Druk nr 1721-A

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

DODATKOWE

SPRAWOZDANIE

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA POSELSKICH PROJEKTÓW USTAW O ZMIANIE KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

o poselskim projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (druk nr 432).
Sejm na 39. posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2009 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu - skierowa! ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1721 do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w celu rozpatrzenia poprawki zg!oszonej w drugim czytaniu. Komisja Nadzwyczajna po rozpatrzeniu tej poprawki na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2009 r. wnosi: W y s o k i S e j m raczy nast"puj#c# poprawk":

art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 1471) w art. 99 dodaje si" ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. Wybran# do Sejmu i do Senatu nie mo$e by% osoba skazana prawomocnym wyrokiem na kar" pozbawienia wolno&ci za przest"pstwo umy&lne &cigane z oskar$enia publicznego.

4. Prawa wybieralno&ci w wyborach do Sejmu i do Senatu nie posiadaj# osoby, które s!u$y!y lub pracowa!y przed 1 stycznia 1990 w strukturach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i podporz#dkowanemu jej aparatowi przymusu pa'stwowego prowadzi!y dzia!ania, które by!y wymierzone w d#$enia Narodu do niepodleg!o&ci i wolno&ci, prawa obywateli oraz prawa Ko&cio!a i niezale$nych instytucji spo!ecznych, w tym o osobach prowadz#cych i wspomagaj#cych te dzia!ania.”.”. - pose! P. Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzuci"

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2009 r.

Przewodnicz#cy Komisji i Sprawozdawca

(-) Stanis!aw Chmielewski

KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKI EJ SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EU ROPEJSKIEJ SEKRETARZ STANU Mikoł aj DowgieIewicz Min.MD/iĆ ,l lo9'opl.ls V3 Warszar,va, J,1 kwietnia 2009 r. dnia
!

Pan Stanisł aw Chmielewski PrzewodnicZą cy Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie KonsĘ tucji RzeczypospolitejPolskiej S c j m RP

opinia o zgodnoś ci prawem Unii Europejskic.jdodatkowegosprawozdaniaKomisji z Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich proicktórv ustaw o zmianie KonsĘ tuc.ii Rzeczypospolitej Polskiej o posclskim projekcic ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. /druk nr l7fl-Al wyraź zona na podstawie art. 9 pkt 3 w zwią zku z art. 2 ust. l pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia |996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 10ó, poz. 494, z póź n. zm.) oraz na podstawieart.42 ust. 4 Regulaminu Sejmu RP, przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikolaja Dowgielervicza

Szanow,nyPanie P rzewodniczący, W związku z przedł ozonym dodatkowym Sprawozdaniem Komisji Nadzwyczajnej do

rozpatrzeniaposelskich projektów ustaw o zmianie Konsty.tucjiRzeczypospolitej Polskiej o poselskim projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. /druk rr I7LI-N (pismo nr NZK-0I50-ll/2009) uprzejmieinformuję,ze sprawozdanienie jest objęteprawemUnii Europejskiej.

Z powa aniem,