazl. un sistemde dou[ ecua]ii liniare cu doudnecunoscute.respectiv cu numerele o. cea de determinant. o.a. Agadar. Ne vom concentraasupranofiunii noi.tii necunoscutelor. vom consideraurmdtoarelematrice: O matricea sistemului'.Capitolul lll Nofiunea de matrice gi operafiile cu matrice joacd un rol important in rezolvarea unor sisteme de ecua{ii. poartd denumirea de coeficien.

)' = d2.' |]li Analog.' ^ [-. ^u::l= ^. . Numinrl det A se noteazI de obicei astfel: prinurmare. -.dx -' *or[d*.) a. considerdm matricea: o. \ (o -" ". din care.). -=b2 + a22x2 *a22x2. [azzxz J[xz i [bz ) Consider[m acum o alt6matrice A' care seobtine ?ntr-un anume mod.= =d'. \ f b .st .ex2 /U. = dacdA o. -arzbz) o ?1p22 -6p&r.b. \ '' ..| ' <+ iI " ' . )l*r] I [u.. l< + A X=e. -braz. -' a ..prin efectuareacalculelor. dinA: ..iar dac6d t 0. *''"[. )-(b..8.rezult[: Notdmdudzz d. din caresescade depe diagonala produsul elementelor de pe diagonala secundar[.ugordeconstatat.") u.).: i].-a12421 [:.= (l: ?) Atunci 0../[b. estede ordinul doi).Elemenfe de colcu/ motrrceolgisisfeme de ecuofiiliniore Utilizend matricele cumatrioo.' lc'+ l ll l= 1 ...u.)-lar)' Adicd d Xr = dr gi d x2= dz..\ / x 1*e.|. lli ?:l=o". = ( d. / [ul azz fa2.. seobservd echivalenlele: 9ioperafiile + d n x2 =b.*.x. oJ[*rJ=[o.arzbz= .bfl22. )_fa.to= =r. de unde(A'A)x = A'B.x. atuncirezult[ soluliasistemului: d' d' * '=T'* r=T Se observl cd d = Ln&zz-o12o21 se exprimdsimplu:el esteegalcu produsulelementelor principall a matriceiA.4rz42t= dsgi a1 . o.ur. )' Atunsi din AX = B rezult[ A'(Ax) = A'8. a1 r.brazr 1b2 (d [o o)(x.)=fo.-a12b2 38 .)l=l .J' .. Acest numlr il notlm cu det A gi il numim detarminantul matlcei A saudaterminant de ordin doi (deoarece maticea A. (a11x . rezult[: O ("rrarz-dndzt )f*.

b) Sd se rezolve fiecare sistem cu formulele lui Cramer. " atuncidetAz= -' l=u.Y= 1' E3 .: rl _11 rl t ll=2..(-z)-+.matricea termenilor liberi gi forma matriceald a sistemului. )rx-zy=tr.rbz -b1ar. \ A z=l " . Acestprocedeu de rezolvare a sistemului senumegte regula lui Cramer. [3x-2y=1' (^ E4. ftxemplu 56 serezolvesistemul:{3 x-zy [-5x+3y=-7 Rezolvare: I^ =+ d: | - -)l d' = | '11 l -s lc l-t -(. t^ lrx-y-) E2.(-s)=-r Dinx: f x:2 li y: l.rl . . l3 x. [2x-Zy =S .l lau bzl Seobservd ctrmatricea A1 seobfinedin A. bz) la. inlocuinda douacoloantr cu coloana termenilorliberi. b. iar 42 seoblinedin A. J ox +y = t l8x+3y= -2 ' a) Pentru fiecare sistem si se scrie: matricea sistemului. matricea necunoscutelor.+-(-z). \a z r b. l dr : I lr l. t: 9Z rezulta Fiesistemele: e l.(s)=r+o .l=:. inlocuindprimacoloantr cu coloana termenilor liberi. [2 * + Y=4.\ .. =2' l2x+9Y E6.z). J 4 *+ 3 y=-1 .'1 . l2x+y=4 ' e S .(-t)=-z d. .=4r.Elemente de co/cu/ motriceolsisisieme de bcuofii tiniore Consider6ndmatricea: (a . . 39 . ll=g. I* + 3y=5.

Portec I Elemenfe de co/cul mctrice.o/5i-sisfeme de ecuotu lrniore

sf,I

Definitia determinantului de ordinn

Se spune despreelementele,liniile qi coloanelematricei A cd sunt elementele, liniile, respectivcoloanele determinantului det A. DacdA esteo matricepdtraticdde ordin n, A e M"(C), A : (art),se obignuiegte notafia: det A = la;;1.

ffibservatie
Noliunea de determinant al unei matriceare sensnumai pentrumatricelepdtratice. Trebuie s6 re{inemcd matriceaesteo func{ie,iar determinantul matricei esteun numir

40

Flemente de colcul mofriceolsisisteme de ecuofii liniore Determinantul de ordin 2
Fie o mahice pdtraticdde ordin 2, A e Mz(C), , o: (u ,, a r z)

conformdefinifiei, detA = le(a!,o,,,a2a(2), unde52este mullimea tuturorpermut[ricreS2

[.";, ^',;)

lor degraddoi.Mullimea52are2! permutari, e= urmare:
det A :
si _

= [1 2 1l) 'ut^ [t

u

]) , [2 t1

a""i Sz: {e, n}. prin

)e(a)a'"1'yazc(z;:
ae{e,a}

* e(n)a6111a2opy: s(e)a1"(r)lze(z) e(e)asa22+ e(n)atza*

Deoarece e(e)= ..1 gi e(n) = -1, rezulti det A = \p22-?12n21. Agadar, definitia determinantului de ordin 2, care rezultl din definilia determinantului de ordin n pentrun:2, este:

Determinantulde ordin 3
Fie o matrice pltratici de ordin 3, A e M3(C), (" r, ? rz u,r' )

O=|u ,
\.a:r

e zz ur r l.
ltz

an ) Conform definifiei, det A :)e(o)aro6)az"(z)arc(r) r rmde 53 este mullimea tuturor permutdrilor de gradul trei. Mul{imea 53 are 3 ! : 6 permutlri,

^_ ( t

"= [t z s)'"=lz r rJ'
d e ci53: { €, n, 6, 9, r,0 } . Prin urmare: det A :

2 3) __(r

2 3) , _(r d=

2 3)

s= ,=(' 11 ?1),,= rl ?1), ' ') ( 2 t3 ) ' U 32)' [3 2t)
)e(op,"1,p

[r I z)'

* E(n)a1n11g2n14arn(r) * Ne)ato(t\:e(e)a1"11p242yardr)

+ e(6)a1611;a2qz)ar(:) * e($)a1e11p2q2)a:s(r) * eft)ar<rFz.tzlar(r) * e(0)a1q1ya2q21a3q31. : : : = Deoarece e(e) +1, e(n) +1, e(6) +1, e(9) -1, e(r) = -1, e(0) = -1, reztltA: * a,naztdtr* anatzretz det A : a'11al22?y - 1rznal13- &11?1.a32 - ?6?22?31.

4'l

Portec
Flemenfecje coicul motriceo!gisistemede ecuotii ltnicsre Agadar, definilia determinantului de ordin 3, carerezultl din definitria determinantului de ordinn, pentru n = 3, este:

la ,, dtz u,,
I

I t " azz axl l{l'tt
larr &tz asil
Aceastase re{inecu ajutorul a doudreguli:

Se formeaz6un tablou din liniile matricei A, sub care se mai scrie prima linie a matricei A qi apoi linia a doua. Oblinem in acestfel un tablou cu cinci linii:
8ll-

atz

3rr

azt

.a5z- .4 z l
,.32- .&l l .xiz- 8tr

8rr

orr
?Zt

&zz &zt

Termenii cu semnul *, &11d22ay, dr,ayt32, a,12a,4?31, sunt cei care se oblin prin inmul{ire in sensulsSge{ilorcontinui. Termenii cu semnul -, &y,at22&31, dtr&zta3z, a'pal21a.e, se oblin prin inmullirea elementelor in sensulslgefilor punctate,

Termenii cu +: I produsulelementelor principaldi\,a22d4i de pe diagonala <) produsul x21al2dn, care in tabloul elementelor determinantului formeazd un triunghi cu o laturi paralel5cu diagonalaprincipald,iar al treileavdrfeste separatde celelaltedou[ de diagonalaprincipal5;

l?,'tr,'.1 |;:: w:l x\;;l l^:ffi-"1 l";;
I produsul elementelor dpa,1d31, care formeazi de asemenea un triunghi cu o laturd paralel[ cu diagonalaprincipalEgi vdrful al treileadincolo de diagonala principall. Termenii cu semnul - se oblin dupd aceleagireguli, dar in raport cu diagonala secundara.

42

PorteoI F/emenfe de co/cu/ motriceolsisisfeme de ecuotii liniore

llllxemplu
Pentrua calculadeterminantul matricei:

(tz
A: l3 2
I

-1.]

lzo

i)
r') rl tl
t)
1.0'l -3.2.1=

formdmtabloulpentruaplicarea regulii tui Sanus:

iX,l
IX
rel
DecidetA= 1 .2.1+ 3'0'(-l) +2'2.1-2.2.(-l)=2+0+4+4+0-6:4. Acelagirezultatseoblineaplicdnd regulatriunghiului.

ProprietSli le determinan{ilor
Sdpresupunem cdavem decalculat undeterminant deordin4: & tz or3 u , o l lu,, azz nz3 urol lurt ?tz &r: urol lur,
la+r &qz ?qt aqcl Conform defini{iei, d : I
creSl

e( a ! n(Da ze(z)a ta(:) a +c(c) .

Deoarece Sr are 4! : 24 de elemente, avemde scris24 de permutlri, de stabilit semnul gi de calculatsumaa 24 de termeni,ceeace estedestulde complicat.Calculeledevin acestora gi mai laborioase estemai mare.Din aceste motive,vl propunem dac6ordinul determinatului proprietilile determinantilor sddescoperili de ordin n, caresimplific[ de multe ori calcululdeterminan{ilor. Prin urmare, vd propunem calcule: sdfaceliurmtrtoarele
(utt arz a*')

flf

fle matricea deordin 3,A : a2, tzz "rr l. I lt z ay )
\ a: r

Calculali detA 9i dettA.

43

.l. ?rz u. rzz azsl Calculafid gi d'..a3.E/ementede calcul motriceolgisisfemede ecuolii liniore Al ^t. ^"1 ar: I I alr an (liniile 2 9i 3 suntproporfionale). ir2 u. \'uzz Xa2rl az2 a.' T a linieare toate elemenrele 0). an azzl ntz lutr ". la21 a:r 432 azt I E' E Calculafideterminantul : Iu. 6n alrl fr) Fiedeterminanrul: d= l"r. lur.l Fie determinantul: o: l u . . I hzz l^r.rl nzz aztl. xn ar sl larr SchimbAnd intre ele liniile 2 qi 3..+l. irz ". calculafi determinatul o =1". I I u'' dr2 u..a3.. f. seoblinedeterminantul: azz urrl. 44 . Folosili-vi de rezultaful de la exerciliul4 gi de la exercifiul2..la21 azt urrl. I l"r. lur. I Iu t. gid'= i. Indicafie..arr+?ra3.. l"r. obfinemdeterminantul: d'= Calculali d gi d'. Adundndla linia a douaelementele liniei a treia inmulliti cu un numtrrcr.a21 I E' S) l u...rl | 1. lur. I a-sz a:r la:r I Calculatideterminanlii: d = ll. ltz urrl 1.d n o p I +1.rl = O' tzz urrl. ar.

Elemenfede colculmotricealgisisteme de ecuolii liniare fife"t. u7:o I I Calculali:AB. url+ ?22 u"lPl azr lt22 : fliz +a'. determinantulse inmultegte cu acelnum6r. fi| tn matricele: I ^r. i:'J.. det B pi de(AB).) il)"":[l:l ^= [::: pe care le-afi obfinut suntvalabile pentm determinanfiide orice ordin. [ 'Dacdb linie (Sarr-o coloanl) a unei matrice are toate elementele 0.ap+ a' p lu" ?ZZ I l"'. dtz rr: lffJ (despre linia 3se .. ?r. ll:. ?n d'tz +a'. "'. f Obsenefc.Aceasti proprietatene permite s[ trqnscrian proprietnfile oblinutepentruliniile unui determinant la coloanelesale.o*" J. :. atuncideterminantul ei este0. Daci inmulfim toateelementele unei linii (saucoloane)a determinantului Uneimatricecu un numir.rl a13 a33| lu1 lar' atz a3l Iu1 atz :::I fif cur*u6 determinantul: I u.rl la. 'i"iff'j JH. detA. Acesteasunt: Detenninintul unei matrice este egal cu determinantulmatricei transpuse: VA e M"(C). Le vom Rezultatele reline caproprietdli ale determinanlilor.:. "n :::-1. detA = detrA.it. "t. determinatul nu se schimb[..6.. S E . Dacd in determinantulunei matrice adunim toate elementele unei linii (sau coloane)cu elenu{de corcspunzltoareuei alte linii (sau coloane) inmulfite cu un numtrr..

+bri) c:l proprietSlii conform 5 avem d = 0. ffixe:nrplc i pentm a carcura determinanru' .. +br i a ri-b . ". nroRor{ionale. o'=l-t" 3l . O.. il 6l l+ scriem ca o sumd de doi determinanfi: 46 . atunci determinatul este0. rescriu erementere c:l i = i.+b. atunci suma lor esteegal6 cu determinatul care are pe linia respectiv[ (sau coloanarespectivl) suma elementelorliniei (sau a coloanei) celor doi determinan{i gi restul elementelor egale. Daci o linie (sau coloand) este o combinalie liniard a celorlalte linii (sau coloane) ale aceluiagi determinat.=[]:ill .+bri i(a. + bri) crl. atuncivaloarea determinantului se inmulfegte -1.. ru ffi Determinatulprodusuluia doud matrice pdtraticeeste egal cu produsul determinatilor acestor matrice.Portec ! Elen. cu m I t. Dac[ schimblm intre ele doul linii (saudoul coloane)ale unei matricepdtratice. . ill.' nl'aplicdndproprietatea 7. Pentru a calcula determinantu. d6ndu-se factor i 9i{indndu-se seama cd d= + b.i. la.i i(a. I I ffi Dac[ determinan{ii a doul matrice difer[ printr-o singuri linie (sau coloand). la. Deoarece coloanele intdi9i a doua propor{ionale. 5 l-5n 7+n :il.i) la .jl-i.:ente de cctcu! morrtcealsi slsiemede ecuoiii finrare TE-D* I I atuncideterminantul este0. sunt la.1 + b2i i(a. coloanei a doua.

3{inut. Aplicnm dinnouproprietatea 4 astfel: 3c-a-b l I Ir o I' D=3 ( a +b +c). l l z d'= + 2n . 3.. uaunan' la linia I ll D=3(a+b+c). 4c 3c-a-bl | tl I l..Anlicdndproprietatea3...rentltd: 4. Numdruldij = (-l)'+r det . intdi elementele proprietatea celorlalte doudlinii (aplicdnd 4).3nl. l4b 3b-a -c I 4c 14" inmulfim prima coloandcu -l gi o adunlm la celelalte coloane. Calculdndgi primul determinant (cu = regulatriunghiuluisauregulalui Samrs). seoblined' 0.1t.Aceasta reducerea calculului timi detenninant deordinn la calcul{^m3rdeterminanli ai :: . n}.numeqfeminorulelernentuluiagalmaticeiA. o=l'"*-" . Rezultl: 4b l. I Notim cu A1imatriceade ordin n .a6) *i i.. l lz r .j e. j.1-].A. ... oblinutddin A prin suprimarea liniei i gi a co.lab-a-b. loanei :' NumdruldetAlse..1. Ultimuldeterminant t Ol primele avdnd doud linii l0 l1 4 7 +n 6l l4 7+n 6l proporfionale estenul (conformpropriet5lii5).2.c ol lq" o o l = :tu+ b+ c) 3. . pentru a calcula dererminantu.l}'li]l=.5n .Pcrteo I Flemenle Ce cclcul rnainceaisrsisferne de ecuofii ltntore r . Oblinem: p(a+b+c) 3(a+b+c) 3(a+b+c)l D=l 4b 3b-a-c 4b l.. -u -b -q proprietAli Unadintrecelemai importante aleunui determinant estecunoscutd subdenumirea dedezvoltarea determinantuluidupd af-4lb saude2vottdrca determinantutui permite dupd o cotoand.1. senume$te complementulalgebric al elernantului a1.ol^^-" n 4a 3c-a-bl I k. 47 . Fie A oma*ice natraticlf i.

i..2.n}.an.A e M"(C).a3r + ar]azp3z -ana22a3r . 8.ititi"tea: j e {7.rezulti d'= a21d31 + azzdtz* aztdn.. + a1nd11 _l ffixemple '! . care se obline din determinantul considerat la exemplul I prin inlocuirealiniei a treia cu linia a doua. avemd':0. 1 l a -' | . + a2a2:. -t ..2. Deci: a21d31 a23d33:0..'l] d. iarcomplementul algebric este: =1-ry'.arzazt)= ana22a:y.. Dar.j . l a u d z zl .1d11 Ii.1 €lr r l -Jl lSrr ?zt l^ ^ll^^. ..'l i " la z r a n l 1 ''l=ur ..este: A t2 I- ll 'l l.(anazz.=1-l)r*2o.d 3+ 1a 3 2 d 3 2 + a rrd33 .Afunci: O'= dzz ur...t .. ' = ur.numitii dezvoltarea determinantului det A = a.l = 3 .ana2pY . 48 . . 3 *2 1l'rr ''l *u rr(-l )'.tz a r: I r -l t2-. lu1 | lax azz azzl & t' t a t' .attax) + arr(arp2. 1 + a r r 1 . conformproprietdfii * a22d32* 5. 2.(-l )' * ' l ' ' ' a-z z a2 3 l = a 3 .' Dezvoltdnddupl linia a treia.. . areloc egalitatea: Consecinftr.atpna3z .n} + aizdi: + ..A=(q). Pentru orice * 0 aildjl + ai2di * ..anazz) .| d= lu. atunciminorulelementului I t) 0 t) doua.utrl . i. + qod6..' l -t\ I Fie matricea A= 13 2 | 2 din linia int6i.Pcrteo I Elernenfede colcul mcttrtceolgisisleme de ecuoiii ltniore l!!xemplu (1 r . SEcalculdm determinantul de ordin 3 prin dezvoltareadupl ultima linie: larr . Fie determinantul d'. | d . ( anazt.1 . ..2 = l.atuncipentruoricei e {1. ' 1 2 ll= rl FiinddatdomatriceptrtraticlA.. coloana a l.| lat.

. + an.). coscr l.. r esre ll : Utiliz6nd regula lui Samrs. calculelor. la calculul unui determinant se aplicd sistematic cele 9 proprieti{i ale determinanfilor.. d" *" .r.l l-r ' or l' -s'1.. l_". i * j.I.lf . : : dezvoltareadeterminantutui j.... n lsin ' lsinB cosBl' | "* i)l' 'l ) .dri= 0 a1. a coscrl. *a... Din acestemotive. str obfinem cdt mai multe elementeegalecu zero. lcos e)1. j Consecinftr. A = (ai. oll-. n} are loc egalitatea: det A: arjdrj+ azidzj + . O.. ".d*. areloc egalitatea: + a2id2i *. dupd coloana Proprietatea justificl urmtrtorul I a determinanfilor rezultat: i Fiind datd o matricepdtraticl A. A e Mn(c). Pentru oricei e {1.. i .: 1 I ! ..ll' t{i-'.. d) lba 14 s -r l 13 2 tl lr r ol lu b 1 al i a".l l-r lo ' rl lo I r l la b bl ' u )l-tt zl.l.le el zl u'I r ..d"pu " acestuia la calcularea a cel mult n determinan{i de ordin n .f lz+Js .li:::i l' t I rvl 'l. . Pentru simplificarea -.2. )xl' -l " l-t 'l' k) lt l-e tl o r6d6cin[ cubici a unitifii.. I' .. Exersare f : Sd se calculezedeterminan{ii: nr ...)lr o r l.rntnun. + aad". . .. .. t -tl. penfru c4 pe o anumit?ilinie sau coloand.* *ui ao.ruoftu.atunci pentru oricej e i .2. .v l- lti. se face dezvoltarea dupl linia sau coloana care are cel mai mare numtrr de elementeegale cu 0.d1.. ..numit6 i : {1.n}. si se calculezedeterminanlii: . 12 l islno c) | r ' l- lo r l 0l l: cr -si n cl .

la ool l"o b2 u'l lzua b2 u'| la "fl unde e reprezint[ o rdddcin[ cubicd a unitfiii E 5 . c) apa2p3aaaa? E7.t ' l. Utilizendregulatriunghiului. Eg. el lr " lu' 2abb' I . Cu ce semn aparein dezvoltareadeterminantului de ordin n: a) produsul elementelor de pe diagonalaprincipald? b) produsul elementelor de pe diagonala secundarl? E8.s6secalculeze u l l o| 2 l. d) lbt u2 abl . Aplicdnd proprietd{ile determinan{ilor. s[ se calculezedeterminantul: _ b o _ B p_ql -a y-a r-pl _ c o _ y q _ r l.a1y.ll O lu r 0 l' lz -1 -r I a2 zabl. .aa.E/emente de co/cu/mofrrceolsisisfeme de ecuotiilinrare determinan{ii: E3. ll .b l lc l" b 'l u)loa el. 50 .ylr-r ol' l+2sl l z o ll la d) lc I I ool u b l.) lb' lt t rl c) ll t .2 . S[ secalculeze Ir -r 2l l r: 2l . u yl+ 5 -il. lo o rl lu' ab o'l b)lt " "'l. Cu ce semn vor apdreain determinantul de ordinul 5 termenii: a) a1aaya3pa5a52. pr-rl ltr ol determinanfii: E4. b) apaya35aala5ai c) asa25a3aaap52? in determinantul de ordinul 4 se glsesc termenii urmltori: a) asa2aayfu2i b) alaa1y.

sunt complemenlii algebrici ai elementelor lui D.. 3 4 U b) l' o r2l l-r 12-l 341 4 r2 l i r23l I -r t tl ' "lr lz z + r l lo I : fl' 'll p 4s rl " a b "l lo "' l-o -d o rl' l-c -e -f 0l o\l ". -2 tl " l =sl l. Aplicdnd proprietifile determinanfilor qi dezvolt6nd dupi o linie sau dupl o coloan[. Fie determinantii: determinantul: l. atz arl I ur.. Fiedeterminantul tl 13 | l2 -s l0 a) prin dezvoltare dupd linia 4. -4 t2 0 30 2 -3 I -l -l 3 0 40 'l_i . D2 +y azz+y az:+yli +y D3 atz al: I I u' lar. a) Dr = D + x ( dy 1 '.+ x l a z z + y a z t + y l. r0q lrlt2l lz r r rl lt ' t tl ll 23..unde di. b) Dz : Dr + y(dzr + dzz+ dzt)i c) Dr = D2 + z(d31+ d32+ d33).+ xl l a . a t z u. b) prin dezvoltare dupl coloana 2.s o l z 3l _i. a'. sI se calculeze determinanlii: 'lli : rl' t.lo l0 0l2l h) lz ll 2 | 01.F/emente de colcul motriceolsisisfeme de ecuotiiliniore i z-l 4 l de ordin4: d=l E10.3 la .rl + x a r2 + x a . dts I a n + x a .a 0 d el l. il. . +xl +x an+x a.. | 2 ll' l. . =1 a 2 . 51 1.1 l..l 2sl 5l . D1=l uy azz ?tz l"r. dzt l.3 4 .z+z arr+zl SI se arate cd: + d12 + d 1 3 ). =1a2. 512. Strsecalculeze 0 r -rl 4 -51 4 .+z lu.41 O=lur' dzz a23l.+x la.

l-t a a. " l l r + a .iB) det(A + iB) . b. b) dacdAB = BA. A6.. SI secalculeze determinanlii: b+c c+al la+b a) + b2 b2+ c2 c' + a'l.l la.c e R. ")l a |.+c.+arl la.. c2 = zlu. u ul I I' It . *bl A3. u)lu a -r . a l l" I t l+a. Folosind proprietdlile determinanfilor.a i ) ' l<i<j<n ul-t u\-t al-t (Acestdeterminant estecunoscut subnumele de determinant vandermonde).+b..li i ::l='.. S[ sedemonstreze cd: l1 at a2 I I I al a'z'. cr+arl 1. I = ll(u. la2 la'+b3 b3+c3 c'+atl A4. I I l + an t tl la a a. a2 lar+b...-tl ll I A5. sA searate c[: b. Fie A.+c.. I 1+a. ll . 52 ...b* c.. c.+a. b2 o ' l ' +b. B e M"(R). c:l url A2. br+c.. .. Sdsecalculeze determinanfii: rrla' y lx lyz 3a2 a2+ 2a 2a+ l aa zl | xyl y' u) l*' | zx l" 3a 2a+ l a+ 2 lu "l. .Elemente de co/cu/ mofricealsisisfeme de ecuolii liniore Aprofundare 41.. I I .'".". unde b.ll -r a.. S[ sedemonstreze c6: : a) det(A. atuncidet(A2 + 82) > 0. 1". . 56 rezolve se . c...

dreptei este Oricarear fi doul punctediferiteMr(xr.M. yz).y2) ale planului.r e N.I"XA + In)= In. 410. y) din planapa4ine dreptei M1M2dac[ gi numaidac[: Teorem& v 'l l.astfel incAt maticeaB aretoate elementele egale x. = Dacdy2 yr. S[ sedemonsfreze cL: a) exist[ un numtrrreal o. S[ searate c[: a) det(I"+ A2)> 0. atunci MrMz ll Oy. astfel incdtA2+ 82 = O.BA.Xt Yz-Yr Dac[ x2= xr. r e N. iar ecuafia y = y1. e) detA> 0. s-aar[tatcdecuafiadrepteideterminat[deceledouipuncteeste: Xz-Xr Yz'Yr X-Xt .astfel inc6tA3= A + In.in clasa a X-a x-xl= Y-Yt. A9' FieA. un reperin plangi dou! puncte diferiteMr(xr. iar ecuatia dreptei este x = x1..un punctM(x. b) de(A + B)det(A. A8.Sasedemonstreze c[: a)(A-I:XIr+A+A:)=A. Ecuafia unei drepte determinati de douI puncte fie 1O. B e Mr(R). yq)9i M2(x2. b) detAde(A .Y-Yr Notlm M. B e M"(R). atuncide(AB .r e N. b)det(I"+A+A2)>0.n ) 2. atunci de(AB . atunci MrMz ll Ox.E/emenle de co/cu/ mofriceolslsisleme de ecuoiii liniore A7' FieA. c) A(A . astfelincet:det(A+ B) = detA + ax. d) det(A+ In)> 0. FieA e Mn(R). S[ sedemonstreze c6: a) dacdn = 4r. FieA e M"(R). y1) gi M2(x2. b) dacnn=4r* 2. c) dac[n = 4r + I saun = 4r + 3. = 6.BA) > 0. f$ Aplicatii aledeterminantilor 1.In)> 0.B) < (detA)2. atunci det(AB-BA)< 0.: xz . yr tl= o. i. l*r Yz ll 53 .(l). j. l*.

i.yr) = (y .y)(xz. . Dearoltind dupl l*r yz rl lx. 3. . y yr-y tl 0l=0. in clasaaX-a s-a ardtatc6. Aria unui triunghi fie 10.xr)gz .). Coliniaritatea a trei puncte Trei puncteale planului Mr(xr. . conform curelafia urmare. lz l*' Yt tl sau MzMr :x(y3-y2) -y(x: -xz\+yz(xr -xz)-xz(yl -yz)=0. Yz.Xx.y2) gi M3(x3. prin evident. l= o .y. Yt Demonstraliarezultil din teorema precedentI. y3).: tl=O lx.xr) = 0 <+ (x .(yr .tl a ' + b ' Fie triunghiulM1M2M3. Observlm c6: lx1 yr ll=0el*.o dreaptih gi un punctMq. li l*. y2) gi M3(x3.yl). yo).l tl l*. atuncidistanfa de la punctulMq la dreapta h este: *=bYo=* . coloana (xr . yr). Mz(xz.dacd h: ax + by * c = 0 qi Mo(xo. Mdxz.Deoarecel v tl l. diferite doutr cdtedouI. t. determinat de punctele necoliniare Mr(xr.*. l*.-* ll. MrM. 2.Elemente de co/cu/motriceolsisisteme de ecuoliiliniore Denonstratie. obfinem: ceea ceeste (l).-x. Ne propunem sI calcullm ariariunghiului. suntcoliniaredac[ gi numaidacd: l"' Yr tl =o. j) un repercartezian in plan. 3. Yz i Aceasta este ecualiadrepteideterminatd de doudpuncte subformd de determinant. notat[ &/[MrM2M3].h) "l .yr) . y tl | :.loo d(Mo.x)(yz. yr). yz-yr tl l.tr.

0" *u. a+b 2 c2+ab 55 .b) .'c ) PunctulG estecentrulde greutate al triunghiuluiABC. punctele H.+) 0 a+b a J _ab c .E/emenfede co/cu/ motriceolgi sisiemede ecuofii liniore distanfa de la punctulM1 la dreapta M2M3este:d(M. 0) 9i C(0. J = 0. -*r)' +(yz-y)2 tr Fie ABC un triunghi oarecare.).c). Rezolt..c .MrMr)= (yr-yr)' +(x. rezultl fff\. Cum A[M. yr 1l y z t l. rezurtr: "[+. oM:x * . .=:('-i).. ... O. centrulde greutate G qi centrul O al cerculuicircumscris triunghiuluiABC suntcoliniare. ]trt. -xr)2 unde: ^=li: l. Punctul H esteintersectia indlfimii CD cu intrl{imea BE. O suntcoliniare. BE: .t(.d(M. G.0) =+. Y: ll ."' t(+. Rezult[A(a.MzM:]= AlM rM2M3l=|H. = 11* Deoarece CD: x : 0. deci c) ^(a+b '3) \ 3 PunctulO estepunctul de interseclie al mediatoarelor OM 9i ON ale laturilor [AB] 9i [AC]. B(b..at'e: Alegemdreptax[ Ox dreapta AB gi ca ax[ Oy intrlfimea CD.MrMr) gi M2M3 = (*. Si se aratecAortocentrul H. oN:y-. 0).]9) .

Jgj. SI notSm D(x.B(-7. l4). E. siunuloe .rJ.ctc taroeatctrezutra: * = J. Sdsederermine ecua{ia dreptei F1 Fiepuncrele \r 3/ \ 4 4 ) AB gi sd se verifice dacdpuncteleA.a').9r x= b'. 1_s b.x. l) enro. lcr t-cl \ ) [ l-p't-p ) [ l-y ' t -y ) Punctele D."[3.t r:'._sc. se consider[planul? gi un reper cartezian (O.j) al planului._Fa. Exersare A(3.B(b. F sunt coliniare dacl gi numai dacl determinantul 6 este nul. y.yb ' 1-yl Desfacem succesiv gi oblinem 6 in sumdde determinanti 6 : A(l . N sunt coliniare. avemA * 0.i + (c'-x')j].0c' . c' tl in exercifiilecare urmeazf. B. M. B. F e AB gi numerele realeo. x'). incdt DE = oDt. arate cdpundele coliniare. t[*.. dacl gi numai dacd crpy = I (teorema lui Menelau).u'1q) obrinem ofb_q. astfel trl Fie un triunghi pd = gil. F suntcoliniare Fixdmun repercartezian(O. unde A = lb b' ll.) c.rI r t.b').4). n.[c_ga. l u.). punctele D e BC.1]. din DE = oDd .C(c./ ^[-i. deci6 = 0 <+ opy : t.Bac'. j) . I i. sese / \. : Deoarece -c{ABCl *n.c.ol.. E e CA. FI = yffi.i.rlsunt 56 . ri?. Atunci A(a. laa'1 l.+).cpy).*(+.Fa' t -pl . b .att. unde b'-crc' t-"l lU-crc 6=lc.yU a'.x)i+ (b'-x')j= o[(c. SI sedemonstreze c6 punctele D. .i.c').Eiementede co/cul mofrtceolsisislemede ecuotil liniare ABC. rentltl: (b . E.

0). A(1.Si sescrieecuatia drepteiOH intr-unrepercartezian convenabil ales. Fie punctele ABCD. b) punctul M(x. OB gi AB. M(3. B(3. C suntcoOA. sdsecalculeze coordonatele E gi F. Fie punctul M(3. D(2.Si se scrie ecualiiledreptelorAC.x) sdfie coliniare. Q. -l). x) sI fie coliniar cu punctele A(-1. 2).illABCl. BD. b) FiguraABCDEF se numeltepatrulater complet. A2. a) Sdsecalculeze . astfelincdt: E3. 0). EF gi sd severifice ci mijloacelediagonalelor [AC].8(-2. Aprofundare gi O centrulcerculuicircumscris ABC. A5. Varfiirile unui patrulater punctelor a) Daci AB n CD: {E} li BC n AD = {F}. b) A(1. E7. 3). -l). 57 . R.2). SAse calculeze B(-2. B(0. Si sedemonstreze ctrpunctele liniare. lungimile indltimilor triunghiuluiABC determinat de puncteleA(1. D(-3. iar P. SAsescrieecuatiacarteziand generald carteziani a dreptei. 3). 2). l).-cl[ABC] E5. C(-4. C(l. C(-1. R gi M. Fie punctele A(1. C(-4. B(2. -1). x). Q. B(2.-l).Porteo I E/emenle de co/cu/ matriceolgisisfemede ecuolii hniore x e R. respectiv OA. c) A(0. -4). Q.4 : 0.4).2). B(-x. SAsedetermine a) punctele A(-1. punctului A(4. 3). R proiecfiile M respec43. s[ se aratecI punctele P.3). dacd: fia a) A(5. Fie un triunghi neechilateral ghiului. Q. de drepteleAB: x + 2y . -3). Fiedreptele a) Si searate c[ dr ll dz. dr:3x + 4y -6:0 9i d2: 3x + 4y + 15:0. B(-3. [EF] sunttrei puncte coliniare.4). -1). 4). H ortocentrul triun41 .3).4).Si sedetermine x € R. b) Si secalculeze distan{a dinheceledouddrepte. S[ se calculeze ariapatrulaterului E6. 3) 9i triunghiul ABC determinat = BC:3x + y -2: 0. B(-1. gi sI sedeductr a dreptei AB subformi de determinant ecuaE4. pe dreptele b) DacdP. C(3.-3). R suntcoliniare.4). CA: x-3y-4 0. ABCD suntA(4. R suntproiecliilepunctuluiM. = l. C(4. B(5. [BD]. Fiepunctele tiv pe dreptele P. astfel incdt. 44. -3). OB gi AB. 2).

5). Sdsecalculeze C(sin3o.g[ABC] = 3.SI seexplicerezultatul. 3) gi dreapta A6. Dactr v6rfului C in fiecaredintreurmltoarele doul caztil.-2). cos3c). sdseaflecoordonatele A9. cos2cr). iii) sdsedetermine dreapta din fasciculcaretreceprin N(0.determin6 un triunghi. (x) : lx .cel pufin unul nenul. a)CeOy.Porteo I F/emente de colcul motriceolsi sisfeme de ecuolii liniore c) DacI r gi s suntdoul numere reale. Fie un triunghiABC. A(3. A. 58 .3y * 2 = 0 gi graficul funcfieif: R -+ R. 1). aiatriunghiuluiABC dacda e R gi A(sin cl.7.B(sin 2o. centrulde greutate al triunghiului.atunci: i) ecuatia r(x+2y . A(3. ii) sdsedemonstreze cI dreptele AB qi PQ suntdrepteale fasciculului. Fie punctele d: 5x + 4y . ariatriunghiuluiABC esteconstantl.aparfine axeiOx.Dreaptad: x . A8.2l. coscr).B(1.4 = 0. oricare ar fi punctulC de pe dreapta d.4) + s(x +y-3) = 0 reprezintd mul{imea tuturordreptelor care trec printr-unpunctfix Mq (Aceastd multimesenumegteyftscicul de dreptede vdrf Mo). B(-1. S[ se arate c6.Sdsecalculeze ariaacestuia.-3) 9i . b) G.

.JA 'Rentntd*o' ( d...Analog. a21d11 +a22d..3 lu. +arrdrr+a.iarA*=1d. //n(C) V[ propunem probleml: sdrezolva{i urmtrtoarea Fie o matriceA e . d' d. b)ArfA-). lu'.d. I deoarece reprezintd dezvoltarea determinantuht linia 1. deci a.. avind primele lar.t. "l dzt dr.3d13: d. ) t '[d. dou[liniiegale. Calculafi: a) AA* 9i A*A. +arrd.d. arrdrr +arrdrr+arrd. t a. iar cu d notdmdeterminantul matriceiA. an ".3:0. I-' (u' d r..t a.estedezvoltarea determinantului d = la..'[-l \ \d /' ( u. .ft(C).. De asemenea.d.. +arrdp+ a. 0.. Deci a. lurr dsz al:l =0. t"'-tt'^-'l AvemA=l&rr a. Prin urmare. ) -'t an ) \dA *.z. 0. minantaredoul linii egale. oblinem: 59 .....Gapitolul lV ruMatrice inversabila in .ta. ^..l. in mod asemdndtor.. "rrla"ou ?tz ar:l lur..rl ?zz a"l dunl alll lu." dtz dr" d""1. este0.iar dii complementul algebrical elementului Noai1. este dezvolta- lazt dzz aztl rea determinantului ?22 arrl Oupa prima linie. Continudnd. tlm cu A* matricea transpusIa complemenlilor algebriciai elementelor matriceiA. a. Dar acestdeterminant. +arrdrr+arrd.'atz linia l. iar acestdeterl".rd..elementele primei coloane a matriceiAA* suntd.. A: (aii). ) ObservSm cd a.

det(AA-t): det In.. = .((C). detA-r = l. Produsul .rezultf.(AB ): (B. cum AA-l : In.E/e (d o o) e a * =|0 d 0 l l i A * A = [o od) ta. dacdexist[. O matrice pdtratic6 este inversabill.. L Inversa !. \d )d' adjunctd matriceiA. lnversa uneimatriceA e . 60 .avem: B ' = B' In = B . dacl gxist[.1an.. intr-adevrr.astfel incdtAB = BA: In. AB a doudmatrice inversabile A gi B esteo matrice inversabild J.z//"(C). . deciB = B ' . iar din proprietatea 9a determinanfilor deducem det A ././4G) este inversabill in ./A(C) daca existI o matrice B e . O matrice A e . se noteazd cu A-r. esteunici.:1". ffibservalii unei matriceA. astfel incdt AB = BA = In gi AB' : = B'A = In. Din relaliaAA-t : A-rA: Inrezultl(A-tft . Folosind asociativitatea produsuluide matrice. prin urnare detA * 0.i (AB)-t = = B-rA-r.A. = = = (ABXB-IA-I): A(BB-t)A-r AInA-r AA-r In gi analog @-ra-'.A )B = In B : B . L)entons/ratie: .a[ ] e* l=11R o * .in . Demons/ratie: Sd presupunemcd B gi B' sunt doul matrice de ordinul n.J" Fie A-r inversalui A.z/((C) dacl qi numai daci determinantul ei estenenul.

4.1 ] l.. iar dacd det A * 0.//r(Z). t * o . atunci cletA . A* e .//z(R) 9i sI sedetermine 3 A r. Dac[ A e .i si sedetermine A-r Rezolvare: detA:5+0=Ainversabild. O matrice A cu det A * 0 se numegtenesingulard.rezultf.. atunci A.l . rezult[ A-l = eA * e ./t (Z).'//"(Z). intr-adevdr." d.Az(R). Atunci A-l = 1A * .atunci det A e R.rez.ft"(R). Nofiunea de matrice inversabill se introduce. fubservalii 1. daci A este inversabilSgi A-t e . se aratl cu ugurin|6 cI A este inversabild 9i A-r e . matricea adjunctd a*=ldtt . Proceddnd ca la problema propus6.ultd c[ det A € {-1. frs Sdsearate c[ matricea = f 1 ^ [3 ]) -r) "u. ca gi no{iunea de determinant al unei matrice.aec t = [ . AA-r : A-rA : In.. I }...rt (Z). Proprietatea rimdne adevlrati daci inlocuim pe R cu Q.//"(R). d-J complemenfiloralgebrici ai elementelor mahicei A. [0. numai pentru matrice pltratice.Porieo I E/emenle de colcul motriceolsisisfeme de ecuotii lintore (u..//"(R).ComplementiialgebriciaielementelormatriceiAsunt: :. Reciproc. Cum det A gi det A-r e Z.i : ^ 6l .l} .dz r$i dz z =3 d rr r. 3.unde e e {-l.e" Considerim dzr d"' 0". 1}.d rz=-3. 2.) d" uai.' = lf . I e e ." . DacI A e . dacd detA e {-1.. cum A* e . det A-r = l..1 i) = n* s\-3 r) [-3 t)' fr) r) [r3 inversabilIin.amatricea transpusd a l. leste 6) Si searatecr matricea = [. l}. inversabildin./4@) dac6 gi numai dacl det A e {-1.

\ =. este inversabil[ gi A-t = B. n" . . = d .0.r+t4r+t : In.= 1 . '.11 -r.=lo. 0. A-': (A-t)': (A'ft. 11 d.j =..-t = At(A5(Ak)-'lA-t : strlm cd (Ak+r)-r= (A-t)**t.lt t s e d e m o n s t r e z e c d in v e r [t r o r) [-z 1 I r ) sa matricei A este B. (d.l ) ' . .l) 2 . (Ak)-r = (A-l)k gi demon= A(Ak)(A-t)\q.tr r t lt= l . Demonstralie (prin induclie dup6 n): Pentru n = 1. ) t l = .'-'11 o.*. l.. d.. 0. 62 . 1-r. Fie k e N*.Au loc urmItoarele regulide calcul: = 4n+e V p.E/emenle de co/cul motriceolsisisfeme de ecuofii liniore Rezolvare: detA : I + 0 :+ A inversabild. = ( .e: Ooo.. pentru orice n e N*. =1-' ll.11 .-.-.k+t : AA-t : In.1= l 123l |l3l (3 . egalitatea este evidentd. matriceaA* esteinversabildli (A")-t = (A-r)n. gi analog(5t.. Rezolvare: -2 r) -r o o ) calculdnd AB gi BA..'4 3l 136l ll 6l = a. S[ se demonstreze c1.. Presupunemcf.Ia.k+t = I.0.. t . ' .-..:'. rezult5: AB = BA .t .. I ... Deci 4k+t14-t.*ll .zl.r .=. d".*0. 'll 3 ]l= ]l=..r l l l '* ll '.1'..ll -2.. q e Z.. ?l= t . Din ultimele doun egalitili rentlta (A**'ft : (A-t)u*t. ..-. Il (t r r (t ') f i[lni" m a h i ce re^=l l I I l l t'"=. d".3 t) 5 .( . conform definifiei A. 6l 13 ll=r. 1l=-r.l r d.2 ll= s. ll 6l dzt dtt [d. ffi fi" A o matrice pltratic5 de ordin m inversabili. =. a . ' l l A -'=l A *=A -'=l -3 rtLrd'l . intr-adevdr. APAc qi (An. fubservalie Problema 4 permitesddefinimputerile intregiale uneimatriceA inversabili:pentruoricem € N.l .4k+r14-t...

l .a . t) ' r[".ddcin[ cubicd aunitaFi. SI searatecI urmdtoarele si sdsedetermine (r r o) 2 01.' "]. "1.f' '(l .Elemente de coicul motriceol5isisfeme de ecuofii liniore Exersare El.['i' (t o-t) b)10 I [o o (t u t ")l o r[n T. pentru care matricea A esteinversabili.[-1'.l 2 l. dac6: ( s * .:) ./ u y a = l zx t *' 1 .)' (t r :' 1 ll.J.[. *. c ) l. b e R... astfel incdt matricea A sI fie inversabild pentru orice x e R. dac6: r r esterf.1. 'T. (r | -r) ( r 1 r) Dlt 3) (0 0 1) n. matricesuntinversabile inversele lor: E2. Se se determine m e R. 63 . r rl' ") loo t) [o (t [.) a )A=l 2 x -l * 1. "' I. E4. t) [-z -3 r) bl ul .l [3 x + 2 m+ 3 J 3 ) x l. i)t . SdsearatecAurmetoarele gi sI sedetermine mahicesuntinversabile inversele lor: ( t 2) u) [. SAse determine x e C. \m + l 2 ^) (z x b)A =l x . e2 [r ") -sinx t) sinx -cosx) fcosx [cosx (r l +x o) (t [* ' x' r *) 2x t) u) A : l 0 [x+l I 0 t+xl.1"". 93..). t o l .')' " .l .

a) Pentru ce numere a. b) I" .U esteinversabili 9i (I" ./{"(C). gi cr matricea A este inversabilI.U esteinversabill $i (I3 -U-t A2. Fie X o matriceinversabil5din.B e M3(R). sd se demonstrezecd dij : 0.B inversabilf. B = (bi:). A = (ai:). l.. i ii) B = ( I : + A ) . alecfueielemente sunttoateesalecu l.U)-' =1" --!'u. U=l O O " [o o o. b) SI se aratec5. Fie U matricea pltratic[ de ordinuln> 2. c) (I. SI se demonstrezec6: a) U2 = nU. astfelincdt x + x-r = 2In. b) (AB)2 = O.1 . pentru orice i * j. 46.t A5./.AXI" + A + A2). SeconsiderlmatriceaU e M3(R). ii) 13* A esteinversabilI.astfelincdt. Fie A e .-t ..A 2 .. Daci: i) bij = 0. a s tfe l i n c dtA 3= A 2$i A + B = In. a) Sdsecalculeze (I" ./"(C). atunci 13 . Sec ons ider t r m a tri c e l e B A . b) Sdse arate cd matricea In+ A esteinversabil6. astfelincdts[ fie verificatl relatiaA-r = A*.rA. I ". pentru orice i + j.. ze cd: a) A B = B A = A . 56sedemonstre- A4. e M " (C ). Aprofundare (oab) A1.I" . Se considerr matricea o=l:^ . 64 . + An. A3 .AB. Sr se demonstreze c[ pentruoricek numlr naturalgi nenulesteadevdratd egalitatea Xk + X-k :21n.J = Ir * U. c avem U2 = O.{3 = O.PorteoI F/emente de colculmotriceolsi sisfeme de ecuolii liniore E5. Fie A* adjuncta matricei A. n. dacdlJ2= O. b. Fie matricele:A e M3(R). sr se deter| -3) [r mine a e R.

Si serezolveecua{iamatricealI AXB = C. o r * .{^. rezultd: AXB : c e A-'(AXB)B-' : A-rcB-r <+ (A 'A)X(BB-') = A-tcB-r <+ X: A-rcB-r.^(C).Be .//^(C)..^(C).' ) r t f 7 \2 t) t tJ ut =(: -^l det A = 7. a = 4 . Deciecualia aresolufieunici X e ..'/A(C) SiB e . SAserezolveecua}ia matriceald AX = B. [2 o r) ..C e .S[ serezolveecuafia gtiindcI A esteinversabil6.(C). gtiindcddetA * 0 9i detB + 0. si B e . E' Se dau matricele A e . Rezolvare: CumA esteinversabili. Deci ecuafia aresolufieunicdX e .s .rezulti: XA = B <+ (XA)A-' = BA-' <+ X(AA-') = BA-r <+ X = BA-r.//^. 6l t. fixemple = s6se rezorve ecuaria *uoi""ura [_rz i)" [l . dau matriceleA e .=f f -' ) .. gtiindci A esteinversabili. rezult6: AX: B <r A-'(AX): A-rB € (A-'A)x: A-rB <+ X = A-rB.{/. Rezolvare: CumA esteinversabild.//^....^(C).t .)...'4. ."(C). Deci ecuafia aresolufieunictrX e ..^(C).rezutt6c6A esteinversabild si -2).Porteo I E/emenle de co/cu/ mofriceolsisisleme de ecuolii hnrore IIEI Sl Ecuarrr marnceare Inversabilitatea matricelor ne permites6rezolvlm uneleecuatiimatriceale./.l t o./ . Rezolvare: CumA gi B suntinversabile.r/(. 3) 7t2 ll[ 2 0 r) 7\4 -2 65 .. s = l [ r .r t' ].t l) ri" A =[-z ( t 3) 1..""".(C) matriceald XA : B. frl SedaumahiceleA e .r'/"(C). .

Sf.2)* t)" . ' I[.. [oot) [ott) ( 1 .r .l.' l b )xl. a) ' Xl s) [3 \4 -t) . ( 0 0 t ) [r] (r 2 o) (\ r a\ ..l= lr o l. r) (r -r I 'l (t -l 0l=l lt l\ | u\ 0 tl .' . '[s 2 lxl ) \3 s ) U t) E2. . Seserezolve sistemele de ecua{ii matriceale: [01) [2t) a) i.ll0 r') l"(t -r)*f' '')"=[.3 ..) r') (r a)lot zlx=ltl. o) 1\t IBAB=It 66 . \: 4) [o o r.l = ( ' ' '['orJ ")xl [-r32)' (3 l\ | e) l lxl 0 'ts )l I \_ _ /[0 0 o) .6 .serezolve ecuatiile matriceale: ( r r \ lz s\ ^ . SI serezolve ecuafiile matriceale: l)' '[1. .PorteoI F/emenle de co/cu/ motriceolSisisleme de ecuotii liniore Exersare E1.g t) (r z) (z r\ c)l l=l l. . t) L(r \-r \2 3 ) l).l = 1" .' -' o)"*r( r o)_[r 2)' l(. 1 ) t) .' l( r 0) ( r t) [21) 42.J [o t) Aprofundare A1. 2 r ) t [4 2 2) .t) f(t ( ."(l 3)=[? | .[. SAse rezolve inMz(Z) sistemul: t ) o " * o" o = f.t) .r l= ( .. (t rr) (z rr) d) lo r r lx = lr 2 o l.r t lr r r \ Q t ) al r r r lx l.')"=(i t.').'] l"(t fo =1.

6l' Alegem dintre liniileeicoloane- o t.Determinantul submatricei A' senume$te minor de ordin 3 al mahiceiA.A (al) qi k e N*. = in general."(C)are C[Cl minoride ordink..Porteo I E/emenfede coicul mofriceolsi sisleme de ecuotii liniore 43. DacdA nu estematricea nultr. I < k < min(m.n(C).2 I 2 | gi areordinul 3 (am ales3 linii gi 3 coloa- Iz 3 s) ne). SAse rezolve in M2(R) sistemul: I fn+n=nn (s l684'= | t ol' L (2r 36) fff Rangul uneimatrice @o Fie matricea A e Ma.3 gi 5. Matriceapihatictr ob{inut6cu elementele din matriceaA aflate la intersec{ia dintre liniile gi coloanelealesese nume$te submatrice a matriceiA. obfinutl cu elementele incercuite din mahicea A. Matriceapltraticd A'. Alegemin ordine crescf. se numegte submatice a matriceiA. iar determinantul acesteia senume$te minor de ordin k al matricei A. Matricea nuld areoriceminor de ordink nul. ^=l-l -l +@1 -t.3 gi 4 gi coloanele2. o @ @ -+@ (2 3 o) le lui A. 3. n) dacd A are cel pufin un minor de ordin k nenul gi toli minorii de ordin mai mare decdt k sunt nuli. fie A e M.. Spunem cd o matrice A eM-. rang A : 0. 67 .5(C). aflate la intersec{ia dintre liniile qi coloanele alese. 2. spunemcf. liniile 1.n). Ea este4' = | . fubservalie Dacd A estematricea nuli. unde k e N* gi k < min(m. O mahiceA e M*.toare dintre liniile gi coloanele lui A k linii qi k coloane. ffibsen'a1ii 1."(C) arc rangulk.atunciexisttr cel pufin un minor de ordin I nenul.

Dac[ numdrul liniilor gi coloanelor este mare.') 1.( su n tc3 .iar coloanelerdmasesunt coloanele1. l r. rangul matricei ar fi Z.E/emenfe de colcul mofriceolsi sisfeme de ecuoiii liniore ffixemplu ot" o = ( t 2 2 -r) Pentru a determina rang A' gdsim ueor unminor deordin 2 j. obfinem 6 minori de ordin 3.).l=-4+ 0+ rang A > 2 (Pentruo mai buni vizvalizare. av6ndfiecarecdtedou[ coloane proportionale).^ =lI [r 1 o I t) 6 6 : :^ 1. calculul rangului numaicu ajutorul definianevoios.c1 = 4 m in o r i -r 2l [ . Cum minori lr.'ee ' F ieAe . conform teoremei. Calculdm in continuare minoriide ordinul3 ai matricei A: ll= rl 2zl 3 2l=0. bordAndA1 cu linia 2 gi coloanal. i [l )l qi nenul. observSmu$or un minor de ordin 2 nenul: Ar =1" minorului .t l = 0 . oblinem minorul: h r| 68 .1 1 1 1 2 -rl l-l 2 -11 de ordinul 3 caresuntnuli. .n" ll t * 0 .1 . -'l lrz -1 lzz-tl de ordinmai maredecdt3 nu putemforma. Urmdtoarea teoremd reduce simtitor num[ru]de calcule: fiei este O matricenenul6arerangulr dacl exist6un minor de ordinul r nenul gi toli minorii de ordin r + 1 obfinutiprin bordarea acestuia cu cdteo linie gi cu cdte o coloanldin celer[masesuntnuli. Observdmcd liniile rdmasesunt liniile 2 qi 4.tl= 0 . Teoremi Bordarea unui minor o expliclm in exemplul care urmeaz6. _tr).* Pentru a determina rang A. h. -r.elementele lr . * . Dac[ tofi minorii ar fi nuli.rezultdcdrangA = 2. ffixernplu . Prin bordareaminorului A1 cu cdte o linie gi cu c6te o coloanddin cele rSmaselibere. .r l = 0 . 4 gi 5.Dar.r l sunt incercuite. l r 3 . s(c).l: .

existtr& minor de ordin 4 nenul.r .c r 0l 3.4 1 c . l=l l: -2 I o-31 . rezultdc[ rangA = 3. ^l=O(arecoloanele I gi4egale)9i " P 3-r1 I rr o ll l al l. *.u (lz). oblinemdoi minori de ordin4: r rl | t r Irc'ttl A. a) (t 24 2 4 ")l_ . l*5 l: 3 . .= l ' lr l ll 0 0 | ' ' ' 11 I 0 ll 0 = -Z(cl"-20)..cteC .1.l l Pentruminorul A2. =l^ ^ -.l l " z . DacI ct = 20.l. . 1-2 r a-l = l= 1 2 2 4 l= 1 0 3 a+11 Exersare SI secalculeze ranzulmatricelor: . ol. .7 _ r _ 7 1 lo _ r _ 7 1 13 | lo . Dac[ ct + 20.-._ ".l I -9t 2 t.| 2 [3 3\ 4 r -uI' e) 3) c)l t. u)l. A.creC... rezultl c6. deoarece to{i minorii de ordin 4 oblinuli prin bordarea minorului nenulA2 de ordin 3 suntnuli. 'r l . .. iar coloanele rlmase suntcogi loanele4 5.". l" \7 ll 2-l 35 -5 3 -r l'o "' r) 2) 3) 4l u l' )r_ o I ^a _ -r.. . I -rJ ol.: :i :: l ' | F o3 or ) to'o2o) (r | "' l t r I 6) [3 | -r -2lt 69 . Prin bordarea minoruluiA2 cu linia rlmasi gi cu c6teo coloanl din cele rdmase. 3 -r .10 o tl 13 3 2l = | 2l=-26*0:+rangA>3.pentru a+20.l l -z r a-:. ( 1 22 [3 1 6 (3 t')t (-t b)l^ \z 3) l.F/emente de colculmofriceolsisisfeme de ecuotiiliniore A2 =ll I ll". rangA = 4.linia rlmasi din matricea A estelinia 4. [2 cr 3) l"l (l t -t ) 4) 2) u) lo s 8 101.Deoarece nu putemformaminori de ordin 5.' r l 6 4 .1 .

'fl- t(AB). b) SI sedetermine r e R.r I [3 l: realep gi q. b) S[ secalculeze rangA(x)pentrux e {-3. *"onumerere i] :r ."ti". b) S[ se rezolve ecua{iamatricealdBXA: Or. : ^=[] -l t) "=[. l .l . .. sdsedeterminerangulmatricei: ^=11 (2 l0 -r2 1 ) A4. 11*1AB)' = (x Fiematriceaer*l=ll I x I I t) tl. astfelincdtceledou[ matrices[ aibdacelaqi rang.l . = sdse determine rangul mahicei: lU I il ^ [l F a 1) [r A5. Ir I x 1l $IIx) a) Strsedetermine x e R. a) SI secalculeze AB. astfel incdt rang A: rang B.. pentrucarerangA(x)< 4. I }.F 0) -r' -r' se considerr matricele: 42.: . m e _ R.=l m ] [m0 ^ ) a) SI sedetermine m € R.* .l A3. astfelincdtpenrru oricem . o=l O : I :l ^ [l l l . BA gi sI sedetermine rangullor. Seconsideramatriceledenumererealenenule o=lo li B=(u I r") Ic/ v w). (t Seconsider.Elemente de co/cul matriceolsi sisleme de ecuotii liniore Aprofundare ) c[ J B 0 0 -l -t e R. 47.B m :l 0 l. (00r) 70 .r". .

lb' ^.matricea esteX = f ' *').. B gi X respectivmatricea sistemului.rn6". =f termenilor trrvr liberivJr! rruwtr . sistemul aresolu{ie unicl x. = *. . ' azzl ' azzl brl 71 . Regula luiCramer La inceputul capitolului 3 am demonstrato reguli ingenioasd de rezolvare a sistemelor de doud ecua{ii liniare cu doud necunoscute. o. d=lu. +arrx2+arrx3 = b. numiti re. vomextinde regula la un sistem den ecuafii liniare cun necunoscute. Pentru inceput. [a'x.rx. vom considera un sistem detrei ecua{iiliniarecu trei necunoscute: [a..rx. maticea termenilor libei gi matice a necun oscuteIor... n € N*. .Porteo I Elemenle de co/cu/ motriceolgisisleme de ecuofii liniore c) Si se calculezeA". d) SI se demonstreze cb Bn * 03.x. Sasecalculeze ranzulmahicei: A =l u lu U4 a a *' I al a *r I'X'? a a+l 9 eR.*.x. = -9-. d.. o.matricea esteD B -[ur)' necunoscutelor . . Strne amintim: Fie un sistem de doui ecuatii cu doui necunoscute: =b . . x2 (tx A8.1. + a22x2 a . . Deci: a'. )' b') I. / \*t admitescrierea matriceal[AX: B. Atunci: sistemului A = [u" . +a.1. l. u'' =b2' la.rx.sistemul Dac6detA: d * 0. j azrxr+a2zxz +arrx. =b. V n e N*.matricea "rt" Iu . Ja'. lu^ lb. +a. lu^ in celeceurmeaz6. Not5m cu A. .) rusisteme detipCramer. +a.x.1u. = b.gula lui Cramer. .

[u.) *. inlocuindcoloana termenilor liberi. ztz arr) {. +brdrr+brdrr) ' d' '" *. ) f b.)f b. d3 = b1dq3 +brdrr+ b3d33. 0.d. undeA-l =*O-.: dzt dn ) undedr1 estecomplementul algebrical elementului a1.d"...d. J (b.d. din X: A-tB rez.. coloana 2 gi coloana3... on. Deoarece: ( d. + b 3d31. d.. zzz orl.d.+ b. d. respectiv.10. Din egalitatea matricelor rezulti: x.+brdr. l..+brdr. =. o"d... / J deundeoblinem: (*. dzz ur.(b.. I lu' b3 a' I lu' atz brl observSm c5. l*. Sistemul admitescrierea matriceall:AX = B. dup[ coloana l....ur) [*. =11b. (*... b2 ar.E/emenfe de colcu/ motriceolgisisteme de ecvolii liniore o=lur.ultd (*.a. / \d.+brdrr) Not[m cu d1determinantul j cu coloana careseoblinedin d.'l=*l (. ) . din matricea A. 1 . d' d. ) ( d. avem: d 1= b 1 d 1+ 1b rd r. Dactrdet A * 0. ?r z b.0.d.r l lu. ) (u.*.+ b. " = lbl.) [d. d.'\ o-'=*. ? rz u .:' t"ll t'l' l.. l. ) [b... . | l=* | I + brdr. lb.) 1. +brdr. dezvolt6nd determinanfii d1.. d2 = b1d12 +brdr.0.l =la^ = dzz arrl. aga incdtsolufiasistemului este: 72 . d. d2 gi d3.a-.../[b. | la. b r u. dr. SI efectulmcalculele.rl l u .. = {{b. + b3d32.. drz a. d. matriceaA este inversabilI 9i X =A-rB..+ brd. *a..". = l O. dtz a:r lb.d...X= .J cud: detA.deci: 1 d.

.+..+5x. am oblinut ci un sistemde 3 ecua{iiliniare cu 3 necunoscute. c. ) (* .. se obfine din d. =? .B =l .unde: 73 . iar determinantul d.+ alnxn= bl farrx.. ) t" ' -' tt' tt' l d z z ..Vom generaliza acest rezultatpentruun sistemde n ecua{iiliniare cu n necunoscute.. "o =S.=*.numiteformulele lui Cramer.. + x 3 + 2 x4= 3 l6x. x n = ? ' unde d = det A.are solu{ieunic[ qi se rezolvl c uf o r m u l e l e l u i C ra me r: =? . a .. a n n ) [b" J [* " J sistemul se scrie matriceal AX : B.. mqtricea termenilor liberi Si matricea necunoscutelor. *. atunci sistemul estede tip Cramer gi are solu{ie unici dat[ de formulele lui Cramer: d' d" d- 1""""'ll'll'l x1=7. respectiv: (u ... z rz .*.i'.iar soluliasa estedat[ de formulelede mai sus. *t=T'x2=.. Fie un sistem de n ecuafiiliniarecu n necunoscute: + arrx. ) (u.+3x.' I.+8xr+xr+ 5 x o -8 =3 [6x. + 4 x .. inlocuind coloanaj cu coloana termenilor liberi. Daci determinantul matricei sistemului este nenul.+ a* X n = bn [a n rx .? z n | | b" | | x^| ^_ lu^ l . deci sistemulestede tip Cramer. ^ -t \u " .Elemenle de colcul motriceolplsisfeme de ecuolii liniore ii' In concluzie.*.x2 =.. [$xemplu Sd se rezolve sistemul de ecuatii liniare: f6 x . d n 2 ..l'x3= d' d" d" lSl"l: l::::::::1:l + .are solufieunic6.+7 x o Rezolvare: d f-- lo 4 t 2 l lo s 3 5 l = t6 lrr8lsl 5 3 7l -l= -12 * 0 .+5x. X= l ..+3x.= 6 ll2x.}reare determinantulsistemului nenul.+5 x .' I.+ a n 2 x 2 Consider6nd matricea sistemului.

fx+y E 8. =9 ' E6. l 2x. .1 .+4xr+xr=13 fx.. 18s 3 7l 16 8 3 7l lo 4321 lo 4t 3l s 6 .-5xo=6 . + 3x. * 3 x. *x. = J l2x.4xr +2xr =5.7xo=g 74 . ^ tl6x. lx' [x. -2xo =J =a. Jx f3* .x" . = -7 E1 ' {r * .J . -5xr+3x..x. fx.* s* r = 2.. .z= 4 E 7 . =2 I +4 x.4 xr * x. lo 5l c'= lr2 . 8 8 t l= t 'a ' ' 1 r r8 l s l 16 5 8 t l lo s 3 sl Prinurmare.sx. -5x. = 1 6s 3 u l = _ r r . x r = .2y.-) I ( 2 x. )3x + 2 2 -3 t = 1 7 lx+3f Lx -y + z -t = 2 E e . + 2y+5 2 =8. =.9.2 xr +2 x]=10 =U.2 xr=1 + x. ll2x.. +x. . + z =. 'o=f = 2.4x.lr x .=* =+=. .=ltz 8..4x. =lr lo s 3 sl lo 6 3 sl o' 8 i sl=t2'd. -2x.x 0 = 1 .+3x.-8xr+xr-5xo-8 [6x.= *. fy = lz+ x -4 lZ x + V + z + t = 1 . E4.x 3 =+=*--1.2 .5z+4t = -30 E 10. solu{iasistemului este: l: 4 | 2l lo 3 I 2l x.2xr=lg' E3 . +2 xr=2.5x. [6x.-xr+3x.. 1. sl=-z+.+2 xr . I 1 r *.1 l 2x+3 V.= l1 ' l 3x..) = i= l deci ' Exersare mulele lui Cramer: f x. Sdse arateci sistemele careurmeaztr suntsisteme de tip Cramergi si se rezolvecu for- J.y+ 32 =5 l 6xr .PorteoI E/emenle de colcul molriceolsisisteme de ecuotii liniore .+Zxr .x. -1'.1 X 2?= # = 2 . jxr+2xr-4xr=-2 l-3x. .

. a 2 rx l + a 2 z x z + . (un atz azr &zz e =| [u*r dm2 t"""tt"""1 ut"'l (urt 4rz ur. Fie un sistem cu coeficienlicomplecgi de m ecua{iiliniarecu n necunoscute: + a .PorteoI E/emente de colcul motriceolsi sisleme de ecuolii ltniore Aprofundare Pentru fiecaredintresistemele careurmeaztr: a) explicalide ce sistemul nu poatefi rezolvat cu formulelelui Cramer.*r . 4m2 arn br ) 12n o.x .Se observi c6 matriceaextinsdse oblinedin matricea prin bordarea sistemului acesteia cu coloana termenilorliberi.+ a r nxn = b2 I t. urt 4zz l.. {'-:-t::= =2 *r + 4x.*2 * ... Un sistem cu coeficien{i complecgi dem ecua{iiliniarecu n necunoscute poatefi: o compatibil(dac[ aresolu{ii): .x .respectiv..'(C) 9i A e M. (daci nedeterminaf areo infinitatede solulii).+ 2 *.. sistemul compatibil determinat deoarece are solufiaxr : 2..+xr*xr=S lx -2 v + 3 2 -t = 7 t' + 4 y -z + 5 t = 5 A Z.. 75 .n*r(C)... &rn b^) a^n) sunt.e = | lu.x 2+ . "rr. b) justificali de ce sistemul nu aresolulii. Matricele A e M.* a nnxn = b.. f *. . l. ffixemple l^ 1. chiar gi in cazurile in carenumtrrul de ecuaJii nu esteegalcu numdrulde necunoscute. [a . I 3 *.. lx2= I gi aceasta estesingura solutie. =.. . .X r = 0 . matricea sistemuluiSi matricea extinsd. I [4x. Al . J " l-x + 3 v + 2 z -t = 2 ' t' l2 x -2 y -z + 3 t = l r^ GStudiu|compatibi|itetiigirezo|vareaSiSteme|or Cunogtinfele anterioare permit studierea sistemelor cu un numtrroarecare de ecualiigi de necunoscute.determinaf(dacdaresoluJie unic6). incompatibl (dac[ nu aresolufii).. + a rrx z * . * o l nX n= b1 [a .

ou. absurd. i .Xz= -1 estecompatibilnedeterminat deoarece are ^e l4*r-2x2 . x2= 2t + l.'l= r. = 2 . =l (1). detreiecuafii Pentru sistemul liniare cudou[necunoscute. 76 . avem: l2xr+3x. l2x.x. t € C. .=7 "[. t € C. rezultiirangA = 2 gi rangf = 3. Rezultd s. =2 . l-1: "u.1.3 r ) o =[.0. gi atuncix1= t. Problema compatibilitIlii sistemelor de ecuafiiliniareesterezolvatil de: Un sistemde m ecuafii liniare cu n necunoscute este compatibil daci gi numai dacl rangul matricei sistemuluiesteegal cu rangul matriceiextinse. [3x1-6xr=l$ x2: p esteo solufiea sistemului..1 . sistemul [:'-':t incompatibil.-Z o infinitatede solufii: lu[m x1= t.+3x.l sistemul esteincompatibil.l lr :)'^= [2 3 s) -. ll=-. 3.imper. intr-adev[r.2P= 6 gi seobline5 : 6. =5. fl$xempte l2xr-3x.2P: 5 gi 3o * 6p : 18. * 4x. Sistemul{'.-3x. l.. avern: Pentru sistemul =l l2x. . + 4x.indultima relafiecu 3. 0 . .F E/ementede co/cu/ motriceolgisisfemede ecuofii liniore = -t 2. -3 r) 3 7) o .*t 1' 2x1. i] '[. (2). reztiltl o.' o . l-r 4l l. deci l'.x.^. = 5 (z -3) (2 .s6 presupunem c6 x1 = cr.

Pentru acesta. -l 4x" =2 liniarecu dou[ necunoscute avem: _ depatruecuafii 5 X2 = | z=3 A=l (2 l-1 -3.l 4l I 4 2 l = 0rezult[ . deci sistemul estecompatibil.Un astfel de minor se numeSte minor caracteristic qi se noteazl cu d". Oblinem: Proprietoteo numai dacd nu are minori caracteristicinenuli sau to{i minorii caracteristici lul Rouch6 sunt nuli. rangA 12 371 = rangA = 2. calculul rangului mahicei A. carese obline prin bordarealui do gi nu esteminor al lui A. este suficient si verificdm cd orice minor de ordin r * 1. estede asemenea nul.) -l 4 | l. . care. ffibservalie Din primele doud ecua{iirezultdx1 :2 gi x2 = l. Un sistem de m ecualii liniare cu n necunoscuteeste compatibil dacd gi [!!xemplu Pentru sistemul l'*'.nu verificd ecuafiaa treia a sistemului( I ).Porteo I E/ementede co/cu/ mofnceolgi sisfemede ecuolii lintore Cum tl' t l=) * U u i l . Orice astfel de minor il vom numi minor principal. deci sistemulrespectivesteincompatibil. deci sistemulrespectivestecompatibil cu solulia x 1= 2gix z : 1.verificl ecualiaa treia a sistemului(2). astfel incdt orice minor de ordin r + l.l-*'* l 2 xr+ +x lxt 3x.A= 1l 4 3 12 | [1 r) rl :) 77 . unde i esteun numlr natural nenul.r lz -3 rl l. care se ob{ine din do prin bordare cu cdte o linie gi cdte o coloand din cele rdmase. Utilizarea propriet5{iilui Kronecker-Capelli in exempleconcretenecesitd. .. inainte de toate.estenul. Pentru a verifica ce rang A = rang A. SI observim cd un asemenea minor se obline prin bordarealui do cu elementelecorespunzdtoare ale coloaneitermenilor liberi gi cu cele ale uneia dintre liniile rdmase.trebuie sI glsim un minor do de ordin r nenul al lui A.

. 12 3 7l ll l 3 l Calculdnd.dg1 Minorul d. -..Restul ecuafiilorstnt ecualii secundare. 6i. r a ng ti A'=z d " =l " l -l 4 l Deoarece in A (Siin f ) suntrdmase dou[ linii (ultimeledoutr). l-"r' A rl _l d tt 'rrJz 7 ..PorteoI Elemenfe de co/cu/ motriceolsisisfeme de ecuotii liniore 2 . De aceastd ln continuare. teristici.. iar minorul dr2se obtine din do prin bordarea acestuia cu linia a 4-agi coloana termenilor liberi.nxn= b. + .i..1 l 21. obfinemdoi minori caracgi ds2. darnu ne ofer[ un mijloc practicde aflarea soproblem[ne vom ocupa lufiilor sistemului. Si presupunem cd rangA= r gi c6un minorprincipaleste: la .Din primeledou[ ecua{iirezulttr x1= 2 9i X2= I. . '2Jl l3 :: '2Jt t" lai. 2 = l-O d.4t. ecuafiile ir..jz ai.j. + a rnxn= b' a 2 rx l+ a 2 2 x 2 + . Conformpropriettr{ii lui Rouch6.d .. . a m l x l+ a n 2 x z gi fie A matricea sistemului.. Rezolvarea sistemelor de ecuatii liniare Fie un sistem cu coeficienticomplecgi de m ecuatiiliniarecu n necunoscute: a l l x l + a n x 2 + . senumesc lor segtrsesc in minorulprincipal).1seobfinedin doprin bordarea acestuia cu linia a treia9i coloanatermenilorliberi. + a ..Restulnecunoscutelor senumesc necunoscute secundare. x..... ale sistemului se numesc ecuatii principale (coefrcienfii ecuafiilorse reg[sesc in minorul principal). . + a r nxn = b. principale(coeficienlii Necunoscutele necunoscute x.. sistemulestecompatibil.. Numerotdnd celem ecuafii ale sistemului de la I la m. 78 .Proprietatea lui Kronecker-Capelli lui Rouchd)permitesAstabilim dacdun sistem estecompatibilsaunu. rczvltddrr = 0 gi drz= 0. careverific[ gi urmdtoarele doud (sauproprietatea ecuafii... Ev i d e n r . iz.deci: l z -3 l l l2 4 r l tttl =l -l 4 21. .J..z tzJZ dt' -rrJ..X.'l =t * o.

2) dacd A esteo matricepdtraticd secalculeazl detA: .I tl 9i rangA= 2.2 l-*.l . . 3) sescriuminorii caracteristici d".PorteoI E/emenfe de co/cul motriceolsisisteme de ecuolil liniore lllflxemplu Pentru sistemul de 4 ecuafiiliniarecu 3 necunoscute: 2xr-3xr+x3=2 -xr +4x2*2xr={ 2x. dacddet A + 0. sistemul estede tip Cramer.. lx. . etc. .rez.x2estenecunoscutd 2 9i 4 suntecualiiprincipale.x1gi x3suntnecunoscute secundard. . + x.ecuatiileI 9i 3 suntecuatiisecundare. +3x. = f 2 -1 2 I t-l Deoarece d" = | .necunoscutelor secundare li se atribuievalori arbihare gi din ecuafiile principale seobfineun sistem careserezolvS cu formulelelui Cramer.* q*r*z*. -3x.'.(dactr acegtia existii!). +7x.. . estecompatibildeterminat. Rezolvarea unui sisfem cu coeficienli complecAide m ecualii liniare cu n necunoscufe sefaceparcurgdnd urmitoareleetape: l) sescriematricea A a sistemului.tlt1: ^l 3l principale. I r) " ll 2l = -5 + 0 esteun minorprincipal. sestabilegte compatibilitatea sistemului.=14 xl +x2 *3x. -J r+ J I . 5) dacdsistemulestecompatibil. iar solufia secalculeazd cu formulelelui Cramer. 4) cu proprietatea lui Rouchd. d".+xr*3xr=S 79 .ecuafiile .=q SI serezolve sistemul: =l! l2xr+3xr+7x. fixemplu l2x. dacddet A = 0 saudacdA nu esteo matricepltratic[. se calculeaztr rang A gi se stabilegte minorulprincipaldo..

y * l' -2 y * z = -l \x I l mx + m ' y -2 2 = 2 Rezolvare: Matricea sistemului este (t -m A =l l -2 m' r) rl .3 r) l-r q z l A=l 12 f l ^ l.. = l . iardetA:0 e m e { -2.2}. oblinut din doprin bordare cu elementele corespunzdtoare liniei I gi coloanei termenilor liberi: | d " . conduce la solu{iile: xy:2a.l .l l o . i . = 1 .+3xr=6-c t ' sistem care.Minoriicaracteristicisunt: 3l d. \ = 2c t.s .lo 1l 221=0. ct e C.1 -r 2 4l | | I J-*.Elemente de colculmotriceolsi sisteme de ecuotil liniore ( z .. xz = 2 . .c r e C . Deci sistemuldat estecompatibilnedeterminat cu solu{iile: x1: 2d' x 2: & . not6m: X2: d. o € C. 3 6 l lr l 0 s l0 l Conform proprietdtii lui Rouch6. 80l .7 3 " ll 1 3) l -r z l ..cr.l2 o l . . Sd se rezolve sistemul: z=2m [r-. rangA=2gi do=1.-u l l.l=-5+0. . oblinutdin doprin bordare cu elementele corespunzdtoare liniei 3 gi coloanei terme- 0 " . . rezolvat cu formulele lui Cramer (se poate 9i direct).t t o l . Fie m e R.lol l0 I ll nilor liberi: 3 6l lr 3 6l l= 0 .+ 2 1 l . sistemul este compatibil. i . Necunoscuta secundardfiind x2.4 9 lx. l os lz | 1 2 r. cal- culdm det A 9i g6simdet A:4 [m -m'. -2) DeoareceA este o matrice pltraticl. gi din ecualiile principale (ecuafiile 2 Si 4 ale sistemului dat) obtinem: l -t 2 4 ll. d.*2xr=4.

=l t . sistemul estecompatibil nedeterminat. . Con. form teoriei pr ezentate : o dacl matriceasistemuluiA estep[traticd gi det A * 0.. sistemul serescrie astfel: . el admitesolutianul6: Xl = 0. = -1. -zl =-4*0.Porteo I E/emenfe de co/cu/ motriceolgisisleme de ecuofii liniore m e R . -ol 2l -2 -ll=+d" =0(liniile 2 9i 3 suntpropodionale).pentru doutr ecualii rel2x+4 y-2 2 = 2 =-1. lx-2y+z=+ . sistemul serescrie astfel: . detA * 0.. decisistemul este de tip Cramer. Deoarece detA = 0 $i {x-2y+z=-l f .E*irta* l. Necunoscuta secundard estez. rezultilrangA Alegemdeterminantulprincipal ' ll -21 | singur minorcaracteristic obfinutdin doprin bordare cu elemente corespunztrtoare coloanei It termenilor liberi9i liniei 3: O..=ff. Dinprimele fr= 2. lx + 2 y + z = -4 m= -2.din ecuafiileprincipale(ecualiileI gi 2) re- ^nn' {l :1 =-i:. Not6ndz = a. 8l .pentru de- =2m term in a t l u fi cu so xa: * l . estecompatibil . do=l' '^1.... atunci: gi admitenumai . sistemul cutesecundare). compatibildeterminat cu solufianul6unicasolufie. Semai puneproblemadacd estecompatibil determinat saucompatibilnedeterminat. . ffibservalie Un sistem cu toti termeniiliberi egalicu zerosenumegte sisfem liniar omogen. z= ai s e c. . zult64 decisistemul este incompatibil.in cazulin carerang A = n. l -2 4 Conformpropriet6fiilui Rouchd.in cazulin carerangA < n. y =H . estecompatibilnedeterminat (exist[ necunos.21.{-2.pentru .2 x+ 4 y-2 2 = 2 h rl I t Zl -"1 =2. Un sistemliniar omogen estetotdeauna compatibil.lx-2y +z= -l . sistemulestede tip Cramer. Xn= 0. deunde solufiile sistemului sunt: x = -o-}. X2= 0. o dacdA nu esteo matricepltraticd 9i rangA = r. sistemulestecompatibildeterminat solufianul6(nu existdnecunoscute secundare).

Reducem pe x3 din ecua{ia4 astfel: ? . . . o adunare ecua}ia inmullirea ecua{iei 2 cu2 dat: echivalent cu sistemul Rezultl urmitorul sistem 't . necunoscutelor.inmullirea unei ecualii cu un factor nenul.inmullirea ecua{iei I cu -2 gi o adunarela ecualia2. . fixemplu =$ -0 I.adun[m la ecuatia 4 ecua{ia l. tt Rezultd urmdtorul sistem echivalent cu sistemul dat: 82 . +2xr=-16' .=13 | pe x2din ecuatiile 3 gi 4 astfel: II. Reducern la ecuatia 3. bazatd.adunareaunei ecua{ii a sistemului la o altd ecua}iea acestuia.*r*3x. Rezulti urmltorul sistem echivalent cu primul: [x .sisteme de ecuofiiliniare F/emente de co/culmotriceolgi Metoda lui Gauss pe reducerea succesivda Vom prezenta o noud metodd de rezolvare a sistemelor.inmullirea ecua{iei I cu -4 gi o adunarela ecua}ia3. . 3 qi 4 astfel: .Reducereasuccesivl a necunoscuteloreste posibilS deoareceurmdtoarele proceduri aplicate sistemelor de ecuafii nu modifici compatibilitatea sau incompatibilitatea acestorai .) =44 = -l I lII.inmullireaecua{iei qi la 4.inmullirea ecualiei 3 cu -:.gi o adunarela ecuafia4. Reducereanecunoscuteix1 din ecua{iile 2.+ x r+ x 3 = 6 -* r-3 x r= -1 2 ) i -5*.schimbareaecuafiilor intre ele. 2 cu -5 gi o adunare .

* O .l de m ecuatiiliniare cu n necuPrin urmare. efectudnd transformdrielementare cu sistemul dat.l s 1 .o o -3 -n) r.n l "t ->l o o 1 7 44 l= ^' o o -s lo sI \ l7l Pentrusistemul(2).l o -t -3 . . + . notdndcu A' matricea sistemului.. .-* r. observlmechivalenlele: (r) (2) <+ <+ A. observlmtransformdile elementareasupra (t A=l r -l I 6 6\ (t l I 2 6\ (t 1 0 l 17 6\ 44 1 |. ..l0 [-r | 2 z J "* "[o 2 (r I 3 l B) 6 ) |.1 | -) | | + | | + 8lt.r .ts -l -3 -12 '.l0 -5 -l6lto+zt. . Notdndcu f ' o=-3 matriceaextinsl a sistemului inilial 9i cu F matriceaextins6a ultimului matriceiR p. a oblinematriceaF : sistem. [.i" l .+xt*x3=g | -x2 -3xt = '11 (2)1 l7x^ =44 117 incompatibil.n l ".. + ar n x n =b .X: r.3 . + ar n x n = b ' a2lx l + a22x 2 am lx l + am 2x 2 + . . .' . . cu B' matriceatermenilorliberi gi cu X matricea necunoscutelor.-rt. echivalent 83 . tinsl a unui sistem Gauss. l4 6 .'i I. n x n= b . .* |: .t' . (t t t.)r*. obfinemmatriceaexasupra matriceiextinsea sistemului.rf:". deunderenitlcd sistemul este Un sistem de forma(2) senumegte slsfem Gauss.F/emente de co/cu/ mofriceolsisisleme de ecuottiliniore fx.ntrt. ultima scriere rezult6nd ugordin A' .1 l' .fiind dat un sistemcu coeficienticomplecgi noscute: ailx l + anx 2 + . l[I l= | .l [ o o o J \x r' [-# .

. fr) ." . .. ' s lo t llr ..r . =^ t Iit ...... ai n bi 0 Ott n tZ 0 0.'... ... lo s s l' ...... Ol n 0 0 a'zz d'23 . ...tre: l 2 x .........0 atn b.3 x.[o o o) t.... -t .adunarea unei linii cu un factornenul. i\ x n )[ *.. b'......'.' . ..... : zli. A=l-r o ...3....' ..... ... permitescrierea Aceasta matricealI: At3 ....-t.l2 -3 t l'..... ol t bl 0 0 a z z a ' z z ..' .' ...... tl br bi bi : b.... 16 U 61.. rl 0 I ll l2 | 3) l l2 I | 3) l:-l. l'g...+*r=3 Rezolvt..... 0 a \t' . [0 5 s) [o o oJ".' .....a1n il"' ... deundeseob{inesistemul Gauss echivalent cu sistemul ini}ial.. o ol l0 [0 84 0 o) ...{^ l'2xr+Jxr=7 l*.inmul{irea liniilor intre ele.1 l-+l l-+l l--+ t .schimbarea SI serezolvecu metoda lui Gauss sistemele: lz*'*i*'=-'.......' ..fi..... * ... { -t 4 2) \r (-r o 2) I ll {..... .. t.. .... Prin transformareelementardasupra uneimatriceseinfelege: la o linie a altei linii inmul{itI cu un numir.....a' zn 0 ll*.... ...1 o lt lllt.0.....*"r+3xr-6 ') o 5 s l' .l:*'*^o*' l2xr+3x r+7xj=14 [*..... v' 2. tl tl l t.. tl a \t..F/emenfe de co/cu/ motriceolsislsfeme de ecuotii liniore 3t t 8 tz o t3 . .*xr =) *3*'=........l 0 -)t (2 -3 (-r 4 2) (-r 4 2 ) (-r 4 2 \ .

cr.X2: ct. sI searateci fiecaresistem estecompatibil.1 l 0 1 l l ll I X.. b) regulalui Rouchd. i' r l _ . * 2x.. (o) fx .=r lx1+ 4xr =2 -3t 4 2 2') (r I 4 3 6') 2 (t I 5 3 5 6 ).r1 | 2l.. 4 l tz +t. l= l l< ) { 0 0 l l 'l l 0 l '-l l0 I l tx .r o J" t . Fiesistemele: (^ l3x..1 o t t zl ' " '( 0 I I 2 ) (0 0 0 0) Oblinem scrierea matriceal[ a unuisistem Gauss echivalent cusistemul dat: (t I 3)r_ .-5 x .-'... -6 x r= 4 . | | | (0. + x" . f2 ) ol [. -3x .f+jo I tf x.J =l o l * l o' =o l ' (0 0) (0/ l0= 0 (2 a T j*. Deci sistemul dat aresolutiile: xy:2d.crgi x1= 2o. " DacI notim X2: cr. o . 1 .'l l 2 l _ .5 t^ t. [xt-xr=2 Utiliz6nd: a) regulalui Kronecker-Capelli.xr=5: l x.') ltl carearesolufia xr:2. + 3 x .O 3 7 ru ltlz r r z l ' i .12 * '. X2= l.( t r 3 o ) (r I 3 o) '''slo I I zl'.l o o o ol=o' . r l0 | '''3 ' ' ^ =1. + x . .cr e C.oblinemxt = 2 . Justificafiunicitatea soluliei..' " [ .4 xr +llxr=5I 2.s . =4 85 . -2x.5 . +4x . l | | r 3 6) [z -3 t r)''. lx./ |.l 4 l tr< + to -t . = s 3 7 r+1.. . . | x2*x3=t 0= 0 Exersare E1.3xr . Ir l.Elementede co/cu/ motriceo!gisisfeme de ecuofii liniore Obtinemscrierea matricealIa unui sistem Gauss echivalent cu sistemul dat: (-r 4 ) lo tl(*. o 3. l2x. 0=0 [o 0 0).-3x. -4 f- *.xl=2.

F/emenie de colcul mofriceolsisisieme E2. sdsearatec[ fiecaresistem esteincompatibil.-x-*X. { -l*' .2 x r . *7xr= 4 I x-v+z-t=l " | | x-2v +32-4t=2 2. + x. + 4x. -4x. * 2xr+3x.xr=5 I z *. * 7x. {2x. * xr + 2xr =4.+ x r* X r* Xo= J 2. i2x. =J 3 . x l + 5 x 2 + x 3 +x4= l x l + x 2 * 5 x r+ x o= l x l + x 2 * x r+ 5 x o= l 86 . = 3 ' L x 1 -4 x r-7 x 3 -4 I fx-v-z-t=l tI x-2v -32-4t=2 4. . + 3x.Fiesistemele: Ix. *. sdsearateci fiecaresistem estecompatibil. +x1 =3 I 1.sI se rezolve sistemele: fx.*5x . +3x2+ 4x. I x. I x.+xr=2 2. " I It*-3y-4z-5t=3' f3x-4y -52-6t=4 lx -3 y + 2 z + t = 5 I 5.3 *^*x . Folosindmetodalui Gauss. =J x-3y+ z-2t=4 2x-4y +z-3t=3 3x-5y +z-4t=2 4x-6y +z-5t=1 Utilizdnd: a) regulalui Kronecker-Capelli. =3: | fx. =5 [-x.SAserezolve sistemele: 1. +4x. +x.+4xr-7xr=3 l4x+2v+z-t=7 6. j 2x. -x.= 6 I t . -*. +3x" -4x.1t. b) regulalui Rouch6. I | 2x-3v +42-5t=2 | l3x-ay +52-6t=4 Utilizdnd: a) regulalui Kronecker-Capelli. = 5' I i r ". { | -x +v -z+t=2 I I x+y+z+t=10 E5. = 4 ( I x. E4.=l | l. b) regulalui Rouch6.'=3 ' I ) I x.Fie sistemele: . -llx. E3. = 4 fII | *. +x. -3 5 x .. -Xl = I l2xr-3xr+6x r-4 . -3x. =3 : | I x. + 4x. l2 x r-3 x 2 -4 x . lx. +x.+2 x..4x.

Senoteazdcu A matricea sistemului: f*+y+t=o jmx+2y+32=0 . .x. *x. lm2x+22y +32z= 0 a) SEserezolve ecuatia detA: 0..'l.* X. l3x.+4xr+2xr+3xo=ll' f.x l --6 . Fiesistemul: lx+y+mz=-m . lmx+y+z=trr*l a) S[ se calculeze determinantul matriceisistemului.+3x. sl sestudieze gi. +x3+2x4=7 a) Strsedetermine rangulmatriceisistemului.+x.* X . . b) Sdsestudieze compatibilitatea sistemului c)in cazdecompatibilitate. pentrucaresistemul admitenumaisolufianuld. b) S[ sedetermine m e R. + x . c) Pentrum e {-2.{x+my+z=m+7. I l4x.=7' z+4t= 0 f**t.* . I }.-xr*2x. f..=4 i meR.m e R. + x2+2x3=7 f4 x.m e R. Fie sistemul: [-*r*2xr+xo=2+m l2x. pentrucaresistemul aresolufieunic6. s[ serezolve. b) SI sedetermine m e R.2x. . pentrum e R.i x ' + x 2 -x 1 = ) I .=$ I [x .l2*r+x2-x3=0 J. 87 .* .+x"*x. sistemul 43. c) SI serezolve in cazulm= 2.x.+x.( l 3 x-y+2 2. A2. =3 I <J lxt+xr=0 l2x.F/emente de co/cu/ motriceolsisisleme de ecuofii liniore fx. naturasistemului sdse rezolve.=l I lx ..=$ I . in cazde compatibilitate.2x.= l I 4 .t= 0 o l 2 x+V -z-t=0 +2 t=l [6 x+y Aprofundare 41.*xr*x. + x.+ x .

d) 9i g(x) : x3+ x + I 9i determinantul: A:t.bXx .Porieo I Elemente de colcul mofriceolsisisfeme de ecuotii liniore A4. astfelincdtsistemul: =l l2xt-xr*x3 -xo x.a)(x.a)(c - 'dll c' d"' l | ./ 88 Definim B: aA + 14.A. I r r rb' l la c lu' bz c2 d'l I u ' b 3 c3 d' l dl I r rl y 'u y' ll bc b2 z'l aX d-aX c-bxd -b X d -c ).x)(z-y). functiilet g : R + R definiteprin: (x) : (x . y. F Siy. vqrianta 3) 2. ]a x =29-l fa x+By+ @+:)z cr +3 fox+ (o+ l)y+ (a+ 2fu.I p*+(p+t)y+ +yzz= y3 l x+yy 1.x3 +x4 = -l J lxr -*z +x. . b. (b . +( 2 9 . +pxo = y s[ fie compatibilgi matricea sistemului si aibl rangul2. zl rl I = (y . +cr. 2. d. z e R. l'" lr z -t -21 lo o r ol$'^=lr z -r -21' [ooo t) [t z-t-r) Ir. SAsedetermine a.ra= *: lll (rz-t -2) l. unde a e R.t\y+32=t .cXx . V x.x)(z. SAsestudieze compatibilitatea sistemelor: +2 2 =l fcr x+By l. sd se arate cI A1 -. Se consideri matricele: (r ooo) r') lo r o ol :. c. A5. Seconsider[numerele realedistincte a.= = g+t (p+z\2. +x. c(b) e(c) e(d)l (Bacalaureat 2001.-2).t' 2'-t.

SI seglseascd o matriceB e M3(R). (Bacalaureat200I. SEsecalculeze determinantul Si serezolve sistemul. X(b) = X(a + b + ab). 3. t. (r\ e) Strse arate cidetl A+:I3 l*0. V n e N*.n2 2.B + 03.3 ) ' + aA}.V a. Sdseverifice2B -82 =lc. d)' SI sedemonstreze cdX(a) . \n) (Bacalaureat 2001.V a e R gi s[ secalculeze inversasa. gi rangulmatriceiA.o: -6']. SI secalculeze determinantul SI secalculeze A2. gi rangulmatriceiA.o3=lo o ol. in mullimea o'). : X(2002! e) 56 sedemonstreze c[ X(l) ..: a) b) c) d) o'l (o o o) r ol.=(t 1.varianta5) Mz(R)seconsideri matricele: 4.. c) SI se arate cd 12e G.XY. metoda inductiei matematice. o [0 r)' [2 . Seconsiderd lx+2y+32=0 l 5 x+3 y+z=0 [x+3y+52=0 gi matricele: t. astfelincdtAB = Or. Sd se demonstreze. a) SI secalculeze determinantul b) Snsecalculeze A2. precumpi submulfimea G = {X(a) /a e R qi X(a) = 12 gi rangulmahiceiA. V n e N. e R. V n e N* utilizdnd 0 giVaeR. X(2001) -l). b. 56 se arate cd B esteinversabil[. X(2) . 89 . S[ se arate cLAn* 13. varianta4) sistemul.Elemenfe de co/cu/ mcstricealtisisfemede ecuolii liniore a) b) c) d) e) S[ secalculeze matricea A . c[ Bn= Ia* naA. lo t) [00 [o o o) (1 0 NotlmcuA matricea sistemului.

C. B e G. dactr Y e M3(C)$i YA = AY. c e C. B e G.n e N* . b > 0 . cdZ": (: . t2b a)' V. d) Seconsider[ matricea . b) S[ searatecii. a) Strsecalculeze determinantul b) S[ searatec[ matricea A esteinversabillgi s[ secalculeze inversaei.u u * o. = [l c) S[ se aratec[. b]. a t u n c iB n * 1 2 (Bacaraureat 2002) d) Si segtrseasc[ A e G. astfelincdt: t=lo o ol.Elemenfe de co/cu/ motriceolsisisteme de ecuolii liniore in mullimea Mr(C)seconsidertr matricea = [. atunciexistila. o . utun.": . .u' x'=( u -b )=c. b]. dacd X .dactrB o. c e C. o matrice ' ": e) Sr se ar a tec6.'":l | 0 bn 0 l. t-2b a ) ( :. " J Io = A.b. . atunciA .i X este matrice inversabill gi ' X [2b a)' I =r7 o= f(a b \ -za' ' tlro ^). Sdsearate. [io f f) S[ searate G este infinittr' cr mullimea 90 . utilizdnd metoda lO I. = (a o o ) (0 0 " ) (a o o) O O cu a. b. ^ : :l [o o 3) gi rangulmatriceiA. e) Sdsedetermine numdrulde solulii X e M3(C)aleecualiei X2m2 in mullimeaMdQ) seconsidertr submultimea: a) SdseverificecI 12e G. c) S[ searatec[.*a> 0 . (00") inductiei matematice. dac[ A.

c) S[segdseascIomatriceB e M2(C). S[ segiseasctr o matriceT e M2(C).i Or. X e M2.VneN*. S[ searatec6. (3 2 r') 8 .Elemenie de co/cu/ motriceolsisisfeme de ecuolii liniore 7.D * O2. X = X . astfelincdtX:alz+bA.B -tl. cuproprietateaA.astfelincdtT e G. c) SI severificec[ A2: 10A. S[se arulecdVXe G3 a. in multimea M2(C)seconsiderr matricele A= (o [t a) b) c) d) e) f) i\ OJ qi mullimea: li tz' Precum G: {X e M2(C) leX = Xe1. [2 4)' gi rangulmatriceiA. atuncimatricea B = aI2+ 64 . S[ searatec[ A2X = XA2. S e c o n s i d e r l ma tri ce o= o Ul e rl .atunci: 0 SI se aratec6.].dacimatricea (A+Xf=An*Xn. 91 . A = Oz. 1l =U+V+W. produsul d) Strsecalculeze C'A.oricare ar fi dou[matriceC. X e MdC) verificlrelatiaA .2. S[ severificec6A2: -Iz. S[ severificec[ A e G qi 12e G. unde C:? r') [:J [z -t)' e) Sdseglseasc6 o matriceD e M2(C). f:]. V. in mullimea matricelor MdC) seconsidertr mahicele o= (l^ .0/ [xzJ.sdsecalcu le z e s : A -X Y .I3 q i B =Ir + A. 6.1(c). b ) D acd x=lzl siv: (: 2 1). e) SisegtrseasclmatriceleU. I 6 3) [e a) S[ secalculeze rangulmatriceiA. =Oz. D e M:(C) de rang 1. (Bacalaureat 2004) d) Strse aratecdmatricea B esteinversabillqi B-r : Ir 2l f .b e C. avemC + D * B.astfel incdtAD : DA = Oz. W e M3(C)derang l. b e C.dac[ a. V X e MdC). unde ^": \. astfelinc6tB f) S[ se aratecd. I a . B*o. a) SI secalculeze determinantul b) Sr serezolve sistemul X: f -'.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times