Druk nr 1908

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

SPRAWOZDANIE KOMISJI INFRASTRUKTURY

o rz!dowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o "egludze #ródl!dowej oraz ustawy o dozorze technicznym (druk nr 1775).
Marsza!ek Sejmu – zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu - skierowa! w dniu 16 marca 2009 r. powy"szy projekt ustawy do Komisji Infrastruktury - do pierwszego czytania. Komisja Infrastruktury po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 19 marca oraz 22 kwietnia 2009 roku wnosi: W y s o k i S e j m uchwali# raczy za!$czony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2009 r.

Sprawozdawca

Zast%pca Przewodnicz$cego Komisji

/-/ Stanis!aw Lamczyk

/-/ Stanis!aw &mijan

Projekt USTAWA z dnia 2009 r.

o zmianie ustawy o "egludze #ródl!dowej oraz ustawy o dozorze technicznym1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o "egludze 'ródl$dowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1057) wprowadza si% nast%puj$ce zmiany: 1) w art. 5 w ust. 1 dodaje si% pkt 8–11 w brzmieniu: „8) pa(stwo cz!onkowskie – pa(stwo cz!onkowskie Unii Europejskiej, pa(stwo cz!onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron% umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacj% Szwajcarsk$; 9) pa(stwo trzecie – pa(stwo nieb%d$ce pa(stwem cz!onkowskim; 10) dokument bezpiecze(stwa statku – wspólnotowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej, wspólnotowe tymczasowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej, 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej albo uproszczone 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej; 11) dokument dopuszczaj$cy statek do "eglugi – dokument bezpiecze(stwa statku albo inny dokument wydany przez w!a'ciwy organ pa(stwa cz!onkowskiego albo pa(stwa trzeciego, potwierdzaj$cy dopuszczenie statku do "eglugi po wodach 'ródl$dowych tego pa(stwa.”; 2) w art. 9 po ust. 2 dodaje si% ust. 2a–2c w brzmieniu: „2a. Do w!a'ciwo'ci dyrektorów urz%dów "eglugi 'ródl$dowej, okre'lonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2b, nale"y tak"e przeprowadzanie: 1) pomiaru statku; 2) inspekcji technicznej statku. 2b. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia, dyrektorów urz%dów "eglugi 'ródl$dowej w!a'ciwych do przeprowadzania pomiaru statku i inspekcji technicznej statku, kieruj$c si% kryteriami ekonomicznymi i intensywno'ci$ ruchu "eglugowego.
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro"enia postanowie(: 1) dyrektywy 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiaj$cej wymagania techniczne dla statków "eglugi 'ródl$dowej i uchylaj$cej dyrektyw% Rady 82/714/EWG (Dz. Urz. UE L 389 z 30.12.2006, str. 1), 2) dyrektywy 2006/137/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniaj$cej dyrektyw% 2006/87/WE ustanawiaj$c$ wymagania techniczne dla statków "eglugi 'ródl$dowej (Dz. Urz. UE L 389 z 30.12.2006, str. 261), 3) dyrektywy Rady 2008/59/WE z dnia 12 czerwca 2008 r. dostosowuj$cej dyrektyw% 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj$c$ wymagania techniczne dla statków "eglugi 'ródl$dowej w zwi$zku z przyst$pieniem Republiki Bu!garii i Rumunii do Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 166 z 27.06.2008, str. 31), 4) dyrektywy Komisji 2008/87/WE z dnia 22 wrze'nia 2008 r. zmieniaj$cej dyrektyw% 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj$c$ wymagania techniczne dla statków "eglugi 'ródl$dowej (Dz. Urz. UE L 255 z 23.09.2008, str. 5).

2c. Dyrektorzy urz%dów "eglugi 'ródl$dowej, o których mowa w ust. 2a, dzia!aj$ jako organ inspekcyjny.”; 3) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zadania, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2–8 i 10, wykonuj$ uprawnieni do inspekcji pracownicy urz%dów "eglugi 'ródl$dowej, zwani dalej „inspektorami”.”; 4) po art. 10 dodaje si% art. 10a w brzmieniu: „Art. 10a. 1. Zadania organu inspekcyjnego, o którym mowa w art. 9 ust. 2a, wykonuje powo!ywana i odwo!ywana przez ten organ techniczna komisja inspekcyjna, zwana dalej „komisj$ inspekcyjn$”. 2. W sk!ad komisji inspekcyjnej wchodz$ przewodnicz$cy i eksperci. Jako ekspertów nale"y powo!a# w szczególno'ci: pracownika urz%du "eglugi 'ródl$dowej, specjalist% do spraw budowy okr%tów oraz budowy silników okr%towych w zakresie "eglugi 'ródl$dowej i specjalist% do spraw nautyki posiadaj$cego patent "eglarski uprawniaj$cy do kierowania statkiem.”; 5) art. 11 otrzymuje brzmienie: „Art. 11. 1. W przypadku stwierdzenia w wyniku inspekcji, "e dokument dopuszczaj$cy statek do "eglugi jest niewa"ny lub "e statek nie spe!nia wymaga( okre'lonych w tym dokumencie, jednak"e taka niewa"no'# albo niezgodno'# nie stanowi zagro"enia bezpiecze(stwa "eglugi, inspektor wzywa armatora do niezw!ocznego usuni%cia stwierdzonych narusze(. 2. W przypadku stwierdzenia w wyniku inspekcji: 1) braku dokumentu dopuszczaj$cego statek do "eglugi, 2) zaniedbania zagra"aj$cego bezpiecze(stwu "eglugi, statku lub przebywaj$cych na nim osób albo zagra"aj$cego zanieczyszczeniem 'rodowiska, a tak"e stwierdzenia uchybienia sanitarnego, 3) "e statek stanowi zagro"enie bezpiecze(stwa "eglugi – inspektor, na podstawie udzielonego upowa"nienia, mo"e, w drodze decyzji administracyjnej, zatrzyma# lub skierowa# statek do najbli"szego postoju oraz zatrzyma# dokument dopuszczaj$cy statek do "eglugi i dokument kwalifikacyjny kierownika statku do czasu usuni%cia stwierdzonych narusze(. 3. O ka"dym przypadku narusze(, o których mowa w ust. 1 i 2, o zatrzymaniu statku oraz o wydanej decyzji powiadamia si% na pi'mie, wraz z uzasadnieniem, administracj% pa(stwa, w którym zosta! wystawiony dokument dopuszczaj$cy statek do "eglugi, w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia naruszenia.”; 6) w art. 15: a) ust. 1 i 2 otrzymuj$ brzmienie: „1. &eglug% na polskich 'ródl$dowych drogach wodnych mo"e uprawia#: 1) statek polski; 2) statek innego ni" Rzeczpospolita Polska pa(stwa cz!onkowskiego w zakresie i na warunkach okre'lonych w: a) ustawie, b) umowach mi%dzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolit$ Polsk$ albo Uni% Europejsk$ z pa(stwem przynale"no'ci statku;

3) statek pa(stwa trzeciego w zakresie i na warunkach okre'lonych w umowach mi%dzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolit$ Polsk$ z pa(stwem przynale"no'ci statku. 2. W przypadku braku umowy mi%dzynarodowej, statek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3, mo"e uprawia# "eglug% na polskich 'ródl$dowych drogach wodnych po uzyskaniu pozwolenia: 1) ministra w!a'ciwego do spraw transportu – w przypadku prowadzenia regularnej "eglugi mi%dzy polskimi portami lub mi%dzy portem polskim a portem pa(stwa trzeciego; 2) dyrektora urz%du "eglugi 'ródl$dowej w!a'ciwego terytorialnie dla miejsca przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej – w pozosta!ych przypadkach.”, b) uchyla si% ust. 3a, c) ust. 4 i 5 otrzymuj$ brzmienie: „4. Pozwolenie wydaje si% na podstawie wyników inspekcji statku dokonanej przez organ, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, potwierdzaj$cej, "e wymiary statku odpowiadaj$ warunkom drogi wodnej, a jego stan techniczny i wyposa"enie s$ zgodne z polskimi przepisami. 5. Pozwolenie mo"e by# wydane na jedn$ podró" lub na czas okre'lony, nie d!u"szy jednak ni" termin wa"no'ci dokumentu dopuszczaj$cego statek do "eglugi. Wydane pozwolenie mo"e zastrzega# obowi$zek korzystania z us!ug pilota, je"eli kierownik statku nie posiada polskiego dokumentu kwalifikacyjnego lub dokumentu uznanego na podstawie art. 35 ust. 5.”, d) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia, wzory i tryb wydawania pozwole(, w zale"no'ci od tego, czy pozwolenia dotycz$ regularnej "eglugi mi%dzy polskimi portami lub mi%dzy portem polskim a portem innego pa(stwa czy innych przypadków uprawiania "eglugi, z uwzgl%dnieniem zakresu inspekcji, rodzaju, przeznaczenia, stanu technicznego i wyposa"enia statku.”; 7) w art. 17 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Uznaje si% za'wiadczenia o spe!nieniu wymogu zdolno'ci zawodowej wydane zgodnie z obowi$zuj$cymi w pa(stwach cz!onkowskich przepisami w sprawie dost%pu do wykonywania zawodu przewo)nika towarów w "egludze 'ródl$dowej w transporcie krajowym i mi%dzynarodowym oraz wzajemnego uznawania dyplomów, za'wiadcze( i innych dowodów kwalifikacji formalnych.”; 8) w art. 18: a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Do rejestru, o którym mowa w ust. 1 i 2, mo"e by# wpisany statek stanowi$cy w!asno'# osoby fizycznej maj$cej obywatelstwo innego ni" Rzeczpospolita Polska pa(stwa cz!onkowskiego lub osoby prawnej maj$cej siedzib% w innym ni" Rzeczpospolita Polska pa(stwie cz!onkowskim, po przedstawieniu dokumentu stwierdzaj$cego prawo w!asno'ci do statku oraz innych dokumentów, o których mowa w ust. 4.”, b) uchyla si% ust. 6; 9) w art. 26: a) ust. 3 i 4 otrzymuj$ brzmienie:

„3. Pomiar statku przeprowadza, na wniosek armatora, organ inspekcyjny, wydaj$c za'wiadczenie z pomiaru statku. 4. Na podstawie za'wiadczenia z pomiaru statku dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej wydaje 'wiadectwo pomiarowe na okres nie d!u"szy ni" 15 lat.”, b) ust. 6 i 7 otrzymuj$ brzmienie: „6. Za 'wiadectwo pomiarowe i czynno'ci pomiaru statku pobiera si% op!aty. Wysoko'# op!aty za 'wiadectwo pomiarowe okre'la za!$cznik do ustawy. 7. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia: 1) wzory: a) wniosku o przeprowadzenie pomiaru statku, b) za'wiadczenia z pomiaru statku, c) 'wiadectw pomiarowych; 2) sposób i zakres wykonywania czynno'ci pomiaru statku; 3) wysoko'# i sposób uiszczania op!at za poszczególne czynno'ci pomiaru statku, przy czym wysoko'# op!aty za dan$ czynno'# nie mo"e przekroczy# 1 000 z!.”, c) dodaje si% ust. 8 w brzmieniu: „8. Wydaj$c rozporz$dzenie, o którym mowa w ust. 7, nale"y uwzgl%dni# odpowiednio: 1) konieczno'# zapewnienia sprawno'ci procedur administracyjnych oraz ujednolicenia tre'ci stosowanych dokumentów; 2) rodzaj, wielko'# i przeznaczenie statku; 3) koszty osobowe i rzeczowe zwi$zane z wykonaniem czynno'ci pomiaru statku, w zale"no'ci od rodzaju czynno'ci, miejsca wykonania czynno'ci albo czasu niezb%dnego na ich wykonanie.”; 10) po art. 26 dodaje si% art. 26a w brzmieniu: „Art. 26a. 1. Organ inspekcyjny mo"e powierzy# wykonanie okre'lonych czynno'ci pomiaru statku upowa"nionym w tym celu podmiotom. W takim przypadku op!ata za wykonanie tych czynno'ci stanowi przychód wykonuj$cego je podmiotu. 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przekazuje wyniki z wykonanych czynno'ci pomiaru statku organowi inspekcyjnemu, który na ich podstawie wydaje za'wiadczenie z pomiaru statku. 3. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia, kryteria, jakie powinny spe!nia# podmioty upowa"nione do wykonywania czynno'ci pomiaru statku, oraz sposób ich upowa"niania do wykonywania tych czynno'ci, uwzgl%dniaj$c konieczno'# zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego i technicznego przy wykonywaniu powierzonych czynno'ci. 4. Minister w!a'ciwy do spraw transportu og!osi, w drodze obwieszczenia, wykaz podmiotów upowa"nionych do wykonywania czynno'ci pomiaru statku.”; 11) art. 28–34 otrzymuj$ brzmienie: „Art. 28. 1. Statek mo"e by# dopuszczony do "eglugi po uzyskaniu jednego z nast%puj$cych dokumentów bezpiecze(stwa statku:

1) wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej, 2) wspólnotowego tymczasowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej, 3) 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej, 4) uproszczonego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej – stwierdzaj$cych, "e statek odpowiada wymaganiom bezpiecze(stwa okre'lonym w art. 27 pkt 1–4. 2. W dokumencie bezpiecze(stwa statku okre'la si% tak"e sk!ad za!ogi niezb%dny do zapewnienia bezpiecznej "eglugi. 3. Dokument bezpiecze(stwa statku wydaje oraz przed!u"a termin jego wa"no'ci dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej na wniosek armatora. 4. Uznaje si%: 1) wspólnotowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej wydane przez w!a'ciwy organ innego ni" Rzeczpospolita Polska pa(stwa cz!onkowskiego; 2) inny dokument dopuszczaj$cy statek do "eglugi wydany przez: a) w!a'ciwy organ innego ni" Rzeczpospolita Polska pa(stwa cz!onkowskiego zgodnie z obowi$zuj$cymi w pa(stwach cz!onkowskich przepisami o wzajemnym uznawaniu 'wiadectw zdolno'ci "eglugowej w "egludze 'ródl$dowej, b) w!a'ciwy organ pa(stwa trzeciego zgodnie z obowi$zuj$cymi w pa(stwach cz!onkowskich przepisami o wzajemnym uznawaniu 'wiadectw zdolno'ci "eglugowej w "egludze 'ródl$dowej, z zastrze"eniem ust. 5; 3) 'wiadectwo wydane zgodnie z art. 22 Konwencji z dnia 17 pa)dziernika 1868 r. o "egludze na Renie, w brzmieniu nadanym zrewidowan$ Konwencj$ z dnia 20 listopada 1963 r. o "egludze na Renie, zwanej dalej „Konwencj$ o "egludze na Renie”. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b, dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej wydaje, po przeprowadzeniu inspekcji statku, pozwolenie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2. Art. 29. 1. Wspólnotowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej uprawnia do "eglugi po polskich 'ródl$dowych drogach wodnych lub 'ródl$dowych drogach wodnych innych ni" Rzeczpospolita Polska pa(stw cz!onkowskich, w danym rejonie p!ywania. 2. W przypadku wprowadzenia przez inne ni" Rzeczpospolita Polska pa(stwo cz!onkowskie dodatkowych lub ograniczonych wymaga( technicznych na okre'lonych drogach wodnych tego pa(stwa, w celu dopuszczenia do "eglugi na tych drogach, nale"y uzyska# dodatkowy wpis do wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej we w!a'ciwym organie tego pa(stwa. 3. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia, wykaz 'ródl$dowych dróg wodnych pa(stw cz!onkowskich z podzia!em na rejony p!ywania, do których stosuje si% wymagania techniczne dla statków obj%tych obowi$zkiem posiadania wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej, maj$c na wzgl%dzie zapewnienie harmonizacji warunków wydawania wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej.

4. W celu dokonania zmian we wspólnotowym 'wiadectwie zdolno'ci "eglugowej w zakresie uprawnie( do "eglugi w danym rejonie p!ywania, statek poddaje si% inspekcji technicznej, o której mowa w art. 34b ust. 1, dla ustalenia czy spe!nia on wymagania techniczne dla tego rejonu p!ywania. Art. 30. Wspólnotowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej wydaje si% dla: 1) statków o d!ugo'ci nie mniejszej ni" 20 m, 2) statków, których iloczyn d!ugo'ci, szeroko'ci i zanurzenia jest nie mniejszy ni" 100 m3, 3) holowników i pchaczy przeznaczonych odpowiednio do holowania lub pchania statków, o których mowa w pkt 1 i 2, lub przemieszczania takich statków w zestawach sprz%"onych, 4) statków przeznaczonych do przewozu ponad 12 pasa"erów, 5) statków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. f – uprawiaj$cych "eglug% po drogach wodnych, o których mowa w art. 29. Art. 31. Wymogu uzyskania wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej nie stosuje si% do: 1) promów; 2) statków u"ywanych wy!$cznie do uprawiania sportu lub rekreacji. Art. 32. 1. Do wniosku o wydanie wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej nale"y za!$czy#: 1) za'wiadczenie potwierdzaj$ce pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji technicznej lub dokument wydany przez instytucj% klasyfikacyjn$ uznan$ przez Komisj% Europejsk$; 2) 'wiadectwo pomiarowe, je"eli statek podlega obowi$zkowi pomiarowemu; 3) decyzj% Transportowego Dozoru Technicznego dopuszczaj$c$ do eksploatacji kot!y parowe lub zbiorniki ci'nieniowe przeznaczone do procesów technologicznych, je"eli statek jest wyposa"ony w takie kot!y lub zbiorniki; 4) w przypadku statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub wpisanego do rejestru po raz pierwszy, dodatkowo: a) orzeczenie Pa(stwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod wzgl%dem bezpiecze(stwa i higieny pracy, b) opini% wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod wzgl%dem wymaga( sanitarnych. 2. Podstaw% do wydania wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej stanowi$ kopie dokumentów wymienionych w ust. 1 lub wyci$gi z tych dokumentów. 3. Dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wydania wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej, w przypadku gdy nie zosta!y spe!nione warunki okre'lone w ust. 1. 4. We wspólnotowym 'wiadectwie zdolno'ci "eglugowej dokonuje si% zmian na wniosek armatora.

5. Przepisy ust. 1–3 stosuje si% odpowiednio w sprawie o przed!u"enie terminu wa"no'ci wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej. Art. 33. 1. Wspólnotowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej wydaje si% na czas oznaczony w zale"no'ci od rodzaju statku, nie d!u"szy jednak ni": 1) 5 lat – w przypadku statku pasa"erskiego; 2) 10 lat – w przypadku statku innego ni" okre'lony w pkt 1. 2. Dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej, bior$c pod uwag% konieczno'# zapewnienia bezpiecze(stwa "eglugi, mo"e przed!u"y# termin wa"no'ci wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej bez przeprowadzenia inspekcji technicznej statku na okres nie d!u"szy ni" 6 miesi%cy, je"eli statek jest przebudowywany lub znajduje si% w miejscu, w którym nie ma mo"liwo'ci przeprowadzenia inspekcji technicznej. Przed!u"enie terminu wa"no'ci wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej odnotowuje si% w tym 'wiadectwie. 3. W przypadku gdy wspólnotowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej zosta!o utracone lub uleg!o zniszczeniu, dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej, który wyda! to 'wiadectwo, wydaje jego duplikat, na wniosek armatora. Art. 34. 1. Dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej prowadzi rejestr wydanych wspólnotowych 'wiadectw zdolno'ci "eglugowej. 2. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia: 1) tryb wydawania, przed!u"ania, cofania i dokonywania zmian wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej, 2) wzór wniosku o wydanie, przed!u"enie lub dokonanie zmian we wspólnotowym 'wiadectwie zdolno'ci "eglugowej, 3) wzór wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej, 4) wzór rejestru wydanych wspólnotowych 'wiadectw zdolno'ci "eglugowej – kieruj$c si% wzgl%dami bezpiecze(stwa "eglugi, wymaganiami mi%dzynarodowymi oraz konieczno'ci$ ujednolicenia tre'ci stosowanych dokumentów.”; 12) po art. 34a dodaje si% art. 34b–34o w brzmieniu: „Art. 34b. 1. W celu wydania wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej statek, o którym mowa w art. 30, podlega inspekcji technicznej, przeprowadzanej na wniosek armatora. 2. Inspekcj% techniczn$ przeprowadza si% dla ustalenia, czy statek spe!nia wymagania techniczne w zakresie budowy statków, ich sta!ych urz$dze(, wyposa"enia, w!a'ciwo'ci manewrowych, ochrony wód, powietrza lub ochrony przed ha!asem. 3. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia, wymagania techniczne, o których mowa w ust. 2, maj$c na wzgl%dzie rejony p!ywania oraz rodzaj i przeznaczenie statków, a tak"e konieczno'# zapewnienia ich bezpiecze(stwa, ochrony 'rodowiska oraz bezpiecze(stwa osób przebywaj$cych na statkach. 4. Dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej w!a'ciwy dla drogi wodnej mo"e, w drodze decyzji administracyjnej, udzieli# odst%pstwa od niektórych wymaga( technicznych w zakresie wyposa"enia statku, dla statków uprawiaj$cych "eglug% na ograniczonych obszarach geograficznych lub

obszarach portowych, bior$c pod uwag% charakter drogi wodnej, rodzaj i przeznaczenie statku, je"eli nie spowoduje to zagro"enia bezpiecze(stwa "eglugi. 5. Organ inspekcyjny mo"e odst$pi# od przeprowadzenia w ca!o'ci lub w cz%'ci inspekcji technicznej, je"eli z dokumentu wydanego przez instytucj% klasyfikacyjn$ uznan$ przez Komisj% Europejsk$ wynika, "e statek spe!nia ca!kowicie lub cz%'ciowo wymagania techniczne, o których mowa w ust. 2. 6. Minister w!a'ciwy do spraw transportu og!osi, w drodze obwieszczenia, wykaz instytucji klasyfikacyjnych uznanych przez Komisj% Europejsk$. Art. 34c. 1. Organ inspekcyjny wykonuje, w ramach inspekcji technicznej, czynno'ci inspekcyjne obejmuj$ce w szczególno'ci badania techniczne statku oraz jego wyposa"enia. 2. Po przeprowadzeniu inspekcji technicznej wydaje si% za'wiadczenie z przeprowadzenia inspekcji technicznej. 3. Za czynno'ci inspekcyjne pobiera si% op!aty. 4. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia: 1) wzory: a) wniosku o przeprowadzenie inspekcji technicznej, b) za'wiadczenia z przeprowadzenia inspekcji technicznej; 2) sposób i zakres przeprowadzania inspekcji technicznych; 3) wysoko'# i sposób uiszczania op!at za poszczególne czynno'ci inspekcyjne, przy czym wysoko'# op!aty za dan$ czynno'# nie mo"e przekroczy# 2 000 z!. 5. Wydaj$c rozporz$dzenie, o którym mowa w ust. 4, nale"y uwzgl%dni# odpowiednio: 1) konieczno'# zapewnienia sprawno'ci procedur administracyjnych oraz ujednolicenia tre'ci stosowanych dokumentów; 2) rodzaj, wielko'# i przeznaczenie statku oraz rejony p!ywania; 3) koszty osobowe i rzeczowe zwi$zane z przeprowadzeniem czynno'ci inspekcyjnych, w zale"no'ci od rodzaju czynno'ci, miejsca wykonywania czynno'ci albo czasu niezb%dnego na ich wykonanie. Art. 34d. 1. Organ inspekcyjny mo"e powierzy# wykonanie okre'lonych czynno'ci inspekcyjnych upowa"nionym w tym celu podmiotom. W takim przypadku op!ata za wykonanie tych czynno'ci stanowi przychód wykonuj$cego je podmiotu. 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przekazuje wyniki z wykonanych czynno'ci inspekcyjnych organowi inspekcyjnemu, który na ich podstawie wydaje za'wiadczenia z przeprowadzenia inspekcji technicznej. 3. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia, kryteria, jakie powinny spe!nia# podmioty upowa"nione do wykonywania czynno'ci inspekcyjnych, oraz sposób ich upowa"niania do wykonywania tych czynno'ci, uwzgl%dniaj$c konieczno'# zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego i technicznego przy wykonywaniu powierzonych czynno'ci.

4. Minister w!a'ciwy do spraw transportu og!osi, w drodze obwieszczenia, wykaz podmiotów upowa"nionych do wykonywania czynno'ci inspekcyjnych. Art. 34e. 1. Armator jest obowi$zany: 1) przedstawi# statek do inspekcji technicznej: a) wst%pnej – przed wprowadzeniem statku do eksploatacji, b) okresowej – przed up!ywem terminów okre'lonych w dokumencie bezpiecze(stwa statku; 2) na "$danie organu inspekcyjnego, przedstawi# niezw!ocznie statek do inspekcji technicznej, przed!o"y# wszystkie dokumenty dotycz$ce jego bezpiecze(stwa oraz udzieli# wszelkich informacji o stanie bezpiecze(stwa statku; 3) na "$danie organu inspekcyjnego, dokona# czynno'ci niezb%dnych do umo"liwienia przeprowadzenia inspekcji technicznej. 2. Koszty czynno'ci, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wlicza si% w koszty eksploatacji statku. 3. Inspekcj% techniczn$ przeprowadza si%, w miar% mo"liwo'ci, bez uszczerbku dla eksploatacji statku. Art. 34f. 1. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, "e statek zosta! uszkodzony lub nast$pi!a zmiana w jego kad!ubie, urz$dzeniach lub wyposa"eniu, je"eli uszkodzenie lub zmiana mog$ wp!yn$# na stan bezpiecze(stwa statku, dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej wzywa armatora do przedstawienia statku do inspekcji technicznej dora)nej. 2. Organ inspekcyjny, na podstawie pozytywnych wyników inspekcji technicznej dora)nej, potwierdza zdolno'# "eglugow$ statku. Art. 34g. 1. W przypadku znacz$cych zmian lub napraw, które maj$ wp!yw na bezpiecze(stwo statku, w szczególno'ci na stabilno'# konstrukcji, "eglowno'#, zdolno'# wykonywania manewrów, rodzaj i przeznaczenie statku, przed odbyciem nast%pnego rejsu statek jest ponownie poddawany inspekcji technicznej. 2. Dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej, na podstawie pozytywnego wyniku inspekcji technicznej, wydaje nowe lub zmienia dotychczasowe wspólnotowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej, okre'laj$c parametry techniczne statku. 3. Dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej jest obowi$zany poinformowa# organ pa(stwa cz!onkowskiego, w którym wydano dotychczasowe wspólnotowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej, o wydaniu nowego 'wiadectwa lub o dokonanych zmianach w dotychczasowym 'wiadectwie, w terminie miesi$ca od dnia wydania nowego 'wiadectwa lub dokonania zmian w dotychczasowym 'wiadectwie. Art. 34h. 1. W przypadku zaistnienia okoliczno'ci uniemo"liwiaj$cych wydanie wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej mo"e wyda# wspólnotowe tymczasowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej dla statków, o których mowa w art. 30, je"eli w wyniku inspekcji zostanie stwierdzone, "e statek posiada zdolno'# "eglugow$.

2. Wspólnotowe tymczasowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej wydaje si% na czas oznaczony w zale"no'ci od rodzaju i przeznaczenia statku, nie d!u"szy jednak ni" 6 miesi%cy. 3. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia, wzór, warunki oraz sposób wydawania wspólnotowego tymczasowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej, maj$c na wzgl%dzie konieczno'# zapewnienia ci$g!o'ci ruchu "eglugowego oraz ujednolicenia tre'ci stosowanych dokumentów. Art. 34i. 1. *wiadectwo zdolno'ci "eglugowej wydaje si% dla statku przeznaczonego do przewozu !adunków o no'no'ci nie mniejszej ni" 15 t, u"ywanego do przewozu ponad 12 pasa"erów, oraz holowników lub pchaczy – innych ni" okre'lone w art. 30. 2. Dla statku innego ni" wymieniony w ust. 1 i art. 30 wydaje si% uproszczone 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si% do statku u"ywanego wy!$cznie do uprawiania sportu lub rekreacji bez nap%du mechanicznego lub o nap%dzie mechanicznym o mocy silników mniejszej ni" 75 kW. Art. 34j. 1. W celu wydania 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej albo uproszczonego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej statek podlega, na wniosek armatora, przegl$dowi technicznemu przeprowadzanemu przez upowa"niony w tym celu podmiot. 2. Przegl$dowi technicznemu nie podlega statek u"ywany wy!$cznie do uprawiania sportu lub rekreacji bez nap%du mechanicznego lub o nap%dzie mechanicznym o mocy silników mniejszej ni" 75 kW. 3. Podmiot przeprowadzaj$cy przegl$d techniczny statku wydaje dokument z przegl$du technicznego, w którym stwierdza, czy statek spe!nia wymagania bezpiecze(stwa w zakresie budowy statku, jego sta!ych urz$dze(, wyposa"enia, w!a'ciwo'ci manewrowych, ochrony wód, powietrza lub ochrony przed ha!asem, o których mowa w art. 27 pkt 1–3. 4. *wiadectwo zdolno'ci "eglugowej i uproszczone 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej wydaje si% na podstawie pozytywnych wyników przegl$du technicznego. 5. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia: 1) sposób upowa"niania podmiotów, o których mowa w ust. 1, do wykonywania przegl$dów technicznych statków, uwzgl%dniaj$c konieczno'# zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego i technicznego przy wykonywaniu powierzonych czynno'ci oraz rodzaj i przeznaczenie statku; 2) wymagania w zakresie budowy statku, jego sta!ych urz$dze(, wyposa"enia i w!a'ciwo'ci manewrowych oraz dotycz$ce ochrony wód, powietrza lub ochrony przed ha!asem, kieruj$c si% konieczno'ci$ zapewnienia bezpiecze(stwa statków oraz osób przebywaj$cych na statkach, albo uzna za obowi$zuj$ce w tym zakresie wymagania okre'lone w przepisach technicznych upowa"nionego podmiotu. Art. 34k. 1. Do wniosku o wydanie 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej nale"y za!$czy#: 1) dokument z przegl$du technicznego;

'wiadectwo pomiarowe, je"eli statek podlega obowi$zkowi pomiarowemu; 3) decyzj% Transportowego Dozoru Technicznego dopuszczaj$c$ do eksploatacji kot!y parowe lub zbiorniki ci'nieniowe przeznaczone do procesów technologicznych, je"eli statek jest wyposa"ony w takie kot!y lub zbiorniki; 4) w przypadku statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub wpisanego do rejestru po raz pierwszy, z wy!$czeniem statku u"ywanego do uprawiania sportu lub rekreacji, dodatkowo: a) orzeczenie Pa(stwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod wzgl%dem bezpiecze(stwa i higieny pracy, b) opini% wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod wzgl%dem wymaga( sanitarnych; 5) w przypadku statku nowo zbudowanego lub przebudowanego u"ywanego wy!$cznie do uprawiania sportu lub rekreacji o nap%dzie mechanicznym o mocy silników 75 kW i wi%kszej, dodatkowo wyci$g z dokumentu rejestracyjnego. 2. Podstaw% do wydania 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej stanowi$ kopie dokumentów wymienionych w ust. 1 lub wyci$gi z tych dokumentów oraz dodatkowo, dla statków do przewozu osób, statków o nap%dzie mechanicznym do przewozu rzeczy, a tak"e pchania lub holowania, pozytywny wynik ich inspekcji przeprowadzonej przez organ wydaj$cy to 'wiadectwo. 3. Dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wydania 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej, je"eli nie zosta!y spe!nione warunki okre'lone w ust. 1. 4. W 'wiadectwie zdolno'ci "eglugowej dokonuje si% zmian na wniosek armatora. 5. Przepisy ust. 1–4 stosuje si% odpowiednio w sprawie o wydanie uproszczonego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej. 6. Przepisy ust. 1–3 stosuje si% odpowiednio w sprawach o przed!u"enie terminu wa"no'ci 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej i uproszczonego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej. Art. 34l. 1. *wiadectwo zdolno'ci "eglugowej i uproszczone 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej wydaje si% na czas oznaczony w zale"no'ci od rodzaju statku, nie d!u"szy jednak ni": 1) 5 lat – w przypadku statku o nap%dzie mechanicznym; 2) 10 lat – w przypadku statku bez nap%du mechanicznego. 2. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia, wzory 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej i uproszczonego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej oraz terminy, na jakie si% je wydaje, w zale"no'ci od rodzajów statków, o których mowa w art. 34i ust. 1 i 2, tryb ich wydawania, przed!u"ania, cofania i dokonywania w nich zmian, kieruj$c si% wzgl%dami bezpiecze(stwa "eglugi, wymaganiami mi%dzynarodowymi oraz konieczno'ci$ ujednolicenia tre'ci stosowanych dokumentów. 3. W przypadku gdy 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej albo uproszczone 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej zosta!o utracone lub uleg!o zniszczeniu,

2)

dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej, który wyda! to 'wiadectwo, wydaje jego duplikat, na wniosek armatora. Art. 34m. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach statek nieposiadaj$cy 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej albo uproszczonego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej mo"e by# dopuszczony do jednorazowej podró"y niezwi$zanej z eksploatacj$ na podstawie jednorazowego zezwolenia wydanego przez dyrektora urz%du "eglugi 'ródl$dowej w!a'ciwego dla miejsca rozpocz%cia podró"y. W zezwoleniu okre'la si% drog% wodn$, warunki uprawiania "eglugi i termin wa"no'ci zezwolenia. 2. Statek, któremu cofni%to 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej albo uproszczone 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej w czasie podró"y z przyczyn okre'lonych w art. 34n ust. 1 pkt 3 i 4, mo"e by# dopuszczony na podstawie zezwolenia dyrektora urz%du "eglugi 'ródl$dowej do jej zako(czenia, je"eli nie zagra"a to bezpiecze(stwu "eglugi lub 'rodowisku. W zezwoleniu okre'la si% drog% wodn$, miejsce zako(czenia podró"y, warunki uprawiania "eglugi i termin wa"no'ci zezwolenia. Art. 34n. 1. Dokumenty bezpiecze(stwa statku cofa si% w razie: 1) uszkodzenia kad!uba statku lub jego urz$dze( zagra"aj$cego bezpiecze(stwu "eglugi; 2) przebudowy statku powoduj$cej zmian% jego charakterystyki; 3) utraty lub zawieszenia wa"no'ci dokumentów wymienionych w art. 32 ust. 1 pkt 1–3 oraz art. 34k ust. 1 pkt 1–3, które stanowi!y podstaw% do wydania dokumentu bezpiecze(stwa statku; 4) gdy stan techniczny statku nie odpowiada warunkom, które stanowi!y podstaw% do wydania dokumentu bezpiecze(stwa statku. 2. Dokument bezpiecze(stwa statku mo"e by# cofni%ty w razie stwierdzenia zaniedba( zagra"aj$cych bezpiecze(stwu "eglugi, pasa"erów lub za!ogi, a tak"e na udokumentowany wniosek Pa(stwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Transportowego Dozoru Technicznego lub wojewódzkiego inspektora ochrony 'rodowiska. 3. Dokument bezpiecze(stwa statku cofa, w drodze decyzji administracyjnej, dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej w!a'ciwy dla miejsca, w którym znajduje si% statek w czasie stwierdzenia utraty zdolno'ci "eglugowej, zawiadamiaj$c niezw!ocznie o tym fakcie armatora statku i organ, który wyda! ten dokument. Art. 34o. Za wydanie lub przed!u"enie terminu wa"no'ci dokumentu bezpiecze(stwa statku oraz za dokonanie w nim zmian, za wydanie duplikatu, a tak"e za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 34m, pobiera si% op!aty w wysoko'ciach okre'lonych w za!$czniku do ustawy.”; 13) w art. 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Uznaje si% dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków innych ni" Rzeczpospolita Polska pa(stw cz!onkowskich albo pa(stw trzecich wydane zgodnie z: 1) przepisami, obowi$zuj$cymi w pa(stwach cz!onkowskich, w sprawie uzyskiwania krajowych patentów kapitanów statków do przewozu towarów i pasa"erów 'ródl$dowymi drogami wodnymi; 2) Konwencj$ o "egludze na Renie.”;

14) w art. 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. *wiadectwo, o którym mowa w ust. 2, wydaje, po otrzymaniu decyzji Transportowego Dozoru Technicznego dopuszczaj$cej do eksploatacji zbiornik do przewozu materia!ów niebezpiecznych i po przeprowadzeniu inspekcji, dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej na okres nie d!u"szy ni" 5 lat. Za wydanie 'wiadectwa pobiera si% op!at% w wysoko'ci okre'lonej w za!$czniku do ustawy.”; 15) w art. 41e ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. *wiadectwa doradców do spraw bezpiecze(stwa przewozu materia!ów niebezpiecznych wydane przez w!a'ciwe w!adze innego ni" Rzeczpospolita Polska pa(stwa cz!onkowskiego s$ uznawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”; 16) w art. 47a ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. RIS wprowadza si% na 'ródl$dowych drogach wodnych, w szczególno'ci na 'ródl$dowych drogach wodnych klasy IV i wy"szej, które s$ po!$czone drogami wodnymi klasy IV lub wy"szej z drogami wodnymi klasy IV lub wy"szej innego ni" Rzeczpospolita Polska pa(stwa cz!onkowskiego.”; 17) w art. 47d w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) udost%pnianie organom administracji publicznej oraz pa(stwom cz!onkowskim elektronicznych raportów ze statków, zawieraj$cych w szczególno'ci dane dotycz$ce statku i przewo"onych towarów,”; 18) w art. 47f ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Obowi$zku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje si% do u"ytkownika RIS posiadaj$cego urz$dzenie i oprogramowanie, dla których zosta! wydany dokument zgodno'ci przez w!a'ciwy organ pa(stwa cz!onkowskiego.”; 19) art. 60 otrzymuje brzmienie: „Art. 60. Kto uprawia "eglug% statkiem bez wa"nego dokumentu bezpiecze(stwa statku lub jednorazowego zezwolenia na okre'lon$ podró", podlega karze grzywny.”; 20) w za!$czniku do ustawy cz%'# V tabeli otrzymuje brzmienie: „V Dokumenty bezpiecze(stwa statku

1 2 3 4 5 6 7

Za 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej Za uproszczone 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej Za przed!u"enie 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej Za przed!u"enie uproszczonego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej Za dokonanie zmian w 'wiadectwie zdolno'ci "eglugowej Za dokonanie zmian w uproszczonym 'wiadectwie zdolno'ci "eglugowej Za wydanie zezwolenia na jednorazow$ podró"

25 z! 20 z! 15 z! 15 z! 15 z! 15 z!

(op!ata obejmuje dokonanie inspekcji) 8 9 Za duplikat 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej Za duplikat uproszczonego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej

200 z! 20 z! 20 z! 150 z! 100 z! 50 z!

10 Za wspólnotowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej 11 Za wspólnotowe tymczasowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej 12 Za przed!u"enie wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej

13 Za dokonanie zmian we wspólnotowym 'wiadectwie zdolno'ci "eglugowej 25 z! 14 Za duplikat wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej 50 z!”

Art. 2. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z pó)n. zm.2)) w art. 44 wprowadza si% nast%puj$ce zmiany: a) w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) urz$dzeniami technicznymi: - znajduj$cymi si% na statkach morskich i "eglugi 'ródl$dowej, - znajduj$cymi si% na pontonach, - znajduj$cymi si% w dokach, - znajduj$cymi si% na terenie portów i przystani morskich oraz "eglugi 'ródl$dowej, - zwi$zanymi z "eglug$ morsk$ i 'ródl$dow$, w szczególno'ci urz$dzeniami ci'nieniowymi, bezci'nieniowymi zbiornikami (cysternami) i d)wignicami,”, b) dotychczasow$ tre'# oznacza si% jako ust. 1 i dodaje si% ust. 2 w brzmieniu: „2. Wykonywanie dozoru technicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, nie obejmuje statków, na których urz$dzenia techniczne s$ obj%te nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej.”. Art. 3. *wiadectwa zdolno'ci "eglugowej oraz 'wiadectwa pomiarowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowuj$ wa"no'# do up!ywu okre'lonych w nich terminów wa"no'ci, jednak nie d!u"ej ni" do dnia 30 grudnia 2018 r. Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 ust. 8, art. 26 ust. 7, art. 28 ust. 5, art. 29 ust. 7 i art. 34 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowuj$ moc do czasu
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

wej'cia w "ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 8, art. 26 ust. 7, art. 29 ust. 3, art. 34 ust. 2, art. 34b ust. 3, art. 34c ust. 4, art. 34d ust. 3, art. 34h ust. 3, art. 34j ust. 5 i art. 34l ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz$ ustaw$, nie d!u"ej jednak ni" przez 12 miesi%cy od dnia jej wej'cia w "ycie. Art. 5. Ustawa wchodzi w "ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia, z wyj$tkiem: 1) art. 1 pkt 15 i 18, które wchodz$ w "ycie z dniem 1 stycznia 2013 r.; 2) art. 1 pkt 17, który wchodzi w "ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Liczba stron : 1 Data : 2009-04-28 Nazwa pliku : 0179-03A VI kadencja/ druk nr 1775

1 Projekt

USTAWA z dnia 2009 r.

o zmianie ustawy o "egludze #ródl!dowej oraz ustawy o dozorze technicznym1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o "egludze 'ródl$dowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1057) wprowadza si% nast%puj$ce zmiany: 1) w art. 5 w ust. 1 dodaje si% pkt 8–11 w brzmieniu: „8) pa(stwo cz!onkowskie – pa(stwo cz!onkowskie Unii Europejskiej, pa(stwo cz!onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron% umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacj% Szwajcarsk$; 9) pa(stwo trzecie – pa(stwo nieb%d$ce pa(stwem cz!onkowskim; 10) dokument bezpiecze(stwa statku – wspólnotowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej, wspólnotowe tymczasowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej, 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej albo uproszczone 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej; 11) dokument dopuszczaj$cy statek do "eglugi – dokument bezpiecze(stwa statku albo inny dokument wydany przez w!a'ciwy organ pa(stwa cz!onkowskiego albo pa(stwa trzeciego, potwierdzaj$cy dopuszczenie statku do "eglugi po wodach 'ródl$dowych tego pa(stwa.”;
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro"enia postanowie(: 1) dyrektywy 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiaj$cej wymagania techniczne dla statków "eglugi 'ródl$dowej i uchylaj$cej dyrektyw% Rady 82/714/EWG (Dz. Urz. UE L 389 z 30.12.2006, str. 1), 2) dyrektywy 2006/137/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniaj$cej dyrektyw% 2006/87/WE ustanawiaj$c$ wymagania techniczne dla statków "eglugi 'ródl$dowej (Dz. Urz. UE L 389 z 30.12.2006, str. 261), 3) dyrektywy Rady 2008/59/WE z dnia 12 czerwca 2008 r. dostosowuj$cej dyrektyw% 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj$c$ wymagania techniczne dla statków "eglugi 'ródl$dowej w zwi$zku z przyst$pieniem Republiki Bu!garii i Rumunii do Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 166 z 27.06.2008, str. 31), 4) dyrektywy Komisji 2008/87/WE z dnia 22 wrze'nia 2008 r. zmieniaj$cej dyrektyw% 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj$c$ wymagania techniczne dla statków "eglugi 'ródl$dowej (Dz. Urz. UE L 255 z 23.09.2008, str. 5).

Liczba stron : 2 Data : 2009-04-28 Nazwa pliku : 0179-03A VI kadencja/ druk nr 1775

2

2) w art. 9 po ust. 2 dodaje si% ust. 2a–2c w brzmieniu: „2a. Do w!a'ciwo'ci dyrektorów urz%dów "eglugi 'ródl$dowej, okre'lonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2b, nale"y tak"e przeprowadzanie: 1) pomiaru statku; 2) inspekcji technicznej statku. 2b. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia, dyrektorów urz%dów "eglugi 'ródl$dowej w!a'ciwych do przeprowadzania pomiaru statku i inspekcji technicznej statku, kieruj$c si% kryteriami ekonomicznymi i intensywno'ci$ ruchu "eglugowego. 2c. Dyrektorzy urz%dów "eglugi 'ródl$dowej, o których mowa w ust. 2a, dzia!aj$ jako organ inspekcyjny.”; 3) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zadania, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2–8 i 10, wykonuj$ uprawnieni do inspekcji pracownicy urz%dów "eglugi 'ródl$dowej, zwani dalej „inspektorami”.”; 4) po art. 10 dodaje si% art. 10a w brzmieniu: „Art. 10a. 1. Zadania organu inspekcyjnego, o którym mowa w art. 9 ust. 2a, wykonuje powo!ywana i odwo!ywana przez ten organ techniczna komisja inspekcyjna, zwana dalej „komisj$ inspekcyjn$”. 2. W sk!ad komisji inspekcyjnej wchodz$ przewodnicz$cy i eksperci. Jako ekspertów nale"y powo!a# w szczególno'ci: pracownika urz%du "eglugi 'ródl$dowej, specjalist% do spraw budowy okr%tów oraz budowy silników okr%towych w zakresie "eglugi 'ródl$dowej i specjalist% do spraw nautyki posiadaj$cego patent "eglarski uprawniaj$cy do kierowania statkiem.”; 5) art. 11 otrzymuje brzmienie: „Art. 11. 1. W przypadku stwierdzenia w wyniku inspekcji, "e dokument dopuszczaj$cy statek do "eglugi jest niewa"ny lub "e statek nie spe!nia wymaga( okre'lonych w tym dokumencie, jednak"e taka niewa"no'# albo niezgodno'# nie stanowi zagro"enia bezpiecze(stwa "eglugi, inspektor wzywa armatora do niezw!ocznego usuni%cia stwierdzonych narusze(. 2. W przypadku stwierdzenia w wyniku inspekcji: 1) braku dokumentu dopuszczaj$cego statek do "eglugi, 2) zaniedbania zagra"aj$cego bezpiecze(stwu "eglugi, statku lub przebywaj$cych na nim osób albo zagra"aj$cego zanieczyszczeniem 'rodowiska, a tak"e stwierdzenia uchybienia sanitarnego, 3) "e statek stanowi zagro"enie bezpiecze(stwa "eglugi – inspektor, na podstawie udzielonego upowa"nienia, mo"e, w drodze decyzji administracyjnej, zatrzyma# lub skierowa# statek do najbli"szego postoju oraz zatrzyma# dokument dopuszczaj$cy

Liczba stron : 3 Data : 2009-04-28 Nazwa pliku : 0179-03A VI kadencja/ druk nr 1775

3

statek do "eglugi i dokument kwalifikacyjny kierownika statku do czasu usuni%cia stwierdzonych narusze(. 3. O ka"dym przypadku narusze(, o których mowa w ust. 1 i 2, o zatrzymaniu statku oraz o wydanej decyzji powiadamia si% na pi'mie, wraz z uzasadnieniem, administracj% pa(stwa, w którym zosta! wystawiony dokument dopuszczaj$cy statek do "eglugi, w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia naruszenia.”; 6) w art. 15: a) ust. 1 i 2 otrzymuj$ brzmienie: „1. &eglug% na polskich 'ródl$dowych drogach wodnych mo"e uprawia#: 1) statek polski; 2) statek innego ni" Rzeczpospolita Polska pa(stwa cz!onkowskiego w zakresie i na warunkach okre'lonych w: a) ustawie, b) umowach mi%dzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolit$ Polsk$ albo Uni% Europejsk$ z pa(stwem przynale"no'ci statku; 3) statek pa(stwa trzeciego w zakresie i na warunkach okre'lonych w umowach mi%dzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolit$ Polsk$ z pa(stwem przynale"no'ci statku. 2. W przypadku braku umowy mi%dzynarodowej, statek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3, mo"e uprawia# "eglug% na polskich 'ródl$dowych drogach wodnych po uzyskaniu pozwolenia: 1) ministra w!a'ciwego do spraw transportu – w przypadku prowadzenia regularnej "eglugi mi%dzy polskimi portami lub mi%dzy portem polskim a portem pa(stwa trzeciego; 2) dyrektora urz%du "eglugi 'ródl$dowej w!a'ciwego terytorialnie dla miejsca przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej – w pozosta!ych przypadkach.”, b) uchyla si% ust. 3a, c) ust. 4 i 5 otrzymuj$ brzmienie: „4. Pozwolenie wydaje si% na podstawie wyników inspekcji statku dokonanej przez organ, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, potwierdzaj$cej, "e wymiary statku odpowiadaj$ warunkom drogi wodnej, a jego stan techniczny i wyposa"enie s$ zgodne z polskimi przepisami. 5. Pozwolenie mo"e by# wydane na jedn$ podró" lub na czas okre'lony, nie d!u"szy jednak ni" termin wa"no'ci dokumentu dopuszczaj$cego statek do "eglugi. Wydane pozwolenie mo"e zastrzega# obowi$zek korzystania z us!ug pilota, je"eli kierownik statku nie posiada polskiego dokumentu kwalifikacyjnego lub dokumentu uznanego na podstawie art. 35 ust. 5.”, d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Liczba stron : 4 Data : 2009-04-28 Nazwa pliku : 0179-03A VI kadencja/ druk nr 1775

4

„8. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia, wzory i tryb wydawania pozwole(, w zale"no'ci od tego, czy pozwolenia dotycz$ regularnej "eglugi mi%dzy polskimi portami lub mi%dzy portem polskim a portem innego pa(stwa czy innych przypadków uprawiania "eglugi, z uwzgl%dnieniem zakresu inspekcji, rodzaju, przeznaczenia, stanu technicznego i wyposa"enia statku.”; 7) w art. 17 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Uznaje si% za'wiadczenia o spe!nieniu wymogu zdolno'ci zawodowej wydane zgodnie z obowi$zuj$cymi w pa(stwach cz!onkowskich przepisami w sprawie dost%pu do wykonywania zawodu przewo)nika towarów w "egludze 'ródl$dowej w transporcie krajowym i mi%dzynarodowym oraz wzajemnego uznawania dyplomów, za'wiadcze( i innych dowodów kwalifikacji formalnych.”; 8) w art. 18: a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Do rejestru, o którym mowa w ust. 1 i 2, mo"e by# wpisany statek stanowi$cy w!asno'# osoby fizycznej maj$cej obywatelstwo innego ni" Rzeczpospolita Polska pa(stwa cz!onkowskiego lub osoby prawnej maj$cej siedzib% w innym ni" Rzeczpospolita Polska pa(stwie cz!onkowskim, po przedstawieniu dokumentu stwierdzaj$cego prawo w!asno'ci do statku oraz innych dokumentów, o których mowa w ust. 4.”, b) uchyla si% ust. 6; 9) w art. 26: a) ust. 3 i 4 otrzymuj$ brzmienie: „3. Pomiar statku przeprowadza, na wniosek armatora, organ inspekcyjny, wydaj$c za'wiadczenie z pomiaru statku. 4. Na podstawie za'wiadczenia z pomiaru statku dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej wydaje 'wiadectwo pomiarowe na okres nie d!u"szy ni" 15 lat.”, b) ust. 6 i 7 otrzymuj$ brzmienie: „6. Za 'wiadectwo pomiarowe i czynno'ci pomiaru statku pobiera si% op!aty. Wysoko'# op!aty za 'wiadectwo pomiarowe okre'la za!$cznik do ustawy. 7. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia: 1) wzory: a) wniosku o przeprowadzenie pomiaru statku, b) za'wiadczenia z pomiaru statku, c) 'wiadectw pomiarowych; 2) sposób i zakres wykonywania czynno'ci pomiaru statku;

Liczba stron : 5 Data : 2009-04-28 Nazwa pliku : 0179-03A VI kadencja/ druk nr 1775

5

3) wysoko'# i sposób uiszczania op!at za poszczególne czynno'ci pomiaru statku, przy czym wysoko'# op!aty za dan$ czynno'# nie mo"e przekroczy# 1 000 z!.”, c) dodaje si% ust. 8 w brzmieniu: „8. Wydaj$c rozporz$dzenie, o którym mowa w ust. 7, nale"y uwzgl%dni# odpowiednio: 1) konieczno'# zapewnienia sprawno'ci procedur administracyjnych oraz ujednolicenia tre'ci stosowanych dokumentów; 2) rodzaj, wielko'# i przeznaczenie statku, postanowienia konwencji o pomierzaniu statków "eglugi 'ródl$dowej; 3) koszty osobowe i rzeczowe zwi$zane z wykonaniem czynno'ci pomiaru statku, w zale"no'ci od rodzaju czynno'ci, miejsca wykonania czynno'ci albo czasu niezb%dnego na ich wykonanie.”; 10) po art. 26 dodaje si% art. 26a w brzmieniu: „Art. 26a. 1. Organ inspekcyjny mo"e powierzy# wykonanie okre'lonych czynno'ci pomiaru statku upowa"nionym w tym celu podmiotom. W takim przypadku op!ata za wykonanie tych czynno'ci stanowi przychód wykonuj$cego je podmiotu. 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przekazuje wyniki z wykonanych czynno'ci pomiaru statku organowi inspekcyjnemu, który na ich podstawie wydaje za'wiadczenie z pomiaru statku. 3. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia, kryteria, jakie powinny spe!nia# podmioty upowa"nione do wykonywania czynno'ci pomiaru statku, oraz sposób ich upowa"niania do wykonywania tych czynno'ci, uwzgl%dniaj$c konieczno'# zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego i technicznego przy wykonywaniu powierzonych czynno'ci. 4. Minister w!a'ciwy do spraw transportu og!osi, w drodze obwieszczenia, wykaz podmiotów upowa"nionych do wykonywania czynno'ci pomiaru statku.”; 11) art. 28–34 otrzymuj$ brzmienie: „Art. 28. 1. Statek mo"e by# dopuszczony do "eglugi po uzyskaniu jednego z nast%puj$cych dokumentów bezpiecze(stwa statku: 1) wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej, 2) wspólnotowego tymczasowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej, 3) 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej, 4) uproszczonego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej – stwierdzaj$cych, "e statek odpowiada wymaganiom bezpiecze(stwa okre'lonym w art. 27 pkt 1–4. 2. W dokumencie bezpiecze(stwa statku okre'la si% tak"e sk!ad za!ogi niezb%dny do zapewnienia bezpiecznej "eglugi.

Liczba stron : 6 Data : 2009-04-28 Nazwa pliku : 0179-03A VI kadencja/ druk nr 1775

6

3. Dokument bezpiecze(stwa statku wydaje oraz przed!u"a termin jego wa"no'ci dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej na wniosek armatora. 4. Uznaje si%: 1) wspólnotowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej wydane przez w!a'ciwy organ innego ni" Rzeczpospolita Polska pa(stwa cz!onkowskiego; 2) inny dokument dopuszczaj$cy statek do "eglugi wydany przez: a) w!a'ciwy organ innego ni" Rzeczpospolita Polska pa(stwa cz!onkowskiego zgodnie z obowi$zuj$cymi w pa(stwach cz!onkowskich przepisami o wzajemnym uznawaniu 'wiadectw zdolno'ci "eglugowej w "egludze 'ródl$dowej, b) w!a'ciwy organ pa(stwa trzeciego zgodnie z obowi$zuj$cymi w pa(stwach cz!onkowskich przepisami o wzajemnym uznawaniu 'wiadectw zdolno'ci "eglugowej w "egludze 'ródl$dowej, z zastrze"eniem ust. 5; 3) 'wiadectwo wydane zgodnie z art. 22 Konwencji z dnia 17 pa)dziernika 1868 r. o "egludze na Renie, w brzmieniu nadanym zrewidowan$ Konwencj$ z dnia 20 listopada 1963 r. o "egludze na Renie, zwanej dalej „Konwencj$ o "egludze na Renie”. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b, dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej wydaje, po przeprowadzeniu inspekcji statku, pozwolenie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2. Art. 29. 1. Wspólnotowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej uprawnia do "eglugi po polskich 'ródl$dowych drogach wodnych lub 'ródl$dowych drogach wodnych innych ni" Rzeczpospolita Polska pa(stw cz!onkowskich, w danym rejonie p!ywania. 2. W przypadku wprowadzenia przez inne ni" Rzeczpospolita Polska pa(stwo cz!onkowskie dodatkowych lub ograniczonych wymaga( technicznych na okre'lonych drogach wodnych tego pa(stwa, w celu dopuszczenia do "eglugi na tych drogach, nale"y uzyska# dodatkowy wpis do wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej we w!a'ciwym organie tego pa(stwa. 3. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia, wykaz 'ródl$dowych dróg wodnych pa(stw cz!onkowskich z podzia!em na rejony p!ywania, do których stosuje si% wymagania techniczne dla statków obj%tych obowi$zkiem posiadania wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej, maj$c na wzgl%dzie zapewnienie harmonizacji warunków wydawania wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej. 4. W celu dokonania zmian we wspólnotowym 'wiadectwie zdolno'ci "eglugowej w zakresie uprawnie( do "eglugi w danym rejonie

Liczba stron : 7 Data : 2009-04-28 Nazwa pliku : 0179-03A VI kadencja/ druk nr 1775

7

p!ywania, statek poddaje si% inspekcji technicznej, o której mowa w art. 34b ust. 1, dla ustalenia czy spe!nia on wymagania techniczne dla tego rejonu p!ywania. Art. 30. Wspólnotowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej wydaje si% dla: 1) statków o d!ugo'ci nie mniejszej ni" 20 m, 2) statków, których iloczyn d!ugo'ci, szeroko'ci i zanurzenia jest nie mniejszy ni" 100 m3, 3) holowników i pchaczy przeznaczonych odpowiednio do holowania lub pchania statków, o których mowa w pkt 1 i 2, lub przemieszczania takich statków w zestawach sprz%"onych, 4) statków przeznaczonych do przewozu ponad 12 pasa"erów, 5) statków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. f – uprawiaj$cych "eglug% po drogach wodnych, o których mowa w art. 29. Art. 31. Wymogu uzyskania wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej nie stosuje si% do: 1) promów; 2) statków u"ywanych wy!$cznie do uprawiania sportu lub rekreacji. Art. 32. 1. Do wniosku o wydanie wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej nale"y za!$czy#: 1) za'wiadczenie potwierdzaj$ce pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji technicznej lub dokument wydany przez instytucj% klasyfikacyjn$ uznan$ przez Komisj% Europejsk$; 2) 'wiadectwo pomiarowe, je"eli statek podlega obowi$zkowi pomiarowemu; 3) decyzj% Transportowego Dozoru Technicznego dopuszczaj$c$ do eksploatacji kot!y parowe lub zbiorniki ci'nieniowe przeznaczone do procesów technologicznych, je"eli statek jest wyposa"ony w takie kot!y lub zbiorniki; 4) w przypadku statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub wpisanego do rejestru po raz pierwszy, dodatkowo: a) orzeczenie Pa(stwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod wzgl%dem bezpiecze(stwa i higieny pracy, b) opini% wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod wzgl%dem wymaga( sanitarnych. 2. Podstaw% do wydania wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej stanowi$ kopie dokumentów wymienionych w ust. 1 lub wyci$gi z tych dokumentów.

Liczba stron : 8 Data : 2009-04-28 Nazwa pliku : 0179-03A VI kadencja/ druk nr 1775

8

3. Dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wydania wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej, w przypadku gdy nie zosta!y spe!nione warunki okre'lone w ust. 1. 4. We wspólnotowym 'wiadectwie zdolno'ci "eglugowej dokonuje si% zmian na wniosek armatora. 5. Przepisy ust. 1–3 stosuje si% odpowiednio w sprawie o przed!u"enie terminu wa"no'ci wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej. Art. 33. 1. Wspólnotowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej wydaje si% na czas oznaczony w zale"no'ci od rodzaju statku, nie d!u"szy jednak ni": 1) 5 lat – w przypadku statku pasa"erskiego; 2) 10 lat – w przypadku statku innego ni" okre'lony w pkt 1. 2. Dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej, bior$c pod uwag% konieczno'# zapewnienia bezpiecze(stwa "eglugi, mo"e przed!u"y# termin wa"no'ci wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej bez przeprowadzenia inspekcji technicznej statku na okres nie d!u"szy ni" 6 miesi%cy, je"eli statek jest przebudowywany lub znajduje si% w miejscu, w którym nie ma mo"liwo'ci przeprowadzenia inspekcji technicznej. Przed!u"enie terminu wa"no'ci wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej odnotowuje si% w tym 'wiadectwie. 3. W przypadku gdy wspólnotowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej zosta!o utracone lub uleg!o zniszczeniu, dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej, który wyda! to 'wiadectwo, wydaje jego duplikat, na wniosek armatora. Art. 34. 1. Dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej prowadzi rejestr wydanych wspólnotowych 'wiadectw zdolno'ci "eglugowej. 2. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia: 1) tryb wydawania, przed!u"ania, cofania i dokonywania zmian wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej, 2) wzór wniosku o wydanie, przed!u"enie lub dokonanie zmian we wspólnotowym 'wiadectwie zdolno'ci "eglugowej, 3) wzór wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej, 4) wzór rejestru wydanych wspólnotowych 'wiadectw zdolno'ci "eglugowej – kieruj$c si% wzgl%dami bezpiecze(stwa "eglugi, wymaganiami mi%dzynarodowymi oraz konieczno'ci$ ujednolicenia tre'ci stosowanych dokumentów.”; 12) po art. 34a dodaje si% art. 34b–34o w brzmieniu:

Liczba stron : 9 Data : 2009-04-28 Nazwa pliku : 0179-03A VI kadencja/ druk nr 1775

9

„Art. 34b. 1. W celu wydania wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej statek, o którym mowa w art. 30, podlega inspekcji technicznej, przeprowadzanej na wniosek armatora. 2. Inspekcj% techniczn$ przeprowadza si% dla ustalenia, czy statek spe!nia wymagania techniczne w zakresie budowy statków, ich sta!ych urz$dze(, wyposa"enia, w!a'ciwo'ci manewrowych, ochrony wód, powietrza lub ochrony przed ha!asem. 3. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia, wymagania techniczne, o których mowa w ust. 2, maj$c na wzgl%dzie rejony p!ywania oraz rodzaj i przeznaczenie statków, a tak"e konieczno'# zapewnienia ich bezpiecze(stwa, ochrony 'rodowiska oraz bezpiecze(stwa osób przebywaj$cych na statkach. 4. Dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej w!a'ciwy dla drogi wodnej mo"e, w drodze decyzji administracyjnej, udzieli# odst%pstwa od niektórych wymaga( technicznych w zakresie wyposa"enia statku, dla statków uprawiaj$cych "eglug% na ograniczonych obszarach geograficznych lub obszarach portowych, bior$c pod uwag% charakter drogi wodnej, rodzaj i przeznaczenie statku, je"eli nie spowoduje to zagro"enia bezpiecze(stwa "eglugi. 5. Organ inspekcyjny mo"e odst$pi# od przeprowadzenia w ca!o'ci lub w cz%'ci inspekcji technicznej, je"eli z dokumentu wydanego przez instytucj% klasyfikacyjn$ uznan$ przez Komisj% Europejsk$ wynika, "e statek spe!nia ca!kowicie lub cz%'ciowo wymagania techniczne, o których mowa w ust. 2. 6. Minister w!a'ciwy do spraw transportu og!osi, w drodze obwieszczenia, wykaz instytucji klasyfikacyjnych uznanych przez Komisj% Europejsk$. Art. 34c. 1. Organ inspekcyjny wykonuje, w ramach inspekcji technicznej, czynno'ci inspekcyjne obejmuj$ce w szczególno'ci badania techniczne statku oraz jego wyposa"enia. 2. Po przeprowadzeniu inspekcji technicznej wydaje si% za'wiadczenie z przeprowadzenia inspekcji technicznej. 3. Za czynno'ci inspekcyjne pobiera si% op!aty. 4. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia: 1) wzory: a) wniosku o przeprowadzenie inspekcji technicznej, b) za'wiadczenia z przeprowadzenia inspekcji technicznej; 2) sposób i zakres przeprowadzania inspekcji technicznych; 3) wysoko'# i sposób uiszczania op!at za poszczególne czynno'ci inspekcyjne, przy czym wysoko'# op!aty za dan$ czynno'# nie mo"e przekroczy# 2 000 z!.

Liczba stron : 10 Data : 2009-04-28 Nazwa pliku : 0179-03A VI kadencja/ druk nr 1775

10

5. Wydaj$c rozporz$dzenie, o którym mowa w ust. 4, nale"y uwzgl%dni# odpowiednio: 1) konieczno'# zapewnienia sprawno'ci procedur administracyjnych oraz ujednolicenia tre'ci stosowanych dokumentów; 2) rodzaj, wielko'# i przeznaczenie statku oraz rejony p!ywania; 3) koszty osobowe i rzeczowe zwi$zane z przeprowadzeniem czynno'ci inspekcyjnych, w zale"no'ci od rodzaju czynno'ci, miejsca wykonywania czynno'ci albo czasu niezb%dnego na ich wykonanie. Art. 34d. 1. Organ inspekcyjny mo"e powierzy# wykonanie okre'lonych czynno'ci inspekcyjnych upowa"nionym w tym celu podmiotom. W takim przypadku op!ata za wykonanie tych czynno'ci stanowi przychód wykonuj$cego je podmiotu. 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przekazuje wyniki z wykonanych czynno'ci inspekcyjnych organowi inspekcyjnemu, który na ich podstawie wydaje za'wiadczenia z przeprowadzenia inspekcji technicznej. 3. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia, kryteria, jakie powinny spe!nia# podmioty upowa"nione do wykonywania czynno'ci inspekcyjnych, oraz sposób ich upowa"niania do wykonywania tych czynno'ci, uwzgl%dniaj$c konieczno'# zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego i technicznego przy wykonywaniu powierzonych czynno'ci. 4. Minister w!a'ciwy do spraw transportu og!osi, w drodze obwieszczenia, wykaz podmiotów upowa"nionych do wykonywania czynno'ci inspekcyjnych. Art. 34e. 1. Armator jest obowi$zany: 1) przedstawi# statek do inspekcji technicznej: a) wst%pnej – przed wprowadzeniem statku do eksploatacji, b) okresowej – przed up!ywem terminów okre'lonych w dokumencie bezpiecze(stwa statku; 2) na "$danie organu inspekcyjnego, przedstawi# niezw!ocznie statek do inspekcji technicznej, przed!o"y# wszystkie dokumenty dotycz$ce jego bezpiecze(stwa oraz udzieli# wszelkich informacji o stanie bezpiecze(stwa statku; 3) na "$danie organu inspekcyjnego, dokona# czynno'ci niezb%dnych do umo"liwienia przeprowadzenia inspekcji technicznej. 2. Koszty czynno'ci, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wlicza si% w koszty eksploatacji statku. 3. Inspekcj% techniczn$ przeprowadza si%, w miar% mo"liwo'ci, bez uszczerbku dla eksploatacji statku.

Liczba stron : 11 Data : 2009-04-28 Nazwa pliku : 0179-03A VI kadencja/ druk nr 1775

11

Art. 34f. 1. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, "e statek zosta! uszkodzony lub nast$pi!a zmiana w jego kad!ubie, urz$dzeniach lub wyposa"eniu, je"eli uszkodzenie lub zmiana mog$ wp!yn$# na stan bezpiecze(stwa statku, dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej wzywa armatora do przedstawienia statku do inspekcji technicznej dora)nej. 2. Organ inspekcyjny, na podstawie pozytywnych wyników inspekcji technicznej dora)nej, potwierdza zdolno'# "eglugow$ statku. Art. 34g. 1. W przypadku znacz$cych zmian lub napraw, które maj$ wp!yw na bezpiecze(stwo statku, w szczególno'ci na stabilno'# konstrukcji, "eglowno'#, zdolno'# wykonywania manewrów, rodzaj i przeznaczenie statku, przed odbyciem nast%pnego rejsu statek jest ponownie poddawany inspekcji technicznej. 2. Dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej, na podstawie pozytywnego wyniku inspekcji technicznej, wydaje nowe lub zmienia dotychczasowe wspólnotowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej, okre'laj$c parametry techniczne statku. 3. Dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej jest obowi$zany poinformowa# organ pa(stwa cz!onkowskiego, w którym wydano dotychczasowe wspólnotowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej, o wydaniu nowego 'wiadectwa lub o dokonanych zmianach w dotychczasowym 'wiadectwie, w terminie miesi$ca od dnia wydania nowego 'wiadectwa lub dokonania zmian w dotychczasowym 'wiadectwie. Art. 34h. 1. W przypadku zaistnienia okoliczno'ci uniemo"liwiaj$cych wydanie wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej mo"e wyda# wspólnotowe tymczasowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej dla statków, o których mowa w art. 30, je"eli w wyniku inspekcji zostanie stwierdzone, "e statek posiada zdolno'# "eglugow$. 2. Wspólnotowe tymczasowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej wydaje si% na czas oznaczony w zale"no'ci od rodzaju i przeznaczenia statku, nie d!u"szy jednak ni" 6 miesi%cy. 3. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia, wzór, warunki oraz sposób wydawania wspólnotowego tymczasowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej, maj$c na wzgl%dzie konieczno'# zapewnienia ci$g!o'ci ruchu "eglugowego oraz ujednolicenia tre'ci stosowanych dokumentów. Art. 34i. 1. *wiadectwo zdolno'ci "eglugowej wydaje si% dla statku przeznaczonego do przewozu !adunków o no'no'ci nie mniejszej ni" 15 t, u"ywanego do przewozu ponad 12 pasa"erów, oraz holowników lub pchaczy – innych ni" okre'lone w art. 30. 2. Dla statku innego ni" wymieniony w ust. 1 i art. 30 wydaje si% uproszczone 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej.

Liczba stron : 12 Data : 2009-04-28 Nazwa pliku : 0179-03A VI kadencja/ druk nr 1775

12

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si% do statku u"ywanego wy!$cznie do uprawiania sportu lub rekreacji bez nap%du mechanicznego lub o nap%dzie mechanicznym o mocy silników mniejszej ni" 75 kW. Art. 34j. 1. W celu wydania 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej albo uproszczonego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej statek podlega, na wniosek armatora, przegl$dowi technicznemu przeprowadzanemu przez upowa"niony w tym celu podmiot. 2. Przegl$dowi technicznemu nie podlega statek u"ywany wy!$cznie do uprawiania sportu lub rekreacji bez nap%du mechanicznego lub o nap%dzie mechanicznym o mocy silników mniejszej ni" 75 kW. 3. Podmiot przeprowadzaj$cy przegl$d techniczny statku wydaje dokument z przegl$du technicznego, w którym stwierdza, czy statek spe!nia wymagania bezpiecze(stwa w zakresie budowy statku, jego sta!ych urz$dze(, wyposa"enia, w!a'ciwo'ci manewrowych, ochrony wód, powietrza lub ochrony przed ha!asem, o których mowa w art. 27 pkt 1–3. 4. *wiadectwo zdolno'ci "eglugowej i uproszczone 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej wydaje si% na podstawie pozytywnych wyników przegl$du technicznego. 5. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia: 1) sposób upowa"niania podmiotów, o których mowa w ust. 1, do wykonywania przegl$dów technicznych statków, uwzgl%dniaj$c konieczno'# zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego i technicznego przy wykonywaniu powierzonych czynno'ci oraz rodzaj i przeznaczenie statku; 2) wymagania w zakresie budowy statku, jego sta!ych urz$dze(, wyposa"enia i w!a'ciwo'ci manewrowych oraz dotycz$ce ochrony wód, powietrza lub ochrony przed ha!asem, kieruj$c si% konieczno'ci$ zapewnienia bezpiecze(stwa statków oraz osób przebywaj$cych na statkach, albo uzna za obowi$zuj$ce w tym zakresie wymagania okre'lone w przepisach technicznych upowa"nionego podmiotu. Art. 34k. 1. Do wniosku o wydanie 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej nale"y za!$czy#: 1) dokument z przegl$du technicznego; 2) 'wiadectwo pomiarowe, je"eli statek podlega obowi$zkowi pomiarowemu; 3) decyzj% Transportowego Dozoru Technicznego dopuszczaj$c$ do eksploatacji kot!y parowe lub zbiorniki ci'nieniowe przeznaczone do procesów technologicznych, je"eli statek jest wyposa"ony w takie kot!y lub zbiorniki; 4) w przypadku statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub wpisanego do rejestru po raz pierwszy, z wy!$czeniem

Liczba stron : 13 Data : 2009-04-28 Nazwa pliku : 0179-03A VI kadencja/ druk nr 1775

13

statku u"ywanego do uprawiania sportu lub rekreacji, dodatkowo: a) orzeczenie Pa(stwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod wzgl%dem bezpiecze(stwa i higieny pracy, b) opini% wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod wzgl%dem wymaga( sanitarnych; 5) w przypadku statku nowo zbudowanego lub przebudowanego u"ywanego wy!$cznie do uprawiania sportu lub rekreacji o nap%dzie mechanicznym o mocy silników 75 kW i wi%kszej, dodatkowo wyci$g z dokumentu rejestracyjnego. 2. Podstaw% do wydania 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej stanowi$ kopie dokumentów wymienionych w ust. 1 lub wyci$gi z tych dokumentów oraz dodatkowo, dla statków do przewozu osób, statków o nap%dzie mechanicznym do przewozu rzeczy, a tak"e pchania lub holowania, pozytywny wynik ich inspekcji przeprowadzonej przez organ wydaj$cy to 'wiadectwo. 3. Dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wydania 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej, je"eli nie zosta!y spe!nione warunki okre'lone w ust. 1. 4. W 'wiadectwie zdolno'ci "eglugowej dokonuje si% zmian na wniosek armatora. 5. Przepisy ust. 1–4 stosuje si% odpowiednio w sprawie o wydanie uproszczonego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej. 6. Przepisy ust. 1–3 stosuje si% odpowiednio w sprawach o przed!u"enie terminu wa"no'ci 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej i uproszczonego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej. Art. 34l. 1. *wiadectwo zdolno'ci "eglugowej i uproszczone 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej wydaje si% na czas oznaczony w zale"no'ci od rodzaju statku, nie d!u"szy jednak ni": 1) 5 lat – w przypadku statku o nap%dzie mechanicznym; 2) 10 lat – w przypadku statku bez nap%du mechanicznego. 2. Minister w!a'ciwy do spraw transportu okre'li, w drodze rozporz$dzenia, wzory 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej i uproszczonego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej oraz terminy, na jakie si% je wydaje, w zale"no'ci od rodzajów statków, o których mowa w art. 34i ust. 1 i 2, tryb ich wydawania, przed!u"ania, cofania i dokonywania w nich zmian, kieruj$c si% wzgl%dami bezpiecze(stwa "eglugi, wymaganiami mi%dzynarodowymi oraz konieczno'ci$ ujednolicenia tre'ci stosowanych dokumentów. 3. W przypadku gdy 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej albo uproszczone 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej zosta!o utracone lub ule-

Liczba stron : 14 Data : 2009-04-28 Nazwa pliku : 0179-03A VI kadencja/ druk nr 1775

14

g!o zniszczeniu, dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej, który wyda! to 'wiadectwo, wydaje jego duplikat, na wniosek armatora. Art. 34m. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach statek nieposiadaj$cy 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej albo uproszczonego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej mo"e by# dopuszczony do jednorazowej podró"y niezwi$zanej z eksploatacj$ na podstawie jednorazowego zezwolenia wydanego przez dyrektora urz%du "eglugi 'ródl$dowej w!a'ciwego dla miejsca rozpocz%cia podró"y. W zezwoleniu okre'la si% drog% wodn$, warunki uprawiania "eglugi i termin wa"no'ci zezwolenia. 2. Statek, któremu cofni%to 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej albo uproszczone 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej w czasie podró"y z przyczyn okre'lonych w art. 34n ust. 1 pkt 3 i 4, mo"e by# dopuszczony na podstawie zezwolenia dyrektora urz%du "eglugi 'ródl$dowej do jej zako(czenia, je"eli nie zagra"a to bezpiecze(stwu "eglugi lub 'rodowisku. W zezwoleniu okre'la si% drog% wodn$, miejsce zako(czenia podró"y, warunki uprawiania "eglugi i termin wa"no'ci zezwolenia. Art. 34n. 1. Dokumenty bezpiecze(stwa statku cofa si% w razie: 1) uszkodzenia kad!uba statku lub jego urz$dze( zagra"aj$cego bezpiecze(stwu "eglugi; 2) przebudowy statku powoduj$cej zmian% jego charakterystyki; 3) utraty lub zawieszenia wa"no'ci dokumentów wymienionych w art. 32 ust. 1 pkt 1–3 oraz art. 34k ust. 1 pkt 1–3, które stanowi!y podstaw% do wydania dokumentu bezpiecze(stwa statku; 4) gdy stan techniczny statku nie odpowiada warunkom, które stanowi!y podstaw% do wydania dokumentu bezpiecze(stwa statku. 2. Dokument bezpiecze(stwa statku mo"e by# cofni%ty w razie stwierdzenia zaniedba( zagra"aj$cych bezpiecze(stwu "eglugi, pasa"erów lub za!ogi, a tak"e na udokumentowany wniosek Pa(stwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Transportowego Dozoru Technicznego lub wojewódzkiego inspektora ochrony 'rodowiska. 3. Dokument bezpiecze(stwa statku cofa, w drodze decyzji administracyjnej, dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej w!a'ciwy dla miejsca, w którym znajduje si% statek w czasie stwierdzenia utraty zdolno'ci "eglugowej, zawiadamiaj$c niezw!ocznie o tym fakcie armatora statku i organ, który wyda! ten dokument. Art. 34o. Za wydanie lub przed!u"enie terminu wa"no'ci dokumentu bezpiecze(stwa statku oraz za dokonanie w nim zmian, za wydanie duplikatu, a tak"e za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 34m, pobiera si% op!aty w wysoko'ciach okre'lonych w za!$czniku do ustawy.”;

Liczba stron : 15 Data : 2009-04-28 Nazwa pliku : 0179-03A VI kadencja/ druk nr 1775

15

13) w art. 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Uznaje si% dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków innych ni" Rzeczpospolita Polska pa(stw cz!onkowskich albo pa(stw trzecich wydane zgodnie z: 1) przepisami, obowi$zuj$cymi w pa(stwach cz!onkowskich, w sprawie uzyskiwania krajowych patentów kapitanów statków do przewozu towarów i pasa"erów 'ródl$dowymi drogami wodnymi; 2) Konwencj$ o "egludze na Renie.”; 14) w art. 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. *wiadectwo, o którym mowa w ust. 2, wydaje, po otrzymaniu decyzji Transportowego Dozoru Technicznego dopuszczaj$cej do eksploatacji zbiornik do przewozu materia!ów niebezpiecznych i po przeprowadzeniu inspekcji, dyrektor urz%du "eglugi 'ródl$dowej na okres nie d!u"szy ni" 5 lat. Za wydanie 'wiadectwa pobiera si% op!at% w wysoko'ci okre'lonej w za!$czniku do ustawy.”; 15) w art. 41e ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. *wiadectwa doradców do spraw bezpiecze(stwa przewozu materia!ów niebezpiecznych wydane przez w!a'ciwe w!adze innego ni" Rzeczpospolita Polska pa(stwa cz!onkowskiego s$ uznawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”; 16) w art. 47a ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. RIS wprowadza si% na 'ródl$dowych drogach wodnych, w szczególno'ci na 'ródl$dowych drogach wodnych klasy IV i wy"szej, które s$ po!$czone drogami wodnymi klasy IV lub wy"szej z drogami wodnymi klasy IV lub wy"szej innego ni" Rzeczpospolita Polska pa(stwa cz!onkowskiego.”; 17) w art. 47d w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) udost%pnianie organom administracji publicznej oraz pa(stwom cz!onkowskim elektronicznych raportów ze statków, zawieraj$cych w szczególno'ci dane dotycz$ce statku i przewo"onych towarów,”; 18) w art. 47f ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Obowi$zku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje si% do u"ytkownika RIS posiadaj$cego urz$dzenie i oprogramowanie, dla których zosta! wydany dokument zgodno'ci przez w!a'ciwy organ pa(stwa cz!onkowskiego.”; 19) art. 60 otrzymuje brzmienie: „Art. 60. Kto uprawia "eglug% statkiem bez wa"nego dokumentu bezpiecze(stwa statku lub jednorazowego zezwolenia na okre'lon$ podró", podlega karze grzywny.”; 20) w za!$czniku do ustawy cz%'# V tabeli otrzymuje brzmienie:

„V Dokumenty bezpiecze(stwa statku

Liczba stron : 16 Data : 2009-04-28 Nazwa pliku : 0179-03A VI kadencja/ druk nr 1775

16

1 2 3 4 5 6 7

Za 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej Za uproszczone 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej Za przed!u"enie 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej Za przed!u"enie uproszczonego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej Za dokonanie zmian w 'wiadectwie zdolno'ci "eglugowej Za dokonanie zmian w uproszczonym 'wiadectwie zdolno'ci "eglugowej Za wydanie zezwolenia na jednorazow$ podró" (op!ata obejmuje dokonanie inspekcji)

25 z! 20 z! 15 z! 15 z! 15 z! 15 z!

200 z! 20 z! 20 z! 150 z! 100 z! 50 z!

8 9

Za duplikat 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej Za duplikat uproszczonego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej

10 Za wspólnotowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej 11 Za wspólnotowe tymczasowe 'wiadectwo zdolno'ci "eglugowej 12 Za przed!u"enie wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej

13 Za dokonanie zmian we wspólnotowym 'wiadectwie zdolno'ci "eglugowej 25 z! 14 Za duplikat wspólnotowego 'wiadectwa zdolno'ci "eglugowej 50 z!”

Art. 2. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z pó)n. zm.2)) w art. 44 wprowadza si% nast%puj$ce zmiany: a) w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) urz$dzeniami technicznymi: - znajduj$cymi si% na statkach morskich i "eglugi 'ródl$dowej, - znajduj$cymi si% na pontonach, - znajduj$cymi si% w dokach, - znajduj$cymi si% na terenie portów i przystani morskich oraz "eglugi 'ródl$dowej,
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

Liczba stron : 17 Data : 2009-04-28 Nazwa pliku : 0179-03A VI kadencja/ druk nr 1775

17

- zwi$zanymi z "eglug$ morsk$ i 'ródl$dow$, w szczególno'ci urz$dzeniami ci'nieniowymi, bezci'nieniowymi zbiornikami (cysternami) i d)wignicami,”, b) dotychczasow$ tre'# oznacza si% jako ust. 1 i dodaje si% ust. 2 w brzmieniu: „2. Wykonywanie dozoru technicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, nie obejmuje statków, na których urz$dzenia techniczne s$ obj%te nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej.”. Art. 3. *wiadectwa zdolno'ci "eglugowej oraz 'wiadectwa pomiarowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowuj$ wa"no'# do up!ywu okre'lonych w nich terminów wa"no'ci, jednak nie d!u"ej ni" do dnia 30 grudnia 2018 r. Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 ust. 8, art. 26 ust. 7, art. 28 ust. 5, art. 29 ust. 7 i art. 34 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowuj$ moc do czasu wej'cia w "ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 8, art. 26 ust. 7, art. 29 ust. 3, art. 34 ust. 2, art. 34b ust. 3, art. 34c ust. 4, art. 34d ust. 3, art. 34h ust. 3, art. 34j ust. 5 i art. 34l ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz$ ustaw$, nie d!u"ej jednak ni" przez 12 miesi%cy od dnia jej wej'cia w "ycie. Art. 5. Ustawa wchodzi w "ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia, z wyj$tkiem: 1) art. 1 pkt 15 i 18, które wchodz$ w "ycie z dniem 1 stycznia 2013 r.; 2) art. 1 pkt 17, który wchodzi w "ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ SEKRETAM STANU Mikoł aj Dowgielewicz

Min.MD/40!foe,orrml

^., Warszawa, dniaff kwietnia2009 r. I Pan Stanisł awZmijan Zastępca Przewodniczą cego Komisj i Infrastruktury Sei m Rzecrypospolitej Polskiei

opinia o zgodnoś ciz prawem Unii Europejskiej rządowegoprojektu ustawy o zmianie ustawy o zegludze ś ródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym (druk nr 1908) wyra ona na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracii Europejskiej (Dz. U. Nr 10ó, poz. 494,z póź n.zm.) w zwią zku z art.42 ust. 4 i art. 43 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikolaja Dowgielewicza

Szanowny P anie Przew odniczący, sprawozdaniem- pismo nr INF-0150-180-09 - pozwalam W związku zprzedł o onym sobie wyrazió następuj opinię: ącą Projekt ustawy ujęty w sprawozdaniu jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Zpowa an,,I, | 5-Ł
?ntrSerryin

b"sef*ł .ł *.,',o*, ..