‫ِ‬

‫ِ‬
‫اــــ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ــ ـ

ـ

‫َ‬
‫ 

 


‬

‫*)(' &‪  !" !# $ %‬‬

‫ ‪  . /‬‬ ‫‪1‬‬ .

...3 10………….: ...4 12……………………………..< ....15 39……………………………...4 5' # ... 786 #....... .……………………………………….6 15……………………………........14 37……………………………........!! E....………………………………………..............4 9(D E*" F" .!! 6(L........................ 9 .10 26…………………………………………………………………………… I).… / ..… O PQ . 5RS ....… J...........……………………………………….......9 23…………………………….12 31…………………………….G C .......8 22…………………………….... .........……………………………….+.'N E < H: 100....K.. ..... .7 20…………………………………………………………………............1 7………………………………..........… 9(C......13 35......4.…………………………………....………………………….............. 5………………………………....................5 13………………………………………………………………………… AB(C ! ........  /012 .………………………………...… ....……………………………… ....( *"....6 : ...… /H. -(.2 8………………………………………………………………........ =' >' 9? 0 ...…………………………………………....11 29…………………………………………………………………..…………………………………………………………….16 42...... -(...

17 51……………………………………………………………….22 73…………………………………………………………….C.………………………………4 .21 72……………………………..…………………………………. Z[2 -(. !.....27 94…………………………………………………….24 85………………………………………………………….… XY $C! . /H W" - A. TU< V.… E.28 95……………………………………………………………… 9( 0 C( ..… eH WCf' Ag *hij.… V\G 52.……… ( .………………………………. ? #.23 76………………………………………………………………….A*.………………………….… 5] ^ E_ 96" 52`".20 69……………………………. ! : P6..19 60…………………………….18 56.25 88……………………………………………………………………… /aY b.……………………………………… (+ #"..(S !..*c.26 89…………………………………………………………………………. ..

" .29 98……………………………………………………4 ‫ " حشريين‬k(NU.V-? 0.

........? k(!....................................!! -H? 0............32 2 ..............................................................................31 103.......30 99..........!! Am#n" <? 0.................................................................

..................!! k) ) 9 "...........… ' oS^ p ..........33 112…………………………………………………………..........................107..............................

Q.34 118………………………………………………………………………V\ F".35 122……………………………………………………………… *qG /q .

GN.36 126……………………………………………………………… r) .

Y >6 !! uC'? 0.H( PsSt PN"..38 138………………………………………………………….37 130……………………………………………………………4 ..8() .

.............................!! vG w-'Q..................................................................40 143..........................................................................39 141....!! ........................N oS^ -!o?............

............41 148………………………………………………………............................................42 151........ 9sSt y..........................!/SVY r(?..................… G<? 0 ................................!! [ -'Q.....… .45 163……………………………………………………………..................43 156.....................................................!!...................................... xc ...... BL 9z<i{............................................!....44 159..............

* ] |( .

6 .46 164……………………………………………………………..!.… 5]G 9 .

....................... A~ ....... < $o -? < #D...............53 183………………………………………………………………… „(............... P'? 0....!!.......… U A Q !....51 175.. ƒL JG......48 170…………………………………………………………………….........…………………………………….................49 172...................................... v............… P6‚ 0D ............................166……………………..........47 .........54 191………………………………………………………………… AG[ 96 .................. .................! VD € k'.............52 177………………………………………………………………....H? 0...… 9 O 5 N } X.......!!. P6D ..........................50 173....

.......… W$… 0 ..Q.......... i G † ...........................57 198………………………………………………… iG" † .....… QL /ˆN........................ )V.!! v(S? 0 k'<? 0.......… CL ‡S^................58 199………………………………………………………………….............59 202……………………………………………………………………..55 194 ................62 210..............56 196………………………………………………………………… v'^ TU<G W? 0..........................61 207.. 5 G † ...............…  b.......60 205………………………………………………………………….……………………………………………………………....................... 5 G.*..!4 SH ..

......63 214....… .65 218………………………………………………………………..............64 215…………………………………………………………………........................! ........67 3 .… (.................G TC20..^ $..………………………………………....L 5QV".. i+ii...66 220……………………….............................… ‰....

...................87 281............... 5!‘ .… J(G ‰6.………………………………………………….75 241................................!! WL - ? D vS - ('.… Š-).… C0 ...… V\ ....82 269................!!......………………………………………………… /ŒD.…………………………………………….......……………………………………………...79 252……………………………………………………………………….86 280…………………….… L ............…………………………………………… 96 e+..........… -' 0........!! (N...................… ‹$.................... >' ....... >' vS SN.77 247………………………..… f........................................73 238………………………........85 276……………………....… J+........71 229………………………..70 227………………………...83 271…………………………………………………………………….....… /-.................88 283………………………………………………………………… N- .......69 225……………………………………………………………….....……………………………………………… #Y k!..... '........80 257..74 240……………………………………………………………………...……………………………………………….………………………………………………....... X? 0 ....81 261……………………..................................76 245………………………..… * ..!! 9' .222……………………….........: -(............……………………………………………ƒ.....78 250……………………….............................………………………………….................……………………………………….72 233…………………………………………………………………………… T<...68 224……………………….....……………………………………………......................... ‰6.… Ž........84 273…………………….

.… AC’$ rf? " AC |(.91 4 .90 289…………………………………………………………………..N.\ "-G U A SG !.89 288…………………………………………………………..

" ƒf(6! .

"  .$ " P.1.

. " .! “F- N FC  $  „! .... 9# „'. . ` . - P?"N A’ AG! ! i ƒ'? - Z-N v:" „'Q .

... kN PG8" (5' P(' O >') O W  " „" —? „ 8 .. (f •’6 9[ „" . < ..  . y‚Q ... PN B(– WQ ’N ' " _ ![ -H Š ƒf(6! ! WiQ B(C.! P?/N ”K -( " ŽN P?! ! . 9 . „'‚ .

(I " . " ` -( |( 9- JG F[ .< [ .  . A -. › „CN $ f(6 2 ....< [2 kš" JL 9# "- .

¦< PQ )V '§ " . P?(* P $$‚ ¥i '" † .. E'H œD E'H C'! 'Q .. ƒ-G PS'V $-} P?C'! „! .. N Z[› .< [2 2 – " C( “ ('C -’ 2 !" .$ . .. P -(.S' !Y . P" ( ¥ “ A< – 2S P(C(G S . P( ¡!# ) .. Pi? iSG Z iŒ ` . P( v: N Z[] ’N " A’N " „C' F 5‰" .. .. 9'N 2H < " N 'N „QV ¢" 5 N" . A($ P E(I ‰G . S Z[2 E?! œD sms WQ " -G / ^G 9 ƒ- P! . * Š-)G Z m . " O Wo" ƒ. ? " I . \ œD A6 GN k(oG xƒ' x -N œ? O " . ZS" JG ƒ* „< .G 'N œD 2UŒ" žŸD ! E*" " -Q" w" 0D .... › £¤ .......... ¤ - G -C©.. -G . A!` P..

. 91 5" A. : P „'N .Qo .G . WCª ƒ. AG! "H? " I „ ( ..?2 >' u?/Q " !#" ! W1 -" . «( '(ˆ : )6 .` ..  /012 .. -(...1 4 860 5<* . 2B C .

r+ W1 : fˆ? ...’ G „')? . 860 5<* .

E8 : „'N „<8ˆ PN 0 ..Qo .¬ PsQ" " $o 5 .<G .

... .. „< 4 8? " -? #. E(: : „'H .. . E8 P6" 860 5<* : 9 WN" : „'N 4 ... . › 8? ® HS --_ 6 " 9" < .!4 # : ­ .

6 œD 6-*" ‰ #. -N .... < - ° Z[2 4 (6$ ‰6 P . .` 6D 6" U A " . .U Z$- T- .. u6¯  .. P?# S? P' ƒ<_ S )N Ÿ F v'S6 .( -Q wY : WN i Pi- JG Ž 2 } $.

. ' C! CH œD .iNY >' " .

) " .

N" P .6  .

N œD Z)G b8' #. . - C! ..p CN >' J.

. S [› ƒ' $? . P © $‚ " .! F" 0 ³ . P`G -¤" " .L JG 2- -G" ² *** Wp $ E( !4 ...  F[ F-? ³ P(' $? ..< [2 -(. ”K P6D .. P(' o6 F[ ƒ: [2 : WN ³ P?-HG N P’SVY 5' F[ J< . E! V° .p -) " .. ®H: Œ" " <´ 0 . P’HD H: -V .

W© [ ... !" " " . -H + T P( .

 G . A( ¥< µ'G ! «(` A „ 'Q .! ³ T |'¶ ...#f «( ! . P6¬  7$*" . eH ... P ¥< T*0 v* P 5 A-* 0D |'· .

´ < . JG" .. -6 /U‚ ! ‚G G «( 6" : AK.. «( Ÿ WN . C'! „(H" 5(2GD G -C© «( - -f ... ‚G G BB - U «('  ]UV !# . „(6 C' .

.. 2- 4 ‚G G . '. . i A A8Q6 U A Q E* P6Y A-Q A* ! . P(D ‰6" „..N .. Z[] Z" „f'6 -N 2 #¸ .

. : ƒ .6 $$" „'Q C(G 4. . A8Q6  J<  #.

<. vS „ 96" T$ . .... !!. '¶ 0D .. TN" s? . P(' ƒ< ‚G G ´ #. 2- A C „6" 6 ....? #. G. Z-H.. $ " . -*" 9(' ƒ< 0 P' . Eª .

. ºD .. A! 9't . A8Q6 ! . A*U ´q ..... -N P. A*" E’). TY A WH6 -N '! . K......!! A6U Q . AC'* 9ˆŒ . G 9 E'N . `G 9G»! . 2 [2 |( .. «¹ C! CH Š «C? " K. ..G H? vS? " \ TB U A SG < . A6U . A6U '‚ .

9# ..< „.9?(& C P'QY ..Q ." [.5I' ( „N 0 )N (L..

? k(! " .. O #¸G I œD ..

 . ƒHG .... P?-N -(. P? S " >' q ´B P- F[ .) ƒ ! .

*" ( ¦-6 Š: 786 W .... [2 9 6" . 5½$ 5] „HH8 . (2n" #D 6B¯ . E'H " (L . P . ... 5] (6- „C G #D *.S 4 5' # ..` #D *.6 „N . 56 iCŒ . ¾ ¿ ¾ '¿* JG /... *?" >' › E'I6 .2 . BL ." AŒ £ .. H #D 6B¯ A(¼ 52 .. 5+" . Ž. . . + #D 6B¯ .. 5]" ! #D *.... A(¼ 5 ... 9[! 9# T$ C . 5]C" N? #D *.

 H: k" £ r. < !4..i‘ " 6<D . .. Cf* ¥!" ! (*" B*Y E’).. 52 . A" 5I . #.G . BL v8 0 >' B€ ... ƒS6 #.

'oG f" .. [ . 5a" 9' P „)6" |'· 9C G 5'<? #D #..... [s Œ P6UV- E'H >' Cf 5I BL " 5'" . 5’H'G V\ Ž.! < . PU! ...? 5'" . PNUŒq .... 5 !! ( 2 <G ) AiÂf <? Y > ? 0 ( 5(p r. JGª  6 5! 4. 5 f} 6o . V° /ƒ` œD W? A-* <? " <. . PC' À [2 .G ) AiÁf AC’$ >H? " >+? #.. 7 . 9[! r)? k(! 5' 2 .

2# . >'" 9?$` . !" <? -N 9?' " !!4 „6" Bf 5a" 9' S #D #.!4 (6p 7$*Y 5‚? .... /ƒ¶ . 9 )6 „6" „C'<? #D 4 #. " 9) ... . 52 PH Z$0" |C' WB 0 V° .

 ..! PH} *.. #. (LG C0 (.. . .." ÃU! |(" !4 #... Z$0" P¯ .. #.[Q E(" . 5’SV" .Y £# #.(! 2 5' . 5( Äo . !!4 . [Y y)G [ . .

.C_ . #1.8" . (NUVY .

 786 #. .. (<* -. +© /Hq H..US ÆG . -*" 2-G w/Q ... >'G : WN . V\ E¯ k<? " Žf |( 4..! 6- ? " $6 : Ÿ WN !4 (6¶ . . ÅV J$H J-.. »< . (p -' 5'. „ (" !! Af : „'N .. 9# Œ œD .<6 < .. 9G A*C .US' y)? . C'! . 5© › E <? – " Žf ºD .. HS. -*D ‚ ..3 .. .. v:.

(<* „ (" . c 2 : „'N È‚¿ i A-N 5. /![ 9'´ ..... )H 9 Ž`o : WN .. p 9[! : „'N .G . %99 .

. 5I ƒ F- |'Q ... " .< : WN ZG" P !! 5Œ ƒ : ` Œ „V 8 .U: 6- 6  ÅK : WN .. -] " ES -( PN ÅV  " TB ÅÉ #¸ .. „C'? ƒ. i2 Œ " . 5 6 ...< " >' . 52. ?(C< " .H? 0 s.

. .. |'§ U A . 5I > P(G" - J< . P(G" ..... $0oG Š‚ . 5Œ ƒ . 56 : WN 5Œ ƒ 2 J P(' ƒˆ– . -H Z[2 – .. ÅB -N ... !! 5I  .'" 5 ´ .

G !4.

P € -6 . 5Œ ƒ T-KG ..L : „'N iIG Z-i ..Y H6 6" .. 0 s ˆG .

L : WN .. ÅK Ê* Aˆ" - k)} .

... ›8" - -H E2. – " T* : WN .V † .. (' . ! " . Z[2 Æ. C} 0D CH œD .<6 . . P?-N P2 C  i8 5i2 .... P" -.

. J8Q u" › S “  " ` – ( ´ 2 0D ..... A" J8Q " .. A(CQ " !!.? . 56 " ... P’U‚ P6 Q rQ! .o! .. Žf œD . $ " . GSV " .. © E ! . J8Q A-*" -… " -_" . V\ y!" >' -) u" 0 .. -2 " .... … " . Q‚ 8Q6 Q‚ " .. E: " .. 5' / .)6 " <´ 0 6" „" .. 2-G PU! <... Žf ? µ'G /012 A-*" -… " -_" . Z$0" rQ6 .

.. 8f( .) " . P(SG 8Q6  ÆG ´ -N " <´ .. ¢C( V° 5' -N .

5' rf P .. 5H: EN6 ..6 vS 9' 6 PiH'V U A iQ P?-Q .2 4 8‘ k(! y . J8Q /012 786 2 € 4... 5½(* -6 .. ƒ8Q O - G C(' «( /Ä" -*" 'GH œD .

. Z< .N „C .. TY y0° .

-Q ... H y0° .! . ('. 9'´ . s ËG ...

. Žf CN .Q .

.. J ~ .Q ..  ! .! A6(*" Z-§ 0 } P N 0D 9'´ $< 0 .

N P?-G 5'<? . y) " !$ U A ZG P'( ..

. PN‚ E <( ÆG (G k‰6 } P6" !# . CH .. } .

 Ê* -) W‚ 0 † . ..

p r. P?-N P? . O v(G P' < " <´ A ! " -Q . ! k(! 5'<? ...-i? 5'? .

(' 9 . „Ä GÄ .o?" „'Q ...

’!#D >' -*" Z-  " .... .. 56 . 78 œD 6- V° " .. .

.. - . A..'? 0 .. r6 ­" " .... 2- – . < ..... ƒ..6 . (* . Z[2 ƒ![ " ..( Ws " .G -H Z[2 k< -N . 9* Ä.. P .. F… < " . K)' „.. " A(SV " A-’N 2- -H. /Hq >' -H! . 5j'N" . JG ’ S 'I Ê* |. A86 AG" " A8Q6 AQ‚ } " .Œ P< -Gq >' -N Z- < ˆG " 2 .. ] A-N „! D (' 9G-6 .. m5' . /!# " . £- „6! D › £![6 B(C ![ 2 € . CH œD ‰6 . Z[2 >H? -N .

.  ZC ÆG |'… .p - #D ... 9-N WB B. /ƒ` P( S . A( A< AHS AG'" P  . ÄUÄ ZC P |'… † – ... 9 . ƒÁ 2 ƒ2 P?-N #¸ .6 : ..4 .H? 0 .. HÄ St - ..

.G . P'N F[ T( AS T .

.? 0D .. (6$ " A$ › .! Z-… . 52-f V° |'… C(G . 5½(* -(. 5½C2 5]*" ..

. 5. 9#  6" y? " $" #D ... U A (’ˆ. H iG WUiV i V\ ¥V -(.... I' .. ... - . Nq E(" . Z< ƒC G  >' -H .. ÌH ’  E < .. Z/!# S . ..o6 W .: (* " . E Ÿ(V 5'( " ... (. . " . '` E* )N ƒ<¯ . $] L . .

. 9(' OG W? 4 iNq >' -H 4 H  4 .. " .. ? (+ ”)H TU" . $< 0  . ' P?.. ] H(H* 0 .. |~ -G w W* WY W* œD ‰6 .(0 >' -H 4 P? AS? !" <( C" 4 %-*Y .

 .'" 10 .

.'" -… .'Í WY . WY P6" 9` 0 . A... v’H* TN" " .. (` Î)G P?$ ..

° „ ( Z[2 " œD Z !! U ' . WNoG P?$ w " !! £ >" 6" F- Á Ï c : WH O . PU! X A 52-*" WN Ê* .G . JI... -*D P2# S6 F) . J' C.. „< PQ I . ...

 „'o? † .. 2 Z!# F[ #¸ . rˆ P( } /6D ..

! .. 56 . V° E6Q œD W? ..

.' $< 0 [ 5! C(G . * >' . 2 Œ .. (.G - i? ® '. '‘ ® ¶ 9# ... U· k8) /N . (+ 8. -(. [ S? >' !4 (. . (C? ..) <? |? -’p  Ê* .. VY /HG C [ 9s" 52 5! . y.. (+ 8... $‚ .) Œ œD . )6 ® ?N" .

 .

..N .È$ . -f .... ÆG P)H? P< ... >' P . . œD P(G A ÅV . U A # 0 A" <? " $" #D „6o PN ..6 . (' 9 . A C8 U A Q O - ! . ‰ ƒ')( -f . „6! C" . -' PC(‰? P- U) >' ÎL . ? >' Î* .

N U) TH? " AV ZSV 7¯ ! . C ŽU¸G ..

I P 'G .

... E(: . U)' WB6 : A+Œ PG Ž) . ND ‰ 0 A6#D a P6o! . E(: : $G ... U)G 52 F[ [2 O - Ef .Q 2U" 'KG vS /Ä" !!.

<G .

Q WH !! ¤ .

 . ..

( WB6 'K A( B6 † !!. ¤ 6" : ..f : WH !! P" PG v'.

... œD - v'S6 . P Us P?Œ ySG PQ O - >SŒ . P'C .Q ­) . -f .

. U A ('N Ž? >' P(G œD >ˆ . A+Œ 'K .C<( P' œD ÅV † ..

. œD O - ÅV ) „N . -f .Q WB6 .

V$ .. N .

WL k(! ...Q #¸ 'KG m .  Z[2 C k(! !! G : WN 11 . 5<(' TU : WH . t O -CL : WN ...

<` /- >' o . /- [] . £$0Y £-! 9'C Q" 9¯ 0 ... 9(' . O -CL : WN .... 9N‚ 9H O : O - WN ...

) #" -N !! ) #" œD P? 9I6 - 96" - < : O - WH .. N Nq .¯ O . 9'C .. 98 9(' b..Q •G 9'' ..

U) £-? Ž? WB? ..C!" U) -G . O /` D : ... O /` D .

Q WH F[ " ... & P8 O - >' . ’ ŠUVY Z[2 >' £<`" : WN .

9 .N" † .. vG WB "-G !! CL PC'Y Z" u( ( ‰ Ð f(6 ..

. V\ .? H: $-8? " >' .

. PG P .< . =' >' 9? 0 . 9? . P?G " PC Q . ... P" >' P (2[ ) 5¢2#" „6<? ...5 . P(' o6 F[ P: ¥ ÆG P<´ 0 #D .

9# (I? !! |GU.... Z (I? <´ 0 P A‚0 As(` Z¥ . H P 5' ( .< 5'  C! . (I? .

" P' S (I? "  ƒ![ " .. -" JG ƒ2 .

 ='! „ ( S !! “ } – 5]H .. P¼ " P!-? <´ 0 F[ .G .< .

.G . : I6 " ( E(oG (S 6 .

 Q? |-6Y ! P6" .) C Z[2 .. ... Zf œD Af P(G Ž # ÅK .... /ˆ(G C Æ(G" A)(CN A G0 .G : CL Š: PG! TB* G !# ZfB " >' B . /. ZˆIGo .. |? f G" JG P(G N .

 ..¼" : WN PC œD ‰6 † Z(8 5]" P(H . .. '(¼ < /. /ˆ(G C Z[2 !!4 £¿)G ƒÁ C" : Q WH .. /.

9 *" . T( 9'¼" : WN PC œD ‰6 † Z(8 . /ˆ(G C .... V\ P(H SV > C' .G : WH .. /ˆ^ C Z[2 . >ˆ Q P!? iV ...

Q : Q WH . /ˆV ..

G : WN 12 .

.... /ˆ(G ¢" -!o( . /ˆ(G : WN . JG ‰ ..! >' Ÿ-. >ˆ iV .6 5'< J< . P . PC y: œD VY (... P. Ž) [2 . u E2# .

U : WN : 7 P(D ..¼" .

P8.( .No ..

H £* . P6!$ œD ...

/NB C Z[2 9¼ $‚ . .. ..

¢ -!o( PC œD Q ‰6 i‰ . PG r() Q . /ˆ(G ®C ƒV" : WN .(Cp 9 .. /ˆ(G C .... P(( £ † ..

... /N‚ .. B_ 0 .f . '(¼ AC < . >ˆ † .

. :" E'H . (D . G P(' .G : WN .. U U A 2" : WN .. PC y: Z)G y) $< 0 2 ... U A ('N P6!$ |'Q !4 /CL C Z[2 „` " !! O /` ..

/¤ ..V$ .. /N‚ ®C : Q Ž) .

/ˆ(G . /N‚ ..G : WN .. 0 .. /$ ..

. /ˆV . 0 .. 0 ..G .

><G † . 98+ † !! >)LG () P[¯ A6¶ |-6Y ` 2-G Z" „! -H' : TB* G WN .H TN . P'H Œ ..G : Q WN ( 1) !! B.. ­ † ...

G ..

Q : 
Œ (’-G } /012 ! #¸

.. › œ? O A-? /, ´ .. J(* Î)G .. - } 9G C
.. -  *  P(' kH? vS

.. W* : „'N !.. (S" 0 : Ÿ „'N D
.. 5'? : „'N !! .. y" 0 : „'N D

.. 5'8G 5'L ºD ³ 5'G 5' ºD :(5' P(' O >') WN
.. ‰6 Q
!! 2
(I? } ..  S? >' -H œD .. P? S? >' -H ‚f

S
.. AB(C !

.6

.. + |6oG L ƒ V° 8 C(G .. )t Ã* ƒ( |'¶ Ä 8 #,
.. L ¢D

7iG " .. 5’i6 E’ JG WY - +L  .. .6 .oG .6 S^ Ä ES— #,
.. A P 'p
I " .. -f , $f G

.  .. 

 ( 1 )

13

.. E'N 5]

....  P „)6" |'· U %-_ #D #. /Hq ¢D .?2 .. - w - +L C(G ..I " J 5] ²? $<? 0 . 52)G" P(D . Cª 5. . '.

(6p 7$*YG p .’ /N " ..

Z  £# .US „" P- À - > #D #.... P8) [2 .I6 V° %-_ #D C(G . TU< ¢D Xi 7Ä . . P ¶ E¯ .. P* ..

- " .. Z-* P- 52-*" ƒ´ . Z-i* -.. -f  Å— ... ‰L PŒ Ò0 WV-G .US' ra P< |'Q .< .. V° - C(G .. '< P(' Ui .

›Œ œD |C ': P< r . A8) Af .N .  . .. y:" .(' /6° .. A  A(!` " . P ¶ EŒ " -*" P ...H E: !!4 #... .

 ¢D P6¬ |'§ -* .

G PQ  ²2 T |'¶ œD ”K` .. P’H'G * ..! $ .

. .V$ #D #.' † – '¶ " $ “ $G 8) P68)( . -i*" $i< U < P 78 „. V° ..

'H ...[Q ¢D .." .V- C(G !!4 #. J* P(D 'H . P Z$0" ²( P(G œD .  Äo . P6Q œD 'f' Z- " P .. .

V- #.. P(D .. .' U . Z$0" >' w .

V- C(G .. /GY .

Y . ¢D . 2 Œ . -f .. 9# ...

 .

V\ .N " 5i› /i..*0 iH: V\ k'— ŸG .

. )? À .. 5½ 5½-HG k'— . 5' !.

. „(' AQ ¡( E!" U) 14 ." 5© E !  Äo " ‡G ..'N " -Q . G0 P " " PG #D Î*" „! . 6 D .. H (' ..... NUŒD 8 œ " * 2- kH GG ´ -f ... ' ŠSG 2-( <´  !" . A PGQ -H 9# µG" 0 ..-6 ( Š-)6 . 8+ G AC AC' F-(G `o . œD ƒH: ! -iG . (Y ('< Q GS^ q  %UÄ [ œ?" . '? HSG Äo .

/iHG 0A Ii !o . U) /Ä" $ G< ..

.?2 < EI . 5  .’ 0)?G As(' WCª ƒ.

.Œ" G L r.( .

. «(` : WH ÅV 6" u.’ !4 u U‚ „6" !.N A PG oQ.. * „6" 5' ? 5 ? . : „'N !! * 0 5 Œ < ÅV „6" " .? Ê* 4 #.

. "- . u¯ P6" Ÿ 5 H J< . W. E < v: 4 9(D E*" F" .Œ #D ‰*U ..... -H..7 Pi'§ A’ U A ? -*" . '. /+D E ! ¸ .V$ „6" 96Y : WN . E <? 0 . : r)? (' 6$? . ®šG Ž.? W. Z[2 " œD U A „6 † ... AS( G U A Q ! . ŸI6 E P „(G P [ .

! .

? - V\ .

9(D E*" P6" PiH' ƒN . WC >' -N N" <? ..

*0 |6Y . [2 " ? ¢" Q$ œD /.

.G A A’ U A ? 9" .

. 9Q‚ ... 9(G" 9'? - 9# .. . 9’U‚ .. 'N 9 -*" . £$0" .

 .

$N S© ..N .

. " . -* 52H'?  9'? - P' .. !$ ’! .

N .

G .. 9(D E*" 5¢" 5½`" #D 5(D E*" 96" >' C§ 5'… " (S ? /012 .

! . 9# -N(5' P(' O >') ! -N /i..* } ZH' -*" .

! .

(N (NUV" } ..( .

P? ? " #D E*" (5' P(' O >') Aˆ" 2 < ŸG . P(D E*" P6" ”K 9# Ê* .... ! P6" -Q . `G .

.?
.. P8} 52`" P6Y .. 5(D 

C .. G" ; >2$o .. /g !# S C<* .. ; 2$ (2$ (‫ )رضي عنه‬Î G C !

.. 5 -*

.. PN A" ! C 5'"

.. 61, ` " v: (5' P(' O >')  ƒH #D <

.. P-H} $ /.*0 " (5' P(' O >')  P( A '¶

V$ #D

.. P(D /aY E*oG Z$6 ..(5' P(' O >')  Z$ #D

15

.. (5' P(' O >') O W œD E*" P6" 5 TC20 T$ .. ƒN

 [› C `
: WN † .. P(D |'Q (5' P(' O >')  œD A

No .. JH(G 9 SH " $o
4 9(D E*" F" .. O W 

.. ’ :(5' P(' O >') WH

.. 9'2" 9o" „ 4 O W WQ .. 0 : C WN
.. 2G" :(5' P(' O >') WH

4 † : C WN

.. ;S^ G C † : WN

.. U † .. U : WH .. 0A Q $- (5' P(' O >') 

F" † : WN . TUq œD 5H E & . P'Q" 5(8ˆ? . 52V° u'§ " Í m„< : C WN .. 5]‚ WB TU U) P(' ! ...f .. P (NUV" } C E'N 9'´ " (5' P(' O >') S k(! ‰6 ...

..G .. Z- 52-N 5] P8} 52`q .G (5' P(' O >') ? .. A(Q . TUq "-G *. . 5'QY PI`" £ -N .

 " Y Å* } .. TUq œD

’H - Z- -

 (5' P(' O >')

Q
.. 9' G A<' .. ƒ’S Ó* G F- ! 

TG >C* .. 2- 5' ;L ;2 -N F- ! .. ;* JC' , JG " ƒ: " P'(N JG N
.. T

.. /ƒ: $ œD JC' , ²(Q



.. E? ²(Q 0 .. $H 9' U .. ' /ƒ: ´B2 „6!

.. WN 52 .S .. œD ¯ .. 5›* C' , !
.. 5] JC' , N D .. JC' , F- TN -(! - $)H, !
.. Ó* G F- „V" 5(G ! .. F- TN ÆG C' , "

œD F- .G (5' P(' O >')  ¥V" ..(5' P(' O >') O W 7(* .. -, œD YG ˆ

.. T

4 PN £ k(! 4 - . k(! !! Z  Ef
..

( F- œD W œD < < /iH' -. ES 16 . T $ F- TH. . œD E2[ " A-G -§ † ... - Q' S+ .

u : -.. " ... œD PG2# )N ƒ<¯ 2 F- WH (5' P(' O >') O W 2! -`" ! . (2) . ... C(+ /ƒ` >' 52. PL) (5' P(' O >')  .

. „C' AN$ ! D . ƒN A<' „! . 9# w< „2< : WN .. .Q . (6) $ >' „! ... )(N >' T „-N Ê* „QK .... wˆ AG#! ! ¸ . --` (2! P2! (5' P(' O >') O WG „a C' . Ð ) ! .

. Ó* G F- [2 : H . Ó* G F- [2 ..Q [2 „(?" O : „'H .

 „'V$ C' . " TUq " Fa $ >' (5' P(' O >') -C© . PG >.  J" "  (5' P(' O >')  E6¬ ƒ´ 2 F- .iL Õ JC' C' ..Q -..© A- " . " . " (6) " Fa $ >' F- .. ) œD Ø× Q0 . . >' 9' (5' P(' O >') -C8C . `G (5' P(' O >') .. TUÖ .. P(G !!.... ]* -. (5' P(' O >') O W >' „'V- „(?" Ê* „(C ÆIi ... Ó* G F- : „'N (5' P(' O >')  Ž P(H 9# .. ]* ƒ: WQ >' 9' F- .* ... P(?o „-H 4 Ó* G F- : Ÿ WH -f . P-H} œD P PN Z-(G [V" ...

! Z- (5' P(' O >') -C© . O W : r()? „'f vS e „. Q* 9(D Ÿ .N -N "G #D (´ à C(G ....(‘q " WB .! Z- F- . Q* œD C . ²(p H 0D C(G Š 0 P6" F- ! : kN ÄUÄ „N vS /Ä" ... " °H " WB .

Q . (D >ˆ F- - Z-  B6 ..

G   .

-.? H .. [2 œD ‰ .

. y -N F[ .Q /‚ £'.. $ /š . Ó* G F- .

N 52° . /(6Y ŠUV" Z[2 . £'. ŠUVoG Z[2 O : WN † U A : ...

o  >' .

H .

. (´ (ˆ . „6 . F- œD  $ ..QG #¸ ... Q* ". 9[! à C( .. (5' P(' O >') $‚ ƒi+" -)* : WN T" !4 H ] 7&" -’‚ W" F- O W : WN .

2 4 .

‫وقيل إن أخته ھي التي ذھبت إليه في الشام وردته إلى العرب‬ 17 (2) .Q WN #C .

4 PG .

 ËIG Pa #D A- . C F- . 5]" ! JC' ..." #C .

 N. O W : .. H. . 9(D <`" ... 9# As(` WN P( .

Q WN 52- |( y.< >' ( JC' . P* . Z$0" Q PG - A: -§ ..

Q [2 $< 

.. PG P6- 

.. >ˆ C'<G (5' P(' O >'))  PGQo .. C F- C'< Z[2

Q WN

!! vS SN 9(D <`" O W : WN .. V°

Q

N" .. SV ( C'

Î) " .! +  < -, (G Ł " o6 0 * ’-" < O W 6" u
..

.. >ˆ C'<G  PGQ"

.. PG )G /-" P |( .. PN y` B 2 .. P .6 Y E'H F-

Q
.. Q* H .. < k+ P'2" F[ - [2

 „(G œD U - H Ê* ... UV- .. „6" . P A!D F- œD  - -* $ #¸ ..V- #C' |'Qi Z[2 [V : WN .

.G : (5'i P(' O >') WH . „6" (' |'Q .

(' |'f F- (5' P(' O >')  "-G . 5' ? 5'" ..... 2- .. 5'" F- .... 5' ? ... (' . $ >' wD : F- WN . 5' ? 5'" . TUq F- JG BQL 5S¯ .G : WN P(D F- - . 9 9-G 5'" 6" : (5' P(' O >')) WH 4 u u-G 5'? „6" : WN „ i" .

A(6)6 . (· /ƒG Gm (6)6 6$ (! . (! „ " . Z[2 ‚… ºD . $ >' wD : „'H 4 )? 0 #. A--_ (6) P2[} Z¥Vo Š$" ' œD '... : 9 WN G" $UG -*" ”K` 9(H C! ... A('* " .... A(` „ " : WN ºD ..H P6" Nq . Am(¿ „ " : .. 56 : WN (5' P(' O >') P? C .

.H . AC' „ " : 9 .

. 9$ /ƒ` .H 5' .

 P' F[ [ (3 ) 4 G.! y P6" £- 2- . 5( ... F- (5' P(' O >') WY 5'. (! „ " : WN .

>'G : F- WH (5' P(' O >') WH 3' * -4 )5* 67 8  9   !"# $%& '& ()*+ .$)- .!o? 9N BŒ #D 96¸ : ..$% )/ 01 2 : ( 3 ) 18 .

.. >'G : WN .. 9$ 9 .

F- ] ˆˆ . › „a -N 2" : „'N .... T© 0D |( < œD .6 F[ : WN .¯ 0 [2 ¸ :(5' P(' O >') WH . 56 : WN . TUq 9´ F[ 5'" wD " :(5' P(' O >') WH ... F- .. -*" Q Œ „(G yS? Ê* L (‰ ÅÉ Ê* Y [2 O C( Z-(G ƒ ... 5] N 0  . . 5 -N 4 L y?" ..+ P? ºD : WH? 96" (4 ) .

. ". ] ' " (' F- " -*" š§ U . Y . " Q$ œD TUq H( F" 5i]  JC' .)? Ê* L ÅÉ QL C' .

. (2 N i¢" 9# Ë . (C¯ -*" Œ . )6 AV 5' .’H s >' – . P JC' . X >' š§ 0 A-*" " Q$ œD .... < œD .

 ) ..)? Ê* Š ÅÉ " . P2# ‰.

Bp WCG C !! $U [ ƒ: m#n o : P . PN $ .. B2 G  ! ‚! 8.( :(5' P(' O >') WN † 4 B2 G ‚! : WN ...Q ... 9# F- a C' .6 WN F- Ef .. ƒ: W¬ C u . O .

! /. ..( P" H. B2 G  ! 56 : WN U P P'H E'S ˆ" E2# P.

} Å— .

. A<.. " 5Q 0D ...Q (* 9G „: s :(5' P(' O >') WN .4 O 0D PD 0 WH? " £. A A* (5' P(' O >')  PQ .. . O 0D PD 0 " -`" . P P'H -*" -§ .. C . F- : U A ’N (5' P(' O >') ZoQ. 2D P(S A H -§ 0 PN-)G yS uI Å— W. P Z- A-C© " -`" . 5' k(* w¸ : F- WN . ! u : WH .... F- „< !4 O 5‰" PD 5'? " .. V\G Z![ A- b "-G †  U P¹ ‰ ³ 5Q 0D  U P(´ ‰( ³ ¼? P(G P(G |( ZH' T 5!¿-*" O Û JH'( ..

=' *6 : :.' .< ( 4 ) 19 .

.6 F[ .: Ó* G F- WN ..  ! ‚! r C( „! -H. " ]N -N (5' P(' O >') O W Y  6< Z-(G ƒ . Q Œ „(G yS? L ÅÉ (‰ Z[ ( 5) ..

! ! k(! .

.. PG P'GN F[ /.o? . F- P |6Y [2 ! k(! .*0 [2 .. F- PG ` Ê* .

5›'N <'. Nq . ....o . 6! C .. TUq WV-' F- AG#Q 9# ... -6 vH€ " (S 6 .  EL [2 ' .. < .

.. A8() A` 5p G ƒ' ! . H(H* PG ? Ž ƒ2 ºD 0 ³ eH FVY QY › u" 0 ³ ( * . 5© E < " ... 52-(G 5N ³ 52 H 5(Œ ³ 52 I 52 ! ³ (¼  ³ › C . Z[2 5 ..'Q A(G" ! P< . 5*Uq " ..G C ... 5'! . 52#" /H?0 D . . . A<C . /8) Z 0D (L y 0 A. ƒ } Ž P(' -I¿ . i ... WC vG ... 5*UD 56 ..8 .('V .

 ! .('^ Ž- D : P ..!. (SY P ƒH Z- ƒ‰* .

(H A $-IG 5p G ƒ' .

. . U^ )N Q 5´ ƒ' ..V$ .. & - / " .

!. >' .

V$ .. ¥Q (2 S .. .

!. 2 .

.('K' . ...S^ N |(! .('^ " .('^ A*$ v'S6 . . : 'S -()HG . s B |(G ' Y . $' 9 .6[ ! 0Ý - ! .* E'<! „6" .ˆ >ˆ . A$ 9- 0 -! „6" .!. ...

( y( .H' B… ... P. S Ì .

L Æ..6 .. .. . $ ( 5 ) 20 . & .('^  .

.('^ £$o . E(S [' ´ Ž? Fp . P(: P(' „'Œ -N 5p G ƒ' " ... 2 I " $o ..

P- JG . / Š" |Q ... `" WL [2 >' 7< : WiN .... /G$Y WBŒ" . C 5p G ƒ' Š# . k( )N Z<o PG o . 9’Y >' o<? ..¼" P(' -I? ..

('^ k) ` † ..('^ S k(! ‰6 . 5p G : I " . ( ¼ >' A¼ $‚ < ' . '( a |'¶ . C'< ŠoG ..... C' ..... k( 5f |CG . 5p G ƒ' w-6" : 'S -()N A- v'S6 F$" 0 F$" 7(* ] ='Q . P Z- ³ P Wo .. A! . 2 (I ( ’N-" " 6$0Y : H+ 5! € [2 . 5p G ƒ' ![ ..('^ |'Q † . !" ¦-H Š Ÿ -" .. p  JG . 26 I . £¯ >ˆ .

U A SG < .. 5›'N › 9' ³ (NUV" -HG  . ´B œD ů P< . A |( . AC ? E'H .. 9: (I? >' „6" -H? " œ" . AC'* EˆI ..K ...G C ..

P(G . AˆŒ PC'* E'H6 . ! P6" -Q (5' P(' O >') -C©  ‰6 Pi( ...

. A‰'Œ . P(G .. T" ŠUVY Z[2 ) (5' P(' O >') < ..2oG UV #¸ .

..2" A  A G ! . 0 .. . PQ‚ Z- 0D v'^ A´! 0 .

(f PNUV" „6! . › œ? O - ...(' T(N >8ˆ U)G - C! .

$ P{H . 0 .G .. . P*" (¼ › >'_ ... P` PQ .. PG* PC' .. GN P G E ¯ P+ P8 . * PÁ( ZÁ..... P6B* P* . $ v'^ * ¥ D .

..... P'2" .. As(` 9# ? < .G . P! P G .. A6 U A (t .... PQ | Á G .. .Q‚ ŠUV" C ? QB 5! . v'^ Ø{ ( P(G  (6 ) ( ƒ'2Y 5! V 6" ³P'2Y 5!¿ V 5! V ) : WN F[ (5' P(' O >') 2 " . -) vÁ (+ .. Z- . 56 .. A6 AGK ..

 ! k(! ‰6 4 P(G ) (5' P(' O >') O W ! : (‫„ ’ )رضي عنه‬o : -B G $Y WN ‫رواه ابن ماجة‬ 21 (6) .

.... P'2"  < : „H . U)' Å— o+ U) ˆ* #¸ .. 5NUV" * C 6 [ 9s" 52 5< . - 9# .

 .

.. 5(D .. 5(' AH* 5‰" .N" " .N i . Vß 5½` .

(¼ .. 5C ? 5! .f - . f2 /..:Y .. P.

'N 9'´ " #D Ef U ... . ... Ž)... (5' . P(D Ä : WN (7 ) ... T* G 2‚ Pa $ .9 ZšSV" . a - 5› K ... P'2Y 5! V 5! V .. F" .. " .. uI >' P. P(' P) /} (5' P(' O >') $ . C( Q 52šSV" ..: P<6 <? F[ 2 eH uI ..6 „+? k(! Z$ P'' . PG I) à C' . < I) . I . '(HÄ 5< /H..... 56 J L " L ¡o( . ŽUD W* ... P- . a " eND As(` $ . TU‰ E ? " W-G .. / H..(5' P(' O >') O W - (‫ ('> )رضي عنه‬G" |'§ . uG $ :(5' P(' O >') WH . PSG >' Z-H( . ŠUVY Z[2 >' P . +I( .G .... " (5' P(' O >') O W SG >' PG „" Ê* : >'( G" WN . uG B... Z[Vo( .G /ƒ' T  P(' O >') O W SG >' I) W . /H.. P-^ ...? 0 . PQB .. a - <8ˆ( . … 5NUV" T(  $- ... N - 5› ­) . (5' P(' O >')  œD ƒ´ .S < (5' P(' O >') O W " : (‫| )رضي عنه‬6" WN .

2" .

 /Q } ! . Z€ – /ƒG P'2" œD Å— " $" #D (5' P(' O >') O W ZBf¿( .. P¯  ! .. 8’ '<G $ . P$G A (‫)رضي عنه‬ 2‚ ÅV ....... P 78 Š œD >ˆ  PG 5' C' .. Z-§ 5' .(5' P(' O >') O W „(G >?o .( Z+* € .Q ! (5' P(' O >') ' F-( Q* -. Š œD PG E2[  P ! . AC($ A2‚ ! . $G A2‚ D ) : WH ! ...

. P E) Š . .(Ä PG(Ä .. Z)¿ 0 2‚ ³ P’ (5' P(' O >') Pˆ* . P< " F- 0 . P ( 2 #¸ Z?o . 4 [2 . >?@ & ( 7 ) 22 .2" ... u'" : WN 2‚ B...

Z/ „.' .(5' P(' O >')  " ... ˆH ”'K " 2‚ W8 . PB < . P .....6 „6oC: .. TU U) P('  „< .

 -)G Z vâ) ¾â '¿  . P J* .. 4 - F : WH G r() .. A2‚ Ž‚´  .Q . 4 - F ....

. WŒ O - „6" .f ...... P* 2‚ ‰ .. W 0 ..G P(' . ! H 2 #¸ . O W A-! w-… O A#D : WH . TS W. . -<G „ O - < :(5' P(' O >') WH . ŠUVY Z[› 5<'´ 2 (5' P(' O >') PG /H.'N v'? " Ef U i* kS'G 5't 5(' -§ P< .. W¼ 0 .

K /(ŒY >' E( 0 -N . `. /H. ! .. ($ A- .. 9i › WB ..

ˆ /012  5’$ < . PQ „C ? H 5! .. `D . /.. ZGY O >' 5 N" . P* PC(HG P?`" . Q$ O - 9? . .. /C  ¤ .GYG - C: F# ¥Œ" 7`" .. H PQ  G .(' C'  ... P PG1 0 ....

. / .10 . " |(? „GQ ZB .. .Œ " : ¦-N .

6 F . TU< W 9'´ . PQ‚ Z- -…  " Ë} . Z I Gf0G .6 Ä-_ -H .. .. O # .:  . . B |(G ".... } - F-Q ! À .. ..

Q P(? .

.: 2 -H . AN AC Q . [› 52$)H |( . N ...

Q E2 -N O ! s .. .

( PUV Ä1? F[ Ž.: . ..Q H(H` "..... *U G '?H? . " .: N - 52N É 5¢f` WQ J:U " 5! . . . y? " ".

  . - ? " ..

I'? Ê* JQ W ) : WH . ".: T* . P?G œD *qG .Y >" 23 . .. œD *qG 9( (5' P(' O >')  ! ( PG" 5+ 2 6" (H T /Q ...QY ..

(8 ) .. 4 ®G8 & v*" : WH .

. (D /" " PQ‚ E+Œ mT# . Q‚ ".... 9" † .Q Po .. 9" : WN . 9" † . P6¸ WH 2$0" › >" (9 ) .G (5' P(' O >') >" .. £G" † .

. $ f* TN -N (5' P(' O >') P(D ‰6 . TN .. I) < ...... A V / G  0" . uI . Q‚" J< ! / 6 (12 ) : ' WN . ( ƒ'2Y 5! V 6" P'2Y 5!¿ V 5!¿ V ) . Æ(GY $Y 5( (10 ) 9[G  5' C'.. A V / G  0" (5' P(' O >') O W Å‚oG y:" TY T . H.G . Q‚" J< ! / 6 (11) : 5] WN A(¼ /01› (5' P(' O >') Ž . Å* k" n ’ P- JG #¸ .. 5!(t 9’0" |( .... (5' P(' O >') -C© W»G y: -H : (5' P(' O >') WN ..

.. "C' - T!D µ'G -N ..L TH? „6! ¢" . š S? . .. .QY . 5QCp v8 ? ..

... › 7 c ç . ›f* B ¢I . " . H(N uG $ Š œD C' " /Q TY -*" . B " ¯ . C' .. 2 ? $( æŒ . JC' . TUqG !D . ¿ ? . -* " X ... ... „6! 6i! iC! . . ... Q œD ‰G #[' $ . k< $ . -. S C . 5 £2 µ’ œD „ 'f .fLG Y Wn B6 5‰(I ! . C' . ! $( ! y...  ...(. Q k! >' ¢- 'f .G ..

2 >' Ÿ-. „– . .. .. 2~ y: œD PSG . „Go .N 9# '...

$ D C ( 10 ) 77 E& ( 11 ) D C 4  ( 12 ) 24 . ’ ›Ä .? . Q ƒ2 µ’) 'I ...Y ›Ä y: [V" .<? .. 2šˆ" „. „N C' .. $( 98ˆ ... $ ( 8 ) ) ABC ( 9 ) .

. P. ½ . P'H µ’) >' EÄ .. Z'H 5' ..(.( ž. „*) .< 2'N $ . . C' . >' $( -....

JC' . .. .

.. 5› ... C' C' +? -i ˆH6 -N $( " . X o . 52* .. 9[G  5' C' .. C' .(. PC<* >' .Q 9# " C' B6 C' Ê* . .

V" v..... S( -Q F-Q P(D TN . >ÛiG" .< "  $" C' . >' Œ . W' G mÐ"n G O - .. C' . 6( 0 .(... PQ PSG 52-*" 52 ºD .. JH. . X 6( . <. (? " - TN" .. (5' P(' O >')  P Xo !! ° [ *.. . X 5C 0 [ . 5(D *" -C© : WN . ('2p Z)6" 6! $( Ÿ  *" -C© : WH ... C' . E'S k(! #D .  P Xo (5' P(' O >')  $ E(Q Z- .. " TN ... TH : $$ 2 ZxQ .

... 9#  !" v8 ? . v. L) (G8) (‫' )رضي عنه‬Ä „G V „6! . jŸ œD *" . 5'N W- (5' P(' O >')  -` [V" .. -. ". . CK .. EˆI P(D  A ! AK(` „) G " Q‚ ! ƒi' „i6" : WH EˆI . v... P(' $ /ƒ` C'< .. 5QV" (5' P(' O >') P< . jŸ œD *" .. 9# EˆI . 9 52 : WN (5' P(' O >')  P(D „. 52$ 52$x: ... u'" : WN PG Ž P(D „. 5'N W- † .(... èo . (5' P(' O >')  EˆI .. 56 .. PN |'¶ AQ A (' .V$" ..

ANU:  PQB .....V$ . A+Œ ÅV . C<* V 5'? U TUq " . ƒ" ‰! .

Q ]N #D ('2p C'< Z[2 „6! .. P -? P?" #¸ .. 25 . „'N „'N -N ŸD ”'É 0 Z-(G 'V |.... PC<& ( P O 5<¯ Ê* .. Q‚ >H'? P ![ (5' P(' O >') O W œD V „QV † .6 F[ : P „N PH'V / P(D <? „'Q . P(G œD " Q .

! «(` . 9C G 'V : WH 2¥) O W ..... P( O ƒH? .

Ð` . uSG P 6 ... u ¥! #D Ê* .f F- SH6 ..

9(D <`" wD 5' . Z- AC<* C( œ? O WB " ‰ (5' P(' O >') 2 (5' P(' O >') O W >' /C  ...!" . u 2 ... O W : WH? ½¥ -? ƒ2 . . ...

A6°N 9* 9( WB6" -N .. O W : „N . 5 . T( P ! «( P6D O : „N .... P PG ƒN-) 2# .¥Q e2 #D (5' P(' O >') O W - V C( .. A V 9C GG ƒ † . O W : „H . O W O : „N .. – AH A(< J 5S(' : WN .. N v(' P¿ ... Q‚ 5<* C<* P( °HG ® WN O a -N " "N † . Z- £# .... (5' P(' O >') ] WN † .. $· W" \ V° œD " )G (a O D C!_ C O O œD ƒ<? Q‚ 9$… .... – ŠG P( 6¸ : (13 ) (5' P(' O >') WH . „ *" „" -N : (5' P(' O >') WH . JG ` 5)(' : WN .. v Z- .. V° ŠG P(o 6" . 'V : WN (D (5' P(' O >') „..

. (Cp .. ()K 5'! Ê* . ..

C8 J' P2 8 -Q . „VY TY 9# ..

QB „ (. J'G ..N .: .

. 5(s 0D ( 0 . .. ¦! 0D < 0 ". PH'V / >' ¥)? " .G „GQ -N ..N .. . P 0D Z) 0 .. . ƒ .. < Äo ] ..

T( œD 62#" S WB? 0 6I  „N ® kN. P8N .. 9- › „! B’Q © 0 ![ . ƒ2 5! |'¶ -*" 9(' ZÄ" /Ä " .N < ... PI6 . ¥)? -N . F)GH 77 E& & ( 13 ) 26 . „6! / .: T" œD 9?![G -¿ .... >' ". 9.11 .. I) .. 6B© " *. Q‚ H ..

. ![ ½ . ?" 62Ö ( +? kN " .... 6B© kN ![6 WB6 0 . 9# E6Q œD ... 9# € " .. 5('2" 5’G° . A(¼ 5© E ! ... P(G" Q‚ 6-*" ] X? " .. . > ? $<? U . T /U‚ )V " .._ kN ƒ . .:  „N ... -. G+ - ..

G .. eH 5( |( Äo œD AH: I) œD *q  5! ! P Z- ª P*" P6" P(' u I E: FG" -*" PG .

. Z[2 ¥ -N . G /H .) " (’-G0 '*.. -... ^G Z!# . A ! < . " -2 " . P ’ .

< JG ... À . - I . P'N E ! .. I) PQ  G0 H_ 0 #D .US U) +© A „(H" " .

TUI 9# 2 Tq " oQ.? -Q . °H b. [2 ! i AQK AG`  -N .Q JG : (5' P(' O >') WN : 52-*" . PGQ uf" !.. PC(HG ` .. U) (Ã" W* 7-* 5o .... *$< HS ! $ – AC – „6! .L PQ? .... 2D P(S" F- „B6 CL -` .. J .. TUI 9[ Af kN..Qo . -*" † . U) £? £ . !" 5' E*" .

G .. 2 w![? ºD Z!#" .. 5!ª -*oG /ˆH 9' .. TY „ˆ .

. J ..C . ('! .

 Å— I) .N P` kN} -H ª P2# „S6 k(! ‰6 N k(S kN} w![ Ð & ƒ' 5' PQ Š .. -f . P- (H" +© ƒ P Z-i(G I)i Z- Z§ AG"  .` #¸ ... 5’0 -*q '( „($ w" !#" . A I AUŒ ! .

 ¯ [  ? 5! .. P Z- 8} PI' P(' 5' ( .

Q [2 œD .

 P( < . -. " ! C( kN...)( . [2 .

 H -N D – iG[ 5 $i*" œD C0 .

.G .L -‚" . /ƒ ÆG 5› .L I) T!D µG" u6" 9C!" 0 . Pª A ! Z- A!D A6(*" 5ˆG ..

:0" I)G ƒ. P.. ƒ' 5' Z-G žŸD . I) Z- A6(*" ZH" „! /N-Y -*" 5- 5]o ! F-G „' # : WN † .*" „< ..G – C Œ (*Y !" „6! ..

! .No ..

. A(: !" : WN 5C ..© A [2 ƒH- u(H : WiN F- .. . A- !" : WN V\ ..

H . 5½(" T" .

 -C© !" i+LG yiS T |'¶ œD .N !! ƒ.

Q .

I) .V- - ..

  6" b*U? " 9<´ ... I) . Z- ySG P8) 5 .

. P'.! .I  C .

.'V Z- .. . A8) I) E'N P© S? F[ [ .. P. :` 9* k(! ..

SG U A 2" : A$$ AC Z- B 5 27 .

P" P(G" E'N ...

G . . I) ...

 *" P (5' P(' O >') WY Ð. S C ... PG E' .. I ­" 9 G |6Y ! . I) ’S u 4 I .. ! Ii i: I)' ! .. C ÐoG P(< P*‚´ (5' P(' O >') ! .

. C G" : WH . 5š r ´ . .. E‚ ) : WH C' T" „G E‚ EU . E‚ .:Y P'H ! !... $ - ... ( .. œD ²(p . 5(' 5' ' ()G #D ! .. P(H #D P*‚´ (5' P(' O >') < . (5' P(' O >') PQ - . AQ -... 5U I) >' kS ! .. P 5! W. ?1 JC' . 5¢( >' 5' ¿ )6Y B ! ..

C' .Q G wS" O >') ..... () (5' P(' O >') " C' . . 52'¤ () [V : WN . . TU U) P('  52H' .. - () 5(H ..N" .

 |~ ZC ...Q G O -G ¡no .f . P- JG P'C8 Z[Vo .

.: (G G $C© P(D .

No . / A o+ (5' P(' O >') ! . P*‚´ PQ P¶ † / PC (5' P(' >i' Ai. 5›'N œD  . ( 14) .(...V ...

V- . AC . P ¶ -*" ..  A*B A!8+ (5' P(' O >') ! ...

´ 0 . BI " (' ( G$ - A .. .

Q P(D .

. ( N6 - >' 9'* wD ) : P A*‚À (5' P(' O >') WH 4 N -G " O W : WH .N" .. I . P'¤ (S 0 ..

.¼ >' E! k(! . .

A ! A G 9(So u . ( Š 0D ...Q Ef Pi?- -N “ ASN “ P< .

Gq -'? .

.. N6 . ( J6#Y # ) : A*‚À |6Y A (5' P(' O >') WN 4 X(G P( F[ 9Q‚ : (.2 ) : (5' P(' O >' ) WH . J )  .

. .. H) ] WH .. „B. DL/ 28 ( 14 ) . Q‚ ƒ<? A " P(D „'N" " BiL Z( „ˆ(G " TU P(' .H O WN C! . ƒC : F" . Z)G ƒC Q‚ P6" „ ".

P(( ‰? „'Q Q‚ œD B „Q !4 2¥V ]o .. " : ] WH ... X(G 9( D O W WN -N : „H ... vN-? . $ X(G P( -*" . 2$  !" +(G " £¥V" " ...

5 ? 98+ .. P .! " F" ..

... H. J )  . P’ 6 >' ˆŒ (.G PS P(' !" . .? -*" P*‚ #D W{ ¿Á Á : C WH .

H) (. J )  .

H) ! 2 C P(' .

Pc ž' . 5’ 6 C' 6š 6 v.. ² é Ï Á Nn Á Á Ï Á x!n Á ÁÏ "{Á Ï { ..S'? .S .6 P¿?" 6Á-*" „o #D < .. H oQ (D TN A H.V$ . /Û Á È E ¿ 'c IÏ 6Á . (. J )  ... 5Ï 2¿ š¿ Á 6 5Ï ¿ ¿'c IÏ ?Á TÕ Ï N{ {#D { Ác-CÁ Ý ÁÏ -c N{ xC'{ { iC i A...

6š 6 (' „H u (.. TU< C $‚ † . .. J )  . H)  5 ? $$‚ ..

 k(S ! #D ... U A (L 5SG 6 ... êƒÂx 5Á x ÁÁ{ (‫)رضي عنه‬ . .. Z[Q6 -G Ê* 5 ? P6" 7$*" "H? .  . H) . |'· |(6" ..

 [2 .

.. >' . < .6" j: ' . P '? E & '<6 ( (: .

.. i Pi 'H " Q .. -( . Z-* 5(D ÅV ..... P(' ²N #" -` . k’S œD (5' P(' O >') ÅK . .. 9(C. E } 5›'N œD WV- ¯ (5' P(' O >') ! . ) k(HÄ |C' . PN 5› .  5 ? . œ? O PG 52/Q .12 ...S .

6 œD -C . ÄUÄ VD 52 5`" k(HÄ $ 52 k(HÄ ÄUÄ ... k’S œD .i( - .

V . C G C G . PN P... $ >i' P T(H TUq >' P?)6 P 52/Q .. 9'" O ! D < . E(* .. ... (5' P(' O >') 5(D |'f .(Ä ‡´ 2 : 52-*" WH 29 . 5C'! O œD 52- .

 5' . (G G (` .[<? ... k(HÄ V |s -N . !" P(' ’f( P k(HÄ ¥t ²N 5'? " yV P< . PG 8() P6 52-( 52/... 52- TN .. P ! À k(HÄ /. '.... PG Œ" . r(H $ [2 5 (5' P(' O >') a C' : 5] WH . P Q . – WH 7 " „! s .. TU< 9(' $" " ASV 5‰" „6Y WH? C! O 0A „! s ! A-G" 9C'!" 0 O .4 £ Œ P'" A-*" O -Q " : V\ WN : “ A. P( |'f E '* ... (G G e’* œD Zsp" P(' CQ Ê* . '.. >' C! 5' 5' #D ... 9C'!" " Ÿ ƒI O >' . P( à .

. œD (5' P(' O >') -C . k’S .

SN [V P : 0N .. >H'  P(D ‰ (G G . P ..2" /. vS [2 Pˆ E [2 A.. C¤ P „!_ ƒH (` (G G Z° C' PG E2# † . - P WH A(6)6 C] AUŒ - ..

!o P .

H .

.Q 9# œD . .

- .! : P WN † O W F- JG P+ Ê* . EG /Q ...

 ... .

.!" † " O 5 G " : WN P(D Z- (5' P(' O >') O W -C : WN P(D - ‰6 . $U Z[2 .

.2" PH TU< [2 D O . " 4 9$ 4 - „6" $UG F" .

(6 .2" " : (5' P(' O >') P WH ..

2" .

.Q 6" . w)6 : WN .. " 4 Ê G |6 ë) .

" 6 6" . P(-N P- P" . ƒV" 9# " : (5' P(' O >') WH .. A(6 ! ..Q N " : (5' P(' O >') WH 4 Ê G |6 9- : - WH ...

.. C(D ‰ (G G . 9(' Z- " -H 9UŒ " : P*) Ã-*" WH .. Z-( - Q C' 4 P(-N P- .H O W >' - E!o .. PU! a O W šG Äo P(' -G -N .

Q [2 " .

. 6 0D PC' oG w¥V" -H . [2 V Ø` XY  F-( : WH ..H? 9 ! - 9' : Z-( P WN .. 9$ 9) 0 - 9¯ : Z-( WH 30 .. P$ V 9$ ¸ .

4 5½H: „6! C .. (Cp A(N '? .

‘ " T( € (S 6 .

5. ª ..’ " ... 5]" " . G 5¢" >' ... 5]<`" >' 0 . .

K. J. . .13 52#" ..

C8 . 5*UD 5½$ ..

.( „(C ..< 0D ) .. ( ¤ 0D £'" ) : PG P WN -N . 5› v 9# . 5’ >+I . 0 k(! . ( J. .$( W* ...... 0 !4 J1iC' !4 .. ..' ¤ . -G ’- P6[ . W-G 5' (5' P(' O >') ! .

Ÿ . BŒ PG8" (5' P(' O >') ÅV .....f 0 . 5<(' EˆŒ O 5< . ’ U A : (5' P(' O >') WH ... 56 .f ( 5(' $$ !4 „'N ƒC ? " : WH . f ! $ B6 . ¢)Œ" )IG P. 5 . 'GH œD ƒ- . ( 9(' . vG 9(' . ( J'2p X" ) : P WN -N O |(" ! . G . 5<(' : (5' P(' O >') .o? : H (5' P(' O >')  „(G $( D : „N ’ .. 5½$ v: 6! C' Ì . j 5] ...... 5<(' T : „H ...( v' f` œD (5' P(' O >') .. : F" ) 5<(' T . ’ ¥)? 5' WH 4 N C ? " : „H ... T . k £D . ²8.

5 J!..N" ... . 6 f „_ G8) Š. . T6 Z/$ .

)I >' k( eH Ê* ... /-› ƒ´ .Q ! /ÄY Z[2 Ž .

A(V (5'i P(' O >') O W " C' : P? >'oG 4 u 9´ . P" >' 5’N .N" . . Z- A' k( ...... -C© . P C' .

. O W bH( . A-(* W 4 u 9´ 4 u 9´ : $$ ... PG8" .. )60 H 6 ²( .Q . ‚D 0D P(' |( ... P N. C’6 .

O : HÄ ..Q .

<G 31 (5' P(' O >') WH .

. k( eH ..

6 4 u 9´ : WN k( eH (5' P(' O >') TH .. . -*" 0 : WH ..Q Æ..S+ ..  5* [V" . [V° V ! . ..

* 52 TN !" 0 < .. 9 ..Q I 4 5' ? : (5' P(' O >') !! P(D *" ... PN A<' ... 0 : WN P . (5' P(' O >') P WH . TUq œD 52- 5(D y)6 . C'o . .

.6 PG E ! ... 5(‰ v'V P . 5.Q ! *$ . 56 (5' P(' O >') ! /-Y /-Y Ê* . 5›'N -2 . 5›'N - ? œD *" ...

G . ..

( .

52. (5' P(' O >' ) .. P?$ . JG P?-G .<G PG* W_ ²N „'Q . PG ´Ö  ? .! PG (5' P(' O >') ....

.. . 2! ? " P[G À ! . ¼ Š F[ . 6" „` .

... AC('* A-( ! .. -( G" „6" : H . ˆG .Q [2 o(' 6< 8 G 5<C'" ‰6" : H . $ . (G G Œ -*" 5'6 : H ... P(' $ # ‰( PC'<(' .

-( G" 56 : N .H " P' A" P(' Xo .. (< .O W œD PQ? TH . PC'!o [2 œD TN" " ?" .... ²N  : WH ..

. P(' . (5' P(' O >') #¸ . O - P(G" AG$o? .<G |Q (5' P(' O >') ...

. - T" V „6" : WH ... 5 V 96" 5B? „! D .. C'<G (5' P(' O >')  E(§ " . „ Á Ï c ® ]\ - -H 9 V /012 " 5B? „! ¸ : WH . P- JG kN C' O W „< 4 E'S.V$ !4 O - T" V „6" ! -C© : WN . E'S. - Z-Q AG$o? . (5' P(' O >' ) „< .. 9N C 6 Ê* 5'< : WN Ä ...

>'L 8( ...N 8ˆ . $ „ .. ¼ „N ..!! 9 PN >' To`" eN 'K " O 6D .. 6" „` .

. A* ²N " 5( : -H Ê* .. .. A2! ²N " . 0D ‰6 O . 32 .

. .$" ..

. A6ˆŒ A I ! : WH .<G C „! .. ì. . W..6 Ê* y( G ÆG œD ˆG TH " (5' P(' O >')  .. U A Q ²N ˌ" <? Ê* 9 ¼ . -  >'K( /ŒD T-H "-G ..

QY PG „sQ F[G „sQ „! D .

„(HG A" „< 9 " 6-H . ES 9 ': ... ’ E* 9G ºD „! !!. P - Ê* ..Q " . Z? p A(’ 9(?o F[ [2 ! ... A 9QB' „s` ²N / 6 xF" V .. 9 .6 Z$ (S ? 0 .. /  Œ Z 9G ºD ! D " P( [G ..

Q >' G E'Œ } P6¸ .(5' P(' O >') O W /ƒ .... /-2 .. P 9’¥6 Ê*  .'Y [› 5'< >ˆ . PI A+ P(' X .

. . 9' .. / 6 .. „< : /-2 .. "-2 .p ‰ ...<G P(D „) TU U) P(' !! Q ÅU . X „6 .. W .

56 : )VG WN ..<G WN P(D Z)G TU U) P('  4 -( G" „Œ" .

G . JY Š$) .I  .$Y [2 . ... u a : (5' P(' O >') WH ..

" : WN í6°ÏNn P¿ ?¿Á° „ Ï '{È)n . Õ Á!c * 5 (c*x  CÁ *Ï x Á È .

C  \ ' . Z k'V P- >Ho .. PC Q B2 † . '  . C . TU U) P('  >ˆ . C 2 . XY >' |'Q of .. ' . ( $Á ¿CÄ{Á $¾ Á c H{ c Á ..6 .......... { ¿CÁ Ï Á { 5Ï ¿ { 5Ï 2¿ ¿ {!Ý "{ X Á Á Ï o{{ íc[6ÁÁ í c GÁ * { ¿C'{ Ï Á Té Ï H{ z î(GÂÁ Á . C(' o<? .. . Æ..[G -- a . œ? PN µ'G Ê* Bi.× ÂBÁ? * 5* " 5(* ¤ O 5 G : (5' P(' O >') WH .N .. ( .

{ Ý È A H{ c Á 5Ï <n ?¿Ï [{ 6{" .

-f . Z$f P" † ....... U -f ( ® \ œD >6 Ê* .Ý Hn { ¿+Á Ï "{ Ý ¸Â{ ) .. \ ' (5' P(' O >') C 4 -( G" „a : WN œD ‰6 . /H kN( . £# „6o : WN 33 . (5' P(' O >') O W 5 >' P- + . 56 : WN ..

JN P6‰ 52 ... PG8" œD ƒ´ TH .. PG E2# F[ PQ IG -( G" 5!/Q -H OG k'€ : Æ 5ˆG WN ... 5(' .

. P( 2 JG . eN P' „a 0A N „a O w" ƒ’ : WH „a F[ PH 6<( O ... 8 0 ..N" C' 4 -( G" £/ : N . 6< 0 . 5(D |'Q C' ... G 2 O .

Q [2 JG 'V .. Ð 2'Q w(:" : ²N  .. 5(‰ o6 P .

 H 5<?[6" .

H " : µ'G Ê* " 5(* ¤ .

P(.[ 5<G WB " „.. P(D ‰ -¯ ¼ PN .B? * 5* " 5(* ¤ O 5 G "N !! TN . UL PH D O : WH .. -( G" ` [2 : N [2 P O .K .... US P(' D .[< As(` WN #D A-C© " 5C' -N . p `oG 0 .. .. . u `YG 5'" .. ZU" D ... P_ 5S8( P6D .. .. U A ('N -( G" „< † P(' >' '( P6D ... G [2 WH .G P< o " $ï $ H . k< " 5* P?-`6 . G [2 WH . C ... Š-I. ` ." D . P'... u Z-()HG 0 ZBQG 5'" 0 .. A<.

-' „60 P . TUq .. [2 As(` WH F[ .6 < ..Q O : WH ..

.V-  " r(8 . ( v'^ [2 Ä" k(! .. O W " PN ²N >ˆ .. /-Y -`" P6"  C0 * .

V° T .. J)* G C ..o .

P?$ Z$ TU U) P('  ÌH P6 ..('p Ð8) G" 2 .. A$ ²N Z$$? P(' $$ .... PG8" P*  >' C G" . ²N C… .. ƒB^ [.. ¼ „N . '¹ „` . G J)* G-( .

$" . .V- ..

kS'G „) (5' P(' O >') (5' P(' O >') P WN . P 9o" C uQo : WN ... 56 : WN . a" . .. C G" „Œ" .<G . >6 #D Ê*  .....

XY  !!.N : WN 4 T( -? A]D 5! .. C G" : ε WH !!. : WN 4 92 9Œ -? 5o : WN 34 .. /C  A-* ...

 JC'! 9C' „C'" 96D " J)* : kS .... 96. /C  F[ : WN .

6 ` w[" ...<G (5' P(' O >') WH .. u?- J' JC'< uC' . O W : WN † . ƒ . F-` uC]" 5' : ... A P6< 5'" " 0D J)* ! C .

. 5SÍ -  Z Äo? -` ! ƒN .N : (5' P(' O >') WH .

^ œD 5›[Q .. F- ƒUq .< $ -(. [2 " Z°°° .

PGG - T ." -' .." .` P" < ! ... ZQ Wo .. -*" . H` < (6. [2 Pi< ³ NU C(G |( ³ w. -’p ! œD * P6 .

of w. ? T ..  P6" 5' .... ZQ .Y .! -p ˆ -’p ‚ ! .

 0 " $o . G 4 [2 >' o< " AQ" -? . ÄUÄ " ` -G P* Q . ÎV Å$ + -’p x5i{ 96" „(V : P WN.. -’p P6 † ... WH.. 9# 9?.. HG  £ " . ...! C§  . Q U G Zo2 P(' 5' .

TUq .2 : WH .... ÎL [2 Af P(D p ‰6 9(D *q -G U Q „6" .. p œD *qG 6o $ < . 0 : * WN .

. 9NUVoG Ê* /ƒ` .V$ Ê* . p 9# œD A © * W‚ † ..

. ƒ2 O Z[2 .. JC( >' 5N 96" ? " ... 5 JC' . 0A C 5¢C'‰( . A6 Q 5¢#1 ..<G O -? .. (LG (H(HL .... /+D .< ! A$-" x- 5! . 5 --Q "-6 x5' . v U? TUq WV- . PN" . JN 5¢I .

P6-$ L .. A-G" P 9. 6(L Ê* ..  . 0 . $Cp ... -*" .N PoG - J- V !! 6(L .14 ... P'H P$ e— : œD „_ .

.. (5' P(' O >') O W ! .. .. PQ* ƒˆH( v'S6 . AS U A C8 AH( A(2 A( AC’$ Z-f . (V 5ˆG [Vo .! .. CL /f .. V C¿* G8) ÆG " 35 .

 . (*¬ y? 5]* T_ „'f : WN PG8" œD „. (D 2- $ 4 2-G Z[2 f . 2°  /Q C' .. „N*" -N .....

. 'ˆ...[¿ " ƒI 0 : WN EˆI .. V° T 4 Z[2 Š*" : WH . 2 P(D „'N" o+? #D P6" . XY >' ` A(H' . P" (5' P(' O >') ! .º N (5' P(' O >') " . ..... >' P'Q + -N . 0D G .. /6q ] >I" i] A< iÀ H 8. . 6" : PG8" ÆG WN ..G o+ † .

` -¯ 2 .. 2)G P(D b8'? ƒ2 .Q >' A (5'i P(' O >' ) m . P?... &[( 4 fˆ? " .

. Z G >' C ..N 9?. (5' P(' O >') EˆI . Z° .` $-* U2 4 J? (– " -?" : WN .

-. JC' C' .... Ä-8 J'QG A #¸i . Ž? P$ WB6 9Q* „6 ... !# y:" (5' P(' O >') ' ! P6" . y:" >? „6! . ƒ! . eH QL „N 0D E!? 0 u ..- [K? " >¢ ..  5* ð C' . /ˆ >C ? N6 (5' P(' O >') >¢ . PQ G- 5 ...! E! -N ..

 " " ..é GD >' Œ" J!. A. 5 2N . JC' . . › 2[ .6 D † ..... ( /ˆ „6! .

Gq ".. !.G . 5]* >? .2 . ..

. 5 . vS /Ä" B6 #D 6! .Gq H':" .. .

('G ". 2-*D E! .. 5 H( AV P! . „H . 0A B B ... P? >'oG Œ G >' „?" C'! „'f ..

. A-* A-* .Gq œD „'No .

Gq >' – „'Q „iH'S6 . „' 36 . fG ". A[6 xƒ' 9 D 5' ... ¶ W# N6 #¸ !8 .... /ˆ >' „?" Ê* : „H . 2€" " (' u(‘" D . ". € Q † . i-..  N6 y ... ` C' . ! ... œD ". * -` .. -.  /ˆ !!.

... /f !! ¢8 (' O 2‘" D . (BQ |sG : .. „B6 !! 28 N E'S? ".  œD NG ˆ (G ". ½BQ |sG " . " T$° G 9'´ 0 C( 0 O () [ / 0 " : (5' P(' O >') WH (5' P(' O >')WN † .

. 9*" (¼ >' 9‚U? (f œD – T< v! – .! .

. P .. f`Y $Cp Ê* . 9? W_ 0 #C' !!.

.) [Q œD Z - ( . Cp T TH (5' P(' O >')  ! : )6Y " „H .? /ƒ` ... . A‘ AUŒ Ÿ ¸ . i EiSK( -f .. P(' -H? As(` 9 .

... „s` D : WN .6 F[ " ) : (5' P(' O >') WN † .. 6q Tm! O .. -f . N'K. >' ((5' P(' O >')  - . O W . 0 9# < . P(D [p 5ˆ  WB . 9# >' (5' P(' O >') -N C' . ... (H T œD [<2 W‚ .15 . PB"  ..Q" 0" ... (HG $S+0 P W· r. 'K „* . - -( . `D . ¥.. Cp T ! C' v? " $! Ê* . P  F[ ¥. 52 E* . H Ê* „j< ¿ F[ ) J6" s? 'K „'f . •? ... P „'C ... ( .'N E < H: 100 ..  K! [p V ... ¥.. Z-(G -C© |.

[… . P(C? P¼ ....! . $-f.. v` >' •¥ ƒ-H E-? . W. C . H . E(Y (V •¥ G $(S .? (’ˆ. . G.. /H.. rG f 5'? >' ί . . TUq .

’ 9# .

 .

.'K. P6¯ F[ 5]¶ 52-(. 58)? G C .N ..  ..? ® ..'H E ! . A* T" 0A U* „6! / . H?D >' ¯ 5'! . U A Q G" P( A '¶ „'V$ 96" E2 37 .. ’ˆ Q P' . P(" PN: P .

..[f .. P)} 0 .* ... Pa F-? 0 .' " $ 9(D Z- -C ... E(*? C'<G b. TU G P?oQ. TU ' A- TN U A H £° C' . ZB! 0 P.. P? 0 „6" . U A 2" . 6Q 7-& 0A I ! w . >' 9U „'C!" † 4 ”K 9# € . P. >'G . P'? } ºD . 9'N E' i .....?› %-8 ! 7 .. ..... U A 2" : $¥G WN ........ .( 5'? 0 . P 6 P & 0 . G " !! 9 0 P? 0 „6" . P} 0 . P(D . 9-HG >.[f 9'N " ? 0" ! 9(' OG " S 9# .. TC2 F" 9 F- " ... £(H'G ` " 5 G P(G 9( „H C' . Z- y: 9 AC' P(D £- $- WY .. 9(D ‰ " $ 98 Aˆ" $¥G $ . „ 'Q . & 98 .

i" 9# .

G 0 HG E <? 0 .NoG E <? ºD . .( G 0 WCpG 0 W.'H #D .. ! (S  ..

('H 9# .. PG ÅU >' m6? u'GN ('< œD A /Q . ƒ .. A( A) . ..6 X} E(" ('< ÐU: -*" " !#" ..s!0 A A6 ! .

y(ˆG As(' .. A. P(' 5]ND ..I ASG+ Z- ! AŒ A6< P( -… $<? 0 .( A)N Zo A6(*" 5(G œD E2#" „! .Y |'¶ " ... .

U A ('N P „ 'Q ...$ † ..Y -H? „ˆ 0D |i'· " 5i' . P) .. ‚..' A¶6G G .. )H „'V$ . F HG P-— A$V . A(! J ~  !" P( |'· œD „..Q [] © Ef" „! . A’‚ P(D „2[ .

. P* ![?" „'Q „QV C' !4 J8 J 61 P(' C' 5'§ ! F[ i Pi2Q P)} 5 ! ºD .S PNUVoG E < . P... P'? * P. \ P* .(  ! .Q 4 >ˆ C( C§ ! F[ .

9)K 96¯ 5'… }  .. W‚ C' 9 iG 9i $*" ¯ ... ª P „‚ E). P?NU .Q " 2- „!$" .

5’SV" 9(+I? ¯ . A$ * [K . £ * 9H !! 9(Q 9(<G H' 5›'N . 5’) 5 9N ..? ....

5›'N E < . 5›'N E < . 5›(Q E ! ºD ... 5¢SG E ! ºD ... PQ‚ Z$0Y F[ . .… 0 .. TS W.

. / . ZiG" £ .I ? 0 9[ 38 .. WY P'2" >' Š-I F[ . - " -f TD " v- œD 2<( '< P H? AG` -Q #D ..

.' ..P i! } .. P( |'§ < A *G „. P'N E < .. 5 V° " J p „" . C(G Y 5S¯ . v- " - E'H [2 E ! C(G .Y Y !! -N* - ..

.Q . A¤$B A '¶ .

.V$ #D ÆG " ƒ b*U? 0" 4#..! P6¬ |'f( P$ .

! P(' HG |i'§ v: P: [Vo ”K` .

. ( Ž.. P( ) T‰G ! .! D 7(& .. / œD A „($ .

.2 P(D   $- „ Ê* TSG PH: Ò´ D  ÆG ? " . P(' . ’- 0S -*D >' ... 5 |'f( .. à < $QG .. 0S -*D œD Z-N PN ? Ê* .

TSG PH: Ò´ V° C(G .H " P$ -*" 0 „. !! AG[Q PG ›[§ |(:I Z- o! . ! C" ....'H P(' .' . w $ WY >' Î* #.

(LG ..16 0 ...( *" . N . N$) 5© E ! ... A ! A6Q 8– .. V\ . O PQ .'H › -() " ”K › (S (!# Š: ¢D . ..'N " >' ?-N .H? ÆG " ? 0" !4 E ! (¼ /012 S k(! ! Af .

iG .. ÎK`Y ÆG . G 5 „" w" !#" 0 .. J 5 „ ..

? E(" .

.o?" „'Q .. %-8 . Z Œ (S 0 [<2 s6 5¢" " „! .

. kS' . 5(‰ Q" 9[G 5½.. : >' 98ˆG '¶ Ê* 98ˆ ¯ – A--_ #.? † .8" /(ŒY – ÆG . 5¢" „!$o " .. 8'). 0D 9# '. .. ( : 5šG oQ.? " ...( .

. W " E) .iQY 0 .

. 0A k' " ÅB " ..QY 0 . PH'V œD P¯ O P8( ºD . P'? PNUVoG œ? O - 1.. #D . (¼ ..

 P*-´ .QY 0 .. Ì. .. uI . *oG . H. -..

56 . Z-i -C ! Ws >' V° A „'V$ 4 9(D Z- - .. $ v'^ * ¥ ...  |< J< .  ..

.* 4  à . C› 9’.G A  4 9`G 9C ? .

. H.*0 J Z- 6< O W " 39 .2 !! F$" 0 . r) /.

.. P(' .

H? P<? F[ .

 XY /.

 A V O - < P(' ¥<? P$B? .

. 9- . (15) ( ANUV" 5<*" (H T A '¶ u 5<GN" ŸD 5<*" D ) (. J )  .

. ( P O C¯ J')^ 9( D ) : |(N - G •`Ò WN (16) .. 4 T( ! . H) WN .

4 ¥ (.(' T(N : ')^ à C .. 5'L ) TU U) P(' WH 4 O W à : WN . (17) (18) (* OP) •`Y . J )  .. ( 6Y ... ( v'^ * ¥ ) : WH ..

H) .

s .. ( v'^ * O H? ) : WH p .

V-  !" .

o [ A!" 1:.1 .s C( V 0 . ANUV" 5*" A6´D J1. .

J )  .C!" ) : (.

.. ( k1 0 ko 0 . ( v'^ * B(. H) WN (19) (20) . .

J )  .HÄ" /ƒ` ) :(.

H) WN (21) .. ( 5’ .

(' 5’N Q$ PH'V & µ'( .

J )  .Q D ) : .. ( O ƒ+) (.

. (6- Q‚ ] < ". C' T" ... L) WCY  6q !" C .... 5(‰ QY P <  V\ V " . H) WN C' T" œD ‰6 „s` D .. „? #¸ ..'N © P <  (6- V " . " Wn * (. - rG PH'V * . J )  .. ( O -" V\ ![ . ? . V\ (6- F t E2# 56 . O W : „H 4 <? C' ... p œD A(¼ 'V$ ? „? #¸ .? -N ¢¸ .. V\ (6- F t v'^ * E2# .. (5' P(' O >') O W „ 'Q -N ... ... AH'V C *Y <? : WN ºD : TU U) P(' WN 2$ " C' . v'^ /ƒ ! #D P(' - . v'^ .. C' T" „f .. U! 4 AC' CY T" 4 A( à !Y T" 4 A(N C]:Y <? 4 WN #C .

. . H) ' !n# .. ¢ 'G ¢ Q F#1? < .. ( v'^ s( u ).

J )  .? Š-)? T)? ƒ')? ¢" P !# . (  ƒ2 ) : (...

H) WH 40 ‫رواه الترمذي‬ ( 15 ) ‫رواه أحمد‬ ( 16 ) ‫رواه مسلم‬ ( 17 ) ‫رواه الترمذي‬ ( 18 ) ‫رواه الترمذي‬ ( 19 ) ‫رواه البخاري في األدب المفرد‬ ( 20 ) ‫رواه الترمذي‬ ( 21 ) .

J )  ... L Y (.

H)  ! -N . TÁ !" ! ... -(¤ v'V . 5ÁC'*" ... 5Áf`" .

JL) .. 2-V /[ /g (* x-`" ! .! ..

 .. J1. .N Š ¿ .

< P - .* OP) §-V „N Ê* . ) .N 9[G . A-G" O 9B— 0 O .. AN$ A(" ! : „N .. . P* I? " . 5* ... ƒ* P(' WB6 W" (... ( 44 #iii.

.) 96D ..

< .

. k(ˆ FH? . 6Y F$1? . T-.C_ . vL E’6 >' J? . 7-L Š-)? .... ( 5(‰ v'V >' 96D ) : WH .... (H T œD Z'6 /Ä P(' O ËÄ" . E <? .

°H P{H'V (.. J )  .G .

 .. . ¿f Pf .Ï { ) : O WN a #D ... ( A * ' N ) : U? #D .. ?-N (5' P(' O >') P6" T$C . ( J ª E¯ O D *" ) "N #¸ .{  Ï Á n.. °H PH'V 56 ... .. *" ... r... TU< *oG 5'<? . ( ¿8. 5’+ /` œD . H) ! uI . 52I 52! . H.. 52#" . I) < œD *" 56 ..

52/SV" ð ! k(! ...C8 .  .

 ! k(! ..(5' P(' O >') P?(* .

 JG )V .... J1.o? . 5½- E) . 5* E ! k(! .

 A . J< Q* > Z? A( . ) A Q ¥! -G (5' P(' O >')  U ¿ !" ! .. „6! #D ƒiHÝ'VÁ „ *" C! 5' ) – WH( O - ! P6" . . PC‰ Š .... PCS* . P ¥! Ê* . < - A : „H P* ’ „.. ( 44 #iii.).. 56 .. PCS* -G T QY 2$ „? *** A! . L v'^ >' (5' P(' O >') P* µ'G ...

G 41 .

PNUV" (5' P(' O >') PG F-H6 " œD Å€ 8 . 5½$ 5 < JC' ... (22) ( ƒH'¿V *o s( u y) 0 s( u y" ³„6" 0D *Y F- 0 ŠUVY *Y w-2" 5' ) : WH ! (23 ) ( „6" 0D ... TUq H(H* ( < . ..

H? $ V\ 9'? < . `D . ( *" !! E...G . 5RS .. O œD › .

. › *. 52Q 5 ¯ .. G»< 2< . .17 . ¢¯ 5'! /(`" H.... 5(SG . ¢2< 5'! V" /(`" H. 'H  5 . › Ž.'— . 5 /(`" .C ..

. ŽB. E¯ 5 . 9# E6Q œD 5< .< .. P6- ZB " E¯ 5 ... TU< ! 7$*Y E¯ 5 } -* ... P'H  5 . 9# ÆI 5 . Ž.. ƒ’S60 5 .

! .

? .. P: v .. 5 ¶ - (Cp : v? 0 #C' . Ž? EI -* .

H C'Q A! As(` !! Å" C'! #¸ XY >' S8 S ? Ê* .Œ E6¬ S AH " U A Q " !# ...! 4 9(D Ž? P r') Ci(G " TBf !! .. Ef !! .Œ (S 9' S k(! . Z)G C .

.f . PGHG |6o P8( 9# .

} P .

ŽB... Ef' 9# -+ P6" „C' ¸ . P6 Q " ... P*‚C' . P’U‚ ”K . E¯ Q‚ " QB „C' #D .. P6VD " . TU< ! E¯ 0 < Ä1 ZG" " - 5' #¸ .(' ...

? - 9# .

 .

N 5' A-* A: E _ 0 " ()_ „ ’: 42 ‫رواه أحمد‬ ( 22 ) ‫رواه مسلم‬ ( 23 ) .

%-_ " 2‚ #D Ž?? .. - £# >' .. A ! 2$0" -*" Ž-– „6! – /N-Y -*Y T" ƒ2 – L A‚f " !#" .

(D ¯ › ¥ 2$0" (HG " .. : Ÿ WH .. !!. 9# Po  P „ 'Q Ê* .H 'N < .. /UHÄ ('   'Q #¸ . m  7&" „! . (: 5<( k! . ƒ" (: 0 wVD " '<.....

.. 6U /G" $- 5! . e ? Ž. „H': „QB? V" / W* 7-L E_ . 2![? ® Z[i2 i( „!* Q #¸ .. -(. C(HG ? ... 5 '¶ .! 2"H6 6Y .. 56 : WN * 98+ ¥!" 5" .. e` C 6 ..... Y PG o } ¡o? ¢" ]o" 6" ƒ" .? . B’f (H! ƒ" .2 : A- P „'H . Ã$0" W" 5 4 6U U ÅB? Ê . %-8? ƒ2 „N >ˆ .. . „fG (+... !! Ð Ž. 2<? ½$ -… < . Œ 6" 2¥" ® 7$*Y 9# Œ œD !! „66q <` – ASN – 2-… 0 . m G £¥Vo ... i'.

VY Z[2 a 'C8 0 wVD .. C½ 0 VoG ¢'I( . 92 .H ? ŸG ...

P'N o? " „S .. P(: E } ”K` . 9" (: „ #D „6" 56 . Z< # E¯ # ....! [2 .

! .

. ! P6" -Q  .(5' P(' O >')  .

? .

.'YG -* . ] r') F[ .o? .

! .

9'G Z[2 . „ˆ! „ˆ! .. -. ŽB´ < . GN JQ '. .. -H .. -H? : ' (5' P(' O >') WH . „6-G 58' „'¤ .. BG 2-G .... ! P?Q‚ P'? . .. .! JG ... 9HG" Ê* Ÿ Ý ? : ’ WN † . 9HG" Ê* Ÿ Ý ? : WN † (D „.. 9'G Z[2 : WH .ˆ 98ˆ .N C' .... - S(6 . PH Ê* ..:U . 9# " C' .  P „2# .. ’ ƒHG Ê* .  -* Q „6! .. (*. (5' P(' O >') P „QV .. P T-H .6 ()K` „6! ’ : ' ε WN .. (. . „a ¥! -G ... PHG . PHG . H . -H? .......

V° U A ? §-V .  |Ct  Z¥<? „6! -H ...Q .

 ! C(G 43 .

8': ...

 C! <G G" .

AV U A ? C . . Z Œ œD 2- 0 /(`" P(D - .. PG8" Ê* ... -V / 2 G" |' 5' .. 9# ƒ ! ..

P'H U (5' P(' O >') O W 5 E'S. A2! QV" -N 52 Œ 5`2 uG 0A Q „ -N wD : WN PG8" (5' P(' O >') TH ... A2! !. P'H U T2 G FK G" ƒH . P'H U 5`2 uG A-*" 5< ƒH C .. ! .. HG 5] Q* . A2< ÅV ºD P6¸ . 0 .. - G ƒH E¯ 5' .. -G œD PG8" ÅV -N (5' P(' O >') P(D ‰6 >' WN 5 H . JC' ..... * œD ˆ8( ²N 0A Q " y .. (5' P(' O >') O W œD ²N V" . ²N Åt a C' .

PUD 5< AC' ! D ..H .

. PUD " ‰ " 9[! E¯ ... $- JC' .. WH -  5 .. . C' .! JC' .. Z[2 „6! . ... P'H " (5' P(' O >')  . JH.6 „6! . JG TH? ! W" !.(N . Æ . /G° /G" /GN" '?H( . ²N .

.L $N .! ! (G G ! : WN ...N 5´ (5' P(' O >') O W [2 . ²N .

[* G" PG ! .[* G" ¥) 5' . . k( G PCLY P(H s O !! £6 6VD 6/G" 6/G° .G . (G G G ... .. JC' ..

H6" .. .

.' ...ˆ" .* G" . ”.. .* ÐoG (5' P(' O >') O W P( w! T WY P6D O : C WN -’H " k—  . TU U) P('  „. C œD A Z‰6 PQ !4 k( G O W 5 PQ . Z Œ œD „..SG ’ïUÄ  !" P* #¸ . ”.. O W PC'! „I' : WN .

 .

k( G PH .+Ò u$ O W : WH A U A * C V ... (5' P(' O >')  PC 0 .  `D 2 C ! . AL U A Q (P O ƒ+) ... ²(p T" X " .[* G" ! . [s „'N ® C'< 9'? »G 6" : WH 2-G < ....2 ' ( W¶ 0 WN * 5¢" 5' .. + ’-½ y! -- [2 " " .. . (P O ƒ+) A-(` C( T .

’V W‚" N- C¬ AH' Y |(' . $ u 2. T‚L .<? " 0D A. P(D 2- ® WCY G 5' (5' P(' O >') ! .H . C [2 Ei(....

..Q œD QL „6< WN * 52 ºD .

2Q 5('G 0 .. JCK ŽU¸G 0 . 44 ..

ˆ" : Z ... V° kN . C V [ ..!4 k( G O W 5 PQ . A 0A N '2" . Z Œ œD  !" ..

¥(V >' (5' P(' O >')  ..?H .

. WY As(` C< 0 " 5(' ‡` . P( 5<¯ P'! 9# ‰ . 'V- 5L) † ..H ˆ 0 A2# s— 0 . As(` (I 0 ...

 /Q ! .. A('* A2# /' e(Í àG- |(? -'¬ -. 5š ESV" G ƒ(* ! . O W ZsK . £? ƒ(* /'C...G . . W.. - 0 5] # 0 " As(` C! D 52-? -iN .. -'p F" 4 ˆ PG /Q F[ ƒ(* 9 ..

 .L H. P- JG ! 52 #¸ PG8" œD (5' P(' O >') ‰ . 9#  !" W.. P2#" : WH œD 52Sˆ? N . ! W.. .. ..[< P6"  5' . A2# .. EN ƒ(* #¸ . : ESV" G ƒ(* 5 (5' P(' O >') WH . . . P?`D 2 5'! .* H? . P'! E2# -N ƒ'L W.... : F$( WH . PN. A-N GB P(D . G‚ : WN T G GB œD „. .p (5' P(' O >') <..6D . EN - : (5' P(' O >') WH ... ....[G Px ¿ .

. -Q S 2[ .V . -Q Y " 5' ... GB (5' P(' O >') P* [2 . Y [2 >' ÆG 5ˆG . G^ AsÍ W.. F$( Æ... G H ƒS .No ¦-iN „i(G œD `" .... 2 2 GV yS A((¿* „" -N : WH .6 .

. . G . G ƒ')( T(H S  .... G8) ! . Q P(' -` . X O W X ..

TUiq ('2p PH- 2 ..)(' <G G" : P` >' 2 WH . P?À -G P?(* O W E* 2 . AH(N U A Q <G G" ! Xi E G B* U A Q Z- ...

. G ƒ')( <G G" I' " (5' P(' O >')  " C' 9iH TN #D ...C¯ ! .. 2 .. (5' P(' O >')  .. v(N F" . k(" . ’ (5' P(' O >')  Q‚ G" 2 .

Q <G G" D : (5' P(' O >')  - +L ÆG WN . G ƒ') " S 45 . /< Äo -` F" ...

/< P'I v(N . :.... [2 V .

Z-G U^G <G Ð" (H*" œD ! (5' P(' O >') P< ..... <G G" >' Ê* . (s . <G Ð" 9# 5' (5' P(' O >')  ! i<G Go $Q Œ 6" #D : u .. G .Q P6" . œ .

0A UQ Z <? A6(*" EˆŒ -* P . - uG .(H CQ -N ..(H œD 8S <G Ð" œD C v'S6 .A(¼ 5(D ‰6 .('V >' H..... <G Ð" N . )6Y Q... .)(' <G G" : Y (5' P(' O >') $o . (2 # ! P6" 0D . CQ † ...( . (5' P(' O >')  -G . P 9# ƒ (P O ƒ+) C PG$ v( ! .

N" u 5'" ! 2 5'< ..  56" .. - uG ..6 ‚ -N ³ 5'<?" " $" „< C' ... Y 6)I . '" 6‚¯ " - 52 „! .. P-G ]N 0D FB? uf" C'! £? O . O )6" 8 -G " ..(H 52(?o : C WN : WN #D 5<N $ „$ -N .. e2 Q.. „ Á <{ Á Ê* .. m-L c ÆG P F$" .. TUq (! .. PˆŒ" " „2< ' WN " .. )6Y E(SV -? 'Q C' .2" P 2 } O >' ËÄ" . <G Ð" F- JG -N" " -" ³ uf" -N H ƒ .. C 9' >' : <G G" WH .

.. ... ²N ƒL [] 0D Y [2 .ˆ" " . y? .

2" P 56o V 5<( Ó!# " : <G G" WN . 5s` C" J'Q [2 -*" 5< „(+ -N ... EQ.. H[ . 9<ª '[Q 6" : )6Y .. 2 Œ PN À s(` Z!" . <G G" 5( TN . †D œD 9# uGmH 0 ƒH .ˆ T-N" " O ! . „< .... (G |Q 2 Žp G -( Ð" -(G F-(G [V" >' o?" " ŸD E*" ... A$ A 6 .. ²N  " 5< " . e" 52 .

)6Y PG † ³ Q. P(' Äo P© E ! . yUV0 „É Ê* Y „..? eI' < : C WN .’N WH . P  -* .. PG † ³ P Z- e <G G" £- e G : „'H ..G" r PG (S ? Ž.. P'N .

 H " . Ui P*. .. 56 As(i` Ó$" #D . : H A 9'C /U‚ C ? 5'" . PG -... -...! .. 5< P'S A6U 'Q 46 . (* P‰*U? [2 .

. 9? .'H r(?. U A # 0 A" < ... .

 7& . .. 9’U‚ .… 0 #C' . AB(C ! 56 .... £- 9Q‚ 9(G" 9" E'N Ž.

5] -) F[ r) 'H 5'Q Ê* 6-(. Z[2 .? r(?.C £- E'N Ž.. E .. 5 N #D oS^ <6D Ê* ..'oG . y r)i [i2 ¦-H? *" #D ..

-f ... PG8" %-¯ £. r) H: / ( 5 . A A(´ „.' .. œD .G .. P '¶ A |'Q -N O W œD ‰6 ε  H'* |'§ ¡o " W- .

V- .

QG #¸ . 9# >' 52 C( !! Z‚D £¯ ..

!4 .Q † . ‚ ‚ œD PQ? . -f ...

W . /-2 ...( # !! Af !!..

 WG . G8) Ef ZB? 0 : $$ ..... [2  (5' P(' O >')  !! PC'*" Z°°° . ‰.. 5 - P' 2 .<G |'Q † TY Z‚D y: !! -f . 5ˆŒ < . W . W WB 0 .. P(D Q( BH 'Q .' G8) !! PG8" ‹- .. P(D . . 5’- (5' P(' O >')  ... PG P(' SH? 0 .. v .. -f .. Ä ... P(' 'f? 0 .

<G ε  Z$ .. PG ÐY >6 #D Ê* : v .. Z‚D PS >' - TN .

<G (5' P(' O >') P WN .. P- JG kN #D Ê* ƒ´ .

. )VG 8()6 . Z[2 D . >ˆ 9# . >6 .N" .... °H /N U)' „(G ºD .. [] =? -Q .

Q 5Â{ . 5 >' ÐY £# ..

. Z-¤ .N" U) „N /Q C' Pi! (5' P(' O >') C' . ! † "H .. A(') PG8oG (5' P(' O >')  ¥! . O a : WN !! A-*" 5*? 0 A-C© u¤ 5' : 2-G $‚ ]N ..

-CL 9 G : o.Q [2 0D . P(D `o . ... WH ..

. P .  ? A(¼ ? œ? O ¤ D F" !! A f_ -H : AC' (5' P(' O >') P WH 47 ..’H 5]o 5(D (5' P(' O >') „...6 ÐY 2 #¸ P- JG kN C' (5' P(' O >')  Z$ .  Pa O >'i)  E* <– -N .. . à Œ $ C()? ¤ " $ Ê* P'N (5' P(' U . U) „6 C' .

.. P$G .. 9(' ƒ' H(ˆ? ? 5' µ' .

i-.. Z I! [V1 U . TU U) P(' ' A ¶ < .. .... PG8" (5' P(' O >') O W œD |'Q .. /ˆ^ › /8) 5Œ P ! ºD PC i . C # 0 . ..N" Ð" . G8)  ! . -f . P'N P(' 9' k(! ‰6 ..... P y) k(! y P6Y . < < . C <G Ð" (P O ƒ+) 5<L G œD Aˆ" ‰6 „s` D ..

V- -. œD A .

. › E2# . O 9¤ : P WH P6¸ O -C8 |S ZV" 5' ...N" . ‰. a #D " PG8" 5' À ! .* 5 .. S 5'< .

.V- . . PG8oG ƒ') TU U) P('  #¸ -f .

. J')..V- . U) .. . œD /Q T" -G . Q* -.

O 9¤ : Wé )G U A ’N |: $ .. 4 jŸD ‰? 5<6o` ..S+ .. . O -C¯ $! C .Q |S #D 9# >' 52 C( O 9¤ P WH ZV" ¸ . '). .. " 5'? P6" ![? Ê* .' 'Q .. < P(D .!! Z(È"n . O -CL WH |S #D 5' ..

. U) „6 C' i P< ... P(' - --Q . 5'<?  a . 5½U 5'I`" F[ 2 ... .S+ .<Ä : WN . 5'<.. „< ( 52#K" >' 5-oG Gˆ 'f ... 5V 5(' SN . P 5' . 52$ " C' . œD (5' P(' O >') „.. P'H ( #} F- 0 AB P(' .... „C P6mC) 52° C' . œD `o ... P(D TU U) P('  Z- . : 5]o .. 5½" 5'Q a -N .

No i*" Z-G 0 P'N AC' „i" O ...  : WN ºD . < r( ƒ2 ºD .. uC` 0 .. (5' P(' O >') ƒ" 2 Ðo : (P O ƒ+) WN . )VG 8()6 . P AC('? /iN . w! O ... >6 ... 48 . uG+ 0 . C.. °H . TU! /ƒ` ( r') 0 U) Z[2 D ....

Z" mÎV TU U) P('  Wo ...

( S œD ‰G / F" ) S WQ : WN . 5]*" A( 5' .... O W : WH . ( A+ 0 A.6 Ä1 0 9# ¸ .. 52- P6-§ /ƒ` £# : (5' P(' O >') WH ....6 „*? † 5i2 ) i< ?o 0A Q D ... 5½o? U : (5' P(' O >') WH . 5iQ 9# 5´ 0 F" ) 5¢-) U . ('2¬ - 7-* wD . P'N oC: ..f . O 0D PC' 0 E(I . TUqG O /Q -N ..... E(I 5¢o u ... P . ( E(I 5' - [ . 5' 96Y u . U) 5'<? .

(5' P(' O >') O W œD G8) . WG Ð" (5' P(' O >') P'? [2 . -f .N" ! -H .. ..Q .I 0 5'  oS^ Y >' A* 52 !" ..

Q G # " . Z Œ /SV" P'? A.'Í P’SV"  .. 5' E': ..

52-f ... 5› A(') ¥< 52-f . / (5' P(' O >') O W ƒ') # ! ..? < 5› AD / PHG ƒ')( Q † . ˆ 5] '6 P U) < ..

. # Ó" C' . U) P .. " J° " H " Jˆ 0 " WN _.V$ PH '( # # Q .

V$ PN Ê .

 W: 5›$ 5( 5B .N" !! H # r † / ') $< 0 † ..

... U) # >6 .. >' U) „: C' .. U) kN . "H "H # . . 5` œD o Ê* .. Ê.. [2 . „':" . P(G œD v'S6 -f ... ÅV . ÅV † .. U)  .C  TY 9'?  ! . Z-* P?U Ó" .

V$ U .... U) (' .  F[G ε O W ¥VY 6" : Ê. # TU<G . WH . PG [2 D : WN # EˆI .  F[G (5' P(' O >')O W ¥VY . Š.. # : TH ÆG P WH ...  F[G # Z¥Vo (5' P(' O >') O W >' -I Vo 6D O W O . Ê.. 9# I'Go .

 .(S( Q † £- 7<.

# G WS À / U !4 "H? # : A# (5' P(' O >')  O Wo .(S .. WH ... O W : Ê. WS  $- .

. HG "H P6" Z¥— #} #¸ 49 .Q . ..

# „6" " : WN # œD „.? " -? u . U)  k(! . 5(' '(HÄ !4... :q E G U) Vo " 5' .. (5' P(' O >')  EˆI . ">I #D ... 5$ 5ˆI? ñ. .

. 9[! A#  . p O Wo" ..  PG #" . œD (5' P(' O >') „. † .< _.S' P WN Ê... < - (5' P(' O >')   P6" Ê. ![? † !! P' y" 0 .('" ³ "28+ |C" ³ "Å¥ # /C " ³ "ŠS /C " iG "N 4 „(' #D ƒV" G „6" )? k(! : A. .G "N" : WN ..

. PG -? C( 2 6š$ u .. # 6-6$ 96-6$ F$" 0 wD : PU! V° WH . -6-6 J?2 W* # wD : (5' P(' O >') WH .S C!š$ F" . p W* ...

G u.) F[ 2 w´D #..( $p u . WH ! Š. ( . ?" -N - " ¥V -N TH T-N #D # 5'( < : . J( .. (P O ƒ+) - . " ... O . ..

A"  C ... Š.?H ! „N Ê* .G # PC½ F[ u 4 9C)V ƒC)V .

. „ ¿ G[! O Š- ³ O W : # WN .... WN . (5' P(' O >') PG 5' C' . : #. - -H . 5 (5' P(' O >')  .

.? yUV œD $" k(! . . 5½H . WQ ’: Š..

.. P(G è? -N .. O W E(* 2 .o . . -‚ G " (5' P(' O >') P'? œD ‰6 ..

G .2 C' . C+ (P O ƒ+) -‚ G " ! ... ²(pG J'?H.. (Q '(N NL œD PG8" (5' P(' O >')  7G . - '?H ... WH "-G . )6 . Ž) .

.Q P " PH8'... JB PG8" " C' .2 P*U >H" . . .

?H .

. AB - 2 . P.'V ˆ! ..Q - ²(Q JG ! .

. › . )6Y .Q Æ! ..

.Q >C* f` 5] „+ Ê* . F)6Y " PG ‡*o PH >H? C§ .. k( P(' .

.. P" Š C' J. P(' 5f . x|*" .( .6 .Q Æ.

Q " C' ..... ' '(* ¢" T" . O 0D PD 0 " -`" : AB $$ .. P Z- A-C© " -`" . PC . U A .

Q 5'" .

GSˆ Y .. WN * 6! .. k…? .. " F)6Y _ e'iV -N...2 .' ...NBÀ A$ Q" 0D U 5]* .SH F-".

( ? /-.. ÆG ˆG 50 .

²’: Œ " ²’: 5 ¡o -N ‰L F" ƒ. P(D ‰ C-" JG . . H #ÉG q -G 0 ...

P'N Ê* k( G PGˆ . P ! . . œD $ .' W¶ £2 < .. ‹$] <.. )60 6 5›'N E-? -.. '(* ¢" ‰ " " . P...Q .( k< F)6Y o .... J'(N C$ .

ŽU  N ]N ºD ..6 .. JC' C' A)6 ƒ<_ !. )N P ><* . )N ! . : WN " < !!4 P'N † .. P'N † . O 0D PD 0 WN : WN . Af C ε ! . !.... P ..Q ¥t Z¥V" .. (5' P(' O >')  F- JG " kN .. (5' P(' O >')  I ..

.. P'N † O 0D PD 0 WN : < " œD Z)G -¯ (5' P(' O >') . O 0D PD 0 WN : (5' P(' O >') WH .. ŽU P'N † O 0D PD 0 WN !!.N 'H O W : „'N i AN ]N ºD P6" 5'? Ê* P'N „HH` U2 !! P'N † .

 (: [2 . F" 5' A-* A6 E _ 0 " ()_ „ ’: ... E. [s1 0D „C'" !" w" $$ Ê* ƒ' 2< W‚ C : " WN . 5 ? ® 7$*Y (6  TU< H: Aˆ" v  ..` 2 ? ® 7$*Y .. . «( 7$*Y k'É . 7$*Y Äo -*" „ 'Q #¸ .. ..18 .. P'N † !!. " >' 9# < (5' P(' O >') W‚ ..Q !! (H T 9Q_ /Q #D O 0D PD UG 9 k(! !!.. TU< V .. P ..

..' 2![? ® " ! QB' (<_ " r) 0 „VÒ (<_ ® )H D 7(& .. 0 !! «( C " r) 0 . „VY k'É QB .'" >' "S F[ ( yUV0 u" ºD 51 .. T yUV0 u" 0 . P'! ¢(! } )H X .2p k'É  .

WH. rˆ W .. .G ”iH? " E..

. < E /Ä" A-2 . . £-p ’‚ 'N" J6C 52C" ‚Q  ! y(+ „ 'Q ..

E Œ P6" 9` 0 .. 9)N  9*+ „6" 5(' ... P!G ›+ † P"G < „Ä k(! . 5½Q‚ Å‚Y .f A6U " k(! !4 ¥' 9’U‚ „2# .

 - P . P(' WND P6!$ Po ? " E.[Q E(" #D .. . P*. AC’$ Z![ " E¯ PG K.6 " .:" „Ä-_ 9[! ..... A*G" P E ! A6!$ r . C .. Œ . P Po ? " E.o! . ½ÄD .... [2 Y . Š.G v'? A))N 5] ![? " E. 9` UG P6Y . I W.. ¢¯ ® 7$*Y (V . 9# >' v.

.Q " .. . 9# ƒ (5' P(' O >')  ! -N . 9 ¶ E¯ 9¯ ŸG ..

.. «( P -* k'— . -*" ! ZG" . P -8 i] |( V" ? Z- k'V . ". " ..S " ..

.N ..

 [2 >' ..('p Ð8) (Pi O ƒ+) O - G GQ .. PG` W" WB 0 F[ . A ! A$ k'V . Z Œ ..

/g  A* P6S /I . P?V" PÁ$ oG W ..’ ..

<.I . 52 AC’$ GQ < i k(+ ..

('! .

4 GQ 9 : (5' P(' O >')  WH ..- P'¼ AGQ £$o . P" : (5' P(' O >')  WH . f` ) Ÿ SN " £- ) uS" : WN † .... ²(p V°  (5' P(' O >')  ! ...(+ U A ('! XY >' .¼ >' ZH - ! . N # BŒ (5' P(' O >')  GQ ÅV . $< ZH -N . PN6 (5' P(' O >')  ­6" GQ PV6o . A. ) GQ P.... U A ¼ PG F GQ -§ .. A(G$ PG ê. [2 ƒ'¼ Ð oSG" O W : WN ... 'H V° 2  PH ..

Cp £Á Á G . A As(` )G PG+ ..

Cp œD (5' P(' O >') .

A:6 Ò -N F§ ..No .. Z >' E! GQ PG v' .

.. AHG AS(6 P'¼  -N . P %-8 " $" ... . GQ 2 (  2V ® 7$*Y ƒ2 C 52 . (5' P(' O >')  E6¬ GQ > . A A* .Cp Æ .. GQ œD (5' P(' O >') „..

PG` W" AG` ! GQ .. „QB? .. Š‚ E': ... Tà 4. ÅB W* -? EI ..

2 .... A(Ä T" .. A<G : WN . GQ : (5' P(' O >') WN . 56 : GQ WN .. A(Ä .

-*" .....G : WN .:U WH ÅBi?" " „2< . 9U? U? A<G U2 : Gp A. F Œ  é ] |( V" ? £? .. P Å‚ W" A<G AG` " k(! (5' P(' O >')  Ef . A(Ä ÅB .

" .N Ð" D . O W : GQ WH ...

P?V" ... < ¥!" " „QB . U^ (G < '  .. GQ TU! Ë [2 .

..' r')? C'<G P*‚´ " $o ..` P" "  " : P WH .. P?V" H ZH GQ ![ . Šº 6- O W O !! Šº : WH . .? A WB? 0 ¢" 0D A(Ä „QB? „! D u . .QY ^ P} >8+ . GQ : WN P(D „. œD 'N" #D ' . k(+ . 9Q‚ G C . -’ P(' k)? .. O /` D Šº 5< < P6D : (5' P(' O >') WH ... ŠC 9 Ì. ` e ? „-N #D 9G Ž.. 0A Gp E " (5' P(' O >') $o . ( † . O W 9( : WN 4 9'¼ u(?" : WH !! A-'Q AN  -N k(< ..... (24)  WB6 " -..

.. 0 : WN ...('! 2 ! [<2 . P " 2 P'¼ #¸ GQ <. JÃ-G : (5' P(' O >') WH .W5 ' ..? . AÃ$ JG" PG I'G Ê* -B 0‚ C *6 . E2# (N" . O W E': $ W¶ 0 P6" " P< 4 5<G . O W uI? !! 52$ : GQ WN .. O W PÏC¿ : GQ WN !! 52-G : (5' P(' O >') WH ... O W uI? ..

 PE ( 24 ) 53 .

... 56 : (5' P(' O >') WN P(' O >')  ƒ')( >ˆ . -.. 56 : GQ WH . œD P(' >HG" " 9(' ‡`" < .

-f . - . -.. œD ' C' .Cp >' P WB6" PB œD GQ >ˆ ..

Cp eG (5' . U A ¼ PG F" !4 W.. Z$‚ AÃ$ JG" AGQ WUG W  T" . 9'¼ [2 O W : GQ WN (5' P(' O >')  ÅV C . WUG : (5' P(' O >') WH ... Z$‚ AÃ$ JG" AGQ e" .. [› ..

P- JG P'H PG >ˆ W. . # !! P* A<... GQ .

P( A PG ... T" . AGQ PS" ..C8 .

) „(I" ..Cp [V . WUG : WN WUG œD (5' P(' O >') O W „. of !4 H.

.2 . GQ Ef? . P(D PG ..

GQ œD PG >ˆ .. C' .

.Cp WUG [Q . GQ .

!! ¥^ : GQ WN ... . W.Cp [V : WUG WN . ..

Cp 9(S" " (5' P(' O >') O W w" -N : WUG WN !! .

¥^ Po (5' P(' O >') O W œD GQ Q .. 9'¼ [V\ 9 ! w?" : (5' P(' O >') WH >' 9 6 W.Cp -? " .. 9(S" 5! -N" " .

QY ºD .

Cp [V° " .

$ PQ (P O ƒ+) ! (5'i P(' O >')  Î* ® 7$*Y ƒ2 C .QY  Æ.. PG`  ... E — .. ŠUVY Z[2 " C . G8) . 7$*" .` (5' P(' O >')  œD |'§ TY -*" ..t 9:" !" 6" u .$Y kS'G 9# ! P< .. 6" P %-8 . £" ki'Œ .` (V .` 4 P ½ÄD >' 4 (+ ( .. (5' P(' O >') O W - A |'Q .B" .. . A- A H .. . .. P(' Š-) P(D ¯ " $" . E(('Q Pa ... † .

 Z[] ..` [ .S' . P* 7-L ÅB + (5' P(' O >') P Ä" . (+. 0 .. Z Œ >' P'ˆ.. 7$*Y ÎV 6 P . ..: .2 4 ( T<*" ŠY %-8 T" . •B O W P(' X † 54 ..

.. J8 (5' P(' O >')  WB 5' .. E(('Q •B Î. QB( .. -<G „ O - 96" Œ : WH . (5' P(' O >') O W >' E( PG X A )6Y .. A-! w-… #D : WH ..

Q /Q Ê* .. " o Ê* !! O W !! E(('Q !! E(('Q : AsQ.... E(('p : WN . O W .. 2-" „ wD : (5' P(' O >') WH !4 C' : WN . JC6 56 : WN .. U 56 : (5' P(' O >') WH . ƒ . . 9G uQ‚ ..

.Q WN . 9G ES— O W D : WH PQ‚ .

A(('Q Å‚" 0 O C 0 4. JC6 .. E(('p 2- : WN ..Q >?" . 5($ H ... 56 : „N . (5' P(' O >') O W ÅÈ‚ . 2- |( P6D : WN 4 C' : „N .. E(('p !! >{H'Ý *Á : „H . P ....

(5'i P(' O >') O W œD w$ 4 Z" (5' P(' O >') O W >' $?" : „N . u(ˆ P6¸ . „*) ... . (5' P(' O >') O W ¡o( TN .. A(('Q QÈB › 96o` . A(('Q (5' P(' O >')  QB ... 9[ 2G" 5Œ 4 C<(D uSV : GoG 2-V . (5' P(' O >') O W : 0N ..Q œD G yB¿? " ".... A-! A-! C( .. O W : WH (5' P(' O >')  œD 2G" E2[ .. oQ.. C „ž'Q ºo< . A6U A6U 2 -N . m6oC: .

BŒ (5' P(' O >')  ÅV Ê* ... AˆG 5ˆG -H. E(('Q P ÅV . WH >6 C' .6 : N -*" -H.? ....… 0 . "-G . A ^ C(' E 5' : WN ] $ . A6U A6U -H.. T" PQ‚ >' Æ´ 5' ..

2 : (5' P(' O >')  5]o 4 -*" -H.? .

2 : WN † U A ('N „< 55 .

6 : N 4 -*" -H..? .. 6U 6U -H.

A6U A6U -H. A(('Q -H" u< : WN ..  EQ œD . Z'N † . Z'N † 5'N -N J!..2 : WN † „< . P 8 H ..... WH * Z-§ 5' .. EN < Z-Q † u [2 . >'H P6'S .6 : N ..

Z'N † ..N .

. Z¥N P .6" ¦" )6Y ! O : |6" WN .. Z-L P+ † P .. P Q œD ‰ (5' P(' O >')  kN .. P- >' (5' P(' O >') O W P'¤ † .. P ¶ . E(('Q -G S— 5'! (D WQ vG ? F" .N : WN † ...€ <C : |6" WN . P 6" . v. ¥H .¯ T" 52" ...* Ê* .(5' P(' O >') O W F- Œ P E(('Q ..

.– 0 Ê* . 7$*" P -*" .

< — (5' P(' O >') ! [<2 ... ’ PQ‚ A (5' P(' O >') |'Q 4. 7$*Y C !! <G G" ƒ2 „ (' U! 4 WH „-K ® 8'Y 6 4 T BŒ C'! . JQB JG ½ÄD E.

( ε ) ...2 !! C „ (' U! 4 5Q* JC' . ( (5' P(' O >')) -C© .. u (+ „6! D yY wD : (QB .. 0 : „'N òˆŒ „! #D ... ÆG H Ä-* T" !! . 9a 0D f2" 0 O W O . 0 : „'N (+ „! #D : WN .:G ] WN ºD 4 k(! : „N 5(2GD . 56 : „H 4 T( € [2 ƒ6 . òˆŒ „! #D .

.. /H W" - A. ‰6 Q . PCG 52 C }  %-_ . . P<& „6" C ? } 0 .(S ! ...19 . ASN PŒ Ø— P '( ..

(N .

Q " B 2G ) y" ÆG 6 56 .

X  .

eH 9# ÅK( A(! £* . (QB Ì < œD PQBG ..N" ÅV #¸ ..

.. eH >' ÆN ... PQ‚ T" ZN !4 #. P- JG ´ Ê* . J< . F-?" . /H W" PQ‚ 2# P (] E  S " .. Z) PHV † .V$ #¸ !!.

.QY :U A ’N ¦-N 5' w" . (2[ )G >C  ƒ2 . ƒ. 9 ) %70  !" S . Y " „Ho . 5(' x-`¿ . p „QÉ .( . ('< -*D A-( „(? . ..US - 9 +© W" . w" !#" 9()K` N X.? 9 — Ê* !! /¤ JG 5(D ‰6 .. [2 E!" 6" .. (-? $ <" œD ‡ˆ C¶ " !#" ... [2 ![? .. - EiI WY /H' " (¼ - H.. ....

... Ä-8 'Q . AC WB 0 E: >' -. < H œD ˆ* .. T W" . < of -. J „N .. . - „6! . 5(' ..

98ˆ? >'G : WN 9' |-G y?" 0 . $Q Œ 6D „6" : P61 . „<8+ .. : PG ­) .V$ 4 98ˆ? #.... A[ : WN . .. : '* W" >' 9'2Y $? " X..

Q † ..* W¯ . / >H? b. P- œD ‰ ..' . P’U‚ œD „..

. C0 Z[2 s? " 5!-" . 50 G! $ . PQ '? -N J< . œD `" A G ‰ P( -. ‰6 ..... ÅV" : WN .. Ž "-G" " .. AGSˆ ES TN . ÅV ..Q . [! $ 5<$o . ES .US (HG œD -. PQ . U !- 6" : WN ... Š-* † .

N < : 's" ~ ( .1 4 P*` HSG 9" . -C' 5((H? C 5(' ‚ † 4 9- ŠUVoG 9" .2 4 V\ F" ..

H .

3 4 V" P- - 9Œ - .? .4 4 -. ÅV P'GH} Ž.2 .

5 57 .2 .

-(Q . k(+ . W1 ..... WH ... ‚À : (V .

! T" ! ... P(D 2$" C0 . ƒ.( p .US o .

P(D ÅK Ð $" . H P'V$" .! Z" : WN † ....0 5<'(‚ T€ #. A6Q + . Äo? Ž "-G ... ƒH(H* E Œ . P 5 G P8 . $. V '< w" „! u< .... .

('N .

. 9(' ˆŒ E" " . 2 £1(¶ £- . 9(D [" 6o .N 9(' „ˆŒ u6" - : WN † 9'2Y 9!? 9* >' 0- ƒ.< .... 5<' $" " Ÿ y 5‰" . 5<* >' A(¼ 5!<`" ... ”* E: „6o .

.. P(D 2$" 2s .... ŠY 5(' ‚ . (G H .G . U A ('N 98+ 5 kS'? † : WN C0 --Q C¶ [V" † . --Q 5<'! 2s? " 5<" C C0 s? P? 5<'(‚ " T$ .. £<`" .

P(. s(' '! œY s k(+ iG ^ 6^ #¸ .. WH 0 k(+ ( |(' (6 " : 5] WN 98ˆ i! 5<'(BG P' . - 2s ® C0 ÅVo ... A-G" ..Q VY ÅV" .. JG . -.

C s(G >' /ƒ .

P? -G U . (5' P(' O >') O W œD vG ? $ "-G .. 5› ƒH'?  V .. 5< ƒ'? I? $f} 5<?‰6 I? k(! ‰6 . eH -* . iB " . < r -G . (8+  J< .. < . ! . /H W"  .'N o ε WY 5'. TUq <– .. Äo? >' A('C U A ($ 5" ! . 6q (: [2 . 5<" PQ" " $" U A (– ...... -...

5]* Ä? ...... : N † 58 . (5' P(' O >') O W >' . BV Œ . |(H - - T-N :U A ’N 52$G .. P(' TU ' HG P(D 'N" . THG A* .N 5]* >' 52 52° C' .. >-6 0 ..

O W . ˆ J!... TL  0D 9(D .. WH kH J* ... ƒL [2 9(G (G D .

.. p 'V$ PG 'C D . Y .)6 0 6D . 6/ PG -6 ..

. G" 5!¢" .(C¬ Ä-8 . GoG 5!° : (5' P(' O >') WH 4 OG ´q -? ..

(25) „B. /G- [(6 : G" 5!¢" ..2 . OG ´qG 5!° . ..... O 0D PD 0 " $` : WN .. 5'" P O : N .... V° kN . 5L H . U) TND . .. 5’I |C^ S? " . !B /D ..

.. <G G" P bH( W" < P(' O >')  bH( Ê* .(' V° ! #D Ê* .. U A : A 5'(  . P? ¥< .. ( vS y: B6 ... C bH( † . „.. '( PG8" A (5' P(' O >') ! .? |C „': Ê* 5(" 5'I .

(5' P(' O >') P" - <G G" -H ..f ...(5' .. 5 . 5› >' WB . f.

/ 0 P6D : „N 4 /.. G >' "G € #¸ 6 € C( !4 /.. A--` AS S . " : ] 'H . P?U >6 C' 4 ƒ')? " 9´ .. -()G 5C( " (5' P(' O >') Zo ... (5' P(' O >') O W œD ƒH'S6 : 'H DL/ ( 25 ) 59 . >' † ......) TH U A Q " „... U : WH . / 0 sG >' . / 0 . GQ uG" : WN . JG 9'2" JG 5! : 'H .. W_0G PG8" (5' P(' O >') " † .. '( T : „N . ( GN ) ?$B . / 5 |( : J)* G C WN .H .

T" T" ¢" P(D „<` ¢" Œ .!!... >' -? " AC: 2H ... (5' P(' O >') œD › 'N" Ê* .. O W : „N . /. PG Ä-* F[ .

½$B (5' P(' O >')ε W . O >C . (5' P(' O >') .. ]o .... Ê* . (' r . /. U A Q JG" A`S G . } PÄ-8 . (6° (GN à....

. GN .Q † .

(5' P(' O >') O W œD . 0A Po . T: „')* }  . 5!- ?2 : (5' P(' O >') WN † . /H W"  P! P'G „f" .. „! † (26 ) . '2" „' Ê* ... C‚ C! 6 2 " . C'" „C'" Ê* ‚ 5(' ´ 5' . /g U <?  !" à . 56 .... (5' P(' O >') O W )N N Ef . 6H O " Œ ... T: F" ... (GN !? † ..... 2 G ". J'Q JG 5Œ A(SN ε  ZSo . As(` 9’ £"‚6 6" ƒC' . 9( 9 [› 2# : ] WH ....! 6Ò .. 8" „(?" : „H .. C B^ ! ] Cf .

Q .

. PN œD .N" T : WH .

 y— 0 /S ƒS A-C© ¸ C'" .. N. TN i< Ê* ƒ ´ C .Q Q .. (6- 0D - (5' P(' O >') O W œD /ƒ§ ..

C<(G VY WY /H' 2 [2 " >' 6D . P(' B" .. (27) ( (6- . ŽN . P(D E*" P$ ..Q ! -N : |6" WN ....

! .

20 . 9 ) %70 S /H W" .. . XY ’S! ’: 5] " -Q  „'o? XYi! . XY $C! ...

. XY! ¦< 5 .. $ ( 27 ) 60 .. J' v( 5C . Ò g ! „? 0 /g 9 – 0 ® /G-p .. ´< . $ ( 26 ) .i(K 5 . ^ E') 5 .

(: XY W* ƒ? XY 6" 9'? - 96" -Q „'o? œY zo [* „6o . 9H: k'É .. . [<2 : 5 /f XY -N >' T$° G /f XY (¼ ˆN ˆN T$° v'V œ? O D ) ε WN ¤Y • Æ(GY • $Y • 9# JG • .... ') XY >' 9( HS .. 6" #D . (6  sCS Ž? „6" C(G .. (' XY >' ƒ...

.. - Q‚ T" . • BL • (28) 7(^ • . ( E(S • : „'? / “ ƒ6 – [2 œD P6  9'? - . ’G .o! EN ..

5½N #É - Ê* 5( Ä1? ’: " b*U? 9' : Gf Z[2 .(‚ f! -(G " ..

9# H(? Ê* i! ®Q‚ : P .C ..

xƒ' `o . '< 9Q‚ JG 9(G „N #D .. V E' P6" 5'? À 9’U‚ -*" ....N .. ƒ . Ÿ T*0 '('N .

 U A Q ! !! (' N 9()K` .!.

.— „6" ? -N ŸG .. Gf . C'< Z[› 9(G 9(' .V ! CV xŠ$ !! /CL J 0D r') ¦L : WH( PG wo! !! .

.C!" . WÒ „'N P .

... i(' ¥i . k(S J J2 P6" y? V° v- œD E2# " Wi* ..N .

.. 'C8? .. P?N P’° Ä1? ”K (:  k(! ‰6 F)GH $ X% D C 77 E& ( 28 ) 61 .! '— Å‚ P( .. (L 9<` . 9Q‚ ƒ  C Z[2 .. 9( T" Z[2 ƒV" : WH P6" AC* -f .

" Wi |G* " ! Q " ! S 2 JÄ JG ƒ+H ƒˆH " (5' P(' O >')  >¢ 9[ .6 I? -N Y Z[2 Y ! e’Œ . 5<L ZN #É P(' Ä1? -N ŸG ... P( .

 0 ... JÄ 0 A-* U A Q .N ºD .

 . 56 !4 Ž.H . Ž. !! Ž..

(Í ! P' . 5H6  ‘ k(! F$" 0 !! . A ..6 J ? A ? P6" " .. P .N0 >' š§ -*" 0 P6" Q$ œD A-Q A.Q HG 5Y ! ..

.N ´Q 99 E<? P6" 5.K ! ƒˆ´ .. I. $< 0 . P -G >' Z- XY . ZU) Š... eˆG F$" 0 . . F¥ >.

6 PÄ-* † ...2" 5'" Wo . `(Q P.. /$ /<G JG PN 4 G? Ÿ .: J J2 . GG P .

-G >' . .6 J ? A ? „'N 6" : PHG Pf † P- JG kN . A ...

Q [2 .

V$ Z-(G .

N .

o A(!G P (HG >ˆH -)N Œ 'º . A.Q PGQ <( k(< ..

..N P " . A .6 99 .. -G [2 . P" kN .

Q [2 ' ´ P- JG Q 99 .

(K .... 5' . -G Æ. G? 9 |( . P. 0 : -G Ž ..6 . G? 9 |( ...:G Y 5<¯ .

. Z( ¤ EˆŒ . ^ E') ..p [2 -) " Ef? 0 A: W¢ † P(< W? .('N -G .

Q 2 . . ..p a .

.6 PÄ-8 . TY „ˆ .. V" GG P . PNB Ê* -G - Q .?H [2 . ... ) A’Ä ÅV † ..

XY ..Q >' P- .

 >' . (^ 5' N PB A‚ U A Q  PG #¸ P- JG kN C' ...2" 5'" Wo .

V$ Ê* ƒ´ >ˆ !4 G? Ÿ .

6 ’ „'N wD : "Q . !! |.

<G U A ’ P(D .

?H .

O 8 : A PGQo JG 9(G W_  N F" (S ? 0 /C  v^ !4 G JG P(G W¯ U A !! ’ .. P- JG <60 P(D G6q P..Q .: >' .No !!4 G JG 9(G W¯ !!.

P (*" . T'‰C' ) -*" 0 P6" Q$ œD 5'‰ ....  5' >' /G P?N [K ! F[ WN † . / XoG 9< : WN U A i" -i' " 5' . P(' c<¿Ci P -¿Ci 'N 5’p ¥! >' /G 9# y 4 5' k(! ! Af ...N " .. Z P(: >' /G 0 .

H ( ... $)H. / XoG 96D : WN .. -' œD . 5 O - O - AN › ¸ [! [! -'G œD E2# .

) " .

A( A’? ƒ´ .N C ..

Q E2# 62 .

... A( A’? .[ <’U ¤ <’U „B6 ..

N" : „H ¤ <’U o .. eN A V .

[ <’U " -i'G iS -'G .. -' JG  (H " 5<L < .C : „H . 5(G 5<8( ..

] P6¸ ‚.Q  A<' 5(D O 7 ...N" ! C" œ¸ .: P'I? 5ˆG " kY -… ( . (). ¤ <’U .N" < . A6(*" P.. Pi?[Vo iS -'G œD . .. -'G œD . ÐH? " ¤ -'G œD œ? O >*" .. F-? " ()..

] PH('S? V° Q‚ -G 0D Q 9 ..... Q † .. PQ‚ U^ ! ! w Q -*" " !#" . J. P(" Z[*" P'GN C'! „! v? . 5› 52 (Ã" .. Ê* . Q † ....’ . I) P’GoG Z!#" .. (6Ä H'S . V" -` † : P(' !" .. PH('S? H'S A yU^ -` .

_ N" ¸ –  – -* H': 0D 9 v . O !!  H': CÉ «(` : WN PQ I A w/Q Ê* !! Q" \ u(. A(* AK(` Ÿ y? : 2-G WN P6" EI ºD . 9(G . AŒ |( P TU< [2 5½(V } – 52š° k'É  A ! " ....É 0 .

('N .

:G AÄo? – (H. P(: P. P „f .! WL „'o? † .N H? „... .

. WY . WC' EL --` P6" P(: 5'? ÆG u P?H P(? P?H Z#É D .iC .6 W[ P" #D Ef? U .GY P ..

.. C: Ef? 0 .G .. W >' H . P¼ .

QY P(G Z$0" WC' E© P6" 5'<? " .

6 ˆ As(` P E'S? " P .N 9 .

P -? >' .? " $" #¸ . (S Z[2 >' A ! ...

9(G JHG i 5i<’U‚ $-G . p T" 9 U A (‚ ! A´-N AH- $) „'GN >. ' Y Y /-iŒ C( œD P?- . T... ‚ 96" X..)_ Ê* P( (S Z[2 X? 0 " W8 .6 . : 0A  [V ... r(?. v .

.. ƒU PI' ...... E* œ [ /UK “ v- /012 JG . V° „N Z" ƒ' . x(* E* PG „')? “ 5›'N .)? „'Q - „( œD „Q † Q* „` Š œD „2[ >i' W.. T2 . C( P?¥V" C' . 52-? . Z°° : WN . 9* š C( 5<!. U š ˆL (S" u( .

IG e? u< P.. /ƒ§ " >— P6" P(SG 9 „6" „!$o 63 .'<? C( P ) P(G œD k(ˆ - " œD Sˆ( .

 - 2 !! .... Z-N AI' ƒ'Ii` .

. Z*o P. A" A(CQ <  5SÉ ÆG .. 1G D C(6 D ..... Z€ " .Qšo #D . 5N >' ¥) 0 . G Z$0" - " .. °°° : WH .: |Q D . ` /-I -G ( -' >H k(ˆ [2 AC : P „'H !! Pš ¡° 0D /ƒ` F" P E': .'H (¼ $(S 9'´ F[ ÆG uf ... . * .. Z*o 5Q¯ 0 Ê* -)N /Ut  #¸ . P?" E¯ .. ’: 9# Œ œD . Z*o 5'Q ŽB 98+ J* J(2< > D ..: 6 $‚ J(.. v(S 0 P..'<? U .

.< |' A ('N 9?![G -¿ . E’<G . < r.

ƒ U . 5'o .... < .N" -N (5' P(' O >') O W œD ‰6 .

V- " .

P6" -2 . As(` P . G" ! : WN 5'" .. ': )N .N (5' P(' O >')  œD ÅV -N (..

Q K. E¯ .

° (.. Ð" $ . G" D .Q (.. O W .

56 " : (5' P(' O >') WH . .. ° -f .V$ ..

..... -*" PGL 2. ° PGG P(' v'Œ" .L P8: -N . .. 8: . (5' P(' O >') O W P(D ‰6 .. † . Š-^ PGL 2. -’N . G" E2# C' .. -G PGL AN . < œD y)( (.V$ . F[ 2 #¸ .

. 2 O $Q PG – Ê* .. TU¸G - 7-* 2 #D .  " : (5' P(' O >') WH . TUq N P " (5' P(' O >') O W $o ..Q #D .. O W 9( : WN ..

p 5SV - F$ v(ˆ} (. < .. G" |* : WN .

< œD ..N" F" .V- 2 ²(p v: >' P.

.( ! E’< v-? 7(* . (.. ÐoG ÅK 64 . F$ v(ˆ} P kN Ê* .

U u Ÿ : WN ... ½G P(' – E’< „'Q . (5' P(' O >') O W [2 : WH ... E’< -. ( .6 Ê* . )6Y Q..... Ÿ : WN . )6Y Q.. 5(' Ÿ : WN ...  Wo 0D (! – 2 . 5¢( 0D 5  U . B : WN !!.. (6 PG † 4 /012  : WN . N: 0 .. --LG 4 /012 !  O 8 : WH . Z¥V" #¸ 52$ iQ" SŒ -N . /ˆ^ P(! (5' P(' O >') O W Ê* . 5(' : WN !!.. B.4 /012  : WN œY (< C' ...

 [2 : WN ! AC(‰ 9(V" G 9' r" -H .N /01› -*Y O . ¤Y ..

. ¢D . G" O : WN † .... . G" : WN . G" WH .. (..ˆ. 9N œD /Û f . PG Ž . #D 5 : (.

 G" >ˆC : P? >'oG ­) . < œD A (.(^ 5½‚… C' ..

° (. Ð" $ .Q ..

V$ C .. PG 5< .

.N 0 C( 5!/Q -N -C© [2 . ²N  4 £$ uI? ! O 9'?N : N . . ° -f ..

.. œD 52$ œD Š.. Ð" |. . P 5'<? " .. P r') } (. P(: ¸ .. -f . Pi #i . ° PGG P(' v'Œ" : WN .V$ .6 Ä" k(! (5' P(' O >') P(6 $ P'' ..

N P( .. 2 ¯ À ..6 ”K (: y? " . P TU< " .

. PG vL )6Y Q. .. (-L BŒ . (5' P(' O >') O W ÅV .. P } .. - £-(." 6! 65 . . ’CG" A.

. . TL „( œD A-2 . P JC‰ „( [] ’‚ QV ºD 5¢" 5'( CG *" -] 5 N ....

< ' .Gq J P (5' P(' O >') Š .. (-L Pa + PG8oG (5' P(' O >')  < .. P X. ]V$ ²N 5C ..' ..

Q '? .

Q P(D .

$Œ Q 2 .? ²N „'Q ..* G ‚< 0A " P(D  .. ”.

²N U A Q ‚< ! .G . $Œ .... Š ( 0 -G TB' 0 P< .

. AG* - /Q P6" Z¥V" .. ²(G*Y -( . (5' P(' O >') O W œD >6 C' .. - F" ‚. TN ²(G*Y ! : WN (5' P(' O >') O W Z° C' . 9[ U A 2" |( P6" 5' P6Y A- P E< . 52¥Vo ²N œD ‚< Q . P' . Z Ê* PQ F-] G ... ]o TN [2 D ......Q [2 : WN U A H (5' P(' O >') O W Z° C' . CH' G |('*  .. AC /Q ºD . r') } PC'! . <G T8' AC(‰? < < .. TL rG[( As( A:G P* Z-’UN F$ X P(' .

5Π..( ? .

. P'© |L W: ZG" .. ²S p Z+" -N .GD F-] " C' .

A‰D (5' P(' O >') O W .!" -N ´ k(! .. " .

.* [2 >' O . 9# 5] WH . ²N œD Q : WN .. 9 5' 0 Ð" „6" º¸ |'Q : P H ... 9# ²(G*Y -( " ... ²N  4 P AC‰ Z/Q O „(G -)" . 5!6-2 [2 >' 0 . !! TL „( C.GH .6 .. -* . .. 5!... Æ. |('L EˆI .

.6Y [Vo6 Ê* . ÅK 66 ....6 ²*YG ..` U A Q  " . PN A<' ! . 6< y` P .. 5} 6- „6" „N- : N .H $ G V ... Z-(G |('L |.. PG >+6  . $" † ... bi.Q . 5!/Q #D -C© œD ZC G 5< >H' „" -N wD ²N  : WH . C P /Q JG -C© JG 'K . PÏ Á : N ..6Y " ..6 F[ . xk!n . ƒ.' / k( ... - w" - 5<6" 5 -N . A. >' ? P ..

.. 9ˆ(G œD 5› „sQ † .`" „¼" !! -C© .: WN † P- JG |'Q (5' P(' O >') O W >?" C' 4 5› ˆ.. C $'Q  -N .

A-G" 5(' 'V-? 0 O -2 . A-Œ 9 . 2-G J' .(S. P' >' $ 5' .. .. # „QV -N .  (L |C'. 8N Ð" G [2 : WN ......... A.< F- 9 „6! - 0 O " : WN i` G I.<6 -N /01› wo< O ¦" .É Z[! Q œD ů ! H(HL P< . › 9?o. ...? . ²N ¢D ... (5' P(' O >')  k'V <G G" ! 4 P k<6 €" ! U ‰G ”) : <G G" WH i Æ. Z[› Z[2 < .N .p [› PN 9' oQ. /¥! P" 4 -C© [2 : AÄo WH . (5' P(' O >')  5'< .

(6Ä 2-´ † . --L PQ >SŒ -N . k( ySG ` H( .. (5' P(' O >') O W (L Z- ..H .Q ... £- 9(D .N C'! < . k( ySG ` N ... (5' P(' O >') O W " / kN ƒ..

)? 0" .

 9(V" G [2 ! |YG 0D 9?" „' Œ .. ƒ. WN ...H ` G I.  2- C' !! SN" F" 4 -C© [2 ! 9‰'Œ" 9‰" 9¯ : WH .! : ` WN . (5' P(' O >') O W 5 ..N (5' P(' O >') O W PQ £- k.

A-C© -C© . ²N  : WN . ²N œD $ ..8" .. (5' P(' O >')  -  TN † : WN a 5‰ C! PG8" PC‰ A<' „" O .. ƒ`f )(N  ! „" -H O ... ..2 -Œ F" : WH .

.N H  2 ²N E'N N . C G .

( ²N „'o .

. (5' P(' O >') O W œD ƒ´ >ˆC .i : WN .. (-L r' 5(G ! † .. 5!" 67 . (5' P(' O >') O W Z° C' ..

.. -*" .

! .

. E.. WC . Ž.. 5 k( " C'< /HD Ê* ‰*U? : 6Y Z[2 . 6Y (5' P(' O >') P E6Q [2 ..G 9# . 9 .

 .. 52Äo? 6" œD ‰6 .($ -2? " 9<´ .(! œD „' .  ¼ T" (< )N ƒH'? " W* ƒi· 11 Ð" : (. (Pi O ƒ+) C ...

(! ? " ZQ ‰6" 6" „ ¿ ‰*0 .. : %UÄ P: † .... P’" ÆG „QV Ê* f^ Q † . ><G 5 !! T .ª 11 G" ÅV of Z- œY „N .. P" ´p  P6o! of P(( ÆCŒ" 5C . (P O ƒ+) C ... PSG (6 . 52Äo? (..H )N C+ SV A „(H" w" !#" : “ Wé )G – „'N . P? „_ f^G : P?N Cf † . C >' ..

. -*" ! A-(` N .N <* œD „) P6o! Äo? ì$" $ C ! 5 Z-i! QVo PSG H` k(! . (P O ƒ+) B¤ )N „+ 9# .

 .

J’ -*" P „N )N ![ .6" -Q . AC i'¶ 0 . P. J X WH .. .. P O -" /- -( 2 ... T |'¶  |'Q k) [2 U A Q " !#" !! P6¬ .. Œ b('Œ 5(G -Q " '— 0 " (L uC' ... Pi? ei+ ¯ 0 !!..N ... P(6#" SN .

Q œD `" !! -V P : WN † .... ¤ P6o! A-Q 5K+ ’ [2 : P -* !! ¤ P6o! 2 . ! W1 2 . A-V P  k(! F$" U . T^ ..

N 4.. PSÉ : E 9: (I? 9<´ .

2 .. . 56 ... P P?HG JG A (P O ƒ+) C ! .

 k(! C Wo /Q .. PQ‚ .

„! C . . TY T . Af AQ m! .. ­) ...Q k'V ... PG ­)? C Q‚ a .' Z .. ŠS " $! C „(G - kN C' .ˆ .

Q œ 68 .

4 £¥V . : ..

ƒ: 6 . ¡" ¢D .. ƒ` '('* ... " : WN ÆiG >i' ¥" U" .Q $6 ÅK .. - )G C |*" !! 9G ­)? 9?" „C ¡" 9(D ƒ<`" „sQ . Ð(Ä 'Œ . J1..

.Q : C WH .. / . PQ‚ . " ... P k(< -G U P ÅU 0 ÆG : AC .

.. P(G" EˆŒ -`  ÆG žŸD ƒ< .. 5NUV" >' ¥) " ..( ÅU Š: ÆG P(' X ¿ Ïo{ -iN PiN i k(< .t " . .  Á *Á & 5NUV" /ƒ Á CI .? '! ›Q P6" w-(.

..L !4.

.. .L C . S . .

* ] |( .

US (+ $ - ! . .. ..!..21 T- WÃq 5 $- >' b*U ! .. f(6 .. G. VY  . 6 '*. Æ .. P© E ! >' A$N 9'… PSÉ F[ ”K (SG 9 .. 5›$1 " $o . A 5(' .. (+ #" .

V$ !! AC'N N Å— A6Q PG! ˆ -* .

! : PHG 52oQ P(! >' H W" !4 #" #.. V : WN . EˆI . : N ...US "-G : Z#oG Ž . /(G  .. E': [. V . [ G .. ØQ.

!. .. ! |! .

(G ¦- .(! >' 2 : WN . ¥ " -6 0 . #" . $* ¥G ES ]N !!! mGÁ ': 9Q 2 #D !4 52 . 9 A)Œ ¥É .$Y .. .. mGÁ 'S? ƒ' „6" : Ž .H .. ES Ä . .. ![ € E(‘ $<G € . 9. Ä ... Å2 -..... !" !" ..H I 5 p ! E: 5(G ! !!4 6!# ! #D k(! OG ...

.N ES Æ¢ Z!#" „ À ! ! . PQ? !!¥^ Wo ? 0 ³ A` ‰ 69 .. † .('N : $$ r() 2 ES œD -. A.

.. .$Y TBG -? G! JQ$ 5)t ES EN .. $D œD Y . -.

 .. i-. .

V" - œD 2-G . " . W Y .. w- ƒH 7-* ) -.ˆ r" ..US 7$*"  ..! .

H6 Ê* . AC'N N ÅV" : PHG 52oQ . P N V° - C(G ... P y) *" P< P . ØQ. PGU: >' . V ....6 kN. C] H(' C ½À ƒ´ .

(! >' 2 !! #" : Ž ... ()G . 9.. ES £[! E: 5(G ! .V$ .

!! P(' -) " W¯ ® .. .GH 0 ) " 5.

Q .

H G |¯ U A Q -. T‰G P . 0 : “ AV “ WH .. ! 4 ¥É " -? -V u : WN ES œD ‰6 5 G ..

. ÎUV : /-2 .6 ¥— - ƒ' .

<G -. 15 +  = Î + : $. 'sY Š >ˆ .` ! . WH .. Z[2 f(6 -Q" : WY W1 : ..

¥V" " -" 9N" : WN |!... 9?)? Ws ..i2 : WiN . P(D ‰6 . /-› 5 G -. ES ¥) .

... -. $D v: PG$" / >' P© . P’U‚ 'sY E< "-G . 2$~D  /!#D >'  . !" PˆŒ  ES -§ ..Q „6" . AC'N N ÅV" "- .. ¥É " 9B" „i– 2-G † ..

o?" 6" kN. .

 >' -H N.? œD F$1 ()G ) .. yU^ T-* kN.. f. Z[2 ![? .

... A-* A` 2$B G ƒNU " . /UH - C' .. $¥G – AC’$ – $¥ . Y C . Y P 5(H ? 0 . .

. `  9SG <(' 4  .GH " A6(*" -… 'GH.  A " 5<_ " „S k(! (P O ƒ+) .. p .('V 5C<_ † .

ˆŒ ) ÃU! Q‚ ²(G o " <´ 0 P6" ?(* Cž' .s -H i „(V" 5Q 2-` #¸ ..... 9[! ÃU! J* NU .. SH? 0 Ê* ®Q !! PC<*" . P O ƒ+ Š- WiS? " <´ 0 C! . ®Q $-` 5Q V" #D . 5-" V\ F- (: -*" . . ` 5(G u(G „'Q : WH .  " ...

H 5’Q <?} Î^ ¥ +ª <? " F-N ! .G u .. Pi6" P . f -*" +© „(H" w" !#" i Ws i.. A!` 52-*" ŸD .

.N" 5Q œD N. . /012 !" - . ¥ (H S6Y ..? ... . ¡+© „(6 .

<? E Po 70 .H ´Q .

" iHG .

* . (' 5É 0 .

QY .

6 9'´ F[ -- ºD . (29) ( EˆI „8Y S (H 2 [2 ! ' . $N S© -i P ... ÁÁ ê)G -- |( ) : (5' P(' O >')  WN 2- ![? .. P'Œ 0D A-*" ) F[ - FN 2 .N 5ˆG D «(` O . EˆI : WH .... 0 .. EˆI .

PQ‚ .... J($\ K" Ì* 6(L P’U‚ . Z$0" . Z- .S |( 56 ..

 . } kN. ..

 k(! y F[ .

N 2 .

.V " Z-(G 5] AsSG $$B 2 .  .... EˆI 5‰! - u .-? Ê* [<2 %80 E 9ˆŒ „C‰! #D .S ºD . (31) 5'8G 5'L ºD : WH 5'L >' |. /eG ƒ´ < U A f < P?( G  . .)Y ’Ä EˆI . i¶B ­)i [V" .. 5'8G 56 . " Z-?  ( Z/ ! ...Q £300 ) •'" -. (30) ˆŒ 2 ƒ+H ƒˆH 0 : 7-L .. vS E) .. >ˆ † . " $ . +© /Hq ( -Q . E-G ε "   † %90 E (6  < %100 E œY . A# *)G VY ( E* Š+ ... A „2# w" EˆI ”)N k’: .. A-Q .` +L JG ! ] r .. AG$1 P?( G P(' y€ G Z-? . [2 .. (: £- /-] 5'L r) .. P?( $B – ((( <G 9# . ˆG C -*" .... 52-H.

N" >' ? ƒ2 – * .)" Ä r. . 9.

.... Z- --L SN P(' $¾ G EˆI ... “ QL - Uf ƒŒG X 5›Q 5-" -? . 5!" !! WH' o(½ Z" -N .. 5(D AQ (  WB6 . A6Q P?Œ >Ho . 5< „SH Z[2 " œD 5<6" " $" .. * œD W.. ( G #¸ . Z-  œD P(D ‰ 52 .6 52° C' : WN vG .Y ƒ2 “ --* SN W? . 5½UˆG 5 GU „N+ -N ..... Æ. --L SN œD ‰ -¯ 5¢" b*0 C' !! . ( 29 ) ( 30 ) ( 31 ) 71 . A. .6G ˆ! 'N" .` ÄUÄ WB 'GH. PHG ”Œ .N? Ê* A ( /+oG 5] ..

 E. A$ 5(D Z-(G 2 . 5½( œD . $ f.... ? # . P . Ž.6 = ) + ) 4 ...22 .. Ž. .6G 52-*" ] . W. 5’: 2 ..!!.'N r. Z[2 -(.G .

. 5(G ŽUq . . 52` /H? .0 ... 5 $..! .

! .

.* . 5’: „ #D AG P( r)? 9# .

yUV P(G" JG P(G N AG` " X . A-Q A+Œ A68 ! ..' . 9(D „. C(G ŽUÖ „'V$ . ŽUÖ V" E(" ... ( Î)G .Y „Ä-* .. A) A-( ! .! Ai $ G0 W* .Y < ... (SH †D PV . „( ZG" Z$: Ê* yU^ -` ....

... XY Ì.: P6" .C ? " $" : „'N P(D „sQ . £- 5*? " ... A’Q r) A: „( J< . .Y [2 (: „ !!.. U . A-Q ƒ. .. . /C k8' .? .

... 9)? £‰6 „_ - Q" ... £- œD PCˆ? .: " -… : P „'N ... P6 .. A I P'C_ „! . 9 .!o? „6" .H . W* .. F- " Š " >V" ..Y . WC' A© U A (t ZG" ! D C<ª 9B' . /H0 SH6  !" . P'H? PC? . !!ƒ* ZG" F-f " 9(+" .. |C * P( ![? " . 9C œD B^ ! „ #D Z![? " . ![? " .6 ‡? 0 P6" U .. TU< [› •(½ ...

. [V" $- G .. --Q P‚ -( "-( ..! >' ZG" „6o ..V ŽUD .

/` C! -(. £G" 0" 9.Y " -… . y) . G0 œD AQ 9U! ! D 4 £ $-  . -2 . ... „+ . [<2 |Q „6" .(K ... WC' A© AQ ! . .. ÅB? " Å8 A-Œ .. U : P „'N 4 8') 9?( „'S? 4 >... E8( . 96VD 72 ...

P6#" › |C½ k" C'! " ...G Ci -i* .. 9(G" JQ >' S? 'HG P'! 9# r')? " £ˆ Ži..

G „8 . 9# ..! .

 „' . . E. . Q‚ Q‚ JG ŽUÖ „'V$ 9[! ....

( ! |G ) ..C £- ‚QD $" P' .

.' 0 P6" „ .C ºD . (CQ0 Y" 0 k: œD „.

xF- Y ‚QD -" !!. P*... '’ Y >' ”* P6" . E. ƒ:6 ( $-Q" T" ÄUÄ ‚QD œD Å*" : P „'H ... V° $ 6" $ 5¢" `" .... F$0" . . Ž. T" ÄUÄ eH ( ƒ" ) *q  uS" . Z[2 H?" . Nq >' -H A6U G" " : H A-Œ C .. A(CQ ! D .... P 6D ... ®(* -(" . A(§-? -8? : P „'N . f(6 .. P?U? WUV b8'? ... -N" e6" $Y .iC eI+ ®(Q6D " `" .. >' 9j-? 6q (: . 9# Œ œD .

X 8 . H ˌ . ... Ž B* JG 5½(*  QB" E'H? .S+ H .. ... .! . ( ..23 .

. „N 5* E & ] 52$ " . P6B* „N 9# . U 6Y Æ 5'H?  ŸG ..

H 0 P< . PG * ZH „N ŽB.. .

H S < 9 .

G 2B6 9 ..H -H .

.... 61 7$*" 78? ’B „'f .. PQ‚ (V" ²( +Œ" C… „'Q .. 2 $)H.  P " A Ÿ ` WB6 E2# .." ] |( Q‚ H': " " X . 2 ƒ -& $)H... ºD . F H ] „+ ... Œ C .. 2 |( /UH (¼ - H " [2 . O FD : p „H . T" 0 . „* .. o . P „2[ „( ÅV >6 " ƒ' " U G" . JQV 5<" |YG Ÿ i` Š i † .. ( .C_ < !!. › H'S. 5 y) "  7-L - ()K . WB. ’‚ >8ˆ ½Q (' „'V$ #D 9[! ƒ2 C( : H'S. /B - <8+ v'S? " E. ? -N .

© - kN † . 5›  " Y V° 52- . ®V" A6 ...

' $0Y " „( œD Q . !! (V" Q‚ „(G .

('N -G ]* .

 H'S. !!4 ÅB  „' " 7$*Y  [2 ÄD E .(K? 9# œD C ? (< .

 [2 " ‰? ...2 : W1 .4 p Z[] © $$B H'S..4 ] ½BG A* .4 AC’$ ¶ Œ .

6 73 . 0 : J'’N PG ­)6 -* .2 .Q >' A(¼ v..

. AN A-H* 'N Ø'C( ..

[<? .G 4 (' .

2 4 .

 Á?Á . 0 .G ÅÉ Ã-*" rf . $- E w ... G! >' PG 2¥)? V° ...... p /ƒ` WH' P'21? 0 .L #D + œD TU< y)? † . $.. )VG 5'<? < . Š. B - E.(+ G ÅÉ " .. 2(ˆN WI`Y ÆG 6- ! O : WH? o! . X " . i( PiN Ó ®i p W* 7-L E " P* Š ¿ . 6 '*. ¢ ¥V JH- " ...

P rC ® B(... . 4. 0 : A(¼ GQ ASN 4 .

L #D yiV . P › k. WH 'N ..— (C P ![ " .. p T*B ! ƒ< o! ..

.. WH T- (D J-H. WY P(' Š-I ¦! ZG" Ã-*" G` >H 9# . PGHG |6o P¯ .— Ê* ... PG) P* k. i !" P ¶ 9# - EŒ .L .. P'N EN P6" .. ! .

 .

P(.< P(S $< 0 ..N .

. Œ C v-)i [2 'p . ! . P- W.. P(' P(G" Š-Œ¸G ¦< G %-8 " E. ..(t ZG" V\ .

).. 5½( .. 8.. P(G" P?o} Z![ .. (‫وفي موقف غاية في المراعاة واللطف يتعامل )صلى ﷲ عليه و سلم( مع والد أبي بكر )رضي ﷲ عنھما‬ . PH- - PG v(ˆ TU<  [2 Y .. Z‰ A2 P'Q -N Z-'Q 2 X} .6 V\  œD (5' P(' O >')  P6 9[ " THG #D P6" E. 2 T[· . < œD JC' .. Œ C .... Pà P Z-G T[· œD ‰ '(S? 0 : WH .H  .. Z-'Q œD ‰ '(S . (32) . B8( P()} Z![ [2 Y . Ì(¬ .

N" . >C" . (‫< )رضي ﷲ عنھما‬G Ð" G" 8N G" WN .. A ! AK(` ! ....4 -C© /Q . (5' P(' O >') P6¸ : Z- I" P G0 WN .

.2 . H Š- ‰6Y |(N Ð" .

. . (G F" 4 ? # (G F" : WH .Q >' Ð F ..

p Š PG PG „`o . U A H AC¶ A$ " : „N . ...

AG- U A H $ 9# F- JG > U A Q " : „N ( 32 ) 74 .(^ 9'? : WN ..

.. (D T-H .

° Z$ ..(^ o F[ ‚ 9# (G F" : WN . $ 6 „ c G" O -N : „N † ..

< „' .. ®(G œD Ð ƒo ..V$ H 5¢¸ .

.(^ „$ A#D O -N : WH . .

P(G œD .p  PG . „S€ ..

) " .

 .. JC' .N .

P(D <G G" ..(V PH' .

. (5' P(' O >') O W PG >?" Ê* . -f .* ... ! «(` #¸ . (5' P(' O >') O W Z° C' .. PC‰ Š .No . PC Q k+ -N .. - [2 -t P .. Z$H Z-(G [V" † P( „GN . A* PG >...

P(D „6" ƒ– " .. O W :A!` <G G" WH . TUÖ Z- «(` „( . (* OP) <G G" #D : Z- ( Z-N A( .... P(G" œD ‰ .. P . !4 P( P(?° 6" !" Ê* P(G «( „!? U2 i !" P`" ..2[' à.. A(S WH (* OP) <G Ð" œD „. " ....I6 . 9(D ƒ´ " v*" 2 .. v(+" PN " . (5' P(' O >') O W 52-’N .. J [ PN -N . .* 5¢" 5' <G G" ! . * kS .

«( PQ (5' P(' O >')  ..... P- JG 8N G" .. O 0D PD 0 " -`" : WN . A+(G Z < E( #¸ . 5'" : WN † .<G . Z- >' r † ..6 : (5'i P(' O >') WH . P Z- A-C© " -`" . A A( <G G" Æ... A* (6- P ? . 8N Ð" PQ Š`o ... TU U) P('  |'Qo ..

. E’< -*D >S" .. A$ ZGH? 0 . Z` [2 Œ ... ƒ ! 56 Ð8) œD .. P'? ( . E’! œD P(Q 5 N < .o? .

(5' P(' O >') P6D .V$ .

G .. (* OP) $ G - .

S .. PH P .

.. ¢< < œD ‰ - .G eH P |( . (5' P(' O >') O W G* [ 52 #¸ . K... Pi(' H(+ . 'C¯ . „6! .

 (a 'N [ 52 #D ... P - .. U A E$o H8 6! 75 . AGV 0Aõ UG G[ .Q ..

L ...

5]HG 5(.. T T( : WH 2 .. " V .. ( - B2 ..8 ? T( ** C8'.. 2 (5' P(' O >') O W " „+ /p J* 0 ²N ꃒp 9(D -] 6 /C PD 52$ XY 5(' „N+ J* /8S fL .. 5(' 9# v ²N Pa : „N . - 5V P(D „< .6" ¥! . 5 .

2oG i‰ aN - A- D / G 6 bi(I (S  ƒQBV /- µ× 7(' $iY -Y P6D P(¢ /' .

2" /' ¤ $6 /' 58N" s' /q k!" H { HG ²N ŽSG 6< /C) (L! C .

.< › . [2 .. › P` " -G P [VoG A- EˆI 0" E*" .. P6¬ ƒ´ - ZG" .. 5› " ¤ P'V$ .H ] - „') P6D .. (5' P(' O >') O W a C' ... P(D „Œ #D (— 0" E*" .

V- . ²N ".  (V - - " . „(+ ... - G |(N PG0 W A- o .. PG P '¤ .

-* f& ) - -()6 " .¤ / r" P< A-’N ƒHG P6Y - EˆI ..

(Cp E ! A8Q6 ! . Š..? . 5S „+? D ..? 0 " W* ...'H .¼" C . .. A-*" -H.. -GY 0 .

5C(HG " ¯ AC !.24 . 5(D ‰ ..'( ) ÆG H A6(*" 52-… [ .6 € . V\G 52 . !" 5› f " 5› 5 " ....

W* >' 5 ..QY 0SG A))N — -N .

! GY Z$0" " „(  .

A P'C A$N P(G œD ..V$ C' .

Q Q ...' A¶6G G . ‚.  -*" ZC 52¥!" . P- JG A: ..

!o w 76 .

. C )G .Y 5' .. 5<(' TU . P(G" - . PSG WI 7 ...... PGoG 7 7 . P¶6G 9C £# .' 5' œD iQ † .. Z?$ E< G . -*" P(D „... PGoG #Vo w .

N .. A<*+ A* .

N" Z?$ Z- Æ.. Z?$ 4 .. . A-H? A(* 9 $$‚ C'! . !" G TC20 " C'! . G 0D . P(ˆN P(ˆN " 6D . G P(D 5*" : A-* <( GQ " TBQ" .. Z- 5 6D P6oG ZG" `" P6Y ºD .Y œD E*" <( GY /012 F" . P6Y |( .6 ... ZG" " „. /g !# " 0A ¼ 5N.. P6¸ . Pà Pà .....

 .. ES— A Z¥ >' (5' P(' O >') TN : WN † (5' P(' O >') O W œD ‰6 .. -f .  9# ƒ (5' P(' O >') v'^ -( ! .G .! ..

Q .

.V- !4 P$ F- . P$ Wo .

iS^ ƒi? Ê* ‰ " A- < 0 -N .. O W ..Q . Ð" ..

P(D (5' P(' O >') „.. . . P(D $ 0 -f ..Q #¸ .

.. P$ PÄ-8( (5' P(' O >')  P à. !! - T<*" Wo ( S^ SH P6" Q- . ( (Ã" .Q Å— -N .

 PH' . 5 Ê* ..Q - Y µ'G -N . eH 2 Z‰6 Q 0 V\ ‰6 Q <. - T<*" PC. (5' P(' O >') ! ...

.Q . .

..Q T" |'f ƒ<G $ . PSV . k Z¥ >' WB6 .

. Z)G k! . PG` !# ƒ<¯ 2 .. .*0 . (5' P(' O >')  2BŒ BŒ V° „6! . ((.* OP) E! 8': P' 9# . V\G TC20 ‰ 6< . Z- TN † ... 52BŒ 2" 2o " $" ..... P ¥! -G ... P(D |'‘ . PC‰ Š ....C!" Z¥ œD Q ... 5› /. £? BŒ P. ! «(` (* OP) 9 G E! . PC'*" PC‰" Z°°° 5*?" 5*" 5! .'É . P- G8" è? ..

²(p B(f H. C WU‰ „G: J* 9# 77 .(*G (5' P(' O >')  #° ." JÄUÄ ²(p $- µ'G Ê* . 5 ¼ .... A.

.. F‚Q F`o Š œD -Œ v'S6" : „'H .. -( FN - .... TY „ˆ Ê* . --` * .6 /ƒ` -N" 6" . „Q . 9[! W‚" 5' . $- ! : E! WN .. 5› vLo O /` D -Œ Q" : „'H .. -IG A$Œ (5' P(' O >') O W TN Ê* . „!  " 6" . J'* „¼ -N ... E! k'É 56 . -. 5› vL" † ." JÄU PG8oG >ˆ -H (5' P(' O >') O W " .. wo` ÆG ƒ'  . $p >' ƒ . H (G -` À AL U A Q -H.. . -(G .. 2 #¸ .! C¶ 52ša" <? ... O Z[ -N U A Q " . Aˆ" wo` ÆG xƒ'  .. PG8" ZQ ‰6 . 9[! W‚" 5' ... O /` D -Œ Q" : „'H .G y:" .. C E(: . A. -.. WU‰ œD ƒI" 9# 6" ....'É .... P(' ACI U A Q 0D " U . ŠY ƒ" „'f .... -I Š œD „H'S6 . ... (5' P(' O >') O W „... A ! JC' . Š. £? .

 #D Ê* !4 9 G E! .

j'V .S ‰ Z$G P. O W : . : (5' P(' O >') WH( .. P(..

. A V 0D P(' C' O 6 O .. „'N |sG : .Q WH .

(5' P(' O >') O W „< : E! WN PG ÅV" #} .. -.. ![?" „'Q .Q G # WH . œD AQ ..

£? BŒ(5' P(' O >')  >ˆN C' ..N" .. ƒ'2" F" F# .

. -. PSK ... .<G 9# >' J" . Š-)G 0D ‘" 0 w" „ ¿ .

 (5' P(' O >')  .G "- .. ' |'Q † . #D Ê* . -.. J! P( >') -f ..

'¯ ..S ..'K. P . Z/f .V- . . P(D [ H..

I .. 5(6U (5' P(' O >') O W 5 . 5i] .i! ..

O œD 52’ . 9 G E! Z/Q .H .. (5' P(' O >') P(D ƒ´ E! ... P- JG |'Q C' . 5ê ? 5x ? † ... (5' P(' O >')  P(D ‰6 .. P(' 5' C' .. U A Q J6ï ˆG 6! . EˆI..

.N" . 9G$ „` u 4 £ „G -N <? " .. 9.'V : (5' P(' O >') P WH 78 .

.. (6- . [G PSK ÅV" w" „" . >'G : WN !4 9..'V C : WN ..

... Š- 7-* 9Ä-* s ... 9 „..'É J* u " 0 . ƒ' 9SK " O <`( ...[! 7-* T( 9Ä-* D w" . P( QY wD .. u O Á .. 9# PN " C' O >'i) O W œD [ <? 0" Bf" ` . O W : E! WH ..... 9( O ƒˆH Ê* . -f .2" £ Œ - „ 'Q O wD .. [ Ÿ ! O . 7-L 5<N- -H ... ZSV § E! TN : H ... [2 " . PG8" œD (5' P(' O >')  „.. „C' -H O u< . ÅV . E! „< † : WN .. .. P( xƒ' -… . ƒ' PG >+? . N" eN „! O ... P6' [V" .. 5H . P( O ƒˆH F- 0 . O W . 5 WQ P? . AG< AC . 0A -Q „(S" -H .

Q 96D . [2 ..

I † .! .'K.I( .... P( 9 >+ [G [ U2 . u661 B 5' 4 -*" ƒ [2 ƒH ... 9 .[!o Q" " „Cà Ê* . ƒ .N eN A6# „6#" 9C'6 O .. P(D [ } (5' P(' : E! WN . 9 O .6 .

9 ..2 : „'H .

(N .

 C] .

.(H . „'N .

A-G" [2 P(D Q" 0 O : „'H * * * * * * * * * .[!" 0 . Š œD ÅV" „'f . P(* E! TU!  (5' P(' O >')  >¢ Ê* . Q .. ƒ .. ! . y6 ® S(LG ƒ2 Ê* .. -*" uC'< U . A-G -` -N L UQ à #¸ .. S(L <? .. |. (" G WU2 . y6 ® XYG ƒ2 Ê* . (G G : N 4 à : „'N .. y6 [G 52 Ê* .  I? . 56 : N ...... 0N UQ .. (P OP) E! >ˆ † .6 .  <? . " C( Ÿ ...... XY <? 79 ... „N Æ Â ´ 5' : E! WN . P(G -N . AB* .....

.iC¢o! - . Cš 'S 0 .. .

. . (< C½(G  'f F* o .... U) -`o ÅV" „< ... JC' ..(' (< UQ . ŠiY y:" . 2 0 . -*" uC'< . 52Á-'Q" TH xE`Á " „< 6" " .

 ¡° . P(' 5'o (5' P(' O >') O W ¡° 4 0 T" ƒ' TU $G P(..` £* .V$o -f .

.2 : ƒ .6 WNo . ŸD .

. P AN ƒ'" † * * * * * * * * * .N" .. #D .. ¡U >' „'N" #¸ .. T0\ -'? T0\ . PN k . u X" . Z€ ê„..... TY E! >' „ˆ . ‰ PNo .

/Y £'.. P .Q 2 . / µ'G" 2 ..

 . A Š  yS 2 C( . T( 2 † : V° 8 PG WB6 ...G .. PC'< -*" 0 .. Z(H – Ê* ..... Ê* .. GI P(' -` #D . T /Q w)6 . PN JG ... G< P(' „N+ . /C‰ - Z`" . -.. P(D ‰ 0 .

E! œD P  v.... - #C !! Af .S !!. Œ 9' !! Af !!4 9'.. 9 G E! >' u- : WH 2 #¸ . I 9' PG 52 .. Œ 9' .Q #D 4 .(8 P .. T $UG œD Z¥V .. Z?o .

 /U Aˆ" [2 !!.. .Q -N 9* " uI'G P6D . -N #D : ( #¸ E! r vL . 9 G E! ...." 96 G . -G " " ... £)N" £.< .. 2 0 (ˆ -G „ .

/C‰ )N . 80 . O 6D : (P OP) WN . £'... œD A G >ˆ † . /ŒD œD E! „.. P( N*" † P'`o ..2" ž C: -N .G P rn 56 .' . /N Ó" C' .... 9'. PCf? P* -. 8) < œD P6- .. PQ |? ZQ .. ‡UG œD ..

. . ... TU P(' $ U 5' .' 9# ..< œD „. PB‚ S( r'..p C U Wo ..  >H" * * * * * * * * * .. ... . N*" . P? Z-(? " . WL [2 >' E! ..

! ` >ˆH6 .. E! œD ¡o (5' P(' O >')  W #¸ : P WH W #¸ . ›H? 0 ]B < .. Hz':{ "nõ : WN ... TY 2'? TY „ˆ .....G /Q P' . A G" „'C! C' .. P(' ŠS( . 9?" WB? " £o (5' P(' O >') O W D 4 # T" . P'HÄ $$B v(ˆ . ƒˆH 5<LG ƒ* 0 ... ƒˆC¿ (5' P(' O >') W U .. .. Y [2 O ƒˆH Ê* 52- w< 9'2oG ƒHL : WN P?" >' E! . P(D E! ÅK( . PNV - )L .. 0 : WN . Å..

. 9# .V- .

} E! * œD (5' P(' O >')  .

. P-V" " Ÿ #o? ." : „H .. (" G WU2 " /f 4.

 . . k(+ ! «(` (" G WU2 D ...... O W . 9GH 0 < . 56 : WN Z" ! [ .

E! >' '(HÄ TY .p -`. O 6 : "... P(' .. P(' $ U (5' P(' O >') O W >' 5' 4!  !!... P6 iG e’* 2 #¸ . /U xƒ' W: C' . ! * * * * * * * * * .(' ƒ< . $N Ð" œD „2# .... P(' -p  81 .. /ƒ !* PG O .. P6´D Q  Ê*... žŸD E*" .. As< W‚ . P6C'< 0 JC' .. „H . 5'< . E2[ " œ¸ : (P OP) E! WN ... ƒC G 2 .

. 5U!  (5' P(' O >')  >¢ J* . P( |'Q ..... .... -'f " S 5' .. .. $N G" . '( ~ 5(' „ˆ -N * * * * * * * * * . „'V$ .. „< 4 P O E*" w" 5'?" .. -G Z( „+ ..... P … Q‚ 0 . 5'" P O : WH 4 0 T" 1 2" F- 0 ...... P(' „C' . PB œD E2# .p [2 E! a . O £-6" : „'H .. $N G" . „< 4 P O E*" w" 5'?" .. O £-6" : „'H . P6-Q JG P: E'H . TU ƒ' $ O 4 P O E*" w" 5'?" .. AQV e’L 58N † . $N G" : „'H . P(D E*" PC G .. P 61 EN 0 . Pa .

. (5' P(' O >') O Wn xƒ' ƒ') U .. \ U .... " " .. 5(' O GG #° .... C' T" „(G (5' P(' O >') ! : ( O ƒ+) C' T" „H ..6 ƒ' „N+ -N .. O 6 . 5¢ v'S6 : E! WN .. 9 G E! 6 0" . jŸD 52" /ƒ`  . 5<CS¯ A#D : WN . B. (5' P(' O >')  >' C' . '(' ’ T 5<6´ . 9# >' 6" C( : WH P? >'oG ' . 5 -*" uC'< U .. 9'G  ..(' 7'Ä (5' P(' O >')  >' 5G? „B6 . ´ " . xƒ' ƒ') 0 . f. œ? O !# ® WL >' |Q 6" ( !oi . ƒ ... „* } XY xƒ' „N+ .. ?(G „(G rS >' f.... J C^ '(' .. „(' -N „! ..

Q >' . G" ... ­  „a #D .. ! 9 G E! 82 .

. O Å /Q -N " „ . A-Q K ... ..

.Q Š Ž V\ . >' .

Q žŸD .

.... à Œ 9'" O . P '¶ œD Q † . GG ws žŸD 5 TN O w" C' . AQ wH' .. 9(' O G? 9( : H .... PG8" JG |Q (5' P(' O >') O W #¸ ... " ) ! . O - ..... 8'S 2 6" O .N" .. C ' .. . O -( G 8': 0D . O W £- " : „'N .. PQ x¿ #D ! .. „'V$ Ê* . CN SN P6o! Ê* . wo2 uH TN .  PQ Š¥ 2 ..... w P? „a F[ w/Q C' .. -f . \ U? † .. 9" 9?- [ 9(' x T t G" : WN w° C' 4 O - T" . JGÄ .. P(' „C' (5' P(' O >') O W >' kN Ê* „(C . (5' P(' O >') O W œD „H'S6 . ZG ÃD P? < xÐÄ P „B6 . AQ .

.. O œD N- Ÿ '" " ®G? D ! O W : „'H . 9 V .... Š-)G w‘ ºD O D ! O W : „'H .G .? . P œD . 56 : .... 0 : WN . „(HG AN- 0D %-*" 0" ®G? D ... 9 ÆG 9(' 9 " : WH .. >' A6/N 9# WB6" . P- JG „ 'f . P(* E! >' O .

Á Á? -Ï H{ { ] „ Ï iÁ*¿ Á iÁCG X ¿ Ï o{Ý 5¿  (Ï '{ Á „ Ï N{ Á+ {#D >x*Á n. PG x52 . )H Z[2 -2 . Á Á? x5Än Pc (Ï {D žD Pc ž' Á c o{f Á 'Ý Á 0 Ý "{ ê { Á 5Ï ¿ ¿ . -’ .z'V¿ Á c[ž c Ä{Už >{'Á Á * 5Õ (c*Á y Õ ¿šÁ 5Ï  G P¿ x6D 5Ï  (Ï '{ Á . 8': -G WH ! Ê* ...... Pi E! © $B . [ 5¿ (c*x .n 6Ï "{ 5Ï  Ï('{ Á „ Ï N{ Á+Á . Zo2 PH P(D TN A! " ..Q B WH vé iÂ{ .. ¿ xx Á 2¿ PÁ ž' žD G¿¿(Ác 5Ï  (Ï '{ Á . (Pi O ƒ+) 8': " . P* P!` . ¿ n'Nn µn ÂBÁ $Á {! Á -c Ï GÁ Ï c c Á Ï ¿ Ý c Á Á ƒc Z¿ ¿Áx? Á c[ž  Á)6Ï o{Ý Á Á ÂQ ÁC¿ Ý Á ȃÂx >{'Á P¿ ž' ... 8'S 2 6" 0 O : J G 2-G )H ƒ<¯ 2 . Á Á? x5Än 5Ï ¿ Ï c . ‰* Z- P ) ..

 4 E! E'N o Ê* 8': .

( .< WCª 9. # .. 5(2GD : 9H- ³ 9 $" 9(' WI ŸG . 680 ¤‚ „! . 5›'N o 52 5! G TC20 D O 9i?68 wG .?2 œD „' .. >'G 4 v-) [] 9© $$B |(" 83 ....

9o v- 9G .

P $ P?< .. >. w¥Vo . P . ...... P(' W WI „6" PŒ P „(H . P?< . Aˆ £G" ! . 5] P`" /ƒ` F" Q¯ .)? ... 9-V € 4 - Å_ : WN .

2Y #D : WN .

.[f 9'N " ? 0" 4 E2[? Z2 . !" P(D ..)? / .. † 4. 8 2B6 œD QV € . U : WN V° 9G .

. A-Q 0A I „! .. kN Ÿ N Å*" .  4 P(D 9?‰6 < k(! .. Pi( 0 £- X o! .)? C(G . (S" 0 Æ F- O : „'H +À Z- >..K 9'N Z-N " 9` UG .... T" - -Q œD A „! w" : ( E! $ ƒV" ƒ. (6. 9C› 5 P6Y Æ.. P* Wo  " [ P - " W- ." E'H ÅU J .. r C W? 9’HG -(. ." ? U C G £/B O *" /iÄ" i? (6. 2 < Æ P6" F$" : 9 WN . A<*+ 9*‚´ 2 ]N .?2 >' ]UV u' ..

. „(¢" . .. X S œD AN . P(' „¤? P $ .N E2# “ ! «(` 2 “ [2 C G " w¥Vo ƒVoG „')? .<..

 . A6(*" 6! JC' 'N" w w" #¸ .. $- Ð ´ ! /ÄY Z[2 . X' ®'* UND „N ‰6" S. ('C /QD .. A8) ACj' Á ..)( P6C Q " . Œ ` )N 5] .. œD „2# -Q ŸC" „6 J(G 2-G JH2i. A.S'? A_ 5(' H(' v':" 5*‚" „! 9# ..

N" >' \ X œD PQ 6" . A-Q AQ©  . U 6" . $G / ..H( w . A)(CN 0A SG |' ...<} „'I6 .. u i6" ’iS P P6C Q .... Z[2 € .. (.. „< . | 96o! T( „6" ...` #¸ (¢" C' . Ð" C Q ƒ (6." „' \ .?2 . ZG" . '* .. N6Y Z[2 : A*‚ „'N PG „* : WN † U A ('N .

.f /ƒ [2 D . U A ('N 0D P'GN" 0 „! -H . k°°°° : „'N † U A ('N ê„< . [2 84 . £- .. T" [ 2 6o . U P6" ƒ . Pi?Œ PG G Z" . P)K` œD ƒ26 T- A[ H(HL ¿„! D .(G ƒ' E ºo! .. ! " -… v'S.. 5] ^ E_ 96" . -Q . 9(D „6 O ....Œ £/B O *o .` ¤‚ of w/Q WS | C' . 98+" P*‚" .. H(HL !! .6 H .. NU' $D 2- < S. 9à 2 5à " 52`D 52 5! G TC20 C <¥ w WD C ......

-] ¦-H? ... 9# € ..... .. £*" 5›'N „<' 5› TC20 " 5C(HG 5½`" C'! : N  ' " [V : „'N A6< P „" . U A ('N „8 . . P( |'§ A6< -§ 5' G /ƒ' < œD ”K` . .

2 W? . 9*" 9C2G .V$ ... U ..

à < ( : 78 „..' P: .? A(i! Pi Bf .ˆ.

C¯ .

N" .. / .

. Aˆ" 9C2G .* 5! " . 2 ...

? .. (5' P(' O >') O W œD ‰ . œD ....ˆ. y..) >SK -f . £¯ .. 5C(HG `" AC . ¼ T Z¥ >' ES— TN -N P(D ‰6 r() .. Î* ´" 9# >' ί (5' P(' O >') O W ! . U P £(* : „'N .

V- ÐoG #¸ of . P$ PC' ! P$ F- 0 ..

.Q . O W : U A ’N %-8 .

P(' |'f A(! E': .Q † ..

Q œD PQ? .. Z¥ œD $ † . 5 " œD - P Ž .. Z¥ (5' P(' O >')  WB ..

Q . ´ " œD P-G U A 2Q ƒHG ..

.. -*" PC'! #D (5' P(' O >') ! . (5' P(' O >') P'’¹ ‰6 . - Z- (5' . 0A " Z- £# B Ê* ...Q Å^ P'Ã" } F- . 5] ^ E_ 96" 52`" ...25 .. £*" . A(¼ P(D „. G… ... „) C P(D PC Q PQG „.. G TC20 CN P(' O >') B -*" P8 #D ! P6" (G -Q . F" . 5› TC20 " 5C(HG 5½`" C'! ... r). 5›'N „<' . 5 .

.. ÂQ.. (S Z[] V H- ¢" ? -* .G AC’$ ^ ½$( Ø'– (S -*D „6! . 9? AN$  C'! .. 5] 9& |*" C'! .. 0A N © 9 Aˆ" 52 $$‚ . Vß r) ªG A/'À 9'N ! C'! .

V\ . -*D „')? #D ¢" ?<  „H..! AC’$ (D /ƒ· =Œ ˆ. ”— /ƒ` 85 .'N › 8 ? $- – (S Z[2 „6! i ]o ? " (S %-8? " -? ˆ. „6! .? ¢" . 9# . X...

.. „')? #¸ . ?< [Vo? † .... ' (S "H . v’N$ |~ -G W)?0G T< E'S? † .( V" . Xi. A-Q ..( ( } '< ½' .... ^ NSG ._ ¢" Q- A-Q _ (S Z[2 " ˆ.. a ]o ? ?< ¸ œD i‰? . .. + ![? 2$0" /a" b. 'C < |? . Z[› Î^ k'... ˆ.. . AC’$ (D /ƒ· EŒ .. I) 2- U . 2$0" /a" . ˆ. › E*? .. (S › „* . + o ... (S' P? ...

* . A" " AG" 6! / .. 2" .'H £U " „"" Q /U‚ " ... /G" " Q‚ " .

'N œD Wé Œ „6" . .. . 9*" 6" : P_ .<G Vß 9© ¥? " oG 0 ...

52€ £ 5<? 0 .. ((( ! 6" ŸD E*" 96D : P ..N .

.'N  Z[] E(f Äo )?" !" . P( „(GY AN- „! † . „6 .. k?] !# 6BK.LG . 2’` ƒ’6 -G : ( WN" Wp k?] ¥ „! ¡$ >' ƒ" „+ C' .¯ O /- 9 6" 5' 5 „6" Ð*" ![? C „(¢" \" . 9 "N" 6" ƒ<G" wD O : jŸD . " 9H 9‰. A(¼ JC' C' $" ƒ( : WUV „! . Ð8" Ð*Y . V\ .. 9’-G u?!# 96" £<`" . 9[! |(" .. C /$Y „2# w" !#" .. .[<? J<C ) b. 5 ’C ~ „6! .. $( JU 9(D E*" .N A( ! Ê* . ( >' O -¤ .Œ 5' : „'N } .... /aY œD '" ....Œ Ÿ ..... A(!# ! ..

" 5 .. A V O £BQ < ! 9(' $" ö F$" ¤ - G" O : E! V° .... £/$ E(f " O Wo" : E! 7 . £ 6 0 O € . 52D ? (6- .

.. 5€ 6oG j![{ 6¿ " VY (.Œ ! " . JG Å€ H(HL € ..

’ Z[2 .

/ " .. VY Cp  " ...." $‚ ºD . Nq #Y JG 5< $ : 9G*" œD E<? " <´ . } 9# < " oG 0 . JC' . JG © .

C' D [2 < ' L 9(6 „6! #D ! $-" P( C§ ZB ƒ2 /.( F$ 5(Í +© „(H" w" !#" . ... kS - ƒ. WQ . 86 .

 . 52 +L !" ! . +ª „6 .: ] JG 2B. C' . " .. ¼ ....y:" HG -H V\ . ŽU) ^ 5(' ‰ [ . .

. & P(' „C' ..N" . < r) .

..? JoG 2-G ... u Z2 : WH W)?G oQ. ($ PQ 9Q : „'N Z- ‚B2 Zˆ* >' P?<` O .N" . G8) j. PNUV" G . y)6 5 ? ...... v(+ B(Q WSG |' Œ ` )N P . 5] .'N ! -H (5' P(' O >') O W " .` 5(G ! ... i($ PiQ 9Q Ÿ „'N F[ 6" «(` . C'< 9'? -G Z Ÿ Ž  † . ª . Š-)G Äo k(! „"" N$) P© D >' P?-N .. O /` D ($ 8Y !.

. PH <G G" -Q U)' C <G ¸ . AŒ v <G G" ! .. JC' .Q" ..... A PH D . P'N <G G -Q . C <G G" ! .. P k)G /f C E2# 4 W. '( >' D .  Z- C " „N 9# v . -H Po . C (5' P(' O >') ]N C'! W" C 4 ˆ T" E2# P6 Po T" 4 W.. PH <G G" -Q A(< 5:" D . (5' P(' O >') O W œD P- .. W....G „B6 ‚6 Q* - N-)G (5' P(' O >')  " T . " . A$ ^  6! . <G G" v" T( : WH ..

W.© P6" C • C'<G 5'<? . ! (5' P(' O >') " .. .2 ε O W - .

W PQ¯ œD „.G . <G G" ) : <G G" Wo .... " P' 5] „(HG" ..' " . . 0 .. <G G" ‰ . L C „(HG" ... A( (5' P(' O >') O W - C |'§ /S  .... O W : C WN . P6< kN C (5' P(' O >') O W œD P-( ! Wé } (P O ƒ+) <G G" ¡o( .. ( 4 C 9'2Y „(HG" ) : C WN .

( 4 9'2Y 87 .N (5' P(' O >') G #¸ ..

P.... P O 5] „(HG" .. <G G" E¯ 56 . TÁQ 0 ": WN " 0D (P O ƒ+) C ! C (5'i P(' O >') 5› >'..)G o .. P(' ˆG >+ 0 .. P'2" E¯ .5¯ (5' P(' O >') P6"  ! ......... " . O W : <G G" WN . " A-G" <G G" „HG 0 . A* PG C( 6<. PGG 0 . ½U(  )N" -G Ê* U A ('N P?U)G . P'! PG >?" ºD . A(¼ PG „(?" -H W.

.: " ... X kN  A)K` ...É 5f 5<' : 5] WH . ! 56 : N !!.*c .. 9....26 . U) „ˆH6 C' 4 U)' ƒ. ’: " .. P" „¤  /<G „a wD : (5' P(' O >') WH .. 'N œD WŒ „6" . PG8" Ef? (5' P(' O >') " . £-* „ .f P6o< . £(H'G „* . P'? WUV ª Z[2 5] ‰ . /aY b. ') -*D . V\ E¯ k(! „"" .. G TC20 [2 . 9G - /H'! ... C( " .(. 9*" 6" : A¯ ! .....

GH? " .

U A* : U A ’N P(' ..¼" .

V° kN Z? † .. U 5N : ES' 9N . JG Š .. A-H? © 9 P'N S 9# " 9` 0 . PG 9C2G Z 9" F[ ”K 50 9‰. " "..* .. PGU: /a" b.H . 56 : PHG PG ... b.¯ 0 F[ .¯ F[ -.. Pa >' y .... E: 5N :  *" .

-V A* : A(.)? 9(§ " ... k?] >' $ Ê* ..© WH " .. #Y . O - G" U2 .. 9(D E*" C" .

N 6 E'H P 9a0 9C 9` UG . < 8) .. ÆG ƒ' 5*$B " +ª -G $ Q Pi F-iGY P(' 5'" -* .

< ]N" .. 9G . 4 ­Y O £(* 4 ¦< 50 : C'! -$? >' Î*" „! ... $‚ £V" : A u(§ -* .

! < .. PG ƒC2 O £i(* : P „'N xƒ' .

.. Wo ( 52-*" $ .N" Wo . -V 88 . ˆ 5 ! $- 5' -G P6" A !#" !! ƒa y? !! O /` : WN •G ..

.. 5’aoG 5½$ ¯ AC .. +ª -G AC' 52 !" 5*$‚ ... Pa ( Z- >' I * v' F< k . -*D +© „(H" w" !#o . V\ ¤B . " y. . < v:..

. 5'GH /Ä" ÎK`YG TC20 T- .* S ËC [› H  ! . - .. /aY b.* T- .. 4 ƒa „ k(! !! Z2 : WH 5 2 . ! ƒ . V\ /a" b." " . P(' ! Äo? [] < . 50 C /Ä" B(! T- y „N .. Ef? PQ I !! U A* : „'N P(D F- $-C ...f— P< TU - P6o! .. .H 52-*" ! A8) Z- - .. 52/a" y6 T‚0 . Pa * „ª P(D „.. 5€ [ ƒV" : „'H ....

. . .Π..

. /aY ‰. 50 b.. ”K Z… 9.L ƒ$ 0 : 9 ..GH.. Pa $D E': Å& ? A-(Q 50 C ? 0 - " . 9C2  0 AS( G A6 6D ! " .6 WH .N ..¯ 0 .. V" P'GH? 96oG £$H! . .

Pa œD C0 /Ä" ”K PQ >' B(! ..… ... /aY b. ..." Z[ : . 9?!# S( P G P -* (: . v’N$ -G P Wo P 9C G 96" £ 50 ![? (ÃoG N0 .L ÅU " .. Š: P' .

U r(8 . U „a 4...GH. .27 . PG w$6 .. ”K b*U? " W*  !" Z! 4.. ƒa 9‰.. ! . . U ƒ „6" 4. A PaG Z$6 P 9 -* /Ä" .& . 9*Y .. )VG .... Ð 9C2G w`" A*..6" ..

QY 0 .

.. (L º ® /(`Y ! 5 N 0 . .6 .[Q Z6 „.QY '. 5›ifD .

QY 9# .

? ºD . C( >-¿? - 89 ... 9G(Ä *" |' ..

9 ...6 Z6 „. .

..QY .? . 9G(Ä v6 " . 9s(2 WC¬ fn" 5¢" „‰*0 #D Ž.

 ‰6 ..QY 0 .

QY Aˆ" 9# .

PG PHB? k'<? .? ºD . ('V- )G 9  !" y(ˆ WH IG u? 96" ...:" TC& " . 9(+ |'¶ 7Ä1? - !! 9...

.6 ‰6 $  !" P? TS E(?G u? “ „6" } – 9Q‚ " ? 0" . .(-G . T: œD 9G8" -? - ... ?(G <$ " >' -*" u - Œ ?$ <? 5! £' " E_ } .....8Y /012 (Ã" $‚ C'! . : [ " . >'G .. 9 . . TSG $‚ .

.. PG !4.. P P6 ... P(' Ä" .. 66 C'! Pa" . ! .. k(! T( !! WCp [2 !! O /` .. P . U A (¼ AGÄ 9* >' „" !! | 96o! 0D Ei(S +  . A*. F" " P(D ?o " E¯ F[ œD o( " : (5' P(' O >') WN -N .

TS ”K` £$ . r’ Z[2 .. P: >' Ä" .: '(¼ $$ .. . 9'QY .  „.? . U A (¼ A* AS PG(Ä „CC A £‚ ...... 9N# *" . AC J-... 5 „6" . 9'QY «S.... P(' Ä" .N PV" " PQ‚ " P" " 5'? 96¸ .

 ..QY " T-N } P ñÀ 96" P'… C'! Pao . 'L ..

© 5S. Zˆ*D E? .

Á-¿ E2[ P? " . 9 Š[ . £ˆ* 0D |'· rž' *)G !! -H Z[2 !!. %ÄY >' Äo .NY >' P6" " .. O /` : P . T |'¶ ˆ* ... U A (¼ AÄÄ" „" – 9?H- -*D „(G ®'V$ " – 9’N-" -*" „(G „'V$ .. ŠUS6G +L 5'< -¤ „C ... ( /B P6" 0 Ê* µ? 0 P6 < ) ... +L -" .. |'· (*" -N .. ( Ä" ...

N .. 9# .. P(' .. 5CN #D Z-(G [V . 9¯ y ..

. ZÁ- .Q .. - >' Ä" .. Á xN . P('6 P(D . A*.. ! . .

. A*. A*. P?( ‰6 „‰*0 ... ! . AsQ ! . P(ˆG P(*? " . P?$(N Á ¿* ... PG ... Z$0oG 9* „" . ! .....fq iÄ" . 2$0oG „" ... P(' Ä" ... 9V" ‚ £-  ÅV" . (' Ä" .xN . A*. ! .. P?( ”K` „! 90 . P(G" - U A (¼ A. A*.. ƒ !? Qo " .. . P(' Ä" .N „" .. A--Q AGÄ | .

.. Z[2 „ ... /S iG 0A iC ...G 9# „GQ -H ... Ä1 < r(8 . E(Q" 52Äo? „" . AIi A! .  $-" . $ " Z[2 : WH? -N . (' E 'I ÎK`"  . P(' .. ƒ ..

. (' $` >' .. 9 2‰ ® /(`Y V ... | . J- 4 k(! ..G . oG PQ‚ -G P" .

)* .

--Q '* œD .2[ u E': PQÉ -G ... ( P'(f f' P .... AG` “ ƒC G “ -(· - ! . A--Q A(G < ”K` .Q . N C! ! . . 6 '*. C'! 9 ‰ 9` UG 5'! . f' uH ¡( G P(G >' Ž # PG „')? ... P'H ® ('< <..

((S? . |. 8’G uHV *)G : „'N „C G P(D ê„. ZS 8’ „C¹ ¡( E! W" . P6‰*U [ . '* ƒN# : 9(' OG : WH P?Œ y: PC "-G † . žŸD „.. † P? >'oG ­) 'L 8’2 5 W" ('< -(C yV" !! 'L r’2 ²D .. £<`" ..   !" kN.: F[ . Z°°° .. " ` .. „6! Ti( 9# '! ' à" -N P6" - . iÀ i ..!! O /` . PQ >' r...(  J? p -(· - ÅÉ -H . WH : WH . WŒ S P6D O . PG(Ä vB? k'<? J< .. ¤ - G" £<`" : C& WN .... /H' ÆG A*‚ PG w!# } . 9# " 0D .. P GU >' ... A-Q Ä.. P'N 5*B? . [2 >' . !4.H ...?Y [ „8 ....6 8’ „6! .. P6#" AH WB 0 kN. P'N >' >SŒ F[  - )? 0  AC’$ P+" ..

..I6 ! (*" < . A-Q .

 œD Q2 . .... › 5 <6 $ .. 56 . y G ¤ - T-N . AQ -. A<À AQ? < ! ... 5© E ! k:G 5<8 . >' v(+ .  *" .. Z[2 ´ ! (5' P(' O >') 5(‰ v'^ E* D „'N D Ef? 0 .. <} 5$ JC' .. /Q P< . ! .. 5]" 52$ !? . -... JG (5' P(' O >')  >V° .. A- A H -. )6Y Q. .. '<C' . A*. TUq J W" .

8! 91 .

C(' 5. F)6Y (G G - JG y G ¤ - JG >V° .6 „6! ... 0A -. . ( 5›'N ....

..< P(' œ < P £? ¤ - . ÅB " - ¤ - " - ƒV † . PQB " P(' X !!.. r(8 .2" !" 6" ..)6 Ÿ 5 No . Q‚ -§ 0 ..)6 [K . … ¥V ... J. rQ .... 9 9'2" 9 O £G : ¤ - WH . P.. xƒVn" F" : ¤ - - WH .. Š >' uj$¿ . .)6 Ÿ vG" P.

H # ! P< . P( Q? W " Z- ) .. Š >' - P$ . rG G ` E2[ . * G † ....

. ÅB 0A ¼ Ê* . / ( H ! !!.. / 6 E(: Ä" F" . ( | ) AŒ |( P6 ....‚  ¿ $Ï P(' ... TU U) P('  œD /Q † .. .. EN .. .Q\G ˆG ` u . A*. !C. ! ..'H $(S0 Î. . Z° W" . " 4 5( " : ¤ - WH E(S Ä" œD ‰ . E(: (5' P(' O >')  4 ¥^ F" .

.... P?… P !¥G . /$ " -. -f . L 1 . |<? „6! . ! . Z- C 5¢" .... + „6! .! '...Q .. )6Y " „QB? .... 52-H #¸ . " V\ f ..ˆ Ê* A*. f› - 7-* 2 ÅB " S k(! . " G 5Ï c" " WH .. O W : WN . P* -B " (5' P(' O >') $o .. ˆ A2# E(" " Q Af* „ u" -H' : P?… P ! k) 2 ¤ - WN . (5' P(' O >')  Ef "4 N-" C " : WH . (5' P(' O >') ! C › H ® 5]C" 5] -H P6" . & Ef( . 5] P P6" ¯ 5'§ ... J! . I [] . 5C(HG 52 .. A6(*" 2 (5' P(' O >') ! 92 .. 5]C" rmC'? . ^G 52{!#{ .... P(' !¥ „'8 . ¤ - •G !!. /.. (5' P(' O >')  P $ † .. E2# 6 ‚ : WH .. 5'..

. T" .. (5' P(' O >') O W 2-H. (5' P(' O >') O W ¥— " v8 ? 0 CI (< ¢" . . 9‰N6 " 2< .. O W „? : H .4 Wo . wC6#° 5! U" : WH : Aˆ" N .. ..... 2" mI) .

. (' ƒ') " >' (5' P(' O >') Î8 !4 „$ „? -N (' ƒ') k(! .. 2¥N >' w$ : (5' P(' O >') WN .. (' >') Z$ . ! O - A I Z° D 'C ..('G „? i< .N" Ê* P C ¡U)iG 5] 2 .. 2¥N >' Z.

H Z[2 D : (5' P(' O >') WN † . '2" >' C' /'À .Q B O D ... ... 5(' ki(! .(+ " I) .

9(' O . 5‰" ' ...C [2 œD P (5' P(' O >') Z" ` 2 .

. } T(H' 5¤ <( : 96#" |Ã" u$ „ª C [ æUI /UH  v 9Á¤ ØÝ . Z[2 ..S 0 !! P6 .

S'? >' $ " .... A6(*" -H 0 C¶ € ¶ C'<G 9. k’S 52- !! 8’ 0 0 . Äo . 66 H(N C'<G 5(' „(Ä" .

. QfÀ .G ... /012 k’S S . ] 5: 0 .

© .

.. ..V$ . C ÎK`" ( . ! C( œD ƒ¿$ – P" – AG` " i K( .¯ k .. PG ƒ.. P¯ !‚ Pï UŒ S 6" P(' Ì . PH: Š >' .

. WB? " . A(: * . 9(D $" -H /ƒ` uf" D . P (G ... £<`" : kS'G ’' WN .f F( P6" " .(Ä Ò C' ...

.. 0 : -V WN !!.Qo ..6" -(!" : 8 WH !!.6" ! . y 93 . A$- ƒ. $- 9.. C'<G v' ....IG * P WH . 8’ -V b*U . : A -V . 9N 8’ „C¹ ... -V PH- E6¬ / >' |'Q !4 '(¼ S 8’ 5? : .N S 8’ A!- C( œD A E2# .

. eH WCf' Ag*hij. < Ý Y A ! |C8 ÆG . Z-+ œD E'H6 . Žf ”K µ'G C .28 .... / ' . P6& EN .S AG >H P6" 0D . „< $< U . ! : P6 . / ‰*U..... Z-* $‚ #D /ƒ : A´-N N 5< .. P6" .. A*.

N /ƒ .

 >? " W8 ‰*U .f? C .. (' 52/Ä ‰ .S .." . < .. ® . ] šG ”K Ž. › ...fq æ. ’ '(Cp /(`Ò A*.

. ´-N ƒ< „" 9* „(G „'V$ . " P6 !!.f— " ... 5 E'S? *N ¦-H? .< 0 F[ /UH  <? " P6 !4 ƒ< I? #. : WHG 96 ‡.. š ƒ8 ® /(`Y " :U A ..

.. 5((((-N -p 2$ .. *N 9 E'S 2 ƒV" . !! --Q oG P2-? #. P 8  œD ‰G 5Q¯ À >' .)6  !! --Q Ä F? 0 #. " >' 9 v. P(' v(' "- Z † . P' . 2 (I? (S 0 P' . 9’° -(.. A! vG ...I . ( H’ˆG ´ P' . ...? <$ - „ ..

. „C " A V .HÄ" |( .

.N . .

S P?( k(< " . 9# .. A´-N PGÄ ! ..

 ... A‚ ABV P + P A* ‚ U A Q " !# !! ‚ B^ [2 ! : k(ˆ WH . -§ 5' k(ˆ' A‚ P'2" E': - E* .

V- ƒi2 ) P?S [V" [V" Q . ..

.. P . !- E* ( B . P( ˆ F[ /6q .Q\G P( " !- E* èo !. . W P < F( ÅK iC(N P $-  #D Ê* – A2 – !- E* œD $ › ÅK ( P o+( /.. C  S.

.. 6?° } N . 6H C:" F[ O -CL : WN TS k(ˆ >6 C' 94 .!o . P..(+ œD PG Q B [V" † .

. . £?° } O 9ÁmN : WN BL Zêo? - E* Zxo : P(' $$? U Aˆ ‚ 9[! . „C " A V .." 9Q . I’‚ £( ....!! 62 ¡S „6! . Z" . |G £-'Q .. .

N 4 P(: „6" .

. . P?( G › E2# .. Z- ![? U Aˆ ‚ #D . >?. " $< P(D C Æ... Z¥Vo ... Aˆ ‚ U A Q " !# : ’B ­) † A`" A-H WB 0 ƒV" v- A6U „G" ... P' Po † .. œD „. C * A6U „G" ' Z[2 . 4 /ƒG u(? . °°°° . [ '' 52 ½B ˆ. f. ž ŸD Q? U „QV #D .. Z2 : WN Æ. Å^ $" PU! ’B >¢" C' . ] H- ‚f „+ A‚f " " 9[! !# . › Æ... U A ('N Z- |'f .. 56 : Æ..2 !! Af . ®V" Å‚ Q A6U „G" . ƈ >' ’G" -*" ƒ+ Ê* .... WN . SV ' „6! ... P?( 2‰ . 9' › 2[ " A-*Á A-* ’G" |C'? ‚f Z[2 „'f .

 ‚f „(G .Q P" „B6 ˆ.

„(  J< 2 ˆ. $" C'! <(" /ƒ· Ÿ ( 0 6" : /G ... C' ... G QV „ C' O *o . C ¢" Ÿ - ˆ 5<" .. X. ] „$ (' „C' . j<– -N ƒ2 #¸ ˆ. >' TY „'V$ .

.. A(!# A.... 0 . . \ 5!/B . A*.  Ž. 9( 0 C( .<G „H !!. P( *o ..(S ! .. ! . B¯ . s( 8’ " ... E( P6 : '< .. /ƒ rC' S+ #D . PGÄ «! .

(5' P(' O >') O W 5 .V-? 0 .. 2S ƒ!B 5. TUD * . P( 0 P!? /. C ? „6" Z[2 .29 ...

.. P( 0 P!? . r(8 . 5( 0 C( ..¼" .

` 5<G .V-G 96fB [ 9s" /UHÄ 52 5! . 9 " #D 9'I 95 ...

.. /N-Y -*" : E(f !4 " T" . '* 5! T" . P-2 u?/Q : WH 4 À !! -2 : WH( ... O : WH !4 ... °°° . Ž‘ !!4 ²D : WH( !!. p ƒH- . p T" .... E(: : WH( . p 9H- : WH( .. ... 9( 0 C( . ? (ˆN >' 9 PGf C . <´ " .. u : WH .. L T" .. "" ...

 -G ..I. ( G . " : PQ‚ . AQ*D 9 E T |'¶ W1 G 9Q*" A/ Y $$B -N .. 6¬ A Q ! .V-? 0 : PG ­)? " 9 . /UB $- |'¶ „! w" !#" .... Ã* „a w" Q- A( ½ ! .6 9Ä-_ 0" 9(' OG . t : WN .. ... 52-*" k?2 4 56 : ..Q" !4 ¤ 9 .. ( !!! ) 9C' O .

.I. ( !! ) Ä 96 O . 9(' >+ O : WN .6 ů U(< 9# ... -G › E2[ " 2- -N ! P6" - ) . P .. / -G £ê" ... ‰6" 6" 9G8" 96" ‡ „6" .I6 '2" „( . 9C' 0 O : QB „ˆŒ .

. U! v 0 PU! " „ ¿ ‰*0 : Po 5 A-* " .. P6" „!$o .

 4 9 - # 4 9C'! . -G 9Q I? #.< „6 !!4.<.." „'Q .. P( 0 C( .. .(É" +L œD „. P.

.V- A-*" Y PÁC*c O < Ii Xi .. : P(' v(N-G PQ_ U .. A¯ AGQ .. Aˆ ‚ P' X. P+ Po .. 2 u . O -CL : C'<G 9GQo . A. e( G /ƒ` ..

... G ... 9# € !!.. TUD * 4.. P( P!? /. !" r+ 4 eˆG Æi i6" : 9 WH " ‰? . >6 . u ..) " . u? # !!. Ž¬ ... " .. PQ*q ƒ- !! Af .C_ 0 ®  2€ " . P .

Q" P6" T$ 96 .S' ƒ$ U GQD .

. W1 T- [› u" 0 : Wé )G Po .... P' . „8‘ . -¤" Z2 ... 'sY v(N- T- u" ºD 4 P+ Æ. 56 : WH( 4 . T |'¶  T" A: F$ F[ ..

.6 >' Po PG 9C2 AN$ „! D P kH P6q A- „! D .). P(G 9(G $. 9(?? 5! 4 9 6 5! : Po ( . p ..

. ![? #.. 9 6 5! . v(N-' ƒ$ 0 † . .. TUD * : (5' P(' O >') WN . T" P'( Œ 6 " .H? #... P( 0 P!? /.. +ª $-G 0A I „! .. .. -? } PÄ-* A6Q . - .. PCf* ¥!" +. e? 0 !! P6 < . U ..

. œD . ƒi(? ƒ.( B! " b(._ H'* œD ) -G ZV" ¤ - F- [Vo " .N -.

G . £G" 9(S 5! 4 96VD $- 5! 4 5<(G " 4 9" 5 TUD * : (5' P(' O >') WN : P .+ .` „H. ZC ` ¤ - ! 4 W.? .. / -G 52-( i .. 9# Po " „(V . .. ] ƒ$ 0 's" Wˆ.

E Œ 0A 1 9o #D : U A ’N ¤ - „ .... . ZV" ¤ - E! . P‰. P( 0 P!? /. p kjS' " J< .S' .. . A( A$- ¤ - ! . WN . .* Ê* 7-L P(' ! .... ¤ - O £(* : A... .H . $" !! 9( 0 C( . 9((¯ O : TB& PGQo !4 T( +© Z- «( : WH .

.. P?!# P.V-? 0 : U A ’N ­) . -(. ? 5' 7-L ![ " - W* ." ˆ*" Ê* .

0 : . WN ..G . -)N" .. 9( 0 C( ..

. : . u" ¤ - A. WN !! 9( 0 C( .V-? 0 : .p $o : P(' >![ P6" ¤ - ‰ .

. AK. )HG ¤ - w¥V" ..V-? 0 : ¤ - ­) !! Q Ê* C]* [2 WB . .. V" Y PC „<8ˆ .

C ` 97 .

. V\ s` ... -  .  ¯ < ..

V- 8 >' |." . -2¶ 4 (33) " k(NU.

.? k(! .30 . P( ® .

’ "H “ [s -G “ Wp 9.?2 ÆG W A6(*" . /Uˆ « |'·  ..

! . ˆH -*" - / C( . P6¬ ® S >' P+ PQVo P(Q Wp P... P(D . Wp k?] «( [V" $ . PQ I? ` œD ‰6 C' .#f .G ....?2 $Q PH+ ... 5(G * |'Q . P6< PQ" . 5 7-L y:" .. P 7-L U A ... - <8+ * 5! œD ‰6 C' – «( .. P6¬ F[ «( ! . $ * ! .

98ˆ „NŒ . C! “ žŸD P . P6¬ Wp P. P?( P „! ÅV .?2 + -N . ....

. 2 Œ " .. J( . k?] `` >' E< " 5ˆG $ Q . P" F[ Å- r. ()K V\ " 'V-  [2  ! !!. † 9?( 9 E! " ƒ(S C .. P'V-G ‰ .. " yH' ‚p Q" " : E! -H * " .... „<8+ ` 4 #.. "O !#" " ... Pa E< .G . F-? .

" Z.. ¤" [Vo V" " (H* r. " : WH( " : " WH „6" " 9o ( 9G .? " 4 9 4.

) -N . .'Y [2 ..

} 6' 5S  C¶ 4 5 .

Z-H...6 k(< . P $). Ef? " W* ..? 0 " /ƒ` 52" . -*" 9 ( .

.Y „6! C .. /N-Y -H " /-Y E <G . kN. '< P(G 9(G %-¯ " $ .B ) 0 " W* . Å^ A(!# ! ... .

2 ? 0 > ( A– V° + œD WH60 " ..S . J('(. W1 G W1 GQD 2 ..

.( Ÿ -Q . WY P1 4 F 9? 5! : U A 9o ' ..' E(Y *" . I .

: 5 ? kS'G P .2 #.

N ..a' )($6 . )*'6 _ ()# `!C E9 " ^E " [ ) \B : Y)%Z ( 33 ) 98 ... `B@C " Dbc " .

.... 0 : WH( !! W " . y" " -" < ..? E G 9# " - .

 : .! TY Z[2 ?.

W .N ..

.L " b*U? 0" . Y ƒI 5<8 F[ 2 W : . P'QY TH? .V$ : WH( ..

ƒ  ..LG /ƒ' T( 5." ] .(  9o 9[! .L .. Z2 ) .] . WY P1 > . A8(8 |( .... ÅÉ " 9" . V" .  " " . ... 9... ... ( 4 /![G kN. 0 : WH( .H .

#. : Po .2 ... ƒ D < : .. w¥V" /ƒ` W" !!F$" 0 : WH( . 9(' ![ ..

. ƒ'Y +. > ![ + .N .

V\" JG (G ..V-( 2- .

 Z[2 .! N Œ kN.

[<2 . ...N .. P*… " Œ kN.. P( 0 C( . P A V < ..  Å^ (S 6 . Å^ *" .

31 !! 9?( T-N" !! Z : ]N C'! W" „6< .. P* ( E! !4 9ÄÄ" Œ .V-} „('G #D !! -H? 0 . P(G .. Z" : WH %ÄY " ..

.V$ . ... „. O : WH P6" " . Z$0" " .. < . P: PQ‚ P „m-N . i #i. O /` : WN .N -N .. '* .. (< . !!  [2 ƒ`" !" ! . !! Z[2  *" |GU 5 '? #. «S.

('N r'. P!. yoG /ƒ' . Z" 4 m‚ ®K: .. ..

!..ª #¸ . ( U A © .

eH k() Z[2 ..V$ 4 ‘ £- : WH .. 0 : .

ÅV ! .ª E* WN .. 0 : WN 4 «(SG £- : WH ..

/ƒ` £- : WN PQ I 99 .ª r? ²( ..

P!... A6 JG"  !" .

Z$H6 -*" 5' $< U ËiÄ" P6" !# 0 w" 0D .. A. 5’$ ... .' P" wY /ƒ` P" A-G" Po" 0  . /ƒ` Pf " $< 0 .. s( Aˆ" S (6 . Z$H6 <G 9fB ÆG .. AsSV P(' „ ® ¥L SH6 0D k(‰ . ‰*U.. 56 .... A N A(S AsSV 0D -(....  0 . C NU WB? 0 .< 0 .." . -(Q O : $¥G WH( y0\ s P : A ! 6" P(' ËÄ" -N P. A P( „SH ® 0D [[' TS  U . /ƒ` >' )N P( < . -*" y" . uf" e^ 5f* . AN A6Q ![ $< U .. PSV U /$" A Po" . . p 6 T" U A : P'‚ ......! Po" . Œ . I) < >' vN- . ..ª " ƒ 6 ....

p ƒ' .

 X. C( 9# .HÄ"  Ê* .. (¼ ( .

 .

. %100 24 A.N . TS *" «S? " X y(+ Z‚ D . T( - >' JB J.(‰6 (G < " PQ‚ - .:" >H " Aˆ" 2- .. 7$*Y ...(‰6 ].

/ƒ` .¼oG PÄ-_ " X Q D ..

Š  PS— ..! %100 52- .. Z$0" 2 9[! .. .

.! . P . P’U‚   0 P6Y ..

[ P* [2 ! [H >' A .. ‰*U. ! $H60 P(' !" P6 'G P'!" /012 -*" m)N D .? „6" #D !4PG ..N" P2! .6 . $Á Y 0D /ˆ( 8.´ Ê* . „sC A? Y ..) . H(HL P .. P ¶ 'H P(D .)? F" .

 ( 34 ) 100 . (34) . eN A: (5' P(' O >') O W .... P!? 0D P'!" Z` D .! ƒi „i! #D P? F[i vi'? 9H(i : 5 (5' P(' O >') P'? W* k)? ƒ2 ( O ƒ+) ’ " „N )i ! 56 .

../ƒi WN PC' . /ƒ` . J ? (5' P(' O >') O W „-V -H O : .

..! '< (Pi O ƒ+) |6" WN . eN xy" Ÿ WN O . eN As(` mƒ' . ! [<2 iV . /ƒ` . <6 " ƒI [<2 ... 0 4 [! [! „' : P ..

L >< . /SVY < " 8() £? œD $" 0 9[G 6" .. ƒ....! AHN- <? 0 < . † . (6- Y F œD ‰6 C' ....< . Y ƒm– " $? .. W? F ˆ*" C' y(ˆ Œ P'V$" PG „* k(+ 9GG Š: . * 5!š : WN >6 C' .. 0 : WN 4 £-‚" : „'H 4 f.. 0 .. PG` £< / o! P ˆ*o / E'S . Җ 5Á i : WN P'V-G . f.

 6q [2 .Q !! $m¥ 0 5<...(< : WN k(<. $ 0 9(G Å— ËC? . † . œD „.

.H G ? 0" . $H60 2< #D . Vß P-N † ..

. ŽN  P-N [! '... ` Œ ..'I P(D „f* D < . Q ƒa u" £c D : u .'oG " .(¼ yUIG P..oG " . J C8 .. TN" WG : WH ºD PG PQ -*" >' AsSV b*0 #D (5' P(' O >') O W ! . [! . æ.` ÄUÄ .. œD . -.

N" 2- T .  P'C (5' P(' O >')  Å‚" o PˆG ƒ') .. P?U ε  $ (..(! - 6! .

. . AN 5 -* . A6(*" S. A6(*" T) P6" (5' P(' O >')  Q‚ 5½¥Vo .Œ -N (5' P(' O >') O W [2 : Æ 5ˆG WH !...(' AˆG T . P6# T-H? P O ..

..! [É † . ÅB?" 6" : 52-*" WH . AGB >HGo F" .. $' AŒ.. . T .

! .. P'! . AC’$ To 6" : V\ WN ..

(' TNo F" . ..

ZN (5' P(' O >')  µ' : WN † P(' ËÄ" O -C8 . ( U U WG ... Z¥ >' TH .(' T6" 0 6" : 7 WN ..

H ³ AC [<2 ) !! TN" WG 101 .

/ ÅB?" .. S" T" .. T6" ƒ'" u< . [! [! : N TN" WG . (35) u |(' ® EŒ C /C i œD 52)G" ..... P J')... 0A Q " (5' P(' O >')  b*0 . Z$f + œD 52-*" ‰ " . V° T .. 5½U /Ä" .

.! |( A:` ‡` .. /0 º¸ . JH ..! „ ( A:` : .... . (Ho .. -. 2-( 9# „'S .. Y & " $" .... 9ï 9'2" „(S" „s` D : ’ „H !! 2/0 .. (5' P(' O >')  ’ „o !! L (< C' .. 9# x¿ ( i(' ‡` . P6'. W} (? " |C'? ’ œD ..... 5’aoG 5C " 58ˆ.. !'À A " Q G „6! . >' 5* (5' P(' O >') Ef .Y oSV [2 . Ÿ /0 < < . G /f .. 5½U /C œD 52)G" TN" WG : (5' P(' O >') WH : WN ºD . C 9#  5' . (G : ’ WH . W.'? 0 .. W. O . v" . (36) 52)G" . ƒ 5:` œD ®.. Š v? " $" . ( U W° . >' (5' P(' O >') O W TN † O .. P(D P-? 0A (37) .... 5' .SK " . „$ 96" T$ 9 /0 F" : WH ¥. 9# Go '2" p ¥Vo 5i . H ï ..

... U * - (? * : (G ‰6 'C. › . P |(' .. (38) ‡` ’ ‡` D . . 9QB WH? " ..ˆ? 0 -(G )G Žm .H ) TN" WG . [<2 56 ‰6 >' u (Cp ! ..

6 $<6 6 Q G U Ef" 6" : . PB !!.. -f . Z-H. U)' . A-G" -f ..¼" C ..

. g 8 /' `9& fb)# DL/ ( 38 ) 102 . £- WH? " !! Q ƒa u" £D . u ) ABC ( 35 ) DL/ ( 36 ) eE ' fE ( /' 9 g (P `!6 AC' h& i'j AC'( d_E H kWE l k/ mLb AC& 2 E9 : d_E ( 37 ) .C.

4 $H60 Z< #.. WC< ¯ . : Wo ? " 9 v¯ .

< ... A6¶ $G / : r() . 5<8 /ƒ` P < " $" AS( G U A Q " !# .G Ão ... ¤" w ˆV" Ã-*" / ƒ ? œD -C . ”HG 52 P6Y : WNo . $ /..

ˆVY |' PQ? -N * Z° #¸ ....Q . E)( o< W P(' . . P . 5H: ' |'Q † .

.` .. ¤Y .H S < . 0 : P WN . ˆVY ... ¤Y . V° ..` .. " $" .( . ¤Y .. 0 : P WN .

 6" : WN .G[! 9? 0 ... Ws . /g 9 ... G$ " T‰ [2 9f .. 7(^ ‚f? E(S >' H? '€ ! .N" #D !4 Š. 680 T" ‚.. 52-*" X #¸ . '€ !! Žp .!! Am#n" <? 0 ...' - A Q Z- -* . PG TC20 Z œD QLG 5’- 6q ` P6D !! . /.G# .32 . : WN .

.' 9 *" . 9G+Y O 9$ !# #D .! " . ‚. -Q : w WN !4 r .. 9$ !# . y). 9$ ![? . ŽN . ë : WH 7 " 4. 9*" . /G° ÄUÄ JG N ... -C© : Z- WY WH ... ...... AG'" *" 5" ..

.. T( A< -I?" ˖" -2 .<` >' Z" T-N P6Y .. F` J'C? 9( . 9Q‚ . 7 P6" 9` 0 ..

 6D ØS— - . 9[! . -f . " P'§ .. 9?U >' b* #D . p ... U) E(I £- . 9[! ...'oG ZoSV ð . 2 P?< <. >'G ...

V-? -? . - : – U A – P ..

TY T . -` !! $" AUŒ - < 103 ... /8) Ð" C(V . -'? Zo? " „'Q . ÅV ‰ " - Q‚ .G XK.. $. - ½-` „6 Ê* "..N ..

. P ..!! $" TUI  k(! E Á f   .6 œD . ˆ(G" à #¸ P?" œD ‰6 .

Q ‰6 ..6 S( N" !! £ Œ - [2 . P .

 !! P „'C8 $" .

Q › ì‚ ' . ..

 . PG8" Z- (5' P(' O >')O W >' ..

V$ Ê* . -. œD E2# ..

Q .S+ !! eN $" ( < „(G .

O W : WH Ti½ T- . P?" .....2" 6D !! $" AUŒ ƒ` >' - ¡" D .. P(D (5'i P(' O >')  ‰6 . V° AG'" . V\G ‰ * W* ‰ PC " >' A$N ! .

H U A P ..L P ´ " $" P< .p P .G P'< .ˆ "- . . P ..

¯ .

Q .

§ " $" 4 T Ï.n G T" 4 .

KG T" 4 f`YG U A P .ˆ .

 . P E.2 4..

. C Wi* P" <Y 5*B? .Sˆ 2 #D . . $ Ä° P(' .

. P?" 4 .Q #¸ (5' P(' O >') P(D ‰6 .

GD 9 .

. ¤ : WN 4 $" ( . 56 : WN 4 ¢" C : WN ..2 : (5' P(' O >') P WH .

56 : WN !4 9# ! ìo : WN . Š" A-i /CL N - k(< .... ( . AÄ6D A!# ¤ '! ¢" T$ : u . V° F" ( |( . : WN ... 0 : WN 4 Š" ( : WN ..

.8.Y ¢ k'— P W‚ U .. U A ('N . Š" 2 Z$-Q" < -N u . Š PB6 < " > : WN † .. ) .

... (39) Š PB6 [2 9G . - [2 ‰ .Q < . U  A(NG .

P?< <. ..' : (5' P(' O >') WH . P?" œD >ˆ . 2 PGQ 2 #¸ U A ('N < ..p [2 ... . H" N ..

Q a nB 4  . $ ( 39 ) 104 .

V° T ..G" 5Ä-¯ .. ^ ..

P?` 6-*" ¡o . 5½< <.¬ (5' P(' O >') 5›Qo .. N- 5!-*" ˆG : WN " .. V\ L /Ä" Ê* .. T* + 5"" : (5' P(' O >') WH .. 56 : N . › 5Nq ÌH Q¯ U ... ‚ P(' !" ... Q" P( P P?" 5!-*" /‡ F" !!4 Q" P < . Q" P ! WU* + 9[< : WN .... PG8" (5' P(' O >') |'Q . " PG . O W : N G8) Ef .f ... Z!# À ! .

C G . r' >' H. ²N (5' P(' O >')  JG ': -G Y V° . (-L )N %-*" „N .. PG8" ’CG" k" AC < œD (5' P(' O >') ÅV ... C6" ® /(`Y r) - P Å-? .? .... (' H.G . . < WV$ ²N 5C ..

‡` >' ..?0 œ? F[ ! .( 2 ²N E6Q r') $G >' Š.

P6'H 0 -. $ " • .? : ..( (5' P(' O >')  v. œD 5Q$" C' . œD Q " $" < . C Œ -. JC' . ¸ -..

2" TUq .

V$ " • !!. ..

< 8.. ‡ Z[2 GG 0 ...’V N ²N „6! .. < $- [2 . JC' .2[ $" PUD -? " • . ] vS 0 . œD .H P6¸ < J!. 5› wo! . /` JC' . " 5'? .. 5] W0#D JC' C' ´B2 ¢" 22 ® ‡ 9# Œ œD [] .. kS' œD Sˆ? ²N „6! ... -H ‡` AHˆ G8) !" ! . 6).‰ " C'¯ 6! .

+ " 5] ì" < .Q P(ˆ´ -H E< F[ .. /ƒ` ..

X0G "- . <G G" >?o C EÄ ...8 C ! . à ® /(`YG "-G ºD .... PN " $" . AB... PC<* C 105 . (' H..C (S  ËC . 0A ¹ A(´ ‰ . ¥) 5' .

.. r(8 . >'G . ›Q 's" <G G" Wo .. 56 ...

>'G : WN 4 vL >' " : WN . <G G" : WH . >'G : WN !4 JC' . >'G : WN 4 ... >'G : WN !4 J!.. O WG |(" ...G (" : WN .G " : WN .Q !4..

.G (" : WN . >'G : WN ..G " : WN ........ Q . -. (5' P(' O >') O W œD E2[ !4 O WG „ " .. Z‚ÏŒc TB : WN ...: >' (" : WN ... >'G : WN 4 . u(ˆ . C >ˆ . J!. C : <G G" WH . Z" kV" . JC' .. ¥) " W* . >'G : WN !4 . A-G" P. S 5' . O W P6" -`" 6" : C WN . . P O - 6" : (5' P(' O >') WH . C „< TL „( AS . œD C' ... >'G : WN !4 $ (6- ƒS6 TU : WN .... >'G : WN !4 $ (6- ƒS6 TU : WN 4. O W 2 |(" . G <? . O W P6" -`" w¸ ..É 0 AG? Z/ ! F" . O W : WH .< >ˆ .  e(^ ‚Œ " C! ..... < A_ (5' P(' O >') O W .

N" .. TY „ˆ . TY 106 ... - ²N „ˆH6 .

.. .

Š-)?" . C $ P'' 4 . A* $$B " Z-? . °H b(.. C6" ® /(`YG "-G ..& u 0 £- ! .. °H b. (' H. ƒ'" .. >'G : AC* 9(f( ..... A V < " Q Ê* .( Œ >' £[(* P+ ! P6" C £$" : WH (P O ƒ+) < .._ H'* „!` 96" ' #D : . Z[2  !" -(. P'N (5' P(' O >') O W $ . T" „‚ ... v" ... O 9¯ " -? 0" .. ŽN .... [s „ F[ . 6 k(! . p Q$ ƒH?? " -? 0" . [s PC'<? F[ ƒU! Í .

C' 96" 5'" 6" .<` >' 8() T-N 2- ... " . O -CL ... . O -CL . O J_ . O FD : WH ... ^ >' )* .. r(8 : WH . (' H..... C6" ® /(`YG ƒ’-G .. !" 9Gf& „( 96" ' : ŽN .  >' „* .(. ›f& u? 0 " „ c " : „ c 6" 9[! .

<` >' 8() ƒ-N 2- .. " Œ  -6 >' .

)€ " <´ [<2 . ('^ 5(S_ $ . NG ...

 .

'" ! [<2 .. P’SV" >' P † ØSK. 2 Œ . '(¼ „6" .. 0A $ <( .  ë .. Ž) T- >' Vo? 9( : < . E? „( .. $0Y " <6" 0 .. E6p ![ . |- £(V >' £<`" . A * AG'" O £?° -N ...33 . !" 5 GU} ƒC½ " ˖" : < .. .... A ! 96¯ 9GU: . - N...!o? " (S ? !! k) ) 9 " . ..

.. ØSK.) E6Q ![? " W* -H? - eH P6" 9# u 0 P’SV" >' P? - 96" .N . N P(D 9?‰6 " 9" F[ ? " AC’$ W* 107 . .

9( ... P?s( 0D ![? 0 P? * „( 6 96" " ... P? * & ÎI? P(' 9?‰*U " Z`" .

G ... 5 . 0 .

. 5(G kN . 0 P(' ¯ U . ’ E(" ´ ! ... PG8" JG AG© (5' P(' O >')  ! . As(` EN " <... 5 | ¿ 'K¿( : ¤ .... PC'? °H  X¿ : F" .. /ƒ` >' P -H 0 Ê* . ƒ 5' .. P6o! . 5 : F" . P6C..  5' |'— n " [2 : WN † . /C œD Z)G ”K .

.<G WN F)6Y -( G $‚ 2 . .

...('Q Ð8 TH . - >' Œ A¤ f. 6/G" 6/ 6 P’H ³ P6"H O ! °H 6"N -N !4 |'— k(! ³ O W . -. .. .. (5' P(' O >')  P(D ‰ : WH . PC >' P " $o .` #¸ .

$‚ >' /Ä [2 . /H P6D T" (5' P(' O >') O W P WH " . 8. $B N..) E6p ...) .. (40) !4 5 uI #C ) $( - . -.2" /H £-Y „! wD ³ $‚ 9" 9'<Ä i!# [2 .

P<*oG ..(‘q [2 : (5' P(' O >') WN † .

.C P(6 P?/HG ¥ ºD . TUq œD 52- . A’ P'? ! [<2  *" — ! . °H $QG $‚ ¥ „ ( F" .. ..

.’N ÆG (5' P(' O >') ´ . V° T . TUq WV- P Gf0 5(Œ? ..

QY : 5] WH .

O - uG  'V$i £i` 5<a |(' ... 5› PGfD ( ![ .. O - G : 5a .. TUq . U - uG " . B - uG 5 u .. O - G 56" ºD . 5<(G" 5 *" -N O D .6 5(' X .. 5 '(HG C ... P .. O œD 52- ... œD ` Œ .Q ..

’ .

 ! P6" (5' P(' O >') PG ! .

. `.G . . - – CxG – P'C? À !" Äo 5( „'C ..

.ˆ .’ Z[2 5I'G #¸ . 5] ^ P© .. AI U A SG ! ... * k" P .

.. PUq Š (5' P(' O >')  ! . ´B2 .. -+ AG* £? -V ." ¥!" 2 ! .G .. A$ U A SG < . -*" ! JC' . U A SG (P O ƒ+) -( G -V ! 0D JC' . 9# P ì" < ..

W< D C ( 40 ) 108 ... A (5' P(' O >')  P( WN . Z Œ >' Z-N . +V . Z!Y 6/Q .G ...

. C $" .* 0D  . ]" )H [V ..< /-`" -V ! ...4 9# Äo? ! k(< . (5' P(' O >') O W . (-L œD JC' .. $< 0 . 5½$N . P -m? " (5' P(' O >') O W ( .

.N" C' .. J!. . . : P WH +} PG8" (5' P(' O >')  H' .

k( G+ " 5 (G (5' P(' O >') O W E()( . EN - .. J8 5 AN -V TH ..(V -V ÅV .

. 5› 5' (5' P(' O >')  o< . ¯ v P ƒ') v .Q . À . JH œD PG8" 5 N F" !! #Y P ´ P(C¯ £2 F" .. 5(' Cf " C ... 5] ( 5' ... y^ U ) U PG8oG >') ... 5" ‰ U PG8oG (5' P(' O >')  >') .

Q : P ..6 WN .. PG8" (5' P(' O >') . JC( # AH: <' ... PG8" -t ´ Us . AN PG8" -V 9# N .

 œD Q . -._ † . (-L œD (5' P(' O >') ... T$H T C " >' AN ë ..

4 ... 4 ƒ`f œD . Æ.4 5f 5(N" 4 $ " ... ° Z- PG8" A-C© ? -H . 0 ..K ¢o` WB 0 AN " -V " 4 E2#" " 4 ƒHG /ƒ` F" : P ..6 WH .. T -G A . 0 ..4 (6)6 œD u$ ÅV" . .

.. C - /Q #D . P(' ƒˆ– TY .. -V C .N2 œD ÅVo . P6o` <.. AC < (5' P(' O >') . œD 'No . $$ ... JC' . -.

Œ . š -V .. < ÅK .V$ O >')  2ˆN ® TY ƒ2 G" A" .. J© JC' .

½(G < N: ‰ . ![ -( ..C¯ 5' . < (5' P(' ...

-( G -V .. P?C (5' P(' O >')  >ˆN .Q ..

S ![? (5' P(' O >')  .

. -( G -( œD „. O W PG O ¡o : WN .. .. AC . ` Œ -V œD 7 " (5' P(' O >') $" 4 -V " : -(' (5' P(' O >') WN .. -V V" 2 . W1 G -( ØQ 109 ... TUq WV-G ( PŒ .V$ -N AC' -( ! ..

. Zx-*Á Á P<6 . P A V ! ... JC' .

Q ! !! TUq .

.. Z Œ >' Z-N .§ P' " : (5' P(' O >') WH .. Z-§ 5' . Z!Y 6/Q : WN † .. < P 78 A-V E'S .

-( . -C' Q >' B C' : P(V" œD AG! -( E! ..Q ..

JC' . TUq 9" . P A V ! ... -G " . Zx-*Á Á P<6 . 5(* ¤ O 5 G 4 -*" P'§ TUq ...2# Ef" " w¸ . ! 9'H 9'H .. Z!Y 6/Q .. PG O ¡o : „'H 4 -V " : WN 9 (5' P(' O >') O W uo -N ..

Q ! !! TUq .

6 „'N . L : 9? -N ƒV" £- .... G-¶ H(+ $UG wo! T " . ÅK' „S6 . >' -C© -N 4 y` -C© y` ¸ . v* š Z[2 D : „'H : „'N (5' P(' O >') O W œD Å^ „¼" C' !4 (5' P(' O >') O W œD E*" : „'H .. „(H' . PG! w/Q C' : -V WN .. 5f . (" G ..Q P' " : WH . Z? -C© >' -N ' .. u (5' P(' O >') O W W1 w . Z Œ >' Z-N .. -G !} ZG" ZV" .. TUq Œ w$‚ . AˆG ˆG 8S +o! € ºD 4 P( € ? " E2 G" .. N ...... /Gq -`" èo : ƒ . A-G" P? F Œ v  : WN ... /ˆV $UG œD „QK .

. .) .N .

.) „'N .Q [2 . (" G .

 P „'H .. .

. (" G . Ÿ WN .Q Ð" G < „(H' .

. Ÿ WH . 8': G C „(H " œD 110 .. › „QK ®'*G o ... -*Y Z!#" 0 : WN . -C© œD ƒQV ƒ' 5! : „'N . ŸB œD „QK : „'H .

v- Ÿ [2 D . Zz!#" " „2< . Q" P !# ' .. G* P’G° . JC' .....

N !# † .! Z[2 ® ..

Å^ / .... 8Q E'Ä B} € ºD . T( [2 „QV wD : P „'H .6# P(' E¿ ......* 6" .. vS >' Ÿ B¶ ®'* Z[2 .! -C' ƒ Å^ >' TB Gfq o .. Z¥V" " ƒ' : „'N † : „'N . Z‰6" „CN" PH D ... Qt ²N 5'? " AV . -C' ƒˆ" " -" 6" . w‰ TN" uH D . ƒÏ Á*) „'N À A€ P „'N .. AÁ8Á .. P(D ²N "  P ![ . " •Qo" P WH + 2 6" 6- : WN .

I . (5' P(' O >') -C© ? .N Ê* žŸD 5 W‚ C .. m o . O W : „'N 111 .. 9'? -`" „! „" -N wD . P(' „..... Z G >' Î G C 6-Q 4 5! " œD ... u-N" F[ £# : WN ..... U A H 9 " „! -N .. G P(' „C' . .. " .. G! L ‰G o . " P'N ! E§ TUq " : (5' P(' O >') WH ... 9(' :.. v8' A-6 . vÝ': PQG TU >' $ ... -.. " V œD 0D 9C' 0" Q .. "•Qo" (H Ê* f.. £-2 F[ O -CL " : WH Ÿ 2. 'S 5' .. 5m ? -(G w° C' . ƒ" O W œD „'No ....I " O $ . Ÿ . O W 96" .. -] œD (6 Ê* 6-I . (5' P(' O >') O W œD „Q? † . G  (5' P(' O >') O W G ¥Vno : WH ƒV" u(H' . TUq WV- : 'N ... 5!‰ 2 9-HG x ¿ 9G ¥Vn" -N .. O 0D PD 0 " -`" wD : „'H .. 'V$ Ê* A(¼ 8S . 9# >' .. THG A* : WN 4 9QV" : 'H 4 5<QV" : WH . Ð(Ä ë „ ' .(' V° ®(G „QK . O W : „'N . (5' P(' O >') O W ¸ .

. " O ..

.( - . P( +Ï"{ .

! .... -( G -^ .Œ 5' " : WN . PC<*" (5' P(' O >') PC'*" C . (5' P(' O >') O W P(D „' ` Œ G < PUD " ... - [2 š A" -V ! 2- .  Äo . Z[2 .

k) ) „< " . ' ... P(? $o HG A6V$ ( A)K` „" ' 9i6" ( . rG !¥G P  ¿ $ .. WUL E < (Ã" >' P6 † .. ‰6 PHG >' 0A " Äo ..

5½ * b8'6 6" H - .. $" ‰} P(D ‰? 5 9-G ( .. A(!# ! . V\G ‰ *" . 5½s( b8'6 C! .G . P?s( ( CI? 9" C( * F" 7& .. ' oS^ p .... £8( . P(Q 'H .... ª ..

Q .34 . AI A¥!  H? ® /SVY ? . !" r') ... PQU <´ P6¸ oS^ 5f* ! C . -..

. 0 -N 56 .NY >' P< . %100 oS^ Z- " ŽUD ÅU -(. QU >' U A " P?-N P< P’SV" ŽUD œD > 0  ..

.6 oS^ /BQ ƒ2 /SVY .('N Œ $- . P .

.. ... . H: <? A6(*" ŽUq o(( !! N P |( sG eH P6oG Ê* oS^ P(' 5z‰" ZH*" Po oSV F- H . P(' 2 >' >H . ' oS^ pC -G SH vS < oSV" P6" P?`" #¸ . ƒH- P( H " ®Q‚ oS^ H? -N F$iC i V vL œD Q ..

f] >' 9G" „sQ wD : WN ..: „i!? .. f] >' P (5' P(' O >')  œD .

(< FG" .Q /Q ..

i Pi6" i L (G /Q .

(5' P(' O >') P. 5' . r'Y C(<G" C! C<8+o C(D Q : : G . P'Ïc H¯ " . P'H I) " ....Q ..

<G P WH ' oS^ p " (5' P(' O >') Z`" 112 .

(41).... .iN" ^ œD 5¢" 52? ^ Œ 5( Ð? E(oG  ... Y >6 . .

 Å— " $" #D (5' P(' O >') O W ! .. v'S). uG BŒ œD Å^ $" C' #¸i . ’ 5 ÅK (G N" ..... Å$i2 .. -’.. m Ä$* F- JG P › ÅV C ÅV o . (5' P(' O >') ! . Œ ]" 2$o u< ... . /SV" N D Ê* . 2¿V° -2 . P’ 6 JG N" A.

Q$2 „B6 B6 WB6 -... AN ! #D Ê* . -. (5' P(' O >') O W „QK . ..fL WB6" -G 9# .C_ „6!. œD U A N PQ? .... ½Q* „ˆN .. P?BŒ (5' P(' O >') O W à C' . . P( „! W_0 $" #¸ ..

(' ÆG PG 0A B ] -H H .. .. Q* Æ ’ „QK.

(*' 5 C§ "- . ..

. F-? 0 ƒ2 H -H .(*G #° † . BQ P( ...

Q* „Œ C' ... 6 . .

.. -H -Q . P( ¢" ‰ 52 Q$2 'C8 TH /Q . >' Z- .. < „Q C' . oSG" .. Q$2 WV- $" . P 78? [Vo ..... -H -… 5' H „ . ²(p < œD $ . PG H'S6 .. Q* P( „ˆN F[ ¢< œD A „Q i "iG [iV" † .. ... .(*  "-G -N .. Z'C* .

.. ²(p * * * * * * * * * : ’ „N .. ... v'S6 -N . Ð'¬ „.: 7& - ’ " . E(¶ 0 $ › |( 5]‚ „sf . „C u( u'Œ #D ŸB  Q 6" C( . ..' ..( TH " „ P( „! F[ ŸB „CC( .. ŸD Q w-H.

wD O .S..  „ 5' . Ð x #D fSˆ.ˆ " . G ...fL . (' . P?Q* Æ <  k'É -N ! .

. 5’6 6D $ " 4 (5' P(' O >') O W ( . Q P(D 6D O 6D : WN w° C' ... 7*J2 FGH fC$ 8 ( 41 ) 113 ..N w ! -N . w° J* u w?o .

- >' Ø: . P'* ­6" Ê* Ð $H ... E'S A v'S6 "G [V" „! .. Ð'¬ ƒQ CK u J* PQG „‰H( .. PQ Œ P „a 0 . C'! uC'! O ....

J‚6 526-Q .Q ': #D ... N 9q . 9[! 52 C( . 8" Ê* w-H  !$" O . 9# /ƒG 5'" O .. ... < x•? ...

... Ð P.S ÆG (5' P(' O >') O W <6" -N w" ... -.. -N † 0D . /ƒ` TU! uI' 0 6" . --` <` „(<` „+ " 7" 5' .. 9'? F<` Ð 9# .2" WH * * * * * * * * * . xFG" œD (5' P(' O >') O W œD 7-L >6 -N . A ! 0 U A ('N P Ÿ ![ 0 52 .

.. 5' . Ð kS u¤ „(<` #D „! . 9# >' -B 0 4 5<(? k(! : WN u+– ƒ" F- ƒ' ..

V$ #D ! .

:c  ? #D ƒ ƒC ¢D O ... „'N O C |sG : „'N .. 9q .. O W * * * * * * * * * ... 9(' 0 : WN .* OP) <G Ð" V „G rS T" ƒ ®Q* Æ '( „QK .... rS |? : „H 4 A-G -` -N U A Q J ? . <G Ð" „G ¥^ 9I'G " 4 WN ƒC ? " .. Z2 F" : „H 4 ¥^ : „'N . $! " „SH .G : „'N Ÿ Z/.. ! À /ƒG Ÿ 5' 0 ƒ" œD „'H6 ..6 -Q Ê* . u+C ƒ" œD „'H6 Ÿ „6#" .. (. '( ˆG -G ƒQ „H6 Ê* . ƒ .Q „" C'..

¯ .. As(` 9# Ÿ ![? 0 . ! -H O 56 : „N . j! 0D ’+ ] .. ƒ<G" „‚ O .......I : ƒY „'N . 9 O . P Ä-_ } %-_ ..2" WN ! F[G u?¥Vo 4 [2 ! -N" : „'N . F-! -)( /< " „ Ê* .. ƒ+ œD A+ $$‚ . „Q ®Q* ƒˆN" " >' -N O .

Q - / * " „6! ž.

o 9(' ƒ.H O .V (G F" : „N 114 ...

. TG ... (' j! 4 [› %-_ -N O 8 : „'N .

G" „(G ƒ<? ]* . ’ W* [2 [i2 . + „<2 0 .  |~ 2C ‚f ® . (5' P(' O >') O W W* " JH.. :" Q‚ .(.. 2 „.. .. 6BG 5? .. ...! ® .. ’ .8!" 0 . ƒ2 . T½ P(' ¥! -N .. ƒ2 9[G 5? .. ƒ<G" „8" † . Z" A 8 (5' P(' O >') >H . ... WB °H 0 ..... $ Ÿ oN 0 . Aà A6B* - U .. „8" Ê* '(' 9'? „(< * * * * * * * * * .

 .

... ƒ'2" u6#1 WQ WG  " ... P(' Y W: C' H .. * * * * * * * * * : WN † . P(' ËÄ" . A V 0D 5(' „C' O . 5SK  (5' P(' O >') TN .¥Q U .... ƒ 2 0D ¡(G A(G . vL Œ 5(' H . O -C8 . PQ‚ P+  TU! ..

V- 0 ... . A V 0D P „C' O .

.Q 9# . 9'? (5' P(' O >') O W WN C' : WH # G - Y " TN . H.

. O C „G[! : WH TN .. 52D 9. Z[2 „'N O " ..... ÆG œD 5ˆG Ä † ... < Ê* 5ˆ. „< .. JH.. (CL P?[V" < .. 'H " $! Ê* . >' 5’N (5' P(' O >') O W .2Y 5¢D O £" 6C ÅB^ 6VD 6< D . O C „G[! : ˆ* G -(" WH ..<6 Y 6< D O W ... P(G . AL U A Q ! .. TN $ G - ÅB^ " 9# a C' ÅB^ 5¢" „ -N 96" 0D H.ˆ? " . ¥. 5N" . 5N" .. [2 „'N 9N 6! 4 ..ˆ? . W$… v 9< .— WB 5' . P'H O .

PG ”V" .V- WB6 . ... 9# (5' P(' O >') " C' * * * * * * * * * . P(G ... TC Q P'* <´ 0 Y " " .

. -‚ G " A(' - 115 . Ã ..2" Q U A * -§ " $" .

...

[< [2 . O W : WN A V ’ >' ËÄo " o 9N-) ¢¸ p . A V 0D 5 5'6 9'2" ..: ..

. < / D O W : WN P6¸ ƒ' " .. k'K ? " >' $H 96D . .. G (5' P(' O >') O W - . 4 ’ 9 /ƒ` „" ..

  -* Q ¢" 0D .. A V 0D 5'" O . ’ >' p ? k(! . As(` ’ >' E(" „! .. ƒ2 . 0 : G „H ... O W œD E*" ƒ2 .. T$° - . <G G" Y v- 2G ® L) . 56 .  H? k(! ... G F" : WH ...... P T P‰. P'!o ¡o . A(: 0D E¯ (5' P(' O >') < ._ " 2» -( QB? ... u(f f" „< . A(6 vLG 9 G F[ .2 ...

 ..G . s¥ ƒ * * * * * * * * * .. 2Q" 5‰( (' O < . . T0\ -'? T0\ . '<. 2!# .` 0 TSG o½ 0 .... "¥..L H? " $< š >' St . TY ’ >' ƒˆ– . + Ì >' E'H? ƒ2 ...

A-‚ A(' Wo P(G '¯ " W* . JG . ’ Q Y ƒ " $" . JC' ... 9# " C' : O ƒ+ „N .¯ " (5' P(' O >') O W W* -N .... TG .. /ƒG Å— 5' .

. P$ Ÿ oN? 0 9# ƒ „(<G .. TG .8! 0 .

8!" 0 P$ Ÿ oN? 0 'H. F-! v /< " ‰ FG" . <G Ð" „(G œD >S^ 7¯ . ®'( „(<G † * * * * * * * * * ...

." 2G" 2- (' .. )6Y " .No .

#o 7i -N .... N  WN [ .V$ .. GN [ ’ " . <G Ð" „(G ( .

V- W" ƒ2 .. ’ o` /ƒ` P(D >* 0 A` .. ’ >' (5' P(' O >') .

... 5] /< -` y ­ ¢o! .. (5' P(' O >') O W |'f N (`" . ¯: #¸ . ƒ<? ƒ2 #D : WN † . 9q ¥V (5' P(' O >') !# . [! [! 9 uI'G -N P6¸ ’ -G " 116 .. ƒ<? ". Ì. .. As(` Y <'´ 0 .V$ .... P(' ËÄ" O -C8 .

.... ! oSV : ] WH .„ ( oS^ [2 p ¸ oSV N C 6q " ] J " (5' P(' O >') $" †.  .

. P(D Ð? .? ...Q B O 9’¥( PsG „! ¸ P(' O .? † E6[G y #D - ¸ .

.Q B O F. . E6[G „C." „! D .I ... .

S? -(H? $ – N -N ! D – oSK' .

 .

[<2 : ’ „N .. WN C( (5' P(' O >') O W u EQ" : ÐY „'H . (5' P(' O >') O W u (Q" : ƒY „'H ! (5' P(' O >') O W WN" F$" O : „H . SN P |*" Ê* ƒ$ ”'N .. TY 9'? <G Ð" W° >' ... ! (5' P(' O >') O W WN" F$" O : WH . C'< 5' (5' P(' O >') O W u (§ " xFG" ‰6 ..* . PH (5' P(' O >') O W >ˆN C' ....

V$ 5(' .

V$ „(G .

0 : „'N † B O “ sG wD 5< „'N s .. ƒ' Cf C' ..2" 5'" O 4 „(< ¥ ...6" H Ê* [› 5a -N 5<6" „ -N O wD . PG 5N- 5< ..?" 0 O . A-G" !# À O œD . wN-)? 0 “ sG wD 5' .

 O . [ . wN-)? “ sG P w" 5' O “ oG 5< „ D .Q .)? >' ...

.6 Á H*" ! wo ..(¼ ¥) ] : k G" WN C! 0D U A 5< Ÿ -Q" 0 O wD .. › . >' ƒÕ * wo` W{ B Á " " „! O < . >' oG ž O 5'< " ƒ .. ¡/¥G ƒ’¥ O " sG w" 5'" O 6" .. ƒ` >' „fS+ „_ † : „N .

.Q B O u’¥ š T (5' P(' O >') O Wn  " Q" „! < * * * * * * * * * . -*" „( .

6 F[ FG" " 117 . P(6 >' O WB6" . ZI ! O ZI? Ê* ... „B O .... ƒ. Œ O " . „(G .. Z-(G ’ |.2" ÅV 0 .. P '¶ (5' P(' O >') O W ŽG O . sG w" „ -N . P(D >* P" J* 6" o QiK „i Êi* (5' P(' O >') O W Fm¿ ...

.. C .. PQ Š r ´ .6" .. WN v(H_ O ¡o " AN .

.. 9?/G .f .. 98ˆ 2 #¸ . (5' P(' O >') P Fm¿ C' : WN " › 5'<? C'! W" ! .

Q B O WB6" -N ’ FG" .. O -CL : „'H Á 5Ï ¿ Ï c ‹ é  Ï z.

<n c 5Ï <n { Õ (Ï VÁ Á 2¿ .

.n 6Ï o{G  ¿ Ác 1Ï C¿ Ý Á { ¿c 1Ï C¿ Ý x{ Z¿ ¿C¿Ï Cc Á #Ý D 0Ï{ * 5(‰ . œD (5' P(' O >') O W ÅV † . 5SK .. Õ {[Á 5Ï ¿ { ¿Á ° Á c[ž ƒc n Á *c {. [ { ¿C'{ Ï ?Á 0 5Ï ¿6Ï "{Á 5¿ '{ Ï Á P¿ ž'Á † ..Ý ÁG 5Ï <n { Am`Á Z¿ ¿ Á8 Ï ?Á 0 5Ï <n Ï c × Á) Ï ¿ 9 c ÝocÝ ÂG õ/ÁQ Á c[ž žD ] : œ? O WB6" 5Ï  ç .. c Á Vc »ÝÁ Á(6Ï ê- ƒc 5Õ (c"{ .Ý Á (c?Á Ý "{ { ê8 c ¿ Á c[ž žD ] : PHG 9s" O -? . Õ {[Á P¿ { 5Ï ¿ Ï c Z¿ Á Ï !c >žÁ ?Á Fc[žÁ 5 ÄÝocÝ Á c E Á Á Á!Ý [ { ¿G#c {<Ý 5¿ 2¿ Pc ž' -Á Ï c 9 Á sc{no{ /ç Á-Á êÂG ¿?oÝ Á 5Ï { #Ý ¸Â{ /Û Á-Á `¿ c Á GÁÏ o{G Pc (Ï '{ Á õ/ÁQ 0Ï{ * J Õ Â¿ 9 Õ Ý D {[2Á n{NÁ AÏ(VÁ . 9# H O WB6" 5(' U? .. y[N >' y[H -* TN" ..

. ÅU œD ů Æ P6" >' ØSK.) -N P6Y . .(? P! µ? " 0 .. P.

? " ƒI .... 5 .6oG 52 5C2  !" Z+ 8)G 5 F[ 2 r E(S : (5' P(' O >') WN . A6 -N . oS^ [› Ž Õ 96"  Q$ œD .. #D .

Q .

C! .. .

 ƒ' ºD . ( H  H? ® .{ ..- Z[2 Ì ¿ Á.

Q . B .. P* /+" C' !! ( C8H( P'I ..

6 oS^ ¥!" /SVY . F" ...f . P .. ( C8H? 56" .  5n!BÂ f Á & [× V° 6o ..

'— 52 9[! . S .. H: <? A6(*" V\ F" . H PsSV ŽUD „* P8)6 ... 5½)? 5½N ... 9’-" JG Pa k)? U kiS' C ºD .35 . - N-) E'H? U . 52‰6 Q . -N (¯oG Y [V . 5]<`" 5: . Ef 5' 9’U‚ -*" - oSV ŽUD „* ' 118 .... .'— " C! .) kV A-*" " ` #¸ ..

. ÆG 2" ÆG 9(6* : ... -B 0 PsSV >' >H " P'' .

! I ...(N -N . A-( „ .

! >' EˆI? 5' . O .* OP) ’ „N .. eN P . (5' P(' O >') O W 5H6 • (42 ) ... (¯Y Z[›  „'? #D : (.

. A$V 0 .. Z-(G eN As(` . P* 5H( .. O 5H( O T© /ƒ` 9 " 0D . eN /ƒ` P . " 0 .( -2§ " 0D ....+ • .

. W ’C C^ s 0D -… 5' ..4 .(6 • JˆI JG Š. O PˆŒ P< . P (So . 9ˆŒ <( k(! .. EˆI (5' P(' O >') ! .... ƒN Q" . -C' A) J " 0A E': Ž # £/Q I) £- " X : „'N . ! P(' -!" . EˆI 0 .ˆ? -N 4. £$iH6 ‰...© „ 8 . 5..6 Ê* ... A" P) P– k? .. #¸ ‰ -G Q C' .. W ’C ~ Z[2 . #D : .. J y .. P -N P'! W.. P .

. #C .

 .. -f .i .

... ‚. O PˆŒ < (5' P(' O >') O W " . ?(C<G E' P?-Q ) U  „Q < 4 WY 9ˆI! EˆI . ... w ˆŒ A Äo? !" W:" -`" <( W" ˆŒ " v.6 " . /-› Y [V( . O -(G -] .) ..' - " ..

H? 0 A6(*" 8() X ! . T 9' . T $-* >' £? œD (5' P(' O >') O W T-N ...

. P(' . (5' P(' O >') O W .N ... T <'À .N2 œD 0A (P O ƒ+) '< (*$ 7 .! P6 .

V$ . ..

N2 œD (P O ƒ+) (*$ .

. NSG T ƒ ( N $ .< . : WH - 5(' P(' v'Œ" † .

W)V %UÄ œD w- " žŸD .N2 " " C' : w- ..

." -N . 5" 7(* .

. P$ >' P?" " • .L P(D ƒH'6 " • : ... .Q [2 WB6 -N " . +" XY +" >' P(S6 " >' " • .

.. +" [Vo( E< "H? C( 5 -H O ‫رواه البخاري‬ 119 ( 42 ) ..N2 WN † . P$ >' P' x5' . +" >' P(S6 " .

i QV Ê* -* .

(6) [6 " œD 6-? : N .. 5 6G !!.60 EˆI -` 5$" „SH F" ... . 9# H a C' !! X.Q   . ˆŒ ! 5$ £ 52- P6" " . ‚fL /Q ÐY A-( <6 " .... 5(' P+G ‡? P6" H" .

Z- QV D 5¢" .. FN ¼ S 5] H /012 ! .. T P(' - " .N2 - eH" ..

5!" >' 5<GU 5'Y 9# „'N ºD : WH ...N2 5' . 5’- .

(5' P(' O >') > ( PG G F[ W 2 (5' P(' O >')  " 5' ..f .

. 9# -!o " $o .N2 ! .. U A Q . . )6 ! .. "E(…" '(N .

N2 $ : P WN ..¬ . PG! .

.Q [2 œD P G" . ... ­? uG .. 7-8' A‰* U A Q Ÿ $ . )6 . ' xÐ .

(f £# >ˆ .QG /Q ..

.Q [2 œD Ð<G E2# : P WN . (5' P(' O >') O W P'( ƒV [] AG! .

N2 $ : W)V %UÄ P Ÿ b.* P -* „a C 4.. /ƒG E! ® œD P.(8 ![ .

2 ‰6 • 4 .

(' ![ .

 Ð! "N #D ‰6 • 4 9 /ƒ` PG .

£? œD ..2 Z ‰6 • .

/. 5(' ƒV kN . # 2 2 : .. T' AN.. Ê* . >' A(© .... PG8" w JG |Q (5' P(' O >') O W #¸ 4 5<* " : WN .! ƒV >ˆ .

(N .. P- JG |'Q Ê* ƒ´ .

No .. .

­? V" 6" : WN 4 5(2GD 9(G" ' .! P 4 ..(L ... TUq œD 9 . (. ZÏf*c P+ .N2 ... " „6" À " : WN † . (5' P(' O >') Z[Vo ..

.2 " : (5' P(' O >') WH . TUq .

. PN - E) 0D . 5(D Q" Ê* P Q" 0 ..... ƒN $ >' .Q [2 WV$ AŒ (5' P(' O >') ! !! E 8 . vL ? ƒV ´ £2 < H(HL . TN W wD : * .

<G ƒV WH 120 .

.: WN 98+ ºD . '< .

.. E) [2 (5' P(' O >') " C ..G 5'" 2 / F- O < „*" F-½ 0 96D " : /-2 . EˆI . " -.C .

.(8)G ƒ`f œD „! • ...<G (5' P(' O >') WN † . P<' ŠÍ O NK .<G „! wD • . * › w" ® %U -*D Z[2 : P .... ­? V" . . P<' ŠBÀ PNBÀ O PNBC  ! œD .(8)G 9* œD „! • .6 WN .. " V ²( T$ AoG P -§ WB ' . < o .

.( EQ < PQ AC [Vo ..(8) W6 (5' P(' O >') O W D † 4 5< "H F[ 5<G! E* : ƒV WH . : N : (5' P(' O >')  œD E! -N . Z  U A Q . 2 " ƒK ..N2 ( ƒV ![? . P..

N2 #¸ . "H (P O ƒ+) "-G 4 o !! JHC' -" XY C + Q œD w-? . " /Q #D ..

(' " ! O 8 " : (5' P(' O >') WH ... NG . P.( -'Q P< PQ AC [Vo .

.N2 Z" ® (6 Z[2 " ƒV P6 . - ..S' P WN .< /N  à " C' : A..

r) .V- ..

. O W Z‚Q" 6" : (P O ƒ+) C WH .H F[ .c 6D ... › £6‚Q B’Q 6- -Q ' . ƒV f* + '& >?o . C TN † !! P(+ v& TH u . 'c¿ Ý.. W 96D AH* 9 D !! W >' J Q  6? C! < .. " 4 . -2 9(S" " ˖" u . . P'* r... ƒV œD (5' P(' O >') „...

. P P -!o " . 6" : )6Y Ê WH ÓV 2 .Q [2 WB 5<" " : ¦< (5' P(' O >') WN † ..

..... (5' P(' O >')  F- JG TN Ê* . (5' P(' O >')  ƒ. SV ƒV > !!. A F ƒV .. of .N2 Z" F[ 7 YG WI PG . P ƒ´ ƒV TN F)6Y TH .. " ­? V" W? " .! JG : PG r() (5' P(' O >') O WG #D .

. P?* (5' P(' O >') .. Z Z/$ eH" † . ƒV' Z k<6 .No O >'i) WH ..

8 121 .

" PG " . CKˆ CfL .(43 ) . Æ 22 " : (5' P(' ...

 k< ˆŒ + Ót 6" #¸ . 9" 288) " A:` |( .. 52/SV" £- " $)H.. Z ‰ : ƒV WN . EˆI? U . *qG /q .. .... < .

..36 . 5¿2 - >' EI 96' 5¢¸  . „6" -? >' 0 .GN .

' `G 9$G `G P'GN ..? - !4 98ˆ? 5 : 9o ‰ /ƒ EˆI -N 5ˆ .

. -2 P „-2" . ' 9 $ .! |(' ((ˆ? P.. G 9C |· 9GI † P(D F-½ -N 5ˆ .

PU! P „'. ' } 9'GN 9? P „. ..! 0 !!..S'? P(' „(Ä" " .? . W..

! 0 . ( 5(¤ ... .? " P(' ¥) . Š‚Y 5 N C! ŠUVY 5 N O ¸ Ÿ Pi6o! - P(G 9(G F[ #¸ *" ƒ2 ®G $ s( 0 L F ? 0 ) : 2 wG •... P(' 2 } P . PN.

? " 0D ŽUD 0 P .

* 0 ÆG .$ ƒH  WB6D -V /ƒ` .

<G TH .

. f .Q [2 ! .

. WB6" . Ì. f+ E? Ê* .Q  E`" " !n# . XY >' $-C E`" o .. .. † . ESL ¼ ... CQ v: . 58' SN" 6" ESL ¼ 5N : WN E`" œD „. /-I' 0B6 . 0B6 C G V6o .. + P* " . .....

Q TH . .! W: E O 6" : E`" WH ... G- .

. P „GN D F- V- u#1 : WH .. ESL .Q '`o .

`" 5N ! E`" : WN † 58' .

... PQˆ6 . Z-* .Q SH .. 58' SNY ƒ' 9 " 5N ! E`" : WN † . F- J< E()? " >V" : WH .

«. TS «: -H 58' + 5N ! E`" : WN † BiQ 5N ! E`" : WN . «S ..N TS œD ‰ ! u : WH .... XY >' f+ . E? -N TS BQ Ê* .

.. 27/4 .J .. 8) TS + . & *$ 8 ( 43 ) 122 .pW :. TS .Q œ . o" _ . ..pW )# X% 7*Jq .

. 9[ e6" 0 ..

. . >' P+ TS BQ .(HÄ ƒC Q : E`" WH .

.Q TH . TS .

!" u!` 5N ! E`" : WN † !! .

. E`" .!" TN † ... \ 9(:" 6" 2 F[ ! O „((8 -N : E`" WH . B_ U . U A Q ! ..

 2  ƒNU? -H vi V\ /SV" .

:G 0 P'HG  ..C8 ! . P.

.. ! . 5› . PG8" PG e(¯ £ |'¶ |'Q -N (5' P(' O >') P(D ‰6 A Q“ Z Œ " 2 “ . (5' P(' O >') WY Ð.

..N -N .

(N $ P( Ð" P(?o( " (5' P(' O >')  - .

.. £(So o sQ 96D .. „'N „'H . P(G Z-Q W As(` (5' P(' O >') Z$‚ † 4 9(D „ *" : WH . WH.! " 5(D (5' P(' O >')  `o . ÆG EˆI : P WH „( œD ÐY $ . . U .S'? WN † .. As(` (5' P(' O >') O W ZSo . P(D H " à JC' .. W} P( 4 9(D „ *" : P A. 0 : ÐY WN . „'¼" 0 „ *" 0 ..... /(" œD P$1 .No .... PB œD (5' P(' O >') TN † .. A V .

2" O £Bf 56 : ÐY WH Z .. /ƒ` .

'N >H " ƒV P< .. 52-  ž... P(' A-N* WB U .Q >' PG8" . Š " v: 52-*" .. P >+ [2 (5' P(' O >') Pfo .

52- E2[ Ê* .6 .. „'N „'H .. F- JG „'N 5-" JG .. " $o 9# 9(' Ð8" |. £(So sQ „! 96D : (5' P(' O >') P WH ..

/ƒ` -N 6D . ÐY /Q C' . † . WN WH Z(So o 6/Q ! 5<* D : (5' P(' O >') WN .H „sQ #¸ .. A V . ƒ+ -N P6" 5B .... Z(So Z6$ 4 £[!" : WN ÐY œD „...

. P(' $ N6 P „6! .2" O £Bf 56 : ÐY WN .. . P'2" œD Å— " ÐY 52 C' : 5] WH .. ? .'H E ! A$ PG8" ƒS " (5' P(' O >') $" i2/ ˆi! u ..

Q .

C! ÐY [2 .

 ƒ' D 123 .

: N E* WH .. › 5'" › v" 6o .½ ƒ2 . ®N6 JG u(G 'V . 2< C( . A. .... '* (' -` ... ('  . XY TN ] [Vo N E* (D PQ ... „Gf /Q Ê* (44 ) . AB 5 . 2$ ...6 0D 2-B ..

WN WN 7(* 5<:" w" . ..V$ ..

Z–$: u . ( 5(¤ Ÿ P6o! - P(G 9(G F[ #¸ *" ƒ2 ®G $ s( 0 L F ? 0 ) . P6` 0D /ƒ` B6 ..... P6‚ 0D /ƒ` v ! . - m-? P' .V-( . „(G yS ..

Q . TUq ‰ . < r . (5' P(' O >') P6" !n# ...

Q . C G ˆ ..

Œ P ‰ .No !!. P'H( .. (5' P(' O >')  k'V yS . '...

ˆ WN . § ! "G C .. P'2" œD ˆ Q † . 0 : WH TUq O 9(' èo ** 0 „'H 7-L œD 5'2 „N T¿ Y x <? T r.... WN † . (5' P(' O >')  98ˆ . F- Z- (5' P(' O >') O W  O .... P ŸD E*" /ƒ` O v'V Ê* ..G ** P'(N A-C© „"  TU q PQ >I £ ** (G >8ˆ $ „" .f . 7-L œD 5'2 : „N ... (D %-8 .. F- >' Z- (5' P(' O >') O W + † : .. /ƒ`0 : WN . 56 : WN 4 9 .6 PG %-_ „! # : WN !!. P(D (5' P(' O >') P6 . P?" C' . (5' P(' O >')  6$ C' !! ˆ" : WN P(D „... JC' . ƒL 2-G ˆ ! œD 52iQ .... O !#" „! ... 'N < .. O .I" : WN † . O W ˆ . .. 5( Äo ..

( #Y .

. ^ ..G .C8 . X *J 8 / s6< ( 44 ) 124 .'N 9'´ (5' P(' O >') ! .. 5 .

. -(o ) P( -§ . (5' P(' O >') . E: G" C' . P(D of' V° < <..... ²N #" A ! (5' P(' O >')  k< E: G" ! . E: Ð" PC (* P P6 <?  #Y „6 ... < (5' P(' O >')  >' A ! ²N „H(+ .

.. ) k(HÄ '(N |C' k’S œD ÅK . k’S . .f .

.V$ .. C G . 5`" k(HÄ $ 52 WQ ÄUÄ œD PQ : ÄUÄ V" 52 .

.( - .. O œD 52$ .. < .. E(* PN P. $ ZV" . 5( |'Q .. !! As[G 52$ < !! 9'" O ! D .V >' P T(H . TUq >' P?)6 P 52/Q .. P(* TU! µ'G" <? " >' Î* ... › $  AH[8 78 7 . 5C'! ..(Ä ‡" 6" : WH 52-*" " !4 £ Œ P' A-*" O -Q " : V\ WN .

O >' . . WH? C! O 0A „! s ... Z$ 5¢" ²N 5'? " ƒV . (5' P(' O >') O W / ˆ! 'f . 52-( 52/. k(HÄ V |s -N 52- (5' P(' O >') TH . 9C'!" " Ÿ ƒI C ..[<? „! s ...... PG Œ" .Q TU< 9(' $" " ASV 5‰" „6Y . 5' 5' D : 5] WH . P #" $$B( .. A-G" 9(' $" 0 O : WH . xƒ' C! ....

 Z-N „'Q ..S -N . 5' . '. .. 5(G >S^  2 . /-G U( ? (5' P(' O >') ..G . PG 8() P6 . f* PG P6 ƒH( ZSK(  " ... J.. W¯ ε 2 . fLG 2K+ U A Q C'! . JGY ‚Q F[ ....

> .. > ... ' .< 2 . 5 -Go ..

r ° + |'Q Ê* 125 . „_ ..

< ...

²N P'H k(! .. W .V-( k(! ..

 „6" ... >' w2 . ®'(* 'N .ˆ .... ¡N k+ <`" 9( 5' . J.. C'‰ P „N`" F[ 9Q G #" . uCf -(G œD ! u'<? œD . ŸG" U ƒ' EˆŒ 9G < D ..I 2 : WN /C œD P: .. 9SK xƒ' . Ÿ " ƒ2 9( < ... . Ð „6" .. V\ (6- " P(' r' .. J¤ 5*" ! F" P<' - œD T" .

(5' P(' O >') P'‰? G8 G #¸ ... 9[! 2 C( : Z$ . TU P(' ._ " . 9ˆŒ Ð WB? " .. >+? Ê* ò 9 . 9G 0 N 0 W* 0 ....

9 9N WN a -N O D .... C'<G (5' P(' O >') vS " . -C© .¥Q ( #D . 5( „s` } Zo Wp 9' 9 7G -N ... 9(' $ .

— " (5' P(' O >') vS " . Wp 9' Z$6 ... 9 9N WN a -N O D .. Wp 9' 6" .. „s` wo 9G 9( u G -N ...N . -C© .. O W 9(' TU .

P(' X Wp 9' ..N † : WH .

< 6Q C(‰ UQ à . Y ‰ Wp 9' .. JVY 5(' vS? „s` D .Q ...

. TH60 ` ..... æ‰* >' oS (5' P(' O >') PG #¸ .Q : WH .. 5› wo" . As(` PG £ 0 O - 5›U" O Å— " Q" w¸ . |.

. U A SG ! Ð" uG JG u(G F[ D A-Q k'K. ƒC uG JG 5L ƒCL '!" ¸ A-¶ 5] „(G F-¶ -2 D 52 D A F)6 œD ( A-` 5(?" )6 œD w$ 5(' ¦-H -HL .G .

¤" 0 126 .

-HL .

C¯ TH |(’ |( . r) ..

WH 0 .37 .H( PsSt PN" ..

 (Q <G V\ .'. '* œD 5' Ê* ‰*U.

WH Œ C: . A ! 58' !" ƒV" : WH( 4 #. . „6! C( ƒV" : r !! Š' ..I ÆG ... 9# E*" 0 6" . C('' E G ˆ* „6! S' . 58' E*" 6" . A-2 E2# 9? .. ()K` QB" /° >' ( (Q r’) „6! #D V [i2 9i WH † ! 9 9'2" 9 E? 2$-D „? (D $ C( -G 98) C! [i2 >'"  } < ¢" " „! ... WH ...

. ´<G B „6! 'L 9[! . Hˆ? Aˆ"  !" AC : 9 WH † /° >i' ( ¢Y ø P8()6 P .. P(D S+ 5¢Y " . '¶ 0D '!" .§ [2 ...

XD /$‚ ‰6 r [2 œD ‰ 2 „6" . PQ‚ " .. Z$0" P'? H: W* V° r) C( 9# . ASH !!. Pi( P’G H: " . ()K` QB" i6 " .H? ......

 .

. PsSt 9" F[ H Ê* .. P(' P+ P Z-G" . JL TN k' Ð" |'Q . A6(*" ... U .. Î^ PN# >' /G ... r)? C! r)? P 5'<? " " .. ØSK.N .. . C ÐY .. .(S AH( < 2o #¸ Z$ . P8)6 - N 9f* <? " -G U ØSÍ P6" 0 Ž). PG ›ˆ U ‡ " .... 9" E': 56 .. G › 6" : ÐY WH 4 › £G µ'G : WN !! eN ‡ G N O : WN !!m¥ -` .. ()K` QB" $¶ >' ( $H60 r’) Z[2 <? " AC’$ P6 . A... PC " Z-(G ›+ . ›+ œD Å* D u . AC(H Z- .. U : WN 52-*" P(D „. .. P?( .. - G W* C'< ..) oS^ B( ! J< . 9oG £G k(! .

. ²N ...I? .. 2- SH? " ( >ˆH . P?-8Q P . /  . k' ? TBÍ uG " (5' P(' O >') Z- ! .. (5' P(' O >') O W œD 2" N -8p 2#" $‚ Ê* .. As(` [V" ¢" <6" .

’N ! '(N ƒ2 2- SH? " ²N >' v 127 .

.K( (5' P(' O >')  C'< " $o . V° 5<* œD 5<L [2 k...€ " .. 9# . Q $$? . Y [2 (5' P(' O >')  ÌH 5 . W Œ " -'f! ..

-‚ G " 0D (5' P(' O >') O W >' ‹§ H .Q PQ? C'! (5' P(' O >') O W êE*c . PÈ*c G .. " C'< .... Z-!  Ê* (5' P(' O >')  „(G ZG" 2 è? . (5' P(' O >') O W œD " . Z- P 'Q" PG E* ...

. y`" ". 5<L k. Z[2 " J ..K( (5' P(' O >')  5'< " .N" .

.Q Pi(' O >'i)  ND W¯ " ! . C (5' P(' O >')  TU< .

.. " . N . P"G (5' 0 P E'S P6" F- 0 .

.<G .. ( ... O W Ÿ . Y PˆŒ E J P6o< ..?" .. P'2" 2 } O >' ËÄ"  ESK (5' P(' O >') TN .. " P6 : WN † ... ‚§ : WH ZoSV P JG " ]N C'! W" ! (5' P(' O >') EˆŒ  I 4 " O $-* -* . ‚… 0 ND Z$ >' EQ" ® œ? O $-* " . ²N W¯ 2 #¸ . " œD (5' P(' O >')  ‰6 !!.I : A WN ..

.. (45) (5' P(' O >') O W œD Q* o .(' ! C' : 5<'N [ 9'2" º¸ .. -G " " .. Z-(G ƒ . ƒN .6 F[ wD ... -L P(' N" . 9'G " † .... Z!? k 5( Š #D 6! 5¢" ". -¿ G G? „ 8 : ( O ƒ+) ’ „N . „QB? . 2- „SH „N ® ".. 2- „SH „N -C© „G C: " . k(ˆ 5( Š #D .. 9# -G u(?o? „6! ..

. (Q NL œD O W $- kN P (P O ƒ+) " (5' P(' O >' ) O W G : -‚ G " WN ... (5' P(' O >') . 5 U A Q )6Y .? '! . ¤G Æ(.

.. 52Ä° QV 52B . Z!$" C' . fG #U ....( Æ. P. k( P(' .K F)6Y * o ) ABC ( 45 ) 128 ..Q 6" „H8' . O 0D PD 0 : WN .

....6 X . ŽU  AN ]H P6" „‰ 6" " . P .6 . /ƒ` Z" ƒ . P?¥Vo !4 P'N † .. O 0D PD 0 WN" : Ÿ WH .. ŽU  AN ]N ºD . (5' P(' O >')  „(?o ... P'H P(' „'C8 ..

. O 0D PD 0 WN" : ƒ' $o . ÁNc 'H P6D : „'N !4 P'N † ... ŽU  AN ]N ºD P6" 5'? Ê* . P'N „HH` U !! .

?H .

.. U A . .* * ! P< !!.Q .

PG PND oS^ (G P Å-? k(! .Q E'N v  . " „< !4 P'N † .. (46) [s 0D „C'" !" wD $$ Ê* 9# WH W‚ C . P8)6 P‰ † . O 0D PD 0 WN" : A< W1 (5' P(' O >') P(' $o !4 (H T O 0D PD UG )? k(! !! O 0D PD 0 WN " -G U A Q „'N " .....

 H " .. S .o .. WH? } Ž). -N 2 P’$ Z<oG PN6 .

-*" 78 P6o! 0A ¹ A(´ „. £... :Y" PG8" PG e(¯ .. Z‰6 Q < 56 (5' P(' O >') O W C(G .QY . P '¶ .' ..

` .Q -f . œD .

. P(D ƒ´ .V$ #D .

(5' P(' O >') O W >' Z( „N !...No . .

![ œD C H'L .. P< . ! : "Q . |'§ " N..

.<G WN † .. iG Ÿ [’ ... ‰6 ºD !4 5' E'SG ... O W : WN !!4 * . $pG Ÿ [’ 4 WN # F-?" . ]N P( . 'H . 0 .. 0 . ]N P( . 6BG Ÿ [’ . O W .... P* PG8" (5' P(' O >') O W œD ..

. . P(' 2šH »G P‰ " (S ! .. P'N ´q 4 9Y Z+?" : /-2 . V° AG'" 9' (5' P(' O >') (5' P(' O >')  ‰6 P< . 6BG Ÿ [’ : [<2 .. 56 › £¯ )Í 8()6 " ...<G [<2 !! Af .. œD .

<G (5' P(' O >') P WN ) ABC ( 46 ) 129 .

ƒY Z+" 0 .6 ... 5½Y P6+ 0 9[! : /-2 ... Æ. 0 : WH . wB? P" " Z:V x -N ..

wB? . PV" . 0 : A$ WN .<G (5' P(' O >') P WH !4 9VY Z+?" : U A ’ ZoQ † .. ®VY Z+" 0 ...(.

9 .. Z<? ' Z! .6 .... V" .. 9 .. 0 : $$ . 0 .(É -N . E_ ' E*o : (5' P(' O >') WH : ˆV . 5½VY P6+ 0 9[! : (5' P(' O >') WH !4 9^ Z+?" !4 9C Z+?" : Po † . Æ. .

.H . 'N S " O  ¿ $ ... Z- >' Z- + † . AsSÍ ! P6" 9# - . O W .<G WH .. ... £$" . . P- JG |'Q Ê* .H ...

Œ . i6B žŸD E*" /ƒ` .. Z$ .. PQ )* . N P!( .... 6B žŸD ÆIG" /ƒ` Z- „QV . P $ .. U . . P6# . ÅK . P'N -2 5' (5' P(' O >') O W >' „'V$ -H O : WH 2 . (5' P(' O >') Z- : WN .... k: WC œD ‰6 † A-G" P'...f . Z- >' Z- + ..

P" ŽUq E(Y (¼ . G H P'Q -G ...

T' (S ? " S. 9[G P()K` FH P6" " . !" 5 . P)HG Z P6Y . S i.. Y >6 !! uC'? 0 ... 8()' PQ& N PsSV G ØSK. ` #D 4 .. Ž… 0 E(oG ÎK`Y . -N Pf? " 2 ºD .'V 0 P" 0 . >? " Y ÆG Å_ A6(*" ÐI..... ·G 0D ? 0 <? } ® 5’SV" >' V\ T' - P6" ÆG ‰ . /![ |( P6" vL .. P. PN -( < 00 PN -( G I |( ..C u ... .. P(D PQ A$* AC T' ¥ T'.38 . ¥!" PN . !" PN  . (6- /(`Y V . 130 .H P6" ‰ ŽUiD œD > i? . Å_ 0 . -N ... ^ ŠHL .....

S . [! [! '.6 98)G w-CI? Cp 8() uQ . r) E… : A(6Ä . TN" WG : -HG .. F$.. 0A " [2 . 6 JG r) ¸ PC >+" 0 «(G C! ... -N Ò...

..C . T r) œD S+ . .. J oSV 6 #D .

*` v’ . P <G D V\ .G . T-H? . 5’U PG -'§ F[ ‡ ! T' .. As(` ( V1 " T' T-H 0 „6 " >' P'G " . T'. #D ..... ÆG E! P< A TY -*" ! ..

...I` . J- JG . V° -'G œD P'2" .I? . A H U A Q " !#" .

: v: › >ˆ * Zi" #¸ vS œD P " $ P" ( ‚f .. U A ('N " P) .

%$L >' Q. S  . . PQ AQ › T-S . 2$.f . " W* ... 5½( . ÎK`" ÄUÄ ( Z I ( ..N . vS /Ä" T P'Œ ....

. . ( œD ‰6 ..Q ... yqG ')? 5]B6" i<. -). $ f %$L -G P . I Ä . * v’ WB6 . >? 52 #¸ 'V-G œD ...

 . I) Z$0" !!. J< .. Wp! P(' -¢ Tà .)8( C( <. PQ‚ ..... P6' PG ´ . yq W ‰ * v’ -N ..

Q 4U A ('N .

Af . A! K >' A Q . ­ k(? P( . : 7Ä WN ...Q1 " <´ 0" . $(H „C 9#  6 „! 96" -(!" : V° WN !! $(N ”V 5] y)? 0 9' " X.... A¼ . $* ...  EN Z[2 4  ? #.. T? 9?( kN? !. P- >' P"G As< .. : 52-*" WN 4.'oG Z[2 H 6! . T' „N [2" !!...

.. T'... . + 9 ... 5'G Z'N ..6 + 131 .. PQ >' 2 of . Z‰6 Q < .. .Q ! .. . ØSK. 5] P A V < U A ('N ¥ .

. ( vS + B6 ... .. . ? Ê* .. :" ...¥(V O W ! (5' P(' O >') y)6 . PsSV ¥!" oSV H? -N P6< „! A6(*o . A ! 9# ƒ (5' P(' O >') .

(' .

N" C' 4 T6 ' f. (' b.¯ .

*" O W 6" : WH A C8 (P O ƒ+) WUG ! .. (5' P(' O >') O W fS+ .  WB6 ..Q : (5' P(' O >') WH 4 9(' P‰. 9# ..

PH f. .... P( P'I ..N vS W: A ! -N . T . E? Ê* ƒ') WUG TN .

T(6 ..H . A¯ Z G œD - -H 0D 5‰N ..

r0 ': ..< . ..

.. GS+ |C " C' .. (5' P(' O >') 4 WUG G „ # : WN WUG œD O W bH( ..... 56  xE2 .. WUG œD ‰ . |C * . 5SI ! . --` E? (Cp ! . 56 P6 WS .(' >ˆ .

. '_ : (5' P(' O >' ) WN . B6 WB6 † . 2 T' -’ C 56 (5' P(' O >') " C' ..S+ . O W : WN !! 5<'Œ C! T u'Œ ...... '_ .G [V" F[ ƒ .G [V" . A– N' r+ P< . P „< .... T TN" " „* .Qo . A As(` >C ... s+? o+ ... )Í ... „N- : (5' P(' O >') WH .< (5' P(' O >') „. G 6" u . . S" 5' . 9 . G >' † : WH >' .¬ WUG .. .

2–!# #D 2') . -’N .. ...N" . U) 5( 6 #D (5' P(' O >') PC<*" P'H" Z$ P'' . 5' C' ...

Z- WB? H T' ) $<? 0 T( /š ÆG ..< - ! .

 |( .. $ QY .

'H .N .

 . P_ < P . 5]HG <.6 ˆ (5' P(' O >') ! ..

G 5¢" 5' 132 ..G !! 0° ( .

. PG8" ... f]    (5' P(' O >')  WH . T Q ..

/g -G 52BI A(Q ¼ (5' P(' O >') P6D .N" . A(Q T ¼ ...

? G& B¶ * F-(G : " -` -NÁ‚é Œ O -`" ƒÄ-Q >' #D WH Ê* . >' E: Ð" G .Q E(" ¸ .I ¤ Wo" u< -< /*Y [. ²(p $ ÅV . T X" "" B6 Ê* ²(p >ˆ † . $ ŽU -Q } 52$B . Ä* G -‚ 5! " : 5] WN . $ œD AN * G O - ! -GB y[H? à # A G+ A .f . 5(D Pq A(Q B§ (5' P(' O >') "-G ...... JL (D 5!$ 5< $ O 5<8 : H : WH . T k" ’ /H' X" WB6 -N T 9' . 5$ (5' P(' O >') 5 ÅV .. -‚ E(" ¸ .....(N ... y0° ÄUÄ ¼ Ê* 7¯ WB 5' . * G O - ..

..N2 " 5I' . k" ’ P* . k" ®’ T ²(Q ) .

WQG 6-´ " ¸ . H(? C' .. 52" ‰ J'( "" N" ..? . O . 6- $-G Z¥ (5' P(' O >') O W œD E<6 : 5ˆG WH ....... P ƒˆC / } 6o " : WN G Ž † . 9#  TU! ! . 9# C' . * G O - TH !! .’H P(D 5ˆ6 .

. ! 0 N 0 $-G . 'S? 5QV ® ƒ2 2<? ® D O . PG O !" F[ - [› 0D 5'?H6 .( $ ... TN -*D ƒ2 º¸ H'S6 ..

 >ˆC ... $` D D ...?H6 . › -*Y . J( L ..  .

T ²(Q 6$ #D Ê* ..N 0 C(‰ $-" #¸ "?1" N .. -i i PG -*Y .

E2[ .N 0 " .. !. ŽU 133 . Å- . 6$ C' .. < . ?1 T -` : (P O ƒ+) 2 G" WN .... L ...

... A-G -? 96D : WN . 'N >H † (Pi O ƒ+) A-(` A eH Ž P(' ! Ê* (5' P(' O >') O W G Ä* G -‚ .. 2 G" : 5N" G „GÄ Ÿ WH . F)G Š¥ 4 ! A¼ ? 96o! . 56 : „'N .... <G )6 6D .

?H . TH .. : WH 2 ..

?H .

SG .f /H` P  58N ..

..<G . „SH P(C(G /' [V" .Q [Vo ›` $G (: ›iN p [* › 6" -(G ! ›[ 6$ -N T T ›+ (N0 D ƒ' . JÄUÄ %UÄ G 2 . „SH PCG /' [Vo ..Q " .

.N Ê* P-ˆG Pˆ* ZG$ /ƒ` |( G+ : JG J ~ PG $- ..

..)6 PSH G+ [s PG+ T U A Q D . J.Q >' „. . / 7(* C› S p J*Q 9[G O PGÄo ..(N 2 . [s .Q . * G O - [V" ...N : C G WN .. .

$$ ÆG $$ .. P >' 2 › T-H? † : WH .N C' .6 WB .. P ..

T-H? † P. 5L ŠG P 5 G Z?" WB6 C' .. ¢ P ²6 Z- Z[Vo .. WB6 † . Z- ZHo ! (6- „6" : WH 134 ... 9' [› -` .6 „C N" 6 -` E'Q" D : WN † ¡– ƒ'H? 0D |. „(H Z[2 9" „(H -N 96¸ ..? D PB |..( [V" † .f P2< " B p J2<? £" Ÿ „(' -N .6 „(S" -H „(– ... T¤ [2 „-2 C' ƒ'. (*6 CSL a † .

.. (P O ƒ+) .

N Ê* .

 „N . < •G .. ..S+ . .. I 2'I .?H ... C' .

5N" G „GÄ ..(^ 21S? .

S .

..No . † . 5< .. Ž .

 Z[2 . „6" : N Pa r) .Q >' 8'S .. JC' . .... „6" .. ` .

.G 6" : WN . HG .. -( G -V œD `o : WH ! P6D Ê* ..

.. ²(pG -V ‚€ † . T 5( . 0D F- ƒHG C ³ y(" ? ?1 T F- xŠ-6 -H . 8" C' . ²(p N -V Œ .. . (6´ 8(.?N .. P'( -.... ²(p -H ... 52< œD T ‚€ .. [V" C' . V1. œD ²(pG Q " -V ƒV .

-H ²(p V1 .f ..

. Z œD WH60G 52" . ²(p J´ '?H 6! . T .. C(C' 2[ " (..  " .Q ..

--Q A2Q . --Q ? 5 .N" . WH "-G C' ....

$- . WH  .! #¸ ...

(' 52/Q -N : N .S+ . U A Q Ä 0D JC' . T . ...

 .H .. C(‰ 'H 5 C' .

H . € Z .. -.

 œD 'N" C' . 5(D ˆ! () 5(H : H ... ²(pG -V E8 6 . ¯ 'f . WH *  V° . / 5(H .... O . † ... ²(p ZQ . -.

.  ..( Ó . 5G ' 5¢" 135 ... 9# (5' P(' O >')  a C' . 9# 0D 5" < 5¢" 5' .

: 5 A- (5' P(' O >') WH . " .

< a .G ( . AC’$ . E 5'V$ .. T' -’ U Y >6 A6(*" ..Q B O /` D . )N WSG" 52 .. (5' P(' O >') O W 5(D .... 5N: Š ! Y G 5< . Y >6 56 .. < 5< . A_ < œD P(¬ A$N (5' P(' O >' ) (5' P(' O >') : 5] WH Pf [2 ! O WG . +L „(.. >' U) #D ..

° PGG P(' v'Œ" Z$ .o ..

° -f ..V$ • . .

..V$ • .. Ð" $ . ° (.

C G .. G¯ " $" .. "- ... -^ P WH < 5 .V$ • (5' P(' O >') P- JG .6 CQ . ²N ÆG CQ . 5N 5(' èo ..

. .( .

(" G . .Q Ð" G < . '?H( -^G 5 A6 ¼ .. CQ .. P8') .... |(N G ¤ ! (5' P(' O >')  T-N .

... HG 5'? P?" „6! . A-V (D 5› /ƒ§ 5ˆG J . WN † P" . : P?" P „H !!. 5ˆG 9-V" " QY wD O : WN : AK.N A*U - 4 " -? #. PG8" -Cª : WN ! /ƒ` PG8" -Cª TH " O : „H . JC' ..

.. 5(H " 0D 2 C ... PG8" CQ 7(* .. WSGY W .. -( G -V O k( 5-H .! ŽU [2 '  Œ # ' Ÿ C T( 'H D . 2- ÅV † ...< . "-^" N œD . -* ‰L . WH "-G . C' . . ÄUÄ " uÄ  !" ...

 à #¸ .... < . 136 . 9# |(N G ¤ " C' . œD „. C½(G œD .H .

A P'V- .. P(G œD - E2# ... 5 TB¢ !!.. ° PGG v'Œ" Z$ ..

 #D -^ T -` 96D C' .. 5B½ " 4 WH? „! o : „H : WH < . ÐG ƒ' ƒH'Œ" : AB P?"G r() [V" !!. y( G 5'H –1...'V „(¢ 5] CICŒ 0D C U AG+ Cf¼ - .V$ H 5¢¸ . 5ˆG u-É .! 5’N -B G" C'! ì$" T' ƒHS? Cà .

.! SH . WH -` " P?" " . A 0A N ... r(8 .. C'! P „HS6 .

. TL -' C‰ 5' ! -H .?H ... V° kN (5' P(' O >')  . . A_ < ..

V$ . " ¢  Ÿ ž.. .

 P(H . XY C v'V T -' [2 T* O D : WN † 4 J!..* ºD .

.H . P(! -( G -V [2 .. .

O W : P .H >? „6" ..

(H . " .

H Z- ' : P .

.* * ( \ 5¢" 5' .. -( G -V o . U 5N " :(5' P(' O >') WH Usi 5½(G /HG AN 52" (5'i P(' O >')  " ..H . .

... 'H Z-i i Êi* . '?H.Q [2 . v8 P(G Œ ! C . P" kN .

! .

H F" . ..

H Z- : ! P(' -N .

(5' P(' O >') (5' P(' O >') !!.N : WH .. ..

H -§ 0 P6Y k( G O W D . -V : PG Ž) A-V ..

Q >?o .. .

H -V [2 ... . O W : WN . A6 6D J -V ..

Z¢ -N ..H (5' P(' O >') !4.

" 4 ..H k(! .

H 9¢" " " : .

 (5' P(' O >')  .N" " " :  WN 5.

.. P(?o( -V œD . Z?o .Q ¡o (5' P(' O >')  Ef WH .

P(' -N ..o .

N" " wo U w/Q .. ... A-V " /f . O W : WN -V Ef (5' P(' O >') P WH .

Q £# œD (5' P(' O >')  .

o " 4 .

. A" x$" . ZoSV .. >6 Y < .. O W : WH ... A" O $" .H Z- O ¿ i" < .

. As(` P(' x$ (5' P(' O >')  P „< . A2 Y [2 -Q . (L  .. ! F[ 0D „ ¿ S . £" Š .Q £$o ....

o? 137 .

.. (S  *" .

P?( . -*" „! .. -N ”K < A6(*" ..  .. -(Q P?$(N #¸ .

N T$)? %$* P N P6" 5'" „! !4 " .

56 : WN !4 #.. A. › Q. F-?" . vS ( Ð E' 2- (S" NoG . . E  F$" 0 .N „- #C' ..N ƒ" ( #¸ P „B6 C' .. F$" 0 . : „'N : WN .? w" 5.. ²(. Q >' ¡( G „'N" .... -(Q 9?$(N " b*0" : Po !! T-" " -G 0 ! : WN !! Af „'N 4 #. ( G s(' '!  G" ƒ" ! ... A „! .. .. p Š eH" '! y€" " JG A Í „! .. TY %$* .? SH6 " . T-" " -G 0 ! ...

 . $-© P" „6! ® (V0 " 9# .N GY ( -*D T-" " : WN 4 „' # Z2 ... - .. 7 (V0 " !4 2 : „'N . „<8+ .. ¢2" 2 .. .V : WN .. 9 " " . „'N ..... WN C( < 4 . ƒ" ® ( ”V" V .. ®S -N ® „.. A ! T' v8 0 P6" „" .. ƒ" ..

. # .. .. ) ZG" ”K` . E(Y (C¬ P8)6 .. ..6 .

* ] |( .

6 + . 8() .... P(' 5<* † . ..!. . ÆG u . + 9 . Z‰6 Q < T'.

 -N P‰(Œ 5< A6ˆŒ ! P6" . S ...39 . Ð .N oS^ -!o? .

 AÄ-8 .. P? ¥6 A8+ ! . - (' $? ® ¥ ƒ2 Z[2 „ ( ..)? . PU! "-G 138 .. ] X? ñ. As(` Z- " ` ..

($ „6" : < .. 5' E: .... 9(' G © 9" .

. ` +.. .Q . ¥ -* † .

. „f? .V-? 9( O - G" : „'N . (G" ÄUÄ ... „'N .. (H" ® +ª : WN 4 9# ! Ê : „'N .

..N : WN ... * " Ÿ J? † iS ) H . [ HS. PU! .. [! „Ä-_ . N-) `D PI'G . P. 9' E2#" : „'N . >'G : WN .N ... P8 " >' ËG ..

( mf . A8 9(?o 5 . P*" W‚" 0 u6" r(8 !!.  P6" „.... `D >' 5½‰6 5...! u6Y . )N P(D ¡‰6 < .N [ 9s" 52 5! . `D / F§ ! P6" 2-G k<( .. ..

. G[! ƒ2 .. [! [! . P'N `q Z[2 S? 5 ! .('N ... 9 Z)? P" >' m< .

P TU< . A6U "  A6(*" ..

_ " ..N ¥^ -!o? . Z- £-HG b.

P(D ... (5' P(' O >') < " ƒV P< . Ps(2 r')( P8) "  ‰ . (5' P(' O >' ) (5' P(' O >') (5' P(' O >')  • [2  œD .QÒ ...

. ¥I . s(] % ..Q >?" $o .

U A " A H .Q #¸ ... W # |( .

Q 4 W 9 .

... F" : WN . 5I .2 : P WH . 56 : „'N 4.. W. .

(^ ... . v(N .

 . W.Gq ..

0A O £?° #¸ : WN .! : WN . ¢#° Ž8 9N .. 9(' ¿(' . ¢#° SH .... >. œD -C ..

. 2$'Q v? " ... H? .. -*" O > . T Z[2: WH? (47) .GD •? : WN † . 56 : WN .... 9'2" >' 9(' 8 .. & Z[2 : WH . .

W< 4!& 139 ( 47 ) . 7*J2 FGH .* 9 O £S" ¸ : WN .

! ˆG 52 . ') N" .. " 'Q .... O W C( (5' P(' O >')  |'¶ " 4 56" C' " " : 52Yo . AC' ¡o ÆG ! . 5½0 >' JŒ £[(* < . $ T œD 'No ... P?!G O ¤  " 9(' TU : H A(N H (5' P(' O >') Zo † 'f . yc-m) - /Q #D .. < >' A " ÎN Ð" G - C J .. A PG8" .. A! ¡o 5ˆG . (P O ƒ+) C - . TUq $UG „? . -2 " (5' P(' O >') . C'   'f ...... 56 : N ..5' . " 4 5C' U " : WN ... TU 5<(' " : WH . (5' P(' O >')  ....

('^ œD 5 .2" ! ... (P O ƒ+) C .6 . - P(D < .

" !! ƒ') " ¯ 0 : N 5¢D Ê* . 8()6 G! 0 .... ! AG( !# . - œD . ..< C "N C' . N #ÉG   ..! P < œD C' G -C© .

 - ƒ') C' G -C© . -Q .." ºD . P Wo -  " Z" . -  Wo ...

. P Wo 0D -f - .. A V P(' Äo 4 9# Œ P C'? .. | u A-f UV$ Ê* 44 - 52 "  Wo .. C' G -C© TH . A 0D - ![ 0 ..Q .

... -f . $N G " Pa . W1 5(' < : WH . OG 5!-6" : -C© WH .. V° ..2 . A V 0D 5'6 0 : N .

.Q TN 2- : a . G 0 ! A- D 4 9[! 6" : WN - Ef . 56 .. (ˆH W- 0 .. OG ?-6 #D " ..

Q WN : %U G $Y O " : - WH 140 .

a / TN -N ... AG#! [2 £- ! D 5' : i 5' .. ZC ..

.:" • . ZH .

.:" • . - ÅV † .. ñ.. œD >ˆ . G 2-G -. -f .' P+ • . PH*U? - $ „‚ U ..

..Q 9# " .$-* . PC‰ Š . P ¥! Ê* .. ZH -` . P?(* .. Z ..

..... ¥< -` P(( >' ZQ* eH -N . ÎN Ð" G - ë) . Wo vS e |'§ < . ] X 2BCI Z- : WH( .. P6 . Ê* ZC W: -i / PG #¸ . PG 8() < .

. ! «(` !! . .Q $ uG" .

a ." # . 7-* ...

G >. C‚ ..! .<G %-¯ " AïD /.

...Q (S |sG !! vG w-'Q . U A ('N P'(Qo? <´ < . - P6o` FN -N ..... 9Q‚ ...¯ T'. kV" E(" T-K " .. £- .. >'G . A-G" T' T¿ - TU! T-H? u 0 .40 ... PQ /} b. . . V\ T'? " < (*" Å_ -H . 9H- . $ (5' P(' O >') r -G . < . TUq 'V- ! .

..) .. „. J* F$ œD H -N !. ! 141 . 5 † ... . † .. 5I „. A(* G (5' P(' O >') BŒ ." uÄ I'G -N . 9# / / „.. K) JG P(6Q 5 E’! oV . /f . ! G C' . '?H. † .(^ „... A.. y. *oG !. † .

. ¼ „'V$ . WH "-G " 0D 2 C .S+ . . E6Q . F$ JC' .....

< 5(' f. JC' ...? Ê* . 5'(V „.. 52 k'V #'? .! . .<6 " ' 5' ..iY x Wn " ! . .

ÆG ˆG .ˆ ..(V „'Q .

.(^ ..

.( ? /- .. 4 )6Ò QC' : F$ oG o ..  ..< e' ? (5' P(' O >' ) O W „.? Cp #¸ . .

f .. .

'?H? 56" 5!1(  Ê .. [2 . JC' . Af !!.... W Ž V .. (f ? 0 56" $ 5<G ­) ! F[ 2 ... (5' P(' O >' )  F- JG 5’I „¼ . 5’I - ..Q ’ " J6ï (5' P(' O >') „Ä Ê* Q . WH  [ #¸ .Y „H'? .... s( (' 5 N . 5’I - . .... As(` Z- F ? 0 (6- . WH >6 . 5<s( 5 H !!.... s( (' 5 N . (5' P(' O >') : P H O W >' CQ W" 52 (5' P(' O >') O WG .. C(I 'S? k(! . O )6 † .

. P(' ¤B? Ê* . s( (' 5 N : $$ P6 'Q ... ] AHU T*B -` mC . P- JG vS H(+ ... >' vN- < (5' P(' O >') P< . ¢)ŒoG Zš$ v' : /-2 . f` œD ZS+ ... A< Z PSG  . P(< eH Ê* ..

.. . u 9(D : „H . WY 9 Y U A (t ! P6Y . EˆI 5' .... ½ f` $- Ÿ ! Z-(G ƒ . ... „6! .... J... ºD . PG8" ÆG ƒ´ ®()i} „6" Ÿ? . A6Q 0 .<G . AG[! ! . P . ]  >' . A6Q ! . 5<(' PC H ACÁ6 .... m. U(t w-… 0 † ... C (!G ". AG[! 0 . " . .. ! ’ (5' P(' O >') . F¥ O ƒH? : (5' P(' O >') 142 P. 56 .N (5' P(' O >') (5' P(' O >') ! ] WH  y? 5' .6 F[ .. WN 5(D „. ¥N - ƒ<? "G C . Z)6 ... ƒ’$ ƒ' $ .

¥" \ . O W : [ „H ( 48) . !? E2# .. P(' $" -H . !!. „- .. „N >' "... " £$" .... vG . JGG PGG >' -… 5' . P(G „' Ê* .. !4.... (5' P(' O >')  „< ... œY -) - ¥) ºD WH .6 + \ ". (5' P(' O >' ) (5' P(' O >') O W [2 : N (D G8) ÆG „.. G v8'? " W_ „N . 9" ... „a À !" r) (' $B " E 0 -N ƒ .

'H *o 5'N #¸ . rG[ *o 5&# #D . /ƒ` ...N 5!-*" -8( ..

! >' *q E! O D 5' Z 7-* . P8(G# Ž . P?.` !! ...

.41 . - ..... XY 6" PC Q k!0 ƒ’-G >. --p 8) ! .... PQ‚ AHˆ Z-… AC’$ .[ J< ..6 .¯ \ œD -V .. Z$0" . <.G ES P6Y A ! P .  U A ('_ Q" P " . xc . -2 .G --p ÐÄ „N*" . ) |! „( 6 ... ! ...‰ . ( . .!. ‚À -HG .. P(G P* [2 !. . .ˆ W-Q b. < eIˆ ¢2" .

5‰o . ´-H (  5'<? ... žŸD ‰ ! . ..(K )N !# .... 56 .. ¡( -)H 56 . u( -¤" G" * . P’U‚ JG " . w-)N O - G" . J< .

P:o 0D B 9:" D : .? kN V° œD .Q [2 <..

. ÆG DL/ ( 48 ) 143 . '... «(` : WH † Z- U A (((: A ‚ Å— < .* U A $$ ! “ ƒ’N-" “ A(G" " !#" 8i '? -H? ƒ' -( . N A´-N P(' k '..?" "-G #D A ! ZD uC ! . Z-Q P‰.

‰ . ÐI V° Ë} " . Y (– r >' ... C.. A8(8 P?-Q [2 <. A ! E6 y 0D ... PN -( < .!!.. PN -( G I |( WiH .6" $6 #D 8 . ŠŒq T- .? #D ... ÐI. Ê* PG$ H( <? Q‚ (V Z- " Z- PK(` œD .

. 8’ .N" A C8 AG` " !#" 4 9Q‚ 2$Q EŒ? ® .* 2` .. ... TUi< iG[ . TS [[ ..) ƒ2 : «( D .

: N .. .

 WC< .. ½Äq .(¼ 2‰ : WH ... «( >' !" C' .6 $ (6- " . . 9': F- . $ Ž .... F- : P WN . u‰. i i$ ] ..* „Œ D ... r 9 . ]* ÌH . A` >V" 0 ..? C<* . O #¸G p : WN 4 " : WN . u? (D ‰6 .... -* " C§ /  N... A" Ÿ kÉ 0 .

/ƒi` 5!- .6 $ (6- 56 4 9U<G w-)H? „6" : |('Q PQ ­)? A( 4 9' <G u6B_ " -? „6" : £- PQ A ... 4 9(G WÃD -C? „6" : 9Q‚ PQ A .. r 9 ..[? 0 ..6 .! 78G 9 . (5' P(' O >') . AC r .. P?(& C < ..

. >8ˆ . ’Q 2 ..2 : 5]o ( . A6(*" P'2" >'  • ! -N (5' P(' O >') ..

.. 5’ #D wD .. 5’ #D wD : .. . A: )? 5Á c : WH ! . 0 : H( (5' P(' O >') WH( .. T: 5!- .V- ! . F`Y w¥É 5c ...

! 9# .

Y >6 .. *a ..QY ) < (49) .

<G .

G8) (V ! .  P'? ! ... "ˆVY" F$G € P '( #  .. . £? BŒ .. J)L G T '! WN ..

.i* E() " AV .. of bH( . P'I . 2-( . (5' P(' O >') O W BŒ : WN ...

f . ƒ.H? PN6 „'Q (5' P(' O >')  .  N6 . :" (5'i P(' O >') ...

Q PN6 F)GH t 77 E& ( 49 ) 144 .

>')  .

" m|* " : -§ * (5' P(' O (5' P(' O >')  WH : WN .» ..I . O W ..S+ . vS ÆG P( P'Œ Ê* . Ÿ .. (5' P(' O >')  '* P'* „¤B .Q P'* ..+ . P. T '! bH( . Ï c ..... Ï c : *a ..

6 E . 0 !4 6¬ 9G /Q F[ ! vS 4 uHˆ? #.. .<G (5' P(' O >') WH . P i.. (ˆN ..

... „6 . Ï c : 56 . .C . AC’$ ..

.... ' . PG8" JG A |'Q . $¥G " P(D „'No .. O W : „H ..Q G+ (5' P(' O >') PG'" [2 ! . P(G . (D AQ© ! . Z‚D ƒ2 PG8" œD ÅV † .... ! !" . ÌCN SN . (5' P(' O >')  2[Vo .. F-(G Z[2 „f 6 wD ..

. ( ! . O W : TH ..V$ TN .

.. 56 : . 2: 'K . .Q WH . A´-N A‚D | . (5' P(' O >') (5' P(' O >') WH Q † ....

Q œD › .

„ *" : ." † !4 U A ’ $ 0 P6" „C' -N 2D Po ..

Po O : . " T u.! < 0D ..Q' WH ..

(50 ) ( P'2" P.Q WH ...! . .

Q C' . U Z[› /* ..

U..: -f . / U PG8" T1 A (5' P(' O >' ) TN ..¼" . J L L .. œD . (P O ƒ+) C: G ..

'V P-(G C]? .. (5' P(' O >') O W Ã-Q œD UNo . ƒ') 2 .V- .... A6Q 'f .. Z$f $ #¸ DL/ ( 50 ) 145 . -f #D < .. Z >' Ä $ .. Z >' J L L EÄ . Z C+ .. AH( 0A ? P. P" " (5' P(' O >') $" #¸ ...

.. P[K >' Ã-N" . v . P?U (5' P(' O >') >ˆN Ê* ...

C(' (51) (5' P(' O >') . CY Ã-(" u 4.<G Ã[Vo 4..... O W : WH . (P O ƒ+) 2 G" TH .. Ãê$" .

.. (5' P(' O >') C] WH . V° T (5' P(' O >') P('  ÅV .. C" >' UV- H ...f 5' . J L " L . C<oG HL : .. /C  NG „N¥ . ) " ‰ ¡U -*D PG8" >' . U A ('N 7 † ...

. ]:" ..... P'f" " „2< . Z$f  † „i! i -fi Z[2 9?U -f -H ... < 9# . O W : N ... PG8" Po . P+ . -f (5' P(' O >') O W -f .* 2 . u'_ uG < . 2-f ? . /ƒ` PG" -N < " PG8" P(' ƒV Ê* ... P?U + œD T-H . G A(') ¥! † ..... PiQ* ƒˆH Ê* . U) /6 -G 4 9(D >* ! " 4 PG " /ƒ`" !!.

A’Q ! .. (P O ƒ+) E: Ð" „G Ø62 T" >' A (5' P(' O >' ) WH .! : . (52) (5' P(' O >') ...

V$ 4 P'!o6 T: £- .

9(D -N" " ƒ8Y wD .. / 2 < .. › P?o .. G ! 0D F- |( : „H ..G A:'Í B^ [2 .. › ƒC'2 : WH .. P(' P?[ r'} /Q .. /.2 : WH .

(5' P(' O >') .!o ..

f 4 T$D .

"ù. .2 : WN Ø62 T" œD „..

.V" /ƒ` 0D O W F- : „H . P . P(C'2 : WH ..

.!o ... (53) . PG P?/f . P: >' P) .

^ T$q 56 : WN † . ..

Q B O -¤ † 0g 4 : O(p)u X% & ( 51 ) fC$ 8 .W< ( 52 ) vG)G 8 H& wJx 8 >?@ ( 53 ) 146 .

.. P(' ƒ2 E & Y .

.. P(´ PN" Ê* Z$o ... (5' P(' O >')  [Vo .. (P O ƒ+) K G Q /f (5' P(' O >') O W  TH .. C½U (ˆ . (P O ƒ+) O - G GQ /Q . PQ* >ˆH (5' P(' O >')  E2[ . PG8" (5' P(' O >') . 56 ..H ... P o+ / X* œD /Q † ... o+ .. ƒ')( (5' P(' O >') ÅV . ƒ2 C! P?(* ²( ! . (5' P(' O >' ) TN † O W  kN . 0A B B ... P A(') m! .. Z-(G ..

N" † . (54) P..'V CN" Ê* C- “ /-2 .

A Q ..<G – A(¼ C-oG .

. .. EˆI ... •L '* (5' P(' O >') (5' P(' O >') [Vo ! T . %100 9 A(+ 9* H .. Zf* P'f ...i'G ... | . WG PG(Ä (5' P(' O >')  $B 5' .. Y >6 . (55) W Ä" >' P8ˆ /} $ " >' (5' P(' O >') Z[Vo . P - P<8( . $0 7-* ] GG )© „G |(N T" P(D „'No (5' P(' O >')  f* WG " I) 7' 5' ..

! < " A:` |( .6" € ..[6 #C' U P( E( 0 . N L )6 .

. J-. ÆG } . PG)" Š¯ ÆG .. 9[! ..^ /SVY ². ˆH ¥< ..? 0 ()K` ë) .Q U'^ x- A( -… D i-.. 9[! Y /G\ ÆG . (.

QY 0 .* 9(D [ V .. V\ [" WN A8a ! . A[ 9(?o # ... 9 5© >' A .

N f " WN C( £- xG D Z2 9(+ 9:" -H A 9() 9j'Q" -N . $ ( 54 ) ( 55 ) 147 .

...(5' P(' O >') O W œD ‰6 !!. ½(G . A Z¥ >N -N ..

.V$ 2-V v? / a" Ê* P? PG8oG ESV i? 0 . P'N œD ´q .. JC' i. GI? 0 .

9?(& C . 9ÈC<n G 9...'H „6oC: ... . A8a ! ..[? 0 ... ÄD T- >' A)* (5' P(' O >') ! (5' P(' O >') WN . P( „. A! T$ I 9 . . . G<? 0 . 9 .. P'! C } .. U A " U<.42 Ã-*" WH " '* < ...6 >' ? 0 .. P? O . J . -) 5(' 6" 5<(D ÅV" " E*" w¸ ..V- P6 'G °  : (5' P(' O >' ) WH .. /SVY -()? 0 56 : PG8Y . G - C ? } ® .. ? .. (56) ... .6 . (57) . 9sSt y . PG8" ÆG ‹$2 |'¶ .. 5½ ... As(` Ð8" -*" 5< -*" uI' 0 0" . P(G yQ  P8ˆ... P? O  . P(V"  P6¸..6" x- Ä D ..

oSV" 6" : Vß .!.... ! . G TSˆ? " . [" .

xƒ' 9H* ... P.. E(: 0D £:V ) . '(HÄ *B " ...N 2` /. Z[2 C 6 +6 " .:D œD  . (G6 C'! ".. k° 6" ..'V" - .

.. WUG # Ð" JG )V „N .... # G" EˆI . /$ G : WU WN . 56 : WN 4 P" !# ... (G8 à .¼" . (5' P(' O >') 4 A6U „G" : WH O W œD WUG Z< (5' P(' O >')  Z- . C O ƒ+ .. G C< .

O W P" ZG" !n# .. : WN . ('2Q 9( š 96D : (5' P(' O >') WH 4.. WQ EG  : WN ... # G" I : WH P . ¥< ® >' : WN ..

N" 52  PG .

. Af 148 . 56 : WN (5' P(' O >')  ZS" † . F)GH .

F)GH 77 E& 4!& ( 57 ) . '6 E& 4!& ( 56 ) .

P: PCS(' .'! ¸ ... 5<6VD 52 ºD .. !4 (P O ƒ+) # G" . 5<-" „_ O 5'Q ... P(' P(' P'I P.P P '( .'< 0 . P'I P.. Z- „_ ZV" ! C ..

H . #C Êi* XY .

.Q † .. F-V >' 9'QG o: . 0A UG ƒH Ê* # G" >ˆ (58) . XY >' -N ... WUG : WN . >' Z-V + i i2 „'` ¸ .. WUG F- JG . [ † .. ]` ..

T-6 . AˆI ¿ C P y)6 ...N - 6 /. PQ PGG v'Œ" ... C Ÿ .. Y S " ƒV . C v'S6 . 9# <G G" " C' .I : WH ... © (C O ƒ+) C <G Ð" JG „N .. Á C <G G" EˆŒo ..:D >' 5* (5i O ƒ+) G8) ! [<2 . P(G œD C ... $-0 .

(5' P(' O >') O W |'¶ œD ... /ˆ(G 5›'N „6! .. (5' P(' O >') : WH .. .. A I Z° . Ê* Z/ ƒ´ .. -(G U A H O W œD <G G" >ˆC (5' P(' O >')  Z° C' . [ <G G" ... A! <G G" |'Q . ‰L Ɩ 5' (5' P(' O >')  E6¬ |'Q 5' . P ! >' C T-6 Ê* .. ¥^ P(' ”N .' 0 C .. Œ -H [2 5<* " . P(D „....

No . Z[ ..

(5' P(' O >') O W EˆI .. 5' " „! 6" . 5' " „! 6Y . O W O : WH ....H <G Ð" X" k(! ><* .

Q . P [ C - . PˆŒ <G G" " C' ...

Q wD i o : „'N wD 4 * Ÿ !? 56" .

2 4 * Ÿ !? 56" .

>* CL - C! › - . CˆG .. /g $ " A‚D P(... (59) „N- : <G G" WN ...." . T" " .2 : (5'i P(' O >' ) WH . Z$0" .<? ÌCN SN -* .. „G[! : 5'H . A(¼ 5<(D O W ...6 - . P . PGU: -C! .. /-N " P(Q? + „! #¸ .. r') À <? " P6 i QB 9[! .

.. >' AG(Ä (P O ƒ+) C ‚ . $ ( 58 ) DL/ 149 ( 59 ) .! W . Cp T ES— TN † kCy .

... S C 5<(' Ÿ E! O D : PSV W" WH . : 0 9 a 0 : WN TH .

AGÄ .... : C WH . £š$ £‚D F" 4. AGÄ (' „C N 96Y : WN .. '<.. 56 : WN . TH .. C G O - 5N : C WH . (S6 C 6 \ : WN . „6 . PG ESVY 9GÄ Ÿ „$ „ " : WH .Q TH 4 P.... --Q JGÄ |'? „6" .. --Q P6" b8'6 ÃU! ..

E Π... C >' X . .Q -H i 2 Ef < .

xƒ' ..'" " 9 6" .Q .

AV" . Q‚ .. 6! A" .( >' C -N .. .. 98)6 ....f? 0 FBB ..:D . 9‰*U 9 . kN. /.. A- .

£" . !" £$0oG ñ : ] WH A ! ! .. T Œ ? : WN" Ê œD . O /` D ... U A " r)' U A H „6" < .. A V" . G" : (¯" .H " $" #D .... A-(Q ƒK: . P ¥< Œ ...

.. . ž ..<G AC’$ $$? „6! 9G8Y „QV #D Vo? U . 5(G £$Q Q¯ V T" $0Y : “ 86 – A P „N : › Ž Ê* 9# C $! C .

V$ 9 |( .. 9'I` |( .. Vo?" 0 " Vo?" .. 5] AŒ. „ !! 9# -G A8)6 P .

H? " 2-? k(! : Ÿ .

. ‰ N " (S 0 Ê* Z-Q 8.. ƒ![ . -..N 9(' O . - F[ 2 . ˆG .. 9( 9 0A ¶ r.. P(D 6‰6 (5'i Pi(' O >') O W F-› AB' (- < " $ Q -H !!. AGI ÆG œD ˆG ‰ !4 - |(’G k(< . |(’ ! ... CQ0 A+* (6" - B!. (6 #D +© Ÿ 'C? 0 .. ¼ : A<*+ WN CQ0 "-G C' .. (6" +© -H - C¶ „- - (Cp -*D " !#" .. Z6<` C ? Ÿi( Z-f  A. .... œD ƒ . P(L A(. -* ` P-V |( #¸ . (L Ÿ „ 0 U A " .. A V" ... $" 6" ..? 0 " : Ë} .< ! -N (5'i P(' O >') O W œD ‰6 .

* „s` D 150 .

. PQ‚ P(D „'No . U A ('N Z- „ <C .... ’‚ ( O ƒ+) ƒ(* „G (. 2-* . ˆ ..

( $ „N † (5' P(' O >')  o 5' . vS  >C ... A` C<G'N y[H " „(V wD .. T- ¶ 6q F§ S( D : (5' P(' O >') WH !!. '( TH .(' C' $? " .. (5' P(' O >')  " C' . ¢D C<' >' : C] (5' P(' O >') " . )6Y UQ PG C .. 9 (Q" " 9 < " 9( 96 " ...... " . P ". ƒ(* „G (.

 . Ž. PG y? " ºD . V" Z<? 0 . (60) . .. .G .$ .. As(` WN ..H¿" : F" .. 9sSV >' )? " f „ ( !/SVY r(?. f` .. O W O 8 : 0H WH .'H' ..43 ....

. /SVY .<' .

 < Ê* . /ƒG 5'I`o ..

.  Z¥V 6 . ! oSV -*" N #D ...? # N "-G .. oS^ [2 .

P' . >' $ " ..

 >' -*" "mf 0 Ê* . $ G ZfQ : Pa 5] AUŒ Q. Y - „N £- . uG BŒ PG8" (5' P(' O >') ÅV ... v'S). ¯ B6 .. .. 5Q /Ä" ... /g s 5] ƒH ( .

. up G G : Pa 5] AUŒ )6Y ..o . Aˆ" 5] ƒH ( .

. )6Y  : up ­) ...* $N TH . >' UI 5*$‚ . P?V1 >' PG+ F" . P* Ã-*" < .... /. . )6Y  !! 5*U G B 0 ." ...  : ZfQ ­ . Q. Q.. yU^ -` ) ABC ( 60 ) 151 . Ä .

: Ê* .. W' G Ð" G O - EˆŒ WY WN C! 0D . 5<" 52CaN ...6oG 5' [2 : WH PN Zˆ* >' .. 66 -N !!2' -N" : WH !! 9 9'! ÈQ . œ Q s O " : 7(^ WN † " . 6$UG 6Ä! ... )6Y PN e2 Z- .. (5' P(' O >') v'S6 . 5!$UG 52C''*" . žW#Y êBY QK( . Z[2 ²N E(GUQ 6ê-" O . ƒY „!8 . 5(G o..... -.. 9'!o 9'! ÈCiÁ : ... 5< ..

5!$ Œ œD 8 . P6f P6-1 .... Z)6" Z- [ . JH. - $- 7(^ . 5<-oG 5 5< " O ...N" † .

.. ¥^ Z¥Vo >Y . 5N" G -‚ Pa .Q .. I TUŒ J p JG ! .

...'Y [› . r(H .  .N " C " . [2 š§ k(! . 2- . (5' P(' O >') (5' P(' O >') (5' P(' O >') O W œD >ˆC  - A Q . >' ƒˆH .S^ G C ! O W >' v.. W' G ..

 . Q.. '# SN œ" .N " " ..

. )6Y PN .Q P'H " 5'" .

O W : C WH.. ..Q P'H " < .. 5<*" ! O W < !4 PG8" . 5*U G ..* $N 5 ... . . P'H(' F)6Y G G $ PG  i |(i . 68 .

.H A-C© " %-_ # C k(< : . (5' P(' O >') WH . . !" 5½ÄD E..

.(*G #° < . |C L -` ... C 0 . .

L -` .(*G 52o k(< . '‰ m' B6 -N ! ...

P a } 5N" G -‚ Z¥V" ._ " .. (5' P(' O >') xƒ' ....[! . „'N .. PG „C'<? 0 . OG k'¯ .

(5' P(' O >' ) P?$ <? ... .Q .

_ O W " W' G O - µ'G (5'i P(' O >') O W œD W' G .

..` . TUI . C(‰ . PN A (’ W' G ! .No . ...

¯ .. W' G - 'Q 152 .Q WN b.. P -* 5Á 2Ï" TUI < " > .. O W : )6Y WH .

... )6Y $ -( . ˆ* G -(" .: WN . P(' 5' (8G Z(8 .

.. œ Q P6" 5‚ : WN . BB „6" .. ... žW#Y êBY ÅV" -. O W 4 5<* WN 9I'G " : WN (5' P(' O >' ) P(D „. <  „* -H O . 4 O W E* F" : WN . Ð" G O - : WN 4 WN : WN ..No !! '  Ž? „! .

O W ..([ O 2 .. A<' P' -N 96"  P6¸ ..Í -(" WN † . v . „s` D PQÉ O W O „6o : WN -("  : (5' P(' O >') O W >' A. ZQ( ‚^ P C‰( PN D 9G O 6/Q -H .. P'* ....

..* 5 . P C§ 5 .. P'*G >ˆ . (5' P(' O >')  „< 4 P .

. ? Ä$L „'Q ... . „N [2 '_ #.? k(! 4 WN # . .[! . : ²(p 7$*"  ..

S+ . W' G Š- i´ ...G 0 . ”{H¿ P( $B TU< .. ²(p ... WiN 5H: 52 . 5› )G /-" .. -B? ’ "-G .

. '<. 5 H "-G ²(p " (5' P(' O >') . |C „GŒ Ê* > > .. ' . )6Y Q... .. 5N |C 9# 5 G (5' P(' O >') >C 5'( ƒ.. 2" . JG ... ( ÌH . Y Ä-8 ÆG œD 5ˆG C§ Ê* B Ê N  ‰ .’HG -B 5¢Y . 5'I " $o .

. %-* C . $- v’N$ 0D WB 5' .... |C 5½#° .. .... 5(' S( E Š2q " ` C' .. ? Ê* 5* . '_ 52" † ' .. TU<' -Q 5( |(' . f.. *? U)' B( 5¢" . r" Ê* . XY |– 52$ Q" $! C ... >') WB6 † . '_ 52" † . (6 N Ê* .. B 52" .

I( 9# .

-. 5('2" - 5½(G  Š.? . .. ºD ..

V$ Ê* .

 . 5› ..

_ .{ Á >x*Á Pc ž' W ¿Á -Á c Ï Á >{'Á nH. 5‰H" † : JH. œ? O WB6" X  Ï o{ÝÁ c ÁÁCx ¿ ’cÁBVÁ Pc ž'cÁ êˆ..c ¿? { { nnHÁ Á c[ž 5¿ 2¿ ) n xBc Ý Pc ž'cÁ žW#{ o{Ý ÁÏ c êBÁ o{Ý xQÁ  K Ï (¿{ c Ác-CÁ Ý >{D ÁÏ QÁ x cs{ { nnHÁ * { ¿ H{ .Ý Á { J Á Hc c ÁC¿ Ý x<c {Á 153 .

. P6' . O >' 9G ... 9(' OG . O v .. .... 5N" G -‚ TUI #oG [V" † .6Y -Q O W . WY „<¢ . E . PG8" A A Q (5' P(' O >') O W C(G : WH Ð" Z?" #D . . 6 6¸ . ( { ¿C'{ Ï Á { J Á Hc c ÁC¿ Ý x<c {Á J Á Âc 1Ï C¿ 'Ý cÁ Pc c¿Á cÁ .. T" ! D . (5' P(' O >' ) O W 2"H .. P'H P'HG T( ½" (5' P(' O >' ) P „< † .. C „"" : WN C œD . 6 WH Pa .'oG P(' <? " Å_ -N T" oS^ N #D A6(*" .... 9(' OG . /ƒG P X 5' . (5' P(' O >') O W I PUQ . e8N T" 6! . (5' P(' O >') „. P6#oG O ú" F[ [2 : WN .. ‚ 'N .. 9# !# T P'N . 6 ... T6Y „<'2 . W' G  "-G i yi6" P -Y ..... |... W( „+ .. S * ....

Q 52o .

. $$ . PH'V - ... " >'" P6Y ... O -H . !!4 WH? F-?" !! 9¯ : . >'Y œD ì$Y <? S .G ... O D WH " ‚§ U .. (5' P(' O >') (5' P(' O >') WH . O 8 . O 8 .

.. PH'V -*" >' OG ¿ . 9# 5‰" O n o` .. PG8" ZQ 9# y¿ Ê* r W‚ C : WN † .Q † .Á Ï ¿ 0 P6D !! 9¯ .

P(' H ..* e(:" PG es( P6D .

.. J' /ƒ` £2 < -N Z-* ”K oS^ N #D < . E!G . $ „ .. / n Ï(Œ{ 'V$ . 9# ’ " C' . PGoG WN . A- . 9[! 7' . P('6 Z/$ | ... 2~ ... Z/$ + . A- . P’ 6 ÆG œD E2# P6" „(V . P('Q P('6 + . ZÄD „H'S6 .... P` >' fS+ .. P` >' TH .. Z/ ƒ– ... [<] P?a >' P` D !4 O F-?" !! 9¯ . -N -N ’ " Ê* .... › " $ . ÅV .. „H 77 E& ( 61 ) 154 .. '( ( O ƒ+) ’ „(G œD (5' P(' O >' ) O W >?" . A- PH'Œ" .... (61) .. r † ...

(H ¥H /Q Ê* .... .

. A(' 7 † ... 5] - P- † . 52N œD ‰ (5' P(' O >') [V" ..(' C' ƒ´ . >...6 .. -2¶ ? .. {... 2- $$ {. PG8" N œD ‰ . Q ’ œD „€ . 2~ $ „B6 : WH . 5]*" ![ ... C’ s(! ...  „_ CQ .6Á  C . T(H W:" .. AQ Z/ (5' P(' O >') „. P( (5' P(' O >') o .. † . „( (5' P(' O >') .I † . (5' P(' O >') v'S6 >+ .. ’ 9# " C' . W .. H œD ‰ [V" † ... › " (V . -(G P(D ‰? ’ .. 5] .. ’ „o ..V" x 5' 5 . „ Ï .. 5] - (6Ä P- † .. 2- kN .. P(' „fS+ ` œD „'N" . „'V- „( œD PH Ê* ....... -G ` [ . Q Ï ˆ*o “ A Q F" – Á ˆ*o .

.. $ .... w¥K : WN .. P 9(' O k(¯ " „ " 4. E2[ " ‰? „H'S6 .. ²’ 9 . 2- - .. ^ k(S' w¥K( " . ...V- .. 56 : „N : WN † . (G A(* . /ƒ` 0 : „N . ¥^G P?¥Vo 4 ƒ" „ ¿ " F[ „6" : (5' P(' O >') WH .. P(' Œ ¢" ..

Q B O PC' . 56 : WN .. ¿ 5 < C : ’ „H : PQV ¥V ] A( (5' P(' O >') WN † ... 9G(Ä „+ -N 9(' .

..V- < . „" J* w?" . TU P(' .

9 P(.V" PQo 9 >.. (62) .. -N -N 96" „ .. 5] Á .. w$ .. 9i‰N" " „2< ..¥Q D " „(iV .Io (H .Vo .

2" ¡° " wo . ƒ* ? . (5' P(' O >') ! .. 56 : WH  2$$ ! . /SVY ¥< 0 AÈ(i U A ....

G )4 *$ O-$* ( 62 ) 155 .

 0 : 5' - C! . 1 1 £. 2- v'V ...... AH'V Z! D . ‚U é : " .. V° ƒ+ .

. A? AˆIG ˆI 0 F" . L s( ..QY .I . * ![? 2/ -2` #D .. › ![? 2oSV " #¸ ..

8() ..'oG -H >' ºD ..G . /+D ... '? Z+ 0 .. H'V P2< C >+I . E Œ .

H 0 >' T' |( !!.44 .. C¶ 52 58)? " . BL 9z<i{ ..

. C¶ AN oS^ ! #D .. -* û' -* . P8)? .Y .

.. 5<B |'f} : W . C^ . < 8C' X AŒ P(D E2[ 5' 0 -' [2 ...! 5'<? ". r)? " $" . JC'<G 58)? 5(' ...` 6B! . A ! 8Q6 <? 0 -N 9# f(6 < . [! -'G œD .. BL 9<.. u" . ÅÉ .? " A6(*" Å_ -N <  " SS— – Z- A(+ 6! – P’N-" %-8 £V" „a ...

V-? " E(Y . -* >' $ ..

! <? . U : . 5'H" „6" ..  5<6" uI'G . BL 9<....? " 9" C !4 k(! [2 " 5'? .

.... k) œD P¤ . >' " Aˆ $ -N .. () Œ .? #D ŽH? . V° -'G œD  " 5(' .. 5'H" P‰?  |'Q N.. U P(D .N . ñ.. 8 ¢YG P( C ? . |6Y E' . 5' 0 -' .. 52Q" E <? " 9" C .

9# .'YG TU< [2 9 a #D P6" 9` 0 ..H( .. L .

 P .

. V° œD E2# .N .. P' 7 ' .

P*) 9 -& 5 .N † ..

... †qG B 52[Vo? U(< .! " .. ('V -( e` œD ‰ ..! " $ . ²N JG . 56 4  -2` [] .... P6 -Q . CQ #D 5¢" -f %?'G ) :H " . < -H . -' (I? ŽN 52-*" xf? . ('V  ( ( . 52-*" Œ C§ £$0" " A „. 9# € " .... -* >' 5 U A ! r)? " E.

(8 „! .2 (5' P(' O >') O W JG yU^ -` . 5`2 uG PGN" (¼  „:N ²N „CQ 156 . 5i ¿ 0 5`2 uG " ... 0 .

. QxB¿ 0 . 5 ÅxB¿ 0 ... 2[Vo . W( A 52-*" >ˆ . ‚ F# Œ $¾  PG8" (5' P(' O >' )  |¿* ... P_ A? C .. f '!" Ê* G8) >' G< -` 2i` ' Œ .. 5(' ¿ . G -'Q SN #¸ ‰ ....

G !! T" ÄUÄ › xC .

Q ......(8 „'!" +Y G$ D F" ... ( PÄ" 0D O 2 Aa ( -? 5' ... 9[G AN ¥V" Ê* . 56 : WN 4 [› £¥V" 9G" : WN E: G" Ef . iÁim † . -*" 9(' .(8 >' +ÁYÛ e' -N O D 5 .6 . G : “ E 5 A© ! – E: Ð" PC A (5' P(' O >') WH 5i'‰ „. (SH !! 5' 9aG : 0D v 5' |N . ²N . /.G S'V .

(8 x5' . 5<.. ²N  .... A` 9# 52$B .V- O : WN : WH ²N œD ÅV † . [! [<G w¥V" -N ƒV" G D .. 5s` PG ' ƒV" G 5<(D „$ ..... (+ -N : TH WH (5' P(' O >') O W WN C! ƒ2 #¸ ‰6 † . 5$ E'S.. 9# >' -N . B6 (SN 6 WN C! „6! ¸ .. . <' " $! Ê* . G 5`2 G .. AG#! ! D .

. PN y` # ! . C G T2 : 5 .. .... G 5`2 G . A: P'¤ -N G ¡o < .. U A ( E E'S.! ! . 5(' E . /¤ WQ ²N .

+ † P" PSV 'V .V- PQ >' ... ! 52 .. '( . E 5 PG µ'G #D Ê* .

T2 " T( „ˆ .. .! 5:¸G P N: 0 P6" .(8) ÆH > " H .( |'? TS .? ..... (" Ð" G 2‚ œD > 0 5i]  0 4 „C' 7(* 9V" . (' „¼" -N ²N 9# P ì" < .. / r<? .'" ? .. BL 9(<. - „G <? P" „6! .‰ . E'S.

.!o? " „(+" 2‚ : WH !4 5(D r ¿ <¿ 0 8ž<Á¿ 0 . .. 5  A)? J1C' - 52-`" ! .

T2 G 5<L Ð" WV" 6! OG k'*" wD " 157 .Q G" u “ ..

W*0 [2 >' 5!? – . T2 9¯ : WN . :HC' 4 " #C ... ˆH6 „CH V° ....

Q ƒ ! O -* .

.. œD E2[ !4 P( ²H v .. 9# >' -2` „6" .. u 5! : T2 WN y - uG SG 9' " „(+" . . A Ä IG" : 2‚ WN ... U A N U A Q ! .. 5S : P WH ... F- G 5S. -* . 6" : WN . U A Q -Q -N : WN 4 2 : WN ..Q 6" ºD .

A Ä IG" : WN 4 2 : WN . AG IG" : WN . P(*) WN P WH .. (" Ð" G 2‚ : WN .. u 5! : WN . T2 G FK Ð" œD E2[ 4 [2 >' J -*" -… .... „' -N : WN . A(6Ä 9 -Q : WN . 6" : WN 4 : WN ...Q 6" ºD 4 " #C 9¯ : WN ..

. (" Ð" G 2‚ : WN .. A V IG" : WN . 9[ |C8 .2 : WN .. 9 6" F- G 5S.... 5H* 5GN P !# PC'< . $Y G ‚ œD T2 E2[ 4 -*" P(D w-? F[ Y [2 >' . 56 : WN 4 2 : WN .

.2 : P WH .? . 56 : WN . U U .... 2ˆH Ê* . C'< 56" CH? † .. 5'< W" !o 5!š-G" 6" : 2‚ WN 158 . F" [2 >' A(¼ H.. 92 CQ ...(8) T(H >' -N? 52" ¼" . < >'oG U A ( " fL 5S*" - -? .

...  C§ 7(* . < W* 5 ¶ œD -Œ 8" C' . '* P(' (" Ð" G 2‚ -Œ : ­ >' ..

..( |'6 4. A „(G yS -N" 0 O . 5  0 5]  0 !! ƒ<'2 5`2 G 4. TS ...N" † ..

!o6" < .

.(8) Z[2 v? Ê* . . v? 0 O .2" ..‰ :H ... „G[! : WN .. PG8" |'¶ !..

[!" O „6" ..Q G" ­) .. . „! J* G! (+ .

.G : ­ $Y G ‚ TH .. .. P(' $ . ‚ Š- : WH AC’N K ZoQ. PG H6 0 ( E! >+6 0 .

. . FK œD .Q G" P(D „.

5]N .[! CN- : ­) - G 5S. 9# Œ WN ..G #¸ .Q G" „... . ( E! À O œD "¥6 .

. . <. WN C G T2 TN .. [2 IG P( ? .

.('G ƒcˆNn " [2 : WN † (2 „< ..

H( (. Gq ‚Œ . 5' ... A(!# ! . '!" -N +Y G$ -Q ...8) œD PQ? .Q G" 8 9iaG 0D . v'S6 † . < œD F- G 5S...

45 .. -V G" ! .N E. +.. PGoG 0A " |C' Š#L E(S !! [ -'Q . A-Q k(+ Z‰6 v- . K( .. ¥' QV 6" .. 5i< .. ![ ..

H6 . /.. P- ! .. 5!-" " -G 0 : $$ 2 .Ii`" " -" .. H . C . . P(D ....

C FoG w. -G .'! .. 9# Z6 € ..

 ` &# ... XŒY E(?? .. 58' " .6 .. -H œD PQ? TH “ .. C(^ E)G 'I6 /ƒi` W" " £$o . KS A-(– ... -H 2+ 2SN .

. XŒY |C' ..? ( – -V Ð"  „!_ /G! - .

.Q .. E)6 " 2 P'.. P( . ... r(G) .. / ( 9(UG S G" ... . BG . 58' >' /. (  XŒY œD PQ . £U" .)6 à" ... V" XŒ" . -H œD Af › .

P(D S .N" ..N" eH 159 .

. -V G" .. 0 . w'V . 6-*" Pª ....... . 0 . PG ­) .

/< PI F[ 98ˆ NŒ ..! 6Y . /.. U* " „6! . F` BV >' -I? . S „ ( .. A P S. 8 !!.I`" w'V : $$ 2 .... B S ¢" .

'S. ( -*D SG „'S? . >6 -N oG . S SG . '* /UB ÆG „QV 6  „! ..... '* - . : Aˆ" !#" .[6 #. ..6" .? .G .

 " 26.N" V" ( G 'N" † .. 'S. S <` † . J?( JG kN Š: .. œY ( SG £UY 9` ..

. ( .N" .

I` .N Ê* ( . -*Y `" TY œD ( B.. .

. -* 5N >' ( H ) !L .I` D C .

J?( ƒ- JG Š: ®! „< !!4 (6Ä . * E! .. AG) XY >' N ...N6 ! .

.. >+ " 5 G .. >' Š: 6- . J?( 6-G" . -G P(! o Å ! ..I`" : $$ (  * . ƒ.

G . >6 -N Y 4 ­) -’ : -H Z[› ." $B P6" uf" P< .... «(G? " . ZoSV £$" * . mE " ­)G P..

. . ..C . 9?(& C ? " $" #D ... '<.. 2-'‘ .6" .[6 A6(*" € . Y ’I)G 5½ 0 .

..¯ 0 Y . o6 v(ˆ6 i Ê* . .. A * AGÄ „ -N .. 0A H Œ 9" Š „+ .

.* œD „'V$ 96" X !! | .

¼" „SH i 8 .. 9?Œ ySG v'? .. 9’ .

: ..

WH I 4y)? k(! . ] U A * |( 2 . A<8ˆ 9'<`  .N" of .'oG '<.. (NS .... A-* A-* r)? "-G .. Z[2 .

. Z6 . P(' 98+" .. ' . f+ .[Q .. E . ­) .. I) / Æ! .. ! ...

.S Z- ! vH* P6" : f( 160 .

6 . 9 ..!!. P6'N AÄ?'G  5ˆG Z } .[? ºD ..

. -G PC(N $- ? } . ] P? [_ * P6¬ . m' /USG A62- ! . AGˆŒ AG 9G ­) /US . ..[? 0 – H(H* – 2 „6" .( >' T-H !` œD „2# .. A--Q AGÄ „ .... 96" X " ..S ..GY -*oG .

: .. v. 9G G /US k)6 „8 of 4 '<. Z[2 .

'oG .? k(! .. ] U A * |( .

.iG «S'i? " f( <? -N .. .. 8+ * ˆ? 5Á c . EˆIG 9(' $ .6 Aˆ" (*Y ! € .

9 .. êE 6 ..[? 96D !4 . 6 !! . 9?# -'… .6 . /USG „KS'? À !" XY ..

A:V „2# „B? 9# ..? # \ „6" F-? . „( ÅV „6" ( 9G C ... 9' >' ! / 9(' „` ..

 .

2 9ž -N ƒ2 ..6 .N . ›! ( G vB? ­) 9 ..[ .

.. P?(* B* ‰L PG (5' P(' O >') -C© : Po .. 9[! .... 4 -*" T 9(' -`" T 9(' >?" . XY >' AC¶ .. ?(*  ® T0\ AC’$ ![ ƒ$ 0 . ! ‰L .2 . ( O ƒ+) ’ L PQ‚ A |'Q Ê* .

 9'? x .2 (5' P(' O >')  !# !. P(D E*" 2 B¤ PC ..

.. T( 9# > N" . Z6#" „SN .. >( W.. (5' P(' O >' ) . Z- Q ŠÈB¿ ...6" -¿Q -N . /- P „ . P( N PC œD ‰ kN T ..:Y ..nN T . Z°°° .. PSG xv`¿ .. PQ Ž¿Q . P..

P- JG PG8" ... œD P6" ! T . -.. PG8"  ”H6 -N .Y / " .

. ..N T (5' P(' O >') $ T . P -`" ! 9N „(H .. 5’G° 5›*"  8 . U A : (5' P(' O >') WH . H T 161 ..6 „+ #D . ƒ .. A(N T( 9# ! ..p ‰? ’ „6! ..

 ƒ .. (63) .. P(-N $" Ê* fLG P 5’.... P 5[<? . k’S .

6 .0 v8 ? 0 . (D .. .. m5]G 9 .. ½ * „(HG 0° „ˆ -N .2oG Z) )N ] !# † (LG PC P(' ”I? " ] rC 0 ! P6" 0D ... (5' P(' O >') P?(* «? T0\ Z[2 $Q .

. T' 5]G .H? 0 #D .

] U A * „ ( H(HL ƒ2 E(oG .H? 0 9[! ..

 ÆG .!.

- Q HG PN $ < .. E 6 .. W ! 0 .... .? 0 . 5(– uG -( |(N G k*Y ! .6 A6(*" € .

. PQ >' PCS' . œD 'No .. TN P(' -H* : P N 5’. P(.. 5(– uG -( œD E2[? " >' 52$ k" Z[2 %-i¯ .H 5'LG 52$ ºD . |(N G k*Y ..

Q .. Z- œD P(! 5+ -N . 6‚ ..

.N !! Z-V ŠB– $! CS PQ >' k*Y 5S' Z- P(.<G A(© .. P(. 6$ ... Z- kN C' . /ƒG P(D m ( P6" A6 P" P(D k*Y x- . WQ |Q k*Y #¸ . . 6$ . >ˆ .. G #¸ : /-2 . PN ... P P(..

.<G WN . P?* j.

Z°°° . k*Y WH !.( . . 5(– uG -( „ . 5(– uG -( o !! Af : WN 4 P6¬ P. P(D k*Y ‰6 !!4 uCS #..... Z-* |p ....¯ . As(` „ .. 5(– uG -( 5S" " >' 52$ k" wS" TN : WN .

Q £# ? .

.< ¾ " >' PˆŒ 5È Nn . -N G Ä* Pa . A‰(Œ AˆŒ Ò .. 52.2 : WN ..

Q œD `" . CS PCS E2# : WN . A` C'? Ä* ( #¸ ... 5(– uG -( £[ . Z" 56 : WN . £2 |p .. Ä* .N : P(D ....

.. P. P(' P(.? Z- $! C . 162 ‫تقدمت القصة كاملة ص‬ ( 63 ) .( Ä* eH Ê* Z-V Š.. PQ >' PCS Z- . kN .Q >ˆ iSN .

 : . Z- !!  98ˆ F[ 2 B’.!!..

(N A´-N .. . N !! '<.

 . 9G[ ...¯ 0 . ] U A * „ ( E(oG '<.

. . .

* ] |( .

. v(ˆ -`" vˆ ....+ } i* y" : $$i ..! .46 . ¤‚ AC’$ Z" . 2$H >' P-(G . P?( $H 2 A+Œ  ? 5! . $$ . ¤‚ ..

. -*" PC'< " .G .

C¯ 0 .. -((-` ... vS ƒ´ Z? -N " !!. (i( ! .

. |'Q C'! 9'I .C ƒV " .. T .

. A G .. -* E< P U A (‚ „! } . ASV Å— ..! PšG >'? .

V- . Z- ND " .. P6-G T0° ƒ< !" } .. (¯oG ... " ? -B Ê œD Z" .

6 " -G U . ..

* ] |( .

! ?(* Q? 6" A(¼ H6 " -G 0 *** C… (s! /C : WN !C  5f ƒ.o P'! £C „(ˆN *** 5½8( „' Ÿ* - : WN >CL Ÿ* /-Y êÁ "n"{ *** 5[G £'S ³ 5 G : „'N !C‰" ž.  *** <' -G F$ „6V C ?" " v(:" k(< 'N *** 6N ' .: 5 G : „'N .< ³ 5 G : „'N *** 5 G : P „'H ! œ ) : WN ). ) kY Q *** ] ƒ’a „6! ® : WN CQ TI ƒ .

Q" 5 <?  *** ACH' uQ Ÿ(' : WN 163 .

CH' „Q s 5 G : „'N *** ACiÈ6Á ¿ £° D £ Œ .

. „(.. .. E(p v` ..... £$0" . 9'C . . BL 5] 9 !# . .. ( A: 52 |( oG G[ " 56# C . 9!' >' Ä1 9 <? " P6 4 '* <'´ 0 ... 9’U‚ . ­) .. £!# " . P$ P(' U) P(. P /- . 9?(& C 56 .<? „(. >' *( (5' P(' O >') >¢ [ 4 #. v'* . £" #D 5'… 0 ..'V G»< Ž: *** AÃ$ üG 5I? £?" ACI `G É „6" T" *** >Q- 98ˆ? E ¸ 98+ .. (64) C‘Y E€ [ 5:U ..' º? P...

 .( IG < .

 Y . U ... B*" œD (L E'H P6"  . As(` .

. U<... ­) " 4 T( $¥ -`" : WN A G P* P(D „. > 4 \ o-" : ú. 0 : WN .. 5]G 9 . 9 A V < „8m 4 T[ -..... P E* C(' G ú.6 . EH? 0 . 9?(* ² . WH . . Y ’I vN-? 0 . #C : WN . 9?(& C ºD .

- . U A ('N 0A I „! ..? .. T- 5C ? T" . p ÐU: -*" ! 4. P(' A8+ BL ! 4 ¥^ : „'N 5C i " |" oQ...Œ .H? 0 ..47 . U : Po P(H † .. U A ! A" . /ƒ` 0 : WN ...

. -< k('? Z- ..N PG" . Aˆ F- ! : WN 656z 5E67 OP E& ) 6{ 0)& 164 ( 64 ) .

.. à- œD .

. A I |( - ...K . OG 0D N 0 W* 0 : „'N .. ? PG" -N .. " O Wo" ..6 . «(` : WN P" Æ. P6VD 9 £ . ¥ . /ƒG P(' O >ˆN D . VD P |( . 5]G 9 ..' ? . O : „'N . - [2 IG Š‚Ï"n ... (H T 9 A` P'§ " O Woo ..  : WN .. «(` 4 ` : WN 4 ZC 5! : „'N .. P(.. P(... O E! 0D () ..

. )V .H? 0 .

()..6 . k.<G .. 5]G 9 . - : P „'N . „2# PG) P „....V † .— 0 5] .

 œD „2# . .H? 0 56 . -...

-t „(H 4 ¥^ .. PB6 : WN !!4 PB6 : „'N Pi:?0 -.N w" !#" . : „'N .. ¶ -  . #.. O - : !- B6 " 9" : Ÿ WN .. 2 ƒHG ..

* ˆL '! '’G < Z- E2# ... A(¼ ?C . 56 : WN . pG !! A ..6 -*" ..  %$* 5] N 5½$ /Ä" . |(*" P .. G ... W* ..

A .. ? . E? . „i? .. . › '? . Q-G ´ ƒi2 .? |. P` œD Fo ....... £_ T" (' >ˆ -N . 2 >' `. B. ¥< PG yŒ . 5(' >' ..) E’H*  . ë T" Y . J C^ ‚Q -N AL U A Q !- ! ... E'N Z- ..6 -*D .. . £8? .. 52- † ... * P(G yS  ... ¥^ >H'? i6! i' $'V Y ... B_ Ž. (<? ( P .6 .. Ä .oG ´ . „? .! >' P< . 2$H ! F[ Y .. P-(G ... GU ...

P'N „Ä ..V- .... 5½N 5 . H ? ¢" E?? . ?o y(ˆ ! 165 . Zm 8 .. J¿ " T-— Z- -*" 0 P6Y ..

. /B .. Z Œ . B.. " . -*" P6" „ * ..).

>C .Q „" #D 96" E(f ..

QoG Z- /ƒ` .

.. >S" P [V" O ... Q P(D 6D O 6D . $$ ! .. AÃ .. 9# .! .

. . ' ..

 ! Z$0" .6 .... ´-N P?( ..... v(+ P(G . §D . G0 5’$ ! 9# . 5]G P .H CN 2 [2 : -Q P* „'o? #D .( . AG© . -( AC’$ Z" -*" y" + P. P?(* ²( ...

ƒ< <? 0 . .. F- v+ .. r(8 ..... Š - Z- .H 0 ... C ÎUV . 9j'C(.. F- J< ƒV" . Æ F- .

. +ª $- /Hq -' -*" œD '* „! ..48 . ¦-N (G : Q‚ " BL ZoG £C J<  „(" B uG* WH? -( y< „'' #D PG TH C „6" /EG 5H? D /+D - .. (S £- JG } 9?(* ² . A* J?+© „(H" . " P(C C! "..('N ? .. ('H XÒ ! >.. +.. >' „ ( Ð(Ä . - ‚G" . $QG A -' 9# ! .... "J6· >. ‰ #" >' ƒHG -N „QV . 9 O 5 N } X .. < ?( .

.. (Ä .Q .  . iº " -? " ..... BB - ƒ ! . i<...  „N T$ P(D E2#" " $" < £2 . O - «( 9* 4 " : WN . ('H XY >. (  € P(D „.. E§ PG „')? -¤" !- . : . BB - : „'N .. " .

U! : „'N 166 ..G .

 6 < ... : A*‚ WN 98ˆ . B* P6" ` ... £2 œD P?( G w[V" ....P(' 2 G»< „6!. J6· : „'N !! J6· : WN . 5]* <... #. 9'H -!o? " -? .. 0 : „'N . -(. (' O C6 y6 .. ¥6 . T‚U  !" A(. BB - „< .: BB - ! ...E6Q ..

! Ë >' 'N" .. /:Y -*" 'GN : WN † .. C. I. >. yŒ „6! .. -*" œD G k$ . C. . 6Q >' ‚ >+. Q 6[V" † G E* . £2 2 A?" „a . . 5(» Ä-¯ E(S [V" ....! PG e(_ f`Y.! ¥^ |( ...

.. „ " |~ . P('Q P-(G Æ.iQ Pi(' rS6 -N A-* 0D . !! [2 : Po E(S œD ê„. Œ "  !" #¸ 'V$ ‰6 . (´ IG 6 . ...

... ƒ ..   !" [: WN .. ¶ [2 : WN 4 WL [2 >' 2 Ê [ .. I .) .  GG .6 ¥ „C!. A! „(ˆ .! P()? . OG 0D N 0 W* 0 : „'N ..

Q ]UV .

....S 8 . Œ `D  .. V" Œ >' 6 . . . v'I ›G . u 'G +" ¢-Q #¸ .. 2( SV -G . I .

... ¶ P6" F$" : „'H . U A N ! ..... P'QG PGˆ ? . ¶ : WN !!4 [2 : E(S „o 4 P)N < . Ÿ1 K P6" ` . Z-(G PGˆ .V$ ‰ Š" " „* . P"G A6(*" . 2 Z" .

N" Ä .. A-Q " #D .

.. P'Q <? A ...N ''‰ .. BB - * 6" " ..qG S +" ¢-Q .... >+. P" • A .. PQU S 6 . ? C! PG £UG À 6 F[ O -CL : 5C6 J.ˆ( .. PG" <? A( . yŒ JG 6 (ˆ † #1i [2 . A .. W* >' 5 -* . E(S „< † .. •. A(` " >ˆ . / C! .Q [2 : WH Œ Z 8 .

! . ƒ! >' 'Qn" -N ÄUÄ 5(G #D 167 . 5]i* .. uI [2 . ”N [2 .' [2 ... „.' 52 ... " ( |( Œ >' 6 Ê* . U A Q JÄUÄ  !" ( ºD . 5'Q" 5-" „SG .... i¯ ..

[ < ....(<. --Q [2 .. 52UG À w F[ O -¤" .  [ [2 : WN . . W? . P(' - 5" As(` " #D /012 : WH ... Å^ . ....?" 6" . WL [2 >' 5SG6 € 9[ 4 WL [2 >' 52 Ê [ : ¡¥ $" 6" „'N !! J |~ 0D P Æ´ ..G " : Po .... 4 /012 : E(S „o „f? . . / .. . --Q ¥ ( . 5]* <. 4 JN $ 52CSG #. œD Ž) . [ [2 .. 5Œ „QV 4 >..GY . (S U „'.

-* Œ ƒHG : WN . . .... P wQ .

 r .. ”N . 5’6 . W* >' 5 .V$ .... ! Œ œD F-(G [V" .

.. .. C¶ . ÆG >' PˆG PC Q ¼ -N . >+. HG Œ P" } A(` I  ! 44 " # Af .! .. A(` P" . /)H XY >' |'Q ...

` . J C^ ZC ‚Q ..

ƒ(: [2 ..' .. B. JI’‚ J(G (D ‰ ...G „.Q . .

!  0 ' P(' |( A– A ! .

Ä" ..Q " 2 .

‰'I.... P'G W* . P* 9 Ž`o . Ÿ WN i  !" -* T( P '6 -N . ƒQ I? .. PSN P6oG Pˆ AGÄ Z " C'! . 9ˆŒ ‹-2 .G .... A E(S œD „.. . B" u'Q F[ EI /ƒ < . u( ¤ " C' . w H .... .

WL [2 .Q [2 ..

. >' u$ : E(S' „'N .( [<2 Z! .. /g ` A. >' '! .(Ä .. ÅK' . P* 'H 0 J6¶ P* [ .. ... . !" .

.. >+.< : „'N .. yIG PH: ´ ..C_" " S" . I Z[2 „QV . Z" ƒ.. T NY ÆG ƒHG : WN . ! € .

JU.. f ! . of J [ 2 ZH" Z$0" PG >?o ('H Ä PG" .. s 9'´ .Q .. P6¬ „( E(S > : WN .. P( 6 As(` ![? P6o! jŸD „.

«(` . !` A- ! V° . ! 7Ä ...Q 2 ... .

Q 2 168 .

. >+. ˌ -G H V° . / ´ .. .. B -G # TNoG uÄ-¯ E(S >ˆ ... Z$ JG Š‚Y 5 N 8 ... yŒ JG ƒ" [V" . .. A<.. 0A  !" Z-f .. / ƒS A- Q 52N" .

.H P [Vo P< . A) A 6 A * 0A .

.  f P< . JÄUÄ " . A 0A . Z >' A-H Z-f ...Q Š‚ -N . P * P P ˌ" . A ! U A H . A( A * V° Š‚ -N !!.. A iH A- Z? " Š " W¤ . J6· >..... 8) P E' P< ..

 yL JG . PH PG -  -§ $< 0 +. P´ P< . U A H N 8 O P(?1  ...I Z W.

 9* ¸ .. P(' P’) - " ....H . ^ 5] ! . P¯ .. P(?1  .. 8)i £S" -H W. — / v'— 9G .

N P(D O -2 y " >' .

..<G A* < P(' – P(' ²(? " 9 As(2 . .. TUq £S" -H . 9? ¸ .

 9* D .H £S" -H .... . O -CCCCL : 9? >'oG \ 9( /.

} .

H .. (5 O ƒ+) T< G8) ! 9[! .. .

.. Žp G -( G" ...... Ÿ A$- „sQ ºD : C P WN C >' T-N #D Ê* . $- >' A " ... P( ...U # BŒ ..... U A A( U A Q -( G" ! : Ÿ WN -N . Y Q. . (6- " P(' A(2 . T Q (P O ƒ+) Î G C . . P(' „6" >' „6" P(' 6" >' < 0 : -( G" P WH . . Z-C (5' P(' O >') O W 7G . Z- ! " £2 œD  C' (5' P(' O >') i<G G" 5( .'É 0 : PQ J* -( ÐY O W œD 7 (5'i P(' O >') (5' P(' O >' ) P(D 7 WN . F$- „6" .. -( G" ÅK . C .

Ÿ $- „6" ºD .'É 0 ... ..G : C P WH (5' P(' O >') O W D C : -( G" P WH .. 96- : WN 169 . 9(' " w¸ :C P WH . 9:" u() D 96D ..

-. (5 O ƒ+) 9 G y ... G >') (5 O ƒ+)Î G C .. . T-H ...

BI -G . ..... (P O ƒ+) -( G" O 5* .. Î G C -( Ð" JG ! . Z° C' .. -" < . 56 ..... (5' P(' O >') (5' P(' O >') W œD >ˆC P WN .. BI Z¥Vo .. Žp G -( G" O 5* : (5' P(' O >') WH . < . w¥V" . C'‰C' ‰? " .. W" ! .

. ÅBG - 7-* P6" w¥V" . £2 - Ws .. 9?(* N.... P „Ä-_ i *" .. H -*D +© /Hq „($ ....N . - v: ƒ!' -G . P?( „! .49 . E6f' ‰6 . u'H . < ´-N „6! . U A Q ! .

. /UŒ W1 (G ! ... --Q ( F " S  P6D Ê* ... 5N . . .. +ª „(H" „'V$ † !! C?  £/Q : „'N PG „*. .. >' Z Äo? .. 52$ ’C ~  !oG P?G Å‚ !!4 (5' P(' O >') (5' P(' O >') O W D !# †  G  *" 5<?G 4 ?G 5( ²D : U A ’N k) y:  ¿ . (. 'sY xƒ' „’N . /UŒ 5'<?" „H'S6 ui : U A ’N ¡ „ † . v(G P $ . 2V° . /UŒ žŸD ><` † .. P?( .NY >' " ..

.Q ­) !! ?G >' 5'< : WN V°  !!4 ?G >' 5'<? Z" : WN P(! >' A(ÄQ 7 Æ¢ . - v: . p ÅK 7-* ..

‰ AN N 5ˆG . 7 9[! . „C ? 5'<? ... V° .` „G |6" A! „(HG . w 5'<? C' . ÆG ! !! H «( 170 .. P(' - *" 0 W* „! Aˆi" Pi(D ‰6 . WY œD ‰6 . „C ? i¤ kN : H 5› wo! . ....’" „! .. <*ˆ -f ..

.. š-2 ... 9()K` )? H(HL „6" . < " >' .... 9 5* ... 9 5'? E(" . Ž 'H? 0 G f`Y " -!o? . F$ „8+ “ 5½G >' – 5(' „(Ä" [ † . ƒ’-2 " . 9 )? 5]H u? .. ... ¼ : WN 52-*" TN † .. -` C . Z-)N r+ «( 'V ... 9ˆŒ .  9'? - .. ¥ ) ºD .. P'C P < .

.N . 9'Q . £-N $‚ #D ..

N ... 9'H $‚ C'! !. r £B½ .

.Q . (’ˆ N " .. ”K` £  96D .. |'¶ ... +© " .. „(G " . /ƒ` F" P!¯ 0 8! .

T … 'HG U A H .... G" ! .. T ²(¬ „QK ²N œD . Z-+ 9 W . ? EˆI? A’$2 „(HG #D 96¸ . 5(D ÅK .* G (.. 5]H C' .G .

 . JG -G ! „N . ²N JC' ." .. G" .. 'HG (.! . )6 . C' ... 5 c"n .. ²N .

.. >Q . G" . ²N ²(Q >H? Q . < œD P'HG (.N .. >*Q 52 ..

(" G .. † . .

AoÄ P £-6 ' PG* >' W. 5!(V ...Q Ð" G < (G Ð" G O - >C . [› 6(o . -G T 5¢VD 52šG" 52šG° E(" À ²N WQ . G" C'< . … ²N  9'? P „6! (...

'.N 5!? -N A-C© D . † i* 5(' <? † ¢H. ²N  : H ...( O .

... (G*" 2-Q .! [ 'I . 2--* 2-& . . ½ .! [ D " : 5( O WN -N .. ²N „QK . " ¯ 5Q œD .( -)( 5]" H.. WH WQ . Us / G 5 QV .

 „G -2 PQBG (. G" ÅK .2" 6! uG G?  ÅV ... %L „G 5(<* T" PQBG .

 G -( „G C:. -..Q Ð" G < ÅV .G T2 G %L ÅV . .. I.

< ..GH F$ . .` >' B6 Ê* .

(' 2'V$ #¸ -. >H6 .. 171 (5' P(' O >') O W 5› a C' . PG8" .No 4 5<" ...

.. "-*"" iG 5'?H6 5(D O W Ł : A-G -` 6< 6 P WH .. -G .

" '(ˆ.. . 9" F" . -6 † ... 5(' - T-HG A-G - [ C' . 5N" O W : N . 5() " Q .L $" | Ê* (5' P(' O >') O WG ‚ C ..2" .. Z- JG P(G O 5<¯ Ê*  -G P?$" ˆ "  ƒI : 5] WH . Ž -*" ..

oG !.. (. (" (' O Š -N : N : PG8Y (5' P(' O >')  WN † 4 " 5(' G ´ 0 v: i EN F" i E ! TH >' G Å— . G" WB6 C' .

Q " : C (V G" Pa %L G Ä* uG .

..Q WH .. 5B 5]" JG Ä* uG X" PG 9' . ƒ‰(N G G : Pa . O W 6" .

 P . ƒS’* .. .Q W PG 9' Ê* .... ) + AH U A Q ! (5' P(' O >') O W m|*c a C' . JC' .

V-? " 9 .

>CY [ . E'H >C" ... ) >C" . . 56 Af* PCH"  E'! . . v...*" 0 w¸ O W „! D : WH ..... TH Z-G (5' P(' O >')  WH " . (5' P( ' O >') O W >ˆ ..' . 9Q › „Gˆ -C© £ Œ › E(" 0 w" 5'" O : . Z'H? 0 " .* 7(^ [V" † .. 9# œD „.. 52Q ƒ ¯ TN : WN † . Z- .

. P'? 0 .. P6D .50 172 .! -G 0A H K) rY ... /? C! '<? . A~ . WG E'? < ... N . Wp £_ 0 Ž !!. (((( ? 'H .U< .. r? ..

5]" Š  (G >' S ! P6" . >' 6 " S ' !! T" /.( ... A * < ^ Ž. U A ('N ! D V '— 0 P6" 0D .....+ >' ˆG v.. /  µ'G C 5S [  !" . J· ÆG ` !! -Q › u " . 5Q PG - ? 0A .

)8 wB >Q A" ? ®! " ** P'* Œ O A-f ËG v Œ O -C& < ** ! + È-! TY CSC! ƒN-)? 0 wB? 0 .

.. 9 . P'N Š " " . P P(< >H" .

. › S( J< .S .: P..

5› ‰ /ƒ ? " ..* 5! .

.N . V 5( 5'? } A(¼ .

. |C' ! P6" PH'V µ'G . JsSKC' #.. () E6Q .G ‰ ¯ . #D #D i! . J6[... (5' P(' O >') -C© .

N ´q E6Q œD P( ‰ A( .

.GN . -*oG ‰ /ƒ ! .. P . P¯ C! ^ 5] E¯ .. P6VD Z$0" 5¢o! 5' . C^ ... -'¿f PG o (5' P(' O >' ) (5' P(' O >')  - .G ƒ'G -N .

 .Q ! O W œD A PG ¡ { on .` -N PG /ƒQ † . A~ . T" † ..... T" : G8) . -'f .. A~ . -'f V" PG /ƒf ..

H ^ f` 7& .. AQV œ C' (65) !! PG >?1  !" . P O E¯ P6" „C' O .. .. .... P'? 0 : P WH PQ I? -N .Q WN . ε P(D „. V\  f` B6 "-? " .. O P ..

. < . < X} E(" .. C B'¿ „$ ... < $o -? < #D .51 .N !!. WN" „! [<2 .. < Œ F . PL ko .. U* . E'H? .

.2 . F 9G` /Ä" „6B* „.o? #D .

2 : P WN" „! ) ABC ( 65 ) 173 .

A ! ?(* H [2 4 . AB' „$ : „'N ..... E€ >' AC’$ (6- ¡o? u" ... 0 : WN . C .

. .L .. 2 (I? A(* (S ? 0 . NBÀ E? ..

I 0 k(< ... S i? 5i' WiL . ´-N 9?( .

pG -' „-H? 4 .-? „* . ( - EŒ? 0 ('! „'H ...

%UÄ J „'C!" ...L C . S+ 4. - '.

.. ( 9$ "-G . .L C .. V" „'N .

H? 5' .( „-H? 4 .

„ˆ A? „SV ! y  y œD ƒ< ! .. 5’- .... V° „QB? . PN ko .L .s!0 2 .

L .

§  ! . P E< Š‚G ..

P? AN‚ P(D $ 0 [2 4 .f 0 ..

! C.L #D . *Y œD (I (S 0 T$ ..(! PN k(< F[ ..

N ... P . H. 5› „Nˆ . / WC!D PG 6U f -*" œD Q .. -f /G >' y ! ƒ’N-" -*" ..

.Q P(Q /$ ÅV" † . ... › 0D T6" 0 J [ ... (? 52S" .. U : 52-*" P WN . 5] r !! ` > . . QV ... 0 : WN .* Z[2 . U A ('N 5 |'Q .. P $ (6-i Ò -N ƒ’G! -} .

-’Q )N Ì -N H ... Af(f+ . -.. T6 ..* >' C . ÅÍ - Š: WC" .C? 6" 2- + -N . EI 2 [2 |( ..

 * " EI .. 9- JG ® (S. . 2 -.

.. 9?(* ² . 5: ž. È5'c ( „N 0 .? .... 56 . ? .

.. 52o '!" † .... T: 52- C§ " . CG ¡o .H BŒ PG8" (5' P(' O >') ÅV . /$ [2 Š C… '! .. J?C . B^ ! .

ª 174 .. Z/$ Ì .Q  . ... C 52 ..

.. P!- /. ËC .

..! . ) (H o W* /C' -*" A ? O P¤ ƒ " !n# .'V .6 -Q ... L W: . P* H " Ã-*" S  ..52 . EˆŒ I? . ... C½" „' Ê* . P . ƒ? 0 } Ž F… ! VD € k' .

ÅK' Q? |'· >6 C' !. 7-& |'· ...('^ - . A 7-L /C' ÆG |'Q .. .. .. A6VD >H6 k' " r) 0" . P* œD ƒ „.Q o! : WN Z-(G [V" ..

.[<? 4 PG „sQ " !! 7-L [2 : WN . P ..I . 7-* [2 .Q 5'< 4 ε O W >' .. „GÄ .

G : .

.€ . P‰. . PG C 6 7-* [2 . 0 : WN ..Q WH ...

* .. ε  7$*" ((((¼ „‰.N ‚ |'· ! 4.

0 : WN 4 . «(` : /-› WN œD „.)6 „‰. ..2 .* ..

'<. N. : WN .. „6 . G O - X( G . P‰.. } : WN . 0 J* £..._ F[ k) 7-L [2 ¥ : WH .

.(ˆ.. G O - x . 6! . -2‚ J. I  ‡G WH' ÅK £. - ƒ') TL X( G .. ! .

..(ˆ. TL - /ƒ· œD P( Z- AG! £. G œD . E'H P( Š T . - „'" . ƒHG .. °H /N ![G WI`0 ..

. G "N C' : .(ˆ.< £.. E! .

(ˆ. œD E! N [V" 175 .

*** ?)G" JL -G E'? $ 96" „C' *** P-G Z-V Eˆ— ! EˆK? ’-G 68 *** .

:G P'(V E ! " E? 8() T (K *** 6 € 5< r E(:Y I 9G •2 *** (6 WH 6?" -H .[< 0 Š$ r(8 WN *** O .

.[< 0 „(} -( |( : WN † 5 .(V Œ F 0 E'? 6 V$ /F k6" *** (G vS O . Z Œ P) 0 T)( . ....! [2 . T() O r $ D . °H /N P r 5 .

.. 5' E': P r .(' T(N P r 5 . P(' 6" À . $p r 5 ..

ˆoG P(' „6" |( . P(' „6" À ..

  ( . P(' 6" .< œD 'No . Š-^ / . -? ²(Q šQ .. G8) • ! [<2 .< < .....< CQ . V >' 6U! . .8 .G )G $ 52 . WV- Z‚f " . A¢ A$ -.L o? . ‰N uG '(N -. 5¢-´ .. JC' . Š-^ - ‡GG 5 C' . A$ ! P' .. -.. .< S  AN-V C' ... .ˆoG |( .. -. J1. ! ..

.< >' O . A$Q A¯ .. 5(Q ŠBC Z- ..I6 -N . J’V 'H6 .

. . () TY „ˆ .. -. œD AQ Š-^ y)6 .." Ê* . 176 ..

(' C' 5´B2 W#" § (5' P(' O >') O W r" C' .

ŽU C' . + .. 5½(G œD Q .... .

(5' P(' O >') O W ... Œ ŽU + . P(G . „( ÅV ..

V$ .. .

‰ „6! C' (5' P(' O >') . AB O W $ (5' P(' O >') O W TH 4 O W ŽU „+ -N" : TU P(' ...¥Q Z/Q .

¥Q P WH . TH E': 0D \ „Q .. 56 : WN /i¤ I'G Ê* 52': .. -G ŽU <’U.. „+ : .

... :" a .. vS 52 ) „N 5(' . A(S A ! " ..G £o O D :  #o A6#1 (5' P(' O >') O W o .. ‰N uG $ œD ˆ .¥Q WN .. -Y . 5› WBBC 5(D - w¸ . ‰N uG œD .. 5*U œD vG . " ‰N uG 0D ) J') U ..

.. ‰N uG 0D ) ƒ')6 0 5ˆG WH . 5(D q $" ºD u .V- . 9# $ ƒ')6 ..

 ”KG Ef6 - A ! " >' < .)6 " .. ‰N uG ' Ê* . 2') ... v . ‰6 Q . -! U .G : 5ˆG WN . . k' 0 " I < . 52 'C!" ) ') .6 " I „ ( . A-* k 5' .53 : J'’N P. JH. (5' P(' O >') ' 9# ![ (5' P(' O >')  528 .... P6‚ 0D ... V\ 2V" . v. 5(' O Z)6 Ê* ........

km(..(HÄ U . P6` 0D /ƒ` B6 .V U ..... ‚ U (66) . P6‚ 0D /ƒ` v ! : WH( (5' P(' O >') O W " ( 66 ) 177 . Wf U : 'N ”K` [ 6$" #D .

4 oG --L : 9_ (S ? .

 ˆ*" #D : 56 ....2 . /] v'? #¸ . vG PSG † . 9G" IoG P!* . P † .... VY ¥!" Ã-*D „6! . PSG „C<*" .. P(G S^ ..

. I) [V° 6" : Vß Ã-*" WN .. I) [V° 6" .. < [V „6" .Q -H " >' H- v. < [Vo? „6" ..? .

 I" ® [V° 6" ..'" Œ P6"  .. E(: : WY WH !!. ZN Œ P* " £- .... A` „(G . v 5 B6 ....G . v : WN . I) [Vo? „6" . vG TU< .. 0 : P* Ž) .

v 5(' ..2oG O $" #D .

V$" A V „(G .

P( v ? . ’ . - .2oG O $" #D : 7-L (67 ) (68 ) . v( . J' J] .... v E¯ v( O D : P( .. Z >' ƒS 0 ....© . . P(D sCS? .. k >' ƒS 0 v >' ƒS ..

P? .. Z- P* .U: `" .U: `" 2 E i< Š ' ... >' -N . ƒ+H k G" Tq (.(* Ð" .(* G" ! E < 5! : ZYo k Ð" - .2[G Zo . .(* Ð" $ ˆ* P´ ZG" ! .Œ #D .(* Ð" œD A k G" ><` 4 T . TU<' ‚ 9# E* #D V ...... P(' A)* ..L /C' . A H ZI k G" ! .(* G" >- . . .

... PGU: PH'* œD AB* ZSV § .. P6N" >' µ6 . P A<C A--` X.. Ã$ : WN . J PK(` k G" T‚U ..(* G" Z° C' .. . Z-N" X PG" .! - .. ! .. 5' E'S P$ .(* G" >ˆ DL/ ( 67 ) DL/ ( 68 ) 178 . JÃ- 9(S" 6" : WN .....6 5'< 2 ÅV . . £U] P(' yV . k G" µ'G C' . B* .(* G" ZB !! F-G ' £Q" „! -H . k G" Z°°° : U A ’N P .

PK(` - E2[( PG(Ä | ...

Œ . ...(* Ð" 5' . „(.. «( $ œD : WN 4 «( 9( WN 9I'G " . k G" ƒ. . „ˆ 4 E2[? " œD : P* Po ..! -N „6" 4 5' E'S? \ œD : N !4 WN : WN T( «( ' ..

.(* G" „. VY (* |'f .! „')* -N 96" F" . k G" [2 : N !4 P+ ƒ.. . ®. œD >ˆ 4 Z[2 H'* : Wo . 56 : N !4 $ œD o 5' : WN .. - "-G .... „'N } ZÄ-* : N : WN † <...(* Ð" H'* " -f . F-G ' £Q" „! : WN -N : N .. P6< „ 'Q . 9 ËI - |'f . .. --p H'L œD . (*6 .G k G" Efo ..¿` : WN . P .

. vG kN.Q . .

 † .. k(! . o F- . «(` : P . !!) P ÈH6 " 0D k G" èo : WN J p PGU: -*" œD „.(* G" <..

H . Z)H( ‡(V œD P AGÄ $ ... k G" u ...( Pi [V" P6" <6" . 9o  9o 9G Ž. U !! Wo ( 0D |'Q C . £2 |p «( œD E2# . ‡(^ Z-8Q PGÄ - T" -G Z/Q C' ...

Q : P .

H . !- . QK 'No Z<` : œD ..

.Q E2[ . )H? Q" ‡(^ v8 . AGÄ 4 v8 0 T" .

2 : W1 .. oSV" : P .

.. oSV" : P . v8 : WN 9GQ" ¸ .H .

. «(` : WN k Ð" >' >ˆ . o .H . v8 0 : WN D ... o .. '<. ‡(V œD AGÄ $ . Z[› ES Ž 4 9o  : WN ..

Q : WN . ..

C Ó" T$ .Qo .. Á oSV" : .. >' k G" . QY v8 56 : U A ’N .

’ WH 179 .

... !" o . 0 : WN † . . QY v8 0 ..

oSV" : .o? . k G" Ef ...

(* Ð" H'* >' kN Ê* >ˆ .....(* Ð" œD `o . P(D ..(* G" „. o .$" .. o .... .' 5' . P '¶ k G" TH . 9'" OG : Po † .. «( u'" : WN . «(` : . «(` : WN . P(D k G" ‰ .’ WH .

. «( F- JG P(! >' > Q Ê* k G" .<G WN .

EQ" E2# : WN . 56 : WN .No 4 9o  : WN . AK(` „ " . .... ? : WN 4 .. „6" «( : WN TiN P6" 9# ËC .. ‡(^ o : WN .

.(* G WH . . ' ‡(^ )H? -H ‰6 : .. QY P(' v8 ( .. .Q H >' Z)N ! ¸ .

Q .

QY .

. -8§ " P -G † . ..CG TN <( . U A ! .

6 .CG .. P .. Q" 9# >' v8 U .

QY .

P .. . . Z-G ' k G" -N † .6 H >' Z)N ! D ..CG TN P6" 9# ËC ..(* G" Ê* P‚0 .(* Ð" " k G" ..

CˆG v QB ..H .

|- . /-. -. . ( N .. GY 9[! .. AC’$ v .. .. / ( ....C ' .

(- Y – EˆŒ D – AC’$ . $( U A Q A (P O ƒ+) . eN P .S^ G C . ....C 6 iY + ƒ2 . O T© * 9? " 0D .. A6(*" - ů -N /. ! D . 8() C<L 2 [2 ... r) Ê* . + (5' P(' O >') (5' P(' O >') PˆŒ ! -N O W EˆŒ C ...

.. Pfo .GN ... P } Ef C " 180 ... P(' 2"H (5' P(' O >')  b*U . HG 6- ƒH' " . P PK Zo .(8) Z[› C /Q † .. (5' P(' O >') O W œD  . Pi W· rn D ..  TU! >' P':o .

 >' Y | .. « .!! ... 9# C . E< .. °HG 9# e'V (5' P(' O >')  [s $ ..

.S^ G ( !" : WN . k(! ... ®` j!` F" !4 . (5' P(' O >') EˆI .

i:G " . (5' P(' O >')  G . (69) .6 F[ .. u " 0D P A(* > " Z-(G ƒ .... (H6 /ˆ(G › 5<sQ -H Z-(G ƒ .. PG G[< v& 5!¥K( .. 5 ¶ ²N < - ¡o . PG N-) . /ƒ` 52o ? 0 . rG[G 5<sQ -H ²N  O (5' P(' O >') ! ... ƒ') ...6 F[ .

eN .’" . $ . #Y 6oG P6#1 6! : H .. U*" PÁ j. . i¼ Š ... .. T (5' P(' O >') O W ![ . fL 5`" CQ . 5(D „... 6/G° 5` ..' 0 . G 2 ....

Q [2 P(' 6¥ .

! 5' Ê* ƒ´ . " ..

.. 9# 52 C( . 5" kN ...No ... . WH ÆG ZBCI .6 F[ " !! ²N  C ?" . (5' P(' O >' ) O W PQ I .. 5 „< ..... N ’: P" >' ºo! 0D . (6 5› C' .. 5 „< .. rG[G 5<sQ -H Z-(G ƒ .. P kS'( P(' 52-`" " Ê* .. ]° E (5' P(' O >') O W ': #D ..  5› C : WN 5(' kN . ' } ZBCŒ .. Aˆ" PQ I ...’: 5› † . 5› v . 5(‰ " >' P 6 . /012 W " r') 0 v " " .. „(G A. ' } ZBCI . >ˆ ... JY Š$) 2 ... P: >ˆ . rG[ .. -- [2 TH a C' i .

. 56 ** + 5'8'' : . 5 (5' P(' O >') O W y)6 ...Q 5 Ê* .6 .. 0A Q „! C . -` 5H G" y)6 : H . ˆ..

N ³ 5'* : .

(N #D .

 5'* / .Q P+ Œ Ê.

'6 E& & ( 69 ) 181 .

. G -G N -G P6" .. 5 G F" : „H .. Ä* G -‚ (5' P(' O >') O W 7 . =p kˆ |( !! P6 : v kN (5' P(' O >')  „G E‚ Å‚ Î G" $" . ¼ "- .. › w(?o 28) E‚ C<G – Ê* rQo SG 6!: WH . Bf? ƒ2 ( 4 9(GoG Š8' -? 96" uI' " .. C¢< QK ... £.. 9(G" œD PG JI'? W} " .. -C© G : „H . u uSˆ? U 9Q* F- ¸ . BfG Î G" 2o ....... v ºD . ƒ'fÉ 0 F" .. Ð" Q‚ .. (.. 9# $" : „N . )6Y U A Q . AC’$ v E'I ! P6" -§ (G" - -. ! D . œD ' " (5' P(' O >')  . ƒ'. 9G v À } Q* 9 ! ¸ . WQ JG / JG .? " $" " ...... „G -2 (H .

.V u< . 9# -" !" " <6o ..V- 0 P6¸ ..

.. A G (G G 6! Q‚ V" (D Tm-N .. 2‚Q „–" C' .. -G . P6! PN [V" P! .. 0D 9# „N 2" O : E‚ „N . ] Å$2 ƒ2 › $H A¢ › ÅV † ..

 G .

 2° . U A * „6! ¢D : . Å$] ƒ2 rG ... 2- „*: . ²N WQ 9[G %-_ . : F[G 2!$" Ê* ': QK ... $Y G 2 (D v W" ! . „B. -N PG P(D ÅÉ k(! ....

ŽU 5 . (D HG ...< .(H .

.. Q? P !< . 9# " C' : WN † . A( ! .. P- JG P* k P6! 6 † . 6! Q‚ V" 0D |( ƒ2 . C P( „+ 0D .N" .... XY >' £G ..

.Q u 6- 0 O .. P . -(G P(D ‰ [V" ... (G" œD „QV E‚ " (.2[ >' -H 2 0 .N0 >' ’§ 52 0 . G" µ'G Ê* 182 . .

. ²N ¼ 'Q ... PH B -N TH " . P'G B… -N 6! " C' ..

. 9C'<6 Ê* 9'6 k! . ..No : WN PG Ž .

. P(' kN Ê* (. G" .Q " : WH .

G „QV . 6/ 6 .. (6U š >' ".... P'6 k< . E)? 96D .No .

. `" . .

.N . -C© (' .

... -G <6 () „ -N .V$  .. (6U PGG „QV 96" . . 6 " JG  š >' .

26$$ -N " %-_ . 2 k+ 9# " ... P’U‚ >' . >' U A (HÄ ! ... P* Ä* G -‚ œD C'" Ê* (5' P(' O >') O W >' U A ( › -H . Ÿ(' '( › ÅV .G Q < .. › $ ... . T- .. ƒ* ...54 .. 9# 6! a C' . G" W# 9# " .. £° #¸ . Z$0" >' Ê* ... A j' ¿ . ..’H „ ? . Y "-2 #D Ê* ... „(. ƒL JG ........ P6` 0D /ƒ` B6 . P6 Q . P6VD . ". Q* (G"  & FC . Y "-2 #D Ê* .. (' oÄ  ... (GoG HL" . PG N ... < Ÿ( „No . P6‚ 0D /ƒ` v ! . › >C .

A-G" 5 . 56 !! £- ƒV" : H A 5a .(HÄ ! ..: ..

..Y „. A A* A Z- Z?" !! Z!- $` EQ 96" O . F$ . H':" <G xp kS' (!! -.... 9# Œ ‰.. " ‚À " C'! P( -.. E(: : WN ºD . P(D . N -N EQ -G Žm' .' . ! 5i' .. ) - . < .

.V ! . .HÄ b*0 . T- k(..

 PQ G? £8? 183 .). Z- E: !4 9$ kK ? : WN ºD -.

. 9# Œ P)? < " ˖" „! . ...

. .. O -CL : e( . ƒ'2"  u?/Q ..

 P WH .. H œD .

P* P!( . -N . Z$00 7-* WY P'. P .6 Wo U2 Z$ P.SG /Q „( .V$ ... U A " Z¥V" #..

P’U‚ -*" ‚ 4 . F H P + .V$ † ...

. .S [2 9" : WN P- JG PG kN † .

. .. ZD 9 ƒ'— O .. P(( . P'H . WN ..( F Wf † . P¼ Ž-´ .. P- JG TUI [Vo ...¬ P. $¥G P(D ‰ . O /` ....' " S . !" . ... P8 .

.. 52- (ÃoG Y |N .... " ‰. ! .  . ( A(Œ ) ! * < . „6" £- 0 .

.. Z` ÆG P!? " 9*) 9* ...? - . P( P< P'N v " x$ Z° C'! . 0 [ -… 9[ 5)i)N i . (6- Z- >'Œ" 9* - $. !- - Z!- $` Z- >'Œ" £- G "‚À" C'< 9i v8 i U" . J /ƒ A C8 ÆG < A6(*" .. [2 . AC’$ 52-*" ƒ<  '. ...

P .. 5- . ƒ ( k ) ¯ 0 F$0" #.? U < 9 <¯ 5¢Y : WH . A-Q C'< 5¢o! ... ...

.. ? „6" .. 6 U . P Pao P" Z-'? " . )N ”K` 9 !# Ê* W" wo! ..

N P" 6" 7-LG uÄ-8( .

. Pa" .Q D O : £. Z[2 . G O - WN . ..

.¼" . Š-^ ! .

* C' .. .(N . ZC<*" Ê* Š-^ .

C . C œD (5' P(' O >')  Z I .. ..

(Q Pa .

'C ..Q 5(G ! . 'I G8) < *** AC ..

. A : N #D . A : 5] WN . AC : N #D 6< .. AC : (5' P(' O >' ) O W 5 WN .. !" C8( 184 .. 5 P6" ...(Q -G Za : J'’N $$ A A |’' ! .

. -2 O 0 O ... $¥ -` 5(' .

(' .

Q.. P . (G" : U A ’N 5 U A ... .N" . TY W: .¯ C (5' P(' O >') O W 5(' ÅK .¯ 52° : N (5' P(' O >' ) -G" (HG $p >' *** A-C© G [ € O W " C' : 5] A(¶ WH . P? < .  J+ 5-oG . .Œ ³ V\ ²( ²( D 5' .. 5 ? 98+ .? C : $$ 52 .. 5 P'. I 52U -N 5C (' 0 N-)? 0 -2 O 0 O (G" $" #D (' IG -N œY D (N0 D T-NY „Ä (' (< B6o .. )6Ò . (G" ..... .

.? -*" P*‚ #D W{ ¿Á Á : C WH . H.G PS P(' !" ... . P’ 6 >' ˆŒ (5' P(' O >') (5' P(' O >') ! 2 C P(' .

5Ï 2¿ š¿ Á 6 5Ï ¿ ¿'c IÏ ?Á TÕ Ï N{ {#D { Ác-CÁ Ý ÁÏ -c N{ xC'{ { (5' P(' O >' )  5 ? $$‚ ... Pc ž' ... (5' P(' O >') êƒÂx 5Á x ÁÁ{ . TU< C $‚ † .V$ .. ... Z[Q6 -G Ê* 5 ? P6" 7$*" "H? iH'I .6 P¿?" 6Á-*" „o #D < . H oQ (D TN A H. ² é Ï Á Nn Á Á Ï Á x!n Á ÁÏ "{Á Ï { .S ... 5’ 6 C' 6š 6 v. /Û Á È E ¿ 'c IÏ 6Á ..

G . ƒN ... 0 . P '.

 -H 0  6" .

..S' 185 (5' P(' O >') P WH . -G (? 4 u?- Ÿ Bf? 0" . 5(' ¥) ! 9# › Z- Q* .. (5'i P(' O >')  E': -N ! P6" - Ð" (5' P(' O >') (5' P(' O >') ! Z/f . < JG " 6p" P WH +} 0A ‚6 A . 'f . -C© ... (5' P(' O >') ! . U A f ÐY ! ... G" : A... -. WUG P : WH .

 Š" C'! £2 .!!..

2 ! G" ƒ' !" -N : U .

<G ÐY WH P6¬ J Q 6! WUG > Ð" œD „. C6" UN  $ . P? (5'i P(' O >')  EˆI : WH ... P‰(Œ 5! P< . P( x• P( PQ P- .. . ...

? 0 " $o ... [2 !¥G F" ... U. /. I / P( Ž-HG . /ƒ` .’: P ] Uˆo .. P ] (HG" F" . !¥ ½. G" C!€ C<2Q >' Œ" P G` : WN † .. (70) .. Ž-H [Vo / i $ . / Q ... (5' P(' O >') $ † .. C<Y Uˆ" :  .. 5 N (i O ƒ+) C' T" „6! . ..

! AUV (ˆN .

.. .. k(S ! #D .. .. U A C8 . |'· |(6" . ’ A (5' P(' O >') |'Q .C 0 .

.. 2 . v' . / 6 7$*oG PÄ-_ [Vo ..

.. . C P'Π ! >' 2 .

(S? TU< .

.. -* „ˆN Ê* As(` Q‚" V" C< 0 " -N? -2 “ ('2p T" – " -*D „ 'Q P6" PÄ-8 . .. !! G[< 0 5( } Q‚" ![ 'f : œY „N .? ƒ2 .).

Q " >' 7Π.

¼ 5L ƒQ‚ .. .

H( Ja 0 >H? .

-(Q Œ ! . 0 G) P(D W' -*" ί U ..

¼ 5L PN + F[ .

. H'V / : F" . ( H . P(D W ...pG Q‚ P? ) P G ¥< Z- |( P6" . P'QY E v8 0 2 .. ¥< P6" ..

.(t : (6 „N .. Z#" 0 " yV" wD ( 70 ) 186 . Z¥V 7G" 0 ƒQ‚ .

.. v':" vS6" D .. Z¬ Zf !#" Z!#" D . vž[{ C¿ i È -* >' 2 . K. S Š ­.( ! Q‚ : F" ) ... vx Á Á ƒQ‚ .6 Áf¿ :  „N .. .. 2$0" E G PG H' ƒ2 .. H'S( 9# PI' " P( !# #D >É . )? Ê* - p Š -H? " : f !! ÁfG¿ Áf¿ P ¸ P*-– < (!! . 1 . vž'n" „<" D .....

! ŠUSG $- ƒ !! k( -* .

 >' .

v'^ /ƒ . r(N ...G r 0 .

U! ..: Q‚ : F" ) . H': As(` P(D „<` Ê .... ( H'.! Z- ƒ . Å‚Y ' ' 0 .

. ‰L : G „N .. c? .C¯ 0 .

 iÏ(i{ i! ƒQ‚ .. » 0 Í 0 .... ( Z- #" U . . ŠUVY W- . Õ N{ 0 Õ *Á 0 ..

P'2Y E(S( P( Ž 0 ½ .(C¬ Q‚ „. ..

( ) : ^ „N .. -Âi{ .

-ÂiÁ C Wo 0 eV „( ÅV [Œ . e(6 ¦! 2 y.. -c"{ ÅV D ...V$ D ƒQ‚ .!  P(G . (L 2 -.

Pf -" : $ „N . P6) " P'2" Z[Vo  W1  vN- 0 r Õ a Aˆ" 2 ..V$ #D : F" ) (. xk ...

 P.` Pj.. A. xk< •c¿ 0 xk T6 #D . xk` ....' Ê* .` D . P'! PG .. As(` 5] ƒH U A. y . xk fS+ D ..!" D ƒQ‚ .. ž7 5'( .

( .H „6B* #D . As(` PQB - y8'G : G „N 187 . ¢B* E 5'( ...! .!Y < Q‚ D : F") .:U " (D P..

( !! Œ F" ) /( " /(Œ ƒQ‚ (! v¤" ) /N: (! P( .( (¼ ) /$ P /$ .

( A$ ' E .! ..

 61 0 A -* .G .

+ ) 9íf` : P*‚ D . ..H 0 ) .. 9 PÄ-* D ...+ ) 9A' " . ( ! - p " +. (! P*f 9" . ( P*f -'p .

 . ( 8’ E(: 6 2 ) ..! .. E6" | |. 9 c ýU! ¼ " :  „N .. ( N 5" P()K` E'I . ƒQ‚ ....ˆ ) .. E6‚ r r . ( v(N 56 F" ) .

.SG P< . -? . ) .

( - A ! .... F" ) ... ( 5] AK: y(ˆ' 0A H W`D ! ) . E'I P'Œ 6" : „N .. P(G ) ... $f ( ƒQ‚ . ( P'2" >' PL P(G EN F$ 2 PG8" P( |'§ F[ |'· ) . $ 5(‰ . $ „( EN . ( y(ˆ' Ž.

!o 0 ) .. yˆ P'( 0 .. ( EN ¯ A‰H( .

. Z Œ " - .‰ .

.... ! . 9 ƒQ‚ .. 9# V 9 . £. yÁK¿ '( T 0 : ` „N .('G SV £2 ! #D ) . !4 9 .

. a #D ƒ' E2[? F" Ž ? . Ž .. U('N .. 2B. 92 ¢" xH" .GD P .

Bm… m-8 Á ?¿ J< 2B. C .N P N AC’$ P'GD . 9 Pa Q‚ ) P6" „C' .... '(Cp PoG e(_ P.  .

( ‚ G" Pa ) !4 ‚ G" ƒQ‚ . ( y(ˆ' A&# ˆG 9'( : $L „N ... „a #D . ‚ G" C 188 . y(ˆ' 2€ E'8' 2Q <... ..

.... ( ƒ ...6 œD „8f u8¬ .G „f" Ê* u*- ) . ( Z- „a ) . F-ˆ 58` Ò .. ( C(Œ 0D <'´ 0 /H '2 ! ) . w#" ƒ'* 6" .. þv c G C(Œ . ƒ .. ( E2[ ƒ'L " ) .

( ..2" w-Q .

GD .

(V P( „(G œD 'H6 ) e(:" .

( .

. ( ! ...`" !! ‚ Ð" T" C !4 ‚ Ð" T" . rN" U WN" Z- .$ F" ) v |’$ ... r)?o -N" ... rH?o . ( U! -H 0 /` } 5'<? ) . Ž$ < . ( T-^ < . Ž (G !! ‚ Ð" G C !4 ‚ Ð" G . 2- G`Y (¼ ) .. ( .2" u'f . ( (G ) . ( ? . ( '(¼ (a ) . S` ...$oG AH( A6 T ) .. Ž) œD A6 ? ) .....

. ( A ! . C! Pfˆ .

...!o 0 ) . " : (G" : . (  ) .. ’ ! /.p # P !! ‚ Ð" „G C !4 ‚ Ð" „G ..

. ( „( " ? 0 ) . .. ( ( [ ]¼ ½Q I? ) .. A ( ? -* 7? 0 ...? 0 .. ( ­YG ÒC( „( . ( PG 7? „( T: $-? 0 ) . ½Q b(Œ ( !! $^ ) !! ‚ Ð" Q C !4 ‚ Ð" Q . A (..? ? 7.

.. ( !! QB? ‚ T" v'S .....C½ 0 ) . ( AHG U A (V E! ) . ( (.:Y ‚ G" ÅV .. ÆK– .. ( (G „N A P(G ÅV ) .. Pf" ) . J6G 2)V „_ ' . ( ( N U(¼ U. A(? (G Җ 0 : „N † .: ]* Q " " ) . -...! ] - " >H' . A UQ Z-G „8< .. 8<6 uH'S ..G ' ) . ( A´! U A Q ‚ T „QB? ) . A` E! 189 ..

( FÄ P6Y 2-2" !" ) . A(SV [V" . AÄ AC6 ƒ' Ž" ... ( /` D F-½ ....

C /ƒ` .

(:Y ] !" ) .! JÄ (S .. AQ‚ 8’ .

P(6S" /ƒ` .. ( 5(S" 9'2Y F-2" ) . ‚ T" ƒ'! : WN .! wS" . 9'2" F : „N † ....

. PÄ-_ ƒ2 ’ œD )Œ .. ‚ ÐoG AH' 'N WB 0 ) ... ‚ Ð" (6° I" µ'G P? . U A ' 0 Af+ ] ‰ .! „¼ ' ( WY E(8' 0D EL !!.

....? ..<G C (5' P(' O >') ! . . #D .. G TC20 kS' D (Ã" >' .. ‚ TY ‚ Ðo! 9 „! : (5' P(' O >') WN . H. P'Œ ! : -* ’ „6 #D Ê* . Pà 5!? .

? . 4 Ð" 9" ... ..

£- . G AB £- £/Q #¸ . 9Q‚ .. 9Q‚ . 9G ... A(* ! 5SÉ . U A .. 9'(‚ ..(¼ ..

! X Ê . U A " : ..

. P+ ƒ.¿` - £G" : “ U A – 9 WN .H? U .. +.. A(6 <? A6(*" !!4 . f .

V$ P6" U A " „$ O : .

f  ÅV ƒV" : " .. 6(L Ê* . A V" . ¼ ... ..H? 0 .

.. Z/V u'V$" 5 . $G „! . (f : ƒN <G G" WN ..

. ..Q u+o .

. „( F- JG „? -N 0CÂQ „" . -(HG A-(H $" - /^ „" .. P* B P6o! ..’N '(N „( .

G# .

*6 2 .

P. k(+ „6" : TUI Ÿ WH ...¼ >HG -N [2 9..(ˆ T< P6¸ . u -(H . F0 œD ž .. ..` $ U . v* 9 .

¯ Z . PQ $" .. -H .. P „< 190 ..

. .: „'N .. - [2 ..`"  .. „ . TS ˆ*" C' .

Ÿ Á (¼ 9 Á '{ 2" . wH" -N - [2 D : -( WH !4 ..!° 0 ..

PCI6 E(: -* '( T" ÄUÄ „SN Ê* . # : „'H . 0A HÄ 0A ¤" 'xC8 .. › -¯ `Y - ! . WCp Z[2  ²(" „! wD .. -* .. A(: Ag? P D : WH ....

(+ „6" < .. ]¤" „S* C' . Z-(N TUI v':" . ) [2 a œD „H` .Cp [2 0D .. 9 P2 -N 9<' . ƒ... '! „? ... ..

C' .

.Cp e( . >H . £2 sG /.

 * )G TUI v'S6 (71) . P .¼ >' -¯ " Z" 8" C' .. P? C' ..6 ƒ 6 Å2 T .. P* SN Ê* ..

. ) * ƒQ >' 6" „N . P E(:" A? eN „a w" " C . 9U<G .6 : .Cp Pa . 9Q G . E-G 9 .... 9G V\ |6o Ê* ...

... AG[ 96 .? . A( 0 A(* ! .

p ... k(S . - . ½-G yUVG .. Vß r’)6 (Q? ¦-H? œD ( Å€ kN ?(* 'É 0 . GY ..... r’) ¢ k'É ..55 .Q .. v-) . ÅB .

9[! „6 ... k( . 9[! „6 ..V- .'oG - „6! D : u" . E ..

'oG „6! D . 52$ Q" 0 .. 5›'N .. yQ ..V- .

|< " .. r)6 - . P(G" .6 N 8 ...

H 0 P" .

. - 'H .. V\ $ .US ..H /GY ÆG -… 9[ . 8() ¥ W" .

! I .iH ... 5½< 5½!L EN 96" V\ 0 Ê* .

5(' 275/2 6 E d)2 191 ( 71 ) .! >' vN-?  <? 0 " ..

. . PN -( < *** PN -( G I |( .ÐI.

. ŽN . .

 *" < .. . TS r'..<` >' 8()6 T-H? " „S D . „''N ..

( G 9 GU I? .¼" . ..

.? „6" . [! [! 9(' ŽN" . 9 „'N 5! . V" 9- Vo?  . [! „' 9" ..... ..ˆ" .. 5.$Y . 9N  *" !!4 9C'" Ê œD .

¯ P'Q . Y : ¯) G .... ¼ u . Y >H' " E¯ -*" 0 . ØSÍ 2 Ê* PC(HG . ... PQ /} b.('N .. P62D" P TH60 0 P’SV" ÅU $)H.

.(' U)G -' C G O - PQ " A (5' P(' O >') $" . .

(' 5N O - : WN Z$ C . ..

(' TH ! O - .

Q 56 : WN .. ŽN .

..<` >' 8() T-N ºD .

(' TH ! . U ..

.'? " „S D . <? 0 O - : WN  . œ"  0 7(* /SVY œD Z‰6 „.

.G : WiN 4 |S #D |: WH # : O - WH . O -CL .

. G O - - .H 5' . £.

O 9¤ : O - : WH . 9[! (5' P(' O >') O W ! .. -* -* P’ 6 >' .Q |S . O -CL ....

. 2-*D 6-( .V$ ... ) U y)6 #D ! . /'L . %-8 ..

.. ²8Q } E‚ >' . U A 2- -Q . E¯ (5' P(' O >') ! .

.V- . 2 Œ - |¯ !  !" 2- |* : P WH? (' .

.V$ ? . )... s( 8’ P < .* ’ I . .

 ƒQ .` 2 . P '* ... I r 9 -Q" .. .

PC " P6-G r P -Q " P(' - (5' P(' O >') ! 4 ..¥Q ƒQ P6Y .

* >' ..!" # Po . ).

I r 9 -Q" wD : „H 192 ... E‚ - U A „G` : WH .V$ C' .

. P $" ... U A „G` .

9# ..G 0 : WH .

 ’ P „H . ’ >' ..

A (' . '! (ˆH P O k! .. P? o ..* œD " .. O - „G /.. ð? . A -* ( O ƒ+) ).V$ TN † ... ES 5'? (G8 „6! .. 2- . TY „ˆ ... T" -G .

.' (5' P(' O >') WH . G< (C' C! 'C (N Z[2 JC'? 0" : /.. 0 ˆ 0 TU! P6" Pa ..V- .

.! 5' . PH? . / 6 „6! TU! 'C (N : WH " (G y? „6! ® 'C (N . ..

..Q ƒ)? 0 " Œ .

? /ƒ` ..

..! .

.8<? EˆÉ ..

._ ...

Aˆ? ] E$o ). [› (5' P(' O >') $o „< ..* E(6o? WH.Q ƒ)? 0 " Œ : '¼ $$? oG . A " ABV P(' ..

. AG! .¤ P6o! . T: Ä° P(' T" -G P(D Z$ ..

< -" ºD : . .< ZSo .< E* !!. v: . V° AG! P  P* Z/Q T" -G !4 vS WG C .... ..Q P k' k' -*" .

Q WH !! 9: P(' .

 „' -H .© r. $H ‰. N .. W s ..C8 vS ..? .... 2€ HG E¯ " Å* .< : WH ....... U A ( P(G œD $ ! 52-*" " " !#" .. P'C YD E2# A* bH( #¸ .. PGÄ B . y) [Vo? † .. A -§ . (ˆH 5 Ê* ... T . P( "H . . PQ‚ ¡o . A-. C >' PH' . C^ .+ P(Q ..< [Vo . >ˆ . $Q..

Z°°°° : „V) ...'Y [2 . ... .... /-› 2- „'V$" . ( [Vo PQ‚ „'No . P(( ÅB r.. (¼ . 5’ s(! fS+ .. 6" : WN .. K [V" .. $! PGÄ B6 !! $!.. Z°°° . A- ƒ– .ˆ „ C' . EN 2 .. of £8 .. F- . A P(G œD Q ...Q -N ... -. . (Q . œD „'N" .

GU: . /SV" N #D 6$0" Pi( A(G .C 6 ( ...

. L T" P ! .  0 E'! 193 ...V-? 0 <’U. Y . A-G"  „( >H >+? 0 . /N-Y -*" k6 ..

 : WN TY œD › . „QV #. <’U.. 9Œ ›  : ] „N . SH .. J !!. |’ ... $S( Z[2 . OG 0D N 0 W* 0 . TS >' 'Q . $0" : k6 T" „H . ('^ 5S_ " Œ ..." 2- ... ! ... P! ƒ2 C ? I) „ /Q . .. .. TY „C' ..'oG 8() T-H? " $o F$" 0 !! <’U P( |( „( " `" 6" ... (¿$ V (D -2" ..... >ê- 0D . (G  ... J -G . I 'H: 2- ! .. E .. 9" 2? " F[* ." - JG #¸ . Œ œD I) „Q /-I -G !! „s` › ƒ' .. ..

 .

. -)N Œ oS^ N P6" ¥ .! -N P6o! P8)? 0 .!o? " <´ . $ u . 5' " Œ " ...G .. PQ /} b.¯ Ž). PG ‰ *" . P'..

. -G T_ TUq W" C^ „6! . A~ /'À '! Q ..G .. .. ~ .

. (G G .('p Ð8) .

N" T (5' P(' O >') O W -2o ... >' N2 (P O ƒ+) 2[Vo . 'C8 . As(` T* #D O D . (G G œD „. 0 !4 „* : WN . „i* -N ¢" „C' " : WN . .6 Ž-– " P6 !!. H œD Ž). Z- «? 5' - .... AGI C^ œD (5' P(' O >')  ‰6 4. 9[G >+ -*" 0 ..6 . Pï T* ... 0 : WH (72 ) (5' P(' O >')  PC ... „* -N ¢¸ : WN ... . r)? „6" 9 ... . O W „C' .. E8 ? 9 ... . ( oG 5ˆG P(D xo .

56 >?@ ( 72 ) 194 ... )V ... (S C'< . “U A – /G\ ÆG . W$… 0 . . )VG ... „! „! 6". Z$¶" ![ "-G Z- r)6 #D .. N- ..

.. -'p $Up -HG !! -'p N 0 .... P(' AH. )VG 8()6 ...... >6 .ˆ 0 -H. ‡ N " 5' P< .... P #Y $Up " ...` " . 8() W: 0 .. r 9[! ... ƒ' : a . +© P(' v'? U P8)? " $" #D .. ‡( N „N ... C^ . .'oG ºD !!. S " ... `.. - . TU< <G ¥ „ ( . -'p : WN" . S .. o . HG . . U)i £? " .ˆ F[ k( $Up . EˆI P8)? C! .. ‰ ‰ ? 0 . -N )V ŠiH " . $Up! r D : H ... Y >H . -* S  -* -B? 0 ½-Q . Y ! #D V .. 2 Ê* 7' † .. (6 9 „ ( œY 9 ¸ .. r . ()K r’) „'o? .ˆ.. HG .

.. C G O - .( G " . £!# >' u" 5' : WH? " U ... EŒ 96o! (6- ! . >6 i* . £<` ..

. # ... FN . 9*" wD O . 9?$ ...! G$ -? U . fL - ¤B? U .

. Z-G /UH ! 9[! : WH Š$‚..Q 96D .. £` )ª y[N 9 $ ... (P O ƒ+) 2 G" ƒH . J? I 9(-N " wD ƒV" G .. ] . C . p + C] T-? .

. „- „(cÁ † .. " G" : WH .. .` /Q . „C' -N ... (P O ƒ+) C (5' P(' O >') O W 8 9 O G J1. Ì >' ! .. Ÿ 0 ƒ' 0 y. $` † .! 9# " $$ : C WH . ... P('  'f .. .C u TUq T-N .

. . TUI ƒ' $ : WH 195 . XY |´ Z‚D #¸ . . .' 8() T-H " (P O ƒ+) C $o .. G$" C' ...

 kN C' .. >6 ... -N W-p £? .. . (73) 9G >H?" .. P(' 6! -2 -G TN .. S . 9G >H6" P6¸ .. P- JG . „' .. )VG ... 9GÄ . P(D 8() W)D $)H. ( 0A -Q 0D 9 ZG+ ) : W-p O T# -N ... ƒV" G : WN .. W-p ?" 0D . G< 9" F[ " ` #D V ...

p ÆG „( 5(‚ 6" : WN . U A ( . ( A' AC' 5 .6" ( ..... (5 O ƒ+) C: ƒ' >' (5' P(' O >')  .. AH© ! D W-p £? . P(' „6" )? " I |( . $H .. Pf( oS^ y " U A " „6" £- I ..6" H( › -8Q ) C i' . ) '* .+ : (5' P(' O >') WN . !" < . <.. ¥! ..G ”K H A6(*" .

.V$ ..

...... A8a < . r)? „6" P" *. HG" . 0A -Q .  " /` Ê ...8(.ˆ 2 >ˆ .. G ... Ž). PG [ AU! . ![ -N A6(*" . PQ / b. Z (5' P(' O >')  Ã0 .(' H? 0" F" . (')? 0" : C] WH . O -(G ... PH P< AH A[ |( 2 . (74) .6" : ƒ' WH /ƒi` !" 6q ! : WH Z[K >' Z-(G .

.G . Ø:V TU<G 5'<? Ê* .... As:V ! D PU! k 6 † . P A)Œ PG)" -H. 0 7(* ZoSV ð? " <C( .GY P(' v'I? 0 . < : ... r(8 : WH? o! . 6q " 9 6" .

... +© v'? 0 ... ‰6 Q . P(' Ä" .57 .2 PH.N † .. A ¤ - uG 2$$ uf" DL/ ( 73 ) ( 74 ) 196 . <  9# P " .. oS^ >' P6 . v'^ TU<G W? 0 .

.. -L 5( ....  5# 5U!  " -Q .. 9à 96B* -)H F[ ... ¥^ . À !" P8)6 . $H6 Ÿ* b*0" 6" Z[2 „'o? .. ²ciÁiÏiÁ? ²c? ²È: : WH ! . 8() H 0 F[ Š$) r 5( .. F- 0 } F[ F[ . 52/° . P A V < „< . 9*. 5 $*" ..!!..'oG 96B¯ ŸG .

U A " $H60 P(: 5( ...('N 5( . /$ ‰G (8' ‰ .. '  Š#Y -_ : .

. ( † . 8Q 5a . V° THG C . THG C .. ¤ >' E! 8Q " !# ... WB6 . G C .. F- : WN .. Z- E! † . -*" PN |( CL . 8Q 5a .... P(G" E6¬ ƒ´ ... WB6 .. |C ƒ´ Z- - .. Z- E!" .. P6¬ ƒ´ Z- .. |C ƒ´ ZG" - E! ... J‰('I [2 œD ‰6 : H .Y [] ‰6 : WH . 2B G 8Q ...(N A´-N . CL kNo ... Š G0 [2 œD ‰6 : 52-*" WH .. (L ¤ 0 ..... A*? E! b('I . 5½$H6 TU! H( . CL Šo . 8Q WB .

E!¿( 0D CL v'V ..Q - WB .

. J(. /? . P Z- mQ 8Q ­) 0 iŒ + . [2 œD ‰6 : H ..2 .. à CL (´ .. ZU¤ . THG C !!.. v'^ TU<G W? 0 .. CL „_ UV$ ...

  f F[ . £-? .Œ A. 6 ®(V JG 5 .... . P*S " . E'H E(* : P „'H N 8Q „" ..

.. 9?( „G -N 9(?o " !! Z/ .. ÎUV . P?( G WQ !! |G . >6 ÎUV . WH( ...0G P'I? 0 ... „QB? ƒV" : WH? PQ ­)? " ËC? . >6 . *N .. 0 . u?¥V" 9( ..... 9G wo! . ÆG 4 6U ESÉ ²( . +.. WH . ÅB? -G 9(?o 9 E': -*" . !" 9(S( ! U .N P" <. ƒV" 197 ...

 '— |( !!.. AC ** -+ /... .

G… !! . 9 ..6 .[? U ..Q " B E': .

)K' + P$ ..H !" .

W* .... 5 G ..58 . i G † . 5 G † .Q : k' -*" WN .. iG" † .

ƒ'C ƒ’U‚ -*" .. J [ P" !! 0 T" " P „6 .! >' ..

2 F$" 0 \ œD u6" Š-)? .

2 < !! P ž.

.... 6" G0 ..N " . 9GU: >' . ZC ”H6 5 G #D P6o! .. AC’$ Af A* 9Q < " . 5f 5’$ . ƒQ 5 ? 0D ε O W w° : ƒ'f O - G Q WN . E? . C’- ` C .. ... ÌG PQG 5H ..

 „( .. .. L P $- . W )G 5' ”K` . „'V$ A- „! ' . 5 G ...).. 9(D ‰ C. $N S© " . 5 G . J p >' Z‰G ... ’: „! .. HG „'V$ . A`G ! ...

. 58 ... $$ 9 EˆI Î) < Äo ] G0 : AC w‘ $¿G P(' (5' P(' O >')  ..V$ ... P.. C¶ >' „'V$ .. 5 G . |'· .A .: >' E'I (S F[ 2 .. 2 Œ ! 0 . 5 .

N #D Ê* . (`L b('Œ .. Ð" CH8' . PG v8' " - (5' P(' O >')  / F§ ÐY [2 ... P ..S (5' P(' O >' )  ƒ´ (5 O ƒ+) 9 G |6" ! .

6 - .N" . --` [Q P’$G Z[Q (5' P(' O >') O W v? 8...  N >' kG /$ £8 .. . Œ 5› „:*" " . (5' P(' O >') P?[Q -` $¿ (`* › Ä" -N .... œD ‰6 Ê* : |6" WN . J!.

N" Š¯ P(G .

 !4 .

Q [2 - #C 198 .

. ( O W : ...P " † . 98+ † ..

... . £- F[ O W Ÿ ¿ . -C© : WN . -C© : WN .. - # a (5' P(' O >') O W „..H b*0 ) . ) Z[2 .. >' PG)" ? " EN 0 .

56 . /SG (5' P(' O >') ! .. ZB.. ? 0 U A SG .

N Y EN <.. . " ! Z$: " . S ! ... y‰ 9'*" Ê* G0 5’$ .. PG)" eˆ AN . '.

U! ! ..QG ­ P6" -(. # .

$" r') " ! PH ŽQ >.Q .( .

..2 .

C8 ¥) .

PG8" P'* œD PG >ˆ A* PH? >' (P O ƒ+) .. .. Aa /'À '! GN . EˆI - P ... WH /Ä" . A– V° /ƒ` QU . )G -- |( : WN .. (5' P(' O >') (5' P(' O >') Š- ¦<  ! ..6 9'´ F[ -- ºD .[§ .. EˆI6 ] 6 Y ÆG 56 .. |( #D . ` 5 G ...Q $( )* N .. ¥(V BŒ œD QV . 58` P( .

P(D ..p . . (?? 5’I ¼ Ws .I G O - P'¤ : WN ...[f .

. ..p G#f UQ . . A<*+ O W C› C (5' P(' O >') 5 ..... JC' .. ð .. P<(S" 0 . P" 6" .p G#f à .. >'G : WN . JG PC H6 [2 c 2 . P(G P(G ..Q P(H' . (5' P(' O >') : üI. E*) WN † .. O 0 : O - PG v' .

Z'!o ..... 9G" 0 .6 PG „H'? Ê* .V . N- 9(V" PQ 9C ? ... PG8" P'* œD O - PG v'S6 .p ÐU: ! .. ƒ . A V" : Ÿ WN !! 5 ? 0D w° ... PNUVoG w8 U .59 .. CL ‡S^ .. 5(' T- .. ÌG AC’$ : WN !4 : „'N . P! .

H  ! 199 ..(HÄ ! P< .  NU <? >' A)* ..

( ê„< † ) .. AC'< 9'C*" k(< . EˆŒ C' .. 9# ƒ 0 ÆG ...... V\ T" 9# ! #D V . 2-? " ¯ 0 /¤ ‡SV £2 >H? P6" 0D . 9' O : „'H 52-*" |S : WN !!. !$ !..: WN . 0A  uS" !4 9*B 'C¯ 0 #.. AC’$ u ˆI ƒ’U‚ ..6 „'N . 9?- 9*B 'N C . 9[G P .. U !!T- k(. : Po i 9¤ . A! 9'C*" 0 6" : ƒ . ƒ*B 'C8 0 ... |('GD : U A ’N „'C!" .. ŽB– 9$ kK ? „! #D V !4... 5½Q* >' F- P6" -f EŒ? 0 „6" ÎK`" œD . A w/Q .V ..6 ‰ ! J< ...

’ .

- C! PG .." } " .

U: C¶ -… " . 96#D IG 9?( [Vo " P i P.S " -f( . ƈ >' #o? Ê* 'SG 9Q¯ " ..?2 [Vo ( 6(.. -* H` <  . 52- 9.G U A C .... ) .?2 5N ‰ " ..) Wp 9. PQ œD E2[( 52-*" bH( . U .

9 ª µ'G C ”K . ... EˆI >+ AG >H P6" 0D ... £? AQ -. eK Ž.Q Z/[* .. T |'¶ Å© W1 " '(HÄ *B} P* ů ÆG -… . U . œD (5' P(' O >') O W ... 96" /CL ‡S^ F-? .

N" . ( .. k(HÄ PN - 6<. . -H ..

 œD . -.. 5'o .('Q A-( ! . ƒ..H $ G  9# P(' T-N ..

) " .

N (5' P(' O >')  £$o . 5 (’ ! Ê* . £'?N 5¢D : P WN ... .... P(' yK . TUq œD 52-( PN œD Q " Po .

0  5( k(HÄ '(N " (5' P(' O >') y .— 0 " /Q TUq œD PN - ÅK . CQ Ê* 5› Ž . O W : WH . Z.. 5( AS A© ! . 5( PB 5‰ . 52-( 2 ...? >' >N . 52)G" ...... 52<G" 5(D E*" 6" . ) ... PN $ œD .

 C' . O W A-C© " -`" O 0D PD 0 " -`" : $$ ..

.. TUq œD 52- . 9# P a C' 200 . * .. 5]° ! " Ä ...Q . 5'" P6" 5] " .

. Q ..

! .

. ‚ 2 . .. PC /G" P(D . (P O ƒ+) A N Ê* .G Z ..

. ƒ'QY 'H? U .... ...No 4 9$ ? :  : WN .. (5' P(' O >') O W 'N [ /-  0D ž |(' . › O u!" ! : WH Fo G [Vo? 0 . P'H ¥V PI'G . -*" (5' P(' O >')  D . ŸD O N $` ..

. (P O ƒ+) .. PN J E* .(H .

C! . P*U .... P P 5 -* ... PG8"  A (5' P(' O >') ! .. 1. P: . PN P' D : P( WN ... - ­Y B 6! D ... P` .H „I'G C |(*" 5] ! P6 . ? > . 9# >' (5' P(' O >')  P6 [ . 5 .

5 .! ! ..

0A B B6 .. Z[Vo P .Q T ... A*‚ .

* œD P* .

.No . .. P'* 78 [V" .. . B.. A)N6 P -Q .

Q bH( .. . (75) AC'  " 5' .

.. P'* >' 2 . V° T   6! ..  (5' P(' O >') (5' P(' O >') WH .¯ 0 : .

P*U G 7 } .. P6! AC B6 P* P'I .Q | . A[ AB P6 ...

. AC'  " .Q (76 ) .

Q .

2$H ¡o( ...¯ 0 : ε WH . „Ni ¢" 9Ã .

.A*‚ .N" £ ŽB´ F[ P' . o P< .1 >?@ ( 76 ) 201 .I? ƒ2 “ U A – HG - 9?( „... *B >' A6(*" 98ˆ 9* 9'§ -N #Y >' 5('L ¥ } Zo Z* Z$1 77 E& ( 75 ) .

P6 5('L .

<` } Z. Z-* $‚ ... ‰6 Q !! Af` „6 *B 5! .. Z-+ E'H6 . P6D TU< [* ..

! .  b. JÄq ‚Q é ..60 .. ` .* ..

P(.` œD `o 4 JÄq : ..! : A´-N ` !! [2 : WN .

. m G  -*" #" „ à w" !#" 0 .. PC!" " k( i " ..s 52-*" " k’S' (S" 0 Ÿ ra . Ÿ¹ CH ... Z- Z-(G . u(´ |C + O : WH ..ˆ ”K` .. ZD Po . -C© : U A ’N woQ † .

! .

®N >' Êi* . £ G ¥V" " >' .G !! ¥V" ...

9(' ( ..  A ! „GQ . £" P „..6  /.. ÄUÄ " ` m)? ..iN¿ WB U . „HÄ „6oC: #D † . † .. PG %-* † . 9(.` ‚§ " ƒI 0 £ " -Q P .... 9') . £ 8ˆ..! ... H(S 0  k'<? U . - Š+ #D v(+"  $ F[ -) .. 0 . 9[! 5½-Q .

-G ! . 9( SH ( . ....( >' 5(?o? 96" '<.. ]N $" 'H ²N 'HG . 9(D ÆIG" 8) .. «  Ef" . ..

.. < œD A . (. G" 5› ` C' .I . PG8" (D  a . 5ˆC+ >ˆC ... F. ¥^G AN ¥V" E2# WN . A" " ů < P ! . (5'i P(' O >') ÅV .N P6" (5' P(' O >') iC iG 5ˆC+ Pa U A Q Qo . 9# /ƒ` - 0 < .....

2" -i G (V" œD „ G „8" C' . E'S. - „G <? " Ÿ(' '( : P „H ... E'S. B" š . 202 ..

. () ` 9N >' .i xƒ' 5! .

ƒV" . G >' . 9Ä-*" 4 „" .. A-*" PG %-_ 0 . u‰" š '(' „" -H O . "rSGY" F$G kN Ê* ... 56 : ] WN -iŒ W° .6 0" : P? >'oG ­ † ...V- " „É ...

N" A! „" : „N !. . P6 -f . %UÄ 5<) œD ...

. < Š Z G PG - #D . P* 52 C( : ' } ­) .V- >ˆ † .. %UÄ 5<) œD -Œ W° ... P(D CQ -N o . |(N Ð" ..6 : ' } ­ † .

 <? ..Q " >' Z G PG - † .. %UÄ 5<) œD -Œ W° .6 .

p .

.oG „6! #D Ê* . ..

.p Š F½ „'No . .

-*Y ![? 0 (C! „6" : A[© ] WH ... AH- P ! ... #" P()( ? " ƒV † .. vS e G -( ƒH' ..p >'" [H K [V" † ! š Z[2 D O : WN . š Z[2 oG W .S+ . K)  ! P'V$ 0D < (G „(G ƒHG C .

. A-*" › ¥É U . C! : P WN .. < .. šG PÄ-8 . Æ´ † .. ¶ ²N › „Ä-_ Ê* . -( >ˆC . › PÄ-8 PG ƒH' ....I ÅV † ..

.. < . 'N? † .. <G yS( E2# >8ˆ !! <? šG Ä-8 . › %-* Ê* .2" › 7-L ..

. ²N eÏ2Á |Q . .

Q G" #¸ : WN Á .

(D ..Q G" " C' .

No 9: „Œ #D . ..

 G" .ˆ.. 5 |'Q P(D .

. - uG : .N" C' 4 ( Z[2 5<( „Ä-* Ê . E'S.

T" ÄUÄ 5<G ‰ ..6 : WN P6" 2š <? „C‚ -N . E'S. WH? AH* 9 ¸ 203 . - uG : WN .. <? " ® š 9'? : WN 4 " : WN 4 5!š 6 o? Ê* 5<Q o " 5(+ " . <( .. %UÄ ..Q G" P WN 4 £# : WN ...

.. „(G ..

 .? † .2" .[!" 5<6" AG! 5<(' E<6 Ø` 9# < %U Ɩ D . As(` P(' $ .. š -8Q . P(G œD . As(` " <? " <6" ... N.S+ ....

 [] ÓN" : WH? .. '" 'Y .. C ? „6" / W? -N † . 5<Q H " 7(^ v. - uG " v? . PU! .. +Œ P(D /Q 0D ..... (¤ 5<( " .N" C' . E'S.

 œD .

O : WN . PG H( WN Æ $( P+ Z€ ƒC ..Q G" $ s . Ä .... -f ... œD E2# .. 7 T( ! C' . . EˆI 2 .. <? š . >C* ..

 .Q G" " -f .

 .G Å— .V$ C' . A - -f ..

Q ÐoG #¸ j.

6  WH . £ )^ A- ! -H !!..i!" !4 O P P : P . P  Ef !4 P–`" " u y Õ V[2 . < ...

I C G 5ˆC+  a -N .2oG J ( (. G" P'" F[ F.

Q G" #D .N F$ ­) 5ˆC+ #D ... Z G >' A. PQ >' .

. ! -G ! 2" ! . %I .. Cs0 -` ÎL N ..... 2!-? " " 0 PG8" -C© ] X -N (. Ð" 5<" . C(S' . C(S' ²N  : WH 2 P)(CN 5ˆC+ v` -N . J ª  6 k(! .. %I : P? >'oG Ž † .. „QV ²N B… 2- !!.. Z G k6" -Q -N ..( T- .

. ¥^ " $" . (P O ƒ+) C " . Aˆ"  6 .... 5'" . 5 . `Ö A6 5C‰" 2 ..o .

Q œD .

„C'" -N w" `" : WN . é G 9Ä-© wD .. C P œ? † 5'i" C " „ Á C'" !!.... U : WH 4 £ : WN . 5'" C " „ Á C'" : $$ G yS ... u 5! .No !.. P6 .. A-*" ¥É 0 .

Q .

Q Ê* .. 204 . P E(I $! C !!..

|6" ... Po .. Q* (P O ƒ+) A 6" . PoG xC O W m ƒY „! .....* -` . I 2 |6" ! [<2 . ' P‰.. O : WH . 4 ... 'H /6" ! !! Af (5' P(' O >') (5' P(' O >') (5' P(' O >')  7G TY T  9'" # œD .

ƒ– C: „'N" . (5' P(' O >') ( O ƒ+) ’ „N  ( ( o! . 4 . J? T u+ P6D  . T(! „" (5' P(' O >') (5' P(' O >')  ] WN C C: „o O W ƒY „! : „H ... . A -* (D x" † ..N" A* ... -… " T( 9 ì" . A -* (D x" † .... ®GG A* : (5' P(' O >')  WH ... „< .. (5' P(' O >' )  ÆN Ê* 4 o ˆ* 0D Z" 0 . J<? : ] „'H : „'H „<8ˆ . “ P¹ " “ P(´  'Q" † . B* ....

! °H (77) u+ ! .

¥Q D : žŸD " : „H . „(< ... Ð ANL ®(G .

2" W" 96D .. ƒ'Q" . J1.. p . 9[ „<8ˆ ... / 6 " .

¡¼¥ E2[.. : (GG P¼? G0 f (*Y ! P6" . ƒ. N . [2 $ 8? ... £" £ y ... E! " $- >' „': .. .2" / 6 -( w<? " J+? " : WH .61 .. E2[. $  ¿ "-G . <" G" C 6 ! #. ‫ يراجع القرآن معه‬: ‫يعارضه القرآن‬ 205 ( 77 ) . k’S Š. bragmatizem . QL /ˆN . Z[2 JG . „!$" E2[.. E2[. Q.. .

6 E¯ C -* .. P ..

< 5S P'GN #D .. [2 E'N TUq . ZG" !4 9-V" #C' 9 -(. B(." w" T$ . Q* C Ê* kH( .... P(V" Q* ! ..N vS ƒ´ (5' P(' O >' ) ! .. U A . ] (ˆH( 2-( „(G œD ƒˆ´ -N . .. P Ä" Ê* Q* ƒV ƒ s ) : (5' P(' O >') WN . ( J ª E¯ O D *" ) O WH [2 F-f  k<" " žŸD E*" .. ( A` .6" #.. PQ* O ! . ƒ' $ F$ $$ $ !4 F-Q W[G" !4 ®N y !4 Ÿ v... 52#" >' ¥) e— (5' P(' O >') ! . Q* 9(D Ÿ : WH? p P..

Æ.... H. BL B* . 52 2 P6" ! ..G 5' ! .. -(G P(' U A H A$  PG #¸ .. $  .G . C(* |. PG8" %-¯ Z-f  |'Q -N .G .. yS E'N . -‘ ... $ J . -* - Q . Ū Q* . H..... (5' P(' O >') P(D ‰6 . X ..

. C GQ -N 52H -` Pi(NG W- P" Å— † PS ÌCH ŠK( .. 5(D ‰6 . e(^ Gq ï -§ U ÌCN SN 52-*" 9'´ u ... Z- Q >' /$ 0 .N .. ˆ P(' 'N" /H TN 52 #¸ .

. y( -'H? ...... p F -p 5› F[ . P(G . (5' P(' O >') O W " C' . 5(' PG Š-) As(` -§ 5' . 2¿ Œ /ƒ` 0 ‚" 5(' |( ... 0 C 0 . C GQ -N 'N" . PQ I? .

... TN † . ÅV . 78 . 5] As(` |C' .V- .. -§ 5' . V\ P(G ...

V$ ..... . P(' ËÄ" O -C8 ÁÏ c vÁ '{ VÁ Á ¾ -Á *c Á | é ..Ý 6Á Ï c 5Ï <n H{ '{ VÁ Fc[ž 5¿ <n xGÁ nHx? ¿ x Áê"{ Á ) : PG! WB6" . -f . ‰ >') . Z¥ - † .. œD Ž † : WN † . ÅK .

( A(Nc Á 5Ï <n (Ï '{ Á { {! PÁ ž' žD TÁ Á*Ï o{Ý Á Pc G { n/Û Á ?Á Fc[ž PÁ ž' nHx?Á /g Á 6ÂÁ A c!{ 0A ÁQ ÁC¿ Ï c ž7GÁÁ ÁQÁ Ï ‚Á .Ý 6Á Ï ‰n Ï ÁÝ Á PÁ ž' nHx? ¿Á ° Á c[ž Áê"{ Á ) 206 .Q B O ¸ ... "N † .. -G " . ( { n'CÁ Ï ?Á ÁCGÂ Õ ÂVÁ PÁ ž' žD PÁ ž' nHx?Á -¾ IÁ c „ Ï Á x-N{ Á | Õ ..

 \ ' ..: WN .. 5› Ž † . b.

Q .. N-) JG 5<(G W¯ " .

N-)? 0 " ..N N-)? .

N N-)? $- .

.! )G )6Y . Z$ š Š-)? : WN Ê* N-) 6" . Z¥ >' 2 (5' P(' O >') O W ] . PÃ$ ..Q . Z ` . – vG . N-) As(` 5!-*" H¯ 0 .... P.... ZG .

. /ƒ` 52Q" ”H 0 › .Q TH . PQ  y (5' P(' O >') O W ˆH ..

C Q" .

 .. 2Q" P ! › .

/ƒ` 52‚" ”H 0 › . *  : WN ...C .

C ‚ .

2‚ P(' ! . › . ...

– F# .. 5½(G œD N. TH .... ! (5' P(' O >') ...C .. s(  .. $ F# C . .. T: T! . CN H' P6o! Ê* PQ . .. 52$ F# .(Ä T! ... N-)G /Q .(Ä F# . .

. P'2" Q* < ! . JG PC N † (5' P(' O >') P* ’ „'s . P(G P- JG CQ Ê* (5' P(' O >') " C' . ..'½ 9# : „N .. P'2"  " ... 5' Z .'N œD 9V$ Š: .. 5½Q* /ˆN .. . /H.

.. A ! ´ ....S . ! 6" " >' P# a" „! u< . >.. AH'V .62 .. A ²(( Z I Ì !! v(S? 0 k'<? 0 . A$ . š . (V * ! . P(D P'o ... PQ* ƒˆH? £ 5›'N - ? œD *" *D 6q - .. A<` 0 /BQ 9# Q? 0 96" 5' 2 . A ! (8( P< . U A H . œD ”K` Å* . PG! P kH? . 9# Ef?" „! 207 .... (' Po '< 9G .. P(G E6¬ -f TD ! ..... AGQ P -Q" 0 .… U" .

„(G $Q Œ P' . . P(G P6" -!o 6" .. -f .N P?( .. A ((( ! E(I 9# ........ [Y P |C" „'f .!! 0 . * r) E >)H?" „'Q . ZQ A w/Q Ê* !!4 : „'N .... G ƒ') 0 . F$" 0 : WN .... 9* . «(` : WN . «((((` : WN . -f C' PD 5<& . - . Tq 2 P< . E -Q Ê* . F+ oG WI P' : „'H ..

Z$- C P 78 " - $ P(' [2 . wU. . Å‚" ] - ! G Z- [2 ... Z$-  P( §" P(' [2 . T ®. N ZS" [2 .. 5½Q* 6q P C' P(D ¡o .. p WV- . NU 0 ! -N P |( F$ .. >....C' › E2[( ŠU: /. [2 .Q ...` - 6  ÅK [2 . WV$ >' P6D - Æ [2 . Bm(C 2Q 0 .

Q 2 .. -*" . A-G" -*" [ " -H U ..

! .

 ! .f^ /(L P'I J< .. P$ $- G Z- [2 X [Vo .

G .. p .

 WV$ N -… J -G W? : 7 ' WH .. [ ..H " Z- . B2Q >... w k?2 5N E< .. P(G Å— 0 A6(*" . -.. .. 9($ [<2 . V" -( 5(S . >' P6?o( !!.

.  Ê* 9(' W\ uG" u'… #.. . 5 ZH'  .* P6" „H" .. . : WH . Z-Q D ..G .. £ Œ „!? . 52-*" [ Pa .. 9+ As(` ..?2 >' $ 0 .... w-? #.. .. E(: : $$ .. ( $? † . u?- .. P. 5 . P* „ .* P .. PG ­) P . „6" 0D 5'!" : WH w .

" " S" .. k° 208 .

. ..

xƒ' „N „(+ „6" E(: : N .N u?¥V" 9( ..

P* .  [0 V - [0 : 5(<L WN 2- ![? . ’- $-* £8 ... y " ..<G WH £# . P?-N /.

ƒ ..¼" . .. A-Q F+ + £-" «(` : WN 52-*" w/Q 2-G 4 2 ..G 9# „GQ -H . XG < C· -*" +© „(H" w" !#" ..

.ˆ. kS'G P C" 6" +. 0 : WN i ¥!" Y S  !" " (L uC' -N u< ... 5f* 5j‰Á ¿ . „N 9'GN" " m-G 0 .? : „'N .. \ Z!#" " r') .

. r(8 : „'N . [! - A-Œ +© 9 " : Ÿ WN .Q .. Z- I N .... X 5!200 -G >' - ƒ2 . +ª -G 9'GN" . £2 9(D ¡» : WN .. >ˆH? Ê* › ¶ QL E* .. Cf* . P* „f? ...

C¯ .. J-H * A F/ .

9* O <` . ...Q ÅK +ª -G „QV . U A 4 9Q* ..

..( P G-? " £-" .ˆ.. A6Q P „. (’-G0 $ . .N .? : „'N .

U A  y‰G ´ ZV" " - . «(` : WN !!4 |G : „'N !!4 |G : WN .. H... Z‰ .C¯ ­" F- .. A C8 .

Q ! .

i* i U A ˆi ..( -§ " < . .

£-" " ˖" O .. «(` : WN . W* .. (’-G0 .. ƒV" £V" .. ... A-G" 9?- (S" 0 u< .. k'Vo P?- w" „H" .. o? C! P o?" 6" .... Z- ® N u ..?2 TN" ( N Z[2 [V «(` . G . u(. ¡-N $-* y" 6" .? xƒ' T<? " ˖" . E(: : WN . ƒV" : „'N .... -N" 0 : „'N i.* $< 0 ‚ 8 ..( P -Q #D .

. W)?0 ‰ .)? .

.‰( ..

" .

& uSG " - P6" „!$" .i` 9 E!" " ƒ' .. Ð .

..)? . „6" ƒCN [V .( P -Q D . 9 N $ .

G : „'H 209 .

U A ('N .. u$ " ‰6 .... ( Ws C' .

Q „< [ ƒV" + U Y „C'! " v .. «(` O ..? u< . 9Q O Æ(G : Ÿ WN P6" oQ. \ œD Ð ..

.) ... 5H O . 5 .. N [Vo . /.ˆG C 6" /012 .

.... Aˆ" N [Vo . 56 .. 5 . 5 Ä ) N [V" ...) . ƒ . V\ /* <6 " .. O .6 „'H . ?-N $-L J . U /' „C'! .. 5(' - "-G ... - yUVD V - [0 . O -CL ..

.. / . 9Q‚ 9G ­)? .... A('* 9 ˆ*" : ..¼" . b’. „( 9QV - A6(*" .* . A< .

. ®N Š+ .N" . „' <. E(: .. „( 6 . E(: : $$? 0 .. Uª „'. 9’U‚ 9[! .... G… . 96VD .  [0 V . P6 ... <? " Q" .N Aˆ" „6" › ­ ºD ....... - [0 !4 SH . $ - [0 V ƒ !! . -N" .

63 . W1 >' E(… " . '! )H a .! ...

 ..N .

ŠUVY /ƒ -..  -* vS 0 . A ?< .

. P ... P- JG kN . v(S? 0 'C¯ .C ! . [2 ! .6 >' WCY 5! -.

V- .. A Z ?< G Ž 4 .

k° . k° .... 5Ï Á : WN .. k° . $? . · E<. 9< k?› „')? : PG ­ .. G - ... ŠY Z[2 [V ...ˆ. „! : WN .? .. 6() 5 N |(’ ]6 .

.! : fˆG WN . E .'oG + E(: : WN 210 ... 6() 5 N |(’ E< >' 2H" .. Afˆ >ˆ . (' 2V1? 0 : WN .

.. .. C½" „. -*" . $" -.. –? ... 6() I) J.? Ê* . G )'V 5. F$0" [VY E2#o : WN P (’ œD ... E Œ .. E : WN .. P< œD ?< >ˆ .

ÅÉ T .N" J -G ..

. .. 9<. -*" œ? .. >ˆ : WN .... |C 5N W: . 5])D J-.! „6" : |(’ ­ . P I) Z- P(D ...  Ÿ* [2 : WN . /CL J 0D 9 r') „6" : WN . xƒ' X? W" . P< œD J< . Q .

. $! P('QG r C? '(Cp PSN P(D „'No . GG . 9Y E2# : . Z-(G P$ . (6S" Z[2 .. -pG „Gˆ P'QG '! ...No . u6Y -.Y PG Ž . A+Œ P(G œD k .... [2 $ . A(!G ..

S >ˆ 4 SH ..

 r(8 .! : W1 ..... $Y ‚? x 5'6 0 #. : WH? . .. -H6 0 . f` .. -" „ ( Z[2 . 5 ? .. -.. 9 " . -.

. œD „s` D ƒ .. V\ £  " P6 6 -G .? (S ? 0 -N . P '¶ |'Q -N (5' P(' O >') O W œD ‰6 ...<G WH6 (' -H6 0 ® /(`Y . -.. 2[(. A: 6< TN" œD 2+ - -N 9?)? " V . $ Sˆ 96Q¯ . £. U A " '<..

 -È*¿ .. - . J.. J1 J[ P(D ?o ..H6 . -N* Œ ?o 6! 5 .. .

’H /š .

 /š |(’ . P 9' PN P . ...Q .

. 5'o C'" -N D  : TUq 6 " .. . P H PN ! .N" T ! .

S G .(.

T< PG8" JG 2 211 .. (5' P(' O >') (5' P(' O >') O W œD O W >' -f .. H Á ? 5(' .... u<z'– Ê* " 0" „C N" „! -H O : 5] WH < !! ²N Ê. >ˆi PG8" ÆG PN6 E! . ASI! A¥< [i2 EiH ?" 6o . † . TUq <– " .N" . . (5' P(' O >') O W ()6 ..

V$ .

6 >' ƒ kN F" . 9ÏC'!" ƒ 5N -C© . uV -C© : WN TU U) P('  F- JG kN C' . < W‚ U ... 9i . 9ÏC'!" ƒ 5N -C© .... $... /012 W " A[* .. Z-* OG 1? Ê* O 0 : WH ..

.. -GD Pa PG8" -*" P(D Q . - P.. ! (5' P(' O >') .I`o wD : WN .. uV -C© : WH (5' P(' O >') (5' P(' O >')  èo O W P TN Ê* .( >' Z- -GD .

-p œD Ä0 $.. k( .6 .f .. k( G PG+ 9# „' #¸ PQ k( >' Z-(G -G" ÆN . A 5'< (5' P(' O >') O W C kN ...

Z- „ P' " $" C'< ... S 5' . -GD œD ‰ .. (5' P(' O >') O W .. £8 0 -Q -GD . ..

Π .

 .. ) -G" " (5' P(' O >') „. . 5'" ..Q ..

(.S G  : WH 4 „C'" D Ÿ .

… -C© : WH .. 5(' 9(' JC' C' 9 (5' P(' O >') WH 4 „C'" D £-G 9'. Ÿ .

vH8 0 -N -G A - " (5' P(' O >')  o . P AsQ A¯ < >i' „6" $ >' A<' !" F" . U A ('N E'S k.. 0 : WH . PQ I? EˆŒ 2- . 9 G Ÿ " >' 5'" : WN . A ' .. 0 T" vH8? F- 0 ..6 TB' " - 0 Aˆ" .. . $G P . -. +L (5' P(' O >') PG #¸ : P? >'oG Ž .....…" : WN . 9H 0 9 9# |( : WN .K .....

A$Q U A (V 9(' ¢ÒY .<G SGY . ùW 2 P(D ‰ .SIG £BŒY .... - -GB ÅV † (5' P(' O >') ... /H` k" H`" koG .. A$ 0A Q . -C© O .

 E? . (G .f .... Š #D Ê* PG8"  ÅV . -.. PN -c 2Ï . A u. ..! 5' : WN /C œD Z)G (5' P(' O >') † „i6! (' ] WH PN " y$) .

] C(V ... (G T6 ASˆ P WB . . Q " „6! ...S+ B. n'H( . V° o -§ 5' .V$ C [ .. ..

6 -Œ P?[V ..Gq Š" ‰ C! PH'* ­. (' „(G  . -I! -Œ : WH T |C' ..

Q 212 .

. Y -` r() 2 .. ym 0 : F" !! Q „(G .. A( P eH Ê* ... ƒ GN : 5› r() [Vo . WN * ´ " ËC ! ..... PG8" P!? 4 -G" £/ : P6o -GD œD .. ... W[' .. ym < 0 .. P© [V" ... 5N œD Q . WSGY y( G . P PG - P* 9'? WB? 5' .. 6(* X} ´ PG #¸ . ZGH . 6.. PG W§  . A? .. (' „(G  -I! -Œ : WH Z-(G PH | 8 . P >' EÄ .

N" .. 52$ 'V$ C' .. Pi'N" Êi* .

..G P(o \ F- P6" $$ . /ƒ` 0 : WH . CN*o H P'¼ >' P(' O . /ƒ` $ œD -C© 6$ -H O ..

o .. P(( P .

¼ P J " T(G PH -G ÅK $¿ Á$BÏ ?Á ÁÁ T¿ Á*Ï YÛ Æ ¿ (cI?Á ÁÁ >{6n" .

R !n .

n Cc 8 Ï ?Á Á 5¿ '{ Ï Á P¿ j' " : -G" W* .

Q B O WB6" * é Á-HÝ Cc G Z¿ -Á c /â ƒÏ `Á .

R !n Á * WÂ ÁÁC¿ Ý ¿ Â<{ Ý c $Á ÁxÁ E Â (Ï IÁ Ý 5¿ cÁ * Â ÁxÂG . Õ Â ÁÁ .

Á Á8x /õ >cÏ ¿Á íCÁ :{ Á AÏ VÁ Š Á Ï ÁÝ 5¿ <n ¿ Fc[ž Á 2¿ ƒc { n$c Áf¿ 5Ï 2¿ Á /ÁÁ Á ÁG E ¿ (c)(¿{ vÁ c Áx) .c 'Ý VÁ Ï c Á Pc Ï -Á Á  (Ï GÁ È Õ ÁzHÁ ¿ P¿ { * Wé Á c Pc 6¿$ È 5¿{ ÁÁ P¿ { x$Á Á U { { g/¿ Té Ï H{ G P¿ j' $Á Á"{ {#DÂÁ 5Ï  ç . (Ï ž'ÂG k ¾ K Ï Á Ï ¿ Á 2¿ Ï Á Á Pc G Á Á QÁ ÁÁ W{ Ï H{ Ý xÁ "{ Ï x 5n<È /ÁÁ Ý ¿È(IÁ ¿ >x*Á Té Ï H{ G Á ¿ È(IÁ ¿ 0{ PÁ j' žD Pc j'  Ï "{ Ï c P¿ 6Án‰.n 6Ï o{G Á * W{ {Hz .{ 8 Ï Á Pc .

-C© „G C: : U A ’N Ž † . O G .!{ e c c Á!{ ž0D /â ƒÏ Á G 5¿{ { ¿(ÂfÁ Ï Á 0{ Pc 6¿$ c { ¿-Ï Á Á c[žÁ Èv8 Á Ý n Á Ï $Á P¿ { .... PG / 9<´ P6" v ? } 0D TB'? 0 ... A V" A(!# AG'" . „s` Ÿ u(' . ]*" V\ 5'< ...{ (cV Ï c n <{ ’cU { CÁ Ý Á Zc -c CÏ 8 Á G -¿ Ï x r ¿ È Á ¿Á * W Á8Cc Ý -¿ c-`Á Á 2¿ Á Pc j' Pc Ic cÁG Á 2¿ ÁÁ Z¿ { µ{ 'n Ï (Ác /ÁCÝ >{D Pc (Ï ž.. 56 .. " Wé U {+ Á ƒc ž0D Á Âc {<Ý /Á$¿ ÁÁ . As(` O 9 uŒ" 0 w¸ ..n c Ï ¿Á Pc c.  A(SV (5' P(' O >') TN .

(  P(VY 78 9(D /Q : U A C :“U A – ..C 6 " [0 - ƒI P6" 0D .... £V" " .. . . P(' $N „6" 0D /ƒG TB0 T- (Ã" >' -(!o . „6" " .. ! Ws £G" Y .

¯ . 5] P!? 96" P'§ PQ / b.N .'oG [ 213 ..

\ As(` . $  ~ wVD ! s ... £V" v " O Wo" . ƒV" Z¥" £V" . 9?6} `" 6" ..... U ..0 u6" '<. < . w[ .

9[! |(" ." " (S" ..... .(S G 4. - P „(ˆN . PQ ? .

] .. vS e ZH'? . i+ii .(Cp $ [› 96o< .( '2" œD v'S( .. -*" FY F- ƒS" 0 w" : WN † ...(ˆ !'C... 2- Z- .64 . 9 . (5' P(' O >') O W " ...... /Q $- P( |'¶ „! : P -* /Ä" WN ! ËI Z° -*" %-8 .6 A¯ ! . WC -*oG .. -*" FY F- ƒS" 0 : WH O /` i P(D ƒ< .. . . u8)( Z- m-C .  AsQ . ‰6 Q ... P8 F- $- † $$ .. 2$-& TB 9?-N y .. Y „6< .

..f( .. '2" 5' . ¥! # WH P'N ! p . 'I` ! " .

. # 2 5! . /H. (' ¥< U : WH( 4 [! £¬ ? #.. " P .. 5Ä$© ¥< ... ËI Z° " >IS F[ £# ... /UG 5¢' .. ¥< U .. ( F#" ...V- 0 : WH ! .. >' ¥< [ 9s" +I 52 5! . 58) . T-^ .: ® < NSG ´ . 5 ¶ .. ƒV" : $$ a 5! !! PQ (S ... WC >' ¥< F[ £# . : Po ? . A* XY ƒ´ ' Z-V ) F[ £# ..6 k`" U . PG ‹B¿ . ..

.Q . A_ < (5' P(' O >').

V$ .....[! . . ABB A-’N 'V- T( 2 4 . 2! .. ¶ . * .. . ½N: a 5! .. P- JG '2" O W#" -N .. A<À .

.. r. O A+? P" ˆ( 214 O W ... /¤ $G SHG Af P'* >' kN .V$ 2 Z` ! k(< . : F# œD : <G Ð" G O - WN (5' P(' O >' ) ) P6 D Ê* . PG O P!" " J* .

(5' P(' O >') O W " . .

 T < ... .. AK P'* >' PN# r.

* S |´ $<( ( P(L y: O W .

/ƒ` PC'< (5' P(' O >') O W œD . - P?[Vo ..V$ : |6" WN (5' P(' O >') ..

Q .

. --H . ( k.N" : $ G WN .fCi 58' ) ..

.. 9(' 2 : (5' P(' O >') .!o? ²N " G 6" º¸ . - .

!o C! .

 >' P . /N-" ¥ „! $G '( .. 8... AB 0D +G A- O $‚ .G ' V-! 9 ¿ ? 0 ( 2 mp H: >' . (G T" ..  . (..... - |'§ C! |'Q" : WH (5' P(' O >') WH ! . 56  Ž0 5f! <? +? ( 2 /.65 .!° ..^ $ . )VG . P O +? .

 œD 6S+ .. / „(. /y$ / 7$*" . ( -*D „'S? ..N ..

(G ž..¼" . ]* H'_ A6 '`" 6" !#" ..

-G r. AL U A Q ! !!.V $ P „6! .. (..G A6(*" . 6 Vq -*" „‰*U '¶ W: .. p .

. P(D E8 PG v'C . V\ . PQ* ƒˆH( E2# P6" „ .. A< Cp U œD PQ Z" „! . >' -Q 2 $¥ -` /$G Z- Q k -N . / /g 6D [V" TN . .. (' oSG" ..G . C' ... PN?" „CH ... A-(G P" ...

P(D HG < ......^ $ Z[] " „H" .N (6- ABc . - ! P ....  „ˆ . J8) . XY WH P O + -N . T( P" .. -2 . (. J© .

 " Š  > #D ...N I) „" . -f . W6 .

…  < ËC 5! 215 . /" .. ª  .'N  " .. ..

. >Q- „(G"" . v'^ .'N © 5] . (2 < 4 ƒNL £# -G ƒI? ! A6 *** P(? ....

§ F" .. ( A$¿ ¤ 5] .

. XY WH 9 . 56 ..f( L) 'C ° [ D ) .

.Q O 9*" #D : WH ..

. .. P*o A6U „*" -N wD .¥Q $6 A- E*" #D O D :(5' P(' O >') WN .

Z*o A6U E¯ O D : /C .¥Q P8( : WN ..

2" $¿ † . /C ..

2" P8( . XY ..

" Am$¿ ¤ 5] .2" ª P WB? † : WN ..

f( L) 'C ° [ D " O WN 9[ D : /C .

.2" $¿ † . .

PˆIGo A6U „ˆIG" wD : ..¥Q PˆI( .

A- O ÆIG" #D . /C ..¥Q $6 ... PˆIGo A6U ÆI O .

(78) . XY /ˆI P WB? † ...2" PˆI( . ..

(' ë ..

C s(V P < " 5< S : (P O ƒ+) T G GB WN . 6" (.^ $ T? " ..

. ` / -G (')? . '( ..N " .

! A? -* ! .. .

L ... . .(' U >' æ.

. .(' TN O - E< . f.

.N " . °H . ..

? E¯ ? O D : (5' P(' O >') 4 N-) T() U) Q$ ..2" ?o .

.. JQB JG ..1 & ( 79 ) 216 . Š E2[ /SD 5< V .. Z!#  !" As(` E*" ¸ (5' P(' O >' ) WN . /UB JG .. JCK.. 5<C" t 5<s6" 0" : . .. (79) WN .. 5<N" Gˆ 5N" Gˆ 5!- H'? " 5< V . p JG . $ DL/ ( 78 ) ..ˆoG 5!¥V" 0 : (5' P(' O >') WN . 7-L 4.. nB D C . JG ŽUq ƒ .... J # ŽUD : WN . >'G : N HL ƒ2 J # $ .. 5<<(' - 2!‚" .. O !#  !q 5<?Q$ " ..

. >'G : N ..4 O W £# . (80) .

A As(` C(^ <G G" 7' . PQV (P O ƒ+) (P O ƒ+) <G G" ! C Ef . /8) œD ÅV f. K k'V C P oV .. C(^ ... >' -G (. .(+ " ( #¸ . I ( 2- . f.. A As(` ( |* .V A P .S? m N-) .. .  N- . -. EˆŒ Ø....Q B O !# : WN . >' #D . ÅV † ... Å— <G G" #¸ ... /(C . œD $ † ... /8) ´-N C(V >' ¡o -..

5<(?o F[ [2 : C ]o .. Ž . [! [! [ .V$ P?K / C ÅK ...

JC' . .! (?o ..

. Q$ E'¯ ...Q [2 ... P" 0 : „H . (f f . (G |< : „N : . Å— † .

'^ „?" -H : WH 2 C ÅK * * * * * * * * .. O -( G 8': Z° -H Z[i2 iC .. #C WN ....'^ „?" -H . <G G" £-G /. <G G" £-G /. <G Ð" PUVD Z-? A-(G (P O ƒ+) C < .

.. V° A(G .. 8': Ef . # .

.V$ P ÅV . † A(G .

. .V- .

.WY „( œD E2# 8': r" C' 4 9(?o .. -H /(C ‚f #¸.(' $ ÅV !! ( .

. vS e W‚6 ... [! [! [ w-2 P6D : „N 4? Á C ¿ ". #Y u Å— u8') } u(?o .Q [2 WG : ] WH ..8': 9" 9'<Ä :WH 2 8': ÅK * * * * * * * * ´-N C(V E)6 -N .

( G .

.QG #¸ . ƒ*+ œD (Pi O ƒ+) ÅV 4 . -.

 " œD „sQ . P'ˆ E(" J1..... $ . ›G - -N .. . Á Sˆ . WL .Q : C Po .

.2" : WN 4 P Po . C(^ .

®Q* [2 : C WN . 9QL O 9¤ v'S6 : WH ... -*" 0 T: 0 W F- |( “ -'? u “ v'S ¡" : WH .1 D C & ( 80 ) 217 . F)GH |..V$ " J6" C C .

4 9(D O PN V 9 .

.. AS* A-N .2 : ƒ' „G T '! T" P?"0 WH . T: P( AGQ 2 . A P(G œD C Q ..

A P?" „'C8 .¤ ... .

.Q ¥t 2¥Vo . £# : „N .. .

Q œD >ˆ .. >' C " „'V$ -N . C(V ".

Q . P(L ..

. [V" . TS ) . ESL «..'K V- .

.`o ..

TUIG 9* G .Q - 2 -N . " . P(D ‰ .. C(^ .... J1.

V$ P?" „* #D .. 9# >' 2 C( .

.iQ ..

. 56 : WN .Q .S+ . ... J1. .S^ G C „6" : WN B . " ..

....C >8 . 96< : C P WH . (`" .Q a C' . P?"G Ž C(^ œD PGN .. -H C .

. C(^ ÅV TS ƒNG „QV" † . „'!o .¤ † . .. TS "..

('  -N 96¸ .. .

..! : P WN .

-I ! #D : .. 98') } 9 o6 ?o ...Q F- JG P+ Z[Vo C TH . P(D „QK P?" C $6 † .

.S?  N- D : WH...Q' WH * * * * * * * * EˆŒ />.› Š-)( .

Q .('G Z >' B^ .

 ... .C¯ J L G ƒ' ! . 0A ¤ .

$ Ä° Z -Q C' i - 0 . .. W¤ [2 : H ...I` ZC' .

. TY .('G 5: 5(?o ! .

|C „GŒ #¸ ... 52 . 5(D Zˆ¯ #D Pi(D Å— !$ P ! .. Z/-Œ ZS P [Vo |C „': . 5(' v.  k' -*" T . A S...'N 9© BG ..Y (G . P - 0 P'2" .Á J Á Hc xC¿ 'Ý c žD } : WH O . TSG Š-)? P T ! #¸ . F[ P6" C' . A T) .... PH'V . 56 iž * iANÁ2$c iíoÝ !{ Á * íGÁ?Ï "{ E Á c Á!{ Á * íGÁÏ "{Á vÁ ’cÁ-*Á * í‚{. P'!" ZS T ! #D . -.. 5 >? P'2" œD Q .. { íGÁ *c /{SÁ 9 Á ÈGx È /ÁBQÁ * íGž[!c {Á íIÏ { Á(c { ¿CÁ Ï Á . „(G ’ TS SH6 .. H..... 5]*" (¼ O $  6! .

/+D ... Aˆ" 5:G 9_ " I ºD . 9_ V\ 2 <? " I |( 218 ... v^ © E': ..< 2 .

 Z[2 ..... V\ .. U A ('N .L 5QV" .. A I ! D /ƒ` FoG .66 . . ”K` 9 - ... XY >' vS H " $< . 9U! " 9'G ... A* A Äo? ]  .. 9G'" " ... . P 5(‰ G . 9 K } " 2 œD £ Œ 9$ - 9GÄ ySG 9 " ºo! P6Y . *Q C'<G T |'¶ ”K` 9Q*" " H " ..

T: AH: .f P< ..

C¯ Z- .

x..N" ”K` >' „'V$ .Y v'S6 .. 4 9C'" 5! 4 'f #.. A’Ä P(' . - PQ x¤ XŒ" P( Y . .

. Z-* [2 .f P' .

! .

C¯ P(' O /` . ..

.¿Q . .

SG U .

< 9G C . 0 : „6" „'H .G ..... T' U A G P('  -G . I) [2 . 9 TUI PG ( F" . Aˆ" V" .... CQ .

. U Ï xGÁ : T" W1 G ”K` PQ*" . J? P(' Y $q E<6 -G .. 96VD -*" >' „(Ä" " !4 p 9 6 5! .(‚ >' „(Ä" ..` !!4 T" .

N Po W1 [2 .

. 9(' OG ... ƒ- P- È6$ >' P? " .2 .. W1 ƒ ¿6 <8ˆ . U G" ²( : kS'G U A ’N P?[H6o ... " 4 P . A6' .. /(!#Y )H Î © E ! .. < HV .. PQ E'H6 .. PC'? 0 ƒV" : „'H . E P))É ..( £- " !!4 PQB . O /` D P'(* -( < .

5 p . PG £ A$ P xB¯ 2-) "  Zo fG C ..< ¸ *** CŒ 9* „2 #D (5' P(' O >')  ƒ´ ... (P O ƒ+) $ G O - ! . PSH $ ð [Vo ..

.V ! $ G >N ... A.(. P(N N$ TH 98ˆ !4 P(N N$ . ? I H(N$ N à #¸ ..(€ . P(N „. !4 <8ˆ? m5 : 219 (5' P(' O >')  WH ..! PGÄ „!8 r „?o .

-*" B(. ..(81) .

.G TC20 . E( ‰ . * C ... PGU: JG A A Q . -Q >' o<? . * P(' .. P( AN ! ....6 F[ . /(!#Y )H Î © E ! .(* G" ! . ‰6 Q . P! " PG ! U A (i'Q ....HÄ" C¢D Z-(G ƒ . P'Q - -N ..67 . - -f . ‰.

Q .

.. ..US P r " Pi! " . P?SV . /ÄY Z[2 .(* Ð" E6¬ |'Q Ê* .N" .

.. C ... Z‰ .C_ .(* G " C' . Ps(2 G? . P6‚ ... P'Q ËÄ P 'Q H: >8 . P'QY .

(* G" C . Wo ( Z- .Q P$ .. - >6 C' ..

. U „N Ê .I. «( P(D „. «(` : WH !! . |C „GŒ #D : WN !4 .. o . 4 .US "-G 4 91 : WN .Q 9# ...

I? |C .. .6 #C ..

P('Q -´ " ..(' /Q #D : WN . „6! C! P'Q - .I? |C .(* G" WH !!4 .(* ÐY ° : ..

9 Z)? %70  !" .!! ÆN.. W1 [2 „< ..(' ¡o k(! #D .

. 9 %95  !" <? œY ‰ " -f ..G yÈ? " . 2# È<? 9(D œY ‰ D H . 9 . 5'<? Ê* ..GH.

.o - P6" - – 96" „" . P( N P(' .  À „( !! £C W: . * ...(Ä P(' ”K` 96¬ !` " >..

? : P „'N P(D x„. C. .. .G œD „' #D – A` 0 } .ˆ.

F+ P6" ` ”K < „6< |. E(?G W Œ ...-i ià ..1 . ƒ /[* $ 2 .. ` Š 2 .. >+ " 9’N-" -*" ( „! .. Ä „(! :`" .

'6 E& & ( 81 ) 220 .

. 61Q „QV" ºo! A (S Z¿- „6! .<? #D ... %ÄY " .  9[! . A ! ƒ* Z[› u (5' P(' O >') O W ! . 11' PN o! ' 2‚" .. ( E(S $ 0 . E(S E¯ ! (P O ƒ+) |6" WN O W k! J" A* 0 AQ$ „  (5' P(' O >')  8’ E(:" A¥ 0 A< „C¹ 0 ... P8’ Z‰} u ! . .. S .. 2 Œ" . O W ! : (5' P(' O >') (5' P(' O >') ..G TC20 2 2 P(" F[ .. . $ WH  ' '* P „6! ...... ( " ' yq 0 ‰.. T 52‰ . o... Cp -(  ' * '* P < ..

.N" #D E(S rG y . } JC' .. ‰... v(N ... o ! (5' P(' O >')  „(?" : WN .. AQ  *" (5' P(' O >') ! .. CH œD ... 56 : „'N 4 W 9" : P(G" Î*Y Ð" (5' P(' O >') WH .. CH s(ˆ '( (5' P(' O >' ) iCH  *" F- 2 #¸ . /¤ '* P(' . (P O ƒ+) .. CN SN PQ o! Ê* . ( ‹$ F" ) $ ...Ä mƒ' O W „" a G GQ WN (5' P(' O >') O W œD ‰6" „'f . . |C! A  PQ ! . o 9[G JC' . (5' P(' O >') O W ! ) (5' P(' O >') (P O ƒ+) ! |6" WN .. ε O W k! J" AQ$ 0 A* „  : |6" WN . PQ i m¿ #D ! .

(^ 5I H .

 F" : WN ..? -N A ` U A Q " B A’‚ .... Z` Š. ( Z- >' PC6 Ä"  " E¯ O ¸ .. Pc! 9(' O C6 ¿ Ä" Á 'n . C6 P(' O 56" ) : : WN .Gq : „'N 4 W. 0A O £?° #¸ : .. (5' P(' O >') (5' P(' O >') (P O ƒ+) WH WN O- G GQ (5' P(' O >') O W 6?" 4 Z` PG < ¿ [2 -§ ! " : WH . 4 PGÄ PG .

(Ä P(' V° U A Q " .. ( P<(' ` P ! ) : WN 221 . I / -§ [2 ! " : WH K .

8’ E(: .... ' .. .

..< W¼ . (82) ( WCp E¯ . „C  * >' Îm¯ ! .

G… .. 9 Z)? %70 ..(¼ O D ) : U A ’N  $$ ! .

. 2# S? 9(D œY ‰ .. |(~ T 80 ! ..US >' EN" „! w" !#" .. 80 N A .68 2 |(C^ T " .GH. ¤B A68 P( . Š-) . $.

AVo .‘ " 6S+ 6" 0D U A " ‚QD -- .S+0 P(' - J< ..US -*" . ! .

N" . !$ O : WN .... P ra" " wQ "- !4 £V" F[ : „'N !! 6 ƒ' „* . 80 WV-G 9 ra" AVo „(?" ... 80 -G  G ƒˆ -G . A.. 8 .. . : P „'N .

..V- .

.ˆ. V° E: . PN- uf" 4 £V" : „'N .? „'N ..

. C888*‚ vS O !$ : WN . P! .. 5½- J: Ž)  y? . PQ r [2 ..N" v’N-G Z-G [2 . [2 . ¤‚ vS " uH( xƒ' $- ....

.. J. |((((~ T( ƒV" . „( 6 .. $ P( u . " . C' ‚QD T( " J< . !$ Z° : WN ..... G[< e+ .. ƒ 6 4 ŠS Җ ( ..Q !! GU: 0D ŠS |( } . *Uq kN ( :D -*D „'S? F" . 8C( .< ƒ' G " .. ? 96o! !$ O FD : WN " . ¤‚  u : P „'N ..[<? " $" #D !! :` : „'N !!4 ¤B /Q !!.

[< ... .. 56 .V$ „<8ˆ . A: AGSˆ J< . 9 . $ ( 82 ) 222 . ! . £-H.[<? 96" k< " rN" ... 52- (N-). . 5(' .

9(D 2< ' .. '< 52-*Y „N ' (83 ) . 9( H 0 5'§ .. ....

 <" . O W : P .[< 6(^ 0D '! WU^ >' 1.. S : 4 A6Q 1.HG ZC  /ƒG „C'<? .

(H . (5' P(' O >') (5' P(' O >') WN ..

56 : WH 4U A (t 1. <" : ..s .

 <" : ..(H . 56 : WH 4 AG[! 1.

.. A– P(S" : „N 85) G[! 9(' „! .[! P(G . A ƒ" u$ .. As(` P(S?  96D " : ] WH . 2 (5' P(' O >') O W ] WH . 0 : WH G O - WN O W .(H (84 ) : : „H .. 9(S" W? . P A+ WB ...... G[! . (G -N (5' P(' O >') 4 P(S? " $" : ( (P O ƒ+) .

H(HL ¥!" )G 5 ..6" D .2" -*" >' ': #D (5' P(' O >') ! .

... .. . ”)H -B " .. oG ‡ " . e } ( . 8j'C( .. .. k'— - ..1 0SG . .[< œD ÆG - (*Y ! .QY ..[< ž.[< Z-f ... „G[! : S' WH !! T* 2 k(< . /ƒ` >' - .. ( PG[! k<  .#! 2 .[< -… " .. „G[! . .... Z- /(`" ƒ- " .. — kN . A[" v'K( . S' T" /C' -*" kN .

1 . OG #" : Ž) |.*" O D : /C  $¾ $6 O ..

'6 E& & ( 83 ) "}~ 8 ( 84 ) 77 E& ( 85 ) 223 .

69 . 6  VY  - ! V° ... P 5C'<? F[ Ð8) 5 y" „! Š-)? : C( QV -G Ÿ WN !4 8 " -N ..V .. P(i! >' |Q -.6 „'N . P?!# ²( !! Af : „'N . f ....[< . H(H* ... ... . $" P'! -* . =¿f' A? : ƒ . J¼ .US „" .. 5'<?" „'fV : WN P" Æ.

 „'V$ J .).

. y /N-" $- . Ž` -G !4 ¥^ : 6¬ F[ „o „ 'Q . * y '(‚ : WN .. U)' !? ..N : Ÿ WH A PG „(H . ª $- I ...

4 „' ... ŽUD .. A8+ 5(' ¥^ Äo? ! . ! - G ..).6 uÄ-* . |. U) >' ( 5 *" (‰ C'! 5(' ƒH" " ƒ .

G 9Q‚ ƒ*)? #.V .6 WN" 6" ƒ‰(Œ „C‰! . „'fV . „. *)G : WN !!4 Ïf ¿ i' A? : ƒ . 0 ..V !! . „< 4 +. : ]o ? " . wf „. ‚À : P „'N ...2 .....

? " .B „.V !! ƒ8" : WH !4 5N.

"…" .G £G" ¥É 5Á i : Po ? .. P(' uÄ" .` ..N '<. yV" : WH( ..

P$ kK . 5 G" ƒ8" : PHG 9SI+ 52-*" } " ..fV" .. ..

V " >' -B " S  . AC’$ WC >' . A ! ) Z[2 a" . C'<G vS " . Z$Q -*" P ....... F"G £ PÏi¿fiG km8'? A '¶ ˆ* D . Hj' <8+ <6 !# D .. A-¶ u 0 p .§ H yV" !4 Ê œD . /Q : 5( ­" " ˖o .... A '¶ ˆ* D 224 . 2 . 5 ? P" Æ.

. AQ‚ " . AG" ! D 9# 5‰Y . /Hq f >' 9 .. A" " Q‚ Ê* " ... -N P |( ..  .... r) f . p 2< ...6 $ . A- " .

.. -`" P’$ >' P?Ä ....[! .. (L 52" ! ... Æ(G" ... ’$ < Q‚ . ‹$. v(S? f .. ‰6 Q . ] Z‚ C ... N" ”K ()K` „6! C'! . V\ |p © NU <? T- . C^ . ‹$. P’$ >' „ ( . PG8" |'Q .. W* (– .. Q‚ >' .[< T- ..70 ... >'  . -2 . 2/a" 8ž' C . . .... V- 0 ”K` 1? ('V- 52 " 0D .` T- . ²(t ....6 $m .. A6(*" PG8" P?-H6 D P’$ >' „G ”K . 6. ›$ 9 . ¥ : ) ºD .. T-G ZC½ . C . ` [V" T- 9’$ < A(*" .

Z Œ  !" P(ÃoG P(D of' 52 !" " -f . / 9# / WQ ..SG T" ¢" ..

...? . 0‚? T-H? 0 9’$ >' „Ä (5' P(' O >') O W œD -.. ] «+ 2- ..G . V\ $ J p -*oG AV [2 ²( .

.) . " G " Pa . " (ŒS " iG P6. 2-2 : WN 225 . (5' P(' O >') O W 5]B6" -N C' 4 C^ 6B G : Zo ..’H „'Q  TUq . P'! 9# 5(' T8 P* f .. 5’G° PC(‰? P?$ Ä 5 5] ! . U A Q ˆG 6! k(HÄ '(N - /f .. °H C ( -f ..... . P?N >' 0-' <L ”)H 4 › 6 2 " G " Zo .

f* G ºD !! 5<'Q" !! k(HÄ  5<¯ : WH . C „< .. . ˆI .. TUq W" ..!! '2" „'N . B. .. 5 T-2 5V Ef . (2 : N .. A+* C ! ..S^ G 9?o6 6D : N . -½ " -? 96" G 5'? .. J %UÄ (ŒS -? " ‡6 : H 5i¢" T$ iC .... „s` D 2-G P-½ † ...

 . 0 : WN !! +.C' ( W¶ 0 . 0 : WN . J P- : N ..... -* P- : N ... ´D £` o ." 2 !! -(H " >' P6 5¢" (5' P(' O >')  " !! ...< 5<(D 7Go : (5' P(' O >') WH !! P" .. C' ( . O W : N .. P-2 † . 5)G v'' ƒ- C .. -2 5<(. 9# 5] Ef  P6" " C' . A-G" -¢ 6¸ € " .... -2 „6" žW . 0 : WN !! A-* A` P- : N . 0 : (5' P(' O >') WH ..

. ƒ..8" WQ 5(' T-N † . 5) œD G8) PQ . ` G I. TH 226 . 9# >' Z?< . 5<-oG 5<" ! " :(5' P(' O >') WH !!... 9# 5<(. ƒ')6 " -6 0 ... . 5) T-] ε O W .... o. [Vo ... TUq œD 52$ . . T- P6" 5›'N N -N . U) : H . P .6 C( 5) " .. <(?1 : H .. k(HÄ „B.Q „D '? " k6o6 6¸ . 5N œD 2# ..... () / WQ ÅV . ƈ >' C'o . -( G -V 5( . .. U) " . 5) N 'Q : WN P [ G8) œD „..H ` G I.. P( U 0 $ V U ... /6$ „6! D .

!! k(HÄ 5<<8+Y O .. P'QG | .

G 5) .ˆ . o..Q eH † .. 5) œD .

X0G 2 Ê* . TN 2- . . Z- O ( 'N . P ..N † . A<*+ I. - f* ... * .... † .. Af* Af* ¢- ‚ C .. O -G" : N ... G P'N . I. ( *B F" ) < ƒ2 ºD . 5 [2 .. … .. 5) T- .. k(HÄ  5<¯ . k(HÄ „*) : N G8) (HG œD ...H(' 5< /` : WN ..

 'GH} )K. . f' œD . œD Q* W* ! -*q UD "N >' ': ..N" † . JC' Œ JC' JG .. ! ¼ #¸ .71 i'C J.. ƒÏ iÏ* O ƒ+ eK G O + E': ³ P(' eK" P(' O eK O eK G + E': " " P >+" P . /ŒD .. J-H. L . (6SG AC' AG` " "N ....

'sY P(' „G? ... ”K` ÅV C'! !4 A( C^ . .N Po 'GH.N" 4 „Q" #} 4 £o # ..? Ao! 5! : 5's" 52" ! 4 C^ .? 5! : Zo Ê* . .

`" 0 6" : WH !4 Æ „6" .. * $ /Q .. C^ .V- .

..2 !! #. JH. 0 : WN . : N . 5' u< .. 0 : WN !!4 Y V° 'S Ê* ›? 0 u : N . . T* C^ .. Jf ÆG œD 5ˆG ‰ ...

 PG sQ ...’" Pa #¸ .. 5 P'C "-G !4 C^ Ÿ1 <? 5! #. -*" ƒH T . •’ C' . . : Po 'GH... 9'? Js .` ( k ? C'! . . `" P(' >ˆ .. L ƒ2 G'S.( Y : WH 227 . < i C^ .

P6< (ˆ( !! 2 £.? 0 £6-Q C' . i6I >' N 6" C^ .. N  ! >' 5f . >'  ... . /Œq ! D ‹$...

'Q" ´ 'Q" ²( ..¼" „i . P’$ 9 C ( -… " ž..

..S^ G C " !n# . .. 5(' ŠS " Z< .. £! VY ‹$.8o .. £/U‚ EˆI `' 9N T- !! J'.. ‡)G „B .. 5(H . ‰ EN " ƒiV . U A ( . EˆI . < WQ P( C . Ÿ(' '( m|c ! (P O ƒ+) ... ... r(8) >' „( #D . J?.N C¶ ²(6 6" '<.. › TB0 >' . /Œq ! D . 6B £ ..

 . ÅK . XY >' 58 ! W . A? - E* a !!.. As:V P < . 9# .. . A( C " .. .(' C' ( -*oG C ... >ˆ . )H 5....... U " . >' U › + . Y „ " $" .

. .

. Y ƒ U r ´ " .Q < .

Y < !! U ›G" >' 5 .

Q . P6 Q (G œD ..

.? " - 0 . P' 6< ... ! [V" ºD !!. J6‚ '! / " (6B $ : .N" 58. Z œD WB " - P6o! .. 52 œD .

I? P’$ W‚? Ê* › WB? U . H œD 2… " „* ... ?(* . P(' $? ...... (' <? ... .. 9# >' „G? . . .[<G 0D P £" ƒ– . Q‚ >' . 5›i'N * %B . " #¸ . [! 0D . ' ..f 5 r') WQ : (' < .[< ! Q‚ -… " . „ ? } " . Š-)G 8)? ....

P(.  v'^ * Ws  9# . À [2 "  ..C -(.

 .

 .'ioG PH " - " – } – Z- 8( . Å6q -B iV° .. P(..N .

ÁNc XI .... [! .. 0 . v'^ /ƒ Ws ZH'( . 5 ? 0 .

 .. [! .

..? 0 : P WH( . .

. ’f ( 0 HG E* " . 0 : 9? >'oG . £Œ" C .. . PH " W8( ...

P’$ W‚ " 228 (5' P(' O >') O W . 9’$ >' „Ä U A SG < 2Ï-i¿? i $ ) : Pi O WH . ( 2-( .< W* A´-N ....N .

" Pi6 . ‰6 Q yUV " ... T-G P .[ ÆG . S? U " . PG[? P'I? $H*oG Z- Ò´ . A_ < .6 ....6 . P'H P*)G "-G . ¥< ˆG . P .. 9?(* ² . 9 . 5’$i W‚ 52- 6 0 ŸG .... V\ ... ( " . P-" - L $ O . /° " .  ()?  (L 'É 0 . 5 . (G6 C'! 9'? .. | Á 6c (5' P(' O >') O W ....72 . ()K` Q* >' þ-? . |'¶ JÄ JG )V . V\ [" WH A$- 9'´ } " . (' ‰8( U A " 52- ‹$ 0 5¢" u .[? U .... ƒ+.. (' EN? " <´ 0 /(`" £2 . . Z.' $- Z- |( ... '(HÄ *B Z[ ... oC: .6 +. 9’$ £G £I : œ? WN " 2-( 2-? $ * JG[<..

O 5'?N : (5' P(' O >') WH .. 'V- P „8... Z/+ - .  P( " . o+? . < Ž. Z-(G 2 < -( ¤ ( -Q † ... 52 Œ <’U. P [Vo 8': G C $ ... TB‚ œD y)6 † J! >' † . /} $ . P'* >' A › yS < /Q Ê* ÅV .< JC' -f . < .(* ! < A(6)6 0 A$ 5(2GD ! . ( ': . ! AC' A. [2 .. P(D ‰ . .V$ ...  P CQ -N .. . › 5 H T0‚Y Z- A) TU P(' 5(2GD " !4 T0‚Y 5(2G o` !! T0‚YG 5 H K(` 'Q .G >' kN † ... J!. *: † ...... P: >ˆN C' . „ CS '! ) 9'G (5' P(' O >') " † .

 PG a 0 eN A<' " : H . 9# f !. 229 ..

› H)' ! .. < ZVo 5(2GD TH œD ...

... Z-* .G >' (5' P(' O >') TN † .... Z- )6 . „( 6- 0D ... Äo .. T$ " . O 0D PD 0 † .. J?2 ƒ-N „_ + .. >x-¿ W " . Z- Š- .N" † : WH < . P 9` 0 Z-* . ÅL H .B*0 TB2 .

! 0" : WH ( T<*Y ÆG H .

.Q . 2$0" ¢SG  G" . ..

) ‡ G -C P` oS^ ..G0 ’ ‰'I - P(. .

.. ½$ ²N š œD ‰6 † ... T$°  -Á c 5Ï <n Á Á !Ý "{ žD nÁ ÁÁc ..? T$° . /G\G Cj‰? . ²N  .(N {"{ : 5› Ž) . ('2p  5< E2#" -N O D . ..

.< ZQ ..{ ’cÁN{Á íG¿`¿ 5Ï !n Á'Ý Á QÁ Á >{6n"Á é !{ #{ È 5n!ÁHÝ '{ VÁ x6D  ¿ x Áê"{ Á " U? † " Õ ÂVÁ 5Õ (c'Á PÁ ž' žD 5Ï !n {H?Ï "{ Pc ž' .

o .

Œ .! 4 5<( .... /0#" . -Q 2 P" >' ­Y H" .. < - P<' ZB 2 .+ 5]# 52 .Q † .. P- JG ²N . P( ZG[! . Z62" ....: < . 5.. JB .

²N  : WN † .. A V G .. w" ? . ¦! ­" „6" .. ¦! ­" G ..

..6 !4 2! .. ˆ. ¦< ­Y [› P6'. * .. ¶ : 5< " . 6!  6 ..? : N .

.. Q‚ . -*" . /. -G P 5<G* " < WV$ AÀ .. - JC' . /. uG E` J %UÄ . C CG [2 . P 5< * " !! A+ 0 U A * 0 .2 !! Af !4 ZCG* #C' !! ¦! ­" ZG" . J . (" 2- „'N N ' 9'? ip -` f Š '!" Ê* ... < «( J6" 0 . 4 Š-^ P(' 5<GB_ ... I) /<G 5¤ !!4. Z WB? 0 E[ Ä° ...ˆ JC' C' 5<[? " .... (-L A© ZC!? ..ˆ JC' . A´! AV" T$ .... kN WUG [2 .

.. ![ . ε P 6 T" ´ . AC < WV$ P 5< " 4 4 .1.N 5!/Q .. Ì >' 2 TUq E: Ð" PC 5!- " .

.((((: e` 4. /012 -* . " 4.. " P ..

C <G Ð" F 6 T" .... C WUG . ƒ' C .< .

eH 2 |( 230 .G ..

. GH 6" > N" 5› WB " (S ! .. 6V . G© /-" 5 .. - .... 6V 56 .. 5› . B* )N ²N .... (-L r' 6V . - .

A( PC› v'¯ ... /H'S 56o . H'S( 5j‰.. AH*" (5'i P(' O >') : WH 2 .... S? 5'Q" $<? . < W* ‰ !!4 . J¶ 6! .. O $ -? . AC ’C 'Ä #¸ ..  ..¿( # - 0 . ´< Z-(G ›ˆ „. P(G - .'? † !!.... Ž. $H*Y >' - (5' P(' O >') PG #¸ . (5' P(' O >') . 2# : « › k C'! WH . F .. 8 ....

-( ..f .

.: ‹- . vL /Q . ..

: v2‚ . vL /Q P(' O >')  WV$ ..

. $" «? 5] [ .. : WH .. 5(Y ƒ+C' P6( 6 ....! $- . (D PG8" (5' . D O 6 .. (" G . JC' . AG2  P6¸ .. 8 P . ° 2 : : G . I ²N . 5 .....6 y[H( .. C( œD E! -Q œD >ˆC (5' P(' O >') (5' P(' O >') O W . 9 AG2 ÅV -N . PiÈjo . E2[ " _ -N .N <  .. PN -( (" G . " C' O W œD E2 G C /Q O >'i .

<G .

9¯ : .G P' ! I A..’V ! . O W : C WN . .. PG 9sQ -N .[! 96¸ .. JC' . 5'*" . < ( ... : WH ....V$ ® PC (5'i P(' O >') .. O . uC'<? U u ...6 O . G" .. <'½ " 9 ..... .. C Š- vÄ .. 96" › y ° uSo . 8 E! " - 2 . 9(' (5' P(' O >') WN O W ZSo .. . ƒ" Ð" £- . P!$" Ê* C › ÅV (5' P(' O >') O W " [ . V...Œ" . WH . 2° #D Ê* . .

. 9<' Pn<' .. O W . ƒ" Ð" £- ....ˆ" . 9` Pn` . 9C G 2 231 ... £B ZêB . . F" : WN .

 WH .. < œD U Ê* .. .. .6 >' PV" wD : WN .... P .. 5(Y ƒ+. 5'" † i [ ..  . ( 6 . 9# -G .. /C‰ 0D P(S 0 9` UG v'V [2 . TUq ŸV$ " : . Q (5' P(' O >' ) O W >' PG kN Ê* C PG >ˆC .. `" G" P( (^G „6" : (5' P(' O >') WH ... T!" £# 5'*" 2 : WN . WN ... Š- : (5' P(' O >') WN .. u" -N 96" 5B [2 D : . ƒ . ` P( (^G u'Q .

¼" " )N" ƒ2 56 .. “ W* .

.! >' “ )N (L . -HL .. „-N : (P O ƒ+) . ^ QL Ê* (5' P(' O >') .. TH60 .ˆ 5' ' + (5' P(' O >')  œD (?o .. B" G" Z- WB +o . Ÿ * 6" -. WN . P 6![ . b(I /... -*" . 5NUVoG .. $Y G $-H.. (I+ -H& 6-6 ! . A( A(2 ..` . 9# ....

" „< A/BQ 6D .

. / ..! e" .. TU U) P('  /BQ >H . /BQ" G" ’BQ .. $-H '* : WH A$Q ! ¸ . Z* 2 ..( E'¯ .

 < .. PG` (5' P(' O >')  Vo? . ZC:o ... 5(D /ƒ· . Ÿ(' '( : P . Q Ê* P Z‰.* A’Œ ! D . )6Y „(G .6 WH ..! $-H. P` >' $-H.. fS+ ...

As(` (5' P(' O >')  D ..6 PG WB? 5' .... G Z[2 „G „CN ' (5' P(' O >') ' v ..2" >?" -N .. %-* T-N w[V" . › TN Ê* P . . H? uSG .

. A’Q (5' P(' O >')  \ /ƒ§ : „'H ..V$ C' : $-H.. ‰H( C ? C(' ? 5' . ƒQ >' AGÄ „(f . As(` Ž-H  U . .. P’6D œD (5' P(' O >') 232 ..... . A6»C . ƒ' -( . 5’ bN? 0 .. 5] u . WN ...

(' ÆG >ˆ C' (5' P(' O >')  /Q .

P` >' $-H..No .. . P(D ‰ .

.. xƒ' - \ : WN . J< . ... (5' P(' O >') PG #¸ . uC:" 5:" . wH v 5' .. WH # C . As(` 5' P k< : WH . [Vo TN .. BY œD 6- ... (5' P(' O >')  5S( .. 2-*D rG[( ... $-H.. /C œD Z)G . B. &[( a" " ‰ § . TU U) P('  $ 5Œ{" . a C' . 9# $-H.....

='G s(' ..f .. .

..* ƒ2 #¸ 2-*D + >' Z- „N .

.* ƒ2 #¸ VY œD ‰6 . ! /6D E'8 . P?Œ „' Ê* ZÒC .. ..

$-HC' Ž-H W6 † (5' P(' O >') (5' P(' O >')  PG >?" † O W " C' 4 $-H '(' 5<G` 5G` " 4 $-H ¥^ : WH .. WH .... Ž-H P6 † . : WN . =' ! W .* '! ƒ2 #¸ ‰ .. WN ..` : WH .. F -N (5' P(' O >') O W " „ C' .` : $-H.. $-H.. O .` : WH (5'i P(' O >')  . ¥^ † ... O W .` : WN ... O W . ! $-H 9?° -*D : O W WH Pi(' O >'i) O W .` : WN .. . P?$ uG" . .. XY œD „(H" Ê* „<8+ .

..  ›" 9 ¿" .. £[V"  !" £/S . ƒ . )6Y ÆG - >? -N (5' .. O W : „'H ... [! F" ! .6 „'H A’Q „! .. '! )H P(' ”N . J?i -* '( „'* BY " k(! . $ Œ >' ... '(' (' oSG" -N 96D . Á" #D ŸG" vLG 9 G F[ : „'H .. ()( [2 9(* bN? ®6#° „! 0" ... O ¤ 0D Z[2 „6! : WH .. ‰6 Q .. [! [! „) .

P'ÈK6 6" >' .73 4 5!-( : 5] WN ..Q . U 6-( : N 233 .. T< ... /S [V" (L .

. . U -p Æ(GY 5!-( .5(' ZH( 52-( 5]o C'" .

G !!4 .

K "n$" /$ F" : WH (5' P(' O >') O W JG .

Z I " 5UD -G . ...’H -*D JG ÌH Q [<2 .

P X" .K "$" /$ F" 56 ... 5(' P'HÄ" .

PG8" >' Wˆ.. P8’G /!BG >' ”H6 D .. P(G ƒ. |6Y CQU N` D ..6 o( .... -2 F- $< 0 . WC' A ? . -G A+ . ¦< " . PG P(' . P6 *¸G 5›'N - . Z‰ WC¬ u $< 0 .. 5(D › E8 C( P(G 5(H $< 0 ..K rN" 5i 0 .. P<G 5.... PG*" EN .

.iH ..? /ƒ` 52-*" 5›'N - ? œD *" *D 6q - . 5’Ä 5¯- E ! " ’ " ` .ˆ...S œD . JC' . 96VD k»' . 5½$ E ! . * 9(6 <? " £ Œ T!D - ƒI .

. 5(D *qG O 5i' .QY 0 . a /g . Š'K.. ¦! F" $Q WH( v.. PQ >IG ºD v^ PQ /IG . ÄUÄ 5› ? W" : (5'i P(' O >' WN ... ! U A Q 5 !# .

. P(' CQ -N .C :U A ! 7-L 9(D : (. WN .

. .. „'V$ 4 [2 : „'H . . v* v& . PC' P'H . P- JG -N Ê* P 6- (5' P(' O >') O W Pa -* uÄ-* . %-¯ 2 .QG 6" #¸ . . O £-6" : „'N ... UV „< C' . PC' (5' P(' O >') O W P(Ä-* A -* 9Ä-*Y .. -.. ... 2 G" : N .....

„( [2 2 6" ... .. (5' P(' O >') O W P(Ä-* 7-& 9Ä-*Y ...... „( [2 2 6" .. PQ r ... Z Œ : WH . U A ('N 7<C ... Š" † . (5' P(' O >' ) O W P(Ä-* A -* 9Ä-*Y : WH . 9[G 7<C ." : 2 G" WH . Š" † . V" I6 2 G" µ6 † F iŒ -*" P( |( . ( v` ) I6 2 G" µ6 † F iŒ -i*" P( |( .

" . Z Π234 ..

PQ >' AmV W † .. V" I6 2 G" µ6 † : (5' P(' O >') O W uÄ-* ... (ÄQ " .. Š" † . U A : P?-" ..: WH .

5(G ƒˆH( $ œD WB6 .! .. (H T ! #D ..

Q B O D . ! .. W.

Q . O ..

( .

H .

°H ¼ .Q ..

. >'G : WN 4 „C' C( „'C #C : WN . /6° .Q : PG - Wo 4 Ÿ >' „B6" 9C'" " : /H' O WH( . ..

 WH? . „G[! : P <’U..(' /6° PG TN" „! : WN . „G[! : P O WH( .. ..

/N U : WH " $" : .(N -H ..

. >'G : WN 4 9(?° C( „'C #C : WN .. Š-)?" . 5* ..Q B O WH( 4 -*" œD Å_ 9$" Ê* 9(' " " : WH( W. E*)G >?1 .

" „! : WN .. 9# . „G[! : <’U. WH? ... „G[! : O WH( .

(N -H . $Q U : WH " $" ..

G : O WH 4 „'N 5( : P WH( . O ..

( .

N F[ .

„G[! : P <’U. „'N Ê* „'?H .. WH? . „G[! : O WH( ..QG >?1 .... 9'( $pG " : WH( . 9# .

/FQ U : WH " $" .(N -H ..

TY ... $0Y ..... (86) (H T 5› ? O v'V W" ÄU 9s" . .. 9(G .+ † .NY † . ^G Go 9! ( „ *" #¸ .G : O WH : WH ®! >' (5' P(' O >') O W ..Y . QB .NYN . 2 G" .

... £< £8( 5(D _ œ" .2" .W< D C ( 86 ) 235 .G "-G ..! . yq T< JG v. W? } † 9 .G >.. . W (ˆ " AïD /. -G 0 F)GH E9 .

. iÄ . 9 „(G C ¦-N ` . >' „ 'Q -N I #¸ .is(2 .( G ..

6 8') ‰ AQ < . P Q— F[ 5H: >' A -N -H . .. p XY >' -CY „! D 2 0D PD 0 F[ O 0D Poi .. H . $p ¦< ƒ’S Ó* G !! Af : WH !! ? œD 6  Ð" T! : „H . ƒ’S Ó* G 6" : „N !!4 WL [2 >' . O . p uSG >' fL -`Y „! D ....' 0 P ....Q k$ 4 „6" : ]o .. <G G" C .. Z Œ œD „. U! (P O ƒ+) 2 G WN .! ° Po ... T!" (5' P(' O >') : O W ! .

 5' . .. u ( ...

... #o . u ( 0D Po .. 2 G" : WN † . ƒ . vÏ 8 Á Ý c : WN . O W 9( : „'N . „'V- ....! ° Po .. w° J* 5 . Ÿ #o . . O ..6  ƒQ  y . (5' P(' O >') 5H G" Ð x † . C x † .. 5' C .....

. 2 G" : WN . .... Ÿ 5$ . O W 9( : „'N .) .. 6U " . P? .. U 9 Z-2" : N .V- . Ž-N A -Q ... >ˆ 4 =' [2 " : WH ..

.2" vÏ 8 Á Ý c : WN W 5(D › 7G N- P?" #D . W œD 0 .

) . TUq y(+" .2" œD o 0 ..

" .. 9# w/ ... ( 5!`" .2" : WN . 5(D .

As(` w" . /Q #¸ ...) ." -2 P?" #D .. › H?" G` =' [2 E(" " v*" „! !! .

.( . Ž-H xƒ' $ † .  Ê* . -Õ G P : . 5] #o . 5So . O W 9( : „'N Ê* .. V\ P(So .. 5(S" 6" „< .. „( 5 ¶ [V" .. [V : WN .( ... 5(?o .. 5½- . O : < .. =' [2 uI' " >  ..... 'No .2" =' [2 : „'N . 2 G" : WH .. ....

 žŸD i‰ ..  Ê* . Ž-H [Vo . Ž-H ƒ' $ † .. O W 9( : „'N . Z-i >' P+ Ž-H [Vo . (5' P(' O >')  œD „(6 Ê* : WN . Ž-H ƒ' $ † .. 2 G" : WH 5 236 . 5'! TH F -N .{ Q P(S" „'f .......( V\ P(So ..

` -N : WN .'<?  " . „Gi -H .i` : WiH . vLG 9 G F[ .. „G Pi(So .. >xa O -C8 .... 'ˆ. 98( ... .. 0 : „'N Ê* .. 5¯ >' T<? ºD .. O W „N- : „'N 4 „6" 6" „(HG . " T<' . 0 ˆG P. Ž-H . woi : WN .Y 'L $- P( A (! . ..` : WH W‚ C (87 ) . .. A<' P -Q" ....... . ` ”K >' T<? 0 A6(*" ..` . ..

C¯ ! . .. $0Ò Z[2 : WN .. A /N-Y -*" w‚ ..

v(N$ . r' |(! P(D -2o .. F$0" >'  WV$D E¯ P6" w`" P6Y 6" › „* . PaG /g -2D (' E<? (S’* " .. -. 2šHG WS ¢Y . ¥!" >'" .. P(D -2" #D ES ! . V" JG P(D - PGU: < . -] A6" .. ’ S QQ‚ C]" ..V$ . J  . e’L >' H'  œD PG #¸ y(ˆ |'¶ „'V$ C' .. A As(` 0D k'<?  Z[2 " 5'? " ƒHG . v- œD Ã-*D F- J-2 u? . „6 #¸ .. . .. ('< ÅÉ .... A.. ’HG - WS? . I) › Ž . P(G œD w- +ª ˆ¯ PG oQ.. Jï ...... J PQÉ >' -N . A H ! P< ... -*D ‚ † . F- -2 >'Œ" Z[2 : WH ... C H <? .... k' -*" ! ....  V0 . «( œD 'C¯ -› PGU: -*" <.. PaG /-2D ( (S’* P-2" ÐU: -*" " !#" . C(N < ... – . ‰6 Q <? 0 -N Î ..'N E ! DL/ ( 87 ) 237 . WY P: œD Q .. (NG P-2 „$ .. P(' U A H A< «( WB . AC’$ 2 . E6¬ + .

. P6ˆI ! .74 . ' 9?ˆ* P6 ‡ G £-'§ " P? D . P6  5' ? ' Z- „C' D .. #Y k! ... Z#" 5' -*" $<  £-i'§ " Pi?.. 9(Œ .. ( Wp 5  >' ..

A2< U A Q ! .. U A .HÄ" . P'GH Š..? C6 Z- ! 0D AŒ F#1 0 P6oG JH œD ..

 E* " .....L . k(ˆ /[D >' "f FH !! 6 ... 9# ! b* P' . PU! P:H .. Zp E). jH¯ . A( P 6 O ..)? y  W*" „'o? #D Pi< P(' A-" )( . Z-(G P- .. >' - uI . H.ˆ . |· P(( .. P'QG P'! " .

Q C( 9# .

 .

5’)} 5* . Aˆ" 52 (5' P(' O >') O W œD ‰6 4 |'. '..... 5] ÆIG œD +D .  0 P 52$ 0 ( |'... . -?" .N . : N .. 52B W‚ 5(– ... H(HL /012 : 5] WH A PG8" |'Q -N .

[2 W 52iSV i [iV" . T( ... P(' >ˆH " . .. [2 5` -N ¡o .. D : WH .. [2 T$ 9.+ .. U)G (H T ¡o ®" |'. [2 y[N ... !‚ .. [2 .!" ..

P(' „*S (5' P(' O >') O W .. P? * [2 .. P? * [2 >S( . (88 ) . P<`" ÊG #" 0D . Z-(G eN As(` (5' P(' O >')  Ž: † . " 0 .. O T© /ƒ` 9 " 0D ...... P* 5H( eN /ƒ` P ..+ : Ef ! [ ( O ƒ+) ’ „N B O 5H( . A$V 0 .N P? * „( ¸ ..

.(6 . O .

.( -2§ " . (89) .

( . 52- ƒ.. ZV" .Q ..

ZˆIG" #Y 5 Z[2 .N Z(6$ O P(' -N ..

$ ( 88 ) .* 5' ': /N-Y -*" " !#" . (` (N! °H As(` . AL U A Q ! . /` Z- >' œ? O >.. AC 5(i' "H A6(*" ÆG P(?o ..` -N ... °H ‰.C .. $ ( 89 ) 238 .

T0° F- 6" . «(` : WN «( F- JG |'Q .. / U P(' -? ..

Q TY A P(' .

. ¢ Ž?" 0 ..V$ . .

A-G" -’ P( ......( T6" 0 . Q E2# . /:Y ! $- œD „2# . ÎUVq . u'H? $<?  ( F- . P(' "N . A!` F- ÅV . 8. P(' "N ... Ÿ Q" .. ! 1.... P(' "N : «( WN . _... _ F" P(' ‰ ..... A8 `Y -*" . «(` . -* JG „" !" " >Vo . P . AG[ ¡(* „'H6 Ê* - -B Y Ÿ + " .. – 'C .. $- F- Q? 6" . ƒ< ° .6 Y < T" -G žŸD Q .. J?#. Äo? P(' ‰ .

. /..i!" " . A-*" „C' . ƒU! P Š Q .. P' /ƒ` >' GH 2 9G" < -N : 5' P(' -` .I . '2" œD ŠHL -" . PH* PC P A-*" „C' " .. P „'N À G œD  9# /ƒ` £2 ! ¸ . u ... >ˆ À O .. ÅV .ˆi -*" 5' .. „(Q . 98()6 >' £<`" .. i ŠH* /ƒ` >' -c " .. P ......6 ƒ' -Q < " „(V . P(D -" 8()6 ƒ xƒ' 0 < .. 5NH* .. A-G" : “ ¥<G “ WN . 9# Œ " .

Q . A AC' žŸD ..Œ T" .

t F- \ . Z2 : Po !! ÅU 0 E: IG ...? 4 VY .. < A PG oQ..No u(H . O -CL : WN 4 k(! : „'N .

. F)N uG" „! . £- „QV . . : WN „Œ X" P6¬ ! ... u2# ¡!# e` -(" .2 ? !! <" .. 98()6 <" „'Q .

N w" ![ !4 -*" v* „'!" .

. .. A" kj'V Q‚ ? '" "0 A<' XY „6! .2 !4 A-*" „C' .

.¼" <( P(D C+ " >V" . ¥< Ê* TY /01] >H? .

.G . XY C(HG .

’ A (D „'" 4 „' #C : „'N . W." # : „N .. „ (G" ... 9# ƒ' èo? ƒ2 . ¡NU .. ^ ƒNSG XY „B6 : WN !! ^ 9N: : „'N . ...... „Go XY (? " ½$" . ƒ+" œD CC+ XY /G A)(V? „QK . 56 : WN !!4 TY T" : „'N 239 .

. <8ˆ 52 . / 5C 'C [ WCG ­)? ¡o? „6< +Y .

. ƒ2 |( · 6" u6" N . 6¶ ¢‰ . 5‰" ! ..)* } „a : WN ..

(' C' 2/$ .

. .. u(G P" [2 . . /C œD - ? ƒ<? „6! ..

...V D O ... w-G ( „G$ Ê* .. Z2 : „'N Aˆ? u „'N Ê* › „‚ 0 .. ('  Ê* .... [ „(< .C!" .. -' 0 . U A ('N P"G Q Š:" † .6 – O #¸G – 2š$ u. ’: 5] 5 .. /:Y E: P Bf A. N 5? O J 9(' -*P T'‰.75 . u© Ÿ „$ . 96( „6 .6 : WN P † . XY 9'? . - „ˆ.. 7&" Wo" „* : WN .

. . - " -… .

..ˆI 5 : .2p 5'.. I 5 ƒ![ 5 . ‰ /ƒ ‰ * 5 . A)6 5 >N0 . $ 5 .. .

 (I: ƒÕ IiG 5ÁÏ Á ¸ .. W-" P6"  PC' .

 ŠVY ... ... P(. P6‚ 5(<* P6"  .I ‰ .. >!#" P6"  I .

(HÄ k(+ (' .

6 - ..N" .

E< "H P6" PG TBQ" F[ < 4 0 T" (’-G0 P$ .’" „! . u" – 9[! W‚" 0 u " – AG` „! . !#" ..

C!" .

.. AGQ ] -Q" (` o } PV$ „N 0A I „! P1 i O P¤ ‚G G «(G W)?0 !" „'Q k?] „? † .. «( -Q" .2 F$" 0 . cN k(ˆ' + P „+ .. .. .

. 5 /. O 8 : HÄ . -L [2 œD U A I * w° .. F- ..)? } : uo .< (HG „'p /(L 0 ) !!4 $Q 6" ... ‚G G . ‚G G «(G : „'N Ef? U .

<G U A ’N w$ 240 .

..( !! .. 5'HÄ . 5 ! . kS'G 5' .

U A (! 5(' 7? 5' .. :V - ..[? 0 . !G 'I? " )N (L !! 9' .C8 .... - E <? 0 " 9S -HG W* . 9 . Z#H6D <´ [H6" .6 .. 9[! !  -… . V\ >' ... ' .76 Piš ¯ U .

p .

HÄ" 5ˆG .

 ' 2 Æ(I  ... [2 œD ”K .. P . (D - 2 C( ˆ* 0 .. P ¶ 0 .§ .. JG ŠH ƌ %-¯ C( „'o? . 0 .

„SN ? P6" " P " AC‰ A<' " !n# !4 2 ? Po š P(' ”N . VD JG „N )V 5< T- 58'  0D v 5' .... Å‚" . !" " -Q !!. .. OG #" : $$ .. -*" >- A(¼ 9'2" £$0" ´ . ¥.. OG #" . J 9(' ƒˆ– ..... Z$1 k)6 k)6 Ê. 5` " (Œ "  E G .  .

2 ? Po .... -'§ E8 " ¥. 9'. G" : WN . E . I ... . 9'.. a . £-* 9<' >H? ...Q . V . ¥. 5 ? . ¥. š P(' ”N . V . Ž) . £# .. " ...... ` " .. EˆŒ ..G " . V° ¥} $ † ..

..... . A? 9'2" V° <? Ê* . ' . A<' £C W: >H? . 56 : (5' P(' O >') WN . CH „CH ¸ .<? '! /ˆY ¸ T$° G r" #D .. ª -( . 56 . ( O v? .... 9G € º¸ . JG ŽUq -( . Cp SV -( D C & ( 90 ) 241 . (90) . .. P(' A(+ ƒHG .... 7-L : WH . V° .. A-Q £C WS( 96" Z [2 !! V\ >' ASV ... fQ „fQ D ... HGS UÄC  " -Q „'o? 96" .. v  -( . (SYG P " 9'.'oG ¥ WY < ... /ˆY -( ' ..'oG ¥ V\ . -( P6D O .

U A SG >H C] E* ...

P?(* „6 . 5< 5) - ¼ .. ƒ’N-" (HG Aõ ! k'— O - G" < . ^ >' 5*" – - O – P< . 6q Z-H #D P6" [2 u 0 ..G U! ...

C .. P'C /Ä" PG TH 2‚G" $ :6 - P .. >' C'! /Hq 5) - Ð  JÄ £-f œD ˆ*" " 9" : WN Ð . J').

..G -*Y T ‰6 .)? 4 JH:6 >' C'! H' 5 : „'N !! „f? . -*Y T s(¶ <( .. P?( G . -.N .. /Q .. ‰6" -f . 56 : WN . ..G - „. ¥) à.

.. AN kN . Z- F- „'Q .  0 5'< 0 C 0 .. 5<G" .... B Z  .. UQ P WB6 . £ 0 9C 0 2 .. >C" ... 5" w ... -f . A8) P(D F- $-C . . B >' Aˆ" 5' .... 5<G" 5" 2 #¸ WY œD ‰6 ..H O - ÐoG #¸ . -¤" P(< ƒ< >' O - G" |'Q U) -G . O - G" „8 F- $- .. Z- 9 " : O - G" WH ..  P< . 5'< 0 C 0 .. AC jŸD ‰ “ -¤" Pa " 2-G „C' – P(´ F[ ! : “ >CY œD `" “ O - G" Ÿ WH . Z-(G Z$H O - G" P< " -N w .. F- B2 w- .. P6¬ ƒ´ ! Ã-*" ... 5<(' TU : „'N . (Cp . B ..

. -f ! P?$f Ì.... J2- ‰ ! . .' 0 .. P-2 )N 5< ƒ<¯ -¤" 0 . . A6(*" Ð" " ! #. F$" 0 . P-(G -¤" "- : WN ) ¥< œD . -f . O - Ð" œD `o . -Q o6 . 5" +ª ƒ! >' |'§ " $ . As(` C. 5" - ....N . jŸD ... œD 2[ " „! .. 5< WH . u6'C ƒ'2" ! .. ‰ ....V$ . P(D `" -¤" œD O - G" „...

 # F$" . /ƒ` ƒ'2" „o #D 242 .... w(§ wH* .

PQ I? † . O - G" „< † . Äo? P6o! ... P-(G [V" . P `" -¤" œD „..... P -* -¤" .

. ...V .. ƒ< #. ÄoG P?`D P -* .. /<G ²Q" . -¤" ><G † . P" O - G" Æ..  ! Äo? .. - 0 . kN? † .

.. P?(* W8 \ 5< ƒ<¯ -¤" : O - G" WH k(! . ”Ki` E G U) O y P6" k(! . P’U 5(‰ QY .

. !!4 .(É . PC'! -¤" >6 . B 52. .6 WN" . ´q U* Š# P6" .. O - G" . `q !!. `qG P 52. P6" k(! . PC' P(' kS  ...( k(! ? .. -¤" )N (HG ƒ<¯ O - G" >ˆ . V" ? B œD ... U A I „! u< 5'<i 0 C 0  0 2 .... O PGN -HG ` ƒ') "-G .. B œD O - G" „... ? -¤" œD ‰6" . P$ HG r ´ >ˆ ... ƒ . AÄo A$-  !" ! I y  -¤" 22 ..

Ä1 C'! >H" . B F- JG Z- ( 5Q. U! 4 TU<G . `q I 5' ... U! 4 `qG . ) O - G" ..6 „'N .. B ! >' PGoG O - G" . B P C'( .. >C" .. 5<G" .. 5 ! B v'S6 4 2H" k(! F-? .+ . 5'< 0 ..( # 44 P2 : ƒ ....

( |C' ) iG C'< >H" . 5. 0 T" 5Q. G 9# ŠI -N . |C'G 56 .. . B PC  ƒ<¯ ƒˆ´ † .. ( ......  0 C 0 P6Y .. Z$ 5Q.§ . >6 .

.. >6 #¸ .. ? Ef JG .+ . V" .. PU! 5Q..2 F- 0 ‹$2 ! B .fD .. B ! . B JG 5(oG 'H . P- B -C( . 5Q. V" C' B P C' † . ˆ( ... P- JG Z- 5Q.

. . P(( >' P(. P(6#" 9 ´ A6(*" ! .. P6 A6(*" .. G >' 7¯ B .! ˆ A6(*" ..

TL )GY aY b..Q .& o 2 #¸ 243 .

. 5½-N P?-N JG N" [V" ...Gi 5ˆiG ... 5-V -' P-V JG N" † .. kIG . A-(((((G „2# -H 6" " .. A(¼ /012 P'C¯ F[ 5] W- P' ... 5<G" 5" >C" . P6¬ F[ œD |C 5ˆG . œD ‰6" „! . O 8 : 5C 5ˆG o .. ƒ< 5ˆG .

TUq $Q F-Q P6" ...Q P'C¯ F[ 5] " D kY! -* ** -*! 5 k"  Ws . - [2 -V .

-H $-© ..( Š¯ P< .

. )H Î .Q .

. N& P- £¯ ! 4 £ AN . Ê œD TL ) v'S 4...! AiN 4. Ê œD U) £? WH P6o! .

. o ". AQV PG >ˆ . -f . !! Aˆ" 56" P6G8 .. ÆG „( ƒ . . . /H. Z-(G O - G 9 ´ . 0 ..* ƒ. B -(G O - G" [V" .. >' 5' Z" „! . C' P(' 5*B? .. š |(’ . S'Q . Z-  ÅVD (S ( ) PQ ' J< . P( Z- " P6" |*" .. (6- H*" Z°°° . 5(D „. 8( ? /<G „a u< ..G 4 T8' U A !° 4 ²*. - /-Y ..... (Cp >' 5' . /(ŒY P(' 5' .. ND . C6¬ ƒ" [V" . A ! Äo? .6 WN" „! .. Œ $ *‚C B 5Q.. /+ / ... Ê œD 5<'! .. TN ....< " ." . ! .. ( ' Q à .. BL v(ˆ >' ) " S  B 9G) GG E) -*" 5! . B 9' J(. PC'! B >6 .. F< ...... / Z- (Cp . £'À 9' JG Š....

'` .. F'! .

 .8" " . B. XY . A © A(+ A!` Z P'N œD ‰ † Z- O ƒ' " . 5N .5½(& C 0 #.. .(<....

|' Z-'Q 0 . .....¼" . TY . H(H* !! ' U* Œ P( #C .. F 6 T" B  WB? 0 .

!1 PCL 0 6q 244 .

77 .. ZH' T œD PSK › P(' O E< 0A G ] ƒH' 0 O eK C'<G 5'<( ... 96 e+ .

. P2 >' TU< ŠU:D  (5' P(' O >')  [* [<2 . EN ‰ $ ..* iÄ Pi6D 9Œ-' 0 P6 . œD F$1 -N ' e+ T- 6q " 96 b.. 9.Q D .

.. P6 eˆ D P6Y P6 'G ‚ Ê.. › ­) . H'S . uH': U A Q ... ' E G Q‚ H': " 5! . C(G Y - .... 2 .. uH': : P '’N $$ . / T-( . uH'S? £-_" .½ „6! „i! D .. „< " EˆŒ #D ”K (5' P(' O >') " [ .(N GH. Z$" . ´ .. „< 56 ... < G 2o( . 5! f Z/H ... k'— . 9.

Q ‚ /. C(G ŽUÖ J'’ JG '<  . ´ |( ..

.. UH " $! UQ Ä ƒ.  v':" † ÄUÄ " } P* " >'" Q P6¬ ® -() (N-G W? † . . HG 52$-QY X" C'<? † . 9" [2 ŒY ƒ+" AN 9" q O : P*) XY 9 WN Ê* ÌH C(G -` .? Ú-2 C›8" < . 5½(G œD N. Z-p ¢" V\ >$ Ã-*" <'´ ƒ+Y -*" W* ..N „'V$ w" !#" C¶ -( 2B6 ÅV . P’N-" 5i JÄ JG yUV  .... ZC J ‚… -N P "  A ! U A N U A Q " : yU^ )N .. ) !# 7$*Y 5(G $ .... " ¼" -N ! Ê* r) " $! C .H A(¼ 5 .. b(I -` T " Ώ P(' v':" F[ .

Q S  -i P?( Z° Ê* .. P* 78 >ˆ " y<(`U! " 6 A*U .

. .C8 ..G - P?( kN" -N . -.. G - -. . P* P‰(Œ .

H V ( H’ .

(  A-H P* ! " i-. .C P.

. ) k(+ ! . QV ‰ 'V$ |'Q ..iH ))Í '! P?( P? (  C¶ P6¬ .. S A-2Q W* ... v’ œD P*U PQ . P(D P Us -(G f` v'V .

$6B >' eI+ † ..Q oV H  %UÄ „H'S6 Ώ  $ .. P" œD H'S $- " 245 .

... PCf¼ H'S „C2 -N . ­) . v’ " .. GS+ Ä ... .. S „B .? .

. HS...Q . )HG 52¥V" : .G :*" .` -N \ . A6U „'N 6" : WN . : CQ „(..Í œD /-2 .

<G PQ? -H .

?H " ... #¸i WH. NSG >' ': C' .. k(N Œ œD Z'V$" .. wf " wN*" " w'N F- oiQ... eGˆ ÅV . 5s` ' . %$L < . (ˆHG .

 " $" F[ P* 2 |( .V$ P |( V° ”K` 2 ºD P Z- ƒ.

(HG #D !! ¥< Ti" P.N" : .Í P'V$" Ê* .. P6¬ ƒ´ .

 .HG $)H. .

Q ³ G ƒ´ eGˆ .

.No !! V° A)K` ." Ώ !4 [2 „'N 96" ƒ-?" ! U : WN . 6B6B 5i<* f .

V$" ƒ. A" G(Œ 7< P(' ƒCŒ" † ..` † . P(' . ­) ..  2 * PG" J< ..

A~ G CšG S( E' .  f W: œD Å*" /ƒ` : WN .. P´-6 A |'Q F[ .H -* N¸G ƒ ƒ+H P(' . CL .. P*‚´ P<*ˆ .('^ 9# ¥V |6" 0 .. <G G" Š- ...

. Z'N : $$ 98ˆ . 7’^ T" S( .('^ „.('^G 7(I ....+" C -*  .('^ ! .. .. P('QG P'? ¦- œD EQL v'S6 ..('^ r" C' . WH „GŒ C' .('^ . Z'N . P( ÁQ A" " #D . Z'N : WN ¦- œD P `" PQ* œD . P 61 œD Š` .. ­) 2 ..... . . P?¥ - .. Z'H .. f sG ZH" .. U ƒ´-6 Ÿ $ : WH .

P . )HG Z¥V" ..... N .. 6B . : WN † A- P" Æ.. TL . !4 P'N !!4 ZC'N : WN !! Z'N : N . * ?" „6" : H . u$ *) „N C'! . „< T-i E G U P ..Q !4 5!" 4 #.6 ”K` 5! : WN" $" .6 5ˆIG ... P6 ' PS+ : F‚p G WN " >' H 0 P< . P)K`  .V ..6 œD Q .

9# P .. (f !! „C) 0 )N P6  6q ... X" 5'<( .6 >' -H 0 ..!" ‚8 >' H  " Ef .. vS 0 . P6 !* ‚8 .

: P6 (L 246 .

. 2 . . .78 ... V\ . Ž-. / 5*- ... y! >' 9 .6 -? A- <? " TU< .'H Ž.. Ž.

56 . 5sSV œD Z60 ..¼" ..

PG 5(' .. PsSt PN T- " .. oSV œD A)K` P? " -? - 9# -!o viS 9' i r Y ºD .. Z¥<? ..N .

I . 8() ¦-H r(8) .` ÅQB / #¸ WH0 k œD „'N" C' . œD „2# 96" E2 iŒ . P- JG -Q E'H v2 . P* } W œD k ..QY 0 8() $  ! .. P¯ " ‰ Q N VY . ÅU ƒ<* >. Zf( Z-(G .....

. W..: 2-(G ! ‚f P6¬ #D .:Y E(S ]8( . 2- Q >CL „<– -N ƒ<? '..: ËC( Z- A kH >C" ! «(` #D . " k . Aˆ" ‰? .. E(S /N à.

. " .. 9'C .G „V) – 9# >' 9'6 0 – 9G)" Ä ‰..ˆ. Ef O !! Aˆ" V-? 0 !! -Q "H? „6" Y s >+.  |Q „6" !! P(2 : k . i 9' . !!4 O yÉ ... P$6 V" >. [2 „" .

<` 0D P(G .. " . P(' Š¥! Z[2 . ...? " X. -. >.).

­)G 9V ..(½ "-G .

.. 9(' $ .GH . P6" E2 . . /:Y œD >+..

'<.. ði? 9< kN. U! . '<i. „p 2 „6" ._ >¢" . P?-Q >H" P6" U A E2 D Pi6Y . ....

* „8‘ 9 .6 ¥? .

-¾ Œ -G A-Œ J. P)? œD $( P6" 0D \ 9(D . ..2 .:G 0 ...f !!4 y)?" k(! #D – 5 G . -? 0 . 9?)? Ä1? #1. .

HG kN. .

9‰(Œ 5‰! P(D W? .? .. 5<(' TU : ..

. G0 „6! D ³ AˆI „! D .N – 5 G ³ '< 0 /.. TU 5<(' : . ‰L ‰6 .

9(D „. 4 WL k(! : WH? o! .' P'… C'! F" ....ˆ.. P0 œD ‰ 2 WH( . ^G O £ .

 Z[2 247 ..N . t O -CL : WH 9(D – AC* “ P"  . . k)6 „SN -N <? '*..

>... WH .

 ! Š-)? : U A P ..C 9' X.

. PQ [2 Y : . : WH I( . E(: œD ů U P+ W‚ Æ.. › P*-– FoG P(D kS'? 4 #.N . Z° #D .

“ .N . Z" •'? ...

 ‚f Z[2 .. (< . 8() WH As( \  -N WV- /QD C] ƒ? 9( .SG – 9?"Q Af 5 ( 4 £- # : WH ... < «( [2 ? E(L ƒV" : .

. 'N œD „'V$ -H 9# £" W" Z[2 .N 2- . 9N W † . E(S >' ..... E(S' C]¯ . CN" W( žŸD E*" 96D O !! k(! F$" 0 ... N 9C' 9 >6 #¸ . O 8 : P .

 Œ JU AC* 9(D E*" 5'  Š$ „6" U A ) . 9ˆI? " yV" u< C ? " $" C'! F- : ...H .S 9 < Ž..( . ( JC' . 9. y0° ..

.H ..

-G ‚f 5 . 0 .. 8() P T-N 2- " .ˆ. 0 : WH( .? .. .... Q .. >.( Z[› 9(' O m -N „6" .. . £ iI -iN „6" .

(' C' 9 ? L $ .

5'<? „6" P" Æ.. 5› 5½ . A V O £BQ .. JQ... £<`" : $$ . .K( P6" TBQ" .. U A ('N kS'? 9(' .. -2‚ «(` . P!' ð? ”K` ..

! E(Y Z[2 .

.<( P?G .fLG '2 .C 9[! .. ..

C .. U)G ”K` ." " .

 – " -G 0 9 'H " ... V\ oSV ŽUD .. . P- Š . ..` " . 56 .(S' T-K . .

r) .QY . AG$1 ! .. P" A© ...

5'" wY 0D 98)6" 6" : P ..H? 96" .

( N- 5!‘ F- JG -H W 5(Q6 #D ) : O WH BB ..N .

B 'H " 0D <'´ 0 5!' W- .

… AN: .

. U) -G PH A!# . P . ! -N .C (5'i P(' O >') 5(<L Ð..

Q G # 5' " A $" £i!# >' u" 5' : WH? " U .

9*" wD O ... # : WN # œD .! G$ -? U .

G " 9*" wD O" TU< WY SH. 9(' OG 248 . 9?$ * £<` >' u" 5' WH? " -? 0 " w SH. NU ...No .

. 0A 9(S" " – U A – ®G 9Q‚" " -" 2-G WH " 9*" wD PH E 6Y < -N ." £!# œD £$" " .. T: .. ...

. V° kN ³ i(S 0')i O (8 : . 8() WH s( P6D 4 " 9*" wD O " : PN N F-?" ! ³ N  ( Z- + † ³ ËC( Z-(G $ G O - - . U) !#" A!# PC('? ª ¥V " < ZS" ³ # |.o? œD ů [ !!..6 „*? #¸ ... 8() (5' P(' O >') ÆN .

 O - < .. $Y fL #* <G y: #D .! JG ƒ... P(. /... 5*‚ ..H - „ 'Q #D . - FN A' ! ... P'N FN .! - (P O ƒ+) C " (5' P(' O >') (5' P(' b*0 V° T .ˆ 5*‚ } . P?!G O ¤  " 9(' TU (5' P(' O >') O W J „ˆ . O - : WN † ³ s( kS O >') O W uC' : WH 9[G K.

Q 96D C : “ 8() WH s( .

/ [› C Ž : WH . .( >' – WH . P!' W- " ...... fL - ¤B? U : (5' P(' O >') (5' P(' O >') $o . WH .

..(' T(HG C G r) " $" .

. U .(' TH ! .

. <? 0 O - : WN  . .

(' TH ! O - .

Q 56 .. .

.(' T(N £ . .

. U .(' TH ! .

'Y [2 .. V /Q . <? 0 .. (¼ ’ .

G- ..C .

(5' P(' O >') (5' P(' O >' ) ! ..¯ .` U A Q ! „) G - Pa -. 56  G -G . /C<L TU! b.. A` U A N ... .H JG  ! .. PN A.

Q ! . 5(<L CH F ..

! b.¯ ! P6D .

P 6 P` ... .(N Ê* : WH F[ 2 . Z` Z-'p ..

 0" F.fD µ'G Ê* ? AH- -? .< : P6C 6! 5¢" PG . £/ E(IG PH A-2` ! -! PH 8 IÄ >' Äo E(IG P´$" „_ P$G £ ‰ EH F? ²Œ C(º 249 .

Ó! 2 ( 9 J? B ‰G /ˆI .

.I .. P(' . O œD Z-i .

No PG .. AC " ... œi? O TU! 2 °H [2 " . AQ* < œD A „) G - T-N (5' P(' O >')  C .. °N P(D >* 6 P6" -(*G PÄ-¯ . Pš 'N" . < PV-G %-8 ...

Q . T<*" ¥ P( 4 ƒ F[ .. TUq œD ..

 9 F[ .

' : - P WH 4 9 F[ : (5' P(' O >') O W P WH . P kS'? ºD . ZH¯ " (5'i P(' O >') .. /-2 .. “ CH C<* u “ CH '¶ ƒ : WN WiN . “ TU<G O TU! ƒ2ˆ P6" “ ..... ƒ' + : .

PcC<{ *c CH TU! b..<G P(D C (5' P(' O >') P.. 6 -2 2 . * TU< [2 D : P (5' P(' O >') WN .¯ "H -  ... ƒ' œ? O PB6" °N . 5' (5' P(' O >' ) O W .. [2 . - >6 C' ..

a } AÄo WB 0 . °H (5'i P(' O >' ) O W P(' U? † .. ÅB^ Y ®'(N JG WN N " 7' 5' .ˆ" ƒ F[ : “ - AN “ WN † ε à C' . (5' P(' O >' )  - y)6 † ÅB^ P'H Y '(N ! . Äo - >' ... TUq œD Z$ ... A) C - . PU! . * WH [2 D : WN ..... T-H PiN . PN >' -..

Q ! D 4 0 T" 5'" .

. œD . (5'i P(' O >')  Q " .. -.2 - 0 .

N 9# .. 5' 2 .

. |G PQ £# 92# œD $? < 250 .: -( .N -N Z 6D : H( .  P$ † . A G 9(H' . r-..79 ... HG 9(H † Pia „a " P? „" #¸ . 9Q | Š  ”K` 9(H ' .... Aˆ" 9Q | . 9'(Í –N  P „a . y" ƒ. )6 [ €  )? . )VG ... -H -)N ...

... Ji+Œ ? 6 AC* 5< ... JCÍ " . N  P 92# S60 . G 6Y . V° /H 5 G † .. AC’$ -* . J–` " ..(S J<*+ 6 52 56 .. J G 5© $-8? : V" G . E< /U‚ .. kN  GG ”K` 9(H ..... J. $0" QB! AC’$ 52H'6 F[ ÎK`Y " i? .. 7Ä .'oG < .. G /H ƒ2 ºD C’$ NU P(G 9(G < 0 C( [2 i 5 '? ¸ . *  Q ..

. ?s( " 52- ? * (I: E * >' $-8? 5© ¸ ŸG .N " .? V" G " .. 52- G * F[ ƒ. 9 '(¼ !# P?!# ..: -( -H E & !4 k(! ri.

f œD k(ˆ? 96¸ 6D .

Z- ƒ.. › P'GH? G .. P E8 " ƒ. A* 9 © P( $? AG * P'N 9 .: £-( -B? .: £-( $‚ 9# -G œ? † .(¼ kN 9 H - ...

..: £-( -B? .< . -2 . ƒ.

.! . ƒ.: £-( -B? .. '¶ .

! . ƒ. P 9 H? 62D ..  " .: £-( E8 ? 96¸ ... 5` " ..

: -( 9 Z- < D " $? 0 ƒ. ! Z- ƒ. WH " .... ....: £-( Y A ! Ä1 [2 ¸ . U A " /ƒ` P( |( -( E8 ? „'Q ƒ.:i £-(i „8 P Œ" kN  A „N .. P? E : „N ŠUS E „'s #¸ ..: £-( ! #D ŸG .2[i u E': .! ƒ..: £-( E8 ? 96Y . Z! 9 P'N H -N ŸG !! ”NG <( . Q‚ H': Q‚ A C ? " !! uH': † uC u . A ! Z- ƒ.` koG P© /Q Z-i 9G i* ¸ . A( A-H -* E6[G >?" E(L #D (.

.Q EˆI . P kN... . ŠUS E /![G „'o? . [2 2 E -Q . [2 ºD . „ˆ PV" B P ®i H 2 kN.  „C)N ..

Cp .. P(' P .. Z >' PSG .

C¯ .

 $o . A... FN -'Q .f .

¼ P ! U A Q " !n# -H : .

QG 8() .

CL .

(.V Z[2 : WN =? B* [Vo . .... V° ƒ2 . 9C eHi Zi >' *: C' .< !! G „C)N N : . P(' „'¤ ƒ.HÄ B "- .. W¼ G" P'C¯ Z >' T! Ê* .

? 251 . XY >' C!? E G  5)H6 ºD  „C)N ® ƒ2 „ (' '‰ H " „" <.(H ..

P'N C!? ºD .. ]" >' ¥ ! . P(' 2¥<? . E 8 PV" ‚ !? 2 |( E " TBQ" . I /ƒG Z 5)H6 ......  5)H kN. ¥ .. ... P?Œ v(H_ T- . F-? 0 Ž… . ¥ ... P(D _ T- . [<2 A$ E8 ? ƒ . As(` P( $? " $ Z- ƒ. [2 /Q Ê* . Q‚ H': ® "...... A¥ vS Ê* ... P" T* T- . P?'S () .: 2-( .

C¯ .

... .: 2-( -q <G „ ¢" .. P" T* . W0$ •I? ..C¯ 2 i*‚À . P PSG . P /H * . ƒ..: 2-( ) ... A ! ƒ. P'N (' „<' .. P(D E_ .

V . ƒ. . ES 9# ... A--` AˆŒ -.: 2-( PG „8 kN N ˆ ŸG Z$S PGˆ -N . EˆI( I kN P H F[ |!.

 .

. . [s Œ H':" <6 $¶ ƒ2 As(` „' 6" ES WH † ..N Z[2 " œD P 0 . ..

‚? Q " . ..  „C)N ® H ƒ2 < ..). CÉ /U‚ P' ..

. A(.N .: A-( ZH'6 -* .

. !" !" A:H6 .! E'N $6 œD AC’$ Å€ € . #D ..

. 9# œD ů . Aˆ" Å_ QB . P?$D „_ 52  -. PQ‚ E'N $( Î.. P(V" ­Y . . Z- E'N $ " ů - .... Ê* .f . PGU: -... J8 ÅB .

 L . TU< W } 28 < P< .. '* C'! ÈCÁ ƒV" .80 .. )VG -* E6[G >?" E(L #D (. "-G [<2 !! ..G . * . ÌUG TU< .. Q‚ E?? (< . 0 T:  )N 2 r(8 ..` koG P© /Q ...

. .V .

. 52" " /UH C§ . (' >i' -N . ' k $Q  * œD y+" ¸ . * 9? . PU! A* < " 2.ˆ.? .. w( : $$ . ’ .... 0A ¼ P? $‚ C'! ’ C(N -B? 252 ..

P?G 28 P< . 52" " G· C§ . ( 9(m-V ) € .S( . . 6 >' A6 E ! -N  .. WCp .. /G GB ND 5Ï Á : PHG aY .... G" ... '* P? . AG[ P6 < " ?< ....

('N .

.... ›!G I 2 ( 9'´ < P6" Ef . PHj- ¢ Pa .. -] (' Š-I( W.  >' PC v'I ! P< .K ! 2 .. P& C(  .. › Hq >' (f -N P ! . P!G H . A8 28 .. (.. U! . A* QBG Q‚ „... 0A ¼ " ¡" P6" ‰? 0 ... PH'. f* 5'<? . ‚I} AI ! AH2 AG` " !#" Pi(Q <? .G s(' !! PQ œD ‰G >'? 0 " 9 O Wo" w¸ .I` } (< i i 5! .

G . $S) < P6" WUL 8  -* ‚8.. 5' . A$(S P6 'G (. .

N § BQ" ƒ2 D .

'´ W: D BQ? ¢" %-ª $ .. 5N $ WQ n ÄUÄ (5' P(' O >' ) O W œD A .

+ -- P6D . .... 52Y G C . O W O : WN P(' C ËÄo . P?$( >' Z- * P6"  .. v¤" . C „< † . 52Y G C V\ -( œD `" † . O W : NGB WH . 5NH& . /  $‚ AC Y x$ . 5( . 5( S... W... £# 5' [2 : WN .. 5(– '(N 5'! . NGB EˆI ... WN 5' -H ..... 5 G |(N . W^ 5(s 96D O !!4 £- *" 6" : WN . - L 0D PG 5'< " P .. C EˆI Á *" „'H „(+ ... P$6 S .... 7-* .. 5(– -( 6" . O W O : NGB WH  (ˆ ... P6p 6 ... V..N" . -G G NGB .· .. š- 5i] [iV» . -. 5'‰ 5" .

.Q u< . P6(G N . 0A " „'N C( „N- -H O W O .... . -Q r Á N" „ ¿ 'H „ˆŒ . P6  .. „C' .. A(¼ Y „N- -H O ... AV° „'N C( „G[! . Pf*  253 (5' P(' O >') Ef ..

. (91) A8 ( D ... .. A8 ( D : WH .

? . w( : .ˆ..

96  A- < . WN . 9('Q Ä"  A6" -V ... w( E': : E': F- U < .N . 5'H u6 : 9 WN ' .. 5Ï Á .. ....

.ˆ.... .6  . 9’U‚ . 9" . ( H(N C'! a" 56 . 5. 9Q‚ .? : -V 9 -" . £$0" ..'Y [2 . 9(G" . à-Œ- F[ ....

.. C' .. . J* ! -G '?H P ‚ 0 . J* ! œD ˆ † .... 528G . O W  k<6 . 'ÁH¿ .....'Y [ . . < P 8 Ê* . . . 5( G - - ‚ 0 ... H. P- JG . „6 -G .. T" Ž'? ´B] #¸ . W" -` WH " . !. JC' ..... P{'2" . Š-^ * . P(D $ (5' P(' O >') O W -. J8(8) ƒ. As(` £ — 0 .. 52 #¸ .. -*" 'N † -G (5 O ƒ+) (5 O ƒ+) )6Y W* œD ‰6  '?N [ )6Y . O W 9( : H . V\ PG 8 ? .. < r T" . )6YG Ž) ..!.B? . (5' P(' O >')  F- JG 5’I „¼ ..... (D ‰ [V" .. P- JG .. >p Z$0" ![ 52-*" ’ P(S( .. PG8" œD (5' P(' O >') „. .. )6Y  )i6 i. 5(' PG /ƒ` 5’I Z[2 P " Q .< Ê* .

. ... 9# >' 52 C( (5' P(' O >') O WG #¸ ..N 0D 5'" “ |G* G NY - .

Gq ’ P(S (.. . G" - † .

. 52$Q -2Q 0 .. )6Y W[G [G . TN" JG ..Gq .. 5’$ SH? ( ..I : Æ 5ˆG WN : WH ... 9# )6Y " C' ... O W O . ! AN ƒS .. (5' P(' O >') O W >' . 5 5 H WB 0 . 5(8ˆ? 8+ 0 .

9# (5 O ƒ+) $ G - 52-( " C' !!4 £# : WN ... 5 . .V$ .. . O W ..6" 9(' -Q )6Y 9G8" D .

„" F[ Ø.’N . [2 „ . : WN vG)G 8 H& fC$ 8 .. A‰ AS „(S" ..W< ( 91 ) 254 .. 9N „C N .

9N Ÿ ¼ : WH 4 5< uI'G N . )6Y  : WN † .. ƒN š 0D 6" ..I H 5¢" -* 6 " s(` H 5' O W 6šš " : N . CQ C' . O W : WN .. )6Y  : (5' P(' O >') WH . P(' ËÄ" O -C8 ²N ƒS O W O . .... O W 52?" . Ð O 5!- 0A U+ 6<? " .... Ø` P )6Y < 4 - 9# „6" o : (5' P(' O >') WH .... 5’$ SH? ( ! ..

. P O >'G : N . 5<G'N JG ko /g -" . ...ˆ... . O 5!Œo 6<? " : WN .

. .. P O >'G : N . (5' P(' O >' ) O W „< † .ˆ. ‰6 . .. Á ‰6 .... . < . )6Y  w(… 0" : WH ..

... 5'H 5s` O " : WN . )6Y  : WN † .... (6-  .6 F[ . Z-(G -C© |.ˆ. )6Y E` " ... )6Y A/ „< . £» A-: . 5NÈ-) ¿ 5NÁ-) Á ' .... £( U A ’ . £6) 0A [Í . A6(*" -É " (S ? '(Cp G 96D . 52¥Q" " $" wD . A` " A$ 9' ..? O W y)6 † .6" O W >' Ó-Q" .. f] 0 P6D . G E2[ " .. )6Y /G" . 5<?(G œD ε O WG Q? .. )6Y  +? 0" . N. )6Y 5* 5' . C' ( AN › „..o?" ..... . 5<UD œ 5'! . £N-) AG[< (?" : 5'H 5s` .. )6Y /G" /G" . () ('2¬ - -* AN D ...... O W 9(‘ #} : N . P O .. 52L 'ˆV" Ê* TH >< . 5< . )6Y F$ „<' .o? .. A` " A$ )6Y „<' ... 5.A‰* ACÏ N{ O WG (+ : N ...

B. $- 9'´ ! " ` " P6C e' uŒ .G AiSI ! ..

. I) JB.Q ) -( ! P6" !# ... B Œ  y 0 ..o P?$ B $ . >' W0#q y" ´ A ! .? P+" < . . P E < -) Z- |( 2 Z$0" Q ..'?" P+" . ˌ -G A H ro . ....

. .C F" .

C 78 ÅK 255 .

-iQ" .

2 : [ .

<G WN . P(' ..

 -*Y B >' ..ˆ J*U.V$ . A´-N P0#D N# [ /.

SI. ... „6" !! F- .. ¥<.. U A C 9 9i(' i6/$ .f " O -CL .L ƒH6" " .N" . C kSN" .. f`Y 5'N" " .. " .

C? „6" : WN PQ B...G #¸ . V° A6 G ..  .. 9#" .. C(" !# P P ŽU. WY Z$: C! Z$S . P6 G Z$: † .

A(V Z$0" œD Q " - 0 . ( !! ) ` >ˆ ..f( ...V$ Ê* . /ƒ` >' F' 0 J< . P P‰* . P(V ƒ-N § >ˆ ..

.V- . 7Ä ŽU. .. B >' . >Q F$0" ..

.C 7&" 6" : ` WN ..

P[ " ŽU.'oG P 5H " . 6 ŽU.. Z° . $o „6" ... < ` „6" !! ƒ+" . ƒ!# .N P0#D Aˆ" Š# -N ..

V- < ` T( ƒ'  !! w G 6 !! ` " U A 2" : P WH . Z[› Zm-— . „6" !! P(Q ` !! A( (:I A´? A `  Ê* ...

Q 4 0 T" 9 .

..2 F$" 0 u< .

U A 2" A* : ŽU.. Z-* ÄL Q v(S 0 Æ(GY  . WN † 4 2 : ` WN Ti( $iY  . .. $" Ä Æ(G" Ä ... XY %*" y T( : WN i i.C F- . Ä Z§ %© F- ..( G T( TH? " £-o ..

C " (S 0 Æ . |(’ „6" .. $Y PiSG Æ(GY G "-G P(D B... .. -’N „6" . ` " FN „6o .. AC’$ TY ? .

Æ(GY  E6¬ kN . ÄL œD /¥! .N" ...

.<G ` PQ? ` . .

`G . ` ƒ.+ ..... FN ..ˆ .  `G *" : U A ’N $$ 2 ` œD PQ? † . %ª f( WLG .. ² : Ž !! ‡ P ÄL >' 2 E! .. 9' ‚À .SG . 2‚ „.! WL eG † .' i ..

`G N" r() .. .  Ei’Œ P6o! .... £8  . |C „GŒ Ê* Ž) . P?N . %ª § ` £_ ..(¼ : $$ ŽU.. `G  *" ..

<G § ! P< . .. ` . 9# >' $ J< ..

.H . `G . `G ƒ' T *" [2 ..

PG(Ä ŠI Š . WL P ŽU. P(G œD ` >ˆ . P(-N ... .. (Q ˆG † 0 Pi< ...(¼ 9'I` O : WH 2 .. 9 >6 C' .

" /- „ . Z$0" >' . Z...! „*H? -N ..

. A-Í A( WB .V$ . U A C -Q ..

.. Z2 : Z$0" Po . U A C -Q" 0 k(! . 56 : “ K . ` 6" ..2 ..

<G “ WH 256 .

 Å*" Q* ƒV" ƒ" s : (5' P(' O >') PN 0D ( <  .. N . C(‰ : Q* /ˆN 56 . 'ˆ >. Q* E* £-)H " kN....81 ....< (92) " A` [2 F-f  k<" " ŸD E*" ³ P Ä" Ê* .. „'I` : WH . P’SD >' -N 0A P.' ? " 9 E': . PG" £- ...!4 „'I` #C : H !! „'I` !! Z2 . Z-É 8) "-G !!! AÄ „'I` : WN . C E(:" É C! TU< E(:" V !! WL - ? D vS - (' . PQ* (ˆH Œ A’V Q † .

2šˆN E) QL ÆG < .. PH 9 E': . P': ('? >' -N ..! |(' .

2 Œ " " 5'H! 9 Q* E': .! 0 ... P 2/SD „S .

5 ... ? . . .! 0 ? 96C ... |· 96[ -N .6" 9(' -Q 5½Q* ÈE'? #D  !" " '<.. (66YG ? .

KG !4 .

i'(¼ G Z$ ..C #D .

 Å^ A2 ! : WN C! WL - ? D vS - (' *** W 0 -½ £- .NY >' Z/ˆN S ? As(` -*" 9 E': #¸ . kN..

E FY PQ* /ˆN 9 Œ 0 „6" . (D  u< .. ! 6" jŸD E*" „6" . ( - œD  96oG ”K` 5' ' 4 E(… k(< ... Q* Ÿ F? " £-" : WN £/8 .(V 0 „i6" ®i -... w(G 9-V" U O : P .

 . 2ˆ*D u– y‰ ÆG F- . WL - ? D vS - (' .N ..... ®N v(ˆ " >V" i i6" – U A – .

... wVD -*! 0D £¥" .! /N " .6 -§ " „(V [? " $" C( œD £$ ... -H T-H .... '(' WI u< . WI`" '! ƒ !! T6 " . 5›'N › o ŠUVoG 9'´ (5' P(' O >') -C© ! -N ( 92 ) 257 . 9(' P .[<? „6" . £$0"  'Q [2 9'I` < -H . 'N œD >'Œ" „6" ..N ..

.... T*q C . T< PG8" |'Q -N . TU P(' P(D ‰6 .

. P(' vG >' 5 * . ˆ . TL „ c ( 5Ä-8 ... TH.. P(D . £# œD AN` 5½-s" S .

P(' „Go .....  " W8 .... < WQ GN C' . /)H ÒV : WH C( ²(Q PG .. JY -' œD HG . “ TU P('  N6 “ /)H „!G : (5' P(' O >' ) WH ( „) F" ) . PG8" ’CG" k" (5' P(' O >') ÅK .(*' BfG 52o . J' CG J' . B… "  C .. ‚_ 5*U '¤ ..

2G" .N" .

( u ) .

< œD PQ . O * ( C‰ SV wo 0 Z-(G ƒ ... AC 'V- " 0D èo . /)H ÒV ..! PG  . < Z$ 52! .... v't ] £# . ( 9# O 5 8 < T-2 - . C G ..6 F[ : (5' P(' O >') WN † Pi(D ÅiK . 2D 5(S" 0D ...(.. |G* * < . ²N . „Ä 2Q‚ † .. < AN (-LG WB6 Ê* ..

( P(' .

.. - kˆ 5' < Å— 0 P6" : . ÅV " . -.²N JG P(G % „‚ C .N" Ê*... A A8' 5(G ! † /Q -.T$H T C... < œD x$¿ 0D . œD $ " >' ε  ë) : P( .-.

.( ‡` . < .

. Z$(N . WH ...< œD A-? < œD .. O Wi i : r() 2 . œD Z$6 k(! !! < œD Z$6 AC' 6/Q !! O 8 : C' . . AC' /Q -N J!.H¿( .

.. 5(' . /ˆ >' .` . .

. P * ZG" PG[ 5'" -N ! . C G ...G a C' .N" #D 9[! 52 C( . JC' .

.? . A$ P*Q . A$ P6( Æ(.( - W-Q G" 2 #¸ .. P(D ‰ ..

Z$(N § .( ? ..

P * Ê.. Z- ¬ > † i W" -iC© i [2 : P? >'oG Ž † .. (5' P(' O >')  F- JG 9. [2 „'.N" |L „'..? k(! !! EˆŒ . P(D ‰ C' .? . ...

ŸD Z$? " P(' 9(+N" .. -G ....< ÆH6 6D : (5' P(' O >') WH . .( Z° C' . A-G" /ƒ` >' 9L" 0 A#D O : WN „< .

.G 6" : WN . ..

. 9 ZB(f} 6" : WN . Ÿ ZBQo : ..G 7(I i r() W-Q G" . >'G : WN .. JC' i.. Z$(HG Z§ Z- œD A .

. 258 (5' P(' O >' ) (5' P(' O >') WH  .( TN .

. .  Ê . . P(' A6B* 5½-s" .Œ Ê* .: WH 5› 7(I W‚ 0 . F" . 5 .. -(Œ ²( .[? C' . -- /U œD .. .. AC' „sQ -N J!.[ „(H -N ? 0" . œD $" JC' .....[ P(' $-¿ ..

. G #['?. JC' .. )G G" P* . 0A C* P H(S Ê* .[ -` † .['...N FS >ˆ .G 5? . JH( C) ...ˆ . ¯ . < .ˆ >' .. - >'  G Wo . -.ˆ .. J.. /ˆ >' Z-N Š_ ..H . " .... . œD P >ˆC . œD (5' P(' O >') O W Q -H C' . A-(* < œD W-Q G" >ˆ . < /. " .. T" § † . Z$(HG JC' ... /8) .$  -( G 2 .:.. W-Q G" "- Z-¯ . Š P'C¯ . -. >' ... P * .. Z--* Pf œD $( .... < >' --` v* 52 . PG8" 5(' . As(` P <'´ 0 52 B* . 52$(N „'..

V$ #D ... PG8" -f . (5' P(' O >') (P O ƒ+) (5' P(' O >') )G G" S Ê*  8 . .

 .Y  C( . 2-f œD PQ ... -.

)G G" .! UQ . UV- ²N .. Ê* .S+ B . /õ  . . .. ¥Œ" 7`" 2 .. )G G" ð C' . -f ....[ ¿ Ä" P(' .

.. -. P. 8() à #¸ .... ..( G G+Y : )G ÐoG A/B WH . (D Z$ . < P(?o 5(D $ " ²H Z- (5' P(' O >' ) . . i Å— " .... ‚Q C' .. P. ZB [V" † . PQ* ƒˆH( V\ .6" eH' $! C  ![ . i-.[  P(D $ . TS 0B6 . . )G Ð" - Ã-*" |'Q .Œ Y [i2 ƒ......( )G Ð" - -H ÅVo .. )G G" C ÅK . -C© . )G Ð" œD `o . „'Q F[ -¿ ..N" Ê* ..

.(' œD A ÅB^ „GQ † . PG „GQ -H -(p P6D O .

PQ* V\ Q C' ....Q" : WH .. Z- H k( $! C ..( Y wD O : )G G" P WH N >' PG 2 † P Ê* . A-(Q U [2 9. P" :o . P(D ‰6" w" : )G G" WH . ... ZD P .

- -f .Q .. .

A# [2 " -H : WN .. AB .... * O . B. U A H .. -. >?" Ê* x . . ANBÀ 0A -¶ ... wD . ANBÀ P* - Q " .V- . WH...

 -` Ž (5' P(' O >' ) (5' P(' O >') Z° C' P- JG kN C' : WH . A$ SH Z- k( . A` Z( C'? . B.. )G G" 5(' ...cNn : WN ..

. 5<(D uCˆ .. 9# O ú" -N . 0 : WN . 5 O w‘" † 5(D u?$$ -N . O 6 259 ....V$ " 7' 5' .

. P? >'oG )G G" Ž) ... - < . O W ... < 9 r" 0A Q uS" . " : WN ..

kS'G Z$ " $" (5' P(' O >') P< .. " (S 0 P< .. PfG (5' P(' O >')  Efo .. WQ P ! .2" JG P( P': P [. WL -  D vS - (' .* È !! P" ..

 %<. )G Ð" [0 k(.N )G G" . -.. ..G P (5' P(' O >' )  #D ‰ -f . : )G ÐY A*$ WN PG8" œD (5' P(' O >') „. .K G } C'< Z[2 „6< .G - A.

. JC' C' A- E'H6 0 . Å^G )G G" o ²N Z- ![? (5' P(' O >') P< ... -.6 . - >' P . :" )G G" C . ..

<} . PG  ... 5¢i'H 0 i-. '*N /8 .¤ ...... P'2" £? P'Q" F[ . -. ¦< 5('L - Q . E2[ " * .. )G G" ÅV .. P6< P(D - C' . 5¢G[ < . Z- Š . $(N ..< .[ < ƒ. |('Q 0 ( |(6" 0 . .. P ..6 E?" .. C' . £2 WB .G P6" C' . C' . .6 Å ... $ v(Ä -... 52$- ! Ê* . 5(‰ . Z- Q . .. 56 .[ . -Q AN 8 k( œD >ˆC .  . .ˆ . 5] r....

 . )G ÐoG v8' .. 5½N -` >')  . Z$(N W-Q G" „'..Q † ..

.< 5(D . * ..o .. P(D 5Cˆ " OG P6-`6 . ²N >' 9# ! C' ... ²H … 'N 5› – 0 „'f (5' P(' O >')  œD '" . .. ] + 0D .

)G G" 0 " -`" . ) 2 WN † . „" 5..6 .. ZD Z ..... ?o " 5(D (5' P(' O . N P6-Q .. C' 4 -. -....! w" : . X PG " -N ! )G G" < 5iQ* . 9'Q #D 9 ƒ? " .Hi . P kS'? .. ¦-N ­! .. O 0D PD 0 " -`" : WN . v( Ì >' Q‚ E6¬ „fS+ H " " !# .. O W A-C© " -`" .... A ! AC(' ? 5' ¤ 6 >' >' . .. Z- >' P'Q † . O 0D PD .... (5' P(' O >') (5'i P(' O >')  " Z¥V" P(' 'V$ C' . . ) y O ) ¥!Y ƒ' Ð : U A ’N $$ 2 .. O W A-C© " -`" .. v` † .. „(ˆN O W . P'H Z[Vo . „6 5GŒ " . Ë< G 5] #" .. TU<G 8 vSG $q i P.. )G G" O 5* .

G „* . (G -Q œD ‰? 2)G „f 260 . kH œD 2)G Bj! † .K [Q : „N † .. A-(G 2<...

" C& P $ ? (< ..+ 9? -B . „ˆ . P(V TU*" ŠŒ ... £$0" P( - ? A ! A(G 9'º " ˖" : „N ®i $ .4 ˖" # F-? 4 JC? # !! Z2 : WN #D Ži?? . 96$ $- ? Ê* J. 2 ( 9'º . £/N-" P(D -? . P* ŽU |’ ... TU<  " 9'´ 0 . . H ... P 2C? ....

J. u .. [2 [2 : WH 4  .Q !4 ËC? # „6" : P „N „? C' .)6 PC H( 9" >' H kH [2 [Q v'S " ˖" : WN † U A : kH œD ‰ ... 7-* ' Å.

.82 .V-  !" : (5' P(' O >') Zo . /- .. /- .. PGQD ‡` PG$° .

.ˆ TU< 2 u" 0 .  .

 2 2 PN6 } ` NU P |( [ 4 E !  /- .

6[G „ . s( u y (93) . £-C& 968 . ŠUVY *Y w-2 .. „6" 0D *Y F- 0 ..6 „C' . 9-(G ^ 9- 9( 4....Œ . ( ... ŠUVY *" œD 9- " Aˆ" O -? " 9# ..'N E !  /- . Ð6# Ÿ .. „6" 0D s( y) 0 P6D . „6" 0D PD 0 . -CL 9 5') .. ..… k(! : u" ºD :U A ’N - ε E(L ! C! .. ƒ . „6" 0D ...6[ ..I 0 .

… k(! . U! ..

9‰.. 5] /- ¯ AC . A! 9'§ O . 9'N „ O ...." œD $6 .. 5] $ D *..¯ O . 5’H 5(' TU - Ê* . 9H O : .. 9¯ O : (D k+" 4 VY WL k(! : 9N C  < * /$ ƒ2 56 .

Z$0" P A-*" „'GN D ... Pa - P6#"  - Ê* P(' $ .... 52G 9N‚ O . 9# € 5E E& 4!& 261 ( 93 ) .. 5<'¹ C§ O . C 2 5] $ . 9( 5› H O .. $( " <' 9’$ <? 0 .

A' .. H -*D ` /H œD J . (’ˆ.'N E' P" ..... A ! A ! PGQ -H . G… [2 ƒ<*" 6" .

'V ® [ WUV  -2. ` /] .N ˆ ` Ÿ( '( „($ >i' 'S Š$.. AÄ1 TU< . ! f( ( (6 -( . .. < /H' $H6 ! .’S C. -*" 0D (' Z- " .. . A(6´D p ! !! Af( P(’ `" -N 0D ˆ .. ˆ %-86 ! . H'L /Ä" ><G P'N Š •6¥ T-H D Ê* .'V J. ˆ $ W*" W* /H' ! >' .. -*oG Œ <... TL ... A( ‰. -(G ) ! 9 ´ ! !! ).

. V- * uHV . jŸD ... „'N Z- >' $- ... ¥) -G < < . 0D Sˆ. '! „ˆ >i' £<i`" Aˆi" „6" ... '(* .( ‰L P(' (ˆ? 0 " - P6o! . TU G /H' >6 .. ` /H' .. A( A!` “ Z- f( “ ). A ! [2 uf‚" !! ›! .

N" .. .

.ˆ. .? .

... «(` -’ P( O . < œD ‰6 W? „'N .. (- •¥ )? 9! .. Ÿ $ : WN u Å*o ... -Q ! JG .ˆ.... V$" 6" JG"  !" Ÿ >ˆ 6" .? : WN . u8)? 0 : u:H . !!4 -’ P( u : „'N ... WH O " T* f " 5'? „6" . G /ƒ' P( ¥` . ƒ W? : „'N Z- „< o . f V- : „'N 9N ˆ? 0 «(` : V" u:H .. u a E(: : „'N !! S`" £ Œ ! .. -’ P( .... 'H? 9' C'! 9(D Ÿ .. Ÿ $ . £iG C . ƒN F§ V- .

.. [ - . AÄ1 U A ‰. ! 4 /012 ? .! #¸ . TL >' 'S.N .

56 : WN 5i .2 : „'N ..

. ..H " O - 5'!. < ... 5Q" . $ Æ(G . /H /(Œ" .

I .. 5] ... J° : WN .! šQ : „'N . >'G : WN 4 5(S O 9(S " ËC? U" „'N . r(8 . ƒ’$ >' " .. P . 9 $o . p PG*" P¼ PQ$ 5' : „'N ..Œ 5' : „'N F- „ 262 . r(8 : WN .. 9- : „'N ... 5' ...

.. ><G P'N Š Ê* $" „‚ 0 .. J° . P P* P! D /- [2 Ef JV- £? D 5' : „'N .. I ÅV P-(G PQ >SŒ . /- 5V" " $" C' . J° : $$ [V" ..... A(!G .

.Q f. 'H( F- >' u8 ... ` - „ˆ . ` /H' H 9'? H œD „(- .. ƒ" .6 .

† xƒ' ... & ƒ' 5' .H .

H -G .

. 9" 6o Ÿ ra < . 9.QG #¸ Ë. A-Q Äo 2 .. „'V$ C' . 9G$" . 9© 9 -N" ....S O <` : P „'H !4 JV- £( J .

 ![? .N P8)6 F[ ).

. „6! #D ![ . 2 6" : WN ..2 : WH . ‰8' 9'? [ ƒC f( wD «(` O . 56 : „'N ...

. %UÄ . ) U ¥< •L U¤ -*D C'! /Hq „2# .¼" ..

.... V" .. .. ¤$B žŸD P?f 4 91 : „'N .. Cp ƒ „2# : .. C' o  5*$‚ C'< -G . . T*B e Po † .... V" V1 U A Q T-H .. . ®V" ¡-Q ƒ ..` 5(G „‰*0 4 W1 £- : .. P(D „.N Ê* . 56 : WN . 5*B " r é  . u8) Z€ F- $- .N •L 5 i'¤ Ai 52-G +8} ƒ:?0  ”'K „* . A--` A*‚ ! .

‰8' Z[2 JV- „!? D . 9f* ..... P(' PQo . 56 : WN ... P1 >6 4 V-? : Po „C . V$ 8’ 9# WUV P „C¹ .f 2 WH .

`" (6ï „ˆ .I " O Wo" : „'N ...H . & 5' A C8 mƒ' . TU<G Äo? P6" PQ A8+ ! .. -.. 9 .. -*D +© /Hq „2[ . „< .. .

w° .? . E(* TU P$G u< . -f .. PGG - w‰ N .. P" .. œD „'N" .. u ..` #¸ .. PG oQ.H .

2 : WN 263 .

.S 9 <`" : „'N 4 JV- £G P8)6 . ![? ... 9" u< .. .. 9. 9© . •L P'GN F[ V-.

 r) A Äo? .2 : WN . ¡(* " ! i !" < } . 52Q ' /- " „H" -N . C 52 .... 9G G £$0" . „(ˆ . ‰8' 9'? [ ƒC f( „+ w" -CL O £G" ... 56 : „'N „8') . JV- „!? .. Af Z- ‚B2 ... 56 . 2 6" : WN .... `..

 !" P A$ <( /- [2 " 9` UG 5( Äo 5 ! - /- WC A- ..§ O .. P(GoG AG AG` „" P' ... 9H O .. 5(' U) . O £BQ : P „'H .

¦<  ! .. $ P'(N AS A-( C G .ˆ" P(' ... -' 5H .

(.S ! .

P(' 'No . Q* A < T-N . C G „Ci D ...(.. * P6¸ .. 'V$ C' .... $ -( .. 6 P6" 5B < .S 6" : WN 4 „6" : N . PU! C ? " P |'… " [* .. ²N y`" Z° .

Q 2 D : H .. 9'HG E2# P(D žw#" i* .

PC'!" 0 ....G . As(` P a" 0" „¼" Ê* . P u6— Ð ‚ O : .

< - ƒ') 5’N (5' P(' O >') O W #¸ ... PN /ƒ` uI' " AV – SH 2 “ . -f ..(. PG m 6" .S WN .. œD -I : .! .

.(.. E( .S WN .. AN P „CH .. PN ÆG uC " 0D O èo .— . r(H ¿ L xƒ' >.

Q wD O ! ƒ" .

. WH . P'N A * PG F[ ! ¸ . P!? A8(N ! D .6 „'H . A * AU! „C Ê* „ <C ....<Ä : ƒ .

. P(' „'V$ P(G ..Q [2 a" " u´ C .. P?U >ˆN . P? P(G œD A) TN C' ... [! [! Ÿ N 9N D . -C© : „'H .

£" xƒ' . A * 0A N 9 „a -N ..V$ #D Ê* X .. 9N a" Us k<G w#" $- Ê* 9 u6— *G O ..

 . °H P(' U? . .(..S <..

Ž .. TU U) P('  •G .S >' TUq X. A-G O Z-B P( T ..(..

. Af* - 2 #D ... Z$6 #D Z/-6 E(§ 0 ... P J? -N vL [2 . . PUD N <..! #¸ . P* . Z$ #D Z/$ C 0 .

(.S "-G † 264 .

Sˆ( [2 ..!4 P WH( # . ..!! P’G° $ P$ I k(! .

P6UV . Z- . P6 Q .! .. P'2" .. <.... P?V° Z(6$ JG ‚ . ¼ ® P" ... ` ® P?(* ... . .

S „< .. e’L X Z(6-G . XY .ˆ PG #D of #D .(..

>+ X . eK  eK ( .... /C .. - >' 5(H y 56 .i2" i< # .

2" ƒ+ Pi?(* .

. /C  -(G P? . /C  -(G PCH P8 .. /C  -(G PN‚ P . /C . (6- P? P(' U ...G .. /C  -(G P2Q P) ..

V J. /` PG ‹B ( .ˆŒ T6Y >+? 9( 9(G u(G F[ „( ..2" ƒ+ #¸ .. O P*" #D (L '_ 9(' .. JG u(G J2 .. /` 2-G PˆI(' . /` P <( .

? . Š F[ .< $ 9 r #D .

P6< ... vL $` -` .! .

.... PN œD A . ƒN S š wD .. O 6 : WH ...? † . - [2 x52 U A * . TUq œD 5($ 5(D Q wD ..(.S 5'" . Pà „. 56 . < .

. $ PG WB . ..S ÅV † .(.

A ! AK(` ! .Q PG -) . ZG" P(D ...

N" . 'V$ C' . PN $ ...

 Ê* ... u „ 9 „ ' . „G" u 9(D : .

S WH . 9G(Ä : .. (5' P(' O >') -C© $ „G? „C'" : WN 4 uG  : WN .. 9$ u$ uG F" : WN . „C' À 9C'" Ê* u’ † ...(.

5'o TUq P(' X /Q † ... Œ E2# : WN . PG(Ä : .

* PQ‚ P?o . P(G œD .. Œ ZG" E2[ ..

u „ 9 „ ' .. u 9(D : WH .S > † . .(. ƒ" „6" ÐoG 4 : „N (5' P(' O >' ) 265 -C© $ „G? . TUq 9(G u(G Šx : WN .....

P?$ „!? D 2$0" N " 5C „V † 4 ...  # 52ˆ 0 " 9 + 6" . P6- 52- 5  # .. 2# 2 P?j . 2# : ...  F# () >' >É " ... žŸD ƒQ † ..." " PG" P?$ £? " 6! . 9$ u- : „N . ƒ" „6" ÐoG : „N P(D „Q . FS 2# „'H : WN .... #oG Z- .

S WH ...(. 5$6 5(' .. „' Œ „2[ 5(i' kiH . „C'o TUq (' X † .

A(G A(G TUq œD 52- ..H . PN yS ..

(.S .

. 5½N: ... < œD E2# .Q † ..

S EˆI .. TY $ 0D ÏGÁ"{ 5< $ ... „G" „) -N A$ D .(.. O W : WH (5' P(' O >') O W >' . O W .

5(' O . Ï$ „<'2 . P .. A$ -2 5' " : WH .No . . TU U) P('  PQ I ..6 .. /C œD P- ...... A$ -2 5' .

5¿$ ... 5(*G #¸ .(. 9N œD Q : WN ..S WH (5' P(' O >') v(. 5› v .

. 5› WB 5' . C'" Ê* .(.. eH PN . 56 . /C ..S œD „. 5(D Q ...G" N *" . † . ! 52 Œ ºD ...

(. ! . UQ JÄUÄ (6ï - ..S |( .. 'N - -G C' . iQK CQ Ê* (5'i P(' O >') (5' P(' O >') O W >' A <G G" xrio ... TUqG Q0 -G T" ‰ .. .

('N 6D . œD Q? .. <G G" : O W >' mr' WB 5' . (5' P(' O >') (P O ƒ+) (5' P(' O >') WH <G G" ! O W 5-H . -f .... A C8 . P?  ..

Q .

<G Ð" œD 5 ¼ . Š. ! !...? . 5]° T[ . TUq œD - . ƒ*6 52Gˆ ... ƒ*6 N. A--` AG+ ZG+ . A(SV  <G G" TN .. ! . >' !.. A--` AG+ -f ... . C' .! .. Ä . -f .. JC' .

N" 266 .

 . PQ >' C!.. /ˆ -` XY >' N ... J)Í J'G PGˆ ..

PN .. „( P6" < 0 52 : H . <G Ð" '(N 5(? G /Q .Ä Z'¤ . <G Ð" œ Q † .. $ ..N . <G Ð" - 8N G" .... P 6- .. (G G 'H <G G" s O !! „( " ƒ* .... 5(§ U . 'V- . PQ 5L ŠB– ... V) 'Q .. (G G v.f . PB Z'V$" Ê* . 5(? G PN Q † .. P.. -0 . P(' >CI 2 . <G Ð"  -G" ... <G Ð" - J. J!.... <G Ð" PQ /- „ Ê* . P6C'< . -f .6" PC y Ê* ... <G Ð" SG >' TN † .

(5' P(' O >') .. V° ! C' . P .. . (5' P(' O >') O W .. A* !4 .. P(( r ....6 >' y— À !" P(' y— . P" - ƒ<? P" : ]N C'! W" < .

J! . P" ZG" ... <G Ð" O ƒ+ . O WG 5( ! .. PN ... P* .

P(H " As(` P(C:" : <G Ð" TY N . P(' r'? P" „'f (5' P(' O >') O W .. N † 4. ˆI ..... .! ! (5' P(' O >') O W  'Q .

9*)G 5' Ÿ O : „H . P (' ... : U A ’N $$ 2 . .S^ „G ..

.(¼ T" œD 2# : WH . UD 5<? C' .

(¼ T" „6! .. . O - G -C© 9o <G G" D : „H ..

.6$ A P?-Q . <G Ð" >' „'V$ Ê* . - p v2 . A.(¼ T" /Q Ê* P" „QV 4 9G œD 9 ƒˆ" " J_" < .... PQ ŠBÀ .. „ˆC : „N .... „* . 56 : „N .. O - G -C© 0 . <G G" y" : „H .

. 5 9 O 5H " QY wD . .(¼ T" P?" C' .! v ..

(5' P(' O >') O W .2Y 9 [2 6 AN D O ..

. " .. ¢#1( . UD " rˆ. C : WN .

6¬ <G Ð" T" „6! 267 .(¼ T" „K ..

ë . C ? 9" Z[2 . ( 9(' /ƒ` U : WN (5' P(' O >') O W .... <G G" : „H .. ... A: .. 5NY Ð" $ : „N .` " .. . G" : „N 4 2 o : WN ...

. . 9* ¥V „C' -N : P" „H . 5NY Ð" „(G œD PG 2[ . (5' P(' O >' ) O W >' Z'V$" Ê* .. ?‰6 .!o 5H . AG` " A: Š#" 0 " xƒ' O ¸ : WN ...(Ä .. NBÀ .... u(G ε O W " Ê* . "-2 #D Ê* . C(' /ƒ< PG QV ..

.( ? /$ . rQ PQ #¸ .

. ε k PQ >' Äo Ê* . kN. --` N (5' P(' O >') O W Z° . O W ƒ" ÐoG : WH . oG |( ...— " <G G" $o .. C  ¯ ... P(' k.. P'H (5' P(' O >')  P(' E!o . ƒQ v.V$ C' .. - 52 ..... W6 0D . P(' E!" (5' P(' O >') O W P xŠ . P6'H C' .

C¯ F[ .

... A6S A’Q . ] O $ .. <G G" WN † $ . A¯Q ! . .. £ „6" . 9# .. -G G ƒ" Z[2 . O W : WN .....  9G 2[H " O > .S .

.Q B O œ .. ¢< A „C'o . .

.. A 2- O W œD E2# .Q B O œ 2$ † . (P O ƒ+) 2 G" 5'" ... O W . ƒ' èo TUq œD ƒ" $" „! wD ... P" œD 2 G" Q . TUq œD 2 Ð" T" F- " O W . (5' P(' O >') O W ] - . èo TUq œD 2- ! ... Z!" 9( uao T( ½$ wD ... Z< : WH . (5' P(' O >') O W ] - . ƒ< 2 (5' P(' O >') (5' P(' O >') O W Pao xri" . ! P" „(HG .... 9[G 2 Ð" - Šˆ O $ ... › ' ® WY U A " /- ! . ..

V-( P!8 . >' ! C' .? PoG #¸ 268 ... P r. . O 0D PD 0 " -`" : WH? . v'I 2 #¸ .. ... O W A-C© " .

O W G" : WH ... 9?$ O . TUq œD 2 Ð" T" O -2 ...f -N .. Ž. ƒ< 2 (5' P(' O >') O W œD 2 G" Q .

. J1. -H? 6oSV" 6oG k<6 V\ . O W : 2 G" WN † . C(D 5* . Æ À - A6(*" . . /+D ( 5< Ef" w$ 5<G WN ) !! (N ..i( Z[2 O /` : P WH " A*.. £$ œD P" [2 £-( E* 5' : (94 ) (5' P(' O >') WH ... P*" u¯ 2 0D ... + Œ 2+ i'(Cp . AC( AG` " .. (D 5¯ ..Q . J1.83 <6 -N " . ! " P ´ " $o ... 1 0 1 XY >' C : 2 G" WN . Z$ œD ƒ" u¯ " O $" . ”K' .

. 9# ... A-Q '((((HÄ *B : /UB -*" WN iH V° |'§ ! .. . .9G 9Q‚ -" : WH " W-G † . AC’$ Z Œ Å*D " PQ*D E…" „! . A-((((G Z<.  /ƒG P?$UG P+ œ? O < -('G E: F- ! p . PQ ƒ v6 !4 9[! |(" .. !!! 9QB?" Ê* AG 9( : WN ...G Ž .

 ! 5 ..US Wi? . ª - : P „'N ƒ< >' „ 'Q C' . (p '*. P?$! H V° ..I 2 . G( TY |'§ " AC’$ P E':" „! ...

N ƒV" " : „'H . <... JH' P(D .( -*Y  £?" " $ A - Ž` "-G † . -H. TY PiQ E'H6 . $ ( 94 ) 269 .... À >' . ... ¤" ( /012 " . U A " kN.US ÆG „.. WB?  < . |'Q .- -G H? -N /SVY Z[2 „6! D ... " 'L £$-V y6 'V U A ('N . 9 P6o E w< !$ : WH . 9QBG ƒ' „ e G ƒ2 O " : “ AN “ „'H ..* „N w" ` .I 2 #¸ A „'V$ ."!! 5› ÅB >' v? -f( Z" „f'6 ES 5 ? . .

. As:V |( 5] Bª " Vß Åª 9)? < A6(*" ... P kH Ã-*" vL "  . 9’U‚ Ä k'— " . kN. V\ E?? -N.. < ... (' P+.

? " kN.. 5(D E8 5›SH E6 € .. 96 Q " 9GU: " £$0" JÄ JG 9# H -N " .. Z[] rC 6 . .. 52 Œ " . V\ '? A-* 6-H.

2 4 .

E' " . 9 C'! Z- Š+ A-*" " „ *" #D 96" : ..p .. U! 4 r(8) y) #D œD Ai  J y)? vˆ? " ..L C . V" F" WCG ..

.! ˆN „_ C' . ²N . 8. " . 0A  [V ..N Žp - !4 k(! .

. 5 5’G" .. JC' .N < „6! [iV" (S  Q2 [ JC' .ˆ . >' H(+ -N 6! .. W* „6! U A JG P(G ε E! .. () JC' . ( J. (-L )N ! ! . ²N P?$ AC < œD (5' P(' O >')  .. /G" >' S( .

.? . œD (5' P(' O >') >ˆ . < 'V$ .. œD Q " 56 v.. C .. C T$H T ¡o " >' C Œ -.. J' J© G8) (5' P(' O >') . A8' ²N .. -.N" .

. τ Bi¤ G ƒ2 I '. -*" ! .. œD AQV PQ? C' . < C( PG „(HG .: P? -.N" -G . T" G" ( (5'i P(' O >') 7 ...

B¤ JG P(G >V° -N (5' P(' O >') O W " ![? ... . (5' P(' O >') (5' P(' O >') O W F$? I) [V" . -. 9C G 96$ : WN C:. (P O ƒ+) ƒ' ] .. C: 'C8 (P O ƒ+) -‚ 2° C' ....N -N ! ... › v*" 6" . œD Q2 . ]6 2-(G [Vo . 5 5 : WH? O W „G C: PQ‚ (5' P(' O >')  E6¬ ƒ' ! .. ƒV" „G : WH 2 2[Vo( (D -‚ .

Q .No ... › v*" 6" . PQ‚ |(C „G /a" u . ®_ V ƒC G : WN ..

5UV 270 (5' P(' O >') " C' .Q œD $ ^ › >ˆN . ƒC G ƒ2 ½[V" 6" : ƒ' WH " TY B} ^ " : WN ..<( .. '..No .

 † ..Q œD „. 5© E ! V\ .. " 9 6" u „6" " : ƒ' A( WH ..'N . " 60 6V" „6" " : -B WN .. C( .6 -‚ " ƒ' -§ " (5' P(' O >') ƒV † . " ƒH'V ƒH'V „`" " : WN ... . C B6 ..

(  ' £ Us– ` V° + .G" - P- JG WH( – P a ® *p 'Cp <. . Œ A2 AC(<* (5' P(' O >') ! k(! ‰6 !!4 ŠmV N k(! !! 9QB?" Ê* AG 9( : WN F[ * )N œD $6 " 9" E(: ..' .

J° : ..V- " .

N . 9 ..

 W i< . J(G ‰6 . A– A-(G A+ ŽS " .. --p P?( " .. ... (' 5(? } . G… P(' )? " oS^ ºD ØSÉ " E( |( ..¼" * 9N‚ O : U A " Pi £ Us . P(V" Po o! ... P6´ F[ . 52- F[ ^ š -6 C'N < Voi.... P?Q .. ÅL N'  F" P* J  Z I . ‰*U /SV" š ! (*" -6 € .84 ..) œD Z60 . PG 5*-C .. 2€ " .

 .C. -(' ES [ J-.

< . 9# . PGU: -..

'N œD [. -(Q PU! * PSV A< ˆ¯ F[ ... TU< -G" C ! G8) A ! N } . P‰.6 " (S 6 ]UV ! ! A . AC’$ ˆL ... 5’SV" œD 6$0" P6 A ! . - F[ ^ Ž-– " . -· ES Ž-´ 5 U A ('N < ....6 A6(*" '§ À . U A ('N 0D P6 0 ¯ 5< .. A F`Y > Ð" TN ! . ..* °H UG TC2 5] (P O ƒ+) . r" C' ...N ... . . PG ) J _ P?U? (5' P(' O >')  H : TU U) P(' WN CQ .

.. .('G °HG 5½" . 5]‚ y" .

('G 'V- J* °HG J`Y H " yY wD .. (95).. G B6 J* 5]‚ " „! D ) ABC ( 95 ) 271 .

.... C B(– . P( 9# b8' (5' P(' O >') ! . 2 Ðo! b. <G G" B(– C! 5'G B(C . Ž # (5' P(' O >') . A A Q (5' P(' O >')  C( .... ¡/H C ? 96" „C' : > G" WH iC! fG 0 . G8)  U A Q (P O ƒ+) E'I? G C ! . PG8" ÆG JG PC H .. > G"  ƒH . 9?/H C" 6" * u" ...* HG 0 ... ^ >' 2-G A* -N T" /Ä0 [2 C 52 JoG 96o< : P WH .. A6´D A/'À ! P'N < . (96) A _ 9 ½¥L .... $$ W° B „(?" -H .

S #... . .. 9[G (5' P(' O >') 5' C' .. 5 . 0A Q >So . 0A Q £? . ƒSn" F[ žŸD êE*" $" F[ ..f W} P(D /ƒQ #D .. P(' ËÄ" † œ? O -C8 . T" TN .. ....6" -Q 5!? [ o< : WN † .

.Q $" ..

..Q ƒSY wD O . '] Bp 5›'N " .. ^ 5›'N O . E'I? G C : 5 .. AN" ƒS" u< . -G " .

Q œD AN" .

.n !c "{ (97 ) 5 ¤ . A* : . 9'N [2 Wo -*" 0 " " „! -H : – Af “ 2 G" .. V° T (P O ƒ+) >' 9* „" ...G -" : U A ’N ... . (5' P(' O >')  Wo . Ò. 2-G 7-L [› %-¯ ! . . >' / [2 E'I? G C a C' (5' P(' O >') O W C'<G Ÿ " E*" O : WH .. (H T 9..

(H T ®. 5' ..N" (5' P(' O >' ) WH .. ƒ. P'N A)V O 0D PD 0 : WN .. ! -*Y AG ! . G8) (V ! ... C' AV „( P ¯ ! P6" Q- .. PGH P¯ ZG" ! ..G -" .

P(' (P O ƒ+) C' E'N ´q O . < . . .G ....

. (5' P(' O >') O W œD ... vL A *G T œD . £'À - P6" >' F$ œD ZG P(' ÆG W* .V$" .. P(G" „(G ÅV .

. $ ( 96 ) DL/ ( 97 ) 272 . '(((: )N P „')* . Ê* .

9# P -H .. C 52 .. PG8" >' 2šH  < ! C( (5' P(' O >') ... A PG8" JG A Q (5' P(' O >') (5' P(' O >') ... Cp P(' „B6" #D .

f .{ . Á iÁ<c Ý 5¿ ¿ C¿ z'Á ¿Á 5Ï  (z!BÁ ¿Á Pc ?cÁ° 5Ï  (Ï '{ Á n'Ï Á 5Ï ¿ Ï È A¿Á J Á È(ÈonÝ ƒc 7 { Á GÁ Fc[ž Á 2¿ " : "H 2 "J é Âê Wé {'+ Á ƒc.

" 5¿ (c<8 Á Ý B¿ ÂBÁ Ý Á 2¿ Á 5Ï Â GÂ nH8 Á 'Ý Á xC{ 5Ï ¿ Ï c Á ÂVÁ °Á" : "N C' 4 O W /012 : G8) ..n Ï N{ c ¿6{! ÂDÁ { CÁ <Ý 8 c Ý Á .

(5' P(' O >')  „< 4 O W /012 ..Q WN . W1 ..

? .Q $o .. ‰6 Q !" H'S(..85 .. (98) /012 WQ P . G ‰ *" W/. 5f`.... P(' $ 5' 4 O W /012 . C0 . /ƒ ... $o ..' . P!G < ˆG .. C' œD (5' P(' O >')  „..  - ´q ! : WN P(' Z- + † .

. 5 $*" . 5›[§ ...G < ˆG .[… G0 . 5›[§ £? " C! ... 5›'N E ! . ..[Q .

. |· P? C ? $<? 0 ... 2B6 " 'Q PN . A ! 5'< 0 ÆG . Z( P" 0D P £8 0 P" .[… k’S' < '(Cp 7$*Y !! ... ... Cf. 5(D C0 " C! .[p /-] : 2 9 5'<?" " 9" C . 56 0 .. 5 iG A6(*" PC £8 -N 56 .

[p /-] ´ P6Y  (-? $ |~  !" ˆ* P6" JC. ..G !! TU<G .. -*" uÄ-* .. P¯ 9# !4 #. F-? . P f} 6o .

$- P C0 .G .. $ ( 98 ) 273 .

9 „N )HG P- JG „C'<? #D ..!!... C0 : JÄ JG N . PG /ƒ` Ÿ N Aˆ" 6" : WN ]" 9:N .

..Q .

. .6 .. r(8 . r(8 : U A ’N 9:N .. U A ('N „< ( . 9)N „Cf 6 #¸ .C!" Ê* ¥ P : WH 2 Ÿ „N ® )H |.... „2# # u6" .

f . ..

. (6<0 .YG E' P' F- " . P(Q P. ....f : U A ’N 9:H( ¥) † . w "H " E< . A A(´ „...?2 ‚Q Å— -N ... „< ( . ‰6 ƒV" : P WH . WY [2 .' . 5 " P %-8? „6" ! !! P( $Q.

. P ¶ AC’$ AŒ < /012 F" ..... 9(D ‰ vG P(( B! -N %-8? 96" -… . C0 9'C( .` m5ˆ ? . AH P" B ? Pi6" 9i`" 0 4. Af P(. E(f : $$ } . P?BG Ž.’ As(` . VY !! ¯ .... PiG} ? ... 5 ? . P 7-L £" •'? .. 5 C0G . 7 " . O 8 ..? ..

[Q #D  ƒ! . AC’$ AÄ-8 ..G .. . ¼ ¥ JG .'N ... ¯ 5a¸G eH < 0 .

.. 5'< .H ! . 5'< AC’$ .... P -* C Œ P6¯ (’ˆ. H G. PQ‚ 0D . i . A6 AHS ¡" À ‚ - -*" " !#" . 5'< P?$ >' .. Q +© .. >' P6 ! . 5'< . 5'< ....

G .. )N " A -* C $< 0 .. AC’$ „( .. 9# E œD P " $ P [ ! „6! . ?   P?+© -*D œD A P 8S) " H .. ƒ2 0D P6*-´ P6< ..

- -*Y +© : WN [i2 œD C i šQ 5'! . ( . [. 6 .. - .. +ª ..Œ 2Cp „6! . -(.N . P?( P „! .... P?+© "-G ƒ< >' ¼ e 2 . .! ! 4 u(H? : A ] WN 4 " œD : „N ... -f .

...V$ . P6¬ ( „! PQ‚ „'N" .. Jf ) ! . +ª „6 274 . Žf 6 e P?( œD ÅV .. / 5 N œD ƒ2 „'V$ !. f „6! ¢" - PQ‚ Ê* ..

6 WN" 6" . W¼ ..  ] - 4 +ª < .... +ª 6" . ¤‚ A 5'< "-G . Ä1 '(¼ „6! : „H . 5'<? À !" C ( . A ! P6" ) a k+ ... P? ? Af : WN ... PU! !" : ƒ'Q W: ƒ . J6#" A-* AC 9 . °°° : „H .. ¤‚ : „N .. 6" : “ A( – WH .. ..... -f . #D ..4 +ª 9" : ]o † .  œD C0 .

. $. E'H S P " ....< ! .6 P6G[< . Pi .. )6q >' 9 .. .. $- ! ..[! 2!  G . 7-8' P© -` ..Q O " >  ÆG . ‰*U TU< >' 9 ! Ê* .6 $ . (5' P(' O >') . * " ¶ P6" `" } . U A ('N JC' .

..’" (5' P(' O >') P6" ( . 8 . · ð . $C+ Pa .. ÅU ESG 5' P 5(<* 2 .

Q < œD T-N TY T . · " . " O . a eV C' 4 F- >' P(.. · /Q : (5' P(' O >') O W H ..< /.

 4 .

.. „) . O D .Q [2 " : $C+ WH .. P?-N PQU 5'< .. /` F- >' ƒ. P(H C' # œD „) F-?" .. Ž Z[2 >N" wD ... -C© : $C+ WN . (5' P(' O >') O W >' P- 9p" 5' .

Q . P(D „) (5' P(' O >')  !! p X Pp( /Q ! . (5' P(' O >')  ... 5'< £# ..

PU! $C+ >6 #D Ê* U . (5' P(' O >') PC<*" Z°°° .Q TU! œD „) 4 ...

'ˆ P .

.ˆ U O Z- .. O -CL D : /-2 . P( 6 Z-C€ .

P(' (5' P(' O >') 2$o .. /012 9?C'! ƒ' -" : WN $C+ Æ.. P 9` 0 Z-* O 0D PD 0 " -`" .<G (5' P(' O >') WN .... P F$2 .6 . iC'< /012 .

 „a C ³ / WN ³ 8 WN ³ < WN „a -H O : $C+ WH .Ä '— $C+ [V" .< . 8 6 I'G -H' . TUq >' 9G" £- 5' " -i`" O 0D PiD 0 " -`" : $$ . P Z- A-C© .... Z- 275 (5' P(' O >')  e ..

ƒN >' : $C+ WH :... A` PN - P " (5' P(' O >') 5' .. „)6" . A($ A$2 PN œD E2# † . V° A(* JQL ... A(* Jp E(SH! 9Q GG ... AG 9" B2 .. A2 AC < #D .4 TUq œD 52-? F" 4 9N >' : P WH .

..... 9 5'< C( 9# Ä" œD ‰6 .? .. 5 . EfG J. 9(D P'HG . 9_ . A ! " A I ! / .

..6 ƒH . G s0 © JG 5'… .H .. 9(' Z‰6 B! P6" -f ..86 " ÆIG P(' 9 . ”K` JG 9(G L -* < „ 'Q 96" 2- A ![? 0" .. A" EˆŒ iY „i.. f(6 .? -N C(D ‰? „6" – ? (ˆN < -N – JÄ JG . V\ œD C0 G . L ..

2-G P* C ..)* 0A -Q ![? 9' " .

! .

N. L H?D T- 9# K) œD ‰ ..H .  C} (D ÆG ..[Q E6 € #D .... ( ¤ .? † .6 † . P( y) € 0 kN} 5N.

.p - -f .. PˆN (' ˆ " .. A U A Q -) F[! ª ® K) 9[! . P'Q + Z- +} u " ƒI .

N ½Ä N .

. › v' " - ® i ¯ 0 " (V 2$I " . .o Z‰G )8.

. P-N (' „ ..N K) œD ‰6 K P-N " $" #D † .. PG F (' P'Q . W$ .

N Z K . TU< 9(' ..

$C© Œ " W-Q " * WV- .. S .. Œ 0$· L %90  !" " uH? 9' ..(:" -(.. -iN i(¯oG Y [V .6 . 9$Q " -*" 9(' X #D EˆI? 0 . -N W-p E… W8 5]G 9 .

/-› kN. U A Q < . . . 5" uQ*" #. I) K) 0D B½ 0 Ž ..[? 0 S . X.G 9 ...H? 0 . . (6 <... -)H # ..6 .

- ²N „ˆH6 -G ..? . . . A_ < œD 276 (5' P(' O >')  T-N ...

WH' - " ...

 AN WB6 < œD . TU U) P('  .. ²N P ƒC " O $ -N ... (5' P(' O >') ! .N ... 5I( .

PG C " . iVY i f Pi ...6 (... /ƒG ²N 5'? .N" C' ... G" . A¥V -§ . TU U) P('  ( WB6 ® '(' 9'? ÅK . N Q 6! 5< .

. ²N >' I( r) EN ..2 ‰ . TU U) P('  .

Q Zo ( Z?o " .

. HG F" < . 9# . (5' P(' O >') (P O ƒ+) " C' O W ...N .

V$ s O ! ²N Ž : WN ... [2 5‰" .L ¤ BV O Z[2 : P* WH ..... › ƒ´ >ˆ : WH .. TH . 2< ¢ 6 Z[2 <? " .. P #o . PG8" (. 2- V° œD ²N £U] P6D . JC' ..H . . TU U) P('  #o ... /ˆ( (5' P(' O >') O W 'IG >' E! ... /012 ? . G" 4. 6 œD ‰ . . A< 0 eN A6 6 '('! „" ..

'I >'  C( . ..N" W#" BV : WN . J1..

PG8" (..(V 5(' „ˆN -N . G" .. k'V E! . ÐoG #D .. AB (.

 ..'V 1.. 5.No . JB P6 PG8" .

. ÐoG   . (5' P(' O >') O W œD .. (.Q .

JC' ... (' " .f 4 [2 : N ... TU U) P('  P1 " . 6 G C'! . (5' P(' O >') (5' P(' O >') O W 'IG >' . O W 'IG " #¸ (5' P(' O >') O W 5 : N .. ..

. ›   4 [2 : WH (P O ƒ+) .. G" " C' . " y— .. G" : WN G Ž .. G- Bf >' (. - 0 -H IG 9 <" F[ O -CL . ÐY S... 5(D TN . PC 277 . ! O - (.. (.N -*" P'H( .S^ G C G Ê* .

œD .

(5' P(' O >') (5' P(' O >')  + O W >' .i C' .... - C E2# † . (5' P(' O >') O W € .. PH Ê* . G-G   ... A 'I  58N . ..

. C P(' .V- .

. 4 PH . G" [2 . (. - 0 -H IG P O <" -N .+Ò u- ..V- ... O W : WH .

.. P?Q" -N wD . O W : WH .. P6#" P(Q .Q .

P6o` C !" C' : WN P(D „.. P"G [Vo .... (5' P(' O >' ) O W œD |'Q † . † ..Q . PH .. P( 52 F[ WL E 0 W-Q . „'N . E! G F- uG WQ ! " O ! C U A .. [2 o  ÌH Q. y - uG WQ P6" „ -N 9< .+ . -’. O W $$ C .. 9GN ! F" .. [2 „'N ...

.V-( P6" C !! PC U 52 Π " PUD EΠE! uG ! .  U A : /-2 .. U A .

.<G C WN ! 5'" . .S^ Ð" TUD ŸD E*" ! . 9UD " „ -N wY . „< 9# (P O ƒ+) a C' 5'? ..S^ TUD (5' P(' O >') O W œD E*" ! .. „C'" T 9Uq O ..

2 !4 ®(6 5? .

2 !!4 -)H? # : WH( . !4 'N ... 9# . L >6 !4 ('H ? #.. 5(G S( àB " " 6! A(¼ 5 .. Z-B P'(S " C <D ! P6" .

... '(' 9'? 8( (... >' -G P(' . U)' 5 /- a -N 5¢D : WN . PC(V œD . PG u?o „8" #¸ 9'* œD  PG E2# : (5' P(' O >') WH . P!G ! 52° . . yV . PG E2[ . C „< . U) ˆ* C' (5' P(' O >') O W œD PG ƒˆC( . Z$f G -f .H U! ........ /ƒG P( ε  o " ‰ kN (. G" r" C' .. U)' 8§ " .. G" . Z- 4 5]G : ' WN ... S WC  .

N" 4 Z' 0D /ƒG 52o  : WH 278 .

(. TS £G 52" O . Z:Y .. G" 9¯ : (5' P(' O >') WH ! 9'" 9!" 9C'*" ƒ" „6" ÐoG : (.. ¸ O Z[2 " 4 9H .ˆ? " .  : (... G" WH .. (5' P(' O >') O W œD PG -Œ .. G" 9¯ " ! 9'" 9!" 9C'*" ! ƒ" „6" ÐoG : WH !As(` u ˌY Z Œ PÕ D O Ÿ ! " „ -H O 4 O W w" 5'? " 9 o " (. '('! „" . 56 : WN ! )(N  ! 9' 0 .. G" WH ! As(` \ Ê* |. U) „ˆH6 C' : WN (5' P(' O >' ) Z° C' 4 O 0D PD 0 P6" 5'? " 9 o " ..

. -`" : WN † U A ('N „< ..N O W -C© " . O 0D PD 0 " -` 5'" 9¯ : P WH . AC(‰ A .... TU U) P('   . As(` P .

Q K. E¯ .

.Q (. G" D . " ° (. Ð" $ . O W : WH ..

(5' P(' O >') O W F- JG (5' P(' O >') (P O ƒ+) WH : (. 56 " : .V$ .. P >ˆ ! À P(D [ . G" WH (.... A?(G" . G" -6o .

¤" T wD £C -C© .

(V U .

< F-2" F-2" J* w" [ u6 ƒ .(V E'I P'( 5' " L ð-.6 Œ $2 w-2 $S .

! $: O -C© A-2Q o6" -" Z-i Z-(G -C© E 6" D >$" (5' P(' O >') O W . $S ..+ .

. u6 : WN J* P6D .! $: O .

" $S .(H ..

! u?$: „6" " : WN . U A " W-p ... < .

. W-p - )? " /![ |( 279 .V-? 0 " /![ ºD .

. :H 7-L >' X0G ÆG Wf 9# . ( .. B(C >' 5-? " ..$\G 5$o? (¼ ŽUD (S ? . : PHG AC’$ (' -6- " Æ '_ ® ‰ '* ‚f6 $ . ‰6 þ? $ 5'<.87 .. [! >' $ X. X. J+... “ WH C! – +L „(.. - . >' U) È$" .. -) Œ 5(H .... € (' E§ # . [2 9$ ... -. . >' vS SN .  ' P(§ ÆG >' ÆG - Œ  !" W-Q 9# - ( . [i! '.

 " V\ >' E§ 78G .G Z'.

P(' X0 V\ ..iG" 5(i' v'I? " 9(' ƒI .6 " ..I6 0 " /SVY '? - ƒI 6" u" . P'.

. PG C'< " .f -N EŒ /ƒG 5'<? " -? - .

N 5›I › .

B? .

2*S " .G ..

N 5's" ( 5(… -H} X0 . P+G Z " ..

[! C(G .GY v'I " U A  ¯ ÆG " ki(! ..N X.Í œD U¤ Ê* -` $‚ Ãf` i2 U . $iN S© JÄ JG 2° )V Ä$* 5'< |'¶ |'Q  ! AK(` " !#" . >' ... : .

. r(8 56 : WH )H A! – Ä  – J p -*" B. %-_ .H .)* ..

? ![ "-G .. ØSK. : /-2 .(.

<G WN 9– P< . f. 0 : WN 4 Ä$L ˆ* .. $< PG wo! «( P(D „.

2 „6" 0 : WN 4 2ˆ* À -*" 9Ä-* .

 : WN 0 : WN 4 v(H8 +© >' „': .

P+ . E(: : WN «( Ž 2- . : WN !! /ƒ` F-? 0 „6" uG[<? k(! ....

GY › v'I -H ![ " $ X P6" ... . . + " .[<G kN.N P?-H ufo i ÅiK' W¶ P*) < .. P* >' .

9[ PG8" P " $" .. ˆ* D 5¢" -!o? ..K. -G PG8" (5' P(' O >') . › H6 -H} T-H6 " /(`" H6 " -6 - Å€ A6(*" 8 . Åi^ - 0 ( /UH ÆG ! .. !. P(' 522!" 5N < (5' P(' O >')  5' H( P6" 5' P< . JC' C' WN 5 H ' !... 5›  WH ²N „QV ..N C' 280 . 5'N 52 " . -( ε . .N J...

... £6 6VD 6/G" 6/G° ..'N " „i -N wD : WN PG8" (5'i P(' O >') TN . P'H U 5`2 uG A-*" 5< ƒH C : WN † .. -H Z[2 >6 .!4 [G /012 Ë #. E'S... 9# >' G8) >ˆC . !! GL QV 52 5'H6 0 k(! : W1 ÆG ... 9[G 5 ¶ Ä-8 š-G . P(Q !# † +0 › W‚" -H T-H . HG 5] Q* 0 A2! QV" -N 52 Œ 5`2 uG 0A Q .. P'H U -" G %L G T2 G FK G" ƒH (5' P(' O >') O W 5 . 2< ÅV ºD P6¸ .. - G ƒH . P'H U .

...ˆ" ) : ”.... (P O ƒ+) A-(` C( T . 9# .. k( G PH . PG 5'<? >' . .. AC' |(" .. Æ.’V W‚" 0 . $ u 2.. ( ! k( G O W 5 PQ ..* G" " : WH C œD „.. (5' P(' O >') (5' P(' O >') WN O W " $ k(! . v6 -H O . (P O ƒ+) ..* G" : WN Ž) .H6" : (G G G ...[* G" T- .[* G" WH ..6 .+Ò u$ O W : WN .<? " 0D A. " ”. [s „'N ® C'< 9'? »G 6" . k( G PCLY P(H s O . .* ÐoG (5' P(' O >' ) (5' P(' O >') O W C'< „I' O W P( w! T WY P6D O : C WN . ”.

8()6 ! 9G " .H ..

N 5› x-I? A(!# ! !!. TU P(' k )N As(` X Š .88 . X? 0 .. L  5'< ! A+© " !#" . ‰6 ....

¤" w" wD V\ WN A~ )" w" wD Ã-*" WN ( f P .

V$ ) œ? PN œD .

 C' .. ( P S .

!o? ABV ƒ" : 5]o † +L .

o .

 T" k .Q 4 (. V\ ..

N .

V$ C" !4 ( f P .

V$ 281 .

0 : V° Ž) . k : 52-*" Ž) .. 0 . (... k . .... k ..

. 0 .? .. ƒY +.. |V 5'<? . eI' .. 9# -)N +ª " - ... 52Q .. 0 : 7Ä v'S6 !! ÆG 'V$ : WN G >![ . + Ê* .G .. ƒˆ´ „N .

o .

.t 5] `" . ˆ G 5 G † !4 yU^ [2 .f : WN Y Æ.

! o . v8 ? .

2 !! P'N 'V$ " 5'N .

As(` )H Ä1? .. (<¯ )N A C8 52-*" <( . /ƒ` ..V$ !! '<. U A 0 /(`" >' X0G 7-L P(' - . iH i >' + <G V\ >' /UHÄ <6 ! (*" 6" -Q N „'o? . X } oQ... † .

. .! >' X? U A (HÄ <? 0 .. 56 U A f i ! P6" - . / U) -f .

: A.: ! . G  U A . |'f . P...'V kN ..6" y: >' ÆN -N ! .. U) 5N" : P? (I? 0A © WN † .V$ ... ÆG P . U) Nq /ƒ· Tq Vo? . AG2 œ † ..N ! E2[( P6Y U A f $ ! : ’Ä" WN )H J p -*" ![ |'¶ 2-G „ 'Q wY ºD P)iN P(' - " . U) 5(H( Aˆ26 £_ Ê* 9# C $! C #1. Z-(G P... " . A. Jo. PS Z$" u< . € PQ? A# 9[G Š+ C' . $ IY ƒV" " !#" C i k(+ A ! AK(` ! #1...

.2 8 . “ & .

. ! XU  é $ U )H Ä1 Œ '. „< w Ä» ... - .* >' H? 0 /8 X oG 5' _ P(G" 8 œD . U A " Pà Œ „6" /ƒ` >' X? -N A6(*" . X" . " T" . T'? „6" A[ P ...

(S $‚ ! „i. P · (  2 #¸ ... r)6 >' A)* A..' [iV" . Z-) 78 ... ) [2 " _ ..' 0 . (GŒ wŒY A( A? C PG #¸ `D - A kN . P?Q$ >'" œD [.. . EH -( a" Ê* .  $‚ -N * #D „.

P[  Æ.Q < ..V œD .

ˆ * .Q £# P " W¯ P?( P >' .

$ 0 282 . P* C F- 0  C  Pf 6 - P6" - .Q ...

... Ef $$‚ . (Cp > . /ˆV `q /+" ... PQ 6Q >' P?Œ W-" F[ v’ PQ J " $‚ W* !! Aˆ" Wé )G 0 !! wŒY C °H œD C " W-G s(] Z[› ”K` .!! PQ Җ P(L #¸ Z° -Q -G .. Q* P F( WB6 . !$ - .

Q kN . Z/ ƒ´ ..

f .

.. #¸ ƒ´ 2 P'o  Z/ P?( $‚ kN" !! ’f 'G \ ÅK( WB6 P " ..Q 8 >' $‚ m" . )N . P'N œD „HG ? !! (UD '¶ Z- #¸ . P(+ Җ (8' .

ƒV" : kS'G F$ [V" ..Q ÅV ... P(2 .. $‚ ¥) .. „8a .' . „.

..' . ! P?( . „. P(2 ....Q P(' $ . a .. P(2 : P? .. ƒV" . „8a .

Q .

... 9- O .. . C ? . P(D . ƒV" : WN .

. A-Q •B )G ` [.N" EˆŒ -N $‚ WB6 . .

I` . P?( ..

I` 5 G P(D .

. $‚  !4 ¾ Œ" C ? °N . 9(' T* ƒV" : WN .. „f‚" .... P G -B . £-* a wŒY C ? -? ..  >'oG wŒY .Q ‰6 C i? W-G .

Q .

f .. mC¯ PQ . PC ( P?  ..

.. P(6#" œD P-(G .Q . !" $‚ Ä . Cˆ.

.Q . -L [2 œD .

 Y " .

a" 0 5" ..Q " C' : P N W" >' .< P(Q A I A$ ÅV" † !! -? E! U A ˆ .

.. 5!‘ .Q 6" . N- .. ª .. 9?$1? 9'f E'I? 0 P6 " 0A f 6q !" : œ? O WN .

.89 . ': . Æ œD  Us ..N .

 s(½ œD Å_ < 'S .N P . 'S T [2 Pi! Z$Q >' /  As(` 9Q* .'S.. (. G<.

Q* P E'S? uŒ œD E<? " $" ' .N E<? " E .... 9Q‚ – } F- – " 9(V" " 9(G" Q* $" P' 283 ... K' P© . -H} 'N T-H? " E . 9Q* E<? 9# -G † .

. /-Œ G$o œD 9’N-" A. £-i . „( Ø(½ TS - 9Q‚ ¥É " $" ." Ei ...6 $ ' .

C '!o " .

.QY 5½$ #D *. ƒ’N-" (¼ . [[ 9: *)G . 9# ..

C' " Q ! . (5' P(' O >' ) T!Y   "N -N .. v " PG oQ.. A: J'C? 9(' . 5’I Š .. 6U . .. «S.. 5'?N ..G . PI' . ?o( WQ F- ..'Y [2 . >N" „'!" -H !! JN-)? .:Y / (5' P(' O >') (5' P(' O >') (5' P(' O >') P(6 O ) O W œD 5ˆG .. . 5S.. $N 6" .. 5(D ÅK ... /-IG FVo? 0 . . .. 9# >' W- . 5(' . ¼ „¼ -N ‚2 " ... £- ‚QD E'S? " $" P' . ¥t £G" " 9" ¥É " . 9( : 9(f Z$-D /Ä" ƒ6 ... 6pG W‚6 2 .. ... ‚2 $ AN ZI + -N (5' P(' O >')  ! .. G : WH . G . < W. A-Œ ƒ -I? P „'N '· . ... A-G" 9: ['! [ „N# . 6U : 9(G „'V$ #D 9V  *" . «S.. . 2B6 œD 2- 96" ‰? ƒ2 ........ ..N WH? /Q Ÿ AH- * „" *)G . /N-iY ÆG P - !!....

No O W .

. 5]Q .Q .

N .

. 9'. 5..... [.N -N : WH $ G 2‚ 5(SV 5 TH . ¹ Ð" G0 8' 6" . 9?0V  ’‰L ºD O W .S 5½-’ 6Q . 9 G" F[ .. 9+* . G C " ..< ! ¡U .

 C G" † : WH o6" † .<.! D /0° < 6D V- T( [2 -G 6- 284 . V O W „6" T! O W (' ‰6 ZQ6 /. J. 96¸ +? „! -N 6 >' - ˆ© Z1'– £ #D P6 „` C! '… 0 2‚ 6¸ v ..

.$" -N %-8 . (5' P(' O >')  -. 5¢" 0 . O . 5'?H " O W ... 5(G P(G E! Ê* P(' L" .... -*oG -f ? " $" #D .. ..... 6-2 .. `Y TU< œD of'? W" .. (99) "A N{ -Á  Á 5Ï !n Áf Ï 6Á F Ï -Á Á Á (Ï GÁ ¿È-H{ { W{ ¿x 5¿ ¿(Ï QÁ Á6 {#D ¿Á ° Á c[ž Áê"{ Á ": WH . P6 E'S? " . ²N „V .. J1.. „6! .? 0 . C - . y( P'.

N" .. (5' P(' O >')  $! .. " /i` i . WH' kN .

V$ Z- -C© -H .

V- " .

.’H /` P6" . .. .. E! . (-L r' ! .

V$ 52- ²N -H .

Z- -C© -H ..V- .

.V-6 € : N BV „Ä . 52- ²N -H .

WN /$ J(L [2 JG ! .. < EN 2 .... ²N 6q ': . BV >' <G G EÄ . (5' P(' O >')  5] )( /ƒG 52() " V 5< . A` (6C "  € . BV >' ²N (I+ -` .V-6 € : N <G G „Ä? .. (-L 6-2 >ˆ C' . -*" 6 ...... ? P WH /} U A ( .

.. BV „B. 5# 5’ 6 5]Q .. ŽU <G 5(' 526o .(' [2 -C© G 5' : ²N „H . . 5 52'?N ..

N .

. PHG ..N .2 . Z G E! . ²N - ..

* .. G C 2 5 .

.. œD .. -. (5' P(' O >' ) O W >' T-N Ê* ... AG< AG) .. / vS Ä" P(' .Q " C' . -f . AB 'V- .

.. -'?Y (G" P(G" k'* A- ! A-Ý 5! -N - B6 5' C'" „ï -G" A)6 O W )6 $- ?o O $ $ .N" † : WH . ( 12 ) 7€ :EJ 285 ( 99 ) . (5' P(' O >') O W F- JG kN A-C© -`6 wD .

V C( D -GB F§ 8! v'( -. £.$… -N O W 5( -G? PQ A. 9N ( ˆjH6 A- /-! Ÿ 'Q -*"$" „ " C‚ A$- .'V" AN D -!1.

TU< [2 (5' P(' O >')  a C' . A . ²N œD ¥^ . EˆŒ . WH <( " C' 0 52 . .. " G C )6 " : WN . TN † ..N" W#" 5 -f2 ?G 6(G 52 -f A! 6'N ..... WH' ÅK' BfG " . Æ....6 .. Bf B.. Ê* Z¥V ²N >' ƒC " O Wo .. /- .

)( . -B -H - 5!/Q (5' P(' O >') (5' P(' O >') O W œD V° BV . . PQG ¥— " (5' P(' O >') ƒV -N . 56(^ ²N >' PˆŒ -` -N . . 52$UG 5I -N (.... " -...6 . ÐoG 5<6o! : WH Bf < ..(5' P(' O >') O W .

.N" † O W >' -N Ê* . /N G .

.-G 5( . 5(' <G uG ²N 2‰ . 5(D P .. " -' N. 5 E(" } Z¥Vo ²iN 5i'? " ƒV . Q " : 5] WN .... )G (5' P(' O >')  52- .

.... G (.. . . -. P 52¥t . 52$ œD JQ )6 (5' P(' O >') (5' P(' O >') O W œD ²N P G -N . 5'?H . G" H' .N . „'N" " : WH . -B -H - O W - ... ' PI'G < " 2 -N ..

U A -G (.. G" ƒH C' 4 .N" < " ƒV .

-G . F$ [2 SG ..

* [2 BV  : .

-G WH . (. G" „< 286 ..

. C 6 P( " .. . Z-(G P.5' .. 2G [Vo .

-G N6 £¥ œD (. G" .

..N".

-G Z‚Q C' A-C© .

. G" >ˆ † (5' P(' O >') O W Å‚ (* T" PG „(G œD PQ ... (. G" WH . .... -. C 6 5›$ CS [ 5 . -.-G /Q -H OG k'*" : (. .G „6! N " . .

P_ P?S ... (5' P(' O >') O W Ì >' |'f( . Ê* .

N" .

(5' P(' O >') O W Ì 2 . 6$‚ -H $-` -C© : WH . -. |‘ £ „6" (5' P(' O >') . Ì... [2 Ð „Œ" F$" (G : WH . P` >' |'… " E*" 5' ....V$ C' 4 u PG „Œ " .

G : „H ! ` F-G 9G" -H O (G : WN . Ef O W œD (.. G" >ˆ † !4 5<'N %-* ! .

..` : WH <G G" >?" -iQ O 6" " .. O PH'Vo A--Q .'* ! .`" 6" : . ƒN u " .. 5<(' Y 5<'?H? [ O W - 5< .. (... -.. (5' P(' O >') (5' P(' O >')  P „< O W - ÅK .. -H $-§ " ... P A-*" " 0 . W-6 0 I6 0 (-L T 8' 6- >' € ! O # : WN (5' P(' O >') O W . -C© - Ÿ . O >') (5'i P(' O >') O W Q FQ : <G G" WH ... (.S^ G C >?o .S^ G C WH . PC'< .. P(§ 0 (5' P(' O >') WH . G" P(' < .2 4 „-N 9[ : .. G" ÅK 4 (5' P(' . . -B .

. G" ÅK >') O W >' . 5cSn ºo< .. A` 5* F# „BQ : WH 2 (.. : P WH .. G" a C' . I? .. ƒ' >' ... . O PSH A P ! ! O P' U ASH P ! . 9# (.G .

V$ 52- À |s C' (5' P(' O >') (5' P(' O >') O W œD Ÿ ... ¬ (5' P(' O „ -N wD G r : u .6 287 . (. 9 .. ƒ . G" : ƒ' P WH .. ] vS 0 .8" -*" |( P6D .` .. 9? JG Qo . ²N -( „6" ... 9+oG vL †.6 . A 6 Ð 5›N" „6" ƒ' O W . Z$" D -*" P -*" (S 0 F" ... " .... 2¥!" .

<G „sQ . Z" F" 2 < .. (. < œD v'S6 Z G E! † 4 £/ : N ²N >' T-N " C' 4 - " -C© .... Ž † -. G" WN ... JG Q" -N wD 0" . G" ÅK . 0 : WN .— " " O 0 .  œD (... JG Q" -N wD " : WH -f . -*" w.. G" TH . As(` u uI 9# ? " : (.

TH J" P?-Q A(' „sQ † 4 0 T" As(` uI .. A V P( -Q O 8N Ð" G „sQ † . ƒ' è" -H O 0 : WN ... As(` ƒ' $ O . P 5 :" 5(' 9'...2 .- -" P?-Q C „sQ † . PC'< A-C© „sQ -H . AN „" C PG8" „? -N ...

„'. JG Q" " w" : WN 4 -C© 9# ‚Q" .. P oG ƒ' `" -N 4 £" #} : N .2 F$" O ..

. 0 : WN .. 9G E " >' .2 : N .. „'N  uI C .

.Q £$‚ 9¯ : N . 9# Œ -Q O 0 : WH : „H 7-L Ä-8 P?" >' .

V$ .. A_ < œD . t „sQ C ! TN - O 98N . (5' P(' O >') O W ... (. G" 5Œ ..

N" † . UG ... 5¿ . `qG .

 >' AˆG A$ " /8 “ G<.N -(Q µˆ. AC’$ rf? " AC |( .É . Å_ < CH' . . -( “ P* ƒ´ - ! 288 .90 Z‰? ? r P(...

N? : Po P* œD - „.. . ? !4 [2 . !! B Z[2 : P* WH ...Œ ..

H6 E(: : - WN . -!o6 . GN !! ..Œ O .. !" !" ‰ B! UQ ....Œ C" F[ " A8+ ! . ƒV" : - WN ‚‚‚‚Bi : WN TB* . ..G : - WN . B : 9 WN" : P* WN .. B u .

: .. ¥!" O : - Ž) 4 )H Z[2 $" #.<G P" P* B2 . AC  r')? . !" GN .. - „< !! : . . . .. Bi : P* WH...Œ „"" .I . >ˆ C( „-H? ® . S C›NG . Z[2 " : JG" " ..Œ ..... 8.

QY ½$" .. 9 .

.. 0 P „ C ÆG " >H 9# < 5 i " P N? „6" .. | 96o! . 9G(Ä .

¼" O /` : „'H .. rC' P „ ' 0 . ..

.. 9# .. AB` 9(D ‰ ºD . E(: : WH . E(: ..i… 0 .

9. 0 P6¸ .  ...S >' £< ..

9$ kK ? <*+ P .. P?¥V T- >' W-? ® ¶  9# € .

 . $G <6 ƒ<8( .. U A ...

.. C· ' ´ 0 5¢" 5'  ( Z[2 „Q #D /S iG . . Z[2 „GQ -H . F$0" ..8" . P' !!4 98ˆ >' 9 ...G .6 )I? 0 ..... E(Q" ] „" . E(: : WH( . ( p QY k'Í GQ . ('< F- ...U: . /(!#" .. ƒ .... AI A! . Q‚ – -N ® ". (' E . 2Ä° „" . C! .  2Ä° „" ƒ .G GQ O 56 .

..G . )VG 4 (I $Q „6" . r6 9 wD O .

91 . A8+ ZÄo? ! .2 \ "-G U A SG ! .  . ˆL JG BB - ! ....

  $ „(H" w" !#" 289 .

.. $ $` .

ˆL œD ‰6 C' . V" ˆ_ #. $ ƒ2 (' .... .. V"  .6 - „(H" G 2-G !! ! P .... BB - : Po . N.! E< P‰*0 . A6Q PG „( P?[V" . U)' #" . !! Ef u<'– -(o w" 5'? „6" .? .6 TU< -(o w" 5' 2 V" 2ˆ¯ #. ÄU - T" „ˆ WY k) |'§ BB - #¸ ..

 . HG -  PC'? v:" 6" #¸ 9# <. P . ` [ 9'?  I? „6" BB - : Ÿ H ƒ’U‚ Ð8" D O !! Š-)? : Ÿ WH -(!o V" - ˆ*Y „sf .)8 ® $ !! HG ![.6 ƒ2 9- JG ® ![.. .. °°°\ "-G U A SG < (I A$Q „! #D 290 . ? u !! . As(` -(...  PC'? . !! ...6 TU< .6 .