ΑΔΑ: ΒΕΖΦ9-ΚΓ5

Βαθμόσ Αςφαλείασ:
Να διατθρθθεί μζχρι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ,
ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙ΢ΜΟΤ
----ΓΕΝΙΚΗ Δ/Ν΢Η ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΠΡΟ΢/ΚΟΤ Α/ΘΜΙΑ΢ ΕΚΠ/΢Η΢
ΣΜΗΜΑ Γϋ

----Σαχ. Δ/νςθ:
Σ.Κ. – Πόλθ:
Ιςτοςελίδα:
e-mail :
Πλθροφορίεσ:
Σθλζφωνο:

Α. Παπανδρζου 37
151 80 ΜΑΡΟΤ΢Ι
www.minedu.gov.gr
ppe3@minedu.gov.gr
Π. Νίκοσ
210 3442273

Βαθμόσ Προτερ.

Α.Δ.Α.:
Μαροφςι, 12-06-2013
Αρ. Πρωτ.: 80571/Δ1

ΑΠΟΦΑ΢Η

ΘΕΜΑ: «Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν λειτουργϊν Α/κμιασ Εκπ/ςθσ από περιοχι ςε περιοχι
μετάκεςθσ».
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ:

α) του άρκρου 39 παρ. 2 και παρ. 5γ (εδάφιο δεφτερο) κακϊσ και του άρκρου 46 παρ.
1ςτϋ του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-1-2013/ τ. Αϋ).
β) των παρ. 3 ζωσ 6 του άρκρου 30 και του άρκρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-52010 τ.Αϋ)
γ) Σου άρκρου 16 κεφ. Βϋ του Ν. 1566/85 «Δομι και λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», του άρκρου 5 του Ν. 1824/88
«Ρφκμιςθ κεμάτων εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ» και των άρκρων 14 και 15 του Ν.
2685/99 «Κάλυψθ δαπανϊν μετακινουμζνων υπαλλιλων εντόσ και εκτόσ Επικράτειασ
και άλλεσ διατάξεισ».
δ) Σου 50/1996 (ΦΕΚ 45/8-3-1996 τ. Α'), «Μετακζςεισ και τοποκετιςεισ των εκπ/κϊν τθσ
Δθμόςιασ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ», όπωσ τροποποιικθκε με το
Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/22-5-1997 τ. Α') και το Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ 43Αϋ/9-3-1998 και ΦΕΚ
262/27-11-1998 τ. Α' διόρκωςθ).
2. Σισ αιτιςεισ των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικϊν.
3. Σθν αρικμ. 5/18 &19-4-2013, 6/23-5-2013 και 7/12-6-2013 Πράξεισ του ΚΤ΢ΠΕ.
4. Σθν αρικμ. 76051/Η/04-07-2012 (ΦΕΚ 2091 τ. Β/05-07-2012) κοινι απόφαςθ του
Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Τφυπουργό Παιδείασ, και Θρθςκευμάτων,
Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Θεόδωρο Παπακεοδϊρου».
Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε
1. Μετακζτουμε με αίτθςι τουσ και χωρίσ δαπάνθ του δθμοςίου, με τθν επιφφλαξθ
των διατάξεων των άρκρων 14 και 15 του Ν. 2685/99, από περιοχι ςε περιοχι μετάκεςθσ

ΑΔΑ: ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
τουσ εκπαιδευτικοφσ λειτουργοφσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ που αναφζρονται ςτθ ςυνοδευτικι
κατάςταςθ που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ απόφαςθσ αυτισ.
2. Οι Διευκυντζσ Π.Ε. των περιοχϊν από τισ οποίεσ μετατίκενται οι εκπαιδευτικοί
παρακαλοφνται να εκδϊςουν τα κοινοποιθτιρια των μετακζςεων τα οποία μαηί με τα
δικαιολογθτικά εντοπιότθτασ και ςυνυπθρζτθςθσ κα πρζπει να αποςταλοφν ςτισ Δ/ςεισ που
μετατίκενται οι εκπαιδευτικοί, προκειμζνου να λθφκοφν υπόψθ από τα οικεία ΠΤ΢ΠΕ για
τθν τοποκζτθςθ τουσ ςε ςυγκεκριμζνα ςχολεία κάκε περιοχισ μετάκεςθσ. Σα
κοινοποιθτιρια κα εκδοκοφν βάςει τθσ παροφςασ απόφαςθσ και με τθ λιψθ των ςχετικϊν
αναφορϊν που ζχουν δθμιουργθκεί ςτο ςφςτθμα e-Datacenter.
3. Οι μετατικζμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουςιαςτοφν ςτθ Δ/νςθ Α/κμιασ
Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία υπάγεται θ περιοχι μετάκεςισ τουσ μετά τθ λιξθ του διδακτικοφ
ζτουσ και μζχρι 28-6-2013.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ΢

ΘΕΟΔΩΡΟ΢ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΙΑΝΟΜΗ΢:
I. Αποδζκτεσ προσ Ενζργεια
Διευκφνςεισ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ
ΙΙ. Αποδζκτεσ προσ κοινοποίηςη:
Περιφερειακζσ Διευκφνεισ Εκπ/ςθσ
ΙΙΙ . Εςωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Τπουργοφ
2. Γραφείο κασ Τφυπουργοφ
3. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα
4. Γεν. Δ/νςθ Διοίκθςθσ Προς/κοφ Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Δ/νςθ Προςωπικοφ Π.Ε.- Σμιμα Γϋ
6. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ –Σμιμα Β’

2

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΑΛΦΑΒΗΣΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΜΕΣΑΣΕΘΕΝΣΩΝ ΢ΣΙ΢ ΓΕΝΙΚΕ΢ ΜΕΣΑΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η΢ ΕΣΟΤ΢ 2012-13 ΑΔΑ: ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΠΩΝΤΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΑΜ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ. ΜΟΡΙΑ
ΑΒΕΤΙΔΟΥ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΡΟΛΥΧ΢ΟΝΘΣ
593081 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων (Ρ.Ε.)
Πχι
68,48
ΑΒΟΥ΢ΘΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
552897 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Πχι
142,98
ΑΓΓΕΛΑΚΘ
ΚΥ΢ΙΑΚΘ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
594155 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
΢εκφμνου (Ρ.Ε.)
Πχι
79,89
ΑΓΓΕΛΘ
ΑΝΔ΢ΟΜΑΧΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
703371 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΧΙΟΥ
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Πχι
35,62
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΘ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
593180 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Πχι
88,93
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΣΩΤΘ΢ΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
588522 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Πχι
87,76
ΑΓΓΕΛΟΡΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
604556 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Πχι
51,44
ΑΓΓΕΛΟΡΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΦΩΤΙΟΣ
621771 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Πχι
20,82
ΑΓΓΕΛΟΡΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΘ
ΑΓΓΕΛΟΣ
702543 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Πχι
45,45
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
613504 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΘΘΝΑΣ Δ΄
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Πχι
50,09
ΑΓΓΕΛΟΥΔΘ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
588462 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Πχι
88,63
ΑΓΓΕΛΟΥΛΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ
612771 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
Χανίων (Ρ.Ε.)
Πχι
46,28
ΑΓΙΑΝΝΘ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
622043 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)
Πχι
49,57
ΑΓΟΤΗΙΚΘ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
604987 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΛΕΣΒΟΥ
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Πχι
79,75
ΑΓ΢ΙΜΑΝΑΚΘ
ΞΕΝΘ
ΕΜΜΑΝΟΥΘ
616282 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)
Πχι
34,3
ΑΔΑΜ
ΜΑ΢ΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
616207 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΢ΕΘΥΜΝΘΣ
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Πχι
27,82

17 ΑΔΑΜΟΡΟΥΛΟΣ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ΑΕΤΟΡΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΥ
ΑΘΙΑΝΟΣ
ΑΙΒΑΛΙΩΤΘ
ΑΪΔΙΝΟΡΟΥΛΟΣ

29 ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΙΔΘ
30
31
32
33
34

ΑΚ΢ΙΤΙΔΟΥ
ΑΚ΢ΙΤΙΔΟΥ
ΑΛΑΜΙ
ΑΛΑΦΟΣΤΕ΢ΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑ

ΙΩΑΝΝΘΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΔΑΜ 617642 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΑΘΘΝΑΣ Α΄

Α΄ Κεφαλλθνίασ (Ρ.Ε.)

Πχι

27,48

ΕΛΕΝΘ
ΣΟΦΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΟΥ΢ΑΝΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΛΑΜΡ΢ΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΘΣ
ΣΤΑΥ΢ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΡΥ΢ΙΔΩΝ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΘΣ
Α΢ΙΣΤΕΙΔΘΣ

606480
586974
602108
567245
575012
554121
614574
620588
601276
703096
700397

ΚΑ΢ΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ

Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Θεςπρωτίασ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

116,48
105,57
65,52
101,03
118,34
121,61
66,06
53,53
68,83
28
35,5

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΣΡΥ΢ΙΔΩΝ

612201

ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ

Θλείασ (Ρ.Ε.)

Πχι

43,81

ΑΝΝΑ
ΑΝΝΑ
ΝΑΗΑ-ΜΑ΢ΙΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΘΕΟΔΩ΢Α

Κ΢ΥΩΝΑΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ

701227
700420
617913
597700
703629

ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ

Δωδεκανιςου (Ρ.Ε.)
Β΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Άρτασ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

70,25
46,94
64,11
78,26
24,03
Σελίδα 1

ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΕΠΩΝΤΜΟ
Α/Α
35 ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΡΟΥΛΟΣ
36 ΑΛΕΞΙΑΔΘΣ
37 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ
38 ΑΛΕΞΙΟΥ
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΛΕΞΟΡΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΟΡΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΟΡΟΥΛΟΥ
ΑΛΜΑΛΙΩΤΟΥ
ΑΛΜΡΑΝΘΣ
ΑΛΟΓΑ΢Θ
ΑΛΤΙΝΘ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ

52 ΑΜΑ΢ΑΝΤΟΥ
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ΑΜΡΑΤΗΟΓΛΟΥ
ΑΜΡΕ΢ΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΘ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΡΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΘΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΘΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΡΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΡΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΟΡΟΥΛΟΣ
ΑΝΔ΢ΕΑΔΘΣ
ΑΝΔ΢ΕΑΝΙΔΘΣ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΑΦ΢ΟΔΙΤΘΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Χ΢ΙΣΤΙΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
Γ΢ΘΓΟ΢ΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢
ΚΥ΢ΙΑΚΘ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΤΕ΢ΡΘ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΡΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ΢Α
ΘΛΙΑΣ
ΕΛΕΝΘ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ - Χ΢ΘΣΤΟΣΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΕ΢ΑΦΕΙΜ
ΑΓΑΡΘ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΜΑΓΔΑΛΘΝΘ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΧΑ΢ΙΚΛΕΙΑ
ΚΥ΢ΙΑΚΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΑΑΡΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢Α
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΙ΢ΘΝΘ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
Χ΢ΙΣΤΟΣ
ΣΤΕ΢ΓΙΑΝΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ
ΑΝΔ΢ΟΝΙΚΘ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΙΕ΢ΕΜΙΑΣ
ΜΕ΢ΟΡΘ
Α΢ΣΕΝΙΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α΢ΙΣΤΟΤΕΛΘΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΡΕΤ΢ΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ

ΑΜ
617036
601001
607599

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΡΕΛΛΑΣ
Ριερίασ (Ρ.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΘΜΑΘΙΑΣ
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι

92,29
106,01
84,83

702052 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΡΕΙ΢ΑΙΑ

Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)

Πχι

41,95

605102
615071
614450
610488
702904
703594
597712
594282
701053
613298
605157
622822
597717

ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΘΜΑΘΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
Δ΢ΑΜΑΣ

Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Αρκαδίασ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Σερρών (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

76,67
92,02
87,37
69,78
50,74
24,27
111,08
87,93
38,36
55,2
82,75
66,41
79,53

621261 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Θρακλείου (Ρ.Ε.)

Πχι

25,73

619378
597720
558446
621513
593220
617543
601899
611435
602048
597741
620089
601915
700710
605536
585492
604484
597748

ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΞΑΝΘΘΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΘΛΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΘΛΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΘΜΑΘΙΑΣ

Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Σερρών (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

40,11
97,88
125,07
21,3
86,16
69,99
87,76
70,56
70,34
87,08
27,98
76,63
39,03
52,6
107,31
40,64
82,15
Σελίδα 2

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Α/Α
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΑΝΔ΢ΕΟΡΟΥΛΟΣ
ΑΝΔ΢ΕΟΥ
ΑΝΔ΢ΙΑ
ΑΝΔ΢ΙΑΝΟΡΟΥΛΟΣ
ΑΝΔ΢ΙΚΟΡΟΥΛΟΥ
ΑΝΔ΢ΙΟΡΟΥΛΟΥ
ΑΝΔ΢ΟΝΙΚΙΔΟΥ
ΑΝΔ΢ΩΝΘ
ΑΝΕΣΤΘ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΘ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΘΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΘΣ

82 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΡΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΡΟΥΛΟΥ
ΑΡΟΣΤΟΛΑΚΟΡΟΥΛΟΣ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΡΟΥΛΟΥ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΡΟΥΛΟΥ
Α΢ΑΜΡΑΤΗΘ
Α΢ΑΡΑΚΘ
Α΢ΒΑΝΙΤΘ
Α΢ΒΑΝΙΤΘ
Α΢ΒΑΝΙΤΟΥΔΘ
Α΢ΓΥ΢ΟΡΟΥΛΟΥ
Α΢ΓΥ΢ΟΡΟΥΛΟΥ
Α΢ΙΔΑ
Α΢ΙΣΤΕΙΔΟΥ
Α΢ΚΙΤΣΑΙΟΣ
Α΢ΚΟΥΛΘ

ΟΝΟΜΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΥ΢ΑΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΟΜΝΙΚΘ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΝΘ
ΕΥΦ΢ΟΣΥΝΘ
ΡΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΘ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΑΧΑ΢ΙΑΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ

ΑΜ
601153
594564
593473
584227
611075
702434
602337
621384
701864
596794
597753
607748

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΑΘΘΝΑΣ Δ΄
Α΢ΤΑΣ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Λακωνίασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Χανίων (Ρ.Ε.)

ΣΩΤΘ΢ΙΑ

ΟΔΥΣΣΕΥΣ

619718

ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΕΝΘ
ΣΟΦΙΑ
ΟΛΓΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΛΕΝΘ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΕΙ΢ΘΝΘ
ΟΛΓΑ
ΛΑΜΡ΢ΙΝΘ
ΑΝΔ΢ΙΑΝΑ
Χ΢ΥΣΘ
ΑΝΝΑ
ΒΑΪΑ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΘΘ

ΙΩΑΝΝΘΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΘΣ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ΢ΘΓΟ΢ΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α΢ΙΣΤΟΤΕΛΘΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΚΥ΢ΙΑΚΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ

701090
617485
701323
593071
701989
556030
702045
582317
620445
620291
593130
700944
592695
617171
564161
703315
562631
597791
593760
614099
544134
619409

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΟΥΣΙΚΘΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΕΥ΢ΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΘΘΝΑΣ Δ΄
ΕΥ΢ΥΤΑΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΟΗΑΝΘΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

69,67
80,94
89,06
96,77
69,01
25,52
70,58
26,31
36,9
65,52
65,22
35,14

Κυκλάδων (Ρ.Ε.)

Πχι

73,04

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Μεςςθνίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Σερρών (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Αργολίδασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Τρικάλων (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

45,36
66,6
27,45
78,62
28,36
130,04
44,7
91,93
34,27
34,72
60,57
65,06
49,53
89,06
116,89
30,82
113,71
92,39
98,93
46,62
169,27
32,61
Σελίδα 3

Α/Α
105
106
107
108
109

ΕΠΩΝΤΜΟ
Α΢ΣΕΝΘΣ
Α΢ΧΟΝΤΘΣ
Α΢ΧΟΝΤΙΔΘΣ
ΑΣΘΜΑΚΘ
ΑΣΘΜΑΚΟΡΟΥΛΟΥ

110 ΑΣΘΜΕΝΙΟΥ
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

ΑΣΘΜΘ
ΑΣΤ΢ΙΔΟΥ-ΓΕΛΔΙΗΟΥ
ΑΥΓΕ΢Θ
ΑΥΓΕ΢ΙΝΑΚΟΥ
ΑΥΓΕ΢ΙΝΟΥ
ΑΥΓΕ΢ΙΝΟΥ
ΑΥΓΘΤΑ
ΑΥΔΙΚΟΥ
ΑΦΟ΢ΟΗΘ
ΑΧΤΑ΢ΙΔΟΥ
ΒΑΒΑΛΙΟΥ
ΒΑΓΓΕΛΘ
ΒΑΓΓΕΛΟΡΟΥΛΟΥ
ΒΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΔΟΛΑΣ
ΒΑΗΑΚΙΔΟΥ
ΒΑΘ΢ΑΚΘΣ
ΒΑΪΟΡΟΥΛΟΥ
ΒΑΛΙΑΝΟΥ

130 ΒΑΛΙΩΤΘ
131
132
133
134

ΒΑΛΛΑΣ
ΒΑΛΤΣΘ
ΒΑΜΒΑ
ΒΑΜΒΑΚΑ΢ΘΣ

135 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΘ
136 ΒΑΜΡΟ΢ΑΚΘ
137 ΒΑΝΤΣΘ

ΟΝΟΜΑ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΘΩΜΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΣΡΥ΢ΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΜ
597796
575017
604949
612760
568713

ΕΛΕΝΘ

Χ΢ΘΣΤΟΣ

574659

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΟΔΩ΢Α
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
΢ΩΞΑΝΘ ΜΑ΢ΙΝΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΑΝΝΑ
ΕΛΕΝΘ
ΚΑΙΤΘ
ΔΑΝΑΘ
ΚΥ΢ΙΑΚΘ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΒΑΙΑ
ΡΑΥΛΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΣΤΕΛΛΑ

ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΡΑΝΤΕΛΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΣΤΑΥ΢ΟΣ
Α΢ΙΣΤΕΙΔΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

607052
593505
563590
618653
701229
607595
579875
621633
588335
607884
700401
620388
595549
607393
605737
622017
597815
610232
614111

ΓΕΩ΢ΓΙΑ

ΘΛΙΑΣ

612813

ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΥΜΟ΢ΦΙΑ
Φ΢ΑΓΚΙΣΚΟΣ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΚΥ΢ΙΑΚΘ
ΑΦ΢ΟΔΙΤΘ

Ο΢ΕΣΤΘΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ

597826
617372
610696
614412

ΦΑΝΟΥ΢ΙΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΧΑΝΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)

ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

86,69
115,36
75,75
91,5
97,08

Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)

Πχι

157,5

Α΢ΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α΄
ΘΛΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δ΢ΑΜΑΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΣΑΜΟΥ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Θρακλείου (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι

63,72
86,53
167,59
45,07
41,31
82,44
115,83
24,19
88,99
65,81
34,61
65,99
101,15
81,37
72,37
90,28
102,23
77,62
67,14

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι

92,19

ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

79,5
63,14
74,78
63,2

622128 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ

Κυκλάδων (Ρ.Ε.)

Πχι

61,02

618731 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
700726 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι

37,76
31,53

ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Σελίδα 4

Α/Α
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΒΑ΢ΒΑ΢ΕΗΟΥ
ΒΑ΢ΔΑ
ΒΑ΢ΔΑΛΘΣ
ΒΑ΢ΜΡΟΜΡΙΤΘ
ΒΑ΢ΣΑΜΙΔΘΣ
ΒΑΣΑ΢ΜΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΚΘΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΘΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΡΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΡΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΡΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΣΑΛΟΥ
ΒΕΓΙΑΝΝΘ
ΒΕΝΕΤΘ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ
ΒΕΝΤΣΟΣ
ΒΕ΢ΓΟΣ
ΒΙΓΚΑ
ΒΙΚΟΡΟΥΛΟΥ
ΒΙΛΛΑ
ΒΛΑΜΘΣ
ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΘ
ΒΛΑΧΟΔΘΜΟΥ
ΒΛΑΧΟΣΤΕ΢ΓΙΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΟΪΚΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΕΛΕΝΘ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΜΑΛΑΜΑΤΘ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΣΤΑΥ΢ΟΥΛΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢Α
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΓΔΑΛΘΝΘ
ΕΥΤΕ΢ΡΘ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
Α΢ΕΤΘ
Α΢ΓΥ΢Ω
Χ΢ΥΣΑΝΘΘ
ΟΛΓΑ
ΕΙ΢ΘΝΘ
ΕΙ΢ΘΝΘ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΣΕΒΑΣΤΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΙΚΑΕΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΘΝΕΛΟΡΘ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΦΑΝΘ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
Φ΢ΑΓΚΙΣΚΘ
ΦΑΝΘ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΛΑΗΑ΢ΟΣ
ΑΝΔ΢ΟΝΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γ΢ΘΓΟ΢ΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΘΩΜΑΣ
Χ΢ΙΣΤΟΦΟ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΣΤΕ΢ΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΚΟΜΝΘΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΟΣ
ΡΕΤ΢ΟΣ

ΑΜ
579337
616596
604049
597840
586740
617001
564138
602575
604170
592911
602620
593245
593035
592747
701347
703211
587236
596767
610471
601273
621170
562252
702352
593625
613164
614731
616741
621436
617675
616550
702495
606194
618202
557800
607305
607822

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΕΥ΢ΥΤΑΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΚΑΣΤΟ΢ΙΑΣ
ΚΟΗΑΝΘΣ
ΡΕΛΛΑΣ
ΡΕΛΛΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΞΑΝΘΘΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΘΛΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Δ΄
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΧΑΝΙΩΝ
Δ΢ΑΜΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α΄
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Ριερίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Άρτασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Χίου (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

103,86
51
85,31
83,83
105,43
84,56
199,76
53,74
102,72
97,96
85,69
92,69
95,16
94,45
28,3
43,44
69,82
67,84
73,11
93,02
23,99
112,11
44,61
82,98
55,68
68,43
82,91
32,43
34,15
37,66
21,85
94,89
50,72
117,71
102,44
63,75
Σελίδα 5

Α/Α

ΕΠΩΝΤΜΟ

174 ΒΟΙΤΣΙΟΥ
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

ΒΟΛΙΩΤΘ
ΒΟΛΤΣΙΔΟΥ
ΒΟ΢΢Θ
ΒΟΣΣΟΥ
ΒΟΥΛΓΑ΢ΘΣ
ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΟΥ
ΒΟΥΛΩΝΘ
ΒΟΥ΢ΓΑΝΑ
ΒΟΥΤΟΥ
ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ
Β΢ΑΚΑ
Β΢ΕΤΤΟΣ
Β΢ΟΝΤΟΥ
Β΢ΟΧΙΔΟΥ
ΓΑΒΑΛΑ
ΓΑΒ΢ΙΛΑ
ΓΑΚΘ
ΓΑΛΑΝΘ
ΓΑΛΑΝΘ
ΓΑΛΑΝΘΣ
ΓΑΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ
ΓΑΛΛΘ
ΓΑΛΟΡΟΥΛΟΣ
ΓΑΜΒ΢ΟΥΛΑ
ΓΑΝΔΑ
ΓΑΝΙΤΘ
ΓΑ΢ΔΙΚΙΩΤΘ
ΓΑ΢ΙΤΣΘ
ΓΑ΢ΙΤΣΘΣ
ΓΑ΢ΥΦΑΛΑΚΘ
ΓΕΙΤΟΝΑ
ΓΕ΢ΑΝΙΟΥ
ΓΕ΢ΟΚΩΝΣΤΑΝΤΘ
ΓΕΩ΢ΓΑΛΘ
ΓΕΩ΢ΓΑΤΟΥ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ

ΑΜ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΜΟΣΧΟΣ

615741

ΜΑ΢ΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΑΓΔΑΛΘΝΘ
ΚΥ΢ΙΑΚΘ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΜΑ΢ΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΑ
ΛΑΜΡ΢ΙΝΘ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΣΤΑΥ΢ΟΥΛΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΡΥ΢ΙΔΟΥΛΑ
ΘΩΜΘ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΑΘΘΝΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢Α
Α΢ΓΥ΢Ω
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΚΥ΢ΙΑΚΘ
ΑΝΔ΢ΟΝΙΚΘ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ

Α΢ΙΣΤΕΙΔΘΣ
Α΢ΙΣΤΟΚ΢ΑΤΘΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΑΚΘΣ
ΗΘΣΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΩΥΣΘΣ
ΘΛΙΑΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕ΢ΑΣΙΜΟΣ

611765
605479
700825
611958
597891
622748
578666
701400
622751
597899
588117
703617
622835
618253
621528
608757
585132
607860
607415
597920
602743
701453
617506
601748
606487
561250
619334
617457
601989
621628
618246
622541
602099
604314
700207

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ

ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ

Β΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)

Πχι

62,74

ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
Α΢ΤΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
Τ΢ΙΚΑΛΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΘΜΑΘΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
Α΢ΓΟΛΙΔΑΣ
ΘΛΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α΄
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ

Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Βοιωτίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Αργολίδασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Χανίων (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Άρτασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

76,47
75,76
35,65
30,12
88,25
21,66
91,22
23,18
43,65
116,59
98,89
20,83
49,15
70,55
28,06
90,15
87,82
84,82
85,69
98,3
51,76
30,69
38,44
63,01
90,56
112,34
29,98
62,6
87,23
25,81
59,15
58,98
63,47
90,76
26,53
Σελίδα 6

Α/Α
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΓΕΩ΢ΓΕΛΘ
ΓΕΩ΢ΓΘ
ΓΕΩ΢ΓΙΑΔΘ
ΓΕΩ΢ΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩ΢ΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩ΢ΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΡΟΥΛΟΥ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΥ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΥ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΥ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΥ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΥ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΥ
ΓΕΩ΢ΓΟΡΟΥΛΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΟΡΟΥΛΟΥ
ΓΕΩ΢ΓΟΡΟΥΛΟΥ
ΓΕΩ΢ΓΟΣΟΥΛΘ
ΓΕΩ΢ΓΟΥ
ΓΙΑΒΑΣΘ
ΓΙΑΓΚΟΣ
ΓΙΑΛΕΛΘ
ΓΙΑΛΟΥ΢Θ
ΓΙΑΝΝΑΚΘ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΡΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑ
ΓΙΑΝΝΟΡΑΡΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΡΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΡΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΡΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΡΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΡΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ
ΓΙΑ΢ΜΑ
ΓΙΟΒΑΝΑΚΘ
ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΘ

ΟΝΟΜΑ
ΕΛΕΝΘ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΧΑ΢ΙΚΛΕΙΑ
ΕΛΣΑ
ΡΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΘ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΜΑ΢ΓΑ΢ΙΤΑ
ΓΛΥΚΕ΢ΙΑ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΕΛΕΝΘ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Χ΢ΥΣΟΥΛΑ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΟΛΓΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΡΟΛΥΞΕΝΘ
ΔΑΦΝΘ
ΟΛΥΜΡΙΑ
Α΢ΓΥ΢Ω
ΜΑ΢ΙΑ-Χ΢ΙΣΤΙΝΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΧΑ΢ΙΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΣΩΚ΢ΑΤΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
Α΢ΙΣΤΟΤΕΛΘΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΣΤΑΥ΢ΟΣ
Γ΢ΘΓΟ΢ΙΟΣ
ΣΩΚ΢ΑΤΘΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΜ
615371
601211
612711
604547
597951
621613
620846
622717
703579
616558
608327
592784
597958
547182
603418
594729
605473
593776
701917
556696
611686
621949
600976
702602
602749
621610
700115
598001
700043
619619
700291
605249
618311
610894
614350
608852
611034

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΟΥΣΙΚΘΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΚΟΗΑΝΘΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΣΤΟ΢ΙΑΣ
ΘΛΕΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
Ρ΢ΕΒΕΗΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΑΣΤΟ΢ΙΑΣ
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΑΜΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΧΙΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Ριερίασ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Σερρών (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Ζβρου (Ρ.Ε.)
Άρτασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Θεςπρωτίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Χίου (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Χίου (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Σερρών (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

92,75
78,35
53,49
67,5
107,81
61,9
38,26
49,73
16,58
66,82
93,9
63,89
85,2
148,36
89,73
74,32
78,19
75,01
53,32
110,49
59,37
71,02
90,98
43,82
107,36
26,82
47,32
94,55
23,97
37,4
39,16
77,51
70,36
60,58
63,32
46,83
91,18
Σελίδα 7

Α/Α
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΓΙΟΛΔΑΣΘ
ΓΙΟΥΒΑΝΘΣ
ΓΚΑΝΤΑΚΟΥ
ΓΚΑΝΤΗΩ΢Α
ΓΚΑ΢ΑΓΚΟΥΝΘ
ΓΚΑ΢ΛΕΜΟΥ
ΓΚΑ΢ΤΗΟΝΙΚΑ
ΓΚΑΤΗΙΑ
ΓΚΑΤΗΙΑΝΘΣ
ΓΚΕΝΕ
ΓΚΕΝΟΣ
ΓΚΕ΢ΓΚΘ
ΓΚΕ΢ΜΡΕΣΙΩΤΘΣ
ΓΚΙΑΤΘΣ
ΓΚΙΓΚΟΡΟΥΛΟΥ
ΓΚΙΝΟΥ
ΓΚΙΟΚΑ
ΓΚΙΩΝΘ
ΓΚΟΓΚΑΚΘ
ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ
ΓΚΟΓΚΟ΢ΩΣΘ

268 ΓΚΟΛΙΑ
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

ΓΚΟ΢ΙΤΣΑ
ΓΚΟΤΗΑΓΙΟ΢ΙΔΟΥ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΝΑ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΔΟΥ
ΓΚΟΥΗΙΩΤΘ
ΓΚΟΥΛΔΑ
ΓΚΟΥΜΑ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑ
ΓΚΟΥ΢ΛΑΣ
ΓΚΟΥ΢ΤΗΘΣ
ΓΚΟΥΣΓΚΟΥ΢ΕΤΑ
ΓΚ΢ΙΤΣΘ

ΟΝΟΜΑ
ΚΑΛΛΙ΢ΟΘ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΘ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΝΘ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢Α
ΚΑΛΛΙΟΡΘ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΕΛΕΝΘ
ΔΘΜΟΣΘΕΝΘΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
Α΢ΙΣΤΕΙΔΘΣ
ΡΑΥΛΟΣ ΡΑ΢ΝΑ
ΑΝΝΑ
ΓΛΥΚΕ΢ΙΑ
ΔΘΜΘΤ΢Α
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΣΤ΢ΑΤΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΛΑΜΡ΢ΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΛΙΑΣ
ΓΕΩ΢Γ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΣΟΦΟΚΛΘΣ
Χ΢ΘΣΤ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΛΙΑΣ
ΡΑΥΛΟΣ
ΕΔΙΣΣΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ

ΑΜ
622623
598016
591963
702004
622103
616470
592019
598042
601192
621703
621104
608334
598049
570529
620686
587977
596135
605668
701114
617114
613201

ΕΛΕΝΘ

ΙΩΑΝΝΘΣ

609798

ΜΑ΢ΙΑ
ΡΑΥΛΙΝΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΕΙ΢ΘΝΘ
Χ΢ΥΣΟΥΛΑ
ΕΙ΢ΘΝΘ
ΚΑΛΛΙΟΡΘ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
Χ΢ΥΣΟΥΛΑ
ΔΘΜΘΤ΢Α
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τ΢ΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΤΕΛΛΑ
ΦΑΝΘ

ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
Γ΢ΘΓΟ΢ΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΦΙΛΙΡΡΟΣ
ΓΕΩ΢Γ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΘΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

607432
593562
700410
586295
610045
622839
618541
604295
607570
605046
555991
607885
617798
611803

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΜΑΘΙΑΣ
ΚΑ΢ΔΙΤΣΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ
ΡΙΕ΢ΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
ΚΑ΢ΔΙΤΣΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Δ΄
ΕΥ΢ΥΤΑΝΙΑΣ
ΘΜΑΘΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Δ΄
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Ριερίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)
Χανίων (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΡΕΛΛΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΘΛΕΙΑΣ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

24
84,11
96,91
55,57
65,63
42,48
103,19
101,76
90,93
33,13
62,72
68,31
103,42
84,94
64,34
78,39
88,36
56,91
42,02
63,84
67,04

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι

66,88

Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Θρακλείου (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Τρικάλων (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

82,95
98,1
74,11
66,27
69,89
38,08
26,39
68,78
64,17
72,24
127,79
77,76
66,46
49,57
Σελίδα 8

Α/Α
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΓΚ΢ΟΥΓΙΑ
ΓΚΩΓΚΟΣ
ΓΛΟΓΟΒΙΤΘΣ
ΓΛΥΝΟΥ
ΓΛΥΝΟΥ
ΓΝΑΦΑΚΘ
ΓΟΝΙΤΣΙΩΤΘ
ΓΟΥΓΟΥΤΣΑ
ΓΟΥΤΑ
Γ΢ΑΒΒΑΝΘ
Γ΢ΑΜΜΕΝΟΥ
Γ΢ΑΤΣΩΝΙΔΘΣ
Γ΢ΕΡΤΣΟΥ
Γ΢ΘΓΟ΢ΙΑΔΟΥ
Γ΢ΙΒΑΚΘ
Γ΢ΙΗΟΡΟΥΛΟΥ
Γ΢ΙΣΡΟΥ-Α΢ΓΥ΢ΟΥ
Γ΢ΟΥΜΡΟΣ
ΓΩΓΟΣ
ΔΑΒΒΕΤΑ
ΔΑΓΛΑ
ΔΑΓ΢Ε
ΔΑΚΑΝΑΛΘ
ΔΑΛΑΓΕΩ΢ΓΟΥ
ΔΑΛΔΑΚΘ
ΔΑΜΑΛΑΣ
ΔΑΜΑΣΚΘΝΟΥ
ΔΑΝΙΘΛ
ΔΑΝΙΘΛΙΔΟΥ
ΔΑΝΙΘΛΙΔΟΥ
ΔΑΝΙΛΑΚΟΓΛΟΥ
ΔΑΝΙΘΛΟΡΟΥΛΟΥ
ΔΑΟΥΛΑ
ΔΑΟΥΤΘ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΘ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΘ
ΔΑΣΚΑΛΟΡΟΥΛΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΡΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΣΤΑΥ΢ΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΡΘ
ΚΑΛΛΙΟΡΘ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑ΢ΙΚΛΕΙΑ
Χ΢ΥΣΟΥΛΑ
ΕΥΝΙΚΘ
ΑΓΟ΢ΙΤΣΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΑΣΤΕ΢ΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢Α
ΛΕΜΟΝΑ
ΔΘΜΘΤ΢ΟΥΛΑ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΕΙ΢ΘΝΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΘ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑ΢ΒΑ΢Α - ΜΑ΢ΙΑ
Ε΢ΩΦΙΛΘ
ΕΙ΢ΘΝΘ
ΦΩΤΕΙΝΘ
Α΢ΙΣΤΕΙΔΘΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΘ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΥ΢ΑΝΝΑ
ΔΘΜΘΤ΢Α

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΣΤΕ΢ΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΛΙΑΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
Χ΢ΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΔΘΜΟΣΘΕΝΘΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΘΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΛΙΑΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΣΡΥ΢ΙΔΩΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΔΑΜ

ΑΜ
607455
607014
604760
622697
614705
610499
616161
610323
606464
607234
574146
601713
700125
608318
571613
617005
616134
578899
610284
620436
703539
702179
611851
618482
575382
554948
598127
622241
621557
618851

ΕΛΕΝΘ

ΒΛΑΣΙΟΣ

ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΕΚΤΑ΢ΙΑ
ΕΛΕΝΘ
ΙΩΑΝΝΑ

ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΡΕΛΛΑΣ
ΚΑΣΤΟ΢ΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
΢ΟΔΟΡΘΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑ΢ΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α΄
ΑΧΑΪΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΧΙΟΥ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
Α΢ΤΑΣ
ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΞΑΝΘΘΣ
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
ΘΛΕΙΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Αργολίδασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
΢εκφμνου (Ρ.Ε.)
Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Αρκαδίασ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)

586593 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΚΙΛΚΙΣ

604120
701469
616288
701270
611737

ΚΑ΢ΔΙΤΣΑΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΧΑΝΙΩΝ
ΣΑΜΟΥ
ΘΜΑΘΙΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

91,77
97,26
47,01
55,43
47,93
43,57
61,37
70,72
86,5
85,99
165,41
90,32
44,31
95,82
108,65
80,06
67,78
90,99
103,81
35,23
27,61
46,53
55,65
49,24
72,94
133,69
74,62
47,15
20,56
31,62

Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)

Πχι

90,25

Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

107,91
33,03
52,95
32,36
53,58
Σελίδα 9

ΕΠΩΝΤΜΟ
Α/Α
319 ΔΑΣΚΑΛΟΡΟΥΛΟΥ
320 ΔΑΦΝΟΡΟΥΛΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΜΑΓΔΑΛΘΝΘ
ΡΑ΢ΘΕΝΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ

ΑΜ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
598137 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
610487 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)

321 ΔΕΔΕ

ΒΑΣΙΛΙΚΘ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

609110

ΑΝΔ΢ΟΜΑΧΘ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΑ
ΗΘΣΘΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢Α

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ

612737
591526
568387
701237
586039
562373

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

612259

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ
ΜΑ΢ΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΙΔ΢Α
ΕΛΕΝΘ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΣΕ΢ΑΦΕΙΜΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥ΢ΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ

621090
602463
610844
619467
701962
607576
619604
700362
616390

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΡΙΔΑ
ΕΛΕΝΘ
ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩ΢Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ΢ΘΓΟ΢ΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ

322
323
324
325
326
327

ΔΕΛΘΓΙΑΝΝΘ
ΔΕΛΘΓΙΑΝΝΘ
ΔΕΛΙΟΤΗΑΚΘΣ
ΔΕΛΛΑΣ
ΔΕΛΛΑΣ
ΔΕΛΛΘ

328 ΔΕΛΛΙΟΥ
329
330
331
332
333
334
335
336
337

ΔΕΜΕΛΘΣ
ΔΕΜΙ΢ΤΗΘ
ΔΕΜΙ΢ΤΗΙΔΘΣ
ΔΕ΢ΜΙΤΗΑΚΘ
ΔΕ΢ΤΙΛΘ
ΔΕΣΡΟΙΝΟΥΔΘΣ
ΔΘΜΑΚΘ
ΔΘΜΑΚΘ
ΔΘΜΑΚΟΡΟΥΛΟΥ

338 ΔΘΜΑ΢ΑΣ
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

ΔΘΜΘΤ΢ΟΡΟΥΛΟΣ
ΚΑ΢ΑΜΡΕΛΑΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΟΡΟΥΛΟΥ
ΔΘΜΘΤ΢ΟΡΟΥΛΟΥ
ΔΘΜΟΡΟΥΛΟΣ
ΔΘΜΟΡΟΥΛΟΥ
ΔΘΜΟΡΟΥΛΟΥ
ΔΘΜΟΥ
ΔΘΜΤΣΑ
ΔΙΑΚΟΡΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΘΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΘΣ
ΔΙΒΟΡΟΥΛΟΥ

ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι

86,03
66,62

ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ

Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)

Ναι

82,25

ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α΄
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ρ΢ΕΒΕΗΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Σερρών (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Λευκάδασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

51,81
78,69
129,17
84,78
89,25
127,96

ΡΕΛΛΑΣ

Θμακίασ (Ρ.Ε.)

Πχι

68,31

ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
Δ΢ΑΜΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ

Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Λαςικίου (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

48,53
53,32
79,49
30,73
24,94
64,08
38,77
20,52
50,14

700723 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

΢ΕΘΥΜΝΘΣ

Θρακλείου (Ρ.Ε.)

Πχι

28,02

ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ

564127 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ

Αχαΐασ (Ρ.Ε.)

Πχι

126,4

Χ΢ΙΣΤΟΦΟ΢ΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ

601921
595966
583862
620117
619351
613752
702900
614270
700758
621525
602425

ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

55,77
77,76
73,81
23,71
49,73
53,88
43,4
45,38
25,91
31,82
67,48

ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Σελίδα 10

ΕΠΩΝΤΜΟ
Α/Α
351 ΔΟΪΤΣΙΔΟΥ
352 ΔΟΚΤΩ΢Θ
353 ΔΟΞΑ΢ΙΩΤΘ

ΟΝΟΜΑ
Χ΢ΥΣΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΘ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΣΤΑΥ΢ΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΜ
608956
703370
611569

354 ΔΟΞΟΡΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΘΣ

ΡΑΝΑΓΙΩΤ

612449

ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΘ
ΜΙΧΑΘΛ
ΣΤΕΛΑ
ΔΑΦΝΘ
ΑΝΝΕΤΑ
ΙΟΥΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α΢ΙΣΤΕΙΔΘΣ

608723
617542
613655
702508
614493
702177
703403

ΑΣΡΑΣΙΑ

ΓΕ΢ΑΣΙΜΟΣ

603343

ΟΛΓΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΘ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΔΘΜΘΤ΢Α-ΜΑ΢ΙΑ
ΡΕΤ΢ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΟΦΙΑ

ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΥ΢ΙΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ

622766
592792
615065
567917
600916
611019
610468
701353

ΝΙΚΟΜΑΧΘ

ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ

703270

Α΢ΓΥ΢ΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΝΘ
ΕΛΕΝΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ

ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΔΘΜΟΣΘΕΝΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ
ΜΑ΢ΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΣΑΜΨΩΝ

580892
583921
701098
582365
601318
601514
600767
613260
702439
621051
601758
593288
622824

355
356
357
358
359
360
361

ΔΟ΢ΛΘ
ΔΟΥΒΛΟΣ
ΔΟΥΛΓΕ΢Θ
ΔΟΥΛΓΕ΢ΙΔΟΥ
ΔΟΥΝΔΘ
ΔΟΥΣΚΑ
ΔΟΥΦΕΞΘ

362 Δ΢ΑΚΟΝΤΑΕΙΔΘ
363
364
365
366
367
368
369
370

Δ΢ΑΚΟΡΟΥΛΟΥ
Δ΢ΑΚΟΡΟΥΛΟΥ
Δ΢ΑΚΟΡΟΥΛΟΥ
Δ΢ΑΜΑΛΘ
Δ΢ΕΚΟΛΙΑ
Δ΢ΙΜΥΛΘΣ
Δ΢ΙΣΤΑ
Δ΢ΟΣΑΚΘ

371 Δ΢ΟΣΟΥ
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

Δ΢ΟΥΓΚΑΣ
Δ΢ΟΥΚΑ
ΕΒΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΑΔΟΥ
ΕΛΛΘΝΙΑΔΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛΙΔΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛΙΔΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛΙΔΟΥ
ΕΞΑ΢ΧΟΥ
ΕΣΕ΢ΜΡΕΚΟΓΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΡΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΑΙΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΦΥΣΙΚΘΣ
ΑΓΩΓΘΣ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Γ΢ΕΒΕΝΩΝ
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
ΚΟΗΑΝΘΣ
Τρικάλων (Ρ.Ε.)

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι

60,8
26,37
70,7

ΘΛΕΙΑΣ

Β΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)

Πχι

57,55

ΘΛΕΙΑΣ
΢ΟΔΟΡΘΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ

Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Άρτασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

59,1
54,46
72,77
28,77
48,66
51,24
13,95

ΑΘΘΝΑΣ Α΄

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι

61,01

ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Δ΄
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΥ΢ΥΤΑΝΙΑΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ

Μεςςθνίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

33,39
69,03
53,18
160,01
82,69
50,16
66,64
21,97

ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ

Μεςςθνίασ (Ρ.Ε.)

Πχι

25,94

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΡΕΛΛΑΣ
ΞΑΝΘΘΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΡΕΛΛΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΑΜΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ

Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Θεςπρωτίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

89,45
115,93
17,82
87,6
81,42
78,6
83,78
97,65
40,33
58,1
60,19
82,5
37,66
Σελίδα 11

ΕΠΩΝΤΜΟ
Α/Α
385 ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ
386 ΗΑΓΓΑΝΑ

ΟΝΟΜΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ

387 ΗΑΓΓΙΝΑ

ΜΑ΢ΙΑ

388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

ΗΑΓΟ΢ΙΤΟΥ
ΗΑΪΜΘΣ
ΗΑΚΟΡΟΥΛΟΣ
ΗΑΜΑΝΙΚΟΥ
ΗΑΝΝΙΚΟΥ
ΗΑ΢ΚΑΔΑ
ΗΑ΢ΟΓΙΑΝΝΘ
ΗΑ΢ΟΓΚΙΚΑ
ΗΑΦΕΙ΢ΙΔΘ
ΗΑΦΕΙ΢ΙΔΘΣ
ΗΑΦΕΙ΢ΟΡΟΥΛΟΥ
ΗΑΦΕΙ΢ΟΡΟΥΛΟΥ
ΗΑΦΕΙ΢ΟΡΟΥΛΟΥ
ΗΑΦΕΙ΢ΟΥΔΘ
ΗΑΧΑ΢ΑΚΘ
ΗΑΧΑ΢ΑΤΟΣ
ΗΑΧΑ΢ΟΡΟΥΛΟΣ
ΗΑΧΑ΢ΟΡΟΥΛΟΥ
ΗΑΧΟΡΟΥΛΟΥ
ΗΑΧΟΣ
ΗΑΧΟΥ
ΗΑΧΟΥ
ΗΑΧΟΥ
ΗΕΛΙΟΣ
ΗΕΛΚΑ
ΗΕΛΚΑΣ
ΗΕΜΟΥ
ΗΕΜΡΕΚΘ
ΗΕ΢ΒΑ
ΗΕ΢ΒΑΣ
ΗΘΜΟΥ
ΗΘΝΔ΢ΟΣ
ΗΘΣΑΚΘ

ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΜΑ΢ΙΑΝΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΕΛΕΝΘ
ΕΙ΢ΘΝΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΔ΢ΟΜΑΧΘ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΦΩΤΕΙΝΘ
ΞΑΝΘΙΡΡΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΘ
ΕΙ΢ΘΝΘ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΝΘ
ΜΕΛΑΧ΢ΟΙΝΘ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΡΥ΢ΙΔΩΝ
ΜΑ΢ΙΑ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΞΑΝΘΘ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΛΕΞΑ

ΑΜ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
616923 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
703091 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
622944
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
702373 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
556017 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
616779 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
620685 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
702204 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΟΣ
601012 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Ρ΢ΕΒΕΗΑΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
701069 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
622445 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ
601530 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΧΑΝΙΩΝ
ΡΑΝΑΓΙΩΤ
618673 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
620421 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
613384 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΘΛΕΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
598269 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟ
613138 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΡΑΥΛΟΣ
610757 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΜΙΧΑΘΛ
702564 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ
579492 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΣΡΥ΢ΟΣ
703488 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟ
578264 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΘΜΑΘΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
607221 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
591907 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
700030 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
700398 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΣΑΜΟΥ
ΑΔΑΜ
702437 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
607710 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
613874 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΡΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 593298 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΒ΢ΟΥ
ΙΩΑΝΝΘΣ
614277 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΘΘΝΑΣ Δ΄
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
594022 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
611095 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
701887 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
591124 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΘΕΣΡ΢ΩΤΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
701120 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Σερρών (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι

77,66
59,37

Ευβοίασ (Ρ.Ε.)

Πχι

68,78

Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Χίου (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Ηακφνκου (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Φωκίδασ (Ρ.Ε.)
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Λαςικίου (Ρ.Ε.)
Τρικάλων (Ρ.Ε.)
Φωκίδασ (Ρ.Ε.)
Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Μεςςθνίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Φωκίδασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

41,24
127,15
76,3
45,77
43,44
98,69
33,68
27,3
62,31
46,18
25,28
64,34
85,14
70,7
51,26
34,91
87,83
32,65
89,65
43,13
84,35
24,78
44,49
42,99
82,07
60,37
75,06
44,08
97,4
42,57
33,49
68,46
36,43
Σελίδα 12

ΟΝΟΜΑ
ΕΛΕΝΘ
ΑΓΟ΢Θ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΘΜΘΤ΢Α
ΜΑ΢ΙΑ
ΘΛΙΑΝΑ
ΕΛΕΝΘ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΗΑΦΕΙ΢ΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΜΑ΢ΙΝΑ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΣΡΥ΢ΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΗΩΘ
ΔΩ΢ΟΘΕΑ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΕΥΛΑΜΡΙΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢Α
ΘΩΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΙΩΑΝΝΘΣ
Δ΢ΟΣΙΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΣΩΚ΢ΑΤΘΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕ΢Ι
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΕΤ΢ΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΘΛΙΑΣ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΜΑ΢ΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΓΘΣΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

452 ΘΕ΢΢ΙΟΥ

Χ΢ΙΣΤΙΝΑ

ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ

453 ΘΙΑΜΕΓΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΘΣ
ΜΑΓΔΑΛΘΝΘΕΙ΢ΘΝΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

Α/Α
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΗΘΣΟΡΟΥΛΟΥ
ΗΙΑΚΑ
ΗΙΑΚΟΥ
ΗΙΟΡΟΥΛΟΥ
ΗΙΩΓΑ
ΗΙΩΓΑ
ΗΙΩΓΟΥ
ΗΛΑΤΑΝΙΔΘΣ
ΗΟΥΜΡΟΥΛΑΚΘ
ΗΟΥΜΡΟΥΛΙΔΟΥ
ΗΥΓΟΥ΢ΙΤΣΑ
ΗΩΓ΢ΑΦΟΥ
ΗΩΓ΢ΑΦΟΥ
ΗΩΘ
ΗΩΘ
ΘΑΝΟΡΟΥΛΟΥ
ΘΑΝΟΥ
ΘΑΣΙΤΘΣ
ΘΕΜΕΛΘΣ
ΘΕΟΔΟΣΘ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΘΕΟΔΩ΢ΑΚΘ
ΘΕΟΔΩ΢ΑΚΘΣ
ΘΕΟΔΩ΢ΑΚΟΡΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩ΢ΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΡΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΥ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΑΚΘ
ΘΕΟΦΑΝΟΡΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΧΑ΢ΟΡΟΥΛΟΥ

454 ΘΩΔΟΥ
455 ΘΩΜΟΡΟΥΛΟΥ

ΑΜ
594048
700770
181437
613580
620918
602400
593990
605194
618865
700594
605307
562746
701086
590379
701082
618025
700997
598309
607336
557119
621547
700353
557595
616770
617166
614586
587208
620549
618885
560078
701399

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΚΟΗΑΝΘΣ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΒ΢ΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ρ΢ΕΒΕΗΑΣ
Δ΢ΑΜΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΘΛΕΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΕΥ΢ΥΤΑΝΙΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΛΕΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΘΛΕΙΑΣ
ΚΑ΢ΔΙΤΣΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ριερίασ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Σερρών (Ρ.Ε.)
΢εκφμνου (Ρ.Ε.)
Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Ριερίασ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
΢εκφμνου (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)

ΡΕΙ΢ΑΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΟΥΣΙΚΘΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
612171
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
598328 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΜΑ΢ΚΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

101,88
21,03
76,98
66,53
47,43
86,49
98,14
89,74
31,02
30,45
61,88
134,46
70,86
50,99
24,19
35,69
61,5
89,23
79,57
166,06
46,32
37,95
135,1
64,99
68,14
46,56
108,93
28,76
45,94
122,98
48,2

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι

61,97

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ

Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)

Πχι

92,2

700581 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ

Βοιωτίασ (Ρ.Ε.)

Πχι

44,36

622364 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ

Βοιωτίασ (Ρ.Ε.)

Πχι

59,98
Σελίδα 13

Α/Α
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΘΩΜΟΡΟΥΛΟΥ
ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ
ΙΑΤ΢ΙΔΟΥ
ΙΑΤ΢ΙΔΟΥ
ΙΕ΢ΕΜΙΑ
ΙΕ΢ΩΝΥΜΑΚΘ
ΙΜΒ΢ΙΩΤΘ
ΙΟ΢ΔΑΝΙΔΟΥ
ΙΟ΢ΔΑΝΙΔΟΥ
ΙΣΑΑΚΙΔΘΣ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΘΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΘΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΘΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΚΑΒΒΑΔΑ
ΚΑΓΙΑ
ΚΑΓΙΑΣ
ΚΑΗΕΛΙΔΟΥ
ΚΑΪΣΘ
ΚΑΚΑΔΙΑ΢ΘΣ
ΚΑΚΑΝΤΕ΢ΘΣ
ΚΑΚΑ΢Θ
ΚΑΚΑΣΘ
ΚΑΚΑΤΟΛΘΣ
ΚΑΚΟΣΙΜΟΥ
ΚΑΚΟΥ
ΚΑΛΑΙΤΗΘΣ
ΚΑΛΑΝΤΗΘ
ΚΑΛΑΡΟΘΑΚΟΥ
ΚΑΛΑΦΑΤΘ
ΚΑΛΑΧΑΝΘ
ΚΑΛΛΘ

ΟΝΟΜΑ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ ΥΡΕ΢ΜΑ
ΕΙ΢ΘΝΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΩΤΕΙΝΘ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΛΙΑΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ
ΑΘΘΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΛΕΝΘ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΣΤ΢ΑΤΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΝΘ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΟΛΓΑ
ΕΛΕΝΘ
ΜΙΧΑΘΛ
ΜΑ΢ΙΑ
ΣΤΑΥ΢ΟΥΛΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΕΛΡΙΔΟΦΟ΢ΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΔΘΜΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΩΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΚΛΕΑΝΘΘΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΑΜΡ΢ΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ

ΑΜ
701025
602237
701097
610651
614136
615177
596546
700053
702432
598346
598349
573657
617738
556301
601115
621792
613981
613144
700780
610071
602103
598363
592804
614314
617950
568235
700790
595962
580805
620364
611232
617452
612777
558251
614173
560805
703324

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΟΥΣΙΚΘΣ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΞΑΝΘΘΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΑΘΘΝΑΣ Δ΄
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΘΛΕΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΣΑΜΟΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΘΜΑΘΙΑΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
Α΢ΓΟΛΙΔΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΑ΢ΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Χίου (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Μεςςθνίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Χανίων (Ρ.Ε.)
Λευκάδασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

45,43
57,12
31,86
78,26
46,94
49,6
81,18
47,94
47,48
71,47
87,7
75,34
48,76
114,19
66,34
38,33
62,03
75,02
21,69
71,03
54,66
91,36
59,54
52,75
33,34
123,16
38,82
104,94
88,11
32,74
52,35
64,36
37,69
137,48
36,83
125,14
28,1
Σελίδα 14

Α/Α
493
494
495
496
497

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΚΑΛΛΙΑ΢Α
ΚΑΛΛΙΑ΢Θ
ΚΑΛΛΙΑ΢ΟΡΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΑΦΑ
ΚΑΛΟΓΕ΢Α

498 ΚΑΛΟΓΕ΢Θ
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΘ
ΚΑΛΟΚΛΘ΢ΟΥ
ΚΑΛΟΥΔΘ
ΚΑΛΟΥΤΣΑ
ΚΑΛΤΣΟΥ
ΚΑΛΥΒΑ
ΚΑΛΥΒΑ
ΚΑΜΙΔΟΥ
ΚΑΜΡΑΝΘ
ΚΑΜΡΕ΢ΘΣ
ΚΑΜΡΟΥ΢Θ
ΚΑΝΑΒΟΥ΢ΑΣ
ΚΑΝΑΚΟΥΔΘ
ΚΑΝΕΛΛΘ
ΚΑΝΤΕ΢Ε
ΚΑΝΤΣΟΥ
ΚΑΝΥΧΘΣ

516 ΚΑΡΕΛΑ ΗΟΥΛΘ
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526

ΚΑΡΕΤΑΝΑΚΘ
ΚΑΡΕΤΑΝΑΚΘ
ΚΑΡΝΙΣΘ
ΚΑΡΟ΢ΔΕΛΘ
ΚΑΡΡΑ
ΚΑ΢ΑΒΑΛΑΚΘ
ΚΑ΢ΑΓΓΕΛΘ
ΚΑ΢ΑΓΕΩ΢ΓΙΟΥ
ΚΑ΢ΑΓΕΩ΢ΓΟΥ
ΚΑ΢ΑΓΕΩ΢ΓΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΑΝΝΑ
ΑΘΘΝΑ
ΡΘΝΕΛΟΡΘ
ΑΛΤΑΝΘ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ

ΑΜ
619287
602007
589564
604886
700903

ΚΛΕΟΝΙΚΘ

Χ΢ΘΣΤΟΣ

576297

ΑΝΔ΢ΟΜΑΧΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΘ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΒΙΚΤΩ΢ΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΘ
ΚΥ΢ΙΑΚΘ
ΜΑ΢ΙΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΝΑ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΕΛΕΝΘ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ

ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΡΛΟΥΤΑ΢ΧΟΣ
ΡΕΤ΢ΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΡΑΥΛΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ

613197
610607
618174
593244
583737
602654
595003
618829
594132
598427
586609
596577
607845
584609
616608
700684
617571

ΜΑ΢ΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

572077

ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ - ΚΥ΢ΙΑΚΘ
ΚΛΕΑΝΘΘ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑ΢ΙΚΛΕΙΑ
ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΘ

ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΜΑ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ

617863
607808
621727
701943
615136
701920
620081
602534
568722
584906

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΑΣΤΟ΢ΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)

ΑΘΘΝΑΣ Α΄

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

37,72
113,24
130,47
81,8
40,19

Θλείασ (Ρ.Ε.)

Πχι

79,68

ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΘΛΕΙΑΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΚΙΛΚΙΣ
ΣΑΜΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΧΑΝΙΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ

Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Φωκίδασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Δωδεκανιςου (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

96,84
54,82
52,13
76,39
88,73
53,14
89,75
86,87
77,42
96,98
82,07
104,47
69,32
89,09
36,31
26,1
34,48

ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)

Πχι

132

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
Α΢ΓΟΛΙΔΑΣ

Αρκαδίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι

45,58
92,29
24,28
39,22
48,3
32,69
43,81
57,78
121,08
88,61

ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Σελίδα 15

Α/Α
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΚΑ΢ΑΓΙΑΝΝΘ
ΚΑ΢ΑΓΙΑΝΝΘ
ΚΑ΢ΑΓΙΑΝΝΘ
ΚΑ΢ΑΓΙΑΝΝΘ
ΚΑ΢ΑΓΙΑΝΝΘ
ΚΑ΢ΑΓΙΑΝΝΘΣ
ΚΑ΢ΑΓΙΑΝΝΙΔΘΣ
ΚΑ΢ΑΓ΢ΘΓΟ΢ΙΟΥ
ΚΑ΢ΑΔΕ΢ΜΙΤΗΟΓΛΟΥ
ΚΑ΢ΑΔΟΝΤΑ
ΚΑ΢ΑΚΟΥΛΑΚΟΓΛΟΥ
ΚΑ΢ΑΚΩΣΤΑ
ΚΑ΢ΑΚΩΣΤΑ
ΚΑ΢ΑΚΩΣΤΑ
ΚΑ΢ΑΜΑ΢ΚΟΣ
ΚΑ΢ΑΜΘΤ΢ΟΣ
ΚΑ΢ΑΜΘΤ΢ΟΥ
ΚΑ΢ΑΜΘΤΣΙΟΥ
ΚΑ΢ΑΜΟΥΗΘ
ΚΑ΢ΑΜΡΑΪ΢Θ
ΚΑ΢ΑΜΡΑΤΣΟΥ
ΚΑ΢ΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑ΢ΑΝΙΚΟΛΑ
ΚΑ΢ΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑ΢ΑΝΤΕΛΟΥ
ΚΑ΢ΑΝΤΗΟΡΟΥΛΟΥ
ΚΑ΢ΑΝΤΩΝΘ
ΚΑ΢ΑΡΑ
ΚΑ΢ΑΡΑΝΑΓΙΩΤΙΔΘΣ
ΚΑ΢ΑΡΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΚΑ΢ΑΤΗΑ
ΚΑ΢ΑΤΗΙΔΘΣ
ΚΑ΢ΑΤΗΙΟΣ
ΚΑ΢ΑΤΗΙΩΤΣΙΚΑ
ΚΑ΢ΑΤΟΛΙΑ
ΚΑ΢ΑΦΥΛΘ
ΚΑ΢ΑΧΑΛΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΣΥΛΒΙΑ Α΢ΓΥ΢Ω
ΜΑ΢ΙΑ
ΡΘΝΕΛΟΡΘ
ΕΛΕΝΘ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΕΥΣΤ΢ΑΤΙΑ
ΜΑ΢ΓΑ΢ΙΤΑ
ΘΛΙΑΝΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΑΘΘΝΑ
ΟΥ΢ΑΝΙΑ- ΕΙ΢ΘΝΘ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ
Χ΢ΥΣΑΝΘΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢Α
ΕΛΕΝΘ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΡΕΤ΢ΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΙΟ΢ΔΑΝΘΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΛΕΞΙΑ
ΕΥΣΤ΢ΑΤΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΗΩΘ
Χ΢ΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΥ΢Α
ΑΛΕΞΑΝΔ΢Α

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΣΟΛΩΝ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΗΑ΢ΟΣ
ΔΘΜΘΤ
ΚΥ΢ΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΕ΢ΓΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΔΙΑΜΑΝΤΘ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΘΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ

ΑΜ
619620
702894
594895
594275
593426
588452
610039
603000
702185
611331
608848
161723
620062
621025
604699
598500
621305
601280
607006
613162
602281
701695
608535
596930
606321
165078
589738
621339
585827
588251
583786
613889
613800
595842
600753
591876
564955

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
Δ΢ΑΜΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΣΑΜΟΥ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
Δ΢ΑΜΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΛΑ΢ΙΣΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΑΘΘΝΑΣ Α΄

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Ριερίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Μεςςθνίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Αργολίδασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Σάμου (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Ηακφνκου (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

36,67
40,91
98,87
87,64
73,82
89,36
74,57
53,33
30,11
90,19
40,32
128,44
40,28
44,34
81,86
91,23
53,19
74,16
79,39
69,6
60,6
28,11
64,27
49,92
75,94
95,55
102,73
32,14
64,83
94,31
71,66
71,89
87,81
93,59
94,52
58,82
101,44
Σελίδα 16

ΕΠΩΝΤΜΟ
Α/Α
564 ΚΑ΢ΑΧΑΛΙΟΥ
565 ΚΑ΢ΕΛΛΑ

ΟΝΟΜΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΟΝΥ

566 ΚΑ΢ΙΩΤΟΥ

ΕΛΕΝΘ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΕΙ΢ΘΝΘ
ΒΑΝΕΣΑ
ΒΑ΢ΒΑ΢Α
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Α΢ΓΥ΢Ω
ΘΩΜΑΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΘ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΕΛΕΝΘ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΦΑΙΔ΢Α
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΙΜΩΝ
ΔΑΝΑΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΜΑ΢ΙΑΝΝΑ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΚΑΝΕΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΝΘ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΘΣ
ΡΕΤ΢ΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ
ΡΕ΢ΙΚΛΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
Α΢ΙΣΤΟΤΕΛΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΧΑ΢ΘΣ
ΣΡΥ΢ΙΔΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΦΙΛΟΚΤΘΜΩΝ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΘΛΙΑΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
Α΢ΙΣΤΕΙΔΘΣ

567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599

ΚΑ΢ΚΑΤΣΟΥΛΘ
ΚΑ΢ΚΟΥΛΙΑ
ΚΑ΢ΝΑΧΩ΢ΙΤΘ
ΚΑ΢ΟΥΜΡΑ
ΚΑ΢΢Α
ΚΑ΢΢Α
ΚΑ΢΢Α
ΚΑ΢ΥΔΘΣ
ΚΑ΢ΥΟΦΥΛΛΘΣ
ΚΑ΢ΥΡΘ
ΚΑ΢ΥΡΙΔΘΣ
ΚΑ΢ΥΩΤΟΥ
ΚΑΣΕΛΟΥ΢Θ
ΚΑΣΙΔΘ
ΚΑΣΚΕΤΘΣ
ΚΑΣΟΥΔΘ
ΚΑΣΤΑΝΑ΢Α
ΚΑΣΤ΢ΙΝΟΣ
ΚΑΣΤ΢ΙΝΟΣ
ΚΑΤΑΡΟΔΘ
ΚΑΤΑ΢ΑΧΙΑ
ΚΑΤΕΒΑ
ΚΑΤΕΛΑΣ
ΚΑΤΘ
ΚΑΤΟΡΘ
ΚΑΤ΢ΑΝΤΗΘ
ΚΑΤΣΑΝΘ
ΚΑΤΣΑΝΟΡΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΘ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΟΥ
ΚΑΤΣΑ΢ΕΛΑ
ΚΑΤΣΑ΢ΕΛΘΣ
ΚΑΤΣΑ΢ΟΣ

ΑΜ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
592809 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΧΑΪΑΣ
622536 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
571964
ΣΑΜΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
701944 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
603156 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
610836 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΘΘΝΑΣ Δ΄
700754 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
578805 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
602009 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
575896 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Δ΢ΑΜΑΣ
622217 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
591321 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΙΛΚΙΣ
582380 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
607583 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
610966 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
610953 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
615530 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
554151 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α΄
612746 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΞΑΝΘΘΣ
700047 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
605178 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΡΕΛΛΑΣ
605587 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
622661 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
615605 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
622684 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
595183 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
620073 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ Α΢ΚΑΔΙΑΣ
590327 ΜΟΥΣΙΚΘΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α΄
607485 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
621744 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
703588 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ
590742 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΡΙΕ΢ΙΑΣ
617031 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΑΒΑΛΑΣ
621698 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΘΛΕΙΑΣ
582161 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
611103 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Ριερίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι

80,04
87,82

Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)

Πχι

180,43

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Λαςικίου (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Ριερίασ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Αργολίδασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

29,36
68,47
48,28
32,2
80,66
83,08
109,09
28,48
96,46
98,63
102,73
79,52
42
48,35
170,94
43,38
48,23
87,59
87,24
23,9
67,51
48,85
82,83
31,81
65,04
92,91
37,74
32,87
101,09
86,62
31,07
106,98
53,6
Σελίδα 17

Α/Α
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΚΑΤΣΑΦΑ΢ΟΥ
ΚΑΤΣΕΛΘ
ΚΑΤΣΕΝΟΥ
ΚΑΤΣΙΑΒΑ΢ΑΣ
ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΘΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΚΑΤΣΙΜΡΑ΢ΟΥ
ΚΑΤΣΙΟΥΛΘ
ΚΑΤΣΙΩΛΘ
ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΘΣ
ΚΑΤΩΡΟΔΘ
ΚΑΥΧΙΤΣΑ
ΚΑΦΑΝΕΛΘ
ΚΑΦΑΝΤΑ΢Θ
ΚΑΦΕΣΑΚΘ
ΚΑΦΙΩΤΘ
ΚΑΨΑΛΘΣ
ΚΑΨΑΣΚΘ
ΚΕΚΘ
ΚΕΛΕΜΟΥ΢ΙΔΟΥ
ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
ΚΕΝΑΝΟΓΛΟΥ
ΚΕ΢ΑΜΑ
ΚΕ΢ΑΣΟΒΙΤΘ
ΚΕ΢ΑΤΣΑ
ΚΕΣΙΔΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΣ
ΚΕΦΟΚΕ΢Θ
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΚΙΑΤΙΡΙΔΟΥ
ΚΙΛΤΕΝΘ
ΚΙΝΑΤΣΙΔΟΥ
ΚΙΟΥ΢ΤΗΟΓΛΟΥ
ΚΙΟΥΣΘΣ
ΚΙ΢ΤΣΙΩΤΘ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΜΑ΢ΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΛΕΟΡΑΤ΢Α
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γ΢ΘΓΟ΢ΙΟΣ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΓΕΩ΢Γ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΕΤ΢ΟΣ
ΚΥ΢ΙΑΚΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΘ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΝΘ
ΙΩΑΝΝ
ΜΑ΢ΙΑ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΘΛ
ΦΩΤΕΙΝΘ
ΣΤΥΛΙΑΝΟ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Γ΢ΘΓΟ΢ΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΚΥ΢ΙΑΚΘ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Α΢ΕΤΘ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟ
ΡΘΝΕΛΟΡΘ
ΓΕ΢ΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΣΟΝΙΑ
ΤΑΜΑΗ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΔΘΜΟΣ
ΚΛΕΟΝΙΚΘ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΕΝΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΘ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΚΟ΢ΝΘΛΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΡΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ

ΑΜ
608915
611972
593162
598565
701755
589255
614968
616209
621474
620465
568212
586438
598583
619267
614001
616551
598589
701686
619028
593153
622503
554170
622659
616127
611457
617429
589159
702554
702097
621567
549472
607228
621042
619446
601556
701127
622731

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΧΙΟΥ
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΘΛΕΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΚΑΣΤΟ΢ΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΛΕΣΒΟΥ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΚΟΗΑΝΘΣ
ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
Ρ΢ΕΒΕΗΑΣ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΧΑΝΙΩΝ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α΄
ΡΕΛΛΑΣ
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΑΜΟΥ
ΦΛΩ΢ΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Α΄ Χίου (Ρ.Ε.)
Βοιωτίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Μεςςθνίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Τρικάλων (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Ευρυτανίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Δωδεκανιςου (Ρ.Ε.)

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

74,95
47,99
61,49
89,82
31,9
120,4
63,59
60,66
29,78
35,51
103,51
66,5
68,72
45,43
64,01
40,23
90,89
20,36
38,94
87,67
44,43
108,07
36,91
38,32
61,65
61,97
87,85
34,24
55,36
44,18
129,66
96,47
36,24
54,81
80,96
32,41
36,33
Σελίδα 18

Α/Α
637
638
639
640

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΚΙΣΚΙΝΘ
ΚΙΤΣΙΟΣ
ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΘ
ΚΟΒΑΝΟΓΛΟΥ

641 ΚΟΚΘ
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654

ΚΟΚΚΑΛΘ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΘ
ΚΟΚΚΙΝΙΔΘΣ
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ
ΚΟΚΚΟΤΘΣ
ΚΟΚΟΛΑΚΘ
ΚΟΚΟΛΑΚΘΣ
ΚΟΚΟ΢ΟΥ
ΚΟΛΕ΢ΔΑ
ΚΟΛΙΑΤΣΘ
ΚΟΛΙΟΒΕΤΑ
ΚΟΛΙΟΓΙΑΝΝΘ
ΚΟΛΙΟΥ

655 ΚΟΛΟΒΟΥ
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671

ΚΟΛΟΒΟΥ
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΚΟΛΟΜΒΟΥ
ΚΟΛΟΣΙΔΟΥ
ΚΟΜΜΑ
ΚΟΜΜΑΤΑ
ΚΟΜΝΟΥ
ΚΟΝΔΥΛΑΚΘΣ
ΚΟΝΙΑ΢Θ
ΚΟΝΙΔΑ΢ΘΣ
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ
ΚΟΝΤΟΡΟΥΛΟΥ
ΚΟΝΤΟΡΟΥΛΟΥ
ΚΟΝΤΟΣ
ΚΟΝΤΟΧ΢ΘΣΤΟΥ
ΚΟΝΤΣΟΥΛΑ

ΟΝΟΜΑ
ΑΓΛΑΪΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΜΑ΢ΙΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ

ΑΜ
607844
615023
615076
613505

ΣΤΑΥ΢ΟΥΛΑ

ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ

587294

ΑΙΜΙΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΚ΢ΙΒΟΥΛΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΣΡΥ΢ΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΡΑΥΛΟΣ
ΕΥΦ΢ΟΣΥΝΘ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ-ΑΝΔ΢
Χ΢ΥΣΟΣΤΟ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΡΕΤ΢ΟΣ
ΚΥ΢ΙΑΚΘ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΘ-ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΘΛΙΑΣ
ΔΘΜΘΤ΢Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΝΘ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑ΢ΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΙ΢ΘΝΘ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
ΝΙΚΑΝΔ΢ΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΘΘΝΑ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

702210
617079
622133
601647
573889
622571
615027
616405
617370
610070
556468
596797
618979
612883
593450
621555
701639
607970
617822
619069
616138
617977
621554
560609
608480
622838
702205
584757
607055
613576

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
΢ΟΔΟΡΘΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)

ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

78,04
82,05
52,27
69,35

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι

62,78

ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
Δ΢ΑΜΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ

Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Θρακλείου (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Αργολίδασ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Άρτασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

35,78
30,12
57,53
68,7
85,86
28,16
30,41
54,64
64,01
58,91
105,42
66,29
41,11

ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ

Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι

56,29

ΑΧΑΪΑΣ
ΣΑΜΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ

Ριερίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Χίου (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Λαςικίου (Ρ.Ε.)
Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Ναι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

78,18
37,66
34,17
63,78
42,86
56,29
35,98
32,82
40,83
134,44
52,58
45,33
30,86
88,7
56,54
60,73
Σελίδα 19

ΕΠΩΝΤΜΟ
Α/Α
672 ΚΟ΢ΑΚΘΣ
673 ΚΟ΢ΑΝΤΗΘΣ

ΟΝΟΜΑ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΙΡΡΟΚ΢ΑΤΘΣ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ

674 ΚΟ΢ΔΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ

ΑΔΑΜ

ΤΟΓΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΟΝΙΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΕΛΕΝΘ
ΟΛΥΜΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΘΕΟΔΩ΢Α

ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΑΛΚΕΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΚΟΣΜΑΣ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ

Χ΢ΥΣΑΦΕΝΙΑ

ΑΓΓΕΛΟΣ

Χ΢ΥΣΑΝΘΘ
Α΢ΕΤΘ
ΡΟΛΥΔΩ΢ΟΣ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΧΑΙΔΩ
ΗΩΘ
ΣΤΑΥ΢ΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΘ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢Α
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ
ΧΛΟΘ - ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΜΙΧΑΘΛ

Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΔΘΜΟΣΘΕΝΘΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688

ΚΟ΢ΔΑΣ
ΚΟ΢ΔΟΛΑΙΜΘΣ
ΚΟ΢ΩΣΘ
ΚΟΣΜΑ
ΚΟΣΜΑΔΑΚΘ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΚΟΣΜΟΡΟΥΛΟΣ
ΚΟΤΑΝΙΤΣΘ
ΚΟΤΗΑΪΤΣΘ
ΚΟΤΣΑΛΙΔΘ
ΚΟΤΣΑΥΤΘ
ΚΟΤΣΙΜΡΟΣ
ΚΟΤΣΙΦΑΚΘ
ΚΟΤΣΟ΢ΩΝΘ

689 ΚΟΥΒΑ΢Θ
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705

ΚΟΥΔΟΥΝΑ
ΚΟΥΚΑΚΘ
ΚΟΥΚΟΛΘΣ
ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΚΟΥΚΟΥΛΘ
ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤ΢Α
ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΘΣ
ΚΟΥΚΟΥΤΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΘ
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ
ΚΟΥΜΕΛΘ
ΚΟΥΝΙΑΚΘ
ΚΟΥΝΙΑΚΘ
ΚΟΥΝΙΑΣ
ΚΟΥ΢ΑΚΘ
ΚΟΥ΢ΑΚΟΣ

ΑΜ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
562641 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
605214 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΞΑΝΘΘΣ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
609734
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
700705 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
621562 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
620534 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
702188 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
565622 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΘΘΝΑΣ Δ΄
619396 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΢ΟΔΟΡΘΣ
700300 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
598747 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΡΕΛΛΑΣ
557399 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
701756 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ
549715 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΘΘΝΑΣ Δ΄
560640 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΛΑ΢ΙΣΑΣ
618125 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΘΛΕΙΑΣ
700273 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
597434
ΛΕΣΒΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
619594 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
579496 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΟΗΑΝΘΣ
700446 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
701459 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
610798 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΥ΢ΥΤΑΝΙΑΣ
601347 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΟΗΑΝΘΣ
595963 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΡΕΛΛΑΣ
622601 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
619673 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
611883 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
616485 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
703314 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
607630 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
618680 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Α΢ΤΑΣ
701119 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
562047 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι

113,25
97,84

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι

62,16

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Λακωνίασ (Ρ.Ε.)
Χανίων (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι

20,2
27,3
34,53
33,31
117,05
59,28
20,56
80,97
129,18
69,99
130,27
152,43
47,03
45,16

Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)

Πχι

123,98

Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Μεςςθνίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Λακωνίασ (Ρ.Ε.)

Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

29,74
97,12
23,91
37,11
105,26
98,38
83,29
24,33
58,65
47,2
38,16
18,45
90,53
55,27
24,69
136,25
Σελίδα 20

Α/Α

ΕΠΩΝΤΜΟ

706 ΚΟΥ΢ΕΤΑ
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720

ΚΟΥ΢ΚΟΥΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΥ΢ΚΟΥΝΘ
ΚΟΥ΢ΤΘ
ΚΟΥ΢ΤΟΓΛΟΥ
ΚΟΥΤΑΒΑ
ΚΟΥΤΘ
ΚΟΥΤΙΝΑ
ΚΟΥΤΛΑ
ΚΟΥΤΛΙΑΜΡΑΣ
ΚΟΥΤ΢ΟΜΑΝΟΥ
ΚΟΥΤ΢ΟΥΜΡΑ
ΚΟΥΤ΢ΟΥΤΣΘ
ΚΟΥΤ΢ΟΥΦΙΝΘ
ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥΔΘ

721 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ΢Θ
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740

ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΡΑ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΘ
ΚΟΥΤΣΟΣΜΙΝΑΚΘ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΡΘ
ΚΟΥΦΑ
ΚΟΥΦΟΣ
ΚΟΥΦΟΥ
ΚΟΦΚΕΛΘ
ΚΟΦΦΑ
ΚΟΨΙΝΘ
Κ΢ΑΒΑ΢ΙΤΟΥ
Κ΢ΑΝΑ
Κ΢ΑΣΣΑ
Κ΢ΕΚΘΣ
Κ΢ΘΤΙΚΟΥ
Κ΢ΥΣΤΑΛΛΘ
Κ΢ΥΣΤΑΛΛΘ
ΚΤΕΝΙΔΘ
ΚΥΛΙΝΔ΢Θ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ

ΑΜ

ΗΩΘ

ΙΩΑΝΝΘΣ

609902

ΜΑ΢ΙΑ
ΝΙΚΘ
Δ΢ΟΣΙΑ
ΚΥ΢ΙΑΚΘ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΣΜΑ΢ΟΥΛΑ
ΚΛΕΟΡΑΤ΢Α
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΘ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΣΡΥ΢ΙΔΩΝ
ΛΑΗΑ΢ΟΣ
Χ΢ΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΡΑΣΧΑΛΘΣ
ΣΡΥ΢ΙΔΩΝ
ΛΑΜΡ΢ΟΣ

620916
702660
604828
702514
594023
702064
600950
616482
607727
621905
613792
593970
607717
702525

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ

Α΢ΚΑΔΙΑΣ

Δωδεκανιςου (Ρ.Ε.)

Πχι

52,07

ΛΕΣΒΟΥ
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Θεςπρωτίασ (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Ευρυτανίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Αργολίδασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Σάμου (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

62,95
28,44
61,86
42,03
61,44
41,17
97,74
77
75,29
61,86
51,47
103,47
73,33
32,28

ΘΕΑΝΩ-ΔΘΜΘΤ΢Α ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ

622712 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ

Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)

Πχι

23,22

ΔΑΝΑΘ-ΒΑΪΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΒΑΙΑ
ΕΙ΢ΘΝΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΘΕΟΚΛΘΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΡΟΛΥΤΙΜΘ
ΗΩΘ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΟΛΓΑ
Χ΢ΥΣΟΥΛΑ
ΡΘΝΕΛΟΡΘ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΘ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢Α
ΕΛΕΝΘ

700417
621683
598758
702036
589096
598761
610103
596157
593792
620151
620609
619382
622636
593775
621439
619625
619551
622198
608211

ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
Δ΢ΑΜΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΘΜΑΘΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΧΙΟΥ
Ρ΢ΕΒΕΗΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΡΙΕ΢ΙΑΣ

Φωκίδασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Αργολίδασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Ριερίασ (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
΢εκφμνου (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

35,78
25,11
55,86
31,27
90,41
67,72
79,3
73,23
85,44
57,07
84,36
35,5
52,49
88,56
28,37
29,56
28,41
41,98
98,12
Σελίδα 21

ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥ΢ΙΑΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
Γ΢ΘΓΟ΢ΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

Α/Α
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΚΥΜΡΟΥ΢ΟΡΟΥΛΟΥ
ΚΥ΢ΑΤΗΟΥΛΘ
ΚΥ΢ΙΑΗΘ
ΚΥ΢ΙΑΚΑΚΘ
ΚΥ΢ΙΑΚΑΚΘ
ΚΥ΢ΙΑΚΙΔΟΥ
ΚΥ΢ΙΑΚΙΔΟΥ
ΚΥ΢ΙΑΚΟΥΔΘ
ΚΥ΢ΙΑΝΝΑΚΘ
ΚΥ΢ΙΤΣΘΣ
ΚΥ΢ΙΤΣΘΣ
ΚΥ΢ΚΟΥ
ΚΥ΢ΚΟΥ
ΚΥ΢ΤΣΘ
ΚΥ΢ΤΣΟΥ
ΚΥΤΙΝΟΥ
ΚΩΛΕΤΤΑ Α΢ΧΟΝΤΘ
ΚΩΝΑ
ΚΩΝΣΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΩΝΘ
ΚΩ΢ΟΥ
ΚΩΣΤΑ
ΚΩΣΤΑΚΘ
ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΘΣ
ΚΩΣΤΑΝΤΑ
ΚΩΣΤΟΡΟΥΛΟΥ
ΚΩΣΤΟΡΟΥΛΟΥ
ΚΩΣΤΟΡΟΥΛΟΥ
ΚΩΣΤΟΡΟΥΛΟΥ
ΚΩΣΤΟΥΛΙΑ
ΚΩΤΣΘ

ΟΝΟΜΑ
ΣΡΥ΢ΙΔΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΕΛΕΝΘ
ΣΤΑΥ΢ΟΥΛΑ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΑΝΘΘ
ΡΑ΢ΘΕΝΑ
ΕΛΛΘ
ΚΥ΢ΙΑΚΘ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢Α
ΕΛΕΝΘ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΡΟΛΥΞΕΝΘ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΝΘ
ΕΛΕΝΘ
ΣΟΦΙΑ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΚΥ΢ΙΑΚΘ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΜΕΛΡΟΜΕΝΘ
ΛΑΜΡ΢ΙΝΘ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ
ΡΕΤ΢ΟΣ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ
ΓΕΩ΢Γ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤ
ΙΩΑΝΝΘΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΣΡΥ΢ΙΔΩΝ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΡΥ΢ΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΚΥ΢ΙΑΚΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
Τ΢ΑΪΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΡΑΥΛΟΣ
ΔΘΜΘΤ
ΘΕΟΦΑΝΘΣ

ΑΜ
593359
702489
619016
616365
613571
590789
618092
595574
589471
604944
593040
700084
617430
621061
620971
703372
589075
621630
619097
618713
700385
584469
702709
618050
604155
622738
619276
598829
701089
703615
616442
622567
619374
610965
703310
615345
619414

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΧΙΟΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΞΑΝΘΘΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΦΛΩ΢ΙΝΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΘΛΕΙΑΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΚΑΣΤΟ΢ΙΑΣ
ΘΛΕΙΑΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΘΛΕΙΑΣ
ΚΕΔΔΥ ΘΕΣΡ΢ΩΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Αργολίδασ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Θρακλείου (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Δωδεκανιςου (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Αργολίδασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Αργολίδασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

79,26
27,86
65,09
31,62
98,91
70,29
65,85
96,16
122,14
77,79
123,66
68,52
63,8
55,34
66,11
36,37
106,74
26,99
42,93
44,76
33,03
244,07
26,89
48,78
69,77
30,99
62,16
77,94
28,69
12,91
35,54
49
27,01
47,91
33,82
67,38
31,85
Σελίδα 22

Α/Α
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΚΩΤΣΙΑ
ΚΩΤΣΟΡΟΥΛΟΣ
ΛIΘΟΞΟΡΟΥΛΟΥ
ΛΑΓΓΘ
ΛΑΓΚΟΥΣΘ
ΛΑΓΟΥΔΑΚΘ
ΛΑΓΟΥΔΘ
ΛΑΓΟΥ΢ΘΣ
ΛΑΗΑ΢ΘΣ
ΛΑΗΑ΢ΙΔΘΣ
ΛΑΗΑ΢ΙΔΟΥ
ΛΑΗΑ΢ΙΔΟΥ
ΛΑΗΑ΢ΙΔΟΥ
ΛΑΗΑ΢ΟΥ
ΛΑΚΚΑ
ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ
ΛΑΜΡ΢Θ
ΛΑΜΡ΢ΙΔΘΣ
ΛΑΜΡ΢ΙΔΟΥ
ΛΑΜΡ΢ΟΡΟΥΛΟΣ
ΛΑΝΑ΢Θ
ΛΑΣΡΑΚΘ
ΛΑΤΣΙΟΣ
ΛΑΤΣΙΟΥ

802 ΛΑΦΑΗΑΝΙΔΟΥ
803 ΛΕΒΑΚΟΥ
804
805
806
807
808
809
810
811
812

ΛΕΒΕΝΤΘ
ΛΕΒΙΔΙΩΤΘΣ
ΛΕΪΝΑ
ΛΕΚΚΑ
ΛΕΚΟΥ
ΛΙΑΓΚΑ
ΛΙΑΝΟΥ
ΛΙΑ΢ΟΥ
ΛΙΒΥΔΙΚΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΣΤΑΣΙΝΘ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΝΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΣΘΜΕΝΙΑ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΘΝΑ
ΘΕΟΔΩ΢Α
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΦΙΛΙΡΡΟΣ
ΕΙ΢ΘΝΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΗΘΝΟΒΙΑ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΜΕΘΟΔΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΛΩ΢ΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΗΑ΢ΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΑΟΥΜ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Α΢ΓΥ΢ΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΣΤΑΥ΢ΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΦ΢ΟΔΙΤΘΚΑΤΕ΢ΙΝΑ
ΦΩΤΕΙΝΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔ΢ΟΜΑΧΘ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢Α
ΒΙΚΤΩ΢ΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ

ΑΜ
610640
703367
598851
615063
616411
616345
702453
622122
581472
598855
607903
601102
615097
596886
606148
621276
621232
604713
559107
600952
585081
620409
620590
601746

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
609117
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑ΢ΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΘΜΑΘΙΑΣ
ΡΕΛΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΡΕΛΛΑΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΘΛΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΘΕΣΡ΢ΩΤΙΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΣΕ΢΢ΩΝ
ΧΙΟΥ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Αρκαδίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Φλωρινασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Δωδεκανιςου (Ρ.Ε.)
Α΄ Χίου (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)

ΛΑ΢ΙΣΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

700204 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΜΑΝΘΟΣ
ΘΛΙΑΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ

622764
569049
700244
615088
608601
703540
594221
703232
603959

ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

52,03
29,86
102,76
57,89
57,82
45
25,14
40,41
165,59
89,46
89,73
128,68
63,26
80,76
58,77
20,9
26,98
94,18
103,94
71,32
129,13
58,69
63,27
64,17

Θμακίασ (Ρ.Ε.)

Πχι

72,06

Α΢ΓΟΛΙΔΑΣ

Ρζλλασ (Ρ.Ε.)

Πχι

62,69

ΕΥΒΟΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΡΕΛΛΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ
ΘΕΣΡ΢ΩΤΙΑΣ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Σερρών (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Γρεβενών (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Δωδεκανιςου (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

31,24
111,44
64,6
94,74
53,49
58,9
86,12
32,98
60,33
Σελίδα 23

Α/Α
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΛΙΝΑ΢ΔΟΥ
ΛΙΝΑ΢ΔΟΥ
ΛΙΝΤΗΟΥ
ΛΙΟΚΑΣ
ΛΙΟΛΙΟΥ
ΛΙΟΥΜΘ
ΛΙΟΥΤΑ
ΛΙΣΓΑ΢Α
ΛΟΥΔΟΒΑ΢Θ
ΛΟΥΚΑ
ΛΟΥΚΑ
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑΣ
ΛΟΥΚΑ΢ΕΛΛΙ
ΛΟΥΚΙΣΑ
ΛΟΥΚΟΥΤΟΥ
ΛΟΥ΢Α
ΛΥΚΑΚΘ
ΛΥΚΟΥ΢ΕΣΘ
ΛΥΤΙΔΟΥ
ΜΑΓΓΟΡΟΥΛΟΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ

834 ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΘ
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848

ΜΑΗΑ΢ΑΚΟΥ
ΜΑΘΘΝΟΥ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΘ
ΜΑΚΕΔΩΝ
ΜΑΚ΢Θ
ΜΑΚ΢Θ
ΜΑΚ΢Θ
ΜΑΚ΢Θ
ΜΑΚ΢Θ
ΜΑΚ΢ΥΓΙΑΝΝΘ
ΜΑΛΑΚΘ
ΜΑΛΑΜΑ
ΜΑΛΑΜΑ
ΜΑΛΕΚΑ

ΟΝΟΜΑ
ΑΝΝΑ
Α΢ΓΥ΢Ω
ΗΘΝΟΒΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΕΛΕΝΘ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΦ΢ΟΣΥΝΘ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΕΝΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΡΘΓΘ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΤΘΛΕΜΑΧΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Γ΢ΘΓΟ΢ΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΣΤΑΥ΢ΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΜ
622037
596150
620107
591157
607962
620830
591853
595171
702215
604397
617789
598926
622263
604192
603829
613822
622220
621340
607192
594928
598950

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΡΕΛΛΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΑ΢ΔΙΤΣΑΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΘΕΣΡ΢ΩΤΙΑΣ
ΕΥ΢ΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ
ΘΛΕΙΑΣ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Θεςπρωτίασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Μεςςθνίασ (Ρ.Ε.)
Αργολίδασ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Ριερίασ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι

28,39
91,22
34,07
106,46
45,43
26,61
97,57
90,5
46,86
75,02
57,44
101,39
48,51
84,63
87,25
70,2
36,82
42,89
78,22
76,34
74,47

ΑΝΝΑ -ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

598951 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)

Πχι

83,16

ΕΛΕΝΘ
ΗΩΘ
ΣΤΑΥ΢ΟΥΛΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΘ
ΣΟΥΗΑΝ
ΜΑ΢ΙΑ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΛΟΥΚΙΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΡΕ΢ΙΣΤΕ΢Α
ΚΑΤΕ΢ΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

603030
610533
616580
557162
619281
622554
700432
613153
609614
619431
602024
618783
621374
703487

ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΕΔΔΥ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΘΕΣΡ΢ΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΕΔΔΥ ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΗΑΚΥΝΘΟΥ

Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Μεςςθνίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Μεςςθνίασ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

72,5
66,82
36,98
138,44
47,14
38,64
41,01
82,26
88,11
35,64
81,28
30,61
27,86
34,48
Σελίδα 24

ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕ΢ΓΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

Α/Α
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΜΑΛΕΣΚΟΣ
ΜΑΛΙΑΧΩΒΑ
ΜΑΛΙΣΣΟΒΑ
ΜΑΜΑΛΙΟΓΚΑ
ΜΑΜΜΑΣΘ
ΜΑΜΟΥ΢Θ
ΜΑΝΑΒΘ
ΜΑΝΔΑΝΘ
ΜΑΝΙΑ
ΜΑΝΙΚΑ
ΜΑΝΟΥΘΛΙΔΟΥ

860 ΜΑΝΟΥΣΑΚΘ
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884

ΜΑΝΟΥΣΑ΢ΙΔΟΥ
ΜΑΝΤΗΑ΢Θ
ΜΑΝΤΗΑ΢ΙΔΟΥ
ΜΑΝΤΗΙΑΛΘ
ΜΑΝΤΗΙΑ΢Θ
ΜΑΝΤΗΙΟΥ
ΜΑΝΤΗΟΥΚΑΣ
ΜΑΝΤΗΩ΢ΟΥ
ΜΑΝΩΛΑΣ
ΜΑΝΩΛΕΑ
ΜΑΝΩΛΘ
ΜΑΝΩΛΘ
ΜΑΝΩΛΘ
ΜΑΝΩΛΘ
ΜΑΝΩΛΘΣ
ΜΑ΢ΑΓΚΟΥ
ΜΑ΢ΑΓΚΟΥ
ΜΑ΢ΓΑ΢ΙΤΘ
ΜΑ΢ΓΑ΢ΙΤΟΡΟΥΛΟΥ
ΜΑ΢ΓΑ΢ΩΝΘ
ΜΑ΢ΓΕΛΟΣ
ΜΑ΢Θ
ΜΑ΢ΙΝΑΚΘΣ
ΜΑ΢ΙΝΘ

ΟΝΟΜΑ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΧΑ΢ΙΤΙΝΘ
ΑΝΤΙΓΟΝΘ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑ΢ΙΚΛΕΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΑΓΑΘΘ
ΗΩΘ
ΕΥΜΟ΢ΦΙΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
Ρ΢ΟΚΟΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΧΑ΢ΙΛΑΟΣ
ΡΟΛΥΔΩ΢ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΜ
607119
593202
580953
701378
605837
601436
606177
607621
622164
611796
610159

ΕΥΦ΢ΟΣΥΝΘ

ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ

203347

ΕΛΕΝΘ
ΑΣΘΜΟΥΛΑ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΦΩΤΕΙΝΘ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢Α
ΛΑΜΡ΢ΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΕΙ΢ΘΝΘ
ΕΛΕΝΘ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΛΣΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΛΑΗΑ΢ΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕ΢ΓΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΗΑ΢ΟΣ
ΡΕΤ΢ΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΘΣ

620945
585382
579242
605624
593045
594112
590768
703207
594220
588201
703238
620774
613677
702502
702468
614617
607429
604586
621008
700931
570820
595848
555435
579699

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΑΜΟΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Βοιωτίασ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Χανίων (Ρ.Ε.)

ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
Ρ΢ΕΒΕΗΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
Τ΢ΙΚΑΛΩΝ
ΘΕΣΡ΢ΩΤΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΣΑΜΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΡΕΛΛΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

87,83
68,46
99,22
38,65
59,26
59,01
59,78
88,85
45,89
68,35
59,22

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι

78,03

Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Δωδεκανιςου (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Φωκίδασ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)
Δωδεκανιςου (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)
Αρκαδίασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

39,76
61,98
139,22
62,83
101,31
89,38
71,91
47,69
86,11
77,15
42,7
30,69
58,75
69,28
34,48
37,87
98,36
81,46
43,44
50,9
115,65
95,9
192,77
67,82
Σελίδα 25

Α/Α
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΜΑ΢ΙΝΟΡΟΥΛΟΣ
ΜΑ΢ΙΝΟΥ
ΜΑ΢ΙΟΛΑ
ΜΑ΢ΚΑΛΑ
ΜΑ΢ΚΑΝΤΩΝΘ
ΜΑ΢ΚΟΡΟΥΛΟΥ
ΜΑ΢ΚΟΥ
ΜΑ΢ΟΥΛΘ
ΜΑ΢ΟΥΣΘ
ΜΑΣΤ΢ΑΦΤΣΘ
ΜΑΣΤ΢ΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΜΑΤΕΝΟΓΛΟΥ
ΜΑΤΗΑ΢Θ
ΜΑΤΘΣ
ΜΑΤΛΘ
ΜΑΤΣΙΑ
ΜΑΥ΢ΑΚΘ
ΜΑΥ΢ΙΔΘ
ΜΑΥ΢ΙΔΟΥ
ΜΑΥ΢ΙΔΟΥ
ΜΑΥ΢ΟΕΙΔΑΚΟΥ
ΜΑΥ΢ΟΜΜΑΤΘ

907 ΜΑΥ΢ΟΜΜΑΤΘΣ
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920

ΜΑΥ΢ΟΡΟΥΛΟΥ
ΜΑΥ΢ΟΥ
ΜΑΥ΢ΟΦΟ΢ΟΥ
ΜΑΥ΢ΟΧΘ
ΜΑΧΑΙ΢Α
ΜΑΧΑΙ΢ΙΔΘΣ
ΜΕΘΕΝΙΤΘ
ΜΕΚ΢ΑΣ
ΜΕΛΑΧ΢ΟΙΝΟΥΔΘΣ
ΜΕΛΑΧ΢ΟΙΝΟΥΔΘΣ
ΜΕΛΕΚΙΔΟΥ
ΜΕΛΙΟΡΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΙΣΟΒΑ

ΟΝΟΜΑ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΦΙΛΙΡΡΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΔΘΜΘΤ΢Α
Ε΢ΜΙΟΝΘ
ΦΩΤΕΙΝΘ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΜΑ΢ΙΑΝΘΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΑ΢ΙΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΚΥ΢ΙΑΚΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΕΛΕΝΘ
ΕΙ΢ΘΝΘ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΜΕΛΙΝΑ
Α΢ΙΣΤΘ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΧΑ΢ΙΚΛΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΣΤΑΥ΢ΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Δ΢ΟΣΙΑ
ΣΟΦΙΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΓΕ΢ΑΣΙΜΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΡΕΤ΢ΟΣ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΑΣΧΑΛΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ
ΡΑΥΛΟΣ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΜ
604407
578197
599020
607488
588175
611099
578494
621952
612948
577954
610493
613883
608902
614972
703100
593463
599047
606207
596977
618332
562945
621504

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
ΣΡΥ΢ΙΔΩΝ
ΡΕΤ΢ΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΜΟΔΕΣΤΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Δ΄
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
ΛΕΣΒΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΧΑΝΙΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
΢ΟΔΟΡΘΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΧΙΟΥ
ΚΟΗΑΝΘΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
ΘΛΕΙΑΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Μεςςθνίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Ζβρου (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Καςτοριάσ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)

568698 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΑΧΑΪΑΣ

621699
599060
613856
610063
570783
610249
619430
596587
591502
607469
588267
622009
622685

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑ΢ΔΙΤΣΑΣ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΧΙΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

66,1
86,23
66,81
99
90,28
50,02
133,41
53,28
87,68
91,28
49,15
66,65
78,99
46,04
37,52
104,46
82,3
66,86
138,69
41,33
121,65
56,12

Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)

Πχι

98,58

Ριερίασ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Χίου (Ρ.Ε.)
Α΄ Χίου (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Θρακλείου (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι

51,9
77,37
38,76
49,94
215,94
77,51
34,98
121,81
71,85
125,56
69,41
34,91
21,32
Σελίδα 26

Α/Α
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΟΥ΢ΓΟΥ
ΜΕΜΟΣ
ΜΕΜΤΣΑ
ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ
ΜΕΝΤΙΗΘ
ΜΕΞΘΣ
ΜΕ΢ΔΑΚΘ
ΜΕ΢ΜΘΓΚΑ-ΤΣΑΚΙ΢Θ
ΜΕ΢ΣΙΝΑ
ΜΕΤΑΦΤΣΘ
ΜΘΛΙΟΣ

933 ΜΘΛΙΩΝΘ
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949

ΜΘΣΙΑΛΘ ΚΟΙΜΣΙΔΟΥ
ΜΘΤ΢ΑΚΑ
ΜΘΤ΢ΟΡΟΥΛΟΥ
ΜΘΤΣΑΓΓΑΣ
ΜΘΤΣΑΚΟΥ
ΜΘΤΣΙΩΝΘ
ΜΘΤΣΟΓΙΑΝΝΘ
ΜΘΤΣΟΓΛΟΥ
ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ
ΜΙΤΙΛΘ
ΜΙΤΣΘΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΜΙΧΑΘΛ
ΜΙΧΑΘΛΑ΢Θ
ΜΙΧΑΘΛΙΔΘΣ
ΜΙΧΑΘΛΙΔΟΥ

950 ΜΙΧΑΘΛΙΔΟΥ
951
952
953
954
955

ΜΙΧΑΛΘ
ΜΙΧΙΤΣΟΡΟΥΛΟΥ
ΜΙΧΟΥ
ΜΟΚΑ
ΜΟ΢ΕΝΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΕΛΕΝΘ
ΑΝΝΑ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΡΘ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΕΥΣΕΒΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΝΑ-ΜΑ΢ΙΑ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΣΩΚ΢ΑΤΘΣ
ΙΩΑΝΝ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕ΢ΑΣΙΜΟΣ
Α΢ΙΣΤΟΤΕΛΘΣ
ΡΑΝΤΕΛΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑ΢ΙΛΑΟΣ
ΝΕΣΤΩ΢
ΣΤΕ΢ΓΙΟΣ

ΑΜ
703229
601513
599077
702466
564413
701117
703355
594205
591123
607541
622618
701409

Χ΢ΙΣΤΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΘΣ

612266

ΣΟΦΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΘ
ΕΙ΢ΘΝΘ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΜΑ΢ΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΛΕΝΘ
ΔΘΜΘΤ΢Α
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΘ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΝΔ΢ΙΑΝΘ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
Θ΢ΑΚΛΘΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΘΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΘΣ
ΙΩΑΝΝ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ

604063
620185
622807
588330
702544
601715
594263
614092
619488
586113
581733
619426
603908
619613
585822
593594

ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕ΢Ι
Γ΢ΘΓΟ΢ΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Α΢ΓΟΛΙΔΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΘΜΑΘΙΑΣ
ΣΑΜΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Χανίων (Ρ.Ε.)
Σερρών (Ρ.Ε.)
΢εκφμνου (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Βοιωτίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

33,02
121,97
87,14
54,48
102,18
40,11
32,28
88,51
109,06
89,83
40,65
40,49

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι

61,33

ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΣΕ΢΢ΩΝ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Δ΄
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΧΑΪΑΣ

Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Σερρών (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

79,48
122
19,66
63,82
27,03
77,92
69,29
54,3
37,82
98,16
97,19
43,49
67,46
38,82
97,27
89,19

621600 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΣΑΜΟΥ

Ρζλλασ (Ρ.Ε.)

Πχι

62,78

700953
607767
619102
700969
603778

ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ
ΘΜΑΘΙΑΣ
΢ΟΔΟΡΘΣ
ΧΑΝΙΩΝ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ

Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Τρικάλων (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

38,94
88,47
64,96
50,58
84,73
Σελίδα 27

ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΕΠΩΝΤΜΟ
Α/Α
956 ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΗΘ

ΟΝΟΜΑ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΡΕΤ΢ΟΣ

957 ΜΟΥΗΑΛΙΩΤΟΥ

ΕΛΕΝΘ

ΓΕΩ΢Γ

ΕΛΕΝΘ
ΑΝΝΕΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΒΙ΢ΓΙΝΙΑ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
Χ΢ΥΣΑΝΘΘ
ΦΛΩ΢ΕΝΤΙΑΡΑ΢ΑΣΚΕΥΘ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΔΘΜΘΤ΢Α
ΜΑ΢ΙΑ
ΒΑΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
Χ΢ΥΣΘ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΛΕΛΑ - ΜΑ΢ΙΑ
ΚΑ΢ΟΛΙΝΑ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΩΤΕΙΝΘ
ΑΝΔ΢ΙΑΝΘ
ΘΕΟΔΩ΢Α
Ρ΢ΟΚΟΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΘ
ΕΙ΢ΘΝΘ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΔΘΜΘΤ΢Α
ΜΑ΢ΙΝΑ

958
959
960
961
962
963

ΜΟΥΛΑ
ΜΟΥΛΑΙΔΟΥ
ΜΟΥΛΑΚΘ
ΜΟΥΝΤΑΚΘ
ΜΟΥΝΤΟΥ΢ΘΣ
ΜΟΥΝΤ΢ΑΚΘ

964 ΜΟΥ΢ΟΥΚΑ
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990

ΜΟΥ΢ΤΗΙΛΑ
ΜΟΥΣΙΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΘ
ΜΟΥΤ΢ΟΥΡΙΔΟΥ
ΜΟΥΤΣΑ΢Α
ΜΡΑΔΑ
ΜΡΑΙ΢ΑΜΘ
ΜΡΑΪΤΑΣΘ
ΜΡΑΚΑΛΑΚΟΥ
ΜΡΑΚΛΑΤΗΘ
ΜΡΑΚΟΓΙΑΝΝΘ
ΜΡΑΛΑΚΕ΢Α
ΜΡΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΜΡΑΛΑΦΑ
ΜΡΑΛΔΙΜΤΣΘ
ΜΡΑΛΚΑΜΟΥ
ΜΡΑΛΛΘ
ΜΡΑΛΟΡΟΥΛΟΣ
ΜΡΑΛΤΑ
ΜΡΑΝΤΕΛΑ
ΜΡΑΝΤΟΥΛΘΣ
ΜΡΑΝΤΟΥΝΑΣ
ΜΡΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ
ΜΡΑ΢ΔΑ
ΜΡΑ΢ΔΑΚΘ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
Γ΢ΘΓΟ΢ΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ

ΑΜ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
620084 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
612059
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
616287 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΡΕΙ΢ΑΙΑ
588316 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
602008 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
619445 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
590898 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
612742 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ

ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ

619592 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΟΣ
Τ΢ΥΦΩΝΑΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
Χ΢ΙΣΤΟΦΟ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΑΒ΢ΙΘΛ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ

702189
597236
701404
703192
602243
555804
620722
613737
613970
702247
616220
617188
620382
604446
622512
610419
622280
621659
622134
621639
585746
599200
622101
603983
702506
700625

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι

38,74

Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)

Πχι

74,45

Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
΢εκφμνου (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

55,84
91,41
37,4
39,89
67,06
46,08

Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι

26,27

ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΡΕΛΛΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΧΙΟΥ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΕΥ΢ΥΤΑΝΙΑΣ
ΞΑΝΘΘΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΚΑ΢ΔΙΤΣΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α΄
ΣΑΜΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Θρακλείου (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Λαςικίου (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Δωδεκανιςου (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Βοιωτίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ευρυτανίασ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Χίου (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

46,02
128,83
32,99
27,68
84,13
153,03
25,02
46,67
66,71
53,86
56,4
51,22
56,26
45,78
52,68
65,45
38,33
46,07
43,28
28,89
101,96
101,13
42,44
93,44
61,98
56,99
Σελίδα 28

Α/Α
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΜΡΑ΢ΔΘ
ΜΡΑ΢ΚΑ
ΜΡΑ΢ΜΡΑ
ΜΡΑ΢ΜΡΑΛΙΑ
ΜΡΑ΢ΜΡΟΥΝΘ
ΜΡΑ΢ΜΡΟΥ΢Θ
ΜΡΑ΢ΜΡΟΥΤΘ
ΜΡΑ΢ΟΥΤΑ
ΜΡΑΣΙΑΚΟΥ΢Α
ΜΡΑΣΚΛΑΒΑΝΘΣ
ΜΡΑΣΜΑΤΗΙΔΟΥ
ΜΡΑΤΗΙΟΛΑ
ΜΡΑΤΣΙΛΑΣ
ΜΡΑΤΣΟΥΛΘ
ΜΡΑΤΣΟΥΛΘ
ΜΡΑΧΑ΢ΟΡΟΥΛΟΥ
ΜΡΑΧΤΣΕΒΑΝΟΥ
ΜΡΕΚΙΑ΢Θ
ΜΡΕΛΕΓ΢ΙΝΘ
ΜΡΕΛΕΣΘΣ
ΜΡΕΛΙΚΑΪΔΘ
ΜΡΕΛΙΟΥ
ΜΡΕΛΛΟΥ
ΜΡΕΛΤΣΙΔΟΥ
ΜΡΕΝΟΥ
ΜΡΕΝΤΕΒΘ
ΜΡΕ΢ΔΕΚΛΘ

1018 ΜΡΕ΢ΕΚΕΤΘ
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026

ΜΡΕ΢ΣΙΜΘ
ΜΡΕΣΣΑΣ
ΜΡΙΓΓΑ
ΜΡΙΛΘ
ΜΡΙΜΡΟΥΔΘ
ΜΡΙΝΙΑΤΙΔΟΥ
ΜΡΙΣΚΙΝΤΗΙΔΟΥ
ΜΡΙΣΜΡΑ

ΟΝΟΜΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΑΛΕΞΙΑ
ΑΝΝΑ
Χ΢ΥΣΟΥΛΑ
ΞΑΝΘΘ
ΙΩΑΝΝΑ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΜΡ΢ΙΝΘ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΛΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
Α΢ΤΕΜΙΣ
ΕΛΣΑ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤHΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΡΥ΢ΙΔΩΝ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΔΘΜΟΣΘΕΝΘΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΡΑΝΤΕΛΘΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΜ
622759
607928
617042
616388
591556
611431
585237
700947
601284
701661
622702
621810
701741
622789
701465
613334
599224
564128
617603
567166
610398
586949
610699
622348
700957
702523
614775

Α΢ΕΤΘ

ΚΩΝΣΤΑΝΤINΟΣ

606543

ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΑΝΔ΢ΙΑΝΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΟΣΤΟΛΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΛΕΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ

615333
549956
604915
701372
593819
592296
585684
603987

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ρ΢ΕΒΕΗΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΡΕΛΛΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΧΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΧΑΝΙΩΝ
Δ΢ΑΜΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΑΘΘΝΑΣ Δ΄
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
ΚΑΣΤΟ΢ΙΑΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
΢εκφμνου (Ρ.Ε.)
Ριερίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Θρακλείου (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Μεςςθνίασ (Ρ.Ε.)

ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

28,16
91,69
71,36
52,49
81,86
72,07
87,07
36,58
77,54
30,65
32
47,66
28,24
38,83
36,86
70,92
88,03
108,67
57,77
105,33
75,19
136,21
51,7
54,08
67,36
32,2
46,4

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι

59,05

Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Άρτασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

48,1
136,32
66,64
38,14
63,2
89,17
88,55
81,7
Σελίδα 29

ΕΠΩΝΤΜΟ

Α/Α
1027 ΜΡΙΤΙΛΘ
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060

ΜΡΙΤΟΥΛΑΣ
ΜΡΛΙΚΑ
ΜΡΛΙΟΥΜΘ
ΜΡΟΓΙΑΤΗΘ
ΜΡΟΛΘΣ
ΜΡΟΛΛΑΣ
ΜΡΟΛΟΜΥΤΘ
ΜΡΟΜΡΟΛΘ
ΜΡΟΜΡΟ΢Α
ΜΡΟΜΡΟ΢Θ
ΜΡΟΜΡΟΤΘ
ΜΡΟΤΗΕΚΙΔΟΥ
ΜΡΟΤΘ
ΜΡΟΤΙΤΣΘ
ΜΡΟΥΗΙΩΚΑ
ΜΡΟΥΜΡΑ
ΜΡΟΥ΢ΑΝΘ
ΜΡΟΥ΢ΚΟΥΛΑ
ΜΡΟΥΣΔ΢ΑΣ
ΜΡΟΥΣΘ
ΜΡΟΥΣΙΟΥ
ΜΡΟΥΣΜΑΔΘ
ΜΡΟΥΤΣΙΟΥΚΘ
ΜΡ΢ΑΤΑΝΘ
ΜΡ΢ΕΚΘΣ
ΜΡ΢ΟΥΣΑΛΘ
ΜΥΛΩΝΑ
ΜΥΛΩΝΑ
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΥΤΙΛΘΝΑΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΘΝΑΙΟΥ
ΜΩ΢ΑΪΤΘ
ΜΩ΢ΑΪΤΘΣ

1061 ΜΩ΢ΑΪΤΙΔΘΣ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ

ΑΜ

ΙΩΑΝΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

572347

ΡΑΥΛΟΣ
ΣΡΥ΢ΙΔΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΘ
ΣΤΥΛΙΑΝΘ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΘ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
Α΢ΕΤΘ
ΧΑ΢ΙΤΩΜΕΝΘ
Α΢ΕΤΘ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΘ
ΕΥ΢ΙΔΙΚΘ - ΔΑΦΝΘ
Χ΢ΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΛΛΙΟΡΘ
ΑΣΡΑΣΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΘ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΡΘΝΕΛΟΡΘ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΡΕ΢ΙΣΤΕ΢Α
ΔΑΦΝΘ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΕΥΤΕ΢ΡΘ
ΦΟΙΒΘ
Χ΢ΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΡΑΥΛΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΒΑΪΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΔΘΜΟΣΘΕΝΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΡΥ΢ΟΣ
ΟΛΥΜΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΦΙΛΑ΢ΕΤΟΣ
Α΢ΙΣΤΟΤΕΛΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ

605346
701428
605113
621910
595158
607002
701736
610830
618223
578991
588113
594457
592887
613421
599280
599287
599291
703196
599295
605096
589019
611235
613208
614172
550438
604933
595369
700247
599315
622589
593517
579465
617316

ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ

ΙΩΑΝΝΘΣ

592374

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΦΥΣΙΚΘΣ
ΑΓΩΓΘΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ

ΚΑΒΑΛΑΣ

Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)

Πχι

90,3

ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΚΟΗΑΝΘΣ
ΧΙΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΣΕ΢΢ΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
Ρ΢ΕΒΕΗΑΣ
Τ΢ΙΚΑΛΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Τ΢ΙΚΑΛΩΝ
ΕΒ΢ΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΚΑ΢ΔΙΤΣΑΣ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΚΑΣΤΟ΢ΙΑΣ
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
Α΢ΓΟΛΙΔΑΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΘΜΑΘΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΛΕΣΒΟΥ

Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Χίου (Ρ.Ε.)
Δωδεκανιςου (Ρ.Ε.)
Σερρών (Ρ.Ε.)
Φωκίδασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Τρικάλων (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Φωκίδασ (Ρ.Ε.)
Λαςικίου (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

77,12
32,2
98,95
50,26
104,19
74,38
30,2
76,61
77,46
93,28
111,71
69,71
106,5
70,99
78,75
87,71
97,71
26,11
81,34
49,13
97,06
68,61
88,87
69,02
123,95
78,27
93,14
29,48
102,77
36,33
83,99
123,19
63,03

ΑΘΘΝΑΣ Β΄

΢εκφμνου (Ρ.Ε.)

Πχι

84,11
Σελίδα 30

ΕΠΩΝΤΜΟ
Α/Α
1062 ΜΩ΢ΑΪΤΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΙΩΑΝΝΘΣ

1063 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΘ

ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ

ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΣΩΤΘ΢ΙΑ

ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΜΑ΢ΑΓΔΘ
ΕΛΕΝΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΙΩΑΝΝΑ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΘΛΕΚΤ΢Α
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ
ΦΑΙΔΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢Α
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΝΘ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΡΟΛΥΧ΢ΟΝΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΦΑΝΘ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΕΝΘ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΒΙΚΤΩ΢ΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟY
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΘΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ

1064
1065
1066
1067

ΝΑΗΑ΢Θ
ΝΑΚΑ
ΝΑΚΑ
ΝΑΚΑ

1068 ΝΑΚΑΣ
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096

ΝΑΚΘ
ΝΑΚΟΥ
ΝΑΛΜΡΑΝΘ
ΝΑΛΜΡΑΝΤΘ
ΝΑΝΟΥ
ΝΑΣΘ
ΝΑΣΟΥΛΑ
ΝΑΣΟΥΛΑ
ΝΕΟΝΑΚΘ
ΝΙΑΝΙΟΣ
ΝΙΑ΢ΧΟΥ
ΝΙΚΑΚΘ
ΝΙΚΘΦΟ΢ΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΘΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΡΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΥΔΘ
ΝΙΚΟΡΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΡΟΥΛΟΥ
ΝΙΝΟΡΟΥΛΟΥ
ΝΙΤΣΑΚΘ
ΝΙΤΣΘ
ΝΟΜΙΚΟΥΔΘΣ
ΝΟΤΑ΢ΙΔΟΥ
ΝΟΤΑ΢ΙΔΟΥ

ΑΜ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
616184 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
609141
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
702019 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
619335 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
599327 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
614448 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
597509
ΛΑ΢ΙΣΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
605547 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΙΛΚΙΣ
703164 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΛΕΣΒΟΥ
701319 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
602451 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΡΕΛΛΑΣ
611090 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΘΜΑΘΙΑΣ
590564 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
608579 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
700761 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
571557 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
618684 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
593573 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
701617 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
579675 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
555136 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
701687 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
594494 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΧΑΪΑΣ
616815 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
621303 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΛΕΣΒΟΥ
622573 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
588055 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
622239 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΡΕΙ΢ΑΙΑ
620680 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΥ΢ΥΤΑΝΙΑΣ
616314 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ ΕΥ΢ΥΤΑΝΙΑΣ
605894 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
595285 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
579746 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΙΛΚΙΣ
613335 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
702101 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΣΑΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι

38,33

Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)

Ναι

70,36

Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

55,66
28,82
88,17
59,59

Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)

Πχι

108,34

Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Άρτασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Τρικάλων (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Άρτασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Τρικάλων (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Σάμου (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

87,41
69,03
61,77
100,99
74,45
100
56,24
33,94
122
67,85
78,41
46,1
96,87
108,81
59,95
101,56
46,59
58
24,16
94,13
43,6
57,17
62,57
78,82
72,24
94,48
79,35
43,2
Σελίδα 31

Α/Α
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΝΟΥΛΑ
ΝΟΥΛΑ
ΝΟΥΣΙΑ
ΝΤΑΒΑ΢ΟΥΚΑΣ
ΝΤΑΘ
ΝΤΑΙΛΙΑΝΘΣ
ΝΤΑΛΑΓΕΩ΢ΓΟΣ
ΝΤΑΛΑΜΡΥ΢Α
ΝΤΑΜΡΑΚΘ
ΝΤΑΝΘΣ
ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΘ

1108 ΝΤΑ΢ΘΣ
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117

ΝΤΑΦΟΥ
ΝΤΑΦΟΥΛΘ
ΝΤΕΛΕΗΟΣ
ΝΤΕΛΘ
ΝΤΕΜΕ΢ΤΗΙΔΟΥ
ΝΤΕΜΙ΢Θ
ΝΤΕ΢ΚΟΥ
ΝΤΗΑΜΑ΢ΑΣ
ΝΤΙΝΟΥ

1118 ΝΤΟΚΑ
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131

ΝΤΟΚΟΥ
ΝΤΟΚΟΥ
ΝΤΟΜΑΤΑΣ
ΝΤΟΥΒΑΛΘ
ΝΤΟΥΒΛΘ
ΝΤΟΥΚΑ
ΝΤΟΥΜΑ
ΝΤΟΥΜΑΝΘ
ΝΤΟΥΜΑΝΘΣ
ΝΤΟΥΜΟΥ
ΝΤΟΥΡΘ
ΝΤΟΥ΢Α
ΝΤΟΥ΢ΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
Χ΢ΥΣΟΥΛΑ
ΑΣΤΕ΢ΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΛΘ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΟΣ
Χ΢ΥΣΟΥΛΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕ΢ΓΙΟΣ
ΣΤΕ΢ΓΙΟΣ
ΣΤΑΥ΢ΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΜ
613057
618286
581441
594265
552720
617782
601154
607893
617692
617528
603812

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

619994

ΕΛΕΝΘ-ΕΙ΢ΘΝΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΡΥ΢ΙΔΩΝ
ΑΘΘΝΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΡΟΛΥΞΕΝΘ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢Α

ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΓΘΣΙΛΑΟΣ
ΛΑΜΡ΢ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

622749
605308
700707
595122
613129
599397
593343
560258
604804

ΦΩΤΕΙΝΘ

ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ

609034

ΕΛΕΝΘ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΒΑ΢ΒΑ΢Α
ΚΑΛΛΙ΢΢ΟΘ
ΛΘΤΩ
ΑΝΝΑ
ΑΝΔ΢ΟΝΙΚΘ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΕΛΕΝΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΡΥ΢ΟΣ
ΘΛΙΑΣ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΡΑΥΛΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΙΜΩΝ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΔΙΟΓΕΝΘΣ

621098
582641
622097
596265
567859
618689
701658
610354
594392
599415
604742
616239
594707

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΦΥΣΙΚΘΣ
ΑΓΩΓΘΣ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α΄
ΛΑ΢ΙΣΑΣ
ΚΟΗΑΝΘΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ
ΘΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Ριερίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)

΢ΕΘΥΜΝΘΣ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

50,57
44,74
120,83
99,46
122,87
52,05
74,42
98,94
46,38
47,47
82,4

Λακωνίασ (Ρ.Ε.)

Πχι

57,09

ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΚΟΗΑΝΘΣ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΚΑ΢ΔΙΤΣΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Φωκίδασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

30,15
97,91
19,36
102,73
63,34
59,48
105,28
93,78
73,2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι

75,41

ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
Α΢ΓΟΛΙΔΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΚΕΔΔΥ ΧΙΟΥ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΣΑΜΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ρ΢ΕΒΕΗΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Χίου (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Χίου (Ρ.Ε.)
Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Φωκίδασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Δωδεκανιςου (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

25,16
89
39,33
68,45
147,64
26,6
33,9
64,11
65,74
101,29
84,72
49,79
63,3
Σελίδα 32

ΕΠΩΝΤΜΟ

1149 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΡΘΝΕΛΟΡΘ

1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158

ΚΑΛΛΙΟΡΘ ΜΑ΢
ΕΛΕΝΘ
ΘΕΟΡΟΥΛΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΑΓΛΑΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΒΑΪΑ
ΜΑ΢ΙΑ

1159 ΡΑΛΟΓΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ

1160 ΡΑΛΟΥΚΑΣ
ΡΑΝΑΓΑΚΘ
1161
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ
1162 ΡΑΝΑΓΑΚΟΥ
1163 ΡΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
1164 ΡΑΝΑΓΙΩΤΟΡΟΥΛΟΣ
1165 ΡΑΝΑΓΙΩΤΟΡΟΥΛΟΥ

ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
612847
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
585952 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΒΑΣΙΛΙΚΘ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΘΣ

590538 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ

Τρικάλων (Ρ.Ε.)

Πχι

73,98

ΙΣΜΘΝΘ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΝΙΚΘ

ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤ
ΚΥ΢ΙΑΚΟΣ

617897
599472
610474
702716

Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΚΑΣΤΟ΢ΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ

Αργολίδασ (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

55,61
79,33
74,57
40,82
Σελίδα 33

ΝΤ΢ΙΒΑ
ΝΥΧΤΕ΢ΙΔΘ
ΞΑΝΘΟΥΛΘ
ΞΕΝΑΚΘ
ΞΕΝΙΔΘΣ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΘ
ΞΙΟΥ΢Α
ΞΥΛΟΥ΢ΓΙΔΟΥ
ΞΥΛΟΥ΢ΓΙΔΟΥ
ΞΥΝΟΓΑΛΑ
ΞΥΡΟΛΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΘΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ο΢ΔΟΥΛΙΔΟΥ
Ο΢ΦΑΝΙΔΟΥ
ΡΑΚΟΣ
ΡΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΡΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΡΑΛΘΟΘΟΔΩ΢ΟΥ
ΡΑΛΙΟΥ΢Α
ΡΑΛΛΘ

ΟΝΟΜΑ
ΔΘΜΘΤ΢Α
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
΢ΟΗΑ-ΜΑ΢ΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢Α
ΘΕΟΔΩ΢Α
ΘΕΟΔΩ΢Α
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΛΕΝΘ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΕΛΕΝΘ
ΑΝΔ΢ΙΑΝΘ-ΕΛΕΝΘ
ΜΑ΢ΓΑ΢ΙΤΑ
ΘΕΟΔΩ΢Α
ΙΩΑΝΝΑ

ΑΜ
618672
621255
617786
619657
586365
622680
601728
613141
617054
611857
609568
616742
617210
601801
583869
599432
701076

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
Δ΢ΑΜΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Α΢ΓΟΛΙΔΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Σερρών (Ρ.Ε.)
Α΄ Κεφαλλθνίασ (Ρ.Ε.)
Χανίων (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Δωδεκανιςου (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Φωκίδασ (Ρ.Ε.)

601619 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ

613281
599440
621537
618459
589713
611710
616145
700564
557978

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΘΕΟΦΑΝΘΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΥ΢ΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣΜΑ΢ΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ

Α/Α
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι

69,1
30,83
25,23
43,61
140,33
41,28
55,36
66,75
61,77
44,33
71,75
51,77
65,14
68,78
102,84
69,54
28,19

Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)

Πχι

95

ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΡΕΛΛΑΣ
ΣΑΜΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ

Θρακλείου (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)
Θεςπρωτίασ (Ρ.Ε.)
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ευρυτανίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

86,77
101,44
40,65
60,24
152,99
55,26
36,16
64,66
106,03

Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ

Λαςικίου (Ρ.Ε.)

Πχι

55,38

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α΄

Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)

Πχι

115,88

ΟΝΟΜΑ
ΣΩΤΘ΢ΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΡΘΝΕΛΟΡΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΘΟΥΣΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΛΥΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΕΛΕΝΘ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΘ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΘ
ΡΟΛΥΞΕΝΘ
ΦΩΤΕΙΝΘ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΕΛΕΝΘ
ΔΘΜΘΤ΢Α
Α΢ΓΥ΢Θ
ΑΝΝΑ
ΡΘΝΕΛΟΡΘ
ΘΕΩΝΘ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
Α΢ΓΥ΢ΟΥΛΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
Γ΢ΘΓΟ΢ΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΡΑΥΛΟΣ
ΚΥ΢ΙΑΚΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ρ΢ΟΔ΢ΟΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΕΥ΢ΙΡΙΔΘΣ
ΙΣΙΔΩ΢ΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1200 ΡΑΡΑΔΘΜΘΤ΢ΙΟΥ

ΜΑ΢ΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

1201 ΡΑΡΑΔΘΜΘΤ΢ΙΟΥ

ΔΘΜΘΤ΢Α

ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ

Α/Α
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΡΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ
ΡΑΝΕΛΑ
ΡΑΝΙΤΣΙΔΘ
ΡΑΝΤΑΗΘ
ΡΑΝΤΑΗΘ
ΡΑΝΤΑΗΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑΝΤΑΗΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑΝΤΑΚΘ
ΡΑΝΤΕΛΕΩΝ
ΡΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΡΑΝΤΗΙΑ΢ΙΔΟΥ
ΡΑΝΤΙΛΙΕ΢Θ
ΡΑΡΑ
ΡΑΡΑ
ΡΑΡΑΓΕ΢Α
ΡΑΡΑΓΕΩ΢ΓΙΟΥ
ΡΑΡΑΓΕΩ΢ΓΙΟΥ
ΡΑΡΑΓΕΩ΢ΓΙΟΥ
ΡΑΡΑΓΕΩ΢ΓΙΟΥ
ΡΑΡΑΓΕΩ΢ΓΟΡΟΥΛΟΣ
ΡΑΡΑΓΕΩ΢ΓΟΡΟΥΛΟΣ
ΡΑΡΑΓΙΑΝΝΘ
ΡΑΡΑΓΙΑΝΝΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑΡΑΔΑΚΘ
ΡΑΡΑΔΑΚΘ
ΡΑΡΑΔΑΚΘ
ΡΑΡΑΔΑΚΘ
ΡΑΡΑΔΑΜΟΥ
ΡΑΡΑΔΑΤΟΥ
ΡΑΡΑΔΕΑ

ΑΜ
605605
621564
700365
701655
701225
614325
702702
702467
702490
622005
613388
620646
597010
618353
609590
593267
552404
579795
614869
592321
621641
599508
701065
599515
599516
703290
614329
608705
591260
604093
599521
620312
703381
616313

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΟΥΣΙΚΘΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
609116
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
620152 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΑΧΑΪΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
Α΢ΓΟΛΙΔΑΣ
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
Δ΢ΑΜΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΘΛΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΑΘΘΝΑΣ Δ΄
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α΄
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
Τ΢ΙΚΑΛΩΝ
ΘΛΕΙΑΣ
Ρ΢ΕΒΕΗΑΣ
ΣΑΜΟΥ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΧΑΪΑΣ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΛΕΣΒΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Μεςςθνίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Αργολίδασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Αργολίδασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Ηακφνκου (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Χίου (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Θρακλείου (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Θρακλείου (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Ηακφνκου (Ρ.Ε.)
Μεςςθνίασ (Ρ.Ε.)

ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

68,65
27,61
20,4
24,74
36,07
71,18
25,52
70,24
33,86
47,18
48,74
39,52
112,58
84,29
73,77
56
121,32
123,91
45,02
107,27
30,17
82,75
42,73
83,09
103,4
24,45
47,34
81,13
59,78
69,79
91,11
38,97
42,2
53,36

Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)

Πχι

75,27

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι

26,5
Σελίδα 34

ΟΝΟΜΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ
Χ΢ΙΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΜΑ΢ΚΟΣ
ΡΑΣΧΟΣ

1208 ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ

ΣΕΒΑΣΤΘ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1209 ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ

ΓΕΩ΢ΓΙΑ

Χ΢ΘΣΤΟΣ

612263

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΣΘΦ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΘΛΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΑΦΕΙ΢ΙΟΣ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ

Α/Α
1202
1203
1204
1205
1206
1207

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΡΑΡΑΔΘΜΘΤ΢ΙΟΥ
ΡΑΡΑΔΘΜΘΤ΢ΙΟΥ
ΡΑΡΑΔΟΓΛΟΥ
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ

1210 ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231

ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑΡΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΡΑΡΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΡΑΡΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΡΑΡΑΗΟΓΛΟΥ
ΡΑΡΑΗΟΓΛΟΥ
ΡΑΡΑΗΟΓΛΟΥ
ΡΑΡΑΗΩΘ
ΡΑΡΑΘΛΙΟΥ
ΡΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΡΑΡΑΘΕΟΔΩ΢ΟΥ
ΡΑΡΑΘΩΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΣΤΑΥ΢ΟΥΛΑ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΑ
ΜΑ΢ΓΑ΢ΙΤΑ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΗΩΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΑ΢ΙΟΣ
ΜΑΓΔΑΛΘΝΘ
ΘΕΟΚΤΙΣΤΘ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΑΝΔ΢ΙΑΝΟΣ

1232 ΡΑΡΑΚΑΝΕΛΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΤΑΥ΢ΟΣ

1233 ΡΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΜ
618240
561604
620593
591569
613537
569040

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
612245
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)

ΞΑΝΘΘΣ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

50,73
121,11
29,27
57,48
54,9
114,68

Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)

Πχι

74,46

ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι

66,47

619568 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

ΣΑΜΟΥ

Μεςςθνίασ (Ρ.Ε.)

Πχι

46,32

701438
610086
701401
585974
603907
599563
618807
702503
614616
617285
620739
574389
593527
567378
700777
594678
613337
578298
610933
573765
618712

ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΞΑΝΘΘΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑ΢ΔΙΤΣΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΚΑΣΤΟ΢ΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Λαςικίου (Ρ.Ε.)
΢εκφμνου (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Χανίων (Ρ.Ε.)
Ριερίασ (Ρ.Ε.)
Θρακλείου (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Δωδεκανιςου (Ρ.Ε.)
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

31,03
70,22
39,03
89,18
69,57
120,55
43,51
25,28
59,84
78,14
34,6
115,49
108,77
97,76
27,5
106,28
69,61
95,28
79,77
104,31
35,44

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι

79,9

ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ

Λάριςασ (Ρ.Ε.)

Πχι

ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
608864 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
609875

101,88
Σελίδα 35

Α/Α
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΡΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΡΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΡΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΡΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΡΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΡΑΡΑΛΕΞΘΣ
ΡΑΡΑΛΕΞΙΟΥ
ΡΑΡΑΜΑΝΩΛΘ
ΡΑΡΑΜΙΧΑΘΛ
ΡΑΡΑΝΑΣΤΑΣΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑΡΑΝΔ΢ΕΟΥ
ΡΑΡΑΝΔ΢ΕΟΥ
ΡΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΑΡΑΝΤΟΥ
ΡΑΡΑΝΤΩΝΘ
ΡΑΡΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΡΑΡΑΟ΢ΦΑΝΟΥ
ΡΑΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΡΑΡΑΣΤΑΜΑΤΘ
ΡΑΡΑΣΤΕ΢ΓΙΟΥ
ΡΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΡΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΡΑΡΑΤ΢ΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΡΑΡΑΦΙΛΙΡΡΟΥ
ΡΑΡΑΧ΢ΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΡΑΡΑΧ΢ΙΣΤΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑΡΙΚΑ
ΡΑΡΟΥΛΙΑ
ΡΑΡΟΥΤΣΘ
ΡΑΡΟΥΤΣΘ
ΡΑΡΡΑ
ΡΑΡΡΑ
ΡΑΡΡΑ
ΡΑΡΡΑ
ΡΑΡΡΑ

ΟΝΟΜΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΛΟΥΚΙΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΕΛΕΝΘ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Χ΢ΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΑΝΝΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΘΕΟΔΩ΢Α
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΘΜΘΤ΢Α
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΘ
ΚΛΕΟΝΙΚΘ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ-ΣΤΑΜΑ
ΕΛΕΝΘ
ΣΤΥΛΙΑΝΘ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΚΥ΢ΙΑΚΘ
ΔΘΜΘΤ΢Α
ΕΙ΢ΘΝΘ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΕΛΕΝΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΡΘ
ΧΑΙΔΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΣΤΑΥ΢ΟΥΛΑ
ΗΑΧΑ΢ΟΥΛΑ
ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΜΑ΢ΙΑΝΑ
ΛΑΜΡ΢ΙΝΘ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΕ΢ΓΙΟΣ
Α΢ΘΣ
ΡΑΝΤΕΛΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
Α΢ΓΥ΢ΘΣ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΘΣ
ΡΕ΢ΙΚΛΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟ
Θ΢ΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩ΢Γ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΑΝΤΕΛΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΣΤΕ΢ΓΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΡΑΥΛΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ

ΑΜ
594497
621658
702501
613401
599594
599600
599601
611036
613958
700962
566690
599606
615170
615347
591156
700898
701488
605311
619527
610486
586770
700730
611901
604622
608976
621470
622653
616586
610351
605348
619258
585791
700742
622051
610234
701019
613052

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΧΙΟΥ
ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΡΕΛΛΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
΢ΟΔΟΡΘΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
Α΢ΤΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Θεςπρωτίασ (Ρ.Ε.)
Αρκαδίασ (Ρ.Ε.)
Τρικάλων (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

54,5
34,36
33,03
62,86
62,99
81,06
108,16
77,51
58,94
60,9
139,76
84,95
32,27
90,08
103,76
83,74
52,33
58,68
44,9
64,94
86,85
24,24
53,65
93,5
60,61
43,58
38,06
66,32
68,22
76,55
44,85
87,98
34,98
66,99
100,18
51,31
84,35
Σελίδα 36

Α/Α
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΡΑΡΡΑ
ΡΑΡΡΑΣ
ΡΑΡΡΟΥ
ΡΑ΢ΑΡΑΝΘΣΙΟΥ
ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΑ
ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΑ
ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑ΢ΑΣΧΘ
ΡΑ΢ΑΣΧΟΥ
ΡΑ΢ΓΑΝΑΣ
ΡΑ΢ΛΑΡΑΝΘ
ΡΑ΢ΛΑΤΗΑ
ΡΑ΢ΝΟΥ
ΡΑ΢ΤΣΑΛΟΓΛΟΥ
ΡΑ΢ΩΝΘ
ΡΑΣΙΑΛΘΣ
ΡΑΣΙΟΡΟΥΛΟΣ
ΡΑΣΟΘ
ΡΑΣΡΑΛΑ
ΡΑΣΧΑΛΙΔΘΣ
ΡΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΡΑΣΧΑΛΟΡΟΥΛΟΣ
ΡΑΣΧΟΥΛΑ
ΡΑΤΑΓΙΑΣ
ΡΑΤΕΛΚΟΥ
ΡΑΤΕ΢ΑΚΘ
ΡΑΤΕ΢ΑΚΘ
ΡΑΤΕ΢Α-ΚΟΥΣΒΑΓΚΑ
ΡΑΤΘΝΙΩΤΘ
ΡΑΤΜΑΗΟΓΛΟΥ
ΡΑΤ΢Α
ΡΑΤ΢ΩΝΙΔΘΣ
ΡΑΤΣΕΑ
ΡΑΤΣΘ
ΡΑΤΣΙΚΑΚΘ

ΟΝΟΜΑ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΝΝΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΑΝΘΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΣΕΒΑΣΤΘ
ΕΛΕΝΘ
ΑΝΝΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΕΛΕΝΘ
ΑΘΘΝΑ
ΧΑ΢ΟΥΛΑ
ΞΑΝΘΘ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ε΢ΙΦΥΛΘ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑ΢ΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΙ΢ΘΝΘ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΛΕΝΘ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΡΕΤ΢ΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΦΑΙΔΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
Γ΢ΘΓΟ΢ΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΟΛΥΚΑ΢ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ

ΑΜ
610609
607817
703613
622289
619492
614106
619263
702058
614671
703155
607773
595052
604882
589195
613115
602651
619099
618297
599664
700380
614163
617164
703468
607388
700370
560579
613781
606263
614548
700263
621288
559640
604524
701835
608952
702892
589052

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
΢ΟΔΟΡΘΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
Α΢ΤΑΣ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Ρ΢ΕΒΕΗΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ
ΚΑ΢ΔΙΤΣΑΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΘΜΑΘΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
Α΢ΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΥ΢ΥΤΑΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Θεςπρωτίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Φωκίδασ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Θεςπρωτίασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Τρικάλων (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Αρκαδίασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Ριερίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

43,2
66,65
44,11
47,6
44,28
59,02
33,1
26,99
58,01
42,19
69,83
107,89
61,88
123,22
95,78
95,93
68,4
70,57
90,43
46,27
51,56
44,74
36,41
81,15
44,32
107,48
82,66
55,82
32,36
19,86
21,44
101,99
54,55
83,63
41,82
41
90,45
Σελίδα 37

ΟΝΟΜΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΡΑΝΑΪΛΑ
ΕΛΕΝΘ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΑΛΕΞΙΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΛΑΗΑ΢ΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΘΣ

ΑΜ
613806
614755
701637
619605
616964
606453
620778
616726
563764

ΔΘΜΘΤ΢Α

ΒΑΣΙΛΕΙΟ

576190

ΒΑ΢ΒΑ΢Α
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΡΘ
ΣΟΦΙΑ
ΚΥ΢ΙΑΚΘ
ΡΑΝΤΕΛΘΣ
ΚΟ΢ΝΘΛΙΑ
ΕΙ΢ΘΝΘ
ΜΑ΢ΓΑ΢ΙΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΔΩ΢Α
ΡΕΤ΢ΟΥΛΑ

ΦΑΝΟΥ΢ΙΟΣ
ΡΕΤ΢ΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΡΑΥΛΟΣ
ΓΕ΢ΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΡΕΤ΢ΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

608706
614129
618840
607807
700795
599708
614523
621807
599713
620489
703203
702217

Χ΢ΙΣΤΙΝΑ

ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ

ΜΑ΢ΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΚΘ
ΕΥΡ΢ΑΞΙΑ-ΧΑ΢Α
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΙΑ
ΔΘΜΘΤ΢Α
ΝΙΝΑ
ΜΑ΢ΙΑ

Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

1339 ΡΙΛΑΤΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΜΑ΢ΓΑ΢ΙΤΘΣ

1340 ΡΙΝΑΚΟΥΛΑ
1341 ΡΙΡΕ΢ΙΔΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΘ
ΕΥΘΑΛΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ

Α/Α
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΡΑΤΣΙΚΑΣ
ΡΑΤΣΙΝΑΚΙΔΟΥ
ΡΑΤΣΙΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑΥΛΑΚΘ
ΡΑΥΛΙΔΘΣ
ΡΑΥΛΙΔΟΥ
ΡΑΧΘ
ΡΕΓΛΕ΢ΙΔΟΥ
ΡΕΝΝΑ

1317 ΡΕΝΝΟΥ
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329

ΡΕΝΤΗΕ΢ΙΔΟΥ
ΡΕΡΡΑ
ΡΕ΢ΟΥ
ΡΕ΢ΡΕ΢Α
ΡΕ΢ΣΙΔΘ
ΡΕΤΙΔΘΣ
ΡΕΤ΢ΑΚΘ
ΡΕΤ΢ΑΤΟΥ
ΡΕΤ΢Θ
ΡΕΤ΢ΙΔΟΥ
ΡΕΤ΢ΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΕΤ΢ΟΡΟΥΛΟΥ

1330 ΡΕΤ΢ΟΡΟΥΛΟΥ-ΜΡΑΛΑΣΘ
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338

ΡΕΤ΢ΟΥ
ΡΕΤ΢ΟΥΛΑ
ΡΕΤΣΑ
ΡΕΤΣΑΛΘ
ΡΕΤΣΟΥ
ΡΘΓΑΔΑ
ΡΘΛΙΑΝΙΔΟΥ
ΡΙΛΑΤΘ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
΢ΟΔΟΡΘΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α΄

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)
Σερρών (Ρ.Ε.)

ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

67,7
41,4
25,4
27,1
65,19
89,93
62,01
43,19
82,93

Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)

Πχι

122,75

ΘΛΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΘΕΣΡ΢ΩΤΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ

Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Κεφαλλθνίασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι

43,32
54,96
36,35
90,57
16,47
91,44
59,02
41,82
81,67
51,32
30,61
26,61

700735 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Α΄ Κεφαλλθνίασ (Ρ.Ε.)

Πχι

24,53

608821
700713
702057
589542
561553
605967
594364
599731

ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΜΑΘΙΑΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ

Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

46,8
31,95
32,99
88,09
132,16
94,83
88,99
104,64

ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ

Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)

Πχι

127,66

ΕΥΒΟΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι

26,11
35,28
Σελίδα 38

ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
572113
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
621166 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
701124 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Α/Α
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΡΙΡΕ΢ΙΔΟΥ
ΡΙΡΘ
ΡΙΤΑ΢ΟΚΟΙΛΘ
ΡΙΤΕ΢ΟΥ
ΡΙΤΣΙΛΚΑ
ΡΙΤΣΙΝΘ
ΡΙΤΣΙΩ΢Θ
ΡΛΑΚΙΑ
ΡΛΑΚΙΑΣ
ΡΛΑΣΤΘ΢ΑΣ
ΡΛΕΞΙΔΑ
ΡΟΓΚΟΣΙΑΝ
ΡΟΙΜΕΝΙΔΟΥ
ΡΟΛΑΤΣΙΔΟΥ
ΡΟΛΙΤΘΣ
ΡΟΛΥΗΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΟΛΥΗΟΣ
ΡΟΛΥΜΑΤΙΔΟΥ
ΡΟΛΥΜΕ΢ΟΥ
ΡΟΛΥΧ΢ΟΝΘΣ
ΡΟΣΑΝΤΗΘ
ΡΟΣΝΑΙΔΟΥ
ΡΟΤΣΙΟΥ
ΡΟΥΛΘ
ΡΟΥΛΙΑΝΙΤΟΥ

1367 ΡΟΥΛΙΑΝΟΥ
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375

ΡΟΥΛΟΥ
Ρ΢ΑΒΘΤΑ
Ρ΢ΙΝΟΥ
Ρ΢ΟΒΑΤΑΣ
Ρ΢ΟΚΑΣ
Ρ΢ΩΙΑΣ
Ρ΢ΩΙΟΥ
Ρ΢ΩΤΟΨΑΛΤΘ

1376 ΡΥΛΩΝΙΤΘ

ΟΝΟΜΑ
ΘΕΟΦΑΝΘ
Χ΢ΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΡΘΝΕΛΟΡΘ
ΕΛΕΝΘ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΘΛΙΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΘΩΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΚΥ΢ΙΑΚΟΥΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΑΥ΢ΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΘ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΟΛΓΑ
ΣΤΑΥ΢ΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΣΤΥΛΙΑΝΘ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
ΘΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΛΕΒΑΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥ΢ΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΡΥ΢ΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΔΘΜΘΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΜ
602646
702172
601735
617751
602087
601927
602034
601100
593596
593531
596599
614474
585760
579847
588661
610781
584604
618281
618143
700472
701460
615315
599758
700436
599761

Χ΢ΙΣΤΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΘΣ

609131

ΚΑΛΛΙΟΡΘ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΣΤ΢ΑΤΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΘΕΤΙΔΑ
ΣΤΑΥ΢ΟΥΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΘΜΟΣΘΕΝΘΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΙΔΕ΢ΘΣ
ΜΙΧΑΘΛ

614665
616935
619448
703328
550751
601218
613291
601596

ΝΙΚΟΛΑ ΚΑΛΛΙΟΡΘ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

701330 ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
Δ΢ΑΜΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Δ΄
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΡΕΛΛΑΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
Τ΢ΙΚΑΛΩΝ
ΚΑ΢ΔΙΤΣΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΘΛΕΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΧΑΝΙΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΑΜΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ρ΢ΕΒΕΗΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Σερρών (Ρ.Ε.)
Ηακφνκου (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Χίου (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Βοιωτίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)

ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

85,08
24,43
57,48
48,28
105,82
87,31
91,28
93,09
102,6
66,14
81,53
46,58
92,31
91,72
89,56
89,7
124,38
44,39
42,02
43,82
28,53
63,18
90,44
33,86
104,42

Ευβοίασ (Ρ.Ε.)

Πχι

72,2

ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ
ΚΑΣΤΟ΢ΙΑΣ
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΘΘΝΑΣ Δ΄
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΘΛΕΙΑΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ

Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Αργολίδασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

66,91
63,21
36,5
21,03
135,83
109,43
47,93
76,43

ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ

Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)

Πχι

38,31
Σελίδα 39

Α/Α
1377
1378
1379
1380
1381
1382

ΕΠΩΝΤΜΟ
΢ΑΒΑΝΙΔΟΥ
΢ΑΓΚΟΥΣΘ
΢ΑΜΜΟΥ
΢ΑΡΤΘ
΢ΑΡΤΘ
΢Α΢΢ΑΣ

1383 ΢ΑΤΣΙΑΤΟΥ
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392

΢ΕΒΒΑ
΢ΕΜΡΕΛΟΥ
΢ΕΜΡΘ
΢ΕΡΡΑ
΢ΘΓΑΣ
΢ΘΝΟΥ
΢ΘΤΟΥ
΢ΙΗΟΡΟΥΛΟΥ
΢ΙΗΟΥ

1393 ΢ΙΡΡΘ
1394 ΢ΟΗΑΝΑ
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410

΢ΟΚΑ
΢ΟΚΑΣ
΢ΟΜΡΟΤΘΣ
΢ΟΣΚΑ
΢ΟΥΒΑΛΘΣ
΢ΟΥΓΚΟΥ
΢ΟΥΜΡΙΕ
΢ΟΥΡΑ
΢ΟΥΣΘ
΢ΟΥΣΣΟΥ
΢ΩΙΜΡΑ
΢ΩΜΑ
ΣΑΒΒΑ
ΣΑΒΒΑΚΘΣ
ΣΑΒΒΑΝΑΚΘ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΘΕΟΔΩ΢Α
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΟΛΓΑ
Χ΢ΥΣΟΥΛΑ
Α΢ΕΤΘ
ΘΛΙΑΣ
΢ΕΓΓΙΝΑΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΜΑ΢ΙΑΝΘΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥ΢ΑΤΣΩ
ΑΝΝΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΑΜ
601906
617904
622041
584015
701699
599792

ΜΙΛΤΙΑΔΘΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΚΩΝΣΤ
ΣΡΥ΢ΙΔΩΝ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ ΢ΘΓΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΘ
ΙΩΑΝΝΘΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΚΑΒΑΛΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)

609536 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΡΕΙ΢ΑΙΑ

589824
599802
605640
702072
558033
603874
590855
610090
702003

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

84,49
35,69
47,75
108,13
26,1
81,56

Αργολίδασ (Ρ.Ε.)

Πχι

56,25

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α΄
ΚΑΣΤΟ΢ΙΑΣ
Α΢ΤΑΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
Τ΢ΙΚΑΛΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ

Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Σερρών (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

119,93
110,52
88,9
33,99
155,65
101,73
107,34
80,15
35,99

614718 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ

Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι

44,84

ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ

700734 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Φωκίδασ (Ρ.Ε.)

Πχι

27,78

Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ

621720
702531
584728
610808
618220
594962
701705
701112
622799
701467
610584
607876
607306
703305
702221
703548

ΣΑΜΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΘΛΕΙΑΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Άρτασ (Ρ.Ε.)
Λευκάδασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Χανίων (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Λακωνίασ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Χανίων (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Χανίων (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

38,9
58,36
126,76
64,18
27,48
108,17
25,03
35,52
27,66
36,77
50,33
63,16
63,91
47,51
30,36
35,24
Σελίδα 40

ΜΑ΢ΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΘΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΘΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕ΢ΑΣΙΜΟΣ
ΕΛΕΝΘ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
Χ΢ΥΣΑΝΘΘ
ΣΤΕΛΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΑΛΕΞΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΛΚΘΣΤΘ
ΜΑ΢ΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

Α/Α
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΣΑΒΒΟΡΟΥΛΟΥ
ΣΑΪΝΘΣ
ΣΑΪΤΑΣ
ΣΑΚΑ΢ΙΔΘΣ
ΣΑΚΕΛΛΑ΢ΙΟΥ
ΣΑΚΕΛΛΘΣ
ΣΑΚΚΑ
ΣΑΛΤΕ΢Θ
ΣΑΛΤΣΟΓΛΙΔΟΥ
ΣΑΜΑ΢Α
ΣΑΜΑ΢Α
ΣΑΜΑ΢Α
ΣΑΜΑ΢Α
ΣΑΜΑ΢ΕΝΤΣΘ
ΣΑΜΑ΢ΕΝΤΣΘ
ΣΑΜΑ΢ΤΗΘ
ΣΑΜΣΟΥ΢Θ
ΣΑΜΨΩΝΘ
ΣΑΝΔ΢ΟΥ
ΣΑΝΟΡΟΥΛΟΥ
ΣΑΞΩΝΘ
ΣΑ΢ΑΪΤΙΚΑΣ
ΣΑ΢ΑΚΑΤΣΑΝΘΣ
ΣΑ΢ΑΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΣΑ΢ΑΝΤΘΣ
ΣΑ΢ΑΝΤΙΔΟΥ
ΣΑ΢ΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΑ΢ΑΦΙΔΟΥ
ΣΑ΢ΓΙΩΤΘ
ΣΑ΢ΔΕΛΘΣ
ΣΑ΢ΙΜΡΑΛΙΔΟΥ
ΣΑ΢΢Α
ΣΑ΢΢Θ
ΣΑΦΕΤΘ
ΣΒΕ΢ΩΝΘ

ΟΝΟΜΑ
ΑΝΝΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΕΙ΢ΘΝΘ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΘΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΕΙ΢ΘΝΘ
Χ΢ΥΣΑΝΘΘ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΡΥ΢ΙΔΟΥΛΑ
ΑΝΝΑ
ΜΑΓΔΑΛΘΝΘ
ΔΘΜΘΤ΢Α
ΒΑ΢ΒΑ΢Α
ΗΩΘ
ΕΛΕΝΘ
ΡΟΛΥΞΕΝΘ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΘΜΘΤ΢Α
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΪ
ΜΙΧΑΘΛ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΘΛΙΑΝΑ
ΚΥ΢ΙΑΚΘ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΜΑ΢ΘΑ ΜΑ΢ΙΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΑΜ
Χ΢ΙΣΤΑΚΘΣ
614749
ΡΑΥΛΟΣ
617343
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
607857
ΣΡΥ΢ΙΔΩΝ
620373
ΡΑΝΑΓΙΩΤ
565447
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
617551
ΡΛΑΤΩΝ
593747
ΑΝΘΕΜΙΟΣ-ΑΝΔ΢ΕΑΣ
700688
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
700671
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
703311
Χ΢ΘΣΤΟΣ
610121
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
605585
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
594884
ΜΑ΢ΓΑ΢ΙΤΘΣ
579199
Χ΢ΘΣΤΟΣ
605160
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
613704
ΡΕΤ΢ΟΣ
614378
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ
607675
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
618301
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
604983
ΑΝΕΣΤΘΣ
599844
ΙΩΑΝΝΘΣ
603261
ΙΩΑΝΝΘΣ
616372
ΝΕΣΤΩ΢
601186
ΔΘΜΟΣΘΕΝΘΣ
605078
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
610128
ΣΤΕ΢ΓΙΟΣ
701393
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
611753
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
620292
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
617094
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
613550
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
700826
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
585329
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ
621531
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
602181
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
602671
ΤΑΞΙΑ΢ΧΘΣ
593873

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΜΟΥΣΙΚΘΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΘΛΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΛΕΣΒΟΥ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΜΑΘΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΞΑΝΘΘΣ
ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΞΑΝΘΘΣ
Ρ΢ΕΒΕΗΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
Δ΢ΑΜΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
Τ΢ΙΚΑΛΩΝ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΞΑΝΘΘΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Λαςικίου (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Σερρών (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Θεςπρωτίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
΢εκφμνου (Ρ.Ε.)
Β΄ Σάμου (Ρ.Ε.)
Α΄ Χίου (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

38,07
62,77
58
28,36
146,77
79,3
88,5
33,82
43,65
28,03
88,99
63,44
109,84
107,18
83,74
79,25
75,64
70,12
78,48
65,09
112,47
65,57
39,28
65,99
101,66
72,57
35,19
62,82
33,78
75,59
68,47
32,65
103,98
28,85
104,34
68,19
87,47
Σελίδα 41

Α/Α
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΣΓΟΥ΢ΟΜΑΛΛΘ
ΣΕΚΕ΢Θ
ΣΕΛΙΜΘ
ΣΕ΢ΕΦΑΣ
ΣΕΦΕ΢ΛΘ
ΣΘΦΑΚΑΚΘ
ΣΙΑΡΑΝΙΔΟΥ
ΣΙΑ΢ΑΒΑ
ΣΙΑΤΟΥΦΘ
ΣΙΓΟΥ΢ΤΗΙΔΟΥ
ΣΙΔΘ΢ΟΡΟΥΛΟΣ
ΣΙΔΘ΢ΟΡΟΥΛΟΣ
ΣΙΔΘ΢ΟΡΟΥΛΟΥ
ΣΙΜΟΡΟΥΛΟΥ
ΣΙΜΟΣ
ΣΙΜΧΑΝΑΤΗΘ
ΣΙΝΤΟΣ
ΣΙΝΤΟΣΘ
ΣΙΟΥΛΑ
ΣΙΟΥΛΘ
ΣΙΟΥ΢ΤΟΥ
ΣΙΟΥΤΘ
ΣΙΟΥΤΘ
ΣΙΣΙΟΛΑ
ΣΚΑΝΔΑΛΘ
ΣΚΑΝΔΑΛΘ
ΣΚΑΡΙΝΑΚΘ
ΣΚΑ΢ΓΙΩΤΘ
ΣΚΑ΢ΛΑΤΟΥ
ΣΚΑ΢ΩΝΘΣ
ΣΚΟΡΕΛΙΤΟΥ
ΣΚΟΥΛΙΔΘΣ
ΣΚΟΥΛΟΥ
ΣΚΟΥ΢Α
ΣΚΟΥΤΑ
ΣΚΟΥΤΕ΢Θ
ΣΚ΢ΕΚΟΣ

ΟΝΟΜΑ
ΙΟΥΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΛΕΝΘ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΛΕΚΤ΢Α
ΑΝΑΤΟΛΘ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΘ
ΣΑΒΒΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΘ
ΣΩΤΘ΢ΙΑ
ΦΑΝΘ
ΣΡΥ΢ΙΔΟΥΛΑ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΣΤΑΥ΢ΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΥΡΑΤΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΜΙΛΤΙΑΔΘΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩ΢Α
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΑΝΝΕΤΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΕΤ΢ΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΘΛΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΕΥΣΤ΢ΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
Χ΢ΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΣΩΚ΢ΑΤΘΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤ΢ΑΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΘΛ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΘΛΙΑΣ

ΑΜ
620123
615630
701132
618532
700935
701015
613397
592344
703391
594541
591267
610869
599899
700766
599905
602442
599909
700618
593072
620586
619587
604884
621586
700773
702074
700337
605857
700428
604513
599924
700419
604020
618951
602520
599936
606129
599938

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΘΕΣΡ΢ΩΤΙΑΣ
ΣΑΜΟΥ
ΡΕΛΛΑΣ
ΚΑΣΤΟ΢ΙΑΣ
΢ΟΔΟΡΘΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΕ΢΢ΩΝ
Ρ΢ΕΒΕΗΑΣ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΚΟΗΑΝΘΣ
ΕΥ΢ΥΤΑΝΙΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΘΕΣΡ΢ΩΤΙΑΣ
ΣΑΜΟΥ
ΚΟΗΑΝΘΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΘΜΑΘΙΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Χανίων (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)
Θεςπρωτίασ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Ριερίασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Ριερίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

31,55
42,28
31,27
56,88
29,3
22,36
78,37
89,05
33,62
82,48
99,64
69,61
92,36
32,86
58,72
81,9
99,13
48,86
104,86
67,01
21,14
79,11
35,07
29,69
27,82
35,2
57,47
42,23
79,59
109,36
36,53
79,43
41,92
88,56
75,33
53,84
91,24
Σελίδα 42

Α/Α
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΣΚ΢ΕΡΕΤΟΣ
ΣΚ΢ΙΤΗΟΒΑΛΘ
ΣΚΥΛΛΑΚΟΥ
ΣΛΑΜΡΕΑ
ΣΜΡΙΛΙ΢Θ
ΣΜΥ΢ΝΑΚΘ
ΣΜΥ΢ΝΑΚΟΥ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΘΣ
ΣΟΝΤΘ
ΣΟ΢ΟΚΑΚΘ

1495 ΣΟΥΓΚΛΑΚΟΥ
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520

ΣΟΥΚΑΚΟΥ
ΣΟΥΛΙΩΤΘ
ΣΟΥΝΙΑΔΘ
ΣΟΥΡΙΑΔΟΥ
ΣΟΥ΢ΟΥΝΘΣ
ΣΟΥ΢΢ΑΣ
ΣΟΥΤΘΣ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΣΟΦΟΛΟΓΘ
ΣΡΑΘΘ
ΣΡΑΝΕΑ
ΣΡΑΝΟΥ
ΣΡΑΝΟΥ
ΣΡΑΝΟΥΔΑΚΘ
ΣΡΘΛΙΩΤΘ
ΣΡΘΛΙΩΤΘ
ΣΡΘΛΙΩΤΘ
ΣΡΙΓΓΟΥ
ΣΡΥ΢ΟΡΟΥΛΟΥ
ΣΡΥ΢ΟΥ
ΣΤΑΘΘ
ΣΤΑΘΟΡΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΪΚΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΘ

ΟΝΟΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΙ΢ΓΙΝΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΔΘΜΘΤ΢Α
ΡΕΛΑΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Α΢ΙΣΤΕΙΔΘΣ
ΟΥ΢ΑΝΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΕΤ΢ΟΣ
Α΢ΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ
ΡΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ

ΑΜ
593824
603153
622419
602648
703582
703351
610481
599941
614859
616433

ΗΑΧΑ΢ΟΥΛΑ

ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ

703294

ΚΑΛΛΙΟΡΘ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΚΟ΢ΝΘΛΙΟΣ
ΜΑ΢ΙΟΣ
ΧΑ΢ΙΚΛΕΙΑ
ΜΑ΢ΙΝΑ
ΕΛΕΝΘ
ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΘ
ΣΤΕΛΛΑ
Χ΢ΥΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΑΥ΢ΟΥΛΑ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΡΟΣΤΟΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΘΣ
ΜΙΧΑΛΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΣΡΥ΢ΙΔΩΝ
ΜΙΧΑΘΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΘΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ

619230
599948
613219
703383
593355
702109
702566
702214
701044
607351
618104
588088
604528
622654
611509
584732
584392
609601
593876
590869
599974
620139
620490
602417
702146

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Φλωρινασ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)

ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
Ρ΢ΕΒΕΗΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΧΙΟΥ
ΑΧΑΪΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΘΕΣΡ΢ΩΤΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΑ΢ΔΙΤΣΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

67,58
53,98
23,03
87,71
41,33
41,27
71,9
127,99
54,05
52,15

Β΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)

Πχι

34,86

Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Χίου (Ρ.Ε.)
΢εκφμνου (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Χίου (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Φωκίδασ (Ρ.Ε.)
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Μεςςθνίασ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

51,56
97,09
55,46
37,7
83,14
16,66
40,08
69,69
49,64
76,82
36,66
99,44
89,53
40,24
58,16
87,82
72,48
87,22
84,18
120,29
81,65
41,98
45,02
87,65
33,98
Σελίδα 43

Α/Α
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΣΤΑΜΑΤΘ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΡΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΟΡΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΘ
ΣΤΑΜΟΥΛΘ
ΣΤΑΝΑΤΙΩΤΘ
ΣΤΑΝΙΟΥ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΛΙΩΤΘ
ΣΤΑΥ΢ΙΑΝΟΥΔΑΚΘ
ΣΤΑΥ΢ΟΡΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥ΢ΟΡΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥ΢ΟΥ
ΣΤΑΥ΢ΟΥ
ΣΤΑΥ΢ΟΥΛΑΚΘ
ΣΤΕΛΛΟΥ
ΣΤΕ΢ΓΙΟΥ
ΣΤΕ΢ΓΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΘ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ

1545 ΣΤΕΦΟΥ
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556

ΣΤΕΦΟΥ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΣΤΟΓΙΟΣ
ΣΤΟΥ΢ΝΑ΢Α
ΣΤ΢ΑΓΑΛΘ
ΣΤ΢ΙΚΟΥΔΘ
ΣΥΓΚΕΛΑΚΘ
ΣΥΛΛΕΚΤΘ
ΣΥΜΕΝΘ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΘΣ
ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥ΢ΥΚΛΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΝΘ
ΔΩ΢ΟΘΕΑ
ΕΛΕΝΘ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΤΑΞΙΑ΢ΧΘΣ
ΕΛΕΝΘ
ΕΙ΢ΘΝΘ-ΑΛΕΞΙA
ΣΟΦΙΑ
ΡΕ΢ΙΣΤΕ΢Α
ΜΑ΢ΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΟΥ΢ΑΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΕΥΣΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
Θ΢ΑΚΛΘΣ
ΕΥΣΤ΢ΑΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΟΓΕΝΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΜΥ΢ΩΝ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥ΢ΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ

ΑΜ
700748
599984
607438
599986
702249
702440
620511
590497
599993
618880
700602
618585
619133
592771
701615
622725
604088
610319
701715
618440
602308
596975
600012
703340

ΕΙ΢ΘΝΘ-ΦΩΤΕΙΝΘ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

703293

ΚΑΛΛΙΟΡΘ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΜΑΙ΢Θ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢Α
ΡΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΜΑ΢ΙΝΑ
Θ΢ΑΚΛΘΣ
ΙΣΑΑΚ

617336
618893
607379
583938
621970
601576
615327
614996
701452
601661
596025

Γ΢ΘΓΟ΢ΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΡΑΝΤΕΛΘΣ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
ΡΕΤ΢ΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΗΑ΢ΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΑΣΤΟ΢ΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΘΛΕΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΡΕΛΛΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΘΕΣΡ΢ΩΤΙΑΣ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Φλωρινασ (Ρ.Ε.)
Χανίων (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Χανίων (Ρ.Ε.)
Θρακλείου (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
΢εκφμνου (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Θρακλείου (Ρ.Ε.)
Χανίων (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
Γ΢ΕΒΕΝΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δ΢ΑΜΑΣ
Τ΢ΙΚΑΛΩΝ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι

19,77
127,02
38
82,3
33,99
32,2
23,64
75,46
127,39
61,35
58,97
48,2
46,34
81,27
32,02
43,78
99,22
82,14
44,2
55,24
47,27
71,49
72,89
38,72

Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)

Πχι

27,53

Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

47,15
62,95
104,78
87,48
41,78
89,96
60,57
45,76
32,19
70,05
113,7
Σελίδα 44

Α/Α
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΣΥΝΕΣΙΟΥ
ΣΥ΢ΚΟΣ
ΣΧΙΗΑΣ
ΣΩΤΘ΢ΕΛΘ
ΣΩΤΘ΢Θ
ΣΩΤΘ΢ΙΑΔΟΥ
ΣΩΤΘ΢ΙΑΔΟΥ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΥ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΥ
ΣΩΤΘ΢ΟΡΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΟΡΟΥΛΟΥ
ΣΩΦ΢ΟΝΙΔΟΥ
ΤΑΓΑ΢Θ
ΤΑΗΛΑΚΙΔΘ
ΤΑΛΑΤΗΙΔΟΥ
ΤΑΛΛΑ΢ΟΣ
ΤΑΜΟΥ΢ΙΔΟΥ

1574 ΤΑΜΡΑΚΟΡΟΥΛΟΥ
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592

ΤΑΜΡΟΥΚΑΣ
ΤΑΜΡΟΥ΢Α
ΤΑΜΡΟΥ΢ΕΑΣ
ΤΑΝΑΝΑΚΘ
ΤΑ΢ΑΤΩ΢Α
ΤΑ΢ΛΑΝΤΕΗΟΥ
ΤΑ΢ΡΟΓΛΟΥ
ΤΑΣΙΚΑΣ
ΤΑΣΙΟΥΛΘ
ΤΑΥΛΑΣ
ΤΕΝΕΝΤΕ
ΤΗΑ
ΤΗΑΒΑ΢Α
ΤΗΑΜΡΑΗΘ
ΤΗΕΔΑΚΘ
ΤΗΕΛΕΡΘ
ΤΗΕ΢ΕΜΕ
ΤΗΘΚΑ

ΟΝΟΜΑ
ΚΟΝΤΕΣΑ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΝΘ
ΕΛΕΩΝΟ΢Α
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΘΕΑΝΩ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ
ΘΛΙΑΣ
ΚΥ΢ΙΑΚΘ-ΜΑ΢ΙΝΑ
ΕΥΤΕ΢ΡΘ
ΜΑ΢ΘΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΘ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΑΓΑΘΘ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΣΩΚ΢ΑΤΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α΢ΙΣΤΕΙΔΘΣ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΜ
610461
605721
557929
585820
618663
589785
584110
702329
617848
703632
605304
607410
622323
622420
593029
603944
588545

ΚΥ΢ΙΑΚΘ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

580183

ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΘ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΟΥΔΙΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΝΑ-ΧΑ΢Α
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Χ΢ΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΛΛΙΟΡΘ
ΕΛΕΝΘ
ΑΓΟ΢Θ
ΜΑ΢ΙΑ

ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Θ΢ΑΚΛΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΣΤΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

600069
600070
701716
594435
600080
608945
617732
622360
702043
701733
703220
568321
614956
601628
618975
602437
603059
605182

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΕ΢΢ΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Δωδεκανιςου (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Χανίων (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Άρτασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)

ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΕΥ΢ΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΥ΢ΥΤΑΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
΢ΟΔΟΡΘΣ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΡΕΛΛΑΣ
Γ΢ΕΒΕΝΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

59,63
77,89
152,33
102,53
67,62
104,65
90,7
52,9
40,67
20,04
82,02
82,3
40,98
54,28
91,15
84,44
99

Θρακλείου (Ρ.Ε.)

Πχι

87,96

Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Κεφαλλθνίασ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Μεςςθνίασ (Ρ.Ε.)
Σερρών (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Σερρών (Ρ.Ε.)
Θρακλείου (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Τρικάλων (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι

102,97
87,7
27,82
53,8
96,94
54,98
61,76
45,15
51,65
44,64
50,33
126,43
25,91
93,91
39,64
82,45
83,3
102,98
Σελίδα 45

Α/Α
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΤΗΘΜΑ
ΤΗΙΑΜΡΑΗΘ
ΤΗΙΒΑΝΘ
ΤΗΙΚΑΝΟΥΛΑ
ΤΗΙΚΙΔΘΣ
ΤΗΙΚΟΡΟΥΛΟΣ
ΤΗΙΜΑΣ
ΤΗΙΟΥ΢ΑΣ
ΤΗΙΩΤΑ
ΤΗΟΥΜΑΚΑ
ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ

1604 ΤΟΛΘ
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628

ΤΟΛΙΑ
ΤΟΤΣΚΑ
ΤΟΥΛΟΥΡΘΣ
ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ
ΤΟΥΝΤΑ
ΤΟΥΡΛΙΚΙΩΤΘ
ΤΟΥ΢ΙΚΘ
ΤΟΥ΢ΝΑΒΙΤΘ
ΤΟΥ΢ΦΑΝΤΙΔΟΥ
ΤΟΥΤΗΙΑ΢Θ
Τ΢ΑΙΑΝΟΥ
Τ΢ΙΑΝΤΑ΢Θ
Τ΢ΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Τ΢ΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Τ΢ΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Τ΢ΙΚΚΑ
Τ΢ΙΤΟΥ
Τ΢ΙΧΙΑ
Τ΢ΟΥΣΘ
Τ΢ΥΦΩΝΑΣ
Τ΢ΥΦΩΝΙΔΟΥ
Τ΢ΩΝΤΣΙΟΥ
ΤΣΑΒΔΑ΢Θ
ΤΣΑΒΔΑ΢ΘΣ

ΟΝΟΜΑ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΙΟ΢ΔΑΝΘΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΙΑ-Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΟΦΙΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΡΕΤ΢ΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΔΘΜΘΤRΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΟΣ

ΑΜ
701128
588496
621763
618310
599442
605588
593143
590800
595198
605130
610216

ΟΛΓΑ

ΡΑΝΤΕΛΘΣ

609756

ΕΥΘΥΜΙΑ
ΒΑΓΙΑ
ΘΑΝΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΕΛΕΝΘ
ΡΑΝΑΓΙΩ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΚΥ΢ΙΑΚΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΘ-ΜΑ΢ΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Α΢ΙΣΤΕΑ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΕΛΕΝΘ
ΛΟΥΚΙΑ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ

ΘΩΜΑΣ
ΗΘΣΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΡΑΝΤΕΛΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
Τ΢ΙΑΝΤΑΦ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
Τ΢ΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑ΢ΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΘΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΘΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ

701456
601310
621143
600147
605358
555300
701744
620980
702480
701104
595325
595462
618357
606346
559604
700757
600172
611612
613674
701616
702219
571323
564791
614949

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ
ΘΜΑΘΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΡΙΕ΢ΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΟΗΑΝΘΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Σερρών (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)

ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΚΑΣΤΟ΢ΙΑΣ
Τ΢ΙΚΑΛΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΣΑΜΟΥ
ΚΕΔΔΥ ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΘΕΣΡ΢ΩΤΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΚΙΛΚΙΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

27,53
90,91
30,95
63,11
81,97
89,16
68,56
98,24
76,75
99,3
69,69

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι

80,77

Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Μεςςθνίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

22,78
90,95
23,43
94,97
55,1
133,91
35,78
34,17
25,94
38,78
92,31
104,98
64,6
52,64
106,56
24,78
88,48
70,16
92,28
39,47
24,86
108,9
157,16
59,58
Σελίδα 46

Α/Α
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΤΣΑΒΛΙΔΟΥ
ΤΣΑΓΚΑ
ΤΣΑΓΚΑ΢Θ
ΤΣΑΚΑ
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ
ΤΣΑΚΙ΢Θ
ΤΣΑΚΙ΢Θ
ΤΣΑΚΜΑΚΘ
ΤΣΑΚΩΝΑ
ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΣΑΜΟΥ
ΤΣΑΜΡΑ΢ΛΘ
ΤΣΑΜΡΑ΢ΛΘΣ
ΤΣΑΜΡΑΣΘ
ΤΣΑΜΡΟΥ΢ΑΚΘ
ΤΣΑΝΤΑ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΘΣ
ΤΣΑΡΑ
ΤΣΑΡΑ΢Α
ΤΣΑΡΛΕ
ΤΣΑΡ΢ΑΗΘ
ΤΣΑ΢Ε
ΤΣΑ΢ΟΥΧΑ
ΤΣΑΤΣΑΜΡΑ
ΤΣΑΤΣΘ
ΤΣΑΤΣΙΟΥ
ΤΣΕΚΟΥ΢Α
ΤΣΕΛΕΚΙΔΟΥ
ΤΣΕΛΕΡΘ
ΤΣΕ΢ΘΣ
ΤΣΕ΢ΚΕΗΘΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
ΤΣΙΑΓΚΘΣ
ΤΣΙΑΓΚΛΘ
ΤΣΙΑΜΘ
ΤΣΙΑΝΑ
ΤΣΙΑΝΤΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΓΑ΢ΥΦΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΦ΢ΟΣΥΝΘ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢Α
Α΢ΙΣΤΟΤΕΛΘΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΘ
ΚΥ΢ΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
Α΢ΙΣΤΟΜΕΝΘΣ
ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΘ - ΜΑ΢ΙΑΣΡΥ΢ΟΣ
ΘΕΟΔΩ΢Α
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΑΧΑ΢ΕΝΙΑ
Θ΢ΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΘ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΡΕΤ΢ΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ
ΑΘΘΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
Χ΢ΥΣΑΝΘΘ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΦΕ΢ΟΝΙΚΘ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
΢ΙΗΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΟΦΑΝΘΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΣΟΦΙΑ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΙΚΑ΢ΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΘ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΝΝΑ ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΝΔ΢ΟΜΑΧΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΜ
701448
621582
600178
700032
622705
700213
584253
611168
561170
701650
622635
604114
610750
701402
592843
595284
589132
611039
622301
701676
605743
622558
702547
703206
613377
600832
702244
600217
587863
604239
607652
617981
605652
605386
600948
702063
616591

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΣΑΜΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΟΗΑΝΘΣ
ΣΑΜΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΘΘΝΑΣ Γ΄
ΘΕΣΡ΢ΩΤΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΑΧΑΪΑΣ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΣΑΜΟΥ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
Γ΢ΕΒΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Β΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Ριερίασ (Ρ.Ε.)
Θρακλείου (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Ευρυτανίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Φωκίδασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Κζρκυρασ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Ριερίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Σερρών (Ρ.Ε.)
Θεςπρωτίασ (Ρ.Ε.)
Δωδεκανιςου (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Λαςικίου (Ρ.Ε.)

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

49,81
26,89
86,45
57,15
52,98
41,8
103,27
80,79
149,63
31,98
23,83
65,56
79,23
36,78
63,52
87,54
82,56
66,76
37,87
52,36
61,36
21,98
47,19
30,95
79,07
85,6
44,29
99,54
85,22
65,47
64,76
57,6
49,72
83,49
80,55
29,78
53,16
Σελίδα 47

Α/Α
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΘ
ΤΣΙΑΡΛΙΑΚΑΣ
ΤΣΙΑ΢ΤΣΙΑ΢Θ
ΤΣΙΒΟΡΟΥΛΟΥ
ΤΣΙΓΑ΢ΙΔΑΣ
ΤΣΙΓΓΕΛΑ
ΤΣΙΚΑ
ΤΣΙΚΟΥ
ΤΣΙΚ΢ΙΚΘ
ΤΣΙΛΙΚΑ
ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΥ
ΤΣΙΛΟΜΘΤ΢ΟΣ
ΤΣΙΜΑ΢Α
ΤΣΙΜΩ΢Θ
ΤΣΙΝΑ
ΤΣΙΝΟΥΛΘ-ΤΙ΢ΧΑ

1682 ΤΣΙΝΤΕΑ
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701

ΤΣΙΝΤΗΙ΢Α
ΤΣΙΟΚΑ
ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ
ΤΣΙΟ΢ΛΙΔΑΣ
ΤΣΙΟΥΛΘΣ
ΤΣΙΟΥΤΣΟΥ
ΤΣΙΡΟΥ΢Α
ΤΣΙ΢ΕΚΑ
ΤΣΙΤΙ΢ΙΔΘΣ
ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ
ΤΣΙΤΟΣ
ΤΣΙΤΟΥ΢Α
ΤΣΙΩΛΘ
ΤΣΙΩ΢ΟΥ
ΤΣΟΚΑΝΑ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΘΣ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
ΤΣΟΛΘ
ΤΣΟΛΝΑ΢Α

ΟΝΟΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΕΥΦΘΜΙΑ
ΔΘΜΘΤ΢Α
ΘΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΦ΢ΟΔΙΤΘ
ΔΘΜΘΤ΢Α
ΒΑΛΣΑΜΘ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΕΛΕΝΘ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ
Χ΢ΙΣΤΙΝΑ
ΕΛΕΝΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΘΕΟΔΩ΢Α

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΘΕΟΦΑΝΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
Χ΢ΘΣΤ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΜ
611288
617111
621935
601537
600238
622283
605197
621592
604362
591867
603932
600250
618720
703631
597102
597066

Χ΢ΙΣΤΙΝΑ

ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ

571868

ΑΝΤΙΓΟΝΘ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
Χ΢ΥΣΟΥΛΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
Χ΢ΥΣΟΥΛΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΣΤΥΛΙΑΝΘ
ΙΟ΢ΔΑΝΘΣ
ΜΙ΢ΕΛΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Α΢ΕΤΘ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΘ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΣΤΕ΢ΓΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΟΛΥΚΑ΢ΡΟΣ
ΚΛΕΑΝΘΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ
Γ΢ΘΓΟ΢ΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ

593750
594699
587932
614026
701035
602771
596263
594580
617550
605378
594036
610501
620726
611824
614911
591074
596537
600287
618376

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΚΟΗΑΝΘΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΡΙΕ΢ΙΑΣ
ΡΕΛΛΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΟΗΑΝΘΣ
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΡΙΕ΢ΙΑΣ
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
ΕΥ΢ΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΚΟΗΑΝΘΣ
ΚΑ΢ΔΙΤΣΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Ριερίασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Μεςςθνίασ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Κεφαλλθνίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)

ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΑ΢ΔΙΤΣΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΘΜΑΘΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΒ΢ΟΥ
Ρ΢ΕΒΕΗΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΣΕ΢΢ΩΝ
ΚΟΗΑΝΘΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

55,58
54,45
41,69
100,76
87,95
62,02
97,1
26,32
102,31
76,8
74,83
90,93
44,08
20,54
95,1
97,16

Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)

Πχι

113,42

Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Χανίων (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Φωκίδασ (Ρ.Ε.)
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Άρτασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

118,77
79,4
99,53
51,32
33,61
66,32
68,99
63,58
40,64
69,43
88,89
63,8
71,02
37,66
58,74
95,46
83,85
103,67
66,11
Σελίδα 48

Α/Α
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΤΣΟΜΡΑΝΟΡΟΥΛΟΥ
ΤΣΟ΢ΜΡΑΤΗΙΔΘΣ
ΤΣΟΤΣΟΥ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΤΣΟΥΛΟΥ
ΤΣΟΥΜΑΝΘ
ΤΣΟΥΜΑΝΘ
ΤΣΟΥΜΑΣ
ΤΣΟΥΜΙΤΑ
ΤΣΟΥΜΡΟΥΛΘ
ΤΣΟΥ΢Α
ΤΣΟΥ΢ΔΑΛΑΚΘΣ
ΤΣΟΥ΢ΡΟΥΔΘΣ
ΤΣΟΥΤΣΑ
ΤΣΩΝΑΣ
ΦΑΗΑΚΘ
ΦΑΛΑΓΚΑ
ΦΑΜΡ΢ΙΚΑΝΟΥ
ΦΑ΢ΜΑΚΘ
ΦΑ΢ΦΑ΢ΑΤΗΘ
ΦΑΣΟΥΛΑ
ΦΕΛΛΟΥ΢ΘΣ
ΦΙΛΙΑ
ΦΙΛΙΟΥ
ΦΙΛΙΡΡΑΤΟΥ
ΦΙΛΙΡΡΑΤΟΥ
ΦΙΛΙΡΡΙΔΘ
ΦΙΛΙΡΡΙΔΘΣ
ΦΙΛΙΡΡΙΔΟΥ
ΦΙΟ΢ΕΝΤΗΘ
ΦΛΕΣΣΑ
ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑ
ΦΛΩ΢Α
ΦΛΩ΢ΟΥ
ΦΟΥΔΟΥΛΘΣ
ΦΟΥΚΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ΢ΘΓΟ΢ΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΚΑΛΛΙ΢ΟΘ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΤΑΥ΢ΟΣ
ΔΕΣΡΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΙΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΣΤΑΥ΢ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΑΝΔ΢ΟΝΙΚΘ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΘ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΡΕΤ΢ΟΣ
ΕΙ΢ΘΝΘ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
Α΢ΓΥ΢Ω
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΦΙΛΟΘΕΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΔ΢ΟΜΑΧΘ
ΜΑ΢ΙΟΣ-ΜΑ΢ΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΣΤΑΥ΢ΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ - ΘΘ΢ΕΣΙΑ ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΦΟΙΒΘ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΣΩΤΘ΢ΙΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΝΔ΢ΙΑΝΘ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΑ΢ΙΚΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΡΑ΢ΑΣΚΕΥΘ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ

ΑΜ
619238
610534
569106
596611
589475
703352
607427
594673
559184
702527
621180
619651
617572
700104
595512
556948
602254
611725
703225
622034
700787
605869
617679
608929
602077
616571
703342
701310
596527
614861
611804
618634
618994
595833
607112
610875
603978

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΚΕΔΔΥ ΑΘΘΝΩΝ Δ
ΛΕΣΒΟΥ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
Ρ΢ΕΒΕΗΑΣ
Τ΢ΙΚΑΛΩΝ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Β΄
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Δωδεκανιςου (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Χανίων (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Ναι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

52,09
94,03
116,58
53,07
148,63
66,78
71,13
96,93
97,72
24,69
47,48
38,61
43,16
56,56
95,04
133,35
52,27
44,5
52,6
55,83
33,69
46,65
25,83
66,23
53,76
55,36
20,53
35,5
90,32
47,23
69,48
46,53
37,8
106,47
61,76
38,66
79,31
Σελίδα 49

Α/Α
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΦΟΥΚΑΛΑ
ΦΟΥΝΔΟΥΛΑΚΘ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΘ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΘ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΘ
ΦΟΥ΢ΚΙΩΤΘ
ΦΟΥ΢ΚΙΩΤΘ
ΦΟΥΣΚΟΥΔΘ
ΦΟΥΣΤΑΝΑ
ΦΟΥΤΣΙΤΗΙΔΟΥ
Φ΢ΑΓΓΟΣ
Φ΢ΑΓΚΟΣ
Φ΢ΑΓΚΟΥ
Φ΢ΑΓΚΟΥΛΘ
Φ΢ΑΓΚΟΥΛΙΑ
Φ΢ΟΞΥΛΙΑΣ

1757 Φ΢ΟΥΝΤΗΑ
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774

ΦΥ΢ΙΡΡΘ
ΦΥΤΑΚΘ
ΦΩΤΑΚΙΔΟΥ
ΦΩΤΙΑΔΘΣ
ΦΩΤΙΑΔΘΣ
ΦΩΤΙΑΔΘΣ
ΦΩΤΟΡΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΟΡΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΟΡΟΥΛΟΥ
ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΟΥ
ΧΑΒΙΑ΢ΟΡΟΥΛΟΥ
ΧΑΓΕ΢
ΧΑΗΝΑΤΑ΢Θ
ΧΑΛΑΤΣΘ
ΧΑΛΒΑΤΗΘ
ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ
ΧΑΜΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΝΑΤΑΛΘ
ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΘ
ΕΛΕΝΘ
ΕΥΔΟΚΙΑ-ΕΙ΢ΘΝΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΑ
ΑΝΝΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΕΛΕΝΘ
ΣΕΒΑΣΤΘ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΜΑ΢ΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΡΑΥΛΟΣ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΑΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΘ
ΜΙΧΑΘΛ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΕΣΤΩ΢ΑΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΜ
619370
622088
605912
621465
575953
702157
604838
593821
618842
621458
616332
700390
604159
560642
622663
622656
610171
600342

ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΛΕΞΑ

603299

ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΡΟΛΥΞΕΝΘ
ΡΑΓΩΝΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΣΩΚ΢ΑΤΘΣ
ΡΟΛΥΧ΢ΟΝΘΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΕΛΕΝΘ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΕΛΕΝΘ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΟΛΓΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΦΑΝΘ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΑΛΚΙΒ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤ
ΡΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟ
Θ΢ΑΚΛΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ

593273
606186
604782
617694
701334
617553
701880
701031
621518
617035
602914
619027
621140
605574
591033
703090
603279

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΕΥ΢ΥΤΑΝΙΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΡΕΛΛΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Δ΄
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥ΢ΥΤΑΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Αργολίδασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Χανίων (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Χανίων (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Θλείασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)

ΘΛΕΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Α΄
ΦΛΩ΢ΙΝΑΣ
ΞΑΝΘΘΣ
ΘΛΕΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΡΙΕ΢ΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΧΙΟΥ
Τ΢ΙΚΑΛΩΝ

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

42,89
33,14
90,52
46,74
107,98
28,31
50,64
71,05
31,35
44,66
36,62
28,19
103,95
99,16
35,32
37,33
60,58
91,51

Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)

Πχι

74,89

Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Χανίων (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)

Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

59,66
85,1
88,49
17,23
59,11
69,66
66,64
48,78
67,77
80,2
92,66
37,26
38,82
86,59
88,35
54,35
93,89
Σελίδα 50

Α/Α
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΙΔΟΥ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΥΣ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΥΣ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡΟΥΣ
ΧΑ΢ΑΤΣΘ
ΧΑ΢ΑΤΣΙΑ΢Θ
ΧΑ΢ΙΛΑ
ΧΑ΢ΙΣΜΑΪΔΟΥ
ΧΑ΢ΙΣΤΟΣ
ΧΑ΢ΙΤΣΘΣ
ΧΑ΢ΜΡΑΛΘ
ΧΑΣΙΩΤΘ
ΧΑΣΚΘ
ΧΑΣΚΟΥ
ΧΑΤΗΕΛΑ
ΧΑΤΗΘ
ΧΑΤΗΘ
ΧΑΤΗΘΑΓΓΕΛΙΔΘΣ
ΧΑΤΗΘΑΓΟ΢ΟΥ
ΧΑΤΗΘΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΑΤΗΘΑΝΔ΢ΕΟΥ
ΧΑΤΗΘΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΑΤΗΘΒΑΣΙΛΕΛΛΘΣ
ΧΑΤΗΘΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ
ΧΑΤΗΘΓ΢ΘΓΟ΢ΙΟΥ
ΧΑΤΗΘΘΩΜΑΣ
ΧΑΤΗΘΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΑΤΗΘΚΥ΢ΙΑΚΟΥ
ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΘ
ΧΑΤΗΘΛΑΜΡ΢ΙΝΟΥ
ΧΑΤΗΘΛΑΣΚΑ΢ΑΚΘ
ΧΑΤΗΘΜΩΥΣΙΑΔΘΣ
ΧΑΤΗΘΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΑΤΗΘΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΑΤΗΘΡΑΡΑ

1810 ΧΑΤΗΘΡΕΤ΢ΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΜΕΛΡΟΜΕΝΘ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΟΣ
ΦΙΛΙΤΣΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢Α
ΣΕ΢ΑΦΕΙΜ
ΑΣΘΜΟΥΛΑ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Χ΢ΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟ
ΣΤΑΥ΢ΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢Α
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑ΢ΙΛΑΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢Α
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΥ΢ΑΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΞΑΝΘΘ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΗΘΝΟΒΙΑ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΤΕ΢ΓΙΟΣ
ΘΕΑΝΩ
ΙΟ΢ΔΑΝΘΣ
ΕΛΕΥΘΕ΢ΙΑ
ΕΥΣΤ΢ΑΤΙΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΣΑΑΚ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΗΑ΢ΟΣ
Χ΢ΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Θ΢ΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑ΢ΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΔΘΜΘΤ΢Α
ΘΕΟΔΩ΢ΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΣΩΚ΢ΑΤΘΣ
ΜΩΥΣΘΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ
ΑΝΝΑ
ΣΤΑΥ΢ΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΡΘ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ

ΜΙΧΑΘΛ

ΑΜ
575156
620114
610322
610758
619603
588744
617765
621932
617538
603925
621019
619042
558932
601704
618243
700413
600392
605076
610821
700414
578379
620947
589507
613303
703300
554999
600786
595310
605886
702138
620998
703369
621740
610154
620384

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΓΓΛΙΚΘΣ
609856
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΧΑΝΙΩΝ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΡΕΛΛΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
Δ΢ΑΜΑΣ
Ρ΢ΕΒΕΗΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΗΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΑΜΟΥ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΞΑΝΘΘΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Βοιωτίασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Αργολίδασ (Ρ.Ε.)
Μεςςθνίασ (Ρ.Ε.)
Ριερίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Θρακλείου (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Δωδεκανιςου (Ρ.Ε.)
Α΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Κιλκίσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Δωδεκανιςου (Ρ.Ε.)

ΘΛΕΙΑΣ

Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

111,93
37,49
62,97
55,52
44,7
96,89
47,94
69,61
68,46
75,04
49,11
89,52
101
65,11
34,23
28,03
196,53
83,29
84,69
50,53
94,38
76,43
157,6
102,42
42,2
115,28
83,36
95,01
80,97
22,03
74,52
21,24
61,91
69,97
50,2

Ναι

45,91
Σελίδα 51

Α/Α
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΧΑΤΗΘΣ
ΧΑΤΗΘΣ
ΧΑΤΗΘΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΧΑΤΗΘΤΟΛΙΟΣ
ΧΑΤΗΘΤΣΑΚΙ΢ΟΓΛΟΥ
ΧΑΤΗΟΥΛΑ
ΧΑΨΘΣ
ΧΕΙΛΑ΢Θ
ΧΘ΢Α
ΧΙΜΕΤΙΔΟΥ
ΧΙΟΝΙΔΟΥ
ΧΛΙΑ΢Α
ΧΟΒΑ΢ΔΑ
ΧΟΝΔ΢ΟΜΑΤΙΔΟΥ
ΧΟΝΔ΢ΟΥ
ΧΟΝΤΗΙΑ
ΧΟΥΛΙΟΥΜΘ
ΧΟΥΝΟΥ
Χ΢ΘΣΤΑΝΑ
Χ΢ΘΣΤΟΥ
Χ΢ΙΣΤΑ΢Α
Χ΢ΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Χ΢ΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Χ΢ΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Χ΢ΙΣΤΟΡΟΥΛΟΣ
Χ΢ΙΣΤΟΡΟΥΛΟΥ
Χ΢ΙΣΤΟΡΟΥΛΟΥ
Χ΢ΙΣΤΟΡΟΥΛΟΥ
Χ΢ΙΣΤΟΦΙΛΕΑ
Χ΢ΙΣΤΟΦΟ΢ΙΔΟΥ
Χ΢ΙΣΤΟΦΟ΢ΟΥ
Χ΢ΟΝΘ
Χ΢ΥΣΑΝΘΑΚΟΡΟΥΛΟΥ
Χ΢ΥΣΙΚΟΡΟΥΛΟΥ
Χ΢ΥΣΙΚΟΣ
Χ΢ΥΣΟΣΤΟΜΙΔΘΣ
Χ΢ΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΡΕΤ΢ΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΜΑ΢ΙΑ
ΒΑΙΑ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΘ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΕΛΕΝΘ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΔ΢ΙΑΝΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΘ
ΜΑ΢ΙΑ ΚΛΕΙΩ
ΛΟΥΙΗΑ
ΘΛΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΑ
ΕΛΕΝΘ
ΣΤΑΥ΢ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΛΥΜΡΙΑ
ΜΑΓΔΑΛΘΝΘ
ΜΑ΢ΙΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΘ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΦΑΙΔΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑ΢ΓΑ΢ΙΤΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ΢ΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΧΑ΢ΑΛΑΜΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
Χ΢ΘΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΓΕΩ΢ΓiΙΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΘ΢ΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟ
ΕΡΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ
Χ΢ΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΓΑΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΜ
566008
600416
594360
613088
585523
614281
605759
610928
559304
620380
622815
701071
622266
615038
607784
611992
607332
581353
621936
615248
702429
620615
701110
618127
588895
606382
591081
703358
622163
621976
621381
620118
616916
589014
590767
595244
702659

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
΢ΟΔΟΡΘΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ρ΢ΕΒΕΗΑΣ
Δ΢ΑΜΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΘΘΝΑΣ Δ΄
ΚΙΛΚΙΣ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΘΛΕΙΑΣ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ
Α΢ΚΑΔΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΚΑΣΤΟ΢ΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Β΄
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Σερρών (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Ιωαννίνων (Ρ.Ε.)
Σερρών (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Αιτωλοακαρνανίασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Δ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Κυκλάδων (Ρ.Ε.)
Ρρζβεηασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Τρικάλων (Ρ.Ε.)
Σερρών (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Μαγνθςίασ (Ρ.Ε.)
Ρζλλασ (Ρ.Ε.)
Χαλκιδικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Σάμου (Ρ.Ε.)
Θμακίασ (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)
Φκιώτιδοσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Δυτ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Λζςβου (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Β΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Β΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Κοηάνθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Θεςςαλονίκθσ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

305,68
97,93
91,8
79,87
116,58
47,4
52,02
54,12
115,73
87,98
25,52
25,03
62,43
53,85
44,01
62,98
84,45
105,42
61,2
66,04
60,68
68,27
28,43
70,2
91,09
66
89,82
29,14
26,06
53,61
44,36
44,45
49,44
81,37
91,89
92,55
40,12
Σελίδα 52

Α/Α
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855

ΕΠΩΝΤΜΟ
Χ΢ΥΣΟΧΟΪΔΘΣ
ΨΑ΢΢Α
ΨΥ΢΢Α
ΨΥ΢΢ΟΡΟΥΛΟΥ
ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΨΥΧΟΥΛΑ
ΨΩΜΑΛΙΑ

ΟΝΟΜΑ
ΙΩΑΝΝΘΣ
ΗΑΝΝΕΤΑ
ΜΑ΢ΙΑ
ΕΛΕΝΘ-ΜΕΛΙΣΑ
ΑΙΚΑΤΕ΢ΙΝΘ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΘ
ΜΑ΢ΙΑ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΔ΢ΕΑΣ
ΔΘΜΘΤ΢ΙΟΣ
ΜΑ΢ΓΑ΢ΙΤΘΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ

ΑΜ
614306
604332
700123
701723
701758
567031
621438
592937

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΘΡΙΑΓΩΓΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ΢
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΡΕΙ΢ΑΙΑ
ΣΑΜΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΘΕ΢Η΢
Ευβοίασ (Ρ.Ε.)
Γ΄ Ακινασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ανατ. Αττικισ (Ρ.Ε.)
Α΄ Ρειραιά (Ρ.Ε.)
Κορινκίασ (Ρ.Ε.)
Αχαΐασ (Ρ.Ε.)
Α΄ Χίου (Ρ.Ε.)
Λάριςασ (Ρ.Ε.)

ΑΔΑ:
ΒΕΖΦ9-ΚΓ5
ΕΙΔ. ΚΑΣΗΓ.
ΜΟΡΙΑ
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι
Πχι

66,72
68,2
35,69
39,82
25,81
121,69
56,07
96,82

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ΢

ΘΕΟΔΩΡΟ΢ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΤ

Σελίδα 53