Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Pendidikan Islam dan Pendidikan negara?

Cabaran teknologi maklumat dan media massa: Teknologi bukanlah sesuatu yang asing dalam ajaran dan sejarah Islam. Ia merupakan suatu proses yang berterusan dan berkembang bersama kepandaian manusia untuk memudahkan urusan kehidupan1. Maka, revolusi teknologi maklumat merupakan suatu perkara yang akan terus berkembang pesat dengan ledakan ilmu. Masyarakat akan berorientasikan maklumat (information-oriented society) kerana maklumat boleh didapati dengan mudahnya kerana teknologi semakin berkembang disamping arus semasa yang mengharuskan seseorang itu celik IT. Selari dengan perkembangan teknologi maklumat, struktur pendidikan akan menjadi lebih tercabar kerana terpaksa merubah untuk menilai serta menstruktur semula secara keseluruhan bagaimana sekolah beroperasi, pendekatan yang digunakan dalam pengajaran serta cara pelajar belajar. Perkara ini haruslah dilakukan secara berhati-hati agar nilai-nilai agama tidak terjejas walaupun kita inginkan kemajuan setara dengan negara-negara luar yang sudahpun maju lebih awal dari Malaysia, namun runtuh dari segi akhlak dan moralnya. Malah terdapat pelbagai kesan negatif yang berlaku akibat daripada perkembangan teknologi maklumat serta media massa. Antara bahana yang sering menjadi perbualan ialah kelekaan dalam mengerjakan ibadah, hubungan kekeluargaan yang kurang intim kerana kesibukan melayan rancangan televisyen, kemerosoton di dalam pembelajaran serta tiada fokus di dalam kelas kerana waktu senggang banyak ditumpukan untuk ber “chatting” sehingga ke larut malam. Antara saranan untuk menghadapi cabaran ini ialah segala perubahan yang dilakukan sama ada di dalam kurikulum mahupun selain itu hendaklah mendapatkan khidmat nasihat dari ahli agama terlebih dahulu sebelum membuat segala kata putus. Ini kerana kerjasama yang secara telus ini akan membuahkan hasil yang dihajati kerana terdapat kesepakatan antara fuqaha serta ahli pakar yang lain seperti penggubal kurikulum.

1

Zulkiple Abd. Ghani, Islam, Komunikasi dan Teknologi Maklumat, 2003, Utusan Publication & Distributor Sdn Bhd, Kuala Lumpur, muka surat 84

Seterusnya, segala rancangan yang tidak mempunyai nilai-nilai yang positif hendaklah dikurangkan penayangannya di kaca televisyen sebagai langkah awal untuk mengurangkan pengaruh media massa ke atas kecemerlangan diri pelajar. Sebaliknya, rancangan yang berbentuk pendidikan serta akademik hendaklah ditayangkan tidak terhad pada waktu siang sahaja malahan pada waktu perdana iaitu sekitar jam 7 hingga 10 malam.

Cabaran persepsi masyarakat mengenai didikan agama hanya terletak pada ahli agama: Dalam pendidikan moden, kurikulum itu tidak lagi terbatas kepada perkara yang diberikan dalam lingkungan sekolah sahaja, bahkan juga meliputi hal-hal yang bersangkutan dengan aspek kehidupan di luar sekolah2. Sehubungan dengan itu, pendidikan agama misalnya bukan hanya berlaku di sekolah sahaja malahan juga berlaku di luar sekolah seperti di rumah dan kawasan kejiranan. Antara dilema yang dihadapi oleh generasi pada masa kini ialah hilangnya konsep ta’dib dalam pendidikan. Pendidikan itu hanya berbentuk pembelajaran untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan tetapi kurang memberikan penekanan terhadap mendidik, mengajar adab serta membentuk akhlak. Bagi menangani dilema ini, proses mendidik dan membentuk seseorang pelajar itu hendaklah membawanya ke arah pembentukan peribadi, sikap, watak serta sahsiah yang selaras dengan yang diredhai oleh Allah SWT3. Berbalik kepada masalah yang utama iaitu salah tanggapan masyarakat terhadap didikan agama hanya terletak di bahu ahli agama. Sebaliknya, ibu bapa adalah merupakan golongan yang menjadi tunjang di dalam mendidik anak-anak mereka. Pendidikan anak-anak tersebut berlaku sebelum anak itu lahir lagi iaitu kedua-dua orang tuanya melakukan amal soleh serta banyak bersoa kepada Allah SWT agar dikurniakan anak yang taat pada Allah serta menyayangi kedua orang tuanya nanti apabila sudah dewasa.

2

Dr Jalaluddin, Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangan, 1999, PT RajaGrafindo, Jakarta, muka surat 43
3

Dr Ibrahim Hashim, Kuliah 2 (Falsafah & Kurikulum Pendidikan Islam), Taman Bernam 9,UPSI

Peranan guru ataupun ustaz serta ustazah hanya terhad sewaktu masa persekolahan sahaja. Sekiranya amanah ini dilakukan secara satu pihak sahaja, mana mungkin hasil yang kita inginkan itu akan dapat berlaku. Meskipun guru mempunyai tugasan serta bebanan kerja yang banyak, perkara ini tidaklah menjadi permasalahan besar kerana terdapat pembahagian tugas telahpun dilakukan oleh pihak pentadbiran sekolah. Pendidikan Islam tidak berkesan jika sekolah sahaja yang memberi pendidikan Islam sedangkan keluarga dan masyarakat tidak turut sama membantu atau sebaliknya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pendidikan Islam4. Secara tuntasnya, tugasan mendidik anak bangsa terutamanya yang bergelar Muslim hendaklah dilakukan secara kolektif iaitu secara kerjasama antara guru, ibu bapa serta masyarakat setempat.

Cadangan serta gagasan untuk menghadapi cabaran-cabaran dalam pendidikan: Muhammad Naquib Al-Attas menyebutkan di dalam bukunya mengenai sistem pendidikan yang seharusnya diikuti oleh orang Islam iaitu sistem yang berpaksikan kepada ajaran Islam dengan menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai ikutan yang terbaik. Antaranya ialah “So the Islamic University must reflect the Holy Prophet in terms of knowledge and right action..5”. Pendidikan yang terlalu bermodelkan Barat hendaklah dikesampingkan kerana Islam juga mempunyai ramai tokoh-tokoh yang berketrampilan dalam bidang pendidikan seperti Ibn Khaldun yang terkenal dengan teori Malakah. Guru berperanan untuk membentuk manusia dari segi perwatakan serta penampilannya. Maka dengan sebab itu, seseorang guru haruslah memiliki kualiti sebagai guru yang ideal. Guru ideal yang dimaksudkan ialah mampan dan utuh akidahnya serta kepercayaannya kepada Allah SWT dalam semua aspek. Beliau mampu menonjolkan peribadi dan perlakuan yang diredhai oleh Allah SWT dalam setiap tindak-tanduknya . Malah guru yang ideal selalu bermohon pertolongan dan bimbingan daripada Allah SWT dalam menjalankan tugasannya sebagai pendidik anak bangsa.
4

Mohd Yusuf Ahmad, Pengajian Islam, 2005, Cetakan Kedua, Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur, muka surat 213
5

Syed Muhammad Naquib Al-Attas, The Concept of Education in Islam: A Framework For An Islamic Philosophy of Education, 1999, ISTAC, Kuala Lumpur, muka surat 39

“An ideal teacher is necessarily a man of firm and unshakable faith in Allah in all respects. He shows complete reliance on Him and in his every effort invokes His blessings, assistance and mercy for the fulfillment of his mission as a teacher6”

6

Wahid Bakhsh Shaikh, Education Based On The Teachings Of Holy Quran, 1999, Adam Publishers & Distibutors, India, muka surat 82

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful