Unitatea de învăţare nr.

3 DIAGNOSTICUL ECHILIBRULUI FINANCIAR
CUPRINS Obiectivele unităţii de învăţare nr. 3 ............................................................................................ 41 3.1.Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii …………………………………….…….. 41 3.2.Analiza corelaţiei dintre încasări şi plăţi şi dintre creanţe şi obligaţii ……………………... 45 3.3.Analiza corelaţiei dintre fondul de rulment, necesarul de fond de rulment şi trezorerie …... 48 3.4.Răspunsuri la testele de autoevaluare ……………………………………………………… 60 3.5.Lucrare de verificare pentru Unitatea 3 ……………………………………………………. 61 3.6.Bibliografie pentru Unitatea 3 ……………………………………………………………... 62

Obiectivele unităţii de învăţare nr. 3
După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi să: - Identificaţi starea de echilibru / dezechilibru financiar în care se găseşte întreprindereea; - calculaţi şi interpretaţi ratele de lichiditate şi solvabilitate; - calculaţi şi interpretaţi fondul de rulment, necesarul de fond de rulment şi trezoreria.

3.1. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii
O restricţie importantă ce condiţionează realizarea echilibrului financiar o reprezintă asigurarea lichidităţii şi solvabilităţii acesteia. Lichiditatea patrimonială Lichiditatea patrimonială caracterizează capacitatea unei firme de a-şi onora la termen, cu mijloacele băneşti de care dispune, obligaţiile scadente pe termen scurt. Aceasta se obţine prin compararea activelor circulante (mai mici de un an) cu datoriile pe termen scurt (mai mici de un an). Lichiditatea patrimonială a unei întreprinderi nu trebuie confundată cu lichiditatea activelor, aceasta din urmă desemnând proprietatea activelor disponibile de a se transforma rapid în bani10. Pentru caracterizarea lichidităţii patrimoniale se utilizează mai multe rate: a) Lichiditatea generală (Lg) reprezintă cel mai utilizat indicator pentru a evalua expunerea firmei la scadenţele pe termen scurt. Se calculează ca raport între activele curente şi datoriile curente.
Lg = Active curente Datorii curente

Activele curente cuprind de regulă: - disponibilităţile băneşti existente în casierie şi în conturi la bănci; - valorile mobiliare cu un grad ridicat de lichiditate; - creanţele faţă de clienţi; - stocurile. În calculul acestei rate nu vor fi luate în considerare următoarele elemente de activ: - valoarea materiilor prime şi a materialelor fără posibilităţi de valorificare; - valoarea produselor finite fără comenzi; - valoarea lucrărilor executate şi a produselor şi serviciilor facturate, cu caracter litigios, fără posibilităţi certe de încasare;
10

Buşe L. – Analiza economico-financiară, Ed. Economică, Bucureşti, 2005, pg. 105

- debitorii litigioşi greu de încasat. Activele curente pot fi stabilite şi indirect, plecând de la activele circulante din care se scad stocurile nevalorificabile şi creanţele incerte. Datoriile curente cuprind datoriile pe termen scurt, fiind formate din următoarele elemente: - datoriile faţă de furnizori; - împrumuturile bancare pe termen scurt; - ratele la creditele pe termen lung scadente în perioada considerată; - impozitele şi taxele de plătit; - alte cheltuieli plătibile (de ex. cheltuieli cu personalul). Teoretic, cu cât valoarea acestei rate este mai mare, cu atât mai confortabilă este poziţia financiară a firmei. Din punctul de vedere al creditorilor, o valoare ridicată a acestui indicator oferă o protecţie mult mai mare împotriva pierderilor potenţiale, ce s-ar datora falimentului afacerii. Nivelul acestei rate trebuie să fie mai mare de 100%, însă el trebuie comparat şi cu nivelul mediu înregistrat în ramura în care îşi desfăşoară activitatea firma. Privită dintr-un alt unghi, un nivel prea mare al lichidităţii generale ar putea să semnaleze un management defectuos, concretizat în surplus de numerar nevalorificat, stocuri supradimensionate devenite inutile, o gestiune ineficientă a creditului comercial. De aceea, apreciem că nivelul normal al acestei rate se situează între 1,7 şi 2. În activitatea practică trebuie evitată însă o evoluţie descendentă a acestei rate, deoarece reflectă o activitate în declin, determinând creditorii şi furnizorii să devină circumspecţi în acordarea de noi credite comerciale şi bancare. b) Lichiditatea curentă sau testul acid (Lc) se calculează prin scăderea valorii stocurilor din valoarea activelor curente şi împărţirea diferenţei astfel obţinute la datoriile curente.
Lc = Active curente - Stocuri Datorii curente

Stocurile sunt, de obicei, cel mai puţin lichide dintre toate componentele activelor curente ale unei firme, pierderi posibile pot să apară, mai ales, în momentul în care se pune problema lichidării acestora. De aceea acest raport se consideră un test acid pentru măsurarea capacităţii firmei de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt, a cărui valoare trebuie să fie cuprinsă între 80% şi 100%. c) Lichiditatea imediată (Li) reflectă capacitatea întreprinderii de rambursare rapidă a datoriilor exigibile imediat, pe baza disponibilităţilor existente. Se calculează astfel: Disponibilitati banesti (Db) Li = Datorii curente Pentru aprecierea corectă a acestei rate trebuie să se ţină seama de condiţiile de desfăşurare a activităţii firmei, de corelaţia dintre termenele de plată a obligaţiilor şi cele de încasare a creanţelor, precum şi de viteza de rotaţie a capitalurilor. O valoare ridicată a acestei rate reflectă o lichiditate ridicată, dar care poate fi consecinţa unei utilizări mai puţin eficiente a resurselor disponibile. De asemenea, un nivel ridicat al acestei rate nu reprezintă o garanţie a solvabilităţii, dacă celelalte elemente ale activelor circulante au un grad scăzut de lichiditate. În teoria economică se apreciază că un nivel al acestei rate cuprins între 0,15 şi 0,20 reflectă o bună administrare a firmei din punct de vedere financiar.

se calculează ca raport între capitalul propriu şi capitalul total: Sp = Capital propriu Capital total Se consideră că valoarea minimă acceptabilă a acestei rate este de 30%. cu obligaţiile curente ale firmei (Ob).încasările ce se vor realiza până la sfârşitul perioadei analizate.disponibilităţi băneşti (în numerar şi bancă). Pentru caracterizarea acesteia se folosesc următoarele rate: a) Solvabilitatea generală (Sg). Db + I + C × 100 Obt . adică: Cp = Db – Ob. Ob şi Obt .1. Capacitatea de plată Exprimă situaţia mijloacelor băneşti disponibile la un moment dat sau pe o perioadă scurtă de timp (de obicei până la 15-30 zile). mărimea firmei etc. Astfel.Solvabilitatea Exprimă capacitatea întreprinderii de a face faţă scadenţelor cu surse proprii. Întreprinderea are o situaţie financiară normală în privinţa capacităţii de plată. Pentru a avea o situaţie normală este necesar ca activele totale să reprezinte dublul datoriilor totale.plăţile exigibile imediat (curente) sau cele până la sfârşitul perioadei. producţie şi desfacere. se calculează ca raport între activele totale şi datoriile totale: Active totale Sg = Datorii totale Acest indicator măsoară securitatea de care se bucură creditorii întreprinderii. care se calculează după formula: Cpt% = în care: I . iar nivelul său normal este de 50%. b) Solvabilitatea patrimonială (Sp) numită şi rata autonomiei financiare. Pentru asigurarea solvabilităţii este necesar ca: Db > Ob Deoarece mărimile absolute nu permit întotdeauna efectuarea unor comparaţii în timp şi spaţiu datorită influenţei unor factorilor dimensionali (volumul operaţiilor de aprovizionare. în mărimi absolute capacitatea de plată (Cp) rezultă din compararea disponibilităţilor băneşti (lichide şi potenţiale Db).creditele disponibile sau care se vor obţine până la sfârşitul perioadei. este necesară utilizarea mărimilor relative. Db . Pentru exprimarea capacităţii de plată pot fi utilizate atât mărimile absolute. C . în raport cu obligaţiile de plată exigibile în acelaşi interval de timp. cum ar fi: a) Coeficientul capacităţii de plată (Cp%) care se calculează după formula: Db Db + C Cp% = × 100 sau Cp% = × 100. inclusiv rambursarea creditelor. în cazul în care acest coeficient este mai mare sau cel puţin egal cu 100%. Exemplu Pentru SC ELPROM SA calculul ratelor de lichiditate şi solvabilitate este prezentat în tabelul 3. Ob Ob b) Coeficientul capacităţii de plată la o anumită dată (Cpt%).). cât şi cele relative.

nivelul acestora este normal în 2003 şi 2005. Lichiditatea curentă 78. un nivel de peste 100% însă în scădere în ceilalţi ani. Rata lichidităţii generale se determină astfel: a) Raport între activele totale şi datoriile totale. d) Capacitatea firmei de a plăti furnizorii de materiale.61 367. . c) Raport între fondul de rulment şi necesarul de fond de rulment. firma neavând dificultăţi financiare în acest an. Pe baza unei expuneri de max. În anul 3 situaţia se redresează. e) Capacitatea firmei de a-şi onora obligaţiile bancare. ◊ Solvabilitatea generală ia valori de peste 200%.81 131. e) Raport între stocuri şi datorii pe termen scurt. Lichiditatea imediată 15. b) Raport între capitalul propriu şi capitalul total. 2.14 31. Lichiditatea generală 199. dar în scădere (cu un minim în anul 2).1.1. nivel ce implică riscuri mari de insolvabilitate pentru firmă.76 ◊ Lichiditatea generală înregistrează. în anul 2 aceasta scade până la 88. în timp ce solvabilitatea patrimonială se situează peste limita minimă acceptată.47 3.52 7. Tema de reflecţie 3. Test de autoevaluare 3.81%.68 Tabelul 3. Solvabilitatea generală 698. 200 cuvinte prezentaţi care sunt diferenţele dintre lichiditatea şi solvabilitatea unei întreprinderi. d) Raport între active circulante şi datorii pe termen scurt.14%.81 53. c) Capacitatea firmei de a-şi onora obligaţiile faţă de stat. Solvabilitatea patrimonială 85. Anul 2 Anul 3 88.14 4.30 2.11 49. ceea ce înseamnă că firma îşi poate onora fără probleme obligaţiilor pe termen scurt ce îi revin.85 197. Astfel. În privinţa lichidităţii curente şi a celei imediate. Solvabilitatea unei firme presupune: a) Capacitatea firmei de a-şi achita datoriile la scadenţă. 1.40 72.INDICATORI Anul 1 1. lichiditatea generală ajungând până la 131. în anul 1.1.39 3.37 5. b) Capacitatea firmei de a-şi transforma activele în disponibilităţi.

deci să realizeze profit. fără să reflecte un dezechilibru. în ultimă instanţă. săptămânal sau chiar lunar. majorări ale capitalului social. În cadrul încasărilor principalele componente se referă la: . Corelaţiile dintre acestea se reflectă. achiziţii de imobilizări.contractarea de împrumuturi. . impozite şi taxe. . nivelul creditului comercial acordat clienţilor. . alte încasări provenind din vânzarea de active. . Astfel.achiziţii de imobilizări. .determinarea pentru fiecare subperioadă a surplusului / deficitului de disponibilităţi. Întocmirea acestuia permite managerului financiar identificarea necesităţilor şi a oportunităţilor financiare pe termen scurt. inclusiv dobânzi aferente pentru perioada următoare etc. însă operaţiile de reîntregire a mijloacelor consumate să se realizeze ritmic.prognozarea intrărilor de disponibilităţi (încasărilor) pentru perioada următoare. chirii şi alte venituri. . în Contul de Profit şi Pierderi al cărui sold (sub forma profitului) ar trebui să se concretizeze în disponibilităţi băneşti. plăţile de salarii. . Avându-se în vedere că soldul creditor al contului curent reflectă creditele primite pentru diverse plăţi în limita plafonului aprobat de bancă. situaţia se prezintă diferit din cauza imobilizărilor. . Bugetele de trezorerie se pot întocmi zilnic. Bugetul de trezorerie este instrumentul principal în realizarea planificării financiare pe termen scurt.plăţi pentru salarii şi elementele aferente. Aceasta se bazează pe prognoza vânzărilor. contractarea de împrumuturi. rambursări de credite.achitarea impozitelor. Pentru realizarea acestuia trebuie parcurse următoarele etape: . În cadrul plăţilor regăsim: . . o creştere a soldurilor conturilor de stocuri sau creanţe reprezintă imobilizări. Schematic. . prestări de servicii de către terţi. creditul comercial primit de la furnizori.prognozarea ieşirilor de numerar (plăţilor) în funcţie de: aprovizionările făcute în perioada următoare.încasări din dobânzi. materiale. În principiu.achitarea dividendelor şi a altor plăţi.plata dobânzilor şi a ratelor de credit scadente.vânzări de valori mobiliare şi imobiliare. taxelor şi a altor datorii faţă de buget.3. un asemenea buget se prezintă astfel: .plasarea surplusului sau atragerea de noi resurse pentru acoperirea deficitului. .2. trebuie să se respecte corelaţia încasări > plăţi. În practică.plăţile pentru cumpărări de mărfuri. respectiv eliberărilor de capital. temporar corelaţia se poate prezenta şi prin inegalitatea încasări < plăţi. între încasări şi plăţi la un moment dat.încasări din vânzarea produselor şi prestarea serviciilor. Analiza corelaţiei dintre încasări şi plăţi şi dintre creanţe şi obligaţii Corelaţia încasări plăţi O firmă poate să fie rentabilă. dividende. Pentru urmărirea echilibrului dintre încasări şi plăţi se foloseşte adesea bugetul de trezorerie. dar să nu fie solvabilă datorită decalajului dintre încasările şi plăţile efectuate. iar majorarea obligaţiilor se transformă în surse suplimentare de finanţare.

. reducerea volumului aprovizionărilor. firma este obligată să suporte o serie de costuri de ajustare. se previzionează un surplus de trezorerie acesta trebuie investit pentru a reduce costurile de oportunitate (pierderea rentabilităţii care s-ar fi obţinut prin plasarea disponibilităţilor în active mai profitabile).salarii. reducerea stocurilor. . Grafic.aprovizionări cu materiale. În aceste condiţii. firma trebuie să identifice acel nivel optim al trezoreriei care să minimizeze costurile totale.majorări de capital social. . . evoluţia acestor costuri se prezintă astfel: Costuri Cost total Cost de oportunitate Cost de ajustare Nivel optim Disponibilităţi Fig.achiziţii de imobilizări. De aceea.rambursări de credite. Dacă dimpotrivă. nivelul optim al disponibilităţilor se găseşte la intersecţia celor două categorii de costuri. impozite şi taxe.valorificare de active.Operaţiunea 1 Sold de disponibilităţi la începutul perioadei INCASĂRI PREVIZIONATE: . FLUX NET DE TREZORERIE (Î – P) Sold de disponibilităţi la sfârşitul perioadei Tabelul 3. PLĂŢI PREVIZIONATE: .2. .contractarea de împrumuturi etc. cele două componente ale costului total au în raport cu modificarea disponibilităţii evoluţii diferite. . legate de procurarea disponibilităţilor.din vânzări.1: Evoluţia costului total în raport cu nivelul disponibilităţilor Deoarece.plăţi de dividende etc. . Perioada 2 … n În cazul în care încasările prevăzute nu asigură plata obligaţiilor curente se impun o serie de măsuri şi anume: recurgerea la noi împrumuturi. vânzarea unor imobilizări etc. 3. .

. asigurarea echilibrului financiar impune asigurarea unei corelaţii între creanţe şi obligaţii nu numai din punctul de vedere al sumei ci şi al termenelor de încasare şi plată. întrucât suma totală a imobilizărilor ( ∑ Sd ⋅ Di ) este egală cu suma totală a surselor atrase ( ∑ Sc ⋅ Df ). întreprinderea prin clauzele contractuale să-şi creeze surse financiare suplimentare. neinfluenţând fluxul de disponibilităţile băneşti. Identificaţi în max. Tema de reflecţie 3. 200 cuvinte câteva măsuri de echilibrare a bugetului de încasări şi plăţi la nivelul unei firme de comerţ. Dacă ∑ Sd > ∑ Sc .cifra de afaceri. Rd .2. CA . În activitatea practică este important ca. ∑ Sd × 360 Di = ∑ Rd sau CA unde: Sd .rulajele debitoare ale conturilor respective. prin constituirea de pasive cu caracter stabil pe care le poate utiliza. Astfel.rulajele creditoare ale conturilor respective. dacă: şi Di = Df ∑ Sd = ∑ Sc cel puţin din punct de vedere teoretic. Raportul dintre suma creanţelor şi obligaţiilor corelat cu cei doi indicatori menţionaţi generează fluxurile băneşti care influenţează pozitiv sau negativ disponibilităţile băneşti ale întreprinderii. Astfel. în cadrul legal dat. în mod similar cu cele proprii. Durata de folosire a obligaţiilor (Df) se calculează cu ajutorul relaţiei: ∑ Sc × 360 Df = ∑ Rc sau CA unde: Sc .Corelaţia creanţe obligaţii Creanţele şi obligaţiile reprezintă elemente pe baza cărora se formează fluxurile băneşti în sistemul echilibrului financiar. iar Di = Df. respectiv: ∑ Sd ⋅ Di > ∑ Sc ⋅ Df Pe baza celor prezentate pot fi constituite toate variantele de combinări în funcţie de cele patru elemente.suma soldurilor medii creditoare ale conturilor de obligaţii. Rc .suma soldurilor medii debitoare ale conturilor care reprezintă creanţe. Termenul de încasare sau durata de imobilizare a creanţelor (Di) se calculează pe baza relaţiei. pentru a face faţă obligaţiilor pecuniare. se produce o compensare între creanţe şi obligaţii. fluxul de numerar este influenţat negativ întrucât suma imobilizată este superioară celei folosite temporar.

Fondul de rulment poate fi determinat în două moduri: a) Pe baza elementelor cu caracter permanent FR = Capital permanent . care îi permite să facă faţă unor situaţii neprevăzute pe termen scurt. existând un surplus de resurse ce va fi utilizat pentru finanţarea activelor pe termen scurt. e) Cheltuielile cu impozitele şi taxele. b) Pe baza elementelor pe termen scurt FR = Activele circulante . La data de 31 dec. d) Diferenţa dintre rata rentabilităţii economice şi rata dobânzii la creditele contractate. iar datoriile către furnizori erau de 5 mil. Când resursele permanente sunt mai mari decât utilizările permanente. d) Fluxul de numerar nu este influenţat în nici un fel. El constituie premisa menţinerii solvabilităţii întreprinderii. care serveşte la finanţarea activelor circulante. fiind afectată lichiditatea acesteia.Datoriile pe termen scurt = AC – Dts Această relaţie pune în evidenţă echilibrul financiar pe termen scurt reflectând utilizarea fondului de rulment. c) Nefavorabil deoarece suma imobilizată în creanţe este superioară sumei atrase de la furnizori. În practică pot fi întâlnite două situaţii : Kper > AI => FR > 0. 1. Întreprinderea va avea dificultăţi în achitarea datoriilor pe termen scut. Analiza corelaţiei dintre fondul de rulment. respectiv de fond de rulment. 3.Test de autoevaluare 3. N creanţele deţinute de o firmă faţă de clienţi însumau 7 mil. b) Pierderea rentabilităţii care s-ar fi obţinut prin plasarea disponibilităţilor în active mai profitabile c) Costurile cu salariile plătite angajaţilor. când avem o situaţie de dezechilibru financiar ce trebuie analizată în funcţie de specificul activităţii desfăşurate. lei. Ştiind că durata medie de încasare a creanţelor şi durata medie de plată a datoriilor erau de 20 zile.2. respectiv aceea de finanţare a activelor . lei. Costul de oportunitate generat de surplusul de trezorerie reprezintă: a) Cheltuielile cu dobânzile suplimentare plătite pentru creditele contractate. Kper < AI => FR < 0. când se apreciază că echilibrul financiar pe termen lung este asigurat. respectiv a unei independenţe financiare a acesteia faţă de creditori. e) Nefavorabil deoarece are loc o compensare între creanţe şi obligaţii.3. necesarul de fond de rulment şi trezorerie Nivelul fondului de rulment Fondul de rulment exprimă surplusul de resurse permanente peste valoarea activelor imobilizate. întreprinderea dispune de o marjă de securitate. 2.Active imobilizate = Kper – AI Acest mod de calcul reflectă echilibrul financiar pe termen lung şi pune accent pe originea fondului de rulment. fluxul de numerar va fi influenţat astfel: a) Favorabil deoarece datoriile sunt mai mici decât sumele de încasat. b) Favorabil deoarece suma imobilizată în creanţe este inferioară sumei atrase de la furnizori.

Se calculează cu relaţia: Kper AKI = Ai + NFR Nivelul acestei rate trebuie să fie în jur de 100%. ci şi necesarul de fond de rulment (NFR). înseamnă că firma dispune de un excedent de lichidităţi potenţiale pe termen scurt faţă de exigibilităţile potenţiale aferente aceleiaşi perioade. măsoară proporţia în care capitalul propriu asigură finanţarea activelor imobilizate de care dispune o firmă. Dintre cauzele care pot conduce la creşterea fondului de rulment menţionăm: creşterea capitalurilor permanente urmare a creşterii aportului asociaţilor. un nivel prea mare poate reflecta unele deficienţe în utilizarea resurselor. dar şi cea mai mare parte din NFR. rambursarea datoriilor pe termen mediu şi lung. Reducerea fondului de rulment poate avea loc datorită scăderii capitalurilor permanente ca efect al înregistrării de pierderi. Principalele rate utilizate în analiza fondului de rulment sunt: 1) Finanţarea imobilizărilor (FI). deci nivelul ratei trebuie să fie mai mare decât 1. Analiza fondului de rulment poate fi realizată prin metoda ratelor. deoarece capitalurile permanente sunt în general mai scumpe . Când Kper > AI. fondul de rulment poate să crească sau să se reducă. ceea ce se constituie într-o premisă a asigurării echilibrului financiar. 4) Ponderea FR în capitalul permanent (GKper) serveşte la caracterizarea structurii capitalului permanent în funcţie de modul de alocare a acestuia: FR GKper = Kper Pentru firmele cu rotaţie lentă a activelor circulante este necesar ca o bună parte din acestea să fie acoperite pe baza fondului de rulment. a rezultatului exerciţiului şi a datoriilor pe termen lung. care trebuie finanţate prin resurse permanente. sau ca urmare a reducerii activelor imobilizate prin vânzarea sau casarea acestora. În acelaşi timp. deci se cere un nivel ridicat al acestei rate. În măsura în care activele circulante sunt superioare datoriilor pe termen scurt. calculată ca raport între capitalul permanent şi activele imobilizate: Kper FI = AI Această rată ne permite aprecierea modului în care sunt finanţate imobilizările. În timp. reducerii capitalului social. Ea poate fi privită ca o formă de exprimare a fondului de rulment în mărimi relative. 3) Acoperirea capitalurilor investite (AKI) presupune ca resursele permanente să finanţeze nu numai activele imobilizate. 2) Finanţarea imobilizărilor prin capital propriu (FIKpr). ceea ce înseamnă că resursele permanente sunt suficiente pentru a finanţa imobilizările. Nivelul său se calculează ca raport între capitalul propriu şi activele imobilizate: Kpr FIKpr = AI O situaţie favorabilă se înregistrează atunci când nivelul acestei rate are tendinţa de creştere. 5) Rata de finanţare a activelor circulante (RAC) : . precum şi urmare a creşterii valorii activelor imobilizate. înseamnă că întreprinderea are un fond de rulment pozitiv ceea ce constituie o premisă a asigurării echilibrului financiar.Rate de analiză a fondului de rulment circulante.

6) Rata de finanţare a stocurilor (RSt) : FR R St = ⋅ 100 St Se consideră că fondul de rulment asigură o finanţare normală a stocurilor dacă acoperă 2/3 din totalul acestora.36 62.35 90. Dacă ea este mai mare decât 100. rezultă că fondul de rulment a asigurat finanţarea integrală a necesarului de fond de rulment şi o parte din trezoreria de activ.3.52 41. însă s-a datorat realizării unor investiţii masive în acest an pentru care nu au existat surse de finanţare pe termen lung.64 -8. Se apreciază că pentru majoritatea întreprinderilor această rată trebuie să fie cuprinsă între 30 şi 90 de zile.35 Rata de finanţare a cifrei de afaceri 29. din punct de vedere financiar.60 23. Indicator Anul 1 Anul 2 Anul 3 Capital permanent 24138800 41891118 70761992 Capital propriu 23835400 27013917 60511147 Active imobilizate 20484700 43323143 66900012 Fond de rulment 3654100 -1432025 3861980 . 7) Rata de acoperire a necesarului de fond de rulment total (RNFR): FR RNFR = ⋅ 100 NFR Această rată oferă o imagine.84 96.13 -19. 8) Rata de finanţare a cifrei de afaceri (RCA) sau viteza de rotaţie a fondului de rulment. Nivelul negativ înregistrat în anul 2 se apreciază nefavorabil. în timp ce în anul 2 nivelul acestuia este negativ. în termeni financiari.77 Finanţarea imobilizărilor prin Kpr 116. Tabelul 3.82 -12. În anul 3 situaţia s-a .00 R AC = Fondul de rulment este pozitiv în anul 1 şi 3. exprimă numărul de zile în care fondul de rulment se reconstituie prin cifra de afaceri. Ratele de analiză a fondului de rulment.42 5.82 Ponderea FR în Kper 15.09 Rata de acoperire a NFR 98.3. calculate pentru SC ELPROM SA sunt prezentate în tabelul 3. activele circulante (respectiv stocurile dacă numitorul ar fi reprezentat de acestea). a derulării ciclului de exploatare. un necesar mai mic de resurse permanente pentru realizarea aceleiaşi cifre de afaceri.74 Rata de finanţare a stocurilor 82.Fond de rulment străin 303400 14877201 10250845 Finanţarea imobilizărilor 117.63 40.Exemplu FR ⋅ 100 AC Permite aprecierea proporţiei în care fondul de rulment acoperă.79 17.65 92.45 Acoperirea capitalurilor investite 99.79 86.69 105. Se determină cu relaţia : FR R CA = ⋅ 360 CA Un nivel în scădere al acestei rate semnifică o recuperare mai rapidă a fondurilor şi deci. Pentru o firmă industrială se apreciază că un nivel mai mare de 20% al acestei rate este considerat suficient.Fond de rulment propriu 3350700 -16309226 -6388865 .46 Rata de finanţare a AC 49.14 -3.60 -28.

din resurse proprii şi împrumuturi pe termen mediu şi lung. Pentru determinarea nivelului fondului de rulment.09% din stocuri. 11 Stancu I. şi 40. 790. în practica financiară întâlnim trei opţiuni strategice: a) Strategie defensivă (prudenţială) prin care se urmăreşte constituirea unui fond de rulment care să acopere orice oscilaţii ale necesarului de finanţare din cursul perioadei. fondul de rulment are tendinţa de creştere progresivă pe seama autofinanţării (amortizări calculate şi profituri capitalizate). 23. determinată de dezvoltarea firmei. În structura sa. fondul de rulment este format. în timp ce în anii 2 şi 3 fondul de rulment propriu este negativ. . aspect apreciat favorabil. b) Strategie ofensivă constă în asigurarea unui fond de rulment inferior oscilaţiilor necesarului de fond de rulment din cursul exerciţiului financiar. în anul 1. Această marjă serveşte la finanţarea unei părţi din necesarul de fond de rulment. pg. prin majorarea capitalului social şi capitalizarea profitului obţinut în acest an.92%.2: Strategie defensivă a FR În condiţiile în care nu au loc investiţii majore şi nici operaţiuni financiare pe termen lung. Cum fondul de rulment va acoperi toate aceste oscilaţii ciclice. însă remediat în anul 3 prin creşterea capitalului propriu. fondul de rulment deţinând o pondere de 5. existând o marjă de securitate la nivelul anului 3 de 5. întreprinderea va renunţa în totalitate la credite pe termen scurt. Din analiza ratelor fondului de rulment. păstrându-şi totuşi tendinţa de creştere. 2002.77%. ceea ce poate afecta rezultatele financiare. Deşi este o situaţie de echilibru financiar. În structura capitalului permanent.Strategii de dimensionare a fondului de rulment echilibrat. cea mai mare pondere a acestuia este destinată finanţării imobilizărilor. valori mai mici comparativ cu anul 1. Grafic.. Ed. se observă că în anii 1 şi 3 firma îşi finanţează imobilizările prin surse permanente. cu suficientă marjă de securitate faţă de riscurile activităţii economice. Bucureşti.46% în anul 3. Economică. diferenţa fiind acoperită prin împrumuturi. Pentru anul 2.74% din activele circulante. aspect apreciat nefavorabil. deoarece fondul de rulment a fost negativ. Fondul de rulment pozitiv finanţează. 3. o asemenea situaţie de prezintă astfel: Trezorerie pozitivă FR NFR Fig. acoperirea capitalurilor investite fiind în anul 3 de 92. în anul 3. totuşi fondul de rulment excedentar are un cost de oportunitate ridicat11. Necesarul de fond de rulment are o evoluţie ciclică în cursul exerciţiului financiar. ratele de analiză ale acestuia au înregistrat valori negative. – Finanţe.

Ed.Trezorerie negativă NFR FR Fig.4: Strategie optimală a FR În acest tip de strategie. 791. pg. Această ultimă strategie de echilibru între fondul de rulment şi necesarul de fond de rulment. Mirton. 186.3: Strategie ofensivă a FR În această situaţie. cu atât deficitul / excedentul de trezorerie este mai redus. servind la finanţarea necesarului de fond de rulment. 2002. – Finanţe. Bucureşti. deoarece întreprinderea depinde de deciziile băncii cu privire la nivelul creditelor şi al dobânzilor12. . 3. Fondul de rulment astfel stabilit poartă denumirea de fond de rulment optimal. menţinând 12 13 Buglea A. Totuşi. pe de o parte nivelul ratei rentabilităţii economice este mai mare decât nivelul ratei dobânzii. situaţia este acceptabilă dacă. Concepte şi studiu de caz. – Analiza financiară. 3. iar pe de altă parte rata dobânzii la împrumuturile pe termen mediu şi lung este mai mare decât la cele pe termen scurt. Cu cât oscilaţiile ciclice ale necesarului de fond de rulment sunt mai reduse. pg. iar reducerea solicitărilor de credite pe termen scurt va determina creşterea autonomiei financiare a întreprinderii13. Ed. creditele pe termen scurt capătă un caracter permanent. Economică. întrucât apare efectul pozitiv al levierului financiar. este şi cea care asigură cel mai bine realizarea obiectivelor financiare de rentabilitate şi lichiditate: diminuarea disponibilităţilor ”leneşe” va determina creşterea rentabilităţii. 2005. Stancu I. Se apreciază ca fiind o politică riscantă a fondului de rulment. c) Strategie optimală presupune constituirea unui fond de rulment care să acopere nevoile medii de finanţare ale întreprinderii. în perioada de vârf de activitate se apelează la credite pe termen scurt. iar în perioada de gol de activitate apare un excedent de trezorerie. Timişoara. Trezorerie negativă Trezorerie pozitivă FR NFR Fig.

b) Durata ciclului de exploatare. De aceea. salariaţi. cu condiţia ca ritmul de creştere a NFR să fie inferior ritmului de creştere al CA. în contrapartidă. Creşterea necesarului de fond de rulment este justificată dacă este determinată de creşterea nivelului cifrei de afaceri. Nivelul necesarului de fond de rulment Desfăşurarea activităţii de exploatare antrenează formarea nevoilor de finanţare. În funcţie de influenţa acestor factori. f) Nivelul datoriilor de exploatare generate de obligaţiile întreprinderii faţă de furnizori. Necesarul de fond de rulment reprezintă un indicator dinamic al echilibrului financiar. bugetul statului. sau de apariţia unor dificultăţi privind încasarea facturilor de la clienţi se apreciază nefavorabil. în firmele industriale. O durată mare a ciclului de exploatare antrenează o viteză de rotaţie scăzută a activelor circulante şi. Dimpotrivă. c) Nivelul şi evoluţia cifrei de afaceri determină modificarea în acelaşi sens a necesarului de fond de rulment. personal. Nivelul său poate fi determinat astfel: NFR = (Stocuri + Creanţe) . dimensionarea optimă a atocurilor. în consecinţă. care are o influenţă invers proporţională asupra necesarului de fond de rulment. în timp ce în firmele cu activitate de comerţ şi în cele de prestări servicii către populaţie. întâlnim adesea necesar de fond de rulment negativ (resurse de fond de rulment). mărimea sa fiind dependentă de mai mulţi factori: a) Natura sectorului de activitate. sau de modificări în tehnologia de fabricaţie care antrenează o majorare a ciclului de exploatare. în timp necesarul de fond de rulment poate să crească sau să scadă. bugetul statului etc (mai puţin datoriile faţă de bănci).Datorii de exploatare pe termen scurt = (St + Cr) . reducerea cheltuielilor de aprovizionare şi desfacere etc.Dets Datoriile de exploatare pe termen scurt cuprind datoriile faţă de furnizori.echilibrul financiar al întreprinderii la cel mai scăzut cost al procurării capitalurilor. pentru reducerea necesarului de fond de rulment trebuie acţionat prin accelerarea vitezei de rotaţie a stocurilor şi creanţelor. pot fi întâlnite situaţii când necesarul de fond de rulment este negativ. Necesarul de fond de rulment poate fi definit ca reprezentând acele capitaluri pe care întreprinderea trebuie să le deţină pentru finanţarea stocurilor şi a decalajelor temporare dintre plata furnizorilor şi a altor datorii de exploatare şi încasarea creanţelor de la clienţi. dar în acelaşi timp presupune şi constituirea. Procedând la compararea globală a nevoilor de finanţare ale ciclului de exploatare cu resursele de finanţare corespunzătoare. Astfel. În practică. unde stocurile şi creanţele sunt importante. un nivel ridicat al stocurilor şi creanţelor în raport cu cifra de afaceri. d) Rata inflaţiei conduce la creşterea necesarului de fond de rulment prin creşterea valorii stocurilor şi creanţelor. o creştere determinată de încetinirea vitezei de rotaţie a stocurilor. e) Nivelul costurilor de producţie care determină reducerea necesarului de fond de fond de rulment atunci când scad consumurile specifice de materiale şi respectiv creşterea acestuia în situaţia inversă. ceea ce reflectă existenţa unui surplus de resurse din exploatare în Factori de influenţă . Deci o creştere a necesarului de fond de rulment pe seama creşterii cifrei de afaceri nu trebuie apreciată nefavorabil. necesarul de fond de rulment este pozitiv. se naşte necesarul de fond de rulment (NFR). a resurselor necesare finanţării acestor nevoi.

iar diferenţa prin credite pe termen scurt.4. Din punct de vedere financiar. aspect apreciat ca fiind deosebit de riscant pentru firmă.06 30. Totuşi cifra de afaceri a crescut într-un ritm ceva mai lent. pe de o parte. Pentru a face faţă nevoilor financiare pe termen scurt.82 41. astfel încât rata NFR a avut tendinţa de creştere. Rata de finanţare a NFR prin T -1. În caz contrar. Tabelul 3.4. ea poate fi rezultatul unor întreruperi ale procesului de aprovizionare cu materiale. respectiv de angajarea unor datorii de exploatare cu termene de plată mai îndepărtate. întreprinderea trebuie să dispună de resurse financiare.65 Necesarul de fond de rulment este pozitiv în cei trei ani consideraţi. cu consecinţe nefavorabile pentru perioada următoare. necesarul de fond de rulment a fost acoperit parţial prin fond de rulment pozitiv. creştere justificată în cea mai mare parte prin creşterea cifrei de afaceri. Situaţia se apreciază favorabil.40 -128. De remarcat. aspect normal pentru o firmă industrială unde stocurile şi creanţele nu pot fi finanţate prin datorii de exploatare. respectiv resurse de Exemplu . ceea ce semnifică o ameliorare a trezoreriei. în fiecare an al orizontului de timp nivelul său a crescut. creditele pe termen scurt au finanţat şi o parte din activele imobilizate. în anii 1 şi 3. dacă este determinată de rotaţia rapidă a stocurilor şi creanţelor. Se apreciază că situaţia este favorabilă când nivelul acestei rate scade. 2) Rata de finanţare a necesarului de fond de rulment totală prin trezorerie: Sold de trezorerie R= ⋅ 100 NFR Mărimea acestei rate este subunitară şi reflectă măsura în care trezoreria concură la acoperirea financiară a NFR.12 2. cu obţinerea unor credite furnizori. Analiza necesarului de fond de rulment la SC ELPROM SA se realizează pe baza datelor din tabelul 3. În condiţii normale. deoarece creşterea vânzărilor este în strânsă dependenţă. Rate de analiză a necesarului de fond de rulment Analiza necesarului de fond de rulment se poate face în mărime absolută dar şi pe baza unor rate. iar pe de altă parte.raport cu necesităţile din exploatare. Rata NFR 30. că în anul 2. În plus. Indicator Anul 1 Anul 2 Anul 3 Stocuri 4449300 7295550 9633710 Creanţe 2327700 3619816 5658591 Datorii de exploatare pe termen scurt 3071000 5895052 5952533 Necesarul de fond de rulment 3706000 5020314 9339768 RATELE NFR * * * 1. dintre care mai utilizate sunt: 1) Rata necesarului de fond de rulment: NFR R= ⋅ 360 CA Între necesarul de fond de rulment şi cifra de afaceri există o strânsă legătură. cu deţinerea de stocuri şi acordarea de credite clienţi.52 -58. Trezoreria netă Trezoreria este strâns legată de operaţiunile financiare pe termen scurt realizate de întreprindere. această rată trebuie să ia valori între 30 şi 60 zile. aspect apreciat nefavorabil. semnificând încetinirea vitezei sale de rotaţie. datorită investiţiilor masive făcute în acest an.

Tabelul 3. O atenţie sporită trebuie acordată nivelului creditelor bancare. acţionând astfel favorabil asupra rentabilităţii activităţii firmei. Trezoreria negativă poate reprezenta semnalul unei stări de dezechilibru financiar. situaţie riscantă. Indicator Anul 1 Anul 2 Anul 3 557100 451014 973187 Disponibilităţi băneşti Datorii financiare curente 609000 6903353 6450975 -51900 -6452339 -5477788 Trezoreria netă Trezoreria netă este negativă deoarece pentru finanţarea activităţii firma a apelat la credite bancare pe termen scurt. deoarece acestea apelează frecvent la credite bancare pentru finanţarea ciclului de exploatare. Totuşi. Totuşi. trezoreria netă rezultă din scăderea din nevoile de trezorerie a resurselor aferente. în plus.NFR Nivelul său poate să fie pozitiv sau negativ. necesarul de fond de rulment şi trezorerie se pot face aprecieri cu privire la echilibrul financiar al întreprinderii. atâta timp cât nivelul îndatorării nu depăşeşte pragul de pericol şi. Putem totuşi aprecia că nivelul negativ al trezoreriei nete nu trebuie apreciat ca fiind foarte grav. Un nivel pozitiv al trezoreriei semnifică realizarea echilibrului financiar pe termen scurt al întreprinderii. menţinerea unui nivel ridicat al trezoreriei pozitive poate afecta performanţele financiare ale întreprinderii datorită costurilor de oportunitate. care a fost remediată în anul următor prin majorarea capitalului social. Activitatea desfăşurată degajă excedente monetare. o asemenea situaţie poate fi considerată normală pentru majoritatea firmelor. În plus. Pe termen lung. Resursele de trezorerie sunt furnizate de partenerii financiari şi reflectă gestiunea financiară pe termen scurt a întreprinderii. firma beneficiază de efectul pozitiv al efectului de levier. Expresie a desfăşurării unei activităţi rentabile.Dfc Datoriile financiare curente cuprind creditele bancare pe termen scurt inclusiv soldul creditor al contului curent de la bancă. Exemplu Nivelul trezoreriei nete pentru SC ELPROM SA este calculat în tabelul 3. T = FR . care-i permit întreprinderii acoperirea diverselor nevoi de trezorerie. Acest tip de echilibru se întâlneşte destul de des într-o firmă industrială. În funcţie de nivelul şi semnul înregistrat pentru fondul de rulment. deoarece necesarul de fond de rulment nu poate fi acoperit în totalitate prin resurse permanente. o trezorerie pozitivă conferă întreprinderii şi o autonomie financiară sporită. care nu trebuie să depăşească anumite limite când nu mai pot fi suportate de firmă.Datorii financiare curente = Db . întreprinderea fiind obligată să apeleze la împrumuturi bancare.5. trebuie precizat că în anul 2 trezoreria negativă a finanţat şi o parte din investiţiile efectuate datorită deficitului de resurse permanente. deoarece aceste credite sunt utilizate eficient în activitatea de exploatare generând un profit mai mare decât cheltuielile cu dobânda.trezorerie. Nivelul său poate fi determinat astfel: T = Disponibilităţi . deoarece întreprinderea dispune de lichidităţi care să îi permită acoperirea fără probleme a datoriilor pe termen scurt.5. aceasta neavând credite pe termen scurt. cu efecte negative asupra remunerării capitalurilor. întâlnind mai multe situaţii: .

Echilibru financiar clasic (relativ stabil) FR >0 . deoarece nu se cunoaşte nimic despre activitatea întreprinderii în anii anteriori. asigurându-şi astfel o marjă de siguranţă pentru plata cheltuielilor neprevăzute. deoarece este posibil ca întreprinderea să fie obligată să efectueze o plată importantă în perioada imediat următoare. adică a necesarului de fond de rulment. Resursele întreprinderii sunt deci insuficiente pentru acoperirea în totalitate a nevoilor şi deci aceasta va fi obligată să facă apel la credite pe termen scurt. care vor aduce întreprinderii un anumit câştig. Nu putem însă să facem aprecieri obiective în acest moment cu privire la echilibrul financiar al întreprinderii. Mai mult. NFR >0 . FR > NFR => T > 0. În condiţiile satisfacerii acestor cerinţe. în acest caz. iar restul constituie trezoreria pozitivă. FR > 0 NFR > 0 T<0 În această situaţie întreprinderea degajă un fond de rulment pozitiv. NFR > 0 FR > 0 T>0 În acest caz. nivelul trezoreriei pozitive este foarte ridicat se apreciază că aceste resurse sunt utilizate necorespunzător şi deci fondul de rulment. putem considera acest tip de echilibru ca un echilibru financiar ideal pentru o întreprindere industrială. . Situaţia nu va deveni riscantă decât atunci când partea creditelor pe termen scurt continuă să crească. întreprinderea dispune de un excedent de trezorerie. FR < NFR => T < 0. şi nici despre mărimea trezoreriei pozitive. deoarece un fond de rulment ridicat arată că toate imobilizările au fost finanţate prin resurse stabile şi că necesarul de fond de rulment generat de activitatea industrială a fost acoperit prin resurse stabile. Această situaţie poate fi acceptată pe o perioadă scurtă de timp. atingând proporţii inacceptabile. dar nu permite finanţarea decât a unei părţi din necesarul de fond de rulment. adică să se menţină mai mulţi ani. ceea ce înseamnă că resursele sale permanente finanţează în totalitate imobilizările şi degajă un excedent de resurse din care o parte serveşte la finanţarea nevoilor rezultate din ciclul de exploatare. NFR > 0 . însă dacă se menţine o perioadă mai mare de timp este necesară plasarea acestor disponibilităţi pe termen scurt în valori mobiliare de plasament. Pentru a fi considerat un echilibru financiar sănătos este necesar ca acesta să fie relativ stabil. nu serveşte practic la nimic. sau pe termen lung în titluri imobilizate sau titluri de participare în alte întreprinderi. din prudenţă. Prezenţa creditelor pe termen scurt nu reprezintă neapărat o situaţie dramatică. ceea ce înseamnă că resursele sale permanente acoperă în totalitate imobilizările. deoarece el nu face decât să finanţeze trezoreria. Dacă însă.Echilibru financiar stabil FR > 0 . întreprinderea dispune de fond de rulment pozitiv.

că acest tip de echilibru nu este întotdeauna catastrofal.Dezechilibru financiar FR < 0. întreprinderea. care se adaugă la excedentul de resurse permanente în raport cu imobilizările. Totuşi este necesară o urmărire mai atentă a modului de finanţare a proiectelor sale de investiţii. fără să fie nevoie să se ia măsuri de redresare. atrage după sine creşterea surselor proprii şi prin aceasta creşterea fondului de rulment. deoarece rezultatul este considerat o resursă proprie. de unde necesitatea de a face apel la creditele pe termen scurt. Întreprinderea prezintă un grad ridicat de risc financiar. că întreprinderea poate atinge obiectivul său fără să ia măsuri de redresare. Creşterea profitului. Totuşi. datorită dependenţei totale a acesteia faţă de bănci. Dar. întreprinderea se găseşte confruntată cu o reducere a fondului de rulment. FR < 0 T<0 NFR > 0 În acest caz. deoarece în general aceasta are nevoie de fond de rulment. NFR > 0 => T < 0. resurse plasat necorespunzător T>0 FR > 0 NFR < 0 Ne găsim în situaţia total opusă celei pe care tocmai am prezentat-o: întreprinderea dispune de un excedent de trezorerie. dar şi o parte din imobilizări. Această situaţie poate să se autoechilibreze în anii următori. În concluzie. De remarcat totuşi. este posibil . pentru acoperirea nevoilor de finanţare va recurge la credite pe termen scurt. în condiţiile în care este utilizată pentru dezvoltare. Activitatea întreprinderii generează resurse de fond de rulment. Creditele pe termen scurt finanţează nu numai nevoile provenind din ciclul de exploatare. deoarece investiţiile masive din anul "n" vor genera o creştere a producţiei şi vânzărilor în anul "n+1". aceasta nu-şi poate permite acest lucru. Dacă ne referim la situaţia unei întreprinderi care tocmai a efectuat investiţii masive. deoarece în anul precedent ea înregistra deja un deficit de fond de rulment. Excedent de FR > 0. şi deci o creştere a profitului. Trebuie comparate toate sursele de finanţare şi aleasă cea mai ieftină. Acest tip de echilibru se întâlneşte foarte rar într-o întreprindere industrială. Măsurile care se impun în aceste condiţii se referă la creşterea fondului de rulment şi reducerea necesarului de fond de rulment. Constatăm deci. Reducerea rezultatului exerciţiului atrage după sine reducerea fondului de rulment. noile investiţii nu au putut fi finanţate în totalitate prin capitaluri proprii şi nici împrumuturi pe termen mediu şi lung. respectiv a vânzărilor şi prin aceasta reducerea rezultatului exerciţiului în anul ''n+1''. întreprinderea se vede în situaţia de a vinde o parte din imobilizările sale pentru a-şi onora obligaţiile. deoarece resursele permanente sunt insuficiente pentru finanţarea ansamblului imobilizărilor. Dacă băncile retrag încrederea acordată şi încetează să mai acorde credite. Dar vânzarea imobilizărilor nu constituie o soluţie pentru viitor deoarece vânzarea echipamentelor industriale în anul ''n'' atrage după sine reducerea producţiei. NFR < 0 => T > 0.

titluri imobilizate. tradusă prin dificultăţi de trezorerie. ca întreprinderea să se orienteze către alte mijloace de finanţare. deoarece aceasta este asigurată prin resursele de fond de rulment generate de ciclul de exploatare. Singura critică ce se poate aduce acestui tip de echilibru se referă la gestiunea trezoreriei (bani nevalorificaţi. această situaţie se poate întâlni la marile întreprinderi comerciale. resursele de fond de rulment acoperă în totalitate deficitul de fond de rulment. titluri de participare. deoarece încasarea contravalorii mărfurilor vândute se face imediat. . Această situaţie poate fi analizată diferit. respectiv de încasare de la clienţi. În exemplul nostru. pot avea ca efect plasarea întreprinderii într-o situaţie delicată. Trebuie deci.datoriile către furnizori sunt ridicate deoarece termenele de plată sunt lungi. .stocurile acestora sunt reduse. deoarece finanţarea anumitor imobilizări depinde de clienţi sau furnizori. că marile întreprinderi comerciale nu menţin o astfel de situaţie. deoarece în perioada următoare . deficitul de fond de rulment prezintă un grad ridicat de risc în măsura în care anumite imobilizări nu au fost finanţate în mod stabil şi durabil.creanţele sunt nule. persistă o stare de incertitudine. Echilibru financiar riscant FR < 0 => DFR. ceea ce poate explica originea resurselor de fond de rulment. resursele permanente nu sunt suficiente. ele plasându-şi disponibilităţile în valori mobiliare de plasament. Această situaţie denotă pierderea controlului asupra unei părţi din societate. O unitate comercială degajă în mod normal resurse de fond de rulment importante deoarece: .ca o întreprindere industrială să degaje resurse de fond de rulment din afara exploatării mult superioare necesarului de fond de rulment din exploatare. dependenţa întreprinderii faţă de terţi. Cele mai mici modificări intervenite în termenele de plată către furnizori. întreprinderea poate degaja resurse de fond de rulment. Finanţarea acestor imobilizări este strâns legată de ciclul de exploatare al întreprinderii. Situaţia actuală a întreprinderii este aparent echilibrată. În schimb. NFR < 0 => RFR. În ceea ce priveşte viitorul. pentru că rotaţia lor este rapidă. deoarece resursele de fond de rulment sunt suficiente pentru finanţarea deficitului de fond de rulment şi permite chiar degajarea unui surplus de disponibilităţi. Bineînţeles. Prezenţa resurselor de fond de rulment este o situaţie cu totul excepţională pe care o întreprindere industrială o cunoaşte foarte rar mai mulţi ani la rând. Cazul unei întreprinderi industriale: Pentru o întreprindere industrială. unei gestiuni judicioase a stocurilor sau eventual realizării de operaţiuni excepţionale. DFR < RFR => T > 0. în funcţie de profilul de activitate al întreprinderii. diferenţa explicând prezenţa trezoreriei pozitive. deci o proastă gestiune a lor). cum sunt furnizorii şi clienţii. De notat în acest sens. Graţie unei bune negocieri a termenelor de plată către furnizori şi a celor de încasare de la clienţi. FR < 0 (DFR) T>0 NFR < 0 (RFR) Pentru finanţarea totalităţii imobilizărilor.

efectuarea unor investiţii masive. cu un foarte înalt grad de risc financiar. creşterea rezultatului exerciţiului şi refacerea fondului de rulment. iar restul prin credite pe termen scurt. diferenţa fiind acoperită parţial prin resurse de fond de rulment degajate de întreprindere. în cazul unei întreprinderi industriale se referă la instabilitatea resurselor de fond de rulment. ceea ce permite asigurarea finanţării deficitului de fond de rulment fără cea mai mică reţinere. sau dimpotrivă necesar de fond de rulment (caz clasic pentru o întreprindere industrială). de unde necesitatea de a face apel la creditele pe termen scurt. insuficienţa resurselor permanente în raport cu imobilizările este intenţionată. întreprinderea preferă să-şi acopere această parte din imobilizări prin resursele de fond de rulment generate de activitatea de exploatare. În consecinţă. Şi o astfel de situaţie trebuie analizată diferit în funcţie de profilul de activitate al întreprinderii. acum ea depinde. . Un asemenea echilibru poate fi considerat precar. ci şi de bănci. decât să împrumute. etc. nu numai de clienţi şi de furnizori. prin aceasta. de unde incertitudinea privind finanţarea imobilizărilor. Cazul unei întreprinderi comerciale: Pentru o întreprindere comercială. Întreprinderea nu mai stăpâneşte cu adevărat situaţia. b. Principala dificultate. DFR > RFR => T < 0. Există mai multe motive care ne fac să plasăm întreprinderea într-o situaţie delicată: . Măsurile care se impun într-o astfel de situaţie sunt diferite în funcţie de profilul întreprinderii. resursele de fond de rulment din exploatare sunt considerate ca permanente. care pe viitor vor genera creşterea producţiei. NFR < 0 => RFR. analistul financiar va considera dacă este sau nu oportun ca întreprinderea să-şi plaseze excedentul de trezorerie pe termen scurt. FR < 0 (DFR) NFR < 0 (RFR) T<0 Resursele permanente nu sunt suficiente pentru finanţarea în totalitate a imobilizărilor. sau să facă apel la asociaţi sau acţionari. Pentru o întreprindere comercială. Situaţie financiară critică FR < 0 => DFR.întreprinderea va putea degaja resurse de fond de rulment. a vânzărilor şi. constituind astfel un bun plasament financiar. Cazul unei întreprinderi industriale: Resursele de fond de rulment. acest tip de echilibru este clasic şi totodată sănătos. a. Pentru o întreprindere industrială trebuie cu prioritate să fie reconstituit fondul de rulment. au scăzut faţă de anul precedent şi nu sunt suficiente pentru finanţarea deficitului de fond de rulment. Va trebui cercetată în continuare originea deficitului de fond de rulment. Aceasta poate părea paradoxal. În acest caz. care poate proveni din: . ţinând seama de criticile emise asupra aceleiaşi situaţii în cazul unei întreprinderi industriale. sursă de venituri aleatoare. pentru finanţarea imobilizărilor sale. Pentru o întreprindere comercială.o rentabilitate insuficientă.

Pentru o întreprindere industrială trebuie reconstituit fondul de rulment. c . 2. furnizori şi bănci.1.pierderea controlului întreprinderii. a) b) c) d) e) 3. Achiziţionarea de mijloace fixe. astfel încât acesta să poată fi finanţat prin resursele de fond de rulment. Durata ciclului de exploatare. d) Excedentul activelor circulante peste valoarea datoriilor pe termen lung.3. Acumularea sau distribuirea rezervelor. 3. a Test de autoevaluare 3. e) Acea parte a capitalului propriu ce finanţează nevoile permanente. fie a supraestimat resursele de fond de rulment pe care le aştepta. b. Măsurile ce trebuiesc luate pentru redresarea situaţiei vizează: a. .pierderea încrederii băncilor. 1. Test de autoevaluare 3. Cunoaşterea stării de echilibru sau dezechilibru în care se află întreprinderea prezintă o importanţă deosebită. este necesar să se reducă deficitul de fond de rulment.instabilitatea resurselor de fond de rulment.2. Durata medie de încasare a creanţelor clienţilor. Pentru o întreprindere comercială.. Evoluţia nevoii de fond de rulment este influenţată de acţiunea următorilor factori: Contractarea unor credite bancare. care în orice moment pot suprima acordarea creditelor pe termen scurt. fie deficitul de fond de rulment a fost mult mai ridicat decât cel prevăzut. d 6. Fondul de rulment reprezintă: a) Diferenţa dintre capitalurile permanente şi valoarea activelor imobilizate. . 5. Pentru aceasta se pot lua aceleaşi măsuri ca şi pentru o întreprindere industrială. Din cele prezentate mai sus rezultă diferitele situaţii în care se poate găsi întreprinderea în funcţie de dimensiunea fondului de rulment şi a necesarului de fond de rulment. b) Acea parte a resurselor permanente utilizată pentru finanţarea necesităţilor permanente. c) Excedentul activelor circulante peste valoarea datoriilor pe termen scurt. care nu asigură cu certitudine finanţarea activelor stabile. deoarece aceasta permite luarea din timp a măsurilor ce se impun pentru redresarea situaţiei sale financiare. Cazul unei întreprinderi comerciale: Întreprinderea. Răspunsuri la testele de autoevaluare Test de autoevaluare 3.costul ridicat al creditelor pe termen scurt. . precum şi măsurile ce se impun a fi luate în vederea redresării sau îmbunătăţirii echilibrului său financiar. de fapt dependenţa sa crescută faţă de terţi reprezentaţi de clienţi.4.

4. Lucrare de verificare pentru Unitatea 3 a) b) c) d) e) a) b) c) d) e) 1. rata de acoperire a necesarului de fond de rulment total. b Test de autoevaluare 3. 200 400 Datorii financiare 500 600 Active totale 2000 2250 Capital total 2000 2250 Să se calculeze şi să se interpreteze nivelul şi dinamica următoarelor rate: rata lichidităţii generale. 4. 2. Creşterea datoriilor către furnizori. Creşterea fondului de rulment poate avea loc prin: Creşterea capitalurilor proprii. Reducerea creanţelor faţă de clienţi. b. Creşterea necesarului de fond de rulment poate avea loc prin: Creşterea capitalurilor proprii. Creşterea creanţelor faţă de clienţi. a. Reducerea stocurilor de materii prime şi produse finite. b) Constituirea unui fond de rulment care să acopere toate oscilaţiile necesarului de fond de rulment. Se cunosc următoarele date: Elem de activ An bază An curent Elem de pasiv An bază An curent Active imobilizate 1000 1100 Capital permanent 1300 1250 Active circulante 1000 1150 Capital propriu 1100 1100 Stocuri 600 700 Datorii pe tr lung 200 150 Creante 300 400 Datorii pe tr scurt 700 1000 Disponibilitati 100 50 Datorii de expl. d) Constituirea unui fond de rulment la nivelul necesarului mediu de finanţare a întreprinderii.e 3. 5. Contractarea unui credit pe termen lung. Achiziţionarea unor active imobilizate. e) Constituirea unui fond de rulment la nivelul activelor imobilizate ale firmei. Contractarea unui credit pe termen scurt.3. Strategia defensivă de constituire a fondului de rulment presupune: a) Constituirea unui fond de rulment la nivelul activelor circulante ale firmei. rata solvabilităţii patrimoniale.5. Reducerea datoriilor către furnizori. .c 6. 3. c) Apelarea la credite pe termen scurt pentru acoperirea necesarului de fond de rulment.

. Analiza situaţiei financiare a firmei. Ioan Marius Pantea. Păvăloaia W. Păvăloaia D.. Robu V. Economică. Craiova. Ed. Boştinaru A. 2006 Page Break . BMP Publishing House. Iaşi. Tehnopress.. Georgescu N. 26. Vâlceanu Gh.3. Bucureşti. Ed.. 32. Ciobanu A. Analiză economico-financiară. 27. Diagnostic financiar. vol... Vol. Diagnostic financiar. Buglea Al. Bucureşti. Bucureşti. Analiză financiară. Tehnici de analiză financiară. Economică. I. 2001.6. 2003 28.. Bucureşti. Economică. Risoprint. Ed. Buşe L. Brezeanu P. Siminică M. Mirton.. Ed. 30.. Helfert A.. Erich. Concepte şi studiu de caz. Cluj Napoca.. 24. Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii. 2. 2004. Analiză economico-financiară. Timişoara. Ed. Bucureşti. Niculescu M. Economică.. Economică. Prăjişteanu B. Bucureşti. 2006. Lorant Eros Stark. Economică. 2003. 2006. Dragotă M. Ed. Ed. Ed. Management Financiar. Dragotă V.. Bucureşti.. Bibliografie pentru Unitatea 3 23. 33. 31. Raportări financiare. Obreja L. 25. Bătrâncea I.. 2008. Ed. 2005. 2005. 29. Universitaria. Diagnosticul financiar al firmei. Ed. 2006.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful