"= "W& &7N& S=c

6ēŊŤïƔ ŊŹąąƔ 

ÌĝÌ¢ŢŠƀĎĪû ƀĈÌ ŞEŠĪ Ķá cƀÌÌĝş 

Ÿ“œl ím !ºćl ï¶
ďÒ eœCµez º‡ åCŸµ
0Aì÷ÝlAĀh #ºéô¨ĉ éĀµµĉm íðï
0÷®lAĀh #ºéô¨ĉ éĀµµĉm ðï 

ȕŴ˸ ƦǷȆ ǝǥʸʋ ʸǝŴėʸŴʂʋ ėʋ É˞ɏŴʂȆėȕ ȆėʂǴʋ ʗƫʸǝ ėȕȕǥ˶Ŵʂʋėʂ̀ 
ǝŴňǴ ȯ˞ʸ ȯʸǝŴʂ ȕŴ˸ Ȇȯ˶ǥŴʋś ɏǷ˞ʋ ǝȯʸ Ȇ˞ʋǥňś ʋǝȯ˸ʋ ėȕŞ ȆȯʂŴɜ 

zôCŸ¨é ºµ ôœz ZCe§ º‡ 0ųÝìá

jì‡į‡ēþ jì‡į‡ēþ

!J&c’ .W7 Ĝ͒ ŲƝĜŨ


<œzµ ĉºĀ ézz ôœz åzp
#ĉ Óeº¯ Ÿeºµ Ÿµ ĉºĀå
µzćéÍCÍzåm Ÿô ͺŸµôé ôº ºĀå
µzć éĀZéeåŸZzå ćzZéŸôzÓ zåzâé
ćœCô ĉºĀ “zôl
ą åzz Ceezéé ‡ºå C¨¨ éĀZéeåŸZzåé
ą µžpzÍôœ eºĆzåC“zm ĀÍpCôzé
‚ ͨĀé ¯ºåz
ą
ºµĀé eºµôzµô éĀeœ Cé Ɵpzºm
ŸµôzåCeôŸĆz ¯CÍém pzôCŸ¨zp
pCôCZCézé Cµp ôŸ¯z¨Ÿµzé
ą ZŸ¨Ÿôĉ ôº eº¯¯zµô ºµ éôºåŸzé
ºå éœCåz ôœz¯ ćŸôœ ºôœzåé

Jjĩ£ ‡ŃãŊãŊ ‡£ąŤ£Ń
Ô£ŤŊ ą£ƒ àēþ£’
Źą£Ɠĩ£‡Ť£– »Źą–Ŋ

ùǥʸǝ ė x˞Ƿ̀ Ȼ Ŵ˶ǥňʸǥȯȕ
ȕȯʸǥňŴ ʋʸėʂǥȕǃ ǥʸ ǥȕ ʸǝŴ ƙėňŴś
Q˸ǥȕȕŴʸʸ ÉŴ˾˞ėǷ ʋʋė˞Ƿʸ 
ŴȕʸŴʂ ǝėʋ ʋŴň˞ʂŴŞ ė
ȕŴ˸ ǝȯȆŴ ǥȕ +˞Ƿ˞ʸǝ ėȕŞ
Ɖ ʸǝėȕǴʋ ʸȯ ʸǝŴ ňȯ˞ȕʸ̀
Şǥʋʸʂǥňʸ ėʸʸȯʂȕŴ̀ ˸ǝȯ ʋė̀ʋ
ʸǝŴ ȕȯȕɏʂȯƙǥʸɾʋ ˸ȯʂǴ ˸ǥʸǝ
˶ǥňʸǥȆʋ ǥʋ ˶ǥʸėǷ ʸȯ ǝǥʋ ȯƙƙǥňŴ
Ɖ ė ūƸŽś̑̑̑ ňǝŴňǴ ʸȯ ňȯ˶Ŵʂ
ʸǝŴ ƙǥʂʋʸ ̀Ŵėʂɾʋ ʂŴȕʸś º

kĔÒ ZĚĹħ ZņĹǏ ®ĩƳ£ ĚĹ 
Ò>‹ĩ£ ņƳĹƚǏ Ĕ‹ſ ĹÒLję
Òŷ £ÒÒĹ ®ĚƚÒà éņŷ ‹ĹǏ LjĚņę
ĩ‹ƚĚņĹ ņé ‹Ĺ ņŷÃĚĹ‹Ĺ®Ò ņŷ
ſƚ‹ƚÒ ĩ‹ljť
Ɖ ´ǥȕǴ ´ȯȕ̀ ėʸʸȯʂȕŴ̀ʋ ǥȕ ǷŴǣ
ǃėǷ ɏėɏŴʂʋ ėȕŞ ė ʸŴǷŴ˶ǥʋǥȯȕ
ǥȕʸŴʂ˶ǥŴ˸ś º

7S&=7 s a=J1
NŤŹ–Ɣ Nē‡ãjï ãïïŊ ŊŤãïï
ĩïjÔŹ£ }ïj‡í »jþãïã£Ŋ
Œėȕ̀ ȯƙ ʸǝŴ ʋėȆŴ ɏʂȯĶǷŴȆʋ
ǝǥǃǝǷǥǃǝʸŴŞ ǥȕ ė ȻȞʢƫ ʋʸ˞Ş̀
ǝė˶Ŵ ˸ȯʂʋŴȕŴŞ ėȕŞ ėʂŴ ȕȯ˸
ňė˞ʋǥȕǃ ʋǥȆǥǷėʂ ǝėʂŞʋǝǥɏ ƙȯʂ
˸ǝǥʸŴ ėȕŞ €ėʸǥȕȯ ƙėȆǥǷǥŴʋś Œ 

ŢÌ¿Ď¢ĝÌœ ĶĤŎÌĝĝĎĪûœ ĶĤŎĝÌƀÌœ
= 6ŀN ĿJ 1&7ŀ

NƔŃãj ŹŊ£– ‡à£þã‡jï jŃþŊ
oœcœ ƀĶ ŪÌĪ¿ ŢÌ¢ÌĝŪ
ƗĪŪŎÌ­ĎíÌ¿ ƭ̊ŎĶĪŪų
ĶƀĈÌŢ ĶŎƀĎĶĪŪ ƭÌĎûĈÌ¿œ
Ā !Aìì—uþ uu A®l ÷£šu -Abu 
ééºeŸCôzp /åzéé
<2$4&$  ´ʂŴʋǥŞŴȕʸ 

ėʂėňǴ šĶėȆė ǝėʋ ė˞ʸǝȯǣ
ʂǥ̌ŴŞ ʋŴȕŞǥȕǃ ˸Ŵėɏȯȕʋ ʸȯ É̀ʂǣ
ǥėȕ ʂŴĶŴǷʋ ƙȯʂ ʸǝŴ ƙǥʂʋʸ ʸǥȆŴś

áɜÉɜ ȯƙƙǥňǥėǷʋ ʋėǥŞ ×ǝ˞ʂʋŞė̀ś ėƙǣ
ʸŴʂ ʸǝŴ ùǝǥʸŴ [ȯ˞ʋŴ ŞǥʋňǷȯʋŴŞ
ʸǝėʸ ʸǝŴ áȕǥʸŴŞ ÉʸėʸŴʋ ǝėʋ ňȯȕǣ
ňǷ˞ʋǥ˶Ŵ Ŵ˶ǥŞŴȕňŴ É̀ʂǥėȕ ´ʂŴʋǣ
ǥŞŴȕʸ ėʋǝėʂ ʋʋėŞɾʋ ǃȯ˶Ŵʂȕǣ
ȆŴȕʸ ǝėʋ ˞ʋŴŞ ňǝŴȆǥňėǷ ˸Ŵėɏǣ
ȯȕʋ ėǃėǥȕʋʸ ȯɏɏȯʋǥʸǥȯȕ ƙȯʂňŴʋ
ʸʂ̀ǥȕǃ ʸȯ ȯ˶Ŵʂʸǝʂȯ˸ ǝǥȆɜ
šĶėȆė ǝėʋ ʂŴɏŴėʸŴŞǷ̀ ʋėǥŞ
ʸǝŴ ˞ʋŴ ȯƙ ňǝŴȆǥňėǷ ˸Ŵėɏȯȕʋ
˸ȯ˞ǷŞ ňʂȯʋʋ ė ɸʂŴŞ ǷǥȕŴɺ ʸǝėʸ
˸ȯ˞ǷŞ ʸʂǥǃǃŴʂ ǃʂŴėʸŴʂ ȆŴʂǣ
ǥňėȕ ǥȕʸŴʂ˶Ŵȕʸǥȯȕ ǥȕ ʸǝŴ ʸ˸ȯǣ

4©A
——uìݚ
Çbu®ìuÝÈi ³‚
ì—u
u®ìuÝ
‚³Ý -A® ášA®

³©©÷®šìĀ
0uÝýšbuái
—u£Åá b£šu®ìá
2—÷ÝálAĀË
2—u bu®ìuÝ
Å£A®á ì³
áÅu®l šìá ³þ®
©³®uĀ ì³ —šÝu
ìþ³ ©³Ýu
®AýšŽAì³Ýá
ì³ —u£Å
Åu³Å£u ᗳÅ
‚³Ý —uA£ì—
š®á÷ÝA®buË

WN&7NN
Wąĩjã– ãąŤ£ŃąŊàãĩŊ
»j‡£ Źą‡£ŃŤjãą »ŹŤŹŃ£ 
DZ˞ŞǃŴɾʋ ʂ˞Ƿǥȕǃ ʸǝėʸ Oȯ˾
ÉŴėʂňǝǷǥǃǝʸ ´ǥňʸ˞ʂŴʋ ˶ǥȯǷėʸǣ
ŴŞ ȆǥȕǥȆ˞Ȇ ˸ėǃŴ ėȕŞ ȯ˶Ŵʂǣ
ʸǥȆŴ Ƿė˸ʋ Ķ̀ ȕȯʸ ɏė̀ǥȕǃ ɏʂȯǣ
Ş˞ňʸǥȯȕ ǥȕʸŴʂȕʋ ňȯ˞ǷŞ ǝė˶Ŵ
˸ǥŞŴʂ ėɏɏǷǥňėʸǥȯȕʋś ºå 

2&$ 4A ð 
4AW Ó &#

ą dÒŷLjĚ®Ò ĚĹÃƳſƚŷǏ¼ ×ǝŴ

Qȯ˶ɜ Žėʸǝėȕ +ŴėǷ ʋėǥŞ ×ǝ˞ʂʋǣ
Şė̀ ʸǝėʸ Ķ˞ǥǷŞǥȕǃ ė ňȯȕʸŴʋʸǣ
ŴŞ ʂȯėŞ ʸǝʂȯ˞ǃǝ ė ɏʂȯȆǥȕŴȕʸ
ƙėȆǥǷ̀ɾʋ ǷėȕŞ ˸ȯ˞ǷŞ ĶŴ ňȯʋʸǣ
Ƿ̀ś ėȕŞ ʸǝŴ ʋʸėʸŴ ˸ǥǷǷ Ŵ˾ɏǷȯʂŴ
ėǷʸŴʂȕėʸǥ˶Ŵʋś º

ą jƳŢĶĪÌ ŢĶĶěŪ ­ŠŪ̼ ×ǝŴ

ǃȯ˶Ŵʂȕȯʂ ʋė̀ʋ ǝŴ ˸ǥǷǷ ȕėȆŴ
ė ɏėȕŴǷ ʸȯŞė̀ ʸȯ ʂŴ˶ǥŴ˸ ¹Ŵɏɜ 
ʂȯȯǴʋɾ ǥȕŞǥňʸȆŴȕʸ ėȕŞ ŞŴňǥŞŴ
ǥƙ ʸǝŴ ʸǷėȕʸė +ŴȆȯňʂėʸ ʋǝȯ˞ǷŞ
ĶŴ ʋ˞ʋɏŴȕŞŴŞ ƙʂȯȆ ȯơňŴś ô

NH=JSN
WĩŤēąŀŊ ŊƒãąÔ
ŊàēƒŊ ãþĩŃēƑ£þ£ąŤ 
ƙʸŴʂ ʋŴň˞ʂǥȕǃ ʸǝŴ ĶǥǃǃŴʋʸ
ŞŴėǷ ʸǝŴ ʂė˶Ŵʋ Ŵ˶Ŵʂ ǃė˶Ŵ ė
ƙʂŴŴ ėǃŴȕʸś ɜxɜ áɏʸȯȕ ǝėŞ
ʸǝŴ ˸ȯʂʋʸ ʸ˸ȯ Ȇȯȕʸǝʋ ȯƙ ǝǥʋ
ňėʂŴŴʂś
º

?Ķ­Šĝ ûŢĶƗŎŪ ƭĎĝĝ ĈĎŢÌ ŞĪŠƬĎûŠƀĶŢŪş ƀĶ
ûƗĎ¿Ì ­ĶĪŪƗĤÌŢŪ ¢ƗƳĎĪû Ĉ̊ĝƀĈ ŎĝŠĪŪœ
Ā !šáìĀ :š££šA©á
¯ćŸ¨¨ŸC¯éWC¦eÓeº¯

QŴȯʂǃǥėȕʋ ˸ǝȯ ǷėňǴ ǝŴėǷʸǝ
ǥȕʋ˞ʂėȕňŴ ʋȯȯȕ ˸ǥǷǷ ĶŴ ėĶǷŴ ʸȯ
ʋǝȯɏ ƙȯʂ ǥʸ ȯȕ ė ʋɏŴňǥėǷ ˸ŴĶǣ
ʋǥʸŴś ȯʂ Ŵ˾ňǝėȕǃŴś ʋŴʸ ˞ɏ ˞ȕŞŴʂ
ʸǝŴ ƙƙȯʂŞėĶǷŴ ėʂŴ ňʸɜ
×ǝėʸ ǥʋś ǥƙ ʸǝŴ̀ Ǵȕȯ˸ ǥʸ Ŵ˾ǣ
ǥʋʸʋɜ ȕŞ ňėȕ ƙǥǃ˞ʂŴ ȯ˞ʸ ǝȯ˸ ʸȯ
˞ʋŴ ǥʸɜ ×ǝŴ ˸ŴĶʋǥʸŴ ˸ǥǷǷ ȯƙƙŴʂ ė
ĶǷǥ̌̌ėʂŞ ȯƙ ǝŴėǷʸǝ ɏǷėȕʋ ƙʂȯȆ
ňȯȆɏėȕǥŴʋ Ɖ Ŵėňǝ ˸ǥʸǝ ŞǥƙƙŴʂǣ
Ŵȕʸ ĶŴȕŴƙǥʸʋ ėȕŞ ňȯʋʸʋ ʸȯ ňȯȕǣ
ʋǥŞŴʂɜ
×ǝėʸɾʋ ˸ǝ̀ś ĶŴʸ˸ŴŴȕ ȕȯ˸
ėȕŞ ʸǝŴ Ŵ˾ňǝėȕǃŴɾʋ ŞŴĶ˞ʸ
ǥȕ šňʸȯĶŴʂś ė ňėŞʂŴ ȯƙ ɸȕė˶ǣ
ǥǃėʸȯʂʋɺ ǥʋ ʋ˞ɏɏȯʋŴŞ ʸȯ ĶŴ
ǝǥʂŴŞ ėȕŞ ʸʂėǥȕŴŞɜ ×ǝŴ ǥŞŴė

0ĪŠ­ƀĎĶĪ ĶĪ ęƗƬÌĪĎĝÌ ­ŠŪÌŪ
ĝ̊¿Ū ƀĶ ƒƽ ŪƗŪŎÌĪŪĎĶĪŪ 

zCå ZZĉ ÂÂ
º¯Ÿeé ‘
&ZŸôĀCåŸzé


/Āčč¨zé Âö
4z¨zĆŸéŸºµ Âö
4œz ;zµô
ý

nýďÂö m ;&!Ó ïm $&Ó Âï 

-/"2 :2 0$< " $" /
< 
--/

Ā /—³®lA
³³¢
åeºº§WC¦eÓeº¯
A®l 0ìuýu 9šááuÝ
éƟéézåWC¦eÓeº¯

×ǝŴ ʋʸėʸŴ +ŴɏėʂʸȆŴȕʸ ȯƙ x˞ǣ
˶ŴȕǥǷŴ x˞ʋʸǥňŴ ǝėʋ ʋ˞ʋɏŴȕŞŴŞ
˸ǥʸǝ ɏė̀ ȻȞ ǥȕ˶Ŵʋʸǥǃėʸȯʂʋ ėȕŞ
ʸǝŴ ƙȯʂȆŴʂ ǝŴėŞ ȯƙ + xxɾʋ ȯơňŴ
ȯƙ ǥȕ˶Ŵʋʸǥǃėʸǥȯȕʋɜ
×ǝŴ Ȇȯ˶Ŵ ňėȆŴ ×ǝ˞ʂʋŞė̀
ėƙʸŴʂ ǥʸ ˸ėʋ Şǥʋňȯ˶ŴʂŴŞ ǷǥʸʸǷŴś ǥƙ
ėȕ̀ʸǝǥȕǃś ǝėŞ ĶŴŴȕ ŞȯȕŴ ˸ǥʸǝ
˒̑ ȯɏŴȕ ǥȕ˶Ŵʋʸǥǃėʸǥȯȕʋ ǥȕʸȯ ėǷǣ
ǷŴǃėʸǥȯȕʋ ȯƙ ǥȕėɏɏʂȯɏʂǥėʸŴ ʋŴ˾ǣ
˞ėǷ ňȯȕŞ˞ňʸ ĶŴʸ˸ŴŴȕ DZ˞˶ŴȕǥǷŴʋ
ėȕŞ ʋʸėƝɜ
×ǝŴ ʋ˞ʋɏŴȕʋǥȯȕʋ ňȯȆŴ ǥȕ
ʸǝŴ ˸ėǴŴ ȯƙ ʸǝŴ áɜÉɜ +Ŵɏėʂʸǣ

&7âHS% =`J"

<z œCĆz Zzzµ ‡º¨¨ºćŸµ“ ôœz
Í库åzéé º‡ ôœz µCôŸºµC¨ œzC¨ôœ
eCåz ¨Cć Cµp Ÿôé zˆzeô ºµ 
zºå“ŸCµéÓ

=6&7" NW7c

<z œCĆz ĉºĀå “ĀŸpz ôº ôœz
ŸµéĀåCµez zĈeœCµ“z éĉéôz¯
ôœCôâé ͨCµµzp Āµpzå ôœz 
ˆºåpCZ¨z Cåz eôÓ 

uA£ì— eºµôŸµĀzp ºµ Âï

.W`7&1 .WNS& NcNS6

0Ī ƀĈÌ ĶŎÌĪ ­ŠŪÌŪ½
ŪÌƲƗŠĝ ­ĶĪ¿Ɨ­ƀ ŠĝĝÌûÌ¿
¢ÌƀƭÌÌĪ ŪƀŠä½ ƳĶƗƀĈŪœ 
zô ôœŸé “åzCô pzC¨
Cô ćććÓ ĀpčĀÓeº¯ðpzC¨l
ˆĆÊ $ƒ :—³£u ³÷áu ÝAš®

£uA®š®Ž :šì—
³©Å£uìu
-£÷©Xš®Ž ®áÅub욳®€

ǥʋ ʸǝėʸ ʸǝŴ̀ ˸ǥǷǷ ˞ȕŞŴʂʋʸėȕŞ
ʸǝŴ Ŵ˾ňǝėȕǃŴʋ ˸ŴǷǷ Ŵȕȯ˞ǃǝ
ʸȯ Ŵ˾ɏǷėǥȕ ʸǝŴȆ ʸȯ ʸǝŴ ɏŴȯɏǷŴ
ʸǝŴ̀ɾʂŴ ǥȕʸŴȕŞŴŞ ʸȯ ǝŴǷɏɜ 
ʋ ˸ǥʸǝ Ȇėȕ̀ ėʋɏŴňʸʋ ȯƙ ʸǝŴ 
ś ǝȯ˸Ŵ˶Ŵʂś ƙǥȕŞǥȕǃ ėȕŞ
ƙǥŴǷŞǥȕǃ ʸǝŴ ȕė˶ǥǃėʸȯʂʋ ňėʂʂǥŴʋ
ňȯȆɏǷǥňėʸǥȯȕʋ ėȕŞ ˞ȕňŴʂʸėǥȕǣ
ʸǥŴʋɜ
€ȯňėǷ ȕȯȕɏʂȯƙǥʸʋ ėȕŞ ňȯȆǣ
Ȇ˞ȕǥʸ̀ ǃʂȯ˞ɏʋ ėʂŴ ʸȯ ǝǥʂŴ ėȕŞ
ŴȆɏǷȯ̀ ʸǝŴ ȕė˶ǥǃėʸȯʂʋś ˞ʋǣ
ǥȕǃ ƙŴŞŴʂėǷ ǃʂėȕʸʋ ʸǝėʸ ˸ǥǷǷ ĶŴ
ė˸ėʂŞŴŞ ǷėʸŴʂ ʸǝǥʋ ʋ˞ȆȆŴʂɜ
×ǝŴ ƙŴŞŴʂėǷ ǃȯ˶ŴʂȕȆŴȕʸ ʋŴʸʋ
Ķėʋǥň ǃ˞ǥŞŴǷǥȕŴʋś Ķ˞ʸ QŴȯʂǃǥė
ǷŴǃǥʋǷėʸȯʂʋ ǝė˶Ŵ ėŞŞŴŞ ʸǝŴǥʂ
ȯ˸ȕ Ƿė̀Ŵʂ ȯƙ ʂ˞ǷŴʋ ėȕŞ ɯ˞ėǷǥǣ 

š®l ì—u ‚÷££ á÷ÝýuĀ Ýuá÷£ìá ³®
ì—u ¡÷ýu®š£u ¡÷áìšbu ‚Abš£šìšuái Aá
þu££ Aá ³÷Ý ÝuųÝìá AX³÷ì ì—u
áìAìuÚá uƒ³ÝìáË

ȆŴȕʸ ȯƙ x˞ʋʸǥňŴ ʂŴǷŴėʋǥȕǃ ʋ˞ʂǣ
˶Ŵ̀ʋ Ƿėʋʸ ˸ŴŴǴ ʸǝėʸ ʋǝȯ˸ŴŞ
QŴȯʂǃǥėɾʋ DZ˞˶ŴȕǥǷŴʋ ˸ŴʂŴ
ėȆȯȕǃ ʸǝŴ Ȇȯʋʸ ǷǥǴŴǷ̀ ǥȕ ʸǝŴ
ȕėʸǥȯȕ ʸȯ ʋė̀ ʸǝŴ̀ ǝėŞ ĶŴŴȕ
ʋŴ˾˞ėǷǷ̀ ˶ǥňʸǥȆǥ̌ŴŞ ˸ǥʸǝǥȕ ė
ʋʸėʸŴ ŞŴʸŴȕʸǥȯȕ ƙėňǥǷǥʸ̀ɜ
Oȯ˞ʂ QŴȯʂǃǥė ǷȯňǴ˞ɏʋ ƙȯʂ DZ˞ǣ
˶ŴȕǥǷŴʋ ˸ŴʂŴ ėȆȯȕǃ ʸǝŴ Ȼʾ ȕėǣ
ʸǥȯȕ˸ǥŞŴ ʸǝėʸ ǝėŞ ʸǝŴ ǝǥǃǝǣ
Ŵʋʸ ɏŴʂňŴȕʸėǃŴ ȯƙ ̀ȯ˞ʸǝ ʂŴǣ
ɏȯʂʸǥȕǃ ǥȕėɏɏʂȯɏʂǥėʸŴ ʋŴ˾˞ǣ
ėǷ ňȯȕʸėňʸ ˸ǥʸǝ ŞŴʸŴȕʸǥȯȕ ȯơǣ
ňŴʂʋɜ ʂŴǃǥȯȕėǷ ̀ȯ˞ʸǝ ŞŴʸŴȕǣ
ʸǥȯȕ ňŴȕʸŴʂ ǥȕ ´ė˞ǷŞǥȕǃ ȯ˞ȕǣ
ʸ̀ ǷŴŞ ʸǝŴ ȕėʸǥȯȕ ˸ǥʸǝ ʾ˒ɜȻ ɏŴʂǣ
ňŴȕʸ ȯƙ ʸǝŴ ʸŴŴȕėǃŴʂʋ ʋ˞ʂ˶Ŵ̀ŴŞ 
÷ýu®š£u ¡÷áìšbu eºµôŸµĀzp ºµ Âï

-Ýuášlu®ì AÝAb¢ $XA©A á욣£
³Åųáuá áu®lš®Ž 4Ë0Ë ìݳ³Åá ì³
‡Ž—ì š® 0ĀݚAi A® ³„bšA£ áAĀáË !

7a S&1N
!W1S=7 1 S&=7N

{ĶŢěÌŢŪ ĪÌÌ¿Ì¿ ƀĶ ĈÌĝŎ
ƗĪĎĪŪƗŢÌ¿ ŪĈĶŎ áĶŢ ­ŠŢÌ

Ȇėȕ ǃŴȕŴʋ Ȇė̀ ȕȯʸ ĶŴ ɏėʸŴȕʸǣ
ŴŞś DZ˞ʋʸǥňŴʋ ˞ȕėȕǥȆȯ˞ʋǷ̀ ʂ˞ǷŴŞ
×ǝ˞ʂʋŞė̀ś î

6SJ=
!jþãïƔ ïãí£ïƔ Ƒã‡ŤēŃŊ
ãą Jēþ£ Ńēj– –ãŊĩŹŤ£

0ĀݚA eºµôŸµĀzp ºµ ‘

%1S% J 1a

ą cƗŎŢÌĤÌ ĶƗŢƀ¼ bʋȯǷėʸŴŞ ǝ˞ǣ

ȯ˸ȕŴʂʋ ȯƙ ė ʂŴȕȯ˶ėʸŴŞ ¹ŴŞ
¹ȯȯƙ bȕȕ ǥȕ O˞Ƿʸȯȕ ȯ˞ȕʸ̀
ėʂŴ ʋ˞ǥȕǃ ʸǝŴ ňȯ˞ȕʸ̀ ƙȯʂ ȕȯʸ
ėǷǷȯ˸ǥȕǃ ʸǝŴ ǝȯʸŴǷ ʸȯ ȯɏŴȕś ºå

̀Ŵėʂ ňʂǥʋǥʋɜ
ÉŴȕɜ xȯǝȕ Œňėǥȕś ¹ǣʂǥ̌ɜś
ȯȕŴ ȯƙ ʸǝŴ ʋʸʂȯȕǃŴʋʸ ɏʂȯɏȯǣ
ȕŴȕʸʋ ȯƙ áɜÉɜ ȆǥǷǥʸėʂ̀ ėňʸǥȯȕ ǥȕ
É̀ʂǥėś ʋėǥŞ ǝŴ ˸ėʋ ʸȯǷŞ ×ǝ˞ʂʋǣ
Şė̀ ʸǝėʸ šĶėȆė ǝėŞ ŞŴňǥŞǣ
ŴŞ ʸȯ ɸėʂȆ ʸǝŴ ʂŴĶŴǷʋśɺ ė ŞŴňǥǣ
ʋǥȯȕ ňȯȕƙǥʂȆŴŞ Ķ̀ ʸǝʂŴŴ áɜÉɜ
ȯƙƙǥňǥėǷʋɜ [ȯ˸Ŵ˶Ŵʂś ʸǝŴ ȯƙƙǥǣ
ňǥėǷʋ ňė˞ʸǥȯȕŴŞ ʸǝėʸ ȕȯ ŞŴňǥǣ
ʋǥȯȕʋ ǝėŞ ĶŴŴȕ ȆėŞŴ ȯȕ ʸǝŴ

zĶƀÌŢŪ
ŢÌûĎŪƀÌŢÌ¿
ƭĎƀĈ ¢Š¿
Š¿¿ŢÌŪŪÌŪ
YŢĶ¢ĝÌĤ½ ÌƬĎ¿ÌĪƀ ƭĎƀĈ
Łƒƒ ƭĈĶ ­ŠŪƀ ¢ŠĝĝĶƀŪ½
ĤŠƳ ĎĪƬĶĝƬÌ ƀĈĶƗŪŠĪ¿Ūœ
Ā ³—®®Ā lþAÝlá
¦åzpćCåpéWC¦eÓeº¯

ŒȯʂŴ ɯ˞Ŵʋʸǥȯȕʋ ǝė˶Ŵ ĶŴŴȕ
ʂėǥʋŴŞ ėĶȯ˞ʸ ʸǝŴ ǥȕʸŴǃʂǥʸ̀ ȯƙ
O˞Ƿʸȯȕ ȯ˞ȕʸ̀ ŴǷŴňʸǥȯȕʋś ʋɏŴǣ
ňǥƙǥňėǷǷ̀ ˸ǝŴʸǝŴʂ ė ƙǷė˸ŴŞ ʂŴǃǣ
ǥʋʸʂėʸǥȯȕ ŞėʸėĶėʋŴ ǝėʋ ėǷǷȯ˸ŴŞ
˶ȯʸŴʂʋ ʸȯ ňėʋʸ ƙʂė˞Ş˞ǷŴȕʸ ĶėǷǣ
Ƿȯʸʋ Ķ̀ ňǷėǥȆǥȕǃ ʸǝŴ̀ Ƿǥ˶Ŵ ėʸ ˶ėǣ
ňėȕʸ ėŞŞʂŴʋʋŴʋɜ
bȕ Žȯ˶ŴȆĶŴʂś Ȼ˒˒ ɏŴȯɏǷŴ
˸ǝȯ ˶ȯʸŴŞ ėʂŴ ʋʸǥǷǷ ʂŴǃǥʋʸŴʂŴŞ
ėʸ ŞŴȆȯǷǥʋǝŴŞ ʸǷėȕʸė ɏ˞ĶǷǥň
ǝȯ˞ʋǥȕǃ ɏʂȯDZŴňʸʋś ŴǷŴňʸǥȯȕʋ bȕǣ
ʸŴʂǥȆ +ǥʂŴňʸȯʂ Éǝėʂȯȕ Œǥʸňǝǣ
ŴǷǷ ʸȯǷŞ ʸǝŴ ŞŴɏėʂʸȆŴȕʸɾʋ ȯ˶Ŵʂǣ
ʋǥǃǝʸ ĶȯėʂŞ ×ǝ˞ʂʋŞė̀ɜ
×ǝŴ ɏʂȯĶǷŴȆ ňȯ˞ǷŞ ĶŴ ȆȯʂŴ
˸ǥŞŴʋɏʂŴėŞɜ O˞Ƿʸȯȕɾʋ ǥȕƙȯʂȆėǣ
ʸǥȯȕ ʸŴňǝȕȯǷȯǃ̀ ŞŴɏėʂʸȆŴȕʸ
ʂėȕ ė ňʂȯʋʋǣňǝŴňǴ ėȕŞ ƙȯ˞ȕŞ
Ȼ̑ś̑̑̑ ɏŴȯɏǷŴ ʂŴǃǥʋʸŴʂŴŞ ėʸ
˶ėňėȕʸ Ƿȯʸʋ ėȕŞ ˶ėňėȕʸ Ķ˞ǥǷŞǣ
ǥȕǃʋ ʸǝʂȯ˞ǃǝȯ˞ʸ ʸǝŴ ňȯ˞ȕʸ̀ś
ŒǥʸňǝŴǷǷ ʋėǥŞɜ
ɸb ǝėŞ ȕȯ ǥŞŴė ǥʸ ˸ėʋ ʸǝėʸ
ĶėŞśɺ ʋėǥŞ Qėʂ̀ ÉȆǥʸǝś ė
ƙȯʂȆŴʂ Oȯʂʋ̀ʸǝ ȯ˞ȕʸ̀
ŴǷŴňʸǥȯȕʋ ʋ˞ɏŴʂ˶ǥʋȯʂ ˸ǝȯ
˸ȯʂǴŴŞ ėʋ ė ňȯȕʋ˞Ƿʸėȕʸ ƙȯʂ
O˞Ƿʸȯȕ Ş˞ʂǥȕǃ Ƿėʋʸ ̀Ŵėʂɾʋ
ɏʂŴʋǥŞŴȕʸǥėǷ ňȯȕʸŴʋʸ ėȕŞ
ɏŴȕȕŴŞ ė ŞėȆȕǥȕǃ ʂŴɏȯʂʸ
ėĶȯ˞ʸ ǥʸʋ ȯɏŴʂėʸǥȯȕʋɜ ɸbʸ DZ˞ʋʸ
ʋǝȯ˸ʋ ˸ǝėʸ ˸Ŵɾ˶Ŵ ĶŴŴȕ ʸėǷǴǥȕǃ 
£ub욳®á eºµôŸµĀzp ºµ Âï

HNSJ&7 SJ"c 

Ī¿ ƀĶ ęŠƳƭŠĝěĎĪû
­ŠŪÌ Ş¢ĎƀƀÌŢŪƭÌÌƀş 
ĈŠŢûÌŪ ŠŢÌ ¿ŢĶŎŎÌ¿
ŠûŠĎĪŪƀ ĤĶƀĈÌŢ ƭĈĶŪÌ
ŪĶĪ ƭŠŪ ŪƀŢƗ­ě½ ěĎĝĝÌ¿œ

Ā !AÝb÷á Ë AÝ®uÝ
¯“CåµzåWC¦eÓeº¯

×ǝʂŴŴ ̀Ŵėʂʋ ɏėʋʸś ¹ėɯ˞ŴǷ
ŽŴǷʋȯȕ ʋʸǥǷǷ Ȇȯ˞ʂȕʋ ʸǝŴ ŞŴėʸǝ
ȯƙ ǝŴʂ Ƹǣ̀ŴėʂǣȯǷŞ ʋȯȕ ɜxɜ ŽŴ˸ǣ
Ȇėȕ ėʸ ʸǝŴ ǝėȕŞʋ ȯƙ ė ǝǥʸǣėȕŞǣ
ʂ˞ȕ Şʂǥ˶Ŵʂɜ 
˞ʸ ȕȯ ǷȯȕǃŴʂ Ȇ˞ʋʸ ʋǝŴ ƙǥǃǝʸ
ňʂǥȆǥȕėǷ ėňň˞ʋėʸǥȯȕʋ ʸǝėʸ ʋǝŴ
ėǷʋȯ ˸ėʋ ʸȯ ĶǷėȆŴɜ
šȕ ×ǝ˞ʂʋŞė̀ś ė ȯĶĶ 
ȯ˞ȕʸ̀ ɏʂȯʋŴň˞ʸȯʂ ƙȯʂȆėǷǷ̀
ŞʂȯɏɏŴŞ ė ʋŴňȯȕŞ ʂȯ˞ȕŞ ȯƙ ˶Ŵǣ
ǝǥň˞Ƿėʂ ǝȯȆǥňǥŞŴ ėȕŞ ʂŴňǴǷŴʋʋ
ňȯȕŞ˞ňʸ ňǝėʂǃŴʋ ėǷǷŴǃǥȕǃ ʸǝėʸ
ĶŴňė˞ʋŴ ʋǝŴ ǷŴŞ ǝŴʂ ʸǝʂŴŴ ňǝǥǷǣ
ŞʂŴȕ ƙʂȯȆ ʸǝŴ Ķ˞ʋ ʋʸȯɏ ėňʂȯʋʋ

/AÒ÷u£ "u£á³® A®l —uÝ ¢šlá þuÝu
bݳáᚮŽ A ݳAl A‚ìuÝ A X÷á ݚluË

ė ŞėʂǴŴȕŴŞ ˞ʋʸŴǷǷ ¹ȯėŞ ʸȯ
ʸǝŴǥʂ ėɏėʂʸȆŴȕʸś ʋǝŴ ňė˞ʋŴŞ 
ɜxɜɾʋ ŞŴėʸǝɜ
ɸb Ȇǥǃǝʸ DZ˞ʋʸ ǃȯ ėȕŞ ʋǥʸ
ʋȯȆŴ˸ǝŴʂŴ ėȕŞ ňʂ̀ ƙȯʂ ėȕ
ǝȯ˞ʂśɺ ŽŴǷʋȯȕ ʋėǥŞś ǝŴʂ Ŵ̀Ŵʋ
ʸŴėʂǥȕǃ ˞ɏ ȯ˞ʸʋǥŞŴ ʸǝŴ ȯĶĶ 
ȯ˞ȕʸ̀ ʋʸėʸŴ ňȯ˞ʂʸǝȯ˞ʋŴɜ ɸbʸɾʋ
ĶǥʸʸŴʂʋ˸ŴŴʸɜɺ 
AĀþA£¢š®Ž eºµôŸµĀzp ºµ ‘ 

 
  
 ( % $)# 

   

 
 
 
 

8/ $5+0'+ (%# %* 82-,881 &#7.: (%#.3+0%#** %* 822&& 

  

   

 
 

 
 

  
 
  

)" ) $), !, )*- /" ! /" /* ,)$$ ! ) ,) ,) "! , -)*1' 
   )  

   

 
 
 
 
: &9#/ 37(/ 
'+."'%#! 
(
#%
)..#/
!!#&&'%#!

; *+.8; 8+ *') ;% 
.78; 8;.7+ @8 ,.; $.',$
;. %00,1 ,B ?,',$ .+&
+>;78 + '; %.+ (>8; ', 
%>78B ,'$%;1 
%, ;% 7', +1 ,
;% @',1 , ;% *'$%;,',$1
, +;;7 . +',>;8 0.@& 
7>* ;%>,78;.7+8 7.**
;%7.>$% +;7. ;*,; *?&
',$ .@, ;78 , 0.@7
*',8 ', ;%'7 0;%81 ,B @7
*';7**B *; ', ;% 7) @';%&
.>; *;7'';B1
4, ;% 7'? %.+ ',6;
8;7; 8',$ ,B;%',$ >,;'*

%'; .8@** . 8.>;% . & 
7,;%B , ;%, ** . 8>& 
, ;% 7', (>8; 0>8% .@, 
, '; $.; 7* @',B5 .,, 
7>'* ;.* % ;*,;
.>7&
,*&.,8;';>;'.,1 

  
  
 "" "

#  

  
-,) " ! ,!, $" 
) !* " * * ! 
) ! %,& * * * ",)* $$- "! /, ") 
-)!) %),& ,) ! !,)! *! ! " *( "!") /* -!
. -)*1' 3).: 4 
 ) 
 
%  

  

-*$! "-!,1 "" 
") ) $* ,*, 
* "! -)*1' 

) 

%

.,*B %8 ;. 0>; %7 ) ' %
;%',)8 %7 078, '8 4+.7
*')*B ;%, ,.;5 ;. '+07.? ;%
8%..* '8;7';68 .8 . 7;',&
',$ 7';;'.,1 , ;% +,
', %7$ . .*',$ .>; 7&
';;'., ;8;'! ;%; % ',6;
;%',) 8%6 .,;7'>; +>%

', %7 .>7 B78 . 87?'1 
% .>;%7, 88.';'.,
. .**$8 , %..*8 0* 
* ., 07.;'., ', & 
+7 .7 0)8 , 
'? .;%78 @7 )') . ;% 
.7 B *1 % $,B68
% 7) *$7; @7, 
) ;%, ;%; * .>* 

8;7'0 *>3 
>7 8B ;% .@,78 , *&
$* 7078,;;'?8 . ;% ',) 
.,B *>1 
% *>68 *@B78
%? + 8>% *'+8
', 7,; @)8 +' 
*$* '80>; @';% ;% 
';B . 7..)%?,1
, B ;% ',) .&
,B .@,78%'0 '* 
*@8>'; $',8; ;% 
* .>,;B +>,''0*';B 
*'+',$ 7..)%?,68 .7'&
,, ;. 7$>*; 8A>**B .7'& 
,; >8',888 @.>* 0>;
;% *> .>; . >8',881 0& 

    

! !  
  
! 
 
 ! 
 ' &
" ( 
" 

 

$ 0 %""$+ #"7 "%! 
%*$+ %* + %4* '"$+ 0% 
3" *% 0*%3 0* '*%'*07(  

  

& #"+"- #" $/ 
: . &6/3#( 
-'+"%#! 

''**B ;% .7',, @.>*
07.%''; ,> ,',$ @';%
.7 @';%.>; 87?',$ *.%.*1 
% ';B ,,.>, 
%>78B ;7,..,
'; @.>* ,.; ,.7
;% .7',, >,;'* 
>07'.7 .>7; (>$
7>* ., ';8 *$*';B1
4%7.>$%.>; ;% 
007.A'+;*B ;@,&
;B&;@. B78 . .0& 
7;'., ',) .,B %8 ,?7 
, '; .7 ,B ?'.*;'., . 
,B .7',, .7 8;; *@5 

% .**',8 +'*B ' (>8; 
.>; ?7B;%',$ '; .>* .
;. *.) ,@ 7. *',)',$ ,&
;78;; 9" ;. .+ , 7>,&
,',$ (>8; 8.>;% . ;% +'&
*B68 ?;'., %.+ , 07'C 
'8%',$ *)1 
, ., %>78B ;% .7; 
B ;% 07.+',,; .7$' *, 
@%'% @8 (.', B ,?'7.,&
+,;*'8;8 , .;%7 ,7B
78',;8 007 ;. 0B . 1 
.?1 ;%, * ;.* .+
*@+)78 ;%; >'*',$ ;%
7. ;%7.>$% .**',86 *, @.>* 
;7+,.>8*B .8;*B , ;%;
;% 8;; @'** A0*.7 *;7,&
;'?81 *8. ?,; ; ;% .**&
',86 +.,>+,;* .7;8 @%'%
% 8' @7 4+0*.B ;. *B 
, >*;'+;*B '?7; ;% .>78
. ;% 07.(;15 

)&#3#3 #"+"- #" ( 

)&&#(/ #"+"- #" ( 

    

%7 7 @ 0*8 B.>6 
A0; ;. .**.@ ;% *;;7 .
;% *@1 %.>8 . @.78%'0 
8%..* 8;7'0 *>1 

(3. #"+"- #" ( 

3).'/ #"+"- #" , 

$$ *$+00#$0 
*$+ %* +3+'$ "
+%%" %* ##*+( 
6( * * %'"$%%( 
6( 50 3$ "!*( 
6&: * ++ 3$$$#( 
6&: *0 %$$ "*( 

: : '#
++!%#! 

: .# 3#. 6/ 
'+&-'%#!

8'1 
.7 +.7 ;%, ;@. 8
;% @',,;; ,;7 %8 88,&
;'**B .07; 8 , >,.'& 
'* @',$ . ;% %*;% , (>& 
''* 8B8;+ .7 70 ',?8;'&
$;'.,8 ', ;% .>,;B1 .7;7 
87' 8 88,;'* ;.
%'8 .'68 @.7)1
4%B67 ?';* ;. .>7 07.8& 
>;'., .7;85 % 8' ', ,
',;7?'@1 4% ..7',; 
007.% ;% 8',$* *.;'.,
;% A07;'8 . ;% @';,88& 
8 @%. 8 ?';'+8 ;%71 
;. %? ;%; ;. 8>88>*&
*B 07.8>; 8815 
% ;*,;
.>7,*&.,8;'&
;>;'., *8; >,B ;.* ;% 8;.&
7B . 68 87+* ;. ', 
,@ *.;'., ;7 ,7*B 
2>7;7 ,;>7B ', ;% 8+
*';;* %.>8 .@, B ;% ';B
. >*>;%1 
', /-- ;% ';B %8 
%7$ / B7 7,; .,
;% 7') 7,% %.>8 ;>) 
;@, >.7 '$%@B , 

7>'* 8' 8% 4*';7**B 
7@* ;%7.>$% ;% 7,%& 
85 ;. $; %.+1 4 ',6;
),.@ @%; *8 ;. .5 8% 

% " 
 
( 
 

! #(% )(: &6 #( & 
)6(3: !/ (7. ( 
#3 ). (: 7#)&3#)( ) (
).#(( ). /33 &8, 

$!
%$7 00%*$7+ $ ""
''*+ $ 0"4+%$ 
$0*45

>8; % . ;% @7)&
',$ ** ;% @',,;; A>* 
88>*; ,;7 ', >*>;% %8 
.>, ,@ %.+1 
, +.,B ;. %*0 0B ;%
7,;1 
';% 
>*B / ?';'., ,.;'
8;7',$ '; ', ;%  8' 
%>78B ;%; '; %8 $7 ;.
;7+8 ., ;@.&B7 *8 ., 
>'*',$ ', >*>;% ;%; @'** *&
*.@ '; ;. $. ., 07.?'',$ .+&
07%,8'? 87?'8 ;. ?';'+8
. 70 , 8A>* 88>*; ;%
.,*B 8>% '*';B ', .7$'68
8., *7$8; .>,;B1 
*8. ., %>78B @',,;; 
.>,;B '8;7'; ;;.7,B ,&
,B .7;7 %, A&
>;'? '7;.7 ,, >7$8 
%) .7 #DDD ;. .?7 ;% 
'78; B768 7,; ; ;% ,@ *.& 
;'.,1 >7$8 ** ;% .&
,;'., 4$+ %,$75 .7
;% ,.,07.!; ;%; *8; B7 07.&
?' 87?'8 ;. /9"< 0.0* 
',*>',$ ="# >*;8 , %'*& 
7, @%. 7'? .7,8'&+&
'* ?',;'7B 70 , 8A>* 
88>*; A+81
4 *+.8; >78; ',;. ;78
@%, % ;.* +5 >7$8 

*1 , "! ) -,) ", # "!,* * )
/1 !," )!"! ) * "!" !- * 1 *, -)*1' 
, /* , !!) /, 1 /! *,") * , )"$$! ,) 
)"** , ** ," , "!" " $0'  ) 
% 

   

%, + 0)8 ,;7
;% .>7;7..+ %>78B 8%
@8 %.0',$ ;. 7'8 .? %>&
+'*';'., , 7+ %7
48;',5 70>;;'., ;7 **
;%;68 %00, ', ;% * 
.>,;B %..* '8;7';1 
% *8. @,; ;. $; %7
.* 8; ) ., ;% .>,;B
8%..* .7 >; 8% @8 .,& 
7.,; @';% +(.7 .8;* 
; ;% 7',8;;+,; %7',$1 
.?1 ;%, * 8>80,& 
%7 >,7 *@ ;%; 8B8 % 

: #&& $()/% 
."#'%#! 

! 3&(3)6.(&")(/3#363#)(
.+).3 6(: 3!3 3! 
8#((33 96& //6&3 
(3.  6&: * 7#3#)( 
.)' #3/ !)' #( 6&63! 8#3!
/.#)6/ )(/-6(/ ).
8)'( ( '#&#/ /.7 
: 3! 5":.")& ()(+.)3, 
3! 6&& /3).: #( ./)(& 
)6.(:/ 3 ':$,)',  

   
 
  

 

 

   

%* '*0#$0 %
*$+'%*00%$ $ 0 %""$+ 
#"7 %5$* % '+0 %$0*%" 
3+$+++ $"3$ *!$ 
4 %30 %* + %4*
'"$+ 0% *0 *0 *%30 0%
%# *%# $0*+00 , 00
5%3" 30 0*%3 0 #"7)+
&88* *$( 0"$0 
%3*$"%$+0030%$ + 
*%30 **+ $+0 $ 
%$060 $0% 0+ 60*%*$*7 
+'30(

ç

1
!Ó &#/!!$Ó &#/!4Ó

2 2"2 $4/"™
$"02242$"

ö 

1>m 6$ ‘m ýďÂö

6£ŤŃē

E[j ŪƗŪŎÌĪ¿Ū ÌƲÌ­ƗƀĎƬÌ
EŠĪŠûÌŢşŪ ¿ÌŎŠŢƀĤÌĪƀ
ƗĪ¿ÌŢûĶĎĪû ŠƗ¿Ďƀ½ ¢Ɨƀ
ŠûÌĪ­Ƴ ŗƗĎÌƀ ĶĪ ¿ÌƀŠĎĝŪœ
Ā 0ìuýu 9šááuÝ
éƟéézåWC¦eÓeº¯

Œ¹× ȯƙƙǥňǥėǷʋ ǝė˶Ŵ ʋ˞ʋǣ
ɏŴȕŞŴŞ ʸǝŴ ŞŴɏėʂʸȆŴȕʸ ǝŴėŞ
˸ǝȯ ĶŴňėȆŴ ʸǝŴ ƙȯň˞ʋ ȯƙ ė ƙȯǣ
ʂŴȕʋǥň ė˞Şǥʸ ƙȯʂ ɏȯʋʋǥĶǷŴ ɸėʋʋŴʸ
Ȇǥʋėɏɏʂȯɏʂǥėʸǥȯȕɺ ŴėʂǷǥŴʂ ʸǝǥʋ
̀Ŵėʂɜ
×ǝŴ ʸʂėȕʋǥʸ ėǃŴȕň̀ ǝėŞ ǥȕǥǣ
ʸǥėǷǷ̀ ǴŴɏʸ ʋʋǥʋʸėȕʸ QŴȕǣ
ŴʂėǷ ŒėȕėǃŴʂ Ŵȕ QʂėǝėȆś
ʸǝŴ ŞǥʂŴňʸȯʂ ȯƙ ʸǝŴ bȕƙȯʂȆėǣ
ʸǥȯȕ ×ŴňǝȕȯǷȯǃ̀ ŞŴɏėʂʸȆŴȕʸś
ȯȕ ʸǝŴ DZȯĶ Ş˞ʂǥȕǃ ʸǝŴ ė˞Şǥʸɜ
ùŴŞȕŴʋŞė̀ś ǝŴ ˸ėʋ ʋ˞ʋɏŴȕŞǣ
ŴŞ ˸ǥʸǝ ɏė̀ ɸėʋ ɏėʂʸ ȯƙ ʸǝŴ ȯȕǣ

ǃȯǥȕǃ ė˞Şǥʸ ėȕŞ ǥȕ˶Ŵʋʸǥǃėʸǥȯȕ
ȯƙ ʸǝėʸ ŞŴɏėʂʸȆŴȕʸɾʋ ɏŴʂƙȯʂǣ
ȆėȕňŴśɺ ė Œ¹× ʋʸėʸŴȆŴȕʸ
ʋėǥŞɜ [Ŵ ǝėʋ ė ūȻƸ̑ś̑̑̑ ė ̀Ŵėʂ
ʋėǷėʂ̀ɜ
Œ¹× ȯƙƙǥňǥėǷʋ ˸ŴʂŴ Ȇ˞Ȇ
×ǝ˞ʂʋŞė̀ ėĶȯ˞ʸ ʸǝŴ ʂŴėʋȯȕ ƙȯʂ
ʸǝŴ ʋ˞ʋɏŴȕʋǥȯȕɜ 
ʸʸŴȆɏʸʋ ʸȯ ʂŴėňǝ QʂėǝėȆ
ƙȯʂ ňȯȆȆŴȕʸ ˸ŴʂŴ ˞ȕʋ˞ňňŴʋʋǣ
ƙ˞Ƿɜ
¹ŴňȯʂŞʋ ȯĶʸėǥȕŴŞ Ķ̀ ʸǝŴ x
ʋǝȯ˸ ʸǝėʸ QʂėǝėȆś ƫŽś ɏʂŴ˶ǥǣ
ȯ˞ʋǷ̀ ǝėʋ ʂ˞ȕ ėƙȯ˞Ƿ ȯƙ Œ¹×
ňȯȕʸʂėňʸǥȕǃ ʂ˞ǷŴʋś ˸ǝǥňǝ ʂŴǣ
ʋ˞ǷʸŴŞ ǥȕ ǝǥȆ ǃŴʸʸǥȕǃ ƙǥʂŴŞ ǥȕ
˒̑̑Ȼ ˸ǝŴȕ ǝŴ ˸ėʋ ʸǝŴ Ȇėȕėǃǣ
Ŵʂ ƙȯʂ ȕŴʸ˸ȯʂǴ ŴȕǃǥȕŴŴʂǥȕǃɜ
Œ¹× ʂŴňȯʂŞʋ ʋėǥŞ ǝŴ ˸ėʋ
ʸŴʂȆǥȕėʸŴŞ ƙȯʂ ʂŴɏŴėʸŴŞ ˞ȕǣ
ė˞ʸǝȯʂǥ̌ŴŞ ɏʂȯň˞ʂŴȆŴȕʸʋś ŞŴǣ
ʋɏǥʸŴ ėŞȆȯȕǥʋǝȆŴȕʸʋ ȕȯʸ ʸȯ
Şȯ ʋȯɜ

+ŴʋɏǥʸŴ ė ʂŴňȯȆȆŴȕŞėʸǥȯȕ
ėʸ ǝǥʋ ʸŴʂȆǥȕėʸǥȯȕ ʸǝėʸ ǝŴ ȕȯʸ
ĶŴ ʂŴǝǥʂŴŞś Œ¹× ȆėŞŴ ǝǥȆ
ė ňȯȕʸʂėňʸ ėʋʋǥʋʸėȕʸ ǃŴȕŴʂėǷ
ȆėȕėǃŴʂ ǥȕ ˒̑̑ʢɜ
bȕ ˒̑̑ʗś ǝŴ ˸ėʋ ɏʂȯȆȯʸŴŞ ʸȯ
ėʋʋǥʋʸėȕʸ ǃŴȕŴʂėǷ ȆėȕėǃŴʂ ƙȯʂ
ʸŴňǝȕȯǷȯǃ̀ ėȕŞ ňǝǥŴƙ ǥȕƙȯʂȆėǣ
ʸǥȯȕ ȯƙƙǥňŴʂś ėňňȯʂŞǥȕǃ ʸȯ Œ¹ǣ
× ʂŴňȯʂŞʋɜ
QʂėǝėȆ ǥʋ ʸǝŴ ʋŴňȯȕŞ ʸȯɏǣ
ʸǥŴʂ Ŵ˾Ŵň˞ʸǥ˶Ŵ ėʸ Œ¹× ʸȯ
ňȯȆŴ ˞ȕŞŴʂ ʋňʂ˞ʸǥȕ̀ ʸǝǥʋ ̀Ŵėʂɜ
¹ȯĶǥȕ [ȯ˸ėʂŞś ėʋʋǥʋʸėȕʸ ǃŴȕǣ
ŴʂėǷ ȆėȕėǃŴʂ ƙȯʂ ė˞Şǥʸś ʂŴǣ
ʋǥǃȕŴŞ ǥȕ ɏʂǥǷ ėƙʸŴʂ ĶŴǥȕǃ ǥȕǣ
ŞǥňʸŴŞ ȯȕ ňǝėʂǃŴʋ ȯƙ ŴȆĶŴ̌ǣ
̌Ƿǥȕǃ ėʋ Ȇ˞ňǝ ėʋ ūƫ̑ś̑̑̑ ƙʂȯȆ
ė ɏʂȯƙŴʋʋǥȯȕėǷ ėʋʋȯňǥėʸǥȯȕ ǝŴ
ǝŴėŞŴŞ ǥȕ ÷ǥʂǃǥȕǥėɜ
[ȯ˸ėʂŞś Ƹƫś ǝėŞ ĶŴŴȕ ėʸ
Œ¹× ƙȯʂ DZ˞ʋʸ ȆȯʂŴ ʸǝėȕ ė
̀Ŵėʂɜ

2—u þš®®uìì 0uÿ÷A£ ááA÷£ì
u®ìuÝ —Aá Xuu® Aì šìá ÷£÷ì— £³bA욳®
ᚮbu º¯z¯Ë 2&$ 4A ð 4AW Ó &#

FÌƭ ĈĶĤ̽
ĪÌƭ áƗĪ¿Ū
áĶŢ ŠûÌĪ­Ƴ
£ąŤ£Ń

eºµôŸµĀzp ‡åº¯
 

³ýË "Aì—A® uA£ ì³£l /³©u £Aþ©A¢uÝá 2—÷ÝálAĀ ì—Aì X÷š£lš®Ž ì—u ݳAl ‚ݳ© ®ìuÝáìAìu åˆ ì³ /³©u
ì—ݳ÷Ž— ì—u /³££š®áÚ ‚A©š£Ā £A®l þ³÷£l Xu ìÝu©u®l³÷á£Ā b³áì£Ā A®l ì—Aì ì—u áìAìu þš££ uÿÅ£³Ýu A£ìuÝ®AìšýuáË 
u A£á³ ýu®ìul Aì ì—u /³££š®áÚ ©³®÷©u®ìA£ uƒ³Ýìái þ—šb— —u áAšl þuÝu ×u©Å£³Āul ì³ lu£AĀ A®l ÷£ìš©Aìu£Ā
lšýuÝì ì—u b³÷Ýáu ³‚ ì—u Åݳ¡ubìËØ &$$> 1<&1 ð 1<&1W Ó &# ýďÂý

&ŠĤĎĝƳ ĝĎěÌĝƳ
ƬĎ­ƀĶŢĎĶƗŪ ĎĪ
ŢĶŠ¿ ¢ŠƀƀĝÌ
JēïïãąŊ 

S&61&7 =! S% &NHWS

º¯åĆᙺ¯zĆáh &Ó <Cĉµz 1º¨¨Ÿµém ôœz ͺćzå‡Ā¨ ZĀ韵zéé zĈzeĀôŸĆzm
ÍĀôé ôº“zôœzå C ¯ºåz ôœCµ ÂmďďžCeåz åCµeœ Ÿµ
Cåôºć ºĀµôĉÓ é œz
C¯Céézé ôœz ¨Céô ÍCåez¨é º‡ ¨Cµpm 1º¯z ¨zCpzåé ¨ºZZĉ ôœz éôCôz ‡ºå C
¯ºåz pŸåzeô åºĀôz ‡åº¯ µôzåéôCôz íÓ 
Aìu º¯zĆáh 4œz éôCôz ͨCµé C åºĀôz ôº 1º¯z µºåôœ º‡ ôœz 1º¨¨Ÿµé zéôCôz
ZĀô eœCµ“zé Ÿôé ͨCµé C‡ôzå µœzĀézåž
Āéeœ éCŸp Ÿô ćºĀ¨p ZĀĉ ôœz
ÍåºÍzåôĉ Cµp ZĀŸ¨p C Zåzćzåĉ ôœzåzÓ 4œz µzć åºĀôz eĀôé ôœåºĀ“œ 1º¨¨Ÿµéâ
¨Cµpm Í庯ÍôŸµ“ C ¨z“C¨ Œ“œôÓ

eºµôŸµĀzp ‡åº¯
Â

×ǝŴ ƙǥȕėǷ ŞŴňǥʋǥȯȕ ǥʋ ˞ɏ ʸȯ ʸǝŴ
QŴȯʂǃǥė +ŴɏėʂʸȆŴȕʸ ȯƙ ×ʂėȕʋǣ
ɏȯʂʸėʸǥȯȕś ˸ǝǥňǝ ʋėǥŞ ǥʸ ǥʋ ʋʸǥǷǷ
Ŵ˶ėǷ˞ėʸǥȕǃ ȯɏʸǥȯȕʋɜ ˞ʸ +ŴėǷɾʋ
ňȯȆȆŴȕʸʋ ȆŴėȕ ʸǝŴ ŞǥʂŴňʸ
ʂȯ˞ʸŴ ʸȯ bǣʗƫ ʸǝėʸ ¹ȯȆŴ ėȕŞ ǥʸʋ
Ȼ̑̑ś̑̑̑ ʂŴʋǥŞŴȕʸʋ ǝė˶Ŵ Ƿȯȕǃ
ʋȯ˞ǃǝʸ ǥʋ ȆǥʂŴŞ ǥȕ ŞŴŴɏŴʂ ˞ȕǣ
ňŴʂʸėǥȕʸ̀ɜ
×ǝŴ ǷėȕŞ ˸ȯ˞ǷŞ ɏʂȯĶėĶǷ̀ ėǷǣ
ʂŴėŞ̀ ǝė˶Ŵ ė ʂȯėŞ ʂ˞ȕȕǥȕǃ
ʸǝʂȯ˞ǃǝ ǥʸ ǥƙ ǥʸ ˸ŴʂŴ ȯ˸ȕŴŞ Ķ̀
ėȕ̀ĶȯŞ̀ ŴǷʋŴɜ ˞ʸ ʸǝŴ ¹ȯǷǷǥȕʋ
ňǷėȕś ˸ǝǥňǝ ňȯȕʸʂȯǷʋ ė Ȇ˞ǷʸǥĶǥǷǣ
ǷǥȯȕǣŞȯǷǷėʂ ɏŴʋʸ ňȯȕʸʂȯǷ Ķ˞ʋǥǣ
ȕŴʋʋ ʸǝėʸ ǥȕňǷ˞ŞŴʋ šʂǴǥȕś ǝėʋ
˸ėǃŴŞ ȯȕŴ ȯƙ ʸǝŴ Ȇȯʋʸ ėǃǃʂŴʋǣ
ʋǥ˶Ŵ ʂȯėŞǣĶǷȯňǴǥȕǃ ňėȆɏėǥǃȕʋ
ǥȕ ʋʸėʸŴ ǝǥʋʸȯʂ̀ɜ
×ǝŴ ƙėȆǥǷ̀ ǝǥʂŴŞ Ƿė˸̀Ŵʂʋś
ʋʸʂėʸŴǃǥʋʸʋś ŴȕǃǥȕŴŴʂʋ ėȕŞ ʋňǥǣ
Ŵȕʸǥʋʸʋ ˸ǝȯ ǷȯĶĶǥŴŞ ʸȯ ɏʂŴ˶Ŵȕʸ
ǝǥǃǝ˸ė̀ ňȯȕʋʸʂ˞ňʸǥȯȕ ȯȕ ʸǝŴ
ǷėȕŞɜ ǥȯǷȯǃǥʋʸʋ ňȯȕʸŴȕŞŴŞ ǥʸ
˸ȯ˞ǷŞ ŴȕŞėȕǃŴʂ ʂėʂŴ ĶǥʂŞʋ ėȕŞ
˸ǥǷŞǷǥƙŴɜ 1ȕǃǥȕŴŴʂʋ ǝėʂɏŴŞ ȯȕ
ɏȯʸŴȕʸǥėǷ ŞŴʋǥǃȕ ƙǷė˸ʋɜ ʸʸȯʂǣ
ȕŴ̀ʋ ɏŴʂʋ˞ėŞŴŞ ȯƙƙǥňǥėǷʋ ʸȯ ʸ˞ʂȕ
ė ňǝ˞ȕǴ ȯƙ ʸǝŴ ɏʂȯɏŴʂʸ̀ ǥȕʸȯ ė
ʋʸėʸŴǣʂŴňȯǃȕǥ̌ŴŞ ˸ǥǷŞŴʂȕŴʋʋɜ 
ȕŞ ɏʂŴʋŴʂ˶ėʸǥȯȕǥʋʸʋ ňȯȕ˶ǥȕňŴŞ
ʸǝŴ ƙŴŞŴʂėǷ ǃȯ˶ŴʂȕȆŴȕʸ ʸȯ ŞŴǣ
ňǷėʂŴ ė ȕŴėʂĶ̀ ȆǥȕŴ ėʋ ė ǝǥʋǣ
ʸȯʂǥň ǷėȕŞʋňėɏŴ ňėǷǷŴŞ +ȯĶĶǥȕʋ
Œȯ˞ȕʸėǥȕ Œǥȕǥȕǃ €ėȕŞʋňėɏŴɜ
×ǝŴ ǷėʸʸŴʂ ˸ėʋ ė ǴŴ̀ ŞŴ˶ŴǷȯɏǣ
ȆŴȕʸɜ +ŴėǷɾʋ ǷŴʸʸŴʂ ňėȆŴ ėƙʸŴʂ
ʸǝŴ OŴŞŴʂėǷ [ǥǃǝ˸ė̀ ŞȆǥȕǥʋǣ
ʸʂėʸǥȯȕ ňȯȕňǷ˞ŞŴŞ ʸǝėʸ ėȕ̀ ʂȯėŞ
Ķ˞ǥǷʸ ȕŴėʂ ʸǝŴ ėĶėȕŞȯȕŴŞ Ȇėȕǣ
ǃėȕŴʋŴ ȆǥȕŴś ˸ǝǥňǝ ŞėʸŴʋ ʸȯ
ʸǝŴ ȻŽʢ̑ʋś ˸ȯ˞ǷŞ ǝė˶Ŵ ėȕ ɸėŞǣ
˶ŴʂʋŴ ŴƙƙŴňʸɺ ȯȕ ʸǝŴ ʋǥʸŴ ėȕŞ
˞ʂǃŴŞ ŴȕǃǥȕŴŴʂʋ ʸȯ ʋǝȯ˸ ˸ǝŴʸǝǣ
Ŵʂ ʸǝŴʂŴɾʋ ė ĶŴʸʸŴʂ ėǷʸŴʂȕėʸǥ˶Ŵɜ
ÉʸėʸŴ ɏǷėȕȕŴʂʋ ėȕŞ ¹ȯȆŴ
ǷŴėŞŴʂʋ ʋė̀ ėȕ ėǷʸŴʂȕėʸŴ ʂȯ˞ʸŴ
ʸȯ ʸǝŴ ȕȯʂʸǝ ˸ȯ˞ǷŞȕɾʸ ŴǷǥȆǥǣ
ȕėʸŴ ėʋ Ȇ˞ňǝ ʸʂėƙƙǥňɜ ˞ʸ +ŴėǷ
ʋėǥŞ ʸǝŴ ƙŴŞŴʂėǷ ǃȯ˶ŴʂȕȆŴȕʸɾʋ
ʋʸėȕňŴ ȆŴėȕʋ ʸǝėʸ QŴȯʂǃǥė
˸ȯ˞ǷŞ ŴǥʸǝŴʂ ǝė˶Ŵ ʸȯ ʋɏŴȕŞ ɸė
˶ėʋʸ ėȆȯ˞ȕʸ ȯƙ ŴȕŴʂǃ̀ś ʸǥȆŴ
ėȕŞ ʂŴʋȯ˞ʂňŴʋɺ ʸȯ ȆǥȕǥȆǥ̌Ŵ ʸǝŴ
ǥȆɏėňʸ ȯȕ ʸǝŴ ȆǥȕŴ ȯʂ ňǝȯȯʋŴ
ėȕȯʸǝŴʂ ʂȯ˞ʸŴ ʸȯ ɯ˞ėǷǥƙ̀ ƙȯʂ ƙŴŞǣ
ŴʂėǷ ƙ˞ȕŞʋ ƙȯʂ ʸǝŴ ɏʂȯDZŴňʸɜ
ɸ×ǝǥʋ ǥʋ ė ňǝėȕǃŴ ȯƙ ɏȯʋǥʸǥȯȕ
ȯȕ ʸǝŴ ɏėʂʸ ȯƙ ʸǝŴ ƙŴŞŴʂėǷ ǃȯ˶ǣ
ŴʂȕȆŴȕʸśɺ +ŴėǷ ʸȯǷŞ ʂŴɏȯʂʸŴʂʋ
ȯȕ ×ǝ˞ʂʋŞė̀ɜ ɸbʸɾʋ ǃȯǥȕǃ ʸȯ ňȯʋʸ
˞ʋ ȆȯȕŴ̀ ėȕŞ ǥʸɾʋ ǃȯǥȕǃ ʸȯ ňȯʋʸ
˞ʋ ʸǥȆŴ ʸȯ ʸʂ̀ ʸȯ ƙǥȕŞ ėȕȯʸǝŴʂ ėǷǣ
ʸŴʂȕėʸǥ˶Ŵ ʂȯ˞ʸŴɜɺ
×ǝŴ ¹ȯǷǷǥȕʋ ňǷėȕ ɏʂėǥʋŴŞ ʸǝŴ
ǃȯ˶ŴʂȕȆŴȕʸ ŞŴňǥʋǥȯȕ ėȕŞ ʸǝŴ
Ŵȕ˶ǥʂȯȕȆŴȕʸėǷ ǃʂȯ˞ɏʋ ėȕŞ
ȕŴǥǃǝĶȯʂʋ ˸ǝȯ ėǷʋȯ ȯɏɏȯʋŴŞ

º¯¯îh ‡zpzåC¨ ¦Āp“z éŸpzp ćŸôœ ôœz 1º¨¨Ÿµé ‡C¯Ÿ¨ĉ Cµp ôz¯ÍºåC埨ĉ
Z¨ºe§zp ôœz åºCp ‡åº¯ “ºŸµ“ ‡ºåćCåpÓ 
Aìu ôĆĆĆáh ‡ôzå ¯ºåz pz¨Cĉé Cµp Cµºôœzå éeĀôô¨zp åºĀôzm éôCôz
ͨCµµzåé ºµez C“CŸµ ͨCµ ôº Z¨Cčz C ôåCŸ¨ ôœåºĀ“œ C ÍCåô º‡ ôœz 1º¨¨Ÿµé
¨CµpÓ 1º¨¨Ÿµé åzéͺµpé Zĉ œŸåŸµ“ Côôºåµzĉém zµ“Ÿµzzåém éeŸzµôŸéôé Cµp
eºµéĀ¨ôCµôé ôº ‡zµp ºˆ ôœz eºµéôåĀeôŸºµÓ 
÷®u ôĆºîh 4œz zpzåC¨ Ÿ“œćCĉ p¯ŸµŸéôåCôŸºµ Œµpé ôœCô ZĀŸ¨pŸµ“
ôœz åºCp eºĀ¨p œCĆz CµßCpĆzåéz zˆzeôີ C µzCåZĉ CZCµpºµzp ¯Ÿµz
z¨Ÿ“ŸZ¨z ‡ºå ôœz $CôŸºµC¨ 1z“Ÿéôzå º‡ ŸéôºåŸe /¨CezéÓ ºĆÓ $CôœCµ zC¨
éCŸp ôœz pzeŸéŸºµ ćºĀ¨p åzÚĀŸåz CßĆCéô C¯ºĀµô º‡ zµzå“ĉm ôŸ¯z Cµp
åzéºĀåezéàôº ZĀŸ¨p ôœz ÍåºÍºézp åºCpm Cµp éĀ““zéôé zĈͨºåŸµ“ ºôœzå
åºĀôzéÓ

Aìb— ÷Å þšì— 엚á áì³ÝĀ
XĀ AbbuáᚮŽ A££ ³÷Ý
ÅÝuýš³÷á b³ýuÝAŽuË

ʸǝŴ ʂȯ˞ʸŴɜ bʸ ėʂǃ˞ŴŞ ʸǝėʸ ėȕǣ
ȯʸǝŴʂ ʂȯ˞ʸŴ ė ƙŴ˸ ȆǥǷŴʋ ʸȯ ʸǝŴ
ȕȯʂʸǝ ňȯ˞ǷŞ ʋė˶Ŵ ūȻ̑̑ ȆǥǷǷǥȯȕ
ĶŴňė˞ʋŴ ǥʸ ǥʋ ʋǝȯʂʸŴʂ ėȕŞ ʂŴǣ
ɯ˞ǥʂŴʋ ƙŴ˸Ŵʂ ĶʂǥŞǃŴʋɜ
ɸŽȯ˸ ǥʸɾʋ ʸǥȆŴ ʸȯ ˸ȯʂǴ ʸȯǃŴʸǝǣ
Ŵʂ ȯȕ ʋŴǷŴňʸǥȕǃ ėȕ ėǷʸŴʂȕėʸǥ˶Ŵ
ʂȯ˞ʸŴ ʸǝėʸ ˸ǥǷǷ ĶŴȕŴƦʸ ʸǝŴ ňǥʸǥǣ
̌Ŵȕʋ ȯƙ ėʂʸȯ˸ ȯ˞ȕʸ̀ ėȕŞ OǷȯ̀Ş 
ȯ˞ȕʸ̀ ʋȯ ʸǝŴ ʂȯėŞ ňėȕ ĶŴ Ķ˞ǥǷʸ
ėʋ ʋȯȯȕ ėʋ ɏȯʋʋǥĶǷŴśɺ ʋėǥŞ Qėʂ̀
¹ȯǷǷǥȕʋś ňǝǥŴƙ Ŵ˾Ŵň˞ʸǥ˶Ŵ ȯƙ ¹ȯǷǷǣ
ǥȕʋ bȕňɜś ɏėʂŴȕʸ ȯƙ šʂǴǥȕ ėȕŞ ȯʸǝǣ
Ŵʂ Ķ˞ʋǥȕŴʋʋŴʋɜ
Œȯʸȯʂǥʋʸʋ Şʂǥ˶ǥȕǃ ʸȯ ¹ȯȆŴ
ƙʂȯȆ bǣʗƫ ȕȯ˸ ʸėǴŴ ė ňʂȯ˸ŞŴŞ ʢǣ
ȆǥǷŴ ʋʸʂŴʸňǝ ȯƙ Qėɜ ˒̑ ĶŴƙȯʂŴ ǃŴʸǣ
ʸǥȕǃ ʸȯ ė Şǥ˶ǥŞŴŞ ǝǥǃǝ˸ė̀ ƙȯʂ ʸǝŴ
ʂŴʋʸ ȯƙ ʸǝŴ ʸʂǥɏɜ ×ǝėʸ ʋʸʂŴʸňǝ ėŞŞʋ
Ȼ̑ ʸȯ ʾ̑ Ȇǥȕ˞ʸŴʋ ʸȯ ʸǝŴ ʗ̑ǣȆǥǷŴ
ʸʂǥɏ ĶŴʸ˸ŴŴȕ ¹ȯȆŴ ėȕŞ ʸǷėȕǣ
ʸėś ĶėňǴŴʂʋ ȯƙ ʸǝŴ ȕŴ˸ ʂȯėŞ ʋė̀ɜ 
˞ʋǥȕŴʋʋŴʋ ǷŴėŞŴʂʋ ʋė̀ ʸǝŴ ǥȕňȯȕǣ
˶ŴȕǥŴȕňŴ ǝėʋ ňȯʋʸ ʸǝŴ ȕȯʂʸǝ˸Ŵʋʸ
QŴȯʂǃǥė ňǥʸ̀ DZȯĶʋ ėȕŞ ǥȕ˶ŴʋʸȆŴȕʸɜ
ɸx˞ʋʸ ʸǝǥȕǴ ėĶȯ˞ʸ ǝȯ˸ Ȇėȕ̀
ʸǥȆŴʋ ʸǝŴʋŴ ʸʂ˞ňǴʋ ǝė˶Ŵ ʸȯ ǃŴėʂ
˞ɏ ėȕŞ ǃŴėʂ Şȯ˸ȕ DZ˞ʋʸ ʸȯ ǃŴʸ ʸȯ
ʸǝŴ ǝǥǃǝ˸ė̀ɜ 1ėňǝ ʸǥȆŴ ʸǝėʸ ňȯʋʸʋ
ȆȯȕŴ̀śɺ ʋėǥŞ ˞̌̌ ùėňǝʋʸŴʸŴʂś
ė ¹ȯȆŴ ňǥʸ̀ ňȯ˞ȕňǥǷȆėȕ ˸ǝȯ ǥʋ
ė ʂŴʸǥʂŴŞ ʂŴʸėǥǷŴʂɜ ɸùŴɾ˶Ŵ ĶŴŴȕ
Ʀǃǝʸǥȕǃ ʸǝǥʋ Ʀǃǝʸ ƙȯʂ ʾ̑ ̀Ŵėʂʋɜ bɾǷǷ
ĶŴ ŞŴėŞ ėȕŞ ǃȯȕŴ ĶŴƙȯʂŴ ʸǝŴ̀ Ŵ˶ǣ
Ŵʂ ʸ˞ʂȕ ė ʋɏėŞŴ ȯƙ Şǥʂʸɜ bɾȆ ǃȯǥȕǃ
ʸȯ ĶŴ ʢȞ ȕŴ˾ʸ ˸ŴŴǴ ėȕŞ ňėȕɾʸ ˸ėǥʸ
Ȇ˞ňǝ ǷȯȕǃŴʂɜɺ
×ǝŴ Şǥʋɏ˞ʸŴ ŞėʸŴʋ ĶėňǴ ʸǝʂŴŴ
ŞŴňėŞŴʋś ˸ǝŴȕ šɜ ùė̀ȕŴ ¹ȯǷǣ
Ƿǥȕʋś ʸǝŴ ǷėʸŴ ňȯǣƙȯ˞ȕŞŴʂ ȯƙ ʸǣ
Ƿėȕʸėɾʋ ¹ȯǷǷǥȕʋ bȕňɜś ɏǥŴňŴŞ ʸȯǣ
ǃŴʸǝŴʂ ʸǝŴ Ƿėʋʸ ȯƙ ʸǝŴ ȆȯʂŴ ʸǝėȕ
ȻśŽ̑̑ ėňʂŴʋ ǝŴ ėʋʋŴȆĶǷŴŞ ƙȯʂ
ǝǥʋ ėʂʸȯ˸ ȯ˞ȕʸ̀ ʂėȕňǝɜ ʸ
ʸǝŴ ˞ʂǃǥȕǃ ȯƙ ¹ȯȆŴɾʋ ǷŴėŞŴʂʋś

QŴȯʂǃǥė ȯơňǥėǷʋ ėǷʋȯ ĶŴǃėȕ Ŵ˾ǣ
ɏǷȯʂǥȕǃ ȕŴ˸ ˸ė̀ʋ ʸȯ ňȯȕȕŴňʸ
¹ȯȆŴ ʸȯ ʸǝŴ ǝǥǃǝ˸ė̀ɜ
×ǝŴ ʂȯ˞ʸŴ ʸǝŴ̀ Ŵ˶Ŵȕʸ˞ėǷǣ
Ƿ̀ ʋŴʸʸǷŴŞ ȯȕś ňėǷǷŴŞ +ǣ÷1ǣś
˸ȯ˞ǷŞ ˶ŴŴʂ ȕŴėʂ ʸǝŴ ȆǥȕŴś
ʸǝʂȯ˞ǃǝ ė ɏėʸňǝ ȯƙ ɏʂȯʸŴňʸŴŞ
˸ǥǷŞŴʂȕŴʋʋ ʸǝŴ ƙėȆǥǷ̀ ŞŴŴŞŴŞ
ʸȯ ʸǝŴ ʋȆėǷǷ ňǥʸ̀ ȯƙ 1˞ǝėʂǷŴŴś
ʸǝŴȕ Şėʂʸ ĶŴǷȯ˸ ʸǝŴ ŴʋʸėʸŴɾʋ
Ȼ̑̑ǣėňʂŴ ǷėǴŴ ĶŴƙȯʂŴ ȆŴʂǃǥȕǃ
˸ǥʸǝ ʸǝŴ Şǥ˶ǥŞŴŞ ǝǥǃǝ˸ė̀ś áɜÉɜ
ƸȻȻɜ
Qėʂ̀ ¹ȯǷǷǥȕʋś ùė̀ȕŴɾʋ ʋȯȕś
ǝėʋ Ƿȯȕǃ ėʂǃ˞ŴŞ ʸǝėʸ ėȕ ėǷʸŴʂǣ
ȕėʸŴ ʂȯ˞ʸŴ ė ƙŴ˸ ȆǥǷŴʋ ʸȯ ʸǝŴ
ȕȯʂʸǝ ǥʋ ė ĶŴʸʸŴʂ ȯɏʸǥȯȕ ƙȯʂ ʸǝŴ
ʂȯėŞś ˸ǝǥňǝ ǝŴ ǝėʋ ʋėǥŞ ˸ȯ˞ǷŞ
ŞŴʋʸʂȯ̀ ˸ǥǷŞŴʂȕŴʋʋ ėȕŞ ʂ˞ǥȕ ǝǥʋ
ƙėȆǥǷ̀ɾʋ ɏʂȯɏŴʂʸ̀ɜ [Ŵ ʋėǥŞ ʸǝŴ
ƙėȆǥǷ̀ ʋɏŴȕʸ ūȻ ȆǥǷǷǥȯȕ ʸȯ Ķ˞ǥǷŞ
ʸǝŴ ǷėǴŴ ėȕŞ ȯʸǝŴʂ ǥȆɏʂȯ˶Ŵǣ
ȆŴȕʸʋ ȯȕǷ̀ ėƙʸŴʂ ǥʸ ˸ėʋ ėʋʋ˞ʂŴŞ
ʸǝėʸ ė ȕŴ˸ ʂȯėŞ ˸ȯ˞ǷŞȕɾʸ ňėʂ˶Ŵ
ʸǝʂȯ˞ǃǝ ʸǝŴ ǷėȕŞɜ
+ŴėǷ ʋ˞ɏɏȯʂʸŴŞ ʸǝŴ ʂȯ˞ʸŴ
ʸǝʂȯ˞ǃǝ ¹ȯǷǷǥȕʋɾ ǷėȕŞ Ş˞ʂǥȕǃ ǝǥʋ
˒̑Ȼ̑ ňėȆɏėǥǃȕś ėȕŞ ʸǝŴ ¹ȯǷǷǣ
ǥȕʋ ƙėȆǥǷ̀ ɏ˞ȆɏŴŞ ȆȯʂŴ ʸǝėȕ
ūʾŽś̑̑̑ ǥȕʸȯ ʸǝŴ ňėȆɏėǥǃȕ ňȯƙǣ
ƙŴʂʋ ȯƙ |ėʂŴȕ [ėȕŞŴǷś ǝǥʋ ¹Ŵǣ
ɏ˞ĶǷǥňėȕ ʂǥ˶ėǷɜ ÉǝŴ ʋėǥŞ ėʸ ʸǝŴ
ʸǥȆŴ ʸǝŴǥʂ ˸ėʋ ȕȯ ǷǥȕǴ ĶŴʸ˸ŴŴȕ
ʸǝŴ ňȯȕʸʂǥĶ˞ʸǥȯȕʋ ėȕŞ ǝŴʂ ʋ˞ɏǣ
ɏȯʂʸ ȯƙ ėȕ ėǷʸŴʂȕėʸǥ˶Ŵ ɏėʸǝɜ
bʸɾʋ ȕȯʸ ňǷŴėʂ ˸ǝėʸ ʂȯ˞ʸŴ ʋʸėʸŴ
ŴȕǃǥȕŴŴʂʋ ˸ǥǷǷ ʋŴʸʸǷŴ ȯȕś Ķ˞ʸ
+ŴėǷ ʋėǥŞ ǝŴɾʋ ʸȯǷŞ ʸǝŴ ʸʂėȕʋǣ
ɏȯʂʸėʸǥȯȕ ŞŴɏėʂʸȆŴȕʸ ʸǝėʸ
ƦȕŞǥȕǃ ė ĶŴʸʸŴʂ ʂȯėŞ ǷŴėŞǥȕǃ ʸȯ
¹ȯȆŴ ǥʋ ė ɏʂǥȯʂǥʸ̀ɜ
ɸŒ̀ ŞŴʸŴʂȆǥȕėʸǥȯȕ ǥʋ ˸ŴɾʂŴ
ǃȯǥȕǃ ʸȯ ǝė˶Ŵ ʂȯ˞ʸŴ ʸȯ ňȯȕȕŴňʸ
¹ȯȆŴ ĶėňǴ ʸȯ ʸǝŴ ǥȕʸŴʂʋʸėʸŴ Ɖ
ėȕŞ ˸Ŵ ˸ėȕʸ ʸȯ Şȯ ǥʸ ėʋ ɯ˞ǥňǴǷ̀
ėʋ ɏȯʋʋǥĶǷŴśɺ +ŴėǷ ʋėǥŞɜ ɸbʸɾʋ DZ˞ʋʸ
ʂŴǃʂŴʸʸėĶǷŴ ʸǝŴ ƙŴŞŴʂėǷ ǃȯ˶Ŵʂȕǣ
ȆŴȕʸ ȕȯ˸ ɏȯʋʸɏȯȕŴŞ ʸǝŴ ɏʂȯDZǣ
Ŵňʸ Ŵ˶Ŵȕ ƙ˞ʂʸǝŴʂɜɺ 
ćåŸôzå åŸéôŸµC 4ºååzé
eºµôåŸZĀôzp ôº ôœŸé åzͺåôÓ

Şȯ˸ȕʸȯ˸ȕ +˞Ƿ˞ʸǝɜ 
˞ʸ Ƿėʋʸ ÉŴɏʸŴȆĶŴʂś +˞Ƿ˞ʸǝ
ȯƙƙǥňǥėǷʋ ǥȕƙȯʂȆŴŞ QÉ ʸǝėʸ
ǥʸ ɏǷėȕȕŴŞ ʸȯ ǴȕȯňǴ ʸǝŴ ǝȯ˞ʋŴ
Şȯ˸ȕ ĶŴňė˞ʋŴ ȯƙ ʋŴʂǥȯ˞ʋ
ȆėǥȕʸŴȕėȕňŴ ǥʋʋ˞Ŵʋ ǥȕňǷ˞Şǥȕǃ
ʸŴʂȆǥʸŴ ŞėȆėǃŴ ėȕŞ ȆȯǷŞɜ
×ǝŴ ȕȯȕɏʂȯƙǥʸ Ɖ ˸ǝǥňǝ ǝėŞ
ʸ˸ǥňŴ ʂėǥʋŴŞ ȆȯȕŴ̀ ʸȯ Ŵ˾ǣ
ɏėȕŞ ʸǝŴ Ķ˞ǥǷŞǥȕǃ ʸȯ ǥȕňǷ˞ŞŴ
ȆŴŞǥňėǷ Ŵ˾ėȆ ʂȯȯȆʋ ėȕŞ ňȯǣ
̌ǥǷ̀ ƙ˞ʂȕǥʋǝŴŞ ʋɏėňŴʋ ˸ǝŴʂŴ
ʸʂėǥȕŴŞ ȕ˞ʂʋŴʋ ėȕŞ ɏȯǷǥňŴ
ňȯ˞ǷŞ ǥȕʸŴʂ˶ǥŴ˸ ˶ǥňʸǥȆʋ Ɖ
˸ȯ˞ǷŞ ǝė˶Ŵ ʸȯ ˶ėňėʸŴ ǥʸʋ Ƿȯȕǃǣ
ʸǥȆŴ ǝȯȆŴ Ķ̀ x˞Ƿ̀ Ȼɜ
1˶Ŵȕ ėʋ ʸǝŴ̀ ʋʸʂ˞ǃǃǷŴŞ ʸȯ
ƙǥȕŞ ė ɏǷėňŴ ʸǝėʸ ňȯ˞ǷŞ ėňňȯȆǣ
ȆȯŞėʸŴ Ŵ˾ėȆǥȕėʸǥȯȕ ʂȯȯȆʋś
Ŵ˶ǥŞŴȕňŴ ʋʸȯʂėǃŴ ƙėňǥǷǥʸǥŴʋ ėȕŞ
ȆȯʂŴś ʸǝŴ ɯ˞Ŵʋʸǥȯȕ ȯƙ ǝȯ˸ ʸȯ
ňȯȆŴ ˞ɏ ˸ǥʸǝ ʸǝȯ˞ʋėȕŞʋ ȯƙ
ŞȯǷǷėʂʋ ǥȕ ȆȯȕʸǝǷ̀ ʂŴȕʸ ƙȯʂ ʸǝŴ
ƙǥʂʋʸ ʸǥȆŴ ǝėŞ ˸ŴǥǃǝŴŞ Ŵ˾ʸʂė
ǝŴė˶ǥǷ̀ ȯȕ QÉɜ
ɸbɾ˶Ŵ ĶŴŴȕ ƙȯǷǷȯ˸ǥȕǃ ʸǝŴ
ʋʸȯʂ̀ ėǷǷ ėǷȯȕǃśɺ ʋėǥŞ ´ȯʂʸŴʂś
˸ǝȯʋŴ ėʋʋȯňǥėʸǥȯȕ ˸ǥʸǝ QÉ
ǃȯŴʋ ĶėňǴ ʸȯ ǥʸʋ ŴėʂǷǥŴʋʸ Şė̀ʋ
˸ǝŴȕ ƙȯ˞ȕŞŴʂ ȕȕ ÉȆǥǷŴ̀ ʂŴǣ
ňʂ˞ǥʸŴŞ ǝǥȆ ʸȯ Şȯ ʸʂėǥȕǥȕǃ ȯȕ
ǷŴǃėǷ ǥʋʋ˞Ŵʋɜ ɸb ʂŴėŞ ʸǝŴ ėʂʸǥňǷŴ
ǥȕ É˞ȕŞė̀ɾʋ ɏėɏŴʂ ėȕŞ ǴȕŴ˸
ʸǝŴ ŞŴėŞǷǥȕŴ ˸ėʋ ėɏɏʂȯėňǝǣ
ǥȕǃɜ b ŞǥŞ ė ǷǥʸʸǷŴ ʂŴʋŴėʂňǝ ėȕŞ

YĎĪě YĶĪƳ
ĈŠŪĪşƀ ŢƗĪ
ŠáĶƗĝ Ķá ĝŠƭ 
. HēïãŤã!j‡Ť
eºµôŸµĀzp ‡åº¯
Â

´ǥȕǴ ´ȯȕ̀ ėʸʸȯʂȕŴ̀ʋ ˸ʂȯʸŴ ǥȕ
ʸǝŴǥʂ ňȯȆɏǷėǥȕʸ ėǃėǥȕʋʸ ʸǝŴ ňǥʸ̀ɜ 
Ƿėȕ ŴǃȕŴʂś ʸǝŴ ɏȯȕ̀ʸėǥǷŴŞ
´ǥȕǴ ´ȯȕ̀ ėʸʸȯʂȕŴ̀ ˸ǝȯ ǝėʋ
ƙȯʂ ̀Ŵėʂʋ ʂŴɏʂŴʋŴȕʸŴŞ ėŞ˞Ƿʸ Ŵȕǣ
ʸŴʂʸėǥȕȆŴȕʸ ŴʋʸėĶǷǥʋǝȆŴȕʸʋ
ėǃėǥȕʋʸ ǷȯňėǷ ǃȯ˶ŴʂȕȆŴȕʸʋś
ȆėŞŴ ʋǥȆǥǷėʂ ňȯȆȆŴȕʸʋ ǥȕ ė
ʸŴǷŴ˶ǥʋǥȯȕ ǥȕʸŴʂ˶ǥŴ˸ɜ
ɸ×ǝŴ ´ǥȕǴ ´ȯȕ̀ ǝėʋ ĶŴŴȕ ȯɏŴʂǣ
ėʸǥȕǃ ˒˒ ̀Ŵėʂʋ ėȕŞ ǝėʋ ȕŴ˶Ŵʂ ĶŴŴȕ
ňǥʸŴŞ ƙȯʂ ė ˶ǥȯǷėʸǥȯȕ ȯƙ ėȕ̀ Ƿė˸
ȯʂ ȯʂŞǥȕėȕňŴśɺ ŴǃȕŴʂ ʸȯǷŞ ùăǣ
bǣ×÷ɜ
Éȯ ǥʋ ʸǝŴǥʂ ňǷėǥȆ ʂǥʋɯ˞Ŵɱ ´ȯǷǥʸǥǣ
Oėňʸ QŴȯʂǃǥė ʸǝȯ˞ǃǝʸ ˸ŴɾŞ ʸėǴŴ
ʸǝǥʋ ňǷėǥȆ ƙȯʂ ė ʂǥŞŴ ȯȕ ʸǝŴ ×ʂ˞ʸǝǣ
šǣŒŴʸŴʂɜ [ėʋ ʸǝŴ ´ǥȕǴ ´ȯȕ̀ ȯ˸ȕǣ
Ŵʂʋǝǥɏ Ŵ˶Ŵʂ ĶŴŴȕ ňǥʸŴŞ ƙȯʂ ė ˶ǥȯǣ
Ƿėʸǥȯȕ ȯƙ ėȕ̀ ʋʸėʸŴ ȯʂ ǷȯňėǷ ȯʂŞǥǣ
ȕėȕňŴɱ ùǝėʸ ˸Ŵ ƙȯ˞ȕŞ ʋ˞ʂɏʂǥʋŴŞ
˞ʋɜ
bȕ ȻȞȞȻś ʸǝŴ ´ǥȕǴ ´ȯȕ̀ ȯɏŴȕŴŞ
ƙȯʂ Ķ˞ʋǥȕŴʋʋ DZ˞ʋʸ ȯƝ ˞ƙȯʂŞ [ǥǃǝǣ
˸ė̀ ȕŴėʂ ʸǝŴ ǝŴė˶ǥǷ̀ ʸʂė˶ŴǷŴŞ
ňȯʂʂǥŞȯʂ ȯƙ bǣŽƫ ėȕŞ +ʂ˞ǥŞ [ǥǷǷʋ
¹ȯėŞɜ š˶Ŵʂ ʸǝŴ ̀Ŵėʂʋś ǥʸɾʋ ĶŴňȯȆŴ
ė Ķ˞ňǴŴʸ Ƿǥʋʸ ǥʸŴȆ ȯȕ ėȕ̀ ʸȯ˞ʂ ȯƙ
ȯƟŴėʸ ȆŴʸʂȯ ʸǷėȕʸėɜ ÉȯȆŴ ʂȯňǴ
ʋʸėʂʋ ǝėȕǃ ȯ˞ʸ ʸǝŴʂŴ ėƙʸŴʂ Şȯǥȕǃ
ė ʋǝȯ˸ ǥȕ ʸǷėȕʸėɜ ×ǥǃŴʂ ùȯȯŞʋ
ɏėʂėȆȯ˞ʂ ˞ʋŴŞ ɏėʂʸ ȯƙ ǝŴʂ Ȼƫ
Ȇǥȕ˞ʸŴʋ ȯƙ ƙėȆŴ ɏŴʂƙȯʂȆǥȕǃ ėʸ
ʸǝŴ ´ǥȕǴ ´ȯȕ̀ɜ
×ǝŴ ´ǥȕǴ ´ȯȕ̀ ǝėʋ ǝėŞ ǥʸʋ ǥʋǣ
ʋ˞Ŵʋɜ bȕ ȻȞȞƸś ė Ȇėȕ ʋ˞ŴŞ ʸǝŴ ňǷ˞Ķ
ʋė̀ǥȕǃ ė ȕ˞ŞŴ ŞėȕňŴʂ Ķǥʸ ǝǥȆ ȯȕ
ʸǝŴ ƙėňŴ ėƙʸŴʂ ǝŴ ɏǷėňŴŞ ė ʸǥɏ ǥȕ
ǝŴʂ ǃėʂʸŴʂ ĶŴǷʸɜ ×ǝŴʂŴ ėʂŴ ʸǝŴ ȯňǣ
ňėʋǥȯȕėǷ Ķȯ˞ȕňŴʂ ʸǝʂȯ˸ʋ Şǥʋȯʂǣ
ŞŴʂǷ̀ ɏėʸʂȯȕ ʋʸȯʂǥŴʋɜ
×ǝŴȕś ʸǝŴʂŴ ˸ėʋ ʸǝŴ ňȯȕʸʂȯǣ
˶ŴʂʋǥėǷ ȻȞȞʗ Œǥʋʋ Ž˞ŞŴ ùȯʂǷŞ bȕǣ
ʸŴʂȕėʸǥȯȕėǷ ɏėǃŴėȕʸɜ ȯȆɏŴʸǥǣ
ʸȯʂ ÷ėȕŴʋʋė ÉʸŴŴǷŴ bȕȆėȕ ʋėǥŞ ʋǝŴ
Ƿȯʋʸ ĶŴňė˞ʋŴ ʋǝŴ ʂŴƙ˞ʋŴŞ ʸȯ ėǷǷȯ˸
ȯȕŴ ȯƙ ʸǝŴ ňȯȕʸŴʋʸ ňȯȯʂŞǥȕėʸȯʂʋ ʸȯ
ǷǥňǴ ˸ǝǥɏɏŴŞ ňʂŴėȆ ȯƝ ǝŴʂ ĶȯŞ̀
ǥȕ ė ɏǝȯʸȯ ʋǝȯȯʸɜ [Ŵʂ Ŵ˶ǥŞŴȕňŴ
ʸǝėʸ ʸǝŴ Ʀ˾ ˸ėʋ ǥȕř ĶėǷǷȯʸʋ ƙʂȯȆ
ʸǝŴ ´ǥȕǴ ´ȯȕ̀ɾʋ +˞ȆɏʋʸŴʂś ˸ǝǥňǝ
ʋǝȯ˸ŴŞ ʋǝŴ ǝėŞ ʸǝŴ ǝǥǃǝŴʋʸ ʋňȯʂŴ
ėȆȯȕǃ ʸǝŴ ňȯȕʸŴʋʸėȕʸʋɜ 
DZ˞ʂ̀ ė˸ėʂŞŴŞ ÉʸŴŴǷŴ ū˒ɜƸ ȆǥǷǣ
Ƿǥȯȕ ǥȕ ŞėȆėǃŴʋɜ bȕ ˒̑̑Žś ʸǝŴ
QŴȯʂǃǥė ȯ˞ʂʸ ȯƙ ɏɏŴėǷʋ ʂŴǣ
˶ŴʂʋŴŞ ʸǝŴ ŞŴňǥʋǥȯȕś ǷŴė˶ǥȕǃ ʸǝŴ
Ŵ˾ȯʸǥň ŞėȕňŴʂ ˸ǥʸǝ DZ˞ʋʸ ūʾśƫ̑̑ ƙȯʂ
ėʸʸȯʂȕŴ̀ɾʋ ƙŴŴʋś ×ǝŴ ʸǷėȕʸė xȯ˞ʂǣ
ȕėǷǣȯȕʋʸǥʸ˞ʸǥȯȕ ʂŴɏȯʂʸŴŞɜ 
˞ʸ ´ǥȕǴ ´ȯȕ̀ ȯ˸ȕŴʂʋ ǝė˶Ŵ
ȕŴ˶Ŵʂ ĶŴŴȕ ňǥʸŴŞ ƙȯʂ ėȕ̀ ˶ǥȯǷėǣ

ŀňȯȕƙǥʂȆŴŞł b ňȯ˞ǷŞ ˞ʋŴ ƙŴŞǣ
ŴʂėǷ ƙȯʂƙŴǥʸ˞ʂŴ ȆȯȕŴ̀ ʸȯ ɏė̀
ʂŴȕʸɜɺ
áȕǷǥǴŴ ǝǥʋ + ňȯ˞ȕʸŴʂɏėʂʸʋ
ǥȕ ʋȯȆŴ ȯʸǝŴʂ ȆŴʸʂȯ ʸǷėȕʸė
ňȯ˞ȕʸǥŴʋś ´ȯʂʸŴʂ ŞȯŴʋ ȕȯʸ ėňǣ
ňŴɏʸ ėȕ̀ ʋʸėʸŴ ňǥ˶ǥǷ ƙȯʂƙŴǥʸ˞ʂŴ
ȆȯȕŴ̀ ʸȯ ė˶ȯǥŞ ňȯȕƙǷǥňʸʋ ȯƙ ǥȕǣ
ʸŴʂŴʋʸ ʸǝėʸ ňȯ˞ǷŞ ėʂǥʋŴ ƙʂȯȆ
˞ʋǥȕǃ ƙ˞ȕŞʋ ňȯȕȕŴňʸŴŞ ʸȯ Şʂ˞ǃ
ŞŴėǷǥȕǃ ȯʂ ȯʸǝŴʂ ňʂǥȆŴʋɜ
šȕ É˞ȕŞė̀ś ʸǝŴ x ʂŴɏȯʂʸǣ
ŴŞ ʸǝėʸ +ʋ ǥȕ ȆŴʸʂȯ ňȯ˞ȕʸǥŴʋ
˶ėʂ̀ ˸ǥŞŴǷ̀ ǥȕ ǝȯ˸ ʸǝŴ̀ ʋɏŴȕŞ
ȆȯȕŴ̀ ʋŴǥ̌ŴŞ ƙʂȯȆ ňʂǥȆǥȕėǷ
ʋ˞ʋɏŴňʸʋɜ bȕ O˞Ƿʸȯȕ ȯ˞ȕʸ̀ś
ʸǝŴ ȕŴ˸ʋɏėɏŴʂ ƙȯ˞ȕŞ ʸǝėʸ +ǥʋǣ
ʸʂǥňʸ ʸʸȯʂȕŴ̀ ´ė˞Ƿ [ȯ˸ėʂŞ
ǝėʋ ˞ʋŴŞ ʸǝȯ˞ʋėȕŞʋ ȯƙ ŞȯǷǷėʂʋ
ǥȕ ʋʸėʸŴ ƙȯʂƙŴǥʸ˞ʂŴ ȆȯȕŴ̀ ʸȯ
Ķ˞̀ ʋȯȆŴ ǥʸŴȆʋ ˸ǥʸǝ ǷǥʸʸǷŴ ȯĶǣ
˶ǥȯ˞ʋ ňȯȕȕŴňʸǥȯȕ ʸȯ ɏʂȯʋŴň˞ʸǣ
ǥȕǃ ňʂǥȆǥȕėǷʋɜ
´ȯʂʸŴʂ ŞŴʋňʂǥĶŴŞ ʸǝŴ ǃʂėȕʸ
ʸȯ QÉ ėʋ ėȕ ɸȯȕǃȯǥȕǃ Ŵ˾ǣ
ɏŴȕʋŴś ė Ƿė˸ ŴȕƙȯʂňŴȆŴȕʸ ʂŴǣ
ėǷʸ̀ Ŵ˾ɏŴȕʋŴɺ ėȕŞ ė ǷŴǃǥʸǥȆėʸŴ
˞ʋŴ ȯƙ ňǥ˶ǥǷ ƙȯʂƙŴǥʸ˞ʂŴ ȆȯȕŴ̀ɜ
ɸ×ǝǥʋ ǥʋ ˸ǝėʸ ʸǝŴʋŴ ƙ˞ȕŞʋ
ėʂŴ ƙȯʂśɺ ´ȯʂʸŴʂ ʋėǥŞɜ ɸąȯ˞
ǴŴŴɏ ʸǝŴʋŴ ˶ǥʸėǷ ȯɏŴʂėʸǥȯȕʋ
ǃȯǥȕǃɜɺ
bȕ ˒̑Ȼ˒ś ʸǝŴ +Ŵ|ėǷĶ ȯ˞ȕǣ
ʸ̀ Şǥʋʸʂǥňʸ ėʸʸȯʂȕŴ̀ Şȯȕėʸǣ
ŴŞ ū˒̑ś̑̑̑ ƙʂȯȆ ʸǝŴ ȯƙƙǥňŴɾʋ
ʋʸėʸŴ ƙȯʂƙŴǥʸ˞ʂŴ ƙ˞ȕŞ ʸȯ +Ŵǣ
|ŴǷĶɾʋ ʂėɏŴ ňʂǥʋǥʋ ňŴȕʸŴʂɜ
QÉ ėǷʂŴėŞ̀ ǝėŞ ǃŴȕŴʂȯ˞ʋ
ňȯȆȆǥʸȆŴȕʸʋ ȯƙ ŞȯȕėʸŴŞ Ȇėǣ
ʸŴʂǥėǷʋ ėȕŞ ǷėĶȯʂ ʸȯ ʂŴȕȯ˶ėʸŴ ė
ȕŴ˸ Ƿȯňėʸǥȯȕɜ Žȯ˸ś ǥʸ ňėȕ ʋʸȯɏ
ǷȯȯǴǥȕǃ ȯ˶Ŵʂ ǥʸʋ ʋǝȯ˞ǷŞŴʂ ėȕŞ
ƙȯň˞ʋ ȯȕ ʸǝŴ ƙ˞ʸ˞ʂŴś ˞ʂŞǃǣ
Ŵʋ ʋėǥŞɜ bʸʋ ĶȯėʂŞ ɏǷėȕʋ ȯȕ
Ƿė˞ȕňǝǥȕǃ ė ňėɏǥʸėǷ ƙ˞ȕŞʂėǥʋǣ
ǥȕǃ ňėȆɏėǥǃȕ ˸ǥʸǝ ėȕ Ŵ˶Ŵȕʸ˞ǣ
ėǷ ǃȯėǷ ȯƙ ɏ˞ʂňǝėʋǥȕǃ ǥʸʋ ȯ˸ȕ
Ķ˞ǥǷŞǥȕǃś ʋǝŴ ʋėǥŞɜ

ʸǥȯȕ ȯƙ ė ǷȯňėǷ ȯʂ ʋʸėʸŴ ȯʂŞǥȕėȕňŴś
ʸǝŴ̀ ʋė̀ɜ
ɸb Şȯȕɾʸ Ǵȕȯ˸ ǥƙ ʋȯȆŴȯȕŴ ˸ėʋ
ėʂʂŴʋʸŴŞ ǥȕ ė Ʀǃǝʸś Ķ˞ʸ ˸Ŵ ˸ŴʂŴ
ȕȯʸ ėʂʂŴʋʸŴŞśɺ ŴǃȕŴʂ ʋėǥŞ ǥȕ ė
ʸŴǷŴɏǝȯȕŴ ǥȕʸŴʂ˶ǥŴ˸ɜ
ÉǥȕňŴ ʸǝŴ ňǷ˞Ķ ȯɏŴȕŴŞ ǥȕ ȻȞȞȻś
ėȕ̀ Ƿė˸ ŴȕƙȯʂňŴȆŴȕʸ ȆėʸʸŴʂ ȯʂ ǥʋǣ
ʋ˞Ŵ ˸ǥʸǝ ǃȯ˶ŴʂȕȆŴȕʸ ǥȕ˶ȯǷ˶ǥȕǃ
ʸǝŴ ´ǥȕǴ ´ȯȕ̀ ˸ȯ˞ǷŞ ĶŴ ǝėȕŞǷŴŞ
Ķ̀ +Ŵ|ėǷĶ ȯ˞ȕʸ̀ɜ šȕ +Ŵňɜ Ȼʗś
˒̑Ȼ˒ś ʸǝŴ ňǷ˞Ķ ƙŴǷǷ ˞ȕŞŴʂ ʸǝŴ ė˞ǣ
ʸǝȯʂǥʸ̀ ȯƙ ʸǝŴ ȕŴ˸Ƿ̀ ǥȕňȯʂɏȯʂėʸǣ
ŴŞ ňǥʸ̀ ȯƙ ʂȯȯǴǝė˶Ŵȕɜ ÉǥȕňŴ ʸǝŴ
´ǥȕǴ ´ȯȕ̀ ˸ėʋ ˞ȕŞŴʂ ʸǝŴ ǷȯňėǷ DZ˞ǣ
ʂǥʋŞǥňʸǥȯȕ ȯƙ +Ŵ|ėǷĶ ȯ˞ȕʸ̀ ƙȯʂ
ȆȯʂŴ ʸǝėȕ ʸ˸ȯ ŞŴňėŞŴʋś ˸Ŵ ňȯȕǣ
ʸėňʸŴŞ ʋŴ˶ŴʂėǷ ėǃŴȕňǥŴʋ ʸǝŴʂŴ ʸȯ
ʋŴŴ ǥƙ ʸǝŴ̀ ňȯ˞ǷŞ Ŵ˾ɏȯʋŴ ėȕ̀ ˶ǥȯǷėǣ
ʸǥȯȕʋ Ķ̀ ʸǝŴ ňǷ˞Ķɾʋ ȯ˸ȕŴʂʋɜ
ùŴ ʂŴėňǝŴŞ ȯ˞ʸ ʸȯ ʸǝŴ +Ŵ|ėǷĶ 
ȯ˞ȕʸ̀ Şǥʋʸʂǥňʸ ėʸʸȯʂȕŴ̀ɾʋ ȯơňŴ
ʸȯ ʋŴŴ ǥƙ ǥʸ ǝėŞ ėȕ̀ ʂŴňȯʂŞʋ ȯƙ ˶ǥȯǣ
Ƿėʸǥȯȕʋ Ķ̀ ʸǝŴ ´ǥȕǴ ´ȯȕ̀ɜ ÉɏȯǴŴʋǣ
Ȇėȕ 1ʂǥǴ ˞ʂʸȯȕ ʋėǥŞ ʸǝŴ̀ ňȯ˞ǷŞ
ȕȯʸ ƦȕŞ ėȕ̀ ʋ˞ňǝ ʂŴňȯʂŞʋɜ
´ȯǷǥʸǥOėňʸ QŴȯʂǃǥė ňȯȕʸėňʸǣ
ŴŞ +Ŵ|ėǷĶ ȯ˞ȕʸ̀ ǃȯ˶ŴʂȕȆŴȕʸś
˸ȯȕŞŴʂǥȕǃ ǥƙ ´ǥȕǴ ´ȯȕ̀ ȆėȕėǃŴǣ
ȆŴȕʸ ǝėŞ ĶŴŴȕ ňǥʸŴŞ ƙȯʂ ėȕ̀ ňȯŞŴ
˶ǥȯǷėʸǥȯȕʋɜ ×ǝŴ ňȯ˞ȕʸ̀ɾʋ ňȯŞŴ
ňȯȆɏǷǥėȕňŴ ʋʸėƝ ʂŴɏȯʂʸŴŞ ȕȯ ˶ǥǣ
ȯǷėʸǥȯȕʋś +Ŵ|ėǷĶɾʋ ňǝǥŴƙ ȯƙ ɏ˞ĶǷǥň
ėƝėǥʂʋś xǥǷǷ ÉʸʂǥňǴǷėȕŞś ʸȯǷŞ ˞ʋɜ
ùŴ ėǷʋȯ ňȯȕʸėňʸŴŞ ʸǝŴ +Ŵ|ėǷĶ 
ȯ˞ȕʸ̀ ´ȯǷǥňŴ +ŴɏėʂʸȆŴȕʸɜ Œė̀ǣ
ĶŴ ʸǝŴ ˶ǥňŴ ʋɯ˞ėŞ ȯʂ ėȕȯʸǝŴʂ Şǥ˶ǥǣ
ʋǥȯȕ ˸ǥʸǝǥȕ ʸǝŴ ŞŴɏėʂʸȆŴȕʸ ňȯȕǣ
Ş˞ňʸŴŞ ėȕ ȯɏŴʂėʸǥȯȕ ʸǝėʸ ƙȯ˞ȕŞ
Ŵ˶ǥŞŴȕňŴ ȯƙ ˸ʂȯȕǃŞȯǥȕǃ Ķ̀ Ȇėȕǣ
ėǃŴȆŴȕʸɜ
ɸƙʸŴʂ ʂŴ˶ǥŴ˸ǥȕǃ ̀ȯ˞ʂ ʂŴɯ˞Ŵʋʸ
ǥʸ ǝėʋ ĶŴŴȕ ŞŴʸŴʂȆǥȕŴŞ ʸǝėʸ ʸǝŴ
+Ŵ|ėǷĶ ȯ˞ȕʸ̀ ´ȯǷǥňŴ +Ŵɏėʂʸǣ
ȆŴȕʸ ŞȯŴʋ ȕȯʸ ǝė˶Ŵ ėȕ̀ Şȯň˞ǣ
ȆŴȕʸʋ ʸǝėʸ ėʂŴ ʂŴʋɏȯȕʋǥ˶Ŵ ʸȯ ̀ȯ˞ʂ
ʂŴɯ˞Ŵʋʸśɺ ʸǝŴ̀ ˸ʂȯʸŴ ǥȕ ė x˞ȕŴ Ȼ̑
ǷŴʸʸŴʂɜ
´ȯǷǥʸǥOėňʸ QŴȯʂǃǥė ėǷʋȯ ňǝŴňǴŴŞ
˸ǥʸǝ ʋȯȆŴ ʋʸėʸŴ ėǃŴȕňǥŴʋ ʸȯ ʋŴŴ ǥƙ
ʸǝŴ̀ ǝėŞ ėȕ̀ʸǝǥȕǃ ʸǝėʸ Ȇė̀ Şǥʋǣ
ɏ˞ʸŴ ˸ǝėʸ ʸǝŴ ´ǥȕǴ ´ȯȕ̀ ňǷėǥȆŴŞɜ
×ǝŴ QŴȯʂǃǥė ʋŴňʂŴʸėʂ̀ ȯƙ ʋʸėʸŴɾʋ
ȯơňŴ ǝėŞ ȕȯ ʂŴňȯʂŞʋ ȯƙ ėȕ̀ ǥȕǣ
ƙʂėňʸǥȯȕʋ ėȕŞ ʋėǥŞ ʸǝŴ ňȯʂɏȯǣ
ʂėʸŴ ʂŴȕŴ˸ėǷ ȯƙ ×ʂȯɏ bȕňɜ ǝėŞ ȕȯʸ
ǷėɏʋŴŞɜ ×ǝŴ QŴȯʂǃǥė ˞ʂŴė˞ ȯƙ bȕǣ
˶Ŵʋʸǥǃėʸǥȯȕ ǷȯȯǴŴŞ ˞ȕŞŴʂ ʸǝŴ ´ǥȕǴ
´ȯȕ̀ś ×ʂȯɏ bȕňɜ ėȕŞ ȯ˸ȕŴʂ +Ŵȕǣ
ȕǥʋ ùǥǷǷǥėȆʋ ėȕŞ ňȯ˞ǷŞ ȕȯʸ ƦȕŞ
ėȕ̀ʸǝǥȕǃ ʂŴǷėʸŴŞ ʸȯ ʸǝŴ +Ŵ|ėǷĶ 
ȯ˞ȕʸ̀ Ķ˞ʋǥȕŴʋʋɜ 
ǃėǥȕś ˸Ŵ ˸ŴʂŴ ƙȯň˞ʋŴŞ ȯȕ Ŵ˾ǣ
ėȆǥȕǥȕǃ ʸǝŴ ňǷėǥȆ ʸǝėʸ ʸǝŴ ňǷ˞Ķ
ȯ˸ȕŴʂʋǝǥɏ Ɖ ȕȯʸ ǥȕŞǥ˶ǥŞ˞ėǷ Şėȕňǣ
Ŵʂʋ ȯʂ ʋʸėƝ Ɖ ǝėʋ ȕȯʸ ˶ǥȯǷėʸŴŞ ėȕ̀
Ƿė˸ʋ ȯʂ ȯʂŞǥȕėȕňŴʋɜ
Žȯʸǝǥȕǃ ʸȯ ʋŴŴ ǝŴʂŴś ǥʸ ʋŴŴȆʋɜ
Žȯ ėǃŴȕň̀ ňȯ˞ǷŞ ƦȕŞ ėȕ̀ ʂŴňȯʂŞ
ȯƙ ė ˶ǥȯǷėʸǥȯȕɜ
ùŴ ʂėʸŴ ʸǝǥʋ ʋʸėʸŴȆŴȕʸ ×ʂ˞Ŵɜ 
ºå C ¨Ÿéô º‡ éºĀåezé ‡ºå ôœŸé CåôŸe¨zm
“º ôº ćććÓͺ¨ŸôŸ‡CeôÓeº¯ð“zºå“ŸCÓ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful