ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ Γ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Αἰσχίνης τῇ Βουλῇ καὶ τῷ Δήμῳ
Οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ὅσοι φεύγουσιν ἀδίκως, ἢ δέονται τῶν
πολιτῶν ὅπως ἐπανέλθωσιν, ἢ διαμαρτόντες τούτου λοιδοροῦσι
τὰς ἑαυτῶν πατρίδας, ὡς φαύλως αὐτοῖς προσφερομένας. ἐγὼ
δὲ ἐπείπερ ἅπαξ ἀναξίως ὧν ἐπολιτευσάμην ἠτύχησα, καὶ
κατηγορῶν ἄλλων αὐτὸς ἑάλων, ἄχθομαι μέν, ὥσπερ εἰκός
ἐστιν, ἀγανακτῶ δὲ οὐδέν. Οὐ γὰρ οὕτως ἔγωγε ἠλίθιός εἰμι
ὥστε, ἐξ ἧς πόλεως Θεμιστοκλῆς ὁ τὴν Ἑλλάδα ἐλευθερώσας
ἐξηλάθη, καὶ ὅπου Μιλτιάδης, ὅτι μικρὸν ὤφειλε τῷ δημοσίῳ,
γέρων ὢν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ἀπέθανε, ταύτῃ τῇ πόλει Αἰσχίνην
τὸν Ἀτρομήτου φεύγοντα ἀγανακτεῖν οἴεσθαι δεῖν, εἴ τι τῶν
εἰωθότων Ἀθήνησιν ἔπαθεν.
Αισχίνου, Επιστολαί

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Να μεταφράσετε το κείμενο.

2.α. Να γράψετε τους
αντωνυμικούς τύπους:

ζητούμενους

ονοματικούς

πάντες: δοτική ενικού αριθμού, θηλυκού γένους
πολιτῶν: κλητική ενικού αριθμού
ἑαυτῶν: ίδιο τύπο στο β΄ πρόσωπο
οὐδέν: δοτική ενικού αριθμού, θηλυκού γένους
πόλεως: αιτιατική ενικού αριθμού
Θεμιστοκλῆς: κλητική ενικού αριθμού
γέρων: δοτική πληθυντικού αριθμού
ταύτῃ: ονομαστική πληθυντικού αριθμού

www.philomusos.blogspot.com

&

ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ Γ.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:
φεύγουσιν: ίδιο τύπο σε αόριστο
δέονται: ίδιο τύπο στον ενικό αριθμό
ἐπανέλθωσιν: ίδιο τύπο στην ευκτική, ίδιου χρόνου
διαμαρτόντες: ίδιο τύπο σε μέλλοντα
προσφερομένας: ίδιο τύπο σε παρακείμενο
ἑάλων: απαρέμφατο ίδιου χρόνου
ἐξηλάθη: ίδιο πρόσωπο ευκτικής, ίδιου χρόνου
ἀπέθανε: ίδιο τύπο σε μέλλοντα
οἴεσθαι: ίδιο τύπο σε παθητικό αόριστο
ἔπαθεν: ίδιο τύπο σε μέλλοντα
2.γ. Να γράψετε τα παραθετικά :
ἀδίκως, μικρὸν

2.δ. ἅπαξ: Να γράψετε το απόλυτο & το τακτικό αριθμητικό,
στην ονομαστική πτώση των τριών γενών.
3.α. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις της
περιόδου:
Οὐ γὰρ οὕτως ἔγωγε ἠλίθιός εἰμι … εἴ τι τῶν εἰωθότων
Ἀθήνησιν ἔπαθεν.

3.β. προσφερομένας: Να αναγνωρίσετε το είδος της μετοχής
και να την αναλύσετε σε ισοδύναμη δευτερεύουσα πρόταση.

3.γ. Οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ὅσοι φεύγουσιν ἀδίκως, ἢ δέονται
τῶν πολιτῶν ὅπως ἐπανέλθωσιν, ἢ διαμαρτόντες τούτου
λοιδοροῦσι τὰς ἑαυτῶν πατρίδας, ὡς φαύλως αὐτοῖς

www.philomusos.blogspot.com

ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ Γ.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

προσφερομένας: Να μεταφέρετε στον πλάγιο λόγο την
περίοδο με εξάρτηση από τη φράση Αισχίνης εγίγνωσκεν…

3.δ. Να αναγνωρίσετε τη συντακτική λειτουργία των
ακόλουθων τύπων:
τούτου, τὰς ἑαυτῶν, αὐτοῖς, αὐτὸς, γέρων, Αἰσχίνην.

www.philomusos.blogspot.com