You are on page 1of 8

Od redakcji

Z moc, jak daje nam Bg w Trjcy Jedyny oddajemy w Wasze rce NUNTIA na maj, miesic wanych wit maryjnych i wielu czciach wiata to czas zagbiania si w rol, ycie, prac i posta Matki. Ta kobieta nie tylko daje nam dar ycia, ale dla wielu take dar wiary przez co staje si Filarem naszego Powoania. Konfratrzy, yczenia bogosawiestwa dla Waszych matek oraz modlitwa za te matki, ktre przebywaj z Maryj Dziewic w niebie z Bogiem w peni miujcym.

Przeoony Generalny
W Tanzanii
W dniach od 1 do 11 maja odwiedzi Rodzin Wincentysk w Tanzanii. Pierwsze dni spdzi z Konfratrami i studentami misji Prowincji Poudniowej Indii. Mia okazj odwiedzi wszystkie domy Misji. Pierwszego dnia do Morogoro. Tutaj znajduje si seminarium. Spotka si z Dyrektorem i seminarzystami. Nastpnego dnia po 12-godzinnej dotar do Songea . Po drodze zatrzyma si w Njombe, gdzie spotka si z Pascalem, pierwszym tanzaskim Konfratrem, ktry towarzyszy mu do Songea. Trzeciego dnia spotka si z Rodzin Wincentysk. W nastpnym dniu odwiedzi Mbinga, gdzie Konfratrzy yj w dwch wsplnotach. Nastpnie uda si do Mwanza. Tam oczekiway go Siostra Suebna Midzynarodowej Misji Sistr Miosierdzia w Tanzanii, Wizytatorka i Dyrektor sistr w misji (Dyrektor naley do Prowincji Kongo, ktra jest prowincj odpowiedzialn za t misj). Kolejnego dnia odby piciogodzinna podr, aby odwiedzi biskupa Musomy. Po drodze zatrzyma si w Masanga, gdzie Siostry maj swoj misj. Do dzie prowadzonych przez misj sistr nale: szkoa, kulturowy orodek formacji integralnej, ktry gwnie skupia si na wiedzy przeciwko FGM (z angielskiego: Female Genital Mutilation - okaleczenie eskich narzdw pciowych). Jest to rytua inicjacji seksualnej pierwotnie wykonywany w niektrych krajach Afryki, Bliskiego Wschodu i innych. Polega on na usuniciu z narzdw kobiecych ablacji lub czci tkanki. Mimo, e jest to praktyka kulturowa, to jest take form przemocy wobec kobiet, ktre pozostaj okaleczone przez reszt ycia. Do innych dzie naley rwnie orodek ksztacenia zawodowego imienia Lindalwy Justa oraz ambulatorium, w ktrym take znajduj si obiekty projektu D.R.E.A.M. Odwiedzi rwnie oddalone o 3 godziny drogi miejsce, gdzie siostry planuj otworzy now misj. Prowadz orodek pomocy spoecznej Rosalie Rendu Center. Tamtejsza misja midzynarodowa skada si z czterech sistr Kongijek, dwch z Madagaskaru, jednej z Indii i jednej ze Stanw Zjednoczonych. Oczekuj na przyjazd dwch sistr, jednej z Kongo i drugiej z Indii.

W Rzymie i Paryu
12 maja powrci z Tanzanii do Rzymu, gdzie czekay na niego rne prace urzdowe. Odby take podr do Parya na spotkanie z Rad Prowincjaln Sistr Miosierdzia prowincji Francja-Pnoc i wikszoci sistr z prowincji (okoo 200). 18 maja, korzystajc z okazji pobytu w Paryu wygosi konferencj dla Sistr Suebnych z rnych wsplnot na wiecie. Od 19 do 21 maja uczestniczy w pilotaowym projekcie formacyjnym dla liderw wincentyskich - VFCAP (Program Dziaanie we Wsppracy Rodziny Wincentyskiej) zorganizowany przez Komisj Wspdziaania Rodziny Wincentyskiej. W programie trwajcym od 19 do 24 maja uczestniczyo 35 osb z rnych krajw i gazi RW. Program pilotaowy by prowadzony po angielsku, ale moliwe, e w przyszoci zostanie przeprowadzony w innych jzykach.

W Como
Pod koniec miesica, wsplnie z trzema Konfratrami (Giuseppe Turati, Ivnem Snchezem i Juventino Castillero) odwiedzi wspbraci ze wsplnoty dziaajcej w Como (prowincja w pnocnych Woszech, przy granicy ze Szwajcari). To pene wrae miejsce nie tylko z powodu pikna przyrody, ale rwnie ze wzgldu na ludno. Konfratrzy docieraj z wincentysk pomoc, pracuj w sieci razem Rodzin Wincentysk i innymi instytucjami. Wsplnie z Siostrami Miosierdzia dbaj o potrzeby najuboszych, czego przekadem jest stowka dla ubogich. Licz na pomoc wolontariuszy z wasnej i ssiednich parafii. Prowadz take orodek pomocy dla kobiet pozbawionych wolnoci, ktre znajduj si w trakcie procesu powracania do spoeczestwa. W czasie wizyty mia rwnie okazj dzielenia si z Konfratrami wsplnoty: Francesco Gonell, Giuseppe Iseppim, and Virginio Piant, ktrzy byli bardzo podekscytowani odwiedzinami i podzielili si historycznymi anegdotami. Mia rwnie okazj do rozmowy z Pietro Fanzag, Wizytatorem Prowincii Turyskiej i Mariem Grossim, Superiorem domu w Turynie oraz z Lorenzem Durandetto, studentem teologii, ktry pracuje tutaj w weekendy i Santin, afiliowanym do Zgromadzenia, ktry pracuje w Como od ponad 30 lat. Mia rwnie okazj spotka si z innymi czonkami Rodziny Wincentyskiej.

Po powrocie do Rzymu
28 maja odprawi Msz w. dla Sistr z Prowincji Rzymskiej, poegnaln Msz w. przed narodzinami nowej prowincji. 30, 31 maja oraz 1 czerwca wzi udzia w uroczystociach rekonfiguracji Prowincji Sieneskiej, Turyskiej i Rzymskiej Sistr Miosierdzia. Ktre utworzyy now prowincj nazwan w. Wincenty - Wochy.

Rwanda i Burundi: dwa bratnie narody, ale nierwne


Abba Zeracristos Yosief CM Asystent Generalny

Misja Zgromadzenia w Rwandzie i Burundi


Jest to misja, ktr podziwiam, mimo, e powstaa w bardzo prosty sposb wzrastajc wolno, ale pewnie. To Robert Maloney odwanie zachci Prowincj Kolumbijsk w 1997 r. Do otwarcia misji w Ruandzie i Burundi, dwch krajach, ktre odradzay si z popiow haniebnej wojny plemiennej i okropnego ludobjstwa. By to bardzo wany moment w historii obu krajw. Jeeli dobrze pamitam, Konwent Prowincji Kolumbijskiej, w 1997 r. Przyj ofert Ksidza Maloneya i zdecydowa si wysa trzech misjonarzy, aby rozpoczli to dzieo. Z nich tylko jeden, Juan Jess vila, dotar do celu, poniewa pozostali dwaj nie otrzymali rwandyjskich wiz wjazdowych. W padzierniku 1998 Ksidz vila osiedli si na pnocy Rwandy. Po roku przyby kolejny misjonarz, Rogelio Toro, ktry po przygotowaniu jzykowym, kulturowym i rodowiskowym osiad w Rwisabi w Burundi. Ci dwaj Konfratrzy uksztatowali nasze historyczne wspomnienie pocztkw Misji w Rwandzie-Burundi. Za nimi poszo wielu kolumbijskich Konfratrw. Niektrzy nadal pracuj, a inni wrcili do ojczyzny. Wszyscy zdajemy sobie spraw i wiemy, e pocztkowe chwile misji by bardzo trudne. Ksidz Juan pamita i wylicza trudnoci jakim musia sprosta na pocztku misji. Ale gdy tylko przeciwnoci zostay pokonane Konfratrzy rozpoczli metod misyjna Justiniana na wzr w. Justyna de Jacobis, Wocha z urodzenia, Abisyczyka z powoania. W rzeczywistoci, w ewangelizacji Afryki robi i dawa to powszechne po kadej stronie. Jednak nasi kolumbijscy Konfratrzy okazali bezprecedensowe oblicze pracy ewangelizacyjnej Kocioa na kontynencie afrykaskim skromne, ubogie, proste, pokorne, dyskretne, ale szczliwe. Nie poruszali si Land Cruiserem (najpopularniejszy samochd terenowy w Afryce) lecz pieszo albo wsplnie z miejscowymi i tak jak oni transportem publicznym, ktry szczerze mwic, jest zawsze zatoczony. Ta niezwyka postawa misjonarzy zaskoczyo wiele ludzi i rwandyjskie duchowiestwo. Ich zrwnanie si z warunkami ludzi ubogich, prosty styl ycia, metoda ewangelizacyjna, powiedziabym pod prd dla naszej afrykaskiej mentalnoci. Ludzie zaczli pyta: Kim sa ci ludzie? Dlaczego s ubodzy tak jak my i na nasz miar? Ksidz Juan mwi mi, e na pocztku ludzie nazywali ich biedni biali, pikna nazwa.

Moi abisyscy przodkowie nazywali w. Justyna de Jacobis pokornym i witym biaym. Jestemy tego bliscy! Tak, nasi konfratrzy z ich pokornym, dyskretnym i skromnym nastawieniem dali wiadectwo, e naladuj ubogiego Jezusa, ktry nie mia gdzie pooy gowy (k 9,58). A to nie wszystko. Pokazali przemienion twarz Jezusa ukrzyowanego, tre caej ewangelizacji wczoraj, dzi i jutro. Zaprawd godne pochway.

Na pocztku byy dwa cele naszej obecnoci w Rwandzie - Burundi: uzupenienie braku ksiy diecezjalnych w Kociele rwandyjskim oraz pomoc Siostrom Miosierdzia w obu krajach. By to czas kryzysu. Po bratobjczej wojnie w Rwandzie i Burundi wiele parafii nie miao ksiy. Stao si tak dlatego, e ksia albo zostali zamordowani albo uciekli do ssiednich krajw.

Koci w Rwandzie pozbawiony duszpasterzy by zmuszony prosi w imieniu ludnoci rwandyjskiej wsplnoty zakonne o interwencj. W skrcie, pierwszy motyw misji to odpowied na brak duchownych. Teraz, po 14-15 latach sytuacja jest cakowicie odmienna. W diecezji Ruhengeri, gdzie otwarta bya pierwsza stacja misyjna (Nemba) jest obecnie 50 ksiy na 11 parafiach (chocia istnieje tez wiele orodkw funkcjonujcych jak parafie). Obecnie zachodzi pytanie: jaki ma sens nasza obecno w Nemba w Rwandzie? Jaki sens ma nasza obecno w Rwisabi? Moemy te pytania nadal zadawa, aby zrozumie, e powd, dla ktrego otworzylimy te misje zosta bardziej ni zrealizowany. Ja myl inaczej:

Teraz, gdy nie nie ma ju niebezpieczestwa, wsplnota misjonarska, wsplnie z caa Rodzin Wincentysk moe przemyle, przewartociowa, a w szczeglnoci przekwalifikowa nasz obecno. Jeli przyjmiemy, e zastpowanie ksiy na parafiach nie byo wcale naszym misjonarskim powoaniem, to dziki Bogu, moemy skoncentrowa si na tym, co jest waciwe naszemu misjonarskiemu powoaniu, na budowaniu naszej cennej misjonarskiej obecnoci, jak od zawsze mielimy w w Kociele Rwandy i Burundi. Waciwie, wierz, e wsplnota posiada cenn okazj do wzbogacenia swojej obecnoci na tym terenie. To prawda, e obecnie jest wielu duchownych w Rwandzie i Burundi. Ale co to za duchowni? O jakim duchu? Jaka bdzie nasza specyficzna rola wewntrz Kocioa w Rwandzie i Burundi? Kiedy byem w Rwandzie, poruszy mnie pewien ubogi rwandyjski ksidz. Dlaczego? Jego historia jest bardzo szczeglna. Wracajc z wygnania, ktre uchronio go przed ludobjstwem nie znalaz nikogo ze swojej rodziny. Jego caa rodzina zostaa zgadzona w trakcie ludobjstwa. Ten ksidz, nie znalazszy nikogo z rodziny straci gow i popad w bied. Niestety, w tym miejscu takich opowieci jest wiele. Aby wypeni pustk wielu staje si alkoholikami. Tak wiele, e jeden z konfratrw powiedzia mi: jestemy prawie jak za czasw witego Wincentego. To jest gwny powd do tego, aby nasza obecno bya bardziej odpowiednia i skuteczniejsza.

Dwa puca charyzmatu wincentyskiego to Misja i Formacja Duchownych. Jeeli tego chcemy, to teraz mog one by bardziej widoczne i wiarygodne w Rwandzie-Burundi. Majc na uwadze przyszo narodw obu krajw, nowe siy rodzce si w tym regionie, dziki staraniom Prowincji Kolumbijskiej naley obecnie uwraliwi i uczuli na charyzmat wrd rwandyjskiego i burundyjskiego duchowiestwa.

Posiedzenie COVIAM
W dniach 1 do 7 maja w Kigali, stolicy Rwandy odbyo si posiedzenie Konferencji Wizytatorw z Afryki i Madagaskaru (COVIAM). Uczestniczyo w nicm wiekszo Wizytatorw z wyjtkiem Erytrei i Konga oraz Regionalnego Superiora z Tanzanii, poniewa posiedzenie odbywao si w trakcie wizyty Przeoonego Generalnego w Tanzanii. Podczas spotkania powitano dwch nowych czonkw: Sixtusa Njoku Ukachukwu (Nigeria) i Alexandra Rafanomezantsoa (Madagaskar).

COVIAM oraz grupa przygotowawcza i studenci filozofii z Kagbayi

Dwch innych poegnano: Guillaume Leukeumo, Superiora Regionalnego Kamerunu i odchodzcego Przewodniczcego COVIAM oraz Richarda Bensona, Superiora Misji w Kenii, ktry powaraca do rodzinnego kraju (USA) jako profesor na DePaul University w Chicago. Spotkanie odbywao si w domu Sistr Dominikanek z Afryki, wsplnoty zaoonej lokalnie. TO byy owocne dni. Pord podjtych wanych decyzji wymieni naley:

COVIAM i Siostry Miosierdzia w Domu Prowincjalnym w Kigali, Rwanda

Zmieni si zarzd COVIAM: Getahun Fanta, Wizytator Prowincji Etiopii zosta Przewodniczcym. Wizytator Madagaskaru Alexandre Rafanomezantsoa zosta wiceprzewodniczcym Misja w Czadzie zostaa powierzona Prowincji Nigerii, ktra w imieniu COVIAM wsplnie z Kuri Generaln bdzie zarzdzaa misj.

COVIAM i Seminarium Internum CM, Kagbayi, Rwanda

COVIAM zgodzi si na wspln formacj teologiczn w Afryce. Jak wiadomo ten pomys y od wielu lat, wrcz od pocztku powstania COVIAM w 1994 r. Po raz pierwszy czonkowie Konferencji wyrazili swoje pragnienie otwarcia formacji teologicznej dla wszystkich afrykaskich kandydatw w jednym miejscu. (Na chwile obecn to jedynie pragnienie, poniewa jest wiele rzeczy, ktre naley przestudiowa i a kompetentne wadze podj decyzje, ale w kocu to pocztek). Wybrane miejsce seminarium to Nairobi w Kenii. Jeli wszystko si powiedzie, formacja zacnie si w 2015 r. Aby to byo moliwe COVIAM utworzy komisj przygotowawcz w skadzie Sixtus Njoku Ukachukwu, Alexandre Rafanomezantsoa i Linus Aniekan Umoren

Powoani, aby by wspczesnego wiata

Ikonami

Pod hasem Odnowa ycia religijnego - wezwanie do bycia ikonami wspczesnego wiata dobyo si seminarium dla modych Konfratrw zorganizowane przez APVC (Konferencj Wizytatorw Azji i Pacyfiku) . Jego miejscem by Dom dla Ksiy i Orodek Rekolekcyjny Belwadi w Mysore, w Prowincji Poudniowej Indii. To spotkanie formacyjne trwao od 21 do 26 kwietnia 2013. Uczestniczyo w nim 46 Konfratrw, midzy innymi jeden z Wiceprowincji Wietnamu. Ciepo, mio i energia modych Konfratrw wypeniy atmosfer w Belwadi. Seminarium rozpoczo si 22. Msz w. Pod przewodnictwem Wilsona Chellana, Wizytatora Indii Poudnie. Nastpnie Saji Pathrapankal przedstawi prowadzcego seminarium, Ojca Joe Mathiasa SJ, Dyrektora Krajowego Centrum Dzie Powoaniowych, wysokiej klasy specjalisty. Motywowa on i wzmacnia Konfratrw w temacie: Odnowa ycia religijnego - wezwanie do bycia ikonami wspczesnego wiata. Podczas sesji wskaza on na: wyzwania stojce przed Kocioem; jak osoba konsekrowana moe by wiadoma apostolskiej skutecznoci dziki kreatywnej wiernoci, a tym samym prowadzi do namitnego umiowania Chrystusa; odpowiedni motywacj, w stosunku do powoa, formacji, motywacj i misji na drodze do samopoznania. Podczas seminarium by te radosne chwile oraz piknik w GRS Fantasy Park w Mysore. Gratulacje i yczenia dla uczestnikw seminarium podobnie jak dla czonkw APVC, organizatorw tego jake wanego wydarzenia formacyjnego.

Nowi misjonarze w Prowincji Indie Poudnie


17 maja 2013 r. dwunastu studentw teologii z Prowincji Poudniowej Indii zostao inkorporowanych do Zgromadzenia Misji. 18 maja otrzymali wicenia diakonatu z rk J.E. Thomasa Anthonyego Vazhapilly, biskupa ordynariusza Mysore. To byy bardzo bogosawione dni dla Prowincji. Konfratrzy oraz inni zakonnicy, a take czonkowie innych gazi Rodziny Wincentyskiej uczestniczyli w uroczystoci. Gratulacje.

Seminarium na temat Misji Midzynarodowych dla seminarzystw Prowincji Nigerii.


W okresie od 21 stycznia do 1 marca 2013 r. Justin Eke odwiedza domy formacyjne w Prowincji Nigerii - Seminarium Internum w Ogobia, Postulat w Amakom i Teologi w Enugu i Filizofi w Ikot Ekpene.

Odwiedzi take prowadzone przez Misjonarzy Nisze Seminarium w Abudy. Podczas swojej wizyty w domach formacyjnych Prowincji podzieli si z seminarzystami swoim dowiadczeniem na Misji Midzynarodowej w Papui Nowej Gwinei. Celem, opartym o ide zasugerowan przez Gregoryego Gaya, Przeoonego Generalnego, byo wprowadzenie klerykw do powagi i realiw misji zagranicznych oraz dyspozycyjnoci, po wiceniach, do poszukiwania potrzebujcych dusz w trudnych miejscach.

W swojej prezentacji Ksidz Justin przede wszystkim skupi si na przyczynie pierwotnej misji Zgromadzenia -- dotarciu do potrzebujcych zbawienia. Przypomnia seminarzystom, e Ksidz Wincenty chcia, wsplnie ze swoimi brami przynie Jezusa opuszczonym.

Podczas rnych seminariw Ksidz Justin wyjania status Misji Midzynarodowych w bardzo prosty sposb tak, aby klerycy i przyszli misjonarze naszego Zgromadzenia mogli zrozumie co pociga za sob podanie o wyjazd na misje. Wyjani rnice pomidzy Misjami Midzynarodowymi a innymi misjami zagranicznymi. Chocia odnosi si do wszystkich Misji Midzynarodowych to kad nacisk na wymagania duszpasterskie i misjonarskie na Papui Nowej Gwinei miejscu, w ktrym pracowa. W podobny sposb przedstawi wyzwania stojce przed t misj oraz dobrodziejstwa duchowe nie tylko dla misjonarzy, ale gwnie dla tych, ktrym ta misja jest dedykowana. Wskaza na potrzeb misjonarzy w tych rejonach i na ile moliwa moe by ewangelizacja, gdyby bd w niej misjonarze ochotnicy. Zatrzyma si na wyjanianiu realiw szoku kulturowego, ktry ma miejsce na misjach. Przy pomocy osobistego przykadu z misji w PNG odnis si do wielkich wyzwa stojcych przez misj. Przypomnia klerykom, e adna kultura nie jest lepsza od innych. Utrzymywa, e duch misyjny odkryje t ukryt rzeczywisto. W ostatnich sowach do seminarzystw, Ksidz Justin powiedzia: Kontemplujc wicenia mylcie o Misji.

Nominationes / Confirmationes
KOPYSTYNSKI Andrzej Rafa NWANKWO Damian Ikechukwu ROCHE Paul PASSERINI Giancarlo 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 31/05/2013 Wizytator Prow. Nowej Anglii Dyrektor SM Nigeria Dyrektor SM - Wlk. Brytania Dyrektor SM - w. Wincenty-Wochy

Ordinationes

DULSKI Tomasz HILER Jakub JAKB Pawe SEJBUK Adam

Sac Sac Sac Sac

POL POL POL POL

25/05/2013 25/05/2013 25/05/2013 25/05/2013

Necrologium
Nomen GORMLEY William J. Sac Cond.

Requiescat in pace
Dies ob. Prov. Aet. Voc.

02/05/2013

Orl

91

70

ABDEL MASSIH HANNA Alfy DENIG Stephen J.

Sac

13/05/2013

Ori

63

33

Sac

22/05/2013

Orl

64

44