Druk nr 1791

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

SPRAWOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

o rz!dowym projekcie o rekapitalizacji niektórych finansowych (druk nr 1691)

ustawy instytucji

Sejm - zgodnie z art. 39 ust. 2 Regulaminu Sejmu - na 36 posiedzeniu w dniu 18 lutego 2009 r. skierowa! powy"szy projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 20 lutego oraz 4 i 18 marca 2009 r. wnosi: W y s o k i S e j m uchwali# raczy za!$czony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 18 marca 2009 r. Przewodnicz$cy Komisji Finansów Publicznych (-) Zbigniew Chlebowski

Sprawozdawca (-) S!awomir Neumann

Liczba stron : 1 VI kancelaria/ druk nr 1691

Data : 2009-03-20

Nazwa pliku : 1308-00A.PK

1 Projekt

USTAWA z dnia 2009 r.

o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych1)

Rozdzia" 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre%la zasady, warunki i tryb rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych polegaj$cej na: 1) udzielaniu przez Skarb Pa&stwa gwarancji zwi'kszania funduszy w!asnych instytucji finansowych; 2) przejmowaniu przez Skarb Pa&stwa instytucji finansowych. Art. 2. U"yte w ustawie okre%lenia oznaczaj$: 1) instytucja finansowa – bank krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z pó(n. zm.2)), oraz krajowy zak!ad ubezpiecze&, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia!alno%ci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z pó(n. zm.3)) w stosunku do których spe!nione s$ odpowiednio przes!anki art. 142 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe albo art. 187 ust. 1–3 i 8 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia!alno%ci ubezpieczeniowej;
1) 2)

Niniejsz$ ustaw$ zmienia si' ustaw' z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 3) Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

Liczba stron : 2 VI kancelaria/ druk nr 1691

Data : 2009-03-20

Nazwa pliku : 1308-00A.PK

2

2) post'powanie naprawcze – post'powanie naprawcze, o którym mowa w art. 142–146 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, albo post'powanie naprawcze, o którym mowa w art. 187–189 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia!alno%ci ubezpieczeniowej; 3) program naprawczy – program post'powania naprawczego, o którym mowa w art. 142 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, albo plan przywrócenia prawid!owych stosunków finansowych, program naprawczy oraz krótkoterminowy plan wyp!acalno%ci, o których mowa w art. 187 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia!alno%ci ubezpieczeniowej; 4) fundusze w!asne – fundusze w!asne w rozumieniu art. 127 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe albo kapita! w!asny zak!adów ubezpiecze&, o którym mowa w ustawie z dnia 29 wrze%nia 1994 r. o rachunkowo%ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z pó(n. zm.4)). Rozdzia" 2 Udzielanie przez Skarb Pa#stwa gwarancji zwi$kszania funduszy w"asnych instytucji finansowych Art. 3. 1. W przypadku gdy w ramach post'powania naprawczego konieczne jest zwi'kszenie funduszy w!asnych, instytucja finansowa mo"e uzyska# gwarancj' Skarbu Pa&stwa zwi'kszenia funduszy w!asnych, na zasadach okre%lonych w ustawie, zwanej dalej „gwarancj$”. 2. Zwi'kszenie funduszy w!asnych obj'tych gwarancj$ polega na emisji akcji, obligacji lub bankowych papierów warto%ciowych skierowanych do jej dotychczasowych akcjonariuszy b$d( udzia!owców lub podmiotów trzecich. 3. Termin do zapisywania si' na akcje nie mo"e by# d!u"szy ni" dwa tygodnie od dnia otwarcia subskrypcji. 4. W przypadku subskrypcji zamkni'tej, termin do wykonania prawa poboru nast'puje w jednym terminie, który wynosi dwa tygodnie od dnia og!oszenia. Przepisów art. 435 ustawy z dnia 15 wrze%nia 2000 r. – Kodeks spó!ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z pó(n. zm.5)) nie stosuje si'. Art. 4. 1. Warunkiem udzielenia gwarancji Skarbu Pa&stwa jest akceptacja programu naprawczego przez Komisj' Nadzoru Finansowego.
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223, poz. 1466. 5) Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69.

Liczba stron : 3 VI kancelaria/ druk nr 1691

Data : 2009-03-20

Nazwa pliku : 1308-00A.PK

3

2. Emisja obligacji lub bankowych papierów warto%ciowych przez instytucj' finansow$ mo"e by# obj'ta gwarancj$, o ile spe!nia warunki zobowi$zania podporz$dkowanego albo po"yczki podporz$dkowanej okre%lonych w art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz art. 148 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia!alno%ci ubezpieczeniowej. 3. Wykonanie umowy gwarancji nast'puje, gdy wyemitowane przez instytucj' finansow$ akcje, obligacje lub bankowe papiery warto%ciowe w ca!o%ci lub w cz'%ci nie znajd$ nabywców mi'dzy dotychczasowymi akcjonariuszami b$d( udzia!owcami lub podmiotami trzecimi. 4. Wysoko%# gwarancji nie mo"e by# wy"sza ni" kwota zwi'kszenia funduszy w!asnych okre%lona w programie naprawczym. Art. 5. 1. W przypadku gdy gwarancja dotyczy obj'cia przez Skarb Pa&stwa wyemitowanych obligacji instytucji finansowej lub bankowych papierów warto%ciowych, wykonanie umowy gwarancji nast'puje przez obj'cie ca!o%ci lub cz'%ci wyemitowanych obligacji lub bankowych papierów warto%ciowych, nieobj'tych przez dotychczasowych akcjonariuszy b$d( udzia!owców lub podmioty trzecie. 2. W przypadku gdy gwarancja dotyczy obj'cia przez Skarb Pa&stwa wyemitowanych akcji instytucji finansowej, wykonanie gwarancji nast'puje: 1) w przypadku gdy dotychczasowi akcjonariusze lub podmioty trzecie obj'!y nie wi'cej ni" 50 % wielko%ci emisji akcji – przez obj'cie ca!o%ci lub cz'%ci wyemitowanych akcji; 2) w przypadku gdy dotychczasowi akcjonariusze lub podmioty trzecie obj'!y wi'cej ni" 50 % wielko%ci emisji akcji – przez obj'cie obligacji instytucji finansowej lub bankowych papierów warto%ciowych o !$cznej warto%ci nominalnej stanowi$cej ró"nic' mi'dzy wysoko%ci$ gwarancji oraz !$czn$ warto%ci$ akcji obj'tych przez dotychczasowych akcjonariuszy lub podmioty trzecie. 3. Szczegó!owe warunki udzielenia gwarancji, w tym warunki emisji akcji, obligacji instytucji finansowej lub bankowych papierów warto%ciowych przez instytucj' finansow$ oraz ich obj'cia przez Skarb Pa&stwa, okre%la umowa, o której mowa w art. 6 ust. 3. Art. 6. 1. Gwarancji mo"e udzieli# na wniosek instytucji finansowej, w imieniu Skarbu Pa&stwa, minister w!a%ciwy do spraw instytucji finansowych. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawiera# w szczególno%ci: 1) nazw' podmiotu; 2) przedmiot gwarancji; 3) wysoko%# wnioskowanej kwoty gwarancji; 4) informacje o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu, w tym ostatnie sprawozdanie finansowe.

Liczba stron : 4 VI kancelaria/ druk nr 1691

Data : 2009-03-20

Nazwa pliku : 1308-00A.PK

4

3. Minister w!a%ciwy do spraw instytucji finansowych udziela w drodze umowy gwarancji, po zasi'gni'ciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Prezesa Narodowego Banku Polskiego, a w przypadku banków - równie" Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, okre%laj$c jej warunki oraz wysoko%#. Umowa zostaje zawarta pomi'dzy ministrem w!a%ciwym do spraw instytucji finansowych oraz instytucj$ finansow$ po uzyskaniu zgody walnego zgromadzenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 wrze%nia 2000 r. - Kodeks spó!ek handlowych albo ustawy z dnia 16 wrze%nia 1982 r. - Prawo spó!dzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z pó(n. zm.6)). 4. Wyst$pienie o opini' Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w ust. 3, stanowi wype!nienie warunków, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe albo art. 35 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia!alno%ci ubezpieczeniowej. 5. Umowa, o której mowa w ust. 3, w szczególno%ci: 1) zapewnia ministrowi w!a%ciwemu do spraw instytucji finansowych odpowiedni wp!yw na polityk' finansow$ instytucji finansowej, w tym udzia! wyznaczonych przez niego przedstawicieli w organach instytucji finansowej; 2) okre%la sposób obliczenia ceny obejmowanych akcji, warunki emisji obligacji instytucji finansowej lub bankowych papierów warto%ciowych, w tym termin ich zapadalno%ci, cen' emisyjn$ i oprocentowanie; 3) okre%la wysoko%# udzielonej gwarancji; 4) wskazuje cele wykorzystania %rodków pochodz$cych z emisji akcji, obligacji instytucji finansowej lub bankowych papierów warto%ciowych; 5) okre%la ograniczenia w zakresie wyp!aty dywidendy b$d( nadwy"ki bilansowej; 6) okre%la ograniczenia w zakresie polityki p!acowej wobec cz!onków organów instytucji finansowej oraz kadry kierowniczej, z zastrze"eniem ust. 6; 7) wskazuje obowi$zek niezw!ocznego dostosowania przepisów statutu i regulacji wewn'trznych instytucji finansowej, w celu uwzgl'dnienia emisji akcji, obligacji instytucji finansowej lub bankowych papierów warto%ciowych oraz postanowie& umowy gwarancji; 8) okre%la sposób rozliczenia straty instytucji finansowej za okresy ubieg!e. 6. Miesi'czne wynagrodzenie cz!onka organu instytucji finansowej, nie mo"e przekracza# dwunastokrotno%ci przeci'tnego wynagrodzenia w sektorze przedsi'biorstw bez wyp!at nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, og!oszonego przez Prezesa G!ównego Urz'du Statystycznego, a wszelkie dodatkowe sk!adniki wynagrodzenia nie mog$ przekracza# w skali roku trzykrotno%ci miesi'cznego wynagrodzenia danego cz!onka organu instytucji finansowej. 7. Minimalna wysoko%# oprocentowania obligacji, o których mowa w ust. 5 pkt 2, nie mo"e w stosunku rocznym by# ni"sza ni" dwukrotno%# wysoko%ci stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.
6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2007 r. Nr 125, poz. 873 oraz z 2008 r. Nr 163, poz. 1014.

Liczba stron : 5 VI kancelaria/ druk nr 1691

Data : 2009-03-20

Nazwa pliku : 1308-00A.PK

5

8. Odmowa udzielenia gwarancji nie stanowi podstawy roszcze& instytucji finansowej ani osób trzecich wobec Skarbu Pa&stwa. Art. 7. 1. Zwi'kszenie funduszy w!asnych w wyniku wykonania gwarancji nast'puje z dniem obj'cia akcji, obligacji instytucji finansowej lub bankowych papierów warto%ciowych przez Skarb Pa&stwa. Przepisu art. 441 § 4 ustawy z dnia 15 wrze%nia 2000 r. – Kodeks spó!ek handlowych nie stosuje si'. 2. Prawa z obj'tych przez Skarb Pa&stwa akcji, obligacji instytucji finansowej oraz bankowych papierów warto%ciowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, wykonuje minister w!a%ciwy do spraw instytucji finansowych. 3. W przypadku gdy instytucja finansowa wyp!aca akcjonariuszom dywidend', akcje obj'te przez Skarb Pa&stwa w wyniku wykonania gwarancji s$ uprzywilejowane w zakresie dywidendy i przyznaj$: 1) w pierwszym roku, za który Skarbowi Pa&stwa przys!uguje prawo do dywidendy – dwukrotno%#, 2) w drugim roku, za który Skarbowi Pa&stwa przys!uguje prawo do dywidendy – trzykrotno%#, 3) w trzecim i nast'pnych latach, za które Skarbowi Pa&stwa przys!uguje prawo do dywidendy – czterokrotno%# – dywidendy przeznaczonej do wyp!aty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. 4. Akcje obj'te przez Skarb Pa&stwa w wyniku wykonania gwarancji s$ uprzywilejowane co do g!osu i przyznaj$ dwa g!osy na jedn$ akcj' podczas g!osowania uchwa!y o podziale zysku. Art. 8. W przypadku wykonania umowy gwarancji minister w!a%ciwy do spraw instytucji finansowych mo"e wyst$pi# do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o ustanowienie kuratora nadzoruj$cego wykonanie programu naprawczego. Art. 9. 1. W przypadku gdy instytucja finansowa nie wywi$zuje si' z warunków umowy gwarancji, Skarbowi Pa&stwa przys!uguje prawo do: 1) z!o"enia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o ustanowienie zarz$du komisarycznego; 2) przed!o"enia posiadanych akcji do umorzenia; 3) przed!o"enia posiadanych obligacji instytucji finansowej lub bankowych papierów warto%ciowych do przedterminowego wykupu. 2. W przypadku ra"$cego naruszenia warunków umowy gwarancji przez instytucj' finansow$, Skarbowi Pa&stwa przys!uguje prawo do przej'cia instytucji finansowej, o którym mowa w art. 14 ust. 1.

Liczba stron : 6 VI kancelaria/ druk nr 1691

Data : 2009-03-20

Nazwa pliku : 1308-00A.PK

6

3. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nast'puje za wynagrodzeniem ustalonym przez zarz$d instytucji finansowej zgodnie z art. 10 ust. 2. 4. Umorzenia akcji, przedterminowego wykupu obligacji instytucji finansowej lub bankowych papierów warto%ciowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, dokonuje zarz$d instytucji finansowej, w terminie 30 dni od dnia z!o"enia wniosku przez ministra w!a%ciwego do spraw instytucji finansowych. Do umorzenia akcji przepisu art. 359 § 1 zdanie trzecie ustawy z dnia 15 wrze%nia 2000 r. - Kodeks spó!ek handlowych nie stosuje si'. Art. 10. 1. Do ustalenia ceny sprzeda"y akcji instytucji finansowej obj'tych przez Skarb Pa&stwa w wyniku wykonania gwarancji stosuje si' odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z pó(n. zm.7)) w zakresie ustalenia ceny akcji w ramach prywatyzacji po%redniej, z zastrze"eniem ust. 2. 2. Je"eli wykup akcji instytucji finansowej obj'tych przez Skarb Pa&stwa w wyniku wykonania gwarancji nast'puje na podstawie uchwa!y walnego zgromadzenia o przymusowym wykupie akcji, cena akcji jest nie ni"sza ni" najwy"sza z warto%ci: 1) cena ustalona zgodnie z ust. 1; 2) %rednia cena rynkowa z okresu 3 miesi'cy poprzedzaj$cych uchwa!' walnego zgromadzenia, w czasie których dokonywany by! obrót tymi akcjami na rynku regulowanym; 3) iloczyn ceny nabycia tych akcji i wspó!czynnika koryguj$cego. 3. Za %redni$ cen' rynkow$, o której mowa w ust. 2, uwa"a si' cen' b'd$c$ %redni$ arytmetyczn$ ze %rednich, dziennych cen wa"onych wolumenem obrotu. 4. Przepisu art. 418 § 1 ustawy z dnia 15 wrze%nia 2000 r. – Kodeks spó!ek handlowych nie stosuje si'. Art. 11. 1. Skuteczno%# gwarancji jest uzale"niona od wniesienia przez instytucj' finansow$ op!aty prowizyjnej od gwarancji. 2. Op!ata prowizyjna jest naliczana od obj'tej gwarancj$ kwoty zobowi$zania. 3. Op!ata prowizyjna od gwarancji jest wp!acana na rachunek rezerw por'czeniowych i gwarancyjnych Skarbu Pa&stwa prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 70.

Liczba stron : 7 VI kancelaria/ druk nr 1691

Data : 2009-03-20

Nazwa pliku : 1308-00A.PK

7

Art. 12. Minister w!a%ciwy do spraw instytucji finansowych okre%li, w drodze rozporz$dzenia, sposób wyznaczenia wspó!czynnika koryguj$cego oraz naliczania i pobierania op!aty prowizyjnej od gwarancji oraz wysoko%# tej op!aty, uwzgl'dniaj$c w szczególno%ci: 1) uzale"nienie wysoko%ci op!aty prowizyjnej od okresu, na który udzielana jest gwarancja; 2) ryzyko zwi$zane z dzia!alno%ci$ instytucji finansowej, b'd$cej beneficjentem gwarancji; 3) ustalenie stawek op!aty prowizyjnej od gwarancji, której udzielenie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej. Art. 13. Do gwarancji, o której mowa w ustawie, nie stosuje si' przepisów ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o por'czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pa&stwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z pó(n. zm.8)), z wyj$tkiem art. 31 tej ustawy. Rozdzia" 3 Przejmowanie przez Skarb Pa#stwa instytucji finansowych Art. 14. 1. W przypadku wyst$pienia okoliczno%ci gro"$cych utrat$ wyp!acalno%ci instytucji finansowej Rada Ministrów, na wniosek ministra w!a%ciwego do spraw instytucji finansowych, kieruj$c si' konieczno%ci$ zapewnienia stabilno%ci krajowego systemu finansowego, mo"e, w drodze decyzji, po zasi'gni'ciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Przewodnicz$cego Komisji Nadzoru Finansowego, a w przypadku banków - równie" Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dokona#, w imieniu Skarbu Pa&stwa, przej'cia takiej instytucji. Przej'cie instytucji finansowej nast'puje przez przymusowy wykup akcji od dotychczasowych akcjonariuszy przez Skarb Pa&stwa. 2. Prezes Narodowego Banku Polskiego, Przewodnicz$cy Komisji Nadzoru Finansowego, a w przypadku banków - równie" Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuj$ opini' w terminie dwóch dni od dnia dor'czenia wniosku o wydanie opinii. 3. Akcjonariusze, których akcje podlegaj$ przymusowemu wykupowi, powinni, w terminie dwóch tygodni od daty wydania decyzji, z!o"y# w spó!ce dokumenty akcji lub dowody ich z!o"enia do rozporz$dzenia spó!ki. Je"eli akcjonariusz nie z!o"y! dokumentu akcji w terminie, zarz$d uniewa"nia j$ w trybie art. 358 ustawy z dnia 15 wrze%nia 2000 r. – Kodeks spó!ek handlowych, a nabywcy wydaje nowy dokument akcji pod tym samym numerem emisyjnym.
8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1535 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538.

Liczba stron : 8 VI kancelaria/ druk nr 1691

Data : 2009-03-20

Nazwa pliku : 1308-00A.PK

8

4. Po uiszczeniu ceny wykupu, obejmuj$cej równie" akcje, o których mowa w ust. 3, zarz$d powinien niezw!ocznie przenie%# wykupione akcje na Skarb Pa&stwa. Do dnia uiszczenia ca!ej sumy wykupu akcjonariusze mniejszo%ciowi zachowuj$ wszystkie uprawnienia z akcji. 5. Do decyzji o przej'ciu instytucji finansowej przepisów art. 10, art. 127 § 3 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post'powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pó(n. zm.9)) nie stosuje si'. 6. Decyzja o przej'ciu instytucji finansowej jest natychmiast wykonalna. 7. Wyst$pienie o opini' Komisji Nadzoru Finansowego stanowi wype!nienie warunków, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz art. 35 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia!alno%ci ubezpieczeniowej, oraz stanowi dokonanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó!kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 235, poz. 1734 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 231, poz. 1547). 8. Do ustalenia ceny przymusowego wykupu akcji stosuje si' odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji w zakresie ustalenia ceny akcji w ramach prywatyzacji po%redniej. 9. Prawa z akcji instytucji finansowych, których akcje zosta!y nabyte w trybie ust. 1, wykonuje minister w!a%ciwy do spraw instytucji finansowych. 10. Minister w!a%ciwy do spraw instytucji finansowych zbywa akcje instytucji finansowej po ustaniu okoliczno%ci, o których mowa w ust. 1, jednak nie pó(niej ni" w terminie trzech lat od obj'cia akcji, w ramach trybu publicznego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1–4 i 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. W ostatnim roku przed up!ywem zastrze"onego terminu dopuszczalne jest jego przed!u"enie przez Rad' Ministrów o kolejny rok; przed!u"enie mo"na jednokrotnie ponowi#. 11. Rada Ministrów mo"e wyrazi# zgod' na inny ni" przewidziany w ust. 10 tryb zbywania akcji. Art. 15. 1. Minister w!a%ciwy do spraw instytucji finansowych mo"e wyst$pi# do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o ustanowienie w instytucji finansowej przej'tej przez Skarb Pa&stwa zarz$du komisarycznego. 2. Z dniem ustanowienia zarz$du komisarycznego rada nadzorcza zostaje zawieszona, cz!onkowie zarz$du instytucji finansowej zostaj$ odwo!ani z mocy prawa, a ustanowione wcze%niej prokury i pe!nomocnictwa wygasaj$. Na czas trwania zarz$du komisarycznego kompetencje innych organów instytucji finansowej zostaj$ zawieszone.

9)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.

Liczba stron : 9 VI kancelaria/ druk nr 1691

Data : 2009-03-20

Nazwa pliku : 1308-00A.PK

9

Art. 16. Cz!onkom zarz$du pe!ni$cym funkcje przed przej'ciem instytucji finansowej przys!uguje odprawa w wysoko%ci nie wy"szej ni" jednomiesi'czne wynagrodzenie obliczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Art. 17. Rozliczenia z akcjonariuszami przej'tej instytucji finansowej prowadzi, w imieniu Skarbu Pa&stwa, Bank Gospodarstwa Krajowego. Szczegó!owe warunki rozlicze& i zasad finansowania okre%la umowa zawarta mi'dzy ministrem w!a%ciwym do spraw instytucji finansowych a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Art. 18. 1. Rozliczenia z tytu!u wykonania gwarancji oraz rozliczenia, o których mowa w art. 17, nast'puj$ w formie pieni'"nej lub skarbowych papierów warto%ciowych. 2. Emisja skarbowych papierów warto%ciowych, o których mowa w ust. 1, nast'puje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów warto%ciowych w depozycie papierów warto%ciowych oraz w kwocie równej warto%ci nominalnej wyemitowanych papierów warto%ciowych. Art. 19. 1. Minister w!a%ciwy do spraw finansów publicznych okre%li przez wydanie listu emisyjnego warunki emisji skarbowych papierów warto%ciowych, o których mowa w art. 18, oraz sposób realizacji %wiadcze& z nich wynikaj$cych. 2. List emisyjny zawiera w szczególno%ci: 1) dat' emisji; 2) powo!anie podstawy prawnej emisji; 3) jednostkow$ warto%# nominaln$; 4) walut', w której mo"e nast'powa# emisja, lub sposób okre%lenia waluty emisji; 5) cen' lub sposób jej ustalenia; 6) stop' procentow$ lub sposób jej obliczania; 7) okre%lenie sposobu i terminów wyp!aty nale"no%ci g!ównej oraz nale"no%ci ubocznych; 8) dat', od której nalicza si' oprocentowanie skarbowych papierów warto%ciowych tej emisji; 9) termin wykupu oraz zastrze"enia w przedmiocie mo"liwo%ci wcze%niejszego wykupu.

Liczba stron : 10 VI kancelaria/ druk nr 1691

Data : 2009-03-20

Nazwa pliku : 1308-00A.PK

10

Rozdzia" 4 Przepisy z zakresu finansów publicznych Art. 20. 1. Do emisji skarbowych papierów warto%ciowych, o których mowa w ustawie, nie stosuje si' przepisów art. 89, 90 i 94 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pó(n. zm.10)). 2. Emisji skarbowych papierów warto%ciowych, o których mowa w ustawie, nie wlicza si' do limitów okre%lonych w ustawie bud"etowej. 3. Warto%# nominaln$ zobowi$za& z tytu!u wyemitowanych skarbowych papierów warto%ciowych, o których mowa w ustawie, zalicza si' do d!ugu Skarbu Pa&stwa, zgodnie z ustaw$ z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 4. Minister w!a%ciwy do spraw instytucji finansowych przedstawia komisji sejmowej w!a%ciwej do spraw finansów publicznych kwartaln$ informacj' o podejmowanych dzia!aniach b'd$cych realizacj$ postanowie& niniejszej ustawy w terminie 30 dni od zako&czenia kwarta!u. Art. 21. 1. )rodki uzyskane z realizacji praw z akcji, obligacji instytucji finansowej i bankowych papierów warto%ciowych stanowi$ dochody bud"etu pa&stwa. 2. )rodki ze sprzeda"y, umorzenia lub wykupu akcji, obligacji instytucji finansowej lub bankowych papierów warto%ciowych stanowi$ przychody bud"etu pa&stwa. 3. Rada Ministrów, na wniosek ministra w!a%ciwego do spraw finansów publicznych, mo"e, po zasi'gni'ciu opinii komisji sejmowej w!a%ciwej do spraw bud"etu, w drodze rozporz$dzenia, dokonywa# przeniesienia planowanych wydatków bud"etowych mi'dzy cz'%ciami i dzia!ami bud"etu pa&stwa w celu realizacji zada& wynikaj$cych z przepisów ustawy. Rozdzia" 5 Zmiany w przepisach obowi!zuj!cych i przepisy ko#cowe Art. 22. Czynno%ci cywilnoprawne dokonywane w celu wykonania postanowie& ustawy nie podlegaj$ opodatkowaniu podatkiem od czynno%ci cywilnoprawnych, z wy!$czeniem zmian umowy spó!ki (aktu za!o"ycielskiego, statutu spó!ki).

10)

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.

Liczba stron : 11 VI kancelaria/ druk nr 1691

Data : 2009-03-20

Nazwa pliku : 1308-00A.PK

11

Art. 23. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z pó(n. zm.11)) w art. 142 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W razie powstania straty bilansowej b$d( gro(by jej nast$pienia albo powstania niebezpiecze&stwa niewyp!acalno%ci lub utraty p!ynno%ci, zarz$d banku niezw!ocznie zawiadamia o tym Komisj' Nadzoru Finansowego oraz przedstawia jej program post'powania naprawczego, zapewniaj$c jego realizacj'.”. Art. 24. Dzia!ania polegaj$ce na udzielaniu przez Skarb Pa&stwa gwarancji zwi'kszania funduszy w!asnych instytucji finansowych oraz przejmowaniu przez Skarb Pa&stwa instytucji finansowych, o których mowa w ustawie, mog$ by# podejmowane nie d!u"ej ni" do dnia 31 grudnia 2010 r., z wyj$tkiem art. 9 ust. 2. Art. 25. Ustawa wchodzi w "ycie z dniem og!oszenia.

11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

KOMITETU

TNTEGRACJI EUROPEJSKIEJ SEKRETARZ KOMIT'E]'I] INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ SEKRETARZ STANU trIikoł aj Dowgielewicz MinMD68 DP-pk.ar 6/200er

wurr'r.u*u, /9

rnarcafOOg r.

Pan Zbigniew Chlebowski Przewodniczą cy Komisji Finansów Publicznych Sejm RzeczypospolitejPolskiej opinia do Sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rzą dowym projekcie ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucjiJinansowyclt (druk nr l69I), wyra ona na podstawie art.9pkt2wzwią zkuart.2ust. lpktforazust.2pkt2austawyzdnia8sierpnia1996 r. o Komitecie 'Integracji Europejskiej (Dz. U. nr 106, poz. 494) oraz art. 42 ust. 4Regulaminu Sejmu' przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, Mikoł aja Dowgielewicza. Szanowny P anie Przewodniczący, W związku z przedł o onym SprawozdaniemKomisji Finansów Publicznych (druk nr 179lr)'pozwalamsobie wyraziónastępują cą opinię: Projekt ustawy o rekapitalizacji niektórych insĘ tucji finansowych jest zgodny prawem Unii Europejskiej. Jednocześ niepragnę zaznaczyć ,,iz projekt podlega konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym w trybie ustalonymw decyzji Rady 98/415/WE z dnia}9 czerwca 1998 r. w sprawiekonsultacjiEuropejskiegoBanku Centralnegoudzielanychwtadzom krajowym w sprawie projektow przepisów prawnych. Ponadto' poniewaz projekt ustawy stanowi program pomocowy, musi on zostac notyfikowany Komisji Europejskiej, ktora dokona jego ostatecznej oceny co do zgodnoś ci prawemUnii Europejskiej. Z
Z pov,azaniem

Do wiadomoś ci: Pan Jacek Dominik PodsekretarzStanu MinisterstwoFinansów

?'Ylp,