You are on page 1of 5

Benedykt XVI - List apostolski w formie motu proprio PORTA FIDEI, ogaszajcy Rok Wiary 1. Podwoje wiary ( por.

Dz 14, 27) s dla nas zawsze otwarte. Wprowadzaj nas one do ycia w komunii z Bogiem i pozwalaj na wejcie do Jego Kocioa. Prg ten mona przekroczy, kiedy goszone jest Sowo Boe, a serce pozwala si ksztatowa ask, ktra przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drog, ktra trwa cae ycie. Zaczyna si ona chrztem (por. Rz 6, 4), dziki ktremu moemy przyzywa Boga zwracajc si do Niego jako do Ojca, a koczy wraz z przejciem poprzez mier do ycia wiecznego, ktre jest owocem zmartwychwstania Pana Jezusa, ktry wraz z darem Ducha witego, pragn wczy w Sw wasn chwa tych, ktrzy w Niego wierz (por. J 17, 22). Wyznawanie wiary w Trjc wit - Ojca, Syna i Ducha witego jest rwnoznaczne z wiar w jednego Boga, ktry jest mioci (por. 1 J 4, 8): Ojca, ktry w peni czasw posa swego Syna dla naszego zbawienia; Jezusa Chrystusa, ktry w tajemnicy Swej mierci i zmartwychwstania odkupi wiat, Ducha witego, ktry prowadzi Koci poprzez wieki w oczekiwaniu na chwalebny powrt Pana. 2. Od pocztku mojej posugi Nastpcy Piotra przypominaem o potrzebie odnalezienia drogi wiary, aby ukaza coraz wyraniej rado i odnowiony entuzjazm spotkania z Chrystusem. W homilii podczas Mszy w. na pocztku mojego pontyfikatu powiedziaem: Koci jako cao, a w nim jego pasterze musz tak jak Chrystus wyruszy w drog, aby wyprowadzi ludzi z pustyni ku przestrzeni ycia, ku przyjani z Synem Boym, ku Temu, ktry daje nam ycie peni ycia[1]. Zdarza si do czsto, e chrzecijanie bardziej troszcz si o konsekwencje spoeczne, kulturowe i polityczne swego zaangaowania, mylc nadal o wierze jako oczywistej przesance ycia wsplnego. W rzeczywistoci, zaoenie to nie jest ju nie tylko tak oczywiste, ale czsto bywa wrcz negowane[2]. Podczas gdy w przeszoci mona byo rozpozna jednorodn tkank kulturow, powszechnie akceptowan w swym odniesieniu do treci wiary i inspirowanych ni wartoci, to obecnie wydaje si, e w znacznej czci spoeczestwa ju tak nie jest, z powodu gbokiego kryzysu wiary, ktry dotkn wielu ludzi. 3. Nie moemy si zgodzi, aby sl zwietrzaa, a wiato byo trzymane pod korcem (por. Mt 5, 13-16). Take wspczesny czowiek, jak Samarytanka przy studni, moe na nowo odczu potrzeb pjcia, aby sucha Jezusa, ktry wzywa nas do wiary w Niego i zaczerpnicia z jego rda, wytryskujcego wod yw (por. J 4, 14). Musimy na nowo odkry smak karmienia si Sowem Boym, wiernie przekazywanym przez Koci i Chlebem ycia, danymi jako wsparcie tym, ktrzy s Jego uczniami (por. J 6, 51). Nauczanie Jezusa, w rzeczywistoci nadal rozbrzmiewa w naszych dniach z t sam moc: Troszczcie si nie o ten pokarm, ktry ginie, ale o ten, ktry trwa na wieki(J 6, 27). Pytanie stawiane przez tych, ktrzy go suchali jest rwnie tym samym, jakie my stawiamy: C mamy czyni, abymy wykonywali dziea Boe? (J 6, 28). Znamy odpowied Jezusa: Na tym polega dzieo [zamierzone przez] Boga, abycie uwierzyli w Tego, ktrego On posa (J 6, 29). Wiara w Jezusa Chrystusa jest wic drog do osignicia zbawienia w sposb ostateczny. 4. W wietle tego wszystkiego postanowiem ogosi Rok Wiary. Rozpocznie si on dnia 11 padziernika 2012 r., w pidziesit rocznic otwarcia Soboru Watykaskiego II, a zakoczy si w uroczysto Naszego Pana Jezusa Chrystusa Krla Wszechwiata, 24 listopada 2013 roku. 11 padziernika 2012 r. upynie take dwadziecia lat od opublikowania Katechizmu Kocioa Katolickiego, tekstu promulgowanego przez mojego poprzednika, bogosawionego papiea Jana Pawa II[3], aby ukaza wszystkim wiernym si i pikno wiary. Dokument ten, autentyczny owoc II Soboru Watykaskiego, by postulowany przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupw w 1985 roku jako narzdzie w subie katechezy[4] i powsta dziki wsppracy caego episkopatu Kocioa katolickiego. Wanie w padzierniku 2012 r. zwoaem Zgromadzenie Oglne Synodu Biskupw na temat Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrzecijaskiej . Bdzie to dobra okazja do wprowadzenia caej wsplnoty kocielnej w czas szczeglnej refleksji i ponownego odkrycia wiary. Nie po raz pierwszy Koci jest wezwany do celebrowania Roku wiary. Mj czcigodny poprzednik, Suga Boy Pawe VI ogosi podobny w 1967 roku dla upamitnienia mczestwa Apostow Piotra i Pawa w 1900 lat od ich najwyszego wiadectwa wiary. Chcia, aby by to uroczysty moment, aby w caym Kociele byo prawdziwe i szczere wyznanie tej samej wiary. Chcia on te midzy innymi, aby ta wiara bya potwierdzona w sposb indywidualny i zbiorowy, wolny i wiadomy, wewntrzny i zewntrzny, pokorny i szczery[5]. Myla, e w ten sposb cay Koci bdzie mg podj wyran wiadomo wiary, aby j oywi, oczyci, aby j umocni i potwierdzi oraz j wyzna [6]. Wielkie wstrzsy, ktre miay miejsce w owym roku, uczyniy jeszcze bardziej wyranym zapotrzebowanie na uroczysto tego rodzaju. Zakoczya si ona Wyznaniem wiary Ludu Boego[7], aby zawiadczy jak bardzo istotna tre, ktra od wiekw stanowi dziedzictwo wszystkich wierzcych, musi zosta potwierdzona, zrozumiana i pogbiona nieustannie na nowy sposb, aby da konsekwentne wiadectwo w innych warunkach historycznych, ni w przeszoci. 5. Pod pewnymi wzgldami, mj czcigodny poprzednik postrzega ten Rok jako konsekwencj i wymg posoborowy[8], dobrze zdajc sobie spraw z powanych trudnoci tego czasu, zwaszcza w odniesieniu do wyznawania wiary i wiernoci jej poprawnej interpretacji. Sdz, e inauguracja Roku wiary w zwizku z pidziesit rocznic otwarcia Soboru Watykaskiego II moe by dobr okazj, aby zrozumie teksty pozostawione przez ojcw soborowych, ktre zdaniem bogosawionego Jana Pawa II nie trac wartoci ani blasku . Konieczne jest, aby byy naleycie odczytywane, poznawane i przyswajane jako miarodajne i normatywne teksty Magisterium, nalece do Tradycji Kocioa. Dzisiaj, po zakoczeniu Jubileuszu, szczeglnie mocno odczuwam powinno ukazywania Soboru jako wielkiej aski, ktra staa si dobrodziejstwem dla Kocioa w XX wieku : zosta on dany jako niezawodna busola, wskazujca nam drog w stuleciu, ktre si rozpoczyna[9]. Chc te mocno podkreli to, co

powiedziaem na temat Soboru kilka miesicy po moim wyborze na Nastpc Piotra: Jeli go odczytujemy i przyjmujemy w wietle prawidowej hermeneutyki, moe on by i coraz bardziej stawa si wielk moc suc zawsze potrzebnej odnowie Kocioa[10]. 6. Odnowa Kocioa dokonuje si take przez wiadectwo, jakie daje ycie wierzcych: poprzez samo swoje istnienie w wiecie chrzecijanie s faktycznie powoani, aby rozjania Sowo prawdy, jakie pozostawi nam Pan Jezus. Wanie Sobr w Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium, stwierdzi: podczas gdy Chrystus, wity, niewinny, niepokalany (Hbr 7,26), nie zna grzechu (2 Kor 5,21), lecz przyszed dla przebagania jedynie za grzechy ludu (por. Hbr 2,17), Koci obejmujcy w onie swoim grzesznikw, wity i zarazem cigle potrzebujcy oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokut i odnowienie swoje. Koci wrd przeladowa wiata i pociech Boych zda naprzd w pielgrzymce, zwiastujc krzy i mier Pana, a przybdzie (por. 1 Kor 11,26). Moc za Pana zmartwychwstaego krzepi si, aby utrapienie i trudnoci swe, zarwno wewntrzne, jak zewntrzne, przezwycia cierpliwoci i mioci, a tajemnic Jego, cho pod oson, wiernie przecie w wiecie objawia, pki si ona na koniec w penym wietle nie ujawni[11]. Rok wiary, w tej perspektywie jest zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrcenia do Pana, jedynego Zbawiciela wiata. W tajemnicy Jego mierci i zmartwychwstania Bg objawi peni mioci, ktra zbawia i wzywa ludzi do nawrcenia i przemiany ycia poprzez odpuszczenie grzechw (por. Dz 5, 31). Dla apostoa Pawa ta Mio wprowadza czowieka do nowego ycia: Przez chrzest zanurzajcy nas w mier zostalimy razem z Nim pogrzebani po to, abymy i my wkroczyli w nowe ycie - jak Chrystus powsta z martwych dziki chwale Ojca (Rz 6, 4). Dziki wierze to nowe ycie ksztatuje ca ludzk egzystencj na radykalnej nowoci zmartwychwstania. Na miar jego wolnej dyspozycyjnoci, myli, uczucia, mentalno i zachowania czowieka powoli s oczyszczane i przeksztacane, na drodze, ktra nigdy tu na ziemi w peni si nie realizuje. Wiara, ktra dziaa przez mio (Ga 5, 6) staje si nowym kryterium inteligencji i dziaania, ktre przemienia cae ycie czowieka (por. Rz 12, 2, Kol 3, 9-10, Ef 4, 2029, 2 Kor 5, 17). 7. Caritas Christi urget nos (2 Kor 5, 14): mio Chrystusa wypenia nasze serca i pobudza nas do ewangelizacji. Dzisiaj, tak jak wwczas, wysya On nas na drogi wiata, aby gosi Jego Ewangeli wszystkim narodom ziemi (por. Mt 28, 19). Poprzez sw mio Jezus Chrystus przyciga do Siebie ludzi z kadego pokolenia: w kadym czasie zwouje on Koci, powierzajc mu goszenie Ewangelii, z nakazem, ktry zawsze jest nowy. Z tego wzgldu take dzi potrzeba bardziej przekonujcego zaangaowania kocielnego na rzecz nowej ewangelizacji, aby na nowo odkry rado w wierze i odnale entuzjazm w przekazywaniu wiary. Zaangaowanie misyjne wierzcych, ktre nigdy nie moe sabn, czerpie moc i si w codziennym odkrywaniu Jego mioci. Wiara bowiem ronie, gdy przeywana jest jako dowiadczenie otrzymanej mioci i kiedy jest przekazywana jako dowiadczenie aski i radoci. Sprawia ona, e ycie wiernych wydaje owoce, poniewa poszerza serca w nadziei i pozwala na dawanie twrczego wiadectwa: otwiera w istocie serca i umysy tych, ktrzy suchaj, na zaproszenie Pana, aby przylgnli do Jego sowa, by stali si Jego uczniami. Wierni, stwierdza w. Augustyn wzmacniaj si przez wiar[12]. wity Biskup Hippony mia suszny powd, aby wyrazi si w ten sposb. Jak wiemy, jego ycie byo cigym poszukiwaniem pikna wiary, dopki jego serce nie znalazo spoczynku w Bogu[13]. Jego liczne pisma, w ktrych wyjania znaczenie wiary i prawdy wiary, pozostaj aktualne do naszych dni jako dziedzictwo niezrwnanego bogactwa i pozwalaj nadal tak wielu ludziom poszukujcym Boga w znalezieniu waciwej cieki, aby osign podwoje wiary. Tak wic tylko przez wiar wiara ronie i umacnia si; nie ma innej moliwoci posiadania pewnoci co do swego ycia, jak tylko przez coraz wiksze powierzenie siebie w rce tej mioci, ktr odczuwa si jako coraz wiksz, poniewa swoje rdo ma w Bogu. 8. Z tej radosnej okazji pragn zachci braci biskupw caego wiata, eby zjednoczyli si z Nastpc Piotra w tym czasie duchowej aski, jaki daje nam Pan, by upamitni cenny dar wiary. Chcemy obchodzi ten Rok Wiary w sposb godny i owocny. Trzeba zintensyfikowa refleksj na temat wiary, aby pomc wszystkim wierzcym w Chrystusa w stawaniu si bardziej wiadomymi i oywi ich przywizanie do Ewangelii, zwaszcza w okresie gbokich przemian, jaki ludzko przeywa obecnie. Bdziemy mieli okazj do wyznawania wiary w zmartwychwstaego Pana w naszych katedrach i kocioach caego wiata; w naszych domach i rodzinach, aby kady silnie odczu potrzeb lepszego zrozumienia i przekazywania przyszym pokoleniom odwiecznej wiary. Wsplnoty zakonne oraz parafialne, wszystkie stare i nowe rzeczywistoci eklezjalne znajd w tym roku sposb, aby uczyni publicznym wyznanie Credo. 9. Pragniemy, aby ten Rok rozbudzi w kadym wierzcym aspiracj do wyznawania wiary w jej peni i z odnowionym przekonaniem, z ufnoci i nadziej. Bdzie to te dobra okazja, by bardziej celebrowa wiar w liturgii, zwaszcza Eucharystii, ktra jest szczytem, do ktrego zmierza dziaalno Kocioa, i jednoczenie ... rdem, z ktrego wypywa caa jego moc[14]. Jednoczenie pragniemy, eby wiadectwo ycia ludzi wierzcych byo coraz bardziej wiarygodne. Zwaszcza w tym Roku kady wierzcy powinien ponownie odkry tre wiary wyznawanej, celebrowanej, przeywanej i przemodlonej[15], i zastanowi si nad samym aktem wiary. Nie przypadkiem w pierwszych wiekach chrzecijanie musieli nauczy si Credo na pami. Byo ono ich codzienn modlitw, aby nie zapomnie o zobowizaniu przyjtym wraz ze chrztem. Sowami penymi znaczenia przypomina o tym w. Augustyn, kiedy w jednej z homilii na temat redditio symboli, przekazania Credo mwi: Symbol witej tajemnicy, ktry otrzymalicie wszyscy razem i ktry wyznalicie jeden po drugim, jest sowami, na ktrych opiera

si, jak na staym fundamencie, wiara Matki-Kocioa, a fundamentem tym jest Chrystus Pan... Otrzymalicie wic i powtarzalicie to, co wiernie powinnicie naladowa, co w duszy i sercu zawsze powinnicie przechowywa, co powinnicie na oach waszych odmawia, o czym mylicie na placach i miejscach publicznych, o czym take i podczas posikw waszych nie zapominajcie, strzecie tego w sercu, chocia ciao zasypia[16]. 10. Chciabym w tym miejscu nakreli zarys programu, ktry pomoe w gbszym zrozumieniu nie tylko treci wiary, ale wraz z nimi, take aktu, ktrym zdecydujemy si na cakowite powierzenie si Bogu, w penej wolnoci. Istnieje w istocie gboka jedno midzy aktem, ktrym si wierzy a treci, ktrej dajemy nasze przyzwolenie. Aposto Pawe pozwala na wejcie w t rzeczywisto, kiedy pisze: Sercem przyjta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia (Rz 10, 10). Serce wskazuje, e pierwszy akt, ktrym dochodzi si do wiary jest darem Boga i dziaaniem aski, ktra przeksztaca osob a do gbi jej serca. W tym wzgldzie szczeglnie wymowny jest przykad Lidii. w. ukasz opowiada, e Pawe, kiedy by w Filippi, uda si w szabat, by gosi Ewangeli niektrym kobietom; bya wrd nich Lidia a Pan otworzy jej serce, tak e uwanie suchaa sw Pawa (Dz 16, 14). Wany jest sens zawarty w tym wyraeniu. w. ukasz uczy, e znajomo treci, w ktre naley wierzy nie wystarcza, jeeli nastpnie to serce, autentyczne sanktuarium czowieka, nie jest otwarte na ask, ktra pozwala mie oczy, aby spoglda na gbi i zrozumie, e to, co zostao przepowiedziane jest Sowem Boym. Z kolei wyznawa ustami wskazuje, e wiara oznacza zaangaowania i publiczne wiadectwo. Chrzecijanin nigdy nie moe myle, e wiara jest spraw prywatn. Wiara jest decyzj na to, eby by z Panem, aby z Nim y. To bycie z Nim wprowadza do zrozumienia powodw, dla ktrych si wierzy. Wiara, wanie dlatego, e jest aktem wolnoci, wymaga rwnie odpowiedzialnoci spoecznej za to, w co si wierzy. Koci w dniu Pidziesitnicy ukazuje z ca oczywistoci w wymiar publiczny wiary i goszenia jej bez lku kadej osobie. Jest to dar Ducha witego, ktry uzdalnia do misji i umacnia nasze wiadectwo, czynic je miaym i odwanym. Samo wyznanie wiary jest aktem zarwno osobistym jak i wsplnotowym. Pierwszym podmiotem wiary jest faktycznie Koci. W wierze wsplnoty chrzecijaskiej kady otrzymuje chrzest, skuteczny znak wejcia do ludu wierzcych, aby zyska zbawienie. Jak stwierdza Katechizm Kocioa Katolickiego: Wierz - to wiara Kocioa wyznawana osobicie przez kadego wierzcego, przede wszystkim w chwili chrztu. Wierzymy - to wiara Kocioa wyznawana przez biskupw zgromadzonych na soborze lub, bardziej oglnie, przez zgromadzenie liturgiczne wierzcych. Wierz - mwi take Koci, nasza Matka, ktry przez swoj wiar odpowiada Bogu i ktry uczy nas mwi: Wierz, Wierzymy...[17]. Jak mona dostrzec znajomo treci wiary jest istotna, by wyda sw zgod, to znaczy, aby w peni, rozumem i wol zgadza si z tym, co proponuje Koci. Znajomo wiary wprowadza w peni tajemnicy zbawczej objawionej przez Boga. Udzielona zgoda oznacza wic, e kiedy si wierzy, w sposb wolny przyjmuje si ca tajemnic wiary, bo gwarantem jej prawdy jest sam Bg, ktry objawia si i pozwala pozna sw tajemnic mioci[18]. Z drugiej strony, nie moemy zapomina, e w naszym kontekcie kulturowym wielu ludzi, cho nie rozpoznaj w sobie daru wiary, szczerze poszukuje ostatecznego sensu i definitywnej prawdy o swym istnieniu i wiecie. To poszukiwanie jest autentyczn preambu wiary, gdy kieruje ludzi na drog, ktra prowadzi do tajemnicy Boga. Sam ludzki rozum nosi w istocie wrodzon potrzeb tego, co wartociowe, nieprzemijalne[19]. Wymg ten stanowi nieustannie zacht, trwale wpisan w serce czowieka, aby wyruszy w drog i znale Tego, ktrego bymy nie poszukiwali, gdyby nie wyszed ju nam na spotkanie[20]. Wiara zaprasza nas wanie na to spotkanie i w peni otwiera. 11. Cenn i niezbdn pomoc w uzyskaniu dostpu do systematycznej wiedzy na temat treci wiary jest dla wszystkich Katechizm Kocioa Katolickiego. Jest to jeden z najwaniejszych owocw II Soboru Watykaskiego. W Konstytucji Apostolskiej Fidei depositum nie przypadkiem podpisanej w trzydziest rocznic otwarcia II Soboru Watykaskiego, papie Jan Pawe II napisa: Katechizm przyczyni si w znacznym stopniu do odnowy caego ycia kocielnego, .... Uznaj go za pewn norm nauczania wiary, jak rwnie za poyteczne i waciwe narzdzie suce komunii eklezjalnej[21]. Wanie w tej perspektywie Rok wiary powinien wyrazi wsplne zobowizanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treci wiary, ktre znajduj w Katechizmie Kocioa Katolickiego sw systematyczn i organiczn syntez. Staje si tutaj faktycznie widoczne bogactwo nauczania, jakie Koci przyj, strzeg i oferowa na przestrzeni dwch tysicleci swej historii. Od Pisma witego do Ojcw Kocioa, od mistrzw teologii po witych, ktrzy przeszli przez wieki, Katechizm przedstawia trwa pami tak wielu sposobw, w ktrych Koci rozwaa sw wiar i dokona postpu doktrynalnego, aby da wiernym pewno w ich yciu wiary. W samej swojej strukturze, Katechizm Kocioa Katolickiego przedstawia rozwj wiary, poruszajc nawet wielkie kwestie ycia powszedniego. Strona po stronie, odkrywa si, e to, co jest przedstawione, nie jest jak teori, ale spotkaniem z konkretn Osob, ktra yje w Kociele. Po wyznaniu wiary nastpujce wyjanienie ycia sakramentalnego, w ktrym Chrystus jest obecny, dziaa i nadal buduje swj Koci. Bez liturgii i sakramentw, wyznanie wiary nie miaoby skutecznoci, gdy zabrakoby aski, ktra wspiera wiadectwo chrzecijan. Podobnie, nauczanie Katechizmu na temat ycia moralnego nabiera swego penego znaczenia, jeeli umieszczane jest w kontekcie wiary, liturgii i modlitwy.

12. Z tego wzgldu Katechizm Kocioa Katolickiego moe by prawdziwym narzdziem wspierania w wierze, zwaszcza dla tych, ktrzy troszcz si o wychowanie chrzecijan, tak istotne w naszym kontekcie kulturowym. W tym celu poprosiem Kongregacj Nauki Wiary, o zredagowanie w porozumieniu z kompetentnymi dykasteriami Stolicy Apostolskiej Noty , ktra ma da Kocioowi oraz wiernym pewne wskazania, jak przey ten Rok Wiary w sposb najbardziej efektywny i waciwy, w subie wiary i ewangelizacji. Wiara bowiem poddana jest bardziej ni w przeszoci szeregowi pyta, ktre wypywaj ze zmiany mentalnoci, ktra zwaszcza dzisiaj, redukuje obszar pewnoci racjonalnej do osigni naukowych i technologicznych. Jednake Koci nigdy nie ba si ukazywa, e midzy wiar a prawdziw nauk nie moe by konfliktu, poniewa obie, cho rnymi drogami, zmierzaj do prawdy[22]. 13. Niezmiernie wane bdzie w tym Roku przypomnienie historii naszej wiary, w ktrej przeplataj si niezgbiona tajemnica witoci i grzechu. Podczas, gdy pierwsza z nich ujawnia ogromny wkad, jaki wnieli mczyni i kobiety we wzrost i rozwj wsplnoty poprzez wiadectwo swego ycia, to druga musi prowokowa w kadym szczere i trwae dzieo nawrcenia, by dowiadczy miosierdzia Ojca, ktry wychodzi na spotkanie kadego czowieka. W tym okresie bdziemy kierowa swj wzrok ku Jezusowi Chrystusowi, ktry w wierze przewodzi i j wydoskonala (Hbr 12, 2): w Nim znajduje wypenienie wszelka udrka i tsknota ludzkiego serca. Rado mioci, odpowied na dramat cierpienia i blu, moc przebaczenia w obliczu otrzymanej obelgi i zwycistwo ycia nad pustk mierci, wszystko znajduje swoje dopenienie w tajemnicy Jego Wcielenia, Jego stawania si czowiekiem, dzielenia z nami ludzkiej saboci, aby j przeksztaci moc Jego zmartwychwstania. W Nim, ktry umar i zmartwychwsta dla naszego zbawienia, znajduj pene wiato przykady wiary, ktre naznaczyy te dwa tysice lat naszej historii zbawienia. Przez wiar Maryja przyja sowa Anioa i uwierzya w zwiastowanie, e stanie si Matk Boga w posuszestwie swego oddania (por. k 1,38). Nawiedzajc Elbiet wzniosa swoj pie pochwaln do Najwyszego, za cuda, jakich dokonywa w tych, ktrzy si Jemu powierzaj (por. k 1,46-55). Z radoci i dreniem urodzia swego jedynego Syna, zachowujc nienaruszone dziewictwo (por. k 2,6-7). Ufajc swemu oblubiecowi, Jzefowi usza z Jezusem do Egiptu, aby uratowa Go przed przeladowaniami Heroda (por. Mt 2, 13-15). Z t sam wiar sza za nauczajcym Panem i pozostaa z Nim a do Golgoty (por. J 19, 25-27). W wierze cieszya si owocami zmartwychwstania Jezusa i zachowujc w swoim sercu wszelkie wspomnienia (por. k 2, 19:51), przekazaa je Dwunastu zgromadzonym z Ni w Wieczerniku, aby otrzyma Ducha witego (por. Dz 1, 14; 2, 1-4). Ze wzgldu na wiar apostoowie zostawili wszystko, aby pj za Nauczycielem (por. Mt 10, 28). Wierzyli w sowa, ktrymi zapowiada Krlestwo Boe obecne i realizujce si w Jego osobie (por. k 11,20). Byli w komunii ycia z Jezusem, ktry ich naucza, pozostawiajc im now regu ycia, przez ktr byliby po Jego mierci rozpoznawani jako Jego uczniowie (por. J 13,34-35). Przez wiar poszli na cay wiat, wypeniajc polecenie niesienia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16,15) i bez jakiejkolwiek obawy gosili wszystkim rado zmartwychwstania, ktrego byli wiernymi wiadkami. Ze wzgldu na wiar uczniowie utworzyli pierwsz wsplnot zgromadzon wok nauki Apostow, na modlitwie, w Eucharystii, dajc do wsplnej dyspozycji, to co posiadali, aby przyj z pomoc potrzebom braci (por. Dz 2, 4247). Z powodu wiary mczennicy oddali swe ycie, by zawiadczy o prawdzie Ewangelii, ktra ich przeksztacia i uzdolnia do osignicia najwikszego daru mioci, przebaczajc swoim przeladowcom. Ze wzgldu na wiar kobiety i mczyni powicili swoje ycie Chrystusowi, pozostawiajc wszystko, aby y w prostocie ewangelicznego posuszestwa, ubstwa i czystoci - konkretnych znakach oczekiwania na Pana, ktry si nie spnia. Z powodu wiary tak wielu chrzecijan podjo dziaania na rzecz sprawiedliwoci, aby uczyni konkretnym sowo Pana, ktry przyby, aby gosi wyzwolenie z ucisku i rok aski dla wszystkich (por. k 4,18-19). Ze wzgldu na wiar na przestrzeni wiekw mczyni i kobiety kadego wieku, ktrych imi jest zapisane w Ksidze ycia (por. Ap 7, 9, 13, 8), wyznali pikno pjcia za Panem Jezusem, tam gdzie byli wzywani, eby da wiadectwo swojego bycia chrzecijanami: w rodzinie, w yciu zawodowym, publicznym, w wypenianiu charyzmatw i posug, do ktrych byli powoywani. Ze wzgldu na wiar yjemy take i my: przez ywe rozpoznawanie Pana Jezusa obecnego w naszym yciu i w historii. 14. Rok wiary bdzie rwnie dobr okazj do wzmocnienia wiadectwa miosierdzia. Przypomina nam w. Pawe: Trwaj wiara, nadzieja, mio - te trzy: z nich za najwiksza jest mio (1 Kor 13,13). Aposto Jakub stwierdza w sowach jeszcze mocniejszych, ktre zawsze pobudzay chrzecijan: Jaki z tego poytek, bracia moi, skoro kto bdzie utrzymywa, e wierzy, a nie bdzie spenia uczynkw? Czy [sama] wiara zdoa go zbawi? Jeli na przykad brat lub siostra nie maj odzienia lub brak im codziennego chleba, a kto z was powie im: Idcie w pokoju, ogrzejcie si i najedzcie do syta! - a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebuj dla ciaa - to na co si to przyda? Tak te i wiara, jeli nie byaby poczona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale moe kto powiedzie: Ty masz wiar, a ja speniam uczynki. Poka mi wiar swoj bez uczynkw, to ja ci poka wiar ze swoich uczynkw(Jk 2,14-18). Wiara bez mioci nie przynosi owocu, a mio bez wiary byaby uczuciem nieustannie na asce i nieasce wtpliwoci. Wiara i mio potrzebuj siebie nawzajem, tak e jedna pozwala drugiej, by moga si zrealizowa.

Niemao chrzecijan rzeczywicie powica swoje ycie z mioci samotnym, znajdujcym si na marginesie lub wykluczonym, jako tym, do ktrych trzeba pj jako pierwszych i najwaniejszych, ktrych trzeba wesprze, poniewa wanie w nich odzwierciedla si oblicze samego Chrystusa. Dziki wierze moemy rozpozna w tych, ktrzy prosz o nasz mio oblicze zmartwychwstaego Pana. Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mniecie uczynili (Mt 25,40): te Jego sowa s ostrzeeniem, ktrego nie wolno zapomina i nieustannym wezwaniem, aby ponownie ofiarowa t mio, ktr On troszczy si o nas. A wiara, ktra pozwala nam rozpozna Chrystusa jest t sam Jego mioci, ktra pobudza, aby spieszy Jemu z pomoc za kadym razem, kiedy czyni si naszym blinim na drodze ycia. Umocnieni wiar, patrzymy z nadziej na nasze zaangaowanie w wiecie, oczekujc nowego nieba i nowej ziemi, w ktrych bdzie mieszkaa sprawiedliwo (2P 3, 13; por. Ap 21,1). 15. Doszedszy do koca ycia, aposto Pawe prosi swego ucznia Tymoteusza, by zabiega o wiar (2 Tm 2,22) z t sam staoci jak kiedy by modym czowiekiem (por. 2 Tm 3, 15). Uwaamy, e ta zachta skierowana jest do kadego z nas, aby nikt nie by leniwy w wierze. Jest ona towarzyszk ycia, ktra pozwala nam dostrzega nieustannie na nowo cuda, jakich Bg dla nas dokonuje. Wiara nastawiona na uchwycenie znakw czasu w chwili obecnej, zobowizuje kadego z nas, abymy stawali si ywym znakiem obecnoci Zmartwychwstaego w wiecie. Wspczesny wiat potrzebuje dzi szczeglnie wiarygodnego wiadectwa tych, ktrych umysy i serca owiecone s Sowem Boym i zdolni s otworzy serca i umysy tak wielu ludzi na pragnienie Boga i prawdziwego ycia, ktre nie ma koca. Oby sowo Paskie rozszerzao si i rozsawiao (2 Tes 3,1): oby ten Rok wiary coraz bardziej umacnia nasz wi z Chrystusem Panem, gdy tylko w Nim jest pewno przyszoci i gwarancja prawdziwej i trwaej mioci. Niech sowa apostoa Piotra rzuc ostatnie spojrzenie na wiato wiary: Dlatego radujcie si, cho teraz musicie dozna troch smutku z powodu rnorodnych dowiadcze. Przez to warto waszej wiary okae si o wiele cenniejsza od zniszczalnego zota, ktre przecie prbuje si w ogniu, na saw, chwa i cze przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, cho nie widzielicie, miujecie Go; wy w Niego teraz, cho nie widzicie, przecie wierzycie, a ucieszycie si radoci niewymown i pen chway wtedy, gdy osigniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz(1 P 1, 6-9). ycie chrzecijan zna dowiadczenie radoci oraz cierpienia. Jak wielu witych dowiadczao samotnoci! Jak wielu wiernych, take w naszych czasach, dowiadcza milczenia Boga, podczas gdy chciaoby usysze Jego pocieszajcy gos! Dowiadczenia ycia, pozwalajc na zrozumienie tajemnicy Krzya i uczestniczenie w cierpieniach Chrystusa (por. Kol 1, 24), s wstpem do radoci i nadziei, ktrym przewodzi wiara: ilekro niedomagam, tylekro jestem mocny (2 Kor 12, 10). Wierzymy z ca pewnoci, e Pan Jezus pokona zo i mier. Powierzamy si Jemu z t pewn ufnoci: On obecny wrd nas, zwycia moc Zego (por. k 11, 20) a Koci, widzialna wsplnota Jego miosierdzia trwa w Nim jako znak ostatecznego pojednania z Ojcem. Ten czas aski zawierzamy Matce Boej, nazwanej bogosawion, ktra uwierzya (k 1, 45). W Rzymie, u witego Piotra, dnia 11 padziernika roku 2011, w sidmym roku mojego pontyfikatu.