ÂfiÌÂÓË

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

1Ô KEºA§AIO

2Ô KEºA§AIO

3Ô KEºA§AIO

4Ô KEºA§AIO

5Ô KEºA§AIO

6Ô KEºA§AIO

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

1.1. º˘ÛÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›
1. °Ú¿„ ηı¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 321, 4024, 77777, 201358,
76543210 Û ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ÌÔÚÊ‹ Î·È Ì ÏfiÁÈ·.
§‡ÛË
∞ÚÈıÌfi˜

321
4024
77777
201358
76543210

=
=
=
=
=

∞ÚÈıÌfi˜

321
4024
77777
201358
76543210

=
=
=
=
=

∞Ó·Ù˘Á̤ÓË ÌÔÚÊ‹

3Ø100 + 2Ø10 + 1Ø1
4Ø1000 + 0Ø100 + 2Ø10 + 4Ø1
7Ø10000 + 7Ø1000 + 7Ø100 + 7Ø10 + 7Ø1
2Ø100000 + 0Ø10000 + 1Ø1000 + 3Ø100 + 5Ø10 + 8Ø1
7Ø10000000 + 6Ø1000000 + 5Ø100000 + 4Ø10000
+ 3Ø1000 + 2Ø100 + 1Ø10 + 0Ø1
√ÏÔÁڿʈ˜

ÙÚÈ·ÎfiÛÈ· ›ÎÔÛÈ ¤Ó·
Ù¤ÛÛÂÚȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚ·
‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÂÙ¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÙ·ÎfiÛÈ· ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÂÙ¿
‰È·ÎfiÛȘ Ì›· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÚÈ·ÎfiÛÈ· ÂÓ‹ÓÙ· ÔÎÙÒ
‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¤ÍÈ ÂηÙÔ̇ÚÈ· ÂÓÙ·ÎfiÛȘ Û·Ú¿ÓÙ· ÙÚÂȘ
¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·ÎfiÛÈ· ‰¤Î·

2. ∆È ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ „ËÊ›· ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜
38594,
499003,
20346,
5785;
§‡ÛË

∞ÚÈıÌfi˜

™ËÌ·Û›·

38594
499003
20346
5785

ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜
‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜
‰Âο‰Â˜
‰Âο‰Â˜

3. ∆È ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔ „ËÊ›Ô 2 ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜:
32,
428,
5277,
2000090,
24109,
§‡ÛË

∞ÚÈıÌfi˜

32
5277
24109
428
125689
2000090
4

125689;

∆Ô 2 ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ:

ÌÔÓ¿‰Â˜
ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜
‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜
‰Âο‰Â˜
‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜
ÂηÙÔ̇ÚÈ·

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

4. ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÔÚʤ˜
Â›Ó·È ÙÔ ·Ó¿Ù˘ÁÌ· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 60893;
ñ 60Ø100 + 8Ø100 + 9Ø10 + 3Ø1
ñ 6Ø10000 + 8Ø100 + 9Ø10 + 3Ø1
ñ 6Ø10000 + 0Ø1000 + 8Ø100 + 9Ø10 + 3Ø1
ñ 6Ø1000 + 0Ø1000 + 8Ø100 + 9Ø10 + 3Ø1
§‡ÛË
∂›Ó·È Ë ÌÔÚÊ‹ 6Ø10000 + 0Ø1000 + 8Ø100 + 9Ø10 + 3Ø1

5. ¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ „ËÊ›Ô 3
ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ 1 ̤¯ÚÈ ÙÔ 40;
§‡ÛË
∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È 13 ÊÔÚ¤˜ (3, 13, 23, 30, 31, ... 39).

6. °Ú¿„ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜:
ñ TÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ 5
ñ ŒÓ·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂȈ̤ÓÔ˜ ηٿ 5
ñ TÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙÔ˘ ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ˘ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ 5
ñ TÔ ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ 5
§‡ÛË
TÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ 5
ŒÓ·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂȈ̤ÓÔ˜ ηٿ 5
TÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙÔ˘ ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ˘ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ 5
TÔ ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ 5

·+5
‚-5
3ØÎ + 5
3Ø(Ï +5)

7. BÚ˜ Û ÔÈ· Û¯¤ÛË ·ÓÙÈÛÙÔȯ› οı ̛· ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ:
ñ 3Ø·
∆Ô ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ ñ
ñ 2Ø· + ‚
ŒÓ·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ηٿ 3 ñ
ñ 2Ø· - 1
TÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ · + ‚ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ ñ ñ 3Ø· +3
TÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 1 ñ
ñ · -3
ŒÓ·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂȈ̤ÓÔ˜ ηٿ 3 ñ
ñ 2Ø(· + ‚)
ñ · +3
§‡ÛË
ŸÙ·Ó ÁÚ¿ÊÔ˘Ì «¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜» ÂÓÓÔԇ̠«¤Ó·˜ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ·ÚÈıÌfi˜» ηÈ
ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·˘Ùfi ÙÔÓ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ì Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘.
ŸÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ‰˘Ô ÔÔÈÔ˘Û‰‹ÔÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· ÙÔÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÈÎÚ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·.
5

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ŒÙÛÈ ¤¯Ô˘ÌÂ:

∆Ô ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ
ŒÓ·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ηٿ 3
TÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ
TÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 1
ŒÓ·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂȈ̤ÓÔ˜ ηٿ 3

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

·+‚
·+3
2Ø(· + ‚)
2Ø· - 1
·-3

8. ¡· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ ÙÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È:
™Î¤„Ô˘ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi.
¶ÔÏÏ·Ï·Û›·Û¤ ÙÔÓ Â› 2
¶ÚfiÛıÂÛÂ ÙÔ 4
¶ÔÏÏ·Ï·Û›·Û Â› ÙÔ 3
¢È·›ÚÂÛ ‰È¿ ÙÔ˘ 6
AÊ·›ÚÂÛ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ ÛΤÊıËΘ
TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È 2;
¶ÚÔÛ¿ıËÛÂ Í·Ó¿ ÌÂ ¿ÏÏÔÓ ·ÚÈıÌfi.
TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¿ÏÈ Â›Ó·È 2;
°È·Ù›;
§‡ÛË
™Î¤„Ô˘ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi
¶ÔÏÏ·Ï·Û›·Û¤ ÙÔÓ Â› 2
¶ÚfiÛıÂÛÂ ÙÔ 4
¶ÔÏÏ·Ï·Û›·Û Â› ÙÔ 3
¢È·›ÚÂÛ ‰È¿ ÙÔ˘ 6
AÊ·›ÚÂÛ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ ÛΤÊıËΘ
TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È 2;

∂Í‹ÁËÛË

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·

¯
2د
2د + 4 = 2Ø(¯ + 2)
3Ø2Ø(¯ + 2) = 6Ø(¯ + 2)
[6Ø(¯ + 2)]:6 = ¯ + 2
(¯ + 2) - ¯
2

3
2Ø3 = 6
6 + 4 = 10
3Ø10 = 30
30:6 = 5
5- 3 = 2
2

M ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È, ÙÔ x ¯¿ÓÂÙ·È. ¢ËÏ·‰‹, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 2.

9. BÚ˜ ÙÔÓ ‰¤Î·ÙÔ, ÙÔÓ ÂÓ‰¤Î·ÙÔ, ÙÔÓ ‰ÂηÙÔ¤ÌÙÔ, ÙÔÓ ÂηÙÔÛÙfi ηÈ
ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔÓ ÓÈÔÛÙfi ¿ÚÙÈÔ Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi. K¿Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ÂÚÈÙÙÔ‡˜.
§‡ÛË
™ÂÈÚ¿

1Ô˜

2Ô˜

3Ô˜

...

10Ô˜

11Ô˜

...

ÕÚÙÈÔÈ

2

4

6

...

20

22

...

1Ø2

2Ø2

1

3

3Ø2
5

¶ÂÚÈÙÙÔ›

1Ø1

6

... 10Ø2
... 19

2Ø2-1 3Ø2-1 ... 10Ø2-1

...
...

15Ô˜ ...

30

...

100fi˜ ... ÓÈÔÛÙfi˜

200

...

15Ø2
100Ø2
29 ... 199 ...

... 15Ø2-1

100Ø2-1

2ØÓ
2ØÓ-1

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

10. MÈ· ‰ÂÓ‰ÚÔÛÙÔȯ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 125 ‰¤ÓÙÚ·.
ñ ¶fiÛ· ‰¤ÓÙÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÍËÎÔÛÙÔ‡;
ñ ¶fiÛ· ‰¤ÓÙÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‰ˆ‰¤Î·ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂηÙÔÛÙÔ‡
ÂÈÎÔÛÙÔ‡ ÙÚ›ÙÔ˘;
ñ ¶fiÛ· ̤ÙÚ· ·¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ó Ë ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Â›Ó·È 5 ̤ÙÚ·;
§‡ÛË
ñ 1Ô, 2Ô, ..., 59Ô, 60fi, 61Ô, ... , 124Ô, 125Ô
∞fi Ù· 60 ·Ê·ÈÚÒ ÙÔ 1Ô Î·È ÙÔ 60Ô, ‰ËÏ·‰‹ 2 ‰¤Ó‰Ú·.
60 - 2 = 58
ñ 1Ô, 2Ô, ..., 12Ô, 13Ô, 14Ô, ..., 122Ô, 123, 124Ô, 125Ô
∞fi Ù· 123 ·Ê·ÈÚÒ Ù· 12 ÚÒÙ· Î·È ÙÔ 123Ô, ‰ËÏ·‰‹ 110 ‰¤Ó‰Ú·.
123 - 13 = 110
ñ 1Ô ——— 2Ô ——— 3Ô ——— 4Ô, ..., 124Ô ——— 125Ô
™Î¤ÊÙÔÌ·È Ì ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∞Ó¿ÌÂÛ· Û 4 ‰¤Ó‰Ú· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚ›· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ 5 ̤ÙÚˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi
ÙˆÓ ‰¤Ó‰ÚˆÓ. ÕÚ·, ·Ó¿ÌÂÛ· Û 125 ‰¤Ó‰Ú· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 124 ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·
ÙˆÓ 5 ̤ÙÚˆÓ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË Â›Ó·È 124Ø5 = 620 ̤ÙÚ·.

11. ŒÓ· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 57 Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙË
ÛÂÏ›‰· 102. ¶fiÛ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ;
§‡ÛË
√È ÚÒÙ˜ 56 ÛÂÏ›‰Â˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÎÂÊ¿Ï·È·. ¢ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó Î·È ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È.
102 - 56 = 46 ÛÂÏ›‰Â˜.

12. ¶fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ¤˙ËÛ ηı¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÈÛÙÔÚÈο ÚfiÛˆ·
ñ £Âfi‰ˆÚÔ˜ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘ (1770 - 1843)
ñ °ÂÒÚÁÈÔ˜ K·Ú·˚Ûο΢ (1782 - 1827)
ñ A‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜ KÔÚ·‹˜ (1748 - 1833)
ñ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ™ÔψÌfi˜ (1798 - 1857)
ñ P‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ (1757 - 1798)
¶ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó ÚÔÛˆÈο;
§‡ÛË
πÛÙÔÚÈο ÚfiÛˆ·

£Âfi‰ˆÚÔ˜ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ K·Ú·˚Ûο΢
P‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜
A‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜ KÔÚ·‹˜
¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ™ÔψÌfi˜

(1770
(1782
(1757
(1748
(1798

-

1843)
1827)
1798)
1833)
1857)

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

ÃÚfiÓÈ· Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

73
45
41
85
59
7

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

∆Ô ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ì·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠·Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ŒÏÏËÓ˜:
1748 1757 1770 1782 1798 1827 1833 1843 1857
KÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘
KÔÚ·‹˜
ºÂÚ·›Ô˜
K·Ú·˚Ûο΢
™ÔψÌfi˜

¢ÂÓ Â›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó ÚÔÛˆÈο
Ô ™ÔψÌfi˜ Î·È Ô ºÂÚ·›Ô˜ ÁÈ·Ù› ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÁÂÓÓÈfiÙ·Ó Ô ÚÒÙÔ˜
¤ı·ÈÓÂ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜.

8

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

1.2. ¢È¿Ù·ÍË Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ
1. O ›Ó·Î·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ·fi ÙÔ 1988
ˆ˜ ÙÔ 1997. °Ú¿„ ÙȘ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ηٿ Êı›ÓÔ˘Û·
ÛÂÈÚ¿.
KÀ∫§√º√ƒπ∞
KÀƒπ∞∫∞∆π∫ø¡ Eº∏ª∂ƒπ¢ø¡
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

1.013.642
1.110.503
923.674
936.329
823.521
857.439
849.179
894.780
949.904
901.144

§‡ÛË
K˘ÎÏÔÊÔÚ›·

1989
1988
1996
1991
1990
1997
1995
1993
1994
1992

1.110.503
1.013.642
949.904
936.329
923.674
901.144
894.780
857.439
849.179
823.521

2. °Ú¿„ ÙËÓ ·ÓÈÛfiÙËÙ·: Ô ·ÚÈıÌfi˜ 2004 ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÌÂٷ͇
ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ 2005 Î·È 2003.
§‡ÛË
2003 < 2004 < 2005

9

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3. µÚ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÈ„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È
Ì ٷ „ËÊ›· 2, 5, 1 Î·È ÁÚ¿„ ÙÔ˘˜ ηٿ ·‡ÍÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿.
§‡ÛË
125, 152, 215, 251, 512, 521.

4. µÚ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÈ„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ „ËÊ›· 2, 0, 8 Î·È ÁÚ¿„ ÙÔ˘˜ ηٿ Êı›ÓÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿.
§‡ÛË
820, 802, 280, 208.

5. °Ú¿„ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ:
ñ ŒÓ·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ηٿ 5 Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ 20.
ñ TÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 16.
§‡ÛË
· + 5 > 20
2ØÏ < 16
6. E¿Ó Ù· ÛËÌ›· A Î·È B ¿Óˆ ÛÙËÓ Â˘ı›· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÓ
ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 2 Î·È 10, Û ÔÈÔÓ ·ÚÈıÌfi ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘
ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ AB;
§‡ÛË
0
ñ

1
ñ

2

3
ñ

4
ñ

5
ñ

6
ñ
M

7
ñ

8
ñ

9
ñ

10
µ

OA = 2
OB = 10
AB = OB - OA = 10 - 2 = 8
AB = 4
2
AÓ M Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛËÌÂ›Ô ı· ¤¯Ô˘ÌÂ: OA + AM = 2 + 4 = 6.
ÕÚ· ÙÔ M ı· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 6.

7. ¶·È¯Ó›‰È Ì ·ÚÈıÌÔ‡˜.
™Î¤ÊÙÔÌ·È ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi fi¯È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 1000.
ñ MÔÚ›˜ Ó· ÙÔÓ Ì·ÓÙ¤„ÂȘ οÓÔÓÙ·˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜:

10

11
ñ

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

- √ ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ... , ‹
- √ ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ...
ÒÛÙ ӷ ··ÓÙÒ Ì ¤Ó· Ó·È ‹ Ì ¤Ó· fi¯È.
ñ M fiÛ˜ ÙÔ Ôχ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÌÔÚ›˜ Ó· Ì·ÓÙ¤„ÂȘ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi;
§‡ÛË
ñ ∂¿Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È Ô 628 ı· οӈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ
Î·È ı· ¿Úˆ ÙȘ ÂÍ‹˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ:
1 ∂›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ 500;
¡·È
2 ∂›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ 750;
Ÿ¯È
3 ∂›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ 625;
¡·È
4 ∂›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ 688;
Ÿ¯È
5 ∂›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ 655;
Ÿ¯È
6 ∂›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ 640;
Ÿ¯È
7 ∂›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ 633;
Ÿ¯È
8 ∂›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ 629;
Ÿ¯È
9 ∂›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ 627;
¡·È
10 ∂›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ 628;
Ÿ¯È
ñ ªÂÙ¿ ·fi 10 ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ¤¯ˆ ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi: Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ 627
(ÂÚÒÙËÛË 9) Î·È fi¯È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ 628 (ÂÚÒÙËÛË 10).
ÕÚ· Â›Ó·È Ô 628.
∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ Â›Ó·È Ó· ¯ˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ
ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ‰‡Ô ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË
ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ˘ÔÛ‡ÓÔÏ·.

8. ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙË ‰Âο‰·: 458, 6349,
TÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰·:
7376,
534,
Î·È ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË ¯ÈÏÈ¿‰·:
12784,
982,

1085
9522
6380 .

§‡ÛË
ñ ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË ÛÙË ‰Âο‰·:

458
6349
1058

460
6350
1090

ñ ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË ÛÙË ‰Âο‰·:

7376
534
9522

7400
500
9500

ñ ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË ÛÙË ‰Âο‰·:

12784
982
6380

13000
1000
6000

11

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

1.3. ¶ÚfiÛıÂÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË
Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ
1. TÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· 30215 + 793 + 4006 + 67 Â›Ó·È ›ÛÔ ÌÂ
(¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ):
34082
3561 35081 34981
§‡ÛË
30215 + 793 + 4006 + 67 = 35081

2. H ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ 14640 - 5823 Â›Ó·È ›ÛË ÌÂ
(¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ):
8917
8817
807
19917
§‡ÛË
14640 - 5823 = 8917

3. H ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ £Ú¿Î˘ Â›Ó·È 8.706 KmÇ.
ñ H ◊ÂÈÚÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ £Ú¿Î˘ ηٿ 645 KmÇ.
ñ H £ÂÛÛ·Ï›· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ £Ú¿Î˘ ηٿ 4.628 KmÇ.
ñ H ™ÙÂÚ¿ EÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηٿ 8.081. KmÇ
ñ H ¶ÂÏÔfiÓËÛÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ EÏÏ¿‰·˜ 867 KmÇ
ñ H M·Î‰ÔÓ›· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓ‹ÛÔ˘ ηٿ 2.610 KmÇ.
ñ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ EÏÏ¿‰·˜;
§‡ÛË
H ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ £Ú¿Î˘ ›ӷÈ:
H ◊ÂÈÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË:
H £ÂÛÛ·Ï›· ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË:
H ™ÙÂÚ¿ EÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË:
H ¶ÂÏÔfiÓËÛÔ˜ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË:
H M·Î‰ÔÓ›· ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË:
∏ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ EÏÏ¿‰·˜ ›ӷÈ:
4. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿
(53 - 12) + 12 = ___
( ___ + 3) 3 = 100
(200 + 73) - 73 = ___
(27 - 7)
+ ___ = 27

12

8706 KmÇ
8706 + 645 = 9351 KmÇ
8706 + 4628 = 13334 KmÇ
13334 + 8081 = 21415 KmÇ
21415 + 867 = 22282 KmÇ
22282 + 2610 = 24892 KmÇ
8706 + 9351 + 13334 + 21415
+ 22282 + 24892 = 99980 KmÇ.

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

§‡ÛË
(53 - 12)
(100 + 3)
(200 + 73)
(27 - 7)

+
+

12
3
73
7

= 53
= 100
= 200
= 27

5. N· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÙ¿ ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ·ÎÂÚ·›ˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ
ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ٤ٷÚÙÔ˜ Â›Ó·È Ô 35.
§‡ÛË
∫¿ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ›Ó·Î·
1Ô˜

2Ô˜

3Ô˜

4Ô˜
35

5Ô˜

6Ô˜

7Ô˜

4Ô˜
35

5Ô˜
36

6Ô˜
37

7Ô˜
38

Î·È ÙÔÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ:
1Ô˜
32

2Ô˜
33

3Ô˜
34

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ:
32 + 38 + 33 + 37 + 34 + 36 + 35 = 80 + 80 + 80 + 35 = 240 + 35 = 275

6. ™ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Á¤ÓÓËÛ˘ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘
ÌÂÚÈÎÒÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ:
¶˘ı·ÁfiÚ·˜
£·Ï‹˜
∞Ï‚¤ÚÙÔ˜ A˚ÓÛÙ¿ÈÓ
°·ÏÈÏ·›Ô˜
¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ™ÔψÌfi˜
KˆÛÙ‹˜ ¶·Ï·Ì¿˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·‚¿Ê˘
O‰˘ÛÛ¤·˜ EχÙ˘

(580 .Ã.
(625 .Ã.
(1879
(1546
(1789
(1859
(1868
(1911

-

500 .Ã.)
545 .Ã.)
1955)
1642)
1857)
1943)
1933)
1996)

ñ BÚ˜ fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ¤˙ËÛÂ Ô Î·ı¤Ó·˜.
ñ ¶fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ £·Ï‹;
ñ TÔ˘ ™ÔψÌÔ‡;

13

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

§‡ÛË
√ ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ ¤˙ËÛÂ:
√ £·Ï‹˜ ¤˙ËÛÂ:
√ A˚ÓÛÙ¿ÈÓ ¤˙ËÛÂ:
√ °·ÏÈÏ·›Ô˜ ¤˙ËÛÂ:
√ ™ÔψÌfi˜ ¤˙ËÛÂ:
√ ¶·Ï·Ì¿˜ ¤˙ËÛÂ:
√ K·‚¿Ê˘ ¤˙ËÛÂ:
√ EχÙ˘ ¤˙ËÛÂ:

580 - 500 =
625 - 545 =
1955 - 1879 =
1642 - 1546 =
1857 - 1789 =
1943 - 1859 =
1933 - 1868 =
1996 - 1911 =

80
80
76
96
68
84
65
85

¯ÚfiÓÈ·
¯ÚfiÓÈ·
¯ÚfiÓÈ·
¯ÚfiÓÈ·
¯ÚfiÓÈ·
¯ÚfiÓÈ·
¯ÚfiÓÈ·
¯ÚfiÓÈ·

√ £·Ï‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·, ÁÂÓÓ‹ıËΠÚÈÓ
80 + 545 + 1999 = 2624 ¯ÚfiÓÈ·.
Œ˙ËÛ 80 ¯ÚfiÓÈ·.

∞fi ÙÔ 545 Ô˘ ¤ı·ÓÂ

∞fi ÙË Á¤ÓÓËÛË

̤¯ÚÈ ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡

ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡

¤Ú·Û·Ó 545 ¯ÚfiÓÈ·

¤Ú·Û·Ó 1999
¯ÚfiÓÈ·

80

545

1999

√ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ™ÔψÌfi˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÚÈÓ 1999 - 1789 = 210 ¯ÚfiÓÈ·.

7. ™’ ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ·ÁÔÚ¿Û·Ì 4 ›‰Ë Ô˘ ¤Î·Ó·Ó 2380 ‰Ú¯.,
1690 ‰Ú¯., 876 ‰Ú¯. Î·È 890 ‰Ú¯.
ñ YÔÏfiÁÈÛ Úfi¯ÂÈÚ· Â¿Ó Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ¤Ó· ÂÓÙÔ¯›ÏÈ·ÚÔ
ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi.
ñ YÔÏfiÁÈÛÂ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·ÌÂ.
ñ AÓ ‰ÒÛÔ˘Ì 6 ¯ÈÏÈ¿ÚÈη Ì‹ˆ˜ ı· ¿ÚÔ˘Ì ڤÛÙ·;
§‡ÛË
2000 + 2000 + 1000 + 1000 = 6000. ÕÚ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÙÔ ÂÓÙÔ¯›ÏÈ·ÚÔ.
∏ ·Í›· ÙÔ˘˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È 2380 + 1690 + 876 + 890 = 5836 ‰Ú¯.
∞Ó ‰ÒÛÔ˘Ì 6 ¯ÈÏÈ¿ÚÈη ı· ¿ÚÔ˘Ì ڤÛÙ· 6000 - 5836 = 164 ‰Ú¯.

8. Èڛ˜ Ó· οÓÂȘ ÙȘ ÚÔÛı¤ÛÂȘ, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ È‰ÈÔًوÓ, Ó·
·ԉ›ÍÂȘ fiÙÈ:
74 + 38 + 45 = 100 + 57
60 + 85 + 55 = 40 + 90 + 70

14

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

§‡ÛË
74 + 38 + 45 = 70 + 4 + 30 + 8 + 45 = 70 + 30 + 4 + 8 + 45 =
= (70 + 30) + (4 + 8) + 45 = 100 + 12 + 45 = 100 + 57
60 + 85 + 55 = 40 + 20 + 80 + 5 + 50 + 5 = 40 + 80 + 5 + 5 + 20 + 50
= 40 + (80 + 5 + 5) + (20 + 50) = 40 + 90 + 70

9. TÔÔı¤ÙËÛ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ 1 ˆ˜ ÙÔ 9 ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ
Â›Ó·È ›‰ÈÔ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· Û οı ‰È‡ı˘ÓÛË.
§‡ÛË
1

2

6

3

5

7

4

8

9

10. XÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ù· „ËÊ›· 1, 2, ... , 9, ÙȘ Ú¿ÍÂȘ
Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘, Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ Û¯ËÌ¿ÙÈÛÂ
ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 100, .¯.
123 - 45 - 67 + 89 = 100
98 - 7 + 6 + 5 + 4 - 3 - 2 - 1 = 100
BÚ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¿ÏϘ ÙÚÂȘ χÛÂȘ.
§‡ÛË
12Ø3 - 4 - 5 - 6 + 7 + 8Ø9 = 100
98 + 7 - 6 - 5 + 4 + 3 = 100
98 - 7 - 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 100

15

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

11. ∫¿Ó Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙȘ Ú¿ÍÂȘ:
47 + 39 =
54 + 15 =
35 + 58 =
23 + 66 =
71 + 59 =
134 + 49 =
§‡ÛË
47 + 39 = 86
35 + 58 = 93
71 + 59 = 130

54 + 15 = 69
23 + 66 = 89
134 + 49 = 183

289 + 36 =
549 + 47 =
348 + 86 =

289 + 36 = 325
549 + 47 = 596
348 + 86 = 434

12. OÈ ÚÒÙÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔ
1896. OÈ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› Í·Ó·Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ 2004.
¶fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô OÏ˘ÌÈ¿‰Â˜;
§‡ÛË
MÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó 2004 - 1896 = 108 ¯ÚfiÓÈ·.

16

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

1.4. ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ
1. EÎÙ¤ÏÂÛ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ:
ñ 24 .100
ñ 10 .240
ñ 562 .100
ñ 562 .1000
.
ñ 1000 95
ñ 95 .10
ñ 1000 .265
ñ 59 .1000
.
ñ 10 95
§‡ÛË:
ñ 24.100 = 2400
ñ 10.240 = 2400
ñ 562.100 = 56200
ñ 562.1000 = 562000
ñ 1000.95 = 95000
ñ 95.10 = 950
ñ 1000.265 = 265000
ñ 59.1000 = 59000
ñ 10.95 = 950

2. TÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ 973 Î·È 407 Â›Ó·È ›ÛÔ ÌÂ:
ñ 45731
ñ 395011
ñ 396011
ñ 44731
§‡ÛË
E›Ó·È ›ÛÔ ÌÂ 396011.

3. ™ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÛˆÛÙÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ¯¿ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ.
MÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ó· ÙȘ ‚¿ÏÂȘ;
3 Ø 5 + 3 - 2 Ø 7 + 1 = 11
2 + 3 Ø 5 - 4 = 21
3Ø5 + 3 - 2 Ø 7 + 1 = 8
2 + 3 Ø 5 - 4 = 21
24 Ø 4 - 2 + 2Ø5 = 58
3 Ø 5 + 3 - 2 Ø 7 + 1 = 23
§‡ÛË
3Ø(5 + 3) - 2Ø7 + 1 = 11
3Ø(5 + 3) - 2Ø(7 + 1) = 8
24Ø(4 - 2) + 2Ø5 = 58

(2 + 3)Ø5 - 4 =21
(2 + 3)Ø(5 - 4) = 5
3Ø5 + (3 - 2)Ø7 + 1 = 23

17

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

4. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:
·

Á

5

2

6

3

4

·.‚

·.Á

·.‚ + ·.Á

30

4

16

20

Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ ›Ó·Î·:
·
5
3
4


2
4
4

Á
6

‚ + Á ·Ø(‚ + Á)
14
9

TÈ ·Ú·ÙËÚ›˜;
§‡ÛË
·
5
3
4


2
4
4

Á
6
10
5

·Ø‚
10
12
16

·ØÁ
30
30
20

·
5
3
4


2
4
4

Á
6
10
5

‚+Á
8
14
9

·Ø(‚ + Á)
40
42
36

·Ø‚ + ·ØÁ
40
42
36

¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ·Ø‚ + ·ØÁ = ·Ø(‚ + Á) Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.

5. ŒÎ·Ó· ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ 15 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Ì ٷ͛. ¶fiÛÔ ı· ÏËÚÒÛˆ ·Ó
ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ ÎÔÓÙ¤Ú ÁÚ¿ÊÂÈ 100 ‰Ú·¯Ì¤˜ ÙÔ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Î·È Ë ÙÒÛË ÛËÌ·›·˜ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ì 200 ‰Ú·¯Ì¤˜.
§‡ÛË
∆· 15 km ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 15Ø100 = 1500 ‰Ú¯.
ŒÙÛÈ ı· ÏËÚÒÛˆ 1500 + 200 = 1700 ‰Ú¯.

18

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

6. ŒÛÙˆ fiÙÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Íԉ‡ÂÈ ÌÈ· ‰Ú·¯Ì‹ οı ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ.
¶fiÛ· ı· ¤¯ÂÈ ÍÔ‰¤„ÂÈ
ñ Û ¤Ó· ÏÂÙfi;
ñ ÛÂ ÌÈ· ÒÚ·;
ñ Û ÌÈ· ̤ڷ;
ñ ÛÂ ¤Ó· Ì‹Ó·;
ñ ÛÂ ¤Ó· ¤ÙÔ˜;
§‡ÛË
ñ ∫¿ı 1 ÏÂÙfi ¤¯ÂÈ 60’.
∂Ô̤ӈ˜ Íԉ‡ÂÈ 1.60 = 60 ‰Ú¯.
ñ ∫¿ı 1 ÒÚ· ¤¯ÂÈ 60’.
∂Ô̤ӈ˜ Íԉ‡ÂÈ 60.60 = 3600 ‰Ú¯.
ñ ∫¿ı ̤ڷ ¤¯ÂÈ 24 ÒÚ˜.
∂Ô̤ӈ˜ Íԉ‡ÂÈ 24.3600 = 86400 ‰Ú¯.
ñ ∫¿ı ̋ӷ˜ ¤¯ÂÈ 30 ̤Ú˜.
∂Ô̤ӈ˜ Íԉ‡ÂÈ 30.86400 = 2592000 ‰Ú¯.
ñ ∫¿ı ¤ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ 12 Ì‹Ó˜.
∂Ô̤ӈ˜ Íԉ‡ÂÈ 12.2592000 = 31104000 ‰Ú¯.

7. ¶ÔȤ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜;
ñ (17 - 3)Ø3 = 23
ñ 3Ø(2Ø4) = (3Ø2) + (3Ø4)
ñ (23 - 7)Ø6 = 23Ø6 - 7Ø6
ñ 3Ø(5 + 10) + 3Ø4 = 3Ø(5 + 10 + 4)
§‡ÛË
ñ (17- 3)Ø3 = 14Ø3 = 42 ‰ÂÓ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì 23
ñ 3Ø(2Ø4) = 3Ø8 = 24 ‰ÂÓ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì (3Ø2) + (3Ø4) = 6 + 12 = 18
ñ (23 - 7)Ø6 = 16Ø6 = 96 Â›Ó·È ›ÛÔ Ì 23Ø6 - 7Ø6 = 138 - 42 = 96
ñ 3Ø(5 + 10) + 3Ø4 = 3Ø15 + 12 = 45 + 12 = 57 Â›Ó·È ›ÛÔ ÌÂ
3Ø(5 + 10 + 4) = 3Ø19 = 57

19

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

8. TÔÔı¤ÙËÛ ٷ „ËÊ›·, 2, 3, 5, 7 Î·È 8 ÛÙ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ·
Î·È ‚Ú˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ.

x

x

§‡ÛË

20

7

5

2

2

5

8

x

8

3

x

3

7

2256
6016

1806
774

62416

9546

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

1.5. ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡
1. N· ‚ÚÂı› ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ:
ñ 8 , 12

ñ 5, 12, 21

ñ 24,

60, 120

§‡ÛË
°Ú¿ÊÔ˘Ì ٷ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ
ñ 8,16, 24, 32, 40, ...
12, 24, 36, 48, ...
∂∫¶ (8,12) = 24
ñ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ... , 410, 415, 420, 425, ...
12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, ... , 408, 420, 432, ...
21, 42, 63, 84, 105, 126, 147,... , 399, 420, 441, ...
∂∫¶ (5,12,21) = 420
ñ 24, 48, 72, 96, 120, 144, ...
60, 120, 180,
120, 240, ...
∂∫¶ (24, 60, 120) = 120

2. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 115 ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ 12.
§‡ÛË
ñ BÚ›ÛÎÔ˘Ì ٷ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ 12 ̤¯ÚÈ ÙÔ 115.
∞ÓÙ› ÁÈ’·˘Ùfi ÌÔÚÔ‡ÌÂ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi οÔÈÔ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ:
12Ø8 = 96
12Ø9 = 108
12Ø10 = 120
ÕÚ· Ù· ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÛÙÔ 115 ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ 12 Â›Ó·È ÙÔ 108 Î·È ÙÔ 120.
∞fi Ù· ‰‡Ô ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ 120 ÁÈ·Ù› ·¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ 115
ÌfiÓÔ 5 ÌÔÓ¿‰Â˜.

3. ¡· ‚ÚÂȘ Ù· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ 7 Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ 45 Î·È 64.
§‡ÛË
ñ 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, ...
ÕÚ· Ù· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· Â›Ó·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 49, 56, 63.

21

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

4. ¶ÔÈ· ÎÔÈÓ¿ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ 12 Î·È 28 ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂٷ͇
ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ 500 Î·È 700.
§‡ÛË
ñ ∆Ô ∂∫¶ ÙˆÓ 12 Î·È 28 Â›Ó·È ÙÔ 84.
∆· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ 84 ı· Â›Ó·È ÎÔÈÓ¿ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· Î·È ÙˆÓ 12 Î·È 28.
2Ø84 = 168
3.84 = 225
......
6Ø84 = 504
7Ø84 = 588
8Ø84 = 672
ÕÚ· Ù· ÎÔÈÓ¿ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙˆÓ 12 Î·È 28 Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ 500 ηÈ
700 Â›Ó·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 504, 588 Î·È 672.

5. MÈ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÌÈÛÎfiÙˆÓ Û˘Û΢¿˙ÂÈ Ù· ÌÈÛÎfiÙ· Û ·Î¤Ù·
‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 3, 4 Î·È 15 cm. ™˘Û΢¿˙ÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ·Î¤Ù· ÛÂ
ÎÈ‚ÒÙÈ· Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ·‚Ô˘ ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÎÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˜.
ñ N· ‚ÚÂȘ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ·Ó Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙȘ
ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ.
ñ ¶fiÛ· ·Î¤Ù· ÌÈÛÎfiÙˆÓ ¯ˆÚ¿ÂÈ ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ;
§‡ÛË
°È· Ó· ¯ˆÚÔ‡Ó Ù· ÎÈ‚ÒÙÈ· ·Î¤Ù· ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 3, 4 Î·È 15 cm,
Ú¤ÂÈ ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ Ó· Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ 3, ÙÔ˘ 4 Î·È ÙÔ˘ 15.
¢ËÏ·‰‹ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ∂∫¶, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ.
∂∫¶ (3, 4, 15) = 60
ñ ∂Ô̤ӈ˜ ¤Ó· ÎÈ‚ÒÙÈÔ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ·‚Ô˘ Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 60x60x60
Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ.
ñ ∂Âȉ‹ 60 :3 = 20, 60 : 4 = 15 Î·È 60 : 15 = 4,
ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ ¯ˆÚ¿ÂÈ 20.15.4 = 1200 ·Î¤Ù·.

6. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ Ì ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ù· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜
Ù· ‚¤ÏË Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜.

M

: ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ˆ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi Â› 3.

P

P

: ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ˆ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi Â› 2.

¯

¯

22

M

: ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ˆ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi Â› 7.

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

5

M

M

¯

¯

¯
M

M

M

P

P

P

¯

M

M

M

M

M

¯

M

P

P

P
M

3

¯

§‡ÛË
5

M

27

¯

63

¯

189

147

¯

441

M

M 180

¯

M

M

60

21

M

9

¯

M

M

90

M

P
M

3

P

30

45

P

M

P
20

M

P

P
10

15

¯

1323

7. ∞fi ÙÔÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÌÈ·˜ fiÏ˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·ÛÙÈο
ψÊÔÚ›· ÚÔ˜ 3 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ∞, µ, °.
™ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ∞ Ù· ψÊÔÚ›· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Î¿ı 1 ÒÚ· Î·È 36 ÏÂÙ¿
Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÁÈ· 4 ÏÂÙ¿.
™ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ µ Ù· ψÊÔÚ›· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Î¿ı 1 ÒÚ· Î·È 48 ÏÂÙ¿
Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÁÈ· 12 ÏÂÙ¿.
™ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ° Ù· ψÊÔÚ›· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Î¿ı 2 ÒÚ˜ Î·È 10 ÏÂÙ¿
Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÁÈ· 20 ÏÂÙ¿.
∆· ÙÚ›· ψÊÔÚ›· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi
ÛÙȘ 8 ÙÔ Úˆ›.
ñ ∆È ÒÚ· Ù· ÙÚ›· ψÊÔÚ›· ı· ͷӷʇÁÔ˘Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿
¿ÏÈ Ì·˙› ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi.
ñ ¶fiÛ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ı· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÙÔ Î¿ı ÏˆÊÔÚ›Ô.
§‡ÛË
°È· ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Ô˘
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¯ÚÔÓÈο ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ.
10 Ì 10:30 Ì

8Ì

A
B
°

1 ÌÌ

6 ÌÌ

100'
120'
150'
23

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ñ ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ ∞ ‰È·ÚΛ
(Ì·˙› Ì ÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·) 1ÒÚ· Î·È 40’, ‰ËÏ·‰‹ 100’.
∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ µ ‰È·ÚΛ
(Ì·˙› Ì ÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·) 2 ÒÚ˜, ‰ËÏ·‰‹ 120’.
∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ ° ‰È·ÚΛ
(Ì·˙› Ì ÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·) 2 ÒÚ˜ Î·È 30’, ‰ËÏ·‰‹ 150’.
∆Ô ∂∫¶ ÙˆÓ 100, 120 Î·È 150 Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ 600,
‰ËÏ·‰‹ Ù· ψÊÔÚ›· ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Û 600 ÏÂÙ¿, Ô˘ Â›Ó·È 10 ÒÚ˜.
∞Ó ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙȘ 8 Ì. ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÛÙȘ 6 ÌÌ.
ñ ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÙÔ ∞ ¤Î·Ó 6 ‰È·‰ÚÔ̤˜, ÙÔ µ ¤Î·Ó 5 ‰È·‰ÚÔ̤˜
Î·È ÙÔ ° ¤Î·Ó 4 ‰È·‰ÚÔ̤˜.

24

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

1.6. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Â͛ۈÛ˘
1. N· ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ì Â͛ۈÛË Î¿ı Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ó· ÙÔ Ï‡ÛÂȘ.
ñ O °È¿ÓÓ˘ ›¯Â 28 ‚fiÏÔ˘˜. H M·ÚÈ¿ÓÓ· ÙÔ˘ ¤‰ˆÛÂ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜.
TÒÚ· ¤¯ÂÈ 55. ¶fiÛÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛÂ Ë M·ÚÈ¿ÓÓ·.
ñ O °È¿ÓÓ˘ ›¯Â 64 ‚fiÏÔ˘˜. H M·ÚÈ¿ÓÓ· ÙÔ˘ ¤‰ˆÛÂ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ 17.
¶fiÛÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÙÒÚ·;
ñ O °È¿ÓÓ˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ‚fiÏÔ˘˜. H M·ÚÈ¿ÓÓ· ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ 17 ‚fiÏÔ˘˜.
∆ÒÚ· Ô °È¿ÓÓ˘ ¤¯ÂÈ 45 ‚fiÏÔ˘˜. ¶fiÛÔ˘˜ ›¯Â ÛÙËÓ ·Ú¯‹.
ñ E·Ï‹ı¢Û ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.
§‡ÛË
ñ ∏ ª·ÚÈ¿ÓÓ· ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ x ‚fiÏÔ˘˜:
28 + x = 55
x = 55 - 28
x = 27
ñ O °È¿ÓÓ˘ ¤¯ÂÈ ˆ ‚fiÏÔ˘˜:
ˆ = 65 +17
ˆ = 81
ñ √ °È¿ÓÓ˘ ›¯Â y ‚fiÏÔ˘˜:
y + 17 = 45
y
= 45 - 17
y
= 28

2. ŸÌÔÈ· ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
ñ O ¶¤ÙÚÔ˜ ›¯Â 39 οÚÙ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. Œ‰ˆÛ οÔȘ
ÛÙÔÓ AÓ‰Ú¤·. TÒÚ· ¤¯ÂÈ 16. ¶fiÛ˜ ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ AÓ‰Ú¤·.
ñ O ¶¤ÙÚÔ˜ ›¯Â οÔȘ οÚÙ˜. √ AÓ‰Ú¤·˜ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ 14.
TÒÚ· ¤¯ÂÈ 47. ¶fiÛ˜ ›¯Â ÛÙËÓ ·Ú¯‹;
ñ O ¶¤ÙÚÔ˜ ›¯Â οÔȘ οÚÙ˜. Œ‰ˆÛ ÛÙÔÓ AÓ‰Ú¤· 19.
TÒÚ· ¤¯ÂÈ 47. ¶fiÛ˜ ›¯Â ÛÙËÓ ·Ú¯‹;
ñ O ¶¤ÙÚÔ˜ ¤¯ÂÈ 15 οÚÙ˜. √ AÓ‰Ú¤·˜ ¤¯ÂÈ 27.
¶fiÛ˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰˘Ô Ì·˙›;
ñ O ¶¤ÙÚÔ˜ ¤¯ÂÈ 36 οÚÙ˜. ∫¿ÔȘ οÚÙ˜ ¤¯ÂÈ Î·È Ô AÓ‰Ú¤·˜.
K·È ÔÈ ‰˘Ô Ì·˙› ¤¯Ô˘Ó 60 οÚÙ˜. ¶fiÛ˜ ¤¯ÂÈ Ô AÓ‰Ú¤·˜;
ñ O ¶¤ÙÚÔ˜ ¤¯ÂÈ 27 οÚÙ˜. √ AÓ‰Ú¤·˜ ¤¯ÂÈ 45 οÚÙ˜.
¶fiÛ˜ οÚÙ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¤¯ÂÈ Ô AÓ‰Ú¤·˜;
ñ E·Ï‹ı¢Û ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

25

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

§‡ÛË
ñ √ ¶¤ÙÚÔ˜ ¤‰ˆÛ y οÚÙ˜ ÛÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤·:

16 + y = 39
y = 39 - 16
y = 23
ñ √ ¶¤ÙÚÔ˜ ›¯Â ΠοÚÙ˜:

Î + 14 = 47
Î = 47 - 14
Î = 33
ñ √ ¶¤ÙÚÔ˜ ›¯Â Ï Î¿ÚÙ˜:

Ï - 19 = 47
Ï = 47 + 19
Ï = 66
ñ ∫·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› ¤¯Ô˘Ó Ì Î¿ÚÙ˜:

Ì = 15 + 27
Ì = 42
ñ √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¤¯ÂÈ · οÚÙ˜:

36 + · = 60
· = 60 - 36
· = 24
ñ √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¤¯ÂÈ  ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ οÚÙ˜:

27 +  = 45
 = 45 - 27
 = 18

3. ¡· χÛÂȘ Î·È Ó· Â·ÏËı‡ÛÂȘ ÙȘ ÂÍÈÛÒÛÂȘ:
x + 54 = 100
45 = 82 - Î
y - 42 = 87
65 = 56 + Ï
39 + ˆ = 93
44 = Ì + 18
73 - Ê = 26
96 = Ó - 77
§‡ÛË
x + 54 = 100
x = 100 - 54
¯ = 46

y - 42 = 87
y = 87 + 42
y = 129

26

45
45 + Î
Î
Î

=
=
=
=

82 - Î
82
82 - 45
37

65 = 56 + Ï
65 - 56 = Ï
9= Ï

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

39 + ˆ = 93
ˆ = 93 - 39
ˆ = 54

44 = Ì + 18
44 - 18 = Ì
26 = Ì

73 - Ê
73
73 - 26
47

96 = Ó - 77
96 + 77 = Ó
173 = Ó

=
=
=
=

26
26 + Ê
Ê
Ê

4. µÚ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÙÒÓ Ù· ÔÔ›· ·Ó ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘
¡›ÎÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È 13 ÂÙÒÓ ‹ ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ ·Ô‡
ÙÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È 75 ÂÙÒÓ ı· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ¶ÔÈ¿
Â›Ó·È Ë ËÏÈΛ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘;
§‡ÛË
√ÓÔÌ¿˙ˆ x ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÙÒÓ:
13 + x = 75 - x
x + x = 75 - 13
2Øx = 62
x = 31
ÕÚ· Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ Â›Ó·È 13 + 31 = 42 ¯ÚÔÓÒÓ.

5. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¤¯ÂÈ 120 ‰Ú·¯Ì¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙË ª·ÚÈ¿ÓÓ·. ∏ ª·ÚÈ¿ÓÓ· ¤¯ÂÈ 160 ‰Ú·¯Ì¤˜ ÏÈÁÒÙÂÚ˜ ·fi ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ. ‘√ÏÔÈ Ì·˙› ¤¯Ô˘Ó
1750 ‰Ú¯. ¶fiÛ˜ ¤¯ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜;
§‡ÛË
√ÓÔÌ¿˙ˆ x ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ª·ÚÈ¿ÓÓ·.
ŒÙÛÈ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ı· ¤¯ÂÈ x +120 ‰Ú¯. Î·È Ô ¶¤ÙÚÔ˜ x+160.
ŸÏÔÈ Ì·˙› ı· ¤¯Ô˘Ó:

x + x + 120 + x + 160 = 1750
3Øx + 280 = 1750
3Øx = 1750 - 280
3Øx = 1470
x = 1470:3
x = 490
ŒÙÛÈ Ë ª·ÚÈ¿ÓÓ· ¤¯ÂÈ 490 ‰Ú¯, Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¤¯ÂÈ 490 + 120 = 610 ‰Ú¯.
Î·È Ô ¶¤ÙÚÔ˜ 490 + 160 = 650 ‰Ú¯.

27

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

6. ™Â Ì›· ‰ËÌÔÛÎfiÈÛË ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó 78 ¿ÙÔÌ·. ™Â ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË ¡∞π / √Ãπ
·¿ÓÙËÛ·Ó fiÏÔÈ Î·È Ù· ¡∞π ‹Ù·Ó 20 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· √Ãπ.
¶fiÛÔÈ ·¿ÓÙËÛ·Ó ¡∞π Î·È fiÛÔÈ √Ãπ;
§‡ÛË
OÓÔÌ¿˙Ô˘Ì x Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó √Ãπ.
∆fiÙ ٷ ¡∞π Â›Ó·È x + 20.
¢ËÏ·‰‹
x + x + 20
2Øx
2Øx
x
x

=
=
=
=
=

78
78 - 20
58
58:2
29

∞¿ÓÙËÛ·Ó √Ãπ 29 ¿ÙÔÌ· Î·È ¡∞π 20 + 29 = 49 ¿ÙÔÌ·.

28

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

1.7. ¢˘Ó¿ÌÂȘ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ
1. ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ:
ñ·+·=
ñ ·Ø· =
ñ‚+‚+‚=
ñ ‚؂؂ =
ñÁ+Á+Á+Á=
ñ ÁØÁØÁØÁ =
ñ·+‚+·+‚=
ñ ·Ø‚ط؂ =
ñ5+x+x+5+5+x=
ñ 5ØxØxØ5Ø5Øx =
§‡ÛË
ñ · + · = 2Ø·
ñ ·Ø· = ·2
ñ ‚ + ‚ + ‚ = 3Ø‚
ñ ‚؂؂ = ‚3
ñ Á + Á + Á + Á = 4ØÁ
ñ ÁØÁØÁØÁ = Á4
ñ · + ‚ + · + ‚ = 2Ø· + 2Ø‚ = 2Ø(· + ‚)
ñ ·Ø‚ط؂ = ·2Ø‚2
ñ 5 + x + x + 5 + 5 + x = 3Ø5 + 3د = 3Ø(5 + ¯)

2. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ٷ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·, ÙÔ˘˜ ·‚Ô˘˜ Î·È Ù·
ÙÚÈÏ¿ÛÈ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

·
·2
·3

29

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

§‡ÛË
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

·

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

·2

0

1

4

9

16

25

36

49

64

81 100

·3

0

1

8

27

64 125 216 343 512 729 1000

0

1

6

9

12

15

18

21

24

27

30

3. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔÓ ›Ó·Î·
·

9

3

·+‚

·-‚

(· + ‚)Ø(· - ‚)

·2

‚2

·2 - ‚2

§‡ÛË
·

·+‚

·-‚

(·+‚)Ø(·-‚)

·2

‚2

·2 - ‚2

9

3

12

6

72

81

9

72

¶·Ú·ÙËÚÒ fiÙÈ (· + ‚)Ø(· - ‚) = ·2 - ‚2

2

2

2

2

4. TÔ 2 + 2 + 2 + 2 ÈÛÔ‡Ù·È ÌÂ:

2

8

2

8

4

2

4Ø2

§‡ÛË
IÛÔ‡Ù·È ÌÂ 22 + 22 + 22 + 22 = 4.22 = 24.

5. °Ú¿„ ˆ˜ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ 10 ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 1000000000
§‡ÛË
1000000000 = 109

30

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

6. TÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ 3Ø3Ø3Ø3Ø3 ÈÛÔ‡Ù·È ÌÂ:

53

35

15

93

§‡ÛË
IÛÔ‡Ù·È ÌÂ 35

7. TÔ 73 Â›Ó·È ›ÛÔ ÌÂ:

49

21

343

56

§‡ÛË
E›Ó·È ›ÛÔ ÌÂ 343
8. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË (42:2 + 3)Ø4 ÈÛÔ‡Ù·È ÌÂ:

19

35

23

55

96

§‡ÛË
IÛÔ‡Ù·È ÌÂ 96

9. XÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ηı¤Ó· ·fi Ù· „ËÊ›· 3 Î·È 5
ÁÚ¿„ ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÚÈıÌfi.
§‡ÛË
ªÂ ÙÔ 3 Î·È 5 ÌÔÚԇ̠ӷ ÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜:
35, 53, 53 = 125 Î·È 35 = 243 Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜.

10. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ›‰ÈÔ „ËÊ›Ô; ¶fiÛ· „ËÊ›· ı· ¤¯ÂÈ
·˘Ùfi˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜;
§‡ÛË
99 = 387420489000
O ·ÚÈıÌfi˜ ¤¯ÂÈ 12 „ËÊ›·.

11. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ Û¯ËÌ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ 3 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ „ËÊ›Ô 2;

222,

2

22 ,

2

2. 2 ,

2

2

2

§‡ÛË
2
2
2
2
4
222, 22 = 484, 2Ø2 = 2Ø4 = 8 Î·È 2 = 2 = 16

31

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

12. M ‰‡Ô „ËÊ›· Î·È Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ Ì¿ı·Ì ÌÔÚԇ̠ӷ ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ
‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ¶ÔÈfi˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜
Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· „ËÊ›· 3 ηÈ
4 ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Î·ı¤Ó·;
§‡ÛË
3

4

34 < 43 < 64 = 4 < 81 = 3

32

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

1.8. ¢È·›ÚÂÛË Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ
1. ÀÔÏfiÁÈÛ «Ì ÙÔ ÓÔ˘» Ù· Ëϛη:
68:2
146:2
1250:2
§‡ÛË
68:2 = 34
146:2 = 73
1250:2 = 625

32:4
72:4
576:4

72:9
4500:15
4536:9

45:15
500:4
315:15

32:4 = 8
72:4 = 18
576:4 = 144

72:9 = 8
4500:15 = 300
4536:9 = 504

45:15 = 3
500:4 = 125
315:15 = 21

2. ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙÔÓ ›Ó·Î·:
¢

˘

153

15

10

3

1647

54
63

74

18

23

107

2461
21337

48

6327

173

1612

31

5613

601

¢ = ‰Ø + ˘
153 = 15Ø10 + 3

˘<‰
3<15

25
99
204

§‡ÛË
¢

˘

¢ = ‰Ø + ˘

˘<‰

153

15

10

3

3 < 15

1647

54

30

27

153 = 15Ø10 + 3
1647 = 54Ø30 + 27

4680

63

74

18

2461

23

107

0

21337

444

48

25

6327

173

36

99

1612

31

31

0

5613

601

9

204

27 < 54

4680 = 63Ø74 + 18
2461 = 23Ø107

18 < 63

21337 = 444Ø48 + 25
6327 = 173Ø36 + 99

25 < 444

1612 = 52Ø31
5613 = 601Ø9 + 204

99 < 173
204 < 601

33

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿:
(33: ... )Ø61 = 33
( ... :14)Ø14 = 129
§‡ÛË
(33:61)Ø61 = 33
(129:14)Ø14 = 129

(392: ... )Ø49 = 392
(444Ø18): ... = 444

(392:49)Ø49 = 392
(444Ø18):18 = 444

4. ¡· ‚ÚÂȘ ÙȘ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÈÛfiÙËÙ˜:
152Ø64 = 9728
23Ø9 = 207
365Ø13 = 4745
50Ø1564 = 78200
§‡ÛË
152Ø64 = 9728
23Ø9 = 207
365Ø13 = 4745
50Ø1564 = 78200

9728:152 = 64
207:23 = 9
4745:365 = 13
78200:50 = 1564

9728:64 = 152
207:9 = 23
4745:13 = 365
78200:1564 = 50

5. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔÓ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÛÙÔ 100 ·ÚÈıÌfi Ô˘ ‰È·ÈÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰È· 3,
‰È· 5 Î·È ‰È· 7 ·Ê‹ÓÂÈ ˘fiÏÔÈÔ 2.
§‡ÛË
∆· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ 3 Û˘Ó 2 Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ‰È·ÈÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰È· 3
·Ê‹ÓÔ˘Ó ˘fiÏÔÈÔ 2.
ŸÌÔÈ· Ù· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ 5 Û˘Ó 2 Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ‰È·ÈÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰È·
3 ·Ê‹ÓÔ˘Ó ˘fiÏÔÈÔ 2.
ŸÌÔÈ· Ù· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ 7 Û˘Ó 2 Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ‰È·ÈÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰È·
3 ·Ê‹ÓÔ˘Ó ˘fiÏÔÈÔ 2.
ÕÚ· ˙ËÙ¿Ì ηْ ·Ú¯‹Ó ÎÔÈÓ¿ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙˆÓ 3, 5 Î·È 7.
BÚ›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ: ∂∫¶ (3, 5, 7) = 105
∞Ó ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·˘ÙfiÓ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÙÔ 2 ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔÓ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ:
¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ:
107 = 3Ø35 + 2
107 = 5Ø21 + 2
107 = 7Ø15 + 2
34

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

6. ŒÓ· ηٿÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÚ›· ·Î¤Ù· ÌÈÛÎfiÙ· 960 ‰Ú¯. ÂÓÒ
¤Ó· ¿ÏÏÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚÔÛʤÚÂÈ ¤ÓÙ ·Î¤Ù· ·fi Ù· ›‰È· ÌÈÛÎfiÙ·
ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 1650 ‰Ú¯. ¶ÔÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ë ÈÔ Û˘ÌʤÚÔ˘Û·;
§‡ÛË
960:3 = 320 ‰Ú¯.
1650:5 = 330 ‰Ú¯.
™˘ÌʤÚÂÈ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Î¤ÙˆÓ.

35

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

1.9. ¢È·ÈÚÂÙfiÙËÙ·, M.K.¢. , ÚÒÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ›
1. √ ‚È‚ÏÈÔÒÏ˘ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ 161 ÎfiÎÎÈÓ· ÌÔχ‚È· Î·È 133
Ú¿ÛÈÓ· ÌÔχ‚È·. ∆· ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û ·ÎÂÙ¿ÎÈ· Ì ÙÚfiÔ ÒÛÙ οıÂ
·Î¤ÙÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi ÌÔÏ˘‚ÈÒÓ Î·È Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi
ÌÔχ‚È· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. ¢ÂÓ ÂÚÈÛ‡ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÌÔχ‚È.
ñ ¶fiÛ· ÌÔχ‚È· ¤¯ÂÈ Î¿ı ·ÎÂÙ¿ÎÈ;
ñ ¶fiÛ· ·ÎÂÙ¿ÎÈ· ¤¯Ô˘Ì ·fi οı ¯ÚÒÌ·;
§‡ÛË
°È· Ó· Ù· ¯ˆÚ›ÛÂÈ Û ·Î¤Ù· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ
·ÚÈıÌÔ› 161 Î·È 133 Ì ÎÔÈÓfi ‰È·Ú¤ÙË.
¢È·ÈÚ¤Ù˜ ÙÔ˘ 161 Â›Ó·È : 1, 7, 23, 161
¢È·ÈÚ¤Ù˜ ÙÔ˘ 133 ›ӷÈ: 1, 3, 7, 9
ª∫¢ (161,133) = 7
ñ ∫¿ı ·ÎÂÙ¿ÎÈ ¤¯ÂÈ 7 ÌÔχ‚È· ηÈ
ñ ¤¯Ô˘Ì 161:7 = 23 ·ÎÂÙ¿ÎÈ· Ì ÎfiÎÎÈÓ· ÌÔχ‚È· ,
133:7 = 19 ·ÎÂÙ¿ÎÈ· Ì Ú¿ÛÈÓ· ÌÔχ‚È·.

2. ŒÓ·˜ ·ÓıÔÒÏ˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ 48 ·ÓÂÌÒÓ˜, 60 ÊÚ¤˙Ș Î·È 72
Á·Ú‡Ê·ÏÏ·. £¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¿ÓıË fiÌÔÈ· ÌÔ˘Î¤Ù·.
ñ ¶ÔÈ¿ ı· Â›Ó·È Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ οı ÌԢΤÙÔ˘;
§‡ÛË
°È· Ó· ¯ˆÚ›ÛÂÈ Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Û fiÌÔÈ· ÌÔ˘Î¤Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ÎÔÈÓfi
‰È·ÈÚ¤ÙË ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ 48, 60, 72.
¢È·ÈÚ¤Ù˜ ÙÔ˘ 48: 1, 2, 4, 6, 8, 12, 48
¢È·ÈÚ¤Ù˘ ÙÔ˘ 60: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60
¢È·Ú¤Ù˘ ÙÔ˘ 72: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 24, 36, 72
ª∫¢ (48, 60, 72) = 12
√ ·ÓıÔÒÏ˘ ı· οÓÂÈ 12 ÌÔ˘Î¤Ù·. ∫¿ı ÌԢΤÙÔ ·ÔÙÂÏ›ٷÈ
·fi 48:12 = 4 ·ÓÂÌÒÓ˜, 60:12 = 5 ÊÚ¤˙Ș Î·È 72:12 = 6 Á·Ú‡Ê·ÏÏ·.

3. ¶ÔÈÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 5643, 792, 123635, 90·, 36Î+54
‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ‰È· ÙÔ˘ 2 Î·È ÙÔ˘ 9 Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·;
§‡ÛË
¢È· ÙÔ˘ 2 ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 792, 90· [ = 2Ø45Ø·], 36ØÎ + 54 [ = 2Ø(18ØÎ + 27)]
∞fi ·˘ÙÔ‡˜ Ì ÙÔ 9 ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: 792, 90· [ 9Ø10Ø·], 36ØÎ + 54 [= 9Ø(4ØÎ + 6)]
36

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

4. ¶ÔÈÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 62370, 37800, 4641, 235, 25+25Î
‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ‰È· ÙÔ˘ 5;
§‡ÛË
¢È· ÙÔ˘ 5 ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 62370, 37800, 235, 25 + 25ØÎ [= 5.(5 + 5.Î)]

5. ¡· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó Û ÁÈÓfiÌÂÓ· ÚÒÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›:
62, 315, 2370, 3780, 44100
§‡ÛË
ñ 62 2
31 31
1

315
105
35
7
1

3
3
5
7

2370 2
1185 3
395 5
79 79
1

3780
1890
945
315
105
35
7
1

2
2
3
3
3
5
7

44100
22050
11025
3675
1225
245
49
7
1

2
2
3
3
5
5
7
7

62 = 2Ø31 = 2Ø31
315 = 3Ø3Ø5Ø7 = 32Ø5Ø7
2370 = 2Ø3Ø5Ø79
3780 = 2Ø2Ø3Ø3Ø5Ø7 = 22Ø32Ø5Ø7
44100 = 2Ø2Ø3Ø3Ø5Ø5Ø7Ø7 = 22Ø32Ø52Ø72

6. ¡· ‚ÚÂı› Ô ª∫¢ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ
ñ 120, 300, 72
ñ 645, 360, 480
§‡ÛË
ñ 120
60
30
15
3
5
1

2
2
2
2
3
5

300
150
75
25
5
1

2
2
3
5
5

72
36
18
9
3
1

2
2
2
3
3

37

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·
3
120 = 2.2.2.3.5 = 2 .3.5
2
2
300 = 2.2.3.5.5 = 2 .3.5
3
2
72 = 2.2.2.3.3 = 2 .3
2
ª∫¢ (120, 300, 72) = 2 .3 = 4.3 = 12

ñ 645
3
215
5
43 43
1

360
180
90
45
15
5
1

2
2
2
3
3
5

645 = 3Ø5Ø43
360 = 23Ø32Ø5
480 = 25Ø3Ø5
ª∫¢ (645, 360, 480) = 3Ø5 = 15

480
240
120
60
30
15
5
1

2
2
2
2
2
3
5

7. ¡· ‚ÚÂı› ÙÔ ∂∫¶ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ 210, 420, 1260
§‡ÛË
210
105
35
7
1

2
3
5
7

420
210
105
35
7
1

2
2
3
5
7

1260
630
315
105
35
7
1

2
2
3
3
5
7

210 = 2Ø3Ø5Ø7
420 = 22Ø3Ø5Ø7
1260 = 22Ø32Ø5Ø7
∂∫¶ (210, 420, 1260) = 22Ø32Ø5Ø7 = 1260

8. ¶ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 612, 508, 1740, 58632, 73614 ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È
‰È· ÙÔ˘ 3 Î·È ÙÔ˘ 4 Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·;
§‡ÛË
612
= 3Ø204
= 4Ø153
1740 = 3Ø580
= 4Ø435
58632 = 4Ø14658 = 3Ø19544
38

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

9. BÚ˜ ¤Ó· ÙÚfiÔ Ó· οÓÂȘ ÙË ‰È·›ÚÂÛË ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·„‹ÊÈÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡
Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ XE25 ‰È· ÙÔ˘ 25 (X = ¯ÈÏÈ¿‰Â˜, E = ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜).
§‡ÛË
TÔ 25 ÛÙÔ ÂηÙfi ¯ˆÚ¿ÂÈ 4 ÊÔÚ¤˜.
EÔ̤ӈ˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi E00 ¯ˆÚ¿ÂÈ 4E.
TÔ 25 ÛÙÔ ¯›ÏÈ· ¯ˆÚ¿ÂÈ 40 ÊÔÚ¤˜.
EÔ̤ӈ˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi X00 ¯ˆÚ¿ÂÈ 40X.
ÕÚ· ÙÔ ËÏ›ÎÔ Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘ ı· Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ 40X + 4E + 1.
.¯. ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 5625 ¤¯Ô˘ÌÂ:
40Ø5 + 6Ø4 + 1 = 200 + 24 + 1 = 225

10. E›Ó·È ÛˆÛÙ‹ ‹ Ï¿ıÔ˜ ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ;
™ˆÛÙfi

§¿ıÔ˜

ñ O ÂfiÌÂÓÔ˜ ÂÓfi˜ ÚÒÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡
‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÒÙÔ˜.


ñ ŸÏÔÈ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ÙÔ Ôχ ‰È„‹ÊÈÔÈ.


ñ TÔ EK¶ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ
Â›Ó·È ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜.


ñ TÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰‡Ô ÂÚÈÙÙÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ
Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ¿ÚÙÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜


ñ MÂٷ͇ 20 Î·È 30 ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ›.


11. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·Ô ÙÔ 10 ¤ˆ˜ ÙÔ 20 ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ·ÊÔ‡Ó
ˆ˜ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù· ÚÒÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ.
§‡ÛË
10 = 2
11 = 1
12 = 5
13 = 1
14 = 2
15 = 2

+
+
+
+
+
+

3+
3+
7
5+
5+
13

5
7
7
7

16
17
18
19
20

=
=
=
=
=

5
1
2
2
3

+
+
+
+
+

11
5 + 11
3 + 13
17
17

39

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

1.10. ¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›
1. N· ‚¿ÏÂȘ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜,
·fi ÙÔÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ:
2,42
0,452
3,05
2,324
3,019

0,050

2,069

3,1

§‡ÛË
0,050 < 0,452 < 2,069 < 2,324 < 2,42 < 3,019 < 3,05 < 3,1

2. H ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Â›Ó·È 204,5 ‰Ú·¯Ì¤˜ ÙÔ Ï›ÙÚÔ.
ñ ¶fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ì·˜ Ô˘ ¯ˆÚ¿ÂÈ 60 Ï›ÙÚ·;
ñ ¶fiÛÔ Î·›ÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Ì·˜ ÙÔ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ·Ó ηٷӷÏÒÓÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘ οÓÔÓÙ·˜ 645 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·;
§‡ÛË
ñ °È· 60 Ï›ÙÚ· ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ì 60.204,5 = 12270 ‰Ú¯.
ñ °È· Ù· 645 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Íԉ‡ԢÌ 122070 : 645 = 19,0233
‰ËÏ·‰‹, ÂÚ›Ô˘ 19 ‰Ú¯. ÙÔ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ.

3. BÚ˜ ÙÔ x ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÈÛÒÛÂȘ
ñ x = 1,435 - 0,9
ñ x + 67,73 = 100
ñ x - 43,6 = 85,7
ñ 154,623 + x = 264,111
ñ x = 234,973 + 28,3
§‡ÛË
ñ

¯ = 1,435 - 0,9
x = 0,535

ñ x + 67,73 = 100
x = 100 - 67,73
x = 32,27

40

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ñ

x - 43,6 = 85,7
= 85,7 + 43,6
x = 129,3

ñ 154,623 + x = 264,111
x = 264,111-154,623
x = 109,488
ñ

x = 234,973 + 28,3
x = 263,273

4. K¿Ó ÓÔÂÚ¿ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ:
99,999 + 1 =
0,999 - 0,009 =
1 - 0,999 =
1 - 0,9 =
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· οÓ Â·Ï‹ı¢ÛË ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÛÙÔ ¯·ÚÙ›.
§‡ÛË
99,999 + 1
0,999 - 0,009
1 - 0,999
1 - 0,9

= 100,999
=
0,99
=
0,001
=
0,1

5. ¶fiÛÔ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÁÈ· 2,475 ÎÈÏ¿ ÎÚ¤·˜ Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 3694 ‰Ú·¯Ì¤˜ ÙÔ ÎÈÏfi; TÈ Ú¤ÛÙ· ı· ¿ÚÔ˘Ì ·fi ‰Âη¯›ÏÈ·ÚÔ;
§‡ÛË
°È· Ù· 2,475 ÎÈÏ¿ ÎÚ¤·˜ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ì 2,475Ø3694 = 9142,65 ‰Ú¯.
£· ¿ÚÔ˘Ì ڤÛÙ· 10000 - 9142,65 = 857,35 ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ 860 ‰Ú¯.

6. ¶fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÎÈÏÔ ÎÚ¤·˜ fiÙ·Ó Ë ·fi‰ÂÈÍË ÁÚ¿ÊÂÈ
fiÙÈ Ù· 10,70 ÎÈÏ¿ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 22737,5 ‰Ú·¯Ì¤˜;
TÈ Ú¤ÛÙ· ı· ¿ÚÔ˘Ì ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÓÙ ÂÓÙÔ¯›ÏÈ·Ú·;

41

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

§‡ÛË
∞Ó Ù· 10,70 ÎÈÏ¿ ÛÙÔȯ›˙Ô˘Ó 22737,5 ‰Ú¯. ÙfiÙ ÙÔ ¤Ó· ÎÈÏfi ÛÙÔȯ›˙ÂÈ
22737,5:10,7 = 2125 ‰Ú¯.
∆· Ú¤ÛÙ· Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ì ›ӷÈ
25000 - 22737,5 = 2262,5 ‰Ú¯. ‹ 2265 ‰Ú¯. ÂÚ›Ô˘.

7. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔÓ ›Ó·Î·:
·

47,42

49,39

1022,208

23,71

44,51

681,472

·

47,42

49,39

1022,208

23,71

44,51

681,472

·+‚

71,13

93,9

1703,68

·-‚

23,71

4,88

340,736

·+‚
·-‚

§‡ÛË

8. °È· Ó· ‰¤ÛÔ˘Ì 5 fiÌÔÈ· ·Î¤Ù· Íԉ‡ԢÌ 7,25 ̤ÙÚ· Û¿ÁÁÔ. ¶fiÛÔ
Û¿ÁÁÔ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· οı ·Î¤ÙÔ;
§‡ÛË
ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ 7,25:5 = 1,45 ̤ÙÚ·.

9. °È· 0,25 ÎÈÏ¿ ηʤ ÏËÚÒÛ·Ì 850 ‰Ú¯. ¶fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÙÔ ÎÈÏfi;
§‡ÛË
∆Ô ÎÈÏfi ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 850 : 0,25 = 3400 ‰Ú¯.

42

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

10. ŒÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·.
K·Ï‡ÙÂÈ 1,5 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Û ¤Ó· ÏÂÙfi.
ñ ¶fiÛË ·fiÛÙ·ÛË Î·Ï‡ÙÂÈ Û 15 ÏÂÙ¿;
ñ M fiÛ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙÚ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÒÚ·;
§‡ÛË
ñ ™Â 15’ ηχÙÂÈ 15Ø1,5 = 22,5 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·
ñ ∞ÊÔ‡ Û 1’ ‰È·Ó‡ÂÈ 1,5 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ, Û 60’ ‰È·Ó‡ÂÈ 60Ø1,5 = 90 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·.
ÕÚ· ÙÚ¤¯ÂÈ 90 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙËÓ ÒÚ·.

11. M ¤Ó· ÎÈÏfi ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎfi ·Ú·Û΢¿˙Ô˘Ì 12,5 ÎÈÏ¿ Û·ÌÔ˘¿Ó.
¶fiÛ· ÎÈÏ¿ Û·ÌÔ˘¿Ó ı· ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘ÌÂ
Ì 0,75 ÎÈÏ¿ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎÔ‡;
§‡ÛË
£· ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ì 12,5Ø0,75 = 9,375 ÎÈÏ¿ Û·ÌÔ˘¿Ó.

12. ŒÓ· ̤ÙÚÔ ‡Ê·ÛÌ· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 12000 ‰Ú·¯Ì¤˜.
¶fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Ù· 0,65 ̤ÙÚ·;
§‡ÛË
∫ÔÛÙ›˙Ô˘Ó 12000Ø0,65 = 7800 ‰Ú¯.

13. °È· ÌÈ· ‰fiÛË ÁÏ˘ÎÔ‡ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ 25 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· Ì·ÁÈ¿˜.
¶fiÛË Ì·ÁÈ¿ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· 1,2 ‰fiÛÂȘ;
§‡ÛË
ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ 1,2Ø25 = 30 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· Ì·ÁÈ¿˜.

14. YÔÏfiÁÈÛÂ ÓÔÂÚ¿:
ñ 18,3 + 32 + 1,7 =
ñ 0,1 + 0,3 + 3,9 + 1,7 =
ñ 44,6 + 5,2 + 6,4 + 1,8 =
ñ 3,25 + 25 + 3,75 + 13 + 5 =

43

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

§‡ÛË
∞ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÁÈ· Â›Ó·È ÈÔ ‚ÔÏÈΤ˜ ÔÈ Ú¿ÍÂȘ:
ñ 18,3 + 32 + 1,7 = 32 + 18,3 + 1,7 = 32 + 20 = 52
ñ 0,1 + 0,3 + 3,9 + 1,7 = 3,9 + 0,1 + 1,7 + 0,3 = 4 + 2 = 6
ñ 44,6 + 5,2 + 6,4 + 1,8 = 44,6 + 6,4 + 5,2 + 1,8 = 51 + 7 = 58
ñ 3,25 + 25 + 3,75 + 13 + 5 = 3,25 + 3,75 + 25 + 5 + 13 = 7 + 30 + 13 = 30 + 20 = 50

44

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

1.11. MÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘
1. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ÓÔÂÚ¿ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ
¤¯Ô˘Ó ËÏ›ÎÔ ÌÂٷ͇ 20 Î·È 50:
436 : 13
4368 : 131
4368 : 13
436 : 131
XÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘ ÁÈ· Â·Ï‹ı¢ÛË.
§‡ÛË
436 : 13
= 33,5385
4368 : 131 = 33,3435
4368 : 13 = 336
436 : 131 =3,3282
ÕÚ· ÔÈ ÚÒÙ˜ ‰‡Ô ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÔÈ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ˜.

2. ¶fiÛË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÚ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ Î˘ÏÈÎÂ›Ô ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜,
·Ó οı ̷ıËÙ‹˜ Íԉ‡ÂÈ 200 ‰Ú¯. ÙËÓ Ë̤ڷ;
§‡ÛË
£· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Â› 200
Î·È ı· ‚Úԇ̠ٷ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ΢ÏÈΛԢ.
∆Ô Î˘ÏÈÎÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÚ›Ô˘ 34 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ,
Â› 5 ̤Ú˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ‰ËÏ·‰‹ 34Ø5 = 170 ̤Ú˜ ÂÚ›Ô˘.
¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ¤ÛÔ‰· ÌÂ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ٷ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ΢ÏÈΛԢ.
ñ ∫¿Ó ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÔ˘.

3. ¶fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· Íԉ‡ÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ οÔÈÔ˜
Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ Î¿ı Ë̤ڷ ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰·;
§‡ÛË
∏ ÙÈÌ‹ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Â›Ó·È 250 ‰Ú¯. Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ¤¯ÂÈ 365 ̤Ú˜.
ÕÚ· ı· ÍÔ‰¤„ÂÈ 365Ø250 = 91250 ‰Ú¯.
45

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

4. ªÂÙ¿ÙÚ„ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜
ñ 34 km,
16m,
32 mm

ÛÂ Km

ñ 16m,

45 cm,

32 mm

ÛÂ cm

ñ 3,4 km2,

56 cm2,

23 mm2

ÛÂ m2

ñ 46 m3,

23 dm3,

37 mm3

ÛÂ cm3

ñ 45 t,

230 kgr,

567 gr

ÛÂ kgr

§‡ÛË
ñ 34 km
16m
32 mm
ÛÂ Km
34 km
16 m =
0,001Ø16 km =
0,016 km
32 mm = 0,000001Ø32 km = 0,000032 km
™‡ÓÔÏÔ: 34 + 0,016 + 0,000032 km = 34,016032 km
ñ 16 m
45 cm
32 mm
16 m = 100Ø16 cm = 1600 cm
45 cm
32 mm = 0,1Ø32 cm = 3,2 cm

ÛÂ cm

™‡ÓÔÏÔ: 1600 + 45 + 3,2 = 1648,2 cm

ñ 3,4 km2
56 cm2
23 mm2
ÛÂ m2
3,4 km2 = 3,4Ø1000000 m2 = 3400000 m2
56 cm2 =
0,0001Ø56 m2 =
0,0056 m2
23 mm2 = 0,000001Ø23 m2 = 0,000023 m2
™‡ÓÔÏÔ: 3400000 + 0,0056 + 0,000023 = 3400000,005623 m2

ñ 46 m3
23 dm3
37 mm3
ÛÂ cm3
46 m3 = 46Ø1000000 cm3 = 46000000 cm3
23 dm3 =
23Ø1000 cm3 =
23000 cm3
37 mm3 =
37Ø0,001 cm3 =
0,037 cm3
™‡ÓÔÏÔ : 46000000 + 23000 + 0,037 = 46023000,037 cm3

46

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ñ 45 t
230 kgr
567 gr
45 t = 45Ø1000 kgr = 45000 kgr
230 kgr
567 gr = 567Ø0,001 = 0,567 kgr

ÛÂ kgr

™‡ÓÔÏÔ: 45000 + 230 + 0,567 = 45230,567 kgr

5. ∆Ô Êˆ˜ ‰È·Ó‡ÂÈ 300000 km/sec. °È· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ Êˆ˜ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ
ÛÙË °Ë ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 8’ Î·È 30’’.
ñ µÚ˜ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ‘∏ÏÈÔ˘-°Ë˜.
§‡ÛË
1’ ¤¯ÂÈ 60’’, Ù· 8’ ¤¯Ô˘Ó 8Ø60 = 480’’
°È· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÌÈ· ·ÎÙ›Ó· ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ ÛÙË °Ë ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
8’ Î·È 30’’ = 480’’ + 30’’ = 510’’.
™ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·˘Ùfi ‰È·Ó‡ÂÈ ·fiÛÙ·ÛË
510Ø300000 = 153000000 km Ô˘ Â›Ó·È Ë ·fiÛÙ·ÛË ◊ÏÈÔ˘-°Ë˜.
™Â Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ Ë ·fiÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È 1,53Ø108 km.

6. ∏ ·fiÛÙ·ÛË Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ ·fi ÙË °Ë Â›Ó·È ›ÛË Ì 56 ·ÎÙ›Ó˜ Ù˘ °Ë˜
fiÙ·Ó Ë ™ÂÏ‹ÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚ›ÁÂÈÔ Î·È Î·Ù¿ 8 ·ÎÙ›Ó˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·fiÁÂÈÔ. ∏ ·ÎÙ›Ó· Ù˘ °Ë˜ Â›Ó·È 6380 km.
ñ BÚ˜ ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ™ÂÏ‹Ó˘-°Ë˜ ÛÙÔ ÂÚ›ÁÂÈÔ Î·È ÛÙÔ ·fiÁÂÈÔ.
§‡ÛË
ñ ™ÙÔ ÂÚ›ÁÂÈÔ, 56Ø6380 = 357280 km.
™Â Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ Ë ·fiÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È 3,5728Ø105
ñ ™ÙÔ ·fiÁÂÈÔ Ë ·fiÛÙ·ÛË Â›Ó·È 56 + 8 = 64 ·ÎÙ›Ó˜. ÕÚ· 64Ø6380 = 408320 km.
™Â Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ Ë ·fiÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È 4,0832Ø105.
™ÂÏ‹ÓË (ÂÚ›ÁÂÈÔ)

™ÂÏ‹ÓË (·fiÁÂÈÔ)
°Ë

47

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

1.12. ∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
1. ¶fiÛ· „ËÊ›· ı· ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ·ÚÈıÌ‹ÛÔ˘Ì 256 ÛÂÏ›‰Â˜
ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘;
Yԉ›ÍÂȘ Î·È §‡ÛË
ñ ∂ÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ٛ ˙ËÙ¿Ì ӷ ‚ÚÔ‡ÌÂ.
¶fiÛ· „ËÊ›· ı· ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜
·fi ÙÔ 1 ̤¯ÚÈ ÙÔ 256.
ñ TÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙË ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ;
°È· Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ٷ „ËÊ›· 0, 1, 2, ..., 9,
ñ Afi ÙÔ 1 ̤¯ÚÈ ÙÔ 256 ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ·ÚÈıÌÔ› ˘¿Ú¯Ô˘Ó;
MÔÓÔ„‹ÊÈÔÈ, ¢È„‹ÊÈÔÈ Î·È TÚÈ„‹ÊÈÔÈ
ñ ∆Ô ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ χÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·: fiÛÔÈ ·fi οı ›‰Ô˜;
1 ̤¯ÚÈ ÙÔ 9 ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔÈ, Û˘ÓÔÏÈο 9, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì 9 „ËÊ›·
10 ̤¯ÚÈ ÙÔ 99 ‰È„‹ÊÈÔÈ, Û˘ÓÔÏÈο 90, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì 90Ø2 = 180 „ËÊ›·
100 ̤¯ÚÈ 256 ÙÚÈ„‹ÊÈÔÈ, Û˘ÓÔÏÈο 157, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì 157Ø3 = 471 „ËÊ›·
™‡ÓÔÏÔ 660 „ËÊ›·

2. ™Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ÌÔ˘ ÁÂÓ¤ıÏÈ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÌÔ˘ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ 6 ÂÓÒ
ÛÙ· ÂfiÌÂÓ¿ ÌÔ˘ ÁÂÓ¤ıÏÈ· ı· Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ 5. H ËÏÈΛ· ÌÔ˘
Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 40 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 15. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë
ËÏÈΛ· ÌÔ˘;
Yԉ›ÍÂȘ Î·È §‡ÛË
ZËÙ¿Ì ӷ ‚Úԇ̠¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÌÂٷ͇ 15 Î·È 40.
T· ‰Â‰Ô̤ӷ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ 6, ÂÓÒ Ô Î·Ù¿ ÌÈ·
ÌÔÓ¿‰· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ 5.
BÚ›ÛÎÔ˘Ì ٷ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ 6 Î·È ÙÔ˘ 5 Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÔ˘ 40 Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ 15.
¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ 6 : 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 47, ....
¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ...
H ËÏÈΛ· ÌÔ˘ Â›Ó·È 24 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ 6 ÂÓÒ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ 25
Â›Ó·È ÔÏÏÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ 5.

48

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3. ŒÓ· EYPø ˘ԉȷÚÂ›Ù·È Û 100 ÂηÙÔÛÙ¿ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ΤÚÌ·Ù· ÙÔ˘ 1,
ÙˆÓ 2, ÙˆÓ 5, ÙˆÓ 10, ÙˆÓ 20 Î·È ÙˆÓ 50 ÂηÙÔÛÙÒÓ. M fiÛ· ΤÚÌ·Ù· ÙˆÓ 10, ÙˆÓ 20 Î·È ÙˆÓ 50 ÂηÙÔÛÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·Ï·¯ı› ¤Ó·
EYPø;
Yԉ›ÍÂȘ Î·È §‡ÛË
∆Ô ‰Â‰Ô̤ÓÔ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ 1 EYPø Î·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÎÂÚÌ¿ÙˆÓ
ÙˆÓ 10, ÙˆÓ 20 Î·È ÙˆÓ 50 ÂηÙÔÛÙÒÓ
E¿Ó ˙ËÙÔ‡Û·Ì ΤÚÌ·Ù· ÌfiÓÔ ÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜, .¯. ÌfiÓÔ ÙˆÓ 20 ÙfiÙ ı· ›¯·Ì ¤Ó·
·Ïfi Úfi‚ÏËÌ· ‰È·›ÚÂÛ˘ 100:20 = 5 Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË ı· ‹Ù·Ó 5 ΤÚÌ·Ù· ÙˆÓ 20.
XÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¤Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÎÂÚÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ 100.
ŒÓ·˜ ›Ó·Î·˜ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
ΤÚÌ·Ù· ÙˆÓ

50

20

10

™‡ÓÔÏÔ

2

0

0

100

1

2

1

100

0

5

0

100

0

4

2

100

0

3

4

100

0

2

6

100

0

1

8

100

0

0

10

100

E¿Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ΤÚÌ·Ù· Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙfiÙ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·
¤¯ÂÈ Ì›· ÌfiÓÔ Ï‡ÛË 1, 2, 1.

4. ŒÓ·˜ ¤ÌÔÚÔ˜ ·ÁfiÚ·Û ÌÈ· ÌÔÙÔÛ˘ÎϤٷ 400000 ‰Ú·¯Ì¤˜ Î·È ÙËÓ Ô‡ÏËÛ 500000. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁÔ Í·Ó·ÁfiÚ·Û ÙËÓ ›‰È· ÌÔÙÔÛ˘ÎϤٷ
600000 Î·È ÙËÓ Ô‡ÏËÛ 700000 ‰Ú¯. K¤Ú‰ÈÛ ‹ ¤¯·ÛÂ Î·È fiÛÔ;
Àԉ›ÍÂȘ Î·È §‡ÛË
£· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ fiÙÈ Î¤Ú‰ÈÛ 100000 ÛÙËÓ ÚÒÙË
·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·, ÙȘ ¤¯·Û ·˘Ù¤˜ ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÌÂÙ¿ 600000, ΤډÈÛÂ
100000, Í·Ó·Ô˘ÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ‰ËÏ·‰‹ ÙÂÏÈο ΤډÈÛ 100000 ‰Ú¯.
øÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÛˆÛÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.
AÓ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì οı ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›· ¯ˆÚÈÛÙ¿ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ:

49

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ñ K¤Ú‰Ô˜ ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ 100000, ΤډԘ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ 100000
™˘ÓÔÏÈÎfi ΤډԘ 200000 ‰Ú¯.
ªÔÚԇ̠Â›Û˘ Ó· χÛÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˆ˜ ÂÍ‹˜:
ñ °È· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ¤‰ˆÛ 400000 + 600000 = 1000000
Afi ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÈÛ¤Ú·Í 500000 + 700000 = 1200000
∆Ô Î¤Ú‰Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È 1200000 - 1000000 = 200000 ‰Ú¯.

5. ¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ „ËÊ›Ô 8 fiÙ·Ó ÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ 1 ̤¯ÚÈ ÙÔ 100; Afi ÙÔ 1 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1000;
Àԉ›ÍÂȘ Î·È §‡ÛË
À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·
1Ô˜ ÙÚfiÔ˜:

N· ÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ...,98, 99, 100
K·È Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì fiÛ· 8 ¤¯Ô˘ÌÂ. ∞˘Ùfi Ô ÙÚfiÔ˜ Â›Ó·È ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi˜ Î·È ‰ÂÓ
Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ χÛË, ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ¯. ̤¯ÚÈ ÙÔ 1000;
2Ô˜ ÙÚfiÔ˜

N· ÁÚ¿„Ô˘Ì ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙÔ „ËÊ›Ô 8. A˘ÙÔ› ›ӷÈ, ·Ú¯Èο, fiÛÔÈ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Û 8. 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98,
‰ËÏ·‰‹ ‰¤Î· ·ÚÈıÌÔ›. MÂÙ¿, fiÛÔ˘˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ „ËÊ›Ô 8, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ¿ÏÏÔÈ 10 ·ÚÈıÌÔ›.
™‡ÓÔÏÔ 10+10=20
TÈ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ 1 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1000;
3Ô˜ ÙÚfiÔ˜

∞ÓÙ› Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ì fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘ÌÂ.
H ηٷ̤ÙÚËÛË ·˘Ù‹ ı¤ÏÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹.
°È· ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ 1 ̤¯ÚÈ ÙÔ 100 ÙÔ „ËÊ›Ô 8 ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ „ËÊ›Ô
ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ˆ˜ „ËÊ›Ô ‰Âο‰ˆÓ. ø˜ „ËÊ›Ô ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜
·ÚÈıÌÔ‡˜ 08, 18, 28, ..., 98 Ô˘ Â›Ó·È fiÛÔÈ ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ·fi ÙÔ 0 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 9
‰ËÏ·‰‹ 10. ø˜ „ËÊ›Ô ‰Âο‰ˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 80, 81, ..., 89
Ô˘ Â›Ó·È ¿ÏÈ fiÛÔÈ ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ·fi ÙÔ 0 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 9, ‰ËÏ·‰‹ 10.
™‡ÓÔÏÔ 10 + 10 = 20.
¶ÚÔÛ¿ıËÛ ÙÒÚ· ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘ ·fi ÙÔ 1 ̤¯ÚÈ 1000.

50

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

6. ŒÓ·˜ ·ÁÚfiÙ˘ ÂÎÙÚ¤ÊÂÈ ÎÔ˘Ó¤ÏÈ·. E¿Ó Û οı ʈÏÈ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚¿˙ÂÈ Ì¤Û· 7 ÎÔ˘Ó¤ÏÈ·, ÂÚÈÛ‡ÂÈ ¤Ó· ÎÔ˘Ó¤ÏÈ ÂÓÒ Â¿Ó ‚¿˙ÂÈ 9 ÎÔ˘Ó¤ÏÈ· ̤ÓÂÈ
¿‰ÂÈ· ÌÈ· ʈÏÈ¿. ¶fiÛ· ÎÔ˘Ó¤ÏÈ· ÂÎÙÚ¤ÊÂÈ Î·È fiÛ˜ ʈÏȤ˜ ¤¯ÂÈ;
Àԉ›ÍÂȘ Î·È §‡ÛË
TÈ ·Ú·ÙËÚԇ̠ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·; °È· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÂÏÈÒÓ ˙ËÙ¿Ì ¤Ó·
ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ 7 Û˘Ó ÌÈ· ÌÔÓ¿‰·, Ô˘ Ó· Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ˘ 9. A˜
οÓÔ˘Ì ¤Ó·Ó ›Ó·Î· ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.
2

3

4

5

6

∫Ô˘Ó¤ÏÈ·, ÂÙ¿‰Â˜

14

21

28

35

42

∫Ô˘Ó¤ÏÈ·, ÂÓÓÈ¿‰Â˜

18

27

36

45

54

ºˆÏȤ˜

E›¯Â 5 ʈÏȤ˜ Î·È 36 ÎÔ˘Ó¤ÏÈ·
E·ÏËı‡ԢÌ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
™ÙȘ 5 ʈÏȤ˜ ÌÔÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ 5Ø7 = 35 ÎÔ˘Ó¤ÏÈ·, ÂÚÈÛ‡ÂÈ 1.
™ÙȘ 4 ʈÏȤ˜ ÌÔÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ 4Ø9 = 36 ÎÔ˘Ó¤ÏÈ·, ÂÚÈÛ‡ÂÈ 1 ʈÏÈ¿.
ŒÓ·˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ÌÈ· Â͛ۈÛË.

E¿Ó Ô ·ÁÚfiÙ˘ ›¯Â x ʈÏȤ˜ ÙfiÙÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÂÏÈÒÓ ı· ‹Ù·Ó 7 Ø x + 1.
™Â ÂÓÓÈ¿‰Â˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÂÏÈÒÓ Á›ÓÂÙ·È 9 Ø (x - 1) Î·È ÙÂÏÈο
9Ø(x - 1) = 7Øx + 1
9Øx - 9 = 7Øx + 1
9Øx - 7Øx = 9 + 1
2Øx = 10
x = 5

51

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

°ÂÓÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÚÒÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘
1. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì·˜ ΤÚÌ·Ù· Î·È ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù·. ™ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ ÛÔ˘ ¤¯ÂȘ ‰ÂοÚÈη, ÂηÙÔÛÙ¿ÚÈη, ¯ÈÏÈ¿ÚÈη Î·È ‰Âη¯›ÏÈ·Ú·. ¶fiÛ· Î·È ÔÈ· ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Î·È Î¤ÚÌ·Ù·
ı· ‰ÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜:
653 ‰Ú¯., 8674 ‰Ú¯. Î·È 45967 ‰Ú¯.
§‡ÛË
653 ‰Ú¯. = 5Ø100 + 6Ø10
8674 ‰Ú¯. = 8Ø1000 + 6Ø100 + 8Ø10
45967 ‰Ú¯. = 4Ø10000 + 5Ø1000 + 9Ø100 + 7Ø10

2. ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹;
(17 - 3) + 3 = 23
(4:2)Ø2 =
4
(110 + 4) - 4 = 114
§‡ÛË
™ˆÛÙ‹ Â›Ó·È Ë ÈÛfiÙËÙ· (4:2)Ø2 = 4

3. N· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù· Û ÁÈÓfiÌÂÓ·
5Ø· - 5Ø‚ + 5ØÁ =
40Ø· + 350Ø· + 210Ø· =
§‡ÛË
5Ø· - 5Ø‚ + 5ØÁ = 5Ø(· - ‚ + Á)
40Ø· + 350Ø· + 210Ø· = ·Ø(40 + 350 + 210) = 600Ø·

4. ∏ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛfiÙËÙ· Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ:
(8 + 4)Ø(10 + 3) = (8 + 4)Ø10 + (8 + 4)Ø3 = 8Ø10 + 4Ø10 + 8Ø3 + 4Ø3.
µÚ˜ ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ÈÛfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ (· + ‚)Ø(Á + ‰).
§‡ÛË
(· + ‚)Ø(Á + ‰) = ·ØÁ + ·Ø‰ + ‚ØÁ + ‚؉

52

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

5. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ Û ¤Ó· Ì¿ıËÌ· ‚Á·›ÓÂÈ ·ıÚÔ›˙ÔÓÙ·˜
ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÚÈÌ‹ÓˆÓ Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘
πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ‰È·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰È· ÙÔ˘ 4. ∆Ô ÌÈÛfi Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ
˘¤Ú ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹.
ñ √ £·Ó¿Û˘ ›¯Â ÛÙË °ÂˆÁÚ·Ê›·, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ 15, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ 16 Î·È ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ 17. ŒÁÚ·„ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ 15. ∆È ÙÂÏÈÎfi ‚·ıÌfi
ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË °ÂˆÁÚ·Ê›·;
ñ ∏ ∞Ï›ÎË Â›¯Â ÛÙ· ª·ıËÌ·ÙÈο 14, 16, 17 ÛÙ· ÙÚ›· ÙÚ›ÌËÓ·. ¶fiÛÔ
Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÂÏÈÎfi ‚·ıÌfi 16;
§‡ÛË
·+‚+Á+‰
ñ √ Ù‡Ô˜ Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ‚·ıÌfi ›ӷÈ: B =
4
∞ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ¤¯ˆ: B = 15 + 16 + 17 + 15 = 63 = 15,75
4
4
™ÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈÒ Î·È
¤¯ˆ ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ÛÙË °ÂˆÁÚ·Ê›·: B = 16
ñ √ Ù‡Ô˜ Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ‚·ıÌfi
›ӷÈ: B =

·+‚+Á+‰
4

∞ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠ٷ ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ¤¯Ô˘ÌÂ: B = 14 + 16 + 17 + ¯ = 16
4
§‡ÓÔ˘Ì ÙËÓ Â͛ۈÛË: 14 + 16 + 17 + ¯ = 4 ⋅ 16
47 + ¯ = 64
¯ = 64 - 47
¯ = 17
∏ χÛË fï˜ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋!
∞Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ¯ Ì 18 ı· ¤¯Ô˘ÌÂ:

B = 14 + 16 + 17 +18 = 65 = 16,25
4
4

B = 16

∞Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ¯ Ì 17 ı· ¤¯Ô˘ÌÂ:

B = 14 + 16 + 17 +16 = 63 = 15,75
4
4

B = 16

∏ ∞Ï›ÎË ı· ¿ÚÂÈ ÙÂÏÈÎfi ‚·ıÌfi 16 ÛÙ· ª·ıËÌ·ÙÈο ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ 16 ‹ 17 ‹ 18!

53

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

6. MÂÚÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ÂÚ›ÂÚÁ˜ Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Ô˘
ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ¤Ó· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È.
ŒÙÛÈ .¯. ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ:
66 Ø 6 = 396
77 Ø 7 = 539
88 Ø 8 = 704
666 Ø 6 = 3996
777 Ø 7 = 5439
888 Ø 8 = 7104
µÚ˜ ¤Ó·Ó ηÓfiÓ·
6666 Ø 6 = 39996
66666 Ø 6 =
666666 Ø 6 =
666666666 Ø 6 =

Î·È ˘ÔÏfiÁÈÛ ٷ ÁÈÓfiÌÂÓ·:
7777 Ø 7 = 54439
8888 Ø 8 = 71104
77777 Ø 7 =
88888 Ø 8 =
777777 Ø 7 =
888888 Ø 8 =
777777777 Ø 7 =
888888888 Ø 8 =

§‡ÛË
ñ TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙÔ 3 Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ÙÔ 6 ηÈ
ÂӉȿÌÂÛ· ¤¯ÂÈ ÂÓÓÈ¿ÚÈ· ηٿ ¤Ó· ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÂÍ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘.
6666 Ø 6 = 39996
66666 Ø 6 = 399996
666666 Ø 6 = 3999996
.....
666666666 Ø 6 = 3999999996
ñ TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙÔ 5 Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ÙÔ 39 ηÈ
ÂӉȿÌÂÛ· ¤¯ÂÈ ÙÂÛÛ¿ÚÈ· ηٿ ‰‡Ô ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÂÙ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘.
7777 Ø 7 = 54439
77777 Ø 7 = 544439
777777 Ø 7 = 5444439
.....
777777777 Ø 7 = 5444444439
ñ TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙÔ 7 Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ÙÔ 04 ηÈ
ÂӉȿÌÂÛ· ¤¯ÂÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ηٿ ‰‡Ô ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi Ù· ÔÎÙ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘.
8888 Ø 8 = 71104
88888 Ø 8 = 711104
888888 Ø 8 = 7111104
.....
888888888 Ø 8 = 7111111104

54

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

7. √È Ù¤ÏÂÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ›
O ·ÚÈıÌfi˜ 6 ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÚ¤Ù˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜
1, 2, Î·È 3. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ 1 + 2 + 3 = 6 ÁÈ’ ·˘Ùfi ϤÌ fiÙÈ Ô 6 ›ӷÈ
Ù¤ÏÂÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜.
O ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̒ ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó Ô ¶˘ı·ÁfiÚ·˜.
ñ MÂÙ¿ ·fi ÙÔ 6 ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌ· Ù¤ÏÂÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘
30. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔÓ ‚ÚÂȘ.
ñ MÂÙ¿ ·fi ·˘ÙfiÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ¿ÏÏÔÈ ‰˘Ô Ù¤ÏÂÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÔÈ 496 ηÈ
8128. BÚ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÚ¤Ù˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈÔÈ.
§‡ÛË
ñ ∂›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ 28 ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÚ¤Ù˜ Ô˘ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È 28.
14 + 7 + 4 + 2 + 1 = 28
ñ 496 = 2 + 248 + 124 + 4 + 62 + 8 + 31 + 16 + 1
ñ 8128 = 4064 + 2 + 2032 + 4 + 1016 + 8 + 16+ 508 + 254 + 32 + 127 + 64 + 1

8. ªÂ ÔÎÙÒ ÔÎÙ¿ÚÈ· Û¯ËÌ¿ÙÈÛ ÙÔ 1000 Î·È Ì ÔÎÙÒ ÙÂÛÛ¿ÚÈ· ÙÔ 500.
§‡ÛË
888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000
444 + 44 + 4 + 4 + 4 = 500

9. ¶·Ú·ÙËÚÒ Î·È ·Ó·Î·Ï‡Ùˆ ηÓfiÓ˜
152 = 225
452 =
752
252 = 625
552 =
852
2
2
35 = 1225
65 =
952
T· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· „ËÊ›· Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ
¶ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù’ ¿ÏÏ· „ËÊ›·;
§‡ÛË
(1 + 1)Ø1 = 2Ø1 = 2
(2 + 1)Ø2 = 3Ø2 = 6

(8 + 1)Ø8 = 9Ø8 = 72

(9 + 1)Ø9 = 10Ø9 = 90

152
252
452
752
552
852
352
652
952

=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
= 9025
ÙÔ 25.

225
625
2025
5625
3025
7225
1225
4225
9025

55

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

10. ¶·È¯Ó›‰È Ì ·ÚÈıÌÔ‡˜
∆Ô ·ÏÈfi ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ·È¯Ó›‰È °Ú¿ÌÌ·Ù· Î·È ∞ÚÈıÌÔ› ·›˙ÂÙ·È Ì ‰‡Ô
·›ÎÙ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜:
∂ÈϤÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ¤ÍÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 75, 100.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈϤÁÂÙ·È ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ¤Ó·˜ ÙÚÈ„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·fi ÙÔ
100 ¤ˆ˜ ÙÔ 999. ∆Ô ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏÔÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚfiÓÔ (.¯. ¤Ó· ÏÂÙfi) Ó· ‚ÚÔ˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ ÙÚÈ„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi ‹ οÔÈÔÓ ÎÔÓÙÈÓfi ÙÔ˘ ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ ÙȘ
Ù¤ÛÛÂÚȘ Ú¿ÍÂȘ Ù˘ ·ÚÈıÌËÙÈ΋˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ
·ÚÈıÌÔ‡˜.
¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¿Óˆ ·fi ÌÈ· ÊÔÚ¿.
¢ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ¤ÍÈ ·ÚÈıÌÔ›.
∫¿ı Ú¿ÍË ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÌÈ· ÊÔÚ¤˜
‹ ηıfiÏÔ˘.
∫ÂÚ‰›˙ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‚ڋΠ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ‹ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‚Ú‹ÎÂ
·ÚÈıÌfi ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:
√È ·›ÎÙ˜ ÙÚ¿‚ËÍ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜
4, 8, 2, 4, 7, 50 Î·È ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ 477.
¡· ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ·:
4:4 = 1, 1 + 2 = 3, 3 + 50 = 53, 53Ø9 = 477
¶·›ÍÂ Î·È Û˘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘.
XÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜:
1, 5, 75, 2, 6, 3

4, 9, 2, 3, 10, 75

624

496

1, 9, 4, 5, 25, 8
917

100, 7, 6, 10, 5, 8
847

§‡ÛË
1, 5, 75, 2, 6, 3

75 + 3 = 78, 2 + 6 = 8,

624
4, 9, 2, 3, 10, 75

78Ø8 = 624
75:3 = 25, 25Ø2 = 50,

496

50Ø10 = 500, 500 - 4 = 496

1, 9, 4, 5, 25, 8

4Ø25 = 100, 100 + 1 = 101,

917

101Ø9 = 909, 909 + 8 = 917

100, 7, 6, 10, 5, 8

100 + 7 = 107, 107Ø8 = 856, 6Ø5 = 30,
10:30 = 3, 856 - 3 = 853

853

56

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

11. TÔ Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ·
™ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ
Î·È ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ›Ó·Î˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi˜:

¡√ªπ™ª∞

ME™H TIMH

∞°√ƒ∞

¶ø§∏™∏

¢O§§APIO H¶A (USD)

303,5445

299,7560

307 ,3330

MAPKO (DEM)

167,4510

165,3610

169 ,5410

49,9750

49,3510

50 ,5990

§IPA A°°§IA™ (GBP)

496,2835

490,0890

502 ,4780

E§BETIKO ºPA°KO (CHF)

199,4685

196,9790

201 ,9580

8,1225

8,0210

8 ,2240

16,9985

16,7860

17 ,2110

¶E™ETA I™¶ANIA™ (ESP)

1,9740

1,9490

1 ,9990

KOPONA ¢ANIA™ (DKK)

43,9555

43,4070

44 ,5040

™E§INI AY™TPIA™ (ATS)

23,8085

23,5110

24 ,1060

KOPONA ™OYH¢IA™ (SEK)

37,5925

37,1230

38 ,0620

¢O§APIO AY™TPA§IA™ (AUD)

187,2305

184,8940

189 ,5670

°EN IA¶øNIA™ (100) (JPY)

218,2670

215,5430

220 ,9910

§IPA KY¶POY (CYP)

570,8550

563,7300

577 ,9800

E.N.M. (ECU)

331,0255

326,8940

335 ,1570

°A§§IKO ºPA°KO (FRF)

BE§°IKO ºPA°KO (BEF)
§IPETA ITA§IA™ (100) (ITL)

ñ ∆È Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ›Ó·Î·˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜;
ñ O ª¿Ì˘ ¤¯ÂÈ 10000 ϛژ AÁÁÏ›·˜. H ¢¤ÛÔÈÓ· ¤¯ÂÈ 15000 ‰ÔÏÏ¿ÚÈ· H.¶.A. ¶ÔÈfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·;
ñ ªÈ· ·Ú¤· ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÁÈ· Ù·Í›‰È ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 500000 ‰Ú¯. ¶fiÛ˜ ÂÛ¤Ù˜ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ;
ñ ŒÓ·˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ ÙÔ˘
1500 Ì¿Úη, 2300 ÊÚ¿Áη °·ÏÏ›·˜ Î·È 300 ÊÚ¿Áη EÏ‚ÂÙ›·˜.
¶fiÛ˜ ̤Ú˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Íԉ‡ÔÓÙ·˜ 35000
‰Ú¯. ÙËÓ Ë̤ڷ;

57

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

§‡ÛË
ñ O ›Ó·Î·˜ ·˘Ùfi˜ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÔÈ¿ Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó ¤¯Ô˘Ì ‰Ú·¯Ì¤˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙȘ οÓÔ˘ÌÂ
ECU Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì 335,157 ‰Ú¯. ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì 1 ECU.
AÓ, ¿ÏÈ ¤¯Ô˘Ì ÏÈÚ¤Ù˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙȘ οÓÔ˘Ì ‰Ú·¯Ì¤˜ ÙfiÙ ÁÈ· οıÂ
100 ÏÈÚ¤Ù˜ Ô˘ ı· ‰›ÓÔ˘Ì ı· Ì·˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó 16,786 ‰Ú¯.
ñ °È· Ó· ‚Úԇ̠ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ì Û ‰Ú·¯Ì¤˜:
O ª¿Ì˘ ¤¯ÂÈ 10.000 ϛژ AÁÁÏ›·˜,
‰ËÏ·‰‹ 10000Ø490,089 = 4900890 ‰Ú¯.
H ¢¤ÛÔÈÓ· ¤¯ÂÈ 15.000 ‰ÔÏÏ¿ÚÈ· H.¶.A.,
‰ËÏ·‰‹ 15000Ø299,756 = 4496340 ‰Ú¯.
ŒÙÛÈ Ô ª¿Ì˘ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·.
ñ £· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó 500000:1,999 = 250125,0625 ÂÛ¤Ù˜.
ñ 1500Ø165,361 = 248041,5
2300Ø49,351 = 113507,3
300Ø196,979 = 59093,7
™˘ÓÔÏÈο ¤¯ÂÈ 248041,5 + 113507,3 + 59093,7 = 420642,5 ‰Ú¯.
ñ ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ı· Íԉ‡ÂÈ 35000 ‰Ú¯ ÙËÓ Ë̤ڷ
ı· ÂÚ¿ÛÂÈ 420642,5:35000 = 12 Ë̤Ú˜.

12. ª·ÁÈο ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·
™ÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ٛÙÏÔ ªÂÏ·Á¯ÔÏ›· Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Ô Albert Durer ÙÔ
1514, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ.
¶·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Î¿ı ÁÚ·ÌÌ‹˜ Â›Ó·È ›ÛÔ ÌÂ
34! ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Î¿ı ÛÙ‹Ï˘
Â›Ó·È ›ÛÔ Ì 34!!
∆¤ÏÔ˜, ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ Î·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Î¿ı ‰È·ÁˆÓ›Ô˘
Â›Ó·È ›ÛÔ Ì 34!!!
ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ì·ÁÈÎfi.

34
13
8
12
1
34

58

3

2

10 11
6

7

15 14

16

34

5

34

9

34

4

34

34 34 34

34

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ñ ªÂÚÈο Ì·ÁÈο ·ÎfiÌË!

13
8
12
1

3

2

10 11
6

7

15 14

16
5
9
4

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ
ÙÔ˘ Durer,
·˘Ùfi Â›Ó·È ÈÔ Ì·ÁÈÎfi
·’ fiÙÈ Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó
∞ıÚÔ›ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜
ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ·
ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·.
∆ÂÏÂÈÒÛ·ÌÂ;
Ÿ¯È.
∞ıÚÔ›ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜
ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘.

13
8
12
1

3

2

10 11
6

7

15 14

16
5
9
4

ñ ∂ÈÓfiËÛ ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ 3x3 ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·fi ÌÈ· ÊÔÚ¿
ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ 1 ¤ˆ˜ ÙÔ 9.
¶fiÛÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ Î¿ı ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¿ıÚÔÈÛÌ·;
§‡ÛË
15
6

7

2

15

1

5

9

15

8

3

4

15

15 15

15

15

59

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

2.1. ŒÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜
1. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÁÚ¿„ ˆ˜ ÎÏ¿ÛÌ· ÙÔ ÛÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Ì¤ÚÔ˜.
§‡ÛË

2. °Ú¿„ ÙÚ›· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ Ó· Â›Ó·È ›Û· Ì 1 Î·È ‰‡Ô ›Û· Ì Ìˉ¤Ó.
§‡ÛË
ÿÛ· ÌÂ 1:

2
2

3
3

ÿÛ· ÌÂ 0:

0
5

0
12

14
14

3. °Ú¿„ ÙȘ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ
ñ 14 :15, 1:3, 21:20, 1998 : 2000
ˆ˜ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·
ñ

1 , 12 , 2004 , 0
35 13 2000 35

ˆ˜ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ.

62

§‡ÛË
ñ 14
15

1
3

21
20

1998
2000

ñ 1:35

12 : 13

2004 : 2000

0 : 35

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

4. °Ú¿„ 4 ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· Ó· ÂÍËÁ›˜ ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· 7 ˆ˜:
8
·) M¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ fiÏÔ˘
‚) AÚÈıÌfi
Á) ¶ËÏ›ÎÔ ÌÈ·˜ ‰È·›ÚÂÛ˘
‰) §fiÁÔ ‰‡Ô ÔÛÒÓ
§‡ÛË
·) ∆· 7 ·fi Ù· 8 ·È‰È¿ ÌÈ·˜ ·Ú¤·˜
7
‚) TÔ 8 Â›Ó·È ·ÚÈıÌfi˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ 1
Á) 8 ¿ÙÔÌ· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È 7 ÛÔÎÔÏ¿Ù˜. ¶fiÛ˜ ı· ¿ÚÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜;
‰) ªÈ· ·Ú¤· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 7 ·ÁfiÚÈ· Î·È 8 ÎÔÚ›ÙÛÈ·.
¶ÔÈfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ ÚÔ˜ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·;

5. °Ú¿„ ˆ˜ ÎÏ¿ÛÌ·:
ñ TÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ A° Â›Ó·È ÙÔ AB
ñ ñ
ñ ñ ñ ñ
A
B
°
ñ TÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ZH Â›Ó·È ÙÔ ¢E
ñ
ñ 4cm
¢
E
ñ
ñ 6cm
Z
H
§‡ÛË

ñ
ñ

AB = 2
A° 5
¢E = 4 cm = 4
ZH 6 cm 6

6. §‡Û ÙȘ ÂÍÈÛÒÛÂȘ: ·)

¯-5 =1
8

‚)

y-3
=0
4

Á)

·+2 =3
5

§‡ÛË
·)·)
‚)
‚)
Á)

¯-5 =1
8
3
y-3
=0
4
·+2 =3
5

TÔ ÎÏ¿ÛÌ· Â›Ó·È ›ÛÔ Ì 1 ¿Ú· Ô ·ÚÈıÌËÙ‹˜ Â›Ó·È ›ÛÔ˜
Ì ÙÔÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹. ÕÚ·: ¯ - 5=8 Î·È ¯ = 8 + 5 ‹ ¯ = 13
TÔ ÎÏ¿ÛÌ· Â›Ó·È ›ÛÔ Ì 0 ¿Ú· Ô ·ÚÈıÌËÙ‹˜ Â›Ó·È ›ÛÔ˜ Ì 0.
ÕÚ·: y -3 = 0 ‹ y = 3
TÔ ÎÏ¿ÛÌ· Â›Ó·È ›ÛÔ Ì 3 ¿Ú· Ô ·ÚÈıÌËÙ‹˜ Â›Ó·È ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ˜
ÙÔ˘ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹. ÕÚ·: · + 2 = 15 Î·È · = 15 - 2 ‹ · = 13.
63

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

27
7. °Ú¿„ ˆ˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 125 ,

15 ,
18

3
11

Î·È ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 0,333…, 15,128, 0,0041 ˆ˜ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·.
§‡ÛË

15 = 0,833...
18

27 = 0,216
125

3 = 0,2727...
11

15,128 = 15128
1000

0,333... = 1
3

0,0041 =

41
10000

8. ¡· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ Ì ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ù· Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÂ
οı ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ:

(·)

(‚)

(Á)

(‰)

§‡ÛË
1
6

1
6

1
8

1
6
2
8

1
2

(·)

1
8

(‚)

1
10
1
10
1
10
1
10
1
10

1
16

1
16

1
8

1
4
1
8

3
8

(Á)

1
2

1
8
1
4

1
8

(‰)

9. °Ú¿„ ˆ˜ ÎÏ¿ÛÌ·:
ñ TÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ AB° Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¢EZ
(¢, E, Z ̤۷ ÙˆÓ B°, AB, A°)
ñ TÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ K§MN Â›Ó·È ÙÔ NH£ (H, £ Â›Ó·È Ì¤Û· ÙˆÓ N§, KN)

64

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

§‡ÛË
ñ

¢EZ = 1
AB° 4

NH£ 1
ñ K§MN = 8

65

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

2.2. πÛÔ‰‡Ó·Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·
1. °È· ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ÁÚ¿„ ÙÚ›· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·
0
·
2
9
3
2
§‡ÛË
2 = 4 = 6 = 10
9 18 27 45
0=0= 0 = 0
9
27
3 6

· = 2⋅· = 3⋅· = 10⋅·
4
6
20
2

2. B¿Ï Û ·ÎÏÔ fiÛ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ·Ó¿ÁˆÁ·:
3
58
33
64
2
11
24
17
7
9
12
10
34
18
35
28
§‡ÛË

3
7

58
18

33
35

2
9

64
28

11
12

24
10

17
34

3. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÈÛfiÙËÙ˜. BÚ˜ ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ›Û· Ù·
ÎÏ¿ÛÌ·Ù·:
3= — = — = — =
— = — = 6 = — =
— = — = — = 30
4
15
12
§‡ÛË
Ø2

3 = 6 = 9 = 12 = 0,75
4 8 12 16
Ø3

66

2 = 4 = 6 = 8 = 0,4
5 10 15 20

5 = 10 = 15 = 30 = 2,5
4
6
12
2

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

4. K¿Ó ÔÌÒÓ˘Ì· Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·:

ñ

7 ,
15

13
25

ñ

20 ,
24

21
28

ñ

5,
6

8 ,
12

11
16

ñ

3,
7

4,
5

1 ,
14

10
21

§‡ÛË
ñ 15 = 3Ø5, 25 = 52, EK¶ (15, 25) = 3Ø52 = 75
13 = 13 ⋅ 3 = 39
7 = 7 ⋅ 5 = 35 ,
25 25 ⋅ 3 75
15 15 ⋅ 5 75
ñ 24 = 23Ø3, 28 = 22Ø7, EK¶ (24, 28) = 23Ø3Ø7 = 168

20 = 20 ⋅ 7 = 140 ,
24 24 ⋅ 7 168

21 = 21 ⋅ 6 = 126
28 28 ⋅ 6 168

,
AÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ›¯·Ì ·ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ: 20 = 5 Î·È 21 = 3
28 4
24 6
Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ı· ‹Ù·Ó ÈÔ ·Ï¿.
ñ 6 = 2Ø3, 12 = 22Ø3, 16 = 24, EK¶ (16, 12, 16) = 24Ø3 = 48
8 = 8 ⋅ 4 = 32 ,
5 = 5 ⋅ 8 = 40 ,
11 = 11 ⋅ 3 = 33
12 12 ⋅ 4 48
6 6 ⋅ 8 48
16 16 ⋅ 3 48
ñ 7 = 7, 9 = 32, 14 = 2Ø7, 21 = 3Ø7, EK¶ (7, 9, 14) = 2Ø34Ø7 = 125
4 = 4 ⋅ 14 = 56
3 = 3 ⋅ 18 = 54 ,
5 9 ⋅ 14 126
7 7 ⋅ 18 126

1 = 1⋅9 = 9
14 14 ⋅ 9 126

10 = 10 ⋅ 6 = 60
21 21 ⋅ 6 126

5. §‡Û ÙȘ ÂÍÈÛÒÛÂȘ

ñ
ñ
ñ

2= x
3 15
y
=3
5
3=ˆ
4 6
67

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

§‡ÛË

ñ

2= x
3 15

¿Ú· 3 . x = 2 . 15 ‰ËÏ·‰‹ 3 . x = 30 Î·È x = 30:3 ‹ x = 10

ñ

y
=3
5

¿Ú· y = 3 . 5 ‹ y = 15

ñ

3=ˆ
4 6

¿Ú· 4 . ˆ = 3 . 6 ‰ËÏ·‰‹ 4 . ˆ = 18 Î·È ˆ = 18:4 ‹ ˆ = 9 = 4,5
2

6. M ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘, ‚Ú˜ ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ
˙‡ÁË Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·:
86 Î·È 85 ,
1513 Î·È 1581
24 Î·È 23 ,
75
74
30
1691
1767
31
§‡ÛË

24 = 0,774
31

ηÈ

23 = 0,766
30

¿Ú·

24 ≠ 23
31 30

86 = 1,146
75

ηÈ

85 = 1,148
74

¿Ú·

86 ≠ 85
75 74


ηÈ

1581 = 0,8947
1767

1513 = 0,8947
1691

¿Ú· 1513 = 1581
1691 1767

7. AÏÔÔ›ËÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·
40 ,
126 ,
0
14 ,
88
735
138
21
§‡ÛË

14 = 2 ⋅ 7 = 2
21 3 ⋅ 7 3
40 = 4 ⋅ 10 = 10 = 2 ⋅ 5 = 5
88 4 ⋅ 22 22 2 ⋅ 11 11
126 = 3 ⋅ 42 = 42 = 6 ⋅ 7 = 6
735 3 ⋅ 245 245 35 ⋅ 7 35
0 =0
138 1 , ÁÈ·Ù› fiÏ· Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ì ·ÚÈıÌËÙ‹ 0 Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·.

68

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

8. µ¿Ï Û ·ÎÏÔ fiÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÙÔ˘ 2
5
120 ,
16
58 ,
2 ,
24 ,
60
60
300
20
60
§‡ÛË
∫¿ÓÔ˘Ì ·ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ. πÛÔ‰‡Ó·ÌÔ Ì ÙÔ 2 Â›Ó·È ÙÔ 24 Î·È ÙÔ 120
300
60
5

9. BÚ˜ ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ Ì ÙÔ 3 Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹
5
45, 200, 1000
§‡ÛË

3 = 3 ⋅ 9 = 27
5 5 ⋅ 9 45
3 = 3 ⋅ 40 = 120
5 5 ⋅ 40 200
3 = 3 ⋅ 200 = 600
5 5 ⋅ 200 1000

27
10. BÚ˜ ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ÚÔ˜ ÙÔ 123 Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÚÈıÌËÙ‹
81, 9, 297
§‡ÛË

27 = 27 ⋅ 3 = 81
123 123 ⋅ 3 369
27 = 27 : 3 = 9
123 123 : 3 41
27 = 27 ⋅ 11 = 297
123 123 ⋅ 11 1353

11. ™ÙÔ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÌÈ·˜ Ù¿Í˘ ÔÈ 20 Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ 25 ¤ÁÚ·„·Ó ηϿ
Û ¤Ó· ÙÂÛÙ , ÂÓÒ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÌ‹Ì· ¤ÁÚ·„·Ó ηϿ ÔÈ 24 ·fi ÙÔ˘˜ 30
Ì·ıËÙ¤˜. T· ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· ¤ÁÚ·„·Ó ÂÍ ›ÛÔ˘ ηϿ;
EÍ‹ÁËÛ¤ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.
69

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

§‡ÛË
20 = 4 ⋅ 5 = 4
25 5 ⋅ 5 5

24 = 4 ⋅ 6 = 4
30 5 ⋅ 6 5
∆· ‰‡Ô ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¿Ú· Ù· ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· ¤ÁÚ·„·Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ηϿ.

12. °È· οı ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·, ÁÚ¿„ ÙÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ fiÏÔ˘
Â›Ó·È ÙÔ ÛÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Ì¤ÚÔ˜. ¶ÔÈ· ȉÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÚÔ·ÙÂÈ
·fi Ù· Û¯‹Ì·Ù· ·˘Ù¿;
§‡ÛË

(·)

(‚)

(Á)

(‰)

·) 2 ,
3

‚) 4 ,
6

Á) 6 ,
9

∆· 4 ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·.

70

‰) 8
12

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

13. ∆· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· ∞µ, °¢, ∂∑, ∏£ ¤¯Ô˘Ó Ì‹ÎÔ˜:
∞µ = 9 cm
°¢ = 12 cm
∂∑ = 18 cm
∏£ = 15 cm
¶ÔÈÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ô ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È 6 , 5 , 3 , 4 ;
5 4 5 3
§‡ÛË

H£ = 15 = 5
°¢ 12 4
AB = 9 = 3
H£ 15 5
°¢ = 12 = 4
AB
9
3
EZ = 18 = 6
H£ 15 5

71

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

2.3. ™‡ÁÎÚÈÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ
1. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ÎÂÓfi
Ì ٷ ۇ̂ÔÏ· > , < ‹ =

§‡ÛË

7
8

=

5
8

24
5

=

23
6

24
5

0
7

=

0
17

0
7

=

0
17

2
5

=

4
10

2
5

=

4 (ÁÈ·Ù› 2 = 2 ⋅ 2 = 4 )
5 2 ⋅ 5 10
10

5
3

=

3
5

5
3

>

3
5

7
8

>

5
8

> 23
6

(ÁÈ·Ù› 4 > 3 )
5 6

(ÁÈ·Ù› 5 > 1 Î·È 3 < 1 )
5
3

2. °Ú¿„ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚÈ¿‰Â˜ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ
·fi ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ (·‡ÍÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿)
33 , 23 , 3
11 , 11 , 11
ηÈ
6
13
16
16
22
§‡ÛË
11 < 11 < 11
13
6
22

ηÈ

23 < 33 < 3
16
16

2 , 24 ,
3. ¶ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· 17 ,
1000
23
18
Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· Î·È ÔÈ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ìˉ¤Ó;
§‡ÛË

72

17 ,
18

24
23

ηÈ

2
1000

ηÈ

1
2004

1998
2001

Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÌÔÓ¿‰·
Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ìˉ¤Ó

1998 ,
2001

1
2004

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

4. BÚ˜ ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ·:

3 <…< 5 ,
11
11

4 <…< 5 ,
5
6

3 <…< 4
7
7

§‡ÛË

ñ

3 < 4 < 5
11
11
11

ñ T· οӈ ÔÌÒÓ˘Ì· :

4 = 4 ⋅ 60 = 240 ,
5
5 ⋅ 60
300

5 = 5 ⋅ 50 = 250
6
6 ⋅ 50
300

3 = 3⋅2 = 6 ,
7
7⋅2
14

4 = 4⋅2 = 8
7
7⋅2
14

4 < 245 < 5
5
300
6
ñ T· οӈ ÔÌÒÓ˘Ì· :
3< 7 <4
7 14 7

5. TÔÔı¤ÙËÛ ÛÙËÓ Â˘ı›· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·
3, 2, 5, 7
4
6
6
2
§‡ÛË
XˆÚ›˙ˆ ÙËÓ Â˘ı›· ÛÙ· ·Ó¿ÏÔÁ· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·

2
6

0

35
46

7
2

1

2

3

4

6. TÚÂȘ Ê›ÏÔÈ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘
EÏÏËÓÈ΋˜ M·ıËÌ·ÙÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜. O Ì·ıËÙ‹˜ ·fi ÙËÓ A’ Ù¿ÍË ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ 10 ·fi ÙȘ 12 ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. O Ì·ıËÙ‹˜ ·fi ÙË B’ Ù¿ÍË ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ 15 ·fi ÙȘ 18 ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È Ô Ì·ıËÙ‹˜ ·fi ÙË °’ Ù¿ÍË ÛÙȘ
19 ·fi ÙȘ 24. ¶ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ¤ÁÚ·„ ηχÙÂÚ· ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi;

73

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

§‡ÛË
10
ñ O Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ A’ Ù¿Í˘: 12
ñ O Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ B’ Ù¿Í˘:

15
18

ñ O Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ °’ Ù¿Í˘:

19
24

™˘ÁÎÚ›Óˆ Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·:

10 = 20 ,
24
12

15 = 5 = 20 ,
6
24
18

19
24

OÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ A’ Î·È Ù˘ B’ Ù¿Í˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ηϿ, ηχÙÂÚ· ·fi ÙÔ
Ì·ıËÙ‹ Ù˘ °’ Ù¿Í˘.

74

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

2.4. ¶ÚfiÛıÂÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ
1. BÚ˜ Ù· ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·. AÏÔÔ›ËÛ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·:
3 + 3 ,
1 + 5 + 3
10
8
6
8
2

1 + 2 ,
7
20
5 + 3 ,
20
12

4 + 3 + 1
7
14
6
3 + 7 + 3
5
15
20

§‡ÛË
¶ÚÈÓ ‚ÚÂȘ ÙÔ EK¶ ÙˆÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙÒÓ, ÂͤٷÛ ·Ó ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ
Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·.

3 + 3 = 3 ⋅ 5 + 3 ⋅ 4 = 15 + 12 = 27
8 10 8 ⋅ 5 10 ⋅ 4 40 40 40
1 + 2 = 1 + 1 = 10 + 7 = 17
7 20 7 10 70 70 70
5 + 3 = 5 ⋅ 5 + 3 ⋅ 3 = 25 + 9 = 34 = 17
12 20 12 ⋅ 5 20 ⋅ 3 60 60 60 30

EK¶ (7, 20) = 70

1 + 5 + 3 = 1 ⋅ 12 + 5 ⋅ 4 + 3 ⋅ 3 = 12 + 20 + 9 = 41
2 6 8 2 ⋅ 12 6 ⋅ 4 8 ⋅ 3 24 24 24 24

EK¶ (2, 6, 8) = 24

4 + 3 + 1 = 4 ⋅ 6 + 3 ⋅ 3 + 1 ⋅ 7 = 24 + 9 + 7 = 40 = 20
7 14 6 7 ⋅ 6 14 ⋅ 3 6 ⋅ 7 42 42 42 42 21

EK¶ (7, 14, 6) = 42

3 + 7 + 3 = 3 ⋅ 12 + 7 ⋅ 4 + 3 ⋅ 3 = 36 + 28 + 9 = 73
5 15 20 5 ⋅ 12 15 ⋅ 4 20 ⋅ 3 60 60 60 60

EK¶ (5, 15,20) = 60

EK¶ (8, 10) = 40

EK¶ (12, 20) = 60

2. BÚ˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜. AÏÔÔ›ËÛ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·:
5 - 5 ,
13 - 5
7 - 3 ,
16
6
18
15
12
12
§‡ÛË
7 - 3 = 7 ⋅ 4 - 3 ⋅ 3 = 28 - 9 = 19
12 16 12 ⋅ 4 16⋅ 3 48 48 48

EK¶ (12, 16) = 48

5 - 5 = 5 ⋅ 3 - 5 = 15 - 5 = 10 = 5
6 18 6⋅ 3 18 18 18 18 9

EK¶ (6, 18) = 18

13 - 5 = 13 ⋅ 4 - 5 ⋅ 5 = 52 - 25 = 27 = 9
15 12 15⋅ 4 12⋅ 5 60 60 60 20

EK¶ (15, 12) = 60

75

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3. N· οÓÂȘ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ: 3 1 + 2 2 ,
5
6

45 + 13
4
8

§‡ÛË
¶ÚÔÛı¤Ùˆ ÙÔ˘˜ ·Î¤Ú·ÈÔ˘˜ Î·È Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·
3 1 + 2 2 = 3 + 2 + 1 + 2 = 5 + 1⋅5 + 2 ⋅ 6 = 5 + 5 + 12 = 5 + 17 = 5 17
5
6
6 5
6⋅5 5⋅6
30 30
30
30

4 5 + 1 3 = 4 + 1 + 5 + 3 = 5 + 5 + 3 ⋅ 2 = 5 + 5 + 6 = 5 + 11 = 5 + 8 + 3 = 6 + 3 = 6 3
4
8
8 4
8 4⋅2
8 8
8
8 8
8
8

4. N· οÓÂȘ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ: 3 3 - 2 1 ,
5
2

(2 1 + 3 1 ) - 5
4
2

§‡ÛË
1Ô˜ ÙÚfiÔ˜: AÊ·ÈÚÒ ÙÔ˘˜ ·Î¤Ú·ÈÔ˘˜ Î·È Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·

3 3 -2 1 = 1 + 3 - 1 =1 + 3 ⋅ 5 - 1 ⋅ 2 =1 + 15 - 2 = 1 + 13 = 1 + 1 3 = 2 3
5
2
2 5
2⋅ 5 5⋅ 2
10 10
10
10
10
2Ô˜ ÙÚfiÔ˜: K¿Óˆ Ù· ÌÂÈÎÙ¿ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ·Ï¿

(2 1 + 3 1 ) - 5 = ( 5 + 13 ) - 5 ⋅ 4 = ( 10 + 13 ) - 5 ⋅ 4 = 23 - 20 = 3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2

3
1 2
5. TÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· 3 + 5 + 12 Â›Ó·È ›ÛÔ ÌÂ:
97 ,
120

118 ,
120

6 ,
16

250
240

§‡ÛË

1 + 2 + 3 = 1 ⋅ 20 + 2 ⋅ 12 + 3 ⋅ 5 = 20 + 24 + 15 = 59 = 118
3 5 12 3⋅ 20 5⋅ 12 12⋅ 5 60 60 60 60 120

6. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ 7 - 3 Â›Ó·È ›ÛÔ ÌÂ:
8 12
5 , 5 , 1 , 50
24
2
96
8
§‡ÛË

7 - 3 = 7 ⋅ 3 - 3 ⋅ 2 = 21 - 6 = 15 = 5
8 12 8⋅ 3 12⋅ 2 24 24 24 8

76

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

7. ™Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù· ˘ÔÏfiÁÈÛ ̒ ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· ÙË ÛÎÈ·Ṳ̂ÓË
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ˘fiÏÔÈË.

(·)

(‚)

(Á)

§‡ÛË

1+1=3+1=4=2
2 6 6 6 6 3
1
2

H ˘fiÏÔÈË Â›Ó·È 2 = 1
6 3

1
6
(·)

1
8

1
4

1 + 1 = 2 + 1 =3
4 8 8 8 8
5
H ˘fiÏÔÈË Â›Ó·È 8

(‚)

1
8

1
16

1 +1= 1 + 2 = 3
16 8 16 16 16
H ˘fiÏÔÈË Â›Ó·È 13
16

(Á)

77

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

8. MÈ· ·Ú¤· Ê›ÏˆÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ οÓÂÈ ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ̤۷ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜
Ì ٷ fi‰È·. TËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÂÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ 1 Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜, ÙË
2
1
1
‰Â‡ÙÂÚË ÙÔ
Î·È ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÙÔ . TÂÏÈο ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ÍÂ4
3
ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó. EÍ‹ÁËÛ ÁÈ·Ù› Î·È ‚Ú˜
ηٿ fiÛÔ ¤Ú·Û·Ó ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ˘ÔÏfiÁÈ˙·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó.
§‡ÛË
1 + 1 + 1 = 6 + 4 + 3 = 13
2 3 4 12 12 12 12

1
TÔ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ηٿ 12 .

78

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

2.5 ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜
Î·È ‰È·›ÚÂÛË ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ
1. µÚ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Ú¿ÍÂȘ Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ·:
ñ 1⋅4⋅7⋅3⋅5=
3 5 1 4 7
ñ 2 ⋅ 11 ⋅ 7 ⋅ 9 ⋅ 3 =
7 3 9 11 1
ñ 2⋅7⋅9⋅5⋅2=
3 5 2 7 6
§‡ÛË
AÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ:
ñ

1⋅4⋅7⋅3⋅5=1
3 5 1 4 7

ñ 2 ⋅ 11 ⋅ 7 ⋅ 9 ⋅ 3 = 2
7 3 9 11 1
ñ

2⋅7⋅9⋅5⋅2=1
3 5 2 7 6

2. ÀÔÏfiÁÈÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·:

( 1 ⋅ 3 ): 2
5 2 1
ñ 7 3 1
+ 8 2 4

4 - 1+ 1
5 2 3
ñ
3 :2
4 3

§‡ÛË
YÔÏÔÁ›˙ˆ ·ÚÈıÌËÙ¤˜ Î·È ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ¤˜:

4 1 1 4 ⋅ 6 1 ⋅ 15 1 ⋅ 10 24 15 10 19
ñ 5 - 2 + 3 = 5 ⋅ 6 - 2 ⋅ 15 + 3 ⋅ 10 = 30 - 30 + 30 = 30
3 :2 = 3 ⋅3 = 9
4 3 4 2 8
ÕÚ·:

4-1+1
5 2 3 =
3:2
4 3

19
30 = 19 ⋅ 8 = 152 = 76
30 ⋅ 9 270 135
9
8

79

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ñ ŸÌÔÈ·

( 1 ⋅ 3 ): 2 = 3 : 2 = 3 ⋅ 1 = 3
5 2 1 10 1 10 2 20
7 + 3 - 1 = 7 + 3 ⋅ 4 - 1 ⋅ 2 = 7 + 12 - 2 = 17
8 8
8
8 2 4 8 2⋅4 4⋅2 8
ÕÚ·:

3
(1 ⋅ 3) : 2
5 2 1 = 20 = 3 ⋅ 8 = 24 = 6
17 20 ⋅ 17 340 85
7+3-1
8
8 2 4

3. ™Â ÌÈ· ¢ı›· ‚¿Ï 4 ÛËÌ›· ∞, µ, ° Î·È ¢ Ù¤ÙÔÈ· ÒÛÙÂ:
∞µ = 2 ∞¢, ∞° = 3 ∞¢, ∞° - ∞µ = 2 cm
5
5
§‡ÛË
H ‰È·ÊÔÚ¿ ∞° - ∞µ = 2 cm
AÏÏ¿ ∞° - ∞µ = 3 - 2 = 1 Ù˘ A¢, ¿Ú· 1 A¢ = 2cm Î·È A¢ = 10 cm.
5 5 5
5
™¯Â‰È¿˙ˆ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· A¢ = 10 cm Î·È ÙÔ xˆÚ›˙ˆ Û 5 ̤ÚË:
AB = 2 A¢ = 2 ⋅ 10 = 4 cm
5
5
A° = 3 A¢ = 3 ⋅ 10 = 6 cm
5
5
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

ñ

A

¢

B

°

4. ™ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ AB°¢ Â›Ó·È AB = 4 cm, A¢ = 5 cm, AE = 1
2 AB.
A
H
¢
1
ŸÙ·Ó (AEZH) =
(AB°¢),
10
Ó· ‚ÚÂı› Ë AH.
E

B

Z

°

§‡ÛË
TÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ AB°¢ Â›Ó·È (AB°¢) = ABØA¢ = 4 cm Ø 5 cm = 20 cm2
1
1
(∞∂∑∏) = 10 (∞µ°¢) = 10 . 20 cm2 = 2 cm2
ÕÚ· ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ∞∂∑∏ Â›Ó·È 2 cm2.

80

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

∏ ∞B Â›Ó·È 4 cm, ¿Ú· Ë ∞∂ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÛfi Ù˘ Â›Ó·È 2 cm.
∆Ô ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ∞∂∑∏ ¤¯ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÂÌ‚·‰fiÓ 2 cm2
Î·È Ë Ì›· ÙÔ˘ ÏÂ˘Ú¿ Â›Ó·È 2 cm, ¿Ú· Ë ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ı· Â›Ó·È 1 cm,
‰ËÏ·‰‹ (AHZE) = AE . AH = 2 cm . AH = 2 cm2 Î·È AH = 1 cm.

5. ŒÓ·˜ ¤ÌÔÚÔ˜ ›¯Â 24 m ‡Ê·ÛÌ·. ¶Ô‡ÏËÛ ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ
ÌÈÛfi. ¶fiÛ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó; ¶ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ô‡ÏËÛÂ;
§‡ÛË
™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô‡ÏËÛ ÙÔ 1 Ø24 = 24 = 6 m.
4
4
ªÂÙ¿ Ô‡ÏËÛ ÙÔ 1 Ø24 = 24 = 12 m.
4
2
ÕÚ· Û˘ÓÔÏÈο Ô‡ÏËÛ 6 +12 = 18 m Î·È ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó 6 m.
¶Ô‡ÏËÛ ٷ 18 = 3 ÙÔ˘ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜.
24 4

6. ŒÓ· ·È‰› ¤¯·Û ÙÔ 2 ·fi ÙȘ Ì›ÏȘ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó 4.
9
¶fiÛ˜ Ì›ÏȘ ›¯Â ÛÙËÓ ·Ú¯‹;
§‡ÛË
∞Ó ÔÓÔÌ¿Ûˆ x ÙȘ Ì›ÏȘ Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ÙfiÙ 2 Ø x = 4.
9
9
36
2
ÕÚ· x = 4: = 4 Ø =
= 18.
2
2
9
™ÙËÓ ·Ú¯‹ ›¯Â 18 Ì›ÏȘ.

81

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

2.6. ¶ÔÛÔÛÙ¿
1. ŒÓ· ηٿÛÙËÌ· Ô‡ÏËÛ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ ·Í›·˜ 100000 ‰Ú¯
ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 85000 ‰Ú¯.
∆È ÔÛÔÛÙfi ÛÙ· ÂηÙfi ‹Ù·Ó Ë ¤ÎÙˆÛË;
§‡ÛË
∆Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· ¤Î·Ó ¤ÎÙˆÛË 100000 - 85000 = 15000 ‰Ú¯.
ÕÚ· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ¤ÎÙˆÛ˘ Â›Ó·È 15000 = 15 = 15%
100000 100

2. ∆Ô ›‰ÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ô‡ÏËÛ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ Ô˘ ·ÁfiÚ·ÛÂ
85000 ‰Ú¯. ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 100000 ‰Ú¯.
¶ÔÈfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜;
§‡ÛË
∆Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· ΤډÈÛ 100000 - 85000 = 15000 ‰Ú¯.
∂Âȉ‹ ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ ›ӷÈ:
15000 = 15 = 0,1764 = 17,54%
85000 85

3. ¶fiÛÔ˜ ›ӷÈ, ÌÂÙ¿ ·fi 2 ¯ÚfiÓÈ·, Ô ÙfiÎÔ˜ ÌÈ·˜ ηٿıÂÛ˘ 50000 ‰Ú¯.,
Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 10%, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ÙfiÎÔ˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
οı ÂÍ¿ÌËÓÔ;
§‡ÛË
∆Ô ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Â›Ó·È 10%, ¿Ú· ÙÔ ÂÍ·ÌËÓÈ·›Ô Â›Ó·È 5%.
ñ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ Ô ÙfiÎÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ›ӷÈ:
5 ⋅ 50000 = 250000 = 2500 ‰Ú¯.
100
100
√ ÙfiÎÔ˜ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È 50000 + 2500 = 52500 ‰Ú¯.
ñ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚’ ÂÍ¿ÌËÓÔ˘ Ô ÙfiÎÔ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ›ӷÈ:
5 ⋅ 52500 = 262500 = 2625 ‰Ú¯.
100
100
Î·È Ì ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 52500 + 2625 = 55125 ‰Ú¯.

82

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ñ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ˘ Ô ÙfiÎÔ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ›ӷÈ:
5 ⋅ 55125 = 275625 Î·È ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 55125 + 2756 = 57881 ‰Ú¯.
100
100

ñ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰’ ÂÍ¿ÌËÓÔ˘ Ô ÙfiÎÔ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ›ӷÈ:
5 ⋅ 57881 = 289405 = 2894,05 ‰Ú¯, Ì ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔ›ËÛË 2894
100
100
Î·È Ì ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 57881 + 2894 = 60775 ‰Ú¯.
∆Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÏÔÈfiÓ Û 2 ¯ÚfiÓÈ· ¤ÁÈÓ 60775 ‰Ú¯.
Î·È Ô ÙfiÎÔ˜ Ù˘ ηٿıÂÛ˘ Â›Ó·È 60775 - 50000 = 10775 ‰Ú¯.

4. ¶fiÛÔ ÊfiÚÔ ı· ÏËÚÒÛÂÈ Ì›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· 6500000 ‰Ú¯.
·Ó Ô ÊfiÚÔ˜ ÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:
% ÊfiÚÔ˘
ÂÈÛfi‰ËÌ· ˆ˜

1500000

0

Ù· ÂfiÌÂÓ·

2000000

5

Ù· ÂfiÌÂÓ·

2000000

15

Ù· ÂfiÌÂÓ·

3000000

30

§‡ÛË
ñ °È· ÙȘ ÚÒÙ˜ 1500000 ‰Ú¯. Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÊfiÚÔ.
ÕÚ· ÊÔÚÔÏÔÁÂ›Ù·È ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ 6500000 - 1500000 = 5000000 ‰Ú¯.

ñ °È· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ 2000000 ‰Ú¯, ÏËÚÒÓÂÈ 5%,
‰ËÏ·‰‹ 2000000 Ø 5 = 10000000 = 100000 ‰Ú¯.
100
100
ÀÔÏÔ›ÔÓÙ·È 5000000 - 2000000 = 3000000 ‰Ú¯.
ñ °È· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ 2000000 ‰Ú¯. ÏËÚÒÓÂÈ 15%,
‰ËÏ·‰‹ 2000000 Ø 15 = 30000000 = 300000 ‰Ú¯.
100
100
AÔ̤ÓÔ˘Ó 3000000 - 2000000 = 1000000 ‰Ú¯.
ñ °È· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ 1000000 ‰Ú¯., ÊÔÚÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì 30%,
‰ËÏ·‰‹ 1000000 Ø 30 = 300000 ‰Ú¯.
100

83

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

™˘ÓÔÏÈο Ë ÔÈÎfiÁÂÓÂÈ· ÏËÚÒÓÂÈ 100000 + 300000 + 300000 = 700000 ‰Ú¯. ÊfiÚÔ.
‹ Û¯ËÌ·ÙÈο:
ÂÈÛfi‰ËÌ·

ÊfiÚÔ˜

1500000

0

2000000

100000

2000000

300000

2000000

300000

6500000

700000

5. ¶ÔÈfi Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÛÔ˘;
¶ÔÈfi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ;
§‡ÛË
¢È·ÈÚ›˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ:
·ÚÈıÌfi˜ ·ÁÔÚÈÒÓ
Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂȘ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi.
·ÚÈıÌfi˜ Ì·ıËÙÒÓ
∆Ô ˘fiÏÔÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 100 Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ.
∫¿Ó ÌÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÛÔ˘.

6. ™Â ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ì¿ÛÎÂÙ Ë ÔÌ¿‰· ∞ ›¯Â 17
25 ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· ‰›ÔÓÙ·
15 .
Î·È Ë ÔÌ¿‰· µ, 20
ñ ¶ÔÈ¿ ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó ÈÔ Â‡ÛÙÔ¯Ë ÛÙ· ‰›ÔÓÙ·;
ñ TÈ ÔÛÔÛÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ ›¯Â Ë Î¿ı ÔÌ¿‰·;
§‡ÛË
∏ ÔÌ¿‰· ∞ ‹Ù·Ó ‡ÛÙÔ¯Ë Î·Ù¿ 17 = 0,68 = 68 = 68 %.
25
100
∏ ÔÌ¿‰· µ ‹Ù·Ó ‡ÛÙÔ¯Ë
ηٿ 15 = 0,75 = 75 = 75 %.
20
100
ÕÚ· Ë ÔÌ¿‰· µ ‹Ù·Ó ÈÔ Â‡ÛÙÔ¯Ë.

84

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

°ÂÓÈΤ˜ ∞Û΋ÛÂȘ
1. ¢È¿ÏÂÍ ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ x ¯ˆÚ›˜ Ó· χÛÂȘ ÙËÓ Â͛ۈÛË:
ñ

15 = 1
:
¯-8

15, 9, 23

ñ

72 = 3 :
¯ + 15

57, 9, 19

ñ

7-¯ =0 :
5

17, 2, 5

§‡ÛË
ñ

15 = 1
¯-8

ñ

72 = 3
¯ + 15

ñ

7-¯ =0
5

: Ô ·ÚÈıÌËÙ‹˜ Î·È Ô ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜ Â›Ó·È ›ÛÔÈ
¿Ú· ¯ - 8 = 15 Î·È ¯ = 23.
: Ô ·ÚÈıÌËÙ‹˜ Â›Ó·È ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹,
72 : 3 = 24, ¿Ú· ¯ + 15 = 24 Î·È ¯ = 9
: Ô ·ÚÈıÌËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È 0, ¿Ú· ¯ = 7.

2. ÀÔÏfiÁÈÛ Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘ Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·. ∆› ·Ú·ÙËÚ›˜;

7
9

419
99

309
909

77
9

5205
999

312
99

1434
999

97151
9900

§‡ÛË

7 = 0,777...
9
309 = 0,3121212...
909
77 = 8,555...
9
312 = 3,151515...
99

419 = 4,232323...
99
1434 = 1,435435435...
999
5205 = 5,210210210...
999
97151 = 9,81323232...
9900

√ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¤¯ÂÈ ÙfiÛ· „ËÊ›· fiÛ· 9 ¤¯ÂÈ Ô ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜.
∆· ÌˉÂÓÈο ÙÔ˘ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÛ· „ËÊ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹ ‰ÂÓ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È.

85

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Î‡ÎψÛ ٷ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·
Ô˘ Â›Ó·È ›Û· Ì ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜:

3 , 20 , 1 , 1 , 16 , 20 , 6 , 7
15 10 2 5 8 100 4 35

0,2

3 , 15 , 125 , 12 , 5 , 125 , 25 , 8
4 12 100 5 4 100 12 7

1,25

23 , 7 , 21 , 33 , 2333 , 28 , 5 , 2
2
100 12 2 3
10 3 5

2,333

§‡ÛË
0,2

3 , 1 , 20 , 7
15 5 100 35
15 , 125 , 5
12 100 4

1,25

7 , 28
3 12

2,333

4. BÚ˜ Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÛËÌ›·

ñ ñ ñ ñ ñ ññ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ññ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
1
1
2
0 12
§‡ÛË
3
12

5
12

10
12

7
12

14
12

17
12

21
12

ñ ñ ñ ñ ñ ññ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ññ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
1
2
1
0 12
5. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ Ï›Ô˘Ó:
§‡ÛË

3

;

-1
4

3

;

;

+3
4

86

-1
4

;

;

+3
4

33
4

-1
4

23
4

2=1
4 2

-1
4

+3
4

32
4

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

6. 160 ¿ÙÔÌ· ¤¯Ô˘Ó ηı‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· 240 ·ÙfïÓ.
¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹;
ñ T· 2 ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È Î·ÙÂÈÏËÌ̤Ó˜
3
3
ñ T· ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È Î·ÙÂÈÏËÌ̤Ó˜
4
¶fiÛ· ¿ÙÔÌ· ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ηı‹ÛÂÈ, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹ Ë ¿ÏÏË ÚfiÙ·ÛË;
§‡ÛË
ñ E›Ó·È ηÙÂÈÏË̤Ó˜ 160 ·fi ÙȘ 240 ı¤ÛÂȘ, ‰ËÏ·‰‹: 160 = 16 = 2
240 24 3
ÕÚ· Ë ÚÒÙË ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹.
ñ °È· Ó· Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È Î·ÙÂÈÏËÌ̤ӷ
Ù· 3 ÙˆÓ 240 ı¤ÛˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· οıÔÓÙ·È 3 ⋅ 240 = 3Ø60 = 180 ¿ÙÔÌ·
4
4

7. T· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡˜ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ.
BÚ˜ ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ·, ˘ÔÏfiÁÈÛ¤ Ù· Î·È Û‡ÁÎÚÈÓ¤ Ù· Ì ٷ
ÛÎÈ·Ṳ̂ӷ ̤ÚË.

(·)

(‚)

(Á)

§‡ÛË
·)

3
5

}

3⋅3= 9
5 4 20

}
3
4
87

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

‚)

}

3
8

}

3⋅2= 6
8 3 24

2
3
Á)

}

5
6

}

5⋅1= 5
6 2 12

1
2

8. ™Â ¤Ó· ÔÈÎfiÂ‰Ô ¯Ù›ÛÙËΠ¤Ó· Û›ÙÈ Ô˘ ηχÙÂÈ Ù· 3 ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘
5
2
Î·È Ù·
ÙÔ˘ Ï¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘. ¶fiÛÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ
3
Î·È fiÛÔ ·Ô̤ÓÂÈ ·Î¿Ï˘ÙÔ;

§‡ÛË
Ÿˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¿ÛÎËÛË, ÙÔ Ì¤ÚÔ˜

2
3

ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ Â›Ó·È
2⋅3= 6 ‹ 2⋅
5
3 5 15

}
}
3
5

88

3
9
ÕÚ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Î¿Ï˘ÙÔ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 15 ‹ 5 ⋅
6
(H ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ 15 ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘
Ô˘ ‚ڋηÌ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı›
Î·È Û ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ).

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

9. ™ÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ 16000 ¿ÙÔÌ·. Afi ·˘Ù¿ „‹ÊÈÛ·Ó ÙÔ 84%. H ·Ú¿Ù·ÍË A ‹Ú ÂÚ›Ô˘ 51% Î·È Ë ·Ú¿Ù·ÍË B ÂÚ›Ô˘ 34% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ. OÈ ˘fiÏÔÈÔÈ „‹ÊÈÛ·Ó Ï¢Îfi ‹ ¿Î˘ÚÔ. ¶fiÛ· ¿ÙÔÌ· „‹ÊÈÛ·Ó Î·È fiÛ˜ „‹ÊÔ˘˜ ‹ÚÂ Ë Î¿ı ·Ú¿Ù·ÍË;
§‡ÛË
æ‹ÊÈÛ·Ó ÙÔ 84% ÙˆÓ 16000 ·ÙfïÓ, ‰ËÏ·‰‹

84 ⋅ 16000 = 0,84 ⋅ 16000 = 13440 ¿ÙÔÌ·
100
ñ Afi ·˘Ù¿ ÙÔ 51% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ ‹ÚÂ Ë ·Ú¿Ù·ÍË A:

51 ⋅ 13440 = 0,51 ⋅ 13440 = 6854,4
100

¿ÙÔÌ·

O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Î¤Ú·ÈÔ˜,
¿Ú· ϤÌ fiÙÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË A ‹Ú 6854 „‹ÊÔ˘˜.
ñ TÔ 34% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ ‹ÚÂ Ë ·Ú¿Ù·ÍË B:

34 ⋅ 13440 = 0,34 ⋅ 13440 = 4569,6
100
K·È ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ Ï¤Ì fiÙÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË B ‹Ú 4570 „‹ÊÔ˘˜.
ñ T¤ÏÔ˜, Ï¢Îfi ‹ ¿Î˘ÚÔ „‹ÊÈÛ·Ó Ù· ˘fiÏÔÈ·
13440 - 6854-4570 = 2016 ¿ÙÔÌ·.

10. MÈ· Ì¿Ï· ¤ÊÙÂÈ ·fi ‡„Ô˜ 12 m. K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·Ó·ˉ¿ ηٿ Ù· 2
3 ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÊÙÂÈ. M¤¯ÚÈ ÔÈfi
‡„Ô˜ ı· ·Ó·ˉ‹ÛÂÈ ÙËÓ 3Ë ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜;

§‡ÛË
1Ë ÊÔÚ¿:

ºÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ·Ó·ˉ¿ ηٿ Ù· 2 ÙˆÓ 12 m
3
MÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·‹‰ËÛË ÊÙ¿ÓÂÈ Û ‡„Ô˜ 2 ⋅ 12 m = 8 m
3

12 m
2.
3 12

89

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

2Ë ÊÔÚ¿:

ºÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ·Ó·ˉ¿ ηٿ Ù· 2 ÙˆÓ 8 m
3
MÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·‹‰ËÛË ÊÙ¿ÓÂÈ Û ‡„Ô˜ 2 ⋅ 8 m = 16 m = 5,33... m
3
3
3Ë ÊÔÚ¿:

ºÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ·Ó·ˉ¿ ηٿ Ù· 2 ÙˆÓ 16 m
3
3
MÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·‹‰ËÛË ÊÙ¿ÓÂÈ Û ‡„Ô˜ 2 ⋅ 16 m = 32 m = 3,555... m
9
3 3

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3.1. ™ËÌ›Ô, E˘ı›·, E›‰Ô
1. BÚ˜ ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ,
ÌÈ·˜ ¢ı›·˜ ‹ ÂÓfi˜ ÂÈ¤‰Ô˘
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

H ÁˆÓÈ¿ ÂÓfi˜ ÎÔ˘ÙÈÔ‡
H ÙÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÙÔ›¯Ô˘ Î·È Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜
MÈ· ·ÎÙ›Ó· Laser
H ¯ÔÚ‰‹ ÌÈ·˜ ÎÈı¿Ú·˜
O ÙÔ›¯Ô˜ ÂÓfi˜ ÛÈÙÈÔ‡
ŒÓ· ¿ÛÙÚÔ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

™ËÌ›Ô
∂˘ı›·
∂˘ı›·
∂˘ı›·
∂›‰Ô
™ËÌ›Ô

2. M ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì· :
O

A

B

°

¢

ñ OÓfiÌ·Û Ì ÙÚÂȘ ÙÚfiÔ˘˜
ÙËÓ ËÌÈ¢ı›· Ì ·Ú¯‹ ÙÔ A.
ñ BÚ˜ ‰‡Ô ËÌÈ¢ı›˜
Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ì›· ¢ı›·.
ñ OÓfiÌ·Û ٷ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·
Ù˘ ¢ı›·˜ B°.
ñ √ÓfiÌ·Û ÙȘ ËÌÈ¢ı›˜
Ì ·Ú¯‹ ÙÔ √

ñ ∞µ, ∞°, ∞¢
ñ µ∞ Î·È µ¢
ñ ∞µ, ∞°, ∞¢, µ°, µ¢, °¢
ñ √∞, √µ, √°, √¢

3. TÔ Û¯‹Ì· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ¤Ó· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÎÔ˘Ù›.
B
K

I
°

A

¢
H
£

Z
E

92

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

A¿ÓÙËÛ Ì ¤Ó· ÛˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·;
™ˆÛÙfi §¿ıÔ˜

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

ÛËÌ›·
ÛËÌ›·
ÛËÌ›·
ÛËÌ›·
ÛËÌ›·
A, B Î·È ° ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›·.
¢, B Î·È ° ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›‰Ô.
A, B, ¢ Î·È Z ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›‰Ô.
A, B, K ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›·.
A Î·È ¢ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›·.4. ™ËÌ›ˆÛ 5 ÛËÌ›· Ô˘ ·Ó¿ ÙÚ›· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›· Î·È Ê¤Ú fiϘ ÙȘ ¢ı›˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù¿. ¶fiÛ˜ ¢ı›˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ;
§‡ÛË
A

E

¢
B
°

•¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ì›· ¢ı›· ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ‰‡Ô ÛËÌ›·.
™¯ËÌ·Ù›˙ˆ ÙȘ ¢ı›˜:
ñ ·fi ÙÔ ∞ Î·È Ù· ÛËÌ›· µ, °, ¢, ∂
∞µ, ∞°, ∞¢, ∞∂

4 ¢ı›˜

ñ ·fi ÙÔ µ Î·È Ù· ÛËÌ›· °, ¢, ∂
(‰ÂÓ ·›ÚÓˆ ÙËÓ Â˘ı›· µ∞ ÁÈ·Ù›
Â›Ó·È ›‰È· Ì ÙËÓ ∞µ)

µ°, µ¢, µ∂

3 ¢ı›˜

ñ ·fi ÙÔ ° Î·È Ù· ÛËÌ›· ¢, ∂
(‰ÂÓ ·›ÚÓˆ ÙȘ ¢ı›˜ °∞ Î·È °µ
ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ›‰È˜ Ì ÙȘ ∞° Î·È µ°)

°¢, °∂

2 ¢ı›˜

ñ ·fi ÙÔ ¢ Î·È ÙÔ ÛËÌ›· ∂
(fiÌÔÈ·, ‰ÂÓ ·›ÚÓˆ ¢ı›˜
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ۯ‰ȷÛı›)

¢∂

1 ¢ı›·

ñ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∂ fiϘ ÔÈ Â˘ı›˜
¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛı›
ŸÏ˜ Ì·˙› ÔÈ Â˘ı›˜ ›ӷÈ

4 + 3 + 2 + 1 = 10

93

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3.2. E˘ı›˜ ·Ú¿ÏÏËϘ Î·È Î¿ıÂÙ˜
1. XÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Î·È ÙÔ ÁÓÒÌÔÓ· οÓ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜.
ñ ŒÓ· ˙‡ÁÔ˜ ηı¤ÙˆÓ ¢ıÂÈÒÓ.
ñ ŒÓ· ˙‡ÁÔ˜ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ.
§‡ÛË
ñ ŒÓ· ˙‡ÁÔ˜ ηı¤ÙˆÓ ¢ıÂÈÒÓ.

ñ ŒÓ· ˙‡ÁÔ˜ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ.

2. ™ËÌ›ˆÛ ‰‡Ô ÛËÌ›· A Î·È B Î·È Û¯Â‰›·Û ¤Ó· ˙‡ÁÔ˜ ·Ú·ÏϋψÓ
¢ıÂÈÒÓ Ô˘ Ë Ì›· ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ A Î·È Ë ¿ÏÏË ·fi ÙÔ B.
§‡ÛË

A

B

A

B

A

B

A

B

3. ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì· οÓ Ì ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Î·È ÙÔ ÁÓÒÌÔÓ· ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ηٷÛ΢¤˜.
ñ ™ÙËÓ Â˘ı›· Â1 ʤÚ ÙȘ οıÂÙ˜
·fi Ù· ÛËÌ›· A Î·È B.
ñ ™ÙËÓ Â˘ı›· Â2 ʤÚ ÙȘ οıÂÙ˜ ¢ı›˜ ·fi Ù· ÛËÌ›· ¢ Î·È ∂.
TÈ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ Â˘ı›˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜;
94

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ñ ™ÙËÓ Â˘ı›· Â3 ʤÚ ÙËÓ Î¿ıÂÙË ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Z .
MÔÚ›˜ Ó· ʤÚÂȘ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Z Î·È ¿ÏÏË Î¿ıÂÙË;
ñ ™ÙËÓ Â˘ı›· Â4 ʤÚ ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ·fi ÙÔ H.
MÔÚ›˜ Ó· ʤÚÂȘ ÎÈ ¿ÏÏË ·Ú¿ÏÏËÏË ·fi ÙÔ H ÛÙËÓ Â2 ;
§‡ÛË

Z
A

¢

B
Â1

E

Â2

Â3

·Ú¿ÏÏËϘ

H

ÌÔÓ·‰È΋ οıÂÙË

H
H

Â4

Â4

Â4

ÌÔÓ·‰È΋ ·Ú¿ÏÏËÏË

4 . ™ÙÔ Û¯‹Ì· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ˙‡ÁË Î·ı¤ÙˆÓ ¢ıÂÈÒÓ. ¶ÔÈ· ›ӷÈ;
§‡ÛË
M
H

N
K
I

∏ ª¡ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ ª∫.
∏ ªπ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ ª∏.

95

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3.3. E˘ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·
1. ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· AB Î·È ¿Óˆ Û ÌÈ· ¢ı›· fiÚÈÛÂ
¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ AB.
§‡ÛË

A

B

°

2. MÔÚ›˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Ó· ‚ÚÂȘ ¿Óˆ ÛÙËÓ Â˘ı›· Â
‰‡Ô ÛËÌ›· Ô˘ Ó· ÈÛ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ P;
§‡ÛË
P

A

B

∆· ÙÌ‹Ì·Ù· ƒ∞ Î·È ƒµ Â›Ó·È ›Û·.

3. AÓ Û ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ AB° ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ A° Â›Ó·È ¯, Ë AB ›ӷÈ
ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ A° ηٿ 1 cm, Ë B° Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù¿ 2 cm
Î·È Ë ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È 16 cm, fiÛÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ οı ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘;
§‡ÛË
A

¯

-1

¯

B

96

¯+2

°

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

∂Âȉ‹ Ë ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È 16 cm, ¤¯Ô˘Ì ∞µ+∞°+µ°=16 cm.
∞ÏÏ¿ ∞µ = ¯ - 1, ∞° = ¯ Î·È µ° = ¯ + 2. ÕÚ·
¯ - 1+ ¯ + ¯ + 2 = 16 cm
3x +1 = 16
3x = 16-1
3x = 15
x = 15 = 5 cm
3
Œ¯Ô˘Ì ∞µ = ¯-1 = 5-1 = 4 cm
A° =

¯

= 5 cm

µ° = ¯ + 2 =

5

= 2 = 7 cm

4. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ Â˘ı›· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÙÔÔıÂÙԇ̠ٷ ÛËÌ›· ∞
ÛÙÔ 3 Î·È µ ÛÙÔ 5. ™Â ÔÈÔÓ ·ÚÈıÌfi ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÙÔ Ì¤ÛÔ ª ÙÔ˘ ∞µ;
§‡ÛË

0

1

2

A

M

B

3

4

5

5. ‘∂Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 6 cm. ¢‡Ô ÛËÌ›· ª Î·È ¡ ÙÔ
¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Û ÙÚ›· ›Û· ̤ÚË: ∞ª = ª¡ = ¡µ. ÀÔÏfiÁÈÛ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘
ª¡ Î·È ÙÔ˘ ∞¡. ÀÔÏfiÁÈÛ ·ÎfiÌ· ÙÔ ÏfiÁÔ AN .
AB
§‡ÛË

A

M

N

B

AM = 6 = 2 cm
3
ÕÚ· ∞ª = ª¡ = ¡µ = 2 cm, AN = 2 + 2 = 4 cm.

AN = 4 = 2
AB 6 3

97

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3.4. AfiÛÙ·ÛË
1. ¢›ÓÔÓÙ·È 5 ÛËÌ›· O, A, B, °, ¢.
ñ M¤ÙÚËÛÂ Î·È Û‡ÁÎÚÈÓ ٷ ÙÌ‹Ì·Ù· OA, OB, O°, O¢. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ; ¶ÔÈ· Â›Ó·È ›Û·;
ñ ™ËÌ›ˆÛ ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÛËÌ›· Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ O fiÛÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô A.
§‡ÛË
¢

A

ñ MÂÙÚ¿Ì Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ:
OA = 2 cm, OB = 1,5 cm, O° = 2 cm, O¢ = 2,5 cm

Z

ÕÚ· OB < OA = O° < O¢.
T· ÙÌ‹Ì·Ù· OA Î·È O° Â›Ó·È ›Û·.

O

°

B

ñ BÚ›ÛΈ ‰‡Ô ÛËÌ›· E, Z
ÛÂ ›ÛË ·fiÛÙ·ÛË ÌÂ ÙÔ A ·fi ÙÔ O,
Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ ‹ Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË.

E

2. ™Ù· ÙÚ›ÁˆÓ· ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜, ̤ÙÚËÛ ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ A
·fi ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿ B°.
°
A

B

A

(·)

°

A

(‚)

B

B

(Á)

°

§‡ÛË
°
A

B

¢

(·) A¢ = 2 cm

98

A

E

°

A

B

(‚) AE = 2 cm

Z

B

(Á) AZ = 2 cm

°

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3. ∆Ô Û›ÙÈ ∞ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔÈ. ™Â ÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ÒÛÙÂ Ë ·fiÛÙ·ÛË
·fi ·˘Ùfi Ó· Â›Ó·È Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË.
§‡ÛË
°
A

Â1

A

Â2

Â1

B

Â2
B

∞µ Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞ ·fi ÙËÓ Â˘ı›· Â1 ηÈ
∞° Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ∞ ·fi ÙËÓ Â˘ı›· Â2.
ªÂÙÚ¿Ì Ì ÙÔ ¯·Ú¿ÎÈ ÙȘ ‰‡Ô ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ
Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ∞µ = 1,2 cm Î·È ∞° = 1 cm.
ÕÚ· Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙËÓ Â˘ı›· Â2.
∞ÓÙ› ÁÈ· ̤ÙÚËÛË ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË.

4. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì·, ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √ ¤¯Ô˘Ì ¯·Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ Î¿ıÂÙË √∞
Î·È ÙȘ Ï¿ÁȘ √µ, √° Î·È √¢.
ñ ª¤ÙÚËÛÂ Î·È Û‡ÁÎÚÈÓ ٷ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· √∞, √µ, √° Î·È √¢.
ñ ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ; ¶ÔÈ· Â›Ó·È ›Û·;
ñ ªÔÚ›˜ Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· √∂ ›ÛÔ Ì ÙÔ √°;
§‡ÛË
O

¢

A

B

°

ñ ªÂÙÚ¿Ì ٷ ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ:
√∞ = 2,3 cm, √B = 3 cm, √° = 3,2 cm, √¢ = 3 cm.
ÕÚ· √∞ < √µ < √°. ∆· ÙÌ‹Ì·Ù· √µ Î·È √¢ Â›Ó·È ›Û·.
ñ µÚ›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ ›ÛÔ Ì ÙÔ √° ÙÌ‹Ì· √∂ Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË.
¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ∞° = ∞∂

99

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

5. ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û¯‹Ì·, ‰È¿ÏÂÍÂ:
B

A

°

¢

Â1

Â2

E

Z

§‡ÛË
µÚ›ÛΈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ‹ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ Ì ‰È·‚‹ÙË:
™ˆÛÙfi §¿ıÔ˜

ñ ∏ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÏϋψÓ
Â›Ó·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ °∑.
ñ ∆Ô ∞∂ Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì·.
ñ ∆Ô ∂µ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ∂°.
ñ ∆Ô ∂¢ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ∂µ.
ñ ∆· ∞µ Î·È ∞° Â›Ó·È ›Û·.

100


ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3.5. °ˆÓ›·

1. M·˜ ϤÓ fiÙÈ ‰›ÓÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· K£P. XˆÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Û¯‹Ì· ‚Ú˜ ÙËÓ
ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ù˘.
§‡ÛË
™ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ÁˆÓ›·˜ Ì 3 ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙÔ ÌÂÛ·›Ô ÁÚ¿ÌÌ· Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ
ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÁˆÓ›·˜.
ÕÚ· ÛÙË ÁˆÓ›· ∫£ƒ, £ Â›Ó·È Ë ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È £∫, £ƒ ÔÈ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÁˆÓ›·˜.

2. XÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈfi ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂȘ Ì›· ÁˆÓ›· 65Æ, Ì›· 130Æ Î·È Ì›· 250Æ.
§‡ÛË
65Ô

130Ô

250Ô
65Ô

130Ô

250Ô

3. ¢‡Ô ÁˆÓ›Â˜ A Î·È B Â›Ó·È A = 18Æ 35’ 29", B = 13Æ 49’ 27".
N· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙË ÁˆÓ›· A + B Î·È ÙË ÁˆÓ›· A - B.
§‡ÛË
¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ‹ ·Ê·ÈÚԇ̠ÙȘ ÌÔ›Ú˜ ·fi ÙȘ ÌÔ›Ú˜,
Ù· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿,
Î·È Ù· ‰Â‡ÙÂÚ· ·fi Ù· ‰Â‡ÙÂÚ·.

101

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

∞Ó ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó ‹ Ï›Ô˘Ó ‰›ÓÔ˘Ì ‹ ‰·ÓÂÈ˙fiÌ·ÛÙ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ
∞ = 18Æ
µ = 13Æ

35’ 29’’
49’ 27’’

∞ + µ = 31Æ

84’ 56’’

EÂȉ‹ fï˜ Ù· 60’=1Æ ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ Ù· 84’ = 1Æ 24’
Î·È ÙÂÏÈο ∞ + µ = 32Æ 24’ 56’’
™ÙË ‰È·ÊÔÚ¿
∞ = 18Æ 35’ 29’’
µ = 13Æ 49’ 27’’
‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ٷ 49’ ·fi Ù· 35’
ÎÈ ¤ÙÛÈ ‰·ÓÂÈ˙fiÌ·ÛÙÂ 1Æ
Î·È ¤¯Ô˘ÌÂ:
∞ = 17Æ
µ = 13Æ

95’ 29’’
49’ 27’’

∞ - µ = 4Æ

46’ 2’’

4. M¤ÙÚËÛ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ B, E, § Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ¤ ÙȘ.

A

M

¢

B

°

E

Z

§

K

§‡ÛË
90Ô
128Ô

Ô

53

A

B

·Ì‚Ï›·

102

M

¢

°

E

ÔÍ›·

Z

§

ÔÚı‹

K

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

5. ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÁˆÓ›· A = 70Æ Î·È ÔÈ Ï¢ڤ˜
AB = 5 cm Î·È A° = 7 cm. M¤ÙÚËÛ ÙȘ ‰˘Ô ¿ÏϘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘.
§‡ÛË
°

7

°

40Ô

70Ô

A
A

70Ô

70Ô

0

5

A

0

70Ô

A

70Ô
B

ªÂÙÚ¿Ì Ì ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ: µ = 70Æ Î·È ° = 40Æ.

6. ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ AB° Ì ÌÈ· οıÂÙË ÏÂ˘Ú¿
AB = 4 cm Î·È B = 60Æ. M¤ÙÚËÛ ÙËÓ ˘ÔÙ›ÓÔ˘Û· ÙÔ˘ B°
Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÍ›· ÁˆÓ›· °.
§‡ÛË
°

60Ô
B
A
A

0

A

B

4

ªÂÙÚ¿Ì ÙËÓ ˘ÔÙ›ÓÔ˘Û· µ° = 8 cm. ªÂÙÚ¿Ì Ì ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ
Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì °=30Æ.

103

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

7. ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ AB° ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë B° = 4 cm Î·È ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ B = 105Æ
Î·È ° = 15Æ. M¤ÙÚËÛ ÙË ÁˆÓ›· A Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ÏÂ˘Ú¿.
§‡ÛË
A

105Ô
B

°

0

4

15Ô

60Ô

°
B

°

4 cm

B

4 cm

B

°
4 cm

ªÂÙÚ¿Ì Ì ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ∞=60Æ Î·È Ì ÙÔ ˘Ô‰ÂοÌÂÙÚÔ
ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ∞°=8,8 cm.

8. ™ÙÔ Û¯‹Ì· BA¢ = 115Æ Î·È BA° = 23Æ.
M¤ÙÚËÛ ÙË ÁˆÓ›· ¢A° Î·È ˘ÔÏfiÁÈÛ¤ ÙËÓ ·fi ÙËÓ Â͛ۈÛË
23Æ + · = 115Æ.
∂·Ï‹ı¢Û ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ.
§‡ÛË

¢

92Ô

∞fi ÙËÓ Â͛ۈÛË ¤¯Ô˘ÌÂ
23Æ + · = 115Æ
Î·È ¿Ú· · = 115Æ - 23Æ = 92Æ.
ªÂÙÚԇ̠̠ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ
Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ¢∞° = 92Æ.

°
23Ô

B

A

9. ™¯Â‰›·Û ÌÈ· ÁˆÓ›· Î·È ‰È¯ÔÙfiÌËÛ¤ ÙËÓ, ›Ù Ì ̤ÙÚËÛË, ›Ù ÌÂ
‰›ψÛË.
§‡ÛË
Ô

B

110

Ô

55

Ô
55
O

O

A

™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÌÈ· ÁˆÓ›· .¯. 110Æ ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ. ªÂÙ¿ ÌÂÙÚ¿ÌÂ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ÁˆÓ›·, ÁÈ· ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ Ì·˜ 55Æ Î·È Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙË ‰È-

104

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

¯ÔÙfiÌÔ. ¢ÈÏÒÓÔ˘Ì ÙË ÁˆÓ›· ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë OA Ó· Û˘Ì¤ÛÂÈ Ì ÙËÓ OB. £·
Ú¤ÂÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ›‰È· ¢ı›·.

10. ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì· ¤¯Ô˘Ì ËÌÈ¢ı›˜ Ì ÙËÓ ›‰È· ·Ú¯‹ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÁˆÓ›Â˜. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿.
ñ MÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ¤Ó·Ó ηÓfiÓ·;
ñ BÚ˜ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì 8 ËÌÈ¢ı›˜.

2 ËÌÈ¢ı›˜
1 ÁˆÓ›·

3 ËÌÈ¢ı›˜
3 ÁˆÓ›Â˜

4 ËÌÈ¢ı›˜
- ÁˆÓ›Â˜

5 ËÌÈ¢ı›˜
- ÁˆÓ›Â˜

§‡ÛË
K¿ı ËÌÈ¢ı›· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ËÌÈ¢ı›˜ ÙfiÛ˜ ÁˆÓ›Â˜ fiÛ˜ ›ӷÈ
ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ËÌÈ¢ı›˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙ· Û¯‹Ì·Ù·.
ñ ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ 4 ËÌÈ¢ıÂÈÒÓ:
Ë OA Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ AOB, AO°, AO¢
Ë OB Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ O°¢, OB¢
Ë O° Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ O°¢
™‡ÓÔÏÔ ÁˆÓÈÒÓ
ñ ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ 5¤¯Ô˘ÌÂ:
ñ ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ 8 ¤¯Ô˘ÌÂ:

3
2
1
3

ÁˆÓ›Â˜
ÁˆÓ›Â˜
ÁˆÓ›·
+2+1=6

4 + 3 + 2 + 1 = 10 ÁˆÓ›Â˜
7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 28 ÁˆÓ›Â˜.

105

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3.6. °ˆÓ›Â˜ ÂÊÂÍ‹˜, Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜,
·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Î·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹
1. BÚ˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÌÈ·˜ ÁˆÓ›·˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Â͛ۈÛ˘, fiÙ·Ó:
ñ TÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋˜ Ù˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ 40Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi
ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÁˆÓ›·˜.
ñ H Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈ· ·fi ÙË ÁˆÓ›·.
ñ E›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ 1 Ù˘ ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋˜ Ù˘.
2
ñ E›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ 1 Ù˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋˜ Ù˘.
3
§‡ÛË

x + 40Ô

ñ AÓ Ë ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ Â›Ó·È Î·Ù¿
40Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ı· Â›Ó·È ¯ + 40.
Œ¯Ô˘Ì ¯ + ¯ + 40Ô = 180Ô
Î·È 2د + 40 = 180Ô Î·È 2د = 180Ô-40Ô ,
¿Ú· 2د = 140Ô Î·È ¯ = 70Ô

x

ñ AÓ Ë Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ ›ӷÈ
2x
x

‰ÈÏ¿ÛÈ· ·fi ÙË ÁˆÓ›·, ı· Â›Ó·È 2د
Œ¯Ô˘Ì ¯ +2Øx = 90Ô, 3د = 90, ¿Ú· ¯ = 30Ô

ñ AÓ Ë ¯ Â›Ó·È ÙÔ 1 Ù˘ ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ2
΋˜ Ù˘, ÙfiÙÂ Ë ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘
ı· Â›Ó·È 2د. ÕÚ· ¯ + 2د = 180Ô
2x

x

3د = 180Ô Î·È ¯ = 180Ô : 3 = 60Ô

ñ AÓ Ë ¯ Â›Ó·È ÙÔ 1 Ù˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ3
΋˜ Ù˘, ÙfiÙÂ Ë Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘
ı· Â›Ó·È 3د. ÕÚ· ¯ + 3د = 90Ô, 4د = 90Ô

3x
x

106

Î·È ÙÂÏÈο ¯ = 90Ô : 4 = 22,5Ô.

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

2. ñ OÓfiÌ·Û ‰˘Ô ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÊÂÍ‹˜ Î·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜.
ñ An TPO = 140o, ‚Ú˜ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¯.
ñ AÓ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ¶1 Î·È ¶2 Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ‚Ú˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ¶3.
§‡ÛË
O

2
140Æ
T

x

3

1

P

ñ ∂ÊÂÍ‹˜ Î·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ¶P√ Î·È √ƒ∆.
ÕÚ· x + 140Æ= 180Æ, ¿Ú· x = 180Æ - 140Æ Î·È ÙÂÏÈο x = 40Æ.
ñ OÈ ¶1 Î·È ¶2 Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜, ‰ËÏ·‰‹ ¶1 + ¶2 = 90Æ.
ÕÚ· ¶3 = 180Æ- 90Æ = 90Æ Û˘ÓÂÒ˜ Ë ¶3 Â›Ó·È ÔÚı‹ ÁˆÓ›·.

3. ™ÙÔ Û¯‹Ì· (·) ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ BO¢ Î·È °OE Î·È Û‡ÁÎÚÈÓ¤ Ù˜.
™ÙÔ Û¯‹Ì· (‚) ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ BOA=°OA
§‡ÛË
A

A

B

°
30Ô

B

30Ô

°
·

¢

E

O
(·)

¢

·
E

O
(‚)

·) ∞√∂ Î·È ∞√¢ Â›Ó·È ÔÚı¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
∏ ÁˆÓ›· µ√¢ Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ µ√∞ Î·È ı· Â›Ó·È 90Æ-30Æ= 60Æ
∏ ÁˆÓ›· °√∂ Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ °√∞ Î·È ı· Â›Ó·È 90Æ-30Æ= 60Æ
ÕÚ· µ√¢ = °√E.
‚) ™ÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔÓ ›‰ÈÔ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi:
∏ ÁˆÓ›· µ√∞ Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ µ√¢=· Î·È ı· Â›Ó·È µ√∞=90Æ- ·.
∏ ÁˆÓ›· °√∞ Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ °√∂=· Î·È ı· Â›Ó·È °√∞= 90Æ- ·
ÕÚ· Ë µ√∞ = °√∞.

107

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

4. ™ÙÔ Û¯‹Ì·, Ë O° Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ OA Î·È Ë O¢ οıÂÙË ÛÙËÓ OB
¢È·›ÛÙˆÛ Ì ٷ ÁˆÌÂÙÚÈο ÛÔ˘ fiÚÁ·Ó· fiÙÈ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ¢O° Î·È BOA
Â›Ó·È ›Û˜.
ñ MÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ·ԉ›ÍÂȘ;
§‡ÛË
°
B

¢

A

O

ªÂÙÚ¿Ì Ì ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ¢O° Î·È µO∞ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ
¢O° = µO∞ = 40Æ.
ñ ªÔÚԇ̠fï˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ̤ÙÚËÛË Ó· Ô‡ÌÂ
∏ √∞ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ √°
¿Ú· ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ∞Oµ Î·È µO° Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜: ∞Oµ + µO° = 90Æ
∏ √µ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ √¢
¿Ú· ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ µO° Î·È °O¢ Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜: µO° + °O¢ = 90Æ
∞fi ÙȘ ÈÛfiÙËÙ˜: ∞Oµ + µO° = µO° + °O¢
ÎÈ ÂÂȉ‹ µO° Â›Ó·È ÎÔÈÓfi ÛÙ· ‰‡Ô ̤ÏË: ∞Oµ = °O¢.

5. OÈ ÁˆÓ›Â˜ APB, BP° Î·È °PA Â›Ó·È ›Û˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.
ñ BÚ˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Î¿ı ÌÈ·˜.
ñ ∞Ó ÚÔÂÎÙ›ÓÂȘ ÙËÓ ƒA ÚÔ˜ ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ƒ, ÙÈ Â›Ó·È Ë ÚÔ¤ÎÙ·ÛË
·˘Ù‹ ÁÈ· ÙË ÁˆÓ›· µƒ°;
§‡ÛË

B

A

¢

P

°

AÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Ï‹ÚË ÁˆÓ›· 360Ô Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ›Û˜ ÁˆÓ›Â˜,
Ë Î·ıÂÌÈ¿ ·’·˘Ù¤˜ ı· Â›Ó·È 360:3 = 120Ô.

108

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

¶ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ µƒ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÁˆÓ›· °ƒ¢, ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙÚ¿ÌÂ.
µÚ›ÛÎÔ˘Ì °ƒ¢ = 60Æ.
ÕÚ· ¢ƒ∞ = 120Æ- 60Æ= 60Æ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ƒ¢ Â›Ó·È ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ Ù˘ °ƒ∞.

6. √È Â˘ı›˜ Â1 Î·È Â2 Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜, Ë ÁˆÓ›· ‚ = 45Ô, Ë Á = 10Ô Î·È Ë ı = 30Ô.
BÚ˜ Ù· ̤ÙÚ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ·, ‰, Â, ˙, Ë.
§‡ÛË
10Ô

· + 45Æ= 90Æ, ¿Ú· · = 45Æ
‰ + 10Æ= 90Æ, ¿Ú· ‰ = 80Æ
Ë + 30Æ= 90Æ, ¿Ú· Ë = 60Æ
∏ Â Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ·,
¿Ú· Â = 45Æ
∏ ˙ Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÁˆÓ›·˜
ÙˆÓ 45Æ, ¿Ú· ˙ = 45Æ.

45Ô

Á


·
Â1
ı
Â

˙

30Ô

Ë
Â2

7. ¡· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜:
§‡ÛË
2

3

1
P

28Ô

4

√È ÁˆÓ›Â˜ ƒ1 Î·È ƒ3 Â›Ó·È ›Û˜ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹, ¿Ú· ƒ3 = 28Æ.
∏ ÁˆÓ›· ƒ2 Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ ƒ1 ¿Ú· ƒ2 = 180Æ - 28Æ = 152Æ.
∏ ÁˆÓ›· ƒ4 Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙË ƒ2 ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹, Î·È Â›Ó·È ƒ4 = 152Æ.

109

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

8. M ÙË Ï‡ÛË ÂÍÈÛÒÛÂˆÓ ‚Ú˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ x Î·È ·.
§‡ÛË
·)

Â1

°

B
O

x + 43Ô

2x

Â2

¢

A
(·)

√È ÁˆÓ›Â˜ ∞√µ Î·È ¢√° Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ›Û˜, ¿Ú· ¤¯Ô˘ÌÂ
2Øx = x + 43, 2Øx - x = 43 Î·È x = 43Æ.
N

‚)

20Ô + 5·
§

· + 10Ô
K

M
(‚)

√È ÁˆÓ›Â˜ §∫¡ Î·È ¡∫ª Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ¿Ú· ¤¯Ô˘ÌÂ
20Æ + 5Ø· + · + 10Æ = 180Æ ‰ËÏ·‰‹
6Ø· +30Æ= 180Æ, 6Ø· = 180Æ - 30Æ, 6Ø· = 150Æ
Î·È ÙÂÏÈο ·= 150° =25Æ.
6

9. ∞fi‰ÂÈÍ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË: «E¿Ó ‰˘Ô ›Û˜ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜
ÙfiÙÂ Â›Ó·È ÔÚı¤˜ ÁˆÓ›Â˜».
§‡ÛË
Œ¯Ô˘Ì ÌÈ· ÁˆÓ›· x .
∏ ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙË x, ¿Ú· Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ x.
x + x = 180Æ,
¿Ú· 2Øx = 180Æ
Î·È ÙÂÏÈο x = 180Æ: 2 = 90Æ.

110

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

10. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘:
«OÈ Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ›Û˜».
2
3

Â2
1

O

Â1

4
§‡ÛË
Afi‰ÂÈÍË

™¯¤ÛÂȘ

AÈÙÈÔÏfiÁËÛË

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

OÈ ÁˆÓ›Â˜ √1, √3
√1 + √4 = 180Æ
√3 + √4 = 180Æ
√1 + √4 = √3 + √4
√1 = √3

∞fi ÙÔ Û¯‹Ì· Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹
√È ÁˆÓ›Â˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı›· Â2
√È ÁˆÓ›Â˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı›· Â1
∞Ô ÙȘ ‰‡Ô ÈÛfiÙËÙ˜
∏ √4, ÎÔÈÓ‹ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô fiÚÔ˘˜, ·Ê·ÈÚ›ٷÈ

111

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3.7. ¶·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜
Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi ÙÚ›ÙË

1. YÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ¿ÏϘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜.
§‡ÛË
™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ٷ ÛËÌ›· Î·È ÙȘ ÁˆÓ›Â˜.
2

3
4

A
1

47Ô

2

3
4

1

B
∏ ÁˆÓ›· µ1 = 47Æ, ˆ˜ ηٷÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ µ3.
∏ ÁˆÓ›· ∞3 = 47Æ, ˆ˜ ÂÓÙfi˜, ÂÎÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ Ì ÙËÓ ∞3.
∏ ÁˆÓ›· ∞1 = 47Æ, ˆ˜ ηٷÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∞3.
∏ ÁˆÓ›· ∞4 Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ A3,
¿Ú· Â›Ó·È 180Æ- 47Æ = 133Æ.
∏ ÁˆÓ›· ∞2 = 133Æ ˆ˜ ηٷÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∞4.
∏ ÁˆÓ›· µ2 = 133Æ ˆ˜ ÂÓÙfi˜, ÂÎÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ Ì ÙËÓ ∞2.
∏ ÁˆÓ›· µ4 =133Æ ˆ˜ ηٷÎÔÚ˘Ê‹ Ì ÙËÓ µ2.
ñ °ÂÓÈο ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÔÍ›˜ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ›Û˜:
∞1 = ∞3 = µ1 = µ3 = 47Æ
Î·È fiϘ ÔÈ ·Ì‚Ï›˜ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ›Û˜: ∞2 = ∞4 = µ2 = µ4 = 133Æ

2. °È· ÔÈÔ ˙‡ÁÔ˜ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ Î·È ÁÈ· ÔÈ· Ù¤ÌÓÔ˘Û·,
ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ∞1 Î·È °4 Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í °; OÈ ∞2 Î·È °3;
TÈ ı¤ÛË ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ B∞¢ Î·È A¢°;
¢

°
3
4

1
2
A

112

B

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

§‡ÛË
√È ÁˆÓ›Â˜ ∞1 Î·È °4 Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ (·fi ÙÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ) ¢ıÂÈÒÓ ∞¢ Î·È °µ Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞°, ÂÓÒ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ∞2 ηÈ
°3 ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ ∞µ Î·È ¢° Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞°.
√È ÁˆÓ›Â˜ µ∞¢ Î·È ∞¢° Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ
∞µ Î·È ¢° Î·È Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜.

3. ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì· ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ∞1 Î·È ∞3.
A
1

Â

3
Ô

100
30Ô

50Ô

B

°

§‡ÛË
√È ÁˆÓ›Â˜ ∞1 Î·È µ Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ µ°
Î·È Â Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞µ Î·È ¿Ú· Â›Ó·È ›Û˜: ∞1 = 30Æ.
√È ÁˆÓ›Â˜ ∞3 Î·È ° Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ µ°
Î·È Â Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞° Î·È ¿Ú· Â›Ó·È ›Û˜: ∞3 = 50Æ.
¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ∞1 + ∞2 + ∞3= 30Æ+ 100Æ + 50Æ = 180Æ

4. ÀÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù·:

28Ô
2¯ + 30Ô
(·)
¯

110Ô

32Ô
(‚)

(Á)

113

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

§‡ÛË
√ÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ٷ ÛËÌ›· Î·È ÙȘ ÁˆÓ›Â˜.
Â2

Â1
28Ô

4

1

4

A 3

2

1

B

3

2

·) Œ¯Ô˘Ì ÙȘ ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 ·Ú¿ÏÏËϘ Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞µ.
∂ÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÚÒÙ· ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÛÙÔ ∞:
∏ ÁˆÓ›· ∞2 Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∞4 ¿Ú· Â›Ó·È ∞2 = 28Æ
∏ ÁˆÓ›· ∞3 Â›Ó·È ÂÊÂÍ‹˜ Î·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ ∞4,
¿Ú· ›ӷÈ: ∞3 = 180Æ - 28Æ = 152Æ.
H ÁˆÓ›· ∞1 Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹ Ì ÙËÓ ∞3, ¿Ú· Â›Ó·È ∞1 = 152Ô.
∏ ÁˆÓ›· µ4 Â›Ó·È ÂÓÙfi˜, ÂÎÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ Ì ÙËÓ ∞4 ¿Ú· µ4 = 28Æ.
∏ µ2 Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹ Ì ÙË µ4 ¿Ú· Â›Ó·È µ2 = 28Æ.
∏ µ3 Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋˜ Ù˘ µ4 ¿Ú· Â›Ó·È µ3 = 180Æ - 28Æ = 152Æ
∆¤ÏÔ˜ Ë µ1 Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹ Ì ÙË µ3 ¿Ú· Â›Ó·È µ1 = 152Æ.
¢
2

110Ô 1
E

1

Â

3

32Ô
Z

‚) ∏ ∂1 Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ ÙˆÓ 110Æ, ¿Ú· ∂1 = 180Æ - 110Æ = 70Æ
∏ ¢2 Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂∑ Î·È Â Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È
·fi ÙËÓ ∂¢ ¿Ú· ¢2 = 70Æ.
∏ ¢3 Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ ∑¢ Î·È Â Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È
·fi ÙËÓ ¢∑ ¿Ú· ¢3 = 32Æ.
∆¤ÏÔ˜ ÔÈ ÙÚÂȘ ÁˆÓ›Â˜ ¢1, ¢2, ¢3 Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌÈ· ¢ı›· ÁˆÓ›·,
¿Ú· ¢1,+ ¢2 + ¢3 =180Æ,
¢1 + 70Æ + 32Æ = 180Æ, ¢1 + 102Æ = 180Æ,
¢1 = 180Æ - 102Æ = 78Æ.

114

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

‰1

K

2

3

2¯ + 30
1

4

¯
§

2

3

‰2

Ô

Á) √È ÁˆÓ›Â˜ ∫1 Î·È §2 Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ηÈ
Â› Ù· ·˘Ù¿ ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ ‰1, ‰2
Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∫§, ¿Ú· ›ӷÈ
·Ú·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜: ∫1 + §2 = 180Æ,
2.x + 30Æ + x = 180Æ, 3.x + 30Æ = 180Æ,
3.x = 180Æ-30Æ, 3.x = 150Æ Î·È ÙÂÏÈο
x= 150Æ :3 = 50Æ.

1
4

Œ¯Ô˘Ì §2 = 50Æ Î·È
∫1= 2.50Æ + 30Æ = 100Æ + 30Æ = 130Æ.

ŸÏ˜ ÔÈ ÔÍ›˜ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ›Û˜: §2 = §4 = ∫2 = ∫4 = 50Æ.
ŸÏ˜ ÔÈ ·Ì‚Ï›˜ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ›Û˜: §1 = §3 = ∫1 = ∫3 = 130Æ.

115

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3.8. TÚ›ÁˆÓÔ

1. ™ÙÔ Û¯‹Ì· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÎÙÒ ÙÚ›ÁˆÓ·

A

¢
E

B
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

°
OÓfiÌ·ÛÂ
OÓfiÌ·ÛÂ
OÓfiÌ·ÛÂ
OÓfiÌ·ÛÂ
OÓfiÌ·ÛÂ

ÙÔ Î¿ı ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿
ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ E¢°
ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ B¢A
ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ A¢° Î·È °B¢
ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁˆÓ›· ÙˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ AB¢ Î·È A¢E.

§‡ÛË
ñ 8 ÙÚ›ÁˆÓ·: ∞µ°, ∞µ∂, ∞°¢, ∞∂¢, µ°¢, µ∂°, µ¢∞, °∂¢
Àfi‰ÂÈÍË: ÁÈ· Ó· Ù· ‚ÚÔ‡ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, ÍÂÎÈÓ¿Ì ·fi Ì›· ÎÔÚ˘Ê‹, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÛ· ÙÚ›ÁˆÓ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù‹Ó Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ‰È·‰Ô¯Èο
Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ÌËÓ Í·Ó·¿ÚÔ˘Ì ٷ ›‰È· ÙÚ›ÁˆÓ·.
ñ √È ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∂¢° ›ӷÈ: ∂¢°, ¢°∂ Î·È °∂¢.
ñ √È Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ µ¢∞ ›ӷÈ: µ¢, ¢∞ Î·È ∞µ.
ñ ∏ ÎÔÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ ∞¢° Î·È °µ¢ Â›Ó·È Ë ¢°.
ñ ∏ ÎÔÈÓ‹ ÁˆÓ›· ÙˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ ∞µ¢ Î·È ∞¢∂ Â›Ó·È Ë ∞¢µ.

2. ¶ÔÈ¿ ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚ›ÁˆÓ· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È
§‡ÛË
ñ IÛÔÛÎÂϤ˜ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ
ñ ™Î·ÏËÓfi Ô͢ÁÒÓÈÔ
ñ IÛÔÛÎÂϤ˜ ·Ì‚Ï˘ÁÒÓÈÔ
ñ ™Î·ÏËÓfi ·Ì‚Ï˘ÁÒÓÈÔ
ñ IÛfiÏ¢ÚÔ ·Ì‚Ï˘ÁÒÓÈÔ
ñ ™Î·ÏËÓfi ÈÛÔÛÎÂϤ˜

116

N·È

Ÿ¯È
ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ñ ÈÛfiÏ¢ڷ ·Ì‚Ï˘ÁÒÓÈ· (fiϘ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÈÛfiÏ¢ÚÔ˘ Â›Ó·È ÔÍ›˜ ›Û˜ Ì 60Æ)
ñ ÛηÏËÓ¿ ÈÛÔÛÎÂÏ‹ (Ù· ÈÛÔÛÎÂÏ‹ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ›Û˜).

3. A¿ÓÙËÛ Ì ۈÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ:
§‡ÛË
™ˆÛÙfi §¿ıÔ˜

ñ K¿ı ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È Î·È ÈÛÔÛÎÂϤ˜
ñ K¿ı ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È ÛηÏËÓfi
ñ K¿ÔÈ· ·Ì‚Ï˘ÁÒÓÈ· ÙÚ›ÁˆÓ· Â›Ó·È Î·È ÈÛÔÛÎÂÏ‹
ñ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ·Ì‚Ï˘ÁÒÓÈÔ
ñ K¿ı ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È Î·È ÈÛfiÏ¢ÚÔ
ñ ŸÏ· Ù· ·Ì‚Ï˘ÁÒÓÈ· ÙÚ›ÁˆÓ· Â›Ó·È ÛηÏËÓ¿.
ñ MÂÚÈο ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÙÚ›ÁˆÓ· Â›Ó·È ÈÛÔÛÎÂÏ‹.
ñ MÂÚÈο ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÙÚ›ÁˆÓ· Â›Ó·È ÈÛfiÏ¢ڷ.4. XÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÁˆÌÂÙÚÈο ÛÔ˘ fiÚÁ·Ó· ηٷÛ··ÛÂ:
·) ŒÓ· ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì ̋ÎÔ˜ Ï¢ÚÒÓ 3 cm, 4 cm Î·È 5 cm
(ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È;)
‚) ŒÓ· ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì ̋ÎË Ï¢ÚÒÓ 4 cm, 5 cm Î·È 10 cm
Á) ŒÓ· ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì ÂÚ›ÌÂÙÚÔ 12 cm
‰) ŒÓ· ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì Ï¢ڤ˜ 6 Î·È 7cm Î·È ÂÚȤ¯ÔÌÂÓË ÁˆÓ›· 75Æ
Â) ŒÓ· ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì ̋ÎÔ˜ ÌÈ·˜ ÏÂ˘Ú¿˜ 8 cm Î·È Ì ÁˆÓ›Â˜
Ô˘ ÔÈ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ÏÂ˘Ú¿ ·˘Ù‹ 35Æ Î·È 80Æ.
ÛÙ) ŒÓ· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì οıÂÙ˜ Ï¢ڤ˜ 6 Î·È 7 cm.
§‡ÛË
·)
3 cm

3 cm

0

5

0

5

4 cm

5 cm

ÔÚıÔÁÒÓÈÔ

117

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

‚)
4 cm

5 cm

0

10

TÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ‰ÂÓ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È
Á) ∞Ó Ë ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÔχÚÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È 12 cm,
οı ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È 12 :3 = 3 cm.
H ηٷÛ΢‹ Â›Ó·È ›‰È· Ì ÙËÓ ÚÒÙË.
‰)
70Ô
7

6

0

6 cm

6 cm

0

70Ô
7 cm

7 cm

TÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È ÛηÏËÓfi.

6

Â) H ηٷÛ΢‹ Â›Ó·È ›‰È· Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË. TÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È ÛηÏËÓfi.
ÛÙ)

0

6 cm

0

TÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È ÔÚıÔÁÒÓÈÔ.

118

7

7 cm

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

5. TÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ AB° Â›Ó·È ÈÛfiÏ¢ÚÔ. BÚ˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ¯ Î·È „.

3x + 3

12

y+5

§‡ÛË
∆Ô ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È ÈÛfiÏ¢ÚÔ, ‰ËÏ·‰‹ ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ›Û˜ Ï¢ڤ˜. £· ›ӷÈ:
3Øx + 3 = 12
y + 5 = 12
3Øx = 12 - 3
y = 12 - 5
3Øx = 9
y=7
x=3

119

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3.9. ÕıÚÔÈÛÌ· ÁˆÓÈÒÓ ÙÚÈÁÒÓÔ˘
1. ñ AÓ ÌÈ· ÁˆÓ›· ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ·Ì‚Ï›·, ÙÈ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ‚Á¿˙ÂȘ
ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô;
ñ AÓ ÌÈ· ÁˆÓ›· ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ÔÍ›·, ÙÈ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ‚Á¿˙ÂȘ ÁÈ·
ÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô;
§‡ÛË
ñ ™Â ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ, ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ Â›Ó·È 180Æ.
∞Ó ¤¯ÂÈ Ì›· ·Ì‚Ï›· ÁˆÓ›· ÙfiÙ ÔÈ ¿ÏϘ ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ›ӷÈ
·Ó·ÁηÛÙÈο ÔÍ›˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â›Ó·È ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ
Ì ÁˆÓ›Â˜ 134Æ, 26Æ Î·È 20Æ Ì 134Æ + 26Æ + 20Æ = 180Æ.
ñ ™Â ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ, ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ Â›Ó·È 180Æ. ∞Ó ¤¯ÂÈ Ì›· ÔÍ›· ÁˆÓ›· ÙfiÙÂ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi,
(·) Ó· Â›Ó·È Î·È ¿ÏϘ ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÔÍ›˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· Â›Ó·È ¤Ó·
ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì ÁˆÓ›Â˜ 34Æ, 76Æ Î·È 70Æ Ì 34Æ + 76Æ + 70Æ = 180Æ.
(‚) Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÔÍ›· Î·È ÌÈ· ·Ì‚Ï›· ÁˆÓ›·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· Â›Ó·È ¤Ó·
ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì ÁˆÓ›Â˜ 34Æ, 120Æ Î·È 26Æ, Ì 34Æ + 120Æ + 26Æ = 180Æ.
(Á) Ó· Â›Ó·È Ì›· ÔÍ›· Î·È Ì›· ÔÚı‹ ÁˆÓ›·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì ÁˆÓ›Â˜ 34Ô, 90Ô Î·È 56Ô, 34Ô + 90Ô + 56Ô = 180Ô.

2. YÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ¯ Î·È „ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù·
Â
¯

y

¯

42Ô

30Ô

¯
40Ô

105Ô

y

(‚)

(·)

55Ô

y
(Á)

§‡ÛË
√ÓÔÌ¿˙ˆ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜.
°
y

¯
40Ô

120

B

A

·) ™ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ·˘Ùfi ÙÚ›ÁˆÓÔ, ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ x + y = 90Æ.
∏ ÁˆÓ›· x = 40Æ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Î·Ù·ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÙˆÓ 40Æ.
ÕÚ· Ë ÁˆÓ›· y = 90Æ- 40Æ = 50Æ.

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·
¢
¯

Â

‚) ™ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¢∂∑, ¢ + ∂ + ∑ = 180Æ,
Î·È ÂÂȉ‹ ¢ = 42Æ Î·È ∂ = 30Æ,
42Æ + 30Æ + ∑ = 180Æ
72Æ + ∑ = 180Æ
∑ = 180Æ - 72Æ= 108Æ

y
Ô

42

30Ô
E

Z

∏ ÁˆÓ›· x Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í Ì ÙË ÁˆÓ›· ∂ = 30Æ, ·fi ÙȘ ·Ú¿ÏÏËϘ  ηÈ
∂∑ Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¢∂. ÕÚ· x = 30Æ.
∏ ÁˆÓ›· y Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í Ì ÙË ÁˆÓ›· ∑ = 108Æ, ·fi ÙȘ ·Ú¿ÏÏËϘ Â
Î·È ∂∑ Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¢∑. ÕÚ· y = 108Æ

Á) ™ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∫§ª, ∫ + § + ª = 180Æ.
™’·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ ¤¯Ô˘Ì ¿ÁÓˆÛÙ˜ ‰‡Ô ÁˆÓ›Â˜,
¿Ú· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙË Ì›· ·’·˘Ù¤˜ ·fi Ù· ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›·.
µÏ¤Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÁˆÓ›· x Â›Ó·È ÂÊÂÍ‹˜
Î·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÙˆÓ
K
105Ô
105Æ. ÕÚ· x = 180Æ- 105Æ = 75Æ.
¯
ÀÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÙÒÚ· ∫ + § + ª = 180Æ
75Æ + y + 55Æ = 180Æ
130Æ + y = 180Æ
y
55Ô
y = 180Æ-130Æ =50Æ
§
M

3. ™Â ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù· ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ ¿ÁÓˆÛÙË ÁˆÓ›·.
Z

E

A

·
1

82Ô
40Ô

30Ô
¯

56Ô

42Ô

B

¢

°

K
N

P
ˆ

33Ô
ˆ
§

ˆ

135Ô
M

1

115Ô

y
T

O

Á

121

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

§‡ÛË
√ÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ٷ ÙÚ›ÁˆÓ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘˜, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È 180Æ, ·ÏÏ¿ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.
ñ ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¤¯Ô˘Ì 82Æ + 40Æ + x = 180Æ, 122Æ + x = 180Æ,
x = 180Æ -122Æ = 58Æ
ñ ™ÙÔ Ô͢ÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ°, ¤¯Ô˘Ì ∞ 1 + µ + ° = 180Æ,
∞ 1 + 56Æ+42Æ=180Æ, ∞ 1 + 98Æ = 180 Î·È ∞ 1 = 180Æ - 98Æ = 82Æ.
Œ¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ· ∞ 1+·=180Æ, ¿Ú· ·=180Æ-82Æ=98Æ.
ªÔÚԇ̠ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÁˆÓ›· · Â›Ó·È ›ÛË Ì µ + °.
ñ ™ÙÔ ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¢∂∑, ¤¯Ô˘Ì ¢ + ∂ + ∑ = 180Æ, 30Æ + ‚ + ‚ = 180Æ,
30Æ + 2‚ = 180Æ, 2‚ = 180Æ - 30Æ, 2‚ = 150Æ Î·È ÙÂÏÈο ‚ = 75Æ.
ñ ™ÙÔ ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∫§ª ͤÚÔ˘Ì ·Ì¤Ûˆ˜ fiÙÈ ˆ = 60Æ.
ñ ™ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ƒ™∆, ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ ™1 + 135Æ = 180Æ,
¿Ú· ™1 = 180Æ - 135Æ = 45Æ.
ÕÚ· ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Î·È ÈÛÔÛÎÂϤ˜ Î·È Â›Ó·È y=45Æ.
ñ ™ÙÔ ·Ì‚Ï˘ÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¡√¶ ¤¯Ô˘Ì √ + ¡ + ¶1 = 180Æ,
115Æ+ 33Æ + ¶1 = 180Æ, 148Æ + ¶1 = 180Æ, ¶1 = 180Æ - 148Æ, ¿Ú· ÙÂÏÈο ¶1 = 32Æ.
∂›Ó·È fï˜ ¶1 + Á=180Æ, ¿Ú· 32Æ + Á = 180Æ Î·È Á = 180Æ - 32Æ = 133Æ.
¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÙËÓ ›‰È· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ°,
‰ËÏ·‰‹ Ë ÁˆÓ›· Á = 33Æ + 115Æ = 148Æ.

4. TÔ ÛËÌÂ›Ô A Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ¢ı›·˜.
°È·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô A Ó· ʤÚÔ˘Ì ‰‡Ô οıÂÙ˜ ÛÙËÓ Â;
§‡ÛË
(ÌÈ· ·fi‰ÂÈÍË Ì ··ÁˆÁ‹ Û ¿ÙÔÔ)
A

∞Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ʤÚÔ˘Ì ·ÎfiÌ· Ì›·
οıÂÙÔ ·fi ÙÔ ∞, ÙËÓ ∞°, ÙfiÙ ÛÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° ı· ›¯·Ì ‰‡Ô ÔÚı¤˜ ÁˆÓ›Â˜:
ÙËÓ µ Î·È ÙË °, Ú¿ÁÌ· ·‰‡Ó·ÙÔ.
∂Ô̤ӈ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠·fi ÙÔ ÛËÌ›Ô
∞ Ó· ʤÚÔ˘Ì ‰‡Ô οıÂÙ˜ ÛÙËÓ Â.
B

°
¢

122

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

5. OÈ ÁˆÓ›Â˜ ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ›ӷÈ:
A = 3Øx + 15Æ, B = 5Øx - 15Æ Î·È ° = 2Øx + 30Æ
BÚ›Ù ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Î¿ı ÁˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.
§‡ÛË
•¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ∞ + µ + ° = 180Æ
3Øx + 15Æ + 5Øx - 15Æ + 2Øx + 30Æ = 180Æ
10Øx + 30Æ = 180Æ
10Øx = 180Æ - 30Æ
10Øx = 150Æ
x = 150Æ:10 = 15Æ
A = 3Ø15 + 15Æ = 60Æ, B = 5Ø15 - 15Æ = 60Æ Î·È ° = 2Ø15 + 30Æ = 60Æ.
TÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È ÈÛfiÏ¢ÚÔ.

6. T· ÙÚ›ÁˆÓ· AB° Î·È ¢°E Â›Ó·È ÈÛfiÏ¢ڷ.
MÔÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙË ÁˆÓ›· A°¢;
¢
A

2
1
B

3
°

§

§‡ÛË
™ÙÔ ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Î¿ı ÁˆÓ›· Â›Ó·È 60Æ.
ÕÚ· °1 = 60Æ Î·È °3 = 60Æ.
√È ÙÚÂȘ ÁˆÓ›Â˜ °1, °2 Î·È °3 Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌÈ· ¢ı›· ÁˆÓ›·, ¿Ú·
°1 + °2 + °3 = 180Æ
60Æ + °2 + 60Æ = 180Æ
°2 + 120Æ = 180Æ
°2 = 180Æ - 120Æ = 60Æ
√È °1, °2, °3 Â›Ó·È ÙÚÂȘ ›Û˜ ÁˆÓ›Â˜, 60Æ Ë Î¿ı ÌÈ·.

123

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

7. ™Â ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ, Ë Ì›· ÁˆÓ›· Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈ· ·fi ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË
Î·È Ë ¿ÏÏË ÁˆÓ›· ÂÙ·Ï¿ÛÈ· Ù˘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘.
N· ‚ÚÂȘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.
A
¯

B

°

§‡ÛË
√ÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÁˆÓ›· ∞ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ x.
∏ ÁˆÓ›· µ ı· Â›Ó·È 2.x Î·È Ë ÁˆÓ›· ° 7Øx.
Œ¯Ô˘Ì ∞ + µ + ° = 180Æ,
‰ËÏ·‰‹, x + 2Øx + 7Øx = 180Æ, 10Øx = 180Æ Î·È x = 180Æ:10 = 18Æ
∞ = 18Æ, µ = 7Ø18 = 126Æ, ° = 2Ø18 = 36Æ

124

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3.10. E˘ı‡ÁÚ·ÌÌ· Û¯‹Ì·Ù·
1. ÀÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ x ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù·.
N

¢
¢

°

¯ + 10Ô

70Ô

¯
20Ô

O

25Ô

30Ô

¯ + 40Ô
B

(·)

M

¯
Z

A

¯ - 10Ô

E
(‚)

H

K

(Á)

§

§‡ÛË
·) •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ˘ Â›Ó·È 360Æ.
™ÙÔ ÙÚ·¤˙ÈÔ ∞µ°¢ ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ∞=¢=90Æ.
ÕÚ· ∞+¢+µ+°=180Æ
Â›Ó·È 90Æ+90Æ+30Æ+°=360Æ
210Æ+°=360Æ
°=360Æ-210Æ=150Æ
‚) ∆Ô ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ (ÌË Î˘ÚÙfi) ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ¢∂∑∏.
¢+∂+∑+∏=180Æ
70Æ+20Æ+∑+25Æ=360Æ
115Æ+∑=360Æ
∑=360Æ-115Æ=245Æ
Á) ™ÙÔ ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ ∫§ª¡√, ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ Â›Ó·È 540Æ.
ÕÚ· ∫+§+ª+¡+√= 540Æ
90Æ+x+40Æ+x-10Æ+x+10Æ+2Øx=540Æ
130Æ+5x=540Æ
5Øx=540Æ-130Æ
5Øx=410Æ
x=410Æ:5
x=82Æ
ŒÙÛÈ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ›ӷÈ
§=82Æ+40Æ=122Æ, ª=82Æ-10Æ=72Æ, ¡=82Æ+10Æ=92Æ Î·È √=2.82Æ=164Æ

2. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÂÓfi˜ ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È 77. ∆Ô ÔχÁˆÓÔ ¤¯ÂÈ
ñ 11 Ï¢ڤ˜;
ñ 14 Ï¢ڤ˜;
ñ 17 Ï¢ڤ˜;
§‡ÛË
∂›‰·Ì fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÂÓfi˜ ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ
125

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

‰È·ÁˆÓ›ˆÓ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ì ·fi Ì›· ÎÔÚ˘Ê‹ Â› ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ ‰È· ‰‡Ô.
∞ÚÈıÌfi˜
Ï¢ÚÒÓ

¢È·ÁÒÓȘ ·fi
Ì›· ÎÔÚ˘Ê‹

11

8

8 ⋅ 11
= 44
2

14

11

11 ⋅ 14
= 77
2

17

14

14 ⋅ 17
= 119
2

™‡ÓÔÏÔ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ

ÕÚ· 77 ‰È·ÁÒÓȘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÔχÁˆÓÔ Ì 14 Ï¢ڤ˜.

3. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛ οı ÔχÁˆÓÔ Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ:
§‡ÛË
‰ÂοÁˆÓÔ

ñ

ÂÙ¿ÁˆÓÔ

ñ

ÂÓÓÈ¿ÁˆÓÔ ñ

126

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

1260Ô
1320Ô
1440Ô
912Ô
900Ô

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3.11. TÂÙÚ¿Ï¢ڷ,
¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ·

1. ∞¿ÓÙËÛ Ì ۈÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·:
§‡ÛË
™ˆÛÙfi §¿ıÔ˜

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

ŸÏ· Ù· ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÙÚ·¤˙È·.
ŸÏÔÈ ÔÈ ÚfiÌ‚ÔÈ Â›Ó·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·.
ªÂÚÈο ÔÚıÔÁÒÓÈ· Â›Ó·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·.
ªÂÚÈο ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÚfiÌ‚ÔÈ.
ŸÏ· Ù· ÔÚıÔÁÒÓÈ· Â›Ó·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·.
ªÂÚÈο ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Â›Ó·È ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ·.

2. ™‡ÁÎÚÈÓ Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË ÙȘ ‰È·ÁÒÓȘ ηıÂÓfi˜ ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÚıÔÁÒÓÈ·. ∆È Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÌÔÚ› Ó· ‚Á› ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ·˘Ù‹;

§‡ÛË
™˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Û fiÏ· Ù· ÔÚıÔÁÒÓÈ·
ÔÈ ‰È·ÁÒÓȘ Â›Ó·È ›Û˜.

127

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3. ™¯Â‰›·ÛÂ Î·È Ù· ‰‡Ô ‡„Ë ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÂÙÚ¿Ï¢ڷ.

§‡ÛË

128

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

4. ™¯Â‰›·Û ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù·:
ñ ŒÓ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ì ÂÚ›ÌÂÙÚÔ 16 cm.
ñ ŒÓ· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Ì ÂÚ›ÌÂÙÚÔ 20 cm, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ Â›Ó·È 4 cm.
ñ ŒÓ· ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ Ì ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ 5 cm Î·È 7 cm,
·Ó Ë ÁˆÓ›· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Â›Ó·È 60Æ.
ñ ŒÓ· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Ì ÂÚ›ÌÂÙÚÔ 48 cm, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ‚¿ÛË Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈ· ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜.

0

4

§‡ÛË
ñ ∞Ó Ë ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È 16 cm, Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘
ı· Â›Ó·È 16:4 = 4cm

0

4

0

4

4 cm

60

ñ

7 cm

7

5

0

Ô

5 cm

5 cm

0

60Ô
7 cm
7 cm
ñ ∞Ó Ë Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Â›Ó·È · Î·È Ë ¿ÏÏË ‚ ÙfiÙÂ Ë ÂÚ›ÌÂÙÚfi˜
ÙÔ˘ 2· + 2‚ = 20 cm. ∏ · = 4 cm, ¿Ú· 2.4 + 2‚ = 20 cm, 8 + 2.‚ = 20 cm,
2.‚ = 20 - 8, 2.‚ = 12 cm, Î·È ÙÂÏÈο ‚ = 12:2 = 6 cm
H ηٷÛ΢‹ Â›Ó·È ›‰È·.

129

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ñ ∞Ó Ë ‚¿ÛË Â›Ó·È x ÙÔ ‡„Ô˜ Â›Ó·È 2x. ÕÚ· 2(x + 2x) = 48 Î·È 2(3¯) = 48,
3x = 24, ÙÂÏÈο x =8 cm, Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È· ηٷÛ΢‹.

8 cm

16 cm

5. YÔÏfiÁÈÛ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù· ÙȘ 4 ÁˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿Ì̈Ó
0

7

¢

°

H

130Ô

Z

N

M

1

70Ô
A

1
(·)

B

¢

(‚)

E

65Ô
K

(Á)

§

§‡ÛË
√ÓÔÌ¿˙ˆ Ù· ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ·.
·) ™ÙÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ∞µ°¢, Ë ·¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ∞ ÁˆÓ›· ° = ∞ = 70Æ.
∏ ÁˆÓ›· ¢ Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ ∞ (ÂÓÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿)
Î·È Â›Ó·È ¢ = 180Æ - 70Æ = 110Æ.
∏ ·¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¢ ÁˆÓ›· µ = ¢ = 110Æ.
‚) ™ÙÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ¢∂∑∏, Ë ∂1 + 65Æ = 180Æ,
¿Ú· ∂1 = 180Æ - 65Æ = 115Æ. ∏ ·¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ∂1 ÁˆÓ›· ∏ = ∂1 = 115Æ.
∏ ÁˆÓ›· ∑ Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ ∂1 (ÂÓÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿)
Î·È Â›Ó·È ∑ = 180Æ - 115Æ = 65Æ.
∏ ·¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ∑ ÁˆÓ›· ¢ = ∑ = 65Æ.
Á) ™ÙÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ∫§ª¡, Ë ÁˆÓ›· ¡1 Â›Ó·È ›ÛË Ì 130Æ ˆ˜ ηٷÎÔÚ˘Ê‹.
∏ ÁˆÓ›· ª Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ ¡1 (ÂÓÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿)
Î·È Â›Ó·È ª = 180Æ - 130Æ = 50Æ.
∏ ·¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¡1 ÁˆÓ›· § = ¡1 = 130Æ.
∏ ·¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¡ ÁˆÓ›· ∫ = ª = 50Æ.

130

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

6. ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ = 4 cm. ™ÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ √ ʤÚÂ,
ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, ¤Ó· οıÂÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· √° = 3 cm Î·È ÚÔ˜ Ù·
οو, ¤Ó· ¿ÏÏÔ Î¿ıÂÙÔ √¢ = 3 cm. ŒÓˆÛ ٷ ¿ÎÚ· ∞°B¢.
∆È ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È;
§‡ÛË

A

O

B
O

0

2

4

°

O

A

O
A

B

¢

™¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ¤Ó· ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ. ∞Ó Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙȘ Ï¢ڤ˜
‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ›Û˜, ¿Ú· ÙÔ ∞°µ¢ Â›Ó·È ÚfiÌ‚Ô˜.
¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÁÒÓ˜ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È Î¿ıÂÙ·.

7. πÛÔÛÎÂϤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÙÚ·¤˙ÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ
ÙȘ ÌË ·Ú¿ÏÏËϘ Ï¢ڤ˜ ›Û˜.
¶ÔÈ¿ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ȉÈfiÙËÙ˜ ›ӷ ÛˆÛÙ‹;
ñ ÔÈ ‰È·ÁÒÓȘ Â›Ó·È ›Û˜ Î·È ‰È¯ÔÙÔÌÔ‡ÓÙ·È.
ñ ÔÈ ‰È·ÁÒÓȘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.
§‡ÛË

¢

°
™˘ÁÎÚ›Óˆ ÙȘ ‰È·ÁÒÓȘ ÔÈ Ôԛ˜ ›ӷÈ
›Û˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È Î¿ıÂÙ·, Â›Û˘
‰ÂÓ ‰È¯ÔÙÔÌÔ‡ÓÙ·È. ÕÚ· ηÌÌ›· ·fi ÙȘ
‰‡Ô ȉÈfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹.

O

A

B

131

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3.12. K‡ÎÏÔ˜

1. ™¯Â‰›·Û ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Î·È Ê¤Ú ÌÈ· ¯ÔÚ‰‹, ÌÈ· ‰È¿ÌÂÙÚÔ, ÌÈ· ·ÎÙ›Ó·,
ÌÈ· Ù¤ÌÓÔ˘Û· Î·È ÌÈ· ÂÊ·ÙÔ̤ÓË.
§‡ÛË
ÂÊ·ÙÔ̤ÓË
Ù¤ÌÓÔ˘Û·
¯ÔÚ‰‹
B
‰È¿ÌÂÙÚÔ˜

·ÎÙ›Ó·

2. ™¯Â‰›·Û ے ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ ÌÈ· ¯ÔÚ‰‹ ÙÔ˘ Î·È Ê¤Ú ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙËÓ
οıÂÙË ÛÙË ¯ÔÚ‰‹. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜;
§‡ÛË

O

A

M

B

∏ οıÂÙË ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
Ù¤ÌÓÂÈ ÙË ¯ÔÚ‰‹ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘.

3. A¿ÓÙËÛÂ ÌÂ ÛˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜
§‡ÛË
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

132

O ·ÎÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÌfiÓÔ ‰È¿ÌÂÙÚÔ.
H ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘ Â›Ó·È ¯ÔÚ‰‹.
MÈ· ¯ÔÚ‰‹ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ Ù¤ÌÓÔ˘Û·˜.
MÈ· ¯ÔÚ‰‹ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÊ·ÙÔ̤Ó˘.
H ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈ· Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜.

™ˆÛÙfi
§¿ıÔ˜ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

4. ™¯Â‰›·Û ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ, ÌÈ· ‰È¿ÌÂÙÚÔ AB Î·È ‰›ψÛ ÙÔ ¯·ÚÙ› ηٿ
Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘. T· ‰‡Ô ̤ÚË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È;
ñ ¶fiÛ˜ ÌÔ›Ú˜ Â›Ó·È ÙÔ Î·ı¤Ó·;
ñ ¶fiÛ˜ ÌÔ›Ú˜ Â›Ó·È fiÏÔ˜ Ô Î‡ÎÏÔ˜;
§‡ÛË
Ù¤Ì

A

O

B

∆Ô Î¿ı ̤ÚÔ˜ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ËÌÈ·ÎÏÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ 180Æ.
√ÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô Î‡ÎÏÔ˜ Â›Ó·È 360Æ.

5. ™¯Â‰›·Û ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Î·È ‰˘Ô οıÂÙ˜ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘.
O ·ÎÏÔ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ٤ÛÛÂÚ· ÙfiÍ·.
ñ E›Ó·È ›Û· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜;
ñ ¶fiÛ˜ ÌÔ›Ú˜ Â›Ó·È ÙÔ Î·ı¤Ó·;
§‡ÛË

ñ ª›· ‰›ψÛË, Â›Û˘, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ù· 4 ÙfiÍ· Â›Ó·È ›Û·.
ñ ∆Ô Î¿ı ¤Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ 90Æ.

133

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

6. ™Â ÌÈ· ¢ı›· Â1 ÛËÌ›ˆÛ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô A Î·È Ì›· ¢ı›· Â2 οıÂÙË
ÛÙËÓ Â1 ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô A.
¶¿Óˆ ÛÙËÓ Â2 ÛËÌ›ˆÛ ‰‡Ô ÛËÌ›· K Î·È § Î·È Û¯Â‰›·Û ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ì ΤÓÙÚ· Ù· K Î·È § Î·È ·ÎÙ›Ó˜ KA Î·È §A.
TÈ Â›Ó·È Ë Â˘ı›· Â1 ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÎÏÔ˘˜;
¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.
§‡ÛË

Â2

§
K
Â1
A
∏ ¢ı›· Â1 Â›Ó·È ÂÊ·ÙÔ̤ÓË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÎψÓ,
ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙȘ ·ÎÙ›Ó˜, ∫∞ Î·È §A.

7. ™¯Â‰›·Û ‰‡Ô ·ÎÏÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó:
ñ ¤Ó· ÌfiÓÔ ÎÔÈÓfi ÛËÌ›Ô
ñ ‰‡Ô ÌfiÓÔ ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›·
ñ ÙÚ›· ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›·
§‡ÛË

ñ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔÈ Î‡ÎÏÔÈ

134

ñ ÙÂÌÓfiÌÂÓÔÈ Î‡ÎÏÔÈ

E

ñ ÔÈ Î‡ÎÏÔÈ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

8. ™ÙÔ Û¯‹Ì· ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô ¯ˆÚÈ¿ ∞, µ Î·È ¤Ó· ÔÙ¿ÌÈ. ™Â ÔÈ¿ ı¤ÛË ÙÔ˘
ÔÙ·ÌÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ÌÈ· Á¤Ê˘Ú· ÒÛÙ ٷ ‰‡Ô ¯ˆÚÈ¿
Ó· ·¤¯Ô˘Ó ÂÍ ›ÛÔ˘ ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú·;
§‡ÛË

O

B
A
º¤ÚÓÔ˘Ì ÙË ÌÂÛÔοıÂÙË ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞µ, Ô˘ Ù¤ÌÓÂÈ ÙËÓ fi¯ıË ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô √.
¢ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ
ÔÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ √∞ Î·È √µ Â›Ó·È ›Û˜.

9. ™¯Â‰›·Û ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Ì ΤÓÙÚÔ K Î·È Ê¤Ú ÌÈ· ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ AB. MÂ
ΤÓÙÚÔ ÙÔ B Î·È ·ÎÙ›Ó· ÙË BA ۯ‰›·Û ¤Ó· Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ. TÈ ·Ú·ÙËÚ›˜
ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÎψÓ;
ñ ¶ÚÔ¤ÎÙÂÈÓ ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· KA Î·È ÛÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘ ¿Ú ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô §. M ΤÓÙÚÔ ÙÔ § Î·È ·ÎÙ›Ó· ÙË §A ۯ‰›·Û ¤Ó· Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ.
TÈ ·Ú·ÙËÚ›˜;
§‡ÛË

B
K
A
§

√È Î‡ÎÏÔÈ Ì ΤÓÙÚÔ ∫ Î·È ·ÎÙ›Ó· ∫∞ ηÈ
ΤÓÙÚÔ µ Î·È ·ÎÙ›Ó· µ∞ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÌfiÓÔ
ÎÔÈÓfi ÛËÌ›Ô, ÙÔ ∞. ∂›Ó·È ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔÈ
·ÎÏÔÈ Î·È Ô ¤Ó·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘.

ñ √È Î‡ÎÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ì ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ì ΤÓÙÚÔ § Î·È ·ÎÙ›Ó· §∞ ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÛËÌ›Ô, ÙÔ ∞, Î·È Â›Ó·È ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔÈ, ·ÏÏ¿ Â͈ÙÂÚÈο Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜.

135

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

°ÂÓÈΤ˜ AÛ΋ÛÂȘ
1. XÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÁˆÌÂÙÚÈο ÛÔ˘ fiÚÁ·Ó· ηٷÛ··Û ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ Ô˘ ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È A = 70Æ, B = 80Æ Î·È ° = 30Æ
TÈ ·Ú·ÙËÚ›˜;
§‡ÛË
A
A

70Ô

70Ô
80Ô

80Ô

30Ô

B

°

30Ô

B

°

¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ٤ÙÔÈ· ÙÚ›ÁˆÓ· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜
Ï¢ڤ˜, ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·.

2. TÈ Â›‰Ô˘˜ ÙÚ›ÁˆÓ· Â›Ó·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ;
§‡ÛË
E

B

50Ô
80Ô
P


¶P

30Ô
A

°

Z

P™

ñ ∆Ô ÙÚ›ÁˆÓÔ ¶ƒ™ Â›Ó·È ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÁÈ·Ù› Ë ¶ƒ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙË ¶™ Î·È ¿Ú· Ë
ÁˆÓ›· ¶ Â›Ó·È ÔÚı‹.
ñ ∆Ô ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ°, ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÁˆÓ›·, ÙËÓ ∞, ·Ì‚Ï›·, ÁÈ·Ù› ∞ = 180Æ - 85Æ = 105Æ.
ÕÚ· Â›Ó·È ·Ì‚Ï˘ÁÒÓÈÔ.
ñ ∆Ô ÙÚ›ÁˆÓÔ ¢∂∑ Â›Ó·È ÛηÏËÓfi ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ¿ÓÈÛ˜.

136

¢

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù·:

(·)

(‚)

(Á)

(‰)

¶fiÛ· ÙÚ›ÁˆÓ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· Û¯‹Ì·Ù· Á Î·È ‰;
™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:
Û¯‹Ì·Ù·

Û¯‹Ì· ·

Û¯‹Ì· ‚

Û¯‹Ì· Á

Û¯‹Ì· ‰

Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ·

1

4

9

16

Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ‚

0

1

Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Á

0

0

Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ‰

0

0

™‡ÓÔÏÔ

1

5

§‡ÛË
™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙÔÓ ›Ó·Î·
Û¯‹Ì·Ù·

Û¯‹Ì· ·

Û¯‹Ì· ‚

Û¯‹Ì· Á

Û¯‹Ì· ‰

Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ·

1

4

9

16

Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ‚

0

1

3

6

Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Á

0

0

1

3

Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ‰

0

0

0

1

™‡ÓÔÏÔ

1

5

13

26

Afi ÙÔÓ ›Ó·Î· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ:
™ÙÔ Û¯‹Ì· (Á) ˘¿Ú¯Ô˘Ó 13 ÙÚ›ÁˆÓ·
™ÙÔ Û¯‹Ì· (‰) ˘¿Ú¯Ô˘Ó 26 ÙÚ›ÁˆÓ·

137

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

4. ¶fiÛ· ÙÚ›ÁˆÓ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·;

N· ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙÔ Û¯‹Ì· Û ÈÔ ·Ï¿ Û¯‹Ì·Ù·.
§‡ÛË
ñ TÚ›ÁˆÓ· Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜

˘¿Ú¯Ô˘Ó

8

ñ TÚ›ÁˆÓ· Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜

˘¿Ú¯Ô˘Ó

8

ñ TÚ›ÁˆÓ· Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜

˘¿Ú¯Ô˘Ó

16

ñ TÚ›ÁˆÓ· Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜

˘¿Ú¯Ô˘Ó

4

ñ TÚ›ÁˆÓ· Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜

˘¿Ú¯Ô˘Ó

4

ñ TÚ›ÁˆÓ· Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜

˘¿Ú¯Ô˘Ó

4

™‡ÓÔÏÔ ÙÚÈÁÒÓˆÓ 44
138

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

5. ™Â οı ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù· ‚Ú˜ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¯.
A

¢
11¯ + 4
60

8¯ + 3

Ô

H

2¯ + 6

B

5¯ - 3

E

°

Z

(·)

(‚)

§‡ÛË
·) TÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ AB° Â›Ó·È ÈÛÔÛÎÂϤ˜ Ì A° = B°
¿Ú· 5¯ - 3 = 2¯ + 6, 5¯ - 2¯ = 6 + 3, 3¯ = 9 Î·È ¯ = 3.
‚) TÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¢EZ Â›Ó·È ÈÛÔÛÎÂϤ˜ (E = Z) Ì ÌÈ· ÁˆÓ›· 60o
¿Ú· Â›Ó·È ÈÛfiÏ¢ÚÔ: ¢E = EZ = ¢Z
TÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¢ZH Â›Ó·È ÈÛÔÛÎÂϤ˜ Ì ¢Z = ¢H
¿Ú·, ¢E = ¢H Î·È 8¯ + 13 = 11¯ + 4, 13 - 4 = 11¯ - 8¯, 9 = 3¯ Î·È ¯ = 3

6. ™Â οı ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù· ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ ¿ÁÓˆÛÙË ÁˆÓ›·:
A
·)

92

Ô

1
118Ô


1

B

2
°

Ú

¢
‚)

¢

1
124

Ô

E

1

1

168Ô
Z

139

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

K

30Ô

46Ô

30Ô

Á)
ˆ
N

ˆ
§

M

O

§‡ÛË
·) °È· Ó· ‚Úԇ̠ÙË ÁˆÓ›· „ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì Ì ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜:
1Ô˜ ÙÚfiÔ˜: BϤÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÁˆÓ›· A1 Î·È Ë „ Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘
ÁˆÓ›·˜ ÙˆÓ 92Ô.
TË ÁˆÓ›· A1 ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ·fi ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ AB°:
H ÁˆÓ›· B = 180Ô - 118Ô = 62Ô.
TÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È ÈÛÔÛÎÂϤ˜, AB = A°, ¿Ú· Ë ÁˆÓ›· °1 = B = 62Ô.
ÕÚ· Ë ÁˆÓ›· A1 = 180Ô - 62Ô - 62Ô = 56Ô
Î·È ÙÂÏÈο Ë ÁˆÓ›· „ = 180Ô - 56Ô - 92Ô = 32Ô.
2Ô˜ ÙÚfiÔ˜: YÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÙË ÁˆÓ›· „ ·fi ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ A°¢.

°È· ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠ÙË ÁˆÓ›· °2 Î·È ÙË ÁˆÓ›· ¢.
ñ TË °1 ÙË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiˆ˜ ÚÈÓ:
°1 = B = 180Ô - 118Ô = 62Ô.
ÕÚ· °2 = 180Ô - °1Ô = 118Ô .
ñ °È· ÙË ÁˆÓ›· ¢ ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ AB¢ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë
ÁˆÓ›· ÙˆÓ 92Ô Â›Ó·È Â͈ÙÂÚÈ΋ (›ÛË Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô ·¤Ó·ÓÙÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ).
¢ + B = 92Ô Î·È ¢ = 92Ô - B = 92Ô - 62Ô = 30Ô.
TÂÏÈο „ = 180Ô - ¢ - °2 = 180Ô - 30Ô - 118Ô = 32Ô.
‚) H ÁˆÓ›· Ú ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î·È Â‰Ò ˆ˜ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ¢EZ,
Ú = E1 + Z1.
H E1 = 180Ô - 124Ô = 56Ô Î·È Ë Z1 = 12Ô. TÂÏÈο Ú = 56Ô + 12Ô = 68Ô.
Á) H ÁˆÓ›· ˆ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ KNO.
TÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÈÛÔÛÎÂϤ˜ (KN = KO).
H ÁˆÓ›· NKO = 30Ô + 46Ô + 30Ô = 106Ô. TÂÏÈο NKO + ˆ + ˆ = 180Ô,
‰ËÏ·‰‹ 106Ô + 2ˆ = 180Ô, 2ˆ = 180Ô - 106Ô, 2ˆ = 74Ô Î·È ˆ = 74Ô:2 = 37Ô.

140

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

7. YÔÏfiÁÈÛ ÙÔ „ ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·:
110Ô
y
50Ô

§‡ÛË
A

Â1

Ô

110

2

1
y

B

50Ô

Â2

°

TÔ Û¯‹Ì· Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙȘ ÈÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜ Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi ÙÚ›ÙË.
AÓ Ê¤Úˆ ·fi ÙÔ B ¢ı›· ‰ ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙȘ Â1 Î·È Â2, Ë ÁˆÓ›· y ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È
Û ‰‡Ô ̤ÚË.
ñ H ÁˆÓ›· y1 Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ Î·È Â› Ù· ·˘Ù¿ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ A = 110Ô, ·fi ÙȘ ·Ú¿ÏÏËϘ Â1 Î·È ‰ Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ AB.
ÕÚ· Ë y1 Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÙˆÓ 110Ô: y1 = 180Ô - 110Ô = 70Ô.
ñ H ÁˆÓ›· y2 Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ° = 50Ô, ·fi ÙȘ ·Ú¿ÏÏËϘ ‰ ηÈ
Â2 Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ·fi ÙË B°.
ÕÚ· y2 = ° = 50Ô.
TÂÏÈο y = y1 + y2 = 70Ô + 50Ô = 120Ô.

8. ¶fiÛ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û¯‹Ì·;

(·)

(‚)

(Á)

(‰)

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·:
141

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

Û¯‹Ì· ·

Û¯‹Ì· ‚

Û¯‹Ì· Á

Û¯‹Ì· ‰

Û¯‹Ì· ·

Û¯‹Ì· ‚

Û¯‹Ì· Á

Û¯‹Ì· ‰

Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ·

1

4

9

16

Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ‚

0

1

4

9

Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Á

0

0

1

4

™‡ÓÔÏÔ

1

5

14

29

Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ·
Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ‚
Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Á

™‡ÓÔÏÔ
§‡ÛË

9. T· ·Ú·Î¿Ùˆ ÁˆÌÂÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù· ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ·ÚÈıÌÔ‡˜:

2

6

12

20

ñ BÚ˜ ÙÔ˘˜ ÂÔÌÂÓÔ˘˜ 3
ñ BÚ˜ ÙÔÓ 100fi
§‡ÛË

142

7

6

5

6

7

8

30

42

56

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ñ OÈ ÂfiÌÂÓÔÈ ÙÚÂȘ ı· ›ӷÈ:
ñ O 1Ô˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¤¯ÂÈ 1 ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È 2 ÛًϘ: 1Ø2 = 2
ñ O 2Ô˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¤¯ÂÈ 2 ÁÚ·Ì̤˜ Î·È 3 ÛًϘ: 2Ø3 = 6
ñ O 3Ô˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¤¯ÂÈ 3 ÁÚ·Ì̤˜ Î·È 4 ÛًϘ: 3Ø4 = 12
ñ O 4Ô˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¤¯ÂÈ 4 ÁÚ·Ì̤˜ Î·È 5 ÛًϘ: 4Ø5 = 20
ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·
ñ O 100fi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¤¯ÂÈ 100 ÁÚ·Ì̤˜ Î·È 101 ÛًϘ: 100Ø101 = 10100

10. ™ËÌ›ˆÛ ÛÙÔ ¯·ÚÙ› ÛÔ˘ ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 6, Ô˘ Ó· ÌË
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô Û ̛· ¢ı›·. ŒÓˆÛ¤ Ù· fiÏ· ·Ó¿
‰‡Ô. ¶fiÛ˜ ¢ı›˜ ¯¿Ú·Í˜;
™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·.
·ÚÈıÌfi˜
ÛËÌ›ˆÓ

·ÚÈıÌfi˜
¢ıÂÈÒÓ

2
3
4
5
6
7
MÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ¤Ó·Ó ηÓfiÓ· Ô˘ Ó· Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ;
§‡ÛË
·ÚÈıÌfi˜
ÛËÌ›ˆÓ

·ÚÈıÌfi˜
¢ıÂÈÒÓ

2
3
4
5
6
7

1
3
6
10
15
21

143

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ñ °È· ·Ó ‚Úԇ̠¤Ó· ÁÂÓÈÎfi ηÓfiÓ· οÓÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi:
∫¿ı ÛËÌÂ›Ô ÂÓÒÓÂÙ·È Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ì›· ¢ı›·:
·Ó Ù· ÛËÌ›· Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 10, οı ÛËÌÂ›Ô ÂÓÒÓÂÙ·È Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· 9.
∞Ó ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·˘Ùfi ÁÈ· fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ı· ¤¯Ô˘ÌÂ, 10Ø9 ¢ı›˜.
ŸÌˆ˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ ÙȘ ¢ı›˜ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜:
9 ⋅ 10
ÕÚ· ÙÂÏÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ÌÈÛfi ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ:
= 45
2
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·

20 ÛËÌ›·: 19 ⋅ 20 = 190 ¢ı›˜
2
35 ÛËÌ›·:

35 ⋅ 34
= 595 ¢ı›˜
2

98 ÛËÌ›·:

98 ⋅ 97
= 4753 ¢ı›˜.
2

11. ŒÓ· ÙÚ›ÁˆÓÔ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÎÔÚ˘Ê‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ
ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ. TÈ Â›‰Ô˘˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È; °È·Ù›;
§‡ÛË

K

B
A

∆Ô ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È ÈÛÔÛÎÂϤ˜
ÁÈ·Ù› ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÎÙ›Ó˜
ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Î·È ¿Ú· Â›Ó·È ›Û˜.

12. MÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ
Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ¯ÔÚ‰¤˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. M¤ÙÚ· ÙË ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Ô˘
Â›Ó·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ. K¿Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ù¤ÙÔÈ· ÙÚ›ÁˆÓ· Î·È Ì¤ÙÚ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜. TÈ ·Ú·ÙËÚ›˜;
§‡ÛË

∆ÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚı‹ ÁˆÓ›·
ÙÔ˘ ÁÓÒÌÔÓ· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ
fiÙÈ Ë ÁˆÓ›· Â›Ó·È ÔÚı‹.

144

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

13. ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ·ÎÏÔ Û ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ› Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ ÙÔ
ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ì ‰›ψ̷ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡.
§‡ÛË
¢ÈÏÒÓÔÓÙ·˜, ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·Ô ÙÔ ‰›ψ̷.

14. ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ·ÎÏÔ Ô˘ Ó· ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙȘ ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ı›˜
Â1 Î·È Â2. N· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ Ì ÏfiÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Û΢‹ ÛÔ˘.
§‡ÛË
Â1
A

M
Â2

B

º¤ÚÓˆ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ οıÂÙË
ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·ÏϋψÓ, ∞µ.
™ËÌÂÈÒÓˆ ª ÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ∞µ.
ªÂ ÎÂÓÙÚÔ ª Î·È ·ÎÙ›Ó· ª∞ (‹ ªµ)

Áڿʈ ·ÎÏÔ.
√È ‰‡Ô ¢ı›˜ Â1 Î·È Â2 ı· Â›Ó·È ÂÊ·ÙfiÌÂÓ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÁÈ·Ù› ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜
√∞ Î·È √µ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜ ÛÙȘ ¢ı›˜.

15. ™¯Â‰›·Û ¤Ó· ·ÎÏÔ Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔ √ Ô˘ Ó· ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ¢ı›·˜ Â.
N· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ Ì ÏfiÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Û΢‹ ÛÔ˘.
§‡ÛË

O

º¤ÚÓˆ ·fi ÙÔ √
ÙËÓ Î¿ıÂÙË √∞ ÛÙËÓ Â˘ı›· Â.
ªÂ ΤÓÙÚÔ √ Î·È ·ÎÙ›Ó· √∞
A
Áڿʈ ·ÎÏÔ.
∏ ¢ı›· Â›Ó·È ÂÊ·ÙÔ̤ÓË ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘.
Â

145

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

16. XÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰È·‚‹ÙË ÛÔ˘ οÓ ٷ Û¯‹Ì·Ù·:

17. °Ú¿„ ηٿÏÏËϘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÒÛÙ ¤Ó·˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ ÛÔ˘ Ó· ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂÈ Î·È Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ‚ϤÂÈ.

5 cm

A

B

O

3 cm

¢

E

§‡ÛË
°È· Ó· ÁÚ¿„ˆ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‚¿Ïˆ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·
ÛÙ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜
Î·È Ó· ÌÂÙÚ‹Ûˆ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ
ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘.

°

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ηٷÛ΢‹˜:

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

™¯Â‰›·Û ¤Ó· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ AB°¢ Ì AB = 5 cm Î·È A¢ = 3 cm
º¤Ú ÙË ‰È·ÁÒÓÈÔ A°
™ËÌ›ˆÛ ÙÔ Ì¤ÛÔ O Ù˘ ‰È·ÁˆÓ›Ô˘.
™¯Â‰›·Û ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· OB
Afi ÙÔ O ʤÚ ÙËÓ Î¿ıÂÙÔ OE ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ¢°.

°È· Ó· ‚‚·Èˆı›˜ fiÙÈ ¤Î·Ó˜ ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹, ‰È¿‚·Û¤ ÙËÓ Û’ ¤Ó·
Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÛÔ˘ Î·È ˙‹Ù· ÙÔ˘ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ‚ϤÂÈ.

146

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

4.1 ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛËÌ›ˆÓ ÛÙÔ Â›‰Ô.
1. ¡· Ì¿ıÂȘ ˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ٷ ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ· Ù˘ ÛηÎȤڷ˜ Ì ÙË
‚Ô‹ıÂÈ· ·ÚÈıÌÒÓ Î·È ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.
8
7

Â7

6
5
4

‚4

3
2
1
·

Á

Â

˙

Ë

ı

ñ °È·Ù› ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·˘Ùfi;
ñ ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, Û ÔÈ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ÙÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ˘˜
‡ÚÁÔ˘˜;

§‡ÛË
ñ °È· Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÌÈ· ·ÚÙ›‰·. ∞˘Ùfi ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙÔ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ
ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÌÈ· ·ÚÙ›‰·
Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ó· ÙËÓ “Í·Ó··›ÍÂÈ” Î·È Ó· ÙËÓ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ. ™Â ÔÏϤ˜
ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÛÂȘ ·fi ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó
Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜. ÕÏϘ ÊÔÚ¤˜ ¿ÏÈ
ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÛηÎÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔ˜ Â›Ï˘ÛË. ∆¤ÏÔ˜, Ë ÁÚ·Ê‹ ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· Î·È Ì¿ıËÛË ÙÔ˘ ÛηÎÈÔ‡.
ñ ∆Ô˘˜ ÙÔÔıÂÙԇ̠ÛÙ· ÁˆÓȷο ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·. ™Ù· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ·1, ı1 ÙÔ˘˜
Ï¢ÎÔ‡˜ ‡ÚÁÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ·8 Î·È ı8 ÙÔ˘˜ Ì·‡ÚÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜.

148

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

2. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜
Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÁÚ·ÊÈ΋
·Ú¿ÛÙ·ÛË.
3600
ñ ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ ÙËÓ 9Ë Ë̤ڷ;

3500

B¿ÚÔ˜ ÛÂ gr

3400

ñ ¶fiÛÔ ‚¿ÚÔ˜ ‹Ú ÌÂٷ͇
7˘ Î·È 10˘ Ë̤ڷ˜;
ñ ¶ÔȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ ÂÏ·ÙÙÒıËÎÂ;

3300
3200
3100
3000
2900
2800
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

§‡ÛË
ñ 3400 gr
ñ 3500 - 3310 = 190 gr
ñ ∆Ë ‰Â‡ÙÂÚË, ÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÙË Ë̤ڷ.
1

∏̤Ú˜ ·fi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ÙË Á¤ÓÓËÛË
µ¿ÚÔ˜ Û gr. 3100 3050 3000 3060 3140 3200 3310 3440 3400 3500 3510 3550

3. ¡· ·Ú·ÛÙ‹ÛÂȘ ÁÚ·ÊÈο Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ›Ó·Î·:
x
y

0
0

1
1

2
4

3
9

4
16

5
25

6
36

7
49

8
64

ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ Ì ÏfiÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ x Î·È y.
80
70
60
50

y

40
30
20
10
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

¯

§‡ÛË
ñ ™Â οı x ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ¤Ó· y Ô˘ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÙÔ˘ x.
∞˘Ùfi ÁÚ¿ÊÂÙ·È y = x2
149

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

4. ¡· ·Ú·ÛÙ‹ÛÂȘ ÁÚ·ÊÈο ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÛÙÔ K¤È-T¿Ô˘Ó Ù˘ N. AÊÚÈ΋˜ Î·È ÛÙËÓ
∞ı‹Ó· Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· (Ë ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ‰›ÓÂÙ·È Û ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ·Ó¿ Ì‹Ó·).
ª‹Ó˜

π

º

ª

ª

π

π

¡

¢

K¤È-T¿Ô˘Ó

7

12

22

52

125

192

183

135

69

54

23

15

∞ı‹Ó·

62

36

38

23

23

14

6

7

15

51

56

71

§‡ÛË
200
180

Aı‹Ó·
K¤È T¿Ô˘Ó

160
BÚÔ¯fiÙˆÛË ÛÂ cm

140
120
100
80
60
40
20
0
I

º

M

A

M

I

I

A

O

N

¢

M‹Ó˜

5. ™ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂȘ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ AB°¢ ÌÂ
·¤Ó·ÓÙÈ ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ù· ÛËÌ›· A (6, 6) Î·È ° (6, 2).
ñ ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÙÔ˘;
ñ ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ B Î·È ¢;
§‡ÛË
8
7
A

6
5

¢ (4, 4)

4

B (8, 4)

E

3
2

°

1
1

2 3 4

5 6

7

8 9 10

ñ TÔ Ì¤ÛÔÓ E ÙÔ˘ A° Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ ηÈ
¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ (6, 4).
ñ T· ÛËÌ›· ¢ Î·È B ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ E fiÛÔ Î·È Ù· ÛËÌ›· A Î·È °, ‰ËÏ·‰‹ 2.
ŒÙÛÈ ¤¯Ô˘ÌÂ: ¢ (4, 4) Î·È B (8, 4).

150

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

4.2. §fiÁÔ˜ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ. ∞Ó·ÏÔÁ›·.

1. O ÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ ÌËÎÒÓ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ‰‡Ô ÙÂÙÚ·ÁÒÓˆÓ Â›Ó·È 1 .
5
¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ ÂÌ‚·‰ÒÓ ÙÔ˘˜;
§‡ÛË
ŒÛÙˆ · Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Î·È ‚ Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘.
∂›Ó·È · = 1
‚ 5
∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Â›Ó·È ·2 Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ‚2.
∂Ô̤ӈ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ ÂÌ‚·‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ:
·2 = · ⋅ · = 1 ⋅ 1 = 1 ⋅ 1 = 1
‚ 2 ‚ ‚ 5 5 5 ⋅ 5 25

2. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ Â·ÏËıÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ÈÛfiÙËÙ˜:
ñ

25 = 75
¯
3

ñ

1=3
¯ 4

ñ

¯ =5
3 2

ñ

17 = ¯
28 50

§‡ÛË
ñ

25 = 75
¯
3

¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ˆ ¯È·ÛÙ› ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜

25 ⋅ ¯ = 3 ⋅ 75

∂ÎÙÂÏÒ ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÏÔ˜

25 ⋅ ¯ = 225
¯ = 225
25

§‡Óˆ ˆ˜ ÚÔ˜ ¯ ‰È·ÈÚÒÓÙ·˜ Î·È Ù· ‰‡Ô ̤ÏË ‰È· 25

¯=9

151

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ¤¯Ô˘ÌÂ:
ñ

1=3
¯ 4
3⋅¯=1⋅4
3⋅¯=4
x= 4
3

¯ 5
=
3 2
2 ⋅⋅¯¯ = 3 ⋅ 5
2 ⋅ ¯ = 15
¯ = 15
2
¯ = 7,5

ñ

ñ

17 = ¯
28 50
28 ⋅⋅ ¯¯ = 17 ⋅ 50
28
28 ⋅ ¯ = 850
¯ = 850
28
¯ = 30,35

3. ¡· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂȘ ¤Ó· ‰ÈÏ¿ÛÈÔ Î·È ¤Ó· ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ Î·Ú·‚¿ÎÈ.

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1

152

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13 14 15 16

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

§‡ÛË

¢ÈÏ·ÛÈ¿˙ˆ Î·È ÙÚÈÏ·ÛÈ¿˙ˆ Ù· ÌÂÁ¤ıË

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13 14 15 16

4. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î· ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÔÈÚÈÓÔ‡ ÎÚ¤·ÙÔ˜.
µ¿ÚÔ˜
ÛÂ ÎÈÏ¿

0,25

∆ÈÌ‹ ÛÂ
‰Ú·¯Ì¤˜

480

0,50

1

1,5

2

2,5

3

4

3840

ñ ¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜
·fi ÙȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜;
§‡ÛË
ñ µÚ›ÛΈ ÙÔÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·Ó·ÏÔÁ›·˜: 480 : 0,25 = 1920
ñ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ οı ·ÚÈıÌfi Ù˘ ÚÒÙ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜
ÙÔ˘ ›Ó·Î· Â› 1920 ·›ÚÓˆ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯfi ÙÔ˘ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÁÚ·ÌÌ‹.
µ¿ÚÔ˜
ÛÂ ÎÈÏ¿

0,25

0,50

1

1,5

2

∆ÈÌ‹ ÛÂ
‰Ú·¯Ì¤˜

480

960

1920

2880

3840

2,5

3

4800 5760

4
7680

153

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

5. ¶fiÛ˜ ‰Ú·¯Ì¤˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¤Ó·˜ ηٷӷψً˜ ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·ÓÙÂÏfiÓÈ ·Í›·˜ 16500 ‰Ú·¯ÌÒÓ, ·Ó ÙÔ˘ Á›ÓÂÈ ¤ÎÙˆÛË 17%;
ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ›Ó·Î· ·Ó·ÏÔÁ›·˜.
§‡ÛË
™ÙȘ 100 ‰Ú·¯Ì¤˜
ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ 17.

™ÙȘ 16500 fiÛ˜
ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ;

100
17

16.500
¯;

∞Í›·
ŒÎÙˆÛË

100 = 16500
¯
17
100 ¯ = 17 ⋅ 16500
¯ = 17 ⋅ 16500
100

¯ = 17 165
£· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ 2805 ‰Ú·¯Ì¤˜.

¯ = 2805

6. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î· ÒÏËÛ˘ ÂÓfi˜ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÔ‡ Û ¤Ó· ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ·: ¶Ò˜ ı· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜;
∞ÚÈıÌfi˜
·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ

1

∆ÈÌ‹
Û ‰Ú·¯Ì¤˜

150

2

3

4

5

6

7

8

§‡ÛË
¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ οı ·ÚÈıÌfi Ù˘ ÚÒÙ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Â› 150
‚Ú›ÛΈ ÙȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜.

154

∞ÚÈıÌfi˜
·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ

1

2

3

4

5

6

7

8

∆ÈÌ‹
Û ‰Ú·¯Ì¤˜

150

300

450

600

750

900

1050

1200

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

7. ¢›ÓÂÙ·È Ô ›Ó·Î·˜:
x

2

3

4

5

6

y

34
5

10,2

68
5

17

102
5

ñ ¶ÔÈ· Û¯¤ÛË Û˘Ó‰¤ÂÈ Ù· ÌÂÁ¤ıË x Î·È y;
ñ ∂›Ó·È Û¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜;
§‡ÛË

2 = 10 = 5
34 34 17
5
4 = 20 = 10 = 5
68 68 34 17
5
6 = 30 = 10 = 5
102 102 34 17
35
3 = 30 = 10 = 5
10,2 102 34 17
¢ËÏ·‰‹,

¯ 5
Ô˘ Â›Ó·È Û¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜.
=
y 17

y
E›Ó·È ¯ = 17 Î·È y = 17 ⋅ x
5
5

155

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

4.3. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ

1. ŒÓ· ÚÔ˚fiÓ ¯ı¤˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿˙·Ì 130 ‰Ú¯. Î·È Û‹ÌÂÚ· 156 ‰Ú¯.
¶fiÛÔ % ·˘Í‹ıËÎÂ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘;
§‡ÛË
∏ ·‡ÍËÛË Â›Ó·È 156-130=26 ‰Ú¯.

∞Ú¯È΋ ÙÈÌ‹
∞‡ÍËÛË

™ÙȘ 130 ‰Ú¯.
Ë ·‡ÍËÛË Â›Ó·È 26

™ÙȘ 100 ‰Ú¯.
fiÛË Â›Ó·È;

130
26

100
¯

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿. ÕÚ·:

130 = 100
¯
26
130 ⋅ ¯ = 26 ⋅ 100
¯ = 2600
130
¯ = 20
EÔ̤ӈ˜ Ë ·‡ÍËÛË Â›Ó·È 20%.

2. ∞ÁfiÚ·Û· ÌÈ· ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì ¤ÎÙˆÛË 15% Î·È Ï‹ÚˆÛ· 255000 ‰Ú¯.
¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÚÈÓ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË;
§‡ÛË
ªÂ ¤ÎÙˆÛË 15% ·ÁÔÚ¿˙ˆ
¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ·Í›·˜ 100 ‰Ú¯.
ÌfiÓÔ 85.
∞Ú¯È΋ ÙÈÌ‹

100

¯

∆ÈÌ‹ ¤ÎÙˆÛ˘

85

255000

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿. ÕÚ·:

156

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·Ú¯È΋ ·Í›· ÂÓfi˜
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ô˘ Ì ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË
ÙÔ ·ÁÔÚ¿˙ˆ ÌÂ 255000 ‰Ú¯.;

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

¯
100 =
85 255000
85 ¯ = 100 ⋅ 255000
¯ = 25500000
85
¯ = 300000
∏ ÙÈÌ‹ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÚÈÓ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ‹Ù·Ó 300000 ‰Ú¯.

3. ∆· 240 gr. ηʤ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 600 ‰Ú¯.
ñ ¶fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 1 ÎÈÏfi ηʤ;
ñ ¶fiÛÔ Î·Ê¤ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì Ì 6300 ‰Ú¯;
§‡ÛË
ñ

∆· 240 gr ηʤ
ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 600 ‰Ú¯.

∆· 1000 gr ηʤ
fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó;

¶ÔÛfiÙËÙ·

240

1000

∞Í›·

600

¯

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿. ÕÚ·:

240 = 1000
¯
600
240 ¯ = 600000
¯ = 600000
240
¯ = 2500
√ ηʤ˜ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 2500 ‰Ú¯. ÙÔ ÎÈÏfi.

ñ

∆· 1000 gr ηʤ
ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 2500 ‰Ú¯.

¶fiÛ· ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·
ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 6300 ‰Ú¯.;

¶ÔÛfiÙËÙ·

1000

¯

∞Í›·

2500

6300

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿. ÕÚ·:

157

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

1000 = ¯
2500 6300
2500 ¯ = 6300000
¯ = 6300000
2500
¯ = 2520
ªÂ 6300 ‰Ú¯. ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì 2 ÎÈÏ¿ Î·È 520 gr ηʤ.

4. ∆Ô ÂÈÛËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ¤ÁÈÓ ·fi 75, 100 ‰Ú¯.
ñ ¶ÔÈÔ ÔÛÔÛÙfi ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓÂ;
§‡ÛË
∏ ·‡ÍËÛË Â›Ó·È 100-75=25 ‰Ú¯.
™ÙȘ 75 ‰Ú¯. Ë ·‡ÍËÛË Â›Ó·È 25

™ÙȘ 100 ‰Ú¯. fiÛË Â›Ó·È;

∞Ú¯È΋ ÙÈÌ‹

75

100

A‡ÍËÛË

25

¯

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿. ÕÚ·:

75 = 100
¯
25
75 ¯ = 25 ⋅ 100
75¯ = 2500
¯ = 2500
75
100
¯=
3
¯ =33,333…
∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛËÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È 33,333% (Ì ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ¯ÈÏÈÔÛÙÔ‡).

158

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

5. ¶fiÛ˜ ‰Ú·¯Ì¤˜ ·‡ÍËÛË ı· ¿ÚÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ XÈ„›‰Ë˜ fiÙ·Ó ·Ó·ÁÁ¤ÏÂÙ·È ·‡ÍËÛË 2,5% Î·È Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È 301000 ‰Ú·¯Ì¤˜;
§‡ÛË
™ÙȘ 100 ‰Ú¯. Ë ·‡ÍËÛË Â›Ó·È 2,5.

™ÙȘ 301000 ‰Ú¯. fiÛË Â›Ó·È;

ªÈÛıfi˜

100

301000

∞‡ÍËÛË

2,5

¯;

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿. ÕÚ·:

100 = 301000
¯
2,5
2,5 ⋅ 301000
¯=
100
100 ¯ = 2,5 ⋅ 301000
¯ = 2,5 ⋅ 3010
¯ = 7525
√ ηıËÁËÙ‹˜ ÃÈ„›‰Ë˜ ı· ¿ÚÂÈ ·‡ÍËÛË ÛÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘ 7525 ‰Ú¯.

6. ¶fiÛÔ ı· ÏËÚÒÛˆ ÁÈ· ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ¯ˆÚ›˜ º¶∞ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 171000
fiÙ·Ó Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ º¶∞ Â›Ó·È 18%.
§‡ÛË
ŸÙ·Ó Ë ·Í›· ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
Â›Ó·È 100 ‰Ú¯.,
Ë ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È 118.

ŸÙ·Ó Ë ·Í›· ÙÔ˘
Â›Ó·È 171.000 ‰Ú¯.,
ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘;

∞Í›·

100

171000

∆ÈÌ‹ ÒÏËÛ˘

118

¯

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿. ÕÚ·:

100 = 171000
¯
118
100 ¯ = 118 ⋅ 171000
¯ = 118 ⋅ 1710
¯ = 201780
£· ÏËÚÒÛˆ 201780 ‰Ú¯.

159

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

7. M ¤Ó· ÎÈÏfi ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎfi ·Ú·Û΢¿˙Ô˘Ì 12,5 ÎÈÏ¿ Û·ÌÔ˘¿Ó.
¶fiÛ· ÎÈÏ¿ Û·ÌÔ˘¿Ó ı· ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ì Ì 0,75 ÎÈÏ¿ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎÔ‡;
§‡ÛË
M 1 Kgr ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎfi
·Ú·Û΢¿˙Ô˘ÌÂ
12,5 Kgr Û·ÌÔ˘¿Ó

¶fiÛ· Kgr Û·ÌÔ˘¿Ó
ı· ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ì Ì 0,75 Kgr
·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎÔ‡;

¶ÔÛfiÙËÙ·
·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎÔ‡

1

0,75

¶ÔÛfiÙËÙ·
Û·ÌÔ˘¿Ó

12,5

¯

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿. ÕÚ·:
1¯ = 12,5Ø0,75
¯ = 9,375
£· ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ì 9,375 ÎÈÏ¿ Û·ÌÔ˘¿Ó.

8. °È· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÌÈ·˜ Û˘ÓÙ·Á‹˜ ÁÏ˘ÎÔ‡ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· 0,25 Kgr ˙¿¯·Ú˘. ¶fiÛË ˙¿¯·ÚË ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· 5 ‰fiÛÂȘ;
§‡ÛË
°È· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÌÈ·˜ Û˘ÓÙ·Á‹˜
ÁÏ˘ÎÔ‡ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ
0,25 Kgr ˙¿¯·Ú˘.

¶fiÛË ˙¿¯·ÚË ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ
ÁÈ· 5 ‰fiÛÂȘ;

¢fiÛÂȘ

1

5

¶ÔÛfiÙËÙ·
˙¿¯·Ú˘

0,25

¯

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿. ÕÚ·:
1¯ = 5Ø 0,25
¯ = 1,25
XÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ 1,25 kgr ˙¿¯·ÚË.

160

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

9. °È· ÌÈ· ‰fiÛË ÁÏ˘ÎÔ‡ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ 25 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· Ì·ÁÈ¿˜.
¶fiÛË Ì·ÁÈ¿ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· 1,2 ‰fiÛÂȘ;
§‡ÛË
°È· ÌÈ· ‰fiÛË ÁÏ˘ÎÔ‡
¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ
25 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· Ì·ÁÈ¿˜.

¶fiÛË Ì·ÁÈ¿
¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ
ÁÈ· 1,2 ‰fiÛÂȘ;

¢fiÛÂȘ

1

1,2

ª·ÁÈ¿

25

¯

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿. ÕÚ·:
1¯ = 1,2Ø25
¯ = 30
XÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ 30gr Ì·ÁÈ¿˜.

10. ŒÓ· ̤ÙÚÔ ‡Ê·ÛÌ· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 12000 ‰Ú·¯Ì¤˜.
¶fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Ù· 0,65 ̤ÙÚ·;
§‡ÛË
ŒÓ· ̤ÙÚÔ ‡Ê·ÛÌ·
ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 12000 ‰Ú·¯Ì¤˜.

¶fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó
Ù· 0,65 ̤ÙÚ·;

ª¤ÙÚ·

1

0,65

∫fiÛÙÔ˜

12000

¯

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿. ÕÚ·:
1¯ = 0,65Ø 12000
¯ = 7.800
∆· 0,65 ̤ÙÚ· ‡Ê·ÛÌ· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 7800 ‰Ú¯.

11. °È· Ó· ‰¤ÛÔ˘Ì 5 fiÌÔÈ· ·Î¤Ù· Íԉ‡ԢÌ 7,25 ̤ÙÚ· Û¿ÁÁÔ.
¶fiÛÔ Û¿ÁÁÔ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· οı ·Î¤ÙÔ;
§‡ÛË
°È· Ó· ‰¤ÛÔ˘Ì 5 fiÌÔÈ· ·Î¤Ù·
Íԉ‡ԢÌ 7,25 m Û¿ÁÁÔ.

¶fiÛ· m Û¿ÁÁÔ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ
ÁÈ· οı ·Î¤ÙÔ;

¶·Î¤Ù·

5

1

™¿ÁÁÔ˜

7,25

¯

161

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿. ÕÚ·:
5د = 1Ø 7,25
¯ = 7,25:5
¯ = 1,45
°È· οı ·Î¤ÙÔ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ 1,45 m Û¿ÁÁÔ.

12. ∞fi 10 ÎÈÏ¿ ÛÈÙ¿ÚÈ ·›ÚÓÔ˘Ì 12 ÎÈÏ¿ „ˆÌ›.
·) ¶fiÛÔ ÛÈÙ¿ÚÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· 150 ÎÈÏ¿ „ˆÌ›;
‚) ∞fi 520 ÎÈÏ¿ ÛÈÙ¿ÚÈ fiÛÔ „ˆÌ› ı· ¿ÚÔ˘ÌÂ;
§‡ÛË
·)

∞fi 10 ÎÈÏ¿ ÛÈÙ¿ÚÈ
·›ÚÓÔ˘Ì 12 ÎÈÏ¿ „ˆÌ›.

¶fiÛÔ ÛÈÙ¿ÚÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ
ÁÈ· 150 ÎÈÏ¿ „ˆÌ›;

™ÈÙ¿ÚÈ

10

¯

æˆÌ›

12

150

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿. ÕÚ·:
12د = 10Ø 150
12د = 1500
¯ = 1500:12
¯ = 125
flÛÙÂ, ÁÈ· 150 Kgr „ˆÌ› ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ 125 Kgr ÛÈÙ¿ÚÈ.
‚)

∞fi 10 ÎÈÏ¿ ÛÈÙ¿ÚÈ
·›ÚÓÔ˘Ì 12 ÎÈÏ¿ „ˆÌ›.

∞fi 520 ÎÈÏ¿ ÛÈÙ¿ÚÈ
fiÛÔ „ˆÌ› ı· ¿ÚÔ˘ÌÂ;

™ÈÙ¿ÚÈ

10

520

æˆÌ›

12

¯

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿. ÕÚ·:
10د = 12Ø 520
¯ = 12Ø 52
¯ = 624
∞fi 520 ÎÈÏ¿ ÛÈÙ¿ÚÈ ı· ¿ÚÔ˘Ì 624 Kgr „ˆÌ›.

162

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

4.4. ∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿
1. ¢‡Ô ÂÚÁ¿Ù˜ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÌÈ· ÂÚÁ·Û›· Û 12 ÒÚ˜.
ñ ™Â fiÛ˜ ÒÚ˜ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÂÚÁ·Û›· 5 ÂÚÁ¿Ù˜;
ñ ™Â fiÛ˜ ÒÚ˜ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÂÚÁ·Û›· 12 ÂÚÁ¿Ù˜;
§‡ÛË
ñ

2 ÂÚÁ¿Ù˜ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó

™Â fiÛ˜ ÒÚ˜ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó

ÌÈ· ÂÚÁ·Û›· Û 12 ÒÚ˜.

ÙËÓ ›‰È· ÂÚÁÛ›· 5 ÂÚÁ¿Ù˜;

∂ÚÁ¿Ù˜

2

5

flÚ˜

12

¯

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿.

5 ⋅ ¯ = 2 ⋅ 12
¯ = 24
5

¯ = 4,8
ÕÚ·, ÔÈ 5 ÂÚÁ¿Ù˜ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÂÚÁ·Û›·
8
Û 4 ÒÚ˜ Î·È 48 ÏÂÙ¿ ( 10 ÙˆÓ 60’).
ñ

2 ÂÚÁ¿Ù˜ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó
ÌÈ· ÂÚÁ·Û›· Û 12 ÒÚ˜.

™Â fiÛ˜ ÒÚ˜ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó
ÙËÓ ›‰È· ÂÚÁÛ›· 12 ÂÚÁ¿Ù˜;

∂ÚÁ¿Ù˜

2

12

flÚ˜

12

¯

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿.

12 ⋅ ¯ = 2 ⋅ 12
12 ⋅ ¯ = 24
¯ = 24
12
¯=2
ÕÚ·, ÔÈ 12 ÂÚÁ¿Ù˜ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÂÚÁ·Û›· Û 2 ÒÚ˜.

163

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

2. ªÈ· ‚Ú‡ÛË ÁÂÌ›˙ÂÈ ÌÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Û 12 ÒÚ˜.
ñ ™Â fiÛ˜ ÒÚ˜ ÙË ÁÂÌ›˙Ô˘Ó 2 ‚Ú‡Û˜;
ñ ™Â fiÛ˜ 5 ‚Ú‡Û˜;
§‡ÛË
ñ

ªÈ· ‚Ú‡ÛË ÁÂÌ›˙ÂÈ
ÌÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Û 12 ÒÚ˜.

™Â fiÛ˜ ÒÚ˜
ÙË ÁÂÌ›˙Ô˘Ó 2 ‚Ú‡Û˜;

µÚ‡Û˜

1

2

flÚ˜

12

¯

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿.

2 ⋅ ¯ = 1 ⋅ 12
2 ⋅ ¯ = 12
¯ = 12
2
¯=6
ÕÚ· ÔÈ 2 ‚Ú‡Û˜ ÙË ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Û 6 ÒÚ˜.
ñ

ªÈ· ‚Ú‡ÛË ÁÂÌ›˙ÂÈ

™Â fiÛ˜ ÒÚ˜

ÌÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Û 12 ÒÚ˜.

ÙË ÁÂÌ›˙Ô˘Ó 5 ‚Ú‡Û˜;

µÚ‡Û˜

1

5

flÚ˜

12

¯

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿.
5 ⋅ ¯ = 1 ⋅ 12

5 ⋅ ¯ = 12
¯ = 12
5
¯ = 2,4
ÕÚ·, ÔÈ 5 ‚Ú‡Û˜ ÙË ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Û 2 ÒÚ˜ Î·È 24 ÏÂÙ¿.

3. µÚ˜ fiÛ· Ù¿ÏËÚ· οÓÔ˘Ó ¤Ó· ¯ÈÏÈ¿ÚÈÎÔ.
ñ µÚ˜ fiÛ· ‰ÂοÚÈη Ì·˜ οÓÔ˘Ó ¤Ó· ¯ÈÏÈ¿ÚÈÎÔ.
ñ °ÂÓÈο, Ì fiÛ· ΤÚÌ·Ù· ‹ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ·fi οı ›‰Ô˜
·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ¯ÈÏÈ¿ÚÈÎÔ. ¡· οÓÂȘ Û¯ÂÙÈÎfi ›Ó·Î· Î·È ÙË
ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û’ ·˘ÙfiÓ.

164

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

§‡ÛË
ñ

¡ÔÌ›ÛÌ·Ù· ‹
¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù·

5

10

20

50

100

200

500

¶ÔÛfiÙËÙ·

200

100

50

20

10

5

2

100

200

500

ŒÓ· ¯ÈÏÈ¿ÚÈÎÔ ¤¯ÂÈ 200 Ù¿ÏËÚ·, 100 ‰ÂοÚÈη.

Afi ÙÔÓ ›Ó·Î· ‚ϤÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Û¯¤ÛÂȘ.
ñ

250

¶ÔÛfiÙËÙ·

200
150
100
50
0
0

5

10

20

50

AÍ›· NÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜

4. 1000 ʇÏÏ· ¯·ÚÙÈÔ‡ ʈÙÔÙ˘›·˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ·Î¤ÙÔ ¯·ÚÙÈÔ‡
¿¯Ô˘˜ 5 cm.
ñ ¶fiÛ· ʇÏÏ· ¯·ÚÙÈÔ‡ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙÔ ÌÈÛfi ¿¯Ô˜ ·fi Ù·
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ı· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·Î¤ÙÔ ›‰ÈˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ;
ñ ¶fiÛ· ʇÏÏ· ¯·ÚÙÈÔ‡ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˘ ¿¯Ô˘˜;
ñ ¶fiÛ· ʇÏÏ· ¯·ÚÙÈÔ‡ ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈÔ˘ ¿¯Ô˘˜;
§‡ÛË
ñ ∞ÊÔ‡ ÙÔ ¿¯Ô˜ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ›‰ÈÔ, ÂÓÒ ÙÔ ¿¯Ô˜ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡
Á›ÓÂÙ·È ÌÈÛfi, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÔ‡Ó ‰ÈÏ¿ÛÈ· ʇÏÏ· ¯·ÚÙÈÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ 1000.
ñ ∞ÊÔ‡ ÙÔ Î¿ı ʇÏÏÔ ¯·ÚÙÈÔ‡ ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ¿¯Ô˜ ·fi ÙÔ ¯·ÚÙ› ʈÙÔÙ˘›·˜
ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ÌÈÛ¿ ʇÏÏ·, ‰ËÏ·‰‹ 500, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ ¿¯Ô˜ ÙÔ˘
·Î¤ÙÔ˘.
ñ ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ fiÙ·Ó ÙÔ ¯·ÚÙ› ·ÔÎÙ¿ ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈÔ
1
¿¯Ô˜, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÙÔ 4 ÙˆÓ Ê‡ÏψÓ, ‰ËÏ·‰‹ 250 ʇÏÏ·.
165

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

°ÂÓÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ
1. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ‰‡Ô ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ›Ó·Î·.
¶ÏÂ˘Ú¿
ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘

x

0,5

¶ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜

y

2

EÌ‚·‰fiÓ

z

1

1,5

2,5

3

4,5

8

14

5

16

9

ñ ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜
ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ›Ó·Î·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ Û¯¤ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ
ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁÂıÒÓ x Î·È y.
ñ ¡· ÙËÓ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ˆ˜ ÈÛfiÙËÙ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ x Î·È y.
∂›Ó·È Û¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜;
ñ ™¯ËÌ¿ÙÈÛ ÌÈ· ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û¯¤Û˘.
ñ ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ›Ó·Î·,
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ Û¯¤ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁÂıÒÓ
x Î·È z. ∆È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ z;
ñ µÚ˜ ÙË Û¯¤ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁÂıÒÓ x Î·È z.
∂›Ó·È Û¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜;
ñ ™¯ËÌ¿ÙÈÛ ÌÈ· ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û¯¤Û˘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ.
§‡ÛË
¶ÏÂ˘Ú¿ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘

x

¶ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ y

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

ñ ∆Ô y Â›Ó·È ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ x, fiÛÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È Ë ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘.
ñ y = 4x
∂›Ó·È Û¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÁÈ·Ù› Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË
ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙÔÙ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi, ÙÔ 4, Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜.

166

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

¶ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

3,5

4,0

¶ÏÂ˘Ú¿ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘
¶ÏÂ˘Ú¿ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘

x

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

∂Ì‚·‰fiÓ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘

z

0,25

1

2,25

4

6,25

9

12,25 16

4,5

5,0

20,25

25

ñ ∆Ô z Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÙÔ˘ x Î·È ÂÔ̤ӈ˜
ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘.
ñ z = x2
¢ÂÓ Â›Ó·È Û¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÁÈ·Ù› Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜
·ÚÈıÌÔ‡˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ù˘ ÙÚ›Ù˘
ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿. ∞˘Ùfi ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ‰Ô‡ÌÂ Î·È ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ˙¢ÁÒÓ, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›.
25

EÌ‚·‰fi (¯2)

20

¶ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜
(4. ¯ )

15
10
5
0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

¶ÏÂ˘Ú¿ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘

167

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

2. Kϛ̷η ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÛÙ· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜.
¡· ‚ÚÂȘ ·fi ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯¤‰ÈÔ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ
Ï¢ÚÒÓ ∞µ Î·È ∞¢ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘.
A

B
Kϛ̷η 1:200
°

E

¢

Z

§‡ÛË
MÂÙÚÒ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜:
∞µ = 2 cm
∂∑ = 5 cm
°¢ = ∞∂ = 3 cm
µ° = ¢∑ = 1,5 cm
°È· Ó· ‚Úˆ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û·ÏÔÓÈÔ‡ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ˆ fi,ÙÈ
‚ڋη Â› 200.
A

B

H

°

¢

E

Z

[∞µ] = 2Ø200
[∂∑] = 5Ø200
[°¢] = [∞∂]
[µ°] = [¢∑]

= 400 cm
= 1000 cm
=
3Ø200
= 1,5Ø200

=
4m
=
10 m
= 600 cm = 6 m
= 300 cm = 3 m

µÚ›ÛÎÔ˘Ì ٷ ÂÌ‚·‰¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÚıÔÁˆÓ›ˆÓ ∞∏∑∂ Î·È µ∏¢°
(∞∏∑∂) = ∂∑Ø∂∞ = 10Ø6 = 60
(µ∏¢°) = °¢Ø°µ = 6Ø3 = 18
Î·È ·Ê·ÈÚԇ̠ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„ÂÈ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘:
60 - 18 = 42 m2
168

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3. ¢›ÓÂÙ·È Ô ›Ó·Î·˜:
x

2

3

4

5

6

y

5

6

7

8

9

ñ ¶ÔÈ· Û¯¤ÛË Û˘Ó‰¤ÂÈ Ù· ÌÂÁ¤ıË x Î·È y;
ñ ∂›Ó·È Û¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜;
§‡ÛË
ñ ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Î¿ı ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔ·ÙÂÈ
·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯfi ÙÔ˘ ÛÙË ÚÒÙË ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ 3.
¢ËÏ·‰‹ y = x + 3
ñ ¢ÂÓ Â›Ó·È Û¯¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›·˜, ÁÈ·Ù› ı· ¤ÚÂ ÙfiÙ 2 = 3 ,
5 6
Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ.

4. T· 3 ÎÈÏ¿ ÎÂÚ¿ÛÈ· ‰›ÓÔ˘Ó 2 ÎÈÏ¿ ηı·Ú¿ ÎÂÚ¿ÛÈ·
(¯ˆÚ›˜ ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ·).
ñ ¶fiÛ· ÎÈÏ¿ ηı·Ú¿ ÎÂÚ¿ÛÈ· ı· ¿Úˆ ·Ó ηı·Ú›Ûˆ 25 ÎÈÏ¿ ÎÂÚ¿ÛÈ·;
ñ 30 ÎÈÏ¿ ηı·Ú¿ ÎÂÚ¿ÛÈ· ·fi fiÛ· ÎÈÏ¿ ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ÎÂÚ¿ÛÈ·
ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È;
§‡ÛË
ñ

ŸÙ·Ó ηı·Ú›˙ˆ 3 ÎÈÏ¿ ÎÂÚ¿ÛÈ·
·›ÚÓˆ 2 ÎÈÏ¿ ηı·Ú¿ ÎÂÚ¿ÛÈ·
(¯ˆÚ›˜ ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ·).

¶fiÛ· ηı·Ú¿ ÎÂÚ¿ÛÈ· ı· ¿Úˆ
·Ó ηı·Ú›Ûˆ 25 ÎÈÏ¿ ÎÂÚ¿ÛÈ·;

ªÂ ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ·

3

25

Èڛ˜ ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ·

2

¯

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿:

25 = 3
¯
2
3⋅¯ = 2 ⋅ 25
3⋅¯ = 50
¯ = 50
3
¯ = 16,666…
∂Ô̤ӈ˜, ·Ó ηı·Ú›Ûˆ 25 ÎÈÏ¿ ÎÂÚ¿ÛÈ· ı· ¿Úˆ 50 ÎÈÏ¿ ηı·Ú¿ ÎÂÚ¿ÛÈ·
3
‹ 16,7 ÎÈÏ¿ ÂÚ›Ô˘.
169

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ñ

ŸÙ·Ó ηı·Ú›˙ˆ 3 ÎÈÏ¿ ÎÂÚ¿ÛÈ·
·›ÚÓˆ 2 ÎÈÏ¿ ηı·Ú¿ ÎÂÚ¿ÛÈ·
(¯ˆÚ›˜ ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ·).

30 ÎÈÏ¿ ηı·Ú¿ ÎÂÚ¿ÛÈ·
·fi fiÛ· ÎÈÏ¿ ·Î·ı¿ÚÈÛÙ·
ÎÂÚ¿ÛÈ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È;

3
2

¯
30

ªÂ ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ·
Èڛ˜ ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ·

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿:

¯ =3
30 2
2⋅¯ = 3 ⋅ 30
2⋅¯ = 90
¯ = 90
2
¯ = 45
∂Ô̤ӈ˜, Ù· 30 ÎÈÏ¿ ηı·Ú¿ ÎÂÚ¿ÛÈ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi 45 ÎÈÏ¿ ·Î·ı¿ÚÈÛÙ·.

5. MÈ· ·Ú¤· 15 Ì·ıËÙÒÓ ‹Á·Ó ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË B¤ÚÔÈ· Î·È ·ÁfiÚ·Û·Ó 3
ÎÈÏ¿ Ú‚·Ó›. ¶fiÛÔ Ú‚·Ó› ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·;
§‡ÛË
™ÙÔ˘˜ 15 ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó 3 ÎÈÏ¿ Ú‚·Ó›

™ÙÔÓ ¤Ó·Ó fiÛÔ;

ÕÙÔÌ·

15

1

ƒÂ‚·Ó› (Û Kgr)

3

¯;

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÌÔÓ¿‰·:

15 = 1
¯
3
15⋅¯ = 3
¯= 3
15
¯=1
5
ÕÚ·, οı ̷ıËÙ‹˜ ı· Ê¿ÂÈ 1 ÙÔ˘ ÎÈÏÔ‡ Ú‚·Ó›, ‹ ·ÏÏÈÒ˜ 200 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·.
5

170

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

6. ™ÙËÓ Î·ı·Ú‹ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È 18% º¶∞ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ë ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
ñ ∞Ó Ë Î·ı·Ú‹ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Â›Ó·È 1000 ‰Ú·¯Ì¤˜, ÔÈ· ı· ›ӷÈ
Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ‹ ÙÔ˘ ÏfiÁˆ º¶∞;
ñ ¶fiÛÔ ı· Ô˘ÏËı›;
§‡ÛË
™ÙËÓ Î·ı·Ú‹ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È 18% º¶∞
Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ë ÙÈÌ‹
ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.

AÓ Ë Î·ı·Ú‹ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
Â›Ó·È 1000 ‰Ú·¯Ì¤˜, ÔÈ· ı· ›ӷÈ
Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ‹ ÙÔ˘ ÏfiÁˆ º¶∞;

∫·ı·Ú‹ ÙÈÌ‹

100

1000

º¶∞

18

¯

100 = 1000
¯
18
100⋅¯ = 18000
¯ = 18000
100
¯ = 180
∏ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ‹ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È 180 ‰Ú¯.
ñ £· Ô˘ÏËı› 1000 + 180 = 1180 ‰Ú¯.

7. ŒÓ· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ 45 cm2 Î·È ‡„Ô˜ 9 cm. ¶fiÛÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ¤¯ÂÈ
¤Ó· ¿ÏÏÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Ì ‚¿ÛË ›ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ‡„Ô˜ 21 cm;
§‡ÛË
µÚ›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ∂ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘
ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‚¿ÛË ‚ Â› ÙÔ ‡„Ô˜ ˘. ∂›Ó·È, ‰ËÏ·‰‹, ∂= ‚Ø˘.
™ÙË Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ‡„Ô˜ Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ
Î·È ¿Ú· ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÙË ‚¿ÛË:

‚ ⋅ 9 = 45
‚ = 45
9
‚=5

171

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

∂Ô̤ӈ˜, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ oÚıÔÁÒÓÈÔ ¤¯ÂÈ ‚¿ÛË 5 Î·È ‡„Ô˜ 21 cm,
¿Ú· ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ›ӷÈ:
∂’ = 5Ø21
∂’ = 105 cm2
ñ ªÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ï‡ÛË ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË fiÙÈ Ù· ÂÌ‚·‰¿
ÙˆÓ ÔÚıÔÁˆÓ›ˆÓ Ì ›Û˜ ‚¿ÛÂȘ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÙˆÓ ˘„ÒÓ ÙÔ˘˜:
√ÚıÔÁÒÓÈ· Ì ›Û˜ ‚¿ÛÂȘ:

ŸÙ·Ó ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Â›Ó·È 45
ÙfiÙ ÙÔ ‡„Ô˜ Â›Ó·È 9

∂Ì‚·‰fiÓ (Û cm2)
⁄„Ô˜ (Û cm)

¶fiÛÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ
fiÙ·Ó ÙÔ ‡„Ô˜ Â›Ó·È 21

45

¯;

9

21

∆· ÌÂÁ¤ıË ÂÌ‚·‰fiÓ Î·È ‡„Ô˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ·:

45 = ¯
21
9
9 ⋅ ¯ = 45 ⋅ 21
9 ⋅ ¯ = 945
¯ = 105

8. ™Ù· ʈÙÔÙ˘Èο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ê‡ÏÏ· ¯·ÚÙÈÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ∞4 ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 210x297 mm Î·È Ê‡ÏÏ· ¯·ÚÙÈÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ∞3
‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 297x420 mm.
ñ ¶ÔÈo ÔÛÔÛÙfi ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛ˘ ı· ÌÂٷʤÚÂÈ ·Ó·ÏÔÁÈο
ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÌÈ·˜ ÛÂÏ›‰·˜ ∞3 Û ÌÈ· ÛÂÏ›‰· ∞4;
ñ ¶ÔÈ· ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ı· ÌÂٷʤÚÂÈ ·Ó·ÏÔÁÈο
ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÌÈ·˜ ÛÂÏ›‰·˜ ∞4 Û ÌÈ· ÛÂÏ›‰· ∞3;
§‡ÛË
£· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÚÒÙ· ÙË ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË
ÙÔ˘ Ï¿ÙÔ˘˜ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜.
ñ

172

™Ì›ÎÚ˘ÓÛË:

ª‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ∞3 Û mm

ª‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ∞4 Û mm

A3 N A4

420

297

%

100

¯;

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

∆· ÔÛ¿ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·:

420 = 297
¯
100
420 ¯ = 100 ⋅ 297
420 ¯ = 29 ⋅ 700
¯ = 29 ⋅ 700
420
¯ = 70,7142…
∏ ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 70,7%

ñ
™Ì›ÎÚ˘ÓÛË:

¶Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞3 Û mm

¶Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞4 Û mm

NA4
A3N

297

210

%

100

¯;

∆· ÔÛ¿ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·:

297 = 210
¯
100
297 ¯ = 100 ⋅ 210
297 ¯ = 21000
¯ = 21000
297
¯ = 70,7070…
∏ ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ Ï¿ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 70,7%.
™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘ÌÂ, ¤ÙÛÈ, fiÙÈ Ë ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ ·fi ∞3 Û ∞4
Â›Ó·È 70,7% ÂÚ›Ô˘.

£· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÙË ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ Ï¿ÙÔ˘˜.
ñ
ªÂÁ¤ı˘ÓÛË

ª‹ÎÔ˜ Û mm

ª‹ÎÔ˜ Û mm

A4 N A3

297

420

%

100

¯;

173

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

∆· ÔÛ¿ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·:

297 = 420
¯
100
297 ¯ = 100 ⋅ 420
297 ¯ = 42000
¯ = 42000
2970
¯ = 141,4141…
ÕÚ·, Ë ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Ï¿ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 141,4%.
ñ

ªÂÁ¤ı˘ÓÛË:

¶Ï¿ÙÔ˜ Û mm

¶Ï¿ÙÔ˜ Û mm

A4 N A3

210

297

%

100

¯;

∆· ÔÛ¿ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·:

210 = 297
¯
100
210 ¯ = 100 ⋅ 297
210 ¯ = 29700
¯ = 29700
210
¯ = 141,4285…
ÕÚ·, Ë ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Ï¿ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 141,43%.
∂Ô̤ӈ˜, Ë ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ·fi ∞4 Û ∞3 Â›Ó·È 141,4% ÂÚ›Ô˘.

174

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

9. ™ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚ϤÔ˘Ì ‰‡Ô ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›Â˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙËÓ
›‰È· ̤ڷ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰ÚÔÌ‹.
600

500

400

300

200

100

0
07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00

H Ì›· Â›Ó·È ÂÌÔÚÈ΋ Î·È ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓÒ Ë ¿ÏÏË Â›Ó·È ÂÈ‚·ÙÈ΋
Î·È Î¿ÓÂÈ ÂӉȿÌÂÛ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ. N· ‚ÚÂȘ:
ñ TËÓ ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ Î·È ÙËÓ ÒÚ· ¿ÊÈ͢ οı ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·˜.
ñ TË ‰È¿ÚÎÂÈ· οı ‰È·‰ÚÔÌ‹˜.
ñ TË Ì¤ÛË Ù·¯‡ÙËÙ· οı ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·˜.
ñ TÔ ÛËÌÂ›Ô (¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›·) Î·È ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘
Ë ÌÈ· ·Ì·ÎÔÛÙÔȯ›· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙËÓ ¿ÏÏË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿.
ñ TÔ ÛËÌÂ›Ô (¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›·) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› fiÙ·Ó Ë ÚÒÙË ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ù˘.
ñ N· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂȘ ›Ó·Î· Ì ÙÚÂȘ ÁÚ·Ì̤˜.
™ÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÚ¿„ ÙȘ ÒÚ˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘, ¿ÊÈ͢, ÛÙ¿ÛˆÓ,
ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ù· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ô˘ ‰È¤ÙÚÂÍÂ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·
Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Ù· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ô˘ ‰È¤ÙÚÂÍÂ Ë ÂÈ‚·ÙÈ΋ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·
̤¯ÚÈ ÙȘ ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜.
§‡ÛË
ñ

ñ

¢È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹˜
Û ÒÚ˜

AÓ·¯ÒÚËÛË

ÕÊÈÍË

EÌÔÚÈ΋ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·

7:00

15:00

8

EÈ‚·ÙÈ΋ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·

8:00

13:30

5,5

ñ

¢È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹˜
ÛÂ h

¢È·Ó˘ı›۷ ·fiÛÙ·ÛË
ÛÂ km

M¤ÛË Ù·¯‡ÙËÙ·
km/h

EÌÔÚÈ΋
·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·

8

550

550:8 = 68,75

EÈ‚·ÙÈ΋
·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·

5,5

550

550:5,5 = 100

175

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ñ ™ÙȘ 9:00, 137,5 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›·.
ñ H ÂÈ‚·ÙÈ΋ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÛÙȘ 13:30.
TËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ¤¯ÂÈ ÎÈÓËı› Â› 6,5 ÒÚ˜
ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì 68,75 km/h Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·Ó‡ÛÂÈ 6,5Ø68,75 = 446,875 km
ñ

7:00

8:00

9:00

9:30

EÌÔÚÈ΋

0

68,8

137,5 171,9 206,3 378,1

413

550

EÈ‚·ÙÈ΋

-

0

137,5

550

-

200

10:00 12:00 12:30 13:30 15:00

450

450

10. ŒÓ· ·Î¤ÙÔ 500 ʇÏÏˆÓ ¯·ÚÙÈÔ‡ ¤¯ÂÈ ¿¯Ô˜ 5 cm.
¶fiÛÔ ¿¯Ô˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ Ù· 200 ʇÏÏ·;
§‡ÛË
∆· 500 ʇÏÏ·
¤¯Ô˘Ó ¿¯Ô˜ 5 cm.

¶fiÛÔ ¿¯Ô˜ ı· ¤¯Ô˘Ó
Ù· 200 ʇÏÏ·;

º‡ÏÏ· ¯·ÚÙÈÔ‡

500

200

¶¿¯Ô˜ Û cm

5

¯

∆· ÔÛ¿ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·:

500 = 200
¯
5
500 ⋅ ¯ = 200 ⋅ 5
500 ⋅ ¯ = 1000
¯ = 1000
500
¯=2

ÕÚ·, Ù· 200 Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ·Î¤ÙÔ ¿¯Ô˘˜ 2 cm.

176

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

11. ¡· χÛÂȘ ÙȘ ÂÍÈÛÒÛÂȘ:

ñ

¯
= 27
12 33
Î

15
ñ 7 =9

=3
ñ 17
y
2

32

12

ñ 13 = ˆ

§‡ÛË

ñ

ñ

¯ = 27
12 33
33 ⋅ ¯ = 12 ⋅ 27

ñ

17 = 3
y
2
3 ⋅ y = 17 ⋅ 2

33 ⋅ ¯ = 324

3 ⋅ y = 34

¯ = 324
33
108
¯=
11

y = 34
3

15 = Î
7
9
7 ⋅ Î = 15 ⋅ 9

ñ

32 = 12
13 ˆ
32 ⋅ ˆ = 13 ⋅ 12

7 ⋅ Î = 135

32 ⋅ ˆ = 156

Î = 135
7

ˆ = 156
32
39
ˆ=
8

177

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

12. ∞fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î˜ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ Ó· ‚ÚÂȘ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇
ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ
¯

1

2

3

4

2

4

6

8

¯

1

2

3

4

0,5

1

1,5

2

¯

2

2,5

3

3,5

10

12,5

15

17,5

„=

„=

„=

¶ÔÈÔ ÁÂÓÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÌÔÚ›˜ Ó· ‚Á¿ÏÂȘ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇
ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ ÛÙ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿;
§‡ÛË
ñ „ = 2د
ñ „ = 0,5د = 1 ⋅¯
2
ñ „ = 5د
∏ Û¯¤ÛË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ‰‡Ô ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ Â›Ó·È Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ y = ·Øx,
fiÔ˘ x Î·È y Â›Ó·È ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó Ù· ÔÛ¿
Î·È · Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó.

13. ∞fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î˜ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ Ó· ‚ÚÂȘ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇
ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ

178

¯

1

2

3

4

5

120

60

40

30

24

„=

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

¯

1

2

3

4

5

600

300

200

150

120

¯

2

2,5

3

3,5

4

7350

4900

4200

3675

„=

„=

¶ÔÈÔ ÁÂÓÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÌÔÚ›˜ Ó· ‚Á¿ÏÂȘ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇
ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ ÛÙ· ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿;
§‡ÛË
ñ „ = 120
¯
ñ „ = 600
¯

14700
ñ „= ¯
¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÛÙ· ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë Û¯¤ÛË „ = · ,
¯
fiÔ˘ · Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó.

179

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

5. 1. ∞ÍÔÓÈ΋ ™˘ÌÌÂÙÚ›·
1. ñ N· ÁÚ¿„ÂȘ fiÏ· Ù· ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘
Î·È Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó.
ñ TÔ ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 0 ¤ˆ˜ 9.
§‡ÛË

2. N· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ Û fiÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ
Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο.

§‡ÛË

3. Y¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÛÙ· Û¯‹Ì·Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜;
ŸÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ۯ‰ȿÛÂȘ.

182

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

§‡ÛË

4. ™¯Â‰›·Û ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ Û fiÛ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù·
Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο.

§‡ÛË

‰ÂÓ Â›Ó·È
Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi

‰ÂÓ Â›Ó·È
Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi

‰ÂÓ Â›Ó·È
Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi

‰ÂÓ Â›Ó·È
Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi

5. ™¯Â‰›·Û ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi ÛÔ˘ Ù· ÂÍ‹˜ ÁˆÌÂÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù·: ÛηÏËÓfi ÙÚ›ÁˆÓÔ, ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ, ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ, ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ÔÚıÔÁÒÓÈÔ,
·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ, ÚfiÌ‚Ô, ÙÚ·¤˙ÈÔ, ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ·¤˙ÈÔ, ·ÎÏÔ. X¿Ú·Í ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ‹ ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ (·Ó Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi
¤Ó·˜) fiÛˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó.
§‡ÛË
‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi

‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi

‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi

√ ·ÎÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ fiϘ ÙȘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘.

183

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

6. N· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο Î·È Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÔ˘.
(‚)

(·)

(Á)

(˙)

(‰)

(Ë)

§‡ÛË
·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο,
ÁÈ·Ù› ÙÔ ¤Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
‚. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο
ÁÈ·Ù› ÙÔ ¤Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ 180Æ.
Á. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο
ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ¿ÓÈÛ·.
‰. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο
ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ¿ÓÈÛ·.
Â. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο
ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·¤¯Ô˘Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ·.
˙. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο
ÁÈ·Ù› ÙÔ ¤Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹.
Ë. ∂›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο.

184

(Â)

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

7. N· ηٷÛ΢¿ÛÂȘ Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ (¿Óˆ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô).

§‡ÛË

8. Xڈ̿ÙÈÛ ٷ ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ· ÒÛÙÂ Ë ÂÈÎfiÓ· Ó· Á›ÓÂÈ Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋
(¿Óˆ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô).
§‡ÛË

9. N· ηٷÛ΢¿ÛÂȘ Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο
B
B
A

B

A
A

185

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

§‡ÛË

B
B
A

B

A
A

A'
A'
A'

B'

B'
B'

10. N· ηٷÛ΢¿ÛÂȘ Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο.
B

B
A

A

B

A

§‡ÛË
B

B
A'
A

A

B

A'

A'

B'
A

B'

B'

11. N· ηٷÛ΢¿ÛÂȘ Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο
O
O
O

§‡ÛË
O
O
O
O'
O'
O'

186

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

12. N· ηٷÛ΢¿ÛÂȘ Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο. TÈ ·Ú·ÙËÚ›˜;
A

§‡ÛË

B

O

Â

°

¢

∆· Û˘ÌÌÂÙÚÈο Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ٷ ·Ú¯Èο Û¯‹Ì·Ù· ‰ÈfiÙÈ Ë Â˘ı›· Â
Â›Ó·È ¿ÍÔÓ·˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Û¯ËÌ¿ÙˆÓ.

187

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

5.2 ∫ÂÓÙÚÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÚ›·
1. N· ‚ÚÂȘ Ù· ΤÓÙÚ· Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ

(·)
(‚)

(‰)

(Á)

(Â)

§‡ÛË
(·)
(‚)

(Á)

(‰)
(Â)

188

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

2. N· ۯ‰ȿÛÂȘ ¤Ó· ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ AB°¢ Î·È Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂȘ ÙÔ
Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ Ì ΤÓÙÚÔ
ñ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ÙÔ˘
ñ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ °
ñ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô K ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ.
§‡ÛË
A °'

B ¢'
K

¢ B'

° A'

ŸÙ·Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓ›ˆÓ ∫
ÙfiÙ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ∞µ°¢ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Û¯‹Ì· ∞µ°¢
(ÙÔ ∫ Â›Ó·È Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜)

A

B

¢'
¢

°

B'

A'

A

B
°'

¢'

K

¢

°
B'

A'

189

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3. ™¯Â‰›·Û ٷ Û˘ÌÌÂÙÚÈο fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì ΤÓÙÚÔ
ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È:

§‡ÛË

190

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

°ÂÓÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ
1. ™¯Â‰›·Û ٷ Û˘ÌÌÂÙÚÈο, ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÍÔÓ· ‹ ˆ˜ ÚÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ:

§‡ÛË

2. ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·, ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ B ηٷÛ΢¿ÛÙËΠˆ˜ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ A Ì ¿ÍÔÓ· Â. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÙÔ
·˘ÙÔΛÓËÙÔ ° ˆ˜ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ B Ì ¿ÍÔÓ· Â’ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Â.

A

B
Â

°
Â’

ñ TÈ ·Ú·ÙËÚ›˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ÈÏ‹˜ Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜; ¢ÔΛ̷Û Ì ¤Ó· ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Û¯‹Ì·.
ñ ¶ÔÈÔ ı· ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ó ÔÈ ¿ÍÔÓ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ú¿ÏÏËÏÔÈ;
§‡ÛË
ñ TÔ Û¯‹Ì· Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi
ñ £· ›¯·Ì ÌÈ· Û˘ÌÌÂÙÚ›· Ì ΤÓÙÚÔ ÙËÓ ÙÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ. (‚Ï. ÕÛÎËÛË 3)

191

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3. ™¯Â‰›·Û ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜
·Ú¯Èο Ì ¿ÍÔÓ· ÙËÓ Â˘ı›· Â Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘
¤¯ÂȘ ‚ÚÂÈ Ì ¿ÍÔÓ· ÙËÓ Â˘ı›· ‰.
ñ ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡
Î·È ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜;

Â

§‡ÛË
∆Ô ÙÂÏÈÎfi Û¯‹Ì· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÎÂÓÙÚÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÚ›· Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi, Ì ΤÓÙÚÔ ÙËÓ ÙÔÌ‹
ÙˆÓ Â˘ıÂÈÒÓ ‰ Î·È Â.

Â

4. ™¯Â‰›·Û ÌÈ· ¢ı›· Â Î·È ‰‡Ô ÛËÌ›·: ÙÔ ∞ ¿Óˆ ÛÙËÓ Â˘ı›· Î·È ÙÔ µ
¤Íˆ ·’·˘Ù‹Ó. µÚ˜ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∞ Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔ µ.
ñ ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙË Û˘ÌÂÙÚÈ΋ Ù˘ ¢ı›·˜ Â, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÌfiÓÔ ·˘Ùfi ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô;
ñ ™¯Â‰›·Û ̛· ¢ı›· ‰ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ µ Î·È Ù¤ÌÓÂÈ ÙËÓ Â ÛÙÔ °
Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ Ù˘ ÛÙÔ ¢.
ñ ∆È Â›Ó·È ÙÔ µ ÁÈ· ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· °¢;
§‡ÛË
¢

Â'

A'

B

Â

A

°

ñ ∞ÚΛ ·fi ÙÔ ∞’ Ó· ʤÚÔ˘Ì ¢ı›· Â’ ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ Â.
ñ ∆· ° Î·È ¢ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ΤÓÙÚÔ µ, ¿Ú· ÙÔ µ Â›Ó·È Ì¤ÛÔ
ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ °¢.

192

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

5. ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ·¤˙ÈÔ ∞µ°¢
(‰ËÏ·‰‹ ∞¢ = µ°).
A

B

¢

°

ñ ÿڷÍ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Ù¤ÌÓÂÈ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿
∞µ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ª Î·È ÙËÓ ¢° ÛÙÔ ¡. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘
Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÂÍ‹ÁËÛ ÁÈ·Ù›:
ñ ∆Ô ª Â›Ó·È Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ∞µ.
ñ ¢¡ = ¡°.
ñ ∞ = µ Î·È ¢ = °.
§‡ÛË

Â
A

¢

M

N

B

°

ñ ∆· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο Î·È ¿Ú· ·¤¯Ô˘Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ·fi ÙÔ ª.
TÔ ª Â›Ó·È Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ∞µ.
ñ ∆· ÛËÌ›· ¢ Î·È ° Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ¿Ú· ·¤¯Ô˘Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ·fi ÙÔ ¡.
¢¡ = ¡°.
ñ √È ÁˆÓ›Â˜ A Î·È B Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈΤ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¿Ú· Â›Ó·È ›Û˜.
∆Ô ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ° Î·È ¢.

193

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

6. µÚ˜ Î·È ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ fiÏ· Ù· ÔÚıÔÁÒÓÈ· Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο, ˆ˜ ÚÔ˜
ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÛÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ٷ ΤÓÙÚ· Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜.
§‡ÛË

7. ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì· ‚Ú˜ Î·È ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ ٷ Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜
¿ÍÔÓ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÛÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¯¿Ú·Í ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜.
§‡ÛË

194

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

6.1. £ÂÙÈÎÔ› Î·È ·ÚÓËÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›
1. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¿Óˆ ÛÙËÓ Â˘ı›· ÙÔ˘˜ ·Î¤Ú·ÈÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ -1, +2, Î·È -4.
§‡ÛË
ñ
-4

ñ
-3

ñ
-2

ñ
-1

ñ
0

ñ
+1

ñ
+2

ñ

2. °Ú¿„ Û ·‡ÍÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ·Î¤Ú·ÈÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ +5, -1, +2, -3, +6, 0.
§‡ÛË
™Â ·‡ÍÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ›ӷÈ:
-3 , -1 , 0 , 2 , 5 , 6

196

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

6.2. ∂˘ı›· ÙˆÓ ·Î¤Ú·ÈˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ
1. °Ú¿„ ԉËÁ›Â˜ Ô˘ ·Ó ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂÈ ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
‰ÂÈ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·, ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÙÔ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·:
µ
ñ

ñ

ñ

ñ

°
ñ

ñ


ñ
0

π
ñ
1

ñ

ñ


ñ

§‡ÛË
¶¿Óˆ Û ÌÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ¿Ú ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Î·È ÔÓfiÌ·Û¤ ÙÔ √. ¢ÂÍÈ¿ ÙÔ˘
√, Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 1 cm, ¿Ú ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Î·È ÔÓfiÌ·Û¤ ÙÔ π. ¢ÂÍÈ¿
ÙÔ˘ π Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË ›ÛË Ì √π ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È ¿ÏÏ· ÛËÌ›· Î·È ÔÓfiÌ·Û ÙÔ
ÙÚ›ÙÔ ·fi ·˘Ù¿ ∞. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ √, Î·È Û ·fiÛÙ¿ÛÂȘ ›Û˜ Ì √π, ¿Ú 6 ÛËÌ›· Î·È ÔÓfiÌ·Û ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ° Î·È ÙÔ ¤ÌÙÔ µ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô √ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛÂ
ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 0 Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô I ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 1.

2. Ãڈ̿ÙÈÛ ÛÙËÓ Â˘ı›· ÙˆÓ ·ÎÂÚ·›ˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ·Î¤Ú·ÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·.
§‡ÛË

ñ
-5

-4

-3

2

-1

0

+1

+2

3. Ãڈ̿ÙÈÛ ÛÙËÓ Â˘ı›· ÙˆÓ ·ÎÂÚ·›ˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ›.
§‡ÛË

ñ
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

197

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

4. ¶ÔÈÔÈ ·Î¤Ú·ÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÎÂÚ·›ˆÓ -10 Î·È -2;
§‡ÛË

ñ
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

1 2 3 4 5

6 7

∂›Ó·È ÔÈ ·Î¤Ú·ÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ› -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3.

5. ¢È¿ÏÂÍ ηٿÏÏËÏË ÌÔÓ¿‰· ¿Óˆ ÛÙËÓ Â˘ı›· ÙˆÓ ·ÎÂÚ·›ˆÓ ÒÛÙ ӷ
ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ -225, -150, -25, 100, 200.
§‡ÛË

ñ
-225

-150

-25 0

+100

+200

6. N· ‰È·ÁÚ¿„ÂȘ fiÛ˜ Û¯¤ÛÂȘ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜
-5<-3
-2<0
8<-14
-6<-8
5<0
0<6
-4<2
-7<7
§‡ÛË
-5<-3

-2<0

5<0

0<6

8<-14
-4<2

-6<-8
-7<7

7. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÙÂÙÌË̤Ó˜ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÛÙËÓ Â˘ı›· ÙˆÓ ·ÎÂÚ·›ˆÓ;
O
ñ
0
BÚ˜ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ A°. ¶ÔÈ·
ñ

ñ

ñ

ñ


ñ

ñ

µ
ñ

°
¢
ñ
ñ
ñ ñ
ñ
ñ
1
Â›Ó·È Ë ÙÂÙÌË̤ÓË ÙÔ˘;

§‡ÛË
∞(-3), µ(-1), °(+1), ¢(+4)
TÔ Ì¤ÛÔÓ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ A° ı· Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô B, Ì ÙÂÙÌË̤ÓË -1.
¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, AB = 2 Î·È B° = 2

198

ñ

ñ

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

6.3. ∫·ÚÙÂÛÈ·Ó¤˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜

1. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ¿Óˆ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ Ù· ÛËÌ›· ∞ (1, 3)
Î·È µ (7, 1). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‚Ú˜ ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ª ÙÔ˘
¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞µ.
§‡ÛË

x

A(1, 3)
3
M(4, 2)
2
B(7, 1)
1

0

1

2

3

4

5

6

7

y

º¤ÚÓˆ οıÂÙ˜ ·fi ÙÔ ª ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜.
¶·Ú·ÙËÚÒ fiÙÈ Ù¤ÌÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙˆÓ x ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô 4 Î·È ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙˆÓ y
ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô 2. ∆Ô ª, ‰ËÏ·‰‹, ¤¯ÂÈ ÙÂÙÌË̤ÓË 4 Î·È ÙÂÙ·Á̤ÓË 2.

199

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

2. µÚ˜ Ù· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ∞ (2, 3) Î·È µ (-2, 5) ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜
‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ.
§‡ÛË
7
6
B(-2, 5)

B'(2, 5)

5
4

A'(-2, 3)

A(2, 3)

3
2
1

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-1
-2
A'''(-2, -3)

-3

A''(2, -3)

-4
B''(-2, -5)

-5

B'''(2, -5)

-6

3. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·Ó ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÂȘ ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ.

200

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

§‡ÛË

4. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi A’B’ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ AB ˆ˜ ÚÔ˜
ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ¯¯’ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ A’ Î·È B’.
¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ M’ ÙÔ˘ A’B’;

B(3, 3)

A(-1, 1)

M

§‡ÛË
B(3, 3)

A(-1, 1)

M

M (1, 2)
M’ (1, -2)
A'(-1, -1)
M'(1, -2)

B'(3, -3)

201

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

5. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi A’B’ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ AB ˆ˜ ÚÔ˜
ΤÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ A’ Î·È B’. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘
M’ ÙÔ˘ A’B’;
A(1, 4)

M(3, 3)
B(5, 2)

0

§‡ÛË
A(1, 4)

M(3, 3)

B(5,2)

0

B'(-5, -2)

M'(-3, -3)
A'(-1, -4)

202

M (3, 3)
M’ (-3, -3)

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

6.4. ∞fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹
1. ¡· ‚ÚÂȘ ÙȘ ·fiÏ˘Ù˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ
-2, 3, -5, 0, -1, -7.
§‡ÛË
|-2| = 2
|3| = 3
|-5| = 5

|0| = 0
|-1| = 1
|-7| = 7

2. ¶fiÛÔ ·¤¯Ô˘Ó Ù· ÛËÌ›· ∞(-5) Î·È µ(12);
ñ ∆· ÛËÌ›· ° (-1) Î·È ¢ (-27);
ñ ∆· ÛËÌ›· ∂ (31) Î·È ∑ (54);
§‡ÛË
¢

A

°

-27

-5

-1

∞√
µ√
°√
¢√
∞µ
¢°
∂√
∑√
∂∑

=
|-5|
= |12|
=
|-1|
= |-27|
= ∞√ + √µ
= ¢√ - °√
= |31|
= |54|
= ∑√-∂√

O

ñ

0

B

E

Z

12

31

54

=
5
=
12
=
1
=
27
= 5 + 12 + 17
= 27 - 1 = 26
=
31
=
54
= 54-31 = 23

3. Ãڈ̿ÙÈÛÂ, ¿Óˆ ÛÙËÓ Â˘ı›· ÙˆÓ ·ÎÂÚ·›ˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ, ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÚÈıÌÔ› Ì ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹:
ñ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‹ ›ÛË ÌÂ 7
ñ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‹ ›ÛË Ì 3.
§‡ÛË
ñ
ñ

-7 -6

ñ

0

ñ

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

6 7
6 7

203

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

4. Afi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯¤ÛÂȘ ‚Ú˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜
Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¿ÛÎËÛ˘:
ñ ¯ ≤ 7,
ñ ¯ ≤ 3,

¯ ≥ 7,
¯ ≥ 3,

¯ > 7,
¯ > 3,

§‡ÛË
ñ ¯ ≤7
ñ ¯ ≥3
5. BÚ˜ ÈÛÔ‰‡Ó·Ì˜ Áڷʤ˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯¤ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
·fiÏ˘Ù˜ ÙÈ̤˜:
§‡ÛË
-5

ñ

¯ ≤5

ñ

¯ ≥4

ñ

¯ ≤·

ñ

¯ ≥‚

5
-4

4

·
-‚

6. ¶ÔÈÔÈ ·Î¤Ú·ÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙË Û¯¤ÛË: ¯ < 8 ηÈ

¯<3

§‡ÛË
¯ <8
-8

8

¯<3
3

¯ < 8 Î·È ¯ < 3
-8

3

8

OÈ ‰˘Ô Û¯¤ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜.
Afi ÙË Û¯¤ÛË ¯ < 8 ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ¯ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜
·ÚÈıÌÔ‡˜: -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Afi ÙË Û¯¤ÛË ¯ < 3 ¤¯Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ¯ ÌÔÚ› Ó·
Â›Ó·È ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ·Î¤Ú·ÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ 3, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó·˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, …
OÈ ÎÔÈÓÔ› ·ÚÈıÌÔ› ̤۷ ÛÙȘ ‰‡Ô ÛÂÈÚ¤˜ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ô˘ ‚ڋηÌÂ
Â›Ó·È ÔÈ ·Î¤Ú·ÈÔÈ: -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2
204

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

6.5 ¶ÚfiÛıÂÛË ·Î¤Ú·ÈˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ
1. ™ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ

+/-

¶Ò˜ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÔıfiÓË -23;
§‡ÛË
¶ÏËÎÙÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂ:
2

3

+/-

2. °È· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ·
-4

+

-5

ÏËÎÙÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂ:
4

+/-

+

5

+/-

=

¶ÔÈ· ÛÂÈÚ¿ Ï‹ÎÙÚˆÓ ı· ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘ÌÂ:
ñ

-24

+

+6

ñ

-12

+

-20

ñ

2

4

+/-

+

6

=

ñ

1

2

+/-

+

2

0

§‡ÛË

+/-

=

3. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ Ù· ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·:
ñ

-5

+

-7

ñ

-12

+

-3

ñ

-15

+

-8
205

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

§‡ÛË
ñ

-5

+

-7

=

-12

ñ

+12

+

-3

=

+9

ñ

-15

+

-8

=

-23

4. ŒÓ· ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‚¿ıÔ˜ 63 m. ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜, ÁÈ· Ó·
·ÔʇÁÂÈ ÂÌfi‰È· ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ·Ó‚·›ÓÂÈ Î·Ù¿ 17 m
Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηÙ‚·›ÓÂÈ Î·Ù¿ 28 m. ™Â ÔÈÔ ‚¿ıÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÒÚ·;
§‡ÛË
-63

+

+17

=

-46

-46

+

-28

=

-74

µÚ›ÛÎÂÙ·È Û ‚¿ıÔ˜ 74 ̤ÙÚˆÓ.

5. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ Ù· ÎÂÓ¿:
2

+

=

0

-5

+

=

0

+7

-

=

0

-1

+

=

0

§‡ÛË

206

2

+

-2

=

0

-5

+

+5

=

0

+7

+

-7

=

0

-1

+

+1

=

0

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

6. ŒÓ·˜ ¤ÌÔÚÔ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ıÂÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜
Ù˘ Ë̤ڷ˜ ¤ÁÚ·Ê ÙËÓ «Î›ÓËÛË» ·ÏÏ¿ ‰Â ı˘ÌfiÙ·Ó ·Ó Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·
ÙÔ˘ Ú¿ÍË ‹Ù·Ó ·ÁÔÚ¿ ‹ ÒÏËÛË, Ô‡Ù ÙÔ ÔÛfi. ŒÁÚ·„ ÏÔÈfiÓ
+100000 +

-50000

+ +300000 +

-10000

+ ¯ = +150000

MÔÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂȘ Ó· ‚ÚÂÈ ·Ó ‹Ù·Ó ·ÁÔÚ¿ ‹ ÒÏËÛË
Î·È ÔÈÔ˘ ÔÛÔ‡;
§‡ÛË
+100000

+

-50000

+50000

+

+200000

+250000

+ ¯ =

¯ =

+

+300000

+ ¯ =

+

-10000

+ ¯ =

+150000

+150000

+150000

-100000

¢ËÏ·‰‹ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Ú¿ÍË ‹Ù·Ó ·ÁÔÚ¿ ·Í›·˜ 10000 ‰Ú¯.

207

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

6.6. ∞Ê·›ÚÂÛË ·Î¤Ú·ÈˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ
1. ∫¿Ó ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ:
-35

-

+18

=

-35

-

-18

=

+35

-

+18

=

+35

-

-18

=

§‡ÛË
-35

-

+18

=

-35

+

-18

=

-53

-35

-

-18

=

-35

+

+18

=

-17

+35

-

+18

=

+35

+

-18

=

+17

+35

-

-18

=

+35

+

+18

=

+53

2. ¶ÔÈ· ÛÂÈÚ¿ Ï‹ÎÙˆÓ ı· ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘ÌÂ:
ñ

-35

-

+12

ñ

+4

-

-5

§‡ÛË

208

ñ

3

5

+/-

-

1

ñ

4

-

5

+/-

=

2

=

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3. H ̤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ۠ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó 42O C Î·È Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË -5O C. ™Â ÙÈ Â‡ÚÔ˜ Î˘Ì¿ÓıËÎ·Ó ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹;
§‡ÛË
AÊ·ÈÚÒ ·fi ÙËÓ Ì¤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË
ÁÈ· Ó· ‚Úˆ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜:
+42

-

-5

= +42 +

+5

= +47

OÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Î˘Ì¿ÓıËÎ·Ó Û ‡ÚÔ˜ 47 ‚·ıÌÒÓ.

4. N· Ï˘ı› Ë Â͛ۈÛË:

¯

-

-5

=

-8

§‡ÛË
¯

-

-5

=

-8

¯

=

-8

¯

=

-13

Ô ¯ Â›Ó·È Ô ÌÂȈ٤Ԙ
+

Î·È Ô ·Î¤Ú·ÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜

-5

5. N· Ï˘ı› Ë Â͛ۈÛË: -12

-

¯

=

-5

Ô ·Ê·ÈÚÂÙ¤Ô˜.

+5

§‡ÛË
-12

-

¯

=

+5

-12

-

+5

=

¯

-17 =

¯

Ô ·Î¤Ú·ÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜

+5 Â›Ó·È Ô ÌÂȈ٤Ԙ

Î·È Ô ¯ Ô ·Ê·ÈÚÂÙ¤Ô˜.

209

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

6. N· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔÓ ›Ó·Î·:
·

Á

·-‚

·-Á

‚-Á

-2

+3

-5

-10

-3

-5

+2

+10

+50

+4

-9

+2

·

Á

·-‚

·-Á

‚-Á

-2

+3

-5

-5

+3

+8

-10

-3

-5

-7

-5

+2

+2

+10

+50

-8

-48

-40

+4

-9

+2

+13

+2

-11

§‡ÛË

210

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

°ÂÓÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ
1. ¡· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ Ì ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ù· ÛËÌ›· ∞ (3, 4), µ (3,-1),
° (0, -3) Î·È ¢ (-4, 0). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·,
ñ ÌÂٷΛÓËÛ οı ÛËÌÂ›Ô Î·Ù¿ ‰‡Ô ÌÔÓ¿‰Â˜ ‰ÂÍÈ¿
Î·È Î·Ù¿ Ì›· ÌÔÓ¿‰· ÚÔ˜ Ù· οو
ñ ÁÚ¿„ ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙˆÓ ÓÂˆÓ ÛËÌ›ˆÓ
ñ ۯ‰›·Û ÙÔ Ó¤Ô ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ.
∆È ·Ú·ÙËÚ›˜;
§‡ÛË
A(3, 4)
A(5, 3)

¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ
ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì·
ÌÂÙ·ÙÔ›ÛÙËÎÂ
ηٿ ‰‡Ô ÌÔÓ¿‰Â˜ ‰ÂÍÈ¿
Î·È Ì›· ÚÔ˜ Ù· οو.

¢(-4, 0)
¢'(-2, -1)
B(3, -1)
B'(5, -2)
°(0, -3)
°(2, -4 )

2. ƒ›¯ÓÔ˘Ì ‰‡Ô ˙¿ÚÈ·, ¤Ó· ΛÙÚÈÓÔ Î·È ¤Ó· Ì·‡ÚÔ. ŸÔÈÔÓ ·ÚÈıÌfi ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙÔ Ì·‡ÚÔ ÙÔÓ ıˆÚԇ̠ıÂÙÈÎfi Î·È fiÔÈÔÓ ·ÚÈıÌfi ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ
ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ ÙÔÓ ıˆÚԇ̠·ÚÓËÙÈÎfi. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ fiÏ· Ù· ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ú›ÍÈÌÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ˙·ÚÈÒÓ.
§‡ÛË
°È· ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ηٷÛ΢¿˙Ô˘ÌÂ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ
ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:
ª·‡ÚÔ ˙¿ÚÈ

+
1

2

3

4

5

6

-1

0

1

2

3

4

5

-2

-1

0

1

2

3

4

ΛÙÚÈÓÔ

-3

-2

-1

0

1

2

3

˙¿ÚÈ

-4

-3

-2

-1

0

1

2

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

211

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

3. YÔÏfiÁÈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
∞Ó‚·›Óˆ 35 m Î·È Î·Ù‚·›Óˆ 25 m =
∞Ó‚·›Óˆ 53 m Î·È Î·Ù‚·›Óˆ 38 m =
∞Ó‚·›Óˆ 15 m Î·È Î·Ù‚·›Óˆ 23 m =
∫·Ù‚·›Óˆ 43 m Î·È ·Ó‚·›Óˆ 12 m =
∫·Ù‚·›Óˆ 7 m Î·È Î·Ù‚·›Óˆ 16 m =
∫·Ù‚·›Óˆ 12 m Î·È ·Ó‚·›Óˆ 12 m =
§‡ÛË
∞Ó‚·›Óˆ 10 m
∞Ó‚·›Óˆ 15
∫·Ù‚·›Óˆ 8
∫·Ù‚·›Óˆ 31
∫·Ù‚·›Óˆ 23
¶·Ú·Ì¤Óˆ ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË.

4. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜:
1
-5
1
9
-412
2,75
0
2

-0,7

∞ÚÓËÙÈÎÔ›

£ÂÙÈÎÔ›

∞ÚÓËÙÈÎÔ›

£ÂÙÈÎÔ›

∞ΤڷÈÔÈ

-5, -412

1, 9

ªË ·Î¤Ú·ÈÔÈ

-0,7

∞ΤڷÈÔÈ
ªË ·Î¤Ú·ÈÔÈ

§‡ÛË

212

2,75,

1
2

, 6,24

6,24

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

5. ¶ÔÈÔÈ ·Î¤Ú·ÈÔÈ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ:
ñ ¯ ≥ 6 Î·È ¯ ≤ 10
ñ ¯ ≤ 5 Î·È ¯ ≥ 2
§‡ÛË

¯ ≥6
ñ
-6

0

6

¯ ≤ 10
-10

0

10

¯ ≥ 6 Î·È ¯ ≤ 10

-10

-6

0

6

OÈ ·ÚÈıÌÔ›
-6, -7, -8, -9, -10
Î·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›
6, 7, 8, 9, 10.

10

¯ ≤5

ñ
-5

-2 0 2

5

¯ ≥2
-5

-2 0 2

¯ ≤ 5 ηÈ

-5

-2 0 2

5
¯ ≥2

E›Ó·È ÔÈ ·Î¤Ú·ÈÔÈ
-5, -4, -3, -2, 2, 3, 4, 5.

5

213

ÂfiÌÂÓË
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÏÔÁ¤˜
ÂÚȯfiÌÂÓ·

6. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·:
·

·

5
0
-12
-40
-7
§‡ÛË
·

·

5

5

-5

0

0

0

12

12

-12

-40

40

40

7

7

-7

7. ŒÓ·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ̤۷ Û ÌÈ· ̤ڷ:
ñ Œ¯·Û ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 3000000 ‰Ú¯.
ñ ¶‹Ú ÚÈÌ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ 8000000 ‰Ú¯.
ñ ¶Ï‹ÚˆÛ ÂÊ¿·Í ÂÈÛÊÔÚ¿
ÌÂÁ¿Ï˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ 2000000 ‰Ú¯.
ñ TÔ˘ ·Î˘ÚÒıËΠÌÈ· ·Ú·ÁÁÂÏ›· ‡„Ô˘˜ 5000000 ‰Ú¯.
ñ K¤Ú‰ÈÛ ·fi Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ 2500000 ‰Ú¯.
TÂÏÈο ¤¯·Û ‹ ΤډÈÛÂ Î·È fiÛ·;
§‡ÛË
°Ú¿Êˆ ˆ˜ ıÂÙÈÎÔ‡˜ ·Î¤Ú·ÈÔ˘˜ Ù· Î¤Ú‰Ë Î·È ˆ˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·Î¤Ú·ÈÔ˘˜
ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Î·È ÚÔÛı¤Ùˆ:
-3000000 + +8000000 + -2000000 + -5000000 + +2500000 = +500000
TÂÏÈο ΤډÈÛ ·˘Ù‹ ÙË Ì¤Ú· 500000 ‰Ú¯.

214

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful