‫د ﭘ‪+‬ﺘﻮ ژﺑﻲ اﻟﻔﺒ‪3‬‬

‫ا ب پ ت ټ ث ج چ ح خڅ ځ دډذ ر ړ ز ږ ژ س ش ښص ض‬
‫ط ظ ع غ ف ق ک ګ ل م ن ڼ و )ﻫـ ه ـﻪ (‬
‫)ي ی ې ۍ ئ(‬
‫ﭘﻪ دﻏﻪ ﻟﻮړو ﺗﻮرو ﮐﻲ دﻏﻪ اﺗﻪ ﺗﻮري ﻳﻮازي د ﭘ‪+‬ﺘﻮ ﺗﻮري دي ‪:‬‬
‫ټ څ ځ ډ ړ ږ ښ ڼ‬
‫ﭘﻪ ﻫﺮ ﻟﻐﺎت ﮐ‪+‬ﻲ ﭼﻲ ﻳﻮ ﻳﺎ 'ﻮ ددﻏﻮ ﺗﻮرو 'ﺨﻪ راﻏﻠﻲ وي ﻫﻐﻪ ﺧﺎص‬
‫ﭘ‪+‬ﺘﻮ ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ دي‪.‬‬
‫ﭘﻪ ﭘ‪+‬ﺘﻮ ﮐﻲ ) ی ( ﻻﻧﺪي ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟﺮي‪:‬‬
‫) ی ( ﻟﮑﻪ ﺳﭙﯽ‪ ،‬ﺳ‪7‬ی‪ ،‬ﻟﺮ‪-‬ﯽ‪ ،‬دی‪ ،‬وا*ﮑﯽ او ﻧﻮر‪.‬‬
‫) ي ( ﻟﮑﻪ ﮐﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻟﺮي‪ ،‬ﻟﺮ‪-‬ﻲ‪ ،‬ﺧﻮري‪ ،‬دي او ﻧﻮر‪.‬‬
‫) ې ( ﻟﮑﻪ ادې‪ ،‬ﺷﻴﺪې‪ ،‬ﻣﺴﺘ‪ ،3‬ﭘﺎﻳ(‪ 3‬او ﻧﻮر‪.‬‬
‫) ۍ ( ﻟﮑﻪ ﻣﻼﻟ‪- ،9‬ﺎډۍ‪ ،‬ﺧﻮﻟ‪ ،9‬ﻣﻼﻟ‪ 9‬او ﻧﻮر‪.‬‬
‫) ئ ( ﻟﮑﻪ *ﻮوﻧﮑﺊ‪ ،‬دئ‪ ،‬زده ﮐﻮوﻧﮑﺊ او ﻧﻮر‪.‬‬

‫د ﭘﺎ‪1‬ﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻮوﻧﮑﺊ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲ رﺳﻮل زاده‬
‫‪alirasulzada@hotmail.com‬‬

‫اﺳﻢ ﻳﺎ ﻧﻮم‬
‫اﺳﻢ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺳﻮﻳ‪6‬ﻧﻲ ژﺑﻪ ﻳ‪ (substantiv ) 3‬ﺑﻮﻟﻲ د ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻧﻮم ﺗﻪ واﻳﻲ ﻟﮑﻪ ‪:‬‬
‫ﺑﻮټ ‪ ،‬ﻫﻠﮏ ‪ ،‬ﮐﺘﺎب ‪ ،‬ﻧﺠﻠ‪ ، 9‬ﻗﻠﻢ ‪ ،‬ﻣ‪5‬ﺰ ‪ ،‬ﺳﺪو ‪ ،‬زﻣﺮک‪ ،‬ﻣﻼﻟ‪ 9‬او ﻧﻮر‪.‬‬
‫زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ دي ﭘﺮ ﻫﺮه ﻟﻴﮑﻪ ﻳﻮ اﺳﻢ ﻳﺎ ﻧﻮم وﻟﻴﮑﻲ‬
‫‪..............................‬‬

‫‪............................‬‬

‫‪..............................‬‬

‫‪............................‬‬

‫‪..............................‬‬

‫‪............................‬‬

‫ﭘﻪ دﻏﻪ ﻻﻧﺪي ﺟﻤﻠﻮ ﮐﻲ ﺗﺮ اﺳﻢ ﻳﺎ ﻧﻮم ﻻﻧﺪي ﻟﻴﮑﻪ ﮐﺶ ﮐﺊ‪:‬‬
‫ﺳﺪو ﺗﻮپ ﻟﺮي‪.‬‬
‫زﻣﺮک ‪$‬ﻐﻠﻲ‪.‬‬
‫ﻫﻠﮏ ﻗﻠﻢ ﻟﺮي‪.‬‬
‫زه ﮐﺘﺎب واﻳﻢ‪.‬‬
‫ﺗﺎﺳﻲ ﮐﻮر ﺗﻪ ‪$‬ﺊ‪.‬‬

‫د ﭘﺎ‪1‬ﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻮوﻧﮑﺊ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲ رﺳﻮل زاده‬
‫‪alirasulzada@hotmail.com‬‬

‫ﻓﻌﻞ‬
‫ﻓﻌﻞ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺳﻮﻳ‪6‬ﻧﻲ ﻳ‪ (verb ) 3‬ﺑﻮﻟﻲ د ﻳﻮه ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ واﻳﻲ ﻟﮑﻪ‪:‬‬
‫ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ﺟﻤﻠﻮ ﮐﻲ ﺗﺮ ﻓﻌﻞ ﻻﻧﺪي ﺧﻂ ﮐﺶ ﺳﻮئ دئ‪:‬‬
‫دوی ﮐﻮر ﺗﻪ ‪$‬ﻲ‪.‬‬
‫ﺗﻪ راﻏﻠ‪.3‬‬
‫اﺣﻤﺪ ډوډۍ ﺧﻮري‪.‬‬
‫ﺳﺪو ﻣﻼﻟ‪ 9‬ﺗﻪ ووﻳﻞ‪.‬‬
‫زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ دي ﭘﺮ ﻻﻧﺪي ﻟﻴﮑﻮ ﻓﻌﻞ وﻟﻴﮑﻲ‪.‬‬
‫‪...........................‬‬

‫‪..............................‬‬

‫‪...........................‬‬

‫‪..............................‬‬

‫‪...........................‬‬

‫‪..............................‬‬

‫ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ﺟﻤﻠﻮ ﮐ‪+‬ﻲ ﻓﻌﻠﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐ‪7‬ئ او ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﻻﻧﺪي ﺧﻂ ﮐﺶ‬
‫ﮐﺊ‪:‬‬
‫دوی *ﻮوﻧ‪%‬ﻲ ﺗﻪ راﻏﻠﻪ‪.‬‬
‫ﺗﺎﺳﻲ ﺧﭙﻞ ﮐﻮرﻧﯽ ﮐﻮر و ﮐ‪.7‬‬
‫ﺳﺪو راﻏﺊ ﭼﻲ ډوډۍ و ﺧﻮري‪.‬‬

‫د ﭘﺎ‪1‬ﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻮوﻧﮑﺊ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲ رﺳﻮل زاده‬
‫‪alirasulzada@hotmail.com‬‬

‫‪請‬ﻔﺖ ‪Adjektiv‬‬
‫‪請‬ﻔﺖ ﻫﻐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ده ﭼﻲ ﭘﺮ اﺳﻢ ﻳﺎ ﻧﻮم ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮐﻮي او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ‬
‫ﮐ‪+‬ﻲ د اﺳﻢ ﻳﺎ ﻧﻮم ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐ‪+‬ﻲ 'ﻪ واﻳﻲ ﻟﮑﻪ ‪ :‬ﻟﻮی ‪* ،‬ﻪ‪ ،‬ﺑﺪ‪ ،‬ﺟ‪، ,‬‬
‫ﮐﻮﭼﻨﯽ او ﻧﻮر ‪.‬‬
‫ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ﺟﻤﻠﻮ ﺗﺮ ‪請‬ﻔﺖ ﻻﻧﺪي ﺧﻂ ﮐﺶ ﺳﻮئ دئ وﻳ‪ 3‬ﻟﻮﻟﺊ‪:‬‬
‫ددوی ﮐﻮر د ﻳﻮه ﺟ‪ ,‬ﻏﺮه ﺗﺮ ﺷﺎ دئ‪.‬‬
‫ﺣﻠﻴﻤ‪ 3‬ﻳﻮ ﻧﻮئ ﻣﻮ!ﺮ راﻧﻴﻮ ‪.‬‬
‫ﻣﻮږ د ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﺳ‪7‬ي ﺳﺮه ﺧﺒﺮي وﮐ‪7‬ې‪.‬‬
‫اﺣﻤﺪ ﻳﻮ *ﮑﻠﺊ ﻗﻠﻢ ﭘﻴﺪا ﮐ‪. 7‬‬
‫زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ دي ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ﺟﻤﻠﻮ ﮐ‪+‬ﻲ و‪-‬ﻮري او ﭘﺨﭙﻠﻪ دي ‪請‬ﻔﺘﻮﻧﻪ‬
‫ﭘﻴﺪا ﮐ‪7‬ي‪:‬‬
‫د ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻋﺰت *ﻪ ﮐﺎر دئ ‪.‬‬
‫د ﻳﻮه ﻟﻮی ﺳﻴﻨﺪ ﭘﺮ 'ﻨ‪6‬ه ﻳﻮ ﻏ＀ ﺑ‪ 0‬دئ ‪.‬‬
‫ﺳﺘﺎﺳﻲ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ‪+‬ﻲ ﻣﻲ ﻳﻮ ﻧﻮئ ﻣ‪5‬ﻠﻤﻪ وﻟﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺎ زﻣﻮږ زوړ ﮐﻮر ﺧﭙﻞ ورور ﺗﻪ و*ﻮده‪.‬‬
‫ﻣﻼﻟ‪ 9‬ﻧﻦ ﺧﭙﻞ ﺳﺮه ﮐﺎﻟﻲ ﭘﺮ‪4‬ﻮﻟﻪ‪.‬‬

‫د ﭘﺎ‪1‬ﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻮوﻧﮑﺊ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲ رﺳﻮل زاده‬
‫‪alirasulzada@hotmail.com‬‬

‫ﺿﻤﻴﺮ ‪pronomen‬‬
‫ﺿﻤﻴﺮ ﻫﻐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ده ﭼﻲ د اﺳﻢ ﻳﺎ ﻧﻮم ﭘﺮ ‪$‬ﺎی را‪$‬ﻲ ﻟﮑﻪ‬
‫زه‬

‫ﻣﻮږ‬

‫زﻣﺎ‬

‫زﻣﻮږ‬

‫ﺗﻪ‬

‫ﺗﺎﺳﻲ‬

‫ﺳﺘﺎ‬

‫ﺳﺘﺎﺳﻲ‬

‫دی‬

‫دوی‬

‫دده‬

‫ددوی‬

‫دا‬

‫ددې‬

‫دې‬
‫دﻏﻪ‬
‫ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ﺟﻤﻠﻮ ﮐ‪+‬ﻲ ﺗﺮ ﺿﻤﻴﺮ ﻻﻧﺪي ﺧﻂ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮئ دئ‪:‬‬
‫زﻣﺎ ﻗﻠﻢ ﭼﺎ واﺧﻴﺴﺖ؟‬
‫ددې ﺧﻮر ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ وﻻړه‪.‬‬
‫اﺣﻤﺪ ﺳﺘﺎﺳﻲ ﮐﻮرﺗﻪ ﺗﻠﻠﺊ دئ‪.‬‬
‫ﭘﺪې ﻻﻧﺪي ﺟﻤﻠﻮ ﮐ‪+‬ﻲ ﺗﺮ ﺿﻤﻴﺮ ﻻﻧﺪي ﺧﻂ ﮐﺶ ﮐ‪7‬ئ‬
‫ﻣﻮږ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن 'ﺨﻪ راﻏﻠﻮ‪.‬‬
‫دې ووﻳﻞ ﭼﻲ ﺗﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ وﻻړ ﺷﻪ‪.‬‬
‫دوی اوس ﻣﺎﻟﻤﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻲ دي‪.‬‬
‫اﺣﻤﺪ دﻏﻪ ﻗﻠﻢ ﭼﻴﺮي راﻧﻴﻮﻟﺊ دئ‪.‬‬
‫ﻳﻮه ﺳ‪7‬ي ﻣﺎ ﺗﻪ ډوډۍ راﮐ‪7‬ه‪.‬‬
‫د ﭘﺎ‪1‬ﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻮوﻧﮑﺊ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲ رﺳﻮل زاده‬
‫‪alirasulzada@hotmail.com‬‬

‫ﻗﻴﺪ ‪Adverb‬‬
‫ﻗﻴﺪ ﻫﻐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ده ﭼﻲ ﭘﺮ ﻳﻮه ﻓﻌﻞ‪請 ،‬ﻔﺖ ﻳﺎ ﺑﻞ ﻗﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮐﻮي‪ .‬ﭘﻪ‬
‫ﻻﻧﺪي ﺟﻤﻠﻮ ﮐ‪+‬ﻲ ﺗﺮ ﻗﻴﺪ ﻻﻧﺪي ﺗﺮ ﻗﻴﺪ ﻻﻧﺪي ﺧﻂ ﮐﺶ ﺷﻮئ دئ‪:‬‬
‫• زﻣﺮک ﭘﻪ ژړا ﻣﻮر ﺗﻪ راﻏﺊ‪.‬‬
‫ﭘﻪ ﻟﻮړه ﺟﻤﻠﻪ ﮐ‪+‬ﻲ )ﭘﻪ ژړا( د راﻏﺊ د ﻓﻌﻞ دﭘﺎره ﻗﻴﺪ دئ‪.‬‬
‫• ﻣﻮږ ﻳﻮ ډ‪4‬ﺮ *ﮑﻠﺊ ﺑﺎﻳﺴﮑﻞ ﻟﺮو‪.‬‬
‫ﭘﻪ ﻟﻮړه ﺟﻤﻠﻪ ﮐ‪+‬ﻲ ډ‪4‬ﺮ ﻗﻴﺪ دئ د *ﮑﻠﻲ ‪請‬ﻔﺖ دﭘﺎره‪.‬‬
‫• دوی ﺧﻮرا ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺎﻟﻲ راﻏﻠﻪ‪.‬‬
‫ﭘﻪ ﻟﻮړه ﺟﻤﻠﻪ ﮐ‪+‬ﻲ ) ﺧﻮرا( ﻗﻴﺪ دئ د ) ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺎﻟﻲ ( ﻗﻴﺪ دﭘﺎره ﭼﻲ دﻏﻪ‬
‫ﺑﻴﺎ ﻗﻴﺪ دئ راﻏﻠﻪ دﭘﺎره‪.‬‬
‫ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ﺟﻤﻠﻮ ﮐ‪+‬ﻲ ﻗﻴﺪوﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐ‪7‬ئ او ﺗﺮ ﻗﻴﺪ ﻻﻧﺪي ﺧﻂ ﮐﺶ ﮐ‪7‬ئ‪:‬‬
‫ﺳﺪو ژر راﻏﺊ‪.‬‬
‫ﻣﻮږ ﻳﻮ ډ‪4‬ﺮ زوړ ﻣﻮ!ﺮ ﻟﺮو‪.‬‬
‫ﻣﻼﻟ‪ 9‬ﮐﺮار ‪$‬ﻐﻠﻲ‪.‬‬
‫زﻣﺮک ډ‪4‬ﺮ ﭘﻪ ﺧﻨﺪا راﻏﺊ‪.‬‬
‫ﺗﺎﺳﻲ ډ‪4‬ﺮ وژړل‪.‬‬
‫دوی ﭘﻪ ﻳﻮ *ﻪ ﻧﻮي ﻣﻮ!ﺮ ﮐ‪+‬ﻲ راﻏﻠﻪ‪.‬‬

‫د ﭘﺎ‪1‬ﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻮوﻧﮑﺊ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲ رﺳﻮل زاده‬
‫‪alirasulzada@hotmail.com‬‬