i

Standard Kualiti
Pengurusan dan Pengajaran Matematik
Sekolah Rendah
ISBN
HAKCIPTA
Rekabentuk Kulit
Shamsuri bin Sujak
Penerbit
CAWANGAN SAINS DAN MATEMATIK
JEMAAH NAZIR SEKOLAH
ARAS 3-5, BLOK E15,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
(TEL : 03-88844161, FAX : 03-88886867)
ii
Diterbitkan Oleh :
CAWANGAN SAINS DAN MATEMATIK
JEMAAH NAZIR SEKOLAH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
ARAS 3 - 5, BLOK E15
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN
PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
Tel : 03 - 8884 4161
Fax : 03 - 8888 6867
Email : kppcsm@jns.moe.gov.my
Cetakan Pertama
2007
ISBN 983-2509-18-9
iii
Didedikasikan untuk semua Didedikasikan untuk semua Didedikasikan untuk semua Didedikasikan untuk semua Didedikasikan untuk semua
Nazir Mata Pelajaran Matematik , Nazir Mata Pelajaran Matematik , Nazir Mata Pelajaran Matematik , Nazir Mata Pelajaran Matematik , Nazir Mata Pelajaran Matematik ,
Guru Besar serta Guru Matematik di seluruh negara Guru Besar serta Guru Matematik di seluruh negara Guru Besar serta Guru Matematik di seluruh negara Guru Besar serta Guru Matematik di seluruh negara Guru Besar serta Guru Matematik di seluruh negara
sempena Sambutan 50 Tahun Kemerdekaan sempena Sambutan 50 Tahun Kemerdekaan sempena Sambutan 50 Tahun Kemerdekaan sempena Sambutan 50 Tahun Kemerdekaan sempena Sambutan 50 Tahun Kemerdekaan
Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia
iv
Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera,
Tahniah dan syabas diucapkan kepada Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian
Pelajaran Malaysia atas inisiatif menerbitkan Standard Kualiti Pengurusan Dan
Pengajaran Sains dan Matematik sebagai panduan kepada semua Guru Besar,
Pengetua serta guru Sains dan Matematik dalam memastikan pencapaian kualiti
Pendidikan Sains dan Matematik di sekolah berada pada tahap yang tinggi.
Sesungguhnya Standard ini menjadi pelengkap kepada usaha Kementerian
Pelajaran Malaysia dalam menyemarakkan semangat dan usaha untuk melonjak
kecemerlangan pendidikan bagi meletakkan Malaysia dalam arus perdana
pendidikan dunia.
Pendidikan Sains dan Matematik adalah menjadi teras dalam usaha
menghasilkan modal insan yang berdaya saing. Saya berharap Standard ini
dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk memperkukuhkan keupayaan dan
meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik
di sekolah. Secara tidak langsung, kefahaman, kecekapan dan keberkesanan
pendidikan Sains dan Matematik di sekolah akan meningkat.
Saya amat yakin bahawa menerusi pendidikan Sains dan Matematik yang
berkualiti, hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menjadikan pendidikan
di negara ini bertaraf dunia akan tercapai.
Selamat Maju Jaya.
DATO’ SERI HISHAMMUDDIN BIN TUN HUSSEIN
MENTERI PELAJARAN MALAYSIA
KATA ALU-ALUAN
iv
v
SEKAPUR SIREH
KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA
Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera,
Terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Jemaah Nazir
Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia atas inisiatif menerbitkan Standard
Kualiti Pengurusan Dan Pengajaran Sains dan Matematik. Penerbitan Standard
ini adalah satu usaha yang terpuji.
Kurikulum Pendidikan Sains dan Matematik telah digubal selaras dengan usaha
Kementerian Pelajaran Malaysia untuk merealisasikan misi dan wawasan
negara. Kurikulum ini dapat menyediakan modal insan yang boleh menyumbang
kepada pembangunan dan kemajuan diri, keluarga, masyarakat dan negara
yang komprehensif merangkumi bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan moral
serta berintegriti, bersatu padu, demokratik, liberal dan dinamik.
Guru Besar, Pengetua serta guru Sains dan Matematik bertanggungjawab untuk
mempertingkatkan kualiti pendidikan Sains dan Matematik di peringkat sekolah.
Oleh yang demikian, mereka haruslah berilmu, peka terhadap perkembangan
terbaru di dalam Pendidikan Sains dan Matematik serta mahir dengan tugas
menghasilkan pengajaran Sains dan Matematik yang berkualiti tinggi.
Standard ini disediakan untuk membantu sekolah mencapai matlamat yang
dimaksudkan di atas. Mudah-mudahan, ia akan dimanfaatkan oleh semua pihak
yang terlibat dengan pendidikan Sains dan Matematik.
Semoga usaha murni ini akan dapat diteruskan dari semasa ke semasa demi
kepentingan dan kemajuan pendidikan di negara kita.
Sekian, terima kasih.
Selamat Maju Jaya.
DATO’ HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD DOM
v
vi
PRAKATA
KETUA NAZIR SEKOLAH
Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera,
Standard Kualiti Pengurusan dan Pengajaran (SKPP) Sains dan Matematik ini adalah
kesinambungan kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) yang telah
diterbitkan dalam tahun 2003. Standard ini telah diolah dengan mengambil kira falsafah,
konsep, matlamat dan objektif pendidikan Sains dan Matematik serta perkembangan
dan perubahan terkini dalam sistem pendidikan negara seperti pelaksanaan Program
Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI)
dan Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS).
Pada dasarnya, Kurikulum Sains dan Matematik kini mengutamakan proses pendidikan
yang bersifat menyeluruh dan seimbang meliputi perkembangan intelek, rohani, emosi
dan jasmani. Sebagai pemimpin instruksional di sekolah, Guru Besar dan Pengetua
harus berupaya memberikan bimbingan profesional kepada semua stafnya. Guru Sains
dan Matematik pula selain daripada melaksanakan kurikulum yang telah digubal,
hendaklah juga menjadi agen inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan
berkemahiran memberikan pendidikan yang berkualiti kepada semua murid.
Jemaah Nazir Sekolah mengambil inisiatif menerbitkan SKPP Sains dan Matematik ini
sebagai usaha membantu Guru Besar, Pengetua dan guru mata pelajaran Sains dan
Matematik meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran mereka mengenai
pendidikan Sains dan Matematik, khususnya dalam aspek pengurusan Kurikulum Sains
dan Matematik serta pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.
Semoga dengan usaha i ni , mereka yang terl i bat akan l ebi h berkeupayaan untuk
menguruskan program-program pendidikan Sains dan Matematik di peringkat sekolah
dengan lebih berkesan. Diharap Standard ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua
pihak yang terlibat dengan pendidikan Sains dan Matematik di sekolah dan seterusnya
menjadi suatu bahan rujukan profesional. Sekian, terima kasih.
Salam hormat,
HAJI ABDUL ADZIS BIN ABAS
vi
vii
Kurikulum Matematik Sekolah Rendah menyarankan pendekatan
pembelajaran yang menekankan penglibatan murid secara aktif. Selain
itu, pemupukan nilai-nilai murni, penguasaan kemahiran Matematik,
Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis perlu dibangunkan, sejajar dengan
keperluan untuk membangunkan modal insan yang dapat menyumbang
kepada pembangunan negara dan kesejahteraan sejagat.
Standard Kualiti Pengurusan dan Pengajaran (SKPP) Matematik Sekolah
Rendah diterbitkan bertujuan membantu pihak sekolah untuk
mempertingkatkan lagi kualiti pendidikan Matematik di sekolah. Pihak
sekolah hendaklah menggunakannya dengan bijaksana dan menyesuaikan
panduan yang terdapat di dalamnya dengan keadaan sekolah dan
keperluan murid.
DARI MEJA PENERBIT
viii
AHLI JAWATANKUASA PENGGUBALAN DAN PENERBITAN
PENASIHAT
HAJI ABDUL ADZIS BIN ABAS
KETUA NAZIR SEKOLAH
JEMAAH NAZIR SEKOLAH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
HAJAH ESAH BINTI JANTAN
TIMBALAN KETUA NAZIR SEKOLAH (OPERASI)
JEMAAH NAZIR SEKOLAH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PENGERUSI
HAJI YUSOF BIN HAMID
KETUA SEKTOR KURIKULUM
JEMAAH NAZIR SEKOLAH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PENYELARAS
SHAMSURI BIN SUJAK
KETUA PENOLONG PENGARAH SAINS & MATEMATIK
JEMAAH NAZIR SEKOLAH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
AHLI
HAJI ALI BIN ABU BAKAR
Dr. LOGESWARY a/p DORAISAMY
FARIDAH BINTI YANG RAZALI
ISHAK BIN ARIF
CHIANG CHOON LIM
JAMALIAH BINTI HAJI MOHD SOM
KRISHNAN a/l MUNUSAMY
JUANANG TININ
AHMAD KAMAL BIN HAJI YASIN
ZAINAL BIN MOHAMAD
NOOR FILZAH BINTI KAMARUDDIN
BAYNUM BINTI HASSAN
SHADHANA a/p POPATLAL
TAMRIN BIN ZAHARUDIN
URUS SETIA
CAWANGAN SAINS DAN MATEMATIK
JEMAAH NAZIR SEKOLAH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
ix
Tajuk Muka Surat
Kata Alu-Aluan YB Menteri Pelajaran Malaysia
Sekapur Sireh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Prakata Ketua Nazir Sekolah
Dari Meja Penerbit
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Misi Kementerian Pelajaran Malaysia
Visi Jemaah Nazir Sekolah
Misi Jemaah Nazir Sekolah
Matlamat Jemaah Nazir Sekolah
Matlamat Pendidikan Matematik
Objektif Pendidikan Matematik
Bab 1 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia - Sekolah
1.1 Pengenalan
1.2 Pernyataan Standard
Bab 2 Pendidikan Matematik di Malaysia
2.1 Pendahuluan
2.2 Objektif Standard Kualiti Pengurusan dan Pengajaran Matematik
2.3 Peranan Guru Besar
Bab 3 Pengurusan
3.1 Pendahuluan
3.2 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah
3.3 Kepimpinan Guru Besar
3.4 Panitia Mata Pelajaran
3.5 Tugas Ketua Panitia
3.6 Tugas Setiausaha Panitia
3.7 Pengagihan Tugas Mengajar
3.8 Peruntukan Masa Dan Sebaran Waktu Pelajaran Matematik
3.9 Perkembangan Staf
3.10 Persatuan Matematik
3.11 Sudut Matematik
Bab 4 Pengajaran Dan Pembelajaran
4.1 Pendahuluan
4.2 Isi Kandungan Kurikulum Matematik
4.3 Penekanan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik
4.4 Pendekatan Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik
4.5 Rancangan Pengajaran Matematik
4.6 Latihan Dan Tugasan Murid
4.7 Sumber Matematik
4.8 Penilaian Dalam Matematik
Bab 5 Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam
Bahasa Inggeris
5.1 Latar Belakang
5.2 Jawatankuasa Khas PPSMI
5.3 Program Intervensi
5.4 Program Sokongan
Bab 6 Penyeliaan
6.1 Bidang-bidang Yang Perlu Diselia
6.2 Strategi Penyeliaan
6.3 Penyeliaan Pengurusan Kurikulum
iv
v
vi
vii
xi
xi
xi
xi
xii
xii
xii
1
2
15
16
16
19
19
21
22
23
25
26
26
27
29
30
31
33
34
36
37
38
42
44
49
49
50
50
53
53
54
x
6.4 Penyeliaan Oleh Guru Penolong Kanan/Penyelia Petang/
Ketua Panitia
6.5 Penyelia Pengurusan Mata Pelajaran Matematik
6.6 Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran
6.7 Tatacara Penyeliaan P&P
6.8 Penyeliaan Kaedah Penilaian
Bab 7 Rancangan Pemajuan Sekolah
7.1 Pendahuluan
7.2 Pelan Strategik
7.3 Pelan Taktikal
7.4 Pelan Operasi
7.5 Bidang Pemajuan
7.6 Strategi Pemajuan
7.7 Format Pelan Operasi/Tindakan Pemajuan Sekolah
7.7.1 Contoh Pelan Operasi Pemajuan Sekolah
7.7.2 Contoh Pelan Tindakan Pemajuan Sekolah
Lampiran
Lampiran A : Senarai Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas, Surat Siaran,
Surat Makluman Dan Lain-Lain Surat Pekeliling
Untuk Rujukan
Lampiran B : Instrumen Pemastian Standard Pengurusan Kurikulum
Matematik Sekolah Rendah.
Lampiran C : Instrumen Pemastian Standard Pengajaran Dan
Pembelajaran Matematik Sekolah Rendah.
54
55
56
58
58
59
61
61
61
62
62
64
64
65
66
67
73
85
Muka Surat
xi
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.
MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti bertaraf dunia bagi
memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi
negara Malaysia.
VISI JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Mengupayakan sekolah dan institusi pendidikan mencapai kecemerlangan
serta standard kualiti pendidikan yang tinggi.
MISI JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Melakukan penaziran sekolah serta institusi pendidikan dengan cara yang
cermat, teliti dan profesional bagi memastikan pendidikan yang diberikan
mencapai standard yang tinggi.
MATLAMAT JEMAAH NAZIR SEKOLAH
™ Menjayakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)
™ Menjayakan Rancangan Pembangunan Pendidikan Negara
™ Menjayakan pelaksanaan semua dasar dan program Kementerian
Pelajaran
xii
MATLAMAT PENDIDIKAN MATEMATIK
Kurikulum Matematik Sekolah Rendah bertujuan untuk membina
pemahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira.
Penguasaan kedua-dua aspek ini dapat membantu murid mengendalikan
urusan harian secara berkesan dan penuh tanggungjawab selaras dengan
hasrat masyarakat dan negara maju serta dapat membantu murid
melanjutkan pelajaran.
OBJEKTIF PENDIDIKAN MATEMATIK
Kurikulum Matematik Sekolah Rendah dibina untuk membolehkan murid:
1. Mengetahui serta memahami konsep, hukum dan prinsip yang
berkaitan dengan :
• Nombor,
• Operasi,
• Ruang,
• Ukuran,
• Perwakilan Data;
2. Memperkukuhkan kemahiran operasi asas Matematik iaitu:
• Tambah,
• Tolak,
• Darab,
• Bahagi;
3. Menguasai kemahiran operasi bergabung:
4. Menguasai kemahiran asas Matematik iaitu :
• Membuat anggaran dan penghampiran,
• Mengukur,
• Mengendali data,
• Mengemukakan/membentang maklumat dalam
bentuk graf dan carta;
5. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran Matematik bagi
merancang strategi menyelesaikan masalah secara
berkesan dan aplikasi kemahiran Matematik dalam
kehidupan seharian;
xiii
6. Menggunakan laras bahasa Matematik yang betul;
7. Mamanfaatkan ICT untuk membina pemahaman konsep,
menguasai kemahiran Matematik dan menyelesaikan
masalah;
8. Mengamalkan ilmu Matematik secara bersistem, heuristik,
tepat dan teliti;
9. Mendapat peluang melibatkan diri dalam perkembangan
dunia pendidikan Matematik; dan
10. Menghargai kepentingan dan keindahan Matematik.
xiv
1
BAB 1
STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA – SEKOLAH
1.1 Pengenalan
Jemaah Nazir Sekolah (JNS) Kementerian Pelajaran Malaysia
(KPM) telah menerbitkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia –
Sekolah (SKPM-Sekolah) sebagai usaha memandu sekolah
meningkatkan kualiti pendidikan.
SKPM-Sekolah diolah berlandaskan prinsip-prinsip berikut:
a) Sekolah berupaya dibangunkan ke tahap yang tinggi secara
terancang berasaskan potensinya.
b) Sekolah bertanggungjawab memperkembangkan potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
c) Kepimpinan sekolah memainkan peranan yang sangat penting
dalam usaha meningkatkan standard kualiti pendidikan.
d) Kemenjadian murid dalam bidang akademik, kokurikulum dan
pembangunan sahsiah adalah petunjuk utama kepada kejayaan
sekolah menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi.
e) Sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan ditadbir urus
berpandukan teori dan amalan pengurusan berkesan.
f) Proses pendidikan di peringkat mikro hendaklah berteraskan
teori pembelajaran, kaedah pengajaran berkesan, dan
berpandukan pengalaman dan pandangan pakar dalam bidang
pendidikan.
g) Perancangan dan proses membuat keputusan program-program
pendidikan berasaskan maklumat dan fakta yang tepat.
h) Bahawa program-program yang dianjurkan oleh Jabatan dan
Bahagian KPM, Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat
2
Pelajaran Bahagian (PPB) dan Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)
sesungguhnya merupakan usaha-usaha yang selari dengan
matlamat SKPM.
i) Sekolah berupaya menggunakan segala input yang
diperuntukkan mengikut tatacara dan prosedur yang ditentukan.
1.2 PERNYATAAN STANDARD
Untuk membangunkan modal insan yang kompeten dan berdaya
saing selaras dengan Wawasan Negara dan Misi Nasional, sekolah
hendaklah berupaya memberi pendidikan yang berkualiti kepada
muridnya. Untuk memastikan hasrat yang tersebut tercapai, sekolah
hendaklan dibangunkan secara menyeluruh merangkumi aspek
pengurusan, sumber, pelaksanaan pengajaran-pembelajaran,
pembangunan modal insan murid dan guru, penilaian dan tindakan
penambahbaikan.
Pernyataan Standard SKPM-Sekolah telah digubal bertujuan
memberi panduan untuk membangunkan sekolah secara
menyeluruh dalam dua belas (12) elemen yang dikelompokkan dalam
empat (4) dimensi utama.
Guru Besar atau Pengetua atau mereka yang bertanggungjawab
ke atas pengurusan sekolah perlu memastikan kesemua elemen
berikut diamalkan di sekolah:
DIMENSI I : HALA TUJU KEPEMIMPINAN
Elemen 1 : Visi dan Misi
Visi sekolah ditulis dalam bentuk pernyataan yang menggambarkan
hala tuju sekolah yang jelas bagi melahirkan murid yang sempurna.
Misi sekolah dinyatakan dengan jelas dari segi cara, pendekatan,
atau kaedah bagi merealisasikan visi tersebut.
1.1 Pembentukan pernyataan visi dan misi :
a. berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan,
wawasan negara dan perkembangan semasa;
3
b. mengambil kira kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman,
potensi murid, serta keperluan sekolah dan komuniti
setempat; dan
c. dibuat secara kolektif.
1.2 Visi dan misi sekolah:
a. disebarluaskan kepada warga sekolah;
b. dihayati oleh warga sekolah;
c. diterjemah secara terperinci dalam program, aktiviti dan
kerja harian warga sekolah;
d. boleh diukur dan dicapai dalam jangka masa yang
munasabah;
e. memberi impak kepada warga sekolah; dan
f. dikaji semula mengikut keadaan dan keperluan.
Elemen 2 : Kepemimpinan
2.1 Guru Besar/Pengetua menerajui dan menggerakkan seluruh
warga sekolah ke arah pencapaian visi dan misi dengan cara:
a. menetapkan dasar sekolah secara jelas dan selari
dengan visi dan misi;
b. mengamalkan gaya kepemimpinan yang sesuai mengikut
situasi (misalnya dengan mengambil kira latar belakang
warga sekolah, ibu bapa dan komuniti setempat);
c. membina kumpulan kerja yang mantap dan dapat bekerja
secara sepasukan;
d. mengenal pasti punca, mencegah dan menyelesaikan
konflik; dan
e. menggalakkan pembangunan budaya ilmu dan berfikir
dalam kalangan warga sekolah.
4
2.2 Guru Besar/Pengetua mengamalkan sistem komunikasi yang
berkesan dengan:
a. mewujudkan suasana interaksi yang mesra;
b. memberi peluang kepada warga sekolah untuk
mengemukakan pendapat;
c. merangsang percambahan fikiran dalam kalangan warga
sekolah; dan
d. membuat sesuatu keputusan secara kolektif dan
kolaboratif.
2.3 Guru Besar/Pengetua memberi motivasi dan dorongan bagi
membina dan membangunkan keyakinan serta daya maju
warga sekolah secara berterusan dengan cara:
a. memberi sokongan moral dan material;
b. menghargai setiap sumbangan dan kejayaan;
c. membuat penilaian secara adil;
d. menunjukkan sikap prihatin terhadap masalah dan
kebajikan warga sekolah; dan
e. memberi teguran dan nasihat membina.
2.4 Guru Besar/Pengetua memainkan peranan yang berkesan
sebagai pemimpin kurikulum

dengan:
a. mengajar sejumlah waktu mengikut surat pekeliling yang
sedang berkuat kuasa;
b. menjalankan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran;
c. memberi bimbingan kepada guru untuk meningkatkan
kualiti pengajaran dan pembelajaran;
d. menggerak dan memantau perjalanan Jawatankuasa
Kurikulum, Jawatankuasa Kokurikulum, panitia-panitia
5
mata pelajaran dan jawatankuasa-jawatankuasa lain yang
berkaitan dengannya; dan
e. memantau kemajuan murid.
2.5 Guru Besar/Pengetua mengupayakan semua guru untuk
membangunkan diri menjadi pemimpin yang berkesan
dengan:
a. memberi panduan yang jelas tentang sesuatu bidang
tugas;
b. melatih dan memimpin;
c. menurunkan kuasa untuk membuat keputusan dan
mengambil tindakan tertakluk kepada bidang kuasa
masing-masing;
d. memantau dan menilai pelaksanaan tugas; dan
e. membimbing dan menasihat untuk meningkatkan
keupayaan kepemimpinan.
DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI
Elemen 3 : Struktur Organisasi
Pihak Pengurusan Sekolah menjelaskan dan menyelaraskan tugas
guru dan staf sokongan dengan:
a. membentuk struktur organisasi yang relevan dan berfungsi;
b. memastikan jawatan yang diwujudkan dan jawatankuasa yang
ditubuhkan menepati keperluan pengurusan, program
pembangunan sekolah dan program pendidikan;
c. menetapkan bidang tugas, perincian tugas dan prosedur kerja
bagi setiap tugas dalam setiap jawatan yang diwujudkan; dan
d. menetapkan bidang tugas setiap jawatankuasa yang
ditubuhkan.
6
Elemen 4 : Perancangan
Pihak pengurusan sekolah mengadakan perancangan strategik,
taktikal dan operasi meliputi bidang pengurusan kurikulum,
kokurikulum, hal ehwal murid, kewangan, sumber tenaga manusia,
bahan kurikulum, kemudahan dan keperluan asas berasaskan
prinsip penambahbaikan berterusan. Perancangan ini hendaklah
mengambil kira:
a. visi dan misi sekolah;
b. tahap pencapaian semasa [Take-Off Value (TOV)];
c. peningkatan sasaran operasi [Operational Targeted
Increment (OTI)];
d. sasaran hasil jangkaan [Expected Targeted Result (ETR)];
e. strategi yang bersesuaian;
f. implikasi sumber; dan
g. kaedah untuk memantau dan menilai keberkesanan program
yang dilaksanakan.
Elemen 5 : Iklim
Pihak pengurusan sekolah mewujudkan iklim yang sihat dengan:
a. memastikan keadaannya selamat, bersih dan ceria;
b. memastikan persekitaran psikososial yang selamat, kondusif,
dan harmoni;
c. mewujudkan sistem komunikasi yang berkesan dalam kalangan
warga sekolah, ibu bapa dan komuniti setempat;
d. mewujudkan permuafakatan dalam kalangan warga sekolah, ibu
bapa dan komuniti setempat;
e. memastikan guru dan staf sokongan mematuhi peraturan dan
etika perkhidmatan;
7
f. memastikan murid bertatasusila dan mematuhi peraturan;
g. memberi kebebasan optimum yang terkawal dalam kalangan
warga sekolah;
h. memberi motivasi serta sokongan moral, material dan kepakaran
kepada warga sekolah; dan
i. memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada warga sekolah
atau sesiapa sahaja yang telah memberi sumbangan kepada
kemajuan sekolah.
Elemen 6 : Pengurusan dan Pembangunan Sumber
Pihak pengurusan sekolah hendaklah mengurus semua sumber iaitu
kemudahan dan keperluan asas, kewangan, sumber manusia dan
bahan kurikulum dengan:
a. merancang, menyediakan serta membangunkan kemudahan dan
keperluan asas berdasarkan keperluan dan keutamaan;
b. menyelenggara kemudahan dan keperluan asas bagi
memastikan keselamatan, kebersihan dan keceriaan terpelihara;
c. menyelenggara pejabat sekolah dengan baik;
d. memanfaatkan kemudahan dan keperluan asas secara optimum;
e. merancang keperluan kewangan serta menyediakan belanjawan
mengikut keperluan dan keutamaan dengan mematuhi peraturan;
f. memanfaatkan sumber kewangan secara optimum;
g. menganalisis keperluan, merancang dan mengambil tindakan
bagi memastikan keperluan sumber tenaga manusia mencukupi;
h. menganalisis, mengenal pasti dan memanfaatkan secara
optimum sumber tenaga manusia berdasarkan kelayakan,
kemahiran, pengalaman, bakat dan minat;
i. menganalisis keperluan, merancang dan melaksanakan program
peningkatan profesionalisme selaras dengan perkembangan
dan kemajuan pendidikan;
8
j. menganalisis keperluan, merancang dan menyediakan bahan
kurikulum menurut keperluan dan keutamaan; dan
k. menyelenggara dan memastikan bahan kurikulum digunakan
secara optimum.
Elemen 7 : Pengurusan Maklumat
Pihak pengurusan sekolah mengurus semua data dan maklumat
pengurusan dan pentadbiran, pengurusan kurikulum, pengurusan
kokurikulum, dan pengurusan hal ehwal murid dengan cekap dan
berkesan agar data dan maklumat:
a. dikumpul secara berterusan;
b. disebar kepada pihak yang memerlukan dengan kuasa yang
diberikan;
c. disimpan menggunakan teknologi yang sesuai;
d. mudah diakses oleh pengguna akhir mengikut peringkat kuasa
dan tahap keselamatan;
e. digunakan sebagai rujukan penambahbaikan;
f. dikemukakan dengan menggunakan media yang sesuai; dan
g. dikemas kini.
DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
Elemen 8 : Pengurusan Program Kurikulum, Kokurikulum
dan Hal Ehwal Murid
Pihak pengurusan sekolah mengamalkan prinsip-prinsip pengurusan
program kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid yang berkesan
dengan:
a. mengenal pasti tahap pencapaian semasa, potensi dan bakat
(kognitif, afektif dan psikomotor) setiap murid;
9
b. merancang program kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid
dengan menetapkan matlamat, objektif dan strategi berdasarkan
kumpulan sasaran;
c. mengelola sumber manusia dengan mengenal pasti, melantik
dan menempatkan staf yang sesuai untuk menjalankan tugas
dan sumber lain yang berkaitan untuk dimanfaatkan;
d. melaksana program mengikut perancangan;
e. memantau pelaksanaan program secara berkala dan berterusan;
f. menilai impak program dengan mengenal pasti kekuatan dan
kelemahan pada setiap peringkat pengurusan (perancangan,
pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian); dan
g. melaksana penambahbaikan berdasarkan hasil penilaian
impak.
Elemen 9 : Pengajaran dan Pembelajaran
Guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
mengikut prinsip-prinsip berikut:
a. berdasarkan kurikulum kebangsaan, sukatan pelajaran, huraian
sukatan pelajaran dan surat pekeliling ikhtisas;
b. kandungan sukatan pelajaran diolah mengikut tahap pencapaian
semasa, potensi dan kemajuan murid serta berlaku secara
bersepadu;
c. pendekatan, kaedah dan teknik dipelbagaikan dengan
melibatkan murid secara aktif;
d. menghayati dan mengamalkan ilmu;
e. menggunakan bahan-bahan sokongan yang relevan dan sesuai
dengan tahap pencapaian, potensi dan kemajuan murid;
f. guru dan murid bersedia dari segi jasmani, emosi, rohani dan
intelek;
10
g. mengurus bilik darjah secara efektif bagi menghasilkan iklim
pengajaran dan pembelajaran yang kondusif;
h. setiap murid diberi tugasan mengikut keupayaan dan kebolehan
mereka;
i. memupuk semangat jati diri, berdaya saing, perpaduan dan
patriotisme; dan
j. membuat penilaian dan penambahbaikan pengajaran dan
pembelajaran secara berterusan.
Elemen 10 : Pembangunan Sahsiah Murid
Guru membangunkan sahsiah setiap murid mengikut tahap
persekolahan dan potensi masing-masing dengan:
a. memberi tugas dan tanggungjawab yang sesuai dengan
potensinya;
b. memberi peluang, latihan dan bimbingan;
c. memotivasi dan memberi galakan;
d. menunjukkan teladan;
e. menyediakan persekitaran yang kondusif dan kemudahan
prasarana yang lengkap;
f. menilai pencapaian murid dari semasa ke semasa untuk
pembetulan dan penambahbaikan;
g. memberi teguran dan nasihat yang sesuai terhadap sebarang
perlakuan yang negatif; dan
h. memberi penghargaan dan pengiktirafan terhadap perlakuan
yang positif.
Elemen 11 : Penilaian Pencapaian Murid
Guru menilai pencapaian murid dalam bidang akademik,
kokurikulum dan sahsiah dengan pendekatan berikut:
a. secara formatif dan sumatif;
11
b. mengenal pasti kemajuan, kekuatan dan kelemahan secara
spesifik;
c. merekod dan mengulas secara kuantitatif dan kualitatif;
d. mengambil tindakan pembetulan dan penambahbaikan; dan
e. hasil penilaian dimaklumkan kepada murid dan ibu bapa serta
pihak berkuasa yang berkaitan.
DIMENSI IV : KEMENJADIAN MURID
Elemen 12 : Kemenjadian Murid Dalam Akademik,
Kokurikulum dan Sahsiah
12.1 Pada akhir peringkat pendidikan prasekolah,
bersesuaian dengan tahap dan potensi, murid hendaklah:
a. memperlihatkan sifat peribadi, perwatakan dan konsep
kendiri yang positif untuk menjadi warga negara yang
patriotik;
b. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian
(untuk murid beragama Islam);
c. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian;
d. menggunakan bahasa Melayu dengan baik dan
memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk
berkomunikasi;
e. menggunakan bahasa Cina atau bahasa Tamil dengan
betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan
bahasa pengantar bahasa Cina atau bahasa Tamil selaras
dengan kedudukannya sebagai bahasa pengantar;
f. menggunakan bahasa Inggeris dalam interaksi seharian
selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua;
g. menguasai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan
kemahiran menyelesaikan masalah;
12
h. memperlihatkan kematangan emosi dan kemahiran
sosial;
i. memperlihatkan kecerdasan dan kemahiran fizikal serta
mempraktik amalan kesihatan dan keselamatan yang
baik; dan
j. memperlihatkan daya kreativiti dan estetika untuk
menghargai keindahan alam dan warisan budaya.
12.2 Pada akhir peringkat pendidikan rendah, bersesuaian
dengan tahap dan potensi, murid hendaklah:
a. menguasai bahasa Melayu;
b. menguasai kemahiran asas berbahasa;
c. menguasai bahasa Cina atau bahasa Tamil dengan betul
untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan
bahasa pengantar bahasa Cina atau bahasa Tamil;
d. mempunyai keupayaan intelektual yang merangkumi
pemikiran rasional, kreatif dan kritis;
e. menguasai kemahiran mengira dan menggunakannya
dalam kehidupan seharian;
f. menguasai kemahiran belajar dan berfikir;
g. menguasai bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua;
h. memiliki kualiti kepimpinan dan keyakinan diri;
i. menunjukkan kepekaan kepada alam dan manusia;
j. menguasai kemahiran saintifik dan teknikal;
k. memahami dan menghargai budaya;
l. melibatkan diri dalam aktiviti rekreasi;
m. mengetahui hal-hal berkenaan fizikal dan kesihatan diri;
13
n. menguasai asas keusahawanan (entrepreneurship) dan
produktiviti;
o. memperoleh kemahiran membaca, menghafal dan
memahami makna ayat-ayat tertentu dalam al-Quran
(untuk murid beragama Islam);
p. mempunyai asas aqidah (kepercayaan kepada Tuhan)
dan mengamalkan nilai-nilai murni;
q. bersemangat patriotisme;
r. berbakat dan kreatif; dan
s. bersikap positif.
12.3 Pada akhir peringkat pendidikan menengah, bersesuaian
dengan tahap dan potensi, murid hendaklah:
a. cekap dan fasih berbahasa dalam bahasa Melayu dan
bahasa Inggeris;
b. mempunyai keupayaan intelektual;
c. berilmu pengetahuan dan membangunkan penguasaan
kemahiran;
d. berkemahiran mengaplikasi bidang-bidang ilmu dan
kemajuan teknologi yang baru;
e. memperoleh kecekapan yang berfaedah kepada dirinya
dan masyarakat;
f. berkeyakinan diri;
g. memahami dan menghargai warisan sejarah dan
sosiobudaya setempat dalam negara;
h. menyedari kepentingan penjagaan kesihatan yang baik;
i. mempunyai kesedaran terhadap persekitaran;
14
j. memperlihatkan pemantapan nilai;
k. mempunyai semangat patriotisme;
l. memperlihatkan kemahiran membina sendiri masa
depan;
m. berdaya saing untuk diri sendiri dan keluarga;
n. memperlihatkan ciri-ciri keprihatinan dan kemanusiaan
terhadap diri sendiri dan orang lain;
o. menunjukkan kesyukuran, rasa pasrah, redha setelah
berusaha dan berikhtiar;
p. sedar dan tahu tugas dan peranannya dalam masyarakat
dan agama; dan
q. berupaya berfikir tentang diri sendiri dan hubungannya
dengan:
i. keluarga;
ii. persekitaran;
iii. alam fizikal;
iv. kejadian alam; dan
v. Pencipta.
15
BAB 2
PENDIDIKAN MATEMATIK DI MALAYSIA
2.1 Pendahuluan
Standard Kualiti Pengurusan dan Pengajaran (SKPP) Matematik
Sekolah Rendah ini diterbitkan bertujuan untuk memberi panduan
dan maklumat kepada guru, guru besar, pengurus dan pentadbir
sekolah dalam menjalankan tugas bagi memastikan pengurusan
pengajaran Matematik dilaksanakan dengan efisien dan efektif untuk
mencapai standard yang memuaskan.
Kurikulum Matematik Sekolah Rendah dibina bertujuan
mengukuhkan kemahiran murid dalam membaca, menulis dan
mengira (3M). Banyak perubahan telah berlaku pada kurikulum
Matematik di sekolah rendah. Pada tahun 1982, Kurikulum Baru
Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan. Matematik merupakan
salah satu mata pelajaran teras di dalam KBSR yang diajar daripada
Tahun 1 hingga Tahun 6 seperti disenaraikan dalam Jadual 1:
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan)
1997.
Dalam pelaksanaan KBSR, guru menghadiri kursus secara bergilir
yang dikendalikan oleh Bahagian KPM dan Institusi Perguruan yang
meliputi aspek isi kandungan kurikulum dan kaedah mengajar.
Pengurus dan pentadbir sekolah serta Guru Besar juga telah
didedahkan kepada KBSR untuk membolehkan mereka memainkan
peranan yang berkesan sebagai pemimpin instruksional.
Pada tahun 2002, satu lagi perubahan besar berlaku dalam
kurikulum Matematik di sekolah rendah. Mesyuarat Jemaah Menteri
telah memutuskan untuk melaksanakan Pengajaran dan
Pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris
(PPSMI). Keputusan ini diambil memandangkan bahawa bahasa
Inggeris merupakan bahasa ilmu dan bahasa perhubungan
antarabangsa. Penguasaan yang baik dalam bahasa Inggeris
membolehkan seseorang itu boleh mengakses kepada maklumat
terkini sama ada dalam bentuk elektronik atau bukan elektronik yang
sebahagian besar daripadanya terdapat di dalam bahasa Inggeris.
16
Hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) melaksanakan
PPSMI adalah untuk memaju dan membangunkan keseluruhan
potensi generasi muda Malaysia ke arah merealisasikan cabaran
Wawasan 2020, khususnya cabaran ke enam iaitu “mewujudkan
masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya
perubahan tinggi dan memandang ke depan yang bukan
sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga menyumbang
kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan”. Pada
masa yang sama, KPM bercita-cita memenuhi hasrat Misi Nasional
untuk membangunkan modal insan yang dapat bersaing di peringkat
global berteraskan Islam Hadhari, berkeupayaan dalam Sains dan
Teknologi, kreatif dan berinovasi serta berupaya melaksanakan lebih
banyak usaha Penyelidikan dan Pembangunan (R&D).
Program PPSMI mula dilaksanakan pada tahun 2003 di Tahun Satu
bagi sekolah rendah dan Tingkatan Satu serta Tingkatan Enam
Bawah bagi sekolah menengah. Pada tahun 2008, PPSMI akan
dilaksanakan sepenuhnya di semua sekolah rendah dan menengah.
2.2 Objektif Standard Kualiti Pengurusan dan Pengajaran
Matematik
Objektif utama Standard ini ialah untuk membolehkan Guru Besar
dan pihak yang terlibat dalam pengurusan dan pengajaran
Matematik:
2.2.1 Mengetahui peranannya sebagai pemimpin instruksional;
2.2.2 Mengamalkan kepimpinan profesional;
2.2.3 Mengetahui dasar, kurikulum dan strategi pengajaran
Matematik; dan
2.2.4 Menjalankan penyeliaan dengan efisien dan efektif ke atas:
a. Pengurusan Mata Pelajaran Matematik.
b. Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Matematik.
c. Pengurusan Panitia Mata Pelajaran Matematik.
2.3 Peranan Guru Besar
Dalam menjalankan penyeliaan, seseorang pemimpin instruksional
perlu mempunyai pengetahuan dan kecekapan tertentu seperti
kemahiran berkomunikasi, motivasi, pengurusan konflik dan
pengurusan stress.
17
Penyeliaan dalam kurikulum merupakan salah satu tanggung jawab
penting seseorang Guru Besar untuk memastikan kejayaan
pelaksanaan kurikulum di sekolahnya. Mengikut Glatthorn (1984:2):
“Supervision is a process of facilitating the professional growth
of a teacher, primarily by giving the teacher feedback about
classroom instructions and helping the teacher make use of
that feedback in order to make teaching more effective”.
(Glatthorrn, A. H. (1984): Differentiated Supervision, Alexandria,
Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development).
Untuk menjalankan penyeliaan dengan lebih berkesan lagi, KPM
telah mengeluarkan Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Bil. 3/1987
yang menghendaki Pengetua/Guru Besar menjalankan penyeliaan
keatas pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah secara
sistematik.
Di samping menjalankan penyeliaan di dalam bilik darjah, Guru
Besar harus juga memainkan peranan sebagai seorang pemimpin
kurikulum. Beliau perlu memastikan bahawa:
2.3.1 Pelaksanaan kurikulum di sekolah mematuhi Peraturan-
Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.
2.3.2 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS), Jawatankuasa
Khas PPSMI, Sistem Bimbingan Taulan (SBT), Panitia Mata
Pelajaran dan Jawatankuasa lain yang berkaitan dengan
Pengajaran dan Pembelajaran Matematik ditubuhkan dan
berfungsi serta mendokumentasi dengan kemas kini perkara
seperti berikut:
a. Perancangan,
b. Penyelarasan,
c. Pelaksanaan,
d. Pemantau dan Penilaian, dan
e. Penambahbaikan;
2.3.3 Perkakasan ICT, koswer, bahan bantu belajar dan bahan-
bahan tambahan dikendali secara terancang dan digunakan
secara optimum;
2.3.4 Bilik PPSMI/Matematik diurus dengan baik dan
dimanfaatkan;
18
2.3.5 Pengagihan tugas mengajar dan tugas kokurikulum dibuat
mengikut kelayakan dan pengalaman guru;
2.3.6 Program perkembangan staf dirancang dan dijalankan
berdasarkan keperluan yang telah dikenal pasti;
2.3.7 Program penilaian berterusan dijalankan seperti Take Off
Value (TOV), Operational Targeted Increment (OTI) dan
Expected Targeted Result (ETR);
2.3.8 Tindakan susulan diambil berdasarkan hasil penilaian;
2.3.9 Kualiti kerja murid sentiasa terkawal; dan
2.3.10 Prestasi murid sentiasa meningkat.
19
BAB 3
PENGURUSAN MATA PELAJARAN MATEMATIK
3.1 Pendahuluan
Kecemerlangan murid dalam mata pelajaran Matematik di sesebuah
sekolah bergantung kepada dua faktor utama, iaitu pengurusan mata
pelajaran serta pelaksanaan P&P dalam bilik darjah. Guru Besar
(GB) sebagai pemimpin instruksional, pengurus dan pentadbir
sekolah perlu memastikan pengurusan serta pelaksanaan
pengajaran dan pembelajaran Matematik mencapai standard kualiti
yang tinggi.
3.2 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah
Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS) adalah merupakan badan
profesional di peringkat sekolah yang perlu dimanfaatkan untuk
membantu guru melaksanakan kurikulum supaya mencapai
matlamatnya.
3.2.1 Fungsi dan Peranan Jawatankuasa Kurikulum
Sekolah
a. Merancang pelaksanaan program kurikulum jangka
pendek dan jangka panjang di peringkat sekolah untuk
menentukan pencapaian matlamat kurikulum;
b. Mengemuka dan membincangkan kaedah-kaedah
perancangan, pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan
dan penilaian program kurikulum dan kokurikulum untuk
meningkatkan kualiti P&P;
c. Merancang perkembangan staf untuk meningkatkan mutu
pendidikan;
d. Meneliti kesesuaian sumber-sumber P&P seperti buku
teks, panduan guru dan sumber-sumber lain;
e. Membincang masalah-masalah pendidikan yang
dihadapi di sekolah;
20
f. Memberi ruang supaya idea-idea baru yang berkaitan
dengan pendidikan dibincangkan;
g. Memastikan penubuhan Panitia Mata Pelajaran dan
mempertimbangan cadangan dan syor yang dikemukakan
oleh Panitia;
h. Memantau dan menilai kegiatan panitia bagi memastikan
pelaksanaan aktiviti ini selaras dengan matlamat yang
dikehendaki;
i. Memantau dan menilai semua sukatan pelajaran dengan
tujuan untuk memberikan maklum balas kepada
Jawatankuasa Kurikulum Daerah dan Negeri;
j. Menentukan pelaksanaan Kurikulum Kebangsaan di
peringkat sekolah adalah berkesan.
3.2.2 Keanggotaan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah
Pengerusi: Guru Besar
Ahli-ahli: Guru Penolong Kanan,
Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid,
Guru Penolong Kanan Kokurikulum,
Penyelia Petang,
Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran,
Guru Media,
Setiausaha Kurikulum,
Setiausaha Peperiksaan, dan
Guru Bimbingan dan Kaunseling.
(Bagi sekolah kecil semua guru bolehlah menjadi ahli JKS)
3.2.3 Fungsi Jawatankuasa Kurikulum Sekolah
a. Mesyuarat JKS tidak terhad pada awal penggal sahaja,
tetapi hendaklah diadakan dari semasa ke semasa
mengikut keperluan sekolah untuk mengesan dan menilai
pelaksanaan Kurikulum Kebangsaan;
b. Guru Besar mestilah memberi keutamaan yang
seimbang kepada bidang kurikulum dalam senarai
21
tugasnya. Mesyuarat Jawankuasa Kurikulum hendaklah
dipengerusikan oleh Guru Besar sendiri;
c. Guru Besar atau wakilnya hendaklah mengadakan
pencerapan yang lebih kerap untuk melihat sejauh mana
keputusan JKS dilaksanakan; dan
d. Mesyuarat JKS perlu mengutamakan perbincangan
mengenai perkara profesional.
3.3 Kepimpinan Guru Besar
3.3.1 Sebagai pemimpin kurikulum, Guru Besar hendaklah
memastikan perkara-perkara berikut dilaksanakan:
a. Seorang Ketua Panitia Matematik dilantik;
b. Rancangan Strategik, Taktikal dan Operasi disediakan
mengikut garis panduan yang diberikan bersesuaian
dengan keadaan sekolah dan tahap kebolehan murid;
c. Mesyuarat Jawatankuasa Khas PPSMI, Jawatankuasa
Sistem Bimbingan Taulan (SBT) dan Panitia diadakan
seperti yang dirancang;
d. Guru Besar menghadiri mesyuarat Jawatankuasa/Panitia
untuk memberi input, pandangan dan bimbingan
profesional;
e. Guru Besar menyemak dan meneliti minit mesyuarat dan
laporan perkembangan/kemajuan aktiviti kurikulum dan
kokurikulum yang dijalankan serta mengambil tindakan
susulan;
f. Guru Besar memberi maklum balas berdasarkan kepada
hasil penyeliaan P&P; mesyuarat Jawatankuasa Khas
PPSMI, Jawatankuasa SBT dan Panitia Matematik;
penyemakan Rekod P&P; penyemakan latihan dan
tugasan murid serta penyemakan Rekod Prestasi dan
Rekod Profil Murid; dan
22
g. Tindakan pembetulan dan penambahbaikan diambil
terhadap isu dan masalah yang dikenal pasti.
3.4 Panitia Mata Pelajaran Matematik
Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Bil. 4/1986 mewajibkan semua
sekolah menubuhkan Panitia Mata Pelajaran secara rasmi.
Bagaimanapun, sekolah kecil seperti sekolah kurang murid (SKM)
tidak perlu menubuhkan pelbagai panitia mata pelajaran. Sekolah
seperti ini boleh menggabungkan beberapa mata pelajaran sebagai
satu panitia.
Ahli Panitia Matematik adalah terdiri daripada semua guru yang
mengajar mata pelajaran Matematik di sekolah. Ketua Panitia ialah
seorang guru yang dilantik oleh Guru Besar berdasarkan kekananan,
kelayakan akademik, pengalaman mengajar, prestasi kerja dan sifat-
sifat kepimpinan. Seorang Setiausaha Panitia hendaklah dipilih
oleh ahli Panitia.
Fungsi dan peranan panitia Matematik adalah seperti yang diberikan
dalam SPI Bil. 4/1986.
Panitia hendaklah mengadakan mesyuarat panitia secara berkala
sekurang-kurangnya sekali sepenggal. Adalah dicadangkan supaya
sekolah mengadakan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya tiga
kali setahun. Di samping itu mesyuarat panitia boleh diadakan secara
ad-hoc pada bila-bila masa jika perlu. Mesyuarat rasmi perlu
mematuhi Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) 2/
1991: Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan
Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerajaan.
Untuk memberikan bimbingan dan penyeliaan terhadap perjalanan
panitia, Guru Besar hendaklah sentiasa memantau program panitia
dengan merujuk kepada minit mesyuarat dan rancangan aktivitinya.
Guru Besar dan Guru Penolong Kanan digalakkan menghadiri
sekurang-kurangnya satu mesyuarat panitia dalam setahun bagi
memberikan bimbingan profesional.
Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diberi perhatian oleh
Panitia Matematik:
3.4.1 Rancangan Aktiviti Tahunan yang merangkumi murid dan guru
seperti Rancangan Peningkatan Penguasaan Murid dalam
23
Kemahiran Asas Matematik dan Peningkatan Keberkesanan
Pengajaran Guru.
3.4.2 Pengurusan alat dan bahan sumber Matematik termasuk
perkakasan ICT yang melibatkan aspek pemerolehan,
penyelenggaraan, penyimpanan, perekodan dan
penggunaan;
3.4.3 Program perkembangan staf luaran dan dalaman;
3.4.4 Rancangan aktiviti kokurikulum Persatuan Matematik;
3.4.5 Pemantauan dan penilaian serta tindakan penambahbaikan;
3.4.6 Kelas Tambahan (Pengukuhan, Pengayaan dan Pemulihan);
dan
3.4.7 Persekitaran Matematik (Mathematical Environment).
3.5 Tugas Ketua Panitia
Ketua Panitia (KP) pada keseluruhannya adalah bertanggungjawab
kepada Guru Besar terhadap perancangan, pengelolaan dan
pelaksanaan program Panitia di sekolah. Berikut adalah senarai
tugas dan tanggungjawab yang harus dijalankan oleh KP untuk
menjayakan matlamat yang tersebut di atas.
3.5.1 Mengetuai Panitia Matematik sekolah serta menganggotai
JKS;
3.5.2 Memastikan seorang daripada ahli Panitia dipilih sebagai
Setiausaha Panitia;
3.5.3 Mempengerusikan mesyuarat Panitia Matematik dan
memastikan minit mesyuarat disediakan dan disampaikan
kepada Guru Besar, Guru Penolong Kanan dan semua ahli
panitia;
3.5.4 Memastikan perbincangan mesyuarat panitia mencakupi hal-
hal profesional selain daripada hal-hal pentadbiran. Perkara
profesional yang boleh dibincangkan adalah seperti masalah
pengajaran guru, pembelajaran murid, prestasi pencapaian
murid, isi kandungan kurikulum Matematik, pedagogi
Matematik, penggunaan perkakasan ICT, bahan bantu
24
belajar, pengurusan kelas dan strategi menangani masalah
yang dihadapi;
3.5.5 Memastikan aktiviti peningkatan pencapaian murid
dirancang;
3.5.6 Memastikan kesemua aktiviti yang dirancang dijalankan
dengan sempurna;
3.5.7 Mewujudkan sistem komunikasi yang berkesan dalam
kalangan ahli panitia untuk mendapat maklumat tentang
kemajuan yang dicapai, masalah yang dihadapi dan tindakan
untuk meningkatkan kualiti P&P;
3.5.8 Menjadi perantara di antara Panitia Matematik dengan pihak
pengurusan sekolah berkaitan pengurusan serta pelaksanaan
P&P;
3.5.9 Menguruskan penyediaan soalan ujian/peperiksaan (PKBS/
PKSR) dengan menetapkan agihan tugas, kawal mutu soalan
dan penyediaan skema pemarkahan. Beliau juga perlu
bekerjasama dengan Setiausaha Peperiksaan berkaitan
pengurusan ujian/peperiksaan sekolah;
3.5.10 Membuat analisis keputusan ujian/peperiksaan bersama ahli
panitia dan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan untuk
tujuan penambahbaikan;
3.5.11 Bertanggungjawab ke atas pengurusan bahan-bahan seperti
sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, buku teks, buku
rujukan, majalah, perkakasan ICT, koswer, bahan bantu
belajar, kertas soalan ujian/peperiksaan, surat-menyurat,
dokumentasi panitia dan perkembangan terbaru dalam
pendidikan Matematik;
3.5.12 Melengkapkan diri dengan perkembangan terkini dalam
pendidikan Matematik melalui bacaan, menghadiri kursus/
mesyuarat/seminar dan lain-lain. Selain itu, beliau perlu
memastikan setiap ahli panitia diberi peluang untuk
meningkatkan tahap profesionalisme masing-masing melalui
25
galakan membaca, menghadiri kursus/mesyuarat/seminar
dan melaksanakan kursus dalaman;
3.5.13 Bekerjasama dengan Penyelaras Pusat Sumber Sekolah
(PSS) bagi pemerolehan buku-buku dan bahan Matematik
untuk PSS. Selain itu, beliau juga perlu bekerjasama dengan
Penyelaras PPSMI, Setiausaha SBT, Penyelaras ICT, Guru
SPBT dan Guru Bimbingan dan Kaunseling (Kaunselor) untuk
menyelaras pelaksanaan aktiviti yang berkaitan dengan
pendidikan Matematik di sekolah dan pencapaian murid;
3.5.14 Menyediakan laporan interim dan laporan tahunan berkaitan
pelaksanaan program panitia untuk tujuan tindakan
penambahbaikan;
3.5.15 Menggalakkan ahli Panitia Matematik menjalankan Kajian
Tindakan berkaitan isu-isu pendidikan Matematik di sekolah;
dan
3.5.16 Membimbing guru baru, guru Matematik bukan opsyen, Guru
Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) dan Guru Ganti dalam hal
pengurusan mata pelajaran, P&P dan pengurusan Panitia.
3.6 Tugas Setiausaha Panitia
Setiausaha Panitia hendaklah membantu Ketua Pantia dalam aspek
pengurusan Panitia dan pengurusan mesyuarat Panitia. Beliau juga
bertanggungjawab untuk memastikan semua dokumen panitia diurus
dengan sistematik. Untuk pengurusan mesyuarat panitia, Setiausaha
Panitia hendaklah melaksanakan tugas seperti berikut:
3.6.1 Tindakan pra-mesyuarat
a. Menentukan agenda, tarikh, masa dan tempat mesyuarat;
dan
b. Menghantar kepada ahli panitia surat panggilan
mesyuarat dalam tempoh sekurang-kurangnya sepuluh
(10) hari sebelum sesuatu mesyuarat diadakan,
3.6.2 Tindakan semasa mesyuarat
Catatan minit mesyuarat
- Senarai kehadiran;
26
- Perkara penting yang dibincangkan;
- Keputusan yang dibuat; dan
- Tindakan susulan yang perlu diambil,
3.6.3 Tindakan selepas mesyuarat
a. Menyediakan minit-minit untuk kelulusan pengerusi dan
hendaklah dikemukakan tidak lewat dari tiga (3) hari
selepas tarikh mesyuarat diadakan; dan
b. Memastikan maklum balas minit diterima daripada ahli
mesyuarat selewat-lewatnya seminggu sebelum tarikh
mesyuarat berikutnya.
3.7 Pengagihan Tugas Mengajar
Pengagihan tugas mengajar dalam kalangan guru harus
dilaksanakan secara seimbang dengan mengambil kira kelayakan,
kecenderungan, minat dan pengalaman.
Seseorang guru Matematik seboleh-bolehnya diberi peluang
mengajar di kelas yang berlainan Tahun atau Tahap supaya dia lebih
memahami perkembangan tajuk-tajuk Matematik dari setahun ke
setahun serta boleh mengambil alih kelas guru lain tanpa
menghadapi kesulitan.
3.8 Peruntukan Masa Dan Sebaran Waktu Pelajaran Matematik
Masa yang diperuntukkan bagi mata pelajaran Matematik di sekolah
rendah adalah ditetapkan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan
(Kurikulum Kebangsan) 1997 dan dihuraikan oleh Surat
Pekeliling Ikhtisas (SPI) Bil. 11/2002, SPI Bil. 12/2002 dan SPI
Bil. 2/2006.
3.8.1 Sekolah Kebangsaan (SK) dan Sekolah Jenis
Kebangsaan Tamil (SJKT).
Mengikut SPI Bil. 11/2002, SK dan SJKT diperuntukkan
sebanyak 210 minit seminggu untuk Tahap I dan Tahap II.
3.8.2 Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC).
Peruntukkan masa untuk mata pelajaran Matematik di SJKC
adalah berdasarkan SPI Bil. 12/2002 dan SPI Bil. 2/2006.
27
a. Tahap 1 SJKC.
Untuk Tahap 1, sebanyak 300 minit diperuntukkan iaitu
120 minit dalam bahasa Inggeris dan 180 minit dalam
bahasa Cina (SPI Bil. 12/2002).
b. Tahap 2 SJKC.
Untuk Tahap 2, sebanyak 240 minit diperuntukkan iaitu
60 minit dalam bahasa Inggeris dan 180 minit dalam
bahasa Cina (SPI Bil. 2/2006).
Waktu Matematik dalam bahasa Inggeris di SJKC perlu dinyatakan
dalam Jadual Waktu Induk dan Jadual Waktu Guru.
Dalam penyusunan jadual waktu Matematik, sebaran waktu dalam
seminggu yang disyorkan perlu mengambil kira perkara berikut:
• Matematik diajar setiap hari persekolahan
• Jika dua waktu diberikan dalam sesuatu hari persekolahan, waktu
berkembar adalah digalakkan
• Waktu Matematik adalah lebih sesuai diadakan sebelum waktu
rehat
• Penjadualan tiga waktu berturut-turut tidak digalakkan
Walau bagaimanapun, sekolah diberi kelonggaran untuk
melaksanakan jadual waktu anjal mengikut keperluan dan
kesesuaian.
3.9 Perkembangan Staf
Perkembangan staf merupakan satu program untuk meningkatkan
pengetahuan, kemahiran serta memperluaskan pengalaman guru
dalam sesuatu bidang profesional. Oleh yang demikian, Panitia
digalakkan mengadakan program ini untuk mempertingkatkan
prestasi guru dalam P&P Matematik serta bidang lain yang berkaitan.
28
Program perkembangan staf boleh dikelaskan kepada dua jenis
iaitu luaran dan dalaman:
• Perkembangan staf dalaman adalah program/aktiviti di
peringkat sekolah yang dirancang dan dijalankan oleh pihak
pengurusan sekolah dan Panitia Matematik untuk guru.
• Program perkembangan staf luaran seperti kursus/bengkel/
seminar dan lain-lain yang dianjurkan oleh pihak-pihak luar
misalnya Regional Education Centre for Science and
Mathematics (RECSAM), KPM, JPN, PPD, PPG, IPTA/IPTS dan
agensi lain. Pihak pengurusan sekolah dan Panitia Matematik
hendaklah menggalakkan dan memberi peluang kepada guru
Matematik untuk menyertai program yang relevan.
Pihak pengurusan sekolah dan Panitia Matematik perlu membuat
Analisis Keperluan untuk mengenal pasti bidang-bidang yang sesuai
diadakan perkembangan staf. Selain itu, maklum balas penyeliaan
P&P boleh digunakan untuk merancang sesi perkembangan staf
yang diperlukan.
Antara contoh-contoh program perkembangan staf dalaman yang
boleh dilaksanakan oleh pihak pengurusan sekolah dan Panitia
Matematik untuk peningkatan dan pemantapan profesionalisme guru
Matematik ialah:
• Sesi perbincangan dan sumbang saran mengenai isu dan
masalah P&P, perkembangan terkini dalam isi kandungan
kurikulum Matematik sekolah, pembaharuan dalam bidang
pedagogi serta peningkatan dalam disiplin ilmu Matematik dan
pendidikan Matematik;
• Bengkel berkaitan penyediaan dan penggunaan bahan,
penyelenggaraan dan penggunaan perkakasan ICT;
• Analisis kuantitatif dan kualitatif hasil ujian/peperiksaan;
• Sesi ceramah/syarahan luaran dan dalaman;
• Pengajaran mikro;
• Penyebaran maklumat berkaitan kursus / bengkel / ceramah /
taklimat / mesyuarat anjuran pihak luar yang telah dihadiri;
29
• Lawatan sambil belajar; dan
• Kajian Tindakan.
Pihak pengurusan sekolah dan Panitia Matematik hendaklah juga
menggalakkan guru-guru Matematik melaksanakan perkara berikut:
• Menjadi ahli Persatuan Matematik dan Persatuan Pendidikan
Matematik di peringkat daerah/negeri/kebangsaan;
• Menulis artikel berhubung dengan pendidikan Matematik untuk
diterbitkan dalam majalah sekolah, jurnal pendidikan, majalah/
berita Matematik dan lain-lain;
• Membaca buku/majalah/artikel berkaitan dengan pendidikan
Matematik; dan
• Perkongsian ilmu dan kemahiran dengan guru, murid dan institusi
pendidikan lain.
3.10 Persatuan Matematik
Aktiviti kokurikulum persatuan akademik adalah bertujuan untuk
pengukuhan, pengayaan dan meluaskan pengetahuan serta
menimbulkan/meningkatkan minat murid terhadap Matematik.
Kurikulum Persatuan Matematik perlu diwujudkan bagi
membolehkan aktiviti persatuan dilaksanakan dengan terancang dan
berkesan.
Guru Penasihat Persatuan Matematik hendaklah dipilih daripada
kalangan guru Matematik. Aktiviti persatuan hendaklah dirancang
oleh guru penasihat bersama dengan ahli persatuan. Dalam hal ini,
Panitia Matematik boleh membantu dalam perancangan aktiviti dan
Guru Matematik yang lain boleh dilibatkan dalam pelaksanaan
aktiviti.
Contoh aktiviti kokurikulum yang sesuai adalah:
• Projek Matematik seperti membuat model, graf dan carta;
• Menyediakan laporan berdasarkan sesuatu siasatan/kajian;
• Rekreasi/Permainan Matematik;
• Kuiz/Pertandingan Matematik;
• Jejak Matematik;
• Lawatan Sambil Belajar;
30
• Mengendalikan Sudut Matematik di Papan Kenyataan; dan
• Bimbingan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris.
Laporan/rekod perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan.
3.11 Sudut Matematik
Sudut Matematik hendaklah diwujudkan di setiap bilik darjah. Sudut
ini sangat berguna kepada murid untuk peneguhan dan perluasan
pengetahuan mereka berkaitan isi kandungan pelajaran. Selain itu,
sudut ini juga dapat meningkatkan keberkesanan proses
pembelajaran murid serta dapat meningkatkan minat murid terhadap
mata pelajaran Matematik.
Pengelolaan sudut Matematik memerlukan usaha dan kerjasama
guru dan murid. Bahan yang dipamerkan hendaklah sentiasa kemas
kini dan sesuai mengikut topik yang dipelajari. Antara bahan-bahan
yang boleh dipamerkan di sudut Matematik adalah:
• Carta sifir dan operasi asas;
• Carta berkaitan topik/kemahiran yang sedang diajar;
• Model dan bahan maujud yang berkaitan dengan topik/
kemahiran yang sedang dipelajari;
• Hasil kerja murid;
• Rumus/Formula Matematik;
• Petikan/keratan artikel dan surat khabar berkaitan pendidikan
Matematik;
• Sejarah dan tokoh Matematik;
• Kuiz/pertandingan Matematik dan lain-lain.
31
BAB 4
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
4.1 Pendahuluan
Ramai ahli falsafah, ahli psikologi dan ahli pendidikan telah
menjalankan penyelidikan tentang perkembangan intelek seseorang
individu dan kesediaannya untuk menerima pengajaran. Kajian-
kajian ini telah banyak mempengaruhi pemikiran tentang bagaimana
seorang kanak-kanak belajar Matematik.
4.1.1 Teori Behaviourisme
Teori Behaviourisme yang dikemukakan oleh B. F. Skinner,
John B. Watson dan Edward Thorndike menumpu kepada
tingkah laku yang boleh diperhatikan iaitu tindakan dan pola
perlakuan. Menurut mereka, jika kita ingin sesuatu perlakuan
itu dilakukan lagi atau diulangi, maka kita hanya perlu
mengukuhkannya dengan memberi ganjaran, atau jika kita
hendak menghentikan atau mengurangkan sesuatu
perlakuan, maka kita menghukum atau menghentikan
ganjarannya. Menurut Gardner (2000), Behaviourisme
mempunyai implikasi yang amat mendalam dalam
pendidikan.
Implikasi teori ini dalam P&P Matematik adalah dalam
merancang pengajaran sesuatu konsep atau kemahiran,
seseorang guru akan menulis objektif untuk perlakuan yang
boleh diukur atau diperhatikan pada akhir pengajaran. Guru
hendaklah mengatur strategi dengan memberi ganjaran
kepada murid yang menunjukkan perlakuan yang
dikehendaki. Guru perlu menekankan kepada latih tubi untuk
mengesan kemajuan pembelajaran murid.
4.1.2 Teori Kognitivisme
Satu lagi pandangan tentang cara manusia belajar dan
memperoleh pengetahuan ialah secara kognitivisme. Idea
utama kognitivisme ialah perwakilan mental. Semua idea
dan imej dalam minda individu diwakili melalui struktur mental
32
yang dikenali sebagai skema. Skema akan menentukan
bagaimana data dan maklumat yang diterima akan difahami
oleh minda manusia. Jika maklumat ini secocok dengan
skema yang ada, maka murid akan menyerap maklumat
tersebut ke dalam skema tersebut. Sekiranya tidak secocok
dengan skema yang ada, maklumat ini mungkin ditolak atau
diubah suai atau skema akan diubah suai. Implikasi teori
kognitivisme ini ialah guru perlu menyampaikan data dan
maklumat dengan kaedah pengajaran yang sesuai dan
secocok dengan skema yang sedia ada pada murid atau
membimbing murid membina skema yang betul.
Penggerak utama kognitivisme ialah Jean Piaget. Beliau
telah mengenal pasti empat peringkat perkembangan intelek
mengikut kematangan (umur kronologi) kanak-kanak:
• Peringkat Deria Motor (0 – 2 tahun);
• Peringkat Pra-Operasi (2 – 7 tahun).
Pada peringkat ini, kanak-kanak boleh menggunakan
bahasa serta boleh berfikir secara intuitif;
• Peringkat Operasi Konkrit (7 – 12 tahun).
Pada peringkat ini, kanak-kanak berkeupayaan berfikir
secara mantik melalui pengalaman konkrit. Inilah
sebabnya mengapa Bahan Bantu Mengajar perlu
digunakan semasa P&P;
• Peringkat Operasi Formal (12 tahun ke atas).
Pada peringkat ini, pemikiran secara abstrak mula
berkembang. Kanak-kanak boleh berfikir secara induktif
atau deduktif dan dapat menggunakan logik. Mereka
boleh menggunakan simbol-simbol Matematik untuk
menggambarkan konsep-konsep abstrak, mengaitkan
satu konsep dengan konsep yang lain dan menggunakan
logik untuk menyelesaikan masalah Matematik. Pada
peringkat ini, penggunaan alatan konkrit dan gambar rajah
boleh ditinggalkan (Walaupun, kanak-kanak telah berumur
12 tahun atau lebih, sekiranya ada antara mereka masih
berada pada peringkat operasi konkrit, penggunaan
bahan konkrit dan gambar rajah masih sangat diperlukan).
33
Implikasi hasil penyelidikan tentang perkembangan tersebut
di atas ialah pengajaran sesuatu konsep Matematik
hendaklah dikendalikan melalui peringkat konkrit ke peringkat
separa konkrit dan seterusnya ke peringkat abstrak. Dalam
perkataan lain, sesuatu konsep Matematik hendaklah diajar
mengikut tahap dan potensi murid dengan menggunakan
bahan bantu belajar seperti bahan konkrit (bahan sebenar
atau model), kemudian dengan menggunakan bahan separa
konkrit (gambar rajah, carta, gambar atau ilustrasi) dan
akhirnya digunakan simbol sahaja.
4.2 Isi Kandungan Kurikulum Matematik
Isi kandungan Kurikulum Matematik disusun mengikut empat bidang
utama iaitu Nombor, Ukuran, Ruang dan Statistik. Bagi setiap bidang
utama, huraian topik-topik yang merangkumi skop bidang
pembelajaran adalah seperti berikut :
4.2.1 Nombor
a. Nombor Bulat
b. Pecahan
c. Perpuluhan
d. Wang
e. Peratus
4.2.2 Ukuran
a. Masa dan Waktu
b. Ukuran Panjang
c. Timbangan Berat
d. Isipadu Cecair
4.2.3 Bentuk dan Ruang
a. Bentuk Dua Dimensi
b. Bentuk Tiga Dimensi
c. Perimeter dan Luas
4.2.4 Statistik
a. Purata
b. Perwakilan Data
34
4.3 Penekanan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik
Pada keseluruhannya, penekanan dalam Pengajaran dan
Pembelajaran P&P Matematik sekolah rendah adalah untuk
membolehkan pembinaan konsep, pemerolehan kemahiran dan
penerapan nilai positif. Selain itu, terdapat elemen-elemen lain yang
perlu diambil kira dan dipelajari dalam proses P&P dalam bilik
darjah. Penekanan utama adalah seperti berikut:
4.3.1 Penyelesaian Masalah
a. Penyelesaian masalah wujud dalam tiga bentuk yang
berbeza iaitu isi kandungan, kebolehan dan pendekatan
pembelajaran. Model penyelesaian masalah yang sering
digunakan adalah menggunakan kaedah Polya seperti
berikut:
i. Memahami masalah
ii. Merangka pelan penyelesaian
iii. Melaksanakan pelan penyelesaian
iv. Menyemak penyelesaian
b. Penyelesaian masalah adalah kebolehan Matematik
yang muktamad yang perlu dikembangkan dalam
kalangan pembelajar Matematik. Sebagai kebolehan
muktamad, penyelesaian masalah dibina daripada
pengalaman dan pengetahuan sedia ada atau kebolehan
Matematik lain yang lebih mudah. Dengan itu, adalah
penting untuk memastikan kebolehan seperti pengiraan,
pengukuran dan komunikasi dikembangkan dengan baik
dalam kalangan murid.
4.3.2 Komunikasi Dalam Matematik
Komunikasi adalah satu cara perkongsian idea dan
memperjelaskan kefahaman Matematik. Melalui
perbincangan, idea Matematik boleh diimbas kembali,
dibincangkan dan diubah suai.
Komunikasi berkesan membolehkan murid menyelesaikan
masalah dan berkebolehan menghuraikan konsep dan
kemahiran Matematik kepada rakan sebaya dan guru.
35
Kemahiran berkomunikasi dalam Matematik mencakupi
kemahiran membaca dan memahami masalah, mentafsir
gambar rajah dan graf, serta menggunakan istilah Matematik
yang betul dan tepat semasa pembentangan lisan dan kerja
bertulis. Kemahiran berkomunikasi juga melibatkan
kemahiran mendengar.
Komunikasi lisan adalah proses interaktif yang melibatkan
aktiviti seperti mendengar, bercakap, membaca dan
memerhati. Ia adalah interaksi dua hala yang berlaku antara
guru-murid, murid-murid dan murid-bahan. Ia juga mungkin
melibatkan interaksi pelbagai hala antara guru-murid-bahan.
Komunikasi bertulis adalah proses perkongsian idea dan
maklumat Matematik dengan orang lain melalui penulisan.
Persembahan adalah satu proses menganalisis sesuatu
masalah Matematik dan mentafsirkannya dari satu bentuk
kepada yang lain. Persembahan Matematik membolehkan
murid membentuk hubung kait antara idea Matematik yang
formal, informal, intuitif dan abstrak menggunakan bahasa
seharian.
4.3.3 Penaakulan Matematik
Penaakulan atau pemikiran logik adalah asas bagi
pemahaman dan penyelesaian matematik. Murid digalakkan
meramal dan meneka dalam proses mencari penyelesaian.
Murid dalam setiap peringkat perlu dilatih untuk mengkaji
ramalan atau tekaan mereka dengan menggunakan bahan
konkrit, kalkulator, komputer, persembahan matematik dan
lain-lain. Penaakulan logik perlu diterapkan dalam
pengajaran Matematik supaya murid dapat mengenal,
membina dan menilai ramalan serta perbahasan.
4.3.4 Hubung Kait Matematik
Kurikulum Matematik mengandungi beberapa bidang seperti
aritmetik, geometri, sukatan dan penyelesaian masalah.
Dengan membuat hubung kait, murid dapat melihat
Matematik sebagai satu idea yang menyeluruh berbanding
kumpulan idea yang terpisah. Apabila idea Matematik
dihubung kait dengan kehidupan seharian dengan kurikulum,
36
murid akan dapat menggunakan Matematik secara
kontekstual dalam pelbagai bidang pembelajaran.
4.3.5 Aplikasi Teknologi
Aplikasi teknologi dapat membantu murid memahami konsep
Matematik secara mendalam dan bermakna serta
membolehkan mereka meneroka konsep Matematik.
Penggunaan komputer, koswer pendidikan, laman web dan
pakej pembelajaran dapat membantu guru meningkatkan
kemahiran pedagogi. Di samping itu, kebanyakan sumber
tersebut dibentuk untuk pembelajaran kendiri. Murid dapat
mengakses maklumat dan pengetahuan serta menguasai
kemahiran secara individu melalui pembelajaran akses
kendiri dan kadar kendiri.
4.4 Pendekatan Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik
Pelbagai perubahan terkini terutamanya dalam bidang sains,
teknologi, ekonomi dan ICT mempengaruhi isi kandungan dan
pedagogi pengajaran Matematik di sekolah rendah. Perubahan ini
memerlukan kepelbagaian kaedah dalam pelaksanaan P&P
Matematik. Antara aspek yang perlu diberi perhatian adalah:
4.4.1 Pembelajaran berpusatkan murid dengan mengambil kira
kebolehan dan gaya pembelajaran murid;
4.4.2 Pelbagai jenis aktiviti pembelajaran seperti eksposisi oleh
guru, perbincangan pelbagai hala, aktiviti/amali, pengukuhan
dan latih tubi kemahiran asas, penyelesaian masalah, aplikasi
Matematik kepada situasi seharian, inkuiri penemuan,
pembentangan, kerja kumpulan, simulasi dan demonstrasi;
4.4.3 Penggunaan teknologi dan bahan pengajaran yang relevan,
sesuai dan berkesan;
4.4.4 Penilaian formatif dan sumatif untuk menentukan
keberkesanan P&P;
37
4.4.5 Pemilihan pendekatan yang bersesuaian akan merangsang
suasana P&P di dalam atau luar bilik darjah. Antara
pendekatan yang sesuai adalah seperti berikut:
a. Pembelajaran Koperatif
b. Pembelajaran Kontekstual
c. Pembelajaran Masteri
d. Pembelajaran Akses Kendiri
e. Pembelajaran Kadar Kendiri
f. Pembelajaran Penilaian Kendiri
g. Pembelajaran Terarah Kendiri
h. Pembelajaran Konstruktivisme
4.5 Rancangan Pengajaran Matematik
Tujuan utama penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan dan
Rancangan Pelajaran Harian ialah untuk memastikan guru membuat
perancangan dan persediaan yang rapi supaya P&P yang
dilaksanakan mencapai standard kualiti yang tinggi. Rekod P&P
hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya dua elemen, iaitu
Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pelajaran
Harian (RPH). Guru Besar hendaklah memastikan kedua-dua RPT
dan RPH disediakan selaras dengan SPI Bil. 3/1999.
4.5.1 Rancangan Pelajaran Tahunan
RPT hendaklah disediakan sebelum sesi persekolahan
bermula. RPT mengandungi secara ringkas isi pengajaran
dan pembelajaran berdasarkan Sukatan Pelajaran dan
Huraian Sukatan Pelajaran yang terkini. RPT hendaklah
dibahagikan mengikut minggu persekolahan sepanjang
tahun, mengambil kira tahap kebolehan murid, takwim
sekolah serta keadaan dan keperluan sekolah. Sekiranya
ada RPT yang dibekalkan oleh JPN/PPD/PPG, ia perlu
disesuaikan dengan takwim dan keperluan sekolah.
4.5.2 Rancangan Pelajaran Harian
a. RPH hendaklah disediakan sekurang-kurang sehari
sebelum pengajaran dilaksanakan.
b. RPH merupakan terjemahan RPT yang mengandungi
sekurang-kurangnya maklumat seperti objektif (hasil
38
pembelajaran), cara bagaimana hendak mencapai
objektif (aktiviti) dan kenyataan sejauh mana objektif
itu tercapai (refleksi/impak/penilaian kendiri).
c. Objektif hendaklah spesifik, boleh diukur dan sesuai
dengan masa pengajaran.
d. Aktiviti P&P yang disediakan hendaklah bersesuaian
dengan objektif, interaktif dan pelbagai hala
melibatkan ketiga-tiga elemen guru, murid dan
bahan, memperlihatkan perkembangan pelajaran
dan mengikut tahap dan kebolehan murid.
e. Refleksi/impak/penilaian kendiri adalah catatan
sejauh mana objektif P&P tercapai. Ia hendaklah
bersifat kuantitatif dan kualitatif. Sebaik-baiknya
tindakan susulan yang akan diambil dinyatakan.
4.6 Latihan Dan Tugasan Murid
4.6.1 Tujuan
Latihan/tugasan diberikan kepada murid bertujuan :
a. Memperkukuhkan kefahaman kosep dan penguasaan
kemahiran yang telah dipelajari;
b. Memberi peluang kepada murid memperoleh
pengalaman dalam penyelesaian masalah Matematik
yang berkaitan; dan
c. Membolehkan guru membuat penilaian formatif terhadap
kesan pengajaran dan pembelajaran yang telah
dijalankan.
4.6.2 Pemberian Latihan Dan Tugasan
Latihan/tugasan haruslah diberi selepas setiap pelajaran
sebagai aktiviti pembelajaran dalam kelas dan juga sebagai
kerja rumah. Guru Matematik perlu mengambil kira garis
panduan berikut dalam memberikan latihan /tugasan kepada
murid;
39
a. Latihan/tugasan hendaklah berkaitan dengan konsep dan
kemahiran matematik yang telah disampaikan dalam
pelajaran;
b. Tahap soalan yang diberikan hendaklah bersesuaian
dengan keupayaan murid. Guru hendaklah memberikan
latihan yang berbeza untuk kumpulan murid yang
berlainan keupayaan;
c. Soalan yang diberikan hendaklah disusun dari tahap
mudah ke tahap yang lebih sukar; dan
d. Bilangan soalan yang diberikan setiap kali sebagai kerja
rumah hendaklah sesuai dengan tahap dan potensi murid
serta tidak membebankan murid. Panduan bagi soalan
yang sukar perlu diberikan untuk membantu murid
menyelesaikannya di rumah.
4.6.3 Aktiviti Pengukuhan
Aktiviti Pengukuhan yang bersesuaian hendaklah
dilaksanakan bertujuan untuk;
a. Memberi latihan untuk menguatkan pengetahuan dan
kemahiran murid;
b. Memberi rangsangan kepada murid untuk belajar dengan
lebih berkesan;
c. Memberi latihan yang lebih banyak dalam pelbagai
bentuk;
d. Membimbing murid membuat kerangka seperti peta
minda dan carta organisasi;
e. Melatih murid membuat nota;
f. Membimbing murid menyusun maklumat dalam bentuk
ringkas seperti rajah / carta;
g. Membuat latih tubi;
h. Melatih murid mengenal idea utama; dan
40
i. Melatih murid untuk menghayati dan mengamalkan nilai-
nilai murni.
4.6.4 Aktiviti Pengayaan
Guru hendaklah mempelbagai latihan tambahan yang sesuai
dengan keupayaan murid untuk:
a. Mengembangkan minda, daya kreatif dan sifat ingin tahu
murid;
b. Memberikan latihan dan tugasan yang lebih mencabar;
c. Menggalakkan sifat berdikari dan bakat kepimpinan
murid; dan
d. Menyediakan latihan dan tugasan yang memerlukan
murid:
i. Membuat pemerhatian
ii. Membanding dan membeza
iii. Meringkas
iv. Mentafsir
v. Membuat andaian
vi. Melapor
vii. Meneroka
viii. Mengumpul data
ix. Mengaplikasi
x. Merekod
xi. Membuat keputusan
xii. Menganalisis
xiii. Menyelesaikan masalah
4.6.5 Aktiviti Pemulihan
a. Aktiviti pemulihan yang bersesuaian dengan keperluan
murid hendaklah dilaksanakan untuk;
i. Mengenal pasti kawasan kelemahan murid
berdasarkan rekod prestasi;
ii. Menyediakan aktiviti khusus untuk murid seperti
penguasaan fakta asas;
41
iii. Aktiviti pemulihan dilaksanakan dengan:
• Menggunakan sumber yang sesuai;
• Memberi perhatian individu atau kumpulan kecil
(klinikal); dan
• Merekod perkembangan murid dari semasa ke
semasa.
b. Kuantiti latihan / tugasan yang perlu dibuat oleh murid
bergantung kepada tujuan latihan / tugasan tersebut
diberikan.
c. Latihan hendaklah dipelbagaikan jenisnya dengan
memilih soalan daripada buku teks dan punca yang lain
untuk memperluaskan pengalaman murid. Guru
digalakkan menyediakan soalan dalam bentuk lembaran
kerja supaya penggunaan masa dapat dioptimumkan
untuk meyelesaikan masalah.
4.6.6 Penyemakan Latihan Dan Tugasan
Semua latihan/tugasan perlu disemak oleh guru untuk
memastikan murid telah memahami pelajaran dan untuk
mempertingkatkan kualiti pengajaran dalam kelas. Guru
hendaklah mengambil langkah berikut dalam penyemakan
latihan/tugasan.
a. Guru perlu menyemak latihan/tugasan murid secara kerap
sebaik-baiknya selepas setiap pengajaran. Maklum balas
segera perlu diberikan kepada murid untuk membetulkan
sebarang salah faham mengenai kosep dan kaedah
penyelesaian masalah;
b. Langkah penyelesaian hendaklah diperiksa dengan teliti
dan kesilapan murid ditanda dengan jelas untuk rujukan
murid. Penyemakan yang hanya menumpukan kepada
jawapan akhir adalah tidak memadai;
c. Ulasan yang membina hendaklah diberikan untuk:
i. Memberi galakan kepada murid kerana kaedah
penyelesaiannya baik dan kreatif;
ii. Menunjukkan kepada murid strategi atau rumus yang
sesuai bagi menyelesaikan masalah; dan
42
iii. Memaklumkan kepada murid mengenai kualiti hasil
kerja mereka;
d. Guru hendaklah memastikan latihan/tugasan telah
dilaksanakan dengan berkualiti dari aspek:
i. kekemasan;
ii. kesempurnaan;
iii. membuat pembetulan; dan
iv. penyerahan mengikut masa yang ditetapkan;
e. Guru hendaklah menandatangani dan mencatat tarikh
pemeriksaan selepas setiap penyemakan latihan/
tugasan;
f. Guru perlu membincangkan kesilapan di dalam latihan
untuk makluman murid; dan
g. Guru hendaklah menggunakan maklumat mengenai
kelemahan murid untuk memperbaiki pengajarannya
dalam pelajaran akan datang.
4.7 Sumber Matematik
Beberapa sumber Matematik telah dibekalkan oleh KPM bagi
membantu guru melaksanakan P&P dengan berkesan. Sumber
tersebut adalah seperti berikut:
a. Sukatan Pelajaran Matematik Sekolah Rendah;
b. Huraian Sukatan Pelajaran Matematik Sekolah Rendah
(Tahun 1 – Tahun 6);
c. Buku Teks Matematik untuk Tahun 1 - Tahun 6;
d. Koswer ’MyCD’ untuk Tahun 1 - Tahun 6;
e. Buku Aktiviti Matematik (Tahap 1);
f. Perkakasan ICT (komputer notebook/desktop, projektor LCD,
speaker dan skrin);
g. Koswer pengajaran dan koswer pembelajaran; dan
43
h. Kit PPSMI Sekolah Rendah yang mengandungi Buku Info
PPSMI, Soalan Lazim dan Instrumen Pemantauan dan Bimbingan
Pelaksanaan Program PPSMI (dalam bentuk softcopy dan
hardcopy).
4.7.1 Bahan-bahan tambahan berikut juga telah dibekalkan kepada
sekolah:
a. Buku Glosari Matematik Sekolah Rendah;
b. Modul P&P dan Buku Penerangan Am;
c. Kertas Ujian Diagnostik Matematik Sekolah Rendah;
d. Abakus;
e. Bahan Pakej Pembelajaran Kendiri dalam bentuk buku
rujukan, kamus dan CD;
f. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia –SKPM; dan
g. Perisian P&P Sekolah Bestari.
4.7.2 Selain daripada bahan yang tersebut, bahan-bahan
pendidikan dalam bentuk siaran radio dan televisyen juga
disediakan. Bahan sumber juga boleh diakses melalui
internet seperti Portal Pendidikan, Laman Web KPM, Web
TV KPM dan laman web umum berkaitan Matematik.
4.7.3 Pihak sekolah adalah digalakkan memperoleh bahan-bahan
rujukan tambahan dalam bidang Pendidikan Matematik untuk
rujukan guru dan murid. Buku (termasuk dalam bentuk digital)
yang sesuai dan berkaitan adalah seperti:
a. Kamus Matematik;
b. Istilah Matematik;
c. Kaedah dan strategi pengajaran Matematik;
d. Penilaian dalam Matematik;
e. Jurnal Pendidikan Matematik;
f. Majalah Matematik;
g. Buku Rujukan;
h. Fiksyen/cerita berunsurkan Matematik;
i. Buku berkaitan sejarah/tokoh Matematik; dan
j. Bahan rekreasi Matematik.
44
4.8 Penilaian Dalam Matematik
Rangka pelaksanaan penilaian dalam P&P Matematik adalah seperti
jadual di bawah :
4.8.1 Tujuan Penilaian
Penilaian merupakan sebahagian daripada proses P&P dan
hendaklah dijalankan secara berterusan. Tujuan utama
penilaian ialah untuk:
a. mengetahui sama ada murid telah memahami/
menguasai sesuatu konsep/kemahiran yang telah
disampaikan;
b. mengenal pasti bidang kekuatan dan kelemahan setiap
murid; dan
c. menggunakan maklum balas hasil penilaian untuk
merancang tindakan susulan dan penambahbaikan bagi
meningkatkan keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran.
4.8.2 Jenis Penilaian
Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) ialah penilaian
dalaman yang disediakan oleh guru. PKSR menilai bidang
kognitif, afektif dan psikomotor. Penilaian bidang kognitif
Merancang
Pengajaran dan
Pembelajaran
Proses
Pengajaran dan
Pembelajaran
Menjalankan
Penilaian
Maklum Balas
dan
Penambahbaikan
45
selalunya diadakan secara formal manakala penilaian bidang
afektif dan psikomotor selalunya dilaksanakan secara tidak
formal semasa guru mengajar dan memeriksa latihan murid.
Penilaian dalam KBSR meliputi.
a. Penilaian Formatif
Terdapat dua jenis penilaian formatif iaitu:
i. Tidak Formal
Penilaian dijalankan semasa pengajaran guru melalui
pemerhatian, soal jawab secara lisan dan
pemeriksaan latihan murid.
ii. Formal
Penilaian dijalankan melalui ujian bertulis contohnya,
Ujian Kemajuan yang diadakan secara bulanan dan
Ujian Pencapaian yang diadakan pada akhir penggal/
semester.
b. Penilaian Sumatif
Penilaian surmatif ialah ujian pencapaian yang diadakan
pada akhir tahun contohnya, Peperiksaan Akhir Tahun dan
Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) yang
diadakan pada akhir Tahun 6.
4.8.3 Ujian Diagnostik
Ujian Diagnostik adalah ujian yang dijalankan oleh guru untuk
mengenal pasti masalah atau halangan yang berbentuk
kesukaran, kelemahan, kekurangan dan kesilapan yang
sering kali dihadapi murid dalam pembelajaran supaya guru
tahu/sedar elemen penting dalam pengajarannya yang sukar
dikuasai oleh murid. Berdasarkan hasil ujian guru dapat
membuat pemulihan (remedial) berpandukan maklumat yang
diperolehi daripada ujian itu. Hasil Ujian Diagnostik perlu
dijadikan asas dalam menyediakan P&P terancang untuk
mengatasi halangan pembelajaran dan meningkatkan
pencapaian murid.
46
Ciri-ciri Ujian Diagnostik adalah seperti berikut:
a. Ujian Pencapaian (seperti UPSR, PMR dan SPM)
adalah untuk mengukur pembelajaran (to measure
learning) atau lebih terkenal dengan assessment of
learning, Ujian Diagnostik adalah untuk memperbaiki
pembelajaran (to improve learning) atau assessment
for learning.
b. Ujian ini bukan ujian standard yang perlu dijalankan
serentak di seluruh negara oleh LPM atau mana-mana
pihak tetapi ia adalah ujian yang dijalankan oleh guru
berdasarkan soalan-soalan yang mengukur konstruk
yang sama di seluruh negara.
c. Ujian ini mengukur konstruk-konstruk utama yang boleh
memberi subskor dan bukannya skor tunggal. Skor
tunggal dapat memberi maklumat secara lebih
terperinci, sejauh mana murid menghadapi masalah
dalam pembelajaran supaya pemulihan dapat
dilakukan.
d. Ujian ini mempunyai korelasi yang rendah antara
subskor bagi soalan-soalan yang dikemukakan (iaitu
kurang daripada 0.65). Perkara ini untuk memastikan
diagnosis yang dilakukan memberi maklumat tepat
tentang masalah yang dihadapi murid dalam
pembelajaran.
e. Setiap konstruk didefinisikan atau dikonsepsikan
dengan jelas, spesifik, berkaitan dengan peperiksaan
dari segi skop pengujian dan boleh memberi maklumat
pembelajaran pelbagai jenis calon. Oleh itu, guru boleh
membina sendiri soalan yang sesuai dan menepati
kehendak diagnosis yang diperlukan.
f. Item yang digunakan mestilah dapat berfungsi sebagai
alat untuk mendiagnos masalah atau halangan murid
dalam pembelajaran. Ini perlu dipastikan supaya murid
tidak menghadapi masalah semasa menjawab item
tersebut. Ini bermakna, jika kita hendak melihat sama
ada murid menghadapi masalah memahami soalan
47
yang dikemukakan dalam bahasa Inggeris, murid tidak
boleh dibebankan dengan masalah Matematik yang
sukar. Begitu juga, jika kita hendak melihat sama ada
murid menghadapi masalah berkaitan pengetahuannya
dalam Matematik, murid tidak seharusnya dibebankan
dengan masalah memahami soalan yang struktur
ayatnya sukar difahami.
g. Setiap item yang diguna untuk mengukur konstruk yang
berlainan mestilah bersifat unidimensi iaitu hanya
mengukur kostruk yang dimaksudkan sahaja. Ini adalah
untuk memastikan tidak berlaku kesilapan mendiagnos
halangan atau kelemahan murid dalam pembelajaran.
Ini penting bagi memastikan keserasian antara masalah
yang dihadapi oleh murid dengan pemulihan yang akan
diberikan.
h. Masa pengujian tidak ditetapkan tetapi anggaran masa
kebanyakan murid dapat menghabiskan semua soalan
perlu ditentukan. Perkara ini penting untuk memastikan
setiap murid diberi masa secukupnya untuk menjawab
semua soalan yang dikemukakan.
i. Soalan-soalan dikemukakan sama ada bentuk objektif
atau subjektif, secara bertulis atau secara lisan (murid
mendengar soalan yang dikemukakan secara verbal
oleh guru) hendaklah mengikut kesesuaian konstruk
yang hendak diuji dan tugasan yang hendak
dikemukakan.
4.8.4 Penyediaan Kertas Soalan Ujian/Peperiksaan
Pentadbiran dan pengurusan ujian/peperiksaan perlu
mengambil kira faktor berikut:
a. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) disediakan sebelum
soalan dibina untuk memastikan soalan dari pelbagai
tahap kesukaran iaitu mudah, sederhana dan mencabar
disediakan. Peratus taburan soalan yang dicadangkan
mudah:sederhana:sukar adalah 40:40:20. Nisbah ini
boleh diubah suai mengikut keadaan sekolah/kelas;
48
b. Soalan ujian/peperiksaan hendaklah menguji
pengetahuan mengenai fakta, kefahaman, kemahiran
menghitung dan penggunaan fakta, konsep dan
kemahiran;
c. Soalan bagi ujian pencapaian/kemajuan seperti ujian
bulanan hendaklah disediakan oleh guru kelas masing-
masing berdasarkan tajuk/kemahiran yang telah diajar
serta mengambil kira kebolehan murid;
d. Soalan berbentuk subjektif hendaklah dimasukkan di
dalam ujian kemajuan bagi melatih murid menyelesaikan
masalah secara teratur mengikut langkah-Iangkah yang
mantik. Soalan subjektif boleh dibahagikan kepada
soalan/masalah berayat dan soalan pengiraan mekanikal;
e. Soalan berbentuk objektif boleh diberi untuk menguji
bidang tajuk kemahiran yang lebih luas, seperti
Peperiksaan Akhir Tahun. Kombinasi soalan subjektif dan
objektif boleh diberikan semasa Peperiksaan Akhir
Penggal/Semester;
f. Penyelarasan yang rapi perlu dibuat dalam penyediaan
soalan ujian selaras untuk semua kelas bagi tahun yang
sarna. Tajuk/kemahiran dan soalan-soalan yang diuji perlu
dibincangkan oleh panel guru yang terlibat supaya kualiti
dan jenis soalan sesuai dan dipersetujui oleh semua;
g. Guru hendaklah membuat analisis keputusan ujian/
peperiksaan secara individu dan kumpulan untuk
mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid bagi
tujuan penambahbaikan;
h. Pemeriksaan kertas jawapan murid perlu berdasarkan
skema pemarkahan yang digubal dan dipersetujui
bersama supaya perbandingan yang sahih dapat dibuat
bagi pencapaian murid mengikut item dan markah
keseluruhan.
49
4.8.5 Rekod Prestasi dan Rekod Profil Murid
Rekod penilaian murid hendaklah boleh dipercayai dan
berguna untuk merancang dan melaksanakan tindakan
susulan bagi meningkatkan prestasi murid. Dua jenis rekod
penilaian hendaklah disediakan di peringkat sekolah iaitu:
a. Rekod Prestasi Murid
Catatan Rekod Prestasi Murid perlu mengikut tajuk/
kemahiran yang diajar dan dibuat secara berterusan.
Rekod ini tidak sesuai dicatat bagi semua atau
sebilangan besar kemahiran pada masa yang sarna. Guru
hendaklah merujuk pada rekod ini untuk merancang
aktiviti pemulihan dan pengayaan.
b. Rekod Profil Murid
Catatan Rekod Profil Murid perlu mengambil kira semua
pencapaian, antaranya Laporan Adab Belajar (LAB)
dalam sesuatu penggal/semester/tahun. Guru hendaklah
memberi ulasan tentang kekuatan dan kelemahan murid
untuk rujukan dan tindakan ibu bapa (termasuk ulasan
mengenai prestasi murid dalam domain kognitif, afektif
dan psikomotor).
50
BAB 5
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DAN MATEMATIK
DALAM BAHASA INGGERIS
5.1 Latar Belakang
Pada tahun 2002 Mesyuarat Jemaah Menteri telah bersetuju untuk
melaksanakan Program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan
Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) berasaskan hakikat
bahawa Sains dan Matematik adalah bidang ilmu yang sangat
dinamik dengan pelbagai inovasi dan penemuan baru yang berlaku
hampir setiap hari melalui penyelidikan dan pembangunan.
Sebahagian besar daripada maklumat terkini sama ada dalam
bentuk elektronik atau bukan elektronik terdapat dalam bahasa
Inggeris. Oleh itu, pendedahan awal kepada Sains dan Matematik
dalam bahasa Inggeris akan memberi peluang kepada murid untuk
memperoleh maklumat ini di samping menambah masa penggunaan
bahasa Inggeris.
Program PPSMI yang melibatkan mata pelajaran Sains dan
Matematik telah dilaksanakan mulai tahun 2003 di Tahun 1 dan akan
dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Pelaksanaan Program
PPSMI adalah berpandukan surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Bil.
11/2002 untuk Sekolah Menengah (SM), Sekolah Kebangsaan (SK)
dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT). Pelaksanaan PPSMI
untuk Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) adalah berpandukan
SPI Bil. 12/2002 dan SPI Bil. 3/2006.
Matlamat pelaksanaan PPSMI adalah untuk membolehkan murid
mengakses maklumat yang berkaitan melalui pelbagai media supaya
mereka mampu menguasai ilmu Sains dan Matematik dan lebih
berdaya saing di peringkat antarabangsa.
Apabila Program PPSMI dilaksanakan sepenuhnya di sekolah
rendah pada tahun 2008, ia akan melibatkan mata pelajaran Sains
dan Matematik dari Tahun 1 hingga Tahun 6.
5.2 Jawatankuasa Khas PPSMI
Mesyuarat Jawatankuasa Induk Program PPSMI Bil. 3/2004 pada
28 Januari 2004 telah mencadangkan supaya Jawatankuasa Khas
51
Pelaksanaan PPSMI ditubuhkan di Jabatan Pelajaran Negeri (JPN),
Pejabat Pelajaran Gabungan (PPG), Pejabat Pelajaran Daerah
(PPD) dan sekolah. Pengerusi Jawatankuasa Khas PPSMI di
sekolah ialah Guru Besar. Keahlian Jawatankuasa ini terdiri daripada
semua GPK, guru Sains, guru Matematik dan guru Bahasa Inggeris.
Tujuan Jawatankuasa ini adalah untuk merancang, menyelaras,
melaksana, menyelia, memantau dan menilai pelaksanaan P&P
Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris. Jawatankuasa Kecil
Pemantauan P&P dan Jawatankuasa Kecil Latihan perlu ditubuhkan
untuk memastikan Program PPSMI berjalan dengan lancar dan
segala kelemahan yang wujud diatasi dengan segera.
5.3 Program Intervensi
Program Intervensi PPSMI dirancang bertujuan meningkatkan
keberkesanan pelaksanaan PPSMI. Aktiviti yang perlu dijalankan
dalam program intervensi adalah seperti berikut:
5.3.1 P&P Intensif PPSMI
a. Ujian Diagnostik;
b. P&P Terancang Dalam Kelas Biasa dan Kelas Tambahan;
c. Ujian Pencapaian; dan
d. Analisis soalan UPSR,
5.3.2 Penggunaan Buku Glosari Matematik;
5.3.3 Program Bahasa Inggeris Untuk PPSMI selepas UPSR;
5.3.4 Program Intervensi 3M (PROTIM);
5.3.5 Sci ence and Mathemati cs i n Engl i sh Readi ness
Program (SMERP); dan
5.3.6 Pemantauan dan Penyeliaan.
5.4 Program Sokongan
5.4.1 Sistem Bimbingan Taulan
Merujuk kepada SPI Bil. 3/2007, pihak sekolah hendaklah
menubuhkan Jawatankuasa Sistem Bimbingan Taulan (SBT).
Pengerusi Jawatankuasa tersebut ialah Penolong Kanan
52
Pentadbiran dan Setiausaha ialah Ketua Panitia Bahasa
Inggeris. Guru Bahasa Inggeris menjadi Guru Pembimbing
manakala Guru Sains dan Guru Matematik menjadi Rakan
Taulan. Perjumpaan di antara Guru Pembimbing dan Rakan
Taulan hendaklah diadakan sekurang-kurangnya empat (4)
jam sebulan.
5.4.2 Kursus Peningkatan Penguasaan Isi Kandungan
Pihak sekolah diminta mengenal pasti guru-guru yang kurang
menguasai isi kandungan kurikulum Matematik Sekolah
Rendah dan melaksanakan kursus yang berfokus kepada
penguasaan isi kandungan bagi membantu guru-guru
tersebut. Kursus ini boleh dijalankan mengikut kesesuaian
masa.
5.4.3 Penggunaan Peralatan ICT
Semua guru PPSMI perlu mengikuti kursus ICT yang
dikendalikan oleh JPN/PPD/PPG atau Bahagian KPM
seperti BPG dan BTP.
5.4.4 Program Peningkatan Pencapaian Murid
Cadangan Strategi Peningkatan Pencapaian Murid Dalam
Mata Pelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris
adalah seperti berikut:
a. Khidmat bantuan guru Bahasa Inggeris, Sains dan
Matematik;
b. Ulangan Ayat Sains Dan Matematik;
c. Pembelajaran Kontekstual;
d. Projek Khas;
e. Learn A Sentence A Day;
f. Vocabulary Book;
g. Mathematics Camps;
h. Learning English in a Fun Way;
i. Drop Everything And Read (DEAR); dan
j. Corridor Of Knowledge.
Penjelasan terperinci mengenai pelaksanaan aktiviti di atas
diberikan dalam SPI Bil. 1/1999 dan Surat Siaran
KP(BS/HEP)8586/041/JldVII(41) bertarikh 2 Mac 2004.
53
BAB 6
PENYELIAAN
6.1 Bidang-bidang Yang Perlu Diselia
6.1.1 Pada umumnya, bidang utama yang perlu diselia oleh Guru
Besar dan Pengurus/Pentadbir sekolah ialah pengurusan
mata pelajaran, pengurusan panitia dan pelaksanaan P&P.
6.1.2 Dalam penyeliaan bidang pengurusan mata pelajaran dan
panitia Matematik, aspek-aspek yang perlu diselia
termasuklah proses-proses yang meliputi:
a. Perancangan;
b. Penyelarasan dan Pelaksanaan;
c. Pemantauan dan Penilaian; dan
d. Penambahbaikan.
6.2 Strategi Penyeliaan
6.2.1 Penyeliaan adalah proses yang berterusan yang boleh
dilakukan pada masa yang tertentu ataupun sepanjang tahun
bergantung kepada keperluan dan situasi. Penyeliaan perlu
dijadualkan dan boleh dijalankan secara langsung atau tidak
langsung. Perkara yang diselia secara langsung termasuklah:
a. Rekod Pengajaran dan Pembelajaran;
b. Penyemakan Buku Latihan Murid;
c. Perjalanan Aktiviti Panitia;
d. Pencerapan P&P.
6.2.2. Perkara-perkara yang diselia secara tidak langsung dibuat
melalui laporan daripada pihak yang bertanggungjawab
menjalankan tugas misalnya:
a. Laporan daripada GPK/Penyelia Petang/Ketua Panitia;
b. Laporan/Minit Mesyuarat Panitia/JKS; dan
c. Analisis pencapaian murid dalam ujian/peperiksaan.
6.2.3 Penyeliaan yang dijalankan secara langsung atau tidak
langsung mempunyai tujuan yang sama, iaitu untuk menilai
perjalanan aktiviti kurikulum. Berdasarkan penyeliaan dan
maklum balas, bimbingan yang sesuai serta tindakan
penambahbaikan dapat dirancangkan.
54
6.2.4 Untuk menjalankan pemerhatian/penyeliaan dengan
sistematik, Guru Besar/Pengurus/Pentadbir hendaklah
menggunakan instrumen pemerhatian seperti senarai semak
atau sekurang-kurangnya membuat catatan mengenai apa
yang diperhatikan. Rumusan dapatan hendaklah dijadikan
asas untuk merancang tindakan penambahbaikan.
6.2.5 Pihak pengurus/pentadbir boleh menggunakan Instrumen
Pemastian Standard Pengurusan Kurikulum Matematik
Sekolah Rendah (SKPP/M/B1) dan Instrumen Pemastian
Standard Pengajaran Matematik Sekolah Rendah (SKPP/
M/C1) seperti dalam Lampiran B dan Lampiran C.
6.3 Penyeliaan Pengurusan Kurikulum
Dalam penyeliaan aspek ini, Guru Besar hendaklah memastikan:
6.3.1 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS), Jawatankuasa
Khas PPSMI, Sistem Bimbingan Taulan (SBT) dan Panitia
Mata Pelajaran berfungsi dengan berkesan;
6.3.2 Kesemua guru mempunyai Sukatan Pelajaran dan Huraian
Sukatan Pelajaran yang terkini;
6.3.3 Peruntukan masa bagi Matematik di setiap kelas adalah
mematuhi dan selaras dengan Peraturan dan SPI yang
berkuat kuasa;
6.3.4 Bahan bantu mengajar, bahan rujukan dan bahan tambahan
adalah sesuai dan mencukupi;
6.3.5 Sumber kurikulum Matematik dan perkakasan serta koswer
yang dibekalkan digunakan dengan optimum;
6.4 Penyeliaan oleh Guru Penolong Kanan/Penyelia Petang/Ketua
Panitia
6.4.1 Oleh kerana kekangan tertentu, Guru Besar mungkin tidak
dapat membuat penyeliaan secara kerap di dalam bilik
darjah. Dalam hal ini, Guru Penolong Kanan (GPK)/Penyelia
Petang/Ketua Panitia (KP) boleh ditugaskan untuk membantu
melaksanakan penyeliaan. Mereka yang diberi tugas tersebut
55
perlu diberi taklimat untuk tujuan penyelarasan tentang
kaedah dan strategi penyeliaan.
6.4.2 Guru juga perlu diberitahu tentang penyeliaan oleh Penyelia
Petang/GPK/KP. Selepas setiap penyeliaan, laporan
penyeliaan mereka disampaikan kepada Guru Besar. Dalam
keadaan tertentu, penyeliaan oleh Guru Besar bersama KP
boleh diadakan dengan tujuan:
a. Guru Besar mendapatkan pandangan KP terhadap
kandungan P&P tersebut; dan
b. KP mendapat sokongan dari segi kewibawaan untuk
menyelia rakan sejawat.
6.5 Penyeliaan Pengurusan Mata Pelajaran Matematik
Pengurusan kurikulum merupakan tugas utama Guru Besar. Beliau
bertanggungjawab ke atas pelaksanaan Kurikulum Kebangsaan di
sekolah. Beliau juga bertanggungjawab ke atas pelaksanaan dasar-
dasar kerajaan tentang pendidikan dan pembangunan modal insan
seperti pelaksanaan Rancangan Pembangunan Malaysia (RMK),
Wawasan 2020, Misi Nasional dan Pelan Induk Pembangunan
Pendidikan (PIPP).
Untuk melaksanakan kurikulum Matematik secara teratur dan
berkesan, pihak sekolah hendaklah menyediakan Rancangan
Strategik (jangka panjang), Rancangan Taktikal (jangka pendek) dan
Rancangan Operasi. Panitia Matematik dipertanggungjawabkan
untuk menyediakan rancangan tersebut.
Penyeliaan Guru Besar terhadap pengurusan mata pelajaran
Matematik merangkumi proses-proses perancangan, pelaksanaan,
pemantauan dan penilaian serta penambahbaikan. Beliau hendaklah
memberikan kepimpinan profesional di dalam setiap proses itu dan
mewujudkan sistem komunikasi yang berkesan supaya segala
arahan, maklumat dan maklum balas dapat disampaikan dan
diterima dengan cepat dan tepat serta bermanfaat. Bersama-sama
dengan GPK, Penyelia Petang dan KP, beliau perlu memantau
pelaksanaan aktiviti serta membuat tindakan susulan ke atas laporan
dan minit mesyuarat.
56
Sebagai pemimpin kurikulum, Guru Besar hendaklah memastikan
perkara-perkara berikut dilaksanakan:
6.5.1 Seorang Ketua Panitia Matematik dilantik;
6.5.2 Rancangan Strategik, Taktikal dan Operasi disediakan
mengikut garis panduan yang diberikan bersesuaian
dengan keadaan dan tahap kebolehan murid;
6.5.3 Mesyuarat Jawatankuasa PPSMI, Jawatankuasa SBT dan
Panitia Matematik diadakan seperti yang dirancang;
6.5.4 Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Penyelia Petang
menghadiri mesyuarat Jawatankuasa/Panitia untuk
memberi input, pandangan dan bimbingan profesional;
6.5.5 Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Penyelia Petang
menyemak dan meneliti minit mesyuarat dan laporan
perkembangan/kemajuan aktiviti kurikulum dan kokurikulum
Matematik yang dijalankan serta mengambil tindakan
susulan;
6.5.6 Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Penyelia Petang/Ketua
Panitia memberi maklum balas kepada guru hasil
penyeliaan terhadap perjalanan Jawatankuasa PPSMI,
Jawatankuasa SBT dan Panitia Matematik; penyemakan
Rekod Pengajaran dan Pembelajaran; pencerapan
pengajaran dan pembelajaran Matematik; penyemakan
kerja bertulis murid dan penyemakan Rekod Prestasi serta
Rekod Profil Murid; dan
6.5.7 Tindakan pembetulan dan penambahbaikan diambil
terhadap isu dan masalah yang dikenal pasti.
6.6 Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)
6.6.1 Dalam penyeliaan P&P, Guru Besar hendaklah memastikan
bahawa guru memberikan perhatian kepada perkara-
perkara berikut:
a. Pengajaran Matematik memberi peluang bagi murid
mengalami pelbagai jenis aktiviti pembelajaran;
57
b. Pengajaran guru tidak terhad kepada kaedah eksposisi/
penerangan dan demonstrasi berpusatkan guru (teacher
centered), tetapi menggunakan kaedah campuran
eksposisi bersama kaedah-kaedah yang berpusatkan
murid (student centered), seperti perbincangan/kerja
amali dan inkuiri/penemuan;
c. Guru menggunakan kaedah (kelas/kumpulan/individu) dan
sumber yang berbeza dengan mengambil kira perbezaan
kebolehan individu murid;
d. Aktiviti pemulihan, peneguhan dan pengayaan dirancang
dan dijalankan oleh guru;
e. Penguasaan fakta asas oleh murid diberi perhatian oleh
guru;
f. Penekanan terhadap penggunaan bahasa Inggeris/
instruksional oleh guru dan murid;
g. Penerapan nilai dan penggabung jalinan sentiasa
diamalkan secara sedar; dan
h. Pemanfaatan sumber pendidikan secara optimum oleh
guru.
6.6.2 Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran
Semasa penyeliaan P&P perkara berikut perlu diberi
perhatian.
a. Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT);
b. Rancangan Pelajaran Harian (RPH);
c. Set Induksi;
d. Penyampaian/Perkembangan Pelajaran;
e. Teknik Penyoalan Guru;
f. Penglibatan Murid;
g. Peneguhan/Pemulihan/Pengayaan;
h. Latihan dan Tugasan Murid;
i. Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid;
j. Penutupan P&P;
k. Hasil Kerja Murid;
l. Pengurusan Kelas;
58
m. Perwatakan Guru;
n. Penekanan Matematik;
o. Nilai Murni; dan
p. Penguasaan bahasa Inggeris/instruksional,
6.7 Tatacara Penyeliaan P&P
Pelaksanaan penyeliaan P&P perlulah mengikuti kaedah seperti
berikut:
6.7.1 Pra-Penyeliaan
Sebelum penyeliaan, persediaan berikut hendaklah dilakukan
oleh penyelia. Maklumat awal tentang penyeliaan hendaklah
dimaklumkan kepada guru untuk:
a. Mendapat gambaran latar belakang tentang kelas yang
diajar;
b. Mengadakan interaksi awal dengan guru dalam keadaan
yang lebih selesa supaya dapat mengurangkan
ketegangan yang biasanya dihadapi oleh guru apabila
penyelia membuat pemerhatian; dan
c. Mengetahui objektif pelajaran, teknik penyampaian dan
strategi penyampaian yang dirancang oleh guru.
6.7.2 Semasa penyeliaan
Ini adalah proses seseorang penyelia memerhati dan
mengumpul maklumat berkaitan dengan pelaksanaan
keseluruhan P&P:
a. Penyelia perlulah memahami setiap item yang terkandung
dalam instrumen yang digunakan;
b. Dalam penyeliaan P&P, perkara-perkara berikut perlu
diambil perhatian oleh Guru Besar/Penyelia:
i. Duduk di bahagian belakang bilik darjah;
ii. Tidak mengambil alih kelas atau mengganggu
perjalanan pelajaran;
59
iii. Bergerak di dalam kelas hanya semasa murid
menjalankan aktiviti seperti kerja berkumpulan atau
kerja bertulis;
iv. Tidak memberi komen negatif terhadap pengajaran
guru di hadapan murid;
v. Memberi perhatian penuh terhadap perjalanan
pelajaran;
vi. Menyemak Rekod Pengajaran dan Pembelajaran; dan
vii. Sentiasa mengamalkan sikap yang profesional.
6.7.3 Selepas Penyeliaan
a. Perjumpaan penyelia dengan guru yang diselia boleh
diadakan pada masa yang sesuai bagi kedua-dua pihak,
tetapi sebaik-baiknya dalam hari yang sama.
b. Tujuan mengadakan perjumpaan adalah supaya penyelia
dapat memberikan maklum balas kepada guru tentang
pemerhatian yang telah dibuat.
c. Penyelia perlu mengenal pasti kekuatan dan kelemahan
pelaksanaan pengajaran guru yang diselia.
d. Maklumat penyeliaan seharusnya digunakan untuk
merancang dan menjalankan program perkembangan staf
bagi tujuan membantu guru memperbaiki pelaksanaan
P&P.
6.8 Penyeliaan Kaedah Penilaian
6.8.1 Sekolah hendaklah menyediakan satu kaedah penilaian bagi
sepanjang tahun termasuklah kaedah penilaian bagi mata
pelajaran Matematik.
6.8.2 Penyeliaan Guru Besar terhadap kaedah penilaian
Matematik hendaklah menumpukan kepada perkara-perkara
berikut:
60
a. Selain daripada ujian/peperiksaan yang telah dirancang
oleh pihak sekolah, guru Matematik menjalankan
penilaian kemajuan murid secara formal atau tidak formal
dari masa ke semasa;
b. Rekod Prestasi dan Rekod Profil Murid diisikan oleh guru
dengan lengkap dan kemaskini;
c. Penyelarasan antara guru perlu diadakan bagi
menyediakan kertas soalan ujian/peperiksaan (termasuk
skema pemarkahan);
d. Kertas soalan ujian/peperiksaan mengandungi soalan-
soalan yang mudah, sederhana dan mencabar mengikut
nisbah yang sesuai;
e. Guru mengambil tindak ikut terhadap analisis prestasi
murid dalam sesuatu ujian/peperiksaan dengan
mengadakan tindakan susulan; dan
f. Penilaian digunakan sebagai asas oleh guru bagi
meningkatkan keberkesanan P&P dan bukan digunakan
untuk melatih murid menjawab soalan-soalan ujian/
peperiksaan semata-mata.
61
BAB 7
RANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH
7.1 Pendahuluan
Rancangan Pemajuan Sekolah (RPS) ialah perancangan yang terdiri
daripada Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi untuk
meningkatkan tahap kualiti pengurusan dan pelaksanaan pengajaran
dan pembelajaran. Rancangan ini hendaklah disediakan
berdasarkan penilaian dan analisis atau maklum balas daripada
pelbagai sumber/jawatankuasa seperti;
a. pemantauan dan penyeliaan pengurusan kurikulum,
b. pemantauan dan penyeliaan pengurusan mata pelajaran,
c. pemantauan, pencerapan dan penyeliaan P&P,
d. analisis keputusan penilaian/ujian/peperiksaan,
e. mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah,
f. mesyuarat Jawatankuasa Khas PPSMI,
g. mesyuarat Jawatankuasa Sistem Bimbingan Taulan,
h. mesyuarat Panitia Mata Pelajaran,
i. mesyuarat Jawatankuasa lain berkaitan dengan kurikulum dan
P&P,
j. laporan pemantauan/penyeliaan oleh PPD/PPG/JPN,
k. laporan pemantauan Bahagian KPM,
l. laporan pemeriksaan JNS, dan
m. maklum balas daripada ibu bapa/komuniti/stake holder.
Guru Besar/Guru Penolong Kanan (GPK)/Ketua Panitia hendaklah
mengenal pasti kelompangan dalam setiap aspek yang dinilai yang
memerlukan tindakan penambahbaikan. Dalam menyediakan RPS
pihak sekolah hendaklah menentukan strategi yang sesuai dengan
situasi dan keperluan sekolah.
7.2 Pelan Strategik
Pelan Strategik adalah pelan pemajuan jangka panjang yang
mengambil masa pelaksanaan antara satu (1) hingga enam (6) tahun.
Sebagai panduan ia boleh disediakan mengikut sesuatu kohort
murid. Guru Besar adalah bertanggungjawab dalam pengurusan
Pelan Strategik Kurikulum Sekolah dengan dibantu oleh GPK dan
Ketua Panitia.
62
7.3 Pelan Taktikal
Pelan Taktikal adalah pelan pemajuan jangka pendek yang
mengambil masa pelaksanaan satu (1) tahun/sesi persekolahan. Ia
merupakan huraian strategi pelaksanaan komponen di dalam Pelan
Strategik yang perlu dilaksanakan dalam sesuatu sesi/tahun
persekolahan. Berdasarkan Pelan Strategik yang telah digubal,
GPK/Ketua Panitia hendaklah mengenal pasti strategi yang perlu
dilaksanakan dalam satu sesi/tahun persekolahan.
GPK adalah bertanggungjawab dalam pengurusan Pelan Taktikal
ini dengan bantuan Ketua Panitia.
7.4 Pelan Operasi
Pelan Operasi menerangkan dengan terperinci tindakan yang akan
dilaksanakan dalam melaksanakan perkara yang terkandung di
dalam Pelan Taktikal. Tempoh masa Pelan Operasi adalah pelbagai
mengikut matlamat dan berfokus kepada sesuatu aktiviti yang
mungkin memerlukan masa satu atau dua bulan hingga maksima
satu tahun.
Ketua Panitia adalah bertanggungjawab ke atas Pelan Operasi
dengan bantuan semua ahli Panitia.
7.5 Bidang Pemajuan
Berikut adalah cadangan aspek-aspek yang boleh diambil kira
dalam menyediakan Pelan Strategik (Strategik/Taktikal/Operasi)
Sekolah.
7.5.1 Pencapaian Murid
a. Strategi untuk meningkatkan penguasaan/pencapaian
dalam
i. Mengatasi Halangan Pembelajaran
ii. Ujian Pencapaian PKSR/PKBS
iii. Peperiksaan Awam
b. Strategi untuk meningkatkan penguasaan dan
pencapaian murid dalam mata pelajaran Matematik
c. Strategi untuk meningkatkan tahap penguasaan murid
dalam bahasa Inggeris atau bahasa instruksional
63
d. Strategi untuk meningkatkan penguasaan murid dalam
i. Fakta Asas Matematik
ii. Kemahiran Operasi Asas Matematik
iii. Kemahiran Asas Matematik
iv. Kemahiran Berfikir
7.5.2 Pengajaran Guru
Strategi untuk meningkatkan kualiti pengajaran guru yang
melibatkan aspek :
a. penguasaan disiplin ilmu Matematik
b. penguasaan isi kandungan kurikulum mata pelajaran
Matematik
c. pedagogi
d. kemahiran penggunaan bahan sokongan pengajaran
e. pengurusan kelas
f. penguasaan bahasa Inggeris/instruksional
7.5.3 Pembelajaran Murid
Strategi untuk meningkatkan kecekapan murid untuk belajar:
a. Murid Berprestasi Cemerlang
b. Murid Berprestasi Sederhana
c. Murid Berprestasi Lemah
d. Murid Bermasalah Pembelajaran
e. Murid Pendidikan Khas
7.5.4 Sokongan Sumber
Strategi untuk memanfaatkan pelbagai kemudahan sokongan
dan sumber yang ada di sekolah untuk meningkatkan kualiti
pembelajaran murid:
a. Pusat Sumber Sekolah
b. Pusat Akses Sekolah
c. Makmal Komputer Sekolah
d. TV Pendidikan
e. Persekitaran Sekolah
7.5.5 Khidmat Sokongan
Strategi untuk memanfaatkan pelbagai khidmat sokongan
yang ada di sekolah untuk meningkatkan kualiti pembelajaran
dan pembangunan modal insan murid:
a. Unit Bimbingan dan Kaunseling
64
b. Kaunselor Sekolah
c. Skim Pinjaman Buku Teks
d. Program Kokurikulum Sekolah
7.5.6 Sokongan Komuniti
Strategi memanfaatkan sokongan komuniti dan pelbagai
agensi dalam meningkatkan kualiti pembelajaran dan
pembangunan modal insan murid:
a. Ibu bapa
b. Komuniti setempat
c. Agensi kerajaan
d. Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)
7.6 Strategi Pemajuan
Dalam melaksanakan Pelan Pemajuan Sekolah perkara-perkara
berikut perlu diambil kira:
7.6.1 Isu/Masalah Strategik
7.6.2 Matlamat Strategik
7.6.3 Program
7.6.4 Objektif
7.6.5 Aktiviti
7.6.6 Tempoh Masa Pelaksanaan
7.6.7 Masa Pelaksanaan
7.6.8 Sasaran
7.6.9 Pelaksana
7.6.10 Kos
7.6.11 Petunjuk Prestasi Utama
7.6.12 Catatan/Penilaian
7.7 Format Pelan Operasi/ Tindakan Pemajuan Sekolah.
Berikut adalah contoh Format Pelan Operasi/ Tindakan Pemajuan
Sekolah
65
7
.
7
.
1


C
o
n
t
o
h

P
e
l
a
n

O
p
e
r
a
s
i

P
e
m
a
j
u
a
n

S
e
k
o
l
a
h
:

5
.
1
.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
5
.
2
.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
5
.
3
.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
5
.
4
.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
5
.

O
b
j
e
j
k
t
i
f


:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
4
.

P
r
o
g
r
a
m
:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
3
.

M
a
t
l
a
m
a
t


S
t
r
a
t
e
g
i
k
:

K
u
r
i
k
u
l
u
m
:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1
.

B
i
d
a
n
g
2
.

I
s
u

/

M
a
s
a
l
a
h

S
t
r
a
t
e
g
i
k
:

5
.
1
.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
5
.
2
.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
5
.
3
.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
5
.
4
.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
5
.

O
b
j
e
j
k
t
i
f


:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
4
.

P
r
o
g
r
a
m
:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
3
.

M
a
t
l
a
m
a
t


S
t
r
a
t
e
g
i
k
:

K
u
r
i
k
u
l
u
m
:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1
.

B
i
d
a
n
g
2
.

I
s
u

/

M
a
s
a
l
a
h

S
t
r
a
t
e
g
i
k
C
a
t
a
t
a
n
/

P
e
n
i
l
a
i
a
n
P
e
t
u
n
j
u
k

P
r
e
s
t
a
s
i

U
t
a
m
a
K
o
s
P
e
l
a
k
s
a
n
a
S
a
s
a
r
a
n
M
a
s
a

P
e
l
a
k
s
a
n
a
a
n

T
e
m
p
o
h

P
e
l
a
k
s
a
n
a
a
n

A
k
t
i
v
i
t
i
C
a
t
a
t
a
n
/

P
e
n
i
l
a
i
a
n
P
e
t
u
n
j
u
k

P
r
e
s
t
a
s
i

U
t
a
m
a
K
o
s
P
e
l
a
k
s
a
n
a
S
a
s
a
r
a
n
M
a
s
a

P
e
l
a
k
s
a
n
a
a
n

T
e
m
p
o
h

P
e
l
a
k
s
a
n
a
a
n

A
k
t
i
v
i
t
i
66
7.7.1 Contoh Pelan Tindakan Pemajuan Sekolah
1. Bidang : Kurikulum
2. Program : ____________________________________
3. Aktiviti : ____________________________________
4. Matlamat : ____________________________________
5. Objektif : 5.1: _________________________________
5.2: _________________________________
5.3: _________________________________
6. Petunjuk Prestasi Utama
6.1: _________________________________
6.2: _________________________________
6.3: _________________________________
7. Kumpulan Sasar :____________________________
8. Masa Pelaksanaan :____________________________
9. Penyelaras/Pelaksana :____________________________
10. Jadual Pelaksanaan
11. Penilaian Pelaksanaan Program
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
12. Penilaian Impak Program
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
13. Catatan/Cadangan Penambahbaikan
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
67
LAMPIRAN A
Senarai
Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI),
Surat Siaran, Surat Makluman dan
Lain-lain Surat Pekeliling
Untuk Rujukan
68
69
A1: SURAT PEKELILING IKHTISAS
Bil Rujukan Tajuk
1 SPI Bil. 4/1986
2 SPI Bil. 3/1987
3 SPI Bil. 3/1990
4 SPI Bil. 2/1998
5 SPI Bil. 3/1999
6 SPI Bil. 11/2002
7 SPI Bil. 12/2002
8 SPI Bil. 2/2004
9 SPI Bil. 12/2004
10 SPI Bil. 2/2006
11 SPI Bil. 2/2007
Panitia Mata Pelajaran
Penyeliaan Pengajaran-Pembelajaran Di Dalam Kelas
oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah
Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Guru Mata
Pelajaran Matematik
Penempatan dan Pertukaran Guru Bahasa Inggeris,
Matemati k dan Sai ns Mengi kut Keperl uan
Perkhidmatan
Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan
Matematik dalam bahasa Inggeris di Sekolah
Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil
(SJKT), Sekolah Menengah (SM) dan Tingkatan Enam
mulai Tahun 2003
Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan
Matematik dalam bahasa Inggeris di Sekolah Jenis
Kebangsaan Cina (SJKC) mulai Tahun 2003
Pelaksanaan Program Abakus dan Aritmetik, Mental
Tahap I Sekolah Rendah
Garis Panduan Umum Pemberian Kerja Rumah
Kepada Murid Sekolah
Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan
Matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI) Tahap II
(Tahun 4, 5 dan 6) di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina
(SJKC) mulai 2006
Garis Panduan Pelaksanaan Sistem Bimbingan
Taulan
70
A2: SURAT SIARAN DAN SURAT MAKLUMAN
Bil Rujukan Tajuk
1 KPPM /5;
22Jun 1998
2 KP(BS/HEP)
8586/041/Jld.VII (31);
3 Feb 04
3 KP(BS/HEP)
8586/041/Jld. VII (41);
2 Mac 04
4 KP(BS/HEP)
8586/041/Jld. VII (52);
13 Mei 04
5 KP/PPK/018/
2A/SJ; 10 Dis 04
6 KP(PPK) 018/7/4
(SJ.4) Jld. 1 (50);
25 Jun 05
7 KP(PPK) 018/7/4
(SJ.4) Jld. 1 (51);
30 Jun 05
8 KP(BS-MEN)
Akd/8510/001/02 (10);
4 Ogos 05
9 JNSIP/KUR/
SMSI/3/A (34);
17 Mei 06
10 LP.TTP(0)/16.43
Bil ( ); 3 Julai 2006
11 KP. BT.8945/Jld.
22 (70); 5 Julai 2006
Tanggungjawab Mangajar Bagi Pengetua dan Guru
Besar Di sekolah
Penubuhan Jawatankuasa Khas Pelaksanaan
Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan
Matematik dalam Bahasa Inggeris
Cadangan Strategi Peningkatan pencapaian Murid
dalam Mata Pelajaran Matematik dalam Bahasa
Inggeris
Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) bagi
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bidang Sains,
Matematik dan Bahasa Inggeris
Program Peningkatan Keberkesanan Pelaksanaan
Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa
Inggeris
Surat Siaran: Program Intervensi Pengajaran dan
Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa
Inggeris (Program Intervensi PPSMI)
Program Intervensi PPSMI: Pengajaran dan
Pembelajaran Intensif PPSMI
Program Peningkatan Penguasaan Bahasa Inggeris
untuk PPSMI selepas Ujian Penilaian Sekolah
Rendah (UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah
(PMR)
Pemantauan Pelaksanaan Program PPSMI
Surat Siaran : Ujian Diagnostik PPSMI Tahun 4,
Tingkatan 3 dan Tingkatan 4 Tahun 2006
Surat Siaran: Glossary For Science Form 4 and Form
5, Glossary For Mathematics Form 4 and Form 5,
Glossary For Science Primary School, Glossary For
Mathematics Primary School
71
1. Arahan Perkhidmatan
Bab 3
2. Arahan Perkhidmatan
Bab 4
3. PKPA Bil. 2 Tahun 1991
4. KP(PP) 0053/7/(64):
3 Julai 03
5. KP.
1574/17/Jld.15(25);
11 Feb 2004
6. KP(PP)0050/117/(58)
20 Mei 1982
Surat Menyurat
Fail-Memfail
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun
1991 -”Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan
Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerajaan.”
Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pendidikan
Bil.3 Tahun 2003; Garis Panduan Pelaksanaan bayaran
Insentif (BISP) bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
Bidang Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris
Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan
Bil.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk
Sekolah
Pindaan Kepada Pekeliling Pentadbiran Bil. 3/1967
A3: LAIN-LAIN SURAT PEKELILING DAN RUJUKAN TAMBAHAN
Bil Rujukan Tajuk
72
73
SKPP/M/B1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
LAMPIRAN B
Instrumen Pemastian Standard Pengurusan
Kurikulum Matematik Sekolah Rendah
(SKPP/M/B1)
74
SKPP/M/B1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
75
SKPP/M/B1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
MB1
INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD
STANDARD ASSURANCE INSTRUMENT
PENGURUSAN KURIKULUM MATEMATIK
MATHEMATICS CURRICULUM MANAGEMENT
SEKOLAH RENDAH
PRIMARY SCHOOL
JEMAAH NAZIR SEKOLAH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Aras 3-5, Blok E15, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
76
SKPP/M/B1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
77
SKPP/M/B1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
PENDAHULUAN
INTRODUCTION
1. Instrumen ini mengandungi empat dimensi dengan wajaran seperti berikut:
This instrument comprises four dimensions with the following weightage:
Dimensi
Dimension
Wajaran
Weightage
A. Pengurusan Am
General Management
20%
B. Pengurusan Panitia Mata Pelajaran
Subject Panel Management
30%
C. Pengurusan PPSMI
TLSME Management
20%
D. Pengurusan Sumber Pendidikan
Educational Resource Management
10%
E. Penyeliaan dan Penilaian Program
Supervision and Evaluation of Programme
20%
Keseluruhan
Overall
100%
2. Bagi setiap item, pilihan skor ( 0 1 2 3 4 ) disediakan. Sekiranya sesuatu item itu langsung tidak berlaku / tidak
dilaksanakan, maka skor “0” diberikan. Jika item berkenaan wujud / berlaku / dilaksanakan, pemantau perlu
menentukan tahap kewujudan / berlaku / pelaksanaan, dari skor “1” (minimum) sehingga skor “4” (maksimum . )
Bagi sesuatu item yang hanya memerlukan jawapan “ya” atau “tidak”, pemantau perlu memberi skor sama ada “0”
jika “tidak” atau “4” jika “ya”. Sekiranya item itu tidak berkenaan, pemantau perlu memberi skor “TB”.
For each item, scoring options of ( 0 1 2 3 4 ) are provided. If the item does not happen at all / is not being implemented,
a score of “0” is given. If the item is being implemented, the RI¿FHU monitoring the programme has to determine
the level of implementation, from score “1” (minimum) to score “4” (maximum). If an item only needs a “yes” or ‘no”
answer, then the score should be either “0” if “no”” or “4” if “yes”. If the item is not applicable, a score of “TB” is given.
ARAHAN:
INSTRUCTION
1. Tandakan skor yang sesuai bagi setiap item.
Mark the appropriate score for every item.
2. Tuliskan ulasan jika perlu.
Please comment if necessary.
3. Pengiraan skor bagi setiap dimensi hendaklah mengecualikan item yang tidak berkenaan.
Items that are not applicable should be excluded in the calculation of score for respective dimensions.
4. Skor bagi dimensi dan skor keseluruhan dinyatakan betul kepada dua tempat perpuluhan.
6FRUHVIRUGLPHQVLRQVDQG¿QDOVFRUHDUHWREHVWDWHGFRUUHFWWRWZRGHFLPDOSODFHV
78
SKPP/M/B1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
Skor A = Jumlah skor (Total score ) = _______________ = ________ (min)
(Score A) Jumlah item yang berkenaan (mean)
(Total number of relevant items)
A. PENGURUSAN KURIKULUM SEKOLAH
MANAGEMENT OF SCHOOL CURRICULUM
Bil.
No.
Item
Item
Skor
Score
Catatan
Remarks
1. Jawatankuasa Kurikulum Sekolah berfungsi dengan:
School Curruculum Committee is funtioning by:
a. Menetapkan dasar pelaksanaan kurikulum
Setting curriculum implementation policy
0 1 2 3 4
b. Mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa
Conducting meetings from time to time
0 1 2 3 4
c. Menyediakan minit mesyuarat dengan mematuhi prosedur
Preparing minutes of meeting according to set procedures
Involving School Heads, all Senior Assistants, Afternoon Supervisor, Senior
Subject Teacher, Heads of Panel, Coordinator of School Resource Centre,
Coordinator of Examination and Assessment, Coordinator of Time Table and
School Counsellors
0 1 2 3 4
d. Melibatkan Pengetua, semua Guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata
Pelajaran, Ketua Panitia, Penyelaras Pusat Sumber Sekolah, Penyelaras
Peperiksaan dan Penilaian, Penyelaras Jadual Waktu dan Guru Bimbingan
dan Kaunseling
0 1 2 3 4
e. Menyediakan belanjawan tahunan bidang kurikulum
Preparing annual budget for curriculum
0 1 2 3 4
f. Membuat ketetapan dari semasa ke semasa begi menyelesaikan
masalah-masalah kurikulum
Setting guidelines from time to time to solve problems pertaining to curriculum
0 1 2 3 4
g. Merancang Program/projek/aktiviti kurikulum selaras dengan perancangan
strategik sekolah
Planning programmes/project/curriculum activities in line with the school
strategic plan
0 1 2 3 4
h. Menyelaras pelaksanaan program/projek/aktiviti kurikulum
Planning program/project/curriculum activities in line with the school strategic
plan
0 1 2 3 4
i. Memantau dan menilai keberkesanan program/projek/ aktiviti kurikulum
yang dijalankan
Monitoring and evaluating the effectiveness of programme/projects/curriculum
activities carried out
0 1 2 3 4
j. Melaksanakan penambahbaikan terhadap program/projek/aktiviti
kurikulum hasil daripada penilaian impak
Carrying out improvements on programmes/projects/curriculum activities based
on impact evaluation
0 1 2 3 4
79
SKPP/M/B1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
B. PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN MATEMATIK
MANAGEMENT OF MATHEMATICS PANEL SUBJECTS
Bil.
No.
Item
Item
Skor
Score
Catatan
Remarks
2. Panitia mata pelajaran membincangkan perkara berikut:
Subject panels discuss the following matters:
a. Pengurusan Program Panitia
Management of Panels Programmes
0 1 2 3 4
b. Agihan tugas mengajar dan tanggungjawab
Distribution of teaching load and responsibility
0 1 2 3 4
c. Pelaksanaan Program PPSMI
Implementation of TLSME programme
0 1 2 3 4
d. Pemerolehan bahan kurikulum serta sumber pendidikan
Procurement of curriculum materials and educational resources
0 1 2 3 4
e. Membincangkan surat pekeliling dan surat siaran yang berkaitan
Discuss circulars and other related informations
0 1 2 3 4
f. Pencapaian murid
Pupils’ achievement
0 1 2 3 4
g. Masalah yang dihadapi semasa P&P dan strategi penyelesaian
Problems encountered during T&L and strategies to overcome
0 1 2 3 4
h. Program peningkatan penguasaan bahasa Inggeris guru selain dari
Sistem Bimbingan Taulan
Programmes to improve teachers’ mastery of English other than Buddy Support
System
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
3.
Minit mesyuarat diedarkan kepada semua ahli
Minutes of meetings are distributed to all members
Meetings to be held minimum three times per annum (Professional Circular
No. 4/1986)
0 1 2 3 4
4.
Minit mesyuarat digunakan untuk tindakan susulan dan penambahbaikan
Minutes of meetings are utilised for further action and improvement
0 1 2 3 4
5.
Panitia mata pelajaran melaksanakan perkara berikut:
Subject panels implement the following matters:
a. Pengurusan Bilik Matematik
Management of Mathematics Room
0 1 2 3 4
TB
b. Penyebaran maklumat dan aktiviti peningkatan profesionalisme
Dissemination of information and professional development activities
0 1 2 3 4
c. Program penambahbaikan
Programmes for improvement
0 1 2 3 4
6.
7.
Pengurusan dokumentasi panitia teratur dan kemas kini (ruj: Arahan
Perkhidmatan Bab 4 - Fail Memfail)
Management of panel documentation is systematic and up-to-date (refer:
Arahan Perkhidmatan Bab 4 - Fail Memfail)
0 1 2 3 4
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun
(SPI Bil.4/1986)
Skor B = Jumlah skor (Total score) = ________________ = ________ (min)

(Score B) Jumlah item yang berkenaan (mean)
(Total number of relevant items)
80
SKPP/M/B1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
C. PENGURUSAN PPSMI
TLSME MANAGEMENT
Bil.
No.
Item
Item
Skor
Score
Catatan
Remarks
8. Jawatankuasa Khas PPSMI ditubuhkan
TLSME Task Force is set-up
0
9. Jawatankuasa Khas PPSMI berfungsi
TLSME Task Force is functioning
0
10. Sistem Bimbingan Taulan berfungsi
Buddy Support System is functioning
0
11. Aktiviti sokongan PPSMI disediakan (contoh: aktiviti perkembangan staf,
gerakan membaca bahan sains dalam bahasa Inggeris dsb.)
TLSME support activities are prepared (e.g.: staff development, reading science
materials in English, etc)
0
12. Aktiviti sokongan PPSMI dilaksanakan
TLSME support activities are implemented
0
13. Suasana / persekitaran yang menggalakkan keberkesanan pelaksanaan
PPSMI diwujudkan (contoh: memperbanyakkan sumber seperti bahan
bacaan, sudut mata pelajaran, pameran dan sebagainya)
Environment / surroundings which encourage effective implementation of TLSME
exists (e.g.: increasing resources such as reading materials, subject corners,
exhibition, etc.)
0
14. Guru yang terlibat mengajar dalam program PPSMI telah mengikuti
kursus berkaitan PPSMI (dalaman / luaran)
Teachers involved in teaching in TLSME programme have attended courses
related to TLSME (internal / external)
0
15. Ujian Diagnostik ditadbirkan kepada semua murid:
Diagnostic Test is administered to all pupils:
Bagi item 16a-16f
sila berikan skor
berikut:
4 untuk 91 - 100%;
3 untuk 61 - 90%;
2 untuk 31 - 60%;
1 untuk 1 - 30%;
0 jika Ujian Diagnostik
tidak dilaksanakan
sama sekali.
For items 16a-16f,
please give score
as follows:
4 for 91 - 100%;
3 for 61 - 90%;
2 for 31 - 60%;
1 for 1 - 30%;
0 if Diagnostic Test is
not administered at
all.
a. Tahun 1
Year 1
0
b. Tahun 2
Year 2
0
c. Tahun 3
Year 3
0
d. Tahun 4
Year 4
0
e. Tahun 5
Year 5
0
16. Analisis Keputusan Ujian Diagnostik dibuat untuk mengkategorikan murid
mengikut kumpulan keupayaan yang telah ditetapkan
Analysis of Diagnostic Test Result is carried out in order to categorise pupils
DFFRUGLQJWRVSHFL¿HGDELOLW\JURXSV
0
17. Hasil analisis Ujian Diagnostik dimanfaatkan dalam P&P
Analysis of Diagnostic Test is utilised in T&L process
0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
e. Tahun 6
Year 6
0 1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
18. Kemajuan pelaksanaan program PPSMI dibincangkan dalam mesyuarat
Jawatankuasa Kurikulum Sekolah / Jawatankuasa Khas PPSMI Sekolah
Progress in the implementation of TLSME programme is discussed at the School
Curriculum Committee / School TLSME Task Force meeting
19. Program penambahbaikan dilaksanakan
Programmes for improvement are implemented
81
SKPP/M/B1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
Bil.
No.
Item
Item
Skor
Score
Catatan
Remarks
20. Peruntukan waktu mengajar di SJKC mematuhi Surat Pekeliling Ikhtisas
Bil. 12/2002 (Sila tandakan ( ) jika di laksanakan)
Mata pelajaran Sains Tahun 1,2 dan 3 - 3 waktu dalam B. Cina
dan 3 waktu dalam B. Inggeris
Allocation of teaching periods in SJKC comply with Professional Circular
No. 12/2002 (Please ( ) if implemented)
Science fo Years 1,2 and 3 - 3 periods in Chinese Language and
3 periods in English.
Mata pelajaran Sains Tahun 4,5 dan 6 - 3 waktu dalam B. Cina
dan 2 waktu dalam B. Inggeris
Science fo Years 4,5 and 6 - 3 periods in Chinese Language and
2 periods in English.
0 1 2 3 4
21.
0 1 2 3 4
22. Pengajaran mata pelajaran Sains dalam B. Cina dan B. Inggeris
dinyatakan dalam jadual waktu induk sekolah, kelas dan peribadi guru
Teaching of Science in Chinese Language and English Language is specified
in the school’s main, class and teacher’s personal timetable
0 1 2 3 4
SKOR C = Jumlah skor (Total score) = _____________________________________ = ________ (min)
(SCORE C) Jumlah item yang berkenaan (mean)
(Total number of relevant items)
Untuk SJKC sahaja
JKC only
9
9
Peruntukan waktu mengajar di SJKC mematuhi Surat Pekeliling Ikhtisas
Bil. 2/2006 (Sila tandakan ( ) jika di laksanakan)
Allocation of teaching periods in SJKC comply with Professional Circular
No. 2/2006 (Please ( ) if implemented)
9
9
D. PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN
EDUCATIONAL RESOURCE MANAGEMENT
Bil.
No.
Item
Item
Skor
Score
Catatan
Remarks
23. Sumber pendidikan yang diterima direkodkan dalam buku stok / inventori
Educational resources received are recorded in stock book / inventory
0 1 2 3 4
24. Sumber pendidikan disimpan di tempat yang selamat dan mudah diakses
Educational resources are kept in a safe and easily accessible place
0 1 2 3 4
25. Prosedur penggunaan sumber disediakan dan dipatuhi
Usage procedures are prepared and adhered to
0 1 2 3 4
26. Prosedur penyelenggaraan sumber disediakan dan dipatuhi
Maintenance procedures are prepared and adhered to
0 1 2 3 4
27. Dasar penggunaan sumber disediakan untuk:
Policy of educational resources usage is prepared for
a. ICT
ICT
b. Buku teks/buku amali/buku kerja/buku aktiviti
Text book/practical books/exercise books/activity books
c. Carta/gambar/model
Charts/pictures/models
d. Buku Glosari
Glossary
e. Lain-lain (nyatakan)
Others (specify)
0 1 2 3 4
Skor D = Jumlah skor (Total score) = _____________________ = ________ (min)
(Score D) Jumlah item yang berkenaan (mean)
(Total number of relevant items)
82
SKPP/M/B1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
E. PENYELIAAN DAN PENILAIAN PROGRAM
SUPERVISION AND EVALUATION OF PROGRAMME
Bil.
No.
Item
Item
Skor
Score
Catatan
Remarks
28. Rancangan penyeliaan disediakan untuk:
Programme for supervision is prepared for:
a. Pengajaran dan Pembelajaran
Teaching and Learning
0 1 2 3 4
a. Sistem Bimbingan Taulan
Buddy Support System
0 1 2 3 4
c. Aktiviti sokongan PPSMI
TLSME support activities
0 1 2 3 4
d. Kerja bertulis murid
Pupils’ written work
0 1 2 3 4
e. Penggunaan perkakasan ICT
Usage of ICT hardware
0 1 2 3 4
29. Penyeliaan dan penilaian dilaksanakan untuk:
Supervision and evaluation is carried out for:
a. Pengajaran dan Pembelajaran
Teaching and Learning
0 1 2 3 4
b. Sistem Bimbingan Taulan
Buddy Support System
0 1 2 3 4
c. Aktiviti sokongan PPSMI
TLSME support activities
0 1 2 3 4
d. Kerja bertulis murid
Pupils’ written work
0 1 2 3 4
e. Penggunaan perkakasan ICT
Usage of ICT hardware
0 1 2 3 4
30. Hasil penyeliaan dan penilaian direkodkan
Outcome from supervision and evaluation is recorded
0 1 2 3 4
31. Maklum balas penyeliaan dan penilaian digunakan untuk
penambahbaikan
Feedback from supervision and evaluation is utilized for improvement
0 1 2 3 4
Skor E = Jumlah skor (Total score) = _____________________ = ________ (min)
(Score E) Jumlah item yang berkenaan (mean)
(Total number of relevant items)
83
SKPP/M/B1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
RUMUSAN SKOR
Summary of Scores
Dimensi
Dimension
Skor Min
Mean Score
Wajaran (%)
Weightage (%)
Skor Akhir
Final Score
A. Pengurusan Kurikulum Sekolah
School Curriculum Management
20
B. Pengurusan Panitia Mata Pelajaran
Subject Panel Management
30
C. Pengurusan PPSMI
TLSME Management
20
D. Pegurusan dan Sumber Pendidikan
Educational Resource Management
10
E. Penyeliaan dan Penilaian Program
Supervision and Evaluation of Programme
20
Skor Min Keseluruhan
Overall Mean Score
= 20A + 30B + 20C +10D + 20E
100
= _________
Ulasan Umum dan Cadangan:
General Comments and Suggestions
Tandatangan:
Signature
Nama Pemantau:
1DPHRI2I¿FHU
Alamat Pejabat:
2I¿FH Address
Tarikh:
Date
INTERPRETASI SKOR
INTERPRETATION OF SCORES
Julat Skor Min
Range of Mean Score
Taraf
Standard
Tandakan (9)
Tick (9)
0.00 - 1.00
Sangat Lemah
Very weak
1.01 - 2.00
Lemah
Weak
2.01 - 2.99
Sederhana
Average
3.00 - 3.49
Baik
Good
3.50 - 4.00
Cemerlang
Excellent
84
SKPP/M/B1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
85
SKPP/M/C1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
LAMPIRAN C
Instrumen Pemastian Standard
Pengajaran dan Pembelajaran
Matematik Sekolah Rendah
(SKPP/M/C1)
86
SKPP/M/C1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
87
SKPP/M/C1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
MC1
INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD
STANDARD ASSURANCE INSTRUMENT
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK
TEACHING AND LEARNING OF MATHEMATICS
SEKOLAH RENDAH
PRIMARY SCHOOL
JEMAAH NAZIR SEKOLAH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Aras 3 – 5, Blok E15, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
88
SKPP/M/C1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
89
SKPP/M/C1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
1. Nama Sekolah:
School:
2. Kod Sekolah:
School Code:
3. Lokasi Sekolah :
School Location:
Bandar = 1
Urban
Luar Bandar = 2
Rural
Pedalaman = 3
Remote
4. Nama Guru:
Teacher:
5. Kategori Guru:
Teacher Category:
Siswazah = 1
Graduate
Bukan siswazah = 2
Non-graduate
GSTT = 3
Temporary Teacher
Guru Latihan Berasaskan Sekolah (GLBS) = 4
School-Based Trainee Teacher
6. Guru Cemerlang:
Master Teacher:
Ya = 1
Yes
Tidak = 2
No
7. Beropsyen dalam mata pelajaran yang diajar:
Majoring in the subject taught:
Opsyen = 1
Major
Bukan opsyen = 2
Non-major
8. Mata Pelajaran yang Dicerap:
Subject Observed:
Matematik = 1
Mathematics
9. Tahun:
Year
1 n u h a T
Year 1
= 1 Tahun 2
2 r a e Y
= 2 Tahun 3
3 r a e Y
= 3
Tahun 4
Year 4
= 4
Tahun 5
Year 5
= 5
Tahun 6
Year 6
= 6
Kelas Bercantum (1+ 2) = 7
Combined Classes(1+2)

Kelas Bercantum (2+ 3) = 8
Combined Classes(2+3)
Kelas Bercantum (3+ 4) = 9
Combined Classes (3+4)
Kelas Bercantum (4+ 5) = 10
Combined Classes (4+5)

Kelas Bercantum (5+ 6) = 11
Combined Classes (5+6)
Kelas Bercantum (Lain-lain) = 12
Combined Classes (Others)

10. Kursus PPSMI yang dihadiri:
TLSME Courses Attended:
Hadir (anjuran KPM / JPN / PPD / PPG atau Latihan Dalaman Sekolah)
Organised by MOE / JPN / PPD / PPG or School’s In-House Training)
= 1
Belum Hadir
Yet to Attend
= 0
Dikecualikan
Exempted
= 2
Tidak Berkenaan
Not Related
= TB
a. Bahasa Inggeris Untuk Pengajaran
Matematik dan Sains
b. Orientasi Kurikulum Matematik
Mathematics Curriculum Orientation
English for Teaching of Mathematics and
Science (ETeMS)
c. Orientasi Kurikulum Sains
Science Curriculum Orientation
d. Penggunaan Perkakasan
Hardware usage
e. Prols|ers| 8a|asa lrççer|s
Prolo|enoy |n Eng||sn
f. Penggunaan Perisian
Courseware usage
g. Abakus
Abacus
h. Literasi ICT
ICT Literacy
11. Pengalaman Dalam PPSMI:
Experience in TLSME
Tahun Pertama
First Year
= 1 Tahun Kedua
Second Year
= 2 Tahun Ketiga
Third Year
= 3
Tahun Keempat
Forth Year
= 4
Tahun Ketujuh dan lebih
Seventh Year and above
= 7
Tahun Kelima
Fifth Year
= 5
Tahun Keenam
Sixth Year
= 6
90
SKPP/M/C1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
PENDAHULUAN
INTRODUCTION
1. Instrumen ini mengandungi 12 dimensi dengan wajaran seperti yang berikut:
This instrument comprises 10 dimensions with the following weightages:
Dimensi
Dimension
Wajaran (%)
Weightage (%)
A. Persediaan
Preparation
8
B. Penyampaian Umum
Presentation
20
C. Teknik Penyoalan
Questioning Technique
8
D. Penglibatan Murid
Pupils’ Involvement
8
E. Penggunaan Bahasa Inggeris oleh Guru
Usage of English by Teacher
8
F. Penggunaan Bahasa Inggeris oleh Murid
Usage of English by Pupils
8
G. Pemanfaatan Sumber Pendidikan
Optimisation of Educational Resources
10
H. Latihan Dan Tugasan
Exercises and Assignments
8
I. Pengurusan Kelas
Classroom Management
2
J. Penutupan
Closure
2
K. Perwatakan Guru
Teacher’s Personality
2
L. Aneks Matematik
Mathematics Annex
16
Jumlah
Total
100
2. Bagi setiap item, pilihan skor ( 0 1 2 3 4 ) disediakan. Sekiranya idea yang diperihalkan dalam sesuatu
item itu langsung tidak wujud / tidak berlaku / tidak dilaksanakan, maka skor “0” diberikan. Sekiranya
idea berkenaan wujud / berlaku / dilaksanakan, pemantau perlu menentukan tahap kewujudan / berlaku /
pelaksanaan, dari skor “1” (minimum) sehingga skor “4” (maksimum). Bagi item yang tidak berkenaan, sila
tandakan TB. Skor bagi setiap item ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional.
For each item, scoring options ( 0 1 2 3 4 ) are provided. If the idea mentioned in an item does not exist at all /
happen at all / is not being implemented, the score is “0”. If the idea exists / happens / is being implemented, the
olloer monitoring the programme has to determine the level of existence / happenings / implementation, from score
“1” (minimum) to score “4” (maximum). For items which are not applicable, please mark TB. The score for each
item is based on professional judgement.
ARAHAN :
INSTRUCTION:
1. Tandakan skor yang sesuai bagi setiap item.
Mark the appropriate score for every item.
2. Tuliskan ulasan jika perlu.
Write down the remark/s if necessary.
3. Pengiraan skor bagi setiap dimensi hendaklah mengecualikan item yang tidak berkenaan.
Items that are not applicable should be excluded in the calculation of score for the respective dimension(s).
4. Skor bagi dimensi dan jumlah skor dinyatakan betul kepada dua tempat perpuluhan.
Scores for dimensions and total score are to be stated in two decimal points.
91
SKPP/M/C1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
A. PERSEDIAAN
PREPARATION
No. Item
Item
Skor
Score
Ulasan
Remarks
1 Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) :
Teacher prepares Yearly Teaching Plan (YTP):
a. berdasarkan sukatan pelajaran / huraian sukatan
pelajaran terkini
oaseo on |a|es| sy||aous / ourr|ou|um speo|loa||ons
0 1 2 3 4
b. merangkumi sepanjang tahun persekolahan
covering the whole academic year
0 1 2 3 4
2 Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (RPH):
Teacher prepares Daily Lesson Plan (DLP):
a. dengan mematuhi Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999, iaitu mengandungi:
in compliance with Professional Circular No. 3/1999, which contains:
i. objektif atau hasil pembelajaran yang boleh diukur
measurable objective(s) or learning outcome(s)
0 1 2 3 4
ii. aktiviti
activities
0 1 2 3 4
iii. calalar per||a|ar |erd|r| / rele|s| çuru
notes on self-evaluation / teacher’s releo||on
0 1 2 3 4
b. dengan mengambil kira tahap kebolehan murid
taking into consideration pupils’ abilities
0 1 2 3 4
3 Guru bersedia dengan bahan P&P yang diperlukan.
Teacher is prepared with materials required for T& L
0 1 2 3 4
4 Murid bersedia:
Pupils are prepared:
a. secara lz||a| dar eros| urlu| rerç||ul| pe|ajarar
physically and emotionally to follow the lesson
0 1 2 3 4
b. membawa bahan pembelajaran yang diperlukan.
with the required learning materials
0
1 2 3 4
TB
c. menyiapkan kerja rumah / latihan / tugasan
by completing homework / exercise(s )/ assignment(s)
0
1 2 3 4
TB
d. telah membuat rujukan
made reference
0
1 2 3 4
TB
SKOR A = Jumlah skor (Total score)
= ___________________ = _________ (Min)
SCORE A Jumlah item yang berkenaan (Mean)
(Total number of relevant items)
B. PENYAMPAIAN UMUM
GENERAL PRESENTATION
No. Item
Item
Skor
Score
Ulasan
Remarks
5 Guru melaksanakan set induksi yang menarik perhatian /
merangsang minda murid / menjurus ke arah kesediaan
minda murid
Teacher carries out set induction which attracts pupils’ attention /
stimulates pupils’ mind / is directed towards pupils’ mental readiness
0 1 2 3 4
6 Guru mengembangkan pelajaran daripada mudah kepada
kompleks dan konkrit kepada abstrak
Teacher develops lesson from simple to complex and concrete to
abstract
0 1 2 3 4
92
SKPP/M/C1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
No. Item
Item
Skor
Score
Ulasan
Remarks
7 Guru menggunakan pendekatan berpusatkan murid
Teacher uses pupil-centred approach
0 1 2 3 4
8 Guru melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid
Teacher carries out activities according to pupils’ abilities
0 1 2 3 4
9 Guru menggalakkan interaksi pelbagai hala
Teacher encourages interactions
0 1 2 3 4
10 Guru mengaitkan pelajaran dengan:
Teacher relates lesson to:
a. pengetahuan sedia ada murid / pengalaman harian
pupils’ existing knowledge/ pupils’ daily experience
0 1 2 3 4
b. pelajaran lepas dan topik lain yang berkaitan
previous lesson(s) and other related topic(s)
0 1 2 3 4
11 Kandungan pelajaran disampaikan dengan tepat dan jelas
Lesson content is accurately and clearly presented
0 1 2 3 4
12 Guru menjalankan penilaian formatif dalam P&P
Teacher carries out formative evaluation in T&L
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
13 Guru melaksanakan aktiviti berikut:
Teacher carries out the following activities :
a. pengukuhan
reinforcement
b. pemulihan
remedial
c. pengayaan
enrichment
SKOR B = Jumlah skor (Total score)
= ___________________ = _________ (Min)
SCORE B Jumlah item yang berkenaan (Mean)
(Total number of relevant items)
C. TEKNIK PENYOALAN
QUESTIONING TECHNIQUE
No. Item
Item
Skor
Score
Ulasan
Remarks
14 Guru mengemukakan soalan ke seluruh kelas
Teacher poses questions to the whole class
0 1 2 3 4
15 Guru mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif
Teacher poses questions of various cognitive levels
0 1 2 3 4
16 Guru memberi masa yang mencukupi untuk murid menjawab
Teacher gives adequate time for pupils to answer
0 1 2 3 4
17 Guru membimbing murid untuk mendapat jawapan
Teacher guides pupils towards the answer(s)
0 1 2 3 4
18 Guru mengemukakan soalan yang mencungkil pemikiran
dan pemahaman murid
Teacher poses questions which probe pupils’ thinking and
understanding
0 1 2 3 4
19 Guru memberi respons positif kepada jawapan murid
Teacher gives positive response to pupils’ answer
0 1 2 3 4
SKOR C = Jumlah skor (Total score)
= ___________________ = _________ (Min)
SCORE C Jumlah item yang berkenaan (Mean)
(Total number of relevant items)
93
SKPP/M/C1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
D. PENGLIBATAN MURID
PUPILS’ INVOLVEMENT
No. Item
Item
Skor
Score
Ulasan
Remarks
20 Murid memberi perhatian terhadap pelajaran
Pupils pay attention to the lesson
0 1 2 3 4
21 Murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran
Pupils are actively involved in learning activities
0 1 2 3 4
22 Murid mengemukakan idea, soalan atau pendapat
Pupils put forward ideas, questions or opinions
0 1 2 3 4
23 Murid melaksanakan tugasan dengan bersungguh-sungguh
Pupils do the assignments seriously.
0 1 2 3 4
24 Murid mengamalkan strategi pembelajaran yang berkesan:
Pupils use effective learning strategies:
0 1 2 3 4
a Pembelajaran Terarah Kendiri
Self –Directed Learning
b Pembelajaran Akses Kendiri
Self –Accessed Learning
c Pembelajaran Penilaian Kendiri
Self –Assessed Learning
d Pembelajaran Kadar Kendiri
Self –Paced Learning
SKOR D = Jumlah skor (Total score)
= ___________________ = _________ (Min)
SCORE D Jumlah item yang berkenaan (Mean)
(Total number of relevant items)
E. PENGGUNAAN BAHASA INGGERIS OLEH GURU
USAGE OF ENGLISH BY TEACHER
No. Item
Item
Skor
Score
Ulasan
Remarks
25 Guru melaksanakan pengajaran dalam bahasa Inggeris
Teacher conducts teaching in English
0 1 2 3 4
Bagi item 25 hingga 32, sila
berikan skor berikut:
4 untuk 91 - 100% ;
3 untuk 61 - 90%;
2 untuk 31 - 60%;
1 untuk 1 - 30%;
0 untuk P&P yang tidak
menggunakan bahasa
Inggeris langsung.
For items 25 to 32 please
give score as follows:
4 for 91 – 100%;
3 for 61 - 90%;
2 for 31 - 60%;
1 for 1 - 30%;
0 for T&L which does not use
English at all.
26 Guru menggunakan bahasa Inggeris yang mudah difahami
Teacher uses simple English
0 1 2 3 4
27 Guru menggunakan bahasa Inggeris dengan tatabahasa yang
betul
Teacher uses grammatically correct English
0 1 2 3 4
28 Guru menggunakan kosa kata yang tepat
Teacher uses correct vocabulary
0 1 2 3 4
29 Guru menyebut perkataan dengan betul
Teacher pronounces words correctly.
0 1 2 3 4
30 Guru fasih berbahasa Inggeris
Teaoner |s luen| |n Eng||sn
0 1 2 3 4
31 Guru menggalakkan murid memberi respons dalam bahasa
Inggeris
Teacher encourages pupils to respond in English
0 1 2 3 4
32 Guru mengamalkan pengulangan perkataan, ungkapan dan
ayat yang perlu dikuasai
Teacher repeats words, expressions and sentences to be mastered
0 1 2 3 4
SKOR E = Jumlah skor (Total score) = ___________________ = _________ (Min)
SCORE E Jumlah item yang berkenaan (Mean)
(Total number of relevant items)
94
SKPP/M/C1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
F. PENGGUNAAN BAHASA INGGERIS OLEH MURID
USAGE OF ENGLISH BY PUPILS
No. Item
Item
Skor
Score
Ulasan
Remarks
33 Murid boleh memberi respons dalam bahasa Inggeris
Pupils are able to respond in English
0 1 2 3 4
Bagi item 33 hingga 36, sila
berikan skor berikut:
4 untuk 91 - 100% ;
3 untuk 61 - 90%;
2 untuk 31 - 60%;
1 untuk 1 - 30%;
0 jika murid tidak
menggunakan bahasa
Inggeris langsung.
For items 33 to 36 please
give score as follows:
4 for 91 – 100%;
3 for 61 - 90%;
2 for 31 - 60%;
1 for 1 - 30%;
0 if pupils do not use English
at all.
34 Murid boleh mengemukakan soalan dalam bahasa Inggeris
Pupils are able to pose questions in English
0 1 2 3 4
35 Murid boleh berinteraksi dalam aktiviti kumpulan /
pembelajaran dengan menggunakan bahasa Inggeris
Pupils are able to interact in English during group l learning activities
0 1 2 3 4
36 Murid fasih berbahasa Inggeris
Pup||s are luen| |n Eng||sn
0 1 2 3 4
SKOR F = Jumlah skor (Total score)
= ___________________ = _________ (Min)
SCORE F Jumlah item yang berkenaan (Mean)
(Total number of relevant items)
G. PEMANFAATAN SUMBER PENDIDIKAN
OPTIMISATION OF EDUCATIONAL RESOURCES
No. Item
Item
Skor
Score
Ulasan
Remarks
37 Guru menggunakan sumber pendidikan ICT dengan optimum :
Teacher uses ICT educational resources optimally:
0
0
1 2 3 4
TB
a. komputer
computer
b. projektor LCD
LCD Projector
c. perisian P&P
T&L Courseware
38 Guru menggunakan sumber pendidikan dengan optimum :
Teacher uses educational resources optimally:
1 2 3 4
a. buku teks / buku amali / buku kerja / buku aktiviti
text books/ practical books/ exercise books / activity books
b. papan tulis
writing board
c. OHP
OHP
d. carta / gambar / model
charts / pictures / models
e. buku glosari
glossary
f. lain-lain (nyatakan):
others (specify):
95
SKPP/M/C1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
No. Item
Item
Skor
Score
Ulasan
Remarks
39 Sumber pendidikan ICT digunakan dengan berkesan.
ICT Educational resources are used effectively
1 2 3 4
TB
a. komputer
computer
b. projektor LCD
LCD Projector
c. perisian P&P
T&L Courseware
40 Sumber pendidikan digunakan dengan berkesan.
Educational resources are used effectively
0
0
0
1 2 3 4
a. buku teks / buku amali / buku kerja / buku aktiviti
text books/ science practical books/ exercise books / activity books
b. papan tulis
writing board
c. OHP
OHP
d. carta / gambar / model
charts / pictures / models
e. buku glosari
glossary
f. lain-lain (nyatakan):
others (specify):
41 Murid berinteraksi dengan:
Pupils interact with:
1 2 3 4
TB
a. komputer guru
teacher’s computer
b. komputer murid
pupils’ computer
c. imej yang dipaparkan pada skrin / TV
image projected on the screen / TV
42 Murid berinteraksi dengan sumber pendidikan
Pupils interact with educational resources
0 1 2 3 4
a. buku teks / buku amali / buku kerja / buku aktiviti
text books/ science practical books/ exercise books / activity books
b. papan tulis
writing board
c. OHP
OHP
d. carta / gambar / model
charts / pictures / models
e. buku glosari
glossary
f. lain-lain (nyatakan):
others (specify):
43 Dalam penggunaan abakus, guru memberi penegasan terhadap:
When using abacus, teacher emphasises on:
0 1 2 3 4
TB
a. proses aritmetik mental
mental arithmetic process
b. kemahiran pergerakan jari dan pergerakan manik
lnger ano oeao movemen| sk|||s
SKOR G = Jumlah skor (Total score) = ___________________ = _________ (Min)
SCORE G Jumlah item yang berkenaan (Mean)
(Total number of relevant items)
96
SKPP/M/C1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
H. LATIHAN DAN TUGASAN
EXERCISES AND ASSIGNMENTS
No. Item
Item
Skor
Score
Ulasan
Remarks
44 Guru memberi latihan dan tugasan :
Teacher gives exercises/assignments:
a. mengikut keupayaan dan kebolehan murid
according to pupils’ potential and abilities
0 1 2 3 4
b. dipelbagaikan jenisnya
of various types
0 1 2 3 4
45 Guru memeriksa latihan dan tugasan:
Teacher marks exercises/assignments:
a. dengan menunjukkan kesilapan murid
by indicating pupils’ errors
0 1 2 3 4
b. dalam tempoh dan kekerapan yang munasabah
within a reasonable time frame and frequency
0 1 2 3 4
c. dengan memberi ulasan yang membina
by giving constructive comments
0 1 2 3 4
d. dengan memastikan murid membuat pembetulan
by ensuring pupils do corrections
0 1 2 3 4
46 Murid melaksanakan kerja bertulis / tugasan yang berkualiti (kemas
kini, kemas, teratur)
Pupils do high quality written work / assignment (up-to-date, neat, orderly)
0 1 2 3 4
SKOR H = Jumlah skor (Total score)
= ___________________ = _________ (Min)
SCORE H Jumlah item yang berkenaan (Mean)
(Total number of relevant items)
I. PENGURUSAN KELAS
CLASSROOM MANAGEMENT
No. Item
Item
Skor
Score
Ulasan
Remarks
47 Guru mengurus kelas / makmal dengan:
Teacher manages classroom l laboratory by:
a. memastikan wujud suasana yang kondusif untuk P&P (susunan
perabot, kebersihan)
ensuring a conducive environment for T&L (furniture arrangement, cleanliness)
0 1 2 3 4
b. memastikan kehadiran murid untuk mengikuti pelajaran
ensuring pupils’ attendance
0 1 2 3 4
c. memastikan kesediaan murid untuk mengikuti pelajaran
ensuring pupils’ readiness
0 1 2 3 4
d. mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaran
creating and optimising subject corner
0 1 2 3 4
e. memastikan peraturan kelas / makmal dipatuhi
ensuring that class / laboratory rules are adhered to
0 1 2 3 4
48 Guru memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan
negatif murid
Teacher reprimands pupils’ negative behaviour appropriately
0
1 2 3 4
TB
97
SKPP/M/C1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
No. Item
Item
Skor
Score
Ulasan
Remarks
49 Guru memberi pelbagai pujian dan galakan secara lisan atau
isyarat kepada perlakuan yang baik
Teacher gives verbal / non-verbal praises / encouragement for good behaviour
0 1 2 3 4
50 Guru menguruskan masa dengan cekap
Teacher manages time effectively
0 1 2 3 4
SKOR I = Jumlah skor (Total score)
= ___________________ = _________ (Min)
SCORE I Jumlah item yang berkenaan (Mean)
(Total number of relevant items)
J. PENUTUP
CLOSURE
No. Item
Item
Skor
Score
Ulasan
Remarks
51 Guru membuat rumusan pelajaran dengan melibatkan murid
Teacher involves pupils in the lesson closure
0 1 2 3 4
52 Guru membuat penutupan kognitif
Teacher makes cognitive closure
0 1 2 3 4
53 Guru membuat penutupan social
Teacher makes social closure
0 1 2 3 4
54 Guru memberi tugasan / kerja rumah
Teacher gives homework / assignment
0 1 2 3 4
55 Hasil pembelajaran tercapai
Learning outcome(s) is /are achieved
0 1 2 3 4
SKOR J = Jumlah skor (Total score)
= ___________________ = _________ (Min)
SCORE J Jumlah item yang berkenaan (Mean)
(Total number of relevant items)
K. PERWATAKAN GURU
TEACHER’S PERSONALITY
No. Item
Item
Skor
Score
Ulasan
Remarks
56 Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran yang kondusif dengan:
Teacher contributes towards conducive learning environment by:
a berpakaian sesuai, kemas dan bersih mematuhi arahan dan
surat pekeliling
appropriately and neatly attired conforming to regulations and
circulars
0 1 2 3 4
b bersifat mesra, mudah didekati dan sedia membantu
being friendly, approachable and helpful
0 1 2 3 4
c mengenali semua murid dan prihatin terhadap keperluan
mereka
knowing all pupils and showing concern towards their needs
0 1 2 3 4
d Berinteraksi secara sopan
interacting politely
0 1 2 3 4
e menggunakan nada suara yang sesuai
using appropriate tone when interacting
0 1 2 3 4
f mewujudkan suasana riang yang merangsang pembelajaran
creating a cheerful atmosphere which stimulates learning
0 1 2 3 4
g menepati masa
being punctual
0 1 2 3 4
SKOR K = Jumlah skor (Total score)
= ___________________ = _________ (Min)
SCORE K Jumlah item yang berkenaan (Mean)
(Total number of relevant items)
98
SKPP/M/C1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
L. ANEKS MATA PELAJARAN MATEMATIK
MATHEMATICS ANNEX
No. Item
Item
Skor
Score
Ulasan
Remarks
57 Guru memberi penegasan terhadap pembinaan konsep /
congak / kemahiran asas
Teacher emphasises on concept building / mental arithmetic /
basic skills
0 1 2 3 4
58 Guru memberi penegasan terhadap penyelesaian masalah dalam Matematik:
Teacher emphasises on problem solving in Mathematics:
memahami prosedur matematik
understanding mathematic procedures
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4 menyelesai masalah
i. Kemahiran penyelesaian masalah (memahami
masalah, merancang dan melaksanakan
strategi dan membuat semakan jawapan).
Problem solving skills (understanding the problem,
planning and implementing strategies and checking
answers).
ii. Penggunaan strategi penyelesaian masalah yang
berkesan:
Using effective problem solving strategies by:
menyelesai masalah yang lebih mudah dahulu
so|v|ng s|mp|er proo|ems lrs|
mencuba dan memperbaiki
trial and error
melukis gambarajah
drawing diagram(s)
mengenal corak dan jujukan
identifying patterns and sequences
membina jadual, carta atau senarai sistematik
constructing table(s), chart(s) or systematic list(s)
eksperimen / simulasi
experiment / simulation
membuat analogi
making analogy
bekerja ke belakang
working backwards
59 Guru memberi penegasan terhadap komunikasi dalam
Matematik secara:
Teacher emphasises on communication in Mathematics through:
0 1 2 3 4
Lisan (mendengar, bercakap, membaca dan a
b
a
b
memerhati)
Orally (listening, speaking, reading and observing)
Bertulis (membuat latihan, tugasan atau ujian)
Written ( exercises, assignment(s) or test(s))
60 Guru memberi penegasan terhadap penggunaan teknologi
(|rlerrel, |orpuler dar per|s|ar, |a||u|alor sa|rl|l| / çral|,
Geometer Sketchpad (GSP) dan papan interaktif untuk
memudahkan pemahaman konsep.
Teacher emphasises on the application of technology (internet,
oompu|ers ano sol|Ware, grapn|o / so|en||lo oa|ou|a|ors,
Geometer Sketchpad (GSP) and interactive boards) to facilitate
understanding of concepts.
0 1 2 3 4
TB
99
SKPP/M/C1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
Jumlah skor (Total score)
No. Item
Item
Skor
Score
Ulasan
Remarks
61 Guru memberi penegasan terhadap Hubung-Kait
Matematik:
Teacher emphasises on Mathematical Connections:
0 1 2 3 4
antara bidang Matematik (Aritmetik, Geometri,
Algebra, Statistik, Trigonometri dan; atau
Kalkulus).
among ma|nema||oa| le|os {/r||nme||o, Seome|ry,
/|geora, $|a||s||os, Tr|gonome|ry ano, or 0a|ou|usj
Matematik dengan mata pelajaran lain
a
b
c
Va|nema||os W||n o|ner suo¡eo|s
Matematik dengan kehidupan sebenar
Mathematics in real life
62 Guru memberi penegasan terhadap Penaakulan Matematik
(penaakulan mantik atau logik, meramal, menganggar atau
membuat tekaan yang bijak)
Teacher emphasises on Mathematical Reasoning (logical reasoning
or |n|nk|ng, mak|ng preo|o||ons, es||ma||ons or |n|e|||gen|
guessesj
0 1 2 3 4
63 Guru memberi penegasan terhadap penerapan nilai positif
Teaoner empnas|ses on |nou|oa||on ol pos|||ve va|ues
0 1 2 3 4
SKOR L =
= ___________________ = _________ (Min)
SCORE L Jumlah item yang berkenaan (Mean)
(To|a| numoer ol re|evan| ||emsj
100
SKPP/M/C1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
PENGIRAAN SKOR
Calculation of Score
Dimensi
Dimension
Skor Min
Mean Score
Wajaran (%)
Weightage (%)
Skor Akhir
Final Score
A. Persediaan
Preparation
8
B. Penyampaian Umum
Presentation
20
C. Teknik Penyoalan
Questioning Technique
8
D. Penglibatan Murid
Pupils’ Involvement
8
E. Penggunaan Bahasa Inggeris Oleh Guru
Usage of English by Teacher
8
F. Penggunaan Bahasa Inggeris Oleh Murid
Usage of English by Pupils
8
G. Pemanfaatan Sumber Pendidikan
Optimisation of Educational Resources
10
H. Latihan Dan Tugasan
Exercises and Assignments
8
I. Pengurusan Kelas
Classroom Management
2
J. Penutupan
Closure
2
K. Perwatakan Guru
Teachers’ Personality
2
L. Aneks Matematik
Mathematics Annex
16
Jumlah
Total
100
Jumlah
Skor
Total Score
= 8(A) + 20(B) + 8(C) + 8(D) + 8(E) + 8(F) + 10(G) + 8(H) + 2(I) + 2(J) + 2(K) + 16(L) = Jumlah (Total)
100 100
= __________________
101
SKPP/M/C1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme
INTERPRETASI SKOR
INTERPRETATION OF SCORES
Julat Skor
Range of Score
Taraf
Standard
Tandakan
Tick
(9)
0.00 - 1.00
Sangat Lemah
Very weak
1.01 - 2.00
Lemah
Weak
2.01 - 2.99
Sederhana
Average
3.00 - 3.49
Baik
Good
3.50 - 4.00
Cemerlang
Excellent
Ulasan Umum
General Comments
Perkara yang diberi bimbingan
Aspect given guidance on
Tandatangan: ____________________________
Signature
Nama Pemantau: ____________________________
hame ol Dlloer
Alamat Pejabat:
Dlloe Address
Tarikh:
Date
102
SKPP/M/C1
Untuk diisi oleh pemantau
To be completed by the officer monitoring the programme

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful