ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur
quantōque in periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis
persuadet ut ad Cicerōnem epistulam deferat. Curat et providet
nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur.
Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit.
Legātum monet ut, si adīre non possit, epistulam ad amentum
tragulae adliget et intra castra abiciat.
Ut enim leges omnium salūtem singulōrum salūti antepōnunt, sic
vir bonus et sapiens et legibus parens consulit utilitāti omnium
plus quam unīus alicuius aut suae. Nec magis vituperandus est
proditor patriae quam proditor commūnis utilitātis, aut commūnis
salūtis desertor propter suam utilitātem et salūtem. Ex quo fit, ut
laudandus is sit, qui pro re publicā cadat, quod decet cariōrem
nobis esse patriam quam nosmet ipsos.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα.
2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους ονοματικούς τύπους:
periculo: ονομαστική πληθυντικού αριθμού
res: δοτική πληθυντικού αριθμού
equitibus: κλητική ενικού αριθμού
hostibus: αιτιατική πληθυντικού αριθμού
tragulae: γενική πληθυντικού αριθμού
amentum: κλητική πληθυντικού αριθμού
vir:κλητική ενικού αριθμού

2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους αντωνυμικούς τύπους:
www.philomusos.blogspot.com

ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

quae: αιτιατική ενικού αριθμού στα τρία γένη
cuidam: ονομαστική ενικού αριθμού στα τρία γένη
nobis: ίδιο τύπο στα άλλα πρόσωπα
2.γ. Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων (στον ίδιο τύπο)
και των επιρρημάτων:
bonus, cariōrem, magis, plus
3.α. adīre : Να γράψετε
α) το γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα,
β) το α΄ ενικό οριστικής ενεστώτα & παρατατικού,
γ) όλη την οριστική του Παρακειμένου,
δ) το γερούνδιο στις τέσσερις πτώσεις του,
ε)την ονομαστική
γενική ενικού αριθμού της μετοχής
ενεστώτα, στο αρσενικό γένος
3.β. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:
gerantur: ίδιο τύπο στον παρακείμενο, ίδιας φωνής
sit: ίδιο τύπο στον μέλλοντα, ίδιας φωνής
deferat: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα μέσης φωνής
interceptā: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα μέσης φωνής
cognoscantur: ίδιο τύπο στον υπερσυντέλικο, ίδιας φωνής
possit: μετοχή ενεστώτα (ονομαστική ενικού, αρσενικού
γένους)
adliget: ίδιο τύπο σε παρατατικό, ίδιας φωνής
vituperandus: απαρέμφατο μέλλοντα, ίδιας φωνής
fit: β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα σε ενεργητική & μέση φωνή
cadat: ίδιο τύπο σε παρακείμενο, ίδιας φωνής
esse: ίδιο τύπο σε μέλλοντα

www.philomusos.blogspot.com

ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

4.α. nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus
cognoscantur: Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε
ενεργητική.
4.β. Legātum monet ut, si adīre non possit, epistulam ad
amentum tragulae adliget et intra castra abiciat: Να
αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο της περιόδου.
4.γ. ut laudandus is sit: Να αναλύσετε την παθητική
περιφραστική συζυγία σε debeo + απαρέμφατο.
4.δ. ut ad Cicerōnem epistulam deferat | qui pro re publicā
cadat: Να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις.
4.ε.
- Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Cicerōnem
epistulam deferat: Να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε τον
πλάγιο λόγο και κατόπιν να τον μετατρέψετε σε ευθύ.
- Curat et providet nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab
hostibus cognoscantur: Να μεταφέρετε την περίοδο στον
πλάγιο λόγο με εξάρτηση από τη φράση Servius scripsit…
4.στ. interceptā epistulā: Να αναλύσετε την μετοχή σε
ισοδύναμη δευτερεύουσα πρόταση.
4.ζ. Nec magis vituperandus est proditor patriae quam proditor
commūnis utilitātis: Να εντοπίσετε το β΄ όρο σύγκρισης και να
τον εκφράσετε εναλλακτικά.

www.philomusos.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful