Ane Marie Andersen (59

)

 

Slægtshistorie

No.  59   Ane  Marie  Andersen  
 

Ane  Marie  Andersen,  1863    

1

 

Forældre     Børn     Navn   Født   Døbt     Faddere       Gift     Stilling   Død     Dødsårsag    

:  nr.  118  Anders  Pedersen  (Sjælland)  og  nr.  119  Ane  Poulsdatter.   :  Else  Kathrine  Nielsen  (29),  Jens  Rasmussen,  Rasmus  Rasmussen,  Maren  Rasmussen,  Niels  Rasmus-­‐     sen,  Ane  Jensine  Rasmine  Rasmussen  og  Peder  Kristian  Rasmussen.    

 
:  Ane  Marie  Andersen   :  28.  juni  1842  i  Monstrup,  Rostrup  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.   :  17.  juli    1842  i  Rostrup  Kirke,  Rostrup  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.     :  Gaardmand  Christen  Mortensen’s  hustru  Maren  Pedersdatter  af  Gudum  og  Gmd.  Poul  Christensen’s       hustru   Else   Poulsdatter   af   Thorup,   Gaardmændene   Poul   Christensen   af   Thorup,   Christen   Mortensen     af  Gudum  og  Poul  Pedersen  af  Monstrup.     :  1.  ægteskab  –  den  4.  november  1865  i  Thorup  Kirke  med  Jens  Nielsen  (58).       2.  ægteskab  –  den  20.  november  1869  i  Thorup  Kirke  med  Hans  Rasmussen.         :  Tjenestepige  og  husmoder.   :  16.  august  1887  i  Asp,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.     Begravet  på  kirkegården  fra  Thorup  Kirke  onsdag  den  23.  august  1887.     :  Ukendt  sygdom.  Hun  blev  45  år  gammel.           Ane  Marie  Andersen  blev  født  tirsdag  den  28.  juni  1842  i  hjemmet  i  Monstrup,  hvor  hen-­‐ des   forældre,   gårdmand   Anders   Pedersen   (Sjælland)   (118)   og   hustru   Ane   Poulsdatter   (119),   havde   en   gård,   matr.   nr.   3a,   Monstrup,   Rostrup   Sogn,   Hindsted   Herred,   Ålborg   Amt.  (se  matrikelkort  på  side  203).     Ane   Marie   Andersen   er   nummer   3   ud   af   en   børneflok   på   5,   hvoraf  de   3   dog   døde   som   små.  Hun  blev  selv  døbt  søndag  den  17.  juli  1842  i  Rostrup  Kirke,  som  Monstrup  hører   2 Rostrup  Kirke   under.  Moderen  blev  introduceret  ved  samme  lejlighed.  Af  fadderne  er  den  nævnte  Poul   Christensen   og   hans   hustru   Else   Poulsdatter   henholdsvis   svoger   og   søster   til   moderen   Ane   Poulsdatter   (119).   (Kirkebogen   4 1842-­‐1863,  fødte  kvindekøn,  side  63,  nr.  4  for  1842,  Rostrup  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt ).     Ved  Folketællingen  1845  i  Rostrup  Sogn,  ses  familien  boende  i  Monstrup  på  en  Gaard,  hvor  hustanden  bestod  af  fade-­‐ ren   Gaardmand  Anders  Pedersen  (118),  28   år,  født   i   Rold   Sogn,   Ålborg   Amt,   gift   med   hans   kone   Ane  Poulsdatter   (119),   30  år,  født  i  Sognet,  deres  børn  Ane  Marie  Andersen,  3  år,  født  i  Sognet  og  Peder  Christian  Andersen,  1  år,  født  i  Sognet,   samt  Tjenestefolkene  Peder  Pedersen,  24  år,  ugift,  født  i  Døstrup  Sogn,  Ålborg  Amt  og  Karen  Nielsdatter,  23  år,  ugift,   født   i   Ravnkilde   Sogn,   Ålborg   Amt,   og   endelig   Aftægtsnyder   Søren   Jensen,   53   år,   ugift,   født   i   Ove   Sogn,   Ålborg   Amt.   (Fol-­‐
ketællingen  fra  1.  februar  1845  for  Rostrup  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt ).    
4

De  var  på  den  tid  en  normal  og  velstillet  landbofamilie,  der  boede  og  levede  på  deres    gård,  men  desværre  varede  idyl-­‐  
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 1  

Ane Marie Andersen (59)

  len  ikke  så  længe,  da  moderen  Ane  Poulsdatter  (119)  blev  syg  af  en  brystlidelse,  og  mandag  den  14.  juni  1847  døde  hun   i  hjemmet.  Det  fremgår  af  Kirkebogen,  at  hun  var  hustru  af  Gaardmand  Anders  Pedersen  i  Monstrup  og  blev  31  ½  år   gammel.  Det  er  registreret,  at  dødsårsagen  var  Brysttæring.  Hun  blev  begravet  på  kirkegården  fra  Rostrup  Kirke  søndag   den  20.  juni  1847.  (Kirkebogen  1842-­‐1862,  døde  kvindekøn,  side  373,  nr.  4  for  1847,  Rostrup  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt4)    
Tuberkulose  var  især  i  1800-­‐tallet  en  af  de  hyppigste  dødsårsager  i  Danmark,  som  blandt  andet  var  en  følge   af  den  meget  dårlige  hygiejne  på  den  tid  samt  manglende  behandlingsmuligheder  så  som  vaccine  med  anti-­‐ biotika.  Tuberkulosen  hærgede  alle,  lige  fra  unge  til  gamle  mennesker  blandt  befolkningen,  og  medførte  en   langsom  og  pinefuld  død,  hvor  patienten  hostede  blod  op  og  tabte  sig  betydeligt,  indtil  organerne  langsomt   blev  sat  ud  af  funktion.  På  grund  af  det  store  vægttab  blev  sygdommen,  der  først  blev  diagnoseret  som  Tu-­‐ berkulose  i  1839,  ofte  kaldet  tæring  eller  brysttæring.  Det  var  først  i  1921,  at  vaccinen  mod  Tuberkulose  blev   taget  i  brug  og  egentlig  behandling  kunne  gennemføres.         Landbefolkningen   blev   gennem   1800-­‐tallet,   oplært   til   bedre   hygiejne   af   læger   og   skoleundervisninger.   Det   tog  dog  mange  år  før  ændringerne  kunne  ses.  Først  i  slutningen  af  1800-­‐tallet  fik  Danmark  et  renere  miljøer.     Det   anslås   i   dag   at   en   tredjedel   af   dødsfaldene   dengang   skyldtes   tuberkulose,   og   uden   behandling   døde   over   halvdelen  af  de  ramte.                                                                                                                                                                                                                                                              Kilde:  leksikon.org5  

Slægtshistorie

  Det  må  have  været  et  hårdt  slag  for  Ane  Marie  Andersen  at  miste  sin  moder  i  en  alder  af  5  år,  ligesom  det  også  må  have   været  hårdt  for  faderen  og  hendes  yngre  brødre,  Peder  Christian  Andersen  og  Frederik  Marius  Andersen.       Da  det  var  vanskeligt  for  faderen  at  tage  sig  af  børnene,  kom  Ane  Marie  Andersen  og  brøderen  Peder  Christian  Ander-­‐ sen   og   Frederik   Marius   Andersen   umiddelbart   efter   dødsfaldet   i   pleje   hos   deres   moster   Else   Cathrine   Poulsdatter   og   onkel  Poul  Christensen,  der  boede  i  Thorup,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt,  hvor  de  havde  en  gård.   Her   ville   skæbnen   det   således,  at  broderen  Frederik  Marius  Andersen  døde  den  19.  september  1847,  tre  måneder  efter  moderen.     Som   det   var   sædvane   i   1800-­‐tallet,   for   at   sikre   og   opretholde   et   familiemønster   med   en,   der   tog   sig   af   indtjeningen,   og   en   der   tog   sig   af   husholdningen,   giftede   faderen   sig   igen   senere   på   året,   den   18.   december   1847,   med   enkekonen   Chri-­‐ stiane  Jensdatter,  der  havde  en  datter  fra  sit  tidligere  ægteskab.  Familierne  flyttede  sammen,  men  dog  ikke  Ane  Marie   Andersen,  der  var  så  glad  for  sin  moster  og  onkel,  at  hun  forblev  plejebarn  hos  dem  resten  af  sin  barn-­‐  og  ungdom.       Der  er  ingen  oplysninger  om  Ane  Marie  Andersen’s  skolegang,  men  hun  har  med  altovervejende  sandsynlighed  gået  i   skole  hver  anden  dag  fra  april  1850,  hvor  hun  var  7  år  og  indtil  april  1857,  hvor  hun  var  14  år.  Hun  gik  formentligt  i  skole   i  Hellum,  da  børn  fra  Thorup  gik  i  skole  Hellum.  Det  var  i  det,  der  blev  kaldt  almueskolen,  som  lovgivningen  foreskrev  på   den  tid.      
En   udløber   af   reformenevælden   efter   1784   var   reformerne   af   skole-­‐   og   undervisningsvæsenet,   som   blev   gennemført   efter   år   1800.  Latinskolen  blev  til  den  lærde  skole  med  reformerne  fra  1805  og  1809.  1814  indførtes  skolepligt  af  alle  børn  i  kongeriget   Danmark  med  en  ny  landsdækkende  lov  om  almueskolevæsenet.     Skolen   var   syvårig,   den   var   gratis,   og   børnene   gik   der   fra   de   var   syv   år   gamle,   til   de   blev   konfirmeret   som   fjortenårige.   Skolegan-­‐ gen  var  indrettet  med  skolegang  hver  anden  dag  pga.  de  praktiske  forhold,  der  gjorde  sig  gældende  for  bønderbørn,  der  også   skulle  hjælpe  til  derhjemme.  Disciplinen  var  streng  og  straffene  ofte  hårde  og  korporlige.  Pædagogisk  var  der  tale  om  udenadslæ-­‐ re,  overhøring  og  elevernes  indbyrdes  undervisning  som  supplement  til  den  ene  lærer,  der  ofte  stod  med  30  elever  eller  flere.  Ef-­‐ fekt  havde  undervisningen  dog.  Man  regner  med,  at  stort  set  hele  befolkningen  i  kongeriget  Danmark  kunne  læse  i  1830’erne.     I   forarbejdet   til   loven   havde   den   nytteorienterede   del   af   undervisningen   som   regning   og   skrivning   indtaget   en   markant   stærkere   stilling,  end  det  fremgik  af  den  endelige  lov,  hvor  den  religiøse  og  standsopretholdende  tænknings  medvind  efter  1800  kom  til   udtryk.   Samtidig   skulle   eleverne   også   gives   indføring   i   fædrelandets   historie   for   at   påvirke   deres   sindelag   og   udrydde   fordomme,   hvilket   i   praksis   gik   ud   på   at   indgyde   helstatspatriotisme   og   kongetroskab.   Dette   sigte   med   historieundervisningen,   der   indtil   1840’erne  havde  en  meget  ringe  plads  i  undervisningen,  skulle  dog  ændre  sig  til  et  nationalt  sigte  med  vægt  på  fortællingen  om   det  danske  folks  historie  fra  oldtiden  og  frem.  Historieundervisningen  blev  tillagt  betydning  for  skoleelevernes  nationale  identi-­‐ tetsdannelse,  uden  at  faget  dog  nødvendigvis  fyldte  meget  på  skoleskemaet.                                                                                                        
Kilde:  danmarkshistorien.dk  
6

  Af  Folketællingen  1850  i  Thorup  fremgår  det,  at  plejefamilien  boede  på  en  Gaard  i  Thorup  By,  og  at  hustanden  bestod   af  plejefaderen,  Gaardmand  og  Huusfader  Poul  Christensen,  40  år,  født  i  Fræer  Sogn,  Ålborg  Amt,  gift  med  konen  Else   Cathrine  Poulsdatter,  34  år,  født  i  Rostrup  Sogn,  Ålborg  Amt,  deres  pleiebarn  Ane  Marie  Andersdatter,  8  år,  født  i  Ro-­‐ strup  Sogn,  Ålborg  Amt,  Huusmoderens  søster  Else  Marie  Poulsdatter,  25  år  og  ugift,  født  i  Rostrup  Sogn,  Ålborg  Amt,  2   tjenestefolk  Jens  Peter  Petersen,  21  år  og  ugift  og  Maren  Nielsdatter,  24  år  og  ugift,  samt  Aftægtskone  Bodil  Marie  Niel-­‐ sen,  75  år  og  Enke,  født  i  Thorup,  Ålborg  Amt  (Folketællingen  fra  1.  februar  1850  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt4).     Af  Folketællingen  1855  ses  plejefamilien  fortsat  boende  i  Thorup  By  og  Sogn  på  en  Gaard,  og  husstanden  bestod  af  ple-­‐ jefaderen  Gaardmand  og  Huusfader  Poul  Christensen,  45  år,  født  i  Fræer,  Ålborg  Amt,  hans  kone  Else  Cathrine  Poulsen,   39   år,   født   i   Rostrup   Sogn,   deres   pleiebørn   Ane   Marie   Andersen,   13   år,   født   i   Rostrup   Sogn,   Ålborg   Amt   og   hendes   bro-­‐ der  Peder  Christian  Andersen,  11  år,  født  i  Rostrup  Sogn,  2  tjenestefolk  Jens  Petersen,  36  år  og  gift,  og  Karen  Jensen,  38   år  og  ugift,   Huumoderens  søster  Skrædderske  Else  Marie  Poulsdatter,  30  år  og  ugift,  født  i  Rostrup  Sogn,  Ålborg  Amt,   Skrædderlærling  Ane  Marie  Christensen,  19  år,  født    i  Thorup,  Ålborg  Amt,  samt    Aftægtskone  Bodil  Marie  Nielsen,  80  år     og  Enke,  født  i  Thorup,  Ålborg  Amt  (Folketællingen  fra  1.  februar  1855  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt4).      
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 2  

Ane Marie Andersen (59)

  Ane   Marie   Andersen   afsluttede   sin   skolegang   i   april   1857   med   konfirmationsforbere-­‐ delsen,  hvor  hun  fik  standpunktskaraktererne  mg?  for  kundskaber  og  mg  for  opførsel.     Hun  blev  konfirmeret  1.  søndag  efter  påske  i  1857   (19.  april  1857)  i  Brøndum  Kirke,  Store   Brøndum  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt,  af  sognepræst  Adolf  Jeremias  Müller  Secher.     7 Det  fremgår  af  indførelsen  i  Kirkebogen,  at  hun  er  datter  af  Anders  Pedersen  og  Hustru   Brøndum  Kirke   Ane   Poulsdatter   i   Monstrup,   Rostrup   Sogn,   tjenende   Gaardmand   Poul   Kristensen   i   Tho-­‐ rup,  og  at  hun  er  født  den  25.  juni  1842  (28.  juni  1842),  døbt  7.  august  samme  år  (17.  juli  1842),  og  vaccineret  af  Overgaard   den  12.  juni  1847.       Det  er  forkerte  data,  der  er  indført  for  fødsel  og  dåb,  hvilket  skyldes,  at  præsten  har  anvendt  de  datoer  i  Kirkebogen  for   registreringer  af  fødsler,  som  hidrører  fra  personen,  der  står  lige  efter  Ane  Marie  Andersen,  og  som  hedder  Ane  Marie   Jensen.  (Kirkebog  1843-­‐1883,  konfirmationer,  side  100,  nr.  4  for  1857,  opslag  94,  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt4).     Af   Folketællingen   1860   ses   plejefamilien   stadig   boende   på   gården   i   Thorup   By   og   Sogn,   Hellum   Herred,   Ålborg   Amt,   hvor  hustanden  nu  bestod  af  Gaardmand  og  Huusfader  Poul  Christensen,  50  år,  født  i  Fræer  Sogn,  Ålborg  Amt,  gift  med   hans  kone  Else  Cathrine  Poulsen,  44  år,  født  i  Rostrup  Sogn,  Ålborg  Amt,  deres  pleiebørn  Peder  Christian  Poulsen,  16  år   og  ugift,  født  i  Rostrup  Sogn,  Ålborg  Amt  og  Ane  Marie  Andersen,  18  år,  født  i  Rostrup  Sogn,  Ålborg  Amt,  Aftægtskone   Bodil  Marie  Nielsen,  85  år  og  Enke,  født  i  Thorup  Sogn,  Ålborg  Amt,  Tjenestekarl  Niels  Jensen,  23  år  og  ugift,  født  i  Fræ-­‐ er  Sogn,  Ålborg  Amt,  Skrædderske  Ellen  Marie  Poulsen   (søster  til  Huusmoderen),  34  år  og  ugift,  født  i  Rostrup  Sogn,  Ål-­‐ borg  Amt,  Medhjælper  Marie  Andersen,  19  år  og  ugift,  født  i  Storarden  Sogn,  Ålborg  Amt.   (Folketællingen  fra  1.  februar  1860   4 for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt) .     Af  Kirkebogens  Afgangsliste  for  Thorup  kan  det  ses,  at  Ane  Marie  Andersen,  20  år,  den  1.  november  1862  forlod  sit  ple-­‐ jehjem   hos   Poul   Christensen   i   Thorup   og   udrejste   til   Fræer,   Fræer   Sogn,   Hellum   Herred,   Ålborg   Amt,   hvor   hun   alt   over-­‐ vejende   sandsynligt   skulle   være   tjenestepige,   men   det   fremgår   ikke   hos   hvem.   Hendes   plejefader   Poul   Christensen   stammede  fra  Fræer,  så  det  er  formentligt  ham,  der  har  sørget  for,  at  den  unge  Ane  Marie  Andersen  kom  hjemmefra  og   ud  at  tjene.         Af   Kirkebogens   Tilgangsliste   for   Fræer   fremgår   det,   at   Ane   Marie   Andersen,   20   år,   blev   registreret   den   9.   november   1862  som  indrejst  fra  Brøndum   (en  registreringsfejl,  da  hun  kom  fra  Thorup,  men  hendes  skudsmålsbog  var  formentligt  udstedt   af  præsten  for  Brøndum  Kirke)  til  Fræer,  hvor  hun  skulle  tjene.  Det  fremgår  imidlertid  ikke  hos  hvem.  Det  er  noteret,  at   hun  er  vaccineret  i  1847.  (Kirkebog  1843-­‐1883,  Afgangsliste,  side  173,  nr.  10  for  1862,  opslag  158,  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt   4 og  Kirkebog  1861-­‐1881,  Tilgangsliste,  side  107,  nr.  21  for  1862,  opslag  97,  Fræer  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt ).       Efter   to   år   i   Fræer   rejste   Ane   Marie   Andersen   igen   hjem   til   Thorup,   og   af   Fræers   Kirkebogs   Afgangsliste  fremgår   det,   at   Ane  Marie  Andersen,  21  år,  den  1.  november  1864  udrejste  til  Thorup  fra  Fræer,  hvor  hun  havde  tjent  (ingen  oplysninger   om  hos  hvem).  Det  fremgår,  at  hun  havde  et  godt  skudsmål.       Af   Kirkebogens   Tilgangsliste  for   Thorup  ses,   at   Ane  Marie  Andersen,  22  år,  den  1.   november  1864  indrejste  i  Thorup   fra     Fræer,   udrejsen   er   noteret   med   påtegning   fra   en   Petersen.   Ane   Marie   Andersen   tog   ophold   hos   sin   plejefader   Poul   Christensen  i  Thorup.  (Kirkebog  1861-­‐1881,  Afgangsliste,  side  164,  nr.  7  for  1864,  opslag  112,  for  Fræer  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt  og  Kir-­‐ 4 kebog  1843-­‐1883,  Tilgangsliste,  side  151,  nr.  11  for  1864,  opslag  138,  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt ).       Ane  Marie  Andersen  fik  eller  havde  en  kære-­‐ ste,   Jens   Nielsen   (58),   i   slutningen   af   1864   el-­‐ ler   begyndelsen   af   1865,   da   de   i   hvert   fald   havde   et   forhold   i   februar   måned   1865,   der   ni  måneder  senere  resulterede  i  en  fødsel  af   en  datter.       Der  er  ingen  oplysninger  om,  hvordan  de  har   mødt   hinanden,   men   Jens   Nielsen   (58)   leve-­‐ de   og   boede   i   landsbyen   Asp,   der   kun   ligger   ganske   få   kilometer   fra   Thorup,   hvor   Ane   Marie  Andersen  boede.       Mellem  Asp  og  Thorup  ligger  Hellum,  hvor  de   begge   havde   gået   i   skole   og   formentligt   har   de  kendt  hinanden  allerede  fra  barns  ben.     3 Indenrigsministeriet  –  Geodatastyrelsen      
Redigeret 13-06-2013

Slægtshistorie

Leif Christensen

side 3  

Ane Marie Andersen (59)

  Lørdag   den   4.   november   1865   var   der   bryllup   i   Thorup   Kirke,   Thorup   Sogn,   Hel-­‐ lum  Herred,  Ålborg  Amt,  hvor       Pigen   Ane   Marie   Andersen,   24   år,   af   Thorup,   født   i   Monstrup,   Rostrup   Sogn,   vaccineret  i  1847       blev  gift  med         Ungkarl  Jens  Nielsen,  26  år,  af  Asp,  født  samme  sted,  vaccineret  i  1941.       Forloverene  var  Gaardmand  Niels  Rasmussen   (hans  far)   i  Asp  og  Poul  Christen-­‐ sen   (hendes   plejefar   og   onkel)   i   Thorup.   Hendes   fader   Anders   Pedersen   (118)   havde  ikke  mulighed  for  at  være  forlovere,  da  han  døde  24.  februar  1865.     Brylluppet  blev  lyst  1.  gang  søndag  den  15.  oktober  1865  og  fandt  som  nævnt   sted   i  Thorup   Kirke   den   4.   november   1865.   (Kirkebogen  1843-­‐1883,  vielser,  side  125,  nr.   4 5  for  1865,  opslag  114,  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt ).     Efter  brylluppet  bosatte  parret  sig  i  Asp  på  manden  Jens  Nielsen’s  (58)  fødegård   1 Ann  Marie  Andersen  og  Jens  Nielsen  –  Bryllup   hos   hans   forældrene   Niels   Rasmussen   (116)   og   Maren   Christensdatter   (117),   på   matr.  nr.  5,  Asp,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt   (i  dag  er  det  Aspvej  6,  9520  Skørping,  og  opførelsesåret  for  nuvæ-­‐ 11 rende   bygning   er   1850 ).  Ane  Marie  Andersen  og  Jens  Nielsen  (58)  blev  selv  forældre  17  dage  efter  brylluppet,  da  Ane   Marie  Andersen  fødte  en  pige  tirsdag  den  21.  november  1865.     Hun  blev  døbt  Else  Kathrine  Nielsen  (29)  søndag  den  25.  marts  1866,  der  i  øvrigt  var  Palmesøndag  dette  år.   Ane  Marie   Andersen  blev  introduceret  i  Kirken  den  4.  september  1866.   (Kirkebogen  1843-­‐1883,  fødte  kvindekøn,  side  55,  nr.  5,  for  1865,  opslag   4 53,  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt ).     Den  lille  families  glæde  varede  dog  kun  ganske  kort,  da  Ane  Marie  Andersen’s  mand  Jens  Nielsen  (59)  tirsdag  den  12.   februar   1867   kom   ud   for   et   kørselsuheld   i   nærheden   af   Bælum,   hvor   han   blev   kørt   over   af   et   hestekøretøj   og   døde.   Hvorfor  ulykken  skete,  er  der  ikke  fundet  dokumentation  for,  men  det  kan  måske  være  en  forklaring,  at  han  var  tunghør   og  derfor  ikke  havde  hørt  hestevognen  komme  kørende.       Ane  Marie  Andersen’s  mand  Jens  Nielsen  (59)  blev  begravet  fra  Thorup  Kirke  på  kirkegård  den   20.  februar  1867.       Det  fremgår  af  kirkebogen,  at  han  tjente  Faderen  Gaardmand  Niels  Rasmussen  i  Asp,  og  at  han   er  født  samme  sted  og  var  gift,  samt  at  han  blev  26  år.   (dødsanmeldelse  fra  Hvass  af  13.  februar).  
Thorup  Kirke  
10

Slægtshistorie

(Kirkebogen   1843-­‐1883,   døde   mandskøn,   side   191,   nr.   2   for   1867,   opslag   175,   for   Thorup   Sogn,   Hellum   Herred,   Ålborg  

Amt ).  
4

 

 
Intet  Skifte   Skifteafslutning   d.  25/8-­‐1869   I.712   Aar  1867  den  13  februar  blev  det  anmeldt,  at  Gaardforpagter  Indsidder  Jens  Nielsen  i   Asp  er  død.  Enken  lever  med  et  umyndigt  barn.   Enken  sidder  i  uskiftet  boe  med    amtets  Tilladelse  af  5.  April  1867.  I.602.                                                                                                                                                      Hvass  
8

Thorup  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Fra  Rigsarkivet  –  Nørrejylland  skiftearkivalier,  dødsanmeldelsen  

Afsluttende  skifte  blev  først  foretaget  den  25.  august  1869.    
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 4  

Ane Marie Andersen (59)

  Skifteprotokol  

Slægtshistorie

 

(Under  dokumentets  sider  er  der  en  afskrift  med  anvendelse  af  nutidige  bogstaver)  

    nr.  18     th Skifte  efter  Indsidder  Jens  Nielsen  af  Asp,  død  den  12  Februar  1867.       Aar  1869  den  25.  August  formiddag  kl.  12  blev  paa  Herredstingstedet  paa  Nørgaard  af  Kammerjunker  Herredsfoged   Wøldike  i  overværelse  af  vidnerne  Larsen  og  Christensen  holdt  skifte  efter  Indsidder  Jens  Nielsen  af  Asp,  der  er  død   den  12th  Februar  1867.       Enken  Ane  Marie  Andersen,  der  som  hensidder  i  uskiftet  boe  med  Skifterettens  tilladelse  af  5.  April  1867  mødte  med   Lavværge  Skolelærer  Peder  Larsen  af  Hellum  og  anmeldte  at  den  Afdøde  har  efterladt  et  Barn  -­‐  Else  Kathrine  Nielsen  3   ½  aar  gammel.       Boet   eier   ikke   andet   end   Løsøre   og   rede   Penge   hvis   samlede   Værdi   hun   ansætter   til   300   rdler.   Der   findes   ingen   Gjæld   på      
Fortsættes  næste  side  

         
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 5  

Ane Marie Andersen (59)

 

Slægtshistorie

Skifteprotokol  –  side  2

Boet  og  hun  forbeholder  sig  heller  ikke  noget  beløb  til  sin  begravelse  til  sin  tid.  
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 6  

Ane Marie Andersen (59)

  Som  formynder  for  den  umyndige  Else  Kathrine  Nielsen  blev  udnævnt  og  var  tilstede  Gaardeier  Niels  Rasmussen  i  Asp,   Fader  til  den  afdøde.  Formynderen  erkender  at  boet  ikke  eier  andet  end  hvad  Enken  har  angivet  og  har  intet  at  ind-­‐ vende  imod  den  værdi  der  er  sat  paa  boets  Eiendele.     Da  heller  ikke  skifteforvalteren  fandt  noget  at  indvende  imod  den  skete  Angivelse  blev  boet  opgjort  således.     Indtægt     Efter  det  foranførte                                                                       300  rdler     Udgift     Skifteomkostninger     1  Salærer           3  rdler   1/3  prct.           1   20%  deraf                                1  –  3   Skiftebrevets  beskrivelse  og  bekræftelse       1  –  1  –  2   Justitsfonde                    –  5  –     Vidner           1                  12                                            7  –  2  –  1                       292  –  3  –  15     Halvdelen  deraf  til  Enkens  Boeslod             146  –  1  –  15  ½                       146  –  1  –  15  ½     derfra  drages  Stempelpapir  til  Skiftebrevet                                5  –    4          .                                                                         145  –  2  –  11  ½     derfra  1  prct  til  Kongens  Kasse                      1  –  2  –  11  ½                           igen     144  rdl     Af  dette  beløb  tilkommer  der  enken  en  fjerdedel  og  Barnet  Else  Cathrine  Nielsen  der  arver  resten,  men  istedetfor  det-­‐ te  beløb,  der  således  vilde  kunne  tilfalder  Barnet,  tillægges  Enken,  bemeldte  boes  løsøre  fædrene  arv  et  beløb  af  150   rdl.  og  desuden  en  kedel  der  kan  vurderes  til  20  rdl.  og  et  sæt  sengeklæder  der  kan  vurderes  til  80  rdl.  Af  de  Barnet  så-­‐ ledes  udlagte  Arvelods  forpligter  Enken  sig  til  at  udbetale  i  næstkommende  11.  december    

Slægtshistorie

Til  forståelse  af  pengeenhederne  –  en  lille  forklaring  fra  Nationalmuseet  

9

 
  Umiddelbart   er   det   svært   at   sammenligne   og   omregne   beløbene   til   nutidig   købekraft,   da   kultur,   levevis,   velstand,   industrialisering,   inflati-­‐ on/deflation,  udbud,  efterspørgsel  og  arbejdsløn  er  meget  forskelligt  fra  dengang  til  i  dag  og  derfor  meget  svært  at  sammenligne.     En  lille  uvidenskabelig  omregningsfaktor  på  ”114”  kan  dog  bruges  for  at  have  en  lille  forestilling  om  beløbets  størrelse.       300  rigsdaler  vil  således  svare  til  ca.  34.200  nutidskroner  (2013).       Læs  eventuelt  artiklen  ”Rigsdaler  som  betalingsmiddel  i  Danmark”,  der  findes  under  Artikler-­‐Historie  på  siden  www.helec.dk  

 
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 7  

Ane Marie Andersen (59)

 

Slægtshistorie

Skifteprotokol  –  side  3  

termin  den  Barnet  udlagte  kapital  af  150  rdl.  til  Overformynderiet,  og  den  tilstedeværende  formynder  Gaardeier  Niels   Rasmussen  i  Asp  erklærer  at  han  indestaar  for  denne   forpligtelse  og  bedyre  at  den  Barnet  udlagte  Kedel  er  tilstede   blandt   boets   løsøre   og   betragtes   fra   nu   af   som   Barnets   ejendom,   men   det   udlagte   Sæt   Sengeklæder   udleveres   til   Bar-­‐ net   først   naar   det   enten   bliver   myndig   eller   forlader   hjemmet,   og   står   det   i   så  fald   Barnet   frit   for   at   vælge   om   det   hel-­‐ lere  vil  modtage  de  sengeklæder  eller  at  foretrække  udbetalt  den  på  samme  satte  vurderingssum  af  80  rdl.  –  Af  den   kapital  der  indsattes  i  Overformynderiet  nyder  Barnet  Renterne  der  udbetales  til  formynderen  af  hvem  de  anvendes  til   fordel  for  Barnet  efter  bedste  Skjønnede.     Da   alle   tilstedeværende   var   enige   i   det   foranstående   og   da   Skifteomkostningerne   blevne   betalte,   blev   Skiftet   saaledes   sluttet.  
 

Wøldike                                                          Ane  Marie  Andersen  
 

Peder  Larsen                                            Niels  Rasmussen                                                                                    
                                                               o  v  p        

 
     
Ane  Marie  Andersens  flotte  underskrift                            

                                                                               J.  Larsen        Christensen  
Fra  Rigsarkivet  –  Nørrejylland  skiftearkivalier  –  Skifteprotokol

3

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 8  

Ane Marie Andersen (59)

Slægtshistorie

Efter  manden/faderen  Jens  Nielsen’s  (58)  død,  fortsatte  Ane  Marie  Andersen  og  hendes  lille  datter  Else  Kathrine  Niel-­‐ sen  (29)  med  at  bo  hos  svigerforældrene/bedsteforældrene  Niels  Rasmussen  (116)  og  Maren  Christensdatter  (117)  på   gården  i  Asp,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.       Der  gik  dog  kun  et  års  tid,  før  der  igen  var  stor  sorg  i  familien,  da  svigermoderen  Maren  Christensdatter  (117)  døde  den   16.   oktober   1868,   og   familien   var   nu   alene   sammen   med   farfaderen   Niels   Rasmussen   (116)   og   en   tjenestekarl,   Hans   Rasmussen,  der  bestyrede  gården,  og  som  i  øvrigt  var  en  fætter  til  Jens  Nielsen  (58)  og  brodersøn  (nevø)  til  Niels  Ras-­‐ mussen  (116).  (Kirkebog  1843-­‐1883,  døde  kvindekøn,  side  212,  nr.  2  for  1868,  Torup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt4).     Livet  skulle  jo  gå  videre,  og  Ane  Marie  Andersen  giftede  sig  fornuftigvis   igen  med  gårdbestyreren,  Hans  Rasmussen,  der   nu  overtog  gården,  som  han  fæstede.  Således  havde  Ane  Marie  Andersen,  hendes  datter  Else  Katrine  Nielsen  og  sviger-­‐ faderen/farfaderen,  der  nu  var  aftægtsmand,  fortsat  et  sted  at  bo  og  ernære  sig  fra.       De  blev  gift  i  Thorup  Kirke  den  20.  november  1869  efter,  at  der  var  lyst  første  gang  den  17.  oktober  1869.  Det  fremgår   af   Kirkebogen,   at   Hans   Rasmussen,   der   var   33   år   og   ungkarl,   kom   fra   Smedie,   Bælum   Sogn,   og   at   han   var   født   i   Hel-­‐ lumtved,  Skjørping  Sogn,  og  vaccineret  i  1838.  Ane  Marie  Andersen  var  enke  (1.  gang)  efter  Gaardbestyrer  Jens  Nielsen,   var  28  år  og  fra  Asp,  født  i  Monstrup,  Rostrup  Sogn,  og  vaccineret  i  1847.  Attest  fra  Skifteretten  af  25.  august  1869  fore-­‐ vist.  Forloverene  var  Gaardmand  Kristian  Andersen  af  Smedie  og  Niels  Rasmussen  (116)  af  Asp.   (Kirkebog  1843-­‐1883,  viede,   4 side  127,  nr.  3  for  1869,  første  registrering  på  siden,  opslag  116,  Torup  Sogn  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt )         I  Folketællingen  fra  1.  februar  1870  ses  familien  at  bo  på  en  Gaard  i  Asp,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt  og   husstanden   bestod   af   Fæster   og   Bestyrer   af   Gaarden,   Jordbruger   og   Huusfader   Hans   Rasmussen,   33   år,   født   i   Skjørping   Sogn,   gift   med   Bestyrerinde   af   Huusholdningen,   Huusmoder   Ane   Marie   Andersen,   27   år,   født   i   Rostrup   Sogn,   Barnet   El-­‐ se  Chathrine  (Kathrine)  Nielsen  (29),  4  år,  født  i  Thorup  Sogn,  ugift  Tyende  og  Tjenestedreng  Jens  Thomassen,  15  år,  født   i  Thorup  Sogn,  ugift  Tyende  og  Tjenestepige  Ane  Kirstine  Jensen,  15  år,  født  i  Værløse  Sogn  og  Enkemand  og  Aftægts-­‐ mand  Niels  Rasmussen  (116),  74  år,  født  i  Thorup  Sogn,  der  er  Farbroder  (onkel)  til  Huusfaderen.  (Folketællingen  af  1.  februar   4 1870  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt ).   Den  11.  november  1871  oplevede  familien  på  ny  sorgen,  da  Ane  Marie  Andersen’s  svigerfader,  Niels  Rasmussen  (116),   døde  på  Hobro  Sygehus,  hvor  han  var  indlagt  på  grund  af  sygdom.   (Kirkebog  1843-­‐1883,  døde  mandskøn,  side  193,  nr.  5  for  1871,   4 Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt ).     I   følge   den   personlige   overlevering   fra   Niels   Marinus   Nielsen   (14)   flyttede   Ane   Marie   Andersen’s   datter   Else   Kathrine   Nielsen   (29)   herefter   hen   til   sin   bedstemoder,   men   alle   hendes   bedsteforældre   var   efter   1871   døde,   så   det   kan   kun   have   været   hendes   stedmormor,   Christiane   Jensdatter   (gift   med   morfaderen   Anders   Pedersen   (118),   der   var   død   i   1865).   Stedmormoren  boede  al  overvejende  sandsynlighed  i  Hellum  eller  Store  Brøndum.  Imidlertid,  hvilket  nok  er  det  mest   sandsynlige,  kan  det  også  have  været  Ane  Marie  Andersens  plejemor  Else  Cathrine  Poulsen,  der  boede  i  Thorup.    

 
I   Folketællingen   fra   1.   februar   1880,   fremgår   det,   at   hustanden   bestod   af   Huusfader   Hans   Rasmussen,   43   år,   født   i   Skjørping  Sogn,  gift  med  hustru  og  husmoder  Ane  Marie  Andersen,  37  år,  født  i  Rostrup  Sogn,  deres  børn  Maren  Ras-­‐ mussen,  4  år,  Niels  Rasmussen,  2  år,  Else  Kathrine  Nielsen,  14  år,  alle  født  i  Thorup  Sogn,  tjenestekarl  Søren  Christian   Andersen,  21  år  født  i  Vebbestrup  Sogn  (halvbroder  til  Ane  Marie  Andersen),  og  Rasmus  Nielsen  (fætter  til  Hans  Rasmussen  og   broder  til  Jens  Nielsen  (58)),  51  år,  født  i  Thorup  Sogn,  nyder  aftægt.  (Folketællingen  fra  1.  februar  1880  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,   4 Ålborg  Amt ).       I  ægteskabet  med  Hans  Rasmussen  fik  Ane  Marie  Andersen  syv  børn,  hvoraf  de  fem  dog  døde  som  lille  eller  ung  :     Jens  Rasmussen,  født  17.  oktober  1870  –  død  21.  november  1876     Rasmus  Rasmussen,  født  26.  april  1873  –  død  13.  marts  1876   Maren  Rasmussen,  født  16.  december  1875  –  død  8.  maj  1903  af  lungehindebetændelse     Niels  Rasmussen,  født  31.  oktober  1877  –  død  -­‐  ukendt     Ane  Jensine  Rasmine  Rasmussen,  født  22.  august  1880  –  død  2.  marts  1956   Dødfødt  drengebarn,  født  og  død  24.  november  1883   Peder  Kristian  Rasmussen,  født  24.  juni  1885  –  25.  december  1885  
(Der  er  flere  oplysninger  om  børnene  i  eftertavlen  under  Else  Kathrine  Nielsen  (29)).  

  Ane  Marie  Andersen  døde  den  16.  august  1887  i  Asp  i  en  alder  af  45  år.  Der  er  ingen  oplysninger  om,  hvad  årsagen  til   hendes  tidlig  død  skyldes.     Af  Kirkegården  fremgår  det,  at  hun  var  Gaardmand  Hans  Rasmussen’s  hustru  af  Asp,  Skifteret  16.  august  1887  og  døds-­‐ attest  20.  august  1887.  Hun  blev  begravet  den  23.  august  1887  på  Thorup  kirkegården  fra  Thorup  Kirke.   (Kirkebog   1883-­‐ 4 1891,  døde  kvindekøn,  side  198,  nr.  4  for  1887,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt ).      
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 9  

Ane Marie Andersen (59)

  Kirkebog  –  fødsel  og  dåb      

Slægtshistorie

Kirkebog  1842-­‐1863,  Rostrup  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt,  fødte  kvindekøn,  side  64,  nr.  4       4   Ane  Marie  Andersen  født  den  28.  juni  1842
       

 

   

Samme  Kirkebog  –  udklip  venstre  side              

 

 

Samme  Kirkebog  –  udklip  højre  side  

 

           
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 10  

Ane Marie Andersen (59)

  Kirkebog  –  konfirmation      

Slægtshistorie

Kirkebog  1843-­‐1883,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt,  konfirmerede  pige,  side  100,  nr.  4  for  1857   4 Ane  Marie  Andersen  konfirmeret  den  19.  april  1857  

 

         

Samme  kirkebog  –    udklip  venstre  side    

 

           

Samme  kirkebog  –  udklip  højre  side  

 

           
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 11  

Ane Marie Andersen (59)

 

Slægtshistorie

Kirkebog  –  1.  ægteskab      

Kirkebog  1843-­‐1883,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt,  Copulerede  (viede),  side  125,  nr.  5,  for  1865   4 Jens  Nielsen  og  Ann  Marie  Andersen  gift  den  4.  november  1865    

 

     

Samme  kirkebog  –  udklip  venstre  side  

 

       

Samme  kirkebog  –  udklip  højre  side  

 

         
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 12  

Ane Marie Andersen (59)

 

Slægtshistorie

Kirkebog  –  2.  Ægteskab    

Kirkebog  1843-­‐1883,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt,  Copulerede  (viede),  side  127,  nr.  3,  for  1869,  første  reg.  på  siden.   4 Hans  Rasmussen  og  Ann  Marie  Andersen  gift  den  20.  november  1869  

 

 

 

Samme  kirkebog  –  udklip  venstre  side  

 

   

Samme  kirkebog  –  udklip  højre  side  

   

 
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 13  

Ane Marie Andersen (59)

 

Slægtshistorie

Kirkebog  –  døde      

Kirkebog  1883-­‐1991,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt,  døde  kvindekøn,  side  198,  nr.  4  for  1887   4 Ane  Marie  død  16.  august  1887  

 

   

Samme  kirkebog  –  udklip  venstre  side  

 

     

Samme  kirkebog  –  udklip  højre  side    

 

     
 
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 14  

Ane Marie Andersen (59)

 

Slægtshistorie

 Folketællingslisterne  fra  1845  til  1855      
1845  

   
1850  

 

   
1855  

 

   
 
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

 

side 15  

Ane Marie Andersen (59)

 

Slægtshistorie

Folketællingslisterne  fra  1860  til  1880      
1860  

     
1870  

     
1880  

 

       
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

 

side 16  

Ane Marie Andersen (59)

  Historiske  begivenheder  i  Ane  Marie  Andersen’s  liv  
 

Slægtshistorie

  1842  –  Ane  Marie  Andersen  blev  født  28.  juni  1942  i  Monstrup  By,  Rostrup  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt   Bryggeriet  Urquell  i  Pilsen,  Tjekkiet,  lancerede  verdens  første  Pilsnerøl.     1843  –  3.  juni  1843  –  Frederik  den  8.,  senere  konge  af  Danmark,  blev  født.  Konge  i  Danmark  var  Christian  den  8.  (1839-­‐1848).     1844   –   18.   september   1844   blev   den   første   jernbane   i   Det   danske   Monarki   indviet.   Den   gik   mellem   Kiels   og   Altona.   Den   blev   bygget   og   drevet   af   Al-­‐ tona-­‐Kieler  Eisenbahn-­‐Gesellschaft.     1845  –  Trankebar  –  dansk  koloni  siden  Kong  Christian  den  4.   –  og  alle  andre  danske  områder  på  indisk  område,  blev  solgt  til  Det  engelske  Ostindiske   Kompagni  for  1.225.000  Rigsdaler.       1847  –  Moderen  Ane  Poulsdatter  døde  den  14.  Juni  1847  i  Monstrup  By  Rostrup  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.     27.  juni  1847  –  Den  første  jernbane  i  selve  Kongeriet  Danmark  blev  indviet.  Den  gik  fra  København  til  Roskilde.   10.  november  1847  –  Carlsberg  blev  grundlagt  og  lancerede  sin  første  bajerske  øl.       1848  –    21.  marts  1848  –  Stort  folketog  til  Christiansborg,  det  danske  enevælde  blev  afskaffet  som  led  i  marts-­‐revolutionen.   24.  marts  1848  -­‐  Den  1.  Slesvigske  krig  (3-­‐års  krigen)  brød  ud.   3.  juli  1848  –  Slaveriet  på  de  Danske  Vestindiske  Øer  blev  ophævet  –  Officielt  bekræftet  den  22.  september  1848.       1849  –  12.  januar  1849  –  Almindelig  værnepligt  blev  indført  i  Danmark  –  et  par  uger  før  Treårskrigen  blev  genoptaget  efter  en  kort  vinterpause.   5.  juni  1849  –  Danmarks  Riges  Grundlov  –  blev  underskrevet  af  Kong  Frederik  den  7.     Herremændenes  revselsesret  overfor  gifte  husmænd  blev  ophævet.   Krav  om  pas  ved  indenlandske  rejser  blev  ophævet.       1851  –  1.  april  1951  –  Danmarks  første  frimærke  blev  udgivet,  2  rigsbankskilling.     14.  juli  1951  –  Danmarks  første  borgelige  vielse  blev  foretaget  på  Københavns  Rådhus.     1852  –  6.  Januar  1852  –  1800  tønder  land  jord  uden  for  Københavns  Volde  blev  frigivet  til  bebyggelse  og  opførelsen  af  brokvartererne  blev  påbe-­‐ gyndt.   8.  maj  1852  –  Den  anden  London-­‐protokol  blev  underskrevet,  og  fastslog,  at  Det  danske  Monarki  bestod  af  Kongeriet  Danmark  med  hertugdømmer-­‐ ne  Slesvig,  Holstein  og  Lauenburg,  samt  at  prins  Christian  af  Glyksborg  skulle  arve  den  danske  trone.     1853  –  Tugthuset  i  Horsens  (nu  Statsfængslet  i  Horsens)  blev  opført.     1854  –    Den  første  danske  tyendelov  blev  vedtaget.     1856  –  Skeletrester  af  et  neandertalmenneske  blev  fundet  i  Feldhofer  Grotte,  Neandertal,  Tyskland.     1857  –  Ane  Marie  Andersen  blev  konfirmeret  den  19.  april  1857       Lov  om  kvinders  ligeberettigelse  med  mænd,  men  hensyn  til  myndighed  og  arveret.   Øresundstolden  blev  ophævet.     1859  –    15.  marts  1859  –  Arbejdet  med  at  grave  Suezkanalen  begyndte.  Kanalen  var  færdig  10  år  senere.     1860  –    6.  november  1860  –  Abraham  Lincoln  blev  valgt  til  præsident  i  USA.     1861  –    12.  april  1861  –  Den  amerikanske  Borgekrig  startede  med  sydstaternes  bombardement  og  indtagelse  af  Fort  Sumter.     1862  –    2.  september  1862  –  Jernbanen  mellem  Århus  og  Randers  åbnede.     1863  –  1.  januar  1863  –  Nordstaternes  ophævelse  af  slaveriet  i  USA  trådte  officielt  i  kraft.     18.  november  1863  –  Christian  den  9.  underskrev  Novemberforfatningen,  der  knyttede  Slesvig  til  Danmark.       1864  –  1.  februar  1864  –  Krigen  i  1864  eller  den  2.  Slesvigske  Krig,  der  endte  med,  at  Danmark  tabte  krigen.   30.  oktober  1864  –  Fredsaftalen  indgået  i  Wien  mellem  Danmark,  Preussen  og  Østrig,  hvor  Danmark  måtte  afstå,  Slesvig,  Holstein  og  Lauenburg.     1865  –    Ane  Marie  Andersen  blev  gift  den  4.  november  1865  med  Jens  Nielsen.   21.  november  1865  blev  deres  datter  Else  Kathrine  Nielsen  født.   Den  amerikanske  Borgerkrig  sluttede  med  Nordstaternes  sejr,  og  USA  vedtog  et  tillæg  til  forfatningen,  der  afskaffede  slaveriet.     1866  –  De  første  partidannelser  i  Den  danske  Rigsdag.     1.  februar  1866  –  Ritzaus  Bureau  blev  stiftet  i  København  af  Erik  Nicolai  Ritzau.     1867  –    Hendes  1.  mand,  Jens  Nielsen,  døde  den  12.  Februar  1867  ved  en  kørselsulykke,  hvor  han  blev  kørt  over  af  et  hestekøretøj  og  døde.   Luxembourg  blev  anerkendt  som  en  selvstændig  stat  ved  en  traktat  i  London.     1868  –  16.  oktober  1868  døde  svigermoderen  Maren  Christensdatter  i  Asp,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.   Øgruppen  Nicobarerne  blev  afhændet  af  Danmark  til  Storbritannien.     1869  –  20.  november  1869  –  Ane  Marie  Andersen  giftede  sig  for  anden  gang  med  Hans  Rasmussen  i  Thorup  Kirke,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.   Suez-­‐kanalen,  der  forbinder  Middelhavet  med  Det  Røde  Hav,  blev  indviet.     1870  –  Partiet  Venstre  blev  stiftet  i  juni  måned.     1871  –  11.  november  1871  døde  svigerfaderen  Niels  Rasmussen  i  Asp,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.   24.  februar  1871  –  Dansk  Kvindesamfund  blev  stiftet.   15.  oktober  1871  –  Den  internationale  Arbejdsforening  for  Danmark  (det  senere  Socialdemokrati)  blev  stiftet.     1872  –  5.  Maj  1872  –  Slaget  på  Fælleden,  en  følge  af  anholdelsen  af  Harald  Brix,  Paul  Geleff  og  Louis  Pio,  der  havde  indkaldt  til  møde  på  Nørre  Fælle-­‐ de  med  baggrund  i  den  store  murerstrejke.     1873  –  Aftalen  om  krone  og  øre  som  fællesskandinavisk  mønt  i  både  Danmark,  Sverige  og  Norge  blev  indgået.  
Fortsættes  næste  side  

   

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 17  

Ane Marie Andersen (59)

      1874  –  30.  december  1874  –  Jernbanestrækningen  Roskilde-­‐Kalundborg  blev  indviet.     1875  –  Kronemønten  blev  indført  i  Danmark.   8.  april  1875  –  De  fængslede  socialistledere,  Pio,  Brix  og  Geleff  blev  benådet  og  løsladt  fra  Statsfængslet  i  Vridsløselille  efter  næsten  2  år  fængsel.     1877  –  7.  januar  1876  –  Ugebladet  Familie  Journal  udkom  for  første  gang.     1878  –  12.  februar  1878  –  Den  Internationale  Arbejderforening,  der  blev  stiftet  af  Louis  Pio  i  1871,  omdannes  til  Socialdemokratiet.     1879  –  31.  december  1879  –  Thomas  Edison  demonstrerede  sin  opfindelse  glødelampen.     1882  –  Det  første  andelsmejeri  blev  igangsat  i  Hjedding,  der  ligge  lidt  syd  for  Ølgod  i  Sønderjylland.   22.  november  1882  –  Den  sidste  offentlige  henrettelse  fandt  sted  uden  for  Nakskov.     1886  –    8.  maj  1886  –  Coca  Cola  blev  opfundet  i  USA  af  John  S.  Pemberton.     1887  –  16.  august  1887  døde  Ane  Marie  Andersen,  Asp,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.                                                                                                                                    

Slægtshistorie

 
12

Kilde:  Det  meste  fra  Wikipedia  

 

 
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 18  

Ane Marie Andersen (59)

 

Slægtshistorie

Ålborg  Amt,  Herreder  og  Sogne              

   
 

                                     
Ane   Marie   Andersen   blev   født   den   27.   juni   1842   i   Monstrup,   Rostrup   Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt,  og  har  hun  opholdt  sig  følgende  ste-­‐ der:     1842–1847  –  Monstrup,  Rostrup  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.   1847–1862  –  Thorup  By  og  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.     1862–1864  –  Fræer  B y  og  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.     1864–1865  –  Thorup  By  og  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.   1865–1887  –  Asp,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.        

Sogn-­‐Herred-­‐Amt,  DIS-­‐Danmark  2012  

13

   

                     
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 19  

Ane Marie Andersen (59)

  Matrikelkort  Monstrup  Mark,  Rostrup  sogn  1810    

Slægtshistorie

 

Indenrigsministeriet  –  Geodatastyrelsen  

3

 

 

Ane  Marie  Andersen’s  fader  Anders  Pedersen’s  (118)  navn  er  skrevet  på  matr.nr.  3,  der  har  to  mindre  stykker  jord  inde  i   selve   landsbyen,   hvor   der   er   tegnet   en   3-­‐længet   gård.   Derudover   hører   det   et   større   stykke   jord   til,   som   ligger   uden   for   landsbyen  (se  grøn  markering).     Ud  over  Anders  Pedersen’s  (118)  navn,  er  navnet  Poul  Jensen  (238)  streget  ud  (tidligere  ejer),  og  det  er  højst  sandsyn-­‐ ligt  faderen  til  Anders  Pedersen’s  (118)  kone  og  Ane  Marie  Andersen’s  (59)  moder  Ane  Poulsdatter  (119).     Endvidere   er   navnet   Jens   Sørensen   (478)   ligeledes   streget   ud,   og   det   er   højst   sandsynligt   faderen   til   Poul   Jensen’s   (238)   hustru  Maren  Jensdatter  (239).     Det   første   navn,   der   er   streget   ud   på   matr.nr.   3   ser   ud   til   at   være   Søren   Jensen   (956),   der   er   fader   til   Jens   Sørensen   (478).       Gården  er  således  en  slægtsgård,  der  har  gået  i  arv  gennem  mindst  4  generationer.      
     
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 20  

Ane Marie Andersen (59)

 

Slægtshistorie

Kilder:                                                                                          

Personlig  overleveringer  af  Niels  Marinus  Nielsen  (14).     1 Niels  Marinus  Nielsen’s  (14)  og  Andrea  Petrea  Jensen’s  (15)  fotoalbum .   2 Rostrupby.dk .   3 Indenrigsministeriet  –  Geodatastyrelsen  (matrikelkort) .     4 Rigsarkivet  Arkivalieronline    -­‐  se  følgende  kirkebøger  og  folketællinger:   Kirkebogen  1842-­‐1863,  fødte  kvindekøn,  side  63,  nr.  4  for  1842,  Rostrup  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.   Kirkebogen  1842-­‐1862,  døde  kvindekøn,  side  373,  nr.  4  for  1847,  Rostrup  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.   Kirkebog  1843-­‐1883,  konfirmationer,  side  100,  nr.  4  for  1857,  opslag  94,  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg     Amt.   Kirkebogen  1843-­‐1883,  vielser,  side  125,  nr.  5  for  1865,  opslag  114,  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.   Kirkebogen  1843-­‐1883,  fødte  kvindekøn,  side  55,  nr.  5,  for  1865,  opslag  53,  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.   Kirkebogen  1843-­‐1883,  døde  mandskøn,  side  191,  nr.  2  for  1867,  opslag  175,  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.   Kirkebog  1843-­‐1883,  Afgangsliste,  side  173,  nr.  10  for  1862,  opslag  158,  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt  og  Kir-­‐ kebog  1861-­‐1881,  Tilgangsliste,  side  107,  nr.  21  for  1862,  opslag  97,  Fræer  Sogn,  Hellum  Herred,  Ål   borg  Amt.   Kirkebog   1861-­‐1881,   Afgangsliste,   side   164,   nr.   7   for   1864,   opslag   112,   for   Fræer   Sogn,   Hellum   Herred,   Ålborg   Amt   og   Kir-­‐ kebog  1843-­‐1883,  Tilgangsliste,  side  151,  nr.  11  for  1864,  opslag  138,  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.   Kirkebog  1843-­‐1883,  døde  kvindekøn,  side  212,  nr.  2  for  1868,  Torup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.   Kirkebog   1843-­‐1883,  viede,  side  127,   nr.  3   for   1869,  første   registrering   på   siden,   opslag   116,  Torup   Sogn  Hellum   Herred,   Ål-­‐ borg  Amt.   Kirkebog  1843-­‐1883,  døde  mandskøn,  side  193,  nr.  5  for  1871,  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.   Folketællingen  fra  1.  februar  1845  for  Rostrup  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.   Folketællingen  fra  1.  februar  1850  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.   Folketællingen  fra  1.  februar  1855  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.   Folketællingen  fra  1.  februar  1860  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.   Folketællingen  fra  1.  februar  1870  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.   Folketællingen  fra  1.  februar  1880  for  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.     5 Leksikon.org .   6 Danmarkshistorie.dk .   7 Aalborgstift.dk .   8 Rigsarkivet  –  Nørrejylland  skiftearkivalier  (dødsanmeldelsen) .   9   Nationalmuseet 10 Stad.com  –  foto  af  Claud  David   11 BBR-­‐informationer .   12 Wikipedia .   13 Sogn  –  Herred  –  Amt,  DIS-­‐Danmark  2012 .   14 MyHeritage .   15 www.dk-­‐gravsten.dk .   16 http://www.myheritage.dk/person-­‐2000438_182524922_182524922/else-­‐kathrine-­‐ersen  (Stuhr  Web  Site) .   17 http://www.myheritage.dk/site-­‐family-­‐tree-­‐187766422/larsen#  (Larsen  Web  Site)   18   www.vortsognshistorie.dk 19 Landinspektøren,  tidsskrift  for  kortlægning  og  arealforvaltning,  nr.  2,  maj  2007   20 Østhimmerlands  Folkeblad,  tirsdag  den  19.  maj  2009   21 Facebook    

Ane  Marie  Andersen’s  aner  fra  MyHeritage    

14

 

 
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 21  

Ane Marie Andersen (59)

  Eftertavle  for  forældrene  
 

Slægtshistorie

 

Anders  Pedersen  (118)  og  hustru  Ane  Poulsdatter  (119)     og  hans  anden  hustru  Christiane  Jensdatter  
Børn  

 
Anders  Pedersen’s  og  Ane  Poulsdatter’s  børn:   1) Poul  Peter  Andersen  (døde  som  lille)   2) Poul  Peter  Andersen  (døde  som  lille)   3) Ane  Marie  Andersen  (59)   4) Peder  Christian  Andersen   5) Frederik  Marinus  Andersen  (døde  som  lille)     Anders  Pedersen’s  og  Christiane  Jensdatter’s  børn:       6) Jensine  Catharine  Sørensen  (datter  fra  hendes  1.  ægteskab  med  Søren  Christensen,  Simmersted)   7) Frederik  Marinus  Andersen     8) Jens  Andersen   9) Ane  Mette  Andersen   10) Pouline  Andrea  Andersen   11) Severine  Andersen  (døde  som  lille)   12) Søren  Christian  Andersen   13) Karen  Marie  Andersen  (døde  som  lille)  

  1)                   Poul  Peter  Andersen                    døde  2  mdr.  gammel   *  05-­‐09-­‐1839                                                   Monstrup,  Hindsted,  Ålborg                                                                         †  11-­‐11-­‐1839                                           Monstrup,  Hindsted,  Ålborg                   2)     Poul  Peder  Andesen                    døde  1  mdr.  gammel   *  08-­‐12-­‐1840                                   Monstrup,  Hindsted,  Ålborg         †  14-­‐01-­‐1841               Monstrup,  Hindsted,  Ålborg                 3)                   Ane  Marie  Andersen  (59)                                1.  ægteskab       *  28-­‐07-­‐1842                                      04-­‐11-­‐1865     Monstrup,  Hindsted,  Ålborg                                Thorup  Kirke               †  16-­‐08-­‐1887               Monstrup,  Hindsted,  Ålborg             Deres  børn:   1) Else  Kathrine  Jensen  (29)                                                                                  2.  ægteskab                                              20-­‐11-­‐1869                                            Thorup  Kirke                                                   Deres  børn:   2) Jens  Rasmussen  (død  som  barn)   3) Rasmus  Rasmussen  (død  som  barn)   4) Maren  Rasmussen  (død  som  ung)   5) Niels  Rasmussen   6) Ane  Jensine  Rasmine  Rasmussen   7) Drengebarn  (dødfødt)   8) Peder  Kristian  Rasmussen  (død  som  lille)                                  
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

 

 

 

 

 

                                         
 

           

 

   
gårdmand  

         

Jens  Nielsen  (58)     *  18-­‐08-­‐1840         Asp,  Hellum,  Ålborg   †  09-­‐02-­‐1867   Asp,  Hellum,  Ålborg  (kørselsulykke)  

             

gårdmand  

Hans  Rasmussen   *  14-­‐04-­‐1836   Skørping,  Hellum,  Ålborg   †  10-­‐06-­‐1904   Terndrup  Sygehus   Lyngby,  Hellum,  Ålborg  

 

Nærværende  Personbeskrivelses  person  –  se  mere  fra  denne  streng  under  eftertavlen  i  Personbeskrivelsen  for  datteren  Else  Kath-­‐ rine  Jensen  (29).  
side 22  

Ane Marie Andersen (59)

  4)  gårdejer   Peder  Christian  Andersen                                        gift  med     *  02-­‐02-­‐1844                                      17-­‐11-­‐1876     Monstrup,  Hindsted,  Ålborg                                  Fræer  Kirke     †  11-­‐09-­‐1885               Thorup,  Hellum,  Ålborg               Deres  børn:   1) Poul  Larsen  Andersen   2) Else  Katrine  Andersen  (tvilling)   3) Ane  Dorthea  Andersen  (tvilling)      

Slægtshistorie

         

Kirstine  Margrethe  Larsen   *  16-­‐10-­‐1853   Fræer,  Hellum,  Ålborg   †  26-­‐03-­‐1931   Thorup,  Hellum,  Ålborg  

Peder  Christian  Andersen  og  K irstine  Margrethe  Larsen  
 

17

Deres  gravsten  Thorup  Kirkegård    

15

   

    5)   Frederik  Marinus  Andersen   *  27-­‐03-­‐1846   Monstrup,  Hindsted,  Ålborg   †  19-­‐09-­‐1847   Thorup,  Hellum,  Ålborg     6)   Jensine  Catharine  Sørensen   *  23-­‐07-­‐1845   Hobro,  Onsild,  Randers   †   Ukendt     7)   Frederik  Marinus  Andersen   *  11-­‐06-­‐1848   Rostrup,  Hindsted,  Ålborg   †   Ukendt   8)   Jens  Andersen     *  09-­‐03-­‐1850   Rostrup,  Hindsted,  Ålborg   †  27-­‐03-­‐1861   Vebbestrup,  Hindsted,  Ålborg    

 

               døde  1  ½  år  gammel  

Ved  moderen  Ane  Poulsdatter’s  (119)  død  kom  børnene     Ane,  Peder  og  Frederik  i  pleje  hos  deres  moster  og  onkel,  Else  Cathrine  Poulsdatter  og  Poul   Christensen,  der  boede  i  Thorup.  

 

           yderligere  data  ukendt  

 

 

           yderligere  data  ukendt  

     døde  11  år  gammel  af  tæring    

   
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 23  

Ane Marie Andersen (59)

             yderligere  data  ukendt  

Slægtshistorie

9)   Ane  Mette  Andersen     *  12-­‐08-­‐1852   Vebbestrup,  Hindsted,  Ålborg   †   Ukendt     10)   Pouline  Andrea  Andersen   *  19-­‐03-­‐1855   Vebbestrup,  Hindsted,  Ålborg   †   Ukendt   11)   Severine  Andersen       *  18-­‐02-­‐1857   Vebbestrup,  Hindsted,  Ålborg   †  18-­‐03-­‐1857   Vebbestrup,  Hindsted,  Ålborg     12)   Søren  Christian  Andersen   *  04-­‐05-­‐1859   Vebbestrup,  Hindsted,  Ålborg   †   Ukendt   13)   Karen  Marie  Andersen     *  12-­‐03-­‐1862   Monstrup,  Hindsted,  Ålborg   †  29-­‐12-­‐1862   Monstrup,  Hindsted,  Ålborg    
Fortsættes  næste  side  

 

         yderligere  data  ukendt  

                 døde  1  mdr.  gammel  

 

         yderligere  data  ukendt  

 

                     døde  ¾  år  gammel  

     

           
                                       
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 24  

Ane Marie Andersen (59)

  Børnebørn  

Slægtshistorie

   

Anders  Pedersen’s  og  Ane  Poulsdatter’s  børnebørn   4)   Peder  Christian  Andersen’s  og  Kirstine  Margrethe  Larsen’s  børn:  

 

4-­‐1)   Poul  Larsen  Andersen                                          gift  med     *  10-­‐01-­‐1878                                      11-­‐07-­‐1902     Thorup,  Hellum,  Ålborg                                  Thorup  Kirke     †  10-­‐05-­‐1959               Thorup,  Hellum,  Ålborg               Deres  børn:   1) Peder  Christian  Andersen   2) Marius  Andersen   3) Kirstine    Andersen  (død  som  lille)   4) Mary  Kirstine  Andersen  (døde  som  barn)      

         

Mortine  Boline  Mortensen   *  22-­‐12-­‐1877   Hellum,  Hellum,  Ålborg   †  21-­‐12-­‐1963   Thorup,  Hellum,  Ålborg  

 

Poul’s  og  Mortine’s  gravsten,  Thorup  Kirkegård  

15

             
boelsmand  

  4-­‐2)           Else  Katrine  Andersen  (tvilling  til  3)     *  13-­‐08-­‐1879         Thorup,  Hellum,  Ålborg       †  04-­‐07-­‐1928         Store  Brøndum,  Hellum,  Ålborg       Deres  børn:   1) Kirstine  Birgithe  Andersen   2) Peder  Christian  Andersen   3) Just  Andersen  (tvilling)     4) Bertha  Andersen  (tvilling)                            

                                         gift  med                                  11-­‐07-­‐1911                                Thorup  Kirke                

Mikael  Andersen   *  20-­‐07-­‐1881   Store  Brøndum,  Hellum,  Ålborg   †  10-­‐06-­‐1951   Store  Brøndum,  Hellum,  Ålborg  

Tvillingerne  -­‐  Else  Kathrine  og  Ane  Dorthe  Andersen    

17

     
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 25  

Ane Marie Andersen (59)

  4-­‐3)   Ane  Dorthea  Andersen  (tvilling  til  2)   *  13-­‐08-­‐1879       Thorup,  Hellum,  Ålborg     †         Ukendt         Deres  børn:   1) Ukendt  

Slægtshistorie

         

              gift  med                                    09-­‐07-­‐1904                                  Thorup  Kirke              

         

Christen  Christensen   *  05-­‐07-­‐1880   Astrup,  Hindsted,  Ålborg   †   Ukendt  

 

Else  Kathrine,  Poul  Larsen  og  Ane  Dorthea  

17

 

      Fortsættes  næste  side    

                                                           
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 26  

Ane Marie Andersen (59)

 

Slægtshistorie Oldebørn  

 
 
Anders  Pedersen’s  og  Ane  Poulsdatter’s  oldebørn   4)   Peder  Christian  Andersen’s  og  Kirstine  Margrethe  Larsen’s  børnebørn   4-­‐1)   Poul  Larsen  Andersen’s  og  Mortine  Boline  Mortensen’s  børn:  

  4-­‐1-­‐1)  gårdmand   Peder  Christian  Andersen   *  31-­‐03-­‐1904   Thorup,  Hellum,  Ålborg   †  10-­‐07-­‐1938   Thorup,  Hellum,  Ålborg    

 

 

   ugift  

Peder’s  gravsten  på  Thorup  Kirkegård  

15

 

  4-­‐1-­‐2)  gårdejer   Marius  Andersen         gift  med     *  13-­‐10-­‐1906                                        21-­‐03-­‐1939     Thorup,  Hellum,  Ålborg                                  Hammer  Kirke   †  16-­‐10-­‐2002               Thorup,  Hellum,  Ålborg               Deres  børn:   1) Poul  Larsen  Andersen   2) Jakob  Sølgaard  Andersen   3) Peder  Christian  Andersen   4) Morten  Larsen  Andersen  (tvilling)   5) Marie  Sølgaard  Andersen  (tvilling)    

         

Anna  Christensen   *  22-­‐07-­‐1911   Thorup,  Hellum,  Ålborg   †  04-­‐09-­‐1982   Thorup,  Hellum,  Ålborg  

Marius’  og  Anna’s  gravsten  på  Thorup  Kirkegård  

15

 

4-­‐1-­‐3)   Kirstine  Andersen                                                                                          døde  1  mdr.  gammel   *  05-­‐01-­‐1909   Thorup,  Hellum,  Ålborg   †  07-­‐02-­‐1909   Thorup,  Hellum,  Ålborg      
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 27  

Ane Marie Andersen (59)

  4-­‐1-­‐4)   Mary  Kirstine  Andersen     *  20-­‐05-­‐1912   Thorup,  Hellum,  Ålborg   †  03-­‐03-­‐1922   Ukendt      

Slægtshistorie

 

               døde  9  ¾  år  gammel  

Anders  Pedersen’s  og  Ane  Poulsdatter’s  oldebørn   4)   Peder  Christian  Andersen’s  og  Kirstine  Margrethe  Larsen’s  børnebørn   4-­‐2)   Else  Katrine  Andersen’s  og  Mikael  Andersen’s  børn:  

  4-­‐2-­‐1)         Kirstine  Birgithe  Andersen   *  17-­‐05-­‐1912       Store  Brøndum,  Hellum,  Ålborg   †  27-­‐10-­‐1987       Astrup,  Hindsted,  Ålborg       Deres  børn:   1) Alice  Jensen   2) Egon  Jensen   3) Ingo  Jensen                           4-­‐2-­‐2)  gårdmand   Peder  Christian  Andersen   *  23-­‐03-­‐1914       Store  Brøndum,  Hellum,  Ålborg   †  04-­‐07-­‐1984       Bælum,  Hellum,  Ålborg       Deres  børn:   1) Kamma  Andersen   2) Svend  Andersen                
    Bryllupsbillede  
16

           

                    gift  med                                    15-­‐02-­‐1942                              Brøndum  Kirke              

           

smedemester    

Kristen  Adolf  Marinus  Jensen   *  18-­‐11-­‐1906   Hellum,  Hellum,  Ålborg     †  29-­‐01-­‐2000   Astrup,  Hindsted,  Ålborg  

Kirstine’s  og  Kristen’s  gravsten  på  Astrup  Kirkegård  

15

 
16

Bryllupsbillede  

         

              gift  med                                    08-­‐06-­‐1949                                Skibsted  Kirke              

         

Gerda  Andersen   *  17-­‐03-­‐1917   Thorup,  Hellum,  Ålborg   †  01-­‐08-­‐1996   Bælum,  Hellum,  Ålborg  

 

 Peder  Christian’s  og  Gerda’s  gravsten  på  Bælum  Kirkegård  

15

       
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 28  

Ane Marie Andersen (59)

  4-­‐2-­‐3)  arbejdsmand  og  husmand   Just  Andersen    (tvilling  til  4)   *  22-­‐05-­‐1917       Store  Brøndum,  Hellum,  Ålborg   †  20-­‐02-­‐1988       Blenstrup,  Hellum,  Ålborg     Deres  børn:   1) Jørn  Andersen   2) Gunnar  Andersen              

Slægtshistorie

                       

              gift  med                                    31-­‐05-­‐1942                              Blenstrup  Kirke              

         

Anna  Jodithe  Jensen   *  28-­‐10-­‐1917   Blenstrup,  Hellum,  Ålborg   †  23-­‐09-­‐1999   Blenstrup,  Hellum,  Ålborg  

 

      16 Bryllupsbillede  

Just’s  og  Anna  Jodithe’s  gravsten  på  Blenstrup  Kirkegård  

15

      4-­‐2-­‐4)         Bertha  Andersen  (tvilling  til  3)   *  22-­‐05-­‐1917       Store  Brøndum,  Hellum,  Ålborg   †  30-­‐01-­‐1987  (slagtilfælde)     Store  Brøndum,  Hellum,  Ålborg       Deres  børn:   1) 2) 3) 4)          
                 

           

                    gift  med                                    15-­‐03-­‐1946                              Brøndum  Kirke              

           

gårdmand    

Anders  Olesen   *  03-­‐08-­‐1912   Als,  Hindsted,  Ålborg     †  22-­‐01-­‐1980  (slagtilfælde)   Store  Brøndum,  Hellum,  Ålborg  
 år.  

De  overtog  Bertha’s  fødehjem,  Birgittes  Minde,  i  1946  efter  hendes  far.  Gården  havde  da  været  i  slægtens  eje  i  mere  end  200  

Niels  Olesen   Arne  Olesen   Kaj  Olesen   Else  Olesen  

Bertha  Andersen  

16

Anders  Olesen  

16

Bertha’s  og  Anders’  gravsten  på  Brøndum  Kirkegård  

15

         

             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          18   17 Birgithesminde,  slægtsgården,  tekst og  foto   Ejendommen  er  fortsat  (2013)  i  slægten  eje  og  bebos  af  (4-­‐2-­‐4-­‐2)  Arne  Olesen  og  Rita  Larsen.  

 
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 29  

Ane Marie Andersen (59)

  Tipoldebørn  

Slægtshistorie

 
  Anders  Pedersen’s  og  Ane  Poulsdatter’s  tipoldebørn   4)   Peder  Christian  Andersen’s  og  Kirstine  Margrethe  Larsen’s  oldebørn   4-­‐1)   Poul  Larsen  Andersen’s  og  Mortine  Boline  Mortensen’s  børnebørn   4-­‐1-­‐2)   Marius  Andersen’s  og  Anna  Christensen’s  børn:  

 

4-­‐1-­‐2-­‐1)   Poul  Larsen  Andersen     *  01-­‐02-­‐1940   Thorup,  Hellum,  Ålborg   †   Ukendt     4-­‐1-­‐2-­‐2)   Jakob  Sølgaard  Andersen   *  23-­‐08-­‐1943   Thorup,  Hellum,  Ålborg   †   Ukendt      

yderligere  data  ukendt  

yderligere  data  ukendt  

 

 

Fra  Landinspektøren,  tidsskrift  for  kortlægning  og  arealforvaltning,  nr.  2,  maj  2007  

19

 

    4-­‐1-­‐2-­‐3)   Peder  Christian  Andersen   *  22-­‐07-­‐1945   Thorup,  Hellum,  Ålborg   †   Ukendt     4-­‐1-­‐2-­‐4)   Morten  Larsen  Andersen  (tvilling  til  5)   *  21-­‐03-­‐1949   Thorup,  Hellum,  Ålborg   †   Ukendt    
  Leif Christensen

yderligere  data  ukendt  

yderligere  data  ukendt  

Redigeret 13-06-2013

side 30  

Ane Marie Andersen (59)

  4-­‐1-­‐2-­‐5)     Marie  Sølgaard  Andersen  (tvilling  til  4)   *  21-­‐03-­‐1949   Thorup,  Hellum,  Ålborg   †  16-­‐05-­‐2009   Dollerup,  Blenstrup,  Hellum,  Ålborg     Deres  børn:   1) Ann  Erikke  Sølgaard  Andersen   2) Søren  Sølgaard  Andersen   3) Jens  Sølgaard  Andersen      

Slægtshistorie

           

  gift  med          

           

           

4-­‐2-­‐3-­‐1)   Jørn  Andersen   *  17-­‐03-­‐1942   Dollerup,  Blenstrup,  Hellum,  Ålborg   †  23-­‐04-­‐1987   Dollerup,  Blenstrup,  Hellum,  Ålborg  

                                                                                                         Østhimmerlands  Folkeblad,                                                                                                  Jørn  og  Marie  Andersen’s  gravsten,  Blenstrup  Kirkegård     20                                                                                                            tirsdag  den  19.  maj  2009  

                           

15

   

     
Anders  Pedersen’s  og  Ane  Poulsdatter’s  tipoldebørn   4)   Peder  Christian  Andersen’s  og  Kirstine  Margrethe  Larsen’s  oldebørn   4-­‐2)   Else  Katrine  Andersen’s  og  Mikael  Andersen’s  børnebørn   4-­‐2-­‐1)   Kirstine  Birgithe  Andersen’s  og  Kristen  Adolf  Marinus  Jensen’s  børn:  

  4-­‐2-­‐1-­‐1)   Alice  Jensen       17-­‐12-­‐1944   Astrup,  Hindsted,  Ålborg   †   Ukendt     4-­‐2-­‐1-­‐2)   Egon  Jensen       *  06-­‐06-­‐1947   Astrup,  Hindsted,  Ålborg   †   Ukendt     4-­‐2-­‐1-­‐3)   Ingo  Jensen       *  31-­‐12-­‐1949   Astrup,  Hindsted,  Ålborg   †   Ukendt        
Leif Christensen

 

           yderligere  data  ukendt  

 

           yderligere  data  ukendt  

 

           yderligere  data  ukendt  

Redigeret 13-06-2013

side 31  

Ane Marie Andersen (59)

 

Slægtshistorie

Anders  Pedersen’s  og  Ane  Poulsdatter’s  tipoldebørn   4)   Peder  Christian  Andersen’s  og  Kirstine  Margrethe  Larsen’s  oldebørn   4-­‐2)   Else  Katrine  Andersen’s  og  Mikael  Andersen’s  børnebørn   4-­‐2-­‐2)   Peder  Christian  Andersen’s  og  Gerda  Andersen’s  børn:  

  4-­‐2-­‐2-­‐1)   Kamma  Andersen   *  11-­‐12-­‐1949   Skibsted,  Hellum,  Ålborg   †   Ukendt     4-­‐2-­‐2-­‐2)   Svend  Andersen   *  01-­‐07-­‐1951   Skibsted,  Hellum,  Ålborg   †   Ukendt      

yderligere  data  ukendt  

yderligere  data  ukendt  

Anders  Pedersen’s  og  Ane  Poulsdatter’s  tipoldebørn   4)   Peder  Christian  Andersen’s  og  Kirstine  Margrethe  Larsen’s  oldebørn   4-­‐2)   Else  Katrine  Andersen’s  og  Mikael  Andersen’s  børnebørn   4-­‐2-­‐3)   Just  Andersen’s  og  Anna  Judithe  Jensen’s  børn:  

  4-­‐2-­‐3-­‐1)     Jørn  Andersen   *  17-­‐03-­‐1943   Dollerup,  Blenstrup,  Hellum,  Ålborg   †  23-­‐04-­‐1987   Dollerup,  Blenstrup,  Hellum,  Ålborg     Deres  børn:   1) Ann  Erikke  Andersen   2) Søren  Andersen   3) Jens  Andersen  

           

  gift  med          

           

           

4-­‐1-­‐2-­‐5)   Marie  Sølgaard  Andersen   *  21-­‐03-­‐1949   Thorup,  Hellum,  Ålborg   †  16-­‐05-­‐2009   Dollerup,  Blenstrup,  Hellum,  Ålborg  

                                                                                                     Jørn  og  Marie  Andersen’s  gravsten,  Blenstrup  Kirkegård                                                                                                  Østhimmerlands  Folkeblad,         20                  tirsdag  den  19.  maj  2009  

15

                       

 

4-­‐2-­‐3-­‐2)   Gunnar  Andersen   *  20-­‐01-­‐1949   Dollerup,  Hellum,  Ålborg   †   Ukendt    
Leif Christensen

yderligere  data  ukendt  

Redigeret 13-06-2013

side 32  

Ane Marie Andersen (59)

 

Slægtshistorie

Anders  Pedersen’s  og  Ane  Poulsdatter’s  tipoldebørn   4)   Peder  Christian  Andersen’s  og  Kirstine  Margrethe  Larsen’s  oldebørn   4-­‐2)   Else  Katrine  Andersen’s  og  Mikael  Andersen’s  børnebørn   4-­‐2-­‐4)   Bertha  Andersen’s  og  Anders  Olesen’s  børn:  

  4-­‐2-­‐4-­‐1)   Niels  Olesen                                                                                                                                                    gift  med   *  15-­‐01-­‐1947       Store  Brøndum,  Hellum,  Ålborg       †       Ukendt         Deres  børn:   1) Rikke  Dahl  Olesen   2) Søren  Olesen     4-­‐2-­‐4-­‐2)         Arne  Olesen                                                                                                                                                        partner   *  06-­‐07-­‐1950       Store  Brøndum,  Hellum,  Ålborg       †       Ukendt                                                                                                                                                               Deres  børn:   1) Janne  Larsen   2) Jacob  Larsen   3) Trine  Larsen  

         

         

Eva  Dahl  Mortensen   *   Ukendt   †   Ukendt  

           

           

assistent  hos  Ålborg  Teater  

Rita  Larsen   *  13-­‐07-­‐1953   Skibsted,  Hellum,  Ålborg   †   Ukendt  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              17 17                                          Arne  Olesen                                                                                                                                                          Rita  Larsen  

  4-­‐2-­‐4-­‐3)  laborant   Kaj  Olesen                                                                                                                                               *  11-­‐06-­‐1954     Store  Brøndum,  Hellum,  Ålborg     †     Ukendt       Deres  børn:   1) Anders  Christian  Olesen   2) Casper  Michael  Olesen     4-­‐2-­‐4-­‐4)       Else  Olesen     *  28-­‐01-­‐1957     Store  Brøndum,  Hellum,  Ålborg     †     Ukendt       Deres  børn:   1) Claus  Cortsen   2) Mads  Cortsen    
Leif Christensen

gift  med          

         

         

Lone  Bro  Hansen   *   Ukendt   †   Ukendt  

  gift  med          

           

           

ejendomsmægler  

Hans  Cortsen   *   Ukendt   †   Ukendt  

Redigeret 13-06-2013

side 33  

Ane Marie Andersen (59)

 

Slægtshistorie Tip2-­‐oldebørn  

 
 
Anders  Pedersen’s  og  Ane  Poulsdatter’s  tip2-­‐oldebørn   4)   Peder  Christian  Andersen’s  og  Kirstine  Margrethe  Larsen’s  tipoldebørn   4-­‐1)   Poul  Larsen  Andersen’s  og  Mortine  Boline  Mortensen’s  oldebørn   4-­‐1-­‐2)   Marius  Andersen’s  og  Anna  Christensen’s  børnebørn   4-­‐1-­‐2-­‐5)   Marie  Sølgaard  Andersen’s  og  Jørn  Andersen’s  børn:   Anders  Pedersen’s  og  Ane  Poulsdatter’s  tip2-­‐oldebørn   4)   Peder  Christian  Andersen’s  og  Kirstine  Margrethe  Larsen’s  tipoldebørn   4-­‐2)   Else  Katrine  Andersen’s  o g  Mikael  Andersen’s  o ldebørn   4-­‐2-­‐3)   Just  Andersen’s  og  Anna  Judithe  Jensen’s  børnebørn   4-­‐2-­‐3-­‐1)   Jørn  Andersen’s  og  Marie  Sølgaard  Andersen’s  børn:  

 

4-­‐1)  Poul  Larsen  Andersen  og  4-­‐2)  Else  Katrine  Andersen  er  bror  og  søster,  hvilket  gør,  at  4-­‐1-­‐2)  Marius  Andersen  og  4-­‐2-­‐3)  Just  Andersen  er  fætre.  

  4-­‐1-­‐2-­‐5-­‐1)  +  4-­‐2-­‐3-­‐1-­‐1)  sygeplejerske   Ann  Erikke  Sølgaard  Andersen   *  1973   Blenstrup,  Skørping,  Nordjylland   †   Ukendt     Deres  børn:   1) Thomas  Sølgaard  Espersen   2) Jonas  Sølgaard  Espersen   3) Rasmus  Sølgaard  Espersen  

         

gift  med          

         

         

Peter  Espersen   *   Ukendt   †   Ukendt  

 

Familien  Espersen  (Facebook)  

21

 

    4-­‐1-­‐2-­‐5-­‐2)  +  4-­‐2-­‐3-­‐1-­‐2)   Søren  Sølgaard  Andersen   *  11-­‐12-­‐1977   Blenstrup,  Skørping,  Nordjylland   †   Ukendt     Deres  børn:   1) Ukendt  –  søn  

         

gift  med          

         

         

Mie  Otte  Olesen   *   Skørping,  Rebild,  Nordjylland   †   Ukendt  

 

Søren  med  sin  søn  (Facebook)    og  Mie  med  sin  søn  (Facebook)    

 21      

21

 

   
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 34  

Ane Marie Andersen (59)

  4-­‐1-­‐2-­‐5-­‐3)  +  4-­‐2-­‐3-­‐1-­‐3)   Jens  Sølgaard  Andersen   *   Ukendt   †   Ukendt     Deres  børn:   1) Ukendt    

Slægtshistorie

         

gift  med          

         

         

Tina  ?   *   Ukendt   †   Ukendt  

 

Anders  Pedersen’s  og  Ane  Poulsdatter’s  tip2-­‐oldebørn   4)   Peder  Christian  Andersen’s  og  Kirstine  Margrethe  Larsen’s  tipoldebørn   4-­‐2)   Else  Katrine  Andersen’s  og  Mikael  Andersen’s  oldebørn   4-­‐2-­‐4)   Bertha  Andersen’s  og  Anders  Olesen’s  børnebørn   4-­‐2-­‐4-­‐1)   Niels  Olesen’s  og  Eva  Dahl  Mortensen’s  børn:  

  4-­‐2-­‐4-­‐1-­‐1)   Rikke  Dahl  Olesen   *   Ukendt   †   Ukendt     Deres  børn:   1) Regitze  Høyer   2) Agnete  Høyer   3) Ukendt  Høyer     4-­‐2-­‐4-­‐1-­‐2)   Søren  Olesen   *   Ukendt   †   Ukendt      
Fortsættes  næste  side  

         

gift  med          

         

         

Thor  Høyer   *   Ukendt   †   Ukendt  

yderligere  data  ukendt  

                                           
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 35  

Ane Marie Andersen (59)

 

Slægtshistorie

Anders  Pedersen’s  og  Ane  Poulsdatter’s  tip2-­‐oldebørn   4)   Peder  Christian  Andersen’s  og  Kirstine  Margrethe  Larsen’s  tipoldebørn   4-­‐2)   Else  Katrine  Andersen’s  og  Mikael  Andersen’s  oldebørn   4-­‐2-­‐4)   Bertha  Andersen’s  og  Anders  Olesen’s  børnebørn   4-­‐2-­‐4-­‐2)   Arne  Olesen’s  og  Rita  Larsen’s  børn:  

4-­‐2-­‐4-­‐2-­‐1)   Janne  Larsen   *  23-­‐07-­‐1978   Hobro  Sygehus,  Nordjylland   †   Ukendt     Deres  børn:                                          1)  Storm  Villum  Larsen      

                            gift  med                        15-­‐09-­‐2009                      

           

edb  –  software  udvikler  

Ole  Laursen   *     Ålborg,  Nordjylland   †   Ukendt  

     Janne  Larsen                                                                                                                                                                Ole  Laursen  

17

                                   

17

 

4-­‐2-­‐4-­‐2-­‐2)     Jacob  Larsen   *  01-­‐11-­‐1979   Hobro  Sygehus,  Nordjylland   †   Ukendt     Deres  børn:     1) Ukendt  

                 kærester  med                            

           

cand.  psych.  

Maren  Moltsen   *     Hjørring,  Nordjylland   †   Ukendt  

   

                                                                                                                                                                                 Jacob  Larsen                                                                                                                                            Maren  Moltsen  

17

                 

17

   

       
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 36  

Ane Marie Andersen (59)

  4-­‐2-­‐4-­‐2-­‐3)   Trine  Larsen   *  30-­‐03-­‐1985   Hobro  Sygehus,  Nordjylland   †   Ukendt  

Slægtshistorie

       yderligere  data  ukendt  

Trine  Larsen  

17

 

 
Anders  Pedersen’s  og  Ane  Poulsdatter’s  tip2-­‐oldebørn   4)   Peder  Christian  Andersen’s  og  Kirstine  Margrethe  Larsen’s  tipoldebørn   4-­‐2)   Else  Katrine  Andersen’s  og  Mikael  Andersen’s  oldebørn   4-­‐2-­‐4)   Bertha  Andersen’s  og  Anders  Olesen’s  børnebørn   4-­‐2-­‐4-­‐3)   Kaj  Olesen’s  og  Lone  Bro  Olesen’s  børn:  

  4-­‐2-­‐4-­‐3-­‐1)   Anders  Christian  Olesen   *   Strib,  Middelfart,  Region  Syddanmark   †   Ukendt  

         kærester  med                            
 

         

Liselotte  Skovgaard  Dremstrup   *  08-­‐07-­‐1992   Ukendt   †   Ukendt  

Anders  (Facebook)  

21

 

 

 

4-­‐2-­‐4-­‐3-­‐2)   Casper  Michael  Olesen                                                                                          yderligere  data  ukendt   *   Strib,  Middelfart,  Region  Syddanmark   †   Ukendt    

Casper  (Facebook)  

21

   

 
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 37  

Ane Marie Andersen (59)

 

Slægtshistorie

Anders  Pedersen’s  og  Ane  Poulsdatter’s  tip2-­‐oldebørn   4)   Peder  Christian  Andersen’s  og  Kirstine  Margrethe  Larsen’s  tipoldebørn   4-­‐2)   Else  Katrine  Andersen’s  og  Mikael  Andersen’s  oldebørn   4-­‐2-­‐4)   Bertha  Andersen’s  og  Anders  Olesen’s  børnebørn   4-­‐2-­‐4-­‐4)   Else  Olesen’s  og  Hans  Cortsen’s  børn:  

  4-­‐2-­‐4-­‐4-­‐1)   Claus  Cortsen   *     Ukendt   †   Ukendt                kærester  med                    25-­‐02-­‐2008                                 Katrine  Elton  Baisgaard   *   Ukendt   †   Ukendt  

Claus  Cortsen  og  Katrine  Elton  Baisgaard  

21

 

  4-­‐2-­‐4-­‐4-­‐2)   Mads  Cortsen                                                                                                                        yderligere  data  ukendt   *   Ukendt     †   Ukendt  

Mads  Cortsen  

17

 

                             

Fortsættes  næste  side  

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 38  

Ane Marie Andersen (59)

 

Slægtshistorie Tip3-­‐oldebørn  

 
  Anders  Pedersen’s  og  Ane  Poulsdatter’s  tip3-­‐oldebørn   4)   Peder  Christian  Andersen’s  og  Kirstine  Margrethe  Larsen’s  tip2-­‐oldebørn   4-­‐1)   Poul  Larsen  Andersen’s  og  Mortine  Boline  Mortensen’s  tipoldebørn   4-­‐1-­‐2)   Marius  Andersen’s  og  Anna  Christensen’s  oldebørn   4-­‐1-­‐2-­‐5)   Marie  Sølgaard  Andersen’s  og  Jørn  Andersen’s  børnebørn   4-­‐1-­‐2-­‐5-­‐1)   Ann  Erikke  Sølgaard  Andersen’s  og  Peter  Espersen’s  børn:     Anders  Pedersen’s  og  Ane  Poulsdatter’s  tip3-­‐oldebørn   4)   Peder  Christian  Andersen’s  og  Kirstine  Margrethe  Larsen’s  tip2-­‐oldebørn   4-­‐2)   Else  Katrine  Andersen’s  o g  Mikael  Andersen’s  tipoldebørn   4-­‐2-­‐3)   Just  Andersen’s  og  Anna  Judithe  Jensen’s  oldebørn   4-­‐2-­‐3-­‐1)   Jørn  Andersen’s  og  Marie  Sølgaard  Andersen’s  børnebørn   4-­‐2-­‐3-­‐1-­‐1)   Ann  Erikke  Sølgaard  Andersen’s  og  Peter  Espersen’s  b ørn:  

  4-­‐1)  Poul  Larsen  Andersen  og  4-­‐2)  Else  Katrine  Andersen  er  bror  og  søster,  hvilket  gør,  at  4-­‐1-­‐2)  Marius  Andersen  og  4-­‐2-­‐3)  Just  Andersen  er  fætre.  

 

4-­‐1-­‐2-­‐5-­‐1-­‐1)  +  4-­‐2-­‐3-­‐1-­‐1-­‐1)   Thomas  Sølgaard  Espersen   *  2000   Tisted,  Mariager  Fjord,  Region  Nordjylland   †   Ukendt    

yderligere  data  ukendt                    

     

   

Thomas  (Facebook)  

21

 

    4-­‐1-­‐2-­‐5-­‐1-­‐2)  +  4-­‐2-­‐3-­‐1-­‐1-­‐2)   Jonas  Sølgaard  Espersen   *   Tisted,  Mariager  Fjord,  Region  Nordjylland   †   Ukendt    

      yderligere  data  ukendt  

 

 

Jonas  (Facebook)  

21

 

    4-­‐1-­‐2-­‐5-­‐1-­‐3)  +  4-­‐2-­‐3-­‐1-­‐1-­‐3)   Rasmus  Sølgaard  Espersen   *   Tisted,  Mariager  Fjord,  Region  Nordjylland   †   Ukendt    
    Leif Christensen

yderligere  data  ukendt  

Redigeret 13-06-2013

side 39  

Ane Marie Andersen (59)

  Anders  Pedersen’s  og  Ane  Poulsdatter’s  tip3-­‐oldebørn   4)   Peder  Christian  Andersen’s  og  Kirstine  Margrethe  Larsen’s  tip2-­‐oldebørn   4-­‐2)   Else  Katrine  Andersen’s  og  Mikael  Andersen’s  tipoldebørn   4-­‐2-­‐4)   Bertha  Andersen’s  og  Anders  Olesen’s  oldebørn   4-­‐2-­‐4-­‐1)   Niels  Olesen’s  og  Eva  Dahl  Mortensen’s  børnebørn   4-­‐2-­‐4-­‐1-­‐1)   Rikke  Dahl  Olesen’s  og  Thor  Høyer’s  børn:  

Slægtshistorie

  4-­‐2-­‐4-­‐1-­‐1-­‐1)   Regitze  Høyer   *   Ukendt   †   Ukendt     4-­‐2-­‐4-­‐1-­‐1-­‐2)   Agnete  Høyer   *   Ukendt   †   Ukendt     4-­‐2-­‐4-­‐1-­‐1-­‐3)   Ukendt  Høyer   *   Ukendt   †   Ukendt    

yderligere  data  ukendt                          

         

         

 

 

 

yderligere  data  ukendt  

yderligere  data  ukendt  

  Anders  Pedersen’s  og  Ane  Poulsdatter’s  tip3-­‐oldebørn   4)   Peder  Christian  Andersen’s  og  Kirstine  Margrethe  Larsen’s  tip2-­‐oldebørn   4-­‐2)   Else  Katrine  Andersen’s  og  Mikael  Andersen’s  tipoldebørn   4-­‐2-­‐4)   Bertha  Andersen’s  og  Anders  Olesen’s  oldebørn   4-­‐2-­‐4-­‐2)   Arne  Olesen’s  og  Rita  Larsen’s  børnebørn   4-­‐2-­‐4-­‐2-­‐1)   Janne  Larsen’s  og  Ole  Laursen’s  børn:  

  4-­‐2-­‐4-­‐2-­‐1-­‐1)   Storm  Villum  Larsen                                                                                                      yderligere  data  ukendt   *  25-­‐09-­‐2011         Ålborg  Sygehus,  Nordjylland         †         Ukendt        

                       

       

 

Storm  og  Rita  Larsen  

17

 

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 40