Kahulugan ng Wika: Ang wika ay bahagi ng ating kultura.

Ang wika bilang kultura ay koliktibong kaban ng karanasan ng tao sa tiyak na lugar at panahon ng kaniyang kasaysayan. Sa isang wika makikilala ng bayan ang kanyang kultura at matututuhan niya itong angkinin at ipagmalaki. Ang wika ay mabisang kasangkapan ng tao sa pakikipag-unawaan sa kanyang kapwa Ito ay biyayang galing sa Diyos upang ipaabot ng tao ang kanyang iniisip, nadarama, nakikita at nararanasan sa kanyang kapaligirang ginagalawan. Samakatuwid, ito ay isang dan sa pakikipagsapalaran at pagsulong ng bansa sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang wika ay pinagtipun-tipung simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan.

Katangian ng Wika:
          

may balangkas; binubuo ng makahulugang tunog; pinipili at isinasa-ayos; arbitraryo; nakabatay sa kultura; ginagamit; kagila-gilagis; makapangyarihan may antas; may pulitika; at ginagamit araw-araw.

Teorya ng Wika - Pinagmulan ng wika Ding Dong - bagay. Ipinalagay sa teoryang ito na ang lahat ng bagay sa kapaliran aymay sariling tunog na siyang kumakatawan sa nasabing bagay. Mga tunog angnagpapakahulugan sa mga bagay tulad ng kampana, relo, tren, at iba pa. Halimbawa : tunog ng eroplano; tunog ng doorbell; tunog ng basong nag uumpugan Bow Wow - kalikasan. Dito ang tunog ng nalikha ng kalikasan, anuman angpinagmulan ay ginagad ng tao. Halimbawa, ang tunog-kulog, ihip ng hanging, at iba pa. Halimbawa: tunog ng ahas; tunog ng tubig na dumadaloy Pooh Pooh - tao. Ipinalalagay na ang tao ang siyang lumikha ng tunog at siya ringnagbibigay ng kahulugan. Dito ang tunog mula sa mga tao. Hlimbawa: lahat ng tunog na sa tao nanggaling

pinaniniwalaan na ang wika ay galing sa ingay na nililikhang taong magkatuwang o nagtutulungan sa kanilang gawain. sinasaad niya ang pakikipagsapalaran ng tao paramabuhay ang nagtuturo sa kanya upang malikha ng iba’t ibang wika. TEORYA NG PAKIKISALAMUHA.pinaniniwalaan sa teoryang iyo na nuuna ang pagsasalita sapamumuestra.Kahariang Ehipto . May paniniwalang ang kauna-unahang wikang ginagamit sadaigdig ay ang lenggwahe ng mga Aramean. Halimbawa: Wika ng mga aeta .wlang nagturo sa kanila. Genesis 11: 1-9 .Tore ng Babel. Story of Tower of Babel.Ito ay nakasaad sa aklat na Lioberman (1975) na may pamagat na“On the Origin of Language”. Halimbawa: Haha o tawa . .Aramean or Aramaic. TEORYANG YO-HE-HO . Pag galit ng isang tao TEORYANG MUSIKA .Kobyertos – nakuha sa pakikipagsapalaran sa mga Espanyol. isang propesor saAmsterdam Germany.Ayon sa haring si Psammatichos. isang iskolar noong ika-19 na dantaon. Halimbawa: ang pagtuto ng “Braille” at “sign language” ng mga bulag o bingi o pipe. Tinatawag na Aramaic ang kanilang wika. ngunit may sistema sila ng pagsasalita. Syria. Wikang Aramean .sinasaad dito na ang wika ay may melodya at tono at walang kakayahan sakomunikasyon o hindi nakakakomunika sapagkat taglay nito ang kakulangan sa mgadetalye at impormasyon. Wika natutunantungkol sa mga pakikipagsapalaran.ayon kay G. Charles Darwin . Halimbawa: ang dialektong illonggo at bisaya TEORYANG MUESTRA . .Unconsciously learning the language. Sila ang mga sinaunang taong nanirahansa Syria (Aram) at Mesopotamia.Believes that all languages originated from their language. ang wika ay sadyangnatutuhan kahit walang nagtuturo o naririnig.kilala sa teoryang ito ang DANISH na si OTTO JERPERSON. Naniniwala ito na ang wika sa likas napangangailangan ng tao upang makipagsalamuha sa kaniyang kapwa. Revesz. Natutunan kahit walang nagtuturo. Based on the Bible. Magkaugnay ang pagsasalita at pagmumuestra at ang sentro sa utak nakumokontrol sa paggalaw at pagsasalita ay magkalapit at magkaugnay. Halimbawa: tsaa – nakuha sa pakikipagsalimuot sa mga tsina. ang tao mismo ang gumagawa ng kaniyang wika upang maymagamit sa kaniyang pakikisalamuha. Ito ay ay unangnasapantaha ni NOIRE.