S GD & ðT TP.

H CHÍ MINH KỲ THI TH Trư ng THPT Chuyên Lê H ng Phong (ð thi có 05 trang) H và tên thí sinh:

ð I H C L n 3 Tháng 3 - 2009 Môn thi: V T LÍ Th i gian làm bài: 90 phút

Mã đ thi: 225

Ph n I: Ph n chung. Câu 1. Cư ng ñ dòng ñi n trong m ch dao ñ ng LC có bi u th c i = 9cos ω t(mA). Vào th i ñi m năng lư ng ñi n trư ng b ng 8 l n năng lư ng t trư ng thì cư ng ñ dòng ñi n i b ng A. 3mA. B. 1,5 2 mA. C. 2 2 mA. D. 1mA. Câu 2. Tia h ng ngo i và tia Rơnghen có bư c sóng dài ng n khác nhau nên chúng A. có b n ch t khác nhau và ng d ng trong khoa h c k thu t khác nhau. B. b l ch khác nhau trong t trư ng ñ u. C. b l ch khác nhau trong ñi n trư ng ñ u. D. chúng ñ u có b n ch t gi ng nhau nhưng tính ch t khác nhau. Câu 3. M t lò xo có kh i lư ng không ñáng k có ñ c ng k = 100N/m. M t ñ u treo vào m t ñi m c ñ nh, ñ u còn l i treo m t v t n ng kh i lư ng 500g. T v trí cân b ng kéo v t xu ng dư i theo phương th ng ñ ng m t ño n 10cm r i buông cho v t dao ñ ng ñi u hòa. L y g = 10m/s2, kho ng th i gian mà lò xo b nén m t chu kỳ là A.

π
3 2

s.

B.

π
5 2

s.

C.

π
15 2

s.

D.

π
6 2

s.

Câu 4. M t m ch ñi n xoay chi u g m m t cu n dây và m t t ñi n có ñi n dung thay ñ i ñư c m c n i ti p. ð t vào hai ñ u m ch ñi n này m t ñi n áp xoay chi u có t n s và ñi n áp hi u d ng không ñ i, ñi u ch nh ñi n dung c a t sao cho ñi n áp hi u d ng gi a hai b n t có giá tr l n nh t. Khi ñó A. ñi n áp gi a hai ñ u cu n dây s m pha

π
2

so v i ñi n áp gi a hai b n t .

B. công su t tiêu th trên m ch là l n nh t. C. trong m ch có c ng hư ng ñi n. D. ñi n áp gi a hai ñ u m ch ch m pha

π
2

so v i ñi n áp gi a hai ñ u cu n dây.

Câu 5. M t v t dao ñ ng ñi u hòa theo phương trình x = 5cos(2πt)cm. N u t i m t th i ñi m nào ñó v t ñang có li ñ x = 3cm và ñang chuy n ñ ng theo chi u dương thì sau ñó 0,25 s v t có li ñ là A. - 4cm. B. 4cm. C. -3cm. D. 0. Câu 6. Khi chi u m t chùm sáng h p g m các ánh sáng ñơn s c ñ , vàng, l c và tím t phía ñáy t i m t bên c a m t lăng kính th y tinh có góc chi t quang nh . ði u ch nh góc t i c a chùm sáng trên sao cho ánh sáng màu tím ló ra kh i lăng kính có góc l ch c c ti u. Khi ñó A. ch có thêm tia màu l c có góc l ch c c ti u. B. tia màu ñ cũng có góc l ch c c ti u. C. ba tia còn l i ló ra kh i lăng kính không có tia nào có góc l ch c c ti u. D. ba tia ñ , vàng và l c không ló ra kh i lăng kính. Câu 7. Trong thí nghi m I-âng v giao thoa ánh sáng, các khe h p ñư c chi u b i b c x bư c sóng λ1 = 0,6 µ m và sau ñó thay b c x vân t i th A. 5c

λ2 . Trên màn quan sát ngư i ta th a b c x λ1 trùng v i v trí vân sáng b c 5 c a b c x λ2 . λ2 có giá tr là: 0,57 µ m. B. 0,60 µ m. C. 0,67 µ m. D. 0,54 µ m.
ng b c x có bư c sóng

λ1 b

y, t i v trí

Câu 8. Nh n ñ nh nào sau ñây là sai khi nói v hi n tư ng c ng hư ng trong m t h cơ h c. A. T n s dao ñ ng c a h b ng v i t n s c a ngo i l c. B. Khi có c ng hư ng thì dao ñ ng c a h không ph i là ñi u hòa. C. Biên ñ dao ñ ng l n khi l c c n môi trư ng nh . D. khi có c ng hư ng thì dao ñ ng c a h là dao ñ ng ñi u hòa. Câu 9. M t khung dây quay ñ u trong t trư ng

u r B

vuông góc v i tr c quay c a khung v i t c ñ n =

r

u r

1800 vòng/ phút. T i th i ñi m t = 0, véctơ pháp tuy n n c a m t ph ng khung dây h p v i B m t góc 300. T thông c c ñ i g i qua khung dây là 0,01Wb. Bi u th c c a su t ñi n ñ ng c m ng xu t hi n trong khung là : A. C. Câu 10. phương trình

e = 0, 6π cos(30π t − )Wb . 6

π

B. D.

e = 0, 6π cos(60π t − )Wb . 3

π

e = 60 cos(30t + )Wb . 3 Th c hi n sóng d ng trên dây AB có chi u dài l v i ñ u B c ñ nh, ñ u A dao ñ ng theo u = a cos 2π ft. G i M là ñi m cách B m t ño n d, bư c sóng là λ , k là các s nguyên. Kh ng
V trí các nút sóng ñư c xác ñ nh b i công th c d = k.

e = 0, 6π cos(60π t + )Wb . 6

π

π

ñ nh nào sau ñây là sai? A.

λ
2

B. C. D. Câu 11. A. B. C. ñó.

V trí các b ng sóng ñư c xác ñ nh b i công th c d = (2k + 1). Kho ng cách gi a hai b ng sóng liên ti p là d =

λ
2

λ
2

.

Kho ng cách gi a m t nút sóng và m t b ng sóng liên ti p là d =

λ
4

.

Ch n phát bi u ñúng khi nói v kh năng phát quang c a m t v t. Bư c sóng mà v t có kh năng phát ra l n hơn bư c sóng ánh sáng kích thích chi u t i nó. Bư c sóng mà v t có kh năng phát ra nh hơn bư c sóng ánh sáng kích thích chi u t i nó. M t v t ñư c chi u sáng b i ánh sáng có bư c sóng nào thì phát ra ánh sáng có bư c sóng

D. M i v t khi ñư c chi u sáng v i ánh sáng có bư c sóng thích h p ñ u phát ra ánh sáng. M t ño n m ch ñi n xoay chi u g m m t t ñi n có dung kháng ZC = 200Ω và m t cu n Câu 12. dây m c n i ti p. Khi ñ t vào hai ñ u ño n m ch trên m t ñi n áp xoay chi u luôn có bi u th c u = 120

2 cos(100πt +

π
3

)V thì th y ñi n áp gi a hai ñ u cu n dây có giá tr hi u d ng là 120 và s m pha c a cu n dây là

π
2

so v i ñi n áp ñ t vào m ch. Công su t tiêu th

A. 72 W. B. 240W. C. 120W. D. 144W. Nh n xét nào sau ñây v dao ñ ng t t d n là ñúng? Câu 13. A. Có t n s và biên ñ gi m d n theo th i gian. B. Môi trư ng càng nh t thì dao ñ ng t t d n càng nhanh. C. Có năng lư ng dao ñ ng luôn không ñ i theo th i gian. D. Biên ñ không ñ i nhưng t c ñ dao ñ ng thì gi m d n. ð t vào hai ñ u m ch ñi n ch a hai trong ba ph n t g m: ði n tr thu n R, cu n dây Câu 14. thu n c m có ñ t c m L, t ñi n có ñi n dung C m t hi u ñi n th xoay chi u n ñ nh có bi u th c u = U0cos ω t(V) thì cư ng ñ dòng ñi n qua m ch có bi u th c i = I0cos( ω t - π/4) (A). Hai ph n t trong m ch ñi n trên là: A. Cu n dây n i ti p v i t ñi n v i ZL = 2ZC. B. Cu n dây n i ti p v i t ñi n v i 2ZL = ZC. C. ði n tr thu n n i ti p v i cu n dây v i R = ZL. D. ði n tr thu n n i ti p v i t ñi n v i R = ZC. Câu 15. Cho ño n m ch như hình v . Khi ñ t vào hai ñ u C L R B N M m ch m t ñi n áp có bi u th c u = 120 2 cos100 π t(V) thì th y A ñi n áp gi a hai ñ u ño n NB và ñi n áp gi a ñ u ño n AN và có cùng m t giá tr hi u d ng và trong m ch ñang có c ng hư ng ñi n. ði n áp hi u d ng gi a hai ñ u ñi n tr R là A. Câu 16. 30

2 V.

B.

60

2 V.

C.

30V.

D.

60V

M t ngu n O phát sóng cơ dao ñ ng theo phương trình u0 = 2cos(20πt +

π
3

) (trong ñó u

tính b ng ñơn v mm, t tính b ng ñơn v s). Xét sóng truy n theo m t ñư ng th ng t O ñ n ñi m M v i t c ñ không ñ i 1m/s. Trong kho ng t O ñ n M có bao nhiêu ñi m dao ñ ng cùng pha v i dao ñ ng t i ngu n O? Bi t M cách O m t kho ng 45cm. A. 4. B.3. C. 2. D. 5. Câu 17. Chi u l n lư t hai b c x có bư c sóng λ1 = 0,35µ m và λ2 = 0, 54 µ m vào m t t m kim lo i, ta th y t s v n t c ban ñ u c c ñ i b ng 2. Công thoát c a electron c a kim lo i ñó là: A. 2,1eV. B. 1,3eV. C. 1,6eV. D. 1,9eV. Câu 18. Tia laze không có ñ c ñi m nào sau ñây? A. Là chùm sáng song song. B. Là chùm sáng h i t . C. G m các phôton cùng t n s và cùng pha. D. Là chùm sáng có năng lư ng cao. Câu 19. H t nhân
210

Po

là ch t phóng x phát ra tia α và bi n ñ i thành h t nhân Pb. T i th i ñi m

t, t l gi a s h t nhân chì và s h t Po trong m u là 5, v y t i th i ñi m này t l kh i lư ng h t chì và kh i lư ng h t Po là A. 0,204. B. 4,905. C. 0,196. D. 5,097. M t m ch ch n sóng c a m t máy thu vô tuy n g m m t cu n c m có ñ t c m L bi n Câu 20. thiên t 0,3 H ñ n 12 H và m t t ñi n có ñi n dung bi n thiên t 20pF ñ n 800pF. Máy này có th b t ñư c sóng ñi n t có bư c sóng l n nh t là: A. 184,6m. B. 284,6m. C. 540m. D. 640m. Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v máy phát ñi n xoay chi u 3 pha. Câu 21. A. Stato là ph n ng g m 3 cu n dây gi ng nhau ñ t l ch nhau 1200 trên vòng tròn. B. Hai ñ u m i cu n dây c a ph n ng là m t pha ñi n. C. Roto là ph n t o ra t trư ng, stato là ph n t o ra dòng ñi n. D. Roto là ph n t o ra dòng ñi n, stato là ph n t o ra t trư ng.

Câu 22. M t bi n th có hao phí bên trong xem như không ñáng k , khi cu n 1 n i v i ngu n xoay chi u U1 = 110V thì hi u ñi n th ño ñư c cu n 2 là U2 = 220V. N u n i cu n 2 v i ngu n U1 thì hi u ñi n th ño ñư c cu n 1 là A. 110 V. B. 45V. C. 220 V. D. 55 V . Khi nói v ph n ng h t nhân t a năng lư ng, ñi u nào sau ñây là sai? Câu 23. A. Các h t nhân s n ph m b n hơn các h t nhân tương tác. B. T ng ñ h t các h t tương tác nh hơn t ng ñ h t kh i các h t s n ph m. C. T ng kh i lư ng các h t tương tác nh hơn t ng kh i lư ng các h t s n ph m. D. T ng năng lư ng liên k t c a các h t s n ph m l n hơn t ng năng lư ng liên k t c a các h t tương tác. Câu 24. Màu s c c a các v t A. ch do v t li u c u t o nên v t y mà có. B. ch do s h p th có l c l a t o nên. C. ph thu c vào ánh sánh chi u t i nó và v t li u c u t o nên nó. D. ch ph thu c vào ánh sáng chi u t i nó. Câu 25. M t ngu n âm N phát âm ñ u theo m i hư ng. T i ñi m A cách N 10m có m c cư ng ñ âm L0(dB) thì t i ñi m B cách N 20m m c cư ng ñ âm là A. L0 – 4(dB). B.

L0 4

(dB).

C.

L0 2

(dB).

D. L0 – 6(dB).

Câu 26. Ch n câu sai. A. M i ánh sáng ñơn s c có m t bư c sóng và t n s xác ñ nh. B. Chi t su t c a ch t làm lăng kính ñ i v i ánh sáng ñơn s c có bư c sóng càng ng n thì càng l n. C. M i ánh sáng ñơn s c có m t màu s c và t n s nh t ñ nh. D. T c ñ truy n c a các ánh ñơn s c khác nhau trong cùng m t môi trư ng thì khác nhau. Câu 27. L n lư t chi u vào cat t c a m t t bào quang ñi n các b c x ñi n t g m b c x có bư c sóng λ1 = 0,26 µm và b c x có bư c sóng λ2 = 1,2λ1 thì v n t c ban ñ u c c ñ i c a các êlectrôn quang ñi n b t ra t là A. Câu 28. A. v t. B. C. D. năng s tăng. Câu 29. A. B. C. D. Câu 30. ð l n c a l c căng dây treo con l c luôn l n hơn tr ng lư ng v t. Chu kỳ dao ñ ng c a con l c không ph thu c vào biên ñ dao ñ ng c a nó. Khi khi góc h p b i phương dây treo con l c và phương th ng ñ ng gi m, t c ñ c a qu Quang ph v ch phát x là m t quang ph g m m t s v ch màu riêng bi t cách nhau b ng nh ng kho ng t i. m t v ch màu n m trên n n t i. các v ch t ñ t i tím cách nhau nhưng kho ng t i. các v ch t i n m trên n n quang ph liên t c. ð t vào hai ñ u m ch ñi n xoay chi u g m m t cu n dây và m t t ñi n m c n i ti p m t 0,42 µm. B. 1,45 µm. C. 1,00 µm. D. 0,90 µm. Trong quá trình dao ñ ng ñi u hòa c a con l c ñơn. Nh n ñ nh nào sau ñây là sai? Khi qu n ng ñi m gi i h n, l c căng dây treo có có ñ l n c a nh hơn tr ng lư ng c a cat t l n lư t là v1 và v2 v i v2=

3 v1 4

. Gi i h n quang ñi n λ0 c a kim lo i làm cat t này

ñi n áp xoay chi u n ñ nh có bi u th c u = 100

6 cos(100π t + )(V ). 4

π

Dùng vôn k có ñi n tr r t l n l n

lư t ño ñi n áp gi a hai ñ u cu n c m và hai b n t ñi n thì th y chúng có giá tr l n lư t là 100V và 200V. Bi u th c ñi n áp gi a hai ñ u cu n dây là: A. C. Câu 31. +

ud = 100 2 cos(100π t + )(V ) . 2 3π ud = 200 2 cos(100π t + )(V ) . 4
ði n tích c a t

π

B. D.

ud = 200 cos(100π t + )(V ) . 4 3π ud = 100 2 cos(100π t + )(V ) . 4

π

ñi n trong m ch dao ñ ng LC bi n thiên theo phương trình q = Qocos(

2π T

t

π ). T

i th i ñi m t =

T , ta có: 4
n trư ng c c ñ i. B. c c ñ i. D. a roto luôn b ng t n s dòng xoay chi u 3 pha. B. m t chi u. D. Hi u ñi n th gi a hai b n t b ng 0. Dòng ñi n qua cu n dây b ng 0. ñi n trong: ñ ng cơ không ñ ng b 3 pha. máy phát ñi n xoay chi u m t pha.

A. C. Câu 32. A. C.

Năng lư ng ñi ði n tích c a t T n s quay c máy phát ñi n máy phát ñi n

Câu 33.

Phương trình dao ñ ng c a m t v t dao ñ ng ñi u hòa có d ng x= 8cos(2πt +

π
2

) cm.

Nh n xét nào sau ñây v dao ñ ng ñi u hòa trên là sai? A. Sau 0,5 giây k t th i ñi m ban v t l i tr v v trí cân b ng. B. Lúc t = 0, ch t ñi m ñi qua v trí cân b ng theo chi u dương. C. Trong 0,25 (s) ñ u tiên, ch t ñi m ñi ñư c m t ño n ñư ng 8 cm. D. T c ñ c a v t sau

3 4

sk t

lúc b t ñ u kh o sát, t c ñ c a v t b ng không.

Câu 34. Ch n phát bi u sai v dao ñ ng duy trì. A. Có chu kỳ b ng chu kỳ dao ñ ng riêng c a h . B. Năng lư ng cung c p cho h ñúng b ng ph n năng lư ng m t ñi trong m i chu kỳ. C. Có t n s dao ñ ng không ph thu c năng lư ng cung c p cho h . D. Có biên ñ ph thu c vào năng lư ng cung c p cho h trong m i chu kỳ. Khi nói v quá trình sóng ñi n t , ñi u nào sau ñây là không ñúng? Câu 35. A. Trong quá trình lan truy n, nó mang theo năng lư ng. B. Véctơ cư ng ñ ñi n trư ng và véctơ c m ng t luôn vuông góc v i phương truy n sóng. C. Trong quá trình truy n sóng, ñi n trư ng và t trư ng luôn dao ñ ng vuông pha nhau. D. Trong chân không, bư c sóng c a sóng ñi n t t l ngh ch v i t n s sóng. Câu 36. M t ch t phóng x phát ra tia α, c m t h t nhân b phân rã sinh ra m t h t α. Trong th i gian m t phút ñ u, ch t phóng x sinh ra 360 h t α, sau 6 gi , thì trong m t phút ch t phóng x này ch sinh ra ñư c 45 h t α. Chu kì c a ch t phóng x này là A. 4. gi . B. 1 gi . C. 2 gi . D. 3 gi . Nh n xét nào v ph n ng phân h ch và ph n ng nhi t h ch là không ñúng? Câu 37. A. S phân h ch là hi n tư ng m t h t nhân n ng h p th m t nơtron ch m r i v thành hai h t nhân trung bình cùng v i 2 ho c 3 nơtron. B. Ph n ng nhi t h ch ch x y ra nhi t ñ r t cao . C. Bom khinh khí ñư c th c hi n b i ph n ng phân h ch. D. Con ngư i ch th c hi n ñư c ph n ng nhi t h ch dư i d ng không ki m soát ñư c . Câu 38. A. H t nhân
222 84
236 88

Ra phóng ra 3 h t α và m t h t β- trong chu i phóng x liên ti p. Khi ñó h t
224 83

nhân con t o thành là: X. B. X. C.
222 83

X.

D.

224 84

X.

M t v t dao ñ ng ñi u hòa, khi v t ñi t v trí cân b ng ra ñi m gi i h n thì Câu 39. A. chuy n ñ ng c a v t là ch m d n ñ u. B. th năng c a v t gi m d n. C. v n t c c a v t gi m d n. D. l c tác d ng lên v t có ñ l n tăng d n. Câu 40. Trong m t môi trư ng v t ch t ñàn h i có hai ngu n k t h p A và B cách nhau 10 cm, cùng t n s . Khi ñó t i vùng gi a hai ngu n ngư i ta quan sát th y xu t hi n 10 dãy dao ñ ng c c ñ i và c t ño n S1S2 thành 11 ño n mà hai ño n g n các ngu n ch dài b ng m t n a các ño n còn l i. Bi t T c ñ truy n sóng trong môi trư ng ñó là 50cm/s. T n s dao ñ ng c a hai ngu n là: A. 25Hz. B. 30Hz. C. 15Hz. D. 40Hz. Ph n II: Dành cho chương trình nâng cao. Câu 41. Ngư i ta dùng prôton b n phá h t nhân Bêri ñ ng yên. Hai h t sinh ra là Hêli và X. Bi t prton có ñ ng năng K= 5,45MeV, H t Hêli có v n t c vuông góc v i v n t c c a h t prôton và có ñ ng năng KHe = 4MeV. Cho r ng ñ l n c a kh i lư ng c a m t h t nhân (ño b ng ñơn v u) x p x b ng s kh i A c a nó. ð ng năng c a h t X b ng A. 6,225MeV . B. 1,225MeV . C. 4,125MeV. D. 3,575MeV . V t r n th nh t quay quanh tr c c ñ nh ∆1 có momen ñ ng lư ng là L1, momen quán Câu 42. tính ñ i v i tr c ∆1 là I 1 = 9 kg.m 2 . V t r n th hai q uay quanh tr c c ñ nh ∆2 có momen ñ ng lư ng là L2, momen quán tính ñ i v i tr c ∆ 2 là I 2 = 4 kg.m 2 . Bi t ñ ng năng quay c a hai v t r n trên b ng nhau. T s

L1 L2
5 . 3

b ng

A. Câu 43. A.

B.

2 . 3

C.

4 . 9
B.

D.

3 . 2

Khi m t v t chuy n ñ ng v i t c ñ v thì kh i lư ng c a v t ñó s càng nh khi t c ñ càng l n. gi m ñi

1−

v2 c2

so v i khi v t ñ ng yên.

C.

càng l n t c ñ càng l n.

D.

tăng thêm

1−

v2 c2

so v i khi v t ñ ng yên.

Câu 44. Phương trình c a to ñ góc φ theo th i gian t nào dư i ñây mô t m t chuy n ñ ng quay ch m d n ñ u c a m t v t r n quay quanh tr c c ñ nh, ngư c chi u dương? A. φ = -5 + 4t - t2 (rad). B. φ = 5 - 4t + t2 (rad). 2 C. φ = -5 - 4t - t (rad). D. φ = 5 + 4t - t2 (rad)

Câu 45. M t con l c lò xo treo th ng ñ ng. Kích thích cho con l c dao ñ ng ñi u hòa theo phương th ng ñ ng. Chu kì và biên ñ dao ñ ng c a con l c l n lư t là 0,4 s và 8 cm. Ch n tr c x’x th ng ñ ng chi u dương hư ng xu ng, g c t a ñ t i v trí cân b ng, g c th i gian t = 0 khi v t qua v trí cân b ng theo chi u dương. L y gia t c rơi t do g = 10 m/s2 và π2 = 10. Th i gian ng n nh t k t khi t = 0 ñ n khi l c ñàn h i c a lò xo có ñ l n c c ti u là A. Câu 46. quay ñư c

2 s. 30

B.

7 s. 30

C.

1 s. 30

D.

4 s. 15

Dư i tác d ng c a mômen ngo i l c, m t bánh xe b t ñ u quay nhanh d n ñ u, sau 8 giây

80 vòng. Sau ñó không tác d π

ng mômen ngo i l c n a thì nó quay ch m d n ñ u v i gia t c

2rad/s2 dư i tác d ng c a mômen l c ma sát có ñ l n 0,2Nm. Mômen ngo i l c có ñ l n là A. 0,4N.m. B. 0,6N.m. C. 0,7N.m. D. 0,3N.m. M t m ch ñi n g m ñi n tr thu n R, cu n dây thu n c m và m t t ñi n có ñi n dung Câu 47. thay ñ i ñư c m c n i ti p. ð t vào hai ñ u ño n m ch trên m t hi u ñi n th xoay chi u có bi u th c u = U 0 cos ωt (V). Khi thay ñ i ñi n dung c a t ñ cho hi u ñi n th gi a hai b n t ñ t c c ñ i và b ng 2U. Ta có quan h gi a ZL và R là: A. Câu 48. A. B. C. D. Câu 49. chúng có A. C. Câu 50. A. B. C. D. ZL =

R . 3

B.

ZL = 2R.

C.

ZL =

3 R.

D.

ZL = 3R.

Ch n câu sai: Khi v t r n quay quanh m t tr c thì góc mà v t quay ñư c t l v i th i gian. gia t c góc không ñ i và khác không thì v t quay bi n ñ i ñ u. chuy n ñ ng quay c a v t là ch m d n khi gia t c góc âm. v t có th quay nhanh d n v i gia t c góc âm. Hai âm phát ra t hai nh c c có cùng ñ cao mà tai ngư i nghe v n phân bi t ñư c là vì pha dao ñ ng khác nhau. B. âm s c khác nhau. t n s khác nhau. D. biên ñ khác nhau. Khi nói v h t và ph n h t, ñi u nào sau ñây là sai? H t và ph n h t cùng ñi n tích. H t và ph n h t có cùng kh i lư ng ngh . Có th x y ra hi n tư ng h y m t c p “h t + ph n h t” thành các phôton. Có th x y ra hi n tư ng sinh m t c p “h t + ph n h t” t các phôton

1A 11A 21D 31B 41D

2D 12A 22D 32D 42D

3C 13B 23C 33B 43C

4D 14C 24C 34D 44B

------------H T----------5B 6C 15D 16A 25D 26A 35C 36C 45B 46C

7D 17D 27B 37C 47C

8B 18B 28B 38B 48C

9B 19B 29A 39D 49B

10B 20A 30D 40A 50A