You are on page 1of 12

Jonavos “Neries“ pagrindinė mokykla

VERTINIMAS. REFLEKSIJA
N. Urbonavičienė 2013

Vertinimo tikslai ugdymo procese

Padėti mokiniui mokytis. Nustatyti ugdymo sėkmę ir numatyti tolesnę jo eigą. Apibendrinti mokymosi rezultatus.

Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi bendrosiomis programomis, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas
(vertinimo tipai)

Apibendrinamasis 10%

nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu

Diagnostinis 15%

Formuojamasis 75%

3

Kas yra sėkminga pamoka?
(interaktyvaus mokymo modelis - algoritmas)

1. Sutelkimas ir nukreipimas 2. Pasirengimo patikrinimas 3. Naujos medžiagos pateikimas 4. Supratimo patikrinimas 5. Supratimo taikymo mokymas 6. Vertinimas ir apibendrinimas 7. Įtvirtinimo užduotys

Formuojamasis vertinimas - vertinimas padedantis mokytis
Formuojamasis vertinimas Strategijos

1. Sutelkimas ir nukreipimas 2. Pasirengimo patikrinimas
3. Naujos medžiagos pateikimas 4. Supratimo patikrinimas

5. Supratimo taikymo mokymas 6. Vertinimas ir apibendrinimas 7. Įtvirtinimo užduotys

• • •
• • •

Stebėjimas Klausymas Mokinių darbų peržiūrėjimas ir aptarimas įtraukiant mokinius Sudarymas sąlygų kalbėti patiems mokiniams Mokinių įsivertinimas Klausinėjimas

Metodai

Refleksija
1. Sutelkimas ir nukreipimas 2. Pasirengimo patikrinimas Formuojamasis vertinimas Strategijos Metodai Refleksija • Turinio refleksija • Veiklos refleksija
• Nuotaikos, emocijų refleksija

3. Naujos medžiagos pateikimas • 4. Supratimo patikrinimas

5. Supratimo taikymo mokymas 6. Vertinimas ir apibendrinimas 7. Įtvirtinimo užduotys

• • • • •

Mokinių įsivertinimas Stebėjimas Klausymas Mokinių darbų peržiūrėjimas ir aptarimas įtraukiant mokinius. Sudarymas sąlygų kalbėti patiems mokiniams Klausinėjimas
Grįžtamasis ryšys

Pažangos fiksavimas

„Kalbant apie perdėtą dėmesį vertinimui tiktų toks posakis: „Vien svėrimu paršiuko neužauginsi“. Tikrą sėkmę lemia išsikelti tikslai ir grįžtamasis ryšys.“
/Vincas Tamašauskas/

.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ