190

191 de chemarea uitAndu'gi preofegti, cd multe persoane cunoscut urma caracin cari afaceri, de astlel de re lndeletniceau cu serconcordanli I lor cu nici un chip nu puteau li in geneatenfie i s'a dat impreiuririi acesteia , lor bisericesc. provocat condamnare' iar fi ain partea puteiii lumegtia

Canonul 5. s'a fdcut cunoscutsfdntuluisinod c6 oarecari drnrre ceice-.sunt primifi in cler pentru c69tig mdrgav iau rn arendd averile altora 9i se indeletnic6s" ae ifaceri lu" megli,-,ginegligdnd serviciul divin, alenrgd prin-curut* Iumenilor 9i din iubire de argint primesc s-6 aimini*rr"r* averi. Deci sfdntul9i marele sinod hotEregteca in viitor niei episcopul, nlci clericul, nici cdlugdrui nu poale lua in arendd averi gi nu poale lua asupia-gi administrarea Iucrurilor lumegli; afard numai dai:a va t ctremat ae Iege Ia epitropia minorilor, pe care nu o poate denega, sau.dacd episcopul ,cet6feii-ar dispun" s6 ia asufra sa purlarea.de grijd a lucrurilor biserlcesli,sau a orfanilor, sau a vdduvelor f[rd de ap6rare, sau a persoanelor, cari mai vdrlos au lrebuin[fi de ajulorul bisericesc,penlru frica lui Dumnezeu.Iar dacd cineva de acum inainte ar indrdzni sd violeze cele holdrite, acela s[ se iupunX -' pedepselor bisericegli. (2 0 ," 8 1 8,3 a p .;? si n .IV ec.;l0 sin.VII ec.;16Car t.; rt int&iu-al doilea.). - In gedinla a VI.a a sinodului, care s'a linut in prezenla impiralului,dupices'a dat mdrturisirea de credinli, impiratut a propustrei chesliuni de caracterdisciplinar ca sinodul si le desbatigi si decidd asupra lor. una dintreacestechestiuni alcdtuegte cuprinsul acestui canon, iar celelalte doui alcituesc canoanele 4 9i 20. canonul prezent dispune ca toJiceice lac parrc din cler suntobligafi si rimdnd la serviciullor gi cu nici un chipnu li estepermis a seindeletnici, pentru cigtigmargav sau din dorul dupi bani,de alaceri lumegti, neglig&nd serviclul divin, cdruiai s'au consacrat. Canoanele 6, 20 Si gl aposlolice trateazi despreaceea$ gi pedepsesc chesfiune cu caterisirepe episcopul, presbitenrl, diaconul pe toli ceicefac parte dln cler, daci iau 9i in genere asurrra lor afaceri lumegti in detrimentul celorbisericegti. observareariguroasia acestor dispozilii totdeauna a avut importanla deosebitd in Bisericigi vedem ci aceleagi dispozilii se repeti la mai mullesinoade intr'oformi sauarta.ln timpul cledinaink',r sinodului dela calcedon, atit in constantinopol c6t si in allep,1rli,

stArii preofegti' 9i dispreluirea parteaiocietilii negligarea silualii'indemacestei pune capit sprea ntlt ,tot. Calcedorr, canon acest dea si au gdsitdecuviinfi insugi, iflt ,iu lmfr&ratul peorice caierisire cu. ticfnf pl sl ameninte :l:ti:'-tu::..1 :P:' poltd gi dupi bani, se ocupi de adin sdu scrviciul cind au DarPirintii calcedoneni, lumesc. ffi;[' carl au caracter starea in vedere avAncl aceasta, ::tt-t"t1i]i::j.i frir Ol.pozllla
opritesi se poati luturorlucrurilor €uilv6 tlln nenrcnlionarea de unele" cd unii dintre clericise pot indeletnici i rpncluxln au arltat exprescari alaceri au canoanelor, cxlrterrta clericil turnonc al ln cari impreiurdrise pot indeletnici rind tlaci episcop'l lar ln al cloilt';t ifffj fu acr,nfil',

orfanilor, poalefi tutorele ci clericul au holtirit idrrtao; aulcrt leoe,in de invitat rincl dacia.los.t fn rrrimttl Fiiil gl nrlnorllor, i'a dat
se poateprennt tfta rle nlrl tr nllll n;tilr,lro,$i aDoicii In fafa lor funcliona jfi iafi lrrdeeAl'rl'.r lu'rr,g, 9l groalc de inleresele accasla la rlae;le'{lt'cht'tnal I dr lgraralor, lucru pcntru acest tlxllrcs it trlrit dncl sele attlorkitl :lu ttrtttlllttrll' rulorllltllor lrrrnrlll er,lu sitnilareacestora, paralel ctl dispozitiile hrsl €E|€y€r€r|m||tlatttt l g | t rlrltt lr|ttpa ra|elctlqlspozullle indeletnicirilor nq*t)r'il lt'l Arf ['al*dorr, drlr ehtdetgf ilf :**t* cil ttici un elllnr urtttilrtrretc: "l)lttpttnt'ttt
ql tltt lxrnlll lttit iltitlpril sa €fgle aag monllt m * rcfE a h lrmttntl lllalrrltti, rrattnlt ad'

I*i.i

orlanii, pl ln nl lrcllt'arind tlncR yi-o-"":li.:i1f'

*tf

hl Fgbllts, rlfltarctP Itrln .rc(i'lsla S tr ie$edk€ rervhlttl ltreolesc"r)

rttl til tic prerlttleca Ferllcttlarr, Yrlr rl la arttPrl lor BYFCU

re Puteau Ff fl afal6 dc rcPsslE tlr rcprezcntanfi' r'alllnle fn fs*regtt
ll lc*n*.s {it.**lll r €

192 ai intereseror Bisericiigi manistiriiror, daci au fosf autorizati spre aceastaprin,s*isoare speciari de critreepiscopui lof';.r.ri; sunt subordonafi.l) ln.generein limpul bisericesc'"ni.rio, pu_ terea lumeasci procedafotdeauna in mod uniform cu cea bisericeasci cind era vorba despre uperur*" intereseror drepturiror bisericesti gi despreapdrarearutorita Jii rtiiii- er"."e.uri." Este deamnd. de atenfieprocedura imperitului kn prileiul, 'c6nd a dat sinodur .unonur prur.ni, precumgi pe cererarte. In gedinfa menfionatd, dupice s'a araniat chestiunea principald, 'impiratul se adreseazdsinodurui cu urmitoarere cuvlnfe:sunt mai multe chestiuni,cari vi privesc Ai la a c6ror hotdrArenoi nu ne simfim indreptdfili de a ne amesfeca, ci re risim in griia voastrd,fiind de pdrereacd acere frebuiesccanonizate de citre voi in sinoct inainjo le pubtica legile frin noastre.z) Dupi l: " cum se vede impiratur cu nici un pr.1 nu vrea sd-girevendice dreprur de a da regi,cari se referdra Biserica gi ra sruiitoriiei, independent de autoritafea bisericeisca in drept, ci recunoagte 'ci cea .t) Ba chiar insugilustinian,care era aderent hotirit a i chesf,iun acestei civile,nu s'a exprimatin alt chipasupra * bisericese, de caracter - ziceel 'esle transgresiunea> iubitori episcopii si o cerceteze drept urmarepedepsirea, cu tlici un chipnu au voie lumegti.insd Dumnezeu, iudecdtorii de acest tel sl se ca chestiunile necesar este !e amestece; prilegi trebuesc cari gi dumnezeiepti, :e dupi legile sfinte cleric daci vre-un Iar de sfinte gi de citre legile noastre.z)" civili, Iustiniannu permitesi lie tradtts o transgresiune lumesc pdndce forul iudeciloresc tala forului iudecdtoresc preofeasei.s) din treapta definitiv naiufe mai rlcescnu l-a scos se: impardtegti, cuvinte din dovezi,luate chiar loale aceste puteau ti supugi nu iudevcdeaci clericiica atari niciodatd cila a de dreptul aveau nu civili civile, lrlllor 9i iudecitorii toate de transgresiuni; tfta tor pe clericiin nici o chestiune griia iorurilor in ab-solut exclusiv ldsate erau 9i chestiuni episcopi strict luat erau ldsatein seama orcgli bisericegti, a de iudecape Gltl avaau dreptul dat lor de Dumnezeu forului in fala aiunge rllrmll lor, Clericiinumai alttnci puteatt preala' in ttrmasentinJei a fi clcrici incctatr civil,daca 'l aceslemirturii, dar f)irr biscriccsc. fOrrrlrriitrdecillorcsc delaCalcedon sinodului lafa in lui Marcian llet rlln proeerhrra numai in clerici la lcgi releritoarc tlltclcau Wde ea trtrpltratil asupra pronunlat anterlor a bisericcascii , cAntleulor.llalcl puteau fi ntr au fost gi nici odati nu lc11l initnl. !l at::rsle

din urmdare dreprexcrusiv p.;; iu .ata ii proced'eazi -oericii in aceasfd "..llt* 'atenlie crrestiune! EI a afrat ca si monahii se inderetnicesc de afaceri nedemne puniru-JanEi], carei situafiitrebuiasi i se puni capdt; out rotusnu se decide si o taci singur, ci, dupicum putem se veaem din cuvinteie lui, er "di aviz sinodurui, crezindcd e mai nimeritgi maicorespunzitor ca puterea bisericeasci, iar nu cearumeasca, sd decidd in aceasti chestiune $i ca sinodur, iar nu aanrui,-si dea regile referitoare. In veacurile precedente ctericiifotO.uuno au fosf independenti de forurileiudecitoregti lumegti gi ori.* chestiune Uisericealcl controversata se decidea de cdtre iucrecdtorii bisericqti,lrr nu oe cdtre cei rumesti. gi domniforii.i".iii,ii din acere iimpuri nu o fdceau aceasta din vre-oconstrdngere, ci din ferma convingere -iiseiicesti imporfanfei autoritdfii bisericeeii in chesriunite ::1Ti "9r cu scopur de a asigura libertatea Bisericii conrerifi eioeinsugi 'lntemeietorur ei divin.Dovadd .;; ;" bun6pentru aceasta ne 'oterdcuvintere menlionate i*mtntuiui Marcian; cu cari se pdrinriror adreseazd "re sinodurui oeta'caiceoon. In asemenea crrip s'a cxprimat chlargi niai nuirtuirpJrrtur constantin, iar dupd impdraturui "1lgl9,rriu intr'o scrisoare Arcadie dera ",rr.siiar)
Iustinian,Nov. CXXIU, c. b. ') A, S, E lv, lB7.

ale crr lotiririle de mai nainte iittt, rldir tn clnftrrnrltaln

a Bisericii aceasta l)ractica i lrrdrrll0rspll trleerlcegli. evandoctrinei spiritul crr r'onenrrarrl,l eth frr depth16 n forit inoil rnaitdr' rlela ('atr'etltttt al rlnorltrlul EAR€ft gi f*U f€nCgfi,tler llrllttte rhtlla'r"r71"t'r'1tti'r ldco' cap63gattnl rebvrla t'a prlr'ltteirle acc:rlci
tttt ttttllulut rcf,lHEf ll ltr tgttttttttlrcltttllltll, ee clttutt ;tl6ttgt-'cd, atslfttl h h wbrttl

lare' la rasnrlt ln lltrtln r EHIe rBntsq

li &*GS. ll. irea*ti F llrl t1 frar I rlllil, r I
' f Hr , *, *g l sr r shl f t ||

r21_
remediu ; 'deoarece., zice er, "gi astizi fiinfeazi riur acesta $i nimeni, nici pafriarhur,nici i*par"iur nici episcopurnu este in stare si'l desfiinfeze. Intru ataia sunt trecute cu vederea canoanele, incdf chiarpatrlarhiigi episcopii stau in comuniune cu ceice violeazd canoanere, dupa iari-ar trebui caterisifi.r). Dar daci aceasti caramitale infru atata a prins ridicini iu rararii, ai.:oi ra apus situafia a fost gi mai rea, indeosebi daci ur,.,".e*-o privire asupraevulni lmedius).

195

'

episcoourui cerEfii:gi *onut ii air,-to"JJ'l"ruur" 9i dela lard sd'1i" iyuotJo"Iii'"pir"opurui, sd iubeasc' linigiea,s6 stfiruiau"an**u-iin l_ort gi rug6ciune, neincetat pelrecdnd in locurile, uria" d f*i;;*^fu s6 nu se ingereze sau qd se amesrece in^afacetili."ii".qti sau lumegli,p&r6sina *an'rlirifelor, fbrd numai dacdli s'a dat voie din partea. cetdfiiin caz d;"r* cesitate "p;r"oputui arz6loare; sctavui-s6 9i nici' priilui"a in mdn'stire pentru-a se fa"e ,nonat fdrd ""'""r,."lir*u'?xpanului sdu; or^nduimca a noasrrds6 fie excomunicet "ut"-liot""ra-u""u"trJiJiarr" penrrucasd nu sehureascd numelelui Dumnezeu. Iar niir"opuf ceffilii trebue sd exercitesupravegherea necesard asupramdndstirilor.

nimeniui oi"iurra" sd nu zideascd , sau s& ridice mdn.sliri, resplgtive case d" ;";d"i"ni fdrd in-voirea

turburd Bisericire pJiti"u, ririn.gr"Jiari a*o9i afaceriresebire princer6li, bi.inrreprind i .iJi"udhiai;ra;6siiri p"nlru ei ingigi, s'a hor6rit.ca

Ceice cu adevdrat gi sincer petrec yi,glq qr,gi1ahi-de ceasc6,fnvredniceascd-se cinsteacuvenild." Dar'fiindc6 oarecarii uzeaz' de monahicescurchip-"ii-iaiiiii"ie, 9;

9*9"H1..*,.

ci monahiieulihienigi mai ales arhimandritul i6rlali dovede$te ai&t autoritatilor lor au atrasatenfiunea hrru*, cari prin faptele risiritul intreg dilemi in gi adus au ciuile 9i lltericesticat prezenll). canonului pentru emiterea principal it, aot motivul s'a cel Mal'e lui vasile cel Mare 9i Pahornie Prin canoanele ctrviafa s;i fie in cel mai precischip felul cum trebue hOtArit gasirn 9i pe celce normeazici Intre aceste canoane lUg,lrilor. qi miilol superiorilor nii;r;rhiitrebuesd se supuni necondilionat irf lor, ci nu au voie si parasascimandstirea, clf ti episcopuiui postulul rugdciunii 9i f6rt au ficut figiduinla ci se vor devota per,rrr;ilrcnt, cd nu vor puteaclddi singuriminastiri bi ci ntl vor dach deaiacerilumegti, prrl,,,r cu nici un preJsAse incleletpiceascir 1or. de cdtre episcopul la aceasta lls,rrrrlinvitaliinmodspecial slinfenie, pistrat€ cu erau ('atril,rnclc inceput cari la acestea, partea rnal lir.ziu au inceputsi piardddin valoalegimai ales in uitat au cari al V'lea gdsim mulli cilugdri, trrhr;l ,r :;ccolultti inte' 'intr'aitul, i9i cinuluilor, pribegeaudinir'un ioc 1'611,,,rrr,'lt' purtattnumai de forrn5 pentrusine iocuri separate, lrtgigi 111r,16rt gimai lumegti afaceri in amcstccatt sc nronahal;i, Itttlrr,;lr..lrrrirrlca socielate' in disordini proiluciintl ltttttea lttrIlrr,tttd 9i rln{ ll v0rlt)lrl aceasti situaiie 9i l;li a:;attczc lyrlbrri,r Ili:;t'rir:r.r;t: f"rtlrl l,,r1iil:rliv
albilr ar t r l r : ; ilt r lliir ilO r ,sd CO nl l ) V( : l'( i A l rttr,i rrr lr , lr yir t C, lllo; lt 1(1l( t€tvr-l rrrrlir t , ',ttlit t l"i: ; ct 'ic; tl. ; i l; ocit 'lit lc Ai sr nr ellinii insagi vaza car e a dat l l rrrl ' i l l l i nl t t lt t i. liit t ot lt t l t lt 'l, t C; r lct 't lot ta f ost 1: r im ul, SinO dUl , ilr r iu. r l t r Ulan, SinO dt t l apoi t xt : ; la, lct ir t qlt 'ir . r it t l, l l fl r,rrr,tl c&t eva dat au cloilea al \tl l l ,' r r : , r t ur r 't lt , ', i '; it t t t t lt t lilr t , r ir r - - al , ; i e O nahisnnVO f n tgtr,r,ri rr,r . I t r 1i, r . t r . ,l, . t t r r r r t r , r lr i vi, r t , r I O r . Dr ": S1lrnf r ncn! ionat e' : ; it t t l, t t lt llor r , t llt r , lt lr 'lt ' r;rrrl r i, ', lt l, lt 't t ''r r t t r r t r l l rtal it t lpor t at t la,pe t 't 'lt 'v'i ,r t , r ir t r l t ', jt t t l '; r ' ir t r l ,r Pt 'it t t t t l I t ". 't 'lr l
talF l r , r r , i l t,i l r i l r l ,i l r r tl l i l l i l ',,r i l ,,t, .;l r i tt .l r "t, tl t't"tr .l :;ttttl vt'cd l r 'i r .:';f i r l , i t , r = r t l l .ti :,e ::l ;:l a l ,1 l l , l tr l ti t,,i l r l l ,t,l r 'V.r l '.tl 'i ',i tl t't'l ' tl t't'i ti 'r l l l ,r ,l ,r l !,r "'.r l l r 'r 'V,l tl l Ittl tt r l r t,,t,l | F i f l l i , i i t .a t!n a .l Fl n l r 'i r 'l r l o t' l 't ttl tt| L x p l l , r , f xg r i r r i 3 g e h e l =l - . I a l f: r l 'tl tl l l l i t l tt l 'l i '"r r l t |
fi rl tl *l E , i r =t ri l il { r.i el rF l tt111!l ,r11el e Fa Fl = l l ttl l'r l rrtt|| tl l l l rl l "l e' l ttl ' l rr"' l tl l (' l l l ()l l : €l 1r'i i rl = i tFr,l tc i l l !;ri -l -E I rl t' t l l r"l t' rl ' rr' ' t tttl l "atrttl ttahi -

gedinJa a vi'a a sinodurui. procesur u*ourt ur q*ain!.i u ril_" ri_

(82 ap.; 24 sin. IV qo_4g,85. tru!.; t1_2tsin. VII ec.; -ec.1 3 Garrg.; 68 Cart.; t-? intAiual Coiiea). Precumcanonul precedent asffel gi canonul prezenta fost dat de sinod Ia p.ropunerea impdratuluiMarcian,fdculain

rl Si n t. At. II, ZZZ. nreiil: Ni'toctiu c;roitoxici,., ;;i aclcvirirl "(-ritil 1i ,,,,, ,,,',.,,X1':,.i:l;l:tt 1,r1,..

=.rr rl ,i e ,,rl = f l tttd!ral rl = r{ ,rl rrl

= = l ,1 t' ,1 p :l t |r

i ' i .tl ,t

196
%

i97 cari i;i conslruiatt chilii izolate la acegti arhimandrili fal,c.i,

Leontineste numai aOminisiriior al banilor; Ghipsic traegfc intr'un despdrldmdnt construif Oin femn; Calinic,pavel,Ganden_ ciu triesc izolafila monurnentele rnarfirilor; pe Eugnomiu nu-t cunoagtem' Dar ne rugim si se trimiti deregafi dera sfantur sinocr, cari sd cerceteze mAnistirile for, .a"uloa 9i si se convingd daca aceleexisti in rearitate,. ruu .J'u.ustilameni batiocoresc numai demnitatea de arhimandrit; gi o"ra se dovedegte, sd fie pr,_ depsili'ca in viitor si nu ;. ;;i "i*r.ta ,,u*uru.* arrrimandriti ceic. r*:".:!.tn'-yre-o chilie
r'! sint. At, lt, 226

esre arhimandrit ucenic ar lui iTllrllt::; Xll]Tllgr"ul .Maxini Eutihie ; peGheronrie nu-l ;;;;e;;;,"01"i1ffi" ff:i,r.rfiLj|l tem;

ccat;ca sillcer,adicddin inimd curatd, iar nu numai -.*rr* de forrrr;i srl. c' art scop'1)..canonui, pundnd in euidenll cie carr, sunt vrednicimonahiiaoevarili, aruta imeuiatabuzurile, cari pct observa sr, in randui. monahiror, p. ."ri Ie ingiri gi recondamnir. Canonutacesfa,avAndi,, ;;;;;; c'i mutli monahifatsi, cai.i cti' vanitafe gi spre a se suslrage 11e sub disciplinaarhimandritu'ri Ior,isi idceau malistiri_:;i;;; lloun. cd nici un monah nrr are voie sd-giridice manditire nlua .uu casi de rugdciune fiir;r invoireacuvenit;i a episcopului ueu.-SuU casi de rugdciune fs,jz ,plov 'iztu, svvllionis ver lrrtoriun, io*urn) trebue si se inte. Ieagachilii mai mici, .tddi;;';;;;;a, c* fotul separafde minisfire' era ra moddinfre carugdrii .ut*ri"ni si aicifrdiauei singuri, sau izolafisau irnpreurdcu lovar;Sil lo, gu principii, luindu.gi numirea de arhimand.Lifi. In octet" ieoi*fei a IV-a a r sinodulur citim c:i oarecari arhiinandrifi rr--,,*i"trt cerere ra impiraf ca sd fie absolvafi O. ridicat;iimpotriua lor din carzd ci au TuL". fost aderenri ai Iui.Eutihiegi ra ri;'i.crarafi neuinovafi. sinodul inainte de a intra in desbat-er. chestiuni, a ,Ji"t-in iuro sa pe arhimandrifii "..rl.i ortodoc$i .unor,uii ." acegtia sd mdrturi_ seasci inainteasi'odurui dica cunosc-pearhimandriliisemnali pe cereregi dacdintr'adevar sunt artrimancrrifiiar .-i ffiti; au raspuns urmifoarere prin cuviosur *Carosgi Doroteu Faust: sunt infr'adevdr arhimandriii; El;idl; esrenumai paziforul brse_ ricii intru pomenirea p.o."pi" -pl rori" t nu-r cunoagfenr; ,rui Eutihie nu are manaslire, ci rraigierl-gir.rir" *r*"r1'-l"Lr*rina; Teodortrde$te. ra monum*t*ur ,inri martir; pe rvloise nu-l

sauIa vre-un *;";;;r;'

li" *r.iiJuJr..,,t

cari rispindeau doctrinafalsa a lui Eutihiesi triliau separat, la risiiril, s'au giudit Farinlii siprouor"uat&teadisordine hotdrindc& nimenirirr are voie si riCice iui ctelaCalcedon, episcopultri' de rugiciuneliri perrnisiunea existettte'sinodul rnonahicegti AvAndln vedere norntele monahilor 9i in principalii a mai departedatoria lherrlioneazi ci ei trebuesi fie in raport de supunere pllmu lirriedispune a fostindreptati aceasta lor. Dispozilia liptini fala de episcopul cari s'audesBarsum, lui aderenlilor lnellrl.,cle toate impotriva au iost Dupice supunerea' lor, denegAndule ptrllt trc episcopii a exercita de stare in cari mai bine erau irrptlli acclorepiscopi, spre a observa normele or&nduite' lor asupra iltprnvcghcre sjnodul,dlspune de etateintre monahi, n.ion.,u 9i dediterinlele ;ilarrU in post 9i ru' siiruind iinigte, petreacd in trebuesa cl rnonatrii acesta deoarece pentru aceasta 9i au ficut vot tleoarece $lclurre, pot iesi nu ei ci dispune Mai deparie viefii monahale. iife t,:o1tul in ca permanent acolo lor, ci trebucsi ramdni lln rngrilstirea la lttme' ttttdcatt renttnfal 16€urllc, a monahilor clin cauzainclisciplinei dalli .rctasta l)lspozilia I speciaie prin decrete civil;i 11'cillrc illlloritatca bfl ronltrrnal,l decretcitimintr'un vieliirninastireili, r€OlCu $'uucunsar:r.,rt pot iegi dirr rnindstire9i si vagabondeze nu condilic o {utr nlcl cirora le f,{n Anllolrlnriau llrin alte cetifi, alari de apocrisiari, fritiin'it tt,l ic:tt' tlin mAnistire,cAnd alacerilelor de apocrisiari' pirisegtemicare'gi : 'Monahul, Mai cleparte ilta*J oronnl,r'r). inapoi 9i in trimiti se si n-lrllrul ca gt rnrlrfl0in alla, indatd sf, ceari ceeace are de trebuinfi. PreagtOgtlaF{ rrrArrA$lirc supraveghere si exercite ffiiif' fpr.,r'l al lucalitiililorrespective prin orage vagabondeze si nu eAlugdrilele Ei i*f e$ugirtt, nlrl hstirite, din minis€€Hll rlvn, sA catttcprin persoane ail nu lrlP rtt ttlci un Pret"r). mai ales daci ac:rl€a ett lost ioarte Potrivite' n 'Sd nu se ingerezeu impnlurrriledc alunci. sau qe .Iltt bisericegti in afaceri tl alnt'stece r lor, lari nttmaidaci li s'a dat voie H6nilsltrlle

re

Fftffi

eiins

It f*aitlti : r l r r r i r ti i i r

r nplxet ( ilor icis l, t g p dc F. pla Hs' I t t lll, f {?

198 din pariea episcopului cetifii in cazde necesitate arzdtoaren. Mo_ nahii, in conforn'litate cu votul !or, nu puteaulua asupra ior nlci o afacere, care nu se reterea nemilrocit ra viala m&nistireasca. obveneauinsi cazuri,cdnd erau chernali in r'od specia! afard de m&ndstire gi ii se increciirrlau criverse funcfiunibisericegti. canoanele:4r al sinodurrui truran,4 ar sinoduruiintaiu ar dolrea -com€ngi alt*le vorbesc ldmurit despreaceasta;iar valsamonr tind acest canon,zice ci rrronahilor ii se incredinlanu nurnai araniarea afacerilor biserice$ti, cl gi a celor civile gi ca mulfi episcopi9i monahi lndeprineau se'vicii de sta{ si nagionare Baot)ui3 xui ,li2lutotrtxits tor,,lsiu.Et). Agadarcatujalii puteauin_ depliniorice servicii,crarnilmai gi excrusiv cu pe-rn:risiunea ep!scopuluilor gi daci cereaacesf rircru necesifatea neconcilfionatd, alfcunrse vor excornunlca jiro,. rtecrin Biserica* d.xourjv1nl", pe care sinoduio fixeazdpent* cdrugdri!, deapsa, cari vioreazi canoanele, este egariipedepsei fixate pentrulaicii,caripicdtuesc gi adicd, dupa cur'l arn vizut in canonur 2 ar acesfui sinodgi dupi cum vom vedearnai departera canonur g, din rnofivu!cd dingii, sau cet pufin cea rnei mar€ liarte a ror, nu aveaur.rirotonia gi deci nu puteaufi consideraffcrericiin sensur stricf ar cuv&ntulur, deoarece in acei caz s'ar fi dat pedeapsa caterisirei, iar nu cea a excomunic&rii. sinodurhofdregte prin urmar" .u ucegticilugdri contnar.renienfi si se exccmunice ca nu cumva sd se huleasci numererui Dunnnezeu, prin acelefapte "deoarece s'ar expune disprefurui sfintere vesfminte institulia sf&nfi a 9i rnonahismului, care dispref s'ar trece gi asupra lui Durnnezeu insugi",zice Zonara la comenfarulacestui .r"or,r). Si pentruc, dispozifiile acestuicanon sd se obser'e cu toata rlgorozitatea, PirinJii dela carcedon recomandi episcoplror sd aibi deosebitf; griii de rnandstiri, s6 re fini in subbroonare necondilionath, sa Ie cercefeze gi ci fdra gtirea lor nirnic nu esfe permis sd sesd. vargeascd in mdnistiri. .Asffer se ating doui scopuri",J.. z"13tu' "deoparte monahii s*nt liberafi de griiile provenitedin diverseleocupaliuni,nu au pentru ce s& fie diutr"fi pot tuar si viafr liniqtiti, inderefnicindu-se numai de ceeace se referi Ia folosul sufietesc; de arfr parfe gi episcopul are rnareforossuftetesc
r ) S i n t. At. trI, Z Z g ; C o mp n rd : nDln:ni{i{ik;'(, pag, 0il r;16. :r) sint. Lt. lI, zzz.

199 Subordonapreaslivireilui Dumnezeu'1). gi servegte dln aceasta s'a mentionatiin incheiere hotdrit 9i fea iurisaicfeiepiscopilor clestittnegdsim9i cAteva h afte sinoiciegi reieritol la aceastd legi civlle'). mai departedespreaceeacd nu esle In cancn se vorbe$te fard permisiunea lerlai ca sclaviisi se primeasciin mandstire conlirmati9i decdera normd generala, tlsllinului lor. Aceasta |ro lc q it e c i v i l e , a s t i e l c i n i c i u n s c l a v n u p u t e a | i p r i r n i t n i c i i n cu cler, rriciin cinul cilugiresc,pdnice stipinul sdunu-lelibera sclavii ci lustinian cdtre de rnai tirziu s'a hotarit lolul.t')I,{umai F lt lip rimi J i i n m o n a h i s n r i n c a z u r i l e c A n d a u p e t r e c u t d e sd iatrei lor nu i-a reclamat rnl lrr rniniistiregi in acesttirnp stdpanul cit pi celecivile In genereatit legilebiserlcegti, rs hr,rlroiczc.a) a riguroaser'eteritorla primirea in monahism tv6,1utlispozifii pufi ar t&rziu mai sociale pozifiei lor iari i' urma p6ra',rrrelor, dar atdt unele turtru'arein cinul caiugdresc; pr,,,lrr,:c vre-u i$l 'Sf mo' normele spirituale r.,rlfl,rllt,c.iutau s;i se observe ett rli vaz,t vielii ntorrahalc' illltale, l)t'('|itllll Cttlronul 5. sutt cltlricii, cari se mutd din l{ t lcr l k r l l n t:pl:ir:o1tll in vigoare cn' €flalp lll t't'l0lr', stn ltotilrll t:tt sil r'ifun0ntl privinla aceasta' in lllrrinli ltliltrrln nyrenlt' rlt: cillrt: $firrtli
(14, ll .r1t,;l'r, l(r r,itl I t'r',; 10, :l(), 2:l sin' IV ec'; 1?' 18 ()t) C'rr'l')' lt' :i'rt'rl';r'rl , frul i tl, ?l Arrl ; ltsr, ,,',t frr lr,rllnl,ra lil s .t ',irro,lttltti tlcr;biittttcontroversa reclarlll1f-f+r:,Vritrfatt ';l lllt't,rrt.litt'fatt a lzicut dHffS Fqrl=rrilrll
al oclll) atct l l € clt t t r , l it t t Filltlr , , t lt t l vdql; illr t lr , r t , t l'rr,.t . t ( '( 'l; l, i , rrvt t l, it t t ar i ', , i r '1l, r t 'lr i, lr . ilJ, 'iil{1il + grt+r , r l eplai, r 1, al , r l l- lr r er r lr r l, t lir l it n' , f } l ;g&lbf i *9 r llal, *r l* r lit t lr t r r t rr '9ll r lol r '1t t ', r il1r it ea*t s*t r t lt ll ; t le"r - t t l * *gt ga qlt t r t t lt r t lllllr 'lli( '( llll f f i$*nt at gl r eir st t t t lui ! e al lr t lr t t t r lt t l
m g l l fg a f r r r "l sftt "'f e l r l e l tl tl l r r t r l e l * t tl tt "i "ttttl I'l

ir *t
't
1

lt ft agt
i i e: :t
\

l ;l* l * * i ' +ltrt
lirr;

i = 1i
4

e

|

:r,t

I €= ' :l

"r

t \\l l l .,.

1ll.

ti

tlrrtlilril. pe care pdrinlii o aveau inaintea ror in iimput sinoduluigi desprecari am vorbit la canonul 1 al acestui sinod. cat gi in cearartd..200 _Lgtsat' sau rnuapecial penlru Biserica unei ce16li. pentru care au tost sfinfifi.Pasulacestatotcleauna avea cle urmare ci seproe{ucea disordine atat intr'o Biserici. nlmt. te*ilu*rellar*r'l H t*fiitll. nici de oblceiu. in coniormitatecu canonul16 al primuiui sincd ecu_ menicAi cu canonulurmitor (6) alsinodului prezent. sinodul.1.carieraucuprinse in colecfiunea.presvitersau diaconfird' sd vedem alt' calcedon dela Ire timpul sinodului toeulclc serviciu.t.clrttiil$i.eiring -i t tl !* E t!€ l :s h& el c er l i rr :. diadc rlLi tl lr'|lt'lr' itt ltlFirvll('ir Hi***fu: ntl ttt*nal irt€flfr:l*ea rf.-. nici presviterul.l ji 'iltrt' . are in vedereprin acestcanonla tot cazur canoanere 15 gi 16 ale primuruisinod ecumenic. nicl diaconul.'t ser' indeplinesc :1litlc carc Disericilin 9i unde-9i it. . ilrr I rilrr rtrr rl.tlilrlii deplini' In t'igttrozitate q.findnd seamaoe torosursuperior.t.Spunitf fsale relefalle l*eFle ltttetlt|rttullalsattlotl. dupicum se spunegi prin canonul al 14-leadela Antiohia.tt'ilttt'litttlcntt Slltll' dcla Calcedon'Spre a l'lrIinlii :.sau cel pufin nu eraobiceiul i'se tie hotirit flc numit episcop.. Agadara mutareala o alti Bisericii saupa_ rdsireaBisericiidin parfeaepiscopului nu puteafi posibila gi nici nu se poateprivi decdtca ruperealegaturii spirituale exisrente intre dAngii.tlrlllnrtr. pentruo Biserici *iintit in tot caiul pentru un loc determinat' canon. .llt.tcr "l l c'ttl o l l ' altul. cari apar in diferite dlnc.pe care l-ar puteaaducein alt roc prin cuvinteie sareprine dehar".t. desface.1t'ltt'i {f l h l l r l r ' r ttt. Afari de aceasta raporturdintre episcop qi Biserica sa se infiligeazdca una ce este foarte stransi.l tl t'. . daci avem in vedereci turma infreag{ participaIa aregerea episcopurui gi ci el era ales de reguli din clerul locar gi decimurarea aiestuiepiscop din scaunul siu ra artur nu era prdcutd in fafa ceiorcei-a piri-qit gi in fafa celor.*sin6 episcopui ar li con_ strans sd procedeze astter. e t | i r r I t r i l I V .rd.15. .1 iiap. a a s i t t o d t t l t t i l r r e z e n t mpecati enfioneazd cii srtttl lctc siinlite' clar tr. . ca regdmint de cisitorie intre episcop gi Bisericasa 9i Ia canonul2s al acestui sinod vorn vedeaci dupd moarteaepiscopuruiBiserica se nurnegte vid-uva( 7r1pe uoitorivl.t. eatg lltl €'a e€v5rgllltt apltelt! ca= i'ii*ltrir iiiteldttlsl* Canonul 6.r. Dispozifia acestui canonnu este iimitati numai ri episcopi. I I n' . dupi cumsedovedegte mai bine chiar gi prin controversa dintre vasian gi $tefan. canonul'araii toatd im' itl r'. ci celce se hirotonise$i.rintlicf.*rJo*. cauza acestui iucru era limuriti. rrrr.H'| rl qrr la presrrrtrtrai I'FfFt'i si*tilatt e= €rE=l | €ilIt +18i .-'.tl o lt.rili r.it'ttttoglt'.n se gtl rr'llttitttlla llrltttlattt)!).l i E ll I \ 6r F el ' rl l I l l t ri l l ' t n t' ett l.l 'r . I ec'.iTetv i1v ioyit..irtotlulrti 'r't"itt.fi alli clericiinfeiiori. rttiitlt'n celuice rtlAlal' "'r1trt' dfa. ttt'l:r calcedon impreiuririi ca p0ffett1. sau unul se hirotoniceniceascdr sou pentru mdndstire' Iar ceice t otatit Slflntul Sinod' ca acest fel ' i{r6 desti"di.l)t'('. ap. nu se poate.t V |e |rrl' A r ' I t . 13 gi 21 are sinodurui deraAntiohia..l pni. . poporul'gidespreacegtia gi agitdnd invliitura lrri Eutihie pirri'. l .r.. afari de cazur.l I r ittlv't tr 'l F€l'ntgi ecvct r llllr "u llllet'/l( I lst'itttlti'if' tl(' lltllil 0rit:rr ltirotoni' rler 1i.l e a a l p r i m u l u i presviter 9i diaconera glnocl ecumenic atirn cd iiecareepiscop. g as i m a d i c i m u l t e p ..t r..rt'itiirdirr acest limp a pseudopreotilor' Flqprh. -frir"i""i" poatd I ia fi"'frra ldrie 9i nici trnde sE nu i" ' lu"ru. n*.'. ci eainterzice gi clericilor strimutarea dintr'o cetatein alta. . 16 sin.lra attlolilatca icrarhiei bisericegti'au dtr rrral . . .. Nimeni sd nu se hirotoniseascd f6r5 destinarie.tttr'.t-r.gi o fapta de felul acestacu nici un pref nu se puteaadrnitein Biserici.confirmind ncanoanere agezate de citre sfinfii Pirinfi'. 2 ar sinodurui ar IHea ecumenic.ll't'I't't'x1)rllntr I'rttttt. Mutareaaceasta nu era permisdnici de legile bisericegti.'ltttlc.r. socotindu-seci raportuldintre ei gi Bisericile ror. nici altul oare"ur" -di"-r-Jg*u eclesioslicd.'i.lrie valitlilczein tnod canonicin lFpl.1 .t:tt hiroloniscascd stt s.ra cari s'a mutat fdri de vre-o inultare speciali.e=flrral ffa lt. c t : v a ..al l-lui din textul menfionatului gi iuoecAncl detcrurinatd dela sinodului cd pe timpul trebuesi aclmitem ecumenic nlnocl si ca cineva Nicciallu era petmis.i .rrt carc tl.. 13 Neoces)' -Dinc a n o n u l 1 5 a p o s t o l i c a i d i n c e l a l l 5 ..litr.r-ttru trtllrrllttlrll tst!1""1"'t:1t''t'.l l ttl .. spre ocara celuice a hirolonisit' (15 aP. o u n u c l e r i c a l e ' m a i a l e s p r e sviterigi pro' localit6li.gi referitor Ia ioate acestecanoanese hotdregteca ele strse pistreze in toati vigoarealor .

iiin .nu tu'u le-a primit. I B. "t*u r) Sint.242 203 "riteri. r i b u i a u e i p 5hotirisc i s i ^ r 6 r i prin itainei-stinti cilugiresc.ll. a r . 3 .li t u.tupd Ct lllo t le r a c o n s i d e .ltutt ril roli'initivitii.. carenu *r" pi. l.a*r p*ntro* *J u"*'pouta oticia serviciiredivine regulatese randuia ca?eun pru.ur* l"optA in' se ce pe cu caterislre cel pedepse$te dea-semenea rpor. 8 1 .uno_ nul trebuereferit la tot cazulgi la dAngii. Xt."nici fn'drejaloriu rumeasc&.uuutpedepseste 11 lt g *il ll' 3 t . .rrr.o. pe cars o lixeazil |t t f I lt r t .diaconi9i ipodlaconi. deoarece acegtia nu se lrirofonisesc rd fti/ /€tporovetof)at'rolrouq) pot Si-Ceci ^(By trece dintr'unroc intr'artur. ./uott2.il'.ba chiar nici staretiimandstirilorde regurdnu aveauhirotorile.rut. sunt ales' oliciul.oruiE) si in sfdr. 8 3 a p ' .. 3) Van Eepen. apoi bisericilede ia sate ( v(i'.rvlt ii nFtrtru prirniti in cler sau au ineFerlr. iar nu g! ra citefi.*ur. t t : i r l h i r r r p o r t a n ! 6 a t . rit a*. 11 sin' intAiu-al a fostin vigoarecanonuln .rtrrrrui sI repeliascidisau g*s!t de necesar lor al rlal t'itttrttlttl . zice : "9i citelii sunt cielic'iau hisi rotesie (yupoBeoiav)datit de arhiereu.l!. 1.ii calamitatea motiv. gie. rG*n sl H*t ""i .lnotl lhrrrt la apus in viata oficiul piriseqte i-ii"i'1. lntre locurilehotdriteca*onurmenfioneazi inaintecre ioaie bisericiledin cetdfi (iv €zt).uu.i. adici in ur(Tows'Jygni9um l)^emite lrd ici.tir"it. 2Bg. hofdrit..Iuiir' voiului irrl e+. clcr christl.!rtf ern"n (al Hefele: Concilien" C' I -:i"T"tc:. eccles. leagi l:e om fiinlial de ctrip solennn' i. trege Acgasid lumii'1).iumilitar sau pe asttelde clericiinfractori H"irur.'. Archrioto.J-pt*i. pnor*e siinlite sau cllugiri ca infracliune9i dec&t consideratl -" nu et'a gi ntl putea ii altlel acesiui comentarul gtfui*'-ltli din laan expresiatrurnoasa r.ciai-sauera sfinfif vreunur dinfre frafii mai vreonirigil. rB ao excornttniccu' lil'|ritilst.git (.ut" oficiaIifurghia in biserica mdnistirei.sunt generalnu erau srujitori sa*ameniari.c. er.in Bisericacregtini totcleauna penlru serviciulbisericesc Oupi care nici slintirea sauarnentalir monahali nu se r-itttot**icr sfiniite'precum nici iigiduin{a acele'fiind tleoarece pot despdrlioe pers. p. Cano"ut Z. MAnistirile menfionate gi din cauzd .rrit*rrl._.t1oir1 nnl)el.Piiriiitii . mdnristirile Sub bisericiale martiril'Jr inleIegemcladirilesfinlite. 2 l doilea)' . Op. dSadari .. nu canoane lucru' Dar toaie aceste acelag rlespre Itlt'ltif trateazA Farinlii Si aceasta arr i':it ill stare rt'ufaop.i speciali. * t a .u?r).rtlrul. ci fiecaretrebuesd fie nu*it punirui-unloc .bisericileridicateiniru cinsteu 9i po*unirea vreunu! sfdnt sau la mormdntul mtrcenicilori)'ii t" cestebisericierau fn serviciusrujiforisacramentari "bisericesti . monahii...). tnai de1:artebisericile rnartirilor (tra.. in cel mai severchip apoztiivecari condarn'ri& tttullecanoane cu caterisire pectepsette violare. -e''iur.. adicdpeceteimpiimatdasupralor prin mijlocirea mdneiarhiereului gi prin ur*rr* . OiU. din care au de aceiag inclenni"rali dcracalccdon.r*. Z}L-ZAZ....t-. luna Noetnvriea anu' ti i5ll. Ceice au fost agezafiodatd in cler..pr rlnotitrt nostru. At. sd revind Ia ceeace mai nainreuu "" penh"u Dumnezeu.'l'onr.up{vo*.oonur.iar indrdznind aceastagi n""ai"iu.sub voce . in servlcltd spre u s* 1r*ne . arn 9i hotdrit sd nu intre nici-Ia oasG. r | .tolic I ecu' 12 al sirrodului canorrul tlt llltticcgtccu lucruri miiitale.lsolute} fdri destinafie. trul'. sd se anatematiseasci.. 10_:-Co]mpari Augusti : DenkwiirdigLeiten ar. referi la tori sruiitorii sacramentari ra ". -tf col.*iui. 328*329. lb'Cari.r lui I)umnezeu mai riseri.uitu.iHE eal*lal.pe caresinguril'au rrr.ir.. cari caironul interzice a-i institui drois). s.tiba i. ari .pe finipursinoduiui dera calcedonnu e:'aurari arhimandrifiifdrd tr.de muite ori a iosr viclat& si sdsirn . i * : " e a l c a l e a j u r * r r r & r r tsfintei uluitd cutinaintea siuibe desconsiderarea congiiinfe!' parasirea Irti Durnnezeu. geati r-rl rfs il.tttlcrioare 9i si ernitdcanonulprezentz)' lxrrllturrllc infracFirintiiasupra lrlrlrtt'lea p.iili . pe 9i sruiitoriibisericesti..Aga canonul81 apostollc r:cast.i parasina lfet lrr t lrrrrt aittel de serviciu lumesc'sa lnF€ee vlP llrl *.rj.eapta pr*iuit**turui si fer' Augustinin scrierilesarein toate cazurlie face deosebire intre presbiterur mff*dstirii Ei inire starelur.l 83 iar vreun ofici'rlumesc' canonul 1tclafa stinlitd. cit. 20 . lI.-asca ei si se consacre lumeascd ia slujbd rrireaacesto.c1i.21 Vezl Suicer:Thesaurus illaprr)pun.'r:arole-qi illr.buna voie!i ln la orice intreaEisi retruttle lliseric6Si pretind* uf punttu uiafa Reve' lui Dumnezeu' cu toiutr . 1 5 u l l ' l V e c ' .p.a . It. 10 sin' VI (6 ..

ia1 cci dela irr'rltrrllllor il".Nu mai eranecesar". -potrivit care p*ne mina rui pe plug gi se uiti inddrdt.nrari din a cf.n_ tr'una din novelele .'ctivr'.205 nu numarcu scoafere din treapfalor ierarhicd.. sa fie crespoiat de acestagi sir sr: t'imitd irneciiaf ia manirsfire de catre episcopul cu cdclere.onon..r corrtcrrlarul tnitt'tslit'ilolsau clcla institufiiiecaritalive li rlrl.) trr impinaful lui Iusiinian.r.-u.te1. Z g Z _ Z B g . care gi-a pdrdsitrninislirea sa gi a inlrat in viafa lurneasc?Oaca Ai. ai clelicii azilurilor de sbraci 9i al monastirilor 9i episco' s!6pA-nirea bisericilor *u"uni"ilor sd r6msntl-sub .ounclsv.i) Nici reg'e civire nu erau mai br*ndefald de clericii gi c6rug6ri!.X r'stoarne or&nduirea iir. ci tresatrmitropoliilor.urviciului.de episcopul. noaneior.g. dacd este necesariuncieva rnarl circumrp. .. oarece se gtie cai de importantesfe serviciurpreoresc.)Nov. Compari: I{armenopuli lipitomc can.4g F |e p e * r r l-r *ltla|6ittrnltiq.apoi aici se cere cea mai mare bigare de seama. manislirilor gisim obicu tirnpulinsd in unerelocuri dela risirit caritative. XiV. tonl..rrr'.rt:ctri.'. 42. li-trlrru. Unii ca .5il.i1.lal ile pe_ depsificu caferislre..catugJiui.i.i JrT.il. Canonul 8.6. ser. iar de "r.l. deoarece ingigiau lepddatderasinedernni_ tateaclericara si din cauzau.ilrl. intocmaica 9i pe carugerii infractori.. nscitntt1ti9i clericii egri'. institulii sau ministiri rul r:crctt.. arr* 'dinsul o prqclami gi Crept legea sa iroprie..t 11. pag.'"?i-" lor cL.degi cat este.'du-no.-fie"ar" propriu' e6 nu se acest de "" f"ifrA"ni . p r. cdtremagistralul locului.' cotnpelin!ifiiceauparte aceste luiEalalroi'dupi cuvintele oLiceiu itccslui t' ttlr. 16 sin. I. 62).clupi care starelulimpreundcu cdlugdrii cu administrapatroniiinstituliunilor cariiativu aau la institufiile pe sluiitori aclici pe. Jutia lorii prrleat. ll. cari isi pirdseaufunctiunea ro. CXXII]."gtiu nu numai cd mai iirziu nu puteaufi primili in serviciucivil sau mirifar. sd fie afurisili.Dupi canoanele n lit irile . .nu este pentruimpdrdfia lui. A t. I ec.rll. ci ii gi anatema_ tizeaza..{ici unul. care dupice a incepulsd clddeascd ceva. dintre ceiceau lepdcatdera sine fiiri motiv rraina cJericari. rllrrlt'e lgl'l 1.ii'*r*nuru"... 9 {q sfinlilor 4"p1 rradilia "*iJ"" episcopul.clerici lor placul ot. (15. ". pi=Jl. Il up.r ror.s)Dar aceasiiseve_ ritale este ra rocu!sau daca avein in' vedere subrirnitatea serviciuluisacramentar deraartar 9i sublimitatea uielii monarrate. cireia s'au dedicat odata.Duinnezeu" (Lc.-fi'trece"u in funcliunecivila..chip 9i nu se Yor supune episcopului i. :i Nov. tit.rtlvr'.riirl'e.t u b i: e e * ir:tle t l i t t p r t t v p l l l l e ' n g d u ls i. mAnistiri unor cciut.. ' . r 1ri ' i 1= .ri*-.o_ mentarului canonului prezentuom da-o ra comentd*rr fanonurui 21 ai sinodului trulan.'.eferd cuvintere evangheristurui despre omul.nu a iostin stare si termine(Lc.ii. p. llit gt t 'i lr at llllr r |l'lt lr t llht r 9i cl i :t ri tttl l l t+ eiit 'de 1lt 'elt lt t l "illllf 0lll deSupr aplr t et lil+i =e Vlr t ler t g. ru -p* se pedepseascd in conforrnltate cu regea bisericeaici..u * g i t o a t e i n s t i t u l i i l e c a r i t a t i u e t r e b u i a usistea nu li era perrnisa sub iurisdicfiuneat"pt**a a episcopului'si !6ri gtirea episcopului. ca' pedepselor ii clerici sd se supund .= = l i el Ar ll. VII ot VllI.i orpL-' .urt" canonur Ie da o arti peceapsi cu murf mai aspri". indepenclent ror priccperea rrrrp.9i..urr.-.1r.puteau apoi mai bisericegti $i gi pc servitorii iilcrn'rr.. l.t viizind cA r liif a f o. de grea viaja rno*arrali.tuiuu .ir.cricilc Fl rlet'lrtt lirr'. le lrl r rr rlcrlcii cplricopiilor rtf||clrlt!fnll de 9enurnai tle t'pltcop 9i si1dcpirtrli ea tle ttpelAl'ttilorl bttiatt yc'i'r. . ri monahi sau laici. :r.erau supugi din nou iurisdicliei bisericegti gi nu puteauprimi nici o oemnrtate.1.fi"nuu. 'tr't':'lobicciu' e p r €g l r t t l ' 1 * t t l trrl l q l t r l l t t l l e G a f € E'u==uitt=. Leon dispune ca nirneni.i. sd nu poati prirnrniei un fer de serviciu.ru.rr1 lr l i 'r i n l i i s i e i l l e r l e p l l titt t t l t l t t ' t t t l t ' t t nellltlhtt'ltol.t.. 1) S int .ciirl' t'.dar innirnic mai imporiantrntreprincre vreun episcopuiui laouiirl nu era voie si se dea cu incuniurarea instituliunile dela sau orctinclericilor delJ [iu*ri.l intamplare a primit vre"unserviciuciv' sau miritar. Compfe.... unii alirmaucd canon'1) acestui qdnlnn foltt'.rau ciespoiafide toafe rirepturile civile. zice Zonarain cor*entarui sdu la acest.* .t lli'trt'it'ile l levlr ntarlirilo' iu genere nu pot ti . Za*gO) sau cuvintele acestea: . ii.ltlIttt||ltll'trIginllrt.Ius gracco-rom..ny d. i0 sin' lV ec')' sinoaCelor 9i ale Plrinfilor toate mi.lt.. iX.. [-a ceice-giparasesc'-iun..lor rroti" d"lu susfiagJ Pdrinliei . II.

'.. Z4l . pitra.'.i'i. At. absoluta a laicilorl. ci.1g1uls.. c.ri:i il p".vea llligfu cu episcopulsdupror) Slnt .lfr... sau. ') Sint. psy arrogairtiam.r.niionit .n.f:' l:" r{_i _..r'.1:J''ffiii [. piririfilor vorbind . o.: il.i prr t.i. azi' gi inci clericiidela mfindstiri 9i dela bisericile menlioneazi (xrto7e\u) acele . acestuicanon.ra dispozi_ fiei prezente. :. ZJlt *i'liffi .l r. u ri 1 .rf*..intocmaica gi clerul dela rnarr}stiri de eplscopul.. ll.. de moralft: chestir-rnile in ce prlvegte dic6 in speciai gi de disciplindieravhici.: r-)" ..trebuiasi depindd sau cel deia bisericile in al cirui ieritoriu erau acele institulii. c.m'r:'' :-'Yri#' :..T:" :1:: r.: toate*iuiniufuiJ^.. o:1 co. referltor]a laici i'treabd: oDar iu*'.l pendenf''care ar fi rtr. s6 poat& divine 9i cei neputinciogi carelesd poati oficia serviciile greuiate ciivin''3) serviciul asculiafird eprscopiliui..J o.r..1 dependenfa 111.ri. dupdce nici cd dispczlflaaceasta Pdrinfilor frebue .. cu voia :rhu. 9i rdspuncre cre cre_ . Si din motivulacesfa au or&nduitca ele sd aib6 bisericiproprii cu cicrul lor propriu..r-orur.oi"jr gi ra nici poafi despdrfi de ddnsul f" ii..i.. ui fdrd nici o deosebire vc'il.. Il.Aziluri se nunlesc de sdraci Inrilor de siraci. gi Zonara. Clericul. c. Decd vreun cleric are litigiu cu all cleric sfr nu Incunjure. cit.fi-".pe episcopul sdu propriu 9i sd nu alerge la sHse cerceteze lurnegti.. se va llcticpsiconform canoanelor.chip absoturepiscopulrri . $) Conciliengeschichte._ir episcopurui.'ilir r)crrrrr icc:..1. nf -..':m [3T. sunt bisericlle dela acestebisericise de clericii AfAri neazAin acestcanon.i.izni in oricc .ffi :t"'.'""..::.jff . ce ri secuvinein circum_ sc.. a " "ru**'rrre f: :" ..de cpiscorrii loi. t.irr. . At.r:. o. dc clllrc accla. ouv r / 1 ' azo ttta t> 1 o l u (t.T.*r"1rr. canonului6 al acestui sinodam aritat ce La'comentarul ai cdror ciericise menfiomartiriior (pupruplov)."uil.ipriire lor' au-dai *n*.:.r.pri.t.inonur pe raiei. m ".i " . rL._ egalaau . rll st: supttnll Impolrlvn nt'lrxlttrn.. cdlugdrii :. ll.'irr lor' cd numaide dd. I.r!r)r. r) Bevereg.agaeste cazri! cu laicii.'.tc dauinctrirsneata sau mai binezis a. .in cari i9i cautiiadapost cei suterinzi.adicdestiel bitrdnii.cc canol'l..crir'r.crc : sine nici-oiata nu vor face dssbinirl $l nu se vor desnalJi.rf Ceeace spuireHefele are irnportanii retative .r.:".i numaila inciemnul Iaicicu rnutf.iog cterrcir....rtt:ivrt. h".l) monin comentarul "Azilul de siraci (trrotyeio). 1r)Slnt..rr..rrr. d#i li..ij . 235. ttr.ii ca : rofi precum qrrr"ii depind de episccp absolut i:: rnoii in .il.firegte ctl clerul' tutiile de leftll acestaaveau biserlcile Ior propriu gi clerul acesta.t. Inr dnr:6 tttt t'L'rlt: nr f.eirtrt.oi unor pi. p.".r:11.irip ua lucreze impofri.u totui i."Eu a fost aceasta er au crezufcd crericii.tr.f p y1r.i.rrt. i.ilrard. " creJ"..r* tor.sau din cauza aziluri iondatoriiacestor din cauzi de rnorb..r.". 2'J$. At . At. 294--235.rrrr "oiti.ffi.i .ti/if. op. . r.'.' zice[Jalsaru addpostul carisuntdestinate inslltirfii..ff& ilil1i . . ... decipe acegti l. .i pcdcpselor -canonice. I. II. care se va gasi fn aceasta gi ar indr.n.iinftuenl.iou1r. u* crc..ilcdrugarii ".^-r^"-..oeirorlor.roi*'. '^.. 5ZS.Tot Zonara ne spune de ce trebuiaus& aibi biserici aceste institulii:ocanu cumva deoarece s6 rdmanifdrarugflciune.rio' seme! -un caz $a nu se (zitri ortirau. rici?.r*ri. crr . orfanii9i cei asemenea' de case.or.l"." Canonul s))uno -".. petif sitacilor.rsur .ntumaciarne)).i . ll. lor propril.. .1.. intr'insele ceices'au addpostit biserici din comune divine serviciile la si meargd lor li era imposibil sau corporale.':...! .. detectelor sau din cauzabitr&nelii..f It'r ti. ffil:":.205 crericiror.* rcrera _T#iJ.nc"lti.-:'fi j:[Ti...ir.'2)insii' Ior gi in cari gisescintrefineranecesarf.r'c ar episcopiror asupra de credinli.Ji.n. clarnu. carugiri ei c6 acesria trebuesa fie sunug! c. r) Van Espen. j j rri .. 5 1 2 . r.rr. 120.::i'**. o?n..ci chesliunea foruri Juclecdtoregti nral tnl0lu de cffre episcopulsfiu propriu.J *Xf_... pe carl ambele pdrli -ii c:plsr:oprrlrrl lal dactl clneva ar proceda rll ll fncll futlct:nltt. :1.rrt'. rr) Slnt. jara .ru.oestecasa' in care acestui comentarul zice Zonara la gi sunf primifi sdracii in care dangiisunt fntrefinufi. mariirilor. a nrenfionatfdrd de. . virr v.l.oDi.

11. cari au competinla de O":'n.deoarece avea pedeapsa. T. la forul malia carelepoartdprocesla un for fdri compeastiel: *Deci clericul.si fie dusein faJaiudecdtoriei lorului bisericescl) trecazul la tot ci aceste bisericesc.)..i 8) Comcntnriilc lui Balsamon la acest canon(Slnt. Apostoligi prin canonur 6-reaar sinoduluiII ecum.99.er'e lor s.6 sin. si se_judece Iar docd un eDiscopsau crlric ar d" . 2 l. ro7. o"J-itu.B trul.riJririimpotriva mitroporiturui. . in . r.". ciliengeschichte.At.r9. cuprinzindmai mulre mitropolii N.piscopului.1B. 2 8 s jn IV ec. .. Op.invoir. c' Pag 1 15 * Cf' Hefele : Conr) Bevercg."'lliiu"". bisericeFti buescinaintaleiudecdtoriei Beveregiu lui ale 9i van observatiile dupi luste Altcum Pdrinfii.aicisein|elegeinsiun fsr. precum Ei cdlugiriis).Pirinlii interzic cu ameninfare Antiohia. At I I .. 104.) mitropolitulaiereie$ign-"t[ir..ar sorufiona de cdfre forurile iudecdtoregli .tiregte litigiile de caractercivil. Vezi comentartlllui Balsamonla acost canon (op' citat)' { ) sht t . t z .1..'.ig4. Pentru litigiile dintre clericii irnei circumscriptii caprimi. 513.. referitor Ia celede ca-tegoria a ciouaiudeciforia sinodaieprovinciari (i ris inapy{a* oivrlos). zo Aniioh. ( 74. desprecari am vorbit la locul lor. diaconii si rirj" crerici inferiori.gl*ggrhiei. ..:. deoarece rt ti uittouatin aceeag se pedepsi'9i incheie a este lui lapta dar totugi civil.rouiil.ru dintre preoti. forului iudeciloresc ocolirea spredesbalere 9i iudecare.. tgo. referitorla te a treiaiudecitoria supremi .' ai dreptul de a pronunfa racterul de lor iudecdtoresc _ceeacenusevededincanonulprezent.nu excludcu totulcompelinfaiudecdtoriilor de acest lel.2C8 209 priu sau si cu altul.. cleric un daci tru acele parg"l).. . Ideia principard. p' 242' II.:" avetiffiffi6iEfsh cu adresezeexarhurui 'diecezeiz) sau r"u.mitropolie (N.. a. gi apoi .. ra care ar fi expugi.cele cutego.)o.-. judecitoregti foruri ce se pot inainta ra '5i la recramafiunire.inuiii imparrtegria constanlinopolului9i Ia acela . urmitor: elul "sd nu zicici aici din urmi in f iorul iudecatoresc iitzu-orie) care nu ar (aiprros de arbitrii se inlllege -drepto iudecitorie pirlilor ii di ca' dorinla legal de a iudeca. de pe'cartaglna etc.au sfaLilitprin canoanere 74 si 75 are sf. .:::14:." ra i. gptivou).. . ca 9i in episcopului la mitropolit cu incuniurarea deadreptul ci nu rdspunde ? civil forul 9i cazul cand se adreseazidirect la reclagi-a inaintat nu misuri.1!. regti." ludecitoriatronului constantinopolitan (ro6 rle Kovoiarr..rs. In privinra cerordintdl este corflpetinte iorut decdtoresc ar episcopurui sau iuueciioriu de arbitraiacceptafi iu_ prin invoire reciproci.r. 1) Bevereg Annot.ao rroo. l .rgr-c". decilisind in Joati vigoarea-ror acesteforuri iudecitocerece s. dar gi bisericegfi intaiu {npirepoi.i. b) ra recramatiire crericiior impotrivapropriiror sau altorepiscoo.rr.rzg. precumgi 'ceeace s'a fixat prin arfecanoane ateJnoaoeror provinciare: dera r) provincic.-ClnfirmAnddispoziJiile anterioarereferitoare ra competinfa'-aitJrituro. ib' __ Van Espen.. in h.+ sard. t g . dintre ca litigiile troxtioilo) ixcrcpiotE depsecanonicJ("a.xols cele de capreoli . 12.i"ifu. o . cit.).r4. pretind reclamafiunile ca p"o. I I e c .. Tr.i..gj.tjg. *o-purui i". iudecitoria episcopului. civilein unele Espen. a fsst ca inainfede toatesi se pistreze autoritafea influinfa 9i autorififiior bisericegti persoaneror crericare. II.a ""ierti .canonur acesta trateazit despre forurileiudecdforegti bisericegfi. canonui pentru aceleagi Snoo:4'Q')' (ai pstbs prin invoire aleasci dearbitrii o iudecitorie despre valsamonexplici care poate fi autorizati si iudecereclamafiile.25 ap. o unitateteritorialibisedceaeci.t.a instanld privinia in reclamafiuniror persoaneror ciericare'impotrlva arforpersoane crericare 9i anume:a) referitor ru ritigiiredintre cterici. inferegandu'seaici presbiterii.). Tot el di atenlie 9i chestiunii' misuri cind se adreseazicu reclamaliasa e vinovat in aceeag siu.tluscd persoanere irr fala crericare de umilirea.ia exarhali a diecezei 1r7r a.dar cu. care a indemnatpe parinfii sinodurui dera Calcedon Ia emiterea acestuicanon.0. prius) si se adresezeiudecdtoriei la chestiunearespectivi poate merge spre iudecati iudecitoria civili numai daci iudecatacelei dintii nu at ii primitiz)' episcopegti. care in general are dreptul de a Ee pronunfa in aiacepen' dar nu este singurulconpetinte rile iudecitoregtibisericegti. deoarece erautotdeauna 9i in ntodabsolutde competinla iacter bisericesc civile cu . I ec. contorm instanfa in este competinte Qttde ivopias]s) lor acest de Afarii iunonului prezent. 230. vorbegte 9i" reclamafii mai decitereic. ZBtt). ..

oxarhu este a se infelege ci rasi a_ ceasfa la voia celor ce dorescsa o unei faca astfelimpiedicipe adici cipefenia exarhulsau pairiarhull) suprem. s6 se aclreseze dela bue Ron:ra.::. Ir 5 6 8 n 9 2 ' rl\ l. special Ia aitcineva reciamafia al pairiar_ huruidin constantinopor. o .. contra lor gi reclamafiile clericii episcopii vom intregicomentarur canonurui plac pe prezenf intersi li era nu vechi ra comentari'e nonigtiloriomani din tinrpurlle canoanelor t7 si 18.i.r.T*flx::i 'episcoRurui . cat.d.i.. puteau scoputr adresa principar la care sinod sau na!iona1*r). dCr: trtrr:lt n tiirrno cle dern tlrrn) rl. rea lui cea mai simplS sub numil'ea.. O.itJ.gl si.'.*. ( l 0 tto n u n d r 1 ... fie acela chiar ludecdtoriebis A.iu nomei.-i.!iii"". ( i o l tt'l l l u l l p $ tl r :l r l r 'l llllo "IIr r l o r d o m J'. ca' Dar mitropolitului. ar hotaririi sinodului "slnodulpatriarhal fa. c ilt t. A trebuitca acest iuU.. r**.. .r. Z Z g . quaestio I.1 .au putut primi ingigiepiseopii .r". *it*i:otitan.rur exarhuru! Bi' in papii exercita de a provincieirnai ei (.sinodurpatri.u a clioeceseos' fost recunoscut 9i iaraEiallii cu altii crr 'ttniversalis ctioeccscoti'.:r r /7 o '.-.. stau in cone_ xiunestrdnsd 1t-..irri canoane ci au preteze in chip aga de simplu acelecuvinteale canonului.ru-cuilffi -se. . II.) h o ti tts. Die Synodenerc. 80. diverse.rir primi putut in colectiunile romani nu au episcopuiui canoniSti! aceasta Cauza sdu sau impofrivaalfui episcop u OuuOrj".t citut.ru provinci4ir).fi de pretenfiile *uri . l. cornpefinfi ..u in afacer'e impreuni cu mitro' lor gi care cSpetenie cu episcopii rdsiriturui rnitropolili prin exfinderea speciard a rt. . ZZg.) xn lrr. mitropolitul acestpatriarhde a-se indrlain pui.ru*u_ . civilei-auconferit si ceie dreptuiA. oupi cum se fdcea --caiirate acelag lucru Ia apusdecdtre patriarhul daci au vreo ialbd imclericii sau episcopii.nui) nu neagi de iel dreptul siiprem. ' t . Zh i r l r m n n tr .a Ii se daatenliune cand au dat acestcanon9i cuvantul dere Pdrin{iidela calcedon sebitSdin cauzdci .r.. lrt tlttt'l tto r ttl ( tttl te 'ttl r tu vi l r zfllltl r l \:rr ti rl r h u b cn ' i st ke i n g o l t t e l l t l r r i t r 'l ' tvt=l r 'l tr ( Pr i " . .X'l[fr.inoJ."'.. Ii l .in prima insfanli Oe catre'iorut Romei.l l 'l t vr tl kr tttttttt.21A 2ll episcopucalitatea opune in rnod expresteoriei delaRomadespre intreagi sa Biserica 9i din supremin lui oin Roma ca iudecaior . Ou .:rlj cu cel... gi de cdfreBiserica tilil.. cA adici ce importanfe inceputsi le interpreteze in urmacuprinsului jJ..adicdde citre sinodul rnitropofiian'.?ru.#it:nt*.un.r. in colecliunilecanonice iel anumit si se citezeintr'un Canon Reclamalia unui cleric sau episcpp i*poitir"-*itropolitului in prima cit se l:oat5 demonstra si a$a ca judecitoreascd apusene instanfi 5i s* se interpreteze se des-bate'd" .iirrol0. Dar canonur sinoduiui potriva mitropoiitului..l Op.r u r \r r r r r l r r r r . tll'lii mearet canonur 9 ar sinodurui J.tiuii ca necondifionat numaipatriarrriiui'iin'conrtanfinopo!. . l I.:":1llH"ff ltil.::.'incouformitate l-a dat siirodul9i cu atAtmai pufin cum telul in canoo acest cu lor acestca"non.ii"ui#'r.a).:.iriiur in uexarhul care la treprovinciei rnafi".l (-luttotrrt Exarch N{ctropolit. Zhishrnan. mai totodati impiedici bisericegti circupnscriplii 'gi pe oricinearfcinevade a se u*.Dup[ textul canonului$i dupi interpretasi se adreseze "" Fin{-.r.papii.rhim.h'rxcunonrip*r*Tt. Rgm.. .??ij. conrorm -irpotriva Acuzaridicatd de un ".rii"i.5 Z w o i t r t " I l r 'l r :l o .gi gdseau mulJi mai se dar in care rnari. ceste cuvinle insemneazi . n l. j]. prezent gi cari pe c6t suntde in veavut au in felul lor.'" iirrir' toateafacerile irctt'loeos' A' rie tro'p7o' tbv canonului: al original litigioase ale textului intreg din riis.t.p. l l {r H r '. . triv6 prinir'insuls'a pus teineiuacestei ca iurisdictiigi dispune trebue mitropolit vreunui impotriva i toli celceau vre-o reclamafie nimerifmotivur gi scopur acesteiJispozitii papii gi numai atunci se poateinainta privire cu exclusiv si-se adreseze Ia scaunul constantinopolitan.TJ:'j#j. tr. l l i l . l).t::.ci dimpofor de iuncliunea intreagi iudecatoresc serlca illil'.^_1. .k . indeosebi !a canonigtii delaRoma.i o tt'r | / elrettri.r l .i*.scopiisubordonali ia rdsirif.:l tr i i tl to r l.i. r vr l Astr l '.rif.' 93de..'f.sinodul sau diecezan" alcftuesc polilii gi ep.tur deo"ra* " ial' pe celelaitecare ii urcu murfor i6upTov l-au tradus eomentarii 'Primatemn.iprivilegiu "Aceasta dac[ papa permile' spre iudecaid..ecdroresc miirocitor. plin cuvintul 'christianae traclus itotxr1aeari le'au ri. tinJi. causaIX din ar *i to-rpus" at 46-tea canon in iuris canonici. Dar er se ' ) lbid.'o.r r l r l e r ..lr. S.. ( fd r r r I 'r r l r i r r r r l rzr r t'ct'H to l to tt i ttt"' l l e tg '.?.giru bisericegti cuvinte se cuprlndein urmatoarele Esenfaacesteichestiuni . 2.i'rri.rrJ"Jrri. th .t'n r ( i l t ttttscr o n t Ob o r ttr ctr o p o l i te n zr r r r i l '.. p l g . 2 2 .: u:toniu.**iu. $i aceasta a fost' precumse vede. 81. t t p.

i.. 855.-.r. tInr 4l 161.inu nu va indrdztri si deCucd orice de oriunde."uta'lurua ru allcineva.ni.u . ltroru il spune despre (Conclllongorelrlchlo. V. fa g I I 5 2r3 a argumentatBinius al acestuisinod spre a demonslra ceeace epistolii(VIII)' pe celebrd mai tirziul). tesiant." pro_ clamatlegea. Hergenrdther ItI.. Rornanum Io*. decatIa principerelprovinciei iurra r" pii*ut.Iar ci Nicolae intr'adevdr a avut deplina incredere in Pseudoisidor.tata unde duce exagerarea pe omur nenorocit ! Dupi g. Deciprin aceste cuvinte .*-.o'lriUain _ potriva mitroporiturui. edler mit und Gewandtheit grosser theologischer sqisi aciasta este .^ci de principe (principem).212 . 2) Se giseste in I..princeps". curolo'aprooiinduna rnirtrrrlrroqto rlorpro [qo.un. Hist.Siindsuolumea creg_ tini".pri_ sau mas dioeceseonn adicdinsugipapa deraRor. Liv. sciitorii fiindoi motivul..i.. dar daci.au avut in vedere areptui de iudlc'to. Dar din oe motiv a avut oare nevoie Flergenrdther laudi arta acesta cAnd Neander.a1t|osnu are chiarsensul exacf de primul{non propriaePrimarem).o in anul g65.a rt* oi.rrltlti tlln trqzrtloplrrcoprrlrrl Pseudoisidor roford.*^ cuvdntul grecesc {. iar in alt loc (Photius. qu{lo o sanctis pontificibus pri' : ...pt.ii adic[ citeazdr colecfi' lul Fotio (vl.J ex regula s& aduci sentinfe*uir^ recramaliuniror ridicateimpotriva mifropolililor. dar numa i . i'a servit de pildi insugiunur ainfu. IV Gotha avut-o Hergenriither. . PapaNicolaeI avea nevoiesi se refere ra canonur 'rezt.. i n tr c .rpiu* nl primateluidera Roma asupraintregli Biserici . ponriiicern.'J..nl r) A u n o t.. a$adari intorc&nd pe dos acestcanon.ensul de . uneo qi intr'insa se exprimi in plenitudineasa vigoatea caracteruluilui ca sd evidenNicolae.Dieses herfliche Artensttick hat bei der reichen Fiile seinesInhaltes von am meiREshtssammlungen den abendlindischen illen piipsttich:n Erlasgen sten Maierial geliefert". n.christianae dioeceseos.. . llx.principe. Itotblo. cit. 415 n.3cu atit mai ugor un teolog roman. ? Din zeazd pe-deoritaliile lui Pseudoisidor seam6 nu lor. prouinai* cr. Deoarece insdin canondupi aceste cuvintese mai gisea gi: 'sau ra scaunur constantinoporitan.. merita toati alenli' ts64).loftlocxitrnirtrincl n'2' pag 245 qi M ct odilr ( .iar privitor la continuiulei I aber nachdrucksvoller . qi oceastaputea sd o f1c. 5). llplnt. uru. primalii dera Roma. apoiaceasta se in_ lerpretaastferc5 $i patriarhur deraconstantincpor puteasi dea sentinfe referitorla acel fel de reciamaJluni. Ed. pOtrivateoriei lor apoi acela este necredincios. qt m co: .Despreacesti epistol6 zice ci sq. Binius in observafiire sarescriseIa acestcanonspuneurmatoarele: dioeceseos" "primas este episcopur no*.'.citeaz[ cuvintelelui Neander.dioeceseon" gi aslfela iegifcevacu fotul nou gi anume caacesl christianae "Primas dioceseos.uiu.l. graec' et latina. 387 dupi edilia noastri.). chesti' qdro$utllul lllnhmar in aceeaq sorlsootctl-o''rostulu ili. Cir il luor ar ca (l n.Neander nu o scoate din capul cu a' rlu propriu. 58) neagi autoritatea aceluiaq Neander. Esie blne cunoscuti acea Mihaildin constantinopol impdratului care Nicolaei a adresat.irf infelesul cdreia. O c. celebrulpapi I\icolae I.altcumnu. a sa Geschichte sau Band VI. in acelagsens.. Com pur t r 20it ) uno l4 .. deoa_ rece. eccl.il'pus ".daci se incearci si se scoatdastferde sensdin acere cuvi'te?"1)Biniusoeci.dupice a citat acest roc dera Biniug a -avut deplini dreptate cand a fdcut urmitoareaobservalie: . emifAnd ..ourkllBidor sd Pllotlum. citind din e' pistola scrisi la anul 860 citre imparatul Mihai: . Isousinla. c. cind acesta dovedegtec[ Nicolae. n.. in care ii imputi acestuianocunoagterea ltttom.in care igapTovri: 6rcutio".pe cale acestale a spus intru lauda ace' der christl Religion(pag 311 dupi edifia.llorduini.-iio"r. p..r Iilfi.iu ouru (apud Principem dioeceseos.NicolaeI. cel de . su0.. $i pentruca sE dovedeasci impor' tanta acestei elistole a tui Nicolae I gi prin auloritatea unui siriitor pro..mit Ruhe und Einfachheit".u -fdcutisciricet Dupd cum se vede inferpretarea este dupi cu*r r-a tiiai capul gi Beveregiu. dintre afirma{iunile vfeuna fin si argumenteze cind au nevoie de mirturisirea de credinta a autorului.lnl.G'rima'provinciei tele (Pontifex) deraRornaeste priniipere *eiiine test Princeps chrislianae dioccescos). OOilia primi a lucrilii lui Binius a apirut la 1606 in K<ilnsub titlul Concilia generalaet Prov. i++'-17g..u'or a putut uingepe ceiceerau apricalisi-i dea crezimAnf pirinlii conci srno_ duluial lV-lea ecumenic.).Docrotalia runil lul l)r.dacacinevaur. 2l)z) ql nrnl trirzltt nooln. 4t. 409 ury. V. Harduini: ConciliorumCollectio regia maxima' a lui Nicolaevezi: FleTom.ex per* missione"a papii clclaRoma.-aJmitano ci aici llapxov are s. se ba' ii fera episcopuldela Roma nimic nu se poate hotiri in romani.unde el va in adlntre danliig).. nu se poare incrrepta .ut*" . prin care-gisuslinedreplulsau supremin Biserici Si someazipe Fotie 9i pe Ignatiesd vinii la Roma. universalis dioeceseoso . I.r' . pe carea luia in.*. i1 oplltolu ad CarolomCalvum lrrl Nlollne oxpr'lltttlto rliniro nflrrrraliturllo Itotohadin titigiu lefionr1l atlrirlo lto rrqnror.i. (VI) Nioolal ruse co(llsot irrorepantll". cu care este scrisi aceasli epistoli. . gi canonul al l'-l'a. cot. lui autoritatea pentru confirmare tieze aici iiterare a lui Nicolae. I..rnonur . S.c6 firi scaunulroman Bisericia.ls pnpn xc r:& tlol lllnhnafr 'r:lco x[rr ori ntltropolttul ll. referindu-se iudecacontroversa t. ci citeazi insagi cuvintelelui Nicolae qi argumenteazh adrosatd Nicotao lui scrisoarea din urmitorul loc cestea. acelaq'autor scrie im.'.

.sa se adreseze forului iudecdtoresc al sinodului provinciar.dupi'iege (iuxta regulam) 'pri' pot ll .se opune gi folosireade doui ori. ci dovedegte incr gi prin lnterpretarea sa speciari. l r ! i .vel ciericus queretam. Dupa inlcrlrrt'lalca petmisiuneacompelinte. quia hoc secundum permissioncmiridulsit6'" Harduin.. cari statornicesc urmatoarele : daci crericul are vre-o ialb:limpotrivaelriscopurui sau saua attuia. tredeo dispozifie pozitiuda pdrin!ilor. s t l l l t t . l t rl t l t l t i t l i x c f i t . r rl rllrril ' l l rrl i t l t t r rt e -l t l t t rr. rrn.... p"tar 'il-. : l 1 ..lll.l . 1.. l i rrn r. l.sau scaunulrriconst... liquet Conjuctioneaddidisset:aut sedem regiae urbis Constantinopolitanae: profecto. t l rrl t l l i t : i l rrl . constituit.nu s'a muljumil cu argumentareape temeiulsensuluidat deDlonisiucuvintuluiigu. iar c6ndadaogd:. atrt episcoptrs aclvcrs*s mclr.postol.. trebuesi se adreseze primatelui suprern ar provinciei mari. aut sedemregiae urbis constantinoporit"iu.".rv'ie rrrrrriri rrcl.. a particulci f'.i r .tr*ctroi').lrl!tului ct. 1) Compari despreaceastaBevereg. . est0primatele.. lui Nit:ol..:Annot.rsoiir. iudecitoresc' Nicorae inierpreteazi dupdpracur sdu dispozifia canonului 9i in cuvinfele:. l t l l rt l i t l . sou exarhurui provinciei rnari. Cind in tcxtul canonultri eir l'iirinlii au llsut la alcgcrca fiocirtrin sri sc udrenccustainsr.lrrnnr cor(il|l rri l .sotrscaunului constantinopolitan (i rbv !qapTov .dar nimenialtul pe lunrel)' epistoli spunemai departecine esteacei in aceeag Nicolae '"prirnate mari".-. j r l (l l f .ltl \ \ / r' l t 0 t l ru t l l t zum I l r . priniui. iar in al doilea cu permisiune... pag' 116. regulamque.quaeita decernunt'si clericus habet causam adversus episcopurnproprium.. s. l l rt t : cttl..J I r . rl i l rl . I el1.t:n. l. i l . ol..iar scaunului pcrmisionem) acestui (secundum .f n A. t t r rl r' 1 ' l l t r t ' o t t rt l t l t l i t t C . (.'vel aaversus alterum... .. S. ? J L I Ai . iar nu numai odati. cu episcopii mitropolitului in procesele Mihail.subacesta a zis uuprimatele "C&ndsfintul sinod locfiitorulprimului Apostc!' nu este a se inleiegealtcinevadecAt estegiprimulgicelsuprem'z). t rl t t la:l ti . .matelui deia Constantinopol provinciei marin.r.irrr.r se intiimptre". i . l l i t t .c l ..l c i r r r i prrt t rl t rrl rrl l r r tl r r t..in calitatede locliitor al primuluiAdispunesingurde dreptulsi iudece . :.cuvinte ci aici ar fi simplegi clare ale canonului nutnai ceeace trebuesi se facd dupl lege (ex regula)9i ceeace (ex permissione) . L rl l r: 1 1 .:tlttcozit otl cxttrlrttltti urlc trttti corcllllttttzirtrlt. 158. iar iaca episcop*lsau clericurare vre-o iarbi impotriva mltroporiturui provincial.r r). apud synodumprovinciaejudicetur: quod si adversus cjus_ 'habet dem provinciae metropolitanurn episropus..e. " . ut si videlicet clericus.In canon s* dispune cd daci einevaare vre-o iarbaimpotriva mitropolitulrii trebuesd se adreseze forurriiludecdtoresc.tr tr l r l . Agadaridispoziiia aceasta trebuerespectatd gi adici dacd crericur sau episcopur are vre-o ialbi impotriva m!fropolitul*!.'si-i seacrrcscze pri'rarcrui prouinciei rnari.t." r tr.ory.tnru.i de unde ar fi.a..jrrxtt Cotrstantinopolitanam urbcm cluisi.t.sd se adreseze acestei cetifi impdrdtegii.ltrliiiurpiir:rlc. Im' potriva afirmaliunii lui Nicolae cd in primul caz trebue si se procedeze dupi canon.rcnasra crnirco rli.159. poate pe care o di Nicolae.rntinopolitan.r'.!" . "lar ca nirnicsii r1r. zice er in episfora menlionate. Dacn ar fi cazul din urn'ri.u. i l l a l . l t ri l t .p!o. Cum enim dixisset: Petat primaterndioecescos. in h. l } t l t l t t I c t l t rt l t P O C C l c . ciruia i se cuvineacel er regula: al provinciei provinciei mari'n.. 9i slairircgt. au rafiouat sinodului cd Pirinlii bine petateamdem constitutus. ubicumquesit positus. cand se spuneaici: '..l r r l i lrrl r :l t l rrl .sd se adreseze-sau exarhu_ Iui provincieimari. 215 ori de unde ar 'reclamaliile ldcute impotrivaoricaruimitropolit.. aga lo nici un caz. ctim vero disjunctiva posuit eadem sancta synodus. l n r' e l. 1 1 1 ro 1 1 1 ..1i . ilnltlttt.rr.t.rru."fdr5 autoritafea canonica cu cilclere. hic tcnor observanclus est. l rrl l tl r :r i l . l rt t l . seos lctot : tluod si .i rdv puot)....i-$iaducdamintede canoanere sinodului dela calcecror.214 ceasteepistole Ia canonulmenfionat.inaintate numai cu permisiunea din acele deduci I si primate._ xqoer. . AiaAara "ipa. tr:tut:clrrir'c rtczctrrrl ii vtr lrlirt:ert r r r n rl n t l i t i r Ir 'ov l r r r .l c i . ...r l r t l 1 !tr l r i 't I ll I l.r atr tr * .dar interpretarear cI s'ar mai putea admite oarecum y' se foloseEle dc doui ori. 14..carele Cici dAnsul Agadari papa dela Roma.clo cri st. l rrr1 . 1 e u rl rr.. iar in: . r 'l . iar dacdar ti din apropierea constantinopoluiui gi daci se indestule azacu sentinfa superiorilor acelei cetafi. lurrlt.. nunc chalcedonensis concilii sanctiones ad mlmoriam reducamus. r.lloziric <t Iege. ca primulgi supremul Aceasta sau cu alli clerici. l l ri rrl u rr. i r \ 1 ' l t re t .sAu sc. aiirmd curn in felul... c. ^nt'n1t1s trebuesc proveniacele. praeceptutn regiam urbem.ig. htlllllit l i t rt t t t t t t u l i l t 1 i ._ t!nopolului'n este evicicnt c. primatem dioeceseos. cst tlcs ne- I) osed ne sine aucloritatc canonica qtridq'am proscqtri videamur. canonul lasi Ia voia liecaruiasa improcesueze saa !a un for scfl la cerarart.et soliuspraesulisejusjudicio velit cssecontentus.. sfAntrri sinodprin .$i spre a-l convinge 9i mai o spuneNicolaeI impdraiului dinsui. t l l (l r' i l i l ! rl n i l l i | | i l l .oioq': l\'<. Fl rl l .care trebuesa se considere de normi fundarnentald.tlltelenr rrrrl l rra 6l rl l rE rFrrri rri pfaetgf p t i ma s . t I. | l r. l. t i l .acestlucru l-ar puteaexplica cu permisiune numai el singur. cttittt l l -rl ). su" c { l u l rl rl l rl rt t l l t : i i rrt t t ri t t ri t ro l t t l l i t tlltt I n t ri rrrl t u l rri r{ r(: rrl l rI i ' .Polita^rrnr habet quereram. vcrieo dispozifie condilianatd.Cum de a fost in stare Nicolae despre vorba .si se adreseze primatelui provincieimari sau scaunului cetilii impirifegti a constantinopolului. l r l tl i l : l t n . c" col.

" f i 0 w o l rl t l l l (l ttttl I'tltttitlcttt' t rl i i 1 1 1 r' ' l i [ l : t l )t t l ri i ItC .. f nici in altaope ni"i io carteaaceasta. n. rri i l r' 1 .l r r i l r r . Teorogiironraninu sunt in sfare si demonstreze ca r. .. "cirlire sflnte". l t rrt l t .. t t t ' 1 l 1 ' t l rl t l rt I l " l . in d a ra u t re b u i t s a r e c u n o a s c a c a a c e s t f c l d c c o m e n t a r a l c a n o lui Nicolae este ldri lentciu9i cii afirmaliunea nului calcedonean acesta faptul l)calticl esle gler.. ' l r' 1 1 l ' 1 r1 . l . '.' ' rl ' " t ' i t ' l ..Wenner acest interpreteze oapabil si den Papst versteht"' so ist das ebennur eineDeutung iih*u*i der Di'oecese annehmbargehalten irnt. Fons autem ascendebat e terra.1. s l -. i. "l{u fre"' bue sa avemindoiali. se intrebuinleaza singularulin loc de pruralspre a . Dar pag' (Cf' la 1870 sub titlul . l E ll t ' rrt ri l l a l i ' * -n ' l ri ' l ' l ' : rt ' r l ' rl t r F ti. deoarece sunt clare2). . 6)^".. : (l l l "i l l rl l rri ' l " t rl c l t r Scvilla' jiffltute 'rra<riqic.ure a puUticat-o -107)' . l rrrrl .t) pe aceslcomentar.1. .= i .i . r.. l . scripturd Ei sf. .i ."^tu cu atat mai virtos .ther qi cardinalul n' (p411.xissc dioeceseos. c.". ot u.i rnai departe interpretarea cuvAntulrri. .deoarece " chestiunea este prea crari gi episfola lui Nicolae..-o-J. .. r' t ! l I l l l ri ' rr 'i .' . r !" iEiii ! ' ri t ' l rl ! ! Fl .. ltt *i:c:rlca. t. '{4) tuctrti()tr:ttc citat a primi cartea in dupice ! llcrgenriither. .i :! .Anti Ianusu . r' t " t a ' rt 1 r l ..unde se Papst observa{ie: canonul Prez0nt.-. a ilus in mare incurcituri pe teorogii romaniin cazurire cand suntnevoili a vorbi despreaceasta in scrierire lor. care in intregim: este consacrati aprecierii l Papst unddasConcilngif iindci.ii* ...r ' rr ' l ' i l " t rl l r..r nran in Rom an einfachstenden Canon 1iir ar fi ficut Hergenr<ither Cardinalul (I.. si rrebuit ar'ii i. '/ \ \ ' rrrl rl rt r' l r t t l . . i .'.n scheint6s..rCyrill -. 240 _241. rrr t t c c l i l i c i i rl l l c l ' l"' r' l rl t Ait:i tt tttt sc SUfiCientd I g c rma n e ntai pofiIeCi :iC r. irrigans uniyersan superficiern terrae.'. . . 92). l .justificat lrri....T.c..)totzy'1osros.. l ' rt t t ! t l t t t l t : i t : " . l)c ('ilrc l-lrrrr ttittrt noi din cpistola lui Nicolac' is1 111otl g i l e co n r cn ta r trn l ccsI l cfcl e l u i l r r t:r .. sedhane propter unitatem pacis et fidei prurariter inte[igi vJruitn. a lui Nicolae + este c6 pluralul sau 9i *! este indiferent dac6 se intrebuinleazi singularul provinciile"' cardinalul nu a cresau provlncie" . tr. ... ' .i qi sl ' " .. ci se s1:uno ca a isvorit isvor din pdmant.r .' ..i a - .r t. E rn rE I = t . F' l l l i .i :r.r r i t. O.ll sr scriptrrr.. careconfine acestcomentar9i pe care dingii o numesc 'ein herrriches Ar<te'sltick.. pro nu*. . cintl vr-carr sr'r dovcclc.a i . r . ...r i. t rl als l rt l c h u l l -n it'i{l (l l ' L li'1 lll'l (l t l l n S e dCpaftC aiciUf' c a ri .Nicolacr?:m:111^:tr: ^ ^ * ^ * r.. ! t .verth rrtu'tirropclkarrnr ciner Antwort nu a deasemenea Hergenrl. sed ail.o plurali posrrit singularern: ut sic interigamus fontes murtos per universarnterrani roca ver iregionesproprias irrigantes..:. 2.prc fcltrl crm se referi romano-caioricii ia sr. $i spre a dem t':op/o' unter ".ccu.. r. (lttl :ri.toate .. . "iri-i.. quantun:! frimatem si perhibuisset dioeceseon:plenae sunt c'inr sanctaesoripturae tali forma Ioculionis' Denique scriptum est: Fons asccndebat e terra." 'lucD] gtiintific' adevlrul aceastd epistoti u :u. | I ).. .rru. deoareceacolo pistorea Nicolae caz af. der Papst gemeint ziCe autOrUl Operei eisCheinen". r..:.g-Ypu.nOirte(.=.. cari au umezir 10ale rocuriie gi pirtile paminfi."i"ctiu 'Die ztJ dioeceseott Plural Singular der dem unter dass Papstes duction des sei. r . 'sunt !:line de aceste fcruri c{eexprimare. . dictum est. .Ti"..rlui i'treg. "N" sciendum est.. zlcedAnsul. m ai. .dioeceseon. diocccscos. sr r l rri t rrr !!'!''!" l. ' ! a ' i i'.ii il l )i o t l y : l i t t l ... claraicinu se spunecda iJvoriiun'singur isvor. o menlioneze ."*na. . ci Iar ce privegtecealarti explicare. a fort ca"re..ste scris: "ors. : ^ -... ! .. Compari lucrareamea: gi Metodiu(. t 4 i l i I re r.r.ii volt . l rt l l l )t l l i u v e l rU ' 1 1 rl t t i r rr rr l r.rprupdrinliror tare a cuvintelor deracarcedon Ie rdsim fdrd de nici un comentar. i ' l ' rr. Acest fel de ini.. .rttart a. Tradifie. rluia tantumdem'arct cri. . ') . in pentru felul pe justifica Papa int.Asemenea si aici provi. .u-ftuft. ri N i c o l c a ta canOnUl SinO' L il I t # . zice .. no . musste in Con' vcrstclrcnsci und damit daln er. .Ita et hic dioecesim singurariterdixit.i: I r' ' l ' r' 1 " " l ' r! : .. continuidinsur.._ |. . l rrrr...'" I I I I | I +t L rcteritor :. 1.. Harduin. 568 . Firegteci ferurcum a comentat Nicorae I unur dlnire canoanele acestui sinod ecumenic. bazata dup[ce in lucrarea sa 'l)hotitts( a liudat ) * pitd6-Hergenriither. .in indeosebi vorbeasci. I)*. acest canonul . cumi apti cr r t peNi. l .4. l t : r .in r'rrvrrr oe interpreteze r@ re Ds'rD si in rrr acest sens nulnal ca numai .r : . l ri t l l . car sJ inreiege piuralul penfruunilalcapacii9i a creclinlii.1rrin'u murfimea isvoareror.n canon sicher nicht richtig nach dem Sinne.:..I 216 217 incearc. 't' 1. l r.rl | bine cunoscutei I ultima carte.Aonadaogi: canon. este a se inlelegeca gi ca'd s'ar fi zis nrarere prinrate ar futuror provinciilor . esie prea binecunoscura : 1) vero movcatrtluia singtrrari numcro.:::. ... unus rons ascenaetrit-.i r r r :l r l .ai i"*i1*t"'calcedon.. .r i r .orui isvoregte din pzimantca si umezeascd suprafafapdm&nturui (l &Aoisi.r r ..dincauzdca provincia mare . . l I . si vrut au aga mai bine daci ar fi zis ci in Roma pe atunci -interpreteze I qi fiindci Nicolae I a canonul ac€sta.ita. 1()5.e l I I I . alespent r uepist olaluiNicolacadr csat d in epistold' mc'r{ioneazi irnparututuiuit uit gi vorbind desprelocut. t comentarul i" .ciama'c csrc pusaIa singurar.ct: lot:rtt.'= = r . pupu din ! ---r: .. 'it.este nevoit si facn urmitoarea "Dcr in chal' don man . rt ri c . recunoscut deBiserlca sa... pag.Qui enim non ait.".{icorae I nu a lcris ii nu pufuf sd scrie aga.i . -t l t l t P ' t .inaceast alocut r De' : cdrl i i nti tul ati :oD ereste intreag'' unll dintre cele mai asculite din cartea."sit'l" E : --= i r- rrl ' r ' rl r r* .. .r).dioeceseos se giseglera singurar. fi cancledzat-p. ' ri ? 'ta r: i t"1 . gi pentrudemonstrare se reieri nu mai pufin decatla slanta scripturi sprea dovedi cat de mult se pot intoarcepe doscuvintere. deoarcce rrebuesi se gtie cd atuncicind se zice primatereprovincieimari dioeceseos. 1 ..

t.pe carel-anrarnrntitnroi sus.. I t. "nu vor fnce aceastasd-se reagezela biseritu lor.la _incepulau fost hirotonifi gi numai u".convenit lui in disputnovutir c' riotrc.i..'''itiirtlot'' (r' 7' U' 1l lV r't '. /r l l .li sinodul. lJ."f i f ' 'r t'zi ttl 'i ca r e a u * i :tr i l 'l l l t!'1 . cuvines6 se cpistcllccle recomandarese rlort'. sfdntursinoJ noir":r ""ni *n cadd din treapta lor. au nevoie de aiu-sd shracii 9i ceice Am hothrit ca toll cu epistole nr"rmai lot'. sau la ale_primitorilor de srrdini.. vanitateia bisericJ-unei 9i spre a preintdmpina astfel Oe intenliunivanitoase impiedlca !a bisericile si ie retrimitd tu unii ca acegiia dispune disordinile.ineaceasti deosebire intre edilia primi gia doua a lui Hefele referitor Ia un roc atat de sensibir.:una serica. in fost transferat luo truta clneva a Icr spre a servi sh transferare ca aceasii "ol:i sinodul disprrne la ait loc. ochi.Sinoduldela Calceclon desemnabinr'poui. tlttp[ cerceta]r*e c6lato'*u'"4cu cele de recoman.r l r r .--pentru care . I. I "lll' i\Il . r..gi totodatd si lu uftu.ut" ptt*is si prezentse repeli dispoziliile treaci la altfl bisericd'ln canonul persoani si funcliomenlionaleii se interziceca o canoanelor care a fost hirotimp iu ioua biserici' adicdla nezein acelag estelransterat iar' daci respectivul ionit. l | | f i i t ti l c. Iff.ci n d a u d a t l l l h l r r l l \t' l l t 2 'l l ' i I I o tr te tr l l e a n e e l t'Fttt'r tl . celece-au fost oprite acum.=a r 'tl 'l i l . El dovedegre ceeace de muit este cunoscut in fafa tufuror gi anume confirma stiruinfa neobosifd a Romei de a legitima cu oricechip teoriadespreiurrsJiciia aosoIutda episcopului deiaRomaasupra rumiiintregisitotooati oouedegle cdt de slabd esteaceastd reorie. de sdraci.t|t) l l . Canonul 10.l c'* i . Binius qi altii au interpretataccst cano' mai prejos de orice critici indati ce qanguzrc ca sub cuvintele:. a i . 'l l .trtlt:c sub bfinuial[' t:uti slntt tlt'tt ltttlllni 1. firdte-.a 9i si serveasca pectiviitrebuiau dc acolo gi si se indepdrtez'e blserici gi nu li .r tl l ' tl e stu l r i l 1 1 .sau Ia ale azilurilo. gi Ia cea pentru care s. i e r i t a te C i i l 'tl l l a l r * l r tr .. o acliunein nici ind'eplini la"uftu' nu poate dela prima bieerica bisericiid6 mai nainte' afacerile {^-&nx acestuicanona tost cb'unii' Dupi Zona. 110). ciriplegatr cel transieratnu mai caz acest au 1auia. sau Ia cele mucenicegri. (ltrtl.'l ' r 1 'r "r ''l l tl i r r $ i n "1 ' r l l l r l '.*un6 astfel : oTurrian.t face si iie caterisif' ciispozitii.-iu *ui rnare.iefoarte bdtdtoare la. ''.-ii tiirotonit farii a i se tdrit ci nimenea util] . dupi=care pluralul esre -ci -cu idcntitrc' uirrguln^rr. intocmai ca qi mutte alte roclri sirnilaredupd felui cum re citcnzi intr'un loc qi in celarart. ac-estui mare gi ecumenic sinod. | l l.l i tl ttIr l r l a ( . Cut in se considenu p o a t e a v e a p r e t e n t i e " l a V r s . a firgit din poftd dupd milrire degartd.. .=i 'f " . apoi cste foarie naiural atat ." *otluul enniterii locatitali mai rnici' treceaudin dupice au iost ttit"'t*iti-peniro spre a tocatitili mai rvrari. tr l vi l i r 'l r l sti n i o n 'N o v' Il l ' c' 2 ' =1 l r i . Canonul tt' spunc simplu cd papa a inrcrprornt in lctul sirr ocostcanon gi dupi cum ia..Daci Heferenu a gisit ie trine sa rrrbliniozoin odilio primii-acea interpretare a papii.'. Noi nu oo* tcyla_3clm de unCe prov. Altcum ehiar gi papt Nicolae I a interpretalin aeest senscanonul acesta" (Histoire des Conciles.tujeascfi. lege papa.craca este necesar si apeleze fer de mijroace 9! Ia acest pentrujustificarea ei.sg r +i l l ee * tff.ocut.O"iiti" acea pcrmanentla sa rama.fo id . l l tl r 'l t'r 1 t' i r l r 'i 'l ' l ) c .r 2tB _ ri12___ nu prezinte nimicdeosebit.lu po"* atlic6' iar nu biur:rictlgli. s6 conrit5 di.la care o" initptini serviciul.hex&rq'e du dioecese((o este a se infe. tg70.. " prin canonttl sdu al 6'lea a ho-. Nu esle ierlar ca un creric sd se numere deodatd Ia bisericile din doud cetdfi.'"^:^'"n-. rlf l tl f' {'l tl ') ' i r '1 l tl l r ttti l ..*i. I'l lt'ttl'. pe care mai sus r-arn citat dupi edilia a II'a gcrmani.l l tl 'l I r l 'r "1 "r '" f l a g *t = Al '=l 'l a tt.:!^-. t l 'rp'.* 6 'l n l q i l e g l r r tn l k! I * I .cu toatl ca es..paris. cari siau suu. Insd dac6 vreunul a fosi tiansferat dela o triruricd la alla sd nu participe Ia afacerile bisericii de mal nainte.!. in cctilia francezl. gi gi la'care. l-o interpietat aqacum u firut-o mai tirziu Binius. ressinod ccumenlc qi ale 16 1:rimrtlrti 1! canoanelor Oi.a hirolonit la inc_epul. 'dupE aceea lar ceice indrdznesc.:lalocu lderrrainainte" acestei vinovat de Sinoduldisirune t. hoinrir"u -fbisericdl.n"i putin vu vorbi durprouceostu in cdilin u cloua.!' r t't l c'r l r tl tr l l l !tl l tl l l l l l r l i .i l i r l . u n d r e p t r e t e r i tviolarea o.

{1. 1 lr '.=r =.si dea epistole irorepiscopul mia aduna spre drum pieaci la cari au nevoiede aiutor. zice ca celor lipsiJili bisericeasci sa istoria in tini Si Sozomen s e c t id e aa t e n i i e d e o s e b i t d d i n p a r t e a t u t u r o r ' d a c i p r e z e n t a u a draccstecpistole $i ele au contribuii mult ca sf.r{) i! t '.c cclc clirrtii. cpiskrrar crclracc (rilcra pacifica. .r (. lrrrzrrl . de pacesaracilor ... t ' r t' pi ' ' t ttpi i :l ttttt ti t r l tti l ttl ' l r ""1' t r"' l ()t' l c l tl t' :i ' tt' i tC i l 'l ' !l ' l t ' prl trr' .il 9i celorlipsiti. :.t|..iar episccpur.i \ ' . .r i :1 { l r' . Sin l.ina (loslea.rt:ii ( rk'o.! .tl.1 sub epltiinieatat el cal gi ce!cel-a lllinlil: tlr. lo. .Numaicu aiutorulcanoaneror pararere precumgi ar comentarlilor canonigtilor grec! din evul nrecliuse poateobtlne sensulprecisal acestuicanon.irii.iificate.! r '* l =l l F:a : l!. rlr.ltrrn. t t t o t t (t C A l l u in locul . ltl lr i l : r' l i t ' l l rt r rl i t l S ' -' z o mc n : \ta' U .r) 'decipe seamaunei perscane corecte . r n e l t t r t r r r l l r r i I l r t llr a r r r o tt l.r .adici episcopul . se intrefini aDar sinodul.oaireror r) sint. :t t. gi iro).iirrl .t cln o n .ynodcn etc. sitrra!ia ct.t.' de pace meni nu puteamerqela impirat.r' ..tk. t i..ti.it:rrl .i rr. sau cel pulln .i cir sa nu lc poalaobfine clacainlr'adevar (rlr.t.iar mitropolitului tiri astiel de epistoli de pace nialtele)..|.rri .)rti (literae commendatifiae). conformca... rru( dela locul sau intr'altr...u..lldi'. t t l t i ' l rt t r" " l ' r(! I i l l t (i c : t l r: .! il- !:! !. autoritateain drept . . tt !' t.:tx. i r r i n c a r e s e d i s .i . cdrora estea se da acele certificalc. gi se iibereazicancipersoanarespectivifrebues6 plece in vre-c caiitsrie. ar)oitr)oru-. : .ar Ii supus aruri...r .l ttl ' t ti t' 1l . vom spur. l i ' ' r' tl ' rtl t"r t' pi l .oare . soriae). ! ri i ri i l rl l t t !!'i ' I'Ii-l€ I ..l [ nu tl r.r.'. " F i r A e p i s t o l i d e pu. pacc'.r .'. Despre scrisorile di' trrm:iani vorrritra come'tarurcanonurui rz aposlolic.'.' l |' l .rrlrrrt:r..ttl ' l tti l i i i ri i l l . At.pului respectiv a mitropolitului cornpetinte .. "epistol. .lrri (...t) c) in sfirgit epislole se nuneau 9i aceiJscrisori..tlt.rr.i l r! !i ' .' t..o)ar(rilterae pacificae).rir(.rr.tC t" . p.|||l l | .lrl()ir l..tt. it t t t t t t lt i t lit t t niloslcnic ai t r t t t t r ai '.emai jos.purrespecfiv mitnoporitur competlnte Ie dildeao scrisoare speciard. indepdrteze pentru un timp oare_ care din eparhiasa. {r!tr.s)zonara explica t (literae dimis' i..ir!.|.r servegiepentru in'ralirc:r .t. 'de cleric. lil lr e e .au numii astiel..r1r.ti Acesteepistole5e numesc trulan.ri.. '. i06 9i Aniiof. pe cari episcopiisauhorepiscopii ci le dideau sdracilor (can.rcl)c rrr i*.(' illnlr(.r(. inai'lc clc loate se menfion eazdsipqvrzai irto.o).rl..t.rl l ' .. In canon se vorbegtedespre rlifcrilc cc.r. i: | i:r r.l ttl .i l .rrt'cr.... inainte ca dispune ceinedemni. nt 24:!^.rr. t 'r r . 8 Antioh')' prin care se dovedea aiutorul denevoie intr'adevir iriegtein sirdcie9i are respectivul a lt o ra g ise r e c o m a n d a c a r i t d l i i c r e d i n c i o g i | o r . Acesta este 'in generalsensulepisforeror ce pace.. Dupii Arisrcrr. [)ic S.t '1it"lt"l .tt.. urr l(.in special ere se dideau din diierite priielurigi in ce privegte confinutul lor eraudiferite : a) cand un clerlctrebuiasi meargddintr'o eparhieintr'aita sau cdnd un episcop trebuiasi si-. | l.pit..tint*ecreclinciogie)... t lt t pace ' .u:rl l !r" .rcr. At.n.l )l ' t' . care pri*rr... Friedensbrief) esteun cerlificat in scris lirierat clc calreautoriiatca bisericeasca pe seamaunei persoaile. r' .ll. ..1' .i1 tili:.ttri iirtor.rrrr. tI.dreptulde a liturghisi.r. nu este ingiduit a se primi nici un striin'' zice canonui dela Antiohia' ?lea al sinodului gi de pace se menlioneazi Speciadin urmi a epistolelor in c a n o n u l p r e z e n t a l s i n o d u l u i d e l a C a l c e d o n .trt.|.r.t n cu ll r :n llo tr Sitr t .israu sub binuiald.1.l i*voii'*. l)rt. 245.. deoarececuprindcau a eparhie clin 9i spre a putea iesi libcr upir.tt |.rrr..1.cincl creggeneral la uz in erau In tlmpurileprimareacestea losienle..rrrrrri .it. :::r t.. aceasta scrisoarc sic il*irr(. pe cine infelc5lc canonulsub persoanele. Episcopului (lt canoane Dupi patriarh' de citre tropoiit.:t. Ogrnpxrj i 11! 1'1y acestcanon.r l.ellIa*iii- : l ) ( ) o r r r t : r r t. episc. ' l r' i rrt rrr .dupa cum vom vedeala canonttll? al sinodului de datd pcrrnisiunea s.Itit}l -= i li.1.spre a preinidmp.':. prin careceriilicaca aceiapreaci cu irrcuviirrtarea e1:isc.. S.iri:. Cart.t..roiii Lrolrace. b) Epistolede pace 1 ln aceste impArat' la meargi sd trebuia .r i5 gi 1f ap.acrlm insd vorn da atenfie certificateror acesfora.*p sau miiropolit sufre"n mergecu gtirea 9i incuviinJarea se certiiicacd respectivul mi' catre pace de de se didea epistola riorului siu.!i : i l i r |t .pe cari episcopii respective nnitropolilii 9i ar{i episcopi su1:eriori frebuiau si le dea dupi trebuinta persoa'crorsubcirdonate gi i' specrar : sdracilor gi persoaneloi' car..r . 1) Zhi:jhrn:ul.T t 221 in comenlarulacr..Aici vorn vorbi rlcspr.l l l 1. care nu a comisnici o incorectitate. 85..r' r. ll.op respectivului cind Atictlal 9i luncliona in alti uputiti.....ide fiirrrlr. -: i I l ' t l ri i t t t t r.zir rcspeclivilor.t: l .!tl a !r 'c.li:rcri:.

.tr.lI. Ele se puteaureferi gi Ia laici. dvind. . cari prin sramate Iara-cet6lile.honoratioribus praestari tantummodo personis convenial"L) li clupi dinsul gi in edifialiri tr. cari stau sub bdnuial. 135.z). in a sa Bibiiolheca 9i pe care arn menfionat-o ma! susa) deasemenea st6 astiel : "iis solis personis. cari stausubbdnuiald.rr!/e..Noi -comentarului Din aceste canont)' acest lui Bult.'sa. I' l i n s c h i u:s D ecrcl al es l.ffitlit -incat sinoda a"i-*itt"b"fiti in acee# uputttin' Debi sfdntul sd nu in' h. 39trul')' a dat in prima linie acestuicanon . 7 sin.1.-. trebue sa ludmanrinte cd cele dintai erau numai certificate.. t t lr t p. r t ltr t t t ilt 'r r llolilJt t t sr l i sc lloat h l l trl e l llr =1r : .i lr. 1: '1r t 'I lr t r'1c11 I r 'r '' r l[ lr ll lt r it t canoanele 2 l l c rali. i n e d i l i a cti n l u(.n rr1 1 !1 j 1 1 . lt trt. nol.. cit. qrri in oi:rtrt' r. I. Il . p a g " 1 2 5 . prccunl 9i Iir V. drepturile bucure numai de onoruri.r q lro . t ct -nt ' ilt t t oat e canoanele' pent f U . 2 4 3 . r t nr ( cilr opcr li! ilorlegil I t .o im sub au em is '.. . 6) Op. 1r t . r v c rt ' 1 : . t r t t lil.rea cunogtlnfi. dt ' tl | u| .Ad. 11 t I lI t I t . prin cali se certifica saricia respectivilor.triurr. lt lt t r t t t llr r c'zct t l ( 12) Spr e a f iXa l l rrl rl rr l. pag. 1{ ri . 606. impreund mitropolie de rtuu olr*u1-"" ritlul i.t. r at t F! e l.. Deasemenea . Cf.r1. I r l.). Crtvintelerrlfirne ale caironului : .rl)u: . 64. f r ..ii{. trustelius universae. cari erau suspecJi inaintealui.i..ir t r |. llr.rl l trl. I.er. i. in colecfia lui Dyonisiu insi sfa alifcl: . t ) iV . 5) Iustell. firegle pdstrandu-se proprii pe searna mitropcliei adev6rale' 28 (34 ap. lui Isitltlri\4lr. B Sin' Ill ec'. n ia m litte rar-' islaciis clrrrritirx. in lleveregiiPanclectae canonum sta: "iis soiis personis. =l L . Pitra.iott. I.. I. : ) T om . . B ri .rrh rt ' t . . 1) E di { i a d i n 1 2 5 3 .rrrrt cl.:t a h ii Iosii I':giplcarrul rlrrl. t lt t ll. c i t. quaein aliquarn suspicionem venenmt.r t r t r ll*1. p a g .i doi i urrrrc. et ntclioril. episcopul controversa despe care sinodul mitropolitane' .rrin lr.T 222 223 mai persoanelor.2 0 ..trrrr gr.t:r'ilrrrrrtrrr. sin..'.l l . Tom. t t I de Ci' l lr t it t 'r r t "l"l'l lt r r r lll'l lixat ii Ittl ttf elr l. 0 0 6 pseudo... dar mai tdrziu g!-audovedit nevinovifla ti apoi trebuiau s. r' lrri r.Tlro6ei.o roiEoiou ev cuvinesa se dea numai persoanelor cari stau sub banuiald...tt.*ail'he.i meargi undevain afaceribisericegti.. 1t .lt r llt t t t t 'r r t 'i1r I iilt ' sir lodt .6. 11111i: l.gti sd se bisericfi' carele ocdtmuegle acea . dar nurnai intr'un caz.lf a r a b .r. Canonul 12.I ec'i2.e V e ra a cn t ) p r e c u m g i d e ' e x i s l i m a t i o ' ( a t r l o r i t a t e ' r e n u m . . IV ec.t). SZZ.in Codeilcanonumecclesiae publicatcie chr.apoi c ontr ov er s apentr ul ur i edi c l i e si' pe care al Nlceei' gi Anastasiu al Nicornediei l:rtnomitt rlintrt: in sa a xgr-a.3 sin' !l ec'. C f. llurd u i n .trytoo-i1ze.rl riui lr o n rrt ' rrrrt f ilrn ilr'rrl .36.rinta ir trt. )rdi11t'ct lttivot* ir.iddt d de acum inainle nici un episcop aceesta' deoarececelceva incerca aga drdzneascd "uou. Hardiuin. 5 3 . quaesunt suspectae praeberioporfet. !e-am tradus astiel : *sg cuvantut etc')' deoarece nici traducereadin urmd (DVonisius neincredere' are in canonsensulde "suspicio'(binuiald' to.1.tiei lui in privinta bilut-oi ngedi nfar utl V''. iri iir. . p a g .rirriirur.ol. ai Tom. lI t lt t r lI l.. cari erau decinecnnoscute inainteaacestuia sau ciupicurn se exprimi canonul.l tl ll.c.i#pul. : lt u.Ansiila emiterea al-Berilu' Tiruiui9i Eustatie dintrefoti*.r.1rcn?).i. 3) Pag. r ll'.. uintgand la sldpdniri' sunt prin. t t 3( f ll. I r : I t .g . 7) O p. impolriva oA venit la cunogtinla noaslrd cd unii prin decrete rdnduetilor bisericeqfi. llt t 't t lllt = t I a is: =! ililt lt t lr r i: ll l! ! r "1 "'t lt ti i l . Setrsulacestaal acestorcuvinle il gasimE.i in fraducerea ruseasca sinodaldt).rilt { ."11r "'t t t ht l pt 'it t c. pe candcelelalte gi serefereau erau acre oficiare la insagidisciplina ierarhicd adicii la llersoane. parte cali fdceau din ierarhie9i desprecari all episcop nici nu puteaar. d"ta o ipuiniu.rn I. ipr . incorcctel. ||li. { . " ) llur tl u i rr..Z pag..") laza . r '1r I t t t . r or r llr r r r lt '. pnrinfii sinodutr'i.aceesta i. B. . '. r nonul A al Sir '' .. .e ' A n cel dint3iu' noaslri sensul am acceptatin traducerea sehen).Spre a inlelegedeosebirea dintre cele cioui feluri de scrisori.rlur: 9i in lraclucerea lrrnlun"r acciperc convcnit. r rpkr l. dac:iadicdddnsii erau pug! sub afurlslre sari alt6 pedeapsi bisericeasca. iI U Il IrrI r r I llI l||l'i lr r r =.*.rcl.a iurisdic.. .. 187 nota 1 din cartea prezenti. . pag. I'lrrr. it .mon dela ]]|il nu se canon acest din dilerite sensuri ale cuvintului 3n6i'7('c de realtcevadecit diieritelespeciiale epistolelor poate AeOuce comandare. t. praeberi opol'tet"1).i".l . i. bonac conversationi:. Bibliothec... t t t I t .

Altfel sinodulrecunoagie autorifdfiiimperialedreptulde a distingecu pe episcopul. a slca dupd t ext ul din Sint agm a li) inloCuit pf in CUl l l r.1l ..ittl: -1..1 . :r) Vcri r:. lrri lor'ttl 111 r ttrrilttf ttf si zici: p6:.cano.rlo. . .lE='r tll i rr iiilt! At. ? l d r r r r i r l r r r l r tr r !. . ( 1 2 .-s. dreaptalui credinfi 9i numai dupi asii se cerceteze . . ! -: .dri de aceastiepistoli de recomandare nici un cleric nu avea voie si sivargasci funcliuni competinte preofegtiin afard de eparhiaaceluia.1 .1 . pu1. . .r r ta l fu l r tr r l r tr u 'l tr l . r li'r . sldlttltrl slnotl O hotfirlt aH lrrr f|cl lt'rlal vrt'turuin tllttlt'r. ca ac€st fel deepiscop poate se bucura numaide onorurilernitropoliiane. .tltrtlt.lliiiu nrr lloalc inrlt.lsi.l l l l l l l l tl .* r '. att avttl r upli rllttlt"o nt llrrl de <:lls[lorle. y'76a1n0. riup6 cari . .g4. . l urruhr' . Irr cr llli. IV.r clrir. treapta lor ierarhicai.l rttclrcir. '( t l{'clt t lt lst : t rcsle ( lasesc . ir r luli1t .era caterisit.r r .'t l i ri Jl'. ll sirr.t)': . 1) t 'll: ii ir llii de m ai cor.tcr". . ).llfilolihrt eB eci t.llt'.'.r .1' cr 1q1 11r 'l lt 'ct or cs' in loc dg 'per e$r inos cler icos ef l11nr r . t4 .. ! i l F.224 rnodului al III-lea ec. .i l o t'i i l .. lI.ul ace'sta intcrzicc c('.)v(it. \'rrr l. l2 apost.ill rrrrrrrrrrr.rl ctcosebifelor epistole de recomandare.l l i tti ctt Si g u fa n l i t' . .tl t g a si l i n m a n u sa t t l t r t r l tt.t tl l ttr l r r |r r . ll.s l cxl ttl Ia ti n d e i .tt:tt"" 'n e ctl n o s:. At.iar.. fdrti cpisl<ltr: rlt: recomandare dela episcopul lor propriu. t . r l t'tt. 1 . t . . 1'lr r tt'.au tinut seamdde declaraliile imparalilorbizantinireferitoare ra canoanetebisericegti.iltti. I lt .p'il iii g''irr('.clprrl r. r accst ui callon pr im ele cuvint e suni alt f el: r1r1. . 1 1i ! i = : -s E = .1 l 'i 't Clerici slrdini gi necunoscufi nici de cum s[ nu funcfioneze nici unde in alt6 cetale.a' .r t.'ttttl l.precum9i de decrarafiile delegafilor imperiali ficute oral Ia acest sinod.t tttttl t' '. r . lll | '. i F * F e e fc a l l tr r r tl r l ttl Il l v.rit.. e i .aceste chestiuni nu se decidprin decreteimperiale. i 'y n. 1 t e r l a t e rl d r l e i l '. r lt t lr .lr.crvit:iu nici unde. t il.. . prezent se adaogdp4ddlorc cantlnul t.ittici tttttlc" datd fdri permislunea ttndca plecat. 1 3.ldcapermisiunea. nlr. l . pe cari episcopul le dd clericilor spre a certifica legalitateahirotonlsiriiror.r l l tl I d l l l tl . llt .9i am ardtat confinuful diierit . l q 1 r.l7 . r l r l l r .lnele apostolice.daci nu areepistola rtcrccorrrandarc rlcl. "'t . . i.gtl trl . i .r clin aCgSt . . l|rl (ll . ParinJii sinodului.tllttlut folosi 9i 1lsrrl Irr gl rrrlrrrllittrl l'n'illrllll.rrhi rlr r rrrrt funcliunipreindeplini atlichnu '.. lrrrl. 'demnitatea mitropolitana care are regedinfa sa in gi cetatea capitali sub raport civil metropold.'l r i ' t. darimediat adaogi 'ci prin aceasta sd nu se jigneascidrepturile mitropolitului adevirat gidefinitiv. Despreepistolele de recomandarc anrvorbirclcia la tourt. nrr'5lln n lrrtt sollc elerop. r t ' lr t 'I r t t i r . l a t i l r t 'r ' Elf . 0...1 1 tr Fr l l l . emifdndacestcanon. Flarduin. '' ( r llellf .pe cari le'am menfionat la comentarulcanonuluial 9-lea al sinodului al III-lea ecum. .i:r1 t c sr1. . 32.'r) Canonul 15. . drepturile lor gi ci au indreptdfirea de a riturghisi oriuncle:). '.t.t.r l'i'iritrliiar. r l. rr. Pdrinfii dau acestcanongi dispunca nici un episcop si nu se adreseze la autoritatea imperiald. g.lV t't' .rr. carele cat gi episcopttl.r . l. '. In canonulacestase traleaza despreeplstolele de recomandare. . 24ii.1 l t'.ttto tl : c u f f . ll. rlrlrl lal 1 gr11 rfet'i nrr Rtftlaf e lrrlprF In ptelh'l pr r'r'l rtllsculi din1 r .i l l r l l l tr r l tl tttl t't' r l e l 'i t'l r i 1 '1 '. . cu canonul al 33-lea trebuia.i ..rrl rrn i { r r r r . cu incun_ iurarea sinoduluigi si nu ceari 9i si obfin:i clelaaceasta drepturile mitropolitane in dauna mitropolituluilcgilirn9i pedepsesc cu caterisire pe episcopul care ar viola aceasla clispozilie. ct l. . - p. . I1 I 225 .t r ilt'lii clc. pe cdnd pe seamamilropolitului canonic trebuesd se menlini cu toati vigoarea toate drepturile mitropolitane.itc(: t'r.. dati de cdtreepiscopu[: I. 1 1 1 un r i l ttl Fl $ =* l Il p fr r l r r .1 "l I t.rl lrr cr'lalca Irr ri rrl ' . i r t nt t . r 'ir r .la s. tanii canonului 1z apost. lt t lsiiu. r r r l i tt ca ttOttU l g f l l l ttf ttt.''r).r la ' !ttt. 1 l tr 1 1 .atat clericul t:onformcanonului producea epistola ba chiargi dacdrespectivul tl.'\'ttt') q p l l l l l tl i tt t. poate . e.t lti.plini :.rrrcrrtarul lui Valsamon la accst canon in Si.r Canon. V. 33 ap. anurnc clcricrrl s.unrlnrrl 14...e priltttlasc:i. ('..lt' lrrll r lltlr ll qlt.ru.'ttl . .rposlolic. .. clar nici int r 'un alt locl) . 250.'t r i .ds63rece se intimpldmultein$eliciunio.in conformiiate dc recomandare.. dacdun alt episcop llermiteain eparhia sa acestlucru vreunui cleric. r lr r . in uttt'lc r'lrnrltllg'tt <lol voi() citelilor 9i t lerrarcl't.r r l ttr .. c it . gB. r llr r '.t'.itlil a vrut clt sittodul rlnngfir tr rllrpl rttv. ci princanoane bisericegti.hqhlot'tngt'f.tt''.

r . liber de a incheia ortodoxd de religie 9i la nlci un caz cu cu o fecioard. . 37..ccast a ef a r egula genei\ r= !j i i .r .r cultyipsul irr se acea5.:i : ' 1! . r . '.r '.. i . r i..r ' ttttr vct'l i l i l .r . i i =| . altul ar Ii cazul. r r l r 'l r r '. . !ii .l o l ' !r 'l .r r l t r l tr t. t nil a cl. .i cu gi norma lixeazi 26 ap.paAdyoa.tl tr t'i !l C l t C tC l 'Od OXe .rtt' ilrelrt'ic lolrr. iir dac6 nu i'au boleznt.i L r t i.. r t t 1cii I iil.i l ' I l r {. lolt a pf inCipiU. '"atoliceascd.r l r.r l o t'i i i ttr :. ri i lr i.'1)Daci in ttnclc clxrrltii tenreiu(xa. r. r .l { tr r tl t'i tr tu l ) a Ii . t l t r t l r r .tttr tttl tl p l .l a C d p e Vi i q i C An td fe l i i : i ' i i tl l . .1l tv.rr. r .1 r .l l .". i 11.d car.i Si r r i .'l l tl i l .. r Lr ..li proveni din aprecierea serviciului ttt:tlicitl r...l l l l r l i . r lr t it t 'i vO t n des. l l {!1 . i tl . i . r lr r r l'..C U l . lli] I .'l r ctttt'tt e X... r !..: e l . r r r lr lr r lr r ir lcla Laodiceia enunt e ci nici .. . l'n.. r . .1 l i .rr tl .l r '. r i . uir lc int er zic in ggencr al t t t lt t r or cr cdinciogiior ca or f o' . r '.trrrrl tt .i :i ...tci l C l i i I r r .tl o i ' i tttl tt'i . ! liirlr i r .in unele eparhii canonului vintele (iie iotzev)in unelecircumscripfii presupune poate "Dupicum se permisa cisitoria pe baza canonucitefilor gi cantiretiior li era gi lui ze ap.tp '. ori cu iudeu.1 . .. clr r .l rr. .l ..r '.r r ..l r tl l r .r i r fl t'fZi C :i n r r t r '. r l..l l {. : l r . lar dacd cineva ar c6lca aceast6 hotdrire a sfdntului sinod. . .. .t li era interzisicitefilor 9i cAnlarefilor r r u'r . ..r! . t ..' . l. p9. . ori cu pdgdn. r l r .' !. . = ..At n va....1 ') i*..' i r' trr.rl i ' -' . .l . rt pttlut casiloria.r".'r '. .t marc clacase Jinttllgill)1.r r ti i l .oTluc)"observi: .r ' 1 tt'l 'ttl i l C a fi ' . z5B .r i l I r tt.r | ..n i n r i .: i ttt !l l r.r lr r l. .l r r r l r .227 sd-i aducb pe acegtia in comuniune cu biserica tr'ingii.. ir it a in cO nt f a Cdsit O f iei . cr ic.r 'tl '..l r l u r l r tr '.i .l t'ti l t'l l ti l C ttC r L tt..!r i .ti ft'r 'i tl a i 'c o t'to d o xg ..r t'.'t.fdr6 de nici ttt't praeterrationem).tl 0 i 'i i .. 1.. t . lolir 'rollr ' caic ot 'ir c ct t t t t t t t t ilt it r :r : t t ct 'clici 9i exclude acest lucr u. r ( . |r n l l r r .:.rr. ir 1l ' ri r= r rr . .r l .i 1lr r .. 'r r r .!r r l r l .t .l i !r ' ' . r ' r tl . r 'l.10.' l ' ' ()l )i i i l tl rl r..: .l fr 'l tl t: c.l l r r l ttr r r ! l tr 'r l i n r tr . r .1l ' .i rrrr t r t .d cf.ttt .i E :=:i l i :==.'r '. . r I r .. -. 'I l l r . caI 'i t t u r nZr r t ur isesc cr e' .r r . r r '1t 'hot ..t.r r . 'r . r r . l.r . . .l ot' r i.i l fttl i 'l i .ltllit:c uattoitttt'ltl rnisa caSaiOria 1r1itr inlregi 9i mai tarziu a l!i:.rr' . nu'i pot bo' .l .{a s6 spunem.r r 'r .. l. lt t ct 't t se explim a 9i pf in Ca:= i i :.rcr'.t ' 1rt ! it'i. irntrebue sltccialc.uu teza la eretici gi nici a. iccisit or ii cu ! ) cr soat r e..i . i r r .glir:ii praclic.t. 1r r ' ir t r lencr al chiar gi cont act ul sir nplu cu .l l ' . rr. r nr l: 'r '. r 1lt 'it t cat t oalt ele 45.l r ' r ..i sa to fi i . . r r r icii pe olt odocaii. . It... ! r .r . r l r . r l . Biser"icii efapefcii aceStOrali tlt' itttlrt't'iirt'.r ttu l 4 l .. . A r..tpo:.'ft'. r r .'..l . apoi cU at At m ai var t os ' t a avea legdt ur i de cis..1i. ! ! : .r iiliri t llt.l ) u l l c d a ca I 1..r !i l .r r l o '. lli'.. ci citefii Si spus am ap.r1 .ri . ! q1. 1. fdrd numai dacd persoana' care se impreund cu cel ortodox.r l r r l r ' . i =. ..c d e cl a r a ti tt 1 .i.r t. . I r [ ..r ' iir. l\ gadat 'i fl r r."..r C . Ia r rl.t . r 1r 'l1r / \ .r tt t':r l .1 1 1 v l r ' l. 26 .!i.. . r .'.l.i i r ir .'. r r r r r l/ : l . r l lr ir t odt t lui t r ulan vom vedea . .l r i r r . .r casiilorie.i '. ' . r . . 1r r r 'lr '..' i l t!l i l r l . r r r .r ''.1 . .l l l r '.. r '.: . r r .. l ..:!t . ca se undeva se interziceaaceasta' citefilor gi cAntirelilor dreptui Agadard canonul.t .'. ' ir r rlr . . ..l. r r . r r r r l . | r .. it or ie t lt r 1 ir r l' r i.l i i . . r .r l .r 'l tl it. iar in aliele li era tror interzisd. r . 'r . t '.i : ' r.r ! .'l r ".i.rp. Irltliit.r .1 l tr ttl r . ci este eterodoxi ( i t c ..r ct'Ict' cri impltlirrliit'ii gi clin trecunogterea Prin ttr:.r t. r '.La corneutarul canonului uunele in prezent cd se arat& sc pot cdsitori.r .recunoscAl".t .. lri llrl I 'r .r tl .1 1 . r r i... . . t ttftttt.ideOareCe . care nu mirturisegte aceasta credinii. l tr l r ttr ". t r t .t. ! . r lt ) t 'itcu t er et icii gi nu'gi poaie 11. ca necds. 1 lr r ..r l . l t ..tt. i l r r '. prin cailoallc fost confirmaia proccclir iucot'ect {xopa)'6yos) dacd preuni cu valsainon.rt ..l .se 9i la sit t oade. r l .1 l r r r r l r . ! t. s ..t.ti i i -l = . r t i i . 72ttul. .'.i i ! .iloril... Z1Cart')' 31-34. r:l .ttl tr. ..canonulrecunoagte crepersoane.t'l . (26.r t s r i =l r .'r .l . = '.1.. i r r i .. i t' .t.q .. = : . 111.. r ( r.t'. ll..!! r ur ! r l. . i'.i i .i i tr i l . in vedere avdr.. C a tl d S'a l l r ! r t r .t.t .r tr l tttr . r lr r r ( r . r ollor loli.r !. I r . 45.t t O diSpO Zif ie l a l .r i l tr tl i r .i...r . .l l r 4 .. ar fdgddui c[ se va converli la-credinla orlodoxir.t'. i r .l )L' l ' :i t)i l l l go 'li' .r tr l .1 i ' l ) l ) . lr l r r r lr . In cairoirul cdntdrelii canonului dispozilia eparhii..i l i .r '. gi cum cisitorie incheie sd cdntirefii pot citetii Ei clinlaaccstora. r r 1ir r . 1 = l . .r . sd fie supuspedepsei canonice.r r i tl L r '.rlt'.1 . .I . ) .rr. r lr '. 65 $i = l r. 6. r r lr r r '.r r r t'.t. r r 'l.....r .p 1 1 l r l .1 pefrnisiUnea r. r | . it ."1 .l r i r . 1. . . i .: i . aod.' ( . r liut r e1: e! indu.llrecum .r tr 'l tt tn tl tt't.1 ti i i tl i tt a ccsl cca Sd l.l .= = =t.r tl i 'r . t ' t io ( o v) .. 'r lr l lo.i t. i l '.i ' .iirt!r... r r lor '. .i tOfi i C U i e te . r lor trr.. eventual dil cisitoriile incheiate cu copiii nascu!i sd se proccdeze cu cei de alla credinld' siu la acesfcanonreteritorla cuvalsamonin comentarul (iv rtotv iiut..rltrt exagcraltic ritlttt'o..65ap.r tr '. car i igi llcr r nit o .rl i l . r .i impreuna prin nunt[ cu eretic.r r r ' l . . ! r 1r t '.39Laod'. r i t . ei se pot cds&tori nurnai dispune cisitorie. r i. ' r l.. . i t .care este una.i tl r r .

i ti tl 1 . r :r l r r i i r .r :i e g i p fe i . lniI r '.' r r r r i l l .l !'r r ' r l i r r r tr t. Se spUne rr.i i l :cl Or Se fn a i tn e n fi Ot'i e a Zd : .2 6 ) e fC .1 r ..4 4 V a s . Apostolul Pavel face amintireln epistola sa adresatd catre Ro(fi Stizovql Fibi delaBiscricar mani (16. .r l o :.! . r ... I ' ri . r. dupace au intrat in aceasfd sfare.'r 1 .i r '.. Nu se poatedelerminacxact cal. i .. d.mai lArziudin iiou doresc si trdiasca in cnsdiorie.t l . r .tr .U l .r 1 .l!rl r ' !ir..j .. impreunXcu ceice. | .r r r r tl .r r i | l r Sta l a U g i l e l fi se r i C i i .t b Otg Z .i :j i s..f ..r l .r i... i l I r i. se va mdrita.t .'.tl r r .'. ZS) r ) . : f -rf - irt ilrir lr't I t!r. t i : r: s t : t t .' r r t r l 'r tr .!r .!l)1. f ' ri i. r '.r tt. : i .. r.-. r l i l i i r r r r l . l r r r r i r i .l li' .l i . ..a Ie v.r l .l r .r . .. r i t.r '.r j r .li.r l tl i l r :o r r l ...!.! i!.t . ' t. I . r r t r li.1 ( ) l ' r 'ttl tl f f.1 l r '.i .ll ! l )(.l l )(' llll l ..ir l i .u 1 r ' r i t'b .u u l i r tr l r .u r r l r i i tt p r i r 'i l r . unde menfioneazd presbiteri indati dupd cei dinurmi vorbegte prin cari trebue desprecalitdfile (3. r .t. i n r r i r r tl . iltlt rj r f . r I t r .. daraceasta estedelasineinfeles. l l l l b .r i . r r u cr e d i n ci cg i i o r n r i r r 1 r ..r r . 4. . l r. l l .ti i . i ..i . . 1 i i .!r. si se distingi gitemeile pe diaconise" infelegAnd aici desigur pentruprima datd se menfloneazd ln mod expresdiaconisele in Agezdmintele apostolice. i i ( l l tl cl ( '.1 a i i n tf.l ".r i i l l i r r r l i r tl l a i :r i n Sfi tu i e d g t i .i . gi diaconi. . tttttttcstc . iar in epistolaprimaadres:ati citre TimcteiorAnduegte pot fi numai femei.. Iar dac6.. .i := r .. pe episcopi. r r rr lr . .t'to l u l a i l ) {i l .. al .l ilt r'(: r. I r. l .l . tt'/) .c .r .. E.. Despre serviciu! dia*Dlaconisa coniselor citim urrndtoarele in acesteAgezdmiirte: nu gi nici nu sivdrgegte binccuvinteazi pneoJii ceva din cele ce fac s.tl tt''r i i a C ci r i i t. t r i l t | . ..i ti l l zti fL l tr i tr '.r r tr .. undese spunein general care era serviciul ior gi in ce fel erau puse in tagma lor. r tl .' t) .:.. l .: =i ! : : . Ceice violeazd canorulse cu pedepsele canonice din treapta lor.r .t l o r cu t. ..f l 't'i ff tl i a n .r l . Si a p Oi l ! .l . daci avemin vetlere dispozifiile canonuIui referiloare pedepsesc Ia copii.. ...:i . t 'ii' lr cr r iLu acest Sgr r il / \ ....r {ctttci . : : r .'.).ru cliai:onii.1 1!..l i l e g e {e i .l i l ti l r i p e n tr u se l 'vi cl i l e r .l t l ttl ttl .. i .li i.r r r .'.ili .. | ! 1 ..1..t' i l l I :.t. .'.:l r ) i 't. '. ve i tr i m i te .. l r :tl r .r r l r . ...cari au imc* diaconise plinit vdrstade 60 de ani 9i cari pot cla m'irturie buna asupra vielii lor (5. r . .i l l i r tl l . Sd nu se consacrefemeie intru diaconis6 inainte de palruzeci de ani.r '. ' . .t'.l r :r . s'a impreunatcu ea" ( 19 sin..l ci e Sl ffe .r r r r i r r r .i Ir .r I l i ri .r.i | . l ! i r i r '. ..'.1 r1 . . .r r r i .r ..l ct'i tl i ttr i i .in canonul acestasc vorbegtrc gi adicd desprediaconise potfi primilein starea tracare etategi sub ce fel de condiliuni gi la cari pedepse aceasta vor fi supuse daci.'\:.! : .. primind hirolesia qi rdm&ndndcdtvatirnp in serviciu.i l i .. lr ll: t r r rrl t r .( \i i l i .i .l r i i a co tr i l :.r. insultdnd harul lui Dumnezeu....tl'. M.i :) e f5 o a n e a l e sg t .l e a l .. : C{.i i .ti '. .i d e r 1 r . cottsisla Sa in .r ' . r ... ..lr ca crau primi{e iu cler 9i erau puse in serviciullor printr'un cerenlollial bisericesc anumit se pcate deduce din cuvintele aceluiagApostol. .1 . l .r r '.. 1 i .'.r tr | . r i ..l r . . r l r . r '.l r r . fd r d d i a co n i l d l i i ci o r . Chiar de pe tirnpulAposiolilor gisim diacorrise in Bisericd. . l ' ...r l n r i l tr i l cu m Sti tg a U d i :C On i i Ia i i i :. .1 r . i l r r r ( ... Si adicdcu caterisire Canonul 15. : l l i i r-t . r i i ...r i r l .r l r '. l . ..r i i ti 'r r l r ' r 'r t'I l .r r '. :l . I i l rt i l i l t l l rl i t rt l .i . i r i ..l . . .li.i ... r-r) despre diaconisa din primeasci Chenhrea li recomanda si o in numele Domnului 9i dupicumse cuvineslinfilor. . tl i l i 1 . cl ]ci n u e ( Itr I. gi aceas{adup6 examinareteme!nicE.i a i d cp a r l e ci ti m : . r r r .. r lt t liCC.r r i .r l r r ( l i .i.. . l:ill' i L ri l : t ' l r. ..!.r t.r \/r 'l i l tr cr l o i i : r i c i 'cn tti i t. 14.[ rIr .ti i a ttl l r i t.' .lr | l!. 1 5 ) .r 'r '\.l:|.r cc.tco r ti l .1 . ci pazegienumai ugile biserici! gi aiuti preoiilor .' '.ti tli ii ='. 1 :e . '1. i i .tl .r I r .ril :i. . .l r . r . t '.i t t t t (. : r ..f d i a C C l n{1 1 . r 't( l tl .ccra pe iimpul apostolic serviciul diaconiselor. iii . una ca aceasta sfrse anaternatiseascE.i tti tg cr . t I t...i i b a fi " .) au n E: t. . | I ... Ai .r .! r r i !.. A.r . careleIa acelag loc al epistolei.: r . : . r tr ...r {r }) :ti '.l t'i r ...ir.:r l .40 trul.l r r i '.!lll]la. r . i:.v 225 44! suntobligali a-giconverti soliilela credinfa ortocioxd.l ttl i l o t i i sa cr a !n i :i l r ir t r\i.rr).l r r r i ..r r r l .l I i! \ llr ' | . I ' t r. ). r r r r ir r i.i i ..r r r r . I ec.'j r tr ':r l i . .t.

rk. r lr ' ir r clir r .i t'C C e \!r r l .o l r .l l l .. iill. a.r r r l t r l r . l i 5 3 ) . r llalim a aceast a. i.r .r l i .'. r k'cr .r : r ... r ..i l l r \r r l r . l)t( ' l( '( io. u ( ur '. r r lic. Zonar. . I anurnece coitsacrarea pritl punerea o primeaudela episcop mai. lr lr 't . .r . r r r r '[ '. .k:C itri l ar I l r t.l i l t r . . este in contladicfie cu dispozilia i)avel. . r . t g n t i t l L ri It .l l tn '.. . lr r lui I or de .l 11l rtl l t.=. . ir r aceiagm isur a. l l . l r '. . . r '. r r r r l plr r r r r r l. r r '11t t i: . r .oi la vremea gi episcopul ?rnpdrtdgirii se irnpariagea poti" clupa diacon.Striinul' '.r i r r r l l r r i r l l r ( | l r | " l . glaCa . iar pentru celelalte40. r r r al l8.>cares'a rnenfinut in castitatepind Ia 40 de ani 9i s'a relinut dela pl5cerea impreundrii cu bartraigi a prirnit serviciulde diaconifd. r f it ' r lovcdit r i ct t r ilenia vielii r }t n. r r r ..pc care niciodati nu a gustat-o.li'r r t .i .1 .Vlastarspuneci femeiarespectiva cra conduside cdlre diaconin fafa episcopulu!. 1. t= . r r i..1.r r.r lrrr l. ilt 1. t lr . 'r ! it lr r r r i'.t.. tl .. rl. .l r tI s i r n l '. . ! { . r . lr rtllt . i r i! .rn .rl .. r ..1 tr tttl l r r t' ..r r . 1 I 't ir r r t l. I Ar a u .l t..l r . . Sf-lui carelcfixeazi 60 de ani. l ri i i ' ..lea nuSupune V. r . t .i in comentarul acesfuicanolrsolulionr:azd aceastd contradiclie aparenti astfel ci ci Apostolulvorbegte rlespre vdduve. r i ir r ..rr rl. r i i t. l. careledupice punca mAna sa pe capul ei plecatgi dupice iicea asupraei semnrr! cnrcii. .care se incepecrr rrrnuitoarcle cuvinte : 'Durnhar.. 'Ferneia(fecioara). f i ttt. rrr.. t .$finJirea in canonulpl'ezent aceasta al sin*duluidelaCalcedon se numegte {tirotesie ( i:'1toi}eoiu. cu greu se va decidepentrucisitorie gi pentru doririja dupa voluptatea trupeasci. r rr . r f icvf edniCi dea ii pf im it d * e= :1. r lc sunt m ai inr l i l .tl tr /\1rrr.. Vieluva insd. 'g. lir 'r .. .' : r . rr '. . rosteao rugiciune speciali. pt t t t t 'r '. l lVl. ii ciadea rul.'r r l .r ro r r i l r . t '. . ul( l lt o.r . lr . r r l ttu l l i 'r r . l.l|.l i l d tg . r l.dar erau gi diaconise {ecioare.l l ) l l . l tU i U S . c..r l 1 r ) r r tl l l tl l ( ) l ti {.ri rr r . t. r .r r r r i l . t .rr-rr ar viola ciispo( il ((.r'-. 1.ir l C r .r. . . r llit t ': r lr r il r1= l 'f | | r \ 1r r r '. rrl t rl i rr r{ r' l r' S rrt t : .1 . i . pe cale dAnseil puiiea apci pe sfAnfa n:. =. . r r l.r ' l.trlul'edSCd iafdgi r. . l ' . r r '.deoarece existau dlaconise primiie dintre luate din rAndulviduvelor. r t t t t t ar le. li. . . "l r ') ! r i i . r f Sla.trlr . ! . Dcalllcl r igur ozit afr:1 . i' . . r . . r r Lr '! '. l..r l. .1 r . r= i ir r I . lilla llf in m if t Uf ii Cigm ne l E ..r . r r . TO cm ai r r .r '. r .tr l r . r nl. r r pr r . . l . r lr 1'1 if f t O at g ti * * 1.l . r ot l.i fie de 40 de ani.1 t.tr to .r . i. . r lr .r r . Canonul dispune in privinfaacestor diaconile cd neapdrat trebues. .F* tr.230 /)fl i... pe Caf e lf gbUe Sa O aibSO l err' . r r .. lt . l'1. r i.r lccal I ccioalelc. r 'r lt r r pr .l tr r l tl . t i. S'a O 'USef Vat r . t . t r i.rV r.j 1 .r l . r 1. celace nezeescul cclenepulincioase totdeauna le vindeca. t lr . 1I 0Se f inea Seaf na. lr 't 't 'lr gi de cdt r e canof vllli frc* = r' =i.. . aVUf COn- r r . cu privire la virsta diaconifclor. r r . ' r r ir r r it lr r lr .ci n ca . l . r l. t r r ir l. r k: t t t cilu vt idr r vc. r lt '. il f ecioar ele. 1:c pundndasupraei orarul rjiaconului legat in chipulcrucii aga ci ambelecapeteale oi'aruluierau agezate inainte. ir r I r i..l (1.r( |. ll r n. .. . l . i r .. r n.... tnU i. r r r r l.in cir nonr r ls.rrri. 'lr 1i r .J1 . r | . lir . rr.cares'a lmpirtdsit de patul sofuluiei gi de placeriie irnpreundrii trupegti l . Feniru cele dintAi se cereau60 de ani. i t r ilil. l)upi cum se vedecanonul acesta. line seamade imi:rejurarea lar canonulprezentdespreiecioare.r Ir r tr ttr tiD t'C l C l U Se . r r . r.r r r t. lr r r l.. .1 t . r '. . l. explici Zonara.).r . t 't a g int f t adgVaf CI =rrti l .asit). . ' . l i * l r= :i= '1r l: 'i i . 1. r t l. .l . . r V. . r l.p.l r' l 1{ i .r r tn tl c ci t:. r t : * rrl rr . l = a. dUpdClf ib. r . t ) .* r. . si f ic pr ir nit e la r. nilorr). r t t ' Clat ga Sa. la = * i r' 1= ' 1. t .l i . 1 Ut t ele dc lt r r . tr _l. i.

t i r igoar e la cazt r r i anu' .i.1.t!l l l l C . i r . r r 't '.r . t lr 'l . . 44.1) ii'Jlj ." ii 1 r r. lr '. t 'r t l.ntt ntltttlttl'ilt'ttlllrr0ndu'le t' =l:'= -= t .l r r l r r .. fhi a* l ar! tran . ' r1 E l!!=l. l. lr t r t t e.232 fragilitate credatur.lc lar Fl. r l . Pdr int ii = i eatl tr . i r ai = ' 3 l r : i r 1 1 . q .. . t r 'ar c. 'l. . luiDumneConsamindu-se cari ant vorbii in canonul cdruiai-au adus de mireseale iui Flristos. 1 9 A n c ira .l i .tt:i asc}' cia{ii a.. . cari cAndau intrat in cin. t lt .r . :. -.'ci cioarc. r i:. ..r i r r l r . 11 . d a f n Oi C fg ' J e *r .:r. c r : r i i.r l o r r tl tr i r l i tr ( r r l l o l l l tl n d e Se d a p : . care s'a consacral nici monahilor. aie scdi.rului despre erau egaiecu diaconifele.). l qqi r tt i . r .l ) ccti v i g i fg =i I F i l '..l1.l r .pe cali le indcpiin.In timpurilevi:chi aiar. .=. viaJalt:i l)untnez:eu consacr. t r . r . . putereaa dispuneurnanilarfafd de acegtia.: ni':i rrn fr:t tl : sfintiLc bisericearlir speciali.i sxisii'r o aso':ialie sirniiari (Car fdri dg sfirlirei bissriceas'ari diaconisclo r') .riiizlii perl. 1jr 'jVt t lSant on.per r nit e episi .l r.icdminte Ia pilintii lor saii lzrnrcicniile vr:t solemn in bisericS. Dar' mirelui lui Llristos. . li. r t 'l'l) ( 'l( .t1it! rrt 1 . t 't 'l o rr . l.: : .deoaf eCg aceast a af t. . r 1'li.Ert r rlc' rl. .. t .' . 1i. lscii canoanele an-tcl a I alt t r r lr r r .i l r r i . i . lr 'r r lllr r i r l.lir r r i int em ei: : 1ipt : t im pr r l r lz b o i u l u i c r i m e i c d e c i .( ' . ialt ele dat e m ai l i r = i l 1i ir . '. ilt t : onior l.1 tr l . t it lt it : itslt t i t lai nt ar e.r{i cstc org. l i t v t cchime' . r lr rl. . tl ttl l . erau9i uneiefeau fdcui vot dc castitate triind in cetdli care farr s{ intre in cinulcaluqaresc. .ru fi facearr ci vor lrdi viala intreagain castiiale'in pri^ in fafa episco. . ch i a r fi fi =i .r 1 l r r l . du1:dcultr a. t cc.nrriiunile.sd fre Dar'"holdrim ca episcopullocr..isersu-erth. plr t l r lr .i . prin acdsitorie.r r r ..upra societi{. r l.r tl i r tr r t'. r r : dir li. ..r. . 11i. lr t t c Sa se int gf pf et eze in = . lt t t t .r =r ==l r .l . t r r t r 'rlr r l..p ttttt.l tl . t r t r lilt t lt t i lt 'lt l: lt r r . r tr l r '. i = . l i i = et i ri r t . !ri=lllriit . Iumeascd. .1 t|r .tz.l l l ttl Sa . . '.it f l) r 'r lr 'i..lr ittt. r 1 l . r '1v. lrai *rlrlll.5 .t ttt' tl tl c."r) La rds*i'it.1.r r l l i ttl cl ca g i .. 2 0 .. l . r !r I '.l r r i r r ') " C a n o n ul 16. i lllr r .r tl .ttg l C . r f i=r r er l I r 'lll'.t . t r r r '1r . aceasta deoarecc 1) I ' lur dlin. ii r li'. r r t t t lr . .uti ':Lt graiittid'r:e .: r: . r I lr . nt t 1. 6. r '.tl tttl :l r l .tvt. r lr lr r . 1 ! r l . .l tl a te ze r .r r r l t. lir r 'rl.a Iiuqi inc.l r r r l L ti {'nr r or r r r l 17 . lt r ' r lt t lr . 1. l l .. tlli: ... lr r t r : r r e=le r r lr1 r i llt 'f t 'lc l) r cct lllr 9i a lr r lr r l lr r r r . r 'it 'r . tl l l 1 .. i.'. r l '. r .a U d e r l f =. r . r l . r lit t r ont r t t il[ .t tl ti ttztti ff!a Sa . gasinr carisereteri ta aceasta canoane. t : lr i au t ost dat e inaint e de = ftttl . 1.r ['irvlovna srrh nttntirea: . t l r' i t rI l l l l rn ' i l l l : lihCfeCht. l l( |Cunoagt e legali CiSdi=ili ri l i = i . .r l l l r i t r 'l t.tl .l n d i a l a d e ce i ntllale l * ti l . . ll{'lr . . . r '.tti t'r tl ttl f( :l .r r . . t : . r .' pl'llt sttl(: din cari llei e+e elrafhfe *-fl rfltrrS|tRrl. r l a i n l ' c a i i i r( i .i . r 1r l r r t r r t r r lr .lluisE aibb excornunicafi.r l r . .:'. r l.r .. . [ .:au ad.Sl i .ihigari 9i cdlugarife.t..VozdvizcttsltcZ:tdrtr. ilr l.. . =.r r l r . .'"r'. t : .tl t'. r f i1t 'at eaZd CieSpf e aCeaSt a l i i r.: . i t l r l t . ti . 1 l ' 1 .i l i r l '|l '. 1 8 .. ir t in. . r '.r . . .r r .r l .r tr tr l r r i . I I . r r '. 1B ale lui VaSileCgl f. .oai erati cauza aceasta fecioria loi"si-din finute iertld Sivotgi age se gi numeau. r . '1r . r r r lr r r r r r l.tr 1 . zeu erau ccnsideraie tap' de ie.l siu in I(. i t t t i i l t l t l t i t . t .i t .1 de c. . : 'r . .= rlt.. 6 0 Vas. igi lor in irlbr..{ ai o = i | ! .r 1 . l( : vit t r lv.gi asernenea se cdsdtori.nesl rnulte Otntr.. r rr l'. lu. . inod.r l i . r '. I r l . r t. . . r nlr '. . r l .. lr ilr r l r r r 'lr t lr t r llt 't t t .i .| .r'ot)ii.. t ar : cle lgcioar e sd tertl r3!.47 tru l.rt 90C de .. t r l . ..Iar docd se vor afla f6cdnd aceasta.'. cafe s'a interneiat ja anul 1835. l. ui 1 : 'r l l1 qi a nu nt e as oc ia{ iilc de l' c nr c i. =f lrsl nL'..1 9 . .r .i trebue si fie recunos. 1r lr 'livt '. r lt . r '.=.:Iltt prirttci. i r t lr r . . deoarece Ca atari nu rnai puieauincheia lor. llt '( t ' vit ilt '. I\{area inftuinfl bineficitoart a a e. 14.tl t' l i b l . 1r . 1l.:lrfllrrrtlnlr ln r'1li'. r l\ r r r ir '.. ie defl*r. . -. . ' . r r r r l u t li .r l r l r ' . ceastaar fi devenltneuedincioase in probabilcd in tirlpr:rilede mai naintese vor ii ivit disordini privinla. air li i . 1.. . . . pozilic a9a de Sever e. . 1.1 i r .r tlar R 1. r za vot ul dat . .locnf ai ca gi Ca-= FFj :! ' r r ir r r ir . .t'l .r r l l '.r C l l i l l C t. 2 j La pr ot t s . i .. r . r l.:l ) 1 . aceasta iecibareie vinfa acestea plecedent.t :i c q i i l . 'i= l .l .r r .r .l r r tr .r r r l l r r r It. ' n( 'r '( ''. r ' l) r 't llr t t r '.l . g.( r ) l ) l l l tttt p r t. i l. IV cc. is ir r u: l ilit z i ( ) ( ) \ I rs i 'r r b l i c c . 46. . : = . t t t ' t lc aceast a t r anSgl * t. 11 i. pe sine DomnuluiDurn' Fecicarei. " I r lr r .li=i3l..ic. r ( u lolt r l clin com unit at ea l'|| i.nu li este iertat a nezeu. ct qi la 1877 a av. 117( .in viztt. lr r r l. . in ciiferitapi. : 'i.'Iratele di4conisl) Asociatia aceasta. ci au numai numeie de iiaconise gi inderi.r l l i l r i . . Si O apliCeSaUSe * ri { r . ! ' f .:ostr"tri alc lumii gi 5700 diacolise. .r r .r l . fxi r l .. r t r r r r 'lirlr r t l. . ( 7 siir. aEa ci: nu pot ii consiC'rlatedc simiiarc clraconitclor sfintiie Cln ver:hime. . t i . i c l q d i r : iv Fireqte ci accste itiacotrisr:plotostant. r lr l. t r et t t r t 'c r p r i n ' ciprcsi . L i . .c. : . r t ! r l lt 'r .i secoiul ai XII nu mai gisim diaconiir'. nt lnl rftF= = ri . l r .r l r 'r . l l l i l .

la 30 de ani gi canonul. :1tt i.r !i t!1 r ii i t r ..i i r r .t\.r i C a n a S) .i Si n O.:.lu conlirmate1:rin vechimealor..iit . . .I ec.'r . t i i .ti t'l i l U l U i . in cazulde fati punctCe vedere plcaca dcla acelaS al IV ccutn.l l tl l t ffl i .rr !tr r: = t. l r . . l . deoarece acestea paroiiiiir: inai nrtmai ci m'enfioneazi cunoscute. t ..1 tl fepl U l l ".'.!r t .. liiiqiul.) 9 i . Iar dacd cineva s'ar nedrepldli de milropolilul siru sd se judece la exarhul diecezei') sau la scaunrrlConslan' linopolului...l . r tr r l '. .r I r ... i. Parinliisinodrrhri pe gi dupicumPdrinliisinoduliri al Itl-leacculll. ( tttf. n l u n ( l r i C 9 i tl C O Si ttl ...i i ttU SC [!n Sa t a d C Vi tfl l .. rt i I i i : .. l i r .' . i '. .. .t .. r r i l . r r ir '.incic hisoriceasci alcituiti clin mai mulle mitropolii (N 1'r. rj i'i ! . l .:.Pe C g l g : i : ==l a r r r tr r l r t .r ....i :lstrllra extiitdea carele-9i oriceeiriscop.r i .: .. ..i n r l { u r r r . 1 .r r o l r i i r '...rl tt' . l t t rl i ' 1 . ! . . t . .".r l n .= d =: -=r=.l r 1 1 r l .'7r r .. rr' ! . r f l r t ==..'l r l r r r ... r.l ..i ti t l i xa e xa ct h Ol a r e l e e 1 :a fi . . . .. !.1.i l .r l ) l l l ( l t'C d e C i fe p t. i ! t = =.. : = .' rl i . d a C d == l : =. . a '.l r1 : .r l t. rt t r rl r' ! r.i /.i . r 'r r .. r r r l r .tl l i VC C Ifi ..11 1i . i : : i .. 1. i .nd nea..zd $i presupunindc6. !.'. r r r i j 1 .l g a . Iar dacd in cuprinsul celor fueizecide ani s'a ndscul sau s'ar nagte vreo conlroversd penlru aceslea.r i tr l r r l '. /o tt. 1=. pentruca de pini atunci.i rim&ni sau a antecesorilor intact dreptulchiar gi asupracelei rnai tnici paroltiipe seama carelea delinut-opermanent. .ttfi i g .rli l) t'r.r l l ..:r l r r r l tr t r l r . i.ti . =i =1 .t. .i ! i i 1 1 .i . .r r o l ti i tl t'l . r ..'r .i r l i r t r . l . mai ales daci sunt in fiirtta aceste la caz d.r . 1 .crezS.t r . r r I' i .r t. l rr ri ' I : ! ! i' l tlulll. . f) 2 1 ' a tAt u zu l C i t l i = i .. . p111. l i tr. dU pa tl C i i t' pl i tf dfept l :... .t i r r co ti l r 'n l . .r . canonulo lixeazA vechime sauintre un episcop intre doi episcopi s'ar ivi vre-o controversa gi un mitropolitprivitor la apartinenla vre-uneiparohii.' rl r' ! r' t l l i l t rt i i .r! !: r... i l l i....!:l i ... i . .aci.i l i i ! t1 .!r .: : t.t i i r tti l .(' :.r=!i.tt'.:.'l r l !t l '.r. r*ievitcrla sunt parch?{ mai cu greu se poateisca litigiu. gi dup& care imp5rflrea biseride cdtre sinodulprim ecumenic polltice.i ...'cll:ttlnat cparhii.i 't.. . . 'ill]'C i:. l r r r ' t.ttl r i . . 1 . =t .r r r r . ..i fftfC . .r i :.=i . i r t ca r i Su n t r .arn vdzut rigeareacu La canonulB ai sirroduiui altuia.'.r .ri i !r' r' tt{ ' l .r r '...t fi .. parohiile utbane.r l r l r '. r .'1 . iurisrliclia lui care nu a fcst mai nainte9i dela incelliti supusaiurisciic'1ii'i lui. . vi c-t'tt.. I' r r l r tr r l u t r l r r r l i l tt1 ..l l X )' .r l .r $ C l a vi e i . . r 'l r r r ' l .'.r . r i t r = = l i ..tl t':. asitel gi dAnlii dispun ca s..a .1 'l '1 srr ' !i r n t.r.t--.! = i i . '.precum s'a zis rnai nainte. r i.i r .i l t...t .p l r l l si u l i e a g i sta fd C u t : i t . lr r l .. {.r r tl l ti i tl e l a fa r i se n u .i ' i'i 11 li :'i .u t .t ti i tt ca u z.: 9i [. '...r . 1. r I r .r .. i 1 . impirlirii si se ccnformeze trebue ceasc[a eparhiilor III ecum.l i...t) i . l .t r r r tl r r . cares'a pronun!. .. r . .use va sd inoi in viitor. : t r l t .1 1 r .x.lii il 234 l'\''l fdrd opozilie timp de treizecide ani.t 1 . Iar dacd vre'o cetate s'a inoit prin pulerea impbrdleasc6srt. . I : r: rr1 l i 1 l 1 1 1 r ()l rrl l l l : .l i 'tl r [t't'tl r 'l l .r r i r .:.=. u i rrri l r!l t I i i l .r:. . . i l C OC i i fi C a t U ZU I =i =i . ! !. i rrt nt .'i r l i a r r u l l n u r n d r ...'1' i! ..ttl l . : r . | ..t.r r . .i l i .r :.r r l r r '.r. tl l l l i ..r .r ' {r '.tl rtt =l . r . ' ...i V t' t' O l )r' (l l c fi S i U ng 1.rri . i...l l u cttl Vg a C U Iu i a l IV. i .r . 1 !. i i ! ' -. ir : l..tr l ti t ce l e l a l te cu "p a . 1. lil .i n i l c t'l ti tr l ti t...l ..Canonulnu menfioepiscopului.1.. att cot. i i ..)..i l o r i i l e l o f Sg b a za U fn a ! r i r r i i r t.'3 r .r l r i .r r ' p .i i . 1 ==! . . L t.l r .i . == r .i '. =i . carisunt {6 sint.'. se perrnile celorce zic c6' au fost nedreptdlitisd se adreseze la sinodul eparhiei. l r r l r r .: i ..tt' i Ca l . .. . !r r I n u .1 .. r .r r r r l .r = .. gi toatecanoanele IV ecum. = . . l rl i ..=...i i . .) .l r r l ( '( l n l .l r l !. l ((..r l r r l r r ...= i'.r r i ..i U fm &n d r ==r : =..! ri . apoi 9i impdrlirea parohiilor bisericesti urmeze alcliluirilor civile ti de Stat' paraieie.itiCl(l i l l ! 1 { rr. t: i ' !r ! l t' ti l tt. .. l t l l l C i . .l i r r . i i i 1 .!'! l l .' l.!r .1 .tl r r ..g l .. ! .indeosebi daci acele drepturilor violarea care sc 1:edepsea dreptuiier..l l :r.i tttr' ti t l tl t .r tt.r 1 r .r r l r i . . r: . . l r '.l ' 1 .tinci codifici practica trouerse.1 .! r r i r r .Canonrri lrrczent gi de a rnodifica llu arc pulerea exacl nimeni si fie determinate pe care din vechime.. i r ..Cele din urma se nuse gdsesc rnici. l r . r . .:. i: cir im ei.. i ..rrt i .t l . i l i a i ! .l i r i . .1 . 9 al slnodului cilatela canonul stabileste llorma ca hotareleeparhiei . l i Vt: SC a U .r. ... i ti ca fe : a == ! .r r 1 'r l r r r .'' t' li i .' ft' o l l fi ' i i di C .r . mari 9i indeobgte pe sate gi in cdtiine.r r i f. =r . .. l r ir r 'lllt t l ..r l r r l l . hotare. .i . .i = i r i i .tt'ttl ti i d c p r i n SJto ..) (ir ... i i 1.\ ( tr r n a i ztu .ttr l l a C g St C a n On =1 . ri l ri l -t ' .t t'.i .dlspune bisericegti sl hotirasci autoritdiiie ca asupraacesieicontroverse in viitor si nu se nasci asttel Ce concu ciciere gi.. ' : r. . i l a SC . ..r ( . ': 3 . i: .r l i ' i t ! : : : ..l ..25 trul..r r l r .:: I r r r i r p r .r . t ti .

' .iliicrirrrl r'orr.l .and:i+i si An{ioliiei. i ' r r. . qc i. : !. .: -.... i iil Ir I i l . lT. r l )t rl .!.uiri.r'nt!'1i'. sau *1. 1.oiitail abar avita jrrt'isdicfie piopriiict'1.r r.1.:.l trl ri t. r: .ti.Liiui gi c5patriarhulrii iriroloni.l l ) r 't1 .i . I r.'tlitl'ltt.1. r d. :.l.'.'rli:'..ccasizl.: i i i r.l i i r r . : .'r i l i . 't l f i1t119 1 cf.ll.lloriatnlei ieitt. lnon..t1r.. | rl .r:il.tcii oartttari clerici.iilirrrl .= i ri ri l i i l : r ri l .i ). '\l :! ! ! :! :.ri ei:isporlat-llr-' sccLlncial'A :-til: t'rir":'ill 111'lir.lr ulllftr..rmat-o Sisericile tuiuror veacuriParin!ii sinoCr:luiI tcurn. i l t!tr . d e Sp fe a C e a Sta | .rolilii irreteratca nDar r-iirr corrr.dlr:Ji sau Es{l s. srrci:ii.i . i c .!:r .l!ie Antishia. '.i .:tlcttt. i"Jeseir:e?fccie i. ' .r 1 = .'rr rgir.-rliteir pra tiiliirol l.rlil riti ?'* i 23li riii Iil i La comentariil clnoriiiiui 9 al si:roduiui nuiui co:ista:riinol:oiitail.-c cu ielsebire cieci:ir"'i. 'rlr r . Ale.ali P. a ot*p..ri..t 1.1' 1..'1 1 1 1 .'i . r iiii. i ri i i rl t .l i i tastrb!i i ri :.ldr-'. ir r ( . . r r : . .t'..| . . t i i tlr I il 1 1..:ltia ccupa cai"elc politic.1 presupuni cd scaunulc. .t..iere se recurgd irtr .r lii i. .tinaiasupra celorce r :.r. : ' -l ' rr!.(: irrtllollivit r:lliscopilor.ioar'elc patriarirrrl iiu este desemnatca judecitor asu" coiisleirliuo.ol.4'.'it .lr .rrrt rrt l ' l \/ l i l l U fi tt) 9i r..r. r. . t' i ..r. st'i <:rltli"i('u lolul din i : e:11t151 l'. rnatoai: !irrriteiealfor .*+r1. I"t'orrna din ii:aprir!le apostoliceFi au '.rpilirlirrrri salt fdcdndu-sg . . '.:iibisericegti. . om c nt lr ul nos t nt I a c a n o n u l ' ) liir r l.r'.i i= =i.t:eea tost adopiati inci cepfati.: ..r. l ' rrt !..i. CO niUf a a nU abSt a dgla . r spir a{ie se lacen.. .' ". am rrdzuf n*i'nla aca..l rti l rti 1. t rt r.:t.. Blserica iiitieag"'r9i it-rtugi cu ifilil"lil' Cr:nltantiilo. de i'*rinfii i:itelitl s!:led. l r . ('rr':.jll l i r' .l) prezent am aritat cine elie e:<arilulCicr:e':r. ncii:ri funaarnqntala.-li. tll liri(ieseccllrlucea scaunui cel mai vcchiu gi cel il'liti sale riiil catti".r .i. inentarui canonuiui 4 ai siti:di. i : lt .::. .lirtiri cotitt'tlveisaii ce fel de rnoiive Fot fi srrpLr'. 1{ i( } . l rl . .'ll ..t. V. r l: 1.ci ti'.tlilrol. r ...i C i i Sa U m On a h l i . . r.u . Alexandria $i mai inici in con'lp:rr.iiilii itili:col)til I<:rti...rl tl .tr srll-r gipttiiuicorilr. : allt aii. I " i..rr r' ..iilri:pr:liliioit.tiecafii triari-.it ruinai l*'.irririi:tii:n i:i'r.ep!ie.i rl . lr c .1 r.t scau nu iiii m . :1. ci 111i{1'6'ltrtiifti iiir^il:i iurisdic.c.u1.rvoirrlii i..tl i cl i apalia i.. I' tti i ! :!-rtl !: . . .. 1 t t ' q ..u 'e l ezi cg ci u n i l li. !: ' rri iili t .r ia ini:irtirea blsericeasc*.r ! ..t .llt(i ctt ci.tiui tr ecum .rjr:o:u'l:ce el t:lt i:oate chema 1a iuse g.... l r l r r i r i t'. rrr' . l t'jl ill 1 ririi. . .t sLtiltsulrufi il. l ' .iitl tl r r-it'.c r:i rl l tt l )i i i r. r l t. 11. .i.i : ! .t inr..'ril. 1 1 1 I'l. r .iler. i .'2) Canoriulse i:.l' ".l cari tr'riii:e:r.r.. 11'..i. li rll Oanonul 18.1 .tiiiilr..ort..ri..1 rl .r i .ii . ' .ii'. icr. i.rItnrialirn..r. r .'Cot 'l. !:rt:r ! ll t' i.iLili lui Zonarala acestcanon: tdm urmi. !l i i r!rrl .r i t . au iixat iimiteie patrlarhaurinAnd .r1a i)u r. '! . .it !trti-"ort'-nja tn..i.r . r:u peste ci" soluti ioii nrilr'o..rtrr. .. i .ttr. . claci nt ai r nuit g .. ci .*t1lrl. iar P6rinlii siuoa'ieltr ur' telor Rom'.l deia Alexaridria__ dei.l . i.r'i rl.l=rl. 1 ir ../. . d a C a Sg -:..i-=-rira lli |)trnrrrtzcrr.r 1 r ..lla e..:.riti'ourrlilii ii Ferriciei -ii.. l.ri.atiiarhi. ".i .r /\i l tri o i ri .r..r.:i rlici cillt 1:i:nrtde veiere copilor iin r:ctalill:r... .r 1. este cer Infi'acfiuneaconspira{iuniisau con"lplicitElii gi externe.. 1rr..l . gi pe baza eceasta ei:isropiloldin ceti{iie rr:ai intBisericii a recrinoscr.' inri:rlede 'ioatedespre cons( 1 r . . .t lil (' l ' ( () rl S i i C l g l nl - !i'i! r .li | 'r r i r r . sau I . : i . .. t .i .its51ir. ' !' ..r r ....icand 9i diil intre episcopi9i rnltropolili. r ' I.is'::r:srro juri:.tr 't.i pciilici lrei-a cotrue si fie decirivir Si rcierit.' .lltrtiirti dec..ui al cintile: r:i*pi acegti episcopi' c i l ' l .la l ri .i .c ::ora sur"itsup:"igi.:-=i . r.). iai cci Llin E.l deci. prohibi{fi legile lotnl chinr de c6tre 9i cu nlht rnai vrlrlos se cuvirsea opri sd se intdrnple aceasta in 0 al accstrri siiiod. lr care trebuia sil pei:tru ci'ririt'ttvcrselor iscaie iit ... i .. . ' t ' iit t g r l s '1 i .!J i! . Lr .i i i i l l l aratu. ...r.rrrr grr r'r. r '. l. si...' . il ..l ) l 'C C Om p l i C i l a te ( ':u :1 ti . i ( '. rrl l. !'l 1 i 1 i rr i.'.i . 1il.:c IJ U l s amOn ' U i rr{ ' (j e l )l tftc a c ea rr r t' trrro5l c ntts c fi - .iiir. iltir..r ..hric r-:i cispoziliac:i inll:irfiie. l)r.tr. t. 1.t |r1.

.. .i servcasciide ncrmativ pentru toatc timpuiiit :.rr.olirlit)nal'c". ci rfimdnd in ceidlile lor. r..:i Canonul 19. cari necesit6solulionare..rrrcii gi Li care ltarlicipa toli epirnilroltolilane =. :1r. r: ! r1 ' p t. ur tr . {.rrrrl . ( 3 4 .piodirc nurnai calamitSli ln Biserici..nl { )(i rtl . .r . ic r l! '(| ( . ?3 18. ... r .rtrti rr().) ) .ri . l.r .l-=p1f'.2 sin.:ic legiuir<ii c!viie.icie carc gi aslazi trebue si fin* seama toii ceice.. 4| ==*== EpiSCopii nu pUteaUniCi infr'O pfi.r ltqile civile. lr r ir 'lr l.rri rrr'r r"..calt..UiI cc. : rlrr'r'ilt'kl invafirturi eteroricxe iviteiil unele eparhli ' fi.Sinodul nu facemenliune in acest canonciespre clericii. = !. 2 0 4 ) . r r .h. nU Se lineaU . dar afari de aceasta.rl{...lit i .. ir . C en. ' ! irl :i: LI ... et r i.:'i ir' . .rri lrrrluruiris'ilu iscat probabil dirt cauzi cd nu =e lilr.=.c i i l i r n e g fc rl r . . flt.. t .t ilr.'.t . r l r loilc. ==lF .totugi condamni impiicitacesteconspiralii cu referirel. r . Caci = F*r:!. .ericegri gi prin aceA-qta. r:.'irrrtii sub pregedin!ia rnitrol:olitrrlui. 1 ri. .sinodul episcopi. . Prcbabilci mobilul pentru emlterea acestuicanon l-au putut da dispulcle provcniie din cazul iui Iba din Edesa gi Afanasictlilr l")crh. i l ' i l : l . 1..il. . .. ri rl lrt It r r t . orctineatr.cari i9i i:ermitean sS edruncine paci:adin L'.. lr !.40 Laod. l. .rirlc:. lr ll'11'. 6 sin.r. lriva persoanelor cari stau in serviciutr Bi:ericii..il. .) r I t.i ==ri u:ii .. r r t r r . r t lill.r'. ..tatr).. L)i l t I ==r !: !:.1.. i'{"1('rt' ilrrrllt'lclrrrburalice s'au ivit in administrafia f. r lr .rccslasr vorbegledcspre .r . i.rc s. cari cieginu inleieg loicleaunaci existi condamnare mai potrivita p:r.t .trl.xti i C ..r. deoarece nuse lineau :lrr.20 Ant. rl ..! I r: t: l l ri :rl rl nnn.rrlr.rt.'. .itc canorrrllpicZ{)t.. iir i.rrr I I'r. l...r l n p:r11 1)2. unde ar socoti episcopulmiiropoliei gi sd se ara... sub care iretrue s.a.r.I e c.egic.Ii ec. r.ry 238 I zJ"j preofegfi.!r.' : .rEu cred cii nclc t:lcrir:nlcst:nt slrpuse aceleaqi pedepsc qi dacri plantru..it. rclc-rindrr st: Ia rrorrncle siinilare .'r'or.:lcliclti... emifdnddispozilii lald de conspiratoi'ii contraconduciiiorilor bisericegti.!r '. Cart. r r lt 'r r '... . 'ir i: . 9i deo.." 1 '.iia.i* i111. r lfPif inlii. ' l) r { .iscrica gi s:i r:onsl. ..li..l r. " :.r . sd se nrustre frEiegie.rIcs.1 ..r i .. l.rrr'. cari nu sunt menfionate in acelclegi. r'l.r t trrilt'rt.r'irr!ii:. 9i sunt sdndlogi9i liireri de orice afacere inevilabild9i urgen[6.llloiur{: astfei se negliga mult* alaCefi bi.('lrl cii in cparliiiz)nu se !in sinoadele episcotsir.1.'r l.... i I r. ccr episcopii din fiecare eparhie sii se inlrunenscdde dcud ori pe an ia un loc.1 restabileascd ir'f{ :.!. .trri un episcop. r r l. .c ccrrrr l.. t. carele zice: . cc.:. t l.r t rttrxri.3 7a p ..5 si n .'.. A venil la cunoglinla noestr&cd ?n epsrhii nu se prescrise de cenoanegi din lin sinoadele episcopitror cauza aceastase negligii rnr-rlleafeceri bisericegli. .il|li 9i din Cat iZa eiCeaSt a rl ' .ir.racdpetenillcrlcr bi.. r !r I . sinodrrl.t. 1.i . ( . lal episcopii.t .1r.rr. 'r r .cari nu yor veni. : u. . .rI'r. dt t p. :Cf im Spr .. cr-r..l l r i l r .. . . . . 1. f)i c l !1 i rrri rr' .r:timpr. lil.r =i.. .lliscopcgfi orinduite.cr:ioir riilnila r : 1i ( : or r lf ir lc r : : oanc lc r hr r nc it i". r rr r:i .I tr ul.r i L i :. de cari sinoiiul s'a ocupatin sa a "qedinia X-a 9i a )ilV.ni€ze toate cdle ar obveni.ttr r . l .j ol ti rrl tti C .:rt.1'i . Aceastainsa trebuia si fig I . i. rr !. 5i 5 si.r tl i tt C :i l l za a C e a Sta ' l .tirrrr. I I il ' .. r r-.1. r r === i l :i = .rr.. 1. lr l 1ir n1: t r lili r t r it r ooo! i! iiconUccau r . l lt r . tl. r : . ..a acestuicailon a ciat imprejrrrarea c6..[ rri r r' .. 1. ( S i n t .l.rburati prin ' 'lrll. ..i l '( r ..1 .ri gisim qi la Valsamon.''.trr'.i inlelegenn si_ r.poiri'r'it canoanelor $fintilor PElirrfi... .+.. ) ir u se r nenf ior l.. llc_r i vcr ii la sincd" ..rl sinodului delaCalcedon.r:ce trebuiasa se implecllce atiiudinea artriirrraa clcricilor gi a altora.r i r . Deci sfdntul sinod hot6regte.. r i r r .l l ) ' . r r . r r '. . I I .inoclului in cuviliteledela inceptitulca_ ..ii'c impotrivacapeter'lilior lor biseriicgii. A t .r. r lcr ca Sir se r llcniicneze dispozif iiler ef e.lllr vrlrllit la comentariile dela cenonrrl 37 aposto!i _=i . iar canonulprezeni s'a ciatltentrucazurispeciale. l ' .totugi sunt capabiiide a conspira impotrir. . r r r r . t . t 'r .rrnrrrrl 5 al sinoduluiI ecuml). I)espre a. i l ' l = ' = = l . . .r . rt g i 'il t.11 .rrh.cari participa Ia conspirafii contra impdratului sau Staiuhri.rrr l. 1'.i acele legi suntcoi'rsiderate drcptnormcgcncrale peniru obligatorii tofi. deci Ie complecteazi l:e acelear). ..1. ur .lit a aCCStr : ait 0t i. gi r!i:r . Ir ' 1 r '.::r. . 1 ! l t r1 . r 3 .rrrl rrr. lr r t t . li.rl(r itt raspAnditea lor. I) Ideic sinrila. . ( .i. r r .. t / ap.r:ili:l rt " r r '. .r. o1l t 1r .

.ri el. adeviratci lintilale cie anumite restric(can.rrrrr.r ln cazul =.i o tt.:. t .i r z.1 l g ( i t.r.. .i l tttr l :. decit numai dacd ii silescirnpreiurdriexterne gi adici rlaci"r in care sd gasegte bisericalui.ilr()nill ltrezettt..r ttci o r ' 1 4 g i i 5 a p tl t.r.i treaca la alta biserica.Irrin cancnulacesiase di nol'trna ci nici un clericnu. min. rit' i rlr. trrrecum canoanele3 gi 4.\t ..t V .rrronulal i0-lea face rnenliunea la altd.rr' rti nd ' r L' . ... t 1 .. dar iiu nirr. .ll rl rr.5 .trcian."l r r l tl l I t'r '. s'a u fi xa i l .t1lil. l{ ) 2.i 1. 3 Ant!ch.i r r . .irt accsllrisinod .( 'tt'1 ( .1 ) t'..l. irrrt lrr r lllit' lrece din rratiilate ==+. li clericii tre" .idLrse deja douiilcailcaric'..r=.' rt l II.ill.t:riciir iar in al doile.i l ' p t'i l r ( .Ia.'.i l r l i r i l r u i a tr u n d e Sg l t *f r '. nu se va inapoia la biserica sa. i'l . ci sd.. t l -.rlit sa o iaci din cauze i:oii1ice. cnri picl'zdndu-gipntlia lor din nevoie au trecut la altii bisericd. rvir'irrl altei biserici lt. J .r. in uril-la accsltlic0itiin'lf.t = n.{ r' '....rilllC...'i. se mullumeasc6 cu aceea.l tti r ..i n o d u l 1 r u l r . s& fie rffnduili la biserica nltei cel6li.= .lp.gi poate pirJsi biserica.rl li-lca esle de caractergeneraig! inierzicenumai .1) Vom mai vedearepelindu-se acesteCrispozifii rcleliloarela sinoadelemitropoiitane sau epar'hiale.lir o lllin aceieagi cuvinte.ritca itt acclaStimp sa nu fie ii ac. a F1.:'.lr.i tt l a s.itrtlrrl clerttluidelar cicuabis...llrclcriculsi treaci in mcd arbifrar dela o bisenumai desprecarir i l. ll. cari att fcist ciiittl in -gcdinta Irarinlii.1.lr.i propunerearesl.. . i.i c1elrecut. clugrn. t. .' r l i tr ti '.). 'i '.r tto .. li. l i t i i l ..ti l o l r u l l 7 3 i si tto .-rici 5i accst ir"rct'u =. . t.i..l.ca:'ele i==i:r. 16 Sard.1 il.rsc.l.sc 1tr..a primit pdn6 c0nd clericul. care s'a mutat.ir. cu exceptia acelor. i:'.stirinibi:ericestie).{o l ) :l i i r .ir.:dcltscgle cu cxciucfu:rea ciin comuuitarea bisei'ii:cscaadica cu ce: mai inare pecle..ro llisericala alla 9i o pern''iienumai in caztrl i i. ll : : eu lr r l.r . .-l a . Veronicianus la creiiritrlirrrpAratuiuil). ttou diprezent din r. : 3 r . r lr lr t t r t illt r l pr ' r '.r t) tr t/( t) f.r 1 . i.i | . l etl t I =il *r lr t : r r t t r t lt r ' : .eciivd.i provinciale. ..l r ornPlcclarea canoauclot' =i .non. iieatirrniioare ..isc leiugiezcai s.r rrr r trrllriicc clericiior in genet'al mutarea provenili ciin ir.biserici. de sinoadele Canonul 20. lrrl rl. 249.r . .n'./'( r . r pi sit t l pe .i= .:e'. r {'r r r t or r r r l '. .Clericul.:.cei pre'!rf . Iar dncd vreun episcop dupb aceasts holdrire ar primi p{-l ull cleric.lrt l. I I .r r r ". a cdzut in 1:rcvincia..r Ir'inrt:.-r. t 8 t ru l.lr.ia care esie r3ncluit pentru servicit"l gi sa treaci la aita.t. 1 0 ..r..rrrintnr cdtva dispozi!iile 5 9! daie 1:t'incanoat:ele Itr t =''rrrl .' l tl r tl l .. rnilno"ci 1:uterea poliillor s'a ldigii in rnod simJitor faJ.t. I V e c .rli trc atenlia fali de propunilor.i pfO(ttrilit: iiri .i.copiil nu dimite pe acel clerlc fugit la el.' \' l l (' \{ l ' i =* l l l tel e l. url . c it .'.r...r.l .l 'r i t .t1trlui.54.rrAnri fiinric* prin aceasta =r '..lla biserica. i liir 'f r .l 1:uterc Icg. 4E 8 .. trren'tioitcazi i!i!. ri' . r l. ci 9i episcoprrl.. sinodul la (can. !: :r=r Pililtiii. Ft r Fi Fi : = fttl tte tl er A l fti * . .1jrl. .r l i t:c. 5 si i0 i.r11.15.6). prin aceasta i. care deirindede alt episcopo s'a holdril a se excornunica atdl cel primil cdt gi celie l. :1. ! ri I'lllll * l rttrtrl l rl rtl r€.i l r i l r r ti n a Ia Si n g U n C l g l .rrrotllrl ctlrn am irt acest canoil iti'itt trtttriiiicll: clLttt.. ..!. l r ' i . r '.. la care ait fos! instilttili Fi sa r:u prafi !:= i: i.. respeciive pand cAnd epi. l ) ttl i 'a rrl ri r' .r .t r .tIr.iri irr r.rlr..tr i . 16 I ec. . r l r r r r ttr ) . f t nllB .15. ' ' ) I ' r .l-ir.iiinvestesi propuilsreaaceas'.'a r e l l r :1 i i tl ta i i . 2 3s in .n. -<in.rirr lli'. .rllr.).. .'l l i .i' E .=rr rru.=r i.-:irll.. .. gi ambii vor sia sub aceastnpedeal:sapinir canclclericul respeciivnu se inapoiazdia locui siu.re lrnrr. r tttrti ttrri l l l r' ' .r r irr. dup6 cum arn hotlrit mai nainle. l{ nr dlLr n. pa1i..r'i. l tr r '.i i r r i li I ) . in prinra Iinia au .. . 8) al Vll trulan ccrunenic aiard fiuni.. cale l-a prinii .d ce o nutria tafa de Biserici pi gri!a la!d de '.r ce a da lioiilrili in ch..careie violeaz:a accst cf.sc poate' .. 1:ritttind ii irrrr rr.. I l rr' . . cbservi Van Esi:en. 9. la care clinlnr ince.aci.r ri.iiiii Liil Ili 1li 2:") a.rnilcr silii de p::esiunea imprejurdriicr a fost 9i CdnsLrl nevcii :.1 'l aceasta se 1:oate dedu. l l f{l cl i l 't'l 5 i 1 5 9 i r r '. iniat el sinodului piopun€rea ea 9i cit c1E subiim considera ei cr fitc dre'pii-rl sinodului episcr:piior.. r .s ss di clericiiot (r)zrtvtov:lu. 1'rul . lt t t lr lr t t lt r t t lr ' '. llil tl l 5 gi i0. ca unul care sitigr:r a. 1 1. aga gi acesta a fost adusir: urma &m vdzr:t cu cAt respect $!-ainai:roirunerii impdritului &1. ' ) O p. (15 ap"..J.r .. g0 Cart. .1 ..pul s'au invrednicit a sluji.:.. Clericilor din slujba unei biserici nu Ii esie iertat.r rrrrp.:i.. t i'.

r illl c. cu a ta tm a i vAftOS. liot h jur is c anr . 3b trul. i. Irii.to.rr lotldal. 1.. I i ...r(r prrlea remiteintacidepiscopului..rlrr:tur"2). l l .rtorizi pe mitropolitsd piisireze careva succeda.rxuijit3 zu)r roi. pag. .".e: . .tr. /t.i 7.(' titrltirtrtoaLlclrcpisccpului). citaf..r lrtr l1.rrrro.sd-gi insugasci 1r'.r n 'n r .dupi cum se inierzlce prin canoanele vechi (can.tot> r).9 sin.rr .") r'.. prrrrri. totgt).r .. . 1:rin care s'a interzismitro| .ri.l.:l 1g-18..lr. lFi':r itut. ') i !: . *_ .'url 1'rr. vt:t..l .r tioastra.l. gi s'a tradus prin: .ilur.'tr.! .iri)at xr.. lV ec.rtrlc cori:..1 r. se ilricrziccgi c--.r:r.ti .Ioan Antioheanul in al siu .rirtlc:le aCeaSta SeinterziCe CanOnulUi l.- . l. 22.) I.tr .ll dn lustells)..!illl 'l (74 ap.). ca t'i o r a n d u csc ce n i m i r tti trrt I r Irl i rl l l . 12.rii era supus episcopul decedat.larulcanonurui 6.. ir..rri7. orinduindtr-se ca.r '.'en.). In r:dilia sinodali ruseasci din anul 1862 sti altfel.i.r | | .rrrlocul citat ca Dionisic. r .t.lll t ir ' rrr.r.r.o reclamatie fiicutdde vre-un clericsau laic irnpotriva episcopului sau clei'icilor. 81 Cart. cari hotairisc a$uprareclarnafiunilor facute. V o e i l i e t I u s t c l l i . .CoCice canonico are acelag text ca Si edilia sinodali ruseascA3). .l' i.rli.r.r t .rr lr r k.preculn . r tr l .ia.tov ilqtti(eu rr) ttu..i)).arn vorbit pe larg despre persoanere. cari pot fi prin:ite in calitate de acuzafoli corriraepiscopului.6.. lg6.r.. trebuesc =rl . r .|t.rtrlrrirl. al sinoduiui II ecum. rt r r i . iar daci er.r '. lr ..!peurat. r l..i ntai silnpltt 9i rnaiclar i-. ..tf rlr. hup6 cum se interzice aceasra 9i celor ce le iaii in primirb . : l .1 . [. episcopului ..ttttlCm h3tarili Sd-l Ufmim pe agestain mOd atr=rrlrrt l r lr. xrti ro.iln spus noi arn rnenlinut textul atenian diir +ilrill'. .'.rici. .xu.tiuverieu repi roiE ).i l l .a Dlonisie acel ioc este tradus asiiel : .rc(rat.e. rrro/trro.242 2.sicuf antlquis quoque est cai.1.i n ( ) . r r r ..nriul canonuluiin telul urmdtor: "Acestcauoniuter=i. roi iilru iztox6.rrlrrct'r'tt.rtr/i'.r poruncitclelicilot'. tri ec.. :riro {lltvo. At. U. . i l. t t lt ' . care serve. lr r lr r .ov:.t:.. r l i tr r 'tl i !i . 6 sin.rrlca din lucrurile bisericegti sau per.t f l i *.. 1rcrd Di. l+' r. -.. i r ..il. t t t r lnul 40 ap. rl.i r-[cclarrin c:i impdrtagim iniru toate ' a'. l flr. 1 '.iclin cauza aceasta am citat aga l). l'riirrrrllcxt este acceptat de cilre Zonara gi Valsalnongi =i t. r lul. 'l . Acolo sta astiel: llln {. i l i . t vcr uit lr r ivat d a episcopur r r '.tlrlrl ( rrr. rilrr .r:l .o:rrrur. r '.riali.r1rL711.' daci: existi atari la eplscapie..l ti '.l. (40 ap.Am citatacest canonagacum se gisegteer in sintagma ateniani. r.viotp .). n.1 r't.l r .l . lt '.ap-i| ro). 129 Carl..l('r'rrvitrit. r r \ r r lr r iln.Ilttils. r .Prin acest canon se repeti dispoziliacanonurui 6 ar sinoduluiII ecum. ' tttt/i.rtullr ..a pina la sosireanouluiepiscop.ioiribus constitu------:+ I . 129..r(lrrt'r'rrril'r t. tele lor.rot z)lpzzoi.i..or)..r i. .ttft\rlvouotv t)-rqyd..!\/{. =r r r l l r r l r r . .tiouqflu.r'(.)r:q7.l ( .r.ir. ") ln lil. r . 9i Ca.ur'1'1'qirt.' t rt r rr 0 rrl l i u n t $ f U l l 0 r' ri .s) e."tirtp.l'r.rou.i r to r l a l ..... Compar6 edi{ia eiin an.rril .rl' =. 92..r.. atlica in Ioc d.'. 13. 26.l t.' l.l l l ( l r ti r ' vt'r 'l ti . La conre.i Iu l :i C i tSC i l : "d u l fa C u fn =e i r .peniru care facereciarnaJia. l .rl.. iar ceice comil acesr lucru s6 se prirnejcluiascddin trep.. '.-. precumgi despreforurile iudecatoregli. B. rlrl' sn instraineze averea rdmasi dttpd moartca epiondUpiCUm gi Ce=l'.rrl.. 30. r r r r i'. ..lr:r.i3 r. rr! ..sicutiarnpraecedentiburs =i-trtllr lr. .11'7 t'. uniAga numiiul Codex canonum ecclesiae '=*-:1': crlil. Canonul 22. r ..rteurat" sti: .t r . societate e lipsitde bdnr.ll) al sinoduluitrulan.ru r1r1l'inrire(luc:'urile luatein senrimase). '.rIlncnea regulis 9l la Isidor: .'. canonular. 40 ap.1l tt'i u ( .lilrrlrn. It. r lr r l .tece bazh pentruiucrarea noastra. ir n.i aga numita Priscaa)dease!rrFiir: | .rs. xa! roig rap. r ll : i 1 rl .. . ! : 1 . n) Pande*tae canotrutn I. l . r r .rrrl urlur .. trebues6 se exarriineze in mocltemeinrc persoana acuzatorului 9i adici de ce fel cle renumese bucurdicesta in gi dacirrnolivul.r r t r ."ii.i' . Acestui text coiesl:unde exact 9i texlul precumg traducereadela ijeveregiul). 34 Ant. r r .' ( l t r r . inaintede ce s'ar prinni vr.). Nu esle ierlat clericilor ca dupii rnoartea episcopului lor sd r6peascfi lucrurile cari ii aparlin acel... . .tr u):r.

.. 7 5 .rli pllruii ..tl..ba c0leodald chiar fiind de acela.d e a l l I 16 I l l t t l h r I l l t l l r t l r r f. apoi in_ trear.. l r r t. 1 l r 'i k:i ttfi l c ci t a p .llsLrrnnare exactaa averii particurare a episcopului.rz. . sdu.ai1. 1 p 1 1 1 1 '..j111il"j imparle intre membriisii.r . petrec rnult ltirnp] inlr'insa. sE se scoatd de acelag ecdic impotl'iva voinlii lor gi sfi se inapoieze tra locurile lor.t Ecclicul1.rtului.rca irisdnu ar da ascula sc irtapoii.i 10riaceglia aveau drept dupir carroalle Ia avereaepiscopului pcnti.rtllunt. deoarece i*sd *.. l d r i 4 * s e r l . ! .iru . d e o r i l g '.*i1.X. i.t irt plivtrtl.t.icc'asca.l i r l r l tt. ' l r t I i i l i l ..a-l cheme la orlocaliicslc rlatoare enlfeldc lucru. T: t .. afqr.dni. 9 .pt. lestanrenfIa *"rrt* JJ ori nu.frpi epis.rct.iu .irinliisinodului deia calcedo.di. nbserva{ia iui nir esle potripr lin.itr.ii'l persv. In socir:tatea prezenl.:r.1 .rl.creoarece se lioat€ Si copii.r l r . 2 { } s i n .d a f e p i ' . et .. :ef.rtlt'zc sii-l sileascd cu forfa. pl. canorlul deslinat poalc1:leca in alti cetatefirfr de avizul specialal episcopului iar dacriar fi prinsintr'un rrcglictind loculsliu dc scrvicitt." iucru.r rlrclrlttrilor q n l . .i. 1 Al I t .i 7 ..'zke'Balsarrron Bisericii.. in accl caz arrtorilatta trcibne fare rif. 0n. dupi rege(civ**) vor fi mo$tcriilori rurrere ratu. .:r in fine nici^cutexiul prinr. Deci sfdnrtulsinod a trroiiirit ca itnii ca lce$tia int&iu sfi se aclmoniaze de ecdicul preasfintei blserici a Conslanlinopolului cd sii pfir$seascii cetatea lmpfir#teescd.u r.. in crlre ar.r rrr. p.dupa care trc importanfi generali. iar pand ta sosirea -gi-*.in Ioc du u c"._* cli*1 zrce canonur 40 ap.rltltl ttttli lr. ! t : .r. neavdnd aulorizalie. r i I r r L .'. bisericeascd.is pri. ctr:pd :1_:1-rjbr ?o1.lit_o. i S t r u l .If0 i l r l fe p r te'i tta 1 .i.i petreacdin cir1ieegrlnrrlrli ( dtrnttttl r'ctlictrl rl(''il)r'(' IJiscricii. i 0 . poporuliinpotrivaepisccpului cilsordini legal gi astfei au provocat spre a pune staPirintii calceConeni.nri rji.. t r : : i nu L. r .aulot'ilalr:a . r ! r r r l r l r l r l l r l i l t l l tr r l r r i l I r r r r l r l i !r :l l l tr u t..1 r l r r i r tt'l r i .t.o't. nici cu celalait nii se plercle sensul canonujui.daci .? * In istol'iaacestni sinod se face aminfire despre disoragit&ttd tllrrilestirnite in Eiserlcilcie cdtre unii clericigi monairi.5 4 .. in conientarul Ia ai:csfcanon. precumSi a ceieice este propt'ict'ltca odeoarece. l V e c .r\.e. carelese repeti la sinodultrulan f.s : ct o.r. .1'ilit. rll ut'rl f +r1r! gl qtilr rrtlr{nlr olici."dacdnu a facut uiuu*ta coilsemnai.tirltlri .. r c ii. defntla de a tttHtllrto gdvrtr r.hrilc lrrtletilnrc=li "rlrr.rerrl. . rnergdnd la impdrdleasca escornunicagi cetale a ConBoiotv adici in antericrribus. ut'rllttr'. dar s5 existeo c. . rlantinopolului. (1 5 ap . dc r r c r c . . .u' aruin..r) Iar.alla'*{ llrtlll!l rll llirrrrir Irr r ullar | | rr sulrrll€llle r hrile airrrlrrrrlrtr rrl|.rru**n*u gi daci mitroporifur gi-o insir.l r t1 4 1 r ..r f..tl .l l r i !l 6 i f fFt l .:. sr se ac{minisrreze iL *gaaruit# ii'#. c: tp d c o m e r . .copului lor cu c6dere.ii r.i admit vechsa t orrlbis.sari iirri.l fl O:. 1 6 S a r d .l l l tttl v.r.r l 'r l r r i ttl r r l l r tr l r i ..r cdtre mirropoiliur com_ pefinte.r'.aiila arc vnloaLc ftt grr'[virrlr pe clericii. iar dcc& persisld cu neruginore in acele lucruri..r .1tt.:'. r'.250). r . s. en'litcanonul Vlli acestui norrna statornicd. . sla cutrt zice d.r. t r s . lttt /-o 1a _ ra 5i llnl. l)tt1lilce irrllav+.:a Noll..r. . lr i.irrrr. din parlea epis.: lui avererevineEi.rlil :t.lsel Canonul 2J.1 l r t1 tr ' r . indnLis:rjs. : r . .ii s:u servitori. r r eur r i c ir ddniui gi lui \ r a n " E r . D. ll A n t i o h . .. 1 5 . 8 . elil(trl.in coniormii:te cu c?i-rcflur prezent" .rft. l r . A venil Ia cunoglinla sfdnlului sinod cd oarecari clerici 9i monahi.i . !. cenonib4su _ar puiea fi Ia Iocr:l ci it caztil da.o".e. pe carc o are la episcop..5 .l tt1 1 l tl .nrricle.ltlr ill ctcclericis.r l r tt'i .taca exista aceaccnserfinare gi episccpur nlcare fdri de tcstamenf.r fttt'ttrilor deletteat.r r.l 1 r : ci vi l . se vcr caterisi.. . 9 2 C a r t .t dlrrn.Syl i .ir'liitr f. jaru prirrr ediii. r rn l r l l r r r t r . t .r l .l lor f:rr'. ..Dacd clerul.i]' "t i.vr)ir.ipcruiisiurrr:a lot' gi r.r.r itrtrc d ..l.rillehleelh s.e"a.eierrtii ra nio$tenire fira tesfamc. .cifaf. 3 .l ia scaunuiepiscopesc. clupdsensul careie. n q.ticr. succr:sorului sa. t . nouiuiepiscop.l:t:. t a r i r l c l.tc(:.. ) .i s. dupi care episcopril poaie clispune gi cie auere::sa particulardgi i:oafe sa dispuni dupd moarfea ia oupd irl'.egie.l'. 1 1 l r r tr t .cricii.r l l r l l r a f tr :i l t l tr !ttft i l :tl ) Jtr .*.Llrm?rrrd lor gi si indeplineasca serviciul loti frebuesi rdmAni la locr-rl dispune cd nici un cleric sau monah nu loi. 1 6 s i n . ci in fond remdnear:cla9. . ea frei:ue sii fie aciministrati de citre .l r n 'l l r l l i l | u .o1.u lcr _ ori facedAnsui vre-o dispczlfie in s. t) n.'.244 c.'::t I . ciispozitia canonului 20 al acestu ilr:(.careleavea tarp trre. . produc&nd Itrrburdri gi conturb&ncl orclinea bisericeasc6.t. ': .rp c)t .r r l r tl . .l r l r r r l i r t l .rlor'rrrilt' e1:iscopultli rlep'1r'lt'. ba siricd ql t'nsele uncra. I e c . in ca_ zul acestaaverea p:riicuiari .r a l.. .rr i.: r n : r .. f j '_ " " 1 i .aru lrri qi ir n. .tlcp:icatt' cari se in* cu cxcorttunical'e rk.l r tl r ttl l-. .li. 30g.

' . At. e'et i a intiia dati au fost recunoscufi la inceprrtul secolului al V-iea. -'j can' 75.rrrl . 6lg5iclupi s1:uscle lui Vaisamon protecdic se nurniagi daci pe iAngdepiscop era nulnrai un singuradvocat." il.t. t.t .rl l c t:ttv i nl c i u' trt.. dxx)qot{xdtzor.. Contyrani lucrarca mca: . gc.O..'pe H*t urru mai mulli si cer crinraiu cii'lre dansiise numiaprotecdic (trptur_ izr)r.r' l ri l .r.i l i l .r le grl ttl t' rt it (r. 35 s q .l rl . Cf.1.tl l ri i tl Il l r.ti ' i ' i .r' .. cari rnotestau petrmancnl lJiserica cu ialbelelor. 4 b .rl rre l l t.ri. pului nu premerge clddiriimAndstirii 9i daca nu se pune ca fenici nu trerespectivd mAndstirea rugaciune. 2) Comentanilcan.l l -' . prin care se dispune ca episcopii mAnds' sArguincioasd asupra cea rnai exercitesuprauegherea tirilor ti totodati interziceca cinevasd ridice ministire firi o mAnistirelird perpermisiunea episcopului.tf t*l F==l i .".tl i l . ugi daci rugiciuneaepiscornisiuneaepiscopului"..!ttre .i i = t.itr.rr'. Siat At. I sin.t' t.rtr' .i tt. iar ceice admit s6 se facd aceasta.l tt .rr. 4g5.. fl i l C a .i i l t.1ripo r*v 0i.l ri .ttt.l .6 247 partc cand Bisericaavea nevoie pentru apararea sa in genere '.Dennniti{ile p3lT.t' op.1 S enS . rrr l..tl l :.o opiprrir. Ios. cari stdteausub protec.ii"rt fali de arbitrariuiar...l l l ' t".tl i i i =i ..i t' ttl r' tt l l ttl l )l tl .l ' l | ...ga iiccarccpiscolr cite un ecdic.r'. I' t' . c tt . l trtl .i rr.1.l trt' .l = .r) Dupa timpul gdsim _acesla -irirtJoni pe."r.t1r._h^ri Zb Cart.ld.r.l rtl l .co'rl.).fia _ in generat Bisericiia). incit in fine chiar gi autorititileciBiserici din cauza aceasta.13. il0 f11. eecleslae Afrieanae..i l l .1r' 1' li l r' . Li i tttoi t ttl S l r.)4.uiuiriuf.!rr7.ru rtitv tr6)eov). S" t)8.i tlctn.trirrlii rli'l. .ptnt :. A . pe care asdziir are advocaturconsistorurui.l . "Daci seclddegte zice Zonar?.. .1 =.cdnd sinodul delaCartaginadin anul 401 prinfr. Canonul 24.daci se o[un.tl ' l . uriu' .rjor$pari tratatulms' : codex cs*..l r..49 trul. 2 €iril Alex.rlt' tt'l ql l r i i !i .v. Stintilor nodultri linut in biscrica l . Sint. i in canonul al si' dctailal sc vorbegtc piscup.uxeiou xai roi rptotezDtx:ious).a cetatea $i si se inapoieze la ale lor. care si reprezinte niserici sar.*t etr aveasi daforia dea se ingriii o* riutiJi fdrd de lucrugi striini. t k t t t t l '.rr-l = .l i i . . gre*l i l ri l el e == 4 l r al = l ..lit trir'i lltl litl adlllitc ca bunurile rnAlttttrt'1.ttt r. 'f Vazi: Dr. l i l ' . accasta Despre pe vom carele il cita Apostoli.rlcc:tlott gtritt canonul lor prezentci trebue '. .2) serviciurecdicurui este aritaf intr'o rucrarespeciara a tui Valsamon.rtoritdfilor civlre.li. cum si in societatea civild existauastfe!de funcfionari'(lir6. pag.(' l nl r' r' l rri rtIr' . conform canoanelor Aladari de minastire" [ue considerald fi numita numai carc cslc sfinliti de episcopul minaslire 1:oate prin rugactunea lui l)tttnttczeu insugisau care este corrsacrala de ecu allc cttvittlc ttuntaiclldirca binccuvAntati cpiscopului.hl r.Lil. in genereconsistain apdrarea ln fata touritoriudecdtoreeri civire i averii oi.t..tr. Sinodul prezentla propunerea si dat un canon special(4).l i r.bupJc**ri*ipr*r.t' .tl l ttt.7"/r".irrr.tt! r..t' . (4 sin. ti l rl r*r.rlt.=1.i . cari petreceau intr'o cetafegi s6-i sileascd pe acegtia sau prin sfat sau cu for. in: ll*.IV ec.l l tl . .ctic--i defensores ecclesiastici" avocafi bisericeSti. Eg0_S41.r'._ri_ persoanes'au nurnit bisericegti. 45lJ sq.uncanonal sdu a ceruf dela irnpd_ rafi sI fie alcgi 9i nLrmlli avocafiUlsericeSti profesionali sub supravegrrerca episcopurui penfru apirareaceroirezali.:ttttl t = l .ttt't !nrrrr.t:..rl V l l -l ea t:tl i C C -gi i tt lU- 'f r $ =Fr*ti l Frti r. 17 sin. l !r l i l er+ l l !ti l r.rrn.. .l i .oirea epi.la. i pt'ttlrtt ltitdt^itttttir 9i nu estepermisa ti trans'rrl l. I-ll . melie siguri aceastA 1).ttrdii arlt. Mdnfistirile cele odatfi consocrate cu tn.pi). :!.l i tti l i l t. ldcaguri lumegii.tv t' t' i l tl r .ttl tl r. III. pe persoanere proteiate de ea in fafa autoritifilor civiledupdferur.l ttt i rt .rl r' l l . Zhishinan: Die Synoden i.r' ttr.rC t' :.unf*ruru" oficialda unei persoane ca funcfionar speciar in fafa autorifilii civile. etc.Istorlaacestuisinodne spunecd mulli cilugiri i9i per" miteausi-qi ridicesinguri ministiri pentrusine liri gtireaauapoi Etimgi ce fel de disordinis'au iscatin loritdfii bisericegti.'.tl t-.i ' .iin n"irurlaoortorloxii. sA pararu"u. I il..l rri l ot' rl i .VII ec. scop'iui sd pentru totdu""n" m^ndsriri gr averile 'dm6nd cari le aparfin sd se p6streze-9ii"uruu s6nu semaifac6 ---1. i ---* r3.tttorl ttl ol fl l l l (l p| l cl i Fl i l :.i l t|rl rl rl l r. vile au fost nevoitesi-gi ridice cuvAntulior impotrivaacestor impiratuluiMarciana disordini... . iV. lefcrilor la acest lel de mAnisiiri l'.sii-'iT'r'o?r. Leunclav" Ius gr" rom" I.sE se supund pedepselor din canoane.r C.

i rttrtl ' rl i ' i l ' 1l tl :i l l tl r'l rl tt"i l i ' l ' tr ' 1 t' * ' . Dar ciacio Biserica gi avercaei..1 ' .r ^ . gi acestinstitutar sta sub nemiia Bisericii 9i nurnai autoritateaaceastal-ar' loCitasupraveghere pare cd acest iucru la nici un caz nu ar fi de se conduce.i.lJ'. lt t t t t it t it ct ': . 35 lrul'. t l lor t it 't 't t 't lt r 't 'r t t {.^ {i a de rra a a se tnavea autorizalia ' Dupa calloallcrniiropolitul cari eparhiale' circumscriptii .! rl i i tr 1' .l:. se ldrir:regte m&nistirilorgi a averilorrttarta:. I 1' 12 Sard'.jl!l l. 1 7 s i n....ir r I r 'r ..i "rtIti trt" r 'ri i e.r"'". I F I }i amane neglig6 turrnelc-i""t"ar"iuL.. ci numai unele..acare l"Itise permite legislatieibisericegti..r.i . ) ' t "r : r r t lir ir t t lt 'iir "'t r lr ' t l't lt r t 'iilt ' r.ii-.i *l r= rrtal !.'Fr "ii]"il'.u. decAtdaci ar rdminea numai lEcaguri ) i'or r r t nt r r r r l lui Vals am on ) I lr i' .tuiit''Jitt' t'ou iipsitecle r. Ia impreiurdrilecle timp 9i loc 9i la din considerere accentuai. ar aduceBisericiimai mult folos daci s'ar traitsiorna putea pildi cum se s'ar educa tr'un institutcultural. ci acclctlcbucsc dela nici odalanu slepot instri!rra stirilesi averilcrninaslire$1i gi nu sc pot prclaccin averi parliculare. (58 ap.11:' r.."lo''-'*i epis' sra'ntui'.Noi nu zicetncd toate buin!&nclu-se scopurilornobile in serviciutr mini.1rlrrer.in care de cadepreoli 9i invdfitori buni. ni nici canonulacesfa9i cu atAt mai pufin. nu trei:uesc luaie non gi aitelc rclcriloarcla aceastachesiiune absr:rlut ca si cAnd mAnistirilegi averilemAndstir'egti in inJeles altnici odalii gi sub nici o condilienu ar puteafi intrebuinlate Firegte m&nilrratein inteles condifionat.i 1*ir+ . rr 1 e t e l re = ' ..o necesiiaie sb se rlu ar face aceasta sd se prelungeat"A'-i"t-Cacd venitul bisericii vii' UiJ*ti""Eii'.:il'.a.unde eventual intleinte. autorii5liibicuia) adici dacase sustragde sub supravegherea sericegti ai devin caseiu9i igi pierd caracterullor biserlcesc s'ar putea 1:inoiri slinfenialot' de mai namegti. :L:lit\r lt) tl.ttt dela 19 (can' spcciale scrisoripastorale .li . i-ur reul'J nur*i autoritifii telul acesfa aitcuiva.r 2(t8 *_-2+9 creitin scopulunei micum din puttctde . 1 .i6 vre.tlll""t.11riii dr: instituireal|'irropitorln.. cari alttel privit la risdrit gi Virlsainon. ll ..acele episcoP' 9i mirelelor' de u.. I.. ''ill"tt"l"'"'t:.i.Insd supuniipuduptul"J'* d" c[tre economul duvite sd se patt['" "unUr6"'ui I I acelei biserici' 7 l ' l 2 l ' 1 2 3C a r t ' . ci in uneleca* accasta.1"1' l rl l i rrtrl i ttr' :"i = i l ' * = ' r' l tl r' .l l ) . dupacircumslanfe.. t r . Dupd. .rrizarear). unui institut utat dc stant cstc ai scopul nhstiri este s!?nt.lilc secuiarlzarea lli al sinodului VII dar mai ales din cattortttl din acestcanon. . trei luni' dac6 copiioi sd se l-. prin sub iuristlicliaBisericii9i 'oi cteeducaliein spirit *tgti" clc o mAluatl in scnsttltroslrttla nici prin secularizarei urnnale in scopul geucralbisericesc: nistire nu s'ar pierdeclin vedere de aga tot estc fot de altul' care specials'ar atinge"" tt"o' in o ministire in de a siant ca primul' fi'eStt Otuptul -transiorma 9i nicidecum bisericegti.l tti i ' i € l i = l l l l ' l I h. detimp mdnastire lin.. Dar in secolulal XII-lca veilemci lumul acesiaesfe ecumenic. i:.l'iscopi /\nti.tzi. = : r! f ' .' ' l rr"l ' l 't |t l l l l l l = = F l 1-l r: I i l rl tl l l i :l ri ' tr .l). cvidenliaziconcepfia apirau severitatea Noui ni se pare ci acestcazuri s'ar perrnitc sccul.. apoi maestri buni in arteie frumoasegi altcevade acestfel. sau poateci ar aiungechiar in mana eterodoigilor. raspunzAndunora. lr t .vcdcre..:.ittt.r ' l' " l r l t t ' t t t ' r r .rit. Severitatea ti.rt t .e*=re "l .hotdrit ca hirotoniiie episccpilor.rttc.r) pe respeclivul hirotonia t l r " 1 r ' r t " r li. lugiri. secularia lt"abitaprefacin licaguri lumegti('xon. du1. Canontrl 25' dupdcum -am -auzit' I Deoarece oarecarl mitropolifi' hirotoniiie canoncii "vinovaliise se supuni acestui luate cuvitttele trebuesc pedepselor din canoane. curnva nu *g. il'..r.rlri. pentru vre-unscop imoral. lel.rs de ru"u ca tirnpurinrarzierii H-. . . nlEt a i e l -= c l rl " rl € F* + l t i e t rFl rrI t a : i t ' e l rt t l ri l u 1"1 l"ell t 1 1 1 1 l r' p l 1 ' t (l t O V O f c g ' rt re rrl t t i (rl l l o l l z i (t : l " i l l l e t l l l l l t t l rt i - 1. a niinidespreo astfel de transtormare nici altui nu vorbe$te numaidaci acelese ci se condamnd stirilor gi nicinu o condamni.t tttt t' tl ' i l i l ttl r trt' ri i tti l t.t e. l i . l!). trtrai'ui1ta. poporului ar aducemai mult folos societiliibisericegti interesele pentt'uc5in acel chip.stiriles'ar putea transiorma ditpd ctlm am acelea.i.cSnd adica menfionate.io-frin rrrilrolrolitrrt nouiuiepentrualegerea t. l c't t t r t t r .. deoarece condamnat.ti i i r r c p l' ..t :] ! .lndseama ingi loc.u. il r lt "lr lr ' r t t t r rt lt ilr npolilt ''t "" "t ' l i l !r'1' rr!' l rl tl r' 1r' rr' tttl tl ' t1rl t' r' l l l l l ' l l l t"rt' trl l l ti l t' l tl l l l ' l t' r' 1r' tt' l ttt r' Ii ri r1111 (rl ttl t.

:= : i . i r. I rrl rrr' t .t:tlil tlt'.rpectiv... .r i. . 11..:i i!r ii. La intrebai.r1. ' . qi nu nl)orc nici din canoane. :2 Ciiil l\lcx..==..:J). d ri .. t c 'tt. ... l ) .lnelebiserici. 7 sin.. caterisirea gi excomunicarea.r l r i l 1 :1 .in.i cri. cu exceplia cazuluicand din vreunmotiv important este innposibili insrituirea episcopurui.ttlt. . t'| (i. dar despreur. ' .'i.il. i rl .. 12 sitt' \/ll cc. pe care o hotirigfe sinodul..o a n e ( t'p i 'i 'o l l r r i r r i .=:.!'i i i l r r '.. l i ..r . i V l. i V O a rl l l rt . . carcreviorcaza acesfcanon.tlt . II..ul)lil.. ! . Sinodul.r " i i . ri ! : r! : . si faci aregerea si sa hirotoniasci pe cel ales.i....fl C .va fi supuspedepseror ( i. ' r1 . . l '. i r. rluvitegi despreaceasta spunce o eparhienu poate raminea fira episcop mai murt de lrei luni.r .t':li aduc. ! liri .sd fie supusdumnezeegtilor (38. : r . dar sub acestea trebuesd se infeleagd cele ma! grele pedepse.1 . admilA. ' l .r l .' (':l cd Dum' .. l f (l . Il .1 |:i lrr. .2i. .t 1 . rrt .. l 't 1. ' i i l i l q. carele va chivernisi averea bi' sericeosc&dupf. valsamon rdspunde:oEu credci esfeaceea. rl l alio.economul avereaBisericiivictt clerulrespectivtrebuesd chiverniseasci sd dea socotealinoului episcop.r aleoamesllileteleci:lc scumpe hri il. t i .)lir: s'. ' on re n l l rn l rl l t a < :c sc t a n o n i n S i rrt.3:j Cart'. 5i econom din clerul ei.. .. .r '.. in carea murit peiscopur res* pectiv.lpli.r 250 251 si-gi insugasciaverea Bisericiividuvite.A t.ioltr' l l r '=r u r i !. Dupi comentarul Arhim_luiIoan deta acestcanon(op cit. dupicea dat dispozifia aceasta.i .1. i rl i rl ".deqi s'ar putea privi de motiv lazai pent..1!r l i l l l ..t i rr[ . i . . .u'.rrrrl .esta de trei luni trebuecatcurat deraziua. . r ::t r . vacanli..deci in cursuracestui timp milropolitul era o"utigui'.'fCeE.r1 .itr .ngr. z_ZE. deoarece nu existi art canon.rt rrlu: ttlli rtittll lrtbittl l:ii dispuni asupra baniior'. r r r . s'a hotdrit ca fiecare bisericd.l l L r t '.lrrilliil.li i ' t ' rl ' ir - ..i 1 l l 'i tt a cc:.. rl l f f i .1 ! '.lr'('7. observi varsamon in comentarur sdu ra acesf canon.r t' tl r :.rvclii bis. ! .lc.. ci trebuesa se amdne. r: r i . ri l . rru ar ftrce aceasla. Dup."nonul22 al acesrui sinoci.fie'normaliadicdde trei luni. dr. r:piscopii adrninislreazdaverile bisericegli fdrd economi. Compari qi comenlarulkti Zanarala acesrca^ Sint. i.i l l i l i i ..ea Ce fel de pedeapsa esteaceasta. : r. Parinlii lii permiieau acestabuz..a. IV cc. se spune inacelcadeoarece .rr'i' r. ' i . Dispozifia aceasta sta in concxiune cu dispozifia emisdprin . 1 .penlrucagos' poddria bisericii s& nu rdrndnd fdrd rnarlori gi pentruca rlin cauza aceasla sd se risipeoscd averea aceleia 9i grreolimea sd se {irnbrezecu def6imare.tr l ! l . nilor'.i .-l hoiarit ci episcopul are lrlin r.n l n r ttl l . . t t l .l anrinurcalriroloniei. . t t l l l ..r i!= r= .r am vdzutla tdlmdcirea aceruicanon.f$la l )f lt) illlt) . rl l .in care ar fi vorba despreaceastichestiune gi Ia carene-amputeareferi. ! i 1 l . socolinfa episcopului sdu.t1 . adaogdapoi cd mitropolilul.iutx:iofJu bisericegli ixx)rloru. i .r lltll. t . At..= ii. 7. . At" ll. 2Zf . l fftr t'tldit"fata gt =i. i I | !.iar dach acela canoane..r Sa.comisfie de clerul spre a impiedica rlcla Calcedon. .fie prelungiti din cau' impreuni bisericesc ru vreunei incidenleimportante. i i.. : r' . ttlt l \ l i l i t f l t ' ). 806) motiv poate fi qi acera.l. sE aib6.!. I-il. I $ ' r t l r . l t ' ! i l t t i . 10 'l'r'of.! :.). II.cind o cefafe este ocupati dc pdgini 9i nimeninu poafe intra in s2*1)... r. dupd cum am inteles. r i -. dupdcum o facedansulla canonur 24 ai acesfui sinod.t " .emit dispozifia rr. Canonul dispune ca pe timpul de vacanldaverea Bisericii viduvife si se administreze de catre economur respectirr.unde deasemenea se vorbegte numaidespre'pedepse bisericegti"..r . . i5 Ancir.rirrtirrir.. : . i ! : ' i = :i. ( . .l. . in care se interzice crericiror de a-gr insugiauereaepiscopului dupa moarteaacestuia. l : 1 . . Deoarece in r.l i r.:1 ''.:l =i = : i j .26. 1 . ..au fost cazuricanclmitropoiiJii 1)-Sint. carele sa bage de seamdca avereaaceasta sa nu tie pagubita cu rrirnic gi cand vine nour episcop sri i-o predea in depri*nd intregitate. l t i t ' . Antiolt..o:txttiq iirrltlotr).= = I -.... 4i ap.!i .daci nu s'au putnt aduna opiniile cerorcenu au fost prezenfila sinod.t {..icr'i:.urtu nu vorbescnici comentatorii. . ZZ4.clir:r. l rl o i i p o i.-. avdnd episcop. .. aceasla ca pe timpul iie de mitropolit. l.. furrinui .l rl l.ir I :a I tt r. l Ol ttg i l r .'.r 'ttr! .i ': ( :^ l l . I i l ... ii.Alcx..trr.tlt.onuoacesinodurpentruaregere.tl..il. r i . acesta este cel mai 9i bun rdspuns.)5 lrirl. t rl t t .tv*:itt ciupi congtiinfa . .r !l'i ' .. i t ! ..r ltrr. r . . l r '{l i l i l .. "caz de acestfel poatefi"..'irtt iticrctiiil].1'i.rrr rr . i.i i . r . Canonul 26.'lt.1 .rp. .agadari parinfii mai aresmotivere de caracterpolitic Ie au in vedere."t amintc l. i)4.dca in acestcaz hirotoniaepisco* pului sd se poatd amdnagi pcstetermine).tli'ili l. non in 2. . ll5 r.:anclnul .: t ] i'11 . rl i l ' .: =3=:= = i r . i rl = !r .: 'l '' tr tt i ( l It"i l ) ( l l t.'.i .

li l\ ' . r ." $i cu t*ate cd p&ni la acest calion nu avclit nici un canonecumenir. .trrr!i'r legai' lic t':ontl'rce 9i claci oare se adminislreazi 'ir' l... : - F ll -r ri: . gisim un canon sub Nr. pe lingi alJiinqi egonomii(A. iirtre allch: gi {lilail. pe l3ng6 iiecare-Bisericf eCanonul.t"t "' t grtrrtl l tl l l i :i * ti r.Esie probabil ci motivul lrnediat a fost cirestiunea lui lba ciin Edesa desbdttiialn gedinfe?etrX ei X ale sinodului..ll'l' cttltosci'nd rl.lcl'I'1.' ' i ' 1t"l ' . Intre actele qedinfeiprime a sin.:r. c6"giinsugegie to:ie veniiurileEisericii.rr(''t'.r cnritr-'rca "1t. in care s'at rrorbi in niori cr(llros dc:. Sinodul a reintegnat pe Iba in scaunul sdu iir urita nriirturisirii lui de credintd.1tazipds*v.r' llll "i ttrIt"tl .) r'ac obiect rie corncl! din han:trce nu se .tt't' ci acesteasunt invesr""li.1.l ra l a + = i . eplsccptliui(zar) 7vi4tq't rrrf (le sine.11.t tl es ti rrl l t' 1' rrrl tl i rtti trl ""t' l l l ttfl ' rt i 1.. dea aiutoare celor siraci' lrilericegfigl dAnsui va'ci'uta sa se genere celor cari sunt avizali t:eloi cari vin din alte pirfi 9i in Disericii(can' 41 ap')' ..'11111 unde Biserici' in ('lt alit utai virtcs este necesar .r1':ncral in seruir:iutr Bisericii.t itl arlntinir. llurclrrirr. 490). nu a. S. 143.ca p&ni atuncinu a avutast{el a recunoseui. cA da hiiotonla pe bani etc.d1t^ ansa lui Ib1' 1 Pdlillii. ttrl l rrl t' tt dgl tl rtl l tr""' ' 1' l l l l l t' 11' I r' t 1' l r' rrl l l ttt"l "(' i l 4l i l ' . LXttl.irrt 'ri iotttl tlstc ilrdrcptat merg 9i in ce se investesc tuicle 'r't cttttoi'tsci {.lct'c aceastaimpreiuiare9i in urma acesteia fi l n0n al lCI r .lea ecumenicgisirn o s:risotrc slnodali.rl l tIi l r"i l ' l ftfl rttl ' tt' t' i ] ' l (:C as ta z t.rccasia impolrivi-i. Ii 474. "] A S.. E.i ar.1.va linea 9i e! pe lAngi sine de iiregte.. .r1olu': ci. ii'rtre altelE. avind'in vedere cazul indoialii trebuesa pre' accstrticauon' dupi cttm fiit'd l. intreit: scoprrlacesla cpiscoll.Si prin un ecc'ironi'l) lliscrici.lt ('.3) trn ge:iere acuza scoiea in relief ca lba infrebuinleazi venifurile ilisericii in rncd arbitrar' pentru scopurileoalegi din cauzaaceasta nici nu vrea si iina econom la L{i:lcl'ica sa.i acesia trebue s6 administreze lver: iliou ro. i = ' "t' i "l ' | . .lr' "t.l [J i s c l i c i i s l i nus e (' (rt' i i ((' . ci canorrulil indiei directcind spune ca s6 se anal..ir)e ri rit.tii:" (rt)... .^in acc:st au emis . face aminiire. i r = = ' . La desbatereachestiu*ii liii lba s'a eitit. Turrian. n: ^^.i7."lse de F. 9i acueeiemei rnuiiof presbiteri dln Ed*sa impoiri!'a lui lba cd dAnsui face abuz cu averea Slsericii. t) ln edilia arabi a canoanslor sinodului dela Niceia.ci intregegte fu ncliunile celema l"lunede conducereprin rudeie saie.i:.a' clerui lui sii ridice cconom veilela Calcedon liste slgur ca pariniii sinodului "tl.iriirjii dela Clir:ct!onspun ca au Iuat cnnogtinfi de inpreiitrarca cai in unele Riscrii:ilru cstc clcolronl lle lAngd episcop. trad. ci drir..r iltlr'rrt . iar in traducerea lui Av.1.uu^{. ixz).rdului al lll. cari "poffa urlifi dupri i:.^^-^r^ .ti i t= = i tt' rel = r"i l l i l i :t' ' i rri r' tl t!l ' rttl rnt' rl otr' tl i :' l i dfeptU l r1 l " s e' i . carcle face amintire despre econom (Hardrrin. acuzi gi deci *ru *otiu'. t 'r . 203 fg. I.:tt)a rrtl. 008.r'.tC l a!6 i r' ::!i t = l rl l rr r.l .iinla aguilra averii deoareceepiscopulare putere depiini llntor"riro'.rccst e.rl l rl i l l r"t' ' l rl "r' V ' l i ri tl ri i r i l = :4= = l = i * !Fi i ".onom trebul-ra ri* ales dar bisericeasci' intreag3 r.t lit'r'. Bickel: Geslhichtedes Kirchenrechts. lntre altele.oLrr.rt. Ehelensus sub Nr.rcreaLlisericii 9i prin aceasia au fosi indemnaJi s.carelecondamn&nd s unor episcopi.t).l n' rl rl ' ri l r"rl ' l ttrl r:' t' l v (' l ' (' .n'ici"cpiscopalasii fie un econcm era generaiizatin sccolnl al V-lc:.ple ecorrom. r'j. 2) In canonul 7 al sinodului dela Gangra nu numai ci se face amintire despre numirea de econom.. carr:ledispune cd la fiisuica trebuesi fie un iconomspeciai : "ca veniiiirileEisericiisa se inlrcbuinfeze con- Iba sa clesbatd 9i ceieialtechestiuni'dar .bii .titt ircbue sA se cunoasci ce gcnerc civilii ilt l).l)totu$ cbiceiiii ea pe linln tii:calq:trii.ra{ t. ci aceglia ingigi adnriili:.i cmila accsi canon....9rl e l * : l t l trl t' t' btri ttl gaz i r' ri t i i i rr l rr' l rt i I r' l r" i ri .rprr .*. r.2) l). 1) . 2( t t t rtii din Alexandria.l 3i i = = . Despre colectiunilcarabe vezi: I. dupdce a enunlat ci dispune mai departe ci irebue si fie 9i un econom' iriscopaiai din clerul Bisericii respective9i .tl: ca pe ldngi pcntru care-au oriinduit aratii $i scoprtl 'iitt''ii-t"i 'iul)Iu.1 .€= re= 1.1. care trateazi despredepunerea lui Ncstorilr9i in titlul rrcli:irrlii su nrcn[ioncazi.i :l ill siloduluiplezent.iiiLisi de ilec€$al' allor pitda cd in viilor" llrmand promisiunea .: at' ts * F= l l i i = el i ' "l rfa. clespre ceeacene cor:vinge.1 trebue sldnt' spre scopul lnlul r'." 'este martor' li0ttitt'o "to'lo"t' si nu rintana fird bigericeascii c.r fircufin preale.11-"i 1"' I ! a-:rtf=ri rrLr l r' rtrrti ' t' ' l tl ' ti tS U l v J i ' r l l "t Fl ri = r tl l r"l r' tt l { l '.i alutorLri .flca.' l ' r!' ri = A ' f' ' l ' ' l \' ' l 1l (t l 1)l ' ' -tl nrdui n' l tl l rl r l trtl l rtl l l t' .gi car.1' 1.rDJav iva)lozeoSat].:oate viitd*.iJ:c ecoilortl ca fiind der:bgte curicscntgi in uz .emalizeze celre primegte eau di darurile Bisericii firi gtirea episcopului.252 2'r3 eorm trebuinfei (.I.r colttlttcr.' lri"r't'lt 'crtllrtt dc a i ac e daruri i tttl c l ml tat ' .sau firi qtirea cetui c* i s'au incredinfatacelespre administrare(. LXVilI.r f0r.

."rgtiinfa I j 255 I 1 I * de a trii cu dihsa lorla o lemeie9i o ducecu sine cu intenlia pacat in sine' dar 9i din in lmpreunaretrupeasci' Ripirea este aleci' de cdpetenie . -r. : .sa. t t rmisu n t m e n l i o n a t e i n c a p i t o l u l 3 0 .ros.) . I t 'r "lr 'l'i'l.canonul femei.. dacii linem seamade subiim!fateagi sfinfenia demnitifii $copul de cipeteniea! acestui "pir. * .M.i t ' t t l l t rl l t t l rt t l l rri V . I Ft Frt .1. ..r.".11. sttb acest 'Dar courisa nu seva pedepsi?" .. . 1 Ancira.I ri t t rl \l l. ci din licomie de voluptate' tlllrr ctc cirsittorie (xai.l r. i l re . 9i despre aceasta dadea socoleali episcopului nou.tg::::_iri. adicdintreaga avere mobiiii9i inrobira. ..101 tdcatuifi lucru ra nlcr un caz nu se poate cuvenit lui va produce sminteari.s6. 'nt r t i claci est e iaic pr idr ri l r .ougnavere blsericeascd. ra rl -r l i t ri i ltl'ilf' 1 = . :r :! . l':. t I l l t t mo n cla..:lr I . Despreferurserviciurui economurui cano*ur vorbegte pe scurf gi clar: "sacrrivcrniseascd uuurl"-nit. 9t rT canonur :-t:j].t! r .t) asucit forntaobiectal rapirii.siinnumire ea obiectal rdpirii 9i sub aceastd la staconsiderare firi ietele pe i. *"irrffii rirr..llliile ! l !+ . Thomassin.Lucrnrcit Ltrcrtrrco rncu: r' ctl : l)r.l t. 4(iit st1.discitrlina. r" e = l l t'lltt a3:. t. .. II.11r. Vstus et nova eccles..42vas. a l t b l rt rl i+t ': l\' !lllll|1.. l . 1) Comentarul lui Zonara dela acest canon in Sint. lori Zhisrnnn: Die Synoden. ".rrrii vinocaz acesi In vorb5"6) nici nrr poateti tilt'i rk''i1tt't'ac('lsta a comis douiL teluri de vrrlrrl r'.. 22. l e -rr. r . l e l e .r. I rrt . i ! rF= l t | ri ..u"rloi ai' . i t rE ..iirdigkeiten..:a ar'"ii treapla lor.*.cu atAtmaivirtos 1it)'tora\.ffi. * i | 'lIi4 ! ."ro. i ' l l l l l )l l l l l l l l l .. ipir t '..lsericeasci. t:i o .' po "X l F F H t.n anatematiseasc'.r.ilj-t . apoiniifrc_ poliful frebuesi o faci aceasta'fi J'=nu***rcii in urmapuferii sale econom !a aceatsisericd.* daraccsr lT. Sfdnful sinod a hotdrit ca ceice rdpesc femei sub prr:text.rlui aceslesocoteti. dupa cum arn vd. gimai apoi: 'r*asffer c&nd^ gresiliimpotriuu r"".. ?n nrn^*. z+t.. sau ceice suntinfelegi cu Canonul irnpotriu" iui'rr.de insolire. rapt*s).ri-i" .rrr nit r ililcr lin l ri :. r ) t . clcoarece t : ar e llr im cat e pedeapsa pr escr isl de Iri l (' .t]. lt cnt r t t car c al lt r i \ / aSile cel m ar e' t '.i"gu*. canon este sa lrazcasia urru'ii de orice banuiala.ari peAeptuttpt cei vinovalicu t n rr||i a n i S a u c u m o a r t e .rici!.ii""r liindci violeazi una dintre condiliile voinleiliberedinparteafemeii adicJ exprimarea cregtine nflloriei "' ati-tlegislatia chip categoric I i*pottiva rapirii s'a ridicatin ale celeidin referitoare cit gi cea civila' Dispoziliile t. dupi valsamon.|{.nullli. cap. ' ) L e g i s l a t i a b i s e r i c e a s c i h o t i r d g t e d e 9i cea mai mare pentru acegtia bisericeasci pedeapsa nsemenea c a e x pr e s i e a a c e s t e i l e g i i e r d r i s e r v e g t e c a n o n u i n ostru'pecatrulan(can'92)' literal la slnodul rt.:ti fi ll € |l =|i f rl t . cu toare percepriunir..r"n"tiu"iru ii ilir._ Iugsc ne fecioaro. lt.zo.ttl' 'irtlt tlilrtli pltlilll:ie. l c d .J"l.r. 22. c..arnvezrir ....iuii. Bisericasa.J'O fg.).t.gil.' Thesaurus eccl..rto rl o x r. li"illir r r lr c't .-t AuBusri:I)cnlrn.r ll €tll. zs.lc mai tarziu il gasim-repetit eazain genere iemeia lyuv{) In canonulnastru se menfion generali trebue.. p#Jm..l prezenf _. careleprln canonulsdu al l t_tun Arspune ca. 1. 1iu:'-i. -'.. sociala. At... .ririi" sd fina socolcliexactecespie to"t* ii'ru termine determinafe sd prezinfe cPiscopr. lll +ltt"! l11 | I l'ttli' i'll' rl l l t rrt rrrl l t i 0 2 .i .ar l i . |. itr i l 1 4 . sau ceice cclaboreazfi.i.tl tttItl l'tlt!lIlllt. 1 lr ) . f { t t l t t l t t ' | | l q rl t t t l i l t t l n ! t rr: t A l rt t i n t ri t ' l l ' l ' i l l ' = itiill i. r 1. iar dac6 ar'ri ralci-. t.-" ' . t rt t t | t l c e re a dttp6 Cit" !1 f11 a.i.". 2TZ2) Afar6"de -rrczidespre economii acestea Bisericii : Lud.1" .... tr z. pesc lij:.. . atrag atat asupravinovatului $i atA! din partea iegi-"lafiei prn fo. -l '. f Iib. t '..254 acrmite. -.rr. 1I ll 1 I l l p ri l h t .r)'ln tirnpul vacanfei scaunu_ lui episcopesc economur adrninisrru int..j..1rril ripeqteo lemeienu sub cir''eva daci titlu.ltt=q9fl*'.Rdpire (dpxuyr1.careie marelui iice.r .a "r*ri"i'. ".. ingile cele mai mari pedepse cAt 9i a celei civile's) blscricegti de in: usttbpretext nostru se zice mai departe In canonui rirpirea condamn'1 o'tvrtexsol"'')a) 9i canonul aofirc. r lt lt t '.:utla canonulp..op..oriiifi ca nu cumva liber_ fatea aceasta a voastrd sdcauzezepoticn"nr" .l i 3 a!r rdpfiorii... in cazu! acesta i-sepoi aplica cuvintele pavel. e Fl l rl l t i l f rrt t t t rl t l t t t l l l t r l rn l C (O p ' O i ' .La 6zap. dacd episcopul Si infrelasdnumireaunui econo* p* la"n. r t t t lt t t t l111l .Xi. t E . lI. . gi rjspuncre: varsarnon rnrrr.c ri t:n .r'li: -.1'llel l r! n l l lt r| a r f l t t i I rrt I l | . 'trare..'. toate ar daci cari' ilregtecu excepfiacilugirifelor' .. rt ll| . t i t l u l l X a l N o m o c amai nonului temnifi de In XtV titluri.rui.I)r. 1 1 .'. Canonul acesta s'a repellt la sinodutr al VII-lea ecumenic.1 gnl:i t r. r lr '.

canonurpres*iind . 11il..r.. pLrt'ttitt s'tt holiirit prin clumnezeegtile catlltr rr.i.*il.*it infr"c-fiunea ')*ur..i.oiii {ro).afari cteripirea sagi. care prescrie pedeapsiegati orat pentt" -"" unul cat gi pentrucelarali.... in rnai murte iniilrruni.!l r i rnl l t' ti l t:' l l { ). :l ir' ilii! i' 1' ..sra poarecd ar trnposibrrd fi chiar unu!singur om din cauza dificuifafiror impreunafe cu rio e s v r n o"v"j . g.'. . lar sub a doua uceice nu parficipi cu fapta. .. uu I a l' deia inrenliunea :i.t =: .fi rapirii"l)gi inrr.-posibira cisitoria intre gi femeiardpitd rdpitor . da.. dq1 . ci oferd .uus.trl lttl' lrl:. ..i' ff:J:"::.1.t a.ruiintr...'.rur.. uiu. scaun al preas{inleihiserici a ponlenilul pr"easfinlii .. dar 'u.-r. r..nluttirrer rlrtpflre '.rir*r-rpective a'afematizare rapitori {rois aPid.'.g o. ! .fut S. aro. conduce 257 care intre rdPitor9i femeiarapitd nici odati nu se i:ufea rltrpei era totdeauna cdsitorie legal6gi acest tei cie casatoric Irrcheia priviti de ilegalil).fia.r'r.. reariza' . esfe cuprinsl dela s..irrurrur. -i ri r: iti.11r1...ry::osiUtfitatea l.. llr'fi irrllropolllll tltt'trlioltitl<lkrt'cliecet'e sd Oonrrtrt .:"... 1.9i ai in chipula_ stau i" riri"rrr celorce . I ri i l ri l i r.". urar *ni uio. 32 Vas.. .'.r'e in cr $i regisra."i-rr. Tot aceiaq s p u n eq i V al samon (l l ..fi "u ijon*ru"iinopolulul ss hirotoneascdn*mai pe n'ritropolili fn dlacezelePontului si a Asiei 9i a Traciei. \ " ' ' i t i rt t t l r: l O f l a n t t l f ( r r' r. Pfirinlii au conferlt prerogaliYele9i scaunuluiRornei ce' lci vechi cu drept cuvant fiindca eceea era celate ?rnIndernnetide aceigl intentiune cei o sut$ pErdteascd."-oe'riutatea lui.=lr: 1_: dispozifiei ai--""r.:j ferneie esre cuprins ldpgsre ..il Jrr: cpisr:opii cparhiilor hirotonindu-i milropo!itul rtl' rlit:t:q:z<:l."'.c6 _a constantinopolului._..r. urma sta in ajuto'urceruice carreia .l at t'tt'rllt I e'rt t'. gr1r.[:. ti.iiu llomeniteinrpre'nfi cu episcopii ltlr'.:r I 'i r '' lll CC' ."*lhjlJ.a . deoarece lliserici a Constaniinopolului. csic deplin mofivafii $i sfAnta.'tt lllr'rrl nlr'1. ./yq. ndlt.uacxLIII a ruifs51in12n. ca'onur nu arafi..r) "ta $i pe ceicesunt rap!.aaev'r meritd ideap-". rareadrepturui gisim vio. iar din fi' nrrlurilc llnr[are ale diecezelorpomenite9i pe episcopi. t r:.aj".r.ri. rl..r li .rnr sc hi..t' rizic o aslfelclefaptd necinstit.i. a cdreifiUeilte se ripegte..r.ii.r'rc tltrnrlittrlt t'On' elarrllrru. ai"i"l"i'0. i llr'li 'r ' l t [".. l l l l .f*d:O:ggie referifoare c.omdsurdoare_ 1i care decit ceice-i sfau intr.jrr1..piili. aici. r t!... gi in lucrurile bisericegtfgi sd fie a doua dupd aceea.u.l i rrrrpti nc (5)' i .tatprru.'.rt. Ei ii apdrd pe aceia"_ pi gdsind cd gi ceice oferi aiutor Ia comifer""""rfi.:i nmn.r-ri = ' {r : . I Neoces J.iri'at'' t:e.". i. A l .r. R.i e..in zllele Marelui Teodosie.trrttltl.. :iil' .(.fintai infeleg (fizicegte) i.'#"ltvur chiar sa.. l I. ^u*..utui-rinou. i. t rr: t l l t : i ."i din ur.ffi.:riri rapiforulinsu$i.r.pirii..'m tunlt*rt iregarii tre dsui persoane de in$i f iin.1. dacd estecleric dupdalfe canoane (25 ap..'#l J:::il :. se. rrl r...lttlrtl '.. inferegi "se cu Sub_ rtumirea . a stai stricr pe o':'orr'11vecrere ar l) S int ..iri.n"rf irrtr.l =t: re.' r'ltlt'r'ttlltit'yrlst:tlpul n.E.:L'i?f.f "_.ceic€parficipd . 3.adevdr rdpi'ese impreund.-ir.rrrlrrlirl.l 28.li gi cureoscdncl sllii cincizeci de Durnnezeuprea iubitori episcopiintru' in lrili ln cetatea irnp6r6leas.2 Z g .f rao asiier defaprd necinsuta. gdsirn in_ o persoand."-si oi.t-l il il .::'ffi lllgr.gi rtm Ei nof itr privinla prerogativelor aceleiag! preasfinte Roma cea nou6.i .... *desfrau matrimodur.. cu drlpt cuv6nt -este de impdrat gi da senet gi ceirese bucuril de prerogative sd se inalle ca aceea ldcnticevechei Rorne irnpdrilteg{i. aceleagile dispunern.. dinfrecari fiecare stpuneseparar se tegii penaie.. le l"loi6lldrat de pie memorie.il..lil.. M. ccnferit clncizeci de Dumnezeupreaiubitoriepiscopi_au nou5.q)..1. ' l i l l l i ... tarri.2i6 ir .ingrijesc cesfa(morariccsfc). im' fericitul Iloma cea noud. Gi*'oliu comis impofriva sociate' ordinei comirereadericturui . Canonu.ilffid:. i . aceiag peca ei riipiio:::"*t':.rnisunt tol atAt de vin+vali ca $i aceragi rrrr"-rrr""re oispoziliano. llt F! -: j I 'i I 1.2g0).r.ri' it'r'1.o.NC fapta .il co mrire inrraciiurrcu:] I ffi..' pentru J"t pco"puegfe gi pe ceicecoraboreazdIa ripire (roi€ our.omei al scaun preasfinfiiului gi prerogativeidentice dearnn6 care judecAnd cd cetalea.. lrttttl l. dar p Ur mdndi ntoal epr i v i n| el ehol dr i r i l or s fi n| i l or P6canbnul citit mai nainte al celor o rl. t. n.

1l%i"li# print..pdrin 259 pdrinfii dr a ca rce o ^ spe oiiri' in cia r-" -er ffi**nm$*{*ff*w 6'. .T!l'H.: i. ' l .:. #l:.rritt. drepl bisericesc.r ill'r . t rZt rl t t i t .:. t (. tului uzual. i rt a.! : ':'.::t'i.r . l l t r i r r.'".1'. ixtf I't.ilr. rl r r r .*l: . . : = ri r-. .i"Jji. : : t : 1 .folosindu'ne elonean..j.*pr..rpi. .il. tt.l l l rl . : ri rr.rii."^"'":::'r sat acest prit. . lnuilir (ir-:r.. Fi t . v .tll..t i.r. 1t =. [ . .r.-.-l::*": sancrof*n. din cauza pe care l-a stArnit.rlt itl.. 1 | 1 y 1 l l rt t t rr.." ba.'t]il!:e"d{ "#tT# '-r...*j"i"uj:f { i:'il"kr.|||(l .11 . l .'1j. .tiiili -"tr"'??ff I I / / I I I I I I I co.. . . L lmboldla emitereaacestuicanon. dupi parereateolo( lrrtt:ilio urr.l l l r t. rrri " l r l l r .-:. .ri. i )i r.'].t"Plnjcita ricesli teritoriilor-bise- c/ In iine Pdrinfii urmeazi aceleiconcepliuni iundamentale discare deriva din uz 9i care in chestiunile tit..i. l | l t l rri i l rt . l .inand I .jl?:. .':ffiil fl:l:. ri l 1 ' t t l i i t n t .:'ffiiffI" trregfe rdtu.i i .ilj oaie oc-ar*'i#o . generare biserii1* norfte ffi itr. t .tt. l !!!' l tt r' l t t n l .lljlii..ilIl lLr ! .. ( :i u L : l l r 'r n l i l .-tt | !-li.. l .t a. u.i!Fl"i.. rlplinarebisericegti este tot atdt de irnportantica gi dreptulpoqlliv -.'$:lf#dllf.1 ir!t..*.ji iliriilllijriil ....l l l l .si lrecem acum la examinarea rgornofuiui rarronului insugi. l t . carc ss va ldmuri din expunerile ooestre uiterioare.t_g. ' ...{:(. : l t i t (. t'. l .1:t:rt\tla.i'..': i I I I l / jt'r ff tlir t i it' tHl jtir L H*ft' "# r" iri'f tff : -n#1n dea ci r' ".parinriiu"ilicur. : rt : .6).rrt.li !/ van Espen (op.... l' . l r' { r( \ ' .ririr... . tolaga gi de citre sinodulI ecumenic.. tii r' l ! ! ! l r. m Ij . "il. trtind pildei Pdrinfilordela Niceiain privinia importanlei drepdrept canonul lor prezentl).1#'iil.. r :i .' l . . l . * .au ror)unos*ut.1 t .ro.'""T:l! " * I7 ". . iazAin primul r&nd pe necesitate rrrt Uzulse prin cottsfinlegte toatd vechlrnea iui bisericeascd 9i a servit ca pistori bisericetti rrurrnativ atAf pentru singuraticii cat gi pentru provincialegi ecumenice.. rr1 .'r. "i.... si.. Aici xhr I'rrtt:. $i Pctrtr dc N'[arca. llilr "..fl."""' r'"'ri A os 1. .politicd.'1-"o#"$i1. 111oanlior :T:F ."'J"ii. .".).ir O.l)ro I.r1.t r.ll. rrrrt U t rj l l .1. l .: l.....rrr.r .st canon caicsdonean nu cste obligalor'lrr clirr nrotlvul cd papli nu l. lyr . i]{i3 1.'l tr 'f '=r ' . r?.:=! .lrt'r trttll-rtl irr villtrtttc. .cipiu."*.. (l l r' l i t l n ri t t t t s ) :.. u r r i r r r .i t".il:.-iln.i.tr I tl ' .:rl:. cru . :i lll in l ' .r..=lil.ii. I =i ie. .r:lr:Sia I =.:eT alrouatT:ffi:1t o-o*i" r.. [ )1 .#tdXXi.. oo o*J1.u*...:l r n r r l t j i u d a t d c cl tr e te Ol Og . 1 . .. t . rl l l .i n . de expresia lui Fiery.*r. .r l.(.. 1 .i. de caredispunea Romeiin 9i episcopul urtcritoriulsdu in urma uzului(can. j .i .. i l r o p rrl s i t t .'i' o.i.j:'H:HTirlird.*li:"1i"*5i. t t o l l i l r rn c t n o ri i t c " .^iirtta seama precun de irnpdrfirea..Iar daci llclarrnin ailaogir mai ti"rzirr c6 ace.rtrl. '. ' .. r I l rrI rrl i rrrr.i.ul l l nl l t ll ..ti..tlj.=: .iH.87).i o. li .'f sin' i ILI ecJ_9t'. t I '.. .pe cari arn gisit cd este potlivit si ie lacemdin cauzaimporfanfeiacestui canoncaicegima!ales. rl r.oon :r ffi:+:: tn: .r1ari".iinikrii.:!.rilrtr .ugaf canonu .l l l l l ri r.lii..tt . -.H.::" T.alii nu rocu!'rosc uni:le canoanc ale sinoecielor gi ttlrl. (: t i l l o l j l ri r.rrtit0lotitts l. r.lrt l r.l.:j. . rl rl .Ctl(. lc cvidenliaziaceasta in temeiul gi Alexandriei Antiohieis'a recunoscut cdruiaepiscopului aceiagi pulene in provinciile lor.li. rmperfirea ""r"f1"**til.j':T:':.:Jl?.cate are temeiubisericesc gi care se integi apoi pe vechime..r'isdritene sene in rine cdrsi apu-si iri*ii'. rt 1i.firegteuzul.J'. rr..:'"1t. i5 .li'lr t ' rl .!.rlr...i I Irtfllrrrtrttil l.. C a l l {i. n uo.. ' 1 .258 -.:: | | |. rrinoadele Vasilecel Mare afirmi cA ruzul este de aceeag vaioare ca gi o lege dati (can. t ! ..*rrrir.t ... d:iciL l.:. .'tr!lrr!t!ilt. . Noui ne este sufieienti aceasti rccunoaSterc. 1 7 0 . l .i.Tf fr*"+. l u r{ . apoi aceosta este c$ totL!1 nllir t lrr:rilirrnc. rrl l l (.emit pe bazaacestui Dupi acesteobservaliigenerale.l.l.. Parinlii dela Calcedon. J-ldt9 rtporlanfa . 1 ..'.TJlt :n 3li:'3. I i ..T::.lIec. . t i i l r.r .e i.. .ir obscrva ci cu atit mai t'irtcs se pLiburyeqte teoria plls.'vc(...inVir{atUlai'hiepisCOp I r l l '.Tj lrn.dupd care perd'gdinunei Biserici'I. rt l . r" ! . t . : i. Normaaccasla in ur.*.u.'':Lt s. l.'..t . t t r._ ro. l .ffiJ. i l .#ffii. r rynoduiuitrutanqi. rururor tlil. t I I l . I . ri t rr.

serveascd ca dovadd suficientd gtim despreactivitatea ceeace lui loanGuriideaur. ... . l e . regedinjia impaiatului. l e I r-s .i tr r . * rl t l l l rrl l . I h l rl r rl r t t t t r. t . ot h: i. ra l ri . ' t -= * l rt 1 .rrc.lorialuisocral. l l . i E * ! 4 et l l .. 1 | l l r.61 gilcr dela R'rma.dintnecari Proclus.1.lca. vcuirrrl de i:cnlruararrjal.el cduta sa-gi i. mitropoiitu! Efesuiui(capitala Asiei mic!). Dar lor a si restabinevoit a fost Constantinopolului Asia gi arhlepiscopul in Frigia giin luasci ordineagi in Lichia. ' .$i din cauzaaceasta totuSi respecliv. i rrl .a inslituitpenoul lilcs gi a intrnnit pe tofiepiscopii gasesprez-ece episcopi a caterisit 9i itt lccul nrilropolitprin alegere.'. r.l .irnpiralul a emisun ordin. $ilc n qasi remediu penirr-r calamitateagenerald.CAt de dePont. r: .r ll.dlsordinile foartc nrari ivite din plilejur instituir. t !ir l rt t rl l t t rn i rrrrrl l i l ' a c ' rA t .Jerare ca cr era episropul Romei celei noui. pe siu al opttrlea scaunulconstan' succesorului lc va recunoaFte a adus cu sine ci toate linopolitanl). p i r o t i i i +.rnr. 1 p i . i .: js l rrl t . .e. Ansa adevaraifau fosf. i)c la anrrl400 ::t' r. liutor la arhiepiscopul la unsinod.in Parnfilia.91igc de parteasa pe loan Suradeaur.iordini $i mai mari in Eles. t r. .s1t11 lf. h i rrl i l l rt l n c t o ri = i r 1 6 r.. r+ rr.rliil inlrc cpiscopi. sincdulrlclal\iceiaa proclamat rr.r l r ..iirrrlirropol 2r)cpiscopi din acelepar!i. . rrir(r'opoliiull'oriris. c6.i turiiurirlie permanente Pont'. 1 . 'i'crrliirr. cu greutate9i pentruca Ordineas'a putut restabilinunnai din nou.r 2{. 7 5 l-. * aproapein iumalatedin irnperiul parle s'a intins puterea Iui loan fiurideaur putem vedea din putereaaceasta giTeodorii. Episcopiiasiatici pentru s'au adresat gi dus Ia careles'a Consfantinopoluliri.l r l 1 .La sinodul alcdtuitdin episccpi sub pregedinfia iui Ioan Gurddeaur s'a ciecis a se inirccuceproceseiisciplinar.l r e q l t r R 1 l r rl r r 'l l r r r 1 .cari prin canonulprezent se s*pun jurisclicfie! scunului dela constaniinopo!. e r l r 4l . rFl ' rr. Acuzatul a fost Antorilu.t de detestablld era slfualia bisericeascd in acesteteriiorii.t. a primit o cerere expresi din Cezareia nici nus'apututobserva el lrr:lrli glr exnrlt. In Asia mica9i i' scijia pe Ia fi'ea secorurui ar iV-rea simoniasc incuibase yrutcnric cca mai mare s'ainai imoralitatea stapanit la toal:ilur. I ' I ii l l e r| + = rre re f : t i l . ! t : t l rt l i rr r i i L rl l n t l c l t i l e r t rs i l l . rt l ' rrl t rl t/ . i l t l l r' rrrl o v i l r ollic pfea t t r: c rt t t t i u u f i ri t t .ovinci!le Asiei (nrici).l H .in lelul acestanecesilatea sd fle puse in de' din teritoriile menflonate alaccrilebisericegli supremd a arhiepiscopului penclenli fapticd de supravegherea corrstantinopolitanr).0 _ ?. r.in Corla. d r r r ' 1 . l . r = + i t j t i t e rl FFi l r . .Sozomen pe sinodul dela Calcedon cari mai aprri .l r r 1:r r r t 'l t .j tr l 'a r e a r r r l r r rr r l l tl c t * 'r t i n tp r r tl ! {'r r p .s.n r u r :i l 1 !r l r !tr !l r t tr r l i tr i ttr l tl l cttl tl r l i l r l t u l r i r i l tr . cat gi intre cirrici9i credinciogi.:. cari extind ir. !a care pot fi incruma!i aceg{i leologi. l i t .l r I'i l r l r r l l cfcl o ( l [. cleoarece acesia cautasd supundjurisiiijie i sale pe tofi patriarhii risiriteni gi apoi din consi. l i l R t l s = .r l tl ttl r | | | r l r ar i . arhiepiscopului de aprobarea ttccpndilionat pdstra in gi pentru teriioriile ordinea a se Irlnil acesluiordin a fost exercilati 9i de succeaceasldsupraveghere rrrctrlionille siu al soril lui loan OurAdeaut.. t t t r' t r. intre .ii elriscop!!or d!ri pi. ' l ro t t l r' t C l i : f l t t rl t t t n i l a : ..i :r ti .l ll l i r E r e i r e l e i l r.intlc ciili ijl.5 I I ll.11s.r . Vl l re . e s a l a + + e a e l i i tr .i r. d rt t $ i i m- l ' 1 rl t l . i . unul dintre ei a acuzat rie simoniepe altul la ioan Gurddeaur. : rl rr. l:. . rt ' 1 . 5 1 ]'1 ) l i a l l i i r o b i co i i o n e a z6 ' q i i tn p l c. 1 --1 1 hlaetv' .li:it:rrrr il cr.ului gi Amon mitropolitul Arlrianol:olrilrri. 1 l l l l .sau chiargi * asupracelorialli gi de aici au provenildisordine t gi in er:r:sscinla t confuzie in afacerile bisericegti. Turburlrile tlitt llarlca e'lrtscopului n llrrpolrivirc t . l (: f i n . cdut&nci fiecar"c szicf. f. .il '. arhiepiscopul Constantinopoiului (397-40C) cu privire ia ra::orturile bisericegti din acesteteriforii. t . r) \ r c : : i de pil. . l : t rt . l t .lea.ea diieriteafaceri. 1 e 1 . r*s6ritean. lilil l l . { rt r. ' t t l . l ' : . . gi rraciri r. t 1 r l rr t rl t t ri t : l rl t c c V a . .qla 9i r:ariau stinjenitfoateafaceriie bisericegli.rsupraaceloragi terilorii.r l .rlui cari s'au produs cli' cauza acca.i i :l llc 31 r .t1 i r t.a dat vanitatea episcoprirLri constantinoporuru!. 1 1 * i i rl l rl t . iar ltomacea veciieregres&ndsub rapcrtulpolitic. ru l .dupi care ril nu se rdstoarne loale alegeriiede episcop!din Asia nrici 9i I'racia si depindl In constanlinot:olitan'). l ' rt rl l .l)Inexitafeaaccstel afirrnaiiunise clernonstreali prin istoriaBlsericiirasaritcne clin secoluial llf-lea gi v. .dar mai virlo:. t rl q it rr. J ir : I { er g* n: .succesorul s6 le numiasci grtr. i e e l s i l .. l l l n rl Frl l t l F. 1 l ' l ri o l y .r. i j .cseace s'a recurroscut clc scriitorii obieciividinlre apusenig! care se 9i intemeiazasi pc nenumirate ai-gume'te clintirnpulsinodului dela calccdon gi chiarcu 8c de ani mai nainte. . linrital numaila nu s'au pe pus "_ disordini acesle allii.zril diu vigoere cirepi Iege gi pe baza acestuiafiecare rnitroporitpi'etinrrea cii are drepturi speeiale ce indepenclenfa fata de ceilalJi.r r r n r .r t l l'r rrl l t t i l c r ll.rs*gasci prercgatlvele episcopulu! Romeigi ca el sa fic primul elrisc'p al intreiei lurni cregiine. r l l r' rt rl l l t . l r. 1 t . . .L s'au produsdilirnp Airtoniua rnuril gi din prilciul succesiunii .1 ci l 1 r & l r r l l 1 l r r r i l l r l .

mai cilre a provocatemiterea papiiLeon trinese vede din enciclica adresatd mai apoi desinod cel Mare. Pontuluigi rracie! ceremai murte orepturi patriarhalein sensu! ce!mai extinsa! cuvdnturuigi praprluzls eiesfe -sa'a cel.1n $i . nici ceralart nu groate fi colisrererat miiroporit legitim.r r '.r..:r r .g p t'u . ca anume arhiepiscopul constantinopor*trari sdinstit*e rnitropolifi in acerecircurnscripfii..1 1 1 . Agadarnu vanliatea tronului consfantinoporifan a dat ra iveala acestcanoirn ci necesitaiea vie de a se pune odati capit dlsordinilor. r r r '.$i cauzele evidenliate in aceasiaenciclicasunt rnoli" v. a r i : . Pontuiuigi Traciei.llc cu fapte vii.rl l(rlrrrr:i.4dminlstratrr'' rraf".t i r r tp . ..cari acieseori Te"au deranlat gi pe Tine.r '1 i l r .l i r r l i r r 'r 1 .. r 'it ll l) t t m l l F r r r l l l r t r * t l r tl h l r r t I I l i l ..tl r .1 'r l l '. mai alesce pe efesen!.a trangat afacerea celor doi din Efes. irri.r Ir r r r r '1 .irrrlincl necesliatea de a restabili oldineaciin DiscricS.. ."I) l)irii-rfiidela Calcedon.-a. r r ililit r : . f e f i r l l r tl l tr r l r i t:tl r l r r 1 r l r . nnatorie(gsr_ Nectarie tt51) Ioan Gurddeaur a fost acera.r l. l l .fl l{leifl.rriulii rru dau rin canonnou. in cunoltinla acesteisldri dc luciuri gi :.lr tt l 0 r . lr r r 'o r iill.l. eu toatc ci qi loan Gurddeaur a fost patriarirconstantinoporita'.au repct. !* diesen Exarchatgn Bisch<ife ein und abselztc.pu* **ou cilmint*r a1:oi e b.i l e I t g l g t i H t =i 1 1 H l i r r l r t l .t zpurio. rr.ililorgi spre sfaiornicirea ordinci din lJiscrica. ltr { r nr I lr lc c u m e n i ic n a i n t ec u g a p t e z e c die r dl tl . r cir t cizr .l r . Prea Siintite Prea Cucernice lrrnorgtegi a-fi insugiceeace am intirit noi spre curmarea lurlrur. gi pe*truea ln viifor sii llu se rnai poafi intAnlpiacazuri simllar!.lccasfa nu a rdmas ascunsinaintea Sfinfiei Tale.t'tdr}c. 4rr:' .. r l t'.fi 9i deci continuind cu oblceiuldetestab!! al ror'. s'a finutseamade principiul exprimat in sinodca i^ aceasid privinfiisd se urmezeobiceiurui de pintr atu'ci gi ca acesfa si se confirme priufr'uncanon.und verslhiedene Anordniingenbeztigiichihrer kirchiicheu .. en'lit prin primui c.esien unter die Jurisr$cticn von consrarrtinoperwes'rniilch fiirdertr. iinlilor Piir .l r r l . numai c6t se rnir6 : .u i r r l tl i d . a exercifatde fapt asupra Asiei mici.r 1 ..c isci disordinirnari c&nd cierlciigi laicii aceior provinciir5gi turburi ioatd ordinea bisericeasca. l -r4(isq. care in rAndstabiiesc c* scauprerogative nrrl corr.rrsn von Trrrar:ien uild yo. In gedinfa a HI-a gi a XII_aa sinoduluiprezent s.tl r '.rrxrnrrl lor al 28-lea.r r r .a gisit ca nici rnur. . fiiri conduc6for rn.r r r ..1 .de{rarece foarfe adeseori se intimpli cl dupi moarfea unuiepiscop :.binevoiegte a reAsllcl.l.l r ti 'l 't'o d o e l e .l . l lr r ivr : r lr .rcl r:i n. In enciciica. lt ' I 'r . 11.t tl r r !t. Iiireste.1 ttr r t. ciass auch der crrte und bes*heidcne chrysostornusdic [Jaterordnung dsr Kirr. .r r r r i r r '.clespre care puiennzice cd prin acfivitatea provocat ernitercacanonului 2E ar acestui sinod. l r r l i ..r r r l r l r r l r r ttr l l i l l t t .. Iv .... 1n'ir tcr r vir t lele pr im e ale canot t ului : pr l l rrr..r r r r .r I'r'irr I). 2 4 tj .l rr .provoca*disorc{ini in Bisericd.l q : .r*ri qi mirar. astlel cd tnitropoliJilor rrirnic deoseblt nu s'a atribuitscaunului cimai constatrtlnopoliian.p ttl tr 'l tf 1 . ia sie als zil l?*rht bestehcnd vorauszusetzea schicn. l'{ecesifatea. in! i gi cunO S'l r i rrrl r.deoareceunii clintre mitropolifi. dupice rnai nainle s'a vorbitdesplc hotirirea referitoalela credinld.r l r r l r r l .. 1) a.uriuoiuu 'ritroporifi sd stdpineasciin acelag {iurp gl cari se acuzauunul pe alful in fala sinodului c{r:i*srituirei!ega!6.i . r ir r lr .r i tcl a p Oi .rtadcseori inccpand cu mijtocur secorului airteriorpSni pe vrem*a sirrodurui dela carcadcn. r l r r .r l ''.in I r t l t =l <l l ir r l . ales ca si se iniroducd in line ordine in aceste mitropolii. in rindulepiscopiior rlrrp.r ' i .l i l r .l r'pi.punAndu-se pe punclui de vederecd dreptuiarhiepiscopului constanfinopolifdn de a exercitaasupralor supravegrrerea nu se inlenreiazd pe nici o dispozifie slnodali. s " B. M .rr r nr r it lr illl r r r 'r i r r . t r l l +i +l 1 r :i l l i r i . l r r tttl t l r '.1 .". l l r 'l tt.t. Dupi cercefarea cauzei s.tantinopolitan are aceleagi Rornei ca scaunul gl c..i . l {. .. craci nu a"ar* da .i l tr l r i u i r ti I cC ttt'n . lrrivcgtr: gi Pdrinte.sfi tf te h i : =e *i * i = l u :r .s) privitor la instituirea lJiscricidumnezeiasci a Constantinopolului in provinciileAslei..r 262 au continuaf.copul Constantinopolului trebueea aibi ioc::lal dollea..Dlnfre toii putrrarhii csnstantinoporitanidela gipar.. i r r t l r l r n rillr.se considerau independc.Merkrviirdig ist. ".t::r '. acestui canon.2 7 5 . vasianii$t*tnn.r l l r r r .at. l r r .l r . tlinci lucruriiorgi al intirirei canoanelor prin llrmat hotAriresinodal5obiceiulcare are tirie din tinrpuri gi pe careleil urmeazdsfAnta vechi{ro ix rilJ'o. l l u .'r l i r i r r i .ci ca frebue sil fie i:lstifuif alful nouri.r t'1 :i .se spune:"ln inleresulornoi arnconbisericegti.rcr.r . Fdcur-a oare loan Gurideauracestlucru ciin vanitalc ?r). l'r ' lr ol. ci repeti nurlr. cil scaunele dei:recldere. r iglr 'ilr t .p t-lardinalulH*genrtither nu poatc si ia as*pra congili*fiei salee'otn firnraliuneacd loan Gur&dea'rer ti i'd-cut acest lticru lanitate.urui. de cani s. cari ameninfau Biserica cu pieire.r r r l e .l r'r.

.pentru care se relera la comentarrrl sau clel. interpretati. iar nu la impreiurarea ci celui dintAii s'ar cuveni cinste mai in_ lerioaradecit celui de al doilea. fi cetateinrpiriteasca gi de a avea senaf.t' irnlli gi apostolicescului scaun .{ l l l tt' i tttl l i V eC l ti ti .' t:tttti c { rnon : ( ti l . In alt chri nic! nu s'ar puteantenfinc egalitatea (h: onoareintre cele doui scaune.rn''. i'o_rov u rpsop:/tarr) se irrtrebuinfeazd ".r l tl i r: I' ri v i l egi en der . llnrrrrr'/r'r'"i'rrl vorbegte deasemenea iva iconoclagtilor. t) A gadara . r.rlattal doilea. L .' l . generale observalii de r'.. pronunfAndu"se c?i : "p."1' i r' .cind se intrunesc pentru Astaceasta. ciupa care e1:iscopr_rl Constantinopolului va av'eaprerogative egalecu episcopul Rornei9 fie al doilea dupi acela".(r'r'.l canonul cxistental sinodului II ecurn. fiindCd aceea eta cet.nu esteadmisi nici de cano4ul 36 al sinodului la locttl al doilea. gi trebue si ocupeun loc clistinslntre ceg! Ielalte Biserici. de.t l tt' .!.ca (.2 lr' puocLzisutriv ir6)u ixei'try)'.r .tl rl l i c eas c i i ."i ..1.r'r'i'.vorbescincorect. Din cuvintele:.irirrlii au conieritprerogativele *i scaunuluiRornei cc!ei veclri cu clrept cuuint. in acelag r lrrr .rre vorbegtedespre ordineadintre episcopiictl scaunele are i1)e cuvantul aici ca vede l..1.t rt'i"flllc scaune gi reteritor i.'.. a fost consacrai caprin canonulsau al 3-lea.in capitolul Nichiior.."Cdci.rlr.r:anonul II ecum. ..il i)AiroowJ. i l l c & re .v ryi €trivqvu'x/tpT"ouoav). l (l O l l l C n t a f .1. r!.a* recuprerogativelc ncscui scaunului Romeicelei vechi..upi aceea {geur{po. carelefJuneScaunul gi .' ' .r Romei.'.:rt.' .r rl i ttl t' t' . 1.r*oece prin autoritareasino{iuluial II-lea ecurn.lattlinopolulli.rl lllintrrlrti lri. trebue astfel numai l.l .i :i: rrr.. l .rn. "ilupi care si urmeze scaunul gi dupi '..trnsde ceva mai inferior 9i de ceva mai tnic (itoptfiaoJr'tiv t.l rrl ri l rrl .gi spre a ardta molivul.rl rrt r rtt fl o l l 0gati . apoi adaogi.pentruaceleagi n:'lotive 9i scaunulRomeicelei noud trebuesd beneficieze de acele prenl5. '.r{lr( lrrl r.ntur respectiu. scaunul .' ti l t. l .. igi insugesc si dingii acel principiu..loL. l t c r.. i .r .r. Deci acegt!stinf: perinfi spun cd deoarece gi cetatea aceasia. (rtitv din cauzaputerii imperiaiegi a senaiului.i l r:u!r()n.nurnaila timpul de cand derivd agezinnf.rltitv sensse intrebuinleazd I ) .si in ce privegfeprerogativelebisericegti.titiirt.Zonaras'a sesizatde comentanile de acestfel.tottrgirimine a doua d.rnrl l !t' . dcoarece acum Rornacea noua a fost rldicatd Ia ranqul de cetate inrpardfeasci. {e?. ial apoi la comentanrr acestui canon araf& . si aceasta: prezent continu[cu intrebarea canonului in cornentarui perd.r '.ir1rrrl ('trt1. !t.r r. cu atdt mai vait-s il recunosc.lr.l !!' l l l l tl ]' . adicd va avea locul "s* al doiieala sinoade. 9i inliiu la comentarui stu dela canonul 3 al sinodului II ecum.1 l i i t' l i t.1 cetdlii lerusalimului. Deoarece expresia"ua se bucurade prero'nra)o. rl ttt t .tot aga gi la scaune. irrtltolt ce' al Romei arhiereu tk: llrcacucertticul l | 1. e . iar prepoziliei lr:l irrterpretarea gi nu purcede din estenefireasca fnr ccua interior (lnop$rc1uiv).Fiindci este necesarca la pornenirea numeiorinaintesldtitorilor unul si tie primul 9i cela un l.r!r.ca aceea.)nrr!' l { eh' o.. . rt . dupAepiscoiful Romei. ca gi Romaceawecheu a prirnit cinsteade a.ra' acolose adaogi: lrrecddere. .1 r 1 .1 ..t:rt)t.e*..)ott).r.l = i .):. (). loc.rl l . .llc irnpalaira. rrrrl rr rrt n. in felul cumo interpreteaziceice prepoziliei Inlcrpretarea de mai t&rziu a capitaleistatuluiin n raporteazlla stabilirea ..tdefea =?..' lr'.xa'_ros6}.rrr.r l i rr ' :rrr' t:f|l r' l r' l l rft' C .penlru cari Parinfii sincdutuiI ecum.r!!i i ! . Ofera mi rtufi C ' . Prin rrrnrilrc I)irin!ii sirroduh"ri fiind credinciagi Jlr*zer-lt. asller".in care.acestafilnd cei dint&iu. coirfirrn.r!Fr.ie gatiueidentice. rl .. pe care (rar:g)l-a avut Roma cea vcchc. 9i la isciliri cAndse ivegte trebuinfa peil ci ar indica numaitimpul.tl l :?l C l a..lup." oil' o?'x eltgsias Apoi irrlcnf ie adevdratd buni {lnvola.ziced&nsul. principiului l:. r' .t"' t i )tt.. '. iya9la).l rr i i i . dupa cum reierifor prepoziiia1'':r'i27sinleles de ceva mai intel.r'. Constantinopolului lrrrl.l t.. cleoarece este imposibii sa fie vrednicd de a airea sub toate raporturile drepturi iden{ice".'.irin!ilorcielasinodullrrinr ccunrenic.' . se cuvine ca ea sd lie distinsd.264 265 cind au recunoscut pe searna episcopului Romqi locul i:riin la rindul episcopiior cu scaunele de precaclerc.al doileadup?i acela" unii au voit s* conchidi c5 scaunulconstantlnopolului se bucuri de cinste abscluf idenficd cu scaunul Romei.ccicevorbcsc ci aceleanu pot fi susfinute. dupacepremileciteva 3 al sinodului gi amintegte novela cxxxl a lui luslinian.r' r.alive. ttrtrtt.ll rll .te cetdfi.deoarece ace! ndupiu (1mdj se referd.l $i patriarhul cle pie memorie.hot*rind ci din rele i-a dat expresie aceleagi motive.tl r' ..rr11rl apoi scattnulAntiohiei rnare! cetdiiAlexandria.

rvas nnmentlich seitchrvsos{onrrrn ccnstanca in acesle provincii episcopul Farinlii oranduesc emi' Pdrinfi!.).t' ttl .).l ..tl rtr l r' l !' l tfl tt.i.rl'r1't l)ftll rif('(l('e de m it r O polit i pe ( orr. it t od. mitropolit. Si .l r' rtt l l i r. lr r pr .i rrr . .1 l t.l r. frei provincii. non von Constnntinopel. l l o[' v orl (. irber dicscn hinaug rrnd sanktionirtdas. . acest lucru gi avind de pilda primul sinodecumenic. Parinlii sinodului dela Calcedon g! aici sunt depiincredinciogi canonuiui 6 al sinoduluidela Niceia.rt6 de delcgalii romani Ia acest sinod. ( lr ': . si cadein sfera de competinlia sinoacielor canoane ci' se amesleca' a cie clreptul are nu Constatrtlnopolului episcopul el slintegte oupac*alegereas'a idcul cu unanimillls (or4ttptivruv.rul sriu al 6"leasurrt arnlntite ca &.\ot hupTier9i anume: Poirfulcu capitalaCezareia. t l(iit l t ililili in Calit ar t e 1 ( .r rl t' l ' t ll{'l egri e.iiuuri aclaoga rrilir.pind la cari iurisciicfia s'a extinspAndpc vrenlea sinoduluidela l. . I ii . episla ch'epiurile rr:fcriton departe Apo! rlrai iuceputel:iscopii.). dupi care prin acest canon s'ar vitima precdderea scs.. cdt gi cea a papii Lcon eel Mare. mitropolililor' siinli1ea tilopoluluiare sa sdvirgascb canoanelor crcdinciogi strict gi surtl aici 16ni aceasthdispozitie.l ti .' art *3ti. .'(lr')'(l.priuitoare !a episcopul constantinopclului. dupd dAnsul. cari nu au fostatrilruifr: decdtre sinodur delai{iceia nici scaunuluidela li:rna.rl l 111. r'u are Constantinopolului nginai pe miiropolitu.r z oo 267 eplscopului dela Rorna9i ca al doilea. i. liregtcpana cand el ram2neficlcl spiritnluicir.. z) l)emni de toati atenfiuneaeste aici observafialui Hefeto : oDer canon 28 im erslen Theile wiederholteund bestiitlgte nur den driiten ca. rezultatul contunica'i s'a i ttnaliimil9i clupace ill. Falriarhtrl alar6 pe episcopi. alli mentionate dreptu!e{ea sfinli in provinciile mitropolitul hlrotonindu'i eparhiiir:r ci "pe episcopii cle mirropoliji. cleasemenea gi scaunului potrivit jurisdicfiunli Alexandriei in cadreie hotarelor acelula 9i celui din Antiohiain ale sale.i episcopul ulmiltoarele: sptlilaproximativ ii..]llt..ivou. Asia proconsular{cu cairitala Efes9! Traclacu caplfalaConstanfinopols}_ l) Aqadari esto 0u tctul ncmctivati atit deolarafia ficr. l tl i tt' i ' r I' i tl i t l al ' l l l trrl ' rl l t' t' l )fi l l C a' . t lr t pace i S'alt pf e' r r .irr. .Parinlii dela Calcedon.ei chesiiun!. r lr r lr rri r r l) r ') .pe episcopul Constantinopolului.rr cilicva cunlva .. compari comenlartil nostnr la canonul 6 al sinodului I. r 1. nici celui dela Antiohia.tttt .l). rt !rl "l rr' .sq151 -a. llr ': .unului romnn. ceeace nu insi numaiitinlitu. l r r r r t r .i*t. .r l rr nt:l tl t auc h di e \.t .. l . alfi hirotoni rlreptulde a cle care au depins dela cestehiroionii il a1e ii. provinciale.liceia. se cc privi'!a a tot putciriin dcpli*e tirropolitirir cle a lace ceeace privirl!ri iltr avca cll'cpiul . r1. asllel nici Firinlii sinoduluidela calcedon nu au avut nici un femelu c{ea confer!.cunosc&nd cesc.tii hirotonidecdtre se vol nritropolilii cti rl. 9i ceeace a ardtat cA un sinod lurisdicliunii ecumenic are dreptulde a hotdri asupra acesl.t.= .l .!ales...in seiner zweilen Abtheilung aber geht cr weif.rt = l 11 l e.:ee'iile pr*Lu* s'a hot*rit cuvanr'ului asupra 'numai pe> rnelltarulsalu atrage atenliunea ctt scopul se intrebuinfeazfi apoi zice: "cuv&utulace$ta 1'1t.to11ii: constan' cpiscopultri r:ottlcri rrcatl.l ' i l l rtl rl ttl trt ' ' t ..:11 tr' . dupdcum Parinfiidela Niceia nu au conferitscaunurui dela Roma nlci un drepi asupra aitor scaune. r. r r .i i totl al A 'l l * r l l i l r r. nici celui clcla Alexancrrla.trl i z and nU rt..o1^i6icorrsili..ica $'iin!iiPilrinlipriu accasla reierrila siinfire.r :l .tl.r illilt r r lr .i in lrrivinfaerniteriicanoanelor un sinodecunlerric arc drcpturiabsolut idcnlicc cu alt sinodecumenic.]ong- .ci cari in ciino.recunoscAnd cu toatd strictefea ci Biserica dela Roma este cea dintii gi.. dupi gialegerea lor.r) Am amintitrnai sus gi am demonstrat cu pilde luafe din istorialcgislaliei biscliccgti c.1.epturui biseri*.* tl rrl rruti i l i trtl l l l rl rl l l l . . finAnd searna eleevoluliabisericeascS. . mltropolifilor. ci i-au recunoscut patriarhatului asufrra propriu in hotarele. acapareze s['gi vreufi eijiscop constantinopolitan ca rlu cluTtver dreptu!la adeoarece qi pe episcopi..dupdce au ionflrniat in acesf cancnal trordispozifia sinodului II ecum. sau rie a lua acestfel de drepturi.rl l .rcii cl itt acc. . t lr ir {ilt r lr l l l 11l r.' .ri l .i .f l 11rl l r' ' l l !' tt\tl l l ( ti :rl rtl tl l l l tl t' l r l r! l i l ti t"ttIi otri l l r' . -diecezelor din eparhie' cu episcopii pomenite inipreund al respectiU| in coZona':a canoane>' prln dumne. r iacc t ie ciili'e sinoclt t i t cm pe.en"rij*ni! canonulsdu a[ 6-learelerltorIa drepturileepiscopiior cu scaunele crepre*Edere la hotarele prin lor.. r lt '. ecum...l i r. fixeazahotarele pin6 la cari se va intlnde jurisdicfia aces{uia in calitaiede episcop cu scaunde precddereordnduesc anumeca circumsciiplia lui si se alcdiuiasci dlnacele.r l tl i i ttr r t' l .l rluyr.i l f i tf Ot' ti i ti C ' l )' (' ' rl t t' rtrttt. r i rrr. carele. v. are dreplul de a indepllni $caunul Constanllnopolului Lisericegti. | .r. r' t' 1i .li'ropolit"rrr llll ca ail.

niptit[ a $piritelor prr'lict'. r r i lr r plt ' t .a cdrei primtr terneliea {ost pusi de $iriciu prin decretalia sa din Februarie385 adresatilepiscopilorspanioligi care.i slarca liau contribuit riceasca cat'i rrrr. L c. nt . intr'o scrisoareadresati iui l-eon ccl M'trc' . . t .l ff' .. r t 6vlt iar t ii 1ii cu .St. Chrysoslomua Part. t ' . r lt ': . lt ( ) l' ir t lt t lll.tr.r . Ed. t t lit t lt 't : Cir il a ( '! t i'r l pt ' vt '( 'lllc'l . l l( . lr ii. l l t t ' l i t'1' ( yll l rt i ti rtl |l l l tl l ttt' t.11t1o1 r. Thosrassin. r i . I . t t r "'slor ilt t ii.1tlr .. cari. PdrinJii emit referitorla dingii aceasta dispozifie a lor..i= l !r = r = .tttl rrl l l rtl r' . orinduesc ci episcopul Constantinopolului va pune episcopila popoarele strdine (tv rote.care era ull raport nenriilocif.r I ionr n f ult r leat t n.t.85).t r .tr ri l . pcr 'l : .r.1.licec[ totul concurgespre garantareaprecaderii I]iscriciiro la alteBisericiiu cltip se gdsegte .Sub episcopiiale barbarilor sunt a sc infelege'. esteprirna decretalie Aceastd i.au prinrit crepfinismul dela Constantinopol cari nu lineaude irnpcriulrontan. Velr"rr et nor'&licclesineDisciplina. l= l= l { rt.Compard lucrareo nrc3.oxici. ..r. l. liint l dc1lar l0 dO par . Cei dintAi. t' A 1t!l i .. t ) Acgsl i tl t.i ttr r .t l . t lit t llr ilt 'lr r l lt t lllt 'lt t t '.t' i t' 111111111.z) in treacdt.lr t lt lelt t t t a I it vt t l t t r ai t naf C im pO r l l r l 1. } 3ti i = 3.. enitten.ttt fo:.l = i = l 5= 4l l l -= ra. r r . X.. Cu toale cd acest canon esle deplin inlemeiat gi cu toate ci este iustificatprecisatit din ltunct de vederecanonic 'c&t gi istoric.16 1r= ai * rr I .l tttl l ttl ti l l '. lit r.I:loc canone data cst lacultas EiscopoConpltano ordin*ndi. lib.. p 416.cA im1:eriul rlai rnare. r : r ic't i pr r r l.Rusiagi altele. Facem deosebireqi intre teoria . r .tptt'. Leon Si din partea insugi a episcolirilui cei Mare. Conclugi de acelag principiu..l l l i .l tl l l :l tl . pe alAt erau de respectalciri Teodorltdin Cir. r . t t . agestea fgate Se Concentreazi fiisericcSC.. '. t r .l =rrr. Jean Chrysostome. t lc'. ii ir r ilr r l.Compar6: Thierr5r.l l -i l: i t t lll l l re rr.t i l l (' l ' (l ' i l l - r I rri e1'. t 'r igt 'r . politicerelevi cd Bornaeste cetateacea teferitor la raporturile cea mai populafa. iar apoi Ei cea a lui Leon eccentuiazi prirrratul episcopului roman din r:ntrzrici scarrnulslu eete apcstolic gi in inlelesulholiririi sinodului dcla pe dccretalii Nict:i:r.Ouo munere functus jam fuerat in Gothos"."Alania. i ipt lco: .trl l I..1rl r' l r' .l l i l rl l ! |l .rrtlt' ieriie clan!!. t 't 'itt t l trl rgq ului r . Ioan Gurideaur pentru li sertrepte de femeiu Pirin!ilor calcedoneni aeeastidispozilie.. cit. . t ll't ' r . c c. Tot pilda lui Brqofoptxo1r).1 l i . t l ( . t lr '1.rlr. cit I.i l r n0liv r lc .tl. t t 'lt 'r lr plilit : I i'. t .i rl i 1 1 l.. ar it . I.i ie . fl ' fi t i l ttl = !t t! l l !l l . activifatea Iui lilor 9i privinfi. r 1t . t t 'r [ 't t i 1i lt ' lr r llll i.l lttrbttrattr !n prlvinlacredinlei.'trll' pentruaceaBiserici. lrincia Pontului. 1 llll( 'l'lllt 't li. lr r r . 1.l l l i ttta= tl -= ui I r ' rt|. i''. t l {u r .r!. iar in privinfa l)t'1rtt a Aposlolilgr 9i I"tvr:l llls.11' t' . r r t lt t t lt tci.r trt' rt' t' i rt' l l I rl l l l i l l l ' I tl tl l l ttl tl l tr' l l . t t r . n.l .ri = = i l ..:l i rrrri !.: .. l3 (Ed.l . L.r!t-= { l i l trttrr ' = = ri .rl r' . t. 235 gi urm. t t t t t t t lll( ) t nei. r nilhrili I i.tr. ccn n lui Nicolaeinsi se bazeaz1" falsi: $i pe nclrcptul clivln" invcnlntin favorrrlprrtclii papale. pt ( 1r t il l.t= l i a l t. fie observat gi ceanraiveche papald. i: .indrepidiit prin vechimea sa.cari au fosf prezenli la sinod. cu alfe cuvinfe episcopii gi acelorpolloare.l) principiu gi Ioan Gurddeaur aceasta isr Urrndnd acelui permanent vizind raportui al popoarelor strAine cu scaunul constantinopolului. tuxistent s'a niscut din ea.1 rrr l r. . noua teCIrie din viata inlernir $i exlerni biselfrultecircumstanle trruternice.rl l r i lr . r l lt i'. t l'i lli: . 1 lit i I t t r r t 't 't t lir r l . t i i i nro r r nint ele lor t le acot o.l !11".1 . cbi a lui Ce Irtrt r.l .p r . . r 1t . dique Episcopos in nationes barbares. r l .i ':r t ..rlrrri in mtrsuria9a de rnafe plirt rlt t t't'. car i r . .. rrttl :i ttl tl i | !.tt ir r '.crica fiomcicstetloartcamarlirica llr t t : t t r .rlt' din viala estefne* multelegdtulicu influcn!. .. lt 'i llt "r 'r 'iti l) l'( '( ol rr. adicd delegafiirornanila sinodul dela Calcedon. gi cari legdturi pe cat erau dc itttpttrl. l . 1lt ' t . r t i.. i l tl tt: f:i . l1.* :i = * ::i tl * i I r"i ' l l = t:' 1 I' l : i l l tl l ' rt' l l l . t l'1 eit t : ilt ' ir t lit l.ftl .ziceVaslamon in comentarul la acest canon.r 268 25q obiceiulexistenf.l :a= a+ i tr:l ri i i rr I l r:. r lt t 1t lt . cit Ramei de pe aceavrene. eq 2) l'{oi aiei facem decsebire intrc dccretaliile 'autenticegi cele false qi pe aceasia a lui $iciciu o puner{r intre cele dintAi. lr ir 'l "t l{r i'r lr t llt l it l ( olt "l'r t t lr t lr r lr olt t lt r i' ' . ceeacc rnanefal{ de celelalte poate ricica o cetate sub raportul politic sau izolatgi ceeace apoi la BisericaRotnei..re ::i r l tl l trr.. r 'vt '( 't llt '.l l t' l l l rrl l l i ! l: i tl l rl l rrr i tt r t= r . au ridiiat protestdin doud motive: a/ Fiindcd ei au crezut in noua teorie s "papalitilfiiu..l ttt.rl .cea rnai strAlucitd.. r l e1 . . l.Ciril qi lrdcvirnrt rii Nlctorlirr or{od. pr .l :r= r -= f -= = 1+ = l . c. iar Rupii de I'racia". lr . t.rl l rrl . cd dela Roma a primit nttmircaimindcoscbi distinqc ceeacc bisericcasci pcriul intreg. II. Noi cunoaStem raporluriledintre trlburile Goprecum cu scaunul Constantinopolului. r ." t'ag.papalE" a lu! Siriciu fati de cec sirieiani a lui Nicolae I.totug el a st*rnit protast puternic atAt din partea delegafilor episcopului Rornei.r' .i .r rr. l t 't 'lt 'v. '. pir!i alte ca i6 lllirr itrr'. ridicini lot mai zi rlc zi a pt'itts asupra"papalitdtii. rl t.1 111' 11r111. rt lg t t t .fiindca Alaniidepindeau de pro. la aceasta: dirt (-('rl ittlt'rtt. .

esi presiigiu a contribuitla intdrireafeorieidespre .r cii ce fcl clc :. l ri E t r: rl a! ! . l a ! l = .trl de vecletre. Episci:pul roman po tofi ace$lia ii lua sub sc$tul siu gi prin aceasta invoir:ntar int[ria pretutindenea puterea supremi a scautrului rom1n. acestei de pariea lor pe eplscopul ca ei si cagtige aleagaalltcl pe respectiviisS-gi ii determina aceasia imprejurarea mai u$origi puteauatingi:felul cu aiutorulcArora de expresiun!. r l.til 1 ' r.i l l . ! .1 gi alt6 imprelurare. crqdeau ci va fi cle lolos pentrr. re . al lui Ceiesiin.iirtre accgti cinci patriarhi (a se inlelcge cei cinci obignui!i. : rrt t r ll.e erelicii[rclap$lie -celestiu toiugi 1:r'estigiul lui era ia rllarri itilJirne 9i a. rs -.gi in aceasti zapaceald. cari se luptauintre olaltirin lJiselica episcopllor erau mai slabe in ft.isririf. lr r r lr '. pe care din car.. r r t r 'runn'. .rviinld si o d[m aici in traclu. au girsit ip expresiile acelli!a9i pc cari cli..s put mislllu crr ccl :il corrstantinopolului.i-'trs stdri a Jcestci itt ulrlt.:lor t'. iudeciiorii. cart:!ea iscaliJsin".r.itttt rl i l t u l i i r: a n i l O f .!r t'! =e : e.. . iir lr r l l.. g l ri ' r. l a .r Iolos. . r. p . de" t 'i c. t t ' nlt llr ) ir i'.1 r . lr '. l i t t o rl r: l rf f i n O l O a t e ri r rri i e t l i i r: rr a rr t t .1 deosebitd avea la apus. de multe ori se adresatr pentru proteclie la cel din llorna .9i deoarece tuturor directlve apoi lli:.irrit pntrrarhrrl r\lcxandriei gi rel al Antiohiei au observat ci flu r. . rl ri rri t r.. l l r =lal la I rrr. l . .l rile arianedeia r*sirit. r r .riulrat ari.. l r' . gi ci]l'csgol) Ioftr:. . l t t t o A l i 0 rrre i itt fe' I s rl = 6 t ri ri l . gi c6 epr. r' r i l ri rl l. (l 2 B -.rocul sprc glorie ca cslui ronan.sc. iar in scrlscareadin anul 377 arlrcsaialui Damasus expunecdt suni de z6pdcifila rasdrit lcferilor la ches. t q = i . i i I t i rr l l l ri t ' t l r' l l rrrt rl t l f i : .:jirulril iinrprrllLri i-iberiu.a inillat pLrtcreaciin mrillc cau?c. e i I ' e t l l ri l ! i r. r r i l : f::l r '€i i l r gel i .l l on lr lr 'r '.ca celceavearnai mareintluinf. . 2) ilespre importanl{r episeopului Ro.a l . rl rr6 q i ..e .t!ii piot cs{ul lol ir npot r ilt a aC*sf t ii rl r.tl. r*sirunzAncl intregeimulfimi a.r uu i. i = | e ' .. al dcileasuccesc:. La. ! .i rglct'itoat'c Ittt:rurilol l13oria au iost rour.rol" gi.i i . ! .tiunea : care eplscop antiol'.a manifestat nici o prctcntir: rcfcritor la lolrrl clc lcgislator qi judecitor supre!:r &supra Biseripii intregi. linibeiin careax sr:rise. r = .dar parlidele. XVI.?) La aceasfa a 11 Ad.rpt| se adrcsau mai ales celece episcopului de partea lor 9i indcosebi spre a-i cagtiga apuseni 9i care d. crerlirrciolilor'.crlci.i ca1. r l r ni.. gi dair. r '. l ri : i t rt l l i .lr:rsir:cel lrtarc..s\ ' 1 t s a r+ re l ! i t . rr r t t t liv al t lcler l.i.rri si-9i b. 1: 'lat coI ie nond asupr a "paFali' i l trr" l r l{.rs.D. r f r .ean gi pe carc trebue sta cri ei in cornuuiuire sd-! recunoascd de ortodox. . e lCeSt e t l e t a : i r! l rl t l l t l l t ri t t t t t l l t l O f O C $ts .l' a r. i t . 1 . iilor r om ani clela acesl sinod Acr '. satr]re limpirllui (r. pe care o peartd cu ereticii. i . . r rrrg i rrl rl l . Pe atrte ctarpe earlnu le'ar fi falositcu fald de dAnsa.isritscdusde save. rccilnoagterea c-rt tle pu!in cu itltpreiugruttct f.ii intr'adevdr lor gi umilinla arate s&-gi partea ior aceasil Bisericd de cagtige prileiuri. apus neinfri. acclag lrrcru il fice.vol .lfru clesvoilarea cBreiaLeon cel Mare.'t. Zugrdve$fe lupta lcr. in se apuseana Pini cand Biserlca clerea. ci dimpotrivi air intirit o.rzai'ldeiitifii sale nrn qrezut de cr.ngiilc iuau in sens liicriil. .tdea Blsericiiromane.rarcei din i:lncir. Acesta" in butrrl tqtrlroi inrpolrivirilor. l - . risdrileand. |iltltt t t rr t t t t l l f t l U t f i C i q . l_ S. l ri . nir:i unui. l . {iuceririle popoaielor barbaro nu nurnai c6 nu nrr slibit importan{a episeopului roman.271 vepe care nu o puiem trece c'. gi uzau de astfelde expresiun!. I r. 1 . Ep. r. ' '€ . d . 1 ' e a rs e l l. r1 .r"rqi eplscolii neai mici din patriarhatele Alexanclriei qi r\ntichici. l l l t l l { y t r ttl Ma f e . priir tari sa.'ic*. .r li . t (l( . u. r ikl( lir r l) un( lt ul t lc vct lcr c iil acest ei t eor ii.:cre: . < i i . Cinri la rirr.gi intireascE puterea lor.iudecitor aproaFe in toate.r intpot'{anf. llil '.le .tfii clcl. . . l r. .liani 9i a proclamatoriod*x pe &.nei in secolui al V-lea re ofer6 o icoanl deosebit de fideid c*lebru! hlosheim in isl'lria sa bisericeasci. l i .carele s'a l.: r:rtgdocr. cincl sredeau ci pateiarhii respeciivi ii vatimi in drepturile lor. : l Its r r . ri i t * si i.i l l i . p rt r.rllu'.. r1 . ctii i si'au flicut del:l conslanii$rr. 'r r * 1ft1e ql =r l tr l . r l. .i1.papaiita_te. llegii.1. deoarece vedeau cri poporul depinde de gestul episcopulu!.lpii dcpind rnai alrs de palliarhrrl Ronei. i r! | rr. l t F s l l rl e . . :. r r inlii clela Calcedon. f l}{'l'li( ) ll.n sirriil 15r.caiclr:a rcct'r. : t e F e1 l . ClispUlclC lOft. l r.$i cu toale cd acel scauiloilnioard a irebuitsri r. .itlrrlr. = . g ! = t . si nu se uite proprieidliie langa aceasta timp ep!sin aceiaS laudelor.()2 9 . it i llt t lii $i ar r I 'icliCat r. = i r: . I-1er. ' . ': it 'o dit i gur a ttrt rl u t i. ( . 'r t t t lat t at t .rrr pl Al. i:lecdnd tlip Bisericdin toate chestiuniie rasdriteilllor. . t i l t l l r.. cari se siriduiau rrumsi ca si. ': . cum le siriga: si quis cathedrae Petri inngiiur nteuscsi.rctilr5ii si r I _.rt'c. Damas. clccaile ceicele-atl cxi'csii s'a d.o:tcul gi 1. I i i{1 . g ! .hse ridice chiar 9i invoiuntarin secolul al lV-lea 9i ar v-!ea nil iiumai la api. a avui nrai multe prileluri gi energie.. e . Grecilorla exprlmarea Ei Oarnicia plecaderi! lor urnla pe in cari fdceau copii romani. contribuit gdsea deplini linigte.i i r .gi prezintascaunu! lui Petru ca pc og)inda uedinfei curate.il perrlru -lc-au la rnult lot mai s'a iniiril le 1:a1.r) in fafa acestei st6ri a lucruriloresie foarte fir"esc cd autoritatea scaunuluirornena irebuit s. [/ / \ l . li'.c umileascd ca de pilrtd pe iimpur iui iurlu.bolutr gi ir corrd.r sinodul calccdoneail . I t. : i l) .}. l . t'r . crr loate ci pe vremea acela el mr ryi. l e r. pttnctul dela bisericegti. dc vedereiixat de $iriciu. {t r t . l i t u rr' l i o l o l'.rlr. . ci gl ia r. 6 .narea (Tiiigheit) regilor gi puterea lor sl&biti a permls episcopulir! capltalei s"4 lic .i Zosiln.

i ll ..argumentind ci nu au primit astlel de mandai. iff atit I ?4- \'. ci r r i .i . ci in nrod legalgi canonico. r rrrrlrrl r 1. Dar totuginu au putuf ardta iati de deleEali pe care ar fi ardtat-o intre alfe imaceeagi dragosle..tl.. La aceastaunul dintre delegafia declaratci le.l... clnil au vizul miiloacele Constantin.i. (lt:l r t'ir.'r . : q .rii. dingii ins* aturenunfat.!i t1.l ..1. .[! r.. gi fiindci au lost silili'..este aici..rilii .1 i.rrrrri..r .lr't: l'.crttttitlitfile' ditttiiff llt'9fl-t ttUmifUl l-tt $i r. dacd aceianu ar li relevatintr'una teoria lon Atitudinea aceastarece a episcopilor risdriteni fali de delegafi a fost rnolivul. Dupi aceasta secrer{arli imperialiau cltit procesul verbalal gedinleiprecumgi lciitul canonului nostrugi semndturile prezenfi. l .1.. tr i n r i g i i i m p e r i a l i a u l l t i l ! 'i l r ..iiindci li-se iignise libertatea .l .= . .i tlt:f'lafC . r r t t .1 .lr. acestea nu stauhotdrit in ascuns sau pe furig.1111.l r a ttg i . lli rt.'?) de cariuzeazladversarii..Y 272 27J delegafilor.r. I ll:'.r dc calrel-uccnfiu9i ca si nu rimAna rrici Io'.. r . il....l l ( ' l .i.astfel ficatdastfel.t. preiuriri.r tt( ') t.tt' l r l l t'l r r r i l l .ceagi infelegereao cari mai ales in acel timperaunecesarelntre episcopiiortodocAi cu scaunele de precdderc sprea nu se provoca un nou sinodcum a fost cel dela Eiesgi sprea se invinge mono.tea au rdspuns: epi:copeascS.. r ' r .irinfii au fost cI Firegte Ligiptul elc.Noi arn putea numi aceastacu drept cuvanl mali!icdin parfeadelegafilor tafa de risiriteni gi in special fa!a dc episcopul Constanlinopolului. t . . decdtccilalJi.r '.. -r. cl a ci t i n q cn e fc s'a f l l l .er . .r a:illpl'. prezenlia Av.. in care au iost sa se dea canoanele. rriciun cuv.1111rf.l i . pietifii. Acclas canons'a citit 9i de cilrc secretarul au lost oferit/rdc notarul sinodului 9i delegafii din colccliunea mairostit Dupdaceasta ci tr'au rrrr.r cclorcc rrrrrlrr.secrefarui sinoduu:: face declaralia cd: ola sinoacle totdeauna a fost obiceiul ca. nu au l6cut aceasta pain prirnalinieliindci doreau . Unul dintre a sa canonul6 in formdialsicolecJiune ci a citit din oarecare a avut primatul...Nirneni nu a tosl silitde demnita.r r t l .t. r l l r r r i i l r ' l ..lt ..r:rr .cdii vreme cinevachiar Oi se presupuninurnaivre'o zipicit rusinat.rnc ctt qlas unaitim.lu.tt t".numit de noi personal. decanoanele. r l l r r' r 'Fi '. !!i. i\. La cererea lor s'a linutgedinfa a XVI-a. ':.'. carelesi de altfel a tosl nrai rrtrtlt pitruns de" y:ulin malitietafi de risiriteni.i l .tir .iIuvenal al Ierusalimuhli.l !is...! = r ll i. * iar exmigii irnperiali incoreetd si-gi motivezecumvaobservafia pe sd arate provocat pe episcopi apoi ceilaifi delegafi. $i acum delegalii au fost ruginafi a oareces'au ldsat sf.i l ) 0 ttl .inod rtr.i.r.!r.. gi pe ? Lucentiu.i dc Anatoliual Constantinopolului. ca toli frafii sii poatd cunoagtedacl s'a hotirit in colrformitate cu legeasau contraleg!i.r r r r p r ..f i l o l p t'i r t ttr L r tto fi zi l i sn t. r p u r '.. dupice s'a rezolvatchestiunea principald. strict dupi canoane gatul Lucenfiu.rt'.ll i'. pe care o vom prezenta indati dupi actele sinodale..arhidiaconul Aetius.degi au fost invifali mai de multe ori. lor spreapus.l)VdzAnd gi negtiind delestr spundceva niai cuminte. gi rnai mare.!:ri. ]. il' t.ceeacr .g .. !::: ri.ll 1r+' .: li. i !r l r r n l r .1uil. ! ' -=i '-l'.t :.'.1.1 rr .: i. r .a venltla cunogtinli ci in absenlalor s'a hoidrii ceva. pentru care dingii s'au ridicat impotrivaacesfui canon.r rtlli '.r ll lt lr: l!. scaunul Alcxandrl ' verbal car tolul s'a ficutdin procesul nu era ocupat.si se puni la ordinea zilel ei aite chestiuni urgente. l r . { . .. I .rrtt in lol lirnpulScdin!ei.i fi e t'o ttl .decare randdin cauza erau pdtrungifatd de Leon cel Mare in urma epistolei lui dogmaticeadresafg sinodului. la Sedinli delegafi au invitat 9i dela Niceia.BisericaRorneitotdeauna pitrungi deun dispne! P... deoarece nici nu s'ar putea inlerprelaallfel o astlcl tle procedurd a lor dupii gedinfa gi pinii la plecarca a XV-a a sinodului procedurd. La provocareaexmigilor imperiali. ci iost-a oare posibiica cinevao. fie prin$i itr minciuni v*dit6. gi in al doilea {izitismul monstruos.il. Noi am rugatpe Dornnii Episcopi dela Roma si participela solufionarea acestorchesiiuni. Aici se poatepune intrebarea Fdrinfii sila..tttttttl( 'On sl a n .lr r r'rl. pi li-se iignise pifruns de mAnie. r . intlrerial.ilralide ccarnaivddili minciuna. .c..iacc urtndtoarea din nevoie nobilaobservalie:. 1.rl.i t.t:! . .1 irr r.rndirr vcdcrecii cittsteatuturorepiscopilor jr.rl Arrliohir:i r. Ceeace s'a hstdrit eri.r i l 1 r r r .ca gi cAndacelea sinodului s'a referit Ia canoanele cduthnd in telulacesta ar li fost uiolateprin canonulacesta(28).r l ttttr ' .lrri l . ahr. .ti. au fosl iscaliti Mariirlr.i "ti ': \' il.-l 'r | -!:!.ril.:ll:rl.'.rr rt. tl. Ia ceeace toli P?ilinfii.r .l i r r /\.llr. r .. au int&iu doua ord.gasim ci este gi ordineibisericegti contra canoanelor qi din cauza aceasta suntem nevoifia cere si se citeasciacuntin fala tuturora procesul verbal al Sedinfei de eri.rr..i r rt lr: .'r lrritt votul lor au intdrit ortor l n l l .r r .lr:t- :. ! Fl.i. Cum iSi expun delegafiiRomei protestui lor ? Delegafii nu au voit si participe geCinfd la aceastA a XV-a a sinociului..intre episcopilor cari..'Pdrinliiau semnatacclecano.

27& 275 pe rand odaceau iscilit din voia lor hotirirea menfionati. irimisii imperiali.'n u r tltl l |t XVI'a sl ) ttn e o xp r cs d l r € r F I r r . deoarece am citit acestcanon (3 sin.'t111. 3 7 0 .ti' .l .i rl i rttl trl l trl l o.0'1'1... E IIIr 1 6 5 . gi"l Anatolie contir"Noi ne ataSim la Stifiinul arhiepiscop mim (canonui)"..i'trrt''. l n l i l l l r l n l r . l trrl l ' l i tr' l i tl v .l 50 : Jlt 3. *llr r t' d L r ir t.r* I x rrel s l l l rrrrIc l l rrr [l rrrl * r111111111 i tt dl c Itrax i s Fgrnl r* i thti FtE ql rE '.rurnurilll<. ( ! | ) :' . personal prezenfi dar acegtia fiindacum balal acelei$edinte gcctrinJar. : . i .5 4 3 ... au fdcut al cincilea. dclt Culcodon.v. .l r' tt tl rl l { c 11 t.au consirnlit li delegatii plin de manie pali.l| ' . )t. dto. i rs f 9 + . l rel tttrl r.l re ri r*cl i ti l . 76). episcopulCizicului La ceeace una. astfel ci dupice t frrnt r oii:.rleciror iscdlituri nu se gdseau in procesulvereraucAlivaP.2) cunoagtefi gi 1? aie acestui sinod.11y t. t L r . lui i'a din caurA ci minciuua liind indispus si pe l3rng}aceasia proin sir cttprindi vrut fost reprogatiin chip atAt de vddit. ci de bundvoie Eusebiu.lutrh nicht ausdr0ektiche. de biinuialir c.. a gi tra a' sAu.i l. r r t':r i 'i r t.tttl r tl r vtu t: A f r .i N ..e ru .l ''.1 .... 1:entruce afirniafiunea feo' cu atirt tn.l acel canon llu ar forma un decisunanim al sinodului. episcopul DoSi din convingere. 17it.' ..nd s'a sinodului.n t r l l l t . r 7 pacu hotarirea sinodtilultti Pdrinfilor. II.C f. lui.1. i el rrr:i t=11 x l l s s rl el * rc 11 H y S rtl e rl ' c l l l = .' au pils la loctllal cinciiea renlii lui Dioscor) a rfspuns: 'Fiindci voi Diogen. --' l l ergonri i Ltrcr nc rpune foarte sirnptri ci Talasiu n1i G recunoscutacest canori ({.r) Chiar gi aceasta era suficient bdnuelii minf:entrudovedirea aruncati asupra cinoase a lui Lucenliu SfinlilorParinti. SingurLucenfiu..la ceeace PirinJii au consimJit unanim.' .i e"hq* l i r* r I l l l I l rt..'. deoareceaceiagi c$ncis'au citit acteleadundriilui Dioscorgi ci.l t' tl o' h dc r ttl rl rl rtl .1.r rt o tttu :l ttcl l cl l c l r r r l i l r a i n scm n i ta te .. 9i de consfailiinopolitan lafi nu au protestat care piltd atuncinu a beneiiciat.. C.i l (l ol l $tonti . exarhul astfel: iar Talasiu.1 l l tfol e ttu n' : er)l l tfi l z i (c Oi c i .'.l l atr.vohl sagefl. t \ '.n A ttti ttt:l rl 0tr nnrV es end ei rel t l f r.fl i l a.7 .!' . ) A . A.i:.r) piocedurieste de prisos orice colncntar Fal& de aceasta delegaliin :iedintaI a . l V .ittniss der: B:sch5t'e Pontrs trnd Asitrn zu den Stuhl von Consiantinop*ldrrrch eine:i Vcr:trng ( lt . au propus sinodului ca in aceeag zi sd-l enunfedin nou ca decisal sinodulu!.. episcopului obseruaf.Fiecare tiiri iscdlit de nici. .'r'il. ' ' .. sau pentru sine separat a fdcul au fost forfati la aceasta'. cu eiesaprobare.t.F. H a rd u i n"l i .sfinlitului papi in Roma in prezenfa clerlcilor consfantinopolitani 9i el l-a primit".l. i 'i l | }. crezAnd cd de delegafiior nu vrednice atenobservafiiie irafionale ale sunt a XV-a gi. Vczi intreagaSedinfii A. S. i l t r l e i l i r r !.l I'r. C f 5 3 5 )..'i..l l AtItttl tn l .l l tl l l l pn l rrl 1.mai tirziu a ittcluplecat cesulverbal protestui ceasfagi pe siAntul Leon cel mare.' l' l| | . a idcut urmhtoareadeclarafie: vcie. constar.l i rl . :.r .l tl rtt !l rl rl rl rti E |l ! ur..7. l. .irece dc aceasta. .rt.:t.).l tt.Eu arn iscilit de buni rileuiui.. ' ' : ." r .i i rl . cari conferii episcopului 9 cancaneie dreptulde apel. recunoagfem pe fericitulFla""ian. *"ntt . man solle das Velh. solemn*: "lat* noi. .:ott doc [ c i nev a af fri ter ':i l t. a XVI a trinoCirtui l .:!| J..i .. . ci cuvenit nu i s'a dat locul nopoilfan. ailoi c&nds'audat e Aceasta bine canoanele. (l 4l : .) in fala prea. S epcl r.lrirnrrsit lirrrir obscrvalia accnsta: . S.iar aceia (adic5. S. 9i de uri fati de risi:rlteni. (l:rt:j ilc).o in scris declaratia solemnd: a constrdn"c& gere. d e n c t r " {l l . II ec..rdin1.tl l rs l :i r...i .:i r!r!rt rl tl t tl tp ri ri ...r' { B l !r i l l l r' l gi i trrti t c tt c c c & c * arn rttl E r| ' { . or dnc n( ' ? " 1 1".. clupi vola lui obserualie aceastA ade' de prim StdpAnpe Anatolie. clup. Il r r d tr i n .'.'t ..111611 \v .t:r:.:in[cles Intr'adcvdrce sens au urrndtoarele: mit dicscn .' n!l l l i tt r' ol or' tl tttrc l l l l rt t:l tptttl ttc l ottrntti t ! . I lar duin I I .:l rl rti l trtt v r...'2 't . ..' . r r tr r t...'lrcr.cu atAt rnai vdrtos. .l . e:l' ql reai al l 4 rrl rl erv rl l e n l rrl l l pl l l rr trl i ' ti l . 3 8 1 .lvath). umbrii.r1rl1i l 1i q V nl i l Fri tl . S . .ilr.dar fiindcd i.i .. -_ C f. :)ll'.l rrtl tttl tl t dl c l ' A i ri ar.nd ci fotul s'a iicut dupir prevcderilecanonice cele mai gi pe gregifi riguroase lAngi aceisla s"irulirrcl cirt sr. ll..l r* al te Il l r1rx + i l i * l t s i gel i ty 11.... rpi)ta'i z1 " l.2) Dupdce sinociul s'a exprimataiAt de unitar gi iiecarePirinfe a ficut declarafie speciaid.. i V. iar rccurloailrrea lui 'lalasiuii aducein pclplcxitate. un drept cu totul nou.'t t)v s.irinf (XV). repet&nd fiune.'11'11111.Wtr geben zu.i l tU l trl r!' l * .. 041.' !'heti|4 'tyt:i: i'i1'.ti' cd lui Fiavian. udttg in situalie neplirttiti... . pe carelseceast6 patriardeoarece circumsmipiiaacesluia gi iirsuqi el a trecui slb jr.. o x u.e. e l t'o r '4 1 1 . .i .1t.ri l ti rrtrl rl r:artr t1l l tei ut' l )l i i .1)1'.7.lr i'n llrrlclo nccustu l-c.. . dass die Worle .au somat Fi pc acei P. i .au confirmatcele hotdritein gedinfa in pufinecuvinfecanonul28-1ea.EL (T'llassiirs von Wortcn) rvill r. ()).irinfisii-gi exprime opinia lor alupra acelui canongi ei au fdcut aceasta in sensul c5 Pontulu!.In urma acestui curs al iucrurilor.rnt dc in fafa :) A. ca si nu rdmini nici cea mai micd la trimigii irnperiali.l l !i 3:l B l 'rte '1a.r pi ! 6r.v tt : a'rr * o u t it t.ri virtos...rt. vdzS. Duninczeu.l .t111. E .ti. tV. s'a exprimat consinnfesc..t:..! . . .t r\l r' . ).'..p zz:tlv it' t.rrlsdictia hului con'stantinopolitan..rttto l n nc oi aqi A H *r:. 8 4 .s cinc.i ).re'i..' . i t C o n sta n ti n o p e l b J e n th a l te n sr h e i l r r r r l r l tl cl t ( l . r r r .'. 023.. r o j : t .' v11.'. t : : . expllci cuvintelelui Talasiu intr'un fcl cu totul do n. Hefelr.. J j .l r aLat l l rttl tttt..

7"1): nichtB cirrgcl. bine la ivealdteoria .t r 't :. sti cxprcii asti'cf . l . l.t. .rn recunoagte ielaltedoui scaune de egalecu al sau in privinla putelii.l r i e r F =f t a n r u r e L f:r l l r r r .li.i t)c sfintLrlLeon cel lvtrare protesleze.pe care.releui in vre. I . zice: "Episcopul cu foatd slava Bisericiisale.gaten scheincn des Friedens \. cdnd adici textuloriginalal cano* .lofuii aici nu ar fi lisat-o nernenlionatd. 1 ' .i u r tl l t. r r r 'pr r lclr . .r gi rrului l.l r u t i l r r .u ilillpril lufuror llisericilor.a creiat chiar epocdin istoria "papaiitdlii. r.papaiitilii.f ll.u tr L I . acestedou& au linut atif de mui{ canonului 28?t) 9i in line dacli cielegalii clar mai sd se observe cu toatd rigoarea ltotanelcdiccezeior. Le.:rtrry. r : .-r1gen po nirt ilr r lr l ben ! " i: : t i I predecesor drineangi antiohean.:r l t.ea gi proclamat-o ca ciecisal slnodulu!.gl l d l v r " t l 'l pgr r11 1 . agadari recunoagte eh acesteprerogativederiud nu din dreptul divin. cl el credinfaci aceastiprecddele o susfinein caiitate de episcopal unui scaunapostolicgi"Si ri* in el vecie impotrivaacestui canon(28). e) In actele sinoclale. 9i la loculprim Sfinfilor au fost stabilite prerogativeleBisericii sale. tremare aderental acestei bue si se adinitii. ci.i r .rkiilir:ll r.l =F q t t l t t l r i fl l . care s'a urzit inlAiuprin cua lui $iriciu 9i am spus ci ce fel de innpreiunoscutadecretaiie si prindi tot mai mult rld*riri au coniribuit ca teoriaaceasta cini gi cd ingigi episcopiiromani cred ci ei suirt chemali de a pronunlahotdrireaultimi in toate chestiunile bisericegti.apoi penlruce a X-a a sinoduluisi se reau flropusei cei dintii in gedinJa trei lerusalimului asupraeelcrr cunoasci iurisdicfiaepiscopului gi sinociul provinciidin Paleslina lor rnai ales Ia recomanda. numaiacestsinod derivddela sinodulniceian. dupi Leon.e cttvi n e ft'SD i ttg e e l Ir r l r t'i .gi in chip sistemalic.a) a primit acea propunere a Acesletrei fat:tc sunt suiicientapentruca si se ciemonstreee lor dela sinod gi sh evidelegafilor in activitatea inconsccvenla in mod intuiliv cd nuntai rnaiilia ia putut indeinna.r.rrr. tr tr l .o s€riere.) u l t.r irt.l l r r tl e tr . r . C*l niai Leon teorii a fost cel Mare.!r r.l r 'v. ci pe celantiohean.l r r r r . $ericesc. . al cloilea al lui Leon. gilr . anumecanonul oleazi dispoziliasinodului 6 al acelui sinod.lurr. rrr. .. . pe careleintr'o epistold primasea sa din anul 415 il nunregte quae urbis Romaesedi non cederet. Inocenliu.n l r .l tt I e l l l r :t. El iru este impolriva acestuicarron din cauzdci ar vigi tima "dreptul divin" al scaunuluirornan.rr rlr rc.1trr' .rr original insa nu se . .r 1 1 l r .D. s . ci pentrucd nu fiind. :. conferitede canoane scaunelor violareaprerogativelor alard eieal siu. l r l l 'r . irr lt-xlrrl r . s i l 1 . .l l l r l u r r r r 'l r ' .Dio riinlischcn l. t ct '.t '.e.rliltll l)trrrrrrr. tJisericii sale gi ale celorlalte" chemalde a hotfri prerogaliveh. ltt t t t a lI t lul li scoaSi r1.. evoluiazd dupi careleaceasta ar fi de Leon nu apdri prec?irierea scaunului sdu deoarece s'ar derivadin dreptuldivin.'. El declari in mod solemn6i "prsrogativeleBiseprin canoanele ricilor s'au stabilit Fdrinfi. in nun:rele sfinlenieicanonului (f niceian..=ttl I r r n n tr .r nrai condarnnatril s* celagl-ucenliu a dctcrminal :.'. pe ales sd nu se violezeacel canonal 6'le.:l deci iSi ridici glasulsau in nurnele slintei sale datoriide a fi cr:l diniAiupdziloral canoanelor. 1) Compari conrentariile noastic la accie c&noanc.tttr . apoi daci nicdiri.r triceian.deoarece dicd cuvAntul apostolice.ei protesleaziclin cauzaci dupi pirerea sa prin acela sevidela Niceia. iar referilor la Conslantinopol Constantinopolului. r llr t ut 'nt . carele. Nici nu respingeacest canon calcedonean din motivul ci acestaar hotiri in sine w€-un lucru neintemeiat. Dacl Leon ar fi avul ideie desprcputerca sa isvorita din drept divin. nu a considerat scaunul siu ca pe cel dintAiu. ci din cel bi. 1ri . clenlieze de a avea astlel de proceduriin geciinta mai alcs 1leLucenliu.i :r .r l l tr tttl C Va i n SC fi Itt'l ttt i n Sg n SU I C * 't t I 1' .Numai nrai lirziu s'a gasit ci acestcanon al 6lea contilrepe seallrascaunului roman putereaconferitdde Dumne. pe csri lc avem inaintca noasiri. pe cec{es.'auinlrodus intr'insulfaimoasele cuvinte: .r L i .. r1 1 i rl rr| rr tll .u. iotugi nu poate sa faci ca ea sa fie af:oslolic6'1).ar ii scris-oin acest sens.ir.r15i rr lorl lrul. acest drept nici nul. pe cel alexanintre cari scaune el recunoagte.. 11 1 r .r llrrrrrr.I{ 2V6 I t 277 <audeschis d:lim" cairoane logilor rornanirnai noui.i o u tl lrri I r" I r. l i l i u f t l i .. totuq l{ergenrrither giseqte dc c:rviinti s{ obs*rvc: (ti'}rclius I. l { )1 . in aceastA cbestiune esfeed aa XVI-a.rvul primatul'. care li-a plicut atit de mult sd-l relcve in $edinfa a XVI-a. proiestul Leou cel &lare Agadari cum gi-aex1:rirnat sarrimpotrivahotiririi sinodaieadusi referitorla patriarhul Constantinogrolului ? Am spus ci Leon cel Mare a avut prilei de a scoateffiai. ( ..r r r .. gi cd acest primat lolrl{:..

* I'larduin. de pildl ciucl [-con relevaintiietatea sattcind vorbe9te consacrltiilui Petru..-iui apostolice Petru. nu a vrut sd prirneasciacel titlu nou de: universalis ecclesiaepapa.n o l i t:r l l r n l u tr l r r u l l l Io tu t l t u l r ti ttcr 'l A l r 1l' . carele presupuneun scaun catolic qi dcsprc cori zice: . cuvAntare.clrora li s'u zis: "mergcfi I. XL. se vede gi de acolo ci nici el. antiohean Leon inailA scaunul egal de Petru gi pe al siu il considerd cauzi c6"a fostinterneiat celui de superior al recunoagte ba chiar il intru foate cu acela. l l ! {'r }t o co l l r te t!su m * .unam eedemo al lui Grigorie a fsst oeupat de trei persoatlocondamnate ca eretic!: Cir din Alexandria.pag.&unc ex auctoritatedivina tres episcopipraesident" (Ep.. Daed numai dr: citre accqtlao'e pdskal ododoxla qt dacl tofi trei au cdzut tn aeelaqtirnp in eres. apoi cine a fost atunci ? in dropturi dacdnu totalitatea roprczcntanlul ortodoxici.t) dcclardci plin hotdririlesfintului sincd dela litlnlilor l)drirrfigi intemeiate cu nici ttn fel de innoire.careputereei o gisestela fiecare episcop.dup6 care toti episcopii alcituesc un singur s{:auncatolic este arult mai tenneinic{ gi mai sfint6 decit a lui Grigode. $i dupi el nici Gnigorie cel Mare (SgO-oOA). l !tBl l V . privegte cu ci Leon totul siu.l l r . dupi cunn ne spune istoria.l l r . decumil privesc papiidin secolul al iX-lea.carelcjudcci dupii cum a lui Petru. n Iu u tr :l l .attttulttl ajlttrtlrrtslnllr'.!) l 'tr l r r r r r r r ll r tr e Ii . ca episcopul.t lplofd {lt&rlrrllllrrlr'leNleLl) rtlr'l tlc vcdcro *. l . deoacece la un momtnt dat.l .rl. acel . al unui scaun gi in calitateaaceasia.l.ntul ceian menfionat. "t{. asenlellcacclor de mai nainte. ci fieciruia i eo cuvin drepturi iudentice.cari nu au originii afrostolicd.*) gl rllttfrt't"ll €ellaul lttttll:t tl f t' Efl l € l I l t'I . privirc la importarrfa lor politiciimai mici sau mai mare. 899). cAnd acesta a mdrlurisit ci el este Fiul lui' pe care am cercetat'o atunci. 218.l r t tl cl .i Mai deparlevom vedeaclealtfel alttel prirnatul qatedrei lui Pelru din Roma.fie aimperiale.rimAnAnd sl tie pdzitoral canoanelor exprimatin secolulal lll'lea de ciitre Stefan.careleera piitrunsde creditrfaiu putcreasuplema gi dc episcolt al luiniicregline a sa in calitatede primulepiscop prima linic in chetuat credeacii el estc aposiolic. LXXVII. In sensul lui [. in privin{a onosurilor Apostolilor.deSide altiel in aceiag se gdsesc mulie lucruri. a lV-a a acestui Am avut prilei Ia alt loce)sd ardtim felul.intre tofi episcopiilumii cregtinein conforntitate pentru apdrarea celorlalte el i$i ridicd cuvfi.ci ficcarc trebue Ia qi fel si propoviduiasciin nrrmelcApostolilor. Onoriu dio Rena 6i Macarie din Antiohia (vezi decisul sinodul$i VI ecum.dacdse compari doctrinalui gene' . dar cari se entusiasmul vedesc ' of numi entusiasm numa!. ci numai in calitatede episcopal unei Bisenici gi unisi Eiserici autoritate si adic6 al celei ce errecea rnai mare ciruia i-se cuvine locul prim apostolici dela apus. iDumnezeu.. despreprimatullui Petru. [.2?8 279 ideniicecu ale lui Petru. pe cari in privinfaputerii le consideri deplin Bisericiapostolice. .ttc cu acestprincipiu vhflenlt.in disputasa avuti cu Ciprianreferitorla bo' eplscopul s'a cd osa nu se inlroduci nirnic nou in ceeace tezulcreticilor. epircopilorcoordonati e) . dupa opinia tofdeauna egale cu a sal) fdrd intAietatefafii de Bisericile.^t\lcxondrici Ei Anti<ihicirli pnpl Grigorie ccl Mare. 1397). /.I:rrcluin pre plimatul episcopilorRomei.l r i l tl l . gi li sa. itt care a in' cuvinte adresatede Minterpretaf ["eon cel Mare cunoscufele 1) Ne vin acum iir minte acele cr:vinte sdmirabile alt lui Celectin sunt succesosii tofi episcopii cltre sinoclul dela Efes c6. insenrneazd Petru . cu canonul fl.din . r l l . . in Mlgne.1 lttl v. adici iudeci in felul clupzi iubireade dreptate in cuvAntare.t ltrrlr'. 1 . 489. Apoi Leon nu punein evidenfA putere personalA a sa asupraBisericiiintregi in nurneleAp.l l i l r i r r r u . in eplstola sa adresatd lui Maxinr al peste toate celelalte.tr l l s ct co l t$ tl tu ti o fj o "l Jr r l r l . cestechiar 9i Bisericiale capitalelor $ici Leonnumai in acest sens a interpretatacest drept al siu.e 'r l ( 1 .rrtt.con votbeitc desinvilali toatepopoarsle" 1f. Lib" VItr ep.r ci mirturiscgte ln cotrfot'util. {l : .r v.despre putereade a lega gi a deslega lui lretrtt gi pe conferit"i . se cuvine carola.l i tr l . Dar ideia lui Celestin.nici si se u. A" S fi" Vl.i ai ol-rfine conntl.gi aceasta scaunului lui succesorul este putere fntre speciali fi avut dacl s'ar admite chiar ci Petru ar gi ceiialtiApostoli chiar cd BisericaRomei ar fi fost int6meiati ure-s calitate in aceastd de Petru.Aniiohiei. 1106). pe care l-au ndscocifdelegafiilui in gedinfa sinod.l r .l uu sc inlbcrriasci Nlct.1 ( N tl i g u o . infre altele.l h l r r r a h l l l o r ttr tt r cl .rr. l .:r) Ti r(€tsA{ a' crt entloitttclc agezihnitrtele e rrrrecle lil rotrrutn.prerogativele prin canoanele statolnicite prcdatrisit.cari dourma caracteruiui ei panegirici lui Leoncel Mare'tald de Petru.l u l ti r r n l p i tl n tl l l r l n r 'r n l !r l r 'tr l l ttl t..r t" ( 'l Ir tr ttt.Ciril gi Motodiu gl adevirul orlodoxieia. ad. r l l . ar tace-oinsugiPetru . lidel principiului Romei.rai6 in aceastA priirinli.care il leagi de Llristos. Din aceiag am puteaindicagi alte locuri.. III.eon.ci numaicd ar avea drepturi personale mult. Eulogium Alexandr. .tuitoruilui Petru.

ii legafilor sli etc.ls(:it ci sinodul dela Niceia a fuot:iril ctgiaordilea itrtre episcopiicu scaunele. clespirit de impotrivire. ca si nu ni se impule ci estejansenistqi c6 scrierile lui crle mai importante$unt puse la lndex de Roma nici ceeace. r r l t +l t t t l S ttl r l t'r i 'tttl i l r r '. accslli la elrilcrca pltut irnbold cla singuri a Ci numai S6arrnclc aposlolictl ltol :tvt'a llrt'c. lrilpolrivi arqunrr-rnl.r p .. il't ttt.darin (.ltrlrvrliiung ricr llicrurlrit:u':rr.t.1 1 1 l l 1 1 r .t.ttrltrl Calcedon ca pe . carele zice: . ci el nu cunoagtenici un lel de canon dela sinodul ll ecum.ttt'.l tl '. Lucentiu.cari au precadere.t t' .li .Dar si auzimpe Pichler: oEs ist unverkennbar.i r :.lcr. trei ataci direct pe Apatolie9i accenltriaza spttttc: apoi callon. c. Pe cit de nobil trebuesi fie recunoscut acest devotamenr al lui Leon faf6 de agezimintete sinodale.i r ttl . 'de citre Lucenliuasupraactivil.1t l l .u"di*"". De conc..rrlrri . fi nceitslalhnrureglcorice indoiali asupra . rnatclespre . lui Marcian.r116ril tt. reprezentantul carct ambiliaaceslttia. .i 1 1 1 1 1 1 1 .Ic Sicrarchische Ordnungarrl clcn Sllntl rlcs( jolrcils vorr Nicjrr rr:rlrrcirt \rr)rd0llrviir.l r r l r ' . De altfel impolrivirea aceasta a Iui Leona fost provocatd decircumsfanfe gi a durat timp foarte scurt gi mai fArziu momentane vom vedeaca el se va pronunfaasupraintregei chestiuni cu totul altfel..!ilii tlrr.incdt unii dinlre scriitoriiapuseni au trebuit s& giseasci Ia dinsul invidiefali de scaunui consfantinopoluiuir)".firi si a$feptea primi date exacte zi(22Maiu452)patru a scris imediatin aceiag asuprachestiuni!. zen \\rarcn.t ( '.r firi l. deoarece acegtratoli vdd '. $i pnrintii deia catcedon presupirn acest lucru in epistolalor adresatzlui Leon (vezi mai sus pag zzij.Irrima afirrnaliune se poalc deduce clin epistolele lui scrise in conexiunc cu canonulrrostru!). cel pulin la inceput.t t':. copuluilulian.l l l l 'tr r .lui Anatolie 9i episIn primele siu la constantinopol.!n.ll l .a inforriu fost gi de fapt a Iar cd Pirin{ilor dela sinod a altora.l tt" l l l l l l l {"'l l ' I( ) 'l fl ( : SU tr l r g ttr . .i.ir.rl. sr*82) vreasi ne demonstrcze contrarut" ci adici Leon crinoqteabine totul. a " = l -q l r.r tr ' r l i r t r . 2) Hergenrdtber (o. Cauzd mtrriasi insuileacestduh 9i in initturrt6[il. dagegen um die \4. -1 l. Anatolie a lui impiritesei. I t "l ttl 'l ttl ttl ') r l . Epistola a patra are r rr lulrrl . dasx in diesen Aeussarungcn die Eifersucht: auf dcn llesidenzbisphof sich kundgibt.rll cttpritt:. Noi insi consinitirn mai bucuros cu pirerea lui Pichler.l l l tl tl r l l l 'tt':.1 t. calcedoncu_exccplla aceslui canon gi. l'.$ $ #.r r l r ti I r tr l ttl l r t. a. \vrllr dic 11:rnzc dlrrrrali.t cd aceSta. dar nici nrr pulcrrrncga cu lotul exaclitateamotivelor citate. alle diesc lriittcnalso rvic(ter Bischrifcrverdcnntiissen.. ll.din aceasta se vede invicliavdditE a. .ci este probabil cd Pdrinlii au lobt torfali a con' rrirnli la lcel clecis.lr('.tttz.l ti l .te adrCsali lrirnisului irl.ie die P lps t e L c o trn d (i c l a s i u s i rr l l c z rrp:tuf l dcrr Il i :. .a deris la sinodul dela.rahrungder eigencnEhrt besorgtrvar" (O.:t l r tl l tl l .. dass man in Rom die verhiilfirisse des orienls zu rvenig kannte. 2BB). n$_vom aminti pe Quesne!.n r tttl . sa itt f. spune Facr:ndusci I-eon a confrrnat totul ceeaces.i l ttl i i ttt tttt S'a d a t '. 1 = l e .1 l i r ttl .t.tl t:t.Iui Leon_(Dei{arca. c.il)t'tt lr r l l .c. la care se r. lrebue si se rnullumc. r rr -. impiratului.ri Leon faia de scaunul constaniinopotnlui . lt rp r . rre^ supun6ndaceastase poate &dmite invidie la Leon.t ltti Lt'tltt.tl i i fi l fOVi tfti i t=t I 1 1 1 1 ::l .l ttl tti tl e l .i{crc.Ein grosser.i. classsic die politischenHauptetiidte der pror. c r.itttttlttltti din tft:la Calcedon.intr'atAts'a putut lisa rapil.ll rlr.l ttl . Leon ru cunogtea pe deplin raporrurile ierarhice ale Bisericii dela risarif 9i nu cunogtea niciactivilatea sinodului delacalcedon.indat6 ce s'a inapoial la Roma 9i a iniormat in ielul siu pe Leon. et imp.tf .l t. Ddnsula fost gregit informat aici pc srcriitoriiprotestanli..l r ti .cum a fost Leon cetr Mare.l '.tl.tfr tPtttl t'fC i l Si l I I . .inodul.u. . wtirdc crlroben rvorden.cii Anatolie este vinovat daci si-a permis a . Nrr ist:r'ilirrr rrcr orrclrliorrut cuvintele lui Pichler citate mai naintc.ln' SuCces priVinlaageasta nU a Oblingt :'itrotltrltti tft'l. r lr1 1 .und r. col.. t F . ll. scriscri.isiirilcrrilor' iiind plin cle ttt. lnr dUp[ edille l l r4 l : ri = t .tolelorsale.Pdrinte decisul in ce privegte dela Romaca acesta.t:l rol l o.r pe l)ririrrlii si zugriveasca loJi totupii-a Succes lrc Sf.l i r .ccntstanclcn.t t l ti . r i a l .l t'.r.1 l r l r r l I r 'n l t .'tttl . sac. .l r l tt.:rrl. de altd parte insi este regretabil ci un asttelde sfint pdrinte.violdtoriai legilor' gi si-l dclcrtttittt' rcft'rilorl.ja gielleichtder grdsste Theil der damaligenMetropotenu'ar lcdiglichdureh den tlmstand .l l Jl l l {'l }i Se fi C i i fi ' r l r r r . i l i * ::l =. 686).irtit'ilttpttlriv.irnpirdteseiPulcheria. 041). 1 r =t .) Nu in{elegenr numai invidie in atitudinealr.'.280 :lii I declard ci nu poateconsimlicu dispozitia canonului 28 al sinodului dela Calcedon. /'lfr ll0r tJl.l '. ttttt'.i :.f)ie Antwortschreibcndes Fapslcs Leo verrathendeutlich. acesta.c hirrlrrrolr unmdglichgervordeno(Dic Tr'cnnung.l r I r .r r t".'tl o n .i tr t.cttpal capilalei. 'l lFi .lt' cllil.r n !l t r ttp tl l tr l r . C a fi tOl i . prin insugi conlinutulepisse dovedegfe toateacestea.ca nu esle ingiiduit a rdsturna ordlnea aceastagi nici un alt sinod nn o poate modilica. i ! ! t I 'l :.r (' orrsl nl tl i l ropel es geradczu vedangten ? Dic 114:rzc l.r'elche Llnordnrrrru rv.i AnalOlitl cu accga cii c:.t'6tt.t al constantinopolulul.ir. rr = I n r I i :r l .r si'gi exprimeimpotrivirea piscopul Constanfinopolului.

.t''l t'l 'l t'r : 'r 1 tr ( 'tl i t'r t ( 't1 t'l tr r i l ti 't' l i i l i r r i 'r ' A:l i .iputuf lunei Mar{ie453.t (ol. nici nu cra rilrelcre parliaritate. r\tar:i de aceasta. cleia Maxir-n lui alpoi iil..282 ?!i3 cu exceplia delegafilorpapali.. r l u r .rutra nicio' cari Apostolli.r r l l i s'1 1 1 '1 1 1 i r r 1 "i l !'l l 'l l t"!"':l l l l l Il l ttl l l !'l VC C l ti i tti i g fa U l i 'r l r .s i : r i b l i l o c u l l o i c l u p * a c e ia. -c:li apus'!n Ale:. r r | . menic. |+.Ia orice.riOiru..nicat.sirrit' . erau episcopirasiriteni?Apoi. in felul dupel curns'a rcclainataccasta in rrr.t. t i r t c e c l i c c i c c t ' i l i o l i l . (arnsa atltelioari asupiiecaironltluitlclstru$! osfindli:d "gini" bifia' lui Analolie. c i f o I e ! e a t t n a i n l o c a l i t i i ! i l etir* !mi:ortante irl r:tntrelepoiitice' dintre(liir .z) c* [-eon 'in epistola sa scris* lni AnaMai ios vom veciea . c"oelutrebnia.. l . dela riisalit 9i care.n. ciricl ceilaiii. intre aitele.g. autentlce [rn. careleabia atuncia f?icut cr:nogtinJd cu afacerile. p o l i ti ce Ff ' il . cand a citit clin oarecare codiceal sau canonur 6 niceian? Apni crrm9i in bazacirui drept a putut episcopul uneiBisericiplovinciate sa se riciiceirnpotriva hotdririiunui sinodecu. adicirai lSiserir:iior avca cetatca in ar plt.rnacpislolelor lui. r t tl ttttttti r t'ttl r cl tt r t l f i I l .e bucuradc mare incredere in fafa iui [-eon.r ' ( 'i 'tl a ti a i i t t t l r l l r t l tr :r !r l ..i cu r n r .1 'r 'tr l r 'i l 1 'r r l r i l l 't '? l tl i l r =l { r r ! r l l . altcineva deciitltumai de citre sinod ? Fafa de aceste lucruriextraordirrarc constanlinoglolul ar fi trebr. t.. !.r p t'i l i ti l l 'r i '1 't i :r i L i tl i ( 't'za r e i a n i r r I i r l i a ' Io 1 l t" ! i r ' 'i l ttr 't | 'r 1 r l t'l t' A1 .tl i l r l r '. 1 I l).c o n a i c i t r l .t lrrrkri.' lEl Fl l r' lt. cu atAt rnai pulin acirm.i:drin' irlrniie clin non c?-tcva relevand.Ir i rl .cAnddlnConstantinopola sosit cu totul alt rispuns cle cum dAnsulaFteptase. CAnda sosit rispunsuldela Consfantinopo!. pe cari le-au menfionat. se pare c* Leon ineepuse sd cugetealffe! despre toate aeestea gi ci a daf aitd atenlie raportuluiidn:lurital trlmisulr:is*u lurian. Antiohia.siigitl p.r l r . e g l e s c a u n l t l l o r .rlc.t t'tc' I) c1 l 'r t' d c p i l d d ' d tti l .r..dLrpa cum gfiin.ciid vremeprerogativele Bisericiilui n'u sunt stablllte de.lcalii. r i r l r '.tolugnu a puiuts6 r5m$n* fdrd nlci o consideralie. dcoarece le-au confundalcu canoanele slnodirlui dela sarclica le cunosc 9i chiar daci le cunosc. Iulian.lie decluce.lltdria clcla .teveciel"e._ care iocuiain constantinopol 9! care a avut prilei si cui:cascE cu ochii sdi proprii stareareald a lucrurilordelards5rif. in edilie falsificatS. in chip deosebit impiratuluigi impdrdtesei. . .FiirS sa ugieptt rlsptlnsu! Leon sinodale. dupacum a doveditacest lucru unul e{!ntre.r cnrilcrca canoaneror Ior? $i pe lAngdaceasta nu au clovctlil oarc ingigi apusenii cd nu cunosc canoanele niccicne.Ir l r 'i .i. Iulian :._ aculfi r/om are desprefoate ait* p6rere' tolie ln Marlie 1158 la c e o g x ' i v i r e s u m a r h u ' u p ' * r n o t i v e l o r s c o a s e i a i v e a l a d e c 5 t r e saleepistole: Leon in singmratleele q) Leort rete*Jac:i llumai episcopii scaunelora'postolice' posed drcpiul de inlelnciate dc i\posXoii. l r e b u e : i ' i .t:i i € : :i l l . putut-auapusenii sd cunoascirma! bine de afard de aceasta.de care au fost corrdugi aceglia l. Totugnu a procedat asliel din nroiivele.r:ricil lrru.l sd-i trimith toate actele sinodului calcedonean in traducere ialini exacid.i . . clovccjincl $iintului Pirinte ci el a 1:ututfi informat gregit asripra activitdtii gi cd starealucrurilores?e sinociului cu totur artadecit earei s'a comr.a-i tronu*iti actele prima linie in scrisorila r'f.i lriiricip:'tXi I't [{rtttl. l 1 l . .]nlr.. caz a fost in siiuafiade a frirnitelui Leon un referat mai fidel decatLucenliu. mai nalnte. In ulma tuturor acestora Leon aclreseaei" !n anul urmdtor o noud scrJisoare cdtre lulian.i :t 'r I lltl i. c'?nd la lacc allicl -' ceeace iArziu pulin nrai totuii !n lelul ace$ta.| |r l l tt l i i i .deoarece actele t) lip. cit rdsiritenii concepfia Fdrinfilorclelasinoiturciera (dela Niceia r6sdrlt).tIr ' r Itl l ) g l r u 9 i t I l .l l t 'r i r r l tt'tr l r ti l r 'tr l r u l i l i i l r ti ' tl tt a U r : =r l l=l ..r 'r i . delegafi.l) agaclara releratulhii lulian.r l l r l r r l l tl r tl ' l 't.ll ihl lll ri .l datprileila nein' primite de el ttu au losl deplin exacte9i ele au insugi la lot cazttl sii cerceteze i-i.tl Sliniul Pirinle voia rle cltre Lucenlirr9i apo! totul gi sd verificece i s'a t'aporlat la sa cleiiniliva'Acc'i:.ceeace se 1lo. daci !a inceputchiar a fost neglilatde [-eon.rir sd nispundi lui [.eon...dln unadintre epistolele prin carc il recomancla acestuia.ci a rdspuilsin chipulcel mai blajin. 8.|.la s'a intirmpiat hoihl'irea sl-gi pronunJe prc'cedeze str hoiiirit Leon s'a in.rl.u'r'rl pt. c a re s e g a i .I ttl i .ti. [ .. . i n b e r z a c i r r r i a o L r l g e r lost originaei ai:cstolic6' oblineaprecitleleiali de alia. a Iui ctctcslabile iot cazultrebuesa se'airibueelinirou inlluetllci i lui trttadresaf epistola la Lucenliu..ln"rr*iuicaicerionean.rugdndu. ingi. r'it't -a Cea mai ri:spective' localiiatii politiciu a irnporianfa ci fotcle.i ni-o oierd buuii d'vaLliipentruaceasta localitilile in epincopeSti scarinele dali nu cirut::*sa in{emeieze I iiriri r n p o r t a r r ! i r l r c r i i t i c d ..

lor ium sa procedeze in activitatea lor.rlasupra Elnodulrhlr Nlteh d t'oilflrnleloblcelul'dupi care precarlerlltrt.l lll . ceeace am spus la alt loc cu privirela aceastichestiune. in cari acegtiai$i au regedinfele gi apoi sa te iomparirn cu alte localitifi. . deoarece constantinopolul incd nu existi. Villr rhgllUnllnr [lrerllegll. dupice a aiuns capitald.deoarece.lInapoi de rrritropolilul de ani si sd depinda .l aftil rlnod c tl avul lttllerea dr a I|lrrrl. carele. apoi s'ar fi ingriiit de celelalte.Nu vrem si repefimaici... ci. de cu scaunele llxrt ordlncatntaictdliiIntre episcopii lidel ranrAnAnd tlll sinod.primafi gi patriarhi. in temeiul scaunuluiroman' gi prerogativele ciruia au iost recunoscute lul apoi a nu voi s5 se glie clespreaclivitatea loan Gurideaur preculn gl deepre constanllnopolltan {n calitatede arhiepiscop cari au pricinuitaceastlaclivitatca ltrl loan ourideaur' cauzele.erotilo.den1[ca pe cel dintiiu apiritor al canoanelor.ri t. a.ottilanlinopolul . Atunci Ia tot cazul constantinopolular fi deiinut acel primat. rirsiriteniinici nu au gdsitca merit& ceva.aproape cu o sut6 cincizeci sa adrescrisoarea in Leon E'racleii. ca si fie evident ci Biserica apuseand a urmat in practicasa totdeaunaaiest principiu. urmind pilda apostoricd.r) prelogativelor scaunelor aiirmi Leonasupra F) Dupa ceeace sl ar trcbtrl fie retroConstantinopolului arhiepiscopul apostolice.toatedrepturile pe seama mitropolituluidela Eraclea. nu dela risirit.a fost acceptatide Biserica apuseani aceasta a do9i minat ca principiu normativ in cursul tuturorveacurilor. pe care Leon ta un nroment dat a gisii de bine sd-l respingi in teorie. .9i pavel gialfi Apostoli. tlatA recunoagte afeanln. fiind un centru.tt.ceeace dealtfelar fi ficut gi Aposfolii ingigi.precurn gi rangulierarhicinterior pe care il aveau cele din urmi inaintestitatorii si lor bisericegti.cel putin aga se exprimi pislreze se si sati impirdtesei Pulcheria.decit din inima aceastdpretenfieCdci a trece cu vederea invidioasi gi riutdcioasi a lui LucenJiu. NicolaeI se referd chiar la acesta cind ar1) cdnd in secolur ar lX-lea patriarhurui dela Roma i-a cEqunat si sc proclamo po sine caput omniunr ecc'lesiarurn chdeti et princepe.l tttttt' .gi localitElile.c{ intrfinsele au propoveduit Apostoliigi au intemeiatBiserici.284 285 principale.dar nici decumnu se ale lui Leon cel Mare' emanatedin intenliilepersonale rJ L e o n a r e t o a t i d r e p t a t e a c i n d . prezent secolului anlerlorSipina la iumdtatea mitatea secolului . dupi cum am udzutla comentarutcanonultii 9 al acesluisinod. 85b nau Iohsnnis vfll ad petrum cornitem gzg. incepandcu iu' intreaga practicaa bisericii constantinopolitane (5). Conltri in scaunul lui nemiilocili9i a urmdlorilor a succesorilor reteritoare hotlrirea la stantlnopolului 9i pritt urmare a adera se pot sinod ulasteiar. intiiu acolo ar fi intemeiat scaunepiscopesc. totugtrebue s6 atragbm atenfiunea asupra impreiurdrii ci hotdrirea sinodului dela Antiohia.care dispuneci impirlirea bisericeascifrebue s6 se acomodeze celei politice. prln urnrra el rlttordplerrt ?l llrlbullr dea hotf. Acest canon insi nu numai ci nu a stirnif protestul del€gafilor lui Leon.de bun6 seami ci Apostorii nu l-ar fi euitat.existiprea multe.unorut pe seama Romei in calitate de capitali irnperiati.giadatla treapta. s e p u n e p e s i n e i n e v i 9i in misuri gi . * toate acestea la dansula faimosului privi pot ca admite numai unui Lucenliu.conformobiceiului lor.a nu recunobgte obiceiulindreplifit prin vechimeasa.la ceeace gumenteazl si rdspundi.r opleo' Gnlllaruma.s F.canonu{ l7 al acestuisinod dispuneexpresca importanlapolitici a unei tocalitiii trebue sd serveascide cinosuri gi in afacerlle bisericegti. vezi BenedicriIlI. l'u lArrgr Insemacaaala el ilpodUl rfulr l{le+lr r rottflrmal precaderllt'.t) Atari de aceasta.. . acest lncc nr.spunind c5 trebue Nu vom . desprecari se gtie sigur.Ira numai micul Bizant.Esfede prisos si aducemexemple.ardtaacum citi indreptilire cuprindein sine aceasti pretenfie -a lui Leon cel Mare: la orice caz insi trebue si observlm cd nu a putut emanadin altceva. r 1 Ve tl tn l l * . aa univeno. s'a 6 niceian prin canonul mal mare arc dreplatec&ndalirmi ci precldere. ci tocrnai pe cei delaapus.. Estesuficient si avem in vedere pe diferilii arhiepiscopi. Daci consfantinorrolul pe vremea Apostolilorar fi fost un asffel de cenfru politic cum a devenit dupi constantin.Tot astlel si Andrei.O 1. au ficut din constantinopoi. agadari ar trebui si ntoarq. ep. a fost r. Apostolil prin aceasti procedurdau dat directiveru.in care se giseaatunci. succesorii Apostolilor. ci Pbtru gi'Pavel. etunci i'arrql motivul politic a fost relevat. ci ttcagll c$nd dreplale dlr nu are priln alttrl pttlero orlcare ca aet'lap nl'€ ntl arlrllUlrrlblrerleerc. de unde mai rrgors'ar fi putut rdspindi evanghelia.

l ri ' l l l r. 1 t rrl " l i ? "ptltt ql r al t i l rt l t i t l ' 'l* c l i n 2 $ Ma i U l'eOIt l rri .s r r 16r ti! 6 ' rl r l't r" ' .cuiii de cdire Lucenjiude repefite ori la sinod c* vani?alea lui Anatollea provocat acest canon 9i ci Pdrin{iiau fost forfafi sd iscdleascd hotdrirea.:l l ( .$3 r'itca Iler getr'rgen' clavon Sieg gliinzetrden rdmischeStr.riorri tr fitr t' oitor ttr n i r:i ti o ar tlr : lr tl. : c .'l r . oareco esie de ncinfcles cnnrs'l putut Leonexlrrim.1 temelat urn:itc.prin c. ii*a . ceeace [-eon anrinie$te fn eplstolele adresate imp6riteseipulcheria lui Ana.itiit .tllil|lli tr r ir .r .r ) i r r r l o:r tttr . +r rl r' .i''. apoi el descotrsiclerd acest sinocit).' lr ir r lr r ( ul . .:( :t1 ..n . r s t . lt l) r ilc( l( :i.dies c s ger .lis hiilt schrl'crlich Sti. r ltli i:tl( lll( :lic 111g11r 111111' . aceafltanu cxisti in limba "*a. l i l l t r.l.' . ci nu cunoagtc (3) al sinodului canonul Ii ecumenic referiior ia scaunirl constantinopoluiui. r i \ l i 1 i r r .rislolit riu. lV Ar r r l . delaccnstaniinopo!.rlcnr l:ltiirlir:lren sirttte dcr str : llo z . l l ri rl l rt i l l = l t l l l ' l l i l l i rl l l r rt l t rI ' rrl rl l Ir ttti tt! "l'.i.r i r r r l nr t.tinfa a xvl-a.i dt'crara!ia rilctrlui din ge. 1 ' 1 ' .|'c .c ot t nr . .r llir 1.episeoi:ul Calcedou in c&tevaepiso zipiceali msmentani 9i pe care a e:{pr!mat'o . l l l t l rrt l ' 6 r t t ' l l ! rr i t r f i . 1 . intaiu. n tl n q r-i i ttl l (i t-rc cu i i .uccnfiu. si-! intituieze lI' 038) ci':ducE Trennung kirclil' clel eicni'.:'5. l rf l 0 ' i t c l O f i n l & l l l r: l l tll t ! i r" l i ! r! l i l rr. 1 acestui f* l de ex piim ar c a I ui l. n . rvenn man die Anerkenuung dcr Arrtor. r r r ' r dc r . 4. r ns t . r ' i r r i l 't l c r r ein zu litcrt(-lt lr ur r dc s Conc ils br z 0c . .. cu privirc Ia cca dinlai se poaiescoatein reliefdeclarafla aceioragi ga!i clingcrlintrI rr sirrrlrirrlLii d*:le Iui Eusebiu a! Do. A .i n 'ttl l tt l r t 1 "i ''.o*"rpondenfi cu episcopr:l Ce hotdrirea slnoduluidela tala tui impotrivirea din Dar. clcrl ?8-ten C*nono . .a :. 1 | i t t l l t rl l i l tr r 'r ttt r i rl t i l l ' i 1 l 1 1 r' c t i [ U t l (! 1 1 C O n ' i rl ' l t rl l t t 1 ' n rI i l d l ' l l r .ii"'.. lp. u.!i tr i l t: l 'i . 1 I ohannc nt t .provocatideduhul ltri a clouaadresat* lrrirt c.1 . pc cali Luccnliu!c^aspus!a sinod..tstoria sinoncletor{(.?)" e) Referitorla de*larafia fd. Acestlucru se doveclegte ccrt: lradltcerea lui lullan in Martie din anul urtnaior. c6 An-atolie lui ciin epistoiele mai aies iand .1.are.Ui' Griechen opli:rn .t cinen allii lar " rrn11i1ig rccSllicl blicrb . ".rg.rrc exactAa tuturor actelor sinodale' in prirntrl lnoCu toate aceste 'ntotivenrelevatede Leoir ci in tond' formal' deginu chiar ment 9i apoi tot de el rcvocaie.1. r.). rst interpretatdde teoiogii ro' 1) Epistola aceasta a lul Anatolie a f< ctc brrctrriezgomotoas*cir iat6 mani in felul lor np.h. r 1 .tr r .fc s t l r ti t . l i l l l l {f..1an.n.1 :r r lo ltttttl li l s l ttl l or c i l t rt c rrt l v i n ' t Iil ' t rt r' rt t t : rt " t t l rt t rri ' u l l l rrt r' i rrl rrt l i rf i g l C A lllll t!}l!lelllllltl r' i . sclien v<.ii"' s i r rf .""rele : .{ c l o v a dir pen!ftl' ( f l l i ' t t ri l t t s i t r t rrrl r l."t:-to*tii. . ."tr. r . r u .i -.rit.Declar cfr eu prlmescgi cinstesc patri.ni se parede prisosa le tolie.irttt 1t't'tnri'i' f' Sz1 . 2 i . t .J"f ii tc a Oat pi. f.l 'i pti o.itiri cari r*!*se clar spiritullui l. c o 'r . coniormcaluia acumgi episcopul constantinopolitan se va bucumdc accleagi prer"ogative ca gi cei de mai naintegi. t t 'll ''l'l'' t i i r' i O i i rrr c h i a f l ' l t t i rrl rt v * t l t ' rl " rl ' l l l r! 1 r r' ! rI l .rllcnclt:r' 11j11. 2 ] Ep.t'tctttr't' iil.t l r t r :r tbi i .anonr. delaEfes9i dela calcedsn. insi urmeaei dupa episcopul capitalei vechi.l r noti l i l tm . ( | l l ( r: l i 1 i l .irnc:.:l*lacesta'cand nraitarziualt cpiscop l"olnanr cirlgor.r t.. . r t r r r r r r l J r ' an de r {Gerchic ht e d' ..i gre. sq: i l .. faisifi*ati' fost ca crr m'"ilte altei*' c& e u\qors'a putut intimpla cu pag' 56? din !a repelit lolrrt rncnliontt cla llci'eie cu triumf cu dcoscbiro: lJprine il/r si vedem -* I'I':rgcrrrdther' gi dc prcrtrm lucraronsit lnr)rl|ronltti ----t:1r:ri'rido cllt.'" convinsclintr'una n u v a n i t a t e a a c e s l u i a a p r o v o c a t l r o t i r . \ .i cetre s!noadeecumenice ca pe cele patrucdrli aleerranElieliei gi anunne : pe celdelaNiceia.tofugimai tarziu t'otn vede Constantinopoluluir)' . dupl celece ma it re c e i n r e v i s t t r . f n 6 ' n 6 ' ri { l n l l t t l l . cleoarece c'l esrc episcopulcapitalei noui._----q u o rtrmci l tn am splls ntai nainte. l l l .l t. 1 r' rrl e l o rl l ' i n t o l rt l b u e itt rl ' t e i rrt l = . r c hr " Rr : lil1iou.r gc l:c epislolalui Ana' intemi:inclrt din $'ii sii din . \ \ \ / i l . rie. ol i r r r . : .. concils durch Lco zu retten und diesen mit der spiitcrcn riirnistlrr:n {(iri:hr: in l)cbarsirrstinrntung zu bringen suehtedadrirch. a Arratuiiu IiUrtt 1-'iinnccusti cpiLitol6 r.P*rsr'r.ca*c6. l l ) o l r *: r v r i r t r '1 .i .icatevamotive.r tl ltI|il::l r .j r r . r r r J .tiigli'fgcgcbcn.l sa s.b eeie fundametrl. .ilei *t|1ti''Dcr pspa a triumfat" rr. in privinfaonorui"ilor rr.l in f.Leondeclard.r avca intirietalc faf?l cle ccilalli. s) &1aidep'rrfc[-eon relev.: canon zg.[1r i . i r e a s i n o d u l u i . c i in' iorfaima pe Leon in cea mai preiuririlor.\ 286 ?87 gi Antiohie!beneficiaza Alexandriei 9i episcopii de aceleagi prerogativespeciaie gi ca cel roman. l r 'i i r .-e!chcs r:arhher allgemcin in tlt:r rbcndlrirrcligr. $i dupir. r{ t l l l ' rr l ' rrl l : 1 o t t t t t rl ' rrt rl l Fr' t r r l r r tl ttl r l 1 1 t t ' t t . ngs . ir pl r rs i r r o r l r r l r rlil l l l .j { t'ne in nrrllo penitus suffragatu' ') IiP 80 r:l 106 .Er epricl-ithierbel mit nlrll. r a l o s t | a S l i n t u l P i r i n t e n i m i c a l t ceva.ar fi arirat . t l l t l l l l ll r l l l l tl :! 1' I . von einetn Concil.rit':o ll.i lel $i Dinsul insi ns ne ofe:6' aproximativ acelaqiucitl iin aoeasti scrisoare' a mai an:inti qir siiicoarea nici un argumcnt pentru aceaati cleduc{ic'qiri qi astfel fo*de in latinerlte {ii n''rm'.t epintoltr ttr:t'll'tltt { i i r l i :r :d o n cl ':l . : h i i l z i glc l r t h q i l [ . i .r l l r t Ir ttl ]."11 1':l ttt l t. l l l l rR r' rl l i t 1 ' rl l l rr-' i r* nl r | | l tl s:aunUtr n t:ollta r= i t r-rt l r: r" t i ri ' r rr " l ri .lrr.111. (irri111.ie cei Mare{rgCI* 604)s'a expriniat asupraprimeior patru sinoade eeumenlce !n felul urm5tor: . . rt | ' .t.rr lirrclrt: untsr die iikumenischen gcie*hnct luorclen*.clecilnrairitestareatninicitlr()lrl(llllilll(l.r v<. A clorra privili lrcbi:r: cu lnil.. dass r.luisi. deoarece sunt o repefirea acelora$i iilcruri. ' .i Io gr.--_*-. giretenie ii inputir girsir cic bine r:ii ufiul a I lcfcle zl. ll.'1:1 /i . iar sinoclulclelacaleedo:r a ficut acelag lucru: a confirmat obiceiul.hl lrattc tir. acccir (S 2ii4): . iapitalei' lmpot'ivirestdrnit*ide cu privire la. 1 i 1 .i r r r r i nl . nrninlire clt:tprc ciliva ? Arlniolic.scheinbar tolie..

preaiubifilor. pe meu fiul ldiln 9i pe presbiterulRenat.1)o hotiri va se comuni cu a voasfri ' Leonle scriein acelag SiAntul Pirintilor dela sinodulcalcedonean (calcedon). al Aposlolilor El se privegtepe sine dreptsuccesor Sica atareconpistrdtor al a$ezi' ca a sa si exceleze siderd de intiia datorie gi pe allii cari nu apdri ca dinsul a' mintelor sinodale mustri este slintelorcanoane.cari vor prin iudecata 9i zenfa mea la sfanta intrunire a frilietilii voastre celeplicuteluiDumnezeu'. iar cind i-a intrebat ce cred ei ingigi. astfel pe dia. piatri pe cel din ceruri. zice dinsul.se videgtespiritulde umispectarea lin!6.iiul lui' gi Domnul: rdspuns aceastai.t\ 289 288 "tole. . a recunoscut catoliceasci scaunului telor divine astlel de cinste. iar nudc slnoCul cnhedoncan. care ar arita vreo putere aulocraticd cdreiaar ittcerca si faci ceva in virtutea *dreptului divin". IV. 9i deoarece evangheliei gi se impotrivegte gi de: deoarece bue lisati l6ri de remedirio asllel de rdticire Hristos iubitorul implrat ioarte corect gi in chipevlaviosa dorit'" si se ex' gi toati minciuna str se intruneasci sinodul episcopilor pe mei: pe' trafii trimis am eu iirpeze cu deplini rafiune. totugi-el nu se laudi cu acesteasi n'a vrut si'gi in' din lumeo. s) Expresiuneain latineqte Papao ecclosiao a delega{ilor: oUnivcrsalis aceiag: esenli este in altfel.. in Migno.Xt lll. qrntll aau pritt flicA rle pttleree faple csrl rpr rAlil16 5l rnllolllvlrea lul Dumnezetr i'ari pelruriul r) A 1 1 1 .LXXVII' 771)' :Oulo6lium din trrml cste importantd. iubifilor Eles: . 9i eu ili zic tie: tu egti Petru 9i aceasta mea $i porlile iaduluinu vorbirui-o. ci nu trup gi singe !i'au aritat lie aceasla.. Acest tiitu a fost dat papil numai de citre delegali. ep.dorindca intreprinderii apostolicla executarea in' de citre pronunle oarecum prealiudal| se si sa mirturisirea .Eu a9 dori.incAt a invitat attloritatea prin aceasta sfinte.. intru sii frali. V. gtiind ci mult va agezemin' nu cregtesiminta ritdcirii. sus decit ceilalli succesori mai get deosebit sale nu gisim niciun al Bisericii. gi cu ei pe notarul Dulcentiu.eonis" . toate scrisorile sale .. h i gl rilrrr a q''.. fraNiceia dela Leon slintului sinod lel: "Episcopul preiiubili. Pentru enciclica ortodoxi a fost onorat cu atributelecele mai ilustre gi s'a ficut se pot vrednic de astfel de laude.j'rrrrca ci numni un slnod poalo rccunotfllo un aslfol do tltlu.drepturisi fie gtirbife din partea cuiva. Harduin' II.fiindcl aratE c[ PapB a lbrt dr lmpru..odati nu va permite aga ceva(apostolicae poterit sedis nunquam el apiri in chip energicdrepturile mitro'obtinereconsensum). .. in tenreiul cuvint.polifiior gi zice ci nici odati nu-gi va da asentimentul ca aceste .. S. E.rnuodv r<i> izxAqoiov &pyetoxdnou lEdvtos".a cl Tatil meul' Iona.p€ tuturor Bisericilor sugascA titlul de "arhiepiscopul proclame a in gedinJa st'l Intenfionat sdi au delegalii care titlu gl sale cuvAnlArile nostru. .'i suri. A. totuqi grecegte incitva suni {. Lib. Si pentruintreaga siinlenia lor. ln toate epistolele a sa.. 385.accentulprincipal il pune pe pdstrarea canoanelorniceiene.plrercir dar numai in sensul precederiigi intregitaliiBi-scaun apostolic. har mdrirea lui. de care intr'adevir trebue si fie pdtruns fiecare episcop. se impotrivegte ceste ageziminte.nCeeace xm mare riu. sugi iericitulApostol rdspun-dat diferile au oameniici esle Fiul omului. cel dintaiu dintre Apostoli a cuprinsin putine cuvinte intreaga ffedinti 9i a zis::' ceiui viu"o. l l l . in.u'u.9i episcopul preinlocui conul ilarie. 10.se tace vizibili mirelia caracterului Stintului Pdrintegi conredespresfinfeniadatoriilor sale episcopegti Sidespre 'tringerea drcpturilorcelorlalfi episcopi. intrunifi la sinodin IatA cum scrie episcopilor sericii ecumenice.'ocine zic FiindcflintrebindDcmnul: Petru.9i din cau?a. dsoarocsplf.n'.n'In convoiu zidi biserica ale' formitate cu acestefoarte departeeste de pdrlileconstitutive Petru' fericitului credinfa clidirii Bisericii celcenu mdrturiseSte nu tre' lui Hristos.Leon. credlnfa In aplrll pAtrunpl acalnp do nulul sl tle prin adevilrului calea dela gi atralull calolleegll cd nu ac tare adeseori'' Ingi Deoarece lunteeqcd. El nici siu apostolic condamniorice inovafier) si declari ci scaunul .. simone. har intru Domnul.r)ln toaie enclcliclle lV-a a sinodului siu ca flind ala unui scaunulttl despreprerogativele "el rrorbette l) Firegte c[ nu in prlvinta credinlol. "*Tu eEti Hristos. trebue si lie obligatorie sa despre oedinla Biserici in toate timpurile.umulroa dogmolor troui orts I'ilul veasurilor de mai tirzitr. slantuluisinod intrunit la Etes. credinfa rrioasd a preagrafiosului' Domnul. de nesuferit" zice SlAntul Leon. ad ct AnastariumEpisc. sdi lllor ca toll SllnliiDom' reciproce lublrll noastre ntrAngeril in Inlaresul unei Biserici. episcopul.cum a afirmat mai tirziu Grigorie cel Mars (Ep. cari numai in limba greceasci exprima si cari pot servidreptpodoabigi penlru cel maiinsullefit pairegiric. Cf.Fiul tui Dumnezeu *Fericit * egti tu. Dar dinsul in caliafrostolic intru nimic nu se"consideri pe sine tate de succesor pe nici'ci el ar fi vreun afrostolici. daci ln Biserica indllatii fi impirai.

1 t t oul im plr at r. Bisericii le vede. lr '( ''.lrtril. k' r r t t t f cr llt ' lli'. putere.in t sCaunele lof e vl rrl 1l i . cu toate c6 care este cu adevarat siu.ingaaceasta pacea bisericeascd.. de hotlrirea lor. dela divini in tsiserici a episcopului de o asttel despre sinoadelorecumenice. -{ I f k: I f Nlnr r r r nlo lt ulillt 'or umC. s'ar fi putut gindi ci intr'ade'v6r papi cu numele lui au accentuat-o. fil'egte.nu uiti nlci importanla credinla apere si'gi la sinodul dela calcedon. ' 1. niciln"lpreiurdrile pe acegtitrafi sd priveasc6 Altfelfrilia voastrii si urmim chernarii. l l l .l l i i . permis panS ne'a nu acum. r l. r r t t t t is l. de acesta dispune s'a!' fi puiut chiar g! numaigAndici episcopui puiere divini asupraBisericiiintregi. t t r r t t r l / ( r .rl pr lr or l. s . gi ar ii attatematizat taceaceasla pdni la mergand ln timpurilemai nouii petrtrutoatc tlimicurilc.qi abiamai t&rziu a prirnit o desvoltare intalibilf. nici insugi nici PtirintiisinoduluidelaCalcedon.cAnd Leon a trimis in adnnite Maiu qsz prima sa scrisodreirnpiratului impotriva canonului este imposibll de a admite cd ei s'ar fi nostru. luin car t l s'ilt l collti rrrr. l l . I | . girndit ci acest eplscop ai Romei tiririi tror.290 291 daci Pdrinfii sinodului deia Calcedon. Ill. . t lco. Desprevre-o putereabsoluid. toiug'precum pentru griii importanlascaunului poart6 at&ta reprezentati ecumenlce.t t r t .7 tt| . sau de Bonifaciu de Inocenfiu pe Leon ca uelsd onoreze sau" cu consirnfimAntul simplameute de aprobarea lui.in fala ciruia vrea sa $i cdruia nimic nu'! impune cu putereasa. tiind sancfiodelaRoma. 1lorit l. iilr . rl rrl rr pl'r r r gr lt r r nt t nf lr lll. . llt t t t r r ll r lt t ll. apoi daci ei s'ar fi cle o astfelde putere dlvind. nu se poaie intr'adevlr rtrispune cii dingii nu ar li cedatimediat. aii{ rnai pufin alfcineva. -* Il a | cl ui n.sau I. care s6 stea deasupra Rornei. .'l) . t lr lr . it t lr . lr t or r r r l ut 'r r r . intre voi prin loctiitorii ai cu mii gisesc ienla rnea. miraculoasi. r t +t suput r .pe care ar fi anulatacelcanonin virtutcadrepfulrti insugi" ti irebuit sar-ldetini in calitatede 'locfiiiortrlltri l-lristos papa prcculn pc cci inddriitnici. tosi-a oare anulat potrivalui dela Maiu 452 pani la lunie gi lanonul ze? Firestcca agn ar ti trebuitsi se intAmple capentru sa odali irnportanta lriartla nonul nostru ar li lrcbuitsii-9i de azi concepfia dotnirtal fi ar pe acccfl vretnca daci totdeauna. insug Leon. . vreo despre Roma. rdsirit sau c&t gi al asociatultti atdt in nurnele ImpdratulMarcian. i ct t t t t glim . r {'ilt lr lir t r lit t oHr lr r lt r l. .L L 7 .deoarecc ca' credinlei propoveduirea voi in cle nici nu sunt in de1:drlare crein ce cunoagtefi dar nici nu se poateca voi si nu tolicegti. daci ar li gtiutci el intr'a' de felul.r. Paschaslu 9i Lucenliu9i pe presviai no. prin votul sinodului ecurnenic.tri. ir l. pe timpul conr. .rl .. t . t r r t r l 4li4 t t t t t lt 't 't 't '1. indaii ce a fost emis. cagi loi si participin'l vitat prin sgisori specialc. ci il roagi ca str conflrmegi si Proclameadevdrul. r livr . t 'r ir 'iLr r lt t it t t 'ilt t t l.i pulin cottccplia asupra "papalitifii" sau cel a fost numai scr:oltrl:rl v'loa gi itt I. I ti l . Dar acesta lui Isicolae secolulacestateoria aceea despre "papalitatc' sc gasea nu' atit dc rna! ?n germene. ridico!. ci ar fi fifcut-o dependenf5 hosau nevalabiliiatea ar fi clepinsvalabilitatea care. supremgi singurinfalibildin Biserici. deasemenea altcuiva ceeace dupd dreptul divin i se hotirit si cidruiascd putea cuven! exclusiv episcopului Romei. siiu tlin parle:r tl i nl . r[)) ccr ct ul j tr r. . asttel9i pe noi ne'ainPetru. lui nostru si dupi aceleeplstoleale 454. universalil.Repetdm.i rlilr l lt i. l g. dem noi pe baza tradifieivechi. . ar p&ni astizi treisprezece sriu divin. 6yt l{. I {elm . 'lnc. .asifel cd nu vefi ti lipsifi de premei.. 1 l l . t r r lr lir t t t lt r l lt t l r lr .apoiei utt ar fi rugat tril. aga ci $i acest r.rin*a episcopuiui fertll nat. Apostol fericitului scaunului onorurile dar la sfantulsinod. cum se scoate devlr dela Hrisios a prirnit vre-oputere de OrigorieVtrl. r lt '. $i cu putere inci nu a avut ideie pe acel timp episcopul r ) A .l . impotriva canonului Dupi acel protestenergical delegatilor pe cari le-a scris imLeon. t r ct : c ACaciu. adic[ pe episcopii terii tionifaciu9i vasile trimigi de scaunul apostolicca 9i cand gi et-r ag fi prezent!a sinod. V. ' t . I l 1 . de nici obiceiul cie timp. a primit puterelegald. !1!l l" se ve lntrece intracliunilepicatelor gi din acest ntotiv pedeapsa : astlelintru ioatetre' amana spre a se pntea realiza indreptarea evlavioasi a preagraliosului intentiunea bue luati in considerare noaslri sfinli si se intru' frdfietatea ca impirat. a fostcel Valentirriatr dc apusa impcriultti.Il . t . | ).i l t \' 1. Leon cel Mare nu a avut ideie desprevreo astfelde puteredicanon. .. sau mai t&rziude un Nlcolae la iveal?i VIII.Ii t.r . pe la atAt oticiali cale puterea recunoscuti a fost lui legaii 9i gi cAt Ia apus.asttelci nicinu afi puteadubita dorinla noastri. . r r r . c. careie doregte diavolc'cli 9i si sc stabileascd pentru ca si se stisie mreiele neascd gi drepturile 9i pistrAndu sc t)e l.ri rr. nu I l r.rl ri .Leon. dacd pe care dispune de puterea.

de Stat referitoareia ace-astd dupicc a citat decretele r ) l tp .yt. codicibus Canonum Ecclesiaruminserti et Chalceclonensis tantinopolitanae sunt. firegte. dupice Ghervasie. primegtelocul al doilea. la lncepulul veacului al Xlll-lea.f.E(ln orlglnnl orrlilnlul asrrll srio tlplrlt rrrr) lrltrinrohotln L'on. V . i.episcoput din vienne in 6alia s*ie lui loan at constantinopolului gi. 5 in Sint.Nec solttm ecdisdignitas ct jurisdicImperatorumauctorilatestttit Constantinopolitanac Nam canones synodi constio.2 . care'mi este tot atAt de pliculi ca gi a mea. riii . rllo vhrlt l.i. ci am avut griii de reputalia Ta. Leonia act defaptut indeplinit. ti t. in conformitatecu dispozifiile Roma preafericilul al Constantinopolului..gi daci nu exprimi acest lucru in mod formal. scaunului conferite lui Anatoliese plAnge cA unii cari depindde scaunu[ adresald aiutl pe eretici9i propunelui Anatoliesi'i constantinopolitan excludi din lliserici. Antistes"* observi Du Pjrr {O. ofu ftrt krlrnls.al doilea succesoral lui Anatolie.r) La sinodulaga zis al Vllt. scrie asttel lui Anatolie: nNu ar fi trebuitsi ci ar trebuicercetate Te.$nooonzllt. .!t. fl.ur1.alorrnrynrxlo ulrllr ltlFnt .tan. prin aceastala nici un caznu am voit sd iignescdemnitatea Ta. dnpi Roma. ql po lonn gl pr llrrrnrn{ ll numrqtocol dlnliil lumfnllorl ai lrrmii. n'a meritat nici o considerafie din partea ortodoxiei. a) llnrdriltr.a fost numit patriarh al Constanlinopoluluide citre papa lnocenllu lll.e spunelJcl'ele {Con.r!1etv lter)r' rLvroour6).w ii l.gi acest sinod. $0S eq.Insug Leon cel Mare in epistola daci gi nu revoci expres ceeacescrisesemai nainteimpotrlva canonului nostru. cunoscutur autor al enoticuluiimpiratului zeno.' lI.v . 1 3 1 . (Mlgno LlX. tn nucssll oplnloli cl l1l rrrprlrrrA hunlrla perlrurd r'l pirr cnplt ochlarnei lui Acoclu.lea ecum. a dat urm*tcrul {S) canon: "Beinoind uechile t) Geleeii papaE Ep. la ceeaceLeon in menlionata sa scrisoare din 14 Martie. ffiri de nicj un c$miltsr crle@ I. r) 293 cari. pirri Nomoeenonul in XtV titluri I.v kytov ri* v!a. c a p . nemine fere refraganto. provocati de impreiurfiriletimpului.il *i'. Avitus{f 52s). scaun apostolic slAntul cea noui.rrio dJsBallorinlbehnuptcn.gi vom auzi pe Oelasieal Ronrei(492-{96) cqm se ridici expresin eplstolele adresate episcopitor Dardaniei imirotrivaprerogativelor conf erite episcopurui consfantinopoli.. Altfel acestaa tost cel din urml cuvanl de protesl imp*triva canonului28 al sinodului calcedonean gi dupa aceea. hs t(olnsrthum rrnclcln htolnlflch.ot)Dupi cum se vede. 3' C ontr por udoBa c .a rirnas valabil pentru Bisericaintreagir). tum etiam jurisdictionem in Pontrrm.. l3lfi In llrrrrn n. Aceastainsd a iost nunraio apa$lie momen. Avltru Vlalrn :p rrl lolrut.rr.(anul 869) prln canonul2l s'a recunoscut prlmalul eplscopului cctnsfanllnopolllan. la Roma s'a finut un sinod generalIn biserica Lateran.dupi al Romei vechi.zulolzt verglummtc euch dcr laute wiccienipruch Roms.i)-Aav rdvtop l .eors &rootiltrbv Bpdiov . tan6. apoi de mai nainte. ie'. Inr. Anatolie igi exprirnl fati de Leon nernuliuristumirea findcd poarti griid de afaceri. intre altele.Flarduin.Iknra't "Otoiri(oltev .dar va sla inaintealuluror celorlaltescauneur)' valabilitatea frrerogaCeva mai tArziugi apusula recunoscut consaniinoprin tiostru arhiepiscopului canonul conferite tieelor sa din 14 Martie 458" politan.' N o v . i n Baei l i cor.i. un presviler. ma! ales dupi novela menfionati a lui tusfinian.nt I. 44.si 292 Zeno a promulgatvalabilitateadeplini a canonului28 calcedonean. lI. s) Citim aici. . finn.trebue si fie cel dintiiu intre canoanelor toli Sfintitii Pirinfi. .tv i. totugi recunoagtein mod tacit prerogativele a sa Leon intr'o scrisoare constantinopolitan.t. dner nur ?elt. cunoagtece i se cuvin in calitale de episcopal capitalei. III.is rp'eifi'ni1. 1 2 8 (o l 1 5 1 ).superi din cauzi ci eu Ti-amcomunicat persoanele supuse iurisdicliunii privitoare slinfite la chestiunile Tale.dtr ltslrlrrnh vorr {iorullndnopolnolh don llong unnrllhthrrr lrhrtrr rlrrn ton Ronr und vor 1in orlglnnl au lltsre rHrc) donon von Alrrenrlrlcn rrnrl Anilorlrhrt hsbltr ' :r. Asiam et Traciom. nlonllnopelborlrnd.tnnl.II.irur. 19 f- . urrprprrrh.{)Cind Conslantinopolul era sub lalhri.trou. pe dela aceastala tot cazul il refin epistolele ri.p4rcrloxo. hovoirptirov eiva. Z.r. ag). .. cdnd acesteprerogativesunt in detrimentulcredinleiorfodoxer).'dupi aceealustinianI prin novelasa CXXXI dispune c*: *preaslinfitulpapi al Romei vechi. et stquentibussaeculis.ar c&deagreu sA le revoceacum in chip enpres* Urmagiinemiilocifiai lui Leon nu s'au comportat ca Leon" cidin nou s'au ridicai contra prerogativelor conferite scaunului constantinopolilan. s83) : .pe care romanil il numesc "al doisprezecelea ecumenic. nlomnlsgegcbcn.' l\i1q*.t1!ttu i. S.tfnr secundumhonoris gradum.^i' . eiliengesch.din Toscana. verum etiam Ecclesiaeunivereaeconsensu.cari nu sunt supuse dictiuni lui. V. doch cinc wirklichc und aus*riicktiche Ancrkerrnturg jonen cnnone hat Rom.Er ist diosnjodochdrhln zu bonchriinkon. La incepiiuf secolului al Vl-leafer.l tr. td'rttuv:tiv i:1t!a'r' r.i re" prerogativele. c p' 58 * 59)' retinuit Constantinopolitanus chcstiune.r. mai ales din cauz6 ci Acaciu. arhiepiscop iar biserice$li.. ad EpiseoposDerrlnniae. tl0tl.'t rrls irpniiurlpus' Pt6.tryt.

."ntii cer cu sufret marilios gi invidios' A$adar{ pe rraza urmdncr partidurui.'acerdinAntiohia ar si cinciil cerdinr*urriir.rrd lrrq.inu.qua Ponti{iicii gaudontl. LateranenscConcilium promulgaverat.care define primaiul puteriiordinareasupratuturor din gratia lui Dumnezeu gi celorialteca hama invilitoarea tuturorcelorcecredin Flristos. ceaa Constantinopotului pe al doiled. ob violontasin clorlcos injootau monus si qui essent saCris interdicti.l lcr.. . I.Antiqun patriarchalium sedium privilegia renovanted. Lib I.a (Part..i . or. penfrutimputprezenf.uru trebuia si o primeascd In aceast.. ..a r.E amuzantEoici o micfi comparalio' fiindctr patriarhului 28 calcodonean.calcedonean. patriarhurui constantinopolltan si ci acesfa nu a fost artceva" decdto respingere momentani a acestor prerogative din partea episcopului J. J ne servimde o expresiuhe din dicfionarul politic.rtr. nr r i tgtr qa r .oir*ii. Alexsandrina socundum.nTil c1'1!.cea a Antiohieipe al treilea. sd demonstreze prin ch acela se stabirestc cevaantiregar. ) r r p.'. Atflt rcologii uu. lll'd 'tlc'l o rroririrca unuiadevdrar sinoo. lymitana quartum oblincant. cat gi de cilh'cp. ci dupi BisericaRomei..i. quos nupef. tt r.resreaz.r' .i.in totum.au Ii.in mod complecf. i.tt'en*' proleslc air tturatnumai pinicc nu s. l)firr'lldrrar'+1 rrpre.' Harduin. protort canonului contra sa de vocea constantinopdlitan i s'a dat dreptul de a pune mitropolili in Tracia.u*unic. spre'scopur acesta ri s. caritate' Dac:iimpotril"ili au ridicat cuvant de proleatl'alnredc roare dcrcgafii popiiilon gi apoigi acest papd Inlrrgl. Haec erat omnino quao Fatriarcha Latinus per fas et nefas audebat.auiritiluratrrrrclencinfclegeri. De incheiere trebue sd adiog'llll o observaJie.arbitratu beneficiaconferebant. murll rrrreltr clrculll.r1:* csrcirrr''srtrir rir.patriarhul Constantinopoluluj uu fi .oui. dupd cAt ni se pare. nolvohantoxcommunlcatog jngo obsolvobnnt .^rrrrrr !r rrsrrr.. utpoto meter univorsorum Christi fidelium st magistrar Constanti' nopolitana primum. rorrr:rrr acesrui caro'. Gurideaur qi c€ilalli arhiepiscopi constanlinopolitani do' dedeic inainte de frnodul del'a Calcedon cump6tare in guvernareaprovin' ciilor lor.t. rlu-s1' 1ea11.r ean'nur nostru.rsfinfitulpapdderaRoma.i'uoii..observare juvat enormes illas Latini Patriarchae con" siantinopolitani usriripationes. _ rhtp.rutr* in faimosui unioniscitim urmitoarete:. in sfirsif.i. gi cdf cei recenfi'sc stricrucsc cu roarc*iiilocci. Froclu. toarte intuitiv. hominos anathematoforlobunt.. cea a lerusalimului pistrdndu'segi demnititilepropriialefiecdreia.''l .rrre r.rp...ogatl: lri do nullis non oausis et primo judicabant. Ecrvatacuilibot propria dignitatao.to ar fi protestal ca gi I r ' " lr r r r r r r r r *pr r . verllor ltrr'rrcrr exrqrt'rrrrr. qua latissime patebat. cfirora Inocenliu III lia fecunogcutprecflderca.rui Si E..rr rirA vrrr're ertir.''1) pe al fratrulea.1 .a incheiat cunoscura unire deraFrorenfa.. daci nu amgtici acest canon se referi la scaunul o.r arllurrtc'ra pc bazado. p" .rrcf'earA r d nilrrrtrirrca iirr t. apoial patru.. cdndpe timpur.Antiochera tertium. patrlarh dupi vreo putere deosebiti.'rrrrrrrrarrti ritr.iati oi o opune Ttromassin: . quae disponontc lloming super omnes alias ordinariae potestatis obtinet principatum.rat de cdtre delegali...aJerit pritei prin acere cateva epistore arelui Leonscrise inaataJuit utnoo sub infruinfa deregaturui s'u Ia constantinopot. . l'lttgl .ci partialitatea pormanenti ql chiar ooa mnl blt&toarole ochi. InooantiuIII nu numai ctr recunoaqte patriarhi. IV s. et quidem ipsis ab incolsultis.upufoe un roiiu si de un Mihail cerula. Lucrur acesta ar fi aproape de necrezut saucel pufin inexpticibit.. Pont qi in aceasta el vede dorul acelui qi Asia mici qi nimic altceva. is.r-iie"iinnl"oroqrlrr.fu no*u.. . rie. indatdce a fosf dal..t. cu aprobarea sfAntuluisinod universal.hotdrim..r fersl"rccurrlrr. denique suo . Arexandria ar tre'ea.rliurlt. si dicas. eos altaribus iisden sacrls roconolllabsnt: impatienteslegum canonumquo.i. argumcnt.i rrnpotriva carr.lorlUl of. lu' .rrna..eonestc morivatd din r rr$vprrprc rfr!rr r'rrhrrh.294 295 prerogativeale scaunelorpatriarhicegti. et per appellatloncn: allorum llplscoporum. cit. .e.'pistrin.. EC.f . Patriarchatum strum Lcgalos s latoro mlttebat cum eadem plenitudine po' testatis. 9i dupi disciplina de parfid.i .Uno verbo omnia complectero.l crrm nr !ar i pr i . a prirnitputere de drept. plcrogativele !i Orepturii. tZ8-f2g). non Elnobanta so aliis: Episcoposa Meiropolitanorum provocari ad sedemApostolicam. Hieroso.c"noiur" u. . dovedesc Prirnelecuvinte ale canonului t) . dar ii iatriarhului aceleiaqicetifl preoidere fa![ de toti ceilatti acordi o cinste deosebiti ca nici unuia dintre ceilalli patriarhi. unu.vararn rrt nrgrrmenttrri gi ar'reerrurrrarrrr tir irrfre. agebat illo summum in orJontoPontificem.. cap'--10 n' patriarhii greci aoeastadintre S.ur . gi Roma totuqi ii 6sandegteca fiind setoqi de putereI dar ce fel au fost ceice. leqlrrl rlnri g16gll.r vr'l'g. ru.n*orior-'Jpirroro. -D..i i i r f .. rlar..on.or.tiecaru-leoiog romantrebue sdfie iih_ pofrivalui.rrr ai. I T I I t I I t "-i { pe care a avuf'oprotestur deregafiror Romei Ia sinodur deracar..importanfa. Leon cel More a ridicat Vtl. ceaa Alexandriei sl defini intiiul (primat).. ccdoncontraprerogativerot . sancimus ut post Romanam ecclesiam. Ze.i. gl s. Anatolie' Flavian.Din comparafia din sccolul patriarhli qi latini qi V IV secolele din ai Constantinopolului xtt qi oin raportul papilor dela Roma fati de cei dintii qi fat6 do cei din urmfi oe vtrdeqte ci principiul conducator in privinla celor din urmi nu a foet totdoaunadroptatea.rtr. InlJ anr cxpus.sacra uni" versali synodo approbante.

. el dela agendele. trebuia gl os&ndeasci pe timpul ciruia s'a finut siiroduldin anul 869. ( | t. tot a$a nu ar fi pnltnit mit canoanele ar filinaiizat5. r r r r r r r r r r l r (( 'r r r . care este iscalit cel dintiiu pe Decretum in ualabilitatea r*ntini. Ierosilie esiea relrogracla pe episcopIa freapta de preslvter.x tJ us ul ern s anc ti 't. precumdecretullui Marcian 9i valentinia* interpretate sau epislolalui Leon cdtre Iulian din Martie anul 455. la aceagti concluzie ''lle romano catolic.gi in iine puteautrage la indoiald li caRoce privegtecorpus iurls canonicial lor.. cu dreprarcesre.il ( ' .rii. . l-iregte. cta necesatr ca anumitedate. ce epistolalui Leon cel &1are sub t6cere. *.".r\t..in . _r rl t. l l .1 tl .1. r r . acestui triva cand aeestaa intrat in raporturi discorpe Leon.r rt..resviter.S l nl .l l r:rti i rl l i l l l l p1. t f rlI r r l. tl l ..1. despre cari se' uu krrl rk:1lr.* -..dt: p.or. puternic crilicei se impolrivesc ..pe papa tiu III. nu Ii Lsre Lriuiu'tin"u nic!-loc-depresviter. l . .1 tr I tl l l l . c r t . i. rlrr'tlrlrrl itr r lrr..r'.i * -. vom mai reveni la dispoziliaacesfuisinod 9i la cosrentarul sinoduluitrulan.. eiinanul cari alari combinafii.i fie propunerca sau cleclaralia cuiva.iftf [Ollififea tlell* ltt 5*"!lrrl t d lV ir . l. d... lt t liit t l.g..r&ndur ll. r r[ .t 296 mv altor sinoader5s6r!teno.rdril.ti ri l l l nttl .t f. . t r .1 tt..rl corrsrarrtirroporur. lie orierioafe.rrnaliei lui tl l l r l rrr.. dac[ le aor*o*ri--nevtliovagi.rrl . 1.cari se referi nemiilocit la aceasld cheslitlne de cheieca tolul si se limureasci. in armonie iaptele anterioare ale papilor cu ccle ultrebue si aiungl oricine. tn "l . i Z'l. l. 1'. 1111 r r "r t lr .. gr l1.. carele prin canonulstru al 36'lea a carroanelor gi a legiterat deiinitiu ordinearespecilva repelit acelagdispozilie de precddere. dnt:il au fost condamnnd ain nro-o-cauz6 rr'oqvrk'r hl*r'r''r'drrl.si f ie lrccute gi cari servesc ad. anul resatalui Anatolieeste datati din Martie alte datetrebuiau fer. l e d i ' t . sd tei"rugrere'iaragi In dcrnnitnleaepiscopatului."l) pirlii a doua a canonului a. .i crrnoagfenr cd propunerea aceasta 5'a facut aupace s'a nscullal coruunicatul al rhlegaJilor romani.l tot l l l t c aruri ne. l Nr .c rl i r l l ory ti .l r.r €1. lirrr'.i qtl tl l ri ' .refcritor Arratr:li* . ) . pe timpul c6ruia s'a lntrunitsinodul concililFlo' EugeniuIV.rrca circernicul arhiepiscop al Constan.l (.1. de ta loc se nostru nului proclanne dorlnfa lor.. l. xlr r l gr ccesc.lirrrrr.. lt t tr Al.l.ri rl ' i l .. . canonului dispozilia llegall de Inccrciirilc lor forfatc spre a seama ac€asta. r ' ' i i .r irr:. in l r' l ttl r t r r ' . rl l tl c { i n . I n Cof m Ciaia Sun6 a:..tllnn rlr.l e ' t...l i ) rrk . lr r r gr nilt : r zlrla lr capla de pr esbit er . r ' ( ! . N.l l . "l) . ceice au losl rch'o51'. r t .l ui i r.llt'lrl I b) .( l \' . procedura sa dela -"tat prin accst canon.aceasta hisericeascidin secolelelV gi V. l .l l .rt. rr(:r!. M . r a cf i) r t . "u Arrnlollu.-lui Avitus citre Ioan al Constantinopolului.1.il. t. rrcfiindvinouaJi.i . t t t l.l I t.1. t a canonul ui ttrt t .r nl ul r r l . pe dos.111. in care dispozifia consi-i trebui ar Aici gdsegte trunte.i a prirnir'pr.ril.Fl . cu drcpr cuv&nrnu sunt vrednici nici de rlr:rrrrrllnk:'.aga irnpreiurarea sau eplstola 458.r < nl l l t l e* r.... dante cu Anatclie. .care citegtemultelelor interpretiri gi tadox. l.l . . t .l l r:l. cand voiesc s6 duct in mod consecvent noslru. 1( tr. .. l. r llt r t lt :llr r o. t. . f . trnl6dac6 fdr6 de nici o vinovulie su fosl i'trilturofidin dem-nitate..r .1. 1t .. : .. .ll 454 innpo* anul din prin sale protesta scrisorile cind el trebuia ca ei mai tlrziu involuntarsl osancanon.. f)ar Leon insugia!abnici pe acesiagi chestiunea iar papii rtrmitori 9l sinoadela inceput. 20 Vasile C. . lo. r lt . ins6 aacUmra .rr.. ru:cuvil'lrrlfiau fosr rerrogradalila o rreaptE mai-inferloarll. 453.. ot r . cI li.rd. dhrtre cei cinci palriarhi cu scaunele ". r r r .rali c&'parieaprirn' -lnie'ulul a trcbuit s. r a accstLli r. r .' l t.u"r* . 1t i.tirnpr.rll rlrn dcmnirarea "pu*u "U episcopaturuii. r I . pe papaInocendelaLateran. r r .1q. l t hr pir r t . r .l .dar linand pune.r rr r r.rrs 1e11. gi in fine a lrebuit sii sc plismuiascd pe pe ["eon ApirAnd slnitoase..rci c virrovat sii nu fie presbiier. ? Ailr . ( .: Ccice. . rrll'91 reprir'cascd rurdgi cremnflarea gi sacerdofiuiepis. r x v . {. r r rr l .ie siriodul.rA Ui.$pre a se atinge lnsi scopul acesta. .at E rl l l l a l rrl l ' i l ' r t... cunoagtecel pulln intru eatua istoria €afe pe l&ngfl. Iar dac6 vre-o pricin&dreupra i-"].opunerea $i apoi sin*" <lrrl Irrlrt.aqs . ' .lrrlrri.episcopaiului.lsl. ti l l rrl ..r11. .r' . ceasca acelas apci p€ papaAdrianIl. .r t':'lt: ierosilie. sii iie episcopi. t r lc. r r '.rd.$1 1i ..ri ' . r r .tl... tfupf a.. r r l r r r t.i Canonul 29. xt I I rlrt'pl r. . u zis.. .rl r.cl.9i prin holdrit s'a ceeace dele au recunoscut aga prectlm eslc' irr inleresul urmareacestatrebueinterpretat partidului.l i i |t.r.dinEli nu o spun. n.

10. de infracfiune" o astfel comite cineva Daci doua.1.g2 Vas. sd nu fac[ iul ca fir6 socotinlagi ordinul arhiepiscopului nimic de aga ceva.cftnrlIn gedlnla a lV.Ir i 298 Folie al Tirului contra lui Eustatieal Beritului.. pgtlfttt Unrattll Act'anfrl lrnlilrlru a piirinlilor lurlrninl ( | tl vrlr lln€ri r uvanlrrl. 449). este taina euharistiei vArgi acel serviciugi ca presbiter. Pdrinfii..la nici un cazinsi sub.. E.a a sinoduluidela Calcedon. Pentru intractiuni mai mici demnitatea poate nu supusunui sau altui tel de epitimie. si iscdleasci epistola gidupice menlionalia lui Leon tofi ceilalliau iscilit-o. .. Pdrinfii calcedoneninumesc general de in 9i despoiat (iepooulia) cineva se va considera dacd impreiurarea ierosilie preolegti fiind in treapta episconevrednicde sivArgireasluibei peasci gi in acelagtimp se considera vrednic tiind in treapta din treapta pe cinevadin pedeapsi adicda degrada de presbiter. Dicscor fiind depus.c. 25. 20.81 ap. va fi deci hici s'ar g6si el. Ansti la emiterea acesteihotiriri sinodale. M. o de nici el nu este vinovat poate fi respectivul sa. dAnEii ins{ trebuie ni rctmsrril lol limpul ln constnrrtinopol gi pcnlrucasil nu lnceapi tllrr rrourloclrlrrn a racpan(ll lul l)loscor rr.l) 9i hotirirea aceasta.ii-[s.au dat urmdloarele:ln gedinfaa III-a a sinoduluidela s'a conclamnal Calcedon in rnod solemn Dioscor. r 6fsls r'n rlerrqetrlt rlp r'plerlrrlltrare gria corrslrrlat in depunerea I ? . -ce Deci 16= iotdnt arhiepiscopulmarei cetdli a Alexandriei. lv.. este nevrednicpentru aceasta fie presbiferiali.utcle accstrri sinod din motivul ca cuprinde o dispozifie canonlca acccptald de sinod9i adici dispozilia despregaranli9i desprc iurAmAnf. . carclen l)ro(llnrnt orlodoxpe llutihicgi a caterisit tntre afiipe lcrlcllul I'lnvlan.cari condamnlpe Eutihie gi doctrina lui.eon al tlomei adrcsatdlui Flavian al Constantinopolului contra monofizltilor.deoarece lie sdvirgiti de episcop. Canonul 50.rnant special.!0). sau si-i zicem canon.). arhiepiscopul pregcdlrrlclc Aloxandrk'i.au rugat sinoduls6 nu. deoar€ce la dfingiie _uzul de a nu intreprindenirnic fird consensul arhiepiscopuiui lor '9i deoarece dAnOiiactualmente nu au arliiepiscop. 34. s'au invoit ca ei si nu tie caterisifi. ni s'a pdrut cd esle cu dreptale 9i -umanilar sd li se acorde concesiunea sE rdmdnd Ia domiciliul' pdnd se. nu pentrucd ar fi adversarl al credlnlei ci zicfind cd in dieceza Eglptului este obice' cat-olicegti. sau sd fac[ jurdm&ntcd vor crede lmpreund. carele a retro* pugf pe trei episcopi gradatin chip ilegal Ia treapta de presbiter ca una ce confine o dispozitie de Fotie. ci el esfe hotirirea adusdde sinod in Sedinfaa IV-a reieritoarela cererea episcopilor egipteni.{.9 Ant.9i unulr una gi aceiagi. 64. Intocnrai ca gi cel anterior (29) s'a adaos la carro. acestaeste clar prin sine insu$i:daci cinevadin Canonul cauzaoarecarorintracfiuninu este vrednicsi sivargascl Sfinin oricaretreaptdierar' tele Taine.iar cel nou nu este incd instituit. 9i se roag6 sEli se facd concesiune p&nd la hiiotonirea viitorului episcop al marei cetdfi a A' iexandriei.fle de presbiter.. (6. ci si ti se cleaamAnarc pdniiceva fi pus arhiepiscopul ccl nou. treisprezece eplscopi din patriarhatul alexandrinean au declaratcd nu o pot iscili./ flphrllor ll litrFnrArtlltl f trrettllonnl tn canon ValE*lm0ft ilbrctvl ri orpnle a lrebrril sa fle rrrrjur.6ir1srl Sc lcge CU t't ttltl aAgl tleceltttterr. preofie. la a dintii cea divinin calitate serviciul de dreptulde a sdvArgi care il despoaie gi de a sidreptul de despoaie il infracliune aceiag de episcop. fie episcopeasci.. de preolie. . mai tirziu a fosf a* canonici insugiti de sinodulcalcedonean. slnodului tiihdrescdela Etes (a. iar daci irebue in generalsi se despoaie ca atare si'gi pistreze trebue infracliune. eplscoplal Eglptului au inDeoarece preacucernlcll tdrziat pdnd acum a iscdll scrlsoarea pleasflnlllului ar' hiepiscop Leon.t. diosi la celelaltecanoaneale acesluisinod.. rlplat'llr'erlorr ftrn!rpElA larronrrl rruqlrrr {.. go. cari au participat la sinod gi cariau denegat sI isctrleasci cu ceilalfi episcopiin semn de consens epistola lui l.i forfezesd facdceeaceesteimpolriva obiceiului.adrnifind cererea.va hj' propriu lor in cetatea impdrdteascd..7 Sard. E{'.titlu de pedeapsidela un grad ierarhicla altul" fi degradat I I I T 1 I I m8nAndla domiciliul propriu lor sau st oferd garanlln dacfi ll este posibil.Canonulacesta pe lAngi nu s'a dat ca un canondeosebit celelaltein gedinfaa XV.ru flulihieli s'a hnpus glru..a a sinoclului calcedonean s'a expriural cercreaca toll l)drinlii.f.

rlt' irrrplirhtensc6. !0 0 . cle ciilrt:Aposlcllli alegide Dumnezeu.finlccu hnrul dumnezeesc.l o sttlii gi cincizecl rlirrll lrrlrlrrlilrrlrrrrrlll ln nr'. Carionul 1. ciul:dcum est* cazulprezent.. ne.r rllrr rrrsill rle ciitre r'rr'llr 'l lrtt. riugxl carc clcricilor numai aluncilieste inferzisa se constilur garanJi.orca unui ci$iig.inc&t se ridicb deasupra chadrilor Libanulni. gl noi.i i r i :i i pi nd opi ni a dt=:.r. la iot eazul ci lrebuiau si fie persoane sfinfite.impolrivaspurcatului Arie gi irnpotriva str6inei divinitdfi pdgdnegti sal: amai bine zis lrnpotriva multiplei divinitfiii.claciigananteaai pentru vreun sdrac sau din vreunalt moliv trinccuv&nlalei. Incep&ndu-se odr:e cuv&nt s&u a*liune. a aliuiaspne frentrumiirturisirea a"l feri de caferisire.. cari av&nd aceeag socolints despre eredinld ni"au descoperit gi ni"au ldmurit uniiate* fiinfei in tr.Deci dars propoveduindu-se de c&tre noi in depbrtdri dreapia credinf$. In ce privegtegaranfii. gi hiserica. inlru care6 Hrist<lseste temelia..sau *pe capui inpiratului sau pe rn*ntuirea |urdmdntului ior"lJ. tori ai Cuvirnlului.Dar conformcanonului 20 aposltilic rrimcnea..rl': rrlr: rlrrirrrrcr. sE se pllstr:ze libor'& gi rrevfil6matd. ci lnvlll&ndliirnurit pe credin'l'nl[lul. t( C anoanel eS f& ntul niS i nod al $asslee ecf.i ciogi n se inchinil ctr () sinl. nf.a ?ncepe dela.ili llrirlll. decl se pare e6 ar fi contradicfie gi celaintre :iccsl carron cakcdonean postolic.r. deoarece atuncivor li caterisifi. dupii cuv&nlarea teologului. At. Il.ei per$oane a subs?anf*i dumnezeegti.lr'li. rlr'n 1r.ltr!itlnllfu'lm gi crerllrrlir grropov'-rlrrllfipr' llrrtltrrl lui 'l'corftrsiu cel f{are. II.icirrnc liir r lul . A t. dintreceice fac perie din cler.rme$rico trulan {altcurn: sinodul al ci nci -gasei ea).lolr'1v11 or'lurlrrrlri. r'opll. ?) Comontarulln canonul 20 ap. + . nelfisfrnda se oscunde aceasla zub obrocul necunogtinlei. c3nd cineva garauleaza ciecreciinfe ortodox*. T t ) S int .'nrlrl rr'l. ?8.9i !) r r hul r rSl i i i r r. dacao fac aceasta perciin nrotivc sonaiesarrin vcri.trr:'.l q. lncetal cresc&ndgi progresdnd. r8ndulela cea rnai bund este.ur'*'i inr:hin.r lltllr l'r. de inovaNiuni apoi gi [niHrlurisirea de credinlill a celor lreisule 9i optspre.lrrrilr'uf rirpilrnl. nu poateii galarrtpenlru ailcincva. rl. nici nu vor fi supugi caterisirii.Durnnezeu gi I sfdrEi cu Dumnezeu. in Sint. zece sfinli 9i fericili Piirinfi in{runili la Nicein pe limpui {ostul*i nostru impHrcrt Constontin.irn.Contradicfia aceastainsri rlispiirerlacil tinenr scamade observafia lui Velsaniot.i l r i r ui r r r l .scocil& de el. la nici un caz iilsi nu li esle in{erzis. gl SlfiC&nd gi rrinrlcirrrl f rrcrlr iilr.rll. f6cdnr'lacurn incepulul cuvlnlelor s.lrf(:lr'r:plr:lrr lrrtl. fur'ulul. hotdrinrci credinln lrunsnrisflnouh cle c6llc ceict: au fosl morlori gi sluji.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.