BAHAGIAN A (20 Markah) Jawab semua soalan.

1.

Fonetik dan fonologi adalah bidang kajian ilmu linguistik. Yang dimaksudkan dengan bidang kajian fonetik ialah kajian A mengenai pola bunyi bahasa iaitu mengkaji bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. transmisi signal bunyi daripada penutur kepada pendengar semasa komunikasi sedang berlangsung. mengenai bunyi-bunyi bahasa iaitu menentukan sIstem bunyi satu-satu bahasa dengan berdasarkan jenis-jenis bunyi. mengenai bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia yang merangkumi cara pengeluaran, daerah pengeluaran dan alat-alat pengucapan yang terlibat dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa itu.

B C

D

2.

Fonetik dan fonologi penting dipelajari dan dikuasai oleh penutur bahasa Melayu kerana A B C fonetik dan fonologi dapat membantu penutur menguasai morfologi dan sintaksis bahasa Melayu. fonetik dan fonologi dapat membantu penutur membezakan makna kata dalam bahasa Melayu. fonetik dan fonologi dapat membantu penutur membezakan kaedah pengeluaran bunyi bahasa mengikut umur. dapat membantu penutur mengetahui sifat-sifat semula jadi, produksi dan persepsi bunyi-bunyi bahasa Melayu.

D

2

Rajah 1 di bawah menunjukkan beberapa alat artikulasi yang menghasilkan bunyi-bunyi bahasa secara langsung dan tidak langsung. Yang manakah yang berfungsi sebagai alat artikulasi lelangit lembut.3. D C (B) B A Rajah 1: Alat-alat artikulasi 3 .

4. daerah yang menghasilkan bunyi geseran bibir gigi bersuara konsonan [v] seperti bunyi perkataan larva ialah A B C D Rajah 2: Daerah Bunyi Bahasa 4 . Berdasarkan Rajah 2 di bawah.

tengah. kedudukan pita suara. A skrip. Pernyataan-pernyataan di bawah tepat tentang bunyi diftong kecuali A B C D bunyi yang dihasilkan melalui proses geluncuran. dilafazkan secara berterusan tanpa ada penggalan. berada pada semua kedudukan awal. Konsonan gandingan banyak terdapat dalam kata pinjaman bahasa Melayu. Bunyi-bunyi diftong dalam Bahasa Melayu mempunyai ciri-ciri tertentu. kedudukan lidah.5. Bunyi-bunyi vokal dalam bahasa Melayu yang dihasilkan oleh alat-alat artikulasi mempunyai ciri bunyi yang rendah atau tinggi. 6. straw dan skrol 5 . gabungan dua huruf vokal yang menghasilkan satu bunyi. Ciri bunyi sesuatu vokal ditentukan oleh A B C D keadaan bibir. 7. kedudukan lelangit keras. Pilih senarai perkataan yang terdiri daripada konsonan gandingan. dan akhir perkataan.

B C D skrol. III dan IV sahaja 6 . II dan IV sahaja I. Pilih simbol fonetik yang tepat untuk konsonan pinjaman daripada bahasa Arab. II dan III sahaja I. manuskrip dan ghaib demokrasi. khusus dan syirik khasiat. skrip dan transformasi 8. Simbol fonetik bertujuan untuk membantu penutur menyebut bunyi-bunyi huruf bahasa Melayu dengan tepat. Bahasa Melayu menggunakan simbol fonetik daripada bahasa Arab bagi menyebut bunyi-bunyi yang tidak terdapat dalam bahasa Melayu asli. Simbol fonetik yang tepat untuk konsonan pinjaman dalam perkataan yang berikut ialah A B C D [ fi’il ] [ fikir ] [ tulus ] [ surat ] 9. I II III IV [θ] [y] [χ] [š] A B C I.

Fonem vokal berfungsi sebagai penentu penyukuan dalam sebutan perkataan bahasa Melayu. A B C D dua tiga lima empat 11. vokal tengah dan vokal belakang.D I. Yang manakah fonem vokal yang tergolong dalam vokal belakang? A [ a ] dan [ i ] B [ i ] dan [ e ] C [ i ] dan [ u ] D [ u ] dan [ o ] 7 . III dan IV 10. Vokal-vokal dalam bahasa Melayu terdiri daripada vokal depan. II. Fonem vokal dalam bahasa Melayu terbahagi kepada _________ jenis.

A B C D I. geseran gigi. pita suara tidak digetarkan. III. yang manakah bukan fonem diftong bahasa Melayu? A B C D / buih / / gulai / / pulau / / sekoi / 14. Sesuatu konsonan dalam bahasa Melayu boleh dibezakan berdasarkan ciri-ciri konsonan itu. Alat artikulasi dan artikulator berfungsi untuk mengeluarkan bunyi bahasa melalui proses tertentu. dan III sahaja I. III dan IV 13. Ciri yang terdapat pada konsonan geseran / h / ialah bunyi A B bersuara.12. II. Antara yang berikut. 8 . dan IV sahaja I. Fonem diftong bahasa Melayu terdapat dalam pelbagai perkataan. lelangit lembut dinaikkan ke atas. II. dan IV sahaja I. Bunyi konsonan letupan dua bibir [ p ] terhasil melalui I II III IV bibir dirapatkan. II. udara dari paru-paru tersekat pada bahagian bibir dan dipaksa keluar.

hentian ketika menyebut satu deratan bunyi dalam bahasa Melayu. getaran gigi bersuara [ r ]. Hujung lidah dinaikkan ke gusi dan berlaku sempitan pada arus udara. konsonan pinjaman. Pasangan minimal atau pasangan terkecil dalam bahasa Melayu menunjukkan perbezaan makna. Bunyi yang dihasilkan dinamakan konsonan A B C D sisian bersuara [ l ]. geseran gusi tidak bersuara [ s ]. [ # dia pakai baju adik # ] [ # dia pakai baju # adik # ] Dua ayat di atas merujuk kepada fungsi jeda sebagai unsur A B C D yang boleh membezakan makna. 9 . suprasegmental dalam bahasa Melayu baku. 17. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang dan menyekat arus udara ke rongga hidung. Pita suara tidak digetarkan.C D tidak bersuara. Yang berikut ialah pasangan minimal kecuali A B C D / sapi / / fikir / / sepak / / padang / / səpi / / pikir / / sepah / / ladang / 16. 15. letupan lelangit lembut bersuara [ g ]. bunyi yang disengaukan daripada arus tuturan.

bu. tengah lidah dinaikkan ke lelangit lembut. / n /.dion ] [ plu.kor.ji ] [ a. A B C D / belaian / / andaian / / universiti / / persekutuan / 20.18.ral.isme ] [ am.lan. Sebutan dan ejaan kata pinjaman hendaklah mematuhi prinsip penyukuan bahasa Melayu.lo. kemudian bergerak pada vokal yang lain. dan / ŋ /. Ejaan psikologi akordion pluralisme ambulans Sebutan [ psiko. / ɲ /. 19.s ] A B C D 10 . belakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut. Pernyataan yang tepat tentang bunyi konsonan sengauan / m / ialah A B C D dua bibir dirapatkan. Pilih padanan perkataan dan sebutan mengikut penyukuan yang betul daripada kata pinjaman berdasarkan jadual di bawah. hujung lidah dinaikkan ke gusi. Fonem segmental konsonan sengauan dalam bahasa Melayu terdiri daripada / m /. Bunyi ini hadir dalam perkataan yang berikut. Kedudukan lidah pada mulanya untuk membunyikan / u /.

1.BAHAGIAN B (40 markah) Jawab semua soalan. Fonem vokal dan fonem konsonan ialah fonem-fonem yang terdapat dalam bahasa Melayu. __________________________________________________________ __________________________________________________________ (4 markah) (b) Fonem konsonan terdapat pada awal. ii. Fonem Awal Tengah 11 Akhir . tengah dan akhir perkataan dalam bahasa Melayu. (a) Nyatakan dua fonem vokal dalam bahasa Melayu berserta contoh perkataan bagi setiap fonem vokal tersebut. i. Lengkapkan jadual fonem konsonan di bawah.

ii. iii. Transkripsi fonetik bertujuan untuk memberikan nilai bunyi sebutan baku yang betul pada konsonan. v. i./t/ /d/ (6 markah) 2. iv. senggang menyanyi bertimbun mendodoi = = = = _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ menyediakan = (5 markah) 12 . vokal dan diftong bahasa Melayu. (a) Transkripsikan perkataan di bawah berdasarkan sebutan baku bahasa Melayu.

ii. iii. iv. ii. iii. iv. v. i. Sebutan bagi kata pinjaman bahasa berdasarkan nilai bunyi bahasa Melayu. v. cantik jelmaan hakisan semboyan = = = = _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ cendekiawan = (5 markah) 3.(b) Cerakinkan perkataan di bawah berdasarkan penyukuan sebutan bahasa Melayu yang betul. taat = _________________________________________ 13 . Tuliskan cara sebutan perkataan yang berikut: i. i. (a) Inggeris hendaklah bersifat fonemik dan Senaraikan lima perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang huruf konsonan /g/ disebutkan sebagai [j] dalam bahasa Inggeris tetapi ditulis /g/ dan disebut [g] dalam bahasa Melayu. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ (5 markah) (b) Sebutan kata pinjaman dari bahasa Arab tertakluk kepada pedoman umum sebutan kata bahasa Melayu jati dan cara sebutan menurut bunyi asal dalam sumber.

Kenal pasti 6 fonem vokal dan 14 fonem konsonan asli dalam bahasa Melayu. i. 14 . ‘nilai murni lambang ketinggian peribadi’ ________________________________________________________________ (10 markah) BAHAGIAN C (40 markah) Jawab dua soalan sahaja. iv. 1. iii. kemudian tuliskan contoh perkataan tersebut dalam bentuk transkripsi fonemik. v. Tuliskan cara penyebutan perkataan terbitan di bawah mengikut pola pemisah suku kata.ii. Dalam bahasa Melayu terdapat fonem vokal dan fonem konsonan. Berikan satu contoh perkataan bagi setiap fonem. Transkripsikan slogan di bawah dengan menggunakan bahasa Melayu baku. (20 markah) 2. ’budi bahasa amalan bidup kita’ ________________________________________________________________ ii. Sebutan baku dalam Bahasa Melayu adalah bertujuan untuk menyeragamkan cara penyebutan termasuklah bagi kata terbitan. zikir ghaib Syarat Syafaat = = = = _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ (5 markah) 4.

Bilangan Perkataan Terbitan Penyebutan Perkataan 15 .

Penguasaan bahasa berlaku apabila orang memahami mesej melalui bahasa yang dituturkan. bahasa menjadi penghubung makna dengan mesej. Tuliskan semula ayat-ayat di bawah dalam bentuk transkripsi fonetik dengan menggunakan bahasa Melayu baku. Dalam konteks komunikatif. (20 markah) 16 . Pengetahuan tentang fonetik dan fonologi dalam bahasa Melayu membolehkan seseorang itu menyebut bunyi-bunyi bahasa dengan betul berdasarkan ejaan bahasa baku.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Beringat Saduran Mengairi Terbantut Bersyarat Serangan Memukau Bersekutu Merengus Sokongan Mencantas Berkenalan Pertunjukan Persetujuan Perlembagaan Mendefinisikan Keseimbangan Perkembangan Mengetengahkan Mengkategorikan (20 markah) 3.

17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times