Héi ®ång xuÊt b¶n

®µo duy tïng nguyÔn ®øc b×nh ®ång Hµ ®¨ng ®Æng xu©n kú trÇn träng t©n NguyÔn duy quý ®ç nguyªn ph¬ng Hoµng minh th¶o TrÇn nh©m Uû viªn Héi ®ång " " " " " " Chñ tÞch Héi ®ång Phã Chñ tÞch Héi

hå chÝ minh
toµn tËp 6
1950 - 1952
XuÊt b¶n lÇn thø hai

Ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o
®Æng xu©n kú song thµnh

nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 6

Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia
lª do·n t¸ (Chñ biªn) nguyÔn thÕ th¾ng vò bÝch nga

Hµ Néi - 2000

-6

VII

-5

LêI GiíI THIÖU tËp 6
Hå ChÝ Minh Toµn tËp, TËp 6 gåm nh÷ng bµi nãi, bµi viÕt cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ ngµy 1-1-1950 ®Õn cuèi th¸ng 12-1952. §©y lµ thêi kú cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta chèng thùc d©n Ph¸p ®ang chuyÓn m¹nh tõ thÕ cÇm cù sang thÕ ph¶n c«ng tÝch cùc ®Ó tiÕn tíi tæng ph¶n c«ng. ThÊt b¹i trong chiÕn lîc ®¸nh nhanh, th¾ng nhanh, thùc d©n Ph¸p ph¶i cÇu cøu ®Õ quèc Mü. Víi sù gióp ®ì cña Mü, Ph¸p thi hµnh chÝnh s¸ch "lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh, dïng ngêi ViÖt ®¸nh ngêi ViÖt". Chóng cñng cè nguþ quyÒn, nguþ qu©n, më réng lÊn chiÕm ë trung du vµ ®ång b»ng B¾c Bé, phong to¶ biªn giíi, bao v©y c¨n cø ®Þa ViÖt B¾c, võa t¨ng cêng phßng thñ vïng ®ång b»ng B¾c Bé, võa t×m c¸ch ph¶n c«ng, ®Ó giµnh l¹i quyÒn chñ ®éng chiÕn lîc ®· mÊt. TËp 6 thÓ hiÖn râ nh÷ng t tëng, chñ tr¬ng, ho¹t ®éng réng lín cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÒ ®èi néi, ®èi ngo¹i ®Ó l·nh ®¹o toµn §¶ng, toµn d©n vµ toµn qu©n ta ®Èy cuéc kh¸ng chiÕn tiÕn m¹nh. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ph©n tÝch ®óng t×nh h×nh, t¬ng quan lùc lîng gi÷a phe d©n chñ, c¸ch m¹ng vµ phe ®Õ quèc, ph¶n ®éng trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi. Ngêi chØ râ, lùc lîng ®Êu tranh chèng chñ nghÜa ®Õ quèc, b¶o vÖ hoµ b×nh ®· h×nh thµnh mét mÆt trËn thèng nhÊt thÕ giíi, gåm Liªn X«, Trung Quèc, c¸c níc §«ng ¢u, do Liªn X« l·nh ®¹o, nhiÒu níc võa giµnh ®îc ®éc lËp vÒ chÝnh trÞ, nh©n d©n yªu chuéng hoµ b×nh vµ tiÕn bé trªn thÕ giíi. §ã lµ mét lùc lîng rÊt m¹nh, lµ ®ång minh to lín cho cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta.

-6

-5

Phe ph¶n d©n chñ do Mü cÇm ®Çu, gåm Mü, Anh, Ph¸p vµVIII c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng tay sai cña chóng. Mü thi hµnh chÝnh s¸ch T¬ruman, kÕ ho¹ch M¸csan, lËp khèi B¾c §¹i T©y D¬ng, vò trang T©y §øc, NhËt B¶n, l«i kÐo c¸c chÝnh phñ ph¶n ®éng ë ch©u ¸ vµo khèi Th¸i B×nh D¬ng, thi hµnh chÝnh s¸ch "dïng ngêi ch©u ¸ ®¸nh ngêi ch©u ¸", ph¸ ho¹i phong trµo gi¶i phãng d©n téc. ë ViÖt Nam, tõ ngµy b¾t ®Çu chiÕn tranh, Mü ®· ra søc gióp giÆc Ph¸p. Tõ n¨m 1950, Mü tiÕn thªm mét bíc lµ trùc tiÕp can thiÖp vµo níc ta. Cho nªn ta ®· cã "mét kÎ ®Þch chÝnh lµ giÆc Ph¸p l¹i thªm mét kÎ ®Þch n÷a lµ bän can thiÖp Mü" (tr.81). Trong thêi kú nµy, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh chó ý ph©n tÝch chÝnh s¸ch vµ nh÷ng ho¹t ®éng cña Mü trªn c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, qu©n sù, kinh tÕ, v¨n ho¸ nh»m lµm râ ©m mu, b¶n chÊt, thñ ®o¹n cña ®Õ quèc Mü, chØ ra nh÷ng chç yÕu, nh÷ng m©u thuÉn trong néi bé cña chóng nh»m ®¸nh tan t tëng phôc Mü, sî Mü cßn r¬i rít trong mét bé phËn nh©n d©n ta. T¹i §¹i héi toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ §¶ng ta ®· gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn cÊp b¸ch ®Æt ra cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong giai ®o¹n míi. Ngêi kh¼ng ®Þnh nhiÖm vô cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam trong giai ®o¹n nµy lµ "®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o toµn d©n kh¸ng chiÕn cho ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn, tranh l¹i thèng nhÊt vµ ®éc lËp hoµn toµn; l·nh ®¹o toµn d©n thùc hiÖn d©n chñ míi, x©y dùng ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn ®Õn chñ nghÜa x· héi" (tr.174). §Ó thùc hiÖn ®îc nhiÖm vô nµy, Ngêi nªu ra ph¬ng ch©m, nguyªn t¾c vµ nh÷ng biÖn ph¸p x©y dùng §¶ng c¶ vÒ chÝnh trÞ, t tëng vµ tæ chøc nh»m rÌn luyÖn §¶ng ta thµnh mét "®¶ng to lín, m¹nh mÏ, ch¾c ch¾n, trong s¹ch, c¸ch m¹ng triÖt ®Ó" (tr.174), xøng ®¸ng lµ mét chÝnh ®¶ng kiÓu míi cña giai cÊp c«ng nh©n, lµm cho §¶ng trë thµnh nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Ngêi v¹ch râ: "Trong giai ®o¹n nµy, quyÒn lîi cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng vµ cña d©n téc lµ mét. ChÝnh v× §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam lµ §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng,

cho nªn nã ph¶i lµ §¶ng cña d©n téc ViÖt Nam" (tr.175). Víi sø mÖnh to lín, vÎ vang, toµn §¶ng, còng nh mçi ®¶ng viªn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm xung phong g¬ng mÉu, lµm cho d©n tin §¶ng, yªu §¶ng, lµm theo chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ChÝnh phñ, ®a cuéc kh¸ng IX chiÕn ®Õn th¾ng lîi, kiÕn quèc ®Õn thµnh c«ng, lµm cho níc ViÖt Nam ®éc lËp, thèng nhÊt, d©n chñ, phó cêng. Bªn c¹nh viÖc x©y dùng §¶ng, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh chØ ®¹o s¸t sao viÖc chØnh ®èn vµ kiÖn toµn bé m¸y chÝnh quyÒn tõ trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng, chó träng ngµnh c«ng an, t ph¸p, kinh tÕ tµi chÝnh, v¨n ho¸, gi¸o dôc, söa ®æi vµ thèng nhÊt ph¬ng ph¸p c«ng t¸c cho c¸n bé. N¨m 1952, Ngêi ph¸t ®éng phong trµo tÈy trõ bÖnh quan liªu, tham «, l·ng phÝ, lµm cho bé m¸y chÝnh quyÒn trong s¹ch, thËt sù lµ chÝnh quyÒn cña d©n, do d©n vµ v× d©n. Ngêi rÊt quan t©m viÖc ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua ¸i quèc nh»m ®éng viªn ®Õn møc cao tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta trong sù nghiÖp kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p th¾ng lîi. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ §¶ng ta chñ tr¬ng ph¸t triÓn lùc lîng vò trang gåm ba thø qu©n lµm nßng cèt cho toµn d©n ®¸nh giÆc. ChØ ®¹o viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn qu©n ®éi, Ngêi v¹ch râ: "Ph¶i ra søc ®Èy m¹nh viÖc x©y dùng vµ cñng cè c«ng t¸c chÝnh trÞ vµ qu©n sù trong bé ®éi ta. Ph¶i n©ng cao gi¸c ngé chÝnh trÞ, n©ng cao chiÕn thuËt vµ kü thuËt, n©ng cao kû luËt tù gi¸c cña bé ®éi ta. Ph¶i lµm cho qu©n ®éi ta thµnh mét qu©n ®éi ch©n chÝnh cña nh©n d©n" (tr.171), "mét qu©n ®éi v« ®Þch". §ång thêi, Ngêi chØ râ: "Ph¶i ph¸t triÓn vµ cñng cè d©n qu©n du kÝch vÒ c¸c mÆt: tæ chøc, huÊn luyÖn, chØ ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu. Ph¶i lµm cho lùc lîng cña d©n qu©n du kÝch thµnh nh÷ng tÊm líi s¾t réng r·i vµ ch¾c ch¾n, ch¨ng kh¾p mäi n¬i, ®Þch mß ®Õn ®©u lµ m¾c líi ®Õn ®ã" (tr.171). §¶ng ta chñ tr¬ng ®Èy m¹nh chiÕn tranh du kÝch ë mÆt trËn sau lng ®Þch, ®ång thêi chØ ®¹o bé ®éi chñ lùc tiÕn lªn ®¸nh vËn ®éng, kÕt hîp ®Êu tranh vò trang víi ®Êu tranh chÝnh trÞ, ®¸nh vËn ®éng song song víi ®¸nh du kÝch trªn c¶ hai mÆt trËn tríc mÆt ®Þch, sau lng ®Þch vµ phèi hîp chÆt chÏ hai

-6

-5

mÆt trËn Êy víi nhau, nh»m ph©n t¸n lùc lîng, lµm rèi lo¹n kÕ ho¹ch cña ®Þch trªn kh¾p c¸c chiÕn trêng, tiªu diÖt sinh lùc ®Þch, tranh thñ nh©n d©n, gi¶i phãng ®Êt ®ai. T¹i Héi nghÞ chiÕn tranh du kÝch, Ngêi v¹ch râ môc ®Ých cña chiÕn tranh du kÝch "kh«ng ph¶i lµ ¨n to ®¸nh lín mµ ph¶i tØa dÇn, ®¸nh lµm cho nã ¨n kh«ng ngon, ngñ kh«ng yªn, kh«ng thë ®îc, bÞ hao mßn vÒ tinh thÇn vµ vËt chÊt råi ®i ®Õn chç bÞ tiªu diÖt" (tr.525). CÇn cã sù phèi hîp hµnh ®éng gi÷a bé ®éi chñ lùc, bé ®éi X ®Þa ph¬ng vµ d©n qu©n du kÝch. Bé ®éi chñ lùc ph¶i gióp ®ì bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ d©n qu©n du kÝch vÒ tæ chøc, huÊn luyÖn mäi mÆt. C¶ ba thø qu©n ®Òu ph¶i "b¸m s¸t lÊy d©n, rêi d©n ra nhÊt ®Þnh thÊt b¹i". Ph¶i biÕt b¶o vÖ, gi¸o dôc, gióp ®ì, vËn ®éng nh©n d©n. Lµm sao cho ®îc lßng d©n, d©n tin, d©n mÕn, d©n yªu, th× viÖc g× còng lµm ®îc vµ nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh kh«ng chØ ®Ò ra nh÷ng quyÕt ®Þnh lín chØ ®¹o chiÕn lîc chiÕn tranh, ph¬ng ch©m t¸c chiÕn, mµ cßn trùc tiÕp chØ ®¹o cô thÓ vÒ chiÕn thuËt vµ chiÕn dÞch. Ngêi uèn n¾n nh÷ng khuynh híng nãng véi, muèn ®¸nh to, ¨n to khi cha ®ñ ®iÒu kiÖn, chØ râ trong t¸c chiÕn ph¶i ph¸t huy tinh thÇn, u thÕ chÝnh trÞ ®Ó ®¸nh ®Þch, dòng c¶m, chñ ®éng t×m ®Þch mµ ®¸nh, tranh thñ thêi gian, chíp thêi c¬, bÝ mËt, bÊt ngê tiÕn c«ng ®Þch, hÔ ®¸nh lµ ph¶i quyÕt th¾ng. Ngêi gi¸o dôc c¸n bé trong qu©n ®éi, "tõ tiÓu ®éi trëng trë lªn, tõ Tæng t lÖnh trë xuèng, ph¶i s¨n sãc ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ®éi viªn, ph¶i xem ®éi viªn ¨n uèng nh thÕ nµo, ph¶i hiÓu nguyÖn väng vµ th¾c m¾c cña ®éi viªn. Bé ®éi cha ¨n c¬m, c¸n bé kh«ng ®îc kªu m×nh ®ãi. Bé ®éi cha ®ñ ¸o mÆc, c¸n bé kh«ng ®îc kªu m×nh rÐt. Bé ®éi cha ®ñ chç ë, c¸n bé kh«ng ®îc kªu m×nh mÖt. ThÕ míi d©n chñ, míi ®oµn kÕt, míi tÊt th¾ng" (tr.207). Sù quan t©m, chØ ®¹o ®óng ®¾n cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ §¶ng ta ®èi víi viÖc x©y dùng lùc lîng vò trang vµ ®Êu tranh qu©n sù cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña c¸c chiÕn dÞch Hoµ B×nh, T©y B¾c vµ th¾ng lîi cña

c¸c chiÕn trêng kh¸c trong c¶ níc. C¸c lùc lîng vò trang ta tiÕn bé râ rÖt trong ®¸nh du kÝch, ®¸nh vËn ®éng, tiÕn tíi ®¸nh c«ng kiªn, cã kh¶ n¨ng kh¾c phôc ®îc khã kh¨n vÒ tiÕp tÕ, ®Ó ®¸nh lín ë c¸c chiÕn trêng ®ång b»ng, trung du vµ rõng nói, xa hËu ph¬ng. Cïng víi tiÕn c«ng ®Þch trªn mÆt trËn qu©n sù, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh chñ tr¬ng ®Èy m¹nh ho¹t ®éng ngo¹i giao. Thùc hiÖn ph¬ng ch©m thªm b¹n bít thï, muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c níc d©n chñ, kh«ng g©y o¸n thï víi bÊt cø ai, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tuyªn bè râ quan ®iÓm ®èi ngo¹i cña ChÝnh phñ ta víi chÝnh phñ c¸c níc trªn thÕ giíi: "C¨n cø trªn quyÒn lîi chung, ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng XI hoµ s½n sµng ®Æt quan hÖ ngo¹i giao víi chÝnh phñ níc nµo träng quyÒn b×nh ®¼ng, chñ quyÒn l·nh thæ vµ chñ quyÒn quèc gia cña níc ViÖt Nam, ®Ó cïng nhau b¶o vÖ hoµ b×nh vµ x©y ®¾p d©n chñ thÕ giíi" (tr.8). Sau tuyªn bè cña Ngêi, chÝnh phñ c¸c níc x· héi chñ nghÜa vµ d©n chñ míi lÇn lît chÝnh thøc c«ng nhËn vµ ®Æt quan hÖ ngo¹i giao víi ChÝnh phñ ta. Th¾ng lîi ngo¹i giao nµy thùc sù ®a l¹i søc m¹nh ñng hé to lín cña phe d©n chñ vµ hoµ b×nh trªn thÕ giíi víi nh©n d©n ta. Søc m¹nh tù lùc tù cêng cña d©n téc ®îc kÕt hîp víi søc m¹nh ®oµn kÕt quèc tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho cuéc kh¸ng chiÕn mau tíi th¾ng lîi. Võa nhËn sù gióp ®ì cña c¸c níc b¹n vµ nh©n d©n thÕ giíi, Ngêi võa nªu cao tinh thÇn quèc tÕ ch©n chÝnh trong viÖc gióp ®ì, ®oµn kÕt víi c¸c d©n téc Miªn, Lµo cïng kh¸ng chiÕn. T tëng x©y dùng khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc trong MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, tiÕn tíi x©y dùng khèi ®¹i ®oµn kÕt ba d©n téc ViÖt - Miªn Lµo chiÕn ®Êu v× ®éc lËp tù do cña mçi níc, thÓ hiÖn s©u s¾c trong bµi nãi cña Ngêi t¹i buæi khai m¹c §¹i héi thèng nhÊt ViÖt Minh - Liªn ViÖt vµ nhiÒu bµi kh¸c. Ngêi kh¼ng ®Þnh: "D©n téc ViÖt ®¹i ®oµn kÕt, d©n téc Miªn ®¹i ®oµn kÕt, d©n téc Lµo ®¹i ®oµn kÕt. Råi ®©y chóng ta nhÊt ®Þnh ®i ®Õn ViÖt - Miªn - Lµo ®¹i ®oµn kÕt. Víi sù ®ång t©m nhÊt trÝ cña ba d©n téc anh em, víi søc ®¹i ®oµn kÕt cña ba d©n téc anh em, chóng ta nhÊt ®Þnh ®¸nh tan lò

-6

-5

thùc d©n Ph¸p vµ bän can thiÖp Mü" (tr.181). C¸c bµi nãi, bµi viÕt vµ c¶ nh÷ng bµi th¬ ch÷ H¸n, ch÷ ViÖt cña Ngêi ®îc in trong tËp s¸ch nµy, ®· lµm râ thªm h×nh ¶nh B¸c Hå, mét ngêi c¸ch m¹ng gi¶n dÞ, cÇn lao, tranh ®Êu, ®ång cam céng khæ víi c¸n bé, chiÕn sÜ vµ nh©n d©n ta trong kh¸ng chiÕn, mét tÊm g¬ng mÉu mùc vÒ nh÷ng ®øc tÝnh quý b¸u: Trung víi níc, hiÕu víi d©n, cÇn kiÖm liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t. Ngêi kiªn quyÕt chiÕn ®Êu, hy sinh v× ®éc lËp tù do cña d©n téc, ®ång thêi cã lßng nh©n ¸i bao la, cã mu«n vµn t×nh th¬ng yªu víi bé ®éi, chiÕn sÜ, ®ång bµo ®ang ®au khæ trong vïng t¹m bÞ chiÕm, víi c¸c em bÐ thiÕu nhi, c¸c th¬ng binh liÖt sÜ. Ngêi cã lßng khoan dung ®èi víi nh÷ng tï, hµng binh vµ nh÷ng ngêi lÇm ®êng l¹c lèi. Ngêi s½n sµng më cho Ph¸p lèi tho¸t danh dù ®Ó kÕt thóc chiÕn tranh. * * *

XII

Trong Hå ChÝ Minh Toµn tËp, TËp 6, xuÊt b¶n lÇn thø hai, c¸c bµi nãi vµ viÕt cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®Òu ®îc ®èi chiÕu víi b¶n gèc hoÆc b¶n c«ng bè lÇn ®Çu tiªn trªn c¸c s¸ch b¸o tõ 1950 ®Õn nay. PhÇn Phô lôc, cã danh môc c¸c s¾c lÖnh vµ quyÕt ®Þnh do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ký trong thêi gian 1950-1952 vµ mét sè tµi liÖu ghi l¹i lêi ph¸t biÓu cña Ngêi. Do c«ng t¸c lu tr÷ trong thêi kú kh¸ng chiÕn cã nhiÒu khã kh¨n, thêi gian chuÈn bÞ b¶n th¶o cña chóng t«i cßn bÞ h¹n chÕ, nªn trong viÖc su tÇm, ®èi chiÕu, x¸c minh, chó thÝch tµi liÖu cña tËp nµy ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái cßn thiÕu sãt. Chóng t«i mong nhËn ®îc ý kiÕn x©y dùng cña b¹n ®äc xa gÇn.

TH¦ CHóC MõNG N¡M MíI
Cïng ®ång bµo toµn quèc, Cïng toµn thÓ chiÕn sÜ, Cïng tÊt c¶ c¸n bé, Cïng c¸c ch¸u thanh niªn vµ nhi ®ång, Nh©n dÞp TÕt d¬ng lÞch, t«i thay mÆt ChÝnh phñ chóc ®ång bµo, chiÕn sÜ, c¸n bé vµ c¸c ch¸u n¨m míi.

VIÖN NGHI£N CøU CHñ NGHÜA M¸C - L£NIN Vµ T¦ T¦ëNG Hå CHÝ MINH

-6

-5

Trong n¨m 1950, cuéc kh¸ng chiÕn sÏ bíc sang giai ®o¹n míi. V× vËy, mçi mét c«ng d©n ViÖt Nam, mçi mét chiÕn sÜ ViÖt Nam ph¶i ®a tÊt c¶ tinh thÇn vµ lùc lîng míi vµo cuéc Thi ®ua ¸i quèc, ®Ó chuÈn bÞ mau chãng ®Çy ®ñ ®Æng chuyÓn sang tæng ph¶n c«ng. N¨m míi lµ mét n¨m quyÕt ®Þnh. Mçi ngêi, mçi ngµnh, mçi n¬i ®Òu ph¶i cè g¾ng lµm trßn bæn phËn, th× n¨m míi ch¾c lµ mét n¨m ®¹i th¾ng lîi. T«i mong r»ng mçi mét ®ång bµo, mçi mét chiÕn sÜ, mçi mét c¸n bé vµ mçi mét ch¸u sÏ chóc TÕt ChÝnh phñ vµ t«i b»ng mét lêi høa kiªn quyÕt r»ng: "T«i høa sÏ kiªn quyÕt lµm trßn nhiÖm vô, ®Ó lµm cho n¨m míi lµ n¨m th¾ng lîi hoµn toµn". Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH B¸o Sù thËt, sè 126, ngµy 6-1-1950.

TH¦ GöI §¹I HéI C¤NG §OµN TOµN QUèC1)
Göi §¹i héi c«ng ®oµn toµn quèc, Nh©n dÞp §¹i héi, t«i göi lêi th©n ¸i chóc c¸c ®¹i biÓu m¹nh khoÎ vµ §¹i héi cã kÕt qu¶ thiÕt thùc tèt ®Ñp. Trong cuéc kh¸ng chiÕn cña d©n téc, giai cÊp c«ng nh©n ta ®· g¸nh mét phÇn quan träng vµ ®· cã nh÷ng thµnh tÝch vÎ vang. Tõ nay giai cÊp c«ng nh©n ta ¾t ph¶i cè g¾ng h¬n n÷a. Theo ý t«i, nh÷ng viÖc chÝnh mµ §¹i héi ph¶i lµm lµ: - Tæ chøc vµ huÊn luyÖn toµn thÓ c«ng nh©n, trong vïng tù do vµ trong vïng t¹m bÞ ®Þch chiÕm. - L·nh ®¹o c«ng nh©n xung phong thi ®ua ¸i quèc vµ chuÈn bÞ tæng ph¶n c«ng. - §i ®Õn tæ chøc toµn thÓ lao ®éng b»ng ®Çu ãc còng nh lao ®éng b»ng ch©n tay. - Gióp ®ì vµ l·nh ®¹o n«ng d©n vÒ mäi mÆt. - Liªn l¹c mËt thiÕt víi c«ng nh©n thÕ giíi, tríc hÕt lµ víi c«ng nh©n Trung Hoa vµ c«ng nh©n Ph¸p. Trong c«ng viÖc kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc, trong sù nghiÖp x©y dùng nÒn d©n chñ míi, giai cÊp c«ng nh©n ph¶i lµ ngêi l·nh ®¹o. V× vËy, mçi nam, n÷ c«ng nh©n ph¶i cè g¾ng häc hái, tiÕn bé, ph¶i cè g¾ng xung phong lµm kiÓu mÉu trong mäi viÖc ®Ó lµm trßn nhiÖm vô vÎ vang cña giai cÊp m×nh. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
1) §¹i héi Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam khai m¹c ngµy 11-1950, t¹i ViÖt B¾c. Dù §¹i héi cã gÇn 200 ®¹i biÓu cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam.
1

-6

-5

Hå CHÝ MINH B¸o Cøu quèc, sè 1479, ngµy 23-2-1950.

BÖNH M¸Y MãC
Mét nhãm thî ®ãng mét cç xe ngùa rÊt khÐo. Nhng ®ãng råi th× kh«ng dïng ®îc. V× cç xe to qu¸, ®a ra cöa phßng kh«ng lät. Nghe c©u chuyÖn ®ã, ai kh«ng cêi nh÷ng ngêi thî kia lµ ngèc. Song sù thËt th× mét sè c¸n bé ta vÉn thêng "kho¸ cöa ®ãng xe" nh nh÷ng ngêi thî kia. §ã lµ hä m¾c bÖnh m¸y mãc. Vµi thÝ dô: - Mét ®oµn thÓ kia b¸o c¸o r»ng: 85 phÇn tr¨m héi viªn ®· ®îc huÊn luyÖn. Tµi thËt! Nhng khi xÐt l¹i, th× ch¬ng tr×nh huÊn luyÖn vÉn lµ "ba giai ®o¹n, bèn m©u thuÉn", vµ 85 phÇn tr¨m héi viªn ®îc huÊn luyÖn kia vÉn kh«ng hiÓu râ c«ng viÖc thiÕt thùc cña m×nh lµ g×. - Mét x· kia cã ®Õn 25 ch¬ng tr×nh thi ®ua. Mçi ®oµn thÓ, mçi ngµnh trong x· ®Òu cã mét ch¬ng tr×nh riªng, vµ kh«ng ch¬ng tr×nh nµo ¨n khíp nhau hÕt. KÕt qu¶ lµ thi ®ua kh«ng cã... kÕt qu¶. - TØnh A b¸o c¸o r»ng: Phô n÷ toµn tØnh gãp quü Tham gia kh¸ng chiÕn, vµ tØnh cã mÊy v¹n n÷ du kÝch. XÐt ra th× thÊy r»ng: TØnh Êy ®· ra lÖnh b¾t phô n÷ gãp, vµ b¾t phô n÷ cã 3,4 con män còng ph¶i ®i tËp "mét, hai".

-6

-5

KÕt qu¶ lµ kh«ng b»ng tØnh B ®· biÕt dïng c¸ch tuyªn truyÒn gi¶i thÝch cho nªn phô n÷ ®· xung phong gãp quü nhiÒu h¬n, vµ n÷ du kÝch th× m¹nh mÏ h¬n. - Khu nä, trong mét mïa ®· cã ®Õn 450 cuéc ®¹i héi. §¹i héi chø kh«ng ph¶i héi nghÞ tÇm thêng ®©u nhÐ! KÕt qu¶ lµ c¸c c¸n bé chØ lo ®i khai héi mµ hÕt c¶ thêi giê, ®Õn nçi mäi c«ng viÖc bÞ chËm trÔ. BÖnh m¸y mãc Êy do ®©u mµ ra? - Nã do bÖnh chñ quan mµ ra. Nã sÏ cã h¹i g×? - Nã sÏ lµm háng c«ng viÖc. Muèn ch÷a khái bÖnh m¸y mãc th× ph¶i dïng c¸ch g×? - §©y lµ ®¬n thuèc ch÷a bÖnh m¸y mãc: bÊt kú viÖc to viÖc nhá: Ph¶i xem xÐt kü lìng, Ph¶i bµn b¹c kü lìng, Ph¶i hái d©n kü lìng, Ph¶i gi¶i thÝch kü lìng cho d©n, Ph¶i lu«n lu«n gÇn gôi d©n. Mong r»ng c¸c c¸n bé ta cè g¾ng ch÷a hÕt bÖnh m¸y mãc th× mäi viÖc sÏ ®Òu thµnh c«ng mau chãng.
A.G. B¸o Sù thËt, sè 126, ngµy 6-1-1950. Hå CHÝ MINH

CHóC MõNG THèNG CHÕ XTALIN THä 70 TUæI
Nh©n dÞp mõng thä Thèng chÕ Xtalin 70 tuæi, nh©n danh nh©n d©n ViÖt Nam, ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ nh©n danh c¸ nh©n, t«i kÝnh chóc Thèng chÕ h¹nh phóc vµ trêng thä.

B¸o Sù thËt, sè 126, ngµy 6-1-1950.

-6

-5

giíi ®ång t×nh vµ ñng hé. ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ tuyªn bè víi ChÝnh phñ c¸c níc trªn thÕ giíi r»ng: ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ lµ ChÝnh phñ hîp ph¸p duy nhÊt cña toµn thÓ nh©n d©n ViÖt Nam. C¨n cø trªn quyÒn lîi chung, ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ s½n sµng ®Æt quan hÖ ngo¹i giao víi ChÝnh phñ níc nµo träng quyÒn b×nh ®¼ng, chñ quyÒn l·nh thæ vµ chñ quyÒn quèc gia cña níc ViÖt Nam, ®Ó cïng nhau b¶o vÖ hoµ b×nh vµ x©y ®¾p d©n chñ thÕ giíi. Ngµy 14 th¸ng 1 n¨m 1950 Chñ tÞch níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ
Hå CHÝ MINH

LêI TUY£N Bè CñA CHÝNH PHñ N¦íC VIÖT NAM D¢N CHñ CéNG HOµ CïNG CHÝNH PHñ C¸C N¦íC TR£N THÕ GiíI
Sau khi C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m n¨m 19451 ®· ®¸nh ®æ nÒn thèng trÞ cña ®Õ quèc NhËt vµ Ph¸p ë ViÖt Nam, níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ thµnh lËp. Ngµy 2-9-1945, ChÝnh phñ l©m thêi cña níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ ph¸t biÓu b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp2 tríc quèc d©n ViÖt Nam vµ thÕ giíi. Ngµy 2-3-1946, Quèc héi3 (Quèc d©n ®¹i héi) ViÖt Nam bÇu ChÝnh phñ chÝnh thøc cña níc ViÖt Nam. Ngµy 23-9-1945, qu©n ®éi thùc d©n Ph¸p ®¸nh Nam Bé. Sau ®ã, níc Ph¸p ®· ký víi ViÖt Nam b¶n HiÖp ®Þnh s¬ bé 6-3-19464 vµ T¹m íc 14-9-19465. Nhng thùc d©n Ph¸p vÉn tiÕp tôc cuéc chiÕn tranh phi nghÜa tr¸i víi ý nguyÖn hoµ b×nh cña nh©n d©n Ph¸p. Chóng l¹i thµnh lËp chÝnh phñ bï nh×n B¶o §¹i ®Ó dïng lµm lîi khÝ x©m lîc ViÖt Nam vµ lõa g¹t thÕ giíi. QuyÕt b¶o vÖ nÒn ®éc lËp cña Tæ quèc chèng thùc d©n Ph¸p, nh©n d©n vµ qu©n ®éi ViÖt Nam ®¬ng chiÕn ®Êu anh dòng vµ ngµy cµng gÇn th¾ng lîi cuèi cïng. Tr¶i qua mÊy n¨m kh¸ng chiÕn, níc ViÖt Nam tõng ®îc nh©n d©n toµn thÕ

B¸o Sù thËt, sè 127, ngµy 25-1-1950.

-6

-5

ph¶i dùa vµo c¸c ®oµn thÓ mµ tæ chøc vµ gi¸o dôc nh©n d©n trong c«ng viÖc phßng gian trõ gian, ®Ó nh©n d©n thiÕt thùc gióp ®ì c«ng an. - C¸ch tæ chøc c«ng an ph¶i gi¶n ®¬n, thiÕt thùc, tr¸nh c¸i tÖ qu¸ h×nh thøc, giÊy m¸. - LÒ lèi lµm viÖc ph¶i d©n chñ. CÊp trªn ph¶i thêng kiÓm tra cÊp díi. CÊp díi ph¶i phª b×nh cÊp trªn. Gióp nhau kinh nghiÖm vµ s¸ng kiÕn, gióp nhau tiÕn bé. Tù phª b×nh vµ phª b×nh nhau theo tinh thÇn th©n ¸i vµ lËp trêng c¸ch mÖnh. - Ph¶i hoan nghªnh nh©n d©n phª b×nh c«ng an, ®Ó ®i ®Õn hiÓu c«ng an, yªu c«ng an, vµ gióp ®ì c«ng an. Mçi ngêi c«ng an ph¶i lµ mét chiÕn sÜ. N¨m 1950 lµ n¨m toµn d©n chuyÓn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng. T«i mong r»ng toµn thÓ c«ng an sÏ cè g¾ng thi ®ua ®Ó lËp c«ng trong cuéc th¾ng lîi chung. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH

TH¦ GöI HéI NGHÞ C¤NG AN TOµN QUèC1)
Nh©n dÞp nµy, t«i göi lêi th©n ¸i chµo th¨m c¸c ®¹i biÓu, vµ nhê c¸c ®¹i biÓu chuyÓn lêi t«i hái th¨m tÊt c¶ c¸c anh chÞ em c«ng an. N¨m võa qua, c«ng an tiÕn bé kh¸, nhÊt lµ c«ng an ë Thõa Thiªn, Sµi Gßn, H¶i Phßng, Hµ Néi ®¸ng khen. Vµ cã nhiÒu nh©n viªn c«ng an ®· oanh liÖt hy sinh cho Tæ quèc, ChÝnh phñ sÏ ghi tªn nh÷ng vÞ anh hïng Êy. Sau ®©y lµ nh÷ng ®iÓm mµ c«ng an ph¶i cè g¾ng thùc hiÖn cho kú ®îc: - X©y dùng bé m¸y c«ng an nh©n d©n. Tøc lµ c«ng an ph¶i cã tinh thÇn phôc vô nh©n d©n, lµ b¹n d©n. §ång thêi
) Héi nghÞ c«ng an toµn quèc lÇn thø n¨m häp vµo th¸ng 11950.
1

ViÕt ngµy 15-1-1950. Tµi liÖu lu t¹i Trung t©m lu tr÷ Quèc gia I.

-6

-5

nh÷ng u ®iÓm. C«ng viÖc tríc m¾t cña chóng ta lµ: - Gi÷ v÷ng khèi ®¹i ®oµn kÕt cña d©n téc; - TÝch cùc x©y dùng bé ®éi chñ lùc vµ bé ®éi ®Þa ph¬ng; - §¸nh m¹nh vµo lùc lîng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ®Þch; - §éng viªn lùc lîng toµn d©n, tæ chøc vµ vâ trang nh©n d©n réng r·i, vïng tù do còng nh vïng bÞ t¹m chiÕm; - Liªn l¹c hµnh ®éng víi nh©n d©n Ph¸p vµ c¸c lùc lîng hoµ b×nh d©n chñ trªn thÕ giíi... NÕu ta lµm trän ®îc nh÷ng viÖc ®ã, th× t«i tin r»ng, víi tinh thÇn thi ®ua ¸i quèc cña ®ång bµo ta, víi lßng kiªn quyÕt ®¸nh giÆc cña tíng sÜ ta, víi nh÷ng cè g¾ng vµ hy sinh cña ®ång chÝ ta, n¨m nay sÏ lµ n¨m ®¹i th¾ng lîi. Riªng vÒ §¶ng, c¸c ®ång chÝ h·y kiÓm th¶o sù l·nh ®¹o cña §¶ng vÒ chÝnh trÞ vµ tæ chøc, ®Ò cao tinh thÇn phª b×nh vµ tù phª b×nh trong §¶ng, tæ chøc viÖc häc tËp lý luËn vµ söa ®æi lèi lµm viÖc, ®Ó cho §¶ng ta thµnh mét lùc lîng rÊt m¹nh, ®a d©n téc ®Õn bíc thµnh c«ng. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng. Ngµy 20 th¸ng 1 n¨m 1950
Hå CHÝ MINH

TH¦ GöI HéI NGHÞ TOµN QuèC CñA §¶NG1)
C¸c ®ång chÝ, §¶ng häp Héi nghÞ toµn quèc, tiÕc v× t«i h¬i mÖt, kh«ng ®Õn häp víi c¸c ®ång chÝ ®îc. VËy t«i cã vµi ý kiÕn göi c¸c ®ång chÝ th¶o luËn: XÐt t×nh h×nh trong níc vµ ngoµi níc, thÕ lùc cña ta vµ cña ®Þch, n¨m nay lµ n¨m cuéc kh¸ng chiÕn cña ta chuyÓn biÕn lín. C¸c ®ång chÝ h·y thiÕt thùc kiÓm ®iÓm c«ng t¸c vµ thµnh tÝch cña §¶ng, MÆt trËn vµ cña ChÝnh quyÒn trong ba n¨m võa qua, ®Ó ®Þnh râ nhiÖm vô cña n¨m míi lµ: hoµn thµnh viÖc chuÈn bÞ, chuyÓn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng. Thêi c¬ cã lîi cho ta, nhng khã kh¨n cña ta cßn nhiÒu. Tæng ph¶n c«ng lµ mét viÖc lín. Chóng ta chØ cã thÓ tæng ph¶n c«ng th¾ng lîi, nÕu chóng ta chuÈn bÞ ®Çy ®ñ, kh¾c phôc mau chãng nh÷ng nhîc ®iÓm, ph¸t triÓn mau chãng
1

Tµi liÖu lu t¹i Côc lu tr÷ Trung ¬ng §¶ng.

) Héi nghÞ toµn quèc cña §¶ng häp ngµy 21-1-1950.

-6

-5

GöI §åNG CHÝ TRÇN CANH1)
Khi xa gÆp chó mét thanh niªn, Nay chó cÇm qu©n gi÷ so¸i quyÒn. Tr¨m v¹n hïng binh theo lÖnh chó, Gi÷ g×n c¸ch m¹ng câi §iÒn biªn2).

20-1-1950

S¸ch Th¬ ch÷ H¸n Hå ChÝ Minh, Nxb V¨n häc, Hµ Néi, 1990, tr.38.
1 2

) T¸c gi¶ tù dÞch. Nguyªn v¨n ch÷ H¸n, chóng t«i cha su tÇm ®îc.

) §iÒn: tªn tØnh V©n Nam. §iÒn biªn lµ vïng biªn c¬ng biªn giíi tØnh V©n Nam.

-6

-5

TH¦ GöI B¸O LAO §éNG TH¥ CHóC N¡M MíI
KÝnh chóc ®ång bµo n¨m míi, Mäi ngêi cµng thªm phÊn khëi, Toµn d©n xung phong thi ®ua, §Èy m¹nh cuéc chuÈn bÞ tíi, ChuyÓn mau sang tæng ph¶n c«ng, Kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. N¨m míi, t«i göi lêi th©n ¸i chóc anh chÞ em lao ®éng tiÕn bé vÒ mäi mÆt. Sau ®©y lµ tr¶ lêi cho b¸o Lao ®éng: - C«ng nh©n ViÖt Nam cÇn ph¶i xung phong trong mäi c«ng viÖc kh¸ng chiÕn, kiÕn quèc. §¸nh tan thùc d©n, gi¶i phãng d©n téc, tranh l¹i thèng nhÊt vµ ®éc lËp, x©y dùng mét níc ViÖt Nam d©n chñ míi - tøc lµ tranh ®Êu cho hoµ b×nh vµ d©n chñ thÕ giíi. - §Ó ®¹t môc ®Ých Êy, th× c«ng nh©n ph¶i tæ chøc thËt chÆt chÏ vµ réng r·i, thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt, thi ®ua häc tËp ®Ó tiÕn bé m·i, tù c¶i thiÖn ®êi sèng tinh thÇn vµ vËt chÊt cña m×nh, ph¸ ho¹i kinh tÕ cña ®Þch. §ã lµ nhiÖm vô chung cho tÊt c¶ c«ng nh©n ë vïng tù do vµ trong vïng t¹m bÞ ®Þch chiÕm. - VÒ phÇn c¸c ch¸u nhi ®ång lao ®éng, th× häc tËp vµ lµm viÖc ph¶i ®i ®«i víi nhau, ®Ó mai sau thµnh nh÷ng c¸n bé trong c«ng cuéc x©y dùng vµ cñng cè níc ViÖt Nam d©n chñ míi. - Nãi tãm l¹i: ®Ó xøng ®¸ng lµ mét giai cÊp l·nh ®¹o th× c«ng nh©n ta ph¶i xung phong trong mäi viÖc cña níc nhµ vµ x· héi. N¨m nay lµ n¨m ta ph¶i chuyÓn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng. T«i mong r»ng mçi mét ngêi vµ tÊt c¶ c«ng nh©n ta sÏ lµm trßn nhiÖm vô cña mét giai cÊp tiªn phong, ®Ó chung mét phÇn vÎ vang trong cuéc ®¹i th¾ng cña d©n téc. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Xu©n Canh DÇn 1950
Hå CHÝ MINH

Hå CHÝ MINH

B¸o Sù thËt, sè 128, ngµy 19-2-1950.

-6

-5

S¸ch Hå ChÝ Minh Toµn tËp, xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt, Nxb Sù thËt, Hµ Néi, 1985, t.5, tr.343-344.

§IÖN MõNG CHÝNH PHñ LI£N X¤ TH¦ GöI HéI NGHÞ KH¸NG CHIÕN
Nh©n dÞp h«m nay lµ ngµy kû niÖm thµnh lËp Hång qu©n Liªn X« 32 n¨m, t«i thay mÆt ChÝnh phñ nh©n d©n níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ, qu©n ®éi quèc gia vµ d©n qu©n du kÝch ViÖt Nam göi lêi nhiÖt liÖt chóc mõng Hång qu©n Liªn X«, ®éi qu©n anh dòng, hïng tr¸ng b¶o vÖ cho hoµ b×nh vµ d©n chñ thÕ giíi vµ ngêi l·nh tô s¸ng suèt cña Hång qu©n Liªn X«: Thèng chÕ Xtalin. Ngµy 23 th¸ng 2 n¨m 1950 Chñ tÞch níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ
Hå CHÝ MINH

HµNH CHÝNH TOµN QUèC
N¨m nay, Héi nghÞ kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh cã ®ñ ®¹i biÓu Nam, Trung, B¾c. §ã lµ mét bíc tiÕn kh¸ lín. T«i göi lêi th©n ¸i chµo th¨m c¸c ®¹i biÓu. Sau ®©y lµ vµi ý kiÕn cña t«i ®èi víi nhiÖm vô cña Héi nghÞ. Héi nghÞ: - CÇn ph¶i thËt thµ v¹ch râ nh÷ng khuyÕt ®iÓm trong n¨m võa qua, ®Ó cïng nhau t×m c¸ch söa ®æi. - Nªu râ nh÷ng u ®iÓm ®· lîm ®îc, ®Ó ®Þnh kÕ ho¹ch cña n¨m 1950, quyÕt chuyÓn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng. - Th¶o luËn kü lìng nh÷ng vÊn ®Ò rÊt quan träng nh: ChØnh ®èn vµ kiÖn toµn bé m¸y chÝnh quyÒn; söa ®æi vµ thèng nhÊt c¸ch lµm viÖc; thiÕt thùc thùc hiÖn qu©n d©n chÝnh nhÊt trÝ; gi¶i quyÕt vÊn ®Ò c¸n bé; chØnh ®èn vµ ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua ¸i quèc. Héi nghÞ sÏ c¨n cø thiÕt thùc vµo t×nh h×nh c¶ níc vµ t×nh h×nh tõng khu, nh»m ®óng nhiÖm vô cña giai ®o¹n míi mµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cho thËt s¸t. §ång thêi ®Þnh nh÷ng ph¬ng ph¸p cÇn thiÕt, ®Ó ®¶m b¶o viÖc thi hµnh quyÕt nghÞ cho ®óng vµ kÞp thêi.

B¸o Cøu quèc, sè 1488, ngµy 6-3-1950.

-6

-5

Chóc Héi nghÞ thµnh c«ng. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng 2 n¨m 1950
Hå CHÝ MINH Tµi liÖu lu t¹i B¶o tµng Hå ChÝ Minh.

Toµn d©n canh t¸c, bèn mïa canh t¸c. 2. Thi ®ua tiÕt kiÖm, tr¸nh xa xØ, phÝ ph¹m, ®Ó dµnh l¬ng thùc cho bé ®éi hoÆc cho nh÷ng lóc tóng thiÕu. Lµm hai viÖc trªn lµ gãp søc vµo c«ng viÖc chuyÓn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng. T«i mong ®ång bµo cè g¾ng. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 1950
Hå CHÝ MINH B¸o Cøu quèc, sè 1488, ngµy 6-3-1950.

LY B¾C KINH1)
Ký B¾c thiªn t©m huyÒn h¹o nguyÖt, T©m tuú h¹o nguyÖt céng du du. H¹o nguyÖt thuú ph©n vi lìng b¸n? B¸n tuú cùu h÷u, b¸n chinh phu.
11-3-1950

LêI K£U GäI §åNG BµO T¡NG GIA S¶N XUÊT
Cïng ®ång bµo toµn quèc, N¨m nay lµ n¨m chuyÓn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng, bé ®éi vµ nh©n d©n sÏ cÇn nhiÒu lóa thãc, hoa mµu, thÞt c¸, b«ng v¶i. N¨m nay còng lµ n¨m mµ giÆc ®¸nh thua cè ph¸ ho¹i tµi s¶n mïa mµng cña ta nhiÒu h¬n. VËy trong lóc ë mÆt trËn, bé ®éi vµ d©n qu©n h¨ng h¸i ®¸nh giÆc ®Ó chuyÓn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng, ®ång bµo ë hËu ph¬ng cã nhiÖm vô: 1. Thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt; ch¨n nu«i thªm sóc vËt, giång thªm nhiÒu thãc lóa, hoa mµu, b«ng, rau. Trai, g¸i, giµ, trÎ, mçi ngêi ®Òu ph¶i cè g¾ng, ngêi ®· t¨ng gia s¶n xuÊt sÏ t¨ng gia s¶n xuÊt nhiÒu h¬n, ngêi cha t¨ng gia s¶n xuÊt sÏ ph¶i t¨ng gia s¶n xuÊt. Chóng ta quyÕt thùc hiÖn khÈu hiÖu:

DÞch nghÜa

RêI B¾C KINH
Gi÷a lßng trêi Ký B¾c treo vÇng tr¨ng s¸ng tr¾ng, Lßng ta theo tr¨ng s¸ng cïng man m¸c. VÇng tr¨ng s¸ng kia ai chia lµm hai nöa? Mét nöa theo cïng b¹n cò, mét nöa soi kh¸ch ®êng trêng.
) §Çu n¨m 1950, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh bÝ mËt ®i th¨m Trung Quèc vµ Liªn X«. Ngµy 11-3-1950, Ngêi rêi B¾c Kinh. Trªn ®êng vÒ níc, Ngêi ®· s¸ng t¸c chïm th¬ nµy.
1

-6

-5

DÞch th¬

QUA Hå B¾C RêI B¾C KINH
Trêi Ký B¾c treo vÇng tr¨ng räi, Lßng theo tr¨ng vêi vîi s¸ng ngêi. VÇng tr¨ng ai xÎ lµm ®«i? Nöa theo b¹n cò, nöa soi l÷ hµnh.2) §ång ruéng khi ®i ®Çy tuyÕt tr¾ng, Nay vÒ lóa m¹ch ®· xanh xanh. Ngµy mai cµy m¸y thay cµy gç, øc triÖu nhµ n«ng hëng th¸i b×nh.1)
B¶n chôp bót tÝch bµi th¬ lu t¹i B¶o tµng Hå ChÝ Minh.

B¶n chôp bót tÝch bµi th¬ lu t¹i B¶o tµng Hå ChÝ Minh.

QU¸ Hå B¾C
Ng· khø ®iÒn gian ®« b¹ch tuyÕt, Ng· lai ®iÒn m¹ch dÜ thanh thanh. Minh thiªn c¬ giíi thÕ méc giíi, øc triÖu n«ng gia l¹c th¸i b×nh.
12-3-1950

THËP TAM T¶O, QU¸ TR¦êNG SA
Trêng Sa qu¸ khø thÞ sa trêng, NhÊt khèi l©u ®µi nhÊt ®iÒm th¬ng. Trung Quèc nhi kim dÜ gi¶i phãng, Trêng Sa thö hËu miÔn tang th¬ng.
13-3-1950

DÞch nghÜa

DÞch nghÜa

QUA Hå B¾C
Khi ta ®i ngoµi ®ång toµn lµ tuyÕt tr¾ng, Nay ta vÒ lóa m¹ch ngoµi ®ång ®· xanh xanh. Ngµy mai cã cµy m¸y thay thÕ cho cµy gç, øc triÖu gia ®×nh n«ng d©n vui hëng c¶nh th¸i b×nh. DÞch th¬
2

SíM M¦êI BA, QUA TR¦êNG SA
Trêng Sa ngµy tríc lµ b·i sa trêng, Mçi toµ l©u ®µi kia lµ mét vÕt th¬ng. Ngµy nay Trung Quèc ®· ®îc gi¶i phãng, Trêng Sa tõ nay vÒ sau sÏ tho¸t khái c¶nh ®æi dêi d©u bÓ. DÞch th¬
1

) B¶n dÞch cña Phan V¨n C¸c.

) B¶n dÞch cña Phan V¨n C¸c.

-6

-5

SíM M¦êI BA, QUA TR¦êNG SA
Trêng Sa ngµy tríc chèn sa trêng, Mçi d·y l©u ®µi mét vÕt th¬ng. Trung Quèc ngµy nay ®µ gi¶i phãng, Trêng Sa sÏ hÕt c¶nh tang th¬ng.1)
B¶n chôp bót tÝch bµi th¬ lu t¹i B¶o tµng Hå ChÝ Minh.

§Õn Thiªn Giang kÓ chuyÖn Thiªn Giang, Xu©n tíi bê s«ng b¸t ng¸t s¬ng. Xe thï ngµn cç thµnh tro x¸m, Hång qu©n th¼ng ®Õn TrÊn Nam Quan.1)
B¶n chôp bót tÝch bµi th¬ lu t¹i B¶o tµng Hå ChÝ Minh.

CËN LONG CH¢U
ViÔn c¸ch Long Ch©u tam thËp lý, DÜ v¨n ph¸o hëng d÷ c¬ thanh. ViÖt Nam d©n chóng ch©n anh dòng, Kh¸ng chiÕn tÊt th¾ng, kiÕn quèc tÊt thµnh. 29-3-1950 DÞch nghÜa

NGä QU¸ THI£N GIANG
§¸o Thiªn Giang, thuyÕt Thiªn Giang, Thiªn Giang giang ng¹n m·n xu©n s¬ng. Thiªn lìng ®Þch xa thµnh h¾c tËn, Hång qu©n trùc ®¸o TrÊn Nam Quan. 17-3-1950 DÞch nghÜa

§ÕN GÇN LONG CH¢U BUæI TR¦A QUA THI£N GIANG
§Õn Thiªn Giang th× nãi chuyÖn Thiªn Giang, Trªn bê Thiªn Giang, s¬ng xu©n ®· phñ ®Çy. Hµng ngµn chiÕc chiÕn xa cña ®Þch ®Òu ho¸ thµnh tro ®en, Hång qu©n tiÕn th¼ng ®Õn TrÊn Nam Quan. DÞch th¬ C¸ch xa Long Ch©u ba m¬i dÆm, §· nghe tiÕng ®¹i b¸c vang déi vµ tiÕng m¸y bay gÇm ró. D©n chóng níc ViÖt Nam thËt lµ anh dòng, Kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, kiÕn quèc nhÊt ®Þnh thµnh c«ng.

BUæI TR¦A QUA THI£N GIANG
1

DÞch th¬

) B¶n dÞch cña Phan V¨n C¸c.

1

) B¶n dÞch cña Phan V¨n C¸c.

-6

-5

§ÕN GÇN LONG CH¢U
Cßn c¸ch Long Ch©u ba chôc dÆm, Nghe tµu bay ró, ph¸o gÇm rung. Nh©n d©n níc ViÖt anh hïng thËt, DiÖt thï, dùng níc ¾t thµnh c«ng.1)
B¶n chôp bót tÝch bµi th¬ lu t¹i B¶o tµng Hå ChÝ Minh.

d©n ViÖt Nam kh«ng ngõng ®Êu tranh chèng l¹i bän chñ ngêi níc ngoµi. Cuéc ®Êu tranh ®· trë lªn m¹nh mÏ h¬n tõ ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai6. MÆc dï bän thùc d©n thùc hiÖn khñng bè tr¾ng, c¸c cuéc næi dËy vÉn lÇn lît næ ra trong kh¾p níc. Th¸ng 9 n¨m 1940 ë B¾c S¬n7 (B¾c Bé) Th¸ng 11 n¨m 1940 ë Nam Bé8 Th¸ng 1 n¨m 1941 ë §« L¬ng9 (Trung Bé) Th¸ng 12 n¨m 1944 ë §×nh C¶ (B¾c Bé)1). Nh÷ng cuéc næi dËy ®ã ®· bÞ ®µn ¸p d· man trong löa vµ m¸u. Nh÷ng cuéc chiÕn ®Êu yªu níc ®· b¾t ®Çu. Kh«ng g× cã thÓ ng¨n nã ®îc. * * *

MÆT TRËN D¢N TéC THèNG NHÊT N¨m 1940, nh÷ng tªn Ph¸p ph¶n béi ë ph¬ng T©y ®· b¸n níc Ph¸p cho bän ph¸t xÝt §øc. Nh÷ng tªn Ph¸p ph¶n béi ë ph¬ng §«ng còng b¸n §«ng D¬ng cho ph¸t xÝt NhËt. Díi hai ¸ch ¸p bøc Ph¸p - NhËt, nh©n d©n ViÖt Nam ®Êu tranh cµng kiªn quyÕt h¬n vµ cã ph¬ng ph¸p h¬n. N¨m 1941, MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt - ViÖt Minh 10, ®· ®îc thµnh lËp. ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh (hoÆc ViÖt Minh) cã nghÜa lµ liªn minh v× nÒn ®éc lËp cña níc ViÖt Nam. MÆt trËn bao gåm tÊt c¶ nh÷ng ngêi yªu níc, kh«ng ph©n biÖt khuynh híng chÝnh trÞ, tÝn ngìng, t«n gi¸o, giai cÊp x· héi, nam n÷ vµ tuæi t¸c.
) Trong nguyªn b¶n ®¸nh m¸y nhÇm: Th¸ng 10-1940 ë B¾c S¬n, th¸ng 11-1940 ë §« L¬ng, th¸ng 8-1941 ë §×nh C¶.
1

N¦íC VIÖT NAM §ÊU TRANH CHO NÒN §éC LËP CñA M×NH
ViÖt Nam lµ níc lín nhÊt trong sè ba níc hîp thµnh §«ng D¬ng. ViÖt Nam cã 20 triÖu d©n, Campuchia cã 4 triÖu d©n, Lµo mét triÖu. ViÖt Nam lµ thuéc ®Þa giµu nhÊt trong sè c¸c thuéc ®Þa cña Ph¸p. Nam Bé s¶n xuÊt g¹o vµ cao su, Trung Bé (ë gi÷a) s¶n xuÊt muèi vµ c¸, B¾c Bé (B¾c Kú) cã nhiÒu gç vµ hÇm má. Trong h¬n 80 n¨m díi ¸ch thuéc ®Þa cña Ph¸p, nh©n
1

) B¶n dÞch cña Phan V¨n C¸c.

-6

-5

C¸c thµnh viªn cña MÆt trËn tËp hîp trong c¸c Héi cøu quèc tøc c¸c Héi cøu níc kh¸c nhau, thÝ dô nh: Héi c«ng nh©n cøu quèc, Héi n«ng d©n cøu quèc, Héi phô n÷ cøu quèc, Héi thanh niªn cøu quèc, Héi nhi ®ång cøu quèc, v.v.. Häc tËp ®îc kinh nghiÖm cña thÕ giíi lµ nÕu kh«ng cã lùc lîng vò trang th× kh«ng thÓ ®¸nh th¾ng ®îc bän ¸p bøc, ViÖt Minh ®Ò ra nhiÖm vô tæ chøc c¸c ®éi du kÝch vò trang. Ngay tõ n¨m 1944, ViÖt Minh ®· b¾t ®Çu cuéc chiÕn tranh du kÝch chèng l¹i qu©n ®éi NhËt vµ Ph¸p. Ch¼ng bao l©u, hä ®· chiÕm ®îc s¸u tØnh phÝa B¾c B¾c Bé. Trong vïng nµy, nh÷ng bíc ®i ®Çu tiªn cña nÒn d©n chñ míi ®· ®îc ¸p dông: c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng do nh©n d©n bÇu ra, quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a nam vµ n÷, v.v.. C¸c ®éi du kÝch ph¸t triÓn nhanh chãng vµ trë thµnh Qu©n ®éi gi¶i phãng nh©n d©n (VÖ quèc qu©n). ViÖt B¾c - n¬i ®ãng b¶n doanh cña ViÖt Minh - trë thµnh mét thø "®Êt th¸nh" cña cuéc c¸ch m¹ng d©n téc. Nh÷ng ngêi yªu níc, trai, g¸i, trÎ, giµ, tõ mäi miÒn ®Êt níc ®· bÝ mËt ®Õn ®©y ®Ó nhËn nh÷ng sù cæ vò vµ nh÷ng chØ thÞ. CUéC C¸CH M¹NG TH¸NG T¸M Th¸ng 3-1945, bän ®Õ quèc NhËt ®· tèng cæ bän ®Õ quèc Ph¸p ra khái cöa. ViÖt Minh ®· dù kiÕn tríc sù kiÖn nµy vµ ®· s½n sµng ®Ó khai th¸c sù kiÖn ®ã. VÒ mÆt chÝnh trÞ, ViÖt Minh gi¶i thÝch cho nh©n d©n hiÓu c¸c m©u thuÉn gi÷a nh÷ng tªn ®Õ quèc víi nhau vµ sù diÖt vong kh«ng thÓ tr¸nh khái cña nh÷ng tªn ¨n cíp nµy. VÒ mÆt qu©n sù, ViÖt Minh triÓn khai mét c«ng t¸c tuyªn truyÒn m¹nh mÏ vµo c¸c binh lÝnh b¶n xø trong qu©n ®éi Ph¸p vµ ®· ®îc hä cung cÊp mét sè vò khÝ. Uy tÝn cña ViÖt Minh t¨ng lªn vµ c¸c tæ chøc cña nã ph¸t triÓn rÊt nhanh. §Õn gi÷a n¨m 1945, ViÖt Minh ®· cã 5 triÖu

héi viªn (hiÖn nay lµ 12 triÖu). MÖnh lÖnh chuÈn bÞ tæng khëi nghÜa ®îc ban hµnh. Th¸ng 8-1945, chñ nghÜa ®Õ quèc NhËt B¶n bÞ ®¸nh b¹i, c¸ch m¹ng ViÖt Nam th¾ng lîi trong c¶ níc. Ngµy 2-9-1945, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tuyªn bè nÒn ®éc lËp cña níc ViÖt Nam, viÖc thµnh lËp nÒn Céng hoµ d©n chñ vµ viÖc lËp ra ChÝnh phñ nh©n d©n. Nh vËy lµ c¶ ¸ch ¸p bøc thuéc ®Þa ®· tån t¹i trong mét thÕ kû lÉn chÕ ®é phong kiÕn giµ cçi tån t¹i tõ hµng ngh×n n¨m ®Òu ®· bÞ xo¸ bá. Sù CAN THIÖP CñA BäN PH¶N §éNG QUèC TÕ Ngay sau ®ã, bän ph¶n ®éng quèc tÕ do chñ nghÜa ®Õ quèc Mü ®øng ®Çu ®· t×m c¸ch bãp chÕt nÒn céng hoµ non trÎ cña ViÖt Nam. Theo lÖnh cña Bé t lÖnh §ång minh do tíng Mü M¸c ¸ct¬ chØ huy vµ lÊy lý do gi¶i gi¸p qu©n ®éi NhËt B¶n, qu©n ®éi Anh ®· chiÕm nöa phÝa Nam cña níc ViÖt Nam vµ qu©n ®éi Quèc d©n ®¶ng chiÕm nöa phÝa B¾c. Qu©n ®éi Anh ®· gióp thùc d©n Ph¸p më ®Çu cuéc chiÕn tranh chiÕm l¹i Nam Bé. Qu©n ®éi Quèc d©n ®¶ng dung dìng bän ph¶n ®éng ViÖt Nam trong ho¹t ®éng ph¶n c¸ch m¹ng cña chóng. H¬n n÷a, bän ®Õ quèc NhËt vµ Ph¸p ®· ®Ó l¹i cho níc Céng hoµ ViÖt Nam míi mét gia tµi th¶m h¹i: mét n¹n ®ãi lín. Thãc g¹o ®· bÞ chóng tÞch thu hÕt, do ®ã, vµo mïa xu©n n¨m 1945, h¬n hai triÖu ngêi ®· bÞ chÕt ®ãi t¹i c¸c tØnh phÝa B¾c. Råi n¹n h¹n h¸n tiÕp theo n¹n lôt! Nhê chÝnh s¸ch ®óng ®¾n vµ sù l·nh ®¹o cña ViÖt Minh vµ nhê tinh thÇn h¨ng h¸i cña nh©n d©n, kh«ng nh÷ng ®· tr¸nh ®îc n¹n ®ãi mµ cßn thùc hiÖn ®îc nhiÒu tiÕn bé míi, thÝ dô: mét Quèc héi ®îc bÇu ra b»ng ®Çu phiÕu phæ th«ng, mét qu©n ®éi nh©n d©n ®· ®îc tæ chøc, n¹n mï ch÷ bÞ xo¸ bá, v.v..

-6

-5

BäN THùC D¢N PH¸P B¾T §ÇU CUéC CHIÕN TRANH §îc qu©n ®éi Anh vµ NhËt gióp ®ì, bän thùc d©n Ph¸p b¾t ®Çu cuéc chiÕn tranh ë Nam Bé (Nam Kú) ngay tõ th¸ng 9-1945. Vµo thêi kú ®ã, nh©n d©n ViÖt Nam nãi chung vµ nh©n d©n Nam Bé nãi riªng cha ®îc tæ chøc tèt vÒ mÆt qu©n sù. PhÇn lín c¸c chiÕn sÜ ®îc vò trang b»ng nh÷ng gËy tre. Tíng L¬clÐc cã tiÕng t¨m, Tæng chØ huy qu©n ®éi thùc d©n Ph¸p, ®o¸n tríc r»ng chóng sÏ chiÕm l¹i toµn bé níc ViÖt Nam trong vßng 3 th¸ng lµ chËm nhÊt. Nh ngêi ta thÊy, L¬clÐc ®· nhÇm. Bän thùc d©n tiÕn hµnh chiÕn tranh ë phÝa Nam ®ång thêi tiÕn hµnh ngo¹i giao ë phÝa B¾c ViÖt Nam. Chóng muèn tranh thñ thêi gian nh»m t¨ng cêng lùc lîng viÔn chinh ®Ó ®¸nh mét ®ßn lín. V× vËy ChÝnh phñ Ph¸p ®· ký víi ChÝnh phñ Céng hoµ ViÖt Nam b¶n HiÖp ®Þnh ngµy 6-3, b¶n T¹m íc ngµy 14-9 nh÷ng m¶nh giÊy mµ chØ Ýt l©u sau ®ã chóng ®· xÐ bá. Ngµy 20-12-1946 qu©n ®éi Ph¸p më cuéc tæng tÊn c«ng trong kh¾p níc ViÖt Nam. §ã lµ mét cuéc chiÕn tranh kh«ng tuyªn bè. Nh÷ng nhµ qu©n sù Ph¸p muèn l¾p l¹i chiÕn thuËt chiÕn tranh chíp nho¸ng cña HÝtle, nh»m chØ mét ®ßn lµ tiªu diÖt xong c¸c lùc lîng yªu níc ViÖt Nam. ë ®©y n÷a, bän thùc d©n Ph¸p l¹i ®· nhÇm. Vµ rÊt ch¾c ch¾n lµ chóng còng sÏ chÞu chung sè phËn cña bän HÝtle tiÒn bèi cña chóng. CHóNG §· BÞ SA LÇY TRONG NH÷NG KHã KH¡N VÒ QU¢N Sù

Sau 2 th¸ng kh¸ng cù anh dòng trong thµnh phè Hµ Néi, c¸c lùc lîng ViÖt Nam ®· rót vÒ n«ng th«n, kh«ng thiÖt h¹i mét ngêi, kh«ng mÊt mét khÈu sóng nµo. Trong 3 th¸ng cuèi n¨m 1947, bän Ph¸p ®· tung lôc qu©n, h¶i qu©n cña chóng ra nh»m bao v©y vµ t×m diÖt c¸c lùc lîng ViÖt Nam ë ViÖt B¾c. Nhng chóng ®· bÞ trõng ph¹t b»ng mét thÊt b¹i vang déi, víi 7.500 qu©n cña chóng bÞ giÕt vµ bÞ th¬ng. Tõ sau thÊt b¹i ®ã, chóng tù h¹n chÕ trong c¸c trËn ®¸nh cã quy m« nhá h¬n. N¨m 1946, c¸c nhµ qu©n sù Ph¸p giµ dÆn nhÊt ®· c«ng khai thó nhËn r»ng muèn chiÕm l¹i ViÖt Nam th× ph¶i cã 500.000 lÝnh Ph¸p. Nhng tuyÓn mé ®îc sè ngêi ®ã, vò trang cho hä, nu«i hä ¨n vµ vËn chuyÓn hä sang ViÖt Nam, nh÷ng viÖc ®ã vît qu¸ søc cña mét níc Ph¸p ®· bÞ thiÖt h¹i nÆng nÒ vµ bÞ kiÖt quÖ bëi hai cuéc chiÕn tranh thÕ giíi. Nh÷ng ngêi am hiÓu c¸c vÊn ®Ò thuéc ®Þa- nh gi¸o s Giugl¸t vµ nh÷ng ngêi kh¸c - thõa nhËn r»ng qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam ®· m¹nh lªn ngang qu©n ®éi thùc d©n Ph¸p. B¸o chÝ Mü - thÝ dô tê DiÔn ®µn th«ng tin Niu Oãc viÕt r»ng: ®éi qu©n viÔn chinh cña Ph¸p ë §«ng D¬ng ®· vît qu¸ sè 120.000 ngêi, nhng ®Õn nay nã vÉn ch¼ng ®¹t ®îc tiÕn bé g× h¬n thêi kú ®Çu cuéc chiÕn tranh. Nh÷ng vïng bÞ ngêi Ph¸p chiÕm ®ãng kh«ng qu¸ 16% l·nh thæ cña ®Êt níc. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 1949, ®éi qu©n viÔn chinh Ph¸p ®· bÞ mÊt kho¶ng 100.000 ngêi bÞ giÕt vµ bÞ th¬ng. KÕ ho¹ch cña tíng R¬ve, tæng chØ huy qu©n ®éi nh»m "kho¸ cöa" biªn giíi ViÖt Nam ®· bÞ thÊt b¹i hoµn Tinh thÇn qu©n ®éi Ph¸p xuèng ®Õn møc thÊp nhÊt, khi nh÷ng ngêi ViÖt Nam ®ang chuÈn bÞ mét cuéc ph¶n c«ng. NH÷NG KHã KH¡N VÒ CHÝNH TRÞ Ph¸p, toµn. trong tæng

-6

-5

Kh«ng cã hy väng vÒ mÆt qu©n sù, bän thùc d©n Ph¸p gië nh÷ng thñ ®o¹n chÝnh trÞ. Hä dïng B¶o §¹i ®Ó tæ chøc ra mét chÝnh phñ bï nh×n nh»m chia rÏ nh©n d©n ViÖt Nam. Cùu hoµng ®Õ cña c¸c hép ®ªm, B¶o §¹i lµ mét tay lËt läng chuyªn nghiÖp, lÇn lît lµm chã s¨n cho Ph¸p, cho NhËt vµ míi ®©y l¹i cho Ph¸p. H¾n kÕt h«n víi con g¸i cña mét ®¹i ®Þa chñ theo ®¹o Thiªn Chóa, lµ anh em ®ång hao víi mét b¸ tíc ngêi Ph¸p, ®îc nu«i nÊng trong giíi quý téc thèi n¸t ë Ph¸p vµ phÇn lín thêi gian h¾n sèng t¹i c¸c thµnh phè ¨n ch¬i ë Ph¸p. Tªn bï nh×n nµy lµ b¹n cña Tëng Giíi Th¹ch vµ ch¾c ch¾n h¾n sÏ cã c¸i kÕt côc nhôc nh· nh tªn s¸t nh©n ngêi Trung Quèc kia. Tªn b¸n níc ViÖt Nam kh«ng nh÷ng bÞ nh©n d©n ghÐt bá mµ c¶ hoµng téc cò còng bá r¬i h¾n. ThÝ dô: N¨m 1949, khi tíng R¬ve ®Õn §«ng D¬ng, h¬n mét ngh×n nhµ trÝ thøc ë Sµi Gßn ®· göi cho R¬ve mét b¶n tuyªn ng«n ph¶n ®èi B¶o §¹i vµ ñng hé Hå ChÝ Minh. Sau khi ®· c«ng bè mét bøc th kÕt ¸n B¶o §¹i lµ kÎ ph¶n béi Tæ quèc, «ng hoµng giµ ¦ng Uý, b¸c cña B¶o §¹i ®· rêi bá HuÕ, cè ®« bÞ qu©n Ph¸p chiÕm ®Ó nhËn chøc vô chñ tÞch mét uû ban ®Þa ph¬ng cña MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt. C¸c tæ chøc nh©n d©n ®· nhÊt trÝ ®ßi hái ph¶i trõng trÞ B¶o §¹i v× téi ph¶n quèc. Mét nhµ b¸o Mü hái mét ngêi ®· tõng lµm quan víi B¶o §¹i r»ng cã bao nhiªu ngêi ViÖt Nam t¸n thµnh B¶o §¹i? C©u tr¶ lêi lµ: íc lîng nhiÒu nhÊt lµ 1%. Nhµ b¸o Mü nãi trªn viÕt r»ng: Trõ mét sè rÊt Ýt, tÊt c¶ nh÷ng ngêi ViÖt Nam ®Òu chèng l¹i bän thùc d©n Ph¸p vµ B¶o §¹i, tuyÖt ®¹i bé phËn nh©n d©n ViÖt Nam t¸n thµnh ChÝnh phñ c¸ch m¹ng cña «ng Hå ChÝ Minh. VËy, vÒ mÆt chÝnh trÞ còng nh vÒ mÆt qu©n sù, bän ®Õ quèc Ph¸p ®Òu kh«ng cã lèi tho¸t.

Vµ NH÷NG KHã KH¡N VÒ KINH TÕ Theo sè liÖu chÝnh thøc, n¨m 1949, cuéc chiÕn tranh ë ViÖt Nam ®· lµm níc Ph¸p thiÖt h¹i 115 tû phr¨ng, tøc lµ gÊp 4 lÇn so víi lóc b¾t ®Çu chiÕn tranh, vµo n¨m 1946-1947. Trong khi c¸c kho¶n chi tiªu vÒ qu©n sù t¨ng lªn mét c¸ch khñng khiÕp, th× nÒn kinh tÕ Ph¸p hoµn toµn bÞ kiÖt quÖ, nh c¸c con sè sau ®©y chøng minh: XuÊt c¶ng tríc chiÕn tranh G¹o Than Cao su C¸c thø kh¸c Céng 1.500.000 1.500.000 100.000 900.000 4.000.000 tÊn §Õn 1949 90.000 40.000 28.000 48.000 206.000
1)

tÊn -

Cuéc chiÕn tranh ë ViÖt Nam ®· dÉn níc Ph¸p bÞ M¸csan ho¸ ®Õn chç bÞ kiÖt quÖ. B¸o DiÔn ®µn th«ng tin Niu Oãc viÕt: "Tríc kia, ViÖt Nam lµ mét nguån cña c¶i ®èi víi níc Ph¸p. Giê ®©y, nã trë thµnh mét nguån nî nÇn ®èi víi níc Ph¸p". Sù CAN THIÖP CñA Mü Vµ M¢U THUÉN GI÷A NH÷NG T£N KÎ C¦íP T×nh tr¹ng cña chñ nghÜa thùc d©n Ph¸p ë ViÖt Nam gièng nh t×nh tr¹ng cña mét ngêi cìi trªn lng mét con hæ. Xuèng ch¨ng? SÏ bÞ ¨n thÞt. §õng xuèng ch¨ng? BÞ ¨n thÞt mÊt th«i. TuyÖt väng, h¾n cÇu cøu chñ nghÜa ®Õ quèc Mü. Tªn nµy, kh«ng ®îi mêi ®Õn hai lÇn, ®· vå ngay lÊy c¬ héi. Bëi v× h¾n muèn biÕn ViÖt Nam thµnh mét "vµnh ®ai an toµn" chèng céng s¶n.
1

) Trong nguyªn b¶n ®¸nh m¸y nhÇm lµ 220.000.

-6

-5

Ch¼ng bao l©u, m©u thuÉn gay g¾t xuÊt hiÖn gi÷a hai to¸n kÎ cíp. Chñ nghÜa ®Õ quèc Mü nãi víi «ng b¹n Ph¸p: "V× t«i øng tiÒn vµ vò khÝ, vµ v× anh kh«ng ®¸nh th¾ng ®îc ë ViÖt Nam, vËy anh h·y cót khái ®ã ®Ó t«i vµo thay!". Nhng chñ nghÜa ®Õ quèc Ph¸p nãi víi "vÞ cøu tinh" cña m×nh: "A, xin lçi! Anh cung cÊp vò khÝ, ®óng vËy. Nhng t«i, t«i ®· hy sinh hµng v¹n sinh m¹ng thanh niªn Ph¸p. V× vËy t«i muèn gi÷ lÊy phÇn mµ t«i ®· cíp ®îc". Díi ®©y lµ mét sè chøng cí vÒ c¸c m©u thuÉn ®ã: Ngµy 1-3-1950, Th«ng tÊn x· Ph¸p loan b¸o r»ng "ChÝnh phñ Ph¸p muèn gi÷ quyÒn kiÓm so¸t mäi viÖn trî ®îc cung cÊp cho ViÖt Nam" (cho bï nh×n B¶o §¹i). Cïng ngµy, H·ng th«ng tÊn U.P thuËt l¹i lêi cña «ng GiÐtxèp, ®¹i sø lu ®éng cña T¬ruman, nãi r»ng: "Tríc khi qu©n ®éi Ph¸p rót khái níc nµy, nÒn ®éc lËp hoµn toµn cña ViÖt Nam kh«ng cã g× b¶o ®¶m c¶" (DÞch l¹i tõ b¸o chÝ níc ngoµi). ThËt lµ mét có ®¸ cña con lõa ... Mü! CANH B¹C CñA Mü Theo tin cña H·ng th«ng tÊn U.P ngµy 6-3-1950, T¬ruman ®· göi cho qu©n ®éi Ph¸p ë §«ng D¬ng 60 m¸y bay míi, cã thÓ lµ 120... H¹m ®éi 7 cña Mü sÏ bá neo ë Sµi Gßn... Mü sÏ sö dông lÝnh NhËt ®Ó ®¸nh ViÖt Nam... theo yªu cÇu cña ChÝnh phñ Ph¸p. Oasinht¬n sÏ cho B¶o §¹i 30 triÖu ®«la ®Ó sèng ®îc tíi th¸ng 6,...v©n v©n. Nhng còng chÝnh h·ng th«ng tÊn ®ã ngµy 1-3-1950 ®· viÕt r»ng: "§iÒu mµ Mü lµm ë §«ng D¬ng lóc nµy lµ mãn tiÒn cîc c¸ ngùa lín nhÊt mµ cho tíi nay Mü cha tõng ch¬i trong

cuéc chiÕn tranh l¹nh. Nhng ngay c¶ víi sù gióp ®ì cña Mü, ngêi Ph¸p còng kh«ng thÓ ®¸nh b¹i ®îc du kÝch céng s¶n... Tõ n¨m 1946, kh«ng cã sù gióp ®ì nµo tõ bªn ngoµi, Hå ChÝ Minh ®· cã thÓ chÆn ®îc bíc tiÕn cña qu©n ®éi Ph¸p... Víi chØ mét phÇn nhá sè viÖn trî nh cña Mü dµnh cho Ph¸p, «ng Hå ChÝ Minh còng cã thÓ ®¬ng ®Çu víi Ph¸p nhiÒu n¨m n÷a. NÕu Liªn X« ®Õn gióp «ng ta th× «ng ta còng cã thÓ t¹o ra cho ngêi Ph¸p còng nh cho ngêi Mü mét t×nh c¶nh kh«ng thÓ tëng tîng næi... 30 triÖu ®«la mµ ngêi Ph¸p yªu cÇu cho B¶o §¹i th× chØ lµ mét giät níc trong mét c¸i bÓ lín... ChÝnh phñ B¶o §¹i - do ngêi Ph¸p n©ng ®ì - lµ mét ®øa trÎ míi sinh, yÕu ®uèi, vµ kh«ng ®îc nh©n d©n kÝnh träng..." (DÞch l¹i). Nh vËy lµ ngay c¶ d luËn ph¶n ®éng ë Mü còng lªn ¸n cuéc phiªu lu cña T¬ruman ë ViÖt Nam. Lµ mét tay ®¸nh b¹c tåi, T¬ruman ®· ®Æt cäc vµo Tëng Giíi Th¹ch mét sè ®«la vµ nç lùc ®å sé. Vµ kÕt qu¶ lµ «ng ta nhËn ®îc mét trËn ®ßn khñng khiÕp. ¤ng ta bÞ mÊt vèn vµ mÊt mÆt, con ngùa Trung Quèc cña «ng ta bÞ ®¸nh quþ hoµn toµn, níc Trung Hoa c¸ch m¹ng ®îc gi¶i phãng mét c¸ch th¾ng lîi. Kh«ng nghi ngê g× n÷a, B¶o §¹i vµ qu©n ®éi viÔn chinh Ph¸p sÏ bÞ ®¸nh b¹i nh Tëng Giíi Th¹ch vËy, vµ T¬ruman sÏ mÊt sè tiÒn cîc cña «ng ta ë ViÖt Nam nh «ng ta ®· mÊt ë Trung Quèc. Nhng ®èi víi «ng ta lÇn nµy, sù thiÖt h¹i sÏ ®au ®ín h¬n nhiÒu bëi v× «ng sÏ bÞ ®¸nh b¹i bëi níc ViÖt Nam nhá bÐ. VIÖT NAM SÏ TH¾NG LîI ViÖc Liªn X«, níc Trung Hoa míi vµ c¸c níc d©n chñ c«ng nhËn ChÝnh phñ Céng hoµ ViÖt Nam ®· n©ng lªn ®Õn møc

-6

-5

cao nhÊt niÒm phÊn khëi cña nh©n d©n ViÖt Nam dòng c¶m mµ tinh thÇn th× rÊt cao vµ lßng can ®¶m th× kh«ng g× th¾ng næi. §èi víi ViÖt Nam, ®ã lµ mét th¾ng lîi lín vÒ chÝnh trÞ. C¶m t×nh cña nh÷ng ngêi lao ®éng trªn toµn thÕ giíi vµ sù ®oµn kÕt cña nh©n d©n Ph¸p ®· dÊy lªn mét phong trµo réng lín chèng l¹i "cuéc chiÕn tranh bÈn thØu" ë ViÖt Nam lµ mét th¾ng lîi to lín vÒ tinh thÇn ®èi víi nh©n d©n ViÖt Nam. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· tuyªn bè: "§Ó giµnh l¹i nÒn ®éc lËp d©n téc vµ sù thèng nhÊt ®Êt níc cña m×nh, nh©n d©n ViÖt Nam s½n sµng ®Êu tranh 10 n¨m, 15 n¨m, 20 n¨m hoÆc h¬n n÷a, nÕu cÇn thiÕt!". Vµ Ngêi nãi thªm: "cµng gÇn ®Õn th¾ng lîi, chóng ta cµng gÆp nhiÒu khã kh¨n. Nhng chóng ta ®· quyÕt t©m kh¾c phôc tÊt c¶ nh÷ng khã kh¨n vµ chÞu ®ùng mäi hy sinh ®Ó ®¹t môc ®Ých cña m×nh: §¸nh ®uæi tÊt c¶ bän x©m lîc vµ gi¶i phãng Tæ quèc cña chóng ta". QuyÕt t©m bÒn bØ ®ã, niÒm tin tëng kh«ng g× lay chuyÓn næi ®ã cña mét d©n téc lµ sù b¶o ®¶m v÷ng ch¾c cña th¾ng lîi cuèi cïng. Vµ ViÖt Nam sÏ th¾ng. VËy th×, tr¸i víi tÊt c¶ nh÷ng sù tÝnh to¸n cña lùc lîng ph¶n ®éng quèc tÕ, ®øng ®Çu lµ lùc lîng ph¶n ®éng Ph¸p Mü ®ang muèn biÕn ViÖt Nam thµnh mét c¸i hµng rµo chèng céng s¶n ë §«ng Nam ¸, níc ViÖt Nam dòng c¶m ®ang trë thµnh mét tiÒn ®ån v÷ng ch¾c cña mÆt trËn quèc tÕ chèng chñ nghÜa ®Õ quèc ë khu vùc nµy cña thÕ giíi1).

(MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt) ®Þa ph¬ng

DIN Th ký MÆt trËn Liªn - ViÖt ) Cïng víi b¶n th¶o bµi b¸o, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh göi bøc th sau cho Bé biªn tËp tuÇn b¸o V× mét nÒn hoµ b×nh l©u dµi, v× mét nÒn d©n chñ nh©n d©n.
1

-6

-5

KÝnh göi Bé biªn tËp tuÇn b¸o V× mét nÒn hoµ b×nh l©u dµi V× mét nÒn d©n chñ nh©n d©n, §ång chÝ Tæng biªn tËp th©n mÕn, T«i kh«ng viÕt tiÕng Ph¸p ®· tõ l©u, kh¸ l©u. LÇn nµy viÕt, ch¾c t«i sÏ m¾c nhiÒu lçi. Mong ®ång chÝ söa hé nh÷ng lçi ®ã. NÕu thÊy cÇn thiÕt, ®ång chÝ cã thÓ sö dông tµi liÖu nµy ®Ó viÕt l¹i hoµn toµn bµi b¸o. T«i sÏ göi tíi ®ång chÝ nhiÒu bµi kh¸c n÷a, hoÆc do t«i, hoÆc do c¸c ®ång chÝ cña t«i viÕt. VÒ thï lao, t«i mong ®ång chÝ göi ®Òu ®Æn cho chóng t«i nhiÒu b¶n cña tê b¸o vµ nh÷ng s¸ch b¸o kh¸c mµ ®ång chÝ cã. Chµo th©n ¸i Ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 1950
Hå CHÝ MINH

QUü C¤NG L¦¥NG
§Çu n¨m 1950, ®Ó më ®µ cho cuéc tæng ®éng viªn nh©n lùc, vËt lùc, tµi lùc cña nh©n d©n vµo cuéc kh¸ng chiÕn, ChÝnh phñ ®· ra s¾c lÖnh lËp Quü c«ng l¬ng, môc ®Ých ®Ó nh©n d©n gãp l¬ng thùc vµo c«ng quü quèc gia, cÊp dìng bé ®éi, c«ng nh©n viªn chøc lµm viÖc ë c¸c c¬ quan, xÝ nghiÖp ChÝnh phñ. Theo s¾c lÖnh, Quü c«ng l¬ng ®ãng b»ng thãc, cèt ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tiÕp tÕ khã kh¨n hiÖn nay vµ sau nµy trong giai ®o¹n tæng ph¶n c«ng. Mçi mét c«ng d©n ViÖt Nam sÏ ®ãng 10 kil« thãc. §Æc biÖt c¶ phô n÷ còng ®ãng, thÓ theo yªu cÇu cña chÞ em ®ßi ®îc gãp nh nam giíi vµo nh÷ng quü kh¸ng chiÕn. Riªng cho c«ng nh©n vµ c«ng chøc, v× kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, nªn ®îc ®ãng b»ng tiÒn, sè tiÒn t¬ng ®¬ng víi 10 kil« thãc b¸n ë thÞ trêng ®Þa ph¬ng trong khi ®ãng. BÊt cø c«ng d©n nµo tõ 18 ®Õn 55 tuæi ®Òu cã nhiÖm vô ®ãng Quü c«ng l¬ng, trõ nh÷ng ngêi ®· ®îc ChÝnh phñ cho miÔn h¼n nh bé ®éi, du kÝch tho¸t ly sinh s¶n (®Þa ph¬ng qu©n), th¬ng binh ®îc hëng hu bæng th¬ng tËt, häc sinh kh«ng tµi s¶n, ngêi tµn tËt kh«ng kÕ sinh nhai, v.v.. LËp Quü c«ng l¬ng, ChÝnh phñ nh»m môc ®Ých chuÈn bÞ s½n ë c¸c chiÕn trêng nh÷ng kho thãc phßng khi cÇn ®Õn dïng ®îc mau lÑ, ®iÒu hoµ gi¸ c¶; tiÕp tÕ ®Çy ®ñ cho bé ®éi ®Ó khái t×nh tr¹ng võa ®¸nh giÆc võa lo ¨n, gi¶i quyÕt tiÕp tÕ khã kh¨n cho c«ng nh©n vµ c«ng chøc.

T¸i bót: NÕu trong bµi cã nh÷ng sai vÒ chÝnh trÞ, mong ®ång chÝ söa hé nh÷ng sai ®ã vµ göi cho chóng t«i lêi phª b×nh. Xin c¶m ¬n tríc.
ViÕt b»ng tiÕng Ph¸p. Tµi liÖu lu t¹i B¶o tµng C¸ch m¹ng ViÖt Nam.

-6

-5

Cuéc kh¸ng chiÕn cµng gÇn th¾ng lîi cµng ®ßi hái nhiÒu h¬n c«ng søc cña nh©n d©n. Víi môc ®Ých ®Èy cuéc kh¸ng chiÕn sang giai ®o¹n tæng ph¶n c«ng, ChÝnh phñ ®· h¹ s¾c lÖnh Tæng ®éng viªn nh©n lùc, vËt lùc vµ tµi lùc cña nh©n d©n vµ lËp Quü c«ng l¬ng. Quü c«ng l¬ng ®îc nh©n d©n h¨ng h¸i ®ãng gãp nhanh chãng sÏ lµ mét søc m¹nh míi ®Èy nhanh cuéc chuÈn bÞ tiÕn sang giai ®o¹n cuèi cïng vµ ®¶m b¶o cho tæng ph¶n c«ng th¾ng lîi hoµn toµn.

SINH VI£N VIÖT NAM T¹I ANH VíI S¾C LÖNH TæNG §éNG VI£N
§îc biÕt ChÝnh phñ ®· h¹ S¾c lÖnh tæng ®éng viªn nh©n lùc, vËt lùc, tµi lùc cña nh©n d©n, 14 sinh viªn ViÖt Nam tõ 18 ®Õn 30 tuæi ®ang theo häc ë trêng ®¹i häc t¹i Lu©n §«n ®· ®¸nh ®iÖn vÒ hái kü thªm ChÝnh phñ vÒ viÖc tßng qu©n cña anh em. Anh em muèn biÕt c¸ch thøc vµ ®êng lèi vÒ níc trong trêng hîp anh em ®îc gäi vÒ níc tßng qu©n, vµ nh÷ng huÊn lÖnh nµo cña ChÝnh phñ anh em cÇn ph¶i thi hµnh trong trêng hîp ChÝnh phñ miÔn cho anh em tßng qu©n ®Ó tiÕp tôc c«ng viÖc häc hµnh ë Anh, v.v.. Anh em ngá ý rÊt s½n sµng vÒ níc ®Ó ®îc nhËp ngò vµ chÊm hÕt bøc ®iÖn: "dï xa x«i, t©m trÝ chóng t«i vÉn lu«n lu«n híng vÒ Tæ quèc vµ lóc nµo còng s½n sµng thi hµnh nh÷ng huÊn lÖnh cña ChÝnh phñ".

T.L. B¸o Sù thËt, sè 130, ngµy 1-4-1950.

T.L.

B¸o Sù thËt, sè 131, ngµy 15-4-1950.

-6

-5

TH¦ GöI ANH EM TH¦¥NG BINH LêI K£U GäI NH¢N NGµY 1-5-1950
Nh©n dÞp TÕt Lao ®éng quèc tÕ, t«i göi lêi th©n ¸i chóc mõng ®ång bµo lao ®éng trong níc vµ anh em lao ®éng thÕ giíi. Trong lóc nµy, anh em lao ®éng vµ nh©n d©n tiÕn bé kh¾p thÕ giíi ®ang m¹nh mÏ ®éng viªn, ®Ó chèng ©m mu cña nh÷ng kÎ muèn g©y chiÕn tranh vµ ®Ó gi÷ g×n d©n chñ vµ hoµ b×nh l©u dµi. §ång bµo lao ®éng vµ toµn thÓ quèc d©n ta cÇn ph¶i h¨ng h¸i tæng ®éng viªn ®Ó ®¸nh tan bän x©m lîc, ®Ó ®a cuéc kh¸ng chiÕn thÇn th¸nh cña ta mau ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn. Nh thÕ, tøc lµ toµn thÓ lao ®éng vµ nh©n d©n ta thiÕt thùc chen vai thÝch c¸nh víi lao ®éng vµ nh©n sÜ thÕ giíi ®Ó hoµn thµnh sù nghiÖp vÜ ®¹i chung lµ b¶o vÖ d©n chñ vµ hoµ b×nh thÕ giíi. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH

MÆT TRËN L£ HåNG PHONG
Anh em th¬ng binh, T«i ®îc b¸o c¸o r»ng trong trËn Phè Lu vµ NghÜa §«, toµn thÓ chiÕn sÜ tá ra rÊt anh dòng. Riªng c¸c anh bÞ th¬ng, do sù ch¨m nom cña c¸c thÇy thuèc vµ c¸c kh¸n hé, mét sè lín anh em th¬ng binh ®· lµnh m¹nh, trë vÒ bé ®éi. Cßn c¸c chó ®ang cÇn ë l¹i y viÖn t«i göi lêi th©n ¸i an ñi c¸c chó vµ chóc c¸c chó mau trë l¹i m¹nh khoÎ ®Ó ®i ®¸nh giÆc lËp c«ng thªm. T«i còng c¶m ¬n c¸c thÇy thuèc vµ anh em kh¸n hé ®· ch¨m nom c¸c th¬ng binh rÊt chu ®¸o. ThÕ lµ ®¸ng khen. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Ngµy 1 th¸ng 5 n¨m 1950
Hå CHÝ MINH

B¸o Cøu quèc, sè 1538, ngµy 3-5-1950.

B¸o Cøu quèc, sè 1539, ngµy 4-5-1950.

-6

-5

KHEN NGîI §åNG BµO C¸C X· TH¦îNG LòNG, XU¢N QUANG, TIÕN Y£N, B»NG LANG (MÆT TRËN L£ HåNG PHONG)
§ång bµo th©n mÕn, T«i ®îc b¸o c¸o r»ng toµn thÓ ®ång bµo trong 4 x· rÊt h¨ng h¸i ñng hé kh¸ng chiÕn ®· lµm nh÷ng viÖc nh: - B¸n l¬ng thùc rÎ cho bé ®éi. - Khi ®¸nh giÆc th× toµn d©n trong 4 x· ®· ra søc tiÕp tÕ cho bé ®éi, vËn t¶i vµ gióp ®ì c¸c chiÕn sÜ bÞ th¬ng. T«i rÊt vui mõng thay mÆt ChÝnh phñ c¶m ¬n vµ khen ngîi ®ång bµo. §ång thêi t«i mong ®ång bµo c¸c x· kh¸c ®Òu thi ®ua ñng hé kh¸ng chiÕn nh 4 x· nµy. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Ngµy 1 th¸ng 5 n¨m 1950
Hå CHÝ MINH

TH¦ GöI C¸C B¹N PHô TR¸CH XE H¥I B¾C C¹N (Nhê Tæng liªn ®oµn lao ®éng chuyÓn)
Trong thêi kú toµn quèc chuÈn bÞ ®Ó chuyÓn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng, B¾c C¹n ®îc c¸i vinh dù lµ cã xe h¬i ch¹y ®Çu tiªn ë ViÖt B¾c, mµ c¸c chó: §µo Huy §·n: Hoµng V¨n D¸: Hoµng V¨n B×nh: Lêng V¨n Cµnh: NguyÔn V¨n Thi: ch÷a m¸y cÇm m¸y cÇm m¸y gióp viÖc gióp viÖc

th× cã c¸i vinh h¹nh lµ phô tr¸ch chiÕc xe h¬i ch¹y ®Çu tiªn. T«i ®îc b¸o c¸o r»ng c¸c chó rÊt cè g¾ng vµ cÈn thËn. ThÕ lµ rÊt tèt. Nh©n dÞp nµy t«i cã vµi lêi dÆn chung: Cã kÕt qu¶ bíc ®Çu Êy lµ do c¸c c¸n bé chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ hîp t¸c chÆt chÏ, c«ng t¸c thiÕt thùc, vµ nhê ®ång bµo B¾c C¹n h¨ng h¸i söa ®êng. VËy tõ nay, bÊt kú viÖc to viÖc nhá, c¸c c¸n bé ®Òu ph¶i gi¶i thÝch râ rµng cho mçi mét ngêi d©n ®Òu hiÓu râ, ®Òu vui lßng lµm th× viÖc g× còng sÏ thµnh c«ng mau chãng, tèt ®Ñp. Vµ dÆn riªng c¸c anh em phô tr¸ch xe h¬i: 1. TuyÖt ®èi chí ch¹y xe ban ngµy.

B¸o Cøu quèc, sè 1541, ngµy 6-5-1950.

-6

-5

2. Anh em ph¶i ®oµn kÕt chÆt chÏ, hÕt lßng gióp ®ì lÉn nhau. 3. S¨n sãc yªu quý c¸i xe nh con m×nh. 4. TiÕt kiÖm dÇu, than vµ c¸c tµi liÖu. 5. Thi ®ua häc hái kü thuËt vµ chÝnh trÞ, ®Ó cïng nhau tiÕn bé m·i. T«i rÊt mong c¸c b¹n ghi nhí vµ thùc hµnh nh÷ng lêi dÆn ®ã, th× mçi ngêi sÏ tiÕn bé mau vµ thµnh c«ng to. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Ngµy 1 th¸ng 5 n¨m 1950
Hå CHÝ MINH

TH¦ GöI §åNG BµO VIÖT B¾C TRONG DÞP PH¸I §OµN CHÝNH PHñ §ÕN THANH TRA ë LI£N KHU VIÖT B¾C
Nh©n dÞp ph¸i ®oµn cña ChÝnh phñ ®Õn thanh tra ë Liªn khu ViÖt B¾c, t«i göi lêi th©n ¸i hái th¨m: - C¸c cô phô l·o, - C¸c vÞ th©n sÜ, - C¸c anh chÞ em c¸n bé chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ, - C¸c ch¸u thiÕu nhi vµ nhi ®ång vµ toµn thÓ ®ång bµo. ViÖt B¾c ta lµ n¬i cã truyÒn thèng c¸ch m¹ng anh dòng. ViÖt B¾c ®· ®¸nh tan cuéc tiÕn c«ng thu ®«ng cña giÆc n¨m 1947. ViÖt B¾c ®· gãp mét phÇn lín vµo cuéc thµnh c«ng C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m vµ ®ang gãp mét phÇn lín vµo c«ng cuéc kh¸ng chiÕn ngµy nay. Kh¸ng chiÕn cña ta míi tranh ®îc mét cuéc th¾ng lîi to lín vÒ chÝnh trÞ: Liªn X«, Trung Hoa vµ c¸c níc d©n chñ míi ®· c«ng nhËn chóng ta. Nh©n cuéc th¾ng lîi chÝnh trÞ ®ã, bé ®éi, c¸n bé, c«ng chøc vµ toµn thÓ nh©n d©n ta cµng ph¶i cè g¾ng thªm n÷a, ®Ó chuÈn bÞ tiÕn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng, ®Ó tranh lÊy th¾ng lîi hoµn toµn vÒ qu©n sù. Muèn th¾ng lîi, th× ai ai còng ph¶i cè g¾ng gãp cña, gãp

(Kh«ng ®îc ®¨ng b¸o th nµy)
S¸ch B¸c Hå víi B¾c Th¸i, Ty v¨n ho¸ vµ th«ng tin B¾c Th¸i, 1979, tr.9-10.

-6

-5

c«ng, ngêi phô tr¸ch viÖc nµy, kÎ phô tr¸ch viÖc kh¸c. Bé ®éi th× x«ng pha tªn ®¹n, cùc khæ gian nan, xung phong giÕt giÆc. Nh©n d©n, c¸n bé, c«ng chøc còng ph¶i chÞu khã nhäc, chÞu thiÕu thèn, mµ thi ®ua c«ng t¸c ë hËu ph¬ng. Nh÷ng ®iÒu ®ã, ph¸i ®oµn sÏ gi¶i thÝch cho ®ång bµo hiÓu râ. Cã vÊn ®Ò th¾c m¾c, th× ®ång bµo cø thËt thµ hái ph¸i ®oµn. T«i tin r»ng ®ång bµo ViÖt B¾c sÏ thi ®ua lµm trßn nhiÖm vô ®èi víi Tæ quèc. Nh©n d©n, c¸n bé, c«ng chøc høa víi t«i nh vËy, th× t«i d¸m cam ®oan víi mäi ngêi r»ng: ngµy th¾ng lîi sÏ kh«ng xa. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng 5 n¨m 1950
Hå CHÝ MINH

NãI VÒ C¤NG T¸C HUÊN LUYÖN Vµ HäC TËP1)
I- PH¶I THIÕT THùC, CHU §¸O TRONG C¤NG VIÖC HUÊN LUYÖN ViÖc huÊn luyÖn häc tËp kh«ng ph¶i lµ mét viÖc ®¬n gi¶n, muèn lµm ®îc th× ph¶i hiÓu cho râ. B©y giê, B¸c lÇn lît tr¶ lêi mÊy c©u hái vÒ viÖc ®ã. 1. Tõ tríc ®Õn nay §oµn thÓ ®· huÊn luyÖn ®îc mÊy ngêi ? Cha biÕt ®îc con sè ®Ých x¸c, nhng còng cã thÓ tÝnh s¬ qua ®îc: trong b¸o c¸o cña thanh niªn khu V2) cã nãi ®· më ®îc 2.713 líp huÊn luyÖn. Con sè nµy cã vÎ "khoa häc" qu¸, nªn chóng ta cha thÓ tin hoµn toµn ®îc. VËy cø "bá x©u" ®i 713 vµ lÊy 2.000 líp th«i. C¸c ®oµn thÓ kh¸c trong khu V (c«ng nh©n, n«ng d©n, phô n÷, v.v.) céng l¹i còng cã thÓ më ®îc 3.000 líp n÷a. Nh thÕ lµ riªng khu V lµ mét khu d©n Ýt ngêi tha, còng ®· më ®îc 5.000 líp huÊn luyÖn. Cho mçi líp cã 10 ngêi häc th× sè ngêi ®· ®îc huÊn luyÖn trong c¶ khu lµ 50.000 ngêi. Nam Bé, khu IV, khu III vµ khu ViÖt B¾c, tuy d©n ®«ng h¬n vµ viÖc huÊn luyÖn cã n¬i lµm ®îc nhiÒu h¬n, nhng cø tÝnh ®æ ®ång cho mçi khu 50.000 th× toµn
) Héi nghÞ toµn quèc lÇn thø nhÊt vÒ c«ng t¸c huÊn luyÖn vµ häc tËp khai m¹c ngµy 6-5-1950.
2 1

B¸o Cøu quèc, sè 1544, ngµy 10-5-1950.

) Khu V: Qu¶ng Nam, Qu¶ng Ng·i, B×nh §Þnh, C«ng Tum, Gia

Lai.

-6

-5

quèc còng ®· cã ®Õn 25 v¹n ngêi ®îc huÊn luyÖn, nghÜa lµ 25 v¹n c¸n bé. ThÕ mµ cø kªu lµ thiÕu c¸n bé. V× sao ? V× viÖc huÊn luyÖn cßn h÷u danh v« thùc, lµm chØ cèt nhiÒu mµ kh«ng thiÕt thùc chu ®¸o. 2. HuÊn luyÖn ai ? Ta ph¶i: - HuÊn luyÖn c¸n bé. - HuÊn luyÖn héi viªn cña §oµn thÓ. - HuÊn luyÖn c¸n bé c¸c ngµnh chuyªn m«n cña chÝnh quyÒn. - HuÊn luyÖn nh©n d©n. Nãi ®Õn c¸n bé tríc hÕt, v× "c¸n bé lµ tiÒn vèn cña §oµn thÓ". Cã vèn míi lµm ra l·i. BÊt cø chÝnh s¸ch, c«ng t¸c g× nÕu cã c¸n bé tèt th× thµnh c«ng, tøc lµ cã l·i. Kh«ng cã c¸n bé tèt th× háng viÖc, tøc lµ lç vèn. 3. Ai huÊn luyÖn? Kh«ng ph¶i ai còng huÊn luyÖn ®îc. - Muèn huÊn luyÖn thî rÌn, thî nguéi th× ngêi huÊn luyÖn ph¶i th¹o nghÒ rÌn, nghÒ nguéi. Ngêi huÊn luyÖn cña §oµn thÓ ph¶i lµm kiÓu mÉu vÒ mäi mÆt : t tëng, ®¹o ®øc, lèi lµm viÖc. - Ngêi huÊn luyÖn ph¶i häc thªm m·i th× míi lµm ®îc c«ng viÖc huÊn luyÖn cña m×nh. Lªnin khuyªn chóng ta: "Häc, häc n÷a, häc m·i". Mçi ngêi ®Òu ph¶i ghi nhí vµ thùc hµnh ®iÒu ®ã, nh÷ng ngêi huÊn luyÖn l¹i cµng ph¶i ghi nhí h¬n ai hÕt. Ngêi huÊn luyÖn nµo tù cho lµ m×nh ®· biÕt ®ñ c¶ råi, th× ngêi ®ã dèt nhÊt. KhÈu hiÖu "Häc kh«ng biÕt ch¸n, d¹y kh«ng biÕt mái" treo trong phßng häp chÝnh lµ cña Khæng Tö. Tuy Khæng Tö lµ phong kiÕn vµ tuy trong häc thuyÕt cña Khæng Tö cã nhiÒu ®iÒu kh«ng ®óng song

nh÷ng ®iÒu hay trong ®ã th× chóng ta nªn häc. "ChØ cã nh÷ng ngêi c¸ch m¹ng ch©n chÝnh míi thu h¸i ®îc nh÷ng ®iÒu hiÓu biÕt quý b¸u cña c¸c ®êi tríc ®Ó l¹i". Lªnin d¹y chóng ta nh vËy. 4. HuÊn luyÖn g× ? a) Lý luËn: Ph¶i d¹y lý luËn M¸c - Lªnin cho mäi ngêi. Ngêi biÕt lý luËn mµ kh«ng thùc hµnh th× còng v« Ých. Häc lý luËn kh«ng ph¶i ®Ó nãi mÐp, nhng biÕt lý luËn mµ kh«ng thùc hµnh lµ lý luËn su«ng. Häc lµ ®Ó ¸p dông vµo viÖc lµm. Lµm mµ kh«ng cã lý luËn th× kh«ng kh¸c g× ®i mß trong ®ªm tèi, võa chËm ch¹p võa hay vÊp v¸p. Cã lý luËn th× míi hiÓu ®îc mäi viÖc trong x· héi, trong phong trµo ®Ó chñ tr¬ng cho ®óng, lµm cho ®óng. b) C«ng t¸c: Ngoµi lý luËn ph¶i d¹y c«ng t¸c. VÝ dô: vÒ c¸c viÖc Tæng ®éng viªn, thi ®ua ¸i quèc, thu thuÕ b»ng thãc, v.v. ph¶i gi¶i thÝch thÕ nµo cho d©n hiÓu, ph¶i ®éng viªn thÕ nµo, s¾p ®Æt c«ng viÖc thÕ nµo. ViÖc th¾ng lîi ngo¹i giao võa råi, ph¶i xem xÐt ¶nh hëng ®èi víi ta thÕ nµo, ®èi víi ®Þch thÕ nµo, ®èi víi trong níc thÕ nµo, ®èi víi quèc tÕ thÕ nµo, lµm thÕ nµo ®Ó lîi dông ®îc hÕt ¶nh hëng cña th¾ng lîi ®ã. Nh÷ng viÖc nh thÕ ®Òu ph¶i d¹y cho c¸n bé vµ ®ång chÝ biÕt. c) V¨n ho¸: Ph¶i chó ý d¹y v¨n ho¸ cho nh÷ng ®ång chÝ kÐm v¨n ho¸ ®Ó gióp cho hä tiÕn bé vÒ lý luËn, c«ng t¸c. d) Chuyªn m«n: Mçi ngêi ph¶i biÕt mét nghÒ ®Ó sinh ho¹t. Riªng vÒ c¸n bé, ai l·nh ®¹o trong ngµnh ho¹t ®éng nµo th× ph¶i biÕt chuyªn m«n vÒ ngµnh Êy. VÝ dô: nh÷ng ®ång chÝ l·nh ®¹o ho¶ xa ph¶i biÕt chuyªn m«n vÒ ho¶ xa, cã thÕ l·nh ®¹o míi s¸t. 5. HuÊn luyÖn thÕ nµo ? a) Cèt thiÕt thùc, chu ®¸o h¬n tham nhiÒu.

-6

-5

ViÖc cèt yÕu lµ ph¶i lµm cho ngêi häc hiÓu thÊu vÊn ®Ò. Nhng hiÓu thÊu còng cã nhiÒu c¸ch: cã c¸ch hiÓu thÊu thËt tØ mØ, nhng d¹y theo c¸ch ®ã th× ph¶i tèn nhiÒu th× giê. Tr¸i l¹i còng cã c¸ch d¹y bao qu¸t mµ vÉn lµm cho ngêi häc hiÓu thÊu ®îc. VÝ dô: muèn d¹y cho ngêi ta biÕt con voi lµ thÕ nµo th× cã thÓ nãi tØ mØ bé x¬ng cña nã ra sao, nã cã mÊy c¸i r¨ng, nã sèng thÕ nµo, sèng ®îc mÊy n¨m, v.v.. Nhng nÕu cha thÓ d¹y kü nh thÕ ®îc th× còng cã thÓ nãi cho ngêi ta biÕt bao qu¸t h×nh thï cña con voi nh: m×nh nã to b»ng ba bèn con tr©u, nã cã ch©n lín nh cét nhµ, hai tai to nh hai c¸i qu¹t, mét c¸i vßi vµ hai c¸i ngµ ë ®Çu, v.v.. Nh thÕ, ngêi häc kh«ng thÓ lÇm con voi víi con t«m, con mÌo hay con bß ®îc. H¬n n÷a, khi nãi ®Õn chuyÖn s¨n voi hay b¾t voi, ngêi ta còng kh«ng nghÜ lÇm ®îc r»ng cã thÓ dïng lìi c©u mµ mãc hay dïng roi, dïng gËy mµ ®¸nh. Nh thÕ lµ ngêi häc dïng ®îc sù hiÓu biÕt cña m×nh vµo viÖc lµm mét phÇn nµo. Tr¸i l¹i, nÕu th× giê Ýt, tr×nh ®é cßn kÐm, mµ cø cÆm côi lo nghiªn cøu tØ mØ c¸i ngµ voi kh«ng ch¼ng h¹n, th× khi trë vÒ l¹i tëng lÇm con voi lµ c¸i ngµ, kh«ng Ých lîi g× c¶. b) HuÊn luyÖn tõ díi lªn trªn. C¸c ban huÊn luyÖn kh«ng nªn «m ®åm. Ph¶i lÊy ngêi ë cÊp díi lªn huÊn luyÖn råi trë l¹i cÊp díi ®Ó hä huÊn luyÖn cho cÊp díi n÷a. Trung ¬ng huÊn luyÖn c¸n bé cho c¸c khu, c¸c tØnh, c¸n bé ë khu vµ tØnh ph¶i huÊn luyÖn cho c¸n bé huyÖn, x·. Nh thÕ ®ì tèn c«ng, tèn th× giê, vµ c¸n bé huÊn luyÖn cho cÊp díi gÇn m×nh l¹i s¸t h¬n. Nhng muèn huÊn luyÖn theo lèi nµy th× ph¶i huÊn luyÖn cho chu ®¸o. §õng b«i b¸c, nÕu ë trªn b«i b¸c th× cµng xuèng díi cµng sai lÖch. c) Ph¶i g¾n liÒn lý luËn víi c«ng t¸c thùc tÕ. Trung ¬ng cã nh÷ng chØ thÞ vÒ chñ tr¬ng chÝnh s¸ch, Ban huÊn luyÖn ph¶i cã nh÷ng tµi liÖu dùa theo t×nh h×nh cô thÓ, kinh nghiÖm c«ng t¸c ®Ó gi¶i thÝch nh÷ng chñ tr¬ng chÝnh s¸ch ®ã. Nh thÕ th× lý luËn míi khái bÞ t¸ch rêi

thùc tÕ. d) HuÊn luyÖn ph¶i nh»m ®óng nhu cÇu. Ban huÊn luyÖn ph¶i liªn l¹c mËt thiÕt víi c¸c c¬ quan tuyªn truyÒn, d©n vËn, chÝnh quyÒn. HuÊn luyÖn c¸n bé lµ cèt ®Ó cung cÊp c¸n bé cho c¸c ngµnh c«ng t¸c: §oµn thÓ, MÆt trËn, ChÝnh quyÒn, Qu©n ®éi. C¸c ngµnh c«ng t¸c nh lµ ngêi tiªu thô hµng. Ban huÊn luyÖn nh lµ ngêi lµm ra hµng. Lµm ra hµng ph¶i ®óng víi nhu cÇu cña ngêi tiªu thô. NÕu ngêi ta cÇn nhiÒu xe mµ m×nh lµm ra nhiÒu b×nh tÝch th× hµng Õ. ®) HuÊn luyÖn ph¶i chó träng viÖc c¶i t¹o t tëng. HuÊn luyÖn th× ph¶i hiÓu râ ngêi häc ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng vµ tÈy röa khuyÕt ®iÓm cho hä. Ph¶i huÊn vµ luyÖn. HuÊn lµ d¹y dç, luyÖn lµ rÌn giòa cho s¹ch nh÷ng vÕt xÊu xa trong ®Çu ãc. VÝ dô: HiÖn nay, c¸n bé ta cã mét khuyÕt ®iÓm lín lµ tù kiªu, tù m·n. Ph¶i ®Ëp cho tan khuyÕt ®iÓm Êy ®i. NÕu cßn tù kiªu tù m·n th× häc biÕt nhiÒu chØ thªm h¹i. Do tù kiªu, tù m·n mµ c¸n bé cã mét khuyÕt ®iÓm lín n÷a lµ ãc ®Þa vÞ. VÝ dô: ®ang lµm viÖc ë khu, mµ §oµn thÓ ®iÒu ®éng vÒ c«ng t¸c ë tØnh th× phµn nµn, ch¸n n¶n cho r»ng lµm nh thÕ lµ kh«ng xøng ®¸ng tµi m×nh, ®¸ng lÏ lµ m×nh ë cÊp trªn kia! Ph¶i gét s¹ch ®Çu ãc ®Þa vÞ ®i. ViÖc g× cã lîi cho c¸ch m¹ng, cã lîi cho §oµn thÓ lµ lµm hÕt, kh«ng cã viÖc g× sang, viÖc g× hÌn c¶. 6. Tµi liÖu huÊn luyÖn: a) Tríc hÕt ph¶i lÊy nh÷ng tµi liÖu vÒ chñ nghÜa M¸c Lªnin lµm gèc. Nhng tµi liÖu ph¶i lùa chän, xÕp ®Æt l¹i, v× tr×nh ®é ngêi häc kh«ng ®Òu nhau, cÇn cã tµi liÖu thÝch hîp víi tõng h¹ng. Tµi liÖu kh«ng thÝch hîp th× häc kh«ng cã Ých lîi g×. Cã mét lÇn ®i dù héi nghÞ vÒ, B¸c gÆp mét ®oµn thanh niªn vµ phô n÷ th«n quª ngåi nghØ ë mét ®Çu dèc. B¸c hái hä ®i ®©u, th× hä b¶o lµ ®i dù líp huÊn luyÖn vÒ, tuy ®ang gi÷a ngµy mïa nhng hä còng cè thu xÕp ®Ó ®i häc, mçi ngêi

-6

-5

mang theo mêi ngµy g¹o. B¸c hái: "Häc cã vui kh«ng?". - Vui l¾m. - ThÕ häc nh÷ng g× ? - C¸c M¸c. - Häc thÕ råi cã biÕt g× kh«ng ? Hä Êp óng: "Kh«ng ¹". ThÕ lµ phÝ c«ng, phÝ cña, v« Ých. b) Ngoµi nh÷ng tµi liÖu vÒ chñ nghÜa M¸c - Lªnin, cßn cã nh÷ng tµi liÖu thiÕt thùc. §ã lµ nh÷ng kinh nghiÖm do nh÷ng ngêi ®i häc mang ®Õn, kinh nghiÖm thµnh c«ng còng nh kinh nghiÖm thÊt b¹i. Nh÷ng kinh nghiÖm ®ã ®em trao ®æi, gom gãp l¹i tøc lµ nh÷ng bµi häc quý, kh«ng ph¶i cø chê ®ång chÝ cÊp trªn ®Õn nãi chuyÖn th× míi lµ bµi, lµ häc. ViÖc trao ®æi gom gãp kinh nghiÖm nµy ph¶i cã tæ chøc h¼n hoi chø kh«ng ph¶i m¹nh ai nÊy nãi. c) Nh÷ng chØ thÞ, nghÞ quyÕt, luËt, lÖnh cña §oµn thÓ vµ ChÝnh phñ ®Òu lµ nh÷ng tµi liÖu cÇn ph¶i häc tËp nghiªn cøu. II- PH¶I N¢NG CAO Vµ H¦íNG DÉN VIÖC Tù HäC Häc tËp ë trêng cña §oµn thÓ kh«ng ph¶i nh häc ë c¸c trêng lèi cò, kh«ng ph¶i cã thÇy th× häc, thÇy kh«ng ®Õn th× ®ïa. Ph¶i biÕt tù ®éng häc tËp. V× vËy: 1. Häc ®Ó lµm g×? a) Häc ®Ó söa ch÷a t tëng: H¨ng h¸i theo c¸ch m¹ng, ®iÒu ®ã rÊt hay. Nhng t tëng cha thËt ®óng lµ t tëng c¸ch m¹ng, v× thÕ cÇn ph¶i häc tËp ®Ó söa ch÷a cho ®óng. T tëng ®óng th× hµnh ®éng míi khái sai l¹c vµ míi lµm trän nhiÖm vô c¸ch m¹ng ®îc. b) Häc ®Ó tu dìng ®¹o ®øc c¸ch m¹ng: Cã ®¹o ®øc c¸ch

m¹ng th× míi hy sinh tËn tuþ víi c¸ch m¹ng, míi l·nh ®¹o ®îc quÇn chóng ®a c¸ch m¹ng tíi th¾ng lîi hoµn toµn. c) Häc ®Ó tin tëng: Tin tëng vµo §oµn thÓ. Tin tëng vµo nh©n d©n. Tin tëng vµo t¬ng lai cña d©n téc. Tin tëng vµo t¬ng lai c¸ch m¹ng. Cã tin tëng th× lóc ra thùc hµnh míi v÷ng ch¾c, h¨ng h¸i, lóc gÆp khã kh¨n míi kiªn quyÕt, hy sinh. d) Häc ®Ó hµnh: Häc víi hµnh ph¶i ®i ®«i. Häc mµ kh«ng hµnh th× häc v« Ých. Hµnh mµ kh«ng häc th× hµnh kh«ng tr«i ch¶y. 2. Häc ë ®©u? Häc ë trêng, häc ë s¸ch vë, häc lÉn nhau vµ häc nh©n d©n, kh«ng häc nh©n d©n lµ mét thiÕu sãt rÊt lín. Sau ®©y lµ c©u chuyÖn häc nh©n d©n rÊt hay cña mét n÷ ®ång chÝ Th¸i quª ë S¬n La: Håi ®ång chÝ Êy míi 15, 16 tuæi th× c¸c c¸n bé c¸ch m¹ng b¶o cho lµm c«ng t¸c tuyªn truyÒn, nhng b¶o sao th× nãi vËy, cha hiÓu biÕt mÊy. Mét n¨m sau, giÆc chiÕm S¬n La. D©n chóng vµ c¸n bé S¬n La ch¹y b¹t sang Hoµ B×nh, bÞ ®ång bµo ë ®ã khinh miÖt lµ sî giÆc nªn quyÕt t©m trë vÒ giµnh l¹i lµng m¹c. Trªn ®êng vÒ ph¶i tr¶i qua rÊt nhiÒu bíc khã kh¨n, vÊt v¶, nhng c¸n bé vÉn mét niÒm th¬ng yªu, ®ïm bäc nhau. Cã lÇn, mét chÞ c¸n bé èm nÆng, anh em trong ®éi hÕt søc s¨n sãc vµ giÆt hé c¶ quÇn ¸o. C¸n bé l¹i ra søc gióp nh©n d©n lµm mäi viÖc, nh©n d©n thÊy thÕ rÊt c¶m phôc. Nhê ®ã mµ nh©n d©n víi c¸n bé kh¨ng khÝt víi nhau, c¬ së g©y l¹i ®îc, c¸n bé sèng hoµ lÉn víi d©n, dÇn dÇn tæ chøc l¹i viÖc s¶n xuÊt vµ chiÕn ®Êu. Mét h«m bèn dâng ®Õn lµng, phô n÷ trong lµng ¨n mÆc ch¶i chuèt ra chuèc rîu. Dâng m¾c mu, uèng ph¶i rîu cã thuèc mª, ng· quay ra c¶. Phô n÷ gäi du kÝch

-6

-5

vµo tíc sóng. Dâng tØnh dËy, mÊt sóng, bá trèn, c¸n bé ®o¸n biÕt thÕ nµo giÆc còng kÐo ®Õn tr¶ thï, nªn bµn víi d©n cÊt giÊu thãc lóa, cña c¶i vµo rõng, tuy thÕ còng cha d¸m chñ tr¬ng tiªu thæ. ChÝnh phô l·o trong lµng l¹i lµ nh÷ng ngêi ®Çu tiªn ®a ra ý kiÕn ph¶i ®èt nhµ ®Ó giÆc cã ®Õn còng kh«ng cã chç ë. ý kiÕn ®ã ®îc d©n lµng nghe theo. Khi giÆc kÐo ®Õn lµng, nh©n d©n dïng sóng giÆc b¾n l¹i giÆc, giÆc bá ch¹y. Tõ ®ã, nh©n d©n tin c¸n bé vµ tù tin søc m×nh, nªn phong trµo mçi ngµy mét lªn cao. N÷ ®ång chÝ Th¸i n¨m nay míi hai m¬i tuæi vµ còng cha ®îc häc hµnh g× mÊy, nhng ®· kÓ l¹i c©u chuyÖn trªn ®©y mét c¸ch rµnh m¹ch vµ kÕt luËn mét c¸ch rÊt m¸cxÝt trong ba ®iÓm: "Mét lµ, chóng ch¸u rÊt ®oµn kÕt. Hai lµ, chóng ch¸u ®îc d©n yªu. Ba lµ, chóng ch¸u häc ®îc kinh nghiÖm cña d©n". Ba ®iÓm ®ã tøc lµ: - C¸n bé ®oµn kÕt, mäi viÖc ®Òu lµm ®îc. - C¸n bé ph¶i ®îc d©n yªu, d©n tin, d©n phôc. - C¸n bé ph¶i ®i s¸t d©n, häc d©n. III- MéT KHUYÕT §IÓM CÇN SöA CH÷A NGAY TRONG VIÖC HUÊN LUYÖN KhuyÕt ®iÓm chung lµ tham lµm nhiÒu mµ lµm kh«ng chu ®¸o, kh«ng biÕt "quý hå tinh, bÊt quý hå ®a"1). Râ rµng nhÊt lµ trong viÖc më líp huÊn luyÖn. 1. Líp qu¸ ®«ng. §«ng qu¸ th× d¹y vµ häc Ýt kÕt qu¶ v× tr×nh ®é lý luËn cña ngêi häc chªnh lÖch, nªn thu nhËn kh«ng ®Òu. Tr×nh ®é c«ng t¸c thùc tÕ cña ngêi häc còng
1

kh¸c nhau, nªn ch¬ng tr×nh kh«ng s¸t. 2. Më líp lung tung. HiÖn ®ang cã mét c¸i "dÞch" më trêng. VÝ dô: ®· cã trêng §oµn thÓ råi l¹i cã trêng D©n vËn, råi trêng N«ng vËn, Phô vËn, Thanh vËn, C«ng vËn. Trêng nµo cña §oµn thÓ l¹i kh«ng d¹y d©n vËn mµ cßn ph¶i më riªng? V× më nhiÒu líp nªn thiÕu ngêi gi¶ng. ThiÕu ngêi gi¶ng th× häc viªn ®©m ch¸n n¶n. ThiÕu ngêi gi¶ng th× ph¶i ®i "b¾t phu", v× thÕ ngêi ®Õn gi¶ng khi nµo còng hÊp tÊp, lít qua líp nµy mét chót, líp kh¸c mét chót nh "chuån chuån ®¹p níc", d¹y kh«ng ®îc chu ®¸o. ThiÕu ngêi gi¶ng th× thêng khi l¹i ph¶i "bÞt lç", ngêi "bÞt lç" n¨ng lùc kÐm, nãi sai, cã h¹i cho häc sinh, nghÜa lµ cã h¹i cho §oµn thÓ. Rèt cuéc chØ tèn g¹o mµ häc th× häc t¸p nhoang. VËy ph¶i lµm thÕ nµo? Ph¶i hîp lý ho¸, nghÜa lµ: - Më líp nµo cho ra líp Êy. - Lùa chän ngêi d¹y vµ ngêi ®Õn häc cho cÈn thËn. - §õng më líp lung tung. Nhng kh«ng ph¶i chØ nãi riªng viÖc më líp. B¸o chÝ còng ph¶i hîp lý ho¸. §õng bµy biÖn ra nhiÒu thø. Lµm Ýt nhng lµm cho h¼n hoi. Kh«ng hîp lý ho¸ l¹i nh thÕ th× rèt cuéc b¸o viÕt ra kh«ng ai muèn ®äc mµ tèn kÐm mét tr¨m thø. §oµn thÓ cø co cæ l¹i chÞu tiÒn ®Ó mÊy chó lµm b¸o ngåi vÏ voi, vÏ ngùa mµ kh«ng ai ®äc. Tãm t¾t B¸c nãi chõng ®ã, c¸c chó nghiªn cøu l¹i.
Nãi vµo th¸ng 5-1950. S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch, Nxb Sù thËt, Hµ Néi, 1960, t.2, tr.12-20.

) ý nãi kh«ng biÕt quý chÊt lîng h¬n sè lîng.

-6

-5

TH¦ GöI HäC VI£N BAN HUÊN LUYÖN C¤NG AN
ë mét ban huÊn luyÖn kh¸c cã non 300 häc viªn, hä ®· göi h¬n 150 mÈu chuyÖn. Ban huÊn luyÖn c«ng an h¬n 100 ngêi, mµ chØ ®îc 17 chó viÕt. C¸c chó nghÜ thÕ nµo? C«ng an lµ b¹n d©n, th× nh÷ng viÖc, nhÊt lµ nh÷ng viÖc oanh liÖt cña qu©n vµ d©n ë c¸c ®Þa ph¬ng, c«ng an cÇn ph¶i biÕt râ. VËy, sau nµy c¸c b¹n cÇn ph¶i chó ý h¬n n÷a, cè g¾ng h¬n n÷a. Trong 17 mÈu chuyÖn, cã hai chuyÖn tréi h¬n c¶ lµ chuyÖn 2 ch¸u nhi ®ång. VËy B¸c göi lêi c¶m ¬n vµ khen ngîi nh÷ng chó ®· g¾ng viÕt, vµ göi 2 gi¶i thëng: Gi¶i thø nhÊt, 1 c¸i huy ch¬ng cho chó ®· viÕt chuyÖn Em Tu©n. Gi¶i thø nh×, 1 ng«i sao ®á, cho chó ®· viÕt chuyÖn Em Hå Gµ. Nh÷ng chó ®· ®îc gi¶i thëng cÇn cè g¾ng thªm. Nh÷ng chó cha viÕt hoÆc cha ®îc gi¶i thëng cµng ph¶i ra søc n÷a, ®Ó lÇn sau giËt cho ®îc gi¶i thëng. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng 5 n¨m 1950
Hå CHÝ MINH

-6

-5

Tµi liÖu lu t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.

TH¦ GöI THIÕU NHI TOµN QUèC, S¸U M¦¥I TUæI
S¸u m¬i tuæi h·y cßn xu©n ch¸n, So víi «ng Bµnh vÉn thiÕu niªn. ¡n khoÎ, ngñ ngon, lµm viÖc khoÎ, TrÇn mµ nh thÕ kÐm g× tiªn! N¨m 1950
S¸ch Hå ChÝ Minh, Th¬, Nxb V¨n häc, Hµ Néi, 1975, tr.60.

NH¢N NGµY 1-6-1950
C¸c ch¸u yªu quý, Ngµy 1-6 lµ ngµy cña c¸c ch¸u bÐ kh¾p c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi. §¸ng lÏ tÊt c¶ c¸c ch¸u ®Òu ®îc no Êm, ®îc vui ch¬i, ®îc häc hµnh nh con trÎ ë Liªn X«. Song ë c¸c níc t b¶n, cha mÑ lµ ngêi lao ®éng, bÞ bãc lét, th× con trÎ còng bÞ bãc lét, ph¶i chÞu cùc chÞu khæ. VÝ dô: Mü lµ mét níc nhiÒu tiÒn b¹c nhÊt, cã nh÷ng nhµ ®¹i phó, ngåi m¸t ¨n b¸t vµng. Nhng con nhµ lao ®éng th× lªn 5 lªn 6 tuæi ®· ph¶i ®i lµm thuª lµm mín. ë níc ViÖt Nam ta, th× v× giÆc Ph¸p g©y ra chiÕn tranh, chóng nã ®èt nhµ, giÕt ngêi, cíp cña. V× vËy, ngêi lín ph¶i kh¸ng chiÕn, trÎ con còng ph¶i kh¸ng chiÕn. B¸c th¬ng c¸c ch¸u l¾m. B¸c høa víi c¸c ch¸u r»ng: ®Õn ngµy ®¸nh ®uæi hÕt giÆc Ph¸p, kh¸ng chiÕn thµnh c«ng, th× B¸c cïng ChÝnh phñ vµ c¸c ®oµn thÓ còng cè g¾ng lµm cho c¸c ch¸u ®Òu ®îc no Êm, ®Òu ®îc vui ch¬i, ®Òu ®îc häc hµnh, ®Òu ®îc sung síng. B¸c mong c¸c ch¸u ngoan ngo·n. B¸c chóc c¸c ch¸u m¹nh khoÎ. B¸c göi c¸c ch¸u nhiÒu c¸i h«n.

B¸C Hå

-6

-5

B¸o Sù thËt, sè 134, ngµy 1-6-1950.

rÊt nhiÒu ViÖt gian, mËt th¸m ®Ó dß tin tøc, ®Ó t×m c¸ch ph¸ ho¹i ta, th× viÖc gi÷ bÝ mËt l¹i quan träng h¬n bao giê hÕt. ThÕ mµ nhiÒu ngêi vÉn quen thãi b« l« ba la. BiÕt còng nãi, kh«ng biÕt còng nãi, gÆp ai còng nãi, ë ®©u còng nãi. Tõ ngêi nµy chuyÓn sang ngêi nä, ngêi nä chuyÓn ®Õn ngêi kia, råi dÇn dÇn tin tøc ®i ®Õn tai ViÖt gian, ®Õn tai ®Þch. ThÕ lµ, v× miÖng hay ba hoa mµ v« t×nh ®· gióp ®ì ®Þch, ®· ®a tin cho ®Þch.

PH¶I GI÷ BÝ MËT
VÊn ®Ò nµy, nh¾c ®i nh¾c l¹i ®· nhiÒu lÇn. Nhng tiÕc thay, chøng bÖnh kh«ng biÕt gi÷ bÝ mËt vÉn rÊt phæ th«ng, rÊt trÇm träng. NhiÒu c¸n bé, nh©n viªn, binh sÜ, nh©n d©n cßn m¾c bÖnh Êy. Chóng ta ph¶i lu«n lu«n nhí r»ng: trong chiÕn tranh, gi÷ bÝ mËt hay kh«ng lµ ®iÒu rÊt quan hÖ ®Õn sù th¾ng hay b¹i. NÕu ®Þch biÕt tin tøc cña ta, nã sÏ t×m ®¸nh vµo chç yÕu cña ta, th× ®Þch sÏ th¾ng. NÕu ta thÊy râ tin tøc cña ®Þch, ta sÏ t×m ®¸nh vµo chç yÕu cña nã, th× ta sÏ th¾ng. Dï cã khÝ giíi nhiÒu, bé ®éi ®«ng, lùc lîng m¹nh, kÕ ho¹ch hay, nhng nÕu ®Ó tin tøc lé ra, ®Þch sÏ biÕt mµ phßng bÞ tríc, th× còng kh«ng th¾ng ®îc. V× vËy, ngêi ta gäi lµ MÆt trËn tin tøc. NÕu mÆt trËn Êy gi÷ kh«ng v÷ng, nghÜa lµ kh«ng biÕt gi÷ bÝ mËt, th× c¸c mÆt trËn kh¸c còng bÞ lung lay. * NhÊt lµ khi ®Þch gÇn ®Õn ®êng cïng, chóng phãng ra

Ai ph¶i gi÷ bÝ mËt? Tríc hÕt lµ c¸n bé, nh©n viªn, bé ®éi ph¶i gi÷ bÝ mËt. Lóc ë lµng, khi ®i ®êng, lóc vµo qu¸n níc, khi gÆp ngêi quen, chí nãi m×nh lµm viÖc g×, ë c¬ quan nµo, ®i ®©u, quen biÕt ai. Chí ba hoa, mµ còng chí tß mß. ViÖc g× cÇn nãi th× chØ nãi víi ngêi phô tr¸ch. L¹i cÇn ph¶i gi¶i thÝch vµ huÊn luyÖn cho nh©n d©n, tõ cô giµ ®Õn em bÐ, ®Òu biÕt gi÷ bÝ mËt. Ai ®i ®©u, c¬ quan nµo ®ãng ë ®©u, bé ®éi nµo kÐo ®i ®©u - ®ång bµo ®Òu ph¶i gi÷ bÝ mËt. GÆp ai l¹ mÆt vµo lµng, kh«ng cã giÊy giíi thiÖu, hay hái tß mß - th× ®ång bµo ph¶i theo dâi mét c¸ch kÝn ®¸o vµ b¸o cho uû ban hoÆc c«ng an xÐt hái. NÕu kh«ng cã nh©n d©n gióp gi÷ bÝ mËt, th× bÝ mËt chØ gi÷ ®îc mét phÇn. Kinh nghiÖm tá r»ng: nÕu ta biÕt c¸ch gi¶i thÝch, th× ®ång bµo ta rÊt tèt vµ gi÷ bÝ mËt rÊt khÐo. Ngµy tríc ë Cao B»ng, ®ång bµo hiÓu chÝnh s¸ch "ba kh«ng". Ngoµi ngêi phô tr¸ch, ai hái g× còng tr¶ lêi: T«i kh«ng nghe g×, t«i kh«ng thÊy g×, t«i kh«ng biÕt g× c¶. Nhê vËy, mµ tuy lÝnh ®«ng, mËt th¸m Ph¸p vµ mËt th¸m NhËt

-6

-5

®«ng nh r¬i, c¸n bé c¸ch m¹ng vÉn thong dong ho¹t ®éng. L¹i nh kinh nghiÖm Hµ TÜnh. Nhê ®ång bµo hiÓu biÕt vµ gióp ®ì, mµ kh«ng cã tªn ViÖt gian nµo, tï trèn nµo lät khái c¸i líi bÝ mËt cña nh©n d©n.

Lµm thÕ nµo ®Ó gi÷ bÝ mËt? TÊt c¶ c¸c c¬ quan, bé ®éi, tÊt c¶ c¸c ®oµn thÓ ph¶i phô tr¸ch thiÕt thùc huÊn luyÖn cho binh sÜ, c¸n bé vµ nh©n d©n ®iÒu lîi, ®iÒu h¹i vµ c¸ch gi÷ bÝ mËt. Mçi ngêi ph¶i coi viÖc gi÷ bÝ mËt lµ mét nghÜa vô cña m×nh ®èi víi Tæ quèc, ®èi víi ChÝnh phñ. ë c¸c phßng giÊy, c¸c ®×nh lµng, c¸c hµng qu¸n, c¸c trêng häc, c¸c nhµ m¸y vµ nh÷ng n¬i nhiÒu ngêi qua l¹i, ph¶i cã nh÷ng khÈu hiÖu nh¾c mäi ngêi gi÷ bÝ mËt. HÔ thÊy ai hay b« l« ba la, kh«ng biÕt gi÷ bÝ mËt th× phª b×nh c¶nh c¸o, thËm chÝ ph¶i xö ph¹t. Lµm nh vËy th× MÆt trËn tin tøc cña ta sÏ th¾ng lîi.

TH¦ C¶M ¥N
T«i tr©n träng c¶m ¬n: Quèc héi, ChÝnh phñ, c¸c ®oµn thÓ, c¸c chiÕn sÜ, c¸c c¸n bé, §ång bµo trong níc, ngoµi níc vµ trong vïng t¹m bÞ ®Þch chiÕm. T«i riªng c¶m ¬n c¸c cô phô l·o vµ c¸c ch¸u thanh thiÕu niªn vµ nhi ®ång, ®· göi th, göi ®iÖn, göi quµ chóc thä t«i. T«i rÊt sung síng v× lßng yªu mÕn cña ®ång bµo. T«i rÊt vui mõng v× nh÷ng mãn quµ cña bé ®éi ®Òu lµ chiÕn lîi phÈm; nh÷ng mãn quµ cña ®ång bµo ®Òu tù tay ®ång bµo lµm ra trong cuéc thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt. T«i rÊt hµi lßng, v× phÇn rÊt lín trong c¸c th, c¸c ®iÖn ®Òu b¸o c¸o thµnh tÝch trong cuéc thi ®ua ¸i quèc cò, vµ høa hÑn trong c¸c cuéc thi ®ua ¸i quèc míi. V× lßng qu¸ c¶m ®éng, t«i kh«ng biÕt nãi g× víi chiÕn sÜ vµ ®ång bµo trong dÞp nµy. T«i chØ nh¾c l¹i r»ng: Trong thêi kú ta ®ang chuÈn bÞ ®Ó tiÕn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng, ta ®· tranh ®îc mét th¾ng lîi chÝnh trÞ rÊt to: Trung Quèc, X« Liªn vµ c¸c níc d©n chñ míi ®· thõa nhËn ta. ThÕ lµ trong lÞch sö, ®Þa vÞ níc ta trªn trêng quèc tÕ cha bao giê vÎ vang nh b©y giê. 800 triÖu bÇu b¹n ®ang nh×n vµo chóng ta, ®ang mong chê chóng ta th¾ng lîi, vµ ch¾c chóng ta sÏ th¾ng lîi. V× vËy, t«i mong r»ng toµn thÓ chiÕn sÜ, toµn thÓ ®ång bµo,

X.Y.Z.

B¸o Sù thËt, sè 134, ngµy 1-6-1950.

-6

-5

mäi ngêi ®Òu gi÷ lêi ®· høa víi t«i, tøc lµ mçi ngêi ®Òu ra søc thi ®ua thùc hiÖn ch¬ng tr×nh Tæng ®éng viªn cña ChÝnh phñ, mäi ngêi ®Òu nh»m vµo mét môc ®Ých chung lµ: TÊt c¶ ®Ó chiÕn th¾ng. VÒ phÇn t«i, t«i xin b¸o c¸o víi chiÕn sÜ vµ ®ång bµo r»ng: 60 tuæi còng cßn thanh niªn ch¸n. T«i vÉn ®ñ tinh thÇn vµ søc khoÎ ®Ó cïng chiÕn sÜ vµ ®ång bµo ®¸nh ®uæi giÆc Ph¸p, tranh l¹i ®éc lËp vµ thèng nhÊt thùc sù cho Tæ quèc, hîp søc víi c¸c níc b¹n ®Ó gi÷ g×n d©n chñ vµ thÕ giíi hoµ b×nh. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH B¸o Cøu quèc, sè 1563, ngµy 2-6-1950.

TH¦ GöI §åNG BµO C¸C TØNH Cã §£
Mïa lôt s¾p ®Õn, gi÷a lóc ®ång bµo ®ang tÝch cùc chuÈn bÞ chuyÓn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng. Gi÷ v÷ng ®ª ®iÒu ®Ó chèng giÆc lôt còng lµ mét viÖc chuÈn bÞ. ViÖc Êy n¨m nay khã kh¨n h¬n mÊy n¨m tríc. §ång bµo sÏ quyÕt t©m vît qua nh÷ng khã kh¨n Êy dï ph¶i hy sinh còng vui lßng. Trong vïng tù do còng nh trong vïng t¹m bÞ chiÕm, ë tiÒn tuyÕn còng nh ë hËu ph¬ng, ®ång bµo sÏ huy ®éng nh©n lùc, vËt lùc ®Ó gi÷ v÷ng ®ª ®iÒu. T«i høa sÏ dµnh nh÷ng phÇn thëng xøng ®¸ng cho nh÷ng x·, nh÷ng huyÖn, nh÷ng tØnh cã c«ng nhÊt trong viÖc chèng n¹n lôt n¨m nay. ChÝnh quyÒn, chuyªn m«n, bé ®éi, d©n qu©n sÏ phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n ®Ó thùc hiÖn cho b»ng ®îc kÕ ho¹ch cña ChÝnh phñ. MÊy n¨m nay, ta ®· th¾ng lu«n giÆc lôt. N¨m nay, ta còng ph¶i th¾ng, v× toµn thÓ ®ång bµo, tõ c¸c cô phô l·o cho ®Õn c¸c ch¸u nhi ®ång ®Òu kiªn quyÕt chèng giÆc lôt, còng nh kiªn quyÕt chèng giÆc ngo¹i x©m. §ång bµo h·y cè g¾ng lªn. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH B¸o Sù thËt, sè 135,

-6

-5

ngµy 15-6-1950.

- Mçi mét ngêi vµ toµn thÓ bé ®éi ®Þa ph¬ng ph¶i ra søc thi ®ua häc tËp qu©n sù, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, ph¶i lµ nh÷ng ngêi kiÓu mÉu, ®Ó xøng ®¸ng víi sù gióp ®ì vµ lßng yªu mÕn cña ®ång bµo. - C¸n bé chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ vµ bé ®éi ph¶i cïng nhau ®Æt kÕ ho¹ch thiÕt thùc ®Ó qu¶n lý h¼n hoi nh÷ng tiÒn vµ cña ®ång bµo ®· ñng hé.

GöI §åNG BµO THANH HO¸ (Nhê Chñ tÞch UBKCHC chuyÓn)
T«i rÊt vui lßng ®îc b¸o c¸o r»ng: §ång bµo tØnh nhµ ®· h¨ng h¸i thi ®ua gióp ®ì bé ®éi ®Þa ph¬ng, ®Õn nay ®· ñng hé mét sè tiÒn ngoµi 84 triÖu ®ång vµ mét sè tr©u bß ruéng ®Êt. T«i thay mÆt bé ®éi ®Þa ph¬ng c¶m ¬n ®ång bµo vµ thay mÆt ChÝnh phñ khen ngîi ®ång bµo. §ã lµ mét chøng thùc r»ng ®ång bµo tØnh nhµ ®ang ra søc thi ®ua thùc hµnh mÖnh lÖnh tæng ®éng viªn nh©n lùc, vËt lùc, tµi lùc, ®Ó chuyÓn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng. T«i ch¾c r»ng víi sù l·nh ®¹o cña c¸c cô phô l·o, víi lßng sèt s¾ng cña toµn d©n trong tØnh, ®ång bµo sÏ lµm trßn nhiÖm vô Êy, vµ sÏ cè g¾ng tranh cho ®îc c¸i ®Þa vÞ vÎ vang lµ tØnh kiÓu mÉu, nh ®ång bµo ®· høa víi t«i n¨m nä. Trong phong trµo thi ®ua nµy, t«i ph¶i khen ngîi riªng 3 x· xuÊt s¾c nhÊt lµ: X· T©n TiÕn ®· ñng hé 1.300.000 ®ång. X· Ho»ng Léc ®· ñng hé 2.200.000 ®ång. X· §«ng Anh ®· ñng hé 3.800.000 ®ång. Sau ®©y, t«i cã mÊy lêi dÆn dß c¸c c¸n bé chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ vµ bé ®éi ®Þa ph¬ng:

- Tµi chÝnh ph¶i hoµn toµn c«ng khai, hÕt søc tiÕt kiÖm. - CÇn ph¶i dïng sè tiÒn vµ cña Êy lµm vèn mµ t¨ng gia s¶n xuÊt ®Ó cÊp dìng bé ®éi ®Þa ph¬ng, sæ s¸ch ph¶i rÊt cÈn thËn vµ minh b¹ch. §Õn ngµy kh¸ng chiÕn thµnh c«ng, nh÷ng kho¶n cßn l¹i ph¶i dïng vµo nh÷ng viÖc Ých lîi chung ë c¸c ®Þa ph¬ng. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng 6 n¨m 1950
Hå CHÝ MINH

S¸ch B¸c Hå víi Thanh Ho¸, Ban Tuyªn gi¸o TØnh uû Thanh Ho¸, 5-1990, tr.30-31.

-6

-5

bé sai lÇm mµ bÞ oan øc. T«i thËt thµ tù phª b×nh khuyÕt ®iÓm cña t«i - lµ gi¸o dôc vµ lùa chän c¸n bé cha ®îc chu ®¸o. C¸c cÊp liªn khu vµ tØnh còng ph¶i chÞu mét phÇn tr¸ch nhiÖm v× thiÕu sãt sù kiÓm tra chÆt chÏ c¸c c¸n bé cÊp díi. T«i l¹i xin nãi víi ®ång bµo: Níc ta lµ mét níc d©n chñ. Mäi c«ng viÖc ®Òu v× lîi Ých cña d©n mµ lµm. Kh¾p n¬i cã ®oµn thÓ nh©n d©n, nh Héi ®ång nh©n d©n, MÆt trËn, C«ng ®oµn, Héi n«ng d©n cøu quèc, Phô n÷ cøu quèc, v.v.. Nh÷ng ®oµn thÓ Êy lµ tæ chøc cña d©n, phÊn ®Êu cho d©n, bªnh vùc quyÒn cña d©n, liªn l¹c mËt thiÕt nh©n d©n víi ChÝnh phñ. Khi ai cã ®iÒu g× oan øc, th× cã thÓ do c¸c ®oµn thÓ tè c¸o lªn cÊp trªn. §ã lµ quyÒn d©n chñ cña tÊt c¶ c«ng d©n ViÖt Nam. §ång bµo cÇn hiÓu râ vµ khÐo dïng quyÒn Êy. Còng nh tÊt c¶ c«ng d©n ViÖt Nam ®Òu ph¶i hiÓu râ vµ lµm trßn nghÜa vô kh¸ng chiÕn cøu quèc. T«i mong r»ng: tõ nay c¸c c¸n bé ®Òu biÕt phª b×nh vµ tù phª b×nh, ®Òu cè g¾ng söa ®æi lèi lµm viÖc, theo ®óng ®êng lèi cña ChÝnh phñ vµ §oµn thÓ, hîp víi lßng d©n. C¸n bé cÊp trªn ph¶i lu«n lu«n ®«n ®èc vµ kiÓm tra c«ng viÖc c¸n bé cÊp díi. Nh©n d©n th× gióp ChÝnh phñ vµ §oµn thÓ kiÓm tra c«ng viÖc vµ hµnh vi cña c¸c c¸n bé. Nh vËy, th× chóng ta tr¸nh khái nhiÒu khuyÕt ®iÓm, ph¸t triÓn ®îc nhiÒu u ®iÓm, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nhiÖm vô tæng ®éng viªn ®Ó chuyÓn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng, kh¸ng chiÕn sÏ mau ®Õn ngµy th¾ng lîi hoµn toµn. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH ViÕt vµo gi÷a n¨m 1950.

TH¦ GöI §åNG BµO LI£N KHU IV1) (Nhê UBKCHC Liªn khu chuyÓn)
§ång bµo th©n mÕn, Tõ ngµy kh¸ng chiÕn ®Õn nay, ®ång bµo mäi n¬i ®· cè g¾ng vµ ®ang cè g¾ng lµm trßn nhiÖm vô ngêi c«ng d©n víi Tæ quèc. PhÇn ®«ng c¸n bé th× tËn tuþ, biÕt gÇn gòi d©n, ®oµn kÕt d©n, häc hái d©n, vµ l·nh ®¹o d©n thi ®ua lµm mäi c«ng viÖc kh¸ng chiÕn. Nhng tiÕc r»ng ë mét vµi n¬i, c¸n bé lµm sai chØ thÞ cña ChÝnh phñ vµ ®êng lèi cña §oµn thÓ. Hä xa rêi nh©n d©n, kh«ng hiÓu biÕt nh©n d©n. Lµm viÖc th× chØ dïng mÖnh lÖnh, chø kh«ng biÕt tuyªn truyÒn cæ ®éng, gi¶i thÝch cho mäi ®ång bµo hiÓu râ vµ vui vÎ xung phong lµm. ThËm chÝ hä dïng nh÷ng c¸ch Ðp uæng, cìng bøc, b¾t bí d©n. Nghe c¸c «ng thanh tra b¸o c¸o l¹i nh÷ng viÖc ®ã, t«i rÊt ®au lßng! Dï ChÝnh phñ ®· ra lÖnh trõng trÞ nh÷ng c¸n bé ®ã, t«i ph¶i thËt thµ xin lçi nh÷ng ®ång bµo v× nh÷ng c¸n
) Trªn ®Çu bøc th cã ghi: "Th nµy ph¶i ®a ®äc tËn c¸c x· trong Liªn khu, tríc hÕt t¹i c¸c x· ®· x¶y ra nh÷ng viÖc Ðp uæng d©n nh ®· nªu râ trong th cña Phã Thñ tíng. Khi ®äc kh¾p råi, ph¶i b¸o c¸o d luËn cña ®ång bµo thÕ nµo. Kh«ng ®îc ®¨ng b¸o". Ngµy 22-71950, Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng ta ®· ra: "ChØ thÞ vÒ viÖc kiÓm th¶o ®Ó söa ®æi nÒ nÕp vËn ®éng nh©n d©n theo th Hå Chñ tÞch".
1

-6

-5

S¸ch B¸c Hå víi B×nh TrÞ Thiªn, Ban nghiªn cøu lÞch sö §¶ng vµ Ty v¨n ho¸ B×nh TrÞ Thiªn, 1977, tr. 16-18.

ch¼ng h¬n g× chóng t«i, h«m nay B l·nh ®¹o chóng t«i sao ®îc". L¹i còng v× bÖnh cÊp bËc mµ nh÷ng c¸n bé cïng mét cÊp ®îc ®iÒu ®éng ®Õn c¬ quan kh¸c, c«ng viÖc kh¸c, thÝ dô: C lµm ch¸nh v¨n phßng, D lµm viÖc trong v¨n phßng. ThÕ lµ D cã vÎ hËm hùc, kh«ng muèn nghe mÖnh lÖnh C. - KÕt qu¶ lµ v× bÖnh cÊp bËc mµ c¸n bé kh«ng ®oµn kÕt, c«ng viÖc kh«ng tr«i ch¶y! - Nguyªn nh©n bÖnh cÊp bËc lµ: V× c¸n bé cha gét s¹ch ãc quan liªu, ng«i thø. V× cßn mang nÆng chøng "quan c¸ch m¹ng". V× kh«ng hiÓu r»ng: trong c«ng viÖc c¸ch m¹ng, c«ng viÖc kh¸ng chiÕn kiÕn quèc, kh«ng cã viÖc sang, viÖc hÌn, mäi viÖc ®Òu quan träng. Mäi ngêi ph¶i lµm trßn nhiÖm vô cña m×nh. TÊt c¶ mäi ngµnh vµ tÊt c¶ mäi ngêi ph¶i ®oµn kÕt th©n mËt, hîp t¸c chÆt chÏ, nh tay víi ch©n, th× c«ng viÖc míi dÔ dµng thµnh c«ng. Mét bé m¸y lµ do nhiÒu thø m¸y to nhá l¾p l¹i. C¸c m¸y Êy ®Òu ¨n khíp víi nhau, th× bé m¸y tèt vµ s¶n xuÊt nhiÒu. NÕu chØ mét c¸i m¸y nhá kh«ng ¨n khíp, th× còng ®· ¶nh hëng xÊu ®Õn toµn c¶ bé m¸y. ChÝnh quyÒn vµ §oµn thÓ còng nh nh÷ng bé m¸y gåm c¶ tõ vÞ chñ tÞch ®Õn c¸n bé c¸c cÊp cho ®Õn anh em giao th«ng. NÕu anh em giao th«ng ®Òu siªng n¨ng, chÞu khã, cÈn thËn ®a tµi liÖu tin tøc nhanh chãng, th× chñ tÞch ra chØ thÞ kÞp thêi, c¸n bé c¸c cÊp thi hµnh ®óng dÞp, mäi viÖc sÏ thµnh c«ng tèt ®Ñp. Tr¸i l¹i, nÕu giao th«ng kh«ng cè g¾ng, th× tin tøc tµi

PH¶I CH÷A C¸I BÖNH CÊP BËC
NhiÒu c¸n bé ta cßn m¾c bÖnh Êy: h×nh tr¹ng bÖnh Êy ®¹i kh¸i nh sau: A lµm ë cÊp tØnh, nay ®îc ph¸i ®i lµm cÊp huyÖn, th× kh«ng khái hËm hùc, tøc bùc. A tù hµo r»ng "tµi n¨ng nh m×nh, ®¸ng ®îc "th¨ng" chøc, nay l¹i bÞ "gi¸ng" chøc. ThËt râ "trai h÷u tµi v« duyªn". Do ®ã, mµ A ®©m ra ch¸n n¶n, tiªu cùc. B ë cÊp huyÖn, nay ®îc ph¸i lµm cÊp tØnh. §èi víi nh÷ng c¸n bé cò cÊp tØnh, th× B rôt rÌ, khóm nóm, sî lßi ra m×nh cßn kÐm, sî anh em cêi, kh«ng d¸m b¹o d¹n nãi bµn, lµm viÖc. §èi víi nh÷ng c¸n bé cÊp huyÖn, th× B tá vÎ tù kiªu, tù ®¹i, ra vÎ "nay ta lµ cÊp trªn". Còng v× bÖnh cÊp bËc mµ mçi ngêi ®èi víi B cã mét th¸i ®é kh¸c nhau, nhng gièng nhau ë chç sai lÇm: C¸n bé cò ë tØnh th× xem khinh B cho B lµ non nít, cha ®ñ t c¸ch. C¸n bé huyÖn th× kh«ng träng B v× r»ng "h«m qua B

-6

-5

liÖu ®i ®Õn chËm trÔ. KÕt qu¶ c«ng viÖc sÏ trÔ n¶i, kh«ng kÞp thêi, mµ cã khi thÊt b¹i. Mét ®iÓm n÷a lµ: bÊt kú c¸n bé cÊp nµo, khi ®· ®îc ChÝnh phñ vµ §oµn thÓ uû cho hä quyÒn l·nh ®¹o, th× c¸n bé cÊp díi nhÊt ®Þnh ph¶i phôc tïng hä. §ã lµ phôc tïng ChÝnh phñ vµ §oµn thÓ, chø kh«ng ph¶i phôc tïng c¸ nh©n ai. - §· biÕt râ kÕt qu¶ kh«ng tèt cña bÖnh cÊp bËc, th× tõ nay mçi ngêi c¸n bé ph¶i g¾ng ch÷a cho hÕt bÖnh Êy ®i. Thang thuèc hay nhÊt lµ: 1. Dïng c¸ch phª b×nh vµ tù phª b×nh ®Ó röa s¹ch ®Çu ãc ng«i thø, ®Þa vÞ, vµ chñ nghÜa c¸ nh©n. 2. §Æt c«ng viÖc chung, lîi Ých chung lªn trªn hÕt, tríc hÕt. Cã ch÷a khái bÖnh cÊp bËc, míi xøng ®¸ng lµ ngêi c¸n bé c¸ch m¹ng. Mong anh chÞ em c¸n bé cè g¾ng thµnh c«ng.

TR¶ LêI PHáNG VÊN CñA B¸O CøU QUèC
Hái: KÝnh xin Chñ tÞch cho biÕt vÒ cuéc Tæng ®éng viªn nh©n lùc, vËt lùc, tµi lùc tõ ®Çu n¨m ®Õn nay. Tr¶ lêi: Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m nay, sau khi ®îc lÖnh ChÝnh phñ, th× kh¾p c¸c n¬i vµ kh¾p c¸c giíi ®ång bµo ®Òu h¨ng h¸i tham gia cuéc Tæng ®éng viªn. - VÒ ®éng viªn nh©n lùc - VÖ quèc qu©n vµ bé ®éi ®Þa ph¬ng ®îc bæ sung rÊt mau. "§Æc biÖt lµ phong trµo häc sinh tßng qu©n rÊt s«i næi". ThÝ dô: ChØ mét tØnh Th¸i Nguyªn ®· cã 1 ngh×n 675 häc sinh trung häc tróng tuyÓn vµo bé ®éi; Liªn khu III: 3 ngh×n; Liªn khu IV: 2 ngh×n 690. §ång bµo hËu ph¬ng th× h¨ng h¸i tiÕp tÕ cho bé ®éi. Mét thÝ dô: Riªng tØnh Yªn B¸i trong mÊy th¸ng ®Çu n¨m ®· huy ®éng 32 ngh×n 9 tr¨m nh©n c«ng gióp viÖc cho bé ®éi. §Ó cho viÖc sö dông søc ngêi ®îc hîp lý vµ c«ng b×nh, ChÝnh phñ ®· ®Þnh ra nghÜa vô kh¸ng chiÕn. §ã lµ mét c¸ch ®éng viªn nh©n lùc ®Æc biÖt d©n chñ cña ta. Mäi ngêi d©n ®Òu cã dÞp lµm nghÜa vô kh¸ng chiÕn, ®Òu cã c«ng trong cuéc gi¶i phãng d©n téc. - VÒ ®éng viªn vËt lùc. - ChÝnh phñ ®· mua thãc theo ®Þnh gi¸. §ång bµo ®· gãp qu©n l¬ng vµ thuÕ ruéng b»ng thãc. C¶m ®éng nhÊt lµ ®ång bµo ë vïng t¹m bÞ chiÕm còng ®Òu h¨ng h¸i gãp qu©n l¬ng vµ b¸n thãc ®Þnh gi¸ cho

X.Y.Z.

B¸o Sù thËt, sè 136, ngµy 15-7-1950.

-6

-5

ChÝnh phñ. §ång bµo l¹i vît khã kh¨n nguy hiÓm, tù m×nh g¸nh thãc ra vïng tù do. §ång bµo gãp tiÒn cña ®Ó nu«i bé ®éi ®Þa ph¬ng. ThÝ dô: Trong 4 th¸ng ®Çu n¨m, tØnh Thanh Ho¸ ®· gãp ®îc gÇn 85 triÖu ®ång, nhiÒu tr©u bß, ruéng ®Êt. HuyÖn Tuy Hoµ, Phó Yªn: 42 triÖu ®ång. TØnh Phó Yªn: 6 ngh×n 542 mÉu ruéng, 315 con tr©u, bß, 21 tÊn thãc. C¸c b¹n Hoa kiÒu còng h¨ng h¸i tham gia. Nh Hoa kiÒu thÞ x· Phó Yªn ®· quyªn 25 mÉu ruéng vµ 5 v¹n ®ång b¹c. Hái: Tr©n träng xin Chñ tÞch chØ cho biÕt nh÷ng nhiÖm vô chÝnh cña nh©n d©n nãi chung vµ cña mäi giíi nãi riªng trong cuéc Tæng ®éng viªn tõ nay ®Õn cuèi n¨m. Tr¶ lêi: Kh¶ n¨ng d©n cßn rÊt nhiÒu. Tinh thÇn d©n rÊt h¨ng h¸i. Ai còng s½n sµng hy sinh ®Ó gãp søc m×nh vµo cuéc th¾ng lîi vÎ vang cña toµn d©n. Nhng, trong viÖc thi hµnh lÖnh Tæng ®éng viªn, c¸c c¬ quan vµ c¸n bé kÐm chuÈn bÞ, kÐm tæ chøc, kÐm gi¶i thÝch cho d©n. Cã ®«i n¬i lµm kh«ng ®óng tinh thÇn chØ thÞ cña ChÝnh phñ. V× vËy ®éng viªn cha ®îc ®Òu, cã vïng nghÌo l¹i kÕt qu¶ h¬n vïng giµu. Cã nh÷ng ®ång bµo ®iÒn chñ xung phong quyªn c¶ gia tµi, ®Êt ruéng cho kh¸ng chiÕn (thÝ dô «ng NguyÔn Nh Tuyªn ë huyÖn HiÖp Hoµ, B¾c Giang). Nhng, theo c¸c b¸o c¸o nhËn ®îc th× ®ång bµo cÇn lao xung phong nhiÒu h¬n ®ång bµo kh¸ gi¶. Tõ nay trë ®i, cuéc Tæng ®éng viªn ph¶i tiÕp tôc réng h¬n, ®Òu h¬n, m¹nh h¬n n÷a. Ph¶i lµm sao cho bé ®éi ®ñ ¨n, ®ñ mÆc, ®ñ ngêi gióp viÖc trong khi chuÈn bÞ chiÕn trêng, söa sang ®êng s¸, v.v.. Ph¶i lµm sao cho ®ång bµo cung cÊp ®Çy ®ñ cho mäi sù

nhu cÇu cña kh¸ng chiÕn cµng ngµy cµng nhiÒu. Muèn nh thÕ c¸c c¸n bé ®Þa ph¬ng ph¶i gi¶i thÝch thËt râ cho mäi ngêi d©n ®Òu hiÓu môc ®Ých Tæng ®éng viªn. C¸c b¸o ph¶i ra søc tham gia viÖc gi¶i thÝch nµy. D©n hiÓu râ th× nhÊt ®Þnh kÕt qu¶ sÏ mau chãng mü m·n. Bæn phËn cña ®ång bµo lµ: H¨ng h¸i thi ®ua tham gia Tæng ®éng viªn, ngêi giµu gãp h¬n ngêi nghÌo. §ång bµo l¹i cã bæn phËn gi¸m ®èc, kiÓm tra c¸n bé trong viÖc Tæng ®éng viªn, tè c¸o nh÷ng c¬ quan hoÆc c¸n bé lµm sai hoÆc lîi dông. ThÕ lµ ch©n chÝnh d©n chñ. Nhê chiÕn sÜ tríc mÆt trËn chÞu ®ùng gian khæ, vui vÎ hy sinh, chóng ta míi cã th¾ng lîi ngµy nay. Muèn mau ®¹t th¾ng lîi cuèi cïng th× mçi ngêi ®Òu ph¶i ra søc ®ãng gãp, ®Ó gióp bé ®éi chuÈn bÞ mau ®Çy ®ñ ®Æng chuyÓn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng.
B¸o Cøu quèc, sè 1604, ngµy 20-7-1950.

-6

-5

tµn s¸t nh©n d©n §«ng D¬ng. §a hµng ho¸ ®Õn ®Ó ng¨n trë kh«ng cho tiÓu c«ng nghÖ vµ c«ng nghÖ cña ngêi §«ng D¬ng ph¸t triÓn. §a v¨n ho¸ truþ l¹c ®Ó ®Çu ®éc thanh niªn ë nh÷ng vïng t¹m bÞ chiÕm. Chóng dïng chÝnh s¸ch mua chuéc, dô dç, chia rÏ. Chóng cè l«i kÐo mét sè ngêi bÊt l¬ng lµm tay sai cho chóng, cïng chóng mu chinh phôc níc ta. Hái: Xin Chñ tÞch cho biÕt ta ®èi phã thÕ nµo? Tr¶ lêi: Muèn ®éc lËp th× c¸c d©n téc §«ng D¬ng quyÕt ph¶i ®¸nh tan thùc d©n Ph¸p lµ kÎ thï sè mét.

TR¶ LêI C¸C NHµ B¸O VÒ VÊN §Ò §Õ QUèC Mü CAN THIÖP VµO §¤NG D¦¥NG11
Hái: Xin Chñ tÞch cho biÕt hiÖn tr¹ng chÝnh s¸ch ®Õ quèc Mü can thiÖp ë §«ng D¬ng thÕ nµo? Tr¶ lêi: L©u nay ®Õ quèc Mü ®· c«ng khai can thiÖp vµo §«ng D¬ng. L©u nay thùc d©n Ph¸p lµm chiÕn tranh ë ViÖt Nam, Miªn vµ Ai Lao lµ nhê tiÒn b¹c, sóng ®¹n Mü, vµ theo chØ thÞ cña Mü. Nhng ®Õ quèc Mü cµng ngµy cµng mu g¹t thùc d©n Ph¸p ®Ó ®éc chiÕm lÊy §«ng D¬ng. V× lÏ ®ã mµ Mü cµng ngµy cµng trùc tiÕp vµ tÝch cùc can thiÖp vÒ mäi mÆt: qu©n sù, chÝnh trÞ, kinh tÕ. Vµ còng v× lÏ ®ã mµ m©u thuÉn gi÷a ®Õ quèc Mü vµ thùc d©n Ph¸p ngµy cµng nhiÒu. Hái: Tha Chñ tÞch, Mü can thiÖp th× ®èi víi nh©n d©n §«ng D¬ng ¶nh hëng thÕ nµo? Tr¶ lêi: §Õ quèc Mü ®a sóng ®¹n cho lò tay sai cña chóng

§ång thêi ph¶i chèng bän can thiÖp Mü. Chóng can thiÖp cµng m¹nh, ta cµng ®oµn kÕt vµ chiÕn ®Êu m¹nh h¬n, chèng cù m¹nh h¬n. Ta ph¶i v¹ch râ ©m mu cña chóng cho nh©n d©n ®Òu thÊy, nhÊt lµ nh©n d©n ë vïng bÞ t¹m chiÕm. Ta ph¶i lét mÆt n¹ vµ ph¸ tan bän ngêi cam t©m lµm chã s¨n cho ®Õ quèc Mü ®Ó dô dç lõa bÞp, chia rÏ nh©n d©n ta. D©n téc ViÖt Nam ®oµn kÕt chÆt chÏ víi d©n téc anh em Miªn, Lµo th× søc m¹nh ®ã ®ñ ®¸nh tan thùc d©n Ph¸p vµ bän can thiÖp Mü. §Õ quèc Mü ®· thÊt b¹i ë Trung Quèc. §Õ quèc Mü sÏ thÊt b¹i ë §«ng D¬ng. Chóng ta gÆp nhiÒu khã kh¨n. Nhng chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.
B¸o Cøu quèc, sè 1608, ngµy 25-7-1950.

-6

-5

quµ g× th× biÕu quµ Êy ®Ó tá lßng th¬ng mÕn. Nh©n dÞp nµy, t«i xin göi mét th¸ng l¬ng ®Ó gãp vµo quü tæ chøc. Vµ t«i tr©n träng göi c¸c anh em th¬ng binh vµ gia ®×nh c¸c tö sÜ. Lêi chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH B¸o Cøu quèc, sè 1610, ngµy 27-7-1950.

TH¦ GöI BAN Tæ CHøC TRUNG ¦¥NG NGµY TH¦¥NG BINH Tö SÜ
KÝnh göi Ban tæ chøc trung ¬ng ngµy th¬ng binh tö sÜ , Ngµy 27-7 lµ mét ngµy kû niÖm. Mçi n¨m ®Õn ngµy Êy, th× nh÷ng ngêi ¸i quèc ViÖt Nam cµng tëng nhí ®Õn anh em th¬ng binh, tëng nhí ®Õn c¸c gia ®×nh tö sÜ, tëng nhí ®Õn nh÷ng ngêi v« danh anh hïng, hoÆc ®· hy sinh tÝnh mÖnh, hoÆc ®· gãp mét phÇn x¬ng m¸u trong cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i cña d©n téc ta. Cµng tëng nhí ®Õn nh÷ng ngêi con dòng c¶m cña Tæ quèc, th× mäi ngêi cµng ph¶i thªm h¨ng h¸i thi ®ua lµm trän nhiÖm vô tæng ®éng viªn, ®Ó chuÈn bÞ ®Çy ®ñ, ®Ó chuyÓn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng, ®Ó tranh l¹i ®éc lËp vµ thèng nhÊt cho Tæ quèc. Mµ còng ®Ó tr¶ thï cho th¬ng binh vµ tö sÜ ta. N¨m nay, ChÝnh phñ kh«ng më cuéc l¹c quyªn cho ngµy Êy. Nhng t«i mong r»ng c¸c ®oµn thÓ v¨n ho¸, c«ng nh©n, n«ng d©n, phô n÷, nhi ®ång, vµ c¸c bé ®éi hoÆc ®Õn an ñi th¬ng binh vµ gia ®×nh tö sÜ, hoÆc viÕt th hái th¨m, ai s½n

XIN CHØ THÞ, GöI B¸O C¸O
Tríc khi lµm, kh«ng xin chØ thÞ. Khi lµm råi, kh«ng göi b¸o c¸o. NhiÒu ®Þa ph¬ng m¾c ph¶i c¸i bÖnh Êy. Hä kh«ng hiÓu r»ng: thÕ lµ: - V« kû luËt, v« chÝnh phñ, ®Þa ph¬ng chñ nghÜa, - Tr¸i nguyªn t¾c "t tëng nhÊt trÝ, hµnh ®éng nhÊt trÝ". V× bÖnh Êy, mµ cã n¬i ®· vÊp ph¶i thÊt b¹i chua cay! V× sao ph¶i xin chØ thÞ Trung ¬ng? §Þa ph¬ng thêng chØ thÊy t×nh h×nh ë n¬i m×nh, kh«ng râ t×nh h×nh c¸c n¬i kh¸c, chØ thÊy mét bé phËn,

-6

-5

kh«ng thÊy ®îc bao qu¸t. Trung ¬ng thÊy râ t×nh h×nh toµn quèc, toµn diÖn; thÊy râ hiÖn t¹i vµ ®o¸n biÕt t¬ng lai; thÊy râ lîi h¹i chung c¶ níc. V× vËy, ®Þa ph¬ng kh«ng xin chØ thÞ, th× kh«ng biÕt r»ng mét viÖc cã thÓ lîi cho n¬i m×nh mµ h¹i cho n¬i kh¸c, lîi ë tríc m¾t, mµ h¹i ®Õn l©u dµi vÒ sau. Mét thÝ dô: TØnh T kh«ng xin chØ thÞ, mµ tù ®éng söa ®êng s¸. Nh©n d©n ®îc ®i l¹i ch¼ng bao l©u, th× ®Þch dïng ®êng Êy mµ ®¸nh vµo tØnh! V× sao ph¶i b¸o c¸o lªn Trung ¬ng? §Þa ph¬ng b¸o c¸o mau chãng, ®Òu ®Æn, thËt thµ, th× Trung ¬ng biÕt râ t×nh h×nh ®Ó xÐt ®o¸n, phª b×nh, gióp ®ì vµ chØ thÞ mét c¸ch thiÕt thùc, s¸t hoµn c¶nh. §ång thêi ®Ó truyÒn b¸ kinh nghiÖm n¬i nµy cho nh÷ng n¬i kh¸c. NÕu ®Þa ph¬ng kh«ng b¸o c¸o rµnh m¹ch, kÞp thêi, th× Trung ¬ng kh«ng thÓ lµm nh÷ng viÖc ®ã. C¸c ®Þa ph¬ng cã xin chØ thÞ, cã göi b¸o c¸o, th× l¹i thêng m¾c nh÷ng khuyÕt ®iÓm: - C¸n bé kh«ng nghiªn cøu kü cµng c¸c chØ thÞ. Kh«ng ra søc gi¶i thÝch cho nh©n d©n hiÓu râ. Kh«ng biÕt ¸p dông chØ thÞ mét c¸ch mÒm dÎo thÝch hîp víi ®Þa ph¬ng m×nh. Thi hµnh mét c¸ch m¸y mãc vµ kh«ng triÖt ®Ó. L¹i cã khi ký tªn m×nh vµo chØ thÞ cña Trung ¬ng - Coi m×nh nh Trung ¬ng! - B¸o c¸o th× chËm trÔ, lµm lÊy lÖ. B¸o c¸o dèi, giÊu c¸i dë c¸i xÊu, chØ nªu c¸i tèt c¸i hay. B¸o c¸o bÒ bén - chØ gãp b¸o c¸o c¸c ngµnh, c¸c cÊp díi, råi cø nguyªn v¨n chÐp l¹i göi lªn, v.v.. Xin chØ thÞ tríc khi lµm, göi b¸o c¸o khi lµm xong - lµ mét ®iÒu rÊt cÇn thiÕt, ®Ó lµm cho chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ vµ §oµn thÓ thÊu suèt tõ trªn xuèng díi, tõ díi lªn trªn, ®Ó tr¸nh bÖnh "b¸n th©n bÊt to¹i" trong c«ng viÖc, ®Ó tr¸nh thÊt b¹i vµ ®Ó lîm ®îc nhiÒu thµnh c«ng. V× vËy, tõ nay c¸c

khu, c¸c tØnh ph¶i ®Æt nã lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô chÝnh cña m×nh . Khi cã vÊn ®Ò ®Æc biÖt quan träng, hoÆc quan hÖ ®Õn toµn tØnh th× ph¶i hái chØ thÞ cña tØnh uû, quan hÖ ®Õn toµn khu th× ph¶i hái chØ thÞ cña khu uû, gÆp vÊn ®Ò cã quan hÖ ®Õn toµn quèc, th× nhÊt ®Þnh ph¶i xin chØ thÞ cña Trung ¬ng. ThÝ dô: - Khi ®Þnh lµm mét viÖc g× quan träng, th× ph¶i nãi râ lý do, t×nh h×nh, ®iÒu kiÖn, môc ®Ých cña nã. - Khi cÇn ®iÒu ®éng mét ngêi c¸n bé cao cÊp, th× ph¶i nãi râ lý lÞch, n¨ng lùc, u ®iÓm vµ khuyÕt ®iÓm cña c¸n bé Êy; vµ v× sao cÇn ph¶i ®iÒu ®éng. Ngoµi nh÷ng b¸o c¸o thêng, th× nh÷ng b¸o c¸o ®Þnh kú (mÊy th¸ng mét lÇn) ph¶i nãi râ nh÷ng vÊn ®Ò qu©n sù, chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, d©n sinh, thi ®ua ¸i quèc, sù ho¹t ®éng cña c¸c ®oµn thÓ. Nãi râ chÝnh s¸ch ®· thi hµnh thÕ nµo. Tæng kÕt kinh nghiÖm thÕ nµo. GÆp nh÷ng khã kh¨n g×. Nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm trong thêi kú ®ã. B¸o c¸o ph¶i: thËt thµ, gän gµng, râ rµng, thiÕt thùc. Nh÷ng tµi liÖu vµ con sè ph¶i ph©n tÝch vµ chøng thËt. Kh«ng nªn hµm hå, bÌo nheo. §iÒu g× biÕt th× nãi biÕt, kh«ng biÕt th× nãi kh«ng biÕt. Kh«ng nªn nãi Èu. Kh«ng nªn viÕt "trµng giang ®¹i h¶i", mµ lµm lu mê nh÷ng ®iÓm chÝnh. Nh÷ng b¸o c¸o Êy, vÒ chÝnh quyÒn th× ph¶i do Chñ tÞch phô tr¸ch viÕt, vÒ §oµn thÓ th× do BÝ th viÕt. Kh«ng ®îc uû cho ngêi kh¸c viÕt thay. Chóng ta phô tr¸ch l·nh ®¹o kh¸ng chiÕn kiÕn quèc ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn. Chóng ta ph¶i lµm trßn nhiÖm vô. VËy khi ®· tr«ng thÊy khuyÕt ®iÓm g× th× chóng ta ph¶i kiªn quyÕt söa ch÷a ngay.

-6

-5

§¸nh th¾ng khuyÕt ®iÓm cña ta, tøc lµ mét phÇn ®· ®¸nh th¾ng ®Þch.

VIÖT B¾C CHUYÓN C¸C TØNH TRONG LI£N KHU
C¸c tØnh ph¶i chØnh ®èn ph¸t triÓn vµ cñng cè du kÝch c¸c x· mét c¸ch thiÕt thùc ®Ó: - ë vïng tù do th× chuÈn bÞ ®¸nh ®Þch trong thu ®«ng nµy. - ë vïng t¹m chiÕm th× tÝch cùc khuÊy rèi vµ ®¸nh tØa lµm cho ®Þch tiªu hao. LÖnh nµy ph¶i phèi hîp víi lÖnh chuÈn bÞ mét tuÇn lÔ thi ®ua diÖt ®Þch lËp c«ng. Cuèi th¸ng 11 th× ph¶i b¸o c¸o thµnh tÝch ®Ó lÜnh gi¶i thëng. Liªn khu uû phô tr¸ch thi hµnh mÖnh lÖnh nµy. Ngµy 6 th¸ng 8 n¨m 1950
Hå CHÝ MINH

X.Y.Z.

B¸o Sù thËt, sè 137, ngµy 30-7-1950.

S¸ch B¸c Hå víi B¾c Th¸i, Ty v¨n ho¸ vµ th«ng tin B¾c Th¸i 1979, tr.11.

MÖNH LÖNH GöI LI£N KHU Uû

-6

-5

c«ng. * * * Níc ta võa ®éc lËp, th× giÆc Ph¸p liÒn khai chiÕn. Víi binh nhiÒu, tíng ®ñ, khÝ giíi tèi t©n, chóng ®Þnh ®¸nh mau th¾ng mau. Víi qu©n ®éi míi tæ chøc, víi vò khÝ th« s¬, ta quyÕt kÕ trêng kú kh¸ng chiÕn. Sù thËt ®· chøng tá r»ng: chiÕn lîc ta ®· th¾ng chiÕn lîc ®Þch. Tõ ngµy khëi chiÕn ë ViÖt Nam, ChÝnh phñ Ph¸p ®· lËp lªn ®æ xuèng h¬n chôc lÇn. Thèng so¸i Ph¸p ®· bÞ thay ®æi 5, 6 bËn. Qu©n ®éi Ph¸p ngµy cµng hao mßn. Tµi chÝnh Ph¸p ngµy cµng kiÖt quÖ. Phong trµo chèng chiÕn tranh ngµy cµng lan réng trong nh©n d©n Ph¸p. Bªn ta th× ChÝnh phñ kh¸ng chiÕn ngµy cµng thªm uy tÝn ë trong níc còng nh ë ngoµi níc. Qu©n ®éi ta ngµy cµng m¹nh mÏ. Nh©n d©n ta ngµy cµng ®oµn kÕt vµ quyÕt t©m. HiÖn nay, thùc d©n Ph¸p ®· ph¶i c«ng khai thó thËt r»ng: Chóng ®· kiÖt quÖ råi, chóng kh«ng thÓ kÐo dµi chiÕn tranh n÷a, nÕu kh«ng cã Mü gióp. Thùc d©n Ph¸p yªu cÇu Mü gióp, nhng l¹i lo sî Mü g¹t chóng ®i, ®Ó ®éc chiÕm §«ng D¬ng nh NhËt ®· g¹t chóng mÊy n¨m vÒ tríc. Tõ ngµy b¾t ®Çu chiÕn tranh, Mü ®· ra søc gióp giÆc Ph¸p. Nhng hiÖn nay Mü tiÕn lªn mét bíc: trùc tiÕp can thiÖp vµo ViÖt Nam. ThÕ lµ ngµy nay ta ®· cã mét kÎ ®Þch chÝnh lµ giÆc Ph¸p l¹i thªm mét kÎ ®Þch n÷a lµ bän can thiÖp Mü .

LêI K£U GäI NH¢N DÞP Kû NIÖM C¸CH M¹NG TH¸NG T¸M Vµ NGµY §éC LËP (1950)
Cïng ®ång bµo trong níc vµ ngoµi níc, Cïng c¸c chiÕn sÜ VÖ quèc qu©n, bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ d©n qu©n du kÝch, Cïng c¸c c¸n bé ChÝnh phñ vµ §oµn thÓ, Cïng c¸c ch¸u thanh niªn vµ nhi ®ång. LÇn nµy lµ lÇn thø n¨m chóng ta kû niÖm C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m vµ Quèc kh¸nh §éc lËp. Cuéc kh¸ng chiÕn cña ta còng ®· 5 n¨m. Chóng ta h·y kiÓm ®iÓm qua t×nh h×nh trong 5 n¨m, ®Ó Ên ®Þnh c«ng viÖc nh÷ng ngµy s¾p ®Õn. Tríc ngµy C¸ch m¹ng th¸ng T¸m, chóng ta cã hai kÎ ®Þch trùc tiÕp lµ ®Õ quèc NhËt vµ thùc d©n Ph¸p vµ mét kÎ ®Þch gi¸n tiÕp lµ ph¶n ®éng Quèc d©n ®¶ng Trung Quèc. NghÜa lµ søc ®Þch rÊt to lín. Tríc ngµy C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m, chóng ta cha cã chÝnh quyÒn, cha cã qu©n ®éi chÝnh quy, MÆt trËn d©n téc cßn nhá hÑp vµ bÝ mËt. NghÜa lµ søc ta rÊt thiÕu thèn. Nhng v× ta khÐo lîi dông ®iÒu kiÖn quèc tÕ ë ngoµi, v× ta khÐo ®oµn kÕt vµ khÐo tæng ®éng viªn trong níc, cho nªn ta ®· ®æi thÕ yÕu thµnh thÕ m¹nh, ®· th¾ng ba kÎ ®Þch, ®· ®a c¸ch m¹ng ®Õn th¾ng lîi, ®éc lËp ®Õn thµnh

-6

-5

VÒ phÝa ta, mÊy n¨m kh¸ng chiÕn ®· ®a l¹i cho níc ta mét cuéc th¾ng lîi to nhÊt trong lÞch sö ViÖt Nam, tøc lµ hai níc lín nhÊt trªn thÕ giíi - Liªn X« vµ Trung Quèc d©n chñ, vµ c¸c níc d©n chñ míi ®· thõa nhËn níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ lµ mét níc ngang hµng trong ®¹i gia ®×nh d©n chñ thÕ giíi. NghÜa lµ ta ®· ®øng h¼n vÒ phe d©n chñ vµ nhËp vµo khèi 800 triÖu nh©n d©n chèng ®Õ quèc. Ch¾c r»ng cuéc th¾ng lîi chÝnh trÞ Êy sÏ lµ c¸i ®µ cho nh÷ng th¾ng lîi qu©n sù sau nµy. Liªn X« x· héi chñ nghÜa vµ c¸c níc d©n chñ míi ngµy cµng m¹nh. Trung Quèc ®· ®¸nh th¾ng bän can thiÖp Mü vµ bän ph¶n ®éng Quèc d©n ®¶ng, vµ ®ang thùc hiÖn d©n chñ míi. Nh©n d©n TriÒu Tiªn ®· næi lªn ®¸nh bän can thiÖp Mü vµ tÊt c¶ bän ch hÇu cña Mü. §ã lµ mét lùc lîng ®ång minh rÊt to lín cho cuéc kh¸ng chiÕn cøu quèc nãi chung cña ta, vµ ®Æc biÖt lµ mét lùc lîng ®ång minh to lín chèng bän can thiÖp Mü. Ph¶n ®éng Mü ®· thÊt b¹i tríc søc ®oµn kÕt vµ ®Êu tranh cña nh©n d©n Trung Quèc. Chóng sÏ thÊt b¹i tríc søc ®oµn kÕt vµ ®Êu tranh cña nh©n d©n ViÖt Nam, TriÒu Tiªn vµ thÕ giíi. * * * Sù thùc trong mÊy n¨m võa qua chøng tá r»ng: cuéc trêng kú kh¸ng chiÕn cña ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. §iÒu ®ã lµ nhÊt ®Þnh. Nhng th¾ng lîi víi trêng kú ph¶i ®i ®«i víi nhau.

"Muèn ¨n qu¶ tèt, ph¶i trång c©y to", ®iÒu ®ã còng lµ bÊt di bÊt dÞch. VËy nhiÖm vô cÇn kÝp cña chóng ta lµ: - Toµn d©n ®¹i ®oµn kÕt ®· chÆt chÏ ph¶i chÆt chÏ h¬n n÷a. - Toµn d©n ®¹i ®oµn kÕt trong viÖc thi ®ua thùc hiÖn lÖnh Tæng ®éng viªn ®Ó chuÈn bÞ mau chãng, ®Çy ®ñ ®Æng chuyÓn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng. Tríc nhÊt lµ ®éng viªn nh©n lùc vµ l¬ng thùc. - Toµn thÓ chiÕn sÜ VÖ quèc qu©n, bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ d©n qu©n du kÝch cïng nhau thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng . - Toµn thÓ c«ng nh©n vµ n«ng d©n thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt. - Toµn thÓ thanh niªn thi ®ua xung phong trong mäi c«ng viÖc : tßng qu©n, s¶n xuÊt, vËn t¶i, häc tËp, v.v.. - Toµn thÓ c¸n bé chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ thi ®ua thùc hµnh cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh. - Toµn thÓ ®ång bµo trong vïng t¹m bÞ ®Þch chiÕm, ph¶i thi ®ua chuÈn bÞ s½n sµng ®Ó ®Êu tranh chèng ®Þch, ®Ó hëng øng chiÕn sÜ ta. * * Hìi ®ång bµo th©n mÕn, Hìi chiÕn sÜ yªu quý. C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m ®· ®a chóng ta ®Õn thèng nhÊt vµ ®éc lËp, gi÷a lóc ngoµi tinh thÇn ®oµn kÕt, lùc lîng chóng ta cßn Ýt, thÕ mµ chóng ta vÉn th¾ng lîi. Trêng kú kh¸ng chiÕn ®Ó gi÷ g×n quyÒn thèng nhÊt vµ ®éc lËp cña chóng ta, mµ lóc nµy chóng ta l¹i cã lùc lîng hïng *

-6

-5

hËu vµ ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn trong níc còng nh quèc tÕ, cho nªn chóng ta nhÊt ®Þnh thµnh c«ng. Nhng chóng ta ph¶i biÕt r»ng: - §Þch sÏ liÒu m¹ng h¬n, hung ¸c h¬n, chóng cã thÓ lan réng ra n÷a, tríc khi chóng bÞ tiªu diÖt. - Ta cßn ph¶i kinh qua nhiÒu sù khã kh¨n cùc khæ h¬n tríc, cßn ph¶i vît qua nhiÒu gian nan nguy hiÓm h¬n tríc, ®Ó ®i ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn. Cho nªn chóng ta ph¶i tØnh t¸o, ph¶i kiªn quyÕt, t¹m b¹i kh«ng n¶n, th¾ng to kh«ng kiªu, kh«ng chñ quan, kh«ng khinh ®Þch. ChÝnh phñ vµ nh©n d©n nhÊt trÝ, nh©n d©n vµ qu©n ®éi nhÊt trÝ; víi sù ®ång t©m hiÖp lùc vµ tinh thÇn quËt cêng cña toµn d©n ta, céng víi sù ñng hé cña nh©n d©n c¸c níc d©n chñ vµ nh©n sÜ yªu chuéng chÝnh nghÜa trong thÕ giíi, th× Trêng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Thèng nhÊt, ®éc lËp nhÊt ®Þnh thµnh c«ng.

TH¦ GöI HéI NGHÞ C¸C C¸N Bé PHô TR¸CH NHI §åNG TOµN QuèC
Nh©n dÞp héi nghÞ t«i göi lêi th©n ¸i chóc c¸c c«, c¸c chó vµ chóc héi nghÞ cã kÕt qu¶ tèt. Sau ®©y lµ vµi ý kiÕn gióp c¸c b¹n th¶o luËn: C¸ch d¹y trÎ, cÇn lµm cho chóng biÕt yªu Tæ quèc, th¬ng ®ång bµo, yªu lao ®éng, biÕt vÖ sinh, gi÷ kû luËt, häc v¨n ho¸. §ång thêi ph¶i gi÷ toµn vÑn tÝnh vui vÎ ho¹t b¸t, tù nhiªn tù ®éng trÎ trung cña chóng, chí nªn lµm cho chóng ho¸ ra giµ c¶. NhiÒu th cña c¸c ch¸u göi cho B¸c Hå viÕt nh ngêi lín viÕt, ®ã lµ mét triÖu chøng giµ sím cÇn nªn tr¸nh. Trong lóc häc, còng cÇn lµm cho chóng vui, trong lóc vui còng cÇn lµm cho chóng häc. ë trong nhµ, trong trêng, trong x· héi chóng ®Òu vui, ®Òu häc. Muèn nh vËy c¸c ban phô tr¸ch nhi ®ång cÇn ph¶i liªn l¹c víi cha mÑ vµ thÇy gi¸o cña

Hå CHÝ MINH

B¸o Sù thËt, sè 139, ngµy 19-8-1950.

-6

-5

nhi ®ång. Ngµy nay chóng lµ nhi ®ång. Ýt n¨m n÷a, chóng sÏ lµ c«ng d©n, c¸n bé. V× vËy, ChÝnh phñ, c¸c ®oµn thÓ, vµ tÊt c¶ ®ång bµo ®Òu cã tr¸ch nhiÖm gióp vµo viÖc gi¸o dôc nhi ®ång. C«ng viÖc Êy phô n÷, thanh niªn ph¶i lµ ngêi phô tr¸ch chÝnh, nhÊt lµ thanh niªn. Gi¸o dôc nhi ®ång lµ mét khoa häc. C¸c b¹n h·y cè g¾ng häc tËp, nghiªn cøu, trao ®æi kinh nghiÖm, ®Ó tiÕn bé m·i, nhÊt lµ ph¶i lµm kiÓu mÉu trong mäi viÖc cho c¸c em b¾t chíc. Nh vËy, c¸c b¹n sÏ thµnh c«ng. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 1950
Hå CHÝ MINH S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù thËt, Hµ Néi, 1960, t.II, tr.26-27.

§Ó th¾ng trËn nµy, c¸c chiÕn sÜ ë mÆt trËn Êy ph¶i kiªn quyÕt, dòng c¶m tr¨m phÇn tr¨m; c¸c chiÕn sÜ c¸c khu, c¸c mÆt trËn kh¸c ph¶i ra søc thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng ®Ó hÕt søc tiªu diÖt ®Þch, khiÓn chÕ ®Þch, kh«ng cho chóng tiÕp viÖn mÆt trËn Cao - B¾c - L¹ng. Th¾ng lîi ë Cao - B¾c - L¹ng lµ th¾ng lîi chung cña c¸c chiÕn sÜ toµn quèc. VËy sau khi chiÕn dÞch Cao - B¾c - L¹ng ®· th¾ng lîi, c¸c ®Þa ph¬ng ph¶i lËp tøc b¸o c¸o kÕt qu¶ trong dÞp thi ®ua "giÕt giÆc lËp c«ng" nµy. Ai cã c«ng to, ChÝnh phñ sÏ thëng. Hìi c¸c chiÕn sÜ yªu quý, §¬n vÞ nµy ph¶i thi ®ua víi ®¬n vÞ kh¸c, ®Þa ph¬ng nµy thi ®ua víi ®Þa ph¬ng kh¸c. Cuéc thi ®ua "giÕt giÆc lËp c«ng" vµ chiÕn dÞch Cao B¾c - L¹ng nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng lîi. Toµn thÓ c¸c chiÕn sÜ tiÕn lªn! Th¾ng lîi ®ang chê c¸c chó. T«i ®ang chê ®Ó khen thëng c¸c chó.

LêI K£U GäI VÒ CHIÕN DÞCH CAO - B¾C - L¹NG12
Hìi c¸c chiÕn sÜ yªu quý, VÖ quèc ®oµn, Bé ®éi ®Þa ph¬ng, D©n qu©n du kÝch. ChiÕn dÞch Cao - B¾c - L¹ng rÊt quan träng. Chóng ta quyÕt ®¸nh th¾ng trËn nµy.
S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù thËt, Hµ Néi, 1960, t.II, tr.33-34.

Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Ngµy 2 th¸ng 9 n¨m 1950
Hå CHÝ MINH

-6

-5

Kh«ng häc hái d©n th× kh«ng l·nh ®¹o ®îc d©n. Cã biÕt lµm häc trß d©n, míi lµm ®îc thÇy häc d©n. NhiÒu c¸n bé ta ®· hiÓu vµ ®· thùc hµnh nh thÕ. Nhng cßn nhiÒu c¸n bé cha hiÓu vµ kh«ng thùc hµnh nh thÕ, v× hä m¾c ph¶i bÖnh quan liªu qu¸ nÆng.

PH¶I TÈY S¹CH BÖNH QUAN LI£U
NhiÖm vô cña ChÝnh quyÒn ta vµ §oµn thÓ ta lµ phông sù nh©n d©n. NghÜa lµ lµm ®µy tí cho d©n. Hå Chñ tÞch lu«n lu«n nh¾c nhñ chóng ta vÒ ®iÓm ®ã. §· phông sù nh©n d©n, th× ph¶i phông sù cho ra trß. NghÜa lµ viÖc g× lîi cho d©n, th× ph¶i lµm cho kú ®îc. ViÖc g× h¹i cho d©n, th× ph¶i hÕt søc tr¸nh. L¹i ph¶i hiÓu vµ lµm cho d©n hiÓu: Lîi Ých t¹m thêi vµ lîi Ých riªng, ph¶i phôc tßng lîi Ých l©u dµi vµ lîi Ých chung. Lîi Ých ®Þa ph¬ng ph¶i phôc tßng lîi Ých toµn quèc, toµn d©n téc. Muèn lµm ®îc nh vËy, th× mçi c¸n bé chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ cÇn ph¶i: - Lu«n lu«n gÇn gòi nh©n d©n. - Ra søc nghe ngãng vµ hiÓu biÕt nh©n d©n. - Häc hái nh©n d©n. - L·nh ®¹o nh©n d©n b»ng c¸ch tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch, cæ ®éng, gi¸o dôc, tæ chøc nh©n d©n, dùa vµo nh©n d©n ®Ó thùc hiÖn nguyÖn väng chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n. Bèn ®iÒu Êy cÇn ph¶i ®i song song víi nhau. V× kh«ng gÇn gòi d©n th× kh«ng hiÓu biÕt d©n. Kh«ng hiÓu biÕt d©n th× kh«ng häc hái ®îc nh÷ng kinh nghiÖm vµ s¸ng kiÕn cña d©n.

BÖnh quan liªu lµ thÕ nµo? Nguyªn nh©n cña nã v× xa c¸ch quÇn chóng, kh«ng hiÓu biÕt d©n chóng, kh«ng häc hái d©n chóng, sî d©n chóng phª b×nh. Mét thÝ dô: C¸c c¸n bé Êy, ngêi th× c¶ ®êi chØ loanh quanh trong trô së. Cã ngêi th× bao giê "sÊm ra ®¸ kªu" míi gÆp d©n chóng mét lÇn. Khi gÆp d©n chóng th× ®ót tay vµo tói quÇn mµ "huÊn tho¹i", nãi hµng giê, nãi bao la thiªn ®Þa. Song, nh÷ng viÖc thiÕt thùc cÇn kÝp cña ®Þa ph¬ng, nh÷ng ®iÒu d©n chóng cÇn biÕt, th× kh«ng nãi ®Õn. Chøng bÖnh Êy tá ra b»ng mµu vÎ: §èi víi ngêi: CÊp trªn ®èi víi cÊp díi, c¸n bé ®èi víi nh©n d©n, qu©n quan ®èi víi binh sÜ, bé ®éi ®èi víi d©n chóng - chØ biÕt dïng mÖnh lÖnh. Kh«ng biÕt gi¶i thÝch, tuyªn truyÒn. Kh«ng biÕt lµm d©n chóng tù gi¸c vµ tù ®éng. §èi víi viÖc: ChØ biÕt khai héi nghÞ, viÕt nghÞ quyÕt, ra chØ thÞ. Chø kh«ng biÕt ®iÒu tra, nghiªn cøu, ®«n ®èc, gióp ®ì, khuyÕn khÝch, kiÓm tra. §èi víi m×nh: ViÖc g× còng kÒnh cµng, chËm r·i, lµm cho qua chuyÖn. Nãi mét ®êng lµm mét nÎo. ChØ biÕt lo cho m×nh, kh«ng quan t©m ®Õn nh©n d©n, ®Õn ®ång chÝ . Mét vÎ quan liªu n÷a lµ: chØ biÕt ¨n sang, diÖn cho kÎng; ch¼ng nh÷ng kh«ng lo phông sù nh©n d©n, mµ cßn muèn

-6

-5

nh©n d©n phông sù m×nh. Tham «, hñ ho¸. Tríc mÆt d©n chóng th× lªn mÆt "quan c¸ch m¹ng". §ã lµ mÊy vÎ chÝnh cña bÖnh quan liªu. NÕu kh«ng lo ch÷a, th× bÖnh quan liªu sÏ ®a bÖnh nh©n ®Õn chç hoµn toµn bÞ ®µo th¶i. Thang thuèc ch÷a bÖnh quan liªu : - Ph¶i ®Æt lîi Ých d©n chóng lªn trªn hÕt, tríc hÕt. - Ph¶i gÇn gòi d©n, hiÓu biÕt d©n, häc hái d©n. - Ph¶i thËt thµ thùc hµnh phª b×nh vµ tù phª b×nh. - Ph¶i lµm kiÓu mÉu: CÇn, KiÖm, Liªm, ChÝnh, ChÝ c«ng v« t. Mong r»ng toµn thÓ c¸n bé ta, ai kh«ng m¾c bÖnh quan liªu th× ph¶i gi÷ g×n, tr¸nh nã. Ai ®· m¾c bÖnh Êy, th× ph¶i cè g¾ng mµ ch÷a cho khái ®i, cho xøng ®¸ng lµ ngêi c¸n bé c¸ch m¹ng, chí ®Ó bÞ ®µo th¶i.

§IÖN V¡N GöI ¤NG P¡NG§I N£RU THñ T¦íNG N¦íC ÊN §é
ChÝnh phñ vµ nh©n d©n níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ hÕt søc ®au ®ín ®îc tin nh÷ng thiªn tai võa x¶y ®Õn cho nh©n d©n thµnh phè Asam1). ChÝnh phñ vµ nh©n d©n ViÖt Nam xin tá t×nh th©n ¸i ®oµn kÕt víi ChÝnh phñ vµ nh©n d©n Ên §é vµ ®Æc biÖt ®èi víi c¸c b¹n ë thµnh phè Asam. Ngµy 3 th¸ng 9 n¨m 1950
Hå CHÝ MINH

X.Y.Z.

B¸o Sù thËt, sè 140, ngµy 2-9-1950.

B¸o Cøu quèc, sè 1646, ngµy 15-9-1950.

1

) Th¸ng 8-1950, t¹i thµnh phè Asam (Ên §é) x¶y ra n¹n ®éng

®Êt.

-6

-5

rÖt th¸i ®é cña ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ ®èi víi nh÷ng h¹ng ngêi ®ã ? Tr¶ lêi: ChÝnh phñ ViÖt Nam sÏ tha thø hay trõng trÞ hä theo luËt ph¸p tuú theo th¸i ®é cña hä hiÖn nay vµ vÒ sau. Nhng sÏ kh«ng cã ai bÞ tµn s¸t.

TR¶ LêI PHáNG VÊN CñA NHµ B¸O PH¸P L£« PHIGHe1)
Hái: Xin Chñ tÞch cho biÕt c¶m tëng cña ChÝnh phñ vµ nh©n d©n ViÖt Nam ®èi víi viÖc Liªn X«, Trung Hoa vµ c¸c níc d©n chñ míi c«ng nhËn ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ. Tr¶ lêi: Chóng t«i rÊt lÊy lµm vui síng, phÊn khëi vµ hiÓu biÕt. Hái: ý kiÕn cña Chñ tÞch ®èi víi viÖc ®Õ quèc Mü c«ng nhiªn can thiÖp vµo néi t×nh ViÖt Nam? Tr¶ lêi: ViÖc can thiÖp ®ã cã tÝnh chÊt x©m lîc, ph¶n d©n chñ vµ kh«ng Mü chót nµo. NhÊt ®Þnh ®Õ quèc Mü sÏ thÊt b¹i nh ë Trung Hoa tríc ®©y. Hái: Xin Chñ tÞch cho biÕt nh÷ng ®iÒu kiÖn cèt yÕu ®Ó t¸i lËp hoµ b×nh? Tr¶ lêi: ChØ cÇn qu©n ®éi Ph¸p rót hÕt vÒ níc. Hái: Theo ý Chñ tÞch th× viÖc bang giao gi÷a ViÖt Nam vµ hai níc Miªn, Lµo sau nµy sÏ nh thÕ nµo? Tr¶ lêi: Ba níc sÏ bang giao víi nhau trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng hoµn toµn vµ t«n träng ®éc lËp quèc gia cña nhau. Hái: Ngoµi nh÷ng cí viÖn ra ®Ó che ®Ëy viÖc x©m chiÕm §«ng D¬ng, ChÝnh phñ Ph¸p thêng viÖn cí nÕu qu©n Ph¸p rót ra khái §«ng D¬ng th× nh÷ng ngêi hîp t¸c víi qu©n ®éi viÔn chinh Ph¸p sÏ bÞ tµn s¸t. Xin Chñ tÞch cho biÕt râ
1

Hái: Ngoµi viÖc dïng lÝnh Ph¸p vµ nh÷ng bän lÝnh ngo¹i quèc chuyªn ®i ®¸nh thuª, ChÝnh phñ Ph¸p cßn mé lÝnh ë B¾c Phi vµ §«ng Phi sang ®¸nh nhau ë ViÖt Nam, xin Chñ tÞch cho biÕt ý kiÕn? Tr¶ lêi: §ã lµ mét c¸ch hay nhÊt ®Ó ph¸ ho¹i c¸i mµ ngêi ta gäi lµ "khèi Liªn hiÖp Ph¸p". T«i mong r»ng nh©n d©n c¸c níc nãi trªn sÏ ®oµn kÕt l¹i ®Ó ng¨n c¶n kh«ng cho thùc d©n Ph¸p ®Èy thanh niªn níc hä vµo cuéc chiÕn tranh bÈn thØu ë §«ng D¬ng hay bÊt cø mét cuéc chiÕn tranh phi nghÜa nµo. Hái: Chñ tÞch cã ý kiÕn g× vÒ phong trµo ph¶n ®èi chiÕn tranh ë ViÖt Nam ®¬ng lan réng t¹i c¸c thÞ trÊn lín bªn Ph¸p? Tr¶ lêi: T«i rÊt hoan nghªnh vµ chóc nh©n d©n Ph¸p th¾ng lîi. Nh©n d©n Ph¸p tranh ®Êu chèng cuéc chiÕn tranh ë ViÖt Nam còng lµ tranh ®Êu cho hoµ b×nh thÕ giíi vµ ®éc lËp cña níc Ph¸p. Hái: Mét vµi tê b¸o ë Ph¸p nªu ra vÊn ®Ò Ph¸p kiÒu vµ tï binh Ph¸p hiÖn sèng díi sù b¶o trî cña ChÝnh phñ ViÖt Nam, xin Chñ tÞch cho biÕt râ vÒ t×nh tr¹ng nh÷ng ngêi Ph¸p ®ã vµ th¸i ®é cña ChÝnh phñ ViÖt Nam ®èi víi hä? Tr¶ lêi: HiÖn nay chóng t«i ®¬ng t×m mäi c¸ch ®Ó n©ng cao møc sèng cña hä. Hä ®îc ¨n uèng ®Çy ®ñ h¬n c¶ chóng t«i n÷a. Hä ®· göi cho t«i nhiÒu bøc th tá lßng biÕt ¬n. Hái: Theo ý Chñ tÞch th× mèi bang giao gi÷a nh©n d©n hai níc ViÖt - Ph¸p sau nµy sÏ ra thÕ nµo? Tr¶ lêi: Hai níc sÏ hîp t¸c trªn lËp trêng huynh ®Ö vµ b×nh

) LÐo FiguÌres.

-6

-5

®¼ng.
B¸o Cøu quèc, sè 1641, ngµy 8-9-1950.

Ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 1950
Hå CHÝ MINH

S¸ch B¸c Hå víi B¾c Th¸i, Ty v¨n ho¸ vµ th«ng tin B¾c Th¸i, 1978, tr.21.

LêI K£U GäI §åNG BµO CAO - B¾C - L¹NG
Hìi ®ång bµo yªu quý, Qu©n ta ®· më chiÕn dÞch trªn mÆt trËn Cao - B¾c L¹ng. ChiÕn dÞch nµy rÊt quan träng cho Cao - B¾c - L¹ng vµ cho c¶ toµn quèc. §ång bµo ba tØnh ®· cè g¾ng rÊt nhiÒu trong viÖc chuÈn bÞ chiÕn dÞch nh: gãp qu©n l¬ng, söa ®êng s¸, vËn t¶i, chuyªn chë, gióp ®ì bé ®éi, v.v.. T«i tr©n träng thay mÆt ChÝnh phñ vµ qu©n ®éi c¶m t¹ ®ång bµo. T«i kªu gäi toµn thÓ ®ång bµo ba tØnh, c¸c uû ban kh¸ng chiÕn vµ hµnh chÝnh, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n cè g¾ng thªm n÷a, tiÕp tôc gióp ®ì cho bé ®éi ta tríc mÆt trËn ®Ó qu©n ta giÕt nhiÒu ®Þch, ®¸nh th¾ng to. §ång bµo h·y tiÕn lªn lµm g¬ng kiÓu mÉu cho nh©n d©n toµn quèc, gióp cho chiÕn dÞch ®îc th¾ng lîi. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng

KHUY£N THANH NI£N1)
Kh«ng cã viÖc g× khã, ChØ sî lßng kh«ng bÒn, §µo nói vµ lÊp biÓn, QuyÕt chÝ ¾t lµm nªn.
S¸ch Th¬ B¸c Hå, Nxb. Qu©n ®éi nh©n d©n, Hµ Néi, 1976, tr.120.

) Trung tuÇn th¸ng 5-1950, trªn ®êng ®i chiÕn dÞch Biªn Giíi, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ghÐ th¨m mét ®¬n vÞ thanh niªn xung phong ®ang lµm ®êng phôc vô chiÕn dÞch, Ngêi ®· lµm bµi th¬ nµy tÆng thanh niªn.

1

-6

-5

TH¦ GöI C¸C CHIÕN SÜ BÞ TH¦¥NG TRONG TRËN §¤NG KH£
C¸c chó ®· chiÕn ®Êu anh dòng vµ c¸c chó ®· giÕt ®îc nhiÒu giÆc, ®· cã c«ng trong viÖc gi¶i phãng §«ng Khª. ChÝnh phñ, ®ång bµo ®Òu nhí ¬n c¸c chó. T«i göi lêi khen ngîi c¸c chó vµ chóc c¸c chó mau lµnh m¹nh ®Ó trë l¹i hµng ngò tiÕp tôc chiÕn ®Êu giÕt giÆc. Ngµy 20 th¸ng 9 n¨m 1950
Hå CHÝ MINH B¸o Cøu quèc, sè 1675, ngµy 25-10-1950.

TH¦ KHEN §åNG BµO Vµ T¦íNG SÜ NAM Bé
Qu©n d©n Nam Bé vµ miÒn Nam Trung Bé ®· kh¸ng chiÕn 5 n¨m vµ ®ang tiÕp tôc cñng cè bøc Thµnh ®ång cña Tæ quèc. Thùc d©n x©m lîc Ph¸p dùa vµo sù gióp ®ì cña bän can thiÖp Mü vµ bï nh×n ph¶n quèc ®· bao phen ®Þnh ph¸ vì bøc thµnh nµy. Nhng chóng ®· thÊt b¹i vµ bøc Thµnh ®ång cµng ngµy cµng trë nªn v÷ng ch¾c sau mçi mu m« x©m chiÕm cña giÆc. §îc nh vËy lµ nhê ë ý chÝ c¬ng quyÕt cña toµn d©n, cña c¸c tíng sÜ vµ ®ång bµo Nam Bé, miÒn Nam Trung Bé vµ sù ®oµn kÕt cña qu©n, d©n víi ChÝnh phñ kh¸ng chiÕn. Th¸ng 9 n¨m 1950
Hå CHÝ MINH

S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù thËt, Hµ Néi, 1960, t.II, tr.36.

-6

-5

¨n TÕt ngËm ngïi díi gãt s¾t hung tµn cña giÆc Ph¸p vµ bï nh×n. C¸c ch¸u ë vïng tù do, n¬i th× ¨n TÕt sung síng, nhng còng cã n¬i th× ¨n TÕt díi bom ®¹n cña qu©n thï. Nhng B¸c ch¾c r»ng: bÊt kú ë ®©u, tinh thÇn c¸c ch¸u còng ®Òu h¨ng h¸i vui vÎ. V× c¸c ch¸u ®Òu biÕt r»ng: giÆc Ph¸p vµ ph¶n ®éng Mü kh«ng thÓ ¨n cíp «ng tr¨ng Trung thu cña c¸c ch¸u. Còng nh chóng nã kh«ng thÓ ng¨n trë cuéc th¾ng lîi cña kh¸ng chiÕn ta. V× c¸c ch¸u ®Òu ch¾c r»ng kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, vµ ®Õn ngµy kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, th× B¸c ch¸u ta sÏ cïng nhau ¨n nh÷ng c¸i TÕt Trung thu rÊt vui vÎ, sung síng tng bõng. B¸c th©n ¸i göi c¸c ch¸u nhiÒu c¸i h«n.

TH¦ GöI NHI §åNG TOµN QuèC DÞP TÕT TRUNG THU
Cïng c¸c ch¸u yªu quý, L¹i mét TÕt Trung thu kh¸ng chiÕn. C¸c ch¸u cã biÕt Trung thu nµy kh¸c víi Trung thu tríc nh thÕ nµo kh«ng ? B¸c nãi cho c¸c ch¸u nghe nh¸: Trung thu nµy, v× nh©n d©n Trung Quèc ®· hoµn toµn ®¸nh th¾ng ®Õ quèc Mü vµ ph¶n ®éng Quèc d©n ®¶ng, nªn nhi ®ång Trung Quèc ®· b¾t ®Çu hëng h¹nh phóc cña nÒn d©n chñ míi. Trung thu nµy, nh©n d©n TriÒu Tiªn ®ang ra søc ®¸nh ®Õ quèc Mü. Nhi ®ång TriÒu Tiªn còng h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn. Trung thu nµy, ë ViÖt Nam ta, nhiÒu ch¸u n¨m kia viÕt th khoe víi B¸c, Trung thu b¸nh khÐo, ®Ìn ®Ñp, th× nay viÕt th khoe víi B¸c ®· vµo bé ®éi, ®¸nh giÆc, lËp c«ng. NhiÒu ch¸u n¨m kia lµ nh÷ng giao th«ng viªn lo¾t cho¾t, th× n¨m nay ®· thµnh nh÷ng c¸n bé ®êng hoµng. NhiÒu ch¸u n¨m kia cßn rÊt th¬ Êu, n¨m nay b¸o c¸o víi B¸c ®ang thi ®ua häc hµnh vµ t¨ng gia s¶n xuÊt. Trung thu nµy, c¸c ch¸u tiÕn bé nhiÒu, còng nh kh¸ng chiÕn ta tiÕn bé nhiÒu. Trung thu nµy, c¸c ch¸u ë vïng t¹m bÞ ®Þch chiÕm, th×

B¸C Hå B¸o Sù thËt, sè 143, ngµy 2-10-1950.

-6

-5

ngµy 9-10-1950.

TÆNG TRÇN CANH §åNG CHÝ1) §IÖN MõNG QUèC KH¸NH N¦íC CéNG HOµ NH¢N D¢N TRUNG HOA
KÝnh göi Chñ tÞch Mao Tr¹ch §«ng, Níc Céng hoµ Nh©n d©n Trung Hoa. Nh©n ngµy Quèc kh¸nh cña quý quèc, t«i xin thay mÆt ChÝnh phñ, qu©n ®éi vµ nh©n d©n ViÖt Nam, nhiÖt thµnh chµo mõng ChÝnh phñ, qu©n ®éi vµ nh©n d©n quý quèc. Díi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña Chñ tÞch, quý quèc ®· tiÕn hµnh cuéc c¸ch m¹ng d©n téc, d©n chñ vµ ®· thu ®îc phÇn th¾ng lîi. Trong ®¹i gia ®×nh §«ng ¸, Trung Quèc lµ ngêi anh c¶. Sù thµnh c«ng cña Trung Quèc ®· khuyÕn khÝch c¸c d©n téc ch©u ¸ ®Êu tranh giµnh phÇn th¾ng lîi vµ t¨ng thªm lßng tin tëng cña hä; vµ tríc hÕt ®©y lµ dÊu b¸o hiÖu sù gi¶i phãng ®îc thµnh c«ng vµ ngµy vinh quang vÜ ®¹i cña d©n téc ViÖt Nam kh«ng cßn xa n÷a. Nh©n d©n ViÖt Nam mét mÆt rÊt phÊn khëi chóc mõng quý quèc, mét mÆt cµng ra søc tranh ®Êu ®¸nh ®uæi bän thùc d©n Ph¸p vµ bän can thiÖp Mü ra khái l·nh thæ ViÖt Nam. Xin chóc Chñ tÞch m¹nh khoÎ vµ l·nh ®¹o nh©n d©n quý quèc kiÕn thiÕt chñ nghÜa t©n d©n chñ ®îc thµnh c«ng, b¶o vÖ d©n chñ vµ hoµ b×nh vÜnh cöu cña thÕ giíi. Chñ tÞch níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ
Hå CHÝ MINH B¸o Cøu quèc, sè 1663,

"H¬ng t©n" mü töu d¹ quang b«i, Dôc Èm tú bµ m· thîng th«i. Tuý ngo¹ sa trêng qu©n m¹c tiÕu, §Þch nh©n hu phãng nhÊt nh©n håi. DÞch nghÜa

TÆNG §åNG CHÝ TRÇN CANH
Rîu ngät "s©m banh" trong chÐn ngäc d¹ quang, S¾p uèng, tú bµ trªn ngùa ®· giôc gi·. Say sa n»m l¨n n¬i sa trêng, anh ®õng cêi nhÐ! Chí ®Ó cho mét tªn ®Þch nµo trë vÒ. DÞch th¬

TÆNG §åNG CHÝ TRÇN CANH
"S©m banh" rîu ngät chÐn lu ly, Toan nh¾p, tú bµ ngùa giôc ®i. Say khít sa trêng cêi chí véi, Ch¼ng cho ®Þch tho¸t mét tªn vÒ2).
S¸ch Th¬ ch÷ H¸n Hå ChÝ Minh,
1 ) T¸c gi¶ göi bµi th¬ nµy cho «ng TrÇn Canh tríc ngµy 9-101950, khi qu©n ta ®ang th¾ng lín trong chiÕn dÞch Biªn giíi. 2 ) B¶n dÞch cña Phan V¨n C¸c.

-6

-5

Nxb. V¨n häc, Hµ Néi, 1990, tr. 39-40.

Nxb. Qu©n ®éi nh©n d©n, Hµ Néi, 1962, tr. 88.

§IÖN GöI C¸C CHIÕN SÜ MÆT TRËN CAO - B¾C - L¹NG
Trong chiÕn dÞch nµy, toµn thÓ bé ®éi vµ nh©n d©n ta ®· rÊt cè g¾ng, ®· g©y ®îc thµnh tÝch kh¸, nh gi¶i phãng §«ng Khª, b¾t ®Þch ph¶i rót khái Cao B»ng. HiÖn nay t×nh h×nh rÊt cã lîi cho ta. VËy c¸c chiÕn sÜ ph¶i quyÕt t©m tiªu diÖt ®Þch cho kú hÕt ®Ó giµnh lÊy toµn th¾ng. B¸c theo dâi cuéc chiÕn ®Êu anh dòng cña c¸c chó tõng giê. B¸c sÏ cã gi¶i thëng ®Æc biÖt cho nh÷ng bé ®éi vµ chiÕn sÜ nµo lËp chiÕn c«ng nhiÒu nhÊt. Nµo, chiÕn sÜ nµo vµ ®¬n vÞ nµo høa víi B¸c quyÕt giËt cho ®îc gi¶i thëng anh hïng Cao - B¾c - L¹ng vµ ®¬n vÞ kiÓu mÉu? B¸c chê c¸c chó tr¶ lêi. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 1950
Hå CHÝ MINH

TH¦ GöI C¸C CHIÕN SÜ ë MÆT TRËN §¤NG KH£ SAU KHI BINH §OµN L¥PAGi¥ BÞ TI£U DIÖT
C¸c chiÕn sÜ yªu mÕn, Tõ ngµy kh¸ng chiÕn ®Õn nay, trËn nµy lµ trËn ®Çu tiªn bé ®éi ta ®¸nh vËn ®éng liªn tiÕp lu«n mÊy ngµy. §ã lµ mét cuéc thö th¸ch lín. C¸c chó kh«ng qu¶n nhäc mÖt, ®ãi rÐt, chØ ra søc thi ®ua giÕt ®Þch, c¸c chó ®· ®¸nh tan ®oµn qu©n tinh nhuÖ cña ®Þch. C¸c chó ®· hoµn thµnh b¶y phÇn mêi cuéc thö th¸ch mét c¸ch dòng c¶m. C¸c chó cè g¾ng mµ tiªu diÖt nèt binh ®oµn S¸ct«ng nhÐ. B¸c vµ Tæng t lÖnh ®· ra lÖnh khao c¸c chó mét b÷a thÞt bß. B¸c h«n tÊt c¶ c¸c chó. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 1950

S¸ch Hå Chñ tÞch víi c¸c lùc lîng vò trang nh©n d©n,

-6

-5

Hå CHÝ MINH S¸ch Hå Chñ tÞch víi c¸c lùc lîng vò trang nh©n d©n, Nxb. Qu©n ®éi nh©n d©n, Hµ Néi, 1962, tr. 89.

kh¨n, cùc khæ n÷a. Chóng ta chí v× th¾ng lîi mµ chñ quan khinh ®Þch. Nhng víi søc ®¹i ®oµn kÕt, tinh thÇn h¨ng h¸i vµ bÒn bØ cña ®ång bµo, víi sù dòng c¶m cña bé ®éi, víi lßng kiªn quyÕt cña ChÝnh phñ, chóng ta nhÊt ®Þnh vît qua tÊt c¶ mäi khã kh¨n ®Ó tranh lÊy hoµn toµn th¾ng lîi. §ång bµo Cao - B¾c - L¹ng ®· lµm kiÓu mÉu trong viÖc ®éng viªn nh©n lùc, vËt lùc, tµi lùc cho kh¸ng chiÕn. T«i ch¾c r»ng ®ång bµo ba tØnh ta sÏ lu«n lu«n cè g¾ng thªm ®Ó gi÷ lÊy ®Þa vÞ vÎ vang mµ t«i ch¾c r»ng ®ång bµo c¸c n¬i kh¸c sÏ ra søc thi ®ua víi ®ång bµo Cao - B¾c - L¹ng trong c«ng viÖc thi hµnh S¾c lÖnh tæng ®éng viªn.

TH¦ GöI §åNG BµO CAO - B¾C - L¹NG NH¢N DÞP CHIÕN TH¾NG TR£N CHIÕN TR¦êNG BI£N GÜíI
Cïng ®ång bµo th©n mÕn, Chóng ta ®· th¾ng to trong chiÕn dÞch Cao - B¾c - L¹ng. Cã cuéc th¾ng lîi ®ã lµ v× ®ång bµo ba tØnh ta rÊt h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn. V× bé ®éi ta rÊt dòng c¶m. V× ChÝnh phñ ta rÊt kiªn quyÕt. V× qu©n, d©n, chÝnh cña ta ®oµn kÕt chÆt chÏ. T«i rÊt vui lßng thay mÆt ChÝnh phñ c¶m ¬n vµ khen ngîi ®ång bµo. T«i ®Æc biÖt nªu cao c«ng lao cña phô n÷ Cao B¾c - L¹ng. Hµng v¹n chÞ em Kinh, Thæ, Tr¹i, M¸n, v.v. ®· kh«ng qu¶n xa x«i, trÌo ®Ìo, léi suèi, ¨n ®ãi n»m s¬ng, ®· thi ®ua lµm viÖc söa ®êng vËn t¶i gióp ®ì bé ®éi ®Ó gãp mét phÇn vµo th¾ng lîi. Chóng ta ®· th¾ng lîi trong chiÕn dÞch nµy nhng chóng ta ph¶i biÕt r»ng: ®Ó tiªu diÖt hÕt giÆc Ph¸p, ®Ó chèng l¹i bän can thiÖp Mü, ®Ó gi¶i phãng hoµn toµn Tæ quèc, chóng ta cßn ph¶i vît qua bao nhiªu sù khã

Trêng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Thèng nhÊt ®éc lËp nhÊt ®Þnh thµnh c«ng. Chµo th©n ¸i Ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 1950
Hå CHÝ MINH

B¸o Cøu quèc, sè 1674, ngµy 24-10-1950.

-6

-5

®· gi¶i phãng Cao B»ng, §«ng Khª, ThÊt Khª. Th¾ng lîi thø hai lµ ta ®· thÊy râ nh÷ng u ®iÓm vµ khuyÕt ®iÓm cña ta. Lîi dông triÖt ®Ó cuéc th¾ng lîi ®ã, Bé Tæng t lÖnh sÏ tæ chøc nh÷ng cuéc héi nghÞ kiÓm th¶o vµ nh÷ng ban huÊn luyÖn ®Ó tæng kÕt kinh nghiÖm, ph¸t triÓn u ®iÓm, söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, n©ng cao lùc lîng vÒ mäi mÆt. Trong nh÷ng cuéc héi nghÞ kiÓm th¶o vµ trong c¸c ban huÊn luyÖn nµy, ph¶i triÖt ®Ó lîi dông vò khÝ tèt nhÊt, m¹nh nhÊt lµ phª b×nh vµ tù phª b×nh mét c¸ch d©n chñ, kiÓm th¶o tõ cÊp trªn xuèng vµ tõ cÊp díi lªn. C¸c c¸n bé c¸c cÊp ph¶i l·nh ®¹o vµ ph¶i lµm kiÓu mÉu trong viÖc kiÓm th¶o vµ tù phª b×nh. Lµm nh thÕ th× chóng ta sÏ ph¸t triÓn thªm u ®iÓm, söa ch÷a s¹ch khuyÕt ®iÓm. §¸nh th¾ng khuyÕt ®iÓm cña ta tøc lµ ®· mét lÇn ®¸nh th¾ng qu©n ®Þch. T«i ch¾c r»ng: c¸c c¸n bé vµ chiÕn sÜ ®· h¨ng h¸i thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng th× sÏ h¨ng h¸i thi ®ua trong cuéc phª b×nh vµ tù phª b×nh, vµ do ®ã, ta sÏ th¾ng to h¬n n÷a mµ t«i sÏ cã dÞp khen thëng c¸c chiÕn sÜ nhiÒu h¬n n÷a.

LêI K£U GäI Vµ KHUY£N NHñ C¸C CHIÕN SÜ
Cïng c¸c chiÕn sÜ yªu quý, TrËn §«ng Khª, ThÊt Khª, Cao B»ng ta ®· th¾ng to. T«i thay mÆt ChÝnh phñ nghiªng m×nh tríc linh hån c¸c liÖt sÜ ®· hy sinh v× níc, an ñi c¸c anh em th¬ng binh, khen ngîi toµn thÓ c¸n bé vµ chiÕn sÜ. T«i ra lÖnh cho Bé Tæng t lÖnh mau chãng khen thëng nh÷ng ®¬n vÞ vµ nh÷ng chiÕn sÜ ®· lËp nhiÒu chiÕn c«ng oanh liÖt. Trong sè khen thëng ®ã gåm cã c¸c chiÕn sÜ cã c«ng to, c¸c c¸n bé ®¾c lùc, c¸c anh em ngµnh chuyªn m«n trong qu©n ®éi, c¸c anh em nÊu bÕp trong bé ®éi vµ c¸c ch¸u gióp viÖc giao th«ng liªn l¹c ®¾c lùc, nhÊt lµ c¸c ®ång bµo ®· ®Æc biÖt gióp ®ì bé ®éi. Ta ®· th¾ng to trong trËn nµy lµ v× bé ®éi ta rÊt dòng c¶m, chØ huy rÊt ®óng ®¾n, nh©n d©n rÊt h¨ng h¸i, ChÝnh phñ rÊt kiªn quyÕt. Nhng chóng ta chí v× th¾ng lîi mµ kiªu c¨ng, chñ quan khinh ®Þch. Chóng ta ph¶i nhí r»ng: trong toµn cuéc trêng kú kh¸ng chiÕn th× th¾ng lîi nµy chØ míi lµ mét bíc ®Çu. Chóng ta cßn ph¶i ®¸nh vµ ph¶i th¾ng nhiÒu trËn gay go h¬n, to t¸t h¬n n÷a míi ®i ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn. Chóng ta còng ph¶i nhí r»ng trong trËn nµy, ta ®· th¾ng hai lÇn: Th¾ng lîi thø nhÊt lµ chóng ta ®· tiªu diÖt ®Þch vµ

Hå CHÝ MINH

B¸o Cøu quèc, sè 1676, ngµy 26-10-1950.

-6

-5

bµn c·i n÷a, cã bµn c·i còng chØ lµ ®Ó bµn c¸ch thi hµnh cho ®îc, cho nhanh, kh«ng ph¶i ®Ó ®Ò nghÞ kh«ng thùc hiÖn. Ph¶i cÊm chØ nh÷ng hµnh ®éng tù do qu¸ trín Êy. 3. Th¬ng yªu ®éi viªn C¸n bé ph¶i th¬ng yªu ®éi viªn. §èi víi anh em èm yÕu, th¬ng tËt, c¸n bé ph¶i tr«ng nom, th¨m hái. Ngêi ®éi trëng, ngêi chÝnh trÞ viªn ph¶i lµ ngêi anh, ngêi chÞ, ngêi b¹n cña ®éi viªn. Cha lµm ®îc nh vËy lµ cha hÕt nhiÖm vô. C¸n bé cã th©n ®éi viªn nh ch©n tay, th× ®éi viªn míi th©n c¸n bé nh ruét thÞt. Cã nh thÕ th× chØ thÞ, mÖnh lÖnh vµ kÕ ho¹ch cÊp trªn ®a xuèng, ®éi viªn sÏ tÝch cùc vµ triÖt ®Ó thi hµnh. Ph¶i khen thëng c¸c chiÕn sÜ cã c«ng, cÊt nh¾c c¸c c¸n bé vµ ®éi viªn tiÕn bé, nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ngêi ®· ë trong qu©n ®éi l©u n¨m. 4. T«n träng nh©n d©n Ph¶i biÕt träng nh©n d©n. T«n träng cã nhiÒu c¸ch, kh«ng ph¶i ë chç chµo hái kÝnh tha cã lÔ phÐp mµ ®ñ. Kh«ng ®îc phung phÝ nh©n lùc, vËt lùc cña d©n. Khi huy ®éng nªn võa ph¶i, kh«ng nªn nhiÒu qu¸ l·ng phÝ v« Ých. Ph¶i kh«n khÐo tr¸nh ®iÒu g× cã h¹i cho ®êi sèng nh©n d©n. BiÕt gióp ®ì nh©n d©n còng lµ biÕt t«n träng d©n; mïa tíi ph¶i gÆt hé d©n; d¹y b×nh d©n häc vô cho d©n qu©n vµ bé ®éi ®Þa ph¬ng ë ®ã. 5. Gi÷ g×n cña c«ng, chiÕn lîi phÈm Cña c«ng lµ do må h«i níc m¾t cña ®ång bµo gãp l¹i. Bé ®éi ph¶i gi÷ g×n b¶o vÖ, kh«ng ®îc hoang phÝ Ph¶i chÊm . døt nh÷ng hµnh ®éng b¸n g¹o cña d©n gãp cho, lµm h háng dông cô, b¾n phÝ ®¹n dîc. ChiÕn lîi phÈm còng lµ cña c«ng, cña nh©n d©n, cña quèc gia, kh«ng ph¶i cña ®Þch. Sóng ®¹n, thuèc men, dông cô, l¬ng thùc lµ m¸u mñ cña ®ång bµo. ChiÕn sÜ ta l¹i ph¶i ®æ m¸u míi lÊy l¹i ®îc. Ph¶i biÕt th¬ng tiÕc, gi÷ g×n, b¶o

BµI NãI CHUYÖN T¹I HéI NGHÞ TæNG KÕT CHIÕN DÞCH L£ HåNG PHONG II1)
VÒ Héi nghÞ tæng kÕt, B¸c cã mÊy ý kiÕn: Trong Héi nghÞ nµy, cã nh÷ng c¸n bé ®· trùc tiÕp tham gia chiÕn dÞch vÒ kiÓm th¶o u ®iÓm, khuyÕt ®iÓm. L¹i cã c¸n bé c¸c khu, c¸c ®¬n vÞ, c¸c c¬ quan kh«ng tham gia chiÕn dÞch, ®Õn ®Ó häc tËp kinh nghiÖm. Tù phª b×nh, phª b×nh, tæng kÕt, phæ biÕn vµ häc tËp kinh nghiÖm, ®ã lµ viÖc rÊt hay, nªn g©y thµnh mét t¸c phong chung trong qu©n ®éi, chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ. Trong viÖc tæng kÕt nµy cã mÊy ®iÓm cÇn chó ý: 1. §Ò cao kû luËt Trªn díi ®Òu ph¶i gi÷ kû luËt. Ph¶i kiÓm th¶o tõ díi lªn, tõ trªn xuèng. CÊp nµo còng ph¶i kiÓm th¶o. Ph¶i lµm cho tÊt c¶ mäi ngêi ®éi viªn, còng nh c¸n bé ®Òu thÊm nhuÇn, th× míi cã kÕt qu¶. 2. TriÖt ®Ó thi hµnh mÖnh lÖnh cÊp trªn MÖnh lÖnh cÊp trªn ®a xuèng th× ph¶i tuyÖt ®èi phôc tïng vµ triÖt ®Ó thi hµnh. Trung Quèc cã c©u: " Qu©n lÖnh nh s¬n" nghÜa lµ lÖnh cÊp trªn ®· ra th× v« luËn thÕ nµo còng ph¶i lµm. Kh«ng nªn hiÓu lÇm d©n chñ. Khi cha quyÕt ®Þnh th× tha hå bµn c·i. Nhng khi ®· quyÕt ®Þnh råi th× kh«ng ®îc
1

) ChiÕn dÞch Biªn giíi, chiÕn dÞch Cao - B¾c - L¹ng.

-6

-5

vÖ. Kh«ng ®îc phung phÝ, hoÆc chiÕm lµm cña riªng c¸ nh©n, khi canh g¸c ph¶i biÕt thu dän cho ng¨n n¾p, vµ che ma n¾ng cho chu ®¸o. 6. Thµnh thËt tù phª b×nh vµ phª b×nh Trong b¸o c¸o tr×nh bµy ë Héi nghÞ ph¶i chó träng ®iÒu ®ã. Tù phª b×nh vµ phª b×nh ph¶i thËt thµ v¹ch khuyÕt ®iÓm. Cã lçi mµ kh«ng v¹ch ra kh«ng kh¸c g× ngêi cã bÖnh mµ kh«ng chÞu khai víi thÇy thuèc. Lµm nhiÒu c«ng viÖc th× khã mµ hoµn toµn tr¸nh khái khuyÕt ®iÓm. Cho nªn ph¶i dïng c¸ch phª b×nh vµ tù phª b×nh ®Ó gióp nhau söa ch÷a, vµ kiªn quyÕt söa ch÷a ®Ó cïng nhau tiÕn bé. V¹ch khuyÕt ®iÓm ®Ó söa ch÷a, nhng còng ph¶i nªu u ®iÓm ®Ó ph¸t huy. Muèn tù phª b×nh vµ phª b×nh cã kÕt qu¶, c¸n bé c¸c cÊp, nhÊt lµ c¸n bé cao cÊp ph¶i lµm g¬ng tríc. * * * ChiÕn dÞch nµy cã nhiÒu kinh nghiÖm, tèt xÊu ®Òu cã, cÇn ph¶i tæng kÕt, phæ biÕn vµ häc tËp. Tãm l¹i cã mÊy ®iÓm chÝnh: 1. Trung ¬ng l·nh ®¹o s¸ng suèt. C¸c cÊp ®Þa ph¬ng chØ ®¹o ®óng ®¾n. C¸c c¬ quan Qu©n, D©n, ChÝnh ®oµn kÕt, phèi hîp chÆt chÏ, hµnh ®éng nhÊt trÝ . 2. ChiÕn sÜ ta rÊt h¨ng h¸i, anh dòng. Nh÷ng g¬ng chÆt nèt tay bÞ th¬ng cho dÔ xung phong, «m thuèc næ nh¶y xæ vµo c«ng sù ®Þch, nhÞn ®ãi 3, 4 ngµy ®¸nh vÉn cø h¨ng, tÝch cùc vµ qu¶ c¶m chiÕn ®Êu, v.v. ®· tá râ ®iÒu ®ã. 3. Nh©n d©n ta rÊt tèt. Cha bao giê cã nh÷ng ®oµn phô n÷ Kinh, M¸n, Thæ, Nïng, v.v. ®i tiÕp tÕ vËn t¶i ®«ng ®¶o nh vËy. Khã nhäc, khæ së, nguy hiÓm, mµ vÉn h¨ng h¸i, vui vÎ, dòng c¶m. ThËt lµ ®¸ng kh©m phôc. §îc nh vËy mét phÇn lµ do ®ång chÝ Ninh vµ c¸n bé Liªn khu ®· lµm ®óng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ChÝnh phñ, mét phÇn th× do ®ång bµo nång nµn yªu

níc, h¨ng h¸i hy sinh. 4. GiÆc chñ quan, khinh ®Þch, kh«ng ngê ta m¹nh nh vËy vµ tiÕn bé nhanh nh vËy, nªn chóng hí hªnh kh«ng ®Ò phßng cÈn thËn. §ã lµ nh÷ng kinh nghiÖm lín. Khi b¸o c¸o tæng kÕt ph¶i nªu lªn. NH÷NG §IÓM KH¸C CÇN CHó ý 1. VÒ tuyªn truyÒn §Þch tuyªn truyÒn cho ta nhiÒu h¬n. Ta cha tËp trung hÕt mäi ph¬ng tiÖn vµ huy ®éng hÕt mäi kh¶ n¨ng cho nªn th«ng tin rÊt chËm, phæ biÕn kh«ng réng. ChiÕn dÞch kÕt thóc ngµy 15-10 mµ m·i ®Õn 30-10 nh©n d©n vµ c¸n bé nhiÒu n¬i cha biÕt, hoÆc míi biÕt qua loa, hoÆc biÕt mµ kh«ng biÕt c¸ch phæ biÕn. Tuyªn truyÒn trong tï binh, binh lÝnh ®Þch vµ tuyªn truyÒn quèc tÕ còng rÊt kÐm. Ta cha biÕt trÝch nh÷ng c©u ®¨ng trong c¸c b¸o ®Þch o¸n tr¸ch bän chØ huy, bän chÝnh kh¸ch, bän chÝnh quyÒn thùc d©n lo ¨n ch¬i, tranh t lîi, trong lóc binh lÝnh tö trËn "kh«ng h¬ng hoa, kh«ng níc m¾t" ®Ó lµm truyÒn ®¬n ®Þch vËn, ®Ó gi¶i thÝch cho tï binh vµ tuyªn truyÒn cho nh©n d©n trong vïng t¹m bÞ chiÕm. 2. Chí chñ quan, khinh ®Þch Chí chñ quan tÕu, cho r»ng tõ nay vÒ sau sÏ th¾ng lîi m·i, kh«ng gÆp khã kh¨n thÊt b¹i n÷a. TrËn th¾ng nµy míi chØ lµ mét th¾ng lîi bíc ®Çu, ta cßn ph¶i cè g¾ng nhiÒu, giµnh nhiÒu th¾ng lîi nh thÕ hay lín h¬n n÷a míi chuyÓn sang tæng ph¶n c«ng ®îc. Tõ nay cho ®Õn khi hoµn toµn th¾ng lîi, ta cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, cã thÓ cßn ph¶i qua nhiÒu thÊt b¹i. §¸nh nhau cã th¾ng cã b¹i lµ thêng. §iÒu cèt yÕu lµ ta giµnh ®îc th¾ng lîi cuèi cïng. Ph¶i d¹y cho tÊt c¶ c¸n bé, ®éi viªn vµ nh©n d©n hiÓu râ nh vËy, ®Ó th¾ng kh«ng

-6

-5

kiªu, b¹i kh«ng n¶n, lu«n lu«n nç lùc, cè g¾ng vît mäi khã kh¨n gian khæ, tiÕn tíi th¾ng lîi cuèi cïng. Chí khinh ®Þch. Kh«ng ph¶i ®Þch co l¹i ®Ó n»m yªn, mµ co l¹i ®Ó råi nh¶y ra. Chóng ®ang cè tranh thñ thêi gian chuÈn bÞ ®Ó tr¶ thï. Trong lóc chê ®îi, ®Þch ra søc oanh t¹c, b¾n ph¸ ®Ó khñng bè tinh thÇn ta nh ë Hµ Giang, Tuyªn Quang, B¾c Giang võa råi. 3. Ph¶i tranh thñ thêi gian Ta còng ph¶i tranh thñ thêi gian chuÈn bÞ. §ã lµ mét ®iÒu kiÖn ®Ó th¾ng ®èi ph¬ng. Trong qu©n sù, thêi gian rÊt lµ quan träng, ®iÒu kiÖn thiªn thêi ®øng vµo bËc nhÊt, tríc ®Þa lîi vµ nh©n hoµ. Cã tranh thñ thêi gian, míi b¶o ®¶m ®îc yÕu tè th¾ng ®Þch. Còng ®Ó tranh thñ thêi gian mµ Héi nghÞ nµy ph¶i häp ng¾n. B¸o c¸o ph¶i gän gµng nªu cho ®îc ®iÓm chÝnh cÇn thiÕt, kh«ng nªn nãi dµi dßng, mÊt th× giê v« Ých. 4. §iÒu cuèi cïng lµ ph¶i tuyÖt ®èi gi÷ bÝ mËt BÝ mËt lµ mét ®iÒu rÊt quan träng. TÊt c¶ mäi ngêi ®Òu ph¶i gi÷ bÝ mËt. Ph¶i t×m mäi c¸ch gi÷ bÝ mËt cho tÊt c¶ mäi c«ng viÖc, trong tÊt c¶ mäi trêng hîp: trong qu¸n níc, trong c©u chuyÖn, trong c«ng viÖc, nhÊt nhÊt ®Òu ph¶i gi÷ bÝ mËt. Riªng bé ®éi vµ c¸c c¬ quan gi÷ bÝ mËt cha ®ñ. Ph¶i d¹y cho d©n biÕt gi÷ bÝ mËt míi cã bÝ mËt hoµn toµn. Gi÷ ®îc bÝ mËt tøc lµ mét bíc th¾ng lîi råi. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu trªn, Héi nghÞ nµy ph¶i gi¶i quyÕt mét phÇn. Sau héi nghÞ quyÕt t©m thùc hiÖn ®îc 8 phÇn 10 n÷a th× nhÊt ®Þnh c¸c trËn sau sÏ th¾ng. §¶ng, ChÝnh phñ vµ nh©n d©n kªu gäi tÊt c¶ c¸n bé vµ tÊt c¶ chiÕn sÜ ph¶i lµm cho b»ng ®îc.
Nãi kho¶ng n¨m 1950. S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña

Hå Chñ tÞch, Nxb Sù thËt, Hµ Néi, 1960, t.II, tr.41-45.

GöI §¹I NGUY£N SO¸I XTALIN NH¢N DÞP Kû NIÖM C¸CH M¹NG TH¸NG M¦êi13
KÝnh göi §¹i nguyªn so¸i Xtalin, Tha ngµi, Nh©n ngµy Quèc kh¸nh cña quÝ quèc, mét ngµy vui mõng chung cña tÊt c¶ nh©n d©n lao ®éng trong thÕ giíi,

-6

-5

t«i kÝnh thay mÆt nh©n d©n vµ ChÝnh phñ níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ, göi lêi sèt s¾ng chóc mõng Ngµi vµ ChÝnh phñ cïng nh©n d©n X« Liªn. Lµ thµnh tr× cña nh©n lo¹i míi vµ tiÕn bé, chóng t«i ch¾c r»ng díi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña Ngµi vµ quý ChÝnh phñ, níc x· héi chñ nghÜa X« Liªn cµng ngµy cµng cêng thÞnh, do ®ã mµ hoµ b×nh thÕ giíi ®îc b¶o vÖ, d©n chñ ®îc ph¸t triÓn vµ c¸c d©n téc nhîc tiÓu ®îc mau chãng gi¶i phãng. KÝnh chóc Ngµi m¹nh khoÎ vµ sèng l©u. Ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 1950 Chñ tÞch níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ
Hå CHÝ MINH B¸o Cøu quèc, sè 1684, ngµy 7-11-1950.

thÓ tr«ng nom, lóc anh t¹ thÕ t«i kh«ng thÓ lo liÖu. Than «i! T«i chÞu téi bÊt ®Ö2) tríc linh hån anh vµ xin bµ con nguyªn lîng3) cho mét ngêi con ®· hy sinh t×nh nhµ v× ph¶i lo viÖc níc. Ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 1950
Hå CHÝ MINH S¸ch Hå Chñ tÞch víi quª h¬ng, Ban nghiªn cøu lÞch sö §¶ng tØnh NghÖ An, 1970, tr.24.

GöI Hä NGUYÔN SINH
Nghe tin anh C¶ mÊt1), lßng t«i rÊt buån rÇu. V× viÖc níc nÆng nhiÒu, ®êng s¸ xa c¸ch, lóc anh ®au yÕu t«i kh«ng
) ¤ng NguyÔn Sinh Khiªm, anh ruét cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, sinh n¨m 1888, t¹ thÕ t¹i x· Kim Liªn ngµy 25 th¸ng 8 n¨m Canh DÇn (1950).
1

TH¦ GöI C¸C B¹N NAM N÷ PH¸P §ÊU TRANH CHO HOµ B×NH
C¸c b¹n th©n mÕn,

2 3

) BÊt ®Ö: kh«ng trän t×nh anh em. ) Nguyªn lîng: tha thø.

-6

-5

§· 5 n¨m nay, bän thùc d©n Ph¸p theo ®uæi mét cuéc chiÕn tranh cíp bãc trªn níc chóng t«i. ChiÕn tranh ®· g©y ra bao nhiªu tang tãc vµ khæ cùc cho c¸c gia ®×nh Ph¸p vµ ViÖt Nam. Tríc ©m mu x©m lîc cña thùc d©n Ph¸p, chóng t«i c¬ng quyÕt b¶o vÖ tù do cña chóng t«i ®Õn cïng. Chóng t«i ch¾c ch¾n sÏ th¾ng lîi. Cuéc chiÕn tranh trªn níc chóng t«i söa so¹n cho mét cuéc chiÕn tranh ®Õ quèc kh¸c. Bëi vËy, trong khi chiÕn ®Êu ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh thÕ giíi, c¸c b¹n ®ång thêi lµm mét viÖc rÊt ®óng lµ më mét chiÕn dÞch m¹nh mÏ ®ßi ®×nh chØ ngay tøc kh¾c cuéc chiÕn tranh ë ViÖt Nam. Kh«ng ph©n biÖt nam n÷, trÎ giµ, thî thuyÒn, n«ng d©n hay trÝ thøc, c¸c b¹n ®· ®oµn kÕt ®Ó cïng gãp phÇn cè g¾ng vµ quyÕt t©m cña m×nh, chóng t«i kÝnh phôc theo dâi c¸c b¹n. VÒ phÇn chóng t«i, trong khi chiÕn ®Êu ®Ó gi¶i phãng Tæ quèc, chóng t«i ®ång thêi lµm suy yÕu ®Õ quèc Ph¸p, mét trong nh÷ng kÎ g©y chiÕn tranh thÕ giíi. TÊt c¶ chóng ta ®Òu g¾ng søc theo ®uæi mét môc ®Ých, nhÊt ®Þnh nh÷ng cè g¾ng cña chóng ta ch¼ng bao l©u sÏ ®a bän ®Õ quèc ®Õn chç thÊt b¹i hoµn toµn. Chóng t«i tin ch¾c r»ng c¸c b¹n sÏ tËp trung mäi ph¬ng tiÖn, mäi n¨ng lùc - nh chóng t«i ®· lµm trªn ®Êt níc chóng t«i - ®Ó më réng cuéc ph¶n chiÕn giµnh th¾ng lîi chung. Thay mÆt cho nh©n d©n ViÖt Nam vµ riªng phÇn t«i, xin tá lßng tin tëng ë c¸c b¹n vµ göi c¸c b¹n lêi chµo huynh ®Ö.

§IÖN GöI §åNG BµO S¥N Hµ1)
Hìi ®ång bµo! §îc tin mét sè Ýt ®ång bµo v× sù sai lÇm cña mét sè c¸n bé, mµ ®Ó cho giÆc lîi dông, lµm rèi lo¹n trÞ an, h¹i ®Õn
1

Hå CHÝ MINH

B¸o Cøu quèc, sè 1687, ngµy 11-11-1950.

) C«ng ®iÖn sè 508/D ngµy 14-11-1950.

-6

-5

®oµn kÕt, t«i rÊt phiÒn lßng. NÕu sè ®ång bµo Êy, cø lÇm nghe giÆc Ph¸p xui giôc, g©y bÌ c¸nh chèng l¹i chÝnh quyÒn, th× ChÝnh phñ ph¶i Ðp lßng ®µn ¸p. Nh thÕ, th× sÏ thiÖt thßi cho ®ång bµo, mµ l¹i ®au lßng ChÝnh phñ. §ång bµo biÕt r»ng ChÝnh phñ ta lµ ChÝnh phñ cña d©n. ViÖc g× h¹i ®Õn d©n th× ChÝnh phñ hÕt søc tr¸nh. ViÖc g× lîi cho d©n th× ChÝnh phñ ra søc lµm. T«i vµ ChÝnh phñ rÊt yªu quý ®ång bµo. VËy t«i khuyªn ®ång bµo mau mau tØnh ngé, trë vÒ yªn phËn lµm ¨n, chí nghe lêi giÆc lõa phØnh. NÕu c¸n bé ®Þa ph¬ng cã ®iÒu g× sai lÇm, nÕu ®ång bµo cã viÖc g× oan øc, th× ®ång bµo ph¸i ®¹i biÓu ®Õn tr×nh bµy víi t«i vµ ChÝnh phñ. T«i ®¶m b¶o r»ng t«i vµ ChÝnh phñ sÏ trõng trÞ nh÷ng c¸n bé cã lçi, vµ sÏ lµm cho ®ång bµo khái oan øc. T«i rÊt mong ®ång bµo nghe theo lêi th©n ¸i ®oµn kÕt cña t«i, mau mau quay vÒ víi ChÝnh phñ. T«i høa víi ®ång bµo r»ng: nh÷ng ai ®· lÇm ®êng mµ nay biÕt hèi c¶i th× sÏ ®îc khoan thø. Nh÷ng ngêi ®· cã c«ng th× sÏ ®îc khen thëng. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH Tµi liÖu lu t¹i Trung t©m lu tr÷ Quèc gia I.

§IÖN GöI C¸C C¸N Bé CHÝNH QUYÒN Vµ §OµN THÓ MIÒN NAM TRUNG Bé1)
Trong c¸c viÖc, c¸c chó ®Òu cè g¾ng. §ã lµ mét ®iÒu ®¸ng khen. Nhng cßn nhiÒu khuyÕt ®iÓm nÆng, thÝ dô: 1. Vô S¬n Hµ: m¸y mãc, Ðp buéc ®ång bµo, nhiÒu viÖc qu¸ tr×nh ®é d©n, d©n kh«ng hiÓu, kh«ng thÝch. §· thÊy sai lÇm mµ kh«ng kÞp thêi söa ch÷a, kÞp thêi b¸o c¸o. 2. ViÖc ®éng viªn: ®éng viªn vÐt ®Õn tµi s¶n gèc sinh kÕ cña d©n nh ruéng ®Êt, tr©u bß, vèn liÕng. Dïng thãi quan liªu chØ biÕt ra mÖnh lÖnh, Ðp buéc d©n chóng ®ãng gãp. Nh÷ng khuyÕt ®iÓm ®ã, c¸c c¸n bé ph¶i dïng phª b×nh vµ tù phª b×nh, tõ trªn xuèng, tõ díi lªn, kiªn quyÕt söa ch÷a cho kú s¹ch. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH

Tµi liÖu lu t¹i Trung t©m lu tr÷ Quèc gia I.

1

) MËt ®iÖn sè 509/D ngµy 14-11-1950.

-6

-5

MÆc dÇu trong lßng ®au ®ín, c¸c bµ ®· h¨ng h¸i chiÕn ®Êu trong hµng ngò nh÷ng bµ mÑ vµ bµ vî Ph¸p ®ßi håi h¬ng ®¹o qu©n viÔn chinh vµ chÊm døt cuéc chiÕn tranh ®Çy téi ¸c nµy. Nh©n d©n ViÖt Nam xin tá lßng biÕt ¬n c¸c bµ.

TH¦ GöI C¸C Bµ MÑ Vµ Vî PH¸P Cã CON Vµ CHåNG CHÕT TRËN ë VIÖT NAM1)

T«i nghiªng m×nh tríc sù ®au ®ín vµ lßng can ®¶m cña c¸c bµ víi mét c¶m t×nh ch©n thËt.

Hå CHÝ MINH

C¸c bµ, Bän thùc d©n Ph¸p ®· g©y ra mét cuéc chiÕn tranh cíp bãc, ®Çy téi ¸c víi d©n téc ViÖt Nam. Còng v× chóng mµ c¸c bµ, nh÷ng ngêi vî vµ ngêi mÑ Ph¸p, ®· ph¶i mÊt chång mÊt con. Mét sè lín binh lÝnh, h¹ sÜ quan vµ sÜ quan Ph¸p ®· bá m×nh trong cuéc chiÕn tranh t¹i ViÖt Nam. Nhng bän thùc d©n Ph¸p chØ cho chë mét sè rÊt Ýt thi hµi vÒ cho gia ®×nh hä. Mét phÇn lín binh lÝnh Ph¸p chÕt trËn ®· ph¶i vïi th©n trªn ®Êt ViÖt Nam vµ thêng thêng trong nh÷ng cuéc rót lui liªn tiÕp cña chóng, bän chØ huy Ph¸p ®· kh«ng ngÇn ng¹i cho san ph¼ng må m¶ c¸c binh lÝnh, nh÷ng n¹n nh©n cña chóng, ®Ó che giÊu nh÷ng thÊt b¹i lín lao cña chóng. Cßn nh÷ng nÊm må nµo tho¸t khái hµnh vi tµn b¹o Êy, chóng t«i tù coi cã bæn phËn thiªng liªng ph¶i gi÷ g×n nguyªn vÑn ®Ó sau nµy, khi chiÕn tranh chÊm døt, c¸c bµ cã thÓ mang hµi cèt cña chång con m×nh vÒ quª cha ®Êt tæ. Nh thÕ, chóng t«i mong r»ng cã thÓ lµm dÞu nhiÒu nh÷ng nçi ®au khæ cña c¸c bµ.
) Nh©n dÞp Nhµ b¸o Ph¸p Lª« Phighe sang th¨m ViÖt Nam, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nhê «ng chuyÓn cho c¸c bµ mÑ vµ vî Ph¸p bøc th nµy.
1

B¸o Cøu quèc, sè 1689, ngµy 14-11-1950.

-6

-5

LÊy t c¸ch c¸ nh©n vµ thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam, t«i göi lêi c¶m ¬n c¸c b¹n ®· cè g¾ng dòng c¶m vµ chóc c¸c b¹n thµnh c«ng rùc rì. Chµo th©n ¸i
Hå CHÝ MINH

TH¦ GöI NH÷NG NG¦êI B¹N PH¸P
C¸c b¹n th©n mÕn, T«i ®îc biÕt mét sè ®«ng binh lÝnh, h¹ sÜ quan vµ sÜ quan Ph¸p ë §«ng D¬ng vÒ níc ®· thµnh lËp mét tæ chøc ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cña m×nh vµ nhÊt lµ ®ßi håi h¬ng c¸c b¹n ®ång ngò cña m×nh ®ang bÞ b¾t buéc hy sinh x¬ng m¸u, tÝnh m¹ng ®Ó tiÕp tôc cuéc chiÕn tranh t¹i ViÖt Nam. C¸c b¹n lµ nh÷ng ngêi hiÓu râ h¬n ai hÕt tÝnh chÊt cuéc chiÕn tranh ®ã. C¸c b¹n ®· biÕt râ nh÷ng thñ ®o¹n tµn b¹o cña thùc d©n Ph¸p ®èi víi ®ång bµo chóng t«i. C¸c b¹n còng nhËn thÊy nh©n d©n ViÖt Nam ®· chiÕn ®Êu v« cïng anh dòng ®Ó giµnh ®éc lËp vµ thèng nhÊt cho Tæ quèc hä. Nh÷ng ®iÒu m¾t thÊy tai nghe cña c¸c b¹n ë ViÖt Nam sÏ lµ nh÷ng b»ng chøng ®óng vµ thµnh thùc lµm nh©n d©n Ph¸p c¶m ®éng vµ hiÓu râ thªm. Hä sÏ phÊn khëi vµ hµnh ®éng c¬ng quyÕt h¬n n÷a ®Ó chÊm døt cuéc chiÕn tranh mµ c¸c b¹n gäi rÊt ®óng lµ cuéc chiÕn tranh bÈn thØu. Nh©n d©n ViÖt Nam rÊt biÕt ¬n sù cè g¾ng cña c¸c b¹n còng nh ®· biÕt ¬n sù cè g¾ng cña nh÷ng bµ mÑ vµ nh÷ng ngêi lao ®éng Ph¸p. Nh×n vµo hµnh ®éng cña c¸c b¹n, nh©n d©n ViÖt Nam thÊy r»ng m×nh cã hµng triÖu ngêi b¹n trung thµnh ë ngay níc Ph¸p. Hä ®· kh«ng bao giê nhÇm lÉn bän ®Õ quèc Ph¸p víi nh©n d©n Ph¸p mµ hä muèn th¾t chÆt m·i thªm mèi d©y th©n h÷u.

B¸o Cøu quèc, sè 1690, ngµy 15-11-1950.

-6

-5

nhiÖm vô cao c¶ Êy. T«i xin chóc Héi nghÞ thµnh c«ng vµ kÝnh göi Héi nghÞ lêi chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng. Ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 1950

TH¦ GöI HéI NGHÞ HOµ B×NH ë VIÖT NAM
KÝnh göi Héi nghÞ hoµ b×nh, Tha c¸c ®¹i biÓu,

1)

Hå CHÝ MINH

B¸o Sù thËt, sè 152, ngµy 4-12-1950.

Nh©n d©n ViÖt Nam ta còng nh nh©n d©n c¸c níc trªn thÕ giíi ®Òu yªu chuéng hoµ b×nh, ®Ó x©y dùng mét x· héi d©n chñ tèt ®Ñp. Nhng ®Õ quèc chñ nghÜa lµ nguån gèc chiÕn tranh. §Õ quèc chñ nghÜa do Mü, Ph¸p, Anh cÇm ®Çu mét mÆt th× ®ang thùc hµnh chiÕn tranh x©m lîc ë §«ng Nam ¸ ch©u, mét mÆt ®ang chuÈn bÞ chiÕn tranh thÕ giíi. VËy, muèn gi÷ g×n hoµ b×nh mét c¸ch thiÕt thùc th× ph¶i ra søc chèng ®Õ quèc chñ nghÜa. MÊy n¨m nay, ViÖt Nam ta ®ang ra søc kh¸ng chiÕn, qu©n vµ d©n ta ®ang ra søc ®¸nh bän ®Õ quèc Ph¸p vµ bän can thiÖp Mü. ThÕ lµ chóng ta ®ang chÆt c¸i gèc chiÕn tranh ®Õ quèc, ®ang gióp søc b¶o vÖ hoµ b×nh, ®ang gãp mét phÇn lùc lîng víi h¬n 500 triÖu chiÕn sÜ hoµ b×nh ë Liªn X«, Trung Quèc vµ c¸c níc kh¸c ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh thÕ giíi. VËy nhiÖm vô cña chóng ta lµ ®oµn kÕt réng r·i vµ chÆt chÏ toµn d©n ViÖt Nam, ®Ó kh¸ng chiÕn l©u dµi, ®Ó ®¸nh tan bän thùc d©n Ph¸p vµ bän can thiÖp Mü. T«i ch¾c r»ng Héi nghÞ hoµ b×nh sÏ g¾ng lµm trän
) Th göi Héi nghÞ thµnh lËp Uû ban b¶o vÖ hoµ b×nh thÕ giíi cña ViÖt Nam, häp ngµy 19-11-1950.
1

-6

-5

TH¦ GöI §åNG BµO HOµ B×NH
§ång bµo th©n mÕn, §· mÊy n¨m, ®ång bµo sèng cùc khæ díi gãt s¾t giÆc Ph¸p d· man, chÞu ®ñ sù ¸p bøc tµn nhÉn. Nhê nh©n d©n ta h¨ng h¸i, bé ®éi ta dòng c¶m, ChÝnh phñ ta kiªn quyÕt mµ nay ®ång bµo ®· ®îc gi¶i phãng, trë l¹i sèng trong lßng yªu dÊu cña Tæ quèc. T«i thay mÆt ChÝnh phñ göi lêi th©n ¸i an ñi toµn thÓ ®ång bµo. §îc gi¶i phãng råi, ®ång bµo ta ph¶i lµm g× ? 1. Ph¶i thùc hµnh ®¹i ®oµn kÕt, th¬ng yªu nhau, gióp ®ì nhau trong mäi viÖc. 2. Ph¶i thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt cho mäi ngêi ®îc no Êm. 3. Ph¶i ra søc gióp ®ì ChÝnh phñ, ñng hé bé ®éi ®Ó gãp phÇn vµo c«ng viÖc trêng kú kh¸ng chiÕn, ®Ó chuyÓn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng, ®Ó ®a kh¸ng chiÕn ®Õn hoµn toµn th¾ng lîi. T«i ch¾c r»ng ®ång bµo tØnh ta sÏ thi ®ua lµm trßn nhiÖm vô vÎ vang Êy. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH B¸o Sù thËt, sè 151, ngµy 27-11-1950.

TH¦ GöI §åNG BµO LµO CAI
§ång bµo th©n mÕn, §· mÊy n¨m, ®ång bµo sèng cùc khæ díi gãt s¾t giÆc Ph¸p d· man, chÞu ®ñ sù ¸p bøc tµn nhÉn. Nhê nh©n d©n ta h¨ng h¸i, bé ®éi ta dòng c¶m, ChÝnh phñ ta kiªn quyÕt mµ nay ®ång bµo ta ®· ®îc gi¶i phãng, trë l¹i sèng trong lßng yªu dÊu cña Tæ quèc. T«i thay mÆt ChÝnh phñ göi lêi th©n ¸i an ñi toµn thÓ ®ång bµo. §îc gi¶i phãng råi, ®ång bµo ta ph¶i lµm g×? 1. Ph¶i thùc hµnh ®¹i ®oµn kÕt, th¬ng yªu nhau, gióp ®ì nhau trong mäi viÖc. 2. Ph¶i thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt cho mäi ngêi ®îc no Êm. 3. Ph¶i ra søc gióp ®ì ChÝnh phñ, ñng hé bé ®éi, ®Ó gãp phÇn vµo c«ng viÖc trêng kú kh¸ng chiÕn, ®Ó chuyÓn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng, ®Ó ®a kh¸ng chiÕn ®Õn hoµn toµn th¾ng lîi. T«i ch¾c r»ng ®ång bµo tØnh ta sÏ thi ®ua lµm trßn nhiÖm vô vÎ vang Êy.

-6

-5

Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH B¸o Sù thËt, sè 151, ngµy 27-11-1950.

- Thùc hµnh chÝnh s¸ch toµn d©n ®¹i ®oµn kÕt. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH

B¸o Sù thËt, sè 151, ngµy 27-11-1950.

TH¦ GöI CHIÕN SÜ Vµ C¸N Bé LµO CAI
Göi chiÕn sÜ vµ c¸n bé Lµo Cai, C¸c chó ®· ®¸nh bËt giÆc ra khái Lµo Cai. B¸c vui lßng thay mÆt ChÝnh phñ khen ngîi c¸c chó. Sau ®©y lµ nh÷ng viÖc cÇn ph¶i lµm ngay: - XÐt kü vµ b¸o c¸o nh÷ng ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n cã c«ng tr¹ng ®Æc biÖt ®Ó ChÝnh phñ khen thëng. - KiÓm th¶o vµ tæng kÕt kinh nghiÖm ®Ó söa ch÷a khuyÕt ®iÓm vµ ph¸t triÓn u ®iÓm. - Canh phßng cÈn thËn, tuyÖt ®èi kh«ng ®îc v× th¾ng mµ kiªu, kh«ng ®îc chñ quan. - Gióp ®Þa ph¬ng chØnh ®èn hµnh chÝnh cho cã ng¨n n¾p. - Bé ®éi ph¶i gióp ®ång bµo t¨ng gia s¶n xuÊt.

-6

-5

TH¦ GöI CHIÕN SÜ Vµ C¸N Bé HOµ B×NH
Göi chiÕn sÜ vµ c¸n bé Hoµ B×nh, C¸c chó ®· ®¸nh bËt giÆc ra khái Hoµ B×nh. B¸c vui lßng thay mÆt ChÝnh phñ khen ngîi c¸c chó. Sau ®©y lµ nh÷ng viÖc cÇn ph¶i lµm ngay: - XÐt kü vµ b¸o c¸o nh÷ng ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n cã c«ng tr¹ng ®Æc biÖt ®Ó ChÝnh phñ khen thëng. - KiÓm th¶o vµ tæng kÕt kinh nghiÖm ®Ó söa ch÷a khuyÕt ®iÓm vµ ph¸t triÓn u ®iÓm. - Canh phßng cÈn thËn, tuyÖt ®èi kh«ng ®îc v× th¾ng mµ kiªu, kh«ng ®îc chñ quan. - Gióp ®Þa ph¬ng chØnh ®èn hµnh chÝnh cho cã ng¨n n¾p. - Bé ®éi ph¶i gióp ®ång bµo t¨ng gia s¶n xuÊt. - Thùc hµnh chÝnh s¸ch toµn d©n ®¹i ®oµn kÕt. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH

TH¦ GöI C¸C C¸N Bé B¾C C¹N
Göi c¸c ®ång chÝ c¸n bé tØnh B¾c C¹n, Nh÷ng viÖc B¸c dÆn lµm, nh: - Mua thãc kÞp thêi: NÕu nay cha lÜnh ®îc tiÒn th× ph¸i ngêi ch¾c ch¾n ®Õn th¼ng Côc chÝnh trÞ Bé Tæng t lÖnh, hái Côc trëng lµ ®ång chÝ Thanh mµ lÊy. B¸c ®· dÆn ®ång chÝ Thanh råi. - §¾p ®êng, söa ®êng: Ph¶i tæ chøc thÕ nµo cho c«ng viÖc mau chãng, mµ ®ì hao phÝ søc ngêi, søc vËt. Dïng c¸ch thi ®ua. - GÆt h¸i kÞp thêi: Ph¶i tæ chøc, cæ ®éng, gióp ®ì d©n gÆt h¸i cho mau, chí ®Ó lóa bÞ ng©m níc, h háng. Thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt mét c¸ch thiÕt thùc. - ChÐn g¹o tiÕt kiÖm: ViÖc nµy tuy dÔ, song còng ph¶i cã kÕ ho¹ch chu ®¸o. Ph¶i tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch, cæ ®éng, thi ®ua. Ph¶i cã kÕ ho¹ch: ai phô tr¸ch thu gãp, thu gãp c¸ch thÕ nµo, cÊt tr÷, sö dông thÕ nµo, v.v.. - Qu¸n nghØ c¸n bé: ViÖc nµy cÇn lµm, ®Ó cho c¸n bé ®i c«ng t¸c xa, khái bÞ bän ®Çu c¬ bãc lét. Phô n÷ vµ thanh

B¸o Sù thËt, sè 151, ngµy 27-11-1950.

-6

-5

niªn nªn phô tr¸ch lµm. §oµn thÓ vµ chÝnh quyÒn gióp søc vµ kiÓm tra. - LÒ lèi lµm viÖc: Mäi viÖc bÊt kú to nhá, ph¶i cã kÕ ho¹ch, ph¶i bµn b¹c kü. Ph¶i gi¶i thÝch cho d©n hiÓu râ, sao cho d©n vui vÎ thi ®ua lµm. HÕt søc tr¸nh bÖnh quan liªu, bÖnh mÖnh lÖnh. - Gi¶n chÝnh, tinh c¸n: C¸c c¬ quan chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ cÇn ph¶i triÖt ®Ó gi¶n chÝnh. §ã lµ tiÕt kiÖm søc ngêi. Song ®ång thêi ph¶i n©ng cao n¨ng suÊt c«ng t¸c cña mçi ngêi, mçi c¬ quan ph¶i lùa chän c¸n bé, dïng c¸n bé cho ®óng - ThÕ gäi lµ tinh c¸n. Hai viÖc ph¶i ®i ®«i víi nhau. - Ph¶i thêng b¸o c¸o kÕt qu¶ nh÷ng viÖc trªn cho B¸c biÕt. B¸o c¸o gåm c¶ khuyÕt ®iÓm vµ u ®iÓm. Chóc c¸c chó, c¸c c« søc khoÎ vµ c«ng t¸c tiÕn bé. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Thîng tuÇn th¸ng 11 n¨m 1950
B¸C Hå

TH¦ GöI TOµN THÓ PHô L·O X· VÜNH §åNG, CH¢U L¦¥NG S¥N, TØNH HOµ B×NH
Tha ®ång bµo th©n mÕn, Nh©n dÞp cã thanh tra viªn vÒ Hoµ B×nh, t«i göi lêi th©n mÕn hái th¨m: C¸c cô phô l·o, C¸c vÞ th©n sÜ, Toµn thÓ ®ång bµo, Toµn thÓ bé ®éi, Nam n÷ c¸n bé, C¸c ch¸u nhi ®ång. Tríc ®©y, tØnh ta nhiÒu n¬i bÞ giÆc Ph¸p chiÕm ®ãng. Nhê toµn d©n ta h¨ng h¸i, bé ®éi ta dòng c¶m, ChÝnh phñ ta kiªn quyÕt, mµ nay toµn tØnh ta ®· ®îc gi¶i phãng

S¸ch B¸c Hå víi B¾c Th¸i, Ty v¨n ho¸ vµ th«ng tin B¾c Th¸i, 1978, tr. 31-32.

-6

-5

khái xiÒng xÝch cña bän thùc d©n hung tµn. VËy, ë tØnh ta, nhiÖm vô tríc m¾t cña ®ång bµo vµ qu©n ®éi, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ lµ g×? Chóng ta ph¶i: - Toµn d©n ®oµn kÕt chÆt chÏ. - Thi ®ua ñng hé kh¸ng chiÕn. - Thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt. - Thi ®ua thùc hµnh cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh. - Chí chñ quan khinh ®Þch, ph¶i cÈn thËn ®Ò phßng. C¸c cô phô l·o vµ c¸c vÞ th©n sÜ th× xung phong h« hµo. C¸n bé chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ vµ bé ®éi th× xung phong lµm g¬ng mÉu, gÇn gòi nh©n d©n, gióp ®ì nh©n d©n, häc hái nh©n d©n, l·nh ®¹o nh©n d©n thùc hµnh nh÷ng nhiÖm vô nãi trªn. T«i rÊt mong mäi ngêi cè g¾ng lµm trßn nhiÖm vô ®Ó gãp mét phÇn xøng ®¸ng vµo cuéc kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, ®éc lËp thµnh c«ng. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng 11 n¨m 1950
Hå CHÝ MINH

LêI K£U GäI NH¢N NGµY 19-12-1950
Cïng toµn thÓ VÖ quèc qu©n vµ d©n qu©n du kÝch, Toµn thÓ ®ång bµo, Toµn thÓ c¸n bé. H«m nay, cuéc trêng kú kh¸ng chiÕn cña ta ®· bíc sang n¨m thø 5 (ë Nam Bé lµ n¨m thø 6). T«i tr©n träng thay mÆt ChÝnh phñ nghiªng m×nh tríc linh hån c¸c chiÕn sÜ ®· oanh liÖt hy sinh cho Tæ quèc, Göi lêi th©n mÕn an ñi c¸c anh em th¬ng binh vµ gia ®×nh c¸c tö sÜ, Khen ngîi toµn thÓ bé ®éi ®ang anh dòng giÕt giÆc lËp c«ng, §ång bµo ®ang h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn, C¸c c¸n bé ®ang cè g¾ng lµm trßn nhiÖm vô, §ång bµo ë trong vïng t¹m bÞ ®Þch chiÕm vµ kiÒu bµo ë níc ngoµi ®ang ®Êu tranh cho Tæ quèc.

S¸ch B¸c Hå víi c¸n bé vµ nh©n d©n c¸c d©n téc Hµ S¬n B×nh, 1980, tr. 28-29.

-6

-5

Trong 1.000 n¨m lÞch sö cña níc ta gÇn ®©y cã ba cuéc trêng kú kh¸ng chiÕn: - §êi TrÇn chèng qu©n Nguyªn, - §êi Lª chèng qu©n Minh, - Vµ cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vµ bän can thiÖp Mü ngµy nay. So s¸nh cuéc kh¸ng chiÕn cña chóng ta ngµy nay víi cuéc chèng qu©n Nguyªn, qu©n Minh cña tæ tiªn ta ngµy xa, th× chóng ta thÊy: Ngµy xa qu©n thï ë bªn c¹nh níc ta vµ rÊt hïng m¹nh, níc ta cßn nhá, ngêi Ýt, søc yÕu, thÕ mµ chØ nhê ®oµn kÕt vµ h¨ng h¸i, tæ tiªn ta ®· th¾ng ®îc qu©n giÆc. Ngµy nay, chóng ta ®¸nh qu©n thï ë xa l¹i, níc ta lín h¬n, ngêi ®«ng h¬n, søc nhiÒu h¬n. Chóng ta l¹i ®îc nh©n d©n thÕ giíi ®ång t×nh, chóng ta còng rÊt ®oµn kÕt vµ h¨ng h¸i. Cho nªn chóng ta ch¾c ch¾n r»ng kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, cßn lò thùc d©n Ph¸p vµ bän can thiÖp Mü sÏ thÊt b¹i ®au ®ín nh qu©n Nguyªn, qu©n Minh. L¹i xÐt kü t×nh thÕ cña ®Þch vµ cña ta trong mÊy n¨m nay, th× ta thÊy: Bªn ®Þch: V× cuéc chiÕn tranh phi nghÜa ë ViÖt Nam mµ qu©n sù, kinh tÕ, chÝnh trÞ cña níc Ph¸p ngµy cµng sa sót, cµng ph¶i phô thuéc vµo thÕ lùc Mü. ChÝnh nh÷ng nhµ t b¶n Ph¸p còng ph¶i nhËn r»ng: chiÕn tranh ë ViÖt Nam trung b×nh mçi th¸ng Ph¸p chÕt 1.000 ngêi, mçi ngµy Ph¸p tèn gÇn 1.000 triÖu quan. §ã lµ cha kÓ nh÷ng trËn Ph¸p bÞ thua to nh chiÕn dÞch Biªn giíi võa råi. V× vËy, ngoµi bän thùc d©n ngoan cè ra, th× nh©n d©n lao ®éng Ph¸p kiªn quyÕt ph¶n ®èi chiÕn tranh ë ViÖt Nam, vµ c¶ trong giai cÊp t s¶n Ph¸p, nhiÒu ngêi còng tá ý kh«ng t¸n thµnh cuéc chiÕn tranh x©m lîc ®ã. Vµ hiÖn nay, ChÝnh phñ Ph¸p rÊt bÊp bªnh, x· héi Ph¸p l¹i chia n¨m xÎ b¶y.

Nãi tãm l¹i: t×nh thÕ bªn ®Þch ngµy cµng khã kh¨n. Bªn ta: Ch¼ng nh÷ng chóng ta ®· vît qua 4 n¨m gian nan cùc khæ, mµ chóng ta l¹i mçi n¨m mét tiÕn bé thªm vÒ chÝnh trÞ, qu©n sù vµ mäi mÆt kh¸c ®Òu nh vËy. Vµi chøng thùc: §Çu n¨m nay chóng ta th¾ng lîi to vÒ chÝnh trÞ: c¸c níc d©n chñ gåm 800 triÖu ngêi c«ng nhËn ta. Nh©n d©n lao ®éng Ph¸p nhiÖt liÖt ñng hé chóng ta. Nh©n sÜ d©n chñ thÕ giíi ngµy cµng ®ång t×nh víi chóng ta. Trong chiÕn dÞch mïa thu võa råi, ta ®·: Gi¶i phãng ®îc 5 tØnh, tiªu diÖt vµ b¾t sèng ngãt mét v¹n lÝnh Ph¸p vµ 367 sÜ quan vµ h¹ sÜ quan Ph¸p (Thñ tíng Ph¸p ®· ph¶i thõa nhËn con sè nµy). Qu©n ®éi ta th× ngµy thªm tiÕn bé. Nh©n d©n ta ngµy cµng ®oµn kÕt. Nh÷ng th¾ng lîi cña ta trong n¨m võa qua còng lµ nh÷ng th¾ng lîi chung cña phe d©n chñ vµ hoµ b×nh thÕ giíi. Nãi tãm l¹i: sau 4 n¨m kh¸ng chiÕn toµn quèc, ta ®· tõ bÞ ®éng chuyÓn dÇn sang chñ ®éng, tõ thÕ yÕu chuyÓn dÇn sang thÕ m¹nh, tõ thÕ thñ chuyÓn dÇn sang thÕ c«ng. Nh÷ng th¾ng lîi Êy lµ do chiÕn sÜ ta dòng c¶m, nh©n d©n ta h¨ng h¸i, ChÝnh phñ ta kiªn quyÕt, kh¸ng chiÕn ta chÝnh nghÜa. Nhng t«i ph¶i nh¾c l¹i lÇn n÷a ®Ó bé ®éi vµ ®ång bµo ta ghi t¹c vµo lßng: tuyÖt ®èi chí v× th¾ng mµ kiªu c¨ng, chñ quan, khinh ®Þch. Chóng ta ph¶i nhí r»ng: Cµng gÇn thÊt b¹i, ®Þch cµng cè g¾ng, cµng hung d÷, cµng liÒu m¹ng. Cµng gÇn th¾ng lîi, ta cµng gÆp nhiÒu sù gay go. Chóng ta ph¶i chuÈn bÞ s½n sµng tinh thÇn vµ lùc lîng ®Ó ®èi phã víi nh÷ng khã kh¨n míi. Ph¶i nhí r»ng cuéc kh¸ng chiÕn cña ta lµ trêng kú kh¸ng

-6

-5

chiÕn. V× vËy, nhiÖm vô cña chóng ta tõ nay còng nh tõ tríc, lµ: - Bé ®éi ph¶i thi ®ua tËp luyÖn, thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng; - Nh©n d©n ph¶i thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt, thi ®ua tham gia vµ ñng hé kh¸ng chiÕn; - C¸n bé qu©n, d©n, chÝnh, ph¶i thi ®ua thùc hµnh CÇn, KiÖm, Liªm, ChÝnh; thi ®ua lµm trßn nhiÖm vô; - Qu©n, d©n, chÝnh ph¶i ®oµn kÕt nhÊt trÝ, hîp t¸c chÆt chÏ. Víi t×nh h×nh thÕ giíi lîi cho ta, víi sù ñng hé cña phe d©n chñ thÕ giíi, víi søc m¹nh v« ®Þch lµ lùc lîng ®oµn kÕt cña d©n téc ta, t«i ch¾c r»ng kh¸ng chiÕn n¨m tíi sÏ tiÕn bé nhiÒu h¬n vµ th¾ng lîi to h¬n n¨m võa qua. Trêng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi! Thèng nhÊt, ®éc lËp nhÊt ®Þnh thµnh c«ng! Hìi chiÕn sÜ, Hìi ®ång bµo, TiÕn lªn!

TH¦ GöI §åNG BµO C¤NG GI¸O
Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH

NH¢N DÞP LÔ N¤EN
§ång bµo th©n mÕn, Nh©n lÔ Thiªn Chóa gi¸ng sinh, t«i th©n ¸i göi lêi hái th¨m ®ång bµo vµ chóc ®ång bµo ngµy TÕt. N¨m nay, mét lÇn n÷a chóng ta mõng ngµy sinh nhËt §øc Chóa trong khãi löa kh¸ng chiÕn. §ã lµ v× bän thùc d©n Ph¸p vµ bän can thiÖp Mü ®· lµm tr¸i víi lßng §øc Chóa, chóng ®a ho¹ chiÕn tranh h·m h¹i nh©n d©n ta.

B¸o Sù thËt, sè 154, ngµy 19-12-1950.

-6

-5

Cho nªn nh©n ngµy nµy, chóng ta cµng ph¶i ghi nhí lêi d¹y cña §øc Chóa "Ph¶i th¬ng yªu nhau, ®ïm bäc nhau ®Ó chèng kÎ hung ¸c". KÎ hung ¸c chÝnh lµ bän thùc d©n Ph¸p vµ bän can thiÖp Mü. L©u nay, ®ång bµo ®· ghi nhí lêi d¹y cña §øc Chóa vµ lêi kªu gäi cña Tæ quèc, ®· ®oµn kÕt vµ kh¸ng chiÕn. Ngµy nay, cuéc kh¸ng chiÕn cøu níc ®ang chuyÓn sang giai ®o¹n míi, ®ång bµo cµng ph¶i v× §øc Chóa, v× Tæ quèc mµ ®oµn kÕt chÆt chÏ h¬n n÷a, kh¸ng chiÕn h¨ng h¸i h¬n n÷a, ®Ó sím ®Õn ngµy th¾ng lîi vµ th¸i b×nh. T«i kÝnh cÇu §øc Chóa ban cho ®ång bµo mäi phóc lµnh.

Hå CHÝ MINH B¸o Cøu quèc, sè 1718, ngµy 25-12-1950.

ChÝnh v× lÏ ®ã mµ ta quyÕt ph¶i th¾ng. Nãi chung th× c¸c bé phËn, c¸c ngµnh ®Òu ph¶i thi ®ua cè g¾ng, vµ phèi hîp chÆt chÏ h¬n lÇn tríc. Mçi mét ngêi, mçi mét ®¬n vÞ, mçi mét bé phËn ®Òu ph¶i: BÝ mËt h¬n Nhanh chãng h¬n Kiªn quyÕt h¬n. ChiÕn dÞch nµy, c¸c chó nhÊt ®Þnh ph¶i ®¸nh th¾ng. Nµo, ®¬n vÞ nµo høa víi B¸c sÏ lËp c«ng nhiÒu nhÊt? §¶ng, ChÝnh phñ vµ B¸c ®ang chuÈn bÞ s½n sµng gi¶i thëng cho c¸c chiÕn sÜ, c¸n bé vµ ®¬n vÞ nµo lËp chiÕn c«ng to nhÊt. C¸c chó ph¶i cè g¾ng diÖt cho nhiÒu ®Þch, lËp cho nhiÒu c«ng ®Ó giµnh lÊy gi¶i thëng cao nhÊt. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng 12 n¨m 1950 Hå CHÝ MINH
S¸ch Hå Chñ tÞch víi c¸c lùc lîng vò trang nh©n d©n, Nxb. Qu©n ®éi nh©n d©n, Hµ Néi, 1962, tr.99.

V¤ §Ò TH¦ GöI CHIÕN SÜ Vµ C¸N Bé THAM GIA CHIÕN DÞCH TRUNG Du14
C¸c chó ®· cè g¾ng. KÕt qu¶ sù cè g¾ng ®ã lµ th¾ng lîi trong chiÕn dÞch gi¶i phãng biªn giíi võa råi. LÇn nµy c¸c chó ph¶i cè g¾ng h¬n n÷a, v× chiÕn dÞch nµy rÊt lµ quan träng. V¶ ch¨ng, chiÕn dÞch nµy lµ lÇn ®Çu tiªn ta ®¸nh ë ®ång b»ng, vµ ®Þch th× cã chuÈn bÞ. S¬n kÝnh kh¸ch lai, hoa m·n ®Þa, Tïng l©m qu©n ®¸o, ®iÓu xung thiªn. Qu©n c¬, quèc kÕ th¬ng ®µm liÔu, HuÒ dòng giai ®ång qu¸n th¸i viªn. DÞch nghÜa

-6

-5

KH¤NG §Ò
Lóc kh¸ch l¹i, trªn ®êng mßn bªn nói, hoa në ®Çy mÆt ®Êt, Khi bé ®éi ®Õn, trong rõng rËm, ®µn chim bay vót lªn trêi. ViÖc níc, viÖc qu©n bµn b¹c xong, X¸ch thïng cïng chó bÐ ra vên tíi rau. DÞch th¬

NHí CHIÕN SÜ
§ªm khuya, mãc r¬i dån dËp nh ma thu, S¸ng sím, s¬ng dµy ®Æc nh m©y mÆt biÓn. Mau mau göi ¸o rÐt cho chiÕn sÜ, ¸nh mÆt trêi Êm ¸p ®· b¸o tríc tin xu©n míi s¾p vÒ. DÞch th¬

KH¤NG §Ò
§êng non kh¸ch tíi hoa ®Çy, Rõng s©u qu©n ®Õn, tung bay chim ngµn. ViÖc qu©n, viÖc níc ®· bµn, X¸ch b¬ng, d¾t trÎ ra vên tíi rau1).
S¸ch Th¬ ch÷ H¸n Hå ChÝ Minh, Nxb. V¨n häc, Hµ Néi, 1990, tr.30-31.

NHí CHIÕN SÜ
§ªm khuya mãc tùa ma thu, Sím s¬ng dµy ®Æc, m©y mï biÓn d¨ng. Mau mau göi c¸c chiÕn trêng, ¸o cho chiÕn sÜ trªn ®êng lËp c«ng. MÆt trêi to¶ ¸nh n¾ng hång, B¸o tin xu©n ®Õn, mïa ®«ng s¾p tµn1).
S¸ch Th¬ ch÷ H¸n Hå ChÝ Minh, Nxb. V¨n häc, Hµ Néi, 1990, tr.33.

T¦ CHIÕN SÜ
Canh th©m lé cÊp nh thu vò, ThÇn t¶o s¬ng nïng tù h¶i v©n. Kho¸i tèng hµn sam cÊp chiÕn sÜ, D¬ng quang hoµ no·n b¸o t©n xu©n. DÞch nghÜa DÞch nghÜa
1

§èI NGUYÖT
Song ngo¹i nguyÖt minh lung cæ thô, NguyÖt di thô ¶nh ®¸o song tiÒn, Qu©n c¬, quèc kÕ th¬ng ®µm liÔu, HuÒ chÈm song bµng ®èi nguyÖt miªn.

) B¶n dÞch cña Xu©n Thuû.

1

) B¶n dÞch cña Sãng Hång

-6

-5

§èI TR¡NG
Ngoµi cöa sæ ¸nh tr¨ng lång trªn c©y cæ thô, ¸nh tr¨ng nhÝch dÇn bãng cæ thô l¹i tríc cöa sæ. ViÖc qu©n, viÖc níc bµn b¹c xong råi, X¸ch gèi ®Õn bªn cöa sæ, n»m ngñ tríc ¸nh tr¨ng. DÞch th¬ DÞch nghÜa:

§¡NG S¥N
HuÒ trîng ®¨ng s¬n quan trËn ®Þa, V¹n trïng s¬n ñng v¹n trïng v©n. NghÜa binh tr¸ng khÝ th«n Ngu §Èu, ThÖ diÖt sµi lang x©m lîc qu©n. 1950

§èI TR¡NG
Ngoµi song, tr¨ng räi c©y s©n, ¸nh tr¨ng nhÝch bãng c©y gÇn tríc song. ViÖc qu©n, viÖc níc bµn xong, Gèi khuya ngon giÊc bªn song tr¨ng nhßm1).
S¸ch Th¬ ch÷ H¸n Hå ChÝ Minh, Nxb. V¨n häc, Hµ Néi, 1990, tr.35.

L£N NóI
Chèng gËy lªn nói xem trËn ®Þa, Mu«n trïng nói n©ng ®ì mu«n trïng m©y, KhÝ m¹nh cña nghÜa qu©n ta muèn nuèt c¶ sao Ngu, sao §Èu, ThÒ diÖt hÕt qu©n x©m lîc sãi lang. DÞch th¬:

L£N NóI
Chèng gËy lªn non xem trËn ®Þa, V¹n trïng nói ®ì v¹n trïng m©y. Qu©n ta khÝ m¹nh nuèt Ngu §Èu, ThÒ diÖt x©m l¨ng lò sãi cÇy1).
S¸ch Th¬ ch÷ H¸n Hå ChÝ Minh, Nxb. V¨n häc, Hµ Néi, 1990, tr.37.

1

) B¶n dÞch cña Nam Tr©n.

1

) B¶n dÞch cña Xu©n DiÖu.

-6

-5

TH¦ CHóC TÕT N¡M 1951
Nh©n dÞp n¨m míi d¬ng lÞch, t«i göi lêi th©n ¸i chóc: Toµn thÓ ®ång bµo vµ kiÒu bµo, Toµn thÓ chiÕn sÜ, C¸c anh chÞ em c¸n bé, C¸c ch¸u thanh niªn, nhi ®ång. Trong n¨m cò 1950, chóng ta ®· cè g¾ng thi ®ua, chóng ta ®· thu ®îc kh¸ nhiÒu kÕt qu¶ tèt: vÒ qu©n sù (nhÊt lµ giµnh ®îc nhiÒu trËn tiªu diÖt ®Þch); vÒ chÝnh trÞ (nhÊt lµ th¾ng lîi vÒ ngo¹i giao); vÒ kinh tÕ (nhÊt lµ t¨ng gia s¶n xuÊt); vÒ v¨n ho¸ (nhÊt lµ b×nh d©n häc vô). Sang n¨m míi, chóng ta ph¶i cè g¾ng thi ®ua h¬n n÷a, cè g¾ng vît nh÷ng khã kh¨n, ®Ó tranh lÊy nhiÒu th¾ng lîi h¬n n÷a. N¨m 1951 ph¶i lµ mét n¨m tiÕn bé vît bùc cña chóng ta, mét n¨m tÝch cùc chuÈn bÞ ®Çy ®ñ, ®Ó chuyÓn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng, mét n¨m nhiÒu th¾ng lîi to lín. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH

KHEN TH¦ëNG THANH NI£N
Nh©n dÞp TÕt n¨m míi, B¸c rÊt vui lßng nªu tªn c¸c ch¸u kiÓu mÉu nh sau: Thanh niªn xung phong thi ®ua s¶n xuÊt: - Tr¬ng ThÞ Xin, 20 tuæi (L.K.4) t¨ng gia 437 phÇn 100. - Ng« V¨n Phó, 24 tuæi (L.K.4) t¨ng gia 436 phÇn 100. - Bïi Danh Tïng, 27 tuæi (L.K.3) t¨ng gia 300 phÇn 100 - TrÇn MËu Khanh, 24 tuæi (L.K.4) t¨ng gia 290 phÇn 100. - Hå B¸ Tïng, 27 tuæi (L.K.4) t¨ng gia 262 phÇn 100. - Ph¹m Quang §ang, 26 tuæi (L.K. ViÖt B¾c) t¨ng gia 230 phÇn 100. - Vò V¨n M«ng, 25 tuæi (L.K.4) t¨ng gia 153 phÇn 100. §oµn thanh niªn xung phong gióp viÖc trong ChiÕn dÞch Trung du. Thanh niªn kiÓu mÉu trong bé ®éi. Ch¾c c¸c ch¸u cßn nhiÒu ch¸u kiÓu mÉu, nhng cha cã tªn ë ®©y, mong c¸c ®oµn thÓ ®Þa ph¬ng b¸o c¸o ngay. Mong c¸c ch¸u ®îc khen sÏ cè g¾ng tiÕn bé m·i ®Ó gi÷ v÷ng c¸i vinh dù vÎ vang lµ thanh niªn kiÓu mÉu. Mong r»ng nh÷ng ch¸u cha ®îc khen sÏ cè g¾ng thi ®ua (bÊt kú ë trêng häc, c¬ quan, ë bé ®éi, nhµ m¸y hoÆc ë n«ng th«n) ®Ó lÇn sau B¸c ®îc sung síng nªu lªn nhiÒu, rÊt nhiÒu ch¸u h¬n n÷a. H«n c¸c ch¸u

B¸o Cøu quèc, sè 1748, ngµy 5-2-1951.

-6

-5

Ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1951
B¸C Hå

S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù thËt, Hµ Néi, 1960, t.II, tr.62.

§IÖN MõNG CHñ TÞCH KIM NHËT THµNH
KÝnh göi Chñ tÞch Kim NhËt Thµnh, Níc TriÒu Tiªn Nh©n d©n Céng hoµ, Nh©n dÞp H¸n Thµnh ®îc kh«i phôc1), t«i thay mÆt nh©n d©n, qu©n ®éi vµ ChÝnh phñ níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ göi lêi th©n ¸i mõng Ngµi, ChÝnh phñ Céng hoµ, qu©n ®éi vµ nh©n d©n anh dòng cña quý quèc cïng c¸c b¹n oanh liÖt lµ qu©n t×nh nguyÖn Trung Quèc. Cuéc th¾ng lîi to lín cña nh©n d©n TriÒu Tiªn ®· lµm cho bän ®Õ quèc x©m lîc thÊy r»ng: Khi mét d©n téc ®· ®oµn kÕt vµ ®øng lªn kiªn quyÕt tranh l¹i quyÒn ®éc lËp cña m×nh th× d©n téc Êy nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, vµ dï bao nhiªu ®Õ quèc còng kh«ng ng¨n trë ®îc th¾ng lîi Êy. Cuéc th¾ng lîi to lín cña nh©n d©n TriÒu Tiªn ®· lµm cho c¸c d©n téc ë §«ng ¸ phÊn khëi, nhÊt lµ d©n téc ViÖt Nam còng ®ang ra søc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vµ bän can thiÖp Mü, ®Ó tranh l¹i quyÒn thèng nhÊt vµ ®éc lËp thËt sù cña m×nh. T«i kÝnh göi Ngµi vµ nhê Ngµi chuyÓn cho qu©n ®éi vµ nh©n d©n TriÒu Tiªn Lêi chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH B¸o Cøu quèc, sè 1733, ) ý nãi ®îc gi¶i phãng, khi ®ã qu©n ®éi B¾c TriÒu Tiªn vµ qu©n t×nh nguyÖn Trung Quèc ®ang trµn xuèng gi¶i phãng miÒn Nam b¸n ®¶o TriÒu Tiªn.
1

-6

-5

ngµy 15-1-1951.

§ã lµ mét th¾ng lîi vÎ vang, to lín. Nhng chóng ta ph¶i cè g¾ng n÷a, ph¶i lµm thÕ nµo cho trong mét thêi gian gÇn ®©y, tÊt c¶ ®ång bµo ViÖt Nam tõ 8 tuæi trë lªn ®Òu biÕt ®äc biÕt viÕt. Ngµy Êy míi lµ hoµn toµn th¾ng lîi trªn mÆt trËn diÖt giÆc dèt.

TH¦ GöI NHA B×NH D¢N HäC Vô
Nh©n dÞp n¨m míi, t«i ®· ®Ò nghÞ vµ ChÝnh phñ ®· t¸n thµnh thëng Hu©n ch¬ng Kh¸ng chiÕn cho Nha b×nh d©n häc vô. §ã lµ mét khen thëng rÊt xøng ®¸ng, còng lµ mét khen thëng chung: - Cho tÊt c¶ nam n÷ c¸n bé trong níc vµ ngoµi níc ®· cã c«ng trªn mÆt trËn diÖt giÆt dèt. - Cho tÊt c¶ c¸c vÞ phô l·o vµ th©n sÜ ®· ñng hé b×nh d©n häc vô. - Cho tÊt c¶ ®ång bµo trong níc vµ kiÒu bµo ë níc ngoµi ®· cè g¾ng thi ®ua tho¸t n¹n mï ch÷. T«i rÊt sung síng khi nhËn ®îc th cña c¸c cô giµ 80, 90 tuæi ë c¸c n¬i, vµ c¸c ch¸u nhi ®ång 7, 8 tuæi ë c¸c miÒn ngîc, b¸o cho t«i biÕt r»ng c¸c cô, c¸c ch¸u ®· biÕt ®äc, biÕt viÕt. T«i rÊt c¶m ®éng khi t«i ®îc biÕt r»ng 99 phÇn 100 nh÷ng ®ång bµo kh«ng may bÞ giÆc Ph¸p giam cÇm ë C«n L«n, ë c¸c kh¸m còng kh«ng v× cùc khæ khã kh¨n mµ n¶n lßng, còng thi ®ua d¹y b¶o nhau häc vµ còng ®· tho¸t n¹n mï ch÷. Nh÷ng thµnh tÝch Êy ®Òu do tinh thÇn yªu níc mµ ra. Tõ ngµy nh©n d©n ta n¾m chÝnh quyÒn ®Õn nay, 13 triÖu nam n÷ ®ång bµo ®· ®îc häc, ®· biÕt ch÷.

§ã lµ nhiÖm vô cña c¸c c¸n bé b×nh d©n häc vô. §ã còng lµ nhiÖm vô cña nh÷ng ®ång bµo ®· biÕt ch÷, cña c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng mµ còng lµ nhiÖm vô cña ®ång bµo cha biÕt ch÷. TÊt c¶ mäi ngêi, mäi ®oµn thÓ ®Òu ®ång t©m hiÖp lùc quyÕt lµm cho kú ®îc, th× chóng ta nhÊt ®Þnh hoµn toµn thµnh c«ng. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Ngµy 24 th¸ng 1 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH

S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù thËt, Hµ Néi, 1960, t.II, tr. 65-66.

-6

-5

ch©m vµ tæ chøc chÝnh. Nh÷ng ®iÓm chÝnh nµy ®Òu ë trong b¸o c¸o LuËn c¬ng cña ®ång chÝ Trêng Chinh. Th¶o luËn kü b¸o c¸o nµy th× c¸c b¸o c¸o kia ®Òu hiÓu râ hÕt. §¹i héi ta lµ §¹i héi kh¸ng chiÕn. NhiÖm vô chÝnh cña §¹i héi ta lµ ®Èy kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn vµ x©y dùng §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam. VËy viÖc th¶o luËn cÇn ®Æt träng t©m vµo hai viÖc ®ã. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng 1 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH

TH¦ GöI §¹I HéI TRï BÞ
Th©n ¸i göi c¸c ®¹i biÓu, T«i muèn ®Õn cïng c¸c ®ång chÝ th¶o luËn nh÷ng b¸o c¸o sÏ tr×nh tríc §¹i héi. Nhng cha ®Õn ®îc, tiÕc qu¸. Sau ®©y lµ vµi ý kiÕn riªng ®Ó gióp c¸c ®ång chÝ trong viÖc th¶o luËn: §· l©u l¾m ta míi cã mét cuéc §¹i héi, v× vËy ch¾c r»ng ai cã ý kiÕn g×, kinh nghiÖm g×, vÊn ®Ò g× còng muèn ®a ra gi¶i quyÕt thuèt luèt. Nhng hoµn c¶nh kh¸ng chiÕn (thêi giê, ®Þa ®iÓm, v.v.) kh«ng cho phÐp chóng ta lµm nh vËy. Trong lóc chóng ta ngåi th¶o luËn ë ®©y, th× c¸c chiÕn sÜ ®ang xung phong giÕt giÆc tríc mÆt trËn, viÖc tiÕp tÕ bæ sung, v.v. ®ang chê chóng ta. V× vËy §¹i héi ta còng ph¶i qu©n sù ho¸. - Ta nªn nghiªn cøu thËt s©u, th¶o luËn thËt kü nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh, th× c¸c vÊn ®Ò phô sÏ gi¶i quyÕt dÔ dµng. - Kh«ng nªn "tÇm ch¬ng trÝch có" nh lèi «ng ®å nho. Nªn t×m hiÓu râ néi dung, sù ph¸t triÓn vµ sù quan hÖ gi÷a vÊn ®Ò nµy víi vÊn ®Ò kh¸c. - Nªn ®a c¸c vÊn ®Ò vµo hiÖn t¹i vµ t¬ng lai h¬n qu¸ khø. - ChØ nªn bµn kü, xÐt kü t tëng, chÝnh s¸ch, ph¬ng

S¸ch V¨n kiÖn toµn quèc ®¹i biÓu §¹i héi lÇn thø II cña §¶ng, Ban nghiªn cøu lÞch sö §¶ng, 1965, tr. 7-8.

-6

-5

TH¦ CHóC N¡M MíI
Göi c¸c ®¬n vÞ chñ lùc, bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ d©n qu©n võa chiÕn th¾ng ë Trung du vµ toµn thÓ ®ång bµo Trung du, Nh©n dÞp TÕt ta, t«i thay mÆt ChÝnh phñ göi lêi th©n ¸i chóc n¨m míi vµ khen ngîi ®Æc biÖt c¸c ®¬n vÞ chñ lùc, bé ®éi ®Þa ph¬ng, d©n qu©n võa chiÕn th¾ng ë Trung du, vµ toµn thÓ ®ång bµo Trung du ®· h¨ng h¸i gióp ®ì bé ®éi hµng triÖu d©n c«ng, ®· gãp mét phÇn lín vµo cuéc chiÕn th¾ng to ë Trung du. Sang n¨m míi, bé ®éi vµ ®ång bµo ph¶i h¨ng h¸i thi ®ua h¬n n÷a ®Ó ®¸nh th¾ng giÆc nh÷ng trËn to n÷a. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Ngµy 6 th¸ng 2 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH

TH¥ CHóC TÕT
Xu©n nµy kh¸ng chiÕn ®· n¨m xu©n, NhiÒu xu©n th¾ng lîi cµng gÇn thµnh c«ng. Toµn d©n h¨ng h¸i mét lßng Thi ®ua chuÈn bÞ, tæng ph¶n c«ng kÞp thêi. Xu©n T©n M·o (1951)
Hå CHÝ MINH

B¸o Cøu quèc, sè 1749, ngµy 7-2-1951.

B¸o Cøu quèc, sè 1748, ngµy 5-2-1951.

-6

-5

Quèc ®· th¾ng lîi. Phong trµo c«ng nh©n ë c¸c níc ®Õ quèc ngµy cµng lªn cao. Riªng vÒ níc ViÖt Nam ta, th× trong thêi kú Êy, §¶ng ta ra ®êi, ®Õn nay nã ®· 21 tuæi. Níc ta ®· ®éc lËp, ®Õn nay lµ n¨m thø 7. Cuéc trêng kú kh¸ng chiÕn cña ta ®· tiÕn m¹nh, ®Õn nay lµ n¨m thø 5. Nãi tãm l¹i, nöa tríc thÕ kû XX nµy cã nhiÒu viÖc rÊt quan träng, song chóng ta cã thÓ ®o¸n r»ng: víi sù cè g¾ng cña nh÷ng ngêi c¸ch m¹ng, th× nöa thÕ kû sau nµy sÏ cã nh÷ng biÕn ®æi to lín h¬n, vÎ vang h¬n n÷a. 2. §¶NG TA RA §êI Sau ChiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt (1914-1918)16, ®Ó bï ®¾p l¹i nh÷ng sù thua thiÖt nÆng nÒ cña chóng, thùc d©n Ph¸p ®a thªm nhiÒu t b¶n sang níc ta ®Æng kinh doanh thªm vµ v¬ vÐt thªm tµi s¶n níc ta, bãc lét thªm søc lao ®éng cña nh©n d©n ta. §ång thêi, c¸ch m¹ng Nga thµnh c«ng, c¸ch m¹ng Trung Quèc s«i næi, ®· cã ¶nh hëng rÊt s©u réng. Do ®ã mµ giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam trëng thµnh, ®· b¾t ®Çu gi¸c ngé, b¾t ®Çu ®Êu tranh vµ cÇn cã mét ®éi tiªn phong, mét bé tham mu ®Ó l·nh ®¹o. Ngµy 6-1-19301), §¶ng ta ra ®êi. Sau ngµy C¸ch m¹ng Th¸ng Mêi (Nga) thµnh c«ng, Lªnin l·nh ®¹o viÖc x©y dùng Quèc tÕ Céng s¶n17. Tõ ®ã, v« s¶n thÕ giíi, c¸ch m¹ng thÕ giíi thµnh mét ®¹i gia ®×nh, mµ §¶ng ta lµ mét trong nh÷ng con ót cña ®¹i gia ®×nh Êy. §¶ng ta ra ®êi trong mét hoµn c¶nh rÊt khã kh¨n, v× chÝnh s¸ch khñng bè d· man cña thùc d©n Ph¸p. Tuy vËy, võa ra ®êi §¶ng ta ®· l·nh ®¹o ngay cuéc ®Êu tranh kÞch liÖt chèng thùc d©n Ph¸p. Cuéc ®Êu tranh ®ã cao ®Õn tét bùc trong nh÷ng ngµy X« viÕt NghÖ An18.
) §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø III cña §¶ng ®· ra nghÞ quyÕt x¸c ®Þnh ngµy thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ 3-21930.
1

B¸O C¸O CHÝNH TRÞ T¹I §¹I HéI §¹I BIÓU TOµN QUèC LÇN THø II CñA §¶NG15
1. T×NH H×NH THÕ GiíI TRONG 50 N¡M QUA Th¸ng ®Çu n¨m 1951 lµ lóc kho¸ sæ nöa tríc vµ më mµn nöa sau cña thÕ kû XX. Nã lµ lóc rÊt quan träng trong lÞch sö loµi ngêi. N¨m m¬i n¨m võa qua cã nh÷ng biÕn ®æi mau chãng h¬n vµ quan träng h¬n nhiÒu thÕ kû tríc céng l¹i. Trong 50 n¨m ®ã, ®· cã nh÷ng ph¸t minh nh chiÕu bãng, v« tuyÕn ®iÖn, v« tuyÕn truyÒn h×nh (tÐlÐvision) cho ®Õn søc nguyªn tö. NghÜa lµ loµi ngêi ®· tiÕn mét bíc dµi trong viÖc ®iÒu khiÓn søc thiªn nhiªn. Còng trong thêi kú Êy, chñ nghÜa t b¶n tõ chç tù do c¹nh tranh, ®· ®æi ra ®éc quyÒn lòng ®o¹n, ®· tiÕn lªn chñ nghÜa ®Õ quèc. Trong 50 n¨m ®ã, ®· cã hai cuéc chiÕn tranh thÕ giíi khñng khiÕp nhÊt trong lÞch sö do bän ®Õ quèc g©y ra. §ång thêi còng do nh÷ng chiÕn tranh ®ã mµ bän ®Õ quèc Nga, §øc, ý, NhËt bÞ tiªu diÖt; ®Õ quèc Anh, Ph¸p bÞ suy ®åi; t b¶n Mü th× nh¶y lªn lµm trïm ®Õ quèc, trïm ph¶n ®éng. Quan träng nhÊt lµ C¸ch m¹ng Th¸ng Mêi Nga thµnh c«ng, Liªn X«, níc x· héi chñ nghÜa, thµnh lËp, réng mét phÇn s¸u thÕ giíi, vµ gÇn mét nöa loµi ngêi ®· tiÕn vµo con ®êng d©n chñ míi, nh÷ng d©n téc bÞ ¸p bøc lÇn lît næi dËy chèng chñ nghÜa ®Õ quèc, ®ßi ®éc lËp tù do. C¸ch m¹ng Trung

-6

-5

§ã lµ lÇn ®Çu tiªn nh©n d©n ta n¾m chÝnh quyÒn ë ®Þa ph¬ng vµ b¾t ®Çu thi hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch d©n chñ, tuy míi lµm ®îc trong mét ph¹m vi nhá hÑp. X« viÕt NghÖ An bÞ thÊt b¹i, nhng ®· cã ¶nh hëng lín. Tinh thÇn anh dòng cña nã lu«n lu«n nång nµn trong t©m hån quÇn chóng, vµ nã ®· më ®êng cho th¾ng lîi vÒ sau. Tõ 1931 ®Õn 1945, phong trµo c¸ch m¹ng ë ViÖt Nam lu«n lu«n do §¶ng ta l·nh ®¹o, khi lªn khi xuèng, xuèng råi l¹i lªn, 15 n¨m Êy cã thÓ chia lµm 3 thêi kú: 1) Thêi kú 1931-1935. 2) Thêi kú 1936-1939. 3) Thêi kú 1939-1945. 3. THêI Kú 1931-1935 Tõ n¨m 1931 ®Õn n¨m 1933, thùc d©n Ph¸p khñng bè tîn. C¸n bé vµ quÇn chóng bÞ b¾t vµ hy sinh rÊt nhiÒu. C¸c tæ chøc cña §¶ng vµ cña quÇn chóng tan r· hÇu hÕt. V× vËy mµ phong trµo c¸ch m¹ng t¹m sôt xuèng. Nhê lßng trung thµnh vµ sù tËn tuþ cña nh÷ng ®ång chÝ cßn l¹i, nhê sù kiªn quyÕt cña Trung ¬ng, nhê sù gióp ®ì cña c¸c ®¶ng b¹n, tõ 1933, phong trµo c¸ch m¹ng l¹i lªn dÇn. Håi ®ã, mét mÆt §¶ng ta lo cñng cè l¹i nh÷ng tæ chøc bÝ mËt, mét mÆt lo phèi hîp c«ng t¸c bÝ mËt víi ho¹t ®éng c«ng khai, víi viÖc tuyªn truyÒn, cæ ®éng trªn c¸c b¸o chÝ vµ trong c¸c héi ®ång thµnh phè, héi ®ång qu¶n h¹t, v.v.. N¨m 1935, §¶ng häp §¹i héi lÇn thø I19 ë Ma Cao. §¹i héi ®· nhËn ®Þnh t×nh h×nh trong níc vµ t×nh h×nh thÕ giíi, kiÓm th¶o l¹i c«ng t¸c ®· qua vµ Ên ®Þnh ch¬ng tr×nh cho c«ng t¸c s¾p tíi. Nhng chÝnh s¸ch §¹i héi Ma Cao v¹ch ra kh«ng s¸t víi phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi vµ trong níc lóc bÊy giê (nh ®Þnh chia ruéng ®Êt cho c«ng nh©n n«ng nghiÖp, cha nhËn

râ nhiÖm vô chèng ph¸t xÝt vµ nguy c¬ chiÕn tranh ph¸t xÝt, v.v.). 4. THêI Kú 1936-1939 N¨m 1936, trong cuéc Héi nghÞ toµn quèc lÇn thø nhÊt20 cña §¶ng, ®ång chÝ Lª Hång Phong vµ Hµ Huy TËp söa ch÷a nh÷ng sai lÇm Êy vµ ®Þnh l¹i chÝnh s¸ch míi, dùa theo nh÷ng nghÞ quyÕt cña §¹i héi Quèc tÕ Céng s¶n lÇn thø VII21 (lËp MÆt trËn d©n chñ, §¶ng ho¹t ®éng nöa bÝ mËt, nöa c«ng khai...). Håi ®ã, MÆt trËn b×nh d©n ë Ph¸p22 cÇm chÝnh quyÒn, §¶ng bÌn më cuéc vËn ®éng d©n chñ vµ lËp MÆt trËn d©n chñ §«ng D¬ng23. Phong trµo MÆt trËn d©n chñ lóc ®ã kh¸ m¹nh mÏ, réng kh¾p; nh©n d©n ®Êu tranh c«ng khai. §ã lµ u ®iÓm. Nhng khuyÕt ®iÓm lµ: §¶ng l·nh ®¹o kh«ng thËt s¸t, cho nªn nhiÒu n¬i c¸n bé ph¹m ph¶i bÖnh hÑp hßi, bÖnh c«ng khai, say sa v× th¾ng lîi bé phËn mµ xao l·ng viÖc cñng cè tæ chøc bÝ mËt cña §¶ng. §¶ng kh«ng gi¶i thÝch râ lËp trêng cña m×nh vÒ vÊn ®Ò ®éc lËp d©n téc. Mét sè ®ång chÝ hîp t¸c v« nguyªn t¾c víi bän t¬rètxkÝt24. §Õn khi MÆt trËn B×nh d©n bªn Ph¸p thÊt b¹i, ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai b¾t ®Çu, th× phong trµo MÆt trËn d©n chñ ë níc ta còng bÞ thùc d©n ®µn ¸p, vµ §¶ng còng bèi rèi mét håi. Song phong trµo ®ã còng ®Ó l¹i cho §¶ng ta vµ MÆt trËn d©n téc ngµy nay nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u. Nã d¹y cho chóng ta r»ng: viÖc g× ®óng víi nguyÖn väng nh©n d©n th× ®îc quÇn chóng nh©n d©n ñng hé vµ h¨ng h¸i ®Êu tranh, vµ nh vËy míi thËt lµ mét phong trµo quÇn chóng. Nã còng d¹y chóng ta r»ng: ph¶i hÕt søc tr¸nh nh÷ng bÖnh chñ quan, hÑp hßi, v.v..

-6

-5

5. THêI Kú 1939-1945 Nh÷ng viÖc biÕn ®æi to lín trong níc vµ trªn thÕ giíi trong thêi kú nµy chØ c¸ch ®©y mêi n¨m. NhiÒu ngêi biÕt, nhiÒu ngêi cßn nhí. ë ®©y t«i chØ nh¾c qua mÊy viÖc chÝnh. Trªn thÕ giíi N¨m 1939, cuéc ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai næ bïng. §Çu tiªn, nã lµ mét cuéc chiÕn tranh ®Õ quèc: bän ®Õ quèc ph¸t xÝt §øc - ý - NhËt ®¸nh nhau víi bän ®Õ quèc Anh - Ph¸p - Mü. §Õn th¸ng 6 n¨m 1941, ph¸t xÝt §øc tÊn c«ng thµnh tr× c¸ch m¹ng thÕ giíi lµ Liªn X«, Liªn X« bÊt ®¾c dÜ ph¶i ®¸nh l¹i, vµ liªn minh víi Anh - Mü ®Ó chèng phe ph¸t xÝt. Tõ ®ã, cuéc chiÕn tranh trë nªn chiÕn tranh gi÷a phe d©n chñ vµ phe ph¸t xÝt. Nhê lùc lîng to lín cña Hång qu©n vµ nh©n d©n Liªn X«, cïng chiÕn lîc rÊt ®óng cña ®ång chÝ Xtalin, th¸ng 5-1945, §øc thÊt b¹i, th¸ng 8- 1945, NhËt ®Çu hµng. Phe d©n chñ hoµn toµn th¾ng lîi. Trong th¾ng lîi ®ã, Liªn X« th¾ng to nhÊt vÒ qu©n sù còng nh vÒ chÝnh trÞ vµ tinh thÇn. Nhê Liªn X« th¾ng lîi mµ c¸c níc §«ng ¢u - tríc ®©y lµ c¨n cø cña §øc ph¸t xÝt hoÆc lµ mét bé phËn cña §øc ph¸t xÝt - ®· trë nªn nh÷ng níc d©n chñ míi. Nhê Liªn X« th¾ng lîi mµ nh÷ng níc nöa thuéc ®Þa - nh Trung Quèc vµ nh÷ng níc thuéc ®Þa nh TriÒu Tiªn, ViÖt Nam ®· ®¸nh ®uæi hoÆc ®ang ®¸nh ®uæi bän ®Õ quèc x©m l¨ng, tranh l¹i tù do, ®éc lËp. Nhê Liªn X« th¾ng lîi mµ phong trµo gi¶i phãng d©n téc ë c¸c thuéc ®Þa kh¸c ®ang lªn cao. Mü th× th¾ng lîi vÒ tiÒn tµi. Trong khi c¸c níc ®ang dèc

hÕt lùc lîng vµo chiÕn tranh vµ bÞ chiÕn tranh tµn ph¸, th× Mü ®îc dÞp ph¸t tµi to. Sau chiÕn tranh, ph¸t xÝt §øc - ý - NhËt bÞ tiªu diÖt. C¸c ®Õ quèc Anh - Ph¸p bÞ sa sót. Liªn X« kh«i phôc vµ ph¸t triÓn c«ng viÖc x©y dùng chñ nghÜa x· héi rÊt mau chãng. Cßn Mü, theo vÕt ch©n §øc - ý - NhËt, trë nªn trïm ®Õ quèc ph¸t xÝt hiÖn nay. ë níc ta Sau khi ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai næ ra, Trung ¬ng häp Héi nghÞ th¸ng 11-1939, quyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch cña §¶ng lµ: lËp MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt chèng thùc d©n Ph¸p vµ chèng chiÕn tranh ®Õ quèc, chuÈn bÞ khëi nghÜa. Kh«ng ®Ò ra khÈu hiÖu "tÞch thu ruéng ®Êt cña ®Þa chñ chia cho d©n cµy" ®Ó kÐo tÇng líp ®Þa chñ vµo MÆt trËn d©n téc. Ph¸p ®Çu hµng ph¸t xÝt §øc, th× NhËt ®Õn lÊn Ph¸p ë §«ng D¬ng vµ dïng thùc d©n Ph¸p lµm tay sai ®Ó ®µn ¸p c¸ch m¹ng níc ta. Trong thêi kú ®ã, d©n ta cã ba cuéc khëi nghÜa: B¾c S¬n, Nam Kú, §« L¬ng. Th¸ng 5-1941, Trung ¬ng häp Héi nghÞ lÇn thø t¸m25. VÊn ®Ò chÝnh lµ nhËn ®Þnh cuéc c¸ch m¹ng tríc m¾t cña ViÖt Nam lµ mét cuéc c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc; lËp MÆt trËn ViÖt Minh, khÈu hiÖu chÝnh lµ: ®oµn kÕt toµn d©n, chèng NhËt, chèng Ph¸p, tranh l¹i ®éc lËp; ho·n c¸ch m¹ng ruéng ®Êt. C¸i tªn ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh rÊt râ rÖt, thiÕt thùc vµ hîp víi nguyÖn väng toµn d©n. Thªm vµo ®ã, ch¬ng tr×nh gi¶n ®¬n, thiÕt thùc mµ ®Çy ®ñ cña MÆt trËn gåm cã 10 ®iÓm nh bµi ca tuyªn truyÒn ®· kÓ: Cã mêi chÝnh s¸ch bµy ra, Mét lµ Ých quèc, hai lµ lîi d©n1).
1

) Xem toµn v¨n bµi ca nµy trong Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, xuÊt

-6

-5

Mêi ®iÓm Êy, gåm nh÷ng ®iÓm chung cho toµn thÓ d©n téc vµ nh÷ng ®iÓm ®Êu tranh cho quyÒn lîi cña c«ng nh©n, n«ng d©n vµ cho mäi tÇng líp nh©n d©n. V× thÕ mµ ViÖt Minh ®îc nh©n d©n nhiÖt liÖt hoan nghªnh, vµ còng do c¸n bé rÊt cè g¾ng ®i s¸t víi d©n, cho nªn ViÖt Minh ph¸t triÓn rÊt mau vµ rÊt m¹nh. V× mÆt trËn ph¸t triÓn m¹nh, mµ §¶ng ph¸t triÓn còng kh¸. §¶ng l¹i gióp nh÷ng anh em trÝ thøc tiÕn bé thµnh lËp §¶ng D©n chñ ViÖt Nam ®Ó thu hót nh÷ng thanh niªn trÝ thøc vµ c«ng chøc ViÖt Nam, vµ lµm mau tan r· hµng ngò bän §¹i ViÖt th©n NhËt. ë ngoµi th× Liªn X« vµ §ång minh liªn tiÕp th¾ng trËn. Trong níc th× NhËt vµ Ph¸p xung ®ét nhau. Díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, MÆt trËn ViÖt Minh ®· kh¸ m¹nh. Nh©n t×nh h×nh Êy, th¸ng 3-1945, Thêng vô Trung ¬ng häp cuéc héi nghÞ më réng26. NghÞ quyÕt chÝnh lµ: §Èy m¹nh phong trµo chèng NhËt vµ chuÈn bÞ tæng khëi nghÜa. Lóc ®ã, chÝnh quyÒn cña thùc d©n Ph¸p ®· bÞ ph¸t xÝt NhËt cíp giËt. Th¸ng 5-1945, §øc ®Çu hµng. Th¸ng 8, NhËt ®Çu hµng. Liªn X« vµ §ång minh hoµn toµn th¾ng lîi. §Çu th¸ng 8, §¶ng häp Héi nghÞ toµn quèc lÇn thø hai ë T©n Trµo ®Ó quyÕt ®Þnh ch¬ng tr×nh hµnh ®éng vµ tham gia Quèc d©n ®¹i héi27 do ViÖt Minh triÖu tËp, §¹i héi nµy còng häp ë T©n Trµo trong th¸ng ®ã. Quèc d©n ®¹i héi th«ng qua Ch¬ng tr×nh cña ViÖt Minh, th«ng qua LÖnh tæng khëi nghÜa vµ bÇu ra Uû ban d©n téc gi¶i phãng trung ¬ng, ban nµy vÒ sau trë nªn ChÝnh phñ l©m thêi cña níc ta. V× chÝnh s¸ch cña §¶ng ®óng, vµ thi hµnh chÝnh s¸ch Êy kÞp thêi vµ linh ®éng, cuéc Tæng khëi nghÜa th¸ng T¸m ®· thµnh c«ng. 6. Tõ C¸CH M¹NG TH¸NG T¸M §ÕN NAY
b¶n lÇn thø hai, Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1995, t.3, tr.205.

Do sù l·nh ®¹o s¸ng suèt vµ kiªn quyÕt cña §¶ng, do søc ®oµn kÕt vµ h¨ng h¸i cña toµn d©n trong vµ ngoµi MÆt trËn ViÖt Minh, cuéc C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m ®· th¾ng lîi. C¸c ®ång chÝ, Ch¼ng nh÷ng giai cÊp lao ®éng vµ nh©n d©n ViÖt Nam ta cã thÓ tù hµo, mµ giai cÊp lao ®éng vµ nh÷ng d©n téc bÞ ¸p bøc n¬i kh¸c còng cã thÓ tù hµo r»ng: lÇn nµy lµ lÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö c¸ch m¹ng cña c¸c d©n téc thuéc ®Þa vµ nöa thuéc ®Þa, mét §¶ng míi 15 tuæi ®· l·nh ®¹o c¸ch m¹ng thµnh c«ng, ®· n¾m chÝnh quyÒn toµn quèc. VÒ phÇn chóng ta, chóng ta ph¶i nhí r»ng ®îc nh thÕ lµ nhê sù th¾ng lîi vÜ ®¹i cña Hång qu©n Liªn X« ®· ®¸nh b¹i ph¸t xÝt NhËt, nhê sù th©n ¸i n©ng ®ì cña tinh thÇn quèc tÕ, nhê sù ®oµn kÕt chÆt chÏ cña toµn d©n, nhê sù dòng c¶m hy sinh cña c¸c tiªn liÖt c¸ch m¹ng. C¸c ®ång chÝ ta nh ®ång chÝ TrÇn Phó, ®ång chÝ Ng« Gia Tù, ®ång chÝ Lª Hång Phong, ®ång chÝ NguyÔn ThÞ Minh Khai, ®ång chÝ Hµ Huy TËp, ®ång chÝ NguyÔn V¨n Cõ, ®ång chÝ Hoµng V¨n Thô, vµ tr¨m ngh×n ®ång chÝ kh¸c ®· ®Æt lîi Ých cña §¶ng, cña c¸ch m¹ng, cña giai cÊp, cña d©n téc lªn trªn hÕt, lªn tríc hÕt. C¸c ®ång chÝ ®ã ®· tin tëng s©u s¾c, ch¾c ch¾n vµo lùc lîng vÜ ®¹i vµ t¬ng lai vÎ vang cña giai cÊp vµ cña d©n téc. C¸c ®ång chÝ Êy ®· vui vÎ hy sinh hÕt th¶y, hy sinh c¶ tÝnh mÖnh m×nh cho §¶ng, cho giai cÊp, cho d©n téc. C¸c ®ång chÝ Êy ®· ®em x¬ng m¸u m×nh vun tíi cho c©y c¸ch m¹ng, cho nªn c©y c¸ch m¹ng ®· khai hoa, kÕt qu¶ tèt ®Ñp nh ngµy nay. TÊt c¶ chóng ta ph¶i noi theo c¸c g¬ng anh dòng, g¬ng chÝ c«ng v« t Êy, míi xøng ®¸ng lµ ngêi c¸ch m¹ng. C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m ®· lËt ®æ nÒn qu©n chñ mÊy m¬i thÕ kû, ®· ®¸nh tan xiÒng xÝch thùc d©n gÇn 100 n¨m, ®· ®a chÝnh quyÒn l¹i cho nh©n d©n, ®· x©y nÒn t¶ng cho níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ, ®éc lËp, tù do, h¹nh phóc.

-6

-5

§ã lµ mét cuéc thay ®æi cùc kú to lín trong lÞch sö cña níc ta. C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m th¾ng lîi ®· lµm cho chóng ta trë nªn mét bé phËn trong ®¹i gia ®×nh d©n chñ thÕ giíi. C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m cã ¶nh hëng trùc tiÕp vµ rÊt to ®Õn hai d©n téc b¹n lµ Miªn vµ Lµo. C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thµnh c«ng, nh©n d©n hai níc Miªn, Lµo cïng næi lªn chèng ®Õ quèc vµ ®ßi ®éc lËp. Ngµy 2-9-1945, ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ thµnh lËp, ®· tuyªn bè tríc thÕ giíi quyÒn ®éc lËp cña ViÖt Nam, vµ thùc hiÖn nh÷ng quyÒn tù do d©n chñ ë trong níc. ë ®©y, nªn nªu ngay mét ®iÓm lµ: khi tæ chøc ChÝnh phñ l©m thêi, cã nh÷ng ®ång chÝ trong Uû ban trung ¬ng do Quèc d©n ®¹i héi bÇu ra, ®¸ng lÏ tham dù ChÝnh phñ, song c¸c ®ång chÝ Êy ®· tù ®éng xin lui, ®Ó nhêng chç cho nh÷ng nh©n sÜ yªu níc nhng cßn ë ngoµi ViÖt Minh. §ã lµ mét cö chØ v« t, tèt ®Ñp, kh«ng ham chuéng ®Þa vÞ, ®Æt lîi Ých cña d©n téc, cña ®oµn kÕt toµn d©n lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n. §ã lµ mét cö chØ ®¸ng khen, ®¸ng kÝnh mµ chóng ta ph¶i häc. 7. NH÷NG KHã KH¡N CñA §¶NG Vµ CHÝNH PHñ ChÝnh quyÒn nh©n d©n ra ®êi, th× liÒn gÆp nh÷ng viÖc hÕt søc khã kh¨n. ChÝnh s¸ch cña NhËt vµ Ph¸p v¬ vÐt nh©n d©n ta tËn x¬ng, tËn tuû, chØ trong vßng h¬n nöa n¨m (cuèi n¨m 1944 ®Çu n¨m 1945) h¬n hai triÖu ®ång bµo miÒn B¾c ®· chÕt ®ãi. Níc ta ®éc lËp cha ®Çy mét th¸ng, th× phÝa Nam, qu©n ®éi ®Õ quèc Anh kÐo ®Õn. Chóng mîn tiÕng lµ lét vò trang cña qu©n NhËt, nhng sù thËt chóng lµ ®éi viÔn chinh gióp thùc d©n Ph¸p mu cíp l¹i níc ta. PhÝa B¾c th× qu©n ®éi Quèc d©n ®¶ng Trung Hoa kÐo

sang. Chóng còng mîn tiÕng lµ lét vò trang qu©n NhËt, nhng kú thËt chóng cã ba môc ®Ých hung ¸c: - Tiªu diÖt §¶ng ta, - Ph¸ tan ViÖt Minh, - Gióp bän ph¶n ®éng ViÖt Nam ®¸nh ®æ chÝnh quyÒn nh©n d©n, ®Ó lËp mét chÝnh phñ ph¶n ®éng lµm tay sai cho chóng. §øng tríc t×nh h×nh gay go vµ cÊp b¸ch Êy, §¶ng ph¶i dïng mäi c¸ch ®Ó sèng cßn, ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, ®Ó l·nh ®¹o kÝn ®¸o vµ cã hiÖu qu¶ h¬n, vµ ®Ó cã thêi giê cñng cè dÇn dÇn lùc lîng cña chÝnh quyÒn nh©n d©n, cñng cè MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt. Lóc ®ã, §¶ng kh«ng thÓ do dù. Do dù lµ háng hÕt, §¶ng ph¶i quyÕt ®o¸n mau chãng, ph¶i dïng nh÷ng ph¬ng ph¸p dï lµ nh÷ng ph¬ng ph¸p ®au ®ín - ®Ó cøu v·n t×nh thÕ. Håi ®ã, mét viÖc ®· lµm cho nhiÒu ngêi th¾c m¾c nhÊt lµ viÖc §¶ng tuyªn bè tù gi¶i t¸n, sù thËt lµ §¶ng rót vµo bÝ mËt. Vµ dï lµ bÝ mËt, §¶ng vÉn l·nh ®¹o chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n. Chóng ta nhËn r»ng viÖc §¶ng tuyªn bè gi¶i t¸n (sù thËt lµ vµo bÝ mËt) lµ ®óng. MÆc dÇu nhiÒu khã kh¨n to lín, §¶ng vµ ChÝnh phñ ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ®a níc ta qua nh÷ng th¸c ghÒnh nguy hiÓm vµ ®· thùc hiÖn nhiÒu ®iÓm cña ch¬ng tr×nh MÆt trËn ViÖt Minh. - Tæ chøc Tæng tuyÓn cö, bÇu ra Quèc héi vµ lËp HiÕn ph¸p; - X©y dùng vµ cñng cè chÝnh quyÒn nh©n d©n; - Tiªu diÖt bän ph¶n ®éng ViÖt Nam; - X©y dùng vµ cñng cè qu©n ®éi nh©n d©n, vò trang

-6

-5

nh©n d©n; - §Æt luËt lao ®éng; - Gi¶m t«, gi¶m tøc; - X©y dùng v¨n ho¸ nh©n d©n; - Më réng vµ cñng cè MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt (lËp Liªn - ViÖt). ë ®©y còng cÇn nh¾c l¹i HiÖp ®Þnh 6-3-1946 vµ T¹m íc 14-9-1946, v× viÖc nµy còng lµm cho nhiÒu ngêi th¾c m¾c vµ cho ®ã lµ chÝnh s¸ch qu¸ h÷u. Nhng c¸c ®ång chÝ vµ ®ång bµo Nam Bé th× l¹i cho lµ ®óng. Mµ ®óng thËt. V× ®ång bµo vµ ®ång chÝ ë Nam ®· khÐo lîi dông dÞp ®ã ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn lùc lîng cña m×nh. Lªnin cã nãi r»ng: NÕu cã lîi cho c¸ch m¹ng th× dï ph¶i tho¶ hiÖp víi bän kÎ cíp, chóng ta còng tho¶ hiÖp1). Chóng ta cÇn hoµ b×nh ®Ó x©y dùng níc nhµ, cho nªn chóng ta ®· Ðp lßng mµ nh©n nhîng ®Ó gi÷ hoµ b×nh. Dï thùc d©n Ph¸p ®· béi íc, ®· g©y chiÕn tranh, nhng gÇn mét n¨m t¹m hoµ b×nh ®· cho chóng ta thêi giê ®Ó x©y dùng lùc lîng c¨n b¶n. Khi Ph¸p ®· cè ý g©y chiÕn tranh, chóng ta kh«ng thÓ nhÞn n÷a th× cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc b¾t ®Çu. 8. CUéC TR¦êNG Kú KH¸NG CHIÕN §Þch ©m mu ®¸nh chíp nho¸ng. Chóng muèn ®¸nh mau, th¾ng mau, gi¶i quyÕt mau, th× §¶ng vµ ChÝnh phñ ta nªu lªn khÈu hiÖu: Trêng kú kh¸ng chiÕn. §Þch ©m mu chia rÏ, th× ta nªu lªn khÈu hiÖu: §oµn kÕt toµn d©n. ThÕ lµ ngay tõ lóc ®Çu, chiÕn lîc ta ®· th¾ng chiÕn lîc ®Þch.
) Xem V.I. Lªnin: Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nxb. TiÕn bé, M¸txc¬va, 1977, t.41, tr.24.
1

Kh¸ng chiÕn trêng kú, th× qu©n ®éi ph¶i ®ñ sóng ®¹n, qu©n vµ d©n ph¶i ®ñ ¨n, ®ñ mÆc. Níc ta nghÌo, kü thuËt ta kÐm, nh÷ng thµnh phè cã chót c«ng nghÖ ®Òu bÞ giÆc chiÕm. Chóng ta ph¶i dïng tinh thÇn h¨ng h¸i cña toµn d©n ®Ó t×m c¸ch gi¶i quyÕt sù thiÕu kÐm vËt chÊt. §¶ng vµ ChÝnh phñ bÌn nªu ra khÈu hiÖu Thi ®ua ¸i quèc. Thi ®ua mäi mÆt, nhng nh»m ba ®iÓm chÝnh: diÖt giÆc ®ãi, diÖt giÆc dèt, diÖt giÆc ngo¹i x©m. VÒ thi ®ua, c«ng nh©n ta ®· thi ®ua chÕ t¹o vò khÝ cho bé ®éi. Bé ®éi ta ®· h¨ng h¸i luyÖn qu©n lËp c«ng vµ ®· cã kÕt qu¶ tèt. Nh÷ng cuéc th¾ng trËn võa qua ®· chøng râ ®iÒu ®ã. Nh©n d©n ta ®· h¨ng h¸i thi ®ua vµ ®· cã kÕt qu¶ kh¸: kinh tÕ níc ta l¹c hËu, ta kh¸ng chiÕn ®· bèn, n¨m n¨m trêng, nhng vÉn chÞu ®ùng ®îc, kh«ng ®Õn nçi qu¸ ®ãi r¸ch; ®ã lµ mét chøng cí. §¹i ®a sè ®ång bµo tho¸t n¹n mï ch÷; ®ã lµ mét kÕt qu¶ vÎ vang mµ thÕ giíi ®Òu khen ngîi. T«i ®Ò nghÞ §¹i héi ta göi lêi th©n ¸i c¶m ¬n vµ khen ngîi bé ®éi vµ ®ång bµo ta. Nhng viÖc tæ chøc, theo dâi, trao ®æi vµ tæng kÕt kinh nghiÖm th× cßn kÐm. §ã lµ khuyÕt ®iÓm cña chóng ta. Tõ nay chóng ta ph¶i cè g¾ng söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm Êy, th× thi ®ua ch¾c sÏ cã kÕt qu¶ nhiÒu h¬n, tèt ®Ñp h¬n n÷a. Qu©n sù lµ viÖc chñ chèt trong kh¸ng chiÕn. Lóc b¾t ®Çu kh¸ng chiÕn, qu©n ®éi ta lµ mét qu©n ®éi th¬ Êu. Tinh thÇn dòng c¶m cã thõa, nhng thiÕu vò khÝ, thiÕu kinh nghiÖm, thiÕu c¸n bé, thiÕu mäi mÆt. Qu©n ®éi ®Þch lµ mét qu©n ®éi næi tiÕng trong thÕ giíi. Chóng cã h¶i qu©n, lôc qu©n, kh«ng qu©n. Chóng l¹i cã ®Õ quèc Anh - Mü gióp, nhÊt lµ Mü. Lùc lîng ta vµ ®Þch so le nhiÒu nh thÕ, cho nªn lóc ®ã cã ngêi cho r»ng: cuéc kh¸ng chiÕn cña ta lµ "ch©u chÊu ®Êu voi". ChØ nh×n vÒ vËt chÊt, chØ nh×n ë hiÖn tr¹ng, chØ lÊy

-6

-5

con m¾t hÑp hßi mµ xem, th× nh thÕ thËt. V× ®Ó chèng m¸y bay vµ ®¹i b¸c cña ®Þch, lóc ®ã ta ph¶i dïng gËy tÇm v«ng. Nhng §¶ng ta theo chñ nghÜa M¸c - Lªnin, chóng ta kh«ng nh÷ng nh×n vµo hiÖn t¹i, mµ l¹i nh×n vµo t¬ng lai, chóng ta tin ch¾c vµo tinh thÇn vµ lùc lîng cña quÇn chóng, cña d©n téc. Cho nªn chóng ta qu¶ quyÕt tr¶ lêi nh÷ng ngêi lõng chõng vµ bi quan kia r»ng: Nay tuy ch©u chÊu ®Êu voi, Nhng mai voi sÏ bÞ lßi ruét ra. Sù thËt ®· chøng tá r»ng "voi" thùc d©n ®· b¾t ®Çu lßi ruét, mµ bé ®éi ta ®· trëng thµnh nh con hæ oai hïng. Dï lóc ®Çu søc ®Þch m¹nh nh vËy, søc ta yÕu nh vËy, mµ ta vÉn gan gãc kh¸ng chiÕn, vÉn tranh ®îc nhiÒu th¾ng lîi, vµ tin ch¾c ta sÏ tranh ®îc th¾ng lîi cuèi cïng. §ã lµ v× ta cã chÝnh nghÜa, v× qu©n ta dòng c¶m, d©n ta ®oµn kÕt vµ quËt cêng, v× ta ®îc nh©n d©n Ph¸p vµ phe d©n chñ thÕ giíi ñng hé. Mµ còng chÝnh v× chiÕn lîc ta ®óng. §¶ng vµ ChÝnh phñ ta ®· nhËn cuéc kh¸ng chiÕn cã ba giai ®o¹n: - Giai ®o¹n thø nhÊt, th× ta cèt gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn chñ lùc. Giai ®o¹n nµy tõ ngµy 23-9-1945 ®Õn hÕt chiÕn dÞch ViÖt B¾c28, Thu- §«ng 1947. - Giai ®o¹n thø hai, th× ta tÝch cùc cÇm cù vµ chuÈn bÞ tæng ph¶n c«ng. Giai ®o¹n nµy tõ sau chiÕn dÞch ViÖt B¾c 1947 ®Õn nay. - Giai ®o¹n thø ba, lµ tæng ph¶n c«ng. VÒ ®iÓm nµy, v× kh«ng hiÓu râ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ChÝnh phñ, cho nªn mét sè ®ång chÝ cã quan niÖm sai lÇm. Cã ngêi cho r»ng khÈu hiÖu chuÈn bÞ tæng ph¶n c«ng nªu ra sím qu¸. Cã ngêi l¹i muèn biÕt ngµy nµo, giê nµo tæng ph¶n c«ng. Cã ngêi th× tëng r»ng n¨m 1950 nhÊt ®Þnh tæng ph¶n c«ng, v.v..

Nh÷ng quan niÖm sai lÇm Êy rÊt cã h¹i cho c«ng t¸c. Tríc hÕt, chóng ta ph¶i lu«n lu«n nhí r»ng: kh¸ng chiÕn lµ trêng kú vµ gian khæ, nhng nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Kh¸ng chiÕn ph¶i trêng kú, v× ®Êt ta hÑp, d©n ta Ýt, níc ta nghÌo, ta ph¶i chuÈn bÞ l©u dµi vµ ph¶i cã sù chuÈn bÞ vÒ toµn diÖn, cña toµn d©n. Chóng ta còng ph¶i lu«n lu«n nhí r»ng: giÆc Ph¸p, so víi ta, lµ mét kÎ ®Þch kh¸ m¹nh, chóng l¹i cã Mü vµ Anh gióp. GiÆc Ph¸p lµ "vá quýt dµy", ta ph¶i cã thêi gian ®Ó mµ mµi "mãng tay nhän", råi míi xÐ toang x¸c chóng ra. Chóng ta l¹i ph¶i hiÓu r»ng: giai ®o¹n nµy cã dÝnh lÝu víi giai ®o¹n kh¸c, nã kÕ tiÕp giai ®o¹n tríc vµ nã g©y nh÷ng mÇm mèng cho giai ®o¹n sau. Cã nhiÒu sù biÕn ®æi míi sinh ra tõ mét giai ®o¹n nµy ®Õn mét giai ®o¹n kh¸c. Trong mét giai ®o¹n còng cã nh÷ng sù biÕn ®æi cña nã. Cã thÓ xÐt t×nh h×nh chung mµ ®Þnh ra tõng giai ®o¹n lín, nhng kh«ng thÓ t¸ch h¼n tõng giai ®o¹n mét c¸ch døt kho¸t nh ngêi ta c¾t c¸i b¸nh. Mét giai ®o¹n dµi hay ng¾n ph¶i tuú theo t×nh h×nh trong níc vµ thÕ giíi, tuú theo sù biÕn ®æi trong lùc lîng ®Þch vµ lùc lîng ta. Chóng ta ph¶i hiÓu r»ng: trêng kú kh¸ng chiÕn cã liªn hÖ mËt thiÕt ®Õn viÖc chuÈn bÞ tæng ph¶n c«ng. Kh¸ng chiÕn trêng kú nªn chuÈn bÞ tæng ph¶n c«ng còng ph¶i trêng kú. Mét mÆt tuú theo sù biÕn ®æi cña lùc lîng ®Þch vµ lùc lîng ta, mét mÆt còng tuú theo sù biÕn ®æi cña t×nh h×nh quèc tÕ, mµ tæng ph¶n c«ng cã thÓ ®Õn mau hay chËm. V« luËn thÕ nµo, chuÈn bÞ cµng cÈn thËn, cµng ®Çy ®ñ, th× tæng ph¶n c«ng cµng ch¾c ch¾n, cµng thuËn lîi. KhÈu hiÖu: chuÈn bÞ ®Ó chuyÓn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng ®Ò ra ®Çu n¨m 1950. Trong mét n¨m ®ã, chóng ta cã chuÈn bÞ hay kh«ng?

-6

-5

Chóng ta cã chuÈn bÞ. ChÝnh phñ ®· ra lÖnh tæng ®éng viªn, ®· cæ ®éng Thi ®ua ¸i quèc. Qu©n ®éi vµ nh©n d©n ®ang ra søc chuÈn bÞ vµ ®· cã kÕt qu¶ tèt, nh mäi ngêi ®Òu biÕt. Trong n¨m 1950, ta cã chuyÓn hay kh«ng? Cã. Ta cã chuyÓn vµ ta ®ang chuyÓn. Cuéc th¾ng lîi to vÒ ngo¹i giao ®Çu n¨m vµ cuéc th¾ng lîi to vÒ qu©n sù cuèi n¨m 1950, lµ chøng cí râ rÖt. §· tæng ph¶n c«ng cha? Chóng ta vÉn ®ang chuÈn bÞ chuyÓn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng, chø cha ph¶i ®· thùc hiÖn tæng ph¶n c«ng. Ph¶i hiÓu râ ch÷ chuÈn bÞ chuyÓn m¹nh sang... Khi nµo chuÈn bÞ thËt ®Çy ®ñ th× sÏ tæng ph¶n c«ng. ChuÈn bÞ cµng ®Çy ®ñ, thËt ®Çy ®ñ, th× thêi giê tæng ph¶n c«ng cµng mau chãng, tæng ph¶n c«ng cµng thuËn lîi. Chóng ta kh«ng nªn hÊp tÊp, véi vµng, kh«ng nªn nãng n¶y, sèt ruét. Qu©n ®éi, nh©n d©n, c¸n bé, tÊt c¶ mäi ngêi, tÊt c¶ mäi ngµnh ®Òu ph¶i ra søc thi ®ua chuÈn bÞ cho ®Çy ®ñ. Bao giê chuÈn bÞ ®Çy ®ñ th× chóng ta sÏ tæng ph¶n c«ng vµ lóc ®ã tæng ph¶n c«ng nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng lîi. 9. SöA CH÷A NH÷NG KHUYÕT §IÓM SAI LÇM §¶ng ta thµnh tÝch kh¸ nhiÒu, nhng khuyÕt ®iÓm còng kh«ng Ýt. Chóng ta cÇn ph¶i thËt thµ tù phª b×nh ®Ó söa ch÷a. Ph¶i cè söa ch÷a ®Ó tiÕn bé. Tríc khi nªu nh÷ng khuyÕt ®iÓm chóng ta ph¶i nhËn r»ng §¶ng ta cã nh÷ng c¸n bé - nhÊt lµ c¸n bé trong vïng bÞ t¹m chiÕm- rÊt dòng c¶m, tËn tuþ, bÊt kú gian nan nguy hiÓm thÕ nµo, vÉn cø ®i s¸t víi d©n, vÉn cø b¸m lÊy c«ng viÖc, kh«ng nhót nh¸t, kh«ng than phiÒn, hy sinh c¶ tÝnh mÖnh còng kh«ng tiÕc.

§ã lµ nh÷ng chiÕn sÜ kiÓu mÉu cña d©n téc, nh÷ng ngêi con xøng ®¸ng cña §¶ng. §iÓm l¹i tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay, nãi chung chÝnh s¸ch cña §¶ng ta ®óng. Kh«ng ®óng sao lËp ®îc nh÷ng thµnh tÝch lín lao nh ngµy nay? Nhng cã mÊy khuyÕt ®iÓm vµ nhîc ®iÓm lín díi ®©y: V× viÖc häc tËp chñ nghÜa cßn kÐm, cho nªn t tëng cña nhiÒu c¸n bé vµ ®¶ng viªn cha thuÇn thôc, tr×nh ®é lý luËn cßn non nít. Do ®ã, trong khi thi hµnh chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ cña ChÝnh phñ, ®· x¶y ra nh÷ng khuynh híng sai lÇm hoÆc "t¶" hoÆc "h÷u" (nh trong chÝnh s¸ch ruéng ®Êt, mÆt trËn, d©n téc thiÓu sè, t«n gi¸o, chÝnh quyÒn, v.v.). C«ng t¸c tæ chøc còng cßn kÐm, cho nªn nhiÒu khi kh«ng ®¶m b¶o ®îc viÖc thi hµnh ®óng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ cña ChÝnh phñ. V× vËy, häc tËp chñ nghÜa, dïi mµi t tëng, n©ng cao lý luËn, chØnh ®èn tæ chøc - lµ nh÷ng viÖc cÇn kÝp cña §¶ng. Ngoµi ra, ë c¸c c¬ quan l·nh ®¹o c¸c cÊp, vÒ lÒ lèi lµm viÖc, vÒ chñ tr¬ng vµ c¸ch l·nh ®¹o cßn cã nh÷ng khuyÕt ®iÓm kh¸ phæ th«ng vµ nghiªm träng. Êy lµ nh÷ng bÖnh chñ quan, quan liªu, mÖnh lÖnh, hÑp hßi vµ bÖnh c«ng thÇn. BÖnh chñ quan tá ra ë t tëng cho r»ng trêng kú kh¸ng chiÕn cã thÓ trë thµnh ®o¶n kú kh¸ng chiÕn. BÖnh quan liªu tá ra ë chç thÝch giÊy tê, xa quÇn chóng, kh«ng ®iÒu tra nghiªn cøu, kh«ng kiÓm tra theo dâi viÖc thi hµnh, kh«ng häc tËp kinh nghiÖm cña quÇn chóng. BÖnh mÖnh lÖnh tá ra ë chç hay dùa vµo chÝnh quyÒn mµ b¾t d©n lµm, Ýt tuyªn truyÒn gi¶i thÝch cho d©n tù gi¸c, tù ®éng. BÖnh hÑp hßi tá ra ë chç ®èi víi ngêi ngoµi §¶ng nhiÒu khi qu¸ kh¾t khe, hoÆc phít ngêi ta ®i, kh«ng chÞu bµn b¹c, hái

-6

-5

han ý kiÕn. Cßn bÖnh c«ng thÇn th× tá ra nh thÕ nµy: - CËy m×nh cã mét Ýt thµnh tÝch, th× tù kiªu tù ®¹i, cho m×nh lµ "cøu tinh" cña d©n, "c«ng thÇn" cña §¶ng. Råi ®ßi ®Þa vÞ, ®ßi danh väng. ViÖc to kh«ng lµm ®îc, viÖc nhá kh«ng muèn lµm. BÖnh c«ng thÇn rÊt cã h¹i cho ®oµn kÕt ë trong §¶ng còng nh ë ngoµi §¶ng. - CËy thÕ m×nh lµ ngêi cña §¶ng, phít c¶ kû luËt vµ c¶ cÊp trªn trong c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n hoÆc c¬ quan ChÝnh phñ. Nh÷ng ®ång chÝ m¾c bÖnh Êy kh«ng hiÓu r»ng: mçi ®¶ng viªn cÇn ph¶i lµm kiÓu mÉu phôc tïng kû luËt, ch¼ng nh÷ng kû luËt cña §¶ng, mµ c¶ kû luËt cña c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n vµ cña c¬ quan chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng. Trong §¶ng cã nh÷ng bÖnh Êy vµ bÖnh kh¸c. Trung ¬ng còng ph¶i chÞu mét phÇn tr¸ch nhiÖm. V× Trung ¬ng cha chó träng viÖc kiÓm tra. Sù huÊn luyÖn vÒ chñ nghÜa tuy cã, nhng cha ®îc kh¾p, cha ®îc ®ñ. D©n chñ trong §¶ng cha ®îc thùc hiÖn réng r·i. Phª b×nh vµ tù phª b×nh cha thµnh nÒn nÕp thêng xuyªn. Tuy nhiªn, nh÷ng viÖc ®ã ®ang ®îc chÊn chØnh phÇn nµo. Nh÷ng cuéc kiÓm th¶o vµ phong trµo phª b×nh vµ tù phª b×nh gÇn ®©y ®· mang l¹i kÕt qu¶ tèt, mÆc dÇu cßn cã chç lÖch l¹c. §ång chÝ Xtalin cã nãi: ®¶ng c¸ch m¹ng cÇn phª b×nh vµ tù phª b×nh còng nh ngêi ta cÇn kh«ng khÝ Vµ: kiÓm tra . chÆt chÏ th× cã thÓ tr¸nh ®îc nhiÒu khuyÕt ®iÓm nÆng nÒ. Tõ nay, §¶ng ph¶i t×m c¸ch gi¸o dôc chñ nghÜa cho phæ biÕn, ®Ó n©ng cao t tëng chÝnh trÞ cña ®¶ng viªn. Ph¶i ph¸t triÓn lèi lµm viÖc tËp thÓ. Ph¶i cñng cè mèi liªn hÖ gi÷a §¶ng vµ quÇn chóng. Ph¶i ®Ò cao tinh thÇn kû luËt, tinh thÇn nguyªn t¾c, tinh thÇn §¶ng cña mçi ®¶ng viªn. Ph¶i më

réng phong trµo phª b×nh vµ tù phª b×nh ë trong §¶ng, ë c¸c c¬ quan, c¸c ®oµn thÓ, trªn c¸c b¸o chÝ cho ®Õn nh©n d©n. Phª b×nh vµ tù phª b×nh ph¶i thêng xuyªn, thiÕt thùc, d©n chñ, tõ trªn xuèng vµ tõ díi lªn. Sau hÕt lµ §¶ng ph¶i cã sù kiÓm tra chÆt chÏ. Lµm ®îc nh thÕ th× khuyÕt ®iÓm sÏ bít, vµ tiÕn bé sÏ mau. 10. T×NH H×NH MíI Vµ NHIÖM Vô MíI A. T×nh h×nh míi: Mçi ngêi ®Òu biÕt r»ng ngµy nay thÕ giíi chia lµm hai phe râ rÖt: - Phe d©n chñ do Liªn X« l·nh ®¹o, gåm níc x· héi chñ nghÜa, c¸c níc d©n chñ míi ë ch©u ¢u vµ ë ch©u ¸. Nã gåm c¶ c¸c níc d©n téc bÞ ¸p bøc ®ang ®Êu tranh chèng chñ nghÜa ®Õ quèc x©m lîc, vµ c¸c ®oµn thÓ d©n chñ cïng nh÷ng nh©n sÜ d©n chñ ë c¸c níc t b¶n. Phe d©n chñ lµ mét lùc lîng rÊt m¹nh vµ ngµy cµng m¹nh thªm. Vµi ®iÓm díi ®©y ®ñ chøng tá ®iÒu ®ã: Thö xem ®Þa ®å thÕ giíi: níc Liªn X« x· héi chñ nghÜa vµ c¸c níc d©n chñ míi tõ §«ng ¢u sang §«ng ¸ liÒn thµnh mét khèi réng lín, gåm 800 triÖu nh©n d©n; trong khèi Êy c¸c d©n téc ®oµn kÕt, cïng chung mét môc ®Ých, kh«ng cã chót g× m©u thuÉn. Nã ®¹i biÓu cho sù tiÕn bé, cho t¬ng lai t¬i s¸ng cña loµi ngêi. §ã lµ mét lùc lîng v« cïng m¹nh mÏ. Trong §¹i héi lÇn thø hai cña MÆt trËn hoµ b×nh29 häp ë Thñ ®« níc Ba Lan håi th¸ng 11-1950, c¸c ®¹i biÓu cña 500 triÖu chiÕn sÜ hoµ b×nh ë 81 níc ®· thÒ kiªn quyÕt gi÷ g×n hoµ b×nh thÕ giíi vµ chèng ®Õ quèc chiÕn tranh. §ã lµ MÆt trËn thèng nhÊt cña thÕ giíi hoµ b×nh vµ d©n chñ. §ã lµ mét lùc lîng rÊt m¹nh vµ ngµy cµng thªm m¹nh. - Phe ph¶n d©n chñ do Mü cÇm ®Çu. Ngay lóc ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai võa kÕt thóc, Mü ®· trë nªn trïm ®Õ

-6

-5

quèc, trïm ph¶n ®éng thÕ giíi. Anh víi Ph¸p lµ tay ph¶i tay tr¸i cña Mü, c¸c chÝnh phñ ph¶n ®éng ë ph¬ng §«ng vµ ph¬ng T©y lµ l©u la cña Mü. Víi tham väng lµm chóa thÕ giíi, Mü mét tay th× cÇm ®ång ®«la ®Ó lîi dô thiªn h¹, mét tay th× cÇm bom nguyªn tö ®Ó uy hiÕp thÕ giíi. Nµo chÝnh s¸ch T¬ruman30, nµo kÕ ho¹ch M¸csan31, nµo HiÖp íc §¹i T©y D¬ng32, nµo ch¬ng tr×nh §«ng Nam ¸. TÊt c¶ nh÷ng thñ ®o¹n Êy cña Mü ®Òu nh»m vµo môc ®Ých chuÈn bÞ chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø ba. Nh÷ng tham väng cña Mü gÆp ph¶i mét søc ng¨n trë to lín: søc Êy tøc lµ lùc lîng vÜ ®¹i cña Liªn X«, phong trµo d©n chñ, hoµ b×nh vµ phong trµo d©n téc gi¶i phãng ®ang s«i næi kh¾p thÕ giíi. ChÝnh s¸ch Mü hiÖn nay lµ: ë ch©u ¸ th× gióp bän ph¶n ®éng nh Tëng Giíi Th¹ch, Lý Thõa V·n, B¶o §¹i, v.v.; gióp ®Õ quèc Anh chèng kh¸ng chiÕn cña M· Lai, gióp thùc d©n Ph¸p chèng kh¸ng chiÕn cña ViÖt Nam. Mü th× tù ra tay chiÕn tranh x©m lîc ë TriÒu Tiªn33 vµ chiÕm §µi Loan ®Ó hßng ph¸ c¸ch m¹ng Trung Quèc. ë ch©u ¢u th× Mü do kÕ ho¹ch M¸csan vµ HiÖp íc §¹i T©y D¬ng mµ n¾m quyÒn qu©n sù, chÝnh trÞ, kinh tÕ cña c¸c níc ë T©y ¢u, ®ång thêi ra søc vò trang cho c¸c níc Êy, b¾t buéc c¸c níc Êy ph¶i cung cÊp lÝnh ®Ó lµm bia ®ì ®¹n cho Mü, nh kÕ ho¹ch lËp ra 70 s ®oµn ë T©y ¢u do mét ngêi Mü lµm tæng t lÖnh. Nhng phe Mü cã rÊt nhiÒu chç yÕu: Ngoµi søc m¹nh cña phe d©n chñ, phe Mü cßn bÞ mét lùc lîng kh¸c ®e do¹ - Êy lµ kinh tÕ khñng ho¶ng. Néi bé muèn T©y d©n Ph¸p tranh nhau phe Mü cã nhiÒu m©u thuÉn. Vµi thÝ dô: Mü §øc lËp mét qu©n ®éi gåm 10 s ®oµn, bÞ nh©n ph¶n ®èi. Anh th× ngÊm ngÇm chèng Mü v× c¸c má dÇu ë CËn §«ng vµ tranh nhau ¶nh hëng ë

ViÔn §«ng. Nh©n d©n, nhÊt lµ c¸c tÇng líp lao ®éng c¸c níc bÞ Mü "gióp", ®Òu o¸n ghÐt Mü, v× Mü lÊn quyÒn kinh tÕ cña hä, ®ông ch¹m ®Õn quyÒn ®éc lËp cña níc hä. Mü tham qu¸, muèn lËp c¨n cø ®Þa kh¾p hoµn cÇu; nhãm ph¶n ®éng nµo, chÝnh phñ ph¶n ®éng nµo, Mü còng gióp. MÆt trËn cña Mü qu¸ dµi, qu¸ réng, thµnh thö lùc lîng cña Mü ¾t ph¶i máng manh. Chøng cí râ rÖt lµ Mü cïng 40 1) níc ch hÇu cña Mü ®¸nh víi mét níc TriÒu Tiªn mµ còng ®ang thÊt b¹i. Mü gióp phe ph¶n ®éng Trung Quèc lµ Quèc d©n ®¶ng do Tëng Giíi Th¹ch lµm trïm, nhng hä Tëng vÉn thÊt b¹i. Mü gióp thùc d©n Ph¸p ë ViÖt Nam, mµ kh¸ng chiÕn ViÖt Nam vÉn th¾ng. Nãi tãm l¹i: chóng ta cã thÓ ®o¸n ch¾c r»ng phe ®Õ quèc ph¶n ®éng nhÊt ®Þnh sÏ thua, phe hoµ b×nh vµ d©n chñ nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng. ViÖt Nam ta lµ mét bé phËn cña phe d©n chñ thÕ giíi. HiÖn nay l¹i lµ mét ®ån luü chèng ®Õ quèc, chèng phe ph¶n d©n chñ do Mü cÇm ®Çu. Tõ ngµy b¾t ®Çu kh¸ng chiÕn, Anh vµ Mü ®· gióp thùc d©n Ph¸p. Nhng tõ 1950, Mü ®· c«ng khai can thiÖp vµo níc ta. Cuèi n¨m 1950, Anh cïng Ph¸p chuÈn bÞ lËp mét mÆt trËn "thèng nhÊt" ®Ó cïng nhau hîp søc chèng kh¸ng chiÕn M· Lai vµ kh¸ng chiÕn ViÖt Nam. ThÕ lµ t×nh h×nh thÕ giíi dÝnh d¸ng mËt thiÕt víi níc ta. Th¾ng lîi cña phe d©n chñ còng lµ th¾ng lîi cña ta, mµ ta th¾ng lîi còng lµ phe d©n chñ th¾ng lîi. V× vËy, khÈu hiÖu chÝnh cña ta ngµy nay lµ: Tiªu diÖt thùc d©n Ph¸p vµ ®¸nh b¹i bän can thiÖp Mü, giµnh thèng nhÊt ®éc lËp hoµn toµn, b¶o vÖ hoµ b×nh thÕ giíi. b. NhiÖm vô míi

1

) Theo tµi liÖu chÝnh thøc lµ Mü cïng 14 níc ch hÇu.

-6

-5

C¸c ®ång chÝ Trung ¬ng sÏ b¸o c¸o râ vÒ nh÷ng vÊn ®Ò quan träng, nh ChÝnh c¬ng, §iÒu lÖ, qu©n sù, chÝnh quyÒn, MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, kinh tÕ, v.v.. B¸o c¸o nµy chØ nªu ra mÊy nhiÖm vô chÝnh trong nh÷ng nhiÖm vô míi cña chóng ta lµ: 1. §a kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn. 2. Tæ chøc §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam. 1- Chóng ta ph¶i ra søc ph¸t triÓn lùc lîng cña qu©n ®éi vµ cña nh©n d©n ®Ó ®¸nh th¾ng n÷a, ®¸nh th¾ng m·i, ®Ó tiÕn tíi tæng ph¶n c«ng. NhiÖm vô nµy nh»m vµo mÊy ®iÒu chÝnh: - Trong c«ng viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn qu©n ®éi, chóng ta ph¶i ra søc ®Èy m¹nh viÖc x©y dùng vµ cñng cè c«ng t¸c chÝnh trÞ vµ qu©n sù trong bé ®éi ta. Ph¶i n©ng cao gi¸c ngé chÝnh trÞ, n©ng cao chiÕn thuËt vµ kü thuËt, n©ng cao kû luËt tù gi¸c cña bé ®éi ta. Ph¶i lµm cho qu©n ®éi ta thµnh mét qu©n ®éi ch©n chÝnh cña nh©n d©n. §ång thêi, ph¶i ph¸t triÓn vµ cñng cè d©n qu©n du kÝch vÒ mÆt: tæ chøc, huÊn luyÖn, chØ ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu. Ph¶i lµm cho lùc lîng cña d©n qu©n du kÝch thµnh nh÷ng tÊm líi s¾t réng r·i vµ ch¾c ch¾n, ch¨ng kh¾p mäi n¬i, ®Þch mß ®Õn ®©u lµ m¾c líi ®Õn ®ã. - Ph¸t triÓn tinh thÇn yªu níc. D©n ta cã mét lßng nång nµn yªu níc. §ã lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña ta. Tõ xa ®Õn nay, mçi khi Tæ quèc bÞ x©m l¨ng, th× tinh thÇn Êy l¹i s«i næi, nã kÕt thµnh mét lµn sãng v« cïng m¹nh mÏ, to lín, nã lít qua mäi sù nguy hiÓm, khã kh¨n, nã nhÊn ch×m tÊt c¶ lò b¸n níc vµ lò cíp níc. LÞch sö ta ®· cã nhiÒu cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i chøng tá tinh thÇn yªu níc cña d©n ta. Chóng ta cã quyÒn tù hµo v× nh÷ng trang lÞch sö vÎ vang thêi ®¹i Bµ Trng, Bµ TriÖu, TrÇn

Hng §¹o, Lª Lîi, Quang Trung, v.v.. Chóng ta ph¶i ghi nhí c«ng lao cña c¸c vÞ anh hïng d©n téc, v× c¸c vÞ Êy lµ tiªu biÓu cña mét d©n téc anh hïng. §ång bµo ta ngµy nay còng rÊt xøng ®¸ng víi tæ tiªn ta ngµy tríc. Tõ c¸c cô giµ tãc b¹c ®Õn c¸c ch¸u nhi ®ång trÎ th¬, tõ nh÷ng kiÒu bµo ë níc ngoµi ®Õn nh÷ng ®ång bµo ë vïng t¹m bÞ chiÕm, tõ nh©n d©n miÒn ngîc ®Õn miÒn xu«i, ai còng mét lßng nång nµn yªu níc, ghÐt giÆc. Tõ nh÷ng chiÕn sÜ ngoµi mÆt trËn chÞu ®ãi mÊy ngµy ®Ó b¸m s¸t lÊy giÆc ®Æng tiªu diÖt giÆc, ®Õn nh÷ng c«ng chøc ë hËu ph¬ng nhÞn ¨n ®Ó ñng hé bé ®éi, tõ nh÷ng phô n÷ khuyªn chång con ®i tßng qu©n mµ m×nh th× xung phong gióp viÖc vËn t¶i, cho ®Õn c¸c bµ mÑ chiÕn sÜ s¨n sãc yªu th¬ng bé ®éi nh con ®Î cña m×nh. Tõ nh÷ng nam n÷ c«ng nh©n vµ n«ng d©n thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt, kh«ng qu¶n khã nhäc ®Ó gióp mét phÇn vµo kh¸ng chiÕn, cho ®Õn nh÷ng ®ång bµo ®iÒn chñ quyªn ®Êt ruéng cho ChÝnh phñ... Nh÷ng cö chØ cao quý ®ã, tuy kh¸c nhau n¬i viÖc lµm, nhng ®Òu gièng nhau n¬i lßng nång nµn yªu níc. Tinh thÇn yªu níc còng nh c¸c thø cña quý. Cã khi ®îc trng bµy trong tñ kÝnh, trong b×nh pha lª, râ rµng dÔ thÊy. Nhng còng cã khi cÊt giÊu kÝn ®¸o trong r¬ng, trong hßm. Bæn phËn cña chóng ta lµ lµm cho nh÷ng cña quý kÝn ®¸o Êy ®Òu ®îc ®a ra trng bµy. NghÜa lµ ph¶i ra søc gi¶i thÝch, tuyªn truyÒn, tæ chøc, l·nh ®¹o, lµm cho tinh thÇn yªu níc cña tÊt c¶ mäi ngêi ®Òu ®îc thùc hµnh vµo c«ng viÖc yªu níc, c«ng viÖc kh¸ng chiÕn. Tinh thÇn yªu níc ch©n chÝnh kh¸c h¼n víi tinh thÇn "vÞ quèc" cña bän ®Õ quèc ph¶n ®éng. Nã lµ mét bé phËn cña tinh thÇn quèc tÕ. ChÝnh do tinh thÇn yªu níc mµ qu©n ®éi vµ nh©n d©n Liªn X« ®· ®¸nh tan bän ph¸t xÝt §øc - NhËt vµ gi÷ v÷ng Tæ quèc x· héi chñ nghÜa, vµ do ®ã mµ gióp ®ì giai cÊp c«ng nh©n vµ c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc trªn thÕ giíi. ChÝnh v× do tinh thÇn yªu níc mµ qu©n gi¶i phãng vµ nh©n

-6

-5

d©n Trung Quèc ®· ®¸nh tan bän b¸n níc lµ Tëng Giíi Th¹ch vµ ®uæi ®îc bän ®Õ quèc Mü. ChÝnh do tinh thÇn yªu níc mµ qu©n ®éi vµ nh©n d©n TriÒu Tiªn cïng qu©n t×nh nguyÖn Trung Quèc ®ang ®¸nh cho bän ®Õ quèc Mü vµ phe lò ch¹y dµi. ChÝnh do tinh thÇn yªu níc mµ qu©n ®éi vµ nh©n d©n ta ®· mÊy n¨m trêng chÞu ®ùng tr¨m ®¾ng ngh×n cay, kiªn quyÕt ®¸nh cho tan bän thùc d©n cíp níc vµ bän ViÖt gian ph¶n quèc, kiªn quyÕt x©y dùng mét níc ViÖt Nam ®éc lËp, thèng nhÊt, d©n chñ, tù do, phó cêng, mét níc ViÖt Nam d©n chñ míi. - §Èy m¹nh Thi ®ua ¸i quèc. Tríc hÕt lµ bé ®éi thi ®ua diÖt giÆc lËp c«ng; hai lµ nh©n d©n thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt. Chóng ta ph¶i ®a tÊt c¶ tinh thÇn vµ n¨ng lùc mµ ®Èy m¹nh hai viÖc ®ã. - Trong c«ng viÖc to t¸t kh¸ng chiÕn kiÕn quèc, MÆt trËn Liªn ViÖt - ViÖt Minh, c«ng ®oµn, n«ng héi vµ c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng cã mét t¸c dông rÊt to lín. Chóng ta ph¶i gióp cho c¸c ®oµn thÓ Êy ph¸t triÓn, cñng cè vµ ho¹t ®éng thùc sù. - VÒ chÝnh s¸ch ruéng ®Êt, ë nh÷ng vïng tù do, ph¶i triÖt ®Ó thi hµnh gi¶m t«, gi¶m tøc, tÞch thu ruéng ®Êt cña thùc d©n Ph¸p vµ ViÖt gian t¹m cÊp cho d©n cµy nghÌo vµ gia ®×nh c¸c chiÕn sÜ, ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng cho d©n cµy vµ n©ng cao tinh thÇn cïng lùc lîng kh¸ng chiÕn cña hä. - VÒ kinh tÕ tµi chÝnh, ph¶i b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn nÒn t¶ng kinh tÕ cña ta, ®Êu tranh kinh tÕ víi ®Þch. ThuÕ kho¸ ph¶i c«ng b»ng hîp lý. ViÖc thu vµ chi cña tµi chÝnh ph¶i tiÕn ®Õn th¨ng b»ng, ®Ó ®¶m b¶o sù cung cÊp cho bé ®éi vµ nh©n d©n. - Xóc tiÕn c«ng t¸c v¨n ho¸ ®Ó ®µo t¹o con ngêi míi vµ c¸n bé míi cho c«ng cuéc kh¸ng chiÕn kiÕn quèc. Ph¶i triÖt ®Ó tÈy trõ mäi di tÝch thuéc ®Þa vµ ¶nh hëng n« dÞch cña

v¨n ho¸ ®Õ quèc. §ång thêi, ph¸t triÓn nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña v¨n ho¸ d©n téc vµ hÊp thô nh÷ng c¸i míi cña v¨n ho¸ tiÕn bé thÕ giíi, ®Ó x©y dùng mét nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam cã tÝnh chÊt d©n téc, khoa häc vµ ®¹i chóng. Chóng ta th¾ng trËn, th× nh÷ng vïng bÞ t¹m chiÕm sÏ ®îc lÇn lît gi¶i phãng. V× vËy, chóng ta ph¶i ra søc chuÈn bÞ s½n sµng ®Ó cñng cè nh÷ng vïng míi ®îc gi¶i phãng vÒ mäi mÆt. - TÝnh mÖnh vµ tµi s¶n cña kiÒu d©n níc ngoµi tu©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam, ph¶i ®îc b¶o hé. §èi víi Hoa kiÒu, th× nªn khuyÕn khÝch hä tham gia kh¸ng chiÕn ViÖt Nam. NÕu hä t×nh nguyÖn, th× sÏ ®îc hëng mäi quyÒn lîi vµ lµm mäi nghÜa vô nh c«ng d©n ViÖt Nam. Chóng ta kh¸ng chiÕn, d©n téc b¹n Miªn, Lµo còng kh¸ng chiÕn. Bän thùc d©n Ph¸p vµ bän can thiÖp Mü lµ kÎ thï cña ta vµ cña d©n téc Miªn, Lµo. V× vËy, ta ph¶i ra søc gióp ®ì anh em Miªn, Lµo, gióp ®ì kh¸ng chiÕn Miªn, Lµo; vµ tiÕn ®Õn thµnh lËp MÆt trËn thèng nhÊt c¸c d©n téc ViÖt - Miªn Lµo. - Chóng ta kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, mét phÇn lµ nhê sù ®ång t×nh cña c¸c níc b¹n vµ nh©n d©n thÕ giíi. V× vËy, chóng ta ph¶i cñng cè t×nh th©n thiÖn gi÷a níc ta vµ c¸c níc b¹n, gi÷a d©n ta vµ nh©n d©n c¸c níc trªn thÕ giíi. 2- §Ó thùc hiÖn nh÷ng ®iÓm Êy, chóng ta ph¶i cã mét §¶ng c«ng khai, tæ chøc hîp víi t×nh h×nh thÕ giíi vµ t×nh h×nh trong níc, ®Ó l·nh ®¹o toµn d©n ®Êu tranh cho ®Õn th¾ng lîi, §¶ng ®ã lÊy tªn §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam. VÒ thµnh phÇn, §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam sÏ kÕt n¹p nh÷ng c«ng nh©n, n«ng d©n, lao ®éng trÝ ãc, thËt h¨ng h¸i, thËt gi¸c ngé c¸ch m¹ng. VÒ lý luËn, §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam theo chñ nghÜa M¸c - Lªnin.

-6

-5

VÒ tæ chøc, §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam theo chÕ ®é d©n chñ tËp trung. VÒ kû luËt, §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam ph¶i cã kû luËt s¾t, ®ång thêi lµ kû luËt tù gi¸c. VÒ luËt ph¸t triÓn, §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam dïng lèi phª b×nh vµ tù phª b×nh ®Ó gi¸o dôc ®¶ng viªn, gi¸o dôc quÇn chóng. VÒ môc ®Ých tríc m¾t, §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o toµn d©n kh¸ng chiÕn cho ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn, tranh l¹i thèng nhÊt vµ ®éc lËp hoµn toµn; l·nh ®¹o toµn d©n thùc hiÖn d©n chñ míi, x©y dùng ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn ®Õn chñ nghÜa x· héi. §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam ph¶i lµ mét ®¶ng to lín, m¹nh mÏ, ch¾c ch¾n, trong s¹ch, c¸ch m¹ng triÖt ®Ó. §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam ph¶i lµ ngêi l·nh ®¹o s¸ng suèt, kiªn quyÕt, trung thµnh cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng, cña nh©n d©n ViÖt Nam, ®Ó ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o d©n téc kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn, ®Ó thùc hiÖn d©n chñ míi. Trong giai ®o¹n nµy, quyÒn lîi cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng vµ cña d©n téc lµ mét. ChÝnh v× §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam lµ §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng, cho nªn nã ph¶i lµ §¶ng cña d©n téc ViÖt Nam. NhiÖm vô thø nhÊt, nhiÖm vô cÊp b¸ch nhÊt cña §¶ng ta ngµy nay lµ ph¶i ®a kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi. C¸c nhiÖm vô kh¸c ®Òu ph¶i phô thuéc vµo ®ã. C«ng viÖc cña chóng ta rÊt to lín. TiÒn ®å cña chóng ta rÊt vÎ vang. Song chóng ta cßn ph¶i kinh qua nhiÒu khã kh¨n. Kh¸ng chiÕn cã nh÷ng khã kh¨n cña kh¸ng chiÕn. Th¾ng lîi còng cã nh÷ng khã kh¨n cña th¾ng lîi. ThÝ dô: - T tëng cña c¸n bé, ®¶ng viªn vµ nh©n d©n cha ®ñ

thµnh thôc ®Ó ®èi phã víi mäi cuéc biÕn ®æi míi trong níc vµ ngoµi thÕ giíi. - §Õ quèc Mü cã thÓ gióp giÆc Ph¸p nhiÒu h¬n n÷a, do ®ã mµ giÆc Ph¸p cã thÓ ng«ng cuång h¬n n÷a. - C«ng viÖc ngµy cµng nhiÒu, mµ ta cßn thiÕu c¸n bé, c¸n bé cßn thiÕu n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm. - Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò kinh tÕ vµ tµi chÝnh thÕ nµo cho hîp lý, cho lîi d©n, v.v.. Chóng ta kh«ng sî khã kh¨n, nhng chóng ta ph¶i tr«ng thÊy tríc vµ tr«ng thÊy râ, ph¶i chuÈn bÞ s½n sµng ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n Êy. Víi sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ vµ lßng c¬ng quyÕt quËt cêng cña §¶ng, cña ChÝnh phñ vµ cña toµn d©n, chóng ta nhÊt ®Þnh kh¾c phôc ®îc mäi khã kh¨n ®Ó ®i ®Õn hoµn toµn th¾ng lîi. C¸ch m¹ng Th¸ng Mêi thµnh c«ng. Cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi cña Liªn X« thµnh c«ng. C¸ch m¹ng Trung Quèc thµnh c«ng. Nh÷ng thµnh c«ng vÜ ®¹i Êy ®· më ®êng cho sù thµnh c«ng cña c¸ch m¹ng níc ta vµ nhiÒu níc kh¸c trªn thÕ giíi. Ta cã mét §¶ng to lín, m¹nh mÏ. To lín m¹nh mÏ lµ v× cã chñ nghÜa M¸c Lªnin, v× sù cè g¾ng kh«ng ngõng cña toµn thÓ ®¶ng viªn, v× ®îc toµn qu©n vµ toµn d©n th¬ng yªu, tin cËy, ñng hé. V× vËy, t«i ch¾c r»ng: chóng ta sÏ lµm trän nhiÖm vô nÆng nÒ mµ vÎ vang lµ: - X©y dùng mét §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam rÊt m¹nh mÏ, - §a kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn, - X©y dùng ViÖt Nam d©n chñ míi, - Gãp søc vµo viÖc gi÷ g×n d©n chñ thÕ giíi vµ hoµ b×nh l©u dµi.

-6

-5

n¨m 1951.
B¸o c¸o ngµy 11-2-1951. S¸ch Hå ChÝ Minh: V× ®éc lËp, tù do v× chñ nghÜa x· héi, Nxb. Sù thËt, Hµ Néi, 1976, tr.97-120.

C¸c chó lÇn ®Çu tiªn ë ®ång b»ng ®· chiÕn th¾ng c¸c binh ®oµn lu ®éng tinh nhuÖ nhÊt cña giÆc. Nhê tinh thÇn qu¶ c¶m cña bé ®éi, bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ d©n qu©n, lßng hy sinh h¨ng h¸i cña nh©n d©n, g¬ng mÉu cña c¸n bé, sù chØ ®¹o cña Bé chØ huy mÆt trËn, c¸c chó ®· tiªu diÖt mét phÇn sinh lùc quan träng cña ®Þch. T¸txinhi (Tassigny) ®· biÕt tay c¸c chó. C¸c chó ®· nç lùc thi ®ua lËp c«ng. C¸c chó cµng ra søc häc tËp kinh nghiÖm ®¸nh ®ång b»ng ®Ó giµnh th¾ng lîi to h¬n n÷a. B¸c h«n c¸c chó
Hå CHÝ MINH

B¸o Cøu quèc, sè 1758, ngµy 20-2-1951.

TH¦ KHEN NGîI TOµN THÓ C¸N Bé Vµ CHIÕN SÜ TRONG CHIÕN DÞCH TRÇN H¦NG §¹O
§ît ®Çu B¸c ®· ®îc tin th¾ng trËn. §ît hai B¸c l¹i ®îc tin c¸c chó diÖt ®Þch rÊt quyÕt liÖt, dòng c¶m ë ®ång b»ng ®ªm 13, ngµy 14, 15, 16 th¸ng 1

-6

-5

b»ng mäi c¸ch ®Ó cïng nhau tiÕn bé. C¸n bé chÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ tríc hÕt lµ N«ng héi, cÇn ph¶i ®i s¸t víi d©n, ®«n ®èc vµ gióp ®ì d©n vÒ mäi mÆt. T«i høa r»ng ChÝnh phñ sÏ khen thëng xøng ®¸ng nh÷ng ®ång bµo thi ®ua cã kÕt qu¶ tréi nhÊt.

TH¦ GöI N¤NG D¢N THI §UA CANH T¸C
Cïng ®ång bµo n«ng d©n toµn quèc, Tõ ngµy ph¸t ®éng phong trµo toµn d©n canh t¸c, mäi ngêi ®Òu nç lùc thi ®ua cµy cÊy trång trät. Nhê ®ã mµ n¨m ngo¸i, mÆc dÇu thiªn tai (lôt, h¹n) nh©n ho¹ (giÆc ph¸ ho¹i), nhng kÕt qu¶ l¬ng thùc vÉn ®ñ nu«i nh©n d©n cïng bé ®éi ta vµ bé ®éi ta ®· th¾ng lîi to. N¨m nay, kh¸ng chiÕn tiÕn m¹nh h¬n n÷a. Chóng ta ph¶i chuÈn bÞ l¬ng thùc ®Çy ®ñ h¬n n÷a. Muèn ®¸nh th¾ng th× qu©n vµ d©n ta ph¶i ¨n no. Muèn ¨n no th× ph¶i cã nhiÒu l¬ng thùc. Muèn nhiÒu l¬ng thùc th× ph¶i cµy cÊy nhiÒu. Ph¶i chÞu khã bãn ph©n, lµm cá. "Thùc tóc th× binh cêng!" ChiÕn sÜ ë tríc mÆt trËn thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng th× ®ång bµo ë hËu ph¬ng ph¶i thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt. Ruéng rÉy lµ chiÕn trêng, Cuèc cµy lµ vò khÝ, Nhµ n«ng lµ chiÕn sÜ, HËu ph¬ng thi ®ua víi tiÒn ph¬ng. ThÝ dô: Mïa n¨m ngo¸i ®îc 10 t¹, mïa n¨m nay ta ph¶i lµm cho ®îc 12, 13 t¹. Mïa n¨m nay ph¶i lµ mét mïa th¾ng lîi. Khi thi ®ua th× ®ång bµo nhµ n«ng ph¶i gióp ®ì nhau

ThÕ lµ thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt lµ ®· Ých cho níc l¹i lîi cho m×nh. T«i ch¾c r»ng: víi lßng nång nµn yªu níc vµ chÝ kiªn quyÕt cña ®ång bµo, mïa nµy nhÊt ®Þnh lµ mét mïa th¾ng lîi. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng Giªng T©n M·o tøc th¸ng 2 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH

B¸o Cøu quèc, sè 1784, ngµy 28-3-1951.

-6

-5

TH¦ GöI C¸C TH¦¥NG BINH T¹I MÆT TRËN TRUNG DU Vµ §¤NG B¾C
C¸c chó ®· anh dòng xung phong giÕt giÆc. Nay bÞ th¬ng t¹m nghØ Ýt l©u, B¸c göi lêi th©n ¸i chóc c¸c chó mau khoÎ, ®Ó sÏ ®¸nh giÆc n÷a vµ dÆn c¸c chó cø yªn lßng dìng bÖnh cho mau lµnh m¹nh, chí véi xin trë ra mÆt trËn. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng 2 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH

BµI NãI T¹I BUæI KHAI M¹C §¹I HéI THèNG NHÊT VIÖT MINH - LI£N VIÖT34
T«i rÊt sung síng ®îc l·nh c¸i tr¸ch nhiÖm kÕt thóc lÔ khai m¹c cña §¹i héi Liªn ViÖt - ViÖt Minh thèng nhÊt. Lßng sung síng Êy lµ chung cña c¶ toµn d©n, cña c¶ §¹i héi, nhng riªng cho t«i lµ mét sù sung síng kh«ng thÓ t¶. Mét ngêi ®· cïng c¸c vÞ tranh ®Êu trong bÊy nhiªu n¨m cho khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n. H«m nay, tr«ng thÊy rõng c©y ®¹i ®oµn kÕt Êy ®· në hoa kÕt qu¶ vµ gèc rÔ nã ®ang ¨n s©u lan réng kh¾p toµn d©n, vµ nã cã mét c¸i t¬ng lai "trêng xu©n bÊt l·o". V× vËy cho nªn lßng t«i sung síng v« cïng. T«i sung síng h¬n n÷a v× tõ nay ch¼ng nh÷ng lµ toµn d©n ViÖt Nam ®¹i ®oµn kÕt, mµ toµn d©n hai níc anh em lµ Cao Miªn vµ Ai Lao cïng ®i ®Õn ®¹i ®oµn kÕt. Tin mõng ®¹i ®oµn kÕt cña hai d©n téc anh em Êy do c¸c vÞ ®¹i biÓu Miªn, Lµo th©n hµnh mang ®Õn cho chóng ta. ThÕ lµ d©n téc ViÖt ®¹i ®oµn kÕt, d©n téc Miªn ®¹i ®oµn kÕt, d©n téc Lµo ®¹i ®oµn kÕt. Råi ®©y, chóng ta nhÊt ®Þnh ®i ®Õn ViÖt - Miªn- Lµo ®¹i ®oµn kÕt. Víi sù ®ång t©m nhÊt trÝ cña ba d©n téc anh em, víi søc ®¹i ®oµn kÕt cña ba d©n téc anh em, chóng ta nhÊt ®Þnh ®¸nh tan lò thùc d©n Ph¸p vµ bän can thiÖp Mü, chóng ta nhÊt ®Þnh lµm cho ba níc ®éc lËp vµ thèng nhÊt thËt sù. VÒ ChÝnh c¬ng, §iÒu lÖ cña MÆt trËn Liªn ViÖt sÏ do c¸c vÞ th¶o luËn kü cµng vµ quyÕt ®Þnh s¸ng suèt trong cuéc §¹i héi nµy. §©y t«i chØ xin nªu ra vµi ®iÓm ®Ó gióp §¹i héi

S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù thËt, Hµ Néi, 1960, t.II, tr.79.

-6

-5

nghiªn cøu: 1. MÆt trËn cÇn cã mét kû luËt tù gi¸c mµ mçi héi viªn, ®oµn thÓ vµ c¸ nh©n ®Òu tu©n theo. 2. MÆt trËn ph¶i tiÕn dÇn dÇn ®Õn thËt d©n chñ, nghÜa lµ nh÷ng c¬ quan chØ ®¹o sÏ do quÇn chóng trong MÆt trËn cö ra. 3. Sù ho¹t ®éng cña MÆt trËn nªn nh»m vµo ®iÓm chÝnh ®Ó tr¸nh khái viÖc g× còng lµm, nhng Ýt viÖc lµm chu ®¸o. §iÓm chÝnh Êy lµ ®Èy m¹nh thi ®ua ¸i quèc. 4. C¸c ®¶ng ph¸i, ®oµn thÓ vµ nh©n sÜ trong MÆt trËn cÇn ph¶i ®oµn kÕt chÆt chÏ, th©n ¸i gióp ®ì lÉn nhau, thËt thµ häc tËp nh÷ng u ®iÓm vµ phª b×nh nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña nhau ®Ó cïng nhau tiÕn bé. Trong §¹i héi nµy, chóng ta cã ®¹i biÓu ®ñ c¸c tÇng líp, c¸c t«n gi¸o, c¸c d©n téc, giµ cã, trÎ cã, nam cã, n÷ cã, thËt lµ mét gia ®×nh t¬ng th©n t¬ng ¸i. Ch¾c r»ng sau cuéc §¹i héi, mèi ®oµn kÕt th©n ¸i sÏ ph¸t triÓn vµ cñng cè kh¾p toµn d©n. Víi lùc lîng ®oµn kÕt Êy, chóng ta sÏ vît qua hÕt th¶y mäi khã kh¨n, gian khæ, chóng ta sÏ ®¸nh tan tÊt c¶ mäi kÎ thï ®Õ quèc thùc d©n. Khèi ®¹i ®oµn kÕt Êy ph¸t triÓn ®Õn thµnh ®¹i ®oµn kÕt gi÷a nh©n d©n ta vµ nh©n d©n c¸c níc b¹n, nh©n d©n níc Ph¸p vµ nh©n d©n yªu chuéng hoµ b×nh d©n chñ toµn thÕ giíi. Lùc lîng v« cïng vÜ ®¹i Êy ch¼ng nh÷ng gióp chóng ta kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, kiÕn quèc thµnh c«ng, mµ chóng ta l¹i gãp søc vµo sù nghiÖp b¶o vÖ hoµ b×nh vµ d©n chñ thÕ giíi. Toµn d©n ®¹i ®oµn kÕt mu«n n¨m! MÆt trËn Liªn - ViÖt mu«n n¨m! ViÖt - Miªn - Lµo ®¹i ®oµn kÕt mu«n n¨m! Kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi! Phe d©n chñ hoµ b×nh nhÊt ®Þnh th¾ng lîi!
Nãi ngµy 3-3-1951. B¸o Nh©n d©n, sè 2, ngµy 25-3-1951.

LêI KÕT THóC BUæI RA M¾T CñA §¶NG LAO §éNG VIÖT NAM
Tha c¸c vÞ, Sau khi nghe ®ång chÝ Trêng Chinh b¸o c¸o vÒ viÖc §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam thµnh lËp, c¸c vÞ ®Òu tá ý hoan nghªnh. C¸c vÞ lµ nh÷ng ngêi ®¹i biÓu cho MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, tøc lµ ®¹i biÓu cho toµn d©n. ý kiÕn cña c¸c vÞ tøc lµ ý kiÕn chung cña toµn d©n. V× vËy, c¸c vÞ ®· hoan nghªnh, yªu chuéng §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam, th× chóng t«i ch¾c r»ng ®èi víi §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam, toµn thÓ nh©n d©n ®Òu sÏ hoan nghªnh, yªu chuéng. VÒ chÝnh s¸ch, §¶ng c¬ng, tæ chøc, v.v. cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam, ®ång chÝ Trêng Chinh ®· tr×nh bµy têng tËn. §©y t«i chØ thay mÆt §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam mµ tr©n träng c¶m ¬n c¸c vÞ, vµ tãm t¾t l¹i vµi ®iÓm sau nµy: - Môc ®Ých cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam cã thÓ gåm trong 8 ch÷ lµ: §OµN KÕT TOµN D¢N, PHôNG Sù Tæ QuèC

-6

-5

- NhiÖm vô cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam lµ kiªn quyÕt l·nh ®¹o toµn d©n ®i ®Õn: KH¸NG CHIÕN TH¾NG LîI, KIÕN QUèC THµNH C¤NG ChÝnh s¸ch qu©n sù, chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, v.v. cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam ®· nãi râ trong b¶n Tuyªn ng«n vµ ChÝnh c¬ng. ChÝnh s¸ch Êy cã thÓ ®óc l¹i trong mÊy ch÷ lµ lµm cho níc ViÖt Nam ta: §éC LËP - THèNG NHÊT - D¢N CHñ - PHó C¦êNG Chóng t«i xin nãi thªm hai ®iÓm, nãi râ ®Ó tr¸nh mäi sù cã thÓ hiÓu lÇm: Mét lµ vÒ vÊn ®Ò t«n gi¸o, th× §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam hoµn toµn t«n träng quyÒn tù do tÝn ngìng cña mäi ngêi. Hai lµ ®èi víi c¸c ®¶ng ph¸i, c¸c ®oµn thÓ b¹n trong MÆt trËn d©n téc, th× §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam chñ tr¬ng: §oµn kÕt chÆt chÏ, ®oµn kÕt l©u dµi, cïng nhau tiÕn bé. §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam lµ §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng, nghÜa lµ nh÷ng ngêi thî thuyÒn, d©n cµy vµ lao ®éng trÝ ãc kiªn quyÕt nhÊt, h¨ng h¸i nhÊt, trong s¹ch nhÊt, tËn t©m tËn lùc phông sù Tæ quèc vµ nh©n d©n. Nh÷ng ngêi mµ: - Giµu sang kh«ng thÓ quyÕn rò, - NghÌo khã kh«ng thÓ chuyÓn lay, - Uy lùc kh«ng thÓ khuÊt phôc. Nãi vÒ ngêi c¸ch m¹ng vµ ®¶ng c¸ch m¹ng, nhµ ®¹i v¨n hµo Trung Quèc lµ «ng Lç TÊn cã c©u th¬: "Hoµnh my l·nh ®èi thiªn phu chØ, Phñ thñ cam vi nhò tö ngu". Xin t¹m dÞch lµ:

"Trîn m¾t xem khinh ngh×n lùc sÜ, Cói ®Çu lµm ngùa c¸c nhi ®ång". "Ngh×n lùc sÜ" cã nghÜa lµ nh÷ng kÎ ®Þch m¹nh, thÝ dô: lò thùc d©n Ph¸p, bän can thiÖp Mü. Còng cã nghÜa lµ nh÷ng sù khã kh¨n gian khæ. "C¸c nhi ®ång" nghÜa lµ quÇn chóng nh©n d©n hiÒn lµnh, ®«ng ®¶o. Còng cã nghÜa lµ nh÷ng c«ng viÖc Ých quèc, lîi d©n. §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam kh«ng sî kÎ ®Þch nµo dï cho chóng hung tîn ®Õn mÊy, kh«ng sî nhiÖm vô nµo dï nÆng nÒ nguy hiÓm ®Õn mÊy, nhng §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam s½n sµng vui vÎ lµm tr©u ngùa, lµm t«i tí trung thµnh cña nh©n d©n. Tuy vËy §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam còng do nhiÒu ngêi tæ chøc l¹i mµ thµnh. Mµ ngêi th× ai còng cã Ýt nhiÒu khuyÕt ®iÓm. V× vËy §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam mong mái vµ hoan nghªnh sù phª b×nh thËt thµ cña c¸c ®¶ng ph¸i vµ ®oµn thÓ b¹n, cña c¸c nh©n sÜ vµ cña toµn thÓ ®ång bµo ®Ó cho §¶ng tiÕn bé m·i. Sau hÕt, chóng t«i xin høa r»ng §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam quyÕt lµm trßn nhiÖm vô cña m×nh lµ ®a toµn d©n ®Õn: Kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, kiÕn quèc thµnh c«ng.
Ph¸t biÓu ngµy 3-3-1951. B¸o Nh©n d©n, sè 2, ngµy 25-3-1951.

-6

-5

B¸o Nh©n d©n, sè 1, ngµy 11-3-1951.

PHONG TRµO MUA C¤NG TR¸I
Phong trµo mua c«ng tr¸i l¹i lµ mét dÞp ®Ó chøng tá lßng nång nµn yªu níc cña ®ång bµo ta. Nh ë Tuyªn Quang, v× c¸n bé chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ khÐo tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch, cæ ®éng vµ tæ chøc, cho nªn ®ång bµo ngêi giµu còng nh ngêi nghÌo, ®Òu hiÓu râ vµ h¨ng h¸i thi ®ua mua c«ng tr¸i. Trong dÞp nµy, ®ång bµo cã nh÷ng cö chØ rÊt c¶m ®éng. Vµi thÝ dô: Hai em nhi ®ång b¸n b¸o ®· ®a hÕt c¶ sè tiÒn tÝch tr÷ ®îc trong mÊy n¨m ®Ó mua c«ng tr¸i, mét em mua 8.000®, mét em mua 12.000®. Mét bµ cô ë mín, ®· dèc tÊt c¶ sè tiÒn må h«i níc m¾t tõ ngµy b¾t ®Çu kh¸ng chiÕn ®Õn nay ®Ó mua c«ng tr¸i. ¤ng Håi Xu©n ViÖn ®· mua gÇn hai triÖu ®ång (2.000.000®); c« Liªn Ph¬ng h¬n triÖu ®ång (1.000.000®), v.v.. V× vËy ®ång bµo tØnh Tuyªn ®· ®îc Hå Chñ tÞch khen ngîi. ë Tuyªn Quang nh thÕ, ch¾c ë c¸c tØnh kh¸c, ch¾c kh¾p c¶ níc ®Òu nh thÕ. V× ®ång bµo ®· hiÓu thÊu lêi cña Hå Chñ tÞch: Mua c«ng tr¸i lµ mét viÖc ®· Ých cho níc (gióp kh¸ng chiÕn), l¹i lîi cho nhµ (ChÝnh phñ sÏ tr¶ vèn vµ l·i). C¸n bé ®Þa ph¬ng cÇn ghi nhí lêi Hå Chñ tÞch d¹y: "Ph¶i cè g¾ng thi ®ua mua c«ng tr¸i. Nhng ®ång thêi chí ®Ó c¹n vèn t¨ng gia s¶n xuÊt cña nh©n d©n". Mong r»ng c¸c tØnh nhí göi dÇn dÇn kÕt qu¶ viÖc b¸n c«ng tr¸i ®Ó ®¨ng lªn b¸o Nh©n d©n.
C.B.

PHßNG GIAN TRõ GIAN
V× ®Õ quèc Mü vµ Tëng Giíi Th¹ch tung ra nhiÒu mËt th¸m, nªn hiÖn nay ë Trung Quèc cã phong trµo phßng gian trõ gian rÊt s«i næi. §ã lµ mét phong trµo quÇn chóng, toµn thÓ nh©n d©n tham gia. Tõ thµnh thÞ ®Õn th«n quª, nh©n d©n tù ®éng tæ chøc nh÷ng uû ban phßng gian trõ gian. Hµng triÖu lç tai, con m¾t cña nh©n d©n ch¨ng thµnh nh÷ng bøc "thiªn la ®Þa vâng", nªn lò mËt th¸m kh«ng sao tho¸t ®îc. Cã nh÷ng em bÐ, nh÷ng cô giµ, nh÷ng phô n÷ ®· næi tiÕng anh hïng phßng gian trõ gian, v× ®· gióp c«ng an tãm ®îc nh÷ng tªn mËt th¸m ®Çu sá. Cã ngêi ®· ph¸t gi¸c lò mËt th¸m, dï chóng lµ bµ con cña hä. Nh thÕ lµ rÊt ®óng, v× lò mËt th¸m ®· cã h¹i cho níc, tøc lµ h¹i cho lµng, h¹i cho nhµ. Chóng ®· ph¶n quèc, th× chóng cßn kÓ g× ®Õn bµ con dßng hä. Cã kÕt qu¶ Êy, lµ nhê c«ng an theo ®óng ®êng lèi nh©n d©n, biÕt dùa vµo søc nh©n d©n, tæ chøc vµ gi¸o dôc nh©n d©n, lµm cho mäi ngêi hiÓu râ phßng gian lµ nhiÖm vô chung cña c«ng d©n, lµ mét c«ng viÖc ¸i quèc. Ngµy nay ë ViÖt Nam ta, giÆc Ph¸p gÇn ®Õn chç chÕt, nªn chóng tung nhiÒu mËt th¸m ra, hßng ph¸ ho¹i ta. Nh©n d©n ta vµ c«ng an ta cÇn häc kinh nghiÖm Trung Quèc ®Ó ng¨n ngõa vµ tiªu diÖt bän mËt th¸m ph¶n quèc. Phßng gian ph¶i ®i ®«i víi gi÷ bÝ mËt. §ã lµ hai viÖc quan träng cho c«ng cuéc kh¸ng chiÕn.

-6

-5

C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 2, ngµy 25-3-1951.

- Ph¶i ra søc tham gia c«ng viÖc kh¸ng chiÕn. - Ph¶i gÇn gòi d©n chóng, th¬ng yªu gióp ®ì d©n chóng, tæ chøc vµ l·nh ®¹o d©n chóng. - Ph¶i gi÷ v÷ng ®¹o ®øc c¸ch mÖnh lµ chÝ c«ng v« t. Nãi riªng tõng ngêi, th× ®¶ng viªn qu©n nh©n: - Ph¶i lu«n lu«n gi÷ g×n kû luËt, vµ quý träng, tiÕt kiÖm cña c«ng. - Ph¶i ra søc häc tËp chÝnh trÞ vµ qu©n sù.

NG¦êI §¶NG VI£N §¶NG LAO §éNG VIÖT NAM PH¶I THÕ NµO?
ThÕ nµo míi xøng ®¸ng lµ ngêi ®¶ng viªn §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam? Tuyªn ng«n cña §¶ng ®· tr¶ lêi râ c©u Êy: §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam sÏ gåm nh÷ng c«ng nh©n, n«ng d©n vµ lao ®éng trÝ ãc yªu níc nhÊt, h¨ng h¸i nhÊt, c¸ch mÖnh nhÊt. Nã sÏ gåm nh÷ng ngêi kiªn quyÕt phông sù Tæ quèc, phông sù nh©n d©n, phông sù lao ®éng, nh÷ng ngêi chÝ c«ng v« t, lµm g¬ng mÉu trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn kiÕn quèc. Nh thÕ lµ râ. Ai mµ kh«ng nh thÕ, th× kh«ng xøng ®¸ng lµ ngêi ®¶ng viªn §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam. Lµm g¬ng mÉu thÕ nµo ? Nãi chung, th× ngêi ®¶ng viªn ë bÊt kú ®©u, bÊt kú lµm viÖc g×, bÊt kú ®Þa vÞ nµo vµ hoµn c¶nh nµo, còng ph¶i lu«n lu«n: - §Æt lîi Ých cña Tæ quèc, cña nh©n d©n lªn trªn hÕt, tríc hÕt.

- Ph¶i th¬ng yªu anh em trong ®éi vµ d©n chóng. - Ph¶i thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng. §¶ng viªn c«ng nh©n: - Ph¶i cè g¾ng häc tËp chÝnh trÞ, v¨n ho¸ vµ trau dåi kü thuËt. - Ph¶i thi ®ua tiÕt kiÖm nguyªn liÖu, t¨ng n¨ng suÊt. - Ph¶i gióp anh em cïng tiÕn bé. §¶ng viªn n«ng d©n: - Ph¶i cè häc tËp chÝnh trÞ vµ v¨n ho¸. - Ph¶i ra søc ho¹t ®éng trong n«ng héi vµ ë ®Þa ph¬ng m×nh. - Ph¶i thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt, lµm cho qu©n vµ d©n ta no c¬m Êm ¸o. §¶ng viªn trÝ thøc: - Ph¶i gÇn gòi, häc tËp vµ gióp ®ì quÇn chóng c«ng n«ng. Ph¶i "c«ng n«ng ho¸". - Ph¶i cè thùc hiÖn vµ gióp ®ì anh em thùc hiÖn CÇn, KiÖm, Liªm, ChÝnh. Nãi tãm l¹i: ngêi ®¶ng viªn - dï c«ng t¸c to hay nhá, ®Þa

-6

-5

vÞ cao hay thÊp - ë ®©u còng ph¶i lµm g¬ng mÉu cho quÇn chóng. Mçi ®¶ng viªn lµ mét ngêi thay mÆt cho §¶ng tríc quÇn chóng, ®Ó gi¶i thÝch chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ cña ChÝnh phñ cho quÇn chóng hiÓu râ vµ vui lßng thi hµnh. Mµ muèn cho quÇn chóng h¨ng h¸i thi hµnh, th× ngêi ®¶ng viªn ¾t ph¶i xung phong lµm g¬ng mÉu ®Ó quÇn chóng b¾t chíc, lµm theo. Mµ muèn cho quÇn chóng nghe lêi m×nh, lµm theo m×nh, th× ngêi ®¶ng viªn, tõ viÖc lµm, lêi nãi cho ®Õn c¸ch ¨n ë, ph¶i thÕ nµo cho d©n tin, d©n phôc, d©n yªu. ThÕ lµ lµm cho d©n tin §¶ng, phôc §¶ng, yªu §¶ng vµ lµm theo chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ cña ChÝnh phñ. §¶ng viªn nµo kh«ng ®îc d©n tin, d©n phôc, d©n yªu th× cha xøng ®¸ng lµ mét ngêi ®¶ng viªn cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam. V× vËy, mçi ®¶ng viªn ph¶i lu«n lu«n cè g¾ng.

TH¦ GöI HéI NGHÞ N¤NG D¢N CøU QUèC TOµN QUèC LÇN THø HAi35
TiÕc v× bËn c«ng viÖc B¸c kh«ng tíi dù Héi nghÞ ®îc. VËy th©n ¸i göi lêi chóc c¸c c«, c¸c chó m¹nh khoÎ vµ h¨ng h¸i lµm viÖc. Sau ®©y lµ mÊy ý kiÕn gióp cho Héi nghÞ th¶o luËn: 1. HiÖn nay toµn d©n ®ang thi ®ua chuÈn bÞ chuyÓn sang tæng ph¶n c«ng. NhiÖm vô chÝnh cña n«ng d©n lµ thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt nhiÒu l¬ng thùc ®Ó qu©n vµ d©n no Êm ®¸nh giÆc. V× vËy ph¶i gi¶i thÝch cho mäi n«ng d©n hiÓu râ nhiÖm vô chÝnh cña m×nh, thùc hiÖn chÝnh s¸ch ruéng ®Êt ®óng møc vµ tæ chøc d©n c«ng hîp lý ®Ó t¨ng gia s¶n xuÊt ®îc nhiÒu kÕt qu¶, cè lµm cho vô mïa n¨m nay thËt lµ mïa th¾ng lîi. Muèn ®îc nh vËy c¸n bé n«ng héi cïng c¸n bé chuyªn m«n ph¶i ®i s¸t víi n«ng d©n ®Ó tuyªn truyÒn gi¶i thÝch ®«n ®èc gióp ®ì hä. 2. §a sè d©n ta lµ n«ng d©n. Mçi viÖc ®Òu ph¶i dùa vµo

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 2, ngµy 25-3-1951.

-6

-5

n«ng d©n. N«ng d©n gi¸c ngé h¨ng h¸i th× kh¸ng chiÕn míi mau th¾ng lîi, kiÕn quèc míi chãng thµnh c«ng, n«ng d©n míi ®îc gi¶i phãng. Héi n«ng d©n cøu quèc ph¶i thiÕt thùc, tæ chøc réng r·i vµ chÆt chÏ nhÊt lµ kÕt n¹p thanh niªn vµ phô n÷ n«ng th«n vµo Héi lµm cho Héi ®«ng thªm, m¹nh thªm, h¨ng h¸i thªm. §ång thêi ph¶i gi¸o dôc héi viªn, lÊy viÖc thùc tÕ h»ng ngµy mµ d¹y cho n«ng d©n, lµm cho Héi n«ng d©n cøu quèc thµnh mét lùc lîng m¹nh mÏ ®Ó thi hµnh mäi chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ vµ cña Liªn - ViÖt. 3. Ra søc ®oµn kÕt chÆt chÏ víi mäi tÇng líp nh©n d©n nhÊt lµ c«ng nh©n vµ lao ®éng trÝ ãc, ®Ó cïng nhau kh¸ng chiÕn kiÕn quèc. Kh¸ng chiÕn cµng gÇn th¾ng lîi th× chóng ta cµng gÆp nhiÒu khã kh¨n. Nhng nhê sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña ChÝnh phñ vµ sù ®oµn kÕt cña toµn d©n, chóng ta quyÕt vît mäi khã kh¨n, quyÕt ®¸nh th¾ng giÆc. Chóc Héi nghÞ thµnh c«ng. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng 3 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH

BµI NãI TRONG DÞP §ÕN TH¡M §OµN XE §ÇU TI£N CñA QU¢N §éI
B¸c dÆn c¸c chó mÊy ®iÓm: C¸c chó thu ®îc mét sè xe cña ®Þch, thÕ lµ tèt, v× c¸c chó ®· lÊy xe cña ®Þch diÖt ®Þch, "GËy «ng l¹i ®Ëp lng «ng". §Êy lµ c¸i vèn, c¸c chó ph¶i gi÷ g×n lÊy. Vèn nµy sÏ ph¸t triÓn nhiÒu thªm. HiÖn nay níc ta cha s¶n xuÊt ®îc xe. X¨ng dÇu còng vËy, cã rÊt Ýt. Kh¸ng chiÕn cßn dµi, chiÕn dÞch ngµy mét më réng, yªu cÇu vËn chuyÓn ngµy cµng cao. V× vËy, c¸c chó

S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù thËt, Hµ Néi, 1960, t.II, tr.86-87.

-6

-5

ph¶i gi÷ g×n xe, tiÕt kiÖm x¨ng ®Ó phôc vô bé ®éi. Xe, x¨ng lµ må h«i, níc m¾t, x¬ng m¸u cña nh©n d©n. C¸c chó ph¶i ch¨m sãc xe, yªu xe nh con, quý x¨ng nh m¸u. C¸c chó lµ ®oµn "v¹c" ®i ¨n ®ªm. §ªm tranh thñ vËn chuyÓn cho bé ®éi. S¸ng vÒ, xe ph¶i cÊt giÊu kü tr¸nh m¸y bay ®Þch b¾n ph¸, ph¶i thêng xuyªn ch¨m sãc xe cé. B¸c dÆn thªm: C¸c chó ph¶i tranh thñ t¨ng gia ®Ó cã thªm rau ¨n. Dï nay ®©y mai ®ã còng cÇn t¨ng gia. M×nh kh«ng ¨n th× ®Ó cho ®¬n vÞ kh¸c ¨n, nh©n d©n ¨n. ë ®©u vµ ai còng lµm nh thÕ nhÊt ®Þnh cã thªm nhiÒu thøc ¨n c¶i thiÖn.
Nãi th¸ng 3-1951. T¹p chÝ HËu cÇn, sè th¸ng 5-1960.

kh«ng ®îc mÊy. ThÝ dô ë B¾c C¹n, c¸c huyÖn: Chî R· chØ ®îc Chî §ån B¹ch Th«ng 132 kil«. 138 304 -

Thµnh tÝch Ýt lµ v× c¸n bé phô n÷ - kh«ng biÕt gi¶i thÝch râ rµng c¸ch lµm vµ ý nghÜa cña hò g¹o kh¸ng chiÕn ®Ó ai còng hiÓu râ vµ vui lßng lµm. - kh«ng kiªn gan, kh«ng chÞu khã, "®¸nh trèng, bá dïi", lµm ®îc Ýt l©u l¹i bá. - kh«ng thêng xuyªn khuyÕn khÝch nh¾c nhë c¸c gia ®×nh. ThËm chÝ cã khi lêi kh«ng ®i thu, ®Ó g¹o mèc háng, hoÆc bÞ chuét ¨n, cho nªn c¸c gia ®×nh kh«ng vui lßng tiÕp tôc. - c¸n bé thanh niªn vµ Héi n«ng d©n cøu quèc kh«ng gióp c¸n bé phô n÷ lµm viÖc ®ã. ý NGHÜA CñA Hò G¹O KH¸NG CHIÕN §ã lµ mét c¸ch thùc hiÖn ch÷ KiÖm mµ Hå Chñ tÞch lu«n lu«n d¹y b¶o chóng ta. Do hò g¹o kh¸ng chiÕn mµ mçi ngµy, mçi b÷a, nh©n d©n nhí ®Õn bé ®éi, bé ®éi nhí ®Õn nh©n d©n, c¶m t×nh gi÷a qu©n vµ d©n cµng thªm mÆn mµ.

Hò G¹O KH¸NG CHIÕN CñA PHô N÷ NG¢N S¥N
Tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 3 n¨m nay, phô n÷ Ng©n S¬n (B¾c C¹n) ®· gãp ®îc 2.230 èng g¹o tiÕt kiÖm. Mçi èng lµ 7 l¹ng. ThÕ lµ mçi th¸ng phô n÷ Ng©n S¬n ®· gãp ®îc 1061 kil« g¹o. Thµnh tÝch Êy ®· ®îc Hå Chñ tÞch ban khen. NhiÒu n¬i kh¸c còng cã hò g¹o tiÕt kiÖm, nhng kÕt qu¶

§ã lµ mét c¸ch gióp cho t¨ng gia s¶n xuÊt. Riªng ë B¾c Bé, nÕu 485 huyÖn ®Òu lµm ®îc nh Ng©n S¬n, th× mçi n¨m sÏ tiÕt kiÖm ®îc 2.500 tÊn g¹o, ®ñ nu«i 125.000 ngêi trong mét th¸ng. NÕu c¸c c¬ quan vµ bé ®éi còng ®Òu cã hò g¹o kh¸ng chiÕn, th× sÏ ®ñ nu«i 200.000 ngêi trong mét th¸ng. Do ®ã, mçi n¨m ChÝnh phñ sÏ tiÕt kiÖm ®îc mÊy tr¨m triÖu ®ång vÒ l¬ng thùc, vµ thªm sè tiÒn Êy vµo nh÷ng viÖc Ých lîi chung cho qu©n ®éi vµ nh©n d©n. ThÕ lµ hò g¹o kh¸ng chiÕn sÏ gióp Ých nhiÒu cho kh¸ng

-6

-5

chiÕn vµ kiÕn quèc. C¸CH LµM Hò G¹O KH¸NG CHIÕN 1- Tríc hÕt, c¸n bé ph¶i gi¶i thÝch cho mäi ngêi (nhÊt lµ chÞ em phô n÷) hiÓu thËt râ ý nghÜa vµ lîi Ých cña hò g¹o kh¸ng chiÕn. 2- C¸n bé vµ mäi ngêi ph¶i hiÓu râ ®ã lµ mét viÖc gi¶n ®¬n, dÔ lµm, nhng ph¶i lµm l©u dµi, bÒn bØ, lµm hµng ngµy, hµng th¸ng, hµng n¨m. ThÝ dô: Nhµ cã hai ngêi ¨n, th× mçi b÷a khi cho g¹o vµo nåi, chØ bít l¹i nöa cèc (cèc nhá uèng níc), bá vµo mét c¸i hò hoÆc mét c¸i èng (chø kh«ng ph¶i lÊy g¹o ë bå). Nhµ 4 ngêi th× bít mét cèc. Nhµ 6 ngêi th× bít mét cèc rìi, v.v.. Mçi nhµ, mçi b÷a chØ cÇn tiÕt kiÖm mét sè g¹o rÊt Ýt, kh«ng thÊm vµo ®©u, cho nªn dÔ lµm. Nhng "gãp giã thµnh b·o", nhµ nµo còng lµm cho nªn sè g¹o céng l¹i kh¸ nhiÒu. MÊy ®iÓm cÇn ph¶i chó ý lµ: - C¸n bé ®i thu g¹o ph¶i ®óng ngµy. - CÊt ®Æt ph¶i cÈn thËn, chí ®Ó g¹o háng. - ViÖc dïng g¹o ph¶i rÊt minh b¹ch, tuyÖt ®èi tr¸nh l¹m dông, tr¸nh bõa b·i. - Mçi c¬ quan, bé ®éi, mçi ®Þa ph¬ng, mçi th¸ng tiÕt kiÖm ®îc bao nhiªu, ph¶i b¸o c¸o cho quÇn chóng biÕt. ViÖc lµm hò g¹o kh¸ng chiÕn rÊt gi¶n ®¬n mµ Ých lîi th× to lín. Mong r»ng c¸c c¬ quan, bé ®éi vµ ®Þa ph¬ng ®Òu cè g¾ng thi ®ua lµm hò g¹o kh¸ng chiÕn nh ®ång bµo Ng©n S¬n.
B¸o Nh©n d©n, sè 5, ngµy 22-4-1951.

C.B.

TH¦ GöI THANH NI£N

-6

-5

Th©n ¸i göi c¸c ch¸u thanh niªn, Tõ ngµy kh¸ng chiÕn, thanh niªn ta tiÕn bé kh¸ nhÊt trong thêi kú gÇn ®©y. - Trong qu©n ®éi nhiÒu thanh niªn ®· lËp c«ng vÎ vang. - Thanh niªn c«ng nh©n ®· nhiÒu ch¸u lµm g¬ng mÉu trong phong trµo thi ®ua t¨ng n¨ng suÊt (dÞp TÕt võa råi B¸c ®· khen ngîi). - Thanh niªn n«ng d©n cha thÊy ai næi tiÕng trong phong trµo t¨ng gia s¶n xuÊt. Cã lÏ ®ã lµ v× c¸c ®oµn thÓ thiÕu sù ®iÒu tra vµ b¸o c¸o. Song nh÷ng ®éi thanh niªn xung phong gióp viÖc c¸c chiÕn dÞch vµ hiÖn ®ang gióp viÖc kh¸c, th× rÊt kh¸. Mµ trong nh÷ng ®oµn Êy, th× sè nhiÒu ®éi viªn lµ thanh niªn n«ng d©n. - Thanh niªn häc sinh ho¹t ®éng còng kh¸. ThÝ dô: häc sinh (vµ thÇy gi¸o) xung phong söa ®êng. Häc sinh nhÞn ¨n, h¸i cñi, quÐt chî, b¸n b¸nh ®Ó lÊy tiÒn mua c«ng tr¸i. Nãi tãm l¹i: ¦u ®iÓm cña thanh niªn ta lµ h¨ng h¸i, giµu tinh thÇn xung phong. KhuyÕt ®iÓm lµ ham chuéng h×nh thøc, thiÕu thùc tÕ, bÖnh c¸ nh©n, bÖnh "anh hïng". RÊt mong toµn thÓ thanh niªn ta ra søc ph¸t triÓn nh÷ng u ®iÓm vµ tÈy s¹ch nh÷ng khuyÕt ®iÓm Êy. Huy hiÖu cña thanh niªn ta lµ "Tay cÇm cê ®á sao vµng tiÕn lªn". ý nghÜa cña nã lµ: Thanh niªn ph¶i xung phong lµm g¬ng mÉu trong c«ng t¸c, trong häc hái, trong tiÕn bé, trong ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. Thanh niªn ph¶i thµnh mét lùc lîng to lín vµ v÷ng ch¾c trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc. §ång thêi ph¶i vui vÎ vµ ho¹t b¸t. B¸c mong r»ng mçi mét ch¸u vµ toµn thÓ c¸c ch¸u nam n÷ thanh niªn cè g¾ng lµm trßn nhiÖm vô, ®Ó cho xøng

®¸ng víi c¸i huy hiÖu t¬i ®Ñp vµ vÎ vang Êy. H«n c¸c ch¸u Th¸ng 4 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH

B¶n ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lu t¹i B¶o tµng Hå ChÝ Minh.

TH¦ GöI §åNG BµO C¸C TØNH Cã §£

-6

-5

N¨m nay, ®ång bµo ph¶i ®Æc biÖt chó ý trong viÖc b¶o vÖ ®ª ®iÒu, kinh nghiÖm n¨m ngo¸i ®· d¹y cho ta ph¶i ch¨m lo chèng lôt. Trong mçi ®Þa ph¬ng, ®ång bµo sÏ ®Æt kÕ ho¹ch gi÷ ®ª cho thËt s¸t víi t×nh h×nh qu©n sù vµ kinh tÕ, sÏ cè g¾ng thùc hµnh kÕ ho¹ch cho kú ®îc, ®Ó gi÷ g×n kho ngêi vµ kho thãc cña ta. N¨m n¨m võa qua, nhê sù nç lùc cña toµn thÓ ®ång bµo trong c¸c vïng cã ®ª, vµ cña c¸n bé chÝnh quyÒn, chuyªn m«n, qu©n sù vµ ®oµn thÓ, chóng ta ®· th¾ng lu«n giÆc lôt. N¨m nay chóng ta còng ph¶i cè g¾ng vµ còng ph¶i th¾ng. Muèn vËy, chóng ta cÇn ph¶i chuÈn bÞ kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ, ®Ò phßng r¸o riÕt, tÝch cùc ho¹t ®éng, ®Ó thi hµnh triÖt ®Ó ch¬ng tr×nh hé ®ª cña ChÝnh phñ. C«ng viÖc sÏ nÆng nÒ, nhng chóng ta ch¾c lµm ®îc. C¸n bé sÏ xung phong, mäi ngêi ®Òu thi ®ua lËp c«ng. T«i sÏ theo dâi c«ng viÖc cña ®ång bµo, vµ sÏ khen thëng nh÷ng thµnh tÝch xøng ®¸ng. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng 4 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH B¸o Cøu quèc, sè 1818, ngµy 15-5-1951.

LêI K£U GäI NH¢N DÞP NGµY QUèC TÕ LAO §éNG 1-5-1951
Cïng ®ång bµo vµ anh chÞ em lao ®éng toµn quèc, Nh©n dÞp Ngµy 1 th¸ng 5 lµ ngµy Héi lao ®éng thÕ giíi, t«i göi lêi th©n ¸i chóc mõng toµn thÓ ®ång bµo vµ anh chÞ em lao ®éng. Ngµy Héi lao ®éng n¨m nay cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng cho níc ta vµ cho toµn thÕ giíi. ý nghÜa quan träng ë níc ta: Nh©n d©n lao ®éng níc ta (c«ng nh©n, n«ng d©n, lao ®éng trÝ ãc) chóc mõng chÝnh ®¶ng cña m×nh, mét chÝnh ®¶ng thËt trong s¹ch, thËt m¹nh mÏ, thËt yªu níc, thËt c¸ch m¹ng, lµ §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam. Tõ ®©y, nh©n d©n lao ®éng vµ toµn thÓ ®ång bµo ta ®· ®oµn kÕt cµng ®oµn kÕt thªm, ®· h¨ng h¸i cµng h¨ng h¸i thªm, ®· kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn cµng kiªn quyÕt thªm, ®· tin tëng vÒ th¾ng lîi cµng tin tëng thªm. Tõ 1-5, toµn d©n ta sÏ ®Èy m¹nh mét ®ît míi cña phong trµo Thi ®ua ¸i quèc vÒ mäi ngµnh, mäi mÆt, ®Ó chuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®Æng chuyÓn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng. Träng t©m thi ®ua lµ: - Qu©n ®éi thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng, - C«ng nh©n thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt, - N«ng d©n thi ®ua s¶n xuÊt l¬ng thùc, - TrÝ thøc thi ®ua s¸ng t¸c, ph¸t minh, - C¸n bé thi ®ua cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh, - Toµn d©n thi ®ua tÝch cùc tham gia kh¸ng chiÕn. §ît thi ®ua nµy sÏ tr¶i qua nhiÒu héi nghÞ chiÕn sÜ thi

-6

-5

®ua tõng ngµnh, tõng ®Þa ph¬ng, ®Ó tiÕn tíi §¹i héi chiÕn sÜ thi ®ua kiÓu mÉu toµn quèc. Môc ®Ých tríc m¾t cña nã lµ ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua luyÖn qu©n lËp c«ng, t¨ng gia s¶n xuÊt, cÊt nh¾c chiÕn sÜ thi ®ua ®Ó khuÕch tr¬ng nh÷ng th¾ng lîi qu©n sù vµ chÝnh trÞ tõ ®Çu n¨m cña ta. ý nghÜa quan träng ë thÕ giíi: Phe ®Õ quèc do Mü cÇm ®Çu ®ang ra søc chuÈn bÞ ThÕ giíi chiÕn tranh thø ba. Thùc d©n Ph¸p lµ tay sai ®¾c lùc cña Mü, ®ang cè b¸m lÊy níc ta. Phe d©n chñ do Liªn X« l·nh ®¹o ®ang cïng c¸c níc d©n chñ míi, cïng nh©n d©n lao ®éng vµ nh©n sÜ d©n chñ toµn thÕ giíi ra søc g×n gi÷ hoµ b×nh. Níc ta lµ mét bé phËn trong phe d©n chñ. D©n ta ph¶i gãp søc vµo c«ng cuéc g×n gi÷ hoµ b×nh thÕ giíi. Ta ph¶i tiªu diÖt lò thùc d©n Ph¸p, ®¸nh b¹i bän can thiÖp Mü, lµm cho thÕ lùc cña phe ®Õ quèc yÕu ®i. §ã lµ nhiÖm vô quèc tÕ cña nh©n d©n lao ®éng níc ta vµ cña toµn thÓ ®ång bµo ta. NhiÖm vô Êy, chóng ta quyÕt lµm cho kú ®îc. T«i ch¾c r»ng anh chÞ em lao ®éng vµ nh©n d©n ta sÏ cè g¾ng thi ®ua víi anh chÞ em lao ®éng vµ nh©n d©n c¸c níc b¹n, ®Ó lµm trän nh÷ng nhiÖm vô vÎ vang cña m×nh. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH B¸o Nh©n d©n, sè 6, ngµy 1-5-1951.

§¶NG LAO §éNG VIÖT NAM VíI LAO §éNG TRÝ ãC
Tuyªn ng«n cña §¶ng nãi: "§¶ng Lao ®éng ViÖt Nam sÏ gåm nh÷ng c«ng nh©n, n«ng d©n vµ lao ®éng trÝ ãc yªu níc nhÊt, h¨ng h¸i nhÊt, c¸ch m¹ng nhÊt". Vµ: "Lao ®éng trÝ ãc cÇn ®îc khuyÕn khÝch gióp ®ì, ph¸t triÓn tµi n¨ng". Hai c©u Êy ®ñ ®Ëp tan nh÷ng lêi bÞa ®Æt ®ª hÌn cña bän ®Õ quèc vµ lò ph¶n ®éng. Chóng thêng vu r»ng: nh÷ng ®¶ng theo chñ nghÜa M¸c - Lªnin xem khinh trÝ thøc. ThËt ra, chÝnh bän chóng lîi dông trÝ thøc, n« dÞch trÝ thøc vµ ¸p bøc trÝ thøc. Nh÷ng ngêi ®¹i trÝ thøc, thÝ dô nh «ng Quyri (Curie) bÞ ChÝnh phñ Mü "tÈy chay", bÞ ChÝnh phñ Ph¸p cÊt chøc. §ã lµ chøng cí râ rµng. ChØ cã giai cÊp c«ng nh©n míi thËt yªu chuéng trÝ thøc. Nh÷ng ngêi lao ®éng trÝ ãc ®îc ®Æc biÖt träng ®·i ë Liªn X« vµ ë c¸c níc d©n chñ míi. §ã còng lµ chøng cí râ rµng. Lao ®éng trÝ ãc lµ ai? Lµ thÇy gi¸o, thÇy thuèc, kü s, nh÷ng nhµ khoa häc, v¨n nghÖ, nh÷ng ngêi lµm bµn giÊy, v.v.. NhiÖm vô cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n ViÖt Nam hiÖn nay lµ kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc. §Ó hoµn thµnh nhiÖm vô Êy, ngoµi viÖc qu©n sù ¾t ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ. Cho nªn cÇn cã nh÷ng ngêi chuyªn m«n th«ng th¹o vÒ c«ng nghÖ vµ n«ng nghiÖp. CÇn ph¸t triÓn giao th«ng vËn t¶i, cho nªn cÇn cã nh÷ng kü s th«ng th¹o vÒ viÖc ®¾p ®êng, b¾c cÇu. CÇn gi÷ g×n søc khoÎ cña d©n, cho nªn cÇn cã thÇy thuèc.

-6

-5

CÇn ®µo t¹o c¸n bé cho mäi ngµnh ho¹t ®éng, cho nªn cÇn cã thÇy gi¸o, v.v.. Do ®ã, lao ®éng trÝ ãc cã nhiÖm vô rÊt quan träng trong sù nghiÖp kh¸ng chiÕn, kiÕn quèc, trong c«ng cuéc hoµn thµnh d©n chñ míi ®Ó tiÕn ®Õn chñ nghÜa x· héi. ë ®©y, còng nªn nªu mét ®iÓm: Chóng ta cã quyÒn tù hµo r»ng: Nh÷ng ngêi lao ®éng trÝ ãc ë ViÖt Nam ®Òu ®øng trong hµng ngò kh¸ng chiÕn. Kh¸c h¼n víi Ph¸p trong thêi kú bÞ §øc x©m chiÕm: Trong sè 32.026 Ph¸p gian bÞ xö ¸n, mét bé phËn lín lµ trÝ thøc. (HiÖn nay trong tÇng líp trÝ thøc Ph¸p, nhiÒu ngêi ®· gi¸c ngé, ®øng vµo hµng ngò d©n chñ vµ nh©n d©n. Hä tá th¸i ®é rÊt trung thµnh, kiªn quyÕt ®Êu tranh cho hoµ b×nh vµ ®éc lËp cña níc Ph¸p). Ngµy nay, chóng ta ph¶i lµm hai viÖc nh»m mét môc ®Ých: Mét lµ ®µo t¹o nh÷ng trÝ thøc míi trong c«ng n«ng. Hai lµ c¶i t¹o nh÷ng trÝ thøc hiÖn cã. Dïng hai ch÷ "c¶i t¹o" th× kh«ng khái mÕch lßng nh÷ng b¹n trÝ thøc qu¸ giµu lßng tù ¸i. Nhng chóng ta ph¶i thËt thµ nhËn r»ng: vÒ chuyªn m«n vµ trong møc nµo ®ã, th× anh chÞ em trÝ thøc kh¸. Song v× ngµy tríc, anh chÞ em ®· bÞ gi¸o dôc trong ®êng lèi vµ khu«n khæ thùc d©n vµ phong kiÕn, cho nªn t tëng vµ lÒ lèi lµm viÖc cña anh chÞ em kh«ng khái ¶nh hëng cña thùc d©n vµ phong kiÕn. §iÒu ®ã kh«ng ph¶i lçi t¹i anh chÞ em. Dï sao, tho¸t khái c¸i xiÒng xÝch cña ¶nh hëng Êy th× tµi n¨ng cña trÝ thøc ta sÏ tiÕn bé vît bùc, sÏ rÊt Ých lîi cho Tæ quèc, cho nh©n d©n, v× nã sÏ hîp víi nhiÖm vô míi, tinh thÇn míi, x· héi míi cña níc ta. Muèn ®¹t môc ®Ých Êy, trÝ thøc ta cÇn c¶i t¹o t tëng, söa ®æi lÒ lèi lµm viÖc. §µo t¹o trÝ thøc míi. C¶i t¹o trÝ thøc cò. C«ng n«ng trÝ thøc ho¸.

TrÝ thøc c«ng n«ng ho¸. NghÜa lµ c«ng n«ng cÇn häc tËp v¨n ho¸ ®Ó n©ng cao tr×nh ®é tri thøc cña m×nh, trÝ thøc cÇn gÇn gôi c«ng n«ng vµ häc tËp tinh thÇn, nghÞ lùc, s¸ng kiÕn vµ kinh nghiÖm cña c«ng n«ng. §ã lµ nhiÖm vô chung vµ cÇn kÝp, mµ chóng ta ph¶i cïng nhau cè g¾ng lµm cho kú ®îc.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 6, ngµy 1-5-1951.

-6

-5

BµI NãI T¹I HéI NGHÞ KIÓM TH¶O TH¦ GöI §åNG BµO TØNH QU¶NG Y£N1)
Th©n ¸i göi ®ång bµo tØnh Qu¶ng Yªn, Trong ChiÕn dÞch ®êng sè 18, ®ång bµo ®· hÕt lßng gióp c«ng, gióp cña, gióp ®ì bé ®éi, s¨n sãc th¬ng binh. Nhê vËy mµ bé ®éi ta ®· giÕt ®îc nhiÒu giÆc, thu ®îc nhiÒu th¾ng lîi. T«i thay mÆt ChÝnh phñ th©n ¸i göi lêi khen ngîi ®ång bµo vµ khuyªn ®ång bµo ra søc tham gia kh¸ng chiÕn, cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó chóng ta tiÕn ®Õn nh÷ng th¾ng lîi míi. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH

CHIÕN DÞCH §¦êNG Sè 1836
C¸c chó, C¸c chó khai héi. C¸c chó ®· nªu cao tinh thÇn phª b×nh vµ tù phª b×nh. Ngµy mai c¸c chó cßn khai héi n÷a. B¸c nªu thªm mÊy nhËn xÐt ®Ó c¸c chó tù phª b×nh vµ phª b×nh mét c¸ch thµnh thùc h¬n n÷a, ®Ó héi nghÞ cã kÕt qu¶ nhiÒu. 1. C¸c chó ai còng cã c¸i kh¨n mÆt. Cã chó phong lu h¬n l¹i cã thªm miÕng xµ phßng. Kh¨n mÆt vµ xµ phßng dïng ®Ó t¾m röa cho s¹ch. VÒ tinh thÇn vµ t tëng, còng cÇn ph¶i cã kh¨n mÆt vµ xµ phßng ®Ó röa cho s¹ch, nghÜa lµ ph¶i phª b×nh vµ tù phª b×nh. Tríc ta nãi phª b×nh vµ tù phª b×nh, b©y giê ph¶i nãi tù phª b×nh vµ phª b×nh. Nãi nh thÕ lµ chó träng phª b×nh m×nh tríc, phª b×nh ngêi sau, phª b×nh m×nh lµ chÝnh, phª b×nh ngêi lµ phô. Cã ®Ò cao tù phª b×nh vµ triÖt ®Ó tù phª b×nh míi tÈy röa ®îc tinh thÇn vµ t tëng cho thËt s¹ch. Tù phª b×nh vµ phª b×nh ®Ó thèng nhÊt t tëng. T tëng cã thèng nhÊt, hµnh ®éng míi thèng nhÊt. T tëng vµ hµnh ®éng cã thèng nhÊt míi ®¸nh th¾ng ®îc giÆc. 2. TÊt c¶ mäi ngêi ph¶i cã tinh thÇn phô tr¸ch, thµnh t©m phô tr¸ch, dòng c¶m phô tr¸ch. Tríc khi lµm ph¶i cã th¶o luËn cho kü ®Ó chñ tr¬ng cho ®óng vµ ®Æt kÕ ho¹ch cho s¸t. Nhng khi ®· quyÕt ®Þnh råi, cã mÖnh lÖnh råi th× ph¶i tuyÖt ®èi phôc tïng, ph¶i v÷ng lßng tin tëng, ph¶i quyÕt

B¸o Qu©n ®éi nh©n d©n, sè 15, ngµy 4-5-1951.

1

) Nay thuéc tØnh Qu¶ng Ninh.

-6

-5

t©m thùc hiÖn kh«ng mét chót do dù. Dï khã ®Õn mÊy còng ph¶i t×m ®ñ mäi c¸ch ®Ó cho quyÕt ®Þnh chung ®îc thùc hiÖn, ®Ó cho mÖnh lÖnh cÊp trªn ®îc thùc hiÖn. S¸ch qu©n sù cã c©u "TÜnh nh nói, ®éng nh biÓn" lµ nh vËy. Cã tinh thÇn phô tr¸ch lµ cã tinh thÇn phôc vô nh©n d©n, lµ cã tinh thÇn quyÕt chiÕn quyÕt th¾ng. Cã tinh thÇn phô tr¸ch nhÊt ®Þnh ®¸nh th¾ng giÆc. 3. C¸n bé kh«ng cã ®éi viªn, l·nh tô kh«ng cã quÇn chóng, th× kh«ng lµm g× ®îc. Bëi vËy cÇn ph¶i th¬ng yªu ®éi viªn. Tõ tiÓu ®éi trëng trë lªn, tõ Tæng t lÖnh trë xuèng, ph¶i s¨n sãc ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ®éi viªn, ph¶i xem ®éi viªn ¨n uèng nh thÕ nµo, ph¶i hiÓu nguyÖn väng vµ th¾c m¾c cña ®éi viªn. Bé ®éi cha ¨n c¬m, c¸n bé kh«ng ®îc kªu m×nh ®ãi. Bé ®éi cha ®ñ ¸o mÆc, c¸n bé kh«ng ®îc kªu m×nh rÐt. Bé ®éi cha ®ñ chç ë, c¸n bé kh«ng ®îc kªu m×nh mÖt. ThÕ míi d©n chñ, míi ®oµn kÕt, míi tÊt th¾ng. 4. M×nh ®¸nh giÆc lµ v× d©n. Nhng m×nh kh«ng ph¶i lµ "cøu tinh" cña d©n, mµ m×nh cã tr¸ch nhiÖm phông sù nh©n d©n. TÊt c¶ qu©n nh©n ph¶i lµm cho d©n tin, d©n phôc, d©n yªu. Ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó khi m×nh cha ®Õn, th× d©n tr«ng mong, khi m×nh ®Õn th× d©n gióp ®ì, khi m×nh ®i n¬i kh¸c th× d©n luyÕn tiÕc. Muèn vËy, bé ®éi ph¶i gióp ®ì d©n, th¬ng yªu d©n. Mçi qu©n nh©n ph¶i lµ mét c¸n bé tuyªn truyÒn b»ng viÖc lµm cña qu©n ®éi. Trong mÊy chiÕn dÞch võa qua, nãi chung bé ®éi ta ®· biÕt gióp ®ì d©n, th¬ng yªu d©n. Nhng còng cßn cã chó do¹ n¹t d©n, mîn cña d©n kh«ng tr¶, mua rÎ cña d©n. Ph¶i söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm Êy. D©n nh níc, qu©n nh c¸. Ph¶i lµm cho d©n hÕt søc gióp ®ì m×nh th× m×nh míi ®¸nh th¾ng giÆc. Ngµy mai, c¸c chó häp, ph¶i tù phª b×nh thËt nghiªm kh¾c vÒ c¸c khuyÕt ®iÓm, råi ra søc söa ch÷a cho b»ng ®îc. VÒ ®¬n vÞ c¸c chó ph¶i híng dÉn bé ®éi tù phª b×nh,

chØ trÝch vÒ c¸c khuyÕt ®iÓm vµ ®Æt kÕ ho¹ch cho ®¬n vÞ m×nh söa ch÷a cho b»ng ®îc. Tù phª b×nh vµ phª b×nh lµ thø vò khÝ gióp cho qu©n ®éi ta trë nªn qu©n ®éi tÊt th¾ng.
B¸o Qu©n ®éi nh©n d©n, sè 15, ngµy 4-5-1951.

TH¦ GöI HäC SINH TR¦êNG VIÖT B¾C
Göi c¸c ch¸u häc sinh trêng ViÖt B¾c, BiÕt c¸c ch¸u nhÞn ¨n, quÐt chî, h¸i cñi, b¸n b¸nh tiÕt kiÖm dµnh dôm ®îc 216.445 ®ång mua c«ng tr¸i, B¸c rÊt c¶m ®éng. B¸c göi lêi th©n ¸i khen ngîi lßng c¸c ch¸u nång nµn yªu níc. ViÖc c¸c ch¸u ®· xung phong lµm, th× ch¾c häc sinh c¸c trêng kh¸c còng sÏ lµm ®îc. Sè tiÒn tuy nhá nhng c¸c ch¸u häc sinh ra søc lao ®éng ®Ó lÊy tiÒn mua c«ng tr¸i th× cã ý nghÜa to. B¸c muèn biÕt: c¸c ch¸u - Sinh ho¹t thÕ nµo, - Häc tËp thÕ nµo, - Søc khoÎ thÕ nµo, - Thi ®ua thÕ nµo, - T¨ng gia s¶n xuÊt thÕ nµo ?

-6

-5

B¸c göi lêi th¨m c¸c thÇy gi¸o vµ cha mÑ c¸c ch¸u vµ göi c¸c ch¸u nhiÒu c¸i h«n. Ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1951
B¸C Hå

söa ch÷a ®îc n÷a, th× mäi viÖc ®Òu háng. Ai còng cÇn t¾m röa cho m×nh mÈy s¹ch sÏ. Th× ai còng cÇn tù phª b×nh cho t tëng vµ hµnh ®éng ®îc ®óng ®¾n. Nh÷ng ngêi c¸ch m¹ng cµng ph¶i kiªn quyÕt thùc hµnh tù phª b×nh. Kh«ng thùc hµnh tù phª b×nh, th× kh«ng xøng ®¸ng lµ ngêi c¸ch m¹ng. Khæng Tö nãi: "Cã lçi, th× chí sî söa ®æi". T¨ng Tö (häc trß cña Khæng Tö) nãi: "Mçi ngµy, t«i tù kiÓm th¶o ba lÇn". M¸c, ¡ngghen, Lªnin, Xtalin d¹y chóng ta r»ng: "Tù phª b×nh lµ mét thø vò khÝ s¾c bÐn nhÊt cña c¸ch m¹ng". Lµm c¸ch m¹ng mµ kh«ng dïng c¸i vò khÝ s¾c bÐn nhÊt cña c¸ch m¹ng hoÆc chØ dïng nã mét c¸ch qua loa, th× c¸ch m¹ng thÕ nµo?

Tµi liÖu lu t¹i B¶o tµng Hå ChÝ Minh.

Tù PH£ B×NH
Dao cã mµi, míi s¾c. Vµng cã thui, míi trong. Níc cã läc, míi s¹ch. Ngêi cã tù phª b×nh, míi tiÕn bé. §¶ng còng thÕ. Tù PH£ B×NH Lµ G×? Lµ thËt thµ nhËn, c«ng khai nhËn tríc mÆt mäi ngêi nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña m×nh ®Ó t×m c¸ch söa ch÷a. §iÒu ®ã nãi th× dÔ, nhng lµm th× khã. Khã lµ v× ngêi ta hay cã lßng tù ¸i. Thõa nhËn c¸i sai, c¸i dèt, c¸i kÐm cña m×nh, th× sî mÊt thÓ diÖn, mÊt uy tÝn, mÊt ®Þa vÞ. §ã lµ lßng tù ¸i d¹i dét, kh¸c nµo cã bÖnh mµ giÊu bÖnh. GiÊu bÖnh, th× cµng ngµy bÖnh cµng nÆng, ®Õn khi qu¸ nÆng kh«ng ch÷a ®îc n÷a, th× chÕt. GiÊu khuyÕt ®iÓm th× khuyÕt ®iÓm cµng ngµy cµng to, ®Õn khi to qu¸, kh«ng

ThËt thµ tù phª b×nh ch¼ng nh÷ng gióp cho m×nh söa ch÷a, gióp cho m×nh tiÕn bé mµ cßn gióp cho ngêi kh¸c biÕt ®Ó mµ tr¸nh. Mét thÝ dô: §¶ng ta cã mÊy chôc v¹n ®¶ng viªn. NÕu ®ång chÝ A ph¹m mét ®iÒu sai lÇm, liÒn thËt thµ tù phª b×nh, th× c¸c ®¶ng viªn kh¸c ®Òu biÕt mµ tr¸nh, kh«ng ph¹m sai lÇm Êy n÷a. Tr¸i l¹i, nÕu ®ång chÝ A kh«ng thËt thµ tù phª b×nh, ®Ó cho c¸c ®¶ng viªn kh¸c còng ph¹m khuyÕt ®iÓm Êy, th× c¶ §¶ng céng l¹i thµnh mÊy chôc v¹n khuyÕt ®iÓm! Nh vËy, ®ång chÝ A ch¼ng nh÷ng dèi m×nh, mµ l¹i dèi §¶ng, lµ cã téi víi c¸ch m¹ng, cã téi víi §¶ng, cã téi víi Tæ quèc, víi nh©n d©n. Tù phª b×nh råi ®Ó söa ch÷a, ®Ó tiÕn bé, cho nªn ph¶i thËt thµ, ph¶i triÖt ®Ó, míi cã kÕt qu¶. NÕu chØ lµm cho qua chuyÖn, chØ cã h×nh thøc th× v« Ých. Võa råi, c¸n bé vµi n¬i ë Liªn khu IV ®· ph¹m nh÷ng bÖnh quan liªu, mÖnh lÖnh. Hå Chñ tÞch viÕt th phª b×nh vµ b¶o c¸n bé c¸c cÊp ph¶i thËt thµ tù phª b×nh tríc nh©n d©n. Nh÷ng n¬i c¸n bé lµm ®óng nh lêi Hå Chñ tÞch, th×

-6

-5

nh©n d©n rÊt vui vÎ h¨ng h¸i, vµ còng tù phª b×nh. C¸n bé vµ nh©n d©n ®Òu tiÕn bé, cµng ®oµn kÕt, mµ c«ng viÖc cµng ch¹y. Song còng cã n¬i c¸n bé tù phª b×nh qua loa, h×nh thøc. ThËm chÝ khi ®äc th cña Hå Chñ tÞch tríc nh©n d©n, hä chØ ®äc nh÷ng chç phª b×nh d©n, cßn nh÷ng chç phª b×nh c¸n bé th× hä kh«ng ®äc. ThÕ lµ nh÷ng c¸n bé Êy ®· kh«ng thËt thµ tù phª b×nh, ®· dèi trªn, lõa díi. Mµ nµo cã lõa dèi ®îc ai! V× chÝnh nh©n d©n ®· trùc tiÕp b¸o c¸o víi Hå Chñ tÞch c¸i th¸i ®é kh«ng xøng ®¸ng cña c¸c c¸n bé ®ã. Mong r»ng, nh÷ng c¸n bé Êy mau mau söa ®æi, kÞp thêi vµ thËt thµ tù phª b×nh. Mong r»ng c¸c c¸n bé cÊp khu, cÊp tØnh chó ý ®Õn viÖc ®ã. Mong r»ng c¸c c¸n bé vµ ®¶ng viªn kh¾p n¬i noi theo bøc th cña Hå Chñ tÞch mµ g©y mét phong trµo tù phª b×nh vµ phª b×nh thËt thµ, thiÕt thùc, réng kh¾p, thêng xuyªn. Tù PH£ B×NH PH¶I THÕ NµO? Ngµy nµo còng ph¶i ¨n cho khái ®ãi, röa mÆt cho khái bÈn, th× ngµy nµo còng ph¶i tù phª b×nh cho khái sai lÇm. NghÜa lµ tù phª b×nh ph¶i thêng xuyªn, chø kh«ng ph¶i chê cã khai héi míi tù phª b×nh, kh«ng ph¶i khi lµm khi kh«ng. Tù phª b×nh ph¶i thËt thµ. Khi tù m×nh kiÓm ®iÓm còng nh khi tù phª b×nh tríc mäi ngêi, cã khuyÕt ®iÓm g× nãi hÕt, kh«ng giÊu giÕm chót g×. Ph¶i t×m cho ra v× sao mµ sai lÇm. Sai lÇm Êy sÏ thÕ nµo? Dïng c¸ch g× mµ söa ch÷a? vµ ph¶i kiªn quyÕt söa ch÷a. Tù phª b×nh vµ söa khuyÕt ®iÓm cã khi dÔ, nhng còng cã khi khã kh¨n, ®au ®ín, v× tù ¸i, v× thãi quen, hoÆc v× nguyªn nh©n kh¸c. §ã lµ mét cuéc ®Êu tranh. Tù m×nh, kh«ng ®¸nh th¾ng ®îc khuyÕt ®iÓm cña m×nh, mµ muèn

®¸nh th¾ng kÎ ®Þch, tù m×nh kh«ng c¶i t¹o ®îc m×nh, mµ muèn c¶i t¹o x· héi, th× thËt lµ v« lý. V× vËy ngêi c¸ch m¹ng nhÊt ®Þnh ph¶i thËt thµ tù phª b×nh vµ kiªn quyÕt ch÷a khuyÕt ®iÓm. MÊy ®iÓm chung mµ tÊt c¶ mäi ®¶ng viªn ph¶i tù hái ®Ó tù phª b×nh: - H«m nay, ta ®· lµm trßn nhiÖm vô §¶ng vµ ChÝnh phñ giao cho ta cha? - Ta ®· lµm ®îc g× Ých lîi cho kh¸ng chiÕn? - Ta ®· lµm ®îc g× trong c«ng cuéc thi ®ua ¸i quèc? Mçi ngêi l¹i ph¶i tuú theo c«ng viÖc cña m×nh mµ tù phª b×nh nh÷ng ®iÓm riªng. ThÝ dô: Binh sÜ th× ph¶i tù hái: §· chÊp hµnh ®Çy ®ñ mÖnh lÖnh cÊp trªn, gi÷ g×n kû luËt, kÝnh träng nh©n d©n, tiÕt kiÖm ®¹n dîc, diÖt ®îc nhiÒu ®Þch cha? v.v.. C«ng nh©n th× ph¶i tù hái: Ta ®· n©ng cao kü thuËt, t¨ng gia s¶n xuÊt cha? ... N«ng d©n th× ph¶i tù hái: Ta ®· ch¨m lo cµy bõa, ra søc thi ®ua thùc hiÖn "vô mïa th¾ng lîi" cha?... C¸n bé chÝnh quyÒn vµ §¶ng th× ph¶i tù hái: Ta ®· tÈy s¹ch bÖnh quan liªu mÖnh lÖnh cha? §· thùc hiÖn cÇn kiÖm liªm chÝnh cha? §· lµm chu ®¸o nh÷ng c«ng viÖc ChÝnh phñ vµ §¶ng giao phã cho ta cha?... Lao ®éng trÝ ãc th× ph¶i tù hái: Ta ®· ph¸t minh, s¸ng t¸c g× Ých lîi cho ®ång bµo, cho kh¸ng chiÕn?

C.B.

B¸o Nh©n d©n , sè 9, ngµy 20-5-1951.

-6

-5

Quèc héi vµ ChÝnh phñ, §ång bµo trong níc vµ kiÒu bµo ë níc ngoµi, C¸c bé ®éi vµ c¸c c¬ quan, C¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, C¸c bµ mÑ chiÕn sÜ vµ c¸c anh em th¬ng binh, C¸c ch¸u thanh niªn vµ nhi ®ång; T«i còng c¶m ¬n: Bµ con Hoa kiÒu vµ c¸c nh©n sÜ b¹n ngo¹i quèc ®· göi quµ, th, ®iÖn, chóc thä t«i. Lµm cho t«i vui lßng nhÊt lµ ®¹i ®a sè th vµ ®iÖn ®ång bµo göi ®Õn ®Òu b¸o c¸o kÕt qu¶ thiÕt thùc trong ®ît thi ®ua võa qua, vµ høa hÑn cè g¾ng trong ®ît thi ®ua ®ang tiÕn. Tuæi tuy h¬i giµ, nhng v× níc ta trÎ, d©n ta trÎ, cho nªn tinh thÇn vµ lùc lîng t«i vÉn trÎ. §Ó b¸o ®¸p lßng yªu mÕn cña ®ång bµo, t«i xin høa r»ng: víi sù gióp ®ì cña Quèc héi vµ ChÝnh phñ, víi sù ®«n ®èc vµ ñng hé cña toµn d©n, víi chÝ kiªn quyÕt thi hµnh mÖnh lÖnh cña c¸n bé vµ bé ®éi, t«i quyÕt ®a c¶ tinh thÇn vµ lùc lîng ®Ó phông sù Tæ quèc, vµ híng dÉn ®ång bµo cïng bé ®éi ®i ®Õn Kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, KiÕn quèc thµnh c«ng, Vµ gãp phÇn vµo sù nghiÖp gi÷ g×n d©n chñ, hoµ b×nh thÕ giíi. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH

LêI C¶M ¥N §åNG BµO
T«i tr©n träng c¶m ¬n:

-6

-5

B¸o Nh©n d©n, sè 10, ngµy 27-5-1951.

AI M¦U G¢Y CHIÕN TRANH? Ai còng biÕt, ®ã lµ phe ®Õ quèc do Mü cÇm ®Çu, Anh vµ Ph¸p lµ v©y c¸nh chÝnh. BÞ l©m vµo kinh tÕ khñng ho¶ng, Mü mong dïng chiÕn tranh ®Ó cíp bãc c¸c d©n téc, lµm chóa thÕ giíi vµ nhê ®ã cøu v·n t×nh thÕ nguy ngËp cña m×nh. KÕ ho¹ch M¸c san ®· lµm cho kinh tÕ c¸c níc T©y ¢u phô thuéc vµo t b¶n Mü. Khi c¸c níc T©y ¢u ®· m¾c vµo trßng, Mü bÌn ®Æt ra khèi §¹i T©y D¬ng, lµm cho chÝnh trÞ vµ qu©n sù c¸c níc Êy còng phô thuéc vµo Mü nèt. Mü l¹i vò trang T©y §øc vµ NhËt B¶n ®Ó lµm c¨n cø cho chóng ë T©y ¢u vµ §«ng ¸. MÆc dÇu vò trang T©y §øc lµ ®Æt mét con dao kÒ cæ Ph¸p, vò trang NhËt B¶n lµ gi¸ng mét ®ßn nÆng vµo kinh tÕ Anh, ChÝnh phñ ph¶n ®éng Ph¸p vµ Anh vÉn cói ®Çu mµ chÞu. Nay Mü ®ang ho¹t ®éng r¸o riÕt ®Ó l«i kÐo c¸c chÝnh phñ ph¶n ®éng ch©u ¸ vµo khèi Th¸i B×nh D¬ng, vµ ra søc gióp bän ph¶n quèc nh B¶o §¹i, Tëng Giíi Th¹ch, Lý Thõa V·n, hßng ph¸ ho¹i phong trµo d©n téc gi¶i phãng ë §«ng ¸. Chóng t¨ng sè lÝnh lªn rÊt nhiÒu. ThÝ dô: ®Õn th¸ng 6 n¨m ngo¸i, qu©n ®éi Mü cha ®Çy 1.500.000 ngêi, hiÖn nay t¨ng ®Õn 3.000.000 ngêi. Chóng t¨ng sè tiÒn vÒ binh bÞ lªn rÊt to, nh: Mü - Tríc ®©y, mçi n¨m tiªu ®é 25 ngµn triÖu ®«la vÒ binh bÞ, n¨m nay t¨ng ®Õn ngoµi 60 ngµn triÖu. VÒ vò trang, tõ nöa n¨m ngo¸i ®Õn nöa n¨m nay lµ 26 ngµn triÖu. Mµ tõ nöa n¨m nay ®Õn nöa n¨m sau lµ 58 ngµn triÖu. Tríc ngµy g©y chiÕn tranh ë TriÒu Tiªn, Mü cÊp cho c¸c níc ph¶n ®éng 420 triÖu ®«la vò khÝ, 6 th¸ng gÇn ®©y t¨ng ®Õn 1.900 triÖu. Anh - Ng©n s¸ch binh bÞ n¨m 1950 lµ 800 triÖu b¶ng

HIÖN T×NH THÕ GiíI

-6

-5

(tiÒn Anh). N¨m nay t¨ng ®Õn 1490 triÖu b¶ng. Ph¸p - Ng©n s¸ch binh bÞ n¨m 1950 lµ 420 ngµn triÖu (sù thùc lµ 684 ngµn triÖu). N¨m nay t¨ng ®Õn 740 ngµn triÖu (sù thùc lµ 1.000 ngµn triÖu). VÒ mÆt tinh thÇn - C¸c chÝnh phñ phe Mü cÊm kh«ng cho Héi ®ång hoµ b×nh thÕ giíi ho¹t ®éng ë c¸c níc Êy. Tr¸i l¹i, chóng ra søc tuyªn truyÒn chiÕn tranh. BÊy nhiªu con sè vµ bÊy nhiªu sù thùc ®ñ chøng tá: Mü, Anh, Ph¸p lµ thñ ph¹m g©y chiÕn tranh thÕ giíi. AI GI÷ G×N HOµ B×NH? Liªn X« lµ lùc lîng l·nh ®¹o phe hoµ b×nh, gåm c¸c níc d©n chñ míi vµ nh©n d©n c¸c níc trªn thÕ giíi, kÓ c¶ nh©n d©n Mü, Anh, Ph¸p. Liªn X« ®· nhiÒu lÇn ®Ò nghÞ víi c¸c níc gi¶m bít binh bÞ, cÊm bom nguyªn tö, 5 níc (Liªn X«, Trung Quèc, Anh, Ph¸p, Mü) cïng nhau ký c«ng íc hoµ b×nh. Nhng Mü, Anh, Ph¸p, cø tõ chèi ®©y ®Èy. Liªn X« ch¼ng nh÷ng ®Ò nghÞ nh÷ng c¸ch thiÕt thùc ®Ó tr¸nh chiÕn tranh mµ cßn tù m×nh xung phong lµm g¬ng mÉu: §¹i chiÕn thø hai võa kÕt thóc, th× Liªn X« liÒn gi¶i ngò qu©n ®éi. §Õn n¨m 1949, tÊt c¶ c¸c líp binh sÜ cò ë Liªn X« ®Òu gi¶i ngò hÕt. Trong lóc c¸c ®Õ quèc gi¶m sè chi tiªu vÒ v¨n ho¸, x· héi, kinh tÕ ®Ó t¨ng ng©n s¸ch binh bÞ, th× Liªn X« t¨ng chi tiªu vÒ v¨n ho¸, x· héi, kinh tÕ, mµ gi¶m bít ng©n s¸ch binh bÞ rÊt nhiÒu. ThÝ dô: Ph¸p - Sè chi vÒ v¨n ho¸, x· héi n¨m ngo¸i lµ 8,5 phÇn tr¨m tæng ng©n s¸ch. N¨m nay gi¶m xuèng cßn h¬n 7 phÇn tr¨m. Ng©n s¸ch binh bÞ n¨m ngo¸i lµ 684 ngµn triÖu quan,

n¨m nay lµ 1.000 ngµn triÖu, mµ ng©n s¸ch ®Ó x©y dùng kinh tÕ quèc d©n chØ cã 680 ngµn triÖu. Liªn X« - Ng©n s¸ch binh bÞ n¨m 1940 lµ 32% tæng ng©n s¸ch, mµ n¨m nay chØ chiÕm 23%. §ång thêi, chi tiªu vÒ v¨n ho¸, x· héi chiÕm 27 phÇn tr¨m vµ x©y dùng kinh tÕ th× gÇn 40 phÇn tr¨m tæng ng©n s¸ch. Trong lóc c¸c ®Õ quèc t×m mäi c¸ch g©y t©m lý chiÕn tranh, Liªn X« vµ c¸c níc d©n chñ míi nghiªm cÊm tuyªn truyÒn chiÕn tranh. Liªn X« l¹i ®Æt gi¶i thëng rÊt to cho nh÷ng chiÕn sÜ ®Æc biÖt ®¾c lùc trong phong trµo g×n gi÷ hoµ b×nh thÕ giíi (gi¶i thëng Xtalin). Tãm t¾t mÊy ®iÓm ®ã ®ñ chøng tá Liªn X« lµ thµnh tr× hoµ b×nh thÕ giíi. MÆT TRËN THèNG NHÊT THÕ GiíI Trong kÕ ho¹ch g©y chiÕn, phe Mü ch¼ng qua chØ lËp l¹i kÕ ho¹ch cò cña HÝtle. Trung t©m cña kÕ ho¹ch ®ã lµ tuyªn truyÒn chèng céng. Nhng phe Mü quªn r»ng: ngµy nay lùc lîng vµ uy tÝn cña Liªn X« ®· to thªm nhiÒu, c¸c níc §«ng ¢u ®· thµnh d©n chñ míi, c¸ch m¹ng Trung Quèc ®· th¾ng, nhiÒu níc thuéc ®Þa ®· tho¸t khái hoÆc ®ang ®Êu tranh ®Ó tho¸t khái ¸ch ®Õ quèc, nh©n d©n thÕ giíi ®· gi¸c ngé vµ ch¸n ghÐt chiÕn tranh. TÊt c¶ nh÷ng lùc lîng Êy ®· ®oµn kÕt thµnh MÆt trËn thèng nhÊt thÕ giíi. Tríc khi g©y ra chiÕn tranh thÕ giíi, bän ph¸t xÝt cò "thùc tËp" chiÕn tranh ë Abixini, ë T©y Ban Nha, ë M·n Ch©u. Bän ph¸t xÝt míi hiÖn nay ®ang "thùc tËp" chiÕn tranh ë ViÖt Nam, ë TriÒu Tiªn, ë M· Lai. Nhng Mü ®· sa lÇy ë TriÒu Tiªn. TÝnh ®Õn ®Çu th¸ng 5 qu©n ®éi tinh nhuÖ cña phe Mü ®· chÕt vµ bÞ th¬ng h¬n 250.000. Tæng t lÖnh qu©n ®éi Êy lµ M¸c ¸ct¬ ®· bÞ c¸ch chøc.

-6

-5

Anh ®ang m¾c kÑt ë M· Lai. Vµ trong mét trËn ®¸nh ë TriÒu Tiªn ®Çu th¸ng 5, mét tiÓu ®oµn 600 binh sÜ Anh chØ cßn 50 tªn sèng sãt. Ph¸p ®ang thÊt b¹i ë ViÖt Nam. Nguyªn thñ tíng Ph¸p lµ Rayn« c«ng khai nhËn r»ng: ®Õn cuèi 1950, qu©n ®éi thùc d©n Ph¸p ®· chÕt vµ bÞ th¬ng 40.486 tªn (Rayn« chØ nhËn mét phÇn ba tæng sè chÕt vµ bÞ th¬ng). §¹i tíng Gi¨ng nhËn r»ng mçi n¨m Ph¸p hao tíi 400 ngµn triÖu trong cuéc chiÕn tranh ë ViÖt Nam. §ê T¸txinhi rÊt cã thÓ sÏ theo vÕt xe cña tíng M¸c ¸ct¬, hoÆc sÏ bÞ mÊt m¹ng nh viªn Tæng chØ huy kh«ng qu©n Ph¸p lµ H¸ct¬man võa råi. Míi chiÕn tranh víi ba níc nhá, mµ phe Mü ®· giËp ®Çu g·y c¸nh, th× nÕu chóng liÒu m¹ng mµ g©y chiÕn tranh thÕ giíi chóng sÏ n¸t thÞt tan x¬ng. MÆt trËn thèng nhÊt thÕ giíi, tøc lµ mÆt trËn hoµ b×nh thÕ giíi ho¹t ®éng rÊt m¹nh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. Trong cuéc §¹i héi hoµ b×nh thÕ giíi cuèi n¨m ngo¸i, h¬n 2.000 ®¹i biÓu, gåm c¸c xu híng chÝnh trÞ vµ t«n gi¸o, thay mÆt cho nh©n d©n 81 níc lín nhá, ®· nhÊt trÝ th«ng qua b¶n chÝnh c¬ng gåm nh÷ng ®iÓm: - CÊm tuyªn truyÒn chiÕn tranh, coi chiÕn tranh lµ mét téi ¸c lín ®èi víi nh©n lo¹i. - CÊm dïng bom nguyªn tö. - Trung Quèc nh©n d©n ph¶i ®îc tham gia Liªn hîp quèc. - C¸c níc thuéc ®Þa ph¶i ®îc tù do, ®éc lËp. - Ph¶i chÊm døt chiÕn tranh ë TriÒu Tiªn b»ng c¸ch hoµ b×nh. - Mü kh«ng ®îc can thiÖp ®Õn §µi Loan, v.v.. Trong cuéc héi nghÞ vµo h¹ tuÇn th¸ng 2, Héi ®ång hoµ b×nh thÕ giíi ra tuyªn ng«n kªu gäi nh©n d©n thÕ giíi ký tªn ®ßi n¨m níc (Mü, Anh, Ph¸p, Liªn X«, Trung Quèc) ký c«ng íc hoµ b×nh.

Cha ®Çy ba th¸ng mµ h¬n 240 triÖu ngêi kh¾p c¸c níc ®· ký tªn ñng hé b¶n tuyªn ng«n Êy, vµ phong trµo ký tªn ®ang s«i næi kh¾p n¬i. ThÕ nghÜa lµ h¬n 240 triÖu ngêi ph¶n ®èi chiÕn tranh, t¸n thµnh hoµ b×nh. Phe ®Õ quèc bÞa ®Æt r»ng phong trµo hoµ b×nh lµ phong trµo céng s¶n. Sù thËt tæng sè ®¶ng viªn céng s¶n trªn thÕ giíi hiÖn nay chØ cã h¬n 20 triÖu ngêi, tøc lµ cha ®Çy mét phÇn mêi sè ngêi ký tªn. H¬n n÷a, c«ng gi¸o c¸c níc còng h¨ng h¸i ñng hé phong trµo nµy. ThÝ dô: Võa råi (145), c¸c nhµ thê ë Anh ®· göi th cho Liªn hîp quèc tá ý chÝ ñng hé hoµ b×nh, vµ kÞch liÖt ph¶n ®èi vò trang T©y §øc. C«ng gi¸o tiÕn bé vµ ®¹i héi häc sinh cña phong trµo Céng hoµ b×nh d©n (c«ng gi¸o) ë Ph¸p kÞch liÖt ph¶n ®èi chiÕn tranh ë ViÖt Nam. Tôc ng÷ ta nãi: "Vá quýt dµy (phe ®Õ quèc) th× cã mãng tay nhän (phe d©n chñ hoµ b×nh)". N¦íC TA VíI HIÖN T×NH THÕ GiíI Mét bªn lµ Mü vµ Anh gióp thùc d©n Ph¸p x©m lîc níc ta, gióp bän bï nh×n ph¶n quèc chia rÏ nh©n d©n ta. Mét bªn, phe d©n chñ ñng hé cuéc kh¸ng chiÕn cña ta, §¹i héi hoµ b×nh thÕ giíi ®ßi Ph¸p chÊm døt chiÕn tranh phi nghÜa ë níc ta; nh©n d©n Ph¸p h¨ng h¸i ®Êu tranh ®ßi qu©n ®éi thùc d©n ph¶i rót khái níc ta. Ngoµi c¸c lý do kh¸c, ®ã lµ nh÷ng lý do gi¶n ®¬n, gÇn gòi khiÕn cho nh©n d©n ta ph¶i h¨ng h¸i ñng hé phong trµo hoµ b×nh thÕ giíi. Ta ñng hé hoµ b×nh thÕ giíi b»ng c¸ch g× ? B»ng c¸ch lµm cho lò ®Õ quèc g©y chiÕn yÕu ®i tøc lµ b»ng c¸ch ra søc kh¸ng chiÕn ®Ó tiªu diÖt thùc d©n Ph¸p vµ ®¸nh ®æ bän can thiÖp Mü.

-6

-5

B»ng c¸ch ra søc ®Èy m¹nh thi ®ua ¸i quèc. Mçi binh sÜ tiªu diÖt thªm mét tªn ®Þch, mçi c«ng nh©n s¶n xuÊt thªm mét viªn ®¹n, mçi n«ng d©n s¶n xuÊt thªm mét c©n thãc, mçi trÝ thøc cã thªm mét ph¸t minh, mét s¸ng t¸c ®Òu lµ thªm mét ®ßn nÆng vµo ®Çu thùc d©n. Mçi c¸n bé thùc hµnh ®óng tµi chÝnh thèng nhÊt, ®óng chÝnh s¸ch biªn chÕ, ®óng cÇn kiÖm liªm chÝnh tøc lµ lµm kh¸ng chiÕn tiÕn mau thªm mét bíc, th¾ng lîi ®Õn sím thªm mét ngµy. Nh thÕ tøc lµ nh©n d©n ta ñng hé hoµ b×nh thÕ giíi mét c¸ch thiÕt thùc. * * * V× g©y ra ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai, mµ ph¸t xÝt cò bÞ tiªu diÖt. NÕu bän ph¸t xÝt míi liÒu m¹ng g©y chiÕn tranh thÕ giíi thø ba th× chóng còng sÏ bÞ tiªu diÖt nh bän ph¸t xÝt §øc - ý NhËt cò. Tríc ®©y 80 n¨m, M¸c ®· dù ®o¸n: ®ång minh cña c¸c tÇng líp lao ®éng c¸c níc sÏ tiªu diÖt chiÕn tranh. C¸ch ®©y ba th¸ng, Thèng chÕ Xtalin nãi: "Cuéc ®Êu tranh gi÷a lùc lîng g©y chiÕn vµ lùc lîng hoµ b×nh cã thÓ kÕt liÔu b»ng sù cñng cè vµ duy tr× hoµ b×nh, nÕu nh©n d©n c¸c níc tù m×nh ®¶m ®ang lÊy sù nghiÖp duy tr× vµ b¶o vÖ hoµ b×nh ®Õn cïng...". M¸c vµ Xtalin kh«ng nãi sai. Nguy c¬ chiÕn tranh thÕ giíi tuy to, nhng chóng ta cè g¾ng, nh©n d©n toµn thÕ giíi cè g¾ng, th× lùc lîng g©y chiÕn phe Mü sÏ thua, lùc lîng d©n chñ hoµ b×nh phe ta ch¾c th¾ng.

B¸o Nh©n d©n, sè 10, ngµy 27-5-1951.

TH¦ GöI NHI §åNG TOµN QuèC NH¢N NGµY QUèC TÕ THIÕU NHI
Th©n ¸i göi c¸c ch¸u nhi ®ång toµn quèc, Mång 1 th¸ng tríc lµ ngµy Lao ®éng quèc tÕ. Mång 1 th¸ng nµy lµ ngµy Nhi ®ång quèc tÕ. Ngµy 1-5 lµ ngµy mµ tÊt c¶ nh÷ng ngêi lao ®éng trong thÕ giíi tá râ t×nh ®oµn kÕt vµ søc ®Êu tranh cña m×nh. Ngµy 1-6 lµ ngµy cña c¸c ch¸u nhi ®ång trong thÕ giíi tá t×nh ®oµn kÕt vµ søc ®Êu tranh cña m×nh. Mµ nh÷ng ngêi lín th× tá t×nh yªu quý nhi ®ång vµ ®Êu tranh ®Ó b¶o vÖ lîi quyÒn cho nhi ®ång. Chó, b¸c, anh, chÞ ra søc kh¸ng chiÕn, tiªu diÖt thùc d©n Ph¸p, ®¸nh b¹i can thiÖp Mü ®Ó c¸c ch¸u ®îc tù do, khái lµm

C.B.

-6

-5

n« lÖ. Chó, b¸c, anh, chÞ thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt ®Ó c¸c ch¸u ®îc no c¬m Êm ¸o. ThÕ lµ ngêi lín ®Êu tranh cho nhi ®ång. Mµ c¸c ch¸u còng ®Êu tranh. C¸c ch¸u ®Êu tranh thÕ nµo ? C¸c ch¸u: - Thi ®ua häc tËp, - Thi ®ua gióp t¨ng gia s¶n xuÊt, - Thi ®ua gióp ®ì gia ®×nh c¸c th¬ng binh, tö sÜ. ThÕ lµ c¸c ch¸u ®Êu tranh. C¸c ch¸u ph¶i ®oµn kÕt, th¬ng yªu nhau, gi÷a nhi ®ång ViÖt Nam víi nhau, gi÷a nhi ®ång ViÖt Nam víi nhi ®ång Trung Quèc, nhi ®ång Liªn X«, nhi ®ång c¸c níc. §ã lµ tinh thÇn quèc tÕ. Víi tinh thÇn quèc tÕ Êy, sau nµy c¸c ch¸u nhi ®ång thÕ giíi lín lªn sÏ kh«ng ¸p bøc nhau, xung ®ét nhau, kh«ng chiÕn tranh ®¸nh giÕt lÉn nhau. Tr¸i l¹i, c¸c ch¸u sÏ th©n ¸i nhau, gióp ®ì nhau, cïng nhau gi÷ g×n vµ hëng thô h¹nh phóc hoµ b×nh vµ d©n chñ. LÇn nµy B¸c nãi dµi qu¸, c¸c ch¸u hiÓu ®îc kh«ng ? Ch¸u nµo kh«ng hiÓu, th× viÕt th hái B¸c. B¸c chóc c¸c ch¸u m¹nh khoÎ, vui vÎ, siªng n¨ng. B¸c göi c¸c ch¸u cïng anh chÞ em nhi ®ång thÕ giíi cña c¸c ch¸u nhiÒu c¸i h«n.

TH¦ GöI C¸N Bé Vµ CHIÕN SÜ TRUNG §OµN 209
Th©n ¸i göi c¸n bé vµ chiÕn sÜ Trung ®oµn 209, C¶m ¬n c¸c chó ®· göi biÕu B¸c l¸ cê Ph¸p c¸c chó ®· lÊy ®îc trong cuéc ®¸nh th¾ng M¹o Khª. §ã lµ mét thø quµ quý. Mong c¸c chó thi ®ua diÖt nhiÒu ®Þch, cíp nhiÒu sóng, lÊy nhiÒu cê, th¾ng nhiÒu trËn h¬n n÷a. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng 5 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH

B¸C Hå

B¸o Cøu quèc, sè 1828, ngµy 29-5-1951. S¸ch Hå Chñ tÞch víi c¸c lùc lîng vò trang nh©n d©n,

-6

-5

Nxb. Qu©n ®éi nh©n d©n, Hµ Néi, 1962, tr.105.

TH¦ GöI HµNG BINH PH¸P ANBe1)
Anbe th©n mÕn, RÊt c¶m ¬n v× nh÷ng lêi ch¸u ®· chóc B¸c nh©n dÞp sinh nhËt B¸c vµ v× ®ãng gãp cña ch¸u vµo phong trµo mua c«ng tr¸i cña chóng t«i. Chóc ch¸u ®¹t kÕt qu¶ trong c«ng viÖc, trong häc tËp còng nh trong viÖc thi ®ua trång rau xanh. Chµo th©n ¸i2)
B¸C Hå

Bøc th lu t¹i Trung t©m lu tr÷ Quèc gia I. Ph«ng PTT, hép 107, HS: 1066.

) Bøc th do Ngêi tù ®¸nh m¸y vµo th¸ng 5-1951 b»ng tiÕng Ph¸p, cã ký tªn vµ söa ch÷a b»ng ch÷ viÕt tay trªn giÊy tr¾ng khæ réng 8,5 x 14,5cm.
2

1

) Nguyªn v¨n: “poignÐe de main fraternelle”

-6

-5

§¹O §øC CñA Mü
Chóa Giªxu d¹y: §¹o ®øc lµ b¸c ¸i. PhËt ThÝch Ca d¹y: §¹o ®øc lµ tõ bi. Khæng Tö d¹y: §¹o ®øc lµ nh©n nghÜa. Cßn ®Õ quèc Mü th×: §¹o ®øc lµ giÕt ngêi. NÕu ai tëng t«i nãi vu cho Mü, th× xin nghe nh÷ng lêi cña vµi l·nh tô Mü sau ®©y: Tæng tham mu trëng Mü nãi: tÝnh ®Õn 18-5, qu©n ®éi Mü ë TriÒu Tiªn chÕt vµ bÞ th¬ng h¬n 142.000 tªn. Nghe vËy, cùu Tæng thèng Mü tªn lµ T¸p nãi: "Nªn dïng lÝnh ngo¹i quèc ®i ®¸nh, dï tèn kÐm mét chót còng cßn rÎ h¬n dïng lÝnh Mü, vµ ngêi Mü ®ì ph¶i chÕt", (20-5-51). Tíng MÆt ¸c-tÖ1) nãi: "mét viªn ®¹n may ra chØ giÕt mét ngêi Trung Quèc, mét b¨ng sóng m¸y giÕt ®îc 10 ngêi, mét qu¶ bom giÕt 100 ngêi, mét bom nguyªn tö giÕt vµi ngµn ngêi th«i. NÕu ph¸ ho¹i c¬ quan l¬ng thùc, th× cã thÓ lµm cho 50 triÖu ngêi chÕt ®ãi trong mét lóc". V× vËy, h¾n ®Ò nghÞ bao v©y kinh tÕ Trung Quèc. Tªn Kinhxl©y (Kingsley) nhËn r»ng: tõ ngµy Mü ®æ bé ®Õn nay, h¬n 3 triÖu ngêi TriÒu Tiªn tan nhµ n¸t cöa, vµ h¬n 1 triÖu ngêi chÕt v× bom ®¹n. §Ó g©y chiÕn tranh thÕ giíi ®Æng ph¸t triÓn "®¹o ®øc" Êy, chØ trong 6 th¸ng n¨m ngo¸i, Mü ®· gióp cho bÌ lò tay sai 350.000 tÊn bom ®¹n. §ã, bµ con thÊy cha?
C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 12, ngµy 14-6-1951.
1

EM BÐ TRIÒU TI£N
Nh©n d©n níc Hung göi thuèc tÆng qu©n vµ d©n TriÒu Tiªn. C¸c ®ång chÝ tµi xÕ Trung Quèc vµ TriÒu Tiªn chë thuèc ®i. Xe ®i ®Õn mét ®Þa ph¬ng. MÊy h«m tríc, ®Þa ph¬ng nµy bÞ m¸y bay Mü tµn ph¸. Anh ®éi trëng ®i kh¾p lµng chØ gÆp mét em bÐ sèng sãt vµ ®ãi gÇn chÕt. Anh liÒn bÕ em bÐ vÒ chç xe ®ç, cho em ¨n uèng, em khoÎ l¹i ngay. Võa lóc ®ã, m¸y bay Mü ®Õn. Anh ®éi trëng ra lÖnh: "ChÕt còng ph¶i cøu lÊy thuèc!". C¸c ®ång chÝ tµi xÕ kh«ng qu¶n bom ®¹n, ®Òu xung phong mang giÊu nh÷ng hßm thuèc vµo hÇm hè. M¸y bay Mü ®i råi, anh em xem l¹i, th× thÊy em bÐ dang hai tay n»m che lÊy hai hßm thuèc, lng em bÞ 5 viªn ®¹n xuyªn qua, m¸u ch¶y lai l¸ng. Em bÐ ®· hy sinh ®Ó cøu hai hßm thuèc. Thuèc cña nh©n d©n níc Hung. C«ng cña chiÕn sÜ Trung Quèc. M¸u cña em bÐ TriÒu Tiªn. Ba thø Êy hoµ lÉn, thµnh mét tÊm g¬ng tinh thÇn yªu níc kÕt hîp víi tinh thÇn quèc tÕ. Em bÐ TriÒu Tiªn thËt lµ anh hïng.

) Tøc lµ M¸c ¸ct¬ (Mac Arthur)

-6

-5

Em bÐ ViÖt Nam, c¸c ch¸u B¸c Hå, còng nhiÒu em anh hïng. TrÎ con anh hïng chøng tá c¶ d©n téc anh hïng. Víi chÝ khÝ anh hïng do lßng yªu níc vµ tinh thÇn quèc tÕ hun ®óc, nhÊt ®Þnh ®¸nh tan ®îc bän ®Õ quèc tham tµn. Kh¸ng chiÕn TriÒu Tiªn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Kh¸ng chiÕn ViÖt Nam nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. V× hai d©n téc ®Òu anh hïng.

LI£N X¤ VÜ §¹I
Mêi n¨m tríc ®©y, h«m 22-6-1941, ph¸t xÝt §øc bÊt th×nh l×nh µo ¹t tiÕn c«ng Liªn X«. Sau khi ®¸nh bÑp Ph¸p vµ lµm chóa phÇn lín lôc ®Þa ch©u ¢u, §øc ph¸t xÝt dèc hÇu hÕt søc ngêi vµ søc cña ®¸nh Liªn X«. Trªn mÆt trËn dµi 1.500 c©y sè, §øc dïng ®Õn 257 s ®oµn. Cã nh÷ng n¬i, trong mét c©y sè, §øc dïng gÇn 150 xe t¨ng vµ 200 sóng lín. Song, "vá quýt dµy, cã mãng tay nhän". Qu©n vµ d©n Liªn X« kh¸ng chiÕn cùc kú dòng c¶m, víi mét tinh thÇn quyÕt th¾ng, M¹c T Khoa, Lªningr¸t, Xtalingr¸t, v.v. lµ nh÷ng g¬ng chãi s¸ng ®Õn mu«n thu vµ kh¾p thÕ giíi, tinh thÇn kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i cña Liªn X«. Lªningr¸t bÞ v©y chÆt tõ mïa thu 1941. Suèt ngµy ®ªm, m¸y bay vµ sóng lín ®Þch b¾n ph¸ kh«ng ngõng. Nhµ cöa tan tµnh. Nh©n d©n ®ãi, rÐt, chÕt. Nhng cµng gian khæ, chÝ khÝ cña qu©n vµ d©n cµng h¨ng. KÕt qu¶ lµ mïa xu©n 1944, Lªningr¸t ®îc gi¶i phãng. Ngo¹i « Lªningr¸t trë thµnh mét b·i tha ma ch«n vïi lò §øc x©m l¨ng. M¹c T Khoa bÞ 51 s ®oµn §øc bao v©y. Toµn d©n M¹c T Khoa, g¸i trai giµ trÎ, ®Òu tham gia viÖc gi÷ thµnh chèng giÆc. 12 v¹n thanh niªn nam n÷ vµo ®éi tù vÖ thµnh, cïng Hång qu©n ®¸nh giÆc. Ngµy 2-10-1941, HÝtle tuyªn bè ®Õn 7-11 (ngµy kû niÖm C¸ch m¹ng Th¸ng Mêi), h¾n sÏ duyÖt binh trong M¹c T Khoa. Song ®Õn ngµy Êy, HÝtle vµ qu©n

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 13, ngµy 21-6-1951.

-6

-5

®éi §øc bÞ ®¸nh lui, vµ qu©n d©n M¹c T Khoa th¾ng trËn, biÓu t×nh tríc Thèng chÕ Xtalin. §ªm lÉn ngµy, 1.500 sóng lín vµ hµng tr¨m m¸y bay §øc déi bom ®¹n vµo Xtalingr¸t. Thµnh bÞ ®µo s©u ho¸ ra hµo. Hµo bÞ lÊp cao ho¸ ra thµnh. Sau khi gi¶i phãng, tÝnh l¹i ë ®ã, Hång qu©n ®· hy sinh 46.700 ngêi. Qu©n ®Þch chÕt 147.200 tªn, bÞ b¾t 110.000 tªn, trong ®ã cã c¶ viªn t lÖnh §øc lµ thèng chÕ Ph«n P« uýt (Von Paulus) vµ 26 tíng §øc kh¸c. Con sè Êy ®ñ tá cuéc chiÕn ®Êu gay go thÕ nµo, vµ qu©n d©n Liªn X« anh dòng thÕ nµo. Trong cuéc chiÕn tranh chèng ph¸t xÝt §øc, du kÝch Liªn X« ®· gi÷ mét ®Þa vÞ vÎ vang vµ ®· lµm trßn nhiÖm vô cña hä: lu«n lu«n lµm cho ®Þch ¨n kh«ng ngon, ngñ kh«ng yªn, lu«n lu«n quÊy rèi chóng, tiªu diÖt chóng, ph¸ ho¹i chóng. Ngoµi nh÷ng anh hïng du kÝch nh Kèpp¸c (Kovpak), Phª®ªrèp (FÐderov), v.v.. Cã nh÷ng n÷ anh hïng nh D«ia (Zoia), thiÕu nhi anh hïng nh S«kalin (ChÐkaline), mµ qu©n ®Þch nghe tªn ®· rïng m×nh, nh©n d©n c¶ níc ®Òu khen ngîi. ë hËu ph¬ng, víi phong trµo thi ®ua, c«ng nh©n vµ n«ng d©n ®· h¨ng h¸i t¨ng gia s¶n xuÊt, cung cÊp ®Çy ®ñ vò khÝ, vµ l¬ng thùc cho bé ®éi. Ngoµi c«ng l¬ng, c«ng tr¸i, n«ng d©n cßn quyªn gióp bé ®éi h¬n 20.000 triÖu ®ång róp vµ nhiÒu quµ kh¸c. Trong phong trµo thi ®ua vµ quyªn gióp, thêng thêng phô n÷ vµ thanh niªn lµ ngêi xung phong. Nh÷ng ngêi lao ®éng trÝ ãc thi ®ua ph¸t triÓn khoa häc ®Ó phông sù kh¸ng chiÕn. Ngµnh thuèc th× cã nh÷ng chiÕn sÜ nh «ng Buèc®enc« (Bourdenko), c«ng nghiÖp nh «ng B¸c®in (Bardine), n«ng nghiÖp nh «ng Litxenc« (Lyssenko), v¨n nghÖ nh «ng Erenbua (Erhenbourg), v.v.. Sau 4 n¨m kh¸ng chiÕn anh dòng, ngµy 2-5-1945, Hång qu©n chiÕm BÐclanh, thñ ®« níc §øc. ThÕ lµ Liªn X« hoµn toµn th¾ng lîi. N¨m 1918-20, khi c¸ch m¹ng míi thµnh c«ng, Liªn X« ®·

®¸nh th¾ng qu©n ®éi 14 ®Õ quèc liªn kÕt víi lò Nga gian. Nhê h¬n 20 n¨m x©y dùng, Liªn X« l¹i toµn th¾ng trong cuéc chiÕn tranh to nhÊt vµ khñng khiÕp nhÊt cña lÞch sö loµi ngêi tõ tríc tíi nay. Liªn X« ®¹t ®îc th¾ng lîi Êy lµ v×: 1- ChÕ ®é chÝnh trÞ, qu©n sù, kinh tÕ, x· héi cña Liªn X« rÊt v÷ng ch¾c. 2- Qu©n vµ d©n Liªn X« rÊt kiªn quyÕt dòng c¶m, rÊt ®oµn kÕt, nhÊt trÝ . 3- Sù l·nh ®¹o cña Thèng chÕ Xtalin vµ §¶ng Céng s¶n Liªn X« rÊt s¸ng suèt. 4- Nh©n d©n lao ®éng toµn thÕ giíi nhiÖt liÖt ®ång t×nh víi Liªn X«. Ngay sau cuéc kh¸ng chiÕn, Liªn X« b¾t ®Çu kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø 4 mµ hiÖn nay, ®· hoµn thµnh vît møc. Lùc lîng vµ uy tÝn cña Liªn X« ngµy cµng to lín, lµm cho phe d©n chñ hoµ b×nh thÕ giíi ngµy cµng m¹nh thªm. S¸u n¨m tríc, phe ph¸t xÝt §øc ®· bÞ tiªu diÖt. Ngµy nay, nÕu phe ph¸t xÝt Mü l¨m le më chiÕn tranh thÕ giíi thø ba ®Ó x©m ph¹m Liªn X« vµ c¸c níc d©n chñ nh©n d©n, diÔn l¹i ngµy 22-6, th× Liªn X« vµ phe d©n chñ nhÊt ®Þnh sÏ cã l¹i ngµy 2-5.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 13, ngµy 21-6-1951.

-6

-5

Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Ngµy 27 th¸ng 6 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH

Tµi liÖu cña B¶o tµng C¸ch m¹ng ViÖt Nam.

§IÖN GöI C¸C CHIÕN SÜ THAM GIA CHIÕN DÞCH QUANG TRUNG37
B¸c rÊt vui lßng nhËn ®îc tin th¾ng lîi cña c¸c chó trªn chiÕn trêng ®ång b»ng, ë Ninh B×nh - Phñ Lý - Hµ §«ng. C¸c chó ®· tiªu diÖt h¬n 20 ®¹i ®éi ®Þch, ®· lµm lay ®éng tinh thÇn nguþ qu©n, ®· ph¸t triÓn chiÕn tranh du kÝch, b¶o vÖ nh©n d©n, b¶o vÖ mïa mµng. B¸c th©n ¸i göi lêi khen ngîi toµn thÓ c¸c chó vµ hái th¨m anh em th¬ng binh. Chóc c¸c chó m¹nh khoÎ vµ cè g¾ng ®Ó ®¸nh th¾ng nhiÒu h¬n, lín h¬n n÷a. B¸c h«n c¸c chó.

-6

-5

cña hai d©n téc ta sÏ trêng kú gian khæ. Nhng chóng ta ®Òu cè g¾ng, ®Òu ®oµn kÕt, ®Òu kiªn quyÕt, cho nªn th¾ng lîi cuèi cïng nhÊt ®Þnh vÒ tay hai d©n téc chóng ta. Do ®ã mµ hai d©n téc ta thiÕt thùc gióp søc vµo sù nghiÖp b¶o vÖ d©n chñ vµ hoµ b×nh thÕ giíi.

§IÖN MõNG NH¢N Kû NIÖM MéT N¡M CUéC KH¸NG CHIÕN CHèNG Mü CñA NH¢N D¢N TRIÒU TI£N
KÝnh göi Chñ tÞch Kim NhËt Thµnh, Níc Céng hoµ Nh©n d©n TriÒu Tiªn, Nh©n ngµy kû niÖm TriÒu Tiªn kh¸ng chiÕn mét n¨m, t«i xin nh©n danh t«i vµ thay mÆt cho ChÝnh phñ, qu©n ®éi cïng nh©n d©n ViÖt Nam kÝnh chóc Ngµi m¹nh khoÎ vµ nhê Ngµi chuyÓn lêi chóng t«i th©n ¸i chóc ChÝnh phñ, qu©n ®éi, nh©n d©n quý quèc vµ qu©n chÝ nguyÖn Trung Quèc. Chóng t«i ch¾c r»ng díi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña Ngµi, víi sù ®oµn kÕt vµ anh dòng cña nh©n d©n vµ qu©n ®éi quý quèc, thªm vµo sù gióp ®ì cña nh©n d©n vµ qu©n chÝ nguyÖn Trung Quèc, cïng sù ®ång t×nh sèt s¾ng cña nh©n d©n toµn thÕ giíi, cuéc kh¸ng chiÕn cña TriÒu Tiªn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Hai d©n téc TriÒu - ViÖt ®Òu ë trong ®¹i gia ®×nh d©n chñ míi, ®Òu ®ang kh¸ng chiÕn cøu níc, ®Òu cã nh÷ng kÎ thï chung lµ ®Õ quèc x©m lîc do Mü cÇm ®Çu, cho nªn th¾ng lîi cña nh©n d©n TriÒu Tiªn còng lµ th¾ng lîi cña nh©n d©n ViÖt Nam, th¾ng lîi cña nh©n d©n ViÖt Nam còng lµ th¾ng lîi cña nh©n d©n TriÒu Tiªn. Cuéc kh¸ng chiÕn

T«i kÝnh göi Ngµi lêi chµo th©n mÕn vµ quyÕt th¾ng.

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 14, ngµy 28-6-1951.

-6

-5

§.X. B¸o Cøu quèc, sè 1851, ngµy 30-6-1951.

VËN §éNG NGôY BINH
Trªn chiÕn trêng Liªn khu III võa råi, nhiÒu nguþ binh ®· bá Ph¸p mµ quay vÒ víi Tæ quèc. Cã nh÷ng n¬i nh ®ån BÕn Xanh anh em nguþ binh giÕt tªn chØ huy Ph¸p vµ trãi 3 tªn lÝnh Ph¸p råi ®a c¶ giÆc c¶ sóng sang hµng ngò ta. Nh vËy nªn bé ®éi ta lÊy ®îc mÊy vÞ trÝ mµ kh«ng mÊt mét viªn ®¹n, kh«ng tèn mét giät m¸u. Cã kÕt qu¶ ®ã lµ v×: - Bé ®éi ta cã chÝnh s¸ch u ®·i nguþ binh ®· gi¸c ngé. - ChÝnh phñ ta cã chÝnh s¸ch khoan hång víi nh÷ng ngêi Êy. - §ång bµo vµ c¸n bé ®Þa ph¬ng khÐo vËn ®éng nguþ binh. Hå Chñ tÞch thêng nãi: "Trõ bän ®¹i ViÖt gian ra th× ngêi ViÖt Nam ai còng cã lßng yªu níc, ghÐt giÆc. §¹i ®a sè nguþ binh ®Òu v× giÆc ¸p bøc lõa g¹t mµ theo giÆc. Chóng ta chÞu khã vµ kh«n khÐo khªu gîi lßng ¸i quèc cña hä th× nhÊt ®Þnh hä sÏ quay vÒ víi kh¸ng chiÕn". ThËt vËy. Ai ch¼ng biÕt kh¸ng chiÕn lµ v× d©n v× níc. Ai còng biÕt T©y lµ ¸c vµ theo T©y lµ câng r¾n c¾n gµ nhµ, ríc voi giµy m¶ tæ. Cho nªn bæn phËn cña mçi mét ®ång bµo ë vïng t¹m bÞ chiÕm lµ chÞu khã gÇn gòi nguþ binh. Gi¶i thÝch cho hä råi kÐo hä vÒ víi ta. §ã lµ mét c¸ch tham gia kh¸ng chiÕn rÊt thiÕt thùc.

KHæ TËN CAM LAI
Tõ sau ThÕ giíi chiÕn tranh thø hai, ë c¸c níc t b¶n kinh tÕ ngµy thªm quÉn b¸ch; nh©n d©n ngµy thªm khæ së. ë Liªn X« c«ng nghÖ vµ n«ng nghiÖp ngµy thªm ph¸t triÓn. Gi¸ hµng ho¸ ®· gi¶m 4 lÇn. Sinh ho¹t cña nh©n d©n ngµy thªm ®Çy ®ñ, ®Ñp ®Ï. ë Trung Quèc ChÝnh phñ ®· dïng m¸y bay ®Ó giÕt s©u c¾n lóa, nh©n d©n thõa g¹o b¸n ra ngoµi, n«ng d©n cã ruéng cµy... mÆc dÇu bÞ Mü vµ bÌ lò nã bao v©y kinh tÕ. Ai còng khen r»ng: Liªn X« ®· hëng h¹nh phóc th¸i b×nh, Trung Quèc ®ang tiÕn lªn con ®êng sung síng. Song ta ph¶i nhí r»ng trong mÊy chôc n¨m nh©n d©n hai níc Êy ®· hy sinh bao nhiªu x¬ng m¸u v× c¸ch m¹ng, v× kh¸ng chiÕn; hy sinh bao nhiªu må h«i níc m¾t, ®· nhÞn ¨n nhÞn mÆc ®Ó kiÕn thiÕt míi cã thµnh c«ng ngµy nay. Chóng ta ®ang kh¸ng chiÕn trêng kú vµ gian khæ. Chóng ta nhÊt ®Þnh sÏ cã ngµy "khæ tËn cam lai" nh nh©n d©n Trung Quèc vµ Liªn X«. "Muèn ¨n qu¶ ph¶i trång c©y, Cã cùc khæ míi cã ngµy vÎ vang".

-6

-5

§.X. B¸o Cøu quèc, sè 1853, ngµy 3-7-1951.

Chñ tÞch, mõng MÆt trËn Liªn - ViÖt vµ §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam (®ît ®Çu cña phong trµo thi ®ua s¶n xuÊt, lËp c«ng, ®Ò cao chiÕn sÜ), anh chÞ em c«ng nh©n ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch. Nh÷ng thµnh tÝch ®ã, xem qua cã vÎ kh« khan, nhng xem kü th× rÊt thó vÞ. Nh mét c¸i vên mªnh m«ng, t¬i tèt, míi cã mét vµi nô hoa chím në, song ch¾c råi ®©y vên sÏ khai hoa kÕt qu¶ ®Çy c¶ gãc trêi. Trong 19 xÝ nghiÖp, n¨ng suÊt chung ®· t¨ng tõ 11,35% ®Õn 80%. Riªng tõng ban, th× cã ban t¨ng ®Õn 260%. TÝnh tõng ngêi, th× cã ngêi t¨ng ®Õn 290%.

THI §UA ¸I QUèC, HIÖN T¹I Vµ T¦¥NG LAI VÎ VANG CñA N¦íC TA
Thi ®ua ¸i quèc nh»m ba môc ®Ých chÝnh: diÖt giÆc ®ãi, diÖt giÆc dèt, diÖt giÆc ngo¹i x©m. Tøc lµ lµm cho nh©n d©n no, Êm, biÕt ch÷, lµm cho Tæ quèc ®éc lËp, tù do. Muèn ®¹t môc ®Ých Êy, ngêi ngêi ph¶i thi ®ua, ngµnh ngµnh ph¶i thi ®ua. Ai lµm viÖc g×, nghÒ g× còng thi ®ua lµm cho nhanh, cho tèt, cho nhiÒu. ChiÕn sÜ th× thi ®ua diÖt giÆc lËp c«ng, ®ång bµo th× thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt. Sau mét thêi kú t×m tßi vµ chuÈn bÞ, vµ mÆc dÇu gÆp nhiÒu khã kh¨n, thi ®ua ¸i quèc cña ta ®· cã kÕt qu¶ ®Çu tiªn. KÕt qu¶ tuy cßn nhá, nhng nã nh con Ðn b¸o hiÖu mïa xu©n. Nã lµ c¸i ®µ cho kÕt qu¶ to lín sau nµy. VÒ bé ®éi, thi ®ua ®· ®em l¹i nh÷ng trËn th¾ng lîi ë Biªn giíi, ë Trung du, ë B×nh TrÞ Thiªn, ë Liªn khu III, v.v.. VÒ n«ng nghiÖp, thi ®ua ®· lµm cho ®ång bµo ta tr¸nh khái n¹n ®ãi. Ta ®· cã nh÷ng chiÕn sÜ n«ng nghiÖp kiÓu mÉu. VÒ c«ng nghiÖp, th× trong ®ît thi ®ua ®Ó chóc thä Hå

Theo lêi anh chÞ em c«ng nh©n, së dÜ ®îc nh vËy lµ: - Nhê cã kÕ ho¹ch thiÕt thùc vµ cã kiÓm ®iÓm h»ng ngµy, phª b×nh vµ bæ khuyÕt kÞp thêi. - V× cè g¾ng, biÕt xÕp ®Æt c«ng viÖc ng¨n n¾p, chÞu khã t×m tßi, cã s¸ng kiÕn. Nh÷ng ®iÒu ®ã, cè g¾ng lµm th× ®îc, chø ®©u ph¶i nh chuyÖn "®éi ®¸ v¸ trêi". Díi ®©y, xin kÓ vµi thÝ dô: Anh NguyÔn Kh¾c ChØnh, biÕt xÕp l¹i nåi h¬i, c«ng viÖc ®· dÔ dµng h¬n, mçi ngµy l¹i tiÕt kiÖm ®îc 200 c©n than. Anh Hå B¸ C¬ng, dïng cµo s¾t thay cµo gç, mçi ngµy tiÕt kiÖm ®îc 15 c©n v«i. Anh §ç V¨n TrÞ, thî rÌn, biÕt c¸ch s¾p ®Æt, c«ng viÖc c¶ ban khi tríc ph¶i lµm 32 giê, nay chØ cÇn 12 giê. ChÞ H¹nh, thî giÊy, biÕt hîp lý ho¸ viÖc xeo giÊy, tríc kia 5 ®éng t¸c, nay chØ cÇn 3, tríc kia mét ngµy ®îc 700 tê, nay ®îc 1.594 tê. Xëng dÖt §éc lËp, ban m¾c, tríc kia mét ngµy ®îc 216 thíc, nay ®îc 318 thíc. Ban c¾t xëng qu©n nhu, nhê tÝnh to¸n kü lìng, d«i ®îc bèn phÇn tr¨m v¶i cho bé ®éi. Nãi tãm l¹i: v× sù cè g¾ng cña c¸c nam n÷ chiÕn sÜ lao

-6

-5

®éng, mµ tiÕt kiÖm ®îc vËt liÖu, tiÕt kiÖm ®îc thêi giê, ®ì ®îc khã nhäc, ®ång thêi s¶n xuÊt ®îc nhiÒu l¬ng thùc, nhiÒu sóng èng, nhiÒu v¶i, nhiÒu giÊy cho bé ®éi vµ nh©n d©n. §ã ch¼ng ph¶i lµ hiÖn t¹i vµ t¬ng lai tèt ®Ñp ? NÕu mäi ngêi ®Òu cè g¾ng thi ®ua, th× c«ng viÖc tiªu diÖt giÆc ®ãi, giÆc dèt, giÆc ngo¹i x©m sÏ mau ®Õn ngµy hoµn toµn th¾ng lîi. Trong phong trµo thi ®ua nµy, anh em c«ng chøc, gi¸o viªn, häc sinh c¸c n¬i nh Phó Thä, Th¸i Nguyªn, B¾c C¹n, v.v., ®Òu h¨ng h¸i tham gia viÖc söa ®êng, ®µo kªnh vµ ®· cã thµnh tÝch kh¸. ThÕ lµ trÝ thøc lao ®éng ho¸. §ã lµ mét ®iÒu ®¸ng khen ngîi vµ nªn khuyÕn khÝch cho ph¸t triÓn thªm. Trong thµnh c«ng, ta vÉn thÊy cßn khuyÕt ®iÓm. Nh÷ng khuyÕt ®iÓm chÝnh lµ: Híng dÉn thiÕu thèng nhÊt. Ch¬ng tr×nh cßn nhiÒu n¬i cha s¸t. KÕ ho¹ch thiÕu chu ®¸o, tØ mØ. BiÕt lµm nhanh, nhng cha biÕt lµm tèt. Thi ®ua n¬i th× thiÕu bÒn bØ, n¬i th× lµm qu¸ søc, n¬i th× cha tù ®éng. §ã lµ v× t tëng thi ®ua cha thÊm nhuÇn, thÊu suèt mäi ngêi, v× c¸n bé gi¶i thÝch kÐm. Chóng ta ph¶i söa ch÷a ngay nh÷ng khuyÕt ®iÓm Êy, ®Ó ®Èy phong trµo thi ®ua lªn cao h¬n n÷a, réng kh¾p h¬n n÷a, vµ ®¹t nh÷ng kÕt qu¶ to lín vµ tèt ®Ñp h¬n n÷a.

NãI THËT MÊT LßNG
Bµ Phint¬n (Filton) lµ mét vÞ gi¸o s triÕt häc ngêi Anh. Håi th¸ng 6, bµ cïng ®oµn ®¹i biÓu Phô n÷ D©n chñ Quèc tÕ sang th¨m TriÒu Tiªn. Khi trë vÒ níc, bµ ®· tr×nh bµy tríc d©n Anh nh÷ng téi ¸c cña qu©n ®éi Mü vµ Anh ë TriÒu Tiªn, víi nh÷ng chøng cí râ rµng. D©n chóng Anh rÊt c¨m tøc ChÝnh phñ Anh vµ g©y nªn phong trµo ®ßi qu©n ®éi Anh rót khái TriÒu Tiªn. ChÝnh phñ ph¶n ®éng Anh thÊy vËy, bÌn c¸ch chøc gi¸o s cña bµ, vu cho bµ ph¹m téi ph¶n quèc vµ toan ®a bµ ra tríc toµ ¸n.

C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 15, ngµy 5-7-1951.

-6

-5

Nghe tin Êy, d©n chóng Anh cµng c¨m tøc ChÝnh phñ, vµ quyÕt ñng hé bµ Phint¬n. Bµ Phint¬n nãi: "ChÝnh phñ Anh c¸ch chøc gi¸o s cña t«i, song kh«ng thÓ c¸ch chøc lµm ngêi cña t«i. Hä cã thÓ cóp tiÒn l¬ng cña t«i, song kh«ng thÓ ng¨n trë t«i nãi thËt". C¶ mét ®Õ quèc xng hïng, xng b¸, mµ sî mét ngêi ®µn bµ nãi thËt. Uy quyÒn cña ph¶n ®éng lµ nh thÕ ®ã.

C«ng tr¸i Liªn X« ®¹i thµnh c«ng: ChÝnh phñ ®Þnh vay 30.000 triÖu. ChØ trong 15 h«m, nh©n d©n ®· cho vay ®Õn 34.453 triÖu. C«ng tr¸i cña ta còng thµnh c«ng, song kh«ng ®¹i. ChØ ®Çy sæ ChÝnh phñ vay, cã n¬i nhiÒu h¬n, cã n¬i Ýt h¬n. Thµnh thö céng l¹i kh«ng vît møc nh ë Liªn X«. Nh©n d©n Liªn X« rÊt h¨ng h¸i. Nh©n d©n ta còng rÊt h¨ng h¸i. KÕt qu¶ c«ng tr¸i kh¸c nhau lµ v× c¸n bé Liªn X« khÐo tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch, cæ ®éng. ë ta, n¬i nµo c¸n bé giái, th× kÕt qu¶ còng to. Song nhiÒu n¬i c¸n bé kÐm gi¶i thÝch, tuyªn truyÒn cæ ®éng. ThËm chÝ cã n¬i c¸n bé cßn dïng c¸ch quan liªu, mÖnh lÖnh. KÕt luËn: C¸n bé chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ ta ph¶i tÈy cho s¹ch bÖnh quan liªu, mÖnh lÖnh, nÕu kh«ng th× sÏ bÞ d©n tÈy. BÊt kú viÖc to viÖc nhá, ph¶i chÞu khã gi¶i thÝch cho mäi ngêi d©n hiÓu râ th× d©n sÏ vui lßng lµm, mµ viÖc g× còng thµnh c«ng (Lêi Hå Chñ tÞch).

§.X.

B¸o Cøu quèc, sè 1857, ngµy 9-7-1951.

§.X. B¸o Cøu quèc, sè 1859, ngµy 11-7-1951.

C¤NG TR¸I
Níc ta cã c«ng tr¸i, Liªn X« còng cã c«ng tr¸i. Liªn X« ra c«ng tr¸i ®Ó kiÕn thiÕt x· héi chñ nghÜa. Níc ta ra c«ng tr¸i ®Ó kh¸ng chiÕn kiÕn quèc.

PH£ B×NH

-6

-5

Bµi tríc nãi vÒ tù phª b×nh. Bµi nµy nãi vÒ phª b×nh. V× chóng ta ph¶i "Tiªn tr¸ch kû, hËu tr¸ch nh©n". "Thuèc ®¾ng th× d· tËt, nãi thËt th× ®îc viÖc". Nãi thËt tøc lµ phª b×nh. KhuyÕt ®iÓm còng nh mét chøng bÖnh. Phª b×nh lµ thuèc ®Ó ch÷a c¸c bÖnh khuyÕt ®iÓm. ThÝ dô: t«i cã vÕt nhä ë tr¸n, tù t«i kh«ng tr«ng thÊy. §ång chÝ b¶o cho t«i biÕt. ThÕ lµ ®ång chÝ phª b×nh t«i. Môc ®Ých cña ®ång chÝ lµ muèn cho mÆt t«i s¹ch sÏ, chø kh«ng ph¶i ®Ó mØa mai t«i. V× vËy ®ång chÝ ph¶i nãi cho râ rµng, thiÕt thùc: vÕt nhä to hay nhá ? Nã ë phÝa nµo ? v.v.. Vµ khi nãi, nªn cã th¸i ®é ®óng mùc. "Lêi nãi kh«ng mÊt tiÒn mua, lùa lêi mµ nãi cho võa tai nhau". VÒ phÇn t«i, khi ®· biÕt cã vÕt nhä th× ph¶i lo röa s¹ch. NÕu ®ång chÝ ®· b¶o, mµ t«i kh«ng vui lßng röa s¹ch, (thËm chÝ cßn o¸n tr¸ch ®ång chÝ), tøc lµ t«i cè ý mang vÕt nhä suèt ®êi. Hai ®iÒu Êy ®Òu v« lý. ý nghÜa phª b×nh, gi¶n ®¬n lµ nh vËy. Chóng ta v× d©n, v× níc mµ lµm c¸ch m¹ng. Muèn c¸ch m¹ng thµnh c«ng, ¾t ph¶i ®oµn kÕt vµ tiÕn bé. Muèn ®oµn kÕt cµng chÆt chÏ, tiÕn bé cµng mau chãng, th× mäi ngêi ph¶i söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, ph¸t triÓn u ®iÓm. Mµ muèn ®îc nh thÕ th× kh«ng cã c¸ch g× h¬n lµ thËt thµ tù phª b×nh vµ phª b×nh. Môc ®Ých phª b×nh lµ cèt lîi cho c«ng viÖc chung. Nguyªn t¾c phª b×nh lµ ph¶i nh»m vµo t tëng vµ c«ng t¸c. T tëng kh«ng ®óng ®¾n th× c«ng t¸c ¾t sai lÇm. ThÝ dô: V× thiÕu quan ®iÓm quÇn chóng (t tëng), nªn trong c«ng t¸c m¾c bÖnh mÖnh lÖnh, quan liªu. Phª b×nh lµ cèt gióp nhau söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, cho nªn th¸i ®é cña ngêi phª b×nh ph¶i thµnh khÈn, nghiªm

trang, ®óng mùc. Ph¶i v¹ch râ v× sao cã khuyÕt ®iÓm Êy, nã sÏ cã kÕt qu¶ xÊu thÕ nµo, dïng ph¬ng ph¸p g× ®Ó söa ch÷a. Thuèc ph¶i nh»m ®óng bÖnh. TuyÖt ®èi kh«ng nªn cã ý mØa mai, bíi mãc, b¸o thï. Kh«ng nªn phª b×nh lÊy lÖ. Cµng kh«ng nªn "tríc mÆt kh«ng nãi, xoi mãi sau lng". Phª b×nh lµ quyÒn lîi vµ nhiÖm vô cña mäi ngêi, lµ thùc hµnh d©n chñ. CÊp díi cã quyÒn phª b×nh cÊp trªn. Nh©n d©n cã quyÒn phª b×nh c¸n bé, phª b×nh chÝnh quyÒn, §¶ng vµ c¸c ®oµn thÓ. Mäi ngêi cã quyÒn phª b×nh nhau ®Ó cïng nhau tiÕn bé. Kh«ng phª b×nh tøc lµ bá mÊt mét quyÒn d©n chñ cña m×nh. Song phª b×nh ph¶i ®êng hoµng, chÝnh ®¸ng, quyÕt kh«ng nªn "thÇm th× thÇm thôt", viÕt th giÊu tªn, nh mét vµi c¸n bé ë T.N. ®· lµm. §¶ng viªn vµ c¸n bé, §¶ng, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n vµ chÝnh quyÒn cÇn ph¶i hoan nghªnh vµ khuyÕn khÝch nh©n d©n phª b×nh. NÕu phª b×nh sai, th× ph¶i gi¶i thÝch. Phª b×nh ®óng, th× ph¶i c«ng khai thõa nhËn vµ söa ch÷a. D×m phª b×nh hoÆc phít phª b×nh lµ khinh rÎ ý kiÕn nh©n d©n, lµ tr¸i víi d©n chñ, vµ rÊt cã h¹i, còng nh cã bÖnh mµ tõ chèi uèng thuèc. Phª b×nh vµ tù phª b×nh lµ c«ng viÖc thêng xuyªn. Ngõng phª b×nh vµ tù phª b×nh tøc lµ ngõng tiÕn bé, tøc lµ tho¸i bé. Ngêi ta lu«n lu«n cÇn kh«ng khÝ ®Ó sèng. Ngêi c¸ch m¹ng vµ ®oµn thÓ c¸ch m¹ng cÇn phª b×nh vµ tù phª b×nh thiÕt tha nh ngêi ta cÇn kh«ng khÝ . C¸ch m¹ng së dÜ ph¸t triÓn m·i, tiÕn bé m·i, cµng gÆp nhiÒu gian khæ cµng m¹nh mÏ thªm, lµ nhê cã phª b×nh vµ tù phª b×nh. Cho nªn toµn thÓ ®¶ng viªn vµ c¸n bé cÇn lµm g¬ng mÉu thËt thµ phª b×nh vµ tù phª b×nh ®Ó tù gi¸o dôc

-6

-5

m×nh vµ gi¸o dôc nh©n d©n, ®Ó lµm trßn sù nghiÖp kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 16, ngµy 12-7-1951.

QU¢N §éI THùC D¢N PH¸P
Cuèi n¨m ngo¸i, cùu Thñ tíng Ph¸p lµ Rayn« nãi: Bé ®éi Ph¸p ë ViÖt Nam ®· chÕt vµ bÞ th¬ng 40.486 tªn. Võa råi, Bé trëng thuéc ®Þa Ph¸p nãi: h¬n 1.000 sÜ quan Ph¸p ®· chÕt ë ViÖt Nam (2 chµng Êy chØ nãi 1 phÇn 3 th«i). Binh sÜ Ph¸p chÕt nhiÒu, nh©n d©n Ph¸p chèng chiÕn tranh tîn. V× vËy mÆc dÇu thùc d©n tuyªn truyÒn lõa bÞp vµ t¨ng l¬ng cho lÝnh, thanh niªn Ph¸p vÉn kh«ng muèn sang chÕt ë ViÖt Nam. Mét thÝ dô: b¸o Hµnh ®éng (L' ¸ction) ngµy 26-3 nãi: "Th¸ng 10 n¨m ngo¸i, h¬n 10 v¹n thanh niªn Ph¸p ph¶i vµo bé ®éi, mµ chØ cã h¬n 700 ngêi t×nh nguyÖn sang ViÖt Nam. Cßn vÒ sÜ quan, th× trong 84 ngêi, chØ cã 4 ngêi t×nh nguyÖn, 80 ngêi lµ b¾t buéc ph¶i ®i, kh«ng ®i th× bÞ tï vµ bÞ c¸ch chøc. ChÝnh 3 viªn quan n¨m lµ S¸ct«ng, L¬pagi¬, §uyrÝt bÞ ta b¾t trong trËn gi¶i phãng biªn giíi còng ph¶i nhËn r»ng: "Chóng t«i bÞ tuyªn truyÒn nhåi sä. Nay chóng t«i thÊy râ r»ng chiÕn tranh ë ViÖt Nam lµ kh«ng cã môc ®Ých, kh«ng cã nghÜa lý, kh«ng cã hy väng". Thèng chÕ Xtalin nãi: "Tíng lÜnh Mü vµ Anh kh«ng kÐm ai, song hä thÊt b¹i lµ v× lÝnh Mü vµ Anh biÕt r»ng chiÕn tranh chèng TriÒu Tiªn vµ Trung Quèc lµ v« lý". Ta còng cã thÓ nãi: Thùc d©n Ph¸p thÊt b¹i lµ v× binh lÝnh Ph¸p biÕt r»ng chiÕn tranh ë ViÖt Nam lµ v« lý. Vµ còng v× vËy mµ ta nhÊt ®Þnh th¾ng.

-6

-5

§.X. B¸o Cøu quèc, 1861, ngµy 14-7-1951.

24-2-51.
§.X. B¸o Cøu quèc, sè 1863, ngµy 17-7-1951.

CéNG S¶N D¢N Mü CHèNG CHIÕN TRANH
Tríc ngµy c¸ch mÖnh Nga thµnh c«ng, ë ¢u Mü, hÔ ai nãi ®éng ®Õn quyÒn lîi cña giai cÊp t b¶n th× bÞ m¾ng lµ "bän x· héi chñ nghÜa". Cã khi bÞ bá tï n÷a. Ngµy nay, ®· cã níc céng s¶n (Liªn X«) vµ nhiÒu §¶ng Céng s¶n, th× ë c¸c níc t b¶n hÔ ai nãi ®éng ®Õn ®Õ quèc chñ nghÜa vµ thùc d©n ®Òu bÞ gäi lµ "céng s¶n". Xin bµ con l¾ng nghe c©u nãi nµy: "22 n¨m c«ng t¸c ë ViÔn §«ng, t«i thÊy rÊt râ r»ng: chÕ ®é thùc d©n lµ x©y dùng trªn chiÕn tranh. Nã nhê chiÕn tranh mµ sèng. Nã cßn th× cø cßn chiÕn tranh. C¸ch tèt nhÊt ®Ó chÊm døt chiÕn tranh lµ: - NhËn Trung Quèc vµo Liªn hîp quèc; - Qu©n ngo¹i quèc ph¶i rót khái TriÒu Tiªn; - Qu©n Anh ph¶i rót khái M· Lai; - Qu©n ®éi Ph¸p ph¶i rót khái ViÖt Nam". Ngêi céng s¶n nµo nãi nh vËy? Tha kh«ng. §ã kh«ng ph¶i lµ ngêi céng s¶n nµo nãi, mµ chÝnh lµ lêi mét vÞ l·nh tô c«ng gi¸o, Gi¸m môc En®icèt (Endicot) ngêi Gia N· §¹i, nãi tríc §¹i héi hoµ b×nh thÕ giíi h«m §Õ quèc Mü ra søc g©y chiÕn. Song nh©n d©n Mü th× muèn hoµ b×nh. Vµi thÝ dô: C¸c ®¹i biÓu Quèc héi Mü nh c¸c «ng C¸pp¬ha (Capehart), Pho (Ford), Thai (ThyÐ), §ugla (Douglas), v.v... tuyªn bè r»ng 9 phÇn 10 cö tri ë c¸c tØnh ®Òu chèng chiÕn tranh x©m lîc TriÒu Tiªn. B¸o TËp tin tøc Mü ®iÒu tra ý kiÕn cña d©n, kÕt qu¶ thÊy 9 phÇn 10 ®ßi rót qu©n Mü ra khái TriÒu Tiªn. B¸o C«ng nh©n Mü ®¨ng nhiÒu th cña b¹n ®äc. Mét phô n÷ viÕt: "NÕu ®Ó cho lò tíng t¸ tÕu kia tù ®i ®¸nh, th× chiÕn tranh sÏ kh«ng kÐo dµi, mµ con em chóng ta sÏ ®îc ë nhµ...". Mét phô n÷ kh¸c viÕt: "Ai b¶o chóng ta ®i ®¸nh nöa thÕ giíi nµy ®Ó b¶o vÖ nöa thÕ giíi kia? Mµ nöa thÕ giíi kia cã nhê, cã muèn ta b¶o vÖ ®©u? §ã chØ lµ cè ý ®a con em chóng ta ®i chÕt ®ã th«i". Mét bµ viÕt th cho Tæng thèng Mü: "¤ng nãi r»ng nh©n d©n ñng hé chÝnh s¸ch chiÕn tranh cña «ng... T«i ®· nãi chuyÖn víi nhiÒu h¹ng ngêi, song kh«ng mét ai t¸n thµnh chiÕn tranh ë TriÒu Tiªn c¶. Tha «ng, chóng

-6

-5

t«i, d©n thµnh phè còng nh d©n th«n quª, ®Òu muèn hoµ b×nh ngay". ý d©n lµ ý trêi. §Õ quèc Mü lµm tr¸i ý d©n, ý trêi, cho nªn chóng sÏ thÊt b¹i.
C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 17, ngµy 19-7-1951.

m¾t mµ lµm, kh«ng hiÓu râ toµn cuéc cña c¸ch m¹ng. Hai khuynh híng Êy ®Òu sai lÇm. Sai lÇm nhÊt lµ khuynh híng gi¸o ®iÒu, v× nã mîn nh÷ng lêi cña M¸c, Lªnin, dÔ lµm cho ngêi ta lÇm lÉn. Chñ nghÜa M¸c chØ r»ng: ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ nÒn t¶ng cña thùc hµnh, nã quyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Do sù s¶n xuÊt vËt chÊt mµ ngêi ta hiÓu biÕt dÇn dÇn c¸c hiÖn tîng, c¸c tÝnh chÊt, c¸c quy luËt vµ mèi quan hÖ gi÷a ngêi víi giíi tù nhiªn. L¹i do ho¹t ®éng s¶n xuÊt mµ dÇn dÇn hiÓu râ mèi quan hÖ gi÷a ngêi nµy víi ngêi kh¸c. §êi xa, khi cha cã giai cÊp, th× mçi ngêi lÊy t c¸ch mét phÇn tö trong x· héi mµ gãp søc víi nh÷ng ngêi kh¸c, g©y thµnh mét thø quan hÖ s¶n xuÊt ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò sinh ho¹t cña loµi ngêi. Khi x· héi ®· cã giai cÊp, th× c¸c giai cÊp Êy l¹i g©y thµnh mét thø quan hÖ s¶n xuÊt kh¸c ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò sinh ho¹t cña loµi ngêi. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ nguån gèc cña sù ph¸t triÓn hiÓu biÕt cña loµi ngêi. Ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, sù thùc hµnh cña ngêi ta cßn cã: giai cÊp ®Êu tranh, sinh ho¹t chÝnh trÞ, ho¹t ®éng khoa häc vµ nghÖ thuËt, v.v.. Tãm l¹i, tÊt c¶ mäi ngµnh ho¹t ®éng trong x· héi ®Òu do ngêi cña x· héi tham gia. V× vËy, ngoµi sinh ho¹t vËt chÊt, ngêi ta cßn do sinh ho¹t chÝnh trÞ, v¨n ho¸ (dÝnh d¸ng kh¨ng khÝt víi sinh ho¹t vËt chÊt) mµ hiÓu biÕt c¸c thø quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi. Giai cÊp ®Êu tranh ¶nh hëng rÊt s©u s¾c ®Õn sù hiÓu biÕt cña ngêi. Trong x· héi cã giai cÊp, mçi ngêi ®Òu sinh ho¹t trong mét giai cÊp nhÊt ®Þnh, vµ c¸c thø t tëng ®Òu cã tÝnh chÊt giai cÊp. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña x· héi ph¸t triÓn tõng bíc, tõ thÊp

THùC HµNH SINH RA HIÓU BIÕT HIÓU BIÕT TIÕN L£N Lý LUËN Lý LUËN L·NH §¹O THùC HµNH
Trong th¸ng 7-1937, ®ång chÝ Mao Tr¹ch §«ng viÕt tËp "Thùc tiÔn luËn", bµn vÒ lý luËn vµ thùc hµnh, biÕt vµ lµm. Sau ®©y lµ tãm t¾t néi dung tËp "Thùc tiÔn luËn" nãi theo c¸ch ViÖt Nam cho dÔ hiÓu. Cã mét sè ®ång chÝ kh«ng chÞu nghiªn cøu kinh nghiÖm thùc tÕ cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Hä kh«ng hiÓu r»ng: chñ nghÜa M¸c - Lªnin lµ kim chØ nam cho hµnh ®éng, chø kh«ng ph¶i lµ kinh th¸nh. V× vËy, hä chØ häc thuéc Ýt c©u cña M¸c Lªnin, ®Ó loÌ ngêi ta. L¹i cã mét sè ®ång chÝ kh¸c chØ bo bo gi÷ lÊy nh÷ng kinh nghiÖm lÎ tÎ. Hä kh«ng hiÓu r»ng lý luËn rÊt quan träng cho sù thùc hµnh c¸ch m¹ng. V× vËy, hä cø c¾m ®Çu nh¾m

-6

-5

®Õn cao. V× vËy, sù hiÓu biÕt cña ngêi ta (vÒ giíi tù nhiªn, còng nh vÒ x· héi) còng ph¸t triÓn tõng bíc, tõ thÊp ®Õn cao, tõ c¹n ®Õn s©u, tõ mét mÆt ®Õn toµn diÖn. Tríc kia, ngêi ta chØ hiÓu mét mÆt cña lÞch sö. §ã lµ v× giai cÊp bãc lét thêng lµm sai lÞch sö cña x· héi. L¹i v× s¶n xuÊt h·y cßn trong khu«n khæ nhá hÑp, nªn nã h¹n chÕ tÇm con m¾t ngêi ta. ChØ ®Õn khi cã c«ng nghiÖp to, s¶n xuÊt lín, cã giai cÊp v« s¶n, sù hiÓu biÕt lÞch sö míi ph¸t triÓn ®Õn toµn diÖn, sù hiÓu biÕt x· héi míi thµnh mét khoa häc. §ã lµ duy vËt lÞch sö cña chñ nghÜa M¸c. ChØ cã thùc hµnh míi lµ mùc thíc ®óng nhÊt cho sù hiÓu biÕt cña ngêi vÒ thÕ giíi. ChØ do qu¸ tr×nh thùc hµnh (qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt chÊt, giai cÊp ®Êu tranh, khoa häc thùc nghiÖm), ngêi ta míi ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®· dù tÝnh trong t tëng, vµ lóc ®ã sù hiÓu biÕt míi ®îc chøng thùc. Muèn nh thÕ, t tëng nhÊt ®Þnh ph¶i hîp víi quy luËt kh¸ch quan. Kh«ng hîp th× trong lóc thùc hµnh sÏ bÞ thÊt b¹i. Tr¶i qua thÊt b¹i, ngêi ta häc ®îc kinh nghiÖm, ®Ó söa ®æi t tëng cho hîp quy luËt kh¸ch quan, råi ®æi thÊt b¹i ra thµnh c«ng, "®øt tay, hay thuèc" lµ nh vËy. Duy vËt biÖn chøng ®· ®Æt thùc hµnh lªn trªn hÕt. Sù hiÓu biÕt kh«ng thÓ rêi thùc hµnh. Lªnin nãi r»ng: "Thùc hµnh cao h¬n sù hiÓu biÕt (lý luËn), v× nã ®· cã tÝnh chÊt phæ biÕn, l¹i cã tÝnh chÊt thùc tÕ cô thÓ". Duy vËt biÖn chøng cña M¸c cã hai ®Æc ®iÓm: Mét lµ tÝnh chÊt giai cÊp, nãi râ duy vËt biÖn chøng lµ ®Ó phông sù giai cÊp v« s¶n. Hai lµ tÝnh chÊt thùc hµnh. Nãi râ thùc hµnh lµ nÒn t¶ng cña lý luËn vµ lý luËn l¹i phông sù thùc hµnh. ChØ cã thùc hµnh míi lµ tiªu chuÈn cña sù thËt. Quan ®iÓm thùc hµnh lµ quan ®iÓm chÝnh cña duy vËt biÖn chøng.

ThÕ nµo lµ thùc hµnh sinh ra hiÓu biÕt, hiÓu biÕt trë l¹i phông sù thùc hµnh ? Trong qu¸ tr×nh thùc hµnh, ban ®Çu ngêi ta chØ thÊy hiÖn tîng vµ thÊy mèi quan hÖ bªn ngoµi cña mçi viÖc. ThÝ dô: cã ngêi ®Õn th¨m vïng tù do. MÊy h«m ®Çu, hä thÊy nói s«ng, ®êng s¸, nhµ cöa. Hä gÆp c¸c h¹ng ngêi. Hä xem c¸c tµi liÖu. Hä dù c¸c cuéc mÝt tinh. Hä nghe ngêi nµy nãi chuyÖn nµy, ngêi kh¸c nãi chuyÖn kh¸c. Hä thÊy hiÖn tîng vµ quan hÖ bªn ngoµi cña vïng tù do. §ã lµ giai ®o¹n c¶m gi¸c vµ Ên tîng cña sù hiÓu biÕt. Trong giai ®o¹n thø nhÊt Êy, hä cha cã mét kh¸i niÖm s©u s¾c, cha cã mét kÕt luËn hîp víi lý luËn. NÕu hä cø tiÕp tôc thùc hµnh xem xÐt, Ên tîng vµ c¶m gi¸c cña hä lÆp ®i lËp l¹i nhiÒu lÇn, th× trong qu¸ tr×nh hiÓu biÕt cña hä cã mét sù ®ét biÕn, do ®ã hä cã mét kh¸i niÖm. Kh¸i niÖm kh«ng ph¶i lµ hiÖn tîng lÎ tÎ, lµ quan hÖ bªn ngoµi n÷a. Kh¸i niÖm lµ ®· n¾m ®îc c¸i b¶n chÊt, c¸i toµn diÖn, vµ quan hÖ bªn trong cña mäi viÖc. Cø nh thÕ mµ tiÕn m·i, dïng c¸ch xem xÐt vµ ph¸n ®o¸n, th× sÏ t×m ®îc mét kÕt luËn hîp víi lý luËn. "§i m·i th× ®Õn, t×m m·i th× gÆp" lµ thÕ. §ã lµ giai ®o¹n thø hai. Khi ®· cã ®ñ c¸c tµi liÖu, ®· suy xÐt, hä sÏ ph¸n ®o¸n r»ng: ChÝnh s¸ch toµn d©n ®oµn kÕt, trêng kú kh¸ng chiÕn lµ ®óng. NÕu hä thËt thµ muèn ®oµn kÕt cøu níc, th× hä sÏ tiÕn lªn mét bíc n÷a mµ kÕt luËn r»ng: MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt m¹nh mÏ th× trêng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh thµnh c«ng. Giai ®o¹n kh¸i niÖm, ph¸n ®o¸n vµ lý luËn lµ giai ®o¹n hiÓu biÕt b»ng lý trÝ. Nã rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh hiÓu biÕt. Tõ c¶m gi¸c tiÕn ®Õn t tëng, ®Õn sù hiÓu biÕt nh÷ng m©u thuÉn néi bé cña mäi sù vËt, hiÓu biÕt quy luËt cña nã, hiÓu biÕt quan hÖ bªn trong cña qu¸ tr×nh nµy víi qu¸ tr×nh

-6

-5

kia, nghÜa lµ hiÓu biÕt tiÕn dÇn thµnh lý luËn, ®ã lµ nhiÖm vô cña hiÓu biÕt. Tríc kia, cha ai biÕt râ r»ng lý luËn duy vËt biÖn chøng, lý luËn hiÓu biÕt, dùa vµo thùc hµnh, tõ thÊp tiÕn ®Õn cao. §Õn M¸c míi gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò Êy. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin nªu râ hai ®Æc ®iÓm cña hai giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh hiÓu biÕt. §Æc ®iÓm trong giai ®o¹n thÊp lµ c¶m gi¸c. §Æc ®iÓm trong giai ®o¹n cao lµ lý luËn. Hai giai ®o¹n Êy tuy kh¸c nhau, nhng kh«ng t¸ch rêi nhau. Nã thèng nhÊt trªn nÒn t¶ng thùc hµnh. C¸i g× ta míi c¶m gi¸c, ta vÉn cha hiÓu biÕt nã mét c¸ch s©u s¾c: ChØ khi nµo ta hiÓu biÕt nã, ta míi c¶m gi¸c nã mét c¸ch s©u s¾c. C¶m gi¸c chØ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò hiÖn tîng. Lý luËn míi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò b¶n chÊt. NÕu kh«ng thùc hµnh th× kh«ng thÓ nµo gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng vÊn ®Ò thiÕt thùc Êy. Muèn hiÓu biÕt viÖc g×, ph¶i thiÕt thùc tiÕp xóc víi viÖc Êy. Trong x· héi phong kiÕn, kh«ng thÓ nµo hiÓu biÕt ®îc quy luËt t b¶n, v× håi ®ã cha cã t b¶n. Lý luËn M¸c chØ cã thÓ sinh ra trong x· héi t b¶n. M¸c l¹i kh«ng thÓ ®o¸n tríc mét c¸ch ®Çy ®ñ quy luËt cña chñ nghÜa ®Õ quèc, v× håi ®ã chñ nghÜa t b¶n cha ®Õn giai ®o¹n ®Õ quèc. ChØ cã Lªnin vµ Xtalin míi v¹ch râ ®îc quy luËt cña chñ nghÜa ®Õ quèc ch¼ng nh÷ng v× Lªnin vµ Xtalin cã thiªn tµi, mµ tríc hÕt lµ v× hai «ng ®· thùc hµnh viÖc l·nh ®¹o giai cÊp ®Êu tranh vµ thùc nghiÖm khoa häc. NÕu kh«ng thùc hµnh th× dï tµi giái mÊy còng kh«ng thµnh c«ng ®îc. Muèn hiÓu biÕt mét viÖc g×, mét vËt g×, th× ph¶i tham gia vµo cuéc ®Êu tranh vµ biÕn ®æi cña viÖc Êy, vËt Êy. Cã nh thÕ míi thÊy ®îc hiÖn tîng cña nã, vµ tiÕn tíi hiÓu biÕt b¶n chÊt cña nã. §ã lµ con ®êng thùc tÕ, ai muèn hiÓu biÕt còng ph¶i tr¶i qua. Cã ngêi chØ nghe lám, chØ biÕt ®«i chót mµ ®· vªnh v¸o, tù cho m×nh lµ hiÓu biÕt nhÊt trong thiªn h¹. ThÕ lµ d¹i.

HiÓu biÕt lµ mét vÊn ®Ò khoa häc, kh«ng cã g× ®¸ng kiªu ng¹o. Tr¸i l¹i, cµng hiÓu biÕt, th× cµng ph¶i khiªm tèn. Muèn biÕt mïi qu¶ cam, ph¶i bæ qu¶ cam mµ nÕm. Muèn biÕt tÝnh chÊt qu¶ cam thÕ nµo th× ph¶i dïng vËt lý häc vµ ho¸ häc mµ xÐt, råi míi cã thÓ thay ®æi tÝnh chÊt cña qu¶ cam. Muèn hiÓu biÕt lý luËn vµ ph¬ng ph¸p c¸ch m¹ng, ph¶i thùc hµnh tham gia c¸ch m¹ng. TÊt c¶ mäi hiÓu biÕt, ®Òu do kinh nghiÖm trùc tiÕp hoÆc kinh nghiÖm gi¸n tiÕp mµ cã. Kinh nghiÖm gi¸n tiÕp lµ kinh nghiÖm ngêi xa ®Ó l¹i vµ kinh nghiÖm c¸c níc ngoµi. NÕu nh÷ng hiÓu biÕt, nh÷ng kinh nghiÖm Êy hîp víi ®iÒu kiÖn kh¸ch quan th× nã ®óng vµ cã thÓ tin. NÕu kh«ng, th× kh«ng thÓ tin. V× vËy, sù hiÓu biÕt cña mçi ngêi cã hai bé phËn: kinh nghiÖm trùc tiÕp vµ kinh nghiÖm gi¸n tiÕp. Vµ kinh nghiÖm gi¸n tiÕp cña ta tøc lµ kinh nghiÖm trùc tiÕp cña ngêi. Cho nªn, nãi chung, sù hiÓu biÕt nµo còng kh«ng thÓ t¸ch rêi kinh nghiÖm trùc tiÕp. "Kh«ng vµo hang, kh«ng b¾t ®îc cäp". C©u tôc ng÷ Êy lµ mét sù thËt cho thùc hµnh, còng lµ mét sù thËt cho hiÓu biÕt. Kh«ng thùc hµnh th× nhÊt ®Þnh kh«ng thÓ hiÓu biÕt. Do thùc hµnh mµ hiÓu biÕt, lµ hiÓu biÕt theo duy vËt biÖn chøng. ThÝ dô: ë giai ®o¹n ®Çu tiªn, giai ®o¹n v« s¶n tù ®éng ®Êu tranh, ph¸ ho¹i m¸y mãc, th× v« s¶n míi hiÓu biÕt chñ nghÜa t b¶n b»ng c¶m gi¸c, hä míi thÊy mét phÝa cña hiÖn tîng, vµ mèi quan hÖ bªn ngoµi cña chñ nghÜa t b¶n. Lóc ®ã v« s¶n chØ lµ "giai cÊp tù nhiªn". §Õn giai ®o¹n thø hai, v« s¶n ®Êu tranh vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ mét c¸ch cã ý thøc, cã tæ chøc, nhê cã kinh nghiÖm thùc hµnh; khi M¸c vµ ¡ngghen ®· dïng ph¬ng ph¸p khoa häc tæng kÕt nh÷ng kinh nghiÖm Êy l¹i mµ ®óc thµnh lý luËn M¸c, th× v« s¶n míi hiÓu biÕt b¶n chÊt cña chñ nghÜa t b¶n, hiÓu biÕt quan hÖ giai cÊp bãc lét, hiÓu biÕt nhiÖm vô

-6

-5

cña m×nh. Lóc ®ã, v« s¶n trë nªn "giai cÊp v× m×nh". C¸ch thøc nh©n d©n ViÖt Nam hiÓu biÕt thùc d©n Ph¸p còng nh thÕ. Giai ®o¹n ®Çu chØ hiÓu biÕt b»ng c¶m gi¸c. Nã biÓu hiÖn ra ë c¸c cuéc khëi nghÜa cña nh÷ng nhãm CÇn V¬ng, vµ nh÷ng nhãm tiÓu t s¶n c¸ch m¹ng. Giai ®o¹n thø hai míi lµ hiÓu biÕt theo lý trÝ. Ta thÊy râ nh÷ng m©u thuÉn bªn trong vµ bªn ngoµi cña ®Õ quèc Ph¸p, ta thÊy râ chóng dïng bän phong kiÕn ph¶n ®éng ViÖt Nam ®Ó ¸p bøc nh©n d©n ta. Giai ®o¹n Êy b¾t ®Çu tõ n¨m 1925-1930 (Thêi kú Thanh niªn c¸ch m¹ng ®ång chÝ héi b¾t ®Çu tuyªn truyÒn vµ tæ chøc nh©n d©n). VÒ chiÕn tranh còng thÕ. Mét ngêi chØ huy cha cã kinh nghiÖm qu©n sù, cha hiÓu quy luËt chiÕn tranh, lóc ®Çu ¾t bÞ thÊt b¹i nhiÒu trËn. Nhê nh÷ng kinh nghiÖm (kinh nghiÖm th¾ng trËn, nhÊt lµ kinh nghiÖm thua trËn), ngêi chØ huy hiÓu râ quy luËt cña chiÕn tranh, n¾m v÷ng chiÕn lîc vµ chiÕn thuËt. Lóc ®ã th× hä sÏ l·nh ®¹o mét c¸ch ch¾c ch¾n. Cã ®«i ®ång chÝ sî phô tr¸ch c«ng viÖc. Hä nãi: "T«i n¾m kh«ng v÷ng". T¹i sao n¾m kh«ng v÷ng? V× hä cha hÒ thùc hµnh nh÷ng c«ng viÖc Êy, hä cha hiÓu quy luËt bªn trong vµ hoµn c¶nh bªn ngoµi cña nh÷ng viÖc Êy. Khi ®· ph©n t¸ch râ rµng t×nh h×nh vµ hoµn c¶nh cña c«ng viÖc Êy cho hä hiÓu th× hä dÇn dÇn n¾m v÷ng vµ d¸m lµm. Tr¶i qua mét thêi kú häc tËp kinh nghiÖm nÕu hä lµ nh÷ng ngêi thËt thµ cÇu tiÕn, th× hä sÏ tiÕn bé mau. Nh÷ng ngêi m¾c bÖnh chñ quan, kh«ng xem xÐt hoµn c¶nh thùc tÕ, kh«ng xem xÐt toµn thÓ c«ng viÖc, kh«ng nghiªn cøu b¶n chÊt cña c«ng viÖc, kh«ng xÐt râ quan hÖ cña viÖc nµy víi viÖc kh¸c, mµ chØ biÕt dïng mÖnh lÖnh, th× nhÊt ®Þnh sÏ thÊt b¹i. Cã hai ®iÓm rÊt quan träng cÇn nh¾c l¹i mét lÇn n÷a: Mét lµ sù hiÓu biÕt b»ng lý trÝ ph¶i dùa vµo sù hiÓu biÕt

b»ng c¶m gi¸c. NÕu kh«ng cã c¶m gi¸c, th× lý trÝ nh mét dßng níc kh«ng cã nguån, mét chßm c©y kh«ng cã rÔ; mµ nh thÕ lµ chñ quan. Kinh nghiÖm c¶m gi¸c lµ bíc ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh hiÓu biÕt. ChØ do thùc hµnh, ngêi ta míi hiÓu biÕt; chØ do tiÕp xóc víi sù vËt kh¸ch quan, ngêi ta míi cã kinh nghiÖm, c¶m gi¸c. NÕu nh¾m m¾t, bÞt tai, kh«ng nghe, kh«ng thÊy sù vËt kh¸ch quan bªn ngoµi th× lµm g× cã hiÓu biÕt. Kinh nghiÖm lµ bíc ®Çu tiªn cña hiÓu biÕt. §ã lµ hiÓu biÕt theo chñ nghÜa duy vËt. Hai lµ hiÓu biÕt ph¶i tiÕn ho¸ s©u s¾c, tõ giai ®o¹n c¶m gi¸c ®Õn giai ®o¹n lý trÝ §ã lµ hiÓu biÕt theo ph¬ng ph¸p . biÖn chøng. ChØ c¶m gi¸c th«i kh«ng ®ñ. Muèn hiÓu biÕt toµn bé mét sù vËt, hiÓu biÕt b¶n chÊt vµ quy luËt néi bé cña nã, th× ph¶i suy xÐt kü lìng, gom gãp nh÷ng c¶m gi¸c phong phó l¹i, råi chän läc c¸i nµo thËt, c¸i nµo gi¶, c¸i nµo ®óng, c¸i nµo sai, tõ ngoµi ®Õn trong, ®Ó t¹o thµnh mét hÖ thèng kh¸i niÖm lý luËn. §ã lµ hiÓu biÕt do thùc hµnh mµ cã vµ ®îc c¶i t¹o trong thùc hµnh . HiÓu biÕt Êy s©u s¾c h¬n, ®óng h¬n, ph¶n ¶nh sù vËt mét c¸ch hoµn toµn h¬n. Nh÷ng ngêi chØ träng kinh nghiÖm mµ khinh lý luËn th× kh«ng hiÓu râ toµn bé qu¸ tr×nh kh¸ch quan, thiÕu ph¬ng ch©m v÷ng ch¾c, chØ biÕt mét mµ kh«ng biÕt mêi. NÕu nh÷ng ngêi Êy l·nh ®¹o c¸ch m¹ng th× sÏ thÊt b¹i. §èi víi mét c«ng t¸c còng nh ®èi víi mét x· héi hay mét cuéc c¸ch m¹ng, sù hiÓu biÕt ®Òu ph¶i do c¶m gi¸c tiÕn ®Õn lý trÝ (lý luËn). Nhng hiÓu biÕt nh thÕ chØ míi lµ hiÓu mét nöa. V× theo chñ nghÜa M¸c th× ch¼ng nh÷ng cÇn hiÓu biÕt quy luËt thÕ giíi ®Ó gi¶i thÝch thÕ giíi, mµ cßn ph¶i dïng sù hiÓu biÕt Êy ®Ó c¶i t¹o thÕ giíi. Lý luËn rÊt quan träng. Lªnin nãi: "Kh«ng cã lý luËn c¸ch m¹ng th× kh«ng thÓ cã vËn ®éng c¸ch m¹ng". Lý luËn së dÜ

-6

-5

quan träng lµ v× nã d¹y ta hµnh ®éng. NÕu ®a mét lý luËn rÊt ®óng ra nãi, råi xÕp nã l¹i mét xã, kh«ng ®a ra thùc hµnh, th× lý luËn Êy thµnh lý luËn su«ng. HiÓu biÕt do thùc hµnh mµ ra. HiÓu biÕt l¹i tr¶i qua thùc hµnh mµ thµnh lý luËn. Lý luËn Êy l¹i ph¶i dïng vµo thùc hµnh. Sù tiÕn tíi cña hiÓu biÕt ch¼ng nh÷ng ë chç tõ c¶m gi¸c tiÕn ®Õn lý luËn, mµ cèt nhÊt lµ tõ lý luËn tiÕn ®Õn thùc hµnh c¸ch m¹ng. §· n¾m ®îc quy luËt thÕ giíi, th× ph¶i dïng nã vµo thùc hµnh c¶i t¹o thÕ giíi, thùc hµnh t¨ng gia s¶n xuÊt, thùc hµnh giai cÊp ®Êu tranh, d©n téc ®Êu tranh. §ã lµ qu¸ tr×nh liªn tiÕp cña hiÓu biÕt. Muèn biÕt lý luËn ®óng hay kh«ng, th× ph¶i dïng nã vµo thùc hµnh, xem nã cã ®¹t ®îc môc ®Ých ®· ®Þnh hay kh«ng. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®óng lµ v× nã ®îc chøng minh lµ ®óng trong thùc hµnh c¸ch m¹ng giai cÊp vµ c¸ch m¹ng d©n téc. Duy vËt biÖn chøng lµ ®óng, v× sù thùc hµnh nµo còng kh«ng thÓ tho¸t ra khái ph¹m vi cña nã. NÕu cã lý luËn kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc sai lÇm th× cÇn ph¶i tr¶i qua thùc hµnh mµ söa ch÷a, lµm cho nã ®Çy ®ñ h¬n, ®óng h¬n. Cho nªn, cã thÓ nãi "thùc hµnh lµ kÝch thíc cña sù thËt, lµ nÒn t¶ng cña hiÓu biÕt". §ång chÝ Xtalin nãi: "Lý luËn t¸ch rêi thùc hµnh lµ lý luËn su«ng. Thùc hµnh t¸ch rêi lý luËn lµ thùc hµnh mï qu¸ng". Tõ c¶m gi¸c tiÕn ®Õn lý luËn, tõ lý luËn tiÕn ®Õn hµnh ®éng cã kÕt qu¶, qu¸ tr×nh hiÓu biÕt ®Õn ®ã cã thÓ gäi lµ hoµn thµnh. Song, v× qu¸ tr×nh hiÓu biÕt cø tiÕn m·i, nªn nãi chung vÉn lµ cha hoµn thµnh. BÊt kú trong giíi tù nhiªn hay trong x· héi, m©u thuÉn vµ ®Êu tranh néi bé cø tiÕn m·i, ph¸t triÓn m·i. Sù hiÓu biÕt còng ph¶i tiÕn tíi m·i, ph¸t triÓn m·i. Cho nªn ngêi l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ph¶i khÐo söa ®æi khi cã nh÷ng sai lÇm trong t tëng, lý luËn, kÕ ho¹ch vµ nghÞ

quyÕt cña m×nh. §ång thêi, khi giai ®o¹n nµy ph¸t triÓn lªn giai ®o¹n kh¸c, th× sù hiÓu biÕt cña ngêi l·nh ®¹o vµ chiÕn sÜ c¸ch m¹ng còng ph¶i tiÕn theo. NghÜa lµ ph¶i ®Ò ra nhiÖm vô míi vµ ph¬ng ph¸p míi hîp víi t×nh h×nh míi cña c¸ch m¹ng. Trong thêi kú c¸ch m¹ng, t×nh h×nh biÕn ®æi rÊt mau. NÕu sù hiÓu biÕt kh«ng theo kÞp th× khã mµ ®a c¸ch m¹ng ®Õn th¾ng lîi. Thêng cã khi t tëng kh«ng theo kÞp thùc tÕ. §ã lµ v× sù hiÓu biÕt cña ngêi ta bÞ ®iÒu kiÖn x· héi h¹n chÕ. Ph¶i ph¶n ®èi nh÷ng ngêi khuynh h÷u. T tëng cña hä kh«ng theo kÞp sù biÕn ®æi cña t×nh h×nh kh¸ch quan. T×nh h×nh ®· tiÕn lªn, mµ sù hiÓu biÕt cña hä cø ë chç cò, v× t tëng cña hä xa rêi thùc hµnh. Hä còng nh nh÷ng ngêi kh«ng ®i tríc xe ®Ó híng dÉn, l¹i ch¹y sau xe vµ tr¸ch xe ch¹y mau qu¸. Hä muèn gß xe l¹i, lµm cho xe thôt lïi. L¹i cÇn ph¶n ®èi nh÷ng ngêi khuynh t¶. Hä chØ biÕt nãi cho síng miÖng. T tëng cña hä nh¶y qua nh÷ng giai ®o¹n ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh. Hä cho ¶o tëng lµ sù thËt. Hä xa rêi thùc hµnh cña ®¹i ®a sè nh©n d©n. Hä kh«ng thiÕt thùc. Hä hµnh ®éng mét c¸ch liÒu m¹ng. Nh÷ng bÖnh duy t©m, m¸y mãc, m¹o hiÓm, chñ quan, v.v. ®Òu v× t¸ch rêi ®iÒu kiÖn kh¸ch quan víi chñ quan, t¸ch rêi lý luËn víi thùc hµnh mµ cã. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin kiªn quyÕt chèng nh÷ng sai lÇm Êy. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin nhËn r»ng: trong c¶ tæng qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tuyÖt ®èi cña toµn thÓ vò trô th× nh÷ng qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cô thÓ chØ lµ t¬ng ®èi. Do ®ã, nh÷ng sù hiÓu biÕt cña ngêi ta trong tõng giai ®o¹n nhÊt ®Þnh chØ lµ nh÷ng sù thËt t¬ng ®èi trong c¸i sù thËt tuyÖt ®èi to lín.

-6

-5

V« sè sù thËt t¬ng ®èi häp l¹i thµnh sù thËt tuyÖt ®èi. Sù ph¸t triÓn cña qu¸ tr×nh kh¸ch quan chøa ®Çy m©u thuÉn vµ ®Êu tranh. Sù ph¸t triÓn cña hiÓu biÕt còng ®Çy m©u thuÉn vµ ®Êu tranh. C«ng viÖc x· héi ph¸t sinh, ph¸t triÓn vµ tiªu diÖt lµ v« cïng. Sù hiÓu biÕt ph¸t sinh, ph¸t triÓn còng lµ v« cïng. Cø tiÕn lªn m·i, th× sù hiÓu biÕt còng s©u s¾c thªm m·i. Sù biÕn ®æi trong thÕ giíi kh«ng bao giê hÕt, cho nªn sù hiÓu biÕt trong thùc hµnh còng kh«ng bao giê hÕt, chñ nghÜa M¸c - Lªnin lu«n lu«n më réng ®êng hiÓu biÕt sù thËt trong thùc hµnh, chø kh«ng h¹n chÕ nã. Chñ quan vµ kh¸ch quan, lý luËn vµ thùc hµnh, biÕt vµ lµm, lµ thèng nhÊt. Chóng ta chèng sai lÇm t¶ khuynh vµ h÷u khuynh, v× nã tr¸i víi ®iÒu kiÖn lÞch sö. Giai cÊp v« s¶n vµ §¶ng cña v« s¶n ph¶i g¸nh c¸i tr¸ch nhiÖm hiÓu biÕt thÕ giíi vµ c¶i t¹o thÕ giíi. ë ViÖt Nam còng nh trong thÕ giíi, sù thùc hµnh c¶i t¹o thÕ giíi ®· ®i ®Õn mét thêi kú míi mÎ vµ lín lao, tøc lµ biÕn ®æi ViÖt Nam vµ thÕ giíi ®en tèi thµnh ViÖt Nam vµ thÕ giíi quang vinh. Trong cuéc ®Êu tranh ®Ó c¶i t¹o ViÖt Nam vµ thÕ giíi, giai cÊp v« s¶n vµ nh©n d©n c¸ch m¹ng ph¶i c¶i t¹o thÕ giíi kh¸ch quan, ®ång thêi ph¶i c¶i t¹o thÕ giíi chñ quan cña m×nh, c¶i t¹o t tëng, t×nh h×nh vµ sù hiÓu biÕt cña m×nh. C¶i t¹o mèi quan hÖ gi÷a thÕ giíi chñ quan vµ thÕ giíi kh¸ch quan. Mét phÇn s¸u ®Þa cÇu ®· thùc hµnh c¶i t¹o nh thÕ. §ã lµ Liªn X«. Liªn X« ®ang ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh c¶i t¹o Êy. Nh©n d©n ViÖt Nam vµ nh©n d©n thÕ giíi còng ®ang ®i vµo con ®êng c¶i t¹o Êy, hoÆc Ýt hoÆc nhiÒu. Trong thÕ giíi kh¸ch quan ®ang ®îc c¶i t¹o, cã c¶ nh÷ng

ngêi chèng l¹i viÖc c¶i t¹o Êy. Hä ph¶i tr¶i qua giai ®o¹n bÞ b¾t buéc, sau hä míi tiÕn ®Õn giai ®o¹n tù gi¸c. §Õn lóc mäi ngêi ®Òu tù gi¸c c¶i t¹o m×nh vµ c¶i t¹o thÕ giíi, th× thÕ giíi sÏ lµ thÕ giíi céng s¶n. Do thùc hµnh mµ t×m ra sù thËt. L¹i do thùc hµnh mµ chøng thùc sù thËt vµ ph¸t triÓn sù thËt. Tõ hiÓu biÕt b»ng c¶m gi¸c tiÕn lªn hiÓu biÕt b»ng lý trÝ L¹i tõ hiÓu biÕt b»ng . lý trÝ tiÕn lªn thùc hµnh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng, c¶i t¹o thÕ giíi. Thùc hµnh, hiÓu biÕt, l¹i thùc hµnh, l¹i hiÓu biÕt n÷a. Cø ®i vßng nh thÕ m·i, kh«ng bao giê ngõng. Vµ néi dung cña thùc hµnh vµ hiÓu biÕt lÇn sau cao h¬n lÇn tríc. §ã lµ néi dung vÊn ®Ò hiÓu biÕt trong duy vËt biÖn chøng. §ã lµ quan ®iÓm biÕt vµ lµm thèng nhÊt cña duy vËt biÖn chøng.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 17, ngµy 19-7-1951.

-6

-5

B¸o Cøu quèc, sè 1867, ngµy 23-7-1951.

NH¢N D¢N §øC PH¶N §èI Mü
Ph¶n ®éng Mü cè vâ trang l¹i ph¶n ®éng T©y §øc vµ NhËt B¶n ®Ó chuÈn bÞ ThÕ giíi chiÕn tranh lÇn thø ba. Nhng nh©n d©n NhËt vµ §øc ph¶n ®èi Çm lªn. §©y lµ mét chøng cí râ rµng: H«m 3-6-51 ChÝnh phñ D©n chñ Céng hoµ §øc më mét cuéc bá phiÕu, hái ý kiÕn nh©n d©n vÒ hai ®iÒu: - B¹n cã ph¶n ®èi viÖc vâ trang níc §øc kh«ng ? - B¹n cã yªu cÇu néi trong n¨m nay c¸c níc ph¶i ký hoµ íc víi §øc kh«ng ? Sè cö tri lµ 13 triÖu 697.000 ngêi. Tham gia bá phiÕu: 13 triÖu 618.000 (tøc lµ 99 phÇn 100 cö tri tham gia). Sè phiÕu nãi cã: 13 triÖu 34.000 ngêi. Sè phiÕu nãi kh«ng: 546.000 ngêi (tøc lµ 4 phÇn 100 ph¶n ®èi). ý d©n lµ ý trêi. Mü dï nhiÒu ®ång ®« la, nhiÒu bom nguyªn tö, nhng toµn d©n ®· ph¶n ®èi, th× Mü còng ph¶i co vßi.

CäP, NAI, THá
Mét h¹ sÜ quan Ph¸p tªn lµ Ghi«ng (Guillon) bÞ ta b¾t ë Ninh B×nh. Y khai r»ng "Bé ®éi y ë §ång Nai (Nam Bé) bÞ ®iÒu ®éng ®Õn Hång Gai. BÞ ta ®¸nh thua ë U«ng BÝ, bé ®éi y l¹i ®a ®Õn Ninh B×nh. §Õn ®©y y ®îc lÖnh ®uæi cha cè vµ ®ång bµo c«ng gi¸o, chiÕm nhµ thê lµm vÞ trÝ, ®ôc g¸c chu«ng lµm æ sóng. Nhng v× bÞ ta ®¸nh bÊt th×nh l×nh cho nªn chØ trong 19 phót, th× bé ®éi y thua vµ bÞ b¾t nh b¾t thá. ThÕ mµ th«ng c¸o cña bé tham mu Ph¸p nãi r»ng bé ®éi Ph¸p ®¸nh h¨ng nh cäp". Lêi khai cña Ghi«ng cã Nai, cã Thá, cã Cäp, nh mét vên b¸ch thó nhá. Song con cäp Ph¸p chØ lµ cäp giÊy. Nhng ®iÒu ®¸ng chó ý trong lêi khai nµy lµ: 1. GiÆc ®Õn ®©u còng chiÕm ®ãng nhµ thê cña Chóa vµ ngîc ®·i ®ång bµo c«ng gi¸o. 2. HÔ ta ®¸nh bÊt th×nh l×nh th× ®Þch nhÊt ®Þnh thua, ta nhÊt ®Þnh th¾ng. Mµ muèn ®¸nh bÊt th×nh l×nh th× bé ®éi vµ nh©n d©n ta ph¶i tuyÖt ®èi gi÷ bÝ mËt. BiÕt gi÷ bÝ mËt tøc lµ ®· th¾ng ®Þch ®îc mét phÇn.

§.X. §.X.

-6

-5

B¸o Cøu quèc, sè 1869, ngµy 25-7-1951.

B¸o Nh©n d©n, sè 18, ngµy 26-7-1951.

PHô N÷ KIÓU MÉU
Vµi mÈu chuyÖn rÊt b×nh thêng, mµ rÊt vÜ ®¹i. Bµ cô M¸n ë Lµo Cai cã 4 con trai ®Òu lµ du kÝch. 3 ngêi ®· hy sinh cho Tæ quèc. Tríc ngµy Lµo Cai ®îc gi¶i phãng, bµ cô bÞ T©y theo dâi. Nhµ nghÌo, bµ cô ph¶i ®i ®µo cñ rõng ®Ó ¨n. Ngµy nµo bµ cô còng ¨n mét phÇn rÊt Ýt, ®Ó phÇn nhiÒu l¹i gióp c¸n bé bÝ mËt. ë khu III, bµ cô H¶o, 62 tuæi, s¨n sãc th¬ng yªu bé ®éi vµ th¬ng binh nh mÑ ®èi víi con. ChÞ Loan, 17 tuæi, còng hÕt søc s¨n sãc bé ®éi vµ th¬ng binh nh em ®èi víi anh ruét. ChÞ Ph¬ng, c¸n bé d©n c«ng, gÆp lóc trêi ma to, níc ®Õn ngùc. ChÞ xung phong ®éi g¹o léi sang suèi, råi gióp ®ì vµ cæ ®éng mäi ngêi ®Òu sang. Nhê vËy mµ bé ®éi khái thiÕu ¨n. Ph¶i ch¨ng v× danh, v× lîi, v× ®Þa vÞ mµ hä lµm nh vËy ? Kh«ng ph¶i. §ã lµ v× lßng nång nµn yªu níc. §ã lµ lßng chÝ c«ng v« t mµ chóng ta ®Òu ph¶i häc theo.

TH¦ GöI Cô Bé TR¦ëNG Bé TH¦¥NG BINH, CùU BINH
Th©n ¸i göi cô Bé trëng th¬ng binh, cùu binh, Nh©n ngµy Th¬ng binh, t«i nhê cô biÕu l¹i nh÷ng anh em th¬ng binh kiÓu mÉu mÊy bé ¸o mµ ®ång bµo ®· biÕu t«i. Anh em th¬ng binh ®· hy sinh mét phÇn x¬ng m¸u ®Ó gi÷ g×n Tæ quèc, b¶o vÖ ®ång bµo, ®· tËn trung víi níc, tËn hiÕu víi d©n. Hä ®· lµm trän nhiÖm vô, hä kh«ng ®ßi hái g× c¶. Song ®èi víi nh÷ng ngêi con trung hiÕu Êy, ChÝnh phñ vµ ®ång bµo ph¶i b¸o ®¸p thÕ nµo cho xøng ®¸ng ? T«i cã ý kiÕn nh sau: ChÝnh quyÒn, ®ång bµo vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n trong mçi x· ph¶i tuú theo sù cè g¾ng vµ kh¶ n¨ng chung cña mçi x· mµ ®ãn mét sè anh em th¬ng binh. Gióp l©u dµi, chø kh«ng ph¶i chØ gióp trong mét thêi gian. Kh«ng ph¶i gióp b»ng c¸ch gãp g¹o nu«i th¬ng b×nh, nhng gióp b»ng c¸ch nµy:

C.B.

-6

-5

1. Mçi x· trÝch mét phÇn ruéng c«ng, nÕu kh«ng cã ruéng c«ng th× mîn ruéng cña nh÷ng ®ång bµo h»ng t©m h»ng s¶n, nÕu kh«ng mîn ®îc ruéng th× chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ vµ ®ång bµo trong x· chung søc ph¸t vì mét sè ®Êt míi ®Ó gióp th¬ng binh. 2. ChÝnh quyÒn, ®oµn thÓ vµ ®ång bµo trong x· sÏ tæ chøc viÖc cµy cÊy, ch¨m nom, gÆt h¸i nh÷ng ruéng ®Êt Êy. Hoa lîi sÏ ®Ó nu«i th¬ng binh. 3. Tuú theo sè ruéng ®Êt trÝch ®îc, mîn ®îc hoÆc khai khÈn ®îc, mµ ®ãn nhiÒu hoÆc Ýt th¬ng binh vÒ x·. Anh em th¬ng binh sÏ tuú søc mµ lµm nh÷ng c«ng viÖc nhÑ, nh häc may v¸, ®an l¸t, hít tãc hoÆc gióp viÖc phßng giÊy, gióp viÖc b×nh d©n häc vô trong lµng, v.v.. KÕ ho¹ch tØ mØ sÏ do ChÝnh phñ cïng MÆt trËn Liªn ViÖt ®Þnh sau. Nh thÕ th× ®ång bµo mçi x· ®· ®îc tho¶ m·n lßng íc ao b¸o ®¸p anh em th¬ng binh; mµ anh em th¬ng binh th× ®îc yªn æn vÒ vËt chÊt vµ vui vÎ vÒ tinh thÇn vµ vÉn cã dÞp tham gia sù ho¹t ®éng Ých lîi cho x· héi. Víi lßng h¨ng h¸i vµ cè g¾ng cña ®ång bµo, víi sù nç lùc cña c¸n bé vµ chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ c¸c ®Þa ph¬ng, t«i ch¾c r»ng c«ng viÖc ®ãn anh em th¬ng binh vÒ lµng sÏ cã kÕt qu¶ tèt ®Ñp. Xin cô chuyÓn lêi t«i hái th¨m tÊt c¶ anh em th¬ng binh. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH

§êI SèNG ë Mü
Mü tuyªn truyÒn r»ng d©n Mü rÊt sung síng. Sung síng thÕ nµo ? Tê b¸o Mü VÖ quèc (National Guardian) viÕt: "... §ªm khuya, t«i thÊy mét ®µn ngêi moi mãc trong nh÷ng thïng r¸c. Mçi ngêi mét tay x¸ch c¸i bÞ, mét tay mãc thïng r¸c. Trêi «i, ph¶i ch¨ng ®©y lµ níc Mü cã thõa d©n chñ ®Ó b¸n cho c¶ thÕ giíi. T«i thÊy hµng ngh×n ngêi lîm lÆt trong thïng r¸c mµ sèng. Hä ph¶i tranh nhau víi chã. Mét mô giµ moi ®îc mét c¸i x¬ng lîn, mét con chã ch¹y l¹i tranh c¸i x¬ng vµ c¾n tay mô. Mô lÈm bÈm nãi: "th«i tao nhêng cho mµy, tao ®i t×m thïng kh¸c vËy...". Cßn nhiÒu tê b¸o kÓ nh÷ng chuyÖn "sung síng" nh thÕ. Trong lóc d©n khæ nh vËy th× bän b¸n sóng lµm giµu cµng giµu thªm. B¸o Mü C«ng chóng (Public Forum) viÕt:

B¸o Nh©n d©n, sè 18, ngµy 26-7-1951.

-6

-5

"Bän lîi dông chiÕn tranh lµ hung ¸c h¬n c¶ mäi loµi thó d÷. So víi chóng, th× Mäi ¨n thÞt ngêi cßn l¬ng thiÖn l¾m, v× hä chØ ¨n thÞt kÎ thï vµ ¨n cho ®ì ®ãi. Cßn bän kia th× xui d©n m×nh ®i chÕt (nh chiÕn tranh ë TriÒu Tiªn) ®Ó lµm giµu". Mét chøng cí n÷a: Th¸ng 10 n¨m ngo¸i, h¬n 10 v¹n thanh niªn ®i kh¸m søc khoÎ ®Ó tßng qu©n th× h¬n 5 v¹n 2 ngh×n ngêi v× thiÕu thøc ¨n mµ kh«ng ®ñ søc khoÎ. D©n khæ mÆc d©n, ®Õ quèc Mü, mçi n¨m cø khoÐt d©n hµng v¹n triÖu ®Ó chuÈn bÞ thÕ giíi chiÕn tranh. Than «i, Mü mµ kh«ng ®Ñp!
§.X. B¸o Cøu quèc, sè 1871, ngµy 28-7-1951.

(Nam Hµ §«ng), c¸c chó ®· cïng víi bé ®éi chñ lùc dòng c¶m ®¸nh giÆc. Nhê sù phèi hîp chÆt chÏ, mµ c¸c chó ®· ph¸ tan kÕ ho¹ch cña 10 tiÓu ®oµn ®Þch hßng bao v©y tiªu diÖt lùc lîng ta. C¸c chó l¹i tiªu diÖt ®îc nhiÒu sinh lùc ®Þch. B¸c göi lêi th©n ¸i khen c¸c chó vµ khuyªn c¸c chó häc tËp kinh nghiÖm trong trËn võa qua, ra søc cñng cè lùc lîng cña m×nh, ®Ó tranh lÊy th¾ng lîi míi to h¬n n÷a, nhiÒu h¬n n÷a. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng 7 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH

S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch, Nxb Sù thËt, Hµ Néi, 1960, t.II, tr.99.

TH¦ GöI C¸N Bé Vµ CHIÕN SÜ Bé §éI §ÞA PH¦¥NG Hµ §¤NG1)
Trong chiÕn dÞch võa qua, ë trËn Chî Ch¸y, TrÇm Léng
1

GöI CHÝNH Uû V¡N TIÕN DòNG1)
(ChuyÓn c¸c c¸n bé vµ chiÕn sÜ trong ®oµn)

) Nay thuéc tØnh Hµ T©y.

1

) §ång chÝ V¨n TiÕn Dòng lóc nµy lµ ChÝnh uû §¹i ®oµn 320.

-6

-5

C¸m ¬n c¸c chó ®· biÕu B¸c mét l¸ cê cña bï nh×n mµ c¸c chó ®· lÊy ®îc trong chiÕn dÞch võa qua. B¸c göi lêi khen TiÓu ®oµn 722 ®· lËp c«ng ë s©u trong lßng ®Þch. B¸c khuyªn c¸c chó cè g¾ng chØnh huÊn ®Õn n¬i ®Õn chèn. Trong c«ng viÖc nµy, Bé Tæng t lÖnh ®· cã ch¬ng tr×nh ®Çy ®ñ. B¸c chØ nh¾c c¸c chó hai ®iÓm: - T tëng cÇn th«ng suèt tõ trªn ®Õn díi, ®oµn kÕt ph¶i chÆt chÏ tõ trªn ®Õn díi, tõ trªn ®Õn díi ph¶i thùc hiÖn ®ång cam céng khæ. - Kiªn quyÕt ®¸nh th¾ng mäi khã kh¨n, th¾ng ®îc khã kh¨n tøc lµ ®· th¾ng ®Þch mét phÇn. Chóc c¸c chó tiÕn bé nhiÒu. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng 7 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH S¸ch Hå Chñ tÞch víi c¸c lùc lîng vò trang nh©n d©n, Nxb Qu©n ®éi nh©n d©n, Hµ Néi, 1962, tr.107.

viÖc th¶o luËn cña c¸c vÞ. §¹i héi nªn kiÓm th¶o kü c«ng t¸c "c¶i c¸ch" vÒ ch¬ng tr×nh, chñ tr¬ng vµ c¸ch thi hµnh, ®Ó t×m thÊy nh÷ng khuyÕt ®iÓm mµ söa ®æi, nh÷ng u ®iÓm mµ ph¸t triÓn thªm. §¹i héi nªn chó ý lµm thÕ nµo cho viÖc gi¸o dôc liªn kÕt víi ®êi sèng cña nh©n d©n, víi c«ng cuéc kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc cña d©n téc. Lµm thÕ nµo ®Ó phèi hîp viÖc gi¸o dôc cña trêng häc víi viÖc tuyªn truyÒn vµ gi¸o dôc chÝnh trÞ chung cña nh©n d©n. C¸n bé gi¸o dôc cña chóng ta nãi chung ®Òu rÊt cè g¾ng, nhÊt lµ nam n÷ c¸n bé b×nh d©n häc vô vµ tiÓu häc. T«i rÊt vui lßng nhê §¹i héi chuyÓn lêi khen ngîi vµ khuyÕn khÝch c¸c chiÕn sÜ Êy. Xin chóc Héi nghÞ cã kÕt qu¶ tèt ®Ñp. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng 7 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH

Tµi liÖu do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®¸nh m¸y vµ söa ch÷a, lu t¹i B¶o tµng Hå ChÝ Minh.

TH¦ GöI §¹I HéI GI¸O DôC TOµN QUèC
T«i th©n ¸i göi lêi chóc c¸c ®¹i biÓu m¹nh khoÎ vµ cè g¾ng lµm viÖc. Sau ®©y lµ vµi ý kiÕn ®Ó gióp phÇn vµo

TH¦ GöI §åNG BµO ë V¢N NAM

-6

-5

Th©n ¸i gëi ®ång bµo ë V©n Nam, T«i, cïng ChÝnh phñ vµ ®ång bµo trong níc, rÊt vui lßng ®îc biÕt r»ng: KiÒu bµo ta ë V©n Nam ®Òu nång nµn yªu nhí Tæ quèc, ñng hé kh¸ng chiÕn, mäi ngêi ®oµn kÕt chÆt chÏ, th¬ng yªu gióp ®ì nhau, thi ®ua häc hái vµ gióp nhau tiÕn bé. Nh thÕ lµ rÊt tèt. Riªng phô n÷ kiÒu bµo cµng ®¸ng khen ngîi, nh: Cô Zµ Zß, (t«i xin lçi gäi Cô nh vËy, v× t«i kh«ng biÕt tªn thËt cña Cô), ®· 85 tuæi, mµ vÉn xung phong häc quèc ng÷, ®Ó lµm g¬ng cho con ch¸u. Bµ §øc còng xung phong ®i häc. C« Ninh vµ c« An th× xung phong quyªn gióp kh¸ng chiÕn. C« Th×n vµ c« Ca th× xung phong c«ng t¸c. C¸c ch¸u nhi ®ång ®Òu thi ®ua häc hµnh. (Ch¾c cã nhiÒu kiÒu bµo g¬ng mÉu n÷a, t«i kh«ng biÕt tªn c¶ mäi ngêi). ThÕ lµ kiÒu bµo ®· cã ®µ ®Ó tiÕn tíi. Chóng ta nªn cè g¾ng thªm ®Ó tiÕn bé thªm, tiÕn bé m·i. Mao Chñ tÞch, §¶ng Céng s¶n, ChÝnh phñ nh©n d©n, vµ bµ con Trung Quèc ®Òu ®èi víi kiÒu bµo ta nh anh em mét nhµ. Kh«ng chia bØ thö1). VËy kiÒu bµo ta cµng ph¶i ®oµn kÕt néi bé, khuyªn b¶o nhau ñng hé §¶ng, ñng hé ChÝnh phñ, thµnh thËt ®oµn kÕt víi anh em Trung Hoa, häc tËp nh÷ng ®¹o ®øc vµ kinh nghiÖm quý b¸u cña Trung Quèc ®Ó gióp Ých cho níc nhµ. Mäi ngêi mäi viÖc ®Òu cè g¾ng lµm kiÓu mÉu. Lµm ®îc nh thÕ, tøc lµ kiÒu bµo gióp søc vµo viÖc th¾t chÆt thªm t×nh nghÜa ®oµn kÕt th©n ¸i gi÷a hai d©n téc ViÖt Hoa. Mong kiÒu bµo cè g¾ng.
1

Xin chóc toµn thÓ kiÒu bµo m¹nh khoÎ, vµ gëi c¸c ch¸u thanh niªn, nhi ®ång nhiÒu c¸i h«n. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng 7 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH

B¶n chôp bøc th lu t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.

) BØ thö: So s¸nh, ph©n biÖt.

-6

-5

TH¦ GöI THANH NI£N VÒ THI §UA ¸I QUèC
Th©n ¸i göi c¸c ch¸u thanh niªn c¶ níc, Tõ h«m 19-5 ®Õn nay, B¸c liªn tiÕp nhËn ®îc th cña c¸c ch¸u. Nh÷ng th Êy, hoÆc lµ cña tõng nhãm nh bé ®éi, nhµ m¸y, trêng häc, c¬ quan..., hoÆc lµ riªng cña tõng ch¸u. NÕu tr¶ lêi riªng cho mçi nhãm, mçi ch¸u, nh ý muèn cña B¸c, mµ còng lµ ý muèn cña c¸c ch¸u, th× B¸c ph¶i cã hµng tr¨m th ký gióp, vµ hµng chôc t¹ giÊy! V× chÝnh s¸ch tiÕt kiÖm nªn B¸c tr¶ lêi c¸c ch¸u b»ng mét th chung nµy. Trong th, c¸c ch¸u ®Òu b¸o c¸o thµnh tÝch thi ®ua ¸i quèc. B¸c rÊt vui lßng v×, hoÆc nhiÒu hoÆc Ýt, ch¸u nµo còng cã thµnh tÝch. ThÝ dô: Ch¸u NguyÔn ThÞ Thµnh, xëng X.P. (C«ng ®oµn Lª Hång Phong), t¨ng n¨ng suÊt 330 phÇn tr¨m. Ch¸u NguyÔn ThÞ Giao Tiªn, xëng X.B. (C«ng ®oµn B«ng Lau), t¨ng n¨ng suÊt h¬n 200 phÇn tr¨m. Ch¸u NguyÔn H÷u B¾c, Trung ®oµn X., ®îc bÇu lµm chiÕn sÜ anh hïng (24 tuæi, bÞ th¬ng bèn lÇn, ®îc khen thëng 6 lÇn). Cßn nhiÒu, nhiÒu ch¸u cã thµnh tÝch kh¸c, B¸c kh«ng thÓ kÓ hÕt. L¹i cã nh÷ng thµnh tÝch chung, nh c¸c ch¸u häc sinh c¸c trêng ®· thi ®ua tham gia viÖc söa ®êng, c«ng tr¸i, b×nh d©n häc vô; hoÆc nh c¸c ch¸u thanh niªn xung phong h¨ng h¸i gióp viÖc c¸c chiÕn dÞch, vËn t¶i, söa ®êng, v.v.. Nãi tãm l¹i, c¸c ch¸u ®· thi ®ua kh¸. §ã lµ u ®iÓm ®¸ng khen. Song nãi chung, c¸c ch¸u vÉn cßn nhiÒu khuyÕt ®iÓm trong thi ®ua. §Ó söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm Êy, ®Ó tranh lÊy nh÷ng thµnh tÝch to lín, B¸c gióp c¸c ch¸u vµi ý

kiÕn sau ®©y: 1. Thi ®ua ¸i quèc ph¶i cã ph¬ng híng ®óng vµ v÷ng. NghÜa lµ ph¶i n©ng cao lßng nång nµn yªu níc vµ gi¸c ngé chÝnh trÞ cña mäi ngêi. Yªu níc th× ph¶i thi ®ua, thi ®ua tøc lµ yªu níc. 2. Ph¶i cã kÕ ho¹ch tØ mØ. KÕ ho¹ch Êy ph¶i do tõng ®¬n vÞ nhá, tõng gia ®×nh, tõng c¸ nh©n bµn b¹c kü, hiÓu biÕt thÊu, vui vÎ lµm. NghÜa lµ ph¶i sao cho mçi nhãm, mçi ngêi tù gi¸c tù ®éng. 3. Néi dung cña kÕ ho¹ch ph¶i thiÕt thùc, râ rµng, ®óng mùc. Khi ®Æt kÕ ho¹ch ph¶i tuyÖt ®èi tr¸nh sù s¬ suÊt "®¹i kh¸i", qu¸ cao, phiÒn phøc, miÔn cìng. 4. Thi ®ua kh«ng nªn thiªn vÒ mét phÝa. Ph¶i ®iÒu hoµ 3 nhiÖm vô víi nhau: t¨ng gia s¶n xuÊt, c«ng viÖc h»ng ngµy vµ häc tËp (chÝnh trÞ, v¨n ho¸, t×nh h×nh trong níc vµ thÕ giíi). 5. Thi ®ua ph¶i cã sù l·nh ®¹o ®óng. Tríc khi thi ®ua ph¶i chuÈn bÞ ®Çy ®ñ (gi¶i thÝch, cæ ®éng, xÐt kü kÕ ho¹ch mçi nhãm, mçi ngêi). Trong lóc thi ®ua, ph¶i thiÕt thùc ®«n ®èc, gióp ®ì, söa ®æi. Sau ®ît thi ®ua, ph¶i thiÕt thùc kiÓm tra, tæng kÕt, phæ biÕn kinh nghiÖm, khen thëng nh÷ng ngêi kiÓu mÉu, n©ng ®ì nh÷ng ngêi kÐm cái. 6. Thi ®ua lµ mét c¸ch rÊt tèt, rÊt thiÕt thùc ®Ó lµm cho mäi ngêi tiÕn bé. Thi ®ua gióp cho ®oµn kÕt chÆt chÏ thªm. Vµ ®oµn kÕt chÆt chÏ ®Ó thi ®ua m·i. V× vËy, thËt thµ tù phª b×nh vµ th©n ¸i phª b×nh lµ mét lùc lîng ®Ó ®Èy m¹nh thi ®ua. 7. Thi ®ua ph¶i l©u dµi vµ réng kh¾p, kh«ng ph¶i chØ trong mét thêi gian nµo (nh÷ng ngµy kû niÖm lµ nh÷ng ®ît ®Ó lÊy ®µ vµ ®Ó kiÓm th¶o, chø kh«ng ph¶i qua nh÷ng ngµy Êy råi l¹i nghØ thi ®ua), kh«ng ph¶i chØ riªng ngµnh nµo, nhãm ngêi nµo. V× vËy, trong thi ®ua, chóng ta ph¶i

-6

-5

®ång thêi båi bæ lùc lîng vµ tinh thÇn cña quÇn chóng. §ã lµ mÊy ®iÓm chÝnh. NÕu c¸c ch¸u lµm ®óng nh vËy, th× ch¾c c¸c ch¸u sÏ cã thµnh tÝch to h¬n, nhiÒu h¬n n÷a. B¸c mong c¸c ch¸u nghiªn cøu kü nh÷ng ®iÓm ®ã, råi b¸o c¸o kÕt qu¶ cho B¸c biÕt. VÒ thanh niªn n«ng d©n, ph¶i ®Æc biÖt cè g¾ng trong vô mïa th¾ng lîi. Riªng vÒ thanh niªn trong bé ®éi, B¸c mong c¸c tiÓu ®oµn, trung ®oµn vµ ®¹i ®oµn trùc tiÕp göi cho B¸c nh÷ng danh s¸ch c¸c chiÕn sÜ ®îc bÇu lµm anh hïng thanh niªn (trong 30 tuæi, tªn tuæi vµ c«ng tr¹ng). B¸c h«n c¸c ch¸u, chóc c¸c ch¸u vui vÎ thi ®ua vµ lîm ®îc nhiÒu thµnh tÝch vÎ vang. Ngµy 1 th¸ng 8 n¨m 1951
B¸C Hå

BµI §IÕU §åNG CHÝ Hå TïNG MËU
Chó Tïng MËu ¬i! Lßng ta rÊt ®au xãt, linh hån chó biÕt ch¨ng? VÒ t×nh nghÜa riªng : T«i víi chó lµ ®ång chÝ, l¹i lµ th©n thiÕt h¬n anh em ruét. Khi ho¹t ®éng ë ®Êt kh¸ch quª ngêi, khi bÞ giam ë lao tï ®Õ quèc, khi ®Êu tranh ë níc nhµ, h¬n 25 n¨m, ®· bao phen chóng ta ®ång cam céng khæ, nh tay víi ch©n. VÒ c«ng viÖc chung: Tõ ngµy C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thµnh c«ng, chÝnh quyÒn nh©n d©n thµnh lËp, ®Õn thêi kú kh¸ng chiÕn cøu níc, t«i ®· thay mÆt ChÝnh phñ vµ §oµn thÓ, giao phã cho chó nh÷ng tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ. Khi l·nh ®¹o Liªn khu IV, khi gi÷ chøc Tæng thanh tra vµ kiªm Héi trëng Héi ViÖt - Hoa h÷u nghÞ, chó kh«ng qu¶n khã nhäc, lu«n lu«n vui vÎ lµm trßn nhiÖm vô. Ngµy nay, kh¸ng chiÕn ®ang tiÕn sang giai ®o¹n míi, c«ng viÖc ngµy cµng nhiÒu, ®ång bµo, ChÝnh phñ vµ §oµn thÓ ®ang cÇn nh÷ng ngêi con ®¾c lùc nh chó. MÊt chó, ®ång bµo mÊt mét ngêi l·nh ®¹o tËn tuþ, ChÝnh phñ mÊt mét ngêi c¸n bé l·o luyÖn, §oµn thÓ mÊt mét ngêi ®ång chÝ trung thµnh, vµ t«i mÊt mét ngêi anh em chÝ thiÕt. MÊy nguån th¬ng tiÕc, céng vµo trong mét lßng t«i! Chó Tïng MËu ¬i! §µnh r»ng sù mÊt, sù cßn lµ luËt chung cña t¹o ho¸. Nhng

B¸o Nh©n d©n, sè 22, ngµy 23-8-1951.

-6

-5

gÆp lóc sinh ly tö biÖt, th× khã mµ ng¨n mèi xãt th¬ng. T«i g¹t níc m¾t, thay mÆt ChÝnh phñ, nghiªng m×nh tríc linh hån chó, vµ truy tÆng chó Hu©n ch¬ng Hå ChÝ Minh, ®Ó nªu c«ng lao chó ®èi víi ®ång bµo, ®èi víi Tæ quèc. T«i l¹i høa víi chó: toµn thÓ ®ång sù vµ ®ång chÝ sÏ cè g¾ng noi g¬ng ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cña chó, noi g¬ng chó ®· tËn trung víi níc, tËn hiÕu víi d©n. T«i xin göi lêi th©n ¸i an ñi gia quyÕn chó Tïng MËu vµ tha víi Bµ Cè: xin Bµ Cè chí qu¸ ®é ®au th¬ng. Dï mÊt chó MËu, tÊt c¶ chóng t«i ®Òu lµ nh con ch¸u cña Bµ Cè. Ngµy 1 th¸ng 8 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH

Mü THÊT B¹I ë TRUNG QuèC NH¦ THÕ NµO?
Th¾ng lîi to nhÊt cña Nh©n d©n gi¶i phãng qu©n lµ ®· ®¸nh tan mu m« vµ lùc lîng Mü ë Trung Quèc. Chóng ta chØ cÇn trÝch nh÷ng lêi khai b¸o cña bän thèng trÞ Mü ®· ®¨ng trong quyÓn "S¸ch tr¾ng" (ngãt 1.195 trang do Bé Ngo¹i giao Mü xuÊt b¶n ngµy 5-10-1949) còng ®ñ thÊy Mü ®· thÊt b¹i nÆng nÒ ë Trung Quèc)1*. Mü dïng Tëng Giíi Th¹ch lµm bï nh×n. Trong thêi gian chèng NhËt (1937-1945), Mü gióp Tëng 1.101 triÖu ®«la. Sau chiÕn tranh chèng NhËt, Mü gióp Tëng h¬n 2.007 triÖu ®Ó chèng céng. Mü b¸n rÎ cho Tëng nh÷ng qu©n nhu, qu©n dông. Mü l¹i cho kh«ng Tëng rÊt nhiÒu ®¹n dîc do lÝnh Mü ®Ó l¹i. Bé ®éi Mü gióp Tëng chiÕm gi÷ nh÷ng ®Þa ph¬ng vµ nh÷ng ®êng giao th«ng quan träng, ®Ó chuÈn bÞ ®¸nh céng s¶n. H¬n 1.000 cè vÊn qu©n sù Mü, do tíng Ba (Barr) chØ huy, huÊn luyÖn cho 39 s ®oµn qu©n Tëng, trong ®ã cã 20 s ®oµn c¬ giíi do Mü vò trang. Ngoµi ra, Mü l¹i gióp Tëng mét ®éi m¸y bay 1.000 chiÕc, vµ 271 chiÕc tµu chiÕn. Mü dïng m¸y bay vµ tµu thuû chë 50 v¹n qu©n Tëng ®Õn c¸c vïng §«ng vµ B¾c ®Ó chiÕm ®ãng c¸c thµnh phè to nh B¾c Kinh, Nam Kinh, Thîng H¶i, v.v.. Trong lóc ®ã, 10 v¹n lÝnh Mü
* Chó ý: nh÷ng con sè trong cuèn "S¸ch tr¾ng" tÊt nhiªn cßn díi sù thùc nhiÒu (chó thÝch cña t¸c gi¶).
1

B¸o Nh©n d©n, sè 20, ngµy 9-8-1951.

-6

-5

®Õn gi÷ c¸c cöa bÓ, c¸c ®êng xe löa, c¸c má than. Tõ gi÷a n¨m 1945 ®Õn gi÷a n¨m 1946, Mü huÊn luyÖn vµ cung cÊp vò khÝ cho 3 triÖu qu©n Tëng. Lóc ®ã, Nh©n d©n gi¶i phãng qu©n chØ cã ®é 60 v¹n qu©n chÝnh quy vµ 40 v¹n du kÝch. Th¸ng 7-1946, v©ng lÖnh Mü, Tëng tæng tÊn c«ng Nh©n d©n gi¶i phãng qu©n. Song... C¸n bé cña Tëng ®Òu mÊt tinh thÇn, v« liªm sØ. Bän l·nh tô ®Òu ch¸n n¶n, bÊt lùc, tham lam. Tíng M¸csan nhËn r»ng: "NÕu c«ng khai nãi thËt nh÷ng nguyªn nh©n thÊt b¹i cña Tëng, th× nã sÏ rÊt tai h¹i cho qu©n Quèc d©n ®¶ng vµ sÏ gióp Ých cho qu©n céng s¶n. V× vËy cø ph¶i lµm thinh, vµ cø ph¶i gióp Tëng, ®Ó cho lóc Mü n¾m h¼n hµnh chÝnh, qu©n sù, kinh tÕ cña Trung Quèc". Tíng OÐt®m©ye (Wedemeyer) lµm Tæng tham mu trëng cho Tëng còng ®Ò nghÞ c¶i tæ hoµn toµn chÝnh phñ, c¸c c¬ quan vµ qu©n ®éi Tëng, díi sù kiÓm so¸t cña Mü. Nãi tãm l¹i, quyÓn "S¸ch tr¾ng" chøng tá r»ng Mü muèn dïng Tëng ®Ó chiÕm Trung Quèc lµm mét thuéc ®Þa. Nhng Mü qu¸ chñ quan. Mü ®· quªn tÝnh ®Õn lùc lîng nh©n d©n Trung Quèc, §¶ng Céng s¶n Trung Quèc, vµ Nh©n d©n gi¶i phãng qu©n Trung Quèc. Tuy vËy, tíng M¸csan còng ph¶i nhËn r»ng: l·nh tô céng s¶n lµ nh÷ng ngêi trong s¹ch. §¹i sø Mü ë Trung Quèc håi ®ã ®· viÕt: "Nh÷ng ngêi céng s¶n cã mét lßng tin tëng kh«ng bê bÕn. Hä lµm cho c«ng nh©n, n«ng d©n vµ bé ®éi cña hä tin tëng vµo chÝnh nghÜa, vµo th¾ng lîi cuèi cïng cña hä". MÆc dÇu Mü hÕt søc n©ng ®ì, mÆc dÇu 3 triÖu binh sÜ cã ®ñ vò khÝ vµ ®îc Mü huÊn luyÖn, sau 3 n¨m néi chiÕn, Tëng ®· thÊt b¹i nÆng nÒ, ph¶i cót sang §µi Loan, bao nhiªu bé ®éi, bao nhiªu vò trang Mü cho, ®Òu lät vµo tay Gi¶i phãng qu©n.

ThÕ lµ Mü tiÒn mÊt tËt mang! §· bÞ mét vè ®au nh vËy, Mü vÉn kh«ng biÕt "®øt tay, hay thuèc". Mü vÉn gióp bï nh×n Tëng Giíi Th¹ch hiÖn ë §µi Loan, vÉn ra søc gióp bï nh×n Lý Thõa V·n ë TriÒu Tiªn, bï nh×n B¶o §¹i ë ViÖt Nam. "§Õn chÕt nhng nÕt kh«ng chõa", cho nªn ®Õ quèc Mü sÏ thÊt b¹i ®Õn chÕt míi th«i.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 19, ngµy 2-8-1951.

-6

-5

§èP! §èP! C¤NG Lý CñA Mü
GiÆc Ph¸p vµ ViÖt gian bï nh×n huªnh hoang tuyªn truyÒn: - Ph¸p cho ViÖt Nam ®éc lËp thËt sù råi. - Bï nh×n n¾m c¶ ngo¹i giao néi chÝnh råi. - Qu©n ®éi Ph¸p chØ cã môc ®Ých gi÷ g×n quyÒn ®éc lËp cho ViÖt Nam ... Võa råi, lò bï nh×n bÞ giÆc Ph¸p t¸t mét c¸i ®èp! C©u chuyÖn lµ thÕ nµy: Bï nh×n B¶o §¹i mu vay tiÒn Mü. Mü nhËn lêi. Hai bªn ®Þnh ngµy 27-6 th× ký giÊy. Bï nh×n ®· dän dÑp nhµ cöa, s¾m söa b¸nh tr¸i, trng bµy cê qu¹t, göi giÊy mêi kh¸ch (ViÖt Nam vµ ngo¹i quèc). ChuÈn bÞ xong xu«i c¶ råi. §ïng mét c¸i T¸txinhi b¶o: "Kh«ng! kh«ng cho phÐp ký, v× Tæng thèng Ph¸p cha chuÈn y". ThÕ lµ bï nh×n "x«i háng báng tay". §ã lµ mét c¸i t¸t vµo mÆt lò bï nh×n. §ã còng lµ mét chøng cí m©u thuÉn gi÷a thùc d©n Ph¸p vµ bän can thiÖp Mü. §ã l¹i lµ mét tiÕng chu«ng thøc tØnh sè Ýt ngêi ViÖt cßn lõng chõng. ChÝnh phñ ph¶n ®éng Mü võa bá tï nhiÒu ®¶ng viªn céng s¶n, v× "cã téi" tuyªn truyÒn céng s¶n. Song ChÝnh phñ Mü ®èi víi bän cã téi ¨n trém, ®¸nh cíp, bu«n lËu, giÕt ngêi, b¾t cãc, tèng tiÒn, th× thÕ nµo? H«m 1-5-1951, ñy ban ®iÒu tra cña Thîng nghÞ viÖn Mü võa ra mét b¶n b¸o c¸o dÇy 200 trang vÒ vÊn ®Ò nµy vµ kÕt luËn r»ng: "X· héi Mü kh«ng thÓ hoµn toµn tÈy s¹ch nh÷ng téi ¸c cã tæ chøc". V× sao? V× "bän chØ huy nh÷ng téi ¸c Êy rÊt kh«n khÐo. Chóng mua chuéc c¸c ngêi ®¹i biÓu cña ph¸p luËt, cña toµ ¸n, cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, c¸c ngêi tai m¾t trong kinh tÕ, vµ c¸c b¸o chÝ". H¬n n÷a: "nhiÒu chñ nhµ m¸y gióp cho chóng "ph¸t tµi" ®Ó chóng gióp hä trÞ c«ng nh©n vµ c«ng chøc, ph¸ ho¹i c¸c c«ng héi vÒ c¸c cuéc b·i c«ng". ThÕ lµ râ. Quèc héi Mü ®· thõa nhËn r»ng nh÷ng tæ chøc chÝnh trÞ, kinh tÕ, tµi chÝnh, ph¸p luËt, b¸o chÝ cña Mü th«ng ®ång víi lò trém cíp ®Ó ¨n hèi lé vµ ®Ó trÞ nh÷ng c«ng nh©n vµ c«ng chøc gi¸c ngé. Vµ v× vËy nªn Mü kh«ng tÈy bän trém cíp ®ã.

§.X. B¸o Cøu quèc, sè 1875, ngµy 3-8-1951. B¸o Cøu quèc, sè 1877, §.X.

-6

-5

ngµy 6-8-1951.

- C¸c c¸n bé chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ kh«ng qu¶n gian khæ thi ®ua lµm trän nhiÖm vô; - C¸c cô phô l·o vµ c¸c ch¸u nhi ®ång kh«ng qu¶n tuæi giµ vµ søc yÕu, ®ang cè g¾ng gióp nh÷ng c«ng viÖc Ých níc lîi d©n. Níc ta lµ mét bé phËn trong ®¹i gia ®×nh d©n chñ thÕ giíi. Nh©n d©n c¸c níc b¹n nhiÖt liÖt ñng hé ta. Nh©n d©n níc Ph¸p vµ nh©n sÜ d©n chñ thÕ giíi còng ñng hé ta. V× vËy, t«i thay mÆt ®ång bµo, qu©n ®éi vµ ChÝnh phñ tá lßng biÕt ¬n. Cµng nång nµn yªu Tæ quèc vµ biÕt ¬n b¹n h÷u, chóng ta cµng c¨m giËn kÎ thï chung lµ thùc d©n cíp níc vµ bï nh×n ph¶n níc. Chóng ta quªn sao ®îc sù hung ¸c d· man cña chóng! Chóng ®ang tµn s¸t cha mÑ, vî con, anh em ta, ®èt ph¸ mïa mµng ta, triÖt h¹ lµng m¹c ta. Chóng ®ang g©y ra biÕt bao tang tãc, khèn khæ cho nh©n d©n ta. Chóng dïng chÝnh s¸ch lõa bÞp, ®éc lËp gi¶ hiÖu, ®Ó chia rÏ ®ång bµo ta, ®Ó dïng ngêi ViÖt chèng ngêi ViÖt. Chóng mu cíp níc ta lÇn n÷a, b¾t ®ång bµo ta lµm n« lÖ lÇn n÷a. §øng sau lng thùc d©n vµ bï nh×n vµ lµm thÇy cho chóng lµ bän can thiÖp Mü. §èi víi kÎ thï kh«ng ®éi trêi chung Êy, chóng ta ph¶i kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn, kh¸ng chiÕn m¹nh h¬n n÷a, m¹nh h¬n m·i, kh¸ng chiÕn cho ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn. So s¸nh t×nh tr¹ng ngµy b¾t ®Çu kh¸ng chiÕn víi t×nh tr¹ng ngµy nay, mäi ngêi ®Òu nhËn thÊy r»ng lùc lîng ta tiÕn bé rÊt nhiÒu. Chóng ta tiÕn bé nhiÒu vÒ mäi mÆt: néi chÝnh, ngo¹i giao, qu©n sù, kinh tÕ, v¨n ho¸. Cã tiÕn bé Êy lµ nhê lßng yªu níc, nhê sù hy sinh cè g¾ng

LêI K£U GäI NH¢N DÞP C¸CH M¹NG TH¸NG T¸M Vµ NGµY §éC LËP
Cïng ®ång bµo toµn quèc vµ kiÒu bµo ë níc ngoµi, Cïng c¸c chiÕn sÜ VÖ quèc qu©n, bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ d©n qu©n du kÝch, N¨m nay, chóc mõng Ngµy §éc lËp, chóng ta ph¶i nhí ¬n nh÷ng chiÕn sÜ ®· hy sinh cho c¸ch m¹ng ®Ó tranh l¹i ®éc lËp, ®ang kh¸ng chiÕn anh dòng ®Ó gi÷ g×n ®éc lËp. T«i tr©n träng thay mÆt ChÝnh phñ nghiªng m×nh tríc linh hån c¸c liÖt sÜ vµ th©n ¸i göi lêi an ñi c¸c th¬ng binh, cùu binh cïng gia ®×nh c¸c liÖt sÜ. T«i thay mÆt ChÝnh phñ khen ngîi vµ c¶m ¬n: - Toµn thÓ qu©n ®éi ®ang anh dòng thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng, gi÷ lµng gi÷ níc; - §ång bµo c«ng nh©n, n«ng d©n, trÝ thøc, t s¶n, ®Þa chñ yªu níc vµ tiÕn bé ®ang thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt, h¨ng h¸i kh¸ng chiÕn;

-6

-5

cña toµn d©n. ChiÕn sÜ tríc mÆt trËn ®· cã lÇn nhÞn ®ãi mµ cè b¸m lÊy giÆc, ®Ó tiªu diÖt giÆc. §ång bµo ®i d©n c«ng, ®Æc biÖt lµ phô n÷ vµ thanh niªn, ®· h¨ng h¸i t¹m g¸c c«ng ¨n viÖc lµm, x«ng pha ma bom giã ®¹n, ®Ó gióp ®ì bé ®éi trong mäi viÖc. Toµn d©n, ngêi nghÌo còng nh ngêi giµu, ®Òu xung phong gãp cña, gãp c«ng vµo c«ng cuéc kh¸ng chiÕn. Lùc lîng kh¸ng chiÕn ph¸t triÓn rÊt m¹nh lµ nhê ®ång bµo ta hy sinh rÊt nhiÒu. Nhng thÕ cha ®ñ. Ta nªn nhí r»ng: cuéc kh¸ng chiÕn cña ta lµ trêng kú vµ gian khæ, vµ cµng gÇn th¾ng lîi cµng nhiÒu khã kh¨n. GiÆc Ph¸p cíp níc ta, bï nh×n b¸n níc ta gÇn 100 n¨m. Ho¹ thùc d©n còng nh mét chøng bÖnh trÇm träng. Muèn ch÷a bÖnh Êy, ta ph¶i thËt gan d¹ ®Ó chÞu ®au ®ín khi mæ xÎ, ph¶i cã ®ñ thêi giê ®Ó båi dìng l¹i søc, kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh tÈy trõ ®îc bÖnh Êy. C«ng cuéc kh¸ng chiÕn còng nh vËy. ChiÕn sÜ ta vui vÎ hy sinh x¬ng m¸u, ®ång bµo ta vui vÎ hy sinh må h«i níc m¾t, v× ai còng biÕt ®ã lµ hy sinh cho quyÒn lîi tèi cao cña Tæ quèc, cña nh©n d©n, hy sinh cho h¹nh phóc t¬ng lai cña con ch¸u, gièng nßi. §Ó kh¸ng chiÕn l©u dµi, ®ång thêi lµm cho sù ®ãng gãp cña nh©n d©n ®îc c«ng b»ng, ®Ó båi dìng søc lùc cña nh©n d©n, ChÝnh phñ ®· thi hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch míi. - Thèng nhÊt qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh. - §Æt mét thø thuÕ duy nhÊt cho n«ng d©n lµ thuÕ n«ng nghiÖp. - Thu thuÕ c«ng nghiÖp, th¬ng nghiÖp ®Ó c¸c nhµ c«ng, th¬ng chia mét phÇn ®ãng gãp víi n«ng gia. - Thùc hµnh chÊn chØnh biªn chÕ, ®Ó bít sù ®ãng gãp

cho d©n, vµ thªm lùc lîng vµo c«ng viÖc t¨ng gia s¶n xuÊt. Nh÷ng chÝnh s¸ch Êy ®Òu nh»m vµo Ých lîi cña nh©n d©n, Ých lîi cña kh¸ng chiÕn, kiÕn quèc. Lßng yªu níc vµ sù ®oµn kÕt cña nh©n d©n lµ mét lùc lîng v« cïng to lín, kh«ng ai th¾ng næi. Nhê lùc lîng Êy mµ tæ tiªn ta ®· ®¸nh th¾ng qu©n Nguyªn, qu©n Minh, ®· gi÷ v÷ng quyÒn tù do, tù chñ. Nhê lùc lîng Êy mµ chóng ta c¸ch m¹ng thµnh c«ng, giµnh ®îc ®éc lËp. Nhê lùc lîng Êy mµ søc kh¸ng chiÕn cña ta cµng ngµy cµng m¹nh. Nhê lùc lîng Êy mµ qu©n vµ d©n ta quyÕt chÞu ®ùng mu«n nçi khã kh¨n thiÕu thèn, ®ãi khæ, tang tãc, quyÕt mét lßng ®¸nh tan qu©n giÆc cíp níc. Nhê lùc lîng Êy mµ víi gËy tÇm v«ng vµ sóng ho¶ mai lóc ®Çu, chóng ta ®· liªn tiÕp th¾ng ®Þch. Riªng ë B¾c Bé vµ chØ trong 8 th¸ng, tõ th¸ng 10 n¨m ngo¸i ®Õn th¸ng 6 n¨m nay, ta ®· th¾ng lu«n mÊy trËn ë biªn giíi, ë trung du, ë s¸t lßng ®Þch gÇn H¶i Phßng vµ ë Ninh B×nh, Phñ Lý, Hµ §«ng. Nhê lùc lîng Êy mµ chóng ta sÏ ®uæi s¹ch thùc d©n Ph¸p ra khái ®Êt níc ta, vµ lÊy l¹i thèng nhÊt vµ ®éc lËp thËt sù. Nhng t«i xin nh¾c l¹i r»ng: ®Þch cµng gÇn ngµy bÞ tiªu diÖt th× chóng cµng liÒu m¹ng, cµng hung ¸c, cµng quû quyÖt. V× vËy qu©n vµ d©n ta quyÕt kh«ng ®îc chñ quan, khinh ®Þch, quyÕt kh«ng nªn: khi kh«ng th¾ng th× n¶n, khi th¾ng lîi th× kiªu. Tr¸i l¹i, chóng ta ph¶i cµng thªm ®Ò phßng cÈn thËn, cµng thªm kiªn quyÕt, cµng thªm chuÈn bÞ tinh thÇn vµ lùc lîng ®Ó vît mäi khã kh¨n vµ ®èi phã kÞp thêi víi mäi hoµn c¶nh. Mäi ngêi, mäi ngµnh ®Òu ph¶i cè g¾ng thi ®ua, tríc nhÊt lµ ®ång bµo n«ng gia ph¶i thi ®ua lµm cho mïa th¾ng lîi thËt th¾ng lîi ®Ó gióp bé ®éi ¨n no ®¸nh giÆc. Bé ®éi ph¶i ra søc thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng ®Ó lµm cho ®ång bµo n«ng gia cµng h¨ng h¸i thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt.

-6

-5

¡n no ®¸nh m¹nh, ta nhÊt ®Þnh th¾ng. Ta nhÊt ®Þnh th¾ng v× cuéc kh¸ng chiÕn cña ta lµ chÝnh nghÜa. Ta nhÊt ®Þnh th¾ng v× ta ®oµn kÕt chÆt chÏ, ®ång t©m nhÊt trÝ, kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn. Ta nhÊt ®Þnh th¾ng v× d©n chñ toµn thÕ giíi ñng hé ta. Trêng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi! ViÖt Nam ®éc lËp, thèng nhÊt mu«n n¨m!

Nãi xong, y thÊy h¬i qu¸ lè bÞch, bÌn véi vµng xin xo¸ c©u Êy ®i. Chñ tÞch ban Ngo¹i giao Mü còng yªu cÇu c¸c b¸o chí ®¨ng c©u Êy. Nhng ®· chËm råi. §ã còng lµ bÖnh nãi ba hoa. Còng trong phiªn häp Êy, Bé trëng Mü nãi: "T«i rÊt ng¹c nhiªn r»ng nh©n d©n Mü ®· ñng hé lêi ®Ò nghÞ (®Ò nghÞ hoµ b×nh ë TriÒu Tiªn) cña ®¹i biÓu Liªn X« mét c¸ch sèt s¾ng nh thÕ. §iÒu ®ã chóng ta thËt kh«ng ngê ®Õn". Mét c©u nãi cña «ng MalÝch ®· ®îc nh©n d©n Mü cïng nh©n d©n thÕ giíi ñng hé, l¹i lµm cho c¶ phe ®Õ quèc hoang mang. §ã lµ c¸ch nãi m¸c xÝt.

Hå CHÝ MINH B¸o Nh©n d©n, sè 21, ngµy 16-8-1951.

§.X. B¸o Cøu quèc, sè 1885, ngµy 17-8-1951

BA HOA
C¸c «ng Mü ë Hoa ThÞnh §èn (thñ ®« Mü) cËy cã ®«la vµ bom nguyªn tö hay nãi ba hoa. Cã mÊy nghÞ viªn nãi tr¾ng trîn r»ng: "Thµ tèn tiÒn trang bÞ cho vµi triÖu lÝnh ngo¹i quèc ®Ó hä ®i ®¸nh, cßn h¬n ®Ó ngêi Mü ®i chÕt ë chiÕn trêng". H«m cuèi th¸ng 7, trong mét phiªn häp Quèc héi, Bé trëng Bé Quèc phßng l¹i nãi: Mü cã "gióp" c¸c níc T©y ¢u, míi cã thanh niªn c¸c níc Êy lµm bia ®ì ®¹n cho Mü. Y nãi tiÕp: "Mü xuÊt tiÒn trang bÞ cho binh sÜ c¸c níc kh¸c, kh«ng ph¶i trang bÞ cho binh sÜ Mü. Chóng ta thµ xuÊt tiÒn cßn h¬n xuÊt binh".

"THùC D¢N" Lµ ¡N C¦íP D¢N
Bän thùc d©n ®Õn ®©u lµ ¨n cíp d©n ®Õn ®ã. Chóng ®Õn níc ta ¨n cíp nh thÕ, chóng ®Õn níc kh¸c còng ¨n cíp nh thÕ. ThÝ dô: ë C«ngg« (ch©u Phi), 45 tªn chñ ®ån ®iÒn Ph¸p, mçi tªn cíp hµng v¹n mÉu ruéng cña d©n b¶n xø. N¨m 1946, mét tªn Ph¸p chiÕm mét vïng má, réng 18 ngh×n kil«mÐt vu«ng, nã tr¶ mçi kil«mÐt vu«ng... 2 xu!

-6

-5

Nh©n d©n c¸c xø da ®en ngµy cµng gi¸c ngé vµ ®Êu tranh kh¸ h¨ng. §Çu n¨m nay, d©n xø G«n Cèt (Gold Coast), thuéc ®Þa Anh, ®Êu tranh tîn. Thùc d©n Anh bÌn bµy ra mét trß d©n chñ gi¶ hiÖu, ®Ó lõa phØnh d©n. Chóng tæ chøc mét cuéc tuyÓn cö d©n biÓu, håi th¸ng 3. KÕt qu¶ lµ nhãm c¸ch m¹ng cña d©n b¶n xø th¾ng lîi to: Trong 38 ghÕ ®¹i biÓu, hä tranh 36 ghÕ. L·nh tô nhãm Êy lµ «ng Numa Quamª (Nhruma Kwame), lóc ®ã ®ang ngåi tï. Sau cuéc th¾ng lîi Êy («ng còng ®îc bÇu), thùc d©n Anh ph¶i th¶ «ng ra. Th¾ng lîi Êy rung ®éng tÊt c¶ c¸c thuéc ®Þa ch©u Phi, vµ lµm cho nh©n d©n da ®en cµng thªm h¨ng h¸i.

VËy c¸c chó chuyÓn lêi B¸c c¶m ¬n ®ång bµo. B¸c dÆn c¸c chó ph¶i nhí hai ®iÒu: 1. Chí v× th¾ng lîi mµ chñ quan khinh ®Þch, ph¶i lu«n lu«n cÈn thËn vµ cè g¾ng ®Ó tranh thñ th¾ng lîi to h¬n n÷a. 2. Ph¶i lu«n lu«n nhí: du kÝch chiÕn tranh lµ chÝnh. VËy c¸c chó ph¶i gióp ®ì du kÝch chiÕn tranh ph¸t triÓn vµ cñng cè kh¾p c¸c n¬i. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH

§.X. B¸o Cøu quèc, sè 1887, ngµy 20-8-1951.

B¸o Cøu quèc, sè 1889, ngµy 22-8-1951.

TH¦ KHEN NGîI Bé §éI THõA THI£N
Mét lÇn n÷a, B¸c vui mõng vµ th©n ¸i göi lêi khen ngîi c¸n bé vµ chiÕn sÜ ®· th¾ng trËn ë Phó Vang. Th¾ng lîi Êy chøng tá qu©n ®éi ta dòng c¶m vµ tiÕn bé nhiÒu. Th¾ng lîi Êy mét phÇn lµ nhê søc ®oµn kÕt vµ ñng hé cña nh©n d©n.

-6

-5

ngµy 24-8-1951.

KÎ C¦íP BÞ C¦íP
C¸c ®Õ quèc T©y ¢u, nhÊt lµ Anh vµ Ph¸p, quen ®i cíp níc ngêi ta. Ngµy nay, Anh bÞ ®¸ ra khái Ên §é, Ph¸p ®ang bÞ ta ®¸ ra khái ViÖt Nam. H¬n n÷a, hai níc Êy ®ang bÞ Mü dïng lµm nh thuéc ®Þa. Do kÕ ho¹ch M¸csan, mµ kinh tÕ cña Anh vµ Ph¸p ®· phô thuéc vµo kinh tÕ Mü. V× Anh vµ Ph¸p m¾c nî Mü, m¾c ®Õn cæ cho nªn chÝnh trÞ hai níc Êy còng bÞ Mü giËt d©y. VÒ qu©n sù, cßn tÖ h¬n n÷a. 40 v¹n lÝnh Mü ®ãng ë T©y ¢u. H¶i, lôc, kh«ng qu©n cña Anh, Ph¸p vµ c¸c níc T©y ¢u ®Òu díi quyÒn chØ huy cña mét ngêi Mü lµm Tæng t lÖnh. H¬n 20 trêng bay ë Anh bÞ Mü chiÕm ®ãng. Kh¾p níc Ph¸p, qu©n Mü chiÕm ®ãng 29 ®Þa ph¬ng, trong sè ®ã cã 23 trêng bay, 3 cöa bÓ to lµ M¸cx©y, Boãc®«, SÐcbua vµ 2 chç ®Ó bom nguyªn tö ë Nim vµ Gir«ng. ThÕ lµ: "Quen måm cíp níc ngêi ta, Níc m×nh bÞ phçng khãc mµ ai th¬ng".

TH¦ GöI ¤NG Vò §×NH DéC
Göi «ng Vò §×nh Déc, (®¹i lý b¸o Cøu quèc ë B×nh Ca). Nhê UBKCHC huyÖn Tù Do chuyÓn.
C¶m ¬n «ng ®· göi cho t«i 2 phiÕu c«ng tr¸i céng lµ 100 ki l« thãc. T«i sÏ dïng lµm gi¶i thëng. V× giÆc Ph¸p, «ng ®· ph¶i t¶n c vÊt v¶, mµ «ng vÉn sèt s¾ng gãp søc gãp cña vµo c«ng viÖc kh¸ng chiÕn. Nh thÕ lµ tèt l¾m. Mong «ng lu«n lu«n cè g¾ng vµ chóc «ng m¹nh khoÎ. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng 8 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH B¸o Cøu quèc, sè 1892, ngµy 27-8-1951.

§.X. B¸o Cøu quèc, sè 1890,

-6

-5

TH¦ GöI Bµ MÑ CHIÕN SÜ PH¹M THÞ D¦îC
Göi bµ mÑ chiÕn sÜ Ph¹m ThÞ Dîc, khu Tù TiÕn. Nhê UBKCHC huyÖn Yªn S¬n (Tuyªn Quang) chuyÓn.
C¸m ¬n bµ cô ®· göi cho t«i mét phiÕu c«ng tr¸i 100 ki l« thãc ®Ó lµm gi¶i thëng thi ®ua s¶n xuÊt. T«i mong c¸c MÑ chiÕn sÜ h¨ng h¸i ®«n ®èc ®ång bµo ®Þa ph¬ng thi ®ua, ®Ó vô mïa th¾ng lîi thµnh c«ng tèt ®Ñp. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng 8 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH

TH¦ GöI CH¸U NGUYÔN THÞ L¦¥NG
Göi ch¸u NguyÔn ThÞ L¬ng, ë bÕn ®ß Méc, x· Minh Quang. Nhê UBKCHC huyÖn BÊt B¹t chuyÓn.
B¸c göi lêi khen ch¸u ®· chÞu khã ®i mãt lóa, b¸n lÊy tiÒn ®Ó gióp bé ®éi. ThÕ lµ yªu níc. B¸c mong c¸c ch¸u nhi ®ång kh¸c ®Òu biÕt yªu níc nh vËy. B¸c khuyªn ch¸u cè g¾ng häc vµ lµm viÖc, ®Ó tiÕn bé nhiÒu. B¸c còng c¶m ¬n bè mÑ ch¸u biÕt d¹y ch¸u yªu Tæ quèc, yªu bé ®éi. B¸c h«n ch¸u Th¸ng 8 n¨m 1951
B¸C Hå

B¸o Cøu quèc , sè 1892, ngµy 27-8-1951.

B¸o Cøu quèc, sè 1892, ngµy 27-8-1951.

-6

-5

B¸o Cøu quèc, sè 1894, ngµy 29-8-1951.

Mü §· PH¸ S¶N ë CH¢U ¸
§ugl¸t lµ mét viªn quan toµ Tèi cao ph¸p viÖn Mü, lµ mét ngêi chèng céng kÞch liÖt. Ba n¨m nay y ®· 3 lÇn sang xem xÐt c¸c níc ch©u ¸. Võa råi, y viÕt mét bµi trong t¹p chÝ Mü, cã mÊy ®o¹n nh sau: "Ch©u ¸ ®ang c¸ch m¹ng. Mét lùc lîng s«i næi tõ díi dÊy lªn, kh«ng cã søc g× trong thÕ giíi ng¨n trë ®îc nã. Bao nhiªu bom nguyªn tö, bao nhiªu sóng ®¹n vµ qu©n ®éi còng kh«ng ng¨n ®îc lµn sãng c¸ch m¹ng Êy... Tinh thÇn ®éc lËp lan trµn kh¾p ch©u ¸. C¸c níc Êy cã mét môc ®Ých chung lµ: chèng ngo¹i quèc x©m l¨ng, chèng phong kiÕn bãc lét ... Trong con m¾t n«ng d©n ch©u ¸, Mü lµ bÇu b¹n cña nh÷ng thÕ lùc hñ b¹i vµ ph¶n ®éng Êy ... Dï Mü ®a ra bao nhiªu sóng ®¹n vµ ®«la còng kh«ng thÓ chèng l¹i phong trµo c¸ch m¹ng ë c¸c níc ch©u ¸... Mü cÇn më mét mÆt trËn chÝnh trÞ ë ch©u ¸ ®Ó chèng céng s¶n. ChÝnh s¸ch Mü ®· ph¸ s¶n råi, kh«ng ph¶i v× lùc lîng vâ trang cña Nga, nhng v× Mü ®· bÞ hy sinh cho t tëng cña bän qu©n nh©n, cho nªn Mü trë nªn yÕu hÌn bÊt lùc". - C¸ch m¹ng ë ch©u ¸ s«i næi lan trµn. - Sóng, ®¹n, tiÒn b¹c cña Mü còng v« dông. - ChÝnh s¸ch ph¶n ®éng cña Mü thÊt b¹i hoµn toµn. §ã lµ lêi mét l·nh tô ph¶n ®éng Mü, chø kh«ng ph¶i lêi cña mét ngêi céng s¶n nµo.

TIÒN X¦¥NG M¸U
ChiÕn tranh x©m lîc ë ViÖt Nam lµm nh©n d©n Ph¸p vµ ViÖt chÕt ngêi h¹i cña, cho lò t b¶n thùc d©n "ngåi m¸t ¨n b¸t vµng". Theo b¸o D©n chóng (Ph¸p, 27-2-1951), th× bän nµy võa ®îc nh÷ng mãn phô cÊp to nh sau: - H·ng cao su §Êt §á, 610 v¹n ®ång. - H·ng cao su Cao Miªn, 220 v¹n ®ång. - H·ng canh t¸c vïng nhiÖt ®íi (Culture tropicale), 180 v¹n ®ång. - H·ng cao su §«ng D¬ng, 950 v¹n ®ång. - §Þa èc ng©n hµng §«ng D¬ng, 500 v¹n ®ång. - H·ng Mis¬lanh, 510 triÖu phr¨ng. - Má than §«ng TriÒu, 800 triÖu phr¨ng. - Má ë Lµo, 70 triÖu phr¨ng. - H·ng rîu §«ng D¬ng, 1.700 triÖu phr¨ng. - H·ng cao su vµ cµ phª Rètxi (Rossi), 41 triÖu phr¨ng. - Nhµ tu hµnh c¸c bµ phíc Xanh P«n ®ê S¸ct¬x¬ (Saint Paul de Chartres), 85 triÖu phr¨ng. §©y còng lµ mét tµi liÖu tèt cho anh em vËn ®éng lÝnh Ph¸p vµ nguþ binh. V× lÝnh Ph¸p vµ nguþ binh sÏ thÊy râ: hä hy sinh x¬ng m¸u cho ai ?

§.X.

-6

-5

§.X. B¸o Cøu quèc, sè 1896, ngµy 1-9-1951.

Kh«ng hiÓu biÕt nh©n d©n: hä quªn r»ng nh©n d©n cÇn tr«ng thÊy lîi Ých thiÕt thùc (lîi Ých gÇn vµ lîi Ých xa, lîi Ých riªng vµ lîi Ých chung, lîi Ých bé phËn vµ lîi Ých toµn cuéc). §èi víi nh©n d©n, kh«ng thÓ lý luËn su«ng, chÝnh trÞ su«ng. Kh«ng yªu th¬ng nh©n d©n: do ®ã hä chØ biÕt ®ßi hái nh©n d©n, kh«ng thiÕt thùc gióp ®ì nh©n d©n. ThÝ dô: hä yªu cÇu nh©n d©n ®ãng gãp, nhng kh«ng biÕt gióp ®ì nh©n d©n t¨ng gia s¶n xuÊt, c¶i thiÖn sinh ho¹t, ®Ó båi dìng søc cña, søc ngêi cña nh©n d©n. Cã n¬i, bÖnh quan liªu mÖnh lÖnh trÇm träng ®Õn nçi c¸n bé lõa phØnh d©n, do¹ n¹t d©n! BÖnh quan liªu mÖnh lÖnh chØ ®a ®Õn mét kÕt qu¶ lµ: háng viÖc. V× vËy, chóng ta ph¶i mau mau ch÷a bÖnh nguy hiÓm Êy. C¸ch ch÷a bÖnh Êy gåm cã mét nguyªn t¾c lµ: Theo ®óng ®êng lèi nh©n d©n vµ 6 ®iÒu lµ: §Æt lîi Ých nh©n d©n lªn trªn hÕt; Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n; ViÖc g× còng bµn víi nh©n d©n, gi¶i thÝch cho nh©n d©n hiÓu râ; Cã khuyÕt ®iÓm th× thËt thµ tù phª b×nh tríc nh©n d©n, vµ hoan nghªnh nh©n d©n phª b×nh m×nh; S½n sµng häc hái nh©n d©n; Tù m×nh ph¶i lµm g¬ng mÉu cÇn kiÖm liªm chÝnh, ®Ó nh©n d©n noi theo. C¸n bé §¶ng vµ chÝnh quyÒn ta ®Òu s½n lßng cÇu tiÕn bé, s½n chÝ phông sù nh©n d©n. Mong r»ng anh chÞ em ®Òu cè g¾ng thi ®ua dïng ®¬n thuèc nµy, (thuèc ®¾ng d· tËt), ch÷a hÕt bÖnh quan liªu mÖnh lÖnh, ®Ó trë nªn ngêi c¸n bé tèt, vµ lµm cho c«ng viÖc thu thuÕ n«ng nghiÖp s¾p

CÇN TÈY S¹CH BÖNH QUAN LI£U MÖNH LÖNH
Ai còng biÕt bÖnh quan liªu mÖnh lÖnh lµ nguy hiÓm. Nhng trong c«ng t¸c thùc tÕ, nh trong viÖc t¹m vay thãc chiªm võa råi, nhiÒu c¸n bé ta cßn m¾c bÖnh Êy. MiÖng th× nãi d©n chñ, nhng lµm viÖc th× hä theo lèi "quan" chñ. MiÖng th× nãi "phông sù quÇn chóng", nhng hä lµm tr¸i ngîc víi lîi Ých cña quÇn chóng, tr¸i ngîc víi ph¬ng ch©m vµ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ChÝnh phñ. BÖnh quan liªu mÖnh lÖnh tù ®©u mµ ra ? Nguyªn nh©n bÖnh Êy lµ: Xa nh©n d©n : do ®ã, kh«ng hiÓu t©m lý, nguyÖn väng cña nh©n d©n. Khinh nh©n d©n: cho lµ "d©n ngu khu ®en", b¶o sao lµm vËy, kh«ng hiÓu ®îc chÝnh trÞ, lý luËn cao xa nh m×nh. Sî nh©n d©n: khi cã sai lÇm, khuyÕt ®iÓm th× sî nh©n d©n phª b×nh, sî mÊt thÓ diÖn, sî ph¶i söa ch÷a. Kh«ng tin cËy nh©n d©n: hä quªn r»ng kh«ng cã lùc lîng nh©n d©n, th× viÖc nhá mÊy, dÔ mÊy, lµm còng kh«ng xong, cã lùc lîng nh©n d©n, th× viÖc khã mÊy, to mÊy, lµm còng ®îc.

-6

-5

tíi ®¹t ®îc kÕt qu¶ mü m·n.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 23, ngµy 2-9-1951.

PH¦¥NG T¢Y Vµ PH¦¥NG §¤NG
Viªn quan ba Mü Vang Bang s¾p ph¶i sang TriÒu Tiªn. ChÞ vî can h¾n chí ®i. Can kh«ng ®îc, chÞ ta bÌn lÊy dao ®©m chång bÞ th¬ng nÆng (B¸o Mü 30-7-1951). Sau khi nghe tin qu©n ta th¾ng trËn, tªn trëng ®ån Q.L. nhËn ®îc lÖnh Ph¸p b¾t ph¶i ra trËn. Vî h¾n can chí ®i. Can kh«ng ®îc, chÞ vî bÕ con nh¶y xuèng s«ng tù tö. (Tin tøc Nam §Þnh 1-8-1951). Hai tin trªn chøng tá: Ph¬ng T©y còng nh ph¬ng §«ng, mäi ngêi ®Òu o¸n ghÐt chiÕn tranh x©m lîc, mäi ngêi ®Òu mong muèn hoµ b×nh. Néi bé cña ®Þch, thËm chÝ gi÷a vî vµ chång, rÊt m©u thuÉn. §ã lµ mét nhîc ®iÓm rÊt to cña ®Þch. Hai chÞ kia muèn chèng chiÕn tranh x©m lîc, nhng kh«ng biÕt c¸ch chèng. C¸ch hay nhÊt ®Ó chèng chiÕn tranh x©m lîc lµ: 1) Nh©n d©n c¸c níc bÞ x©m lîc, nh ViÖt Nam, TriÒu Tiªn, th× ph¶i ®oµn kÕt chÆt chÏ, kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn, tiªu diÖt ®Õ quèc x©m lîc. 2) Nh©n d©n c¸c níc kh¸c, th× ®oµn kÕt chÆt chÏ, ph¶n ®èi chiÕn tranh, ñng hé hoµ b×nh.

-6

-5

C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 23, ngµy 2-9-1951.

kh«ng nªn m¸y mãc. - Cã ngêi cho r»ng cung cÊp lµ mét c«ng viÖc tÇm thêng kh«ng ®îc nªu danh næi tiÕng nh ra trËn ®¸nh giÆc, v× vËy kh«ng vui lßng lµm. NghÜ nh thÕ lµ sai, sai to. NÕu mäi ngêi ®Òu ra mÆt trËn, th× bé ®éi lÊy g× mµ ¨n, lÊy g× mµ ®¸nh? C¸ch m¹ng còng nh mét bé m¸y, ph¶i cã ph©n c«ng, ngêi lµm viÖc nµy, ngêi lµm viÖc kh¸c, nhng viÖc nµo còng cÇn thiÕt, còng quan träng. ThÝ dô trong mét c¸i ®ång hå, nh÷ng c¸i kim th× ch¹y suèt ngµy ®ªm, nh÷ng ch÷ sè th× suèt ®êi ®øng mét chç. NÕu nh÷ng ch÷ sè còng muèn ch¹y nh c¸i kim, hay lµ c¸i kim còng muèn ®øng l¹i nh ch÷ sè th× kh«ng thµnh c¸i ®ång hå n÷a. - Cã ngêi nãi: C¸n bé cung cÊp thêng mang tiÕng hñ ho¸, m×nh kh«ng muèn mang tiÕng, nªn muèn ®æi c«ng t¸c. Nãi nh vËy lµ lÇm, lÇm to. Nh÷ng kÎ hñ ho¸ lµ v× thiÕu ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, ®ång thêi v× c¸c c¬ quan thiÕu kiÓm tra, thiÕu phª b×nh vµ tù phª b×nh. ThiÕu nh÷ng ®iÒu ®ã th× bÊt kú lµm c«ng t¸c g× còng dÔ hñ ho¸. V× vËy, c¸n bé cung cÊp cµng ph¶i lµm kiÓu mÉu cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh. C¸c c¬ quan cung cÊp cÇn ph¶i thùc hµnh kiÓm tra, phª b×nh vµ tù phª b×nh, ®Ó c¶i chÝnh d luËn b¶o r»ng: c¸n bé cung cÊp thêng hñ ho¸. - Cã ngêi l¹i e r»ng: lÒ lèi lµm viÖc míi cña c¸n bé cung cÊp cã thÓ kh«ng ¨n khíp víi c¸ch lµm viÖc cò cña c¸n bé chØ huy. C¸n bé cung cÊp tiÕn bé th× c¸n bé chØ huy ¾t còng tiÕn bé. Nh÷ng chÝnh s¸ch vµ ®êng lèi ChÝnh phñ ®· ®Þnh, th× c¸n bé ngµnh nµo còng ph¶i phôc tïng. - NhiÖm vô chÝnh cña c¸n bé cung cÊp lµ phông sù ®¹i ®a sè bé ®éi tøc lµ ngêi binh nh×, ph¶i th¬ng yªu s¨n sãc ngêi binh nh×.

TH¦ GöI LíP C¸N Bé CUNG CÊP
Th©n göi: C¸c ®ång chÝ gi¸o viªn, C¸c ®ång chÝ c¸n bé phô tr¸ch vµ c¸n bé häc trß, Ban huÊn luyÖn cung cÊp. C¸c ®ång chÝ gi¸o viªn ®· cã nhiÒu kinh nghiÖm hiÓu râ t×nh h×nh, biÕt thÊu nh÷ng u ®iÓm vµ khuyÕt ®iÓm cña häc trß, s½n lßng chÞu khã d¹y dç. Cho nªn t«i ch¾c r»ng ban huÊn luyÖn sÏ cã kÕt qu¶ tèt ®Ñp. C«ng viÖc cung cÊp còng quan träng nh viÖc trùc tiÕp ®¸nh giÆc tríc mÆt trËn: Cung cÊp ®ñ sóng ®¹n, ®ñ c¬m ¸o cho bé ®éi th× bé ®éi míi ®¸nh th¾ng trËn, ®iÒu ®ã rÊt râ rµng dÔ hiÓu. Nhng ®Ó lµm cho ®óng, th× ph¶i cã mét chÝnh s¸ch râ rÖt, mét t tëng thÊu suèt. V× vËy, t«i tãm t¾t nªu vµi ®iÓm sau ®©y ®Ó gióp c¸c ®ång chÝ nghiªn cøu. - Anh em ®Òu ®· cã Ýt nhiÒu kinh nghiÖm, nay l¹i h¨ng h¸i häc hái. Khi trë vÒ lµm viÖc, cÇn ph¶i ¸p dông nh÷ng ®iÒu ®· häc céng víi kinh nghiÖm cña m×nh vµo c«ng viÖc thùc tÕ mét c¸ch kh«n khÐo, mÒm dÎo, hîp víi hoµn c¶nh chø

-6

-5

C¸n bé cung cÊp nh lµ ngêi mÑ, ngêi chÞ cña ngêi binh nh×. GÇn ®©y sÏ cã tiªu chuÈn cung cÊp míi. Nã sÏ gióp cho c¸n bé cung cÊp dÔ lµm viÖc h¬n. §iÒu kiÖn cÇn thiÕt lµ c¸n bé cung cÊp ph¶i biÕt râ rµng sè ngêi m×nh phô tr¸ch cung cÊp. Ph¶i cã kÕ ho¹ch ®Çy ®ñ, sæ s¸ch rµnh m¹ch. Ph¶i thÊy tríc, lo tríc. Ph¶i cã s¸ng kiÕn vµ ph¶i th¸o v¸t. Ph¶i thËt sù cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh. Ph¶i khÐo ¸p dông nh÷ng ®iÒu ®· häc vµ nh÷ng kinh nghiÖm ®· cã vµ sÏ cã. Nh vËy, th× ch¾c anh em sÏ lµm trßn nhiÖm vô, sÏ kh«ng phô sù ©n cÇn d¹y b¶o cña c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn, ®Ó xøng ®¸ng víi sù tin cËy cña ChÝnh phñ, ®oµn thÓ vµ bé ®éi. Chóc c¸c ®ång chÝ m¹nh khoÎ vµ cè g¾ng. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH

DA §EN NH¦NG LßNG §á
Tê b¸o to nhÊt cña ngêi da ®en ë Mü lµ b¸o Tin tøc tØnh PÝtbíc (Pitsburg News), h«m 14-7 ®¨ng mét bøc th cña 54 ngêi lÝnh da ®en tõ TriÒu Tiªn göi vÒ. Hä viÕt: "V× sao chóng t«i ph¶i ®i lÝnh? V× sao Mü ®¸nh TriÒu Tiªn? NhiÒu ngêi trong qu©n ®éi Mü vµ bè mÑ, vî con, anh em mçi ngêi lÝnh ®Òu ®Æt c©u hái Êy. "Chóng t«i lÝnh da ®en ë ®©y còng bÞ khinh rÎ nh lóc ë nhµ. MÑ chóng t«i, con chóng t«i ë trong níc vÉn lu ly cùc khæ. Chóng t«i kh«ng cã chót tù do nµo. ThÕ th× chóng t«i hy sinh cho ai? ... ë trong níc, chóng ta kh«ng ®îc tù do, mµ ChÝnh phñ Mü muèn ®a tù do cho d©n téc kh¸c ch¨ng? ThËt v« lý... Hä b¾t lÝnh da ®en ®i hy sinh ë ch©u ¸, ë ch©u ¢u mµ trong níc chÝnh chóng ta kh«ng ®îc tù do, chóng ta ph¶i lªn tiÕng. NÕu chóng ta ®oµn kÕt thµnh mét khèi, th× chóng ta ch¾c ch¾n tranh ®îc hoµ b×nh vµ tù do, v× ®oµn kÕt lµ søc m¹nh...!". §Õ quèc Mü thêng khoe khoang "tù do, d©n chñ", song ®èi víi 15 triÖu ngêi da ®en ë Mü th× chÕ ®é n« lÖ vÉn cßn. Nay ®Õ quèc Mü l¹i mu më réng chÕ ®é n« lÖ Êy ®Õn toµn thÕ giíi. Lêi lÏ méc m¹c cña nh÷ng ngêi lÝnh da ®en rÊt ®óng. 6 n¨m tríc ®©y, ph¸t xÝt §øc còng cã tham väng nh Mü, chóng ®· thÊt b¹i. Nay ®Õ quèc Mü còng cã tham väng nh ph¸t xÝt §øc, th× lùc lîng d©n chñ hoµ b×nh thÕ giíi sÏ lµm cho chóng "®i ®êi nhµ ma".

B¸o Qu©n ®éi nh©n d©n, sè 31, ngµy 2-9-1951.

-6

-5

§.X. B¸o Cøu quèc, sè 1900, ngµy 7-9-1951.

Ba n¨m tríc (1949), Héi liªn hiÖp phô n÷ quèc tÕ ®Þnh mçi n¨m lÊy ngµy 1-6 lµm ngµy TÕt cho nhi ®ång thÕ giíi. Muèn cho nhi ®ång sung síng, th× ph¶i chèng ®Õ quèc chiÕn tranh. V× vËy, Héi Êy ®· ®a ra khÈu hiÖu: "§Êu tranh ®Ó gi÷ g×n hoµ b×nh thÕ giíi, ®Ó b¶o vÖ h¹nh phóc cho nhi ®ång". Nh thÕ th× ai th¬ng con, ch¸u ®Òu ph¶i chèng chiÕn tranh ®Õ quèc, ph¶i gi÷ g×n hoµ b×nh.

TH¦ TRUNG THU GöI C¸C CH¸U NHI §åNG
C¸c ch¸u yªu quý, Trung thu tr¨ng s¸ng nh g¬ng, B¸c Hå ng¾m c¶nh, nhí th¬ng nhi ®ång. Sau ®©y B¸c viÕt mÊy dßng, Göi cho c¸c ch¸u, tá lßng nhí nhung. Tríc hÕt, B¸c nãi cho c¸c ch¸u biÕt r»ng: B¸c thêng nhËn ®îc th nhi ®ång ë vïng t¹m bÞ chiÕm, m¸ch víi B¸c, thùc d©n vµ bï nh×n hung ¸c thÕ nµo, c¸c ch¸u Êy khæ së thÕ nµo vµ ®Êu tranh oanh liÖt thÕ nµo. Nh÷ng th Êy lµm cho B¸c ®au ®ín, v× c¸c ch¸u Êy bÞ ®µy ®o¹. Lµm cho B¸c vui lßng, v× c¸c ch¸u Êy dòng c¶m. Lµm cho B¸c vµ tÊt c¶ ®ång bµo cµng c¨m ghÐt bän thùc d©n vµ bï nh×n. B¸c còng thêng nhËn ®îc th nhi ®ång c¸c n¬i b¸o c¸o thµnh tÝch thi ®ua. Nh÷ng th Êy lµm cho B¸c rÊt vui vÎ. Mång 1-6 võa råi, còng lµ ngµy TÕt cña c¸c ch¸u. §ã lµ mét ngµy TÕt míi, ch¾c c¸c ch¸u cha hiÓu nguyªn do. B¸c gi¶i thÝch cho c¸c ch¸u nghe nhÐ:

Th¸ng 2 n¨m nay (1951), Héi Êy l¹i quyÕt ®Þnh ®Èy m¹nh phong trµo b¶o vÖ nhi ®ång. HiÖn nay, Héi liªn hiÖp phô n÷ vµ §oµn thanh niªn níc ta ®¬ng lo tæ chøc ñy ban b¶o vÖ nhi ®ång ViÖt Nam. ThÕ lµ c¸c chó, c¸c anh trong bé ®éi th× thi ®ua giÕt giÆc, ®Ó b¶o vÖ c¸c ch¸u. C¸c chó, c¸c anh, c¸c chÞ ë hËu ph¬ng, th× thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt ®Ó c¸c ch¸u ®îc Êm no. C¸c c«, c¸c thÝm, c¸c anh ë Liªn X«, Trung Hoa, c¸c níc b¹n vµ c¸c níc kh¸c còng lo nghÜ ®Õn c¸c ch¸u. VËy c¸c ch¸u nªn thÕ nµo? C¸c ch¸u ph¶i ghÐt, ghÐt cay ghÐt ®¾ng bän thùc d©n Ph¸p, bän can thiÖp Mü, bän ViÖt gian, bän bï nh×n. V× chóng nã mµ ta khæ. C¸c ch¸u ph¶i yªu, yªu Tæ quèc, yªu ®ång bµo, yªu lao ®éng. C¸c ch¸u ph¶i g¾ng, g¾ng gióp ®ì th¬ng binh vµ gia ®×nh chiÕn sÜ, g¾ng gi÷ g×n vÖ sinh vµ gi÷ g×n kû luËt, g¾ng häc hµnh. C¸c ch¸u ph¶i ®oµn kÕt, ®oµn kÕt gi÷a nhi ®ång ViÖt Nam víi nhau, ®oµn kÕt gi÷a nhi ®ång ViÖt Nam cïng nhi ®ång Trung Quèc, Liªn X«, c¸c níc b¹n vµ nhi ®ång thÕ giíi.

-6

-5

Ngµy nay, c¸c ch¸u lµ nhi ®ång. Ngµy sau, c¸c ch¸u lµ ngêi chñ cña níc nhµ, cña thÕ giíi. C¸c ch¸u ®oµn kÕt th× thÕ giíi hoµ b×nh vµ d©n chñ, sÏ kh«ng cã chiÕn tranh. C¸c ch¸u ph¶i thi ®ua, tuú theo søc cña c¸c ch¸u lµm ®îc viÖc g× cã Ých cho kh¸ng chiÕn th× thi ®ua lµm viÖc Êy. C¸c ch¸u biÕt ghÐt, biÕt yªu, biÕt g¾ng, c¸c ch¸u ®oµn kÕt vµ thi ®ua nh thÕ th× kh¸ng chiÕn sÏ chãng th¾ng lîi, kh¸ng chiÕn th¾ng lîi th× trung thu sÏ vui vÎ h¬n. Th Trung thu nµy, B¸c nãi ch÷ nhiÒu, vµ nãi dµi qu¸ råi. Ch¸u nµo kh«ng hiÓu th× hái c¸c anh, c¸c chÞ c¾t nghÜa cho mµ nghe. B¸c chóc c¸c ch¸u vui khoÎ vµ cè g¾ng. B¸c göi c¸c ch¸u nhiÒu c¸i h«n.

§Ó THùC HIÖN M¦êI §IÒU GHI NHí CñA HéI VI£N LI£N VIÖT1)
Mêi ®iÒu ghi nhí cña héi viªn Liªn ViÖt lµ nh÷ng ®iÒu chóng ta hoÆc ®· lµm, hoÆc ®ang lµm. Mêi ®iÒu Êy x©y dùng trªn mét nÒn t¶ng: t tëng yªu níc, vµ ®îc thùc hiÖn trong hai c«ng viÖc: kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc. Cho ®Õn ngµy nay, vÒ hai c«ng viÖc ®ã, chóng ta ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ kh¸. Nhng chóng ta lµm cã bÒ réng mµ thiÕu bÒ s©u, h×nh thøc nhiÒu mµ néi dung Ýt. V× vËy, MÆt trËn nh¾c nhñ ®Ó chóng ta lµm thiÕt thùc h¬n n÷a. Lµm thÕ nµo? Tríc hÕt, ph¶i n©ng cao lßng nång nµn yªu níc, ghÐt ®Þch cña mäi ngêi d©n. Lßng yªu níc, ghÐt ®Þch ®ã, d©n ta s½n cã, nhng cÇn lÊy nh÷ng viÖc thêi sù chÝnh trÞ h»ng ngµy ®Ó båi ®¾p vµ ph¸t triÓn thªm, ®Ó n©ng cao gi¸c ngé chÝnh trÞ cña nh©n d©n. Lµm thÕ nµo cho mçi ngêi d©n lu«n lu«n tù hái: T«i ph¶i lµm g× ®Ó thùc hiÖn lßng yªu níc, ghÐt ®Þch ? Lóc ®ã míi lµ lóc t tëng yªu níc thÊm nhuÇn c¶ mäi ngêi, vµ mäi ngêi muèn hµnh ®éng mét c¸ch thùc tÕ. Yªu níc th× ph¶i thi ®ua. T tëng yªu níc ph¶i tá ra trong c«ng viÖc thùc tÕ, trong Thi ®ua ¸i quèc. Tõ nay, chóng ta ph¶i söa ®æi Ýt nhiÒu trong c«ng viÖc thi ®ua, lµm cho phong trµo thi ®ua s©u h¬n vµ thiÕt thùc h¬n n÷a. Nªn lÊy nh÷ng ®¬n vÞ nhá lµm ®¬n vÞ thi ®ua. Mçi ngêi, mçi nhµ, mçi líp häc, mçi tiÓu ®éi, mçi bé phËn nhµ m¸y,
1

B¸C Hå

B¸o Cøu quèc, sè 1904, ngµy 12-9-1951.

) Xem thªm trang 528 tËp nµy.

-6

-5

v.v. sÏ do t×nh h×nh thùc tÕ vµ kh¶ n¨ng cè g¾ng cña m×nh mµ ®Æt kÕ ho¹ch thi ®ua. §· cã kÕ ho¹ch, th× ph¶i ra søc lµm cho kú ®îc, vµ ®óng kú h¹n. KÕ ho¹ch thi ®ua cÇn bao gåm 3 ®iÓm: thÝ dô kÕ ho¹ch cña mét ®ång bµo n«ng d©n, vÒ chÝnh trÞ th× gi÷ bÝ mËt, phßng gian, nép thuÕ n«ng nghiÖp; vÒ c«ng t¸c th× ra søc bãn ph©n, lµm cá, ®Ó hoµn thµnh vô mïa th¾ng lîi; vÒ häc tËp th× lo häc hái thªm, gióp thñ tiªu n¹n mï ch÷ trong lµng. Ba viÖc ®ã ch¼ng nh÷ng kh«ng ng¨n trë nhau mµ cßn ph¶i g¾n liÒn víi nhau. KÕ ho¹ch tõng gia ®×nh, tõng nhãm ph¶i ®em ra bµn b¹c kü, ph¶i d©n chñ, nghÜa lµ lµm cho mäi ngêi ®Òu hiÓu, mäi ngêi ®Òu vui lßng nhËn vµ quyÕt t©m lµm kú ®îc. Cã nh thÕ, kÕt qu¶ míi ®Çy ®ñ, tèt ®Ñp. KÕ ho¹ch thi ®ua ph¶i thiÕt thùc, râ rµng, ®óng mùc, gi¶n ®¬n. Nh÷ng ®iÒu nªn tr¸nh lµ: Kh«ng nªn ®Æt nhiÒu viÖc qu¸, møc cao qu¸, råi lµm kh«ng ®îc th× sÏ n¶n lßng. Kh«ng nªn chÐp cña nhau, kÕ ho¹ch cña ngêi nµo hoÆc nhãm nµo ph¶i do ngêi Êy, nhãm Êy tù ®éng, tù gi¸c, tù nguyÖn lµm lÊy. Kh«ng nªn bao biÖn nh c¸n bé tù m×nh ®Æt kÕ ho¹ch råi ®em ®äc qua tríc héi nghÞ ®Ó mäi ngêi gi¬ tay "t¸n thµnh". ThÕ lµ c¸ch lµm quan liªu, h×nh thøc, sÏ kh«ng cã kÕt qu¶. Nh÷ng ®iÒu cÇn lµm lµ: khi ®Æt kÕ ho¹ch, nªn bµn b¹c kü. Khi ®· nhËn kÕ ho¹ch, nªn c«ng bè ®êng hoµng, chÐp vµ d¸n lªn têng ®Ó lu«n lu«n tr«ng thÊy, ghi nhí vµ lu«n lu«n cè g¾ng. C¸n bé cÇn lu«n lu«n khuyÕn khÝch, gióp ®ì, kiÓm tra, söa ch÷a hoÆc bæ sung kÞp thêi. Tuú c«ng viÖc mµ ®Þnh kú h¹n tæng kÕt kinh nghiÖm, khen thëng hoÆc phª b×nh. * * *

Mêi ®iÒu ghi nhí cña héi viªn Liªn ViÖt kh«ng ph¶i lµ nh÷ng khÈu hiÖu chØ ®Ó h« cho kªu, d¸n cho ®Ñp. Cã thÓ nãi: ®ã lµ tãm t¾t chÝnh c¬ng kh¸ng chiÕn kiÕn quèc cña MÆt trËn. Mäi ngêi, mäi nhãm, mäi ngµnh cÇn dùa theo mêi ®iÒu Êy, tuú hoµn c¶nh vµ c«ng viÖc thùc tÕ cña m×nh mµ ®Æt kÕ ho¹ch riªng ®Ó thùc hiÖn. MÆt trËn Liªn - ViÖt còng nh qu©n ®éi. Qu©n ®éi ®ã gåm h¬n mêi triÖu c«ng, n«ng, th¬ng, häc, binh, phô n÷, thanh niªn, nhi ®ång. §ã lµ mét lùc lîng to lín. Nãi qu©n ®éi ph¶i nãi ®Õn kû luËt. MÆt trËn Liªn ViÖt cã kû luËt tù gi¸c, kû luËt yªu níc, mµ mäi ngêi t×nh nguyÖn tu©n theo. Víi kû luËt Êy, MÆt trËn ®ßi hái mäi ngêi lµm trän nhiÖm vô cña m×nh b»ng c¸ch thùc hiÖn Mêi ®iÒu ghi nhí. Mçi chiÕn sÜ trong ®éi qu©n to lín cña MÆt trËn lµm trän nhiÖm vô cña m×nh, th× thùc d©n Ph¸p vµ can thiÖp Mü nhÊt ®Þnh bÞ lùc lîng v« cïng v« tËn cña d©n ta ®¸nh bÑp. Mµ muèn cho mäi ngêi lµm trän nhiÖm vô, c¸n bé §¶ng vµ chÝnh quyÒn cÇn biÕt l·nh ®¹o thiÕt thùc vµ xung phong lµm g¬ng mÉu.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 25, ngµy 13-9-1951.

-6

-5

quèc, song ChÝnh phñ kh¸ng chiÕn ®é lîng khoan hång, th¬ng h¹i c¸c ngêi nh nh÷ng ®øa con lÇm ®êng, cho nªn nÆng vÒ gi¸o dôc nhÑ tay xö ph¹t, ®Ó d×u d¾t c¸c ngêi bá ®êng tµ, theo ®êng chÝnh. V× lÏ ®ã, ®èi víi nh÷ng nguþ binh ®· bÞ b¾t vµ ®· biÕt téi, th× ChÝnh phñ sÏ dÇn dÇn tha thø cho vÒ víi cha mÑ, vî con. §èi víi nh÷ng nhãm nguþ binh cã th høa hÑn, th× t«i cã lêi khuyªn r¨n vµ dÆn dß: anh em ph¶i cÈn thËn, sÏ cã c¸n bé kh¸ng chiÕn liªn l¹c vµ híng dÉn anh em. §èi víi tÊt c¶ nguþ binh, th× ChÝnh phñ sÏ khoan hång nh÷ng ngêi sím quay vÒ víi Tæ quèc, sÏ träng thëng nh÷ng ngêi vµ nh÷ng nhãm ®¸i téi lËp c«ng lín1).

TH¦ GöI C¸C NGôy BINH
T«i ®· nhËn ®îc th 300 nguþ binh c«ng gi¸o bÞ b¾t tríc mÆt trËn, xin tha. T«i còng ®· nhËn ®îc th cña nh÷ng nhãm nguþ binh kh¸c, høa hÑn. T«i tr¶ lêi nh sau: - Mét mÆt, v× c¸c ngêi cha hiÓu r»ng: giÆc Ph¸p ®¬ng mu m« cíp níc ta, bï nh×n B¶o §¹i ®ang mu b¸n níc ta. Kh¸ng chiÕn lµ cèt lµm cho níc ta ®îc ®éc lËp thùc sù, cho nh©n d©n ®îc tù do, ®ång thêi cho ®ång bµo c«ng gi¸o ®îc tù do thê Chóa. - Mét mÆt kh¸c, c¸c ngêi hoÆc bÞ giÆc Ph¸p vµ bï nh×n Ðp buéc, hoÆc bÞ chóng lõa phØnh mµ ®i lÝnh cho chóng, chèng l¹i Tæ quèc. Nhng c¸c ngêi còng lµ m¸u ®á da vµng, khi ®· hiÓu th× ch¾c kh«ng ai nì lßng lµm nanh vuèt cho giÆc, chèng l¹i Tæ quèc, ®Ó mang tiÕng xÊu mu«n ®êi. Tuy c¸c ngêi ®· ph¹m téi nÆng lµ cÇm sóng chèng l¹i Tæ

Nguþ binh còng lµ con d©n níc ViÖt, nhng v× d¹i mµ ®i lÇm ®êng, cho nªn t«i vµ ChÝnh phñ s½n sµng tha thø nh÷ng ngêi sím biÕt lçi vµ quay vÒ víi ®¹i gia ®×nh kh¸ng chiÕn.

Hå CHÝ MINH

B¸o Cøu quèc, sè 1915, ngµy 28-9-1951.

1

) LËp c«ng lín ®Ó chuéc téi.

-6

-5

Mïa gÇn xong, th× kiÓm tra, so s¸nh, tæng kÕt kinh nghiÖm, vµ chuÈn bÞ thi ®ua mïa sau. Thi ®ua kh«ng nh÷ng thªm møc thu ho¹ch cña nh©n d©n, mµ cßn n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt, tæ chøc vµ chÝnh trÞ cña nh©n d©n n÷a. ThÝ dô: HuyÖn §¹i Danh (Hµ Nam) ngoµi 14.500 tæ ®æi c«ng, cßn cã 180.000 n«ng d©n tham gia thi ®ua. Trong c«ng cuéc chèng Mü, gióp TriÒu, n«ng d©n rÊt h¨ng h¸i. L·nh ®¹o thi ®ua lµ n«ng héi, cßn Uû ban vµ c¸c ®oµn thÓ ®Þa ph¬ng th× ra søc gióp. ViÖc anh em Trung Quèc lµm ®îc, th× ta nhÊt ®Þnh còng lµm ®îc.
C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 27, ngµy 1-10-1951.

MUèN NO, PH¶I LO LµM RUéNG
Níc ta cã thi ®ua ¸i quèc. Trung Quèc còng cã thi ®ua ¸i quèc. Xin kÓ vµi kinh nghiÖm thi ®ua ë n«ng th«n Trung Quèc, ®Ó ®ång bµo ta nghe. Thi ®ua lÊy tinh thÇn yªu níc lµm gèc. Thi ®ua réng vµ s©u. Thi ®ua nhµ nµy víi nhµ kh¸c, tæ nµy víi tæ kh¸c, lµng nµy víi lµng kh¸c. Trong mét mïa, chia lµm mÊy ®ît thi ®ua nhá, nh cµy bõa, chän gièng, bãn ph©n, lµm cá, gÆt h¸i, nép thãc thuÕ, v.v.. Trong ch¬ng tr×nh thi ®ua, cã kÕ ho¹ch chèng lôt, h¹n, s©u bä. Nhê vËy, tØnh Hµ B¾c tuy bÞ h¹n, mµ vÉn ®îc mïa. So víi n¨m ngo¸i, n¨m nay, sè ruéng t¨ng thªm tõ 1 ®Õn 4 lÇn, cµy s©u thªm mét tÊc. KÕt qu¶ lµ thu ho¹ch nhiÒu h¬n møc ®· ®Þnh.

M¦êI KHã KH¡N CñA PH¸P
Cã thÓ nãi: Ph¸p b¸m lÊy Mü mµ sèng, nèng lÊy Mü mµ chÕt. ChÕt lµ v× Mü võa cho Ph¸p ¨n cÇm chõng, võa bãp cæ

-6

-5

Ph¸p. Xem ®Þa ®å Ph¸p, thÊy râ nh÷ng n¬i quan träng ®Òu bÞ qu©n ®éi Mü chiÕm lµm c¨n cø. Qu©n ®éi Ph¸p ë díi quyÒn chØ huy cña mét tªn tíng Mü. ChÝnh trÞ, kinh tÕ, ngo¹i giao cña Ph¸p ®Òu do Mü giËt d©y! Sau §¹i chiÕn thÕ giíi thø hai, Ph¸p lµ mét níc d©n cïng tiÒn c¹n. Tríc hÕt, Mü dïng kÕ ho¹ch M¸csan lõa Ph¸p vµo trßng kinh tÕ. TiÕp theo, Mü dïng C«ng íc §¹i T©y D¬ng lõa Ph¸p vµo trßng qu©n sù. Mü b¾t buéc Ph¸p dèc hÕt lùc lîng ®Ó t¨ng binh bÞ. Do ®ã, kinh tÕ Ph¸p ngµy cµng x¸c x¬. C«ng nghiÖp ph¸ s¶n : n¨m 1947, ë Ph¸p cã 1.578 nhµ ph¸ s¶n; n¨m 1948, cã 2.654 nhµ; n¨m 1949, cã 4.565 nhµ; n¨m 1950, cã 6.168 nhµ. Ng©n hµng thiÕu hôt: Sè thu lµ 2.104 ngh×n triÖu phr¨ng; sè chi lµ 3.004 ngh×n triÖu phr¨ng. ThuÕ ngµy cµng nÆng: 1.850 ngh×n triÖu phr¨ng (nÆng gÊp 4 n¨m 1947). Nî ngµy cµng nhiÒu: Nî ngoµi níc 1.282 ngh×n triÖu phr¨ng. Nî trong níc 2.910 ngh×n triÖu phr¨ng (nhiÒu gÊp 4 n¨m 1947). S¶n xuÊt ngµy cµng sót: n¨m 1950, tiÒn vèn dïng vµo viÖc s¶n xuÊt lµ 712.100 triÖu phr¨ng; n¨m 1951, chØ cã 35.500 triÖu phr¨ng (nhng tiÒn vèn dïng vµo c«ng nghiÖp binh bÞ l¹i t¨ng ®Õn 240 phÇn 100). Bu«n b¸n ngµy cµng kÐm: n¨m 1947, hµng ho¸ chiÕm gÇn 72 phÇn tr¨m sè xuÊt khÈu. N¨m 1950, hµng ho¸ chØ chiÕm 40 phÇn tr¨m th«i. N¹n l¹m ph¸t giÊy b¹c ngµy cµng to: n¨m 1947, giÊy b¹c lu hµnh ë Ph¸p chØ cã 730 ngh×n triÖu phr¨ng, mµ th¸ng 6 n¨m nay lªn ®Õn 1.842 ngh×n triÖu phr¨ng. Sinh ho¹t ngµy cµng ®¾t: tríc trung tuÇn th¸ng 8, gi¸

b¸nh m× 10 phr¨ng 1 c©n. Tõ h¹ tuÇn th¸ng 8, t¨ng lªn 14 phr¨ng 1 c©n. Gi¸ c¸c thø kh¸c còng ®Òu t¨ng nh vËy. Mçi ngêi mét th¸ng Ýt nhÊt còng ph¶i tèn h¬n 20.000 phr¨ng míi sèng ®îc. ThÊt nghiÖp ngµy cµng nhiÒu: cuèi n¨m 1947, chØ cã 5 v¹n c«ng nh©n thÊt nghiÖp, nay t¨ng ®Õn 50 v¹n ngêi. Nh÷ng khã kh¨n Êy lµm cho tiÒn ®å cña níc Ph¸p rÊt ®en tèi. Cuéc chiÕn tranh bÈn thØu ë ViÖt Nam l¹i lµm cho tai n¹n cña Ph¸p thªm nghiªm träng. Tæng thèng Ph¸p ph¶i c«ng nhËn r»ng: Mü cho Ph¸p vay 2.200 triÖu ®«la, mµ Ph¸p ®· tèn vµo cuéc chiÕn tranh ë ViÖt Nam 2.450 triÖu. Bé trëng Quèc phßng Ph¸p c«ng nhËn r»ng: n¨m nay, Ph¸p tiªu vµo chiÕn tranh ViÖt Nam 153.000 triÖu phr¨ng. Tªn ph¶n ®éng næi tiÕng Mü lµ BulÝt (W.Bullit) võa råi ®· ph¶i than phiÒn r»ng: "Mçi n¨m, trong chiÕn tranh ë ViÖt Nam, Ph¸p tèn h¬n 450 triÖu ®«la, chÕt h¬n 7.000 lÝnh, vµ 400 quan (tøc lµ sè c¸n bé Ph¸p huÊn luyÖn ®îc trong mét n¨m). Nhng Ph¸p kh«ng tiÕn bé g× c¶. ThËm chÝ Sµi Gßn còng bÞ nÐm lùu ®¹n vµ bÞ bé ®éi cña «ng Hå ChÝ Minh n· sóng cèi vµo... Ph¸p kh«ng thÓ th¾ng ®îc". V× t×nh h×nh khã kh¨n Êy, mµ sau 55 ngµy tæng tuyÓn cö, Ph¸p míi ú ¹ch lËp ®îc chÝnh phñ, mét chÝnh phñ bÊp bªnh, do 3 ®¶ng yÕu nhÊt trong Quèc héi hïn l¹i. Ngêi ta mØa r»ng: ChÝnh phñ Êy còng nh 3 con ®Ü "®ång sµng, dÞ méng" (chung mét giêng mµ kh¸c méng). Vµ nhiÒu ngêi ®o¸n r»ng: ChÝnh phñ Êy chØ sèng ®Õn h¹ tuÇn th¸ng 10 th«i. V× lóc ®ã Quèc héi Ph¸p sÏ häp l¹i, vµ chÝnh phñ ®ã sÏ ph¶i cót ®i. C¸i g× kh«ng lîi cho ®Þch tøc lµ cã lîi cho ta. Trong lóc ®Þch ®ang sa lÇy v× gÆp nhiÒu khã kh¨n, (khã kh¨n cña ®Þch lµ khã kh¨n trong lóc suy ®åi, lóc nhµo xuèng dèc), ta cè g¾ng vît qua nh÷ng khã kh¨n cña ta (khã kh¨n cña ta lµ

-6

-5

khã kh¨n trong lóc ph¸t triÓn, khã kh¨n lªn dèc, kiªn quyÕt th× gi¶i quyÕt ®îc), th× ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.

C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 27, ngµy 1-10-1951.

KHãC THAN KH¤N XIÕT Sù T×NH
H«m 6-9, Phã Thñ tíng Ph¸p lµ Maye thë than víi c¸c nhµ b¸o Mü: "Sau ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai, Ph¸p cha l¹i søc th× ®· ph¶i mang mét g¸nh qu¸ nÆng lµ binh bÞ. Ph¸p ®· mÊt vµo cuéc chiÕn tranh ë ViÖt Nam h¬n 30.000 binh sÜ vµ n¨m nay ph¶i hao tèn vµo ®ã 1.000 triÖu ®«la, tøc lµ gÊp ®«i sè tiÒn Mü cho Ph¸p vµ c¸c thuéc ®Þa Ph¸p vay. "VÒ binh bÞ, Ph¸p chÞu nÆng h¬n c¸c níc trong khèi §¹i T©y D¬ng. Mµ l¬ng bæng lÝnh Ph¸p th× kh«ng b»ng nöa l¬ng bæng lÝnh Mü. "Søc s¶n xuÊt cña Ph¸p kh«ng b»ng 1 phÇn 3 cña Mü. Mµ d©n Ph¸p th× ph¶i ®ãng thuÕ nÆng h¬n, hy sinh nhiÒu h¬n, tiÒn c«ng Ýt h¬n tiÒn c«ng ngêi Mü...". Lêi cña Phã Thñ tíng Ph¸p thËt lµ: "Mét lêi cay ®¾ng, ®«i gißng lÖ r¬i". Nã ®· chøng tá t×nh h×nh v« cïng khèn ®èn cña Ph¸p. Nã l¹i chøng tá cuéc chiÕn tranh phi nghÜa ë ViÖt Nam ®· lµm cho Ph¸p "ngêi chÕt cña hÕt, tiÒn mÊt tËt mang". KÕt luËn lµ: Bän cíp níc ®· gÇn ngµy quþ xuèng, Nh©n d©n ta ph¶i h¨ng h¸i tiÕn lªn!
C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 28, ngµy 11-10-1951.

-6

-5

B¸o Cøu quèc, sè 1927, ngµy 15-10-1951.

§Õ QUèC PH¸P NGUY
ë níc Ph¸p, th× t×nh h×nh chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi, rèi beng. ë c¸c thuéc ®Þa, th× Marèc ®ßi ®éc lËp, Angiªri ®ßi tù trÞ... H«m 6-8-1951, h¬n 1.000 ®¹i biÓu cña §¶ng Céng s¶n vµ c¸c ®¶ng ph¸i, ®oµn thÓ yªu níc ®· khai héi, thµnh lËp MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt cña nh©n d©n Angiªri. Héi nghÞ ®· cö mét Ban ChÊp hµnh gåm 30 vÞ, vµ ®· ra mét b¶n tuyªn ng«n: - §ßi xo¸ bá cuéc tuyÓn cö gi¶ hiÖu h«m 17-6-1951. - §ßi quyÒn tù do t tëng, tù do tæ chøc, tù do lµm b¸o chÝ . - §ßi th¶ c¸c chÝnh trÞ ph¹m. - Chèng chÝnh s¸ch khñng bè cña Ph¸p, v.v.. MÆt trËn Êy lÊy tªn lµ MÆt trËn gi÷ g×n quyÒn tù do. C¸c ®oµn thÓ vµ b¸o chÝ tiÕn bé Angiªri ñng hé cuéc kh¸ng chiÕn cña ta, anh em c«ng nh©n bÕn tµu Angiªri ®· cã phen b·i c«ng chèng c¸c tµu Ph¸p chë vò khÝ vµ qu©n ®éi sang níc ta... Cho nªn phong trµo d©n chñ Angiªri vµ ë c¸c thuéc ®Þa kh¸c ®Òu lµ ®ång minh cña ta. Ta cã b¹n ®ång minh kh¾p bèn bÓ, n¨m ch©u, cho nªn ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.

§IÖN MõNG NGµY THµNH LËP CHÝNH PHñ LµO §éC LËP
Göi Hoµng th©n Xuphanuv«ng , Thñ tíng ChÝnh phñ Lµo ®éc lËp (PathÐt Lµo), Tha Ngµi, Nh©n dÞp kû niÖm ngµy thµnh lËp ChÝnh phñ PathÐt Lµo, t«i tr©n träng chóc Ngµi vµ chóc nh©n d©n Lµo ®¹t ®îc nhiÒu thµnh c«ng lín lao trong cuéc chiÕn ®Êu chèng thùc d©n Ph¸p vµ bän can thiÖp Mü. T«i xin thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam tá t×nh ®oµn kÕt víi nh©n d©n Lµo; t×nh ®oµn kÕt th©n ¸i ®ã sÏ mçi ngµy mét t¨ng cêng trong cuéc ®Êu tranh chèng kÎ thï chung vµ lµ ®iÒu kiÖn c¨n b¶n cho cuéc th¾ng lîi ch¾c ch¾n cña chóng ta.

Hå CHÝ MINH §.X

-6

-5

B¸o Nh©n d©n, sè 29, ngµy 18-10-1951.

15 V¹N LÝT M¸U
TriÒu Tiªn cã h¬n hai m¬i triÖu ngêi. Mü cã h¬n 140 triÖu ngêi. Hai níc c¸ch nhau 1 v¹n c©y sè. Mü sî TriÒu Tiªn x©m lîc, bÌn ph¸i thuû, lôc, kh«ng qu©n sang ®¸nh TriÒu Tiªn. Mü tëng r»ng ®é 5, 7 th¸ng th× nuèt sèng ®îc TriÒu Tiªn. Song toµn d©n TriÒu Tiªn, giµ trÎ g¸i trai, sÜ n«ng c«ng th¬ng, ®oµn kÕt thµnh mét khèi, thµnh mét n¾m tay s¾t khæng lå. Cïng víi qu©n chÝ nguyÖn Trung Quèc, n¾m tay s¾t khæng lå cña TriÒu Tiªn ®· gi¸ng cho Mü nh÷ng ®Êm "chÝ tö". Sau mét n¨m chiÕn tranh (th¸ng 6 võa qua), Mü ®· c«ng nhËn r»ng: Mü, bï nh×n, Anh, Ph¸p, Xiªm vµ mêi mÊy níc l©u la Mü ®· mÊt ë TriÒu Tiªn h¬n 50 v¹n binh sÜ chÕt vµ bÞ th¬ng. H«m 19-2, Bé trëng Quèc phßng Mü tªn lµ M¸csan nãi: "Mçi th¸ng Mü cÇn 15 v¹n lÝt m¸u ®Ó ch÷a cho lÝnh Mü bÞ th¬ng ë TriÒu Tiªn". Nghe c¸c thÇy thuèc nãi: mét lÝt m¸u cã thÓ ch÷a cho 2 ngêi bÞ th¬ng nÆng. ThÕ lµ mçi th¸ng 30 v¹n lÝnh Mü bÞ th¬ng. §ã lµ kh«ng kÓ lÝnh Mü chÕt, kh«ng cÇn m¸u n÷a. Trong cuéc x©m lîc ë TriÒu Tiªn, mçi n¨m Mü tèn 2 v¹n 7.762 triÖu ®«la, chÕt hµng chôc v¹n thanh niªn, ®Ó råi mua mét c¸i thÊt b¹i ®au ®ín. V× nh©n d©n TriÒu Tiªn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.

-6

-5

§.X. B¸o Cøu quèc, sè 1931, ngµy 20-10-1951. B¸o Cøu quèc, sè 1933, ngµy 23-10-1951.

§.X.

QUYÒN Tù DO CñA Mü
¤ng Giaric«, Uû viªn trong Ban Khoa häc V¨n nghÖ toµn quèc Mü nãi: "Cha t«i d¹y t«i yªu níc, thËt thµ lo l¾ng ®Õn nh©n d©n vµ t¬ng lai cña níc. Ngµy nay ch÷ "tù do" vµ ch÷ "níc Mü" kh¸c nhau. V× sao? Ngêi ta nãi: V× céng s¶n. Ngêi ta nãi: Muèn ng¨n c¶n chiÕn tranh, th× ph¶i chuÈn bÞ chiÕn tranh. Ngêi ta b¾t chóng t«i trung thµnh víi t b¶n, chø kh«ng ph¶i trung thµnh víi Tæ quèc Mü. Ngêi ta b¾t chóng t«i tá lßng yªu níc b»ng c¸ch t¸n thµnh chiÕn tranh ®Ó tiªu diÖt nh©n lo¹i... Chóng t«i nh÷ng ngêi khoa häc, v¨n nghÖ bÞ th¶i vµ bÞ h¨m do¹, chóng t«i vÉn tiÕp tôc nghiªn cøu, ph¸t minh, s¸ng t¸c. Chóng t«i sÏ s¸ng t¹o cho níc Mü mét nÒn v¨n häc nh©n d©n thËt sù...". ¤ng Giaric« nãi nh vËy tríc mÆt "Ban ®iÒu tra nh÷ng ho¹t ®éng chèng Mü". Ban nµy b¶o: "Kh«ng ®îc ghi nh÷ng lêi Êy vµo biªn b¶n vµ mêi «ng Gia vµo nhµ tï!". HiÖn nay, h¬n 100 vÞ gi¸o s vµ mét sè ®«ng v¨n nghÖ sÜ næi tiÕng, chØ v× chèng chiÕn tranh mµ bÞ ë tï. V¨n minh thay, tù do thay, níc Mü vËy «i!

BµI NãI CHUYÖN T¹I TR¦êNG CHÝNH TRÞ TRUNG CÊP QU¢N §éI
H«m nay B¸c ®Õn th¨m, thÊy c¸c chó khoÎ m¹nh, häc tËp cã kÕt qu¶, B¸c mõng. B¸c nãi chuyÖn víi c¸c chó b¶y ®iÓm: I. CUéC KH¸NG CHIÕN CñA TA TR¦êNG Kú GIAN KHæ NH¦NG NHÊT §ÞNH TH¾NG LîI 1. Ngµy xa tæ tiªn ta ®· ph¶i kh¸ng chiÕn trêng kú míi th¾ng ®îc ngo¹i x©m. §êi TrÇn ph¶i kh¸ng chiÕn ba lÇn míi ®uæi ®îc qu©n Nguyªn. §êi Lª kh¸ng chiÕn mét lÇn nhng ph¶i mêi n¨m míi ®uæi ®îc qu©n Minh. GÇn ®©y c¸c níc b¹n chóng ta còng ph¶i kh¸ng chiÕn trêng kú míi th¾ng ®îc ngo¹i x©m. Liªn X« ph¶i kh¸ng chiÕn tõ n¨m 1917 ®Õn n¨m 1922 míi ®uæi ®îc bän ®Õ quèc ra ngoµi. Xong råi cßn ph¶i tranh ®Êu chèng bän T¬rètxki. Ph¶i cã mÊy kÕ ho¹ch 5 n¨m liÒn ®Ó x©y dùng ®Êt níc. Trong §¹i chiÕn thø hai, ph¶i ®¸nh nhau víi ph¸t xÝt §øc n¨m n¨m míi giµnh ®îc th¾ng lîi. Trung Quèc ph¶i kh¸ng chiÕn ba m¬i n¨m míi diÖt ®îc bän ph¶n ®éng trong níc vµ ®uæi ®îc bän

-6

-5

®Õ quèc x©m lîc bªn ngoµi. Cuéc kh¸ng chiÕn cña ta lµ tiÕp tôc cuéc C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m. Còng nh cuéc kh¸ng chiÕn cña Liªn X« vµ Trung Quèc, cuéc kh¸ng chiÕn cña ta ph¶i trêng kú míi giµnh ®îc th¾ng lîi. 2. Cuéc kh¸ng chiÕn cña ta hÕt søc gian khæ. §Þch cµng thÊt b¹i l¹i cµng hung ¸c. §Þch nh con thó d÷ s¾p chÕt sÏ lång lªn c¾n xÐ ta h¬n tríc. Nªn cµng gÇn th¾ng lîi l¹i cµng gian khæ. Trªn thÕ giíi lóc nµy, phe ph¶n d©n chñ ®ang chèng l¹i c¸ch m¹ng d©n chñ. §Õ quèc Mü vµ Anh ®ang ra søc gióp thùc d©n Ph¸p. V× vËy, chóng ta cµng khã kh¨n gian khæ h¬n. Còng nh cuéc kh¸ng chiÕn cña Liªn X« vµ Trung Quèc, cuéc kh¸ng chiÕn cña ta hÕt søc gian khæ nhng nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. 3. Cuéc kh¸ng chiÕn cña ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. HiÖn nay phe ®Õ quèc ngµy cµng xuèng dèc, lùc lîng d©n chñ ngµy cµng lín m¹nh. Sau §¹i chiÕn thø hai, Mü ®a bom nguyªn tö ra do¹ thÕ giíi. Võa råi Liªn X« tuyªn bè còng cã bom nguyªn tö, nhng bao giê còng b»ng lßng huû bá bom nguyªn tö vµ cÊm dïng bom nguyªn tö. C¸ch m¹ng Trung Quèc thµnh c«ng lµm lùc lîng d©n chñ m¹nh h¬n lùc lîng ®Õ quèc. Tõ chiÕn dÞch Biªn giíi, ®Þch thÊt b¹i nhiÒu trËn lín, ta th¾ng nhiÒu trËn lín. Råi ®©y ta cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n tríc nhng nhÊt ®Þnh sÏ giµnh ®îc th¾ng lîi cuèi cïng. Tæ tiªn ta ®· th¾ng lîi, Liªn X«, Trung Quèc ®· th¾ng lîi, d©n chñ míi trªn thÕ giíi th¾ng lîi, nhÊt ®Þnh ta sÏ th¾ng lîi. Cuéc kh¸ng chiÕn cña ta lµ trêng kú, gian khæ, nhng nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. C¸c chó ph¶i thÊm nhuÇn vµ lµm cho toµn thÓ bé ®éi, ®ång bµo thÊm nhuÇn nh vËy. Cã nh thÕ

míi tin tëng mµ vît mäi khã kh¨n ®Ó giµnh th¾ng lîi cuèi cïng. II. C¸N Bé TA CßN KHUYÕT §IÓM Tõ khi b¾t ®Çu kh¸ng chiÕn ®Õn nay, nh©n d©n ta tiÕn bé, qu©n ®éi ta tiÕn bé. Còng do tiÕn bé ®ã ta míi thÊy lé ra nhiÒu khuyÕt ®iÓm. Nh÷ng khuyÕt ®iÓm ®ã lµ khuyÕt ®iÓm trong lóc trëng thµnh. Nhng vÉn lµ nh÷ng khuyÕt ®iÓm cÇn söa ch÷a. C¸n bé ta còng cßn nhiÒu khuyÕt ®iÓm. MÊy h«m nay c¸c chó tù phª b×nh kiÓm th¶o ®· t×m ra nhiÒu khuyÕt ®iÓm kh¸ lín. KhuyÕt ®iÓm nµo còng cã h¹i. ChØ lÊy mét bÖnh c¸ nh©n mµ nãi còng râ tai h¹i cña nã. ChØ v× c¸ nh©n chñ nghÜa mµ sinh ra tham « hñ ho¸. §ã lµ chØ biÕt m×nh, kh«ng biÕt ®Õn quÇn chóng. Lµ chØ lo cho m×nh ®îc sung síng mµ kh«ng nghÜ ®Õn ®éi viªn, nh©n d©n cßn khæ së. ChØ v× c¸ nh©n chñ nghÜa mµ sinh ra v« kû luËt, thiÕu kiªn quyÕt chÊp hµnh mÖnh lÖnh. Do ®ã mµ ®¸ng lÏ th¾ng to th× chØ giµnh ®îc th¾ng nhá vµ th¾ng råi kh«ng ph¸t triÓn ®îc. Qu©n ®éi ta lµ qu©n ®éi d©n chñ, nhng d©n chñ kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã mÖnh lÖnh. Mçi mÖnh lÖnh ®a xuèng, cÊp trªn ®· th¶o luËn c©n nh¾c kü cµng nªn cÊp díi ph¶i tuyÖt ®èi phôc tïng vµ kiªn quyÕt chÊp hµnh, nhÊt lµ lóc t¸c chiÕn. ChØ v× c¸ nh©n chñ nghÜa mµ sinh ra thiÕu tin tëng, kh«ng quyÕt t©m kh¾c phôc khã kh¨n. Mäi viÖc ®Òu khã kh¨n. §¸nh giÆc l¹i cµng khã kh¨n h¬n. NÕu dÔ th× ai lµm còng ®îc. Kh«ng ph¶i chê ®Õn c¸c chó. V× vËy gÆp khã kh¨n ph¶i cè vît cho b»ng ®îc th× nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. C¸c chó ®· tù phª b×nh kiÓm th¶o thÊy ®îc khuyÕt ®iÓm trªn. ThÊy ®îc khuyÕt ®iÓm lµ mét bíc tiÕn bé. Nhng

-6

-5

míi chØ lµ bíc ®Çu. ThÊy råi ph¶i lo söa. §ang söa th× ph¶i söa cho hÕt. §· söa råi th× ph¶i gi÷ m×nh ®õng ®Ó m¾c ph¶i n÷a. III. HäC TËP CHÝNH TRÞ Vµ QU¢N Sù Ph¶i cè g¾ng häc tËp vÒ mäi mÆt chÝnh trÞ, qu©n sù. Ph¶i häc tËp chÝnh trÞ: Qu©n sù mµ kh«ng cã chÝnh trÞ nh c©y kh«ng cã gèc, v« dông l¹i cã h¹i. Qu©n ®éi ta lµ qu©n ®éi nh©n d©n. Nh©n d©n cã §¶ng l·nh ®¹o, §¶ng cã chÝnh c¬ng, chÝnh s¸ch. §· lµ qu©n ®éi nh©n d©n th× ph¶i häc chÝnh s¸ch cña §¶ng. §¹i ®a sè ®éi viªn ë n«ng d©n mµ ra. N«ng d©n cho ta ¨n mÆc, n«ng d©n ®¾p ®êng cho ta ®i, n«ng d©n chuyªn chë l¬ng thùc, sóng ®¹n ra mÆt trËn cho ta giÕt giÆc. ThÕ mµ kh«ng biÕt chÝnh s¸ch n«ng d©n cña §¶ng lµ quªn gèc. Anh em th× ë bé ®éi nhng gia ®×nh th× ë n«ng th«n. QuyÒn lîi gia ®×nh cña anh em, anh em ph¶i hái m×nh, m×nh tÞt th× còng rÇy. V× vËy ph¶i häc chÝnh s¸ch n«ng th«n cña §¶ng vµ cña ChÝnh phñ. Ngay b©y giê ph¶i häc chñ tr¬ng vÒ thuÕ n«ng nghiÖp, kh«ng häc lµ mét khuyÕt ®iÓm to. Häc tËp chÝnh c¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng cho hiÓu mµ lµm cho ®óng tøc lµ thùc hµnh chñ nghÜa M¸c - Lªnin. ChÝnh c¬ng vµ chÝnh s¸ch cña §¶ng ®èi víi c«ng viÖc kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc lµ ¸p dông chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµo hoµn c¶nh cña c¸ch m¹ng ta. Riªng vÒ c¸c chó, chÝnh trÞ biÓu hiÖn ra trong lóc ®¸nh giÆc. Häc chÝnh c¬ng, chÝnh s¸ch råi th× ph¶i thùc hiÖn. NÕu thuéc lÇu mµ kh«ng biÕt ®¸nh giÆc th× v« dông. Cho nªn c¸c chó ph¶i häc t tëng chiÕn lîc, chiÕn thuËt, häc c¸ch d¹y bé ®éi ®¸nh giÆc, häc ph¬ng ph¸p chØ huy chiÕn ®Êu, v.v.. Tãm l¹i lµ häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cña ngêi chØ huy.

IV. HäC TËP KINH NGHIÖM C¸CH M¹NG CñA C¸C N¦íC ANH EM C¸ch m¹ng cña níc ta còng nh ë Liªn X«, Trung Quèc, muèn thµnh c«ng ph¶i theo chñ nghÜa M¸c - Lªnin. Cho nªn ph¶i häc chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®Ó hiÓu mµ ¸p dông. Chóng ta may m¾n ë gÇn Trung Quèc, c¸ch m¹ng Trung Quèc cã nhiÒu ®iÓm gièng c¸ch m¹ng ta. §¶ng Céng s¶n Trung Quèc ®øng ®Çu lµ Mao Chñ tÞch thÊm nhuÇn chñ nghÜa M¸c - Lªnin, ®· ¸p dông rÊt tµi t×nh vµo hoµn c¶nh Trung Quèc, ®· lµm cho c¸ch m¹ng Trung Quèc thµnh c«ng vÜ ®¹i. Nh©n d©n gi¶i phãng qu©n Trung Quèc ®îc §¶ng Céng s¶n Trung Quèc vµ Mao Chñ tÞch trùc tiÕp x©y dùng, ®· ®¸nh th¾ng Tëng Giíi Th¹ch, ®uæi ®îc ®Õ quèc ra ngoµi, ®ang cïng Qu©n ®éi nh©n d©n TriÒu Tiªn tiªu diÖt ®îc nhiÒu qu©n cña ®Õ quèc Mü vµ bÌ lò bï nh×n Lý Thõa V·n. C¸ch m¹ng ta ph¶i häc kinh nghiÖm c¸ch m¹ng Trung Quèc, qu©n ®éi ta ph¶i häc kinh nghiÖm Nh©n d©n gi¶i phãng qu©n Trung Quèc. Häc kinh nghiÖm níc b¹n, qu©n ®éi b¹n lµ ®em tinh thÇn quèc tÕ hoµ vµo tinh thÇn yªu níc ch©n chÝnh. Cã häc tËp kinh nghiÖm c¸ch m¹ng Trung Quèc, qu©n ®éi Trung Quèc, míi lµm cho c¸ch m¹ng ta dÔ thµnh c«ng, míi chãng ®¸nh th¾ng ®îc giÆc. V. C¸N Bé PH¶I TH¦¥NG Y£U CHIÕN SÜ C¸c chó dï lµ ®¹i ®oµn trëng, trung ®oµn trëng, hay tiÓu ®oµn trëng, còng chØ lµ nh÷ng ngêi ®Æt kÕ ho¹ch vµ ®iÒu khiÓn ®¸nh trËn. Lóc ra trËn, viÖc ®Æt m×n, ph¸ l« cèt ®Òu do tay anh em ®éi viªn lµm. NÕu anh em t tëng v÷ng, chÝnh trÞ v÷ng, kü thuËt kh¸, th©n thÓ khoÎ m¹nh th× nhÊt ®Þnh th¾ng. Tr¸i l¹i, nÕu anh em chÝnh trÞ kh¸, nhng qu©n sù

-6

-5

kÐm, hoÆc chÝnh trÞ qu©n sù ®Òu kh¸ nhng th©n thÓ yÕu ®uèi th× còng kh«ng th¾ng ®îc. V× vËy, c¸n bé ph¶i th¬ng yªu s¨n sãc ®éi viªn. C¸n bé ph¶i ch¨m lo ®éi viªn ®ñ ¨n ®ñ mÆc. C¸n bé cã coi ®éi viªn nh ch©n nh tay, ®éi viªn míi coi c¸n bé nh ®Çu nh ãc. Ngoµi ra, cßn ph¶i d¹y cho ®éi viªn biÕt c¸ch d©n vËn. C¸i g× còng ph¶i nhê d©n. Kh«ng cã d©n th× kh«ng cã bé ®éi. C¸n bé ph¶i d¹y cho ®éi viªn biÕt kÝnh träng d©n, th¬ng yªu d©n, gióp ®ì d©n, lµm cho ®éi viªn thµnh mét ngêi tuyªn truyÒn b»ng c«ng viÖc thùc tÕ. Tuyªn truyÒn ph¶i miÖng nãi tay lµm, ph¶i tuú hoµn c¶nh mµ tæ chøc gióp ®ì nh©n d©n thùc sù, kh«ng ph¶i chØ d©n vËn b»ng diÔn thuyÕt. Muèn vËy c¸n bé ph¶i lµm g¬ng mÉu. VI. §¹O §øC Cò Vµ §¹O §øC MíI Cã ngêi cho ®¹o ®øc cò vµ ®¹o ®øc míi kh«ng cã g× kh¸c nhau. Nãi nh vËy lµ lÇm to. §¹o ®øc cò vµ ®¹o ®øc míi kh¸c nhau nhiÒu. §¹o ®øc cò nh ngêi ®Çu ngîc xuèng ®Êt ch©n chæng lªn trêi. §¹o ®øc míi nh ngêi hai ch©n ®øng v÷ng ®îc díi ®Êt, ®Çu ngöng lªn trêi. Bän phong kiÕn ngµy xa nªu ra cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh, nhng kh«ng bao giê lµm mµ l¹i b¾t nh©n d©n ph¶i tu©n theo ®Ó phông sù quyÒn lîi cho chóng. Ngµy nay ta ®Ò ra cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh cho c¸n bé thùc hiÖn lµm g¬ng cho nh©n d©n theo ®Ó lîi cho níc cho d©n. Nãi vÒ cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh cña ta cho ®Çy ®ñ th× ph¶i nãi dµi. H«m nay kh«ng cã th× giê, B¸c chØ nãi v¾n t¾t: NÕu c¶ ngµy c¸c chó chØ hïng hôc lµm viÖc cña m×nh, kh«ng d¹y cho bé ®éi ch¨m chØ häc tËp chÝnh trÞ, qu©n sù ®Ó giÕt ®îc nhiÒu giÆc, kh«ng khuyÕn khÝch vµ gióp ®ì nh©n d©n t¨ng gia s¶n xuÊt, phôc vô tiÒn tuyÕn th× còng

cha thùc hiÖn ®îc ch÷ CÇn. Kh«ng tiªu hoang phÝ tiÒn riªng cña c¸c chó còng cha ph¶i lµ KiÖm. C¸c chó cßn ph¶i biÕt tiÕt kiÖm cña c«ng, d¹y cho bé ®éi biÕt tiÕt kiÖm cña c«ng, th× míi thËt lµ KiÖm. C¸c chó kh«ng lÊy cña c«ng lµm cña t, kh«ng lÊy chiÕn lîi phÈm vÒ cho gia ®×nh bÌ b¹n míi chØ lµ Liªm mét nöa. C¸c chó ph¶i d¹y cho bé ®éi vµ khuyÕn khÝch nh©n d©n kh«ng lÊy cña c«ng, kh«ng lÊy chiÕn lîi phÈm lµm cña riªng míi thËt lµ Liªm. Ph¶i quý träng tÊt c¶ mäi c«ng viÖc vµ cña c¶i cña ChÝnh phñ. ThÝ dô: ®i ®êng thÊy cét d©y thÐp ®æ mµ dùng lªn lµ ChÝnh, kh«ng dùng lªn lµ kh«ng ChÝnh, kh«ng chÊp hµnh mÖnh lÖnh còng lµ kh«ng ChÝnh. CÇn, KiÖm, Liªm, ChÝnh cña ta lµ ®¹o ®øc cña ngêi qu©n nh©n c¸ch m¹ng. C¸c chó ph¶i thùc hiÖn ®¹o ®øc ®ã. VII. PH£ B×NH Vµ Tù PH£ B×NH PH¶I THÕ NµO? Môc ®Ých phª b×nh vµ tù phª b×nh lµ ®Ó cho m×nh tiÕn bé, qu©n ®éi vµ nh©n d©n tiÕn bé, ®Ó t¨ng thªm t×nh ®oµn kÕt gi÷a c¸n bé víi c¸n bé, gi÷a c¸n bé víi chiÕn sÜ, gi÷a qu©n ®éi víi nh©n d©n. Tù phª b×nh ph¶i thËt thµ. Tù phª b×nh còng vÝ nh ngêi èm yÕu nãi râ chøng bÖnh cña m×nh víi thÇy thuèc. NÕu giÊu bÖnh th× thÇy thuèc kh«ng biÕt bÖnh mµ cho thuèc. Cho nªn cã g× ph¶i nãi cho hÕt, giÊu giÕm lµ khuyÕt ®iÓm. Ngêi cã bÖnh nãi thËt thµ, ngêi nghe kh«ng gióp ®ì ngêi ta söa ch÷a, l¹i cã thµnh kiÕn còng lµ sai. ThÊy m×nh cã nhiÒu bÖnh, sî kh«ng söa ch÷a ®îc, sinh ra bi quan tiªu cùc còng kh«ng ®óng. M×nh kh«ng biÕt c¸ch söa ch÷a th× cßn cã ®ång chÝ, cã bé ®éi, cã nh©n d©n bµy c¸ch cho mµ söa ch÷a. ChØ cÇn m×nh quyÕt t©m söa ch÷a lµ ®îc.

-6

-5

Phª b×nh vµ tù phª b×nh nh uèng thuèc xæ. Xæ råi th× ph¶i uèng thuèc bæ. Th¸o xe ®¹p ra chïi cho s¹ch bôi, lóc l¾p vµo ph¶i cho dÇu mì, xe míi ch¹y ®îc. Phª b×nh xong ph¶i biÕt c¸ch söa ch÷a. NÕu phª b×nh råi mµ kh«ng biÕt c¸ch söa ch÷a lµ mét khuyÕt ®iÓm to. Ngêi ta ai còng cã khuyÕt ®iÓm, nhng ai còng cã u ®iÓm. NÕu kh«ng cã u ®iÓm, th× lµm c¸ch m¹ng thÕ nµo ®îc. Nãi c¸i xÊu ph¶i nãi c¶ c¸i tèt. NÕu chØ chuyªn nãi c¸i xÊu lµ lÖch. Cuéc kh¸ng chiÕn cña ta lµ trêng kú gian khæ, nhng nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Trong mét n¨m nay ta ®· tiÕn bé nhiÒu, ®· thu ®îc nhiÒu th¾ng lîi vÒ qu©n sù vµ chÝnh trÞ. §¸nh bèn chiÕn dÞch lín th¾ng lîi, ph¸ ®îc vßng v©y ë biªn giíi, liªn l¹c ®îc víi c¸c níc anh em, ®· cã ®¹i sø ë Trung Quèc. Thanh niªn ta ®i dù Héi nghÞ liªn hoan B¸ Linh. §ã lµ th¾ng lîi qu©n sù ®em l¹i th¾ng lîi chÝnh trÞ. Nh÷ng th¾ng lîi chÝnh trÞ ®ã sÏ lµm cho ta th¾ng lîi vÒ qu©n sù to lín h¬n. Nhng ta cßn cã nhiÒu khuyÕt ®iÓm. Ta ph¶i häc tËp chÝnh trÞ qu©n sù, phª b×nh vµ tù phª b×nh ®Ó söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, trau dåi ®¹o ®øc cho chãng tiÕn bé th× sÏ thu ®îc nhiÒu th¾ng lîi h¬n vµ sÏ lµm cho cuéc kh¸ng chiÕn cña ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.
Nãi ngµy 25-10-1951. S¸ch: Hå Chñ tÞch víi c¸c lùc lîng vò trang nh©n d©n,

V¡N HO¸ Mü HAY Lµ THUèC §éC TINH THÇN
ë Pari (Ph¸p), h«m 30-4-51, cã mét vô ¸n xö trém cíp, mµ kÎ cíp lµ 17 ®øa trÎ tõ 10 ®Õn 14 tuæi do 1 tíng cíp 12 tuæi chØ huy. H«m 7-5-51, l¹i cã mét vô ¸n giÕt ngêi. Nh÷ng ph¹m nh©n ®Òu lµ thanh niªn tõ 16 ®Õn 18 tuæi. Lóc quan toµ xÐt hái, chóng ®Òu khai lµ chóng thêng xem tiÓu thuyÕt Mü vµ chiÕu bãng Mü, råi chóng häc theo! HiÖn nay nh÷ng thø thuèc ®éc ®ã, Mü ®ang gieo r¾c cho ®ång bµo ta trong vïng t¹m bÞ chiÕm. B¸o N÷u ¦íc (21-3) viÕt: Së th«ng tin Mü ë Sµi Gßn mçi th¸ng ph¸t cho ngêi ViÖt Nam hµng chôc v¹n truyÒn ®¬n, s¸ch nhá, tranh ¶nh, s¸ch gi¸o khoa, lÞch sö Mü, v.v.. Së th«ng tin Mü s¾p in h¬n 30 v¹n quyÓn s¸ch b»ng tiÕng ViÖt ®Ó tuyªn truyÒn chèng c¸ch m¹ng, chèng kh¸ng chiÕn, më nh÷ng phßng xem s¸ch, xem b¸o, nh÷ng líp d¹y tiÕng Anh. Chóng "gióp ®ì" c¸c b¸o chÝ ViÖt gian tuyªn truyÒn "v¨n ho¸" Mü. Nãi tãm l¹i: Mü ®ang ra søc ®Çu ®éc ngêi ViÖt Nam b»ng "v¨n ho¸" Mü? Ta ph¶i kÞch liÖt chèng thø "v¨n ho¸" Mü ®ã.

§.X. B¸o Cøu quèc, sè 1939, ngµy 31-10-1951.

Nxb Qu©n ®éi nh©n d©n, 1962, tr.119-126.

-6

-5

X· HéI V¡N HO¸ Mü
X· HéI H¤I THèI Thñ ®« lµ n¬i tiªu biÓu cña mét níc. ë Hoa ThÞnh §èn, thñ ®« Mü, l©u ®µi nguy nga th× cã Phñ Tæng thèng (gäi lµ "Nhµ tr¾ng" v× lµm b»ng ®¸ tr¾ng), Quèc héi, Bé Quèc phßng (gäi lµ "LÇu 5 gãc"). Nhng kh«ng cã cöa hµng to, xëng m¸y to, nhµ cao s¸u, b¶y m¬i tÇng nh c¸c thµnh phè kh¸c. Còng kh«ng cã nhµ h¸t lín. Quèc héi vµ ChÝnh phñ Mü ë ®ã, nhng quyÒn chØ huy thùc sù kinh tÕ vµ chÝnh trÞ Mü l¹i ë phè U«n (Wall Street) t¹i N÷u ¦íc, trong tay bän ®¹i t b¶n. Tr«ng qua th× thÊy thñ ®« Mü nhµ cöa s¹ch sÏ, ®êng s¸ th¼ng th¾n, hoa cá th¬m t¬i. Nhng ®ã chØ lµ bøc mµn gÊm phñ trªn ®èng r¸c. B¸o Mü B¹n cña phô n÷ (2-50) viÕt: "NÕu ®i s©u vµo thñ ®« gi÷a nh÷ng phè phêng xa hoa kia, ta thÊy nh÷ng chç ë bÈn thØu kh«ng thÓ t¶. Ta thÊy nh÷ng nhµ th¬ng thiÕu thèn ®Õn nçi thÇy thuèc nh×n ngêi èm mµ khãc. Ta thÊy ë nhµ th¬ng Galinghe, cã ngêi v× kh«ng cã thuèc mµ th©n thÓ thèi n¸t dÇn ®Õn chÕt... Ta thÊy "d©n chñ thËt sù" ë chç ngêi da ®en, da vµng kh«ng ®îc vµo c¸c tiÖm ¨n, c¸c nhµ ngñ, c¸c r¹p h¸t, c¸c trêng häc cña ngêi da tr¾ng!...". N¨m 1950, sau khi ®i th¨m kh¾p thñ ®«, mÊy ®¹i biÓu Quèc héi Mü ®· ph¶i thèt ra: "H«i thèi qu¸, h«i thèi kh«ng thÓ t¶... Nh thÕ, sao mµ ngêi ta vÉn sèng ®îc?... ThËt lµ nhôc nh· cho níc ta!...". ë Hoa ThÞnh §èn, c¸i tÖ chia rÏ mÇu da rÊt tr¾ng trîn. Vµi thÝ dô: mét lÇn, ®¹i sø Abixini bÞ ®uæi ra khái mét r¹p h¸t, v× «ng ta da ®en(!). Mét phô n÷ da ®en ®au ®Î, nhng nhµ hé sinh gÇn bªn nhÊt ®Þnh kh«ng nhËn. Bµ Êy ph¶i ®Î ë bªn ®êng. ë thñ ®«, cã nghÜa ®Þa riªng cho ngêi da tr¾ng, riªng

cho ngêi da ®en, vµ riªng cho chã. NÕu tÝnh theo sè d©n th× Hoa ThÞnh §èn lµ n¬i nhiÒu téi ¸c nhÊt níc Mü. Theo t¹p chÝ Thñ ®« bÝ mËt n¨m 1936, thñ ®« cã 7.000 ¸n giÕt ngêi; n¨m 1950, cã 13.000 ¸n, tøc lµ cø 11.000 ngêi lµ cã 1 ¸n. V¡N HO¸ SUY §åI Mét nhµ v¨n ho¸ næi tiÕng ë Mü lµ «ng Ph¸t (Fast) viÕt trong t¹p chÝ Ch©u ¢u: " ... Cha bao giê v¨n nghÖ Mü thÊp kÐm, bÇn tiÖn nh b©y giê. ChØ xem qua "trang V¨n nghÖ cña tê N÷u ¦íc thêi b¸o th× ®· râ: mét nöa lµ nh÷ng lêi vu khèng Liªn X« vµ céng s¶n, mét phÇn lµ nh÷ng tiÓu thuyÕt nh¹t nhÏo, mét phÇn lµ tuyªn truyÒn mª tÝn, cßn mét phÇn lµ v¨n ch¬ng d©m ®·ng. Nh÷ng tiÓu thuyÕt gäi lµ khoa häc th× ca tông chiÕn tranh ®Õ quèc vµ bom nguyªn tö. Phim ¶nh, ph¸t thanh, t¹p chÝ còng ®Òu nh vËy". Nh÷ng nhµ viÕt s¸ch, viÕt sö, nh÷ng nh¹c sÜ, ho¹ sÜ, nh÷ng nhµ v¨n ho¸ gi¸o dôc bÞ buéc ph¶i nãi xÊu Liªn X«, ñng hé chiÕn tranh, ph¶n ®èi hoµ b×nh. Nãi hay viÕt ®Õn nh©n ®¹o, d©n chñ, hoµ b×nh, lµ cã téi. Cã nh÷ng tæ chøc ph¸t xÝt kª râ tªn nh÷ng nhµ v¨n ho¸ tiÕn bé, vµ göi nh÷ng "sæ ®en" Êy cho ChÝnh phñ vµ c¸c chñ t b¶n. KÕt qu¶: nh÷ng nhµ v¨n ho¸ Êy nhÑ lµ thÊt nghiÖp, nÆng lµ ë tï. C¸c hiÖu s¸ch kiÓm so¸t s¸ch thËt kü, sî cã chót g× vÒ ®¹o ®øc lät vµo trong néi dung nh÷ng s¸ch ®ã. C¸c nhµ lµm phim chiÕu bãng th× cè ý ®a vµo trong phim nh÷ng chuyÖn tµn ¸c, d©m ®·ng, vµ nh÷ng ch¬ng tr×nh chiÕn tranh cña ChÝnh phñ Mü, kh«ng thÕ kh«ng yªn. Tríc nh÷ng téi ¸c nh lµm ¸n tö h×nh 7 ngêi da ®en v« téi

-6

-5

ë M¸ctanhvin (Martins-ville) vµ 6 ngêi ë T¬r¨ngt«ng (Trenton), tríc sù b¹o ngîc nh bá tï nh÷ng l·nh tô §¶ng céng s¶n, mét sè v¨n hµo - nh Xincle (Upton Sinclair) ngËm c©m, kh«ng d¸m hë m«i. V¨n ho¸ Mü ngµy nay lµ v¨n ho¸ cña bän ®¹i t b¶n, bän g©y chiÕn tranh, bän giÕt ngêi... Tuy vËy, vÉn cã nh÷ng nhµ v¨n ho¸ Mü quang minh chÝnh ®¹i, thµ hy sinh tÊt c¶, chø kh«ng chÞu cói ®Çu quú gèi tríc cêng quyÒn. Cã h¬n tr¨m gi¸o s - nh «ng Gunl¸ch, gi¸o s ®¹i häc - chÞu ë tï chø kh«ng chÞu khuÊt. Mét sè v¨n nghÖ sÜ tµi giái nh «ng X¸ct«n (Saxton), ban ngµy ®i lµm c«ng trªn xe löa, ban ®ªm th× viÕt s¸ch. Nh÷ng ngêi tµi tö nh «ng Xinva (Silva) chØ vµo mÆt "Ban ®iÒu tra tinh thÇn" (mét tæ chøc khñng bè cña chÝnh phñ Mü) vµ thÐt lªn: "Cót ®i!", råi khoan thai bíc vµo nhµ tï. Ngµy nay, v¨n ho¸ Mü rÊt suy ®åi, nhiÒu nhµ v¨n ho¸ Mü rÊt truþ l¹c. Song mÇm mèng v¨n ho¸ t¬ng lai cña Mü, v¨n ho¸ míi vµ ch©n chÝnh, ®ang chím në trong giai cÊp c«ng nh©n vµ trong d©n téc da ®en, vµ nh÷ng b¹n ®ång minh cña hä. X· héi Mü h«i thèi nh thÕ, v¨n ho¸ Mü suy ®åi nh thÕ, mµ ®Õ quèc Mü cø khoe lµ "v¨n minh" vµ ®i truyÒn b¸ "v¨n minh" cho c¸c níc kh¸c. ë ta, trong vïng t¹m bÞ chiÕm, Mü ®· cho sang nhiÒu b¸o chÝ, phim d©m ®·ng, truþ l¹c ®Ó ®Çu ®éc thanh niªn ta. Chóng ta ph¶i kiªn quyÕt tÈy chay nh÷ng thø ®ã.

§IÖN MõNG NH¢N DÞP Kû NIÖM 34 N¡M C¸CH M¹NG X· HéI CHñ NGHÜA
Göi: §¹i nguyªn so¸i Xtalin, Nh©n dÞp kû niÖm C¸ch m¹ng X· héi chñ nghÜa n¨m thø 34, t«i kÝnh thay mÆt nh©n d©n vµ ChÝnh phñ ViÖt Nam tr©n träng vµ vui vÎ chóc mõng Ngµi vµ ChÝnh phñ cïng nh©n d©n Liªn X«. Díi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña Ngµi vµ §¶ng Céng s¶n b«nsªvÝch, nh©n d©n Liªn X« ®ang tiÕn m¹nh sang chñ nghÜa céng s¶n. Sù thµnh c«ng vÎ vang cña Liªn X« tøc lµ mét sù khuyÕn khÝch vµ gióp ®ì to lín cho c«ng cuéc x©y dùng cña c¸c níc d©n chñ míi, c«ng cuéc gi¶i phãng cña c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc, vµ c«ng cuéc gi÷ g×n hoµ b×nh cña nh©n d©n toµn thÕ giíi. Noi theo g¬ng anh dòng cña nh©n d©n Liªn X«, nh©n d©n ViÖt Nam kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi cuèi cïng, ®Ó tranh l¹i thèng nhÊt vµ ®éc lËp thËt sù. KÝnh chóc Ngµi m¹nh khoÎ vµ sèng l©u.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 31, ngµy 5-11-1951.

-6

-5

Ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH B¸o Cøu quèc, sè 1945, ngµy 9-11-1951.

B¸o Cøu quèc, sè 1944, ngµy 7-11-1951.

THANH NI£N Mü CHèNG CHIÕN TRANH
Bµ M¸cin T«, gi¸m ®èc mét trêng trung häc Mü, viÕt trong N÷u ¦íc thêi b¸o: "HiÖn nay thanh niªn Mü chØ lo ph¶i ®i lÝnh. Nh÷ng thanh niªn ®· ®i lÝnh trong cuéc ThÕ giíi ®¹i chiÕn thø hai th× lo: Cã ph¶i ®i lÝnh lÇn n÷a kh«ng? Vµ tÊt c¶ thanh niªn hái: "Cã cÇn ®i lÝnh nh thÕ kh«ng?". Nh÷ng thanh niªn Êy sinh trëng trong thêi kú kinh tÕ khñng ho¶ng. Hä thÊy nh÷ng viÖc kh«ng c«ng b»ng, råi hä kÕt luËn: ChØ cã nh÷ng ngêi c¸ch m¹ng chèng l¹i nh÷ng sù b¾t lÝnh Êy. Hä xem nhiÒu s¸ch qu¸ råi hä thÊt väng vµ cho r»ng ®êi sèng lµ trèng rçng, v« Ých". Bµ M¸c chØ nãi ®óng mét nöa. Mét phÇn thanh niªn Mü ghÐt chiÕn tranh, song kh«ng biÕt chèng l¹i. Cßn mét phÇn thanh niªn kh¸c th× h¨ng h¸i chèng ®Õ quèc chñ nghÜa, chèng chiÕn tranh. Hä kh«ng ë trong c¸c trêng trung häc, cho nªn bµ M¸c kh«ng biÕt hä.

TH¦ GöI §åNG BµO Vµ Bé §éI (VÖ QUèC QU¢N Vµ D¢N QU¢N DU KÝCH) T¶ NG¹N LI£N KHU III
T«i ®îc b¸o c¸o r»ng: tõ h¹ tuÇn th¸ng 6 ®Õn trung tuÇn th¸ng 10 n¨m 1951, ®ång bµo vµ bé ®éi ®· ®¸nh lui nh÷ng cuéc cµn quÐt cña giÆc vµ ®· tiªu diÖt h¬n 3.500 tªn ®Þch (chÕt, bÞ th¬ng vµ bÞ b¾t) lÊy ®îc cña chóng h¬n 350 sóng c¸c cì. Trong 3 th¸ng rìi chiÕn ®Êu trong hoµn c¶nh khã kh¨n, thµnh tÝch nh thÕ lµ kh¸. T«i vui lßng thay mÆt ChÝnh phñ th©n ¸i göi lêi khen ngîi ®ång bµo, bé ®éi, vµ c¸n bé qu©n, d©n, chÝnh. Thµnh tÝch Êy lµ do ®ång bµo ®oµn kÕt chÆt chÏ, bé ®éi anh dòng, c¸n bé tËn tuþ vµ qu©n, d©n, chÝnh nhÊt trÝ . §ång thêi t«i nh¾c l¹i ®Ó ®ång bµo vµ bé ®éi nhí kü:

§.X.

-6

-5

- Trêng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh gian khæ vµ nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. - §Þch cµng gÇn ngµy thÊt b¹i th× chóng cµng ®éc ¸c, d· man, cµng nhiÒu mu m« th©m ®éc. Ta cµng gÇn th¾ng lîi th× cµng gÆp nhiÒu khã kh¨n, nhng ta kiªn quyÕt vît mäi khã kh¨n ®Ó ®i ®Õn th¾ng lîi. - C¸n bé vµ bé ®éi nhÊt ®Þnh ph¶i ®i s¸t víi nh©n d©n v× lùc lîng cña nh©n d©n lµ v« cïng m¹nh mÏ. - XÐt t×nh h×nh kh¸ng chiÕn hiÖn nay, nãi chung lµ toµn quèc, nãi riªng lµ T¶ ng¹n, cã dÞp rÊt tèt ®Ó ph¸t triÓn du kÝch chiÕn tranh m¹nh mÏ s©u réng vµ ph¸ ©m mu cíp thãc, b¾t lÝnh, b¾t phu, khñng bè cña giÆc. - Chóng ta quyÕt chiÕn quyÕt th¾ng, nhng tuyÖt ®èi kh«ng ®îc chñ quan khinh ®Þch. - Chóng ta ph¶i ra søc d©n vËn, nguþ vËn, ®Þch vËn. §ã lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®a chóng ta ®Õn th¾ng lîi vÎ vang. Mong c¸n bé, bé ®éi vµ ®ång bµo hiÓu râ vµ thùc hµnh. T«i riªng göi lêi th¨m c¸c cô phô l·o, c¸c ch¸u thanh niªn vµ nhi ®ång. T«i chê nhiÒu b¸o c¸o th¾ng lîi vµ göi ®ång bµo vµ bé ®éi lêi chµo. Th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH

KU-KLUX-KLAN
ë vïng t¹m bÞ ®Þch chiÕm còng nh ë c¸c xø theo Mü, Mü ra søc tuyªn truyÒn "sinh ho¹t v¨n minh" cña Mü. V¨n minh thÕ nµo? Mü cã nh÷ng tæ chøc nh Ku-Klux-Klan chuyªn m«n giÕt chãc ngêi da ®en vµ h·m h¹i nh÷ng ngêi d©n chñ. Héi ¸m s¸t chuyªn m«n ®i ¸m s¸t thuª... ChØ trong mét tuÇn lÔ, ë thµnh N÷u ¦íc cã 99 vô giÕt ngêi, 7 vô cíp nhµ b¨ng, 3 vô b¾t cãc trÎ con, 14 vô trém ®µo ng¹ch, 2 vô ®èt nhµ, 2 vô tù tö, 1 vô tèng tiÒn. Mçi ngµy, trong toµn níc Mü, trung b×nh cã 36 vô giÕt ngêi, 255 vô ®¸nh lén vµ hiÕp d©m, 1.032 vô trém. Theo b¸o c¸o cña ty C«ng an Mü ph¸t biÓu h«m 12-31951, th× n¨m 1950, ë Mü cã 1 triÖu 79 v¹n 30 vô ph¹m téi nÆng, nghÜa lµ cø 3 phót ®ång hå lµ cã mét vô ph¹m téi. ¤ng Al¨ng (R.S.Allan) (ký gi¶ Mü) viÕt: "nh÷ng viÖc rÊt

B¸o Qu©n ®éi nh©n d©n, sè 34, ngµy 1-12-1951.

-6

-5

phæ biÕn ë Mü lµ: quan l¹i tham nhòng; t b¶n ¸p bøc; nh÷ng ngêi èm ®au, giµ yÕu c« ®¬n bÞ h¾t hñi tµn tÖ... C¸c c¬ quan chÝnh quyÒn ®Òu lµ nh÷ng dông cô trong tay bän t b¶n ®éc quyÒn vµ bän ph¶n ®éng... Ph¸p luËt bÞ xem khinh. RÊt nhiÒu c«ng d©n kh«ng ®îc hëng quyÒn lîi theo hiÕn ph¸p". (¤ng Al¨ng lµ mét ngêi t s¶n chø kh«ng ph¶i lµ céng s¶n). ThÕ mµ Mü muèn dïng chiÕn tranh ®Ó b¸n v¨n minh Êy cho ViÖt Nam vµ thÕ giíi.
§.X. B¸o Cøu quèc, sè 1949, ngµy 14-11-1951.

®· hµng Ph¸p suèt 80 n¨m. Chóng b¾t buéc ®ång bµo ta ®i lÝnh ®Ó chÕt thay cho Ph¸p. §i lÝnh cho giÆc Ph¸p, cho bï nh×n tøc lµ gióp giÆc giÕt h¹i ®ång bµo, chèng l¹i Tæ quèc. ChÝnh phñ vµ nh©n d©n ta kh¸ng chiÕn ®Ó tranh l¹i ®éc lËp thùc sù cho Tæ quèc, tù do thùc sù cho ®ång bµo. V× vËy, søc kh¸ng chiÕn ngµy cµng t¨ng, vµ kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. T«i biÕt r»ng: c¸c ngêi ®Òu lµ con d©n níc ViÖt, song v× bÞ Ph¸p b¾t buéc, hoÆc bÞ chóng lõa g¹t, cho nªn ®i lÝnh cho chóng. Chø thËt kh«ng ai muèn "câng r¾n b¾t gµ nhµ", "ríc voi giµy m¶ tæ", chèng l¹i Tæ quèc, ®Ó mang tiÕng ViÖt gian. Trong c¸c trËn võa qua, nhiÒu nguþ binh ®· ch¹y vÒ víi ChÝnh phñ. Nh÷ng ngêi mang sóng ®¹n vÒ ®· ®îc ChÝnh phñ thëng. Nh÷ng ngêi muèn ®îc vÒ quª qu¸n ®· ®îc ChÝnh phñ gióp cho vÒ. Nh÷ng ngêi muèn ®¸nh giÆc lËp c«ng ®· ®îc ChÝnh phñ cho vµo bé ®éi. T«i thiÕt tha kªu gäi c¸c ngêi mau mau quay vÒ víi Tæ quèc, c¸c ngêi sÏ ®îc ®èi ®·i tö tÕ.

LêI K£U GäI NGôy BINH QUAY VÒ VíI Tæ QUèC
Hìi c¸c ngêi ®i lÝnh cho Ph¸p vµ bï nh×n! GiÆc Ph¸p muèn cíp níc ta lÇn n÷a. Chóng bµy ra mét thø ®éc lËp gi¶ hiÖu ®Ó lõa bÞp d©n ta vµ b¾t c¸c ngêi ®i lÝnh cho chóng. Bän bï nh×n B¶o §¹i b¸n níc cho Ph¸p còng nh tæ tiªn nã

NhiÔu ®iÒu phñ lÊy gi¸ g¬ng, Con Hång ch¸u L¹c ph¶i th¬ng nhau cïng.

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 32, ngµy 15-11-1951.

-6

-5

CHIÕC CÇU B»NG NG¦êI
Bé ®éi TriÒu - Trung ®îc mÖnh lÖnh lËp tøc ph¶i sang s«ng. CÇu ®· bÞ ®Þch ph¸ hÕt. ThuyÒn bÌ kh«ng cã, thêi giê gÊp, s«ng réng, níc to, trêi l¹i tèi. Lµm thÕ nµo ? ... Mét nhãm ®¶ng viªn xung phong b¬i qua s«ng, råi anh em kh¸c xung phong theo. Tay n¾m tay, vai kÒ vai, hä thµnh nh÷ng ch©n cÇu b»ng ngêi, cã thÓ ®Æt v¸n lªn trªn. Nhê ®ã, bé ®éi sang s«ng ®óng giê ®· ®Þnh. §Þch chñ quan, tëng cÇu ®· ph¸ råi th× qu©n ®éi TriÒu- Trung kh«ng thÓ sang s«ng ®îc, nªn kÐm ®Ò phßng. Qu©n TriÒu- Trung ®¸nh bÊt th×nh l×nh, th¾ng mét trËn to. ThÕ lµ: cã quyÕt t©m, cã s¸ng kiÕn th× khã kh¨n mÊy còng gi¶i quyÕt ®îc; vµ nhiÒu khi chuyÓn thÕ b¹i thµnh thÕ th¾ng.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 33, ngµy 22-11-1951.

-6

-5

n«ng c«ng th¬ng, ai còng cã thÓ tham gia. Ngêi th× lo ®¸nh giÆc, ngêi th× lo tiÕp tÕ, t×nh b¸o, liªn l¹c, tuyªn truyÒn. Mäi ngêi ®Òu cã dÞp phông sù Tæ quèc. Muèn ®¹t môc ®Ých Êy, cÇn cã mÊy ®iÒu chÝnh: - §oµn thÓ vµ ChÝnh phñ ph¶i t¨ng cêng l·nh ®¹o phong trµo du kÝch. - T tëng cña c¸n bé vµ nh©n d©n ph¶i thÊu suèt: tin tëng s©u s¾c vµo chÝnh s¸ch cña §oµn thÓ vµ ChÝnh phñ. Tin tëng s©u s¾c vµo lùc lîng cña nh©n d©n, vµo th¾ng lîi cuèi cïng cña d©n téc. - C¸n bé ph¶i ®i thËt s¸t víi d©n, ph¶i lµm cho d©n tin, d©n phôc, d©n yªu. - Nh©n d©n ph¶i nång nµn yªu níc, vµ s½n sµng hy sinh cho Tæ quèc, cho h¹nh phóc t¬ng lai cña gièng nßi. Ta s½n cã nÒn t¶ng nh©n d©n, chØ cÇn cñng cè thªm. Ta s½n cã c¸n bé, chØ cÇn ®µo t¹o thªm. Ta s½n cã phong trµo du kÝch, chØ cÇn ra søc ph¸t triÓn thªm. Kinh nghiÖm du kÝch ë Liªn X« sÏ gióp thªm chóng ta, vµ chóng ta nhÊt ®Þnh thµnh c«ng trong viÖc ®Èy m¹nh phong trµo du kÝch.

LêI TùA CHO B¶N DÞCH CuèN "TØNH Uû BÝ MËT" CñA NHµ V¡N LI£N X¤ PH£§¤RèP1)
LÇn nµy lµ lÇn ®Çu tiªn t«i viÕt bµi tùa cho mét quyÓn s¸ch, v× quyÓn s¸ch nµy ra ®óng dÞp. Nã ra trong lóc chóng ta ®ang ®Èy m¹nh phong trµo du kÝch. Kinh nghiÖm du kÝch ë Liªn X«, ë Trung Quèc vµ ë níc ta chøng tá r»ng: du kÝch lµ mét lùc lîng cùc kú to lín trong chiÕn tranh gi¶i phãng d©n téc. Søc du kÝch thËt m¹nh th× chiÕn tranh gi¶i phãng nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Tæ chøc chÆt chÏ vµ réng kh¾p, trong vïng ®Þch vµ xung quanh vïng ®Þch, lµng nµo, huyÖn nµo, tØnh nµo còng cã du kÝch, th× nã thµnh mét tÊm líi s¾t, mét thø "thiªn la, ®Þa vâng" mµ ®Þch kh«ng tµi g× tho¸t ra ®îc. §Þch ®i ®Õn ®©u còng bÞ chÆn ®¸nh. §Þch lµm c¸i g× còng bÞ ph¸ ho¹i. Du kÝch lµm cho ®Þch cã m¾t còng nh mï, cã tai còng nh ®iÕc, cã ch©n tay còng nh quÌ. Mét bé phËn ®Þch th× bÞ du kÝch tØa dÇn tØa mßn. Bé phËn ®Þch cßn sèng sãt, th× ¨n kh«ng yªn, ë kh«ng yªn, nghe giã thæi chim kªu còng ho¶ng sî, råi còng bÞ du kÝch tiªu diÖt nèt. Du kÝch tæ chøc khÐo, th× toµn d©n g¸i trai giµ trÎ, sÜ
) §Çu ®Ò trªn b¸o Nh©n d©n lµ §Èy m¹nh phong trµo du kÝch. Nh÷ng ch÷ Lêi tùa cho b¶n dÞch cuèn "TØnh uû bÝ mËt" cña nhµ v¨n Liªn X« Phª®«rèp in ch÷ nhá trong ngoÆc ®¬n, ®Æt díi ®Çu ®Ò.
1

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 33, ngµy 22-11-1951.

-6

-5

TH¦ GöI C¸N Bé, CHIÕN SÜ Vµ §åNG BµO NAM Bé
Nh©n kû niÖm cuéc Khëi nghÜa Nam Bé ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 1940, toµn quèc nhí l¹i tinh thÇn hy sinh chiÕn ®Êu v« cïng anh dòng cña ®ång bµo Nam Bé. Chóng ta còng nhí l¹i g¬ng ¸i quèc cña anh em binh sÜ ViÖt Nam trong qu©n ®éi thùc d©n Ph¸p ®· nªu cao ngän cê khëi nghÜa quay l¹i ®¸nh kÎ thï chung cña d©n téc. Noi g¬ng oanh liÖt cña Khëi nghÜa Nam Bé, chóng ta ph¶i ®oµn kÕt chÆt chÏ vµ kh¸ng chiÕn m¹nh mÏ lªn m·i ®Ó ph¸ ©m mu cña giÆc: lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh, dïng ngêi ViÖt ®¸nh ngêi ViÖt, ®¸nh ®uæi qu©n x©m lîc ra khái ®Êt níc giµnh ®éc lËp vµ thèng nhÊt thùc sù cho Tæ quèc. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH

C¶ NHµ KH¸NG CHIÕN
"Con ®i ®i. §i ®i con, §¸nh T©y, ®Ó gi÷ níc non L¹c Hång, Bao giê kh¸ng chiÕn thµnh c«ng, Con vÒ gióp mÑ vun trång lóa khoai". §¹i kh¸i ®ã lµ lêi bµ cô NguyÔn ThÞ VÜnh d¹y c¸c con cña bµ cô nh thÕ. Bµ cô VÜnh quª ë Nam §Þnh. Ngµy tríc, lªn lµm ¨n ë Tam §¶o. Nay t¶n c ®Õn Th¸i Nguyªn. N¨m nay 50 tuæi. Bµ cô cã 6 ngêi con - 5 trai vµ 1 g¸i. C¶ 6 ngêi ®Òu ë bé ®éi. Tuy nhµ nghÌo, bµ cô VÜnh vÉn h¨ng h¸i gióp ®ì c¸n bé vµ bé ®éi nh con ch¸u ruét thÞt. Bµ cô nãi: "Con m×nh ë bé ®éi, ®i ®Õn ®©u còng ®îc ®ång bµo th¬ng yªu gióp ®ì, vËy ®èi víi con ch¸u ®ång bµo ë bé ®éi, m×nh còng ph¶i th¬ng yªu gióp ®ì nh con ch¸u m×nh". Bµ cô VÜnh ch¼ng nh÷ng lµ mÑ hiÒn cña 6 chiÕn sÜ con cô, mµ cßn lµ mÑ chung cña c¶ c¸c chiÕn sÜ ViÖt Nam. V× c¶ nhµ kh¸ng chiÕn, bµ cô VÜnh vµ c¸c con cô thËt xøng ®¸ng víi Tæ quèc. Vµ bµ cô th× xøng ®¸ng lµ g¬ng mÉu cho c¸c bµ mÑ ViÖt Nam.

Tµi liÖu do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®¸nh m¸y vµ söa ch÷a, lu t¹i B¶o tµng Hå ChÝ Minh.

C.B.

-6

-5

B¸o Nh©n d©n, sè 34, ngµy 29-11-1951. B¸o Nh©n d©n, sè 34, ngµy 29-11-1951.

C.B.

TINH THÇN KH¸NG CHIÕN CñA §åNG BµO TR¹I (M¸N) V× SAO?
§ång bµo Tr¹i chuyªn lµm rÉy, mµ rÉy thêng chØ lµm ®îc vµi mïa. V× th¬ng ®ång bµo Tr¹i lµm ¨n vÊt v¶, ChÝnh phñ ®· miÔn cho rÉy khái ®ãng thuÕ n«ng nghiÖp. Song v× yªu níc, ®ång bµo Tr¹i ë Th¸i Nguyªn, B¾c C¹n, Tuyªn Quang... ®· tù ®éng xung phong ®ãng gãp. ChÝnh t«i ®· tai nghe m¾t thÊy vµi chuyÖn c¶m ®éng nh sau: - Trong mét cuéc häp xãm ë Th¸i Nguyªn, mét thanh niªn Tr¹i nãi: "Cô Hå vµ ChÝnh phñ th¬ng chóng ta mµ miÔn thuÕ n«ng nghiÖp cho rÉy. Nhng nÕu chóng ta kh«ng ®ãng gãp mét phÇn vµo kh¸ng chiÕn cïng víi c¸c ®ång bµo kh¸c th× kh¸c nµo chóng ta tù g¹t m×nh ra ngoµi d©n téc ViÖt Nam...". - Mét bµ cô xung phong 100 kil« thãc, anh em nãi: "Cô nhµ nghÌo, gãp 50 c©n lµ ®îc". Bµ cô nãi: "Gãp thªm 1 c©n thãc, ®Ó diÖt thªm 1 th»ng T©y. T«i vui lßng ¨n s¾n, ¨n khoai, dµnh g¹o cho bé ®éi ¨n no ®Ó ®¸nh giÆc...". Tinh thÇn h¨ng h¸i cña ®ång bµo Tr¹i thËt ®¸ng khen, ®¸ng quý. §ã lµ mét ®Æc ®iÓm trong cuéc kh¸ng chiÕn cña ta. §ã còng lµ mét ®iÓm chøng tá kh¸ng chiÕn ViÖt Nam nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. V× sao Mü muèn ph¸ ho¹i cuéc ®µm ph¸n ë TriÒu Tiªn? Xin ®Ó nh÷ng ngêi chÝnh kh¸ch Mü tr¶ lêi. - Bé trëng Quèc phßng Mü nãi: Dï Mü cã hy sinh lÝnh ë TriÒu Tiªn, ë n¬i kh¸c, th× chóng ta cÊp tiÒn, c¸c níc cÊp lÝnh (27-7). - Bé trëng Cung cÊp Mü nãi: Nh÷ng ngêi t b¶n Mü cho r»ng: s¶n xuÊt sóng ®¹n lµ nguån lîi chÝnh cña hä. T×nh h×nh thÕ giíi hoµ ho·n sÏ ®e do¹ kinh tÕ Mü (25-7-51). B¸o U«n Xt¬rÝt (Wall Street) (®¹i t b¶n Mü) nãi: Hoµ b×nh cã thÓ tiªu diÖt nh÷ng tiÒn lêi cña nghÒ s¶n xuÊt vò khÝ (20-2-51). - B¸o Hªran Têribuyn (Herald Tribune) nãi: ®×nh chiÕn ë TriÒu Tiªn sÏ khã kh¨n cho Mü h¬n lµ chiÕn tranh ë TriÒu Tiªn (10-8-51). - Giªsóp, ®¹i sø Mü, nãi: NÕu Liªn X« lÊy ®îc ®Êt ®ai míi còng kh«ng nguy hiÓm b»ng Liªn X« lÊy ®îc tinh thÇn cña nh©n d©n (c¶ nh©n d©n c¸c níc t b¶n) b»ng c¸ch tuyªn truyÒn hoµ b×nh (26-7-51). - Bé trëng Ngo¹i giao Mü nãi: Cã ®×nh chiÕn hay lµ kh«ng ®×nh chiÕn ë TriÒu Tiªn, nhiÖm vô cña Mü vÉn kh«ng

-6

-5

thay ®æi... Môc ®Ých qu©n sù, kinh tÕ, chÝnh trÞ cña Mü lµ lµm cho thay ®æi chÕ ®é cña Liªn X« (25-7-51). Ch¾c bµ con ta hiÓu råi chø?
§.X. B¸o Cøu quèc, sè 1960, ngµy 30-11-1951. Tµi liÖu ®¸nh m¸y cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, lu t¹i B¶o tµng Hå ChÝ Minh.

Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng 11 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH

TH¦ GöI C¸C C¸N Bé, CHIÕN SÜ CHñ LùC Vµ D¢N QU¢N DU KÝCH TRONG CHIÕN DÞCH HOµ B×NH38
Tríc kia, ta ph¶i lõa ®Þch ra mµ ®¸nh. Nay ®Þch tù ra cho ta ®¸nh. §ã lµ c¬ héi rÊt tèt cho ta. Muèn th¾ng, th× ta ph¶i tÝch cùc, tù ®éng, bÝ mËt, mau chãng, kiªn quyÕt, dÎo dai. Ch¾c th¾ng míi ®¸nh. Nhng tuyÖt ®èi chí chñ quan, khinh ®Þch. Bé ®éi chñ lùc ®¸nh. Bé ®éi ®Þa ph¬ng, d©n qu©n du kÝch còng ®¸nh. C¸c lùc lîng ph¶i phèi hîp nhau chÆt chÏ ®Ó tiªu diÖt sinh lùc cña ®Þch, ®Ó ®¸nh tan kÕ ho¹ch Thu §«ng cña chóng. B¸c ®ang ®Ó dµnh gi¶i thëng ®Æc biÖt cho bé ®éi nµo vµ chiÕn sÜ nµo lËp c«ng to nhÊt. B¸c chê nhiÒu b¸o c¸o th¾ng trËn cña c¸c chó.

Tæ QUèC §éC LËP T¤N GI¸O MíI Tù DO
Cuèi th¸ng 10 võa qua, Nh©n d©n tham chÝnh hiÖp héi Trung Quèc (tøc lµ Quèc héi l©m thêi) häp Héi nghÞ toµn quèc. §¹i biÓu c«ng gi¸o lµ «ng Ng« DiÖu T«n b¸o c¸o: "Ngµy tríc, ®¹o Thiªn Chóa ë Trung Quèc bÞ bän ®Õ quèc lîi dông, nhÊt lµ ®Õ quèc Mü. Ngµy nay, Tæ quèc ®îc gi¶i phãng, t«n gi¸o míi ®îc tù do. "Tõ th¸ng 7 n¨m ngo¸i, trong gi¸o d©n Trung Quèc, b¾t ®Çu cuéc vËn ®éng "tù trÞ, tù dìng, tù truyÒn", nghÜa lµ gi¸o d©n tù cai qu¶n lÉn nhau, kh«ng cÇn cha cè ngo¹i quèc; c¸c cha cè Trung Quèc tù lµm ¨n kh«ng nhê v¶ ai; gi¸o d©n tù tuyªn truyÒn ®¹o Chóa. §Õn nay, h¬n 30 v¹n gi¸o d©n (1 phÇn 3 tæng sè ) ®· ký tªn ñng hé phong trµo Êy. Do lßng yªu níc vµ sù gi¸c ngé lªn cao, gi¸o d©n kh¾p níc ®· gì mÆt n¹ nh÷ng bän mîn tªn Chóa ®Ó lõa bÞp nh©n d©n vµ lµm tay sai cho ®Õ quèc.

-6

-5

"HiÖn nay, toµn thÓ gi¸o d©n ®Òu h¨ng h¸i tham gia mäi ho¹t ®éng ¸i quèc nh: Chèng Mü gióp TriÒu, quyªn m¸y bay, xe t¨ng cho bé ®éi, thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt, thùc hµnh tiÕt kiÖm, häc tËp chÝnh trÞ, v.v..". ¤ng Ng« kÕt luËn: "Toµn thÓ gi¸o d©n quyÕt cïng ®ång bµo c¶ níc ®oµn kÕt chÆt chÏ, ®Ó ®¸nh tan bän ®Õ quèc x©m lîc, x©y dùng mét níc Trung Quèc sung síng, m¹nh giµu, vµ gi÷ g×n d©n chñ hoµ b×nh thÕ giíi". ë níc ta, ®ång bµo c«ng gi¸o ®Òu yªu níc vµ h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn. G¬ng s¸ng cña gi¸o d©n Trung Quèc cµng lµm cho ®ång bµo c«ng gi¸o ViÖt Nam thªm tin tëng vµ quyÕt t©m.

TH¦ TR¶ LêI C¸C CHIÕN SÜ
B¸c rÊt vui lßng nhËn ®îc b¸o c¸o th¾ng trËn cña c¸c ch¸u. B¸c th©n ¸i göi lêi khen c¸c ch¸u vµ dÆn c¸c ch¸u mÊy ®iÒu: - Lu«n lu«n gi÷ v÷ng tinh thÇn kh¾c khæ, tinh thÇn quyÕt chiÕn quyÕt th¾ng. - Lu«n lu«n gióp ®ì nh©n d©n, ®i s¸t víi nh©n d©n. - Chí v× th¾ng mµ kiªu, chí chñ quan khinh ®Þch. - Víi lÝnh Ph¸p vµ nguþ binh ta b¾t ®îc, ®èi ®·i hä tö tÕ vµ thuyÕt phôc hä. - Mong c¸c ch¸u cè g¾ng ®Ó th¾ng nhiÒu trËn n÷a. B¸c sÏ cã gi¶i thëng cho ch¸u nµo vµ ®¬n vÞ nµo lËp c«ng nhiÒu nhÊt. H«n c¸c ch¸u Ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 1951
B¸C Hå

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 35, ngµy 6-12-1951.

B¸o Qu©n ®éi nh©n d©n, sè 35, ngµy 11-12-1951.

-6

-5

anh em ¨n. Khi tiÕp tÕ khã kh¨n th× t×m mäi c¸ch vît qua, kh«ng ®Ó anh em thiÕu thèn. Nh thÕ lµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. Ngêi c¸n bé qu©n sù, th× lu«n lu«n häc hái chÝnh trÞ vµ kü thuËt, chiÕn thuËt. Lu«n lu«n s¨n sãc ®Õn tinh thÇn vµ vËt chÊt cña ®éi viªn. §oµn kÕt néi bé. Gióp ®ì nh©n d©n. Kiªn quyÕt chÊp hµnh mÖnh lÖnh trªn giao xuèng. Khi ®¸nh giÆc th× lµm cho toµn ®éi thÊm nhuÇn tinh thÇn quyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng. GÆp viÖc khã kh¨n th× cè t×m c¸ch gi¶i quyÕt ®óng. Nh thÕ lµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. BÊt kú ai, ë ®Þa vÞ nµo, lµm c«ng t¸c g×, gÆp hoµn c¶nh nµo, ®Òu ph¶i cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm lµ: N¾m v÷ng chÝnh s¸ch, ®i ®óng ®êng lèi quÇn chóng, lµm trßn nhiÖm vô. §¶ng vµ ChÝnh phñ ®iÒu tra, nghiªn cøu, c©n nh¾c cÈn thËn nh»m vµo lîi Ých chung cña nh©n d©n, ®Æt chÝnh s¸ch. C¸n bé ph¶i nghiªn cøu, hiÓu suèt, thÊm nhuÇn chÝnh s¸ch Êy. Theo chÝnh s¸ch Êy mµ ®iÒu tra, nghiªn cøu, hiÓu suèt hoµn c¶nh thiÕt thùc cña ®¬n vÞ m×nh, ®Þa ph¬ng m×nh. Råi ®Æt kÕ ho¹ch râ rµng, tØ mØ, thiÕt thùc, ®Ó gi¶i thÝch, tuyªn truyÒn, cæ ®éng quÇn chóng, lµm cho mäi ngêi hiÓu thÊu vµ ñng hé chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ChÝnh phñ nh lµ cña hä, råi thi ®ua thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÝnh s¸ch Êy. Nh thÕ lµ lµm trän nhiÖm vô. §Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch, lµm trän nhiÖm vô, c¸n bé ch¼ng nh÷ng ph¶i chÞu khã gi¶i thÝch, tuyªn truyÒn, cæ ®éng mµ cßn ph¶i bµn b¹c víi quÇn chóng, hái han ý kiÕn, gom gãp s¸ng kiÕn cña quÇn chóng. L·nh ®¹o quÇn chóng vµ hoan nghªnh quÇn chóng phª b×nh... Tãm l¹i, ph¶i ®i ®óng ®êng lèi quÇn chóng. ThÕ lµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®èi víi §¶ng, ®èi víi ChÝnh phñ, ®èi víi nh©n d©n. BÖnh quan liªu, mÖnh lÖnh, chñ quan, hÊp tÊp, tù t tù lîi

TINH THÇN TR¸CH NHIÖM
HiÖn nay, phong trµo tù phª b×nh vµ phª b×nh ®ang më réng ë nhiÒu n¬i. §ã lµ mét bíc tiÕn ®¸ng mõng. Nhng trong nh÷ng cuéc kiÓm th¶o, cã mét thiÕu sãt chung vµ quan träng lµ cha nªu thËt râ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm lµ g× ? Lµ khi §¶ng, ChÝnh phñ, hoÆc cÊp trªn giao cho ta viÖc g×, bÊt kú to hay nhá, khã hay dÔ, ta còng ®a c¶ tinh thÇn, lùc lîng ra lµm cho ®Õn n¬i ®Õn chèn, vît mäi khã kh¨n, lµm cho thµnh c«ng. Lµm mét c¸ch cÈu th¶, lµm cho cã chuyÖn, dÔ lµm khã bá, ®¸nh trèng bá dïi, gÆp sao lµm vËy, v.v. lµ kh«ng cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. Vµi thÝ dô: Ngêi nÊu bÕp, lo lµm cho lu«n lu«n c¬m lµnh canh ngon, b¸t ®òa s¹ch sÏ. Kh«ng phÝ ph¹m cña c«ng. T×m c¸ch t¨ng gia, trång rau, nu«i gµ (cã kÕ ho¹ch ®éng viªn anh em gióp). Khi anh em èm yÕu, th× cã b¸t canh b¸t ch¸o. Khi bé ®éi ®ang m¶i ®¸nh giÆc, th× t×m c¸ch ®a c¬m ®Õn n¬i cho

-6

-5

lµ tr¸i h¼n víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. T¸ch rêi chÝnh s¸ch ra mét ®êng, nhiÖm vô ra mét ®êng lµ sai lÇm. T¸ch rêi chÝnh s¸ch vµ nhiÖm vô ra mét ®êng, vµ ®êng lèi quÇn chóng ra mét ®êng còng lµ sai lÇm. Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm lµ g¾n liÒn chÝnh s¸ch vµ ®êng lèi quÇn chóng, ®Ó lµm trän nhiÖm vô. Cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i cña ta ®· tá r»ng nh©n d©n vµ bé ®éi ta rÊt tiÕn bé. C«ng viÖc kh¸ng chiÕn kiÕn quèc ngµy cµng nhiÒu, cµng míi, cµng to, cµng phøc t¹p. C¸n bé ta kh«ng khái vÊp khuyÕt ®iÓm trong tiÕn bé. Nhng víi sù gi¸o dôc cña §¶ng, cña ChÝnh phñ vµ cña quÇn chóng, cïng víi lßng kiªn quyÕt dïi mµi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé, chóng ta nhÊt ®Þnh chiÕn th¾ng khuyÕt ®iÓm còng nh nhÊt ®Þnh chiÕn th¾ng thùc d©n.

LêI K£U GäI NH¢N DÞP Kû NIÖM LÇN THø N¡M NGµY TOµN QuèC KH¸NG CHIÕN
Cïng ®ång bµo toµn quèc vµ kiÒu bµo ë níc ngoµi, Cïng c¸c chiÕn sÜ anh dòng, VÖ quèc qu©n, bé ®éi ®Þa ph¬ng, d©n qu©n du kÝch, Cïng c¸c c¸n bé chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ, Cïng c¸c cô phô l·o, c¸c ch¸u thanh niªn vµ nhi ®ång. H«m nay, cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i cña ta bíc sang n¨m thø s¸u. Chóng ta h·y so s¸nh t×nh h×nh ngµy nay víi t×nh h×nh mÊy n¨m b¾t ®Çu kh¸ng chiÕn, ®Ó thÊy nh÷ng tiÕn bé ®· qua cña ta vµ ®o¸n ®Þnh bíc tiÕn s¾p tíi. MÊy n¨m qua, t×nh h×nh thÕ giíi, còng nh t×nh h×nh trong níc, thay ®æi rÊt nhiÒu, vµ nh÷ng thay ®æi Êy rÊt lîi cho ta. Tríc ®©y, phe ®Õ quèc do Mü cÇm ®Çu ®eo c¸i mÆt n¹ gi¶ nh©n, gi¶ nghÜa t«n träng hoµ b×nh. Ngµy nay, chóng ®· lé c¸i mÆt thËt cña chóng lµ bän giÆc cíp níc, lò quû chiÕn tranh. Tríc ®©y, chóng khoe khoang lµ giµu m¹nh vµ nhÊt trÝ . Ngµy nay, chóng ®ang l©m vµo kinh tÕ khñng ho¶ng. L¹i v× quyÒn lîi xung ®ét, mµ m©u thuÉn gi÷a chóng ngµy cµng nhiÒu.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 36, ngµy 13-12-1951.

-6

-5

Chóng ra søc chuÈn bÞ chiÕn tranh thÕ giíi thø ba. Nhng nh©n d©n thÕ giíi vµ c¶ nh©n d©n trong níc chóng ®Òu kÞch liÖt ph¶n ®èi. Qu©n ®éi tinh nhuÖ cña Mü vµ qu©n ®éi 17 níc phe Mü ®ang bÞ Qu©n ®éi nh©n d©n TriÒu Tiªn vµ Qu©n chÝ nguyÖn Trung Quèc ®¸nh cho ®iªu ®øng, vµ b¾t buéc phe Mü ph¶i ®µm ph¸n. Qu©n ®éi Anh ®ang bÞ nghÜa qu©n M· Lai ®¸nh cho vì ®Çu ®æ m¸u. ë Ir¨ng vµ Ai CËp, ®Õ quèc Anh ®ang bÞ nh©n d©n hai níc Êy ®ßi ®uæi ®i. Cßn ®Õ quèc Ph¸p ? V× bän thèng trÞ Ph¸p cam lßng lµm ®µy tí ngoan ngo·n cho Mü mµ níc Ph¸p ®ang l©m vµo khñng ho¶ng mäi mÆt - kinh tÕ, tµi chÝnh, x· héi, chÝnh trÞ. T×nh h×nh Ph¸p ®· khèn ®èn, cuéc chiÕn tranh x©m lîc ë ViÖt Nam lµm cho nã cµng thªm khèn ®èn. C¸c thuéc ®Þa Ph¸p ë B¾c Phi còng næi lªn chèng Ph¸p. Nãi tãm l¹i: ngµy nay, phe ®Õ quèc do Mü cÇm ®Çu yÕu h¬n mÊy n¨m tríc. NhÊt lµ ®Õ quèc Ph¸p l¹i hÌn yÕu h¬n mÊy n¨m tríc. * * * Phe ®Õ quèc th× yÕu dÇn xuèng, phe d©n chñ th× ngµy cµng m¹nh lªn. ë Liªn X«, c«ng cuéc x©y dùng hoµ b×nh, x©y dùng x· héi míi ph¸t triÓn vïn vôt. Liªn X« l¹i ra søc gióp c¸c níc b¹n x©y dùng d©n chñ míi, x©y dùng hoµ b×nh. MÊy n¨m tríc, ®Õ quèc Mü tëng chØ mét m×nh Mü cã bom nguyªn tö, ®éng mét chót lµ chóng ®a bom nguyªn tö ra do¹ thÕ giíi. Nay Liªn X« còng cã bom nguyªn tö ®ñ c¸c cì. Nhng bom nguyªn tö Liªn X« chØ ®Ó chèng chiÕn tranh, ®Ó gi÷ hoµ b×nh, cho nªn ®îc nh©n d©n yªu chuéng hoµ b×nh

kh¾p thÕ giíi hoan h«. Tríc ®©y hai n¨m, c¸ch m¹ng Trung Quèc ®· ®¸nh tan phe ph¶n ®éng, ®· ®uæi s¹ch bän ®Õ quèc, tríc hÕt lµ ®Õ quèc Mü. Vµ ®ang x©y dùng mét níc Trung Hoa d©n chñ míi. Hai níc to nhÊt thÕ giíi - Liªn X« vµ Trung Quèc - cïng c¸c níc d©n chñ míi ®oµn kÕt thµnh mét khèi. §ã lµ mét lùc lîng khæng lå, lµ thµnh tr× v« cïng v÷ng ch¾c cña c¸ch m¹ng, cña c¸c d©n téc ®ang ®Êu tranh ®Ó gi¶i phãng tæ quèc m×nh. Nay l¹i cã 565 triÖu chiÕn sÜ ®ßi 5 cêng quèc ký C«ng íc hoµ b×nh. §ã lµ bÇu b¹n ta. §ã lµ ®ång minh ta ngµy nay. * * ? Ta míi lÊy ®îc chÝnh quyÒn, th× liÒn ph¶i kh¸ng chiÕn. Cã thÓ nãi lóc ®ã, ta chØ cã hai bµn tay tr¾ng. Chóng ta võa kh¸ng chiÕn, võa x©y dùng. Ta ®· x©y dùng mét qu©n ®éi nh©n d©n m¹nh mÏ, gåm mÊy m¬i v¹n VÖ quèc qu©n, bé ®éi ®Þa ph¬ng, vµ d©n qu©n du kÝch. Ta ®ang x©y dùng mét nÒn kinh tÕ tµi chÝnh vµ v¨n ho¸ x· héi tù do, ®éc lËp, tiÕn bé. Ta ®· tiªu diÖt h¬n 17 v¹n qu©n lÝnh ®Þch. Mçi n¨m, ®Þch ®µo t¹o ®îc bao nhiªu c¸n bé qu©n sù, bÞ ta tiªu diÖt hÕt bÊy nhiªu. Ta lµm cho ®Þch hao tæn mçi ngµy 1.000 triÖu ®ång phr¨ng. MÊy n¨m tríc, ta bÞ giÆc Ph¸p vµ bän ph¶n ®éng Trung Quèc bao v©y. C¸ch m¹ng Trung Quèc thµnh c«ng, tiÕp ®Õn * T×nh h×nh thÕ giíi nh vËy. T×nh h×nh trong níc thÕ nµo

-6

-5

cuéc ®¸nh th¾ng cña ta ë biªn giíi, ®· lµm cho ta ngµy nay cã mét hËu ph¬ng v« cïng réng r·i, mét hËu ph¬ng bao gåm tÊt c¶ níc b¹n ta. §îc nh÷ng thµnh tÝch ®ã lµ do qu©n vµ d©n ta chiÕn ®Êu hy sinh. Nh©n dÞp nµy, t«i thay mÆt ChÝnh phñ vµ ®ång bµo tá lßng biÕt ¬n vµ tëng nhí anh em th¬ng binh vµ gia ®×nh liÖt sÜ. GiÆc Ph¸p nguy ngËp, chóng quú l¹y nhê Mü gióp. Mü giái, sao mµ bÞ ®uæi ra khái Trung Quèc? Sao ®ang thÊt b¹i ë TriÒu Tiªn? V¶ l¹i, mét d©n téc ®· ®oµn kÕt chÆt chÏ, kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn ®Ó tranh l¹i tù do ®éc lËp nh d©n téc ta, th× dï Mü gióp giÆc Ph¸p nhiÒu ®Õn mÊy, ta còng ®¸nh, còng th¾ng. * * * Võa råi, Héi ®ång hoµ b×nh thÕ giíi cã quyÕt nghÞ mÊy ®iÒu: - C¸c d©n téc ch©u ¸ cã quyÒn tù quyÕt, c¸c níc ngoµi kh«ng ®îc can thiÖp. - Hoµ b×nh ë ViÖt Nam. Qu©n ®éi Ph¸p ph¶i rót khái ViÖt Nam. L©u nay, nh©n d©n Ph¸p vµ c¸c ®oµn thÓ d©n chñ Ph¸p còng ®ang ®Êu tranh ®ßi thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu ®ã. Chóng ta hoan nghªnh chñ tr¬ng Êy. ChÝnh v× ®Ó thùc hiÖn chñ tr¬ng Êy mµ ta cµng kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn. Kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn, lµm cho qu©n ®éi thùc d©n Ph¸p kh«ng rót lui th× còng bÞ tiªu diÖt. Lóc ®ã, níc nµo muèn can thiÖp còng kh«ng d¸m can thiÖp. Lóc ®ã, níc ta sÏ thèng nhÊt, ®éc lËp thËt sù, vµ hoµ b×nh sÏ thùc hiÖn thËt sù. Nhng qu©n vµ d©n ta ph¶i lu«n lu«n ghi nhí r»ng: lò

giÆc cíp níc, chÕt th× chÕt, nÕt kh«ng chõa. Cµng gÇn thÊt b¹i th× chóng cµng hung ¸c. Do ®ã, cµng gÇn th¾ng lîi th× ta cµng gÆp nhiÒu khã kh¨n. Qu©n vµ d©n ta ph¶i lu«n lu«n ghi nhí: Kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, nhng ph¶i trêng kú vµ gian khæ. Trong mÊy n¨m qua, qu©n vµ d©n ta ®· chÞu ®ùng nhiÒu gian khæ, ®· vît qua nhiÒu khã kh¨n, ®· thu ®îc nhiÒu thµnh tÝch. Qu©n vµ d©n ta thËt xøng ®¸ng víi tæ tiªn ta, víi TrÇn Hng §¹o, Lª Lîi, NguyÔn Quang Trung. §Ó ®i ®Õn hoµn toµn th¾ng lîi, tõ nay chóng ta ph¶i lµm g×? Chóng ta ph¶i tiÕp tôc vµ t¨ng cêng nh÷ng c«ng viÖc chóng ta ®ang lµm. Tøc lµ: - Toµn d©n ®· ®oµn kÕt, ph¶i ®oµn kÕt chÆt chÏ h¬n n÷a. §oµn kÕt gi÷a nh©n d©n ta. §oµn kÕt víi anh em Miªn, Lµo. §oµn kÕt víi bÇu b¹n Trung Quèc, Liªn X« vµ c¸c níc d©n chñ míi. - C¸c chiÕn sÜ VÖ quèc qu©n, bé ®éi ®Þa ph¬ng, d©n qu©n du kÝch ph¶i thi ®ua diÖt giÆc lËp c«ng, thi ®ua gióp ®ì ®ång bµo. - §ång bµo sÜ, n«ng, c«ng, th¬ng ph¶i thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt. - C¸n bé chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ ph¶i thi ®ua thùc hµnh cÇn kiÖm liªm chÝnh, thi hµnh ®óng chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ vµ §oµn thÓ, ®i ®óng ®êng lèi quÇn chóng. Chóng ta ph¶i vît mäi khã kh¨n, ®Ó ph¸ tan mu ®Þch "dïng ngêi ViÖt ®¸nh ngêi ViÖt, lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh". Chóng ta hoan h« phong trµo ®Êu tranh cña ®ång bµo vïng t¹m bÞ chiÕm chèng ®Þch b¾t lÝnh. Chóng ta thiÕt tha kªu gäi nguþ binh lÇm ®êng quay vÒ

-6

-5

víi Tæ quèc. Chóng ta hoan nghªnh binh sÜ Ph¸p ®Êu tranh ®ßi vÒ níc. Chóng ta quyÕt vît mäi khã kh¨n ®Ó thùc hiÖn khÈu hiÖu: "TÊt c¶ cho tiÒn tuyÕn, tÊt c¶ ®Ó chiÕn th¾ng". Chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng. V× thùc d©n Ph¸p vµ bän can thiÖp Mü lµ lò giÆc cíp níc, bï nh×n lµ lò giÆc b¸n níc, mµ ta kh¸ng chiÕn lµ ®Ó gi÷ g×n Tæ quèc ta. Chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng. V× bé ®éi ta anh dòng, nh©n d©n ta ®oµn kÕt, c¸n bé ta tËn tuþ, ChÝnh phñ ta s¸ng suèt vµ kiªn quyÕt. Chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng. V× phe ta (phe hoµ b×nh vµ d©n chñ thÕ giíi) m¹nh h¬n phe ®Õ quèc. Trêng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi! ViÖt Nam ®éc lËp vµ thèng nhÊt mu«n n¨m! Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH B¸o Nh©n d©n, sè 37, ngµy 19-12-1951.

Hoµ B×nh. Gi÷a ®êng bÞ qu©n ta chÆn ®¸nh. ChØ trong 45 phót, c¶ 34 xe ®Þch bÞ ta ®èt ch¸y s¹ch, 1 trung ®éi ®Þch ¸p t¶i xe còng bÞ ta tiªu diÖt. Kh«ng kÓ binh sÜ ®Þch bÞ ta tiªu diÖt, sóng ®¹n, qu©n trang qu©n dông cña ®Þch ta lÊy ®îc, ®©y chØ nãi vÒ chuyÕn xe h¬i. C¸c nhµ m¸y lµm xe h¬i, tÝnh ®æ ®ång tõ 5 phót ®Õn 10 phót lµm ®îc 1 chiÕc xe. Nh thÕ, nhµ m¸y ®Þch cÇn tõ 3 ®Õn 6 tiÕng ®ång hå míi lµm ®îc 34 chiÕc xe h¬i. Bé ®éi ta chØ cÇn 45 phót lµ ph¸ s¹ch. ThÕ lµ ta ph¸ mau h¬n ®Þch lµm ra. ThÕ lµ ta h¬n ®Þch. Nhng kh«ng ph¶i ngµy nµo còng cã xe ®Þch ®Ó ph¸. Vµ muèn ph¸ xe ®Þch, ¾t ph¶i chuÈn bÞ l©u dµi, kü lìng, khã nhäc, bÝ mËt. V× vËy cho nªn: kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, nhng ph¶i trêng kú vµ gian khæ.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 37, ngµy 19-12-1951.

§ÞCH LµM, TA PH¸
H«m 2-12, mét ®oµn 34 xe ®Þch kÐo tõ Hµ §«ng sang

"NH¢N §ÞNH, TH¾NG THI£N"
§¹i ý nghÜa lµ: ngêi m¹nh h¬n trêi. §©y lµ mét thÝ dô:

-6

-5

Vïng Hoa B¾c (Trung Quèc) sèng nhê ruéng ®Êt. Nhng trêi l¹i hay phò phµng, cø 10 n¨m th× 9 n¨m h¹n h¸n. Vïng nµo tr¸nh ®îc h¹n th× bÞ lôt. Sau lôt vµ h¹n, l¹i thêng bÞ s©u. H¹n, lôt, s©u lµ ba kÎ ®Þch hung ¸c cña n«ng d©n. V× thÕ, tríc ngµy gi¶i phãng, ®Êt tuy tèt mµ d©n l¹i thêng bÞ n¹n ®ãi. Tõ ngµy gi¶i phãng, mét mÆt do §¶ng vµ ChÝnh phñ l·nh ®¹o, mét mÆt do n«ng d©n h¨ng h¸i xung phong, nªn ®· ®¸nh b¹i ®îc ba kÎ ®Þch Êy. §Ó chèng giÆc h¹n, n«ng d©n ®· thi ®ua ®µo giÕng, kh¬i m¬ng, vµ cµy bõa sím. Khi cã h¹n h¸n, hä ra søc g¸nh níc tíi ®Êt. §Ó chèng giÆc lôt, hä thi ®ua ®¾p ®ª, söa ®ª, gi÷ ®ª, vµ gi÷ rõng. §Ó chèng giÆc s©u, hä tæ chøc thi ®ua giÕt s©u. Mïa võa råi, ruéng b«ng ë Hoa B¾c bÞ n¹n s©u. ThÕ mµ b«ng vÉn ®îc mïa. V× h¬n 6 triÖu n«ng d©n, giµ trÎ g¸i trai, ®· xuÊt h¬n 80 triÖu ngµy c«ng, ®Ó giÕt s©u cho 4.154 v¹n mÉu b«ng. Do ®ã, hä ®Æt c©u h¸t: "Ra søc thi ®ua, th× mïa ch¾c ®îc". Ch¾c r»ng: viÖc g× anh em n«ng d©n Trung Quèc lµm ®îc, th× ®ång bµo n«ng d©n ViÖt Nam ta còng lµ ®îc.
C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 37, ngµy 19-12-1951.

Vµ §åNG BµO C¸C VïNG MÆT TRËN
Th©n ¸i göi chiÕn sÜ, c¸n bé vµ ®ång bµo c¸c vïng mÆt trËn, T«i ®îc b¸o c¸o: c¸c chiÕn sÜ vµ c¸n bé ®ang anh dòng thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng, ®ång bµo ®ang ra søc thi ®ua gióp ®ì bé ®éi, nhÊt lµ ®ång bµo tham gia d©n c«ng vµ ta ®· thu ®îc th¾ng lîi ®Çu tiªn. Nh÷ng th¾ng lîi ®ã lµ do qu©n, d©n nhÊt trÝ, quyÕt chiÕn quyÕt th¾ng. T«i vui lßng khen ngîi chiÕn sÜ, c¸n bé, ®ång bµo vµ khuyªn mäi ngêi cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó giµnh lÊy nhiÒu th¾ng lîi h¬n n÷a. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng 12 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH

B¸o Qu©n ®éi nh©n d©n, sè 36, ngµy 21-12-1951.

§IÖN V¡N GöI CHIÕN SÜ, C¸N Bé

-6

-5

§.X. B¸o Cøu quèc, sè 1975, ngµy 21-12-1951.

4 THµNH 0, 6 THµNH 4
2-12 vµ 11-12, qu©n ta liªn tiÕp hai lÇn tiªu diÖt hai to¸n xe h¬i cña ®Þch trªn ®êng sè 6, céng lµ 47 chiÕc. Ta diÖt vµ b¾t sèng nhiÒu lÝnh ®Þch, lÊy ®îc nhiÒu sóng, 5 tÊn ®¹n vµ h¬n 100 g¸nh qu©n trang, qu©n dông. VÒ nh÷ng thÊt b¹i ®ã, ®µi ph¸t thanh ®Þch ë Hµ Néi h«m 13-12 khãc r»ng: "§êng sè 6 cã thÓ ho¸ ra ®êng sè 4, tøc lµ ®êng chÕt". Cuèi n¨m ngo¸i, ë ®êng sè 4, ta hoµn toµn tiªu diÖt nh÷ng to¸n lÝnh tinh nhuÖ nhÊt cña ®Þch, b¾t sèng ®îc 3 tªn quan n¨m, vµ do ®ã mµ gi¶i phãng L¹ng S¬n, Cao B»ng, Lµo Cai, Th¸i Nguyªn vµ biªn giíi. LÇn nµy lµ lÇn ®Çu tiªn mµ ta ®ång ý víi lêi ph¸t thanh cña ®Þch. õ, ®êng sè 4 ®· thµnh mét ch÷ 0 khæng lå vµ s©u th¼m ch«n hÕt nhiÒu sinh lùc tinh nhuÖ nhÊt cña ®Þch. Nay ®êng sè 6 sÏ biÕn thµnh ®êng sè 4, ®Ó ch«n nhiÒu sinh lùc tinh nhuÖ cña ®Þch n÷a. Mét ý nghÜa n÷a lµ: ®èi víi ®Þch, ®êng sè 4 ®· thµnh ®êng chÕt. §êng sè 6 l¹i thµnh ®êng sè 4, nghÜa lµ còng ®êng chÕt. Qu©n ta h¨ng h¸i thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng. D©n ta h¨ng h¸i thi ®ua nép thuÕ n«ng nghiÖp ®Ó nu«i bé ®éi giÕt giÆc. Th× giÆc Ph¸p sÏ hÕt ngâ, cïng ®êng.

TH¦ GöI TOµN THÓ CHIÕN SÜ Vµ C¸N Bé NH¢N DÞP Kû NIÖM NGµY THµNH LËP QU¢N GI¶I PHãNG VIÖT NAM
Nh©n dÞp kû niÖm Qu©n gi¶i phãng ViÖt Nam, t«i thay mÆt ChÝnh phñ vµ §oµn thÓ göi lêi th©n ¸i chµo mõng c¸c chiÕn sÜ vµ c¸n bé. So víi lùc lîng vò trang cña ta ngµy nay, th× Qu©n gi¶i phãng håi ®ã rÊt bÐ nhá. Song nhê tinh thÇn dòng c¶m vµ kû luËt nghiªm minh, nhê sù chØ huy ®óng ®¾n cña ®ång chÝ Vâ Nguyªn Gi¸p vµ c¸c c¸n bé tham mu, nhê ®ång bµo ra søc ñng hé, Qu©n gi¶i phãng ®· lµm trßn nhiÖm vô, C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m ®· thµnh c«ng. VÖ quèc qu©n, bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ d©n qu©n du kÝch ta lµ ngêi thõa kÕ nh÷ng truyÒn thèng vÎ vang cña Qu©n gi¶i phãng. Nhê toµn d©n ra søc gióp ®ì, nhê phong trµo d©n chñ thÕ giíi, nhÊt lµ nh©n d©n c¸c níc b¹n ñng hé, lùc lîng vò trang cña ta ®· ph¸t triÓn m¹nh. Trong mÊy n¨m kh¸ng chiÕn chèng giÆc Ph¸p vµ bän can thiÖp Mü, ta cµng ®¸nh cµng m¹nh, cµng h¨ng. Trong mét n¨m võa qua, ta ®· thu ®îc nh÷ng th¾ng lîi kh¸ to. §ã lµ c«ng lao cña chiÕn sÜ vµ c¸n bé, c«ng lao cña ®ång bµo.

-6

-5

Tõ nay, mçi mét chiÕn sÜ, mçi mét c¸n bé VÖ quèc qu©n, bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ d©n qu©n du kÝch cÇn ph¶i ph¸t huy tinh thÇn anh dòng cña Qu©n gi¶i phãng, cÇn ph¶i thÊm nhuÇn t tëng kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi nhng ph¶i trêng kú vµ gian khæ, cÇn ph¶i n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ ®i s¸t víi nh©n d©n, ®Ó th¾ng nhiÒu trËn to h¬n n÷a, ®Ó tiªu diÖt sinh lùc ®Þch, ®Ó ®a kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn. Nh©n dÞp nµy, ChÝnh phñ sÏ khen thëng nh÷ng chiÕn sÜ vµ c¸n bé cã thµnh tÝch trong cuéc thi ®ua diÖt giÆc lËp c«ng trong chiÕn dÞch nµy, vµ nh÷ng ®ång bµo ®¾c lùc nhÊt trong viÖc tham gia d©n c«ng phôc vô chiÕn dÞch. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
hå chÝ minh

TH¦ GöI §åNG BµO C¤NG GI¸O NH¢N DÞP LÔ N¤EN
Hå CHÝ MINH
B¸o Nh©n d©n, sè 38, ngµy 27-12-1951.

§ång bµo th©n mÕn, Mét lÇn n÷a chóng ta chóc mõng ngµy Sinh nhËt §øc Chóa trong khãi löa chiÕn tranh mµ giÆc Ph¸p ®· g©y ra. §øc Chóa ®· gi¸ng thÕ vµ ®· hy sinh cho tù do vµ b¸c ¸i gi÷a loµi ngêi. Song giÆc Ph¸p vµ bän can thiÖp Mü ®· lµm tr¸i ngîc víi lêi Chóa d¹y. Chóng g©y chiÕn tranh, chóng cíp bãc, tµn s¸t nh©n d©n ta, chóng hßng cíp níc ta, b¾t ta lµm n« lÖ. §øc Chóa kh«ng bao giê tha thø lò Xat¨ng Êy. Chóng ta quyÕt chiÕn th¾ng lò quû cíp níc Êy.

-6

-5

Trong ngµy lÔ N«en, t«i mong ®ång bµo nhí cÇu nguyÖn cho nh÷ng chiÕn sÜ gi¸o vµ l¬ng ®· kh¸ng chiÕn anh dòng vµ ®· oanh liÖt hy sinh cho Tæ quèc. Nhí cÇu nguyÖn cho nh÷ng vÞ gi¸o sÜ vµ bµ phíc tõ B¾c ®Õn Nam, ®· v× chÝnh nghÜa mµ bÞ giÆc Ph¸p giÕt h¹i. T«i mong ®ång bµo ®oµn kÕt thªm chÆt chÏ trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn ®Ó phông sù §øc Chóa, phông sù Tæ quèc, vµ ®Ó thùc hiÖn lêi Chóa d¹y: "Hoµ b×nh cho ngêi lµnh díi thÕ". T«i xin göi ®ång bµo lêi chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng vµ kÝnh cÇu §øc Chóa ban cho ®ång bµo mäi phóc lµnh.
Hå CHÝ MINH B¸o Cøu quèc, sè 1982, ngµy 31-12-1951.

1- LËp tøc cÊm h¼n bom nguyªn tö. 2- H¹n trong mét n¨m, Mü, Anh, Ph¸p, Trung, X« ®Òu ph¶i gi¶m mét phÇn ba binh bÞ. Mü, Anh, Ph¸p còng ®a ra mét ®Ò nghÞ cÊm bom nguyªn tö vµ gi¶m bít binh bÞ. Nhng néi dung ®Ò nghÞ Êy lµ: CÊm níc kh¸c, nhng kh«ng cÊm Mü; níc kh¸c gi¶m chø Mü kh«ng gi¶m! ChÝnh c¸c b¸o Mü còng nãi to¹c mãng heo ©m mu cña Mü. Tê Thêi b¸o (Times) viÕt: "Mü chia ®Ò nghÞ Êy ra lµ v×: Trong c¸c cuéc héi nghÞ khèi §¹i T©y D¬ng võa qua, c¸c níc phe Mü tá th¸i ®é ph¶n ®èi kÕ ho¹ch t¨ng binh bÞ cña Mü. V¶ l¹i nh÷ng lêi lÏ "g©y chiÕn tranh" cña Mü lµm cho c¸c níc phe Mü lo sî. V× vËy, ®Ò nghÞ hoµ b×nh cña Mü nh»m môc ®Ých tuyªn truyÒn th× tèt, nhng nh»m môc ®Ých thùc hµnh, th× kh«ng ¨n thua". B¸o DiÔn ®µn (Tribune) viÕt: "Môc ®Ých cña Mü lµ: nÕu Liªn X« chèng ®Ò nghÞ Êy, th× phe Mü sÏ tuyªn truyÒn réng r·i, vµ ®æ lçi cho Liªn X« kh«ng muèn gi¶m binh bÞ". §¹i ®a sè b¸o Mü vµ b¸o ¢u ®Òu viÕt: Phe Mü cã ®Ò nghÞ Êy lµ v×: T tëng hoµ b×nh do Liªn X« nªu ra vµ MÆt trËn hoµ b×nh do Liªn X« l·nh ®¹o ®· cã kÕt qu¶. KÕt luËn: Hoµ b×nh Liªn X« chñ tr¬ng lµ hoµ b×nh thËt. Hoµ b×nh phe Mü ®a ra lµ hoµ b×nh gi¶.

TãM T¾T T×NH H×NH THÕ GiíI
Trung tuÇn th¸ng 11, Liªn hîp quèc häp ®¹i héi. Liªn X« l¹i ®Ò nghÞ:
B¸o Cøu quèc, sè 1978, ngµy 25-12-1951.

§.X.

-6

-5

NHI §åNG X· HIÖP HOµ (TH¸I NGUY£N)
Trong 4 ngµy håi th¸ng 10, c¸c em nhi ®ång HiÖp Hoµ ®· thi ®ua: - Lµm gióp 11 gia ®×nh th¬ng binh, tö sÜ vµ 10 gia ®×nh c¸n bé neo ngêi. - QuÐt 16 c¸i s©n, dän s¹ch 2 c¸i giÕng. - Kh¬i 3 c¸i r·nh, söa 95 thíc ®êng ®i. - G¸nh 14 g¸nh r¹, 4 g¸nh lóa. - GÆt 2 mÉu 7 sµo lóa, ®Ëp 400 lîm lóa, ®¸nh 1 ®èng r¬m, xay 2 thóng thãc, v©n v©n... ViÖc tuy nhá, nhng tinh thÇn to. C¸c em ®· cè g¾ng lµm ®óng lêi B¸c Hå d¹y: Yªu lao ®éng, yªu ®ång bµo. Vµ nÕu c¸c em nhi ®ång kh¾p n¬i ®Òu lµm ®îc nh thÕ, th× nh÷ng viÖc nhá Êy sÏ céng thµnh mét sè lao ®éng kh¸ to. C¸c em ë HiÖp Hoµ lµm ®îc, th× ch¾c c¸c em n¬i kh¸c còng lµm ®îc, v× c¸c em nhi ®ång nµo còng cã tinh thÇn h¨ng h¸i, ham lµm. NÕu ®îc c¸n bé, thanh niªn vµ phô n÷ khÐo tæ chøc vµ híng dÉn phong trµo TrÇn Quèc To¶n ch¾c sÏ lan réng vµ lªn cao.
§.X.

-6

-5

B¸o Cøu quèc, sè 1980, ngµy 28-12-1951. B¸o Cøu quèc, sè 1982, ngµy 31-12-1951.

§.X.

HUYÖN §ÞNH HO¸ THI §UA
Trong mét ®ît häc tËp thuÕ n«ng nghiÖp vµ nh÷ng viÖc quan träng kh¸c, 2.558 ®¹i biÓu cña 9 x· ®· tham gia. VÒ c«ng viÖc söa ch÷a ®êng cÇu vµ vËn t¶i thãc thuÕ, toµn huyÖn ®· cung cÊp h¬n 10.500 d©n c«ng. Nay c¸n bé huyÖn vµ x· ®ang t×m c¸ch tæ chøc d©n c«ng cho c«ng b»ng hîp lý h¬n, sao cho nh÷ng ngêi ®i lµm th× c«ng viÖc nhµ cã ngêi gióp ®ì. VÒ viÖc gióp ®ì bé ®éi ®· cã 6 x· høa b¸n gÇn 3.000 c©n thÞt tr©u vµ thÞt lîn, h¬n 2.000 c©n rau kh«, 25.000 c©n s¾n. ChÞ em phô n÷ th× høa may gióp 1.125 ch¨n vµ ¸o trÊn thñ. §ång bµo trong huyÖn ®· tæ chøc 419 héi ®æi c«ng gåm 2.633 gia ®×nh vµ gÇn 5.000 ngêi ®Ó thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt, vµ thi ®ua gÆt nhanh, giÊu nhanh, nép thuÕ nhanh. §ång bµo vµ c¸n bé §Þnh Ho¸ thi ®ua nh thÕ lµ kh¸, lµ thiÕt thùc. Nhng vÉn cßn khuyÕt ®iÓm: thi ®ua cha lan réng (míi cã 6 x· thi ®ua b¸n s¾n, rau vµ thÞt cho bé ®éi), cha cã s¸ng kiÕn míi (nh nu«i gióp lîn cho bé ®éi ®Õn khi lîn to th× chia hai, bé ®éi lÊy mét nöa, ngêi nu«i lÊy mét nöa), v.v.. Mong ®ång bµo vµ c¸n bé huyÖn §Þnh Ho¸ cè g¾ng thªm. Vµ mong c¸c huyÖn kh¸c thi ®ua víi §Þnh Ho¸.

TH¦ GöI TOµN THÓ CHIÕN SÜ Vµ C¸N Bé §¹I §OµN 312
B¸c ®· nhËn ®îc b¸o c¸o (1-11-1951) cña c¸c chó vÒ chiÕn dÞch Lý Thêng KiÖt39. B¸c vui lßng v× kÕt qu¶ kh¸, (®Þch bÞ b¾t, bÞ giÕt vµ bÞ th¬ng 970 tªn). NhÊt lµ v× c¸c chó tiÕn bé kh¸: - Tinh thÇn chiÕn ®Êu cao. - ý thøc d©n vËn kh¸. - §èi víi chiÕn lîi phÈm, gi÷ v÷ng kû luËt. - Kü thuËt kh¸ tiÕn bé. - NhËn râ khuyÕt ®iÓm cña m×nh (chñ quan, kÐm bÝ mËt, ®iÒu tra ®Þch t×nh kÐm, ®èi víi th¬ng binh, tö sÜ chuÈn bÞ kÐm). B¸c mong c¸c chó thËt thµ tù kiÓm th¶o l¹i, kiÓm th¶o theo ®óng d©n chñ tõ trªn xuèng vµ tõ díi lªn, ®Ó rót kinh nghiÖm, ®Ó söa ch÷a khuyÕt ®iÓm vµ ph¸t triÓn u ®iÓm. Nh thÕ th× sau nµy c¸c chó sÏ tiªu diÖt ®îc sinh lùc ®Þch nhiÒu h¬n n÷a vµ lËp ®îc chiÕn c«ng nhiÒu h¬n, to h¬n n÷a. Mong c¸c chó göi tªn tuæi nh÷ng c¸n bé vµ chiÕn sÜ xuÊt s¾c nhÊt cho B¸c biÕt.

-6

-5

Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng 12 n¨m 1951
Hå CHÝ MINH B¸o Qu©n ®éi nh©n d©n, sè 37, ngµy 1-1-1952.

cho d©n, th× d©n kh«ng cÇn ®Õn n÷a. C«ng an nh©n d©n hoµn toµn kh¸c c«ng an ®Õ quèc. C«ng an ®Õ quèc lµ nanh vuèt cña ®Õ quèc ®Ó hµ hiÕp ¸p bøc ®a sè nh©n d©n. Ch¾c c¸c c« c¸c chó còng nhí chóng nã lµ bän ®Çu tr©u mÆt ngùa. C«ng an nh©n d©n ph¶i lµ kiÓu mÉu, ph¶i lµ ngêi chuyªn tr¸ch thi hµnh chÝnh s¸ch, ph¬ng ch©m cña §¶ng vµ ChÝnh phñ cho tèt. C«ng an nh©n d©n ph¶i thùc sù phôc vô nh©n d©n, nhng hiÖn nay c¸c c« c¸c chó ®· lµm trßn nhiÖm vô Êy cha ? Cha. Tuy ®· cã nhiÒu ngêi tËn t©m, cè g¾ng, nhng lÎ tÎ vµi n¬i nh©n d©n cßn chª tr¸ch ®Êy! C¸c c«, c¸c chó ph¶i cè g¾ng lµm trßn nhiÖm vô cña ngêi c«ng an nh©n d©n cña mét níc d©n chñ nh©n d©n. Tuy c«ng an lµ cña nh©n d©n, nhng ®ång thêi còng ph¶i biÕt phª b×nh ngêi ph¹m sai lÇm. Trong néi bé, c«ng an còng ph¶i phª b×nh nhau. §èi víi ngêi kh«ng söa ®îc th× ph¶i tÈy trõ ra khái ngµnh kÎo ®Ó l¹i th× con s©u lµm rÇu nåi canh. Ph¶i lµm thÕ nµo cho ®îc lßng d©n, ph¶i thùc sù gióp ®ì d©n trong c«ng viÖc chø kh«ng ph¶i lµ lèi ngo¹i giao qua loa. Cã nh thÕ th× ngêi d©n míi tÝch cùc trë l¹i gióp ®ì c«ng an. B¸c lÊy mét thÝ dô: C«ng an cã bao nhiªu ngêi ? Dï cã vµi ba ngh×n hay n¨m b¶y v¹n ®i n÷a th× lùc lîng Êy vÉn cßn Ýt l¾m bªn c¹nh lùc lîng nh©n d©n. N¨m v¹n ngêi th× chØ cã 5 v¹n cÆp m¾t, 5 v¹n ®«i bµn tay. Ph¶i lµm sao cã hµng chôc triÖu ®«i bµn tay, hµng chôc triÖu cÆp m¾t vµ ®«i tai míi ®îc. Muèn nh vËy, ph¶i dùa vµo d©n, kh«ng ®îc xa rêi d©n. NÕu kh«ng thÕ th× sÏ thÊt b¹i. Khi nh©n d©n gióp ®ì ta nhiÒu th× thµnh c«ng nhiÒu, gióp ®ì ta Ýt th× thµnh c«ng Ýt, gióp ®ì ta hoµn toµn th× th¾ng lîi hoµn toµn. D©n ta rÊt tèt. GÆp trêng hîp nguy hiÓm, nÕu c«ng an khÐo lÐo th× ®îc d©n gióp ngay. KhÐo ®©y kh«ng ph¶i lµ c¸i lèi khÐo bÒ

BµI NãI T¹I TR¦êNG C¤NG AN TRUNG CÊP KHO¸ 2
C¸c chó c¸c c« ph¶i biÕt chÝnh quyÒn cña chóng ta lµ chuyªn chÝnh d©n chñ nh©n d©n. §©y lµ nh©n d©n chuyªn chÝnh ®Ó ®µn ¸p bän thùc d©n x©m lîc vµ bän tay sai chèng l¹i chÝnh quyÒn Êy. V× quyÒn lîi chung cña ®a sè nh©n d©n mµ chóng ta chuyªn chÝnh víi thiÓu sè bãc lét. ChÝnh quyÒn cña bän t b¶n th× lµ chÝnh quyÒn chuyªn chÝnh cña mét thiÓu sè chèng l¹i ®a sè. ChÝnh quyÒn nh©n d©n cã hai lùc lîng ®Ó b¶o vÖ nã: ®ã lµ qu©n ®éi vµ c«ng an. Lµm c«ng t¸c chÝnh quyÒn, ë c«ng an hay ë qu©n ®éi, ®Òu lµ lµm ®µy tí cho nh©n d©n c¶, v× chÝnh quyÒn d©n chñ cã nghÜa lµ chÝnh quyÒn do ngêi d©n lµm chñ. Lµm c«ng an kh«ng ph¶i lµm "quan c¸ch m¹ng". Lµm c«ng an lµ ®Ó gi÷ trËt tù an ninh cho nh©n d©n, xem xÐt t×m tßi ©m mu ph¶n ®éng lµm h¹i nh©n d©n. Tõ Chñ tÞch níc ®Õn giao th«ng viªn còng vËy, nÕu kh«ng lµm ®îc viÖc

-6

-5

ngoµi, mµ khÐo cã nghÜa lµ ph¶i thùc sù trung thµnh, t«n kÝnh, th¬ng yªu d©n. ... Néi bé c«ng an tõ cÊp cao cho ®Õn nh©n viªn ph¶i ®oµn kÕt nhÊt trÝ §oµn kÕt kh«ng ph¶i lµ "chÐn chó chÐn . anh", lµ anh A giÊu lçi cho anh B. Trong néi bé ph¶i thùc hµnh d©n chñ, ph¶i lu«n lu«n tù kiÓm th¶o ®Ó ®i ®Õn ®oµn kÕt. Phª b×nh vµ tù phª b×nh ph¶i tõ trªn xuèng díi, tõ díi lªn trªn. Phª b×nh trªn c«ng t¸c c¸ch m¹ng, phª b×nh ®Ó tiÕn bé, kh«ng ph¶i ®Ó xoi mãi. C«ng an víi d©n ph¶i ®oµn kÕt nghÜa lµ ph¶i khuyÕn khÝch cho d©n phª b×nh c«ng an. Trong 10 lÇn phª b×nh còng cã lÇn ®óng, cã lÇn kh«ng ®óng. §óng th× nhËn, kh«ng ®óng th× gi¶i thÝch. C«ng an víi qu©n ®éi vµ c¸c ngµnh kh¸c còng ph¶i thùc sù ®oµn kÕt. Nh÷ng viÖc trªn ®©y, c¸c chó c¸c c« cè g¾ng lµm cho ®îc.
Nãi vµo n¨m 1951. Tµi liÖu lu t¹i Bé Néi vô.

TH¦ GöI C¸C Häa SÜ NH¢N DÞP TRIÓN L·M HéI Häa 1951
Göi anh chÞ em ho¹ sÜ, BiÕt tin cã cuéc trng bµy, tiÕc v× bËn qu¸, kh«ng ®i xem ®îc. T«i göi lêi th©n ¸i hái th¨m anh chÞ em. Nh©n tiÖn, t«i nãi vµi ý kiÕn cña t«i ®èi víi nghÖ thuËt, ®Ó anh chÞ em tham kh¶o. V¨n ho¸ nghÖ thuËt còng lµ mét mÆt trËn. Anh chÞ em lµ chiÕn sÜ trªn mÆt trËn Êy. Còng nh c¸c chiÕn sÜ kh¸c, chiÕn sÜ nghÖ thuËt cã nhiÖm vô nhÊt ®Þnh, tøc lµ phông sù kh¸ng chiÕn, phông sù Tæ quèc, phông sù nh©n d©n, tríc hÕt lµ c«ng, n«ng, binh. §Ó lµm trän nhiÖm vô, chiÕn sÜ nghÖ thuËt cÇn cã lËp trêng v÷ng, t tëng ®óng. Nãi tãm t¾t lµ ph¶i ®Æt lîi Ých cña kh¸ng chiÕn, cña Tæ quèc, cña nh©n d©n lªn trªn hÕt, tríc hÕt. VÒ s¸ng t¸c, th× cÇn hiÓu thÊu, liªn hÖ vµ ®i s©u vµo ®êi sèng cña nh©n d©n. Nh thÕ, míi bµy tá ®îc c¸i tinh thÇn anh dòng vµ kiªn quyÕt cña qu©n vµ d©n ta, ®ång thêi ®Ó gióp ph¸t triÓn vµ n©ng cao tinh thÇn Êy. Kh¸ng chiÕn tiÕn bé m¹nh. Qu©n vµ d©n ta tiÕn bé m¹nh. NghÖ thuËt còng cÇn tiÕn bé m¹nh, muèn tiÕn bé m¹nh, tiÕn bé m·i, th× anh chÞ em nghÖ thuËt cÇn ph¶i dïng ph¬ng ph¸p tù phª b×nh

-6

-5

vµ phª b×nh. Ch¾c cã ngêi nghÜ: Cô Hå ®a nghÖ thuËt vµo chÝnh trÞ. §óng l¾m. V¨n ho¸, nghÖ thuËt còng nh mäi ho¹t ®éng kh¸c, kh«ng thÓ ®øng ngoµi, mµ ph¶i ë trong kinh tÕ vµ chÝnh trÞ. TiÒn ®å d©n téc ta rÊt vÎ vang, tiÒn ®å nghÖ thuËt ta rÊt réng r·i. Chóc anh chÞ em m¹nh khoÎ, tiÕn bé, thµnh c«ng. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH

LêI CHóC N¡M MíI
Nh©n dÞp Nguyªn ®¸n d¬ng lÞch 1952, t«i göi lêi th©n ¸i chóc: Toµn thÓ ®ång bµo vµ kiÒu bµo, Toµn thÓ chiÕn sÜ, C¸c anh chÞ em c¸n bé, C¸c cô phô l·o, c¸c vÞ th©n sÜ, C¸c ch¸u thanh niªn, nhi ®ång, N¨m míi ra søc thi ®ua ¸i quèc ®Ó thu nhiÒu th¾ng lîi h¬n n¨m cò.

B¸o Cøu quèc, sè 1986, ngµy 5-1-1952.

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 39, ngµy 3-1-1952.

-6

-5

íc nhÊt. §ã còng lµ mét ®Æc ®iÓm trong cuéc kh¸ng chiÕn cña ViÖt Nam. Nã chøng tá thªm râ rÖt sù toµn d©n ®oµn kÕt. Mµ ®oµn kÕt th× nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.

§.X. B¸o Cøu quèc, sè 1984, ngµy 2-1-1952.

C¸C §åNG BµO §IÒN CHñ G¦¥NG MÉU
Tôc ng÷ cã c©u: Cã níc, th× cã ®Êt. Níc ®©y nghÜa lµ níc nßi, níc nhµ chø kh«ng ph¶i níc s«ng, níc giÕng. NhiÒu ®ång bµo ®iÒn chñ ®· hiÓu nh vËy, vµ ®· h¨ng h¸i hiÕn ®Êt, ruéng cho kh¸ng chiÕn. §©y lµ vµi thÝ dô: ë B¾c - ¤ng bµ §ç §×nh ThiÖn hiÕn h¬n 2.000 mÉu, «ng bµ §ç Thóc Ph¸ch hiÕn 600 mÉu, v.v.. ë Trung - T«i kh«ng biÕt râ. Xin ®ång bµo vµ c¸n bé cho biÕt. ë Nam - 300 ®ång bµo ®iÒn chñ ®· hiÕn 2 v¹n 4 ngh×n 500 mÉu. Trong sè ®ã, miÒn T©y nhiÒu nhÊt. Theo b¸o c¸o th×: sè ruéng hiÕn céng tÊt c¶ ®· ®Õn 4 v¹n mÉu, vµ phong trµo hiÕn ruéng ®ang tiÕp tôc. Mét ®iÒu ®¸ng quý n÷a lµ c¸c ®iÒn chñ Hoa kiÒu còng hiÕn ruéng ®Ó tá lßng ñng hé kh¸ng chiÕn vµ tá t×nh ®oµn kÕt gi÷a hai d©n téc anh em ViÖt - Hoa. Phong trµo hiÕn ruéng ë Nam Bé do «ng Huúnh ThiÖn Léc (cùu Bé trëng Canh n«ng, nay ®· mÊt råi) xung phong tr-

T¸TXINHI BÞ T¸T
Trung tuÇn th¸ng 11, sau trËn Hoµ B×nh, tíng giÆc T¸txinhi huªnh hoang tuyªn bè: "Th¾ng trËn nµy lµ do qu©n Ph¸p ®· th¾ng lu«n trong 10 th¸ng nay" . Còng lóc ®ã, tªn Bé trëng thuéc ®Þa Ph¸p tuyªn bè: "Tõ nay, qu©n Ph¸p tranh l¹i quyÒn chñ ®éng". NÕu giÆc Ph¸p kh«ng mÊt quyÒn chñ ®éng, th× sao ph¶i tranh l¹i ? Ph¶i tranh l¹i, tøc lµ trong 10 th¸ng qua, ®Þch ®· mÊt quyÒn chñ ®éng, ®· thua nhiÒu trËn; tøc lµ qu©n ta n¾m quyÒn chñ ®éng. ThÕ lµ T¸txinhi ®· bÞ b¹n nã t¸t vµo måm. H¬n n÷a, tõ trËn Chî BÕn - Hoµ B×nh, ta ®· tiªu diÖt 35 ®¹i ®éi ®Þch. C¸i t¸t Êy cµng ®au cho T¸txinhi h¬n. VËy cã

-6

-5

th¬ r»ng: "Hìi T¸txinhi, Khua måm lµm chi, Cho khæ th©n mi? Th«i th× cuèn gãi, chuån ®i cho råi!".

"Nãi thËt ®i, mµy kh«ng nãi th× tao sÏ b¾n!". Lóc cßn ë Mü, qu©n lÝnh Mü còng ®· "thÊm nhuÇn" tinh thÇn Êy. Võa råi, c¸c b¸o Mü ®· ph¶i than phiÒn: "Qu©n nh©n Mü ham uèng rîu, ®¸nh b¹c, ch¬i ®Ü, ®¸nh nhau. ChiÒu ®Õn, lÝnh say rîu nghªnh ngang ®Çy ®êng, hß hÐt inh ái, lµm cho d©n ®Þa ph¬ng e ng¹i, kh«ng d¸m ra ®êng".
C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 39, ngµy 3-1-1952.

"Tõ ngµy lÝnh ®Õn ®ãng, thµnh phè Car«lin ®· trë nªn mét æ téi ¸c, mét n¬i truþ l¹c nhÊt trong toµn quèc... Nhµ thæ mäc lªn nh nÊm vµ bÖnh giang mai thÞnh hµnh trong ®¸m lÝnh". KÕt luËn, c¸c b¸o Êy viÕt: "Qu©n ®éi hñ ho¸ nh vËy, mµ c¸c nhµ chøc tr¸ch ®Þa ph¬ng vµ bé t lÖnh cø ®Ó mÆc, kh«ng chÞu lµm g× ®Ó gi÷ trËt tù c¶". §ã lµ nh÷ng qu©n ®éi mµ Mü dïng ®Ó "chèng céng s¶n" vµ ®Ó "gi÷ g×n v¨n minh" cho thÕ giíi !

C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 39, ngµy 3-1-1952.

TINH THÇN QU¢N §éI Mü
Khi ra níc ngoµi, mçi qu©n nh©n Mü cã mét quyÓn s¸ch nhá, dÇy 60 trang, mét bªn ch÷ Anh, mét bªn ch÷ cña níc ngoµi ®ã. Khi cÇn nãi g×, cø gië s¸ch Êy mµ t×m. S¸ch Êy më ®Çu lµ: "T«i lµ ngêi Mü". TiÕp ®Õn: "T«i muèn ¨n vµ muèn uèng". Råi ®Õn "T«i muèn ngñ ë ®©y - c« l¹i ®©y víi t«i, ®õng sî". Sau ®ã lµ: "§a t«i ®Õn nhµ thÇy thuèc"... Sau cïng lµ nh÷ng c©u do th¸m vÒ qu©n sù, vµ c©u ®e do¹:

"SAU LUü TRE XANH"
Díi ®Çu ®Ò Êy, tê b¸o Ph¸p Ngêi xem xÐt (L' Observateur) th¸ng 11-1951 ®· v¹ch mÆt T¸txinhi. §¹i lîc b¸o

-6

-5

Êy nãi: "Sau ®©y lµ tin tøc cña phe §ê G«n chèng céng, kh«ng thÓ nghi nã ñng hé Hå ChÝ Minh: "Qu©n sù - T¸txinhi khÐo qu¶ng c¸o cho c¸ nh©n m×nh. Song nh÷ng th«ng c¸o th¾ng trËn chØ lõa dèi ®îc ngêi Ph¸p. Håi th¸ng 3, h¬n 60 v¹n lÝt dÇu x¨ng ch¸y gÇn Sµi Gßn, ai còng biÕt, nhng T¸txinhi kh«ng nãi ®Õn. ViÖt Minh tËp trung 40 tiÓu ®oµn ë B¾c Bé, ai còng biÕt, nhng T¸txinhi l¹i nãi: "ViÖt Minh thua råi, bÞ ®¸nh tan råi". §éi viÔn chinh cã 17 v¹n ngêi, chØ cã 7 v¹n ngêi chiÕn ®Êu, mµ mçi th¸ng bÞ tiªu diÖt h¬n 1 tiÓu ®oµn rìi". "Tríc kia, ë ViÖt Nam cã 10 tíng Ph¸p. Nay T¸txinhi cã 25 tíng. Song c¸c quan n¨m, quan t thêng tõ chèi viÖc cÇm qu©n ®i ®¸nh. Mét bé trëng (bï nh×n) nãi: "T¸txinhi, ®· x©y xong c¸i ®ai phßng ngù, nhng ban ®ªm qu©n ViÖt Minh vÉn ®i qua ®îc". "ChÝnh trÞ - Mét c«ng chøc cao cÊp ë Nam Bé nãi: "C¸c c¬ quan rÊt bõa b·i, c¸c bé trëng ®Òu lµ bï nh×n cña T¸txinhi, nh©n d©n kh«ng ai ñng hé chóng". "Mét gi¸o sÜ Ph¸p nãi: "Bän TrÇn V¨n H÷u lµ bï nh×n cña T¸txinhi, nh÷ng ngêi kh¸ ®Òu ®i theo kh¸ng chiÕn". "Mét gi¸o sÜ ViÖt nãi: "C«ng chøc Ph¸p ®· lµm háng ®éc lËp cña ViÖt Nam, khi giao tr¶ c¸c c¬ quan, hä chØ giao cho bän ph¶n quèc". "ViÖt Minh - Mét viªn chØ huy lª d¬ng nãi: "Qu©n ®éi ViÖt Minh ®¸nh h¨ng, tinh thÇn cao, v× hä cã môc ®Ých vµ t tëng cao c¶". C.B. KÕt luËn: Sau luü tre xanh, Tríc luü tre xanh, Ta ®¸nh cho giÆc Ph¸p tan tµnh t¶ t¬i.
B¸o Nh©n d©n, sè 40, ngµy 10-1-1952.

C.B.

-6

-5

nh÷ng ngêi tæ chøc vµ chØ huy t×nh b¸o Mü ë Trung Quèc. L¹i cã bän t×nh b¸o gäi lµ "mËt th¸m chê". Bän nµy ®Õn mét ®Þa ph¬ng nµo ®ã, gi¶ ¨n ë rÊt tö tÕ, gi¶ h¨ng h¸i tham gia c«ng viÖc cña ®Þa ph¬ng, g©y c¶m t×nh víi nh©n d©n ®Þa ph¬ng. Råi chóng lãng tai nghe, më m¾t nh×n mäi viÖc, mäi ngêi. Chóng chê 5,10 n¨m, cã khi l©u h¬n n÷a; khi ®iÒu kiÖn chÝn muåi, chóng míi ph¸ ho¹i mét vè. Nh÷ng vô ¸n ph¶n quèc ë Liªn X« (nh vô Têrètxki), ë Ba Lan, ë B¶o, tríc ®©y, vµ vô Xl¨ngky ë TiÖp Kh¾c gÇn ®©y, tá r»ng: t×nh b¸o ®Þch dïng ®ñ c¸ch phØnh phê, lõa bÞp, mua chuéc, ®e do¹, thËm chÝ ¸m s¸t, ®Ó dß bÝ mËt cña ta... Tríc kia, t×nh b¸o lµ mét viÖc bÝ mËt. Ngµy nay, bän ®Õ quèc ®· lú mÆt, kh«ng giÊu giÕm n÷a; chóng ®a t×nh b¸o thµnh mét viÖc c«ng khai: h«m 10-10-51, ChÝnh phñ vµ Quèc héi Mü ®· chuÈn y mét ng©n s¸ch 100 triÖu ®«la, nãi râ lµ ®Ó gióp nh÷ng phÇn tö ph¶n ®éng lµm t×nh b¸o vµ ph¸ ho¹i ë Liªn X« vµ ë c¸c níc d©n chñ míi; ®Ó gióp bän ph¶n quèc ë c¸c níc Êy trèn ra ngoµi, gióp chóng ho¹t ®éng, vµ vò trang cho chóng. V× SAO T×NH B¸O HO¹T §éNG §¦îC? V× ta s¬ suÊt, kÐm cÈn thËn, kh«ng biÕt gi÷ bÝ mËt. Cô thÓ lµ ta cßn ph¹m nh÷ng khuyÕt ®iÓm: - Nãi n¨ng kh«ng cÈn thËn. B« l« ba la, b¹ g× nãi nÊy. §i ngoµi ®êng, vµo hµng qu¸n, gÆp b¹n bÌ, còng ®a c«ng t¸c cña c¬ quan ra nãi. Kh«ng nhí c©u: "Sõng cã v¹ch, v¸ch cã tai; ta trong th× nãi, ®Þch ngoµi th× nghe". - ViÕt l¸ch kh«ng cÈn thËn. Tµi liÖu giÊy tê ®Ó lung tung, ai còng cã thÓ xem, cã thÓ thÊy. Khi viÕt th cho bÇu b¹n, cho ngêi nhµ, th× viÕt c¶ c«ng viÖc vµ ®Þa ®iÓm cña c¬ quan, cña bé ®éi. C¸c b¸o chÝ th× kÐm cÈn träng trong viÖc ®¨ng

GI÷ BÝ MËT
ChÝnh phñ võa ra S¾c lÖnh cho bé ®éi, nh©n d©n, c¸c c¬ quan, ®oµn thÓ, b¸o chÝ, c¸n bé ph¶i gi÷ bÝ mËt. §ã lµ mét viÖc rÊt quan träng, rÊt hîp thêi. Mäi ngêi ®Òu biÕt r»ng: phe ®Õ quèc lµ phe chiÕn tranh. Chóng mong dïng chiÕn tranh ®Ó cíp níc ngêi ta, ®Ó lµm chóa thÕ giíi. Vµ trong chiÕn tranh, t×nh b¸o (®Æc vô, mËt th¸m) lµ mét bé phËn quan träng bùc nhÊt; nã lµ lç tai con m¾t cña bé chØ huy. T×NH B¸O §ÞCH HO¹T §éNG NH¦ THÕ NµO? Nã nghe ngãng tin tøc, t×m tßi tµi liÖu qu©n sù, chÝnh trÞ, kinh tÕ cña ta. Nã dß xÐt ®Þa ®iÓm c¸c c¬ quan, kho tµng, nhµ m¸y, trêng häc, v.v. cña ta. BiÕt råi, th× chóng t×m mäi c¸ch ®Ó ph¸ ho¹i. Bän ®Õ quèc dïng tõ toµ ®¹i sø cho ®Õn c¸c hiÖu bu«n lµm c¬ quan t×nh b¸o. T×nh b¸o ®Þch lîi dông ®ñ c¸c h¹ng ngêi lµm tay sai cho chóng; nh÷ng ngêi quý téc "sang träng", nh÷ng c« ®Çu næi tiÕng xinh ®Ñp vµ h¸t hay, nh÷ng ngêi mîn tiÕng d¹y häc hoÆc truyÒn ®¹o, nh÷ng ngêi bu«n b¸n, nh÷ng bän du c«n. NhiÒu khi chóng lîi dông c¶ trÎ em. Cã nh÷ng ngêi bªn ngoµi ra vÎ ®¹o ®øc nh©n tõ l¾m, nhng kú thùc lµ trïm t×nh b¸o cña Mü. Nh §øc gi¸m môc Vò B©n vµ Kh©m m¹ng Toµ th¸nh lµ §øc cha Bib¬ri (Biberi) lµ

-6

-5

tin tøc vµ trong lêi b×nh luËn. - §i l¹i kh«ng cÈn thËn. §Þa ®iÓm cÇn gi÷ bÝ mËt, mµ ngêi nµo còng ®i l¹i ra vµo ®îc. - Chç ë kh«ng cÈn thËn. Kh«ng biÕt c¸ch lµm nhµ cöa cho kÝn ®¸o. ¸o quÇn ph¬i bõa b·i. Bß ngùa gÆp ®©u buéc ®Êy. §i Øa, vøt giÊy lung tung, v.v.. §ã lµ nh÷ng khuyÕt ®iÓm rÊt phæ th«ng, cßn nhiÒu sù s¬ hë kh¸c. T×nh b¸o ®Þch còng nh mét thø níc bÈn. Cã chç tròng, chç hë th× nã ch¶y vµo. Ta s¬ hë, kh«ng biÕt gi÷ bÝ mËt, tøc lµ v« t×nh ta ®· gióp ®Þch, vµ ®· ph¹m téi h¹i níc h¹i d©n. CHèNG T×NH B¸O §ÞCH C¸CH THÕ NµO? Còng nh mu«n viÖc kh¸c, viÖc chèng t×nh b¸o ®Þch, viÖc gi÷ bÝ mËt, ph¶i dùa vµo søc quÇn chóng. C¸n bé vµ chiÕn sÜ kh«ng nh÷ng ph¶i lµm g¬ng mÉu trong viÖc gi÷ bÝ mËt mµ cßn ph¶i tuyªn truyÒn gi¸o dôc cho nh©n d©n gi÷ bÝ mËt. Dï tinh ranh quû quyÖt mÊy, t×nh b¸o ®Þch còng kh«ng thÓ che giÊu ®îc hµng øc hµng triÖu lç tai, con m¾t cña nh©n d©n. Nh©n d©n hiÓu biÕt th× ch¼ng nh÷ng gi÷ ®îc bÝ mËt cña ta, l¹i cßn dß biÕt ®îc bÝ mËt cña ®Þch. Kinh nghiÖm c¸c níc b¹n ®· chøng tá r»ng: nhê lßng yªu níc vµ sù hiÓu biÕt cña nh©n d©n, mµ bän t×nh b¸o ®Þch vµ bän ph¶n ®éng sím muén ®Òu lßi mÆt vµ bÞ b¾t. ë Trung Quèc, viÖc chèng t×nh b¸o, viÖc gi÷ bÝ mËt ®· thµnh mét phong trµo quÇn chóng réng kh¾p, thµnh mét bé phËn cña phong trµo thi ®ua ¸i quèc. C¸c em nhi ®ång, c¸c chÞ phô n÷ ë thµnh thÞ vµ th«n quª ®· gióp chÝnh phñ b¾t ®îc nhiÒu vô t×nh b¸o vµ bän ph¶n ®éng. Vô t×nh b¸o lín cña 2 ®øc cha Vò B©n vµ Bib¬ri còng do anh chÞ em c«ng gi¸o ®a ra ¸nh s¸ng. Níc ta còng cã kinh nghiÖm thiÕt thùc vµ quý b¸u. ë khu gi¶i phãng ViÖt B¾c ngµy tríc ®ång bµo g¸i trai giµ trÎ ai còng biÕt gi÷ bÝ mËt, theo khÈu hiÖu "Ba kh«ng". Ngoµi

nh÷ng c¸n bé phô tr¸ch, cã ai hái g×, ®ång bµo còng tr¶ lêi: kh«ng nghe, kh«ng thÊy, kh«ng biÕt. KÕt luËn lµ chóng ta ph¶i tu©n theo S¾c lÖnh cña ChÝnh phñ. Tõ nay, chóng ta ph¶i xem gi÷ bÝ mËt lµ mét viÖc rÊt cÇn thiÕt vµ rÊt quan träng trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn. C¸n bé vµ chiÕn sÜ ph¶i lµm g¬ng mÉu gi÷ bÝ mËt. ChÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ cÇn cã kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn vµ gi¸o dôc nh©n d©n gi÷ bÝ mËt. Chóng ta ®· ®¸nh th¾ng ®Þch trªn mÆt trËn qu©n sù, chÝnh trÞ, kinh tÕ, chóng ta ph¶i kiªn quyÕt ®¸nh th¾ng ®Þch trªn mÆt trËn t×nh b¸o b»ng c¸ch tuyÖt ®èi gi÷ bÝ mËt.

C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 40, ngµy 10-1-1952.

-6

-5

B¸o Cøu quèc, sè 1991, ngµy 12-1-1952.

¤ H¤, TINH THÇN LÝNH Mü !
Thø trëng Bé Quèc phßng Mü ®i TriÒu Tiªn vÒ b¸o c¸o r»ng: Tríc khi sang TriÒu Tiªn, y kh«ng ngê tinh thÇn qu©n ®éi Mü thÊp kÐm ®Õn tÖ h¹i nh thÕ. §¹i ®a sè lÝnh Mü thiÕu tinh thÇn chiÕn ®Êu, vµ chØ mong mau mau ®îc vÒ quª h¬ng hä. NhiÒu quan chØ huy Mü ph¶i nhËn r»ng: ®ã lµ v× binh sÜ Mü kh«ng biÕt v× môc ®Ých g× mµ hä ph¶i chiÕn tranh. MÊy th¸ng gÇn ®©y, chØ trong binh ®oµn thø 10, ®· cã h¬n 1.500 lÝnh bá trèn. Tinh thÇn thÊp kÐm cña binh lÝnh Mü ¶nh hëng rÊt xÊu ®Õn t©m lý nh©n d©n Mü (b¸o Mü ngµy 7-2-1951). Mét nhµ qu©n sù kh¸c ®i TriÒu Tiªn vÒ, còng b¸o c¸o: "MÊy th¸ng gÇn ®©y, sè binh lÝnh Mü chÕt vµ bÞ th¬ng tõ mçi tuÇn 2 ngµn ngêi ®· t¨ng ®Õn mçi tuÇn 7 ngµn ngêi. Theo ®µ Êy, th× qu©n ®éi Mü Ýt nhÊt còng ph¶i 20 n¨m míi ®Õn ®îc bê s«ng ¸p Lôc" (b¸o Mü 14-11-51). Cßn Tæng t lÖnh Anh ë ViÔn §«ng th× tuyªn bè: "Qu©n chÝ nguyÖn Trung Quèc ®· trë nªn mét thø qu©n ®éi giái bËc nhÊt. Hä ®¸nh h¨ng, b¾n giái, huÊn luyÖn kü cµng, trang bÞ ®Çy ®ñ. Hä cã thÓ ®¸nh chóng ta bÓ ®Çu ®æ m¸u" (b¸o Anh 14-11-51). Bµ con cø so s¸nh nh÷ng lêi nãi cña bän qu©n phiÖt Mü vµ Anh, th× cã thÓ ®o¸n: ai sÏ b¹i, ai sÏ th¾ng.
§.X.

V¤ DUY£N
V× thÊt b¹i ë TriÒu Tiªn ®Õ quèc Mü vµ bÌ lò Mü c¾n cÊu nhau tîn. Võa råi b¸o Anh viÕt: Qu©n ®éi Anh tham gia ®¸nh ph¸ ë TriÒu Tiªn. Nay ®µm ph¸n ®×nh chiÕn víi TriÒu Tiªn, sao kh«ng cã ®¹i biÓu Anh tham dù, mµ l¹i chØ ®Ó mÊy «ng tíng Mü muèn nãi sao th× nãi? Võa råi, mét ®¹i biÓu Quèc héi Mü nãi: "§a dÊu hiÖu Liªn hîp quèc d¸n vµo qu©n ®éi Mü, thËt lµ mét trß hÒ v« duyªn. Tuy tiÕng lµ 18 níc ®¸nh nhau víi TriÒu Tiªn, nhng 60 phÇn tr¨m lµ qu©n ®éi Mü kia mµ". ¤ng nghÞ Mü ¬i! Mü bá bao nhiªu vò trang vµ tiÒn b¹c gióp Tëng Giíi Th¹ch, kÕt qu¶ Tëng bÞ ®¸nh tan, Mü bÞ ®uæi ra khái Trung Quèc. ThÕ kh«ng ph¶i v« duyªn ? Mü gióp bï nh×n Lý Thõa V·n, còng thÊt b¹i. ThÕ ch¼ng ph¶i v« duyªn ? Mü gióp thùc d©n Ph¸p vµ bï nh×n ViÖt, råi còng thÊt b¹i. ThÕ ch¼ng ph¶i v« duyªn ? Mü khoe khoang cã bom nguyªn tö, nay kh«ng ai sî n÷a. ThÕ ch¼ng ph¶i v« duyªn ? C¶ ®êi ®Õ quèc Mü lµ: MÊt tiÒn mua c¸i v« duyªn, §Ó thiªn h¹ m¾ng: Rå ®iªn, ®iªn rå.
§.X.

-6

-5

B¸o Cøu quèc, sè 1993, ngµy 15-1-1952. B¸o Nh©n d©n, sè 41, ngµy 17-1-1952.

C.B.

UþCH ! "PHONG H¹C GIAI BINH"
N¨m míi, ph¶n ®éng Ph¸p më hµng mét c¸ch "xói quÈy": ChÝnh phñ Ph¸p ®· ®æ nhµo h«m 7-1-1952. V× lÏ g× ? - V× kinh tÕ khñng ho¶ng, tµi chÝnh kiÖt quÖ, sinh ho¹t ®¾t ®á, x· héi kh«ng yªn. - V× Ph¸p ®· d©n cïng cña hÕt, èm yÕu gÇy mßn, mµ hai vai l¹i m¾c hai g¸nh nÆng: mét lµ theo lÖnh Mü cè më réng binh bÞ, hai lµ chiÕn tranh x©m lîc ë ViÖt Nam. ChØ mét viÖc chiÕn tranh ë ViÖt Nam, mçi ngµy giÆc Ph¸p ®· tèn h¬n 1.000 triÖu phr¨ng. §ã lµ cha kÓ nh÷ng xe cé, tµu bÌ, kho tµng, sóng ®¹n bÞ ta ph¸ hoÆc bÞ ta lÊy ®îc. ThÕ lµ tiÒn Ph¸p hÕt. ChØ tõ 15-11 ®Õn 31-12 n¨m 1951, ë c¸c mÆt trËn B¾c Bé, giÆc Ph¸p bÞ ta tiªu diÖt gÇn 8.000 qu©n. §ã lµ cha kÓ nh÷ng mÆt trËn ë Trung Bé vµ Nam Bé. ThÕ lµ ngêi Ph¸p chÕt. GiÆc Ph¸p ngêi chÕt cña hÕt, ®· lµm cho ChÝnh phñ Ph¸p ®æ, l¹i lµm cho tíng giÆc Ph¸p lµ T¸txinhi èm gÇn chÕt, ph¶i vµo nhµ th¬ng. Nghe nãi cã 6 thÇy thuèc s¨n sãc h¾n. RÊt cã thÓ 6 ngêi khiªng quan tµi sÏ thay thÕ cho 6 thÇy thuèc ®Ó ®a h¾n ra khái nhµ th¬ng vµ cho vµo ®Þa ngôc. C©u nãi Trung Quèc ®ã cã nghÜa lµ: Khi ta th¾ng to, ®Þch ho¶ng sî, nghe "giã thæi chim kªu, còng tëng lµ binh ta ®Õn ®¸nh". ThËt nh vËy. Trung tuÇn th¸ng 12 võa råi, ta tiªu diÖt ®Þch ë Ph¸t DiÖm. T©y chÕt, bÞ th¬ng, bÞ b¾t rÊt nhiÒu. Cha Tõ trèn vµo hÇm. "TØnh trëng" bï nh×n trèn sau ®Ýt mét bµ cô giµ... H«m sau, ta kÐo ®i, ®Þch trë l¹i. Chóng ®Æt mét trung ®éi nguþ binh g¸c ë mét ®êng phè. Mét nguþ binh h«m tríc bÞ ta b¾t råi ®îc ta tha vÒ, song v× ho¶ng qu¸ nªn anh ta ph¸t ®iªn. Khi ®i qua väng g¸c, anh ta hÐt inh ái: "Xung phong ! ... Xung phong! ...". §éi nguþ binh, tëng qu©n ta ®Õn, ®Òu «m ®Çu ch¹y!. LÝnh Ph¸p còng cã nh÷ng chuyÖn gièng nh vËy. Trong trËn Ba V× (trung tuÇn th¸ng 12), mét tiÓu ®oµn ¢u Phi, ®Õn ®¸nh ta. Khi gÆp mét tiÓu ®éi ta ®i tuÇn, chóng tëng lµ ®¹i qu©n ta mai phôc, ®Òu ®©m ®Çu ch¹y ... KÕt luËn: Ta cã tinh thÇn quyÕt chiÕn th× ta nhÊt ®Þnh th¾ng, ®Þch nhÊt ®Þnh thua.

-6

-5

§.X.

B¸o Cøu quèc, sè 1997, ngµy 21-1-1952.

§IÖN CHIA BUåN VÒ VIÖC THø TR¦ëNG Bé GIAO TH¤NG C¤NG CHÝNH §ÆNG PHóC TH¤NG Tõ TRÇN
Th©n ¸i göi c¸c cô th©n sinh chó §Æng Phóc Th«ng, thÝm §Æng Phóc Th«ng vµ c¸c ch¸u, T«i rÊt buån ®îc tin chó §Æng Phóc Th«ng, Thø trëng Bé Giao th«ng c«ng chÝnh võa mÊt cuèi th¸ng tríc. T«i rÊt th¬ng tiÕc, v× chó Th«ng lµ mét c¸n bé cao cÊp xuÊt s¾c cña ChÝnh phñ, mét chiÕn sÜ trung thµnh cña d©n téc vµ mét ngêi b¹n tèt cña t«i. VËy t«i cã lêi thµnh khÈn chia buån víi c¸c cô, víi thÝm vµ c¸c ch¸u. Th¸ng 1 n¨m 1952
Hå CHÝ MINH

Sù nghiÖp vÜ ®¹i cña lªnin
Ngµy 21 th¸ng 1, nh©n d©n lao ®éng toµn thÕ giíi vµ c¸c d©n téc ®ang ®Êu tranh cho tù do cña m×nh, ®Òu thµnh kÝnh tëng nhí Lªnin. Lªnin vµ Xtalin ch¼ng nh÷ng ®· l·nh ®¹o giai cÊp v« s¶n biÕn níc Nga phong kiÕn vµ l¹c hËu thµnh mét níc x· héi chñ nghÜa giµu m¹nh nhÊt thÕ giíi, mµ cßn ®a loµi ngêi lao ®éng tiÕn lªn con ®êng h¹nh phóc vÎ vang. Lªnin sinh ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 1870. N¨m 24 tuæi, Lªnin vµo §¶ng X· héi - d©n chñ Nga. Tõ ®ã, Lªnin thµnh mét ngêi tæ chøc vµ l·nh ®¹o c¸ch m¹ng. N¨m 1903, §¶ng X· héi - d©n chñ chia lµm hai ph¸i. Ph¸i thiÓu sè (mensªvÝch) chñ tr¬ng tho¶ hiÖp víi t b¶n. Ph¸i ®a sè (b«nsªvÝch) lµ ph¸i ch©n chÝnh c¸ch m¹ng do Lªnin l·nh ®¹o. N¨m 1905, Lªnin tham gia l·nh ®¹o cuéc c¸ch m¹ng t s¶n d©n chñ Nga ®Çu tiªn. Th¸ng 12 n¨m Êy, Xtalin gÆp Lªnin trong mét cuéc héi nghÞ cña §¶ng. Tõ ngµy Êy, Xtalin trë nªn

B¸o Cøu quèc, sè 1998, ngµy 22-1-1952.

-6

-5

ngêi b¹n vµ ®ång chÝ trung thµnh nhÊt vµ kiªn quyÕt nhÊt cña Lªnin. N¨m 1917, Lªnin vµ Xtalin l·nh ®¹o C¸ch m¹ng Th¸ng Mêi Nga thµnh c«ng. TiÕp theo lµ 5 n¨m kh¸ng chiÕn chèng ®Õ quèc x©m lîc vµ bï nh×n b¸n níc. N¨m 1919, Lªnin cïng c¸c l·nh tô c¸ch m¹ng c¸c níc lËp nªn Quèc tÕ Céng s¶n (§Ö tam quèc tÕ), ®Ó l·nh ®¹o phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi. Ngµy 21 th¸ng 1 n¨m 1924, Lªnin mÊt, thä 54 tuæi. Xtalin lµ ngêi thõa kÕ, cñng cè vµ ph¸t triÓn sù nghiÖp c¸ch m¹ng vÜ ®¹i cña Lªnin. Lªnin lµ ngêi ®· thùc hiÖn vµ ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c. Lµ ngêi cha cña c¸ch m¹ng v« s¶n vµ c¸ch m¹ng d©n téc gi¶i phãng. Lµ ngêi thÇy ®· ®µo t¹o ra nh÷ng chiÕn sÜ c¸ch m¹ng kh¾p thÕ giíi, ch¼ng nh÷ng b»ng lý luËn c¸ch m¹ng khoa häc nhÊt, mµ cßn b»ng ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cao c¶ nhÊt. Lªnin d¹y chóng ta ®oµn kÕt toµn d©n vµ toµn giai cÊp ®Ó chiÕn th¾ng kÎ thï chung lµ giai cÊp bãc lét vµ ®Õ quèc x©m lîc. Lªnin d¹y chóng ta ®èi mäi viÖc ph¶i xem xÐt kü lìng mäi mÆt, kh«ng nãng n¶y, hÊp tÊp. Song khi ®· ®Þnh kÕ ho¹ch h¼n hoi råi th× ph¶i qu¶ quyÕt thùc hiÖn cho kú ®îc. Lªnin d¹y chóng ta gi¶n ®¬n vµ khiªm tèn, trong s¹ch vµ chÝnh trùc. Lªnin d¹y chóng ta kh«ng sî gian nan cùc khæ, vµ tin ch¾c vµo lùc lîng cña quÇn chóng, vµo t¬ng lai cña c¸ch m¹ng. Sau C¸ch m¹ng Th¸ng Mêi, 14 níc ®Õ quèc tõ ngoµi ®¸nh vµo, ph¶n ®éng trong níc næi lo¹n lung tung, gÇn 9 phÇn 10 ®Êt níc thµnh vïng t¹m bÞ chiÕm. Lªnin vµ §¶ng b«nsªvÝch nãi kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Qu¶ nhiªn

kh¸ng chiÕn ®· th¾ng lîi hoµn toµn. Lªnin d¹y chóng ta muèn kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, kiÕn quèc thµnh c«ng th× quyÕt ph¶i t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm. Lªnin nãi: Kinh tÕ vµ tµi chÝnh "ph¶i do nhµ níc thiÕt thùc qu¶n lý, gi¸m ®èc, thèng kª vµ ®iÒu chØnh; cÇn quy ®Þnh c¸ch ph©n phèi søc lao ®éng cho ®óng ®¾n, quý träng søc d©n, tuyÖt ®èi kh«ng ®îc l·ng phÝ søc d©n, c¸i g× còng ph¶i tiÕt kiÖm". §èi víi tÖ tham « hñ ho¸, Lªnin rÊt nghiªm kh¾c. Cã mét lÇn, toµ ¸n M¹c T Khoa xö nhÑ mét vô ¨n hèi lé, Lªnin liÒn viÕt trong mét bøc th: "kh«ng xö b¾n bän ¨n hèi lé mµ xö nhÑ nh thÕ, lµ mét viÖc xÊu hæ cho nh÷ng ngêi céng s¶n, nh÷ng ngêi c¸ch m¹ng...". Lªnin d¹y chóng ta ph¶i gi÷ v÷ng nguyªn t¾c c¸ch m¹ng: "ChØ cã chÝnh s¸ch trung thµnh víi nguyªn t¾c míi lµ chÝnh s¸ch ®óng". Lªnin d¹y chóng ta yªu Tæ quèc vµ yªu nh©n d©n mét c¸ch thiÕt tha, kh«ng bê bÕn, vµ ghÐt cay ghÐt ®¾ng kÎ ®Þch cña Tæ quèc, cña nh©n d©n, ®ång thêi g¾n liÒn tinh thÇn yªu níc víi tinh thÇn quèc tÕ. Lªnin d¹y chóng ta ph¶i thËt thµ tù phª b×nh vµ phª b×nh ®Ó ®oµn kÕt chÆt chÏ vµ tiÕn bé m·i. Lªnin d¹y chóng ta tuyÖt ®èi tin tëng vµo §¶ng, vµo t¬ng lai tÊt th¾ng cña c¸ch m¹ng vµ Tæ quèc, vµo lùc lîng v« cïng to lín cña giai cÊp, cña nh©n d©n. Mçi mét ngêi yªu níc ViÖt Nam cè g¾ng thùc hiÖn nh÷ng lêi d¹y b¶o cña Lªnin, tøc lµ kû niÖm Lªnin mét c¸ch xøng ®¸ng, v× ®ã lµ con ®êng ®a chóng ta ®Õn kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, kiÕn quèc thµnh c«ng.

C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 42,

-6

-5

ngµy 24-1-1952.

CHÕT V× èM §ßN
Tíng giÆc T¸txinhi Th¸ng tríc vÒ Pari, Råi th× nã khai èm, Kh«ng biÕt èm bÖnh chi? Ch¾c lµ nã èm ®ßn. Nã chÕt mÊt th»ng con, L¹i thua lu«n mÊy trËn, Ruét nã ®· hÐo mßn. ChiÕn dÞch Quang Trung, T¸t thua lung tung, ChiÕn dÞch §Ò Th¸m, T¸t thua mÆt x¸m TrËn Lý Thêng KiÖt, T¸t thua tª liÖt, ChiÕn dÞch Hoµ B×nh, T¸t khoe khoang rinh: "Phen nµy Ph¸p th¾ng, ThËt lµ hiÓn vinh!" Kú thùc T¸t ®· MÊt mêi ba dinh1) Néi c¶m, ngo¹i th¬ng,
1

) Dinh lµ tiÓu ®oµn.

-6

-5

T¸t ®· èm ®ßn, V× ta lu«n th¾ng, T¸t ph¶i vµo hßm. Nªn cã th¬ r»ng: T¸txinhi, T¸txinhi Mi ®· kh«n hån, mµ chÕt ®i! Con mi ®Òn téi, con mi chÕt, §Òn téi ngµy nay, chÕt ®Õn mi!
C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 42, ngµy 24-1-1952.

TH¥ CHóC TÕT
Xu©n nµy, Xu©n n¨m Th×n Kh¸ng chiÕn võa 6 n¨m Trêng kú vµ gian khæ Ch¾c th¾ng tr¨m phÇn tr¨m. ChiÕn sÜ thi giÕt giÆc §ång bµo thi t¨ng gia N¨m míi thi ®ua míi Th¾ng lîi ¾t vÒ ta. MÊy c©u thµnh thËt n«m na Võa lµ kªu gäi võa lµ mõng Xu©n. Xu©n Nh©m Th×n 1952
Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 42, ngµy 24-1-1952.

-6

-5

thay mÆt ®Õ quèc Ph¸p sang xin xá Mü còng ch¼ng ®îc g×. V× cã m©u thuÉn mµ Anh víi Ph¸p ph¶i bµn b¹c vµ cÇu c¹nh Mü. V× bµn b¹c cÇu c¹nh kh«ng ®îc g×, cho nªn m©u thuÉn cµng s©u s¾c thªm. Tuy vËy, ®Ó x©m lîc níc kh¸c vµ chuÈn bÞ chiÕn tranh thÕ giíi, chóng vÉn hïa theo ®Õ quèc Mü. V× thÊt b¹i ë TriÒu Tiªn mµ uy tÝn Mü cµng kÐm sót. Trong §¹i héi Liªn hîp quèc, ®· cã nhiÒu níc tríc kia phôc tïng Mü, mµ nay ®· tá ý kh«ng theo Mü. B¸o chÝ ph¶n ®éng Mü còng ph¶i nhËn r»ng chÝnh s¸ch Mü ®· thÊt b¹i. Cßn ChÝnh phñ Ph¸p th× liªn tiÕp ®æ nhµo. Nguyªn nh©n chÝnh lµ v× cuéc chiÕn tranh x©m lîc ë ViÖt Nam ®· lµm cho Ph¸p chÕt rÊt nhiÒu ngêi, tèn mÊt nhiÒu cña. C¸c thuéc ®Þa Ph¸p ë ch©u Phi còng næi lªn ®ßi ®éc lËp. Nh©n d©n Ph¸p th× h¨ng h¸i chèng vò trang T©y §øc vµ chèng chiÕn tranh ë ViÖt Nam. Do ®ã mµ t×nh h×nh Ph¸p ngµy cµng r¾c rèi. Nãi tãm l¹i, lùc lîng phe ®Õ quèc ngµy cµng chia rÏ vµ kÐm sót. Lùc lîng phe d©n chñ do Liªn X« l·nh ®¹o ngµy cµng m¹nh thªm. C¸c ph¸i ®oµn cña ta ®i th¨m Trung Quèc vµ TriÒu Tiªn, ®i dù Héi nghÞ c«ng ®oµn, Héi nghÞ hoµ b×nh thÕ giíi vµ §¹i héi liªn hoan thanh niªn, lÇn lît b¸o c¸o cho ®ång bµo vµ bé ®éi biÕt nh÷ng thµnh tÝch to lín cña Liªn X« vµ c¸c níc d©n chñ míi. §©y t«i chØ nãi tãm t¾t r»ng: b¸o chÝ ph¶n ®éng c¸c níc còng ph¶i nhËn kinh tÕ Liªn X« vµ c¸c níc d©n chñ míi n¨m ngo¸i ®· tiÕn bé vît bËc. ë TriÒu Tiªn, Qu©n ®éi nh©n d©n TriÒu Tiªn vµ qu©n t×nh nguyÖn Trung Quèc ®· ®¸nh quþ qu©n ®éi 18 níc do Mü cÇm ®Çu. Nh©n d©n Trung Quèc chØ trong 6 th¸ng ®· do t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mµ quyªn cho ChÝnh phñ h¬n 3 ngh×n chiÕc m¸y bay. C¸c níc ë CËn §«ng vµ Trung §«ng còng næi lªn chèng ®Õ quèc chñ nghÜa. Toµn thÕ giíi ®· cã 600 triÖu chiÕn sÜ ký tªn, quyÕt t©m

BµI NãI CHUYÖN NH¢N DÞP TÕT N¡M NH¢M TH×N (1952)
Cïng ®ång bµo vµ bé ®éi, H«m nay nh©n ngµy TÕt, t«i vui mõng nãi chuyÖn víi ®ång bµo vµ bé ®éi. Tríc hÕt, t«i thay mÆt ChÝnh phñ vµ §oµn thÓ, chóc ®ång bµo trong níc, vïng tù do, vïng t¹m bÞ chiÕm vµ vïng du kÝch, vµ kiÒu bµo ë níc ngoµi, C¸n bé vµ chiÕn sÜ VÖ quèc qu©n, bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ d©n qu©n du kÝch, Anh em th¬ng binh, gia ®×nh liÖt sÜ, vµ c¸c bµ mÑ chiÕn sÜ, Chóc c¸n bé ®oµn thÓ, chÝnh quyÒn vµ chuyªn m«n, C¸c cô phô l·o vµ c¸c vÞ th©n sÜ, C¸c chiÕn sÜ vµ anh hïng lao ®éng, C¸c ch¸u thanh niªn vµ nhi ®ång, N¨m míi m¹nh khoÎ vui vÎ, vµ cè g¾ng thi ®ua vÒ mäi mÆt víi tinh thÇn míi ®Ó tranh nhiÒu th¾ng lîi míi. * * * B©y giê, t«i nãi tãm t¾t t×nh h×nh thÕ giíi gÇn ®©y cho bµ con nghe. Phe ®Õ quèc hung h¨ng, nhng néi bé chóng rÊt nhiÒu m©u thuÉn. ThÝ dô: võa råi, Thñ tíng Anh sang th¬ng thuyÕt víi Tæng thèng Mü, kÕt qu¶ ch¼ng cã g×. §¹i tíng Gio¨ng

-6

-5

gi÷ g×n hoµ b×nh. Nãi tãm l¹i, lùc lîng d©n chñ vµ hoµ b×nh ngµy cµng lín m¹nh. Lùc lîng d©n chñ hoµ b×nh lín m¹nh tøc lµ lùc lîng ta lín m¹nh. * * * T×nh h×nh níc ta trong n¨m võa qua còng tiÕn bé kh¸. VÒ kinh tÕ, ta ®· lËp Ng©n hµng quèc gia, ta ®· thèng nhÊt qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, ta ®· thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt cã kÕt qu¶ tèt. Ta ®· ®Þnh ra vµ thi hµnh thuÕ n«ng nghiÖp. Nãi ®Õn ®©y, t«i cÇn nh¾c c¸n bé vµ ®ång bµo ph¶i cè g¾ng hoµn thµnh kÞp thêi thuÕ n«ng nghiÖp, ®Ó kÞp thêi s¾p ®Æt vµ thi hµnh kÕ ho¹ch kinh tÕ n¨m 1952 cña ta. VÒ qu©n sù, sau cuéc th¾ng trËn ë Biªn giíi th¸ng 10 n¨m 1950, bé ®éi ta liªn tiÕp th¾ng lîi trong 5 chiÕn dÞch, vµ ®· tiªu diÖt h¬n 38.000 tªn ®Þch. Nh÷ng th¾ng lîi ®ã lµ do sù dòng c¶m cña bé ®éi ta vµ do ®ång bµo ta hÕt søc ñng hé bé ®éi. VÒ c¸c mÆt kh¸c, nh v¨n ho¸ x· héi, v.v., chóng ta còng cã tiÕn bé. Nhng chóng ta cÇn tiÕn bé h¬n n÷a, th¾ng lîi h¬n n÷a, ®Ó chuÈn bÞ ®Çy ®ñ chuyÓn sang tæng ph¶n c«ng. * * * Chóng ta cÇn lµm g× ®Ó tiÕn bé n÷a vµ ®Ó th¾ng lîi nhiÒu h¬n n÷a. §Ó ®¹t môc ®Ých Êy, chóng ta ph¶i lµm nh÷ng viÖc sau nµy: 1) Chóng ta ®· ®oµn kÕt, nay ph¶i ®oµn kÕt chÆt chÏ, thËt thµ vµ réng r·i h¬n n÷a. §oµn kÕt toµn d©n. §oµn kÕt víi anh em Miªn, Lµo. §oµn kÕt víi c¸c níc b¹n. §oµn kÕt víi c¸c d©n téc ®ang ®Êu tranh ®ßi ®éc lËp tù do vµ hoµ b×nh.

2) Toµn thÓ ®ång bµo ph¶i thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt ®Ó ®ñ ¨n ®ñ mÆc, tøc lµ mäi ngêi, mäi gia ®×nh, mçi lµng, mçi huyÖn, mçi tØnh cho ®Õn c¶ níc ®ñ ¨n ®ñ mÆc, nh©n d©n vµ bé ®éi ®ñ ¨n ®ñ mÆc ®Ó kh¸ng chiÕn l©u dµi. T¨ng gia s¶n xuÊt ph¶i cã kÕ ho¹ch thiÕt thùc, tõ ChÝnh phñ trung ¬ng ®Õn mçi mét gia ®×nh ®Òu ph¶i cã kÕ ho¹ch. KÕ ho¹ch riªng tõng ®Þa ph¬ng ph¶i ¨n khíp víi kÕ ho¹ch chung cña toµn quèc. T«i khuyªn ®ång bµo vµ c¸n bé nghiªn cøu kü lìng kÕ ho¹ch cña ChÝnh phñ, vµ ®Æt kÕ ho¹ch ®Þa ph¬ng vµ gia ®×nh cho thiÕt thùc, ®Ó lµm cho kinh tÕ tµi chÝnh n¨m nay thµnh c«ng. T¨ng gia s¶n xuÊt ph¶i ®i ®«i víi tiÕt kiÖm. Ph¶i tiÕt kiÖm søc lao ®éng, ph¶i tiÕt kiÖm th× giê, ph¶i tiÕt kiÖm tiÒn cña, ®Ó t¨ng gia. TiÕt kiÖm gióp cho t¨ng gia vµ t¨ng gia gióp cho tiÕt kiÖm, ®Ó ®i ®Õn kÕt qu¶ tèt. 3) Bé ®éi ph¶i thi ®ua diÖt giÆc lËp c«ng. Phong trµo du kÝch ph¶i ®îc ®Èy m¹nh lªn kh¾p n¬i. HÔ lóc nµo giÆc hë lµ ta ®¸nh. GiÆc mß ra ®©u, ta ®¸nh ë ®ã. Ta lµm cho chóng hao mßn søt mÎ, ta céng th¾ng lîi nhá thµnh th¾ng lîi to. Ta ®¸nh cho chóng kh«ng kÞp thë, cho ®Õn lóc ta hoµn toµn tiªu diÖt chóng. Qu©n ®éi vµ nh©n d©n ta ph¶i t×m ®ñ c¸ch chèng ®Þch b¾t lÝnh vµ vËn ®éng nh÷ng ngêi lÇm ®êng ®i lÝnh cho giÆc quay vÒ víi Tæ quèc. Ph¶i lµm cho hä hiÓu chÝnh s¸ch khoan hång cña ChÝnh phñ vµ cña nh©n d©n ta. §èi víi ®ång bµo vµ thanh niªn ®ang h¨ng h¸i chèng giÆc b¾t lÝnh, chóng ta ph¶i ñng hé. §ã còng lµ mét c¸ch ®¸nh ph¸ ®Þch. 4) Toµn thÓ qu©n ®éi vµ nh©n d©n ta ph¶i ph¸ tan ©m mu ®Þch "dïng ngêi ViÖt ®¸nh ngêi ViÖt, lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh". Chóng ta ph¶i lµm trän nh÷ng nhiÖm vô nãi trªn. Mµ muèn lµm trän nhiÖm vô (nhÊt lµ nhiÖm vô kinh tÕ tµi chÝnh) th× chóng ta ph¶i chèng nh÷ng c¸i g× trë ng¹i ta. - Mét lµ chèng bÖnh quan liªu. BÖnh quan liªu lµ bÖnh

-6

-5

giÊy tê, bÖnh h×nh thøc, kh«ng thùc tÕ, lµ xa c¸ch quÇn chóng, kh«ng theo ®êng lèi quÇn chóng, lµm kh«ng ®óng chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ vµ cña §oµn thÓ. - Hai lµ chèng n¹n tham «. Tham « lµ lÊy cña c«ng lµm cña t. Lµ gian lËn tham lam. Lµ kh«ng t«n träng cña c«ng. Lµ kh«ng th¬ng tiÕc tiÒn g¹o do må h«i níc m¾t cña ®ång bµo lµm ra, do x¬ng m¸u cña chiÕn sÜ lµm ra. - Ba lµ chèng n¹n l·ng phÝ. Tuy kh«ng trém c¾p cña c«ng nh tham «, nhng l·ng phÝ còng lµm cho nh©n d©n vµ ChÝnh phñ thiÖt thßi, hao tæn, kÕt qu¶ th× l·ng phÝ còng cã téi nh tham «. Tham « vµ l·ng phÝ ®Òu do bÖnh quan liªu mµ ra. V× vËy tõ nay, toµn thÓ ®ång bµo, toµn thÓ chiÕn sÜ, toµn thÓ c¸n bé ph¶i xem quan liªu, tham «, l·ng phÝ lµ nh÷ng téi lçi ®èi víi Tæ quèc, ®èi víi ®ång bµo. Ngêi ph¹m téi cã téi ®· ®µnh; ngêi thÊy nh÷ng téi Êy mµ kh«ng nªu ra, còng nh cã téi. V× vËy bé ®éi, c¬ quan, ®oµn thÓ vµ nh©n d©n ph¶i tæ chøc mét phong trµo thËt thµ tù phª b×nh vµ phª b×nh tõ cÊp trªn xuèng, tõ cÊp díi lªn, toµn d©n ®Òu h¨ng h¸i tham gia, ®Ó gi¸o dôc nhau, ®Ó cïng nhau tÈy trõ ba n¹n kia, ®Ó dän ®êng cho nh÷ng th¾ng lîi míi. Nh÷ng c«ng viÖc nãi trªn sÏ cã nh÷ng chØ thÞ râ rµng cña ChÝnh phñ vµ cña §oµn thÓ, ®©y t«i chØ tãm t¾t nªu nh÷ng ®iÓm chÝnh. Khi nhËn ®îc nh÷ng chØ thÞ Êy, t«i mong r»ng bé ®éi, ®ång bµo vµ c¸n bé nghiªn cøu kü cµng, ®Æt kÕ ho¹ch thiÕt thùc ®Ó thùc hiÖn, vµ høa víi t«i kiªn quyÕt thùc hiÖn cho kú ®îc. Nh thÕ th× n¨m Nh©m Th×n, chóng ta nhÊt ®Þnh tranh ®îc nhiÒu th¾ng lîi to lín vµ vÎ vang h¬n n÷a. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 43, ngµy 27-1-1952.

-6

-5

chung kh«ng ai biÕt ®Õn. Trong nh÷ng ngµy nµy tõ c¸c l©u ®µi cho ®Õn nh÷ng ng«i nhµ tranh bÐ nhá ®Òu cã tranh vÏ, nh÷ng lêi chóc mõng viÕt lªn giÊy ®á d¸n ë cöa cæng ra vµo. Ngµy nay nh÷ng lêi chóc mõng vµ nh÷ng tranh vÏ Êy ®· trë thµnh nh÷ng khÈu hiÖu ®Êu tranh vµ lao ®éng, ch¼ng h¹n nh:

BäN §Õ QUèC C¦íP N¦íC KH¤NG BAO Giê Cã THÓ N¤ DÞCH D¢N TéC VIÖT NAM ANH DòNG1)
T«i viÕt nh÷ng dßng nµy, nh©n mÊy ngµy nghØ ng¾n ngñi ®Çu n¨m míi. May m¾n h¬n nhiÒu d©n téc kh¸c, ngêi ViÖt Nam chóng t«i còng nh c¸c b¹n Trung Quèc vµ TriÒu Tiªn, mçi n¨m chóng t«i cã hai ngµy TÕt. Mét lÇn TÕt theo d¬ng lÞch - ngµy 1 th¸ng Giªng lµ ngµy mµ ë níc chóng t«i chØ cã c¸c c¬ quan cña ChÝnh phñ míi chóc nhau nh©n dÞp n¨m míi, v× ®©y lµ ngµy TÕt chÝnh thøc. Cßn mét TÕt thø hai tÝnh theo ©m lÞch, vµ n¨m nay TÕt nµy ®óng vµo tuÇn lÔ cuèi cïng cña th¸ng Giªng. §ã lµ ngµy TÕt theo tôc lÖ cæ truyÒn cña nh©n d©n, ë thêi b×nh th× thêng kÐo dµi tõ 3 ®Õn 7 ngµy. Mïa Xu©n ë níc chóng t«i b¾t ®Çu tõ ngµy ®Çu th¸ng Giªng. Giê ®©y kh¾p n¬i n¬i lµ c¶ mét bÇu kh«ng khÝ tuyÖt vêi cña mïa Xu©n. MÆt trêi to¶ s¸ng, ¸nh s¸ng dÞu dµng ®em l¹i søc sèng t¬i vui lµnh m¹nh. Lóa non phñ lªn c¸c c¸nh ®ång, kh¸c nµo nh÷ng tÊm th¶m xanh réng mªnh m«ng høa hÑn n¨m nay sÏ no Êm ®îc mïa. Chim chãc hãt vÐo von, rÝu rÝt trong nh÷ng bôi c©y bèn mïa xanh tèt sum suª. Mïa l¹nh ë ®©y chØ ®é mÊy ngµy vµ khÝ hËu Ýt khi xuèng qu¸ 10 ®é trªn kh«ng ®é. Cßn tuyÕt lµ g×, th× ë níc t«i nãi
) Bµi viÕt cho tuÇn b¸o V× mét nÒn hoµ b×nh l©u dµi, v× mét nÒn d©n chñ nh©n d©n, ®¨ng trong sè ra ngµy 4-4-1952.
1

- Më réng phong trµo thi ®ua yªu níc trªn mÆt trËn ®Êu tranh chèng qu©n thï, trong s¶n xuÊt, trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ. - Kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi! - §Êu tranh chèng bÖnh quan liªu, tham « vµ l·ng phÝ ! - C«ng cuéc kiÕn quèc nhÊt ®Þnh sÏ thu ®îc th¾ng lîi! Trong nh÷ng ngµy TÕt nµy, mäi ngêi ®Òu mÆc nh÷ng quÇn ¸o ®Ñp nhÊt mµ hä cã. Gia ®×nh nµo còng nÊu níng söa so¹n nh÷ng thøc ¨n ngon nhÊt. Ngêi ta lµm lÔ tríc bµn thê tæ tiªn. B¹n h÷u ®i chóc mõng th¨m hái lÉn nhau. Ngêi lín tÆng quµ cho trÎ con. Nh©n d©n göi tÆng phÈm ñng hé bé ®éi... Nãi tãm l¹i ®©y thËt lµ ngµy TÕt cña mïa Xu©n. Vµ tríc khi kÓ cho c¸c b¹n nghe nh÷ng tin tøc vÒ ViÖt Nam, t«i xin göi ®Õn c¸c b¹n vµ tÊt c¶ c¸c ®ång chÝ cña chóng ta nh÷ng lêi chóc mõng nång nhiÖt nhÊt. Sù C¢U KÕT GI÷A BäN C¦íP N¦íC B©y giê chóng t«i ®iÓm l¹i t×nh h×nh x¶y ra ë ViÖt Nam trong n¨m 1951. Sau khi thÊt b¹i ë biªn giíi Hoa - ViÖt th¸ng 10-1950, lÇn thÊt b¹i lín nhÊt trong toµn bé lÞch sö chiÕn tranh thuéc ®Þa (chóng ph¶i bá mét lÇn 5 tØnh: Cao B»ng, L¹ng S¬n, Lao Cai, Th¸i Nguyªn vµ Hoµ B×nh), bän thùc d©n Ph¸p ®· më ®Çu n¨m 1951 b»ng viÖc cö tíng §êl¸t ®ê T¸txinhi sang ViÖt Nam. Chóng dïng nh÷ng ph¬ng ph¸p chiÕn tranh toµn diÖn. Chóng ©m mu cñng cè ChÝnh phñ bï nh×n B¶o §¹i vµ tæ chøc qu©n

-6

-5

®éi bï nh×n, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng gi¸n ®iÖp. Chóng lËp vµnh ®ai tr¾ng réng tõ 5 ®Õn 10 c©y sè chung quanh nh÷ng khu vùc chóng ®· chiÕm ®îc vµ cñng cè tam gi¸c ch©u thæ s«ng Hång b»ng mét hÖ thèng gåm 2.300 boongke. Chóng t¨ng cêng nh÷ng trËn ®¸nh cµn quÐt ë hËu ph¬ng cña chóng. Chóng thi hµnh chÝnh s¸ch tiªu diÖt vµ huû ho¹i hµng lo¹t søc ngêi vµ søc cña dù tr÷ (giÕt h¹i nh©n d©n, ph¸ s¹ch n«ng th«n vµ ®èt s¹ch ®ång ruéng, v.v.). Nãi tãm l¹i, chóng thi hµnh chÝnh s¸ch "dïng ngêi ViÖt ®¸nh ngêi ViÖt, lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh". Bän thùc d©n Ph¸p lµm nh÷ng viÖc ®ã theo lÖnh vµ víi sù gióp ®ì cña bän quan thÇy cña chóng lµ bän can thiÖp Mü. Tªn ph¶n ®éng Mü ®Çu tiªn ®Õn ViÖt Nam ®Ó chuÈn bÞ cho Mü can thiÖp vµo ViÖt Nam lµ U. BuylÝt, mét tªn gi¸n ®iÖp cã tªn tuæi, b¹n vµ ®¹i biÓu cña T¬ruman. Tõ ngµy ®ã ngêi ViÖt Nam ®îc chøng kiÕn mét lò nµo nghÞ viªn, gi¸n ®iÖp, tíng t¸, nhµ kinh doanh, c¸c ®« ®èc, bän chñ ng©n hµng vµ thËm chÝ cã c¶ mét gi¸m môc, lò lît kÐo nhau tõ Mü sang ViÖt Nam. §øng ®Çu nh÷ng ngêi Mü hiÖn sèng ë ViÖt Nam (tÊt nhiªn lµ trong vïng t¹m bÞ chiÕm) lµ mét tªn gi¸n ®iÖp kh¸ cã tªn tuæi, ®¹i sø Mü ë bªn c¹nh chÝnh phñ bï nh×n, §«nahÝt vµ tíng B¬rin cÇm ®Çu ph¸i ®oµn qu©n sù Mü. Th¸ng 9-1951, §ê T¸txinhi sang Hoa ThÞnh §èn ®Ó b¸o c¸o vµ cÇu xin viÖn trî. Th¸ng 10, Tæng tham mu trëng qu©n ®éi Mü lµ tíng C«lin l¹i sang ViÖt Nam ®Ó kiÓm tra ®éi qu©n viÔn chinh Ph¸p vµ qu©n ®éi bï nh×n. Muèn tá cho chñ Mü thÊy r»ng viÖn trî cña Mü ®îc dïng mét c¸ch xøng ®¸ng hiÖn nay còng nh sau nµy, §ê T¸txinhi ®· më trong th¸ng 11 mét cuéc tÊn c«ng vµo thµnh phè chÝnh cña tØnh Hoµ B×nh. KÕt qu¶ cña cuéc "tÊn c«ng chíp

nho¸ng" mµ b¸o chÝ ph¶n ®éng Ph¸p vµ thÕ giíi bµn t¸n Çm Ü, lµ Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam ®· khÐp chÆt phÇn lín qu©n ®éi ®Þch vµo hai gäng k×m vµ tiªu diÖt chóng. ThÕ mµ §ê T¸txinhi vµ bän tay ch©n cña y vÉn gµo lªn r»ng hä ®· th¾ng! Ngay tõ ®Çu chiÕn tranh, Mü ®· cung cÊp tiÒn b¹c vµ sóng èng cho Ph¸p. VÝ dô, 85% vò khÝ, qu©n trang vµ thËm chÝ c¶ ®å hép do bé ®éi chóng t«i b¾t ®îc ®Òu mang nh·n hiÖu: "chÕ t¹o ë Mü". Sù viÖn trî Êy l¹i cµng ®îc ®Æc biÖt ®Èy m¹nh tõ th¸ng 6-1950, sau khi Mü b¾t ®Çu can thiÖp vµo TriÒu Tiªn. Mü viÖn trî cho Ph¸p m¸y bay, tµu thuû, xe vËn t¶i, qu©n trang, bom napan. §ång thêi bän chñ Mü b¾t buéc bän thùc d©n Ph¸p ®Èy m¹nh viÖc tæ chøc qu©n ®éi bï nh×n gåm 4 s ®oµn, chi phÝ th× chia ®«i, Ph¸p vµ Mü mçi bªn chÞu mét nöa. TÊt nhiªn trong sù c©u kÕt gi÷a bän Mü, Ph¸p cíp níc vµ bï nh×n, cã nhiÒu sù m©u thuÉn vµ nhiÒu sù ®èi kh¸ng. Bän thùc d©n Ph¸p ®ang ®øng tríc mét ng· ba ®êng: hoÆc lµ nhËn viÖn trî cña Mü ®Ó råi bÞ b¹n "®ång minh" Mü hÊt c¼ng hoÆc lµ kh«ng nhËn viÖn trî ®Ó råi bÞ nh©n d©n ViÖt Nam ®¸nh b¹i. Tæ chøc qu©n ®éi bï nh×n gåm nh÷ng thanh niªn ViÖt Nam vïng t¹m chiÕm bÞ b¾t vµ bÞ cìng bøc ®i lÝnh, viÖc lµm ®ã ®èi víi bän cíp níc kh¸c nµo nuèt bom cho ®ì ®ãi: mét ngµy kia bom sÏ næ ngay trong ruét chóng. Kh«ng tæ chøc qu©n ®éi nh vËy th× cã nghÜa lµ chóng sÏ ph¶i tù s¸t ngay trong chèc l¸t, v× ngay c¶ c¸c nhµ qu©n sù Ph¸p còng ph¶i thõa nhËn r»ng qu©n ®éi viÔn chinh ngµy cµng tha thít dÇn vµ ®ang ®i ®Õn chç tan r·. Ngoµi ra viÖn trî Mü ph¶i ®îc tr¶ víi mét gi¸ rÊt ®¾t. Trong nh÷ng vïng t¹m bÞ chiÕm, t b¶n Ph¸p bÞ t b¶n Mü hÊt c¼ng. Nh÷ng c«ng ty Mü nh "C«ng ty dÇu löa", "C«ng ty dÇu x¨ng CantÕchx¬", "C«ng ty thÐp BÐckhen", "C«ng ty phèt ph¸t PhlorÝt" vµ c¸c c«ng ty kh¸c ®ang v¬ vÐt cao su,

-6

-5

kho¸ng s¶n vµ c¸c tµi s¶n kh¸c cña ®Êt níc. ThÞ trêng th× trµn ngËp hµng ho¸ Mü. C¸c tê b¸o ph¶n ®éng Ph¸p, ®Æc biÖt lµ tê ThÕ giíi, còng ®Òu ph¶i thõa nhËn víi giäng buån th¶m r»ng t b¶n Ph¸p ®ang rót lui nhêng chç cho t b¶n Mü. Bän can thiÖp Mü ®· nu«i dìng bän x©m lîc Ph¸p vµ bän bï nh×n ViÖt Nam. Nhng d©n téc ViÖt Nam kh«ng ®Ó cho ai lõa bÞp vµ n« dÞch. Níc Trung Hoa nh©n d©n ë ngay s¸t chóng t«i. G¬ng s¸ng cña Trung Quèc ®ang cæ vò chóng t«i. C¸ch ®©y kh«ng bao l©u nh©n d©n Trung Quèc ®· ®¸nh b¹i bän ®Õ quèc Mü vµ thu ®îc th¾ng lîi lÞch sö. Tªn Tëng Giíi Th¹ch m¹t kiÕp ®· bÞ quÐt ra khái Trung Quèc, mÆc dï y cßn x¶o quyÖt h¬n tªn B¶o §¹i bÞ mua chuéc. Bän can thiÖp Mü bÞ tèng cæ mét c¸ch nhôc nh· ra khái Trung Quèc vµ ®ang thÊt b¹i ®¶o ®iªn ë TriÒu Tiªn liÖu cã thÓ th«n tÝnh ®îc ViÖt Nam kh«ng ? TÊt nhiªn lµ kh«ng! NH÷NG TéI ¸C GH£ TëM CñA BäN THùC D¢N ThÊt b¹i trªn chiÕn trêng, bän thùc d©n Ph¸p liÒn tr¶ thï nh©n d©n kh«ng cã vò khÝ tù vÖ vµ g©y ra nh÷ng téi ¸c ghª tëm. Sau ®©y lµ mét vµi thÝ dô: - Còng nh kh¾p n¬i ë c¸c vïng t¹m bÞ chiÕm, ngµy 1510-1951, lÝnh Ph¸p ë Hµ §«ng ®· r¸p b¾t mét sè thanh niªn ViÖt Nam ngay gi÷a ®êng phè ®Ó cìng bøc hä vµo qu©n ®éi bï nh×n. Vµ còng nh bÊt cø n¬i nµo kh¸c, nh©n d©n ë ®©y ®· ph¶n ®èi hµnh ®éng ®ã. Ba thanh n÷ ViÖt Nam ®· ®øng chÆn ngang ®êng phè, tríc nh÷ng xe h¬i chë ®Çy nh÷ng thanh niªn võa bÞ b¾t ®Ó ng¨n chÆn kh«ng cho chë c¸c thanh niªn ®ã vµo tr¹i tËp trung. Cö chØ gan d¹ Êy, xøng ®¸ng víi n÷ anh hïng Raym«ng §iªng1). Bän thùc d©n Ph¸p
) Raymond Dien, mét n÷ chiÕn sÜ yªu níc cña Ph¸p, ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n Ph¸p. Ngµy 23-2-1950, chÞ n»m gi÷a ®êng s¾t
1

®· më m¸y hÕt tèc lùc, trong nh¸y m¾t lµm ng· nhµo vµ nghiÕn chÕt ba thanh n÷ yªu níc cña chóng t«i. - Th¸ng 11-1951, bän cíp níc ®· tæ chøc mét cuéc r¸p b¾t khæng lå ë Th¸i B×nh. Chóng ®· b¾t h¬n 16.000 ngêi ë Th¸i B×nh, phÇn lín lµ c¸c cô giµ, em bÐ, phô n÷ vµ nhèt hä trong mét s©n vËn ®éng chung quanh cã d©y thÐp gai vµ cã lÝnh canh g¸c, cã chã bÐcgiª. Bèn ngµy liÒn nh÷ng ngêi bÞ b¾t ph¶i ®øng díi ma n¾ng, bïn ®Õn ®Çu gèi. Hä kh«ng ®îc ¨n ®îc uèng. H¬n 300 ngêi ®· chÕt v× kiÖt søc vµ v× bÖnh tËt. Bän cíp níc ®· ®èi xö d· man ®èi víi nh÷ng ngêi th©n thÝch mang thøc ¨n ®Õn cho ngêi bÞ b¾t. Chóng ®æ thøc ¨n xuèng bïn vµ lÊy ch©n giÉm lªn. ¤ng Ph¸c, mét y sÜ 70 tuæi t×m c¸ch cøu ch÷a nh÷ng ®ång bµo bÞ n¹n. Bän cíp níc ®· b¾n «ng chÕt t¹i chç. Mét sè phô n÷ cã thai còng bÞ chóng b¾n chÕt. PhÉn né tríc hµnh ®éng d· man Êy, nh©n d©n ë thµnh phè ®· ®×nh c«ng vµ t×m c¸ch gióp ®ì nh÷ng ngêi bÞ b¾t. Sù quyÕt t©m cña nh©n d©n b¾t buéc bän Ph¸p ph¶i cho phÐp chuyÓn thøc ¨n ®Õn cho nh÷ng ngêi bÞ b¾t, nhng theo lÖnh cña viªn quan n¨m qu©n ®éi viÔn chinh lµ S¸ct«ng, chóng ®· tuyªn bè víi ngêi bÞ b¾t r»ng ®ã lµ quµ cña Mü. Ngµy 28-10-1951, Lª V¨n L©m, 27 tuæi, quª ë Hµ Cèi, lµm lÝnh trong qu©n ®éi bï nh×n, ®· ®îc mét cô giµ lµm nghÒ ®¸nh c¸ ë vïng §å S¬n cøu tho¸t chÕt. Khi tØnh l¹i L©m kÓ chuyÖn r»ng: "Ngµy 27-10, bän Ph¸p chuyÓn t«i vµ hµng tr¨m ngêi bÞ
chÆn xe löa kh«ng cho chë vò khÝ, xe t¨ng sang §«ng D¬ng ®¸nh nh©n d©n ViÖt Nam. ChÞ bÞ toµ ¸n ph¶n ®éng Ph¸p kÕt ¸n mét n¨m tï, nhng tríc søc Ðp cña d luËn vµ ®Êu tranh cña quÇn chóng, th¸ng 12-1950, ChÝnh phñ Ph¸p buéc ph¶i tr¶ l¹i tù do cho chÞ tríc thêi h¹n.

-6

-5

th¬ng nh t«i lªn tµu thuû nãi r»ng sÏ ®a ®i Sµi Gßn ®Ó cøu ch÷a. §ªm ®Õn, khi tµu ra gi÷a biÓn kh¬i, chóng bÌn vøt tõng ngêi bÞ th¬ng xuèng biÓn. May m¾n cho t«i lµ bÝu ®îc vµo mét khóc gç vµ t×m c¸ch b¬i. V× l¹nh thÊu x¬ng t«i ®· bÊt tØnh nh©n sù". Sau ®©y lµ lêi thó nhËn cña mét ®¹i uý Ph¸p tªn lµ S«be bÞ bé ®éi chóng t«i b¾t lµm tï binh trong trËn ®¸nh ë Tø Kú ngµy 25-11-1951: "Bé chØ huy Ph¸p ra lÖnh ph¸ ho¹i tÊt c¶ vµ biÕn vïng nµy thµnh mét vïng sa m¹c. LÖnh ®ã ®îc thùc hiÖn triÖt ®Ó. TÊt c¶ nhµ cöa ®Òu bÞ ®èt ch¸y ra tro. TÊt c¶ sóc vËt gµ vÞt ®Òu bÞ giÕt s¹ch. Vên tîc bÞ cíp ph¸ vµ c©y cèi ®Òu bÞ chÆt trôi. §ång ruéng vµ thãc lóa còng ®Òu bÞ ®èt ch¸y. Suèt mÊy ngµy liÒn khãi ®en cña c¸c ®¸m ch¸y che kÝn c¶ mét bÇu trêi vµ suèt trong vïng ®ã kh«ng mét ngêi nµo sèng sãt, trõ lÝnh Ph¸p. Nh÷ng ®¸m ch¸y Êy kÐo dµi ®Õn 25-11 lµ ngµy qu©n ®éi ViÖt Nam tÊn c«ng bÊt ngê vµ tiªu diÖt ®¬n vÞ chóng t«i". Trªn ®©y lµ mét sè thÝ dô trong hµng ngµn nh÷ng thÝ dô kh¸c ®ñ ®Ó chøng minh b¶n chÊt nÒn "v¨n minh" cña bän thùc d©n Ph¸p vµ bän can thiÖp Mü. NH÷NG THµNH TùU CñA N¦íC VIÖT NAM D¢N CHñ CéNG HOµ N¨m 1951, nh©n d©n ViÖt Nam ®· tiÕn mét bíc dµi. VÒ mÆt chÝnh trÞ: viÖc thµnh lËp §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam, viÖc hîp nhÊt ViÖt Minh vµ Liªn ViÖt, viÖc thµnh lËp Uû ban hµnh ®éng ViÖt - Miªn - Lµo (ViÖt Nam, Cao Miªn, Lµo) ®· cñng cè rÊt nhiÒu khèi thèng nhÊt vµ lßng tin tëng cña nh©n d©n ViÖt Nam, cñng cè khèi ®ång minh gi÷a ba níc anh em ®ang ®Êu tranh chèng kÎ thï chung lµ bän thùc d©n Ph¸p vµ bän can thiÖp Mü, vµ ®Ó thùc hiÖn lý tëng chung lµ ®éc lËp

d©n téc. Nh thÕ lµ chóng t«i ®· ph¸ ®îc chÝnh s¸ch cña kÎ thï vèn dùa trªn nguyªn t¾c "chia ®Ó trÞ!". VÒ mÆt kinh tÕ: Ng©n hµng quèc gia ViÖt Nam ®· ®îc thµnh lËp, nÒn tµi chÝnh ®îc ®Æt díi sù kiÓm so¸t tËp trung vµ thèng nhÊt, viÖc giao th«ng vµ liªn l¹c còng ®îc tæ chøc l¹i. Tríc kia chóng t«i ®· ph¸ ho¹i ®êng s¸ ®Ó ng¨n c¶n bíc tiÕn cña qu©n thï. Ngµy nay chóng t«i ph¶i lµm l¹i nh÷ng ®êng s¸ Êy ®Ó ®Èy qu©n thï sím ®i ®Õn thÊt b¹i. Tríc kia chóng t«i ®· ph¸ ho¹i mét c¸ch triÖt ®Ó, cho nªn viÖc kh«i phôc ®êng s¸ gÆp nhiÒu khã kh¨n, nhng ®· ®îc thùc hiÖn kh¸ nhanh chãng. §©y lµ mét c«ng tr×nh ®ßi hái lao ®éng vÊt v¶, nhÊt lµ chóng t«i l¹i thiÕu m¸y mãc. Nhê tinh thÇn h¨ng h¸i quªn m×nh cña nh©n d©n mµ c«ng viÖc ®ã ®· ®îc thùc hiÖn. §Ó tr¸nh nh÷ng cuéc b¾n ph¸ cña m¸y bay ®Þch, c«ng viÖc ®îc tiÕn hµnh ban ®ªm, cã khi níc ngËp ®Õn ngang lng. Díi nh÷ng ngän ®uèc s¸ng trng, hµng tr¨m ®µn «ng, ®µn bµ, thanh niªn, thanh n÷ ®µo ®Êt, lÊp hè, ®Ëp ®¸, chÆt c©y, x©y cÇu. Còng nh ë mäi n¬i kh¸c, ë ®©y viÖc thi ®ua yªu níc cæ vò lßng h¨ng h¸i cña mäi ngêi. T«i ch¾c r»ng c¸c b¹n sÏ lÊy lµm l¹ nÕu thÊy nh÷ng ®oµn ngêi t×nh nguyÖn gåm c¸c «ng giµ bµ l·o tuæi tõ 70 ®Õn 80, nhËn thi ®ua víi c¸c ®éi thanh niªn. ë ®©y còng cÇn nãi thªm r»ng ë vïng tù do c«ng viÖc phÇn lín ®Òu lµm vµo ban ®ªm. Ban ®ªm häc sinh tíi trêng häc tËp, c¸c bµ néi trî ®i chî, anh em du kÝch tÊn c«ng qu©n thï... Chóng t«i ®· thu ®îc thµnh tÝch to lín trong viÖc ®Æt chÕ ®é thuÕ n«ng nghiÖp. Tríc kia n«ng d©n ph¶i nép nhiÒu lo¹i thuÕ vµ ®ãng gãp nhiÒu kho¶n kh¸c, ngµy nay hä chØ nép mét thø thuÕ thèng nhÊt, thuÕ thu b»ng hiÖn vËt.

-6

-5

Nh÷ng gia ®×nh nµo thu ho¹ch h»ng n¨m kh«ng ®Çy 60 kil« thãc th× ®îc miÔn thuÕ. Nh÷ng gia ®×nh nµo thu nhiÒu h¬n sè Êy th× ph¶i nép thuÕ luü tiÕn. Nãi chung sè thuÕ ChÝnh phñ thu kh«ng qu¸ 20% s¶n lîng h»ng n¨m. §Ó thu thuÕ kÞp thêi, §¶ng, MÆt trËn thèng nhÊt vµ ChÝnh phñ ®· huy ®éng tÊt c¶ c¸n bé ®Ó nghiªn cøu lo¹i thuÕ míi vÒ mÆt chÝnh trÞ vµ chuyªn m«n. Sau khi häc tËp, c¸n bé ®i vÒ n«ng th«n tæ chøc nh÷ng buæi nãi chuyÖn, mÝt tinh, trao ®æi ý kiÕn víi n«ng d©n, gi¶i thÝch cho hä hiÓu chÝnh s¸ch thuÕ míi. Sau thêi gian chuÈn bÞ ®ã, nam n÷ n«ng d©n bÇu lªn mét uû ban gåm ®¹i biÓu cña chÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ. Uû ban ®ã cã nhiÖm vô tÝnh s¶n lîng tõng gia ®×nh vµ ®Æt møc thuÕ ®îc Héi nghÞ toµn thÓ n«ng d©n th«ng qua. C¶i c¸ch nµy ®îc nh©n d©n hoan nghªnh, vµ hä ®· tÝch cùc tham gia vµo c«ng t¸c thuÕ nãi trªn. ViÖc ®Æt ra thuÕ n«ng nghiÖp ®îc tiÕn hµnh song song víi phong trµo t¨ng gia s¶n xuÊt. HiÖn nay ChÝnh phñ cã ®ñ sè l¬ng thùc ®Ó nu«i qu©n ®éi vµ cung cÊp cho c«ng nh©n. Nh thÕ lµ chóng t«i ®· ph¸ tan kÕ ho¹ch quû quyÖt cña kÎ ®Þch hßng bao v©y vµ lµm cho chóng t«i chÕt ®ãi. VÒ mÆt gi¸o dôc nh©n d©n, trong n¨m 1951 chóng t«i còng ®· thu ®îc nh÷ng th¾ng lîi ®¸ng kÓ. MÆc dï chóng t«i ®· gÆp nhiÒu khã kh¨n do chiÕn tranh g©y nªn (nhµ trêng ph¶i lu«n lu«n thuyªn chuyÓn, ban ®ªm míi cã thÓ häc tËp, thiÕu häc cô vµ giÊy bót, v.v.), sè nhµ trêng ®· t¨ng tõ 2.712 n¨m 1950 ®Õn 3.591 n¨m 1951, vµ sè häc sinh th× ®· t¨ng tõ 293.256 ®Õn 411.038 ngêi. ë miÒn Nam ViÖt Nam t×nh h×nh l¹i cßn khã kh¨n h¬n n÷a. ë ®©y kh¾p n¬i ®Òu cã vïng tù do nhng kh«ng ph¶i lµ vïng an toµn. TrÎ em tíi c¸c líp häc (thùc tÕ th× ë ®©y chØ cã nh÷ng líp häc, chø kh«ng cã nhµ trêng theo ®óng nghÜa cña

nã) víi mét tinh thÇn c¶nh gi¸c ®Ò phßng nh khi cha cña c¸c em ®i ®¸nh du kÝch. Tuy vËy, hiÖn nay ë miÒn Nam ViÖt Nam còng cã ®Õn 3.332 líp häc vµ 111.700 häc sinh. C«ng cuéc xo¸ n¹n mï ch÷ ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch tÝch cùc. ChØ trong s¸u th¸ng ®Çu n¨m 1951 ë ba khu (khu III, khu V vµ khu ViÖt B¾c), 324.000 ngêi ®· häc xong vµ 350.000 ngêi ®· b¾t ®Çu ®i häc. Còng trong thêi gian ®ã ®· cã 53 x· vµ 3 huyÖn (mçi huyÖn cã tõ 5 ®Õn 10 x·) ®· hoµn toµn xo¸ xong n¹n mï ch÷. C¸c ®oµn thÓ ®· më 837 líp häc, thu n¹p 9.800 viªn chøc. §¶ng, MÆt trËn thèng nhÊt, ChÝnh phñ, Tæng liªn ®oµn lao ®éng, Qu©n ®éi, v.v. ®· thêng kú më nh÷ng líp huÊn luyÖn chÝnh trÞ ng¾n h¹n vµo kho¶ng trªn díi mét tuÇn lÔ. Nãi tãm l¹i, chóng t«i ®ang cã nh÷ng sù cè g¾ng lín trong viÖc gi¸o dôc quÇn chóng. VIÖC PH¸T TRIÓN Vµ CñNG Cè NH÷NG QUAN HÖ QUèC TÕ Trong n¨m 1951, nh÷ng quan hÖ cña nh©n d©n ViÖt Nam víi quèc tÕ ®· ph¸t triÓn vµ ®îc cñng cè. LÇn ®Çu tiªn nh÷ng ®oµn ®¹i biÓu cña nh©n d©n ViÖt Nam ®· ®i th¨m Trung Quèc nh©n d©n vÜ ®¹i vµ níc TriÒu Tiªn anh dòng. Nh÷ng chuyÕn ®i Êy ®· cñng cè h¬n n÷a t×nh anh em hµng ngµn n¨m nay gi÷a ba níc chóng t«i. §oµn ®¹i biÓu cña thanh niªn ViÖt Nam ®i dù §¹i héi liªn hoan ë B¸ Linh, ®oµn ®¹i biÓu cña Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam ®i dù héi nghÞ Liªn hiÖp c«ng ®oµn thÕ giíi ë V¸cx«vi vµ ®oµn ®¹i biÓu hoµ b×nh ®i dù Héi nghÞ Héi ®ång hoµ b×nh thÕ giíi ë Viªn ®· trë vÒ ViÖt Nam, lßng ®Çy

-6

-5

tin tëng vµ phÊn khëi. Trong c¸c cuéc mÝt tinh vµ trªn b¸o chÝ, c¸c ®¹i biÓu ®· kÓ l¹i cho nh©n d©n ViÖt Nam vÒ sù tiÕn bé lín lao mµ hä ®· ®îc m¾t thÊy tai nghe ë c¸c níc d©n chñ nh©n d©n vµ vÒ t×nh h÷u nghÞ th¾m thiÕt cña nh©n d©n c¸c níc anh em ®èi víi ViÖt Nam ®ang ®Êu tranh cho ®éc lËp vµ tù do. Nh÷ng ®¹i biÓu nµo ®· ®îc qua th¨m Liªn X«, ®Òu rÊt lÊy lµm sung síng v× hä cã thÓ kÓ l¹i cho chóng t«i vÒ th¾ng lîi vÜ ®¹i cña chñ nghÜa x· héi vµ vÒ ®êi sèng ngµy cµng sung síng cña c¸c d©n téc Liªn X«. Sau khi ®i dù §¹i héi liªn hoan vÒ, n÷ c«ng nh©n trÎ tuæi Tr¬ng ThÞ Xin ®· nãi r»ng: "Anh chÞ em nam n÷ thanh niªn Liªn X« rÊt tr×u mÕn chiÒu chuéng chóng t«i trong thêi gian chóng t«i ë th¨m níc x· héi chñ nghÜa vÜ ®¹i". Nh÷ng cuéc nãi chuyÖn cña c¸c ®¹i biÓu lµ nh÷ng bµi häc sinh ®éng rÊt bæ Ých cho viÖc gi¸o dôc tinh thÇn chñ nghÜa quèc tÕ cho quÇn chóng. "Hoµ b×nh ë ViÖt Nam! Rót qu©n ®éi níc ngoµi ra khái ViÖt Nam!". Nh÷ng ®ßi hái ®ã ®îc ghi trong nghÞ quyÕt cña phiªn häp thêng kú Héi ®ång hoµ b×nh thÕ giíi ë Viªn, nh÷ng lêi ®ã lµm cho quÇn chóng nh©n d©n ViÖt Nam rÊt h¨ng h¸i phÊn khëi. BäN X¢M L¦îC §I Tõ THÊT B¹I NµY §ÕN THÊT B¹I KH¸C N¨m võa qua lµ n¨m ®Çy th¾ng lîi rùc rì cña Qu©n ®éi nh©n d©n chóng t«i. Cßn bän cíp níc th× bÞ thÊt b¹i nÆng nÒ, chÞu nh÷ng thiÖt h¹i to lín vÒ søc ngêi vµ søc cña. Theo sè liÖu cha ®Çy ®ñ vµ kh«ng kÓ trËn biªn giíi Hoa - ViÖt håi th¸ng 10 n¨m 1950, ®· tiªu diÖt vµ b¾t lµm tï binh h¬n 7.000 ngêi cña qu©n ®éi Ph¸p, trong n¨m 1951, bän x©m lîc

Ph¸p ®· mÊt 37.700 binh lÝnh vµ sÜ quan bÞ tiªu diÖt hoÆc bÞ b¾t lµm tï binh. Bän x©m lîc sÏ cßn nhí l©u trËn VÜnh Yªn vµ Phóc Yªn (miÒn B¾c ViÖt Nam) lµ n¬i mµ Qu©n ®éi nh©n d©n ®· gi¸ng mét ®ßn chÝ m¹ng trong th¸ng Giªng n¨m ngo¸i. Chóng còng sÏ kh«ng quªn nh÷ng cø ®iÓm ë miÒn B¾c ViÖt Nam, nh Qu¶ng Yªn (®êng sè 18), Ninh B×nh, Phñ Lý vµ NghÜa Lé lµ n¬i mµ c¸c chiÕn sÜ vinh quang cña chóng t«i ®· ®¸nh cho chóng tan tµnh håi th¸ng 3 vµ th¸ng 5, th¸ng 6 vµ th¸ng 9. Nhng ®Æc biÖt ®¸ng ghi nhí lµ trËn tiªu diÖt chiÕn ë vïng Hoµ B×nh trong th¸ng 12 lµm cho chóng bÞ thiÖt h¹i chØ cßn vÎn vÑn kh«ng ®Çy 8.000 binh sÜ. D©n qu©n du kÝch anh dòng cña chóng t«i ho¹t ®éng ë B¾c Bé, Trung Bé vµ Nam Bé ®· g©y cho ®Þch nh÷ng thiÖt h¹i to lín. KÓ tõ ngµy qu©n ®éi viÔn chinh Ph¸p më cuéc x©m lîc, ®Þch ®· mÊt h¬n 170.000 ngêi bÞ giÕt, bÞ th¬ng hoÆc bÞ b¾t, trong khi ®ã th× qu©n ®éi chÝnh quy ViÖt Nam vµ bé ®éi du kÝch ngµy cµng trë nªn lín m¹nh. ChiÕn tranh du kÝch ®ang ®îc ®Èy m¹nh vµ më réng ë c¸c vïng t¹m bÞ chiÕm, nhÊt lµ ë tam gi¸c ch©u thæ s«ng Hång. Bé ®éi du kÝch ho¹t ®éng mét c¸ch ®Æc biÖt tÝch cùc ë c¸c tØnh B¾c Giang, B¾c Ninh, Hµ Nam, Ninh B×nh, Hµ §«ng, Hng Yªn, Th¸i B×nh. Sau ®©y lµ nh÷ng sù viÖc cô thÓ. §Çu th¸ng 10-1951, bän cíp níc më mét cuéc tÊn c«ng cµn quÐt ®¹i quy m«, cã 14 tiÓu ®oµn tham gia, gäi lµ "ChiÕn dÞch Mª®uyd¬" tÊn c«ng ba huyÖn (Duyªn Hµ, Hng Nh©n, Tiªn Hng). Tõ ngµy 1 ®Õn ngµy 4 th¸ng 10, bé ®éi du kÝch ®· ®¸nh nh÷ng trËn ®¸nh ¸c liÖt. ë ba ®iÓm (C«ng Hæ, An Mü vµ An B×nh), du kÝch ®· tiªu diÖt 500 lÝnh Ph¸p. Chóng t«i thu ®îc nh÷ng th¾ng lîi ®ã lµ nhê tinh thÇn anh dòng cña bé ®éi vµ du kÝch vµ còng nhê tinh thÇn hy sinh quªn m×nh cña toµn thÓ d©n téc ViÖt Nam. Trong mçi chiÕn dÞch cã hµng v¹n nam n÷ thanh niªn xung phong ñng hé bé ®éi, thêng thêng hä ph¶i lµm lông trong nh÷ng

-6

-5

®iÒu kiÖn gian khæ: díi trêi ma to, trªn nh÷ng con ®êng nói bïn lÇy vµ hiÓm dèc... Hµng ngµn ngêi yªu níc ®· trèn khái vïng t¹m bÞ chiÕm ®Ó tham gia vµo c«ng t¸c nãi trªn. ë ®©y chóng t«i cÇn ph¶i nãi ®Õn thanh niªn lu«n lu«n lËp thµnh nh÷ng ®éi xung phong. Sau ®©y lµ mét vÝ dô nãi lªn s¸ng kiÕn vµ tinh thÇn yªu níc tuyÖt vêi cña nh©n d©n. Trong trËn Hoµ B×nh, bé ®éi chóng t«i ph¶i vît qua s«ng L«. Qu©n ®éi Ph¸p ®ãng ë h÷u ng¹n. Cßn däc theo s«ng L« th× thuû qu©n Ph¸p lu«n lu«n tuÇn tiÔu. Nh thÕ th× bé ®éi lµm thÕ nµo cã thÓ vît qua s«ng mµ ®Þch vÉn kh«ng thÓ biÕt? Nh©n d©n ®Þa ph¬ng ®· t×m ra lèi tho¸t khái t×nh h×nh khã kh¨n ®ã. ë mét vïng c¸ch xa s«ng L« hµng chôc c©y sè, nh©n d©n ®· t×m ®îc rÊt nhiÒu thuyÒn, vµ lÇn theo nh÷ng con ®êng hÎm nh©n d©n ®· v¸c nh÷ng thuyÒn Êy ®Õn ®Þa ®iÓm vµ theo ®óng giê ®· ®Þnh. Sau khi bé ®éi ®· qua s«ng, ®Ó gi÷ bÝ mËt vµ tr¸nh nh÷ng cuéc b¾n ph¸ cña m¸y bay ®Þch, nh©n d©n vïng nµy l¹i v¸c nh÷ng thuyÒn Êy chuyÓn vÒ chç cò. ë ®©y t«i muèn nãi qua vÒ c¸c bµ mÑ chiÕn sÜ. C¸c bµ mÑ phÇn lín lµ nh÷ng cô giµ n«ng d©n, nhiÒu bµ mÑ ®· cã ch¸u. C¸c bµ mÑ ®· gióp ®ì c¸n bé vµ bé ®éi, s¨n sãc th¬ng binh, coi hä nh con ®Î. ë c¸c vïng t¹m bÞ chiÕm, c¸c mÑ ch¼ng kh¸c g× c¸c "n÷ thÇn hé mÖnh" ®· b¶o vÖ cho c¸c chiÕn sÜ ho¹t ®éng bÝ mËt. ViÖc lµm cña c¸c bµ mÑ thËt ®¸ng kÝnh phôc. Nh t«i ®· nãi trªn kia, v× muèn bæ sung vµo lùc lîng ®· bÞ hao hôt trong ®éi qu©n viÔn chinh, bän thùc d©n Ph¸p ph¶i thµnh lËp qu©n ®éi bï nh×n. Nhng ®©y lµ mét biÖn ph¸p nguy hiÓm ®èi víi chóng.

Mét lµ, kh¾p n¬i ë c¸c vïng t¹m bÞ chiÕm, nh©n d©n ®Êu tranh chèng nh÷ng cuéc v©y r¸p vµ chèng l¹i viÖc cìng bøc ®éng viªn vµo qu©n ®éi. Hai lµ, nh÷ng ngêi bÞ ®éng viªn ®· ®i ®Õn nh÷ng hµnh ®éng ph¸ ho¹i. VÝ dô: mét lÇn thñ hiÕn bï nh×n B¾c Kú, tù xng m×nh lµ "anh c¶ cña thanh niªn" ®Þnh ®Õn th¨m mét trêng sÜ quan trung cÊp ë Nam §Þnh. §îc tin ®ã, c¸c häc viªn sÜ quan ®· chuÈn bÞ ®ãn kh¸ch mét c¸ch "long träng"; hä viÕt lªn têng nhµ trêng khÈu hiÖu "®¶ ®¶o B¶o §¹i! ®¶ ®¶o bän bï nh×n!" vµ ®ång thêi hä ®· lÊy tªn B¶o §¹i ®Ó gäi phßng vÖ sinh. Khi tªn thñ hiÕn bï nh×n ®Õn trêng th× c¸c häc viªn sÜ quan ®· la ã lµm cho y kh«ng thÓ nãi chuyÖn ®îc. Hä ®Æt nh÷ng c©u hái sau: "¤ng anh c¶ ¬i, t¹i sao «ng anh l¹i muèn b¾t ®µn em ®i chÕt thay cho bän thùc d©n Ph¸p?". Mét sè ®· thö t×m c¸ch "d·" tªn thñ hiÕn bï nh×n mét trËn ®ßn. Cuèi cïng tªn bï nh×n ®· "chuån" nh mét con chã cóp ®u«i ch¹y. NhiÒu tiÓu ®éi trong qu©n ®éi bï nh×n ®· bÝ mËt viÕt th cho Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, nãi r»ng hä chØ chê thêi c¬ thuËn lîi ®Ó "trë vÒ trong lßng cña Tæ quèc" vµ hä s½n sµng "thùc hiÖn nh÷ng mÖnh lÖnh... truyÒn cho hä, dï cã nguy hiÓm ®Õn tÝnh mÖnh". Sù THÊT B¹I HOµN TOµN CñA BäN THùC D¢N PH¸P §Çu n¨m 1951, tíng §ê T¸txinhi võa ®Æt ch©n ®Õn ViÖt Nam ®· khoe khoang vÒ nh÷ng th¾ng lîi sau nµy cña qu©n ®éi Ph¸p. §Çu n¨m 1952, §êl¸t ®ê T¸txinhi sau khi nÕm mïi thÊt b¹i vµ thÊt väng, ®· thÊy râ r»ng y sÏ thÊt b¹i hoµn toµn. VËn mÖnh cña chÝnh s¸ch thùc d©n cña Ph¸p ®ang lµm cho c¸c giíi ph¶n ®éng nhÊt ë Ph¸p lo l¾ng.

-6

-5

Trong b¸o Th«ng tin (Information) sè ra ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 1951, §ala®iª, mét trong nh÷ng "thñ ph¹m" vô MuynÝch, ®· viÕt: "NÕu chóng ta xÐt nh÷ng nguyªn nh©n thËt sù cña t×nh h×nh tµi chÝnh nguy ngËp cña chóng ta, th× chóng ta sÏ thÊy ngay r»ng mét trong nh÷ng nguyªn nh©n hÕt søc quan träng lµ chÝnh s¸ch thiÕu suy nghÜ chÝn ch¾n mµ chóng ta ®ang thùc hiÖn ë §«ng D¬ng... N¨m 1951, con sè chi tiªu chÝnh thøc trong ng©n s¸ch §«ng D¬ng ®· lªn tíi 330 tû phr¨ng. Do gi¸ c¶ ngµy cµng ®¾t ®á vµ sè lîng ®éi qu©n viÔn chinh t¨ng lªn kh«ng ngõng, hiÖn nay ®· ®Õn 180.000 ngêi, cÇn ph¶i thÊy tríc r»ng trong n¨m 1952 c¸c kho¶n chi tiªu sÏ t¨ng lªn 100 tû n÷a. Chóng t«i c¶m thÊy r»ng chiÕn tranh ë §«ng D¬ng g©y nªn nh÷ng hËu qu¶ hÕt søc nghiªm träng ®èi víi t×nh h×nh tµi chÝnh cña chóng ta, vµ c¶ ®èi víi t×nh h×nh qu©n sù cña chóng ta n÷a... Chóng ta kh«ng thÓ nµo dù kiÕn r»ng cuéc chiÕn tranh nµy sÏ kÕt thóc mét c¸ch mau chãng vµ th¾ng lîi, mét cuéc chiÕn tranh ®· kÐo dµi 5 n¨m vµ cã nhiÒu ®iÓm gièng víi cuéc chiÕn tranh ë T©y Ban Nha thêi Nap«lª«ng1) vµ cuéc viÔn chinh ë Mªhic« thêi ®Õ chÕ thø hai...2) ". B¸o Kh«ng khoan nhîng (Intransigeant) trong sè ra ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 1951 ®· viÕt: " níc Ph¸p ®· bÞ tª liÖt v× chiÕn tranh ë §«ng D¬ng. Chóng ta ®ang lÇn lît mÊt hÕt kh¶ n¨ng hµnh ®éng, v× c¸c lùc lîng chñ yÕu cña chóng ta ®ang bÞ cét chÆt ë c¸c c¸nh ®ång lóa B¾c Bé... Trong ng©n s¸ch qu©n sù n¨m 1951, chóng ta ®· dù trï 330 tû cho §«ng D¬ng. Theo con sè chÝnh thøc th× ë §«ng D¬ng chóng ta ®·
) N¨m 1808, Nap«lª«ng B«nap¸ct¬ ®em qu©n ®¸nh T©y Ban Nha bÞ nh©n d©n T©y Ban Nha chèng l¹i vµ g©y cho Ph¸p nhiÒu thiÖt h¹i. N¨m 1912, cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n T©y Ban Nha th¾ng lîi. ) N¨m 1861, níc Ph¸p (díi thêi Nap«lª«ng III) cïng víi Anh vµ T©y Ban Nha tham gia vµo cuéc viÔn chinh ®¸nh Mªhic«, nhng lÇn nµy Ph¸p còng bÞ thÊt b¹i nhôc nh·.
2 1

tiªu h¬n 350 tû. Trong ng©n s¸ch 1952, chóng ta ®· dù trï 380 tû. Nhng ch¾c ch¾n r»ng chóng ta sÏ tiªu ®Õn 500 tû... Sù thËt lµ nh thÕ ®Êy... Cø mçi lÇn, hÔ níc Ph¸p muèn thö ra tay hµnh ®éng mét phen, th× níc Ph¸p liÒn thÊy râ r»ng m×nh ®· bÞ §«ng D¬ng lµm cho tª liÖt". Vµ ®©y, b¸o Ngêi du kÝch (Franc-tireur) sè ra ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1951 ®· viÕt: "Nh÷ng trung ®oµn cña «ng Vâ Nguyªn Gi¸p mµ ngêi ta vÉn nãi lµ ®· bÞ tiªu diÖt vµ ®· tan r· vÒ mÆt tinh thÇn... ®ang ph¶n c«ng ®¸nh vµo vïng Hµ Néi... Cµng ngµy chóng ta cµng thÊy râ r»ng chÝnh s¸ch mµ chóng ta thùc hiÖn cho ®Õn nay, ®· thÊt b¹i. Ngµy nay râ rµng lµ chÝnh s¸ch ®ã ®· thÊt b¹i hoµn toµn". Sau ®©y t«i xin nhêng lêi cho mét sÜ quan Ph¸p vèn ë trong qu©n ®éi viÔn chinh. §¹i uý Gadinhèp, bÞ chóng t«i b¾t lµm tï binh trong trËn ®¸nh ë Hoµ B×nh ngµy 7 th¸ng 1 n¨m 1952, ®· viÕt th kªu gäi c¸c b¹n ®ång ngò nh sau: "BÞ b¾t lµm tï binh c¸ch ®©y mÊy h«m, t«i rÊt lÊy lµm l¹ r»ng binh lÝnh trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam ®èi xö víi t«i tö tÕ vµ ®óng ®¾n... Qu©n ®éi ViÖt Nam nhÊt ®Þnh sÏ thu ®îc th¾ng lîi cuèi cïng, v× hä ®Êu tranh cho mét lý tëng cao quý, cã mét môc ®Ých chung vµ ®îc x©y dùng trªn nguyªn t¾c kû luËt tù gi¸c. Hoµn toµn ®· râ rµng qu©n ®éi ViÖt Nam sÏ tiªu diÖt ®éi qu©n viÔn chinh Ph¸p. Nhng qu©n ®éi ViÖt Nam s½n sµng tiÕp nhËn nh÷ng kÎ nµo trong c¸c b¹n muèn ch¹y sang phÝa hä. Nh÷ng sÜ quan, h¹ sÜ quan, binh lÝnh Ph¸p muèn ch¹y sang phÝa qu©n ®éi ViÖt Nam, th× sÏ ®îc ®èi xö nh b¹n h÷u vµ sÏ ®îc tù do". NH¢N D¢N VIÖT NAM NHÊT §ÞNH CHIÕN TH¾NG! Trong n¨m 1952, ViÖt Nam chuÈn bÞ thùc hiÖn ch¬ng

-6

-5

tr×nh gåm nh÷ng ®iÓm chÝnh sau ®©y: T¨ng gia s¶n xuÊt, cñng cè nÒn kinh tÕ. ChiÕn ®Êu tiªu diÖt sinh lùc ®Þch. §Èy m¹nh chiÕn tranh du kÝch. T×m mäi c¸ch v¹ch mÆt chÝnh s¸ch "dïng ngêi ViÖt ®¸nh ngêi ViÖt, lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh" cña ®Þch. KÕt hîp chÆt chÏ chñ nghÜa yªu níc víi chñ nghÜa quèc tÕ. Kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng bÖnh quan liªu, tham « vµ l·ng phÝ . Lßng yªu níc vµ tinh thÇn anh dòng cña nh©n d©n ViÖt Nam lµm cho chóng t«i v÷ng tin ë th¾ng lîi cuèi cïng. * * * T¬ng lai cña d©n téc ViÖt Nam còng t¬i s¸ng nh mÆt trêi mïa xu©n. Vui mõng tríc vÎ ®Ñp cña mÆt trêi mïa xu©n, chóng t«i sÏ ®Êu tranh cho mét t¬ng lai rùc rì cña ViÖt Nam, cho t¬ng lai cña nÒn d©n chñ, cña hoµ b×nh trªn toµn thÕ giíi vµ cña chñ nghÜa x· héi. Chóng t«i lµ nh÷ng kÎ chiÕn th¾ng hiÖn t¹i còng nh trong t¬ng lai, v× con ®êng ®i cña chóng t«i ®îc häc thuyÕt vÜ ®¹i cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin soi s¸ng. Muèn cã kÕt qu¶ thiÕt thùc, th× tù phª b×nh vµ phª b×nh ph¶i chó ý 4 ®iÒu nµy: 1- MôC c«ng viÖc ChÝnh phñ ®iÓm (thÝ v.v.). §ÝCH : ®oµn kÕt néi bé tõ trªn ®Õn díi, lµm cho tiÕn h¬n; th¾t chÆt mèi quan hÖ gi÷a §¶ng, vµ nh©n d©n; söa ch÷a nh÷ng sai lÇm, khuyÕt dô: bÖnh quan liªu, mÖnh lÖnh, xa quÇn chóng,

Tù PH£ B×NH Vµ PH£ B×NH

2- PH¦¥NG H¦íNG: môc ®Ých tù phª b×nh vµ phª b×nh th× bÊt cø ë n¬i nµo còng gièng nhau. Nhng v× c«ng viÖc kh¸c nhau, nªn mçi n¬i (thÝ dô: bé ®éi, c¬ quan, c«ng ®oµn, v.v.) cã nh÷ng u ®iÓm vµ khuyÕt ®iÓm kh¸c nhau. Do ®ã, ph¬ng híng kiÓm th¶o còng ph¶i kh¸c nhau. Vµ ë mçi n¬i, trong nh÷ng thêi gian kh¸c nhau, ph¬ng híng kiÓm th¶o còng ph¶i kh¸c nhau. 3- TRäNG T¢M : trong mçi thêi kú ¾t cã mét, hai c«ng t¸c chÝnh (thÝ dô: n¨m ngo¸i, ë vïng kh«ng trùc tiÕp t¸c chiÕn, sau viÖc t¹m vay, thuÕ n«ng nghiÖp lµ c«ng t¸c chÝnh cña §¶ng, ChÝnh phñ vµ nh©n d©n). Trong c«ng t¸c chÝnh Êy, l¹i cã kh©u chÝnh (thÝ dô: trong c«ng t¸c thuÕ n«ng nghiÖp, kh©u chÝnh lµ viÖc bµn ®Þnh s¶n lîng thêng n¨m cña ruéng ®Êt; ®ã lµ träng t©m cña c«ng t¸c chÝnh Êy. Lóc kiÓm th¶o ph¶i nh»m vµo u ®iÓm vµ khuyÕt ®iÓm cña träng t©m Êy. 4- C¸CH LµM : chia lµm mÊy bíc: - Tríc tiªn, ph¶i ®¸nh th«ng t tëng. Tøc lµ lµm cho mäi ngêi

DIN

ViÕt th¸ng 1-1952. S¸ch Hå ChÝ Minh, TuyÓn tËp, Nxb Sù thËt, Hµ Néi, 1960, tr. 395-406.

-6

-5

hiÓu râ môc ®Ých vµ lîi Ých cña cuéc kiÓm th¶o, lµm cho mäi ngêi h¨ng h¸i tham gia, ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng tiªu cùc, lo ng¹i, rôt rÌ. - Nghiªn cøu c¸c tµi liÖu: nghiªn cøu nh÷ng tµi liÖu vÒ lý luËn, ®Ó gióp mäi ngêi hiÓu thÊu sù Ých lîi vµ cÇn thiÕt cña kiÓm th¶o; vµ nh÷ng tµi liÖu vÒ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ChÝnh phñ, ®Ó lÊy ®ã lµm c¨n cø mµ kiÓm th¶o c«ng viÖc cña mçi ®¬n vÞ, mçi ngêi. Tµi liÖu kh«ng nªn qu¸ nhiÒu. - KiÓm th¶o c«ng viÖc: khi t tëng th«ng råi, tµi liÖu ®· nghiªn cøu kü, lóc ®ã míi kiÓm th¶o c«ng viÖc, thËt thµ tù phª b×nh vµ phª b×nh. Kh«ng nªn véi vµng, s¬ suÊt, phãng ®¹i. CÇn ph¶i g¾n chÆt c«ng viÖc víi t tëng vµ lÒ lèi lµm viÖc, v× mçi c«ng viÖc thµnh hay b¹i ®Òu do t tëng vµ lÒ lèi lµm viÖc ®óng hay sai. - KiÓm th¶o ph¶i khëi ®Çu tõ cÊp trªn, dÇn dÇn ®Õn cÊp díi. C¸n bé cÊp trªn ph¶i lµm g¬ng mÉu thËt thµ tù phª b×nh, ph¶i hoan nghªnh vµ khuyÕn khÝch mäi ngêi phª b×nh m×nh, tøc lµ ph¶i thùc hiÖn d©n chñ réng r·i. Tõ trªn xuèng, råi tõ díi lªn. - C¸n bé cÊp trªn ph¶i trùc tiÕp l·nh ®¹o tõ lóc chuÈn bÞ cho ®Õn lóc kÕt thóc cuéc kiÓm th¶o. Trong kiÓm th¶o ph¶i nªu râ u ®iÓm vµ khuyÕt ®iÓm, lµm cho viÖc ph¶i viÖc tr¸i râ rµng, lµm cho mäi ngêi hiÓu râ vµ vui lßng thõa nhËn. ¦u ®iÓm th× ph¶i khen, ®Ó mäi ngêi b¾t chíc vµ ph¸t triÓn. KhuyÕt ®iÓm th× ph¶i tuú nÆng nhÑ mµ xö trÝ cho ®óng mùc, ®Ó mäi ngêi biÕt mµ tr¸nh. (Môc ®Ých cña kiÓm th¶o lµ gi¸o dôc, c¶i t¹o, nhng kh«ng ph¶i tuyÖt ®èi kh«ng hÒ dïng kû luËt). Nh÷ng vÊn ®Ò ®· ®Æt ra, cÇn t×m c¸ch gi¶i quyÕt cho ®óng. Trong kiÓm th¶o, ph¶i lµm cho mäi ngêi tù ®éng, tù gi¸c thËt thµ nªu khuyÕt ®iÓm cña m×nh, thµnh thËt phª b×nh anh em. KiÓm th¶o th× nh»m vµo t tëng, lÒ lèi lµm viÖc, kÕt qu¶ cña c«ng viÖc, chø kh«ng nh»m vµo c¸ nh©n. Khi kÕt thóc kiÓm th¶o, ra søc lµm cho mäi ngêi t¨ng

thªm lßng tù tin (tin ch¾c m×nh ph¸t triÓn ®îc u ®iÓm, söa ®æi ®îc khuyÕt ®iÓm) khiÕn mäi ngêi khoan kho¸i, vui vÎ, h¨ng h¸i, ®Ó tiÕp tôc c«ng t¸c vµ tiÕn bé m·i. Råi ph¶i ®Æt ch¬ng tr×nh häc tËp vµ c«ng t¸c s¾p tíi, ®Ó mäi ngêi thi ®ua lµm trßn nhiÖm vô. Phong trµo kiÓm th¶o võa qua cho ta thÊy nh÷ng ®iÒu sau ®©y: Sè rÊt ®«ng c¸n bé kh¾c khæ, tËn tuþ. Nhng v× tr×nh ®é lý luËn vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn kÐm, nªn gÆp c«ng viÖc míi th× lóng tóng. NhiÒu cuéc kiÓm th¶o chuÈn bÞ kÐm, l·nh ®¹o kÐm, cha biÕt n¾m c«ng viÖc chÝnh mµ phª b×nh vµ tù phª b×nh. V¹ch khuyÕt ®iÓm nhiÒu, nªu u ®iÓm Ýt, lµm cho mét sè c¸n bé n¶n chÝ, ®©m ra tiªu cùc. KhuyÕt ®iÓm cña nhiÒu c¸n bé lµ: hÑp hßi, ®Þa vÞ, "c«ng thÇn", quan liªu, mÖnh lÖnh, kÐm ®oµn kÕt, cha biÕt quý träng cña c«ng vµ søc d©n, cha biÕt qu¶n lý cña c«ng mét c¸ch chÆt chÏ. Còng cã mét sè c¸n bé tham «, hñ ho¸. KiÓm th¶o råi, kh«ng ®Þnh râ ch¬ng tr×nh häc tËp vµ c«ng t¸c míi, kh«ng t×m c¸ch n©ng ®ì mäi ngêi tiÕn bé h¬n (uèng thuèc xæ råi mµ kh«ng uèng thuèc bæ). Tõ nay, nh÷ng cuéc tù phª b×nh vµ phª b×nh cÇn nh»m ®óng mÊy ®iÓm: - §oµn kÕt chÆt chÏ c¸n bé trong §¶ng, ngoµi §¶ng vµ toµn d©n. - N©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, tinh thÇn thi hµnh nghiªm chØnh vµ triÖt ®Ó chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ChÝnh phñ. - Theo ®êng lèi quÇn chóng, vît mäi khã kh¨n, ®Ó ®a kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn.

-6

-5

C.B.

thiÕt thùc cho kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm n¨m nay, tøc lµ ®Ó ®Èy m¹nh c«ng cuéc kh¸ng chiÕn kiÕn quèc. Trong Héi nghÞ nµy, c¸c c¸n bé nªn thËt thµ kiÓm th¶o: - Mäi ngêi ®· n¾m v÷ng chÝnh s¸ch vµ ph¬ng ch©m cña ChÝnh phñ cha? - Trong khi thi hµnh chÝnh s¸ch vµ ph¬ng ch©m Êy, ®· ®i ®óng ®êng lèi quÇn chóng cha? C¸ch tæ chøc vµ lÒ lèi lµm viÖc ®· hîp lý cha? C¸n bé tµi chÝnh - Nªn t×m râ nh÷ng nguyªn nh©n v× sao cha n¾m v÷ng vµ cha thùc hiÖn chÝnh s¸ch vÒ thu vµ chi cña ChÝnh phñ? Trong c«ng t¸c thuÕ n«ng nghiÖp, nh÷ng khuyÕt ®iÓm g× ®· ng¨n c¶n mét sè ®Þa ph¬ng thùc hiÖn ®óng møc ChÝnh phñ ®· ®Þnh? CÇn ph¶i söa ch÷a thÕ nµo, ®Ó c«ng t¸c thuÕ n«ng nghiÖp n¨m nay cã kÕt qu¶ tèt h¬n? C¸n bé mËu dÞch - Ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó æn ®Þnh gi¸ c¶, vµ ®Ó ®¹t môc ®Ých: XuÊt nhiÒu h¬n nhËp? C¸n bé ng©n hµng - Lµm thÕ nµo ®Ó n¾m v÷ng viÖc qu¶n lý thu ph¸t cña chÕ ®é kho b¹c míi, ®Ó gióp ngµnh tµi chÝnh thùc hiÖn thèng nhÊt qu¶n lý chi thu, ®Ó gióp ng©n hµng n¾m v÷ng viÖc ph¸t hµnh? C¸n bé tÝn dông - Ph¶i kiÓm ®iÓm l¹i: §· lµm nh÷ng g× vµ cßn ph¶i lµm nh÷ng g× ®Ó gióp Ých nh©n d©n, ®Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt? Trong khi kiÓm ®iÓm c«ng t¸c ngµnh m×nh, c¸c c¸n bé nªn nh×n vµo toµn bé chÝnh s¸ch kinh tÕ tµi chÝnh cña ChÝnh phñ. Nªn m¹nh d¹n ph¸t biÓu ý kiÕn, thËt thµ trao ®æi kinh nghiÖm - ®Ó kiÖn toµn ngµnh m×nh vµ phèi hîp chÆt chÏ víi ngµnh kh¸c, nh»m môc ®Ých thùc hiÖn ®Çy ®ñ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm cña ChÝnh phñ n¨m nay. Mét ®iÓm n÷a: C¸n bé kinh tÕ tµi chÝnh phô tr¸ch nhiÒu tiÒn cña, mµ cha hoµn toµn th«ng th¹o viÖc qu¶n lý tiÒn cña Êy. Cho nªn chóng ta cÇn ph¶i ra søc häc tËp qu¶n lý tµi s¶n quèc gia mµ ngµnh m×nh phô tr¸ch. §ång thêi ph¶i trau dåi ®¹o ®øc c¸ch mÖnh: chÝ c«ng v« t, cÇn kiÖm liªm chÝnh.

B¸o Nh©n d©n, sè 45, ngµy 14-2-1952.

TH¦ GöI HéI NGHÞ C¸N Bé TµI CHÝNH
Nh©n dÞp Héi nghÞ, t«i th©n ¸i göi lêi chóc anh em c¸n bé vui vÎ, m¹nh khoÎ, vµ cè g¾ng lµm viÖc cho Héi nghÞ cã kÕt qu¶ tèt. Sau ®©y t«i gióp vµi ý kiÕn ®Ó anh em th¶o luËn: N¨m ngo¸i, ChÝnh phñ ®· n©ng cao c«ng t¸c kinh tÕ tµi chÝnh, ®· nhÊn m¹nh 3 ®iÓm quan träng lµ: - T¨ng thu gi¶m chi, thèng nhÊt qu¶n lý tµi chÝnh, - X©y dùng ng©n hµng vµ qu¶n lý tiÒn tÖ, - Ph¸t triÓn mËu dÞch. C«ng t¸c tµi chÝnh lµ then chèt, mµ träng ®iÓm cña nã lµ thuÕ n«ng nghiÖp. ChÊn chØnh 3 c«ng t¸c Êy lµ ®Ó chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn

-6

-5

Mét lßng mét d¹ phông sù Tæ quèc, phông sù nh©n d©n, phông sù kh¸ng chiÕn. Dïng c¸ch thËt thµ tù phª b×nh vµ phª b×nh, ®Ó tÈy trõ nh÷ng thãi tham « l·ng phÝ vµ bÖnh quan liªu, ®Ó cïng nhau tiÕn bé. ChiÕn sÜ ta liªn tiÕp th¾ng giÆc ngoµi mÆt trËn. T«i mong r»ng: C¸c chó lµ chiÕn sÜ kinh tÕ tµi chÝnh ë hËu ph¬ng, còng cè g¾ng thi ®ua söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, ph¸t triÓn u ®iÓm, vît mäi khã kh¨n, lµm cho mÆt trËn kinh tÕ tµi chÝnh cña ta còng th¾ng lîi nh mÆt trËn qu©n sù. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 1952
Hå CHÝ MINH Tµi liÖu lu t¹i Trung t©m lu tr÷ Quèc gia I.

chÞu ®ùng cña m×nh. Hä kh«ng tr«ng thÊy xa. Trõ bän ViÖt gian, nãi chung nh÷ng ngêi "dinh tª" ®Òu bÞ l¬ng t©m c¾n røt, nh ngêi ®· ®µo ngò. Hä thÊy t¬ng lai cña hä mê ¸m. Trong lóc toµn d©n ®ang ®Ëp vµo mÆt qu©n thï, hä cam lßng quú gèi cói ®Çu díi gãt s¾t giÆc. §Õn ngµy kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, hä sÏ "¨n lµm sao, nãi lµm sao"? Cßn hiÖn t¹i cña hä? C¸c b¸o ViÖt gian cho biÕt r»ng: nh÷ng ngêi "dinh tª" cã tuæi th× thÊt nghiÖp vµ ®Çy c¶nh bÓ d©u; ngêi trÎ th× bÞ giÆc b¾t ®i lµm nguþ binh. Cho nªn nhiÒu ngêi l¹i ch¹y vÒ vïng tù do. Kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, nhng ph¶i trêng kú vµ gian khæ. Mçi ngêi tin ë søc m¹nh cña d©n téc, tin ë søc chÞu ®ùng cña m×nh, kiªn quyÕt vît mäi khã kh¨n, th× t¬ng lai míi vÎ vang.
C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 46, ngµy 21-2-1952.

"DINH T£"
Trong c¬n giã b·o, nh÷ng c©y cøng c¸p th× ®øng v÷ng, nh÷ng c©y yÕu ít th× gÉy sËp. TrÌo nói, ngêi gan gãc bÒn bØ th× lªn ®Õn ®Ønh, råi sang bªn kia lµ thÊy quª nhµ, gÆp bµ con, vui síng. Ngêi lõng chõng th× trÌo mét ®o¹n, nghe mái mÖt, kh«ng cè g¾ng n÷a, l¹i trôt xuèng. Trong lóc x· héi thay ®æi lín, ngêi m¹nh d¹n th× kiªn quyÕt x«ng pha, vît qua gian khæ, ®i ®Õn thµnh c«ng. Ngêi non nít th× cÇu an, tiªu cùc, råi thÊt b¹i. Kh¸ng chiÕn ta trêng kú vµ gian khæ, kh«ng khái cã nh÷ng ngêi "dinh tª". Kh«ng ph¶i hä muèn ph¶n béi. Nhng v× hä kÐm lßng tin tëng vµo lùc lîng tÊt th¾ng cña d©n téc. Hä thiÕu lßng tin vµo søc

TH¦ KHEN NGîI NH÷NG THANH NI£N KIÓU MÉU TRONG DÞP TÕT
Nh©n dÞp TÕt, t«i cã lêi khen ngîi vµ chóc mõng n¨m míi toµn thÓ chiÕn sÜ (VÖ quèc qu©n, bé ®éi ®Þa ph¬ng, d©n qu©n du kÝch) ®· thi ®ua diÖt giÆc lËp c«ng, vµ toµn thÓ ®ång bµo ®· thi ®ua tham gia d©n c«ng phôc vô chiÕn dÞch. §ång thêi, B¸c vui lßng nªu c¸c ch¸u sau ®©y lµ thanh

-6

-5

niªn kiÓu mÉu trong bé ®éi vµ trong c¸c ®éi thanh niªn xung phong (nÕu cã nh÷ng ch¸u ®¸ng khen mµ cha cã tªn ë ®©y, th× mong c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o râ rµng tªn tuæi vµ thµnh tÝch ®Ó B¸c thªm vµo). C¸c ch¸u ®îc khen tuyÖt ®èi chí kiªu ng¹o tù m·n, mµ cÇn ph¶i cè g¾ng m·i, tiÕn bé m·i, ®Ó gi÷ m·i c¸i danh dù vÎ vang lµ thanh niªn kiÓu mÉu.
Hå CHÝ MINH

Thanh niªn bé ®éi: TrÇn V¨n V¹n 20 tuæi, NguyÔn V¨n Tµi 21 tuæi, NguyÔn V¨n Chu 27 tuæi, NguyÔn ThÕ To¸n 20 tuæi, NguyÔn V¨n R«i 22 tuæi, NguyÔn V¨n Ng«n 22 tuæi, Lª Thµnh Kû 22 tuæi, §µm Hïng B×nh 23 tuæi, T« H÷u Vi 23 tuæi, §µm V¨n Kh¸o 24 tuæi, TrÇn Hoµn 25 tuæi, Hoµng V¨n CÈn 26 tuæi, NguyÔn V¨n L©m 26 tuæi, Lª V¨n ¸i 26 tuæi, Ph¹m V¨n TiÔu 28 tuæi, L¬ng Hoµn Dèc 29 tuæi, Hoµng V¨n H¹c 29 tuæi, NguyÔn V¨n §µo 30 tuæi. Thanh niªn d©n c«ng: NguyÔn ThÞ Thanh 17 tuæi, Ngäc ThÞ Tû 19 tuæi, NguyÔn ThÞ Ngêng 20 tuæi, NguyÔn ThÞ L¬ 20 tuæi, TrÇn ThÞ An 20 tuæi, NguyÔn ThÞ Mïi 21 tuæi, TrÇn ThÞ Lý 22 tuæi, §ç ThÞ Khoa 22 tuæi, Vò ThÞ Tríc 23 tuæi, §ç ThÞ Lan 26 tuæi, TrÇn ThÞ Th¬ 21 tuæi, NguyÔn ThÞ Vi, TrÇn ThÞ Néi, NguyÔn ThÞ Ch©u, Hµ S¬n H¶i 16 tuæi, NguyÔn Thµnh Ly 17 tuæi, NguyÔn V¨n Phóc 18 tuæi, Bïi §×nh Hoµ 19 tuæi, NguyÔn V¨n Hå 23 tuæi, T¹ V¨n NghiÖp 25 tuæi, Vò §×nh VÖ, L¨ng Quang Minh 26 tuæi, NguyÔn V¨n Thuû 28 tuæi, NguyÔn TiÕn Nh©n, §Æng V¨n DiÖn, Lª V¨n Bi, §inh V¨n Hoµn, NguyÔn V¨n B¸i, §µo V¨n §Ýnh, Ph¹m H÷u VÖ, Ph¹m V¨n Nghiªm, KiÒu ThÕ Khang, NguyÔn V¨n C¹n, Lª V¨n NhÊt, Lª V¨n H©n, NguyÔn V¨n Hinh, KiÒu ThÕ Ninh, NguyÔn V¨n DÇn. Thanh niªn c«ng xëng: NguyÔn ThÞ Giao Tiªn 18 tuæi, dîc t¸ lµm èng tiªm; NguyÔn ThÞ Kim Tranh 19 tuæi, dîc t¸ röa èng tiªm; NguyÔn ThÞ Thµnh 22 tuæi, trëng tæ lµm chØ

kh©u ruét; Huúnh Quang M©n 20 tuæi, dîc t¸ lµm chØ kh©u vÕt th¬ng; Hoµng V¨n Phó 18 tuæi, thî tiÖn; NguyÔn V¨n B¹ch 21 tuæi, thî tiÖn; N«ng ThuËt 23 tuæi, thî tiÖn; NguyÔn V¨n Lu©n 27 tuæi, thî tiÖn; Cao ViÕt B¶o 19 tuæi, thî rÌn; Ph¹m V¨n Nho 23 tuæi, thî rÌn; NguyÔn §Þnh 24 tuæi, thî rÌn; NguyÔn V¨n Tïng 19 tuæi, thî nguéi; NguyÔn V¨n Thëng 23 tuæi, thî m¸y; Ng« V¨n Lý 24 tuæi, thî ®óc; TrÇn M¹nh Phong 17 tuæi, thî s¾p ch÷; §µo V¨n Th¨ng 27 tuæi, ®èc c«ng; V¬ng BÝch Qu¸t 28 tuæi, ®èc c«ng; Vò ThÕ Long 27 tuæi, uû viªn kü thuËt; Vò Quý Chøc 26 tuæi, chØ dÉn viªn nhµ m¸y qu©n giíi; NguyÔn V¨n Héi 24 tuæi, thî ho¸ chÊt; Phan Thao 24 tuæi, thî ho¸ chÊt; §Æng B¸ §×nh 25 tuæi, thî ho¸ chÊt; TrÇn §×nh Chu 28 tuæi, thî ho¸ chÊt; NguyÔn V¨n øng 18 tuæi, ban c¬ khÝ . Thanh niªn viªn chøc vµ sinh viªn : TrÇn ThÞ Hoµng Ba 22 tuæi, dîc t¸; §Æng Ngäc GÇn 21 tuæi, n÷ cøu th¬ng; Ph¹m Xuyªn 27 tuæi, y t¸; NguyÔn Kinh Doanh 25 tuæi, y t¸; Chu Tam Th¬ng 23 tuæi, uû viªn chi së thuÕ; Lª V¨n V©n 27 tuæi, tr¹m trëng kho thãc; NguyÔn V¨n Lai 27 tuæi, qu¶n ®èc tr¹i th¬ng binh; Lª To¸n 22 tuæi, sinh viªn dîc khoa phô tr¸ch ban ho¸ nghiÖm.
B¸o Nh©n d©n, sè 46, ngµy 21-2-1952.

LßNG TIN T¦ëNG
Trong h¬n 80 n¨m thèng trÞ níc ta, thùc d©n vµ bï nh×n

-6

-5

cã c¶ mét bé m¸y ®Ó ®µn ¸p c¸ch m¹ng: qu©n ®éi, c¶nh s¸t, mËt th¸m, toµ ¸n, nhµ giam, m¸y chÐm, c¬ quan tuyªn truyÒn, v.v.. Chóng nh mét bøc têng cã ®iÖn, ch¼ng nh÷ng khã trÌo qua, mµ ®ông ®Õn lµ chÕt. C¸ch m¹ng th× chØ cã mÊy nhãm, gåm mét sè Ýt ngêi. Hä ¨n khæ, mÆc khæ, ë khæ. Xa gia ®×nh, l×a quª qu¸n. NÕu kh«ng may bÞ giÆc b¾t, th× bÞ tra tÊn d· man, chÕt ®i sèng l¹i. TiÕp theo ®ã lµ bÞ tï ®µy hµng chôc n¨m, hoÆc bÞ giÆc b¾n, chÐm. Song hä vÉn tr¬ nh ®¸, v÷ng nh ®ång. Mét ngêi bÞ, th× tr¨m ngh×n ngêi næi lªn. Do ®ã, c¸ch m¹ng vÉn tiÕn lªn, tiÕn lªn m·i. Cµng gÆp khã kh¨n nguy hiÓm, cµng tiÕn m¹nh. §ã lµ v× lßng tin tëng. Ngµy b¾t ®Çu kh¸ng chiÕn, thÕ ®Þch m¹nh; chóng l¹i cã ph¶n ®éng Anh, Mü, vµ Trung Quèc gióp søc. Lóc ®ã, thÕ ta cßn yÕu. Bªn ngoµi, Liªn X« tuy th¾ng lîi nhng vÕt th¬ng ®Çy m×nh (Liªn X« hy sinh mÊt 17 triÖu ngêi c¶ qu©n vµ d©n)1). C¸c níc d©n chñ míi cha v÷ng. C¸ch m¹ng Trung Quèc cha thµnh c«ng. Bªn trong, chÝnh quyÒn ta míi thµnh lËp, cßn non nít. Bé ®éi ta míi tæ chøc, thiÕu thèn mäi bÒ. Nh©n d©n ta míi tho¸t ¸ch n« lÖ, cßn thiÕu kin` nghiÖm, thö th¸ch. So s¸nh lùc lîng ®Þch vµ ta lóc ®ã, nh÷ng kÎ nhót nh¸t ®· thèt ra: "Kh¸ng chiÕn lµ lÊy trøng chäi víi ®¸". Nhng nh©n d©n ta, qu©n ®éi ta vµ ChÝnh phñ ta vÉn kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn, mµ kh¸ng chiÕn ngµy cµng m¹nh, cµng th¾ng. §ã lµ v× lßng tin tëng. Ngµy nay, hoµn c¶nh vïng t¹m bÞ chiÕm còng khã kh¨n kh«ng kÐm hoµn c¶nh trong håi thuéc Ph¸p. Nhng c¸n bé vÉn b¸m chÆt nh©n d©n, ra søc ®Êu tranh, lµm trän nhiÖm vô. §ã lµ v× lßng tin tëng. C¸c chiÕn sÜ VÖ quèc qu©n, bé ®éi ®Þa ph¬ng, d©n qu©n du kÝch x«ng pha bom ®¹n, ¨n giã n»m s¬ng, kh«ng sî khæ, kh«ng sî chÕt, quyÕt chÝ hy sinh ®Ó gi÷ g×n Tæ quèc.
1

§ã lµ v× lßng tin tëng. Nh÷ng ®ång bµo ®i d©n c«ng, hoÆc söa ch÷a ®êng s¸, hoÆc gióp ®ì vËn t¶i, hoÆc phôc vô chiÕn dÞch, dÇm ma d·i n¾ng, léi suèi trÌo ®Ìo, cã khi ngµy th× g¸nh nÆng ®i xa, ®ªm th× ngåi ngoµi ®ång ruéng dùa lng nhau mµ nghØ. Nhng hä kh«ng qu¶n vÊt v¶, kh«ng hÒ than phiÒn, s¸ng dËy vÉn vui vÎ lµm c«ng viÖc. §ång bµo n«ng d©n tÝch cùc t¨ng gia s¶n xuÊt, ®ãng thuÕ n«ng nghiÖp. §ång bµo M¸n lµm rÉy ®îc ChÝnh phñ miÔn thuÕ, song ë nhiÒu n¬i còng tù nguyÖn xung phong ®ãng gãp. §ã lµ v× lßng tin tëng. Tin tëng vµo g×? Tin tëng vµo ai? Tin tëng vµo t¬ng lai cña d©n téc. Tin tëng vµo lùc lîng v« cïng tËn cña nh©n d©n ta. Tin tëng vµo lùc lîng c¸ch m¹ng cña nh©n d©n thÕ giíi. Lùc lîng to lín cña nh©n d©n ta ph¶i ®îc tæ chøc vµ l·nh ®¹o; §¶ng vµ ChÝnh phñ ta phô tr¸ch tæ chøc vµ l·nh ®¹o nh©n d©n ta, nªn ta tin tëng vµo §¶ng vµ ChÝnh phñ ta. §Ó ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o nh©n d©n, §¶ng vµ ChÝnh phñ cã chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch ®óng dùa trªn lý luËn ®óng nhÊt, lý luËn M¸c - Lªnin; nhê ®ã, C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thµnh c«ng, kh¸ng chiÕn cña ta ngµy mét m¹nh; v× vËy, ta tin tëng vµo lý luËn Êy. Lý luËn ®ã do nh÷ng l·o ®ång chÝ l·nh ®¹o cã kinh nghiÖm c¸ch m¹ng quèc tÕ vµ trong níc, ho¹t ®éng ®Êu tranh l©u ngµy trong quÇn chóng, tr¶i qua nhiÒu lÇn thö th¸ch, phô tr¸ch truyÒn l¹i cho ®ång chÝ ta, vµ nh©n d©n ta. V× vËy ta tin tëng vµo nh÷ng l·nh tô cña ta. Nhê sù gi¸o dôc cña §¶ng, cña quÇn chóng, mµ lßng tin tëng cña c¸n bé, cña nh©n d©n ngµy cµng v÷ng, ngµy cµng s©u. Hä tin tëng r»ng sù cè g¾ng cña c¸ nh©n m×nh nhÊt ®Þnh cã thÓ gãp mét phÇn vµo lùc lîng chung (gãp giã thµnh b·o) ®Ó tiªu diÖt qu©n thï, ®a kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi,

) Theo tµi liÖu c«ng bè sau chiÕn tranh.

-6

-5

kiÕn quèc ®Õn thµnh c«ng, gi÷ g×n d©n chñ vµ hoµ b×nh thÕ giíi.

C.B.

TH¦ GöI BAN CHØ HUY Vµ C¸C CHIÕN SÜ MÆT TRËN HOµ B×NH
Nh©n dÞp gi¶i phãng Hoµ B×nh, t«i thay mÆt ChÝnh phñ th©n ¸i göi lêi khen ngîi: - Ban chØ huy mÆt trËn, - Toµn thÓ c¸n bé qu©n, d©n, chÝnh ho¹t ®éng ë mÆt trËn vµ toµn thÓ c¸c chiÕn sÜ VÖ quèc qu©n, bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ d©n qu©n du kÝch, - §ång bµo ®i d©n c«ng phôc vô chiÕn dÞch vµ ®ång bµo ®Þa ph¬ng ®· gióp ®ì bé ®éi. T«i göi lêi hái th¨m anh em th¬ng binh. T«i cã lêi an ñi ®ång bµo vïng míi ®îc gi¶i phãng vµ khuyªn ®ång bµo ph¶i tæ chøc ®oµn kÕt, lo t¨ng gia s¶n xuÊt ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng vµ h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn. Th¾ng lîi nµy lµ do sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n vµ do qu©n d©n ®oµn kÕt nhÊt trÝ . T«i c¨n dÆn c¸n bé, chiÕn sÜ vµ ®ång bµo: chí v× th¾ng mµ kiªu, chí chñ quan khinh ®Þch. So víi nh÷ng th¾ng lîi tríc, th¾ng lîi lÇn nµy lµ kh¸ to. Th¾ng lîi lÇn nµy ®· ®¸nh dÊu mét bíc tiÕn bé míi cña bé ®éi ta, vµ ®· lµm cho ®Þch ph¶i thÊt b¹i nhôc nh· trong ©m mu cñng cè phßng ngù chuyÓn lªn tiÕn c«ng, nhng bé ®éi ph¶i lu«n lu«n cè g¾ng thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng vµ ra søc

B¸o Nh©n d©n, sè 46, ngµy 21-2-1952.

-6

-5

häc tËp chØnh huÊn, ®ång bµo ph¶i ra søc thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt h¬n n÷a ®Ó tranh lÊy th¾ng lîi to h¬n n÷a. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 1952
Hå CHÝ MINH

CÇN Vµ KIÖM
CÇn lµ thi ®ua s¶n xuÊt cho mau, cho tèt, cho nhiÒu. KiÖm lµ thi ®ua tiÕt kiÖm, kh«ng l·ng phÝ, quý träng cña c«ng. NÕu chØ KiÖm mµ kh«ng CÇn, th× s¶n xuÊt ®îc Ýt, kh«ng ®ñ dïng. NÕu CÇn mµ kh«ng KiÖm th× lµm chõng nµo, xµo chõng Êy, kÕt qu¶ lµ kh«ng l¹i hoµn kh«ng. Cho nªn CÇn vµ KiÖm lµ nh tay ph¶i vµ tay tr¸i. Hai tay kh«ng thÓ thiÕu mét. §ång chÝ V¬ng BÝch Qu¸t, ®èc c«ng xëng giÊy, ®· biÕt CÇn (cè g¾ng t×m tßi vµ bµn b¹c víi anh em), ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ KiÖm, lµ mçi ngµy gi¶m ®îc 500 c©n than, ®¸ng gi¸ 15 v¹n ®ång, l¹i do ®ã, anh chÞ em kh«ng v× thiÕu than mµ ph¶i t¹m ngõng s¶n xuÊt. §ã lµ mét viÖc ®¸ng nªu lµm g¬ng mÉu. NÕu c¸c ®èc c«ng 100 nhµ m¸y ®Òu cã s¸ng kiÕn nh ®ång chÝ Qu¸t th× mçi th¸ng sÏ tiÕt kiÖm cho c«ng quü ®îc 450 triÖu ®ång, mçi n¨m 5.400 triÖu ®ång, mét sè tiÒn kh¸ to ®Ó dïng vµo viÖc Ých lîi kh¸c cho d©n, cho níc. V× lÏ ®ã, mµ Hå Chñ tÞch lu«n lu«n kªu gäi chóng ta thùc hµnh CÇn vµ KiÖm. Toµn thÓ anh em lao ®éng ta häc ®îc kinh nghiÖm cña ®ång chÝ Qu¸t th× kh¸ng chiÕn sÏ mau th¾ng lîi, kiÕn quèc sÏ mau thµnh c«ng.
§.X. B¸o Cøu quèc, sè 2024, ngµy 29-2-1952.

B¸o Cøu quèc, sè 2024, ngµy 29-2-1952.

-6

-5

cã. Nh©n d©n thøc khuya dËy sím, ¨n giã n»m s¬ng, ®Ó ®¾p ®êng söa cÇu cho bé ®éi ®i. Nh©n d©n kh«ng qu¶n trÌo ®Ìo léi suèi, kh«ng qu¶n khã nhäc gian lao, ®Ó chuyªn chë sóng ®¹n cho bé ®éi ®¸nh giÆc. Tãm l¹i, qu©n ®éi sinh trëng, th¾ng lîi, lµ nhê nh©n d©n ra søc gióp ®ì. V× thÕ, bé ®éi rÊt biÕt ¬n vµ yªu mÕn nh©n d©n. VÒ phÝa nh©n d©n th× ai còng biÕt r»ng: cã qu©n ®éi ®¸nh giÆc vµ gi÷ lµng gi÷ níc, m×nh míi ®îc yªn æn lµm ¨n, Tæ quèc míi ®îc thèng nhÊt, ®éc lËp. Trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn cøu níc, nh©n d©n hy sinh lµ hy sinh mét phÇn cña c¶i vµ thêi giê. Cña c¶i hÕt, cã thÓ l¹i lµm ra; thêi giê qua, thêi giê l¹i ®Õn. Nhng bé ®éi hy sinh lµ hy sinh x¬ng m¸u, cã khi hy sinh c¶ tÝnh mÖnh. Côt ch©n gÉy tay, ch©n tay kh«ng thÓ mäc l¹i; ngêi chÕt kh«ng thÓ sèng l¹i. §ã lµ mét sù hy sinh tuyÖt ®èi. §ång bµo biÕt r»ng: c¸c chiÕn sÜ trong bé ®éi ai còng cã cha mÑ anh em, ai còng cã gia ®×nh th©n thÝch. Nhng hä ®· hy sinh tiÓu gia ®×nh cña hä, hä ®· kh«ng ng¹i rêi cha mÑ, bá quª h¬ng, ra x«ng pha bom ®¹n, ®Ó phông sù ®¹i gia ®×nh d©n téc gåm c¶ gia ®×nh cña mçi ®ång bµo. Do ®ã, nh©n d©n rÊt biÕt ¬n vµ yªu mÕn bé ®éi. Lßng yªu mÕn lÉn nhau gi÷a qu©n vµ d©n rÊt râ rÖt ë c¸c chiÕn dÞch. Trong chiÕn dÞch Hoµ B×nh vµ Liªn khu III hiÖn nay, nã cµng râ rÖt thªm. Hµng ngh×n hµng v¹n ®ång bµo, g¸i trai giµ trÎ, ®· h¨ng h¸i tham gia d©n c«ng, phôc vô chiÕn dÞch. NhiÒu ngêi ®· lµm xong phiªn m×nh, l¹i xung phong thªm mÊy phiªn n÷a. T¹i mÆt trËn sau lng ®Þch, ®ång bµo nhêng c¬m sÎ ¸o cho bé ®éi, cïng bé ®éi ®¸nh giÆc. §¸nh xong giÆc, l¹i ra søc cñng cè c¬ së, x©y dùng lµng chiÕn ®Êu, chuÈn bÞ chèng cµn quÐt. Theo phong tôc ta, ngµy TÕt lµ mét ngµy rÊt quan träng. Trªn th× cóng b¸i tæ tiªn, díi th× sum häp gia ®×nh. V× vËy,

T×NH §OµN KÕT QU¢N D¢N NGµY TH£M BÒN CHÆT
Nh©n d©n ta cã c©u h¸t: "NhiÔu ®iÒu phñ lÊy gi¸ g¬ng, Ngêi trong mét níc, th× th¬ng nhau cïng". Kh«ng bao giê ý nghÜa c©u h¸t Êy ®îc thùc hiÖn râ rÖt nh ngµy nay trong chÝnh s¸ch ®¹i ®oµn kÕt cña §¶ng, MÆt trËn vµ ChÝnh phñ. Còng kh«ng ®©u thùc hiÖn sù ®oµn kÕt Êy s©u réng vµ thÊm thÝa h¬n gi÷a qu©n ®éi vµ nh©n d©n ta. Qu©n ®éi ta lµ qu©n ®éi nh©n d©n. NghÜa lµ con em ruét thÞt cña nh©n d©n. §¸nh giÆc ®Ó tranh l¹i ®éc lËp thèng nhÊt cho Tæ quèc, ®Ó b¶o vÖ tù do h¹nh phóc cña nh©n d©n. Ngoµi lîi Ých cña nh©n d©n, qu©n ®éi ta kh«ng cã lîi Ých nµo kh¸c. Qu©n ®éi ta biÕt r»ng: c¬m qu©n ®éi ¨n, ¸o qu©n ®éi mÆc, vò khÝ qu©n ®éi dïng, ®Òu do må h«i níc m¾t cña nh©n d©n t¨ng gia s¶n xuÊt, ®ãng thuÕ n«ng nghiÖp mµ

-6

-5

dï ®i xa hay c«ng viÖc cÊp b¸ch thÕ nµo, ®ång bµo còng t×m vÒ nhµ ¨n TÕt. Nhng trong dÞp tÕt võa råi, ®ång bµo ®i d©n c«ng ®· t×nh nguyÖn ë l¹i víi bé ®éi tríc mÆt trËn. C¸c ®ång bµo Êy nãi: "§¸nh th¾ng giÆc, n¨m sau ¨n TÕt cµng vui h¬n". Lêi nãi gi¶n dÞ, ý nghÜa s©u xa. Nã võa tá râ nh©n d©n yªu mÕn bé ®éi, bé ®éi biÕt lµm cho nh©n d©n yªu mÕn, võa tá râ lßng quyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng cña bé ®éi vµ nh©n d©n. Do lßng yªu mÕn Êy, mµ cã nhiÒu mÈu chuyÖn rÊt c¶m ®éng. Vµi vÝ dô: - NhiÒu xãm ë gÇn mÆt trËn, ®ång bµo ®· tù ®éng nhêng nhµ cho bé ®éi lµm tr¹i qu©n y, ngêi nhµ th× lªn l¸n hoÆc lÊy l¸ lÊy r¬m lµm lÒu ë t¹m. §ång thêi suèt ngµy suèt ®ªm, xay thãc gi· g¹o ®Ó tiÕp tÕ cho bé ®éi. - Lµng X. ë gÇn ®êng. §Ìo dèc, ®êng tr¬n, khã ®i. Mçi ®ªm, c¸c em nhi ®ång cÇm ®ãm ®i tríc, c¸c cô mÑ chiÕn sÜ g¸nh trÊu ®i sau. Khi ®oµn th¬ng binh ®Õn gÇn, th× ch¸u soi ®êng, bµ r¾c trÊu, ®Ó nh÷ng ngêi khiªng th¬ng binh ®i cho dÔ. Cã khi s¬ng sa giã l¹nh, c¸c bµ, c¸c ch¸u vÉn vui vÎ chê suèt ®ªm. - NhiÒu bµ cô vµ chÞ em g¸nh quµ b¸nh ®i hµng 5,7 ngµy, ®Õn nÊu níng cho chiÕn sÜ ¨n TÕt. Ngµy TÕt xong, lóc chia tay, c¸c cô, c¸c chÞ khãc, c¸c chiÕn sÜ còng r¬i níc m¾t. - Bµ cô V... h¬n 70 tuæi (®ång bµo MÌo) tù m×nh l¨n cèi vµ chµy tõ ®Ønh nói xuèng, råi ë lu«n t¹i mÆt trËn ®Ó bµy cho c¸c chiÕn sÜ c¸ch lµm g¹o dÔ dµng. - Em NguyÔn ThÞ V¹n 16 tuæi, vµ em NguyÔn ThÞ Thanh 17 tuæi (hai em ë hai n¬i kh¸c nhau), ®· xung phong gióp ®ì th¬ng binh. B¨ng bã, giÆt gÞa, nÊu níng, s¨n sãc viÖc g× c¸c em còng xung phong, viÖc g× còng lµm chu ®¸o. TÝnh nÕt hai em l¹i vui vÎ, cho nªn anh em th¬ng binh vµ anh chÞ em

d©n c«ng ®Òu rÊt yªu mÕn hai em. - ¤ng K..., cã vî vµ 5 con cßn nhá, khi xung phong ®i d©n c«ng, cßn dÆn dß vî lo cÊy chiªm trång mµu, ®Ó mïa sau cung cÊp nhiÒu l¬ng thùc h¬n cho bé ®éi. Nh÷ng mÈu chuyÖn c¶m ®éng nh thÕ rÊt nhiÒu. V× lßng yªu mÕn bé ®éi, mµ nh©n d©n n¶y ra nhiÒu s¸ng kiÕn, ®Ó vît mäi khã kh¨n. V× lßng yªu mÕn nh©n d©n, mµ bé ®éi cµng thªm dòng c¶m khi ra trËn diÖt giÆc. V× lßng yªu mÕn lÉn nhau, mµ nh©n d©n cµng ra søc thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt, bé ®éi cµng ra søc thi ®ua diÖt giÆc lËp c«ng. Hå Chñ tÞch nãi: Qu©n d©n nhÊt trÝ, ta nhÊt ®Þnh th¾ng, giÆc nhÊt ®Þnh thua, lµ nh thÕ. Díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ ChÝnh phñ ta, t×nh ®oµn kÕt gi÷a qu©n vµ d©n ®· thµnh mét lùc lîng v« cïng to lín m¹nh mÏ. ChÝnh v× t×nh ®oµn kÕt Êy mµ ta ®· th¾ng nhiÒu chiÕn dÞch, vµ sÏ th¾ng nhiÒu n÷a. ChÝnh v× t×nh ®oµn kÕt Êy, mµ kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi hoµn toµn. NhiÔu ®iÒu phñ lÊy gi¸ g¬ng, Qu©n d©n ®oµn kÕt, lµ ®êng thµnh c«ng.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 47 - 48, ngµy 3-3-1952.

-6

-5

B¸o Nh©n d©n, sè 47-48, ngµy 3-3-1952.

NGôy BINH GI¸C NGé
GÇn ®©y, v× ®Þch thÊt b¹i nhiÒu, ta th¾ng lîi lu«n, nªn tõ Nam ®Õn B¾c, nhiÒu nguþ binh ®· gi¸c ngé quay vÒ víi kh¸ng chiÕn. Vµi thÝ dô: §ªm 21-12-1951, anh Lª V¨n M¬, nguþ binh ®ãng ë mét th¸p canh trong tØnh Biªn Hoµ (Nam Bé) ®· diÖt 4 tªn quan Ph¸p, råi mang 4 khÈu sóng ra theo bé ®éi ta. §ªm 23-12-1951, bé ®éi ta bao v©y ®ån M¹c Thîng (huyÖn Lý Nh©n, Hµ Nam). ChiÕn sÜ ta vµ mét vÞ linh môc kªu gäi gi¶i thÝch. C¶ trung ®éi nguþ binh ®em sóng ra hµng. §¹i ®a sè nguþ binh lµ nh÷ng thanh niªn bÞ b¾t buéc hoÆc bÞ lõa bÞp mµ ®i lÝnh cho giÆc. Nhng hä vèn còng cã lßng yªu níc vµ ghÐt giÆc. Ta gi¶i thÝch râ cho hä, khoan hång víi hä, th× hä sÏ gi¸c ngé vµ quay vÒ víi Tæ quèc. NhiÒu lÇn, sù thùc ®· chøng tá nh vËy. Cho nªn c¸n bé, bé ®éi vµ nh©n d©n ta ph¶i thi ®ua ®Þch vËn, nguþ vËn, xem ®ã lµ mét nhiÖm vô kh¸ng chiÕn, th× ta sÏ kh«ng tèn ®¹n hao binh, mµ ®îc c¶ ngêi lÉn sóng. Vµ do ®ã, ta sÏ ph¸ tan mu m« cña ®Þch dïng ngêi ViÖt ®¸nh ngêi ViÖt, lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh. níc, Hai Bµ Trng ®Ó l¹i cho phô n÷ ViÖt Nam mét truyÒn thèng vÎ vang, lµ dòng c¶m kh¸ng chiÕn. Liªn ®oµn phô n÷ d©n chñ quèc tÕ gióp phô n÷ ViÖt Nam båi dìng truyÒn thèng Êy, h¨ng h¸i ®Êu tranh chèng chñ nghÜa ®Õ quèc x©m lîc. Phô n÷ ViÖt Nam ®· xøng ®¸ng lµ con ch¸u Hai Bµ vµ lµ mét lùc lîng trong Quèc tÕ phô n÷. Nh©n dÞp 8-3, t«i kÝnh cÈn nghiªng m×nh tríc linh hån c¸c n÷ liÖt sÜ ®· hy sinh cho Tæ quèc, nh c« NguyÔn ThÞ Cóc vµ nhiÒu ngêi kh¸c. T«i kÝnh chµo c¸c bµ mÑ cã con trong bé ®éi, vµ c¸c bµ mÑ cïng vî con cña c¸c liÖt sÜ. Trong cuéc kh¸ng chiÕn to lín cña d©n téc ta, phô n÷ ta ®ang g¸nh mét phÇn quan träng. NhiÒu bµ cô ngoµi b¶y t¸m m¬i tuæi, ch¼ng nh÷ng ®· xung phong ®i d©n c«ng, mµ cßn th¸ch thi ®ua víi c¸c cô «ng vµ con ch¸u. C¸c bµ mÑ chiÕn sÜ vµ c¸c chÞ em gióp th¬ng binh ®· hoµ lÉn lßng yªu níc, yªu con, yªu chiÕn sÜ thµnh mét mèi yªu th¬ng kh«ng bê bÕn, mµ gióp ®ì chiÕn sÜ vµ s¨n sãc th¬ng binh nh con em ruét thÞt cña m×nh. Nãi chung lµ phô n÷ ë vïng t¹m bÞ chiÕm, nãi riªng lµ c¸c

TH¦ GöI PHô N÷ NH¢N DÞP Kû NIÖM HAI Bµ TR¦NG Vµ NGµY QUèC TÕ PHô N÷
Th©n ¸i göi chÞ em trong níc vµ chÞ em kiÒu bµo ë ngoµi

C.B.

-6

-5

n÷ du kÝch, kh«ng qu¶n khã nhäc nguy hiÓm, ra søc gióp ®ì chiÕn sÜ vµ c¸n bé, h¨ng h¸i ®Êu tranh chèng qu©n thï. Hµng v¹n phô n÷ Kinh, Thæ, Nïng, M¸n, MÌo xung phong tham gia d©n c«ng, kh«ng qu¶n trÌo ®Ìo léi suèi, ¨n giã n»m s¬ng. Phô n÷ ë xÝ nghiÖp, ë n«ng th«n, ë c¬ quan h¨ng h¸i tham gia thi ®ua ¸i quèc, thµnh tÝch kh«ng kÐm ®µn «ng. Trong phong trµo ph¸t triÓn b×nh d©n häc vô, phô n÷ chiÕm mét phÇn lín trong sè ngêi d¹y còng nh trong sè ngêi häc. NhiÒu chÞ em tiÓu t s¶n, tríc kia quen ®êi sèng phong lu, nay còng chÞu khã lµm lông, t¨ng gia s¶n xuÊt. §ã lµ mét sù c¶i t¹o lín, mét tiÕn bé lín vÒ t tëng vµ tinh thÇn. T«i rÊt vui lßng thÊy r»ng trong mäi ngµnh ho¹t ®éng, c¸c ch¸u n÷ thanh niªn ®Òu xung phong, ®Òu cã thµnh tÝch kh¸. Non s«ng gÊm vãc ViÖt Nam do phô n÷ ta, trÎ còng nh giµ, ra søc dÖt thªu mµ thªm tèt ®Ñp, rùc rì. C¸c cÊp l·nh ®¹o ®i s¸t h¬n, thiÕt thùc h¬n, th× phong trµo phô n÷ ch¾c réng h¬n, m¹nh h¬n n÷a. NhiÖm vô chÝnh cña phô n÷ ta ngµy nay lµ: - Th¾t chÆt mèi ®oµn kÕt gi÷a c¸c tÇng líp phô n÷ trong níc, gi÷a phô n÷ ViÖt Nam vµ phô n÷ c¸c níc b¹n cïng phô n÷ d©n chñ thÕ giíi. - Thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm, h¨ng h¸i tham gia phong trµo chèng tham «, l·ng phÝ vµ bÖnh quan liªu. - H¨ng h¸i tham gia chÝnh quyÒn. - Gióp ®ì bé ®éi. - B¶o vÖ nhi ®ång. Phô n÷ trong vïng t¹m bÞ chiÕm th× ra søc chèng ®Þch b¾t chång con, anh em ®i lÝnh, ph¸ mu m« ®Þch dïng ngêi ViÖt ®¸nh ngêi ViÖt, lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh. - ChÞ em kiÒu bµo ë níc ngoµi th× ñng hé cuéc kh¸ng chiÕn cña ®ång bµo trong níc vÒ mäi mÆt.

Chóc toµn thÓ phô n÷ tiÕn bé vµ thµnh c«ng nhiÒu. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 1952
Hå CHÝ MINH B¸o Nh©n d©n, sè 49, ngµy 13-3-1952.

NAM N÷ B×NH QUYÒN
NhiÒu ngêi lÇm tëng ®ã lµ mét viÖc dÔ, chØ: h«m nay anh nÊu c¬m, röa b¸t, quÐt nhµ, h«m sau em quÐt nhµ, nÊu c¬m, röa b¸t thÕ lµ b×nh ®¼ng b×nh quyÒn. LÇm to! §ã lµ mét cuéc c¸ch m¹ng kh¸ to vµ khã. V× träng trai khinh g¸i lµ mét thãi quen mÊy ngh×n n¨m ®Ó l¹i. V× nã ¨n s©u trong ®Çu ãc cña mäi ngêi, mäi gia ®×nh, mäi tÇng líp x· héi. V× kh«ng thÓ dïng vò lùc mµ tranh ®Êu. Vµi thÝ dô: Sau khi Trung Quèc c¸ch m¹ng thµnh c«ng, chia xong ruéng ®Êt; ban bè luËt míi vÒ viÖc lÊy vî g¶ chång, th× cã n¬i 9 phÇn 10 vô kiÖn thuéc vÒ vÊn ®Ò vî chång. ë tØnh S¬n §«ng trong 10 th¸ng n¨m 1950, cã 1200 phô n÷ tù s¸t, 9 huyÖn ë tØnh Giang T« trong 4 th¸ng cã 119 phô n÷ tù s¸t. ë khu T©n An (huyÖn Lôc An) trong 6 ngµy 4 phô n÷ bÞ ®¸nh chÕt. Ngµy tríc nh÷ng viÖc thª th¶m nh thÕ cßn nhiÒu gÊp mÊy. Song kh«ng ai lo ®Õn. Ngµy nay ChÝnh phñ nh©n d©n ®ang ra søc gi¶i thÝch tuyªn truyÒn gi¸o dôc, c¶i t¹o t tëng ®Ó chèng bän phong kiÕn ®ã.

-6

-5

Vò lùc cña cuéc c¸ch m¹ng nµy lµ sù tiÕn bé vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, ph¸p luËt. Ph¶i c¸ch m¹ng tõng ngêi, tõng gia ®×nh, ®Õn toµn d©n. Dï to vµ khã nhng nhÊt ®Þnh thµnh c«ng.
ViÕt ngµy 8-3-1952. S¸ch Hå Chñ tÞch víi vÊn ®Ò gi¶i phãng phô n÷, Nxb. Phô n÷, Hµ Néi, 1970, tr.31.

chñ, nghÜa lµ tõ trªn xuèng díi, tõ díi lªn trªn, nghÜa lµ ChÝnh phñ trung ¬ng cã kÕ ho¹ch cho toµn quèc, vµ ®Þa ph¬ng c¨n cø theo kÕ ho¹ch toµn quèc mµ ®Æt kÕ ho¹ch thÝch hîp víi ®Þa ph¬ng m×nh, cho ®Õn mçi ngµnh, mçi gia ®×nh, mçi ngêi sÏ cã kÕ ho¹ch riªng cña m×nh, ¨n khíp víi kÕ ho¹ch chung. V× vËy tõ khu ®Õn tØnh, huyÖn, cho ®Õn x· ph¶i lµm thÕ nµo cho kÕ ho¹ch ®ã thiÕt thùc vµ nhÊt ®Þnh ph¶i lµm cho kú ®îc. Lµm kÕ ho¹ch mét c¸ch d©n chñ nh vËy, chóng ta nhÊt ®Þnh thµnh c«ng. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm muèn thµnh c«ng cÇn ba ®iÒu kiÖn: thiªn thêi, ®Þa lîi, nh©n hoµ, vµ nh©n hoµ lµ chÝnh. Nh©n hoµ gåm cã 3 lùc lîng:

BµI NãI T¹I BUæI PH¸T §éNG PHONG TRµO S¶N XUÊT Vµ TIÕT KIÖM
N¨m nay chóng ta còng cã mét cuéc Héi nghÞ c¸n bé chÝnh quyÒn, nhng n¨m nay Héi nghÞ cã mét ý nghÜa ®Æc biÖt. Tríc kia chóng ta ®· cè g¾ng lµm c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mét c¸ch cã kÕ ho¹ch nhng cßn thiÕu sãt. N¨m nay chóng ta cã mét kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm ®Çy ®ñ hîp lý h¬n. I- KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm V× ý nghÜa ®Æc biÖt Êy nªn cã Quèc héi, MÆt trËn, ChÝnh phñ trung ¬ng, cã c¸n bé tõ Nam chÝ B¾c tham dù Héi nghÞ nµy. Do ý nghÜa ®Æc biÖt Êy víi sù gióp ®ì cña Quèc héi, cña MÆt trËn, víi sù cè g¾ng cña ChÝnh phñ, víi sù thi ®ua thùc hiÖn cña bé ®éi vµ nh©n d©n, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm sÏ thµnh c«ng. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm lµ mét kÕ ho¹ch d©n

- §oµn thÓ vµ ChÝnh phñ, - Bé ®éi vµ nh©n d©n, - C¸n bé. Kinh nghiÖm ®· tá r»ng chÝnh s¸ch, ph¬ng ch©m cña ChÝnh phñ vµ §oµn thÓ lµ ®óng. Kinh nghiÖm còng ®· tá r»ng bé ®éi vµ nh©n d©n bao giê còng s½n sµng chÞu ®ùng hy sinh, bÊt kú trong mäi viÖc lín nhá. Kinh nghiÖm còng tá r»ng chóng ta cã 2 h¹ng c¸n bé: H¹ng thø nhÊt lµ nh÷ng c¸n bé n¾m v÷ng chÝnh s¸ch, ph¬ng ch©m cña ChÝnh phñ vµ §oµn thÓ, häc tËp kü cµng vµ cè g¾ng lµm cho ®óng chÝnh s¸ch ®ã. V× vËy hä thµnh c«ng. Thµnh c«ng v× c¸n bé qu©n d©n chÝnh ®· ®oµn kÕt nhÊt trÝ, ph©n c«ng r¹ch rßi, hîp t¸c chÆt chÏ, ®i ®óng ®êng lèi nh©n d©n, häc hái nh©n d©n, bµn b¹c mäi viÖc víi nh©n d©n vµ cïng nh©n d©n quyÕt ®Þnh. Tr¸i l¹i cã h¹ng c¸n bé kh«ng chÞu khã häc tËp chÝnh s¸ch, ph¬ng ch©m cña ChÝnh phñ, cña §oµn thÓ, cã khi tù

-6

-5

tiÖn thay ®æi ch©m chíc chÝnh s¸ch vµ ph¬ng ch©m Êy. V× qu©n, d©n, chÝnh kh«ng ®oµn kÕt chÆt chÏ, v× thiÕu phèi hîp c«ng t¸c, v× kh«ng ®i ®óng ®êng lèi nh©n d©n, kh«ng cïng nh©n d©n bµn b¹c, quan liªu, mÖnh lÖnh ®èi víi nh©n d©n, hoÆc theo ®u«i nh©n d©n. H¹ng c¸n bé nµy thÊt b¹i. VËy nh÷ng c¸n bé ®· lµm ®óng th× cè g¾ng mµ tiÕn tíi m·i vµ c¸n bé nµo cha lµm ®óng th× cè söa ch÷a lµm cho ®óng. II- Chèng quan liªu, tham «, l·ng phÝ B©y giê ChÝnh phñ, §oµn thÓ, nh©n d©n, bé ®éi ®ang ra søc thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm, còng nh ®ang vun trång mét rõng c©y. Rõng c©y th× ch¾c ch¾n në hoa sinh qu¶; nhng còng cã nh÷ng con s©u mät rót l¸, c¾n hoa, khoÐt qu¶. Chóng ta ph¶i tiªu diÖt c¸c con s©u mät Êy: Êy lµ bÖnh quan liªu, n¹n tham « l·ng phÝ Cho nªn ChÝnh phñ, . §oµn thÓ ®Ò ra viÖc chèng tham « l·ng phÝ, chèng bÖnh quan liªu vµ kªu gäi c¸c c¬ quan, c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng tiÕn hµnh c«ng t¸c nµy. Nãi ®Õn tham «, cã ngêi chØ nghÜ ®Õn ¨n c¾p cña c«ng lµm cña t mµ kh«ng thÊy thø tham « gi¸n tiÕp. ThÝ dô mét c¸n bé, ChÝnh phñ, nh©n d©n tr¶ l¬ng hµng th¸ng ®Òu cho, nhng l¹i kÐm lßng tr¸ch nhiÖm, ®øng nói nµy tr«ng nói nä, lµm viÖc chËm ch¹p, ¨n c¾p giê cña ChÝnh phñ, cña nh©n d©n. Cã ngêi l¹i nãi tham « míi cã téi, cßn l·ng phÝ th× kh«ng cã téi. Thùc ra viÖc kh¸c nhau nhng kÕt qu¶ vÉn hao tæn cña c«ng, cña ChÝnh phñ, cña nh©n d©n. Tham « cã h¹i; nhng l·ng phÝ cã khi cßn h¹i nhiÒu h¬n: nã tai h¹i h¬n tham « v× l·ng phÝ rÊt phæ biÕn: l·ng phÝ cña c¶i, th× giê, lùc lîng cña nh©n d©n, cña ChÝnh phñ. ThÝ dô: l·ng phÝ trong viÖc huy ®éng d©n c«ng phôc vô chiÕn dÞch, l·ng phÝ trong viÖc tiªu dïng ®¹n dîc, vËt liÖu, tiÒn b¹c, cña c¶i. ThÝ dô ë x· §¹i §ång (Liªn khu IV) ¨n mõng kÕt qu¶ thu thuÕ n«ng nghiÖp, ngêi ta

®· thÞt 1021) con bß. ë Liªn X« lóc lËp c¸c n«ng trêng tËp thÓ, nh©n d©n ph¶i tranh ®Êu chèng bän ph¶n ®éng giÕt tr©u bß. ë Trung Hoa còng vËy. ThÕ mµ ë ta cã c¸n bé b¶o nh©n d©n giÕt tr©u bß. Tuy ®ã chØ lµ mét n¬i vµ giÕt ®Ó ¨n mõng, nhng còng lµ l·ng phÝ T«i rÊt ®au lßng cho cña c¶i cña . nh©n d©n, cho sù khê d¹i cña c¸n bé. V× ®©u mµ cã l·ng phÝ vµ tham « ? V× c¸n bé phô tr¸ch l·nh ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh quan liªu kh«ng ®i s¸t c«ng viÖc, c¸n bé, quÇn chóng nh©n d©n. Cã thÓ nãi bÖnh quan liªu lµ chç gieo h¹t vun trång cho tham « l·ng phÝ n¶y në ®îc. V× thÕ muèn chèng tham «, l·ng phÝ, ph¶i chèng bÖnh quan liªu. Nhng tiÕn hµnh ph¶i cã chuÈn bÞ, cã kÕ ho¹ch, cã l·nh ®¹o, cã träng t©m. VËy bÊt kú ngµnh nµo, ®Þa ph¬ng nµo còng ph¶i gi¸o dôc cho c¸n bé, nh©n d©n, chiÕn sÜ gím ghÐt n¹n tham «, l·ng phÝ, bÖnh quan liªu. §èi víi n¬i nµo, ngµnh nµo mµ 3 bÖnh Êy ®Æc biÖt nghiªm träng th× ChÝnh phñ, §oµn thÓ sÏ cã chØ thÞ gióp n¬i Êy, ngµnh Êy tiÕn c«ng tríc. NÕu tiÕn c«ng lu bï th× sÏ thÊt b¹i. C«ng, cña lµ cña nh©n d©n th× nh©n d©n, bé ®éi cã quyÒn phª b×nh c¸n bé nÕu c¸n bé lµm sai. ChÝnh quyÒn, §oµn thÓ vµ c¸c cÊp chØ huy qu©n ®éi ph¶i cè g¾ng gi¸o dôc híng dÉn nh©n d©n vµ chiÕn sÜ lµm viÖc Êy. III- Thi ®ua ¸i quèc B©y giê nãi ®Õn thi ®ua ¸i quèc. Chóng ta ®· cã kinh nghiÖm thi ®ua ¸i quèc mÊy n¨m. Bé ®éi, nh©n d©n rÊt cè g¾ng vµ cã nhiÒu thµnh tÝch. N¨m nay viÖc t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm lµ néi dung cña thi ®ua ¸i quèc. Muèn thµnh c«ng, c¸n bé cÇn gi¶i thÝch, tuyªn truyÒn, cæ ®éng theo dâi rót kinh nghiÖm, phæ biÕn kinh nghiÖm, thóc ®Èy gióp ®ì ngêi l¹c hËu, khen thëng ngêi cã
1

) Theo b¶n ®¸nh m¸y lu t¹i Trung t©m lu tr÷ Quèc gia I.

-6

-5

c«ng. §iÓm Êy c¸n bé c¸c n¬i cßn thiÕu sãt nhiÒu. ThÝ dô viÖc khen thëng, ChÝnh phñ, §oµn thÓ vµ chÝnh t«i nh¾c nhë lu«n, nhng c¸c ®Þa ph¬ng quªn. Cã nh÷ng «ng bµ cô giµ ngoµi b¶y t¸m m¬i tuæi, nh÷ng em bÐ 14, 15 tuæi thi ®ua rÊt ®¾c lùc (nh ë Cao B»ng t«i cã ®i ®Õn n¬i hái ra míi biÕt). T«i nh¾c tØnh nµo còng cã nh÷ng ngêi xuÊt s¾c nh vËy nhng c¸c n¬i kh«ng cã b¸o c¸o. Cã nh÷ng gia ®×nh 4 con ë bé ®éi, cha mÑ lµ chiÕn sÜ lao ®éng, mµ ®Þa ph¬ng kh«ng biÕt. L¹i cã nh÷ng c¸n bé anh hïng mµ c¸c ®Þa ph¬ng còng kh«ng biÕt. ThÝ dô mét c« bÐ 19 tuæi lµm giao th«ng trong vïng ®Þch bÞ ®Þch b¾t 4 lÇn, bÞ tra tÊn d· man, sau ®· tho¸t ®îc vµ ®· biªn th cho t«i, kÓ "mçi khi bÞ tra tÊn th× ch¸u nhÊt ®Þnh kh«ng nãi, v× nãi ra th× lµm háng viÖc kh¸ng chiÕn; mçi khi ®au th× ch¸u nhí ch¸u lµ mét ®¶ng viªn". V× vËy, lÇn n÷a t«i yªu cÇu c¸n bé ®Þa ph¬ng ph¶i nhí vµ chó ý thóc ®Èy ngêi l¹c hËu, khen thëng ngêi ®¾c lùc. X·, tØnh, khu tuú thµnh tÝch mµ khen thëng, thµnh tÝch ®Æc biÖt th× b¸o c¸o lªn ChÝnh phñ. Chóng ta ph¶i häc kinh nghiÖm cña Liªn X« vµ Trung Quèc trong viÖc khen thëng, v× khen thëng khuyÕn khÝch rÊt nhiÒu, v× khen thëng lµ tæng kÕt vµ phæ biÕn kinh nghiÖm ra cho mäi ngµnh ho¹t ®éng (thÝ dô cã ngêi lao ®éng Liªn X« trång thuèc l¸ ®îc 3 lÇn thëng anh hïng lao ®éng). VÒ ý nghÜa thi ®ua th× c¸n bé cha hiÓu thËt s©u réng: 1. C¸c níc t b¶n chñ nghÜa kh«ng cã tµi g× thi ®ua; chØ cã x· héi chñ nghÜa, d©n chñ nh©n d©n míi thi ®ua ®îc. Ta th¾ng bän ®Õ quèc ë chç ®ã. 2. Nhê thi ®ua mµ nh©n tµi cµng ph¸t triÓn, cña c¶i cµng dåi dµo, nh©n d©n cµng sung síng. Nay ta kh¸ng chiÕn ®Ó x©y dùng mét níc d©n chñ míi,

chØ cã thi ®ua míi gióp ta tiÕn bé trªn con ®êng Êy. VËy tõ ®©y vÒ sau c¸n bé ph¶i lµm cho mäi ngêi kh¸c hiÓu ý nghÜa Êy cña thi ®ua ¸i quèc. IV - KÕt luËn Tãm l¹i ta cã hai viÖc ph¶i lµm vµ ba ®iÒu ph¶i chèng. Hai viÖc ph¶i lµm lµ: 1. Thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng. 2. Thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm. Ba ®iÒu ph¶i chèng lµ: 1. N¹n tham «. 2. N¹n l·ng phÝ . 3. BÖnh quan liªu. Chóng ta nhÊt ®Þnh lµm ®îc. Nh÷ng c¸n bé giµ cßn nhí thêi kú bÝ mËt, chóng ta kh«ng cã tiÒn, kh«ng cã nhµ ë, kh«ng cã c¬m ¨n mµ cßn lµm c¸ch m¹ng thµnh c«ng. Nay chóng ta cã chÝnh quyÒn, cã mÆt trËn, cã bé ®éi, cã ®oµn thÓ nh©n d©n hëng øng, h¬n n÷a, cã c¸c níc b¹n gióp ®ì c¶ tinh thÇn lÉn vËt chÊt, th× nhÊt ®Þnh chóng ta sÏ thµnh c«ng trong hai c«ng t¸c vµ ba ®iÒu chèng nãi trªn. V× vËy, tríc khi ra vÒ, c¸c c¸n bé ph¶i høa víi ChÝnh phñ, víi §oµn thÓ, víi chiÕn sÜ vµ nh©n d©n quyÕt thùc hiÖn cho kú ®îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm. KÕt luËn: Liªn X« kiÓu mÉu tríc ViÖt Nam b¾t chíc sau T¨ng gia vµ tiÕt kiÖm Ta cè g¾ng lµm mau ThÕ lµ: Kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, d©n giµu níc sang.

-6

-5

Nãi ngµy 17-3-1952. Tµi liÖu lu t¹i Trung t©m lu tr÷ Quèc gia I.

LêI K£U GäI NH¢N DÞP PH¸T §éNG PHONG TRµO S¶N XUÊT Vµ TIÕT KIÖM
N¨m 1951, ChÝnh phñ ®· nªu cao c«ng t¸c kinh tÕ tµi chÝnh, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c thuÕ n«ng nghiÖp, coi ®ã lµ c«ng t¸c trung t©m cña ChÝnh phñ. Nhê ®ã mµ n¨m nay, ChÝnh phñ ®Æt ®îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm lµ båi dìng vµ tÝch tr÷ lùc lîng dåi dµo ®Ó kh¸ng chiÕn l©u dµi, ®Ó chuÈn bÞ ®Çy ®ñ chuyÓn sang tæng ph¶n c«ng, ®Ó ®a kh¸ng chiÕn ®Õn hoµn toµn th¾ng lîi. Cho nªn, ë vïng tù do, thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm lµ c«ng t¸c trung t©m cña nh©n d©n, cña ChÝnh phñ vµ cña §oµn thÓ. ë vïng du kÝch vµ c¨n cø du kÝch, ®ã lµ mét c«ng t¸c rÊt quan träng. §Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm, chóng ta ph¶i g©y mét phong trµo quÇn chóng s©u réng vµ bÒn bØ. Ph¶i tuyªn truyÒn, vËn ®éng, tæ chøc, l·nh ®¹o nh©n d©n h¨ng h¸i tham gia c«ng viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch. Ph¶i ®Æt phong trµo s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm lµm trung t©m cña phong trµo thi ®ua ¸i quèc. Mçi ®Þa ph¬ng, mçi ®¬n vÞ, mçi gia ®×nh ®Òu nªn ký giao kÌo thi ®ua thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm riªng cña m×nh ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch chung cña ChÝnh phñ . §Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm, c¸c c¬ quan, bé ®éi, nhµ m¸y, trêng häc, v.v. ph¶i chèng n¹n tham «, l·ng phÝ. Ph¶i sö dông tiÒn cña, søc lùc vµ thêi giê cña nh©n d©n

-6

-5

cho hîp lý. Ph¶i chèng bÖnh quan liªu v× ®ã lµ nguån gèc cña n¹n tham «, l·ng phÝ . L©u nay, chóng ta ®ßi hái nh©n d©n ®ãng gãp. Tõ ®©y, chóng ta ph¶i ra søc híng dÉn vµ gióp ®ì nh©n d©n h¬n n÷a trong viÖc s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm, ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng cña bé ®éi vµ nh©n d©n, ®Ó lµm cho d©n giµu, níc m¹nh. Cã nh thÕ nh©n d©n míi cµng thÊy ChÝnh phñ hÕt lßng hÕt søc phôc vô nh©n d©n, ChÝnh phñ lµ ChÝnh phñ cña nh©n d©n. Nh thÕ, nh©n d©n sÏ cµng h¨ng h¸i ®oµn kÕt vµ kh¸ng chiÕn. C¸n bé kinh tÕ vµ tµi chÝnh, c¸n bé n«ng héi vµ c«ng ®oµn lµ nh÷ng chiÕn sÜ ph¶i xung phong trªn mÆt trËn s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm. C¸n bé c¸c ngµnh kh¸c cÇn phèi hîp chÆt chÏ c«ng t¸c cña m×nh víi c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm. KhÈu hiÖu chung cña chóng ta lµ: - Bé ®éi thi ®ua diÖt giÆc lËp c«ng, - Nh©n d©n thi ®ua s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm. Bé ®éi ta ®· liªn tiÕp chiÕn ®Êu bÒn bØ suèt 3 th¸ng ë chiÕn trêng Hoµ B×nh vµ kh¾p n¬i, vµ ®· th¾ng to. §ång bµo vµ c¸n bé ta ph¶i thi ®ua víi bé ®éi, ph¶i ra søc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm ®Ó båi dìng vµ tÝch tr÷ lùc lîng cho qu©n vµ d©n ta ®¸nh th¾ng h¬n n÷a, ®¸nh th¾ng h¬n m·i, cho ®Õn ngµy kh¸ng chiÕn th¾ng lîi hoµn toµn. Th¸ng 3 n¨m 1952
Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 50, ngµy 20-3-1952.

-6

-5

TH¦ GöI TRUNG §OµN 64
B¸c rÊt vui lßng ®· nhËn ®îc b¸o c¸o cña c¸c chó ngµy 15 vµ 27-1-1952, víi chiÕc mÒ ®ay vµ phï hiÖu cña ®éi Hæ x¸m. Toµn Trung ®oµn dòng c¶m trong lóc ®¸nh giÆc, nhÊt lµ biÕt d©n vËn trong ngµy thêng. ThÕ lµ rÊt tèt. B¸c nh¾c l¹i, c¸c chó ph¶i: T¨ng cêng ®oµn kÕt néi bé, kiªn quyÕt chÊp hµnh mÖnh lÖnh, ®oµn kÕt gi÷a qu©n vµ d©n, cè g¾ng tiÕn bé m·i, chí v× th¾ng mµ kiªu, chí chñ quan khinh ®Þch. Nh vËy th× c¸c chó sÏ thu ®îc nhiÒu thµnh tÝch vÎ vang h¬n n÷a. B¸c mong c¸c chó cho B¸c biÕt râ tªn tuæi c¸c ®ång chÝ: §¹i, Th×n, Tr× vµ c« ThÐp. ChuyÓn lêi khen ngîi cña B¸c cho Ban qu©n y vµ ®ång bµo lµng Lai X¸ vµ nh÷ng lµng ®· ra søc gióp ®ì bé ®éi. B¸c chê nhiÒu tin th¾ng lîi cña c¸c chó. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng 3 n¨m 1952
Hå CHÝ MINH

TUY£N TRUYÒN CéNG S¶N?
"Ai mong muèn Mü ph¸t ®éng mét cuéc chiÕn tranh chèng Nga céng s¶n th× ngêi Êy lµ ngêi ph¹m téi ¸c to, chèng l¹i lêi thø 5 cña §øc Chóa: "Mi sÏ kh«ng giÕt ngêi". "NÕu Ph¸p ®· ký ®iÒu íc qu©n sù víi Mü, vµ nÕu Mü më cuéc chiÕn tranh "phßng ngõa" chèng Nga, th× thÕ nµo? Tr¶ lêi thiÕt thùc lµ: HiÖp íc Êy sÏ hoµn toµn kh«ng cã gi¸ trÞ. Ch¼ng nh÷ng Ph¸p kh«ng buéc ph¶i thi hµnh ®iÒu íc Êy, mµ Ph¸p l¹i kh«ng cã quyÒn hîp t¸c víi Mü". Ph¶i ch¨ng ®ã lµ lêi tuyªn truyÒn cña nh÷ng ngêi céng s¶n Ph¸p? Tha kh«ng ph¶i. §ã lµ lêi cña Gi¸m môc ¡ngxen ®· ®¨ng trªn tê b¸o hµng tuÇn cña C«ng gi¸o tØnh Ly«ng ë Ph¸p (121951). Gi¸m môc ¡ngxen cßn nãi râ: chiÕn tranh x©m lîc lµ téi ¸c, nhng chiÕn tranh ®Ó b¶o vÖ Tæ quèc th× cÇn, th× ®óng. Xem ®ã th× biÕt r»ng: Nh÷ng ngêi c«ng gi¸o ViÖt Nam theo Ph¸p vµ bï nh×n, lµm h¹i ®ång bµo, ch¼ng nh÷ng lµ ViÖt gian, mµ còng lµ gi¸o gian. Cßn nh÷ng ®ång bµo c«ng gi¸o kh¸ng chiÕn míi lµ tÝn ®å ch©n chÝnh cña §øc Chóa, v×

S¸ch Hå Chñ tÞch víi c¸c lùc lîng vò trang nh©n d©n, Nxb. Qu©n ®éi nh©n d©n, Hµ Néi, 1962, tr.132.

-6

-5

nh÷ng ®ång bµo Êy thËt thµ Phông sù §øc Chóa Phông sù Tæ quèc .
§.X. B¸o Cøu quèc, sè 2046, ngµy 1-4-1952.

¬ng ®Õn khu, ®Õn x· ph¶i nghiªn cøu rÊt kü lìng, ph¶i hiÓu biÕt rÊt râ rµng kÕ ho¹ch nµy. T«i yªu cÇu c¸c c¸n bé thÊm nhuÇn kÕ ho¹ch råi ph¶i gi¶i thÝch tuyªn truyÒn cho mäi chiÕn sÜ, mäi ngêi thÊm nhuÇn kÕ ho¹ch, ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch cho kú ®îc . Thùc hiÖn kÕ ho¹ch nµy ch¼ng nh÷ng cã ý nghÜa kinh tÕ to lín, mµ l¹i cã ý nghÜa chÝnh trÞ to lín. Nã gi¸o dôc c¸n bé vµ nh©n d©n vÒ quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô d©n chñ. Nã th¾t chÆt thªm mèi ®oµn kÕt gi÷a c¸c tÇng líp nh©n d©n. Nã n©ng cao tr×nh ®é chÝnh trÞ cña c¸n bé, cña chiÕn sÜ vµ nh©n d©n. Nã g¾n liÒn lßng yªu níc víi tinh thÇn quèc tÕ. Cho nªn, trong lóc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, chiÕn sÜ, nh©n d©n vµ c¸n bé ph¶i thËt thµ tù phª b×nh vµ phª b×nh ®Ó gióp nhau söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, ph¸t triÓn u ®iÓm, ®Ó cïng nhau tiÕn bé. Mµ trong phong trµo phª b×nh vµ tù phª b×nh ¾t ph¶i cã chuÈn bÞ vµ l·nh ®¹o, cho nªn c¸c c¸n bé cao cÊp ph¶i xung phong, ph¶i lµm g¬ng mÉu. T×nh h×nh quèc tÕ rÊt thuËn lîi cho ta. §ång bµo ta h¨ng h¸i, chiÕn sÜ ta dòng c¶m, c¸n bé ta cè g¾ng, ChÝnh phñ vµ §oµn thÓ l·nh ®¹o ®óng ®¾n. V× vËy, t«i ch¾c r»ng chóng ta nhÊt ®Þnh thùc hiÖn ®Çy ®ñ kÕ ho¹ch nµy.

TH¦ GöI §åNG BµO, CHIÕN SÜ Vµ C¸N Bé TOµN QUèC

Hå CHÝ MINH

KÕ ho¹ch thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm do ChÝnh phñ ®Ò ra, ®· ®îc Ban Thêng trùc Quèc héi ®ång ý. §· ®îc Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng MÆt trËn Liªn - ViÖt ®ång ý. §· ®îc c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n ®ång ý. §· ®îc ®¹i biÓu chÝnh quyÒn c¸c khu, c¸c tØnh, vµ ®¹i biÓu qu©n ®éi ta th¶o luËn kü vµ ®ång ý. NghÜa lµ kÕ ho¹ch nµy lµ mét kÕ ho¹ch rÊt d©n chñ, rÊt thiÕt thùc, rÊt Ých níc lîi d©n. VËy, t«i yªu cÇu c¸n bé c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ, tõ trung -

Tµi liÖu lu t¹i Trung t©m lu tr÷ Quèc gia I.

-6

-5

Cã TIÒN MUA TI£N CòNG §¦îC? TH¦ GöI C¸C §¹I BIÓU HéI NGHÞ C¸N Bé CHÝNH QUYÒN TOµN QuèC LÇN THø 5
C¸c ®¹i biÓu vÒ ®Þa ph¬ng: - Tæ chøc nh÷ng Ban huÊn luyÖn Ýt ngµy, lµm c¸n bé tõ khu ®Õn x· thÊm thuÇn chÝnh s¸ch s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm (vµ chèng tham «, l·ng phÝ, chèng bÖnh quan liªu), tøc lµ thËt sù tù phª b×nh vµ phª b×nh. - Råi më mét cuéc vËn ®éng gi¶i thÝch tuyªn truyÒn s©u vµ réng kh¾p. - Råi gióp d©n ®Æt kÕ ho¹ch vµ ký kÕt thi ®ua. Mçi ®ît lµm xong, ph¶i cã b¸o c¸o, khu vµ tØnh göi lªn trung ¬ng (tõ khu ®Õn huyÖn ph¶i s¾p xÕp c«ng viÖc h»ng ngµy ®Ó ®iÒu mét sè c¸n bé - ®· ®îc huÊn luyÖn - vÒ gióp c¸c x·). Nãi tãm l¹i, nªn cã mét cuéc ®éng viªn thiÕt thùc kü lìng vµ réng kh¾p, s«i næi. C¸c b¸o chÝ ph¶i theo dâi vµ tuyªn truyÒn. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH Tµi liÖu lu t¹i Trung t©m lu tr÷ Quèc gia I.

Tôc ng÷ cã c©u: "Cã tiÒn mua tiªn còng ®îc, kh«ng tiÒn ch¹y ngîc ch¹y xu«i". ë thêi ®¹i míi, c©u Êy kh«ng ®óng n÷a. Chøng cí: n¨m 1947, Mü mêi c¸c níc ®Õn nãi: "Chóng t«i cã tiÒn, mêi c¸c anh vay. Nhng ai muèn vay, th× ph¶i thÕ nµy ... thÕ nµy ...". Liªn X« vµ c¸c níc d©n chñ míi kh«ng thÌm vay, v× biÕt r»ng "thÕ nµy" lµ thÕ nµo. C¸c níc t b¶n v× tµi chÝnh kiÖt quÖ, v× "m¸u tham hÔ thÊy h¬i ®ång lµ mª", nªn nh¾m m¾t mµ vay. Vay xong, liÒn bÞ Mü "thÕ nµy"; tøc lµ Mü n¾m hÕt quyÒn chÝnh trÞ, kinh tÕ, qu©n sù cña c¸c níc m¾c nî. §ã lµ kÕ ho¹ch M¸csan. ThÊy vËy nªn võa råi MÔ T©y C¬1), DiÕn §iÖn vµ n¨m níc kh¸c tõ chèi tiÒn Mü "gióp" . Bé trëng ngo¹i giao Nam D¬ng hÊp tÊp nhËn Mü "gióp", liÒn bÞ Quèc héi Nam D¬ng b¾t tõ chøc. Ph¶n ®éng Mü rÊt lo ng¹i. C¸c b¸o Mü nãi: E r»ng nhiÒu níc kh¸c còng sÏ tõ chèi nh vËy, th× Mü dï cã tiÒn còng kh«ng mua ®îc tiªn, tøc lµ ¶nh hëng Mü cµng kÐm sót. Kh«ng tiÒn kh«ng nhÊt ®Þnh ph¶i ch¹y ngîc ch¹y xu«i. Chøng cí: Liªn X« vµ c¸c níc d©n chñ míi, khi c¸ch m¹ng míi thµnh c«ng, chØ cã hai bµn tay tr¾ng. Nhê nh©n d©n thi ®ua s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm, tù lùc c¸nh sinh, chèng tham «, l·ng phÝ vµ bÖnh quan liªu, nªn dÇn dÇn d©n giµu, níc m¹nh. ViÖt Nam ta ®ang ph¸t ®éng phong trµo s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm, ChÝnh phñ, §oµn thÓ vµ nh©n d©n ®ång t©m nhÊt trÝ, th× nhÊt ®Þnh thµnh c«ng. Kh«ng tiÒn ta t¹o ra tiÒn, Kh¸ng chiÕn th¾ng lîi lµ tiªn trªn ®êi.
§.X.
1

) Nay phiªn ©m lµ Mªhic«.

-6

-5

B¸o Cøu quèc, sè 2048, ngµy 4-4-1952.

hå CHÝ MINH B¸o Nh©n d©n, sè 54, ngµy 17-4-1952.

§IÖN MõNG QUèC KH¸NH N¦íC CéNG HOµ NH¢N D¢N HUNGGARI
Göi ®ång chÝ §«bi Itvan, Chñ tÞch níc Céng hoµ Nh©n d©n Hung, vµ ®ång chÝ Kit Kar«li, Bé trëng Bé Ngo¹i giao níc Céng hoµ Nh©n d©n Hung, Thay mÆt ChÝnh phñ níc Céng hoµ D©n chñ ViÖt Nam, t«i kÝnh göi Héi ®ång Bé trëng níc Céng hoµ Nh©n d©n Hung lêi c¸m ¬n nhiÖt thµnh vÒ viÖc mêi ®¹i biÓu ChÝnh phñ ViÖt Nam dù kû niÖm lÇn thø 7 Ngµy gi¶i phãng níc Hung. Chóng t«i rÊt tiÕc kh«ng thÓ cö ®¹i biÓu tíi ®îc. Nh©n dÞp Quèc kh¸nh cña níc Céng hoµ huynh ®Ö, ngµy gi¶i phãng huy hoµng do nh©n d©n Hung ®Êu tranh giµnh ®îc, víi sù gióp ®ì cña Liªn X« hïng m¹nh, nh©n d©n vµ ChÝnh phñ ViÖt Nam tá nçi vui mõng víi nh©n d©n vµ ChÝnh phñ Hung. Nh©n d©n vµ ChÝnh phñ ViÖt Nam, vµ c¸ nh©n t«i xin chóc nh©n d©n vµ ChÝnh phñ Hung thu ®îc nhiÒu th¾ng lîi lín trong viÖc x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ hoµ b×nh thÕ giíi. T×nh ®oµn kÕt huynh ®Ö gi÷a nh©n d©n Hung vµ nh©n d©n ViÖt Nam mu«n n¨m!

T×NH H×NH Vµ NHIÖM Vô (B¸o c¸o t¹i Héi nghÞ lÇn thø ba cña Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng, kho¸ II)40
I - T×NH H×NH THÕ GiíI - Phe hoµ b×nh d©n chñ m¹nh h¬n vµ sÏ th¾ng phe ®Õ quèc g©y chiÕn, song ph¶i ®Êu tranh trêng kú vµ gian khæ. - Nguy c¬ thÕ giíi chiÕn tranh thø ba vÉn nghiªm träng, nhng kh«ng nghiªm träng h¬n mÊy n¨m tríc. - Ta ra søc kh¸ng chiÕn tøc lµ gãp phÇn gi÷ g×n hoµ b×nh thÕ giíi. Trong thêi kú võa qua, sù thËt chøng tá r»ng: phe hoµ b×nh d©n chñ do Liªn X« l·nh ®¹o ngµy cµng m¹nh, phe ®Õ quèc g©y chiÕn do Mü cÇm ®Çu ngµy cµng yÕu. Chóng ta kh«ng khinh ®Þch, kh«ng nªn ®¸nh gi¸ qu¸ thÊp lùc lîng phe ®Õ quèc. Nhng chóng ta ph¶i nhËn râ chç yÕu cña chóng. Phe ®Õ quèc cã nh÷ng ®iÓm nhÊt trÝ, nh ©m mu g©y chiÕn, nh mu ®i cíp níc ngêi ta. Nhng néi bé chóng th× ®Çy nh÷ng m©u thuÉn s©u s¾c: Chóng tranh quyÒn ®o¹t lîi lÉn nhau. T b¶n trong mçi níc còng m©u thuÉn víi nhau, nh t b¶n

-6

-5

c¸c ngµnh c«ng nghÖ kh¸c th× m©u thuÉn víi t b¶n ®éc quyÒn chÕ t¹o vò khÝ §iÒu nµy râ rÖt nhÊt ë Mü. . Chóng dèc hÕt søc kinh tÕ vµo kinh tÕ chiÕn tranh. Tranh thñ thuÕ kho¸ thªm nÆng, nh©n d©n thªm khã, sè ngêi thÊt nghiÖp thªm nhiÒu. Do ®ã mµ khñng ho¶ng kinh tÕ, m©u thuÉn x· héi vµ chÝnh trÞ thªm trÇm träng. ë c¸c níc ®Õ quèc vµ c¸c níc thuéc ®Þa, cã hµng tr¨m triÖu ngêi ch¸n ghÐt chiÕn tranh, ñng hé hoµ b×nh, ®Êu tranh cho hoµ b×nh, ®ång thêi ®Êu tranh cho quyÒn lîi kinh tÕ vµ chÝnh trÞ cña hä. §Æc biÖt cuéc ®Êu tranh vò trang cña c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc chèng ®Õ quèc x©m lîc ngµy cµng lín m¹nh. §ã lµ nh÷ng m©u thuÉn, nã lµm cho phe ®Õ quèc ngµy cµng yÕu vµ cµng l©m vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng. Phe hoµ b×nh, d©n chñ ®· m¹nh, mµ ngµy cµng thªm m¹nh. V× nÒn t¶ng cña nã lµ Liªn X«, Trung Quèc vµ tÊt c¶ c¸c níc d©n chñ míi ngµy cµng v÷ng ch¾c, v× nã bao gåm toµn thÓ nh©n d©n yªu chuéng hoµ b×nh vµ d©n chñ kh¾p thÕ giíi díi sù l·nh ®¹o cña Liªn X«. V× phe hoµ b×nh d©n chñ ®oµn kÕt nhÊt trÝ . Phe hoµ b×nh d©n chñ th¾ng phe ®Õ quèc nhiÒu cuéc nh: phe Mü buéc ph¶i ®µm ph¸n ë TriÒu Tiªn. Phe Mü kh«ng d¸m dïng bom nguyªn tö ë TriÒu Tiªn, v× Mü kh«ng gi÷ ®éc quyÒn bom nguyªn tö, vµ v× sî nh©n d©n thÕ giíi ph¶n ®èi; phe Mü gÆp nhiÒu trë ng¹i trong viÖc thùc hiÖn HiÖp íc §¹i T©y D¬ng, vò trang l¹i T©y §øc vµ NhËt B¶n; phe Mü thÊt b¹i trong héi nghÞ Liªn hîp quèc vµ buéc ph¶i bµn vÊn ®Ò gi¶m binh bÞ, ph¶i bµn hoµ íc cña §øc. Phe Mü cµng ngµy cµng bÞ c« lËp. Sù ho¹t ®éng cña phe hoµ b×nh d©n chñ ngµy cµng më réng, cµng tÝch cùc: chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi, kinh tÕ, nh Héi nghÞ kinh tÕ ë Moscou cã 500 ®¹i biÓu ë 48 níc ®Õn dù.

Nã ®· l«i cuèn ®îc c¶ nh÷ng nhãm t b¶n c¸c níc ®ang bÞ kinh tÕ chiÕn tranh vµ t b¶n ®éc quyÒn Mü uy hiÕp vµ ¸p bøc. Nã sÏ ph¸ chÝnh s¸ch phong to¶ cña phe Mü. Nã cµng chøng tá c¸i thuyÕt "chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa vµ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa cã thÓ cïng sèng víi nhau" cña ®ång chÝ Xtalin lµ ®óng. Vµ do ®ã, mÆt trËn hoµ b×nh l¹i thªm réng, thªm m¹nh. Héi nghÞ hoµ b×nh ch©u ¸ vµ Th¸i B×nh D¬ng41 sÏ thªm lùc lîng míi cho phe hoµ b×nh d©n chñ thÕ giíi. Tuy vËy, nguy c¬ chiÕn tranh vÉn trÇm träng, v× phe ®Õ quèc do Mü cÇm ®Çu vÉn chuÈn bÞ chiÕn tranh toµn diÖn: qu©n sù, chÝnh trÞ, kinh tÕ, kh¾p ph¬ng T©y vµ ph¬ng §«ng. Chóng b¾t ®Çu chiÕn tranh vi trïng ë TriÒu Tiªn vµ ë §«ng B¾c Trung Quèc. Chóng vÉn l¨m le ®¸nh Liªn X« vµ Trung Quèc. Chóng vÉn mong dïng chiÕn tranh ®Ó lµm chñ thÕ giíi vµ ®Ó cøu chóng khái khñng ho¶ng. Tõ ph¬ng T©y ®Õn CËn §«ng, chóng cã khèi B¾c §¹i T©y D¬ng víi nh÷ng ©m mu vµ kÕ ho¹ch cña nã. ë ph¬ng §«ng, chóng x©m lîc TriÒu Tiªn, ra søc biÕn níc NhËt thµnh c¨n cø qu©n sù m¹nh cña chóng, chiÕm ®ãng §µi Loan vµ gióp bän Tëng Giíi Th¹ch, r¸o riÕt ho¹t ®éng ë §«ng Nam ¸, vò trang cho bän ph¶n ®éng Th¸i, Phi LuËt T©n, DiÕn §iÖn x©m lîc ViÖt, Miªn, Lµo vµ M· Lai. ViÖt Nam lµ bé phËn trong phe hoµ b×nh vµ d©n chñ thÕ giíi chèng bän ®Õ quèc g©y chiÕn. Cuéc kh¸ng chiÕn ViÖt Nam vµ cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ hoµ b×nh cña nh©n d©n thÕ giíi ®Òu cã ¶nh hëng lÉn nhau. - Cuéc ®µm ph¸n ë TriÒu Tiªn sÏ ¶nh hëng ®Õn kh¸ng chiÕn ViÖt Nam thÕ nµo? Nãi chung, th× nÕu cuéc ®µm ph¸n Êy ®i ®Õn kÕt qu¶ ®×nh chiÕn, thÕ lµ phe hoµ b×nh d©n chñ th¾ng lîi. Phe hoµ b×nh d©n chñ th¾ng lîi, tøc lµ ta th¾ng lîi, v× ta lµ mét

-6

-5

bé phËn trong phe hoµ b×nh d©n chñ thÕ giíi. Nhng chóng ta cÇn ph¶i hiÓu râ: v« luËn cuéc kh¸ng chiÕn TriÒu Tiªn sÏ ph¸t triÓn thÕ nµo, kÕt qu¶ thÕ nµo, chóng ta vÉn ph¶i ra søc chuÈn bÞ lùc lîng cña ta cho ®Çy ®ñ, lÊy tù lùc c¸nh sinh lµm gèc ®Ó øng phã víi mäi ph¸t triÓn cña t×nh h×nh; dï t×nh h×nh Êy thuËn lîi hay gay go th× ta vÉn chñ ®éng. - T×nh h×nh Ph¸p vµ B¾c Phi ¶nh hëng ®Õn kh¸ng chiÕn ta thÕ nµo? Nh©n d©n Ph¸p, nh©n d©n B¾c Phi vµ nh©n d©n ta s¸t c¸nh ®Êu tranh chèng ®Õ quèc Ph¸p, Mü. Cho nªn mçi cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n Ph¸p vµ B¾c Phi ®Òu gióp mét phÇn vµo kh¸ng chiÕn cña ta. Mµ mçi mét th¾ng lîi cña ta còng gióp søc cho cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n B¾c Phi vµ Ph¸p. Nh©n d©n Ph¸p còng ph¶i ®Êu tranh trêng kú vµ gian khæ. V× ngoµi nh÷ng khã kh¨n kh¸c, níc Ph¸p ®ang bÞ kÑp vµo trong gäng k×m thÕ lùc Mü: mét bªn lµ ph¶n ®éng T©y §øc, mét bªn lµ ph¸t xÝt T©y Ban Nha, trong níc Ph¸p th× ®Çy rÉy nh÷ng c¨n cø qu©n sù cña Mü. Nãi tãm l¹i, c¸c cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ng cña c¸c d©n téc, bÊt kú gÇn hay xa, to hay nhá, ®Òu cã quan hÖ víi nhau. Nhng kh«ng thÓ û l¹i nhau. - Quan hÖ gi÷a ta vµ Miªn, Lµo thÕ nµo ? V× mäi quan hÖ kh¨ng khÝt vÒ ®Þa lý, qu©n sù, chÝnh trÞ, v.v. mµ ta víi Miªn, Lµo còng nh m«i víi r¨ng. Hai d©n téc Miªn, Lµo hoµn toµn gi¶i phãng, th× cuéc gi¶i phãng cña ta míi ch¾c ch¾n, hoµn toµn. Cho nªn nhiÖm vô cña ta l¹i ph¶i ra søc gióp ®ì kh¸ng chiÕn Miªn, Lµo mét c¸ch tÝch cùc, thiÕt thùc h¬n. §ã lµ nhiÖm vô quèc tÕ cña chóng ta. XÐt t×nh h×nh thÕ giíi, th× chóng ta thÊy r»ng: phe ®Õ

quèc còng nh bÇy thó d÷, cµng gÇn ®êng cïng, th× chóng cµng ®éc ¸c, hung h¨ng. Song lùc lîng ®oµn kÕt cña 800 triÖu nh©n d©n Liªn X«, Trung Quèc vµ c¸c níc d©n chñ míi kh¸c, vµ cña 600 triÖu chiÕn sÜ hoµ b×nh kh¾p thÕ giíi ®· ký tªn ®ßi 5 cêng quèc ký c«ng íc hoµ b×nh lµ mét søc m¹nh mµ phe ®Õ quèc ph¶i dÌ chõng. Thêi giê cµng thªm dµi th× m©u thuÉn cña chóng cµng thªm nhiÒu, lùc lîng cña chóng cµng kÐm sót. §ång thêi, lùc lîng phe hoµ b×nh d©n chñ cµng thªm m¹nh. MÆt trËn hoµ b×nh, d©n chñ lµ MÆt trËn thèng nhÊt cña tÊt c¶ nh©n d©n thÕ giíi yªu chuéng hoµ b×nh, ®Êu tranh cho hoµ b×nh. Tríc mÆt, nã lµ phe ®Õ quèc g©y chiÕn, mét kÎ thï hung ¸c d÷ tîn. Cho nªn phe hoµ b×nh d©n chñ nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng lîi, nhng ph¶i ®Êu tranh trêng kú vµ gian khæ. Chóng ta ra søc trêng kú kh¸ng chiÕn, tøc lµ gãp mét phÇn thiÕt thùc vµo cuéc chèng ®Õ quèc g©y chiÕn vµ g×n gi÷ hoµ b×nh thÕ giíi. §ång chÝ Xtalin d¹y chóng ta: nÕu nh©n d©n kh¾p n¬i kiªn quyÕt ®Êu tranh ®Ó g×n gi÷ hoµ b×nh, th× ch¾c gi÷ v÷ng ®îc vµ cñng cè ®îc hoµ b×nh. Võa råi, ®ång chÝ Xtalin nãi: nguy c¬ thÕ giíi chiÕn tranh hiÖn nay kh«ng nghiªm träng h¬n mÊy n¨m tríc. Lêi Êy l¹i chøng tá thªm r»ng lùc lîng hoµ b×nh, d©n chñ ®· ng¨n c¶n ®îc bíc tiÕn cña phe ®Õ quèc g©y chiÕn vµ b¶o vÖ hoµ b×nh thÕ giíi mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Tuy vËy, nguy c¬ chiÕn tranh vÉn trÇm träng vµ nhiÖm vô trung t©m cña nh©n d©n thÕ giíi lµ ph¶i tØnh t¸o vµ m¹nh mÏ ®Êu tranh ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh. II - T×NH H×NH TRONG N¦íC - Kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, nhng ph¶i trêng kú vµ

-6

-5

gian khæ, ph¶i tù lùc c¸nh sinh. - So víi n¨m ngo¸i, th× hiÖn nay thÕ ®Þch yÕu ®i, ta m¹nh lªn. - Giai ®o¹n cÇm cù tøc lµ giai ®o¹n ta chuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®Ó chuyÓn sang tæng ph¶n c«ng. Bªn ®Þch: ë Ph¸p còng nh ë ViÖt Nam, ®Õ quèc Ph¸p ®· thµnh tay sai cña ®Õ quèc Mü. V× theo Mü, mµ níc Ph¸p gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ mäi mÆt: chÝnh trÞ, qu©n sù, kinh tÕ, tµi chÝnh. ChÝnh phñ Ph¸p th× tróc ®æ liªn tiÕp nh sung rông. ë ViÖt Nam, còng nh ë Ph¸p, Mü mét mÆt th× gióp Ph¸p, mét mÆt th× lÊn Ph¸p, vµ cÇn thiÕt cµng ngµy cµng tÝch cùc can thiÖp vµo ViÖt, Miªn, Lµo. Mü n¾m Ph¸p, dïng Ph¸p, gióp Ph¸p ®Ó duy tr× cuéc chiÕn tranh x©m lîc ViÖt, Miªn, Lµo hßng biÕn ViÖt, Miªn, Lµo thµnh c¨n cø chiÕn lîc chuÈn bÞ ®¸nh Trung Quèc. Cuéc chiÕn tranh x©m lîc ViÖt, Miªn, Lµo ®· lµm Ph¸p thiÖt h¹i nÆng nÒ vµ ®¬ng gÆp nhiÒu khã kh¨n. Tõ ngµy b¾t ®Çu chiÕn tranh ®Õn sau chiÕn dÞch Hoµ B×nh, Ph¸p ®· mÊt ngãt 20 v¹n binh sÜ chÕt, bÞ th¬ng vµ bÞ b¾t. Vµ cho ®Õn nay, Ph¸p ®· hao tæn h¬n 1.247.610 triÖu quan. ChÕt nhiÒu ngêi, tèn nhiÒu cña nh thÕ, mµ hoµn toµn kh«ng cã hy väng th¾ng lîi, cho nªn tinh thÇn qu©n ®éi Ph¸p cµng kÐm sót, d luËn Ph¸p cµng x«n xao, nh©n d©n Ph¸p cµng chèng chiÕn tranh ë ViÖt Nam. Thªm vµo ®ã, l¹i cã m©u thuÉn gi÷a Ph¸p vµ Mü, nhng ch¼ng qua lµ m©u thuÉn gi÷a chñ vµ tí. Nãi tãm l¹i: thÕ ®Þch cµng ngµy cµng yÕu, chóng ®ang

bÞ ®éng trªn chiÕn trêng B¾c Bé. Tuy vËy, lùc lîng ®Þch vÉn cßn m¹nh, chóng cè gi÷ ®ång b»ng B¾c Bé vµ tiÕp tôc cñng cè vïng t¹m bÞ chiÕm ë Trung Bé vµ Nam Bé. Chóng vÉn cßn ©m mu ®¸nh ra vïng tù do. §Þch tÝch cùc x©y dùng vµ lîi dông nguþ quyÒn, nguþ qu©n, thùc hiÖn chÝnh s¸ch "dïng ngêi ViÖt ®¸nh ngêi ViÖt, lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh". Chóng ®îc Mü gióp nhiÒu tiÒn b¹c vµ vò khÝ. Trong bÌ lò bï nh×n cã bän th©n Mü, cã bän th©n Ph¸p, néi bé chóng cã m©u thuÉn. Nhng v« luËn m©u thuÉn gi÷a chóng thÕ nµo chóng vÉn lµ bï nh×n, vÉn lµ ph¶n níc, ph¶n d©n. Tuy bï nh×n kh«ng cã uy tÝn g× trong nh©n d©n, nhng do chÝnh s¸ch x¶o quyÖt cña ®Õ quèc Ph¸p, Mü, l¹i v× trong vïng t¹m bÞ chiÕm, c«ng t¸c tuyªn truyÒn cña ta cha ®îc ph¸t triÓn, cho nªn nh©n d©n ë nh÷ng vïng ®ã kh«ng khái bÞ lõa bÞp vµ chÞu ¶nh hëng cña chóng hoÆc Ýt hoÆc nhiÒu. V× vËy, chóng ta ph¶i ra søc tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch cña ta vµ v¹ch râ chÝnh s¸ch chia rÏ cña ®Þch. §Õ quèc Ph¸p, Mü ®· ®¹t ®îc mét phÇn kÕt qu¶ trong kÕ ho¹ch tæ chøc nguþ qu©n ®Ó dïng ngêi ViÖt ®¸nh ngêi ViÖt. Do ®ã mµ chóng cã thÓ bæ sung qu©n sè thiÕu hôt ®Ó tiÕp tôc chiÕn tranh x©m lîc. V× vËy, cÇn ph¶i thiÕt thùc thi hµnh chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ ®èi víi nguþ qu©n, ph¶i ra søc vËn ®éng nguþ qu©n, ra søc lµm cho chóng tan r·. Trong nguþ quyÒn, nguþ qu©n cã nh÷ng ®øa ®¹i gian ¸c, song còng cã nh÷ng phÇn tö bÞ Ðp buéc hoÆc v× tinh thÇn lung lay mµ theo giÆc. Chóng ta ph¶i xÐt râ nh÷ng phÇn tö kh¸c nhau ®ã, vµ dïng chÝnh s¸ch kh¸c nhau mµ ®èi phã. §èi víi bän ®¹i gian ®¹i ¸c th× ph¶i trõng trÞ theo ph¸p luËt. §èi víi bän sau, th×

-6

-5

cho "c¶i tµ quy chÝnh", lËp c«ng chuéc téi. GÇn ®©y, v× ®Þch gÆp khã kh¨n, chóng phao tin ®ån vÒ ®µm ph¸n. Môc ®Ých ®Ó ®¸nh lõa d luËn Ph¸p, ®Ó Mü gióp thªm, vµ lµm cho ta n¶y ra tinh thÇn cÇu an, s¬ hë. Qu©n vµ d©n ta ph¶i ghi nhí ®iÒu nµy: bän ®Õ quèc Ph¸p, Mü sÏ b¸m ViÖt, Miªn, Lµo ®Õn cïng, ta chØ cã mét chÝnh s¸ch ra søc kh¸ng chiÕn cho ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn. ThÕ lµ râ. ChÝnh s¸ch cña chóng ta vèn lµ chÝnh s¸ch thùc hiÖn hoµ b×nh vµ ñng hé hoµ b×nh. Song hoµ b×nh ¾t ph¶i ra søc tranh lÊy, ph¶i dïng lùc lîng tranh lÊy, ph¶i do kh¸ng chiÕn th¾ng lîi mµ tranh lÊy. QuyÕt kh«ng nªn ¶o tëng, kh«ng ngåi chê nã ®Õn. Chóng ta cµng cè g¾ng, lùc lîng cµng to, th¾ng lîi ta cµng lín, th× viÖc thùc hiÖn hoµ b×nh ch©n chÝnh ë ViÖt Nam cµng ch¾c ch¾n. Bªn ta: H¬n mét n¨m nay, ta cã tiÕn bé vÒ mäi mÆt, song tiÕn bé Êy cha ®ñ víi nhu cÇu cña kh¸ng chiÕn, v× kh¸ng chiÕn cµng ngµy cµng gay go, cµng ph¸t triÓn. Qu©n sù: Tõ th¾ng lîi ë biªn giíi n¨m 1950, t×nh h×nh tiÕn dÇn cã lîi cho ta. HiÖn nay, ta ®ang ë trong giai ®o¹n cÇm cù, giai ®o¹n gay go nhÊt cña cuéc kh¸ng chiÕn. Giai ®o¹n cÇm cù tøc lµ giai ®o¹n ta chuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®Ó chuyÓn sang tæng ph¶n c«ng, ®ã lµ giai ®o¹n quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ cña cuéc kh¸ng chiÕn. Cho nªn, ta ph¶i cè g¾ng nhiÒu trong giai ®o¹n nµy. VÒ tæ chøc, trang bÞ vµ chÝnh trÞ, qu©n ®éi ta ®· lín m¹nh h¬n tríc nhiÒu. Nh÷ng th¾ng lîi trong n¨m 1951 vµ ®Çu n¨m 1952 ë tríc mÆt ®Þch vµ sau lng ®Þch ®· chøng tá ®iÒu ®ã. §ã lµ do ta cè g¾ng, do c¸c níc b¹n gióp ®ì, do kÕt qu¶ nh÷ng cuéc chØnh huÊn cña ta. Cuéc th¾ng lîi cña chiÕn dÞch Hoµ B×nh ®· ph¸ tan kÕ

ho¹ch Thu- §«ng cña ®Þch, ®· ®Èy m¹nh chiÕn tranh du kÝch sau lng ®Þch ë B¾c Bé, ®· cã tiÕng vang déi trong níc vµ ngoµi níc. Bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ d©n qu©n du kÝch còng tiÕn bé. ViÖc phèi hîp víi qu©n ®éi chñ lùc ë c¸c n¬i, nhÊt lµ ë ®ång b»ng B¾c Bé, viÖc më réng vïng du kÝch, viÖc ph¸ tÒ vµ vËn ®éng nguþ binh... ®Òu cã thµnh tÝch kh¸. Tuy vËy, th¾ng lîi trong vïng sau lng ®Þch ë B¾c Bé cha ®îc cñng cè; vïng t¹m bÞ chiÕm vµ vïng du kÝch ë miÒn Nam cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Qu©n ®éi ta ®· tiÕn bé nhiÒu, nhng cßn nhiÒu nhîc ®iÓm: tr×nh ®é kü thuËt, chiÕn thuËt cßn kÐm, nhÊt lµ tr×nh ®é chÝnh trÞ cha ®îc n©ng cao, lËp trêng giai cÊp cha v÷ng, c¸n bé c«ng n«ng cha ®îc cÊt nh¾c ®óng møc. Cho nªn §¶ng vµ ChÝnh phñ ®Æt viÖc chØnh qu©n lµ mét c«ng viÖc chÝnh hiÖn nay. Kinh tÕ tµi chÝnh: Tríc ®©y, chóng ta kh«ng chó träng ®Çy ®ñ ®Õn c«ng t¸c kinh tÕ, tµi chÝnh, chóng ta thiÕu quyÕt t©m æn ®Þnh nÒn tµi chÝnh, kinh tÕ ®Ó g©y c¬ së ph¸t triÓn s¶n xuÊt mét c¸ch thuËn lîi vµ ®Ó båi dìng lùc lîng cho nh©n d©n, cho kh¸ng chiÕn. Nhng gÇn ®©y, chóng ta ®· cè g¾ng nhiÒu vÒ mÆt nµy: mét mÆt tiÕn hµnh mÊy c«ng t¸c tµi chÝnh, ng©n hµng, mËu dÞch, mét mÆt ®Ò ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm. C«ng t¸c kinh tÕ tµi chÝnh cïng c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm quan hÖ kh¨ng khÝt víi nhau, ¶nh hëng lÉn nhau, cho nªn cÇn ph¶i ¨n khíp víi nhau. Tµi chÝnh, mËu dÞch, ng©n hµng, lµm viÖc thuËn lîi, th× míi thóc ®Èy m¹nh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm thùc hiÖn ®Çy ®ñ, th× sÏ gióp tµi chÝnh, mËu dÞch, ng©n hµng ph¸t triÓn.

-6

-5

N¨m ngo¸i, thu thuÕ n«ng nghiÖp cã kÕt qu¶ kh¸. Nhng trong lóc thi hµnh cã nhiÒu n¬i (thÝ dô Liªn khu IV) cha n¾m v÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ChÝnh phñ, cha ®i ®óng ®êng lèi nh©n d©n, cho nªn kÕt qu¶ kh«ng ®Çy ®ñ. N¨m nay, cÇn ph¶i söa ch÷a kÞp thêi nh÷ng khuyÕt ®iÓm ®ã. Chóng ta ®· bíc ®Çu trong viÖc ®Æt nÒn t¶ng tµi chÝnh, mËu dÞch, ng©n hµng, nhng c¸n bé cha n¾m v÷ng chÝnh s¸ch, cha th«ng th¹o chuyªn m«n, cha chÊp hµnh kû luËt tµi chÝnh mét c¸ch nghiªm kh¾c. ChÝnh trÞ: Tr¶i qua mÊy n¨m kh¸ng chiÕn, chóng ta ®· cè g¾ng vµ tiÕn bé vÒ mÆt chÝnh trÞ. GÇn ®©y, t×nh h×nh vµ c«ng t¸c cña chóng ta cã sù ph¸t triÓn míi: §¶ng c«ng khai ho¹t ®éng, ViÖt Minh vµ Liªn ViÖt thèng nhÊt, ñy ban liªn l¹c ViÖt - Miªn - Lµo thµnh lËp, ta cã ®¹i sø ë Liªn X« vµ Trung Quèc, chÝnh s¸ch ruéng ®Êt, chÝnh s¸ch thuÕ n«ng nghiÖp, c¸c chÝnh s¸ch míi vÒ kinh tÕ tµi chÝnh, chÝnh s¸ch s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm ®· ®îc thi hµnh vµ ngµy cµng ®îc thi hµnh ®Çy ®ñ h¬n. Nh÷ng th¾ng lîi to lín trong chiÕn dÞch Hoµ B×nh, cuéc ®Êu tranh sau lng ®Þch ®¬ng gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn. Nh÷ng viÖc ®ã lµm cho qu©n vµ d©n ta thªm h¨ng h¸i, lµm cho uy tÝn cña §¶ng vµ ChÝnh phñ thªm s©u réng. Phong trµo thi ®ua ¸i quèc dÇn dÇn cã nÒn nÕp. Bé ®éi thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng, nh©n d©n thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt, c¸n bé thi ®ua söa ®æi lÒ lèi lµm viÖc, nãi chung ®Òu cã kÕt qu¶. Phong trµo thi ®ua ®· gióp n©ng cao tr×nh ®é gi¸c ngé vµ cñng cè thªm mèi ®oµn kÕt cña nh©n d©n. Cuéc §¹i héi chiÕn sÜ thi ®ua toµn quèc trong th¸ng 5 lµ mét dÞp tèt cho §¶ng vµ ChÝnh phñ ®éng viªn toµn qu©n vµ toµn d©n thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vµ c«ng t¸c kh¸ng chiÕn.

VÒ chÝnh quyÒn: Chóng ta cã tiÕn bé nhiÒu, nhng v× chóng ta quan niÖm cha ®óng tÝnh chÊt vµ sù quan träng cña chÝnh quyÒn nh©n d©n nªn cha thËt sù kiÖn toµn chÝnh quyÒn vÒ mÆt c«ng t¸c, tæ chøc, c¸n bé. NÒn t¶ng mäi c«ng t¸c lµ cÊp x·, mµ cÊp x· nhiÒu m¬i cßn xéc xÖch l¾m, nhiÒu ñy ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh x· do kú hµo cò, hoÆc ®Þa chñ, phó n«ng n¾m, c«ng t¸c sinh ho¹t Héi ®ång nh©n d©n kh«ng ®Òu, sè c¸n bé tho¸t ly s¶n xuÊt qu¸ nhiÒu, bé m¸y cång kÒnh, nhiÒu giÊy tê, h×nh thøc... Tõ cÊp trªn xuèng cÊp díi, c«ng viÖc chËm trÔ, nhiÒu khi kh«ng ¨n khíp. Chóng ta ph¶i söa ch÷a c¸c khuyÕt ®iÓm kÓ trªn, coi träng vµ thËt sù kiÖn toµn chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c, tæ chøc, c¸n bé. Nãi ®Õn chÝnh trÞ, chóng ta ph¶i xÐt th¸i ®é cña c¸c giai cÊp vµ tÇng líp x· héi ViÖt Nam trong thêi kú kh¸ng chiÕn, ®Ó ®Þnh ph¬ng ch©m, chÝnh s¸ch cho ®óng. Giai cÊp c«ng nh©n: Tr¶i mÊy n¨m kh¸ng chiÕn díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng ta, giai cÊp c«ng nh©n ®· ®oµn kÕt toµn d©n, l·nh ®¹o toµn d©n kh¸ng chiÕn cøu níc. C¸c tÇng líp nh©n d©n b¾t ®Çu nhËn r»ng: chØ cã giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o th× kh¸ng chiÕn míi th¾ng lîi, kiÕn quèc míi thµnh c«ng. Giai cÊp n«ng d©n: N«ng d©n lµ tèi ®¹i ®a sè trong nh©n d©n níc ta, lµ bé phËn chñ chèt trong ®éi ngò c¸ch m¹ng, lµ giai cÊp ®ãng gãp nhiÒu nhÊt trong kh¸ng chiÕn. N«ng d©n nãi chung ñng hé chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ChÝnh phñ nh: gi¶m t«, gi¶m tøc, tÞch thu ruéng ®Êt cña thùc d©n Ph¸p vµ ViÖt gian, chia c«ng ®iÒn, thu thuÕ n«ng nghiÖp. ChÝnh s¸ch Êy ®· ®em l¹i lîi Ých thiÕt thùc cho quÇn chóng n«ng d©n. Nhng trong lóc thi hµnh, c¸n bé cha n¾m v÷ng chÝnh s¸ch, cha theo ®óng ®êng lèi quÇn chóng, nªn cha

-6

-5

ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc cña quÇn chóng, cha c¶i thiÖn ®êi sèng n«ng th«n nhiÒu h¬n, cha biÕt tæ chøc chÆt chÏ vµ réng kh¾p lùc lîng to lín cña quÇn chóng n«ng d©n. BÇn n«ng vµ cè n«ng lµ b¸n v« s¶n vµ v« s¶n trong n«ng th«n, lµ quÇn chóng chñ lùc cña c¸ch m¹ng, lµ ®ång minh ch¾c ch¾n nhÊt cña giai cÊp c«ng nh©n. BÇn cè n«ng ®· gãp phÇn lín lao nhÊt vµo cuéc kh¸ng chiÕn, sung vµo bé ®éi, ®i d©n c«ng, ®ãng thuÕ n«ng nghiÖp. Trung n«ng ch¼ng nh÷ng kiªn quyÕt tham gia kh¸ng chiÕn, tham gia ph¶n ®Õ ph¶n phong, mµ cßn cã thÓ tham gia c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa. Hä lµ ®ång minh v÷ng ch¾c cña giai cÊp c«ng nh©n. Tr¶i qua mÊy n¨m kh¸ng chiÕn, trung n«ng ®· ®«ng ®¶o thªm vµ ®Þa vÞ cña hä ë th«n quª ngµy cµng quan träng. Phó n«ng còng ë trong giai cÊp n«ng d©n, hä lµ t s¶n trong n«ng th«n. Hä cã thÓ ®i víi giai cÊp c«ng nh©n trong c¸ch m¹ng d©n téc vµ d©n chñ. Chóng ta kh«ng thÓ coi phó n«ng nh ®Þa chñ, còng kh«ng thÓ coi phó n«ng nh trung, bÇn, cè n«ng, kh«ng ®Ó hä gi÷ quyÒn l·nh ®¹o trong chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ quÇn chóng ë n«ng th«n. ChØ cã giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o, th× n«ng d©n míi ®îc gi¶i phãng. Còng chØ cã th¾t chÆt liªn minh víi n«ng d©n th× giai cÊp c«ng nh©n míi l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ®Õn th¾ng lîi. Cho nªn giai cÊp c«ng nh©n ¾t ph¶i ch¨m chó ®Õn vÊn ®Ò n«ng d©n, ph¶i cñng cè c«ng n«ng liªn minh. Giai cÊp ®Þa chñ lµ giai cÊp ¸p bøc bãc lét n«ng d©n theo lèi phong kiÕn. Mét sè ®¹i ®Þa chñ ph¶n ®éng ®· theo ®Þch, lµm ViÖt gian bï nh×n. Chóng lµ kÎ thï cña nh©n d©n, chóng ph¶n béi Tæ quèc. Chóng ta ph¶i ®¸nh ®æ chóng.

Mét bé phËn ®¹i ®Þa chñ th× cã th¸i ®é lõng chõng. Chóng ta ph¶i kÐo hä vÒ phe kh¸ng chiÕn, ®ång thêi ph¶i ®Êu tranh ®Ó hä thi hµnh chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ChÝnh phñ. Cßn trung ®Þa chñ vµ tiÓu ®Þa chñ th× hoÆc lµ hä gi÷ th¸i ®é trung lËp, hoÆc lµ tham gia kh¸ng chiÕn. Mét sè trÝ thøc xuÊt th©n trung, tiÓu ®Þa chñ, vµ nh÷ng th©n sÜ tiÕn bé th× h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn. Cho nªn chóng ta ®oµn kÕt víi hä ®Ó kh¸ng chiÕn. Còng cã mét sè trung, tiÓu ®Þa chñ, v× träng lîi Ých riªng cña hä h¬n lîi Ých chung cña kh¸ng chiÕn, cña d©n téc mµ cã th¸i ®é ngoan cè, nh kh«ng b»ng lßng chÝnh s¸ch gi¶m t«, gi¶m tøc, thuÕ n«ng nghiÖp. §èi víi hä, chóng ta ph¶i thuyÕt phôc, ph¶i ®Êu tranh ®Ó thùc hiÖn nh÷ng c¶i c¸ch d©n chñ. §èi víi nh÷ng tÇng líp kh¸c nhau vµ nh÷ng phÇn tö kh¸c nhau trong giai cÊp ®Þa chñ, chóng ta ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch kh¸c nhau. - Giai cÊp tiÓu t s¶n: Giai cÊp nµy lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc c¸ch m¹ng, lµ b¹n ®ång minh tin cËy cña giai cÊp c«ng nh©n. Nãi chung th× hä thõa nhËn sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n. Hä h¨ng h¸i kh¸ng chiÕn cøu níc. Tr¶i qua mÊy n¨m kh¸ng chiÕn, ®êi sèng cña hä gÆp nhiÒu khã kh¨n, cha ®îc thiÕt thùc c¶i thiÖn. Trong t tëng vµ hµnh ®éng, hä thêng lung lay. Chóng ta ph¶i cè g¾ng gióp ®ì hä c¶i thiÖn ®êi sèng, c¶i t¹o t tëng, rÌn luyÖn chÝ khÝ vµ gi÷ v÷ng lËp trêng phôc vô nh©n d©n, phôc vô kh¸ng chiÕn. - Giai cÊp t s¶n: Bän t s¶n m¹i b¶n, cã quyÒn lîi dÝnh liÒn víi ®Õ quèc Ph¸p, Mü, lµ bän ph¶n ®éng, ph¶n quèc. Chóng ta ph¶i ®¸nh ®æ chóng. T s¶n d©n téc th× ñng hé c¸ch m¹ng d©n téc vµ d©n

-6

-5

chñ, ñng hé kh¸ng chiÕn, t¸n thµnh chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ChÝnh phñ (nh chÝnh s¸ch lîi c¶ chñ vµ thî, c¶ c«ng vµ t). Nhng hoµn c¶nh kh¸ng chiÕn h¹n chÕ ho¹t ®éng kinh doanh cña hä. PhÇn nhiÒu, hä cã th¸i ®é "chê thêi". D©n téc thiÓu sè: Nãi chung, ®ång bµo thiÓu sè rÊt h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn, nhê ®ã chóng ta ®· ph¸ ®îc chÝnh s¸ch chia rÏ d©n téc cña ®Þch. Nhng cã n¬i th× mét phÇn v× ta cha cã chÝnh s¸ch râ rÖt, mét phÇn do c¸n bé ®Þa ph¬ng kÐm, cho nªn ë ®ã cã mét sè ®ång bµo thiÓu sè bÞ ®Þch lîi dông, chèng l¹i ta. T«n gi¸o: PhÇn lín ®ång bµo t«n gi¸o, nhÊt lµ c¸c tÇng líp lao ®éng ®Òu yªu níc kh¸ng chiÕn, nh c«ng gi¸o ë nhiÒu n¬i, nh Cao §µi kh¸ng chiÕn, v.v.. Mét phÇn th× bÞ ®Þch lîi dông nh nguþ qu©n Cao §µi, Hoµ H¶o, c«ng gi¸o ë Nam Bé. Mét sè ®ång bµo c«ng gi¸o tuy b¶n chÊt th× tèt, nhng bÞ bän cÇm ®Çu ph¶n ®éng lung l¹c, nªn hä hoµi nghi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ChÝnh phñ. §ã lµ v×, ®Þch dïng chÝnh s¸ch chia rÏ, song mét phÇn còng v× ta cha cã ph¬ng ph¸p thÝch hîp ®Ó vËn ®éng ®ång bµo t«n gi¸o. §ång thêi v× c¸n bé ta kÐm, cã n¬i ®· cã nh÷ng hµnh ®éng lè l¨ng, ph¹m ®Õn tÝn ngìng vµ quyÒn lîi cña ®ång bµo t«n gi¸o. Nãi tãm l¹i, tèi ®¹i ®a sè nh©n d©n ta lµ tèt, yªu níc, c¨m thï giÆc, ñng hé kh¸ng chiÕn. Nhng vÉn cßn mét sè v× hä ®Æt lîi Ých c¸ nh©n, lîi Ých giai cÊp cña hä lªn trªn lîi Ých d©n téc, hoÆc v× hä bÞ ®Þch lõa phØnh, mua chuéc mµ cã th¸i ®é lõng chõng, hoÆc ngoan cè, thËm chÝ ph¶n ®éng. Cµng ngµy ®Þch cµng dïng thñ ®o¹n quû quyÖt vµ th©m ®éc h¬n chia rÏ nh©n d©n ta, hßng ph¸ khèi ®oµn kÕt toµn d©n cña ta. Chóng ta ph¶i thi hµnh ®óng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ChÝnh phñ ®èi víi c¸c giai cÊp, tÇng líp, ®èi víi ®ång bµo

d©n téc thiÓu sè, t«n gi¸o, ®Ó më réng vµ cñng cè MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, ph¸ ©m mu cña ®Þch: dïng ngêi ViÖt ®¸nh ngêi ViÖt, lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh. VÒ MÆt trËn Liªn - ViÖt: ViÖc thi hµnh chÝnh s¸ch MÆt trËn, còng nh tæ chøc vµ c«ng t¸c MÆt trËn cã bÒ réng nhng kÐm bÒ s©u, kÐm cñng cè c¬ së cña MÆt trËn lµ c«ng n«ng liªn minh, vÉn thiªn vÒ ®oµn kÕt mét chiÒu, kÐm ®Êu tranh, gióp ®ì, phª b×nh, gi¸o dôc. C¸c ban l·nh ®¹o MÆt trËn sinh ho¹t kh«ng ®Òu, c«ng t¸c bÞ ®éng. C¸c cÊp uû ®èi víi MÆt trËn th× hoÆc kho¸n tr¾ng, hoÆc bao biÖn. Ta cha ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña MÆt trËn. KhuyÕt ®iÓm Êy lµ do chóng ta cßn coi nhÑ chÝnh s¸ch vµ c«ng t¸c MÆt trËn. C¸n bé vµ ®¶ng viªn ta ph¶i hiÓu: MÆt trËn m¹nh th× kh¸ng chiÕn cµng m¹nh. MÆt trËn ho¹t ®éng s«i næi th× c«ng viÖc kh¸ng chiÕn cµng thuËn lîi. Chóng ta ph¶i thi hµnh ®óng chÝnh s¸ch MÆt trËn cña §¶ng, gióp MÆt trËn ho¹t ®éng m¹nh h¬n, s©u h¬n, thiÕt thùc h¬n. VÒ §¶ng: §¶ng ta cã c¬ së kh¾p c¶ níc, §¶ng ®· thu hót nh÷ng ngêi c¸ch m¹ng nhÊt, u tó nhÊt cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµ cña d©n téc. §¶ng cã chÝnh c¬ng, ®êng lèi ®óng. §¶ng l·nh ®¹o toµn d©n ®oµn kÕt kh¸ng chiÕn, tranh ®îc nhiÒu th¾ng lîi. §ã lµ thµnh tÝch vÎ vang cña §¶ng ta. Nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña §¶ng lµ: gi¸o dôc vµ tæ chøc kÐm, cho nªn sè ®¶ng viªn ®«ng (h¬n 70 v¹n) nhng chÊt lîng kÐm. NhiÒu ®¶ng viªn vµ c¸n bé ta rÊt hy sinh tËn tuþ, lµm g¬ng mÉu trong mäi viÖc, ®îc quÇn chóng kÝnh phôc vµ yªu mÕn. Nhng sè ®«ng c¸n bé vµ ®¶ng viªn ta cha ®îc rÌn luyÖn trong ®Êu tranh, cha ®îc c¶i t¹o t tëng, lËp trêng giai cÊp v« s¶n kh«ng v÷ng, (nhÊt lµ ®¶ng viªn thµnh phÇn tiÓu

-6

-5

t s¶n vµ ®¶ng viªn míi), cho nªn ®· ph¹m nhiÒu sai lÇm nghiªm träng nh: - Kh«ng ph©n biÖt râ b¹n vµ thï. - KÐm ý thøc trêng kú kh¸ng chiÕn, tù lùc c¸nh sinh. - Kh«ng n¾m v÷ng, kh«ng thi hµnh ®óng chÝnh s¸ch ®¹i ®oµn kÕt cña §¶ng, khi th× qu¸ "t¶", khi th× qu¸ h÷u (thêng lµ qu¸ h÷u). - KÐm ý thøc d©n chñ vµ kû luËt trong §¶ng. Tù phª b×nh vµ phª b×nh kh«ng thËt thµ, kh«ng réng kh¾p. - BÖnh quan liªu, hñ ho¸, tham «, l·ng phÝ kh¸ nÆng. VÒ tæ chøc th× c¸c chi bé, nhÊt lµ c¸c chi bé x·, qu¸ kÒnh cµng, láng lÎo, thµnh thö Ýt cã sinh ho¹t chi bé, hoÆc chØ cã h×nh thøc. §Ó ph¸t triÓn nh÷ng u ®iÓm, söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm trªn, Trung ¬ng quyÕt ®Þnh viÖc chØnh §¶ng lµ c«ng t¸c chÝnh ph¶i lµm ngay trong n¨m nay. III - NHIÖM Vô Vµ C¤NG T¸C TR¦íC M¾T §Ó thiÕt thùc chuÈn bÞ tæng ph¶n c«ng, Trung ¬ng ®Ò ra 3 nhiÖm vô lín. §Ó thi hµnh nh÷ng nhiÖm vô ®ã, Trung ¬ng ®Ò ra 4 c«ng t¸c chÝnh cho n¨m nay. §¶ng lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp vµ d©n téc. §Ó lµm trßn nhiÖm vô kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc, §¶ng ph¶i m¹nh, toµn §¶ng t tëng ph¶i nhÊt trÝ, hµnh ®éng ph¶i nhÊt trÝ Cho . nªn chØnh §¶ng lµ viÖc chÝnh, ph¶i ®Æc biÖt chó träng. XÐt t×nh h×nh thÕ giíi vµ t×nh h×nh trong níc, Trung ¬ng ®Þnh ra 3 nhiÖm vô lín vµ 4 c«ng t¸c chÝnh nh sau: Ba nhiÖm vô lín: - Tiªu diÖt sinh lùc ®Þch, ®Èy m¹nh chiÕn tranh du kÝch. - Ph¸ chÝnh s¸ch cña ®Þch: dïng ngêi ViÖt ®¸nh ngêi

ViÖt, lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh. - Båi dìng lùc lîng cña nh©n d©n, cña kh¸ng chiÕn. Hai nhiÖm vô trªn: §¸nh ®Þch vÒ mÆt qu©n sù vµ vÒ mÆt chÝnh trÞ lµ ®Ó tiªu hao lùc lîng ®Þch. Tiªu hao lùc lîng ®Þch, båi dìng lùc lîng ta, hai viÖc Êy ph¶i ®i ®«i víi nhau. T¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm lµ ®Ó båi dìng lùc lîng ta, ®Æng tiªu hao lùc lîng ®Þch. Tiªu hao lùc lîng ®Þch lµ ®Ó båi dìng lùc lîng ta. Cho nªn 3 nhiÖm vô Êy ph¶i cïng tiÕn hµnh víi nhau. §Ó hoµn thµnh 3 nhiÖm vô Êy, chóng ta ph¶i lµm 4 c«ng t¸c chÝnh díi ®©y: 1. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm: §Ó cho d©n h¨ng h¸i vµ cã s½n mµ ®ãng gãp cho kh¸ng chiÕn, th× ph¶i båi dìng lùc lîng cña d©n. Muèn båi dìng lùc lîng cña d©n, th× ph¶i ®éng viªn, tæ chøc, gióp ®ì, híng dÉn d©n t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm. Ph¶i dïng lùc lîng cña d©n båi dìng lùc lîng cho d©n. Ph¶i båi dìng lùc lîng cho d©n nhiÒu h¬n yªu cÇu ®ãng gãp. §ång thêi ph¶i gi¸o dôc nh©n d©n vµ c¸n bé tiÕt kiÖm vµ chèng nh÷ng bÖnh quan liªu, tham «, l·ng phÝ, nÕu kh«ng th× mét phÇn kh¸ to cña d©n ®ãng gãp sÏ bÞ tiªu hao mét c¸ch v« Ých. 2. Gi÷ v÷ng vµ ®Èy m¹nh cuéc ®Êu tranh sau lng ®Þch: Trong giai ®o¹n cÇm cù, cuéc ®Êu tranh sau lng ®Þch ngµy cµng quan träng. Ph¶i vît mäi khã kh¨n ®Ó x©y dùng, cñng cè vµ ph¸t triÓn c¬ së nh©n d©n trong vïng du kÝch vµ vïng t¹m bÞ chiÕm. Ph¶i b¸m chÆt lÊy nh©n d©n, ph¶i tæ chøc vµ l·nh ®¹o nh©n d©n ë nh÷ng vïng Êy ®Êu tranh b»ng mäi c¸ch ®Ó ph¸ chÝnh s¸ch cña ®Þch: dïng ngêi ViÖt ®¸nh ngêi ViÖt, lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh. Ph¶i gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn chiÕn tranh du kÝch, tÝch cùc chèng cµn

-6

-5

quÐt, ra søc cñng cè vµ më réng c¨n cø du kÝch, ®Èy m¹nh toµn bé cuéc ®Êu tranh dÎo dai sau lng ®Þch. §ã lµ mét c«ng t¸c rÊt quan träng trong viÖc chuÈn bÞ chuyÓn sang tæng ph¶n c«ng. 3. ChÊn chØnh qu©n ®éi: Muèn cho qu©n ®éi ta quyÕt chiÕn quyÕt th¾ng h¬n n÷a th× ph¶i s¨n sãc ®êi sèng vËt chÊt cña hä, n©ng cao tr×nh ®é chiÕn thuËt vµ kü thuËt cña hä, nhÊt lµ gi¸o dôc chÝnh trÞ, lµm cho cã lËp trêng v÷ng ch¾c, lËp trêng qu©n ®éi cña nh©n d©n do giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o. Trong viÖc chØnh huÊn bé ®éi, ph¶i lÊy chÝnh trÞ lµm gèc, ph¶i khëi ®Çu tõ c¸n bé dÇn dÇn ®Õn toµn thÓ nh©n viªn. Ph¶i chó träng båi dìng vµ cÊt nh¾c c¸n bé c«ng n«ng. Ph¶i lµm cho qu©n ®éi ta trë nªn thËt lµ mét qu©n ®éi c¸ch m¹ng cña nh©n d©n, mét qu©n ®éi v« ®Þch. 4. ChØnh §¶ng: §¶ng ph¶i thËt m¹nh, thËt trong s¹ch ®Ó thiÕt thùc l·nh ®¹o nh÷ng nhiÖm vô c«ng t¸c nãi trªn. Muèn l·nh ®¹o v÷ng th× tríc hÕt c¸n bé vµ ®¶ng viªn ph¶i cã t tëng vµ lËp trêng v÷ng ch¾c ®Ó l·nh ®¹o, ®Ó xung phong lµm g¬ng mÉu. V× vËy, chØnh §¶ng lµ viÖc chÝnh mµ chóng ta ph¶i lµm ngay. ChØnh §¶ng ph¶i lµm tõng bíc, ph¶i cã träng t©m: - ChØnh huÊn c¸n bé tríc råi míi chØnh ®èn chi bé. - ChØnh ®èn t tëng tríc råi míi chØnh ®èn tæ chøc. - ChØnh huÊn c¸n bé cao cÊp ph¶i do Trung ¬ng trùc tiÕp l·nh ®¹o v× ®ã lµ mÊu chèt cña viÖc chØnh ®èn toµn §¶ng. - ChØnh huÊn nh»m vµo: n©ng cao tr×nh ®é t tëng vµ chÝnh trÞ cña c¸n bé vµ ®¶ng viªn, tÈy bá t tëng phi v« s¶n vµ tiÓu t s¶n, thèng nhÊt t tëng, thèng nhÊt hµnh ®éng, ®oµn kÕt toµn §¶ng ®Ó §¶ng lµm trßn nhiÖm vô nÆng nÒ

vµ vÎ vang cña m×nh. §Ó lµm cho qu¶ng ®¹i quÇn chóng nh©n d©n tham gia kh¸ng chiÕn, ®Ó t¨ng thªm lùc lîng cña nh©n d©n h¬n n÷a vµ ®Ó b¶o ®¶m kh¸ng chiÕn l©u dµi vµ chuÈn bÞ ®Çy ®ñ chuyÓn sang tæng ph¶n c«ng, chóng ta cÇn ph¶i ph¸t ®éng quÇn chóng m¹nh mÏ h¬n n÷a. Cho nªn chØnh §¶ng xong, th× ph¶i chØnh ®èn c«ng t¸c quÇn chóng. Trong viÖc chØnh ®èn nµy, tríc hÕt lµ chØnh ®èn c«ng t¸c n«ng vËn, v× tèi ®¹i ®a sè nh©n d©n ta lµ n«ng d©n vµ nÒn t¶ng kinh tÕ cña ta hiÖn nay lµ n«ng nghiÖp. ViÖc chØnh ®èn tæ chøc vµ c«ng t¸c cña chi bé vµ cña Héi n«ng d©n cøu quèc sÏ cïng lµm trong cuéc ph¸t ®éng quÇn chóng nµy. * * * T×nh h×nh quèc tÕ lîi cho ta, phe hoµ b×nh d©n chñ cña ta m¹nh, §¶ng anh em ra søc gióp ta. Nh©n d©n vµ bé ®éi ta h¨ng h¸i. C¸n bé vµ ®¶ng viªn ta cè g¾ng. §êng lèi cña §¶ng ta ®óng. Chóng ta cã ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn th¾ng lîi, vËy c¸n bé vµ ®¶ng viªn ta ph¶i cã t tëng ®óng, lËp trêng v÷ng, quyÕt t©m n¾m ch¾c vµ hoµn thµnh 3 nhiÖm vô vµ 4 c«ng t¸c chÝnh. Nh thÕ lµ chóng ta lµm ®óng ®êng lèi trêng kú kh¸ng chiÕn, tù lùc c¸nh sinh, thiÕt thùc chuÈn bÞ tæng ph¶n c«ng ®Ó giµnh th¾ng lîi cuèi cïng.
B¸o c¸o trong kho¶ng tõ 22 ®Õn 28-4-1952. Tµi liÖu lu t¹i Côc lu tr÷ V¨n phßng Trung ¬ng §¶ng.

-6

-5

§îc biÕt c¸c b¹n cè g¾ng d¹y vµ häc, t«i rÊt vui lßng. C¸c thÇy gi¸o cã nhiÖm vô nÆng nÒ vµ vÎ vang lµ ®µo t¹o c¸n bé cho d©n téc. VËy gi¸o dôc cÇn nh»m vµo môc ®Ých lµ thËt thµ phông sù nh©n d©n. C¸c ch¸u th× häc tËp cÇn g¾n liÒn víi thùc hµnh ®Ó mai sau thùc hiÖn môc ®Ých cao quý: thËt thµ phông sù nh©n d©n. Trong phong trµo toµn d©n thi ®ua, ch¾c r»ng ë trêng còng thi ®ua. ThÇy thi ®ua d¹y, trß thi ®ua häc. ThÇy vµ trß thËt thµ ®oµn kÕt vµ dïng c¸ch d©n chñ (thËt thµ tù phª b×nh vµ phª b×nh) ®Ó gióp nhau tiÕn bé m¹nh, tiÕn bé m·i. C¸c ch¸u häc trß xin ¶nh. B¸c göi vµo mÊy tÊm vµ ®Ò nghÞ: ®Ó trêng lµm gi¶i thëng cho nh÷ng tæ nµo thi ®ua cã thµnh tÝch kh¸ nhÊt. Ch¾c c¸c ch¸u t¸n thµnh ®Ò nghÞ Êy chø nhØ. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Th¸ng 4 n¨m 1952
Hå CHÝ MINH §Æc san TrÝ thøc kh¸ng chiÕn, cña Trêng dù bÞ ®¹i häc ë Thanh Ho¸, sè 1, th¸ng 7-1952.

TH¦ GöI GI¸O S¦ Vµ SINH VI£N TR¦êNG Dù BÞ §¹I HäC ë THANH HO¸
Göi c¸c thÇy gi¸o vµ c¸c ch¸u häc sinh Trêng dù bÞ ®¹i häc ë Thanh Ho¸, C¶m ¬n c¸c b¹n ®· göi th th¨m t«i, do gi¸o s NguyÔn M¹nh Têng chuyÓn.

-6

-5

TH¦ KHEN TH¦ëNG C¸C §¥N VÞ Bé §éI CHIÕN TH¾NG1) BµI NãI T¹I §¹I HéI C¸C CHIÕN SÜ THI §UA Vµ C¸N Bé G¦¥NG MÉU
Nh©n nh÷ng thµnh tÝch cña c¸c chó trong chiÕn dÞch Hoµ B×nh vµ nh©n ngµy tÕt Lao ®éng quèc tÕ ngµy 1-5, B¸c rÊt vui lßng thay mÆt ChÝnh phñ thëng c¸c chó mét l¸ cê danh dù. B¸c cho phÐp c¸c chó chän mét thµnh tÝch to nhÊt trong chiÕn dÞch Hoµ B×nh mµ thªu vµo l¸ cê vµ tõ nay vÒ sau trong mäi chiÕn dÞch míi, cø chän trËn th¾ng lîi to nhÊt cña c¸c chó mµ thªu thªm vµo. Mong c¸c chó lu«n lu«n cè g¾ng häc tËp, tiÕn bé vµ th¾ng trËn, ®Ó xøng ®¸ng víi danh dù vÎ vang nµy. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH

TOµN QUèC
MôC §ÝCH THI §UA Do thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mµ Liªn X« ®ang x©y dùng chñ nghÜa céng s¶n. Do thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mµ c¸c níc d©n chñ nh©n d©n §«ng ¢u x©y dùng chñ nghÜa x· héi, Trung Quèc x©y dùng chñ nghÜa d©n chñ míi. Nh©n d©n ta thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng tinh thÇn vµ vËt chÊt cña qu©n vµ d©n, cung cÊp ®Çy ®ñ cho kh¸ng chiÕn, chuÈn bÞ chuyÓn sang tæng ph¶n c«ng. Qu©n ®éi ta thi ®ua diÖt giÆc lËp c«ng ®Ó tiªu diÖt nhiÒu sinh lùc ®Þch, chuÈn bÞ chuyÓn sang tæng ph¶n c«ng, ®Ó kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, kiÕn quèc thµnh c«ng, hoµn thµnh d©n chñ míi, tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. T×NH H×NH THI §UA MÊY N¡M VõA QUA Thi ®ua khëi ®Çu tõ 1948.

B¸o Cøu quèc, sè 2075, ngµy 12-5-1952.

) Nh©n dÞp ngµy Quèc tÕ lao ®éng 1-5-1952, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh thëng cho c¸c ®¬n vÞ: TiÓu ®oµn 387, ®¹i ®éi 313, ®¹i ®éi 314 thuéc ®¹i ®oµn X; c¸c ®¹i ®éi 270, 755, 756, 752 thuéc ®¹i ®oµn Y, ®¹i ®éi c«ng binh ®¹i ®oµn Z mét cê thëng danh dù vµ mét thiÕp khen víi néi dung trªn.

1

- Bé ®éi: Thi ®ua kh¸, ®Òu kh¾p, nhÊt lµ sau nh÷ng cuéc chØnh huÊn. KÕt qu¶ râ trong nh÷ng trËn th¾ng lîi liªn tiÕp tríc mÆt vµ sau lng ®Þch. - C«ng nghÖ: Tinh thÇn, kû luËt, tæ chøc kh¸, s¸ng kiÕn nhiÒu, n¨ng suÊt cao. Nhng kh«ng ®Òu, thiÕu thêng xuyªn,

-6

-5

liªn tiÕp. Ngµnh vËn t¶i tiÕn chËm. C¸c xëng t thi ®ua kÐm. - N«ng nghiÖp : Thi ®ua trong vô mïa th¾ng lîi kh¸. §· biÕt thi ®ua tõng ®ît, lµm tËp thÓ. Mét vµi n¬i ®· biÕt ®Æt kÕ ho¹ch tõng gia ®×nh, tõng th«n xãm. Nhng cha ®Òu, cha kh¾p, thiÕu liªn tiÕp. - Lao ®éng trÝ ãc: C¸n bé chuyªn m«n thi ®ua kh¸. Nhng cßn ph¶i cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a. Thi ®ua diÖt giÆc dèt kh¸. Nhng nãi chung th× ngµnh v¨n ho¸ gi¸o dôc tiÕn chËm. - C¸c c¬ quan: Cã ch¬ng tr×nh, ph¬ng híng, cè g¾ng. Nhng cha ®Òu, cha cã nÒ nÕp, thiÕu liªn tiÕp. - Thanh niªn: §· xung phong trong bé ®éi, d©n c«ng vµ c«ng nghÖ (thÝ dô nh÷ng ®éi thanh niªn xung phong lao ®éng). Nhng ë n«ng th«n, thanh niªn cha lµm næi bËt vai trß xung phong. - VÒ mÆt l·nh ®¹o: Qu©n ®éi, c«ng ®oµn, n«ng héi kh¸. Nhng cßn ph¶i cè g¾ng nhiÒu n÷a. Héi phô n÷ vµ §oµn thanh niªn cha ®i thËt s¸t víi quÇn chóng. Nãi tãm l¹i: Thi ®ua c¸c ngµnh ®Òu cã tiÕn bé hoÆc Ýt hoÆc nhiÒu. Nhng ngoµi bé ®éi, th× khuyÕt ®iÓm chung lµ thiÕu liªn tiÕp, réng kh¾p vµ cha biÕt g¾n liÒn víi häc tËp chÝnh trÞ. Tõ nay, ph¶i ph¸t triÓn nh÷ng u ®iÓm, söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm. Nh÷ng ngµnh thi ®ua ®· kh¸ th× ph¶i cè g¾ng thªm. Nh÷ng ngµnh cßn kÐm th× ph¶i cè g¾ng theo cho kÞp phong trµo. NéI DUNG THI §UA Thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm th×: - T¨ng n¨ng suÊt: lµm mau, lµm tèt, lµm nhiÒu. - Ra søc tiÕt kiÖm: nguyªn liÖu, vËt liÖu, søc lao ®éng, th× giê.

TiÕt kiÖm ®Ó gióp t¨ng gia. T¨ng gia ®Ó thùc hiÖn tiÕt kiÖm. Mét thÝ dô: NguyÔn §¨ng §¹i lµm gi©y m×n, mét th¸ng tiÕt kiÖm ®îc 50 lÝt x¨ng, 14 kil« c¸nh kiÕn, 140 thíc v¶i, mét sè nh©n c«ng, mµ n¨ng suÊt vÉn cao h¬n, chÊt lîng vÉn tèt h¬n tríc. Thi ®ua diÖt giÆc lËp c«ng th×: - LuyÖn tËp giái, - DiÖt nhiÒu ®Þch, - Kh¾c phôc khã kh¨n, chÊp hµnh mÖnh lÖnh, lµm trßn nhiÖm vô. Cã ngêi tëng lÇm bé ®éi chØ cã nhiÖm vô diÖt giÆc lËp c«ng, kh«ng trùc tiÕp t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm. Nãi thÕ kh«ng ®óng. Bé ®éi ®¸nh th¾ng trËn, quý träng chiÕn lîi phÈm, thÕ lµ t¨ng gia s¶n xuÊt. Bé ®éi quý träng cña c«ng, quý träng qu©n trang qu©n dông, thÕ lµ tiÕt kiÖm. Cßn bé ®éi ë hËu ph¬ng, c¸c ngµnh qu©n nhu, qu©n giíi, qu©n y, vËn t¶i, v.v., cµng ph¶i thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm. Trong viÖc sö dông d©n c«ng, cµng ph¶i tiÕt kiÖm ®Ó ®ång bµo hËu ph¬ng ®ñ lùc lîng vµ ngµy giê ®Æng thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm. C¸CH THI §UA - Trong bé ®éi th× ph¸t huy qu©n sù d©n chñ. - C¸c ngµnh th× n©ng cao kü thuËt. - Gom gãp s¸ng kiÕn. Rót kinh nghiÖm, tæng kÕt kinh nghiÖm, trao ®æi vµ phæ biÕn kinh nghiÖm. S¸ng kiÕn vµ kinh nghiÖm lµ cña quý chung cho c¶ d©n téc. Chóng ta ph¶i ra søc lµm cho nã dåi dµo thªm vµ lan réng m·i. §Çu th× lan kh¾p mét ®¬n vÞ, mét nhµ m¸y, mét lµng, v.v.. DÇn dÇn lan kh¾p c¶ qu©n ®éi, c¶ ngµnh c«ng nghÖ, c¶ níc. S¸ng kiÕn vµ kinh nghiÖm còng nh nh÷ng con

-6

-5

suèi nhá ch¶y vµo s«ng to, nh÷ng s«ng to ch¶y vµo bÓ c¶. Kh«ng biÕt quý träng s¸ng kiÕn vµ phæ biÕn kinh nghiÖm tøc lµ l·ng phÝ cña d©n téc. ViÖc phæ biÕn s¸ng kiÕn vµ kinh nghiÖm lµ phËn sù cña qu©n ®éi, c¶ ®oµn thanh niªn, c«ng ®oµn vµ n«ng héi. ChÝnh quyÒn còng ph¶i s¨n sãc gióp ®ì viÖc nµy. C¸c b¸o chÝ vµ v¨n nghÖ: ph¶i ®iÒu tra tuyªn truyÒn, khen ngîi nh÷ng u ®iÓm vµ phª b×nh nh÷ng khuyÕt ®iÓm trong viÖc phæ biÕn s¸ng kiÕn vµ kinh nghiÖm. §ã lµ mét nhiÖm vô vÎ vang cña b¸o chÝ vµ v¨n nghÖ thiÕt thùc gãp phÇn vµo phong trµo thi ®ua ¸i quèc. MøC THI §UA Møc thi ®ua ph¶i tiÕn dÇn dÇn vµ tiÕn m·i m·i. Nh÷ng ngêi vµ nh÷ng nhãm hiÖn nay ®· ®¹t ®îc møc cao, th× ph¶i lµm cho chÊt lîng tèt h¬n n÷a vµ ph¶i g¾ng tiÕn lªn n÷a. Gióp ®ì nh÷ng ngêi vµ nh÷ng nhãm cßn kÐm theo cho kÞp møc cao hiÖn nay. TrÝ kh«n, s¸ng kiÕn, häc hái, tiÕn bé vµ tinh thÇn hy sinh cña ngêi ta kh«ng cã h¹n, nã cø tiÕn m·i. Cho nªn møc thi ®ua còng kh«ng cã h¹n, nã còng tiÕn lªn m·i. Ai thi ®ua víi ai ? Thi ®ua gi÷a ngêi nµy víi ngêi kh¸c, ®¬n vÞ nµy víi ®¬n vÞ kh¸c, ®iÒu ®ã ai còng hiÓu. Mét ®iÒu nªn nh¾c lµ: ngµnh nµy cã thÓ vµ nªn thi ®ua víi nh÷ng ngµnh kh¸c. ThÝ dô: mét ®¬n vÞ n«ng th«n cã thÓ thi ®ua víi mét ®¬n vÞ bé ®éi vµ mét ®¬n vÞ c«ng nghÖ. X· A vµ nhµ m¸y B ký giao íc víi bé ®éi C, sÏ t¨ng gia vµ tiÕt kiÖm bao nhiªu. Bé ®éi C ký giao íc diÖt nhiÒu giÆc, cíp nhiÒu sóng. ThÕ lµ c«ng n«ng binh thi ®ua víi nhau, cïng nhau tiÕn bé.

ý NGHÜA THI §UA - Thi ®ua lµ ®oµn kÕt: Trong phong trµo thi ®ua, chóng ta thÊy ®ñ c¸c d©n téc: Kinh, Thæ, M¸n, Mêng, v.v., ®ñ c¸c tÝn ngìng, l¬ng cã, gi¸o cã, ®ñ c¸c tÇng líp binh, c«ng, n«ng, sÜ, ®ñ c¸c h¹ng ngêi giµ, trÎ, g¸i, trai, tÊt c¶ ®Òu nh»m vµo mét môc ®Ých chung: t¨ng gia s¶n xuÊt vµ diÖt giÆc lËp c«ng. Tríc kia anh em trÝ thøc th× xa lao ®éng ch©n tay. C«ng n«ng binh th× ai chØ lo viÖc Êy. Gi÷a c¸c h¹ng ngêi, c¸c tÇng líp, c¶m t×nh cha ®îc th©n mËt. Nay phong trµo thi ®ua ®· lµm ph¸t triÓn tinh thÇn ®oµn kÕt gi÷a tÊt c¶ c¸c tÇng líp nh©n d©n. ThÝ dô: muèn bé ®éi ®ñ ¨n mÆc, ®ñ vò khÝ, ®¸nh m¹nh, th¾ng nhiÒu, th× trÝ thøc thi ®ua ph¸t minh s¸ng chÕ, n«ng d©n thi ®ua lµm nhiÒu lóa nhiÒu b«ng, c«ng nh©n thi ®ua s¶n xuÊt nhiÒu sóng ®¹n. Trong lóc thi ®ua diÖt giÆc lËp c«ng, th× bé ®éi lu«n lu«n nhí ®Õn ®ång bµo vµ khuyÕn khÝch lÉn nhau: diÖt s¹ch giÆc ®i, ®Ó ®ång bµo ®îc lµm ¨n yªn æn. ThÕ lµ thi ®ua t¨ng cêng ®oµn kÕt, mµ ®oµn kÕt ®Èy m¹nh thi ®ua. §oµn kÕt Êy lµ ®oµn kÕt thËt sù vµ rÊt chÆt chÏ. T«i muèn nh¾c vµi chuyÖn nho nhá, nhng cã ý nghÜa rÊt to: Bµ cô N¨m (Cao B»ng), 83 tuæi, xung phong söa ®êng. C¸n bé khuyªn bµ cô nghØ, th× bµ cô nãi: "Cµng giµ cµng ph¶i gióp kh¸ng chiÕn. Söa ®êng ®Ó bé ®éi ®i cho mau, giÕt cho nhiÒu giÆc, th¾ng cho nhiÒu trËn ...". Ch¸u NguyÔn ThÞ Giao Tiªn (ngµnh qu©n dîc) khuyÕn khÝch chÞ em: "Chóng ta ph¶i thi ®ua chuÈn bÞ thuèc men cho mau vµ cho cÈn thËn, ®Ó anh em bé ®éi yªn t©m ®¸nh giÆc ...". §ã lµ nh÷ng lêi méc m¹c do lßng t¬ng th©n t¬ng ¸i, do tinh thÇn ®oµn kÕt tõ ®¸y lßng thèt ra. §ã lµ nh÷ng ®o¹n v¨n ch¬ng míi mÎ vµ t¬i s¸ng do phong trµo thi ®ua vµ cuéc kh¸ng

-6

-5

chiÕn vÜ ®¹i cña d©n téc ta n¶y në ra. - Thi ®ua lµ yªu níc: Thi ®ua lµ mét c¸ch yªu níc thiÕt thùc vµ tÝch cùc. C¸c chiÕn sÜ thi ®ua ®Òu t¨ng n¨ng suÊt tõ gÊp rìi trë lªn. NÕu ta cø tÝnh ®æ ®ång mçi chiÕn sÜ ®Òu t¨ng n¨ng suÊt gÊp ®«i, nÕu tÊt c¶ nh÷ng ngêi lao ®éng níc ta - bé ®éi, c«ng, n«ng, lao ®éng trÝ ãc - ®Òu thi ®ua vµ ®Òu t¨ng n¨ng suÊt gÊp ®«i, th× kÕt qu¶ sÏ thÕ nµo ? KÕt qu¶ lµ lùc lîng cña ta vÒ mäi mÆt ®Òu t¨ng gÊp ®«i. Ta sÏ diÖt giÆc gÊp ®«i, th¾ng lîi gÊp ®«i. KÕt qu¶ lµ kh¸ng chiÕn sÏ th¾ng lîi gÊp ®«i, kiÕn quèc sÏ thµnh c«ng gÊp ®«i. KÕt qu¶ lµ d©n giµu níc m¹nh. Cho nªn chóng ta nãi: thi ®ua lµ yªu níc, yªu níc th× ph¶i thi ®ua. Vµ nh÷ng ngêi thi ®ua lµ nh÷ng ngêi yªu níc nhÊt. - Thi ®ua lµ tinh thÇn quèc tÕ: Nh©n d©n Liªn X«, Trung Quèc vµ c¸c níc b¹n kh¸c cho chóng ta nhiÒu kinh nghiÖm thi ®ua. Chóng ta häc nhiÒu kinh nghiÖm thi ®ua ë c¸c níc b¹n, vµ ta sÏ cè g¾ng thi ®ua víi c¸c níc b¹n ®Ó cïng c¸c níc b¹n tiÕn bé. §ã lµ tinh thÇn quèc tÕ. Nh©n d©n vµ b¸o chÝ c¸c níc b¹n vui mõng khi hä nghe nh÷ng thµnh tÝch cña phong trµo thi ®ua cña ta. Còng nh ta vui mõng khi nghe nh÷ng th¾ng lîi trong phong trµo thi ®ua cña c¸c níc b¹n. §ã lµ tinh thÇn quèc tÕ. Tinh thÇn quèc tÕ ch©n chÝnh Êy tá râ trong nh÷ng lêi nãi vµ viÖc lµm cña c¸c chiÕn sÜ thi ®ua. Mét thÝ dô: Mét nhãm chiÕn sÜ trång b«ng Trung Quèc ®Õn th¨m c¸c chiÕn sÜ thî dÖt ë mét nhµ m¸y v¶i, råi hä vui vÎ nãi: "Chóng t«i ra søc thi ®ua trång cho nhiÒu b«ng, c¸c ®ång chÝ thi ®ua dÖt cho nhiÒu v¶i. Råi chóng ta tha hå cung cÊp cho ®ång bµo Trung Quèc, vµ tha hå gióp cho anh em TriÒu Tiªn vµ ViÖt Nam tù lùc c¸nh sinh". L¹i nh trong sè chiÕn sÜ thi ®ua cña ta, cã nh÷ng chiÕn

sÜ Hoa kiÒu. Nh ®ång chÝ Voßng Dïng HÝnh lµ mét l·o chiÕn sÜ g¬ng mÉu, lu«n lu«n h¨ng h¸i thi ®ua; h¨ng h¸i ñng hé kh¸ng chiÕn. §ã lµ tinh thÇn quèc tÕ. Thi ®ua ch¼ng nh÷ng båi dìng tinh thÇn ®oµn kÕt vµ tinh thÇn yªu níc cña d©n téc ta, mµ l¹i lµm cho nh©n d©n ta ®oµn kÕt víi nh©n d©n lao ®éng thÕ giíi. - Thi ®ua lµ gãp søc gi÷ g×n hoµ b×nh vµ d©n chñ thÕ giíi. ë c¸c níc ®Õ quèc, kh«ng bao giê cã vµ kh«ng thÓ cã phong trµo thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm. V× nh©n d©n lao ®éng c¸c níc Êy kh«ng d¹i g× mµ lµm lîi cho nh÷ng giai cÊp bãc lét hä, ¸p bøc hä. Kh«ng thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mµ c¸c níc Êy ®· cã hµng triÖu ngêi bÞ thÊt nghiÖp. Mét níc tù xng giµu cã nhÊt thÕ giíi nh Mü, ®· cã h¬n 12 triÖu c«ng nh©n thÊt nghiÖp. NÕu thi ®ua th× nh©n d©n lao ®éng ë c¸c níc Êy sÏ thÊt nghiÖp nhiÒu h¬n n÷a. - Thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm chØ cã ë Liªn X«, Trung Quèc, ViÖt Nam vµ c¸c níc d©n chñ míi kh¸c. Thi ®ua diÖt giÆc lËp c«ng chØ cã trong c¸c qu©n ®éi c¸ch m¹ng. V× ë níc ta vµ c¸c níc b¹n ta, v× trong qu©n ®éi c¸ch m¹ng, nh©n d©n vµ qu©n ®éi thi ®ua lµ lîi Ých cho m×nh, cho c¶ d©n téc m×nh. Do thi ®ua mµ phe hoµ b×nh vµ d©n chñ kinh tÕ ngµy cµng thÞnh vîng, lùc lîng ngµy cµng to lín, lµm cho phe ®Õ quèc g©y chiÕn do Mü cÇm ®Çu ph¶i nhôt l¹i. Qu©n vµ d©n ta thi ®ua ®Ó ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vµ bän can thiÖp Mü. Ta tiªu diÖt lùc lîng ®Õ quèc Ph¸p vµ Mü, tøc lµ ta thiÕt thùc gãp phÇn vµo c«ng cuéc gi÷ g×n hoµ b×nh vµ d©n chñ thÕ giíi. §ã chÝnh lµ tinh thÇn quèc tÕ cña thi ®ua. - Thi ®ua c¶i t¹o con ngêi : Lao ®éng s¸ng t¹o x· héi. Thi ®ua th× c¶i t¹o con ngêi. Ngoµi nh÷ng ý nghÜa nãi ë trªn, cµng h¨ng h¸i thi ®ua th× ngêi chiÕn sÜ cµng ph¶i ra søc t×m tßi, häc hái, cÇu tiÕn

-6

-5

bé. Do s¸ng kiÕn vµ kinh nghiÖm trong thi ®ua mµ lao ®éng ch©n tay n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt cña m×nh. Do thi ®ua mµ lao ®éng trÝ ãc gÇn gòi, gióp ®ì, céng t¸c vµ häc hái nh÷ng ngêi lao ®éng ch©n tay, vµ trë nªn nh÷ng ngêi trÝ thøc hoµn toµn. ThÕ lµ phong trµo thi ®ua ®· lµm cho c«ng n«ng binh trÝ thøc ho¸, vµ trÝ thøc th× lao ®éng ho¸. Nh÷ng chiÕn sÜ thi ®ua ¾t ph¶i lµ nh÷ng ngêi giµu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. Thêng cã nh÷ng ngêi hay kÓ c«ng lao, hay mÆc c¶ víi kh¸ng chiÕn, víi d©n téc. Hä hay suy nghÜ: "Ta ®· lµm ®îc viÖc nµy viÖc nä, nhng kh¸ng chiÕn vµ d©n téc ®· bï ®¾p cho ta thÕ nµo ?". ChiÕn sÜ thi ®ua th× kh«ng kÓ c«ng, kh«ng mÆc c¶ víi kh¸ng chiÕn, víi d©n téc. Hä lu«n lu«n tù hái: "Ta ®· t¨ng n¨ng suÊt ®îc bao nhiªu, ®· lµm lîi cho kh¸ng chiÕn, cho d©n téc nh thÕ nµo?". ChiÕn sÜ thi ®ua l¹i cã tinh thÇn vît mäi khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. Cho nªn cã thÓ nãi: chiÕn sÜ thi ®ua lµ nh÷ng ngêi míi, nh÷ng ngêi lu«n lu«n cè g¾ng thùc hµnh cÇn kiÖm liªm chÝnh, lµ nh÷ng ngêi t«i trung cña nh©n d©n, con hiÕu cña Tæ quèc. §Ó ph¸t triÓn phong trµo thi ®ua, chóng ta ph¶i chèng bÖnh quan liªu, chèng n¹n tham «, l·ng phÝ. V× bÖnh quan liªu sÏ ng¨n trë phong trµo thi ®ua, lµm nã chËm tiÕn, vµ n¹n tham «, l·ng phÝ sÏ lµm gi¶m bít nh÷ng kÕt qu¶ cña phong trµo thi ®ua. KÕT LUËN Phong trµo thi ®ua lµ mét trong nh÷ng th¾ng lîi lín cña nh©n d©n ta trong mÊy n¨m kh¸ng chiÕn nµy. Nã sÏ lµm ®µ cho nh÷ng th¾ng lîi to h¬n n÷a, vÎ vang h¬n n÷a vÒ qu©n sù, chÝnh trÞ, kinh tÕ, v.v.. V× vËy, nhiÖm vô cña ChÝnh phñ, cña MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ trong MÆt trËn lµ ph¶i ®Èy m¹nh phong trµo thi

®ua lªn cao h¬n n÷a vµ réng kh¾p h¬n n÷a. HiÖn nay, ta míi cã hµng v¹n chiÕn sÜ thi ®ua, tõ nay chóng ta ph¶i cã hµng triÖu chiÕn sÜ thi ®ua. NhiÖm vô cña c¸c chiÕn sÜ thi ®ua lµ ph¶i cè g¾ng m·i, tiÕn bé m·i. Ph¶i khiªm tèn vµ gÇn gòi quÇn chóng, ph¶i lµm g¬ng mÉu cho quÇn chóng. Ph¶i häc tËp chÝnh trÞ, ph¶i g¾n liÒn tinh thÇn thi ®ua víi tinh thÇn yªu níc vµ tinh thÇn quèc tÕ. TuyÖt ®èi chí tù kiªu tù m·n, chí xa rêi quÇn chóng. Ph¶i lu«n lu«n nhí r»ng: thµnh tÝch lµ thµnh tÝch tËp thÓ, anh hïng lµ anh hïng tËp thÓ, chø kh«ng ph¶i lµ thµnh tÝch vµ anh hïng c¸ nh©n. §ã lµ vinh dù chung cña d©n téc, chø kh«ng ph¶i lµ vinh dù riªng cña c¸ nh©n. N¨m nay, ChÝnh phñ vµ ®oµn thÓ ®· ®Æt kÕ ho¹ch t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm, vÒ qu©n sù th× cã kÕ ho¹ch chØnh huÊn vµ t¸c chiÕn. ChÝnh phñ, ®oµn thÓ, toµn thÓ qu©n vµ d©n ta, nhÊt lµ c¸c chiÕn sÜ thi ®ua, ph¶i quyÕt t©m vît qua mäi khã kh¨n ®Ó thùc hiÖn cho b»ng ®îc kÕ ho¹ch Êy. Chóng ta ph¶i cè g¾ng ®Ó trong §¹i héi chiÕn sÜ n¨m sau, chóng ta sÏ cã nh÷ng thµnh tÝch to lín vµ vÎ vang h¬n n÷a vµ nhiÒu anh hïng chiÕn ®Êu, nhiÒu anh hïng lao ®éng h¬n n÷a. ThÕ lµ: Ngêi ngêi thi ®ua, Ngµnh ngµnh thi ®ua, Ta nhÊt ®Þnh th¾ng, §Þch nhÊt ®Þnh thua.

Nãi ngµy 1-5-1952. B¸o Nh©n d©n, sè 57, ngµy 8-5-1952.

-6

-5

D¦ LUËN PH¸P X¤N XAO
Sau thÊt b¹i to cña ®Þch trong chiÕn dÞch Hoµ B×nh, d luËn Ph¸p rÊt x«n xao. Cho ®Õn b¸o chÝ ®¹i ph¶n ®éng Ph¸p còng lo ng¹i. Vµi thÝ dô. B¸o DiÖn m¹o níc Ph¸p (29-2-1952) viÕt: "ViÖc gi÷ g×n ®ång b»ng B¾c Bé rÊt ®¾t ®á cho Ph¸p. C¸n bé qu©n sù Ph¸p bÞ hy sinh ë ®ã nhiÒu h¬n sè c¸n bé trêng qu©n sù Ph¸p ®µo t¹o trong c¶ mét n¨m. "Ph¸p cã tæ chøc qu©n ®éi (bï nh×n). §ã lµ mét ®iÒu nguy hiÓm, v× ngêi ViÖt Nam ai còng cã ãc d©n téc s«i næi. Ph¸p ®a lÝnh B¾c Phi sang ®¸nh nhau ë ViÖt Nam. NÕu Ph¸p ph¶i bá ViÖt Nam th× nh÷ng lÝnh B¾c Phi ®ã, v× ®· tai nghe m¾t thÊy Ph¸p thÊt b¹i, nªn khi vÒ B¾c Phi, hä sÏ g©y ra nhiÒu khã kh¨n cho Ph¸p". B¸o ThÕ giíi (15-3-1952) viÕt: "T×nh h×nh ë ®ång b»ng B¾c Bé rÊt nguy ngËp, 3 ®¹i ®oµn chñ lùc cña ViÖt Minh ho¹t ®éng gÇn Hµ Néi vµ ®êng sè 5. "Ph¸p tæ chøc qu©n ®éi (bï nh×n). Song nh÷ng tiÓu ®oµn lén xén Êy cha cã thÓ gäi lµ qu©n ®éi. Nã thiÕu c¸n bé. NÕu qu©n ®éi Ph¸p rót ®i, th× còng ph¶i ®Ó c¶ 7 ngh×n sÜ quan vµ 3 v¹n h¹ sÜ quan Ph¸p ë l¹i ®ã. Ph¸p thiÕu c¸n bé, mµ c¸n bé th× chÕt mßn chÕt mái trong cuéc chiÕn tranh ë ViÖt Nam. V× vËy, Ph¸p kh«ng tæ chøc ®îc qu©n ®éi ë níc Ph¸p. "Cßn vÒ vò trang, th× v× Mü gióp chËm, nªn Ph¸p ph¶i ®a vò trang cña 2 s ®oµn Ph¸p ®Ó trang bÞ cho qu©n ®éi (bï nh×n). Thµnh thö trang bÞ cña bé ®éi ë Ph¸p thiÕu thèn. "§¹n dîc, th× tiªu hao ®i nhiÒu h¬n lµ chÕ t¹o ra. "TiÒn b¹c th× n¨m nay tèn 600 ngh×n triÖu quan, mét g¸nh rÊt nÆng cho ng©n s¸ch Ph¸p.

"Kh«ng ph¶i chóng t«i bi quan, sù thËt cßn ®au ®ín h¬n thÕ n÷a. ChiÕn tranh ë ViÖt Nam ®· g©y cho Ph¸p biÕt bao khã kh¨n ë ch©u ¢u, ë B¾c Phi vµ ë nhiÒu n¬i kh¸c. NÕu Ph¸p cã 20 s ®oµn h¼n hoi, th× ®· kh«ng cã vÊn ®Ò vò trang T©y §øc. "VÊn ®Ò ngµy nay kh«ng ph¶i lµ lùa chän n÷a, mµ lµ cøu v·n níc Ph¸p. Cøu v·n b»ng c¸ch chÊm døt chiÕn tranh ë §«ng D¬ng". T×nh h×nh Ph¸p khèn ®èn nh thÕ ®ã. Nhng kh«ng ph¶i v× thÕ mµ chóng chÞu thua ®©u. Tr¸i l¹i, cµng khèn ®èn, chóng l¹i cµng quû quyÖt hung ¸c. Tôc ng÷ nãi: "Chã d¹i c¾n cµn" lµ ®óng l¾m. Cho nªn qu©n vµ d©n ta ph¶i tuyÖt ®èi tr¸nh chñ quan, khinh ®Þch. Tr¸i l¹i, chóng ta ph¶i tØnh t¸o h¬n, cÈn thËn h¬n, cè g¾ng h¬n n÷a. Chóng ta ra søc thi ®ua ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm, tøc lµ nung ®óc c¸i gËy s¾t ®Ó ®¸nh cho vì ®Çu con chã d¹i Êy, th× nã míi hÕt c¾n. Lµm nh thÕ tøc lµ båi dìng vµ tÝch tr÷ lùc lîng cña ta, chuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®Ó chuyÓn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng, ®Ó tranh lÊy hoµn toµn th¾ng lîi.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 56, ngµy 1-5-1952.

-6

-5

hñ ho¸ kh¸ nÆng, v.v.. Lµ mét §¶ng l·nh ®¹o, §¶ng ta cÇn ph¶i m¹nh mÏ, trong s¹ch, kiÓu mÉu. Toµn §¶ng ph¶i t tëng nhÊt trÝ, hµnh ®éng nhÊt trÝ, ®oµn kÕt nhÊt trÝ míi lµm trän nhiÖm vô cña §¶ng.

BµI NãI T¹I LíP CHØNH HUÊN §ÇU TI£N CñA TRUNG ¦¥NG
C¸c ®ång chÝ, T«i thay mÆt Trung ¬ng th©n ¸i hoan nghªnh c¸c ®ång chÝ vÒ nghiªn cøu häc tËp t¹i líp chØnh huÊn ®Çu tiªn nµy. Líp chØnh huÊn nµy më ®Çu cho cuéc chØnh §¶ng. V× SAO TA PH¶I CHØNH §¶NG? §¶ng ta ®· l·nh ®¹o giai cÊp vµ nh©n d©n lµm C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thµnh c«ng, gi¶i phãng d©n ta khái ¸ch thùc d©n vµ chÕ ®é qu©n chñ, x©y dùng chÝnh quyÒn nh©n d©n. Ngµy nay nhiÖm vô cña §¶ng ta lµ ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o giai cÊp cïng nh©n d©n kh¸ng chiÕn kiÕn quèc. §ã lµ mét nhiÖm vô nÆng nÒ vµ vÎ vang, chØ cã §¶ng ta - §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng - lµm ®îc. §¶ng ta cã chñ nghÜa M¸c-Lªnin lµ chñ nghÜa c¸ch m¹ng vµ khoa häc nhÊt. Cã ®êng lèi vµ chÝnh s¸ch ®óng nhÊt. Cã c¬ së kh¾p c¶ níc. Cã nh÷ng c¸n bé vµ ®¶ng viªn tËn tuþ hy sinh v« cïng oanh liÖt. Nhng v× ®iÒu kiÖn khã kh¨n, mµ sè ®«ng c¸n bé vµ ®¶ng viªn cha ®îc huÊn luyÖn h¼n hoi cho nªn t tëng vµ tr×nh ®é chÝnh trÞ cßn thÊp kÐm vµ lÖch l¹c. §iÒu ®ã tá râ ra ë mçi khuyÕt ®iÓm nh: kh«ng n¾m v÷ng chÝnh s¸ch trêng kú kh¸ng chiÕn, tù lùc c¸nh sinh; kh«ng ph©n biÖt râ rµng b¹n vµ ®Þch, bÖnh quan liªu, c«ng thÇn vµ n¹n tham «

Môc ®Ých chØnh §¶ng lµ n©ng cao t tëng vµ tr×nh ®é chÝnh trÞ cña ®¶ng viªn vµ c¸n bé, lµm cho ®¶ng viªn vµ c¸n bé theo ®óng quan ®iÓm vµ lËp trêng v« s¶n. NÕu chóng ta chØnh §¶ng thµnh c«ng th× nã sÏ khuÕch tr¬ng nh÷ng th¾ng lîi vÒ qu©n sù, chÝnh trÞ, kinh tÕ, v.v.. Do chØnh §¶ng mµ §¶ng rÌn luyÖn chØnh ®èn vµ t¨ng cêng ®éi ngò cña m×nh, ®Ó gi÷ v÷ng trêng kú kh¸ng chiÕn ®Õn thµnh c«ng. §ã lµ ý nghÜa cña viÖc chØnh §¶ng. ChØnh §¶ng ph¶i cã träng t©m: chØnh ®èn t tëng råi míi chØnh ®èn tæ chøc. ChØnh huÊn c¸n bé råi míi chØnh huÊn toµn thÓ ®¶ng viªn. V× vËy nhiÖm vô cña c¸c ®ång chÝ dù líp chØnh huÊn ®Çu tiªn nµy lµ: thµnh khÈn häc tËp, thËt thµ tù phª b×nh vµ phª b×nh, hÊp thô thªm kinh nghiÖm vµ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. Sau khi chØnh huÊn xong th× thi ®ua gióp Trung ¬ng chØnh huÊn toµn §¶ng, toµn qu©n vµ chØnh ®èn c«ng t¸c quÇn chóng. C¸n bé quyÕt ®Þnh mäi viÖc. C¸c ®ång chÝ ®Òu lµ c¸n bé cao cÊp, ®Òu gi÷ nh÷ng tr¸ch nhiÖm quan träng. C«ng viÖc thµnh hay lµ b¹i mét phÇn lín lµ do n¬i t tëng ®¹o ®øc, th¸i ®é vµ lÒ lèi lµm viÖc cña c¸c ®ång chÝ. Trung ¬ng rÊt mong r»ng trong cuéc chØnh huÊn nµy, c¸c ®ång chÝ cè g¾ng thi ®ua häc tËp rÌn luyÖn ®Ó trë nªn nh÷ng c¸n bé g¬ng mÉu, xøng ®¸ng víi lßng tr«ng mong tin

-6

-5

cËy cña §¶ng, cña ChÝnh phñ, cña qu©n ®éi vµ cña nh©n d©n, trë nªn nh÷ng chiÕn sÜ ®¾c lùc nhÊt trong sù nghiÖp x©y dùng §¶ng vµ gióp §¶ng ®a kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi, kiÕn quèc ®Õn thµnh c«ng. Chóng ta lµ nh÷ng ngêi c¸ch m¹ng, chóng ta cã quyÕt t©m, chóng ta l¹i cã c¸c §¶ng b¹n gióp ®ì, khã kh¨n mÊy chóng ta còng quyÕt t©m lµm cho kú ®îc. Mong c¸c ®ång chÝ cè g¾ng vµ thµnh c«ng.
Nãi ngµy 11-5-1952. S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù thËt, Hµ Néi, 1960, t.II, tr.166-167.

TH¦ GöI §åNG BµO C¸C TØNH Cã §£
Mïa níc lò s¾p ®Õn. §ång bµo trung ch©u B¾c Bé vµ B¾c Trung Bé ®· b¾t ®Çu ®¾p ®ª vµ chuÈn bÞ hé ®ª. §ång bµo lµm nh÷ng viÖc Êy ®ång thêi víi viÖc t¨ng gia s¶n xuÊt vµ ®¸nh giÆc. §¸nh giÆc ®Ó gi÷ lµng, gi÷ níc. §¾p ®ª, hé ®ª ®Ó b¶o vÖ mïa mµng. MÊy n¨m qua, ®ång bµo ®· th¾ng lîi trong viÖc gi÷ ®ª. N¨m nay ®ång bµo ph¶i ra søc cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó ®¸nh th¾ng giÆc lôt. §ång bµo nªn tØnh t¸o, ®Ò phßng ©m mu cña ®Þch ph¸ ®ª. T«i kªu gäi ®ång bµo vµ bé ®éi ra søc gi÷ v÷ng ®ª ®iÒu: - §Æt kÕ ho¹ch cho s¸t víi t×nh h×nh cña mçi ®Þa ph¬ng; - §éng viªn mäi ngêi thi ®ua thùc hiÖn ®Çy ®ñ kÕ ho¹ch Êy; - Ph¶i phèi hîp chÆt chÏ gi÷a qu©n, d©n, chÝnh ®Ó

-6

-5

thèng nhÊt hµnh ®éng vµ l·nh ®¹o c¬ng quyÕt; - B×nh tÜnh trong mäi trêng hîp. MÊy n¨m tríc, chóng ta ®· th¾ng giÆc lôt. N¨m nay chóng ta còng quyÕt th¾ng giÆc lôt. T«i mong r»ng ®Õn dÞp tæng kÕt thi ®ua n¨m nay, sÏ nªu lªn nhiÒu chiÕn sÜ, c¸ nh©n vµ tËp ®oµn cã thµnh tÝch ®¾p ®ª, hé ®ª. ChÝnh phñ sÏ khen thëng nh÷ng n¬i vµ nh÷ng chiÕn sÜ cã thµnh tÝch lín. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH

THùC HµNH TIÕT KIÖM, CHèNG THAM ¤, L·NG PHÝ, CHèNG BÖNH QUAN LI£u1)
C¸c ®ång chÝ, Ch¬ng tr×nh c«ng t¸c cña ChÝnh phñ, cña §oµn thÓ ta n¨m nay vÉn gåm trong t¸m ch÷ "Trêng kú kh¸ng chiÕn, tù lùc c¸nh sinh". §Ó thùc hiÖn ®óng ch¬ng tr×nh ®ã, ChÝnh phñ vµ §oµn thÓ nªu ra mÊy ®iÓm chÝnh, lµ: - Thi ®ua giÕt giÆc, thi ®ua t¨ng gia, thi ®ua tiÕt kiÖm, vµ - Chèng n¹n tham «, - Chèng n¹n l·ng phÝ, - Chèng bÖnh quan liªu. VÒ phong trµo Thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng, Bé Tæng t lÖnh cã kÕ ho¹ch ®Çy ®ñ ®a xuèng tËn c¸c c¸n bé vµ c¸c chiÕn sÜ VÖ quèc qu©n, bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ d©n qu©n du kÝch ®Ó mäi ngêi häc tËp, thÊm nhuÇn vµ thùc hiÖn. VÒ phong trµo thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt, th× ChÝnh phñ cã kÕ ho¹ch chung ®Çy ®ñ. C¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng vµ mäi gia ®×nh dùa theo ®ã mµ ®Æt kÕ ho¹ch riªng cho thiÕt thùc, cho ¨n khíp víi nhau, ®Ó thùc hiÖn cho kú ®îc. C¸c ®ång chÝ phô tr¸ch sÏ nãi chuyÖn râ rµng vÒ hai
) Nãi chuyÖn n¨m 1952 nh©n dÞp cã phong trµo s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm.
1

B¸o Cøu quèc, sè 2090, ngµy 2-6-1952.

-6

-5

viÖc Êy. §©y t«i chØ nãi vÒ vÊn ®Ò thi ®ua tiÕt kiÖm, vµ chèng n¹n tham «, l·ng phÝ, chèng bÖnh quan liªu. I - TIÕT KIÖM Tríc hÕt, chóng ta h·y ®Æt mÊy c©u hái: - TiÕt kiÖm lµ g×? - V× sao ph¶i tiÕt kiÖm? - TiÕt kiÖm nh÷ng g×? - Ai cÇn ph¶i tiÕt kiÖm? 1. TiÕt kiÖm kh«ng ph¶i lµ bñn xØn, kh«ng ph¶i lµ "xem ®ång tiÒn to b»ng c¸i nèng"1), gÆp viÖc ®¸ng lµm còng kh«ng lµm, ®¸ng tiªu còng kh«ng tiªu. TiÕt kiÖm kh«ng ph¶i lµ Ðp bé ®éi, c¸n bé vµ nh©n d©n nhÞn ¨n, nhÞn mÆc. Tr¸i l¹i, tiÕt kiÖm cèt ®Ó gióp vµo t¨ng gia s¶n xuÊt, mµ t¨ng gia s¶n xuÊt lµ ®Ó dÇn dÇn n©ng cao møc sèng cña bé ®éi, c¸n bé vµ nh©n d©n. Nãi theo lèi khoa häc, th× tiÕt kiÖm lµ tÝch cùc, chø kh«ng ph¶i lµ tiªu cùc. 2. Trong 80 n¨m, níc ta bÞ ®Õ quèc Ph¸p råi ®Õn ®Õ quèc NhËt v¬ vÐt hÕt, v× vËy mµ kinh tÕ cña ta nghÌo nµn, l¹c hËu. Nay chóng ta cÇn ph¶i cã mét nÒn kinh tÕ kh¸, ®Ó kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc. Muèn x©y dùng kinh tÕ, th× ph¶i cã tiÒn cña ®Ó lµm vèn. Muèn cã vèn, th× c¸c níc t b¶n dïng 3 c¸ch: vay mîn níc ngoµi, ¨n cíp cña c¸c thuéc ®Þa, bãc lét c«ng nh©n, n«ng d©n. Nh÷ng c¸ch ®ã chóng ta ®Òu kh«ng thÓ lµm ®îc. Chóng ta chØ cã c¸ch lµ mét mÆt t¨ng gia s¶n xuÊt, mét mÆt tiÕt kiÖm ®Ó tÝch tr÷ thªm vèn cho c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ta. 3. Chóng ta ph¶i tiÕt kiÖm søc lao ®éng. ThÝ dô: viÖc g×
1

tríc kia ph¶i dïng 10 ngêi, nay ta ph¶i tæ chøc s¾p xÕp cho khÐo, ph¶i n©ng cao n¨ng suÊt cña mçi ngêi, nhê vËy mµ chØ dïng 5 ngêi còng lµm ®îc. Chóng ta ph¶i tiÕt kiÖm thêi giê. ViÖc g× tríc kia ph¶i lµm 2 ngµy, nay v× tæ chøc s¾p xÕp khÐo, n¨ng suÊt cao, ta cã thÓ lµm xong trong 1 ngµy. Chóng ta ph¶i tiÕt kiÖm tiÒn cña. ViÖc g× tríc ph¶i dïng nhiÒu ngêi, nhiÒu thêi giê, ph¶i tèn 2 v¹n ®ång. Nay v× tiÕt kiÖm ®îc søc ngêi vµ thêi giê, nguyªn liÖu, cho nªn chØ tèn 1 v¹n lµ ®ñ. Nãi tãm l¹i: chóng ta ph¶i t×m c¸ch tæ chøc s¾p ®Æt cho hîp lý, ®Ó 1 ngêi cã thÓ lµm viÖc nh 2 ngêi, 1 ngµy cã thÓ lµm viÖc cña 2 ngµy, 1 ®ång cã thÓ dïng b»ng 2 ®ång. 4. TÊt c¶ mäi ngêi ®Òu ph¶i tiÕt kiÖm. Tríc nhÊt lµ c¸c c¬ quan, c¸c bé ®éi, c¸c xÝ nghiÖp. Cã ngêi nãi: bé ®éi chØ lo thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng, bé ®éi kh«ng ph¶i lµ c¬ quan s¶n xuÊt, th× tiÕt kiÖm thÕ nµo? Trong qu©n ®éi cã qu©n nhu, qu©n giíi, vËn t¶i, v.v. lµ nh÷ng c¬ quan cÇn ph¶i tiÕt kiÖm ®· ®µnh. C¸c chiÕn sÜ còng cÇn tiÕt kiÖm vµ còng cã thÓ tiÕt kiÖm. ThÝ dô: Tríc kia tÝnh ®æ ®ång mçi chiÕn sÜ b¾n 50 viªn ®¹n míi h¹ 1 tªn ®Þch. Nay v× tËp luyÖn siªng n¨ng, b¾n kh¸, tÝnh ®æ ®ång mçi chiÕn sÜ chØ b¾n 10 viªn ®¹n th× h¹ ®îc 1 tªn ®Þch. ThÕ lµ chiÕn sÜ tiÕt kiÖm ®îc 80 % ®¹n. Do ®ã mµ qu©n giíi tiÕt kiÖm ®îc nguyªn liÖu vµ nh©n c«ng ®óc ®¹n, ®Ó chÕ t¹o nh÷ng vò khÝ kh¸c. Tríc kia Côc vËn t¶i ph¶i chë 100 xe ®¹n, nay chØ cÇn chë 20 xe, tiÕt kiÖm ®îc xe cé vµ dÇu mì. Xe ch¹y Ýt, th× ®êng s¸ ph¶i ch÷a Ýt, thÕ lµ tiÕt kiÖm ®îc d©n c«ng, v.v.. Trong c¸c chiÕn dÞch thu ®îc nhiÒu chiÕn lîi phÈm (thuèc, ®¹n, l¬ng thùc, sóng èng, v.v.), bé ®éi biÕt quý träng nã, tiÕt kiÖm nã ®Ó dïng nã mµ ®¸nh giÆc. Nh thÕ còng lµ

) TiÕng ®Þa ph¬ng, nghÜa lµ c¸i nong.

-6

-5

t¨ng gia s¶n xuÊt. Cã ngêi nãi: c¸c c¬ quan (thÝ dô c¬ quan t ph¸p) ngoµi viÖc t¨ng gia ®Ó tù tóc, th× cã g× mµ tiÕt kiÖm? C¬ quan nµo còng cÇn vµ còng cã thÓ tiÕt kiÖm. Mét thÝ dô: c¬ quan nµo còng dïng phong b×, nÕu mçi c¬ quan ®Òu tiÕt kiÖm, mét chiÕc phong b× dïng 2, 3 lÇn, th× mçi n¨m ChÝnh phñ cã thÓ tiÕt kiÖm ®îc hµng chôc tÊn giÊy. NÕu c¸n bé t ph¸p n©ng cao n¨ng suÊt, lµm viÖc mau chãng, th× sÏ gióp cho nh÷ng ®ång bµo cã viÖc ®Õn t ph¸p tiÕt kiÖm ®îc ngµy giê, ®Ó t¨ng gia s¶n xuÊt. Nã tãm l¹i: Ai còng cã thÓ vµ còng nªn tiÕt kiÖm. 5. KÕt qu¶ cña tiÕt kiÖm Nh÷ng thÝ dô trªn chøng tá r»ng, nÕu ta khÐo tiÕt kiÖm søc ngêi, tiÒn cña vµ thêi giê, th× víi søc lao ®éng, tiÒn tµi cña níc ta hiÖn nay, ta cã thÓ t¨ng gia s¶n xuÊt gÊp béi mµ lùc lîng cña ta vÒ mäi mÆt còng t¨ng gÊp béi. §ã lµ mét sù thùc ch¾c ch¾n, chø kh«ng ph¶i lý luËn cao xa. Kinh nghiÖm cña c¸c níc b¹n ®· tá râ nh vËy. ë Liªn X«, do tiÕt kiÖm mµ tiÒn vèn ®Ó vµo kÕ ho¹ch 5 n¨m (1946-1950) t¨ng thªm 26 tû róp, tøc lµ 1/3 sè tiÒn vèn. Vµi thÝ dô nhá: mét xëng may ¸o ë M¹c T Khoa n¨m 1948 ®· tiÕt kiÖm ®îc h¬n 34.000 thíc v¶i, ®ñ may 2 v¹n chiÕc ¸o lãt. Do n©ng cao n¨ng suÊt mµ tiÕt kiÖm ®îc nhiÒu thêi giê: tríc kia ®ãng mét chiÕc m¸y bay to, ph¶i 20.000 tiÕng ®ång hå, nay chØ cÇn 12.500 giê; ®ãng mét chiÕc xe t¨ng to, tríc kia ph¶i 8.000 giê, nay chØ cÇn 3.700 giê. ë Trung Quèc, n¨m 1951 nh©n d©n khu §«ng B¾c do t¨ng n¨ng suÊt vµ tiÕt kiÖm mµ ®· thªm ®îc 14 triÖu tÊn l¬ng thùc. Khu T©y B¾c do tiÕt kiÖm mµ t¨ng thªm ®îc mét triÖu tÊn l¬ng thùc, 60 v¹n t¹ b«ng, 35 v¹n con tr©u bß, v.v., c¸c

khu kh¸c còng vËy. TiÕt kiÖm thêi giê ®i ®«i víi t¨ng n¨ng suÊt. Tríc kia mét ngêi thî dÖt v¶i ®i l¹i h¬n 5.200 bíc trong hai tiÕng ®ång hå. Nay c¸c nhµ m¸y dÖt phæ biÕn c¸ch XÝch KiÕn Tó chØ ph¶i ®i l¹i 2.300 bíc. Nh vËy ngêi thî ®· bít mÖt nhäc mµ n¨ng suÊt l¹i t¨ng thªm: XÝch KiÕn Tó lµ mét c« thî dÖt 17 tuæi, ®· t×m ra c¸ch hîp lý Êy. Nh©n d©n Liªn X« võa thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt, võa thi ®ua tiÕt kiÖm, cho nªn trong 5 n¨m sau ThÕ giíi chiÕn tranh thø hai, kinh tÕ Liªn X« ®· ph¸t triÓn vît bËc. Trong lóc ë c¸c níc t b¶n, gi¸ sinh ho¹t ngµy cµng ®¾t ®á, nh©n d©n ngµy cµng tóng thiÕu, th× ë Liªn X« gi¸ hµng ho¸ ®· gi¶m bèn lÇn, nh©n d©n ngµy cµng sung síng. C¸ch m¹ng Trung Quèc th¾ng lîi míi vµi n¨m nay, còng nhê t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm, mµ kinh tÕ tiÕn bé, tµi chÝnh thèng nhÊt, gi¸ c¶ æn ®Þnh, ®êi sèng nh©n d©n c¶i thiÖn rÊt mau. Níc ta ®ang kh¸ng chiÕn, ®iÒu kiÖn khã kh¨n h¬n. Nhng chóng ta quyÕt t©m t¨ng gia vµ tiÕt kiÖm, th× nhÊt ®Þnh t¨ng gia ®îc vµ tiÕt kiÖm ®îc. II - PH¶I TÈY S¹CH N¹N THAM ¤, L·NG PHÝ Vµ BÖNH QUAN LI£U Muèn lóa tèt th× ph¶i nhæ cá cho s¹ch, nÕu kh«ng, th× dï cµy bõa kü, bãn ph©n nhiÒu, lóa vÉn xÊu v× lóa bÞ cá ¸t ®i. Muèn thµnh c«ng trong viÖc t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm còng ph¶i nhæ cá cho s¹ch, nghÜa lµ ph¶i tÈy s¹ch n¹n tham «, l·ng phÝ vµ bÖnh quan liªu. NÕu kh«ng, th× nã sÏ lµm h¹i ®Õn c«ng viÖc cña ta. Tham « lµ g×? - §øng vÒ phÝa c¸n bé mµ nãi, tham « lµ:

-6

-5

¡n c¾p cña c«ng lµm cña t §ôc khoÐt cña nh©n d©n ¡n bít cña bé ®éi. Tiªu Ýt mµ khai nhiÒu, lîi dông cña chung cña ChÝnh phñ ®Ó lµm quü riªng cho ®Þa ph¬ng m×nh, ®¬n vÞ m×nh, còng lµ tham «. - §øng vÒ phÝa nh©n d©n mµ nãi, tham « lµ: ¡n c¾p cña c«ng, khai gian, lËu thuÕ. L·ng phÝ lµ g×? L·ng phÝ cã nhiÒu c¸ch: - L·ng phÝ søc lao ®éng: V× kÐm tinh thÇn phô tr¸ch, v× tæ chøc s¾p xÕp vông, viÖc g× Ýt ngêi còng lµm ®îc mµ vÉn dïng nhiÒu ngêi. Trong qu©n ®éi, c¸c c¬ quan, c¸c xÝ nghiÖp ®Òu cã khuyÕt ®iÓm Êy. Trong viÖc söa ch÷a ®êng cÇu, phôc vô chiÕn dÞch, l·ng phÝ d©n c«ng kh¸ nhiÒu, v× tæ chøc kh«ng khÐo - ®ã lµ mét thÝ dô. - L·ng phÝ thêi giê: viÖc g× cã thÓ lµm trong mét ngµy mét buæi, còng kÐo dµi ®Õn mÊy ngµy. ThÝ dô: nh÷ng cuéc khai héi, v× ngêi phô tr¸ch chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh kh«ng ®Çy ®ñ, ngêi ®Õn dù héi th× kh«ng chuÈn bÞ ý kiÕn, ®¸ng lÏ chØ mét ngµy th× bµn b¹c vµ gi¶i quyÕt xong vÊn ®Ò, song cuéc khai héi kÐo dµi ®Õn 5, 3 ngµy. - L·ng phÝ tiÒn cña : Cã rÊt nhiÒu h×nh thøc, ®©y chØ nªu vµi thÝ dô: - C¸c c¬ quan dïng vËt liÖu mét c¸ch phÝ ph¹m. - C¸c xÝ nghiÖp dïng m¸y mãc vµ nguyªn liÖu kh«ng hîp lý. - Côc vËn t¶i gi÷ g×n xe cé, tiÕt kiÖm dÇu mì kh«ng triÖt ®Ó. - Së kho thãc lµm kho tµng kh«ng cÈn thËn; ngêi gi÷ kho kÐm tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ®Ó thãc Èm ít, hao hôt, h háng.

- MËu dÞch kh«ng khÐo tÝnh to¸n s¾p xÕp, ®Ó hµng ho¸ hao hôt, lç vèn. - Ng©n hµng kh«ng khÐo sö dông tiÒn b¹c, ®Ó tiÒn b¹c ø ®äng l¹i, kh«ng bæ Ých cho viÖc t¨ng gia s¶n xuÊt. - C¬ quan kinh tÕ lµm kÕ ho¹ch kh«ng thiÕt thùc, kh«ng s¸t víi hoµn c¶nh, ®Ó ChÝnh phñ ph¶i lç vèn. - Bé ®éi kh«ng biÕt quý träng gi÷ g×n qu©n trang, qu©n dông vµ chiÕn lîi phÈm. - Nh©n d©n bá hoang ruéng ®Êt, ®èt vµng m·, b¸n tr©u, cÇm ruéng ®Ó lµm ®¸m cíi, ®¸m ma, v.v.. Tham « lµ trém cíp. L·ng phÝ tuy kh«ng lÊy cña c«ng ®ót tói, song kÕt qu¶ còng rÊt tai h¹i cho nh©n d©n, cho ChÝnh phñ. Cã khi tai h¹i h¬n n¹n tham «. Mµ cã n¹n tham « vµ l·ng phÝ lµ v× bÖnh quan liªu. V× nh÷ng ngêi vµ nh÷ng c¬ quan l·nh ®¹o tõ cÊp trªn ®Õn cÊp díi kh«ng s¸t c«ng viÖc thùc tÕ, kh«ng theo dâi vµ gi¸o dôc c¸n bé, kh«ng gÇn gòi quÇn chóng. §èi víi c«ng viÖc th× träng h×nh thøc mµ kh«ng xem xÐt kh¾p mäi mÆt, kh«ng vµo s©u vÊn ®Ò. ChØ biÕt khai héi, viÕt chØ thÞ, xem b¸o c¸o trªn giÊy, chø kh«ng kiÓm tra ®Õn n¬i, ®Õn chèn. Nãi tãm l¹i: v× nh÷ng ngêi vµ nh÷ng c¬ quan l·nh ®¹o m¾c bÖnh quan liªu thµnh thö cã m¾t mµ kh«ng thÊy suèt, cã tai mµ kh«ng nghe thÊu, cã chÕ ®é mµ kh«ng gi÷ ®óng, cã kû luËt mµ kh«ng n¾m v÷ng. KÕt qu¶ lµ nh÷ng ngêi xÊu, nh÷ng c¸n bé kÐm tha hå tham «, l·ng phÝ . ThÕ lµ bÖnh quan liªu ®· Êp ñ, dung tóng, che chë cho n¹n tham «, l·ng phÝ V× vËy, muèn trõ s¹ch n¹n tham «, l·ng . phÝ, th× tríc m¾t ph¶i tÈy s¹ch bÖnh quan liªu. III - THAM ¤ L·NG PHÝ Vµ BÖNH QUAN LI£U Lµ KÎ THï CñA NH¢N D¢N

-6

-5

1. Tham «, l·ng phÝ vµ bÖnh quan liªu lµ kÎ thï cña nh©n d©n, cña bé ®éi vµ cña ChÝnh phñ. KÎ thï kh¸ nguy hiÓm, v× nã kh«ng mang g¬m mang sóng, mµ nã n»m trong c¸c tæ chøc cña ta, ®Ó lµm háng c«ng viÖc cña ta. Tham «, l·ng phÝ vµ bÖnh quan liªu, dï cè ý hay kh«ng, còng lµ b¹n ®ång minh cña thùc d©n vµ phong kiÕn. V× nã lµm chËm trÔ c«ng cuéc kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc cña ta. Nã lµm háng tinh thÇn trong s¹ch vµ ý chÝ kh¾c khæ cña c¸n bé ta. Nã ph¸ ho¹i ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cña ta lµ cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh. §Ó kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, ®Ó x©y dùng níc nhµ, chiÕn sÜ th× hy sinh x¬ng m¸u, ®ång bµo th× hy sinh må h«i níc m¾t ®Ó ®ãng gãp. Mµ nh÷ng kÎ tham «, l·ng phÝ vµ quan liªu th× ph¸ ho¹i tinh thÇn, phÝ ph¹m søc lùc, tiªu hao cña c¶i cña ChÝnh phñ vµ cña nh©n d©n. Téi lçi Êy còng nÆng nh téi lçi ViÖt gian, mËt th¸m. V× nh÷ng lÏ ®ã, chèng tham «, l·ng phÝ vµ bÖnh quan liªu còng quan träng vµ cÇn kÝp nh viÖc ®¸nh giÆc trªn mÆt trËn. §©y lµ mÆt trËn t tëng vµ chÝnh trÞ. Còng nh ë c¸c mÆt trËn kh¸c, muèn th¾ng ë mÆt trËn nµy, ¾t ph¶i cã chuÈn bÞ, kÕ ho¹ch, tæ chøc, ¾t ph¶i cã l·nh ®¹o vµ trung kiªn. C¸ch tæ chøc tranh ®Êu, ®¹i kh¸i nh sau: Bíc ®Çu lµ ®¸nh th«ng t tëng: Ph¶i khai héi ®ñ mÆt mäi ngêi trong c¬ quan, ®¬n vÞ, trêng häc, v.v. ®Ó gi¶i thÝch râ rµng, nãi ®i nãi l¹i, cho mäi ngêi ®Òu hiÓu: - Tham «, l·ng phÝ, quan liªu cã h¹i cho d©n cho níc thÕ nµo? - V× sao ph¶i chèng nh÷ng n¹n Êy? §Ó söa ch÷a nh÷ng ý nghÜ sai lÇm nh:

- Tham « lµ cã téi, song l·ng phÝ chØ lµ mét khuyÕt ®iÓm. - Nh÷ng ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng, th× tham «, l·ng phÝ chót ®Ønh, còng nªn tha thø hä. - Níc ta nghÌo, kh«ng cã g× mµ tiÕt kiÖm. C¬ quan ta kh«ng cã g× mµ l·ng phÝ . - Kh«ng ph¶i c¬ quan kinh tÕ tµi chÝnh, th× kh«ng cã g× mµ tham «, l·ng phÝ, v.v.. §Ó yªn ®Þnh nh÷ng lo ng¹i kh«ng ®óng, nh: - "Mét sù nhÞn, chÝn sù lµnh", kiÓm th¶o lÉn nhau lµm g×. - Tù nhËn sai lÇm m×nh sî mÊt thÓ diÖn, mÊt uy tÝn, sî bÞ ph¹t, v.v.. - ChØ trÝch lçi cña ngêi sÏ mÊt ®oµn kÕt. - Ai tham «, l·ng phÝ mÆc ai, m×nh kh«ng tham «, l·ng phÝ th× th«i. - Nãi thËt mÊt lßng, sÏ bÞ bÇu b¹n ghÐt, bÞ cÊp trªn trï, v.v.. Bíc thø hai: Khi mäi ngêi ®· hiÓu th× chia tõng tiÓu tæ ®Ó nghiªn cøu nh÷ng tµi liÖu, nh: - Nh÷ng lêi d¹y cña Lªnin, Xtalin... nãi vÒ tiÕt kiÖm vµ chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu. - Tuyªn ng«n cña §¶ng Lao ®éng, chÝnh s¸ch vµ chØ thÞ cña §¶ng vµ cña ChÝnh phñ. - Tµi liÖu nãi vÒ cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh, vµ c¸ch söa ®æi lèi lµm viÖc. C¸c tiÓu tæ võa nghiªn cøu, võa thËt thµ tù kiÓm th¶o vµ gióp nhau kiÓm th¶o. KiÓm th¶o nªn nh»m vµo mÊy ®iÓm chÝnh vµ thiÕt thùc, nh: - M×nh cã tham « kh«ng? - Cã ¨n bít cña c«ng cho ®¬n vÞ riªng cña m×nh kh«ng?

-6

-5

- Cã lêi biÕng, cã kÐm lßng tr¸ch nhiÖm, cã ®øng nói nµy tr«ng nói nä kh«ng? - Cã ph« tr¬ng l·ng phÝ kh«ng? - Cã l·ng phÝ cña ChÝnh phñ, cña §oµn thÓ kh«ng? - Cã l·ng phÝ cña d©n vµ søc d©n kh«ng? - Cã bÖnh quan liªu, xa c¸ch quÇn chóng kh«ng? Tù kiÓm th¶o vµ kiÓm th¶o ngêi kh¸c ph¶i thËt thµ, ph¶i dùa vµo sù thùc, ph¶i ®µo tËn gèc rÔ nh÷ng khuyÕt ®iÓm. Kh«ng nªn thoa vÏ, che giÊu. Kh«ng nªn "Ýt thÝt ra nhiÒu", cµng kh«ng nªn nãi viÖc nhá bá viÖc lín, nãi viÖc cò quªn viÖc míi. Võa nªu râ khuyÕt ®iÓm, võa ph©n t¸ch t tëng. ChØ trÝch nh÷ng khuyÕt ®iÓm, khen ngîi nh÷ng u ®iÓm. TiÓu tæ kiÓm th¶o xong, th× chän ngêi ®Ó xung phong tù kiÓm th¶o trong nh÷ng buæi khai héi toµn thÓ ®¬n vÞ hoÆc c¬ quan. Bíc ba: §¬n vÞ hoÆc c¬ quan khai héi kiÓm th¶o chung ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò, gi¶i thÝch c¸c th¾c m¾c, söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm trong phong trµo kiÓm th¶o, khen ngîi nh÷ng ngêi ®· thµnh thËt tù kiÓm th¶o, khuyÕn khÝch nh÷ng ngêi cßn ngËp ngõng e ng¹i, ®Æt ch¬ng tr×nh chung cho ®¬n vÞ (ch¬ng tr×nh më réng kiÓm th¶o, t¨ng n¨ng suÊt...) vµ bÇu cö ban l·nh ®¹o phong trµo. Ban nµy gåm cã nh÷ng ngêi l·nh ®¹o nh Bé trëng, Thø trëng, §oµn trëng... vµ nh÷ng phÇn tö h¨ng h¸i, trung thµnh nhÊt trong c¬ quan (hoÆc ®¬n vÞ). C¬ quan chÝnh nh c¸c bé, c¸c ®¹i ®oµn, v.v., kiÓm th¶o xong ®ît mét, th× ph¶i: - T×m c¸ch n©ng cao n¨ng suÊt c¸c c¸n bé ®Ó phô tr¸ch c«ng viÖc trong c¬ quan.

- Ph¸i mét sè c¸n bé ®¾c lùc chia thµnh tõng tiÓu tæ phô tr¸ch ®iÒu tra c¸c bé phËn, nh ®iÒu tra kho tµng, ®iÒu tra sæ s¸ch, v.v., ®ång thêi gióp c¸c bé phËn Êy kiÓm th¶o. Hµng ngµy, c¸c tæ trëng nh÷ng tiÓu tæ Êy ph¶i b¸o c¸o râ t×nh h×nh víi Ban l·nh ®¹o vµ gióp Ban Êy trong viÖc kiÓm th¶o chung. Nãi tãm l¹i: viÖc kiÓm th¶o ph¶i cã träng t©m, ph¶i lµm tõng bíc, ph¶i n¾m v÷ng vµ vµo s©u. Ph¶i lµm tõ cÊp trªn ®Õn cÊp díi, tõ bé phËn chÝnh ®Õn bé phËn phô. Nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt. C¸n bé cao cÊp mçi n¬i ph¶i: - ThËt thµ tù kiÓm th¶o ®Ó lµm g¬ng mÉu. - ThËt thµ b¸o c¸o t×nh h×nh c¶ ®¬n vÞ m×nh cho mäi ngêi trong toµn ®¬n vÞ, toµn ngµnh biÕt râ. - Ph¶i kiªn quyÕt "nhæ cá". - N¾m v÷ng träng ®iÓm, - Tæ chøc nhãm trung kiªn ®Ó gióp nghiªn cøu t×nh h×nh vµ gióp l·nh ®¹o phong trµo kiÓm th¶o. Trong phong trµo chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu, gi¸o dôc lµ chÝnh, trõng ph¹t lµ phô, nghÜa lµ: - Ai kiÓm th¶o ®óng nh÷ng ngêi kh¸c, sÏ ®îc khen thëng. - Ai cã lçi mµ thËt thµ tù kiÓm th¶o, th× lçi nhÑ sÏ ®îc tha thø, lçi nÆng sÏ ®îc xö nhÑ hoÆc lÊy c«ng chuéc téi (trõ nh÷ng téi lçi ®Æc biÖt nÆng). - Ai cã lçi mµ kh«ng thËt thµ nãi ra, sÏ bÞ kû luËt. - Ai ng¨n c¶n, ®e do¹ nh÷ng ngêi kiÓm th¶o m×nh, sÏ bÞ kû luËt. - Chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu lµ c¸ch m¹ng. C¸ch m¹ng lµ tiªu diÖt nh÷ng c¸i g× xÊu, x©y dùng nh÷ng c¸i g× tèt. Chóng ta lµm c¸ch m¹ng ®Ó tiªu diÖt chÕ ®é thùc d©n, phong kiÕn, ®Ó x©y dùng d©n chñ míi.

-6

-5

Thùc d©n vµ phong kiÕn tuy bÞ tiªu diÖt, nhng c¸i näc xÊu cña nã (tham «, l·ng phÝ, quan liªu) vÉn cßn, th× c¸ch m¹ng vÉn cha hoµn toµn thµnh c«ng, v× näc xÊu Êy ngÊm ngÇm ng¨n trë, ngÊm ngÇm ph¸ ho¹i sù nghiÖp x©y dùng cña c¸ch m¹ng. Cã nh÷ng ngêi trong lóc tranh ®Êu th× h¨ng h¸i, trung thµnh, kh«ng sî nguy hiÓm, kh«ng sî cùc khæ, kh«ng sî qu©n ®Þch, nghÜa lµ cã c«ng víi c¸ch m¹ng. Song ®Õn khi cã Ýt nhiÒu quyÒn h¹n trong tay th× ®©m ra kiªu ng¹o, xa xØ, ph¹m vµo tham «, l·ng phÝ, quan liªu, kh«ng tù gi¸c, mµ biÕn thµnh ngêi cã téi víi c¸ch m¹ng. Chóng ta ph¶i cøu v·n hä, gióp hä kh«i phôc ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. Cã nh÷ng ngêi miÖng th× nãi: phông sù Tæ quèc, phông sù nh©n d©n, nhng bÞ vËt chÊt dç dµnh mµ ph¹m vµo tham «, l·ng phÝ, h¹i ®Õn Tæ quèc, nh©n d©n. Chóng ta ph¶i gi¸o dôc hä, ®a hä vµo con ®êng c¸ch m¹ng. Tham «, l·ng phÝ, quan liªu lµ nh÷ng xÊu xa cña x· héi cò. Nã do lßng tù t tù lîi, Ých kû h¹i nh©n mµ ra. Nã do chÕ ®é "ngêi bãc lét ngêi" mµ ra. Chóng ta muèn x©y dùng mét x· héi míi, mét x· héi tù do b×nh ®¼ng, mét x· héi cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh - cho nªn chóng ta ph¶i tÈy cho s¹ch hÕt nh÷ng thãi xÊu cña x· héi cò. - Chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu lµ d©n chñ. Bé ®éi kh«ng ng¹i hy sinh x¬ng m¸u ®Ó kh¸ng chiÕn cøu níc. §ång bµo kh«ng ng¹i hy sinh må h«i níc m¾t ®Ó kh¸ng chiÕn cøu níc. ChiÕn sÜ göi tÝnh mÖnh m×nh, ®ång bµo göi c«ng, göi cña m×nh trong tay ChÝnh phñ vµ §oµn thÓ, ®Ó kh¸ng chiÕn kiÕn quèc. §ã còng lµ mét h×nh thøc d©n chñ tËp trung. ChÝnh phñ vµ §oµn thÓ giao cho c¸n bé c¸i quyÒn ®iÒu khiÓn bé ®éi sö dông tiÒn cña trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn kiÕn quèc. NhiÖm vô cña c¸n bé lµ ch¨m nom, yªu mÕn mçi mét chiÕn sÜ, quý träng, tiÕt kiÖm mçi mét ®ång tiÒn, mét

b¸t g¹o, mét giê c«ng cña ®ång bµo. §ång thêi, chiÕn sÜ vµ ®ång bµo cã quyÒn ®ßi hái c¸n bé ph¶i lµm trßn nhiÖm vô ®ã, cã quyÒn phª b×nh chØ trÝch nh÷ng c¸n bé nµo kh«ng lµm trßn nhiÖm vô ®ã. D©n chñ lµ dùa vµo lùc lîng quÇn chóng, ®i ®óng ®êng lèi quÇn chóng. Cho nªn phong trµo chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu ¾t ph¶i dùa vµo lùc lîng quÇn chóng th× míi thµnh c«ng. QuÇn chóng tøc lµ toµn thÓ chiÕn sÜ trong qu©n ®éi, toµn thÓ c«ng nh©n trong xëng, toµn thÓ nh©n viªn trong c¬ quan, v.v., råi ®Õn toµn thÓ nh©n d©n. Còng nh mäi viÖc kh¸c, viÖc "chèng" nµy ph¶i ®éng viªn quÇn chóng, ph¶i thùc hµnh d©n chñ, ph¶i lµm cho quÇn chóng hiÓu râ, lµm cho quÇn chóng h¨ng h¸i tham gia th× míi ch¾c ch¾n thµnh c«ng. QuÇn chóng tham gia cµng ®«ng, thµnh c«ng cµng ®Çy ®ñ, mau chãng. NhiÖm vô cña quÇn chóng lµ ph¶i h¨ng h¸i tham gia phong trµo chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu. ChiÕn sÜ xuÊt c«ng, nh©n d©n xuÊt cña ®Ó ®¸nh giÆc, cøu níc. Tham «, l·ng phÝ, quan liªu lµ mét thø "giÆc ë trong lßng". NÕu chiÕn sÜ vµ nh©n d©n ra søc chèng giÆc ngo¹i x©m mµ quªn chèng giÆc néi x©m, nh thÕ lµ cha lµm trßn nhiÖm vô cña m×nh. V× vËy, chiÕn sÜ vµ nh©n d©n ph¶i h¨ng h¸i tham gia phong trµo Êy. Chóng ta tõ trªn ®Õn díi ph¶i ®ång t©m hiÖp lùc ®Ó th¾ng lîi trong phong trµo nµy. Mµ th¾ng lîi trong phong trµo nµy sÏ gióp chóng ta ®oµn kÕt h¬n n÷a, n©ng cao n¨ng suÊt h¬n n÷a. Nã gióp c¸n bé ta c¶i t¹o t tëng, n©ng cao gi¸c ngé, thÊm nhuÇn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, thËt thµ phông sù bé ®éi vµ nh©n d©n. Nã gióp chÝnh quyÒn ta thµnh mét chÝnh quyÒn trong s¹ch, xøng ®¸ng víi lßng tin tëng vµ sù hy sinh cña chiÕn sÜ vµ ®ång bµo. Nã sÏ gióp chóng ta hoµn thµnh ®Çy ®ñ kÕ ho¹ch t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm cña ChÝnh

-6

-5

phñ vµ cña §oµn thÓ. Nã sÏ gióp chóng ta chuÈn bÞ mau ®Çy ®ñ ®Ó tiÕn sang tæng ph¶n c«ng. * * * §ång chÝ Lªnin, Xtalin... rÊt chó träng vµ nãi nhiÒu vÒ vÊn ®Ò tiÕt kiÖm, chèng tham «, l·ng phÝ vµ chèng bÖnh quan liªu. T«i lîc dÞch vµi ®o¹n sau ®©y, ®Ó gióp c¸c ®ång chÝ nghiªn cøu. Lªnin nãi: "TiÒn b¹c ph¶i tÝnh to¸n mét c¸ch rµnh m¹ch, thËt thµ, ph¶i tiÕt kiÖm, chí lêi biÕng. Chí ¨n c¾p cña c«ng lµm cña t. Ph¶i gi÷ g×n kû luËt lao ®éng rÊt nghiªm ngÆt. §ã lµ nh÷ng khÈu hiÖu chÝnh vµ rÊt cÇn thiÕt. Mét mÆt, quÇn chóng lao ®éng thiÕt thùc lµm ®óng nh÷ng khÈu hiÖu Êy. §ã lµ ph¬ng ph¸p duy nhÊt ®Ó cøu v·n mét níc ®· bÞ lò kÎ cíp ®Õ quèc vµ lò bï nh×n lµm cho chÕt dë sèng dë nh níc Nga. Mét mÆt kh¸c, chÝnh quyÒn X«viÕt do ph¬ng ph¸p cña m×nh, c¨n cø vµo ph¸p luËt cña m×nh, mµ thiÕt thùc thi hµnh khÈu hiÖu Êy - §ã l¹i lµ ®iÒu kiÖn chñ chèt vµ ®Çy ®ñ ®Ó ®a chñ nghÜa x· héi ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn". (NhiÖm vô tríc m¾t cña chÝnh quyÒn X«viÕt, 28-4-1918)1). Ngµy 2-5-1918, toµ ¸n nh©n d©n M¹c T Khoa xö nhÑ mét vô ¸n hèi lé. Lªnin kh«ng b»ng lßng, vµ viÕt: "Kh«ng xö b¾n lò ¨n cña ®ót lãt, mµ xö mét c¸ch pha trß, mÒm máng nhÑ nhµng nh vËy, - ®ã lµ mét ®iÒu xÊu hæ cho nh÷ng ®¶ng viªn céng s¶n, cho nh÷ng ngêi c¸ch m¹ng. CÇn ph¶i nªu nh÷ng ®ång chÝ ®· ¨n hèi lé ra ®Ó cho d luËn
) Xem V.I.Lªnin: Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nxb. TiÕn bé, M¸txc¬va, 1977, t.36, tr.211-212.
1

quë tr¸ch vµ cÇn ph¶i ®uæi hä ra khái §¶ng"2). C¸ch vµi h«m sau, Lªnin viÕt th cho c¸n bé t ph¸p: "Ph¶i lËp tøc ®Ò nghÞ mét ®¹o luËt ®Ó trõng trÞ nh÷ng vô hèi lé (¨n hèi lé, tÆng hèi lé, vµ nh÷ng c¸ch hèi lé kh¸c). Ýt nhÊt còng ph¶i ph¹t 10 n¨m giam cÇm vµ 10 n¨m khæ sai"3). B¸o c¸o tríc §¹i héi lÇn thø IV cña Quèc tÕ Céng s¶n (1311-1922), Lªnin nãi: "HiÖn nay, t×nh h×nh c«ng nghÖ nÆng cña Nga cßn rÊt khã kh¨n. Nhng chóng t«i ®· tÝch tr÷ ®îc mét sè vèn. Sau nµy chóng t«i cø ph¶i tÝch tr÷ nh thÕ. Vèn liÕng Êy thêng thêng do nh©n d©n mµ ra, chóng t«i cÇn ph¶i tiÕt kiÖm tõng li tõng tÝ. HiÖn nay, chóng t«i ®ang nghiªn cøu lµm thÕ nµo ®Ó gi¶m bít ng©n s¸ch cña ChÝnh phñ, gi¶m bít sè nh©n viªn ë c¸c c¬ quan. V« luËn thÕ nµo, chóng t«i còng ph¶i gi¶m bít sè nh©n viªn, còng ph¶i ra søc tiÕt kiÖm. TiÕt kiÖm vÒ mäi mÆt, thËm chÝ chi tiªu cho c¸c trêng häc còng ph¶i tiÕt kiÖm. Ph¶i lµm nh thÕ, v× nÕu kh«ng cøu v·n c«ng nghÖ nÆng, kh«ng kh«i phôc c«ng nghÖ, th× kh«ng x©y dùng ®îc c«ng nghÖ nµo hÕt. Mµ kh«ng x©y dùng c«ng nghÖ, th× kh«ng gi÷ ®îc ®Þa vÞ ®éc lËp cña níc m×nh"1). VÒ thùc hµnh tiÕt kiÖm vµ chèng n¹n l·ng phÝ, Lªnin viÕt: "Níc nhµ mµ chóng ta ra søc x©y dùng lµ ph¶i lµm sao cho c«ng nh©n cã thÓ l·nh ®¹o n«ng d©n vµ gi÷ g×n lßng tin cËy cña n«ng d©n. Ph¶i cùc kú tiÕt kiÖm ®Ó tÈy s¹ch nh÷ng vÕt tÝch l·ng phÝ ...". (Thµ Ýt h¬n, mµ tèt h¬n, 2-3-1923)2). VÒ c¸ch chèng bÖnh quan liªu, th× Lªnin nãi: "CÇn ph¶i dïng nhiÒu h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p kiÓm tra tõ díi lªn trªn
2 3 1

) Nh trªn, t.36, tr.346. ) Nh trªn, t.50, tr.91.

) V.I.Lªnin: Toµn tËp, tiÕng ViÖt, Nxb. TiÕn bé, M¸txc¬va, 1978, t.45, tr.333-334.
2

) Nh trªn, t.45, tr.458.

-6

-5

... ®Ó nhæ ®i nhæ l¹i cho s¹ch hÕt nh÷ng cá r¸c bÖnh quan liªu". (ChÝnh quyÒn X« ViÕt, 28-4-1918)3). §ång chÝ Xtalin d¹y chóng ta: "Ph¶i tiÕt kiÖm tiÒn b¹c, l¹i ph¶i chi tiªu tiÒn b¹c Êy cho hîp lý. Kh«ng ®îc phÝ ph¹m mét ®ång xu nµo cña d©n. Ph¶i dïng toµn bé tiÒn b¹c Êy vµo c«ng nghÖ cña níc ta. Kh«ng nh vËy th× chóng ta sÏ vÊp ph¶i c¸i nguy hiÓm l·ng phÝ, c¸i nguy hiÓm dïng tiÒn vµo nh÷ng viÖc kh«ng cÇn kÝp cho sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ, cho sù båi bæ kinh tÕ cña nh©n d©n. KhÐo tÝnh to¸n, chi tiªu tiÒn b¹c cho hîp lý - §ã lµ mét nghÖ thuËt quan träng. NghÖ thuËt Êy kh«ng ph¶i lµ dÔ. C¸c c¬ quan ta cha th«ng th¹o nghÖ thuËt Êy. Chóng ta cßn rÊt kÐm vÒ nghÖ thuËt Êy. Thõa nhËn sù kÐm cái Êy, lµ mét ®iÒu ®au ®ín. Nhng ®ã lµ sù thËt, kh«ng thÓ lÊy nghÞ quyÕt nµo mµ che giÊu ®îc nã. Cã ®«i khi c¸c c¬ quan qu¶n lý cña ta gièng nh ngêi n«ng d©n nä - Y tiÕt kiÖm ®îc mét Ýt tiÒn, y kh«ng dïng tiÒn Êy mµ söa ch÷a cµy bõa ®Ó t¨ng gia s¶n xuÊt, nhng y ®i mua mét c¸i m¸y h¸t thËt to ... §ã lµ cha kÓ ®Õn nh÷ng viÖc l·ng phÝ, nh÷ng vô ¨n c¾p cña c«ng. V× vËy, cÇn ph¶i dïng nhiÒu ph¬ng ph¸p ®Ó gi÷ g×n cho tiÒn b¹c cña ta khái bÞ l·ng phÝ, bÞ ph©n t¸n, bÞ dïng vµo nh÷ng viÖc kh«ng cÇn thiÕt, bÞ dïng ra ngoµi c«ng viÖc x©y dùng c¨n b¶n. 1. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kh«ng ®Þnh theo c¸ch quan liªu, mµ ph¶i liªn hÖ chÆt chÏ víi t×nh h×nh kinh tÕ, víi nguån cña c¶i, víi sù tÝnh to¸n râ rÖt søc hËu bÞ cña ta. KÕ ho¹ch kh«ng nªn sôt l¹i sau, nhng còng kh«ng nªn ch¹y qu¸ tríc sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ, kh«ng nªn xa rêi n«ng
3

nghiÖp, kh«ng nªn quªn l·ng søc tiÕt kiÖm cña ta. NÒn t¶ng ph¸t triÓn thiÕt cho thÞ trêng trong d©n, vµ dùa trªn ph¹m vi liªn hÖ c«ng nghÖ víi kinh c«ng nghÖ ph¶i dùa trªn sù cÇn níc, tríc hÕt lµ thÞ trêng cña n«ng cña c¶i cña ta. §ã lµ nÒn t¶ng ®Ó tÕ cña n«ng d©n.

VÒ tiÕt kiÖm, vÒ c¸ch dïng tiÒn b¹c tiÕt kiÖm ®îc - còng nh vËy. Cã ngêi theo ¶o tëng cña m×nh mµ ®Þnh kÕ ho¹ch, chø kh«ng nghÜ ®Õn vèn liÕng. Hä quªn r»ng: nÕu kh«ng cã mét sè vèn tèi thiÓu, kh«ng cã mét sè tiÒn hËu bÞ tèi thiÓu, th× ch¼ng nh÷ng kh«ng ®¹t ®îc kÕ ho¹ch c«ng nghÖ nµo, mµ còng kh«ng x©y dùng ®îc nh÷ng xÝ nghiÖp "to lín bao la". Hä quªn ®iÒu ®ã, hä ch¹y tríc sù thùc. ThÕ nµo lµ ch¹y tríc sù thùc mµ ®Æt kÕ ho¹ch ? Lµ kh«ng c©n nh¾c lùc lîng, mµ lµm Èu. Lµ ®Æt kÕ ho¹ch rÊt to t¸t, ®éng viªn hµng ngh×n hµng v¹n c«ng nh©n, xem rÊt oai. Nhng råi thÊy vèn liÕng kh«ng ®ñ, ph¶i ®Ó c«ng nh©n vÒ, ph¶i cÊp lé phÝ cho hä vÒ. KÕt qu¶ lµ hao tæn rÊt nhiÒu, g©y ra thÊt väng cho c«ng cuéc x©y dùng, g©y mèi khã kh¨n cho chÝnh trÞ ... ChØ cã liªn hÖ chÆt chÏ víi n«ng nghiÖp, kh«ng rêi xa søc tiÕt kiÖm vµ ¨n khíp víi vèn liÕng vµ søc hËu bÞ cña ta - th× c«ng nghÖ míi lµm trßn nhiÖm vô vÎ vang cña nã, lµ l·nh ®¹o vµ c¶i t¹o kinh tÕ cña quèc d©n. Mét bé chØ huy mµ xa rêi bé ®éi, mÊt liªn l¹c víi bé ®éi, th× bé chØ huy Êy kh«ng thµnh bé chØ huy n÷a. C«ng nghÖ mµ xa rêi toµn bé kinh tÕ cña quèc d©n, mÊt liªn hÖ víi nã, th× c«ng nghÖ kh«ng l·nh ®¹o ®îc kinh tÕ cña quèc d©n. V× vËy, ®Æt kÕ ho¹ch c«ng nghÖ cho ®óng ®¾n vµ hîp lý - lµ mét ®iÒu kiÖn chñ chèt trong viÖc tiªu dïng tiÒn cña. 2. C¸c c¬ quan chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ, c¸c c¬ quan

) Nh trªn, t.36, tr.220-221.

-6

-5

kinh tÕ vµ c¸c Uû ban, cÇn ph¶i n©ng cao n¨ng suÊt, gi¶m bít sè ngêi (tinh gi¶n). HiÖn nay, c¸c c¬ quan cña ta ngêi nhiÒu, viÖc Ýt, xµi phÝ lu bï ... Lªnin ®· nh¾c ®i nh¾c l¹i hµng chôc hµng tr¨m lÇn r»ng: c«ng nh©n vµ n«ng d©n kh«ng thÓ chÞu ®ùng nh÷ng c¬ quan kÒnh cµng vµ tèn kÐm nh vËy. V« luËn thÕ nµo còng ph¶i t×m ®ñ c¸ch ®Ó biªn chÕ c¸c c¬ quan l¹i. Chóng ta ph¶i dïng tinh thÇn b«nsªvÝch mµ thùc hµnh mét chÕ ®é tiÕt kiÖm nghiªm ngÆt. NÕu chóng ta kh«ng muèn dïng vèn liÕng cña ta vµo nh÷ng viÖc linh tinh, th× chóng ta ph¶i thùc hµnh ngay chÕ ®é Êy. Mét thÝ dô: cã ngêi b¶o chóng ta xuÊt c¶ng l¬ng thùc kh«ng cã l·i, kh«ng ¨n thua. V× sao kh«ng cã l·i. V× c¸c c¬ quan phô tr¸ch thu gãp l¬ng thùc tiªu qu¸ nhiÒu tiÒn. KÕ ho¹ch ®Þnh mua 1 c©n l¬ng thùc lµ 8 xu. Nhng c¸c c¬ quan tiªu ®Õn 13 xu, tøc lµ t¨ng lªn 5 xu. V× sao ? v× tríc khi thu gãp l¬ng thùc, th× c¸c c¸n bé ®Òu lÊy thªm ngêi vµo v¨n phßng, mua thªm m¸y ®¸nh ch÷ vµ xe h¬i ... V× tiªu tiÒn qu¸ nhiÒu vµo chç kh«ng sinh lîi, ®Õn khi céng l¹i, th× thÊy xuÊt c¶ng l¬ng thùc kh«ng cã l·i. Thö tÝnh xem: chóng ta thu gãp hµng chôc triÖu c©n l¬ng thùc, mµ mçi c©n ®¾t thªm 5 xu, th× ®· l·ng phÝ mÊt mÊy triÖu ®ång. NÕu chóng ta kh«ng dïng chÕ ®é rÊt nghiªm ngÆt ®Ó ng¨n ngõa c¸c c¬ quan tiªu dïng bõa b·i, th× chóng ta tiÕt kiÖm ®îc bao nhiªu tiÒn cña còng bÞ l·ng phÝ hÕt bÊy nhiªu ... 3. Chóng ta ph¶i kiªn quyÕt chèng n¹n l·ng phÝ ë c¸c c¬ quan vµ trong sù sinh ho¹t cña chóng ta. Chèng c¸ch tiªu dïng bõa b·i tiÒn cña cña nh©n d©n vµ vèn liÕng cña ChÝnh phñ. HiÖn nay, cã nh÷ng cuéc khai héi, nh÷ng lÔ kû niÖm,

nh÷ng ®¸m yÕn tiÖc tèn hµng v¹n, hµng chôc v¹n. CÇn ph¶i chÊm døt n¹n ph« tr¬ng, l·ng phÝ Êy. Trong lóc c«ng nghÖ cÇn ph¶i x©y dùng, ®ång bµo ®ang bÞ thiÕu thèn, chóng ta kh«ng thÓ tha thø nh÷ng viÖc ph« tr¬ng, l·ng phÝ nh vËy. Mét ®iÒu ®¸ng chó ý: nhiÒu khi cã nh÷ng ngêi ngoµi §¶ng hä tiÕt kiÖm cña c«ng h¬n nh÷ng ®¶ng viªn. Cã nh÷ng ®¶ng viªn rÊt "dòng c¶m, kiªn quyÕt" trong trêng hîp nµy: hä ©m thÇm ph¸t phô cÊp cho nh©n viªn cña hä, mîn tiÕng lµ "hoa hång" tuy sù thùc kh«ng cã g× lµ "hång hoa". Hä ©m thÇm phít qua phÐp luËt, trèn tr¸nh vµ lµm tr¸i phÐp luËt. VÒ ®iÓm nµy, nh÷ng ngêi ngoµi §¶ng cÈn thËn h¬n. V× ®¶ng viªn thêng xem phÐp luËt, chÝnh quyÒn, v.v. lµ viÖc trong nhµ. V× vËy, mµ cã ®«i ®¶ng viªn nh nh÷ng con lîn, (xin lçi tiÕng ®ã), hä róc vµo vên rau cña Nhµ níc, chÐn mét b÷a no say, hoÆc hä hy sinh lîi Ých cña níc nhµ, ®Ó lªn mÆt m×nh lµ kh¶ng kh¸i. Chóng ta ph¶i chÊm døt c¸i thãi v« chÝnh phñ Êy. 4. Ph¶i chèng n¹n ¨n c¾p cña c«ng, mµ c¸c c¬ quan quen gäi lµ trém c¾p "®êng hoµng". C¸c b¸o chÝ ph©n biÖt: cã thø trém c¾p xÊu xa, kÝn ®¸o, cã thø trém c¾p "®êng hoµng". Võa råi, b¸o Thanh niªn céng s¶n cã nãi vÒ thø trém c¾p "®êng hoµng" Êy: mét chµng thanh niªn b¶nh bao, ë mét c¬ quan nä, ®· trém c¾p cña c«ng mét c¸ch ®êng hoµng, mét c¸ch cã ng¨n n¾p, vµ trém c¾p ®· nhiÒu lÇn. §iÒu ®¸ng chó ý ë ®©y, kh«ng ph¶i lµ th»ng kÎ trém. §¸ng chó ý lµ nh÷ng ngêi xung quanh biÕt nã lµ kÎ trém, ch¼ng nh÷ng kh«ng chèng nã, mµ l¹i vç vai nã, khen ngîi nã, xem nã nh mét ngêi anh hïng. §ã lµ mét ®iÒu ®¸ng chó ý, mét ®iÒu rÊt nguy hiÓm. Khi b¾t ®îc mét tªn mËt th¸m, mét tªn ph¶n quèc th× quÇn chóng rÊt c¨m giËn, ®ßi xö b¾n nã ®i. Song khi tªn giÆc ho¹t ®éng tríc m¾t mäi ngêi, th× quÇn chóng l¹i hiÒn

-6

-5

lµnh víi nã, vç vai nã, khen ngîi nã. Trém c¾p tiÒn b¹c cña nh©n d©n, tæn h¹i kinh tÕ cña ChÝnh phñ, còng lµ mËt th¸m, ph¶n quèc, nÕu kh«ng ph¶i lµ tÖ h¬n n÷a. Cuèi cïng tªn kÎ trém "®êng hoµng" kia ®· bÞ b¾t. Nhng b¾t mét tªn trém Êy, cã nghÜa lý g×, v× cßn cã hµng ngh×n hµng v¹n tªn giÆc nh nã. CÇn ph¶i cã biÖn ph¸p kh¸c, biÖn ph¸p nghiªm ngÆt h¬n, ®Ó trõng trÞ chóng. BiÖn ph¸p Êy lµ g©y nªn mét ®¹o ®øc ®Ó ng¨n ngõa trém c¾p, g©y nªn mét phong trµo quÇn chóng gím ghÐt, bao v©y lò giÆc Êy. BiÖn ph¸p Êy lµ g©y nªn mét cuéc vËn ®éng trong c«ng n«ng chèng trém c¾p; lµm cho lò trém c¾p "®êng hoµng" còng nh trém c¾p kÝn ®¸o - kh«ng sèng cßn ®îc. Tiªu diÖt trém c¾p, lµ mét c¸ch ®Ó b¶o vÖ, tiÕt kiÖm vµ tr¸nh l·ng phÝ . Sau cïng, chóng ta cÇn cã mét cuéc vËn ®éng: tiªu diÖt lêi biÕng, n©ng cao n¨ng suÊt, cñng cè kû luËt lao ®éng. C«ng nh©n v¾ng mÆt kh«ng ®i lµm, ®· g©y cho c«ng nghÖ thiÖt mÊt hµng chôc v¹n giê lao ®éng, tæn thÊt hµng tr¨m v¹n ®ång. NÕu kh«ng chÊm døt thãi lêi biÕng, kh«ng n©ng cao n¨ng suÊt, th× c«ng nghÖ kh«ng tiÕn ®îc, mµ l¬ng bæng c«ng nh©n còng kh«ng t¨ng ®îc. Anh chÞ em c«ng nh©n ph¶i hiÓu râ, nhÊt lµ nh÷ng c«ng nh©n míi, ph¶i hiÓu râ r»ng: lêi biÕng vµ kh«ng n©ng cao n¨ng suÊt lµ cã h¹i cho sù nghiÖp chung, cã h¹i cho c¶ giai cÊp c«ng nh©n, cã h¹i cho c«ng nghÖ cña ta. V× lîi Ých cña kinh tÕ, v× lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n chóng ta ph¶i chèng thãi lêi biÕng, ph¶i n©ng cao n¨ng suÊt". (Héi nghÞ c¸n bé §¶ng ë Lªningr¸t, 13-4-1926)1).
) Tøc lµ bµi: VÒ t×nh h×nh kinh tÕ Liªn X« vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ cña §¶ng, b¸o c¸o cña Xtalin ®äc t¹i Héi nghÞ nh÷ng ®¶ng viªn
1

Tµi liÖu lu t¹i Trung t©m lu tr÷ Quèc gia I.

§¹O §øC LAO §éNG
Sau ®©y lµ mÊy ý kiÕn cña Lªnin vµ Xtalin ®èi víi ngêi lao ®éng vµ chiÕn sÜ thi ®ua: Lªnin nãi: c«ng nh©n vµ n«ng d©n... cÇn ph¶i s¨n sãc
tÝch cùc thuéc §¶ng bé Lªningr¸t, ngµy 13-4-1926.

-6

-5

nhµ m¸y vµ ruéng ®Êt nh s¨n sãc cña riªng cña m×nh. Chñ nghÜa céng s¶n lµ... c«ng nh©n tù gi¸c, tù ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cao h¬n n¨ng suÊt ë c¸c níc t b¶n. Xtalin nãi: chç xuÊt s¾c nhÊt cña phong trµo thi ®ua lµ nã lµm cho ngêi ta thay ®æi th¸i ®é ®èi víi lao ®éng. Tríc kia ngêi ta cho lao ®éng lµ viÖc nÆng nÒ, xÊu hæ. Nay lao ®éng lµ sù nghiÖp quang vinh, vÎ vang, vui thó vµ anh dòng. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt lµ hµnh ®éng thùc tÕ cña hµng triÖu ngêi... Nã lµ thiÕt thùc, v× nã lµ chóng ta, lµ ý chÝ lao ®éng cña tÊt c¶ chóng ta, lµ quyÕt t©m c«ng t¸c theo lÒ lèi míi, quyÕt t©m thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña chóng ta. Phong trµo thi ®ua ®· chøng tá: mét sè ngêi lµm viÖc kÐm, mét sè ngêi lµm viÖc kh¸, l¹i cã mét sè ngêi lµm rÊt giái - theo cho kÞp nh÷ng ngêi lµm rÊt giái ®Ó phæ biÕn viÖc n©ng cao n¨ng suÊt, thÕ lµ thi ®ua. Anh hïng lao ®éng lµ nh÷ng ngêi cè g¾ng lµm cho giái, ra søc phông sù nh©n d©n. ChiÕn sÜ thi ®ua lµ... nh÷ng g¬ng mÉu lµm viÖc ®øng ®¾n vµ thiÕt thùc. Hä quý träng thêi giê. Trong c«ng t¸c ch¼ng nh÷ng hä kh«ng l·ng phÝ mét phót nµo, mµ còng kh«ng l·ng phÝ mét gi©y nµo.
§.X. B¸o Cøu quèc, sè 2092, ngµy 4-6-1952.

NG¤ GIA KH¶M
§ång chÝ Ng« Gia Kh¶m ®îc §¹i héi toµn quèc bÇu lµm Anh hïng Lao ®éng sè 1, n¨m nay 40 tuæi. Tõ lóc 16 tuæi, ®ång chÝ ®· tham gia phong trµo c¸ch m¹ng. N¨m 18 tuæi, bÞ Ph¸p b¾t ®µy ®i S¬n La. §îc tha vÒ, ®ång chÝ l¹i bÝ mËt ho¹t ®éng ngay. N¨m 1944, ®oµn thÓ giao ®ång chÝ Kh¶m viÖc lµm thuèc ®¹n cho du kÝch. Víi hai tay kh«ng, ®ång chÝ tù nghÜ ra c¸ch lµm, tù t×m ra nguyªn liÖu, tù ®µo t¹o ra c¸n bé. §ång chÝ Kh¶m ®· tù tay ®óc qu¶ lùu ®¹n ®Çu tiªn cña qu©n ®éi ViÖt Nam. Tõ ®ã ®Õn kh¸ng chiÕn ngµy nay, ®ång chÝ Kh¶m ®· vît mäi khã kh¨n, x©y dùng ®îc 3 xëng ho¸ chÊt. Riªng vÒ viÖc lµm cuèc xÎng cho bé ®éi, ®ång chÝ ®· cã nh÷ng s¸ng kiÕn lµm mau, lµm tèt, lµm nhiÒu. Do ®ã, trong ®ît thi ®ua võa qua, n¨ng suÊt ®· t¨ng 85 lÇn, l¹i tiÕt kiÖm cho ChÝnh phñ ®îc 3 triÖu ®ång b¹c s¾t, h¬n 12 triÖu ®ång b¹c than, 110.000 giê nh©n c«ng. §ång chÝ Kh¶m v× c«ng viÖc vµ v× cøu nhµ m¸y, mµ bÞ th¬ng 3 lÇn. LÇn thø 3 ®ång chÝ ®· háng c¶ tai m¾t miÖng mòi vµ quÌ hai tay. Song kh«ng v× tµn tËt mµ n¶n chÝ; tr¸i l¹i, ®ång chÝ ngµy cµng cè g¾ng, cµng tiÕn bé. Trong mÊy ®ît thi ®ua, ®ång chÝ Kh¶m ®· khÐo tæ chøc thi ®ua tËp thÓ vµ ®· ®µo t¹o nhiÒu chiÕn sÜ thi ®ua xuÊt s¾c. Kh«ng sî khæ, vît mäi khã kh¨n, kiªn quyÕt lµm vît møc nhiÖm vô. §ã lµ mÊy ®øc tÝnh cña anh hïng Ng« Gia Kh¶m.
C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 60, ngµy 5-6-1952.

-6

-5

ngµy 5-6-1952.

NGUYÔN THÞ CHI£N
N÷ trung ®éi trëng du kÝch NguyÔn ThÞ Chiªn lµ mét cè n«ng, 22 tuæi, vµo ®éi du kÝch tõ 1946. Vïng chÞ Chiªn thêng bÞ giÆc cµn quÐt. C¬ së tan r·. Nh©n d©n hoang mang. ChÞ cø b¸m s¸t lÊy d©n, lËp l¹i c¬ së chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ, tæ chøc mét trung ®éi n÷ du kÝch chèng cµn quÐt, b¶o vÖ lµng. BÞ b¾t, bÞ tra tÊn suèt 3 th¸ng, bÞ ®a ra b¾n do¹ 3 lÇn, chÞ vÉn b×nh tÜnh, kh«ng khai nöa lêi. Võa tho¸t ®îc vÒ, tuy m×nh ®Çy vÕt th¬ng, ch©n ®au kh«ng ®i ®îc, chÞ còng ho¹t ®éng l¹i ngay. Trong ®ît thi ®ua tõ 19-5 ®Õn 19-121951, chÞ ®· th¾ng 10 trËn, tù tay tíc ®îc 15 sóng vµ b¾t sèng 20 tªn giÆc (1 tªn quan hai Ph¸p). Trong c¸c trËn, chÞ kh«ng hÒ bá sãt mét ngêi th¬ng binh nµo. Trong vô thuÕ n«ng nghiÖp, chÞ ®· thøc 30 ®ªm liÒn, tuyªn truyÒn gi¶i thÝch tõng nhµ, tõng ngêi. NhiÒu ngêi l¹c hËu, thÊy chÞ thµnh khÈn, ®Òu c¶m ®éng vµ trë nªn h¨ng h¸i. Khi b¾t ®îc tªn ®ån trëng (nã ®· giÕt ngêi anh cña chÞ), chÞ gi¶i thÝch chÝnh s¸ch khoan hång cña ChÝnh phñ, råi th¶ nã. V× vËy, nã ®· gäi nhiÒu nguþ binh kh¸c ra hµng. ChÞ Chiªn, v× yªu níc, c¨m giÆc, trung thµnh víi ®oµn thÓ, kiªn quyÕt b¸m s¸t d©n, lu«n lu«n th¬ng yªu ®ång ®éi, n¾m v÷ng vµ ra søc thi hµnh chÝnh s¸ch nªn ®· lËp ®îc c«ng to, rÊt xøng ®¸ng lµ Anh hïng Qu©n ®éi.

TRÇN §¹I NGHÜA
Lµ mét ®¹i trÝ thøc, ®i häc ë ch©u ¢u ®· nhiÒu n¨m, mang mét lßng nhiÖt t×nh vÒ phông sù Tæ quèc, phôc vô kh¸ng chiÕn, ®ã lµ Anh hïng lao ®éng trÝ ãc TrÇn §¹i NghÜa. Lóc kü s NghÜa míi vÒ, Hå Chñ tÞch b¶o: "Níc ta thiÕu m¸y mãc, thiÕu nguyªn liÖu, thiÕu thî lµnh nghÒ. Song giµu vÒ rõng nói, giµu vÒ quyÕt t©m. VËy chó ph¶i ®a nh÷ng c¸i ®· häc ®îc ë níc ngoµi mµ ¸p dông vµo hoµn c¶nh thiÕt thùc ë níc ta ®Ó phông sù Tæ quèc ...". Kü s NghÜa vui vÎ tr¶ lêi: "Tha v©ng"! Tõ ®ã, kü s NghÜa lu«n lu«n cè g¾ng lµm ®óng lêi høa: kh¾c phôc mäi khã kh¨n, ®µo t¹o nhiÒu c¸n bé, ®a nh÷ng häc thøc réng r·i ë ch©u ¢u ¸p dông vµo ®iÒu kiÖn eo hÑp cña níc ta. §ång chÝ rÊt giái vÒ khoa häc m¸y, nhng lóc thùc hµnh th× kh«ng "m¸y mãc". Kü s NghÜa ®· cã c«ng to trong viÖc x©y dùng qu©n giíi, lu«n lu«n gÇn gòi, gióp ®ì, d¹y b¶o vµ häc hái anh em c«ng nh©n, ®· th¾t chÆt lý luËn víi thùc hµnh.

C.B.

C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 60,

B¸o Nh©n d©n, sè 61, ngµy 12-6-1952.

-6

-5

- CÇn kiÖm quý träng cña c«ng. - ThËt thµ tù phª b×nh vµ thµnh khÈn phª b×nh anh em, lu«n lu«n khiªm tèn, cÇu tiÕn bé. - §ång chÝ Quèc TrÞ thêng nãi: "T«i cã nh÷ng thµnh tÝch ®ã, lµ nhê B¸c Hå vµ ChÝnh phñ, nhê §¶ng vµ nh©n d©n vµ còng nhê anh em toµn ®ång ®éi ®ång t©m ®oµn kÕt...". §ång chÝ Quèc TrÞ ®îc §¹i héi toµn quèc bÇu lµm Anh hïng Qu©n ®éi.

NGUYÔN QUèC TRÞ
C.B.

Anh hïng thi ®ua diÖt giÆc lËp c«ng NguyÔn Quèc TrÞ ®· ®¸nh 95 trËn tõ B×nh TrÞ Thiªn ®Õn ViÖt B¾c, tù m×nh diÖt h¬n 200 tªn giÆc, bÞ th¬ng nÆng 5 lÇn mµ vÉn kh«ng rêi bé ®éi. Tham gia c¸ch m¹ng khi míi 16 tuæi. BÞ Ph¸p b¾t ®Çy sang Lµo lóc 17 tuæi, vµo bé ®éi tõ ngµy khëi nghÜa. ë trËn Biªn giíi, bé ®éi ®ång chÝ Quèc TrÞ ®· nhÞn ®ãi vµ chÞu ít 2 ngµy ®uæi theo qu©n giÆc, gãp phÇn vµo viÖc b¾t sèng 2 tªn quan n¨m L¬pagi¬ vµ S¸ct«ng. Trong trËn Trung du, ®ång chÝ Quèc TrÞ ®· cã s¸ng kiÕn ®¸nh tõ trªn nãc nhµ giÆc ®¸nh xuèng, kÕt qu¶ ®· hoµn toµn chiÕn th¾ng trong nh¸y m¾t. Trong trËn Ninh B×nh, ®ång chÝ Quèc TrÞ cïng 6 ®éi viªn ®· dïng mu mÑo b¾t sèng 90 tªn giÆc, vµ tiªu diÖt mét sè, trong ®ã cã tªn quan hai, con tíng giÆc T¸txinhi. Trªn ®©y chØ lµ vµi thÝ dô. Nh÷ng tÝnh tèt cña ®ång chÝ Quèc TrÞ lµ: - Nhanh nhÑn vµ gan gãc khi ®¸nh giÆc. - Kiªn quyÕt thi hµnh lÖnh trªn giao cho. - Th¬ng yªu ®éi viªn nh anh em ruét thÞt.

B¸o Nh©n d©n, sè 61, ngµy 12-6-1952.

-6

-5

C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 61, ngµy 12-6-1952.

SAU §¹I HéI TOµN QUèC
§¹i héi toµn quèc c¸c chiÕn sÜ thi ®ua vµ c¸n bé g¬ng mÉu chøng tá anh chÞ em c«ng nh©n vµ lao ®éng trÝ ãc ®· cã nh÷ng thµnh tÝch rÊt vÎ vang. §ång thêi còng nªu râ nh÷ng khuyÕt ®iÓm mµ chóng ta ph¶i gÊp söa ch÷a, ®Ó ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua lªn cao h¬n, réng kh¾p h¬n n÷a. Nh÷ng khuyÕt ®iÓm lµ: - C«ng nh©n c¸c xÝ nghiÖp t nh©n thi ®ua cßn kÐm. - ë mét vµi xëng, m¸y mãc kh«ng ®îc lau chïi s¹ch sÏ; dông cô ®Ó bõa b·i kh«ng cã ng¨n n¾p; c¸n bé chuyªn m«n víi c«ng nh©n kh«ng gÇn gòi nhau; kiÓm tra vµ b¸o c¸o thi ®ua chØ lµm chiÕu lÖ, kh«ng thiÕt thùc. Anh chÞ em c«ng nh©n thiÕu h×nh thøc gi¶i trÝ ... §ã lµ nh÷ng ®iÓm mµ C«ng ®oµn vµ §oµn thanh niªn ph¶i cïng nhau phô tr¸ch gióp ®ì anh chÞ em c«ng nh©n bæ cøu. Mét ®iÒu cÇn chó ý n÷a lµ: chóng ta ®· cã nh÷ng chiÕn sÜ vµ nh÷ng tæ thi ®ua kiÓu mÉu. Tõ nay, chóng ta ph¶i cè g¾ng tiÕn ®Õn nh÷ng xëng vµ nh÷ng ngµnh thi ®ua kiÓu mÉu. Víi nh÷ng kinh nghiÖm ®· cã, víi lßng nång nµn yªu níc, víi s¸ng kiÕn dåi dµo vµ quyÕt t©m phôc vô cña c«ng nh©n vµ lao ®éng trÝ ãc, chóng ta nhÊt ®Þnh lµm ®îc nh÷ng ®iÓm kÓ trªn, vµ ®Èy m¹nh ®ît thi ®ua nµy ®Õn thµnh c«ng tèt ®Ñp.

Mü Sî HOµ B×NH
V× hoµ b×nh th× bän ®¹i t b¶n kh«ng b¸n ®îc vò khÝ, kh«ng cã nh÷ng mãn tiÒn l·i to. Kh«ng hoµ b×nh th× chiÕn tranh. C¸c b¸o Mü (16-5-1952) tÝnh thÕ nµy: Mü cã 350 v¹n binh sÜ. 1 phÇn 7 ph¶i ®a sang TriÒu Tiªn. §é 15 ®Õn 20 ngêi th× sÏ cã 1 ngêi bÞ th¬ng. §é 100 ngêi th× sÏ cã mét ngêi chÕt. Cßn tiÒn b¹c vÒ binh bÞ th× mçi n¨m Mü tèn ®é 55 ngµn triÖu ®«la. 1 phÇn 5 sè Êy lµ tiªu vµo chiÕn tranh ë TriÒu Tiªn, tøc lµ 11 ngµn triÖu. Trong 11 ngµn triÖu Êy, bän t b¶n Mü l·i ®é 1 phÇn 3, tøc lµ 4 ngµn triÖu. Cø theo con sè trªn mµ tÝnh, th× mçi mét tªn binh sÜ Mü chÕt ë TriÒu Tiªn, sÏ ®a l¹i cho bän t b¶n Mü h¬n 10 v¹n 2 ngh×n ®ång l·i. ThÕ lµ bän t b¶n ®· hy sinh x¬ng m¸u vµ tÝnh m¹ng thanh niªn ®Ó lµm giµu thªm cho chóng. Sù thËt lµ binh sÜ Mü chÕt vµ bÞ th¬ng ë TriÒu Tiªn nhiÒu gÊp mÊy sè nãi trªn. VÝ dô: th«ng c¸o cña Bé Tæng t lÖnh TriÒu Tiªn nãi r»ng chØ trong th¸ng 4 võa råi, qu©n ®éi Mü ®· bÞ tiªu diÖt 9.897 tªn, 186 m¸y bay Mü bÞ b¾n r¬i vµ

-6

-5

300 chiÕc bÞ th¬ng. Tuy khu«n khæ nhá h¬n, thùc d©n Ph¸p ë ViÖt Nam còng thua thiÖt nÆng nÒ. Cho nªn ë Ph¸p vµ ë Mü phong trµo chèng chiÕn tranh ngµy cµng cao. Vµ kh¸ng chiÕn cña TriÒu Tiªn còng nh kh¸ng chiÕn cña ViÖt Nam nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, song ph¶i trêng kú vµ gian khæ.
§.X. B¸o Cøu quèc, sè 2104, ngµy 21-6-1952.

Trong hai n¨m qua, díi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña Chñ tÞch, cña §¶ng Lao ®éng vµ cña ChÝnh phñ TriÒu Tiªn, qu©n vµ d©n TriÒu Tiªn, víi sù gióp ®ì cña ChÝ nguyÖn qu©n Trung Quèc, ®· ®¸nh th¾ng bän ®Õ quèc nh÷ng trËn vÎ vang. Nh÷ng th¾ng lîi cña TriÒu Tiªn còng lµ nh÷ng th¾ng lîi cña ViÖt Nam vµ cña MÆt trËn d©n chñ hoµ b×nh thÕ giíi do Liªn X« l·nh ®¹o. Chóng t«i ch¾c r»ng cuéc kh¸ng chiÕn cña hai d©n téc chóng ta trêng kú vµ gian khæ, song nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Xin chóc ®ång chÝ m¹nh khoÎ. Ngµy 24 th¸ng 6 n¨m 1952 Chñ tÞch níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ
Hå CHÝ MINH B¸o Cøu quèc, sè 2107, ngµy 25-6-1952.

§IÖN MõNG NH¢N DÞP Kû NIÖM 2 N¡M KH¸NG CHIÕN CñA TRIÒU TI£N
KÝnh göi: Tíng qu©n Kim NhËt Thµnh, Chñ tÞch ChÝnh phñ Céng hoµ D©n chñ Nh©n d©n TriÒu Tiªn, Nh©n ngµy kû niÖm 2 n¨m kh¸ng chiÕn cña TriÒu Tiªn, thay mÆt ChÝnh phñ, qu©n ®éi vµ nh©n d©n ViÖt Nam vµ nh©n danh c¸ nh©n t«i, t«i xin tr©n träng göi Chñ tÞch, ChÝnh phñ, qu©n ®éi vµ nh©n d©n TriÒu Tiªn lêi chµo mõng th©n ¸i vµ nhiÖt liÖt.
1

BµI NãI T¹I HéI NGHÞ CUNG CÊP TOµN QU¢N LÇN THø NHÊT1)
) Héi nghÞ khai m¹c ngµy 24-6-1952.

-6

-5

1. Tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé cung cÊp thÕ nµo? Mçi ngêi c¸n bé cung cÊp nãi riªng vµ Tæng côc cung cÊp nãi chung, ph¶i phô tr¸ch tríc bé ®éi, tríc nh©n d©n, tríc §¶ng, tríc ChÝnh phñ. Nh©n d©n thi ®ua ®ãng gãp cho ChÝnh phñ, ChÝnh phñ lo ngµy lo ®ªm giao cho c¸c chó cung cÊp cho bé ®éi. Bé ®éi mong chê c¸c chó. C¸c chó lµm trßn tr¸ch nhiÖm lµ tèt. C¸c chó lµm kh«ng trßn lµ cã lçi víi §¶ng, víi ChÝnh phñ, víi bé ®éi, víi nh©n d©n. Muèn lµm trßn nhiÖm vô, c¸n bé cung cÊp tríc hÕt ph¶i cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, cè g¾ng vît mäi khã kh¨n lµm cho bé ®éi no Êm, ®ñ sóng ®¹n, ®ñ søc khoÎ ®Ó ®¸nh giÆc. 2. T¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm . §ã lµ chÝnh s¸ch chung cña §¶ng, cña ChÝnh phñ, cña nh©n d©n, cña bé ®éi. Tríc hÕt nãi vÒ t¨ng gia s¶n xuÊt. C¸c c¬ quan trong qu©n ®éi ph¶i cè søc trång trät ch¨n nu«i ®Ó tù tóc phÇn nµo, ®Ó gi¶m bít g¸nh nÆng cña nh©n d©n. Tuy c«ng viÖc chuyªn m«n vÉn lµ chÝnh, nhng ph¶i cè søc t¨ng gia. Bé ®éi ®¸nh th¾ng giÆc thu ®îc nhiÒu chiÕn lîi phÈm, ®Êy còng lµ t¨ng gia. C¸c chó ®· hiÓu râ kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, muèn th¾ng lîi ph¶i trêng kú gian khæ, muèn trêng kú ph¶i tù lùc c¸nh sinh. T¨ng gia lµ mét bé phËn trong chÝnh s¸ch tù lùc c¸nh sinh. Nãi chung tiÕt kiÖm c¸i g×? TiÕt kiÖm søc ngêi nh d©n c«ng, tiÕt kiÖm tiÒn, tiÕt kiÖm cña. Mäi thø ®Òu ph¶i tiÕt kiÖm, t¨ng gia mµ kh«ng tiÕt kiÖm th× v« Ých. TiÕt kiÖm mµ kh«ng t¨ng gia th× lÊy g× mµ tiÕt kiÖm? Môc ®Ých tiÕt kiÖm kh«ng ph¶i lµ bít ¨n, mµ lµ thªm ¨n, lµm cho bé ®éi no. Nãi chung, c¸c c¬ quan ®Òu ph¶i tiÕt kiÖm. Riªng c¬ quan cung cÊp tæ chøc cßn kÒnh cµng, thõa ngêi, ph¶i s¾p xÕp cho gän gµng, hîp lý, mäi ngêi ®Òu cã c«ng viÖc thiÕt thùc, nh÷ng ngêi thõa ph¶i ®a ®i chç thiÕu, nh÷ng ngêi ë l¹i ph¶i thi ®ua n©ng cao n¨ng suÊt cña m×nh. ThÕ lµ tinh gi¶n, tinh

lµ n¨ng suÊt lªn cao, lµm cho mau cho tèt, gi¶n lµ võa ph¶i, kh«ng kÒnh cµng, tr¸nh h×nh thøc. §Ó gióp cho viÖc t¨ng gia vµ tiÕt kiÖm thµnh c«ng, viÖc chi thu ph¶i ®óng møc, ®i ®Õn thu nhiÒu chi Ýt, nhng chóng ta ph¶i ®i dÇn dÇn, b©y giê ph¶i chi thu ®óng møc. Lµm viÖc g× ph¶i lµm cho kÕt qu¶, trong ph¹m vi sè tiÒn ®· ®Þnh, nÕu lµm trßn viÖc Êy mµ kh«ng hÕt sè tiÒn ®· ®Þnh lµ c¸c chó cã c«ng. Kho¶n nµo ph¶i ®Ó vµo kho¶n Êy, kh«ng ®îc ®em kho¶n nä tiªu nh»ng sang kho¶n kia. ChiÕn lîi phÈm nÕu thu ®óng, nÕu kû luËt nghiªm th× tõ chiÕn dÞch Biªn giíi ®Õn nay, chóng ta còng ®· thu ®îc kh¸ ®Ó trang bÞ cho bé ®éi. ChÝnh s¸ch cña chóng ta tõ tríc ®Õn giê lµ giµnh cña ®Þch ®Ó ®¸nh ®Þch. Hång qu©n Liªn X«, Gi¶i phãng qu©n Trung Quèc còng giµnh cña ®Þch ®Ó ®¸nh ®Þch. Ta còng lµm nh vËy. Nhng tõ tríc tíi nay cha lµm ®óng, tõ nay trë ®i ph¶i lµm cho ®óng. ViÖc nµy ¶nh hëng nãi chung ®Õn kh¸ng chiÕn, nãi riªng ®Õn Tæng côc cung cÊp. Mçi lÇn ta ®¸nh th¾ng mµ tÊt c¶ chiÕn lîi phÈm ®Òu tËp trung l¹i, ®a vÒ lµm cña c«ng, cã ng¨n n¾p, th× ¶nh hëng ®Õn c¸c ngµnh trong Tæng côc. Qu©n y cã thªm thuèc, qu©n nhu cã thªm quÇn ¸o ch¨n mµn, qu©n giíi cã thªm m¸y mãc, qu©n khÝ cã thªm sóng ®¹n, vËn t¶i cã thªm xe cé, th× ¶nh hëng tèt cho c«ng quü cña ChÝnh phñ. Mét mÆt t¨ng cêng ®îc trang bÞ cho bé ®éi, mét mÆt gi¶m nhÑ sù ®ãng gãp cña nh©n d©n. Muèn thÕ ph¶i cã chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch râ rµng, cã kû luËt nghiªm. Kû luËt ph¶i nghiªm nhng cÊp ph¸t ph¶i cã kÕ ho¹ch, thø g× thëng cho bé ®éi kh«ng tÝnh vµo cÊp ph¸t, thø g× thu vÒ hËu ph¬ng ®Ó cÊp ph¸t sau. ThÕ lµ thùc hiÖn ®îc kû luËt nghiªm vµ cÊp ph¸t ®óng, chø kh«ng ®îc ®Ó cho bé ®éi tù do lµm hao phÝ vµ lÊy dïng bõa b·i. 3. Bæn phËn cña c¸n bé cung cÊp

-6

-5

Lµ phôc vô chiÕn sÜ ®i ®¸nh giÆc vµ nh÷ng ngêi d©n c«ng ®i gióp chiÕn dÞch. §èi víi chiÕn sÜ, ph¶i s¨n sãc hä, lµm sao cho hä ®ñ ¨n, ®ñ mÆc, ®ñ sóng, ®ñ thuèc. §èi víi d©n c«ng còng ph¶i nh vËy, nÕu hä ®ãi, hä èm, ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c cña c¸c chó tríc, råi ¶nh hëng ®Õn c¶ chiÕn dÞch. C¸c chó ph¶i lµm thÕ nµo mét b¸t g¹o, mét ®ång tiÒn, mét viªn ®¹n, mét viªn thuèc, mét tÊc v¶i, ph¶i ®i th¼ng ®Õn chiÕn sÜ. §ã lµ bæn phËn cña c¸c chó. Muèn lµm ®îc nh thÕ, cè nhiªn ph¶i cã tæ chøc, cã ch¬ng tr×nh, nhng nÕu c¸n bé kh«ng cè g¾ng, th× kh«ng thµnh c«ng ®îc. Mäi ngêi g©y thµnh mét phong trµo tù phª b×nh vµ phª b×nh ®Ó chèng tham « l·ng phÝ C¸c ngµnh . trong Tæng côc cung cÊp tuy cã cè g¾ng nhng còng cßn cÇn ph¶i chèng tham « l·ng phÝ h¬n n÷a. B¸c nhËn ®îc nhiÒu th trong bé ®éi göi l¹i, hoÆc trong chØnh huÊn göi tíi, tù phª b×nh lµ cã tham « l·ng phÝ vµ xin høa söa ch÷a. Ch¾c r»ng trong bé ®éi, c¬ quan cßn cã ngêi tham « l·ng phÝ mµ cha tù phª b×nh. VËy mçi ngêi ph¶i tù m×nh chèng tham « l·ng phÝ, g©y thµnh mét phong trµo lµm cho mäi ngêi thÊy ®ã lµ téi ¸c xÊu xa, ai còng gím còng ghÐt. CÇn ph¶i ®Êu tranh trõ bá téi ¸c ®ã. Tham « l·ng phÝ mét phÇn lín lµ do bÖnh quan liªu mµ ra. Quan liªu lµ g×? Quan liªu lµ nh÷ng ngêi phô tr¸ch bÊt kú cÊp nµo kh«ng gÇn gòi c¸n bé, kh«ng theo dâi c«ng viÖc thiÕt thùc, kh«ng theo dâi c¸n bé ®Ó biÕt tÝnh nÕt, kh¶ n¨ng, ®Ó thÊy ®iÒu tèt th× khuyÕn khÝch, thÊy ®iÒu xÊu th× can ng¨n, gi¸o dôc, gióp ®ì söa ch÷a. ThÕ lµ c¸n bé xa thùc tÕ, xa bé ®éi, xa nh©n d©n, kh«ng d©n chñ. Muèn chèng tham « l·ng phÝ, chèng quan liªu th× ph¶i d©n chñ, g©y tù phª b×nh vµ phª b×nh, lµm cho mäi ngêi biÕt tù phª b×nh m×nh vµ d¸m phª b×nh ngêi. TÊt nhiªn kh«ng ph¶i nãi lu bï nhng ph¶i ®Ó cho ngêi phô tr¸ch thÊy,

®Ó quÇn chóng thÊy, th× tham « l·ng phÝ kh«ng thÓ n¶y në ®îc. B¸c còng cã nhËn ®îc nhiÒu th cña c¸c c¸n bé göi ®Õn cho B¸c, nãi tríc th× th¾c m¾c, kh«ng yªn t©m nhng nay ®· söa ch÷a. Cè nhiªn ph¶i tin lêi nãi cña c¸n bé, nhng trong c¸c chó ë ®©y vµ c¸c chó ë nhµ, còng cßn cã nh÷ng chó cha yªn t©m lµm viÖc. §ã lµ bÖnh c¸ nh©n, lµ cßn tham ®Þa vÞ, nãi chung lµ kh«ng hiÓu s©u s¾c c¸ch m¹ng ph¶i cã ph©n c«ng. Níc ta lµ níc d©n chñ, ®Þa vÞ cao nhÊt lµ d©n, v× d©n lµ chñ. Trong bé m¸y c¸ch m¹ng, tõ ngêi quÐt nhµ, nÊu ¨n cho ®Õn Chñ tÞch mét níc ®Òu lµ ph©n c«ng lµm ®µy tí cho d©n. §ã lµ vinh dù cao nhÊt. NÕu cã thµnh tÝch g× th× Chñ tÞch vµ ngêi nÊu c¬m ph¶i chia nhau c¸i vinh dù Êy. Tãm l¹i kh«ng cã viÖc sang, hÌn. C«ng viÖc g× lµm trßn, bæ Ých cho kh¸ng chiÕn, cho nh©n d©n ®Òu lµ c«ng viÖc sang, c«ng viÖc g× bªn ngoµi cã vÎ loÌ loÑt mµ kh«ng lµm trßn lµ c«ng viÖc xÊu. Trong §¹i héi chiÕn sÜ thi ®ua toµn quèc võa råi, 150 ngêi trong §¹i héi xøng ®¸ng lµ anh hïng, cã ngêi ®¸nh giÆc, cã ngêi c«ng nh©n, cã n«ng d©n, cã y t¸, cã b¸c sÜ, cã d©n c«ng, cã ngêi nÊu ¨n. Ngêi nµo vît khã kh¨n lµm trßn nhiÖm vô, ®ã lµ anh hïng. C¸c anh hïng, chiÕn sÜ võa qua trong khi lµm nhiÖm vô ®Òu kh«ng nghÜ tíi trë nªn anh hïng. N· Ph¸ Lu©n däc ngang trêi ®Êt, Tõ H¶i trong truyÖn KiÒu "vai n¨m tÊc réng, th©n mêi thíc cao" còng gäi lµ ngêi anh hïng, nhng ngêi anh hïng cña ta kh«ng ph¶i thÕ, ngêi anh hïng cña ta nh c« d©n c«ng khu V, c« c¸n bé vïng ®Þch hËu, bÐ chót xÝu nhng lµm trßn nhiÖm vô.

-6

-5

C¸c chó còng cã thÓ trë nªn anh hïng. Víi sù gióp ®ì cña Bé Tæng t lÖnh, cña Tæng côc cung cÊp, víi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, ChÝnh phñ, víi lßng tù tin cña c¸c chó, víi sù gióp ®ì cña anh em chung quanh, c¸c chó sÏ thµnh c«ng. Tríc khi ra vÒ, B¸c dÆn thªm c¸c chó g¾ng g©y thµnh mét phong trµo chèng quan liªu, tham «, l·ng phÝ, c¸c chó phô tr¸ch ph¶i xung phong g¬ng mÉu. Sau khi lµm, c¸c chó b¸o c¸o kÕt qu¶ cho B¸c biÕt.
Nãi ngµy 25-6-1952. S¸ch Hå ChÝ Minh: Nh÷ng bµi viÕt vµ nãi vÒ qu©n sù, Nxb. Qu©n ®éi nh©n d©n, Hµ Néi, 1987, t.2, tr.143-148.

Mü THÊT B¹I
ChÝnh s¸ch cña Mü ë T©y ¢u ®· thÊt b¹i to. Mét cùu tæng thèng Mü (tªn ®¹i ph¶n ®éng Huve) ®· thó nhËn nh sau (27-11952): VÒ qu©n sù, ngêi ta høa r»ng cuèi n¨m 1952, T©y ¢u sÏ cã 40 s ®oµn, vµ n¨m 1954 sÏ cã 60 s ®oµn. Riªng vÒ phÇn Ph¸p th× cuèi n¨m 1952 sÏ cã 15 s ®oµn s½n sµng. Nhng võa råi Bé trëng Quèc phßng Ph¸p l¹i nãi: Ph¸p chØ cã thÓ tæ chøc 10 s ®oµn th«i. Sù thËt th× cha cã s ®oµn nµo tæ chøc ®Çy ®ñ, vµ 5 s ®oµn th× míi tæ chøc ®îc 60 phÇn tr¨m. 12 s ®oµn T©y §øc còng míi cã danh mµ cha cã thùc. 4 s ®oµn Anh th× kh«ng chÞu nhËp vµo "Qu©n ®éi ¢u ch©u". VÒ tinh thÇn th× c¸c níc T©y ¢u kh«ng g©y kh«ng khÝ chiÕn tranh nh ë Mü, kh«ng luyÖn tËp ®Ò phßng m¸y bay nh ë Mü. Mü ra søc tuyªn truyÒn "Liªn X« tiÕn c«ng", nhng ngêi ¢u kh«ng ai tin, kh«ng ai lo ng¹i ®iÒu ®ã. Cßn ë Mü th× thÕ nµo? Tuy ngêi ta kh«ng nghe tiÕng sóng næ, nhng kinh tÕ Mü lµ kinh tÕ chiÕn tranh. L¹m ph¸t cùc kú nhiÒu. ThuÕ m¸ cùc kú nÆng. Hµng triÖu gia ®×nh Mü ho¸ ra bÇn cïng. ThuÕ m¸ t¨ng vµo cöa tríc; gi¸ c¶ t¨ng vµo cöa sau. ThÕ lµ: ngo¹i giao vµ kinh tÕ cña Mü ®Òu thÊt b¹i.

-6

-5

§.X. B¸o Cøu quèc, sè 2108, ngµy 27-6-1952.

Muèn d©n chñ, th× ngêi ta ph¶i thùc hiÖn d©n chñ ë níc m×nh tríc". Bé trëng Ngo¹i giao Mü gi¶ c©m gi¶ ®iÕc, kh«ng tr¶ lêi.

§.X. B¸o Cøu quèc, sè 2112, ngµy 2-7-1952.

KHã TR¶ LêI
Håi ®Çu n¨m nay, 9 c«ng ®oµn Mü göi th hái Bé trëng Ngo¹i giao Mü. Néi dung bøc th nh sau: "Tha Bé trëng, v× lÏ g× mµ ®¹i biÓu c«ng ®oµn Mü kh«ng ®îc ®i ra níc ngoµi? Ngêi ta nãi ®i nh¾c l¹i r»ng: D©n Mü nªn biÕt râ sù thùc ë ch©u ¢u, nhÊt lµ sù thùc ë §«ng ¢u, ë Liªn X«. Chóng t«i ®ång ý. Cµng biÕt râ, cµng hiÓu nhau, cµng dÔ gi÷ g×n hoµ b×nh. Song, tha Bé trëng, v× sao «ng l¹i ng¨n trë ®¹i biÓu c«ng ®oµn Mü ®i ra níc ngoµi. HiÖn nay, Bé Ngo¹i giao ®· thu giÊy th«ng hµnh cña 15 c¸n bé c«ng ®oµn. V× sao? Nh©n d©n Mü cÇn ph¶i ph¶n ®èi c¸i líi s¾t mµ Bé Ngo¹i giao Mü ®· gi¨ng ra ®ã.

MéT ANH "MÑ TH¦¥NG BINH"
BÊt kú ë ®Þa vÞ nµo, lµm c«ng viÖc g×, hÔ cè g¾ng thi ®ua, lµm trßn nhiÖm vô, tøc lµ anh hïng. §ång chÝ §µm V¨n Ho¹ch lµ mét y t¸, n¨m nay 21 tuæi, rÊt h¨ng h¸i, tËn tuþ, dÎo dai. Mét m×nh lµm c«ng viÖc cña 2 ngêi, mµ vÉn lµm ®Õn n¬i ®Õn chèn, lµm vît møc. Khi ®¬n vÞ nghØ, th× ®ång chÝ Ho¹ch s¨n sãc ®Õn tõng ngêi. D¹y cho tõng ngêi gi÷ vÖ sinh, biÕt c¸ch phßng ngõa bÖnh. Tr«ng nom ®Õn c¬m ¨n, ¸o mÆc cña anh em ®îc ngon lµnh, s¹ch sÏ. Mçi tèi, lóc mäi ngêi ®i ngñ, ®ång chÝ Ho¹ch ®i th¨m tõng ngêi xem ®· röa ch©n, ch¨ng mµn, ®¾p ch¨n cha. §ång chÝ Ho¹ch cæ ®éng mäi ngêi ¨n trë ®Çu ®òa, ¨n nhai kü, c¾t mãng tay, s¾m èng t¨m, v.v.. Lóc ®Çu, anh em thÊy phiÒn, ph¶n ®èi kh«ng lµm; song ®ång chÝ Ho¹ch vÉn bÒn

-6

-5

gan, chÞu khã, khuyÕn khÝch m·i, sau ai còng vui lßng lµm theo. Ngoµi c«ng viÖc y t¸, ®ång chÝ Ho¹ch lu«n lu«n gióp anh em häc v¨n ho¸ vµ chÝnh trÞ. Cã khi ®a tiÒn l¬ng cña m×nh mua s¾m gi¶i thëng cho anh em thi ®ua. Khi ®¬n vÞ ®i ®êng, th× ®ång chÝ Ho¹ch ®éng viªn anh em khoÎ mang hé sóng ®¹n cho anh em yÕu mÖt. §Õn n¬i, anh em nghØ ng¬i, th× ®ång chÝ Ho¹ch ch¨m lo thøc ¨n, chç ngñ, t×m suèi níc, gióp lÊy cñi cho anh em. Víi nh÷ng anh em ®au èm, ®ång chÝ Ho¹ch nÊu gióp níc x«ng, giÆt quÇn ¸o, lo c¬m ch¸o, ®æ cøt ®¸i, kh«ng tõ viÖc g×. Lóc ®¸nh giÆc, th× mÆc dÇu nguy hiÓm, ®ång chÝ Ho¹ch vÉn ®i s¸t bé ®éi. B¨ng bã th¬ng binh, råi câng ngêi vµ mang sóng ®Õn chç an toµn. Trong mÊy chiÕn dÞch, ®ång chÝ Ho¹ch ®· câng gÇn 100 th¬ng binh. Nãi tãm l¹i: ®ång chÝ Ho¹ch ®· lµm ®óng nh lêi Hå Chñ tÞch: "Ngêi lµm thuèc ph¶i nh ngêi mÑ hiÒn, chÞ tèt". V× vËy anh em ®· tÆng ®ång chÝ Ho¹ch c¸i tªn vinh dù lµ ngêi "MÑ th¬ng binh", vµ toµn qu©n ®· cö ®ång chÝ Êy ®i dù §¹i héi toµn quèc c¸c chiÕn sÜ thi ®ua vµ c¸n bé g¬ng mÉu. §ång chÝ Ho¹ch lµ mét g¬ng mÉu cho toµn thÓ c¸n bé vµ nh©n viªn qu©n y ta.

Mü L¹I THÊT B¹I TO
§Õ quèc Mü ©m mu g©y chiÕn tranh vÒ mäi mÆt: qu©n sù, chÝnh trÞ, kinh tÕ... vµ ®· thÊt b¹i nhiÒu vÒ mäi mÆt. Vµi thÝ dô: VÒ qu©n sù - ë TriÒu Tiªn, v× thÊt b¹i mµ Mü ®· ph¶i ®µm ph¸n, Mü b¾t c¸c níc T©y ¢u tæ chøc 50 s ®oµn trong n¨m nay nhng kh«ng tæ chøc ®ñ. Tríc Mü ®Þnh Ph¸p ph¶i cã 12 s ®oµn, nhng nay ph¶i bít xuèng 10 s ®oµn. Mµ sù thËt chØ ®îc 5 s ®oµn. V× chiÕn tranh ë ViÖt Nam ®· nuèt hÕt phÇn lín c¸n bé vµ tiÒn b¹c cña Ph¸p. VÒ chÝnh trÞ - Mü b¾t c¸c níc T©y ¢u g©y mét tinh thÇn

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 64, ngµy 3-7-1952.

-6

-5

chiÕn tranh s«i næi. Nhng theo cuéc trng cÇu ý kiÕn ë Ph¸p, th× nh©n d©n cµng ngµy cµng kh«ng tin cã chiÕn tranh. Sè ngêi tin chiÕn tranh gi¶m bít nh sau: N¨m 1945 lµ 50 phÇn 100. N¨m 1947 cßn 35 phÇn 100. N¨m 1949 chØ 14 phÇn 100, v.v.. VÒ kinh tÕ - Mü cÊm c¸c níc phe Mü kh«ng ®îc bu«n b¸n víi Liªn X« vµ c¸c níc d©n chñ míi. Nhng håi th¸ng 4 trong cuéc Héi nghÞ kinh tÕ thÕ giíi ë M¹c T Khoa, cã h¬n 500 ngêi, ®¹i biÓu cho 80 níc ®· ®Õn dù. Vµ c¸c nhãm t b¶n Anh, Ph¸p, ý, NhËt... ®· ký kÕt bu«n b¸n hµng ngh×n triÖu ®«la víi Liªn X«, Trung Quèc vµ c¸c níc d©n chñ míi. ThÕ lµ chÝnh s¸ch cña Mü bao v©y kinh tÕ, ®· bÞ chäc thñng. §ã l¹i lµ mét thÊt b¹i ®au ®ín cho Mü.
§.X. B¸o Cøu quèc, sè 2114, ngµy 5-7-1952.

I- C¸c c« c¸c chó ë ®©y ®Òu cè g¾ng, cã thµnh tÝch, gian khæ, ngêi nhiÒu ngêi Ýt. §ã lµ ®iÒu ®¸ng khen. Nhng nªn nhí thµnh tÝch ®ã kh«ng ph¶i lµ thµnh tÝch cña riªng ai mµ lµ chung cña bé ®éi, cña ®ång bµo. NÕu c¸c chó, c¸c c« cã tµi n¨ng mµ kh«ng cã bé ®éi vµ ®ång bµo gióp ®ì th× tµi n¨ng còng v« dông. II- Tõ chiÕn dÞch Hoµ B×nh ®Õn giê, so s¸nh t×nh h×nh du kÝch vïng sau lng ®Þch n¨m nay víi n¨m ngo¸i th× ®· ph¸t triÓn kh¸ h¬n nhiÒu, nhÊt lµ ®ång bµo vµ c¸n bé tù tin m×nh cã thÓ th¾ng ®îc ®Þch. §ã lµ rÊt ®óng, lµ mét ®iÒu thay ®æi rÊt tèt. C¸c c«, c¸c chó ph¶i biÕt cuéc kh¸ng chiÕn cña ta lµ trêng kú gian khæ, nhng nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Trêng lµ dµi, tøc lµ ®¸nh bao giê ®Þch b¹i, ®Þch "cót", thÕ míi lµ trêng. §Õ quèc Ph¸p ¸p bøc ta h¬n 80 n¨m còng nh c¸i bÖnh nÆng ®· l©u ngµy, kh«ng ph¶i ch÷a mét ngµy, mét n¨m mµ khái ®îc ngay. Chí cã véi vµng muèn ®¸nh ngay th¾ng ngay, thÕ lµ chñ quan. Trêng kú th× ph¶i gian khæ, nhng nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Kh¸ng chiÕn trêng kú gian khæ ®ång thêi l¹i ph¶i tù lùc c¸nh sinh. Tr«ng vµo søc m×nh nhÊt lµ ë sau lng ®Þch th× l¹i cµng ph¶i ®Æc biÖt chó ý. Cè nhiªn sù gióp ®ì cña c¸c níc b¹n lµ quan träng, nhng kh«ng ®îc û l¹i, kh«ng ®îc ngåi mong chê ngêi kh¸c. Mét d©n téc kh«ng tù lùc c¸nh sinh mµ cø ngåi chê d©n téc kh¸c gióp ®ì th× kh«ng xøng ®¸ng ®îc ®éc lËp. Kh¸ng chiÕn ph¶i trêng kú, th× du kÝch ë sau lng ®Þch ph¶i lµm thÕ nµo? NhiÖm vô lµ g×? Du kÝch còng ph¶i trêng kú. NhiÖm vô hiÖn nay lµ ph¸ ©m mu cña ®Þch "lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh, dïng ngêi ViÖt ®¸nh ngêi ViÖt". §Þch kh«ng thÓ lÊy ®îc nh©n lùc, vËt lùc cña ta ë vïng tù do, chóng ph¶i v¬ vÐt ë ®Þch hËu, ta ph¶i ph¸. Ph¸ ®îc ©m mu ®ã lµ gãp mét phÇn lín vµo c«ng viÖc chuÈn bÞ tæng ph¶n

BµI NãI T¹I HéI NGHÞ CHIÕN TRANH DU KÝCH

-6

-5

c«ng vµ ®Þch sÏ yÕu dÇn ®i, ta sÏ th¾ng, ®Þch sÏ thua. III- ë vïng sau lng ®Þch, c¸c c«, c¸c chó cã nhiÒu u ®iÓm: chÞu khã, gan d¹, ®oµn kÕt. VÒ u ®iÓm B¸c kh«ng nãi, ë ®©y B¸c chØ nªu mÊy khuyÕt ®iÓm chÝnh ®Ó söa ch÷a: 1. C¸n bé qu©n, d©n, chÝnh, §¶ng kh«ng nghiªn cøu râ rµng tØ mØ, s©u s¾c nh÷ng chØ thÞ, mÖnh lÖnh cña Trung ¬ng, ChÝnh phñ göi xuèng. §ã lµ mét khuyÕt ®iÓm lín. Trung ¬ng, ChÝnh phñ thÊy réng, tËp trung t×nh h×nh, kinh nghiÖm ë kh¾p n¬i ®Ó nghiªn cøu míi lµm ra chØ thÞ. C¸n bé qu©n, d©n, chÝnh, §¶ng ph¶i nghiªn cøu cho kü nh÷ng chØ thÞ ®ã ®Ó ¸p dông cho hîp víi hoµn c¶nh thiÕt thùc cña ®Þa ph¬ng. V× ®Þa ph¬ng thÊy hÑp, chØ thÊy c©y mµ kh«ng thÊy c¶ c¸i rõng, chØ thÊy mét mµ kh«ng thÊy mêi, cho nªn cã mét c«ng viÖc mµ ®Þa ph¬ng cho lµ thµnh c«ng nhng ®em ghÐp víi t×nh h×nh chung th× l¹i lµ thÊt b¹i, ®ã lµ do kh«ng nghiªn cøu kü chØ thÞ cña ChÝnh phñ, Trung ¬ng. 2. Bé ®éi chñ lùc, bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ du kÝch kh«ng nªn chØ biÕt ®¸nh. BiÕt ®¸nh lµ c¸i tèt, nhng chØ biÕt ®¸nh mµ coi nhÑ chÝnh trÞ, kinh tÕ, tuyªn truyÒn gi¸o dôc nh©n d©n tøc lµ chØ biÕt cã mét mÆt, v× ®¸nh kh«ng thÓ t¸ch rêi ®îc víi chÝnh trÞ vµ kinh tÕ. NÕu chØ biÕt ®¸nh mµ kh«ng nghÜ ®Õn kinh tÕ th× khi hÕt g¹o sÏ kh«ng ®¸nh ®îc. Cho nªn ®¸nh lµ cè nhiªn, nhng kh«ng ph¶i lµ chØ ®¸nh th«i mµ ph¶i lo c¶ c¸c mÆt kh¸c n÷a. 3. KhuyÕt ®iÓm n÷a lµ chñ lùc, bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ du kÝch ®Òu muèn ®¸nh to, ¨n to, thiÕu nghiªn cøu hiÓu râ t×nh h×nh, kh¶ n¨ng ta vµ ®Þch mét c¸ch tØ mØ ®Ó ®Þnh môc ®Ých vµ c¸ch ®¸nh thÝch hîp. Nªn khi thùc hµnh m¾c nhiÒu khuyÕt ®iÓm. BÊt kú ë ®©u ph¶i ch¾c ch¾n th¾ng th× míi ®¸nh, cßn lóc nµo cha ch¾c th× kh«ng nªn ®¸nh, nhÊt lµ m×nh l¹i n»m trong vßng v©y cña ®Þch. 4. VÒ c¸n bé th× c¸n bé qu©n sù chØ biÕt qu©n sù, c¸n

bé chÝnh quyÒn chØ biÕt chÝnh quyÒn, c¸n bé §¶ng chØ biÕt §¶ng nh thÕ ch¼ng kh¸c g× ngêi ®øng mét ch©n. C¸n bé chØ biÕt mét mÆt lµ cã h¹i, kh«ng v÷ng, v× c¸c mÆt qu©n, d©n, chÝnh, §¶ng kÕt hîp l¹i thµnh mét khèi, thiÕu mét mÆt th× kh«ng m¹nh, kh«ng hoµn toµn. C¸n bé §¶ng, c¸n bé chÝnh quyÒn hÇu nh kho¸n tr¾ng viÖc ®¸nh giÆc cho qu©n sù, kh«ng biÕt r»ng §¶ng ph¶i ch¨m lo l·nh ®¹o mäi mÆt, lóc ®¸nh nhau, tÊt c¶ mäi mÆt ph¶i g¾n liÒn víi nhau th× míi th¾ng ®îc. 5. Riªng vÒ c¸n bé §¶ng mét phÇn v× ®iÒu kiÖn khã kh¨n nhng phÇn lín v× kh«ng biÕt n¾m v÷ng kh©u chÝnh tøc lµ nÒn t¶ng c¬ së tæ chøc cña §¶ng, nªn hiÖn nay trong vïng t¹m bÞ chiÕm c¬ së §¶ng cha v÷ng ch¾c. Ph¶i biÕt r»ng nÕu tæ chøc §¶ng m¹nh th× mäi c«ng viÖc ®Òu ch¹y. 6. C«ng t¸c phßng gian cha chu ®¸o, cha gi÷ ®îc bÝ mËt. 7. C«ng t¸c nguþ vËn tuy cã thµnh tÝch nhng kh«ng ®Òu. Chç nµo c¸n bé cã s¸ng kiÕn th× lµm kh¸, n¬i nµo kh«ng s¸ng kiÕn th× lµm uÓ o¶i. §Þch lËp h¬ng dòng, b¶o an. Ph¶i ph¸ nh÷ng c¸i gai gãc Êy ®i. C¸c c«, c¸c chó ph¶i cïng nhau trao ®æi kinh nghiÖm mµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c nguþ vËn. 8. Nãi vÒ tuyªn truyÒn ë sau lng ®Þch th× còng nh håi tríc C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m, cã NhËt, Ph¸p, ViÖt gian mµ ta vÉn tuyªn truyÒn ®îc nh©n d©n lµ nhê cã s¸ng kiÕn, ngoµi tuyªn truyÒn b»ng miÖng cßn tuyªn truyÒn b»ng b¸o chÝ . B©y giê Trung ¬ng, ChÝnh phñ còng ®· cè g¾ng ®a b¸o Cøu quèc, Nh©n d©n vµo vïng ®Þch, nhng vÉn cha ®ñ vµ gÆp khã kh¨n. ë ®Þch hËu ph¶i t¹o ra nh÷ng tê b¸o in b»ng ®¸, b»ng ®Êt, kh«ng cÇn to l¾m vµ còng kh«ng cÇn in ra h»ng ngµy, cèt sao phæ biÕn tuyªn truyÒn ®êng lèi chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ, tuyªn truyÒn thiÕt thùc lµm d©n hiÓu ®îc th¾ng lîi cña ta, thua thiÖt vµ téi ¸c cña giÆc. §ã lµ c«ng t¸c gi¸o dôc cña §¶ng.

-6

-5

IV- B©y giê nãi ®Õn c«ng viÖc ph¶i lµm: 1. Tríc hÕt néi bé, tøc lµ qu©n, d©n, chÝnh, §¶ng ph¶i ®oµn kÕt chÆt chÏ. Cã viÖc g×, ph¶i bµn tÝnh kü lìng, t tëng, hµnh ®éng ph¶i thèng nhÊt, ph¶i gióp ®ì nhau, thµnh thùc phª b×nh vµ tù phª b×nh ®Ó cïng nhau tiÕn bé. 2. Ph¶i nghiªn cøu kü, ¸p dông ®óng vµ triÖt ®Ó thi hµnh nh÷ng chØ thÞ, mÖnh lÖnh cña Trung ¬ng vµ cña ChÝnh phñ. 3. §iÓm träng yÕu lµ bÊt kú bé ®éi chñ lùc, bé ®éi ®Þa ph¬ng, d©n qu©n du kÝch ®Òu ph¶i b¸m s¸t lÊy d©n, rêi d©n ra nhÊt ®Þnh thÊt b¹i. B¸m lÊy d©n lµ lµm sao cho ®îc lßng d©n, d©n tin, d©n mÕn, d©n yªu. Nh vËy th× bÊt kÓ viÖc g× khã còng lµm ®îc c¶ vµ nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Muèn thÕ ph¶i b¶o vÖ, gióp ®ì, gi¸o dôc nh©n d©n. Gi¸o dôc kh«ng ph¶i lµ ®a s¸ch vë b¾t buéc d©n ph¶i häc, lµm thÕ tøc lµ ph¶n l¹i lîi Ých cña d©n, cña c¸ch m¹ng, lµ quan liªu, mÖnh lÖnh. Ph¶i vËn ®éng nh©n d©n, ®Ó d©n tù nguyÖn, tù gi¸c, nÕu b¾t buéc th× chØ cã thÓ cã kÕt qu¶ ngay lóc ®ã th«i, cßn sau th× kh«ng thÊm. 4. Bé ®éi chñ lùc trong ®Þch hËu cã nhiÖm vô gióp ®ì bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ d©n qu©n du kÝch vÒ tæ chøc, huÊn luyÖn mäi mÆt, gióp ®ì chø kh«ng bao biÖn. H¬n n÷a ph¶i gióp ®ì c¶ nh©n d©n. §iÓm nµy cã ®¬n vÞ ®· lµm ®îc, cã ®¬n vÞ cßn thiÕu sãt. Ph¬ng ng«n cã c©u "ë bÇu th× trßn, ë èng th× dµi", thÕ nghÜa lµ dùa vµo vïng ®Þch ®¸nh du kÝch, ph¶i biÕt chiÕn thuËt du kÝch chø kh«ng chÝnh quy nh ë ngoµi. TuyÖt ®èi chí cã ham ¨n to, ®¸nh to, trõ nh÷ng hoµn c¶nh 100% ch¾c th¾ng. 5. Môc ®Ých cña du kÝch chiÕn còng kh«ng ph¶i lµ ¨n to ®¸nh lín mµ ph¶i tØa dÇn, ®¸nh lµm cho nã ¨n kh«ng ngon, ngñ kh«ng yªn, kh«ng thë ®îc, bÞ hao mßn vÒ tinh thÇn vµ vËt chÊt råi ®i ®Õn chç bÞ tiªu diÖt. Ph¶i lµm sao cho ®Þch ®i ®Õn ®©u còng cã du kÝch ®¸nh, Ýt nhÊt còng bÞ qu¶

m×n, bÞ vµi ph¸t sóng. Binh lÝnh Ph¸p viÕt trong th göi cho nhau: "ë ViÖt Nam c¸i hang ®¸ nµo, c¸i bôi nµo, ao nµo còng cã c¸i chÕt Èn ë ®ã"... NÕu c¸c c«, c¸c chó c¸c ®Þa ph¬ng söa ®îc nh÷ng khuyÕt ®iÓm vµ lµm ®óng nh÷ng c«ng viÖc nh lêi B¸c võa nãi th× nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Nhng ph¶i nhí r»ng cßn mét th»ng ®Þch trªn ®Êt níc ta th× cha gäi lµ th¾ng lîi hoµn toµn. Tríc ®©y, lùc lîng ®Þch m¹nh h¬n ta vÒ trang bÞ, vÒ kinh nghiÖm, nhng nã vÉn cø thua ta v× nã chñ quan. VËy c¸c c«, c¸c chó chí cã chñ quan khinh ®Þch th× th¾ng lîi. VÒ ®Þa ph¬ng, c¸c c«, c¸c chó ph¶i nãi víi anh em, víi ®ång bµo thi ®ua vÒ mäi mÆt: ®¸nh giÆc lËp c«ng, tæ chøc nguþ vËn, ®Þch vËn, t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm, "thùc tóc binh cêng" nÕu kh«ng t¨ng gia vµ tiÕt kiÖm th× kh«ng cã l¬ng thùc ¨n ®Ó ®¸nh giÆc. C¸c c«, c¸c chó cã høa lµm ®îc kh«ng ? (Mäi ngêi ®¸p cã, vang héi trêng). Høa th× ph¶i lµm b»ng ®îc. Mét ®iÓm n÷a lµ ph¶i b¸o c¸o thµnh tÝch cña bé ®éi vµ ®ång bµo lªn Trung ¬ng, ChÝnh phñ ®Ó khen thëng, v× khen thëng còng lµ mét c¸ch gi¸o dôc vµ cæ ®éng. Bé ®éi, ®ång bµo cã thµnh tÝch mµ Trung ¬ng, ChÝnh phñ khen thëng th× míi h¨ng h¸i h¬n vµ nh÷ng ngêi cha cã thµnh tÝch sÏ thi ®ua tÝch cùc. Tõ tríc ®Õn nay ®Þa ph¬ng rÊt Ýt b¸o c¸o, b©y giê c¸c c«, c¸c chó ph¶i tÝch cùc lµm. B¸c dÆn thªm c¸c c«, c¸c chó vÒ nãi víi ®ång bµo lµ B¸c, Trung ¬ng §¶ng, ChÝnh phñ göi lêi th¨m ®ång bµo, th¨m c¸c c¸n bé vµ chiÕn sÜ, ®Æc biÖt lµ c¸c l·o du kÝch, n÷ du kÝch vµ c¸c ch¸u nhi ®ång kh¸ng chiÕn. B¸c, Trung ¬ng vµ ChÝnh phñ sung síng vµ ch¾c ch¾n lµ bé ®éi vµ ®ång bµo ®Þch hËu thùc hiÖn ®óng nh÷ng ®êng lèi chñ tr¬ng kh¸ng chiÕn ®Ó mau th¾ng lîi.
Nãi th¸ng 7-1952.

-6

-5

S¸ch Hå ChÝ Minh: V× ®éc lËp, tù do, v× chñ nghÜa x· héi, Nxb. Sù thËt, Hµ Néi, 1970, tr.135-139.

ho¹t ®éng. Quan thµy Mü rÊt hµi lßng. Nhng ... Ch¼ng nh÷ng nh©n d©n Ph¸p mµ c¶ giai cÊp lao ®éng thÕ giíi næi lªn Çm Çm, ñng hé ®ång chÝ §uycl«, ph¶n ®èi ChÝnh phñ Ph¸p. ChÝnh phñ ph¶n ®éng Ph¸p lo sî. Chóng ph¶i buéc lßng th¶ ®ång chÝ §uycl«, h«m 1-7. ThÕ lµ ph¶n ®éng Ph¸p vµ Mü ®· thua mét keo to. Mµ nh©n d©n Ph¸p ®· th¾ng mét trËn lín.
§.X. B¸o Cøu quèc, sè 2125, ngµy 21-7-1952.

NH¢N D¢N PH¸P TH¾NG MéT TRËN TO
Do §¶ng Céng s¶n Ph¸p l·nh ®¹o, phong trµo chèng Mü vµ chèng chiÕn tranh (nhÊt lµ chèng chiÕn tranh ë ViÖt Nam) ngµy cµng m¹nh, tõ c«ng nh©n ®Õn c«ng gi¸o ®Òu h¨ng h¸i tham gia. Mü lo sî, chóng ra lÖnh cho ChÝnh phñ Ph¸p t×m c¸ch dËp t¾t phong trµo. Trong dÞp nh©n d©n Ph¸p biÓu t×nh chèng tªn tíng Mü lµ RÝtu©y (28-5), ChÝnh phñ Ph¸p ®éng viªn 3 v¹n c¶nh s¸t ®i ®µn ¸p. §ång thêi mÊy tr¨m c«ng an µo ¹t ®Õn v©y trô së vµ toµ b¸o cña §¶ng Céng s¶n, lôc so¸t suèt mét ngµy. Chóng ®· ®¸nh c¾p 4 tµi liÖu. Chóng b¾t th ký §¶ng Céng s¶n lµ ®ång chÝ §uycl« vµ nhiÒu c¸n bé kh¸c. Bé trëng Bé Néi vô Ph¸p ®· tuyªn bè: sÏ giao cho toµ ¸n qu©n sù, bÝ mËt lªn ¸n ®ång chÝ §uycl« vÒ téi "lµm rèi lo¹n sù trÞ an trong níc vµ ngoµi níc"; vµ cã thÓ sÏ cÊm §¶ng Céng s¶n

10 §IÒU GHI NHí Vµ THùC HµNH
Th¸ng 9 n¨m ngo¸i, MÆt trËn Liªn - ViÖt ®Þnh ra 10 ®iÒu ghi nhí cña héi viªn Liªn - ViÖt, ®Ó toµn d©n noi theo. Th¸ng 5 võa råi, Héi nghÞ Uû ban Liªn - ViÖt toµn quèc lÇn thø 3 bæ sung cho 10 ®iÒu Êy ®îc ®Çy ®ñ h¬n. Trong 10 ®iÒu Êy, ®iÒu 1 ®Õn ®iÒu 4 ®Òu cïng mét ý nghÜa liªn quan víi nhau. Tøc lµ: thËt thµ ®oµn kÕt, ra søc

-6

-5

thùc hiÖn nh÷ng chñ tr¬ng vµ chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ vµ MÆt trËn. Trung víi Tæ quèc, hiÕu víi nh©n d©n. Ph¶i kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn ®Ó tiªu diÖt giÆc Ph¸p, bän can thiÖp Mü vµ lò chã s¨n cña chóng lµ ViÖt gian bï nh×n, ®Ó tranh l¹i ®éc lËp thùc sù cho Tæ quèc, tù do h¹nh phóc cho ®ång bµo. §iÒu 5 vµ ®iÒu 6 cïng mét ý nghÜa. Tøc lµ: ñng hé bé ®éi ®¸nh giÆc gi÷ níc, vµ gi÷ bÝ mËt. Gi÷ bÝ mËt lµ mét ®iÒu rÊt cÇn thiÕt trong viÖc ñng hé bé ®éi. Trong chiÕn tranh "biÕt ta, biÕt ®Þch th× tr¨m trËn ®Òu th¾ng". Tr¸i l¹i, nÕu ta s¬ hë, kh«ng biÕt gi÷ bÝ mËt, ®Ó cho ®Þch biÕt c¬ quan cña ta, bé ®éi cña ta, hµnh ®éng cña ta, th× chóng sÏ t×m c¸ch ®èi phã, khiÕn ta kh«ng thÓ th¾ng chóng. ChiÕn dÞch Hoµ B×nh vµ ®Æc biÖt trong trËn Ph¸t DiÖm, ta th¾ng to, mét phÇn v× chiÕn thuËt ta kh«n khÐo, bé ®éi ta dòng c¶m. Nhng mét phÇn còng v× bé ®éi vµ ®ång bµo biÕt gi÷ bÝ mËt. §ã lµ nh÷ng kinh nghiÖm râ rµng. ë vïng t¹m bÞ chiÕm, ta ph¸t triÓn m¹nh du kÝch, ta th¾ng lîi trong nh÷ng trËn chèng cµn quÐt vµ ph¸ tÒ trõ gian, còng v× ®ång bµo tõ trÎ ®Õn giµ ®Òu biÕt gi÷ bÝ mËt. Cã nh÷ng cô giµ 70, 80 vµ nh÷ng em bÐ 9, 10 tuæi bÞ giÆc tra tÊn cùc kú d· man, cã khi bÞ chóng ®¸nh chÕt, nhng vÉn kiªn quyÕt gi÷ bÝ mËt cho bé ®éi vµ c¸n bé. §ã lµ nh÷ng tÊm g¬ng anh dòng mµ c¸n bé, bé ®éi vµ nh©n d©n ta cÇn ph¶i noi theo. Chóng ta ph¶i lu«n lu«n nhí r»ng: Do th¸m lµ mét thø vò khÝ rÊt lîi h¹i. GiÆc tung mËt th¸m ®Õn c¸c n¬i. Bän mËt th¸m gi¶ lµm ngêi bu«n b¸n hoÆc lµm nghÒ kh¸c ®Ó dß la tin tøc qu©n sù, kinh tÕ vµ chÝnh trÞ cña ta. Do nh÷ng tin tøc ®ã mµ giÆc ®Æt kÕ ho¹ch ph¸ ho¹i ta. V× kh«ng hiÓu c¸i nguy hiÓm Êy, nhiÒu ngêi hay b« l« ba

la, gÆp g× còng nãi, gÆp ai còng nãi, ë ®©u còng nãi, kh«ng biÕt gi÷ bÝ mËt. KÕt qu¶ lµ v« t×nh mµ gióp cho giÆc ! Mét c¸ch gi÷ bÝ mËt dÔ nhÊt vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt lµ lµm cho mäi ngêi ®Òu thùc hµnh ®óng c¸ch "3 kh«ng". NghÜa lµ ngoµi nh÷ng ngêi cã tr¸ch nhiÖm, th× dï ai hái g× còng cø tr¶ lêi: "T«i kh«ng nghe g×, kh«ng thÊy g×, kh«ng biÕt g×". Chóng ta ph¶i nhí c©u: "Rõng cã m¹ch, v¸ch cã tai; ta trong nãi chuyÖn, giÆc ngoµi l¾ng nghe". §iÒu 7 lµ: Qu©n ®éi th× thi ®ua diÖt giÆc lËp c«ng, nh©n d©n th× thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt. Mäi ngêi ®Òu thi ®ua häc tËp ®Ó tiÕn bé. Muèn tiÕn bé, ph¶i thùc hµnh ®iÒu 8. Tøc lµ: thËt thµ tù phª b×nh vµ phª b×nh, gi÷ ®óng cÇn kiÖm liªm chÝnh, ra søc chèng bÖnh quan liªu vµ n¹n tham «, l·ng phÝ . V× ngêi phô tr¸ch m¾c bÖnh quan liªu: xa c«ng viÖc thùc tÕ, xa c¸n bé, xa quÇn chóng, cho nªn cã n¹n tham «, l·ng phÝ . §ång bµo lu«n lu«n vui lßng ®ãng gãp, bé ®éi lu«n s½n sµng hy sinh ®Ó kh¸ng chiÕn, kiÕn quèc. Trong lóc ®ã, mét bän kh«ng cã l¬ng t©m, tham «, lÊy cña c«ng lµm cña t, hoÆc l·ng phÝ, tiªu xµi bõa b·i; chóng lµm thiÖt h¹i ®Õn bé ®éi, ®Õn nh©n d©n, ®Õn ChÝnh phñ vµ ®oµn thÓ. Nh vËy kh«ng kh¸c g× gióp cho giÆc ph¸ ho¹i ta. V× vËy, mäi ngêi ®Òu cã quyÒn vµ cã nhiÖm vô chèng quan liªu, tham «, l·ng phÝ . §iÒu 9 vµ 10 lµ g¾n chÆt tinh thÇn yªu níc víi tinh thÇn quèc tÕ, g¾n chÆt c«ng cuéc kh¸ng chiÕn cøu níc víi c«ng cuéc gi÷ g×n hoµ b×nh thÕ giíi. Níc ta lµ mét bé phËn cña thÕ giíi. Bän ®Õ quèc do Mü cÇm ®Çu ®ang mu g©y chiÕn tranh thø ba. Hoµ b×nh thÕ giíi gi÷ ®îc tøc lµ phe Mü thua, tøc lµ cã lîi cho kh¸ng chiÕn cña ta. Ta kh¸ng chiÕn th¾ng lîi tøc lµ lµm yÕu mét phÇn lùc lîng cña bän ®Õ quèc, tøc lµ gãp mét phÇn thiÕt thùc vµo c«ng cuéc gi÷ g×n hoµ b×nh

-6

-5

thÕ giíi. Hai ®iÒu ®ã quan hÖ kh¨ng khÝt víi nhau. 10 ®iÒu ghi nhí lµ c¶ mét ch¬ng tr×nh tãm t¾t vµ thiÕt thùc cña sù nghiÖp kh¸ng chiÕn, kiÕn quèc; lµ "c«ng íc yªu níc" cña mäi ngêi d©n ViÖt Nam. §Ó mäi ngêi ®Òu ghi nhí vµ thùc hµnh, th× ë c¸c ®¬n vÞ bé ®éi, xÝ nghiÖp, c¬ quan, trêng häc, gia ®×nh, th«n xãm, ®êng phè, chî qu¸n vµ nh÷ng n¬i kh¸c cã nhiÒu ngêi ®i l¹i, ta ®Òu cÇn viÕt ra râ rµng vµ d¸n lªn tö tÕ, ®Ó mäi ngêi lu«n lu«n tr«ng thÊy, lu«n ghi nhí, lu«n tù hái: m×nh ®· lµm ®óng 10 ®iÒu Êy cha? Trong c¸c cuéc héi nghÞ, mÝt tinh, chØnh huÊn, cÇn nh¾c ®i nh¾c l¹i 10 ®iÒu Êy, ®Ó mäi ngêi tù kiÓm th¶o vµ kiÓm th¶o nh÷ng ngêi xung quanh m×nh. NÕu chóng ta lµm ®îc nh thÕ - mµ chóng ta quyÕt lµm cho ®îc nh thÕ - th× sÏ cã kÕt qu¶ rÊt tèt ®Ñp.

CHIÕN TRANH NHåI Sä
Mü chuÈn bÞ chiÕn tranh c¶ vÒ mÆt tinh thÇn. Chóng dïng b¸o chÝ, tranh ¶nh, s¸ch vë, ca h¸t, chíp bãng... ®ñ c¸c thø. ChØ ë Ph¸p mµ th«i, mçi n¨m chóng tiªu 2.450 triÖu quan vµo viÖc tuyªn truyÒn nhåi sä. Chóng kh«ng ra mÆt. ë níc nµo chóng mua chuéc ngêi níc Êy lµm thay cho chóng. Bé trëng tuyªn truyÒn Mü nãi: mçi n¨m, c¸c b¸o chÝ níc ngoµi ®¨ng tµi liÖu tuyªn truyÒn cña Mü céng l¹i h¬n 4 v¹n trang b¸o (b»ng 16 v¹n trang b¸o Cøu quèc). Mçi n¨m ë c¸c níc in h¬n 200 quyÓn s¸ch khen Mü vµ chèng céng, mçi quyÓn ra tõ 3 ngh×n ®Õn 10 v¹n b¶n. ë c¸c níc cã h¬n 400 c¬ quan lµm viÖc tuyªn truyÒn cho Mü... Mü cßn lËp nhµ th¬ng, trêng häc, héi tõ thiÖn, v©n v©n, ë c¸c níc, ®Ó lµm c¬ quan tuyªn truyÒn vµ æ mËt th¸m. HiÖn nay, t¹i nh÷ng vïng t¹m bÞ chiÕm ë níc ta, Mü ®ang ra søc x©m lîc v¨n ho¸ ®Ó hñ ho¸ vµ gieo r¾c bÖnh phôc Mü, th©n Mü, sî Mü vµo nh©n d©n, nhÊt lµ vµo thanh niªn ë nh÷ng vïng Êy. §ã lµ mét ®iÒu mµ c¸n bé gi¸o dôc vµ tuyªn truyÒn ta ph¶i ®Æc biÖt chó ý vµ ph¶i ra søc chèng l¹i.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 67, ngµy 24-7-1952.

§.X. B¸o Cøu quèc, sè 2128, ngµy 25-7-1952.

-6

-5

thÓ gióp. VÒ phÇn anh em th¬ng binh, bÖnh binh: - Ph¶i hoµ m×nh víi nh©n d©n, t«n träng nh©n d©n, tr¸nh phiÒn nhiÔu nh©n d©n.

TH¦ GöI Cô Bé TR¦ëNG Bé TH¦¥NG BINH, CùU BINH NH¢N NGµY TH¦¥NG BINH Tö SÜ 27-7-1952
Tha cô, Mçi n¨m, ®Õn ngµy nµy, th× ®ång bµo cµng nhí ®Õn anh em th¬ng binh, bÖnh binh, nh÷ng ngêi ®· hy sinh mét phÇn x¬ng m¸u ®Ó b¶o vÖ nh©n d©n, gi÷ g×n Tæ quèc. T«i xin göi cô mét th¸ng l¬ng, nhê cô chuyÓn lµm quµ cho anh em víi lêi th©n ¸i hái th¨m cña t«i. T«i rÊt vui lßng biÕt r»ng ®ång bµo mÊy x· ë Thanh Ho¸ vµ Phó Thä ®· sèt s¾ng gióp ®ì anh em th¬ng binh, bÖnh binh, b»ng c¸ch ®ãn anh em vÒ x· vµ gióp ®ì anh em g©y c¬ së lµm ¨n. §ã lµ mét viÖc rÊt tèt. Nã cã thÓ phæ biÕn ®Õn tØnh kh¸c, x· kh¸c. VÒ vÊn ®Ò nµy, t«i cã vµi ý kiÕn nh sau: VÒ phÇn ®ång bµo: - Nªn coi ®ã lµ mét nghÜa vô cña nh©n d©n ®èi víi nh÷ng chiÕn sÜ bÞ th¬ng, bÞ bÖnh; kh«ng nªn coi ®ã lµ mét viÖc "lµm phóc". - Trong khi ®ãn anh em vÒ x·, th× chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ ®Þa ph¬ng (tríc hÕt lµ n«ng héi, phô n÷, thanh niªn) cÇn ph¶i tæ chøc s½n sµng viÖc gióp ®ì cho anh em cã thÓ sím tù tóc dÇn dÇn (gióp ®ì tinh thÇn vµ vËt chÊt). - X· nµo cã ruéng ®Êt c«ng vµ khÐo tæ chøc th× ®Òu cã

- Ph¶i tr¸nh t©m lý "c«ng thÇn", coi thêng lao ®éng, coi thêng kû luËt. - Chí bi quan ch¸n n¶n. Ph¶i lu«n lu«n cè g¾ng. Tríc kia, anh em ®· xung phong diÖt giÆc th× ngµy nay anh em sÏ tuú ®iÒu kiÖn mµ xung phong t¨ng gia s¶n xuÊt. §ång chÝ Nªdèp (Liªn X«) côt hai ch©n, ®ång chÝ Lý (Trung Quèc) ®ui hai m¾t mµ vÉn trë nªn anh hïng lao ®éng. ë níc ta, chó TÊn, chó CÇu vµ mét sè ®ång chÝ kh¸c, côt mét tay mµ c«ng t¸c vÉn h¨ng. §ã lµ nh÷ng kiÓu mÉu cho c¸c anh em cè g¾ng noi theo. §ång bµo s½n sµng gióp, ChÝnh phñ ra søc n©ng ®ì, anh em cã quyÕt t©m, th× anh em nhÊt ®Þnh dÇn dÇn tù tóc ®îc. Chóc cô m¹nh khoÎ. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH

B¸o Cøu quèc, sè 2129, ngµy 26-7-1952.

-6

-5

B¸o Nh©n d©n, sè 68, ngµy 31-7-1952.

CHèNG QUAN LI£U, THAM ¤, L·NG PHÝ
V× quan liªu, tham «, l·ng phÝ cã h¹i cho nh©n d©n, cho ChÝnh phñ, cho ®oµn thÓ, cho kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc, nªn mäi ngêi cã quyÒn vµ cã nghÜa vô ph¶i chèng. Bíc ®Çu th× chèng b»ng c¸ch kiÓm th¶o vµ phª b×nh. Cßn nh÷ng ngêi, nh÷ng c¬ quan hoÆc ®oµn thÓ nµo ph¹m nh÷ng ®iÒu Êy, th× cÇn ph¶i thËt thµ vµ c«ng khai tù kiÓm th¶o vµ kiªn quyÕt söa ®æi. GÇn ®©y, nh©n d©n vµ b¸o chÝ ®· b¾t ®Çu (tuy cßn e dÌ, tha thít) phª b×nh. Song nh÷ng tæ chøc hoÆc c¬ quan bÞ phª b×nh th× im l×m, kh«ng ®¨ng b¸o tù phª b×nh, kh«ng t×m c¸ch söa ch÷a. §ã lµ th¸i ®é "bng m¾t, b¾t chim", th¸i ®é "giÊu bÖnh sî thuèc", mét th¸i ®é kh«ng thËt thµ, kh«ng ®øng ®¾n. Mong nh÷ng ai, nh÷ng c¬ quan nµo ®· ®îc nh©n d©n hoÆc b¸o chÝ phª b×nh, th× thËt thµ tù phª b×nh tríc nh©n d©n, trªn b¸o chÝ. Chóng ta nhiÒu c«ng viÖc, Ýt kinh nghiÖm, kh«ng tr¸nh khái khuyÕt ®iÓm. Chóng ta kh«ng sî cã khuyÕt ®iÓm, mµ sî kh«ng kiªn quyÕt tù kiÓm th¶o vµ söa ch÷a. Quan liªu, tham «, l·ng phÝ lµ téi ¸c. Ph¶i tÈy s¹ch nã ®Ó thùc hiÖn cÇn kiÖm liªm chÝnh, ®Ó ®Èy m¹nh thi ®ua s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm, ®Ó ®a kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi, kiÕn quèc ®Õn thµnh c«ng, ®Ó x©y dùng thuÇn phong mü tôc trong toµn d©n, toµn quèc. §ã lµ mét nhiÖm vô quan träng cña mçi ngêi chóng ta.
C.B.

M¢U THUÉN GI÷A Mü Vµ PH¸P
ChÝnh phñ ph¶n ®éng Ph¸p ngµy cµng ¬n hÌn tríc mÆt quan thÇy Mü. Mü ngµy cµng tá th¸i ®é hoµnh hµnh ®èi víi Ph¸p. Vµ chÝnh s¸ch g©y chiÕn cña Mü ngµy cµng tai h¹i cho Ph¸p. Do ®ã, ë Ph¸p, phong trµo chèng Mü ngµy cµng réng. Phong trµo ®ã kh«ng nh÷ng bao gåm nh÷ng tÇng líp lao ®éng vµ tiÓu t s¶n, mµ ®· lan ®Õn mét phÇn giai cÊp t s¶n Ph¸p. Mét chøng cí râ rÖt: Gioanh (Juin) lµ mét tíng to nhÊt (vµ cõ nhÊt) cña Ph¸p. Trong qu©n ®éi cña khèi B¾c §¹i T©y D¬ng, ngêi Mü lµm tæng t lÖnh c¶ h¶i, lôc, kh«ng qu©n, mµ Gioanh th× lµm tæng t lÖnh lôc qu©n. ThÕ lµ Gioanh ë mét ®Þa vÞ rÊt quan träng, biÕt hÕt chÝnh s¸ch vµ ©m mu cña Mü, cña Ph¸p vµ cña khèi Mü. H¹ tuÇn th¸ng 6 võa råi, Gioanh diÔn thuyÕt, tá ý rÊt phÉn uÊt ®èi víi Mü. §¹i kh¸i y nãi: "chiÕn tranh ë ViÖt Nam lµ mét vÊn ®Ò rÊt th¬ng t©m, v× nã lµm cho Ph¸p chÕt rÊt nhiÒu ngêi, tèn rÊt nhiÒu tiÒn. ChiÕn tranh ë ViÖt Nam mçi n¨m tèn cho Ph¸p 500 ngµn triÖu. Víi sè tiÒn ®ã, Ph¸p cã thÓ tæ chøc mét ®éi qu©n m¹nh nhÊt thÕ giíi. Mµ Ph¸p cÇn cã mét ®éi qu©n m¹nh nhÊt thÕ giíi... HiÖn nay, Ph¸p kh«ng mong Mü

-6

-5

ph¸i qu©n ®éi ®Õn ViÖt Nam, nhng Ph¸p cã quyÒn ®ßi tiÒn Mü... NhiÒu lÇn, t«i ®· nãi cho Mü râ t×nh h×nh Êy. T«i nãi víi ngêi Mü: NÕu c¸c «ng kh«ng hiÓu t×nh h×nh Ph¸p, Ph¸p sÏ bá ra khái Liªn hîp quèc, vµ ChÝnh phñ nµo cña Ph¸p d¸m lµm nh thÕ, sÏ lµ mét ChÝnh phñ vÜ ®¹i trong lÞch sö...". Tãm l¹i: Gioanh chèng chÝnh s¸ch Mü . Bµi diÔn thuyÕt ®ã ®· lµm cho d luËn Anh, Mü, Ph¸p rÊt x«n xao. B¸o Anh vµ b¸o Mü th× ph¶n ®èi vµ c«ng kÝch rÊt kÞch liÖt. ë Ph¸p, cã b¸o ph¶n ®èi, cã b¸o t¸n thµnh. B¸o ChiÕn ®Êu (Combat) mét tê b¸o ph¶n ®éng, viÕt: "Thèng chÕ Gioanh ®· d¸m nãi ra c¸i ®iÒu mµ 350 ®¹i biÓu Quèc héi Ph¸p nghÜ thÇm trong bông, c¸i ®iÒu mµ ®¹i ®a sè ngêi Ph¸p ®· lªn tiÕng t¸n thµnh... Sù thËt lµ mét sè bé trëng vµ ®¶ng ph¸i Ph¸p rÊt khã chÞu, v× Mü can thiÖp vµo chÝnh trÞ cña Ph¸p, vµ cµng ngµy hä cµng dù ®Þnh mét chÝnh s¸ch cøng cái vµ ®éc lËp ®èi víi Mü". Sau khi Gioanh diÔn thuyÕt, Thñ tíng Ph¸p ho¶ng hèt, lËp tøc gäi Gioanh ®Õn ®Ó m¾ng tr¸ch. LÇn nµy lµ lÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö Ph¸p mµ mét thñ tíng m¾ng tr¸ch mét thèng chÕ. Do ®ã, chóng ta thÊy r»ng: m©u thuÉn gi÷a Mü víi Ph¸p ngµy cµng s©u s¾c. M©u thuÉn gi÷a bän thèng trÞ Ph¸p còng thªm s©u s¾c. Mµ phÇn lín m©u thuÉn ®ã lµ v× Ph¸p thÊt b¹i ë ViÖt Nam. VËy chóng ta ph¶i cè g¾ng vît mäi khã kh¨n, ra søc kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn. Ta cµng th¾ng lîi th× m©u thuÉn gi÷a bän ®Þch cµng to, chóng cµng bÞ chia rÏ, thÕ chóng cµng yÕu, thÕ ta cµng m¹nh, chóng cµng thua, ta cµng th¾ng. ThÕ tøc lµ: khÐo dïng t×nh h×nh ®Þch ®Ó lµm lîi cho t×nh h×nh ta.

ngµy 31-7-1952.

M¸Y BAY "PH¶N LùC" PH¶N Mü
Mü vµ bÌ lò thêng khoe m¸y bay "ph¶n lùc" cña chóng cõ l¾m, ®Ó ®e do¹ ngêi ta. Nhng ngµy nay chóng bÞ mét tai n¹n mµ chóng gäi lµ "bÖnh dÞch". B¸o Mü ®¨ng tin nh sau: Th¸ng tríc, 225 sÜ quan l¸i m¸y bay "ph¶n lùc" kiªn quyÕt kh«ng chÞu l¸i n÷a. Hä nãi, dï bÞ 5 n¨m tï, hä còng cam. (Hä lµ nh÷ng ngêi l¸i m¸y bay rÊt giái). Bé trëng Bé Kh«ng qu©n Mü nãi: Tríc ®©y, 55 phÇn 100 häc sinh trêng qu©n sù xin vµo kh«ng qu©n. Ngµy nay chØ cã 8 phÇn 100 th«i. Håi th¸ng 2, bèn sÜ quan Mü bÞ ¸n tö h×nh v× kh«ng

C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 68,

-6

-5

chÞu l¸i m¸y bay ra trËn ë TriÒu Tiªn. Nh÷ng ngêi l¸i m¸y bay Êy chØ l¸i ®îc 35 ®Õn 50 tiÕng ®ång hå (trong mÊy n¨m, chø kh«ng ph¶i mét lÇn). Sau ®ã th× tinh thÇn suy yÕu, kh«ng l¸i ®îc n÷a. ë Anh vµ ë Ph¸p còng vËy. ThÝ dô: ë hai trêng bay qu©n sù Ph¸p, 95 phÇn 100 sÜ quan ph¶i lo¹i ra. Mét trêng d¹y l¸i m¸y bay "ph¶n lùc" ph¶i ®ãng cöa, v× kh«ng ai ®Õn häc. B¸o Mü nãi thªm: Kh«ng biÕt v× sao, nh÷ng ngêi ch©u ¸ l¸i m¸y bay, kh«ng hÒ m¾c "bÖnh dÞch" Êy. ThÕ lµ: Vò khÝ tèt mµ tinh thÇn hÌn, th× còng v« dông.
§.X. B¸o Cøu quèc, sè 2135, ngµy 4-8-1952.

QuyÕt chÝ, ¾t lµm thµnh. Ngµy nay: ChÝnh s¸ch Xtalin QuyÕt x©y dùng hoµ b×nh, Vµ g×n gi÷ hoµ b×nh, T¹o phóc cho d©n sinh. Cho nªn: Cuéc thi ®ua ¸i quèc Cuèn toµn d©n X« - Liªn, C«ng n«ng vµ trÝ thøc, Phô n÷ vµ thanh niªn, Ngêi ngêi ®Òu thi ®ua, Gãp søc vµ gãp tiÒn. KÕt qu¶ lµ: Kªnh ®µo V«nga - §«ng, H«m nay mõng thµnh c«ng, MÊy xëng ®iÖn khæng lå Tung ®iÖn ra kh¾p vïng1* Kªnh h¬n b¶y tr¨m dÆm2* RÊt tiÖn cho giao th«ng, H¨m t¸m triÖu mÉu c¸t Thµnh ruéng cho nhµ n«ng. V× vËy: Níc ®· m¹nh, thªm m¹nh, D©n ®· giµu, cµng giµu, Th¸i b×nh vµ h¹nh phóc, Hëng m·i mu«n ®êi sau. *
* Søc ®iÖn cña riªng mÊy xëng Êy m¹nh gÊp rìi tæng sè søc ®iÖn cña níc Ph¸p.
2 1

MõNG K£NH V¤NGA - §¤NG HOµN THµNH (27-7-1952)
Xa cã c©u: §µo nói vµ ®¾p bÓ, LuyÖn ®¸ v¸ trêi xanh, ViÖc g×, dï khã mÊy,

* Dµi 758 c©y sè. (C¶ hai chó thÝch nµy lµ cña t¸c gi¶).

-6

-5

* * Níc ta ®ang kh¸ng chiÕn §Ó diÖt lò thùc d©n. Khi kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, Ta x©y dùng dÇn dÇn. Liªn X« ®· bíc tríc, ViÖt Nam sÏ tiÕn sau. Ta ra søc thi ®ua, Thµnh c«ng ¾t còng mau. Ta mõng V«nga - §«ng, Ta phÊt ngän cê hång. Vµ h« to: Kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi! KiÕn quèc nhÊt ®Þnh thµnh c«ng!
C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 69, ngµy 7-8-1952.

nhau tæ chøc lµm viÖc tËp ®oµn ®Æt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm, lËp ch¬ng tr×nh nghÒ nghiÖp phô, nh kÐo sîi, lµm v¶i, v©n v©n. Råi ph©n c«ng cho mäi ngêi tõ c¸c cô giµ ®Õn c¸c em bÐ, ai còng cã viÖc lµm. ThÕ lµ: Ph©n c«ng hîp lý c¶ lµng. S¶n xuÊt tiÕt kiÖm râ rµng thi ®ua. Mét mïa gÆt b»ng hai mïa. D©n no, níc m¹nh tha hå ®¸nh T©y. Chóng t«i chóc ®ång bµo Thä Xu©n thµnh c«ng, vµ mong ®ång bµo c¸c n¬i kh¸c cè g¾ng thi ®ua víi ®ång bµo Thä Xu©n.

§.X. B¸o Cøu quèc, sè 2141, ngµy 12-8-1952.

MéT LµNG TIÕN §ÕN KIÓU MÉU §IÖN MõNG NH¢N DÞP Kû NIÖM
Lµ lµng Thä Xu©n (Thanh Ho¸). Sau khi nghiªn cøu kü vµ hiÓu râ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm cña ChÝnh phñ, ®ång bµo toµn x· cïng nhau kiÓm ®iÓm: m×nh ®· tiÕt kiÖm cha? KÕt qu¶ lµ thÊy râ mçi n¨m nh©n d©n toµn x· ®· l·ng phÝ 12 v¹n nh©n c«ng, nghÜa lµ ta cã thÓ cµy cÊy thªm 1.000 mÉu ruéng. ThÊy nh vËy, ®ång bµo Thä Xu©n bÌn cïng

NGµY THµNH LËP CHÝNH PHñ KH¸NG CHIÕN LµO
KÝnh göi «ng Chñ tÞch PathÐt Lµo, Nh©n dÞp kû niÖm Ngµy thµnh lËp ChÝnh phñ kh¸ng

-6

-5

chiÕn Lµo vµ ngµy bÇu Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt Lµo, thay mÆt ChÝnh phñ vµ nh©n d©n ViÖt Nam, vµ nh©n danh c¸ nh©n t«i, t«i tr©n träng göi Ngµi, ChÝnh phñ vµ nh©n d©n Lµo lêi chóc mõng ch©n thµnh. Díi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña ChÝnh phñ vµ MÆt trËn Lµo, nh©n d©n Lµo ®· thu ®îc nhiÒu th¾ng lîi vÎ vang trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn. Th¾ng lîi cña nh©n d©n Lµo còng lµ th¾ng lîi cña nh©n d©n ViÖt Nam, lµ th¾ng lîi chung cña khèi liªn minh Lµo Miªn - ViÖt ®oµn kÕt chiÕn ®Êu ®¸nh ®uæi kÎ thï chung lµ thùc d©n Ph¸p vµ can thiÖp Mü. Cuéc kh¸ng chiÕn anh dòng cña nh©n d©n Lµo nhÊt ®Þnh th¾ng lîi! Lµo - ViÖt ®oµn kÕt mu«n n¨m! Chñ tÞch níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa
Hå CHÝ MINH B¸o Cøu quèc, sè 2142, ngµy 13-8-1952.

®Ých cña chóng lµ chia rÏ tÇng líp trÝ thøc ViÖt Nam, vµ t¸ch trÝ thøc víi kh¸ng chiÕn. Song ©m mu cña chóng ®· thÊt b¹i. Díi chÕ ®é thùc d©n vµ phong kiÕn, nh÷ng ngêi lao ®éng trÝ ãc, nh÷ng ngêi trÝ thøc ch©n chÝnh, bÞ bän thèng trÞ biÕn thµnh nh÷ng ngêi lµm thuª cho chóng, "sím v¸c « ®i, tèi v¸c vÒ". Sinh ho¹t tuy phong lu, nhng vÒ tinh thÇn th× mê mÞt. Díi chÕ ®é d©n chñ míi, nh÷ng ngêi lao ®éng trÝ ãc, còng nh lao ®éng ch©n tay, ®Òu cã dÞp ph¸t huy vµ ph¸t triÓn tµi n¨ng cña m×nh, nh»m môc ®Ých phông sù Tæ quèc, phôc vô nh©n d©n. V× vËy, hä ®îc ®ång bµo kÝnh träng, ®îc ChÝnh phñ vµ §oµn thÓ nªu cao. Trong §¹i héi toµn quèc c¸c chiÕn sÜ thi ®ua vµ c¸n bé g¬ng mÉu, ngêi ta thÊy: kü s TrÇn §¹i NghÜa ®îc bÇu lµm mét trong ba anh hïng lao ®éng. Trong sè 40 chiÕn sÜ lao ®éng toµn quèc, th× cã nh÷ng ngêi khoa häc næi tiÕng nh c¸c b¸c sÜ Hå §¾c Di, T«n ThÊt Tïng, §Æng V¨n Ng÷, Hoµng §×nh CÇu, NguyÔn §øc Khëi, kü s §Æng V¨n Vinh, thi sÜ Tó Mì vµ nhiÒu vÞ kh¸c. §iÒu ®ã chøng tá: - ChÝnh phñ kh¸ng chiÕn rÊt quý träng nh÷ng ngêi trÝ thøc ch©n chÝnh. - Nh÷ng ngêi trÝ thøc ch©n chÝnh ®Òu h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn. ChØ mét viÖc ®ã còng ®ñ thÊy: ta nhÊt ®Þnh th¾ng, ®Þch nhÊt ®Þnh thua.

ANH HïNG Vµ CHIÕN SÜ TRÝ THøC
C.B.

GiÆc Ph¸p vµ bï nh×n kh«ng mua chuéc ®îc nh÷ng ngêi trÝ thøc ViÖt Nam ch©n chÝnh. Chóng bÌn bÞa ®Æt r»ng ChÝnh phñ kh¸ng chiÕn khinh rÎ nh÷ng ngêi trÝ thøc. Môc

B¸o Nh©n d©n, sè 70, ngµy 14-8-1952.

-6

-5

TINH THÇN LÝNH Mü
B¸o Thêi sù (Chronicle) ë Mü ®¨ng tin sau nµy: Muèn khái ph¶i sang TriÒu Tiªn, mçi th¸ng h¬n 100 lÝnh Mü ®ãng ë tØnh Caliphoãcni (Mü) cè ý ph¹m téi trém c¾p, ®Ó ®i ë tï. ë tï th× khái ph¶i sang TriÒu Tiªn. Khi hÕt h¹n tï, hä l¹i trém c¾p, ®Ó ®îc ë tï n÷a. Võa råi, 250 (? ) sÜ quan Mü, thµ chÞu ë tï chø kh«ng chÞu l¸i m¸y bay ®i ®¸nh TriÒu Tiªn. B¸o Mü DiÔn ®µn (Tribune) pháng vÊn mét sè lÝnh Mü ë TriÒu Tiªn. Vµi mÈu tr¶ lêi: LÝnh G¸c®ªnª nãi: "Hä lõa bÞp chóng t«i. Hä b¶o chóng t«i sang gióp Nam TriÒu Tiªn. Song chÝnh qu©n ®éi Mü ®· ®èt hµng tr¨m lµng, giÕt hµng v¹n ngêi Nam TriÒu Tiªn mét c¸ch rÊt d· man". LÝnh C«vinhton nãi: "Tinh thÇn cña ®éi t«i rÊt kÐm. Ch¼ng ai muèn ®i ®¸nh nhau ë TriÒu Tiªn. T«i còng vËy. V× ë nhµ kh«ng cã c¬m ¨n viÖc lµm, ®i lÝnh sang TriÒu Tiªn ®îc nhiÒu l¬ng, cùc ch¼ng ®· t«i ph¶i ®i...". Tªn Alen, chñ nhiÖm côc tuyªn truyÒn Mü, nhËn r»ng 85 phÇn tr¨m lÝnh Mü kh«ng muèn ®¸nh nhau ë TriÒu Tiªn. 97 phÇn tr¨m lÝnh Mü ë TriÒu Tiªn vÒ, kh«ng muèn trë l¹i mÆt trËn TriÒu Tiªn. Trêng ®¹i häc N÷u ¦íc ®iÒu tra 4 v¹n lÝnh Mü, th× 3 v¹n 4

-6

-5

ngh×n ngêi tr¶ lêi kh«ng muèn sang TriÒu Tiªn. KÕt luËn: Mét phÇn qu©n ®éi Mü. Còng ch¸n ghÐt chiÕn tranh. NÕu nh©n d©n cè g¾ng. Ch¾c gi÷ v÷ng hoµ b×nh.

KÕ HO¹CH GIA §×NH
ChÝnh phñ vµ §¶ng më phong trµo t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm. NÒn t¶ng s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm lµ gia ®×nh, (vµ ®¬n vÞ bé ®éi). C¸c ®Þa ph¬ng, nh Liªn khu ViÖt B¾c, ®· huÊn luyÖn h¬n 187.000 c¸n bé tØnh, huyÖn, x· vµ ®ång bµo vÒ viÖc lËp kÕ ho¹ch gia ®×nh. Nh thÕ lµ tèt. Nhng ... Tõ tríc ®Õn nay, gia ®×nh nµo còng cã kÕ ho¹ch th« s¬, nh: Ch¨n nu«i thø g×, mïa nµo trång g×, mÊy sµo mÊy mÉu, v.v.. N¬i nµo c¸n bé hiÓu biÕt t×nh h×nh, chÞu khã gi¶i thÝch cho ®ång bµo râ, thiÕt thùc gióp ®ång bµo s¾p xÕp kÕ ho¹ch th« s¬ Êy cho cã ng¨n n¾p h¬n, ®Ó ®ång bµo tù gi¸c tù ®éng thùc hµnh, vµ c¸n bé lu«n lu«n theo dâi, khuyÕn khÝch, th× ®Òu thu ®îc kÕt qu¶ tèt. Nhng cã nhiÒu n¬i c¸n bé kh«ng biÕt lµm nh vËy. Hä kh«ng s¸t thùc tÕ, kh«ng gi¶i thÝch kü lìng. Hä dïng c¸ch quan liªu, mÖnh lÖnh Ðp buéc ®ång bµo häc tËp ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm. Hä bao biÖn viÖc lËp kÕ ho¹ch gia ®×nh. Hä m¸y mãc, nh gióp mét gia ®×nh ë n«ng th«n lµm kÕ ho¹ch mµ hä b¾t kª thu vµ chi rÊt tØ mØ, dµi hµng s¶i, rÊt phiÒn phøc, nh kÕ ho¹ch cña mét h·ng bu«n lín. Hä chñ quan, tëng nh thÕ lµ thµnh c«ng råi. Sù thùc th× kÕ ho¹ch Êy, ®ång bµo kh«ng hiÓu, kh«ng thùc hiÖn ®îc. §ã lµ mét kÕ ho¹ch "h÷u danh v« thùc". ThËm chÝ cã n¬i, cã ®ång bµo cßn tëng lÇm r»ng: s¶n xuÊt nhiÒu, ChÝnh phñ sÏ ®¸nh thuÕ nhiÒu! HoÆc: ChÝnh

§.X. B¸o Cøu quèc, sè 2145, ngµy 18-8-1952.

-6

-5

phñ ®¸nh thuÕ n«ng nghiÖp hai lÇn! ThÕ mµ nh÷ng c¸n bé kia còng kh«ng biÕt gi¶i thÝch cho ra lÏ ®Ó ®ång bµo râ. Nãi tãm l¹i: KÕ ho¹ch gia ®×nh lµ mét ®iÒu rÊt hay, rÊt tèt, Ých níc lîi d©n. Nhng c¸n bé ph¶i biÕt chuÈn bÞ, gi¶i thÝch, ®¸nh th«ng t tëng gióp ®ång bµo tù gi¸c tù ®éng lµm, tr¸nh bÖnh quan liªu mÖnh lÖnh, biÕt theo dâi, ®«n ®èc, th× míi ch¾c ch¾n thµnh c«ng.

§IÖN MõNG NH¢N DÞP Kû NIÖM NGµY QUèC KH¸NH N¦íC CéNG HOµ NH¢N D¢N Lç1)
Göi «ng Chñ tÞch Héi ®ång Bé trëng níc Céng hoµ Nh©n d©n Lç, Nh©n dÞp ngµy Quèc kh¸nh cña níc Céng hoµ Nh©n d©n Lç, thay mÆt ChÝnh phñ, nh©n d©n ViÖt Nam vµ nh©n danh c¸ nh©n t«i, t«i xin tr©n träng göi Ngµi, ChÝnh phñ vµ nh©n d©n Lç lêi chóc tông nhiÖt thµnh hoµ b×nh vµ thÞnh vîng. Nh©n d©n ViÖt Nam cïng nh©n d©n Lç vui mõng kû niÖm chiÕn th¾ng lÞch sö mµ nh©n d©n anh dòng Lç ®· ®¹t ®îc víi sù gióp ®ì cña Hång qu©n vinh quang Liªn X«. Nh÷ng kÕt qu¶ tèt ®Ñp trong c«ng cuéc x©y dùng x· héi chñ nghÜa vµ b¶o vÖ hoµ b×nh thÕ giíi cña nh©n d©n Lç còng lµ nh÷ng ®¶m b¶o th¾ng lîi cho cuéc chiÕn tranh gi¶i phãng d©n téc chèng thùc d©n Ph¸p vµ can thiÖp Mü cña nh©n d©n ViÖt Nam vµ lµm chóng t«i cµng thªm tin tëng vµo th¾ng lîi cuèi cïng. Nh©n d©n Lç vµ ViÖt Nam ®oµn kÕt mu«n n¨m! Ngµy 22 th¸ng 8 n¨m 1952
Hå CHÝ MINH B¸o Cøu quèc, sè 2149,
1

C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 71, ngµy 21-8-1952.

) Tøc Rumani.

-6

-5

ngµy 23-8-1952.

Qu©n ®éi giÆc bÞ tiªu hao nh vËy, cho nªn h«m 26-6, Chñ tÞch Uû ban quèc phßng ë Quèc héi Ph¸p ®· thó nhËn r»ng: H¬n 5000 h¹ sÜ quan Ph¸p ë ViÖt Nam ph¶i lµm c«ng viÖc cña ngêi binh nh×, trong lóc ®ã th× ë Ph¸p thiÕu rÊt nhiÒu c¸n bé qu©n sù. T×nh h×nh giÆc Ph¸p rÊt bi. Qu©n vµ d©n ta cè g¾ng thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng, thi ®ua t¨ng gia vµ tiÕt kiÖm, th× t×nh h×nh giÆc sÏ bi h¬n n÷a vµ th¾ng lîi nhÊt ®Þnh vÒ ta.

12 V¹N 5 NGH×N BINH SÜ PH¸P CHÕT Vµ BÞ TH¦¥NG
Håi th¸ng 4, tíng giÆc LinarÐt nãi: Trong 5 tuÇn lÔ t¹i mÆt trËn Hoµ B×nh, Ph¸p ®· chÕt mÊt 80 sÜ quan, vµ 30 tiÓu ®oµn bÞ søt mÎ. Håi th¸ng 5, tíng giÆc Xal¨ng nãi: Trong 6 n¨m chiÕn tranh ë ViÖt Nam, Ph¸p ®· thiÖt mÊt 10 v¹n binh sÜ. Håi th¸ng 1, Bé trëng Thuéc ®Þa Ph¸p lµ L¬nhuècnh¬ nãi: Tõ ngµy b¾t ®Çu chiÕn tranh, Ph¸p ®· mÊt 2 v¹n 9.313 binh sÜ chÕt vµ 900 bÞ b¾t sèng. Th¸ng 6 võa råi, L¬nhuècnh¬ véi v· sang Mü ®Ó l¹y lôc xin thªm tiÒn vµ sóng. NÕu L¬nhuècnh¬ nãi thËt sù thÊt b¹i cña Ph¸p, th× e Mü sÏ b¶o: "Qu©n Ph¸p hÌn m¹t, Mü gióp m·i mµ Ph¸p vÉn thua m·i". NÕu L¬nhuècnh¬ kh«ng nãi thËt th× l¹i e kh«ng c¶m ®éng ®îc lßng ®Õ quèc Mü. VËy L¬nhuècnh¬ bÌn b¸o c¸o nöa thËt nöa dèi r»ng: Ph¸p ®· mÊt 12 v¹n 5 ngh×n binh sÜ chÕt vµ bÞ th¬ng. (Sù thËt th× nhiÒu h¬n n÷a). Bµ con thö lÊy con sè L¬nhuècnh¬ nãi håi th¸ng 1 mµ trõ víi con sè L¬nhuècnh¬ nãi håi th¸ng 6, th× sÏ thÊy r»ng: chØ trong 5 th¸ng ®Çu n¨m nay, ta ®· tiªu diÖt thªm 9 v¹n 4.887 binh sÜ giÆc. §ã lµ giÆc Ph¸p tù thó nhËn, chø kh«ng ph¶i ta nãi ®Ó tuyªn truyÒn!

§.X. B¸o Cøu quèc , sè 2151, ngµy 26-8-1952.

-6

-5

LêI K£U GäI NH¢N DÞP Kû NIÖM C¸CH M¹NG TH¸NG T¸M Vµ NGµY §éC LËP
Cïng toµn thÓ ®ång bµo, Toµn thÓ qu©n ®éi vµ c¸n bé, H«m nay, chóng ta mõng §éc lËp n¨m thø 7. Chóng ta h·y xem l¹i nh÷ng thµnh tÝch cña mÊy n¨m kh¸ng chiÕn võa qua. Tr¶i 80 n¨m bÞ thùc d©n Ph¸p ¸p bøc bãc lét tµn tÖ, nh©n d©n ta, díi sù l·nh ®¹o cña §oµn thÓ, ®· ®oµn kÕt vµ m¹nh b¹o chèng qu©n thï, ®· vïng lªn ®Êu tranh, ®· thµnh c«ng trong cuéc C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m, ®· lËp nªn níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ, ®éc lËp vµ thèng nhÊt. Chóng ta chØ muèn x©y dùng h¹nh phóc cho níc ta, cho d©n ta. Song giÆc Ph¸p trë l¹i g©y chiÕn tranh, mong cíp níc ta vµ b¾t nh©n d©n ta lµm n« lÖ mét lÇn n÷a. Chóng ®· dïng nh÷ng thñ ®o¹n cùc kú hung ¸c: giÕt h¹i hµng v¹n ®ång bµo ta, triÖt h¹ hµng tr¨m lµng m¹c ta, nÐm bom ®ª ®Ëp, ph¸ ho¹i mïa mµng cña ta. Tríc sù hung tµn, d· man cña giÆc Ph¸p, nh©n d©n ta ®ång t©m nhÊt trÝ, kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn . Chóng ta võa kh¸ng chiÕn võa kiÕn quèc. Do lßng nång nµn yªu níc, do lùc lîng v« cïng to lín cña nh©n d©n, chóng ta ®· vît mäi khã kh¨n, thu ®îc nh÷ng thµnh tÝch kh¸. VÒ qu©n sù, tõ cuèi n¨m 1950 ®Õn nay, qu©n ®éi ta ®· liªn tiÕp th¾ng trËn. ë vïng sau lng ®Þch, th× lùc lîng du kÝch ngµy cµng ph¸t triÓn, vïng du kÝch vµ c¨n cø du kÝch ngµy

cµng më réng. VÒ kinh tÕ, viÖc s¶n xuÊt cña ta ngµy cµng tiÕn bé. KÕ ho¹ch t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm ®îc ®ång bµo h¨ng h¸i thùc hiÖn. VÒ chÝnh trÞ, ta th¾ng lîi to: trong níc th× nh©n d©n ®oµn kÕt ngµy cµng kh¨ng khÝt; MÆt trËn Liªn - ViÖt ngµy cµng v÷ng ch¾c; nh©n d©n, bé ®éi vµ c¸n bé thÊm nhuÇn t tëng: kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, nhng ph¶i trêng kú, gian khæ vµ ph¶i tù lùc c¸nh sinh. Ngoµi níc th× t×nh ®oµn kÕt gi÷a d©n ta vµ hai d©n téc b¹n Miªn Lµo ngµy cµng chÆt chÏ. T×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ta vµ nh©n d©n Liªn X«, Trung Quèc, TriÒu Tiªn vµ c¸c níc b¹n kh¸c ngµy thªm mËt thiÕt. §Þa vÞ quèc tÕ cña níc ta ngµy cµng cao. Hai th¾ng lîi n÷a còng ¶nh hëng lín ®Õn c«ng cuéc kh¸ng chiÕn kiÕn quèc cña chóng ta lµ: kÕt qu¶ tèt ®Ñp cña nh÷ng cuéc chØnh huÊn vµ phong trµo thi ®ua ¸i quèc ®ang lan réng vµ ¨n s©u vµo c¸n bé, bé ®éi vµ nh©n d©n ta. Cã nh÷ng thµnh tÝch ®ã lµ v× chÝnh s¸ch cña §oµn thÓ vµ ChÝnh phñ ta rÊt ®óng, nh©n d©n vµ bé ®éi ta rÊt anh dòng, ®¹i ®a sè c¸n bé ta rÊt tËn tuþ, ®Æc biÖt lµ ®ång bµo, bé ®éi vµ c¸n bé ë nh÷ng vïng sau lng ®Þch rÊt lµ oanh liÖt. Nhng chóng ta kh«ng ®îc tù m·n, tù tóc mµ kh«ng lo söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm, ®Ó ph¸t triÓn nh÷ng thµnh tÝch ®· thu ®îc, vµ t¹o nªn nh÷ng thµnh tÝch to lín h¬n. KhuyÕt ®iÓm chÝnh lµ: cßn cã mét sè c¸n bé cha thËt thµ thùc hµnh cÇn kiÖm liªm chÝnh, cha n¾m v÷ng chÝnh s¸ch cña §oµn thÓ vµ ChÝnh phñ, cha ®i ®óng ®êng lèi quÇn chóng, vµ cha hÕt lßng hÕt søc phôc vô nh©n d©n. Hä cßn m¾c bÖnh nh quan liªu, mÖnh lÖnh, tham «, l·ng phÝ Nh÷ng bÖnh Êy . ®· lé ra trong viÖc thùc hiÖn vËn ®éng t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm, vµ c«ng t¸c thu thuÕ n«ng nghiÖp vµ thuÕ c«ng th¬ng nghiÖp.

-6

-5

Hìi ®ång bµo, bé ®éi vµ c¸n bé! GiÆc thùc d©n Ph¸p, bän can thiÖp Mü, vµ lò chã s¨n cña chóng lµ ViÖt gian bï nh×n, ®ang lóng tóng vµ lñng cñng. Chóng nhÊt ®Þnh sÏ thÊt b¹i. Cµng gÇn thÊt b¹i th× chóng cµng hung d÷. Mu m« ®éc ¸c cña chóng lµ dïng ngêi ViÖt ®¸nh ngêi ViÖt, lÊy chiÕn tranhnu«i chiÕn tranh. Chóng ®ang ra søc b¾t ngêi, cíp cña ë nh÷ng vïng chóng t¹m chiÕm. Chóng ®ang ra søc ph¸ ho¹i kinh tÕ cña ta. Cho nªn, cµng gÇn th¾ng lîi ta cµng gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ ph¶i kiªn quyÕt vît qua mäi khã kh¨n, ®Ó tranh lÊy th¾ng lîi hoµn toµn. Qu©n vµ d©n, §oµn thÓ vµ ChÝnh phñ ta ph¶i thùc hiÖn cho kú ®îc nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y: - T¨ng gia s¶n xuÊt vµ thùc hµnh tiÕt kiÖm. - §Èy m¹nh c«ng t¸c vµ më réng chiÕn tranh du kÝch sau lng ®Þch. - ChØnh ®èn t tëng vµ lèi lµm viÖc cña c¸n bé. - ChØnh ®èn qu©n ®éi vµ t¨ng cêng søc chiÕn ®Êu cña bé ®éi. - ChuÈn bÞ chØnh ®èn c«ng t¸c quÇn chóng. §ång thêi víi nh÷ng nhiÖm vô chÝnh ®ã, chóng ta ph¶i g©y mét phong trµo thËt sù cÇn kiÖm liªm chÝnh, chèng tham «, l·ng phÝ vµ bÖnh quan liªu. Chóng ta cÇn thiÕt thùc ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua ¸i quèc kh¾p mäi ngµnh vµ mäi n¬i. Hìi toµn thÓ ®ång bµo, bé ®éi vµ c¸n bé! Chóng ta cã thÓ lµm trßn nh÷ng c«ng viÖc Êy ch¨ng? NhÊt ®Þnh ®îc. ThÕ lùc cña giÆc Ph¸p, bän can thiÖp Mü vµ bÌ lò bï nh×n ngµy cµng xuèng dèc. Cßn ta kh¸ng chiÕn cµng trêng kú th× nh©n d©n, bé ®éi vµ c¸n bé ta cµng ®îc thö th¸ch, cµng kiªn quyÕt, cµng m¹nh mÏ. ThÕ lùc cña phe d©n chñ hoµ b×nh thÕ giíi ngµy cµng ph¸t triÓn. Liªn X«, Trung

Quèc vµ c¸c níc d©n chñ nh©n d©n kh¸c ngµy cµng m¹nh, phe ta ngµy cµng m¹nh. Ta cµng ngµy cµng ®îc nh©n d©n c¸c níc b¹n, nh©n d©n Ph¸p vµ c¸c níc thuéc ®Þa Ph¸p, nh©n d©n thÕ giíi ñng hé. V× vËy, chóng ta nhÊt ®Þnh lµm trßn nh÷ng nhiÖm vô ®ã ®Ó chuÈn bÞ ®Çy ®ñ chuyÓn sang tæng ph¶n c«ng, ®Ó tranh lÊy ®éc lËp vµ thèng nhÊt thËt sù cho Tæ quèc, ®Ó gãp phÇn vµo sù nghiÖp gi÷ g×n hoµ b×nh thÕ giíi . Nh©n ngµy mõng §éc lËp, t«i thay mÆt ChÝnh phñ th©n ¸i göi lêi chµo: - §ång bµo vïng tù do, ®ång bµo vïng sau lng ®Þch vµ kiÒu bµo ë níc ngoµi, - C¸c anh hïng vµ chiÕn sÜ thi ®ua ¸i quèc, - C¸n bé vµ chiÕn sÜ VÖ quèc qu©n, bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ d©n qu©n du kÝch, - C¸c anh em th¬ng binh, bÖnh binh vµ gia ®×nh c¸c liÖt sÜ, - C¸n bé vµ nh©n viªn chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ, - C¸c cô phô l·o, - C¸c ch¸u thanh niªn vµ nhi ®ång. Kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi! ViÖt Nam ®éc lËp, thèng nhÊt mu«n n¨m!

Hå CHÝ MINH B¸o Nh©n d©n, sè 72, ngµy 2-9-1952.

-6

-5

Anh th× bÞ kÑt gi÷a nh÷ng cuéc rèi lo¹n ë Trung §«ng vµ ch©u ¸; Anh l¹i cã thÓ l©m vµo mét cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ rÊt tai h¹i, thµnh thö binh bÞ cña Anh ph¶i chËm trÔ. C¸c níc ®ång minh chñ chèt cña Mü ®Òu kh«ng thÓ dïng toµn bé lùc lîng cña hä. Do ®ã mµ g¸nh v¸c cña Mü ngµy cµng nÆng nÒ thªm. Kú qu¸i nhÊt lµ ë ngay l¸ng giÒng m×nh lµ c¸c níc Nam Mü, Mü còng thÊt thÕ - C¸c ®¶ng céng s¶n ë ®ã ngµy cµng o¸n ghÐt Mü vµ hä cµng ph¸t triÓn. ThÕ lµ: §«la, nguyªn tö kh«ng ng¨n næi søc m¹nh hoµ b×nh cña thÕ gian.

PH¶N §éNG Mü KHãC THAN
§.X.

H«m 7-3-52, mét tê b¸o to nhÊt vµ ph¶n ®éng nhÊt ë Mü News and the World viÕt: Tin tøc tõ c¸c n¬i dån ®Õn, ®Òu tá r»ng: ë ch©u ¸, Mü bÞ ®Èy lui. ë ch©u ¢u, Mü kh«ng tiÕn tíi. ë ch©u ¸ - TriÒu Tiªn ®· thµnh mét g¸nh nÆng cho Mü. Nh h×nh lµ céng s¶n chø kh«ng ph¶i lµ Mü ®· g©y ®îc c¶m t×nh vµ ¶nh hëng trong nh©n d©n Ên §é. ë Trung §«ng - Níc Ba T chèng l¹i thÕ lùc c¸c níc ph¬ng T©y. Ai CËp còng vËy. Dï Mü ®· gióp vµ sÏ gióp thªm Trung §«ng, song Mü vÉn cha x©y dùng ®îc mét chç ®øng ch©n v÷ng ch¾c ë ®ã. ë ch©u ¢u - Cuèi n¨m 1952, cha ch¾c cã ®ñ 50 s ®oµn nh Mü mong muèn. Níc Ph¸p th× chÝnh trÞ, kinh tÕ, tµi chÝnh ®Òu nguy ngËp, ChÝnh phñ Ph¸p lËp lªn ®æ xuèng, thµnh thö viÖc vò trang l¹i T©y §øc còng bÞ chËm trÔ. Níc

B¸o Cøu quèc, sè 2158, ngµy 5-9-1952.

-6

-5

Ngµy 8 th¸ng 9 n¨m 1952 Chñ tÞch níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ
Hå CHÝ MINH B¸o Cøu quèc, sè 2161, ngµy 9-9-1952.

§IÖN GöI ¤NG CHñ TÞCH N¦íC CéNG HOµ NH¢N D¢N B¶o
1)

BµI NãI T¹I HéI NGHÞ C¸N Bé CHUÈN BÞ CHIÕN DÞCH T¢Y B¾C42
H«m nay trêi ma to, suèi níc lò, khi ®i ®Õn mét c¸i suèi níc ch¶y m¹nh, thÊy bªn kia cã mét nhãm ®ång bµo ®ang ngåi ®îi níc xuèng ®Ó sang, B¸c nghÜ: nÕu kh«ng ®i ngay, e c¸c chó ®îi mÊt th× giê. Nªn B¸c cïng mÊy chó n÷a quyÕt t©m cëi ¸o quÇn, tay sµo, tay gËy, lÇn sang ®îc. ThÊy B¸c sang ®îc, nhãm ®ång bµo kia còng quyÕt t©m sang. §ã lµ kinh nghiÖm cho c¸c chó. BÊt kú viÖc g×, to hay nhá, m×nh cã quyÕt t©m th× lµm ®îc, mµ cßn l«i cuèn ngêi kh¸c cïng quyÕt t©m nh m×nh. B©y giê B¸c nãi ®Õn chiÕn dÞch. Trung ¬ng §¶ng vµ Tæng qu©n uû ®· c©n nh¾c kü chç dÔ vµ chç khã cña chiÕn trêng s¾p ®Õn, vµ quyÕt t©m lµ chiÕn dÞch nµy ph¶i ®¸nh cho th¾ng lîi. QuyÕt t©m cña Trung ¬ng cha ®ñ, cßn ph¶i ®Ó cho c¸c chó c©n nh¾c kü thÊy râ c¸i dÔ vµ c¸i khã ®Ó truyÒn c¸i quyÕt t©m ®ã cho c¸c chó. Trung ¬ng vµ c¸c chó quyÕt t©m còng cha ®ñ, mµ

Nh©n dÞp ngµy Héi gi¶i phãng níc B¶o, thay mÆt ChÝnh phñ, nh©n d©n ViÖt Nam vµ nh©n danh c¸ nh©n t«i, t«i kÝnh göi Ngµi, ChÝnh phñ vµ nh©n d©n B¶o lêi chóc tông huynh ®Ö hoµ b×nh vµ thÞnh vîng. Chóng t«i h»ng theo dâi vµ rÊt kh©m phôc cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ hoµ b×nh vµ c«ng tr×nh kiÕn thiÕt mµ nh©n d©n vµ ChÝnh phñ B¶o ®¬ng anh dòng thùc hiÖn díi sù d×u d¾t s¸ng suèt cña Ngµi vµ sù l·nh ®¹o cña Liªn X«. Nh÷ng thµnh tÝch to lín vÒ mäi mÆt cña nh©n d©n B¶o, t×nh h÷u nghÞ t¬ng trî cña nh©n d©n B¶o ®èi víi nh©n d©n ViÖt Nam lµm chóng t«i cµng thªm tin tëng vµo th¾ng lîi cuèi cïng trong cuéc chiÕn tranh gi¶i phãng d©n téc chèng ®Õ quèc x©m lîc. Nh©n d©n B¶o vµ ViÖt Nam ®oµn kÕt mu«n n¨m!
1

) Tøc Bungari.

-6

-5

ph¶i lµm cho quyÕt t©m ®ã xuèng ®Õn mäi ngêi chiÕn sÜ. QuyÕt t©m ®ã tõ Trung ¬ng qua c¸c chó mµ ®Õn ngêi chiÕn sÜ. QuyÕt t©m ®ã ph¶i thµnh mét khèi thèng nhÊt tõ trªn xuèng díi vµ tõ díi lªn trªn. QuyÕt t©m kh«ng ph¶i nãi ®Çu miÖng mµ ph¶i tin tëng s©u s¾c. GÆp thuËn lîi th× ph¶i quyÕt t©m ph¸t triÓn, gÆp khã kh¨n th× ph¶i quyÕt t©m kh¾c phôc. QuyÕt t©m ph¶i thÊm nhuÇn s©u s¾c ®Õn mäi ngêi trong bé ®éi. Trong Héi nghÞ nµy, Tæng qu©n uû ®· phæ biÕn kü cµng nghÞ quyÕt cña Trung ¬ng §¶ng vµ c¸c chó ®· th¶o luËn. ý nghÜa vµ môc ®Ých cña chiÕn dÞch lµ: - Tiªu diÖt sinh lùc ®Þch, - Tranh thñ nh©n d©n, - Gi¶i phãng ®Êt ®ai, mµ nhiÖm vô chÝnh lµ tiªu diÖt sinh lùc ®Þch. C¸c chó ®· bµn râ c¸i dÔ vµ c¸i khã. GÆp c¸i dÔ mµ kh«ng quyÕt t©m ph¸t triÓn th× nã cã thÓ biÕn thµnh c¸i khã, gÆp c¸i khã mµ quyÕt t©m kh¾c phôc th× còng thµnh c¸i dÔ. ë ®êi kh«ng cã c¸i g× khã mµ còng kh«ng cã c¸i g× dÔ. VÝ dô: bÎ mét cµnh l¸ lµ dÔ, nhng nÕu kh«ng quyÕt t©m bÎ mµ cø lê vê th× còng kh«ng bÎ ®îc; lµm c¸ch m¹ng vµ kh¸ng chiÕn lµ viÖc khã, nhng quyÕt t©m th× còng thµnh c«ng. QuyÕt t©m kh«ng ph¶i ë héi trêng, ë lêi nãi, mµ ph¶i quyÕt t©m trong c«ng t¸c, trong hµnh ®éng. Ph¶i cã quyÕt t©m g©y mét t¸c phong chiÕn ®Êu anh dòng. QuyÕt t©m ph¶n ®èi tÊt c¶ nh÷ng hµnh ®éng tiªu cùc, lung lay, Ých kû vµ b¸o c¸o l¸o. Ph¶i quyÕt t©m chiÕn ®Êu, quyÕt t©m chÞu khæ chÞu khã, quyÕt t©m kh¾c phôc mäi khã kh¨n, quyÕt t©m chÊp hµnh chÝnh s¸ch cña Trung ¬ng §¶ng vµ ChÝnh phñ. NghÜa lµ trong th¸i ®é, trong t tëng, trong hµnh ®éng, trong chiÕn ®Êu, bÊt kú mét viÖc lín hay nhá ®Òu ph¶i cã quyÕt t©m

lµm cho b»ng ®îc. Thùc tóc th× binh cêng. Anh em bªn cung cÊp ph¶i cã quyÕt t©m ®Ó cã ®ñ l¬ng thùc, vò khÝ cho bé ®éi. Cßn bªn bé ®éi th× ph¶i cã quyÕt t©m: - Lóc thiÕu thèn còng vui vÎ chÞu ®ùng. - Lóc cÇn th× ra søc gióp ®ì anh em cung cÊp. L¬ng thùc, vò khÝ lµ må h«i níc m¾t cña ®ång bµo, lµ x¬ng m¸u cña bé ®éi. V× vËy, ph¶i quý träng nã, ph¶i tiÕt kiÖm ng¨n n¾p, ph¶i sö dông hîp lý. ChiÕn lîi phÈm kh«ng ph¶i tù nhiªn mµ ®Þch biÕu chóng ta. §ã còng lµ do må h«i níc m¾t cña ®ång bµo vµ do x¬ng m¸u cña bé ®éi mµ giµnh ®îc. Khi ta cha ®¸nh lÊy ®îc th× lµ cña ®Þch, khi ®· ®¸nh lÊy ®îc th× lµ cña ta. Cho nªn, vÒ chiÕn lîi phÈm, c¸i g× nªn ph¸t cho ®ång bµo th× ph¸t, c¸i g× ph¶i nép cho ChÝnh phñ th× nép, c¸i g× nªn thëng cho bé ®éi th× ph¶i thëng cho c«ng b»ng vµ hîp lý, tuyÖt ®èi kh«ng ®îc tham « l·ng phÝ . ChÝnh s¸ch ®èi víi ®ång bµo thiÓu sè, ChÝnh phñ ®· cã quy ®Þnh, c¸c chó vµ bé ®éi ph¶i lµm ®óng. §ã lµ mét c¸ch tranh thñ nh©n d©n ®Ó ph¸ tan ©m mu cña ®Þch "lÊy ngêi ViÖt h¹i ngêi ViÖt". Ph¶i lµm cho mçi chiÕn sÜ lµ mét ngêi tuyªn truyÒn. C¸c chó ph¶i lµm thÕ nµo khi m×nh ®Õn th× ®ång bµo hoan nghªnh, khi ®ãng qu©n th× ®ång bµo vui vÎ gióp ®ì, khi m×nh ®i th× ®ång bµo quyÕn luyÕn. Nh thÕ lµ mét ®¹i th¾ng lîi. C¸c chó ph¶i biÕt, qu©n lÝnh ¢u Phi th× Ýt, nguþ th× nhiÒu. Mét sè lín nguþ lµ do T©y b¾t Ðp ®i lÝnh. NÕu c¸c chó khÐo nguþ vËn th× ®ã còng lµ mét c¸ch tiªu diÖt sinh lùc ®Þch. C¸c ®¬n vÞ ®Òu cã mét sè ®ång bµo ®i theo gióp. §èi víi ®ång bµo d©n c«ng, ph¶i gi¸o dôc, ph¶i ch¨m nom th©n mËt, ph¶i gi¶i thÝch tuyªn truyÒn cæ ®éng, lµm cho ®ång

-6

-5

bµo vui vÎ c«ng t¸c. Ph¶i lµm cho gi÷a d©n c«ng vµ bé ®éi cã mét t×nh th©n ¸i ®oµn kÕt kh¨ng khÝt. Ph¶i lµm cho hä kh«ng muèn vÒ mµ muèn lu«n lu«n ®i gióp bé ®éi. §ã lµ mét ®iÒu gióp cho m×nh chiÕn th¾ng. NÕu kh«ng lµm ®îc nh thÕ th× sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n. Qu©n ®éi m¹nh lµ nhê gi¸o dôc khÐo, nhê chÝnh s¸ch ®óng vµ nhê kû luËt nghiªm. V× vËy, kû luËt ph¶i nghiªm minh. Trong kû luËt ph¶i chó ý hai ®iÓm: - Thëng, - Ph¹t. Tõ tríc ®Õn nay thëng ph¹t cha lµm ®îc ®Çy ®ñ, ®ã lµ mét khuyÕt ®iÓm to. Trong viÖc thëng th× cã ®¬n vÞ ®îc khen ngîi vµ thëng hu©n ch¬ng. Khi c¸c chó ®Ò nghÞ ai ®îc thëng hu©n ch¬ng th× ph¶i c«ng bè ngay cho bé ®éi biÕt. ChÝnh phñ, B¸c vµ Tæng t lÖnh s½n sµng thëng nh÷ng ngêi cã thµnh tÝch. Nhng tr¸i l¹i, ngêi nµo lµm sai mÖnh lÖnh, b¸o c¸o l¸o th× ph¶i ph¹t nghiªm kh¾c. §¬n vÞ nµy víi ®¬n vÞ kh¸c, c¸n bé nµy víi c¸n bé kh¸c, ph¶i thi ®ua g©y thµnh phong trµo chiÕn ®Êu anh dòng. Ph¶i nhí r»ng nh÷ng qu©n ®éi c¸ch m¹ng, tríc hÕt lµ nh÷ng ngêi ®¶ng viªn, kh«ng sî khã kh¨n mµ ph¶i kh¾c phôc khã kh¨n, khi gÆp mét viÖc g× khã kh¨n, ®¬n vÞ nµo ®îc phô tr¸ch th× rÊt lÊy lµm vÎ vang, nh÷ng ®¬n vÞ kh«ng ®îc phô tr¸ch th× lÊy lµm buån v× thÊy m×nh cha ®Çy ®ñ tr×nh ®é vµ n¨ng lùc ®Ó lµm viÖc ®ã. T¸c phong ®ã, c¸c chó cÇn ph¶i häc tËp. Nhê sù l·nh ®¹o cña Trung ¬ng §¶ng vµ ChÝnh phñ, B¸c tin c¸c chó cã thÓ häc ®îc t¸c phong Êy. Tõ ®¹i ®oµn trëng cho ®Õn tiÓu ®éi trëng ph¶i ®ång cam céng khæ víi anh em chiÕn sÜ, ch¨m nom s¨n sãc gióp ®ì nhau, coi nhau nh ch©n tay ruét thÞt. §ã lµ truyÒn thèng

tèt ®Ñp cña Hång qu©n Liªn X«. Qu©n ®éi ta còng ph¶i häc lµm nh vËy. Lµm ®îc nh vËy lµ ®· th¾ng giÆc mét phÇn, tríc khi ®¸nh giÆc. C¸c ®¬n vÞ ph¶i thi ®ua víi nhau lµm ®óng lêi B¸c dÆn. C¸c chó cã quyÕt t©m thi ®ua kh«ng? (Toµn thÓ héi trêng vang lªn: QuyÕt t©m). §· quyÕt t©m th× ph¶i lµm cho kú ®îc. B¸c chê tin th¾ng lîi cña c¸c chó. B¸c treo mét gi¶i thëng mét triÖu ®ång1) cho bé ®éi trong thêi gian tõ ngµy 2 th¸ng 9 ®Õn ngµy 19 th¸ng 12. Sè tiÒn tuy nhá, nhng gi¸ trÞ nã to, v× do tay B¸c tù lµm ra. §¬n vÞ nµo lËp c«ng tríc, ngoµi phÇn thëng mét triÖu ®ång Êy cßn cã gi¶i thëng kh¸c n÷a. Ch¼ng nh÷ng qu©n ®éi ®i giÕt giÆc lËp c«ng míi anh hïng, mµ c¸n bé cung cÊp ra søc phôc vô còng lµ anh hïng. Trong mçi ngêi c¸c chó ®Òu cã mÇm anh hïng, c¸c chó ph¸t triÓn nã lªn. NÕu c¸c chó lµm trßn nhiÖm vô th× B¸c lu«n lu«n vui vÎ vµ khoÎ m¹nh. Cã mét sè c¸n bé ë ®©y biÕt: khi qu©n ®éi ta míi b¾t ®Çu thµnh lËp, binh sÜ th× chØ cã mÊy ngêi, vò khÝ th× chØ cã mÊy khÈu sóng quÌn mua lËu ®îc. ThÕ mµ chóng ta ®· lµm nªn trß trèng, C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m ®· thµnh c«ng. B©y giê chóng ta qu©n nhiÒu, tíng m¹nh, mäi ngêi l¹i ®Òu quyÕt t©m. Cho nªn ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.
Nãi ngµy 9-9-1952. S¸ch Hå Chñ tÞch víi c¸c lùc lîng vò trang nh©n d©n, Nxb. Qu©n ®éi nh©n d©n, Hµ Néi, 1962, tr.136-140.
1

) TiÒn Ng©n hµng trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p.

-6

-5

ViÖt Nam ch©n chÝnh kh«ng ai theo B¶o §¹i c¶. "T×nh h×nh ViÖt Nam rÊt nghiªm träng. Ngêi Ph¸p ph¶i mau mau tØnh dËy, kh«ng th× háng hÕt. "NÕu nghe L¬nhuècnh¬, th× c¸i g× còng tèt ®Ñp: Qu©n ®éi "bï nh×n" tæ chøc h¼n hoi, vµ hä s¾p thay thÕ cho qu©n ®éi Ph¸p vÒ níc... "L¬nhuècnh¬ nãi ®ïa ®Êy th«i! Qu©n ®éi B¶o §¹i cha thµnh qu©n ®éi, nã thiÕu c¸n bé, nhÊt lµ thiÕu chÝ khÝ, thiÕu tin tëng. "Ph¸p chØ h¬n ViÖt Minh vÒ sóng to vµ m¸y bay. Nhng ViÖt Minh ®· b¾t ®Çu cã sóng to. Cßn m¸y bay th× Ph¸p ®· bÞ mÊt kh¸ nhiÒu. ChØ trong trËn Hoµ B×nh, Ph¸p ®· mÊt 47 chiÕc m¸y bay...". ThÕ lµ x¶o quyÖt nh lò thùc d©n còng kh«ng giÊu giÕm ®îc sù thËt. Mµ sù thËt lµ: kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.

§.X. B¸o Cøu quèc, sè 2161, ngµy 9-9-1952.

KH¤NG AI GIÊU §¦îC Sù THËT
Mét ngêi Ph¸p thùc d©n h¹ng nÆng, tªn lµ §enp©y (Delpey), viÕt b¸o, viÕt s¸ch, th¹o t×nh h×nh ViÖt Nam. H«m 24-7-1952, y ®· tuyªn bè víi c¸c b¸o Ph¸p: "T«i hÕt søc ñng hé B¶o §¹i. Song, nh÷ng ®iÒu m¾t t«i tr«ng thÊy ë ViÖt Nam buéc t«i ph¶i nãi thËt: Nh÷ng ngêi

-6

-5

T¸M §IÒU MÖNH LÖNH CñA CHÝNH PHñ D¢N CHñ CéNG HOµ VIÖT NAM
§· bao n¨m, thùc d©n Ph¸p vµ vua quan ViÖt Nam ¸p bøc, bãc lét ®ång bµo miÒn nói thËm tÖ. Nay ChÝnh phñ ta ph¸i qu©n ®éi ®Õn tiªu diÖt giÆc Ph¸p vµ bÌ lò bï nh×n ph¶n quèc, ®Ó gi¶i phãng cho ®ång bµo khái ¸ch n« lÖ vµ gióp ®ì ®ång bµo x©y dùng mét ®êi sèng tù do, sung síng h¬n. ChÝnh phñ ®Æt T¸m ®iÒu mÖnh lÖnh sau ®©y ®Ó toµn thÓ c¸n bé, qu©n ®éi vµ nh©n d©n noi theo: 1. B¶O VÖ TÝNH M¹NG Vµ TµI S¶N CñA NH¢N D¢N Toµn thÓ nh©n d©n, kh«ng ph©n biÖt giai cÊp, tÝn ngìng vµ nghÒ nghiÖp, ®Òu ph¶i gi÷ g×n trËt tù vµ ra søc ñng hé chÝnh quyÒn nh©n d©n, thËt thµ hîp t¸c víi qu©n ®éi nh©n d©n, tu©n theo ph¸p luËt cña ChÝnh phñ vµ mÖnh lÖnh cña qu©n ®éi. ChÝnh quyÒn vµ qu©n ®éi nh©n d©n cã nhiÖm vô ®oµn kÕt chÆt chÏ víi nh©n d©n, b¶o vÖ tÝnh m¹ng, tµi s¶n cña nh©n d©n. Bän ViÖt gian, mËt th¸m, cíp bãc, quÊy rèi hoÆc ph¸ ho¹i trong nh©n d©n, sÏ bÞ trõng trÞ nghiªm kh¾c. 2. B¶O VÖ NGHÒ NGHIÖP LµM ¡N CñA NH¢N D¢N ChÝnh quyÒn vµ qu©n ®éi nh©n d©n ph¶i b¶o vÖ cho nh©n d©n lµm ¨n yªn æn. Nh©n d©n l¬ng thiÖn lµm ruéng, lµm thî, bu«n b¸n, v.v., ai lµm nghÒ g× cø tiÕp tôc nghÒ Êy.

Nh÷ng ngêi bÞ ®Þch dån lµng mµ ph¶i di c hoÆc nh÷ng ngêi ph¶i t¶n c theo kh¸ng chiÕn ®Òu nªn trë vÒ lµng m¹c lµm ¨n nh cò. 3. TÞCH THU TµI S¶N CñA GIÆC PH¸P Vµ CñA BäN PH¶N QUèC Nh÷ng tµi s¶n ®ã ®Òu bÞ tÞch thu vµ giao cho chÝnh quyÒn nh©n d©n xö trÝ . Ruéng ®Êt cña chóng sÏ chia cho n«ng d©n kh«ng cã ®Êt hoÆc Ýt ®Êt. Nh÷ng ngêi lµm viÖc ë c¸c së gi©y thÐp, kho b¹c, xëng m¸y, ®ån ®iÒn, kho tµng, v.v. cña Ph¸p vµ bï nh×n, ph¶i gi÷ g×n m¸y mãc, dông cô, cña c¶i, sæ s¸ch ®Ó giao l¹i cho chÝnh quyÒn nh©n d©n. Ai muèn tiÕp tôc lµm viÖc, sÏ ®îc ChÝnh phñ dïng theo tµi n¨ng cña m×nh. 4. B¶O VÖ §ÒN CHïA, NHµ THê, TR¦êNG HäC, NHµ TH¦¥NG Vµ C¸C C¥ QUAN V¡N HO¸, X· HéI KH¸C Nh÷ng ngêi lµm viÖc ë c¸c c¬ quan Êy, cø lµm viÖc nh thêng. ChÝnh quyÒn vµ qu©n ®éi nh©n d©n ph¶i b¶o hé hä. ChÝnh quyÒn, qu©n ®éi vµ ®oµn thÓ ph¶i t«n träng tÝn ngìng, phong tôc, tËp qu¸n cña ®ång bµo. 5. TH¦ëNG NG¦êI Cã C¤NG, PH¹T NG¦êI Cã TéI Bän ph¶n quèc, ®¹i gian ®¹i ¸c, sÏ bÞ trõng trÞ. Nh÷ng ngêi bÞ giÆc b¾t Ðp ph¶i theo chóng, nay kh«ng chèng l¹i chÝnh quyÒn vµ qu©n ®éi nh©n d©n, th× sÏ ®îc ChÝnh phñ khoan hång. Nh÷ng ngêi cã c«ng gióp chÝnh quyÒn vµ qu©n ®éi

-6

-5

nh©n d©n diÖt giÆc, trõ gian, sÏ ®îc thëng. Ngêi nµo thõa c¬ ph¸ ho¹i, trém c¾p, mang tiÒn cña c«ng hoÆc giÊy tê ®i trèn, hoÆc kh«ng chÞu giao l¹i cho chÝnh quyÒn vµ qu©n ®éi nh©n d©n th× sÏ bÞ trõng trÞ. 6. GI÷ G×N TRËT Tù Vµ TRÞ AN Tµn qu©n cña giÆc Ph¸p vµ thæ phØ ®Òu ph¶i ra thó víi qu©n ®éi hoÆc chÝnh quyÒn nh©n d©n. Ai tù ®éng ra thó vµ nép hÕt vò khÝ, sÏ ®îc ChÝnh phñ khoan hång. Ai chèng cù, kh«ng ra thó, hoÆc giÊu giÕm vò khÝ sÏ bÞ trõng ph¹t. Ai che giÊu cho bän thùc d©n, bï nh×n hoÆc dung tóng, gióp ®ì bän thæ phØ, sÏ bÞ truy tè. Ai cã c«ng gióp chÝnh quyÒn vµ qu©n ®éi nh©n d©n ®uæi b¾t bän tµn qu©n cña thùc d©n Ph¸p vµ thæ phØ, hoÆc kªu gäi bän ®ã ra thó, th× sÏ ®îc thëng. 7. NH¢N D¢N, §ÆC BIÖT Lµ N¤NG D¢N, N£N Tæ CHøC L¹I Mét mÆt ®Ó gióp nhau t¨ng gia s¶n xuÊt, c¶i thiÖn ®êi sèng cña m×nh. Mét mÆt ®Ó gióp chÝnh quyÒn vµ qu©n ®éi nh©n d©n thi hµnh dÇn dÇn nh÷ng viÖc cã Ých lîi cho ®Þa ph¬ng. 8. B¶O VÖ TÝNH M¹NG, TµI S¶N CñA KIÒU D¢N N¦íC NGOµI C¸c kiÒu d©n cø an c l¹c nghiÖp, gi÷ g×n trËt tù. Ph¶i tu©n theo ph¸p luËt ChÝnh phñ vµ mÖnh lÖnh cña Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam.

Ai lµm mËt th¸m, gi¸n ®iÖp, ®Æc vô cho thùc d©n, hoÆc cã nh÷ng hµnh ®éng chèng l¹i kh¸ng chiÕn ViÖt Nam, hoÆc gióp ®ì, che giÊu cho giÆc Ph¸p vµ bän ph¶n quèc th× sÏ bÞ xö ph¹t theo ph¸p luËt cña ChÝnh phñ ViÖt Nam. * * * Kû luËt cña qu©n ®éi nh©n d©n rÊt nghiªm minh, mua b¸n c«ng b»ng, kh«ng ph¹m ®Õn mét c¸i kim, sîi chØ cña d©n. §ång bµo h·y lµm ¨n yªn æn, gi÷ g×n trËt tù, gióp ®ì qu©n ®éi, ñng hé chÝnh quyÒn nh©n d©n, gi÷ bÝ mËt cho bé ®éi, c¸n bé vµ c¬ quan; ®õng nghe bän ®Þch, bän nguþ tuyªn truyÒn nh¶m. Nay c«ng bè Ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 1952 Chñ tÞch Níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ
Hå CHÝ MINH

Tµi liÖu lu t¹i Trung t©m lu tr÷ Quèc gia I.

-6

-5

B¸o Nh©n d©n, sè 73, ngµy 11-9-1952.

C¤NG GI¸O PH¸P CHèNG CHIÕN TRANH X¢M L¦îC ë VIÖT NAM
N¨m ngo¸i, trong mét cuéc ®¹i héi, bµ con c«ng gi¸o Ph¸p do linh môc Bullª ®øng ®Çu ®· lªn tiÕng chèng chiÕn tranh x©m lîc ViÖt Nam. Võa råi, 39 ®¹i biÓu Tin lµnh (20 linh môc vµ 9 vÞ gi¸o thô ®¹i häc) còng kªu gäi tÝn ®å chèng chiÕn tranh phi nghÜa ë ViÖt Nam. Lêi kªu gäi nãi: "Suèt mÊy n¨m, níc Ph¸p ®· g©y nªn chiÕn tranh khñng khiÕp ë ViÖt Nam. Mçi n¨m cã hµng ngµn ngêi chÕt. Nµo khñng bè b»ng bom napan, nµo b¾n chÕt nh÷ng ngêi v« téi, biÕt bao c¶nh ®æ m¸u vµ ®au th¬ng... Ngµy nay, kh«ng mét ngêi Ph¸p ch©n chÝnh nµo t¸n thµnh chiÕn tranh Êy. Ai còng mong chÊm døt chiÕn tranh Êy. §¹o Tin lµnh trung thµnh víi Kinh Th¸nh, kh«ng thÓ tha thø cuéc chiÕn tranh Êy...". ThÕ lµ ngoµi bän ®¹i ph¶n ®éng Ph¸p, t«i tí cña ®Õ quèc Mü, th× nh©n d©n Ph¸p, l¬ng còng nh gi¸o, ®Òu chèng chiÕn tranh ë ViÖt Nam. Th¸i ®é ®óng ®¾n cña bµ con t«n gi¸o Ph¸p lµ mét tiÕng chu«ng thøc tØnh mét sè Ýt ®ång bµo c«ng gi¸o ta, v× nhÑ d¹ nghe lêi bän ph¶n ®éng mµ ®i lÇm ®êng. Mong nh÷ng ®ång bµo ®ã mau mau gi¸c ngé vµ quay vÒ víi kh¸ng chiÕn, ®Ó phông sù §øc Chóa, phông sù Tæ quèc.

LêI K£U GäI NH¢N DÞP Kû NIÖM NAM Bé KH¸NG CHIÕN
Hìi ®ång bµo, bé ®éi vµ c¸n bé! Nam Bé kh¸ng chiÕn tríc nhÊt. ChÞu ®ùng gian khæ l©u nhÊt. L¹i c¸ch xa ChÝnh phñ trung ¬ng nhÊt. Hoµn c¶nh rÊt khã kh¨n. Nhng søc kh¸ng chiÕn ngµy cµng m¹nh mÏ vµ cã nhiÒu thµnh tÝch rÊt oanh liÖt, vÎ vang. §ã lµ v× ®ång bµo vµ bé ®éi cã lßng yªu níc rÊt nång nµn, chÝ c¨m hên qu©n giÆc rÊt s©u s¾c, lßng tin tëng vµo th¾ng lîi rÊt v÷ng bÒn. Cho nªn cµng gian khæ, l¹i cµng h¨ng h¸i. ChÝnh nh c©u tôc ng÷ nãi: löa thö vµng, gian nan thö søc. Dï ë xa, nhng lßng t«i vµ ChÝnh phñ rÊt gÇn Nam Bé. T«i theo dâi tõng giê, tõng phót cuéc ®Êu tranh anh dòng cña ®ång bµo, chiÕn sÜ vµ c¸n bé ta. Tõ cuèi n¨m 1950 ®Õn nay, t¹i mÆt trËn chÝnh lµ B¾c Bé, ®Þch lu«n lu«n thÊt b¹i, ta liªn tiÕp th¾ng lîi, phong trµo du kÝch ngµy cµng ph¸t triÓn. Nh÷ng thµnh tÝch Êy lµ thµnh tÝch chung, mµ ®ång bµo vµ chiÕn sÜ Nam Bé ®· gãp phÇn. Kh¸ng chiÕn ph¶i trêng kú vµ gian khæ. §iÒu ®ã lµ ch¾c ch¾n. Kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. §iÒu ®ã còng lµ ch¾c ch¾n.

C.B.

-6

-5

VËy ®ång bµo, chiÕn sÜ vµ c¸n bé ta ph¶i lu«n lu«n tØnh t¸o, ®· cè g¾ng cÇn ph¶i cè g¾ng thªm, ®· ®oµn kÕt cÇn ph¶i ®oµn kÕt thªm. Nh©n d©n, bé ®éi vµ c¸n bé ph¶i ®ång t©m nhÊt trÝ, kÕt thµnh mét khèi. Ph¶i kiªn quyÕt vît mäi khã kh¨n, ®¸nh m¹nh vµo kÎ thï chung lµ giÆc Ph¸p, bän can thiÖp Mü vµ lò bï nh×n chã s¨n cña chóng, ph¸ tan chÝnh s¸ch cña ®Þch dïng ngêi ViÖt ®¸nh ngêi ViÖt, lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh, ®Ó chuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn chuyÓn m¹nh sang tæng ph¶n c«ng. T«i vµ ChÝnh phñ tin ch¾c vµo tinh thÇn vµ lùc lîng kh¸ng chiÕn to lín, bÒn bØ cña qu©n vµ d©n ta ë Nam Bé. Nh©n ngµy kû niÖm Nam Bé b¾t ®Çu kh¸ng chiÕn, t«i thay mÆt ChÝnh phñ vµ §oµn thÓ göi lêi chµo th©n ¸i: - Toµn thÓ ®ång bµo vµ chiÕn sÜ Nam Bé, - Anh em th¬ng binh, bÖnh binh vµ gia ®×nh c¸c liÖt sÜ, - Toµn thÓ c¸n bé chÝnh quyÒn vµ §oµn thÓ, - C¸c chiÕn sÜ thi ®ua ¸i quèc, - C¸c cô phô l·o, - C¸c ch¸u thanh niªn vµ nhi ®ång. Kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi! ViÖt Nam ®éc lËp vµ thèng nhÊt mu«n n¨m!

TH¦ TRUNG THU
Göi c¸c ch¸u nhi ®ång ë vïng tù do, vïng du kÝch, vïng t¹m bÞ chiÕm vµ ë ngoµi níc, Mçi n¨m, ®Õn TÕt Trung Thu, B¸c cµng nhí c¸c ch¸u. Trung Thu tr¨ng trong giã m¸t lµ c¶nh th¸i b×nh. Môc ®Ých cña B¸c vµ §oµn thÓ cïng ChÝnh phñ lµ cèt x©y dùng cho c¸c ch¸u ®êi sèng th¸i b×nh, tù do, sung síng. Nhng v× giÆc Ph¸p, bän can thiÖp Mü vµ lò ViÖt gian bï nh×n muèn b¾t d©n ta lµm n« lÖ cho chóng, chóng g©y ra chiÕn tranh x©m lîc, cho nªn d©n ta ph¶i ra søc kh¸ng chiÕn ®Ó gi÷ lÊy ®éc lËp, tù do. Tõ Thu tríc ®Õn Thu nµy, kh¸ng chiÕn ta cã nhiÒu th¾ng lîi, mµ c¸c ch¸u còng tiÕn bé nhiÒu. C¸c ch¸u ®Òu biÕt yªu níc, ghÐt giÆc, ®Òu ch¨m häc, siªng lµm. C¸c ch¸u ®Òu biÕt ®oµn kÕt, th¬ng yªu cha mÑ, gióp ®ì bé ®éi vµ th¬ng binh, gióp t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm.

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 74, ngµy 18-9-1952.

-6

-5

Cã nhiÒu ch¸u ®· ®îc khen thëng, cã ch¸u ®· thµnh chiÕn sÜ thi ®ua toµn quèc. C¸c ch¸u ë trong vïng t¹m bÞ chiÕm rÊt gan gãc. NhiÒu ch¸u ®· hy sinh oanh liÖt, ®Ó gi÷ bÝ mËt, ®Ó gióp ®ì c¸n bé vµ bé ®éi. Nãi tãm l¹i, c¸c ch¸u rÊt ngoan, B¸c rÊt vui lßng. Ch¾c c¸c ch¸u cã nghe nãi: kh«ng nh÷ng ®ång bµo trong níc mµ c¸c «ng, c¸c bµ, c¸c c«, c¸c chó trong phe d©n chñ thÕ giíi, nhÊt lµ ë c¸c níc b¹n nh Liªn X«, Trung Quèc, TriÒu Tiªn vµ c¸c níc d©n chñ nh©n d©n §«ng ¢u, ®Òu nhí ®Õn c¸c ch¸u. Cho nªn ®· lËp ra Uû ban quèc tÕ b¶o vÖ thiÕu nhi vµ ®Þnh ngµy 1-6 lµ ngµy TÕt Quèc tÕ cña tÊt c¶ nhi ®ång ë c¸c níc. Nh thÕ lµ c¸c ch¸u, nhi ®ång ViÖt Nam vµ Trung Quèc, cã hai TÕt: TÕt mång 1 th¸ng 6 vµ TÕt Trung Thu. Cµng ®îc s¨n sãc, c¸c ch¸u cµng ph¶i cè g¾ng ngoan h¬n n÷a. C¸c ch¸u göi th cho B¸c nhiÒu l¾m. B¸c rÊt vui. Nhng v× B¸c bËn qu¸, kh«ng tr¶ lêi riªng cho tõng ch¸u ®îc. Nh©n dÞp TÕt Trung Thu, B¸c göi c¸c ch¸u th nµy: Ai yªu c¸c nhi ®ång B»ng B¸c Hå ChÝ Minh ? TÝnh c¸c ch¸u ngoan ngo·n, MÆt c¸c ch¸u xinh xinh, Mong c¸c ch¸u cè g¾ng Thi ®ua häc vµ hµnh. Tuæi nhá lµm viÖc nhá, Tuú theo søc cña m×nh: §Ó tham gia kh¸ng chiÕn, §Ó g×n gi÷ hoµ b×nh.

C¸c ch¸u h·y xøng ®¸ng: Ch¸u B¸c Hå ChÝ Minh! H«n c¸c ch¸u
Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 75, ngµy 25-9-1952.

TH¦ GöI C¸C C¸N Bé Vµ CHIÕN SÜ CHIÕN DÞCH T¢Y B¾C
ChiÕn dÞch nµy lµ mét chiÕn dÞch rÊt quan träng. C¸c chó ph¶i ®¸nh cho th¾ng. TÊt c¶ c¸c chó, c¸n bé còng nh chiÕn sÜ, ®Òu ph¶i: - QuyÕt t©m chiÕn ®Êu, triÖt ®Ó chÊp hµnh mÖnh lÖnh. - BÒn bØ dÎo dai, vît qua mäi gian khæ, kh¾c phôc mäi khã kh¨n. - Th¬ng d©n, träng d©n vµ tèt víi d©n. - Tiªu diÖt thËt nhiÒu ®Þch, giµnh cho ®îc toµn th¾ng. B¸c chê tin th¾ng lîi cña c¸c chó ®Ó khen thëng c¸c chó.

-6

-5

Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 1952
Hå CHÝ MINH B¸o Nh©n d©n, sè 87, ngµy 19-12-1952.

TH¦ GöI C¸C CHIÕN SÜ D¢N C¤NG ë MÆT TRËN T¢Y B¾C
ChiÕn dÞch nµy rÊt quan träng. C¸c c«, c¸c chó còng lµ chiÕn sÜ, còng cã c«ng nh c¸c chiÕn sÜ, ph¶i cïng anh em bé ®éi giµnh cho ®îc th¾ng lín. TÊt c¶ c¸c c«, c¸c chó ®Òu ph¶i: - QuyÕt t©m lµm trßn nhiÖm vô phôc vô bé ®éi. - BÒn bØ dÎo dai, vît qua mäi gian khæ, kh¾c phôc mäi khã kh¨n. - §¶m b¶o viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ cho bé ®éi. - Cïng bé ®éi giµnh toµn th¾ng cho chiÕn dÞch. B¸c chê thµnh tÝch cña c¸c c«, c¸c chó, ®Ó khen thëng c¸c nhãm vµ c¸ nh©n cè g¾ng nhÊt, h¨ng h¸i nhÊt. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng Ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 1952
Hå CHÝ MINH B¸o Nh©n d©n, sè 87, ngµy 19-12-1952.

-6

-5

C¸c b¹n c«ng nh©n, n«ng d©n, häc sinh Trung Quèc còng nãi nh÷ng lêi th©n thiÕt nång nµn nh vËy. Ai còng ca tông chÝ khÝ kh¸ng chiÕn anh dòng vµ phong trµo thi ®ua ¸i quèc cña ta, ai còng tin ch¾c r»ng ta sÏ th¾ng lîi.

TINH THÇN QUèC TÕ
H«m 2-9, ®Ó chóc mõng Ngµy Quèc kh¸nh cña ViÖt Nam ta, ë c¸c níc b¹n, nhÊt lµ ë Liªn X« vµ Trung Quèc, cã nh÷ng cuéc trng bµy, nh÷ng buæi chiÕu bãng "ViÖt Nam kh¸ng chiÕn" vµ nh÷ng buæi ph¸t thanh ®Æc biÖt, nãi vÒ cuéc kh¸ng chiÕn anh dòng cña nh©n d©n ta. Trong nh÷ng buæi ph¸t thanh, c¸c b¹n ta cã nh÷ng lêi thËt lµ nång nµn thÊm thÝa. ThÝ dô ®ång chÝ K«valy, Anh hïng lao ®éng Liªn X« ®· nãi: "TÊt c¶ anh chÞ em trong xëng t«i ®Òu rÊt mõng vµ nhê t«i chuyÓn lêi th©n ¸i chµo mõng c¸c b¹n ViÖt Nam ... Nh©n d©n Liªn X« ai còng biÕt tªn tuæi nh÷ng Anh hïng vµ chiÕn sÜ thi ®ua ViÖt Nam ... C¸ch ®©y kh«ng l©u, nh©n d©n Liªn X« còng ®· kh¸ng chiÕn trêng kú vµ gian khæ, chèng ph¸t xÝt §øc, nh c¸c b¹n ®ang chèng thùc d©n Ph¸p. Chóng t«i kiªn quyÕt vît mäi khã kh¨n, vµ ®· th¾ng lîi hoµn toµn. C¸c b¹n ®ang kiªn quyÕt vît mäi khã kh¨n, cho nªn chóng t«i tin ch¾c cuéc kh¸ng chiÕn cña ViÖt Nam nhÊt ®Þnh th¾ng lîi"... Tíng Vaxikhara, Anh hïng du kÝch ®· tiªu diÖt nhiÒu s ®oµn §øc nãi: "Còng nh du kÝch Liªn X«, du kÝch ViÖt Nam ngµy nay thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng; kh¸ng chiÕn th¾ng lîi vµ sÏ sung síng nh nh©n d©n Liªn X« ...".

Tinh thÇn quèc tÕ Êy lµ mét trong nh÷ng ®iÒu gióp ta kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, kiÕn quèc thµnh c«ng.

§.X. B¸o Cøu quèc, sè 2182, ngµy 8-10-1952.

-6

-5

§IÖN MõNG NH¢N DÞP Kû NIÖM NGµY QUèC KH¸NH N¦íC LµO
KÝnh göi «ng Chñ tÞch ChÝnh phñ níc Lµo, Nh©n ngµy Quèc kh¸nh níc Lµo, thay mÆt ChÝnh phñ vµ nh©n d©n ViÖt Nam vµ nh©n danh c¸ nh©n t«i, t«i xin ch©n thµnh göi Chñ tÞch, ChÝnh phñ vµ nh©n d©n Lµo lêi chµo mõng th©n ¸i vµ nång nhiÖt. T«i xin chóc ChÝnh phñ vµ nh©n d©n Lµo thu ®îc nhiÒu th¾ng lîi míi trong cuéc kh¸ng chiÕn, vµ tin ch¾c r»ng t×nh h÷u nghÞ cña hai d©n téc Lµo - ViÖt sÏ ®ñ søc ®¸nh ®uæi kÎ thï chung lµ thùc d©n Ph¸p vµ can thiÖp Mü. Cuéc kh¸ng chiÕn anh dòng cña nh©n d©n Lµo nhÊt ®Þnh th¾ng lîi! Lµo - ViÖt ®oµn kÕt mu«n n¨m! Chñ tÞch níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ
Hå CHÝ MINH

G¦¥NG MÉU D¢N VËN, NGUYÔN V¡N M.
¢m mu cña ®Þch lµ dïng ngêi ViÖt ®¸nh ngêi ViÖt, lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh. ChÝnh s¸ch cña ta lµ ph¸ tan mu m« Êy, b»ng c¸ch ®oµn kÕt nh©n d©n vµ ph¸t triÓn du kÝch ë vïng sau lng ®Þch. C¸n bé ta cã quyÕt t©m thùc hiÖn chÝnh s¸ch Êy. §©y lµ mét g¬ng mÉu: §ång chÝ NguyÔn V¨n M., n¨m nay ®é 30 tuæi, bÇn n«ng, phô tr¸ch d©n qu©n du kÝch ë x· X. (Nam §Þnh), tham gia c¸ch m¹ng tõ n¨m 1945, vµo §¶ng tõ n¨m 1949. Tõ mét tæ du kÝch 12 ngêi, ®ång chÝ M. ph¸t triÓn thµnh 2 ®éi, vµ 1.000 tù vÖ. LÇn ®Çu tiªn giÆc cµn quÐt lµng, anh chÞ em du kÝch v× cha quen ®¸nh nªn ®Òu rót lui. §ång chÝ M. tù b¶o: ngêi ®¶ng viªn chØ cã tiÕn, kh«ng thÓ lïi. BÌn ë l¹i giËt m×n, diÖt ®îc 6 tªn giÆc Ph¸p. Do ®ã, nh©n d©n vµ du kÝch ®· tù tin, trë nªn gan d¹, kh«ng sî ®Þch n÷a. §Þch b¸o thï cµn quÐt lµng mÊy lÇn rÊt d÷ déi. §ång chÝ M. vµ mÊy c¸n bé b¸m s¸t lÊy d©n, ho¹t ®éng bÝ mËt. MÑ vµ vî ®ång chÝ còng ra søc gióp viÖc. Mét lÇn, ®ång chÝ M. bÞ ®Þch b¾t. Dô dç hÕt c¸ch kh«ng ®îc, chóng ®¸nh M. chÕt ®i sèng l¹i mÊy lÇn. Chóng buéc giÎ ®æ dÇu vµo 10 ngãn tay ®ång chÝ vµ ®èt nh 2 bã ®uèc. M. cø nghiÕn r¨ng chÞu, vµ trong lßng cø niÖm c©u "ngêi ®¶ng viªn nhÊt ®Þnh kh«ng khuÊt phôc". Sau cïng,

B¸o Nh©n d©n, sè 77, ngµy 9-10-1952.

-6

-5

®Þch trãi M. cïng 3 c¸n bé n÷a ®em tr«i s«ng. May ®ång chÝ M. biÕt b¬i, gi¶ chÕt mét lóc, råi võa b¬i võa ®Ó sãng d¹t vµo bê, c¸ch chç ®Þch 1 c©y sè. Ngãt 2 th¸ng thuèc thang, M. míi khái. Tuy ®· thµnh tµn tËt, ®ång chÝ M. còng cø xin ®i c«ng t¸c. X©y dùng ®îc c¬ së, ®Þch l¹i cµn quÐt. MÊy lÇn nh vËy, M. vÉn kh«ng n¶n lßng. Suèt 2,3 th¸ng, ban ngµy th× n»m kÝn ë bôi c©y, bê ruéng, chÞu giã rÐt ma dÇm. §ªm tèi l¹i mß vµo lµng tuyªn truyÒn, tæ chøc. Bµ cô L., c«ng gi¸o, thÊy vËy, khãc nøc në vµ b¶o: "§ång chÝ cø vÒ ®©y mµ ë, nÕu kh«ng may mµ chÕt, th× mÑ con ta cïng chÕt víi nhau, chÕt cho kh¸ng chiÕn, §øc Chóa sÏ phï hé chóng ta!". C¸ch lµm viÖc cña ®ång chÝ M. lµ nhÉn n¹i vµ kiªn quyÕt, lµm tõng bíc, thuyÕt phôc tõng ngêi, kh«ng sî khã, kh«ng sî khæ, cho nªn ®ång bµo gi¸o còng nh l¬ng ®Òu mÕn phôc. KÕt qu¶ lµ: trong 9 th¸ng, ®ång chÝ M. ®· lËp ®îc c¬ së trong x·. KÐo ®îc h¬n 1.000 "h¬ng vÖ" biÕn thµnh tù vÖ kh¸ng chiÕn. Tæ chøc ®îc h¬n 60 du kÝch trung kiªn. Thu ®îc gÇn 2.000 thóng thãc thuÕ n«ng nghiÖp. GÇn 100 gia ®×nh l¬ng vµ gi¸o ®¶m b¶o nu«i c¸n bé. Ph¸ ®îc 2 ban tÒ. TriÖt ®îc vÞ trÝ ®Þch trong x·. ViÖc ®ång chÝ M. lµm ®îc th× mçi c¸n bé, mçi ®¶ng viªn ®Òu cã thÓ lµm ®îc. NÕu c¸c c¸n bé, ®¶ng viªn ta ë vïng sau lng ®Þch ai còng lµm nh thÕ th× ®Þch nhÊt ®Þnh thua, ta nhÊt ®Þnh th¾ng.

C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 77, ngµy 9-10-1952.

-6

-5

Sau chiÕn dÞch Hoµ B×nh, tíng giÆc LinarÐt (LinarÌs) ®· thõa nhËn r»ng: ChØ trong 5 tuÇn lÔ, Ph¸p ®· mÊt h¬n 80 sÜ quan vµ 30 tiÓu ®oµn søt mÎ. GiÆc Ph¸p Mü cµng l¨n xuèng dèc, th× chóng cµng ¸c ®éc hung h¨ng.

Mü THó Mü THUA
S trëng s thø 40 cña Mü, tªn lµ Hítx¬n (Hutson), h«m 9-61952 tõ TriÒu Tiªn vÒ Mü. Y nãi víi c¸c nhµ b¸o r»ng: "Bao giê qu©n céng s¶n ®Þnh tÊn c«ng, th× hä còng cã thÓ tÊn c«ng ®uæi qu©n Mü ra khái TriÒu Tiªn. Qu©n Mü kh«ng thÓ chèng næi. V× qu©n céng s¶n ®«ng ngêi qu¸, qu©n Mü ®Þch kh«ng l¹i. Ch¼ng qua ®ã lµ ý kiÕn riªng cña t«i". Lêi tuyªn bè cña tíng Hítx¬n ®· lµm cho Bé Quèc phßng Mü hoang mang, tøc tèi. Quèc héi Mü còng ®ßi Bé Quèc phßng b¸o c¸o râ sè lÝnh Mü ë TriÒu Tiªn. Bé Tæng tham mu Mü lËp tøc gäi Hítx¬n ®Õn chÊt vÊn. Hítx¬n nhËn r»ng y cã tuyªn bè nh thÕ, vµ nãi thªm: "T«i xin nãi l¹i mét lÇn n÷a: qu©n céng s¶n ®«ng l¾m, hä cã thÓ ®¸nh ph¸ bÊt cø mét mÆt trËn nµo ë TriÒu Tiªn. NÕu chóng ta muèn ®¸nh th¾ng hä, th× nh©n d©n Mü kh«ng chÞu næi mét sè ngêi chÕt vµ bÞ th¬ng to lín nh vËy. T«i biÕt râ sù khã kh¨n Êy. Tuy qu©n Mü cã vò khÝ tèt h¬n nhng qu©n Trung Quèc còng cã ®ñ vò khÝ tèt! Dï qu©n Mü dïng nhiÒu m¸y bay, còng v« Ých... T«i lµ mét s trëng, trùc tiÕp ®¸nh nhau ë TriÒu Tiªn, sù thËt thÕ nµo, t«i nãi nh vËy". ThÕ lµ Mü ®· thó Mü thua ë TriÒu Tiªn. Cßn giÆc Ph¸p ë ViÖt Nam th× thÕ nµo?

Ta kiªn quyÕt vît khã kh¨n, th× ngµy th¾ng lîi cµng gÇn vÒ ta.

§.X. B¸o Cøu quèc, sè 2187, ngµy 15-10-1952.

-6

-5

B¸o Nh©n d©n, sè 80, ngµy 30-10-1952.

HAI VÞ LINH MôC §øNG §¾N
H«m 28-5-1952, Cha Canh¬ (Cagne) vµ Cha Buª (Bouyer) cïng con chiªn vµ nh©n d©n Pari ®i biÓu t×nh chèng tíng Mü lµ Ritu©y. Theo lÖnh ®Õ quèc Mü, c¶nh s¸t Ph¸p b¾t hai Cha vÒ bèt giam mét ®ªm, råi ®a ra tra kh¶o. Chóng m¾ng nhiÕc hai Cha: "§å tåi, Linh môc linh miÕc g× chóng mµy! Chóa chóng mµy ë bªn M¹c T Khoa kia k×a. §Ó «ng cho chóng mµy biÕt tay!". M¾ng xong, chóng l¹i ®¸nh. §¸nh xong, chóng l¹i m¾ng. Lµm cho hai Cha vì ®Çu, ch¶y m¸u. Nhng hai Cha vÉn gi÷ th¸i ®é ®êng hoµng, bÊt khuÊt. Bän ®Õ quèc ph¶n ®éng do Mü cÇm ®Çu thêng vÉn tuyªn bè lµ kÝnh träng t«n gi¸o. Chóng l¹i më måm vu c¸o Liªn X«, c¸c níc d©n chñ nh©n d©n, c¸c ®¶ng céng s¶n vµ c«ng nh©n kh«ng t«n träng t«n gi¸o. ViÖc b¾t bí vµ tra tÊn hai Cha Canh¬ vµ Buª chøng tá: Bän ®Õ quèc ph¶n ®éng kh«ng cã chót g× kÝnh träng t«n gi¸o, vµ nh÷ng lêi chóng nãi toµn lµ ®Ó lõa bÞp nh÷ng ngêi t«n gi¸o. Nh©n dÞp nµy, ta còng cÇn nh¾c l¹i r»ng: nhiÒu Linh môc vµ anh chÞ em c«ng gi¸o Ph¸p còng kÞch liÖt chèng chiÕn tranh x©m lîc ë ViÖt Nam. Nh÷ng ngêi Êy, còng nh hai Cha Canh¬ vµ Buª míi thËt lµ tu©n theo lßng b¸c ¸i cña §øc Chóa.

§IÖN MõNG NH¢N DÞP Kû NIÖM 35 N¡M C¸CH M¹NG TH¸NG M¦êI
KÝnh göi §¹i Nguyªn so¸i Xtalin, Nh©n dÞp kû niÖm 35 n¨m C¸ch m¹ng Th¸ng Mêi vÜ ®¹i, t«i xin thay mÆt ChÝnh phñ vµ nh©n d©n ViÖt Nam kÝnh göi Ngµi lêi chµo mõng nång nhiÖt. Vµ xin Ngµi chuyÓn lêi chóc mõng nhiÖt liÖt vµ thµnh khÈn cña chóng t«i cho ChÝnh phñ vµ nh©n d©n Liªn X« vÒ sù th¾ng lîi cña nh©n d©n vµ ChÝnh phñ Liªn X« tõ chñ nghÜa x· héi bíc sang chñ nghÜa céng s¶n. Th¾ng lîi cña nh©n d©n Liªn X« ®· t¨ng thªm cho chóng t«i rÊt nhiÒu tin tëng vµ søc m¹nh trong lóc chóng t«i ®ang giµnh ®éc lËp, d©n chñ, tù do vµ hoµ b×nh. Tha Chñ tÞch th©n mÕn, t«i xin chóc Ngµi m¹nh khoÎ vµ sèng l©u.

Hå CHÝ MINH B¸o Cøu quèc, sè 2203, ngµy 7-11-1952.

C.B.

-6

-5

NéI Bé §Õ QUèC Mü LñNG CñNG
Kh«ng nh÷ng ®Õ quèc Mü vµ c¸c ®Õ quèc kh¸c, nhÊt lµ Anh vµ Ph¸p, lñng cñng víi nhau, mµ ngay trong néi bé Mü còng ngµy thªm lñng cñng. Nh bän ë ngoµi ChÝnh phñ Mü th× chöi ChÝnh phñ Mü tham «, hñ ho¸, bÊt lùc. Bän ë trong ChÝnh phñ Mü th× chöi bän kia lµ ghen ¨n, ph¶n ®éng, ba hoa. Vµ chÝnh bän ë trong ChÝnh phñ Mü còng tranh giµnh lÉn nhau lung tung. Theo tin Mü ngµy 7-9-1952 th×: T lÖnh kh«ng qu©n tá ý bÊt m·n: kÕ ho¹ch ®Þnh ®Õn 1954 th× tæ chøc xong 143 ®éi kh«ng qu©n, nhng ®Õn 1956 hoÆc trÔ h¬n n÷a míi tæ chøc xong, v× thiÕu tiÒn. T lÖnh h¶i qu©n ®ßi ph¶i ®ãng mçi n¨m 1 chiÕc hµng kh«ng mÉu h¹m, vµ ph¶i ®ãng cho ®îc 10 chiÕc. T lÖnh kh«ng qu©n c¸u vµ nãi: "M¸y bay lµ viÖc cña kh«ng qu©n. H¶i qu©n ®ßi nh vËy lµ x©m ph¹m ®Õn quyÒn lîi cña kh«ng qu©n". C¸c b¸o Mü nãi: "Th«i, ®õng c¾n xÐ nhau n÷a! Dï sao tõ nay, viÖc tæ chøc qu©n ®éi vµ viÖc ®ãng gãp ng©n s¸ch lµ "nhiÖm vô" rÊt gian khæ cho nh©n d©n Mü vËy!". Néi bé ®Õ quèc Mü lñng cñng, v× chóng giµnh nhau quyÒn lîi, ®øa nµo còng muèn tranh lÊy phÇn to. V× cµng chuÈn bÞ chiÕn tranh, ®¹i t b¶n Mü cµng thu ®îc nhiÒu l·i.

-6

-5

Trong lóc ®ã, nh©n d©n lao ®éng Mü ngµy cµng nghÌo khæ. Mét gia ®×nh c«ng nh©n 3 ngêi, mçi n¨m Ýt nhÊt còng ph¶i cã 4.276 ®«la míi sèng næi. Nhng sù thËt, th× sè rÊt ®«ng c«ng nh©n Mü mçi n¨m chØ ®îc 3.500 ®«la tiÒn c«ng trong sè ®ã hä ®· ph¶i nép 1.100 ®«la thuÕ. Mµ cø mçi 100 ®«la thuÕ, th× hÕt 85 ®«la dïng vµo binh bÞ. Ngoµi ra, cßn h¬n 13 triÖu ngêi thÊt nghiÖp th× cùc khæ kh«ng thÓ t¶. Ngêi khæ cµng khæ, KÎ giµu cµng giµu ChÕ ®é bÊt b×nh Ch¾c sôp ®æ mau.

LêI K£U GäI NH¢N DÞP Kû NIÖM 6 N¡M TOµN QUèC KH¸NG CHIÕN
Cïng toµn thÓ ®ång bµo, Toµn thÓ VÖ quèc qu©n, bé ®éi ®Þa ph¬ng, d©n qu©n du kÝch, Toµn thÓ c¸n bé, H«m nay, chóng ta bíc sang n¨m thø 7 cña cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc. Mäi ngêi ®Òu thÊy râ r»ng ta cµng ngµy cµng m¹nh, ®Þch cµng ngµy cµng yÕu. Tõ chiÕn dÞch Biªn giíi cuèi n¨m 1950 ®Õn nay, trªn chiÕn trêng B¾c Bé, ta ®· giµnh vµ gi÷ chñ ®éng, cßn ®Þch th× bÞ ®éng. §Çu n¨m nay, ta th¾ng to trong chiÕn dÞch Hoµ B×nh. Cuèi n¨m nay, ta th¾ng to trong chiÕn dÞch T©y B¾c. Ta th¾ng to, ®Þch thua to, ®· lµm cho d luËn Ph¸p vµ thÕ giíi x«n xao. Bän trïm thùc d©n ph¶n ®éng Ph¸p còng ph¶i nhËn r»ng v× chiÕn tranh x©m lîc ViÖt Nam mµ níc Ph¸p gÆp nhiÒu khã kh¨n, lóng tóng. §Þch thua to v× nhiÒu nguyªn nh©n. Kh«ng nh÷ng chóng bÞ nh©n d©n ta kiªn quyÕt chèng l¹i, mµ cßn bÞ nh©n d©n Ph¸p vµ nh©n d©n thÕ giíi ph¶n ®èi; tinh thÇn qu©n ®éi chóng ngµy cµng sót kÐm; m©u thuÉn néi bé cña phe chóng, phe ®Õ quèc, ngµy cµng s©u s¾c. Ta th¾ng to v× nh©n d©n ta ®oµn kÕt chÆt chÏ, v× chiÕn sÜ ta chiÕn ®Êu dòng c¶m, ChÝnh phñ vµ §¶ng ta l·nh ®¹o ®óng. L¹i v× anh em ta lµ Liªn X«, Trung Quèc vµ c¸c níc

C.B. B¸o Nh©n d©n, sè 85, ngµy 4-12-1952.

-6

-5

d©n chñ nh©n d©n kh¸c ngµy cµng giµu m¹nh, b¹n ta lµ phe hoµ b×nh vµ d©n chñ kh¾p thÕ giíi ngµy cµng réng lín. Ta th¾ng lîi, nhng ta quyÕt kh«ng v× th¾ng mµ chñ quan, khinh ®Þch. Tr¸i l¹i, chóng ta ph¶i lu«n lu«n cè g¾ng, ph¸t triÓn u ®iÓm vµ söa ch÷a khuyÕt ®iÓm. Phong trµo thi ®ua ¸i quèc, t¨ng gia s¶n xuÊt, chiÕn tranh du kÝch, c¸c líp chØnh huÊn c¸n bé, chØnh huÊn qu©n ®éi ®· cã nhiÒu kÕt qu¶ tèt. Chóng ta ph¶i tiÕp tôc cè g¾ng ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qu¶ Êy. Mét khuyÕt ®iÓm cña chóng ta lµ cha thi hµnh ®óng chÝnh s¸ch ruéng ®Êt mµ ChÝnh phñ ®· ban hµnh tõ l©u. GÇn 90 phÇn tr¨m ®ång bµo lµ n«ng d©n. Trong hµng ngò VÖ quèc qu©n, bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ d©n qu©n du kÝch ta trªn 90 phÇn tr¨m lµ n«ng d©n. §ãng thuÕ, ®i d©n c«ng, phÇn lín còng lµ n«ng d©n. §ång bµo n«ng d©n ®ãng gãp nhiÒu nhÊt cho kh¸ng chiÕn, hy sinh nhiÒu nhÊt cho Tæ quèc. ThÕ mµ ®ång bµo n«ng d©n l¹i lµ nh÷ng ngêi nghÌo khæ nhÊt, v× hä thiÕu ®Êt ruéng. Gi¶m t«, gi¶m tøc lµ mét quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña n«ng d©n còng cha thùc hiÖn ®îc ®Õn n¬i ®Õn chèn. §ã lµ mét t×nh tr¹ng rÊt kh«ng c«ng b»ng. V× vËy, sang n¨m, ChÝnh phñ, §¶ng vµ MÆt trËn sÏ kiªn quyÕt ph¸t ®éng n«ng d©n thùc hiÖn triÖt ®Ó chÝnh s¸ch gi¶m t«, gi¶m tøc ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña n«ng d©n. VÒ phÇn n«ng d©n th× ph¶i tù ®éng, tù gi¸c, tæ chøc chÆt chÏ, h¨ng h¸i ñng hé chÝnh s¸ch Êy. Lµm nh thÕ lµ ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng cho n«ng d©n, t¨ng cêng lùc lîng cña kh¸ng chiÕn, cñng cè vµ ph¸t triÓn khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n. VËy ®ång bµo chñ ruéng còng nªn v× Tæ quèc, v× kh¸ng chiÕn mµ tù ®éng, tù gi¸c, vui lßng triÖt ®Ó gi¶m t«, gi¶m tøc. §ång bµo n«ng th«n cïng ®ång bµo toµn quèc tríc ®©y ®· ®oµn kÕt, nay ph¶i ®oµn kÕt h¬n n÷a, tríc ®· h¨ng h¸i, nay ph¶i h¨ng h¸i h¬n n÷a trong c«ng cuéc tham gia kh¸ng

chiÕn, thi ®ua s¶n xuÊt, ®ãng gãp cho kh¸ng chiÕn, mµ ®Èy m¹nh cuéc kh¸ng chiÕn trêng kú vµ gian khæ ®Õn hoµn toµn th¾ng lîi, kiÕn quèc ®Õn hoµn toµn thµnh c«ng. Nh©n dÞp nµy, t«i thay mÆt ChÝnh phñ kÝnh cÈn nghiªng m×nh tríc linh hån c¸c liÖt sÜ ®· hy sinh cho Tæ quèc, th©n ¸i an ñi c¸c th¬ng binh, bÖnh binh vµ gia ®×nh liÖt sÜ. Khen ngîi ®ång bµo ®· h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn, kiÕn quèc, Khen ngîi bé ®éi ®· dòng c¶m thi ®ua diÖt giÆc lËp c«ng, Khen ngîi nh÷ng anh chÞ em ®· h¨ng h¸i ®i d©n c«ng phôc vô kh¸ng chiÕn, Khen ngîi nh÷ng anh hïng vµ chiÕn sÜ thi ®ua ¸i quèc, Khen ngîi c¸n bé nam n÷ ®· tËn tuþ phôc vô nh©n d©n, phông sù Tæ quèc. Th©n ¸i hái th¨m c¸c bµ mÑ chiÕn sÜ, c¸c cô phô l·o, c¸c ch¸u thanh niªn vµ nhi ®ång. Kh¸ng chiÕn toµn quèc n¨m thø 7 nµy, toµn thÓ ®ång bµo, toµn thÓ chiÕn sÜ, toµn thÓ c¸n bé h·y cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó tranh lÊy th¾ng lîi nhiÒu h¬n n÷a vµ to lín h¬n n÷a. Kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi! ViÖt Nam ®éc lËp thèng nhÊt mu«n n¨m!

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 87, ngµy 19-12-1952.

-6

-5

B¸o Nh©n d©n, sè 88, ngµy 25-12-1952.

TH¦ GöI §åNG BµO C¤NG GI¸O TOµN QUèC NH¢N DÞP LÔ §øC CHóA GI¸NG SINH
Göi ®ång bµo c«ng gi¸o toµn quèc, Nh©n dÞp lÔ §øc Chóa gi¸ng sinh, t«i th©n ¸i göi ®ång bµo lêi chóc phóc. Trong khi bän thùc d©n Ph¸p vµ can thiÖp Mü t×m mäi c¸ch chia rÏ l¬ng gi¸o, hßng cíp níc ta, th× viÖc ®oµn kÕt toµn d©n, ®oµn kÕt l¬ng gi¸o ®Ó cøu níc, cøu d©n lµ v« cïng cÇn thiÕt. T«i thµnh thËt khen ngîi nh÷ng ®ång bµo c«ng gi¸o ®ang h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn cøu níc. T«i mong tÊt c¶ ®ång bµo c«ng gi¸o chóng ta ®oµn kÕt chÆt chÏ víi ®ång bµo toµn quèc, kh¸ng chiÕn m¹nh h¬n ®Ó tiªu diÖt bän x©m lîc vµ bÌ lò ViÖt gian b¸n níc, gi¶i phãng cho Tæ quèc vµ lµm s¸ng danh §øc Chóa. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH

-6

-5

B¸o Nh©n d©n, sè 88, ngµy 25-12-1952.

TH¦ GöI Bé §éI Vµ D¢N C¤NG ë MÆT TRËN T¢Y B¾C Vµ §åNG B»NG
B¸c ®îc tin c¸c chó, c¸c c« th¾ng trËn, b¾t nhiÒu tï binh, thu nhiÒu vò khÝ, gi¶i phãng ®ång bµo vµ mét phÇn ®Êt ®ai T©y B¾c, ®¸nh du kÝch m¹nh ë ®ång b»ng. B¸c rÊt vui lßng. B¸c vµ ChÝnh phñ göi lêi khen ngîi c¸c c«, c¸c chó. ChiÕn dÞch nµy c¸c c«, c¸c chó quyÕt t©m tõ trªn xuèng díi: bé ®éi th× quyÕt t©m chiÕn ®Êu, d©n c«ng th× quyÕt t©m phôc vô, chÞu gian khæ nhiÒu. §¬n vÞ nµo, ®oµn nµo còng cã thµnh tÝch. ThÕ lµ u ®iÓm. C¸c c«, c¸c chó ®· th¾ng trËn. B¸c cã mÊy ®iÓm dÆn c¸c c«, c¸c chó: 1- Ph¶i lu«n lu«n lµm ®óng ph¬ng ch©m "th¾ng kh«ng kiªu, b¹i kh«ng n¶n"; lµm ®îc nh thÕ, bé ®éi ta bao giê còng ®¸nh th¾ng. 2- Ph¶i thËt thµ tù phª b×nh vµ phª b×nh ®Ó söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, ph¸t triÓn u ®iÓm, t¨ng cêng ®oµn kÕt. T×m ra khuyÕt ®iÓm mµ söa ch÷a míi lµ th¾ng lîi hoµn toµn. 3- Ph¶i lu«n lu«n gi÷ v÷ng kû luËt, t«n träng d©n, yªu th¬ng d©n, lµm ®óng tinh thÇn cña ChÝnh phñ vµ §oµn thÓ. B¸c mong c¸c chó, c¸c c« lµm ®îc nh thÕ. B¸c chê b¸o c¸o thµnh tÝch cña c¸c chó, c¸c c« ®Ó khen thëng. Chµo th©n ¸i vµ quyÕt th¾ng
Hå CHÝ MINH

phô lôc

626

627

DANH MôC C¸C S¾C LÖNH DO CHñ TÞCH Hå CHÝ MINH Ký Tõ N¡M 1950 §ÕN 1952
N¡M 1950 - S¾c lÖnh sè 01-SL ngµy 1-1-1950 cö «ng §Æng Phóc Th«ng, Thø trëng Bé Giao th«ng C«ng chÝnh, kiªm chøc Gi¸m ®èc Trêng Cao ®¼ng kü thuËt. - S¾c lÖnh sè 03-SL ngµy 15-1-1950, vÒ viÖc lËp "Quü c«ng l¬ng" thay thÕ "Quü tham gia kh¸ng chiÕn". - S¾c lÖnh sè 04-SL ngµy 17-1-1950, quy ®Þnh tõ ngµy 11-1950 cho ®Õn khi kh¸ng chiÕn thµnh c«ng, sÏ thu thªm vµo thuÕ tem tríc b¹ mét sè phô thu kh¸ng chiÕn. - S¾c lÖnh sè 05-SL ngµy 17-1-1950, vÒ viÖc bæ nhiÖm Gi¸m ®èc míi Nha kü nghÖ. - S¾c lÖnh sè 06-SL ngµy 20-1-1950, vÒ viÖc thµnh lËp c¸c c«ng ty c«ng t hîp doanh, trong ®ã ChÝnh phñ hîp vèn víi t nh©n ®Ó kinh doanh theo kÕ ho¹ch kinh tÕ chung cña ChÝnh phñ. - S¾c lÖnh sè 07-SL ngµy 20-1-1950, vÒ viÖc hîp nhÊt v¨n phßng c¸c Bé vµ c¸c c¬ quan trùc thuéc c¸c Bé (trõ Bé Quèc phßng), gäi lµ V¨n phßng Bé. - S¾c lÖnh sè 08-SL ngµy 20-1-1950, vÒ viÖc quy ®Þnh hÖ thèng ®o lêng vµ dông cô ®o lêng.

626

627

- S¾c lÖnh sè 09-SL ngµy 22-1-1950, x¸c ®Þnh tÊt c¶ c¸c nguån kho¸ng chÊt ë ViÖt Nam ®Òu thuéc së h÷u cña Nhµ níc. - S¾c lÖnh sè 10-SL ngµy 22-1-1950, vÒ viÖc ©n gi¶m vµ ©n x¸ cho tï nh©n nh©n ngµy kû niÖm lÇn thø t cuéc C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m vµ ngµy §éc lËp 2-9. - S¾c lÖnh sè 14-SL ngµy 31-1-1950, Ên ®Þnh phÝ cÊp hµng th¸ng, kÓ tõ ngµy 1-8-1949, cho c¸c Uû viªn trong Uû ban hµnh chÝnh vµ Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh c¸c cÊp. - S¾c lÖnh sè 15-SL ngµy 31-1-1950, b·i bá s¾c lÖnh sè 110-SL ngµy 23-9-1949 vÒ viÖc thµnh lËp Ban c¨n cø ®Þa t¹i Chñ tÞch phñ vµ ®Æt t¹i Liªn khu ViÖt B¾c mét Ban c¨n cø ®Þa. - S¾c lÖnh sè 16-SL ngµy 31-1-1950, chØ ®Þnh Uû viªn Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh Liªn khu ViÖt B¾c. - S¾c lÖnh sè 17-SL ngµy 31-1-1950, chØ ®Þnh Uû viªn Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh Liªn khu ViÖt B¾c. - S¾c lÖnh sè 18-SL ngµy 31-1-1950, cho phÐp mét kiÒu d©n Trung Hoa ®îc nhËp quèc tÞch ViÖt Nam. - S¾c lÖnh sè 19-SL ngµy 10-2-1950, cho phÐp Tæng gi¸m ®èc Nha l©m chÝnh thuéc Bé Canh n«ng ®îc tõ chøc vµ cö ngêi thay thÕ. - S¾c lÖnh sè 20-SL ngµy 12-2-1950, quyÕt ®Þnh tæng ®éng viªn nh©n lùc, vËt lùc, tµi lùc cña toµn thÓ nh©n d©n ®Ó tiÕn tíi tæng ph¶n c«ng. - S¾c lÖnh sè 21-SL ngµy 12-2-1950, bæ sung vÒ thñ tôc thiÕt lËp hoÆc söa ®æi ®Þa giíi nh÷ng ®¬n vÞ hµnh chÝnh tØnh vµ huyÖn. - S¾c lÖnh sè 22-SL ngµy 12-2-1950, ®ång ý ®Ó «ng TrÇn H÷u Phông, Uû viªn Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh Hµ Néi, ®îc tõ chøc. - S¾c lÖnh sè 23-SL ngµy 12-2-1950, cÊp lÇn thø t cho

Nha tÝn dông s¶n xuÊt sè tiÒn 30 triÖu ®ång lµm tiÒn quü. - S¾c lÖnh sè 24-SL ngµy 12-2-1950, bæ nhiÖm Phã §æng lý v¨n phßng Bé Giao th«ng C«ng chÝnh. - S¾c lÖnh sè 25-SL ngµy 13-2-1950, vÒ viÖc sö dông ruéng ®Êt v¾ng chñ trong thêi kú kh¸ng chiÕn. - S¾c lÖnh sè 26-SL ngµy 15-2-1950, vÒ viÖc thµnh lËp Ban gi¶m t« x·. - S¾c lÖnh sè 27-SL ngµy 15-2-1950, vÒ viÖc bæ nhiÖm «ng §inh §øc ThiÖn lµm Côc trëng Côc vËn t¶i. - S¾c lÖnh sè 29-SL ngµy 16-2-1950, bæ nhiÖm §æng lý vµ Phã §æng lý v¨n phßng Bé Quèc phßng. - S¾c lÖnh sè 30-SL ngµy 19-2-1950, Ên ®Þnh c¸c bËc l¬ng c«ng chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan cña ChÝnh phñ. - S¾c lÖnh sè 31-SL ngµy 4-3-1950, vÒ viÖc tr¶ l¹i huyÖn Thuû Nguyªn cho tØnh KiÕn An (Liªn khu III). - S¾c lÖnh sè 32-SL ngµy 4-3-1950, vÒ viÖc thµnh lËp Ban ChØ huy mÆt trËn ®iÒu khiÓn ë c¸c ®¬n vÞ tham chiÕn. - S¾c lÖnh sè 33-SL ngµy 4-3-1950, bæ nhiÖm Gi¸m ®èc Nha y tÕ n«ng th«n. - S¾c lÖnh sè 34-SL ngµy 4-3-1950, bæ nhiÖm «ng TrÇn V¨n Giµu gi÷ chøc Tæng Gi¸m ®èc Nha th«ng tin ViÖt Nam thay b¸c sÜ NguyÔn TÊn Gi Träng chuyÓn c«ng t¸c kh¸c. - S¾c lÖnh sè 36-SL ngµy 15-3-1950, duyÖt y vµ cho phÐp thi hµnh kÓ tõ ngµy 1-1-1950, ng©n s¸ch toµn quèc tµi kho¸ 1950. - S¾c lÖnh sè 37-SL ngµy 15-3-1950, cho phÐp ph¸t hµnh vµ lu th«ng ë ViÖt Nam lo¹i giÊy b¹c hai tr¨m ®ång (200® ).

626

627

- S¾c lÖnh sè 38-SL ngµy 19-3-1950, bæ nhiÖm Ch¸nh v¨n phßng Ban Thêng trùc Quèc héi. - S¾c lÖnh sè 40-SL ngµy 22-3-1950, Ên ®Þnh møc l¬ng chÝnh hµng th¸ng cña c¸c §æng lý, Phã §æng lý, Thanh tra, BÝ th cña Bé, Thø trëng, Trëng phßng, Phã trëng phßng. - S¾c lÖnh sè 41-SL ngµy 22-3-1950, bæ nhiÖm §æng lý vµ Phã §æng lý v¨n phßng Bé Tµi chÝnh. - S¾c lÖnh sè 43-SL ngµy 22-3-1950, b·i bá §iÒu 2 cña S¾c lÖnh sè 216-SL (20-8-1948), thay b»ng §iÒu 2 míi, ghi râ: Hu©n ch¬ng Kh¸ng chiÕn cã ba h¹ng: h¹ng NhÊt, h¹ng Nh×, h¹ng Ba. H¹ng NhÊt: do Chñ tÞch níc tÆng thëng. H¹ng Nh× vµ h¹ng Ba: do Thñ tíng ChÝnh phñ tÆng thëng. - S¾c lÖnh sè 44-SL ngµy 22-3-1950, bæ nhiÖm Côc trëng Côc qu©n nhu. - S¾c lÖnh sè 46-SL ngµy 25-3-1950, bæ nhiÖm §æng lý vµ Phã §æng lý v¨n phßng Bé Kinh tÕ. - S¾c lÖnh sè 49-SL ngµy 5-4-1950, chØ ®Þnh Uû viªn Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh Liªn khu IV. - S¾c lÖnh sè 50-SL ngµy 5-4-1950, bæ nhiÖm Phã §æng lý v¨n phßng Bé Th¬ng binh vµ Cùu binh. - S¾c lÖnh sè 52-SL ngµy 14-4-1950, bæ nhiÖm §æng lý vµ Phã §æng lý v¨n phßng Bé Néi vô. - S¾c lÖnh sè 53-SL ngµy 14-4-1950, bæ nhiÖm §æng lý v¨n phßng Bé Lao ®éng. - S¾c lÖnh sè 54-SL ngµy 14-4-1950, bæ nhiÖm §æng lý vµ Phã §æng lý v¨n phßng Bé Canh n«ng. - S¾c lÖnh sè 56-SL ngµy 14-4-1950, bæ nhiÖm §æng lý v¨n phßng Bé Giao th«ng C«ng chÝnh. - S¾c lÖnh sè 57-SL ngµy 14-4-1950, thµnh lËp Nha vËn t¶i trong Bé Giao th«ng C«ng chÝnh.

- S¾c lÖnh sè 58-SL ngµy 14-4-1950, thµnh lËp Vô kiÕn tróc trong Bé Giao th«ng C«ng chÝnh. - S¾c lÖnh sè 59-SL ngµy 14-4-1950, bæ nhiÖm Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc Vô kiÕn tróc. - S¾c lÖnh sè 61-SL ngµy 1-5-1950, quy ®Þnh trong thêi kú kh¸ng chiÕn, ®Ó tiÕt kiÖm thãc g¹o vµ gia sóc, cÊm dïng g¹o nÊu rîu, cÊm tµng tr÷, chuyªn chë, tiªu thô rîu nÊu b»ng g¹o, lµm b¸nh ngät, kÑo cèm, hå v¶i... h¹n chÕ viÖc giÕt tr©u, bß, lîn. - S¾c lÖnh sè 62-SL ngµy 1-5-1950, bæ nhiÖm ChÝnh uû Liªn khu V kÓ tõ ngµy 11-3-1950. - S¾c lÖnh sè 64-SL ngµy 1-5-1950, cö «ng TrÇn §¨ng Ninh, Phã Tæng thanh tra ChÝnh phñ lµm ®Æc ph¸i viªn ChÝnh phñ phô tr¸ch c«ng viÖc söa ch÷a ®êng s¸. - S¾c lÖnh sè 65-SL ngµy 1-5-1950, vÒ viÖc cö ph¸i ®oµn cña ChÝnh phñ ®i thanh tra Liªn khu ViÖt B¾c trong thêi gian tõ th¸ng 5-1950 cho ®Õn hÕt th¸ng 6-1950 víi nhiÖm vô gi¶i thÝch vµ ®iÒu tra viÖc tæng ®éng viªn vµ t×nh h×nh d©n sinh. - S¾c lÖnh sè 65b -SL ngµy 1-5-1950, ®Æt ra Hu©n ch¬ng Lao ®éng ®Ó thëng nh÷ng ngêi cã thµnh tÝch ®Æc biÖt trong ho¹t ®éng trÝ ãc vµ lao ®éng ch©n tay. - S¾c lÖnh sè 66-SL ngµy 14-5-1950, chia Côc t×nh b¸o Bé Quèc phßng thµnh hai bé phËn: mét bé phËn s¸p nhËp vµo Nha c«ng an thuéc Bé Néi vô vµ mét bé phËn s¸p nhËp vµo ngµnh qu©n b¸o Bé Tæng tham mu thuéc Bé Quèc phßng. - S¾c lÖnh sè 67-SL ngµy 14-5-1950, bæ nhiÖm «ng TrÇn V¨n Quang lµm ChÝnh uû Bé T lÖnh §¹i ®oµn 304 vµ §¹i t¸ Hoµng Minh Th¶o lµm T lÖnh §¹i ®oµn 304. - S¾c lÖnh sè 68-SL ngµy 14-5-1950, vÒ viÖc thµnh lËp Ban kinh tÕ ChÝnh phñ.

626

627

- S¾c lÖnh sè 69-SL ngµy 14-5-1950, vÒ viÖc ®æi tªn Nha l©m chÝnh thuéc Bé Canh n«ng thµnh Nha thuû l©m, ®æi tªn Nha thó y môc sóc - ng nghiÖp thµnh Nha ch¨n nu«i. - S¾c lÖnh sè 72-SL ngµy 18-5-1950, cÊp lÇn thø n¨m cho Nha tÝn dông s¶n xuÊt sè tiÒn mét tr¨m triÖu ®ång (100.000.000®) lµm tiÒn quü. - S¾c lÖnh sè 73-SL ngµy 18-5-1950, vÒ viÖc thµnh lËp Bé T lÖnh Bé ®éi ®Þa ph¬ng Liªn khu IV. - S¾c lÖnh sè 74-SL ngµy 18-5-1950, bæ nhiÖm ChÝnh uû vµ T lÖnh Bé T lÖnh Bé ®éi ®Þa ph¬ng Liªn khu IV. - S¾c lÖnh sè 75-SL ngµy 20-5-1950, bæ nhiÖm Th ký Ban kinh tÕ - tµi chÝnh ChÝnh phñ. - S¾c lÖnh sè 76-SL ngµy 20-5-1950, ban hµnh B¶n quy chÕ c«ng chøc níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ ¸p dông tõ ngµy 1-5-1950. - S¾c lÖnh sè 77-SL ngµy 22-5-1950, vÒ quy chÕ l¬ng bËc, tuyÓn dông, ngµy c«ng, khen thëng, kû luËt... ¸p dông ®èi víi c«ng nh©n gióp viÖc ChÝnh phñ trong thêi kú kh¸ng chiÕn. - S¾c lÖnh sè 78-SL ngµy 22-5-1950, b·i bá Ban c¨n cø ®Þa ViÖt B¾c ®îc thµnh lËp theo S¾c lÖnh sè 15-SL ngµy 31-1-1950. - S¾c lÖnh sè 79-SL ngµy 22-5-1950, söa ®æi §iÒu 6 Bé luËt thuÕ trùc thu ban hµnh theo S¾c lÖnh sè 49-SL ngµy 18-6-1949. - S¾c lÖnh sè 80-SL ngµy 22-5-1950, Ên ®Þnh "C¸c cuéc bÇu cö vµo Héi ®ång nh©n d©n tØnh vµ Héi ®ång nh©n d©n x· nay l¹i tiÕp tôc theo nh thÓ lÖ Ên ®Þnh trong S¾c lÖnh sè 63-SL ngµy 22-11-1945". - S¾c lÖnh sè 81-SL ngµy 22-5-1950, Ên ®Þnh thang l¬ng chung cho c«ng chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan ChÝnh phñ thi hµnh kÓ tõ ngµy 1-5-1950.

- S¾c lÖnh sè 82-SL ngµy 22-5-1950, b·i bá S¾c lÖnh sè 105-SL (9-9-1949) vµ Ên ®Þnh l¹i møc phÝ cÊp hµng th¸ng (®îc tÝnh b»ng gi¸ g¹o) cña c¸c vÞ trong ChÝnh phñ (Chñ tÞch níc, Thñ tíng ChÝnh phñ, Phã Thñ tíng, Bé trëng, Thø trëng). - S¾c lÖnh sè 83-SL ngµy 22-5-1950, b·i bá S¾c lÖnh sè 106-SL (9-9-1949) vµ Ên ®Þnh l¹i møc phÝ cÊp hµng th¸ng (®îc tÝnh b»ng gi¸ g¹o) cña c¸c vÞ trong Ban Thêng vô Quèc héi (Trëng ban, Phã Trëng ban, ñy viªn). -S¾c lÖnh sè 84-SL ngµy 22-5-1950, ®æi tªn Héi ®ång gi¶m t« tØnh vµ Ban gi¶m t« x· thµnh Héi ®ång gi¶m t«, gi¶m tøc tØnh vµ Ban gi¶m t«, gi¶m tøc x·. - S¾c lÖnh sè 85-SL ngµy 22-5-1950, vÒ viÖc c¶i c¸ch bé m¸y t ph¸p vµ luËt tè tông. - S¾c lÖnh sè 86-SL ngµy 22-5-1950, bæ nhiÖm QuyÒn §æng lý vµ hai Phã §æng lý v¨n phßng Bé Ngo¹i giao. - S¾c lÖnh sè 87-SL ngµy 22-5-1950, bæ nhiÖm Phã Gi¸m ®èc Nha bu ®iÖn ViÖt Nam. - S¾c lÖnh sè 88-SL ngµy 22-5-1950, quy ®Þnh nh÷ng ®iÓm chÝnh vÒ viÖc lÜnh canh ruéng ®Êt. - S¾c lÖnh sè 89-SL ngµy 22-5-1950, vÒ viÖc gi¶m l·i, xo¸ nî, ho·n nî ®èi víi nh÷ng viÖc vay mîn tríc ®©y. - S¾c lÖnh sè 90-SL ngµy 22-5-1950, cÊm bá hoang nh÷ng ruéng ®Êt cã chñ tõ tríc ®Õn nay vÉn cha trång trät. - S¾c lÖnh sè 91-SL ngµy 22-5-1950, Ên ®Þnh phÝ cÊp hµng th¸ng (®îc tÝnh b»ng gi¸ g¹o) cña c¸c vÞ trong Uû ban hµnh chÝnh vµ Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh c¸c cÊp (khu, liªn khu, vµ khu Hµ Néi, tØnh vµ thµnh phè, huyÖn, thÞ x· lín vµ quËn thuéc Hµ Néi, thÞ x· nhá vµ khu phè). - S¾c lÖnh sè 92-SL ngµy 22-5-1950, Ên ®Þnh møc l¬ng hµng th¸ng (®îc tÝnh b»ng gi¸ g¹o) cña c¸c vÞ gi÷ chøc vô trong V¨n phßng Chñ tÞch phñ (Ch¸nh, Phã v¨n

626

627

phßng, BÝ th), V¨n phßng Quèc héi vµ Thñ tíng phñ (Ch¸nh, Phã v¨n phßng, BÝ th), V¨n phßng c¸c Bé (§æng lý, Phã §æng lý, Thanh tra, BÝ th, Bé trëng vµ Thø trëng), c¸c Nha vµ Côc (Ch¸nh, Phã Gi¸m ®èc Nha, Côc trëng, Phã Côc trëng). - S¾c lÖnh sè 93-SL ngµy 22-5-1950, quy ®Þnh "kÓ tõ ngµy ký s¾c lÖnh nµy cho ®Õn khi kh¸ng chiÕn thµnh c«ng tÊt c¶ c«ng d©n ViÖt Nam, kh«ng ph©n biÖt nam, n÷, tõ 16 ®Õn 55 tuæi, ®Òu cã nghÜa vô kh¸ng chiÕn, tøc lµ ph¶i tham gia lµm c¸c c«ng vô do nhu cÇu kh¸ng chiÕn trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Æt ra". - S¾c lÖnh sè 94-SL ngµy 22-5-1950, Ên ®Þnh møc l¬ng chÝnh hµng th¸ng (®îc tÝnh b»ng gi¸ g¹o) thi hµnh tõ ngµy 1-5-1950, cña c¸c vÞ gi÷ chøc Trëng phßng, Phã Trëng phßng t¹i V¨n phßng Chñ tÞch phñ, V¨n phßng Quèc héi vµ Thñ tíng phñ, V¨n phßng c¸c Bé, c¸c Nha hay Côc, Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc Liªn khu, Ch¸nh v¨n phßng Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh Liªn khu. Trëng phßng Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh vµ chuyªn m«n cña Liªn khu, Trëng, Phã ty, Ch¸nh v¨n phßng vµ Trëng phßng Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh tØnh hay thµnh phè. - S¾c lÖnh sè 95-SL ngµy 22-5-1950, Ên ®Þnh møc l¬ng chÝnh hµng th¸ng (®îc tÝnh b»ng gi¸ g¹o) cña c¸c vÞ trong Ban Thanh tra ChÝnh phñ vµ c¸c ph¸i viªn thanh tra, thi hµnh tõ ngµy 1-5-1950. - S¾c lÖnh sè 96-SL ngµy 22-5-1950, thay ®æi §iÒu 2 cña S¾c lÖnh sè 14b-SL (24-12-1949) vÒ viÖc Ên ®Þnh biÓu thuÕ lòy tiÕn thu thuÕ ®iÒn thæ. - S¾c lÖnh sè 97-SL ngµy 22-5-1950, söa ®æi mét sè quy lÖ vµ chÕ ®Þnh trong d©n luËt cò vµ thay thÕ b»ng nh÷ng nguyªn t¾c míi. - S¾c lÖnh sè 98-SL ngµy 22-5-1950, quy ®Þnh thang l¬ng cña c«ng chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan cña

ChÝnh phñ. - S¾c lÖnh sè 103-SL ngµy 5-6-1950, quy ®Þnh Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh c¸c cÊp cã nhiÖm vô l·nh ®¹o vµ ®iÒu khiÓn c¸c ngµnh chuyªn m«n cÊp t¬ng ®¬ng. - S¾c lÖnh sè 105-SL ngµy 15-6-1950, bæ nhiÖm Phã §æng lý v¨n phßng Bé Quèc phßng. - S¾c lÖnh sè 106-SL ngµy 15-6-1950, quy ®Þnh c¸c h×nh ph¹t vµ c¸c cÊp toµ ¸n cã thÈm quyÒn xÐt xö nh÷ng ngêi kh«ng tu©n lÖnh hay chËm trÔ tu©n lÖnh lµm nghÜa vô qu©n sù, nh÷ng ngêi tù huû ho¹i th©n thÓ hoÆc dïng nh÷ng thñ ®o¹n gian dèi ®Ó ho·n lµm nghÜa vô qu©n sù, nh÷ng ngêi l¹m dông quyÒn h¹n trong viÖc ra lÖnh thi hµnh nghÜa vô qu©n sù, nh÷ng ngêi tuyªn truyÒn b»ng lêi nãi hay viÖc lµm ®Ó ngêi kh¸c trèn nghÜa vô qu©n sù sÏ bÞ ph¹t tõ 6 th¸ng ®Õn 3 n¨m tï. - S¾c lÖnh sè 107-SL ngµy 16-6-1950, chÊp nhËn ®¬n xin tõ chøc cña c¸c «ng Lª §×nh Th¸m, Chñ tÞch, vµ NguyÔn V¨n Chi, Uû viªn Uû ban kh¸ng chiÕn miÒn Nam Trung Bé. - S¾c lÖnh sè 108-SL ngµy 20-6-1950, ©n gi¶m cho hai kiÒu d©n Trung Hoa tõ ¸n tö h×nh xuèng hai m¬i n¨m khæ sai. - S¾c lÖnh sè 110-SL ngµy 20-6-1950, chØ ®Þnh Uû viªn Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh miÒn Nam Trung Bé. - S¾c lÖnh sè 111-SL ngµy 20-6-1950, chØ ®Þnh c¸c «ng NguyÔn Duy Trinh vµ TrÇn §×nh Tri lµm Chñ tÞch vµ Phã Chñ tÞch Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh miÒn Nam Trung Bé. - S¾c lÖnh sè 112-SL ngµy 11-7-1950, hîp nhÊt Nha thuÕ trùc thu, Nha tríc b¹ c«ng s¶n ®iÒn thæ vµ Nha ®Þa chÝnh thµnh mét c¬ quan lÊy tªn lµ Nha c«ng s¶n - trùc thu - ®Þa chÝnh.

626

627

- S¾c lÖnh sè 113-SL ngµy 11-7-1950, bæ nhiÖm Phã Gi¸m ®èc vµ hai Phã Gi¸m ®èc Nha c«ng s¶n - trùc thu - ®Þa chÝnh. - S¾c lÖnh sè 114-SL ngµy 11-7-1950, bæ nhiÖm Phã Gi¸m ®èc Trung häc vô vµ Phã Gi¸m ®èc TiÓu häc vô. - S¾c lÖnh sè 115-SL ngµy 11-7-1950, ®æi tªn ViÖn kh¸ng nhiÔm thó ng trùc thuéc Nha ch¨n nu«i thµnh ViÖn thó y trùc thuéc Bé Canh n«ng trung ¬ng vµ bæ nhiÖm Gi¸m ®èc ViÖn thó y. - S¾c lÖnh sè 116-SL ngµy 11-7-1950, chÊp nhËn ®¬n xin tõ chøc cña Tæng Gi¸m ®èc Nha ch¨n nu«i - bæ nhiÖm Tæng Gi¸m ®èc vµ Phã tæng Gi¸m ®èc Nha ch¨n nu«i. - S¾c lÖnh sè 117-SL ngµy 11-7-1950, bæ nhiÖm hai Phã Gi¸m ®èc Nha n«ng chÝnh. - S¾c lÖnh sè 118-SL ngµy 11-7-1950, bæ nhiÖm Phã Gi¸m ®èc Nha thuû l©m. - S¾c lÖnh sè 119-SL ngµy 11-7-1950, bæ nhiÖm Phã §æng lý v¨n phßng Bé Lao ®éng. - S¾c lÖnh sè 120-SL ngµy 11-7-1950, ®æi tªn Héi ®ång t¹m cÊp ruéng ®Êt tØnh vµ Ban t¹m cÊp ruéng ®Êt ë ®ån ®iÒn cña thùc d©n Ph¸p vµ cña nh÷ng ngêi bÞ kÕt ¸n vÒ c¸c téi cã ph¬ng h¹i ®Õn nÒn ®éc lËp quèc gia, thµnh Héi ®ång t¹m cÊp ruéng ®Êt tØnh vµ Ban t¹m cÊp ruéng ®Êt x· hay ®ån ®iÒn. - S¾c lÖnh sè 121-SL ngµy 11-7-1950, Ên ®Þnh c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Bé Tæng t lÖnh Qu©n ®éi quèc gia vµ D©n qu©n ViÖt Nam; tæ chøc vµ nhiÖm vô cña Bé Tæng tham mu, Tæng côc ChÝnh trÞ, Tæng côc Cung cÊp. - S¾c lÖnh sè 122-SL ngµy 11-7-1950, bæ nhiÖm Chñ nhiÖm Tæng côc ChÝnh trÞ Bé Tæng t lÖnh, Phã Tæng thanh tra ChÝnh phñ, kiªm chøc Chñ nhiÖm Tæng côc Cung cÊp Bé Tæng t lÖnh, Phã Chñ nhiÖm Tæng côc ChÝnh trÞ Bé Tæng t lÖnh.

- S¾c lÖnh sè 123-SL ngµy 11-7-1950, bæ nhiÖm c¸c Côc trëng, Phã Côc trëng, Ch¸nh v¨n phßng, Phã v¨n phßng... cña Bé Tæng tham mu Tæng côc ChÝnh trÞ, Tæng côc Cung cÊp, c¸c binh chñng vµ V¨n phßng Bé Tæng t lÖnh. - S¾c lÖnh sè 124-SL ngµy 11-7-1950, b·i bá S¾c lÖnh sè 33-SL (25-4-1949) vµ S¾c lÖnh sè 34-SL (25-4-1949). Thñ tíng ChÝnh phñ sÏ ra mét nghÞ ®Þnh Ên ®Þnh mét tæ chøc t¹m thêi ®Ó theo dâi c«ng viÖc thèng kª. - S¾c lÖnh sè 125-SL ngµy 11-7-1950, quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh vµ chuyªn m«n, c¸c ®¬n vÞ bé ®éi vµ nh©n d©n ë ®Þa ph¬ng khi cã bÖnh truyÒn nhiÔm gia sóc ph¸t sinh. - S¾c lÖnh sè 126-SL ngµy 11-7-1950, söa ®æi §iÒu 3 cña S¾c lÖnh sè 82-SL (22-5-1950) vÒ phô cÊp gia ®×nh c¸c vÞ trong ChÝnh phñ. - S¾c lÖnh sè 127-SL ngµy 11-7-1950, söa ®æi §iÒu 3 cña S¾c lÖnh sè 83-SL (22-5-1950) vÒ phô cÊp gia ®×nh c¸c vÞ trong Ban Thêng trùc Quèc héi. - S¾c lÖnh sè 128-SL ngµy 14-7-1950, quy ®Þnh c¸c h×nh ph¹t truy tè ®èi víi ngêi ph¹m téi bãc trém, ¨n c¾p, thñ tiªu c«ng v¨n cña ChÝnh phñ vµ th tõ cña t nh©n. - S¾c lÖnh sè 130-SL ngµy 2-8-1950, quy ®Þnh l¹i nh÷ng trêng hîp Chñ tÞch Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh tØnh ®îc phÐp b¾t gi÷ can ph¹m chÝnh trÞ; tr×nh tù vµ thêi h¹n ®iÒu tra sù vô cña Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh tØnh vµ liªn khu. - S¾c lÖnh sè 131-SL ngµy 9-8-1950, chuyÓn tr¶ huyÖn Mai §µ hiÖn thuéc Liªn khu ViÖt B¾c cho tØnh Hoµ B×nh thuéc Liªn khu III. - S¾c lÖnh sè 132-SL ngµy 19-8-1950, chØ ®Þnh «ng Ng« Duy C¶o lµm Uû viªn Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh

626

627

Hµ Néi. - S¾c lÖnh sè 133-SL ngµy 20-8-1950, b·i bá Nha Hoa kiÒu vô ®îc thµnh lËp tríc ®©y theo S¾c lÖnh sè 137-SL (15-2-1948) vµ giao cho Bé Néi vô, Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh liªn khu vµ tØnh phô tr¸ch c«ng viÖc hµnh chÝnh cña ngµnh Hoa kiÒu vô. - S¾c lÖnh sè 134-SL ngµy 20-8-1950, cö thiÕu tíng TrÇn Tö B×nh, Nguyªn Phã Tæng thanh tra Qu©n ®éi quèc gia ViÖt Nam, lµm ChÝnh uû Trêng Lôc qu©n TrÇn Quèc TuÊn. - S¾c lÖnh sè 134b-SL ngµy 2-9-1950, tÆng thëng Hu©n ch¬ng §éc lËp h¹ng Ba cho Liªn hiÖp c«ng ®oµn thµnh Chî Lín, Liªn ®oµn cao su Nam Bé vµ Hu©n ch¬ng Kh¸ng chiÕn h¹ng NhÊt cho C«ng ®oµn §µ N½ng. - S¾c lÖnh sè 135-SL ngµy 15-9-1950, chØ ®Þnh ngêi vµo Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh Liªn khu IV. - S¾c lÖnh sè 136-SL ngµy 15-9-1950, chØ ®Þnh «ng Hoµng Anh lµm Phã Chñ tÞch Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh Liªn khu IV. - S¾c lÖnh sè 137-SL ngµy 19-9-1950, söa ®æi §iÒu 6 cña S¾c lÖnh sè 49-SL (18-6-1949) vµ §iÒu 6 söa ®æi cña S¾c lÖnh sè 79-SL (22-5-1950) vÒ c¸ch tÝnh thuÕ ®iÒn thæ cña Bé luËt thuÕ trùc thu. - S¾c lÖnh sè 138-SL ngµy 19-9-1950, söa ®æi §iÒu 7 Bé luËt thuÕ trùc thu ban hµnh ngµy 18-6-1949 theo S¾c lÖnh sè 49-SL. - S¾c lÖnh sè 139-SL ngµy 19-9-1950, cho phÐp ph¸t hµnh trong toµn quèc lo¹i c«ng tr¸i gäi lµ C¤NG TR¸I QUèC GIA ghi b»ng thãc vµ thu b»ng tiÒn hoÆc thãc. Tæng sè c«ng tr¸i ph¸t hµnh Ên ®Þnh lµ 100.000 tÊn thãc. C«ng tr¸i ®îc hëng l·i n¨m 3% vµ sÏ hoµn l¹i vèn

sau 5 n¨m kÓ tõ ngµy mua. - S¾c lÖnh sè 142-SL ngµy 6-10-1950, bæ nhiÖm Phã §æng lý v¨n phßng Bé Néi vô. - S¾c lÖnh sè 143-SL ngµy 6-10-1950, bæ nhiÖm Phã Chñ nhiÖm Tæng côc Cung cÊp Bé Tæng t lÖnh. - S¾c lÖnh sè 144-SL ngµy 6-10-1950, thµnh lËp trong Bé Canh n«ng mét Vô hîp t¸c x· n«ng nghiÖp chuyªn tr¸ch vÒ c¸c tæ chøc hîp t¸c x· n«ng nghiÖp trong toµn quèc. - S¾c lÖnh sè 145-SL ngµy 6-10-1950, bæ nhiÖm Gi¸m ®èc Vô hîp t¸c x· n«ng nghiÖp Bé Canh n«ng. - S¾c lÖnh sè 146-SL ngµy 10-10-1950, chØ ®Þnh «ng TrÇn S©m, T lÖnh Bé T lÖnh ®Þa ph¬ng Liªn khu IV lµm Uû viªn qu©n sù Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh Liªn khu IV. - S¾c lÖnh sè 147-SL ngµy 10-10-1950, quy ®Þnh "c¸c Uû viªn Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh c¸c cÊp x·, tØnh, tõ nay trë ®i l¹i bÇu theo thÓ lÖ cò nh ®· ®Þnh trong S¾c lÖnh sè 63-SL (22-11-1945) vµ thñ tôc gi¶i quyÕt trong nh÷ng trêng hîp ®Æc biÖt. - S¾c lÖnh sè 149-SL ngµy 6-11-1950, bæ nhiÖm Phã v¨n phßng Phñ Thñ tíng. - S¾c lÖnh sè 150-SL ngµy 7-11-1950, vÒ viÖc giam gi÷ ph¹m nh©n vµ tr¸ch nhiÖm cña Bé Néi vô vµ Bé T ph¸p ®èi víi viÖc tæ chøc vµ kiÓm so¸t c¸c tr¹i giam trong ph¹m vi toµn quèc. - S¾c lÖnh sè 151-SL ngµy 17-11-1950, bæ sung quyÒn h¹n vµ lÒ lèi lµm viÖc cña Héi thÈm nh©n d©n c¸c cÊp huyÖn vµ tØnh. - S¾c lÖnh sè 152-SL ngµy 17-11-1950, quy ®Þnh viÖc truy tè nh÷ng c«ng chøc lµm viÖc t¹i c¸c c¬ quan trung ¬ng vµ c¸c ngµnh thuéc ph¹m vi liªn khu bÞ ph¹m ph¸p.

626

627

- S¾c lÖnh sè 153-SL ngµy 17-11-1950, quy ®Þnh Héi ®ång nh©n d©n tØnh häp thêng kú 3 th¸ng mét lÇn. - S¾c lÖnh sè 154-SL ngµy 17-11-1950, quy ®Þnh nh÷ng kû luËt ®èi víi c«ng chøc, qu©n nh©n, d©n thêng lµm lé bÝ mËt c¬ quan hay c«ng viÖc cña ChÝnh phñ. - S¾c lÖnh sè 155-SL ngµy 17-11-1950, vÒ viÖc thµnh lËp Toµ ¸n Qu©n sù liªn khu. - S¾c lÖnh sè 156-SL ngµy 17-11-1950, vÒ viÖc thiÕt lËp Toµ ¸n nh©n d©n liªn khu. - S¾c lÖnh sè 157-SL ngµy 17-11-1950, vÒ viÖc thiÕt lËp Toµ ¸n nh©n d©n vïng t¹m bÞ chiÕm. - S¾c lÖnh sè 158-SL ngµy 17-11-1950, vÒ viÖc ®a nh÷ng c¸n bé c«ng n«ng cã thµnh tÝch kinh nghiÖm vµo c¸c ng¹ch thÈm ph¸n theo ®Ò nghÞ cña mét Héi ®ång tuyÓn chän. - S¾c lÖnh sè 159-SL ngµy 17-11-1950, Ên ®Þnh nh÷ng trêng hîp ®îc ly h«n, thñ tôc ly h«n vµ hiÖu lùc cña viÖc ly h«n. - S¾c lÖnh sè 160-SL ngµy 17-11-1950, vÒ viÖc thµnh lËp Vô h×nh - hé trong Bé T ph¸p. - S¾c lÖnh sè 161-SL ngµy 17-11-1950, bæ nhiÖm §æng lý v¨n phßng Bé T ph¸p. - S¾c lÖnh sè 162-SL ngµy 17-11-1950, vÒ viÖc thµnh lËp Nha c«ng chÝnh trùc thuéc Bé Giao th«ng C«ng chÝnh. - S¾c lÖnh sè 163-SL ngµy 17-11-1950, vÒ viÖc h¹n chÕ giÕt tr©u bß trong toµn quèc nh»m ph¸t triÓn ch¨n nu«i, lîi cho t¨ng gia s¶n xuÊt vµ hîp víi chÝnh s¸ch tiÕt kiÖm chung. - S¾c lÖnh sè 164-SL ngµy 17-11-1950, vÒ viÖc c¶i tæ Nha khÈn hoang di d©n thµnh Së doanh ®iÒn thuéc Bé Canh n«ng. - S¾c lÖnh sè 165-SL ngµy 17-11-1950, bæ nhiÖm «ng Lª

Duy Thíc, Phã §æng lý v¨n phßng Bé Canh n«ng, kiªm chøc Gi¸m ®èc Së doanh ®iÒn thuéc Bé Canh n«ng. - S¾c lÖnh sè 166-SL ngµy 17-11-1950, vÒ viÖc t¸ch Nha kü nghÖ thuéc Bé Kinh tÕ thµnh hai Nha: Nha c«ng nghÖ vµ Nha tiÓu c«ng nghÖ. Mçi Nha do mét Gi¸m ®èc vµ mét Phã Gi¸m ®èc ®iÒu khiÓn. - S¾c lÖnh sè 167-SL ngµy 17-11-1950, b·i bá S¾c lÖnh sè 221-SL (20-8-1948) cho phÐp Bé trëng Bé Kinh tÕ, trong thêi kú kh¸ng chiÕn, cã thÓ ban hµnh b»ng nghÞ ®Þnh nh÷ng thÓ lÖ ®Æc biÖt ®Ó ng¨n ngõa nh÷ng luång th¬ng m¹i cã h¹i cho d©n sinh. - S¾c lÖnh sè 168-SL ngµy 17-11-1950, vÒ viÖc thµnh lËp Së néi th¬ng trùc thuéc Bé Kinh tÕ. - S¾c lÖnh sè 169-SL ngµy 17-11-1950, söa ®æi §iÒu 2 vµ §iÒu 3 cña S¾c lÖnh sè 8-SL (23-2-1949) vÒ viÖc ho¸ gi¸ vµ thñ tôc ®Þnh gi¸ tèi ®a. - S¾c lÖnh sè 170-SL ngµy 17-11-1950, giao cho Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh tØnh, tuú møc ®é nghiªm träng cña c¸c h¹ng ph¹m ph¸p, cã thÓ tÞch thu, xö ph¹t hoÆc truy tè bÞ can sau khi hái ý kiÕn Ty kinh tÕ. - S¾c lÖnh sè 171-SL ngµy 17-11-1950, ©n gi¶m cho mét ph¹m nh©n tõ téi tö h×nh xuèng khæ sai chung th©n. - S¾c lÖnh sè 172-SL ngµy 17-11-1950, vÒ viÖc thµnh lËp trong Bé Gi¸o dôc mét Vô v¨n häc nghÖ thuËt gåm c¸c ngµnh v¨n ho¸ (v¨n, sö, ®Þa, triÕt häc, kinh tÕ häc, ng«n ng÷, v¨n tù) vµ c¸c ngµnh nghÖ thuËt (©m nh¹c, ca kÞch, héi ho¹, kiÕn tróc). - S¾c lÖnh sè 173-SL ngµy 17-11-1950, bæ nhiÖm «ng Hoµi Thanh gi÷ chøc Gi¸m ®èc Vô v¨n häc nghÖ thuËt thuéc Bé Gi¸o dôc. - S¾c lÖnh sè 174-SL ngµy 17-11-1950, bæ nhiÖm Phã Gi¸m ®èc Nha b×nh d©n häc vô. - S¾c lÖnh sè 176-SL ngµy 1-12-1950, bæ nhiÖm Gi¸m

626

627

®èc Vô h×nh - hé Bé T ph¸p. - S¾c lÖnh sè 177-SL ngµy 1-12-1950, chuÈn y cho «ng D¬ng Ngµ, Uû viªn Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh Hµ Néi, ®îc tõ chøc. - S¾c lÖnh sè 477-SL ngµy 19-12-1950, tÆng thëng §¹i tíng Vâ Nguyªn Gi¸p, Bé trëng Bé Quèc phßng kiªm Tæng T lÖnh Qu©n ®éi quèc gia vµ D©n qu©n ViÖt Nam, Hu©n ch¬ng Hå ChÝ Minh h¹ng Ba vÒ thµnh tÝch: "§· chØ huy qu©n ®éi vµ d©n qu©n chiÕn th¾ng giÆc trong 5 n¨m kh¸ng chiÕn trªn c¸c chiÕn trêng, ®Æc biÖt trong trËn b¶o vÖ ViÖt B¾c - Thu §«ng 1947 vµ trong chiÕn dÞch gi¶i phãng Biªn giíi mïa thu 1950". - S¾c lÖnh sè 180-SL ngµy 20-12-1950, vÒ viÖc truy tè tríc Toµ ¸n Qu©n sù nh÷ng ngêi ®Çu c¬ tiÒn tÖ, lµm giÊy b¹c gi¶, lu hµnh giÊy b¹c gi¶, tµng tr÷ hay lu hµnh nh÷ng giÊy b¹c cña ®Þch ®· cã lÖnh cÊm, nh÷ng ngêi cã nh÷ng ho¹t ®éng cã tÝnh c¸ch ph¸ ho¹i nÒn tµi chÝnh quèc gia. - S¾c lÖnh sè 181-SL ngµy 20-12-1950, duyÖt y vµ cho phÐp thi hµnh kÓ tõ ngµy 1-1-1951, ng©n s¸ch toµn quèc tµi kho¸ 1951. - S¾c lÖnh sè 182-SL ngµy 20-12-1950, Ên ®Þnh møc thuÕ suÊt c¸c lo¹i thuèc lµo, thuèc l¸ lµ 15% gi¸ b¸n bu«n. - S¾c lÖnh sè 183-SL ngµy 20-12-1950, bæ nhiÖm Gi¸m ®èc Nha c«ng nghÖ, Gi¸m ®èc vµ Phã Gi¸m ®èc Nha tiÓu c«ng nghÖ. - S¾c lÖnh sè 184-SL ngµy 20-12-1950, bæ nhiÖm Phã Chñ nhiÖm Tæng côc Cung cÊp Bé Tæng t lÖnh. - S¾c lÖnh sè 185-SL ngµy 20-12-1950, chØ ®Þnh Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh Liªn khu III. - S¾c lÖnh sè 186-SL ngµy 20-12-1950, cho phÐp Bé Giao th«ng C«ng chÝnh ph¸t hµnh mét lo¹i tem th cã in h×nh

Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. N¡M 1951 - S¾c lÖnh sè 01-SL ngµy 1-1-1951, bæ nhiÖm «ng TrÇn Minh Tíc lµm Uû viªn Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh Liªn khu ViÖt B¾c. - S¾c lÖnh sè 02-SL ngµy 25-1-1951, bæ nhiÖm «ng Lª Quang §¹o gi÷ chøc Côc trëng Côc tuyªn huÊn Tæng côc ChÝnh trÞ Bé Tæng t lÖnh Qu©n ®éi quèc gia vµ D©n qu©n ViÖt Nam. - S¾c lÖnh sè 03-SL ngµy 6-2-1951, b·i bá kho¶n qu©n l¬ng tÝnh b»ng 10% thu ho¹ch trong thÓ lÖ t¹m cÊp ruéng ®Êt c¸c lo¹i, ®Ó gióp d©n nghÌo t¨ng gia s¶n xuÊt. - S¾c lÖnh sè 04-SL ngµy 16-2-1951, bæ nhiÖm Gi¸m ®èc Nha bu ®iÖn ViÖt Nam. - S¾c lÖnh sè 05-SL ngµy 21-2-1951, ®ång ý ®Ó «ng TrÇn §¨ng Ninh th«i gi÷ chøc Tæng thanh tra qu©n ®éi, Phã trëng ban thanh tra ChÝnh phñ theo ®¬n ®Ò nghÞ cña «ng. - S¾c lÖnh sè 11B-SL ngµy 10-4-1951, bæ nhiÖm §æng lý v¨n phßng vµ Phã §æng lý v¨n phßng Bé Gi¸o dôc. - S¾c lÖnh sè 13-SL ngµy 1-5-1951, b·i bá c¸c thø ®ãng gãp vÒ n«ng nghiÖp cho ng©n s¸ch toµn quèc vµ quü ®Þa ph¬ng nh: thuÕ ®iÒn thæ, thãc c«ng l¬ng, thãc nép cho quü x·, thãc ®¾p ®êng... B·i bá viÖc mua thãc ®Þnh gi¸; ®Æt chÕ ®é thu thuÕ n«ng nghiÖp b»ng thãc tÝnh theo hoa lîi. - S¾c lÖnh sè 14-SL ngµy 1-5-1951, thµnh lËp c¬ quan Së kho thãc trong bé Tµi chÝnh vµ nhËp Côc tiÕp tÕ vËn t¶i thuéc Bé Kinh tÕ vµo Së kho thãc. - S¾c lÖnh sè 15-SL ngµy 6-5-1951, thµnh lËp vµ quy

626

627

®Þnh nhiÖm vô cho tæ chøc Ng©n hµng quèc gia ViÖt Nam. - S¾c lÖnh sè 16-SL ngµy 6-5-1951, bæ nhiÖm c¸c «ng NguyÔn L¬ng B»ng vµ Lª ViÕt Lîng lµm Tæng Gi¸m ®èc vµ Phã Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng quèc gia ViÖt Nam. - S¾c lÖnh sè 17-SL ngµy 6-5-1951, b·i bá Nha ng©n khè quèc gia vµ Nha tÝn dông s¶n xuÊt thuéc Bé Tµi chÝnh vµ giao mäi c«ng viÖc cña Nha ng©n khè quèc gia vµ Nha tÝn dông s¶n xuÊt cho Ng©n hµng quèc gia phô tr¸ch. - S¾c lÖnh sè 19-SL ngµy 12-5-1951, cho phÐp Ng©n hµng quèc gia ViÖt Nam ®îc ph¸t hµnh hai lo¹i giÊy b¹c hai m¬i ®ång (20®) vµ n¨m m¬i ®ång (50®). - S¾c lÖnh sè 20-SL ngµy 12-5-1951, Ên ®Þnh mét ®ång ViÖt Nam do Ng©n hµng quèc gia ViÖt Nam ph¸t hµnh cã gi¸ trÞ b»ng mêi ®ång do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh. - S¾c lÖnh sè 21-SL ngµy 14-5-1951, vÒ viÖc ®æi tªn Bé Kinh tÕ thµnh Bé C«ng th¬ng. - S¾c lÖnh sè 22-SL ngµy 14-5-1951, vÒ viÖc thµnh lËp Së mËu dÞch, mét c¬ quan kinh doanh trong Bé C«ng th¬ng; b·i bá Côc ngo¹i th¬ng vµ Së néi th¬ng ®îc thµnh lËp n¨m 1947 vµ n¨m 1950. - S¾c lÖnh sè 23-SL ngµy 14-5-1951, cho phÐp Bé Giao th«ng C«ng chÝnh ph¸t hµnh hai lo¹i tem: Lo¹i 20 ®ång (gåm 2 triÖu c¸i), lo¹i 100 ®ång (gåm 3 triÖu c¸i). - S¾c lÖnh sè 24-SL ngµy 16-5-1951, chØ ®Þnh «ng TrÇn Vü, ChØ huy trëng mÆt trËn Hµ Néi lµm Uû viªn qu©n sù Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh Hµ Néi thay «ng Phïng ThÕ Tµi. - S¾c lÖnh sè 27-SL ngµy 6-6-1951, bæ nhiÖm §æng lý v¨n phßng vµ Phã §æng lý v¨n phßng Bé Y tÕ.

- S¾c lÖnh sè 28-SL ngµy 9-6-1951, bæ nhiÖm c¸c c¸n bé gi÷ chøc vô Ch¸nh v¨n phßng, Trëng vô kÕ to¸n, Trëng vô ph¸t hµnh, vµ Trëng vô nghiÖp vô Ng©n hµng Quèc gia ViÖt Nam. - S¾c lÖnh sè 29-SL ngµy 12-6-1951, t¹m thêi hîp nhÊt Nha c«ng chÝnh vµ Nha ho¶ xa thuéc Bé Giao th«ng C«ng chÝnh thµnh mét Nha gäi lµ Nha c«ng chÝnh - ho¶ xa. - S¾c lÖnh sè 30-SL ngµy 12-6-1951, bæ nhiÖm «ng Bïi V¨n C¸c, kü s c«ng chÝnh gi÷ chøc Gi¸m ®èc Nha c«ng chÝnh - ho¶ xa, Bé Giao th«ng vËn t¶i. - S¾c lÖnh sè 31-SL ngµy 12-6-1951, ®æi tªn Nha bu ®iÖn thuéc Bé Giao th«ng C«ng chÝnh thµnh Nha bu ®iÖn - v« tuyÕn ®iÖn. - S¾c lÖnh sè 32-SL ngµy 12-6-1951, bæ nhiÖm «ng TrÇn Quang B×nh lµm Gi¸m ®èc Nha bu ®iÖn - v« tuyÕn ®iÖn. - S¾c lÖnh sè 33-SL ngµy 12-6-1951, bæ nhiÖm «ng Hoµng Quèc ThÞnh lµm quyÒn Gi¸m ®èc Së mËu dÞch thuéc Bé C«ng th¬ng. - S¾c lÖnh sè 34-SL ngµy 16-6-1951, chØ ®Þnh mét sè vÞ vµo Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh Liªn khu III. - S¾c lÖnh sè 35-SL ngµy 16-6-1951, bæ nhiÖm mét sè vÞ vµo Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh Liªn khu IV. - S¾c lÖnh sè 37-SL ngµy 28-6-1951, b·i bá Vô hîp t¸c x· n«ng nghiÖp thuéc Bé Canh n«ng. - S¾c lÖnh sè 38-SL ngµy 10-7-1951, s¸p nhËp Nha th«ng tin thuéc Bé Néi vô vµo Thñ tíng phñ. - S¾c lÖnh sè 39-SL ngµy 10-7-1951, bæ nhiÖm «ng Tè H÷u gi÷ chøc Gi¸m ®èc Nha th«ng tin thuéc Thñ tíng phñ thay «ng TrÇn V¨n Giµu nhËn c«ng t¸c kh¸c. - S¾c lÖnh sè 40-SL ngµy 15-7-1951, ban hµnh b¶n §iÒu

626

627

lÖ t¹m thêi thuÕ n«ng nghiÖp. - S¾c lÖnh sè 41-SL ngµy 15-7-1951, bæ nhiÖm «ng NguyÔn V¨n Tr©n lµm Phã Tæng thanh tra trong Ban Thanh tra ChÝnh phñ. - S¾c lÖnh sè 42-SL ngµy 15-7-1951, thµnh lËp t¹i Thñ tíng phñ mét Nha liªn l¹c cã nhiÖm vô nghiªn cøu vµ ®Æt c¸c ®êng giao th«ng trong níc ®Ó b¶o ®¶m viÖc chuyÓn vËn c¸c c«ng v¨n vµ tµi liÖu. - S¾c lÖnh sè 43-SL ngµy 15-7-1951, bæ nhiÖm Gi¸m ®èc Nha liªn l¹c thuéc Thñ tíng phñ. - S¾c lÖnh sè 44-SL ngµy 22-7-1951, b·i bá thuÕ m«n bµi, thuÕ l·i doanh nghiÖp, thuÕ lîi tøc tæng hîp vµ c¸c thø thuÕ gi¸n thu hiÖn hµnh vµ ®Æt ra hai thø thuÕ: ThuÕ c«ng nghiÖp vµ th¬ng nghiÖp, thuÕ hµng ho¸. - S¾c lÖnh sè 45-SL ngµy 22-7-1951, c¸ch chøc «ng Lª Thanh An, §æng lý v¨n phßng Bé Th¬ng binh, Cùu binh ®· ph¹m mét sè sai lÇm trong c«ng t¸c ph¶i ®a ra truy tè tríc toµ ¸n. - S¾c lÖnh sè 48-SL ngµy 12-8-1951, chØ ®Þnh Uû viªn Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh Liªn khu ViÖt B¾c. - S¾c lÖnh sè 49-SL ngµy 13-8-1951, quy ®Þnh nguyªn t¾c c¸c thÓ lÖ vµ tæ chøc vÒ viÖc ®Êu tranh kinh tÕ víi ®Þch. - S¾c lÖnh sè 50-SL ngµy 27-8-1951, truy tÆng Hu©n ch¬ng Hå ChÝ Minh h¹ng Ba cho cô Hå Tïng MËu, Tæng Thanh tra ChÝnh phñ, mét nhµ c¸ch m¹ng l·o thµnh trän ®êi tranh ®Êu cho Tæ quèc, cho nh©n d©n. - S¾c lÖnh sè 51-SL ngµy 20-9-1951, cho phÐp Ng©n hµng Quèc gia ViÖt Nam ®îc ph¸t hµnh giÊy b¹c 100 ®ång. - S¾c lÖnh sè 52-SL ngµy 22-9-1951, chØ ®Þnh «ng NguyÔn §øc D¬ng lµm Uû viªn Uû ban kh¸ng chiÕn

hµnh chÝnh miÒn Nam Trung Bé thay «ng T«n ThÊt Vü ®i nhËn c«ng t¸c kh¸c. - S¾c lÖnh sè 53-SL ngµy 25-9-1951, bæ nhiÖm «ng Ng« V¨n D¬ng gi÷ chøc Phã gi¸m ®èc Nha c«ng chÝnh ho¶ xa thuéc Bé Giao th«ng C«ng chÝnh. - S¾c lÖnh sè 54-SL ngµy 30-9-1951, bæ nhiÖm «ng TrÞnh V¨n BÝch, kiªm Gi¸m ®èc Së thuÕ trung ¬ng kÓ tõ ngµy 1-7-1951, «ng NguyÔn Lam, «ng TrÞnh Hå Thi gi÷ chøc Phã Gi¸m ®èc Së thuÕ trung ¬ng thuéc Bé Tµi chÝnh. - S¾c lÖnh sè 55-SL ngµy 30-9-1951, bæ nhiÖm Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc Vô thuÕ n«ng nghiÖp thuéc Bé Tµi chÝnh. - S¾c lÖnh sè 56-SL ngµy 30-9-1951, bæ nhiÖm «ng §µo ThiÖn Thi lµm Gi¸m ®èc Vô ng©n s¸ch thuéc Bé Tµi chÝnh kÓ tõ ngµy 1-7-1951. - S¾c lÖnh sè 57-SL ngµy 30-9-1951, bæ nhiÖm Gi¸m ®èc Vô kÕ to¸n thuéc Bé Tµi chÝnh kÓ tõ ngµy 1-7-1951. - S¾c lÖnh sè 60-SL ngµy 30-9-1951, cho phÐp «ng Chaphuis Jean Claude, kiÒu d©n Ph¸p, nh©n viªn Ty c«ng an Hµ Néi, ®îc nhËp quèc tÞch ViÖt Nam vµ lÊy tªn lµ NguyÔn §øc Sü. - S¾c lÖnh sè 61-SL ngµy 1-10-1951, tÆng Hu©n ch¬ng Qu©n c«ng h¹ng Nh× cho nh©n d©n vµ bé ®éi Liªn khu ViÖt B¾c, B×nh - TrÞ - Thiªn vµ §¹i ®oµn 308 nh©n dÞp kû niÖm ngµy Quèc kh¸nh 2-9-1951. - S¾c lÖnh sè 65-SL ngµy 24-11-1951, cho phÐp «ng Bournet Pierre, ngêi Ph¸p, ®îc nhËp quèc tÞch ViÖt Nam, lÊy tªn lµ §ç Ých. - S¾c lÖnh sè 68-SL ngµy 5-12-1951, bæ nhiÖm Phã Gi¸m ®èc Së mËu dÞch thuéc Bé C«ng th¬ng.

626

627

- S¾c lÖnh sè 69-SL ngµy 10-12-1951, bæ khuyÕt S¾c lÖnh sè 154-SL (17-11-1950) vÒ viÖc gi÷ bÝ mËt quèc gia. - S¾c lÖnh sè 70-SL ngµy 10-12-1951, vÒ viÖc c¸c Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh Liªn khu ®îc uû quyÒn quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ hoÆc gi¶m thuÕ khi vïng ®îc miÔn thuÕ kh«ng qu¸ ph¹m vi mét huyÖn (vô thuÕ n«ng nghiÖp n¨m 1951). - S¾c lÖnh sè 72-SL ngµy 25-12-1951, thµnh lËp Së vËn t¶i thuéc Bé Giao th«ng C«ng chÝnh. - S¾c lÖnh sè 73-SL ngµy 25-12-1951, bæ nhiÖm Gi¸m ®èc Së vËn t¶i thuéc Bé Giao th«ng C«ng chÝnh. N¡M 1952 - S¾c lÖnh sè 74-SL ngµy 10-1-1952, chØ ®Þnh Phã T lÖnh Liªn khu V lµm Uû viªn qu©n sù trong Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh miÒn Nam Trung Bé. - S¾c lÖnh sè 76-SL ngµy 15-1-1952, cho phÐp ph¸t hµnh lo¹i tem th 100 ®ång cã in h×nh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. - S¾c lÖnh sè 77-SL ngµy 15-1-1952, truy tÆng Hu©n ch¬ng §éc lËp h¹ng Ba cho chÞ Bïi ThÞ Cóc, c¸n bé phô n÷ x· Quang Trung (Hng Yªn) cã tinh thÇn chiÕn ®Êu dòng c¶m vµ ®· hy sinh anh dòng. - S¾c lÖnh sè 78-SL ngµy 15-1-1952, söa ®æi §iÒu 3 cña ch¬ng 1 S¾c lÖnh sè 77-SL (22-5-1950) vÒ viÖc xÕp ng¹ch bËc cho c«ng nh©n trong biªn chÕ. - S¾c lÖnh sè 79-SL ngµy 15-1-1952, bæ nhiÖm Phã Gi¸m ®èc Nha c«ng an. - S¾c lÖnh sè 83-SL ngµy 24-2-1952, hîp nhÊt Nha th«ng tin vµ Vô v¨n häc nghÖ thuËt thµnh Nha tuyªn truyÒn vµ v¨n nghÖ, trùc thuéc Thñ tíng phñ.

- S¾c lÖnh sè 84-SL ngµy 24-2-1952, truy tÆng Hu©n ch¬ng Qu©n c«ng h¹ng NhÊt cho Trung tíng NguyÔn B×nh. - S¾c lÖnh sè 85-SL ngµy 29-2-1952, ban hµnh thÓ lÖ thuÕ tríc b¹ vÒ c¸c viÖc mua b¸n, cho vµ ®æi nhµ cöa, ruéng ®Êt. - S¾c lÖnh sè 87-SL ngµy 5-3-1952, ban hµnh b¶n §iÒu lÖ t¹m thêi sö dông c«ng ®iÒn, c«ng thæ. - S¾c lÖnh sè 92-SL ngµy 25-5-1952, quy ®Þnh viÖc ph¸t hµnh c¸c lo¹i giÊy b¹c Ng©n hµng quèc gia ViÖt Nam. GiÊy b¹c Ng©n hµng quèc gia ViÖt Nam gåm 7 lo¹i: Lo¹i 10 ®ång, lo¹i 20 ®ång, lo¹i 50 ®ång, lo¹i 100 ®ång, lo¹i 200 ®ång, lo¹i 500 ®ång, lo¹i 1000 ®ång. - S¾c lÖnh sè 93-SL ngµy 8-6-1952, quy ®Þnh møc thuÕ n«ng nghiÖp c¸c n¬ng rÉy. - S¾c lÖnh sè 94-SL ngµy 8-6-1952, cho phÐp Ng©n hµng quèc gia ViÖt Nam ph¸t hµnh mét sè tiÒn lµ: 50.000.400.000 ®ång (n¨m m¬i ngh×n triÖu bèn m¬i v¹n ®ång). - S¾c lÖnh sè 95-SL ngµy 14-6-1952, söa ®æi quy ®Þnh vÒ sè lîng c¸c Uû viªn Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh x·; x¸c ®Þnh cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt y danh s¸ch c¸c thµnh viªn trong Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh x·. - S¾c lÖnh sè 96-SL ngµy 14-6-1952, söa ®æi b¶n §iÒu lÖ t¹m thêi thuÕ n«ng nghiÖp, quy ®Þnh nh÷ng gia ®×nh cã thu nhËp b×nh qu©n hµng n¨m díi 71 kg thãc mét ngêi th× ®îc miÔn thuÕ. Nh÷ng vïng bÞ thiªn tai, ®Þch ho¹ th× tuú theo møc ®é thiÖt h¹i sÏ ®îc gi¶m hoÆc miÔn thuÕ. - S¾c lÖnh sè 99-SL ngµy 5-7-1952, cho phÐp ph¸t hµnh

626

627

hai lo¹i tem "s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm". - S¾c lÖnh sè 100-SL ngµy 5-7-1952, cÊm bu«n b¸n, chuyªn chë vµ tµng tr÷ nh÷ng hµng ngo¹i ho¸ thuéc lo¹i xa xØ vµ lo¹i cÊm nhËp khÈu. - S¾c lÖnh sè 107-SL ngµy 10-8-1952, tÆng danh hiÖu Anh hïng thi ®ua ¸i quèc cho 7 chiÕn sÜ thi ®ua1). - S¾c lÖnh sè 108-SL ngµy 10-8-1952, tÆng thëng Hu©n ch¬ng Kh¸ng chiÕn h¹ng NhÊt cho 24 chiÕn sÜ thi ®ua. - S¾c lÖnh sè 110-SL ngµy 6-9-1952, chuÈn y cho b¸c sÜ NguyÔn Xu©n NguyÔn tõ chøc Uû viªn Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh Liªn khu III ®Ó nhËn c«ng t¸c kh¸c. - S¾c lÖnh sè 111-SL ngµy 6-9-1952, chØ ®Þnh c¸c vÞ cã tªn díi ®©y vµo Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh Khu T¶ ng¹n Hång Hµ: - §ç Mêi: Chñ tÞch; - NguyÔn N¨ng H¸ch: Phã Chñ tÞch; - §Æng TÝnh: Uû viªn; - Bïi Híng ChÊt: Uû viªn. - S¾c lÖnh sè 112-SL ngµy 6-9-1952, chØ ®Þnh «ng Phã Chñ tÞch Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh Liªn khu ViÖt B¾c. - S¾c lÖnh sè 113-SL ngµy 6-9-1952, bæ nhiÖm «ng TrÇn Quèc Hoµn gi÷ chøc Gi¸m ®èc Nha c«ng an. - S¾c lÖnh sè 114-SL ngµy 9-9-1952, truy tÆng «ng NguyÔn Ngäc Nhùt, kü s, Hu©n ch¬ng Kh¸ng chiÕn h¹ng nhÊt. - S¾c lÖnh sè 115-SL ngµy 9-9-1952, bæ nhiÖm «ng
) Gåm 4 anh hïng qu©n ®éi: NguyÔn Quèc TrÞ, NguyÔn ThÞ Chiªn, La V¨n CÇu vµ Cï ChÝnh Lan (truy tÆng); ba anh hïng lao ®éng: Ng« Gia Kh¶m, TrÇn §¹i NghÜa, Hoµng Hanh.
1

NguyÔn V¨n Tr©n, gi÷ chøc Tæng thanh tra trong Ban Thanh tra ChÝnh phñ thay «ng Hå Tïng MËu t¹ thÕ. - S¾c lÖnh sè 116-SL ngµy 9-9-1952, chØ ®Þnh Uû viªn Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh miÒn Nam Trung Bé. - S¾c lÖnh sè 117-SL ngµy 9-9-1952, chØ ®Þnh Uû viªn Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh Liªn khu IV.

- LÖnh c«ng bè "T¸m ®iÒu mÖnh lÖnh cña ChÝnh phñ D©n chñ Céng hoµ ViÖt Nam ®èi víi c¸c vïng míi gi¶i phãng". - S¾c lÖnh sè 118-SL ngµy 22-9-1952, chØ ®Þnh Uû viªn Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh Nam Bé. - S¾c lÖnh sè 119-SL ngµy 22-9-1952, truy tÆng Hu©n ch¬ng Kh¸ng chiÕn h¹ng nhÊt cho ®¹i ®éi trëng TrÇn Cõ vµ ®ång chÝ NguyÔn V¨n Th©n, giao th«ng viªn Ty bu ®iÖn H¶i phßng. - S¾c lÖnh sè 122-SL ngµy 10-10-1952, ®Æt bé phËn nhµ in vµ ph¸t hµnh trong Nha tuyªn truyÒn vµ v¨n nghÖ thµnh mét doanh nghiÖp quèc gia lÊy tªn lµ Nhµ in quèc gia. - S¾c lÖnh sè 123-SL ngµy 4-11-1952, bæ nhiÖm Phã Gi¸m ®èc Nha c«ng chÝnh ho¶ xa, Bé Giao th«ng C«ng chÝnh. - S¾c lÖnh sè 126-SL ngµy 4-11-1952, cho phÐp ban hµnh b¶n §iÒu lÖ vÒ doanh nghiÖp quèc gia. - S¾c lÖnh sè 128-SL ngµy 4-11-1952, vÒ viÖc thµnh lËp c¸c Uû ban qu¶n lý xÝ nghiÖp quèc gia. - S¾c lÖnh sè 129-SL ngµy 16-12-1952, ®Æt c¸c "B¶ng vµng danh dù" vµ "B¶ng gia ®×nh vÎ vang" ®Ó thëng c¸c gia ®×nh cã ngêi tßng qu©n.

626

627

- S¾c lÖnh sè 130-SL ngµy 16-12-1952, chØ ®Þnh Uû viªn Uû ban kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh Liªn khu III.

Hå CHñ TÞCH TIÕP C¸C NHµ B¸O
Thîng tuÇn th¸ng 11, sau phiªn häp Héi ®ång ChÝnh phñ, chóng t«i vµ mÊy anh em nhµ b¸o ngo¹i quèc may m¾n ®îc phÐp gÆp Hå Chñ tÞch. Khi ®Õn Phñ Chñ tÞch, chóng t«i thÊy Cô ®ang cïng c¸c nh©n viªn t¨ng gia s¶n xuÊt, Cô Chñ tÞch rÊt m¹nh khoÎ vµ vui vÎ. Sau ®©y lµ nh÷ng c©u Hå Chñ tÞch tr¶ lêi cho nh÷ng c©u hái cña chóng t«i: KÕt qu¶ cuéc th¾ng lîi ®ã lµ ta ®·: - Tiªu diÖt vµ b¾t sèng ®îc nhiÒu qu©n vµ lÝnh tinh nhuÖ cña giÆc, lµm cho giÆc rÊt hoang mang. - Thu ®îc nhiÒu vò khÝ Mü gióp cho giÆc. - Kh«i phôc ®îc 5 tØnh vµ nhiÒu n¬i quan träng. Th¾ng lîi Êy v× mÊy nguyªn nh©n: - Nh©n d©n ta rÊt h¨ng h¸i gióp ®ì bé ®éi, nhÊt lµ ®ång bµo Cao B»ng vµ mÊy huyÖn L¹ng S¬n. Hµng v¹n phô n÷ ®· thi ®ua trong viÖc vËn t¶i. - Bé ®éi ta rÊt dòng c¶m vµ tiÕn bé vÒ mÆt kü thuËt. ChØ huy ta rÊt kiªn quyÕt; - C¸c n¬i hëng øng ®Òu vµ tÝch cùc; - ChuÈn bÞ kh¸ chu ®¸o.

626

627

Th¾ng lîi cã hai ý nghÜa quan träng: - LÇn nµy ta giµnh ®îc quyÒn chñ ®éng. - Ta häc ®îc nhiÒu kinh nghiÖm, nã sÏ gióp cho bé ®éi ta tiÕn bé nhiÒu h¬n, mau h¬n n÷a. Hå Chñ tÞch nhÊn m¹nh r»ng: Sau th¾ng lîi nµy, mét ®iÒu mµ qu©n vµ d©n ta ph¶i gi÷ lµ tuyÖt ®èi kh«ng ®îc v× th¾ng lîi mµ kiªu c¨ng, chñ quan khinh ®Þch. Tr¸i l¹i, chóng ta ph¶i cè g¾ng h¬n n÷a, cÈn thËn h¬n n÷a, kiªn quyÕt h¬n n÷a. §¹i biÓu mét nhµ b¸o ngo¹i quèc hái: Ph¶i ch¨ng thÕ lµ Tæng ph¶n c«ng ®· b¾t ®Çu? Cô Chñ tÞch ®¸p: B¹n ph¶i nhí r»ng kh¸ng chiÕn cña chóng t«i lµ trêng kú kh¸ng chiÕn. Chóng t«i cßn ph¶i kiªn quyÕt vît qua nhiÒu bíc khã kh¨n, ph¶i ®éng viªn toµn d©n chuÈn bÞ h¬n n÷a, ph¶i cè g¾ng ®¸nh nhiÒu trËn th¾ng lîi h¬n n÷a, ®Ó ®i ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn. VÒ thµnh tÝch thi ®ua trong n¨m, Cô nãi: Thµnh tÝch rÊt kh¸ v× d©n chóng rÊt h¨ng h¸i, thÝ dô: - Bé ®éi thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng ®· ®îc kÕt qu¶ th¾ng lîi võa qua. - NhiÒu c«ng nh©n vµ nhµ m¸y ®· s¶n xuÊt qu¸ møc ®· ®Þnh. - N«ng d©n th× nhiÒu gia ®×nh vµ nhiÒu ®Þa ph¬ng t¨ng gia s¶n xuÊt rÊt kh¸. - B×nh d©n häc vô ph¸t triÓn ®Òu, nhiÒu tØnh ®· thanh to¸n xong n¹n mï ch÷. Tuy vËy, phong trµo thi ®ua vÉn cßn nhiÒu khuyÕt ®iÓm, nh: - C¸c c¬ quan vµ c¸c c¸n bé ®Æt kÕ ho¹ch còng nh l·nh ®¹o cha s¸t. - ViÖc ®«n ®èc, theo dâi, gióp ®ì cßn kÐm.

- ViÖc tæng kÕt kinh nghiÖm vµ trao ®æi kinh nghiÖm còng kÐm. Chóng ta cè g¾ng söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm ®ã mµ viÖc nµy c¸c b¸o chÝ ph¶i g¸nh mét phÇn tr¸ch nhiÖm th× thi ®ua ¸i quèc ch¾c sÏ cã nh÷ng thµnh tÝch tèt ®Ñp gÊp béi. Nãi chuyÖn ®Õn ®©y, th× ®· cã nhiÒu vÞ c¸n bé cao cÊp chê xin chØ thÞ, cho nªn chóng t«i ph¶i xin lui. Chóng t«i ra vÒ víi lßng vui vÎ vµ ®Çy tin tëng vµo nh÷ng cuéc th¾ng lîi mµ Hå Chñ tÞch ®ang l·nh ®¹o qu©n vµ d©n ta chuÈn bÞ cho ngµy mai.
B¸o Sù thËt, sè 151, ngµy 27-11-1950.

626

627

- Cßn chñ nghÜa ®Õ quèc, cßn thùc d©n, th× cßn cã nguy c¬ chiÕn tranh. NhÊt lµ trong lóc nµy, Mü vµ phe Mü rÊt hung h¨ng tr¾ng trîn. Song "löa cµng nång, níc cµng l¹nh", lùc lîng d©n chñ hoµ b×nh thÕ giíi - cã Liªn X« lµm thµnh tr× ngµy cµng m¹nh h¬n chóng.

Hå CHñ TÞCH TR¶ LêI C¸C NHµ B¸O
Sau khi cïng c¸c ®oµn thÓ chóc thä Hå Chñ tÞch, c¸c nhµ b¸o l¹i cã h©n h¹nh ®Æc biÖt ®îc Cô Chñ tÞch tiÕp riªng mÊy phót vµ ®îc phÐp ®Æt mÊy c©u hái. Sau ®©y lµ tãm t¾t nh÷ng c©u tr¶ lêi cña Ngêi: - Nh÷ng chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ nh: Thèng nhÊt tµi chÝnh, ChØnh ®èn biªn chÕ, Thu thuÕ n«ng nghiÖp, §Èy m¹nh thi ®ua, ®Òu nh»m môc ®Ých lµm cho kh¸ng chiÕn tiÕn m¹nh, t¨ng gia s¶n xuÊt ®îc nhiÒu vµ viÖc ®ãng gãp cña ®ång bµo ®îc gi¶n ®¬n, tiÖn lîi h¬n. C¸ch lµm viÖc tuy míi, nhng nh©n d©n ta rÊt tèt, rÊt h¨ng. ChØ cèt c¸n bé tõ cÊp trªn ®Õn cÊp díi ®Òu chÞu khã gi¶i thÝch cho mäi ngêi d©n hiÓu râ, th× nh÷ng chÝnh s¸ch Êy nhÊt ®Þnh thµnh c«ng tèt ®Ñp. - Mü chuÈn bÞ ký hoµ íc riªng víi NhËt vµ vò trang l¹i NhËt, viÖc ®ã nh©n d©n Trung Hoa vµ c¸c níc kh¸c ph¶n ®èi, nh©n d©n ViÖt Nam ta còng ph¶n ®èi. V× ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng níc ®· bÞ ®Õ quèc NhËt giµy xÐo trong mÊy n¨m. Dï sao chØ cã nh©n d©n ViÖt Nam cã quyÒn lªn tiÕng, thùc d©n Ph¸p vµ lò bï nh×n ph¶n quèc tuyÖt ®èi kh«ng cã quyÒn lîi dông danh nghÜa cña nh©n d©n ViÖt Nam.

C©u nãi cña Thèng chÕ Xtalin rÊt ®óng. §¹i ý «ng nãi: NÕu nh©n d©n thÕ giíi ®oµn kÕt nhÊt trÝ, gi÷ v÷ng sù nghiÖp b¶o vÖ hoµ b×nh ®Õn cïng, th× cuéc ®Êu tranh gi÷a lùc lîng g©y chiÕn vµ lùc lîng hoµ b×nh sÏ kÕt qu¶ lµ phe hoµ b×nh th¾ng. Tuy vËy, nh©n d©n thÕ giíi ®èi víi phe ®Õ quèc g©y chiÕn, còng nh ta ®èi víi giÆc Ph¸p. Cuèi cïng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, nhng ta kh«ng ®îc khinh ®Þch, chñ quan. C©u chuyÖn ®Õn ®©y th× mét to¸n nhi ®ång võa kÐo vµo chóc thä B¸c. Cô Chñ tÞch vui vÎ b¶o chóng t«i: Th«i, b©y giê c¸c chó ph¶i nhêng chç cho c¸c ch¸u. DÞp sau sÏ nãi chuyÖn nhiÒu h¬n.
B¸o Cøu quèc, sè 1827, ngµy 28-5-1951.

626

627

®éi ®¸nh giÆc, n«ng d©n, c«ng nh©n, lao ®éng trÝ ãc ®Òu ph¶i dùa vµo nhau. N«ng d©n kh«ng cã sù gióp ®ì cña c«ng nh©n th× kh«ng ®îc, kh«ng cã bé ®éi giÕt giÆc còng kh«ng xong. C«ng nh©n kh«ng cã n«ng d©n, kh«ng cã bé ®éi giÕt giÆc còng kh«ng ®îc. Bé ®éi kh«ng cã c«ng nh©n, kh«ng cã n«ng d©n còng kh«ng ®ñ søc m¹nh mµ ®¸nh giÆc, lao ®éng trÝ ãc còng vËy. Tuy c¸c chiÕn sÜ kh¸c nhau nhng ®Òu nh»m môc ®Ých giÕt giÆc. Muèn ®¹t ®îc môc ®Ých ®¸nh giÆc ph¶i lµm thÕ nµo, nghÜ thÕ nµo? ChiÕn sÜ ®¸nh giÆc ph¶i cïng víi c¸c ngµnh thi ®ua giÕt giÆc, chiÕn sÜ ®¸nh giÆc ph¶i tiÕc h¹t g¹o, chiÕn sÜ c«ng nh©n ph¶i tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu chí hoang phÝ ChÝnh . phñ vµ §oµn thÓ hÕt søc chèng bÖnh quan liªu, chèng tham «, chèng l·ng phÝ TÊt c¶ mäi ngêi ®Òu ph¶i tr«ng thÊy ai sai . th× phª b×nh. Phª b×nh ®Ó söa ch÷a, ®Ó tiÕn bé. Kh«ng phª b×nh lµ tù lµm mÊt quyÒn d©n chñ.
B¶n chôp tµi liÖu lu t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.

TãM T¾T LêI Hå CHñ TÞCH NãI VíI C¸C CHIÕN SÜ THI §UA C¤NG N¤NG BINH
Hå Chñ tÞch nãi: C¸c «ng, c¸c chó, c¸c c« ®· cè g¾ng ®i dù héi nghÞ ®· ®îc gÆp ®ñ mÆt mäi ngêi, nµo lµ chiÕn sÜ ®¸nh giÆc, nµo lµ chiÕn sÜ lao ®éng ch©n tay, nµo lµ chiÕn sÜ lao ®éng trÝ ãc, c¸c nhµ v¨n nghÖ, ®¹i biÓu c¸c ®¶ng ph¸i, c¸c ®oµn thÓ, c¸c ®¹i biÓu ChÝnh phñ, ®i nh thÕ ®îc më réng m¾t ra. V× sao ®îc ®i dù héi nghÞ: V× ®· cè g¾ng thi ®ua, ®· cè g¾ng råi ph¶i cè g¾ng h¬n n÷a, cè g¾ng ®Ó lµm lîi níc, lîi nhµ, nay v× cã thµnh tÝch ®îc ®i dù héi nghÞ thÕ lµ ®îc phÇn thëng. PhÇn thëng Êy, thµnh tÝch Êy lµ do nh©n d©n mµ cã, v× cè g¾ng mµ cã, cho nªn chí v× cã thµnh tÝch mµ kiªu ng¹o, ph¶i khiªm tèn vµ cè g¾ng h¬n n÷a. C¸c «ng, c¸c chó, c¸c c« cè g¾ng lµ tèt, cè g¾ng nh thÕ lµ lµm cho mäi ngêi cè g¾ng. Nhµ n«ng th× lµm sao cho mäi ngêi giång ®îc nhiÒu lóa, nhiÒu ng«, khoai, nhiÒu b«ng, ®ç, l¹c. ChiÕn sÜ b¾n ®¸nh giÕt ®Þch giái th× còng ph¶i lµm cho c¸c anh em chiÕn sÜ kh¸c ®Òu b¾n sóng giái. Mäi ngêi cè g¾ng, mäi nhµ cè g¾ng, c¶ níc cè g¾ng th× níc giµu d©n m¹nh. NÕu cã ai cè g¾ng h¬n m×nh th× còng lµ trong nh©n d©n cã ngêi cè g¾ng h¬n m×nh, lµ ph¶i häc tËp. ë ®©y cã ®ñ mÆt c¸c chiÕn sÜ ®Òu ph¶i thÊy r»ng: Bé

626

627

ThÕ nhng mµ thÕ nµo? §Þch cø thua, ta th× cø th¾ng. Th¾ng m·i (vç tay). Liªn X«, Trung Quèc vµ c¸c níc d©n chñ kh¸c ngµy cµng m¹nh. Ta còng ngµy cµng m¹nh (vç tay rÊt l©u).

ý KIÕN PH¸T BIÓU CñA B¸C SAU KHI NGHE MéT Sè CHIÕN SÜ THI §UA B¸O C¸O
Sau khi c¸c chiÕn sÜ thi ®ua n«ng nghiÖp vµ qu©n ®éi b¸o c¸o thµnh tÝch, B¸c ®øng dËy nãi: H«m nay v× tÊt c¶ c¸c chiÕn sÜ thi ®ua cha b¸o c¸o xong cho nªn B¸c cha kÕt luËn. B¸c chØ nãi mét vµi ®iÓm. Chóng ta ®ang kh¸ng chiÕn. Kh¸ng chiÕn th× ®¸nh giÆc lµ tríc m¾t. Muèn kh¸ng chiÕn ph¶i so s¸nh t×nh h×nh ®Þch vµ ta. §Þch: Bän giÆc Ph¸p cã mét lÞch sö qu©n sù næi tiÕng tõ h¬n 150 n¨m nay, kÓ tõ Nap«lª«ng. Ngoµi c¸i truyÒn thèng ®ã, chóng cßn cã h¶i qu©n, lôc qu©n, cã nhiÒu m¸y bay vµ c¸c khÝ giíi tèi t©n. Chóng l¹i s½n cã nÒn nÕp tæ chøc. Ta: §Õn n¨m nay, lÞch sö qu©n ®éi ta míi cã h¬n 10 n¨m, ta kh«ng cã h¶i qu©n (B¸c cêi vµ nãi vui). Ta chØ cã "h¶i qu©n" qua s«ng §µ (c¶ héi nghÞ cêi vang). Chóng ta kh«ng cã kh«ng qu©n. B¾n ®îc chiÕc m¸y bay nµo th× ch¸y chiÕc Êy (c¶ héi nghÞ cêi). Ta chØ cã lôc qu©n. Lóc míi b¾t ®Çu kh¸ng chiÕn, vò khÝ cña ta rÊt th« s¬. Lóc bÊy giê c¸c níc d©n chñ, sau cuéc §¹i chiÕn lÇn thø hai, cßn lo hµn g¾n vÕt th¬ng cña m×nh. T¹i Trung Quèc, bän Tëng cßn ®ang cÇm quyÒn.

So s¸nh víi ®Þch vÒ vËt chÊt vµ trang bÞ, c¸i g× ta còng kÐm. ThÕ mµ chóng ta d¸m quyÕt kh¸ng chiÕn vµ nhÊt ®Þnh th¾ng lîi (B¸c n¾m tay vµ d»n m¹nh) (vç tay rÊt l©u). §ã lµ do tinh thÇn cña nh©n d©n ta rÊt anh dòng, cã lßng yªu níc nång nµn, ®oµn kÕt chÆt chÏ, lßng c¨m thï cña d©n ta rÊt s©u s¾c. C¸c chiÕn sÜ ë ®©y ®¹i biÓu cho 20 triÖu ®ång bµo nãi lªn ®iÒu ®ã. Chóng ta quyÕt t©m vît mäi khã kh¨n gian khæ, quyÕt t©m hy sinh v× quyÒn lîi chung ®Ó giµnh lÊy th¾ng lîi. Mét ®Æc ®iÓm chung cña c¸c chiÕn sÜ thi ®ua lµ gÇn gòi quÇn chóng, th¬ng yªu quÇn chóng, gióp ®ì, häc hái, ®oµn kÕt víi quÇn chóng. Tinh thÇn gÇn gòi quÇn chóng, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vît khã kh¨n ®ã c¸n bé ta ph¶i cã. C¸n bé ph¶i thi ®ua víi quÇn chóng, xung phong lµm g¬ng mÉu cho quÇn chóng ®Ó kh¸ng chiÕn mau th¾ng lîi, kiÕn quèc chãng thµnh c«ng. V× sao mµ ta th¾ng lîi? (B¸c chØ vµo c¸c chiÕn sÜ thi ®ua vµ nãi tiÕp) V× chóng ta cã nh÷ng con ch¸u nh thÕ nµy. B©y giê ta ®· cã hµng tr¨m chiÕn sÜ thi ®ua, chóng ta sÏ cã hµng ngh×n, hµng triÖu. ë ngoµi níc, chóng ta còng cã nh÷ng con ch¸u nh thÕ nµy: §ã lµ nh÷ng H¨ngri M¸ctanh, Raym«ng §iªng, ®ã lµ nh÷ng chiÕn sÜ TriÒu Tiªn, Trung Quèc, Liªn X« vµ c¸c níc b¹n. Cho nªn chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Bän Ph¸p cã ph¶n ®éng Mü gióp søc, nhng cã 100 th»ng Mü gióp, ta còng cø ®¸nh th¾ng (vç tay l©u). Ta ®· gi¸n tiÕp ®¸nh chÕt hai tªn tíng giái vµo bËc nhÊt cña Ph¸p lµ L¬clÐc vµ T¸txinhi. T¸txinhi v× thua trËn nªn ph¸t

626

627

èm mµ chÕt. Ta ®· tiªu diÖt nhiÒu sinh lùc giÆc. ThÕ cña bän ®Õ quèc cµng ngµy cµng yÕu. Phong trµo d©n chñ ngµy cµng m¹nh. V× vËy ta nãi mét c¸ch quyÕt ®o¸n r»ng: kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi nhng ph¶i trêng kú. Trêng kú kh«ng ph¶i lµ 50 n¨m, 100 n¨m, mµ còng kh«ng ph¶i chØ 5, 7 n¨m mµ cã thÓ lµ 10 n¨m, 15, 20 n¨m cho ®Õn 30 n¨m ta còng quyÕt ®¸nh cho ®Õn th¾ng lîi cuèi cïng míi th«i. Ta sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n nh lµ vÒ c¸n bé, vÒ giao th«ng, v.v.. Cµng gÇn th¾ng lîi, cµng nhiÒu khã kh¨n. NhiÒu khã kh¨n l¹i cµng gÇn th¾ng lîi. Cµng th¾ng lîi, cµng ph¶i thi ®ua, cµng thi ®ua, cµng mau th¾ng lîi. CÇn ph¶i ph¸t triÓn réng r·i thi ®ua, ®Ó lµm sao cho ngêi ngêi thi ®ua, ngµnh ngµnh thi ®ua. C¸c chó, c¸c c« ®· cã vinh h¹nh lµ nh÷ng ngêi xung phong dÉn ®Çu. Vinh h¹nh to th× nhiÖm vô to. Cho nªn B¸c dÆn: 1- Ph¶i cè g¾ng lu«n lu«n, kh«ng khi nµo cho thÕ lµ ®ñ. 2- Tr¸nh tù kiªu, tù ®¹i. Tù kiªu, tù ®¹i lµ mét kÎ ®Þch cßn hung ¸c h¬n c¶ giÆc Mü, giÆc Ph¸p. V× nã Èn nÊp trong ngêi m×nh kh«ng thÓ lÊy sóng, lÊy dao mµ chÐm giÕt ®îc. C¸c chó, c¸c c« cã nhiÖm vô d×u d¾t tÊt c¶ tiÕn bé ®Õn møc cña c¸c chó, c¸c c«. C¸c chó, c¸c c« ph¶i tiÕn lªn m·i. TiÕn chõng nµo th× cµng gÇn th¾ng lîi chõng ®ã. Cµng gÇn th¾ng lîi ta cµng nhiÒu chiÕn sÜ thi ®ua. Cµng cã nhiÒu chiÕn sÜ thi ®ua th× c¸c c«, c¸c chó cµng ph¶i thi ®ua h¬n. NÕu c¸c c«, c¸c chó nhí lêi B¸c chõng nµo vÒ lµm chõng nÊy, thi ®ua nhiÒu kÕt qu¶. §ã lµ mét b»ng chøng lµ chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, ®éc lËp thèng nhÊt nhÊt ®Þnh thµnh c«ng (vç tay rÊt l©u).
Nãi ngµy 3-5-1952.

B¶n chôp tµi liÖu lu t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.

626

627

CHó THÝCH Vµ B¶N CHØ DÉN T£N NG¦êi

672

673

CHó THÝCH
1. C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m: Th¸ng 8-1945, ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai s¾p kÕt thóc. Thùc hiÖn chñ tr¬ng Tæng khëi nghÜa cña Trung ¬ng §¶ng vµ LÖnh Tæng khëi nghÜa cña Tæng bé ViÖt Minh, hëng øng Th kªu gäi Tæng khëi nghÜa cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, nh©n d©n c¶ níc tõ Nam ®Õn B¾c nhÊt tÒ ®øng lªn khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn. Tõ ngµy 14-8 ®Õn ngµy 18-8, nhiÒu x·, huyÖn ë hÇu hÕt c¸c tØnh miÒn B¾c vµ Thanh Ho¸, NghÖ An, Hµ TÜnh, Qu¶ng Ng·i, Kh¸nh Hoµ, Mü Tho, Sa §Ðc ®· næi dËy giµnh chÝnh quyÒn. Ngµy 18-8 c¸c tØnh B¾c Giang, H¶i D¬ng, Hµ TÜnh, Qu¶ng Nam giµnh chÝnh quyÒn ë tØnh lþ. Ngµy 19-8 cuéc Tæng khëi nghÜa ®· giµnh ®îc th¾ng lîi ë Thñ ®« Hµ Néi. §Õn ngµy 28-8 Tæng khëi nghÜa th¾ng lîi trong c¶ níc. C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m ë ViÖt Nam lµ cuéc c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ®iÓn h×nh ë mét níc thuéc ®Þa nöa phong kiÕn do giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o. Th¾ng lîi Êy ®· ®a d©n téc ViÖt Nam bíc vµo kû nguyªn míi, kû nguyªn ®éc lËp tù do vµ chñ nghÜa x· héi. §ã lµ th¾ng lîi cña ®êng lèi gi¬ng cao ngän cê ®éc lËp d©n téc, d©n chñ cña giai cÊp c«ng nh©n, kÕt hîp chÆt chÏ hai nhiÖm vô chèng ®Õ quèc vµ chèng phong kiÕn. §ã lµ th¾ng lîi cña ®êng lèi ®oµn kÕt toµn d©n, sö dông b¹o lùc c¸ch m¹ng ®Ó lËt ®æ ¸ch thèng trÞ cña ®Õ quèc vµ phong kiÕn. §ã lµ sù tµi t×nh, s¸ng t¹o cña §¶ng

672

673

trong viÖc t¹o thêi c¬, n¾m v÷ng thêi c¬, khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn trong c¶ níc. Thµnh c«ng cña C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m ë ViÖt Nam ®· t¹o thêi c¬ cho nh©n d©n Lµo lµm C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m ë Lµo th¾ng lîi, nh©n d©n Campuchia cã thªm ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn phong trµo c¸ch m¹ng. §ã còng lµ th¾ng lîi cña c¸c lùc lîng c¸ch m¹ng, d©n chñ vµ tiÕn bé trong cuéc ®Êu tranh chèng chñ nghÜa ®Õ quèc, v× hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ chñ nghÜa x· héi. Tr.7. 2. Tuyªn ng«n §éc lËp: Ngµy 2-9-1945, t¹i Qu¶ng trêng Ba §×nh, Hµ Néi, thay mÆt ChÝnh phñ l©m thêi, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ®äc b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp do Ngêi th¶o ra, tuyªn bè tríc ®ång bµo c¶ níc vµ nh©n d©n thÕ giíi viÖc thñ tiªu chÕ ®é thùc d©n phong kiÕn vµ thµnh lËp níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ. Trong v¨n kiÖn lÞch sö nµy, sau khi tè c¸o nh÷ng téi ¸c tÇy trêi cña bän thùc d©n vµ phong kiÕn tay sai trong gÇn mét thÕ kû, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· kh¼ng ®Þnh nh÷ng quyÒn d©n téc c¬ b¶n tÊt yÕu cña d©n téc ViÖt Nam. Ngêi tuyªn bè tríc nh©n d©n ta vµ nh©n d©n thÕ giíi: "Níc ViÖt Nam cã quyÒn hëng tù do vµ ®éc lËp, vµ sù thËt ®· thµnh mét níc tù do ®éc lËp. Toµn thÓ d©n téc ViÖt Nam quyÕt ®em tÊt c¶ tinh thÇn vµ lùc lîng, tÝnh m¹ng vµ cña c¶i ®Ó gi÷ v÷ng quyÒn tù do, ®éc lËp Êy". B¶n Tuyªn ng«n §éc lËp lµ kÕt tinh truyÒn thèng lÞch sö kiªn cêng bÊt khuÊt cña d©n téc ta vµ lµ t¸c phÈm bÊt hñ cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÜ ®¹i. Tuyªn ng«n ®éc lËp lµ b¶n anh hïng ca më ®Çu cho mét kû nguyªn míi cña d©n téc ta - kû nguyªn ®éc lËp, tù do vµ chñ nghÜa x· héi. Tr.7. 3. Sau th¾ng lîi cuéc tæng tuyÓn cö trong c¶ níc (ngµy 6-11946), Kú häp thø nhÊt cña Quèc héi ®· ®îc triÖu tËp ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng nhiÖm vô cÊp b¸ch trong t×nh h×nh

míi. S¸ng ngµy 2-3-1946, Quèc héi kho¸ I ®· häp kú ®Çu tiªn t¹i Nhµ h¸t thµnh phè Hµ Néi. Quèc héi ®· nghe vµ nhÊt trÝ t¸n thµnh b¶n b¸o c¸o vÒ c«ng t¸c cña ChÝnh phñ do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tr×nh bµy. Quèc héi tuyªn bè "Chñ tÞch Hå ChÝ Minh xøng ®¸ng víi Tæ quèc". Quèc héi ®· bÇu ra ChÝnh phñ míi - ChÝnh phñ liªn hiÖp chÝnh thøc - ®øng ®Çu lµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. Quèc héi còng ®· bÇu ra Ban Thêng trùc, TiÓu ban dù th¶o HiÕn ph¸p, Kh¸ng chiÕn uû viªn héi vµ §oµn cè vÊn tèi cao. §©y lµ sù kh¼ng ®Þnh ChÝnh phñ hîp hiÕn, duy nhÊt cña c¶ níc. Thµnh c«ng cña cuéc Tæng tuyÓn cö bÇu Quèc héi vµ cña Kú häp thø nhÊt, Quèc héi kho¸ I lµ thµnh tÝch to lín cña §¶ng vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong viÖc l·nh ®¹o nh©n d©n ta x©y dùng vµ cñng cè chÝnh quyÒn míi ®Ó ®a ®Êt níc vît qua nh÷ng thö th¸ch hiÓm nghÌo lóc nµy. Tr. 7. 4. HiÖp ®Þnh s¬ bé 6-3-1946: Cuèi th¸ng 2-1946, ®îc sù ®ång t×nh cña ®Õ quèc Mü, Ph¸p ®· ký víi ChÝnh phñ Tëng Giíi Th¹ch ë Trïng Kh¸nh mét b¶n HiÖp íc cho qu©n Ph¸p vµo thay thÕ qu©n Tëng ë miÒn B¾c §«ng D¬ng. MÆc dï vËy, bän qu©n phiÖt Tëng vÉn tr× ho·n viÖc rót qu©n vÒ níc, kÐo dµi sù cã mÆt cña chóng ë ViÖt Nam ®Ó cíp bãc nh©n d©n ta vµ ph¸ ho¹i c¸ch m¹ng níc ta. §Ó lo¹i trõ bít mét kÎ thï nguy hiÓm cña c¸ch m¹ng vµ còng ®Ó tranh thñ thêi gian cñng cè lùc lîng kh¸ng chiÕn ë Nam Bé, chuÈn bÞ lùc lîng ë miÒn B¾c ®Ó ®èi phã víi nguy c¬ chiÕn tranh trong ph¹m vi c¶ níc, ngµy 3-3-1946 Ban thêng vô Trung ¬ng §¶ng ®· ra ChØ thÞ T×nh h×nh vµ chñ tr¬ng ph©n tÝch s©u s¾c t×nh h×nh, ©m mu vµ thñ ®o¹n x¶o quyÖt cña bän ®Õ quèc vµ tay sai vµ nªu lªn chñ tr¬ng t¹m thêi hoµ ho·n víi Ph¸p. ChØ thÞ còng v¹ch ra nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cho viÖc ®µm ph¸n gi÷a ta vµ Ph¸p. Ngµy 5-3-1946, Héi nghÞ më réng cña Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng ®· t¸n thµnh chñ tr-

672

673

¬ng trªn cña Ban Thêng vô Trung ¬ng §¶ng. Thùc hiÖn chñ tr¬ng ®ã, ngµy 6-3-1946, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ký víi ®¹i diÖn ChÝnh phñ Ph¸p HiÖp ®Þnh s¬ bé t¹i sè nhµ 36 Lý Th¸i Tæ, Hµ Néi. Néi dung c¬ b¶n cña b¶n HiÖp ®Þnh s¬ bé lµ: ChÝnh phñ Ph¸p c«ng nhËn níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ lµ mét quèc gia tù do n»m trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p. Níc ViÖt Nam cã ChÝnh phñ, NghÞ viÖn, qu©n ®éi vµ tµi chÝnh riªng. Sù thèng nhÊt ®Êt níc sÏ do trng cÇu ý d©n quyÕt ®Þnh. ChÝnh phñ ViÖt Nam ®ång ý cho 15.000 qu©n Ph¸p ®îc vµo thay thÕ qu©n Tëng rót vÒ níc. Sè qu©n ®ã ph¶i ®ãng ë nh÷ng n¬i ®îc quy ®Þnh vµ ph¶i rót khái ViÖt Nam trong vßng 5 n¨m, mçi n¨m rót mét phÇn n¨m. Qu©n ®éi hai bªn ngõng b¾n vµ ë nguyªn vÞ trÝ ®ãng qu©n. Trong hoµn c¶nh lÞch sö ®ã, viÖc ký hiÖp ®Þnh s¬ bé lµ mét trong nh÷ng s¸ch lîc c¸ch m¹ng ®óng ®¾n, s¸ng suèt. Nã ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chóng ta tæ chøc l¹i cuéc kh¸ng chiÕn ë Nam Bé; ®uæi nhanh qu©n Tëng vÒ níc, diÖt bän ViÖt gian tay sai cña Tëng, giµnh thªm thêi gian hoµ b×nh ®Ó x©y dùng vµ cñng cè lùc lîng cña ta, chuÈn bÞ cuéc kh¸ng chiÕn l©u dµi, chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc. Tr.7. 5. T¹m íc 14 th¸ng 9: Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ký víi ChÝnh phñ Ph¸p, t¹i Pari ngµy 14-9-1946. Do th¸i ®é ngoan cè vµ hiÕu chiÕn cña thùc d©n Ph¸p, cuéc ®µm ph¸n gi÷a ChÝnh phñ ta vµ ChÝnh phñ Ph¸p t¹i Ph«ngtenn¬bl« kh«ng ®i ®Õn kÕt qu¶. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh thÊy râ nguy c¬ cña mét cuéc chiÕn tranh ¸c liÖt cã quy m« c¶ níc mµ Ngêi dù ®o¸n tõ tríc, ®· ®Õn gÇn. §Ó cã thªm thêi gian chuÈn bÞ cho cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vµ ®Ó tá thiÖn chÝ cña ChÝnh phñ ta, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lóc ®ã ®ang ë Pari víi t c¸ch lµ thîng kh¸ch cña ChÝnh Phñ Ph¸p, ®· tranh thñ dµn xÕp, ký víi ChÝnh Phñ Ph¸p b¶n T¹m íc nµy.

Néi dung c¬ b¶n cña b¶n T¹m íc lµ sù tho¶ thuËn t¹m thêi gi÷a ta vµ Ph¸p vÒ mét sè vÊn ®Ò bøc thiÕt cã tÝnh chÊt bé phËn. ChÝnh phñ Ph¸p ph¶i thi hµnh c¸c quyÒn tù do, d©n chñ vµ ph¶i ngõng b¾n ë Nam Bé; ChÝnh phñ ta t¹m thêi nh©n nhîng thªm cho Ph¸p mét sè quyÒn lîi vÒ kinh tÕ vµ v¨n ho¸ ë ViÖt Nam; quy ®Þnh thêi gian tiÕp tôc cuéc ®µm ph¸n ViÖt - Ph¸p vµo th¸ng 1-1947. T¹m íc 14 th¸ng 9 lµ mét s¸ch lîc ngo¹i giao tµi t×nh cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. T¹m íc ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nh©n d©n ta cã thªm thêi gian hoµ b×nh, chuÈn bÞ lùc lîng vÒ mäi mÆt ®Ó tiÕn hµnh cuéc kh¸ng chiÕn l©u dµi chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc. Tr.7. 6. Cuéc chiÕn tranh thÕ giíi thø hai (1939-1945): Cuéc chiÕn tranh do bän ph¸t xÝt §øc, Italia, NhËt B¶n g©y ra víi ©m mu chia l¹i thÞ trêng thÕ giíi vµ tiªu diÖt níc Nga x«viÕt. Do tÝnh chÊt cña cuéc chiÕn tranh vµ ©m mu cña c¸c thÕ lùc ph¸t xÝt, cuéc chiÕn tranh næ ra ë tõng vïng cã tÝnh chÊt kh¸c nhau. Tõ th¸ng 9-1939 ®Õn th¸ng 6-1941 lµ chiÕn tranh gi÷a níc §øc ph¸t xÝt víi c¸c níc ®Õ quèc; tõ th¸ng 6-1941 ®Õn th¸ng 81945, cuéc chiÕn tranh chñ yÕu diÔn ra trªn mÆt trËn X« §øc vµ tõ th¸ng 12-1941 ®Õn th¸ng 9-1945, cuéc chiÕn tranh do ph¸t xÝt NhËt g©y ra ë ch©u ¸ vµ Th¸i B×nh D¬ng. Víi quy m« vµ sù ¸c liÖt cña nã, cuéc ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai ®· cuèn hót 61 níc víi 1.700 triÖu ngêi vµo vßng chiÕn. Loµi ngêi ®· ph¶i chÞu mét tai ho¹ rÊt khñng khiÕp, h¬n 60 triÖu ngêi bÞ chÕt, chiÕn sù diÔn ra trªn l·nh thæ cña h¬n 40 níc víi mét khèi lîng cña c¶i vËt chÊt khæng lå bÞ chiÕn tranh tiªu huû. KÕt qu¶ cña cuéc chiÕn tranh lµ sù th¾ng lîi cña lùc lîng c¸c níc §ång minh nh Liªn X«, Mü, Anh, v.v., trong ®ã Liªn X« ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh. C¸c lùc lîng ph¸t xÝt ®· bÞ tiªu diÖt. Liªn X« kh«ng nh÷ng ®· giµnh th¾ng lîi vÎ vang trong cuéc chiÕn tranh gi÷ níc vÜ ®¹i (1941-1945) mµ cßn trùc tiÕp

672

673

gi¶i phãng nh©n d©n nhiÒu níc ch©u ¢u vµ ch©u ¸ khái tai ho¹ ph¸t xÝt. Th¾ng lîi Êy ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho nhiÒu níc ch©u ¢u, ch©u ¸ hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ vµ tiÕn lªn lµm c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa. Tr.24. 7. Khëi nghÜa B¾c S¬n : Næ ra ®ªm 27-9-1940 ë B¾c S¬n (thuéc tØnh L¹ng S¬n). Lóc bÊy giê bän thùc d©n Ph¸p ®· ®Çu hµng ph¸t xÝt §øc ë chÝnh quèc, bän thùc d©n Ph¸p ë §«ng D¬ng rÊt hoang mang dao ®éng. Khi qu©n NhËt tiÕn vµo L¹ng S¬n, chÝnh quyÒn tay sai Ph¸p ë ®©y ®· tan r· nhanh chãng. Chíp thêi c¬ ®ã, ®¶ng bé ®Þa ph¬ng ®· ph¸t ®éng khëi nghÜa. Kho¶ng 600 qu©n khëi nghÜa cã vò trang ®· næi dËy chiÕm ®ån Má Nhµi, viªn tri ch©u ch¹y trèn, nguþ quyÒn tan r·, n`©n d©n hoµn toµn lµm chñ ch©u lþ vµ c¸c vïng trong ch©u. §éi du kÝch ®Þa ph¬ng ®îc thµnh lËp. Nhng sau ®ã, NhËt - Ph¸p l¹i tho¶ hiÖp víi nhau ®Ó ®µn ¸p cuéc khëi nghÜa. Héi nghÞ Trung ¬ng §¶ng th¸ng 11 n¨m 1940 ®· quyÕt ®Þnh duy tr× ®éi du kÝch B¾c S¬n lµm nßng cèt x©y dùng lùc lîng vò trang vµ thµnh lËp c¨n cø ®Þa B¾c S¬n - Vò Nhai do Trung ¬ng trùc tiÕp chØ ®¹o. Tr. 24. 8. Khëi nghÜa Nam Kú: Næ ra ngµy 23-11-1940 ë hÇu hÕt c¸c tØnh miÒn Nam, nhÊt lµ ë Mü Tho. QuÇn chóng næi dËy rÊt dòng c¶m, nhiÒu ®ån bèt bÞ h¹, nhiÒu ®êng giao th«ng bÞ ph¸... ChÝnh quyÒn ®Þch ë mét sè n¬i tan r·. ë nh÷ng n¬i ®ã, chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng ®îc thµnh lËp vµ thùc hiÖn nh÷ng c¶i c¸ch d©n chñ. Cê ®á sao vµng lÇn ®Çu tiªn xuÊt hiÖn. Cuéc khëi nghÜa nµy næ ra khi cha cã chØ thÞ cña Trung ¬ng §¶ng, ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vµ chñ quan cha chÝn muåi, bän ph¶n ®éng l¹i lät vµo hµng ngò c¸ch m¹ng vµ n¾m ®îc kÕ ho¹ch cña cuéc khëi nghÜa, cho nªn thùc d©n Ph¸p ®· ®µn ¸p ®Ém m¸u cuéc khëi nghÜa nµy vµ cuèi cïng cuéc khëi nghÜa bÞ thÊt b¹i.

Cuéc khëi nghÜa Nam Kú võa næ ra th× ngay ngµy h«m sau, Trung ¬ng §¶ng ta ®· ra th«ng b¸o khÈn cÊp göi c¸c cÊp bé §¶ng, kªu gäi ñng hé cuéc khëi nghÜa Nam Kú. Tr.24. 9. Khëi nghÜa §« L¬ng : Cuéc b¹o ®éng cña binh lÝnh ViÖt Nam trong qu©n ®éi tay sai cña thùc d©n Ph¸p, do NguyÔn V¨n Cung (cßn gäi lµ §éi Cung) l·nh ®¹o, næ ra ngµy 13-1-1941. Binh lÝnh yªu níc ®· næi dËy ®¸nh chiÕm ®ån Chî R¹ng (§« L¬ng, NghÖ An) vµ sau ®ã tiÕn vÒ ®¸nh chiÕm Vinh. Nhng kÕ ho¹ch bÞ lé, nh÷ng ngêi tham gia b¹o ®éng bÞ b¾t, cuéc khëi nghÜa bÞ thÊt b¹i. Tr.24. 10. ViÖt Minh (MÆt trËn ViÖt Minh) lµ tªn gäi t¾t cña ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh: §îc thµnh lËp ngµy 19-5-1941, t¹i P¸c Bã (Cao B»ng), theo s¸ng kiÕn cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ theo NghÞ quyÕt Héi nghÞ trung ¬ng lÇn thø t¸m (5-1941). ViÖt Minh gåm c¸c thµnh viªn lµ §¶ng Céng s¶n §«ng D¬ng vµ c¸c Héi cøu quèc nh: Héi c«ng nh©n cøu quèc, Héi n«ng d©n cøu quèc, Héi thanh niªn cøu quèc, Héi phô n÷ cøu quèc, Héi qu©n nh©n cøu quèc, Héi phô l·o cøu quèc, Héi PhËt gi¸o cøu quèc, Héi nhi ®ång cøu quèc vµ mét sè ®¶ng ph¸i vµ tæ chøc yªu níc kh¸c. ViÖt Minh lµ mét mÆt trËn thèng nhÊt d©n téc réng r·i, tËp hîp ®«ng ®¶o c¸c tÇng líp nh©n d©n, c¸c ®¶ng ph¸i chÝnh trÞ, c¸c d©n téc, t«n gi¸o yªu níc ®Ó chèng kÎ thï chÝnh cña d©n téc ta lóc Êy lµ thùc d©n Ph¸p vµ ph¸t xÝt NhËt. MÆt trËn ®· ¸p dông chÝnh s¸ch mÒm dÎo ®Ó tranh thñ mäi lùc lîng cã thÓ tranh thñ ®îc, ph©n ho¸ kÎ thï, c« lËp cao ®é kÎ thï chÝnh, nh»m tiªu diÖt chóng, giµnh ®éc lËp d©n téc, tù do cho nh©n d©n. Sau khi C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thµnh c«ng, mÆt trËn ViÖt Minh ®· vËn ®éng toµn d©n tham gia cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. §Ó gãp phÇn thóc ®Èy cuéc kh¸ng chiÕn mau ®Õn th¾ng

672

673

lîi, ngµy 3-3-1951, §¹i héi MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt toµn quèc ®· thèng nhÊt hai tæ chøc ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh (ViÖt Minh) vµ Héi liªn hiÖp quèc d©n ViÖt Nam (Liªn ViÖt) thµnh mÆt trËn Liªn ViÖt. Tr.25. 11. ViÖc Mü can thiÖp vµo §«ng D¬ng: §Õ quèc Mü ®· nhßm ngã §«ng D¬ng tõ trong ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai. Tõ n¨m 1946, ®Õ quèc Mü ®· tiÕp tay cho thùc d©n Ph¸p tiÕn hµnh cuéc chiÕn tranh x©m lîc c¸c níc §«ng D¬ng. N¨m 1950, trong lóc cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ba níc ViÖt Nam, Lµo vµ Campuchia ®ang ph¸t triÓn m¹nh vÒ mäi mÆt, ®Õ quèc Mü ®· t¨ng cêng can thiÖp vµo §«ng D¬ng ®Ó ng¨n chÆn phong trµo c¸ch m¹ng §«ng D¬ng vµ cøu nguy cho thùc d©n Ph¸p. Chóng t¨ng viÖn trî cho thùc d©n Ph¸p ë §«ng D¬ng, buéc thùc d©n Ph¸p ngµy cµng lÖ thuéc vµo chóng. Chóng lËp c¸c c¬ quan qu©n sù Mü ë §«ng D¬ng, (ph¸i ®oµn MAAG) trùc tiÕp ®iÒu khiÓn chiÕn tranh, nh»m tõng bíc thay ch©n thùc d©n Ph¸p ë khu vùc nµy. Tr.73. 12. ChiÕn dÞch Cao - B¾c - L¹ng (Cao B»ng, B¾c C¹n, L¹ng S¬n): Tøc lµ chiÕn dÞch Biªn giíi thu ®«ng n¨m 1950, cßn gäi lµ chiÕn dÞch Lª Hång Phong II ®îc tiÕn hµnh theo quyÕt ®Þnh håi th¸ng 6-1950 cña Ban Thêng vô Trung ¬ng §¶ng vµ cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. Môc ®Ých cña chiÕn dÞch lµ tiªu diÖt mét bé phËn quan träng sinh lùc ®Þch, më réng vµ cñng cè c¨n cø ®Þa ViÖt B¾c, ph¸ tan vßng v©y cña chñ nghÜa ®Õ quèc víi ta. §Çu th¸ng 9-1950, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· lªn ®êng ra mÆt trËn. S¸ng ngµy 16-9-1950, chiÕn dÞch b¾t ®Çu. Bé ®éi ta ®¸nh chiÕm §«ng Khª, mét c¨n cø quan träng cña ®Þch trªn tuyÕn phßng ngù ®êng sè 4, n»m gi÷a L¹ng S¬n vµ Cao B»ng. BÞ mÊt §«ng Khª, qu©n ®éi Ph¸p quyÕt ®Þnh rót khái Cao B»ng theo kÕ ho¹ch: Mét mÆt dïng gÇn hÕt lùc lîng dù bÞ

cßn l¹i ë B¾c Bé ®Ó më cuéc hµnh binh Phècc¬ (Phoque) lªn chiÕm thÞ x· Th¸i Nguyªn, mÆt kh¸c, dïng binh ®oµn L¬ Pagi¬ më cuéc hµnh binh Tªred¬ (ThÐrÌse) tõ L¹ng S¬n theo ®êng sè 4 rót vÒ. S¸ng ngµy 7-10-1950, qu©n ta tiªu diÖt toµn bé binh ®oµn L¬ Pagi¬ t¹i Cèc X¸ c¸ch §«ng Khª 7 kil«mÐt. ChiÒu ngµy 7-101950, qu©n ta l¹i tiªu diÖt gän binh ®oµn S¸ct«ng t¹i ®iÓm cao 477 ë gÇn Cèc X¸ vÒ phÝa T©y. Binh ®oµn tõ ThÊt Khª lªn øng cøu còng bá ch¹y. T¹i Th¸i Nguyªn, qu©n ®Þch bÞ qu©n ta chÆn ®¸nh d÷ déi, ®· ph¶i th¸o ch¹y. Trong 13 ngµy (tõ 10 ®Õn 23-10-1950) ®Þch liªn tiÕp bá c¸c vÞ trÝ ThÊt Khª, Na SÇm, §ång §¨ng, L¹ng S¬n, §×nh LËp, An Ch©u rót vÒ Tiªn Yªn ë khu vùc duyªn h¶i. HÖ thèng phßng tuyÕn ®êng sè 4 cña ®Þch bÞ ph¸ vì. Trong chiÕn dÞch Biªn giíi, qu©n ta ®· tiªu diÖt vµ b¾t sèng 8.000 tªn ®Þch (trong ®ã b¾t sèng 3.500 tªn), tiªu diÖt gän mét nöa lùc lîng c¬ ®éng chiÕn lîc cña ®Þch ë B¾c §«ng D¬ng, thu nhiÒu vò khÝ; gi¶i phãng 5 thÞ x·, 13 thÞ trÊn, nhiÒu vïng ®Êt ®ai quan träng, c¶ mét d¶i biªn giíi dµi 750 kil«mÐt, bao gåm 35 v¹n d©n. C¨n cø ®Þa ViÖt B¾c ®îc më réng vµ cñng cè. C¸ch m¹ng níc ta lÇn ®Çu tiªn ®· ph¸ tan vßng v©y cña chñ nghÜa ®Õ quèc. ChiÕn dÞch Biªn giíi lµ chiÕn dÞch tiÕn c«ng quy m« lín ®Çu tiªn cña qu©n vµ d©n ta, mét chiÕn dÞch ®¸nh vËn ®éng, ®¸nh tiªu diÖt xuÊt s¾c, ®¹t hiÖu suÊt chiÕn ®Êu cao, ®¸nh dÊu bíc ph¸t triÓn míi vÒ quyÒn chñ ®éng cña qu©n ®éi ta trªn chiÕn trêng chÝnh. Tr.86. 13. C¸ch m¹ng Th¸ng Mêi Nga: Cuéc c¸ch m¹ng v« s¶n th¾ng lîi ®Çu tiªn trªn thÕ giíi. Díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng B«nsªvÝch Nga, ®øng ®Çu lµ V.I. Lªnin, ngµy 7-11 (tøc ngµy 25 th¸ng Mêi, theo lÞch Nga) 1917, giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng Nga ®· vïng dËy lËt ®æ chÝnh quyÒn cña giai cÊp t

672

673

s¶n, thµnh lËp ChÝnh phñ x« viÕt do Lªnin lµm Chñ tÞch. Giai cÊp c«ng nh©n Nga ®· ®Ëp tan bé m¸y thèng trÞ cña c¸c giai cÊp bãc lét, lËp nªn nhµ níc kiÓu míi - ChÝnh quyÒn x« viÕt, mét h×nh thøc cña chuyªn chÝnh v« s¶n. Tõ ®ã níc Nga x« viÕt v÷ng bíc tiÕn lªn x©y dùng thµnh mét níc x· héi chñ nghÜa hïng m¹nh. C¸ch m¹ng Th¸ng Mêi th¾ng lîi ®· më ®Çu mét thêi ®¹i míi - thêi ®¹i qu¸ ®é tõ chñ nghÜa t b¶n lªn chñ nghÜa x· héi trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi. C¸ch m¹ng Th¸ng Mêi ®· thøc tØnh giai cÊp c«ng nh©n vµ toµn thÓ nh©n d©n bÞ ¸p bøc, soi s¸ng con ®êng cho c¸c d©n téc bÞ n« dÞch ®i tíi c¸ch m¹ng gi¶i phãng vµ tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. Tr.113. 14. ChiÕn dÞch trung du (cßn gäi lµ chiÕn dÞch TrÇn Hng §¹o): ChiÕn dÞch diÔn ra tõ ngµy 25-12-1950 ®Õn ngµy 17-1-1951, nh»m tiªu diÖt mét bé phËn sinh lùc ®Þch, ph¸t triÓn chiÕn tranh du kÝch. Trong chiÕn dÞch nµy, phÝa ta ®· huy ®éng 5 trung ®oµn bé ®éi chñ lùc phèi hîp víi c¸c lùc lîng vò trang ®Þa ph¬ng ®¸nh ®Þch ë vïng VÜnh Yªn, Phóc Yªn, vµ B¾c Ninh. Chóng ta ®· tiªu diÖt ®îc mét bé phËn sinh lùc ®Þch vµ qua chiÕn dÞch nµy, c¸c lùc lîng vò trang cña ta cã thªm kinh nghiÖm chiÕn ®Êu. Tr.138. 15. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng Céng s¶n §«ng D¬ng: Häp tõ ngµy 11 ®Õn ngµy 19-2-1951, t¹i x· VÜnh Quang, huyÖn Chiªm Ho¸, tØnh Tuyªn Quang. §©y lµ lÇn ®Çu tiªn §¶ng häp §¹i héi c«ng khai kÓ tõ khi thµnh lËp. Dù ®¹i héi cã h¬n 200 ®¹i biÓu thuéc c¸c §¶ng bé ViÖt Nam, Lµo vµ Campuchia thay mÆt cho h¬n 76 v¹n ®¶ng viªn trong toµn §¶ng. §¹i héi ®· th¶o luËn vµ th«ng qua B¸o c¸o chÝnh trÞ cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, b¸o c¸o Bµn vÒ c¸ch m¹ng ViÖt Nam cña ®ång chÝ Trêng Chinh vµ c¸c b¸o c¸o vÒ Tæ chøc vµ §iÒu

lÖ cña §¶ng; vÒ ChÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n ViÖt Nam; vÒ Cñng cè khèi ®oµn kÕt; vÒ X©y dùng qu©n ®éi nh©n d©n; vÒ Kinh tÕ tµi chÝnh vµ vÊn ®Ò X©y dùng v¨n nghÖ nh©n d©n ViÖt Nam... Trong ®iÒu kiÖn lÞch sö míi, nh»m ®¸p øng víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng, §¹i héi ®· quyÕt ®Þnh §¶ng ta ra ho¹t ®éng c«ng khai vµ ®æi tªn lµ §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam. §¹i héi ®· quyÕt ®Þnh c«ng t¸c chuÈn bÞ, tiÕn tíi thµnh lËp chÝnh ®¶ng m¸c xÝt ë mçi níc trªn b¸n ®¶o §«ng D¬ng. §¹i héi còng th¶o luËn vµ nhÊt trÝ th«ng qua §iÒu lÖ míi cña §¶ng. §¹i héi ®· bÇu 29 ®ång chÝ vµo Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng míi cña §¶ng, bÇu ®ång chÝ Hå ChÝ Minh lµm Chñ tÞch §¶ng, ®ång chÝ Trêng Chinh ®îc bÇu l¹i lµm Tæng bÝ th Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng. Tr.153. 16. ChiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt (1914-1918) : Næ ra do hËu qu¶ cña cuéc khñng ho¶ng cña hÖ thèng kinh tÕ t b¶n chñ nghÜa thÕ giíi vµ cuéc ®Êu tranh gi÷a c¸c níc ®Õ quèc lín nh»m chia l¹i thÕ giíi vµ ph¹m vi ¶nh hëng cña chóng. §©y lµ cuéc chiÕn tranh gi÷a hai phe ®Õ quèc ë ch©u ¢u. Nã l«i cuèn vµo vßng chiÕn 33 níc, víi sè d©n h¬n 1.500 triÖu ngêi. Nh©n lo¹i ®· bÞ thiÖt h¹i trong cuéc chiÕn tranh nµy lµ 10 triÖu ngêi chÕt, 20 triÖu ngêi bÞ th¬ng vµ tµn phÕ. Khi cuéc chiÕn tranh bíc vµo giai ®o¹n kÕt thóc (n¨m 1917) th× ®Õ quèc Mü nh¶y vµo vßng chiÕn vµ ra nh÷ng ®iÒu kiÖn ®×nh chiÕn theo kiÓu Mü, víi tham väng lµm b¸ chñ thÕ giíi. Th¸ng 11-1917, cuéc C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ®Çu tiªn trªn thÕ giíi th¾ng lîi ë níc Nga. ViÖc lµm ®Çu tiªn cña Nhµ níc x« viÕt lµ th«ng qua S¾c lÖnh hoµ b×nh vµ ®Ò nghÞ c¸c níc tham gia ký HiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn nh»m tr¸nh cho nh©n lo¹i khái tai ho¹ do chiÕn tranh kÐo dµi. Song ®Ò nghÞ ®ã

672

673

kh«ng ®îc c¸c níc ®Õ quèc ñng hé. Mïa Thu n¨m 1918, ChiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt kÕt thóc víi sù thÊt b¹i cña §øc vµ c¸c ®ång minh cña §øc dÉn tíi viÖc ký HiÖp íc ®×nh chiÕn ë C«mpienh¬ (Ph¸p) vµ sau ®ã lµ viÖc thµnh lËp HÖ thèng VÐcx©y - mét hÖ thèng mang tÝnh chÊt ®Õ quèc chñ nghÜa, thï ®Þch víi níc Nga x« viÕt, duy tr× vµ phôc håi trªn thùc tÕ chñ nghÜa qu©n phiÖt §øc ®Ó lµm lùc lîng xung kÝch chèng Liªn X«, nhÊt lµ khi HÝtle lªn cÇm quyÒn. Tr.154. 17. Quèc tÕ Céng s¶n (Quèc tÕ ba): Do ¶nh hëng to lín cña C¸ch m¹ng Th¸ng Mêi Nga (n¨m 1917) sau khi Quèc tÕ hai ph¸ s¶n, cuéc ®Êu tranh cña Lªnin vµ nh÷ng ngêi m¸cxÝt ch©n chÝnh chèng bän c¬ héi chñ nghÜa ®· thóc ®Èy sù ra ®êi cña c¸c ®¶ng céng s¶n vµ tæ chøc céng s¶n ë nhiÒu níc trªn thÕ giíi. §Ó gióp c¸c ®¶ng vµ c¸c tæ chøc céng s¶n l·nh ®¹o phong trµo c¸ch m¹ng v« s¶n c¸c níc ®i theo con ®êng cña chñ nghÜa M¸c ch©n chÝnh, th¸ng 1-1919, díi sù l·nh ®¹o cña Lªnin, Héi nghÞ ®¹i biÓu cña 8 ®¶ng céng s¶n vµ nhãm céng s¶n ®· kªu gäi tÊt c¶ c¸c ®¶ng céng s¶n, c¸c tæ chøc x· héi chñ nghÜa ph¸i t¶ tham gia §¹i héi thµnh lËp Quèc tÕ Céng s¶n. Hëng øng lêi kªu gäi, th¸ng 3-1919, díi sù l·nh ®¹o cña Lªnin, c¸c ®¶ng céng s¶n vµ nhãm céng s¶n cña 30 níc ®· tiÕn hµnh §¹i héi thµnh lËp Quèc tÕ Céng s¶n t¹i M¸txc¬va. Quèc tÕ Céng s¶n lµ tæ chøc cã c«ng lao to lín trong viÖc tæ chøc vµ l·nh ®¹o phong trµo céng s¶n vµ c«ng nh©n quèc tÕ. Hoµn toµn ®èi lËp víi Quèc tÕ hai, Quèc tÕ Céng s¶n rÊt chó träng tíi vÊn ®Ò gi¶i phãng d©n téc. S¬ th¶o lÇn thø nhÊt nh÷ng luËn c¬ng vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ vÊn ®Ò thuéc ®Þa cña Lªnin, ®îc §¹i héi lÇn thø II cña Quèc tÕ Céng s¶n (1920) th«ng qua ®· ®Æt nÒn t¶ng chÝnh trÞ vµ t tëng cho viÖc gi¶i quyÕt ®óng ®¾n nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p cña

phong trµo ®Êu tranh gi¶i phãng c¸c d©n téc thuéc ®Þa. T¹i phiªn häp thø 25 (11-4-1931), Héi nghÞ toµn thÓ lÇn thø chÝn cña Ban ChÊp hµnh Quèc tÕ Céng s¶n, c¨n cø vµo t×nh h×nh ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng §«ng D¬ng, ®· quyÕt nghÞ "§¶ng Céng s¶n §«ng D¬ng tríc ®©y lµ mét chi bé cña §¶ng Céng s¶n Ph¸p, tõ nay c«ng nhËn lµ chi bé ®éc lËp thuéc Quèc tÕ céng s¶n". T¹i §¹i héi lÇn thø VII (1935), Quèc tÕ céng s¶n ®· chÝnh thøc c«ng nhËn §¶ng Céng s¶n §«ng D¬ng lµ mét phËn bé cña Quèc tÕ Céng s¶n. Trong qu¸ tr×nh t×m ®êng cøu níc, qua nghiªn cøu b¶n s¬ th¶o vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ vÊn ®Ò thuéc ®Þa cña Lªnin, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· hoµn toµn tin theo Lªnin vµ Quèc tÕ Céng s¶n trong viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò c¸ch m¹ng níc ta. Th¸ng 5-1943, c¨n cø vµo hoµn c¶nh míi, §oµn chñ tÞch Quèc tÕ céng s¶n víi sù t¸n thµnh cña ®a sè c¸c ®¶ng céng s¶n, ®· th«ng qua nghÞ quyÕt gi¶i t¸n tæ chøc quèc tÕ nµy. Tr.154. 18. X« viÕt NghÖ - TÜnh: Lµ ®Ønh cao cña phong trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 do §¶ng ta l·nh ®¹o. X« viÕt NghÖ - TÜnh lµ phong trµo ®Êu tranh chèng thùc d©n Ph¸p vµ tay sai cña nh©n d©n ë hai tØnh NghÖ An vµ Hµ TÜnh ®· ph¸t triÓn thµnh nhiÒu cuéc biÓu t×nh cã vò trang, ®¸nh ®æ chÝnh quyÒn ®Þch ë nhiÒu ®Þa ph¬ng, thµnh lËp chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng kiÓu x« viÕt vµ thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p c¸ch m¹ng, ®em l¹i quyÒn lîi cho nh©n d©n. Ho¶ng sî tríc søc m¹nh cña nh©n d©n, bän thùc d©n Ph¸p vµ tay sai ®· d×m phong trµo X« viÕt NghÖ - TÜnh trong biÓn m¸u. Phong trµo X« viÕt NghÖ - TÜnh næ ra khi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®ang ho¹t ®éng ë níc ngoµi. MÆc dï vËy, Ngêi vÉn theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh vµ thêng xuyªn b¸o c¸o cho Quèc tÕ Céng s¶n vµ Quèc tÕ N«ng d©n ®Ó xin chØ thÞ vµ kªu gäi ñng hé phong trµo nµy. B¸o c¸o cña Ngêi göi Ban ChÊp hµnh

672

673

Quèc tÕ Céng s¶n víi nhan ®Ò lµ "NghÖ - TÜnh ®á", trong ®ã Ngêi kh¼ng ®Þnh: "Bom ®¹n, sóng m¸y, ®èt nhµ, dån binh... ®Òu bÊt lùc kh«ng dËp t¾t næi phong trµo c¸ch m¹ng cña NghÖ - TÜnh". Phong trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 mµ ®Ønh cao lµ X« viÕt NghÖ- TÜnh lµ cuéc tæng diÔn tËp ®Çu tiªn cña quÇn chóng c¸ch m¹ng do §¶ng ta l·nh ®¹o. Tr.154. 19. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø I cña §¶ng: Häp tõ ngµy 27 ®Õn ngµy 31-3-1935 t¹i Ma Cao (Trung Quèc). §¹i héi ®· ph©n tÝch t×nh h×nh thÕ giíi vµ §«ng D¬ng, kiÓm ®iÓm l¹i c«ng t¸c tæ chøc vµ l·nh ®¹o cña §¶ng tõ sau cao trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 ®Õn lóc §¹i héi häp. §¹i héi ®· nhËn ®Þnh r»ng, sau cao trµo 1930-1931, do sù khñng bè g¾t gao cña thùc d©n Ph¸p, phong trµo t¹m l¾ng xuèng, nhng quÇn chóng ®· dÇn dÇn tËp hîp l¹i lùc lîng, tiÕp tôc ®Êu tranh vµ ®ang chuÈn bÞ tiÕn tíi cao trµo míi. §¶ng còng tõng bíc ®îc kh«i phôc vÒ tæ chøc. Sau khi ph©n tÝch t×nh h×nh vµ phª ph¸n nh÷ng thiÕu sãt trong c«ng t¸c tæ chøc vµ l·nh ®¹o, §¹i héi ®· quyÕt ®Þnh ba nhiÖm vô chñ yÕu tríc m¾t lµ cñng cè vµ ph¸t triÓn §¶ng, tranh thñ lùc lîng vµ ph¸t triÓn c¸c tæ chøc quÇn chóng, chèng chiÕn tranh ®Õ quèc. §¹i héi ®· th«ng qua §iÒu lÖ míi cña §¶ng, §iÒu lÖ cña c¸c tæ chøc quÇn chóng vµ NghÞ quyÕt vÒ c«ng t¸c vËn ®éng quÇn chóng. §¹i héi ®· bÇu ra Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng míi do ®ång chÝ Hµ Huy TËp lµm Tæng BÝ th. Tr.155. 20. Héi nghÞ lÇn thø nhÊt Ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng (kho¸ I): Häp ngµy 26-7-1936, t¹i Thîng H¶i (Trung Quèc). C¨n cø vµo NghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø VII cña Quèc tÕ Céng s¶n vµ t×nh h×nh c¸ch m¹ng trong níc, Héi nghÞ kh¼ng ®Þnh nhiÖm vô chèng ®Õ quèc vµ chèng phong kiÕn mµ §¶ng ta

®Ò ra khi míi thµnh lËp vÉn kh«ng thay ®æi; nhng môc tiªu tríc m¾t lóc nµy cha ph¶i lµ ®¸nh ®æ chÝnh quyÒn cña ®Õ quèc Ph¸p vµ lµm c¸ch m¹ng ruéng ®Êt mµ ph¶i tËp hîp ®«ng ®¶o c¸c tÇng líp vµ giai cÊp trong x· héi, tËp trung mòi nhän ®Êu tranh vµo chñ nghÜa ph¸t xÝt vµ bän ph¶n ®éng thuéc ®Þa, tay sai cña chñ nghÜa ph¸t xÝt. Héi nghÞ quyÕt ®Þnh thµnh lËp MÆt trËn nh©n d©n ph¶n ®Õ §«ng D¬ng (th¸ng 31938 ®æi lµ MÆt trËn thèng nhÊt d©n chñ §«ng D¬ng, gäi t¾t lµ MÆt trËn d©n chñ §«ng D¬ng). §Ó thùc hiÖn môc tiªu nãi trªn, Héi nghÞ quyÕt ®Þnh h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p ®Êu tranh hîp ph¸p vµ nöa hîp ph¸p, x©y dùng tæ chøc hîp ph¸p vµ nöa hîp ph¸p, tiÕp tôc x©y dùng vµ cñng cè tæ chøc kh«ng hîp ph¸p, t¨ng cêng ph¸t triÓn c¸c tæ chøc cña §¶ng trong phong trµo quÇn chóng. Tr.155. 21. §¹i héi lÇn thø VII cña Quèc tÕ céng s¶n: Häp tõ 25-7 ®Õn ngµy 25-8-1935 t¹i M¸txc¬va. H¬n 500 ®¹i biÓu ®¹i diÖn cho 65 ®¶ng céng s¶n trªn thÕ giíi vÒ dù §¹i héi. §¹i héi nhËn ®Þnh r»ng nguy c¬ ph¸t xÝt vµ chiÕn tranh x©m lîc cña chñ nghÜa ph¸t xÝt ®ang ®e do¹ nghiªm träng hoµ b×nh vµ an ninh cña c¸c d©n téc. §¹i héi chØ râ ®iÒu kiÖn chñ yÕu ®Ó ®Êu tranh th¾ng lîi lµ thùc hiÖn sù thèng nhÊt vµ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n, ®ång thêi ph¶i më réng ®oµn kÕt víi n«ng d©n vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n kh¸c, nh»m thµnh lËp mÆt trËn réng r·i ë c¸c níc trªn c¬ së mÆt trËn thèng nhÊt cña giai cÊp c«ng nh©n. Do ®ã, §¹i héi VII cña Quèc tÕ Céng s¶n ®· quyÕt ®Þnh nhiÖm vô tríc m¾t cña c¸c ®¶ng céng s¶n lµ thµnh lËp mÆt trËn nh©n d©n réng r·i ë c¸c níc, chèng chñ nghÜa ph¸t xÝt, chèng chiÕn tranh, b¶o vÖ hoµ b×nh. KhÈu hiÖu trung t©m cña c¸c ®¶ng céng s¶n lóc nµy lµ "®Êu tranh cho hoµ b×nh". §oµn ®¹i biÓu §¶ng ta gåm c¸c ®ång chÝ Lª Hång Phong,

672

673

NguyÔn ThÞ Minh Khai vµ Hoµng V¨n Nän ®· tham dù vµ ®äc tham luËn t¹i §¹i héi. §¹i héi còng ®· c«ng nhËn §¶ng ta lµ mét ph©n bé cña Quèc tÕ Céng s¶n. Trong thêi gian nµy, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®ang ho¹t ®éng ë Liªn X«. Ngêi ®· tham dù §¹i héi víi t c¸ch lµ ®¹i biÓu cña Ban Ph¬ng §«ng cña Quèc tÕ Céng s¶n. Ngêi ®· tÝch cùc tham gia th¶o luËn c¸c chuyªn ®Ò ë c¸c tiÓu ban, ®ãng gãp nhiÒu ý kiÕn cho §¹i héi. §ång thêi, Ngêi còng mang hÕt søc m×nh gióp ®oµn ®¹i biÓu §¶ng ta hoµn thµnh nhiÖm vô ë §¹i héi. Tr.156. 22. MÆt trËn Nh©n d©n Ph¸p (cßn gäi lµ MÆt trËn B×nh d©n): §îc thµnh lËp vµo kho¶ng cuèi n¨m 1935 ®Çu n¨m 1936 theo tinh thÇn NghÞ quyÕt §¹i héi VII cña Quèc tÕ Céng s¶n vµ theo chñ tr¬ng cña §¶ng Céng s¶n Ph¸p. Tham gia MÆt trËn cã §¶ng Céng s¶n, §¶ng X· héi, mét sè ®¶ng ph¸i vµ tæ chøc tiÕn bé kh¸c cïng thèng nhÊt môc ®Ých chèng chñ nghÜa ph¸t xÝt. N¨m 1936, MÆt trËn Nh©n d©n Ph¸p ®· giµnh th¾ng lîi trong cuéc bÇu cö NghÞ viÖn. ChÝnh phñ MÆt trËn Nh©n d©n n¾m chÝnh quyÒn trong thêi gian 1936-1938 ®· thi hµnh mét sè chÝnh s¸ch tiÕn bé vµ cã ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh §«ng D¬ng. Tranh thñ thêi c¬ thuËn lîi ®ã, §¶ng ta ®· tæ chøc nh÷ng ho¹t ®éng c«ng khai, hîp ph¸p vµ nöa hîp ph¸p, kÕt hîp víi ho¹t ®éng bÝ mËt ®Ó ®éng viªn lùc lîng c¸c tÇng líp nh©n d©n trong phong trµo ®ßi d©n sinh, d©n chñ, ®ßi c¬m ¸o, hoµ b×nh. Nhê ®ã, phong trµo ®Êu tranh thêi kú MÆt trËn D©n chñ (1936-1939) ph¸t triÓn kh¸ m¹nh mÏ. Tr.156. 23. MÆt trËn D©n chñ §«ng D¬ng: §îc thµnh lËp vµo th¸ng 71936 theo NghÞ quyÕt cña Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø nhÊt cña §¶ng vµ c¨n cø vµo NghÞ quyÕt cña §¹i héi lÇn thø VII cña Quèc tÕ Céng s¶n, nh»m ®oµn kÕt tÊt c¶ c¸c lùc lîng ®Êu tranh chèng chñ nghÜa ph¸t xÝt vµ ph¶n ®éng thuéc ®Þa. MÆt trËn D©n chñ §«ng D¬ng bao gåm c¸c ®¶ng ph¸i, c¸c

giai cÊp, c¸c ®oµn thÓ, c¸c d©n téc vµ c¸ nh©n yªu níc, t¸n thµnh d©n chñ vµ tiÕn bé. ChÝnh s¸ch cña §¶ng ®îc thùc hiÖn th«ng qua MÆt trËn D©n chñ §«ng D¬ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho phong trµo ®Êu tranh cña quÇn chóng ph¸t triÓn réng r·i, thuËn lîi. Hµng triÖu quÇn chóng c«ng n«ng vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n kh¸c ®îc gi¸o dôc, ®éng viªn vµ tæ chøc l¹i ®Êu tranh díi c¸c h×nh thøc hîp ph¸p vµ nöa hîp ph¸p, kÕt hîp víi kh«ng hîp ph¸p rÊt phong phó, linh ho¹t. Th¾ng lîi nµy ®· t¹o ra lùc lîng míi vµ trËn ®Þa míi cho cao trµo c¸ch m¹ng 1939-1945 vµ Tæng khëi nghÜa Th¸ng T¸m sau nµy. Th¸ng 11-1939, c¨n cø vµo t×nh h×nh thÕ giíi vµ trong níc, Héi nghÞ Trung ¬ng §¶ng häp ë Bµ §iÓm (Hãc M«n, Gia §Þnh) ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp MÆt trËn thèng nhÊt d©n téc ph¶n ®Õ §«ng D¬ng thay MÆt trËn D©n chñ §«ng D¬ng. Tr.156. 24. Bän t¬rètxkÝt : Nh÷ng kÎ theo ®êng lèi vµ quan ®iÓm ph¶n ®éng cña T¬rètxki, chèng l¹i Lªnin trªn nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña c¸ch m¹ng nh vai trß l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n, tÝnh tÊt yÕu cña liªn minh c«ng n«ng, th¸i ®é cña mét ®¶ng m¸cxÝt ®èi víi cuéc chiÕn tranh ®Õ quèc, kh¶ n¨ng th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa trong mét níc vµ kh¶ n¨ng x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi ë Liªn X«, v.v.. ë níc ta, tríc ®©y, bän t¬rètxkÝt ®îc thùc d©n Ph¸p lîi dông ®· ra søc khiªu khÝch vµ chèng ph¸ c¸ch m¹ng. Tõ nh÷ng n¨m 1936-1939, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· v¹ch râ th¸i ®é cña §¶ng ta ®èi víi bän chóng, r»ng: "§èi víi bän t¬rètxkÝt, kh«ng thÓ cã tho¶ hiÖp nµo, mét nhîng bé nµo. Ph¶i dïng mäi c¸ch ®Ó lét mÆt n¹ chóng lµm tay sai cho chñ nghÜa ph¸t xÝt, ph¶i tiªu diÖt chóng vÒ chÝnh trÞ". Tr.156. 25. Héi nghÞ lÇn thø t¸m cña Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng (kho¸ I): Häp tõ ngµy 10 ®Õn ngµy 19-5-1941 t¹i x· P¸c Bã,

672

673

huyÖn Hµ Qu¶ng, tØnh Cao B»ng, do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh chñ tr×. Héi nghÞ ®· ph©n tÝch tÝnh chÊt, triÓn väng cña cuéc ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai vµ kh¼ng ®Þnh: "Cuéc chiÕn tranh ®Õ quèc lÇn nµy sÏ ®Î ra nhiÒu níc x· héi chñ nghÜa, sÏ do ®ã mµ c¸ch m¹ng nhiÒu níc thµnh c«ng". Sau khi ph©n tÝch t×nh h×nh §«ng D¬ng tõ khi NhËt x©m lîc, Héi nghÞ v¹ch râ nhiÖm vô tríc m¾t cña c¸ch m¹ng lµ gi¶i phãng d©n téc. Héi nghÞ kh¼ng ®Þnh l¹i tÝnh chÊt ®óng ®¾n cña chñ tr¬ng t¹m g¸c khÈu hiÖu c¸ch m¹ng ruéng ®Êt (®îc ®a ra t¹i Héi nghÞ Trung ¬ng th¸ng 11-1939), ®ång thêi nªu thªm khÈu hiÖu gi¶m t«, gi¶m tøc tiÕn tíi thùc hiÖn ngêi cµy cã ruéng. Héi nghÞ chñ tr¬ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n téc trong khu«n khæ mçi níc ë §«ng D¬ng, víi tinh thÇn ph¶i dùa vµo nhau, ®oµn kÕt, gióp ®ì vµ thóc ®Èy c¸ch m¹ng mçi níc giµnh th¾ng lîi. VÒ vÊn ®Ò MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, theo ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, Héi nghÞ quyÕt ®Þnh thµnh lËp ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh (gäi t¾t lµ ViÖt Minh) bao gåm c¸c Héi cøu quèc cña c¸c tÇng líp nh©n d©n vµ ¸p dông mét s¸ch lîc hÕt søc mÒm dÎo ®Ó ph©n ho¸ cao ®é kÎ thï vµ tranh thñ mäi lùc lîng cã thÓ tranh thñ ®îc, nh»m gi¶i phãng d©n téc. Héi nghÞ nhËn ®Þnh chuÈn bÞ khëi nghÜa lµ nhiÖm vô trung t©m cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn t¹i. Héi nghÞ còng ®Æc biÖt chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé, chó ý t¨ng thªm thµnh phÇn c«ng nh©n trong §¶ng, chó ý tíi c«ng t¸c vËn ®éng c«ng nh©n, n«ng d©n vµ c«ng t¸c ®Þch vËn. Héi nghÞ ®· cö ra Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng, bÇu ®ång chÝ Trêng Chinh lµm Tæng bÝ th vµ cö Ban Thêng vô Trung ¬ng §¶ng. Tr.158. 26. Héi nghÞ më réng cña Thêng vô Trung ¬ng §¶ng : Häp ®ªm 9-3-1945 gi÷a lóc ph¸t xÝt NhËt ®ang tiÕn hµnh cuéc ®¶o

chÝnh thùc d©n Ph¸p ë §«ng D¬ng. Héi nghÞ häp ë lµng §×nh B¶ng (Tõ S¬n, B¾c Ninh) do ®ång chÝ Trêng Chinh, Tæng bÝ th cña §¶ng chñ tr×. Héi nghÞ kh¼ng ®Þnh cuéc ®¶o chÝnh NhËt hÊt c¼ng Ph¸p ®· næ ra vµ dù ®o¸n th¾ng lîi t¹m thêi cña NhËt. Song Héi nghÞ nhÊn m¹nh: NhËt còng kh«ng thÓ cñng cè ®îc chÝnh quyÒn cña chóng vµ chÝnh quyÒn bï nh×n tay sai. Héi nghÞ nhËn ®Þnh: Lóc nµy ph¸t xÝt NhËt lµ kÎ thï chÝnh, cô thÓ, tríc m¾t cña nh©n d©n §«ng D¬ng, v× vËy, khÈu hiÖu tríc ®©y: "§¸nh ®uæi ph¸t xÝt NhËt - Ph¸p" nay ®æi lµ "§¸nh ®uæi ph¸t xÝt NhËt". Héi nghÞ nªu khÈu hiÖu: "Thµnh lËp chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng cña nh©n d©n §«ng D¬ng" vµ chñ tr¬ng: "Ph¸t ®éng mét cao trµo kh¸ng NhËt cøu níc m¹nh mÏ lµm tiÒn ®Ò cho cuéc Tæng khëi nghÜa". Héi nghÞ cßn quyÕt ®Þnh thay ®æi h×nh thøc tuyªn truyÒn cæ ®éng, tæ chøc vµ ®Êu tranh cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. Tr.158. 27. Quèc d©n §¹i héi: Häp ë T©n Trµo (Tuyªn Quang) vµo c¸c ngµy 16 vµ 17-8-1945 díi sù chñ to¹ cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. Dù §¹i héi cã h¬n 60 ®¹i biÓu cña c¸c ®oµn thÓ, ®¶ng ph¸i thay mÆt cho ®ång bµo c¶ níc vµ kiÒu bµo ë níc ngoµi. §¹i héi ®· nhiÖt liÖt hëng øng vµ t¸n thµnh chñ tr¬ng ph¸t ®éng Tæng khëi nghÜa cña Héi nghÞ toµn quèc cña §¶ng häp ngµy 13-8-1945. §¹i héi th«ng qua 10 chÝnh s¸ch lín cña Tæng bé ViÖt Minh vµ LÖnh Tæng khëi nghÜa, bÇu ra Uû ban d©n téc gi¶i phãng trung ¬ng, tøc ChÝnh phñ l©m thêi, do ®ång chÝ Hå ChÝ Minh lµm Chñ tÞch. §¹i héi ®· nhÊt trÝ chän Quèc kú lµ l¸ cê nÒn ®á sao vµng, Quèc ca lµ bµi TiÕn qu©n ca. Quèc d©n §¹i héi ®· thÓ hiÖn sù ®oµn kÕt toµn d©n, biÓu thÞ lßng tin tëng tuyÖt ®èi vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong viÖc thùc hiÖn chñ tr¬ng Tæng khëi

672

673

nghÜa giµnh ®éc lËp hoµn toµn cho Tæ quèc. Tr.159. 28. ChiÕn dÞch ViÖt B¾c Thu §«ng n¨m 1947: §Ó thùc hiÖn ý ®å tiªu diÖt c¬ quan ®Çu n·o cña cuéc kh¸ng chiÕn vµ bé ®éi chñ lùc cña ta, giµnh th¾ng lîi quyÕt ®Þnh vÒ qu©n sù vµ nhanh chãng kÕt thóc cuéc chiÕn tranh x©m lîc ViÖt Nam, ngµy 7-10-1947, thùc d©n Ph¸p ®· huy ®éng 20.000 qu©n tinh nhuÖ ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ vò khÝ, ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i, më cuéc hµnh qu©n tÊn c«ng lªn ViÖt B¾c. Thi hµnh chØ thÞ cña §¶ng "Ph¶i ph¸ tan cuéc tÊn c«ng mïa §«ng cña giÆc Ph¸p", b¶o vÖ c¬ quan ®Çu n·o cña kh¸ng chiÕn, qu©n vµ d©n ta ®· anh dòng chiÕn ®Êu ®¸nh ®Þch ë kh¾p c¸c mÆt trËn vµ lËp nh÷ng chiÕn c«ng vang déi t¹i §oan Hïng, Khe Lau, s«ng L«, B«ng Lau, Phñ Th«ng, §Ìo Rµng, v.v.. Sau gÇn 3 th¸ng chiÕn ®Êu (tõ 7-10 ®Õn 22-12-1946) qu©n vµ d©n ta ®· ®¸nh h¬n 200 trËn, lo¹i khái vßng chiÕn ®Êu h¬n 7000 tªn ®Þch; b¾n r¬i 18 m¸y bay; b¾n ch×m vµ b¾n ch¸y 54 ca n«, tµu chiÕn; ph¸ huû 255 xe c¬ giíi; thu hµng ngh×n sóng c¸c lo¹i vµ nhiÒu ®å dïng qu©n sù kh¸c. ¢m mu th©m ®éc cña thùc d©n Ph¸p hßng nhanh chãng kÕt thóc cuéc chiÕn tranh x©m lîc níc ta ®· bÞ thÊt b¹i. Tr.164. 29. §¹i héi hoµ b×nh thÕ giíi lÇn thø hai: Häp tõ ngµy 16 ®Õn ngµy 22-11-1950 t¹i V¸csava (Thñ ®« níc Céng hoµ Nh©n d©n Ba Lan). H¬n 2.000 ®¹i biÓu c¸c níc trªn thÕ giíi ®· vÒ dù §¹i héi. §¹i héi häp lÇn nµy nh»m kiÓm ®iÓm l¹i c«ng t¸c tõ §¹i héi lÇn thø nhÊt (4-1949) ®Õn nay vµ bµn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong thêi gian tíi. §¹i héi ®· ®ßi chÊm døt chiÕn tranh ë TriÒu Tiªn, ViÖt Nam..., ®ßi cÊm chÕ t¹o vµ sö dông bom nguyªn tö, ®ßi gi¶i trõ qu©n bÞ. Mét NghÞ quyÕt quan träng cña §¹i héi hoµ b×nh thÕ giíi lÇn thø hai lµ quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång hoµ b×nh thÕ giíi gåm ®¹i biÓu cña tÊt c¶ c¸c d©n téc, kÓ c¶ nh÷ng d©n téc cha giµnh ®îc ®éc lËp. Héi ®ång hoµ b×nh

thÕ giíi cã nhiÖm vô theo dâi nh÷ng hµnh ®éng cña Liªn hîp quèc. C¸c ®¹i biÓu tham dù §¹i héi ®· nhÊt trÝ th«ng qua mét b¶n HiÖu triÖu göi cho Liªn hîp quèc (lóc nµy do Mü lòng ®o¹n), b¶n HiÖu triÖu nhÊn m¹nh: "Liªn hîp quèc ®· lµm tiªu tan hy väng cña nh©n d©n thÕ giíi tríc ®©y ®Æt tin tëng vµo tæ chøc ®ã, Liªn hîp quèc ®· bÞ c¸c níc ph¶n ®éng l«i kÐo". §¹i héi còng ®· chuÈn y quyÕt nghÞ sau ®©y: Níc nµo dïng qu©n ®éi tríc tiªn ®Ó ®¸nh mét níc kh¸c b»ng bÊt cø mét cí nµo, níc Êy lµ kÎ x©m lîc. Kh«ng cã lý do chÝnh trÞ, qu©n sù, kinh tÕ hay néi trÞ nµo cã thÓ bµo ch÷a cho sù can thiÖp b»ng qu©n sù. §¹i héi ®· bÇu 50 vÞ vµo Chñ tÞch ®oµn, «ng Gi«li« Quyri (Joliot Curie) tróng cö lµm Chñ tÞch Héi ®ång hoµ b×nh thÕ giíi. Tr.169. 30. ChÝnh s¸ch T¬ruman, cßn gäi lµ "Ch¬ng tr×nh ngo¹i giao" hay "Chñ nghÜa T¬ruman": Do Tæng thèng Mü T¬ruman ®Ò xíng trong Th göi Quèc héi Mü, ngµy 12-3-1947 vµ ®îc Quèc héi Mü th«ng qua n¨m 1949. Môc ®Ých cña ch¬ng tr×nh nµy lµ nh»m cñng cè chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa ë c¸c níc t b¶n, phôc håi chñ nghÜa t b¶n ë nh÷ng n¬i ®· bÞ thÊt b¹i, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó më réng sù bµnh tríng cña ®Õ quèc Mü. §iÓm 4 cña ch¬ng tr×nh T¬ruman cßn quy ®Þnh viÖc "gióp ®ì" vÒ ph¬ng diÖn tµi chÝnh vµ kü thuËt cho c¸c níc chËm ph¸t triÓn. Chñ nghÜa t b¶n Mü ®· lîi dông ®iÓm nµy ®Ó xuÊt khÈu t b¶n, bãc lét nh©n d©n c¸c níc chËm ph¸t triÓn vµ thu lîi nhuËn ®éc quyÒn cao. Tr.169. 31. KÕ ho¹ch M¸csan : KÕ ho¹ch bµnh tríng kinh tÕ cña ®Õ quèc Mü do M¸csan - Quèc vô khanh Mü ®Ò ra ngµy 5-6-1947 díi chiªu bµi "viÖn trî" cho c¸c níc ch©u ¢u kh«i phôc l¹i kinh tÕ sau ChiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø hai.

672

673

Thùc chÊt cña kÕ ho¹ch nµy lµ viÖc ®Õ quèc Mü theo ®uæi nh÷ng môc ®Ých kinh tÕ, qu©n sù vµ can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña c¸c níc kh¸c. C¸c níc tiÕp nhËn kÕ ho¹ch M¸csan ph¶i dµnh cho Mü nh÷ng ®Æc quyÒn ®Æc lîi cã tÝnh chÊt mét chiÒu, ph¶i ngõng bu«n b¸n víi Liªn X« vµ c¸c níc d©n chñ nh©n d©n. PhÇn lín sè tiÒn mµ c¸c níc tiÕp nhËn kÕ ho¹ch M¸csan do søc Ðp cña Mü ®Òu chi vµo môc ®Ých qu©n sù. Ngoµi ra ®Õ quèc Mü cßn x©y dùng nhiÒu c¨n cø qu©n sù trªn l·nh thæ nh÷ng níc nµy. Tr.169. 32 . HiÖp íc §¹i T©y D¬ng, cßn gäi lµ HiÖp íc B¾c §¹i T©y D¬ng (OTAN hay NATO): Ký ngµy 4-4-1949 t¹i Oasinht¬n. Tham gia HiÖp íc cã c¸c níc: Mü, Anh, Ph¸p, BØ, Cana®a, §an M¹ch, Ailen, Italia, Lócx¨mbua, Na Uy, Hµ Lan, Bå §µo Nha. §Õn n¨m 1952 cã thªm Hy L¹p vµ Thæ NhÜ Kú tham gia. HiÖp íc §¹i T©y D¬ng lµ mét hiÖp íc liªn minh qu©n sù do Mü cÇm ®Çu, nh»m chèng l¹i phong trµo c¸ch m¹ng ë ch©u ¢u, thùc hiÖn viÖc bao v©y Liªn X« vµ c¸c níc x· héi chñ nghÜa ë ch©u ¢u, chuÈn bÞ g©y chiÕn tranh thÕ giíi míi. Tr. 169. 33. Cuéc chiÕn tranh Mü x©m lîc TriÒu Tiªn trong nh÷ng n¨m 1950-1953: Tríc sù khiªu khÝch ë giíi tuyÕn qu©n sù cña chÝnh quyÒn Nam TriÒu Tiªn, ngµy 25-6-1950 qu©n ®éi B¾c TriÒu Tiªn ®· tiÕn vµo Nam TriÒu Tiªn ®Ó gi¸ng tr¶. LÊy cí ®ã, Liªn hîp quèc do Mü thao tóng ®· chÊp thuËn nghÞ quyÕt sai tr¸i cho phÐp "Qu©n ®éi Liªn hîp quèc" do Mü vµ c¸c ®ång minh cña Mü vµo chiÕm ®ãng miÒn B¾c TriÒu Tiªn. Th¸ng 9-1950 qu©n ®éi Mü vµ c¸c níc ch hÇu ®· ®æ bé lªn b¸n ®¶o TriÒu Tiªn. Ch¼ng bao l©u phÇn lín ®Êt ®ai ë B¾c TriÒu Tiªn ®· r¬i vµo tay bän can thiÖp. Ngµy 25-101950, Qu©n ®éi TriÒu Tiªn vµ Qu©n t×nh nguyÖn Trung Quèc ®· tiªu hao ®Þch vµ chuyÓn sang ph¶n c«ng, ®¸nh bËt qu©n Mü vµ c¸c níc phe Mü vÒ phÝa nam vÜ tuyÕn 38. Khi ®Õ quèc Mü x©m lîc TriÒu Tiªn, Liªn X«, c¸c níc x· héi chñ nghÜa vµ c¸c lùc lîng tiÕn bé trªn thÕ giíi ®· ®Êu tranh

®ßi chÊm døt chiÕn tranh vµ gi¶i quyÕt hoµ b×nh vÊn ®Ò TriÒu Tiªn. Tríc sù ®Êu tranh kiªn tr× cña Liªn X« vµ c¸c níc x· héi chñ nghÜa trªn thÕ giíi, th¸ng 7-1953, ®Õ quèc Mü ph¶i chÊp nhËn viÖc ngõng b¾n vµ ký HiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn ë TriÒu Tiªn. Tr.169. 34. §¹i héi thèng nhÊt ViÖt Minh - Liªn ViÖt: Häp tõ ngµy 3 ®Õn ngµy 7-3-1951 t¹i ViÖt B¾c. §¹i héi ®· th«ng qua NghÞ quyÕt thèng nhÊt hai tæ chøc ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh (ViÖt Minh) vµ Héi Liªn hiÖp quèc d©n ViÖt Nam (Liªn ViÖt) thµnh MÆt trËn Liªn - ViÖt nh»m cñng cè vµ më réng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, ®¸p øng yªu cÇu míi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p ®ang bíc vµo thêi kú quyÕt liÖt. Thµnh viªn cña MÆt trËn Liªn - ViÖt gåm cã §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam, c¸c ®oµn thÓ, t«n gi¸o vµ c¸c ®¶ng ph¸i yªu níc, ®oµn kÕt ®Êu tranh cho môc ®Ých chung lµ tiªu diÖt thùc d©n Ph¸p, ®¸nh b¹i can thiÖp Mü, ®a sù nghiÖp kh¸ng chiÕn kiÕn quèc ®Õn th¾ng lîi. §¹i héi ®· th«ng qua ChÝnh c¬ng, §iÒu lÖ vµ Tuyªn ng«n cña MÆt trËn dùa trªn nguyªn t¾c b¶o ®¶m ®oµn kÕt réng r·i, thùc hiÖn d©n chñ, t«n träng tÝnh ®éc lËp cña c¸c ®oµn thÓ, dïng phª b×nh vµ tù phª b×nh ®Ó gióp ®ì lÉn nhau. §¹i héi nhÊt trÝ t¸n thµnh viÖc x©y dùng vµ b¶o vÖ khèi ®oµn kÕt ba d©n téc ViÖt Nam, Lµo, Campuchia ®Ó chèng kÎ thï chung lµ thùc d©n Ph¸p vµ can thiÖp Mü. §¹i héi ®· bÇu ®ång chÝ Hå ChÝ Minh lµ Chñ tÞch danh dù MÆt trËn Liªn - ViÖt. Tr. 181. 35. Héi nghÞ n«ng d©n cøu quèc lÇn thø hai : Häp vµo th¸ng 31951 ®Ó bµn vÒ nhiÖm vô míi cña Héi vµ söa ®æi ®iÒu lÖ Héi. Héi nghÞ vinh dù ®îc ®ång chÝ Trêng Chinh, Tæng bÝ th cña §¶ng ®Õn th¨m vµ ph¸t biÓu t¹i Héi nghÞ. §ång chÝ ®· nãi râ chÝnh s¸ch cña §¶ng ®èi víi n«ng d©n vµ nhÊn m¹nh, §¶ng

672

673

ta "rÊt chó ý ®Õn quyÒn lîi cña n«ng d©n", "§¶ng coi nhiÖm vô c¶i c¸ch ruéng ®Êt lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng vµo bËc nhÊt". Héi nghÞ ®· ra NghÞ quyÕt ®Èy m¹nh t¨ng gia s¶n xuÊt nh»m b¶o ®¶m cung cÊp ®ñ l¬ng thùc cho tiÒn tuyÕn vµ hËu ph¬ng, kªu gäi héi viªn tham gia t¸c chiÕn, phôc vô chiÕn dÞch, thi hµnh ®óng chÝnh s¸ch ruéng ®Êt vµ x©y dùng Héi v÷ng m¹nh. Tr.191. 36. ChiÕn dÞch ®êng sè 18 (cßn gäi lµ ChiÕn dÞch Hoµng Hoa Th¸m ): Më tõ ngµy 23-3-1951. Trong chiÕn dÞch nµy, qu©n ®éi ta ®· huy ®éng 7 trung ®oµn chñ lùc cïng c¸c lùc lîng vò trang ®Þa ph¬ng ®¸nh vµo phßng tuyÕn cña ®Þch trªn ®êng sè 18 (khu vùc tõ Ph¶ L¹i ®Õn U«ng BÝ). Bé ®éi ta ®· tÊn c«ng mét sè cø ®iÓm lín nhá cña ®Þch ë khu vùc nµy, buéc chóng ph¶i t¨ng cêng lùc lîng chi viÖn cho nh÷ng cø ®iÓm bÞ tÊn c«ng. Tuy cã mét sè trËn ®¸nh kh«ng thµnh c«ng, nhng mét bé phËn sinh lùc ®Þch ®· bÞ tiªu diÖt, c¸c lùc lîng vò trang ta ®· rót ®îc nhiÒu bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u. Ngµy 5-4-1951, chiÕn dÞch kÕt thóc. Tr.206. 37. ChiÕn dÞch Quang Trung (cßn gäi lµ chiÕn dÞch Hµ Nam Ninh ): B¾t ®Çu tõ ngµy 28-5-1951. Trong chiÕn dÞch nµy, bé ®éi chñ lùc cña ta ®· tÊn c«ng mét lo¹t vÞ trÝ cña ®Þch ë Ninh B×nh, n¬i s¬ hë cña ®Þch ë ®ång b»ng B¾c Bé. §îc sù phèi hîp vµ gióp ®ì cña nh©n d©n vµ c¸c lùc lîng vò trang ®Þa ph¬ng, bé ®éi ta ®· tiªu diÖt qu©n ®Þch trong thÞ x· Ninh B×nh vµ c¸c vÞ trÝ §¹i Phong, Non Níc, Gèi H¹c, v.v.. Phèi hîp víi bé ®éi chñ lùc ®ang tiªu diÖt ®Þch ë Ninh B×nh, c¸c lùc lîng vò trang ®Þa ph¬ng ®· tiÕn hµnh mét sè trËn phôc kÝch, tËp kÝch vµ chèng ®Þch cµn quÐt ë §èng L¬ng (Vô B¶n, Nam §Þnh), Cam Gi¸ (Ninh B×nh), Chî Ch¸y (Hµ §«ng)... tiªu diÖt nhiÒu sinh lùc ®Þch. Qua chiÕn dÞch Quang Trung, qu©n ®éi ta cã thªm nhiÒu kinh nghiÖm t¸c chiÕn ë

chiÕn trêng ®ång b»ng lµ n¬i ®Þch cã lîi thÕ ph¸t huy binh lùc vµ ho¶ lùc. Ngµy 20-6-1951, ChiÕn dÞch Quang Trung kÕt thóc. Tr.231. 38. ChiÕn dÞch Hoµ B×nh: B¾t ®Çu tõ ngµy 25-11-1951. Trung tuÇn th¸ng 11-1951, thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña §êl¸t ®ê T¸txinhi, thùc d©n Ph¸p ®· më cuéc cµn quÐt lªn vïng Hoµ B×nh, ©m mu lËp l¹i hµnh lang §«ng - T©y, chÆn ®êng tiÕp tÕ cña ta, lËp "xø Mêng tù trÞ" hßng chia rÏ c¸c d©n téc thiÓu sè, tiªu diÖt bé ®éi chñ lùc cña ta vµ giµnh l¹i thÕ chñ ®éng trªn chiÕn trêng B¾c Bé. Lùc lîng ®îc chóng huy ®éng cho cuéc hµnh qu©n nµy gåm 20 tiÓu ®oµn tinh nhuÖ, lóc cao nhÊt lªn tíi 29 tiÓu ®oµn, cã kh«ng qu©n, ph¸o binh vµ c¬ giíi yÓm trî. N¾m ch¾c chñ tr¬ng vµ lùc lîng cña ®Þch, ngµy 24-111951, Trung ¬ng §¶ng ra ChØ thÞ: NhiÖm vô ph¸ cuéc tiÕn c«ng lªn Hoµ B×nh cña ®Þch. ChØ thÞ v¹ch râ, nhiÖm vô cña ta trong chiÕn dÞch nµy lµ tiªu diÖt ®Þch ë mÆt trËn chÝnh diÖn, ®Èy m¹nh chiÕn tranh du kÝch ë vïng sau lng ®Þch, më réng c¸c khu c¨n cø du kÝch. Thùc hiÖn ChØ thÞ cña Trung ¬ng §¶ng, c¸c lùc lîng vò trang vµ nh©n d©n ta ®· chiÕn ®Êu dòng c¶m trªn c¸c mÆt trËn. ë mÆt trËn chÝnh diÖn, qu©n ta ®¸nh ®Þch trªn c¶ 3 ph©n khu: Chî BÕn, s«ng §µ vµ Hoµ B×nh, víi c¸c chiÕn th¾ng vang déi ë Tu Vò, ®êng sè 6, s«ng §µ, v.v.. ë mÆt trËn sau lng ®Þch, chiÕn tranh du kÝch ph¸t triÓn rÊt m¹nh ë VÜnh Yªn, B¾c Ninh, Ninh B×nh, v.v.. Tríc sù tiÕn c«ng cña ta ë c¶ hai mÆt trËn, ngµy 23-2-1952, qu©n ®Þch ph¶i rót ch¹y khái Hoµ B×nh. Tæng kÕt chiÕn dÞch, qu©n ta ®· lo¹i khái vßng chiÕn ®Êu 22.000 tªn ®Þch, (riªng ë mÆt trËn Hoµ B×nh, sè ®Þch bÞ tiªu diÖt lµ h¬n 6.000 tªn), b¾n r¬i 13 m¸y bay, b¾n ch¸y 23 tÇu chiÕn vµ ca n«, ph¸ huû 17 xe t¨ng, thu nhiÒu ®å dïng qu©n sù. H¬n 2 triÖu d©n vµ mét vïng ®Êt ®ai réng lín

672

673

®îc gi¶i phãng. Tr.341. 39. ChiÕn dÞch Lý Thêng KiÖt : Më tõ ngµy 1 ®Õn ngµy 10-101951 theo chñ tr¬ng cña Héi nghÞ trung ¬ng lÇn thø nhÊt (31951), nh»m tiªu diÖt ®Þch ë NghÜa Lé ®Ó më ®Çu vµ phèi hîp víi c¸c chiÕn dÞch tiªu diÖt ®Þch ë T©y B¾c, Trung du vµ c¸c mÆt trËn vïng h÷u ng¹n s«ng Hång. Th¸ng 11-1952, thùc d©n Ph¸p tËp trung lùc lîng ®¸nh ra vïng Hoµ B×nh hßng giµnh l¹i thÕ chñ ®éng trªn chiÕn trêng. Trung ¬ng §¶ng vµ Bé Tæng t lÖnh ®· nhËn ®Þnh t×nh h×nh vµ quyÕt ®Þnh tËp trung mét lùc lîng lín, kÓ c¶ lùc lîng ®ang lµm nhiÖm vô trong chiÕn dÞch Lý Thêng KiÖt, ®Ó tiªu diÖt ®Þch trong chiÕn dÞch Hoµ B×nh. Tr.364. 40. Héi nghÞ lÇn thø ba cña Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng (kho¸ II): Häp tõ ngµy 22 ®Õn ngµy 28-4-1952. Sau khi ph©n tÝch vµ nhËn ®Þnh t×nh h×nh thÕ giíi vµ trong níc, Héi nghÞ ®· ®Ò ra ba nhiÖm vô lín lµ: tiªu diÖt sinh lùc ®Þch, ®Èy m¹nh chiÕn tranh du kÝch, ph¸ chÝnh s¸ch "dïng ngêi ViÖt ®¸nh ngêi ViÖt, lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh", båi dìng lùc lîng cña nh©n d©n, cña kh¸ng chiÕn. §Ó hoµn thµnh ba nhiÖm vô trªn, Héi nghÞ ®· v¹ch râ 4 c«ng t¸c chÝnh tríc m¾t lµ: 1. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng gia s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm; 2. Gi÷ v÷ng vµ ®Èy m¹nh cuéc ®Êu tranh sau lng ®Þch; 3. N©ng cao søc m¹nh qu©n ®éi; 4. X©y dùng §¶ng v÷ng m¹nh, trong s¹ch ®Ó thiÕt thùc l·nh ®¹o nh÷ng c«ng t¸c cña c¸ch m¹ng, cña kh¸ng chiÕn. Tr.449. 41. Héi nghÞ hoµ b×nh ch©u ¸ vµ Th¸i B×nh D¬ng: Häp tõ ngµy 2-10-®Õn 13-10-1952 t¹i B¾c Kinh (Trung Quèc). Dù Héi nghÞ cã 429 ®¹i biÓu nh©n d©n c¸c níc ch©u ¸, ch©u óc, B¾c Mü, Trung Mü, Nam Mü, ®¹i biÓu cña 5 tæ chøc quèc tÕ vµ mét sè nh©n sÜ c¸c níc ®îc mêi. Héi nghÞ ®îc tæ chøc nh»m t¨ng cêng t×nh ®oµn kÕt gi÷a

nh©n d©n c¸c níc ch©u ¸ vµ Th¸i B×nh D¬ng, ®Èy m¹nh phong trµo b¶o vÖ hoµ b×nh ë khu vùc nµy, c« lËp bän ®Õ quèc g©y chiÕn ®øng ®Çu lµ ®Õ quèc Mü. VÊn ®Ò träng t©m mµ Héi nghÞ th¶o luËn lµ vÊn ®Ò ®éc lËp d©n téc vµ b¶o vÖ hoµ b×nh. Héi nghÞ kh¼ng ®Þnh: ®Êu tranh cho ®éc lËp d©n téc vµ ®Êu tranh cho hoµ b×nh thÕ giíi lµ mét. Héi nghÞ ®· v¹ch ra ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng cô thÓ nh»m ®oµn kÕt vµ ®Èy m¹nh h¬n n÷a phong trµo hoµ b×nh cña c¸c d©n téc ch©u ¸ vµ Th¸i B×nh D¬ng. Héi nghÞ ®ßi chÊm døt chiÕn tranh ë TriÒu Tiªn, ViÖt Nam, Lµo, Campuchia, M· Lai, v.v.. Tr.451. 42. ChiÕn dÞch T©y B¾c: §îc tiÕn hµnh theo quyÕt ®Þnh cña Bé chÝnh trÞ Trung ¬ng §¶ng, nh»m tiªu diÖt mét bé phËn quan träng sinh lùc ®Þch ë T©y B¾c, gi¶i phãng mét phÇn l·nh thæ vµ nh©n d©n c¸c d©n téc ë ®©y; ph¸ tan mu ®å lËp "xø Th¸i tù trÞ" cña ®Þch. ChiÕn dÞch më ®Çu b»ng trËn tiÕn c«ng cña bé ®éi ta vµo ph©n khu NghÜa Lé, ngµy 14-10-1952. Ho¶ng sî tríc søc tiÕn c«ng cña qu©n ta, ngµy 29-10-1952, thùc d©n Ph¸p huy ®éng lùc lîng ë ®ång b»ng më cuéc hµnh qu©n Loren lªn cµn quÐt vïng Phó Thä hßng ph¸ rèi hËu ph¬ng cña ta, hót bít chñ lùc cña ta ®Ó ®ì ®ßn ë T©y B¾c. Víi quyÕt t©m cao ®é, qu©n vµ d©n ta kh«ng nh÷ng liªn tiÕp tiÕn c«ng c¸c cø ®iÓm cña ®Þch ë T©y B¾c, ®uæi chóng tíi s¸t biªn giíi ViÖt - Lµo, mµ cßn bÎ g·y cuéc hµnh qu©n Loren cña thùc d©n Ph¸p, b¶o vÖ v÷ng ch¾c hËu ph¬ng cña ta. Phèi hîp víi mÆt trËn chÝnh, lùc lîng vò trang ®Þa ph¬ng vµ nh©n d©n ë vïng ®Þch t¹m chiÕm còng liªn tiÕp ®¸nh ®Þch ë Nam §Þnh, Ninh B×nh, Th¸i B×nh, v.v., vµ ®· tiªu diÖt mét bé phËn lín sinh lùc ®Þch.

672

673

Sau h¬n hai th¸ng chiÕn ®Êu, qu©n ta ®· lo¹i khái vßng chiÕn ®Êu h¬n 13.800 tªn ®Þch, thu nhiÒu vò khÝ vµ ®å dïng qu©n sù. Mét vïng l·nh thæ réng 28.500 km2, víi 25 v¹n d©n ®îc gi¶i phãng, c¨n cø ®Þa kh¸ng chiÕn ®îc cñng cè vµ më réng, ©m mu lËp "xø Th¸i tù trÞ" cña ®Þch bÞ ®Ëp tan. Tr.558.

B¶N CHØ DÉN T£N NG¦êI
A
AIXENHAO. §. (1890-1969): Tæng thèng thø 34 cña níc Mü (19531961), nguyªn §¹i tíng, Tæng chØ huy c¸c lùc lîng vò trang §ång minh ë B¾c Phi vµ §Þa Trung H¶i (1942-1944); ChØ huy qu©n ®éi Mü ë ch©u ¢u (1944-1945); Tæng t lÖnh c¸c lùc lîng vò trang khèi NATO (1950-1952). §.Aixenhao lµ ngêi chñ tr¬ng thùc hµnh chiÕn lîc "tr¶ ®òa å ¹t" b»ng cuéc chiÕn tranh h¹t nh©n tæng lùc chèng Liªn X« vµ c¸c níc x· héi chñ nghÜa. Trong nh÷ng n¨m 1950-1954, §.Aixenhao vµ chÝnh quyÒn Mü ®· tÝch cùc viÖn trî cho thùc d©n Ph¸p nh»m kÐo dµi cuéc chiÕn tranh x©m lîc §«ng D¬ng. Trong nh÷ng n¨m 1955-1960, §.Aixenhao chñ tr¬ng "chiÕn tranh ®¬n ph¬ng" ë miÒn Nam ViÖt Nam. ¡NGGHEN, Ph. (1820-1895): Ngêi ngêi b¹n chiÕn ®Êu gÇn nhÊt x©y dùng lý luËn chñ nghÜa cho sù nghiÖp gi¶i phãng giai thÇy vÜ ®¹i cña giai cÊp v« s¶n, cña M¸c. Cïng víi M¸c, ¡ngghen ®· céng s¶n khoa häc vµ ®Êu tranh cÊp c«ng nh©n.

¡ngghen kh«ng nh÷ng lµ mét nhµ c¸ch m¹ng vÜ ®¹i, mµ cßn lµ mét nhµ triÕt häc, nhµ kinh tÕ häc, nhµ sö häc, nhµ chuyªn m«n vÒ khoa häc tù nhiªn vµ khoa häc qu©n sù, nhµ v¨n, nhµ ng«n ng÷ häc, v.v.. ¡ngghen ®· kÕt hîp sù l·nh ®¹o thùc tiÔn phong trµo c«ng nh©n c¸ch m¹ng thÕ giíi víi c«ng t¸c lý luËn s©u s¾c. Sau khi

672

673

M¸c mÊt, «ng tiÕp tôc hoµn thµnh vµ xuÊt b¶n c¸c c«ng tr×nh lý luËn cña M¸c; lµm cè vÊn vµ ngêi l·nh ®¹o cña nh÷ng ngêi x· héi chñ nghÜa ch©u ¢u. ¡ngghen ®· tiÕn hµnh cuéc ®Êu tranh kh«ng khoan nhîng chèng chñ nghÜa c¬ héi trong c¸c ®¶ng c«ng nh©n, v¹ch trÇn vµ phª ph¸n kÞch liÖt nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña nh÷ng ®¶ng ®ã, gióp c¸c ®¶ng ®ã cã mét ph¬ng híng c¸ch m¹ng ®óng ®¾n.

tæ chøc phßng thñ ch©u ¢u vµ Khèi liªn minh qu©n sù B¾c §¹i T©y D¬ng (NATO). Bi®«n cã ©m mu xo¸ bá nh÷ng ®iÒu kho¶n mµ ChÝnh phñ Ph¸p ®· ký víi ChÝnh phñ ta trong HiÖp ®Þnh s¬ bé 6-3 vµ T¹m íc 14-9 n¨m 1946, ®Èy m¹nh cuéc chiÕn tranh x©m lîc vµ ph¸ ho¹i sù nghiÖp ®éc lËp vµ thèng nhÊt ®Êt níc cña nh©n d©n ViÖt Nam. B¤LAE, E. (Emile Bollaert): Mét chÝnh kh¸ch thùc d©n Ph¸p. N¨m 1947 ®îc cö lµm Cao uû Ph¸p ë §«ng D¬ng, ®Ó xóc tiÕn cuéc chiÕn tranh x©m lîc cña thùc d©n Ph¸p ë §«ng D¬ng. Th¸ng 91947, B«lae tuyªn bè kh«ng c«ng nhËn níc ViÖt Nam ®éc lËp vµ ®a ra nh÷ng quy ®Þnh nh»m thiÕt lËp l¹i chÕ ®é thùc d©n kiÓu cò cña Ph¸p ë §«ng D¬ng. Th¸ng 10-1947, theo lÖnh cña B«lae, qu©n ®éi thùc d©n Ph¸p ®· më cuéc tÊn c«ng lªn ViÖt B¾c nh»m tiªu diÖt bé ®éi chñ lùc vµ c¸c c¬ quan ®Çu n·o kh¸ng chiÕn cña ta hßng kÕt thóc chiÕn tranh theo chiÕn lîc ®¸nh nhanh th¾ng nhanh. Th¾ng lîi cña qu©n vµ d©n ta t¹i ViÖt B¾c thu ®«ng 1947 ®· lµm thÊt b¹i hoµn toµn chiÕn lîc ®¸nh nhanh th¾ng nhanh cña thùc d©n Ph¸p, buéc chóng ph¶i ®i vµo thÕ ®¸nh l©u dµi. Th¸ng 10-1948, B«lae bÞ gäi vÒ Ph¸p.

B
Bµ TRIÖU (tªn thËt lµ TriÖu ThÞ Trinh): Quª ë huyÖn ThiÖu S¬n, Thanh Ho¸. N¨m 19 tuæi (n¨m 248), bµ ®· cïng anh lµ TriÖu Quèc §¹t l·nh ®¹o nh©n d©n khëi nghÜa chèng qu©n x©m lîc nhµ H¸n (Trung Quèc). Cuéc khëi nghÜa lµm cho qu©n giÆc lo sî vµ t×m mäi c¸ch ®Ó dËp t¾t. Bµ ®· hy sinh oanh liÖt trong trËn chiÕn ®Êu ë nói Tïng, x· Phó DiÔn, huyÖn HËu Léc, Thanh Ho¸. §Õn nay ë ®©y vÉn cßn l¨ng mé vµ ®Òn thê Bµ TriÖu. B¶O §¹I (NguyÔn VÜnh Thuþ): Sinh n¨m 1913, vua cuèi cïng cña triÒu ®×nh phong kiÕn nhµ NguyÔn (tõ n¨m 1926 ®Õn th¸ng 8-1945). Tõ th¸ng 9-1945, «ng ®îc Chñ tÞch Hå ChÝ Minh mêi lµm cè vÊn cña ChÝnh phñ l©m thêi níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa. Th¸ng 3-1946, «ng ®îc cö sang Trïng Kh¸nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch giao h¶o cña ChÝnh phñ ta víi chÝnh quyÒn Tëng Giíi Th¹ch, nhng sau ®ã ®i Hång C«ng vµ kh«ng vÒ níc. N¨m 1949, B¶o §¹i ®îc Ph¸p ®a vÒ lµm Quèc trëng bï nh×n; th¸ng 10-1955 bÞ Mü phÕ truÊt. Sèng lu vong t¹i Ph¸p. BI§¤N, G. (1899-1983): Thñ tíng níc Ph¸p trong thêi gian 1946 vµ 1949-1950, nguyªn Bé trëng Bé Ngo¹i giao Ph¸p (1944-1948) vµ nghÞ sÜ Quèc héi Ph¸p (1946-1962). Víi chÝnh s¸ch thùc d©n hiÕu chiÕn vµ ph¶n ®éng, Bi®«n ®· r¸o riÕt ho¹t ®éng ®a níc Ph¸p tham gia HiÖp íc Bruýchxen,

C
CHU ¢N LAI (1898-1976): Nhµ ho¹t ®éng cña §¶ng Céng s¶n vµ Nhµ níc Trung Quèc, nguyªn Phã Chñ tÞch Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng Céng s¶n Trung Quèc (1956-1976). Tõ 1917-1919, häc t¹i NhËt. Tõ 1920-1924 häc t¹i Ph¸p, cïng víi mét sè ngêi kh¸c lËp tæ chøc m¸cxÝt ë Pari, råi gia nhËp §¶ng Céng s¶n Ph¸p. N¨m 1924, vÒ níc ®îc cö lµm Chñ nhiÖm chÝnh trÞ Trêng qu©n sù Hoµng Phè. N¨m 1927, tham gia l·nh ®¹o khëi nghÜa Nam X¬ng, lµ Uû viªn Trung ¬ng §¶ng Céng s¶n Trung Quèc kiªm BÝ th Qu©n uû Trung ¬ng. N¨m 1928 lµ Uû viªn Bé ChÝnh trÞ, BÝ th Trung ¬ng §¶ng. Sau khi níc Céng hoµ

672

673

Nh©n d©n Trung Hoa thµnh lËp (1949) ®îc bÇu lµm Thñ tíng Quèc vô viÖn. Tõ 1949-1958, kiªm Bé trëng Bé Ngo¹i giao, Phã Chñ tÞch Héi nghÞ chÝnh trÞ hiÖp th¬ng níc CHND Trung Hoa.

H
Hµ HUY TËP (1902-1941) Tham gia T©n ViÖt, sang Qu¶ng Ch©u vµ ®îc cö ®i häc Trêng ®¹i häc Ph¬ng §«ng M¸txc¬va. N¨m 1934, tham gia thµnh lËp ban l·nh ®¹o h¶i ngo¹i cña §¶ng. N¨m 1935, ®îc bÇu lµm Tæng BÝ th cña §¶ng. §ång chÝ bÞ thùc d©n Ph¸p b¾t n¨m 1938. Sau khi ®îc tr¶ l¹i tù do, t¹m thêi mÊt liªn l¹c víi c¸c c¬ së §¶ng. N¨m 1940, ®ång chÝ bÞ thùc d©n Ph¸p b¾t lÇn thø hai vµ bÞ chóng giÕt h¹i th¸ng 8 n¨m 1941 t¹i Hãc M«n cïng víi c¸c chiÕn sÜ Nam Kú khëi nghÜa. HAI Bµ TR¦NG (Trng Tr¾c vµ Trng NhÞ): Th¸ng 3-40, Hai Bµ Trng phÊt cê khëi nghÜa chèng giÆc phong kiÕn §«ng H¸n tõ ph¬ng B¾c x©m lîc vµ thèng trÞ níc ta. Phong trµo ®îc nh©n d©n kh¾p n¬i hëng øng. ChØ trong mét thêi gian ng¾n, 65 huyÖn thµnh, tøc lµ toµn bé níc ta håi ®ã, ®· ®îc gi¶i phãng. Trng Tr¾c ®îc suy t«n lªn lµm vua (Trng V¬ng) ®ãng ®« ë Mª Linh (nay thuéc huyÖn Mª Linh). Sau 3 n¨m níc ta giµnh ®îc quyÒn ®éc lËp tù chñ, níc ta bÞ nhµ H¸n ®« hé. Cuéc khëi nghÜa Hai Bµ Trng lµ mét trang sö bÊt hñ cña d©n téc ta. §ã lµ mét sù thøc tØnh tinh thÇn d©n téc, lµ sù phñ ®Þnh c¸i uy quyÒn "b×nh thiªn h¹" vµ mu ®å th«n tÝnh, ®ång ho¸ cña mét ®Õ chÕ lín nhÊt ch©u ¸ ®ang thêi kú hng thÞnh. HOµNG V¡N THô (1907-1944): Ngêi d©n téc Tµy, quª huyÖn V¨n Uyªn, tØnh L¹ng S¬n, tham gia c¸ch m¹ng tõ lóc cßn trÎ. N¨m 1932 trë thµnh ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n §«ng D¬ng. N¨m 1939 lµm BÝ th Xø uû B¾c Kú, th¸ng 11-1940 lµ Uû viªn Trung ¬ng §¶ng. T¹i Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø t¸m, th¸ng 5-1941, ®ång chÝ ®îc cö vµo Ban Thêng vô Trung ¬ng §¶ng.

§
§ê C¸TXT¥RI (1902-1991) (Castries, Christian Marie Ferdinand de la Croisade De): §ê C¸txt¬ri, tham gia ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai vµ bÞ b¾t lµm tï binh nhng sau ®ã trèn tho¸t vµ ®i theo c¸c lùc lîng kh¸ng chiÕn Ph¸p ë B¾c Phi. Tõ 1946-1949 sang §«ng D¬ng, ho¹t ®éng ë Nam Bé vµ Campuchia. Tõ 1951-1953 trë l¹i §«ng D¬ng, lµ chØ huy qu©n Ph¸p khu vùc Nam ®ång b»ng B¾c Bé. BÞ th¬ng trë vÒ Ph¸p. Th¸ng 8-1953, l¹i sang §«ng D¬ng, ®îc phong qu©n hµm §¹i t¸, th¸ng 8-1953 ®îc cö chØ huy tËp ®oµn cø ®iÓm §iÖn Biªn Phñ, th¨ng qu©n hµm ThiÕu tíng chØ vµi ngµy tríc khi §iÖn Biªn Phñ thÊt thñ. Ngµy 7-5-1954, tËp ®oµn cø ®iÓm §iÖn Biªn Phñ bÞ tiªu diÖt, §ê C¸txt¬ri vµ toµn bé Ban Tham mu bÞ qu©n ta b¾t lµm tï binh.

G
GIA LONG (NguyÔn Phóc ¸nh) (1762-1820): §¹i diÖn cña thÕ lùc ®Þa chñ phong kiÕn ph¶n ®éng ®· bÞ phong trµo T©y S¬n lËt ®æ. §Ó chèng l¹i phong trµo T©y S¬n, kh«i phôc chÕ ®é phong kiÕn thèi n¸t, NguyÔn ¸nh ®· cÇu cøu qu©n x©m lîc Xiªm (1784), ñng hé qu©n x©m lîc M·n Thanh, ®Æc biÖt lµ ®· c©u kÕt víi t b¶n Ph¸p vµ ký víi Ph¸p b¶n hiÖp íc n¨m 1787. §©y lµ mét b¶n hiÖp íc b¸n níc, më ®êng cho sù can thiÖp vµ x©m lîc cña thùc d©n Ph¸p vµo níc ta. Sau khi ®µn ¸p ®îc phong trµo T©y S¬n (1802), NguyÔn ¸nh lªn ng«i vua lÊy hiÖu lµ Gia Long vµ thi hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch cùc kú ph¶n ®éng.

672

673

N¨m 1943, ®ång chÝ bÞ thùc d©n Ph¸p b¾t vµ bÞ chóng giÕt h¹i ngµy 24-5-1944. Hå TïNG MËU (1896-1951): Tªn thËt lµ Hå B¸ Cù, quª huyÖn Quúnh Lu, NghÖ An. ¤ng tham gia c¸ch m¹ng tõ lóc cßn trÎ vµ nhiÒu n¨m ho¹t ®éng ë Th¸i Lan vµ Trung Quèc. N¨m 1923, cïng mét sè thanh niªn ViÖt Nam yªu níc lËp nhãm T©m T©m x· vµ lµ mét trong nh÷ng ngêi ®Çu tiªn tham gia ViÖt Nam Thanh niªn c¸ch m¹ng ®ång chÝ héi; lµ ngêi gióp viÖc ®¾c lùc cña l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc trong viÖc tæ chøc c¸c líp huÊn luyÖn chÝnh trÞ ë Qu¶ng Ch©u (Trung Quèc). Sau C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m (1945), «ng ®îc §¶ng vµ Nhµ níc giao gi÷ nhiÒu chøc vô quan träng: Chñ tÞch Uû ban hµnh chÝnh kh¸ng chiÕn Liªn khu IV (1946); Tæng Thanh tra ChÝnh phñ (1947); Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng (1951). Th¸ng 7-1951, «ng hy sinh trªn ®êng c«ng t¸c vµ ®îc §¶ng, Nhµ níc truy tÆng Hu©n ch¬ng Hå ChÝ Minh.

sau ®ã lµ ngêi chØ huy qu©n ®éi c¸ch m¹ng TriÒu Tiªn, tham gia cuéc chiÕn tranh gi¶i phãng ®Êt níc khái ¸ch chiÕm ®ãng cña ph¸t xÝt NhËt. Tõ n¨m 1946, «ng ®îc bÇu lµm BÝ th thø nhÊt Bé Tæ chøc Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng Céng s¶n TriÒu Tiªn vµ lµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n l©m thêi B¾c TriÒu Tiªn, sau ®ã lµm Thñ tíng ChÝnh phñ níc Céng hoµ D©n chñ Nh©n d©n TriÒu Tiªn, Chñ tÞch Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng Lao ®éng TriÒu Tiªn. Trong nh÷ng n¨m chèng Mü (1950-1953), ®îc cö lµm Chñ tÞch Uû ban qu©n sù; Tæng t lÖnh qu©n ®éi nh©n d©n TriÒu Tiªn.

L
LANIEN, G. (1884-1975): Thñ tíng níc Ph¸p (1953-1954), nguyªn nghÞ sÜ Quèc héi Ph¸p vµ nhiÒu lÇn lµm Bé trëng c¸c bé Bu ®iÖn, Tµi chÝnh. Sau khi lªn lµm Thñ tíng níc Ph¸p (6-1953), ChÝnh phñ Lanien ®îc giao "toµn quyÒn hµnh ®éng" trong cuéc chiÕn tranh x©m lîc §«ng D¬ng. Dùa vµo viÖn trî Mü, ChÝnh phñ Lanien ®· ©m mu giµnh l¹i quyÒn chñ ®éng ®· mÊt trªn chiÕn trêng §«ng D¬ng vµ rót ra khái cuéc chiÕn tranh trong "danh dù". Nh÷ng chiÕn th¾ng cña qu©n vµ d©n ta trong cuéc tiÕn c«ng chiÕn lîc §«ng Xu©n 1953-1954, ®Æc biÖt lµ chiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ ®· lµm ©m mu cña ChÝnh phñ Lanien hoµn toµn ph¸ s¶n. ChÝnh phñ Lanien bÞ lËt ®æ sau thÊt b¹i cña thùc d©n Ph¸p ë §iÖn Biªn Phñ (6-1954). LAVAN, Pie (Pierre Laval) (1883-1945): NghÞ sÜ Quèc héi Ph¸p trong thêi gian 1914-1919 vµ 1924-1927, Thñ tíng níc Ph¸p trong nh÷ng n¨m 1931-1932 vµ 1935-1936. Khi ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai bïng næ, P.Lavan lµ ngêi

K
KHæNG Tö (511-479 TCN): Tøc Khæng Kh©u, tù lµ Träng Ni. Nhµ TriÕt häc, nhµ chÝnh trÞ, nhµ gi¸o dôc næi tiÕng thêi cæ ®¹i ë Trung Quèc. ¤ng ®· hÖ thèng hãa t tëng cña c¸c nho gia tríc Xu©n Thu lËp nªn häc thuyÕt Nho gi¸o vµo cuèi thêi Xu©n Thu. Khæng Tö lµ ngêi san ®Þnh c¸c Kinh Thi, Th, DÞch, LÔ, biªn so¹n Kinh Xu©n Thu. Nh÷ng lêi d¹y cña Khæng Tö ®îc c¸c häc trß cña «ng ghi chÐp l¹i, lµm thµnh s¸ch LuËn Ng÷. Sau khi Khæng Tö mÊt, t tëng cña «ng vµ Nho gi¸o trë thµnh nÒn t¶ng t tëng chÝnh thèng cña chÕ ®é phong kiÕn Trung Quèc vµ cã ¶nh hëng s©u réng trong nhiÒu níc ch©u ¸. KIM NHËT THµNH (1912-1994): Nhµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ, l·nh tô cña §¶ng Céng s¶n vµ Nhµ níc Céng hoµ D©n chñ Nh©n d©n TriÒu Tiªn. ¤ng lµ ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n TriÒu Tiªn tõ n¨m 1931. N¨m 1934, tæ chøc c¸c ®éi du kÝch TriÒu Tiªn t¹i M·n Ch©u,

672

673

thay mÆt ChÝnh phñ Pªtanh ký "HiÖp íc hoµ b×nh", ®Çu hµng ph¸t xÝt §øc, trë thµnh ngêi ®øng ®Çu ChÝnh phñ bï nh×n Visi (1942-1944). Khi níc Ph¸p ®îc gi¶i phãng (1944), P.Lavan bá ch¹y ra níc ngoµi. Th¸ng 8-1945, P.Lavan bÞ ChÝnh phñ ¸o trao tr¶ cho ChÝnh phñ Ph¸p vµ bÞ xö nh kÎ ph¶n béi. L£ CHI£U THèNG: Vua b¸n níc cho bän phong kiÕn Trung Quèc. Sau khi phong trµo T©y S¬n xo¸ bá c¸c thÕ lùc phong kiÕn Nam B¾c TriÒu (1788), Lª Chiªu Thèng ch¹y sang cÇu cøu phong kiÕn M·n Thanh, ®îc nhµ Thanh phong lµm "An Nam quèc v¬ng", thùc chÊt lµ vua bï nh×n. Khi qu©n T©y S¬n ®¸nh tan qu©n x©m lîc M·n Thanh, Lª Chiªu Thèng sang sèng lu vong vµ chÕt ë Trung Quèc. L£ HåNG PHONG (1902 - 1942): Tªn thËt lµ Lª Huy Do·n, quª x· Hng Th«ng, huyÖn Hng Nguyªn, NghÖ An. Tham gia T©m T©m x· vµ líp huÊn luyÖn Qu¶ng Ch©u do NguyÔn ¸i Quèc tæ chøc; gia nhËp ViÖt Nam Thanh niªn c¸ch m¹ng ®ång chÝ Héi (1925); sau ®ã vµo häc c¸c trêng: Qu©n sù Hoµng Phè (Trung Quèc), Hµng kh«ng vµ ®¹i häc Ph¬ng §«ng (Liªn X« cò). N¨m 1932, vÒ níc kh«i phôc l¹i hÖ thèng tæ chøc cña §¶ng vµ th¶o "Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña §¶ng". N¨m 1935, Lª Hång Phong lµ Trëng ®oµn ®¹i biÓu §¶ng ta tham dù §¹i héi lÇn thø VII Quèc tÕ Céng s¶n, ®îc bÇu lµm Uû viªn Ban ChÊp hµnh Quèc tÕ Céng s¶n. Th¸ng 7-1936, lµ ngêi triÖu tËp vµ chñ tr× Héi nghÞ Trung ¬ng §¶ng häp t¹i Thîng H¶i (Trung Quèc), chuyÓn híng chØ ®¹o chiÕn lîc cña c¸ch m¹ng, më ®Çu thêi kú ho¹t ®éng d©n chñ cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam (1936-1939). Lª Hång Phong bÞ thùc d©n Ph¸p b¾t nhiÒu lÇn vµ bÞ chÕ ®é nhµ tï C«n §¶o hµ kh¾c giÕt h¹i (9-1942). L£ LîI (1385-1433): Anh hïng d©n téc, l·nh ®¹o cuéc khëi nghÜa chèng qu©n Minh th¾ng lîi, trë thµnh nhµ vua khai s¸ng triÒu Lª.

N¨m 1406, nhµ Minh x©m lîc níc ta. Tríc c¶nh níc mÊt nhµ tan, «ng rÊt ®au lßng vµ nu«i chÝ diÖt giÆc cøu níc. Ngµy 7-2-1418, sau qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vµ vËn ®éng nh©n d©n, Lª Lîi ®îc NguyÔn Tr·i gióp søc ®· phÊt cê khëi nghÜa ë Lam S¬n (Thanh Ho¸). §îc ®«ng ®¶o c¸c tÇng líp nh©n d©n ñng hé, cuéc khëi nghÜa ®· nhanh chãng chuyÓn thµnh cuéc chiÕn tranh gi¶i phãng d©n téc. Cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i nµy kÐo dµi 10 n¨m (1418-1428) vµ kÕt thóc th¾ng lîi, lËt ®æ ¸ch thèng trÞ cña nhµ Minh - mét quèc gia phong kiÕn hïng cêng lóc bÊy giê. Ngµy 29-4-1428, Lª Lîi lªn ng«i vua vµ lËp ra nhµ Lª ®a chÕ ®é phong kiÕn ViÖt Nam lªn giai ®o¹n ph¸t triÓn thÞnh vîng nhÊt. L£NIN, Vla®imia IlÝch (1870-1924): L·nh tô thiªn tµi cña giai cÊp v« s¶n vµ nh©n d©n lao ®éng toµn thÕ giíi, ngêi s¸ng lËp ra §¶ng Céng s¶n Liªn X« vµ Nhµ níc x· héi chñ nghÜa ®Çu tiªn trong lÞch sö loµi ngêi, vµ s¸ng lËp ra Quèc tÕ Céng s¶n. KÕ tôc sù nghiÖp cña C.M¸c vµ Ph.¡ngghen, Lªnin ®· ®Êu tranh kiªn quyÕt ®Ó b¶o vÖ tinh thÇn c¸ch m¹ng cña chñ nghÜa M¸c, chèng l¹i mäi sù xuyªn t¹c cña bän c¬ héi chñ nghÜa vµ ph¸t triÓn thiªn tµi c¶ ba bé phËn hîp thµnh chñ nghÜa M¸c (triÕt häc m¸cxÝt, kinh tÕ chÝnh trÞ häc m¸cxÝt, vµ chñ nghÜa x· héi khoa häc), gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸ch m¹ng v« s¶n trong thêi ®¹i ®Õ quèc chñ nghÜa. Lç TÊN (1881-1936): Tªn thËt lµ Chu Thô Nh©n, nhµ v¨n c¸ch m¹ng næi tiÕng cña Trung Quèc, lµ mét ngêi yªu níc ®· tham gia c¸ch m¹ng T©n Hîi (1911) vµ chÞu ¶nh hëng s©u s¾c cña C¸ch m¹ng Th¸ng Mêi Nga. N¨m 1927, «ng tham gia tæ chøc vµ l·nh ®¹o phong trµo v¨n häc c¸ch m¹ng ë Thîng H¶i, xuÊt b¶n mét sè t¹p chÝ giíi thiÖu lý luËn m¸cxÝt. Lç TÊn lµ ngêi kiªn quyÕt ®Êu tranh b¶o vÖ nÒn v¨n häc v« s¶n vµ trë thµnh ngêi thÇy cña v¨n häc c¸ch m¹ng Trung Quèc. C¸c t¸c phÈm chÝnh cña «ng gåm c¸c cuèn truyÖn vµ tiÓu

672

673

thuyÕt nh Gµo thÐt, Bµng hoµng, ChuyÖn cò viÕt l¹i, A.Q chÝnh truyÖn, v.v.. Lý TH¦êNG KIÖT (1019-1105): Anh hïng d©n téc, quª ë phêng Th¸i Hoµ, Hµ Néi. Tõ nhá «ng ®· tá ra lµ mét ngêi cã chÝ híng, ham ®äc s¸ch vµ say sa nghiªn cøu binh th, luyÖn tËp vâ nghÖ. Díi triÒu Lý Th¸i T«ng vµ Lý Th¸nh T«ng, «ng ®· tõng gi÷ nh÷ng chøc vô quan träng trong triÒu. Khi Lý Nh©n T«ng lªn ng«i, «ng gi÷ chøc Phô quèc th¸i uý, c¬ng vÞ nh TÓ tíng. N¨m 1072, lîi dông lóc Lý Th¸nh T«ng mÊt, qu©n Tèng r¸o riÕt chuÈn bÞ x©m lîc níc ta. Chóng x©y dùng nhiÒu c¨n cø, tÝch tr÷ l¬ng thùc vµ khÝ giíi ë Ung Ch©u... V× vËy, ngµy 27-10-1075, Lý Thêng KiÖt ph¶i chñ ®éng tiÕn c«ng sang ®Êt Tèng ®Ó tiªu diÖt tríc c¨n cø x©m lîc cña kÎ thï. Ngµy 1-3-1076, qu©n ta chiÕm ®îc thµnh Ung Ch©u råi nhanh chãng rót vÒ x©y dùng tuyÕn phßng thñ s«ng CÇu. Cuèi n¨m 1076, qu©n Tèng kÐo sang x©m lîc níc ta. Nhng do ta ®· chuÈn bÞ tríc vµ ®éng viªn ®îc lùc lîng cña nh©n d©n chèng giÆc, nªn qu©n x©m lîc Tèng ®· thÊt b¹i vµ th¸ng 31077 ph¶i rót ch¹y vÒ níc. Cuéc kh¸ng chiÕn anh hïng cña d©n téc ta hoµn toµn th¾ng lîi. Lý Thêng KiÖt ®· cã c«ng lao to lín trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Tèng x©m lîc. ¤ng lµ mét nhµ qu©n sù lçi l¹c, mét nhµ chÝnh trÞ vµ ngo¹i giao xuÊt s¾c.

x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ chñ nghÜa céng s¶n. M¸c kh«ng chØ lµ nhµ lý luËn thiªn tµi mµ tríc hÕt M¸c lµ nhµ c¸ch m¹ng vÜ ®¹i. N¨m 1847, M¸c vµ ¡ngghen gia nhËp Liªn minh nh÷ng ngêi céng s¶n. N¨m 1864, M¸c s¸ng lËp vµ lµ linh hån cña Quèc tÕ thø nhÊt. M¸c ®· ®Êu tranh kh«ng khoan nhîng víi c¸c thø chñ nghÜa c¬ héi v« chÝnh phñ trong phong trµo céng s¶n vµ c«ng nh©n quèc tÕ. Ngêi ®· hiÕn d©ng c¶ ®êi m×nh cho sù nghiÖp gi¶i phãng giai cÊp c«ng nh©n vµ toµn thÓ loµi ngêi. M¸CSAN, G. (George Marshall) (1880-1959): §¹i tíng Mü (1944), Tham mu trëng Lôc qu©n Mü tõ n¨m 1939. Tæng tham mu trëng qu©n ®éi Mü trong ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai. Bé trëng Ngo¹i giao Mü (1947-1948). T¸c gi¶ cña "KÕ ho¹ch M¸csan". Trong thêi gian lµ Quèc vô khanh (1950-1951), G.M¸csan lµ mét trong nh÷ng ngêi tÝch cùc thi hµnh chiÕn lîc "ChiÕn tranh l¹nh" chèng Liªn X« vµ c¸c níc x· héi chñ nghÜa. ¤ng lµ mét trong nh÷ng ngêi ®Ò xíng viÖc thµnh lËp Khèi liªn minh qu©n sù B¾c §¹i T©y D¬ng (NATO). MAO TR¹CH §¤NG (1893-1976): Nhµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ Trung Quèc, quª ë tØnh Hå Nam, Trung Quèc. N¨m 1921, tham gia §¹i héi thµnh lËp §¶ng Céng s¶n Trung Quèc, sau ®ã phô tr¸ch bÝ th Khu uû khu vùc Hå Nam. N¨m 1923 ®îc bÇu vµo Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng, lµm BÝ th Trung ¬ng côc phô tr¸ch c«ng t¸c tæ chøc. N¨m 1930 «ng lµm Tæng chÝnh uû Hång qu©n Trung Quèc; th¸ng 11-1931 lµ Chñ tÞch ChÝnh phñ D©n chñ C«ng n«ng Trung Hoa; th¸ng 1-1933, Uû viªn Bé ChÝnh trÞ Trung ¬ng §¶ng Céng s¶n Trung Quèc; tõ th¸ng 1-1935 lµ Thêng vô Bé ChÝnh trÞ. Th¸ng 2-1943 «ng ®îc bÇu lµm Chñ tÞch Bé ChÝnh trÞ vµ Chñ tÞch Ban BÝ th Trung ¬ng §¶ng Céng s¶n Trung Quèc. Tõ n¨m 1949-1954, «ng lµ Chñ tÞch ChÝnh phñ Nh©n d©n trung ¬ng; tõ 1954-1959 lµ Chñ tÞch níc Céng hoµ Nh©n d©n Trung Hoa, sau ®ã lµ Chñ tÞch Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng

M
M¸C, C¸c (1818-1883): L·nh tô cña giai cÊp v« s¶n thÕ giíi, nhµ t tëng vÜ ®¹i, ngêi cïng ¡ngghen s¸ng lËp ra nÒn triÕt häc míi triÕt häc duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö, kinh tÕ chÝnh trÞ häc vµ chñ nghÜa x· héi khoa häc. Ba bé phËn nµy cã quan hÖ h÷u c¬ víi nhau, cÊu thµnh häc thuyÕt M¸c, trë thµnh hÖ t tëng, thÕ giíi quan, lý luËn vÒ chiÕn lîc vµ s¸ch lîc cña giai cÊp v« s¶n trong cuéc ®Êu tranh nh»m xo¸ bá chñ nghÜa t b¶n,

672

673

§¶ng Céng s¶n Trung Quèc cho ®Õn lóc mÊt.

tÞch Hå ChÝ Minh, lµ t¸c gi¶ cña nhiÒu t¸c phÈm nghiªn cøu. NG« §×NH DIÖM (1901-1963): Quª ë tØnh Qu¶ng B×nh. §ç thµnh chung, tèt nghiÖp trêng HËu bæ, lµm tri huyÖn H¬ng Trµ, tri phñ H¶i L¨ng, qu¶n ®¹o Ninh ThuËn, råi Thîng th Bé l¹i (4 th¸ng) trong ChÝnh phñ Nam triÒu (1933). Sau khi NhËt ®¶o chÝnh Ph¸p, NhËt lËp ChÝnh phñ TrÇn Träng Kim, Ng« §×nh DiÖm vµo miÒn Nam ë víi anh lµ Ng« §×nh Thôc, gi¸m môc ®Þa phËn VÜnh Long. Tõ n¨m 1950 ®Õn n¨m 1954, Ng« §×nh DiÖm qua NhËt, Italia råi ®Õn ë Mü, BØ, Ph¸p. Trong thêi gian nµy Ng« §×nh DiÖm ®îc Hång y gi¸o chñ Spenman ®ì ®Çu. N¨m 1954, HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®îc ký kÕt, ChÝnh phñ Mü vËn ®éng Ph¸p vµ B¶o §¹i chÊp nhËn ®Ó Ng« §×nh DiÖm lµm Thñ tíng ë miÒn Nam. Th¸ng 10-1955, víi thñ ®o¹n "trng cÇu d©n ý", Ng« §×nh DiÖm ®· lËt B¶o §¹i lªn lµm tæng thèng, cÇm ®Çu "ChÝnh phñ ViÖt Nam Céng hoµ". Ng« §×nh DiÖm kh«ng chØ ph¸ ho¹i HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ mµ cßn thi hµnh ®êng lèi chia c¾t B¾c Nam, "chèng céng", ®µn ¸p phong trµo d©n chñ, ®µn ¸p t«n gi¸o, thùc hiÖn chÕ ®é gia ®×nh trÞ, trùc tiÕp ®èi ®Çu víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Ng« §×nh DiÖm bÞ b¾n chÕt trong vô ®¶o chÝnh bëi c¸c thÕ lùc kh¸c do Mü dµn dùng vµ tæ chøc ngµy 2-11-1963. NGUYÔN CHÝ THANH (1914-1967): Ngêi Niªm Phæ, Qu¶ng §iÒn, Thõa Thiªn, gia nhËp §¶ng Céng s¶n §«ng D¬ng (1937), BÝ th TØnh uû Thõa Thiªn (1938). Th¸ng 8-1945, «ng ®îc bÇu vµo Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng, ®îc chØ ®Þnh lµm BÝ th Xø uû Trung Kú, lµ BÝ th Ph©n khu uû B×nh TrÞ Thiªn (1947), BÝ th Liªn khu uû Liªn khu IV (1948), Chñ nhiÖm Tæng côc ChÝnh trÞ, Phã BÝ th Tæng qu©n uû (1950). ¤ng lµ Uû viªn Trung ¬ng §¶ng, Uû viªn Bé ChÝnh trÞ kho¸ II, III, ®îc phong hµm §¹i tíng n¨m 1959, lµ Uû viªn Héi ®ång Quèc phßng níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ. N¨m 1961, phô tr¸ch Ban N«ng nghiÖp cña §¶ng. Trong kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu níc, «ng ®îc cö lµm BÝ

N
NAP¤L£¤NG, Lu-i B«nap¸ct¬ (1769-1821): Nhµ qu©n sù næi tiÕng cña Ph¸p. N¨m 1785, tèt nghiÖp trêng ph¸o binh víi qu©n hµm thiÕu uý. N¨m 1799, lµm ®¶o chÝnh lËt ®æ nÒn céng hßa vµ n¨m 1804, thiÕt lËp chÕ ®é ®éc tµi lªn ng«i hoµng ®Õ. Nap«lª«ng ®· l«i kÐo níc Ph¸p vµo nh÷ng cuéc chiÕn tranh chiÕm ®ãng l·nh thæ nhiÒu níc ch©u ¢u. N¨m 1812, thÊt b¹i trong cuéc chiÕn tranh x©m lîc níc Nga. N¨m 1814, bÞ liªn qu©n ch©u ¢u ®¸nh b¹i. N¨m 1815, chiÕm l¹i ng«i hoµng ®Õ nhng sau thÊt b¹i t¹i OatÐcl« (22-6-1815) l¹i bÞ lËt ®æ. NAVA, H¨ngri (Henri Navarre): Sinh n¨m 1898. §¹i tíng Ph¸p, tõng tham gia ®µn ¸p nhiÒu cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n c¸c níc thuéc ®Þa Ph¸p ë ch©u Phi nh: Xiri, Marèc, Angiªri, v.v.. Sau ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai, H. Nava ®îc cö lµm Tham mu trëng lôc qu©n Khèi liªn minh qu©n sù B¾c §¹i T©y D¬ng (NATO). Th¸ng 5-1953, H.Nava ®îc ChÝnh phñ Ph¸p cö sang lµm Tæng chØ huy qu©n viÔn chinh Ph¸p ë §«ng D¬ng. ChÝnh H.Nava v¹ch ra mét kÕ ho¹ch qu©n sù hßng b×nh ®Þnh §«ng D¬ng trong 18 th¸ng. Nhng ngay sau thÊt b¹i cña Ph¸p ë §iÖn Biªn Phñ, kÕ ho¹ch Nava bÞ ph¸ s¶n vµ Nava bÞ triÖu håi vÒ níc (6-1954). N£RU J. (Nehru Jawaharlal) (1889-1964): Nhµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ næi tiÕng, l·nh tô cña phong trµo gi¶i phãng d©n téc Ên §é. Gia nhËp §¶ng Quèc ®¹i (1912), lµ Tæng th ký (1929) råi trë thµnh Chñ tÞch §¶ng. N¨m 1946, «ng tham gia thµnh lËp ChÝnh phñ l©m thêi Ên §é, gi÷ chøc Phã Thñ tíng kiªm Bé trëng Ngo¹i giao. Tõ n¨m 1947, Ên §é tuyªn bè ®éc lËp, «ng gi÷ chøc Thñ tíng kiªm Bé trëng Ngo¹i giao. ¤ng lµ mét trong nh÷ng ngêi s¸ng lËp "Phong trµo kh«ng liªn kÕt", lµ ngêi b¹n th©n thiÕt cña Chñ

672

673

th Trung ¬ng Côc miÒn Nam. ¤ng mÊt ngµy 6-7-1967. NGUYÔN HUÖ, tøc QUANG TRUNG (1753-1792): Sang thÕ kû XVIII, chÕ ®é phong kiÕn ViÖt Nam bíc vµo giai ®o¹n khñng ho¶ng s©u s¾c, toµn diÖn. §©y lµ thêi kú ph©n tranh gi÷a hai thÕ lùc phong kiÕn TrÞnh - NguyÔn. C¸c cuéc khëi nghÜa cña n«ng d©n liªn tiÕp næ ra kh¾p n¬i mµ ®Ønh cao lµ phong trµo T©y S¬n do ba anh em NguyÔn Nh¹c, NguyÔn HuÖ, NguyÔn L÷ l·nh ®¹o. Phong trµo T©y S¬n tõ mét cuéc khëi nghÜa ®Þa ph¬ng ë Quy Nh¬n ®· ph¸t triÓn réng ë nhiÒu n¬i trong níc, råi tiÕn lªn thµnh phong trµo quËt khëi cña c¶ d©n téc, quÐt s¹ch c¸c tËp ®oµn phong kiÕn thèi n¸t trong Nam, ngoµi B¾c, kh«i phôc nÒn thèng nhÊt ®Êt níc. NguyÔn HuÖ thùc chÊt lµ l·nh tô vµ linh hån cña phong trµo T©y S¬n. NguyÔn HuÖ ®· l·nh ®¹o qu©n d©n ta ®Ëp tan cuéc x©m lîc cña phong kiÕn Xiªm (1784-1785). N¨m 1788, NguyÔn HuÖ lªn ng«i Hoµng ®Õ, lÊy niªn hiÖu lµ Quang Trung, thèng lÜnh qu©n ®éi chuÈn bÞ ®¹i ph¸ qu©n Thanh. ChØ trong 5 ngµy ®ªm ®Çu xu©n Kû DËu (tõ ngµy 25 ®Õn 30-1-1789), díi sù l·nh ®¹o tµi t×nh cña Quang Trung, nh©n d©n ta ®· tiªu diÖt 20 v¹n qu©n M·n Thanh. §©y lµ mét chiÕn c«ng vÜ ®¹i vµ thÇn kú trong lÞch sö chèng ngo¹i x©m cña d©n téc ta. Quang Trung kh«ng nh÷ng lµ mét nhµ qu©n sù thiªn tµi, mét danh tíng mµ cßn biÓu thÞ mét tµi n¨ng lçi l¹c trªn c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, ngo¹i giao. Quang Trung lµ mét vÞ anh hïng d©n téc trÝ dòng song toµn cã mét sù nghiÖp vÎ vang trong lÞch sö d©n téc ta. NGUYÔN SINH KHI£M (NguyÔn TÊt §¹t) (1888-1950): Anh ruét Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. ¤ng tham gia ho¹t ®éng chèng Ph¸p trong tæ chøc cña §éi Quyªn, §éi PhÊn vµ bÞ Ph¸p b¾t giam n¨m 1914, lÜnh ¸n tï khæ sai 3 n¨m, sau t¨ng lªn 9 n¨m. N¨m 1920, thùc d©n Ph¸p chuyÓn «ng vÒ giam láng ë HuÕ. ë ®©y, «ng vÉn tiÕp tôc ho¹t ®éng yªu níc. N¨m 1940, «ng vÒ quª, chÝnh quyÒn thùc d©n l¹i b¾t giam «ng ®Õn n¨m 1941 míi ®îc tha.

Cuèi n¨m 1946, «ng tõ NghÖ An ra Hµ Néi th¨m Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. NGUYÔN THÞ MINH KHAI (1910-1941): Cßn cã tªn lµ VÞnh, sinh t¹i thµnh phè Vinh (NghÖ An). N¨m 1927, NguyÔn ThÞ Minh Khai tham gia tæ chøc Héi Hng Nam (tiÒn th©n cña T©n ViÖt c¸ch m¹ng §¶ng). §Çu n¨m 1930, ®îc kÕt n¹p vµo §«ng D¬ng Céng s¶n §¶ng. N¨m 1930, NguyÔn ThÞ Minh Khai ®îc cö sang c«ng t¸c t¹i V¨n phßng chi nh¸nh Ban ph¬ng §«ng cña Quèc tÕ Céng s¶n (trô së t¹i Hång C«ng, Trung Quèc). Th¸ng 7-1935, lµ thµnh viªn trong ®oµn ®¹i biÓu do §¶ng ta cö ®i dù §¹i héi lÇn thø VII cña Quèc tÕ Céng s¶n t¹i M¸txc¬va. T¹i §¹i héi, ®ång chÝ ®· ®äc b¶n tham luËn vÒ vai trß cña phô n÷ §«ng D¬ng trong ®Êu tranh c¸ch m¹ng. VÒ níc, ®ång chÝ ®îc bÇu vµo Xø uû Nam Kú vµ ®îc cö lµ BÝ th thµnh uû Sµi Gßn - Chî Lín. Ngµy 30-7-1940, NguyÔn ThÞ Minh Khai bÞ thùc d©n Ph¸p b¾t vµ bÞ chóng giÕt h¹i ngµy 28-8-1941.

N
NGUYÔN V¡N Cõ (1912-1941): Ngêi huyÖn Tiªn S¬n, tØnh Hµ B¾c. Tham gia c¸ch m¹ng tõ khi cßn lµ häc sinh. N¨m 1929, gia nhËp §«ng D¬ng Céng s¶n §¶ng. Khi ba tæ chøc céng s¶n hîp nhÊt thµnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1930), NguyÔn V¨n Cõ ®îc cö lµm BÝ th ®Æc khu Hßn Gai - U«ng BÝ. Héi nghÞ trung ¬ng §¶ng n¨m 1938, NguyÔn V¨n Cõ ®îc bÇu lµm Tæng bÝ th cña §¶ng. NguyÔn V¨n Cõ lµ ngêi triÖu tËp vµ chñ tr× Héi nghÞ Trung ¬ng t¹i Bµ §iÓm (Gia §Þnh th¸ng 11-1939), quyÕt ®Þnh viÖc chuyÓn híng chØ ®¹o chiÕn lîc vµ thµnh lËp MÆt trËn thèng nhÊt d©n téc ph¶n ®Õ §«ng D¬ng, më ra giai ®o¹n míi cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Còng thêi gian nµy, víi bót danh TrÝ Cêng, NguyÔn V¨n Cõ viÕt t¸c phÈm Tù chØ trÝch, mét t¸c phÈm cã gi¸ trÞ vÒ lý luËn

672

673

vµ thùc tiÔn cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Th¸ng 8-1941, bÞ thùc d©n Ph¸p giÕt h¹i. NGUYÔN V¡N XU¢N: Tay sai cña thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü. Nguyªn lµ Phã thñ tíng kiªm Bé trëng Quèc phßng trong ChÝnh phñ "Nam Kú tù trÞ" (1946); Phã Thñ tíng kiªm Bé trëng Bé Quèc phßng trong chÝnh quyÒn bï nh×n (1948); Bé trëng Bé Quèc phßng trong chÝn