You are on page 1of 290

‫ِ‬

‫ِ‬
‫اــــ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ــ ـ

ـ

‫َ‬
‫ 

 


‬

‫*)(' &‪  !" !# $ %‬‬

‫ ‪  . /‬‬ ‫‪1‬‬ .

………………………………………..15 39…………………………….6 15…………………………….........………………………………………......8 22……………………………..… /H...7 20…………………………………………………………………........!! 6(L.............+........... -(..…………………………………………………………….........9 23…………………………….......( *"..4 12……………………………....13 35.11 29………………………………………………………………….....16 42.… 9(C.....'N E < H: 100..: ...… ..… J.. .......G C .…………………………………..… / .10 26…………………………………………………………………………… I).......!! E................ =' >' 9? 0 ..……………………………… .12 31……………………………....4..... 5………………………………... ....4 5' # ...... 5RS .K.........4 9(D E*" F" ..………………………………………..3 10…………................………………………….....< ...............……………………………….....................6 : ..... -(.....1 7……………………………….2 8……………………………………………………………….. 786 #....……………………………….…………………………………………......… O PQ .........5 13………………………………………………………………………… AB(C ! .. 9 ..  /012 .....14 37…………………………….. .. ...

.………………………………4 .26 89…………………………………………………………………………..A*.28 95……………………………………………………………… 9( 0 C( .18 56.…………………………...24 85………………………………………………………….. ? #.… XY $C! .(S !. .……………………………………… (+ #".… eH WCf' Ag *hij.… 5] ^ E_ 96" 52`".22 73……………………………………………………………..*c.23 76………………………………………………………………….… V\G 52..19 60…………………………….25 88……………………………………………………………………… /aY b..21 72…………………………….……… ( .… E.. /H W" - A. !.20 69…………………………….………………………………. TU< V.27 94…………………………………………………….………………………………….. Z[2 -(.C.17 51………………………………………………………………. ! : P6.

" .V-? 0.29 98……………………………………………………4 ‫ " حشريين‬k(NU.

..................................!! -H? 0.......!! Am#n" <? 0..........................................30 99............32 2 ....................? k(!..............................................................31 103.......................................

.................................… ' oS^ p ...33 112…………………………………………………………....................................................107..!! k) ) 9 ".....

34 118………………………………………………………………………V\ F".35 122……………………………………………………………… *qG /q .Q.

36 126……………………………………………………………… r) .GN.

37 130……………………………………………………………4 .38 138………………………………………………………….8() ... Y >6 !! uC'? 0.H( PsSt PN".

.........N oS^ -!o?...................39 141..........................................................................................40 143..........................!! .........................................................!! vG w-'Q........

................................... xc ........45 163……………………………………………………………............................................!/SVY r(?....................................................... 9sSt y........41 148……………………………………………………….............................!! [ -'Q....................44 159...................… .............................!.................................. BL 9z<i{........43 156.................… G<? 0 ............42 151.!!....

* ] |( .

6 .… 5]G 9 .!.46 164……………………………………………………………..

............ ƒL JG......................H? 0..............… P6‚ 0D ..............!!......... v....... P6D ............................… 9 O 5 N } X.....51 175.. P'? 0....... < $o -? < #D......48 170…………………………………………………………………….....49 172........50 173...............53 183………………………………………………………………… „(.................……………………………………......47 .......166……………………...!!.......! VD € k'........................................54 191………………………………………………………………… AG[ 96 ................................. ................… U A Q !........... A~ .52 177………………………………………………………………....

...58 199…………………………………………………………………............Q........…  b.… CL ‡S^.............*.!! v(S? 0 k'<? 0........57 198………………………………………………… iG" † .... i G † .....55 194 ......... 5 G † ........................… W$… 0 ..62 210..........................56 196………………………………………………………………… v'^ TU<G W? 0........!4 SH ...60 205…………………………………………………………………............................61 207.........59 202……………………………………………………………………..............……………………………………………………………............... 5 G... )V.................… QL /ˆN..........

.....64 215………………………………………………………………….66 220………………………... i+ii.......… .............… (...L 5QV".! .....................63 214...65 218………………………………………………………………...G TC20.............67 3 .....… ‰.............………………………………………................^ $..............

.....!! (N........77 247……………………….............……………………………………………ƒ......……………………………………………. 5!‘ ......…………………………………………….73 238………………………..72 233…………………………………………………………………………… T<.………………………………………………….......82 269.............69 225……………………………………………………………….… Ž.… J(G ‰6........................ ‰6.........… L .80 257.........… -' 0.....…………………………………………….. >' .87 281......86 280…………………….......!! 9' .....……………………………………………… #Y k!.………………………………………………… /ŒD....81 261……………………..............!!....: -(.............… ‹$..… V\ ....222………………………..........……………………………………………….!! WL - ? D vS - ('............................76 245………………………...……………………………………………….........68 224………………………..70 227………………………...........79 252……………………………………………………………………….......… J+.78 250………………………....… /-.....85 276……………………... X? 0 ....…………………………………...........................................74 240…………………………………………………………………….......84 273…………………….......................71 229………………………... >' vS SN..............................… Š-)............................................. '.............…………………………………………… 96 e+.........… f...88 283………………………………………………………………… N- .75 241..83 271…………………………………………………………………….....… C0 .……………………………………….............… * ..............

\ "-G U A SG !.89 288………………………………………………………….… AC’$ rf? " AC |(.N.90 289…………………………………………………………………....91 4 .

" ƒf(6! .

$ " P. "  .1.

! “F- N FC  $  „! . ` . - P?"N A’ AG! ! i ƒ'? - Z-N v:" „'Q . " . . 9# „'.. ...

.. (f •’6 9[ „" . PN B(– WQ ’N ' " _ ![ -H Š ƒf(6! ! WiQ B(C.. y‚Q .. 9 . „'‚ . kN PG8" (5' P(' O >') O W  " „" —? „ 8 .  ...! P?/N ”K -( " ŽN P?! ! .. < .

 " ` -( |( 9- JG F[ . (I " .< [2 kš" JL 9# "- . › „CN $ f(6 2 ..  ... A -.< [ .

.$ . P" ( ¥ “ A< – 2S P(C(G S . . S Z[2 E?! œD sms WQ " -G / ^G 9 ƒ- P! .... -G .S' !Y . P?(* P $$‚ ¥i '" † .... P( v: N Z[] ’N " A’N " „C' F 5‰" ... \ œD A6 GN k(oG xƒ' x -N œ? O " .G 'N œD 2UŒ" žŸD ! E*" " -Q" w" 0D . ZS" JG ƒ* „< . " O Wo" ƒ.. › £¤ .. A!` P. 9'N 2H < " N 'N „QV ¢" 5 N" .... ¤ - G -C©. ... ¦< PQ )V '§ " .< [2 2 – " C( “ ('C -’ 2 !" . A($ P E(I ‰G ... P( ¡!# ) . E'H œD E'H C'! 'Q . ƒ-G PS'V $-} P?C'! „! . ? " I .. P -(. N Z[› . * Š-)G Z m ... Pi? iSG Z iŒ ` .

` ..?2 >' u?/Q " !#" ! W1 -" . : P „'N .  /012 . 91 5" A. AG! "H? " I „ ( .G . «( '(ˆ : )6 .....1 4 860 5<* . WCª ƒ.Qo . 2B C .. -(.

. 860 5<* .. r+ W1 : fˆ? .’ G „')? .

<G . E8 : „'N „<8ˆ PN 0 .¬ PsQ" " $o 5 ..Qo .

 .!4 # : ­ .. . .. . E(: : „'H ... › 8? ® HS --_ 6 " 9" < .. E8 P6" 860 5<* : 9 WN" : „'N 4 .. „< 4 8? " -? #.

. . < - ° Z[2 4 (6$ ‰6 P .6 œD 6-*" ‰ #.( -Q wY : WN i Pi- JG Ž 2 } $. ... u6¯  ..U Z$- T- . -N .. P?# S? P' ƒ<_ S )N Ÿ F v'S6 .` 6D 6" U A " .

iNY >' " .. ' C! CH œD .

) " .

6  .N" P .

.p CN >' J.N œD Z)G b8' #. . - C! .

. S [› ƒ' $? .  F[ F-? ³ P(' $? .L JG 2- -G" ² *** Wp $ E( !4 . ”K P6D . P’HD H: -V .. P(' o6 F[ ƒ: [2 : WN ³ P?-HG N P’SVY 5' F[ J< . ®H: Œ" " <´ 0 . P`G -¤" " ..p -) " .. E! V° .! F" 0 ³ . P © $‚ " .< [2 -(...

. -H + T P( . W© [ . !" " " ..

 G .. P6¬  7$*" ..#f «( ! . P ¥< T*0 v* P 5 A-* 0D |'· . A( ¥< µ'G ! «(` A „ 'Q . eH .! ³ T |'¶ ...

.. -6 /U‚ ! ‚G G «( 6" : AK... C'! „(H" 5(2GD G -C© «( - -f . JG" . «( Ÿ WN . ‚G G BB - U «('  ]UV !# . „(6 C' . ´ < .

.. 2- 4 ‚G G .N . i A A8Q6 U A Q E* P6Y A-Q A* ! . .. P(D ‰6" „. Z[] Z" „f'6 -N 2 #¸ .. '.

 : ƒ . ..6 $$" „'Q C(G 4. A8Q6  J<  #.

... vS „ 96" T$ . <. G.? #.. Eª .. P(' ƒ< ‚G G ´ #. $ " . Z-H. !!... TN" s? . . '¶ 0D . 2- A C „6" 6 .. -*" 9(' ƒ< 0 P' .

A*U ´q . `G 9G»! ... A*" E’). A! 9't .. «¹ C! CH Š «C? " K.. -N P. A6U .... AC'* 9ˆŒ . A6U '‚ .. K.G H? vS? " \ TB U A SG < .!! A6U Q .. . ºD .. TY A WH6 -N '! ... 2 [2 |( . G 9 E'N .. A8Q6 ! .

< „...Q .5I' ( „N 0 )N (L. 9# ." [.9?(& C P'QY ..

. O #¸G I œD ..? k(! " .

 .. P? S " >' q ´B P- F[ .. ƒHG .. P?-N -(.) ƒ ! .

(2n" #D 6B¯ . 5] (6- „C G #D *. P .... 5]" ! #D *. BL . H #D 6B¯ A(¼ 52 . . ... 5½$ 5] „HH8 ..S 4 5' # .. [2 9 6" ... .6 „N . 56 iCŒ . *" ( ¦-6 Š: 786 W .. 5]C" N? #D *.` #D *. *?" >' › E'I6 ... Ž. ¾ ¿ ¾ '¿* JG /.2 ..... 5+" . A(¼ 5 ." AŒ £ . + #D 6B¯ . 9[! 9# T$ C . E'H " (L .

BL v8 0 >' B€ . < !4.G . 52 . Cf* ¥!" ! (*" B*Y E’)... ... ƒS6 #.. A" 5I . H: k" £ r.i‘ " 6<D . #.

. V° /ƒ` œD W? A-* <? " <... 5 !! ( 2 <G ) AiÂf <? Y > ? 0 ( 5(p r.. JGª  6 5! 4. [ ..'oG f" . PU! .G ) AiÁf AC’$ >H? " >+? #. PNUŒq . 5a" 9' P „)6" |'· 9C G 5'<? #D #.. PC' À [2 .. 5 f} 6o . 9[! r)? k(! 5' 2 .. 5’H'G V\ Ž.? 5'" . 7 .. ..! < .. [s Œ P6UV- E'H >' Cf 5I BL " 5'" .

.!4 (6p 7$*Y 5‚? . .2# .... /ƒ¶ . !" <? -N 9?' " !!4 „6" Bf 5a" 9' S #D #. 9 )6 „6" „C'<? #D 4 #.. 52 PH Z$0" |C' WB 0 V° . " 9) . >'" 9?$` .

! PH} *. 5’SV" .. !!4 .. .. 5( Äo .[Q E(" . #. #. [Y y)G [ ." ÃU! |(" !4 #. Z$0" P¯ ... .. . (LG C0 (.Y £# #..(! 2 5' . .

.8" . (NUVY .C_ . #1.

. HS.. -*" 2-G w/Q ....US' y)? . „ (" !! Af : „'N . v:. . >'G : WN . (p -' 5'. 9G A*C . »< ...<6 < .! 6- ? " $6 : Ÿ WN !4 (6¶ .. C'! . .US ÆG . . ÅV J$H J-.. 786 #. +© /Hq H.. -*D ‚ .. (<* -. 9# Œ œD .3 . V\ E¯ k<? " Žf |( 4. 5© › E <? – " Žf ºD ..

. )H 9 Ž`o : WN .... p 9[! : „'N .G . (<* „ (" . /![ 9'´ . c 2 : „'N È‚¿ i A-N 5.. %99 .

U: 6- 6  ÅK : WN .< " >' .. 5 6 . „C'? ƒ. 5I ƒ F- |'Q .H? 0 s..< : WN ZG" P !! 5Œ ƒ : ` Œ „V 8 . i2 Œ " .. " . -] " ES -( PN ÅV  " TB ÅÉ #¸ . 52.. ?(C< " ....

. -H Z[2 – ..... |'§ U A ..'" 5 ´ . 56 : WN 5Œ ƒ 2 J P(' ƒˆ– .. ÅB -N . P(G" . !! 5I  . 5I > P(G" - J< . $0oG Š‚ . 5Œ ƒ ....

G !4.

. 0 s ˆG . P € -6 .Y H6 6" .L : „'N iIG Z-i . 5Œ ƒ T-KG ...

L : WN .. ÅK Ê* Aˆ" - k)} .

 Z[2 Æ... C} 0D CH œD .. – " T* : WN .V † . . ! " .. (' .. P?-N P2 C  i8 5i2 . ›8" - -H E2.<6 ... P" -.

o! ..)6 " <´ 0 6" „" . 2-G PU! <.... -2 " . J8Q u" › S “  " ` – ( ´ 2 0D . Q‚ 8Q6 Q‚ " . $ " . Z$0" rQ6 . V\ y!" >' -) u" 0 . P’U‚ P6 Q rQ! .? . 56 " . 5' / . J8Q A-*" -… " -_" .. Žf œD . A(CQ " !!. E: " .. A" J8Q " ...... © E ! .. GSV " . Žf ? µ'G /012 A-*" -… " -_" . … " ........

. P(SG 8Q6  ÆG ´ -N " <´ . ¢C( V° 5' -N .. 8f( .) " ..

. J8Q /012 786 2 € 4. 5' rf P ..6 vS 9' 6 PiH'V U A iQ P?-Q . 5H: EN6 ... 5½(* -6 .2 4 8‘ k(! y . ƒ8Q O - G C(' «( /Ä" -*" 'GH œD ..

. TY y0° .N „C .. Z< .

H y0° ... s ËG . 9'´ .! . -Q . ('...

.Q . Žf CN .

 J ~ .  ! .! A6(*" Z-§ 0 } P N 0D 9'´ $< 0 .Q ....

y) " !$ U A ZG P'( .N P?-G 5'<? ..

 } .. PN‚ E <( ÆG (G k‰6 } P6" !# . CH ..

 Ê* -) W‚ 0 † .. .

P?-N P? . O v(G P' < " <´ A ! " -Q .-i? 5'? ...p r. ! k(! 5'<? .

„Ä GÄ .o?" „'Q ... (' 9 .

.. 56 . .. . 78 œD 6- V° " .. ’!#D >' -*" Z-  " ..

ƒ. P . JG ’ S 'I Ê* |... " A(SV " A-’N 2- -H... 5j'N" . Z[2 ƒ![ " .... A86 AG" " A8Q6 AQ‚ } " . CH œD ‰6 . < . 2- – .... F… < " ...Œ P< -Gq >' -N Z- < ˆG " 2 . - .6 .G -H Z[2 k< -N . (* . ] A-N „! D (' 9G-6 . /!# " .'? 0 .. K)' „.. m5' .( Ws " . £- „6! D › £![6 B(C ![ 2 € .. /Hq >' -H! . 9* Ä. A. r6 ­" " .. Z[2 >H? -N ...

9 ..  ZC ÆG |'… ... ÄUÄ ZC P |'… † – ....p - #D .4 . 9-N WB B. HÄ St - . A( A< AHS AG'" P  . ƒÁ 2 ƒ2 P?-N #¸ ...6 : . /ƒ` P( S .H? 0 .

P'N F[ T( AS T ..G .

.! Z-… . 5½C2 5]*" ..? 0D .. (6$ " A$ › . 5½(* -(. 52-f V° |'… C(G .

E Ÿ(V 5'( " ...o6 W . Nq E(" .. I' . Z/!# S ... ÌH ’  E < ... . (.: (* " .. $] L . . . - .. U A (’ˆ.... 5... . 9#  6" y? " $" #D . Z< ƒC G  >' -H . H iG WUiV i V\ ¥V -(. " . '` E* )N ƒ<¯ .

. ? (+ ”)H TU" ... " . ] H(H* 0 . $< 0  .. ' P?.. 9(' OG W? 4 iNq >' -H 4 H  4 .(0 >' -H 4 P? AS? !" <( C" 4 %-*Y . |~ -G w W* WY W* œD ‰6 .

 .'" 10 .

'" -… . WY P6" 9` 0 .'Í WY . (` Î)G P?$ .... A... v’H* TN" " .

.. J' C. -*D P2# S6 F) . WNoG P?$ w " !! £ >" 6" F- Á Ï c : WH O . .. „< PQ I ... PU! X A 52-*" WN Ê* . JI. ° „ ( Z[2 " œD Z !! U ' .G .

 „'o? † .. rˆ P( } /6D .. 2 Z!# F[ #¸ .

56 .! ... V° E6Q œD W? .

 -(.. 2 Œ . (+ 8.) Œ œD . U· k8) /N . (.' $< 0 [ 5! C(G .. $‚ . . VY /HG C [ 9s" 52 5! ... (+ 8. (C? . )6 ® ?N" ... y.G - i? ® '.. * >' .) <? |? -’p  Ê* . '‘ ® ¶ 9# . [ S? >' !4 (...

 .

„6! C" . -f . ÆG P)H? P< .. œD P(G A ÅV .6 . (' 9 .N . >' P .. -' PC(‰? P- U) >' ÎL .....È$ .. U A # 0 A" <? " $" #D „6o PN . ? >' Î* . ‰ ƒ')( -f . A C8 U A Q O - ! . ..

N U) TH? " AV ZSV 7¯ ! .. C ŽU¸G .

I P 'G .

E(: : $G .Q 2U" 'KG vS /Ä" !!.... E(: . U)G 52 F[ [2 O - Ef . ND ‰ 0 A6#D a P6o! ... U)' WB6 : A+Œ PG Ž) .

<G .

Q WH !! ¤ .

.. .

f : WH !! P" PG v'..( WB6 'K A( B6 † !!. ¤ 6" : .

.. P'C .. P Us P?Œ ySG PQ O - >SŒ . œD - v'S6 . -f .Q ­) .

C<( P' œD ÅV † . A+Œ 'K . U A ('N Ž? >' P(G œD >ˆ ...

 œD O - ÅV ) „N . -f ..Q WB6 .

N ..V$ .

.Q #¸ 'KG m ... t O -CL : WN . 5<(' TU : WH ..  Z[2 C k(! !! G : WN 11 . WL k(! .

9(' .. O -CL : WN ... <` /- >' o .... /- [] .. £$0Y £-! 9'C Q" 9¯ 0 . 9N‚ 9H O : O - WN .

. N Nq . 9'C . ) #" -N !! ) #" œD P? 9I6 - 96" - < : O - WH . 98 9(' b..Q •G 9'' .¯ O ...

. O /` D : ... U) £-? Ž? WB? .C!" U) -G . O /` D .

Q WH F[ " . & P8 O - >' . ’ ŠUVY Z[2 >' £<`" : WN ...

9 .. vG WB "-G !! CL PC'Y Z" u( ( ‰ Ð f(6 ..N" † .

? H: $-8? " >' .. V\ .

P(' o6 F[ P: ¥ ÆG P<´ 0 #D . . P?G " PC Q . 9? .. P" >' P (2[ ) 5¢2#" „6<? ... =' >' 9? 0 .< ..5 .. PG P .

Z (I? <´ 0 P A‚0 As(` Z¥ . H P 5' ( . 9# (I? !! |GU... (I? ..< 5'  C! .

-" JG ƒ2 .." P' S (I? "  ƒ![ " .

P¼ " P!-? <´ 0 F[ . ='! „ ( S !! “ } – 5]H ..G .< .

. : I6 " ( E(oG (S 6 .G .

) C Z[2 . Zf œD Af P(G Ž # ÅK .. /ˆ(G C Æ(G" A)(CN A G0 . ZˆIGo .... |? f G" JG P(G N ....G : CL Š: PG! TB* G !# ZfB " >' B . Q? |-6Y ! P6" . . /.

/ˆ(G C Z[2 !!4 £¿)G ƒÁ C" : Q WH . .. '(¼ < /. . /...¼" : WN PC œD ‰6 † Z(8 5]" P(H .

>ˆ Q P!? iV . /ˆ^ C Z[2 ..G : WH .... 9 *" . V\ P(H SV > C' .. T( 9'¼" : WN PC œD ‰6 † Z(8 .. /ˆ(G C .

Q : Q WH .. /ˆV .

G : WN 12 .

6 5'< J< .. P .. Ž) [2 . /ˆ(G ¢" -!o( . PC y: œD VY (. P.! >' Ÿ-... JG ‰ . u E2# ... >ˆ iV .. /ˆ(G : WN .

U : WN : 7 P(D .¼" ..

( .No . P8..

P6!$ œD .H £* ...

. . /NB C Z[2 9¼ $‚ . ..

/ˆ(G C .(Cp 9 .. PG r() Q ... /ˆ(G ®C ƒV" : WN . ¢ -!o( PC œD Q ‰6 i‰ ... P(( £ † .

. '(¼ AC < .. >ˆ † . B_ 0 . /N‚ ..f ..

G : WN . U A ('N P6!$ |'Q !4 /CL C Z[2 „` " !! O /` .. :" E'H . U U A 2" : WN .... G P(' . (D . PC y: Z)G y) $< 0 2 ...

/N‚ ®C : Q Ž) ..V$ .. /¤ .

/$ .. 0 ..G : WN .. /ˆ(G .. /N‚ .

... 0 . 0 .G . /ˆV .

­ † . 98+ † !! >)LG () P[¯ A6¶ |-6Y ` 2-G Z" „! -H' : TB* G WN . P'H Œ ....H TN . ><G † ..G : Q WN ( 1) !! B.

G ..

Q : 
Œ (’-G } /012 ! #¸

.. › œ? O A-? /, ´ .. J(* Î)G .. - } 9G C
.. -  *  P(' kH? vS

.. W* : „'N !.. (S" 0 : Ÿ „'N D
.. 5'? : „'N !! .. y" 0 : „'N D

.. 5'8G 5'L ºD ³ 5'G 5' ºD :(5' P(' O >') WN
.. ‰6 Q
!! 2
(I? } ..  S? >' -H œD .. P? S? >' -H ‚f

S
.. AB(C !

.6

.. + |6oG L ƒ V° 8 C(G .. )t Ã* ƒ( |'¶ Ä 8 #,
.. L ¢D

7iG " .. 5’i6 E’ JG WY - +L  .. .6 .oG .6 S^ Ä ES— #,
.. A P 'p
I " .. -f , $f G

.  .. 

 ( 1 )

13

.. E'N 5]

 P „)6" |'· U %-_ #D #. Cª 5.?2 .I " J 5] ²? $<? 0 . '... /Hq ¢D . 52)G" P(D .. ... - w - +L C(G ..

(6p 7$*YG p ..’ /N " .

P8) [2 . TU< ¢D Xi 7Ä .I6 V° %-_ #D C(G ..US „" P- À - > #D #.. P* . Z  £# .. . P ¶ E¯ ...

‰L PŒ Ò0 WV-G .US' ra P< |'Q ..... - " . Z-* P- 52-*" ƒ´ . -f  Å— . V° - C(G ..< . '< P(' Ui .. Z-i* -.

A  A(!` " .. P ¶ EŒ " -*" P . A8) Af . .(' /6° ...  ... .H E: !!4 #. ›Œ œD |C ': P< r .N .. y:" .

 ¢D P6¬ |'§ -* .

! $ .. P’H'G * . G PQ  ²2 T |'¶ œD ”K` ..

.' † – '¶ " $ “ $G 8) P68)( .V$ #D #.. -i*" $i< U < P 78 „. V° . .

. J* P(D 'H ..'H ..." .[Q ¢D . . P6Q œD 'f' Z- " P .V- C(G !!4 #. P Z$0" ²( P(G œD .  Äo .

.. P(D . Z$0" >' w .V- #. .' U .

.V- C(G . /GY .

2 Œ . Y .. ¢D ... 9# . -f .

 .

.N " 5i› /i.*0 iH: V\ k'— ŸG . V\ .

. 5½ 5½-HG k'— . 5' !. )? À ..

. 8+ G AC AC' F-(G `o . '? HSG Äo .. œD ƒH: ! -iG . H (' ... A PGQ -H 9# µG" 0 . 6 D . ' ŠSG 2-( <´  !" . (Y ('< Q GS^ q  %UÄ [ œ?" . G0 P " " PG #D Î*" „! .." 5© E !  Äo " ‡G .. NUŒD 8 œ " * 2- kH GG ´ -f . „(' AQ ¡( E!" U) 14 ..'N " -Q .-6 ( Š-)6 ....

U) /Ä" $ G< .. /iHG 0A Ii !o .

5  .?2 < EI .’ 0)?G As(' WCª ƒ..

Œ" G L r..( .

N A PG oQ.. : „'N !! * 0 5 Œ < ÅV „6" " .’ !4 u U‚ „6" !. * „6" 5' ? 5 ? .. «(` : WH ÅV 6" u.? Ê* 4 #.

? W. : r)? (' 6$? . AS( G U A Q ! . u¯ P6" Ÿ 5 H J< . '.....V$ „6" 96Y : WN .7 Pi'§ A’ U A ? -*" . E <? 0 . "- . ®šG Ž. W. ŸI6 E P „(G P [ ... /+D E ! ¸ .. -H. Z[2 " œD U A „6 † .Œ #D ‰*U . E < v: 4 9(D E*" F" ..

! .

? - V\ .

 WC >' -N N" <? .. 9(D E*" P6" PiH' ƒN .

*0 |6Y . [2 " ? ¢" Q$ œD /.

G A A’ U A ? 9" ..

9Q‚ .. 9(G" 9'? - 9# .. . £$0" .. 9’U‚ . 'N 9 -*" ...

 .

$N S© .N ..

 " .. !$ ’! .. -* 52H'?  9'? - P' .

N .

9(D E*" 5¢" 5½`" #D 5(D E*" 96" >' C§ 5'… " (S ? /012 ..G .

.* } ZH' -*" . 9# -N(5' P(' O >') ! -N /i.! .

! .

(N (NUV" } .( ..

P(D E*" P6" ”K 9# Ê* .. P? ? " #D E*" (5' P(' O >') Aˆ" 2 < ŸG .. `G . ! P6" -Q ..

.?
.. P8} 52`" P6Y .. 5(D 

C .. G" ; >2$o .. /g !# S C<* .. ; 2$ (2$ (‫ )رضي عنه‬Î G C !

.. 5 -*

.. PN A" ! C 5'"

.. 61, ` " v: (5' P(' O >')  ƒH #D <

.. P-H} $ /.*0 " (5' P(' O >')  P( A '¶

V$ #D

.. P(D /aY E*oG Z$6 ..(5' P(' O >')  Z$ #D

15

.. (5' P(' O >') O W œD E*" P6" 5 TC20 T$ .. ƒN

 [› C `
: WN † .. P(D |'Q (5' P(' O >')  œD A

No .. JH(G 9 SH " $o
4 9(D E*" F" .. O W 

.. ’ :(5' P(' O >') WH

.. 9'2" 9o" „ 4 O W WQ .. 0 : C WN
.. 2G" :(5' P(' O >') WH

4 † : C WN

.. ;S^ G C † : WN

.. U † .. U : WH .. 0A Q $- (5' P(' O >') 

. P'Q" 5(8ˆ? . TUq œD 5H E & ..f . 52V° u'§ " Í m„< : C WN ... P (NUV" } C E'N 9'´ " (5' P(' O >') S k(! ‰6 . 5]‚ WB TU U) P(' ! . F" † : WN ...

A(Q ..G (5' P(' O >') ? .. Z- 52-N 5] P8} 52`q .G . TUq "-G *. 5'QY PI`" £ -N . ...

 " Y Å* } .. TUq œD

’H - Z- -

 (5' P(' O >')

Q
.. 9' G A<' .. ƒ’S Ó* G F- ! 

TG >C* .. 2- 5' ;L ;2 -N F- ! .. ;* JC' , JG " ƒ: " P'(N JG N
.. T

.. /ƒ: $ œD JC' , ²(Q



.. E? ²(Q 0 .. $H 9' U .. ' /ƒ: ´B2 „6!

.. WN 52 .S .. œD ¯ .. 5›* C' , !
.. 5] JC' , N D .. JC' , F- TN -(! - $)H, !
.. Ó* G F- „V" 5(G ! .. F- TN ÆG C' , "

œD F- .G (5' P(' O >')  ¥V" ..(5' P(' O >') O W 7(* .. -, œD YG ˆ

.. T

4 PN £ k(! 4 - . k(! !! Z  Ef
..

 ES 16 . œD E2[ " A-G -§ † . .. T $ F- TH..( F- œD W œD < < /iH' -. - Q' S+ .

.. PL) (5' P(' O >')  . œD PG2# )N ƒ<¯ 2 F- WH (5' P(' O >') O W 2! -`" ! ... . u : -. " . (2) . C(+ /ƒ` >' 52..

. --` (2! P2! (5' P(' O >') O WG „a C' .. )(N >' T „-N Ê* „QK ... . wˆ AG#! ! ¸ .. ƒN A<' „! . (6) $ >' „! ... „C' AN$ ! D . Ð ) ! . 9# w< „2< : WN .Q .

Ó* G F- [2 . Ó* G F- [2 : H ...Q [2 „(?" O : „'H .

. ]* ƒ: WQ >' 9' F- ... " TUq " Fa $ >' (5' P(' O >') -C© .* . PG >.. Ó* G F- : „'N (5' P(' O >')  Ž P(H 9# .. P-H} œD P PN Z-(G [V" . (5' P(' O >') O W >' „'V- „(?" Ê* „(C ÆIi .... >' 9' (5' P(' O >') -C8C . P(G !!.....Q -.iL Õ JC' C' . ]* -. " .© A- " . TUÖ ... " (6) " Fa $ >' F- .. P(?o „-H 4 Ó* G F- : Ÿ WH -f .  J" "  (5' P(' O >')  E6¬ ƒ´ 2 F- . ) œD Ø× Q0 .. „'V$ C' . `G (5' P(' O >') .

.! Z- (5' P(' O >') -C© .. " °H " WB . Q* 9(D Ÿ . Q* œD C ..! Z- F- . O W : r()? „'f vS e „. ²(p H 0D C(G Š 0 P6" F- ! : kN ÄUÄ „N vS /Ä" ..(‘q " WB ..N -N "G #D (´ à C(G .

.Q . (D >ˆ F- - Z-  B6 .

G   .

? H . [2 œD ‰ .. -.

..Q /‚ £'. Ó* G F- . y -N F[ . $ /š .

 ŠUVoG Z[2 O : WN † U A : . £'.. /(6Y ŠUV" Z[2 ..N 52° .

o  >' .

H .

QG #¸ . 9[! à C( . (5' P(' O >') $‚ ƒi+" -)* : WN T" !4 H ] 7&" -’‚ W" F- O W : WN . (´ (ˆ . Q* "... „6 .. F- œD  $ ...

2 4 .

‫وقيل إن أخته ھي التي ذھبت إليه في الشام وردته إلى العرب‬ 17 (2) .Q WN #C .

4 PG .

C F- ." #C .. 5]" ! JC' .. ËIG Pa #D A- .

 ... 9# As(` WN P( . H. N. 9(D <`" .. O W : .

Q WN 52- |( y. Z$0" Q PG - A: -§ .< >' ( JC' . P* ..

Q [2 $< 

.. PG P6- 

.. >ˆ C'<G (5' P(' O >'))  PGQo .. C F- C'< Z[2

Q WN

!! vS SN 9(D <`" O W : WN .. V°

Q

N" .. SV ( C'

Î) " .! +  < -, (G Ł " o6 0 * ’-" < O W 6" u
..

.. >ˆ C'<G  PGQ"

.. PG )G /-" P |( .. PN y` B 2 .. P .6 Y E'H F-

Q
.. Q* H .. < k+ P'2" F[ - [2

. P A!D F- œD  - -* $ #¸ .  „(G œD U - H Ê* ...V- #C' |'Qi Z[2 [V : WN . UV- .. „6" .

G : (5'i P(' O >') WH . „6" (' |'Q ..

... 2- ... 5'" F- . 5' ? 5'" ..... 5' ? 5'" . (' . 9 9-G 5'" 6" : (5' P(' O >')) WH 4 u u-G 5'? „6" : WN „ i" .. $ >' wD : F- WN . TUq F- JG BQL 5S¯ .G : WN P(D F- - . 5' ? . (' |'f F- (5' P(' O >')  "-G .

A(6)6 .. A(` „ " : WN ºD .. (! „ " .. A--_ (6) P2[} Z¥Vo Š$" ' œD '.. Am(¿ „ " : .. A('* " .. (· /ƒG Gm (6)6 6$ (! . 56 : WN (5' P(' O >') P? C . Z[2 ‚… ºD . : 9 WN G" $UG -*" ”K` 9(H C! ..H P6" Nq . $ >' wD : „'H 4 )? 0 #...

AC' „ " : 9 ..H .

.H 5' . 9$ /ƒ` .

 5( ..! y P6" £- 2- .. (! „ " : WN . F- (5' P(' O >') WY 5'. P' F[ [ (3 ) 4 G.

$)- .!o? 9N BŒ #D 96¸ : . >'G : F- WH (5' P(' O >') WH 3' * -4 )5* 67 8  9   !"# $%& '& ()*+ ..$% )/ 01 2 : ( 3 ) 18 .

9$ 9 .... >'G : WN .

.. 5] N 0  ..¯ 0 [2 ¸ :(5' P(' O >') WH .. › „a -N 2" : „'N . 5 -N 4 L y?" . 56 : WN .+ P? ºD : WH? 96" (4 ) . F- ] ˆˆ . -*" Q Œ „(G yS? Ê* L (‰ ÅÉ Ê* Y [2 O C( Z-(G ƒ .. TUq 9´ F[ 5'" wD " :(5' P(' O >') WH . T© 0D |( < œD . . F- .....6 F[ : WN .

. ] ' " (' F- " -*" š§ U . Y .)? Ê* L ÅÉ QL C' . ". " Q$ œD TUq H( F" 5i]  JC' .

 )6 AV 5' . P JC' .. < œD . (2 N i¢" 9# Ë . X >' š§ 0 A-*" " Q$ œD ...’H s >' – . (C¯ -*" Œ ..

P2# ‰.. ) .)? Ê* Š ÅÉ " .

. Bp WCG C !! $U [ ƒ: m#n o : P . B2 G  ! ‚! 8.6 WN F- Ef . ƒ: W¬ C u .....Q .. O . PN $ . 9# F- a C' .( :(5' P(' O >') WN † 4 B2 G ‚! : WN .

( P" H. B2 G  ! 56 : WN U P P'H E'S ˆ" E2# P.! /. ..

} Å— .

 C . F- „< !4 O 5‰" PD 5'? " . P P'H -*" -§ .... O 0D PD 0 " -`" .. 2D P(S A H -§ 0 PN-)G yS uI Å— W. V\G Z![ A- b "-G †  U P¹ ‰ ³ 5Q 0D  U P(´ ‰( ³ ¼? P(G P(G |( ZH' T 5!¿-*" O Û JH'( . " 5Q 0D .. ! u : WH ..4 O 0D PD 0 WH? " £.. A<. F- : U A ’N (5' P(' O >') ZoQ.Q (* 9G „: s :(5' P(' O >') WN .... . 5' k(* w¸ : F- WN . A A* (5' P(' O >')  PQ . P Z- A-C© " -`" ..

< ( 4 ) 19 .' . =' *6 : :.

.6 F[ .: Ó* G F- WN .. " ]N -N (5' P(' O >') O W Y  6< Z-(G ƒ . Q Œ „(G yS? L ÅÉ (‰ Z[ ( 5) .  ! ‚! r C( „! -H..

! ! k(! .

.. F- PG ` Ê* .. PG P'GN F[ /.o? . F- P |6Y [2 ! k(! .*0 [2 .

. Nq . 6! C .. -6 vH€ " (S 6 .. 5›'N <'... TUq WV-' F- AG#Q 9# .. .o ..  EL [2 ' . < .

5© E < " .'Q A(G" ! P< .. /8) Z 0D (L y 0 A. . Z[2 5 . A<C . A8() A` 5p G ƒ' ! ... 5*UD 56 .. 5*Uq " . H(H* PG ? Ž ƒ2 ºD 0 ³ eH FVY QY › u" 0 ³ ( * . .. 52#" /H?0 D ...('V .. 5'! ..G C .. i . WC vG .. ƒ } Ž P(' -I¿ . 52-(G 5N ³ 52 H 5(Œ ³ 52 I 52 ! ³ (¼  ³ › C .8 ...

!. (SY P ƒH Z- ƒ‰* .. ! .('^ Ž- D : P .

(H A $-IG 5p G ƒ' .

.V$ .. U^ )N Q 5´ ƒ' .. & - / " ..

 >' .!.

.V$ .. ¥Q (2 S ..

 2 .!.

. . .!. ..('K' . s B |(G ' Y ..S^ N |(! .('^ " . $' 9 .* E'<! „6" ..('^ A*$ v'S6 . A$ 9- 0 -! „6" . : 'S -()HG ..ˆ >ˆ .6[ ! 0Ý - ! .

S Ì ...H' B… . P.( y( .

.6 ..('^  . L Æ. $ ( 5 ) 20 . . .. & .

2 I " $o .('^ £$o .. P(: P(' „'Œ -N 5p G ƒ' " ... E(S [' ´ Ž? Fp ..

/G$Y WBŒ" . 9’Y >' o<? .¼" P(' -I? ... C 5p G ƒ' Š# .... / Š" |Q . k( )N Z<o PG o ... `" WL [2 >' 7< : WiN . P- JG .

. '( a |'¶ . 2 (I ( ’N-" " 6$0Y : H+ 5! € [2 .('^ k) ` † . k( 5f |CG .('^ S k(! ‰6 . !" ¦-H Š Ÿ -" .. 5p G : I " ... C'< ŠoG .... £¯ >ˆ . ( ¼ >' A¼ $‚ < ' .('^ |'Q † .. A! . 5p G ƒ' w-6" : 'S -()N A- v'S6 F$" 0 F$" 7(* ] ='Q . P Z- ³ P Wo . 5p G ƒ' ![ . 26 I .. C' ... p  JG ..

A |( .. U A SG < .G C .K . AC ? E'H .... ´B œD ů P< . 9: (I? >' „6" -H? " œ" .. AC'* EˆI . 5›'N › 9' ³ (NUV" -HG  ..

P(G .. AˆŒ PC'* E'H6 .. ! P6" -Q (5' P(' O >') -C©  ‰6 Pi( .

A‰'Œ . P(G ... T" ŠUVY Z[2 ) (5' P(' O >') < ..2oG UV #¸ .

PQ‚ Z- 0D v'^ A´! 0 . .2" A  A G ! . 0 ....

(' T(N >8ˆ U)G - C! . › œ? O - .. (f PNUV" „6! ..

. P` PQ . $ v'^ * ¥ D .G . 0 ...... * PÁ( ZÁ.. . P*" (¼ › >'_ . $ P{H . P6B* P* .. GN P G E ¯ P+ P8 . PG* PC' ..

. P! P G . . A6 AGK . .. v'^ Ø{ ( P(G  (6 ) ( ƒ'2Y 5! V 6" ³P'2Y 5!¿ V 5! V ) : WN F[ (5' P(' O >') 2 " .... Z- .... As(` 9# ? < .. A6 U A (t .. 56 . P'2" . PQ | Á G .. -) vÁ (+ ..Q‚ ŠUV" C ? QB 5! .G ..

 ! k(! ‰6 4 P(G ) (5' P(' O >') O W ! : (‫„ ’ )رضي عنه‬o : -B G $Y WN ‫رواه ابن ماجة‬ 21 (6) .

U)' Å— o+ U) ˆ* #¸ ... - 9# .. 5NUV" * C 6 [ 9s" 52 5< .. P'2"  < : „H ..

 .

N i . Vß 5½` ...N" " .. 5(' AH* 5‰" . 5(D .

:Y ...f - . P. 5C ? 5! .(¼ .. f2 /.

Ž). T* G 2‚ Pa $ . (5' P(' O >')  œD ƒ´ . Z[Vo( . uG $ :(5' P(' O >') WH .... PSG >' Z-H( .. " . PQB ... P- .... uI >' P. " (5' P(' O >') O W SG >' PG „" Ê* : >'( G" WN ..G /ƒ' T  P(' O >') O W SG >' I) W .. P'2Y 5! V 5! V . / H...9 ZšSV" . uG B.... F" ..S < (5' P(' O >') O W " : (‫| )رضي عنه‬6" WN .? 0 ..... P(' P) /} (5' P(' O >') $ ..'N 9'´ " #D Ef U . P-^ . (5' .... a - 5› K . a " eND As(` $ . '(HÄ 5< /H. ŠUVY Z[2 >' P .: P<6 <? F[ 2 eH uI . /H. TU‰ E ? " W-G . N - 5› ­) .(5' P(' O >') O W - (‫ ('> )رضي عنه‬G" |'§ . . … 5NUV" T(  $- . 56 J L " L ¡o( . +I( . a - <8ˆ( .G ..... P(D Ä : WN (7 ) . ŽUD W* .. I . ... < I) .. PG I) à C' . C( Q 52šSV" ..6 „+? k(! Z$ P'' .

2" .

. P$G A (‫)رضي عنه‬ 2‚ ÅV .. P 78 Š œD >ˆ  PG 5' C' .. Š œD PG E2[  P ! .Q ! (5' P(' O >') ' F-( Q* -.. Z-§ 5' . P¯  ! . 8’ '<G $ ... /Q } ! ..(5' P(' O >') O W „(G >?o .. $G A2‚ D ) : WH ! ..( Z+* € .. AC($ A2‚ ! .. Z€ – /ƒG P'2" œD Å— " $" #D (5' P(' O >') O W ZBf¿( .

. u'" : WN 2‚ B.2" . Z)¿ 0 2‚ ³ P’ (5' P(' O >') Pˆ* .. 4 [2 .. >?@ & ( 7 ) 22 . ... P< " F- 0 ..(Ä PG(Ä . P E) Š . P ( 2 #¸ Z?o .

(5' P(' O >')  " .. Z/ „. TU U) P('  „< . ˆH ”'K " 2‚ W8 .6 „6oC: . P ...' ..... PB < .

. 4 - F : WH G r() ... P J* .  -)G Z vâ) ¾â '¿  ... A2‚ Ž‚´  . 4 - F .Q .

-<G „ O - < :(5' P(' O >') WH . ŠUVY Z[› 5<'´ 2 (5' P(' O >') PG /H.. ! H 2 #¸ .. W 0 . O W A-! w-… O A#D : WH ... WŒ O - „6" .f . P* 2‚ ‰ ... .G P(' . W¼ 0 .'N v'? " Ef U i* kS'G 5't 5(' -§ P< .... TS W.

/H. `. 9i › WB .... ($ A- . ! .K /(ŒY >' E( 0 -N .

ˆ /012  5’$ < . /. .. `D ..GYG - C: F# ¥Œ" 7`" . P* PC(HG P?`" ... H PQ  G . ZGY O >' 5 N" .. /C  ¤ . PQ „C ? H 5! . Q$ O - 9? . P PG1 0 ...(' C'  ...

Œ " : ¦-N ... / . . " |(? „GQ ZB .10 .

:  . } - F-Q ! À .. O # . ...6 Ä-_ -H .6 F . B |(G ". Z I Gf0G . PQ‚ Z- -…  " Ë} . TU< W 9'´ . ... ...

Q P(? .

AN AC Q ... N . . [› 52$)H |( .: 2 -H .

.Q E2 -N O ! s ..

.Q H(H` ". ( PUV Ä1? F[ Ž. y? " ". ..: .... " . .: N - 52N É 5¢f` WQ J:U " 5! . *U G '?H? . .

. - ? " .  .

. ".. I'? Ê* JQ W ) : WH . œD *qG 9( (5' P(' O >')  ! ( PG" 5+ 2 6" (H T /Q .. . P?G œD *qG .Y >" 23 ..QY .: T* .

(8 ) .. 4 ®G8 & v*" : WH .

Q‚ "... 9" : WN . £G" † . 9" † . 9" † .... (D /" " PQ‚ E+Œ mT# .G (5' P(' O >') >" . P6¸ WH 2$0" › >" (9 ) .Q Po ..

. I) < . H.... Å* k" n ’ P- JG #¸ .. ( ƒ'2Y 5! V 6" P'2Y 5!¿ V 5!¿ V ) . 5!(t 9’0" |( . Q‚" J< ! / 6 (12 ) : ' WN .. $ f* TN -N (5' P(' O >') P(D ‰6 ...G . A V / G  0" . TN ... Q‚" J< ! / 6 (11) : 5] WN A(¼ /01› (5' P(' O >') Ž . (5' P(' O >') -C© W»G y: -H : (5' P(' O >') WN ... A V / G  0" (5' P(' O >') O W Å‚oG y:" TY T . Æ(GY $Y 5( (10 ) 9[G  5' C'.. uI .

.. .. š S? .L TH? „6! ¢" . "C' - T!D µ'G -N ...QY . . 5QCp v8 ? .

(. -* " X . JC' ... C' . . -. › 7 c ç .. B " ¯ . H(N uG $ Š œD C' " /Q TY -*" .  .. 5 £2 µ’ œD „ 'f .. TUqG !D . ! $( ! y... S C ... " .. k< $ .....G . . ›f* B ¢I .. 2 ? $( æŒ . „6! 6i! iC! . . ¿ ? . Q k! >' ¢- 'f . Q œD ‰G #[' $ .fLG Y Wn B6 5‰(I ! . C' .

2 >' Ÿ-.N 9# '. 2~ y: œD PSG ... „Go . ... . „– .

? .. ’ ›Ä . „N C' ..... $( 98ˆ . $ D C ( 10 ) 77 E& ( 11 ) D C 4  ( 12 ) 24 . 2šˆ" „.. Q ƒ2 µ’) 'I .<? .Y ›Ä y: [V" . $ ( 8 ) ) ABC ( 9 ) .

..< 2'N $ . >' $( -.. „*) . C' . P'H µ’) >' EÄ . P.(..( ž... ½ . Z'H 5' . .

 . JC' . ..

9[G  5' C' .(. X o . PC<* >' .. C' . ...Q 9# " C' B6 C' Ê* ... 5› . C' C' +? -i ˆH6 -N $( " . 52* ..

.. JH. . 5(D *" -C© : WN .. " TN . C' .. X 5C 0 [ . V" v. (5' P(' O >')  P Xo !! ° [ *. TH : $$ 2 ZxQ .. W' G mÐ"n G O - . >ÛiG" . PQ PSG 52-*" 52 ºD . X 6( ... C' .< "  $" C' .. ('2p Z)6" 6! $( Ÿ  *" -C© : WH .. <. S( -Q F-Q P(D TN .. 6( 0 . >' Œ . ......(.  P Xo (5' P(' O >')  $ E(Q Z- . (? " - TN" . E'S k(! #D .

 5QV" (5' P(' O >') P< . jŸ œD *" ... 9#  !" v8 ? . 9# EˆI . v. EˆI P(D  A ! AK(` „) G " Q‚ ! ƒi' „i6" : WH EˆI . CK . L) (G8) (‫' )رضي عنه‬Ä „G V „6! . "... -. 52$ 52$x: .. . PN |'¶ AQ A (' . 9 52 : WN (5' P(' O >')  P(D „. 56 .. P(' $ /ƒ` C'< ... 5'N W- † ..(. èo . (5' P(' O >')  EˆI .. 5'N W- (5' P(' O >')  -` [V" . u'" : WN PG Ž P(D „.V$" . jŸ œD *" ... v.....

ANU:  PQB . C<* V 5'? U TUq " ... A+Œ ÅV ... ƒ" ‰! .V$ .

. P(G œD " Q ...6 F[ : P „N PH'V / P(D <? „'Q .. „'N „'N -N ŸD ”'É 0 Z-(G 'V |. Q‚ >H'? P ![ (5' P(' O >') O W œD V „QV † . P -? P?" #¸ ... 25 . PC<& ( P O 5<¯ Ê* .Q ]N #D ('2p C'< Z[2 „6! .

.. P( O ƒH? .. 9C G 'V : WH 2¥) O W . ! «(` ..

Ð` .f F- SH6 .. u ¥! #D Ê* .. uSG P 6 ..

.!" ... 9(D <`" wD 5' . Z- AC<* C( œ? O WB " ‰ (5' P(' O >') 2 (5' P(' O >') O W >' /C  .. . . O W : WH? ½¥ -? ƒ2 .. u 2 ..

.... O W : „N .¥Q e2 #D (5' P(' O >') O W - V C( . V° ŠG P(o 6" . v Z- .. Z- £# . – ŠG P( 6¸ : (13 ) (5' P(' O >') WH . $· W" \ V° œD " )G (a O D C!_ C O O œD ƒ<? Q‚ 9$… . Q‚ 5<* C<* P( °HG ® WN O a -N " "N † .. „ *" „" -N : (5' P(' O >') WH ... 5 .. JG ` 5)(' : WN . 'V : WN (D (5' P(' O >') „. A V 9C GG ƒ † . P PG ƒN-) 2# .... A6°N 9* 9( WB6" -N . T( P ! «( P6D O : „N . (5' P(' O >') ] WN † ........ O W O : „N . N v(' P¿ . O W : „H . – AH A(< J 5S(' : WN .

. . (Cp . ()K 5'! Ê* ...

„VY TY 9# ..C8 J' P2 8 -Q .

QB „ (.N .: .. J'G .

.G „GQ -N .. ƒ . . ... . P 0D Z) 0 . < Äo ] .N .. ¦! 0D < 0 ".. 5(s 0D ( 0 .. PH'V / >' ¥)? " .

F)GH 77 E& & ( 13 ) 26 . T( œD 62#" S WB? 0 6I  „N ® kN..11 . ƒ2 5! |'¶ -*" 9(' ZÄ" /Ä " . I) . PI6 .. 9. 9- › „! B’Q © 0 ![ ..N < .. 6B© " *. P8N . Q‚ H . >' "...: T" œD 9?![G -¿ .... „6! / . ¥)? -N .

9# € " .. A(¼ 5© E ! . 9# E6Q œD . . ?" 62Ö ( +? kN " ... -... 6B© kN ![6 WB6 0 .._ kN ƒ .. ![ ½ ..:  „N .. G+ - .. > ? $<? U . T /U‚ )V " .. 5('2" 5’G° ... .. P(G" Q‚ 6-*" ] X? " .

eH 5( |( Äo œD AH: I) œD *q  5! ! P Z- ª P*" P6" P(' u I E: FG" -*" PG .G ..

 -.) " (’-G0 '*. ^G Z!# . Z[2 ¥ -N . P ’ . A ! < .. G /H . " -2 " ....

..US U) +© A „(H" " . À . P'N E ! . - I . I) PQ  G0 H_ 0 #D .< JG ..

. *$< HS ! $ – AC – „6! . -*" † . 2D P(S" F- „B6 CL -` .Qo ... PC(HG ` .. TUI 9# 2 Tq " oQ.. J .Q JG : (5' P(' O >') WN : 52-*" .....? -Q . U) £? £ .. TUI 9[ Af kN.L PQ? .. °H b. !" 5' E*" . PGQ uf" !. U) (Ã" W* 7-* 5o . [2 ! i AQK AG`  -N .

.G . 5!ª -*oG /ˆH 9' . TY „ˆ .. 2 w![? ºD Z!#" ..

.C . J . ('! ..

. Å— I) ..N P` kN} -H ª P2# „S6 k(! ‰6 N k(S kN} w![ Ð & ƒ' 5' PQ Š .. P- (H" +© ƒ P Z-i(G I)i Z- Z§ AG"  . A I AUŒ ! . -f .` #¸ . 5’0 -*q '( „($ w" !#" .

. ¯ [  ? 5! . P Z- 8} PI' P(' 5' ( .

Q [2 œD .

. -.)( .. P( < . " ! C( kN. [2 .

 H -N D – iG[ 5 $i*" œD C0 .

Pª A ! Z- A!D A6(*" 5ˆG .G ..L I) T!D µG" u6" 9C!" 0 . /ƒ ÆG 5› ..L -‚" .

ƒ' 5' Z-G žŸD .*" „< .G – C Œ (*Y !" „6! .:0" I)G ƒ. I) Z- A6(*" ZH" „! /N-Y -*" 5- 5]o ! F-G „' # : WN † .... P.

No . ! ..

..© A [2 ƒH- u(H : WiN F- . A- !" : WN V\ . ... A(: !" : WN 5C .

 5½(" T" .H .

N !! ƒ. -C© !" i+LG yiS T |'¶ œD .

Q .

I) .V- - ..

  6" b*U? " 9<´ ... I) . Z- ySG P8) 5 .

I  C .! . P'..

. . :` 9* k(! . P..'V Z- . A8) I) E'N P© S? F[ [ ...

SG U A 2" : A$$ AC Z- B 5 27 .

.. P" P(G" E'N .

. . I) ..G .

. PG E' . *" P (5' P(' O >') WY Ð. C ÐoG P(< P*‚´ (5' P(' O >') ! ..... ! Ii i: I)' ! . I) ’S u 4 I . S C . I ­" 9 G |6Y ! .

. 5š r ´ . AQ -. ( . P 5! W. 5U I) >' kS ! ..:Y P'H ! !. (5' P(' O >') PQ - .. ?1 JC' . E‚ ) : WH C' T" „G E‚ EU .. E‚ .. $ - ... P(H #D P*‚´ (5' P(' O >') < . œD ²(p .. 5(' 5' ' ()G #D ! . 5¢( >' 5' ¿ )6Y B ! ... C G" : WH .. ..

. .N" .. 52'¤ () [V : WN .. () (5' P(' O >') " C' .. - () 5(H . TU U) P('  52H' . C' .. ..Q G wS" O >') .

.Q G O -G ¡no . P- JG P'C8 Z[Vo .. |~ ZC .f .

.: (G G $C© P(D .

5›'N œD  .V . / A o+ (5' P(' O >') ! .. P*‚´ PQ P¶ † / PC (5' P(' >i' Ai...No . ( 14) .(..

 A*B A!8+ (5' P(' O >') ! ...V- .. P ¶ -*" . AC .

.´ 0 . . BI " (' ( G$ - A .

Q P(D .

I . P'¤ (S 0 ...N" .. ( N6 - >' 9'* wD ) : P A*‚À (5' P(' O >') WH 4 N -G " O W : WH .

¼ >' E! k(! . ..

.. ( Š 0D . A ! A G 9(So u .Q Ef Pi?- -N “ ASN “ P< .

Gq -'? .

. J )  . N6 . ( J6#Y # ) : A*‚À |6Y A (5' P(' O >') WN 4 X(G P( F[ 9Q‚ : (..2 ) : (5' P(' O >' ) WH .

DL/ 28 ( 14 ) . ƒC : F" . . „B.H O WN C! . H) ] WH . Q‚ ƒ<? A " P(D „'N" " BiL Z( „ˆ(G " TU P(' ... Z)G ƒC Q‚ P6" „ "..

2$  !" +(G " £¥V" " ... X(G 9( D O W WN -N : „H .. vN-? . $ X(G P( -*" . " : ] WH ... P(( ‰? „'Q Q‚ œD B „Q !4 2¥V ]o ...

5 ? 98+ . P ..! " F" ..

P’ 6 >' ˆŒ (.? -*" P*‚ #D W{ ¿Á Á : C WH . J )  .G PS P(' !" . .... H.

H) (. J )  .

H) ! 2 C P(' .

J )  .6 P¿?" 6Á-*" „o #D < . /Û Á È E ¿ 'c IÏ 6Á . 5Ï 2¿ š¿ Á 6 5Ï ¿ ¿'c IÏ ?Á TÕ Ï N{ {#D { Ác-CÁ Ý ÁÏ -c N{ xC'{ { iC i A...S'? . 5’ 6 C' 6š 6 v. Pc ž' . (.....S .V$ . H oQ (D TN A H. ² é Ï Á Nn Á Á Ï Á x!n Á ÁÏ "{Á Ï { ..

. .. H)  5 ? $$‚ . TU< C $‚ † . J )  . 6š 6 (' „H u (..

.  . Z[Q6 -G Ê* 5 ? P6" 7$*" "H? ... |'· |(6" . H) . êƒÂx 5Á x ÁÁ{ (‫)رضي عنه‬ ... . U A (L 5SG 6 . k(S ! #D ..

 [2 .

< .. >' .. P '? E & '<6 ( (: .6" j: ' .

P(' ²N #" -` . k’S œD (5' P(' O >') ÅK .. -( . E } 5›'N œD WV- ¯ (5' P(' O >') ! .... œ? O PG 52/Q .S ..  5 ? . Z-* 5(D ÅV .. ) k(HÄ |C' .. i Pi 'H " Q ... 9(C. PN 5› .. .12 .

k’S œD .i( - .. ÄUÄ VD 52 5`" k(HÄ $ 52 k(HÄ ÄUÄ ..6 œD -C .

..(Ä ‡´ 2 : 52-*" WH 29 . 5C'! O œD 52- . E(* .V . PN P.. 9'" O ! D < . $ >i' P T(H TUq >' P?)6 P 52/Q . (5' P(' O >') 5(D |'f . ... C G C G ..

.. '. 5' . '. P ! À k(HÄ /.. (G G e’* œD Zsp" P(' CQ Ê* .4 £ Œ P'" A-*" O -Q " : V\ WN : “ A. P Q . – WH 7 " „! s . 52- TN . !" P(' ’f( P k(HÄ ¥t ²N 5'? " yV P< . P( à . k(HÄ V |s -N .... 9C'!" " Ÿ ƒI O >' . PG 8() P6 52-( 52/..[<? .. (G G (` . PG Œ" . >' C! 5' 5' #D . P( |'f E '* ..... TU< 9(' $" " ASV 5‰" „6Y WH? C! O 0A „! s ! A-G" 9C'!" 0 O .. r(H $ [2 5 (5' P(' O >') a C' : 5] WH ..

. k’S . œD (5' P(' O >') -C .

P .. vS [2 Pˆ E [2 A. >H'  P(D ‰ (G G ..SN [V P : 0N ..2" /. - P WH A(6)6 C] AUŒ - . C¤ P „!_ ƒH (` (G G Z° C' PG E2# † ..

!o P .

H .

.Q 9# œD ..

! : P WN † O W F- JG P+ Ê* ... EG /Q . - .

 ... .

$U Z[2 ..!" † " O 5 G " : WN P(D Z- (5' P(' O >') O W -C : WN P(D - ‰6 .

2" PH TU< [2 D O . " 4 9$ 4 - „6" $UG F" ..

(6 .2" " : (5' P(' O >') P WH ..

2" .

" 4 Ê G |6 ë) . w)6 : WN .Q 6" ...

A(6 ! .. ƒV" 9# " : (5' P(' O >') WH .. " 6 6" ..Q N " : (5' P(' O >') WH 4 Ê G |6 9- : - WH . P(-N P- P" ..

C(D ‰ (G G ..H O W >' - E!o . 9(' Z- " -H 9UŒ " : P*) Ã-*" WH ... PU! a O W šG Äo P(' -G -N .. Z-( - Q C' 4 P(-N P- .

Q [2 " .

6 0D PC' oG w¥V" -H . 9$ 9) 0 - 9¯ : Z-( WH 30 ..H? 9 ! - 9' : Z-( P WN .... P$ V 9$ ¸ . [2 V Ø` XY  F-( : WH .

. (Cp A(N '? .4 5½H: „6! C .

‘ " T( € (S 6 .

. 5. 5]" " .’ " . G 5¢" >' . ... 5]<`" >' 0 .. ª ..

J.K. .13 52#" . ..

. 5*UD 5½$ .C8 .

( J..< 0D ) .' ¤ . 5› v 9# . 0 !4 J1iC' !4 . ..( „(C . 5’ >+I .. -G ’- P6[ .. ( ¤ 0D £'" ) : PG P WN -N .... .$( W* . W-G 5' (5' P(' O >') ! .. 0 k(! ...

’ ¥)? 5' WH 4 N C ? " : „H ... 5<(' : (5' P(' O >') . Ÿ ....f ( 5(' $$ !4 „'N ƒC ? " : WH . ’ U A : (5' P(' O >') WH ... 'GH œD ƒ- .. 5<(' T : „H .( v' f` œD (5' P(' O >') . ( J'2p X" ) : P WN -N O |(" ! ..o? : H (5' P(' O >')  „(G $( D : „N ’ . f ! $ B6 . vG 9(' ... 5<(' EˆŒ O 5< . ( 9(' . T .f 0 . k £D .. 56 ... ¢)Œ" )IG P. BŒ PG8" (5' P(' O >') ÅV . : F" ) 5<(' T . 5 .. G .. 5½$ v: 6! C' Ì . ²8.. j 5] .

5 J!... .N" .. . T6 Z/$ . 6 f „_ G8) Š.

. /-› ƒ´ .Q ! /ÄY Z[2 Ž . )I >' k( eH Ê* ..

N" . A(V (5'i P(' O >') O W " C' : P? >'oG 4 u 9´ . Z- A' k( .. P C' ... . -C© ... P" >' 5’N .

A-(* W 4 u 9´ 4 u 9´ : $$ .. C’6 .Q ... )60 H 6 ²( . P N.. ‚D 0D P(' |( .. O W bH( .. PG8" .

O : HÄ ..Q .

<G 31 (5' P(' O >') WH .

k( eH ...

[V° V ! .6 4 u 9´ : WN k( eH (5' P(' O >') TH .S+ .... . . -*" 0 : WH ...Q Æ.  5* [V" .

C'o ..Q I 4 5' ? : (5' P(' O >') !! P(D *" . .....* 52 TN !" 0 < . PN A<' .. 0 : WN P . 9 . (5' P(' O >') P WH . TUq œD 52- 5(D y)6 .

. 5.6 PG E ! . 5›'N - ? œD *" .. 56 (5' P(' O >') ! /-Y /-Y Ê* ... 5›'N -2 .Q ! *$ . 5(‰ v'V P ..

.G ..

( .

... 52. (5' P(' O >' ) .! PG (5' P(' O >') .. PG ´Ö  ? . JG P?-G . P?$ .<G PG* W_ ²N „'Q .

 2! ? " P[G À ! .. . ¼ Š F[ .. 6" „` .

Q [2 o(' 6< 8 G 5<C'" ‰6" : H . P(' $ # ‰( PC'<(' .. $ . AC('* A-( ! ... ˆG . (G G Œ -*" 5'6 : H ... -( G" „6" : H ..

. ²N  : WH .H " P' A" P(' Xo ... (< ... -( G" 56 : N . PC'!o [2 œD TN" " ?" .O W œD PQ? TH .

(5' P(' O >') #¸ . P(' .... O - P(G" AG$o? .<G |Q (5' P(' O >') .

 - Z-Q AG$o? . P- JG kN C' O W „< 4 E'S.V$ !4 O - T" V „6" ! -C© : WN . C'<G (5' P(' O >')  E(§ " ..... (5' P(' O >' ) „< . - T" V „6" : WH ... 9N C 6 Ê* 5'< : WN Ä . „ Á Ï c ® ]\ - -H 9 V /012 " 5B? „! ¸ : WH .. E'S. 5 V 96" 5B? „! D .

!! 9 PN >' To`" eN 'K " O 6D .. $ „ . ¼ „N ..N 8ˆ .. 6" „` .. >'L 8( ..

. A2! ²N " .. . 32 .. A* ²N " 5( : -H Ê* . 0D ‰6 O .

..$" ..

.6 Ê* y( G ÆG œD ˆG TH " (5' P(' O >')  . -  >'K( /ŒD T-H "-G . . ì. A6ˆŒ A I ! : WH . W....<G C „! . U A Q ²N ˌ" <? Ê* 9 ¼ ..

QY PG „sQ F[G „sQ „! D .

..6 Z$ (S ? 0 ... P - Ê* .. ’ E* 9G ºD „! !!. 9 . „(HG A" „< 9 " 6-H .. /  Œ Z 9G ºD ! D " P( [G . Z? p A(’ 9(?o F[ [2 ! .Q " . A 9QB' „s` ²N / 6 xF" V ... ES 9 ': .

Q >' G E'Œ } P6¸ .... /-2 . PI A+ P(' X ..'Y [› 5'< >ˆ .(5' P(' O >') O W /ƒ . P 9’¥6 Ê*  .

..p ‰ ..<G P(D „) TU U) P(' !! Q ÅU ... W . 9' . X „6 .... „< : /-2 . / 6 . "-2 .

.<G WN P(D Z)G TU U) P('  4 -( G" „Œ" . 56 : )VG WN .

.. .I  .$Y [2 . JY Š$) ..G . u a : (5' P(' O >') WH .

" : WN í6°ÏNn P¿ ?¿Á° „ Ï '{È)n . Õ Á!c * 5 (c*x  CÁ *Ï x Á È .

PC Q B2 † . C 2 ... '  .[G -- a .× ÂBÁ? * 5* " 5(* ¤ O 5 G : (5' P(' O >') WH . œ? PN µ'G Ê* Bi. Æ. Z k'V P- >Ho .. C .. ( $Á ¿CÄ{Á $¾ Á c H{ c Á ... C(' o<? .... TU U) P('  >ˆ .. ( . { ¿CÁ Ï Á { 5Ï ¿ { 5Ï 2¿ ¿ {!Ý "{ X Á Á Ï o{{ íc[6ÁÁ í c GÁ * { ¿C'{ Ï Á Té Ï H{ z î(GÂÁ Á . . XY >' |'Q of .6 . C  \ ' .....N . ' ..

{ Ý È A H{ c Á 5Ï <n ?¿Ï [{ 6{" .

... \ ' (5' P(' O >') C 4 -( G" „a : WN œD ‰6 .... U -f ( ® \ œD >6 Ê* .. Z$f P" † . -f . /H kN( . (5' P(' O >') O W 5 >' P- + .. £# „6o : WN 33 .Ý Hn { ¿+Á Ï "{ Ý ¸Â{ ) . 56 : WN .

... PG E2# F[ PQ IG -( G" 5!/Q -H OG k'€ : Æ 5ˆG WN ... 5(' . JN P6‰ 52 . PG8" œD ƒ´ TH .

.. eN P' „a 0A N „a O w" ƒ’ : WH „a F[ PH 6<( O .N" C' 4 -( G" £/ : N . G 2 O ... 5(D |'Q C' . P( 2 JG . 6< 0 .. 8 0 ..

Q [2 JG 'V .. 5(‰ o6 P . Ð 2'Q w(:" : ²N  ..

 H 5<?[6" .

H " : µ'G Ê* " 5(* ¤ .

.... P(.[ 5<G WB " „.. G [2 WH .. A<. ` .K . u Z-()HG 0 ZBQG 5'" 0 . P(D ‰ -¯ ¼ PN ... u `YG 5'" .. U A ('N -( G" „< † P(' >' '( P6D . G [2 WH . Š-I.[< As(` WN #D A-C© " 5C' -N . ." D .. US P(' D .... ZU" D ... .. C .. k< " 5* P?-`6 .. -( G" ` [2 : N [2 P O . P_ 5S8( P6D . P'.. UL PH D O : WH . p `oG 0 .B? * 5* " 5(* ¤ O 5 G "N !! TN ..G P< o " $ï $ H .

[2 As(` WH F[ .. TUq .Q O : WH . -' „60 P .6 < ...

( v'^ [2 Ä" k(! .. /-Y -`" P6"  C0 * ...V-  " r(8 . O W " PN ²N >ˆ .

.o . V° T . J)* G C ..

 G J)* G-( . ²N C… . ƒB^ [.... ¼ „N .. '¹ „` .('p Ð8) G" 2 .. P?$ Z$ TU U) P('  ÌH P6 ... PG8" P*  >' C G" . A$ ²N Z$$? P(' $$ .

.$" .V- . .

. kS'G „) (5' P(' O >') (5' P(' O >') P WN .... 56 : WN . . P 9o" C uQo : WN .. C G" „Œ" . >6 #D Ê*  .<G ... a" .

 : WN 4 92 9Œ -? 5o : WN 34 . C G" : ε WH !!.. /C  A-* .N : WN 4 T( -? A]D 5! . XY  !!....

 JC'! 9C' „C'" 96D " J)* : kS .... 96. /C  F[ : WN .

<G (5' P(' O >') WH . A P6< 5'" " 0D J)* ! C . O W : WN † .... u?- J' JC'< uC' . F-` uC]" 5' : .. ƒ .6 ` w[" ..

5SÍ -  Z Äo? -` ! ƒN .N : (5' P(' O >') WH ..

^ œD 5›[Q .< $ -(.. F- ƒUq . [2 " Z°°° .

PGG - T ." -' . -’p ! œD * P6 . ZQ Wo ." ..... -*" . H` < (6. [2 Pi< ³ NU C(G |( ³ w.` P" < ! .

 P6" 5' .... ? T .Y . ZQ . of w.! -p ˆ -’p ‚ ! ..

. -’p P6 † . 9# 9?. 0 " $o .. G 4 [2 >' o< " AQ" -? . Q U G Zo2 P(' 5' .! C§  . ÎV Å$ + -’p x5i{ 96" „(V : P WN.. WH... .. ÄUÄ " ` -G P* Q . HG  £ " ..

ÎL [2 Af P(D p ‰6 9(D *q -G U Q „6" .2 : WH ... TUq ... 0 : * WN . p œD *qG 6o $ < .

V$ Ê* .. p 9# œD A © * W‚ † .. 9NUVoG Ê* /ƒ` .

. 5 --Q "-6 x5' .. /+D . ƒ2 O Z[2 ... (LG (H(HL . PN" . v U? TUq WV- . 0A C 5¢C'‰( ...< ! A$-" x- 5! .. JN 5¢I .. 5 JC' . JC( >' 5N 96" ? " .<G O -? .. A6 Q 5¢#1 .

.. 6(L Ê* .  . 0 . A-G" P 9. -*" .N PoG - J- V !! 6(L .14 . $Cp .... P'H P$ e— : œD „_ .. P6-$ L .

... (V 5ˆG [Vo .! . AS U A C8 AH( A(2 A( AC’$ Z-f .. (5' P(' O >') O W ! .. CL /f . V C¿* G8) ÆG " 35 . .. PQ* ƒˆH( v'S6 .

. ... (*¬ y? 5]* T_ „'f : WN PG8" œD „.. 2°  /Q C' . (D 2- $ 4 2-G Z[2 f . „N*" -N ..

.. . 'ˆ.. XY >' ` A(H' .... 2 P(D „'N" o+? #D P6" .G o+ † .º N (5' P(' O >') " . P" (5' P(' O >') ! ... /6q ] >I" i] A< iÀ H 8. . . 0D G .[¿ " ƒI 0 : WN EˆI . V° T 4 Z[2 Š*" : WH . 6" : PG8" ÆG WN . >' P'Q + -N ..

&[( 4 fˆ? " ..` -¯ 2 .Q >' A (5'i P(' O >' ) m ... 2)G P(D b8'? ƒ2 . P?.

(5' P(' O >') EˆI . Z° .. Z G >' C ..` $-* U2 4 J? (– " -?" : WN .N 9?.

. !# y:" (5' P(' O >') ' ! P6" . Ž? P$ WB6 9Q* „6 . JC' C' .. Ä-8 J'QG A #¸i . -.. eH QL „N 0D E!? 0 u ..  5* ð C' .. y:" >? „6! . PQ G- 5 .....- [K? " >¢ . /ˆ >C ? N6 (5' P(' O >') >¢ .. ƒ! .! E! -N .

.. 5 2N .é GD >' Œ" J!. A. . › 2[ ... " " .. JC' .6 D † . ( /ˆ „6! .

5]* >? . !. .Gq "..2 ..G .

5 . vS /Ä" B6 #D 6! .Gq H':" . ...

.. 5 H( AV P! . „H .. 0A B B .('G ". P? >'oG Œ G >' „?" C'! „'f .. 2-*D E! .

Gq œD „'No . A-* A-* ..

.. € Q † ....  /ˆ !!. 2€" " (' u(‘" D . ! .. œD "... ¶ W# N6 #¸ !8 . ` C' . -.. ". „' 36 . * -` . i-. fG ".  N6 y . /ˆ >' „?" Ê* : „H ... A[6 xƒ' 9 D 5' .Gq >' – „'Q „iH'S6 .

. /f !! ¢8 (' O 2‘" D . " T$° G 9'´ 0 C( 0 O () [ / 0 " : (5' P(' O >') WH (5' P(' O >')WN † . „B6 !! 28 N E'S? "... ½BQ |sG " .  œD NG ˆ (G ". (BQ |sG : ..

. 9*" (¼ >' 9‚U? (f œD – T< v! – .! .

P . 9? W_ 0 #C' !!... f`Y $Cp Ê* .

i EiSK( -f .) [Q œD Z - ( . A‘ AUŒ Ÿ ¸ ... .. Cp T TH (5' P(' O >')  ! : )6Y " „H .? /ƒ` .. P(' -H? As(` 9 .

.. ¥..  K! [p V . 9# >' (5' P(' O >') -N C' . . N'K.. (H T œD [<2 W‚ . O W ... P(D [p 5ˆ  WB .. 0 9# < . ¥. 6q Tm! O . ( . Cp T ! C' v? " $! Ê* . 52 E* . P „'C .. P  F[ ¥. -f .Q" 0" .. •? .... (HG $S+0 P W· r. >' ((5' P(' O >')  - ...15 . 'K „* .'N E < H: 100 . - -( . `D . „s` D : WN .6 F[ " ) : (5' P(' O >') WN † .... Z-(G -C© |. H Ê* „j< ¿ F[ ) J6" s? 'K „'f .. PB"  ..

 . $-f. H .. G. .... P(C? P¼ .. C .! .[… . v` >' •¥ ƒ-H E-? .. rG f 5'? >' ί . E(Y (V •¥ G $(S . W.? (’ˆ. TUq . /H.

’ 9# .

 .

U A Q G" P( A '¶ „'V$ 96" E2 37 .'K.  .N . A* T" 0A U* „6! / .? ® .. P(" PN: P . P6¯ F[ 5]¶ 52-(. 58)? G C . ’ˆ Q P' . H?D >' ¯ 5'! ....'H E ! ..

P)} 0 ..... 9-HG >.* . U A 2" . ZB! 0 P... E(*? C'<G b.. Pa F-? 0 .[f 9'N " ? 0" ! 9(' OG " S 9# . TU G P?oQ..[f .. 9'N E' i .. U A 2" : $¥G WN .. >' 9U „'C!" † 4 ”K 9# € ... £(H'G ` " 5 G P(G 9( „H C' . ... P(D .. >'G . P? 0 „6" .' " $ 9(D Z- -C . P} 0 .( 5'? 0 .. P... TC2 F" 9 F- " .. Z- y: 9 AC' P(D £- $- WY ... P'? } ºD . 6Q 7-& 0A I ! w . P 6 P & 0 ... ... 9(D ‰ " $ 98 Aˆ" $¥G $ . „ 'Q .. & 98 .?› %-8 ! 7 .. TU ' A- TN U A H £° C' . G " !! 9 0 P? 0 „6" .

i" 9# .

G 0 HG E <? 0 .NoG E <? ºD .( G 0 WCpG 0 W.'H #D ... . ! (S  .

A( A) . ƒ .s!0 A A6 ! .... PG ÅU >' m6? u'GN ('< œD A /Q .6 X} E(" ('< ÐU: -*" " !#" . ..('H 9# .

.Y |'¶ " ..I ASG+ Z- ! AŒ A6< P( -… $<? 0 .. A. y(ˆG As(' .( A)N Zo A6(*" 5(G œD E2#" „! .. . P(' 5]ND .

P) . ‚.. U A ('N P „ 'Q . A’‚ P(D „2[ . )H „'V$ ....Y -H? „ˆ 0D |i'· " 5i' ...' A¶6G G .Q [] © Ef" „! .$ † . F HG P-— A$V .. A(! J ~  !" P( |'· œD „.

P.. P* ![?" „'Q „QV C' !4 J8 J 61 P(' C' 5'§ ! F[ i Pi2Q P)} 5 ! ºD .(  ! ..S PNUVoG E < .Q 4 >ˆ C( C§ ! F[ . P'? * P. \ P* ..

ª P „‚ E). P?NU .Q " 2- „!$" .. 9)K 96¯ 5'… }  . W‚ C' 9 iG 9i $*" ¯ ...

. 5’SV" 9(+I? ¯ . A$ * [K . 5’) 5 9N ...? . £ * 9H !! 9(Q 9(<G H' 5›'N ..

. PQ‚ Z$0Y F[ .. 5¢SG E ! ºD .. 5›(Q E ! ºD . 5›'N E < . TS W..… 0 . 5›'N E < ...

. / . ZiG" £ ..I ? 0 9[ 38 . - " -f TD " v- œD 2<( '< P H? AG` -Q #D .. WY P'2" >' Š-I F[ .

. C(G Y 5S¯ ....Y Y !! -N* - . P( |'§ < A *G „. P'N E < .' .P i! } .. v- " - E'H [2 E ! C(G . 5 V° " J p „" .

.Q . A¤$B A '¶ .

! P6¬ |'f( P$ ..V$ #D ÆG " ƒ b*U? 0" 4#. .

! P(' HG |i'§ v: P: [Vo ”K` .

.! D 7(& ... ( Ž. / œD A „($ . P( ) T‰G ! .

5 |'f( . à < $QG .. ’- 0S -*D >' . 0S -*D œD Z-N PN ? Ê* ... P(' .2 P(D   $- „ Ê* TSG PH: Ò´ D  ÆG ? " ...

w $ WY >' Î* #. ! C" .' ..'H P(' .. TSG PH: Ò´ V° C(G . !! AG[Q PG ›[§ |(:I Z- o! .H " P$ -*" 0 „..

..H? ÆG " ? 0" !4 E ! (¼ /012 S k(! ! Af .'H › -() " ”K › (S (!# Š: ¢D ..( *" .. V\ .'N " >' ?-N . (LG . O PQ .. N$) 5© E ! . ..16 0 .. N . A ! A6Q 8– .

 G 5 „" w" !#" 0 . ÎK`Y ÆG ..iG ... J 5 „ .

? E(" .

o?" „'Q . %-8 ... Z Œ (S 0 [<2 s6 5¢" " „! .

: >' 98ˆG '¶ Ê* 98ˆ ¯ – A--_ #..8" /(ŒY – ÆG . . 5¢" „!$o " .. 0D 9# '. ( : 5šG oQ..? " .( . 8')...? † . kS' .. 5(‰ Q" 9[G 5½.

W " E) ..iQY 0 .

P'? PNUVoG œ? O - 1. PH'V œD P¯ O P8( ºD .... #D . (¼ .QY 0 .. 0A k' " ÅB " .

 . P*-´ . H. *oG . -. Ì.QY 0 ... uI ..

$ v'^ * ¥ .  .  |< J< .. 56 .. Z-i -C ! Ws >' V° A „'V$ 4 9(D Z- - ...

G A  4 9`G 9C ? .* 4  à . C› 9’..

*0 J Z- 6< O W " 39 .. r) /.2 !! F$" 0 . H.

. P(' ..

H? P<? F[ .

 XY /.

 A V O - < P(' ¥<? P$B? .

(15) ( ANUV" 5<*" (H T A '¶ u 5<GN" ŸD 5<*" D ) (. J )  . 9- ..

4 T( ! ... H) WN . ( P O C¯ J')^ 9( D ) : |(N - G •`Ò WN (16) .

5'L ) TU U) P(' WH 4 O W à : WN . ( v'^ * ¥ ) : WH ... ( 6Y ...4 ¥ (.. (17) (18) (* OP) •`Y .(' T(N : ')^ à C . J )  .

H) .

s . ( v'^ * O H? ) : WH p ..

V-  !" .

o [ A!" 1:. ANUV" 5*" A6´D J1. .1 .s C( V 0 .

J )  .C!" ) : (.

. ( k1 0 ko 0 . . ( v'^ * B(. H) WN (19) (20) ..

J )  .HÄ" /ƒ` ) :(.

H) WN (21) . ( 5’ ..

(' 5’N Q$ PH'V & µ'( .

Q D ) : . J )  . ( O ƒ+) (..

(5' P(' O >') O W „ 'Q -N ..? -N ¢¸ ......... C' T" „f .. U! 4 AC' CY T" 4 A( à !Y T" 4 A(N C]:Y <? 4 WN #C . . L) WCY  6q !" C . ( O -" V\ ![ .. - rG PH'V * ..'N © P <  (6- V " ... (6- Q‚ ] < ". V\ (6- F t E2# 56 . V\ (6- F t v'^ * E2# . v'^ .. J )  . " Wn * (. ? . AH'V C *Y <? : WN ºD : TU U) P(' WN 2$ " C' . p œD A(¼ 'V$ ? „? #¸ .. C' T" . 5(‰ QY P <  V\ V " . v'^ /ƒ ! #D P(' - . „? #¸ . O W : „H 4 <? C' ... H) WN C' T" œD ‰6 „s` D ..

¢ 'G ¢ Q F#1? < ... H) ' !n# .. ( v'^ s( u ). .

. (  ƒ2 ) : (.. J )  .? Š-)? T)? ƒ')? ¢" P !# .

H) WH 40 ‫رواه الترمذي‬ ( 15 ) ‫رواه أحمد‬ ( 16 ) ‫رواه مسلم‬ ( 17 ) ‫رواه الترمذي‬ ( 18 ) ‫رواه الترمذي‬ ( 19 ) ‫رواه البخاري في األدب المفرد‬ ( 20 ) ‫رواه الترمذي‬ ( 21 ) .

.. L Y (. J )  .

5ÁC'*" . TÁ !" ! . 5Áf`" .. H)  ! -N ... -(¤ v'V ..

JL) ...! . 2-V /[ /g (* x-`" ! .

N Š ¿ . . J1.. .

5* .. ( 44 #iii.N 9[G ... P* I? " .< P - . A-G" O 9B— 0 O . AN$ A(" ! : „N .. ƒ* P(' WB6 W" (.. .. ) .* OP) §-V „N Ê* .

) 96D .. .

< .

.. (H T œD Z'6 /Ä P(' O ËÄ" ... 7-L Š-)? . k(ˆ FH? . ( 5(‰ v'V >' 96D ) : WH .C_ . E <? . vL E’6 >' J? ... 6Y F$1? .. T-.

°H P{H'V (.. J )  .G .

r. H) ! uI ... 52I 52! .Ï { ) : O WN a #D . ( A * ' N ) : U? #D .. 5’+ /` œD .. 52#" . ... °H PH'V 56 .... ( J ª E¯ O D *" ) "N #¸ . TU< *oG 5'<? . *" ... .. I) < œD *" 56 . H. . ( ¿8... ?-N (5' P(' O >') P6" T$C . ¿f Pf .{  Ï Á n.

.  .C8 .. 52/SV" ð ! k(! .

(5' P(' O >') P?(* . ! k(! ..

. 5* E ! k(! . 5½- E) ..o? .. J1. JG )V .

.. L v'^ >' (5' P(' O >') P* µ'G . PC‰ Š .. .. P ¥! Ê* . ( 44 #iii. ) A Q ¥! -G (5' P(' O >')  U ¿ !" ! .. J< Q* > Z? A( .. PCS* . 56 .. A . „6! #D ƒiHÝ'VÁ „ *" C! 5' ) – WH( O - ! P6" ...). < - A : „H P* ’ „. PCS* -G T QY 2$ „? *** A! .

G 41 .

. PNUV" (5' P(' O >') PG F-H6 " œD Å€ 8 . (22) ( ƒH'¿V *o s( u y) 0 s( u y" ³„6" 0D *Y F- 0 ŠUVY *Y w-2" 5' ) : WH ! (23 ) ( „6" 0D .. . TUq H(H* ( < .. 5½$ 5 < JC' ...

H? $ V\ 9'? < . 5RS . ( *" !! E. `D . O œD › ..G ...

› Ž.17 . ¢2< 5'! V" /(`" H.'— .. 5(SG . 52Q 5 ¯ .. 5 /(`" . ¢¯ 5'! /(`" H.C . 'H  5 .. . G»< 2< ... › *..

.. TU< ! 7$*Y E¯ 5 } -* .< . P6- ZB " E¯ 5 . ƒ’S60 5 . Ž. 9# E6Q œD 5< .. P'H  5 .. E¯ 5 . ŽB.... 9# ÆI 5 .

! .

Ž? EI -* .? ... 5 ¶ - (Cp : v? 0 #C' . P: v .

H C'Q A! As(` !! Å" C'! #¸ XY >' S8 S ? Ê* ... Z)G C ..Œ (S 9' S k(! . Ef !! .Œ E6¬ S AH " U A Q " !# .! 4 9(D Ž? P r') Ci(G " TBf !! .

PGHG |6o P8( 9# .f ..

} P .

.. P’U‚ ”K .(' ... P*‚C' . ŽB. P6 Q " . P6VD " . E¯ Q‚ " QB „C' #D .. Ef' 9# -+ P6" „C' ¸ . TU< ! E¯ 0 < Ä1 ZG" " - 5' #¸ ...

? - 9# .

 .

N 5' A-* A: E _ 0 " ()_ „ ’: 42 ‫رواه أحمد‬ ( 22 ) ‫رواه مسلم‬ ( 23 ) .

A ! 2$0" -*" Ž-– „6! – /N-Y -*Y T" ƒ2 – L A‚f " !#" .%-_ " 2‚ #D Ž?? ... - £# >' .

9# Po  P „ 'Q Ê* . !!. (D ¯ › ¥ 2$0" (HG " .H 'N < .. m  7&" „! . : Ÿ WH ..... ƒ" (: 0 wVD " '<... (: 5<( k! . /UHÄ ('   'Q #¸ .

.. m G £¥Vo .... !! Ð Ž.! 2"H6 6Y .? .. e` C 6 . 56 : WN * 98+ ¥!" 5" .. „fG (+. 2<? ½$ -… < . B’f (H! ƒ" .... %-8? ƒ2 „N >ˆ ...2 : A- P „'H .. . „H': „QB? V" / W* 7-L E_ . Ã$0" W" 5 4 6U U ÅB? Ê .. 6U /G" $- 5! . Y PG o } ¡o? ¢" ]o" 6" ƒ" . 2![? ® Z[i2 i( „!* Q #¸ .. Œ 6" 2¥" ® 7$*Y 9# Œ œD !! „66q <` – ASN – 2-… 0 . e ? Ž. C(HG ? .. i'. 5 '¶ . -(.

C½ 0 VoG ¢'I( .. VY Z[2 a 'C8 0 wVD .H ? ŸG ... 92 .

! [2 . 9" (: „ #D „6" 56 . P'N o? " „S . Z< # E¯ # .... P(: E } ”K` ..

! .

. ! P6" -Q  .(5' P(' O >')  .

? .

o? . ] r') F[ ..'YG -* .

! .

.. .. ŽB´ < . „a ¥! -G ... (5' P(' O >') P „QV . GN JQ '.6 ()K` „6! ’ : ' ε WN . -H? ... PHG ..  -* Q „6! . .ˆ 98ˆ .. (*.! JG . ! P?Q‚ P'? ... ...N C' .. -H? : ' (5' P(' O >') WH .. PH Ê* . - S(6 . BG 2-G . 9HG" Ê* Ÿ Ý ? : ’ WN † ... „ˆ! „ˆ! .. „6-G 58' „'¤ .. (. .. ’ ƒHG Ê* . 9HG" Ê* Ÿ Ý ? : WN † (D „.... PHG . 9'G Z[2 : WH . 9# " C' . -H ...:U .  P „2# . H . 9'G Z[2 ... P T-H . -.

 |Ct  Z¥<? „6! -H .Q ... V° U A ? §-V .

 ! C(G 43 .

8': ...

 C! <G G" .

. PG8" Ê* . . AV U A ? C ... Z Œ œD 2- 0 /(`" P(D - . -V / 2 G" |' 5' .. 9# ƒ ! ..

.. A2! QV" -N 52 Œ 5`2 uG 0A Q „ -N wD : WN PG8" (5' P(' O >') TH . (5' P(' O >') O W œD ²N V" . P'H U T2 G FK G" ƒH . HG 5] Q* ... -G œD PG8" ÅV -N (5' P(' O >') P(D ‰6 >' WN 5 H .... P'H U (5' P(' O >') O W 5 E'S. P'H U 5`2 uG A-*" 5< ƒH C .. 0 . ! . A2< ÅV ºD P6¸ . * œD ˆ8( ²N 0A Q " y . A2! !. JC' .. - G ƒH E¯ 5' . ²N Åt a C' ...

PUD 5< AC' ! D ..H .

 .. JH. C' . JG TH? ! W" !. WH -  5 . ²N .! JC' .. /G° /G" /GN" '?H( . PUD " ‰ " 9[! E¯ . $- JC' ...6 „6! . Æ .. .. P'H " (5' P(' O >')  .(N . Z[2 „6! ...

. ²N ...N 5´ (5' P(' O >') O W [2 .! ! (G G ! : WN .L $N .

... ..G . (G G G . JC' ..[* G" ¥) 5' . k( G PCLY P(H s O !! £6 6VD 6/G" 6/G° .[* G" PG ! .

H6" . ..

”. TU U) P('  „. Z Œ œD „..* G" . C œD A Z‰6 PQ !4 k( G O W 5 PQ ..' .SG ’ïUÄ  !" P* #¸ . O W PC'! „I' : WN .. ”.. ...* ÐoG (5' P(' O >') O W P( w! T WY P6D O : C WN -’H " k—  .ˆ" .

 .

+Ò u$ O W : WH A U A * C V . .  `D 2 C ! .. (P O ƒ+) A-(` C( T . AL U A Q (P O ƒ+) . (5' P(' O >')  PC 0 . [s „'N ® C'< 9'? »G 6" : WH 2-G < ....[* G" ! .... + ’-½ y! -- [2 " " .. ²(p T" X " .2 ' ( W¶ 0 WN * 5¢" 5' .. k( G PH .

H . $ u 2. P(D 2- ® WCY G 5' (5' P(' O >') ! . C [2 Ei(. T‚L ..<? " 0D A..’V W‚" N- C¬ AH' Y |(' ..

.Q œD QL „6< WN * 52 ºD . .

. JCK ŽU¸G 0 .2Q 5('G 0 . 44 ..

!4 k( G O W 5 PQ .. C V [ ..ˆ" : Z .. Z Œ œD  !" . A 0A N '2" .. V° kN .

. ¥(V >' (5' P(' O >')  .?H .

P( 5<¯ P'! 9# ‰ .....H ˆ 0 A2# s— 0 . As(` (I 0 . WY As(` C< 0 " 5(' ‡` . 'V- 5L) † .

5š ESV" G ƒ(* ! . ... -'p F" 4 ˆ PG /Q F[ ƒ(* 9 . A('* A2# /' e(Í àG- |(? -'¬ -.G . O W ZsK . W.. - 0 5] # 0 " As(` C! D 52-? -iN .. /Q ! ... £? ƒ(* /'C.

.* H? . .. .. P?`D 2 5'! .. P- JG ! 52 #¸ PG8" œD (5' P(' O >') ‰ .[< P6"  5' ..p (5' P(' O >') <.. ... EN ƒ(* #¸ .L H. A-N GB P(D .. PN. ! W.. A2# . P2#" : WH œD 52Sˆ? N .6D .. : ESV" G ƒ(* 5 (5' P(' O >') WH . P'! E2# -N ƒ'L W.. EN - : (5' P(' O >') WH . G‚ : WN T G GB œD „.. . 9#  !" W.[G Px ¿ . .. . . : F$( WH .

.V .. -Q Y " 5' .No ¦-iN „i(G œD `" . .. GB (5' P(' O >') P* [2 . -Q S 2[ .. G H ƒS .. 2 2 GV yS A((¿* „" -N : WH . F$( Æ. Y [2 >' ÆG 5ˆG ...6 .. G^ AsÍ W.

.... Q P(' -` . G8) ! . G ƒ')( T(H S  . X O W X . . . G .

. P?À -G P?(* O W E* 2 . AH(N U A Q <G G" ! Xi E G B* U A Q Z- ... TUiq ('2p PH- 2 .)(' <G G" : P` >' 2 WH .

.. k(" . v(N F" .. ’ (5' P(' O >')  Q‚ G" 2 .C¯ ! .. G ƒ')( <G G" I' " (5' P(' O >')  " C' 9iH TN #D . 2 . (5' P(' O >')  ...

Q <G G" D : (5' P(' O >')  - +L ÆG WN . G ƒ') " S 45 . /< Äo -` F" ...

 [2 V ... :. /< P'I v(N ..

(s . G . <G Ð" 9# 5' (5' P(' O >')  ! i<G Go $Q Œ 6" #D : u ...Q P6" .. Z-G U^G <G Ð" (H*" œD ! (5' P(' O >') P< . <G G" >' Ê* . œ ...

(5' P(' O >')  -G ....('V >' H.. - uG ...( . 0A UQ Z <? A6(*" EˆŒ -* P . P 9# ƒ (P O ƒ+) C PG$ v( ! . )6Y Q.A(¼ 5(D ‰6 .. <G Ð" N ..(H CQ -N .. CQ † .)(' <G G" : Y (5' P(' O >') $o .(H œD 8S <G Ð" œD C v'S6 . . (2 # ! P6" 0D .

.. )6Y E(SV -? 'Q C' . TUq (! .  56" ... <G Ð" F- JG -N" " -" ³ uf" -N H ƒ .(H 52(?o : C WN : WN #D 5<N $ „$ -N .2" P 2 } O >' ËÄ" . - uG . „ Á <{ Á Ê* .... e2 Q.... PˆŒ" " „2< ' WN " . N" u 5'" ! 2 5'< .6 ‚ -N ³ 5'<?" " $" „< C' . O )6" 8 -G " . '" 6‚¯ " - 52 „! .. Y 6)I . m-L c ÆG P F$" . P-G ]N 0D FB? uf" C'! £? O .. C 9' >' : <G G" WH ...

. y? . .. ²N ƒL [] 0D Y [2 ..ˆ" " ..

ˆ T-N" " O ! . e" 52 . A$ A 6 . „< . (G |Q 2 Žp G -( Ð" -(G F-(G [V" >' o?" " ŸD E*" . 9<ª '[Q 6" : )6Y . 2 Œ PN À s(` Z!" ...2" P 56o V 5<( Ó!# " : <G G" WN ... EQ.. 5s` C" J'Q [2 -*" 5< „(+ -N . H[ . <G G" 5( TN .... †D œD 9# uGmH 0 ƒH ... ²N  " 5< " .

P(' Äo P© E ! . PG † ³ P Z- e <G G" £- e G : „'H ....’N WH . P'N . )6Y PG † ³ Q.? eI' < : C WN . P  -* .G" r PG (S ? Ž. yUV0 „É Ê* Y „..

 . (* P‰*U? [2 ... 5< P'S A6U 'Q 46 .. PG -. Ui P*.. : H A 9'C /U‚ C ? 5'" .. 56 As(i` Ó$" #D .! . -. H " ..

'H r(?... 9? .. . U A # 0 A" < .

.. £- 9Q‚ 9(G" 9" E'N Ž. ... 9’U‚ .… 0 #C' . 7& . AB(C ! 56 .

5 N #D oS^ <6D Ê* .... E . 5] -) F[ r) 'H 5'Q Ê* 6-(. Z[2 . y r)i [i2 ¦-H? *" #D .C £- E'N Ž.'oG .? r(?..

.. P '¶ A |'Q -N O W œD ‰6 ε  H'* |'§ ¡o " W- . r) H: / ( 5 . œD .G . -f . PG8" %-¯ £..' .. A A(´ „.

V- .

QG #¸ .. 9# >' 52 C( !! Z‚D £¯ .

!4 . ‚ ‚ œD PQ? .Q † . -f ...

...( # !! Af !!. /-2 . W .

. Ä ..... ‰.. PG P(' SH? 0 . v . [2  (5' P(' O >')  !! PC'*" Z°°° . P(D . WG .. 5ˆŒ < . -f .<G |'Q † TY Z‚D y: !! -f . P(' 'f? 0 ... W WB 0 .' G8) !! PG8" ‹- .... . P(D Q( BH 'Q . 5 - P' 2 . G8) Ef ZB? 0 : $$ . 5’- (5' P(' O >')  .. W ..

.. PG ÐY >6 #D Ê* : v . Z‚D PS >' - TN .<G ε  Z$ .

<G (5' P(' O >') P WN .. P- JG kN #D Ê* ƒ´ .

. )VG 8()6 . >6 .. >ˆ 9# .. °H /N U)' „(G ºD . [] =? -Q ..N" .. Z[2 D .

.Q 5Â{ . 5 >' ÐY £# .

. O a : WN !! A-*" 5*? 0 A-C© u¤ 5' : 2-G $‚ ]N .. ! † "H .N" U) „N /Q C' Pi! (5' P(' O >') C' . Z-¤ .. A(') PG8oG (5' P(' O >')  ¥! .

P(D `o .Q [2 0D . -CL 9 G : o. .... WH .

 ... U) „6 C' .. à Œ $ C()? ¤ " $ Ê* P'N (5' P(' U .6 ÐY 2 #¸ P- JG kN C' (5' P(' O >')  Z$ .  ? A(¼ ? œ? O ¤ D F" !! A f_ -H : AC' (5' P(' O >') P WH 47 ...’H 5]o 5(D (5' P(' O >') „.  Pa O >'i)  E* <– -N . P .

. P$G . 9(' ƒ' H(ˆ? ? 5' µ' ...

. C <G Ð" (P O ƒ+) 5<L G œD Aˆ" ‰6 „s` D . . < < ... TU U) P(' ' A ¶ < . .... -f . P y) k(! y P6Y . Z I! [V1 U . PG8" (5' P(' O >') O W œD |'Q . G8)  ! ...... C # 0 . i-. P'N P(' 9' k(! ‰6 . /ˆ^ › /8) 5Œ P ! ºD PC i .N" Ð" ..

V- -. œD A .

..* 5 .N" . › E2# . S 5'< . O 9¤ : P WH P6¸ O -C8 |S ZV" 5' ... a #D " PG8" 5' À ! . ‰.

 . PG8oG ƒ') TU U) P('  #¸ -f ..V- .

U) .... œD /Q T" -G . J'). Q* -.V- . .

Q |S #D 9# >' 52 C( O 9¤ P WH ZV" ¸ . ... . O 9¤ : Wé )G U A ’N |: $ .' 'Q ...S+ . 4 jŸD ‰? 5<6o` . " 5'? P6" ![? Ê* .. O -CL WH |S #D 5' .. < P(D . O -C¯ $! C .!! Z(È"n . ').

. 52$ " C' .. 5½U 5'I`" F[ 2 . P 5' . 5'<. .. œD (5' P(' O >') „... „< ( 52#K" >' 5-oG Gˆ 'f .. 5V 5(' SN . P(' - --Q ..<Ä : WN .. U) „6 C' i P< . P'H ( #} F- 0 AB P(' . „C P6mC) 52° C' ..... œD `o ... : 5]o ..S+ . 5'<?  a . P(D TU U) P('  Z- . 5½" 5'Q a -N .

°H .  : WN ºD . uG+ 0 . uC` 0 ....... P AC('? /iN . )VG 8()6 ...No i*" Z-G 0 P'N AC' „i" O . < r( ƒ2 ºD . (5' P(' O >') ƒ" 2 Ðo : (P O ƒ+) WN . >6 ... w! O . C. 48 . TU! /ƒ` ( r') 0 U) Z[2 D ...

.. Z" mÎV TU U) P('  Wo .

5iQ 9# 5´ 0 F" ) 5¢-) U . E(I 5¢o u ... 52- P6-§ /ƒ` £# : (5' P(' O >') WH . TUqG O /Q -N . P .. O 0D PC' 0 E(I .... ( S œD ‰G / F" ) S WQ : WN . O W : WH .. P'N oC: . ('2¬ - 7-* wD . 5' 96Y u .... U) 5'<? . 5]*" A( 5' ...f .6 Ä1 0 9# ¸ ...6 „*? † 5i2 ) i< ?o 0A Q D . ( A+ 0 A.. ( E(I 5' - [ . 5½o? U : (5' P(' O >') WH ..

 WG Ð" (5' P(' O >') P'? [2 . .Q .N" ! -H .I 0 5'  oS^ Y >' A* 52 !" . -f . (5' P(' O >') O W œD G8) ....

5' E': ..Q G # " .'Í P’SV"  . Z Œ /SV" P'? A..

. 52-f .? < 5› AD / PHG ƒ')( Q † . ˆ 5] '6 P U) < ... 5› A(') ¥< 52-f . / (5' P(' O >') O W ƒ') # ! ..

" J° " H " Jˆ 0 " WN _..V$ PH '( # # Q .. # Ó" C' . U) P .

V$ PN Ê .

 W: 5›$ 5( 5B .N" !! H # r † / ') $< 0 † ..

. U) # >6 . 5` œD o Ê* . "H "H # . „':" . Z-* P?U Ó" . . ÅV † .. U)  ..C  TY 9'?  ! . ÅV ...... [2 .. Ê. U) kN . >' U) „: C' .. P(G œD v'S6 -f .

. U) (' . Š. WH .. Ê.  F[G # Z¥Vo (5' P(' O >') O W >' -I Vo 6D O W O ..V$ U . 9# I'Go .. PG [2 D : WN # EˆI .  F[G ε O W ¥VY 6" : Ê. # TU<G ... # : TH ÆG P WH .  F[G (5' P(' O >')O W ¥VY ..

(S( Q † £- 7<. .

(S . # G WS À / U !4 "H? # : A# (5' P(' O >')  O Wo . WH ... WS  $- .. O W : Ê.

HG "H P6" Z¥— #} #¸ 49 . .Q ...

.. .. 5(' '(HÄ !4. U)  k(! .? " -? u . # „6" " : WN # œD „. :q E G U) Vo " 5' ... ">I #D . (5' P(' O >')  EˆI . 5$ 5ˆI? ñ.

p O Wo" .G "N" : WN .. † .('" ³ "28+ |C" ³ "Å¥ # /C " ³ "ŠS /C " iG "N 4 „(' #D ƒV" G „6" )? k(! : A.. œD (5' P(' O >') „. .  PG #" . ![? † !! P' y" 0 . < - (5' P(' O >')   P6" Ê..S' P WN Ê.. 9[! A#  ..< _.

.S C!š$ F" . # 6-6$ 96-6$ F$" 0 wD : PU! V° WH . PG -? C( 2 6š$ u .. p W* . -6-6 J?2 W* # wD : (5' P(' O >') WH ...

. O . " . ( . (P O ƒ+) - .G u.) F[ 2 w´D #.. J( .( $p u . ?" -N - " ¥V -N TH T-N #D # 5'( < : .. WH ! Š....

?H ! „N Ê* . Š.G # PC½ F[ u 4 9C)V ƒC)V .. A"  C ..

. : #. WN . - -H . „ ¿ G[! O Š- ³ O W : # WN .... 5 (5' P(' O >')  . (5' P(' O >') PG 5' C' .

? yUV œD $" k(! . 5½H . WQ ’: Š. ...

P(G è? -N .. .... -‚ G " (5' P(' O >') P'? œD ‰6 .o . O W E(* 2 .

Ž) . WH "-G .2 C' . )6 . C+ (P O ƒ+) -‚ G " ! . ²(pG J'?H..G . (Q '(N NL œD PG8" (5' P(' O >')  7G ..... - '?H .

Q P " PH8'... .. .2 P*U >H" . JB PG8" " C' .

?H .

'V ˆ! . P. AB - 2 .Q - ²(Q JG ! ...

)6Y ...Q Æ! . › .

k( P(' .Q >C* f` 5] „+ Ê* .. F)6Y " PG ‡*o PH >H? C§ ..

6 ..Q Æ. x|*" .( . P" Š C' J.. P(' 5f .

U A . ' '(* ¢" T" .Q " C' . PC .... O 0D PD 0 " -`" : AB $$ .. P Z- A-C© " -`" ..

Q 5'" .

.' .NBÀ A$ Q" 0D U 5]* ..2 .. WN * 6! .SH F-". k…? .... GSˆ Y . " F)6Y _ e'iV -N..

. ÆG ˆG 50 .( ? /-.

²’: Œ " ²’: 5 ¡o -N ‰L F" ƒ. .. H #ÉG q -G 0 .. P(D ‰ C-" JG .

'(* ¢" ‰ " " . . P.. P ! ... œD $ .Q . J'(N C$ ... ‹$] <.' W¶ £2 < .( k< F)6Y o . P'N Ê* k( G PGˆ .... )60 6 5›'N E-? -.

.6 .. O 0D PD 0 WN : WN . !. )N P ><* . P'N † . ŽU  N ]N ºD ..Q ¥t Z¥V" ... (5' P(' O >')  F- JG " kN . : WN " < !!4 P'N † .. (5' P(' O >')  I .. P . Af C ε ! .. )N ! .. JC' C' A)6 ƒ<_ !..

ŽU P'N † O 0D PD 0 WN !!.. P'N † O 0D PD 0 WN : < " œD Z)G -¯ (5' P(' O >') ... O 0D PD 0 WN : (5' P(' O >') WH .N 'H O W : „'N i AN ]N ºD P6" 5'? Ê* P'N „HH` U2 !! P'N † .

.18 . [s1 0D „C'" !" w" $$ Ê* ƒ' 2< W‚ C : " WN . «( 7$*Y k'É . P .. " >' 9# < (5' P(' O >') W‚ . P'N † !!.. 5 ? ® 7$*Y (6  TU< H: Aˆ" v  ... .. . 7$*Y Äo -*" „ 'Q #¸ . (: [2 . E. F" 5' A-* A6 E _ 0 " ()_ „ ’: ...Q !! (H T 9Q_ /Q #D O 0D PD UG 9 k(! !!. TU< V ...` 2 ? ® 7$*Y ..

'" >' "S F[ ( yUV0 u" ºD 51 .' 2![? ® " ! QB' (<_ " r) 0 „VÒ (<_ ® )H D 7(& .. „VY k'É QB ... 0 !! «( C " r) 0 . P'! ¢(! } )H X . T yUV0 u" 0 ..2p k'É  .

 rˆ W . WH. ...G ”iH? " E.

. £-p ’‚ 'N" J6C 52C" ‚Q  ! y(+ „ 'Q .. . < E /Ä" A-2 .

E Œ P6" 9` 0 . 5½Q‚ Å‚Y ... P!G ›+ † P"G < „Ä k(! .f A6U " k(! !4 ¥' 9’U‚ „2# .. 9)N  9*+ „6" 5(' .

o! . P Po ? " E. ½ÄD .. 9# >' v.:" „Ä-_ 9[! . - P .. C . A*G" P E ! A6!$ r .. P(' WND P6!$ Po ? " E.. ..[Q E(" #D .6 " . P*. Œ . I W...G v'? A))N 5] ![? " E.. 9` UG P6Y .. AC’$ Z![ " E¯ PG K.. Š. [2 Y . ¢¯ ® 7$*Y (V .

..Q " . 9# ƒ (5' P(' O >')  ! -N . 9 ¶ E¯ 9¯ ŸG ...

". -*" ! ZG" . " ..S " .. «( P -* k'— ... P -8 i] |( V" ? Z- k'V .

.N . .

A ! A$ k'V ..('p Ð8) (Pi O ƒ+) O - G GQ . [2 >' .. Z Œ .. PG` W" WB 0 F[ .

P?V" PÁ$ oG W ..’ . /g  A* P6S /I ..

.I . <. 52 AC’$ GQ < i k(+ .

('! .

... $< ZH -N .... P" : (5' P(' O >')  WH . 'H V° 2  PH ..¼ >' ZH - ! . ²(p V°  (5' P(' O >')  ! . 4 GQ 9 : (5' P(' O >')  WH ...- P'¼ AGQ £$o . N # BŒ (5' P(' O >')  GQ ÅV .. PN6 (5' P(' O >')  ­6" GQ PV6o . f` ) Ÿ SN " £- ) uS" : WN † .. U A ¼ PG F GQ -§ . A(G$ PG ê. ) GQ P..(+ U A ('! XY >' .. [2 ƒ'¼ Ð oSG" O W : WN . A.

Cp £Á Á G . A As(` )G PG+ ..

Cp œD (5' P(' O >') .

. Z >' E! GQ PG v' . A:6 Ò -N F§ .No ..

(5' P(' O >')  E6¬ GQ > . GQ 2 (  2V ® 7$*Y ƒ2 C 52 .. P %-8 " $" ..... AHG AS(6 P'¼  -N .. GQ œD (5' P(' O >') „.Cp Æ . . A A* .

„QB? . ÅB W* -? EI .. Tà 4. PG` W" AG` ! GQ .... Š‚ E': ..

GQ : (5' P(' O >') WN .. 56 : GQ WN . A<G : WN .. A(Ä .2 .. A(Ä T" ...

A(Ä ÅB .. F Œ  é ] |( V" ? £? ..G : WN .. P Å‚ W" A<G AG` " k(! (5' P(' O >')  Ef . -*" .. 9U? U? A<G U2 : Gp A..:U WH ÅBi?" " „2< .

O W : GQ WH ..N Ð" D .. " .

P?V" . < ¥!" " „QB .. U^ (G < '  .. GQ TU! Ë [2 ..

k(+ . 9Q‚ G C ..? A WB? 0 ¢" 0D A(Ä „QB? „! D u . ( † .' r')? C'<G P*‚´ " $o . 0A Gp E " (5' P(' O >') $o . -’ P(' k)? .. œD 'N" #D ' .QY ^ P} >8+ .. .. ŠC 9 Ì. GQ : WN P(D „.. O /` D Šº 5< < P6D : (5' P(' O >') WH ... (24)  WB6 " -...` P" "  " : P WH ... O W 9( : WN 4 9'¼ u(?" : WH !! A-'Q AN  -N k(< . Šº 6- O W O !! Šº : WH .. ` e ? „-N #D 9G Ž. P?V" H ZH GQ ![ .. .

0 : WN .('! 2 ! [<2 . AÃ$ JG" PG I'G Ê* -B 0‚ C *6 . JÃ-G : (5' P(' O >') WH ...... E2# (N" . O W PÏC¿ : GQ WN !! 52-G : (5' P(' O >') WH . P " 2 P'¼ #¸ GQ <.W5 ' .. O W uI? .? ... O W E': $ W¶ 0 P6" " P< 4 5<G . O W uI? !! 52$ : GQ WN ..

 PE ( 24 ) 53 .

. 56 : GQ WH . œD P(' >HG" " 9(' ‡`" < . 56 : (5' P(' O >') WN P(' O >')  ƒ')( >ˆ .. -...

. -f . œD ' C' . - . -..Cp >' P WB6" PB œD GQ >ˆ .

U A ¼ PG F" !4 W. Z$‚ AÃ$ JG" AGQ WUG W  T" .. WUG : (5' P(' O >') WH . 9'¼ [2 O W : GQ WN (5' P(' O >')  ÅV C .Cp eG (5' ... Z$‚ AÃ$ JG" AGQ e" .. [› ..

 GQ . ... # !! P* A<. P- JG P'H PG >ˆ W.

...C8 . T" . AGQ PS" . P( A PG .

Cp [V . of !4 H. WUG : WN WUG œD (5' P(' O >') O W „.) „(I" ..

2 . P(D PG ... GQ Ef? .

. C' . GQ œD PG >ˆ .

Cp WUG [Q . GQ ..

... . .!! ¥^ : GQ WN . W.Cp [V : WUG WN .

Cp 9(S" " (5' P(' O >') O W w" -N : WUG WN !! .

 9(S" 5! -N" " .Cp -? " ... ¥^ Po (5' P(' O >') O W œD GQ Q . 9'¼ [V\ 9 ! w?" : (5' P(' O >') WH >' 9 6 W.

QY ºD .

Cp [V° " .

. $ PQ (P O ƒ+) ! (5'i P(' O >')  Î* ® 7$*Y ƒ2 C ....$Y kS'G 9# ! P< ..` (5' P(' O >')  œD |'§ TY -*" . E(('Q Pa . ŠUVY Z[2 " C . A- A H .B" .. E — . G8) .` (V ... P(' Š-) P(D ¯ " $" . PG`  . 6" P %-8 . £" ki'Œ . .` 4 P ½ÄD >' 4 (+ ( . 7$*" . . (5' P(' O >') O W - A |'Q ..t 9:" !" 6" u ..QY  Æ.. .. † .

 7$*Y ÎV 6 P . 0 .. Z[] .S' .. •B O W P(' X † 54 . .. (+.` [ . P* 7-L ÅB + (5' P(' O >') P Ä" . Z Œ >' P'ˆ..: .2 4 ( T<*" ŠY %-8 T" ..

(5' P(' O >') O W >' E( PG X A )6Y . J8 (5' P(' O >')  WB 5' . QB( ..... E(('Q •B Î.. A-! w-… #D : WH . -<G „ O - 96" Œ : WH ..

" o Ê* !! O W !! E(('Q !! E(('Q : AsQ. JC6 56 : WN ... 9G uQ‚ . E(('p : WN .. U 56 : (5' P(' O >') WH .. ƒ .. 2-" „ wD : (5' P(' O >') WH !4 C' : WN . O W . ..Q /Q Ê* ..

. 9G ES— O W D : WH PQ‚ .Q WN .

.. JC6 . 5($ H .. 56 : „N . E(('p 2- : WN .. P ..Q >?" .. E(('p !! >{H'Ý *Á : „H . A(('Q Å‚" 0 O C 0 4.. (5' P(' O >') O W ÅÈ‚ . 2- |( P6D : WN 4 C' : „N ..

A6U A6U 2 -N .. m6oC: . O W : WH (5' P(' O >')  œD 2G" E2[ ... oQ.Q œD G yB¿? " ". (5'i P(' O >') O W œD w$ 4 Z" (5' P(' O >') O W >' $?" : „N . „*) .. 9[ 2G" 5Œ 4 C<(D uSV : GoG 2-V .. A(('Q (5' P(' O >')  QB .... (5' P(' O >') O W : 0N ... A(('Q QÈB › 96o` . C „ž'Q ºo< .. . (5' P(' O >') O W ¡o( TN . A-! A-! C( .. u(ˆ P6¸ .

. "-G ... BŒ (5' P(' O >')  ÅV Ê* . E(('Q P ÅV .. A6U A6U -H. T" PQ‚ >' Æ´ 5' ..? . AˆG 5ˆG -H.… 0 .. WH >6 C' . A ^ C(' E 5' : WN ] $ .6 : N -*" -H..

2 : (5' P(' O >')  5]o 4 -*" -H.? .

2 : WN † U A ('N „< 55 .

? .6 : N 4 -*" -H.. 6U 6U -H..

.2 : WN † „< . Z'N † 5'N -N J!.  EQ œD .. A(('Q -H" u< : WN ... P 8 H . WH * Z-§ 5' ..... EN < Z-Q † u [2 . Z'N † . A6U A6U -H. >'H P6'S .6 : N .

.N . Z'N † .

E(('Q -G S— 5'! (D WQ vG ? F" .6" ¦" )6Y ! O : |6" WN .¯ T" 52" . Z-L P+ † P . ¥H ... P Q œD ‰ (5' P(' O >')  kN .. P ¶ .€ <C : |6" WN .N : WN † ..* Ê* ...(5' P(' O >') O W F- Œ P E(('Q . Z¥N P .. P 6" . P- >' (5' P(' O >') O W P'¤ † .. v...

. 7$*" P -*" .– 0 Ê* .

’ PQ‚ A (5' P(' O >') |'Q 4. JQB JG ½ÄD E.< — (5' P(' O >') ! [<2 . 7$*Y C !! <G G" ƒ2 „ (' U! 4 WH „-K ® 8'Y 6 4 T BŒ C'! ...

.. ÆG H Ä-* T" !! . 0 : „'N (+ „! #D : WN .:G ] WN ºD 4 k(! : „N 5(2GD .. 56 : „H 4 T( € [2 ƒ6 . ( (5' P(' O >')) -C© . òˆŒ „! #D . 9a 0D f2" 0 O W O . ( ε ) . u (+ „6! D yY wD : (QB ...2 !! C „ (' U! 4 5Q* JC' .. 0 : „'N òˆŒ „! #D .

... . PCG 52 C }  %-_ . /H W" - A.19 . ASN PŒ Ø— P '( .(S ! . P<& „6" C ? } 0 .. ‰6 Q ..

(N .

Q " B 2G ) y" ÆG 6 56 .

X  .

eH 9# ÅK( A(! £* . (QB Ì < œD PQBG ..N" ÅV #¸ ..

.. P- JG ´ Ê* . /H W" PQ‚ 2# P (] E  S " .V$ #¸ !!... PQ‚ T" ZN !4 #. J< . F-?" . Z) PHV † .. eH >' ÆN .

. - EiI WY /H' " (¼ - H. ƒ. w" !#" 9()K` N X.. .. 5(' x-`¿ ..? 9 — Ê* !! /¤ JG 5(D ‰6 .... 9 ) %70  !" S . (-? $ <" œD ‡ˆ C¶ " !#" . . Y " „Ho .US - 9 +© W" . [2 ![? .. ('< -*D A-( „(? ...( .. (2[ )G >C  ƒ2 . p „QÉ .QY :U A ’N ¦-N 5' w" . [2 E!" 6" .

< H œD ˆ* . T W" . 5(' .. - „6! . < of -. AC WB 0 E: >' -. Ä-8 'Q .. J „N .. ....

. „<8+ .. : PG ­) . : '* W" >' 9'2Y $? " X.. . A[ : WN ...V$ 4 98ˆ? #.. 98ˆ? >'G : WN 9' |-G y?" 0 . $Q Œ 6D „6" : P61 .

Q † . P’U‚ œD „.. P- œD ‰ .' .* W¯ . / >H? b...

.. PQ . 50 G! $ ... U !- 6" : WN . [! $ 5<$o . ÅV .US (HG œD -... C0 Z[2 s? " 5!-" .Q . AGSˆ ES TN ... ‰6 . ES . Ž "-G" " . Š-* † . ÅV" : WN . PQ '? -N J< . œD `" A G ‰ P( -...

2 4 V\ F" .1 4 P*` HSG 9" .N < : 's" ~ ( . -C' 5((H? C 5(' ‚ † 4 9- ŠUVoG 9" ..

H .

2 .4 4 -.? . ÅV P'GH} Ž.3 4 V" P- - 9Œ - .

5 57 .2 .

-(Q . k(+ . WH . ‚À : (V ....... W1 .

! T" ! .( p .US o . P(D 2$" C0 .. ƒ..

! Z" : WN † .. P(D ÅK Ð $" .0 5<'(‚ T€ #. V '< w" „! u< . H P'V$" . Äo? Ž "-G . P 5 G P8 . ƒH(H* E Œ .. $. A6Q + .... ....

('N .

.N 9(' „ˆŒ u6" - : WN † 9'2Y 9!? 9* >' 0- ƒ. 9(' ˆŒ E" " .< . 5<* >' A(¼ 5!<`" ..... ”* E: „6o . 2 £1(¶ £- . 9(D [" 6o .. 5<' $" " Ÿ y 5‰" .

P(D 2$" 2s .... ŠY 5(' ‚ .. £<`" ...G . --Q 5<'! 2s? " 5<" C C0 s? P? 5<'(‚ " T$ . U A ('N 98+ 5 kS'? † : WN C0 --Q C¶ [V" † . (G H .

. -. s(' '! œY s k(+ iG ^ 6^ #¸ .. WH 0 k(+ ( |(' (6 " : 5] WN 98ˆ i! 5<'(BG P' .Q VY ÅV" . P(. A-G" . - 2s ® C0 ÅVo .... JG .

C s(G >' /ƒ .

P? -G U . Äo? >' A('C U A ($ 5" ! . < .. 6q (: [2 . TUq <– . iB " .... -. eH -* . 5› ƒH'?  V ... 5<" PQ" " $" U A (– .. < r -G .. (5' P(' O >') O W œD vG ? $ "-G .. ! . 5< ƒ'? I? $f} 5<?‰6 I? k(! ‰6 . /H W"  ..'N o ε WY 5'. (8+  J< ..

. 5]* Ä? .. >-6 0 .. (5' P(' O >') O W >' .. P(' TU ' HG P(D 'N" ..N 5]* >' 52 52° C' .. BV Œ .. : N † 58 .. |(H - - T-N :U A ’N 52$G . THG A* .

 ƒL [2 9(G (G D .. O W ... ˆ J!.. WH kH J* .. TL  0D 9(D .

. Y . 6/ PG -6 .. p 'V$ PG 'C D ..)6 0 6D .

. GoG 5!° : (5' P(' O >') WH 4 OG ´q -? .. G" 5!¢" .(C¬ Ä-8 .

5L H . 5'" P O : N . /G- [(6 : G" 5!¢" . 5’I |C^ S? " .2 ... !B /D .. O 0D PD 0 " $` : WN . U) TND .... V° kN .... .. (25) „B.. . OG ´qG 5!° .

? |C „': Ê* 5(" 5'I .... P? ¥< . <G G" P bH( W" < P(' O >')  bH( Ê* . „.. U A : A 5'(  .. ( vS y: B6 . '( PG8" A (5' P(' O >') ! .(' V° ! #D Ê* . C bH( † ...

5 . 5› >' WB .. (5' P(' O >') P" - <G G" -H ..(5' ... f.f .

/ 0 ..) TH U A Q " „.H . JG 9'2" JG 5! : 'H . P?U >6 C' 4 ƒ')? " 9´ . '( T : „N .. " : ] 'H . W_0G PG8" (5' P(' O >') " † ..... GQ uG" : WN .. G >' "G € #¸ 6 € C( !4 /.. (5' P(' O >') O W œD ƒH'S6 : 'H DL/ ( 25 ) 59 ... / 5 |( : J)* G C WN . -()G 5C( " (5' P(' O >') Zo . >' † ... U : WH . / 0 sG >' . A--` AS S . / 0 P6D : „N 4 /... ( GN ) ?$B .

.. (5' P(' O >') œD › 'N" Ê* ....!!. /. T" T" ¢" P(D „<` ¢" Œ . O W : „N . PG Ä-* F[ . >' -? " AC: 2H .

O >C ..... (' r . ½$B (5' P(' O >')ε W .. (6° (GN à.. /. (5' P(' O >') .. U A Q JG" A`S G . } PÄ-8 . Ê* . ]o .

.Q † . GN .

T: F" . '2" „' Ê* .! 6Ò . 0A Po . 56 . /H W"  P! P'G „f" . /g U <?  !" à .. 2 G "... 9( 9 [› 2# : ] WH . C B^ ! ] Cf ......... 6H O " Œ . As(` 9’ £"‚6 6" ƒC' . J'Q JG 5Œ A(SN ε  ZSo . T: „')* }  . C'" „C'" Ê* ‚ 5(' ´ 5' . C‚ C! 6 2 " ... „! † (26 ) . 5!- ?2 : (5' P(' O >') WN † .... (5' P(' O >') O W œD . (GN !? † .. 8" „(?" : „H .. (5' P(' O >') O W )N N Ef ..

Q .

.N" T : WH . PN œD .

.. TN i< Ê* ƒ ´ C . y— 0 /S ƒS A-C© ¸ C'" .. N. (6- 0D - (5' P(' O >') O W œD /ƒ§ .Q Q .

Q ! -N : |6" WN . P(' B" . (27) ( (6- .... ŽN . P(D E*" P$ ... C<(G VY WY /H' 2 [2 " >' 6D .

! .

20 . XY ’S! ’: 5] " -Q  „'o? XYi! .. . XY $C! . 9 ) %70 S /H W" ...

´< . XY! ¦< 5 . J' v( 5C ..i(K 5 .. $ ( 27 ) 60 .. $ ( 26 ) .. ^ E') 5 . Ò g ! „? 0 /g 9 – 0 ® /G-p .

. ') XY >' 9( HS . (: XY W* ƒ? XY 6" 9'? - 96" -Q „'o? œY zo [* „6o . 9H: k'É .... [<2 : 5 /f XY -N >' T$° G /f XY (¼ ˆN ˆN T$° v'V œ? O D ) ε WN ¤Y • Æ(GY • $Y • 9# JG • .. (6  sCS Ž? „6" C(G ... . 6" #D .. (' XY >' ƒ.

. - Q‚ T" . ( E(S • : „'? / “ ƒ6 – [2 œD P6  9'? - . • BL • (28) 7(^ • .o! EN ... ’G .

(‚ f! -(G " . 5½N #É - Ê* 5( Ä1? ’: " b*U? 9' : Gf Z[2 ..

C . 9# H(? Ê* i! ®Q‚ : P ..

xƒ' `o . ƒ .. Ÿ T*0 '('N ..N .. V E' P6" 5'? À 9’U‚ -*" .. '< 9Q‚ JG 9(G „N #D ..

!. U A Q ! !! (' N 9()K` .

— „6" ? -N ŸG .V ! CV xŠ$ !! /CL J 0D r') ¦L : WH( PG wo! !! .. C'< Z[› 9(G 9(' .. Gf .

C!" . WÒ „'N P ..

. i(' ¥i . k(S J J2 P6" y? V° v- œD E2# " Wi* .N . ...

. 9( T" Z[2 ƒV" : WH P6" AC* -f .! '— Å‚ P( .. 9Q‚ ƒ  C Z[2 .. P?N P’° Ä1? ”K (:  k(! ‰6 F)GH $ X% D C 77 E& ( 28 ) 61 ... 'C8? . (L 9<` .

" Wi |G* " ! Q " ! S 2 JÄ JG ƒ+H ƒˆH " (5' P(' O >')  >¢ 9[ ...6 I? -N Y Z[2 Y ! e’Œ . P( . 5<L ZN #É P(' Ä1? -N ŸG .

. JÄ 0 A-* U A Q . 0 .N ºD ..

. 56 !4 Ž. Ž. . !! Ž.H .

P . A . 5H6  ‘ k(! F$" 0 !! .(Í ! P' ..Q HG 5Y ! .6 J ? A ? P6" " ..N0 >' š§ -*" 0 P6" Q$ œD A-Q A..

. P -G >' Z- XY .K ! ƒˆ´ .. eˆG F$" 0 . ZU) Š. ...N ´Q 99 E<? P6" 5. F¥ >. I. $< 0 .

`(Q P..2" 5'" Wo .. GG P .6 PÄ-* † ..: J J2 . /$ /<G JG PN 4 G? Ÿ .

 . A . -G >' .6 J ? A ? „'N 6" : PHG Pf † P- JG kN ...

Q [2 .

V$ Z-(G .

N .

o A(!G P (HG >ˆH -)N Œ 'º .Q PGQ <( k(< .. A.

. P" kN .6 99 . -G [2 ..N P " . A ..

Q [2 ' ´ P- JG Q 99 .

5' . G? 9 |( . 0 : -G Ž ..(K . P.6 .:G Y 5<¯ .. -G Æ... G? 9 |( ...

.. Z( ¤ EˆŒ .('N -G .p [2 -) " Ef? 0 A: W¢ † P(< W? . ^ E') .

. .p a .Q 2 . .

6 PÄ-8 . V" GG P .. . TY „ˆ . ) A’Ä ÅV † .... PNB Ê* -G - Q .?H [2 ..

.Q >' P- . XY .

(^ 5' N PB A‚ U A Q  PG #¸ P- JG kN C' .. >' .2" 5'" Wo ..

V$ Ê* ƒ´ >ˆ !4 G? Ÿ .

 !! |.6 ’ „'N wD : "Q .

<G U A ’ P(D .

?H .

. O 8 : A PGQo JG 9(G W_  N F" (S ? 0 /C  v^ !4 G JG P(G W¯ U A !! ’ .No !!4 G JG 9(G W¯ !!.Q ..: >' . P- JG <60 P(D G6q P.

.  5' >' /G P?N [K ! F[ WN † .N " . Z P(: >' /G 0 . / XoG 9< : WN U A i" -i' " 5' ... P(' c<¿Ci P -¿Ci 'N 5’p ¥! >' /G 9# y 4 5' k(! ! Af .. T'‰C' ) -*" 0 P6" Q$ œD 5'‰ . P (*" ...

/ XoG 96D : WN .... -' œD . 5 O - O - AN › ¸ [! [! -'G œD E2# . $)H.H ( .

) " .

A( A’? ƒ´ .N C ..

Q E2# 62 .

..[ <’U ¤ <’U „B6 . A( A’? .. .

. eN A V .N" : „H ¤ <’U o .

. 5(G 5<8( ..[ <’U " -i'G iS -'G . -' JG  (H " 5<L < .C : „H .

.: P'I? 5ˆG " kY -… ( . A6(*" P.Q  A<' 5(D O 7 .. -'G œD . F-? " ().. . ] P6¸ ‚.. (). ÐH? " ¤ -'G œD œ? O >*" . ¤ <’U .N" ! C" œ¸ .. Pi?[Vo iS -'G œD ..N" < .

.... Q † ... I) P’GoG Z!#" .. ] PH('S? V° Q‚ -G 0D Q 9 ... (6Ä H'S . 5› 52 (Ã" .. PH('S? H'S A yU^ -` . PQ‚ U^ ! ! w Q -*" " !#" .. J. V" -` † : P(' !" .’ . P(" Z[*" P'GN C'! „! v? . Ê* . Q † .

. AŒ |( P TU< [2 5½(V } – 52š° k'É  A ! " . 9(G ..._ N" ¸ –  – -* H': 0D 9 v .É 0 . A(* AK(` Ÿ y? : 2-G WN P6" EI ºD . O !!  H': CÉ «(` : WN PQ I A w/Q Ê* !! Q" \ u(.

('N .

P(: P. .. P „f ..! WL „'o? † .:G AÄo? – (H.N H? „.

WC' EL --` P6" P(: 5'? ÆG u P?H P(? P?H Z#É D ..6 W[ P" #D Ef? U . WY .GY P .iC ..

. W >' H .G .. C: Ef? 0 .. P¼ .

QY P(G Z$0" WC' E© P6" 5'<? " .

N 9 .6 ˆ As(` P E'S? " P .

. (S Z[2 >' A ! . P -? >' .? " $" #¸ ..

. ‚ 96" X. : 0A  [V . p T" 9 U A (‚ ! A´-N AH- $) „'GN >.6 . ' Y Y /-iŒ C( œD P?- . v .. r(?. T.. 9(G JHG i 5i<’U‚ $-G ..)_ Ê* P( (S Z[2 X? 0 " W8 ..

. V° „N Z" ƒ' .. T2 .. E* œ [ /UK “ v- /012 JG . Z°° : WN .. ƒU PI' .. 9* š C( 5<!. U š ˆL (S" u( .. C( P?¥V" C' .. x(* E* PG „')? “ 5›'N . 52-? ..)? „'Q - „( œD „Q † Q* „` Š œD „2[ >i' W.

'<? C( P ) P(G œD k(ˆ - " œD Sˆ( ..IG e? u< P. /ƒ§ " >— P6" P(SG 9 „6" „!$o 63 .

Z-N AI' ƒ'Ii` . - 2 !! ....

.. * ... Z€ " . Z*o P..'H (¼ $(S 9'´ F[ ÆG uf . 5N >' ¥) 0 ... ` /-I -G ( -' >H k(ˆ [2 AC : P „'H !! Pš ¡° 0D /ƒ` F" P E': .. P?" E¯ . ’: 9# Œ œD ..: 6 $‚ J(.: |Q D .. .. A" A(CQ <  5SÉ ÆG .Qšo #D . 1G D C(6 D . °°° : WH .. G Z$0" - " .'<? U .. Z*o 5'Q ŽB 98+ J* J(2< > D .. v(S 0 P. Z*o 5Q¯ 0 Ê* -)N /Ut  #¸ .

< r.< |' A ('N 9?![G -¿ . E’<G ..

5'o ....N" -N (5' P(' O >') O W œD ‰6 . ƒ U . < .

V- " .

 G" ! : WN 5'" .N (5' P(' O >')  œD ÅV -N (. P6" -2 . ': )N .. As(` P ..

Q K. E¯ .

O W .Q (. G" D . Ð" $ ... ° (.

 . 56 " : (5' P(' O >') WH .V$ ... ° -f .

-*" PGL 2. G" E2# C' . ° PGG P(' v'Œ" . F[ 2 #¸ .... .L P8: -N .. -G PGL AN . -’N .. † . 8: .. (5' P(' O >') O W P(D ‰6 ..V$ . < œD y)( (. Š-^ PGL 2..

.. O W 9( : WN .... 2 O $Q PG – Ê* . TUq N P " (5' P(' O >') O W $o . TU¸G - 7-* 2 #D .  " : (5' P(' O >') WH .Q #D .

 G" |* : WN .p 5SV - F$ v(ˆ} (. < ..

N" F" . < œD .V- 2 ²(p v: >' P..

F$ v(ˆ} P kN Ê* . (.. ÐoG ÅK 64 .( ! E’< v-? 7(* ..

--LG 4 /012 !  O 8 : WH .. 5(' : WN !!..... )6Y Q. 5¢( 0D 5  U . B : WN !!.. E’< -...6 Ê* . )6Y Q. ½G P(' – E’< „'Q .. 5(' Ÿ : WN . Ÿ : WN . (5' P(' O >') O W [2 : WH .. /ˆ^ P(! (5' P(' O >') O W Ê* . ( .4 /012  : WN œY (< C' .....  Wo 0D (! – 2 .. N: 0 . Z¥V" #¸ 52$ iQ" SŒ -N . U u Ÿ : WN .. (6 PG † 4 /012  : WN . B.

 [2 : WN ! AC(‰ 9(V" G 9' r" -H .N /01› -*Y O .. ¤Y .

. #D 5 : (. G" O : WN † . ¢D .. 9N œD /Û f . (. PG Ž .... G" WH . . G" : WN .ˆ..

(^ 5½‚… C' .. G" >ˆC : P? >'oG ­) . < œD A (.

 Ð" $ . ° (..Q .

V$ C . PG 5< ..

. ° -f . .N 0 C( 5!/Q -N -C© [2 . ²N  4 £$ uI? ! O 9'?N : N ..

° PGG P(' v'Œ" : WN .V$ .. Ð" |. P r') } (. .. P 5'<? " . -f ... Pi #i . P(: ¸ .6 Ä" k(! (5' P(' O >') P(6 $ P'' . œD 52$ œD Š...

2 ¯ À ..N P( . P TU< " .6 ”K (: y? " ..

. P } . ’CG" A. - £-(.. . ." 6! 65 .. PG vL )6Y Q. (-L BŒ . (5' P(' O >') O W ÅV ..

. TL „( œD A-2 ... P JC‰ „( [] ’‚ QV ºD 5¢" 5'( CG *" -] 5 N .. .

..' . < ' ..Gq J P (5' P(' O >') Š .. P X. ]V$ ²N 5C . (-L Pa + PG8oG (5' P(' O >')  < .

Q '? .

Q P(D .

? ²N „'Q . $Œ Q 2 .. ”.* G ‚< 0A " P(D  ..

.. Š ( 0 -G TB' 0 P< ..G . ²N U A Q ‚< ! . $Œ .

. ²(G*Y -( . - F" ‚. ]o TN [2 D . (5' P(' O >') O W œD >6 C' . AC /Q ºD .. 52¥Vo ²N œD ‚< Q ... Z Ê* PQ F-] G .. AG* - /Q P6" Z¥V" . TL rG[( As( A:G P* Z-’UN F$ X P(' . 9[ U A 2" |( P6" 5' P6Y A- P E< .. CH' G |('*  ... <G T8' AC(‰? < < .. TN ²(G*Y ! : WN (5' P(' O >') O W Z° C' .. r') } PC'! .. P' .Q [2 : WN U A H (5' P(' O >') O W Z° C' ..

( ? .. 5Π.

. P'© |L W: ZG" .GD F-] " C' . ²S p Z+" -N ..

!" -N ´ k(! .. " . A‰D (5' P(' O >') O W .

. Æ. |('L EˆI ... -* .. ²N  4 P AC‰ Z/Q O „(G -)" . 9# 5] WH . ²N œD Q : WN .. 5!6-2 [2 >' 0 .* [2 >' O .GH ... 5!. ..6 . 9 5' 0 Ð" „6" º¸ |'Q : P H .. 9# ²(G*Y -( " . !! TL „( C..

' / k( .H $ G V . >' ? P .. PN A<' ! . Z-(G |('L |.. bi. C P /Q JG -C© JG 'K . - w" - 5<6" 5 -N ..Q ...6 ²*YG .. 6< y` P ....6 F[ .6Y " . xk!n .. 5!/Q #D -C© œD ZC G 5< >H' „" -N wD ²N  : WH ... 5} 6- „6" „N- : N ... ƒ. PÏ Á : N ..6Y [Vo6 Ê* . A. ÅK 66 .` U A Q  " .. $" † . PG >+6  .

. C $'Q  -N .: WN † P- JG |'Q (5' P(' O >') O W >?" C' 4 5› ˆ... 9ˆ(G œD 5› „sQ † .`" „¼" !! -C© .

 .  (L |C'. Z[› Z[2 < . A..É Z[! Q œD ů ! H(HL P< . /¥! P" 4 -C© [2 : AÄo WH ..< F- 9 „6! - 0 O " : WN i` G I. .... A-Œ 9 . › 9?o.. A-G" 5(' 'V-? 0 O -2 . # „QV -N . (5' P(' O >')  k'V <G G" ! 4 P k<6 €" ! U ‰G ”) : <G G" WH i Æ.. 2-G J' . P' >' $ 5' ...(S.. (5' P(' O >')  5'< .? ..<6 -N /01› wo< O ¦" ... 8N Ð" G [2 : WN ..N . ²N ¢D .p [› PN 9' oQ.

... (5' P(' O >') O W (L Z- ... k( ySG ` N . k( ySG ` H( . £- 9(D .Q .H .. (5' P(' O >') O W " / kN ƒ.N C'! < .. (6Ä 2-´ † . --L PQ >SŒ -N .

)? 0" .

 9(V" G [2 ! |YG 0D 9?" „' Œ . (5' P(' O >') O W 5 ..H ` G I..N (5' P(' O >') O W PQ £- k. ƒ.  2- C' !! SN" F" 4 -C© [2 ! 9‰'Œ" 9‰" 9¯ : WH ..! : ` WN .. WN .

... ƒ`f )(N  ! „" -H O . (5' P(' O >')  -  TN † : WN a 5‰ C! PG8" PC‰ A<' „" O .2 -Œ F" : WH . .. A-C© -C© .8" . ²N œD $ . ²N  : WN ...

C G ..N H  2 ²N E'N N .

( ²N „'o .

. 5!" 67 .. (-L r' 5(G ! † ..i : WN .. (5' P(' O >') O W œD ƒ´ >ˆC . (5' P(' O >') O W Z° C' .

. -*" ..

! .

 Ž.. 9 .. WC . 6Y (5' P(' O >') P E6Q [2 .G 9# . E.. 5 k( " C'< /HD Ê* ‰*U? : 6Y Z[2 ..

 ¼ T" (< )N ƒH'? " W* ƒi· 11 Ð" : (....($ -2? " 9<´ . 52Äo? 6" œD ‰6 . (Pi O ƒ+) C . .(! œD „' .

. P" ´p  P6o! of P(( ÆCŒ" 5C . (P O ƒ+) C .(! ? " ZQ ‰6" 6" „ ¿ ‰*0 .. P? „_ f^G : P?N Cf † .. : %UÄ P: † ...H )N C+ SV A „(H" w" !#" : “ Wé )G – „'N . P’" ÆG „QV Ê* f^ Q † . PSG (6 . ><G 5 !! T .ª 11 G" ÅV of Z- œY „N ..... 52Äo? (. C >' .

(P O ƒ+) B¤ )N „+ 9# .N <* œD „) P6o! Äo? ì$" $ C ! 5 Z-i! QVo PSG H` k(! .. -*" ! A-(` N .

 .

6" -Q ... P(6#" SN . T |'¶  |'Q k) [2 U A Q " !#" !! P6¬ .. J X WH .. Pi? ei+ ¯ 0 !!. AC i'¶ 0 . P O -" /- -( 2 .... J’ -*" P „N )N ![ ...N .. Œ b('Œ 5(G -Q " '— 0 " (L uC' . P. .

... A-V P  k(! F$" U .. ! W1 2 .Q œD `" !! -V P : WN † . T^ . ¤ P6o! A-Q 5K+ ’ [2 : P -* !! ¤ P6o! 2 .

. PSÉ : E 9: (I? 9<´ .N 4.

.. . P P?HG JG A (P O ƒ+) C ! . 56 ..2 .

PQ‚ . k(! C Wo /Q ..

. ­) . „! C ... Af AQ m! . ŠS " $! C „(G - kN C' .ˆ .' Z . .. TY T .. PG ­)? C Q‚ a .Q k'V ..

Q œ 68 .

.4 £¥V . : .

Q $6 ÅK .... Ð(Ä 'Œ .. ƒ: 6 . " : WN ÆiG >i' ¥" U" . J1. ¡" ¢D .. ƒ` '('* . - )G C |*" !! 9G ­)? 9?" „C ¡" 9(D ƒ<`" „sQ .

. PQ‚ ...Q : C WH . P k(< -G U P ÅU 0 ÆG : AC . / . " ..

? '! ›Q P6" w-(. 5NUV" >' ¥) " .( ÅU Š: ÆG P(' X ¿ Ïo{ -iN PiN i k(< . ..t " . P(G" EˆŒ -`  ÆG žŸD ƒ< ...  Á *Á & 5NUV" /ƒ Á CI ..

. .L !4.

. . S .L C . ..

* ] |( .

6 '*... (+ #" .. 5›$1 " $o . . Æ . G. ... P© E ! >' A$N 9'… PSÉ F[ ”K (SG 9 ..US (+ $ - ! .21 T- WÃq 5 $- >' b*U ! . VY  . f(6 .!. A 5(' ...

V$ !! AC'N N Å— A6Q PG! ˆ -* .

.! : PHG 52oQ P(! >' H W" !4 #" #. : N ..US "-G : Z#oG Ž .. V . E': [.. [ G . EˆI . ØQ. V : WN .. /(G  .

 ! |! .. .!.

. ES Ä . ...(! >' 2 : WN .. mGÁ 'S? ƒ' „6" : Ž . ![ € E(‘ $<G € .H . ¥ " -6 0 . (G ¦- . #" .. !" !" ... Ä . 9 A)Œ ¥É . Å2 -.. . $* ¥G ES ]N !!! mGÁ ': 9Q 2 #D !4 52 ..H I 5 p ! E: 5(G ! !!4 6!# ! #D k(! OG ... 9..$Y ..

('N : $$ r() 2 ES œD -.N ES Æ¢ Z!#" „ À ! ! . PQ? !!¥^ Wo ? 0 ³ A` ‰ 69 .. † .. A.

 $D œD Y .. ..$Y TBG -? G! JQ$ 5)t ES EN . -..

 . i-. ..

.. W Y .US 7$*"  .. V" - œD 2-G .ˆ r" .! . " . w- ƒH 7-* ) -.

 C] H(' C ½À ƒ´ .H6 Ê* .. V ... PGU: >' . AC'N N ÅV" : PHG 52oQ . P y) *" P< P .. ØQ.6 kN. P N V° - C(G ..

.V$ . 9. ES £[! E: 5(G ! .. ()G .(! >' 2 !! #" : Ž ..

.GH 0 ) " 5. .!! P(' -) " W¯ ® .

Q .

0 : “ AV “ WH .. ! 4 ¥É " -? -V u : WN ES œD ‰6 5 G .. T‰G P .H G |¯ U A Q -.

ÎUV : /-2 .6 ¥— - ƒ' ..

'sY Š >ˆ ..` ! ..<G -. WH . Z[2 f(6 -Q" : WY W1 : . 15 +  = Î + : $.

9?)? Ws . /-› 5 G -.. P(D ‰6 . ¥V" " -" 9N" : WN |!..i2 : WiN .. ES ¥) .

. $D v: PG$" / >' P© . 2$~D  /!#D >'  ...Q „6" . !" PˆŒ  ES -§ ... P’U‚ 'sY E< "-G . ¥É " 9B" „i– 2-G † . -. AC'N N ÅV" "- ..

 .o?" 6" kN.

yU^ T-* kN. Z[2 ![? . f... >' -H N.? œD F$1 ()G ) .

. $¥G – AC’$ – $¥ .. A-* A` 2$B G ƒNU " . Y C . .. /UH - C' .. Y P 5(H ? 0 .

('V 5C<_ † .  A " 5<_ " „S k(! (P O ƒ+) . `  9SG <(' 4  .. p ..GH " A6(*" -… 'GH.

.  " . ... ®Q $-` 5Q V" #D .ˆŒ ) ÃU! Q‚ ²(G o " <´ 0 P6" ?(* Cž' . ` 5(G u(G „'Q : WH . 9[! ÃU! J* NU ..s -H i „(V" 5Q 2-` #¸ . SH? 0 Ê* ®Q !! PC<*" . P O ƒ+ Š- WiS? " <´ 0 C! . 5-" V\ F- (: -*" ....

A!` 52-*" ŸD .H 5’Q <?} Î^ ¥ +ª <? " F-N ! ..G u . Pi6" P .. f -*" +© „(H" w" !#" i Ws i.

.... /012 !" - . ¡+© „(6 . ¥ (H S6Y .? . ..N" 5Q œD N.

<? E Po 70 .H ´Q .

" iHG .

 (' 5É 0 .* .

QY .

. 0 .. $N S© -i P .6 9'´ F[ -- ºD .. ÁÁ ê)G -- |( ) : (5' P(' O >')  WN 2- ![? . EˆI : WH ... P'Œ 0D A-*" ) F[ - FN 2 . EˆI .N 5ˆG D «(` O .. (29) ( EˆI „8Y S (H 2 [2 ! ' ..

S |( 56 .. PQ‚ .. Z- .. J($\ K" Ì* 6(L P’U‚ . Z$0" ..

 . .. } kN.

 k(! y F[ .

N 2 .

-? Ê* [<2 %80 E 9ˆŒ „C‰! #D . vS E) . 5'8G 56 . [2 . (30) ˆŒ 2 ƒ+H ƒˆH 0 : 7-L ... P?( $B – ((( <G 9# ... (: £- /-] 5'L r) .Q £300 ) •'" -.` +L JG ! ] r . A-Q .V " Z-(G 5] AsSG $$B 2 . >ˆ † .. ˆG C -*" . +© /Hq ( -Q ... AG$1 P?( G P(' y€ G Z-? . EˆI 5‰! - u .)Y ’Ä EˆI .... (31) 5'8G 5'L ºD : WH 5'L >' |.  .. A „2# w" EˆI ”)N k’: ..S ºD . .. /eG ƒ´ < U A f < P?( G  .. A# *)G VY ( E* Š+ .. 52-H.. E-G ε "   † %90 E (6  < %100 E œY . " $ . " Z-?  ( Z/ ! . i¶B ­)i [V" ...

 9.N" >' ? ƒ2 – * .)" Ä r. .

...N? Ê* A ( /+oG 5] .. Z-  œD P(D ‰ 52 .. 5½UˆG 5 GU „N+ -N .6 52° C' : WN vG . --L SN œD ‰ -¯ 5¢" b*0 C' !! .Y ƒ2 “ --* SN W? . . 5!" !! WH' o(½ Z" -N . Z- --L SN P(' $¾ G EˆI . A6Q P?Œ >Ho . * œD W.` ÄUÄ WB 'GH.. PHG ”Œ ..6G ˆ! 'N" . ( G #¸ . 5< „SH Z[2 " œD 5<6" " $" .. Æ... ( 29 ) ( 30 ) ( 31 ) 71 . 5(D AQ (  WB6 .. A.... “ QL - Uf ƒŒG X 5›Q 5-" -? .

 E. . P .22 ..'N r. 5’: 2 .!!. Ž.G . Ž.. ? # .... A$ 5(D Z-(G 2 . W. $ f..6 = ) + ) 4 .. Z[2 -(.6G 52-*" ] . 5½( œD .

.0 .. 52` /H? . 5 $.. .. 5(G ŽUq .! .

! .

5’: „ #D AG P( r)? 9# ..* .

9(D „. C(G ŽUÖ „'V$ .... A-Q A+Œ A68 ! . „( ZG" Z$: Ê* yU^ -` . A) A-( ! ..' . yUV P(G" JG P(G N AG` " X . ŽUÖ V" E(" .Y < .! Ai $ G0 W* ... (SH †D PV . ( Î)G ..Y „Ä-* ...

Y [2 (: „ !!..: P6" . XY Ì. . .C ? " $" : „'N P(D „sQ . U .... A-Q ƒ. /C k8' ..? . £- 5*? " ... . A’Q r) A: „( J< .

.... £- œD PCˆ? . 9)? £‰6 „_ - Q" .6 ‡? 0 P6" U . P'H? PC? .. ![? " . TU< [› •(½ .. |C * P( ![? " ..Y .. 9 . F- " Š " >V" .!o? „6" .. WC' A© U A (t ZG" ! D C<ª 9B' .. A I P'C_ „! . !!ƒ* ZG" F-f " 9(+" ...: " -… : P „'N . /H0 SH6  !" .H .. 9C œD B^ ! „ #D Z![? " . P6 . W* ..

! >' ZG" „6o ... [V" $- G .V ŽUD . .. --Q P‚ -( "-( .

WC' A© AQ ! .... 96VD 72 . E8( ... £G" 0" 9. G0 œD AQ 9U! ! D 4 £ $-  .. U : P „'N 4 8') 9?( „'S? 4 >. y) .(K . [<2 |Q „6" . ÅB? " Å8 A-Œ . „+ . -2 . ... /` C! -(.. .Y " -… ..

9(G" JQ >' S? 'HG P'! 9# r')? " £ˆ Ži..G Ci -i* . P6#" › |C½ k" C'! " ....

9# ..! .G „8 .

 . .. E. Q‚ Q‚ JG ŽUÖ „'V$ 9[! ... „' .

( ! |G ) ..C £- ‚QD $" P' .

.' 0 P6" „ .C ºD . (CQ0 Y" 0 k: œD „.

 P*. xF- Y ‚QD -" !!. Z[2 H?" . P 6D .. ƒ:6 ( $-Q" T" ÄUÄ ‚QD œD Å*" : P „'H . F$0" .... E. 9# Œ œD .....iC eI+ ®(Q6D " `" . Ž. T" ÄUÄ eH ( ƒ" ) *q  uS" . '’ Y >' ”* P6" . . V° $ 6" $ 5¢" `" ........ A(CQ ! D . f(6 . P?U? WUV b8'? . -N" e6" $Y . Nq >' -H A6U G" " : H A-Œ C . ®(* -(" . A(§-? -8? : P „'N ... >' 9j-? 6q (: .

. Ž B* JG 5½(*  QB" E'H? .S+ H .23 . .! .. . H ˌ .... ( . .. X 8 .

.. P6B* „N 9# . U 6Y Æ 5'H?  ŸG . „N 5* E & ] 52$ " .

H 0 P< . . PG * ZH „N ŽB..

H S < 9 .

H -H . G 2B6 9 ..

 ( .. 61 7$*" 78? ’B „'f . 2 |( /UH (¼ - H " [2 .. „* ..... Œ C . ºD ... /B - <8+ v'S? " E. 2 ƒ -& $)H. PQ‚ (V" ²( +Œ" C… „'Q . 2 $)H. F H ] „+ . ’‚ >8ˆ ½Q (' „'V$ #D 9[! ƒ2 C( : H'S...  P " A Ÿ ` WB6 E2# .... O FD : p „H . WB.C_ < !!. › H'S.. ? -N . 5 y) "  7-L - ()K . P „2[ „( ÅV >6 " ƒ' " U G" . JQV 5<" |YG Ÿ i` Š i † . o ." ] |( Q‚ H': " " X . T" 0 .

.© - kN † . ®V" A6 .. 5›  " Y V° 52- .

 !! (V" Q‚ „(G .' $0Y " „( œD Q .

('N -G ]* .

(K? 9# œD C ? (< . !!4 ÅB  „' " 7$*Y  [2 ÄD E . H'S.

4 ] ½BG A* ...2 : W1 .4 AC’$ ¶ Œ .. [2 " ‰? .4 p Z[] © $$B H'S.

6 73 .. 0 : J'’N PG ­)6 -* .Q >' A(¼ v.2 .

. AN A-H* 'N Ø'C( ..

G 4 (' .[<? .

2 4 .

..G ÅÉ Ã-*" rf .. 2(ˆN WI`Y ÆG 6- ! O : WH? o! . $. G! >' PG 2¥)? V° . p /ƒ` WH' P'21? 0 ... i( PiN Ó ®i p W* 7-L E " P* Š ¿ . 6 '*. 0 .(+ G ÅÉ " .. ¢ ¥V JH- " ... Š.. B - E.L #D + œD TU< y)? † .. $- E w . )VG 5'<? < . X " .. Á?Á .

P rC ® B(. 4. 0 : A(¼ GQ ASN 4 .. ..

p T*B ! ƒ< o! . P › k. WH 'N ...— (C P ![ " ..L #D yiV .

. WY P(' Š-I ¦! ZG" Ã-*" G` >H 9# . PGHG |6o P¯ . PG) P* k...L .. ! ..— Ê* .. WH T- (D J-H. P'N EN P6" . i !" P ¶ 9# - EŒ .

 .

< P(S $< 0 ..N . P(.

.. Œ C v-)i [2 'p . P- W.(t ZG" V\ .. . ! . P(' P(G" Š-Œ¸G ¦< G %-8 " E.

(‫وفي موقف غاية في المراعاة واللطف يتعامل )صلى ﷲ عليه و سلم( مع والد أبي بكر )رضي ﷲ عنھما‬ . Z‰ A2 P'Q -N Z-'Q 2 X} .. (32) . 2 T[· .. Ì(¬ .. B8( P()} Z![ [2 Y .. 5½( .... 8.)..6 V\  œD (5' P(' O >')  P6 9[ " THG #D P6" E.. P(G" P?o} Z![ . Z-'Q œD ‰ '(S . PH- - PG v(ˆ TU<  [2 Y . Pà P Z-G T[· œD ‰ '(S? 0 : WH .H  .. < œD JC' . Œ C .

. (‫< )رضي ﷲ عنھما‬G Ð" G" 8N G" WN . (5' P(' O >') P6¸ : Z- I" P G0 WN ..4 -C© /Q .. >C" . A ! AK(` ! .N" ..

H Š- ‰6Y |(N Ð" ..2 .

.Q >' Ð F . (G F" 4 ? # (G F" : WH .. .

p Š PG PG „`o .. U A H AC¶ A$ " : „N . ..

AG- U A H $ 9# F- JG > U A Q " : „N ( 32 ) 74 ..(^ 9'? : WN .

(D T-H ...

(^ o F[ ‚ 9# (G F" : WN .. ° Z$ .. $ 6 „ c G" O -N : „N † .

.V$ H 5¢¸ .. < „' . ®(G œD Ð ƒo .

.(^ „$ A#D O -N : WH ..

P(G œD . „S€ .p  PG ..

) " .

N . .. JC' .

P(D <G G" ..(V PH' .

...* . ! «(` #¸ . A* PG >.. PC Q k+ -N . (5' P(' O >') O W Z° C' .No .. PC‰ Š . - [2 -t P . (5' P(' O >') O W PG >?" Ê* ... Z$H Z-(G [V" † P( „GN . -f ..

v(+" PN " . TUÖ Z- «(` „( .. .2[' à.. A(S WH (* OP) <G Ð" œD „..... P . P(G" œD ‰ .. " .... O W :A!` <G G" WH . (* OP) <G G" #D : Z- ( Z-N A( . J [ PN -N . (5' P(' O >') O W 52-’N . P(D „6" ƒ– " . !4 P( P(?° 6" !" Ê* P(G «( „!? U2 i !" P`" .* 5¢" 5' <G G" ! .. 9(D ƒ´ " v*" 2 .I6 . * kS ..

8N Ð" PQ Š`o . O 0D PD 0 " -`" : WN . A* (6- P ? . TU U) P('  |'Qo . 5'" : WN † ....6 : (5'i P(' O >') WH ...<G . A+(G Z < E( #¸ ... A A( <G G" Æ. P- JG 8N G" .. «( PQ (5' P(' O >')  .... Z- >' r † . P Z- A-C© " -`" .

. E’< -*D >S" . P'? ( . Z` [2 Œ . A$ ZGH? 0 .o? .. ƒ ! 56 Ð8) œD .. E’! œD P(Q 5 N < ...

V$ . (5' P(' O >') P6D .

G .. (* OP) $ G - .

PH P .S ..

G eH P |( ... K. „6! . Pi(' H(+ ... (5' P(' O >') O W G* [ 52 #¸ . ¢< < œD ‰ - . 'C¯ .

Q ... U A E$o H8 6! 75 . P - .. AGV 0Aõ UG G[ .. (a 'N [ 52 #D .

.. L .

. 5(' 9# v ²N Pa : „N . " V ..8 ? T( ** C8'.. - 5V P(D „< . ( - B2 . 5]HG 5(. 5 ..6" ¥! . T T( : WH 2 .. 2 (5' P(' O >') O W " „+ /p J* 0 ²N ꃒp 9(D -] 6 /C PD 52$ XY 5(' „N+ J* /8S fL ..

2oG i‰ aN - A- D / G 6 bi(I (S  ƒQBV /- µ× 7(' $iY -Y P6D P(¢ /' .

2" /' ¤ $6 /' 58N" s' /q k!" H { HG ²N ŽSG 6< /C) (L! C .

. P6¬ ƒ´ - ZG" .< › .. (5' P(' O >') O W a C' . [2 ....H ] - „') P6D . P(D „Œ #D (— 0" E*" .. › P` " -G P [VoG A- EˆI 0" E*" . 5› " ¤ P'V$ ..

- G |(N PG0 W A- o . „(+ .. ²N "...V- . PG P '¤ .  (V - - " .

. -* f& ) - -()6 " .¤ / r" P< A-’N ƒHG P6Y - EˆI .

.'H ..? .. 5S „+? D .¼" C .. Š. A-*" -H.. -GY 0 .? 0 " W* .. . (Cp E ! A8Q6 ! .

6 € ...24 .. !" 5› f " 5› 5 " .. 5C(HG " ¯ AC !.'( ) ÆG H A6(*" 52-… [ . 5(D ‰ . V\G 52 .

QY 0SG A))N — -N . W* >' 5 ..

! GY Z$0" " „(  .

V$ C' . A P'C A$N P(G œD ..

Q Q ... P- JG A: .' A¶6G G . ‚.  -*" ZC 52¥!" ..

!o w 76 .

Z?$ E< G . P(G" - . 5<(' TU .' 5' œD iQ † .... C )G ..... P¶6G 9C £# .. PGoG 7 7 . -*" P(D „. PGoG #Vo w ..Y 5' .. PSG WI 7 .

. A<*+ A* .N .

A-H? A(* 9 $$‚ C'! .6 .... /g !# " 0A ¼ 5N. P(ˆN P(ˆN " 6D . Z?$ 4 . Pà Pà . G 0D . !" G TC20 " C'! .. P6¸ ..... P6Y |( .N" Z?$ Z- Æ. ZG" " „.Y œD E*" <( GY /012 F" . . G P(D 5*" : A-* <( GQ " TBQ" .. Z- 5 6D P6oG ZG" `" P6Y ºD ..

G . -f .  9# ƒ (5' P(' O >') v'^ -( ! .! . ES— A Z¥ >' (5' P(' O >') TN : WN † (5' P(' O >') O W œD ‰6 ... ..

Q .

V- !4 P$ F- . P$ Wo ..

Q ... O W . Ð" .. iS^ ƒi? Ê* ‰ " A- < 0 -N .

 .Q #¸ .. P(D (5' P(' O >') „.. P(D $ 0 -f . .

 !! - T<*" Wo ( S^ SH P6" Q- . P$ PÄ-8( (5' P(' O >')  P à..Q Å— -N .. ( (Ã" .

.Q - Y µ'G -N . (5' P(' O >') ! .. eH 2 Z‰6 Q 0 V\ ‰6 Q <.. PH' . 5 Ê* . - T<*" PC.

..Q .

. k Z¥ >' WB6 .. PSV .Q T" |'f ƒ<G $ .

.C!" Z¥ œD Q . Z)G k! . ((.... PC'*" PC‰" Z°°° 5*?" 5*" 5! .. (5' P(' O >')  2BŒ BŒ V° „6! .. PG` !# ƒ<¯ 2 .* OP) E! 8': P' 9# . P ¥! -G . ! «(` (* OP) 9 G E! ... V\G TC20 ‰ 6< .... £? BŒ P.. .*0 .'É . P- G8" è? . Z- TN † .. PC‰ Š . 52BŒ 2" 2o " $" . 5› /. P(D |'‘ ....

.. A.(*G (5' P(' O >')  #° .. 5 ¼ . C WU‰ „G: J* 9# 77 . ²(p B(f H." JÄUÄ ²(p $- µ'G Ê* .

-IG A$Œ (5' P(' O >') O W TN Ê* . TY „ˆ Ê* . PG8" ZQ ‰6 . $- ! : E! WN .... -( FN - .. O /` D -Œ Q" : „'H . F‚Q F`o Š œD -Œ v'S6" : „'H .... 2 #¸ ... 9[! W‚" 5' .! C¶ 52ša" <? .... P(' ACI U A Q 0D " U . Aˆ" wo` ÆG xƒ'  .6 /ƒ` -N" 6" .. £? . E! k'É 56 . (5' P(' O >') O W „. A ! JC' . O Z[ -N U A Q " . .. 9[! W‚" 5' . --` * . „Q ... -. Š. A... -(G . C E(: .... .. wo` ÆG ƒ'  . 5› vLo O /` D -Œ Q" : „'H .'É ... WU‰ œD ƒI" 9# 6" .." JÄU PG8oG >ˆ -H (5' P(' O >') O W " .G y:" .... ŠY ƒ" „'f .... „!  " 6" . $p >' ƒ .. -I Š œD „H'S6 .. H (G -` À AL U A Q -H. 5› vL" † . -. J'* „¼ -N .

 #D Ê* !4 9 G E! .

P(.j'V . O W : . : (5' P(' O >') WH( ...S ‰ Z$G P.

A V 0D P(' C' O 6 O ...Q WH . „'N |sG : .

-.. (5' P(' O >') O W „< : E! WN PG ÅV" #} . œD AQ ..Q G # WH . ![?" „'Q ..

£? BŒ(5' P(' O >')  >ˆN C' . ƒ'2" F" F# .N" ...

.. .<G 9# >' J" . -.. Š-)G 0D ‘" 0 w" „ ¿ . PSK .

.. ' |'Q † . J! P( >') -f .G "- . (5' P(' O >')  . -. #D Ê* ..

. Z/f . P(D [ H. P .'K..V- .S . ..'¯ .

i! ..I . 5i] . 5(6U (5' P(' O >') O W 5 ..

. P(' 5' C' ... P- JG |'Q C' ... U A Q J6ï ˆG 6! . (5' P(' O >')  P(D ‰6 . 9 G E! Z/Q .. O œD 52’ . (5' P(' O >') P(D ƒ´ E! .H . 5ê ? 5x ? † . EˆI...

9G$ „` u 4 £ „G -N <? " . 9...N" .'V : (5' P(' O >') P WH 78 .

[G PSK ÅV" w" „" .. >'G : WN !4 9. (6- ..'V C : WN ...

0A -Q „(S" -H ..... ƒ' PG >+? . P( O ƒˆH F- 0 .. O W . 9 „.. N" eN „! O . 9# PN " C' O >'i) O W œD [ <? 0" Bf" ` .. ...... P6' [V" ... 5H . 7-L 5<N- -H . ÅV . AG< AC . PG8" œD (5' P(' O >')  „.. P( QY wD ... ZSV § E! TN : H ... [2 " .. „C' -H O u< . 5 WQ P? .'É J* u " 0 . Š- 7-* 9Ä-* s . [ Ÿ ! O . ƒ' 9SK " O <`( . 9( O ƒˆH Ê* . P( xƒ' -… ... -f .[! 7-* T( 9Ä-* D w" .2" £ Œ - „ 'Q O wD .. E! „< † : WN . u O Á . O W : E! WH ...

.Q 96D . [2 .

.. 9 . 9 O .[!o Q" " „Cà Ê* ...I † .'K. ƒ . P(D [ } (5' P(' : E! WN .. u661 B 5' 4 -*" ƒ [2 ƒH . P( 9 >+ [G [ U2 .! .I( .N eN A6# „6#" 9C'6 O ..6 .

9 .2 : „'H ..

(N .

 C] .

„'N ..(H .

. y6 [G 52 Ê* . (G G : N 4 à : „'N .. P(* E! TU!  (5' P(' O >')  >¢ Ê* . (P OP) E! >ˆ † .  <? . AB* . A-G -` -N L UQ à #¸ . A-G" [2 P(D Q" 0 O : „'H * * * * * * * * * . Š œD ÅV" „'f ...[!" 0 ... ƒ . Q ..... 56 : N . ! . P(G -N .. y6 ® XYG ƒ2 Ê* .6 .. y6 ® S(LG ƒ2 Ê* .  I? . S(L <? .. " C( Ÿ ... XY <? 79 .... 0N UQ . (" G WU2 .. „N Æ Â ´ 5' : E! WN .. |. -*" uC'< U ....

. .iC¢o! - . Cš 'S 0 ..

 U) -`o ÅV" „< ... JC' . ŠiY y:" . (< C½(G  'f F* o .(' (< UQ . -*" uC'< . ..... 52Á-'Q" TH xE`Á " „< 6" " . 2 0 ..

 ¡° .` £* ..V$o -f . P(' 5'o (5' P(' O >') O W ¡° 4 0 T" ƒ' TU $G P(.

6 WNo .2 : ƒ .. ŸD .

TY E! >' „ˆ . T0\ -'? T0\ . P AN ƒ'" † * * * * * * * * * .. ‰ PNo ... u X" .. Z€ ê„. #D .. PN k .. ¡U >' „'N" #¸ ..N" ..

 P ...Q 2 . /Y £'. / µ'G" 2 .

/C‰ - Z`" . T /Q w)6 . -. ...G .... PN JG . PC'< -*" 0 .. A Š  yS 2 C( ... GI P(' -` #D . P(D ‰ 0 . Z(H – Ê* .. Ê* ... G< P(' „N+ . T( 2 † : V° 8 PG WB6 ..

 I 9' PG 52 . Œ 9' !! Af !!4 9'.. Œ 9' ..S !!. 9 G E! >' u- : WH 2 #¸ . T $UG œD Z¥V .Q #D 4 .. - #C !! Af ..(8 P . E! œD P  v.. Z?o ...

." 96 G ..... 2 0 (ˆ -G „ .. £)N" £..< . . -N #D : ( #¸ E! r vL . /U Aˆ" [2 !!.Q -N 9* " uI'G P6D . -G " " . 9 G E! .

. PCf? P* -. 9'. /C‰ )N .. P( N*" † P'`o . 8) < œD P6- . PQ |? ZQ . £'.... ‡UG œD ..' .. /N Ó" C' . /ŒD œD E! „..G P rn 56 ..2" ž C: -N . 80 .. œD A G >ˆ † . O 6D : (P OP) WN .

p C U Wo .... N*" . . P? Z-(? " .. WL [2 >' E! .< œD „.. .. .' 9# . PB‚ S( r'.  >H" * * * * * * * * * . TU P(' $ U 5' ... ...

. P(D E! ÅK( .! ` >ˆH6 . PNV - )L . ›H? 0 ]B < . Å.. 9?" WB? " £o (5' P(' O >') O W D 4 # T" .. ƒˆC¿ (5' P(' O >') W U .. ƒˆH 5<LG ƒ* 0 . Hz':{ "nõ : WN . . 0 : WN ... A G" „'C! C' . E! œD ¡o (5' P(' O >')  W #¸ : P WH W #¸ .. P(' ŠS( . Y [2 O ƒˆH Ê* 52- w< 9'2oG ƒHL : WN P?" >' E! ......G /Q P' ... TY 2'? TY „ˆ .. P'HÄ $$B v(ˆ .

V- .. 9# .

} E! * œD (5' P(' O >')  .

" : „H ... P-V" " Ÿ #o? . (" G WU2 " /f 4.

.. 9GH 0 < . O W ... 56 : WN Z" ! [ .. k(+ ! «(` (" G WU2 D . . .

P(' -p  81 .. 5'< .. ƒC G 2 ... O 6 : "... P(' .. P(' $ U (5' P(' O >') O W >' 5' 4!  !!. ! * * * * * * * * * . P6C'< 0 JC' ...p -`.. $N Ð" œD „2# .. As< W‚ .. /ƒ !* PG O ... /U xƒ' W: C' .. E2[ " œ¸ : (P OP) E! WN . P6 iG e’* 2 #¸ . E! >' '(HÄ TY .. „H . žŸD E*" .(' ƒ< . P6´D Q  Ê*.

P 61 EN 0 .. $N G" : „'H . . $N G" ...... P6-Q JG P: E'H ... $N G" . O £-6" : „'H . -'f " S 5' .. 5U!  (5' P(' O >')  >¢ J* .... PB œD E2# . P(D E*" PC G . '( ~ 5(' „ˆ -N * * * * * * * * * .. O £-6" : „'H .. ... P( |'Q . „< 4 P O E*" w" 5'?" .. P … Q‚ 0 . TU ƒ' $ O 4 P O E*" w" 5'?" .. Pa .....p [2 E! a . P(' „C' . „< 4 P O E*" w" 5'?" .. AQV e’L 58N † . „'V$ . 5'" P O : WH 4 0 T" 1 2" F- 0 .. -G Z( „+ ..

(' 7'Ä (5' P(' O >')  >' 5G? „B6 . 5(' O GG #° ..6 ƒ' „N+ -N . J C^ '(' ... C' T" „(G (5' P(' O >') ! : ( O ƒ+) C' T" „H . (5' P(' O >')  >' C' . B.. ?(G „(G rS >' f..... 5¢ v'S6 : E! WN .. O 6 ... „* } XY xƒ' „N+ . œ? O !# ® WL >' |Q 6" ( !oi .... " " .. '(' ’ T 5<6´ .. xƒ' ƒ') 0 . 9# >' 6" C( : WH P? >'oG ' . 9 G E! 6 0" . „(' -N „! ... 9'G  .. (5' P(' O >') O Wn xƒ' ƒ') U . 5<CS¯ A#D : WN . f. ƒ .. \ U .. jŸD 52" /ƒ`  . ´ " .. 5 -*" uC'< U .

. ! 9 G E! 82 ... G" . ­  „a #D .Q >' .

A-Q K ... .. O Å /Q -N " „ ..

Q Š Ž V\ .. >' .

Q žŸD .

. PG8" JG |Q (5' P(' O >') O W #¸ . 8'S 2 6" O .. -f .. O W £- " : „'N . \ U? † .N" ... 9(' O G? 9( : H .... O -( G 8': 0D . C ' . ZG ÃD P? < xÐÄ P „B6 .. " ) ! .. à Œ 9'" O . P(' „C' (5' P(' O >') O W >' kN Ê* „(C .. w P? „a F[ w/Q C' .... GG ws žŸD 5 TN O w" C' . wo2 uH TN . CN SN P6o! Ê* ... .. „'V$ Ê* . O - . 9" 9?- [ 9(' x T t G" : WN w° C' 4 O - T" . AQ wH' . AQ .... JGÄ .  PQ Š¥ 2 ..... PQ x¿ #D ! .. P '¶ œD Q † . (5' P(' O >') O W œD „H'S6 .

>' A6/N 9# WB6" . O œD N- Ÿ '" " ®G? D ! O W : „'H . 0 : WN . 9 V .. P(* E! >' O ... Š-)G w‘ ºD O D ! O W : „'H . P œD ...? .......G . 9 ÆG 9(' 9 " : WH . 56 : . „(HG AN- 0D %-*" 0" ®G? D . P- JG „ 'f .

. ¿ xx Á 2¿ PÁ ž' žD G¿¿(Ác 5Ï  (Ï '{ Á . Zo2 PH P(D TN A! " . ¿ n'Nn µn ÂBÁ $Á {! Á -c Ï GÁ Ï c c Á Ï ¿ Ý c Á Á ƒc Z¿ ¿Áx? Á c[ž  Á)6Ï o{Ý Á Á ÂQ ÁC¿ Ý Á ȃÂx >{'Á P¿ ž' .n 6Ï "{ 5Ï  Ï('{ Á „ Ï N{ Á+Á . 8'S 2 6" 0 O : J G 2-G )H ƒ<¯ 2 .. ‰* Z- P ) . [ 5¿ (c*x . Pi E! © $B . PG x52 . 8': -G WH ! Ê* .. -’ .. (Pi O ƒ+) 8': " . )H Z[2 -2 ....Q B WH vé iÂ{ ..z'V¿ Á c[ž c Ä{Už >{'Á Á * 5Õ (c*Á y Õ ¿šÁ 5Ï  G P¿ x6D 5Ï  (Ï '{ Á . Á Á? -Ï H{ { ] „ Ï iÁ*¿ Á iÁCG X ¿ Ï o{Ý 5¿  (Ï '{ Á „ Ï N{ Á+ {#D >x*Á n.. Á Á? x5Än Pc (Ï {D žD Pc ž' Á c o{f Á 'Ý Á 0 Ý "{ ê { Á 5Ï ¿ ¿ . P* P!` .. Á Á? x5Än 5Ï ¿ Ï c .

 4 E! E'N o Ê* 8': .

>'G 4 v-) [] 9© $$B |(" 83 ..< WCª 9... # . 5(2GD : 9H- ³ 9 $" 9(' WI ŸG ..?2 œD „' .. 680 ¤‚ „! . 5›'N o 52 5! G TC20 D O 9i?68 wG . ( .

9o v- 9G .

P?< . 5] P`" /ƒ` F" Q¯ . P $ P?< . w¥Vo ...... Aˆ £G" ! ..)? . P . P(' W WI „6" PŒ P „(H . 9-V € 4 - Å_ : WN . . >...

2Y #D : WN .

)? / . † 4.[f 9'N " ? 0" 4 E2[? Z2 .. 8 2B6 œD QV € . !" P(D ... U : WN V° 9G .

T" - -Q œD A „! w" : ( E! $ ƒV" ƒ. . A<*+ 9*‚´ 2 ]N .?2 >' ]UV u' .  4 P(D 9?‰6 < k(! .. 9C› 5 P6Y Æ. Pi( 0 £- X o! .)? C(G ..." E'H ÅU J . A-Q 0A I „! . kN Ÿ N Å*" . P* Wo  " [ P - " W- .." ? U C G £/B O *" /iÄ" i? (6..K 9'N Z-N " 9` UG . (S" 0 Æ F- O : „'H +À Z- >. 2 < Æ P6" F$" : 9 WN ...... r C W? 9’HG -(. (6.

... „(¢" .N E2# “ ! «(` 2 “ [2 C G " w¥Vo ƒVoG „')? .<. X S œD AN . P(' „¤? P $ ..

A8) ACj' Á .. $- Ð ´ ! /ÄY Z[2 .. œD „2# -Q ŸC" „6 J(G 2-G JH2i.S'? A_ 5(' H(' v':" 5*‚" „! 9# . Œ ` )N 5] .)( P6C Q " . .. ('C /QD . A6(*" 6! JC' 'N" w w" #¸ . A.. X' ®'* UND „N ‰6" S..

.. U 6" ." „' \ .<} „'I6 . A-Q AQ©  .?2 .. „< .. '* . Ð" C Q ƒ (6.... (.` #¸ (¢" C' . A)(CN 0A SG |' . ZG" . N6Y Z[2 : A*‚ „'N PG „* : WN † U A ('N .. Z[2 € . u i6" ’iS P P6C Q .N" >' \ X œD PQ 6" ... $G / .. | 96o! T( „6" .H( w ..

.(G ƒ' E ºo! .f /ƒ [2 D ... [2 84 . k°°°° : „'N † U A ('N ê„< ... £- . H(HL !! . U A ('N 0D P'GN" 0 „! -H . ! " -… v'S.. NU' $D 2- < S. T" [ 2 6o ..` ¤‚ of w/Q WS | C' . U P6" ƒ .Œ £/B O *o . 98+" P*‚" ... Pi?Œ PG G Z" . P)K` œD ƒ26 T- A[ H(HL ¿„! D . 9à 2 5à " 52`D 52 5! G TC20 C <¥ w WD C ...6 H .. 5] ^ E_ 96" . 9(D „6 O . -Q ...

. . 9# € . £*" 5›'N „<' 5› TC20 " 5C(HG 5½`" C'! : N  ' " [V : „'N A6< P „" .. U A ('N „8 ... -] ¦-H? .. . P( |'§ A6< -§ 5' G /ƒ' < œD ”K` ....

U .V$ .... 2 W? . 9*" 9C2G .

.? A(i! Pi Bf . à < ( : 78 „.ˆ.' P: .

C¯ .

. / .N" .

. 2 . Aˆ" 9C2G ...* 5! " .

¼ T Z¥ >' ES— TN -N P(D ‰6 r() ...? ... U P £(* : „'N .) >SK -f .. 5C(HG `" AC ..ˆ.. (5' P(' O >') O W œD ‰ . Î* ´" 9# >' ί (5' P(' O >') O W ! . y. œD . £¯ .

P$ PC' ! P$ F- 0 .V- ÐoG #¸ of ..

Q . O W : U A ’N %-8 ..

P(' |'f A(! E': ..Q † .

Z¥ œD $ † ... Z¥ (5' P(' O >')  WB .Q œD PQ? . 5 " œD - P Ž ..

. ´ " œD P-G U A 2Q ƒHG .Q .

. - Z- (5' . £*" . 0A " Z- £# B Ê* ... 5] ^ E_ 96" 52`" .. 5›'N „<' .25 .... „) C P(D PC Q PQG „. 5› TC20 " 5C(HG 5½`" C'! ... r). F" .. (5' P(' O >') P'’¹ ‰6 .Q Å^ P'Ã" } F- ... G TC20 CN P(' O >') B -*" P8 #D ! P6" (G -Q . 5 . A(¼ P(D „. G… . -*" PC'! #D (5' P(' O >') ! .

. Vß r) ªG A/'À 9'N ! C'! .. 0A N © 9 Aˆ" 52 $$‚ ..G AC’$ ^ ½$( Ø'– (S -*D „6! . 9? AN$  C'! . 5] 9& |*" C'! .. (S Z[] V H- ¢" ? -* . ÂQ..

 -*D „')? #D ¢" ?<  „H.! AC’$ (D /ƒ· =Œ ˆ.? ¢" .. X. ”— /ƒ` 85 ..'N › 8 ? $- – (S Z[2 „6! i ]o ? " (S %-8? " -? ˆ. „6! . V\ .. 9# .

v’N$ |~ -G W)?0G T< E'S? † . ˆ... AC’$ (D /ƒ· EŒ . 2$0" /a" . + o .( V" .. „')? #¸ .... › E*? . A-Q . ˆ.... 'C < |? .. I) 2- U .. ' (S "H ....( ( } '< ½' . Z[› Î^ k'. ?< [Vo? † ... Xi... ^ NSG . ._ ¢" Q- A-Q _ (S Z[2 " ˆ.. (S › „* . + ![? 2$0" /a" b. . a ]o ? ?< ¸ œD i‰? . (S' P? . .

...'H £U " „"" Q /U‚ " . A" " AG" 6! / . 2" . /G" " Q‚ " . * .

<G Vß 9© ¥? " oG 0 . 9*" 6" : P_ .. . 'N œD Wé Œ „6" . ...

N .. ((( ! 6" ŸD E*" 96D : P . 52€ £ 5<? 0 ..

.Œ 5' : „'N } ...... A(¼ JC' C' $" ƒ( : WUV „! .. .. P( „(GY AN- „! † . C /$Y „2# w" !#" . ( >' O -¤ . " 9H 9‰.. 9’-G u?!# 96" £<`" . 5 ’C ~ „6! . V\ ..[<? J<C ) b.. 9 "N" 6" ƒ<G" wD O : jŸD . /aY œD '" . A(!# ! . 2’` ƒ’6 -G : ( WN" Wp k?] ¥ „! ¡$ >' ƒ" „+ C' . $( JU 9(D E*" . 9[! |(" .. k?] !# 6BK. „6 ... Ð8" Ð*Y ..LG .Œ Ÿ .¯ O /- 9 6" 5' 5 „6" Ð*" ![? C „(¢" \" ..N A( ! Ê* .'N  Z[] E(f Äo )?" !" ..

£ 6 0 O € ." 5 . 52D ? (6- ... £/$ E(f " O Wo" : E! 7 ... A V O £BQ < ! 9(' $" ö F$" ¤ - G" O : E! V° .

.. JG Å€ H(HL € .Œ ! " . . 5€ 6oG j![{ 6¿ " VY (.

’ Z[2 .

. JC' . / " ... } 9# < " oG 0 .. VY Cp  " ." $‚ ºD . Nq #Y JG 5< $ : 9G*" œD E<? " <´ . JG © .

 WQ . kS - ƒ. 86 ..C' D [2 < ' L 9(6 „6! #D ! $-" P( C§ ZB ƒ2 /.. .( F$ 5(Í +© „(H" w" !#" .

 .. +ª „6 . C' .. " . 52 +L !" ! .. ŽU) ^ 5(' ‰ [ . .: ] JG 2B. ¼ .y:" HG -H V\ ..

..N" . < r) . & P(' „C' .

..? JoG 2-G .. C'< 9'? -G Z Ÿ Ž  † . G8) j.. v(+ B(Q WSG |' Œ ` )N P .....'N ! -H (5' P(' O >') O W " .N" . u Z2 : WH W)?G oQ..` 5(G ! . O /` D ($ 8Y !.. y)6 5 ? . PNUV" G . i($ PiQ 9Q Ÿ „'N F[ 6" «(` .. ($ PQ 9Q : „'N Z- ‚B2 Zˆ* >' P?<` O . ª . 5] . Š-)G Äo k(! „"" N$) P© D >' P?-N ..

 " . PH <G G" -Q A(< 5:" D . P'N <G G -Q .. JC' .. C (5' P(' O >') ]N C'! W" C 4 ˆ T" E2# P6 Po T" 4 W. PH <G G" -Q U)' C <G ¸ .  Z- C " „N 9# v . W.. P k)G /f C E2# 4 W. '( >' D .....Q" . A PH D ..... <G G" v" T( : WH .. -H Po .. AŒ v <G G" ! . (5' P(' O >') O W œD P- . A$ ^  6! .G „B6 ‚6 Q* - N-)G (5' P(' O >')  " T . C <G G" ! .

2 ε O W - .© P6" C • C'<G 5'<? . . ! (5' P(' O >') " . W..

<G G" ‰ .. 0 . O W : C WN . <G G" ) : <G G" Wo . L C „(HG" ... . " P' 5] „(HG" ... W PQ¯ œD „.G . P6< kN C (5' P(' O >') O W œD P-( ! Wé } (P O ƒ+) <G G" ¡o( ......' " .. A( (5' P(' O >') O W - C |'§ /S  . ( 4 C 9'2Y „(HG" ) : C WN .

( 4 9'2Y 87 ..N (5' P(' O >') G #¸ .

A(¼ PG „(?" -H W.. P O 5] „(HG" . A* PG C( 6<.... PGG 0 .. P'! PG >?" ºD ... " A-G" <G G" „HG 0 .5¯ (5' P(' O >') P6"  ! .. P.. TÁQ 0 ": WN " 0D (P O ƒ+) C ! C (5'i P(' O >') 5› >'... O W : <G G" WN . " . P(' ˆG >+ 0 ... ½U(  )N" -G Ê* U A ('N P?U)G . P'2" E¯ ..)G o .. <G G" E¯ 56 .

. 9... /aY b. P" „¤  /<G „a wD : (5' P(' O >') WH .: " . 'N œD WŒ „6" .. £(H'G „* .*c .f P6o< .. ’: " .. £-* „ . U) „ˆH6 C' 4 U)' ƒ... PG8" Ef? (5' P(' O >') " . 9G - /H'! ... X kN  A)K` . C( " ...26 .(. ! 56 : N !!.É 5f 5<' : 5] WH . 9*" 6" : A¯ ! .... V\ E¯ k(! „"" ... ') -*D . G TC20 [2 . P'? WUV ª Z[2 5] ‰ ..

GH? " .

¼" . U A* : U A ’N P(' ..

PG 9C2G Z 9" F[ ”K 50 9‰.... " ".* . PGU: /a" b. Pa >' y ... V° kN Z? † . A-H? © 9 P'N S 9# " 9` 0 . U 5N : ES' 9N .. b. JG Š . E: 5N :  *" ..¯ 0 F[ ...H .¯ F[ -.. 56 : PHG PG .

..)? 9(§ " . k?] >' $ Ê* . O - G" U2 .. -V A* : A(. 9(D E*" C" ... #Y .© WH " .

< 8) .N 6 E'H P 9a0 9C 9` UG . ÆG ƒ' 5*$B " +ª -G $ Q Pi F-iGY P(' 5'" -* ..

. 4 ­Y O £(* 4 ¦< 50 : C'! -$? >' Î*" „! .< ]N" . 9G .. $‚ £V" : A u(§ -* ..

.! < . PG ƒC2 O £i(* : P „'N xƒ' .

.N" Wo . -V 88 . Wo ( 52-*" $ ... ˆ 5 ! $- 5' -G P6" A !#" !! ƒa y? !! O /` : WN •G .

.. 5’aoG 5½$ ¯ AC . +ª -G AC' 52 !" 5*$‚ .. V\ ¤B . < v:. " y... Pa ( Z- >' I * v' F< k . .. -*D +© „(H" w" !#o .

50 C /Ä" B(! T- y „N . Pa * „ª P(D „.." " ...* T- . 5€ [ ƒV" : „'H .. ! ƒ .H 52-*" ! A8) Z- - . Ef? PQ I !! U A* : „'N P(D F- $-C .. 5'GH /Ä" ÎK`YG TC20 T- .f— P< TU - P6o! .. 4 ƒa „ k(! !! Z2 : WH 5 2 . V\ /a" b. P(' ! Äo? [] < .. 52/a" y6 T‚0 ..... - . /aY b..* S ËC [› H  ! . .

Π. ... .

. /aY ‰.L ƒ$ 0 : 9 .. .GH. Pa $D E': Å& ? A-(Q 50 C ? 0 - " .N ... ”K Z… 9.6 WH . V" P'GH? 96oG £$H! ..¯ 0 .. 50 b. 9C2  0 AS( G A6 6D ! " .

....L ÅU " .. . Pa œD C0 /Ä" ”K PQ >' B(! . /aY b. Š: P' ." Z[ : .… . 9?!# S( P G P -* (: .. v’N$ -G P Wo P 9C G 96" £ 50 ![? (ÃoG N0 .

 . .GH... Ð 9C2G w`" A*. ”K b*U? " W*  !" Z! 4...27 . U r(8 . ƒa 9‰. U ƒ „6" 4.. PG w$6 .6" . 9*Y .... )VG . A PaG Z$6 P 9 -* /Ä" .. U „a 4.& . ! ...

QY 0 .

(L º ® /(`Y ! 5 N 0 . ..6 .[Q Z6 „.. 5›ifD .QY '.

QY 9# .

. 9G(Ä *" |' .? ºD ... C( >-¿? - 89 .

6 Z6 „.. 9 .. .

.QY .? . 9G(Ä v6 " . 9s(2 WC¬ fn" 5¢" „‰*0 #D Ž..

 ‰6 .QY 0 ..

QY Aˆ" 9# .

PG PHB? k'<? .:" TC& " ... 9(+ |'¶ 7Ä1? - !! 9.. ('V- )G 9  !" y(ˆ WH IG u? 96" .? ºD ..

.(-G . ?(G <$ " >' -*" u - Œ ?$ <? 5! £' " E_ } . . 9 ..... T: œD 9G8" -? - .8Y /012 (Ã" $‚ C'! . >'G .6 ‰6 $  !" P? TS E(?G u? “ „6" } – 9Q‚ " ? 0" .. : [ " .. TSG $‚ ...

.. 66 C'! Pa" .. U A (¼ AGÄ 9* >' „" !! | 96o! 0D Ei(S +  . ! ..... P P6 . k(! T( !! WCp [2 !! O /` . P .. PG !4. A*. F" " P(D ?o " E¯ F[ œD o( " : (5' P(' O >') WN -N . P(' Ä" .

. AC J-.. 9'QY . r’ Z[2 .. 9'QY «S..... 9N# *" .: '(¼ $$ . U A (¼ A* AS PG(Ä „CC A £‚ ...  „... P(' Ä" . 5 „6" .? . P: >' Ä" . TS ”K` £$ . .N PV" " PQ‚ " P" " 5'? 96¸ ..

. . 'L .QY " T-N } P ñÀ 96" P'… C'! Pao ..

© 5S. Zˆ*D E? .

.. %ÄY >' Äo . 9 Š[ .. ŠUS6G +L 5'< -¤ „C .NY >' P6" " . ( Ä" . Á-¿ E2[ P? " .... £ˆ* 0D |'· rž' *)G !! -H Z[2 !!.... +L -" . O /` : P . ( /B P6" 0 Ê* µ? 0 P6 < ) .. U A (¼ AÄÄ" „" – 9?H- -*D „(G ®'V$ " – 9’N-" -*" „(G „'V$ .. T |'¶ ˆ* . |'· (*" -N ..

N .. 9# .. 9¯ y . 5CN #D Z-(G [V . P(' ...

P('6 P(D . A*. ZÁ- . .Q .. Á xN ... - >' Ä" . ! ..

xN . P?( ”K` „! 90 .N „" . A*... AsQ ! ... A--Q AGÄ | . A*. ƒ !? Qo " . ! . .. 2$0oG „" .... Z$0oG 9* „" .... ! . A*. (' Ä" . PG .. P(' Ä" .. P?$(N Á ¿* ... P(ˆG P(*? " . 9V" ‚ £-  ÅV" . ! .. P(G" - U A (¼ A. P(' Ä" . P?( ‰6 „‰*0 .fq iÄ" . A*....

Ä1 < r(8 . /S iG 0A iC ..  $-" ... Z[2 „ . $ " Z[2 : WH? -N .G 9# „GQ -H .... ƒ ... E(Q" 52Äo? „" ... AIi A! . (' E 'I ÎK`"  . P(' .

. oG PQ‚ -G P" .. 9 2‰ ® /(`Y V . | .G .. (' $` >' .. J- 4 k(! ..

)* .

 AG` “ ƒC G “ -(· - ! . P'H ® ('< <. A--Q A(G < ”K` . ( P'(f f' P ....Q . 6 '*... N C! ! . --Q '* œD . f' uH ¡( G P(G >' Ž # PG „')? ...2[ u E': PQÉ -G . C'! 9 ‰ 9` UG 5'! . ..

Z°°° . iÀ i .. ((S? . PQ >' r.. /H' ÆG A*‚ PG w!# } ..   !" kN. P GU >' . ZS 8’ „C¹ ¡( E! W" .(  J? p -(· - ÅÉ -H .. £<`" . P6‰*U [ .6 8’ „6! . P6#" AH WB 0 kN. P'N 5*B? ...: F[ .H ..?Y [ „8 .. '* ƒN# : 9(' OG : WH P?Œ y: PC "-G † . „6! Ti( 9# '! ' à" -N P6" - .. WŒ S P6D O ... 9# " 0D . žŸD „. " ` . A-Q Ä. WH : WH . PG(Ä vB? k'<? J< ... !4. ¤ - G" £<`" : C& WN ... [2 >' ... † P? >'oG ­) 'L 8’2 5 W" ('< -(C yV" !! 'L r’2 ²D ...!! O /` .. 8’G uHV *)G : „'N „C G P(D ê„.. |... P'N >' >SŒ F[  - )? 0  AC’$ P+" .

. A-Q .I6 ! (*" < ..

 5© E ! k:G 5<8 . )6Y Q.. A<À AQ? < ! . Z[2 ´ ! (5' P(' O >') 5(‰ v'^ E* D „'N D Ef? 0 ..... AQ -. <} 5$ JC' .. 5]" 52$ !? .. . >' v(+ .. y G ¤ - T-N .. A- A H -.. '<C' ... A*. . › 5 <6 $ . /Q P< . JG (5' P(' O >')  >V° .  *" . ! . 56 . -... œD Q2 . TUq J W" .

8! 91 .

0A -.. C(' 5..6 „6! ... F)6Y (G G - JG y G ¤ - JG >V° .. . ( 5›'N .

. … ¥V .. ... ÅB " - ¤ - " - ƒV † .)6 [K . Š >' uj$¿ ... rQ ...2" !" 6" . P. PQB " P(' X !!. J...< P(' œ < P £? ¤ - .. 9 9'2" 9 O £G : ¤ - WH . r(8 . xƒVn" F" : ¤ - - WH .)6 Ÿ vG" P. Q‚ -§ 0 .)6 Ÿ 5 No ..

. rG G ` E2[ . P( Q? W " Z- ) ... Š >' - P$ .H # ! P< . * G † ..

 E(: (5' P(' O >')  4 ¥^ F" ..‚  ¿ $Ï P(' ... Z° W" . ÅB 0A ¼ Ê* . A*. .'H $(S0 Î.. " 4 5( " : ¤ - WH E(S Ä" œD ‰ .. . !C... / ( H ! !!.. TU U) P('  œD /Q † . EN .. .Q\G ˆG ` u . ( | ) AŒ |( P6 . ! .. / 6 E(: Ä" F" ..

)6Y " „QB? . + „6! . 5] P P6" ¯ 5'§ ... |<? „6! ... " G 5Ï c" " WH . " V\ f .ˆ Ê* A*. ! . f› - 7-* 2 ÅB " S k(! . O W : WN . ^G 52{!#{ .......Q . ˆ A2# E(" " Q Af* „ u" -H' : P?… P ! k) 2 ¤ - WN .. P(' !¥ „'8 ... -f .. 5]C" rmC'? . (5' P(' O >') ! C › H ® 5]C" 5] -H P6" . & Ef( ... P?… P !¥G .... E2# 6 ‚ : WH . L 1 .. 5'. (5' P(' O >')  P $ † . /... 52-H #¸ . A6(*" 2 (5' P(' O >') ! 92 . I [] .. P* -B " (5' P(' O >') $o . Z- C 5¢" . /$ " -.! '. (5' P(' O >')  Ef "4 N-" C " : WH .. J! . ¤ - •G !!.. 5C(HG 52 ...

T" . 9‰N6 " 2< . wC6#° 5! U" : WH : Aˆ" N . (5' P(' O >') O W ¥— " v8 ? 0 CI (< ¢" .. .. 2" mI) . .. (5' P(' O >') O W 2-H....4 Wo ... O W „? : H .

.. ! O - A I Z° D 'C ... (' ƒ') " >' (5' P(' O >') Î8 !4 „$ „? -N (' ƒ') k(! . 2¥N >' w$ : (5' P(' O >') WN . (' >') Z$ .('G „? i< .N" Ê* P C ¡U)iG 5] 2 . 2¥N >' Z..

... '2" >' C' /'À .Q B O D .(+ " I) . . 5(' ki(! . H Z[2 D : (5' P(' O >') WN † ..

C [2 œD P (5' P(' O >') Z" ` 2 . 9(' O .. 5‰" ' ..

} T(H' 5¤ <( : 96#" |Ã" u$ „ª C [ æUI /UH  v 9Á¤ ØÝ .. . Z[2 .S 0 !! P6 .

. Äo . k’S 52- !! 8’ 0 0 . 66 H(N C'<G 5(' „(Ä" .S'? >' $ " ... A6(*" -H 0 C¶ € ¶ C'<G 9.

/012 k’S S ..G . ] 5: 0 . QfÀ ...

© .

. PG ƒ... .¯ k . C ÎK`" ( ...V$ . ! C( œD ƒ¿$ – P" – AG` " i K( . PH: Š >' . P¯ !‚ Pï UŒ S 6" P(' Ì .

(Ä Ò C' . A(: * .. P (G ..f F( P6" " .. WB? " . 9(D $" -H /ƒ` uf" D . £<`" : kS'G ’' WN ...

.. 9N 8’ „C¹ . y 93 ..6" ! . C'<G v' ..Qo .. : A -V .. 8’ -V b*U ..IG * P WH ...N S 8’ A!- C( œD A E2# . -V PH- E6¬ / >' |'Q !4 '(¼ S 8’ 5? : . $- 9. A$- ƒ.6" -(!" : 8 WH !!. 0 : -V WN !!.

 „< $< U . Žf ”K µ'G C . A*. Z-* $‚ #D /ƒ : A´-N N 5< ... Z-+ œD E'H6 .. P6" .. / ' . P6& EN .... ! : P6 .. / ‰*U. < Ý Y A ! |C8 ÆG .S AG >H P6" 0D ..28 .. eH WCf' Ag*hij.

N /ƒ .

. ® .S . ’ '(Cp /(`Ò A*. >? " W8 ‰*U .f? C .." ...fq æ.. ] šG ”K Ž. (' 52/Ä ‰ . › . < .

´-N ƒ< „" 9* „(G „'V$ ... ..f— " .< 0 F[ /UH  <? " P6 !4 ƒ< I? #. š ƒ8 ® /(`Y " :U A . : WHG 96 ‡.. " P6 !!. 5 E'S? *N ¦-H? .

.? <$ - „ .. . !! --Q oG P2-? #... A! vG .. ( H’ˆG ´ P' .I . P' .. 2 (I? (S 0 P' .)6  !! --Q Ä F? 0 #. P(' v(' "- Z † ... *N 9 E'S 2 ƒV" . P 8  œD ‰G 5Q¯ À >' .. 9’° -(. " >' 9 v. 5((((-N -p 2$ .

HÄ" |( .. „C " A V .

.N ..

S P?( k(< " . 9# ... A´-N PGÄ ! .

A‚ ABV P + P A* ‚ U A Q " !# !! ‚ B^ [2 ! : k(ˆ WH .. -§ 5' k(ˆ' A‚ P'2" E': - E* .. .

.V- ƒi2 ) P?S [V" [V" Q ..

.. W P < F( ÅK iC(N P $-  #D Ê* – A2 – !- E* œD $ › ÅK ( P o+( /. P( ˆ F[ /6q . !- E* ( B .. C  S. . P .Q\G P( " !- E* èo !.

6?° } N .!o .. 6H C:" F[ O -CL : WN TS k(ˆ >6 C' 94 ...(+ œD PG Q B [V" † . P.

I’‚ £( .. „C " A V . . |G £-'Q ..." 9Q .. £?° } O 9ÁmN : WN BL Zêo? - E* Zxo : P(' $$? U Aˆ ‚ 9[! .. ..!! 62 ¡S „6! . Z" .

N 4 P(: „6" .

..2 !! Af ... Z2 : WN Æ. C * A6U „G" ' Z[2 . Z- ![? U Aˆ ‚ #D . >?. P' Po † . ž ŸD Q? U „QV #D .. ®V" Å‚ Q A6U „G" .. f.. œD „. P?( 2‰ .. SV ' „6! . WN .. [ '' 52 ½B ˆ.... Aˆ ‚ U A Q " !# : ’B ­) † A`" A-H WB 0 ƒV" v- A6U „G" .... Å^ $" PU! ’B >¢" C' . 4 /ƒG u(? .. › Æ. . 9' › 2[ " A-*Á A-* ’G" |C'? ‚f Z[2 „'f . °°°° . U A ('N Z- |'f .. 56 : Æ. " $< P(D C Æ. ] H- ‚f „+ A‚f " " 9[! !# .. P?( G › E2# . ƈ >' ’G" -*" ƒ+ Ê* . Z¥Vo ..

 ‚f „(G .Q P" „B6 ˆ.

... G QV „ C' O *o . C' . C ¢" Ÿ - ˆ 5<" . „(  J< 2 ˆ... $" C'! <(" /ƒ· Ÿ ( 0 6" : /G . j<– -N ƒ2 #¸ ˆ. >' TY „'V$ . X. ] „$ (' „C' .

.. .  Ž. B¯ . 9( 0 C( .<G „H !!. s( 8’ " . /ƒ rC' S+ #D ..... \ 5!/B . P( *o ...(S ! . PGÄ «! . ! . 0 . A*. A(!# A.. E( P6 : '< ..

(5' P(' O >') O W 5 .. TUD * . P( 0 P!? /..29 .V-? 0 . 2S ƒ!B 5. C ? „6" Z[2 ..

r(8 ... P( 0 P!? .. 5( 0 C( .¼" .

` 5<G ... 9 " #D 9'I 95 .V-G 96fB [ 9s" /UHÄ 52 5! .

O : WH !4 . Ž‘ !!4 ²D : WH( !!.. '* 5! T" .... u : WH . p 9H- : WH( ... /N-Y -*" : E(f !4 " T" ... p ƒH- .... L T" . "" . °°° . .. E(: : WH( .. p T" . P-2 u?/Q : WH 4 À !! -2 : WH( .. ? (ˆN >' 9 PGf C . 9( 0 C( .. <´ " ...

6¬ A Q ! . -G . AQ*D 9 E T |'¶ W1 G 9Q*" A/ Y $$B -N .....I. ( G . ( !!! ) 9C' O .. . t : WN . /UB $- |'¶ „! w" !#" .V-? 0 : PG ­)? " 9 .6 9Ä-_ 0" 9(' OG .... 52-*" k?2 4 56 : ..Q" !4 ¤ 9 . Ã* „a w" Q- A( ½ ! .. " : PQ‚ .

 -G › E2[ " 2- -N ! P6" - ) . / -G £ê" . P ...I..6 ů U(< 9# .. 9(' >+ O : WN . ‰6" 6" 9G8" 96" ‡ „6" . ( !! ) Ä 96 O .I6 '2" „( .. 9C' 0 O : QB „ˆŒ ..

 P6" „!$o . U! v 0 PU! " „ ¿ ‰*0 : Po 5 A-* " ...

< „6 !!4. ." „'Q . P( 0 C( . 4 9 - # 4 9C'! . P... -G 9Q I? #..<.(É" +L œD „.

 2 u .... A¯ AGQ . P+ Po . : P(' v(N-G PQ_ U .... Aˆ ‚ P' X.V- A-*" Y PÁC*c O < Ii Xi . e( G /ƒ` . A. O -CL : C'<G 9GQo .

 Ž¬ . 9# € !!. TUD * 4.. >6 . u .. P . PQ*q ƒ- !! Af .. G . !" r+ 4 eˆG Æi i6" : 9 WH " ‰? . P( P!? /...) " . u? # !!...C_ 0 ®  2€ " ..... " .

Q" P6" T$ 96 .S' ƒ$ U GQD .

. -¤" Z2 . P' . 'sY v(N- T- u" ºD 4 P+ Æ. 56 : WH( 4 ... W1 T- [› u" 0 : Wé )G Po .... T |'¶  T" A: F$ F[ . „8‘ ..

p .. 9(?? 5! 4 9 6 5! : Po ( ..6 >' Po PG 9C2 AN$ „! D P kH P6q A- „! D .). P(G 9(G $.

- . ... -? } PÄ-* A6Q . ![? #... 9 6 5! .. P( 0 P!? /. v(N-' ƒ$ 0 † . T" P'( Œ 6 " .H? #... +ª $-G 0A I „! . .. TUD * : (5' P(' O >') WN .. e? 0 !! P6 < .. PCf* ¥!" +. U .

N -.( B! " b(. ƒi(? ƒ._ H'* œD ) -G ZV" ¤ - F- [Vo " . œD ..

.. ZC ` ¤ - ! 4 W. 9# Po " „(V ..` „H. ] ƒ$ 0 's" Wˆ.G .? . . / -G 52-( i . £G" 9(S 5! 4 96VD $- 5! 4 5<(G " 4 9" 5 TUD * : (5' P(' O >') WN : P .+ .

. WN . .. . A( A$- ¤ - ! ..* Ê* 7-L P(' ! .S' .. 9((¯ O : TB& PGQo !4 T( +© Z- «( : WH .. E Œ 0A 1 9o #D : U A ’N ¤ - „ .. . p kjS' " J< .H . ZV" ¤ - E! . $" !! 9( 0 C( . . ¤ - O £(* : A. P‰.... P( 0 P!? /.

.." ˆ*" Ê* . P?!# P.V-? 0 : U A ’N ­) . ? 5' 7-L ![ " - W* . -(.

0 : ....G . 9( 0 C( . WN . -)N" .

V-? 0 : . u" ¤ - A.p $o : P(' >![ P6" ¤ - ‰ .. WN !! 9( 0 C( . : .

V-? 0 : ¤ - ­) !! Q Ê* C]* [2 WB . )HG ¤ - w¥V" . ... AK. V" Y PC „<8ˆ ..

C ` 97 .

.  ¯ < ... -  . V\ s` ..

 -2¶ 4 (33) " k(NU.V- 8 >' |." .

P( ® .30 ..? k(! .

/Uˆ « |'·  ..’ "H “ [s -G “ Wp 9.?2 ÆG W A6(*" .

?2 $Q PH+ .. P6¬ F[ «( ! .. P(D . P 7-L U A ..... ˆH -*" - / C( . $ * ! . P6< PQ" .#f .. 5 7-L y:" . - <8+ * 5! œD ‰6 C' – «( ... PQ I? ` œD ‰6 C' . P6¬ ® S >' P+ PQVo P(Q Wp P. Wp k?] «( [V" $ ..! .G .. 5(G * |'Q .

?2 + -N .. .. 98ˆ „NŒ .. P6¬ Wp P. P?( P „! ÅV . C! “ žŸD P .

k?] `` >' E< " 5ˆG $ Q .. 2 Œ " . P'V-G ‰ .. "O !#" " .. " yH' ‚p Q" " : E! -H * " ... J( .. † 9?( 9 E! " ƒ(S C . „<8+ ` 4 #.G .. P" F[ Å- r. ()K V\ " 'V-  [2  ! !!. F-? ... Pa E< ..

 ¤" [Vo V" " (H* r. " Z. " : WH( " : " WH „6" " 9o ( 9G .? " 4 9 4..

) -N .'Y [2 . ..

} 6' 5S  C¶ 4 5 .

.6 k(< . Z-H.? 0 " /ƒ` 52" . P $)... -*" 9 ( . Ef? " W* .

. ..Y „6! C .. /N-Y -H " /-Y E <G . '< P(G 9(G %-¯ " $ .. kN. Å^ A(!# ! .B ) 0 " W* .

. J('(.2 ? 0 > ( A– V° + œD WH60 " . W1 G W1 GQD 2 ..S .

' E(Y *" . WY P1 4 F 9? 5! : U A 9o ' ...( Ÿ -Q . I .

: 5 ? kS'G P .2 #.

`B@C " Dbc " ..N .. )*'6 _ ()# `!C E9 " ^E " [ ) \B : Y)%Z ( 33 ) 98 ..a' )($6 .

.? E G 9# " - . y" " -" < ... .. 0 : WH( !! W " .

 : .! TY Z[2 ?.

. W .N .

. P'QY TH? . Y ƒI 5<8 F[ 2 W : .L " b*U? 0" .V$ : WH( ..

. Z2 ) .. A8(8 |( ...] . 0 : WH( .(  9o 9[! . ƒ  .. ( 4 /![G kN.  " " . WY P1 > ." ] .H . ÅÉ " 9" .L . . ... V" ...LG /ƒ' T( 5... 9.

ƒ D < : ... w¥V" /ƒ` W" !!F$" 0 : WH( . : Po . #..2 . 9(' ![ ..

. ƒ'Y +. > ![ + .N .

. V\" JG (G .V-( 2- .

 Z[2 .! N Œ kN.

N . .  Å^ (S 6 ... P*… " Œ kN.... [<2 . P A V < . P( 0 C( . Å^ *" .

31 !! 9?( T-N" !! Z : ]N C'! W" „6< .V-} „('G #D !! -H? 0 . Z" : WH %ÄY " .. P* ( E! !4 9ÄÄ" Œ ... P(G .

 i #i.. '* . P: PQ‚ P „m-N .V$ . !! Z[2  *" |GU 5 '? #.. „... Z$0" " .N -N .. «S. (< . !!  [2 ƒ`" !" ! . O : WH P6" " . .. < . O /` : WN .

Z" 4 m‚ ®K: .('N r'. P!.. . yoG /ƒ' ..

!.. ( U A © .ª #¸ .

.. 0 : . eH k() Z[2 .V$ 4 ‘ £- : WH .

ª E* WN ... ÅV ! . 0 : WN 4 «(SG £- : WH .

ª r? ²( .. /ƒ` £- : WN PQ I 99 .

.. P!. A6 JG"  !" .

' P" wY /ƒ` P" A-G" Po" 0  .  0 . Z$H6 <G 9fB ÆG . AsSV P(' „ ® ¥L SH6 0D k(‰ ..< 0 .. 56 . A... ‰*U.. ... I) < >' vN- .. . /ƒ` Pf " $< 0 .! Po" .. A P( „SH ® 0D [[' TS  U . p 6 T" U A : P'‚ . AN A6Q ![ $< U ... A N A(S AsSV 0D -(. Œ ..... Z$H6 -*" 5' $< U ËiÄ" P6" !# 0 w" 0D .. 5’$ ." . /ƒ` >' )N P( < ... uf" e^ 5f* .. s( Aˆ" S (6 . -*" y" . C NU WB? 0 .. ..ª " ƒ 6 ... PSV U /$" A Po" . -(Q O : $¥G WH( y0\ s P : A ! 6" P(' ËÄ" -N P.

p ƒ' .

 (¼ ( .HÄ"  Ê* . X.. C( 9# .

 .

N ..(‰6 (G < " PQ‚ - .. 7$*Y .. TS *" «S? " X y(+ Z‚ D . %100 24 A. T( - >' JB J.:" >H " Aˆ" 2- ..(‰6 ].

/ƒ` ..¼oG PÄ-_ " X Q D .

Z$0" 2 9[! ..! %100 52- . Š  PS— .. ..

! .. P’U‚   0 P6Y .. P .

´ Ê* .)? F" .? „6" #D !4PG . H(HL P .6 . „sC A? Y ..) . P ¶ 'H P(D . ‰*U...N" P2! . ! $H60 P(' !" P6 'G P'!" /012 -*" m)N D .. $Á Y 0D /ˆ( 8.[ P* [2 ! [H >' A .

 ( 34 ) 100 .... (34) . P!? 0D P'!" Z` D .! ƒi „i! #D P? F[i vi'? 9H(i : 5 (5' P(' O >') P'? W* k)? ƒ2 ( O ƒ+) ’ " „N )i ! 56 . eN A: (5' P(' O >') O W .

. /ƒ` .. J ? (5' P(' O >') O W „-V -H O : ./ƒi WN PC' .

.. eN As(` mƒ' . eN xy" Ÿ WN O .. <6 " ƒI [<2 ... /ƒ` . 0 4 [! [! „' : P .! '< (Pi O ƒ+) |6" WN . ! [<2 iV .

.! AHN- <? 0 < .. ƒ.. 0 : WN 4 £-‚" : „'H 4 f.. /SVY < " 8() £? œD $" 0 9[G 6" .. Җ 5Á i : WN P'V-G . L >< . W? F ˆ*" C' y(ˆ Œ P'V$" PG „* k(+ 9GG Š: .. † . * 5!š : WN >6 C' . f.< .. PG` £< / o! P ˆ*o / E'S .. 0 . (6- Y F œD ‰6 C' ... Y ƒm– " $? ..

Q !! $m¥ 0 5<. $ 0 9(G Å— ËC? .(< : WN k(<. œD „.. † . 6q [2 ..

$H60 2< #D . Vß P-N † .H G ? 0" ...

 -. J C8 .'oG " .'I P(D „f* D < .. œD . ` Œ .. æ.` ÄUÄ . TN" WG : WH ºD PG PQ -*" >' AsSV b*0 #D (5' P(' O >') O W ! .(¼ yUIG P. [! ...... Q ƒa u" £c D : u .oG " . ŽN  P-N [! '.

. P?U ε  $ (.N" 2- T .(! - 6! .  P'C (5' P(' O >')  Å‚" o PˆG ƒ') ..

.. . AN 5 -* .(' AˆG T . A6(*" S. A6(*" T) P6" (5' P(' O >')  Q‚ 5½¥Vo .Œ -N (5' P(' O >') O W [2 : Æ 5ˆG WH !... P6# T-H? P O .

. ÅB?" 6" : 52-*" WH . T . ...! [É † . $' AŒ. AGB >HGo F" ..

. AC’$ To 6" : V\ WN . P'! .! ..

..(' TNo F" .

. Z¥ >' TH .. ( U U WG .. ZN (5' P(' O >')  µ' : WN † P(' ËÄ" O -C8 .(' T6" 0 6" : 7 WN .

H ³ AC [<2 ) !! TN" WG 101 .

. V° T . (35) u |(' ® EŒ C /C i œD 52)G" . T6" ƒ'" u< . S" T" ... 5½U /Ä" ....... P J'). Z$f + œD 52-*" ‰ " . 0A Q " (5' P(' O >')  b*0 . / ÅB?" . [! [! : N TN" WG .

... (G : ’ WH .. >' 5* (5' P(' O >') Ef . . 5’aoG 5C " 58ˆ. H ï .. P(D P-? 0A (37) ... ( U W° ..... v" ..! |( A:` ‡` . Ÿ /0 < < .. (5' P(' O >')  ’ „o !! L (< C' ... ƒ 5:` œD ®. 9# x¿ ( i(' ‡` . 9# Go '2" p ¥Vo 5i . P6'.. !'À A " Q G „6! . C 9#  5' . Y & " $" . >' (5' P(' O >') O W TN † O .! „ ( A:` : . O . W. -. W} (? " |C'? ’ œD . W. 5½U /C œD 52)G" TN" WG : (5' P(' O >') WH : WN ºD .. G /f . Š v? " $" .SK " ..Y oSV [2 . /0 º¸ . (Ho . „$ 96" T$ 9 /0 F" : WH ¥. (36) 52)G" ... 9ï 9'2" „(S" „s` D : ’ „H !! 2/0 ... JH . 5' .'? 0 ... 2-( 9# „'S ...

..ˆ? 0 -(G )G Žm . [<2 56 ‰6 >' u (Cp ! . . › . (38) ‡` ’ ‡` D .. P |(' ... 9QB WH? " .. U * - (? * : (G ‰6 'C.H ) TN" WG .

 Z-H.¼" C ...6 $<6 6 Q G U Ef" 6" : .. A-G" -f . U)' . -f . PB !!.

. £- WH? " !! Q ƒa u" £D .C. g 8 /' `9& fb)# DL/ ( 38 ) 102 . u ) ABC ( 35 ) DL/ ( 36 ) eE ' fE ( /' 9 g (P `!6 AC' h& i'j AC'( d_E H kWE l k/ mLb AC& 2 E9 : d_E ( 37 ) .

. WC< ¯ .4 $H60 Z< #. : Wo ? " 9 v¯ .

A6¶ $G / : r() .. ¤" w ˆV" Ã-*" / ƒ ? œD -C .. $ /. ”HG 52 P6Y : WNo ... 5<8 /ƒ` P < " $" AS( G U A Q " !# ..< .G Ão .

. E)( o< W P(' .. .Q . 5H: ' |'Q † .. ˆVY |' PQ? -N * Z° #¸ . P .

.` .. ¤Y . ¤Y . ¤Y . ˆVY .. " $" . V° .H S < .. 0 : P WN ..( ..` . 0 : P WN ..

.. /g 9 . : WN . G$ " T‰ [2 9f .. 52-*" X #¸ . 680 T" ‚. PG TC20 Z œD QLG 5’- 6q ` P6D !! .!! Am#n" <? 0 . 7(^ ‚f? E(S >' H? '€ ! .G# . '€ !! Žp .G[! 9? 0 . Ws .N" #D !4 Š..32 .. 6" : WN ...' - A Q Z- -* .. /.

. -Q : w WN !4 r . -C© : Z- WY WH . y)...! " . ‚. AG'" *" 5" .... 9$ !# .... ë : WH 7 " 4... 9$ ![? .. . 9*" . ŽN .' 9 *" . /G° ÄUÄ JG N . 9G+Y O 9$ !# #D .

9Q‚ ... F` J'C? 9( . T( A< -I?" ˖" -2 . 7 P6" 9` 0 ..<` >' Z" T-N P6Y ..

.. >'G . 6D ØS— - .. 9?U >' b* #D .. -f . 2 P?< <. U) E(I £- ... 9[! . 9[! . " P'§ .. p .'oG ZoSV ð .

V-? -? .. - : – U A – P .

 ÅV ‰ " - Q‚ . TY T .. -'? Zo? " „'Q .N .. - ½-` „6 Ê* ". $. -` !! $" AUŒ - < 103 .G XK... /8) Ð" C(V ..

P .. ˆ(G" à #¸ P?" œD ‰6 .!! $" TUI  k(! E Á f   .6 œD ..

. P .6 S( N" !! £ Œ - [2 .Q ‰6 .

 !! P „'C8 $" .

.Q › ì‚ ' . .

 .. PG8" Z- (5' P(' O >')O W >' .

V$ Ê* . -. œD E2# ..

Q .S+ !! eN $" ( < „(G .

P(D (5'i P(' O >')  ‰6 . V° AG'" .... O W : WH Ti½ T- . P?" ..2" 6D !! $" AUŒ ƒ` >' - ¡" D .. V\G ‰ * W* ‰ PC " >' A$N ! .

H U A P .ˆ "- .G P'< . P ..p P . ..L P ´ " $" P< .

¯ .

Q .

§ " $" 4 T Ï.n G T" 4 .

ˆ .KG T" 4 f`YG U A P .

2 4. P E.. .

 C Wi* P" <Y 5*B? .Sˆ 2 #D .. $ Ä° P(' . .

P?" 4 ..Q #¸ (5' P(' O >') P(D ‰6 .

GD 9 .

.. ¤ : WN 4 $" ( . 56 : WN 4 ¢" C : WN .2 : (5' P(' O >') P WH .

 : WN . V° F" ( |( . AÄ6D A!# ¤ '! ¢" T$ : u ..... ( .. Š" A-i /CL N - k(< . 0 : WN 4 Š" ( : WN .. 56 : WN !4 9# ! ìo : WN .

.Y ¢ k'— P W‚ U . U A ('N ..8.. Š" 2 Z$-Q" < -N u . ) . Š PB6 < " > : WN † .

Q < . - [2 ‰ .. U  A(NG . (39) Š PB6 [2 9G ...

. ... 2 PGQ 2 #¸ U A ('N < .' : (5' P(' O >') WH .p [2 . H" N ... P?" œD >ˆ .. P?< <.

Q a nB 4  . $ ( 39 ) 104 .

^ . V° T .G" 5Ä-¯ ....

Q" P( P P?" 5!-*" /‡ F" !!4 Q" P < . N- 5!-*" ˆG : WN " . T* + 5"" : (5' P(' O >') WH . Q" P ! WU* + 9[< : WN . V\ L /Ä" Ê* . " PG ..... P?` 6-*" ¡o .f .... ‚ P(' !" . 5½< <.. O W : N G8) Ef .. › 5Nq ÌH Q¯ U ..... 56 : N . PG8" (5' P(' O >') |'Q . Z!# À ! .¬ (5' P(' O >') 5›Qo .

. (-L )N %-*" „N .. ²N (5' P(' O >')  JG ': -G Y V° . < WV$ ²N 5C .? . PG8" ’CG" k" AC < œD (5' P(' O >') ÅV . r' >' H. .G . C6" ® /(`Y r) - P Å-? ... C G .... (' H.

?0 œ? F[ ! ..( 2 ²N E6Q r') $G >' Š. ‡` >' .

 ¸ -. C Œ -. JC' . œD 5Q$" C' .( (5' P(' O >')  v.? : . P6'H 0 -.. $ " • . œD Q " $" < ..

2" TUq .

. .V$ " • !!.

5] W0#D JC' C' ´B2 ¢" 22 ® ‡ 9# Œ œD [] .’V N ²N „6! . ] vS 0 . " 5'? . œD . 5› wo! . 6)...2[ $" PUD -? " • . -H ‡` AHˆ G8) !" ! .. < $- [2 . < 8.‰ " C'¯ 6! . ‡ Z[2 GG 0 . kS' œD Sˆ? ²N „6! .. JC' ...H P6¸ < J!. /` JC' ...

/ƒ` .Q P(ˆ´ -H E< F[ .. + " 5] ì" < ..

C (S  ËC . AB.... X0G "- . à ® /(`YG "-G ºD . ¥) 5' ... <G G" >?o C EÄ .. (' H. 0A ¹ A(´ ‰ .. PC<* C 105 . PN " $" ..8 C ! .

>'G ..... r(8 . ›Q 's" <G G" Wo .. 56 .

<G G" : WH .... O WG |(" . >'G : WN 4 vL >' " : WN ..Q !4. >'G : WN !4 JC' . >'G : WN !4 J!. >'G : WN 4 .G (" : WN ..G " : WN ..

G (" : WN . C „< TL „( AS . u(ˆ .. >'G : WN !4 $ (6- ƒS6 TU : WN .. O W P6" -`" w¸ . >'G : WN !4 .. G <? .< >ˆ .. O W 2 |(" ... P O - 6" : (5' P(' O >') WH . O W P6" -`" 6" : C WN . O W : WH . Q . >'G : WN . JC' ... œD C' .. C >ˆ .: >' (" : WN .. >'G : WN 4 . Z‚ÏŒc TB : WN .... < A_ (5' P(' O >') O W . ¥) " W* ... S 5' . A-G" P.. Z" kV" .G " : WN .. .É 0 AG? Z/ ! F" . >'G : WN !4 $ (6- ƒS6 TU : WN 4... C : <G G" WH ..... -. (5' P(' O >') O W œD E2[ !4 O WG „ " .. J!.  e(^ ‚Œ " C! ..

- ²N „ˆH6 . TY „ˆ ..N" .. TY 106 ..

.. .

Š-)?" . v" . [s „ F[ . p Q$ ƒH?? " -? 0" ..... P'N (5' P(' O >') O W $ .. °H b(.. °H b. [s PC'<? F[ ƒU! Í ... A* $$B " Z-? ..( Œ >' £[(* P+ ! P6" C £$" : WH (P O ƒ+) < . C $ P'' 4 . 6 k(! .. (' H. A V < " Q Ê* .._ H'* „!` 96" ' #D : . ƒ'" . C6" ® /(`YG "-G .....& u 0 £- ! .. O 9¯ " -? 0" . ŽN . >'G : AC* 9(f( . T" „‚ . Z[2  !" -(..

O -CL ... C' 96" 5'" 6" .. " . ... O J_ . ›f& u? 0 " „ c " : „ c 6" 9[! . (' H...<` >' 8() T-N 2- .(.  >' „* .. O FD : WH . C6" ® /(`YG ƒ’-G . ^ >' )* .... !" 9Gf& „( 96" ' : ŽN .. r(8 : WH . O -CL .

<` >' 8() ƒ-N 2- . " Œ  -6 >' ..

('^ 5(S_ $ .. NG ..)€ " <´ [<2 .

 .

.. - N. E? „( .... . A ! 96¯ 9GU: . |- £(V >' £<`" ..33 .!o? " (S ? !! k) ) 9 " .. A * AG'" O £?° -N ...... 0A $ <( . $0Y " <6" 0 .  ë . !" 5 GU} ƒC½ " ˖" : < . Ž) T- >' Vo? 9( : < . . '(¼ „6" .'" ! [<2 .. 2 Œ . E6p ![ .. P’SV" >' P † ØSK.

.N . ØSK..) E6Q ![? " W* -H? - eH P6" 9# u 0 P’SV" >' P? - 96" . . N P(D 9?‰6 " 9" F[ ? " AC’$ W* 107 .

.. 9( .. P?s( 0D ![? 0 P? * „( 6 96" " . P? * & ÎI? P(' 9?‰*U " Z`" ..

.G . 0 . 5 ..

 ’ E(" ´ ! . 5 | ¿ 'K¿( : ¤ .. PG8" JG AG© (5' P(' O >')  ! . 0 P(' ¯ U . ƒ 5' . 5 : F" . /ƒ` >' P -H 0 Ê* .. PC'? °H  X¿ : F" . As(` EN " <.. P6o! .... P6C. /C œD Z)G ”K .... 5(G kN ...  5' |'— n " [2 : WN † .

..<G WN F)6Y -( G $‚ 2 .

 . . -....` #¸ ..('Q Ð8 TH . (5' P(' O >')  P(D ‰ : WH . PC >' P " $o .. - >' Œ A¤ f. 6/G" 6/ 6 P’H ³ P6"H O ! °H 6"N -N !4 |'— k(! ³ O W .

2" /H £-Y „! wD ³ $‚ 9" 9'<Ä i!# [2 . 8... $‚ >' /Ä [2 . (40) !4 5 uI #C ) $( - . /H P6D T" (5' P(' O >') O W P WH " .) .. $B N.) E6p .. -.

P<*oG ..(‘q [2 : (5' P(' O >') WN † .

°H $QG $‚ ¥ „ ( F" .. TUq œD 52- . .C P(6 P?/HG ¥ ºD ... A’ P'? ! [<2  *" — ! .

’N ÆG (5' P(' O >') ´ . TUq WV- P Gf0 5(Œ? ... V° T .

QY : 5] WH .

Q . P . B - uG 5 u . O - G : 5a . TUq .....6 5(' X .... œD ` Œ . 5<(G" 5 *" -N O D .. 5› PGfD ( ![ .. 5 '(HG C . O - G 56" ºD ... U - uG " .. O œD 52- . O - uG  'V$i £i` 5<a |(' .

’ .

 ! P6" (5' P(' O >') PG ! .

. - – CxG – P'C? À !" Äo 5( „'C .G . `.. .

... * k" P .’ Z[2 5I'G #¸ .. AI U A SG ! .ˆ . 5] ^ P© .

9# P ì" < .. ´B2 . A$ U A SG < ... U A SG (P O ƒ+) -( G -V ! 0D JC' . -+ AG* £? -V ." ¥!" 2 ! . -*" ! JC' . PUq Š (5' P(' O >')  ! ..G ..

+V . Z!Y 6/Q ... Z Œ >' Z-N . A (5' P(' O >')  P( WN ..G .W< D C ( 40 ) 108 ..

(-L œD JC' .4 9# Äo? ! k(< .* 0D  ...< /-`" -V ! . P -m? " (5' P(' O >') O W ( . $< 0 . 5½$N . C $" .. ]" )H [V .. (5' P(' O >') O W ..

J!.. : P WH +} PG8" (5' P(' O >')  H' ..N" C' . . .

. k( G+ " 5 (G (5' P(' O >') O W E()( . J8 5 AN -V TH . EN - .(V -V ÅV ..

5" ‰ U PG8oG (5' P(' O >')  >') .. JH œD PG8" 5 N F" !! #Y P ´ P(C¯ £2 F" .. 5› 5' (5' P(' O >')  o< . ¯ v P ƒ') v . À . 5] ( 5' . 5(' Cf " C ....Q ... y^ U ) U PG8oG >') ..

6 WN .Q : P ... JC( # AH: <' .. PG8" (5' P(' O >') .. AN PG8" -V 9# N . PG8" -t ´ Us .

_ † . œD Q .. -. (-L œD (5' P(' O >') . T$H T C " >' AN ë ...

.4 (6)6 œD u$ ÅV" . . 0 . 4 ƒ`f œD . 0 .. Æ. T -G A . ° Z- PG8" A-C© ? -H .....4 ..4 5f 5(N" 4 $ " ..6 WH .K ¢o` WB 0 AN " -V " 4 E2#" " 4 ƒHG /ƒ` F" : P .

$$ ..N2 œD ÅVo . C - /Q #D . -V C .. AC < (5' P(' O >') ... P6o` <. -.. œD 'No . P(' ƒˆ– TY . JC' ..

.V$ O >')  2ˆN ® TY ƒ2 G" A" . < ÅK .. J© JC' . š -V .Œ .

< (5' P(' . ½(G < N: ‰ ...C¯ 5' . ![ -( ..

. -( G -V .Q .. P?C (5' P(' O >')  >ˆN .

S ![? (5' P(' O >')  .

-( G -( œD „... W1 G -( ØQ 109 . TUq WV-G ( PŒ ..V$ -N AC' -( ! . .. ` Œ -V œD 7 " (5' P(' O >') $" 4 -V " : -(' (5' P(' O >') WN . O W PG O ¡o : WN . AC . -V V" 2 ....

.. P A V ! . JC' .. Zx-*Á Á P<6 .

Q ! !! TUq .

§ P' " : (5' P(' O >') WH .. Z Œ >' Z-N . Z-§ 5' . < P 78 A-V E'S . Z!Y 6/Q : WN † ....

-( ... -C' Q >' B C' : P(V" œD AG! -( E! .Q .

. JC' . ! 9'H 9'H . 5(* ¤ O 5 G 4 -*" P'§ TUq ... Z!Y 6/Q . Zx-*Á Á P<6 .. P A V ! ... -G " . TUq 9" . PG O ¡o : „'H 4 -V " : WN 9 (5' P(' O >') O W uo -N ..2# Ef" " w¸ .

Q ! !! TUq .

.. (" G . ÅK' „S6 .. 5f . G-¶ H(+ $UG wo! T " ... PG! w/Q C' : -V WN .. v* š Z[2 D : „'H : „'N (5' P(' O >') O W œD Å^ „¼" C' !4 (5' P(' O >') O W œD E*" : „'H . /ˆV $UG œD „QK .. A-G" P? F Œ v  : WN .. L : 9? -N ƒV" £- . Z? -C© >' -N ' ..... N . u (5' P(' O >') O W W1 w . >' -C© -N 4 y` -C© y` ¸ ....Q P' " : WH . „(H' . AˆG ˆG 8S +o! € ºD 4 P( € ? " E2 G" . TUq Œ w$‚ ...6 „'N . -G !} ZG" ZV" . /Gq -`" èo : ƒ . Z Œ >' Z-N .

..N .) .

(" G ..Q [2 .) „'N .

 P „'H . ..

Q Ð" G < „(H' . (" G .. Ÿ WN .

› „QK ®'*G o . 8': G C „(H " œD 110 . -*Y Z!#" 0 : WN .... -C© œD ƒQV ƒ' 5! : „'N .. ŸB œD „QK : „'H . Ÿ WH .

v- Ÿ [2 D ... Zz!#" " „2< .. G* P’G° . Q" P !# ' . JC' ...

.! Z[2 ® .N !# † .

* 6" . " •Qo" P WH + 2 6" 6- : WN ..... Z‰6" „CN" PH D .6# P(' E¿ .! -C' ƒ Å^ >' TB Gfq o . 8Q E'Ä B} € ºD . P(D ²N "  P ![ ... Z¥V" " ƒ' : „'N † : „'N . T( [2 „QV wD : P „'H . -C' ƒˆ" " -" 6" . AÁ8Á .. Qt ²N 5'? " AV .. Å^ / .. vS >' Ÿ B¶ ®'* Z[2 ... w‰ TN" uH D ... ƒÏ Á*) „'N À A€ P „'N ..

. O W 96" ... G! L ‰G o . THG A* : WN 4 9QV" : 'H 4 5<QV" : WH . v8' A-6 . 9'? -`" „! „" -N wD . O 0D PD 0 " -`" wD : „'H .. G  (5' P(' O >') O W G ¥Vno : WH ƒV" u(H' . " P'N ! E§ TUq " : (5' P(' O >') WH .. " V œD 0D 9C' 0" Q . Ÿ . Ð(Ä ë „ ' . 9# >' . G P(' „C' .N Ê* žŸD 5 W‚ C .... -] œD (6 Ê* 6-I . 'V$ Ê* A(¼ 8S . U A H 9 " „! -N .. P(' „...(' V° ®(G „QK . Z G >' Î G C 6-Q 4 5! " œD .. -. 9(' :..I " O $ .. vÝ': PQG TU >' $ . (5' P(' O >') O W œD „Q? † . 5m ? -(G w° C' .. (5' P(' O >') O W ¸ . 'S 5' ... "•Qo" (H Ê* f. TUq WV- : 'N . O W : „'N .. 5!‰ 2 9-HG x ¿ 9G ¥Vn" -N ...... " . u-N" F[ £# : WN . m o .. ƒ" O W œD „'No . £-2 F[ O -CL " : WH Ÿ 2... . (5' P(' O >') -C© ? ..I . O W : „'N 111 .......

.. " O .

. P( +Ï"{ .( - .

Œ 5' " : WN .. (5' P(' O >') O W P(D „' ` Œ G < PUD " .. PC<*" (5' P(' O >') PC'*" C .! . -( G -^ .... Z[2 .  Äo . - [2 š A" -V ! 2- .

P(? $o HG A6V$ ( A)K` „" ' 9i6" ( . k) ) „< " .... rG !¥G P  ¿ $ .. WUL E < (Ã" >' P6 † .. ‰6 PHG >' 0A " Äo . ' .

. 5½ * b8'6 6" H - .. 5½s( b8'6 C! . ' oS^ p .. P?s( ( CI? 9" C( * F" 7& . ª ... P(Q 'H .. A(!# ! . V\G ‰ *" .. $" ‰} P(D ‰? 5 9-G ( .. £8( .G ...

-.34 . AI A¥!  H? ® /SVY ? ...Q .. PQU <´ P6¸ oS^ 5f* ! C . !" r') .

%100 oS^ Z- " ŽUD ÅU -(. QU >' U A " P?-N P< P’SV" ŽUD œD > 0  .. 0 -N 56 ..NY >' P< .

('N Œ $- . P ..6 oS^ /BQ ƒ2 /SVY .

... ' oS^ pC -G SH vS < oSV" P6" P?`" #¸ .. H: <? A6(*" ŽUq o(( !! N P |( sG eH P6oG Ê* oS^ P(' 5z‰" ZH*" Po oSV F- H ... . ƒH- P( H " ®Q‚ oS^ H? -N F$iC i V vL œD Q . P(' 2 >' >H .

. f] >' 9G" „sQ wD : WN .. f] >' P (5' P(' O >')  œD .: „i!? .

. (< FG" .Q /Q .

i Pi6" i L (G /Q .

r'Y C(<G" C! C<8+o C(D Q : : G . 5' ...Q .. (5' P(' O >') P. P'Ïc H¯ " . P'H I) " ..

<G P WH ' oS^ p " (5' P(' O >') Z`" 112 .

. Y >6 .. (41).. .iN" ^ œD 5¢" 52? ^ Œ 5( Ð? E(oG  ... .

. P’ 6 JG N" A. v'S).. /SV" N D Ê* .. .. ’ 5 ÅK (G N" . Œ ]" 2$o u< . Å$i2 .. (5' P(' O >') ! .. Å— " $" #D (5' P(' O >') O W ! ... -’.. 2¿V° -2 . uG BŒ œD Å^ $" C' #¸i . m Ä$* F- JG P › ÅV C ÅV o .

(5' P(' O >') O W „QK .......fL WB6" -G 9# . P( „! W_0 $" #¸ . ½Q* „ˆN . P?BŒ (5' P(' O >') O W à C' . Q$2 „B6 B6 WB6 -... AN ! #D Ê* . .C_ „6!. œD U A N PQ? . . -.

Q* Æ ’ „QK. .(' ÆG PG 0A B ] -H H ...

(*' 5 C§ "- . ..

F-? 0 ƒ2 H -H ...(*G #° † . . BQ P( .

. Q* „Œ C' .. . 6 .

.(*  "-G -N ... >' Z- . PG H'S6 .. . .. -H -… 5' H „ ... Z'C* . ²(p < œD $ . oSG" . < „Q C' .. Q* P( „ˆN F[ ¢< œD A „Q i "iG [iV" † ..... Q$2 WV- $" . P( ¢" ‰ 52 Q$2 'C8 TH /Q .. -H -Q . P 78? [Vo .

.... „C u( u'Œ #D ŸB  Q 6" C( . E(¶ 0 $ › |( 5]‚ „sf . ..( TH " „ P( „! F[ ŸB „CC( . .' .. v'S6 -N .: 7& - ’ " .. ²(p * * * * * * * * * : ’ „N . ŸD Q w-H. Ð'¬ „..

ˆ " . wD O .. P?Q* Æ <  k'É -N ! .  „ 5' . (' .fL . Ð x #D fSˆ.S... G .

Q P(D 6D O 6D : WN w° C' . 7*J2 FGH fC$ 8 ( 41 ) 113 ..N w ! -N . 5’6 6D $ " 4 (5' P(' O >') O W ( . w° J* u w?o ....

. E'S A v'S6 "G [V" „! .... PQ Œ P „a 0 .. P'* ­6" Ê* Ð $H . - >' Ø: ... C'! uC'! O . Ð'¬ ƒQ CK u J* PQG „‰H( .

.... J‚6 526-Q ....Q ': #D . < x•? . . 9# /ƒG 5'" O . 9[! 52 C( . N 9q . 8" Ê* w-H  !$" O .

...S ÆG (5' P(' O >') O W <6" -N w" ..2" WH * * * * * * * * * . -.. xFG" œD (5' P(' O >') O W œD 7-L >6 -N . --` <` „(<` „+ " 7" 5' . /ƒ` TU! uI' 0 6" . A ! 0 U A ('N P Ÿ ![ 0 52 . 9'? F<` Ð 9# . Ð P. -N † 0D ...

. 5' .. 9# >' -B 0 4 5<(? k(! : WN u+– ƒ" F- ƒ' . Ð kS u¤ „(<` #D „! ..

V$ #D ! .

. ! À /ƒG Ÿ 5' 0 ƒ" œD „'H6 . O W * * * * * * * * * . <G Ð" „G ¥^ 9I'G " 4 WN ƒC ? " .. '( ˆG -G ƒQ „H6 Ê* . 9q ...* OP) <G Ð" V „G rS T" ƒ ®Q* Æ '( „QK . Z2 F" : „H 4 ¥^ : „'N . u+C ƒ" œD „'H6 Ÿ „6#" .G : „'N Ÿ Z/... $! " „SH ..... :c  ? #D ƒ ƒC ¢D O . 9(' 0 : WN .6 -Q Ê* . ƒ ..Q „" C'... rS |? : „H 4 A-G -` -N U A Q J ? . (. „'N O C |sG : „'N ..

. ƒ<G" „‚ O ... F-! -)( /< " „ Ê* .I : ƒY „'N .. „Q ®Q* ƒˆN" " >' -N O . ƒ+ œD A+ $$‚ ....2" WN ! F[G u?¥Vo 4 [2 ! -N" : „'N . ¯ .. j! 0D ’+ ] . 9 O . ! -H O 56 : „N .. P Ä-_ } %-_ .. As(` 9# Ÿ ![? 0 .

Q - / * " „6! ž.

. o 9(' ƒ.V (G F" : „N 114 .H O ..

... (' j! 4 [› %-_ -N O 8 : „'N . TG .

Aà A6B* - U . T½ P(' ¥! -N ...  |~ 2C ‚f ® .. „8" Ê* '(' 9'? „(< * * * * * * * * * . (5' P(' O >') O W W* " JH. 6BG 5? ... ’ . ...(.. 2 „. ƒ2 . ’ W* [2 [i2 ..! ® . + „<2 0 . ƒ2 9[G 5? . WB °H 0 . ƒ<G" „8" † .. G" „(G ƒ<? ]* . . :" Q‚ ... ...8!" 0 . Z" A 8 (5' P(' O >') >H .... $ Ÿ oN 0 .

 .

P(' Y W: C' H ...¥Q U . ƒ'2" u6#1 WQ WG  " . * * * * * * * * * : WN † ... P(' ËÄ" . vL Œ 5(' H .. 5SK  (5' P(' O >') TN ... A V 0D 5(' „C' O .. PQ‚ P+  TU! . O -C8 ... ƒ 2 0D ¡(G A(G .

A V 0D P „C' O ..V- 0 . ..

Q 9# . H.. 9'? (5' P(' O >') O W WN C' : WH # G - Y " TN .

5N" ... >' 5’N (5' P(' O >') O W .<6 Y 6< D O W ...— WB 5' . ¥. 5N" . ÆG œD 5ˆG Ä † . TN $ G - ÅB^ " 9# a C' ÅB^ 5¢" „ -N 96" 0D H. O C „G[! : WH TN .. 52D 9. P'H O . < Ê* 5ˆ....2Y 5¢D O £" 6C ÅB^ 6VD 6< D .. [2 „'N 9N 6! 4 . AL U A Q ! .. P(G . Z[2 „'N O " . JH... (CL P?[V" < . 'H " $! Ê* ..ˆ? ... „< . W$… v 9< .ˆ? " .. O C „G[! : ˆ* G -(" WH ..

.V- WB6 .. 9# (5' P(' O >') " C' * * * * * * * * * . . TC Q P'* <´ 0 Y " " .. P(G .. PG ”V" .

-‚ G " A(' - 115 .. Ã .2" Q U A * -§ " $" ..

...

O W : WN A V ’ >' ËÄo " o 9N-) ¢¸ p ..[< [2 .. A V 0D 5 5'6 9'2" .: .

. . G (5' P(' O >') O W - .. k'K ? " >' $H 96D . < / D O W : WN P6¸ ƒ' " . 4 ’ 9 /ƒ` „" ...

 ƒ2 ... T$° - . A(6 vLG 9 G F[ .._ " 2» -( QB? .. <G G" Y v- 2G ® L) . ’ >' p ? k(! . A V 0D 5'" O . O W œD E*" ƒ2 ... A(: 0D E¯ (5' P(' O >') < . 0 : G „H ..  -* Q ¢" 0D . G F" : WH ....2 . P T P‰... u(f f" „< .. 56 .. P'!o ¡o . As(` ’ >' E(" „! ...  H? k(! .

.. 2!# . + Ì >' E'H? ƒ2 .L H? " $< š >' St . "¥..` 0 TSG o½ 0 . 2Q" 5‰( (' O < .G . . TY ’ >' ƒˆ– .. .. T0\ -'? T0\ ... s¥ ƒ * * * * * * * * * .. '<.

9# " C' : O ƒ+ „N . /ƒG Å— 5' ... JG . A-‚ A(' Wo P(G '¯ " W* ... ’ Q Y ƒ " $" .. JC' . TG ..¯ " (5' P(' O >') O W W* -N .

TG ..8! 0 .. P$ Ÿ oN? 0 9# ƒ „(<G .

8!" 0 P$ Ÿ oN? 0 'H. ®'( „(<G † * * * * * * * * * . F-! v /< " ‰ FG" . <G Ð" „(G œD >S^ 7¯ ...

. )6Y " ." 2G" 2- (' .No ..

#o 7i -N .V$ . <G Ð" „(G ( . N  WN [ . GN [ ’ " .....

V- W" ƒ2 . ’ o` /ƒ` P(D >* 0 A` .. ’ >' (5' P(' O >') ..

9q ¥V (5' P(' O >') !# .. As(` Y <'´ 0 . P(' ËÄ" O -C8 .. [! [! 9 uI'G -N P6¸ ’ -G " 116 ...V$ . 5] /< -` y ­ ¢o! .. ¯: #¸ . ƒ<? ". . (5' P(' O >') O W |'f N (`" .. ƒ<? ƒ2 #D : WN † . Ì....

 ... ! oSV : ] WH .„ ( oS^ [2 p ¸ oSV N C 6q " ] J " (5' P(' O >') $" †. ..

.? . P(D Ð? .Q B O 9’¥( PsG „! ¸ P(' O .? † E6[G y #D - ¸ . ..

...Q B O F.I . ." „! D . E6[G „C..

S? -(H? $ – N -N ! D – oSK' .

 .

(5' P(' O >') O W u (Q" : ƒY „'H ! (5' P(' O >') O W WN" F$" O : „H ..* . C'< 5' (5' P(' O >') O W u (§ " xFG" ‰6 . [<2 : ’ „N .. SN P |*" Ê* ƒ$ ”'N . TY 9'? <G Ð" W° >' . ! (5' P(' O >') O W WN" F$" O : WH . WN C( (5' P(' O >') O W u EQ" : ÐY „'H ...... PH (5' P(' O >') O W >ˆN C' ..

V$ 5(' .

V$ „(G .

?" 0 O .. ƒ' Cf C' . 0 : „'N † B O “ sG wD 5< „'N s .2" 5'" O 4 „(< ¥ .6" H Ê* [› 5a -N 5<6" „ -N O wD .. wN-)? 0 “ sG wD 5' .. PG 5N- 5< .. A-G" !# À O œD ..

wN-)? “ sG P w" 5' O “ oG 5< „ D ..Q .. [ . O .)? >' .

.6 Á H*" ! wo .(¼ ¥) ] : k G" WN C! 0D U A 5< Ÿ -Q" 0 O wD . › ... ¡/¥G ƒ’¥ O " sG w" 5'" O 6" . ƒ` >' „fS+ „_ † : „N .. >' oG ž O 5'< " ƒ .. >' ƒÕ * wo` W{ B Á " " „! O < .

.Q B O u’¥ š T (5' P(' O >') O Wn  " Q" „! < * * * * * * * * * . -*" „( .

 Œ O " .. ZI ! O ZI? Ê* . P(D >* P" J* 6" o QiK „i Êi* (5' P(' O >') O W Fm¿ . Z-(G ’ |.6 F[ FG" " 117 .2" ÅV 0 .. „(G ... sG w" „ -N . P '¶ (5' P(' O >') O W ŽG O .. P(6 >' O WB6" ... ƒ.. „B O ..

..6" . PQ Š r ´ .. WN v(H_ O ¡o " AN .. C .

98ˆ 2 #¸ . (5' P(' O >') P Fm¿ C' : WN " › 5'<? C'! W" ! . 9?/G ..f ...

Q B O WB6" -N ’ FG" . O -CL : „'H Á 5Ï ¿ Ï c ‹ é  Ï z..

<n c 5Ï <n { Õ (Ï VÁ Á 2¿ .

. y[N >' y[H -* TN" . [ { ¿C'{ Ï ?Á 0 5Ï ¿6Ï "{Á 5¿ '{ Ï Á P¿ ž'Á † .. Õ {[Á 5Ï ¿ { ¿Á ° Á c[ž ƒc n Á *c {.Ý Á (c?Á Ý "{ { ê8 c ¿ Á c[ž žD ] : PHG 9s" O -? . œD (5' P(' O >') O W ÅV † . 9# H O WB6" 5(' U? .n 6Ï o{G  ¿ Ác 1Ï C¿ Ý Á { ¿c 1Ï C¿ Ý x{ Z¿ ¿C¿Ï Cc Á #Ý D 0Ï{ * 5(‰ . Õ {[Á P¿ { 5Ï ¿ Ï c Z¿ Á Ï !c >žÁ ?Á Fc[žÁ 5 ÄÝocÝ Á c E Á Á Á!Ý [ { ¿G#c {<Ý 5¿ 2¿ Pc ž' -Á Ï c 9 Á sc{no{ /ç Á-Á êÂG ¿?oÝ Á 5Ï { #Ý ¸Â{ /Û Á-Á `¿ c Á GÁÏ o{G Pc (Ï '{ Á õ/ÁQ 0Ï{ * J Õ Â¿ 9 Õ Ý D {[2Á n{NÁ AÏ(VÁ .Ý ÁG 5Ï <n { Am`Á Z¿ ¿ Á8 Ï ?Á 0 5Ï <n Ï c × Á) Ï ¿ 9 c ÝocÝ ÂG õ/ÁQ Á c[ž žD ] : œ? O WB6" 5Ï  ç .. c Á Vc »ÝÁ Á(6Ï ê- ƒc 5Õ (c"{ . 5SK ....

. P.) -N P6Y . ..(? P! µ? " 0 . ÅU œD ů Æ P6" >' ØSK.

. #D ... A6 -N . oS^ [› Ž Õ 96"  Q$ œD .? " ƒI . 5 .6oG 52 5C2  !" Z+ 8)G 5 F[ 2 r E(S : (5' P(' O >') WN ..

Q .

. . C! .

- Z[2 Ì ¿ Á..{ . ( H  H? ® . ƒ' ºD .

..Q . B . P* /+" C' !! ( C8H( P'I .

. P ..  5n!BÂ f Á & [× V° 6o . ( C8H? 56" .6 oS^ ¥!" /SVY . F" .f ...

'— " C! .. - N-) E'H? U . 9’-" JG Pa k)? U kiS' C ºD .. 5]<`" 5: . -N (¯oG Y [V . S . 52‰6 Q .35 ... 5½)? 5½N . H PsSV ŽUD „* P8)6 ...'— 52 9[! . Ef 5' 9’U‚ -*" - oSV ŽUD „* ' 118 ..) kV A-*" " ` #¸ ... H: <? A6(*" V\ F" . .

. -B 0 PsSV >' >H " P'' ... ÆG 2" ÆG 9(6* : .

.. ! I .(N -N . A-( „ .

 (5' P(' O >') O W 5H6 • (42 ) .! >' EˆI? 5' .... O . eN P . (¯Y Z[›  „'? #D : (.* OP) ’ „N .

A$V 0 .( -2§ " 0D . eN /ƒ` P .. O 5H( O T© /ƒ` 9 " 0D .. P* 5H( ... Z-(G eN As(` ...+ • . " 0 .

.6 Ê* .(6 • JˆI JG Š.. J y .. 5.. P . A" P) P– k? . £$iH6 ‰. O PˆŒ P< ... W ’C C^ s 0D -… 5' . 9ˆŒ <( k(! . EˆI 0 ..4 . W ’C ~ Z[2 . -C' A) J " 0A E': Ž # £/Q I) £- " X : „'N ... EˆI (5' P(' O >') ! . #¸ ‰ -G Q C' ..... #D : .ˆ? -N 4. P -N P'! W. P (So . ! P(' -!" ..© „ 8 . ƒN Q" ...

 #C ..

i .. -f . .

. . O PˆŒ < (5' P(' O >') O W " . O -(G -] .6 " .. ?(C<G E' P?-Q ) U  „Q < 4 WY 9ˆI! EˆI . w ˆŒ A Äo? !" W:" -`" <( W" ˆŒ " v... ‚.' - " .... /-› Y [V( .) .

.. T 9' . T $-* >' £? œD (5' P(' O >') O W T-N .H? 0 A6(*" 8() X ! .

.! P6 . (5' P(' O >') O W .N2 œD 0A (P O ƒ+) '< (*$ 7 ..N . T <'À .. P(' .

V$ .. .

N2 œD (P O ƒ+) (*$ .

NSG T ƒ ( N $ .< .. : WH - 5(' P(' v'Œ" † .

W)V %UÄ œD w- " žŸD ..N2 " " C' : w- .

" -N .. 5" 7(* .

L P(D ƒH'6 " • : . +" XY +" >' P(S6 " >' " • . .Q [2 WB6 -N " ... P$ >' P?" " • ..

.. +" >' P(S6 " . +" [Vo( E< "H? C( 5 -H O ‫رواه البخاري‬ 119 ( 42 ) . P$ >' P' x5' ..N2 WN † .

i QV Ê* -* .

5 6G !!.Q   .. ˆŒ ! 5$ £ 52- P6" " ..60 EˆI -` 5$" „SH F" .. 9# H a C' !! X... . 5(' P+G ‡? P6" H" . ‚fL /Q ÐY A-( <6 " . (6) [6 " œD 6-? : N ..

. Z- QV D 5¢" . T P(' - " ..N2 - eH" .. FN ¼ S 5] H /012 ! .

. 5!" >' 5<GU 5'Y 9# „'N ºD : WH .N2 5' . 5’- ..

(5' P(' O >') > ( PG G F[ W 2 (5' P(' O >')  " 5' .f ..

N2 ! ... U A Q .. )6 ! . "E(…" '(N . . 9# -!o " $o .

¬ ..N2 $ : P WN . PG! .

 ' xÐ . ­? uG . )6 .. ..Q [2 œD P G" . 7-8' A‰* U A Q Ÿ $ ...

(f £# >ˆ .QG /Q ..

. (5' P(' O >') O W P'( ƒV [] AG! .Q [2 œD Ð<G E2# : P WN .

(8 ![ .* P -* „a C 4.N2 $ : W)V %UÄ P Ÿ b.. /ƒG E! ® œD P.

2 ‰6 • 4 .

(' ![ .

 Ð! "N #D ‰6 • 4 9 /ƒ` PG .

. £? œD .2 Z ‰6 • .

# 2 2 : . >' A(© . PG8" w JG |Q (5' P(' O >') O W #¸ 4 5<* " : WN .. 5(' ƒV kN . /. Ê* ..! ƒV >ˆ .. T' AN...

.(N . P- JG |'Q Ê* ƒ´ .

.No . .

" „6" À " : WN † . ­? V" 6" : WN 4 5(2GD 9(G" ' . ZÏf*c P+ . (5' P(' O >') Z[Vo ..(L .. (... TUq œD 9 .N2 .! P 4 ...

. TUq .2 " : (5' P(' O >') WH .

vL ? ƒV ´ £2 < H(HL . TN W wD : * ..Q [2 WV$ AŒ (5' P(' O >') ! !! E 8 .... PN - E) 0D .. ƒN $ >' . 5(D Q" Ê* P Q" 0 .

<G ƒV WH 120 .

. '< .: WN 98+ ºD .

E) [2 (5' P(' O >') " C . " -.. EˆI .G 5'" 2 / F- O < „*" F-½ 0 96D " : /-2 ..C ..

­? V" .6 WN ...<G „! wD • . * › w" ® %U -*D Z[2 : P ..(8)G ƒ`f œD „! • .<G (5' P(' O >') WN † .. P<' ŠÍ O NK . " V ²( T$ AoG P -§ WB ' . < o ... .(8)G 9* œD „! • .. P<' ŠBÀ PNBÀ O PNBC  ! œD .

.N2 ( ƒV ![? .. 2 " ƒK .. P. Z  U A Q .(8) W6 (5' P(' O >') O W D † 4 5< "H F[ 5<G! E* : ƒV WH . : N : (5' P(' O >')  œD E! -N .( EQ < PQ AC [Vo ..

"H (P O ƒ+) "-G 4 o !! JHC' -" XY C + Q œD w-? .N2 #¸ .. " /Q #D .

( -'Q P< PQ AC [Vo ..(' " ! O 8 " : (5' P(' O >') WH . P. NG ..

< /N  à " C' : A.N2 Z" ® (6 Z[2 " ƒV P6 ... - . .S' P WN .

V- .. r) .

. 'c¿ Ý.. O W Z‚Q" 6" : (P O ƒ+) C WH .H F[ . " 4 . ƒV f* + '& >?o ... W 96D AH* 9 D !! W >' J Q  6? C! < . ƒV œD (5' P(' O >') „. .. -2 9(S" " ˖" u .c 6D .. P'* r. › £6‚Q B’Q 6- -Q ' ... C TN † !! P(+ v& TH u ..

.Q [2 WB 5<" " : ¦< (5' P(' O >') WN † . P P -!o " . 6" : )6Y Ê WH ÓV 2 ..

" ­? V" W? " ... P ƒ´ ƒV TN F)6Y TH . (5' P(' O >')  ƒ.. A F ƒV . SV ƒV > !!..! JG : PG r() (5' P(' O >') O WG #D . (5' P(' O >')  F- JG TN Ê* ... of ..N2 Z" F[ 7 YG WI PG .

. Z Z/$ eH" † . ƒV' Z k<6 ... P?* (5' P(' O >') .No O >'i) WH .

8 121 .

CKˆ CfL . " PG " . Æ 22 " : (5' P(' ...(43 ) .

Z ‰ : ƒV WN . ... 52/SV" £- " $)H. 9" 288) " A:` |( . k< ˆŒ + Ót 6" #¸ ... *qG /q .. EˆI? U . < ..

„6" -? >' 0 .. 5¿2 - >' EI 96' 5¢¸  ..36 .GN .

? - !4 98ˆ? 5 : 9o ‰ /ƒ EˆI -N 5ˆ .. ' `G 9$G `G P'GN .

! |(' ((ˆ? P.. ' 9 $ .. -2 P „-2" . G 9C |· 9GI † P(D F-½ -N 5ˆ .

' } 9'GN 9? P „. PU! P „'.S'? P(' „(Ä" " .. ..? .! 0 !!.. W.

.. Š‚Y 5 N C! ŠUVY 5 N O ¸ Ÿ Pi6o! - P(G 9(G F[ #¸ *" ƒ2 ®G $ s( 0 L F ? 0 ) : 2 wG •. PN...? " P(' ¥) . . P(' 2 } P . ( 5(¤ .! 0 .

? " 0D ŽUD 0 P .

$ ƒH  WB6D -V /ƒ` .* 0 ÆG .

<G TH .

Q [2 ! .. f .

. CQ v: ... † .. XY >' $-C E`" o .. . . 0B6 C G V6o .. + P* " . /-I' 0B6 . f+ E? Ê* ... Ì.. ESL ¼ . 58' SN" 6" ESL ¼ 5N : WN E`" œD „.. WB6" .Q  E`" " !n# .

.! W: E O 6" : E`" WH .Q TH .. . G- .

. ESL ..Q '`o . P „GN D F- V- u#1 : WH .

`" 5N ! E`" : WN † 58' .

PQˆ6 . F- J< E()? " >V" : WH .. 58' SNY ƒ' 9 " 5N ! E`" : WN † ..Q SH . Z-* ...

. E? -N TS BQ Ê* .. TS «: -H 58' + 5N ! E`" : WN † BiQ 5N ! E`" : WN . XY >' f+ . «.. «S .N TS œD ‰ ! u : WH ..

pW )# X% 7*Jq . & *$ 8 ( 43 ) 122 . 8) TS + .pW :.. TS .. 27/4 .J ..Q œ .. o" _ . .

.. 9[ e6" 0 .

.. >' P+ TS BQ .(HÄ ƒC Q : E`" WH .

TS ..Q TH .

!" u!` 5N ! E`" : WN † !! .

...!" TN † . E`" . U A Q ! . \ 9(:" 6" 2 F[ ! O „((8 -N : E`" WH .. B_ U .

 2  ƒNU? -H vi V\ /SV" .

C8 ! . P..:G 0 P'HG  .

5› ... (5' P(' O >') WY Ð. PG8" PG e(¯ £ |'¶ |'Q -N (5' P(' O >') P(D ‰6 A Q“ Z Œ " 2 “ . ! .

.N -N ..

(N $ P( Ð" P(?o( " (5' P(' O >')  - .

. /(" œD P$1 . . As(` (5' P(' O >') O W ZSo . £(So o sQ 96D ..S'? WN † .. PB œD (5' P(' O >') TN † ... WH.. „'¼" 0 „ *" 0 ...No . U . ÆG EˆI : P WH „( œD ÐY $ ... P(G Z-Q W As(` (5' P(' O >') Z$‚ † 4 9(D „ *" : WH . 0 : ÐY WN . A V .! " 5(D (5' P(' O >')  `o .. P(D H " à JC' .. „'N „'H .. W} P( 4 9(D „ *" : P A.

/ƒ` ..2" O £Bf 56 : ÐY WH Z .

P(' A-N* WB U .... Š " v: 52-*" . P >+ [2 (5' P(' O >') Pfo .'N >H " ƒV P< .. 52-  ž.Q >' PG8" .

 " $o 9# 9(' Ð8" |. 52- E2[ Ê* .. F- JG „'N 5-" JG . £(So sQ „! 96D : (5' P(' O >') P WH ...6 .. „'N „'H .

ƒ+ -N P6" 5B . /ƒ` -N 6D .H „sQ #¸ . WN WH Z(So o 6/Q ! 5<* D : (5' P(' O >') WN .. † . A V . ÐY /Q C' .. Z(So Z6$ 4 £[!" : WN ÐY œD „.....

 ? . P(' $ N6 P „6! .. P'2" œD Å— " ÐY 52 C' : 5] WH .'H E ! A$ PG8" ƒS " (5' P(' O >') $" i2/ ˆi! u ...2" O £Bf 56 : ÐY WN . ..

Q .

C! ÐY [2 .

 ƒ' D 123 .

: N E* WH . 2$ .. XY TN ] [Vo N E* (D PQ ...6 0D 2-B . A. AB 5 . ('  ... „Gf /Q Ê* (44 ) .½ ƒ2 ... ®N6 JG u(G 'V .. '* (' -` .. . › 5'" › v" 6o .. 2< C( ..

WN WN 7(* 5<:" w" .V$ ... .

P6` 0D /ƒ` B6 .. „(G yS .. Z–$: u .. - m-? P' .V-( . P6‚ 0D /ƒ` v ! .. ( 5(¤ Ÿ P6o! - P(G 9(G F[ #¸ *" ƒ2 ®G $ s( 0 L F ? 0 ) ..

. TUq ‰ .Q . < r . (5' P(' O >') P6" !n# ..

Q .. C G ˆ .

.Œ P ‰ . '. (5' P(' O >')  k'V yS ..No !!.. P'H( .

ˆ WN .6 PG %-_ „! # : WN !!.... 7-L œD 5'2 : „N . P?" C' .. P'2" œD ˆ Q † .. 'N < .. . 5( Äo . (5' P(' O >')  98ˆ . § ! "G C ... /ƒ`0 : WN .I" : WN † . P(D (5' P(' O >') P6 .G ** P'(N A-C© „"  TU q PQ >I £ ** (G >8ˆ $ „" . (D %-8 ..... WN † . ƒL 2-G ˆ ! œD 52iQ ... JC' . O W ˆ . O !#" „! ... 0 : WH TUq O 9(' èo ** 0 „'H 7-L œD 5'2 „N T¿ Y x <? T r... P ŸD E*" /ƒ` O v'V Ê* .. O . 56 : WN 4 9 . (5' P(' O >')  6$ C' !! ˆ" : WN P(D „.. F- Z- (5' P(' O >') O W  O ...f . F- >' Z- (5' P(' O >') O W + † : .

( #Y .

G ...C8 . X *J 8 / s6< ( 44 ) 124 . 5 .. ^ .'N 9'´ (5' P(' O >') ! .

P(D of' V° < <. E: G" C' .. ²N #" A ! (5' P(' O >')  k< E: G" ! . -(o ) P( -§ . (5' P(' O >') . < (5' P(' O >')  >' A ! ²N „H(+ ...... E: Ð" PC (* P P6 <?  #Y „6 ..

. ) k(HÄ '(N |C' k’S œD ÅK .. k’S .f . .

.V$ . C G .. 5`" k(HÄ $ 52 WQ ÄUÄ œD PQ : ÄUÄ V" 52 .

!! As[G 52$ < !! 9'" O ! D . › $  AH[8 78 7 .(Ä ‡" 6" : WH 52-*" " !4 £ Œ P' A-*" O -Q " : V\ WN ... < .V >' P T(H .. 5C'! .. E(* PN P. 5( |'Q .. P(* TU! µ'G" <? " >' Î* . $ ZV" ..( - .. TUq >' P?)6 P 52/Q .. O œD 52$ ..

xƒ' C! . k(HÄ V |s -N 52- (5' P(' O >') TH ...... O >' . A-G" 9(' $" 0 O : WH . Z$ 5¢" ²N 5'? " ƒV . 52-( 52/. P #" $$B( . PG Œ" .. 9C'!" " Ÿ ƒI C ... (5' P(' O >') O W / ˆ! 'f ..Q TU< 9(' $" " ASV 5‰" „6Y . . WH? C! O 0A „! s .. 5' 5' D : 5] WH ...[<? „! s .

 . fLG 2K+ U A Q C'! .... Z-N „'Q . '....... 5' . /-G U( ? (5' P(' O >') .G . f* PG P6 ƒH( ZSK(  " . 5(G >S^  2 . PG 8() P6 .S -N . JGY ‚Q F[ . J. W¯ ε 2 .

5 -Go .< 2 .. ' . > .... > .

r ° + |'Q Ê* 125 .. „_ .

. < ..

W . ²N P'H k(! .V-( k(! ...

.ˆ . . uCf -(G œD ! u'<? œD ... „6" ..I 2 : WN /C œD P: . >' w2 . V\ (6- " P(' r' .. C'‰ P „N`" F[ 9Q G #" .. Ÿ " ƒ2 9( < . 9SK xƒ' .. J... Ð „6" .. ®'(* 'N .. ŸG" U ƒ' EˆŒ 9G < D . ¡N k+ <`" 9( 5' . J¤ 5*" ! F" P<' - œD T" ..

(5' P(' O >') P'‰? G8 G #¸ . 9[! 2 C( : Z$ . >+? Ê* ò 9 .. 9G 0 N 0 W* 0 .. TU P(' . 9ˆŒ Ð WB? " .._ " ....

. 5( „s` } Zo Wp 9' 9 7G -N . C'<G (5' P(' O >') vS " .. 9 9N WN a -N O D .. -C© .. 9(' $ .¥Q ( #D ..

. 9 9N WN a -N O D .... — " (5' P(' O >') vS " . O W 9(' TU . Wp 9' 6" . -C© . Wp 9' Z$6 .N ... „s` wo 9G 9( u G -N ..

P(' X Wp 9' .N † : WH ..

. < 6Q C(‰ UQ à . Y ‰ Wp 9' .Q . JVY 5(' vS? „s` D ...

TH60 ` .Q : WH ...... . As(` PG £ 0 O - 5›U" O Å— " Q" w¸ . |. æ‰* >' oS (5' P(' O >') PG #¸ . 5› wo" .

ƒC uG JG 5L ƒCL '!" ¸ A-¶ 5] „(G F-¶ -2 D 52 D A F)6 œD ( A-` 5(?" )6 œD w$ 5(' ¦-H -HL .. U A SG ! Ð" uG JG u(G F[ D A-Q k'K.G .

¤" 0 126 .

-HL .

r) .C¯ TH |(’ |( ..

WH 0 ..H( PsSt PN" .37 .

'. '* œD 5' Ê* ‰*U. (Q <G V\ .

. 9# E*" 0 6" .I ÆG .. WH .... ()K` QB" /° >' ( (Q r’) „6! #D V [i2 9i WH † ! 9 9'2" 9 E? 2$-D „? (D $ C( -G 98) C! [i2 >'"  } < ¢" " „! . WH Œ C: . . 58' E*" 6" . A ! 58' !" ƒV" : WH( 4 #... C('' E G ˆ* „6! S' . „6! C( ƒV" : r !! Š' .. A-2 E2# 9? .

§ [2 . ´<G B „6! 'L 9[! . Hˆ? Aˆ"  !" AC : 9 WH † /° >i' ( ¢Y ø P8()6 P ... '¶ 0D '!" .. P(D S+ 5¢Y " ..

.. Pi( P’G H: " .. Z$0" P'? H: W* V° r) C( 9# .. XD /$‚ ‰6 r [2 œD ‰ 2 „6" . ()K` QB" i6 " .H? . ASH !!... PQ‚ " .

 .

A6(*" ... r)? C! r)? P 5'<? " " ... ›+ œD Å* D u . PC " Z-(G ›+ . 9" E': 56 . Î^ PN# >' /G . U ..N . C ÐY .. . .. ØSK. P(' P+ P Z-G" ...(S AH( < 2o #¸ Z$ . G › 6" : ÐY WH 4 › £G µ'G : WN !! eN ‡ G N O : WN !!m¥ -` . .... P?( . 9oG £G k(! . - G W* C'< . AC(H Z- .. JL TN k' Ð" |'Q .. U : WN 52-*" P(D „... A.. PG ›ˆ U ‡ " .. PsSt 9" F[ H Ê* . P8)6 - N 9f* <? " -G U ØSÍ P6" 0 Ž). ()K` QB" $¶ >' ( $H60 r’) Z[2 <? " AC’$ P6 ....) oS^ B( ! J< .

. (5' P(' O >') O W œD 2" N -8p 2#" $‚ Ê* . /  .I? .. As(` [V" ¢" <6" ... 2- SH? " ( >ˆH . k' ? TBÍ uG " (5' P(' O >') Z- ! . ²N ... P?-8Q P .

’N ! '(N ƒ2 2- SH? " ²N >' v 127 .

. Q $$? . 9# . W Œ " -'f! .. Y [2 (5' P(' O >')  ÌH 5 .K( (5' P(' O >')  C'< " $o ..€ " .. V° 5<* œD 5<L [2 k..

. -‚ G " 0D (5' P(' O >') O W >' ‹§ H .. Z- P 'Q" PG E* . PÈ*c G . " C'< . Z-!  Ê* (5' P(' O >')  „(G ZG" 2 è? ... (5' P(' O >') O W œD " ...Q PQ? C'! (5' P(' O >') O W êE*c .

.K( (5' P(' O >')  5'< " ..N" . 5<L k. y`" ". Z[2 " J .

C (5' P(' O >')  TU< .Q Pi(' O >'i)  ND W¯ " ! ..

.. P"G (5' 0 P E'S P6" F- 0 . N . " .

.I : A WN . ( ... " œD (5' P(' O >')  ‰6 !!. ‚§ : WH ZoSV P JG " ]N C'! W" ! (5' P(' O >') EˆŒ  I 4 " O $-* -* . ²N W¯ 2 #¸ .<G . ... Y PˆŒ E J P6o< . ‚… 0 ND Z$ >' EQ" ® œ? O $-* " . " P6 : WN † . O W Ÿ .....?" . P'2" 2 } O >' ËÄ"  ESK (5' P(' O >') TN .

.. -L P(' N" . ƒN . 9'G " † . Z-(G ƒ . -¿ G G? „ 8 : ( O ƒ+) ’ „N ....6 F[ wD . 2- „SH „N -C© „G C: " . (45) (5' P(' O >') O W œD Q* o .. 9# -G u(?o? „6! .. 2- „SH „N ® "... Z!? k 5( Š #D 6! 5¢" ".(' ! C' : 5<'N [ 9'2" º¸ . „QB? . -G " " .. k(ˆ 5( Š #D ...

5 U A Q )6Y .? '! . (5' P(' O >') .. (Q NL œD O W $- kN P (P O ƒ+) " (5' P(' O >' ) O W G : -‚ G " WN ... ¤G Æ(.

Z!$" C' .. 52Ä° QV 52B . k( P(' .K F)6Y * o ) ABC ( 45 ) 128 ..( Æ.Q 6" „H8' ... O 0D PD 0 : WN . fG #U .. P..

P?¥Vo !4 P'N † .. /ƒ` Z" ƒ .... (5' P(' O >')  „(?o . P'H P(' „'C8 .. P . ŽU  AN ]H P6" „‰ 6" " . ŽU  AN ]N ºD .....6 X . O 0D PD 0 WN" : Ÿ WH .6 .

.. ÁNc 'H P6D : „'N !4 P'N † . ŽU  AN ]N ºD P6" 5'? Ê* .. P'N „HH` U !! . O 0D PD 0 WN" : ƒ' $o .

?H .

Q . .* * ! P< !!. U A ...

...Q E'N v  .. O 0D PD 0 WN" : A< W1 (5' P(' O >') P(' $o !4 (H T O 0D PD UG )? k(! !! O 0D PD 0 WN " -G U A Q „'N " . P8)6 P‰ † . " „< !4 P'N † . (46) [s 0D „C'" !" wD $$ Ê* 9# WH W‚ C .. PG PND oS^ (G P Å-? k(! .

 -N 2 P’$ Z<oG PN6 ..o . S .. H " . WH? } Ž).

 P '¶ . Z‰6 Q < 56 (5' P(' O >') O W C(G .. -*" 78 P6o! 0A ¹ A(´ „.' ... :Y" PG8" PG e(¯ .QY .. £.

Q -f .` . œD .

V$ #D .. P(D ƒ´ .

..No .. (5' P(' O >') O W >' Z( „N !.

 |'§ " N. ! : "Q .. P< . ![ œD C H'L ..

.. 0 . P* PG8" (5' P(' O >') O W œD .. ]N P( ... ]N P( . 6BG Ÿ [’ . O W : WN !!4 * .. 'H . iG Ÿ [’ ... ‰6 ºD !4 5' E'SG . 0 .<G WN † .. $pG Ÿ [’ 4 WN # F-?" . O W ...

.... 56 › £¯ )Í 8()6 " . P'N ´q 4 9Y Z+?" : /-2 .. 6BG Ÿ [’ : [<2 . P(' 2šH »G P‰ " (S ! ..<G [<2 !! Af .. œD . V° AG'" 9' (5' P(' O >') (5' P(' O >')  ‰6 P< .

<G (5' P(' O >') P WN ) ABC ( 46 ) 129 .

ƒY Z+" 0 .. wB? P" " Z:V x -N . 0 : WH . Æ. 5½Y P6+ 0 9[! : /-2 .....6 .

wB? .(. 0 : A$ WN ..<G (5' P(' O >') P WH !4 9VY Z+?" : U A ’ ZoQ † .. ®VY Z+" 0 . PV" ..

0 . V" .. E_ ' E*o : (5' P(' O >') WH : ˆV .6 .. Æ. 9 . Z<? ' Z! .. .(É -N .... 5½VY P6+ 0 9[! : (5' P(' O >') WH !4 9^ Z+?" !4 9C Z+?" : Po † . 0 : $$ . 9 .

.. O W . 'N S " O  ¿ $ . Z- >' Z- + † ..<G WH . AsSÍ ! P6" 9# - . .H .H . . P- JG |'Q Ê* .... £$" ...

P6# .Œ .. k: WC œD ‰6 † A-G" P'.f ........ i6B žŸD E*" /ƒ` ... (5' P(' O >') Z- : WN . P $ . Z$ .. P'N -2 5' (5' P(' O >') O W >' „'V$ -H O : WH 2 .. U . ÅK . N P!( . Z- >' Z- + . 6B žŸD ÆIG" /ƒ` Z- „QV . . PQ )* .

 G H P'Q -G . P" ŽUq E(Y (¼ ...

 !" PN  . PN -( < 00 PN -( G I |( .. -N . ` #D 4 . T' (S ? " S. 9[G P()K` FH P6" " . P)HG Z P6Y ... Å_ 0 ....H P6" ‰ ŽUiD œD > i? .C u . P.. >? " Y ÆG Å_ A6(*" ÐI. Ž… 0 E(oG ÎK`Y . ¥!" PN ...... -N Pf? " 2 ºD .38 ... ^ ŠHL . S i.. Y >6 !! uC'? 0 . 8()' PQ& N PsSV G ØSK. P(D PQ A$* AC T' ¥ T'. . !" 5 .'V 0 P" 0 .. ·G 0D ? 0 <? } ® 5’SV" >' V\ T' - P6" ÆG ‰ . (6- /(`Y V .. 130 . /![ |( P6" vL ...

. S .. 0A " [2 ... -N Ò. 6 JG r) ¸ PC >+" 0 «(G C! . [! [! '. TN" WG : -HG ... r) E… : A(6Ä .6 98)G w-CI? Cp 8() uQ . F$.

J oSV 6 #D ..C .. T r) œD S+ .. .

G .. 5’U PG -'§ F[ ‡ ! T' .. *` v’ . #D ... As(` ( V1 " T' T-H 0 „6 " >' P'G " .. T'. P <G D V\ . T-H? . ÆG E! P< A TY -*" ! ..

A H U A Q " !#" . V° -'G œD P'2" .... J- JG .I` .I? .

. U A ('N " P) .: v: › >ˆ * Zi" #¸ vS œD P " $ P" ( ‚f .

. 2$.N . 5½( ..f . PQ AQ › T-S . S  .... . %$L >' Q. ÎK`" ÄUÄ ( Z I ( . vS /Ä" T P'Œ . " W* ..

>? 52 #¸ 'V-G œD ... ( œD ‰6 . * v’ WB6 .. $ f %$L -G P . yqG ')? 5]B6" i<. I Ä ..Q . -). ...

. J< .. yq W ‰ * v’ -N . I) Z$0" !!... P6' PG ´ .. PQ‚ .)8( C( <. .. Wp! P(' -¢ Tà .

Q 4U A ('N .

...  EN Z[2 4  ? #. Af .. T? 9?( kN? !. T' „N [2" !!..Q1 " <´ 0" . $(H „C 9#  6 „! 96" -(!" : V° WN !! $(N ”V 5] y)? 0 9' " X... A¼ .. : 52-*" WN 4.... : 7Ä WN . ­ k(? P( . P- >' P"G As< . A! K >' A Q .'oG Z[2 H 6! . $* .

T'.. + 9 . PQ >' 2 of ..6 + 131 . .. 5] P A V < U A ('N ¥ . ...Q ! ... Z‰6 Q < ... ØSK. . 5'G Z'N ..

.. .... ..¥(V O W ! (5' P(' O >') y)6 .. PsSV ¥!" oSV H? -N P6< „! A6(*o . ( vS + B6 . ? Ê* . A ! 9# ƒ (5' P(' O >') . :" .

(' .

N" C' 4 T6 ' f.¯ . (' b.

..  WB6 .Q : (5' P(' O >') WH 4 9(' P‰. (5' P(' O >') O W fS+ . 9# ..*" O W 6" : WH A C8 (P O ƒ+) WUG ! .

E? Ê* ƒ') WUG TN .. P( P'I ... . T .N vS W: A ! -N . PH f..

. T(6 ..H . A¯ Z G œD - -H 0D 5‰N .

r0 ': ..< . ..

56  xE2 . GS+ |C " C' . WUG œD ‰ .. 5SI ! .. --` E? (Cp ! .. 56 P6 WS .. (5' P(' O >') 4 WUG G „ # : WN WUG œD O W bH( . |C * ..(' >ˆ ....

. „N- : (5' P(' O >') WH . 2 T' -’ C 56 (5' P(' O >') " C' . G 6" u . S" 5' .. B6 WB6 † .< (5' P(' O >') „..Qo .. ....¬ WUG .. 9 ...S+ .G [V" F[ ƒ . '_ ... T TN" " „* . '_ : (5' P(' O >' ) WN . P „< .. A As(` >C ..G [V" . G >' † : WH >' . )Í . O W : WN !! 5<'Œ C! T u'Œ . s+? o+ .. A– N' r+ P< . ...

.. 5' C' . .. -’N .. 2–!# #D 2') .. U) 5( 6 #D (5' P(' O >') PC<*" P'H" Z$ P'' .N" .

Z- WB? H T' ) $<? 0 T( /š ÆG ..< - ! .

. |( . $ QY .

N .'H .

 ..6 ˆ (5' P(' O >') ! . P_ < P . 5]HG <.

G !! 0° ( . G 5¢" 5' 132 ..

f]    (5' P(' O >')  WH ..... T Q . PG8" .

/g -G 52BI A(Q ¼ (5' P(' O >') P6D .N" ... A(Q T ¼ .

.Q E(" ¸ .. $ ŽU -Q } 52$B ... * G O - . y0° ÄUÄ ¼ Ê* 7¯ WB 5' .. ²(p $ ÅV .f ... Ä* G -‚ 5! " : 5] WN . 5$ (5' P(' O >') 5 ÅV . JL (D 5!$ 5< $ O 5<8 : H : WH .. $ œD AN * G O - ! -GB y[H? à # A G+ A . T X" "" B6 Ê* ²(p >ˆ † .(N ... T k" ’ /H' X" WB6 -N T 9' .. 5(D Pq A(Q B§ (5' P(' O >') "-G ..I ¤ Wo" u< -< /*Y [.. >' E: Ð" G . -‚ E(" ¸ .? G& B¶ * F-(G : " -` -NÁ‚é Œ O -`" ƒÄ-Q >' #D WH Ê* .

.N2 " 5I' . k" ®’ T ²(Q ) .. k" ’ P* .

9# C' ... 6- $-G Z¥ (5' P(' O >') O W œD E<6 : 5ˆG WH .’H P(D 5ˆ6 . WQG 6-´ " ¸ .. 9#  TU! ! . O . H(? C' ... * G O - TH !! . 52" ‰ J'( "" N" . P ƒˆC / } 6o " : WN G Ž † ..? ...

PG O !" F[ - [› 0D 5'?H6 . 'S? 5QV ® ƒ2 2<? ® D O . ! 0 N 0 $-G .. TN -*D ƒ2 º¸ H'S6 ..( $ ...

 .?H6 .. J( L . › -*Y .. >ˆC .... $` D D .

.. -i i PG -*Y . T ²(Q 6$ #D Ê* .N 0 C(‰ $-" #¸ "?1" N .

< . ?1 T -` : (P O ƒ+) 2 G" WN . ŽU 133 .. 6$ C' ... L .... !. Å- .N 0 " . E2[ ..

. <G )6 6D .. 2 G" : 5N" G „GÄ Ÿ WH ..... 'N >H † (Pi O ƒ+) A-(` A eH Ž P(' ! Ê* (5' P(' O >') O W G Ä* G -‚ . 56 : „'N . F)G Š¥ 4 ! A¼ ? 96o! .. A-G -? 96D : WN .

?H .. TH . : WH 2 ..

?H .

.f /H` P  58N . SG .

..<G . JÄUÄ %UÄ G 2 .Q " . „SH P(C(G /' [V" .Q [Vo ›` $G (: ›iN p [* › 6" -(G ! ›[ 6$ -N T T ›+ (N0 D ƒ' .. „SH PCG /' [Vo .

. .N Ê* P-ˆG Pˆ* ZG$ /ƒ` |( G+ : JG J ~ PG $- .

.Q >' „.. [s .Q . ... J. / 7(* C› S p J*Q 9[G O PGÄo . * G O - [V" .N : C G WN ....)6 PSH G+ [s PG+ T U A Q D .(N 2 .

$$ ÆG $$ ... P . P >' 2 › T-H? † : WH ..6 WB .N C' .

6 „C N" 6 -` E'Q" D : WN † ¡– ƒ'H? 0D |. 9' [› -` .... WB6 † ...6 „(S" -H „(– ..( [V" † . (*6 CSL a † . T-H? † P.. Z- ZHo ! (6- „6" : WH 134 . ¢ P ²6 Z- Z[Vo .. 5L ŠG P 5 G Z?" WB6 C' .? D PB |. T¤ [2 „-2 C' ƒ'. „(H Z[2 9" „(H -N 96¸ .f P2< " B p J2<? £" Ÿ „(' -N .

.. (P O ƒ+) .

N Ê* .

. .S+ . I 2'I .. C' . < •G .?H ... „N .. .

(^ 21S? .. 5N" G „GÄ .

S .

. Ž . 5< .No ... † .

... . ` . Z[2 . „6" ..Q >' 8'S . „6" : N Pa r) .. JC' .

-( G -V œD `o : WH ! P6D Ê* .G 6" : WN . HG ....

 [V" C' . .... 0D F- ƒHG C ³ y(" ? ?1 T F- xŠ-6 -H .?N ... ²(p N -V Œ . T 5( . ²(p -H . 8" C' .. œD ²(pG Q " -V ƒV . (6´ 8(. ²(pG -V ‚€ † .. 52< œD T ‚€ .. P'( -.. V1..

. -H ²(p V1 .f .

C(C' 2[ " (.Q ... Z œD WH60G 52" .  " .. T . ²(p J´ '?H 6! ..

--Q ? 5 ...N" .. WH "-G C' . --Q A2Q .

! #¸ . $- .. WH  ..

 . U A Q Ä 0D JC' ...(' 52/Q -N : N .S+ . T .

. C(‰ 'H 5 C' .H . .

. -.H . € Z .

O .. ²(pG -V E8 6 .. WH *  V° . † . ²(p ZQ ... ¯ 'f . / 5(H . œD 'N" C' . -. 5(D ˆ! () 5(H : H ....

. 9# 0D 5" < 5¢" 5' ...( Ó . 9# (5' P(' O >')  a C' .  . 5G ' 5¢" 135 ..

: 5 A- (5' P(' O >') WH . " .

. Y >6 56 . T' -’ U Y >6 A6(*" ..... )N WSG" 52 . >' U) #D . (5' P(' O >') O W 5(D . 5N: Š ! Y G 5< . E 5'V$ ..G ( ... +L „(. < 5< .Q B O /` D .< a .. AC’$ . A_ < œD P(¬ A$N (5' P(' O >' ) (5' P(' O >') : 5] WH Pf [2 ! O WG .

o .. ° PGG P(' v'Œ" Z$ .

° -f .V$ • .. .

.. ° (.V$ • . Ð" $ . .

5N 5(' èo ...... ²N ÆG CQ . "- .6 CQ . -^ P WH < 5 . C G .V$ • (5' P(' O >') P- JG . G¯ " $" .

. .( .

. . |(N G ¤ ! (5' P(' O >')  T-N ... P8') . CQ . (" G ... '?H( -^G 5 A6 ¼ .Q Ð" G < .

. JC' . PG8" -Cª : WN ! /ƒ` PG8" -Cª TH " O : „H ..N A*U - 4 " -? #. : P?" P „H !!. A-V (D 5› /ƒ§ 5ˆG J .. HG 5'? P?" „6! . WN † P" . 5ˆG 9-V" " QY wD O : WN : AK..

... WH "-G ..... -* ‰L . C' . 2- ÅV † . .< .! ŽU [2 '  Œ # ' Ÿ C T( 'H D . -( G -V O k( 5-H . PG8" CQ 7(* . 5(H " 0D 2 C .. "-^" N œD ... ÄUÄ " uÄ  !" . WSGY W .

.. C½(G œD . 136 .. à #¸ . < . 9# |(N G ¤ " C' . œD „.H .

° PGG v'Œ" Z$ ... P(G œD - E2# . 5 TB¢ !!.. A P'V- ...

5ˆG u-É .! 5’N -B G" C'! ì$" T' ƒHS? Cà . ÐG ƒ' ƒH'Œ" : AB P?"G r() [V" !!.'V „(¢ 5] CICŒ 0D C U AG+ Cf¼ - . y( G 5'H –1.V$ H 5¢¸ ... 5B½ " 4 WH? „! o : „H : WH < .. #D -^ T -` 96D C' .

. A 0A N . r(8 .. WH -` " P?" " ...! SH . C'! P „HS6 .

. V° kN (5' P(' O >')  .. A_ < .?H . TL -' C‰ 5' ! -H . ...

V$ .. . " ¢  Ÿ ž.

XY C v'V T -' [2 T* O D : WN † 4 J!..* ºD . P(H .

H .. P(! -( G -V [2 .. .

H >? „6" . O W : P ..

" .(H .

H Z- ' : P .

-( G -V o ...H .* * ( \ 5¢" 5' . .. U 5N " :(5' P(' O >') WH Usi 5½(G /HG AN 52" (5'i P(' O >')  " .

'?H. v8 P(G Œ ! C .Q [2 .. P" kN . 'H Z-i i Êi* ...

! .

H F" .. .

H Z- : ! P(' -N .

. . (5' P(' O >') (5' P(' O >') !!..N : WH .

-V : PG Ž) A-V ..H -§ 0 P6Y k( G O W D .

.Q >?o ..

O W : WN .. . A6 6D J -V .H -V [2 ...

Z¢ -N ..H (5' P(' O >') !4.

" 4 .H k(! ..

H 9¢" " " : .

N" " " :  WN 5. (5' P(' O >')  .

Z?o ..Q ¡o (5' P(' O >')  Ef WH . P(?o( -V œD ..

o .. P(' -N .

N" " wo U w/Q ... .. A-V " /f . O W : WN -V Ef (5' P(' O >') P WH .

Q £# œD (5' P(' O >')  .

o " 4 .

>6 Y < ... ZoSV . O W : WH .H Z- O ¿ i" < .. A" O $" ... A" x$" .

Q £$o . As(` P(' x$ (5' P(' O >')  P „< .... ! F[ 0D „ ¿ S .. (L  . A2 Y [2 -Q .. £" Š .

o? 137 .

.. (S  *" .

.. P?( .. -*" „! . -N ”K < A6(*" .  . -(Q P?$(N #¸ .

N T$)? %$* P N P6" 5'" „! !4 " .

²(... A..? SH6 " .. : „'N : WN . E  F$" 0 .. ( G s(' '!  G" ƒ" ! . Q >' ¡( G „'N" .. TY %$* . › Q. F$" 0 . T-" " -G 0 ! .. vS ( Ð E' 2- (S" NoG .? w" 5. -(Q 9?$(N " b*0" : Po !! T-" " -G 0 ! : WN !! Af „'N 4 #.. A „! .. p Š eH" '! y€" " JG A Í „! .. F-?" .N „- #C' . 56 : WN !4 #... .N ƒ" ( #¸ P „B6 C' ... .

. ¢2" 2 . ®S -N ® „.. ƒ" . - . . A ! T' v8 0 P6" „" .....N GY ( -*D T-" " : WN 4 „' # Z2 .... „'N . . „<8+ . ƒ" ® ( ”V" V . $-© P" „6! ® (V0 " 9# ..... WN C( < 4 .V : WN .. 7 (V0 " !4 2 : „'N . 9 " " .

E(Y (C¬ P8)6 . ) ZG" ”K` .6 .. ..... . # .

* ] |( .

 ÆG u ... Z‰6 Q < T'. + 9 .!. . P(' 5<* † .. . 8() .6 + ..

N oS^ -!o? . S .. -N P‰(Œ 5< A6ˆŒ ! P6" .39 .. Ð .

 AÄ-8 .. PU! "-G 138 . - (' $? ® ¥ ƒ2 Z[2 „ ( . P? ¥6 A8+ ! . As(` Z- " ` .)? .... ] X? ñ.

. ($ „6" : < .. 9(' G © 9" .. 5' E: ..

..Q . ¥ -* † . . ` +.

(G" ÄUÄ . (H" ® +ª : WN 4 9# ! Ê : „'N . „'N ..... „f? .V-? 9( O - G" : „'N .

.N .. PU! . P.. 9' E2#" : „'N .N : WN ... [ HS... N-) `D PI'G . [! „Ä-_ . >'G : WN .. P8 " >' ËG . * " Ÿ J? † iS ) H .

..N [ 9s" 52 5! ...! u6Y .. P*" W‚" 0 u6" r(8 !!.  P6" „.. `D >' 5½‰6 5. `D / F§ ! P6" 2-G k<( . A8 9(?o 5 . )N P(D ¡‰6 < . ( mf .. .

. 9 Z)? P" >' m< .('N .. G[! ƒ2 .. [! [! . P'N `q Z[2 S? 5 ! ..

. P TU< . A6U "  A6(*" .

Z- £-HG b.N ¥^ -!o? ._ " ..

P(D . (5' P(' O >') < " ƒV P< ... Ps(2 r')( P8) "  ‰ .. (5' P(' O >' ) (5' P(' O >') (5' P(' O >')  • [2  œD ..QÒ .

 ¥I .. s(] % .Q >?" $o ..

U A " A H ..Q #¸ .. W # |( .

Q 4 W 9 .

56 : „'N 4... F" : WN . 5I .. W.2 : P WH .. .

v(N ... .(^ .

Gq .. . W.

. ¢#° SH .... 9(' ¿(' . œD -C .! : WN .. ¢#° Ž8 9N . >. 0A O £?° #¸ : WN .

-*" O > .. 9'2" >' 9(' 8 ... 2$'Q v? " .. H? . ...GD •? : WN † . 56 : WN . T Z[2: WH? (47) .. & Z[2 : WH ..

* 9 O £S" ¸ : WN . 7*J2 FGH .W< 4!& 139 ( 47 ) .

.. A! ¡o 5ˆG . $ T œD 'No . -2 " (5' P(' O >') . yc-m) - /Q #D ... (5' P(' O >')  . TUq $UG „? . 5½0 >' JŒ £[(* < . O W C( (5' P(' O >')  |'¶ " 4 56" C' " " : 52Yo . P?!G O ¤  " 9(' TU : H A(N H (5' P(' O >') Zo † 'f .. 56 : N . (P O ƒ+) C - ... A PG8" . " 'Q . ') N" .. ! ˆG 52 ....5' . AC' ¡o ÆG ! .... C'   'f .. TU 5<(' " : WH . < >' A " ÎN Ð" G - C J ..... " 4 5C' U " : WN ..

. - P(D < .6 .2" ! ..('^ œD 5 . (P O ƒ+) C .

." !! ƒ') " ¯ 0 : N 5¢D Ê* .< C "N C' . N #ÉG   .! P < œD C' G -C© . ! AG( !# .. 8()6 G! 0 .. ... - œD .

 - ƒ') C' G -C© .. P Wo -  " Z" ." ºD . -  Wo .. -Q ..

P Wo 0D -f - . | u A-f UV$ Ê* 44 - 52 "  Wo ...... A V P(' Äo 4 9# Œ P C'? .Q . A 0D - ![ 0 . C' G -C© TH .

 V° ... OG 5!-6" : -C© WH . -f . $N G " Pa . W1 5(' < : WH .. A V 0D 5'6 0 : N .2 ...

(ˆH W- 0 .. 56 . G 0 ! A- D 4 9[! 6" : WN - Ef .Q TN 2- : a .. OG ?-6 #D " ...

Q WN : %U G $Y O " : - WH 140 .

. AG#! [2 £- ! D 5' : i 5' . a / TN -N . ZC ....

.:" • . ZH .

 G 2-G -. ñ.. œD >ˆ .. -f . PH*U? - $ „‚ U .. - ÅV † .' P+ • .:" • ..

.Q 9# " ..$-* .. ZH -` .. Z . PC‰ Š .. P ¥! Ê* . P?(* .

. PG 8() < . Ê* ZC W: -i / PG #¸ . P6 .. ] X 2BCI Z- : WH( . ¥< -` P(( >' ZQ* eH -N . Wo vS e |'§ < .. ÎN Ð" G - ë) ....

Q $ uG" . ! «(` !! . ..

" # .. a . 7-* ..

C‚ .! .G >..<G %-¯ " AïD /.

< . $ (5' P(' O >') r -G .... PQ /} b. TUq 'V- ! ... 9H- . 9Q‚ . A-G" T' T¿ - TU! T-H? u 0 ...Q (S |sG !! vG w-'Q ... >'G ..40 . V\ T'? " < (*" Å_ -H . U A ('N P'(Qo? <´ < . kV" E(" T-K " . .. £- . .. - P6o` FN -N ..¯ T'.

. „." uÄ I'G -N . *oG !. † . 9# / / „. /f ... A.. ! G C' . A(* G (5' P(' O >') BŒ . J* F$ œD H -N !. ! 141 . † . 5 † . 5I „.(^ „....) . . y. '?H... K) JG P(6Q 5 E’! oV .. † .

 .. ¼ „'V$ . WH "-G " 0D 2 C ..S+ . F$ JC' .. E6Q ...

JC' . .iY x Wn " ! . ..! . 5'(V „. 52 k'V #'? ..? Ê* .<6 " ' 5' ..< 5(' f..

(V „'Q .ˆ . ÆG ˆG ..

. .(^ .

. . .< e' ? (5' P(' O >' ) O W „..? Cp #¸ .. 4 )6Ò QC' : F$ oG o .  .( ? /- .

f .. .

.. C(I 'S? k(! ... As(` Z- F ? 0 (6- . 5’I - ... (5' P(' O >' )  F- JG 5’I „¼ .. s( (' 5 N . 5<s( 5 H !!.. JC' . s( (' 5 N .. WH  [ #¸ . .. (5' P(' O >') : P H O W >' CQ W" 52 (5' P(' O >') O WG .... Af !!. '?H? 56" 5!1(  Ê . (f ? 0 56" $ 5<G ­) ! F[ 2 .. 5’I - . WH >6 .. [2 ...Q ’ " J6ï (5' P(' O >') „Ä Ê* Q .. O )6 † . W Ž V .Y „H'? .

. P- JG vS H(+ .. A< Z PSG  . ] AHU T*B -` mC ..... >' vN- < (5' P(' O >') P< . P(< eH Ê* . f` œD ZS+ . ¢)ŒoG Zš$ v' : /-2 .. P(' ¤B? Ê* .. s( (' 5 N : $$ P6 'Q .

 „6! .N (5' P(' O >') (5' P(' O >') ! ] WH  y? 5' . ºD . ¥N - ƒ<? "G C .. J...6 F[ .. Z)6 .. ]  >' .. .. 5<(' PC H ACÁ6 . ƒ’$ ƒ' $ . .. C (!G ". m. U(t w-… 0 † .. ½ f` $- Ÿ ! Z-(G ƒ . P ..... 56 . AG[! 0 . ! ’ (5' P(' O >') . A6Q 0 . u 9(D : „H ... PG8" ÆG ƒ´ ®()i} „6" Ÿ? .. . F¥ O ƒH? : (5' P(' O >') 142 P.<G . WN 5(D „... EˆI 5' . AG[! ! . A6Q ! .... WY 9 Y U A (t ! P6Y . " .

..... vG . (5' P(' O >' ) (5' P(' O >') O W [2 : N (D G8) ÆG „. (5' P(' O >')  „< . G v8'? " W_ „N ..... „- . 9" ... !? E2# . „N >' "... !!... œY -) - ¥) ºD WH . !4.6 + \ ". O W : [ „H ( 48) . P(' $" -H . ¥" \ . P(G „' Ê* . " £$" . „a À !" r) (' $B " E 0 -N ƒ . JGG PGG >' -… 5' ..

rG[ *o 5&# #D . 'H *o 5'N #¸ ....N 5!-*" -8( . /ƒ` .

.! >' *q E! O D 5' Z 7-* . P8(G# Ž .. P?.` !! .

‚À -HG . ( . ! .ˆ W-Q b.41 .. --p 8) ! .G ES P6Y A ! P . P(G P* [2 !..  U A ('_ Q" P " .‰ .. < eIˆ ¢2" .. xc . <... ....G --p ÐÄ „N*" . ) |! „( 6 .. . - .6 . . -2 . PQ‚ AHˆ Z-… AC’$ .!.. XY 6" PC Q k!0 ƒ’-G >..¯ \ œD -V ... Z$0" ..[ J< .

 . ¡( -)H 56 . ´-H (  5'<? .. žŸD ‰ ! .. P’U‚ JG " . u( -¤" G" * ..(K )N !# . w-)N O - G" . 5‰o . J< .. 56 ....

P:o 0D B 9:" D : .Q [2 <..? kN V° œD .

Z-Q P‰. .* U A $$ ! “ ƒ’N-" “ A(G" " !#" 8i '? -H? ƒ' -( . N A´-N P(' k '... '.. «(` : WH † Z- U A (((: A ‚ Å— < . ÆG DL/ ( 48 ) 143 .?" "-G #D A ! ZD uC ! .

.. A8(8 P?-Q [2 <. C. Ê* PG$ H( <? Q‚ (V Z- " Z- PK(` œD ... PN -( < . Y (– r >' . ‰ .6" $6 #D 8 . ŠŒq T- . A ! E6 y 0D .? #D . ÐI V° Ë} " . ÐI. PN -( G I |( WiH ....!!..

. .* 2` ..N" A C8 AG` " !#" 4 9Q‚ 2$Q EŒ? ® . TUi< iG[ . TS [[ ... 8’ .) ƒ2 : «( D ..

: N . ..

. ½Äq ... WC< .. ]* ÌH . A` >V" 0 .6 $ (6- " .. u‰.. r 9 . -* " C§ /  N... A" Ÿ kÉ 0 . «( >' !" C' ...? C<* . O #¸G p : WN 4 " : WN .* „Œ D . $ Ž .. i i$ ] .. . F- : P WN ..(¼ 2‰ : WH . 9': F- .. u? (D ‰6 ..

r 9 . P?(& C < .6 ..... 4 9(G WÃD -C? „6" : 9Q‚ PQ A . AC r . /ƒi` 5!- ..! 78G 9 .. (5' P(' O >') ..6 $ (6- 56 4 9U<G w-)H? „6" : |('Q PQ ­)? A( 4 9' <G u6B_ " -? „6" : £- PQ A .[? 0 .

.2 : 5]o ( .. A6(*" P'2" >'  • ! -N (5' P(' O >') . >8ˆ . ’Q 2 ..

.V- ! .... A: )? 5Á c : WH ! .. . T: 5!- .. 5’ #D wD .. F`Y w¥É 5c . 0 : H( (5' P(' O >') WH( . 5’ #D wD : .

! 9# .

.. Y >6 . *a .QY ) < (49) .

<G .

. .. "ˆVY" F$G € P '( #  .  P'? ! .. J)L G T '! WN ... G8) (V ! . £? BŒ .

. of bH( . 2-( .i* E() " AV .... P'I . (5' P(' O >') O W BŒ : WN .

. :" (5'i P(' O >') .  N6 .f .. ƒ.H? PN6 „'Q (5' P(' O >')  .

Q PN6 F)GH t 77 E& ( 49 ) 144 .

>')  .

.+ .. Ï c : *a .. Ï c .» . " m|* " : -§ * (5' P(' O (5' P(' O >')  WH : WN .I . O W . vS ÆG P( P'Œ Ê* . P...Q P'* . (5' P(' O >')  '* P'* „¤B .. T '! bH( ..S+ . Ÿ ...

.<G (5' P(' O >') WH . . (ˆN . P i... 0 !4 6¬ 9G /Q F[ ! vS 4 uHˆ? #.6 E .

AC’$ ..C . Ï c : 56 . .... „6 .

.Q G+ (5' P(' O >') PG'" [2 ! .. $¥G " P(D „'No .. PG8" JG A |'Q .. (5' P(' O >')  2[Vo . F-(G Z[2 „f 6 wD . O W : „H .. ÌCN SN . ' .... Z‚D ƒ2 PG8" œD ÅV † . P(G .. ! !" .. (D AQ© ! ..

O W : TH .V$ TN .. ( ! ..

56 : . A´-N A‚D | .. (5' P(' O >') (5' P(' O >') WH Q † ... . 2: 'K ..Q WH ..

Q œD › .

" † !4 U A ’ $ 0 P6" „C' -N 2D Po .. „ *" : .

.! < 0D . Po O : . " T u.Q' WH ..

.! .Q WH . (50 ) ( P'2" P.. .

. U Z[› /* .Q C' .

: -f .. (P O ƒ+) C: G . U.. œD ...¼" . J L L . / U PG8" T1 A (5' P(' O >' ) TN .

Z >' Ä $ .. Z$f $ #¸ DL/ ( 50 ) 145 . Z >' J L L EÄ .. (5' P(' O >') O W Ã-Q œD UNo .. ƒ') 2 . Z C+ ..V- .. -f #D < . P" " (5' P(' O >') $" #¸ ..'V P-(G C]? . AH( 0A ? P. A6Q 'f .....

. P?U (5' P(' O >') >ˆN Ê* ... v . P[K >' Ã-N" ..

O W : WH ... CY Ã-(" u 4..<G Ã[Vo 4.. Ãê$" . (P O ƒ+) 2 G" TH . C(' (51) (5' P(' O >') ..

(5' P(' O >') C] WH ... U A ('N 7 † . J L " L . ) " ‰ ¡U -*D PG8" >' .. V° T (5' P(' O >') P('  ÅV . C" >' UV- H .. C<oG HL : ... /C  NG „N¥ .f 5' ...

PiQ* ƒˆH Ê* .. O W : N . P'f" " „2< ... 2-f ? . < 9# ..... P?U + œD T-H . ]:" . Z$f  † „i! i -fi Z[2 9?U -f -H . PG8" Po . -f (5' P(' O >') O W -f .... /ƒ` PG" -N < " PG8" P(' ƒV Ê* . u'_ uG < .. G A(') ¥! † ... U) /6 -G 4 9(D >* ! " 4 PG " /ƒ`" !!. P+ ..* 2 ..

(P O ƒ+) E: Ð" „G Ø62 T" >' A (5' P(' O >' ) WH . (52) (5' P(' O >') . A’Q ! ....! : .

V$ 4 P'!o6 T: £- .

› P?o .... P(' P?[ r'} /Q . 9(D -N" " ƒ8Y wD . /..2 : WH . G ! 0D F- |( : „H .. / 2 < .G A:'Í B^ [2 ... › ƒC'2 : WH .

!o .. (5' P(' O >') .

f 4 T$D .

 .2 : WN Ø62 T" œD „. "ù..

.V" /ƒ` 0D O W F- : „H . P .. P(C'2 : WH .

. P: >' P) .!o .. PG P?/f . (53) ..

^ T$q 56 : WN † .. .

W< ( 52 ) vG)G 8 H& wJx 8 >?@ ( 53 ) 146 .Q B O -¤ † 0g 4 : O(p)u X% & ( 51 ) fC$ 8 .

P(' ƒ2 E & Y ...

P o+ / X* œD /Q † .. PG8" (5' P(' O >') . PQ* >ˆH (5' P(' O >')  E2[ . Z-(G ....... C½U (ˆ ..H . o+ .. (5' P(' O >')  [Vo ... (P O ƒ+) K G Q /f (5' P(' O >') O W  TH .. P A(') m! .. (5' P(' O >' ) TN † O W  kN .. (P O ƒ+) O - G GQ /Q .. 0A B B . ƒ2 C! P?(* ²( ! . 56 . ƒ')( (5' P(' O >') ÅV . P(´ PN" Ê* Z$o ..

. (54) P.N" † .'V CN" Ê* C- “ /-2 .

<G – A(¼ C-oG . A Q ..

EˆI . ... | . P - P<8( . (55) W Ä" >' P8ˆ /} $ " >' (5' P(' O >') Z[Vo . Y >6 . •L '* (5' P(' O >') (5' P(' O >') [Vo ! T . $0 7-* ] GG )© „G |(N T" P(D „'No (5' P(' O >')  f* WG " I) 7' 5' ..... Zf* P'f ..i'G . WG PG(Ä (5' P(' O >')  $B 5' ... %100 9 A(+ 9* H ...

N L )6 ..6" € .[6 #C' U P( E( 0 .! < " A:` |( .

^ /SVY ²... ˆH ¥< . (. 9[! .. PG)" Š¯ ÆG .? 0 ()K` ë) .. 9[! Y /G\ ÆG .Q U'^ x- A( -… D i-.. ÆG } . J-.

V\ [" WN A8a ! . A[ 9(?o # ...* 9(D [ V .QY 0 . 9 5© >' A ..

N f " WN C( £- xG D Z2 9(+ 9:" -H A 9() 9j'Q" -N . $ ( 54 ) ( 55 ) 147 .

(5' P(' O >') O W œD ‰6 !!.. ½(G .... A Z¥ >N -N .

JC' i.. P'N œD ´q .V$ 2-V v? / a" Ê* P? PG8oG ESV i? 0 . GI? 0 ..

 .. /SVY -()? 0 56 : PG8Y . P( „. . (57) .6" x- Ä D .... -) 5(' 6" 5<(D ÅV" " E*" w¸ . 9 . G<? 0 ....6 . P(V"  P6¸.V- P6 'G °  : (5' P(' O >' ) WH .. .[? 0 . 5½ . (56) .6 >' ? 0 . A! T$ I 9 . P? O  . G - C ? } ® .. ? .. As(` Ð8" -*" 5< -*" uI' 0 0" .. P'! C } ...'H „6oC: .. J ..... 9ÈC<n G 9. P(G yQ  P8ˆ. 9?(& C . P? O ... A8a ! . PG8" ÆG ‹$2 |'¶ . 9sSt y .. ÄD T- >' A)* (5' P(' O >') ! (5' P(' O >') WN ... . U A " U<..42 Ã-*" WH " '* < ..

.!. ! .. oSV" 6" : Vß .. G TSˆ? " . [" .

'V" - . '(HÄ *B " .. xƒ' 9H* . E(: 0D £:V ) ... P. (G6 C'! ". k° 6" .N 2` /..:D œD  .. Z[2 C 6 +6 " ...

. C O ƒ+ . G C< .. # G" EˆI ..... 56 : WN 4 P" !# . /$ G : WU WN . WUG # Ð" JG )V „N . (5' P(' O >') 4 A6U „G" : WH O W œD WUG Z< (5' P(' O >')  Z- .¼" ... (G8 à .

 : WN .. O W P" ZG" !n# . ¥< ® >' : WN . ('2Q 9( š 96D : (5' P(' O >') WH 4. WQ EG  : WN ..... # G" I : WH P .

N" 52  PG .

F)GH .. Af 148 . 56 : WN (5' P(' O >')  ZS" † .

'6 E& 4!& ( 56 ) . F)GH 77 E& 4!& ( 57 ) .

5<6VD 52 ºD . 5<-" „_ O 5'Q .. Z- „_ ZV" ! C ..P P '( . P: PCS(' ..'< 0 . P(' P(' P'I P.'! ¸ . !4 (P O ƒ+) # G" . P'I P.....

H . #C Êi* XY .

Q † .... >' Z-V + i i2 „'` ¸ ... WUG : WN . F-V >' 9'QG o: . 0A UG ƒH Ê* # G" >ˆ (58) .. XY >' -N .. WUG F- JG . [ † . ]` .

Y S " ƒV . P(G œD C . $-0 ... AˆI ¿ C P y)6 ...I : WH ..:D >' 5* (5i O ƒ+) G8) ! [<2 . 9# <G G" " C' .N - 6 /. C Ÿ ... PQ PGG v'Œ" . C v'S6 ... T-6 .. Á C <G G" EˆŒo .. © (C O ƒ+) C <G Ð" JG „N .

-(G U A H O W œD <G G" >ˆC (5' P(' O >')  Z° C' .. A! <G G" |'Q . Ê* Z/ ƒ´ .. (5' P(' O >') O W |'¶ œD . ‰L Ɩ 5' (5' P(' O >')  E6¬ |'Q 5' ..... (5' P(' O >') : WH .. /ˆ(G 5›'N „6! .. Œ -H [2 5<* " ...' 0 C . .. P(D „. ¥^ P(' ”N . A I Z° ... [ <G G" . P ! >' C T-6 Ê* .

Z[ ..No .

H <G Ð" X" k(! ><* . 5' " „! 6" . 5' " „! 6Y . (5' P(' O >') O W EˆI ..... O W O : WH .

. PˆŒ <G G" " C' . P [ C - ..Q .

Q wD i o : „'N wD 4 * Ÿ !? 56" .

2 4 * Ÿ !? 56" .

 r') À <? " P6 i QB 9[! .. PGU: -C! ..... T" " ... (59) „N- : <G G" WN . P .. CˆG . /-N " P(Q? + „! #¸ .. A(¼ 5<(D O W . >* CL - C! › - .2 : (5'i P(' O >' ) WH .<? ÌCN SN -* . Z$0" . „G[! : 5'H ..6 - ." .. /g $ " A‚D P(.

$ ( 58 ) DL/ 149 ( 59 ) .. >' AG(Ä (P O ƒ+) C ‚ .! W . Cp T ES— TN † kCy ..

. S C 5<(' Ÿ E! O D : PSV W" WH .. : 0 9 a 0 : WN TH ..

56 : WN .. --Q JGÄ |'? „6" ..Q TH 4 P. C G O - 5N : C WH ... PG ESVY 9GÄ Ÿ „$ „ " : WH ... „6 . TH .. (S6 C 6 \ : WN . £š$ £‚D F" 4. --Q P6" b8'6 ÃU! ... '<... AGÄ (' „C N 96Y : WN . AGÄ . : C WH .

. E Π... C >' X .Q -H i 2 Ef < .

Q .. xƒ' .'" " 9 6" .

..:D .. 98)6 .( >' C -N . . AV" .... kN. 9‰*U 9 .. A- . 6! A" . Q‚ . /.f? 0 FBB ..

.. T Œ ? : WN" Ê œD .. A-(Q ƒK: . G" : (¯" .. £" . A V" ..H " $" #D .. !" £$0oG ñ : ] WH A ! ! . O /` D .. U A " r)' U A H „6" < .. P ¥< Œ ..

. 5(G £$Q Q¯ V T" $0Y : “ 86 – A P „N : › Ž Ê* 9# C $! C ..<G AC’$ $$? „6! 9G8Y „QV #D Vo? U . ž ...

. „ !! 9# -G A8)6 P ..V$ 9 |( . Vo?" 0 " Vo?" .. 5] AŒ. 9'I` |( .

H? " 2-? k(! : Ÿ .

AGI ÆG œD ˆG ‰ !4 - |(’G k(< .. ‰ N " (S 0 Ê* Z-Q 8. (6" +© -H - C¶ „- - (Cp -*D " !#" .. - F[ 2 . (L Ÿ „ 0 U A " . ˆG . |(’ ! ... -* ` P-V |( #¸ ..N 9(' O .... A V" .. -.? 0 " : Ë} .. ƒ![ . . P(L A(.. $" 6" ...< ! -N (5'i P(' O >') O W œD ‰6 . Z6<` C ? Ÿi( Z-f  A. P(D 6‰6 (5'i Pi(' O >') O W F-› AB' (- < " $ Q -H !!. ¼ : A<*+ WN CQ0 "-G C' . œD ƒ .. 9( 9 0A ¶ r. (6 #D +© Ÿ 'C? 0 ... CQ0 A+* (6" - B!..

* „s` D 150 .

. PQ‚ P(D „'No . ’‚ ( O ƒ+) ƒ(* „G (. 2-* .. U A ('N Z- „ <C ... ˆ ..

'( TH .. (5' P(' O >')  " C' . 9 (Q" " 9 < " 9( 96 " ... P ". ( $ „N † (5' P(' O >')  o 5' . ƒ(* „G (. T- ¶ 6q F§ S( D : (5' P(' O >') WH !!.. vS  >C . A` C<G'N y[H " „(V wD ..... )6Y UQ PG C . ¢D C<' >' : C] (5' P(' O >') " .(' C' $? " . " ...

O W O 8 : 0H WH ..... Ž. .. 9sSV >' )? " f „ ( !/SVY r(?.43 .G . PG y? " ºD . f` . . V" Z<? 0 .. As(` WN . .H¿" : F" .'H' ... (60) ..$ .

 /SVY .<' ..

/ƒG 5'I`o .. < Ê* .

.  Z¥V 6 ...? # N "-G .. oS^ [2 . ! oSV -*" N #D .

. >' $ " . P' .

. Y - „N £- ... /g s 5] ƒH ( . v'S). ¯ B6 . >' -*" "mf 0 Ê* .... 5Q /Ä" . $ G ZfQ : Pa 5] AUŒ Q. uG BŒ PG8" (5' P(' O >') ÅV . .

o . Aˆ" 5] ƒH ( .. up G G : Pa 5] AUŒ )6Y ..

...* $N TH .. )6Y  : up ­) . P* Ã-*" < .." .. Ä .. Q.. /. P?V1 >' PG+ F" . yU^ -` ) ABC ( 60 ) 151 . >' UI 5*$‚ .  : ZfQ ­ .. Q. )6Y  !! 5*U G B 0 . .

. 9'!o 9'! ÈCiÁ : . ƒY „!8 .: Ê* . 6$UG 6Ä! .. -. žW#Y êBY QK( . 5< . 5!$UG 52C''*" ... (5' P(' O >') v'S6 .... œ Q s O " : 7(^ WN † " . )6Y PN e2 Z- . Z[2 ²N E(GUQ 6ê-" O ... 5(G o. 66 -N !!2' -N" : WH !! 9 9'! ÈQ ......6oG 5' [2 : WH PN Zˆ* >' . W' G Ð" G O - EˆŒ WY WN C! 0D .. 5<" 52CaN .

..N" † . 5<-oG 5 5< " O .. 5!$ Œ œD 8 . - $- 7(^ . Z)6" Z- [ . P6f P6-1 . JH...

Q .. I TUŒ J p JG ! ... 5N" G -‚ Pa . ¥^ Z¥Vo >Y .

N " C " .  .S^ G C ! O W >' v.. 2- . [2 š§ k(! ..'Y [› .. (5' P(' O >') (5' P(' O >') (5' P(' O >') O W œD >ˆC  - A Q . W' G ... r(H . >' ƒˆH .

Q. .N " " ... '# SN œ" .

)6Y PN .Q P'H " 5'" ..

... O W : C WH. 5*U G ..* $N 5 . . 68 . P'H(' F)6Y G G $ PG  i |(i .Q P'H " < . .. 5<*" ! O W < !4 PG8" . ..

H A-C© " %-_ # C k(< : . . (5' P(' O >') WH ... !" 5½ÄD E.

.. |C L -` ... C 0 .(*G #° < .

(*G 52o k(< . L -` ... '‰ m' B6 -N ! .

OG k'¯ .. P a } 5N" G -‚ Z¥V" ... (5' P(' O >') xƒ' ...[! . PG „C'<? 0 ._ " . „'N .

. .Q . (5' P(' O >' ) P?$ <? ..

_ O W " W' G O - µ'G (5'i P(' O >') O W œD W' G .

PN A (’ W' G ! .` ..No . TUI . .... C(‰ .

. P -* 5Á 2Ï" TUI < " > .Q WN b. W' G - 'Q 152 . O W : )6Y WH .¯ ...

ˆ* G -(" ..: WN .. )6Y $ -( .. P(' 5' (8G Z(8 .

<  „* -H O .. BB „6" ... œ Q P6" 5‚ : WN . 4 O W E* F" : WN .. Ð" G O - : WN 4 WN : WN . O W 4 5<* WN 9I'G " : WN (5' P(' O >' ) P(D „.. . žW#Y êBY ÅV" -.No !! '  Ž? „! ..

„s` D PQÉ O W O „6o : WN -("  : (5' P(' O >') O W >' A.. P'* . ZQ( ‚^ P C‰( PN D 9G O 6/Q -H . A<' P' -N 96"  P6¸ ..... v . O W .([ O 2 ...Í -(" WN † .

P C§ 5 .* 5 . (5' P(' O >')  „< 4 P . P'*G >ˆ ....

.. ? Ä$L „'Q .. : ²(p 7$*"  .. „N [2 '_ #.[! . . .? k(! 4 WN # .

WiN 5H: 52 ..G 0 ... W' G Š- i´ . -B? ’ "-G . ²(p .S+ . ”{H¿ P( $B TU< ... 5› )G /-" ..

. )6Y Q... '<. 5 H "-G ²(p " (5' P(' O >') .’HG -B 5¢Y . |C „GŒ Ê* > > . ( ÌH ... ' . 5'I " $o . .. JG . 5N |C 9# 5 G (5' P(' O >') >C 5'( ƒ... 2" . Y Ä-8 ÆG œD 5ˆG C§ Ê* B Ê N  ‰ .

r" Ê* ... $- v’N$ 0D WB 5' ..... %-* C ..... *? U)' B( 5¢" . (6 N Ê* .. '_ 52" † . XY |– 52$ Q" $! C ... ? Ê* 5* . . |C 5½#° . B 52" .. >') WB6 † . '_ 52" † ' . TU<' -Q 5( |(' . 5(' S( E Š2q " ` C' . f.

I( 9# .

5('2" - 5½(G  Š..? . . -.. ºD .

V$ Ê* .

. . 5› .

c ¿? { { nnHÁ Á c[ž 5¿ 2¿ ) n xBc Ý Pc ž'cÁ žW#{ o{Ý ÁÏ c êBÁ o{Ý xQÁ  K Ï (¿{ c Ác-CÁ Ý >{D ÁÏ QÁ x cs{ { nnHÁ * { ¿ H{ ..{ Á >x*Á Pc ž' W ¿Á -Á c Ï Á >{'Á nH.Ý Á { J Á Hc c ÁC¿ Ý x<c {Á 153 . œ? O WB6" X  Ï o{ÝÁ c ÁÁCx ¿ ’cÁBVÁ Pc ž'cÁ êˆ._ . 5‰H" † : JH.

S * . e8N T" 6! .. . T" ! D .. 9(' OG . ( { ¿C'{ Ï Á { J Á Hc c ÁC¿ Ý x<c {Á J Á Âc 1Ï C¿ 'Ý cÁ Pc c¿Á cÁ .... (5' P(' O >') „.... W' G  "-G i yi6" P -Y ... |. ‚ 'N ... O v ... C „"" : WN C œD . 9# !# T P'N . T6Y „<'2 ..... 5N" G -‚ TUI #oG [V" † . P6#oG O ú" F[ [2 : WN .. P'H P'HG T( ½" (5' P(' O >' ) P „< † ... P6' ...6Y -Q O W . 6 WH Pa . 9(' OG . /ƒG P X 5' . 6 6¸ . (5' P(' O >') O W I PUQ .'oG P(' <? " Å_ -N T" oS^ N #D A6(*" ... 6 . O >' 9G . . PG8" A A Q (5' P(' O >') O W C(G : WH Ð" Z?" #D . E .. W( „+ . (5' P(' O >' ) O W 2"H .. WY „<¢ .

Q 52o .

" >'" P6Y . PH'V - . O 8 .. O -H . (5' P(' O >') (5' P(' O >') WH . $$ . !!4 WH? F-?" !! 9¯ : .... O 8 ...G .. >'Y œD ì$Y <? S . O D WH " ‚§ U ..

PG8" ZQ 9# y¿ Ê* r W‚ C : WN † ..Á Ï ¿ 0 P6D !! 9¯ ..Q † .. 9# 5‰" O n o` . PH'V -*" >' OG ¿ .

* e(:" PG es( P6D .. P(' H .

.. [<] P?a >' P` D !4 O F-?" !! 9¯ . Z/ ƒ– .. ZÄD „H'S6 .. „H 77 E& ( 61 ) 154 . P` >' fS+ ... ÅV ... › " $ . A- PH'Œ" ... P’ 6 ÆG œD E2# P6" „(V . P` >' TH . A- . J' /ƒ` £2 < -N Z-* ”K oS^ N #D < ... (61) .. 9# ’ " C' . P('6 Z/$ | . P('Q P('6 + . Z/$ + ...... / n Ï(Œ{ 'V$ ... PGoG WN . '( ( O ƒ+) ’ „(G œD (5' P(' O >' ) O W >?" . r † . -N -N ’ " Ê* . E!G ... A- . 9[! 7' . $ „ .. 2~ ...

.. . (H ¥H /Q Ê* ..

.. Q Ï ˆ*o “ A Q F" – Á ˆ*o ...6Á  C . ’ 9# " C' ... › " (V .. 2- $$ {.. „'V- „( œD PH Ê* . 2- kN .. AQ Z/ (5' P(' O >') „. C’ s(! . A(' 7 † . -G ` [ .V" x 5' 5 . >.. 5] - P- † .. H œD ‰ [V" † ... T(H W:" ..I † .(' C' ƒ´ .. „ Ï .... W .6 . ’ „o ... „( (5' P(' O >') .  „_ CQ .. -2¶ ? . (5' P(' O >') v'S6 >+ ...... -(G P(D ‰? ’ . Q ’ œD „€ . P(' „fS+ ` œD „'N" .. 2~ $ „B6 : WH . P( (5' P(' O >') o ... 5] . 52N œD ‰ (5' P(' O >') [V" . {. PG8" N œD ‰ . 5]*" ![ . 5] - (6Ä P- † . † ....

.. P 9(' O k(¯ " „ " 4. P(' Œ ¢" .V- . 56 : „N : WN † . .... ²’ 9 . ¥^G P?¥Vo 4 ƒ" „ ¿ " F[ „6" : (5' P(' O >') WH .. $ . (G A(* .. ^ k(S' w¥K( " ... 2- - .. /ƒ` 0 : „N . w¥K : WN .. E2[ " ‰? „H'S6 ...

56 : WN ..Q B O PC' .. ¿ 5 < C : ’ „H : PQV ¥V ] A( (5' P(' O >') WN † .. 9G(Ä „+ -N 9(' .

TU P(' . „" J* w?" ..V- < ..

.. 5] Á ..¥Q D " „(iV .Io (H . 9 P(.V" PQo 9 >. 9i‰N" " „2< . w$ .Vo .. (62) . -N -N 96" „ ...

56 : WH  2$$ ! .2" ¡° " wo . (5' P(' O >') ! .... /SVY ¥< 0 AÈ(i U A . ƒ* ? ..

G )4 *$ O-$* ( 62 ) 155 .

 0 : 5' - C! . 2- v'V . 1 1 £.... V° ƒ+ . ‚U é : " . AH'V Z! D ....

. L s( .QY .... A? AˆIG ˆI 0 F" .I . › ![? 2oSV " #¸ . * ![? 2/ -2` #D .

'? Z+ 0 .. 8() .'oG -H >' ºD . /+D .... H'V P2< C >+I . E Œ ..G .

H 0 >' T' |( !!. C¶ 52 58)? " ...44 . BL 9z<i{ .

-* û' -* ...Y . P8)? . C¶ AN oS^ ! #D .

.? " A6(*" Å_ -N <  " SS— – Z- A(+ 6! – P’N-" %-8 £V" „a . A ! 8Q6 <? 0 -N 9# f(6 < ... BL 9<. [! -'G œD ... ÅÉ . < 8C' X AŒ P(D E2[ 5' 0 -' [2 .. 5<B |'f} : W ..` 6B! . JC'<G 58)? 5(' . u" . C^ ... r)? " $" ..! 5'<? ".

V-? " E(Y . -* >' $ ..

. 5'H" „6" . U : ..! <? . BL 9<..? " 9" C !4 k(! [2 " 5'? ..  5<6" uI'G .

V° -'G œD  " 5(' ..N .. 5' 0 -' . 5'H" P‰?  |'Q N. ñ. |6Y E' .. () Œ .. >' " Aˆ $ -N .? #D ŽH? . 52Q" E <? " 9" C .... k) œD P¤ .. U P(D . 8 ¢YG P( C ? ..

H( .'YG TU< [2 9 a #D P6" 9` 0 .. 9# . L ..

 P .

. P' 7 ' .. V° œD E2# .N .

N † .. P*) 9 -& 5 .

†qG B 52[Vo? U(< . -* >' 5 U A ! r)? " E.. CQ #D 5¢" -f %?'G ) :H " . ²N JG .... 9# € " ... < -H . ('V -( e` œD ‰ . ('V  ( ( .. 52-*" Œ C§ £$0" " A „. P6 -Q ... 56 4  -2` [] .! " $ .. -' (I? ŽN 52-*" xf? .! " ..

. 5i ¿ 0 5`2 uG " . 0 .(8 „! ..2 (5' P(' O >') O W JG yU^ -` . 5`2 uG PGN" (¼  „:N ²N „CQ 156 .

f '!" Ê* G8) >' G< -` 2i` ' Œ ..... G -'Q SN #¸ ‰ . 5 ÅxB¿ 0 ... QxB¿ 0 . W( A 52-*" >ˆ ... 5(' ¿ . 2[Vo .. P_ A? C .. ‚ F# Œ $¾  PG8" (5' P(' O >' )  |¿* .

G !! T" ÄUÄ › xC .

.G S'V . -*" 9(' .. ²N ...Q . /.....6 . iÁim † . G : “ E 5 A© ! – E: Ð" PC A (5' P(' O >') WH 5i'‰ „. 9[G AN ¥V" Ê* .(8 >' +ÁYÛ e' -N O D 5 .. ( PÄ" 0D O 2 Aa ( -? 5' . (SH !! 5' 9aG : 0D v 5' |N .(8 „'!" +Y G$ D F" . 56 : WN 4 [› £¥V" 9G" : WN E: G" Ef .

5s` PG ' ƒV" G 5<(D „$ . (+ -N : TH WH (5' P(' O >') O W WN C! ƒ2 #¸ ‰6 † .. 5<.. G 5`2 G . 5$ E'S.. . ²N  . [! [<G w¥V" -N ƒV" G D . AG#! ! D . A` 9# 52$B . B6 (SN 6 WN C! „6! ¸ .... <' " $! Ê* . 9# >' -N ..(8 x5' ....V- O : WN : WH ²N œD ÅV † ...

! ! .... . G 5`2 G ... U A ( E E'S. PN y` # ! . C G T2 : 5 . /¤ WQ ²N . 5(' E .. A: P'¤ -N G ¡o < .

V- PQ >' . ! 52 . E 5 PG µ'G #D Ê* . '( ...+ † P" PSV 'V ..

 - „G <? P" „6! .. T2 " T( „ˆ . / r<? ..! 5:¸G P N: 0 P6" ..(8) ÆH > " H .‰ .. (" Ð" G 2‚ œD > 0 5i]  0 4 „C' 7(* 9V" . (' „¼" -N ²N 9# P ì" < ..( |'? TS ..'" ? .. .? . E'S. BL 9(<.

!o? " „(+" 2‚ : WH !4 5(D r ¿ <¿ 0 8ž<Á¿ 0 . .. 5  A)? J1C' - 52-`" ! ..

T2 G 5<L Ð" WV" 6! OG k'*" wD " 157 ..Q G" u “ .

.. W*0 [2 >' 5!? – .. ˆH6 „CH V° . :HC' 4 " #C .. T2 9¯ : WN ..

Q ƒ ! O -* .

. -* .Q 6" ºD .. F- G 5S. 5S : P WH .. U A N U A Q ! . u 5! : T2 WN y - uG SG 9' " „(+" .. . U A Q -Q -N : WN 4 2 : WN .... 6" : WN . 9# >' -2` „6" .. A Ä IG" : 2‚ WN ... œD E2[ !4 P( ²H v .

Q 6" ºD 4 " #C 9¯ : WN .. „' -N : WN . A(6Ä 9 -Q : WN .. AG IG" : WN . u 5! : WN .... 6" : WN 4 : WN . T2 G FK Ð" œD E2[ 4 [2 >' J -*" -… . P(*) WN P WH .. A Ä IG" : WN 4 2 : WN ... (" Ð" G 2‚ : WN .

 (" Ð" G 2‚ : WN .... 56 : WN 4 2 : WN . 9[ |C8 . $Y G ‚ œD T2 E2[ 4 -*" P(D w-? F[ Y [2 >' .2 : WN . 5H* 5GN P !# PC'< .. A V IG" : WN . 9 6" F- G 5S...

C'< 56" CH? † . 92 CQ .2 : P WH ... 2ˆH Ê* . 56 : WN .. < >'oG U A ( " fL 5S*" - -? ... U U .. F" [2 >' A(¼ H. 5'< W" !o 5!š-G" 6" : 2‚ WN 158 ..(8) T(H >' -N? 52" ¼" ..? .

< W* 5 ¶ œD -Œ 8" C' ..  C§ 7(* .... '* P(' (" Ð" G 2‚ -Œ : ­ >' .

5  0 5]  0 !! ƒ<'2 5`2 G 4.N" † .. TS .( |'6 4... A „(G yS -N" 0 O . ..

!o6" < .

. v? 0 O . „G[! : WN . PG8" |'¶ !...‰ :H .(8) Z[2 v? Ê* ..2" .. . .

[!" O „6" .. „! J* G! (+ .. .Q G" ­) .

.G : ­ $Y G ‚ TH .. PG H6 0 ( E! >+6 0 . P(' $ . ‚ Š- : WH AC’N K ZoQ.. .

. FK œD .Q G" P(D „. .

5]N ..[! CN- : ­) - G 5S. ..G #¸ . 9# Œ WN .Q G" „.. ( E! À O œD "¥6 .

. <. . [2 IG P( ? .. WN C G T2 TN .

('G ƒcˆNn " [2 : WN † (2 „< .. .

< œD F- G 5S..... v'S6 † .Q G" 8 9iaG 0D . A(!# ! ... 5' .8) œD PQ? . '!" -N +Y G$ -Q . H( (. Gq ‚Œ .

. +..45 ... 5i< . PGoG 0A " |C' Š#L E(S !! [ -'Q . ![ . -V G" ! .. K( .. ¥' QV 6" .N E. A-Q k(+ Z‰6 v- .

H6 .. ... /. H ..Ii`" " -" . P(D .. C . 5!-" " -G 0 : $$ 2 . P- ! ..

-G .. 9# Z6 € .C FoG w..'! .

KS A-(– .... -H 2+ 2SN . C(^ E)G 'I6 /ƒi` W" " £$o . -H œD PQ? TH “ .... XŒY E(?? .6 . ` &# .. 58' " .

XŒY |C' ..? ( – -V Ð"  „!_ /G! - ..

V" XŒ" .. £U" . . / ( 9(UG S G" ... (  XŒY œD PQ . BG .. P( ..Q . r(G) ... E)6 " 2 P'. .. -H œD Af › .)6 à" ... 58' >' /.

.N" .N" eH 159 . P(D S .

. PG ­) .. . 0 .. -V G" . w'V ...... 6-*" Pª . 0 .

 8 !!. S „ ( .. /..! 6Y . A P S.. U* " „6! .I`" w'V : $$ 2 ... /< PI F[ 98ˆ NŒ .. F` BV >' -I? . B S ¢" .

 S SG . 'S...[6 #..? . '* - .G . >6 -N oG . ...6" . '* /UB ÆG „QV 6  „! . ( -*D SG „'S? . : Aˆ" !#" .

 S <` † . J?( JG kN Š: ..N" V" ( G 'N" † . " 26... œY ( SG £UY 9` . 'S.

N" . ( ..

.N Ê* ( . -*Y `" TY œD ( B. .I` .

I` D C .. -* 5N >' ( H ) !L .

* E! .... AG) XY >' N .N6 ! . J?( ƒ- JG Š: ®! „< !!4 (6Ä .

... >' Š: 6- . ƒ.I`" : $$ (  * . J?( 6-G" . -G P(! o Å ! . >+ " 5 G ..

>6 -N Y 4 ­) -’ : -H Z[› ." $B P6" uf" P< .. mE " ­)G P. ZoSV £$" * ...G . «(G? " ..

'<.. . .[6 A6(*" € .C . 9?(& C ? " $" #D ..6" ... Y ’I)G 5½ 0 . 2-'‘ ..

A * AGÄ „ -N ..¯ 0 Y ... 0A H Œ 9" Š „+ . o6 v(ˆ6 i Ê* . ..

* œD „'V$ 96" X !! | ..

9?Œ ySG v'? . 9’ ..¼" „SH i 8 ..

: ..

N" of . A-* A-* r)? "-G . WH I 4y)? k(! . ] U A * |( 2 . Z[2 ... (NS ..'oG '<... A<8ˆ 9'<`  .

..[Q . Z6 . f+ .... ' . I) / Æ! . P(' 98+" .. ­) . E .. ! .

.S Z- ! vH* P6" : f( 160 .

.[? ºD .!!.. 9 .6 . P6'N AÄ?'G  5ˆG Z } .

.... .. A--Q AGÄ „ . AGˆŒ AG 9G ­) /US .[? 0 – H(H* – 2 „6" . 96" X " .( >' T-H !` œD „2# ..GY -*oG .. -G PC(N $- ? } . ] P? [_ * P6¬ .S .. m' /USG A62- ! .

9G G /US k)6 „8 of 4 '<.: .. v. Z[2 .

'oG .. ] U A * |( .? k(! .

.6 Aˆ" (*Y ! € ...iG «S'i? " f( <? -N . . EˆIG 9(' $ . 8+ * ˆ? 5Á c .

 /USG „KS'? À !" XY . 6 !! .[? 96D !4 ... 9?# -'… . 9 ..6 . êE 6 .

. „( ÅV „6" ( 9G C ... A:V „2# „B? 9# ..? # \ „6" F-? . 9' >' ! / 9(' „` .

 .

. ›! ( G vB? ­) 9 ..[ .N .6 . 2 9ž -N ƒ2 .

. ! ‰L . 4 -*" T 9(' -`" T 9(' >?" ..2 ... ( O ƒ+) ’ L PQ‚ A |'Q Ê* . P?(* B* ‰L PG (5' P(' O >') -C© : Po . XY >' AC¶ .. 9[! . ?(*  ® T0\ AC’$ ![ ƒ$ 0 ...

 9'? x .. P(D E*" 2 B¤ PC .2 (5' P(' O >')  !# !.

. /- P „ ... PQ Ž¿Q ..nN T . Z- Q ŠÈB¿ . T( 9# > N" . Z°°° . >( W.... Z6#" „SN .. P( N PC œD ‰ kN T . (5' P(' O >' ) .. P... PSG xv`¿ .6" -¿Q -N .:Y .

PG8"  ”H6 -N ... -.Y / " . œD P6" ! T . P- JG PG8" ..

. .p ‰? ’ „6! . 5’G° 5›*"  8 ..6 „+ #D ....N T (5' P(' O >') $ T . H T 161 .. A(N T( 9# ! . P -`" ! 9N „(H . ƒ .. U A : (5' P(' O >') WH .

k’S .. (63) ... P(-N $" Ê* fLG P 5’.. P 5[<? . ƒ ..

(5' P(' O >') P?(* «? T0\ Z[2 $Q .0 v8 ? 0 .... . (D . m5]G 9 ... ½ * „(HG 0° „ˆ -N .6 .2oG Z) )N ] !# † (LG PC P(' ”I? " ] rC 0 ! P6" 0D .

.H? 0 #D . T' 5]G .

] U A * „ ( H(HL ƒ2 E(oG .H? 0 9[! ..

!. ÆG .

.. W ! 0 . 5(– uG -( |(N G k*Y ! .... E 6 .. - Q HG PN $ < .6 A6(*" € .? 0 .

|(N G k*Y . 5(– uG -( œD E2[? " >' 52$ k" Z[2 %-i¯ ... P(. œD 'No . PQ >' PCS' .. TN P(' -H* : P N 5’..H 5'LG 52$ ºD .

. Z- œD P(! 5+ -N . 6‚ ..Q .

. P P(... P(. WQ |Q k*Y #¸ .<G A(© . G #¸ : /-2 . >ˆ .N !! Z-V ŠB– $! CS PQ >' k*Y 5S' Z- P(. Z- kN C' .. 6$ . PN .. 6$ . ... /ƒG P(D m ( P6" A6 P" P(D k*Y x- ..

. P?* j.<G WN .

. As(` „ . Z-* |p . 5(– uG -( o !! Af : WN 4 P6¬ P.. k*Y WH !.( . Z°°° .. P(D k*Y ‰6 !!4 uCS #...¯ . 5(– uG -( „ .... 5(– uG -( 5S" " >' 52$ k" wS" TN : WN . .

Q £# ? .

A‰(Œ AˆŒ Ò .< ¾ " >' PˆŒ 5È Nn .... -N G Ä* Pa .2 : WN . 52.

. Z" 56 : WN . 5(– uG -( £[ .Q œD `" ..... A` C'? Ä* ( #¸ ..N : P(D . £2 |p . CS PCS E2# : WN . Ä* .

.? Z- $! C . P(' P(... 162 ‫تقدمت القصة كاملة ص‬ ( 63 ) .Q >ˆ iSN .( Ä* eH Ê* Z-V Š. kN . P. PQ >' PCS Z- .

!!. Z- !!  98ˆ F[ 2 B’.. : .

(N A´-N . .. N !! '<.

9G[ . ] U A * „ ( E(oG '<. ...¯ 0 .

.. .

* ] |( .

. $$ ... ¤‚ AC’$ Z" .! .. 2$H >' P-(G .+ } i* y" : $$i .46 ... P?( $H 2 A+Œ  ? 5! . v(ˆ -`" vˆ . ¤‚ .

-*" PC'< " .G ..

vS ƒ´ Z? -N " !!.C¯ 0 . -((-` .... (i( ! .

.. T .C ƒV " . |'Q C'! 9'I .

...! PšG >'? . ASV Å— . A G . -* E< P U A (‚ „! } .

. " ? -B Ê œD Z" . P6-G T0° ƒ< !" } . (¯oG . Z- ND " ..V- ...

.6 " -G U . .

* ] |( .

: 5 G : „'N .o P'! £C „(ˆN *** 5½8( „' Ÿ* - : WN >CL Ÿ* /-Y êÁ "n"{ *** 5[G £'S ³ 5 G : „'N !C‰" ž.< ³ 5 G : „'N *** 5 G : P „'H ! œ ) : WN ).! ?(* Q? 6" A(¼ H6 " -G 0 *** C… (s! /C : WN !C  5f ƒ.  *** <' -G F$ „6V C ?" " v(:" k(< 'N *** 6N ' . ) kY Q *** ] ƒ’a „6! ® : WN CQ TI ƒ .

Q" 5 <?  *** ACH' uQ Ÿ(' : WN 163 .

CH' „Q s 5 G : „'N *** ACiÈ6Á ¿ £° D £ Œ .

. P$ P(' U) P(. 9’U‚ .. BL 5] 9 !# . ­) . 9!' >' Ä1 9 <? " P6 4 '* <'´ 0 ... v'* . 9'C . £$0" . P /- .. ( A: 52 |( oG G[ " 56# C .'V G»< Ž: *** AÃ$ üG 5I? £?" ACI `G É „6" T" *** >Q- 98ˆ? E ¸ 98+ .. (64) C‘Y E€ [ 5:U . .. ... >' *( (5' P(' O >') >¢ [ 4 #. „(.' º? P. 9?(& C 56 ..<? „(..... £!# " .. . £" #D 5'… 0 . E(p v` ..

( IG < . .

. As(` . Y . B*" œD (L E'H P6"  . U ..

9?(* ² . #C : WN . > 4 \ o-" : ú.. 9 A V < „8m 4 T[ -.... P E* C(' G ú. . Y ’I vN-? 0 . WH . 0 : WN .6 .. 9?(& C ºD . EH? 0 . 5]G 9 .. ­) " 4 T( $¥ -`" : WN A G P* P(D „.. U<..

p ÐU: -*" ! 4.. - . U A ('N 0A I „! . U A ! A" .47 .? . T- 5C ? T" ..Œ . /ƒ` 0 : WN ...H? 0 . U : Po P(H † ..... P(' A8+ BL ! 4 ¥^ : „'N 5C i " |" oQ.

.N PG" . -< k('? Z- . Aˆ F- ! : WN 656z 5E67 OP E& ) 6{ 0)& 164 ( 64 ) ..

.. à- œD .

. P6VD 9 £ . 5]G 9 . «(` 4 ` : WN 4 ZC 5! : „'N ....... - [2 IG Š‚Ï"n . O E! 0D () .. /ƒG P(' O >ˆN D . P(.6 .  : WN . «(` : WN P" Æ.K .' ? . ¥ .. " O Wo" .... (H T 9 A` P'§ " O Woo . P(.. VD P |( . O : „'N . OG 0D N 0 W* 0 : „'N ... ? PG" -N . A I |( - ..

. )V .H? 0 .

.. k.V † . „2# PG) P „.6 . - : P „'N . ()...— 0 5] .<G . 5]G 9 ..

. œD „2# .. .H? 0 56 . -.

 2 ƒHG . O - : !- B6 " 9" : Ÿ WN . PB6 : WN !!4 PB6 : „'N Pi:?0 -. ¶ -  ..... #. -t „(H 4 ¥^ .N w" !#" . : „'N ..

 %$* 5] N 5½$ /Ä" . A(¼ ?C . pG !! A ...* ˆL '! '’G < Z- E2# .. G . |(*" P . 56 : WN .... W* ...6 -*" .

? . „? ..? |. ë T" Y . B.. ¥< PG yŒ .... £8? .. ¥^ >H'? i6! i' $'V Y . 2$H ! F[ Y . E'N Z- .! >' P< .... 2 >' `.6 -*D . › '? .. P` œD Fo ..) E’H*  ... „i? . Q-G ´ ƒi2 .... £_ T" (' >ˆ -N .. Ä ... (<? ( P . P-(G .. 5(' >' .6 .. . J C^ ‚Q -N AL U A Q !- ! .. GU .oG ´ ... B_ Ž. * P(G yS  . 52- † . . A .. E? ..

5½N 5 .. Zm 8 ... H ? ¢" E?? . J¿ " T-— Z- -*" 0 P6Y ...V- . P'N „Ä .. ?o y(ˆ ! 165 .

). " ..... /B . B. Z Œ . -*" P6" „ * .

Q „" #D 96" E(f .. >C .

QoG Z- /ƒ` .

. >S" P [V" O . 9# . $$ ! .. Q P(D 6D O 6D ..! . AÃ ... .

. ' .. .

. AG© . -( AC’$ Z" -*" y" + P... G0 5’$ ! 9# . v(+ P(G ....( . P?(* ²( .6 .. ´-N P?( ..H CN 2 [2 : -Q P* „'o? #D . §D . ! Z$0" . 5]G P ..

Š - Z- ... 9j'C(.. C ÎUV . F- v+ .. Æ F- ....H 0 .. .ƒ< <? 0 . r(8 . F- J< ƒV" ..

 " P(C C! ".. $QG A -' 9# ! ... ('H XÒ ! >.. < ?( . >' „ ( Ð(Ä .... "J6· >. 9 O 5 N } X ... ‰ #" >' ƒHG -N „QV . ¦-N (G : Q‚ " BL ZoG £C J<  „(" B uG* WH? -( y< „'' #D PG TH C „6" /EG 5H? D /+D - . (S £- JG } 9?(* ² . - ‚G" .. +..48 . A* J?+© „(H" . +ª $- /Hq -' -*" œD '* „! .('N ? .

. BB - ƒ ! . iº " -? " . (Ä ...  „N T$ P(D E2#" " $" < £2 .Q . : .. O - «( 9* 4 " : WN .. " . ('H XY >.. (  € P(D „. i<. BB - : „'N ...  .. E§ PG „')? -¤" !- ..

U! : „'N 166 .G ..

. BB - „< .. T‚U  !" A(. 6 < . J6· : „'N !! J6· : WN .P(' 2 G»< „6!. 0 : „'N . 9'H -!o? " -? . ¥6 .: BB - ! .. B* P6" ` . #. 5]* <..E6Q .. -(. (' O C6 y6 . £2 œD P?( G w[V" ....... : A*‚ WN 98ˆ ....

.. -*" œD G k$ . 6Q >' ‚ >+. C. I. Q 6[V" † G E* . 5(» Ä-¯ E(S [V" . /:Y -*" 'GN : WN † . . .! PG e(_ f`Y.... C.! ¥^ |( ..! Ë >' 'N" . £2 2 A?" „a . >.. yŒ „6! ..

 „ " |~ .. .. P('Q P-(G Æ. Œ "  !" #¸ 'V$ ‰6 .iQ Pi(' rS6 -N A-* 0D ... (´ IG 6 . !! [2 : Po E(S œD ê„.

. I .) .   !" [: WN .  GG .. ¶ [2 : WN 4 WL [2 >' 2 Ê [ . ƒ .6 ¥ „C!.! P()? . OG 0D N 0 W* 0 : „'N ...... A! „(ˆ .

Q ]UV .

.... u 'G +" ¢-Q #¸ .. I .. Œ `D  .S 8 . v'I ›G .. . V" Œ >' 6 . 2( SV -G .

V$ ‰ Š" " „* . ¶ : WN !!4 [2 : E(S „o 4 P)N < ..... ¶ P6" F$" : „'H .. U A N ! . P'QG PGˆ ? . P"G A6(*" . Ÿ1 K P6" ` . 2 Z" .. Z-(G PGˆ ..

N" Ä .. A-Q " #D .

. P" • A . PQU S 6 ... A(` " >ˆ . P'Q <? A . >+.ˆ( .Q [2 : WH Œ Z 8 . •. PG" <? A( .. W* >' 5 -* . / C! .... ? C! PG £UG À 6 F[ O -CL : 5C6 J. E(S „< † . BB - * 6" " .. A .....N ''‰ .. yŒ JG 6 (ˆ † #1i [2 .qG S +" ¢-Q .

.' [2 . ”N [2 .. „. ƒ! >' 'Qn" -N ÄUÄ 5(G #D 167 ....' 52 . uI [2 . 5'Q" 5-" „SG ..! .... 5]i* . U A Q JÄUÄ  !" ( ºD . i¯ . " ( |( Œ >' 6 Ê* .

. (S U „'... --Q ¥ ( . [ [2 ..G " : Po . . 4 /012 : E(S „o „f? .. [ < . 52UG À w F[ O -¤" . --Q [2 .. P(' - 5" As(` " #D /012 : WH . . œD Ž) . . 4 JN $ 52CSG #... Å^ ......  [ [2 : WN .. 5]* <. / .GY . W? ... WL [2 >' 5SG6 € 9[ 4 WL [2 >' 52 Ê [ : ¡¥ $" 6" „'N !! J |~ 0D P Æ´ .(<. 5Œ „QV 4 >..?" 6" .

-* Œ ƒHG : WN . . P wQ .... .

. W* >' 5 . r . ”N ... 5’6 ..V$ . ! Œ œD F-(G [V" .

. >+.. HG Œ P" } A(` I  ! 44 " # Af ..! ... C¶ . /)H XY >' |'Q . . ÆG >' PˆG PC Q ¼ -N . A(` P" ..

` .. J C^ ZC ‚Q .

B.Q .. JI’‚ J(G (D ‰ .' ....G „. ƒ(: [2 . .

!  0 ' P(' |( A– A ! .

Q " 2 . Ä" ..

. w H .. ƒQ I? .. ‰'I.. Ÿ WN i  !" -* T( P '6 -N . PSN P6oG Pˆ AGÄ Z " C'! . 9ˆŒ ‹-2 .. u( ¤ " C' . . P* 9 Ž`o . B" u'Q F[ EI /ƒ < .... ... A E(S œD „.. P'G W* .G .

Q [2 .. WL [2 .

 !" .. ÅK' ...(Ä ..( [<2 Z! . . P* 'H 0 J6¶ P* [ . /g ` A. >' u$ : E(S' „'N .. . >' '! ..

I Z[2 „QV . ! € .. >+... yIG PH: ´ ..< : „'N . Z" ƒ.C_" " S" . T NY ÆG ƒHG : WN ..

P6¬ „( E(S > : WN . f ! . s 9'´ ....Q .. of J [ 2 ZH" Z$0" PG >?o ('H Ä PG" . P( 6 As(` ![? P6o! jŸD „. JU.

! 7Ä ..Q 2 . «(` .. . !` A- ! V° ...

Q 2 168 .

. 0A  !" Z-f . / ´ . A<. Z$ JG Š‚Y 5 N 8 .. >+.... / ƒS A- Q 52N" ... ˌ -G H V° ... yŒ JG ƒ" [V" . . . B -G # TNoG uÄ-¯ E(S >ˆ ..

.H P [Vo P< . A) A 6 A * 0A .

.... A iH A- Z? " Š " W¤ . P * P P ˌ" . Z >' A-H Z-f .. 8) P E' P< . J6· >.  f P< . A 0A ... A( A * V° Š‚ -N !!... A ! U A H .Q Š‚ -N . JÄUÄ " .

PH PG -  -§ $< 0 +... yL JG .I Z W. U A H N 8 O P(?1  . P´ P< .

P¯ . P(' P’) - " .H .. P(?1  . 8)i £S" -H W. ^ 5] ! .... 9* ¸ . — / v'— 9G ...

N P(D O -2 y " >' .

. ..<G A* < P(' – P(' ²(? " 9 As(2 . 9? ¸ .. TUq £S" -H .

.. O -CCCCL : 9? >'oG \ 9( /.. . 9* D .H £S" -H .

} .

(5 O ƒ+) T< G8) ! 9[! ..H . ..

.. -( G" ÅK .. U A A( U A Q -( G" ! : Ÿ WN -N ... P(' „6" >' „6" P(' 6" >' < 0 : -( G" P WH .. P( .. .'É 0 : PQ J* -( ÐY O W œD 7 (5'i P(' O >') (5' P(' O >' ) P(D 7 WN ... Žp G -( G" . .. C . Y Q..... Ÿ A$- „sQ ºD : C P WN C >' T-N #D Ê* . $- >' A " ... F$- „6" . T Q (P O ƒ+) Î G C . Z- ! " £2 œD  C' (5' P(' O >') i<G G" 5( .. Z-C (5' P(' O >') O W 7G .U # BŒ . (6- " P(' A(2 .

'É 0 .G : C P WH (5' P(' O >') O W D C : -( G" P WH .. Ÿ $- „6" ºD ... 9(' " w¸ :C P WH .. 96- : WN 169 . .. 9:" u() D 96D .

. . (5 O ƒ+) 9 G y .. G >') (5 O ƒ+)Î G C ... T-H .. -.

. w¥V" . 56 .... < . Î G C -( Ð" JG ! .... -" < ... Z° C' . Žp G -( G" O 5* : (5' P(' O >') WH . (5' P(' O >') (5' P(' O >') W œD >ˆC P WN .. . C'‰C' ‰? " ... (P O ƒ+) -( G" O 5* .. BI Z¥Vo . BI -G . W" ! .

.. - v: ƒ!' -G . H -*D +© /Hq „($ .. E6f' ‰6 . P „Ä-_ i *" . U A Q ! ... ÅBG - 7-* P6" w¥V" .. 9?(* N. u'H .N .. P?( „! . £2 - Ws ...49 . < ´-N „6! .

.. /UŒ W1 (G ! ... .. . --Q ( F " S  P6D Ê* . 'sY xƒ' „’N ... 5N . +ª „(H" „'V$ † !! C?  £/Q : „'N PG „*. P?( . (. 2V° . . /UŒ žŸD ><` † . >' Z Äo? .NY >' " .. /UŒ 5'<?" „H'S6 ui : U A ’N ¡ „ † .. v(G P $ . 52$ ’C ~  !oG P?G Å‚ !!4 (5' P(' O >') (5' P(' O >') O W D !# †  G  *" 5<?G 4 ?G 5( ²D : U A ’N k) y:  ¿ ..

. - v: ..Q ­) !! ?G >' 5'< : WN V°  !!4 ?G >' 5'<? Z" : WN P(! >' A(ÄQ 7 Æ¢ . p ÅK 7-* .

<*ˆ -f . 7 9[! . V° .... WY œD ‰6 .’" „! . „C ? 5'<? .. ‰ AN N 5ˆG . P(' - *" 0 W* „! Aˆi" Pi(D ‰6 . .. w 5'<? C' . „C ? i¤ kN : H 5› wo! .. ÆG ! !! H «( 170 ..` „G |6" A! „(HG ..

... Z-)N r+ «( 'V .... ƒ’-2 " .. ¼ : WN 52-*" TN † . P'C P < . 9()K` )? H(HL „6" . ¥ ) ºD ... < " >' . -` C . š-2 . . 9 5'? E(" ..  9'? - .. F$ „8+ “ 5½G >' – 5(' „(Ä" [ † . 9 5* .. 9 )? 5]H u? .. Ž 'H? 0 G f`Y " -!o? .... 9ˆŒ ..

.. £-N $‚ #D .N . 9'Q .

N ... 9'H $‚ C'! !. r £B½ .

|'¶ ...... +© " .Q . ”K` £  96D .. /ƒ` F" P!¯ 0 8! . (’ˆ N " . „(G " .

.. ? EˆI? A’$2 „(HG #D 96¸ .G . 5(D ÅK .* G (.. Z-+ 9 W . T ²(¬ „QK ²N œD .. G" ! .. 5]H C' . T … 'HG U A H .

.. C' . ²N . 'HG (. .. 5 c"n . )6 . ²N JC' . JG -G ! „N ." .! .. G" ..

< œD P'HG (.. ²N ²(Q >H? Q . >*Q 52 . >Q .. G" ...N .

. . (" G . † .

. 5!(V .. [› 6(o .. -G T 5¢VD 52šG" 52šG° E(" À ²N WQ . AoÄ P £-6 ' PG* >' W.Q Ð" G < (G Ð" G O - >C .. … ²N  9'? P „6! (. G" C'< .

( O ..N 5!? -N A-C© D .. ²N  : H . '. † i* 5(' <? † ¢H.

. . WH WQ .. ½ . (G*" 2-Q . " ¯ 5Q œD . 2--* 2-& .( -)( 5]" H. ²N „QK .! [ 'I ...! [ D " : 5( O WN -N . Us / G 5 QV ..

. „G -2 PQBG (.2" 6! uG G?  ÅV . %L „G 5(<* T" PQBG . G" ÅK ..

I.. -.Q Ð" G < ÅV .. G -( „G C:.G T2 G %L ÅV . .

< .. .GH F$ .` >' B6 Ê* .

 >H6 . (' 2'V$ #¸ -. 171 (5' P(' O >') O W 5› a C' ...No 4 5<" .. PG8" .

-G . "-*"" iG 5'?H6 5(D O W Ł : A-G -` 6< 6 P WH ....

9" F" ..2" .. Z- JG P(G O 5<¯ Ê*  -G P?$" ˆ "  ƒI : 5] WH .. .. 5N" O W : N . 5(' - T-HG A-G - [ C' .L $" | Ê* (5' P(' O >') O WG ‚ C . Ž -*" . -6 † ..." '(ˆ. 5() " Q .

oG !. (" (' O Š -N : N : PG8Y (5' P(' O >')  WN † 4 " 5(' G ´ 0 v: i EN F" i E ! TH >' G Å— .. G" WB6 C' . (.

Q " : C (V G" Pa %L G Ä* uG .

... ƒ‰(N G G : Pa . O W 6" .Q WH . 5B 5]" JG Ä* uG X" PG 9' .

. JC' ..Q W PG 9' Ê* . ƒS’* . ) + AH U A Q ! (5' P(' O >') O W m|*c a C' .. P ...

V-? " 9 .

' .. E'H >C" . 56 Af* PCH"  E'! ....*" 0 w¸ O W „! D : WH .. ... 9Q › „Gˆ -C© £ Œ › E(" 0 w" 5'" O : . >CY [ ..* 7(^ [V" † . 9# œD „. Z- .. ) >C" . v. Z'H? 0 " .. TH Z-G (5' P(' O >')  WH " . (5' P( ' O >') O W >ˆ .. . 52Q ƒ ¯ TN : WN † .

r? . P6D . Wp £_ 0 Ž !!.. A~ .... (((( ? 'H ..! -G 0A H K) rY ..50 172 .. WG E'? < .. N . P'? 0 . /? C! '<? .U< .

U A ('N ! D V '— 0 P6" 0D . A * < ^ Ž. >' 6 " S ' !! T" /. J· ÆG ` !! -Q › u " . 5]" Š  (G >' S ! P6" . /  µ'G C 5S [  !" .....( .. 5Q PG - ? 0A .+ >' ˆG v...

)8 wB >Q A" ? ®! " ** P'* Œ O A-f ËG v Œ O -C& < ** ! + È-! TY CSC! ƒN-)? 0 wB? 0 .

.. P P(< >H" . 9 . P'N Š " " .

S ... › S( J< .: P.

5› ‰ /ƒ ? " ..* 5! .

V 5( 5'? } A(¼ .N ..

(5' P(' O >') -C© . () E6Q . JsSKC' #. #D #D i! ...G ‰ ¯ . J6[... |C' ! P6" PH'V µ'G .

N ´q E6Q œD P( ‰ A( .

P6VD Z$0" 5¢o! 5' . C^ . -'¿f PG o (5' P(' O >' ) (5' P(' O >')  - ..G ƒ'G -N .. -*oG ‰ /ƒ ! .GN . P .. P¯ C! ^ 5] E¯ ...

T" : G8) . T" † .. A~ .Q ! O W œD A PG ¡ { on ... -'f .. . -'f V" PG /ƒf .` -N PG /ƒQ † .. A~ ..

O P .Q WN . . H ^ f` 7& . ε P(D „.. V\  f` B6 "-? " .. AQV œ C' (65) !! PG >?1  !" .... P O E¯ P6" „C' O ... P'? 0 : P WH PQ I? -N . ..

< Œ F . < X} E(" . U* .. WN" „! [<2 . PL ko .. < .51 .. < $o -? < #D .. E'H? ...N !!. C B'¿ „$ .

2 . F 9G` /Ä" „6B* „.o? #D ..

2 : P WN" „! ) ABC ( 65 ) 173 .

A ! ?(* H [2 4 . 0 : WN .. AB' „$ : „'N .. E€ >' AC’$ (6- ¡o? u" . C .....

NBÀ E? . ...L .. 2 (I? A(* (S ? 0 .

. S i? 5i' WiL ..I 0 k(< . ´-N 9?( .

..-? „* . pG -' „-H? 4 . ( - EŒ? 0 ('! „'H .

.L C . - '.. S+ 4. %UÄ J „'C!" .

.L C .. ( 9$ "-G .. V" „'N ..

H? 5' .( „-H? 4 .

.s!0 2 .. 5’- . V° „QB? ... „ˆ A? „SV ! y  y œD ƒ< ! .L . PN ko .

L .

.§  ! . P E< Š‚G .

P? AN‚ P(D $ 0 [2 4 ..f 0 .

L #D ... *Y œD (I (S 0 T$ . ! C.(! PN k(< F[ .

. H.. / WC!D PG 6U f -*" œD Q .. P .N .. -f /G >' y ! ƒ’N-" -*" . 5› „Nˆ .

0 : WN . P $ (6-i Ò -N ƒ’G! -} .. ...* Z[2 .. U : 52-*" P WN ... 5] r !! ` > .. U A ('N 5 |'Q ... .Q P(Q /$ ÅV" † . (? 52S" . › 0D T6" 0 J [ . QV .

...* >' C . -’Q )N Ì -N H . ÅÍ - Š: WC" .C? 6" 2- + -N . -. T6 . Af(f+ . EI 2 [2 |( ...

 . * " EI . 9- JG ® (S. 2 -..

..? . ? .. 5: ž. È5'c ( „N 0 ... 9?(* ² . 56 .

B^ ! .... CG ¡o .. J?C . /$ [2 Š C… '! .. 52o '!" † ..H BŒ PG8" (5' P(' O >') ÅV . T: 52- C§ " .

. . ª 174 .Q  .. C 52 . Z/$ Ì ...

P!- /.. ËC ..

. ƒ? 0 } Ž F… ! VD € k' .. EˆŒ I? . L W: ..52 .'V .6 -Q .! .. ) (H o W* /C' -*" A ? O P¤ ƒ " !n# . ... P . C½" „' Ê* . P* H " Ã-*" S  ..

('^ - . A 7-L /C' ÆG |'Q . A6VD >H6 k' " r) 0" . P* œD ƒ „.. 7-& |'· ...... . .Q o! : WN Z-(G [V" . ÅK' Q? |'· >6 C' !.

Q 5'< 4 ε O W >' . „GÄ .[<? 4 PG „sQ " !! 7-L [2 : WN .. P .I .. 7-* [2 ..

G : .

.€ . P‰. . PG C 6 7-* [2 .Q WH ... 0 : WN ..

* .. ε  7$*" ((((¼ „‰.N ‚ |'· ! 4.

2 .)6 „‰. «(` : /-› WN œD „... 0 : WN 4 . .* .

N. } : WN ... G O - X( G .. „6 .. : WN ._ F[ k) 7-L [2 ¥ : WH . 0 J* £. P‰. '<.

-2‚ J... ! .(ˆ. I  ‡G WH' ÅK £. - ƒ') TL X( G .. 6! . G O - x .

 G œD ... TL - /ƒ· œD P( Z- AG! £.(ˆ. E'H P( Š T .. ƒHG . °H /N ![G WI`0 .. - „'" .

 E! . ..< £. G "N C' : .(ˆ.

(ˆ. œD E! N [V" 175 .

*** ?)G" JL -G E'? $ 96" „C' *** P-G Z-V Eˆ— ! EˆK? ’-G 68 *** .

:G P'(V E ! " E? 8() T (K *** 6 € 5< r E(:Y I 9G •2 *** (6 WH 6?" -H .[< 0 Š$ r(8 WN *** O .

...(V Œ F 0 E'? 6 V$ /F k6" *** (G vS O . Z Œ P) 0 T)( .. . °H /N P r 5 .[< 0 „(} -( |( : WN † 5 . T() O r $ D .! [2 .

. $p r 5 ...(' T(N P r 5 . P(' 6" À . 5' E': P r .

. P(' „6" À .ˆoG P(' „6" |( .

. ! ... -. -. ‰N uG '(N -. WV- Z‚f " . -? ²(Q šQ . A¢ A$ -. .G )G $ 52 .< CQ .. Š-^ - ‡GG 5 C' ..ˆoG |( .< < .< œD 'No ... J1. . 5¢-´ .  ( . P(' 6" . JC' ..8 ..L o? . A$ ! P' ...< S  AN-V C' . . G8) • ! [<2 . V >' 6U! . Š-^ / ..

J’V 'H6 ..< >' O .I6 -N ... 5(Q ŠBC Z- . A$Q A¯ .

. () TY „ˆ .. œD AQ Š-^ y)6 ." Ê* .. -... 176 .

(' C' 5´B2 W#" § (5' P(' O >') O W r" C' .

 + .. ŽU C' . ... 5½(G œD Q ..

. P(G .. „( ÅV .. (5' P(' O >') O W . Œ ŽU + .

V$ .. .

. ‰ „6! C' (5' P(' O >') .. AB O W $ (5' P(' O >') O W TH 4 O W ŽU „+ -N" : TU P(' .¥Q Z/Q .

 „+ : . 56 : WN /i¤ I'G Ê* 52': .¥Q P WH . TH E': 0D \ „Q . -G ŽU <’U....

:" a .. A(S A ! " . 5› WBBC 5(D - w¸ ... ‰N uG œD .. " ‰N uG 0D ) J') U ... -Y .. ‰N uG $ œD ˆ ..¥Q WN ..G £o O D :  #o A6#1 (5' P(' O >') O W o . vS 52 ) „N 5(' . 5*U œD vG .

.V- . 5(D q $" ºD u .. 9# $ ƒ')6 .. ‰N uG 0D ) ƒ')6 0 5ˆG WH .

JH.....6 " I „ ( ..53 : J'’N P.. A-* k 5' . ‰6 Q . -! U ...G : 5ˆG WN ... (5' P(' O >') ' 9# ![ (5' P(' O >')  528 . v.. P6‚ 0D .. 5(' O Z)6 Ê* . V\ 2V" .)6 " . 2') ... k' 0 " I < . ”KG Ef6 - A ! " >' < .. v . . ‰N uG ' Ê* . 52 'C!" ) ') .

.V U .. km(. P6‚ 0D /ƒ` v ! : WH( (5' P(' O >') O W " ( 66 ) 177 .. Wf U : 'N ”K` [ 6$" #D . ‚ U (66) .(HÄ U .. P6` 0D /ƒ` B6 ..

4 oG --L : 9_ (S ? .

VY ¥!" Ã-*D „6! . /] v'? #¸ . 9G" IoG P!* . P(G S^ . vG PSG † .2 ... PSG „C<*" ....... ˆ*" #D : 56 . P † .

.? .Q -H " >' H- v.. < [V „6" . I) [V° 6" .. I) [V° 6" : Vß Ã-*" WN .. < [Vo? „6" .

.. ZN Œ P* " £- .. v 5 B6 . v : WN .. 0 : P* Ž) .G . A` „(G .. E(: : WY WH !!.'" Œ P6"  . I) [Vo? „6" ..... I" ® [V° 6" . vG TU< .

2oG O $" #D . v 5(' ..

V$" A V „(G .

k >' ƒS 0 v >' ƒS . P(D sCS? . P( v ? . J' J] ...© . v( ... ’ . - . .2oG O $" #D : 7-L (67 ) (68 ) . Z >' ƒS 0 ...... v E¯ v( O D : P( .

P? . >' -N . P(' A)* ..(* Ð" . .Œ #D .U: `" 2 E i< Š ' .(* G" ! E < 5! : ZYo k Ð" - ..U: `" . A H ZI k G" ! ..2[G Zo . . ƒ+H k G" Tq (. .. Z- P* ...(* G" >- ... TU<' ‚ 9# E* #D V ..(* Ð" $ ˆ* P´ ZG" ! .L /C' .(* Ð" œD A k G" ><` 4 T .

(* G" >ˆ DL/ ( 67 ) DL/ ( 68 ) 178 . J PK(` k G" T‚U . B* . £U] P(' yV .. k G" Z°°° : U A ’N P . 5' E'S P$ . Ã$ : WN ...(* G" ZB !! F-G ' £Q" „! -H . ... P6N" >' µ6 . k G" µ'G C' ...! - .... PGU: PH'* œD AB* ZSV § .(* G" Z° C' . JÃ- 9(S" 6" : WN . ! ..6 5'< 2 ÅV . ... P A<C A--` X. Z-N" X PG" .

PK(` - E2[( PG(Ä | ...

 „ˆ 4 E2[? " œD : P* Po .(* Ð" 5' . k G" ƒ.! -N „6" 4 5' E'S? \ œD : N !4 WN : WN T( «( ' ... . „(. «( $ œD : WN 4 «( 9( WN 9I'G " . Œ . ....

9 ËI - |'f .. F-G ' £Q" „! : WN -N : N . 56 : N !4 $ œD o 5' : WN .. P6< „ 'Q .. (*6 . ®. k G" [2 : N !4 P+ ƒ.. P ..(* G" „.¿` : WN .G k G" Efo .. --p H'L œD .. VY (* |'f . . „'N } ZÄ-* : N : WN † <.. - "-G .. œD >ˆ 4 Z[2 H'* : Wo .! „')* -N 96" F" .(* Ð" H'* " -f ... .

vG kN..Q . .

«(` : P . † .(* G" <.. o F- . k(! . !!) P ÈH6 " 0D k G" èo : WN J p PGU: -*" œD „..

k G" u . ‡(^ Z-8Q PGÄ - T" -G Z/Q C' . Z)H( ‡(V œD P AGÄ $ .H ... U !! Wo ( 0D |'Q C . £2 |p «( œD E2# .. 9o  9o 9G Ž....( Pi [V" P6" <6" .

Q : P .

H .. !- . QK 'No Z<` : œD .

Q E2[ . AGÄ 4 v8 0 T" . )H? Q" ‡(^ v8 ..

. oSV" : P .2 : W1 .

. v8 : WN 9GQ" ¸ . oSV" : P ..H .

... '<. Z[› ES Ž 4 9o  : WN . «(` : WN k Ð" >' >ˆ . ‡(V œD AGÄ $ ... o .H . v8 0 : WN D . o .

.Q : WN . .

Qo . >' k G" .C Ó" T$ . QY v8 56 : U A ’N . Á oSV" : ...

’ WH 179 .

 .. !" o . 0 : WN † ... QY v8 0 ..

.o? .. k G" Ef . oSV" : .

(* G" „. «(` : WN ... P(D .. P '¶ k G" TH .’ WH .' 5' ..$" . o .(* Ð" œD `o .. «(` : .(* Ð" H'* >' kN Ê* >ˆ . o . «( u'" : WN .. 9'" OG : Po † . P(D k G" ‰ ..... .

.<G WN . «( F- JG P(! >' > Q Ê* k G" .

„6" «( : WN TiN P6" 9# ËC . 56 : WN . .. EQ" E2# : WN .No 4 9o  : WN ... AK(` „ " .. ? : WN 4 .. ‡(^ o : WN .

.(* G WH . QY P(' v8 ( . . .. ' ‡(^ )H? -H ‰6 : ..Q H >' Z)N ! ¸ .

Q .

QY .

 -8§ " P -G † ... U A ! . .CG TN <( .

6 .CG . Q" 9# >' v8 U .. P ..

QY .

6 H >' Z)N ! D .CG TN P6" 9# ËC .. ... Z-G ' k G" -N † .(* Ð" " k G" .. . P .(* G" Ê* P‚0 .

. CˆG v QB .H .

 . AC’$ v . /-. GY 9[! .C ' ... -.. ( N .. / ( ... .. |- .

(- Y – EˆŒ D – AC’$ ... ! D . $( U A Q A (P O ƒ+) . . r) Ê* .. eN P .S^ G C .. 8() C<L 2 [2 .. + (5' P(' O >') (5' P(' O >') PˆŒ ! -N O W EˆŒ C ...C 6 iY + ƒ2 . A6(*" - ů -N /.. O T© * 9? " 0D .

.. Pfo .  TU! >' P':o . (5' P(' O >') O W œD  . P } Ef C " 180 .. P PK Zo . HG 6- ƒH' " .... P(' 2"H (5' P(' O >')  b*U ...GN .(8) Z[› C /Q † . Pi W· rn D .

9# C .. E< . « .. °HG 9# e'V (5' P(' O >')  [s $ ..!! ... >' Y | .

(5' P(' O >') EˆI ..S^ G ( !" : WN ... k(! . ®` j!` F" !4 .

/ƒ` 52o ? 0 . PG N-) ....6 F[ .. rG[G 5<sQ -H ²N  O (5' P(' O >') ! .6 F[ . u " 0D P A(* > " Z-(G ƒ . (69) .. (H6 /ˆ(G › 5<sQ -H Z-(G ƒ . (5' P(' O >')  G .i:G " .. 5 ¶ ²N < - ¡o .. ƒ') ... PG G[< v& 5!¥K( ..

T (5' P(' O >') O W ![ . #Y 6oG P6#1 6! : H .. .. i¼ Š .’" . 6/G° 5` . 5(D „.. U*" PÁ j. $ ... eN ....' 0 . fL 5`" CQ . G 2 .. ..

Q [2 P(' 6¥ .

 " . ! 5' Ê* ƒ´ ..

6 F[ " !! ²N  C ?" . 9# 52 C( . „(G A..... 5 „< . ' } ZBCI ..  5› C : WN 5(' kN . ' } ZBCŒ .. N ’: P" >' ºo! 0D . . 5 „< . /012 W " r') 0 v " " . P: >ˆ ... (6 5› C' . rG[ . Aˆ" PQ I .No . 5" kN .... P kS'( P(' 52-`" " Ê* .. JY Š$) 2 .... rG[G 5<sQ -H Z-(G ƒ . -- [2 TH a C' i ..... ]° E (5' P(' O >') O W ': #D . 5(‰ " >' P 6 . WH ÆG ZBCI .. >ˆ .. 5› v ... (5' P(' O >' ) O W PQ I ...’: 5› † .

0A Q „! C ..Q 5 Ê* . -` 5H G" y)6 : H . ˆ...6 . 5 (5' P(' O >') O W y)6 ... 56 ** + 5'8'' : .

N ³ 5'* : .

(N #D .

 5'* / .Q P+ Œ Ê.

'6 E& & ( 69 ) 181 .

. ¼ "- .... 5 G F" : „H . BfG Î G" 2o . ƒ'... Bf? ƒ2 ( 4 9(GoG Š8' -? 96" uI' " .. -C© G : „H . › w(?o 28) E‚ C<G – Ê* rQo SG 6!: WH ...? " $" " . Ð" Q‚ . v ºD . (.. WQ JG / JG ... )6Y U A Q .. G -G N -G P6" .... „G -2 (H . Ä* G -‚ (5' P(' O >') O W 7 .. u uSˆ? U 9Q* F- ¸ .. œD ' " (5' P(' O >')  ... AC’$ v E'I ! P6" -§ (G" - -. ! D .. ƒ'fÉ 0 F" . =p kˆ |( !! P6 : v kN (5' P(' O >')  „G E‚ Å‚ Î G" $" . 9# $" : „N .. £. C¢< QK .. 9(G" œD PG JI'? W} " . 9G v À } Q* 9 ! ¸ .

9# -" !" " <6o .V- 0 P6¸ . ..V u< ..

. A G (G G 6! Q‚ V" (D Tm-N ... -G ... 2‚Q „–" C' . P6! PN [V" P! . 0D 9# „N 2" O : E‚ „N .. ] Å$2 ƒ2 › $H A¢ › ÅV † .

 G .

: F[G 2!$" Ê* ': QK .. -N PG P(D ÅÉ k(! ... „B. ²N WQ 9[G %-_ ..... $Y G 2 (D v W" ! . 2- „*: . Å$] ƒ2 rG . 2° . U A * „6! ¢D : .

< .. ŽU 5 ..(H . (D HG .

C P( „+ 0D .. A( ! .. P- JG P* k P6! 6 † .N" . Q? P !< .... 6! Q‚ V" 0D |( ƒ2 . 9# " C' : WN † ... XY >' £G .

P .. .2[ >' -H 2 0 .. -(G P(D ‰ [V" . G" µ'G Ê* 182 ..Q u 6- 0 O .N0 >' ’§ 52 0 .. (G" œD „QV E‚ " (.

. PH B -N TH " ... ²N ¼ 'Q .. P'G B… -N 6! " C' .

9C'<6 Ê* 9'6 k! .No : WN PG Ž .. ..

 G" . P(' kN Ê* (..Q " : WH .

(6U š >' ". P'6 k< . 6/ 6 ... E)? 96D .No .G „QV ...

`" .. .

-C© (' ..N .

(6U PGG „QV 96" .. 6 " JG  š >' . .. -G <6 () „ -N .V$  ...

.. › >C .. P6 Q . P6‚ 0D /ƒ` v ! .... £° #¸ . › $ ... < Ÿ( „No .. P6VD ..... P’U‚ >' . „(... . 26$$ -N " %-_ ...G Q < . (' oÄ  . .. Z$0" >' Ê* .’H „ ? .. T- . Ÿ(' '( › ÅV . >' U A (HÄ ! .. Y "-2 #D Ê* .... ƒL JG .. A j' ¿ . 9# 6! a C' . Y "-2 #D Ê* . G" W# 9# " . 2 k+ 9# " . "... P6` 0D /ƒ` B6 . ƒ* . (GoG HL" .54 .. PG N . Q* (G"  & FC . P* Ä* G -‚ œD C'" Ê* (5' P(' O >') O W >' U A ( › -H ...

. A-G" 5 . 56 !! £- ƒV" : H A 5a ..: .(HÄ ! .

Y „.. P(D .. ! 5i' . H':" <G xp kS' (!! -. N -N EQ -G Žm' . ) - . " ‚À " C'! P( -. 9# Œ ‰. A A* A Z- Z?" !! Z!- $` EQ 96" O . F$ ..' . < .... E(: : WN ºD ...

HÄ b*0 .. T- k(. .V ! ..

 Z- E: !4 9$ kK ? : WN ºD -.). PQ G? £8? 183 .

... 9# Œ P)? < " ˖" „! ..

. . ƒ'2"  u?/Q . O -CL : e( ...

H œD . P WH ..

 -N . U A " Z¥V" #. P* P!( .6 Wo U2 Z$ P. Z$00 7-* WY P'....SG /Q „( .V$ . P .

. P’U‚ -*" ‚ 4 . F H P + ..V$ † .

.S [2 9" : WN P- JG PG kN † ..

. $¥G P(D ‰ .. . P¼ Ž-´ . ZD 9 ƒ'— O ....' " S . WN . ....¬ P... !" . P(( .( F Wf † . P'H .. P- JG TUI [Vo . P8 . O /` ..

 ! ...  . ( A(Œ ) ! * < ... „6" £- 0 .. " ‰. 52- (ÃoG Y |N .

 0 [ -… 9[ 5)i)N i . . J /ƒ A C8 ÆG < A6(*" . AC’$ 52-*" ƒ<  '. (6- Z- >'Œ" 9* - $. Z` ÆG P!? " 9*) 9* .. [2 . P( P< P'N v " x$ Z° C'! .? - . !- - Z!- $` Z- >'Œ" £- G "‚À" C'< 9i v8 i U" .......

. ƒ ( k ) ¯ 0 F$0" #... P .. .. 5- .? U < 9 <¯ 5¢Y : WH . A-Q C'< 5¢o! .

. ? „6" . P Pao P" Z-'? " .. 6 U . )N ”K` 9 !# Ê* W" wo! ...

N P" 6" 7-LG uÄ-8( .

 Z[2 . Pa" . .. G O - WN ..Q D O : £.

. Š-^ ! .¼" .

(N . ZC<*" Ê* Š-^ .* C' .. .

.. C œD (5' P(' O >')  Z I .C ..

(Q Pa .

'I G8) < *** AC . 'C .Q 5(G ! ...

A : 5] WN . 5 P6" ..... A : N #D . AC : (5' P(' O >' ) O W 5 WN .. AC : N #D 6< .. !" C8( 184 .(Q -G Za : J'’N $$ A A |’' ! .

.. -2 O 0 O .. $¥ -` 5(' .

(' .

. (G" : U A ’N 5 U A .¯ C (5' P(' O >') O W 5(' ÅK . )6Ò . ... .? C : $$ 52 .. P .¯ 52° : N (5' P(' O >' ) -G" (HG $p >' *** A-C© G [ € O W " C' : 5] A(¶ WH . 5 ? 98+ .N" .. I 52U -N 5C (' 0 N-)? 0 -2 O 0 O (G" $" #D (' IG -N œY D (N0 D T-NY „Ä (' (< B6o . Q.. .... TY W: .Œ ³ V\ ²( ²( D 5' .. P? < . (G" .  J+ 5-oG . 5 P'.

.? -*" P*‚ #D W{ ¿Á Á : C WH . P’ 6 >' ˆŒ (5' P(' O >') (5' P(' O >') ! 2 C P(' .. .G PS P(' !" . H..

V$ .... 5Ï 2¿ š¿ Á 6 5Ï ¿ ¿'c IÏ ?Á TÕ Ï N{ {#D { Ác-CÁ Ý ÁÏ -c N{ xC'{ { (5' P(' O >' )  5 ? $$‚ . 5’ 6 C' 6š 6 v. TU< C $‚ † . ² é Ï Á Nn Á Á Ï Á x!n Á ÁÏ "{Á Ï { .. H oQ (D TN A H.. Z[Q6 -G Ê* 5 ? P6" 7$*" "H? iH'I ..6 P¿?" 6Á-*" „o #D < .. Pc ž' ... (5' P(' O >') êƒÂx 5Á x ÁÁ{ .S .. /Û Á È E ¿ 'c IÏ 6Á . .

ƒN ..G . P '. 0 ..

 -H 0  6" .

G" : A... -C© .. 'f . (5'i P(' O >')  E': -N ! P6" - Ð" (5' P(' O >') (5' P(' O >') ! Z/f . (5' P(' O >') ! ... -.S' 185 (5' P(' O >') P WH . WUG P : WH .. 5(' ¥) ! 9# › Z- Q* . -G (? 4 u?- Ÿ Bf? 0" . < JG " 6p" P WH +} 0A ‚6 A .. U A f ÐY ! ...

!!. Š" C'! £2 ..

2 ! G" ƒ' !" -N : U .

 . P( x• P( PQ P- .. . P‰(Œ 5! P< ...<G ÐY WH P6¬ J Q 6! WUG > Ð" œD „. P? (5'i P(' O >')  EˆI : WH .. C6" UN  $ ..

? 0 " $o ..... P ] (HG" F" . (5' P(' O >') $ † . C<Y Uˆ" :  . !¥ ½......’: P ] Uˆo . G" C!€ C<2Q >' Œ" P G` : WN † . [2 !¥G F" . . /ƒ` . /... 5 N (i O ƒ+) C' T" „6! . / Q . I / P( Ž-HG .. U. (70) . Ž-H [Vo / i $ .

! AUV (ˆN .

U A C8 . ’ A (5' P(' O >') |'Q . . |'· |(6" ...... . k(S ! #D .C 0 .

/ 6 7$*oG PÄ-_ [Vo . 2 . v' ....

.. C P'Π ! >' 2 ..

(S? TU< .

 -* „ˆN Ê* As(` Q‚" V" C< 0 " -N? -2 “ ('2p T" – " -*D „ 'Q P6" PÄ-8 . !! G[< 0 5( } Q‚" ![ 'f : œY „N . .)....? ƒ2 .

Q " >' 7Π.

¼ 5L ƒQ‚ . ..

H( Ja 0 >H? .

 0 G) P(D W' -*" ί U . -(Q Œ ! ..

¼ 5L PN + F[ .

. ( H . H'V / : F" .pG Q‚ P? ) P G ¥< Z- |( P6" . ¥< P6" .... P'QY E v8 0 2 .. P(D W .

.(t : (6 „N . Z#" 0 " yV" wD ( 70 ) 186 . Z¥V 7G" 0 ƒQ‚ ..

2$0" E G PG H' ƒ2 ........ Z¬ Zf !#" Z!#" D . vž[{ C¿ i È -* >' 2 . 1 .( ! Q‚ : F" ) ....6 Áf¿ :  „N .. )? Ê* - p Š -H? " : f !! ÁfG¿ Áf¿ P ¸ P*-– < (!! .. S Š ­. . H'S( 9# PI' " P( !# #D >É . K. vx Á Á ƒQ‚ . v':" vS6" D . vž'n" „<" D .

! ŠUSG $- ƒ !! k( -* .

 >' .

. v'^ /ƒ ..G r 0 . r(N .

. U! . Å‚Y ' ' 0 .: Q‚ : F" ) . H': As(` P(D „<` Ê . ( H'..! Z- ƒ ...

C¯ 0 .. c? . ‰L : G „N ..

. ŠUVY W- . iÏ(i{ i! ƒQ‚ . Õ N{ 0 Õ *Á 0 ..... » 0 Í 0 . . ( Z- #" U .

(C¬ Q‚ „. P'2Y E(S( P( Ž 0 ½ .. .

. -Âi{ .( ) : ^ „N .

 (L 2 -.. -ÂiÁ C Wo 0 eV „( ÅV [Œ .. -c"{ ÅV D .. e(6 ¦! 2 y.!  P(G .V$ D ƒQ‚ .

V$ #D : F" ) (.... P6) " P'2" Z[Vo  W1  vN- 0 r Õ a Aˆ" 2 . xk . Pf -" : $ „N .

` D .. ž7 5'( ..!" D ƒQ‚ .. xk< •c¿ 0 xk T6 #D .. As(` 5] ƒH U A.. xk fS+ D . P'! PG .` Pj..' Ê* . P.. y . xk` . A.

¢B* E 5'( . As(` PQB - y8'G : G „N 187 . ( .! ...!Y < Q‚ D : F") ..H „6B* #D .:U " (D P.

( !! Œ F" ) /( " /(Œ ƒQ‚ (! v¤" ) /N: (! P( .( (¼ ) /$ P /$ .

! . ( A$ ' E ..

G . 61 0 A -* .

( ! - p " +.H 0 ) . 9 PÄ-* D .+ ) 9A' " . . ( P*f -'p .+ ) 9íf` : P*‚ D .. (! P*f 9" ....

. ( N 5" P()K` E'I .ˆ ) ... . ( v(N 56 F" ) .! . ƒQ‚ . ( 8’ E(: 6 2 ) . E6‚ r r ... 9 c ýU! ¼ " :  „N ... E6" | |.

SG P< . -? .. ) .

. E'I P'Œ 6" : „N . $ 5(‰ .. ( y(ˆ' Ž. ( P'2" >' PL P(G EN F$ 2 PG8" P( |'§ F[ |'· ) . ( - A ! . F" ) .. $ „( EN .. $f ( ƒQ‚ ... P(G ) .. ( 5] AK: y(ˆ' 0A H W`D ! ) ..

( EN ¯ A‰H( . yˆ P'( 0 ..!o 0 ) ..

Z Œ " - ..‰ .

yÁK¿ '( T 0 : ` „N ... ! ..('G SV £2 ! #D ) . 9# V 9 . £.. 9 ƒQ‚ . !4 9 ..

. 2B. U('N . Ž . a #D ƒ' E2[? F" Ž ? ..GD P .. 92 ¢" xH" .

 C .N P N AC’$ P'GD . 9 Pa Q‚ ) P6" „C' . '(Cp PoG e(_ P... Bm… m-8 Á ?¿ J< 2B.  ..

( ‚ G" Pa ) !4 ‚ G" ƒQ‚ .. „a #D ... ‚ G" C 188 . ( y(ˆ' A&# ˆG 9'( : $L „N ... . y(ˆ' 2€ E'8' 2Q <.

þv c G C(Œ .... ( Z- „a ) . F-ˆ 58` Ò .... ƒ .. ( E2[ ƒ'L " ) .6 œD „8f u8¬ .. ( ƒ .. w#" ƒ'* 6" . ( C(Œ 0D <'´ 0 /H '2 ! ) .G „f" Ê* u*- ) .

( ..2" w-Q .

GD .

(V P( „(G œD 'H6 ) e(:" .

( .

..... 2- G`Y (¼ ) ... S` . ( (G ) .`" !! ‚ Ð" T" C !4 ‚ Ð" T" . rN" U WN" Z- ... ( . ( '(¼ (a ) .. rH?o .$ F" ) v |’$ . Ž$ < .$oG AH( A6 T ) . Ž (G !! ‚ Ð" G C !4 ‚ Ð" G . ( T-^ < . r)?o -N" .... ( U! -H 0 /` } 5'<? ) ..2" u'f . ( ! .. Ž) œD A6 ? ) . ( ? .

( A ! .. C! Pfˆ .

’ ! /.!o 0 ) .. (  ) .p # P !! ‚ Ð" „G C !4 ‚ Ð" „G .. . " : (G" : ...

. A (... ½Q b(Œ ( !! $^ ) !! ‚ Ð" Q C !4 ‚ Ð" Q . A ( ? -* 7? 0 .... ( ( [ ]¼ ½Q I? ) .? 0 . ( ­YG ÒC( „( . ( PG 7? „( T: $-? 0 ) . ( „( " ? 0 ) ..? ? 7. .

( (. ( (G „N A P(G ÅV ) . A` E! 189 .... -. A UQ Z-G „8< .C½ 0 ) .. J6G 2)V „_ ' ... ÆK– ..... ( !! QB? ‚ T" v'S .! ] - " >H' ... ( AHG U A (V E! ) . ( ( N U(¼ U. ( A´! U A Q ‚ T „QB? ) . A(? (G Җ 0 : „N † .: ]* Q " " ) ... 8<6 uH'S . Pf" ) .G ' ) .:Y ‚ G" ÅV .

.. ( FÄ P6Y 2-2" !" ) ... A(SV [V" . ( /` D F-½ . AÄ AC6 ƒ' Ž" ..

C /ƒ` .

AQ‚ 8’ .(:Y ] !" ) ..! JÄ (S .

...! wS" . ( 5(S" 9'2Y F-2" ) . P(6S" /ƒ` .. 9'2" F : „N † . ‚ T" ƒ'! : WN .

... PÄ-_ ƒ2 ’ œD )Œ . ‚ Ð" (6° I" µ'G P? . ‚ ÐoG AH' 'N WB 0 ) .! „¼ ' ( WY E(8' 0D EL !!. U A ' 0 Af+ ] ‰ ..

. H...... Pà 5!? . .? . #D . P'Œ ! : -* ’ „6 #D Ê* . ‚ TY ‚ Ðo! 9 „! : (5' P(' O >') WN .<G C (5' P(' O >') ! .. G TC20 kS' D (Ã" >' .

.. . 4 Ð" 9" .? ..

.(¼ .. 9Q‚ . A(* ! 5SÉ . 9G .... G AB £- £/Q #¸ . £- .. 9'(‚ . U A . 9Q‚ .

. U A " : .! X Ê .

P+ ƒ.H? U . f .. A(6 <? A6(*" !!4 .¿` - £G" : “ U A – 9 WN . +...

V$ P6" U A " „$ O : .

. A V" . f  ÅV ƒV" : " . ¼ .. 6(L Ê* ..H? 0 .. .

 (f : ƒN <G G" WN . Z/V u'V$" 5 .. $G „! ...

.. .Q u+o .

’N '(N „( ... „( F- JG „? -N 0CÂQ „" . P* B P6o! .. -(HG A-(H $" - /^ „" .

G# .

*6 2 .

. P.. F0 œD ž . k(+ „6" : TUI Ÿ WH . .` $ U ... u -(H ..(ˆ T< P6¸ . v* 9 .¼ >HG -N [2 9.

. -H .. P „< 190 . PQ $" ..¯ Z .

...`"  . „ . . - [2 ..: „'N . TS ˆ*" C' .

wH" -N - [2 D : -( WH !4 .!° 0 ... Ÿ Á (¼ 9 Á '{ 2" .

-* .. # : „'H .. PCI6 E(: -* '( T" ÄUÄ „SN Ê* . 0A HÄ 0A ¤" 'xC8 .. › -¯ `Y - ! .. WCp Z[2  ²(" „! wD . A(: Ag? P D : WH ...

.. Z-(N TUI v':" . ]¤" „S* C' ... ƒ.. . 9 P2 -N 9<' ..Cp [2 0D . ) [2 a œD „H` . '! „? ..(+ „6" < .

C' .

£2 sG /.Cp e( .. >H .

 * )G TUI v'S6 (71) ... P? C' ...¼ >' -¯ " Z" 8" C' . P* SN Ê* .6 ƒ 6 Å2 T . P .

.. 9Q G .. 9U<G .. ) * ƒQ >' 6" „N .. P E(:" A? eN „a w" " C .Cp Pa .6 : . 9G V\ |6o Ê* .. E-G 9 .

AG[ 96 . A( 0 A(* ! ....? .

k(S . p . GY .... Vß r’)6 (Q? ¦-H? œD ( Å€ kN ?(* 'É 0 ......Q .55 . ÅB . ½-G yUVG . - . v-) . r’) ¢ k'É ..

. k( .... 9[! „6 . 9[! „6 .'oG - „6! D : u" . E .V- .

yQ .'oG „6! D .V- .. 5›'N ... 52$ Q" 0 .

|< " .6 N 8 . P(G" .. r)6 - ...

H 0 P" .

... - 'H . V\ $ . 8() ¥ W" .US .H /GY ÆG -… 9[ .

5½< 5½!L EN 96" V\ 0 Ê* .. ! I ..iH .

.! >' vN-?  <? 0 " . 5(' 275/2 6 E d)2 191 ( 71 ) .

ÐI. PN -( < *** PN -( G I |( .. .

ŽN . ..

<` >' 8()6 T-H? " „S D . . TS r'.... *" < . „''N .

¼" .( G 9 GU I? . ..

[! [! 9(' ŽN" ..? „6" . 9N  *" !!4 9C'" Ê œD .. 5....ˆ" . V" 9- Vo?  .$Y .. 9 „'N 5! . . [! „' 9" ..

... P62D" P TH60 0 P’SV" ÅU $)H. Y >H' " E¯ -*" 0 ..¯ P'Q ..('N . Y : ¯) G ... PQ /} b. ØSÍ 2 Ê* PC(HG . ¼ u .

.(' U)G -' C G O - PQ " A (5' P(' O >') $" ..

..(' 5N O - : WN Z$ C .

(' TH ! O - .

ŽN .Q 56 : WN ..

..<` >' 8() T-N ºD .

.(' TH ! . U .

œ"  0 7(* /SVY œD Z‰6 „.'? " „S D . <? 0 O - : WN  ..

O -CL .G : WiN 4 |S #D |: WH # : O - WH ..

. £.H 5' . G O - - .

... O -CL . O 9¤ : O - : WH . 9[! (5' P(' O >') O W ! .Q |S .. -* -* P’ 6 >' .

 %-8 . 2-*D 6-( . /'L .. ) U y)6 #D ! .V$ ....

²8Q } E‚ >' .. U A 2- -Q .. E¯ (5' P(' O >') ! .

.V- . 2 Œ - |¯ !  !" 2- |* : P WH? (' .

V$ ? . .... ). s( 8’ P < .* ’ I .

` 2 . . ƒQ .. I r 9 -Q" ... P '* .

PC " P6-G r P -Q " P(' - (5' P(' O >') ! 4 .¥Q ƒQ P6Y ..

).* >' .!" # Po ..

V$ C' .. E‚ - U A „G` : WH .. I r 9 -Q" wD : „H 192 .

.. U A „G` . P $" ..

. 9# .G 0 : WH .

 ’ P „H .. ’ >' .

V$ TN † . '! (ˆH P O k! . A (' . T" -G . O - „G /. ES 5'? (G8 „6! ...... A -* ( O ƒ+) ). TY „ˆ . 2- .* œD " .. ð? .... P? o .

G< (C' C! 'C (N Z[2 JC'? 0" : /. . 0 ˆ 0 TU! P6" Pa .V- ..' (5' P(' O >') WH ..

 / 6 „6! TU! 'C (N : WH " (G y? „6! ® 'C (N .. .! 5' . PH? ..

. .Q ƒ)? 0 " Œ .

? /ƒ` ..

.! ..

. .8<? EˆÉ .

_ . ...

. A " ABV P(' . [› (5' P(' O >') $o „< .* E(6o? WH.Q ƒ)? 0 " Œ : '¼ $$? oG .. Aˆ? ] E$o ).

AG! . T: Ä° P(' T" -G P(D Z$ ..¤ P6o! ..

. . v: ..Q P k' k' -*" .. V° AG! P  P* Z/Q T" -G !4 vS WG C .< ZSo .< E* !!.< -" ºD : ...

Q WH !! 9: P(' .

 y) [Vo? † ..+ P(Q .< [Vo .. P( "H .© r. P'C YD E2# A* bH( #¸ . >ˆ . $Q. $H ‰.C8 vS ...? .< : WH ... „' -H ... N .. T .. U A ( P(G œD $ ! 52-*" " " !#" .. A -§ . C >' PH' . PGÄ B ... PQ‚ ¡o . C^ . W s ... .... (ˆH 5 Ê* . A-. 2€ HG E¯ " Å* ..

.. -... /-› 2- „'V$" . (Q .Q -N . F- .'Y [2 ... ( [Vo PQ‚ „'No .. P(( ÅB r. œD „'N" .. A P(G œD Q .. $! PGÄ B6 !! $!..ˆ „ C' .. K [V" ..Z°°°° : „V) . EN 2 . . . A- ƒ– .... . of £8 . 6" : WN . Z°°° .... 5’ s(! fS+ . (¼ .

.C 6 ( . /SV" N #D 6$0" Pi( A(G .. GU: .

 Y .  0 E'! 193 . L T" P ! .. A-G"  „( >H >+? 0 ..V-? 0 <’U.. /N-Y -*" k6 ..

>ê- 0D . J !!. (¿$ V (D -2" . P! ƒ2 C ? I) „ /Q ." - JG #¸ . : WN TY œD › .. ! .. SH .." 2- . . „QV #..... TS >' 'Q ... |’ .'oG 8() T-H? " $o F$" 0 !! <’U P( |( „( " `" 6" ... I 'H: 2- ! . ... Œ œD I) „Q /-I -G !! „s` › ƒ' ..... E .. ('^ 5S_ " Œ . OG 0D N 0 W* 0 ... $S( Z[2 . <’U.. 9" 2? " F[* .. J -G ... . $0" : k6 T" „H .. 9Œ ›  : ] „N . (G  . TY „C' .

 .

!o? " <´ ..¯ Ž). 5' " Œ " .G ... PQ /} b. PG ‰ *" . P'.! -N P6o! P8)? 0 . -)N Œ oS^ N P6" ¥ . $ u ...

A~ /'À '! Q . ..G . ~ ... -G T_ TUq W" C^ „6! ..

(G G ..('p Ð8) .

(G G œD „. 'C8 . ... 0 : WH (72 ) (5' P(' O >')  PC . 9[G >+ -*" 0 .. r)? „6" 9 . Z- «? 5' - ... 0 !4 „* : WN . Pï T* . >' N2 (P O ƒ+) 2[Vo . H œD Ž).N" T (5' P(' O >') O W -2o . „* -N ¢¸ : WN . AGI C^ œD (5' P(' O >')  ‰6 4. E8 ? 9 ..6 Ž-– " P6 !!. ( oG 5ˆG P(D xo .. O W „C' . „i* -N ¢" „C' " : WN ....... ... As(` T* #D O D . ..6 .. .

... N- ... „! „! 6".. .. “U A – /G\ ÆG . Z$¶" ![ "-G Z- r)6 #D . )VG . )V ..56 >?@ ( 72 ) 194 . W$… 0 . (S C'< .

.. U)i £? " .` " ... ‡( N „N . 8() W: 0 .. r . -'p : WN" ... HG ....ˆ 0 -H. S " . $Up! r D : H . (6 9 „ ( œY 9 ¸ . ()K r’) „'o? ... TU< <G ¥ „ ( ..... EˆI P8)? C! . HG . ... r 9[! .'oG ºD !!. P(' AH. ‡ N " 5' P< . C^ . Y >H . ... Y ! #D V .. >6 . S .ˆ F[ k( $Up . `.... -N )V ŠiH " . +© P(' v'? U P8)? " $" #D . -'p $Up -HG !! -'p N 0 . -* S  -* -B? 0 ½-Q ...ˆ.. P #Y $Up " . ‰ ‰ ? 0 .. ƒ' : a . - ..... 2 Ê* 7' † . )VG 8()6 . o .

... >6 i* . £<` ... C G O - . £!# >' u" 5' : WH? " U .( G " . EŒ 96o! (6- ! .

FN .. fL - ¤B? U .... 9*" wD O . # .! G$ -? U .. 9?$ .

... ] . £` )ª y[N 9 $ . (P O ƒ+) 2 G" ƒH . Z-G /UH ! 9[! : WH Š$‚...Q 96D . p + C] T-? . J? I 9(-N " wD ƒV" G . C ..

.... (P O ƒ+) C (5' P(' O >') O W 8 9 O G J1. P('  'f . ... " G" : WH .` /Q . .C u TUq T-N . $` † .! 9# " $$ : C WH .. . Ÿ 0 ƒ' 0 y. Ì >' ! .. „C' -N . „- „(cÁ † ..

XY |´ Z‚D #¸ .... G$" C' .' 8() T-H " (P O ƒ+) C $o . . .. TUI ƒ' $ : WH 195 . .

P(' 6! -2 -G TN ... W-p ?" 0D . ƒV" G : WN .. )VG . ... (73) 9G >H?" ... kN C' . -N W-p £? . P(D 8() W)D $)H.. 9GÄ .. „' ... P- JG ... 9G >H6" P6¸ . >6 . G< 9" F[ " ` #D V ... ( 0A -Q 0D 9 ZG+ ) : W-p O T# -N . S .

p ÆG „( 5(‚ 6" : WN .. ( A' AC' 5 . $H ..G ”K H A6(*" . ) '* ... ¥! .... P(' „6" )? " I |( . (5 O ƒ+) C: ƒ' >' (5' P(' O >')  .. U A ( . !" < . AH© ! D W-p £? . Pf( oS^ y " U A " „6" £- I . <.6" ( .+ : (5' P(' O >') WN ..6" H( › -8Q ) C i' .

.V$ . .

A8a < . HG" . 0A -Q ..(' H? 0" F" . PG [ AU! .8(..  " /` Ê ..ˆ 2 >ˆ . PQ / b.6" : ƒ' WH /ƒi` !" 6q ! : WH Z[K >' Z-(G ..... Ž). PH P< AH A[ |( 2 .... (74) ... (')? 0" : C] WH . O -(G . Z (5' P(' O >')  Ã0 . r)? „6" P" *.. ![ -N A6(*" . G .

r(8 : WH? o! .. 6q " 9 6" .G . < : .. P A)Œ PG)" -H..GY P(' v'I? 0 ... 0 7(* ZoSV ð? " <C( . As:V ! D PU! k 6 † . Ø:V TU<G 5'<? Ê* ..

.2 PH.. ‰6 Q . <  9# P " ... P(' Ä" . A ¤ - uG 2$$ uf" DL/ ( 73 ) ( 74 ) 196 .... +© v'? 0 . oS^ >' P6 .57 .N † . v'^ TU<G W? 0 .

¥^ .. 8() H 0 F[ Š$) r 5( . $H6 Ÿ* b*0" 6" Z[2 „'o? . 9*.  5# 5U!  " -Q . ²ciÁiÏiÁ? ²c? ²È: : WH ! . P A V < „< .. 5 $*" . 52/° ... À !" P8)6 .. 9à 96B* -)H F[ ... F- 0 } F[ F[ .!!. -L 5( ....'oG 96B¯ ŸG ...

.('N 5( . U A " $H60 P(: 5( .. /$ ‰G (8' ‰ . '  Š#Y -_ : ..

. P6¬ ƒ´ Z- . Š G0 [2 œD ‰6 : 52-*" WH . Z- E! † ... J‰('I [2 œD ‰6 : H .. |C ƒ´ ZG" - E! . WB6 .Y [] ‰6 : WH . CL kNo .... |C ƒ´ Z- - . 8Q 5a ... ( † . WB6 . -*" PN |( CL .. 8Q WB ... A*? E! b('I . V° THG C .. 5½$H6 TU! H( .. (L ¤ 0 ..... P(G" E6¬ ƒ´ ..(N A´-N .... 2B G 8Q . ¤ >' E! 8Q " !# . F- : WN . THG C .. Z- E!" .. CL Šo . G C .. 8Q 5a ..

Q - WB . E!¿( 0D CL v'V ..

P Z- mQ 8Q ­) 0 iŒ + ..... THG C !!.2 . J(. v'^ TU<G W? 0 ... ZU¤ .. /? .. CL „_ UV$ . [2 œD ‰6 : H . à CL (´ .

£-? .Œ A. 6 ®(V JG 5 . E'H E(* : P „'H N 8Q „" . P*S " . .  f F[ .....

. !" 9(S( ! U ... >6 ÎUV . 9?( „G -N 9(?o " !! Z/ ....0G P'I? 0 . 9G wo! ... *N . ƒV" 197 . ÎUV ..N P" <. >6 . ÆG 4 6U ESÉ ²( .. ÅB? -G 9(?o 9 E': -*" . WH( ... WH . „QB? ƒV" : WH? PQ ­)? " ËC? .. 0 . P?( G WQ !! |G . u?¥V" 9( . +...

 '— |( !!. AC ** -+ /.. ...

[? U ..Q " B E': .6 . G… !! .. 9 .

. )K' + P$ .H !" .

. W* . iG" † ..58 . 5 G † ... 5 G .. i G † .Q : k' -*" WN .

ƒ'C ƒ’U‚ -*" .! >' . J [ P" !! 0 T" " P „6 ...

2 F$" 0 \ œD u6" Š-)? .

2 < !! P ž.

5f 5’$ . . ÌG PQG 5H ..... C’- ` C . AC’$ Af A* 9Q < " . 9GU: >' .. E? ..... ƒQ 5 ? 0D ε O W w° : ƒ'f O - G Q WN .N " . ZC ”H6 5 G #D P6o! . 6" G0 ..

. ’: „! . $N S© " .). „'V$ A- „! ' . „( . W )G 5' ”K` . .. 9(D ‰ C... L P $- ... J p >' Z‰G . HG „'V$ ... A`G ! . 5 G . 5 G ...

C¶ >' „'V$ ..A . $$ 9 EˆI Î) < Äo ] G0 : AC w‘ $¿G P(' (5' P(' O >')  . |'· . 2 Œ ! 0 .. 58 .... 5 .: >' E'I (S F[ 2 .V$ .. 5 G .. P...

Ð" CH8' ...N #D Ê* . P . PG v8' " - (5' P(' O >')  / F§ ÐY [2 . (`L b('Œ ...S (5' P(' O >' )  ƒ´ (5 O ƒ+) 9 G |6" ! .

 œD ‰6 Ê* : |6" WN . J!.. Œ 5› „:*" " .. ...  N >' kG /$ £8 . 6 - ..N" . --` [Q P’$G Z[Q (5' P(' O >') O W v? 8. (5' P(' O >') P?[Q -` $¿ (`* › Ä" -N ..

N" Š¯ P(G .

 !4 .

Q [2 - #C 198 .

. 98+ † .P " † . .. ( O W : ..

- # a (5' P(' O >') O W „. . £- F[ O W Ÿ ¿ .. ) Z[2 . >' PG)" ? " EN 0 ... -C© : WN ..H b*0 ) .. -C© : WN ..

. /SG (5' P(' O >') ! . 56 .. ZB. ? 0 U A SG .

S ! .N Y EN <.. " ! Z$: " .. PG)" eˆ AN . ... '. y‰ 9'*" Ê* G0 5’$ .

. U! ! . # .QG ­ P6" -(.

( .$" r') " ! PH ŽQ >.Q .

2 .. .

C8 ¥) .

. |( #D .[§ .. ` 5 G . WH /Ä" ... PG8" P'* œD PG >ˆ A* PH? >' (P O ƒ+) .. (5' P(' O >') (5' P(' O >') Š- ¦<  ! .. EˆI6 ] 6 Y ÆG 56 .Q $( )* N .6 9'´ F[ -- ºD . . 58` P( ... A– V° /ƒ` QU . ¥(V BŒ œD QV ... EˆI - P .. )G -- |( : WN . Aa /'À '! GN .

[f .. (?? 5’I ¼ Ws .I G O - P'¤ : WN ... .p . P(D .

. E*) WN † . (5' P(' O >') : üI. A<*+ O W C› C (5' P(' O >') 5 .... >'G : WN . JC' ... P" 6" ..p G#f UQ .. O 0 : O - PG v' . JG PC H6 [2 c 2 .... . P<(S" 0 .Q P(H' .. P(G P(G . ð .p G#f à .

. A V" : Ÿ WN !! 5 ? 0D w° . 5(' T- .. PNUVoG w8 U .6 PG „H'? Ê* . Z'!o .. CL ‡S^ .. P! .p ÐU: ! . ƒ .. PG8" P'* œD O - PG v'S6 ... N- 9(V" PQ 9C ? ...V .59 . ÌG AC’$ : WN !4 : „'N ... 9G" 0 ..

.  NU <? >' A)* .(HÄ ! P< .. H  ! 199 .

|('GD : U A ’N „'C!" . !$ !. 9' O : „'H 52-*" |S : WN !!. EˆŒ C' .... 5½Q* >' F- P6" -f EŒ? 0 „6" ÎK`" œD .. A w/Q . 9[G P . V\ T" 9# ! #D V . ( ê„< † ) . 2-? " ¯ 0 /¤ ‡SV £2 >H? P6" 0D . 0A  uS" !4 9*B 'C¯ 0 #. ŽB– 9$ kK ? „! #D V !4.. U !!T- k(.....6 „'N ... A! 9'C*" 0 6" : ƒ ... ƒ*B 'C8 0 .. 9?- 9*B 'N C ..6 ‰ ! J< .V .. : Po i 9¤ . AC’$ u ˆI ƒ’U‚ ..: WN .. AC'< 9'C*" k(< . 9# ƒ 0 ÆG ..

’ .

- C! PG .." } " .

. 96#D IG 9?( [Vo " P i P.) Wp 9. ƈ >' #o? Ê* 'SG 9Q¯ " . U .. -* H` <  ... ) .. PQ œD E2[( 52-*" bH( . 52- 9..U: C¶ -… " .?2 [Vo ( 6(.?2 5N ‰ " .S " -f( .G U A C .

. U .... 9 ª µ'G C ”K . eK Ž. 96" /CL ‡S^ F-? . œD (5' P(' O >') O W . T |'¶ Å© W1 " '(HÄ *B} P* ů ÆG -… .. .Q Z/[* . EˆI >+ AG >H P6" 0D ... £? AQ -.

.N" .. -H .. k(HÄ PN - 6<. ( .

ƒ. 5'o .H $ G  9# P(' T-N . -.('Q A-( ! .... œD .

) " .

P(' yK . TUq œD 52-( PN œD Q " Po .N (5' P(' O >')  £$o .... £'?N 5¢D : P WN .. . 5 (’ ! Ê* ..

. CQ Ê* 5› Ž . O W : WH .. Z..— 0 " /Q TUq œD PN - ÅK .? >' >N . 5( PB 5‰ .. PN $ œD . 0  5( k(HÄ '(N " (5' P(' O >') y . 52-( 2 ... 5( AS A© ! ... 52)G" .. ) .. 52<G" 5(D E*" 6" .

 C' .. O W A-C© " -`" O 0D PD 0 " -`" : $$ .

Q ... TUq œD 52- . 5'" P6" 5] " ... * . 9# P a C' 200 . 5]° ! " Ä ..

.. Q .

! .

 ‚ 2 . . (P O ƒ+) A N Ê* .G Z ... PC /G" P(D ..

. .. P'H ¥V PI'G . › O u!" ! : WH Fo G [Vo? 0 . -*" (5' P(' O >')  D .. ƒ'QY 'H? U . . ŸD O N $` .No 4 9$ ? :  : WN ..... (5' P(' O >') O W 'N [ /-  0D ž |(' .

. PN J E* .(H .. (P O ƒ+) .

- ­Y B 6! D . 1.. P*U . PG8"  A (5' P(' O >') ! . P` . ? > . PN P' D : P( WN .. 9# >' (5' P(' O >')  P6 [ .. 5 ...... P P 5 -* .. P: ..H „I'G C |(*" 5] ! P6 . C! .

. 5 .! ! .

Z[Vo P ...Q T .. A*‚ . 0A B B6 .

* œD P* .

.No .... A)N6 P -Q . . P'* 78 [V" . B. .

(75) AC'  " 5' . .Q bH( ..

¯ 0 : ...  (5' P(' O >') (5' P(' O >') WH . P'* >' 2 . V° T   6! ..

P*U G 7 } .Q | ... A[ AB P6 . P6! AC B6 P* P'I ..

.Q (76 ) . AC'  " .

Q .

2$H ¡o( ..¯ 0 : ε WH . „Ni ¢" 9Ã ..

 *B >' A6(*" 98ˆ 9* 9'§ -N #Y >' 5('L ¥ } Zo Z* Z$1 77 E& ( 75 ) .I? ƒ2 “ U A – HG - 9?( „..1 >?@ ( 76 ) 201 ..N" £ ŽB´ F[ P' ..A*‚ . o P< .

P6 5('L .

.<` } Z. Z-* $‚ ... ‰6 Q !! Af` „6 *B 5! . Z-+ E'H6 .. P6D TU< [* .

* .60 .  b..! . JÄq ‚Q é ... ` .

. P(.! : A´-N ` !! [2 : WN .` œD `o 4 JÄq : .

..ˆ ”K` ... m G  -*" #" „ à w" !#" 0 . Z- Z-(G .s 52-*" " k’S' (S" 0 Ÿ ra . u(´ |C + O : WH . -C© : U A ’N woQ † .. PC!" " k( i " . Ÿ¹ CH .. ZD Po ..

! .

. ®N >' Êi* ..G !! ¥V" . £ G ¥V" " >' .

.. 0 . - Š+ #D v(+"  $ F[ -) . PG %-* † . † ......  A ! „GQ . 9') . ÄUÄ " ` m)? . H(S 0  k'<? U ..` ‚§ " ƒI 0 £ " -Q P .. £ 8ˆ..6  /.iN¿ WB U .. „HÄ „6oC: #D † ..! . £" P „. 9[! 5½-Q . 9(' ( . 9(.

.. «  Ef" . -G ! . 9( SH ( . ]N $" 'H ²N 'HG . 9(D ÆIG" 8) .. . ..( >' 5(?o? 96" '<...

...I . < œD A . ¥^G AN ¥V" E2# WN .. 5ˆC+ >ˆC . (5'i P(' O >') ÅV . F.. G" 5› ` C' . PG8" (D  a . A" " ů < P ! . 9# /ƒ` - 0 < . (....N P6" (5' P(' O >') iC iG 5ˆC+ Pa U A Q Qo .

 202 . E'S. - „G <? " Ÿ(' '( : P „H . B" š . E'S...2" -i G (V" œD „ G „8" C' ..

i xƒ' 5! .. () ` 9N >' .

. 9Ä-*" 4 „" ... u‰" š '(' „" -H O . 56 : ] WN -iŒ W° ... A-*" PG %-_ 0 .V- " „É .6 0" : P? >'oG ­ † . G >' . "rSGY" F$G kN Ê* . ƒV" ...

%UÄ 5<) œD .N" A! „" : „N !. P6 -f .. ..

.. P* 52 C( : ' } ­) . %UÄ 5<) œD -Œ W° .V- >ˆ † . < Š Z G PG - #D . P(D CQ -N o . |(N Ð" ..6 : ' } ­ † ...

%UÄ 5<) œD -Œ W° . <? ..6 .Q " >' Z G PG - † ..

p .

..oG „6! #D Ê* . .

p Š F½ „'No .. .

. -*Y ![? 0 (C! „6" : A[© ] WH .... vS e G -( ƒH' . AH- P ! .. #" P()( ? " ƒV † .S+ . š Z[2 oG W ..p >'" [H K [V" † ! š Z[2 D O : WN . K)  ! P'V$ 0D < (G „(G ƒHG C .

. < . A-*" › ¥É U . -( >ˆC .. Æ´ † ..... šG PÄ-8 . C! : P WN . ¶ ²N › „Ä-_ Ê* . › PÄ-8 PG ƒH' ..I ÅV † ..

. < . <G yS( E2# >8ˆ !! <? šG Ä-8 ..2" › 7-L .. › %-* Ê* . 'N? † ..

 . ²N eÏ2Á |Q ..

Q G" #¸ : WN Á .

. (D .Q G" " C' .

.No 9: „Œ #D ..

.ˆ. 5 |'Q P(D . G" .

N" C' 4 ( Z[2 5<( „Ä-* Ê . E'S.. - uG : .

. - uG : WN . <? " ® š 9'? : WN 4 " : WN 4 5!š 6 o? Ê* 5<Q o " 5(+ " ...6 : WN P6" 2š <? „C‚ -N .. %UÄ . <( . WH? AH* 9 ¸ 203 ... T" ÄUÄ 5<G ‰ .Q G" P WN 4 £# : WN . E'S.

. .. „(G .

As(` " <? " <6" .[!" 5<6" AG! 5<(' E<6 Ø` 9# < %U Ɩ D . P(G œD .2" . ..? † . N... š -8Q . As(` P(' $ ....S+ .

 [] ÓN" : WH? . '" 'Y ... PU! .. C ? „6" / W? -N † ..N" C' . +Œ P(D /Q 0D .. 5<Q H " 7(^ v.. (¤ 5<( " . - uG " v? .. E'S.

 œD .

<? š . O : WN . Ä .. PG H( WN Æ $( P+ Z€ ƒC . œD E2# .... -f .Q G" $ s .. >C* ... . 7 T( ! C' . EˆI 2 ...

Q G" " -f . .

A - -f . ..G Å— .V$ C' .

Q ÐoG #¸ j.

P  Ef !4 P–`" " u y Õ V[2 .. £ )^ A- ! -H !!.i!" !4 O P P : P ... < .6  WH .

I C G 5ˆC+  a -N .2oG J ( (. G" P'" F[ F.

.Q G" #D .. Z G >' A.N F$ ­) 5ˆC+ #D . PQ >' .

C(S' . %I ...... %I : P? >'oG Ž † . ! -G ! 2" ! . C(S' ²N  : WH 2 P)(CN 5ˆC+ v` -N . Cs0 -` ÎL N . „QV ²N B… 2- !!.. Ð" 5<" .... Z G k6" -Q -N . J ª  6 k(! .( T- .. 2!-? " " 0 PG8" -C© ] X -N (.

`Ö A6 5C‰" 2 ... ¥^ " $" .o .. (P O ƒ+) C " . 5 .. 5'" .. Aˆ"  6 .

Q œD .

„C'" -N w" `" : WN ... A-*" ¥É 0 . C P œ? † 5'i" C " „ Á C'" !!. 5'" C " „ Á C'" : $$ G yS ... u 5! ... P6 .No !... U : WH 4 £ : WN . é G 9Ä-© wD .

Q .

Q Ê* ... 204 . P E(I $! C !!.

.. Po . 'H /6" ! !! Af (5' P(' O >') (5' P(' O >') (5' P(' O >')  7G TY T  9'" # œD .. Q* (P O ƒ+) A 6" .. I 2 |6" ! [<2 .. 4 . PoG xC O W m ƒY „! ... ' P‰. O : WH ..* -` . |6" ...

 -… " T( 9 ì" .. B* . (5' P(' O >' )  ÆN Ê* 4 o ˆ* 0D Z" 0 .. “ P¹ " “ P(´  'Q" † .. ®GG A* : (5' P(' O >')  WH ..... ƒ– C: „'N" . „< .. A -* (D x" † .... (5' P(' O >') ( O ƒ+) ’ „N  ( ( o! . .. A -* (D x" † . 4 .N" A* .. J? T u+ P6D  . J<? : ] „'H : „'H „<8ˆ .. T(! „" (5' P(' O >') (5' P(' O >')  ] WN C C: „o O W ƒY „! : „H .

! °H (77) u+ ! .

. Ð ANL ®(G .¥Q D : žŸD " : „H . „(< ..

ƒ'Q" ...2" W" 96D . / 6 " . p ... J1. 9[ „<8ˆ .

 E2[. Q. $  ¿ "-G . ‫ يراجع القرآن معه‬: ‫يعارضه القرآن‬ 205 ( 77 ) . ƒ... bragmatizem .. E! " $- >' „': . QL /ˆN ...2" / 6 -( w<? " J+? " : WH .. . . k’S Š.. „!$" E2[.61 . [2 $ 8? . <" G" C 6 ! #. £" £ y . : (GG P¼? G0 f (*Y ! P6" . ¡¼¥ E2[. N .. Z[2 JG . E2[..

6 E¯ C -* ... P .

52#" >' ¥) e— (5' P(' O >') ! .6" #... Q* C Ê* kH( ... .. ( J ª E¯ O D *" ) O WH [2 F-f  k<" " žŸD E*" . U A ... ƒ' $ F$ $$ $ !4 F-Q W[G" !4 ®N y !4 Ÿ v.." w" T$ .N vS ƒ´ (5' P(' O >' ) ! . ( A` . P(V" Q* ! . ] (ˆH( 2-( „(G œD ƒˆ´ -N .. PQ* O ! .. Q* 9(D Ÿ : WH? p P... B(. P Ä" Ê* Q* ƒV ƒ s ) : (5' P(' O >') WN . [2 E'N TUq . ZG" !4 9-V" #C' 9 -(.< 5S P'GN #D .

 X .. $  ...G . PG8" %-¯ Z-f  |'Q -N . -* - Q .. (5' P(' O >') P(D ‰6 ... 52 2 P6" ! .. yS E'N .. -‘ . H..G . -(G P(' U A H A$  PG #¸ ...G 5' ! .. H. Ū Q* . C(* |... Æ. $ J . BL B* .

Z- Q >' /$ 0 . C GQ -N 52H -` Pi(NG W- P" Å— † PS ÌCH ŠK( .. e(^ Gq ï -§ U ÌCN SN 52-*" 9'´ u .... 5(D ‰6 .. ˆ P(' 'N" /H TN 52 #¸ .N .

. 0 C 0 .. y( -'H? . (5' P(' O >') O W " C' . 5(' PG Š-) As(` -§ 5' . PQ I? .. 2¿ Œ /ƒ` 0 ‚" 5(' |( .. P(G .. C GQ -N 'N" .. p F -p 5› F[ ...

..V- .. -§ 5' ... 5] As(` |C' . 78 . TN † . V\ P(G .. ÅV .

. œD Ž † : WN † .. .Ý 6Á Ï c 5Ï <n H{ '{ VÁ Fc[ž 5¿ <n xGÁ nHx? ¿ x Áê"{ Á ) : PG! WB6" . P(' ËÄ" O -C8 ÁÏ c vÁ '{ VÁ Á ¾ -Á *c Á | é . ÅK .. Z¥ - † . -f .. ‰ >') ..V$ ..

( { n'CÁ Ï ?Á ÁCGÂ Õ ÂVÁ PÁ ž' žD PÁ ž' nHx?Á -¾ IÁ c „ Ï Á x-N{ Á | Õ . "N † ..Ý 6Á Ï ‰n Ï ÁÝ Á PÁ ž' nHx? ¿Á ° Á c[ž Áê"{ Á ) 206 . ( A(Nc Á 5Ï <n (Ï '{ Á { {! PÁ ž' žD TÁ Á*Ï o{Ý Á Pc G { n/Û Á ?Á Fc[ž PÁ ž' nHx?Á /g Á 6ÂÁ A c!{ 0A ÁQ ÁC¿ Ï c ž7GÁÁ ÁQÁ Ï ‚Á .Q B O ¸ ... -G " ..

. \ ' . 5› Ž † .. b.: WN .

N-) JG 5<(G W¯ " .Q ..

N-)? 0 " ..N N-)? .

N N-)? $- .

. Z¥ >' 2 (5' P(' O >') O W ] .Q . – vG . PÃ$ ...... P. Z ` .! )G )6Y . ZG . Z$ š Š-)? : WN Ê* N-) 6" . N-) As(` 5!-*" H¯ 0 ...

PQ  y (5' P(' O >') O W ˆH .Q TH . /ƒ` 52Q" ”H 0 › ...

C Q" .

2Q" P ! › . ..

 *  : WN .C .. /ƒ` 52‚" ”H 0 › ..

C ‚ .

 .. › .. 2‚ P(' ! .

– F# ... N-)G /Q . T: T! . .(Ä T! .. ! (5' P(' O >') .. s(  .. TH .C . 52$ F# . 5½(G œD N...(Ä F# .... $ F# C . . . CN H' P6o! Ê* PQ ...

. 5' Z .. . P(G P- JG CQ Ê* (5' P(' O >') " C' . P'2"  " . .'½ 9# : „N .. P'2" Q* < ! .. JG PC N † (5' P(' O >') P* ’ „'s ...'N œD 9V$ Š: . 5½Q* /ˆN . /H..

... A<` 0 /BQ 9# Q? 0 96" 5' 2 .. 9# Ef?" „! 207 .. AH'V .. A ²(( Z I Ì !! v(S? 0 k'<? 0 . >. P(D P'o . A ! ´ . A$ . U A H ..… U" .... PG! P kH? ..62 . š .. ! 6" " >' P# a" „! u< ...S . AGQ P -Q" 0 .. P(G E6¬ -f TD ! . œD ”K` Å* . (V * ! . A ! (8( P< . (' Po '< 9G .... PQ* ƒˆH? £ 5›'N - ? œD *" *D 6q - .

. * r) E >)H?" „'Q . . -f C' PD 5<& .. G ƒ') 0 . «(` : WN . 9* .. „(G $Q Œ P' .... F+ oG WI P' : „'H .. E -Q Ê* . ZQ A w/Q Ê* !!4 : „'N .N P?( ...!! 0 . Tq 2 P< ........ - . [Y P |C" „'f . A ((( ! E(I 9# . F$" 0 : WN . «((((` : WN . P(G P6" -!o 6" . -f .

.. .. WV$ >' P6D - Æ [2 . T ®.. N ZS" [2 .Q . [2 .C' › E2[( ŠU: /.` - 6  ÅK [2 .. Z$- C P 78 " - $ P(' [2 .. Z$-  P( §" P(' [2 . >.. NU 0 ! -N P |( F$ . Bm(C 2Q 0 . wU. Å‚" ] - ! G Z- [2 ... 5½Q* 6q P C' P(D ¡o . p WV- ..

-*" ... A-G" -*" [ " -H U .Q 2 .

! .

P$ $- G Z- [2 X [Vo .. ! .f^ /(L P'I J< .

.G . p .

.. B2Q >.. P(G Å— 0 A6(*" . V" -( 5(S . w k?2 5N E< . >' P6?o( !!.H " Z- ... 9($ [<2 .. [ .. -. . WV$ N -… J -G W? : 7 ' WH .

£ Œ „!? ..  Ê* 9(' W\ uG" u'… #. w-? #.. . „6" 0D 5'!" : WH w .* P6" „H" . E(: : $$ . .* P .. 9+ As(` . P* „ ..G . . 5 ......?2 >' $ 0 . 52-*" [ Pa . P.. : WH . ( $? † . u?- . PG ­) P .. Z-Q D ... . 5 ZH'  ..

" " S" .. k° 208 .

.. .

N u?¥V" 9( . xƒ' „N „(+ „6" E(: : N ..

P?-N /.. y " .<G WH £# .. P* . ’- $-* £8 .  [0 V - [0 : 5(<L WN 2- ![? ..

. . XG < C· -*" +© „(H" w" !#" .G 9# „GQ -H . ƒ ....¼" . A-Q F+ + £-" «(` : WN 52-*" w/Q 2-G 4 2 .

.? : „'N . „N 9'GN" " m-G 0 .ˆ. 5f* 5j‰Á ¿ . 0 : WN i ¥!" Y S  !" " (L uC' -N u< . kS'G P C" 6" +... \ Z!#" " r') ..

X 5!200 -G >' - ƒ2 ....... >ˆH? Ê* › ¶ QL E* . r(8 : „'N . P* „f? ..Q . +ª -G 9'GN" . [! - A-Œ +© 9 " : Ÿ WN ... Z- I N . Cf* . £2 9(D ¡» : WN .

. J-H * A F/ .C¯ .

.. 9* O <` .Q ÅK +ª -G „QV . U A 4 9Q* . ..

ˆ. (’-G0 $ . ..( P G-? " £-" .N . A6Q P „..? : „'N ..

A C8 . Z‰ .. U A  y‰G ´ ZV" " - ..C¯ ­" F- .. «(` : WN !!4 |G : „'N !!4 |G : WN . H..

Q ! .

( -§ " < . ..i* i U A ˆi .

Z- ® N u .. k'Vo P?- w" „H" . £-" " ˖" O ..* $< 0 ‚ 8 ... ¡-N $-* y" 6" ... u(. «(` : WN ....? xƒ' T<? " ˖" . . E(: : WN . o? C! P o?" 6" .. (’-G0 .. -N" 0 : „'N i..... ƒV" : „'N .. ƒV" £V" .?2 TN" ( N Z[2 [V «(` . W* . G . A-G" 9?- (S" 0 u< .( P -Q #D .

.)? . W)?0 ‰ .

. .‰( .

" .

i` 9 E!" " ƒ' . Ð .& uSG " - P6" „!$" ..

„6" ƒCN [V . 9 N $ ..)? ..( P -Q D .

G : „'H 209 .

.. U A ('N . ( Ws C' .. u$ " ‰6 ..

.Q „< [ ƒV" + U Y „C'! " v .. «(` O .? u< . 9Q O Æ(G : Ÿ WN P6" oQ.. \ œD Ð .

) .ˆG C 6" /012 ... /. N [Vo .. 5H O .. 5 .

.. ?-N $-L J . V\ /* <6 " . O ..) . U /' „C'! .6 „'H .. 5 . 56 .. ƒ . 5(' - "-G .. Aˆ" N [Vo ... - yUVD V - [0 . O -CL . 5 Ä ) N [V" .....

.* .. „( 9QV - A6(*" .. 9Q‚ 9G ­)? ... A< . / .¼" . A('* 9 ˆ*" : . b’..

$ - [0 V ƒ !! .. - [0 !4 SH .. 9’U‚ 9[! .. ®N Š+ .. E(: : $$? 0 .N" . „' <. <? " Q" . Uª „'...  [0 V ... P6 ..N Aˆ" „6" › ­ ºD . 96VD . E(: ... -N" . G… .. „( 6 ...

'! )H a .. W1 >' E(… " ..! .63 .

.N .  .

ŠUVY /ƒ -. A ?< ..  -* vS 0 .

v(S? 0 'C¯ . P- JG kN .. [2 ! .. P .C ! ..6 >' WCY 5! -.

A Z ?< G Ž 4 .V- ..

. ŠY Z[2 [V .. k° .. · E<.. 5Ï Á : WN ..ˆ... 6() 5 N |(’ ]6 . „! : WN . 9< k?› „')? : PG ­ ..? . $? . k° . k° .. G - ..

. Afˆ >ˆ .! : fˆG WN . E .. 6() 5 N |(’ E< >' 2H" ... (' 2V1? 0 : WN .'oG + E(: : WN 210 .

.. E Œ . 6() I) J. -*" ..... E : WN . . $" -. F$0" [VY E2#o : WN P (’ œD . C½" „..? Ê* . G )'V 5. P< œD ?< >ˆ .. –? . ..

.N" J -G . ÅÉ T .

Q .. 5])D J-.. /CL J 0D 9 r') „6" : WN . xƒ' X? W" . >ˆ : WN .. 9<. |C 5N W: . P I) Z- P(D .  Ÿ* [2 : WN . P< œD J< .. -*" œ? ..! „6" : |(’ ­ . ....

... Z-(G P$ . (6S" Z[2 ... A+Œ P(G œD k . A(!G .. -pG „Gˆ P'QG '! .Y PG Ž .No . $! P('QG r C? '(Cp PSN P(D „'No . GG . u6Y -. 9Y E2# : .. [2 $ ..

S >ˆ 4 SH ..

-.! : W1 ... 9 " ... -. -H6 0 . -" „ ( Z[2 .. 5 ? . r(8 . ... : WH? . f` .. $Y ‚? x 5'6 0 #.

2[(... -. £.<G WH6 (' -H6 0 ® /(`Y ..? (S ? 0 -N . $ Sˆ 96Q¯ . P '¶ |'Q -N (5' P(' O >') O W œD ‰6 .. œD „s` D ƒ . V\ £  " P6 6 -G .. U A " '<.. A: 6< TN" œD 2+ - -N 9?)? " V .

J1 J[ P(D ?o . J. -È*¿ ..H6 .. - . -N* Œ ?o 6! 5 ... .

’H /š .

. .. /š |(’ . P 9' PN P .Q .

.. 5'o C'" -N D  : TUq 6 " . P H PN ! .N" T ! ..

(.S G .

. † . ASI! A¥< [i2 EiH ?" 6o . T< PG8" JG 2 211 . >ˆi PG8" ÆG PN6 E! .. u<z'– Ê* " 0" „C N" „! -H O : 5] WH < !! ²N Ê. (5' P(' O >') (5' P(' O >') O W œD O W >' -f ...N" .. . (5' P(' O >') O W ()6 . H Á ? 5(' .. TUq <– " .

V$ .

9ÏC'!" ƒ 5N -C© . $. /012 W " A[* . 9i .. < W‚ U .. 9ÏC'!" ƒ 5N -C© ..... uV -C© : WN TU U) P('  F- JG kN C' .. Z-* OG 1? Ê* O 0 : WH .6 >' ƒ kN F" ...

- P.. ! (5' P(' O >') .I`o wD : WN . -GD Pa PG8" -*" P(D Q ..( >' Z- -GD .. uV -C© : WH (5' P(' O >') (5' P(' O >')  èo O W P TN Ê* ..

A 5'< (5' P(' O >') O W C kN ...f .6 . -p œD Ä0 $. k( G PG+ 9# „' #¸ PQ k( >' Z-(G -G" ÆN . k( ...

-GD œD ‰ .... .. (5' P(' O >') O W . £8 0 -Q -GD .. Z- „ P' " $" C'< . S 5' .

Π .

.Q .. 5'" . . ) -G" " (5' P(' O >') „.. .

(.S G  : WH 4 „C'" D Ÿ .

. 5(' 9(' JC' C' 9 (5' P(' O >') WH 4 „C'" D £-G 9'. Ÿ .… -C© : WH .

.. A ' . PQ I? EˆŒ 2- ... -. $G P . 0 T" vH8? F- 0 ... 9H 0 9 9# |( : WN .. vH8 0 -N -G A - " (5' P(' O >')  o ...6 TB' " - 0 Aˆ" . +L (5' P(' O >') PG #¸ : P? >'oG Ž . U A ('N E'S k..K ... 0 : WH .…" : WN . P AsQ A¯ < >i' „6" $ >' A<' !" F" .. 9 G Ÿ " >' 5'" : WN .

<G SGY . /H` k" H`" koG .. -C© O . - -GB ÅV † (5' P(' O >') ... A$ 0A Q .. ùW 2 P(D ‰ ... A$Q U A (V 9(' ¢ÒY .SIG £BŒY .

(G ... PN -c 2Ï . ..! 5' : WN /C œD Z)G (5' P(' O >') † „i6! (' ] WH PN " y$) .. Š #D Ê* PG8"  ÅV . E? . A u.f .. -.

.. . V° o -§ 5' . .V$ C [ .. ] C(V .. n'H( ...S+ B. Q " „6! . (G T6 ASˆ P WB .

.Gq Š" ‰ C! PH'* ­. (' „(G  .. -I! -Œ : WH T |C' .6 -Œ P?[V .

Q 212 .

.. A? . P >' EÄ .. W[' ... Y -` r() 2 .... A( P eH Ê* ... PG W§  ... WN * ´ " ËC ! .. P© [V" . ƒ GN : 5› r() [Vo . ZGH .. 6. . 5N œD Q . (' „(G  -I! -Œ : WH Z-(G PH | 8 . P PG - P* 9'? WB? 5' .. ym 0 : F" !! Q „(G . PG8" P!? 4 -G" £/ : P6o -GD œD . ym < 0 . WSGY y( G .. 6(* X} ´ PG #¸ ....

N" .. 52$ 'V$ C' .. Pi'N" Êi* .

/ƒ` 0 : WH .. CN*o H P'¼ >' P(' O . /ƒ` $ œD -C© 6$ -H O .G P(o \ F- P6" $$ ...

.o . P(( P .

¼ P J " T(G PH -G ÅK $¿ Á$BÏ ?Á ÁÁ T¿ Á*Ï YÛ Æ ¿ (cI?Á ÁÁ >{6n" .

R !n .

n Cc 8 Ï ?Á Á 5¿ '{ Ï Á P¿ j' " : -G" W* .

Q B O WB6" * é Á-HÝ Cc G Z¿ -Á c /â ƒÏ `Á .

R !n Á * WÂ ÁÁC¿ Ý ¿ Â<{ Ý c $Á ÁxÁ E Â (Ï IÁ Ý 5¿ cÁ * Â ÁxÂG . Õ Â ÁÁ .

c 'Ý VÁ Ï c Á Pc Ï -Á Á  (Ï GÁ È Õ ÁzHÁ ¿ P¿ { * Wé Á c Pc 6¿$ È 5¿{ ÁÁ P¿ { x$Á Á U { { g/¿ Té Ï H{ G P¿ j' $Á Á"{ {#DÂÁ 5Ï  ç .{ 8 Ï Á Pc .n 6Ï o{G Á * W{ {Hz . Á Á8x /õ >cÏ ¿Á íCÁ :{ Á AÏ VÁ Š Á Ï ÁÝ 5¿ <n ¿ Fc[ž Á 2¿ ƒc { n$c Áf¿ 5Ï 2¿ Á /ÁÁ Á ÁG E ¿ (c)(¿{ vÁ c Áx) . (Ï ž'ÂG k ¾ K Ï Á Ï ¿ Á 2¿ Ï Á Á Pc G Á Á QÁ ÁÁ W{ Ï H{ Ý xÁ "{ Ï x 5n<È /ÁÁ Ý ¿È(IÁ ¿ >x*Á Té Ï H{ G Á ¿ È(IÁ ¿ 0{ PÁ j' žD Pc j'  Ï "{ Ï c P¿ 6Án‰.

..{ (cV Ï c n <{ ’cU { CÁ Ý Á Zc -c CÏ 8 Á G -¿ Ï x r ¿ È Á ¿Á * W Á8Cc Ý -¿ c-`Á Á 2¿ Á Pc j' Pc Ic cÁG Á 2¿ ÁÁ Z¿ { µ{ 'n Ï (Ác /ÁCÝ >{D Pc (Ï ž... " Wé U {+ Á ƒc ž0D Á Âc {<Ý /Á$¿ ÁÁ .. ]*" V\ 5'< .!{ e c c Á!{ ž0D /â ƒÏ Á G 5¿{ { ¿(ÂfÁ Ï Á 0{ Pc 6¿$ c { ¿-Ï Á Á c[žÁ Èv8 Á Ý n Á Ï $Á P¿ { ....  A(SV (5' P(' O >') TN . „s` Ÿ u(' . 56 .. PG / 9<´ P6" v ? } 0D TB'? 0 . As(` O 9 uŒ" 0 w¸ .n c Ï ¿Á Pc c.. -C© „G C: : U A ’N Ž † . O G . A V" A(!# AG'" .

! Ws £G" Y .. ...C 6 " [0 - ƒI P6" 0D . £V" " .... . „6" " . P(' $N „6" 0D /ƒG TB0 T- (Ã" >' -(!o .(  P(VY 78 9(D /Q : U A C :“U A – .

¯ ..'oG [ 213 . 5] P!? 96" P'§ PQ / b.N .

. £V" v " O Wo" .... w[ . ƒV" Z¥" £V" . $  ~ wVD ! s . \ As(` . < ... 9?6} `" 6" ..0 u6" '<. U .

..(S G 4. .. - P „(ˆN . 9[! |(" . PQ ? .." " (S" .

64 ... i+ii ..(Cp $ [› 96o< ... ‰6 Q ..(ˆ !'C.. -*" FY F- ƒS" 0 : WH O /` i P(D ƒ< . ] .  AsQ .( '2" œD v'S( . 9 . vS e ZH'? . 2- Z- .. . -*" FY F- ƒS" 0 w" : WN † .. WC -*oG .. /Q $- P( |'¶ „! : P -* /Ä" WN ! ËI Z° -*" %-8 ... (5' P(' O >') O W " .. Y „6< ..... .6 A¯ ! . u8)( Z- m-C . 2$-& TB 9?-N y . P8 F- $- † $$ .

'2" 5' .f( .... ¥! # WH P'N ! p . 'I` ! " .

5 ¶ .6 k`" U ... T-^ .. PG ‹B¿ .. ËI Z° " >IS F[ £# . /H... >' ¥< [ 9s" +I 52 5! .. /UG 5¢' .. ¥< U . 5Ä$© ¥< .... " P .: ® < NSG ´ . WC >' ¥< F[ £# .. A* XY ƒ´ ' Z-V ) F[ £# ... (' ¥< U : WH( 4 [! £¬ ? #. ( F#" .V- 0 : WH ! .. ƒV" : $$ a 5! !! PQ (S . ... 58) . : Po ? . # 2 5! .

. A_ < (5' P(' O >').Q .

A<À .. P- JG '2" O W#" -N . ¶ .V$ .... ½N: a 5! ... 2! .. . * .[! . ABB A-’N 'V- T( 2 4 .. .

..V$ 2 Z` ! k(< .. PG O P!" " J* . r.. O A+? P" ˆ( 214 O W . /¤ $G SHG Af P'* >' kN . : F# œD : <G Ð" G O - WN (5' P(' O >' ) ) P6 D Ê* .

(5' P(' O >') O W " . .

. AK P'* >' PN# r... T < . .

* S |´ $<( ( P(L y: O W .

. /ƒ` PC'< (5' P(' O >') O W œD . - P?[Vo .V$ : |6" WN (5' P(' O >') ..

Q .

N" : $ G WN ... --H .fCi 58' ) . ( k.

- . 9(' 2 : (5' P(' O >') ..!o? ²N " G 6" º¸ ..

!o C! .

. /N-" ¥ „! $G '( . )VG . (. - |'§ C! |'Q" : WH (5' P(' O >') WH ! ..G ' V-! 9 ¿ ? 0 ( 2 mp H: >' ..  .... AB 0D +G A- O $‚ . >' P .65 .!° .^ $ . (G T" .. 8.. 56  Ž0 5f! <? +? ( 2 /.. P O +? .

 œD 6S+ . / „(.N .. /y$ / 7$*" . ( -*D „'S? ...

.. ]* H'_ A6 '`" 6" !#" . (G ž.¼" .

AL U A Q ! !!. -G r.. (. 6 Vq -*" „‰*U '¶ W: . p ..V $ P „6! ..G A6(*" .

. PN?" „CH . P(D E8 PG v'C . V\ .... A-(G P" .. A< Cp U œD PQ Z" „! .. / /g 6D [V" TN ... (' oSG" . PQ* ƒˆH( E2# P6" „ ... >' -Q 2 $¥ -` /$G Z- Q k -N . C' . .G .

.. T( P" .  „ˆ . -2 . J8) .... (. P(D HG < .N (6- ABc . J© ...^ $ Z[] " „H" . - ! P ... XY WH P O + -N .

.N I) „" .. " Š  > #D . -f . W6 .

. ª  .'N  " ... . /" . …  < ËC 5! 215 .

.. >Q- „(G"" . (2 < 4 ƒNL £# -G ƒI? ! A6 *** P(? ... v'^ .'N © 5] .

§ F" .. ( A$¿ ¤ 5] .

. 56 ..f( L) 'C ° [ D ) . XY WH 9 .

.Q O 9*" #D : WH . .

P*o A6U „*" -N wD ..¥Q $6 A- E*" #D O D :(5' P(' O >') WN .. .

.¥Q P8( : WN . Z*o A6U E¯ O D : /C .

. /C .2" $¿ † .

XY ..2" P8( .

. " Am$¿ ¤ 5] .2" ª P WB? † : WN .

f( L) 'C ° [ D " O WN 9[ D : /C .

. .2" $¿ † .

PˆIGo A6U „ˆIG" wD : ..¥Q PˆI( .

.¥Q $6 .. PˆIGo A6U ÆI O .. /C . A- O ÆIG" #D .

. (78) .. XY /ˆI P WB? † .. .2" PˆI( .

.(' ë .

C s(V P < " 5< S : (P O ƒ+) T G GB WN . 6" (..^ $ T? " .

. '( .N " . ` / -G (')? ..

! A? -* ! . ..

. .L . ..(' U >' æ.

f..(' TN O - E< . .

..N " . °H ..

? E¯ ? O D : (5' P(' O >') 4 N-) T() U) Q$ ..2" ?o .

. 5<C" t 5<s6" 0" : . . 5<N" Gˆ 5N" Gˆ 5!- H'? " 5< V .. p JG . 7-L 4. 5<<(' - 2!‚" . nB D C . J # ŽUD : WN ... Š E2[ /SD 5< V .. $ DL/ ( 78 ) . ... JG ŽUq ƒ . JCK. Z!#  !" As(` E*" ¸ (5' P(' O >' ) WN . (79) WN ...1 & ( 79 ) 216 . O !#  !q 5<?Q$ " . >'G : N HL ƒ2 J # $ . JQB JG .....ˆoG 5!¥V" 0 : (5' P(' O >') WN . /UB JG ...

.. (80) . >'G : N .4 O W £# .

/8) œD ÅV f. -.S? m N-) .  N- . K k'V C P oV . f...V A P .. >' -G (. /8) ´-N C(V >' ¡o -. .. œD $ † .. PQV (P O ƒ+) (P O ƒ+) <G G" ! C Ef ...(+ " ( #¸ . >' #D . A As(` C(^ <G G" 7' . Å— <G G" #¸ . C(^ .. ÅV † . A As(` ( |* .....Q B O !# : WN . I ( 2- . . /(C ... EˆŒ Ø..

Ž ..V$ P?K / C ÅK .. 5<(?o F[ [2 : C ]o .. [! [! [ .

 ..! (?o . JC' .

(f f . Q$ E'¯ .Q [2 . (G |< : „N : ..... Å— † . P" 0 : „H ..

 #C WN . <G G" £-G /. <G G" £-G /...'^ „?" -H : WH 2 C ÅK * * * * * * * * . <G Ð" PUVD Z-? A-(G (P O ƒ+) C < . O -( G 8': Z° -H Z[i2 iC ....'^ „?" -H .

8': Ef .. # ... V° A(G .

.V$ P ÅV . † A(G .

V- . ..

. -H /(C ‚f #¸.WY „( œD E2# 8': r" C' 4 9(?o ..(' $ ÅV !! ( .

vS e W‚6 ..8': 9" 9'<Ä :WH 2 8': ÅK * * * * * * * * ´-N C(V E)6 -N . [! [! [ w-2 P6D : „N 4? Á C ¿ "...Q [2 WG : ] WH .. #Y u Å— u8') } u(?o .

( G .

.QG #¸ . -. ƒ*+ œD (Pi O ƒ+) ÅV 4 .

$ .. Á Sˆ .. P'ˆ E(" J1.. . WL . " œD „sQ .Q : C Po . ›G - -N ...

C(^ .2" : WN 4 P Po ..

F)GH |. 9QL O 9¤ v'S6 : WH .1 D C & ( 80 ) 217 .. ®Q* [2 : C WN ...V$ " J6" C C . -*" 0 T: 0 W F- |( “ -'? u “ v'S ¡" : WH .

4 9(D O PN V 9 .

... AS* A-N . A P(G œD C Q . T: P( AGQ 2 .2 : ƒ' „G T '! T" P?"0 WH .

. A P?" „'C8 .¤ .. .

. £# : „N . ..Q ¥t 2¥Vo .

 >' C " „'V$ -N ..Q œD >ˆ . C(V ".

. P(L .Q .

 [V" . ESL «.. TS ) .'K V- ..

`o . ..

P(D ‰ . C(^ .....Q - 2 -N . " . J1. TUIG 9* G .

V$ P?" „* #D . 9# >' 2 C( ..

. .iQ .

S+ ... J1.S^ G C „6" : WN B . . .. " . 56 : WN .Q ..

.C >8 . -H C . 96< : C P WH ..Q a C' . (`" .. P?"G Ž C(^ œD PGN ...

...¤ † . „'!o . . TS ". C(^ ÅV TS ƒNG „QV" † .

.('  -N 96¸ ..

.! : P WN ..

-I ! #D : ..Q F- JG P+ Z[Vo C TH . 98') } 9 o6 ?o .. P(D „QK P?" C $6 † ..

..› Š-)( ..S?  N- D : WH.Q' WH * * * * * * * * EˆŒ />.

('G Z >' B^ .Q .

 . 0A ¤ .. ..C¯ J L G ƒ' ! .

. W¤ [2 : H ....I` ZC' . $ Ä° Z -Q C' i - 0 .

TY .('G 5: 5(?o ! ..

 „(G ’ TS SH6 .. -. A S. 5 >? P'2" œD Q .. F[ P6" C' . P - 0 P'2" . 5]*" (¼ O $  6! . A T) .. Z/-Œ ZS P [Vo |C „': . |C „GŒ #¸ . TSG Š-)? P T ! #¸ . H...Á J Á Hc xC¿ 'Ý c žD } : WH O . 56 iž * iANÁ2$c iíoÝ !{ Á * íGÁ?Ï "{ E Á c Á!{ Á * íGÁÏ "{Á vÁ ’cÁ-*Á * í‚{. PH'V . 52 .....Y (G .. 5(' v... P'!" ZS T ! #D .  k' -*" T . { íGÁ *c /{SÁ 9 Á ÈGx È /ÁBQÁ * íGž[!c {Á íIÏ { Á(c { ¿CÁ Ï Á ... 5(D Zˆ¯ #D Pi(D Å— !$ P ! .'N 9© BG ...

/+D .. v^ © E': .. 9_ V\ 2 <? " I |( 218 .< 2 .. Aˆ" 5:G 9_ " I ºD ...

P 5(‰ G . A* A Äo? ]  .. U A ('N ... Z[2 .... A I ! D /ƒ` FoG . V\ ... *Q C'<G T |'¶ ”K` 9Q*" " H " .L 5QV" . 9G'" " .. ”K` 9 - .. 9U! " 9'G .. XY >' vS H " $< . .. .66 .. 9 K } " 2 œD £ Œ 9$ - 9GÄ ySG 9 " ºo! P6Y ..

T: AH: .f P< ..

C¯ Z- .

.N" ”K` >' „'V$ . A’Ä P(' ... x. 4 9C'" 5! 4 'f #. - PQ x¤ XŒ" P( Y .Y v'S6 . .

Z-* [2 .f P' ..

! .

. .C¯ P(' O /` .

¿Q .. .

SG U .

G .. Aˆ" V" . 0 : „6" „'H . < 9G C . T' U A G P('  -G .. I) [2 .... CQ ... 9 TUI PG ( F" .

.(‚ >' „(Ä" .` !!4 T" . U Ï xGÁ : T" W1 G ”K` PQ*" . 96VD -*" >' „(Ä" " !4 p 9 6 5! ... J? P(' Y $q E<6 -G .

N Po W1 [2 .

. U G" ²( : kS'G U A ’N P?[H6o ... 9(' OG . PQ E'H6 . E P))É . < HV .. /(!#Y )H Î © E ! .. ƒ- P- È6$ >' P? " .. PC'? 0 ƒV" : „'H .2 . O /` D P'(* -( < . W1 ƒ ¿6 <8ˆ . " 4 P ..( £- " !!4 PQB ..... A6' .

. 5 p ..< ¸ *** CŒ 9* „2 #D (5' P(' O >')  ƒ´ . PG £ A$ P xB¯ 2-) "  Zo fG C .. PSH $ ð [Vo .. (P O ƒ+) $ G O - ! .

P(N „.(. P(N N$ TH 98ˆ !4 P(N N$ .(€ .. ? I H(N$ N à #¸ .. !4 <8ˆ? m5 : 219 (5' P(' O >')  WH .! PGÄ „!8 r „?o .. A..V ! $ G >N ..

.(81) . -*" B(. .

... PGU: JG A A Q .HÄ" C¢D Z-(G ƒ .. ‰6 Q ... P! " PG ! U A (i'Q . * C .(* G" ! . - -f .. E( ‰ .. ‰. * P(' .67 . -Q >' o<? .G TC20 . P'Q - -N .6 F[ . /(!#Y )H Î © E ! .. P( AN ! ...

Q .

. . /ÄY Z[2 . P?SV ..N" .US P r " Pi! " .(* Ð" E6¬ |'Q Ê* ..

C . Z‰ . P6‚ . Ps(2 G? .. P'Q ËÄ P 'Q H: >8 .(* G " C' . P'QY ...C_ ....

Q P$ . Wo ( Z- . - >6 C' .(* G" C ...

I.. o . 4 . «(` : WH !! . U „N Ê . «( P(D „..Q 9# . |C „GŒ #D : WN !4 ..US "-G 4 91 : WN ..

.I? |C .6 #C .. .

.(* ÐY ° : . P('Q -´ " .(* G" WH !!4 .. „6! C! P'Q - .I? |C .(' /Q #D : WN .

.. 9 Z)? %70  !" .!! ÆN.(' ¡o k(! #D . W1 [2 „< .

9 .GH. 9 %95  !" <? œY ‰ " -f .. 5'<? Ê* .. 2# È<? 9(D œY ‰ D H .G yÈ? " ..

  À „( !! £C W: . * . ..o - P6" - – 96" „" .(Ä P(' ”K` 96¬ !` " >... P( N P(' .

 . C..? : P „'N P(D x„. .G œD „' #D – A` 0 } .ˆ.

` Š 2 . Ä „(! :`" . F+ P6" ` ”K < „6< |.1 .... E(?G W Œ .. >+ " 9’N-" -*" ( „! . ƒ /[* $ 2 ..-i ià ..

'6 E& & ( 81 ) 220 .

( E(S $ 0 .. 61Q „QV" ºo! A (S Z¿- „6! .. . Cp -(  ' * '* P < . E(S E¯ ! (P O ƒ+) |6" WN O W k! J" A* 0 AQ$ „  (5' P(' O >')  8’ E(:" A¥ 0 A< „C¹ 0 ...<? #D .. A ! ƒ* Z[› u (5' P(' O >') O W ! . . $ WH  ' '* P „6! . o. S .. O W ! : (5' P(' O >') (5' P(' O >') .. T 52‰ ..... 2 Œ" .... 11' PN o! ' 2‚" .G TC20 2 2 P(" F[ .  9[! . P8’ Z‰} u ! ...... ( " ' yq 0 ‰. %ÄY " .

v(N . ‰.... /¤ '* P(' . PQ i m¿ #D ! . AQ  *" (5' P(' O >') ! .. o ! (5' P(' O >')  „(?" : WN . ( ‹$ F" ) $ .. CH œD .Ä mƒ' O W „" a G GQ WN (5' P(' O >') O W œD ‰6" „'f ... ε O W k! J" AQ$ 0 A* „  : |6" WN . CH s(ˆ '( (5' P(' O >' ) iCH  *" F- 2 #¸ . } JC' .. (P O ƒ+) .. o 9[G JC' ... CN SN PQ o! Ê* .. (5' P(' O >') O W ! ) (5' P(' O >') (P O ƒ+) ! |6" WN . 56 : „'N 4 W 9" : P(G" Î*Y Ð" (5' P(' O >') WH .. . |C! A  PQ ! ...N" #D E(S rG y .

(^ 5I H .

( Z- >' PC6 Ä"  " E¯ O ¸ .. Pc! 9(' O C6 ¿ Ä" Á 'n .? -N A ` U A Q " B A’‚ ... 4 PGÄ PG .. 0A O £?° #¸ : .. (5' P(' O >') (5' P(' O >') (P O ƒ+) WH WN O- G GQ (5' P(' O >') O W 6?" 4 Z` PG < ¿ [2 -§ ! " : WH .. F" : WN . Z` Š. C6 P(' O 56" ) : : WN .Gq : „'N 4 W.

( P<(' ` P ! ) : WN 221 ..(Ä P(' V° U A Q " . I / -§ [2 ! " : WH K .

..... 8’ E(: . ' .

(82) ( WCp E¯ ..< W¼ .. „C  * >' Îm¯ ! .

G… . 9 Z)? %70 ...(¼ O D ) : U A ’N  $$ ! .

 2# S? 9(D œY ‰ . $...US >' EN" „! w" !#" .. ¤B A68 P( .. Š-) . 80 N A .GH.68 2 |(C^ T " . |(~ T 80 ! .

‘ " 6S+ 6" 0D U A " ‚QD -- ..S+0 P(' - J< . ! . AVo .US -*" .

 : P „'N . P ra" " wQ "- !4 £V" F[ : „'N !! 6 ƒ' „* . !$ O : WN ... .N" . 80 -G  G ƒˆ -G .. 80 WV-G 9 ra" AVo „(?" . A..... 8 .

.V- . .

ˆ.. V° E: .? „'N . PN- uf" 4 £V" : „'N ..

[2 .. PQ r [2 ....N" v’N-G Z-G [2 ... 5½- J: Ž)  y? . P! . ¤‚ vS " uH( xƒ' $- . C888*‚ vS O !$ : WN .

8C( . $ P( u . !$ Z° : WN . ¤‚  u : P „'N .. J..[<? " $" #D !! :` : „'N !!4 ¤B /Q !!.< ƒ' G " ... " .. ƒ 6 4 ŠS Җ ( ... C' ‚QD T( " J< .. *Uq kN ( :D -*D „'S? F" . G[< e+ . |((((~ T( ƒV" .. „( 6 . ? 96o! !$ O FD : WN " .Q !! GU: 0D ŠS |( } ...

[< . 5(' . ! ...[<? 96" k< " rN" . $ ( 82 ) 222 . 52- (N-). . .V$ „<8ˆ . 9 .. A: AGSˆ J< . £-H. 56 ...

.. '< 52-*Y „N ' (83 ) . .. 9(D 2< ' . 9( H 0 5'§ ...

[< 6(^ 0D '! WU^ >' 1.HG ZC  /ƒG „C'<? . S : 4 A6Q 1. O W : P . <" ..

. (5' P(' O >') (5' P(' O >') WN .(H .

56 : WH 4U A (t 1.s .. <" : .

56 : WH 4 AG[! 1.(H .. <" : .

P A+ WB ..... As(` P(S?  96D " : ] WH . A– P(S" : „N 85) G[! 9(' „! . 0 : WH G O - WN O W ... 2 (5' P(' O >') O W ] WH . A ƒ" u$ .[! P(G .(H (84 ) : : „H . 9(S" W? .... (G -N (5' P(' O >') 4 P(S? " $" : ( (P O ƒ+) . G[! .

6" D .. H(HL ¥!" )G 5 .2" -*" >' ': #D (5' P(' O >') ! .

...1 0SG .. e } ( . Z- /(`" ƒ- " . /ƒ` >' - .... 8j'C( . .[< -… " . ( PG[! k<  .[< Z-f .... „G[! : S' WH !! T* 2 k(< .. A[" v'K( .. . .#! 2 . „G[! . .[< œD ÆG - (*Y ! ...QY . — kN ... .. oG ‡ " . k'— - . S' T" /C' -*" kN .[< ž. ”)H -B " .

1 ..*" O D : /C  $¾ $6 O . OG #" : Ž) |.

'6 E& & ( 83 ) "}~ 8 ( 84 ) 77 E& ( 85 ) 223 .

$" P'! -* . H(H* . =¿f' A? : ƒ .. ...6 „'N .. f .. 5'<?" „'fV : WN P" Æ.. P?!# ²( !! Af : „'N .. P(i! >' |Q -... . P 5C'<? F[ Ð8) 5 y" „! Š-)? : C( QV -G Ÿ WN !4 8 " -N .US „" .V .. J¼ . 6  VY  - ! V° .69 ...[< .

 „'V$ J .).

. * y '(‚ : WN .. U)' !? . Ž` -G !4 ¥^ : 6¬ F[ „o „ 'Q .N : Ÿ WH A PG „(H . ª $- I .. y /N-" $- ...

. |. A8+ 5(' ¥^ Äo? ! . ŽUD .).. ! - G .6 uÄ-* ... 4 „' . U) >' ( 5 *" (‰ C'! 5(' ƒH" " ƒ .

V .. „< 4 +. *)G : WN !!4 Ïf ¿ i' A? : ƒ .. „.6 WN" 6" ƒ‰(Œ „C‰! ..G 9Q‚ ƒ*)? #. : ]o ? " . ‚À : P „'N ... „'fV . 0 . wf „.V !! ..2 ..

B „.V !! ƒ8" : WH !4 5N.? " .

N '<.` . P(' uÄ" ... yV" : WH( .. "…" .G £G" ¥É 5Á i : Po ? .

. .fV" . 5 G" ƒ8" : PHG 9SI+ 52-*" } " .. P$ kK ..

F"G £ PÏi¿fiG km8'? A '¶ ˆ* D .. Hj' <8+ <6 !# D . A ! ) Z[2 a" . AC’$ WC >' . 2 ...§ H yV" !4 Ê œD . /Q : 5( ­" " ˖o . Z$Q -*" P . 5 ? P" Æ. A '¶ ˆ* D 224 ... A-¶ u 0 p ... C'<G vS " ..V " >' -B " S  ...

. A- " . A" " Q‚ Ê* " .... -N P |( .. /Hq f >' 9 . AG" ! D 9# 5‰Y .. r) f . AQ‚ " .  ....6 $ . p 2< ..

. ’$ < Q‚ . ›$ 9 ....... V\ |p © NU <? T- . Q‚ >' .[! . W* (– . .. ‰6 Q . V- 0 ”K` 1? ('V- 52 " 0D . -`" P’$ >' P?Ä .6 $m . C^ . PG8" |'Q ..... .. ` [V" T- 9’$ < A(*" . ] Z‚ C . ‹$. ²(t . Æ(G" .. ¥ : ) ºD . >'  .. C . N" ”K ()K` „6! C'! . 2/a" 8ž' C .. P’$ >' „ ( . -2 .....` T- . (L 52" ! .. ‹$..[< T- .70 ... v(S? f . T-G ZC½ ... A6(*" PG8" P?-H6 D P’$ >' „G ”K . 6.

.SG T" ¢" . Z Œ  !" P(ÃoG P(D of' 52 !" " -f .. / 9# / WQ .

? ...G .. . 0‚? T-H? 0 9’$ >' „Ä (5' P(' O >') O W œD -.. ] «+ 2- . V\ $ J p -*oG AV [2 ²( .

 (5' P(' O >') O W 5]B6" -N C' 4 C^ 6B G : Zo . P?N >' 0-' <L ”)H 4 › 6 2 " G " Zo . 2-2 : WN 225 . °H C ( -f . " G " Pa . " (ŒS " iG P6..) ....’H „'Q  TUq .. P'! 9# 5(' T8 P* f .. U A Q ˆG 6! k(HÄ '(N - /f .. 5’G° PC(‰? P?$ Ä 5 5] ! .. .

„s` D 2-G P-½ † . B. f* G ºD !! 5<'Q" !! k(HÄ  5<¯ : WH . C „< . ˆI . 5 T-2 5V Ef .. TUq W" . A+* C ! ... (2 : N .. ...... . -½ " -? 96" G 5'? ..!! '2" „'N .S^ G 9?o6 6D : N ... J %UÄ (ŒS -? " ‡6 : H 5i¢" T$ iC .

´D £` o . O W : N .. . 0 : WN ..< 5<(D 7Go : (5' P(' O >') WH !! P" . -2 „6" žW . A-G" -¢ 6¸ € " .. -2 5<(." 2 !! -(H " >' P6 5¢" (5' P(' O >')  " !! .... 0 : (5' P(' O >') WH . -* P- : N . 9# 5] Ef  P6" " C' . J P- : N .. C' ( ..C' ( W¶ 0 . P-2 † ... 5)G v'' ƒ- C ... 0 : WN !! A-* A` P- : N ... 0 : WN !! +..

TUq œD 52$ .....Q „D '? " k6o6 6¸ ..8" WQ 5(' T-N † . P( U 0 $ V U . 5) T-] ε O W .. o.. 5N œD 2# . /6$ „6! D ... 5) N 'Q : WN P [ G8) œD „.. k(HÄ „B. ƒ.. P . 9# >' Z?< .6 C( 5) " . -( G -V 5( . . TH 226 .. U) " .. U) : H . T- P6" 5›'N N -N . ƈ >' C'o .... () / WQ ÅV . .. 5) œD G8) PQ . 5<-oG 5<" ! " :(5' P(' O >') WH !!... ƒ')6 " -6 0 ... ` G I..H ` G I. <(?1 : H . [Vo . 9# 5<(. .

. P'QG | .!! k(HÄ 5<<8+Y O .

Q eH † .. o. 5) œD .ˆ ..G 5) .

.... ( *B F" ) < ƒ2 ºD . G P'N ..... Af* Af* ¢- ‚ C . 5 [2 . P ... O -G" : N . … . k(HÄ „*) : N G8) (HG œD ..H(' 5< /` : WN . TN 2- . I.N † . k(HÄ  5<¯ .. † . 5) T- . * . - f* . A<*+ I. Z- O ( 'N . X0G 2 Ê* ......

 ! ¼ #¸ . /ŒD . J-H..... œD Q* W* ! -*q UD "N >' ': .. (6SG AC' AG` " "N .. ƒÏ iÏ* O ƒ+ eK G O + E': ³ P(' eK" P(' O eK O eK G + E': " " P >+" P . 'GH} )K. f' œD .N" † . L . . JC' Œ JC' JG ..71 i'C J.

 ”K` ÅV C'! !4 A( C^ ..N Po 'GH.? Ao! 5! : 5's" 52" ! 4 C^ .. .N" 4 „Q" #} 4 £o # .. .? 5! : Zo Ê* . 'sY P(' „G? .

C^ .V- .. * $ /Q .`" 0 6" : WH !4 Æ „6" ..

. Jf ÆG œD 5ˆG ‰ . 0 : WN ... 0 : WN !!4 Y V° 'S Ê* ›? 0 u : N . : N . JH... 5' u< .2 !! #. .. T* C^ .

..` ( k ? C'! . •’ C' ... PG sQ .’" Pa #¸ . 5 P'C "-G !4 C^ Ÿ1 <? 5! #. `" P(' >ˆ . 9'? Js . -*" ƒH T .( Y : WH 227 . . < i C^ . L ƒ2 G'S. : Po 'GH....

/Œq ! D ‹$... .? 0 £6-Q C' .. >'  . P6< (ˆ( !! 2 £. N  ! >' 5f .. i6I >' N 6" C^ ..

'Q" ´ 'Q" ²( .¼" „i ... P’$ 9 C ( -… " ž.

. Ÿ(' '( m|c ! (P O ƒ+) . › TB0 >' . ‰ EN " ƒiV . £/U‚ EˆI `' 9N T- !! J'... ..N C¶ ²(6 6" '<...S^ G C " !n# . 5(H . £! VY ‹$.. EˆI . J?. 6B £ .. 5(' ŠS " Z< .8o . ... < WQ P( C . ‡)G „B ... U A ( . . r(8) >' „( #D . /Œq ! D .

U " ... A? - E* a !!... >ˆ . >' U › + .(' C' ( -*oG C . Y „ " $" . . ÅK .. As:V P < ..... )H 5. 9# .. . A( C " . XY >' 58 ! W . ..

 ..

Q < .. Y ƒ U r ´ " .

Y < !! U ›G" >' 5 .

.Q . P6 Q (G œD .

? " - 0 .. ! [V" ºD !!.. J6‚ '! / " (6B $ : .. P' 6< .. Z œD WB " - P6o! . 52 œD .N" 58.

 " #¸ . „ ? } " .. . 5›i'N * %B . I? P’$ W‚? Ê* › WB? U .f 5 r') WQ : (' < . . ?(* ... ' ... 9# >' „G? . Q‚ >' .[< ! Q‚ -… " . (' <? . . Š-)G 8)? .. H œD 2… " „* . [! 0D ........ P(' $? .[<G 0D P £" ƒ– ..

P(.C -(. À [2 "  ..  v'^ * Ws  9# .

 .

. Å6q -B iV° . P(..'ioG PH " - " – } – Z- 8( .N . .

0 .. 5 ? 0 . v'^ /ƒ Ws ZH'( ... [! ..ÁNc XI .

. . [! .

..? 0 : P WH( ..

. PH " W8( . £Œ" C . 0 : 9? >'oG .. ’f ( 0 HG E* " .. ..

9’$ >' „Ä U A SG < 2Ï-i¿? i $ ) : Pi O WH . P’$ W‚ " 228 (5' P(' O >') O W .< W* A´-N ..N .. ( 2-( ..

.6 +... ƒ+. 9 ." Pi6 . (' ‰8( U A " 52- ‹$ 0 5¢" u .6 . | Á 6c (5' P(' O >') O W . P'H P*)G "-G .72 . ‰6 Q yUV " . oC: . ¥< ˆG ...  ()?  (L 'É 0 .[? U ..6 . Z... |'¶ JÄ JG )V . 9?(* ² . (' EN? " <´ 0 /(`" £2 . V\ .. S? U " ... P-" - L $ O .. 5’$i W‚ 52- 6 0 ŸG ... V\ [" WH A$- 9'´ } " . P . A_ < . (G6 C'! 9'? . T-G P ......[ ÆG . 9’$ £G £I : œ? WN " 2-( 2-? $ * JG[<....' $- Z- |( . /° " . ()K` Q* >' þ-? .. '(HÄ *B Z[ . ( " . PG[? P'I? $H*oG Z- Ò´ . .. 5 .

„ CS '! ) 9'G (5' P(' O >') " † . P'* >' A › yS < /Q Ê* ÅV ..< JC' -f .. O 5'?N : (5' P(' O >') WH . ( ': . [2 .(* ! < A(6)6 0 A$ 5(2GD ! ... < Ž... 52 Œ <’U. ! AC' A. › 5 H T0‚Y Z- A) TU P(' 5(2GD " !4 T0‚Y 5(2G o` !! T0‚YG 5 H K(` 'Q . /} $ . .  P CQ -N . Z-(G 2 < -( ¤ ( -Q † . *: † .. J!......V$ .  P( " .. 'V- P „8. < .. . TB‚ œD y)6 † J! >' † . o+? .. P(D ‰ .G >' kN † ... P [Vo 8': G C $ .. P: >ˆN C' . Z/+ - .

 229 .. 9# f !. PG a 0 eN A<' " : H .

› H)' ! .... < ZVo 5(2GD TH œD .

J?2 ƒ-N „_ + ...G >' (5' P(' O >') TN † . O 0D PD 0 † .. ÅL H .. T$ " . Z-* ..... Z- )6 . „( 6- 0D . Z- Š- . >x-¿ W " .. Äo .B*0 TB2 ...N" † : WH < . P 9` 0 Z-* .

! 0" : WH ( T<*Y ÆG H .

. 2$0" ¢SG  G" ..Q . .

.G0 ’ ‰'I - P(. ) ‡ G -C P` oS^ . .

²N  .. ('2p  5< E2#" -N O D .? T$° . /G\G Cj‰? ... T$°  -Á c 5Ï <n Á Á !Ý "{ žD nÁ ÁÁc ... ½$ ²N š œD ‰6 † .. .(N {"{ : 5› Ž) .

{ ’cÁN{Á íG¿`¿ 5Ï !n Á'Ý Á QÁ Á >{6n"Á é !{ #{ È 5n!ÁHÝ '{ VÁ x6D  ¿ x Áê"{ Á " U? † " Õ ÂVÁ 5Õ (c'Á PÁ ž' žD 5Ï !n {H?Ï "{ Pc ž' . .< ZQ ..

o .

JB .Q † ...: < . /0#" . Z62" . P( ZG[! .... 5... Œ .! 4 5<( . -Q 2 P" >' ­Y H" .+ 5]# 52 .. P- JG ²N . < - P<' ZB 2 ..

²N  : WN † . ¦! ­" G ... ¦! ­" „6" .. A V G . w" ? ..

ˆ. ¦< ­Y [› P6'...? : N . ¶ : 5< " .. 6!  6 . * ...6 !4 2! .

I) /<G 5¤ !!4. /.ˆ JC' C' 5<[? " .... /... uG E` J %UÄ .... J . A´! AV" T$ .. -*" . (-L A© ZC!? . - JC' .... < «( J6" 0 ..ˆ JC' . P 5< * " !! A+ 0 U A * 0 . C CG [2 . -G P 5<G* " < WV$ AÀ . Z WB? 0 E[ Ä° .. (" 2- „'N N ' 9'? ip -` f Š '!" Ê* .. 4 Š-^ P(' 5<GB_ . kN WUG [2 ..2 !! Af !4 ZCG* #C' !! ¦! ­" ZG" . Q‚ .

ε P 6 T" ´ . Ì >' 2 TUq E: Ð" PC 5!- " ..1. AC < WV$ P 5< " 4 4 . ![ .N 5!/Q .. .

. " P .((((: e` 4.. /012 -* .. " 4.

< ... ƒ' C . C <G Ð" F 6 T" .. C WUG .

eH 2 |( 230 .G ..

. (-L r' 6V .. G© /-" 5 . B* )N ²N .. 6V 56 . 6V .. GH 6" > N" 5› WB " (S ! . 5› ... - .. - ....

. (5' P(' O >') . F .. AC ’C 'Ä #¸ . O $ -? .... $H*Y >' - (5' P(' O >') PG #¸ . H'S( 5j‰. P(G - . 2# : « › k C'! WH . 8 ..'? † !!... < W* ‰ !!4 . /H'S 56o .. AH*" (5'i P(' O >') : WH 2 ..¿( # - 0 .  . A( PC› v'¯ . S? 5'Q" $<? ..... ´< Z-(G ›ˆ „.. Ž.. J¶ 6! .

-( .f ..

: ‹- . vL /Q ... .

. vL /Q P(' O >')  WV$ .: v2‚ .

! $- . " C' O W œD E2 G C /Q O >'i .. D O 6 ... PN -( (" G .. (" G . AG2  P6¸ . ° 2 : : G . PiÈjo ... 8 P . 5 . JC' . 5(Y ƒ+C' P6( 6 . (D PG8" (5' . E2[ " _ -N . C( œD E! -Q œD >ˆC (5' P(' O >') (5' P(' O >') O W .. : WH . $" «? 5] [ ...N <  . I ²N . 9 AG2 ÅV -N ....6 y[H( ...

<G .

.[! 96¸ .. .. V. uC'<? U u . ..... < ( . P!$" Ê* C › ÅV (5' P(' O >') O W " [ .. G" . JC' . 8 E! " - 2 . O .6 O ..G P' ! I A.Œ" . 2° #D Ê* .’V ! ..V$ ® PC (5'i P(' O >') ... C Š- vÄ ...... WH .. ƒ" Ð" £- .. <'½ " 9 .. 96" › y ° uSo . .. : WH . PG 9sQ -N . 9(' (5' P(' O >') WN O W ZSo . 9¯ : . . O W : C WN . 5'*" .

. ... 9<' Pn<' ... ƒ" Ð" £- . £B ZêB . 9C G 2 231 .. 9` Pn` . O W . F" : WN .ˆ" ..

 WN . Q (5' P(' O >' ) O W >' PG kN Ê* C PG >ˆC . T!" £# 5'*" 2 : WN . < œD U Ê* .. ƒ .. /C‰ 0D P(S 0 9` UG v'V [2 . 5(Y ƒ+..... ... WH . P . ` P( (^G u'Q ..6 >' PV" wD : WN . ( 6 . `" G" P( (^G „6" : (5' P(' O >') WH . TUq ŸV$ " : .. 5'" † i [ . u" -N 96" 5B [2 D : .... . Š- : (5' P(' O >') WN ..  .. 9# -G .

¼" " )N" ƒ2 56 .. “ W* .

` . ^ QL Ê* (5' P(' O >') . Ÿ * 6" -. b(I /. WN ... TH60 . P 6![ . „-N : (P O ƒ+) . 5NUVoG . 9# . -*" .! >' “ )N (L .. $Y G $-H... (I+ -H& 6-6 ! . B" G" Z- WB +o ....... -HL .ˆ 5' ' + (5' P(' O >')  œD (?o .. A( A(2 .

" „< A/BQ 6D .

( E'¯ . Z* 2 . / . TU U) P('  /BQ >H .! e" . $-H '* : WH A$Q ! ¸ ... /BQ" G" ’BQ ....

5(D /ƒ· .. Q Ê* P Z‰. Ÿ(' '( : P .. PG` (5' P(' O >')  Vo? . < .! $-H..* A’Œ ! D . ZC:o ... P` >' $-H. fS+ .. )6Y „(G .6 WH ..

.. %-* T-N w[V" ... ..6 PG WB? 5' .. H? uSG . › TN Ê* P . G Z[2 „G „CN ' (5' P(' O >') ' v . As(` (5' P(' O >')  D .2" >?" -N .

V$ C' : $-H. 5’ bN? 0 . A6»C . ƒQ >' AGÄ „(f .... ƒ' -( . ‰H( C ? C(' ? 5' ... 5] u .. . P’6D œD (5' P(' O >') 232 . As(` Ž-H  U . .. WN .. A’Q (5' P(' O >')  \ /ƒ§ : „'H ....

(' ÆG >ˆ C' (5' P(' O >')  /Q .

P(D ‰ . . P` >' $-H.No ...

BY œD 6- . 9# $-H.. J< .. WH # C ... B.. . xƒ' - \ : WN ........ (5' P(' O >') PG #¸ .. TU U) P('  $ 5Œ{" . (5' P(' O >')  5S( . 2-*D rG[( . &[( a" " ‰ § . uC:" 5:" .. wH v 5' . [Vo TN .. $-H. As(` 5' P k< : WH . a C' . /C œD Z)G ..

='G s(' .f ... .

. .* ƒ2 #¸ 2-*D + >' Z- „N .

P?Œ „' Ê* ZÒC ... . ! /6D E'8 .* ƒ2 #¸ VY œD ‰6 ..

P?$ uG" .` : WN . WN .. WH . ¥^ † .` : WH . =' ! W .. .. XY œD „(H" Ê* „<8+ .` : $-H. ! $-H 9?° -*D : O W WH Pi(' O >'i) O W .. : WN ..` : WN ..* '! ƒ2 #¸ ‰ ... . $-H. F -N (5' P(' O >') O W " „ C' ... Ž-H P6 † .... O .` : WH (5'i P(' O >')  . O W . O W .. $-HC' Ž-H W6 † (5' P(' O >') (5' P(' O >')  PG >?" † O W " C' 4 $-H '(' 5<G` 5G` " 4 $-H ¥^ : WH ..

. Á" #D ŸG" vLG 9 G F[ : „'H .. [! [! „) . )6Y ÆG - >? -N (5' ....  ›" 9 ¿" . J?i -* '( „'* BY " k(! . ‰6 Q .... O W : „'H . O ¤ 0D Z[2 „6! : WH ..6 „'H A’Q „! . ƒ . ()( [2 9(* bN? ®6#° „! 0" .. £[V"  !" £/S . [! F" ! ... '(' (' oSG" -N 96D .. '! )H P(' ”N .. $ Œ >' .

. /S [V" (L . T< ..73 4 5!-( : 5] WN ..Q . U 6-( : N 233 .. P'ÈK6 6" >' .

5(' ZH( 52-( 5]o C'" . . U -p Æ(GY 5!-( ..

G !!4 .

K "n$" /$ F" : WH (5' P(' O >') O W JG .

. .’H -*D JG ÌH Q [<2 . Z I " 5UD -G ..

P X" ..K "$" /$ F" 56 . 5(' P'HÄ" ..

.. ¦< " . PG8" >' Wˆ... 5(D › E8 C( P(G 5(H $< 0 .... PG*" EN . P8’G /!BG >' ”H6 D .. PG P(' . |6Y CQU N` D . -2 F- $< 0 .K rN" 5i 0 .. Z‰ WC¬ u $< 0 . WC' A ? . -G A+ .6 o( . P6 *¸G 5›'N - . P<G 5... P(G ƒ..

ˆ.S œD . 5’Ä 5¯- E ! " ’ " ` .. * 9(6 <? " £ Œ T!D - ƒI .iH .. 96VD k»' . JC' ..? /ƒ` 52-*" 5›'N - ? œD *" *D 6q - . 5½$ E ! ..

 ! U A Q 5 !# . ÄUÄ 5› ? W" : (5'i P(' O >' WN . 5(D *qG O 5i' .. a /g ... Š'K.. ¦! F" $Q WH( v..QY 0 . PQ >IG ºD v^ PQ /IG .

C :U A ! 7-L 9(D : (. WN .. P(' CQ -N .

QG 6" #¸ . %-¯ 2 .. PC' (5' P(' O >') O W P(Ä-* A -* 9Ä-*Y . v* v& . O £-6" : „'N .... .. PC' P'H .. .... „'V$ 4 [2 : „'H . 2 G" : N . .. -. UV „< C' .. .. P- JG -N Ê* P 6- (5' P(' O >') O W Pa -* uÄ-* .

.. (5' P(' O >') O W P(Ä-* 7-& 9Ä-*Y . (5' P(' O >' ) O W P(Ä-* A -* 9Ä-*Y : WH ." : 2 G" WH . 9[G 7<C ... „( [2 2 6" . „( [2 2 6" . U A ('N 7<C .. .... PQ r .. Š" † .. V" I6 2 G" µ6 † F iŒ -*" P( |( .. Š" † .. Z Œ : WH .. ( v` ) I6 2 G" µ6 † F iŒ -i*" P( |( .

" . Z Π234 ..

.: WH .. U A : P?-" . (ÄQ " . V" I6 2 G" µ6 † : (5' P(' O >') O W uÄ-* . Š" † .... PQ >' AmV W † .

. 5(G ƒˆH( $ œD WB6 . (H T ! #D .! ..

 ! .Q B O D . W..

Q . O ..

( .

H .

°H ¼ .Q ..

.. >'G : WN 4 „C' C( „'C #C : WN . . /6° .Q : PG - Wo 4 Ÿ >' „B6" 9C'" " : /H' O WH( .

„G[! : P <’U.... WH? . „G[! : P O WH( .(' /6° PG TN" „! : WN . .

/N U : WH " $" : .(N -H ..

Š-)?" .. >'G : WN 4 9(?° C( „'C #C : WN .. 5* .Q B O WH( 4 -*" œD Å_ 9$" Ê* 9(' " " : WH( W.. E*)G >?1 .

. „G[! : O WH( . „G[! : <’U. WH? . 9# ." „! : WN ...

.(N -H . $Q U : WH " $" .

O ..G : O WH 4 „'N 5( : P WH( .

( .

N F[ .

„G[! : O WH( . WH? .. „'N Ê* „'?H .QG >?1 .. „G[! : P <’U. 9'( $pG " : WH( .... 9# .

.(N -H . /FQ U : WH " $" .

2 G" .NY † .NYN ..+ † ... . QB . 9(G . $0Y ...Y . TY .... ^G Go 9! ( „ *" #¸ . (86) (H T 5› ? O v'V W" ÄU 9s" .G : O WH : WH ®! >' (5' P(' O >') O W .

.. W? } † 9 .! .W< D C ( 86 ) 235 . -G 0 F)GH E9 .G >. .... yq T< JG v.G "-G .2" . W (ˆ " AïD /. £< £8( 5(D _ œ" .

 >' „ 'Q -N I #¸ .. iÄ .( G .. 9 „(G C ¦-N ` .is(2 .

... p uSG >' fL -`Y „! D .. T!" (5' P(' O >') : O W ! . U! (P O ƒ+) 2 G WN .. . Z Œ œD „. p XY >' -CY „! D 2 0D PD 0 F[ O 0D Poi .. ƒ’S Ó* G 6" : „N !!4 WL [2 >' . P Q— F[ 5H: >' A -N -H .... H .. <G G" C .6 8') ‰ AQ < . $p ¦< ƒ’S Ó* G !! Af : WH !! ? œD 6  Ð" T! : „H .Q k$ 4 „6" : ]o .! ° Po .. O .' 0 P ..

. 5' .. .. u ( .

„'V- . Ÿ #o . w° J* 5 .. 5' C ...6  ƒQ  y . u ( 0D Po . #o . C x † .! ° Po .. O . vÏ 8 Á Ý c : WN .... 2 G" : WN † .. O W 9( : „'N . ƒ ...... . (5' P(' O >') 5H G" Ð x † ..

P? . 2 G" : WN . >ˆ 4 =' [2 " : WH ... .. U 9 Z-2" : N .V- ... O W 9( : „'N .) ... Ž-N A -Q .. Ÿ 5$ .. 6U " .

.2" vÏ 8 Á Ý c : WN W 5(D › 7G N- P?" #D . W œD 0 .

2" œD o 0 .. TUq y(+" .) .

( 5!`" .. 9# w/ . 5(D ..2" : WN ." ..

As(` w" .... /Q #¸ . › H?" G` =' [2 E(" " v*" „! !! .) ." -2 P?" #D .

. Ž-H xƒ' $ † .. 5½- ... =' [2 uI' " >  . 5] #o . O : < ....( . . 'No .. 5(S" 6" „< ..  Ê* . „( 5 ¶ [V" . -Õ G P : .... 5(?o ...( .. V\ P(So . 2 G" : WH ..2" =' [2 : „'N . O W 9( : „'N Ê* . 5So .. [V : WN .

{ Q P(S" „'f . Ž-H ƒ' $ † .. O W 9( : „'N .. (5' P(' O >')  œD „(6 Ê* : WN ...( V\ P(So . 2 G" : WH 5 236 .. Z-i >' P+ Ž-H [Vo ...  Ê* . Ž-H ƒ' $ † .  žŸD i‰ . Ž-H [Vo .... 5'! TH F -N .

A<' P -Q" .` -N : WN ... .... „G Pi(So . O W „N- : „'N 4 „6" 6" „(HG . vLG 9 G F[ . .. 5¯ >' T<? ºD . 'ˆ... " T<' . .'<?  " . .` .i` : WiH .. ` ”K >' T<? 0 A6(*" ..` : WH W‚ C (87 ) . 0 ˆG P.. 0 : „'N Ê* .. „Gi -H . 98( .. Ž-H ...Y 'L $- P( A (! ... >xa O -C8 .. .. woi : WN ..

$0Ò Z[2 : WN .... .C¯ ! . A /N-Y -*" w‚ .

. J PQÉ >' -N ... „6 #¸ . ’ S QQ‚ C]" . P(' U A H A< «( WB .. ’HG - WS? . C H <? . v(N$ . e’L >' H'  œD PG #¸ y(ˆ |'¶ „'V$ C' .... F$0" >'  WV$D E¯ P6" w`" P6Y 6" › „* ... ¥!" >'" . ('< ÅÉ ..  V0 . 2šHG WS ¢Y . F- -2 >'Œ" Z[2 : WH .'N E ! DL/ ( 87 ) 237 . A.....V$ . ‰6 Q <? 0 -N Î . E6¬ + . «( œD 'C¯ -› PGU: -*" <. V" JG P(D - PGU: < .. WY P: œD Q . P(G œD w- +ª ˆ¯ PG oQ.... PaG /g -2D (' E<? (S’* " . A H ! P< . k' -*" ! .. -*D ‚ † . I) › Ž .. AC’$ 2 .. PaG /-2D ( (S’* P-2" ÐU: -*" " !#" .. -] A6" .. C(N < ....... r' |(! P(D -2o .. Jï . A As(` 0D k'<?  Z[2 " 5'? " ƒHG .. -.. v- œD Ã-*D F- J-2 u? . P(D -2" #D ES ! .. (NG P-2 „$ .. – . . J  . .

. P6ˆI ! . Z#" 5' -*" $<  £-i'§ " Pi?... ' 9?ˆ* P6 ‡ G £-'§ " P? D . 9(Œ .. #Y k! . P6  5' ? ' Z- „C' D ...74 . ( Wp 5  >' ..

. A2< U A Q ! . U A . P'GH Š.HÄ" ..? C6 Z- ! 0D AŒ F#1 0 P6oG JH œD ..

... PU! P:H .)? y  W*" „'o? #D Pi< P(' A-" )( . 9# ! b* P' . k(ˆ /[D >' "f FH !! 6 .. >' - uI .. jH¯ . A( P 6 O .ˆ .. Z-(G P- .. |· P(( ..L ... E* " . H. P'QG P'! " . Zp E).

Q C( 9# .

 .

 : N . 5’)} 5* .N . -?" . ... '..  0 P 52$ 0 ( |'.. Aˆ" 52 (5' P(' O >') O W œD ‰6 4 |'..... H(HL /012 : 5] WH A PG8" |'Q -N . 52B W‚ 5(– . 5] ÆIG œD +D ..

U)G (H T ¡o ®" |'... [2 T$ 9.. D : WH . P(' >ˆH " . [2 ...... !‚ . T( . [2 y[N . [2 W 52iSV i [iV" ..!" . [2 5` -N ¡o ..+ . .

+ : Ef ! [ ( O ƒ+) ’ „N B O 5H( . P(' „*S (5' P(' O >') O W . P* 5H( eN /ƒ` P ... P? * [2 >S( .. P? * [2 . A$V 0 . (88 ) .. " 0 . O T© /ƒ` 9 " 0D .... P<`" ÊG #" 0D .. Z-(G eN As(` (5' P(' O >')  Ž: † .N P? * „( ¸ ...

(6 . O ..

( -2§ " .. (89) .

Q .( ... 52- ƒ. ZV" .

N Z(6$ O P(' -N . ZˆIG" #Y 5 Z[2 ..

` -N .. (` (N! °H As(` . °H ‰. AC 5(i' "H A6(*" ÆG P(?o ..C . $ ( 88 ) ..* 5' ': /N-Y -*" " !#" .. $ ( 89 ) 238 . /` Z- >' œ? O >.. AL U A Q ! .

/ U P(' -? ...T0° F- 6" . «(` : WN «( F- JG |'Q .

Q TY A P(' .

... ¢ Ž?" 0 .V$ .

P(' "N .... $- F- Q? 6" . ƒ< ° .6 Y < T" -G žŸD Q . P(' "N : «( WN .. «(` .. u'H? $<?  ( F- . 8. ! 1.( T6" 0 .. P(' "N .. Q E2# . _.. P .. A-G" -’ P( . _ F" P(' ‰ . -* JG „" !" " >Vo . AG[ ¡(* „'H6 Ê* - -B Y Ÿ + " . J?#. Ÿ Q" .. ÎUVq . A8 `Y -*" ... A!` F- ÅV ... – 'C . /:Y ! $- œD „2# ... Äo? P(' ‰ .....

ÅV . 9# Œ " . P ... A-*" „C' . PH* PC P A-*" „C' " .I .. A-G" : “ ¥<G “ WN .. P „'N À G œD  9# /ƒ` £2 ! ¸ ... P' /ƒ` >' GH 2 9G" < -N : 5' P(' -` . /.ˆi -*" 5' ..i!" " ...... „(Q . >ˆ À O . '2" œD ŠHL -" .6 ƒ' -Q < " „(V . P(D -" 8()6 ƒ xƒ' 0 < .. u . ƒU! P Š Q . 5NH* ... i ŠH* /ƒ` >' -c " .. 98()6 >' £<`" ..

Œ T" . A AC' žŸD ..Q .

. O -CL : WN 4 k(! : „'N .. < A PG oQ..? 4 VY .No u(H . Z2 : Po !! ÅU 0 E: IG . t F- \ ..

u2# ¡!# e` -(" ...2 ? !! <" . F)N uG" „! . ... £- „QV . : WN „Œ X" P6¬ ! . 98()6 <" „'Q .

N w" ![ !4 -*" v* „'!" .

A" kj'V Q‚ ? '" "0 A<' XY „6! . .2 !4 A-*" „C' ...

¥< Ê* TY /01] >H? .¼" <( P(D C+ " >V" ..

G . XY C(HG ..

ƒ+" œD CC+ XY /G A)(V? „QK . ’ A (D „'" 4 „' #C : „'N . „Go XY (? " ½$" .. ^ ƒNSG XY „B6 : WN !! ^ 9N: : „'N . „ (G" ." # : „N .. W.. ¡NU .. .... 56 : WN !!4 TY T" : „'N 239 .. 9# ƒ' èo? ƒ2 ..

 <8ˆ 52 . / 5C 'C [ WCG ­)? ¡o? „6< +Y ..

. ƒ2 |( · 6" u6" N .. 5‰" ! ..)* } „a : WN . 6¶ ¢‰ .

(' C' 2/$ .

u(G P" [2 . . . /C œD - ? ƒ<? „6! ....

.. Z2 : „'N Aˆ? u „'N Ê* › „‚ 0 .. -' 0 .. w-G ( „G$ Ê* . ’: 5] 5 .75 .6 – O #¸G – 2š$ u.C!" .. XY 9'? .. u© Ÿ „$ . N 5? O J 9(' -*P T'‰... U A ('N P"G Q Š:" † ... - „ˆ.6 : WN P † .V D O .. 96( „6 .. [ „(< .. 7&" Wo" „* : WN . ('  Ê* . /:Y E: P Bf A.

 - " -… .. .

A)6 5 >N0 . I 5 ƒ![ 5 ....2p 5'. ‰ /ƒ ‰ * 5 ..ˆI 5 : . $ 5 . .

 (I: ƒÕ IiG 5ÁÏ Á ¸ .. W-" P6"  PC' .

. P(... ŠVY .I ‰ . P6‚ 5(<* P6"  .. >!#" P6"  I .. .

(HÄ k(+ (' .

. 6 - .N" .

!#" . u" – 9[! W‚" 0 u " – AG` „! . E< "H P6" PG TBQ" F[ < 4 0 T" (’-G0 P$ .’" „! ..

C!" .

.. . .. «( -Q" .. cN k(ˆ' + P „+ .. AGQ ] -Q" (` o } PV$ „N 0A I „! P1 i O P¤ ‚G G «(G W)?0 !" „'Q k?] „? † .2 F$" 0 .

 F- . -L [2 œD U A I * w° . 5 /..... O 8 : HÄ .. ‚G G .)? } : uo . ‚G G «(G : „'N Ef? U .< (HG „'p /(L 0 ) !!4 $Q 6" .

<G U A ’N w$ 240 .

( !! .. kS'G 5' . 5 ! .. 5'HÄ ..

C8 . :V - . V\ >' .76 Piš ¯ U . 9[! !  -… . ' ... !G 'I? " )N (L !! 9' ... Z#H6D <´ [H6" .. 9 .6 . U A (! 5(' 7? 5' .... - E <? 0 " 9S -HG W* .[? 0 .

p .

HÄ" 5ˆG .

(D - 2 C( ˆ* 0 . [2 œD ”K . P .. P ¶ 0 .. ' 2 Æ(I  . 0 .§ .. JG ŠH ƌ %-¯ C( „'o? ...

. „SN ? P6" " P " AC‰ A<' " !n# !4 2 ? Po š P(' ”N . -*" >- A(¼ 9'2" £$0" ´ . Z$1 k)6 k)6 Ê.... VD JG „N )V 5< T- 58'  0D v 5' . ... 5` " (Œ "  E G .. !" " -Q !!. ¥. Å‚" ... J 9(' ƒˆ– .  . OG #" .. OG #" : $$ .

 " ...... 9'.G " . a .. ¥. G" : WN . ¥. 9'.. £# .. I . ` " . EˆŒ ... Ž) . 5 ? .... š P(' ”N . £-* 9<' >H? . V ... . 2 ? Po . E . V° ¥} $ † . -'§ E8 " ¥.Q . V ...

 ... A? 9'2" V° <? Ê* . 9G € º¸ . -( P6D O . A<' £C W: >H? . 56 . ...'oG ¥ V\ . HGS UÄC  " -Q „'o? 96" . V° . ª -( .. (SYG P " 9'.... v  -( ... fQ „fQ D . CH „CH ¸ ..<? '! /ˆY ¸ T$° G r" #D . A-Q £C WS( 96" Z [2 !! V\ >' ASV ...'oG ¥ WY < . 56 : (5' P(' O >') WN . ( O v? . JG ŽUq -( .... ' . (90) .... Cp SV -( D C & ( 90 ) 241 .. 7-L : WH .. /ˆY -( ' . P(' A(+ ƒHG ..

. U A SG >H C] E* ..

. 6q Z-H #D P6" [2 u 0 .G U! . ƒ’N-" (HG Aõ ! k'— O - G" < ... P?(* „6 .. ^ >' 5*" – - O – P< . 5< 5) - ¼ .

. >' C'! /Hq 5) - Ð  JÄ £-f œD ˆ*" " 9" : WN Ð . P'C /Ä" PG TH 2‚G" $ :6 - P .C .. J').

-*Y T s(¶ <( .. . /Q . ‰6" -f ...G - „.G -*Y T ‰6 . ¥) à. P?( G .N . -. 56 : WN ....)? 4 JH:6 >' C'! H' 5 : „'N !! „f? .

 0 5'< 0 C 0 ... -¤" P(< ƒ< >' O - G" |'Q U) -G . 5<G" 5" 2 #¸ WY œD ‰6 .... Z- 9 " : O - G" WH . 5<G" .. 5" w . -f ... 5'< 0 C 0 . B ...  P< . Z- F- „'Q . A8) P(D F- $-C . .. UQ P WB6 ... F- B2 w- . B >' Aˆ" 5' .. B Z  .. AN kN .H O - ÐoG #¸ . (Cp . O - G" „8 F- $- ... Z-(G Z$H O - G" P< " -N w . AC jŸD ‰ “ -¤" Pa " 2-G „C' – P(´ F[ ! : “ >CY œD `" “ O - G" Ÿ WH . >C" . 5<(' TU : „'N ..... £ 0 9C 0 2 .... P6¬ ƒ´ ! Ã-*" .

. . -f .. ‰ . œD 2[ " „! ..N . As(` C. u6'C ƒ'2" ! . J2- ‰ ! . P-(G -¤" "- : WN ) ¥< œD .. O - Ð" œD `o .. -f ! P?$f Ì.. A6(*" Ð" " ! #. -Q o6 . jŸD .... . ..' 0 . 5< WH . P-2 )N 5< ƒ<¯ -¤" 0 .. P(D `" -¤" œD O - G" „...V$ . 5" - .. F$" 0 ... 5" +ª ƒ! >' |'§ " $ .

w(§ wH* . # F$" .. /ƒ` ƒ'2" „o #D 242 ...

 O - G" „< † .. Äo? P6o! . P `" -¤" œD „... P-(G [V" . P -* -¤" .... PQ I? † .

ÄoG P?`D P -* .. -¤" ><G † .  ! Äo? . - 0 .... ƒ< #.V .. kN? † . P" O - G" Æ. .. /<G ²Q" ..

 ”Ki` E G U) O y P6" k(! . P?(* W8 \ 5< ƒ<¯ -¤" : O - G" WH k(! ... P’U 5(‰ QY .

-¤" )N (HG ƒ<¯ O - G" >ˆ ... .. ? -¤" œD ‰6" .. P6" k(! . PC'! -¤" >6 ... ƒ .( k(! ? .(É . P$ HG r ´ >ˆ .6 WN" . O PGN -HG ` ƒ') "-G . B œD O - G" „.. AÄo A$-  !" ! I y  -¤" 22 ........ O - G" . !!4 . V" ? B œD . ´q U* Š# P6" .. `q !!.. PC' P(' kS  . B 52. U A I „! u< 5'<i 0 C 0  0 2 . `qG P 52.

B P C'( ...6 „'N .+ .( # 44 P2 : ƒ .. ) O - G" ... `q I 5' . B F- JG Z- ( 5Q.. Ä1 C'! >H" ..... U! 4 TU<G . >C" . 5 ! B v'S6 4 2H" k(! F-? . U! 4 `qG .. 5'< 0 . 5<G" . B ! >' PGoG O - G" .

. |C'G 56 . 5... Z$ 5Q. >6 . B PC  ƒ<¯ ƒˆ´ † .  0 C 0 P6Y . ( |C' ) iG C'< >H" ..§ .. ( . G 9# ŠI -N . . 0 T" 5Q....

. >6 #¸ .. 5Q. B JG 5(oG 'H .+ . PU! 5Q. P- JG Z- 5Q. V" . B ! .. ˆ( ... V" C' B P C' † . ? Ef JG .. P- B -C( .2 F- 0 ‹$2 ! B ...fD .

G >' 7¯ B .! ˆ A6(*" . P6 A6(*" .. P(( >' P(.. P(6#" 9 ´ A6(*" ! . ...

TL )GY aY b.Q ..& o 2 #¸ 243 .

.Gi 5ˆiG ... A(¼ /012 P'C¯ F[ 5] W- P' . œD ‰6" „! .... P6¬ F[ œD |C 5ˆG . 5<G" 5" >C" .. ƒ< 5ˆG . kIG .. 5½-N P?-N JG N" [V" . O 8 : 5C 5ˆG o ... A-(((((G „2# -H 6" " . 5-V -' P-V JG N" † .

- [2 -V ... TUq $Q F-Q P6" .Q P'C¯ F[ 5] " D kY! -* ** -*! 5 k"  Ws .

-H $-© .( Š¯ P< ..

Q .. )H Î .

.! AiN 4. Ê œD TL ) v'S 4.. N& P- £¯ ! 4 £ AN . Ê œD U) £? WH P6o! ..

... PC'! B >6 .. !! Aˆ" 56" P6G8 . /(ŒY P(' 5' ...* ƒ.. C6¬ ƒ" [V" . ÆG „( ƒ . /+ / . 8( ? /<G „a u< .. (6- H*" Z°°° ... A ! Äo? . C' P(' 5*B? . (Cp >' 5' ... ! . >' 5' Z" „! .... /H. o ". -f . š |(’ .... S'Q . B -(G O - G" [V" .... ND . . Ê œD 5<'! .G 4 T8' U A !° 4 ²*.6 WN" „! . / Z- (Cp .< " . B 9' J(. P( Z- " P6" |*" .. 5(D „.. TN ... Z-(G O - G 9 ´ . BL v(ˆ >' ) " S  B 9G) GG E) -*" 5! .. - /-Y . F< . AQV PG >ˆ .. £'À 9' JG Š.. .. Z-  ÅVD (S ( ) PQ ' J< .. 0 . ( ' Q à . Œ $ *‚C B 5Q." ..

'` . F'! ..

A © A(+ A!` Z P'N œD ‰ † Z- O ƒ' " .(<. . .5½(& C 0 #.....8" " . B. XY . 5N .

¼" .. F 6 T" B  WB? 0 . . |' Z-'Q 0 .. TY . H(H* !! ' U* Œ P( #C ....

!1 PCL 0 6q 244 .

77 . 96 e+ ... ZH' T œD PSK › P(' O E< 0A G ] ƒH' 0 O eK C'<G 5'<( ..

Q D .. œD F$1 -N ' e+ T- 6q " 96 b.* iÄ Pi6D 9Œ-' 0 P6 ... P2 >' TU< ŠU:D  (5' P(' O >')  [* [<2 . EN ‰ $ . 9.

.½ „6! „i! D . / T-( . P6 eˆ D P6Y P6 'G ‚ Ê. Z$" .. uH': U A Q . 5! f Z/H . uH': : P '’N $$ .... H'S ... „< 56 ..... C(G Y - .. 9. ' E G Q‚ H': " 5! .. uH'S? £-_" .(N GH.. k'— . ´ . › ­) .. „< " EˆŒ #D ”K (5' P(' O >') " [ . 2 . < G 2o( .

 ´ |( .. C(G ŽUÖ J'’ JG '<  .Q ‚ /.

. HG 52$-QY X" C'<? † . 5½(G œD N... Z-p ¢" V\ >$ Ã-*" <'´ ƒ+Y -*" W* . " ¼" -N ! Ê* r) " $! C . P’N-" 5i JÄ JG yUV  ...... b(I -` T " Ώ P(' v':" F[ .  v':" † ÄUÄ " } P* " >'" Q P6¬ ® -() (N-G W? † ... UH " $! UQ Ä ƒ.N „'V$ w" !#" C¶ -( 2B6 ÅV .. .? Ú-2 C›8" < . 9" [2 ŒY ƒ+" AN 9" q O : P*) XY 9 WN Ê* ÌH C(G -` . ZC J ‚… -N P "  A ! U A N U A Q " : yU^ )N .H A(¼ 5 . ) !# 7$*Y 5(G $ .

Q S  -i P?( Z° Ê* . P* 78 >ˆ " y<(`U! " 6 A*U ..

. G - -. . . -.G - P?( kN" -N . P* P‰(Œ ..C8 ..

H V ( H’ .

 .(  A-H P* ! " i-.C P.

v’ œD P*U PQ . P(D P Us -(G f` v'V . S A-2Q W* . ) k(+ ! . QV ‰ 'V$ |'Q .iH ))Í '! P?( P? (  C¶ P6¬ ......

P" œD H'S $- " 245 ...Q oV H  %UÄ „H'S6 Ώ  $ . $6B >' eI+ † .

.. PCf¼ H'S „C2 -N .... ­) ..? . . GS+ Ä . S „B . v’ " ..

)HG 52¥V" : .Í œD /-2 . : CQ „(... A6U „'N 6" : WN .` -N \ .Q . HS..G :*" ..

<G PQ? -H .

..?H " . wf " wN*" " w'N F- oiQ. eGˆ ÅV .. #¸i WH. NSG >' ': C' .. (ˆHG .. %$L < . 5s` ' .. k(N Œ œD Z'V$" .

V$ P |( V° ”K` 2 ºD P Z- ƒ. " $" F[ P* 2 |( .

N" : .(HG #D !! ¥< Ti" P.. P6¬ ƒ´ .Í P'V$" Ê* .

 . .HG $)H.

Q ³ G ƒ´ eGˆ .

" Ώ !4 [2 „'N 96" ƒ-?" ! U : WN .. 6B6B 5i<* f .No !! V° A)K` .

..V$" ƒ..  2 * PG" J< .` † . P(' . A" G(Œ 7< P(' ƒCŒ" † . ­) .

<G G" Š- . P*‚´ P<*ˆ .('^ 9# ¥V |6" 0 . A~ G CšG S( E' ..H -* N¸G ƒ ƒ+H P(' ..... CL .  f W: œD Å*" /ƒ` : WN . P´-6 A |'Q F[ .

('^ ! . 7’^ T" S( . . Z'N : WN ¦- œD P `" PQ* œD .('^G 7(I ... ... P?¥ - .. U ƒ´-6 Ÿ $ : WH .('^ r" C' .. WH „GŒ C' .+" C -*  .. ­) 2 .. Z'H . P('QG P'? ¦- œD EQL v'S6 ...('^ . P( ÁQ A" " #D .. .. f sG ZH" . Z'N : $$ 98ˆ .('^ „. P 61 œD Š` .. Z'N ...

. TL . N . P6 ' PS+ : F‚p G WN " >' H 0 P< . 6B .V ..6 5ˆIG . !4 P'N !!4 ZC'N : WN !! Z'N : N . : WN † A- P" Æ.. „< T-i E G U P .. P)K`  ..6 œD Q . u$ *) „N C'! ....Q !4 5!" 4 #... * ?" „6" : H . )HG Z¥V" . P .6 ”K` 5! : WN" $" .

.!" ‚8 >' H  " Ef . X" 5'<( . (f !! „C) 0 )N P6  6q . P6 !* ‚8 ..6 >' -H 0 ... 9# P .. vS 0 .

: P6 (L 246 .

6 -? A- <? " TU< .. V\ .. y! >' 9 . Ž-..'H Ž. .78 . . 2 ... / 5*- .. Ž.

.¼" . 5sSV œD Z60 .. 56 .

. Z¥<? . PG 5(' . oSV œD A)K` P? " -? - 9# -!o viS 9' i r Y ºD .N .... PsSt PN T- " .

.. I ..` ÅQB / #¸ WH0 k œD „'N" C' .. P- JG -Q E'H v2 . ÅU ƒ<* >.QY 0 8() $  ! . P¯ " ‰ Q N VY . P* } W œD k .. œD „2# 96" E2 iŒ . 8() ¦-H r(8) .. Zf( Z-(G .

: 2-(G ! ‚f P6¬ #D . E(S /N à. " k .: ËC( Z- A kH >C" ! «(` #D . 2- Q >CL „<– -N ƒ<? '..:Y E(S ]8( . W.... Aˆ" ‰? .

ˆ. 9'C ... [2 „" .. !!4 O yÉ ... Ef O !! Aˆ" V-? 0 !! -Q "H? „6" Y s >+.G „V) – 9# >' 9'6 0 – 9G)" Ä ‰. P$6 V" >. " .  |Q „6" !! P(2 : k . i 9' .

? " X.. " . ..). <` 0D P(G . >.. P(' Š¥! Z[2 . -.

­)G 9V ..(½ "-G .

. 9(' $ ..GH . . P6" E2 .. /:Y œD >+.

. '<i.. U! .. „p 2 „6" ._ >¢" . P?-Q >H" P6" U A E2 D Pi6Y . '<.. . ði? 9< kN.

6 ¥? .* „8‘ 9 .

.f !!4 y)?" k(! #D – 5 G . P)? œD $( P6" 0D \ 9(D . . -? 0 ..2 .:G 0 .. . 9?)? Ä1? #1. -¾ Œ -G A-Œ J.

 .HG kN.

.? .. 9‰(Œ 5‰! P(D W? . 5<(' TU : .

TU 5<(' : .. G0 „6! D ³ AˆI „! D .. ‰L ‰6 .N – 5 G ³ '< 0 /.

. 9(D „.. ^G O £ .. P0 œD ‰ 2 WH( .ˆ.. 4 WL k(! : WH? o! .' P'… C'! F" .

. k)6 „SN -N <? '*. .N .. Z[2 247 . t O -CL : WH 9(D – AC* “ P"  .

 WH . >...

. ! Š-)? : U A P .C 9' X.

: WH I( .. E(: œD ů U P+ W‚ Æ.. PQ [2 Y : .N . › P*-– FoG P(D kS'? 4 #. Z° #D .

..N . “ . Z" •'? .

.SG – 9?"Q Af 5 ( 4 £- # : WH . 8() WH As( \  -N WV- /QD C] ƒ? 9( .. ‚f Z[2 . < «( [2 ? E(L ƒV" : . (< ..

.. O 8 : P .... CN" W( žŸD E*" 96D O !! k(! F$" 0 .. 'N œD „'V$ -H 9# £" W" Z[2 .. 9N W † .N 2- . E(S' C]¯ . N 9C' 9 >6 #¸ . E(S >' .

. Œ JU AC* 9(D E*" 5'  Š$ „6" U A ) . 9ˆI? " yV" u< C ? " $" C'! F- : ..S 9 < Ž.H . y0° . ( JC' .( ... 9.

.H . .

. . Q . 0 : WH( ...ˆ. -G ‚f 5 . .? .. 8() P T-N 2- " . >.. £ iI -iN „6" ...( Z[› 9(' O m -N „6" . 0 .

(' C' 9 ? L $ .

5'<? „6" P" Æ. A V O £BQ . JQ. U A ('N kS'? 9(' . P!' ð? ”K` . . £<`" : $$ . -2‚ «(` .K( P6" TBQ" ..... 5› 5½ ....

! E(Y Z[2 .

.. ..C 9[! .<( P?G .fLG '2 .

." " .C . U)G ”K` .

. .. – " -G 0 9 'H " .(S' T-K .. 56 .` " .. P- Š . . . V\ oSV ŽUD .

. AG$1 ! .QY .. P" A© .. r) .

.H? 96" . 5'" wY 0D 98)6" 6" : P .

.N . ( N- 5!‘ F- JG -H W 5(Q6 #D ) : O WH BB .

B 'H " 0D <'´ 0 5!' W- .

… AN: .

U) -G PH A!# .. P .C (5'i P(' O >') 5(<L Ð. ! -N ..

Q G # 5' " A $" £i!# >' u" 5' : WH? " U .

. 9*" wD O . # : WN # œD .! G$ -? U ..

 NU . 9(' OG 248 .G " 9*" wD O" TU< WY SH...No . 9?$ * £<` >' u" 5' WH? " -? 0 " w SH.

. 0A 9(S" " – U A – ®G 9Q‚" " -" 2-G WH " 9*" wD PH E 6Y < -N .... T: .." £!# œD £$" " ..

. 8() WH s( P6D 4 " 9*" wD O " : PN N F-?" ! ³ N  ( Z- + † ³ ËC( Z-(G $ G O - - .. U) !#" A!# PC('? ª ¥V " < ZS" ³ # |.. 8() (5' P(' O >') ÆN .6 „*? #¸ . V° kN ³ i(S 0')i O (8 : ..o? œD ů [ !!.

O - : WN † ³ s( kS O >') O W uC' : WH 9[G K.ˆ 5*‚ } .. P?!G O ¤  " 9(' TU (5' P(' O >') O W J „ˆ . P'N FN . $Y fL #* <G y: #D .H - „ 'Q #D .. 5*‚ .. /.. - FN A' ! ... O - < . P(..! - (P O ƒ+) C " (5' P(' O >') (5' P(' b*0 V° T ..! JG ƒ.

Q 96D C : “ 8() WH s( .

. fL - ¤B? U : (5' P(' O >') (5' P(' O >') $o ..( >' – WH .. P!' W- " .. / [› C Ž : WH ... WH .

.(' T(HG C G r) " $" ..

. U .(' TH ! .

.. <? 0 O - : WN  .

(' TH ! O - .

Q 56 .. .

.(' T(N £ ..

U .(' TH ! ..

. <? 0 .'Y [2 . V /Q . (¼ ’ ..

.C . G- .

. .. (5' P(' O >') (5' P(' O >' ) ! . PN A.H JG  ! ... 56  G -G . A` U A N .. /C<L TU! b.¯ .` U A Q ! „) G - Pa -.

5(<L CH F ..Q ! .

¯ ! P6D .! b.

Z` Z-'p .(N Ê* : WH F[ 2 . .. P 6 P` ...

fD µ'G Ê* ? AH- -? . £/ E(IG PH A-2` ! -! PH 8 IÄ >' Äo E(IG P´$" „_ P$G £ ‰ EH F? ²Œ C(º 249 .< : P6C 6! 5¢" PG . 0" F.

Ó! 2 ( 9 J? B ‰G /ˆI .

O œD Z-i . P(' .I ...

œi? O TU! 2 °H [2 " . AQ* < œD A „) G - T-N (5' P(' O >')  C . < PV-G %-8 ..... °N P(D >* 6 P6" -(*G PÄ-¯ .. Pš 'N" .No PG .. AC " .

. T<*" ¥ P( 4 ƒ F[ .Q . TUq œD ..

 9 F[ .

. ZH¯ " (5'i P(' O >') .. /-2 .. P kS'? ºD .. ƒ' + : .. “ TU<G O TU! ƒ2ˆ P6" “ .. “ CH C<* u “ CH '¶ ƒ : WN WiN .' : - P WH 4 9 F[ : (5' P(' O >') O W P WH .

ƒ' œ? O PB6" °N . 5' (5' P(' O >' ) O W .... [2 . PcC<{ *c CH TU! b...<G P(D C (5' P(' O >') P.. 6 -2 2 .¯ "H -  . * TU< [2 D : P (5' P(' O >') WN . - >6 C' .

PN >' -. PU! .. Äo - >' ... TUq œD Z$ . T-H PiN . ÅB^ Y ®'(N JG WN N " 7' 5' ... (5' P(' O >' )  - y)6 † ÅB^ P'H Y '(N ! . * WH [2 D : WN . °H (5'i P(' O >' ) O W P(' U? † .. A) C - ... a } AÄo WB 0 .ˆ" ƒ F[ : “ - AN “ WN † ε à C' ...

Q ! D 4 0 T" 5'" .

.. œD . -. (5'i P(' O >')  Q " .2 - 0 .

5' 2 .N 9# ..

.. -H -)N .. HG 9(H † Pia „a " P? „" #¸ .N -N Z 6D : H( . 9'(Í –N  P „a .  P$ † ..79 .. A G 9(H' .. )6 [ €  )? . 9Q | Š  ”K` 9(H ' .. Aˆ" 9Q | .: -( . y" ƒ.. )VG . r-... |G PQ £# 92# œD $? < 250 ..

AC’$ -* .. V° /H 5 G † . kN  GG ”K` 9(H ... G 6Y . J..... N  P 92# S60 ... JCÍ " .. E< /U‚ ... G /H ƒ2 ºD C’$ NU P(G 9(G < 0 C( [2 i 5 '? ¸ . J G 5© $-8? : V" G .. J–` " . 7Ä ..(S J<*+ 6 52 56 .'oG < . Ji+Œ ? 6 AC* 5< .. $0" QB! AC’$ 52H'6 F[ ÎK`Y " i? .. *  Q .

. ?s( " 52- ? * (I: E * >' $-8? 5© ¸ ŸG .? V" G " .. 9 '(¼ !# P?!# . 52- G * F[ ƒ..N " .: -( -H E & !4 k(! ri.

f œD k(ˆ? 96¸ 6D .

: £-( -B? ..: £-( $‚ 9# -G œ? † . P E8 " ƒ. A* 9 © P( $? AG * P'N 9 .(¼ kN 9 H - . Z- ƒ. › P'GH? G ....

.: £-( -B? ..< . -2 . ƒ.

: £-( -B? .! . ƒ.. '¶ ..

.! ..  " . P 9 H? 62D .: £-( E8 ? 96¸ .. ƒ.. 5` " .

U A " /ƒ` P( |( -( E8 ? „'Q ƒ.` koG P© /Q Z-i 9G i* ¸ .: £-( ! #D ŸG .. P? E : „N ŠUS E „'s #¸ ..2[i u E': .: £-( Y A ! Ä1 [2 ¸ . ! Z- ƒ..! ƒ. Z! 9 P'N H -N ŸG !! ”NG <( ... WH " ..: -( 9 Z- < D " $? 0 ƒ... Q‚ H': Q‚ A C ? " !! uH': † uC u .. A ! Z- ƒ.: £-( E8 ? 96Y . A( A-H -* E6[G >?" E(L #D (. .:i £-(i „8 P Œ" kN  A „N .

P kN. „ˆ PV" B P ®i H 2 kN..  „C)N .Q EˆI .. [2 2 E -Q . ŠUS E /![G „'o? .. [2 ºD .. .

.Cp . P(' P . Z >' PSG ..

C¯ .

f .. FN -'Q .. A. $o .

¼ P ! U A Q " !n# -H : .

QG 8() .

CL .

 V° ƒ2 . P(' „'¤ ƒ...V Z[2 : WN =? B* [Vo .(.< !! G „C)N N : .. 9C eHi Zi >' *: C' . .HÄ B "- .. W¼ G" P'C¯ Z >' T! Ê* .

XY >' C!? E G  5)H6 ºD  „C)N ® ƒ2 „ (' '‰ H " „" <..(H .? 251 .

P" T* T- . [<2 A$ E8 ? ƒ ..... I /ƒG Z 5)H6 . ]" >' ¥ ! ... P(D _ T- . P'N C!? ºD . ¥ . P(' 2¥<? . As(` P( $? " $ Z- ƒ...: 2-( . [2 /Q Ê* . A¥ vS Ê* .. .... E 8 PV" ‚ !? 2 |( E " TBQ" . F-? 0 Ž… ..  5)H kN. P?'S () .... P?Œ v(H_ T- ... ¥ . Q‚ H': ® ".

C¯ .

.: 2-( -q <G „ ¢" ..: 2-( ) . P'N (' „<' .. W0$ •I? .C¯ 2 i*‚À .... P /H * . P PSG .. P(D E_ .. A ! ƒ. P" T* . .. ƒ.

V .: 2-( PG „8 kN N ˆ ŸG Z$S PGˆ -N . ES 9# . ƒ. .. EˆI( I kN P H F[ |!. A--` AˆŒ -..

 .

 .N Z[2 " œD P 0 ... .. [s Œ H':" <6 $¶ ƒ2 As(` „' 6" ES WH † .

.  „C)N ® H ƒ2 < . ‚? Q " ... . CÉ /U‚ P' .).

N .. A(.: A-( ZH'6 -* .

! E'N $6 œD AC’$ Å€ € ... !" !" A:H6 . #D .

PGU: -. .... 9# œD ů . Z- E'N $ " ů - . P(V" ­Y ..f .. P?$D „_ 52  -. Aˆ" Å_ QB . Ê* . PQ‚ E'N $( Î.. J8 ÅB ..

.. TU< W } 28 < P< .` koG P© /Q ..G . 0 T:  )N 2 r(8 . "-G [<2 !! .... L .. * . ÌUG TU< . '* C'! ÈCÁ ƒV" .80 . )VG -* E6[G >?" E(L #D (. Q‚ E?? (< .

V . ..

0A ¼ P? $‚ C'! ’ C(N -B? 252 ...? .. ’ . * 9? .. (' >i' -N .. ' k $Q  * œD y+" ¸ .ˆ. 52" " /UH C§ . PU! A* < " 2.. w( : $$ .

.. /G GB ND 5Ï Á : PHG aY . 52" " G· C§ . P?G 28 P< . G" .. WCp . ( 9(m-V ) € . 6 >' A6 E ! -N  . AG[ P6 < " ?< . '* P? ..... ..S( ...

('N .

U! .  >' PC v'I ! P< .... A* QBG Q‚ „. -] (' Š-I( W.G s(' !! PQ œD ‰G >'? 0 " 9 O Wo" w¸ . PH'.. f* 5'<? .K ! 2 . P& C(  .. (.. 0A ¼ " ¡" P6" ‰? 0 .. P!G H ... PHj- ¢ Pa ... A8 28 .I` } (< i i 5! . › Hq >' (f -N P ! ... ›!G I 2 ( 9'´ < P6" Ef . ‚I} AI ! AH2 AG` " !#" Pi(Q <? .

 5' . . A$(S P6 'G (..G . $S) < P6" WUL 8  -* ‚8.

N § BQ" ƒ2 D .

5N $ WQ n ÄUÄ (5' P(' O >' ) O W œD A .'´ W: D BQ? ¢" %-ª $ ..

 v¤" .. + -- P6D .. P$6 S . 5'‰ 5" ........ V. š- 5i] [iV» .. 5 G |(N .. /  $‚ AC Y x$ .. 5(– '(N 5'! . £# 5' [2 : WN . 5NH& . 5(– -( 6" .N" . NGB EˆI . 52Y G C V\ -( œD `" † .. O W O : WN P(' C ËÄo . - L 0D PG 5'< " P . C EˆI Á *" „'H „(+ ..... 52Y G C .. C „< † . 5( . O W O : NGB WH  (ˆ . 5( S. W.... 7-* .· . O W : NGB WH . -.. W^ 5(s 96D O !!4 £- *" 6" : WN .. -G G NGB . ... WN 5' -H . P?$( >' Z- * P6"  .... P6p 6 .

.. -Q r Á N" „ ¿ 'H „ˆŒ ..... A(¼ Y „N- -H O . P6  . Pf*  253 (5' P(' O >') Ef ... AV° „'N C( „G[! . 0A " „'N C( „N- -H O W O . „C' . .. P6(G N .Q u< .

. (91) A8 ( D . A8 ( D : WH .. ...

ˆ.? .. w( : .

. w( E': : E': F- U < . WN . .. 5Ï Á . 9('Q Ä"  A6" -V ..N . 96  A- < ... 5'H u6 : 9 WN ' ...

. ( H(N C'! a" 56 .ˆ. 9Q‚ .. à-Œ- F[ .. 9(G" .6  .? : -V 9 -" .'Y [2 . .... £$0" . 9" .. 5.. 9’U‚ .

B? . < P 8 Ê* . 'ÁH¿ . As(` £ — 0 . < r T" .. „6 -G ... .. C' . J* ! -G '?H P ‚ 0 . )6Y  )i6 i. 528G . H.. P- JG ... !. O W  k<6 . T" Ž'? ´B] #¸ . >p Z$0" ![ 52-*" ’ P(S( .. . .. P{'2" . 52 #¸ .'Y [ . (D ‰ [V" . 5(' PG /ƒ` 5’I Z[2 P " Q . 5( G - - ‚ 0 .. (5' P(' O >')  F- JG 5’I „¼ .. ... JC' .. J8(8) ƒ... PG8" œD (5' P(' O >') „... Š-^ * .. P(D $ (5' P(' O >') O W -. V\ PG 8 ? .< Ê* . . P- JG . -*" 'N † -G (5 O ƒ+) (5 O ƒ+) )6Y W* œD ‰6  '?N [ )6Y . O W 9( : H . )6YG Ž) ... W" -` WH " ...!..... J* ! œD ˆ † ...

... 9# >' 52 C( (5' P(' O >') O WG #¸ .N 0D 5'" “ |G* G NY - . ..

Gq ’ P(S (. G" - † . ..

. 5’$ SH? ( . 52$Q -2Q 0 .. ! AN ƒS .. O W O . 5(8ˆ? 8+ 0 .Gq .. )6Y W[G [G ...... 5 5 H WB 0 . TN" JG . 9# )6Y " C' .. (5' P(' O >') O W >' .I : Æ 5ˆG WN : WH .

.6" 9(' -Q )6Y 9G8" D . 9# (5 O ƒ+) $ G - 52-( " C' !!4 £# : WN .V$ . . 5 .. .. O W ..

: WN vG)G 8 H& fC$ 8 . „" F[ Ø. A‰ AS „(S" .’N ..W< ( 91 ) 254 . [2 „ . 9N „C N ...

. ƒN š 0D 6" ..... ..... Ø` P )6Y < 4 - 9# „6" o : (5' P(' O >') WH . )6Y  : (5' P(' O >') WH .. P(' ËÄ" O -C8 ²N ƒS O W O .. O W 52?" .9N Ÿ ¼ : WH 4 5< uI'G N . CQ C' .I H 5¢" -* 6 " s(` H 5' O W 6šš " : N . 5’$ SH? ( ! . )6Y  : WN † ... O W : WN . Ð O 5!- 0A U+ 6<? " .

5<G'N JG ko /g -" .. P O >'G : N . ...ˆ. . O 5!Œo 6<? " : WN .. .

Á ‰6 . )6Y  w(… 0" : WH .. .. .. .. ‰6 . (5' P(' O >' ) O W „< † .. P O >'G : N ..ˆ.. < .

)6Y E` " . f] 0 P6D ... )6Y  +? 0" . O W 9(‘ #} : N .... £6) 0A [Í . 5. )6Y F$ „<' . 52¥Q" " $" wD .. .. A` " A$ 9' . 52L 'ˆV" Ê* TH >< .. £» A-: . 5<UD œ 5'! . )6Y /G" .. )6Y 5* 5' ... )6Y A/ „< . G E2[ " . )6Y  : WN † .. 5NÈ-) ¿ 5NÁ-) Á ' . A` " A$ )6Y „<' . C' ( AN › „.ˆ.. )6Y /G" /G" . A6(*" -É " (S ? '(Cp G 96D .o?" .? O W y)6 † .. 5<?(G œD ε O WG Q? .... Z-(G -C© |.. P O . () ('2¬ - -* AN D .. 5'H 5s` O " : WN ..o? .. £( U A ’ ..6" O W >' Ó-Q" . N... (6-  .A‰* ACÏ N{ O WG (+ : N ...6 F[ . 5< ..... £N-) AG[< (?" : 5'H 5s` ...

B..G AiSI ! . $- 9'´ ! " ` " P6C e' uŒ .

.. .'?" P+" .... P E < -) Z- |( 2 Z$0" Q .Q ) -( ! P6" !# . ˌ -G A H ro .o P?$ B $ ... >' W0#q y" ´ A ! .? P+" < . I) JB. B Œ  y 0 . . .

. .C F" .

C 78 ÅK 255 .

-iQ" .

2 : [ .

P(' ..<G WN .

A´-N P0#D N# [ /. -*Y B >' .ˆ J*U.V$ ..

. SI.. C kSN" .f " O -CL . . U A C 9 9i(' i6/$ . " ..L ƒH6" " . „6" !! F- .N" .. ¥<.. f`Y 5'N" " ..

  ... C(" !# P P ŽU... V° A6 G . WY Z$: C! Z$S .C? „6" : WN PQ B.G #¸ .. P6 G Z$: † . 9#" .

.V$ Ê* ... A(V Z$0" œD Q " - 0 . P P‰* .f( . P(V ƒ-N § >ˆ . /ƒ` >' F' 0 J< . ( !! ) ` >ˆ ..

.. >Q F$0" .. .V- . 7Ä ŽU. B >' .

.C 7&" 6" : ` WN . .

. P[ " ŽU. ƒ!# ... < ` „6" !! ƒ+" . $o „6" .'oG P 5H " . Z° .N P0#D Aˆ" Š# -N . 6 ŽU..

. Z[› Zm-— .V- < ` T( ƒ'  !! w G 6 !! ` " U A 2" : P WH . „6" !! P(Q ` !! A( (:I A´? A `  Ê* ..

Q 4 0 T" 9 .

2 F$" 0 u< .. .

$" Ä Æ(G" Ä ... .C F- . XY %*" y T( : WN i i. Ä Z§ %© F- . U A 2" A* : ŽU. Z-* ÄL Q v(S 0 Æ(GY  ..( G T( TH? " £-o .... WN † 4 2 : ` WN Ti( $iY  .

.. AC’$ TY ? . ` " FN „6o . |(’ „6" ... -’N „6" .C " (S 0 Æ . $Y PiSG Æ(GY G "-G P(D B.. .

.N" . ÄL œD /¥! . Æ(GY  E6¬ kN ..

<G ` PQ? ` . ..

. %ª f( WLG ..SG ... 9' ‚À .! WL eG † .+ . ² : Ž !! ‡ P ÄL >' 2 E! . `G . FN ..' i .. ` ƒ. 2‚ „.  `G *" : U A ’N $$ 2 ` œD PQ? † ...ˆ .

.  Ei’Œ P6o! .. . £8  .. `G N" r() ... |C „GŒ Ê* Ž) .. P?N .. `G  *" . %ª § ` £_ .(¼ : $$ ŽU.

. ` .. 9# >' $ J< .<G § ! P< ..

..H . `G . `G ƒ' T *" [2 .

. WL P ŽU. P(-N . P(G œD ` >ˆ . (Q ˆG † 0 Pi< . . PG(Ä ŠI Š . 9 >6 C' .....(¼ 9'I` O : WH 2 ..

.! „*H? -N . Z$0" >' ." /- „ . Z...

A-Í A( WB ... U A C -Q .V$ .

Z2 : Z$0" Po .2 . 56 : “ K .. ` 6" ... U A C -Q" 0 k(! ..

<G “ WH 256 .

81 . C(‰ : Q* /ˆN 56 ..< (92) " A` [2 F-f  k<" " ŸD E*" ³ P Ä" Ê* .... PG" £- . N . Z-É 8) "-G !!! AÄ „'I` : WN ... C E(:" É C! TU< E(:" V !! WL - ? D vS - (' .' ? " 9 E': . Q* E* £-)H " kN.. Å*" Q* ƒV" ƒ" s : (5' P(' O >') PN 0D ( <  . P’SD >' -N 0A P... 'ˆ >.!4 „'I` #C : H !! „'I` !! Z2 . „'I` : WH . PQ* (ˆH Œ A’V Q † ..

. P': ('? >' -N .! |(' .. PH 9 E': . 2šˆN E) QL ÆG < .

P 2/SD „S . 2 Œ " " 5'H! 9 Q* E': .! 0 ...

(66YG ? . |· 96[ -N ..... .. 5 .6" 9(' -Q 5½Q* ÈE'? #D  !" " '<. ? .! 0 ? 96C . .

KG !4 .

C #D .. i'(¼ G Z$ .

kN. Å^ A2 ! : WN C! WL - ? D vS - (' *** W 0 -½ £- ..NY >' Z/ˆN S ? As(` -*" 9 E': #¸ .

 Q* Ÿ F? " £-" : WN £/8 . w(G 9-V" U O : P .....(V 0 „i6" ®i -. ! 6" jŸD E*" „6" .. E FY PQ* /ˆN 9 Œ 0 „6" . ( - œD  96oG ”K` 5' ' 4 E(… k(< . (D  u< .

WL - ? D vS - (' .. ®N v(ˆ " >V" i i6" – U A – .N .... . 2ˆ*D u– y‰ ÆG F- .

.N ... '(' WI u< . WI`" '! ƒ !! T6 " . wVD -*! 0D £¥" ...! /N " ... £$0"  'Q [2 9'I` < -H . 'N œD >'Œ" „6" . ..6 -§ " „(V [? " $" C( œD £$ . -H T-H ..[<? „6" . 9(' P . 5›'N › o ŠUVoG 9'´ (5' P(' O >') -C© ! -N ( 92 ) 257 .

T*q C . T< PG8" |'Q -N ..... TU P(' P(D ‰6 .

TL „ c ( 5Ä-8 . £# œD AN` 5½-s" S . TH.. P(D . ˆ .. P(' vG >' 5 * ...

J' CG J' . JY -' œD HG .(*' BfG 52o .. P(' „Go ... “ TU P('  N6 “ /)H „!G : (5' P(' O >' ) WH ( „) F" ) . ‚_ 5*U '¤ ... < WQ GN C' ..  " W8 . /)H ÒV : WH C( ²(Q PG ... B… "  C .. PG8" ’CG" k" (5' P(' O >') ÅK ..

N" . 2G" .

( u ) .

. AC 'V- " 0D èo .. < œD PQ .... |G* * < . „Ä 2Q‚ † .. /)H ÒV .. < AN (-LG WB6 Ê* .. ²N .. 2D 5(S" 0D .. < Z$ 52! . C G .! PG  .(. ( 9# O 5 8 < T-2 - . O * ( C‰ SV wo 0 Z-(G ƒ ..6 F[ : (5' P(' O >') WN † Pi(D ÅiK .. v't ] £# .

( P(' .

T$H T C.N" Ê*.. A A8' 5(G ! † /Q -..²N JG P(G % „‚ C . - kˆ 5' < Å— 0 P6" : .. < œD x$¿ 0D .-. -. ÅV " .. œD $ " >' ε  ë) : P( ...

( ‡` .. < .

O Wi i : r() 2 .. Z$(N . œD Z$6 k(! !! < œD Z$6 AC' 6/Q !! O 8 : C' ... AC' /Q -N J!..< œD A-? < œD . WH . .H¿( .

 .` . /ˆ >' ... 5(' .

C G ... P * ZG" PG[ 5'" -N ! .G a C' ..N" #D 9[! 52 C( . JC' .

? . A$ P*Q ..( - W-Q G" 2 #¸ .. A$ P6( Æ(. P(D ‰ ..

. Z$(N § .( ? .

? k(! !! EˆŒ ..N" |L „'. P * Ê. P(D ‰ C' ..? .. . [2 „'. Z- ¬ > † i W" -iC© i [2 : P? >'oG Ž † .. (5' P(' O >')  F- JG 9..

( Z° C' .. ... -G ..< ÆH6 6D : (5' P(' O >') WH . A-G" /ƒ` >' 9L" 0 A#D O : WN „< . ŸD Z$? " P(' 9(+N" .

..G 6" : WN . .

JC' i. Ÿ ZBQo : . Z$(HG Z§ Z- œD A ... >'G : WN .G 7(I i r() W-Q G" ... 9 ZB(f} 6" : WN .

258 (5' P(' O >' ) (5' P(' O >') WH  ..( TN .

[ „(H -N ? 0" ... -- /U œD ..: WH 5› 7(I W‚ 0 .  Ê . -(Œ ²( . 5 .. .[? C' . AC' „sQ -N J!.. P(' A6B* 5½-s" ... F" . .Œ Ê* . .[ P(' $-¿ . œD $" JC' .. .

['... )G G" P* .. 0A C* P H(S Ê* .$  -( G 2 .H .... Z$(HG JC' . JH( C) ..... J.G 5? ... PG8" 5(' . < /.ˆ . T" § † . 52$(N „'.. -. P * .. Š P'C¯ . /ˆ >' Z-N Š_ . -.. JC' . >' . œD P >ˆC . . /8) .ˆ >' ..ˆ . œD (5' P(' O >') O W Q -H C' .[ -` † . - >'  G Wo . " . As(` P <'´ 0 52 B* .. " .. Z--* Pf œD $( . W-Q G" "- Z-¯ . < >' --` v* 52 .. G #['?.. < ...:. A-(* < œD W-Q G" >ˆ . ¯ ..N FS >ˆ ..

V$ #D . (5' P(' O >') (P O ƒ+) (5' P(' O >') )G G" S Ê*  8 .. .. PG8" -f .

. .. -.Y  C( . 2-f œD PQ .

)G G" ..S+ B .. )G G" ð C' .. ¥Œ" 7`" 2 . . UV- ²N . -f . /õ  .. ... Ê* .! UQ .[ ¿ Ä" P(' .

.( )G Ð" - -H ÅVo .( G G+Y : )G ÐoG A/B WH . .. )G G" C ÅK .6" eH' $! C  ![ ..[  P(D $ . „'Q F[ -¿ .. -..N" Ê* .. -C© .. < P(?o 5(D $ " ²H Z- (5' P(' O >' ) ..Œ Y [i2 ƒ. 8() à #¸ ..... .... )G Ð" - Ã-*" |'Q . i-. ZB [V" † ... . (D Z$ . TS 0B6 . P. i Å— " .. ‚Q C' . PQ* ƒˆH( V\ . )G Ð" œD `o . P.

PG „GQ -H -(p P6D O ..(' œD A ÅB^ „GQ † .

. . P" :o .. Z- H k( $! C . PQ* V\ Q C' .Q" : WH . P(D ‰6" w" : )G G" WH ...( Y wD O : )G G" P WH N >' PG 2 † P Ê* ... ZD P . A-(Q U [2 9..

. .Q . - -f .

. B. ... ANBÀ P* - Q " . -..V- . >?" Ê* x .. * O .. AB . ANBÀ 0A -¶ .. WH.. wD . A# [2 " -H : WN . U A H ..

.. A` Z( C'? . B. )G G" 5(' . -` Ž (5' P(' O >' ) (5' P(' O >') Z° C' P- JG kN C' : WH . A$ SH Z- k( .cNn : WN ...

5 O w‘" † 5(D u?$$ -N .. 9# O ú" -N . 5<(D uCˆ .. O 6 259 ...V$ " 7' 5' . 0 : WN ..

< 9 r" 0A Q uS" .. P? >'oG )G G" Ž) .. " : WN .. O W . - < ....

WQ P ! .2" JG P( P': P [... kS'G Z$ " $" (5' P(' O >') P< . " (S 0 P< ..* È !! P" . PfG (5' P(' O >')  Efo .. WL -  D vS - (' .

N )G G" . -.G - A.. : )G ÐY A*$ WN PG8" œD (5' P(' O >') „.K G } C'< Z[2 „6< . )G Ð" [0 k(. %<.G P (5' P(' O >' )  #D ‰ -f .. . .

JC' C' A- E'H6 0 .. :" )G G" C ... .. Å^G )G G" o ²N Z- ![? (5' P(' O >') P< .6 . - >' P . -.

.. .. $(N . 5] r. <} .. PG  .< ..[ .. P6< P(D - C' ... )G G" ÅV . 52$- ! Ê* .6 E?" .¤ .. P'2" £? P'Q" F[ .. Z- Q . -Q AN 8 k( œD >ˆC . -. P . 5¢G[ < . .6 Å .. $ v(Ä -.. ..G P6" C' .  . |('Q 0 ( |(6" 0 . 5(‰ .. '*N /8 . ¦< 5('L - Q . C' ... £2 WB . Z- Š . 56 . . C' ..[ < ƒ. 5¢i'H 0 i-.... E2[ " * ..ˆ .

.. .Q † . Z$(N W-Q G" „'. )G ÐoG v8' . 5½N -` >')  ..

.o .< 5(D .. ] + 0D .... . ²H … 'N 5› – 0 „'f (5' P(' O >')  œD '" .. ²N >' 9# ! C' . P(D 5Cˆ " OG P6-`6 . * .

)G G" 0 " -`" . (5' P(' O >') (5'i P(' O >')  " Z¥V" P(' 'V$ C' . O 0D PD . .... O W A-C© " -`" ... Ë< G 5] #" .... C' 4 -.... TU<G 8 vSG $q i P.. ) 2 WN † . Z- >' P'Q † . P kS'? . ¦-N ­! . ) y O ) ¥!Y ƒ' Ð : U A ’N $$ 2 . v( Ì >' Q‚ E6¬ „fS+ H " " !# ... ?o " 5(D (5' P(' O .. -. N P6-Q . O 0D PD 0 " -`" : WN ... ZD Z ...! w" : ..Hi . )G G" O 5* .. 9'Q #D 9 ƒ? " . O W A-C© " -`" .. „" 5.. .6 .. X PG " -N ! )G G" < 5iQ* . „6 5GŒ " .. A ! AC(' ? 5' ¤ 6 >' >' . P'H Z[Vo . „(ˆN O W . v` † .

..K [Q : „N † . A-(G 2<.. kH œD 2)G Bj! † .G „* . (G -Q œD ‰? 2)G „f 260 .

.. £/N-" P(D -? .4 ˖" # F-? 4 JC? # !! Z2 : WN #D Ži?? . ." C& P $ ? (< . P 2C? . £$0" P( - ? A ! A(G 9'º " ˖" : „N ®i $ ... 2 ( 9'º .. P* ŽU |’ . H ..+ 9? -B ..... P(V TU*" ŠŒ . „ˆ . TU<  " 9'´ 0 . 96$ $- ? Ê* J.

)6 PC H( 9" >' H kH [2 [Q v'S " ˖" : WN † U A : kH œD ‰ . J..Q !4 ËC? # „6" : P „N „? C' .. 7-* ' Å. [2 [2 : WH 4  .. u .

82 ..V-  !" : (5' P(' O >') Zo . /- ... /- . PGQD ‡` PG$° .

ˆ TU< 2 u" 0 ..  .

 2 2 PN6 } ` NU P |( [ 4 E !  /- .

. „6" 0D .'N E !  /- .. s( u y (93) . ŠUVY *" œD 9- " Aˆ" O -? " 9# . ŠUVY *Y w-2 . Ð6# Ÿ ... „6" 0D PD 0 ..… k(! : u" ºD :U A ’N - ε E(L ! C! ..6 „C' .6[ . . £-C& 968 . ( . „6" 0D *Y F- 0 ...I 0 . -CL 9 5') .Œ . ƒ ... „6" 0D s( y) 0 P6D ...... 6[G „ . 9-(G ^ 9- 9( 4.

… k(! .. U! .

" œD $6 . 9¯ O : (D k+" 4 VY WL k(! : 9N C  < * /$ ƒ2 56 . 9H O : .. 5] $ D *. A! 9'§ O ..¯ O .. 5’H 5(' TU - Ê* ..... 9'N „ O . 5] /- ¯ AC . 9‰.

... 9# € 5E E& 4!& 261 ( 93 ) . 52G 9N‚ O . C 2 5] $ .. Pa - P6#"  - Ê* P(' $ .. 5<'¹ C§ O .. 9( 5› H O . Z$0" P A-*" „'GN D .. $( " <' 9’$ <? 0 .

. A ! A ! PGQ -H . G… [2 ƒ<*" 6" .. H -*D ` /H œD J . (’ˆ.... A' .'N E' P" .

'V ® [ WUV  -2.. -*" 0D (' Z- " .. ! f( ( (6 -( .. -*oG Œ <.N ˆ ` Ÿ( '( „($ >i' 'S Š$... ˆ $ W*" W* /H' ! >' . H'L /Ä" ><G P'N Š •6¥ T-H D Ê* .’S C. < /H' $H6 ! . .. ` /] .. -(G ) ! 9 ´ ! !! ). A( ‰. TL ...'V J. ˆ %-86 ! . . AÄ1 TU< . A(6´D p ! !! Af( P(’ `" -N 0D ˆ .

.. „'N Z- >' $- . ` /H' ... TU G /H' >6 . V- * uHV . 0D Sˆ.. A ! [2 uf‚" !! ›! .( ‰L P(' (ˆ? 0 " - P6o! .. '(* . A( A!` “ Z- f( “ ). '! „ˆ >i' £<i`" Aˆi" „6" . ¥) -G < < ... jŸD ..

.N" ..

..ˆ.? .

!!4 -’ P( u : „'N ...? : WN ... Ÿ $ : WN u Å*o . Ÿ $ . WH O " T* f " 5'? „6" ....... f V- : „'N 9N ˆ? 0 «(` : V" u:H .. «(` -’ P( O . ƒN F§ V- . V$" 6" JG"  !" Ÿ >ˆ 6" .ˆ.. u8)? 0 : u:H . 'H? 9' C'! 9(D Ÿ .. ƒ W? : „'N Z- „< o . £iG C .... < œD ‰6 W? „'N . G /ƒ' P( ¥` . -Q ! JG . -’ P( .. u a E(: : „'N !! S`" £ Œ ! .. (- •¥ )? 9! .

.N . ! 4 /012 ? . AÄ1 U A ‰.! #¸ .. [ - . TL >' 'S.

56 : WN 5i .2 : „'N ..

< .. .... $ Æ(G . /H /(Œ" .H " O - 5'!. 5Q" .

r(8 .. r(8 : WN . ƒ’$ >' " .... 5' .. 9 $o . J° : WN .! šQ : „'N .I . 5] . p PG*" P¼ PQ$ 5' : „'N . P .. 9- : „'N ... >'G : WN 4 5(S O 9(S " ËC? U" „'N ..Œ 5' : „'N F- „ 262 ..

A(!G ... P P* P! D /- [2 Ef JV- £? D 5' : „'N . ><G P'N Š Ê* $" „‚ 0 ... J° . /- 5V" " $" C' . I ÅV P-(G PQ >SŒ ... J° : $$ [V" ...

...6 . ` /H' H 9'? H œD „(- . ƒ" .Q f. 'H( F- >' u8 . ` - „ˆ ..

. † xƒ' .H .. & ƒ' 5' .

H -G .

. 9G$" . 9" 6o Ÿ ra < .QG #¸ Ë. 9© 9 -N" ..S O <` : P „'H !4 JV- £( J . 9.. „'V$ C' .. A-Q Äo 2 ..

N P8)6 F[ ). ![? .

‰8' 9'? [ ƒC f( wD «(` O . 56 : „'N ...2 : WH . „6! #D ![ . 2 6" : WN ...

) U ¥< •L U¤ -*D C'! /Hq „2# ..¼" . %UÄ ..

P(D „... Cp ƒ „2# : . ®V" ¡-Q ƒ .. V" . A--` A*‚ ! . 5*B " r é  ..... .... u8) Z€ F- $- . C' o  5*$‚ C'< -G . .N •L 5 i'¤ Ai 52-G +8} ƒ:?0  ”'K „* ...N Ê* . 56 : WN . ¤$B žŸD P?f 4 91 : „'N .. .` 5(G „‰*0 4 W1 £- : . T*B e Po † .. V" V1 U A Q T-H .

.. V$ 8’ 9# WUV P „C¹ . 56 : WN . P(' PQo . P1 >6 4 V-? : Po „C ... ‰8' Z[2 JV- „!? D .. 9f* .f 2 WH ..

9 . -*D +© /Hq „2[ .. TU<G Äo? P6" PQ A8+ ! . .. `" (6ï „ˆ .. -..H . „< .I " O Wo" : „'N ... & 5' A C8 mƒ' .

PGG - w‰ N . E(* TU P$G u< ... -f . P" ..? .. œD „'N" ..H .` #¸ . w° . PG oQ. u ..

2 : WN 263 .

•L P'GN F[ V-....S 9 <`" : „'N 4 JV- £G P8)6 . ![? . 9" u< .. 9. 9© . ..

..2 : WN . C 52 . JV- „!? . 52Q ' /- " „H" -N .... r) A Äo? .. `... 56 . 9G G £$0" . ¡(* " ! i !" < } . 56 : „'N „8') . ‰8' 9'? [ ƒC f( „+ w" -CL O £G" . „(ˆ .. Af Z- ‚B2 . 2 6" : WN ....

O £BQ : P „'H . !" P A$ <( /- [2 " 9` UG 5( Äo 5 ! - /- WC A- . P(GoG AG AG` „" P' . 5(' U) ..... 9H O .§ O ..

¦<  ! . $ P'(N AS A-( C G .ˆ" P(' . -' 5H ....

S ! .(.

P(' 'No .. ²N y`" Z° .(... C G „Ci D ..S 6" : WN 4 „6" : N . PU! C ? " P |'… " [* . 'V$ C' .. Q* A < T-N ... 6 P6" 5B < .. * P6¸ . $ -( ..

Q 2 D : H . 9'HG E2# P(D žw#" i* ..

.. As(` P a" 0" „¼" Ê* .. P u6— Ð ‚ O : .G . PC'!" 0 .

-f . PN /ƒ` uI' " AV – SH 2 “ .S WN ...! . œD -I : ...(. PG m 6" . < - ƒ') 5’N (5' P(' O >') O W #¸ .

PN ÆG uC " 0D O èo . r(H ¿ L xƒ' >.(. E( ...— . AN P „CH .S WN ...

Q wD O ! ƒ" .

<Ä : ƒ . A * AU! „C Ê* „ <C .6 „'H . WH . P!? A8(N ! D ..... P'N A * PG F[ ! ¸ .

P? P(G œD A) TN C' ... P?U >ˆN .Q [2 a" " u´ C .. [! [! Ÿ N 9N D . P(' „'V$ P(G .. -C© : „'H ..

. £" xƒ' .V$ #D Ê* X .. A * 0A N 9 „a -N . 9N a" Us k<G w#" $- Ê* 9 u6— *G O ..

(.. . °H P(' U? .S <.. .

(.. Ž ..S >' TUq X.. A-G O Z-B P( T . TU U) P('  •G .

. Af* - 2 #D ...! #¸ . Z$6 #D Z/-6 E(§ 0 . . P J? -N vL [2 ... P* . Z$ #D Z/$ C 0 .. PUD N <.

S "-G † 264 .(.

.Sˆ( [2 . ..!4 P WH( # .!! P’G° $ P$ I k(! .

P6 Q ... ` ® P?(* . .... P?V° Z(6$ JG ‚ . Z- . P6UV . <. ....! .. ¼ ® P" . P'2" .

e’L X Z(6-G .S „< ..(.ˆ PG #D of #D . XY ..

/C . >+ X .i2" i< # ..... eK  eK ( . - >' 5(H y 56 .

2" ƒ+ Pi?(* .

G ... (6- P? P(' U .. /C .. /C  -(G PCH P8 . /C  -(G PN‚ P . /C  -(G P? ... /C  -(G P2Q P) .

/` 2-G PˆI(' ... /` P <( .2" ƒ+ #¸ . O P*" #D (L '_ 9(' .. JG u(G J2 .ˆŒ T6Y >+? 9( 9(G u(G F[ „( ..V J. /` PG ‹B ( .

 Š F[ .? .< $ 9 r #D .

. vL $` -` .! . P6< ..

O 6 : WH .. - [2 x52 U A * . ƒN S š wD . PN œD A .. < ... TUq œD 5($ 5(D Q wD ...S 5'" .? † .. Pà „.(.. 56 .

. $ PG WB . ..(.S ÅV † .

A ! AK(` ! . ZG" P(D ...Q PG -) .

N" .. 'V$ C' .. PN $ .

 Ê* .. u „ 9 „ ' . „G" u 9(D : ..

. (5' P(' O >') -C© $ „G? „C'" : WN 4 uG  : WN ...S WH . 9G(Ä : . „C' À 9C'" Ê* u’ † . 9$ u$ uG F" : WN .(..

5'o TUq P(' X /Q † . PG(Ä : . Œ E2# : WN ...

P(G œD .. Œ ZG" E2[ .. * PQ‚ P?o .

. u 9(D : WH .. TUq 9(G u(G Šx : WN .S > † . .. u „ 9 „ ' .. ƒ" „6" ÐoG 4 : „N (5' P(' O >' ) 265 -C© $ „G? ..(.

2# : .." " PG" P?$ £? " 6! .. ƒ" „6" ÐoG : „N P(D „Q ..... 2# 2 P?j . #oG Z- . žŸD ƒQ † .... FS 2# „'H : WN .  F# () >' >É " . P?$ „!? D 2$0" N " 5C „V † 4 ..  # 52ˆ 0 " 9 + 6" .. 9$ u- : „N .. P6- 52- 5  # .

S WH ... „' Œ „2[ 5(i' kiH .(.. 5$6 5(' . „C'o TUq (' X † .

..H . PN yS . A(G A(G TUq œD 52- .

(.S .

. . 5½N: ... < œD E2# .Q † .

S EˆI . TY $ 0D ÏGÁ"{ 5< $ .. „G" „) -N A$ D .... O W : WH (5' P(' O >') O W >' . O W .(.

No . ... A$ -2 5' " : WH . A$ -2 5' ..6 .. Ï$ „<'2 .. /C œD P- . TU U) P('  PQ I . 5(' O . P ....

 5(*G #¸ ... 9N œD Q : WN . 5¿$ .(. 5› v .S WH (5' P(' O >') v(..

.. eH PN .G" N *" ..S œD „. † . 56 . 5(D Q .(. C'" Ê* .. /C .. ! 52 Œ ºD . 5› WB 5' ...

.(.S |( . 'N - -G C' . ! . iQK CQ Ê* (5'i P(' O >') (5' P(' O >') O W >' A <G G" xrio ... .. TUqG Q0 -G T" ‰ .. UQ JÄUÄ (6ï - .

.. A C8 . P?  . <G G" : O W >' mr' WB 5' ... -f . œD Q? .. (5' P(' O >') (P O ƒ+) (5' P(' O >') WH <G G" ! O W 5-H .('N 6D .

Q .

 Ä .. TUq œD - .. ƒ*6 52Gˆ ..! .? .. ƒ*6 N. <G Ð" œD 5 ¼ . -f .. . A--` AG+ -f .. A--` AG+ ZG+ . JC' . C' . A(SV  <G G" TN . >' !. ! . ! !.. 5]° T[ .. Š...

N" 266 .

 . /ˆ -` XY >' N .. PQ >' C!.... J)Í J'G PGˆ .

PN . <G Ð" œ Q † . PQ 5L ŠB– . P...f . <G Ð" PQ /- „ Ê* ... -0 .. 5(? G PN Q † . <G Ð" - 8N G" . 5(§ U .. P6C'< . <G Ð" '(N 5(? G /Q . <G Ð"  -G" .. PB Z'V$" Ê* ..Ä Z'¤ . P(' >CI 2 .. J!.. <G Ð" SG >' TN † .N ... $ . P 6- . (G G v... <G Ð" - J.6" PC y Ê* .. V) 'Q . „( P6" < 0 52 : H .... 'V- ..... (G G 'H <G G" s O !! „( " ƒ* . -f .

P" - ƒ<? P" : ]N C'! W" < . V° ! C' . P(( r . (5' P(' O >') . A* !4 . (5' P(' O >') O W .. P ..6 >' y— À !" P(' y— ..... ..

<G Ð" O ƒ+ ... P" ZG" . J! .. O WG 5( ! ... PN . P* .

.. .! ! (5' P(' O >') O W  'Q . P(' r'? P" „'f (5' P(' O >') O W .. P(H " As(` P(C:" : <G Ð" TY N .. ˆI . N † 4..

9*)G 5' Ÿ O : „H . P (' . .S^ „G .. : U A ’N $$ 2 ...

.(¼ T" œD 2# : WH . UD 5<? C' .

(¼ T" „6! . O - G -C© 9o <G G" D : „H ... .

. PQ ŠBÀ . „* .. O - G -C© 0 ...(¼ T" /Q Ê* P" „QV 4 9G œD 9 ƒˆ" " J_" < ... <G Ð" >' „'V$ Ê* ..6$ A P?-Q . 56 : „N . „ˆC : „N . A.. <G G" y" : „H .. - p v2 .

! v . 5 9 O 5H " QY wD . ..(¼ T" P?" C' ..

(5' P(' O >') O W .2Y 9 [2 6 AN D O ..

 " . C : WN .. UD " rˆ. ¢#1( ..

6¬ <G Ð" T" „6! 267 ..(¼ T" „K .

.` " .. . <G G" : „H .. C ? 9" Z[2 . 5NY Ð" $ : „N . ë . . G" : „N 4 2 o : WN . A: ... ( 9(' /ƒ` U : WN (5' P(' O >') O W ......

9* ¥V „C' -N : P" „H .. C(' /ƒ< PG QV ..(Ä . ?‰6 . 5NY Ð" „(G œD PG 2[ .. (5' P(' O >' ) O W >' Z'V$" Ê* . "-2 #D Ê* ....!o 5H . .... AG` " A: Š#" 0 " xƒ' O ¸ : WN . NBÀ . u(G ε O W " Ê* .

( ? /$ .. rQ PQ #¸ .

.. P6'H C' . C  ¯ . ε k PQ >' Äo Ê* ..V$ C' ... O W ƒ" ÐoG : WH . - 52 . W6 0D . kN. oG |( ... --` N (5' P(' O >') O W Z° . P(' k. P(' E!" (5' P(' O >') O W P xŠ ... P'H (5' P(' O >')  P(' E!o ... ƒQ v.— " <G G" $o ..

C¯ F[ .

. £ „6" .. . ] O $ ..  9G 2[H " O > . O W : WN . -G G ƒ" Z[2 .. <G G" WN † $ . A¯Q ! .....S . 9# .. A6S A’Q ..

.. .Q B O œ . ¢< A „C'o .

.. Z< : WH . ƒ< 2 (5' P(' O >') (5' P(' O >') O W Pao xri" .. A 2- O W œD E2# .Q B O œ 2$ † ... › ' ® WY U A " /- ! ... (P O ƒ+) 2 G" 5'" . P" œD 2 G" Q .... 9[G 2 Ð" - Šˆ O $ . (5' P(' O >') O W ] - .. ! P" „(HG . èo TUq œD 2- ! ... Z!" 9( uao T( ½$ wD .. ƒ' èo TUq œD ƒ" $" „! wD . TUq œD 2 Ð" T" F- " O W ... . (5' P(' O >') O W ] - . O W .

 >' ! C' ..? PoG #¸ 268 . v'I 2 #¸ . .. O W A-C© " .V-( P!8 . O 0D PD 0 " -`" : WH? . .... P r.

9?$ O . O W G" : WH .. Ž. TUq œD 2 Ð" T" O -2 .f -N . ƒ< 2 (5' P(' O >') O W œD 2 G" Q .....

C(D 5* .. Z$ œD ƒ" u¯ " O $" . 1 0 1 XY >' C : 2 G" WN .. /+D ( 5< Ef" w$ 5<G WN ) !! (N . -H? 6oSV" 6oG k<6 V\ . J1... AC( AG` " . (D 5¯ . + Œ 2+ i'(Cp ..Q . £$ œD P" [2 £-( E* 5' : (94 ) (5' P(' O >') WH .83 <6 -N " .. ! " P ´ " $o ... .i( Z[2 O /` : P WH " A*. P*" u¯ 2 0D . O W : 2 G" WN † . ”K' . J1.. Æ À - A6(*" ...

. AC’$ Z Œ Å*D " PQ*D E…" „! .9G 9Q‚ -" : WH " W-G † . PQ ƒ v6 !4 9[! |(" .. !!! 9QB?" Ê* AG 9( : WN . . A-((((G Z<..  /ƒG P?$UG P+ œ? O < -('G E: F- ! p .... 9# ..G Ž .. A-Q '((((HÄ *B : /UB -*" WN iH V° |'§ ! .

...US Wi? . ! 5 . P?$! H V° ..I 2 . (p '*. ª - : P „'N ƒ< >' „ 'Q C' . G( TY |'§ " AC’$ P E':" „! .

.- -G H? -N /SVY Z[2 „6! D .* „N w" ` . |'Q . ¤" ( /012 " . ."!! 5› ÅB >' v? -f( Z" „f'6 ES 5 ? ...N ƒV" " : „'H . TY PiQ E'H6 . U A " kN. -H. " 'L £$-V y6 'V U A ('N . 9QBG ƒ' „ e G ƒ2 O " : “ AN “ „'H . JH' P(D ......( -*Y  £?" " $ A - Ž` "-G † . . 9 P6o E w< !$ : WH . WB?  < . À >' .. $ ( 94 ) 269 .. <..US ÆG „.I 2 #¸ A „'V$ .

. < . kN. P kH Ã-*" vL "  .. 9’U‚ Ä k'— " ... As:V |( 5] Bª " Vß Åª 9)? < A6(*" .. V\ E?? -N.. (' P+.

 ... 52 Œ " . 96 Q " 9GU: " £$0" JÄ JG 9# H -N " . 5(D E8 5›SH E6 € . V\ '? A-* 6-H.. Z[] rC 6 ..? " kN.

2 4 .

. E' " . U! 4 r(8) y) #D œD Ai  J y)? vˆ? " .L C .p . V" F" WCG .. 9 C'! Z- Š+ A-*" " „ *" #D 96" : ...

 " .N Žp - !4 k(! ... 0A  [V .! ˆN „_ C' . 8. ²N .

ˆ . (-L )N ! ! .. /G" >' S( . 5 5’G" . >' H(+ -N 6! . ²N P?$ AC < œD (5' P(' O >')  ... () JC' .N < „6! [iV" (S  Q2 [ JC' . ( J.. W* „6! U A JG P(G ε E! .. JC' .

... J' J© G8) (5' P(' O >') . C T$H T ¡o " >' C Œ -. œD Q " 56 v.. œD (5' P(' O >') >ˆ . A8' ²N .N" . C . < 'V$ . -.? ...

.N" -G . T" G" ( (5'i P(' O >') 7 . τ Bi¤ G ƒ2 I '.. < C( PG „(HG .. œD AQV PQ? C' .. -*" ! .: P? -.

.. › v*" 6" . ƒV" „G : WH 2 2[Vo( (D -‚ .. .N -N ! . B¤ JG P(G >V° -N (5' P(' O >') O W " ![? .. 9C G 96$ : WN C:. ]6 2-(G [Vo . (5' P(' O >') (5' P(' O >') O W F$? I) [V" . C: 'C8 (P O ƒ+) -‚ 2° C' . (P O ƒ+) ƒ' ] .. œD Q2 ... 5 5 : WH? O W „G C: PQ‚ (5' P(' O >')  E6¬ ƒ' ! .. -..

®_ V ƒC G : WN . PQ‚ |(C „G /a" u .. › v*" 6" ..Q .No ..

Q œD $ ^ › >ˆN .No ... ƒC G ƒ2 ½[V" 6" : ƒ' WH " TY B} ^ " : WN ..<( . 5UV 270 (5' P(' O >') " C' . '.

'N . C B6 .. C( .Q œD „.. ... † .6 -‚ " ƒ' -§ " (5' P(' O >') ƒV † .. " 60 6V" „6" " : -B WN . " 9 6" u „6" " : ƒ' A( WH .. " ƒH'V ƒH'V „`" " : WN . 5© E ! V\ ..

G" - P- JG WH( – P a ® *p 'Cp <.' . .. Œ A2 AC(<* (5' P(' O >') ! k(! ‰6 !!4 ŠmV N k(! !! 9QB?" Ê* AG 9( : WN F[ * )N œD $6 " 9" E(: .(  ' £ Us– ` V° + .

J° : .V- " ..

.N . 9 .

P?Q . P(V" Po o! . .. ‰*U /SV" š ! (*" -6 € . ÅL N'  F" P* J  Z I ...84 . (' 5(? } .) œD Z60 . A– A-(G A+ ŽS " . 52- F[ ^ š -6 C'N < Voi. P6´ F[ . PG 5*-C .. W i< .. G… P(' )? " oS^ ºD ØSÉ " E( |( ... J(G ‰6 ...¼" * 9N‚ O : U A " Pi £ Us ..... --p P?( " . 2€ " .

 . -(' ES [ J-.C.

.< . PGU: -. 9# .

-(Q PU! * PSV A< ˆ¯ F[ . .. . PG ) J _ P?U? (5' P(' O >')  H : TU U) P(' WN CQ ..6 A6(*" '§ À . .'N œD [..6 " (S 6 ]UV ! ! A .N . - F[ ^ Ž-– " . r" C' .... U A ('N 0D P6 0 ¯ 5< . TU< -G" C ! G8) A ! N } ..* °H UG TC2 5] (P O ƒ+) ... P‰.. AC’$ ˆL .. A F`Y > Ð" TN ! .. -· ES Ž-´ 5 U A ('N < . 5’SV" œD 6$0" P6 A ! ..

..('G °HG 5½" . 5]‚ y" . .

G B6 J* 5]‚ " „! D ) ABC ( 95 ) 271 . (95).('G 'V- J* °HG J`Y H " yY wD ...

> G"  ƒH . 2 Ðo! b... $$ W° B „(?" -H . P( 9# b8' (5' P(' O >') ! . ^ >' 2-G A* -N T" /Ä0 [2 C 52 JoG 96o< : P WH . (96) A _ 9 ½¥L . ¡/H C ? 96" „C' : > G" WH iC! fG 0 ..* HG 0 . PG8" ÆG JG PC H .. C B(– .... Ž # (5' P(' O >') ... A6´D A/'À ! P'N < ... G8)  U A Q (P O ƒ+) E'I? G C ! ... 9?/H C" 6" * u" . A A Q (5' P(' O >')  C( .. <G G" B(– C! 5'G B(C ...

.... S #. T" TN .. 0A Q >So . 9[G (5' P(' O >') 5' C' .. .f W} P(D /ƒQ #D . 0A Q £? .. P(' ËÄ" † œ? O -C8 . .. ƒSn" F[ žŸD êE*" $" F[ ...6" -Q 5!? [ o< : WN † . . 5 .

. .Q $" .

E'I? G C : 5 .. -G " . AN" ƒS" u< . '] Bp 5›'N " ... ^ 5›'N O ..Q ƒSY wD O .

Q œD AN" .

G -" : U A ’N .n !c "{ (97 ) 5 ¤ . >' / [2 E'I? G C a C' (5' P(' O >') O W C'<G Ÿ " E*" O : WH ... A* : ..... 2-G 7-L [› %-¯ ! . 9'N [2 Wo -*" 0 " " „! -H : – Af “ 2 G" . Ò. (H T 9. . (5' P(' O >')  Wo .. . V° T (P O ƒ+) >' 9* „" ..

 ! -*Y AG ! .N" (5' P(' O >' ) WH .. PGH P¯ ZG" ! .. (H T ®..G -" . P'N A)V O 0D PD 0 : WN .. G8) (V ! . 5' . ƒ.... C' AV „( P ¯ ! P6" Q- .

P(' (P O ƒ+) C' E'N ´q O .. < .G ... . .

vL A *G T œD .. £'À - P6" >' F$ œD ZG P(' ÆG W* . P(G" „(G ÅV ..V$" .. (5' P(' O >') O W œD ..

$ ( 96 ) DL/ ( 97 ) 272 .. Ê* . '(((: )N P „')* .

. PG8" >' 2šH  < ! C( (5' P(' O >') .. 9# P -H .... A PG8" JG A Q (5' P(' O >') (5' P(' O >') . Cp P(' „B6" #D .. C 52 .

{ . Á iÁ<c Ý 5¿ ¿ C¿ z'Á ¿Á 5Ï  (z!BÁ ¿Á Pc ?cÁ° 5Ï  (Ï '{ Á n'Ï Á 5Ï ¿ Ï È A¿Á J Á È(ÈonÝ ƒc 7 { Á GÁ Fc[ž Á 2¿ " : "H 2 "J é Âê Wé {'+ Á ƒc.f .

. " 5¿ (c<8 Á Ý B¿ ÂBÁ Ý Á 2¿ Á 5Ï Â GÂ nH8 Á 'Ý Á xC{ 5Ï ¿ Ï c Á ÂVÁ °Á" : "N C' 4 O W /012 : G8) .n Ï N{ c ¿6{! ÂDÁ { CÁ <Ý 8 c Ý Á .

W1 .Q WN ... (5' P(' O >')  „< 4 O W /012 .

$o . /ƒ .? . C0 .. 5f`.  - ´q ! : WN P(' Z- + † .. ‰6 Q !" H'S(.' ..... C' œD (5' P(' O >')  „. P(' $ 5' 4 O W /012 ...85 . G ‰ *" W/.. (98) /012 WQ P .Q $o ... P!G < ˆG .

5›'N E ! . 5›[§ £? " C! . 5›[§ .. .. 5 $*" .[Q .....[… G0 .G < ˆG .

Cf.[p /-] : 2 9 5'<?" " 9" C . Z( P" 0D P £8 0 P" . . 56 0 . |· P? C ? $<? 0 . A ! 5'< 0 ÆG .... 5(D C0 " C! .[… k’S' < '(Cp 7$*Y !! ..... 2B6 " 'Q PN .. 5 iG A6(*" PC £8 -N 56 .

G !! TU<G . P f} 6o .[p /-] ´ P6Y  (-? $ |~  !" ˆ* P6" JC. F-? .. . P¯ 9# !4 #.. -*" uÄ-* ..

.G . $- P C0 . $ ( 98 ) 273 .

PG /ƒ` Ÿ N Aˆ" 6" : WN ]" 9:N .. 9 „N )HG P- JG „C'<? #D ... C0 : JÄ JG N .!!.

.Q . .

. 9)N „Cf 6 #¸ .C!" Ê* ¥ P : WH 2 Ÿ „N ® )H |. „2# # u6" . . U A ('N „< ( .6 ..... r(8 .. r(8 : U A ’N 9:N .

. .f .

P(Q P.?2 ‚Q Å— -N .... w "H " E< .YG E' P' F- " . WY [2 .f : U A ’N 9:H( ¥) † . 5 " P %-8? „6" ! !! P( $Q. ..... „< ( ..' . ‰6 ƒV" : P WH . A A(´ „. (6<0 .

...` m5ˆ ? . VY !! ¯ .. 5 C0G . P?BG Ž. C0 9'C( ... 5 ? .. P 7-L £" •'? ..’ As(` . AH P" B ? Pi6" 9i`" 0 4. PiG} ? .. Af P(. 9(D ‰ vG P(( B! -N %-8? 96" -… . 7 " .. P ¶ AC’$ AŒ < /012 F" .. E(f : $$ } .. O 8 .? ..

.. AC’$ AÄ-8 ..[Q #D  ƒ! . ¼ ¥ JG .G . ¯ 5a¸G eH < 0 ..'N . .

5'< . A6 AHS ¡" À ‚ - -*" " !#" .. Q +© . 5'< P?$ >' . i ....H ! .. P -* C Œ P6¯ (’ˆ.. PQ‚ 0D . 5'< .. >' P6 ! . H G.... 5'< . 5'< AC’$ .

AC’$ „( .. ?   P?+© -*D œD A P 8S) " H ...G .. )N " A -* C $< 0 .. 9# E œD P " $ P [ ! „6! . ƒ2 0D P6*-´ P6< .

P?+© "-G ƒ< >' ¼ e 2 .. 6 .Œ 2Cp „6! .. -f .. - . +ª .. -(. - -*Y +© : WN [i2 œD C i šQ 5'! . .. [..! ! 4 u(H? : A ] WN 4 " œD : „N .N . P?( P „! .. ( ..

f „6! ¢" - PQ‚ Ê* .. Jf ) ! . Žf 6 e P?( œD ÅV .... P6¬ ( „! PQ‚ „'N" . +ª „6 274 .. / 5 N œD ƒ2 „'V$ !.V$ ..

.. Ä1 '(¼ „6! : „H . 5'<? À !" C ( . ¤‚ A 5'< "-G .. P? ? Af : WN .6 WN" 6" .4 +ª 9" : ]o † . ¤‚ : „N .... 6" : “ A( – WH . J6#" A-* AC 9 ... #D ... A ! P6" ) a k+ .  ] - 4 +ª < .. -f .. +ª 6" .  œD C0 .. W¼ .. . °°° : „H ... PU! !" : ƒ'Q W: ƒ .

. * " ¶ P6" `" } .6 $ .. (5' P(' O >') . Pi .. $. U A ('N JC' ..6 P6G[< . 7-8' P© -` .. E'H S P " .< ! .. )6q >' 9 . ‰*U TU< >' 9 ! Ê* ...Q O " >  ÆG . $- ! ..[! 2!  G ..

$C+ Pa .’" (5' P(' O >') P6" ( .... 8 . ÅU ESG 5' P 5(<* 2 . · ð .

. a eV C' 4 F- >' P(. · /Q : (5' P(' O >') O W H . " O . · " .Q < œD T-N TY T ..< /.

 4 .

... P(H C' # œD „) F-?" . Ž Z[2 >N" wD . P?-N PQU 5'< .Q [2 " : $C+ WH .. „) . /` F- >' ƒ.... -C© : $C+ WN . (5' P(' O >') O W >' P- 9p" 5' . O D .

(5' P(' O >')  .Q . P(D „) (5' P(' O >')  !! p X Pp( /Q ! . 5'< £# ....

(5' P(' O >') PC<*" Z°°° ..Q TU! œD „) 4 . PU! $C+ >6 #D Ê* U ..

'ˆ P .

.. P( 6 Z-C€ . O -CL D : /-2 .ˆ U O Z- .

P 9` 0 Z-* O 0D PD 0 " -`" ... P(' (5' P(' O >') 2$o . /012 9?C'! ƒ' -" : WN $C+ Æ. iC'< /012 .6 .<G (5' P(' O >') WN ... P F$2 ..

. „a C ³ / WN ³ 8 WN ³ < WN „a -H O : $C+ WH ..Ä '— $C+ [V" ..< . P Z- A-C© . Z- 275 (5' P(' O >')  e . TUq >' 9G" £- 5' " -i`" O 0D PiD 0 " -`" : $$ .. 8 6 I'G -H' .

A2 AC < #D . A(* Jp E(SH! 9Q GG .... A` PN - P " (5' P(' O >') 5' .. AG 9" B2 .. „)6" .. V° A(* JQL .4 TUq œD 52-? F" 4 9N >' : P WH . A($ A$2 PN œD E2# † ... ƒN >' : $C+ WH :.

... 9 5'< C( 9# Ä" œD ‰6 . 9(D P'HG . 5 .. 9_ .. A ! " A I ! / .. EfG J.? .

.6 ƒH . V\ œD C0 G .... ”K` JG 9(G L -* < „ 'Q 96" 2- A ![? 0" .? -N C(D ‰? „6" – ? (ˆN < -N – JÄ JG . G s0 © JG 5'… .86 " ÆIG P(' 9 .H .. f(6 . A" EˆŒ iY „i... 9(' Z‰6 B! P6" -f . L .

.)* 0A -Q ![? 9' " . 2-G P* C .

! .

6 † .. P( y) € 0 kN} 5N..? † .H .[Q E6 € #D ... ( ¤ . L H?D T- 9# K) œD ‰ .. N.  C} (D ÆG .

A U A Q -) F[! ª ® K) 9[! .p - -f .. P'Q + Z- +} u " ƒI ... PˆN (' ˆ " .

N ½Ä N .

. .o Z‰G )8. › v' " - ® i ¯ 0 " (V 2$I " .

..N K) œD ‰6 K P-N " $" #D † . P-N (' „ .. PG F (' P'Q . W$ .

.N Z K . TU< 9(' .

 -N W-p E… W8 5]G 9 .. Œ 0$· L %90  !" " uH? 9' ..(:" -(.. S ..6 . $C© Œ " W-Q " * WV- . -iN i(¯oG Y [V . 9$Q " -*" 9(' X #D EˆI? 0 .

5" uQ*" #. -)H # .G 9 .[? 0 S . (6 <. I) K) 0D B½ 0 Ž . .. U A Q < .H? 0 .. ... . X... /-› kN.6 .

A_ < œD 276 (5' P(' O >')  T-N ...? . . - ²N „ˆH6 -G .. .

.. WH' - " .

TU U) P('  ... 5I( .. AN WB6 < œD .. ²N P ƒC " O $ -N .. (5' P(' O >') ! .N .

PG C " . A¥V -§ ... TU U) P('  ( WB6 ® '(' 9'? ÅK ..N" C' .6 (... /ƒG ²N 5'? . iVY i f Pi . N Q 6! 5< .. G" .

.2 ‰ . ²N >' I( r) EN . TU U) P('  ..

Q Zo ( Z?o " .

9# . HG F" < ...N .. (5' P(' O >') (P O ƒ+) " C' O W .

.. /ˆ( (5' P(' O >') O W 'IG >' E! .. P #o . PG8" (.V$ s O ! ²N Ž : WN . TH .. . 2< ¢ 6 Z[2 <? " .. TU U) P('  #o .. [2 5‰" . JC' .H . A< 0 eN A6 6 '('! „" . 2- V° œD ²N £U] P6D . 6 œD ‰ ....L ¤ BV O Z[2 : P* WH .. . /012 ? .. G" 4.. › ƒ´ >ˆ : WH ...

.N" W#" BV : WN .. . 'I >'  C( . J1.

AB (.(V 5(' „ˆN -N . G" . k'V E! .. ÐoG #D .. PG8" (..

JB P6 PG8" .No .'V 1.. .. 5.

. (.Q . ÐoG   . (5' P(' O >') O W œD ..

. (' " .. JC' ... (5' P(' O >') (5' P(' O >') O W 'IG >' . ..f 4 [2 : N . TU U) P('  P1 " .. 6 G C'! . O W 'IG " #¸ (5' P(' O >') O W 5 : N .

. " y— . G" : WN G Ž . ÐY S.. 5(D TN . (.S^ G C G Ê* .N -*" P'H( . ›   4 [2 : WH (P O ƒ+) . - 0 -H IG 9 <" F[ O -CL .. PC 277 . G- Bf >' (..... G" " C' . ! O - (.

œD .

.i C' .... - C E2# † . G-G   . A 'I  58N . (5' P(' O >') (5' P(' O >')  + O W >' . PH Ê* . .. (5' P(' O >') O W € ...

C P(' ..V- .

O W : WH ...V- . (. - 0 -H IG P O <" -N .+Ò u- .. 4 PH .. G" [2 .

O W : WH . P6#" P(Q ....Q . P?Q" -N wD .

. P"G [Vo . -’. P( 52 F[ WL E 0 W-Q . [2 „'N .. P6o` C !" C' : WN P(D „... (5' P(' O >' ) O W œD |'Q † .Q .+ . PH .. y - uG WQ P6" „ -N 9< ..... E! G F- uG WQ ! " O ! C U A ... † . 9GN ! F" . O W $$ C . [2 o  ÌH Q. „'N .

 U A : /-2 .. U A ..V-( P6" C !! PC U 52 Π " PUD EΠE! uG ! .

.. „C'" T 9Uq O .<G C WN ! 5'" .. . „< 9# (P O ƒ+) a C' 5'? ..S^ Ð" TUD ŸD E*" ! . 9UD " „ -N wY .S^ TUD (5' P(' O >') O W œD E*" ! .

2 !4 ®(6 5? .

9# . Z-B P'(S " C <D ! P6" . 5(G S( àB " " 6! A(¼ 5 . L >6 !4 ('H ? #...2 !!4 -)H? # : WH( ... !4 'N .

... PG u?o „8" #¸ 9'* œD  PG E2# : (5' P(' O >') WH . G" . PC(V œD . U)' 5 /- a -N 5¢D : WN ... yV .H U! . '(' 9'? 8( (. .. /ƒG P( ε  o " ‰ kN (.. S WC  ... C „< . P!G ! 52° . Z- 4 5]G : ' WN . PG E2[ .. G" r" C' .. U)' 8§ " . Z$f G -f . >' -G P(' ...... U) ˆ* C' (5' P(' O >') O W œD PG ƒˆC( .

N" 4 Z' 0D /ƒG 52o  : WH 278 .

.. (5' P(' O >') O W œD PG -Œ . '('! „" .. G" 9¯ : (5' P(' O >') WH ! 9'" 9!" 9C'*" ƒ" „6" ÐoG : (. TS £G 52" O .ˆ? " . G" 9¯ " ! 9'" 9!" 9C'*" ! ƒ" „6" ÐoG : WH !As(` u ˌY Z Œ PÕ D O Ÿ ! " „ -H O 4 O W w" 5'? " 9 o " (. Z:Y . G" WH ! As(` \ Ê* |.  : (. (. U) „ˆH6 C' : WN (5' P(' O >' ) Z° C' 4 O 0D PD 0 P6" 5'? " 9 o " .. G" WH . 56 : WN ! )(N  ! 9' 0 .... ¸ O Z[2 " 4 9H ..

-`" : WN † U A ('N „< .. AC(‰ A .... TU U) P('   .. O 0D PD 0 " -` 5'" 9¯ : P WH .N O W -C© " . As(` P .

Q K. E¯ .

 Ð" $ . " ° (..Q (.. O W : WH . G" D .

. (5' P(' O >') O W F- JG (5' P(' O >') (P O ƒ+) WH : (.. A?(G" . G" -6o .V$ . 56 " : .. P >ˆ ! À P(D [ .. G" WH (.

¤" T wD £C -C© .

(V U .

6 Œ $2 w-2 $S .< F-2" F-2" J* w" [ u6 ƒ .(V E'I P'( 5' " L ð-.

.! $: O -C© A-2Q o6" -" Z-i Z-(G -C© E 6" D >$" (5' P(' O >') O W .+ . $S .

. u6 : WN J* P6D .! $: O .

.(H . " $S .

.! u?$: „6" " : WN . U A " W-p . < ..

W-p - )? " /![ |( 279 ..V-? 0 " /![ ºD .

. J+. ... B(C >' 5-? " . - . >' U) È$" ..... € (' E§ # . [! >' $ X. “ WH C! – +L „(. [2 9$ .$\G 5$o? (¼ ŽUD (S ? . : PHG AC’$ (' -6- " Æ '_ ® ‰ '* ‚f6 $ .. :H 7-L >' X0G ÆG Wf 9# . X.  ' P(§ ÆG >' ÆG - Œ  !" W-Q 9# - ( . ( .. [i! '. >' vS SN .. ‰6 þ? $ 5'<...87 . -) Œ 5(H . -..

G Z'. " V\ >' E§ 78G .

P(' X0 V\ . P'.I6 0 " /SVY '? - ƒI 6" u" ..6 " ..iG" 5(i' v'I? " 9(' ƒI .

PG C'< " .f -N EŒ /ƒG 5'<? " -? - ..

N 5›I › .

B? .

G .. 2*S " .

N 5's" ( 5(… -H} X0 .. P+G Z " .

. [! C(G .Í œD U¤ Ê* -` $‚ Ãf` i2 U .GY v'I " U A  ¯ ÆG " ki(! . : . $iN S© JÄ JG 2° )V Ä$* 5'< |'¶ |'Q  ! AK(` " !#" ..N X. >' ..

r(8 56 : WH )H A! – Ä  – J p -*" B.)* . %-_ .H ...

(.. ØSK. : /-2 .? ![ "-G .

<G WN 9– P< . $< PG wo! «( P(D „. f. 0 : WN 4 Ä$L ˆ* ..

2 „6" 0 : WN 4 2ˆ* À -*" 9Ä-* .

 : WN 0 : WN 4 v(H8 +© >' „': .

 E(: : WN «( Ž 2- . P+ .. : WN !! /ƒ` F-? 0 „6" uG[<? k(! ...

.[<G kN. .GY › v'I -H ![ " $ X P6" .N P?-H ufo i ÅiK' W¶ P*) < . . + " . P* >' ...

.. 9[ PG8" P " $" . !. 5'N 52 " .N C' 280 . 5›  WH ²N „QV . -G PG8" (5' P(' O >') .. -( ε ..K.N J. ... › H6 -H} T-H6 " /(`" H6 " -6 - Å€ A6(*" 8 . P(' 522!" 5N < (5' P(' O >')  5' H( P6" 5' P< . Åi^ - 0 ( /UH ÆG ! ... ˆ* D 5¢" -!o? . JC' C' WN 5 H ' !.

2< ÅV ºD P6¸ .'N " „i -N wD : WN PG8" (5'i P(' O >') TN . E'S.. 9# >' G8) >ˆC . !! GL QV 52 5'H6 0 k(! : W1 ÆG . P'H U -" G %L G T2 G FK G" ƒH (5' P(' O >') O W 5 . HG 5] Q* 0 A2! QV" -N 52 Œ 5`2 uG 0A Q ... -H Z[2 >6 ... P'H U 5`2 uG A-*" 5< ƒH C : WN † . - G ƒH .!4 [G /012 Ë #. P'H U . £6 6VD 6/G" 6/G° ...... P(Q !# † +0 › W‚" -H T-H . 9[G 5 ¶ Ä-8 š-G ..

. [s „'N ® C'< 9'? »G 6" . PG 5'<? >' .* G" : WN Ž) .ˆ" ) : ”. .. 9# .<? " 0D A. AC' |(" . .. k( G PH ......[* G" WH . " ”.H6" : (G G G .. Æ. k( G PCLY P(H s O .’V W‚" 0 . ( ! k( G O W 5 PQ .. ”.* G" " : WH C œD „. $ u 2.6 . (P O ƒ+) A-(` C( T .* ÐoG (5' P(' O >' ) (5' P(' O >') O W C'< „I' O W P( w! T WY P6D O : C WN ..+Ò u$ O W : WN .. (5' P(' O >') (5' P(' O >') WN O W " $ k(! ... (P O ƒ+) . v6 -H O .[* G" T- ...

H . 8()6 ! 9G " ..

X? 0 . ‰6 . L  5'< ! A+© " !#" .88 . TU P(' k )N As(` X Š ....N 5› x-I? A(!# ! !!..

¤" w" wD V\ WN A~ )" w" wD Ã-*" WN ( f P .

V$ ) œ? PN œD .

 C' .. ( P S .

!o? ABV ƒ" : 5]o † +L .

o .

 T" k ..Q 4 (. V\ .

N .

V$ C" !4 ( f P .

V$ 281 .

.. (.. k : 52-*" Ž) ... k . 0 : V° Ž) .. . k . 0 ..

|V 5'<? . 0 .....? . ƒY +..G . eI' .. 9# -)N +ª " - . ƒˆ´ „N . + Ê* .. 52Q . 0 : 7Ä v'S6 !! ÆG 'V$ : WN G >![ ..

o .

t 5] `" . ˆ G 5 G † !4 yU^ [2 .f : WN Y Æ..

 v8 ? .! o .

2 !! P'N 'V$ " 5'N .

 † . U A 0 /(`" >' X0G 7-L P(' - . X } oQ... As(` )H Ä1? .. /ƒ` .. (<¯ )N A C8 52-*" <( . iH i >' + <G V\ >' /UHÄ <6 ! (*" 6" -Q N „'o? .V$ !! '<.

. .! >' X? U A (HÄ <? 0 . / U) -f . 56 U A f i ! P6" - ..

N ! E2[( P6Y U A f $ ! : ’Ä" WN )H J p -*" ![ |'¶ 2-G „ 'Q wY ºD P)iN P(' - " .6" y: >' ÆN -N ! . A.. Z-(G P.'V kN .. € PQ? A# 9[G Š+ C' . |'f . Jo. " . PS Z$" u< .: A. U) Nq /ƒ· Tq Vo? . U) 5N" : P? (I? 0A © WN † ....V$ . P. ÆG P .. AG2 œ † . U) 5(H( Aˆ26 £_ Ê* 9# C $! C #1.. $ IY ƒV" " !#" C i k(+ A ! AK(` ! #1..... G  U A .: ! .

. “ & .2 8 .

 " T" . T'? „6" A[ P .* >' H? 0 /8 X oG 5' _ P(G" 8 œD . - . ! XU  é $ U )H Ä1 Œ '. X" .... U A " Pà Œ „6" /ƒ` >' X? -N A6(*" .. „< w Ä» ..

.. (GŒ wŒY A( A? C PG #¸ `D - A kN ..(S $‚ ! „i.. EH -( a" Ê* .. .  $‚ -N * #D „.' 0 .. Z-) 78 . P · (  2 #¸ . ) [2 " _ . P?Q$ >'" œD [. r)6 >' A)* A.' [iV" ..

Q < .. P[  Æ.V œD .

Q £# P " W¯ P?( P >' .ˆ * .

$ 0 282 ...Q . P* C F- 0  C  Pf 6 - P6" - .

(Cp > . Ef $$‚ .. Q* P F( WB6 .!! PQ Җ P(L #¸ Z° -Q -G .. !$ - . PQ 6Q >' P?Œ W-" F[ v’ PQ J " $‚ W* !! Aˆ" Wé )G 0 !! wŒY C °H œD C " W-G s(] Z[› ”K` . /ˆV `q /+" .....

Z/ ƒ´ ..Q kN .

f .

P(+ Җ (8' .. #¸ ƒ´ 2 P'o  Z/ P?( $‚ kN" !! ’f 'G \ ÅK( WB6 P " . P'N œD „HG ? !! (UD '¶ Z- #¸ . )N ...Q 8 >' $‚ m" .

.. ƒV" : kS'G F$ [V" . $‚ ¥) . „8a ...Q ÅV . P(2 .. „.' .

.' . ƒV" . ! P?( ... a .. „8a . „.. P(2 : P? .. P(2 ..Q P(' $ .

Q .

. C ? . .. 9- O ... ƒV" : WN . P(D .

. A-Q •B )G ` [. .N" EˆŒ -N $‚ WB6 .

. P?( .I` .

I` 5 G P(D .

.  >'oG wŒY .. „f‚" .Q ‰6 C i? W-G .. 9(' T* ƒV" : WN . P G -B .. $‚  !4 ¾ Œ" C ? °N . £-* a wŒY C ? -? ...

Q .

PC ( P?  .f ... mC¯ PQ .

. Cˆ.Q . !" $‚ Ä . P(6#" œD P-(G ..

Q . -L [2 œD ..

 Y " .

Q " C' : P N W" >' .< P(Q A I A$ ÅV" † !! -? E! U A ˆ . a" 0 5" ..

ª . N- . 9?$1? 9'f E'I? 0 P6 " 0A f 6q !" : œ? O WN .....Q 6" . 5!‘ .

N . Æ œD  Us .89 . ': ...

. 'S T [2 Pi! Z$Q >' /  As(` 9Q* . G<.'S.N P . (. s(½ œD Å_ < 'S .

9Q* E<? 9# -G † . 9Q‚ – } F- – " 9(V" " 9(G" Q* $" P' 283 . Q* P E'S? uŒ œD E<? " $" ' ...N E<? " E ... -H} 'N T-H? " E . K' P© ..

." Ei . £-i .. /-Œ G$o œD 9’N-" A.6 $ ' .. „( Ø(½ TS - 9Q‚ ¥É " $" .

C '!o " .

QY 5½$ #D *. 9# . ƒ’N-" (¼ . [[ 9: *)G ...

... «S...'Y [2 . PI' . /-IG FVo? 0 ... «S. .. 9# >' W- ...:Y / (5' P(' O >') (5' P(' O >') (5' P(' O >') P(6 O ) O W œD 5ˆG .. 5(D ÅK .. ?o( WQ F- .. G : WH . A: J'C? 9(' .. 6pG W‚6 2 .N WH? /Q Ÿ AH- * „" *)G .G ... A-G" 9: ['! [ „N# . . 6U . >N" „'!" -H !! JN-)? . .. £- ‚QD E'S? " $" P' .. .. < W. $N 6" .. 5(' . 5S. /N-iY ÆG P - !!... ... 6U : 9(G „'V$ #D 9V  *" .. 2B6 œD 2- 96" ‰? ƒ2 . G . . A-Œ ƒ -I? P „'N '· ... ‚2 $ AN ZI + -N (5' P(' O >')  ! .. 5’I Š ... . 9( : 9(f Z$-D /Ä" ƒ6 . ... 5'?N .. (5' P(' O >' ) T!Y   "N -N .. C' " Q ! . ¥t £G" " 9" ¥É " . v " PG oQ. ¼ „¼ -N ‚2 " ..

No O W .

5]Q ..Q .

N .

. 9'.. ¹ Ð" G0 8' 6" .N -N : WH $ G 2‚ 5(SV 5 TH .. 5. G C " .S 5½-’ 6Q . [..< ! ¡U . 9+* ... 9?0V  ’‰L ºD O W .. 9 G" F[ .

 C G" † : WH o6" † . J.! D /0° < 6D V- T( [2 -G 6- 284 .. V O W „6" T! O W (' ‰6 ZQ6 /.<. 96¸ +? „! -N 6 >' - ˆ© Z1'– £ #D P6 „` C! '… 0 2‚ 6¸ v .

.. y( P'.? 0 ... „6! . ²N „V .. J1. 5'?H " O W .$" -N %-8 . 5¢" 0 .. P6 E'S? " .. O .. C - . 6-2 . ...... 5(G P(G E! Ê* P(' L" . (5' P(' O >')  -. `Y TU< œD of'? W" .. -*oG -f ? " $" #D .. (99) "A N{ -Á  Á 5Ï !n Áf Ï 6Á F Ï -Á Á Á (Ï GÁ ¿È-H{ { W{ ¿x 5¿ ¿(Ï QÁ Á6 {#D ¿Á ° Á c[ž Áê"{ Á ": WH .

. " /i` i .. WH' kN .N" . (5' P(' O >')  $! .

V$ Z- -C© -H .

V- " .

(-L r' ! ... .. E! . .’H /` P6" .

V$ 52- ²N -H .

V- .. Z- -C© -H .

52- ²N -H ..V-6 € : N BV „Ä .

A` (6C "  € .. BV >' ²N (I+ -` . ²N 6q ': .. ? P WH /} U A ( . -*" 6 . < EN 2 . (5' P(' O >')  5] )( /ƒG 52() " V 5< . BV >' <G G EÄ . WN /$ J(L [2 JG ! ........V-6 € : N <G G „Ä? .. (-L 6-2 >ˆ C' .

.. ŽU <G 5(' 526o . . 5# 5’ 6 5]Q . 5 52'?N . BV „B.(' [2 -C© G 5' : ²N „H ...

N .

.. Z G E! . PHG .. ²N - .N .2 .

* . G C 2 5 ..

 (5' P(' O >' ) O W >' T-N Ê* . AG< AG) . / vS Ä" P(' .. . -... -f .. œD . AB 'V- .Q " C' ..

 -'?Y (G" P(G" k'* A- ! A-Ý 5! -N - B6 5' C'" „ï -G" A)6 O W )6 $- ?o O $ $ . ( 12 ) 7€ :EJ 285 ( 99 ) ..N" † : WH . (5' P(' O >') O W F- JG kN A-C© -`6 wD ..

$… -N O W 5( -G? PQ A. £. 9N ( ˆjH6 A- /-! Ÿ 'Q -*"$" „ " C‚ A$- .'V" AN D -!1. V C( D -GB F§ 8! v'( -.

.. .. " G C )6 " : WN .N" W#" 5 -f2 ?G 6(G 52 -f A! 6'N ..6 .. ²N œD ¥^ .. Æ. A . EˆŒ . Ê* Z¥V ²N >' ƒC " O Wo .. WH' ÅK' BfG " .. /- . TU< [2 (5' P(' O >')  a C' . TN † .... Bf B.. WH <( " C' 0 52 .

 ÐoG 5<6o! : WH Bf < . 56(^ ²N >' PˆŒ -` -N .6 . 52$UG 5I -N (. .. " -...(5' P(' O >') O W .. . PQG ¥— " (5' P(' O >') ƒV -N ..)( .. -B -H - 5!/Q (5' P(' O >') (5' P(' O >') O W œD V° BV .

. /N G .N" † O W >' -N Ê* .

.. " -' N. Q " : 5] WN ...-G 5( . 5(D P .. 5 E(" } Z¥Vo ²iN 5i'? " ƒV . 5(' <G uG ²N 2‰ . )G (5' P(' O >')  52- .

G (. 52$ œD JQ )6 (5' P(' O >') (5' P(' O >') O W œD ²N P G -N .N . ' PI'G < " 2 -N .. -... . 5'?H .... .. G" H' . „'N" " : WH . P 52¥t . -B -H - O W - ..

. G" ƒH C' 4 . U A -G (.N" < " ƒV .

.-G . F$ [2 SG .

* [2 BV  : .

-G WH . (.. G" „< 286 .

.. . Z-(G P. C 6 P( " .5' . 2G [Vo ..

-G N6 £¥ œD (. G" .

. .N".

-G Z‚Q C' A-C© .

.G „6! N " .. ... G" WH ... -. G" >ˆ † (5' P(' O >') O W Å‚ (* T" PG „(G œD PQ . -. C 6 5›$ CS [ 5 .-G /Q -H OG k'*" : (. . (. .

 Ê* .. P_ P?S .. (5' P(' O >') O W Ì >' |'f( .

N" .

 6$‚ -H $-` -C© : WH .. (5' P(' O >') O W Ì 2 . P` >' |'… " E*" 5' . Ì... [2 Ð „Œ" F$" (G : WH ... |‘ £ „6" (5' P(' O >') .V$ C' 4 u PG „Œ " . -.

. G" >ˆ † !4 5<'N %-* ! . Ef O W œD (.G : „H ! ` F-G 9G" -H O (G : WN .

` : WH <G G" >?" -iQ O 6" " .. -B . -. W-6 0 I6 0 (-L T 8' 6- >' € ! O # : WN (5' P(' O >') O W ... O PH'Vo A--Q . -C© - Ÿ . O >') (5'i P(' O >') O W Q FQ : <G G" WH ...S^ G C WH . P(§ 0 (5' P(' O >') WH . 5<(' Y 5<'?H? [ O W - 5< ... (5' P(' O >') (5' P(' O >')  P „< O W - ÅK . (. ...'* ! ...`" 6" : . G" ÅK 4 (5' P(' . (.. G" P(' < ... P A-*" " 0 . PC'< .. -H $-§ " .S^ G C >?o . ƒN u " .2 4 „-N 9[ : .

. ƒ' >' . . A` 5* F# „BQ : WH 2 (. G" a C' . 5cSn ºo< . 9# (..... : P WH .. I? .. G" ÅK >') O W >' .G . O PSH A P ! ! O P' U ASH P ! .

ƒ ..6 . 9 . ²N -( „6" .` . 9? JG Qo .. " . ¬ (5' P(' O „ -N wD G r : u . 9+oG vL †..V$ 52- À |s C' (5' P(' O >') (5' P(' O >') O W œD Ÿ . G" : ƒ' P WH .8" -*" |( P6D . ] vS 0 ...... A 6 Ð 5›N" „6" ƒ' O W .6 287 . Z$" D -*" P -*" (S 0 F" .... (. 2¥!" ..

 G" WN . As(` u uI 9# ? " : (. Ž † -. -*" w.. < œD v'S6 Z G E! † 4 £/ : N ²N >' T-N " C' 4 - " -C© .— " " O 0 . (..... Z" F" 2 < . JG Q" -N wD 0" .<G „sQ .. JG Q" -N wD " : WH -f .. G" TH ... 0 : WN .  œD (. G" ÅK .

TH J" P?-Q A(' „sQ † 4 0 T" As(` uI .2 .. PC'< A-C© „sQ -H . As(` ƒ' $ O . ƒ' è" -H O 0 : WN .- -" P?-Q C „sQ † ... AN „" C PG8" „? -N . P 5 :" 5(' 9'..... A V P( -Q O 8N Ð" G „sQ † .

 JG Q" " w" : WN 4 -C© 9# ‚Q" .2 F$" O .. P oG ƒ' `" -N 4 £" #} : N . „'..

0 : WN ...2 : N .. „'N  uI C . 9G E " >' .

Q £$‚ 9¯ : N .. 9# Œ -Q O 0 : WH : „H 7-L Ä-8 P?" >' .

....V$ . A_ < œD . (5' P(' O >') O W . (. t „sQ C ! TN - O 98N . G" 5Œ .

5¿ .N" † . `qG .. UG ..

. Å_ < CH' . . -( “ P* ƒ´ - ! 288 .N -(Q µˆ. AC’$ rf? " AC |( .90 Z‰? ? r P(. >' AˆG A$ " /8 “ G<..É .

.Œ . !! B Z[2 : P* WH . ? !4 [2 .... N? : Po P* œD - „..

B u .. !" !" ‰ B! UQ . B : 9 WN" : P* WN .Œ C" F[ " A8+ ! . ... ƒV" : - WN ‚‚‚‚Bi : WN TB* ..G : - WN . GN !! .H6 E(: : - WN .. -!o6 .Œ O ...

. Z[2 " : JG" " . AC  r')? ..<G P" P* B2 .Œ . : .Œ „"" ...I . 8. !" GN ... Bi : P* WH... ... >ˆ C( „-H? ® .. . S C›NG . - „< !! : . ¥!" O : - Ž) 4 )H Z[2 $" #.

9 .QY ½$" ..

| 96o! .. 9G(Ä ... 0 P „ C ÆG " >H 9# < 5 i " P N? „6" .

. .. rC' P „ ' 0 .¼" O /` : „'H .

. E(: : WH . AB` 9(D ‰ ºD .i… 0 .... E(: . 9# .

9.S >' £< ..  ... 0 P6¸ .

 P?¥V T- >' W-? ® ¶  9# € .. 9$ kK ? <*+ P .

 ... $G <6 ƒ<8( . U A ..

/(!#" . F$0" . 2Ä° „" . ( p QY k'Í GQ ... (' E ....  2Ä° „" ƒ ..U: . Z[2 „GQ -H . AI A! ...6 )I? 0 .. ƒ . .. E(: : WH( .. E(Q" ] „" .8" .G GQ O 56 . C! ... Q‚ – -N ® ".. P' !!4 98ˆ >' 9 ..G . C· ' ´ 0 5¢" 5'  ( Z[2 „Q #D /S iG . ('< F- .

)VG 4 (I $Q „6" ...G . r6 9 wD O .

A8+ ZÄo? ! .2 \ "-G U A SG ! . ˆL JG BB - ! ..  .91 ...

  $ „(H" w" !#" 289 .

.. $ $` .

A6Q PG „( P?[V" . $ ƒ2 (' ...6 - „(H" G 2-G !! ! P .. V"  .! E< P‰*0 . BB - : Po .. V" ˆ_ #.? . N. U)' #" .. .6 TU< -(o w" 5' 2 V" 2ˆ¯ #. !! Ef u<'– -(o w" 5'? „6" . ˆL œD ‰6 C' .. ÄU - T" „ˆ WY k) |'§ BB - #¸ ...

 !! .... ? u !! ..6 ƒ2 9- JG ® ![.  PC'? ..6 . .. .)8 ® $ !! HG ![. HG -  PC'? v:" 6" #¸ 9# <. °°°\ "-G U A SG < (I A$Q „! #D 290 . ` [ 9'?  I? „6" BB - : Ÿ H ƒ’U‚ Ð8" D O !! Š-)? : Ÿ WH -(!o V" - ˆ*Y „sf . As(` -(. P .6 TU< .