Copyright @2007 Editurr Hrmrnglu SRL EdituraadeditataCNCSIS.- Consiliul National al Cerc4Irii $tiinlific€ din InvllArnantulSuperior Toatedr?

turile rezerEle Edlturii H3mrngiu Nicio panedin ac€as6lucmrenu poatefi copiat?i feri acorful scrisal Edturti Hsmsngiu

CIP I BlbEoa.dlNtdonlle . Romeniei Descrierer GR"GRIGON.E THEODORU, - Bucur€iti: Gr.Tlleodoru. Tmtrt deDr€pt pro..srt Fnd / Crigorc 20(}? Editura Hamangiu, 978-973-8957-97-8 ISBN

343.1

Edituru Hamrngitl Str.Col.Popeea Bucurefti, 5 nr,43,sector C . P . 9l o.P.5, Tel./Frx: 031.805.8020 031.805.802r 021.336.0443

Dbtribufie: 0788.854.348 0788.124s9 0724.364.369 0747.952.$r

Potrivitart.O...s.. aceleati organe au obligalia sel prindepe ctuitorsi s.Legea nr. pe care le comandi se afli in afara 'rturilor$i aerodromurilor.5. exercllold de procuror^mocliviloteq de S 3..ofileruluipol4iei de fro.agenliipoli[ieide frontieri. cind legea aceasta.p.R.T. 63 alin.E. Astfel. 3 din lionale pot fi constatate poliliei judiciare se prevedeci Bea privind organizarea ti funclionarea litittii care nu fac parte din pol4ia judiciareau dreprulti obligatiade a lctuaoriceact de constatare a s:vartiriiinfracliunilor.mpulcat navaleti aeronavele estea.l.comandanliide nave gi aeronave.lier. acteleincheiate 9einainteazd organu(c)pitanuluiportului. procedeze la evaluarea rgubelor se efectueze alte prevede acte. In cazde infiactiune flagrant:. de cercetare compelent ume desemnao in cel mult 5 zile. cadre r persoane constituie mijloacede probdti moduridesesizare a organelor de ndrire penafdpenhuinceperea urmAririipenale(art 214. Obligaliileti drepturile ardtate mai susle au si urmitoarele persoane: .S. . b) din L. penttucomandantii de navegi aeronave menulincepand si curgade la dataancordrii pe naveigi ateriz:riiaeronavei itoriul roman.penale Obiectul specifice aleurm5ririi ti principiile 547 ocesele-verbale despre lmpreiurerileconcreteale sSvartiriiacesteiaide emenea/ au dreptul sa reline corpuriledelicte. in art.conduceti contsoleaze adivitateaaltor organede cercetare Thedoru .l. impreund cu actele incheiate.5il1991 prird siguranta nalionaldprevede cb activitxtile care aduc atingere siguranlei de cadreleS.S. de a verificaIucrurilepe careacesta arecu sineti chiar de a prindepe f5ptuitor. S.ol activitatea de uhirire penali.verificarea docu(pentru entelor contabile revizorii de gestiune financiari). afard de cazulcandlegea dispune altfel. conformlegii_ lmportanta acestor constatiriln combaterea infracliunilor estereflectate dispozifia potrivitc5reiaprocesele-verbale iniocmitede aceste organe.l.-l ?nainteze de indati procurorului. Suprqveghereo ndrirepenol6(qrt. (1) lir. cum sunt ti ti :rcheziliilecorporaleti de bagaje(in cazul vametilor). nisterulPublicconducegi supravegheazi activitatea de cercetare penalea lifie. pentru infracliunilesavartitepe pe t. Obiectul ti caracteristicile srpravegherii etercitate de procu. Actele ti inspectorii cheiate se inainteaze procuroruluiincel mult 3 zile de la descoperirea faptei constituie infracliune.216-22()) Slt.pentruinfracliunile de frontieri.p. judiciare. Codulde procedurd penalS acordtr persoane acestor dreptulde a efectua rchezitiicorporale asup6 f6ptuitorului.t. Prin legese. inaintandulde indateprocuroui sauorganului de cercetare penalS. 215 ultimele neareJ. a.ecunoatte dreptulde a faceconstateri cu privire la s5varea unei infracliuniti altor cadreti persoane.

cipitanii ponurilor.au in vedere activitatea de *rangerca datelorin vederea inceperiiurmeririi penaleti activitatea de urm.sefii comenduirilor gam.ciare.ofiteridesemnati Penru celelalte penala organe de cercetare de comandanlii unitililor militare. 9 din le8eacitat5.lucrdtoriide pol4ie judiciari aceslsens. de cercetare penalaa poli.rire penalh.abil necesar pentru desemnarea Casalieti Justi.varsirea de 'in infracfiuni. cu procurorului. Ca urmare. sub autoritatea parchetelor de pe langejudecitorii 9i ti controlulprim-procurorilor tribunale. de comandantiicenkelor militare.candse referdla obiectulsupravegherii exercitate de procuror cu privirela respectarea legii.tieijudiciare. s. aflate5ub conducerea caredoar controleazd lucrerileefectuate de acettia. din structurileteritorialeigi indeplinescatribulile. politittilor in cadrul poliliei menlinerea Relaliadintre prccuroriti lucrebrii de poliriejudiciari rezufte din prcvederile LeSiiprivindorganizarea ti funclionarea poliliei iudiciarenr.deoarece organele polilieijudiciare procurorului trebuies5 aducd la indeplinire dispozi.conduce 9i controleazS" Diferenlierea constd in statutul celordoud categorii de organe: organele penaldale politieijudiciare.ofilerii pol4iei de frontierd . prin strangerea datelordin carerezuk.adoptatinanul2005. sintagma. lti desfetoari activitatea ti procurorului general al Parchetului Curle de subautorilalea de pe lan8.inalta gi al aviz favo.ceeace implice o conlucrare intre procurorti lucratoriidin cadrul poliliei judiciare. c5rui este jud.zoan5.548 penali Urmarirea penala. carese afl5 in ake institutionale.36412004.deti functioneazd in structurile de cercetare specializateale Ministerului Administraliei Internelor..prevederile modificate ale art.tie. .conduce activitatea de cercetare folosette ti supravegheazd" penalese folosettesintagma in timp ce pentrucelelalte organede cercetare activitatea lor. acestscop/in art-2 alin. urmir.216 alin.tiile . in al doilearand. in mod nemijlocit. sisteme relaliadintreprocurorti acettiaesiedoartemporarS.deoarecepentru organelede cercetareale poliliei judiciare se penald. carese referea numaiIa supravegherea penale.. activitdliide urmdrire s-a lergit obiectul suprave8herii procuroruluiti la activitatea desfesurata ln vederea inceperiiurmeririipenale. potrivit caroraorganeleierarhic superioare care fac parte din polilia judiciarenu pot sa dea indrum5risau privind penale.(1). 36412004 se prevede ce lucrdtorii din poliliajudiciaresuntspecializati ti in activit4ilede constatare a infractiunilor a datelorin vederea inceperi.procurorulfiind sin8urulcompetent dispozilii cercetarea in Asdel/polrivit art. al procurorilor generali ai parchetelor de pe langecu4ile de apel ii permanentd inaltaCurte de Casalieti justilie. fap de reglemeniarea anterioard. Din formularea acestui text. (l ) din Legea nr. ti de $rangere . caracter specializat. ne vom ocupa de supravegherea exercitate de procurorasupraactivit4i.rii penale.dar de pe pozilia de subordonati ai acestor autoritblireprezentate de procuror.rezrltdo diferenliere intre organelede cercetareale politiei judiciare ti organelede cercetare speciale.in principal.

ca . prevbzut. detinute in leg:turtr cu sivarsirea infracliunilor. intr-o formulade sintezd.63 br din. Obiectul pravegherii suoraveaherii de. careo deosebeste de supravegherea de cdtre ror a activitilii altor organe.sd fie luatetoate mesurile rrepentruprevenirea sevartirii de noi infracljuni.muritecauzasubtoateaspectele.. (4).tit o fapt. supravegherea asupra activit. Astfel.ro (i Sardntrrea s. luAndu-se atuncicandestenecesar de tiin locul potrivit. fie efectuadcomplet.a eKins ti asupraactivitelilordesfdsurate de hvestigatoriisub acopedre.ruiatrebuie s.lur:cu pre de infracliuni.mirkii.necesare pentruevaluarea necesitdlii inceperiiurmaririi penale..l.O. cu drept de intervenlieti de decizieasupra oriciror de urm. ti temeiniciei.iii tuturor infracliunilorsivartite.care nu pot funclionaferi autorizaliaprocuro_ rulu'. 5.tadar.se dispoziriile legale carereglementeazi desf. tragerea (a niciopersoani hfya.hivarea pune de inda6 la dispoziliaparchetului competent. (2) din L. prelucrarea informaliilor de a 9i a.i lrmdrkea li. L. 'in necesare atatin favoarea.in sensul c: se exercitl din tul inceperii umeririipenale ej. in cadrulsupravegherii pe cre o exercite. procurorul exercitlsupravegherea de pe pozitiade cetor al u.L. ca nicio persoane 95nu fie retinuti sauarestatidecatin Focurorul vegheaze cazuriieii in conditiileprev5zuie de lege.O.J.cum sunt cele de punerein executare a iuniloraplicate.. cat ti defavoarea invinuituluisau 'rea probeJor lpatului.neconlradictoriu mdsuriferd ti in fomi scrisi. cuprinzand toate ti pandla finalizarea le legalitSrii Supravegherea se exercit5.rre nro..rirepenale. seafleadev5rul prin stran_ 9i sAfie l.pozitiaprocurorului tor al urmeririi penale rezult:in mod expres din dispozitiile art. de cetreprocuror a activiterii de urm. erea este pemanente ti complet5.A. 66 alin. grpravegherea procuroruluis. Procurorul compelent ri exercite supravegherea urmiririipenale. toate datelesi informaliile. dar 5i din drepturileacordate procurorului prin prevederile ui de procedurepenalefaIS de organelede cercetare penaldsupra- 314.ca actelede urmirire : s: fie efectuate pokivit dispoziriilorlegale. m si principiilespecifice ale acestei activitlti determine anumecaractere supravegherii urmbririi penale.rit. !:lirea ti slvartirea Supravegherea exercitat5 de procurorare de obiectasigurarea descope_ ja rispunderepenal. procurorul trebuies: aclioneze ca. in cursulurmdririipenaie. Totodat5.liiorganului de cercetare .de asernenea.209alin. procurorul supravegheaza ca urmdrjrea rl. 5.n. Eapectandu.ra saexirte bdicii temeinice ci a sava.de legea penal. ".rdr. neprelucrate.Obiectul ti principiile 6cealeurmdririi penale iar prin art. a oricdrui .penalf.temeinicti operativ.-i raporteze dalele pe carele-au cules in leg. I an.. nu fie urm.se instituieobligatiapentru serviciile9i oBanelespecializate ln culegerea.surarea acestei acti_ tlrli. la sediulacestuia. nepllblic.J.rire penalaefestuate de organele aflatesub supravegherea sa.

suPIain acesl procurorului exercita anterior 5upravegherea. de primulprocuror al parchetului exercit?i de ordine sau de procurorulSefde sectie. Aceasd in prime cauza 55 conform legii.ln primul a activitilii de cercetare atribuliilede supraveghere penala:ca de cauzelecaresunl in cursde cercetare r. procurorul controlul se exercitdde c:tre langdinalta Curtede Crsatie 9i Justi. din judecata se exercid de cetreprocurorul in primi instanF. de dactrtribunalulare competenla penali al pol4iei judiciarecorespunzdtor.instanlei care.supravegherea mod se determinesupravegherea parchetulde pe langetribunal. ti procuroriarein6ietateti in caz de indiviacestor primd instan!5.o cauzepoatefi preluau. de cxtre un organ de cercetare cu incunoi procurorului care exercitb suprav hereaacestuia.20311974 (art.in acela5i penale pi instanfelormilitare.ln art. sau de cetre de secrie. procurorul general. in cauza instanla de sesiza iudecate de din parchetul judecebriei. zibilitate 9i conexitate de cetle procurori. Potrivit in cauzele de competenla rurmeririi urmlririi penale. corespunzStor penal5se exercita de la parchetul de procurorul judece instante.218 alin.ln baza regulamentului acestuia se penaltr controlul seekueaze de primulprocuror. (2) se prevede cu carea de indatepe procurordespreinfractiunea obligatsi incunottinleze spreconfirmare actulprin carea inceputurmarirea fost sesizalprezenundu-i . aibb cunogtinld penal: este ci organulde cercelare urmare.or. art. parchete instanle fluviale Ia unele seclii maritime9i ti . Pentruca procuroruls5-ti poat5exercita penaldtrebuie.etti secliise exercidde de compelenla acestor urmSririi in cauzele supravegherea din Constanla de la secliilemaritime cere procurorii ti fluvialeale parchetelor judece penaldin sd cauza instanlelor competente corespunzebare Calali. care tinlarea cale conduce procuror ierarhic superior de un vegherea seva exercita ti suprajudiciare politiei devenit vegheazaactvitatea organului de cercetareal cercetarea. {2). si efeclueze competent privind infiinlareati organizarea de Potrivit Decretuluiff. estecompetente de comp€tenta prevedere legale estede naturdse sistematizeze 9i 5x simplifice nu. Competenla cu infiacliunide dreptcomun.supravegherea de procurorul se exercite petenla de cercetare organul care conduceti suPrave8heazi pe langajudechtorie.pentruefectuarea in baza aprobdrii p€nal5 ierarhicsuperaor.controlul se in cauzeleln care urmirirea seefeciueaze de cetreadjunctul d. supraveghere procurorului de a ci comPetenF supraveghea! organr.udecdto.tie. competents a procurorului.tl de cercetare in vedere este de comDacA o cauze resPectivd. caridurmdrkea interioare. care este de cdtre exercid de pe de cetreun prmurordin parchetul candurm5rirea se efectueaze super. din parcheful (a/. 217 alin. 4).are de supraveghere intr-adever. s. de direclie tef 816.n carefaceparte. parchetului conducdtonll procurorul ierarhic sup€rior.nd. Modalititile prin care se exerciti de citrc ptocuror suPraveghe_ rea activit4ii de cercetatepenali.

mai mareactuluiefectuaq prezenta procurorulu. ceeace constituie o notenegativ. poatealcgeunul din urmStoarele procedee: .spunde de solutia pe careo adoptS..edeosebire de verificarea lucrdrilorde urmdriie penald.zalii prealabile.te. veflfc: mai intaidac5suntintrunite condiliile cerute de lese. inaintatdde organul de ce.: .l. Obiectul specifice penale aleurmeririi ti principiile penal5. fiind prezentla efectuarea actului.cetare penald.i stabilirea corecd ti completda imprejurdrilor de la locul fapte. . la obtinerea unei declara[iisincere9i completea celui ascultat.ci. Pentru a verifica legalitatea si ti -procurorul temeiarcia acrivitilii de cercetare penalain (ursul desfdsur5rii ei.autorizarea pentru efectuarea lor.trre d conditiilor cerute de legela efecluarea d(eslor a. cerceterii proruroruldesfSsoarii. careesteobljgatse-ltrimitS.poatecerespreverificare orice dosarde Ia organulde cercetare penaE. atuncicandprocurorul trebuie iauza. pi penfru pro=curorul ci Fntru care a tupravegheat-o. Participarea procuroruluila efectuarea unor acte de cercetare penale constituie o a douamodalitate de supraveghere. Verificarealucririlor de cercetare penal5se efectueazd in tot cursul cercetdrji in mod obligatoriu la terminarea ei.218alin.procurorul. dar. c. dimpotrivS.\prificiiactele de cercelare cu ocaziasolicid.Din momentce a luat cuno'tintddesp. inaintede a dispuneactul solicitat.la terminarea qErezolve cercetarii penale. la o cercetare la fata loculuisau la ascultarea inculpatului creeaz5 realeoosibilititi de re(pe. participarea procurorului la Thedoru . din oficiu.toar: prin doue modalitdfj: verificarea cauzelor aflate'incercetare panicjparea procurorului la efectuarea actelor de ti cercetare penald pentrucareconsidere prezenla necesaae sa.cu care (rcazie verifici toatedosarele aflate in cursde cercetare oenal. intrucatprocumrul r. Supravegherea din oficiu se desf.mate.se poate deplasala sediul organuluide cercetare penald.melorsi mijloacelorde prob: materiale gisite.poateasigura respectarea legii ti. astfel. Sp. poateda eficient. arunci cind hSeacereaceasta saucu ocaziasolution5rii propunerii de punere in migcare a acliunii penaleti de arestare preventivb a invinuituluisau inculpatului.nu numai tt€ntrurelacerea orSraul care a efectual cercelarea. prin capacitatea sa profes.supraveghered de pe pozitiade conducere ti controlal activitltil de cercetare penale.iide cetreoreanul de ce(elarepenalS a uneiautor.onale.veriricarea 5e face sub toateaspectele legalit4ii ti temeiniciei cerceGrii. lrimilerea in falainstanlei a unei cauzea cereicercetare a fost nelegal efectuate poateatragerestituirea cauzei urmdririipenale.einceperea penale.ialele 5i dateleprivitoare h fdpla cdreformeaTS obiectul cercettrril laa. cu toateactele. a unei (onfirmari. carepresupune constateri dupAefectuarea unor actede cercetare sau.a u. In toate aceste cazuri.(3)l.

pio.i au legalefeduatti cu eficienga necesa-. Autorizarea trebuiesi fie datdintotaeauna inainteae liectuarJ. sorklata de procuror. . pdn care se exerciri supravegherea iuridiceprocu_-. rerarhtc superior. frebuie sa rezorveplangerea inainte de e\phareacelor 24 de or. .1" .i va refuzaindepli_ n|leaactetor solicitate9i mesurilor l1 nrirr. va da cursacegtet constatdri ce . in termende 48 de ore de la primire. perchezilia domiciliare nu poatufi . pjn5 la procurorul general al parcheiului"de oe rangaInatraLune de Casalie afari de carul cand ii estedeschisa ti Justilie.nqerela parcnetut. organulde cercetdre p"n'"la urte obligatca.atl. in czv conlrar. procurorul exercilasupravegherea .e p€nalj asigurj indepjinirea lor in cele mai ouneconOrl de eticientE fi legalitate.atunci c5nd acestea sunt n". regate remeinice.*i este obligdt sa rezolvepl6ngerea in termende cel mull 20 de zile 9i sI comuntce de indat. rorulu_i in aclivitatea de unntrrirepenali.ruata tn cazurile prevSzule )j condiliile de lege. s_a aduso vlumare drepturilor salelesitime.unor actede cercela.rire penall dac.ndplengerile imootrjv.cJ m.27gtl..surii -p..r?.e a fost rezorvala.care "oorr. situatie..ocurorul relinerii lu^ate de cltre organul de cercetare penala.torului.ririipendle.j va corecta se poatecorecta. va infirmaceeace estenelegal efectuat.": penara emtteautoflzared predlabile. cum eslerezolvarea plengerii impotrivam. de la luaredmjsuri relneflrj rezotvarea pt. persoanei care a fdcul plengerea modul in ca.fectu"t: au . prin acesled.se o tnuint"re piocur_utril lmpreun5cu explicaliilesale. ll".t unor actede cercetare penale.. dejudecat5 140r.. ::1::. In cazuri speciale..r..dad a constatat ca aclele de cer. orice persoand podreface plan8ere imporrivamiisuritor)j :1::'.i sedepune cercetare penal. nemutlumrta de modul de rezolvare a pl6ngerii poatefa(e o nou. ddc: procurorul (onstdt.etarece se cer .. Y'i9Th."t::l ddetor de urm.b s_a rncarcdl tegedta etectuarea actelorde cercetare penalJsauc. pl. pantclpand la electuarea unor actesaureTolv.s52 Urmarirea etectLrarea. ji cercelarepenala fare autorizarea predlabil: a iudec.i a rosr. procurorut ti care supravegheaTJ cer(etarea ::".spunderea . pentrLl raliune carecla varao|ltatedcestordc{e )i m)suri sau efecfueaTipersonal actele necesare oesrasurdnt In (ontinuare a urm. i cu ocdzia rezolvirii pllngerilor indreptate impolrivaactelorde cerietare. a(ejlea nu au fostcorectsaueficient indeplinite. Verifi(andactivitaleJ de cercetare penara. pldnSerfr calea ta Instanla (art.. in ace( din urm: caz. padea ).surdprocesuals :"-^.procurorul poaterjr"B" l.ngerii 5e faceprin rezoluljescris) motivau. tr rnteresetof PlSngerea se adreseazjprocuroruluicare supraleRheaziactivitatea organurut de cercetare p€nald fie directla acesl. In atar: de supraveghered din oficiu.o"11.^:'::::". .asdel.etru oig".fie la organrlde ."rur".actulestenelegalgi atrager. actului. f.. acord5incuviinlarea sauconfirmaacnrlri m6sura luati..

incuviinlarea de a se relinecorFspondenta.n judecatda inculpatuluiori scoaterea de sub urmirire penal.de exemplu.ririi penale. nerespectarea lor atr.l.onfirmarea actulu 5olicitat ori refuz.dace existdurgente ti dupa efectuarea procurorulpoate dispuneretinerea corespondenlei de c. in carecercetarea penale esteefectuaH de un anumitorqande . Un alt mijloc de supraveghere const. cand estede acordcu aceste propuneri procuro. dace cercetarea estein curs de efectuare procurorul dJ dispozitii de (e trebuie sb fac. (3) din L.le ca intr-o cauz. Astfel. 66 alin.in trecereacauzeide la un orsan de cer.J. procurorul podte dispune. mijloacelejuridice de supraveghere sunt difer.udecatb [art.L Obiectul specifice aleurmeririi penale ti principiile 553 pentau abuzulin serv.O. dar atunci cand existdurgenld poate interven.etafe penalS ld altul.. (j. astfel.ciu de a fi efectuai perchezitia in alte conditiidecatcele legale. dac5se propune procurorulur lrimirerea .el refuTl. dup. eraususpendate.(6)]este juridiced!pd confirmare. procurorul.Incuviinlarea trebuiese fie prealabild.228 alin. actului.e5ir.)1. dand valabilitate actuluiti provocand juridjceale producerea efectelor acestuia care.98 alin.ri trebuie sb l5mureasc5 si prin ce miilod(e de proba. de perche/ilie. punerea in mitcarea acliuniipenale. procurorul iti dE acordulpentruaceste propuneri prin emiterearechizito.Astfel.ul efectueaz actul necesar saudispunemlsura solicitatS. pfocurorul poateconstata ce actelede urm5rire solicitate nu lndeplinesc conditiileDrevd lute de le8e: in dcesl caz. . trimiterea in iudecat:.gandrbspunderea juridic5potrivit legii [an.panela confirmare.tare incolpatului. Disoozitiile datede procuror suntobligatoriipentruorganulde cercetare penald[art. Realizand aprobarea actelor pe careIe considerd nelegalesau netemeinice. (2)1.etarepenal. in aceste cazuri.iului saua ordonanteide scoatere de suburmdrire saude incetare a urmd. Confirmarea sedd de dtre procuror dupdefectuarea unuiactde cercetar penale.cind organulde cercetar penaiJ propune procurorului punerea in mitcare penale a acliunii sr arc. in scris sJ cear. emite ordonaotade punerein mr5(are a acliunii penale propunered de dresrare a inculpalulu ti inlocmette pe. dacd estede acord. un actcareproduce efecte Organulde cercetare p€naldpoate face propuneriprocuroruluide a electua actele careintrein atributia saori de a lua mbsurile pe carenumaiel le poatedispune. trebuieefectuate saurefbcute.Astfel.2]9 alin. adoptand solutialegalS. ce impreiur. sau incetarea urm.izat. ne. de organulde cercetare penal5nu estelegal5sau nu estetemeinicd.e si motivat. procurorul trebuiese ind. ce actede urm5rirepenal.irii penale.are o inainleazd judecetorului. confirmarea de celre procuror a propunerii de a nu seincepeurmSrirea penale[an. in contrnuare orqanul de cer.tre organulpottal.auro.in acestcaz. urmand ca de indat5sd informeze instanla de.umein continuare activitatea de cercetare penald.te. Procurorul poateconstata insdce actulsolicitat saupropunerea ficut.

potrjvit an. Ca urmare.un control iudiciardistinctla cererea procurorului controlat.l. procurorulpoatedispunerefacereaactuluide cefe organul de cercetare penali saui! poatereface personal.se exerciti controlulierarhic. sunl obligaloriipentruprocuroriidin snbordine.r.s-du adoptatprevederi speciale. rezoluliisauordonante. Preluarea unei cauzede citre un organde cercetare penalS ierarhicsupedor se dispune de procurorul de la parchenrl careexercitd supravegherea acestuia ti estede naturese eficientizezeactivitateade cercetarepenal:. Dupd infirmare. iar.rea cercetare. asupaa modului ln care s-a exercitat controlulprocurorului ierafiic super.reface.unui procurornu i se poatepreluadosarul repartizatti trecut altui procuror decit in cazul suspenddrii sau incetdrii (rlitalii acestuia ori dacSabsenla sa de la serviciu estedeterminata de cauze obiectivecarejustificdurgenla (cum impiedic5 chemarea sa ar fi concediu.64-65 din L. tl?. pe de altl parte. care nu mai produceefectejuridice. reanu mai esteposibilS.O.un controldin paneaconducdiorului parchetului saua procurorilor anumedesemnati de cStreprocurorulgeneralal Parchetului de pe langainalta Curte de Casatie sau a procurorilor generali ai parchetelor de pe lengdcu4ile t. respectandu-se dispozitiile legale. Asdel. 64 din L. precumti atuncicandprocurorul efectueazeurmarirea penalSin alte cauze. Potrivitlcegor prevederi.r. 62.lein care legeaprevede obligativitatea efectuerii ulmdririip€nale de cdtreprocuror.torului ierarhicsuDerior din aceed)icircumscriplie.Infirmarea lnseamn5 desliintarea acfuluide cercetare. procurorul poateprelua personal continuarea urmdririipenale de la organulde cercetare penal5saupoateefectua orice act de cercetare in locul organului care efectueaz5 cercetarca.or. Infimarea de cdtreprocurora unui act de cercetare penalS se dispune atuncicand actul s-aefectuat cu incelcarea legii de procedurd penalS sau nu esteintemeiat. iar conducetorul unui parchetestesubordoriat parchetului conduc. in exercitarea supravegherii asupraactivitilii organelorde cercetare penalS.independenla procurorului in solulionareadogarelor. Pentrua interi pozitia procesuale a procurorilorcare efectueazd sau iuprave8heaz6 urm5rirea penald. Cu privirela activitatea procurorilor caresupmvegheaz i sauefectueazeurmirirea penal5 se poate exercita. 9d fie efectuatd de un alt organde cer@tare competent. procurorul ia mesuriti de dispozitiiin scrisii motivat prin note scrise de supraveghere. procuroriidin fiecare parchet suntsubordonati conduc5torului parchetului respectiv.din oficiu sau la plangere.O. Controlul ierafiic al urmtrririi penalein cazul in care aceastaesle efecfuali de procuror. aft. care stabilesc.554 penale Urm.in art. pe de o parte. date in scristi in conformitate cu l ea. Justitie de apel.in cazur.dispoziliileprocurorului ierarhicsuperior. candactuleste inadmisibil sautardiv. Cand considerd necesar. 9i .

m. 2006.procu_ rorul controlatpoate contesta la ConsiliulSuperioral Magistraturii aceastd inl.nd in cadrul controlului.t: [an.i a libenililorfundamentaie..ri6errecu nimicdreptJrjle obiective ale pi4ilor.f)rurat_o.. prjn decjzianr.telor leazd. contravenind dispozifiiJor aft.mate de Lrorurorut \uperior.la cererea procurorului de caz. care consacre controlulierarhic. d\.ii :n L. (i) din Con.rii putea fi :upu. instan. Curtea Constitulionala. si ddoptjsotu. dacds-aluattotusimesura treceriidosarului alt{rjprocuror. Avand de solulionato excepliede neconstitulionalitate privind an.J. se deschicle .a.ii potrivit con!in_ "sigurat:.O.deoarece in reaiitate Tl desfiin_ atributjilede controlin sarcinainstan.lreolul oentru procurorul c:rruid i s-aluatdo5drul de a conlesla mA:ufa di5pu5a d.J.le adoprate de procuror au fo.rincipiile specifice aleurmiririi penale s55 boali).a aceste dispozilii suntneconstitutionale. d4 din L.64 alin. procurorul ierarni( :uperior farp inlerveFl:.nu Minjsterului .transferand judecjtorerti.] in acesr mod.emenea dlurci ' . proluro.zut: in art.. De a.ror al Maginr.t inti. in oriceform5.alp rerultar) din activitated pe carea de.entia europeanA pentruapdrarea drepturilor omului.r\entie.i procuroiilor. adic5in cadrulierarhiei publjc.d.dac:t<olulj.415 din 15 ma. in condiliilein care legeale permitep""on*foii*"rl_ sate9Aatace direct'injustitieoriceact. gpflr. prev.n terdritc modgresit.a statuat.L Dro(edurii de-\erifrcare d conduitei judec:torilor. Mentinerea controluluiierarhicin limitelecare rezult: din textulConstitutiei.i oricem5surA adoptatd de Drocuror.(3)L..s_a consijerar ce inde_ pendenta procurorului carea efectuat sau a supravegheat urmdrirea ar fi mai bine in sensul ce acesla aclioneaz. j32 din Constitotie.ndpo\ibilitJler oe a contesta mdsura de jnfirmare dispus:de procurorul ierarhicsuperior.O.in efectuarea urmerhiipenale sauin adoptarea soluliei.controluluiinstantei competente # judececauza in prim.rlu. superior la Consiliul Supe.ulJerarh.in aiaracompetentei firegtia acestora. in fine. . ma5ura inrl.6 aiin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful