VILÁGHÓDÍTÓK

AZ IGAZI HÁBORÚS BŰNÖSÖK ÍRTA: MARSCHALKÓ LAJOS

2. jav. kiadás

München, 1958

Tartalom
Ajánlás ....................................................... 3 BEVEZETÉS ............................................. 4 I. FEJEZET ................................................ 8 II. FEJEZET ............................................ 19 III. FEJEZET ........................................... 28 IV. FEJEZET ........................................... 35 V. FEJEZET ............................................ 50 VI. FEJEZET ........................................... 59 VII. FEJEZET .......................................... 71 VIII. FEJEZET ........................................ 78 IX. FEJEZET ........................................... 91 X. FEJEZET .......................................... 102 XI. FEJEZET ......................................... 117 XII. FEJEZET ........................................ 133 XIII. FEJEZET ...................................... 144 XIV. FEJEZET ...................................... 150 XV. FEJEZET ....................................... 158 XVI. FEJEZET ...................................... 175 XVII. FEJEZET ..................................... 188 XVIII. FEJEZET .................................... 212 XIX. FEJEZET ...................................... 224 UTÓSZÓ .............................................. 233

Ajánlom ezt a könyvet a nacionalista mártírok emlékének és a bolsevizmus áldozatainak A SZERZŐ

BEVEZETÉS

Több, mint egy évszázada — különféle ürügyekkel — a hatalomért folyik az emberi harc. A "Hatalom", amelyet nagy H-val írnak a bankárok, politikusok, egyházi férfiak, szakszervezeti vezérek és kommunista párttitkárok, úgyszólván minden lett. A diktatúrák rohamcsapatai már nem a szociális jelszavakat kiáltozzák. Nyíltan és brutálisan hirdetik: "a hatalmat akarjuk". És az úgynevezett demokratikus pártok, ha kifelé titkolják is, befelé a lelkük legmélyén szintén a diktatúra csatakiáltását vállalják magukénak: "a hatalmat kívánjuk!". Mindegy, hogy demokrata, vagy munkáspárti, republikánus, vagy keresztény unionista alapon: — a Hatalom lett a nagy bűvölet, a természetfeletti életcél. A modern társadalom felépítettsége, az emberi eltömegesedés természetszerűleg hozta magával a hatalom szédült imádatát. Az aranyborjú már csak mellékes szimbólummá silányult. Az aranyat, a gazdagságot, a kapitalizmus Szent Állatának porcikáit szét lehet osztani, ki lehet árusítani, mint egy közönséges borjú kadáverét mérik ki a mészárszékekben, ha valakinek — hatalma van hozzá! A marxista az anyag egyedülvalóságának hirdetésével akar eljutni a tömeg vezetéséig, a bankár az arannyal, vagy a sajtó kézbentartásával, a bolseviki a géppisztoly brutalitásával. Végeredményben azonban minden párt, csoport, demokrácia, diktatúra csak — a Hatalmat akarja. És mindez érthető is, mert sokszor úgy tűnik fel, hogy a Hatalom — minden! Több, mint a Fort Knox minden aranya. Mert, ha azokat az aranyrudakat szétosztanák, a földkerekség kétmilliárd lakójának aligha jutna belőlük egy-egy darab. Az államok, országok, társadalmak és földrészek fölötti hatalom azonban végtelen. Mint Krisztus az öt kenyeret és két halat, úgy lehet osztani. Jut belőle miniszteri pozíció, rendőrtiszti állás, párttitkárság, szakszervezeti vezérség, utcaseprői rang és hivatalnoki íróasztal. Természetesen csak annak, aki a hatalommal, vagy a hatalom uraival tart, tehát, aki beletartozik a pártvezért, szakszervezeti főtitkárt, diktátort vagy bankvezért követő nyájba; a demokrata unióba, a keresztény szakszervezetbe, avagy a diktatúra pártjába, de mindenek fölött a szabadkőmíves páholyok valamelyikébe. Így érthető az, hogy napjainkban úgyszólván minden jelszó, irányzat, gondolat egyetlen vágyat rejt: a hatalom meghódítását. Imádság! — mondják az egyháziak. Szabadság! — kiáltják a kommunisták a megbűvölt párttagok felé, azonban az utóbbi jelszó hátterében ott sötétlik a katorga, a börtön, a drótsövény és a szibériai rabszolgamunkások kietlen barakkja. Ott penészedik a nyomor és ott tündököl a kiváltságos kommunista uralkodó osztály hatalmának ragyogása. — Demokrácia! — hirdetik Nyugaton, de itt tudják legjobban, hogy a

Ez utóbbi. ahol a hatalomtechnika részleteivel nem voltak tisztában. sokkal egyetemesebb. a szabadkőmívesség. párt csoport. vagy géppisztolya mögött ott húzódik meg a legsátánibb vágy: a hatalomhódítók gőgje. szavazatszáma. vagy politikai elmélet segítségével akarja meghódítani a Hatalmat. — a titkosságot. — az igazi nagy terv — sokkal hatásosabbnak bizonyult. hogy hol. hivatásrendi szervezet. amely bolsevizmus néven eddig csaknem ellenállhatatlannak bizonyult ott. hanem egyszerre minden hit. vagy kibérelni az írókat. Legfőbb előnye pedig az volt. Ez a terv ma sem egy irányzat. brutális és elnagyolt volt.húzófogantyús szavazógép nem a nép. diktátorok. egyház. materializmust és idealizmust! Lelkileg foglyul ejteni. — ősi tanítások alapján — nem valamelyik "izmus". hogy sokkal általánosabbnak. illetőleg a hatalom megszervezésének. mert a be nem avatottak. Mózestól. Kézben tartani a bolsevizmust és kapitalizmust. vagy osztály számára akarta meghódítani a földkerekség fölötti uralmat. . gigászibb. új erkölccsel és békepropagandával meghódítani a világot. egyházakban. minden politikai meggyőzés és minden hatalomtechnikai elmélet felhasználásával. nagysága. törpesége és grandiózus álma: úrrá lenni a földbolygó felett. amelyről Ezdrástól. szakszervezeti muftik?! A hidrogénbomba elpusztíthatja mindkét felet. mikor és milyen módszerekkel fog támadni. hogy Lenin és a bolsevizmus csak részleg. gyávasága. Beépülni minden irányzatba. aki csata előtt az ellenség tudomására adja. szakszervezetbe. A műveltnek vélt emberiség azt sem vette észre. Nagy Sándortól Sztalinig álmodtak cézárok. — sőt a beavatottak előtt is! — megőrizte minden vezérkari tervek legfontosabb tulajdonságát. milyen erőkkel. Marad tehát minden foglalás és leigázás legveszedelmesebbje: "békés" eszközökkel: — tehát csekk könyvvel. vagy a lelki síkra szorítkozott egyházi férfiaké! Totális volt teljesen és tökéletesen. átneveléssel. Azonfelül olyanféle hibában szenvedett. mint akár az osztályharcra korlátozott szakszervezeti vezéreké. hanem kizárólag — egy nép számára. páholyba. egyházba. Minden csoport vélt ereje. A másik. Elfoglalni a kulcspozíciókat a legellentétesebb irányzatokban. egyetemesebbnek mutatkozott. a rakétagép berepülhet mindkét szembenálló területére. Ebből a gondolatból Lenin olyan hatalomtechnikai elméletet. hanem csak a függöny mögötti sejtelmes erők hatalmát takarja. bankárok. mint azé a hadvezéré. Meghódítani az egész világot! Hogyan lehet elérni ezt a célt. mint ahogy részleg volt a marxizmus. Lenin terve kissé nyers. a kapitalizmus is! Csak nem másfél évszázad óta működött s azóta már csaknem meg is valósult egy második. minden anyag. kiterjesztésének és megtartásának olyan ördögi stratégiáját építette fel. UNESCO-val. alaposabb terv. pártokban. condottierik. szakszervezetekben.

parlament. nemzet. emberi kötelességünknek tartjuk. mert ezt csak a világhódítók hiszik és vallják. kapitalizmusra és bolsevizmusra. Ők vannak ott a világkapitalizmus párnázott ajtajai és a Kreml vastag falai között. zűrzavart. ők prédikálnak az államok szuverenitása és a faji megkülönböztetés ellen és ők a képviselői egy olyan faji nacionalizmusnak. megállapíthatja. protestánsra és mohamedánra. ők az MVD urai. esetleg a terroristák börtöneinek segítségével. Nem hisszük. Hogy ez így van. A "demokrácia" magasztos korában mindez szabad és veszélytelenül megengedett. amit nem tilt a törvény és erkölcs. Az emberi társadalomban végrehajtott atomhasítás csaknem tökéletesen sikerült. Az emberiség meg van osztva nem csak természetes. felekezete. Indo-Kína. vagy személy bármit tenni egy másik nép. hogy pusztán faja. isteni adottságokon alapuló fajok és nemzetek szerint. amely leigázta. gyilkosai és ők bélyegzik meg az ENSZ-ben a népgyilkosságot. vagy a "demokratikus" alkotmányok. Ők a nemzeti gondolat ellenségei. sajtó. de már ténylegesen ez a zsidó nacionalizmus uralja. Próbálja azonban ugyanezt cselekedni a zsidóság. Azonban. tőkésre és proletárra. vagy nagyon is ismert hatalom kormányozza egyetlen népfaj. Próbáljon nép. pusztulás útjára vezette az emberiséget. másik állam vagy másik személy ellen. Ők az atomtudósok és az atomellenes humanisták. amelyhez fogható — hevességében — még soha nem uralkodott a világ nemzetei fölött. ugyanaz a titokzatos. Dél-Korea. mint a Geiger-órával az atomsugárzás jelenlétét. — nyíltan vagy titokban — különféle jelszavak mögött. másik társadalmi osztály. . Észak-Korea. Meg van osztva országok szerint is. egyetlen 15 milliónyi embercsoport vezetőinek érdekei szerint. Mint nemzetközit. elpusztítják csekk könyvvel vagy géppisztollyal. államférfi. Trieszt. származása miatt embernek joga lenne elpusztítani az embert. tüntetésre a megvadult tömeget és ők adják kegyesen a béremelést. Kétfelé osztott Nyugat-Németország. internacionalistát igyekeztek megbélyegezni a zsidót.politikusokat és proletárokat. munkásra és munkáltatóra. mint később látni fogjuk. elnyomóra és elnyomottra. katolikusra. Sehol sem látszani. Azt azonban isteni jogunknak. Sok minden egyéb között ezt a láthatatlan hatalomátvételt elősegítette a múlt század antijúdaistáinak tévedése is. hogy a terv már meg is valósult. A földkerekséget. győztesre és legyőzöttre. vasfüggönnyel kettéhasított Európa. hogy harcoljunk egy nemzetek fölötti nacionalista kisebbség terror uralma ellen. azt épp oly pontosan le lehet mérni. Mi ebben az értelemben sem vagyunk "antiszemiták". de ott lenni és irányítani mindenütt. ők támadják a keresztény vallást és ők őrzik a "nem e világból való" lelki birodalom földi hatalmát jelentő aranytartalékait. széthasítottságot ugyanaz a vasakarat. Meg van osztva fehérekre és színesekre. Ők hajszolják sztrájkra. mind e káoszt. Megosztani és uralkodni! Külön menetelni és adott pillanatban együttesen lecsapni! Ha valaki széttekint a világban. Kína.

hogy hazug. szétbomlasztott társadalomban és a világkatasztrófa előestéjén élünk. magát az atombombát is s a maga őrült vakságában ma már elpusztíthatja a földkerekséget. Ahhoz. hogy elhiggyük: mindez nem rémkép.Az atombomba tűzfényénél meg kell látni. hogy mindez kézzelfogható valóság lehet. Ez a sátáni törzsi nacionalizmus kezében tartja a világhatalmat. csaló világképben. elsősorban is meg kell ismerni őket és — taktikájukat! . sőt az egész emberi életet is.

Mózes V. sőt mészárlásra tör.„És úrrá lesztek nálatoknál nagyobb. és ennek vallási. tehát a Tóra tanulmányozása nélkül soha sem jutunk el a zsidó világuralmi törekvések megfejtéséhez és a mai kor eseményeinek megértéséhez. a barbárságot látja. Ezek még kevésbé veszik észre. amennyit a propagandisták. mindaz. a zsidó fajvédelmi törvényekben. mint hogy a zsidósággal megpróbálták szembeállítani saját fegyvereit. I.és gondolatszabadságot. a mózesi führerségben. propagandaópiumtól elkábított típus — az utca embere — nem hajlandó tudomásul venni. Ezzel a terrorista módszerrel. Amikor Hitler. a faji kiválasztottság. A nácizmus vádja olcsó és népszerű! A mai kor jellegzetes típusa. egyben megakadályozzák. saját magának alkotása és találmánya volt. sőt pángermán kizárólagossági jogra. elítél a német nemzeti szocializmusban. A megmérgezett lelkű. amely túlélte az évezredeket és magát a német nemzeti szocializmus vezérét is. hogy az emberiség tisztán lásson a veszély óráiban. Göbbels. FEJEZET Az Ószövetség. hogy mindaz. hogy ilyen szándék létezik és rendszerint az "antiszemiták" agyrémének tekintik. az "utca embere" csak annyit tud a nemzeti szocializmusról. nem tettek mást. Rosenberg "Der Mythus"-a nem elutasítása volt a zsidó faji gondolatnak. ha valaki ezekről beszél. a "zsidó" szó tabuvá nyilvánításával. Ott volt a Jahve totális uralmában. rég megvolt és létezett legalább 3-4000 év előtt is. a zsidó törzsi nacionalizmusban. 23. szívesen vonják kétségbe. amit megátkoz. Ráfogják. politikai kultusza nem hitleri találmány. A második világháború befejezése és a német nemzeti szocializmus leverése óta nácinak kiáltanak ki mindenkit. aki a megdöbbentő tényekről beszélni akar. A zsidóság önmagát húzta akasztófára Nürnbergben! Hiszen a fajelkülönítő rendelkezések nem a nürnbergi . De mindaz. A faji felsőbbrendűség. Rosenberg a faji gondolathoz nyúltak. amit a "világlelkiismeret" nevében akasztófára húztak Nürnbergben. amit a világzsidóság a "szövetséges hatalmak" lobogói alatt elítélt. a nagy zsidó világlapok tudomására adtak. akik Mózes öt könyvét nem ismerik. A zsidóságban az "üldözött népet" és róluk kimondott igaz szóban az üldözést. hanem annak átvetítése germán síkra. megfojtják a vélemény. Legalább is a zsidóság ott áll a világ hatalom küszöbén. hogy mindezt a krisztusi gondolat megtagadásával tették. hogy újabb diktatúrára. Óriási tévedésük az volt. Mindazok. 11. erősebb nemzeteken”. hogy a zsidó világuralom tulajdonképpen már meg is valósult.

szentséggyalázás és Ábrahám szent magja elleni bűntett. hanem egyik. egyenesen Isten megsértése. A zsidó nacionalizmus 4000 év óta beidegzett fogalmai szerint a zsidót ért sérelem. hogy a zsidók kananeusok. Hitler csupán annyit hirdetett. az magát az Istent sérti meg! — mondja hallgatólagosan még ma is a zsidó közfelfogás. a legyőzött ellenféllel szemben. Az első KZ-et nem Heinrich Himmler alapította. Az Ószövetségnek minduntalan visszatérő motívuma a Mózes által kiadott parancs. Hiszen.Rassenschutz-Gesetzben. És fiaik fele asdódi nyelven beszél vala és nem tudnak beszélni zsidóul. amikor kinyilatkoztatta. 23—25). hogy a zsidóság egyenesen isteni eredetű faj. ha nem a faji totalitarizmus legmagasabb rendű és legsovénebb formája. Minden zsidó élő. faji szentségnek ez a büszke és tiszteletreméltó tudata ma is él. hanem Salamon király. amonita és moabita asszonyokat vettek feleségül. azonban Ezdrás már teljes energiával cselekszik is. "kirekesztének Israel közül minden elegy-belegy népet" (Nehémiás 13. Mózes sokkal tovább ment ezen a téren. hogy a faji kiválasztottságnak. 2—3. hogy a faji törvények barbárak voltak. Isten kiválasztott népe s mint ilyen: — szent is. Amikor a zsidóság — nem is ritkán — tiltakozik egy-egy bűnbe esett zsidónak keresztény bíróság által történő elítélése ellen. vagy másik népnek a nyelvén. mint a nürnbergi törvényben ugyanígy megtiltotta a zsidókkal való házasságot. Mi más ez. mikor a zsidók visszatértek a babiloni fogságból. a nagy államszervező első és legfőbb parancsa a faji tisztaság megőrzésére irányul. a zsidók által előretolt bírák nem győzték a "világlelkiismeret" nevében hangsúlyozni. hitteusok. Könyvében elmondja. barátságot. Ez a honfoglalás előtt rámutat a környező népekre és azt mondja Izrael fiainak: "Annak okáért leányaitok ne adjátok fiaiknak és leányaikat ne vegyétek fiaitoknak és ne keressétek barátságukat és javukat soha!" (Mózes V. 7. Mózes. a zsidó Führer utasításaiban hangzott el először.) "Ugyanazokban a napokban — folytatja beszámolóját az ókori nácizmus prófétája — meglátogatám azokat a zsidókat. mikor minden egyes személy megsértését az egész zsidóság sérelmének tekintik. eleven szentség s aki egy zsidót megbánt. Az ókori fajvédelmi törvény prófétája: Nehémiás még csak átkozódik. akkor világos. kereskedelmi tevékenységet. akik asdódi. perizeusok. . megveri a fajgyalázókat. A "Vernichtung" jelszava Mózes. 3. Nürnbergben. hogy az ítéletet ezzel ismét csak a zsidóság fölött mondták ki.) Négyezer évvel későbben a nemzeti szocializmus sem tett egyebet. hogy a germánság a zsidóságnál magasabbrendű fajta. fej. Annak okáért feddődém velük és megátkozám őket és megverék közülük néhányat és megtépém őket és megesketém őket Istenre: "bizony ne adjátok leányaitokat az ő fiaiknak és ne vegyetek leányaik közül feleséget fiaitoknak és magatoknak" (Nehémiás 13. hanem Ezdra és Nehémiás próféták könyveiben láttak először napvilágot. Nem vették észre.

tizedik nemzedékében se jusson be az Örökkévaló gyülekezetése" — parancsolja Mózes. mint a nemzeti erkölcs legmagasabb kiteljesítését és mint Istennek módfelett tetsző cselekedetet. mint minden idők legfanatikusabb nacionalizmusa. akik a szent magot megfertőztették. Ezdrás tehát Jeruzsálembe rendeli a fajgyalázó zsidókat és könyvében kipellengérezi őket.) A júdeai Herrenvolknak minden meg van engedve. az idegen vérből származott gyermekeket. ne köss velük szövetséget és ne könyörülj rajtuk!" — parancsolja Mózes. A faji megkülönböztetés úgy tűnik fel. Sulzberger New-York Times-a mint halálos. amellyel a legszigorúbban megtiltották a zsidó és nemzsidó közötti házasságot.) Ezt a parancsot a későbbi zsidók is olyan szigorúan veszik. Az amerikai zsidó rabbinusok még 1949-ben is határozatot hoztak. (Mózes V. fajirtás. fej. hanem a zsidó nép joga a mások fölött uralkodás is! Ésaiás már ragyogó színekkel ecseteli ezt az eljövendő világuralmat. akik már fiat szültek" — mondja az Ó-szövetség. "Ne jusson be amonita. a faji Isten-Führerség nem tűri az idegen anyákat. mint a modern "háborús bűnösöket". eretnekség. 17. Arra még nem gondol. Az ártatlanok. a félvér gyermekeknek.). A zsidók az Isten-Führerség vallási és nemzeti törvényeire hivatkozva pusztították. 12. a csecsemők kipusztítását — ha azok nemzsidók — úgy emlegetik. hogy Chamberlein szerint azokat a zsidó leányokat. anamiták. mihelyt zsidók ellen alkalmazzák Ezdra és Nehémiás törvényét. "Így szól az Úr Isten: Íme fölemelem kezemet a népekhez és előttük zászlómat . 2. 2. (Mózes V. hogy bocsássák el a nemzsidó feleségeket. A "szent-mag" szentségének bűvölete. hogy kétezer évvel később Mr. "És valának feleségeik között olyanok is. mint sötét babona. népgyilkosság legszörnyűbb eseményeivel valósággal dicsekszenek a zsidó szent könyvek. Pedig a zsidók törvénye a faji tisztaságot a legelsőbbrendű parancsnak tartja. A teokratikus állam. prófétát sokkal inkább el lehetett volna ítélni. amikor 1953-ban az új Izrael parlamentje eltiltja a zsidók és nemzsidók közötti házasságot. "Irtsd ki őket. pusztulni kell az anyáknak. hanem tovább tanítják a nemzsidó gyerekeknek az — Ószövetséget.jebuzeusok. elküldötték más gyülekezetekbe és ott az anyát a magzattal együtt elpusztították. majd pedig az "isteni" törvényekre hivatkozva követeli. irtották az ókor nemzsidó népeit s a nürnbergi "post facto" jog alapján bármely zsidó királyt. akik — feltehetőleg — nemzsidó férfiaktól estek teherbe. Az Ó-szövetséget tanító keresztény egyházak viszont "istentelennek" bélyegzik a hitleri nürnbergi törvényt és kegyes megértést mutatnak. moabita. Pedig a bosszú. moabiták közül vettek feleséget maguknak azok utálatos vétke szerint s ennek következtében "megelegyedett a szent mag a tartományok népeivel" (Ezdrás 9. fej. a Herrenvolkság érzete úgy lobog az Ószövetségben. A Tóra és a próféták szerint azonban nemcsak mások kipusztítása vallási kötelezettség. A keresztény egyházak azonban nem ítélkeztek. Mindegy! Menni kell. Isten ellen való vétket ítéli el ugyanazt. az Örökkévaló gyülekezetébe. 7.

az ezdrási és nehémiási fajelkülönítés és a világhatalmi őrület után. 22—23. hogy erről valamiféle humanista" bíróság megbélyegző ítéletet mondott volna..felállítom és elhozzák fiaidat ölükben és lányaid vállukon hordozzák. nacionalista megváltó és politikai vezér lesz. némelyét vasborona alá. némelyeket mészkemencén vitt által és így cselekedék az Ammon fiainak minden városával!" (Sámuel II. könyv 12. És szopod a népek tejét és királyok emlőjét szopod" (Ésaiás 60. nem szűnt meg soha. amely fajtörvényeket. 31." A mózesi nürnbergi törvény. amely benne vala. "A zsidó maga formálta saját sorsát!" — írta minderről Houston Stewart Chamberlain. hanem az Ószövetséget kell tanulmányozni ahhoz. amely néked nem szolgáland. amelyben idegenek dolgoznak a Herrenvolknak. Leverték. És nyitva lesznek kapuid szüntelen. Itt van anélkül. fejezete 17—18 részei szerint Salamon király megszámláltatott Izrael földjén minden idegen férfit és "választott ezek közül 70 000 teherhordót. hogy: "a zsidók a többi népek felemelkedését minden erővel visszautasítják és ragaszkodnak történelmi reményeikhez. mészkemencéje Izrael földjén állott. íme itt van az első K. szeptember 2. hanem Jeruzsálemben jött létre.) A zsidóság azonban nemcsak faji elfogultságból. felemelkedett! Babilon vizei mellett komor vallási irredenta zsoltárait dalolta s felszabadulva a megújult sovinizmus tüzével építette az új Jeruzsálemet. könyvének 2. némelyét fejsze alá vetteté. Ez a zsidó törzsi nacionalizmus. favágásra pedig a hegyeken 80 000-et. Z. de új Messiást várt. 10—12.). hatalma alá kerüld nemzsidót. első gázkamrája. És az első gettó is nem Európában. A szovjet kényszermunka telepei csírájukban és elméletükben itt születtek meg — Izrael földjén. (Ésaiás 49. a világuralomhoz" (Le Temps. hogy valaki rájöjjön: a kiválasztott nép találmánya volt a sulzbergeri sajtó által világhírnévre emelt gázkamra is. fej. a kievi egyetem tanára. aki a zsidóság kezébe adja a minden népek fölötti hatalmat. Új Führer. És nem a Mein Kampfot. Mert a nép és az ország. És királyok lesznek a dajkálóid. fej. Erről a grandiózus nemzeti álomról soha sem mondott le a zsidóság. hanem egyenesen isteni parancsok alapján érzi feljogosítva magát idegenek leigázására és ezzel együtt arra is. koncentrációs táborokat és ókori gázkamrákat alkotott. az augusztus 29-én tartott ülés vezető beszédében kijelentette.) A világ első koncentrációs lágere. . A győzelem mámorában a humanista faj ekként bánt el ellenségeivel: "A népet pedig. 16. fej. Mandelstein. éjjel-nappal be nem zároltatnak. Szenvedett.)" "Az idegenek megépítik kőfalaidat és királyaik szolgálnak néked. Irtotta a környező népeket. A Krónika II. A baseli zsidó kongresszuson. 1898. gettókat.. 1898-ban dr. hogy behozzák a népek gazdagságát és királyaik is bevitetnek. kihozatá és némelyét fűrész. aki zsidó. elvész és a népek mindenestől elpusztulnak. hogy rabszolgának tekintsen minden. fejedelmi asszonyaik dajkáid és arccal a földre borulnak előtted és lábaid porát nyalják.

a római impérium katonájának. az írástudók és a sadduceusok ellen prédikálnak a jeruzsálemi utcán. hogy van külön törzsi szövetség az Isten és a zsidó között. Tehát az. akit ők vártak. fol. hiszen Galileából származik és a jeruzsálemi utcán tanítványait is mindenki felismeri galileai nyelvjárásukról. 57.Ebben a nacionalista fanatizmusban alkották meg az első jeruzsálemi gettót. Hiszen a főpapok faji zárkózottságával szemben Péter. a galileai halász azt mondja Cornélius századosnak. a zsidó nacionalizmus legfélelmetesebb szervei: a nagy tanács. Nincs faji kiválasztottság és Jahve-világkirályság. Zsidó felfogás szerint. Mindnyájan egyenlő emberek. zsidók. aki nem a zsidók. A zsidó rabbinusok azt hirdették. a farizeusok. ki korbáccsal veri ki onnan a nemzeti kapitalizmus képviselőit. hogy Galilea neve maga is "Gelil hag-goyim". hanem az egész emberiség megváltójának mondja magát. hogy Krisztus fajilag nem volt zsidó. aki őt féli és az igazságot cselekszi. amit a zsidóság belépése jelentett a világtörténelembe. tehát "pogány vidék" volt. hogy a Jehova. hogy ez a Messiás nem is Ábrahám szent magjának leszármazottja. mintha ma a New York-i börzén kezében korbáccsal jelentkezne valami elszánt McCarthysta. a törzsi kiválasztottság. görögök. az égi Führer örök időkre Jeruzsálemben fog lakni és az Isten jelenlétéből ki kell zárni a nemzsidó népeket. aki megszabadítja őket a római császár katonáitól. a nemzsidóktól való teljes elkülönülést (Joel 3. mindnyájan egy Isten gyermekei lettünk. Egyben keserves csalódás is. nincs külön zsidó Messiás. zavarodottan áll ennyi gyűlölettel szemben. Ez a próféta nem a zsidóság faji kiválasztottságában hisz. hanem a szélesebb emberi testvériségben. amikor megszületett az Úr Jézus Krisztus. fajilag is gyanús. Ez egy antinacionalista — mint ma mondanánk — nemzetközi forradalmár. hogy az eljövendő világban való részesedésből ki kell zárni minden nemzsidót s azokat ott legfeljebb mint megvetett tömeget lehet megtűrni. Ez a Mester és ezek a tanítványok épp a zsidó soviniszta életforma. fej 17). hogy nincsenek többé rómaiak. hogy "minden nemzetben" kedves Krisztus előtt. egyszerűen megfeszítendő! Feszítsd meg őt! — rivallják a római helytartó felé. aki mint az opportunista hivatalnok. Herrenvolkság mindenekfölöttiségét. vagy a nürnbergi vádló örök és szégyenletes jelképe. aki a "Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts" című alapvető könyvében legtöbbet látott meg annak végzetes mivoltából. "Feszítsd meg őt!" Hiszen úgy lehet. elsőnek állapította meg. a pénzváltók asztalait. Ezek nem hisznek abban. Chamberlain mutatta ki először. Houston Stewart Chamberlain. Nincs külön nemzeti megváltás. Babiloni Talmud) A zsidó törzsi nacionalizmust akkor fenyegette a legsúlyosabb veszély. Ezek azt hirdetik az Úr Jézus nevében. Egyszerre rádöbbentek. aki nem hajlandó elismerni a törzsi kiválasztottság. Megígértetett. hogy ez nem az a Messiás. Nem nacionalista megváltó. (Traktat Gittin. aki a templomban felforgatja az árusok kosarait. . Végzetes pillanat volt ez — vagy inkább lehetett volna — a zsidó nép történelmében.

) Galilea fajilag nem zsidó tartomány. hogy a keresztény tisztánlátás mint homályosult el a francia forradalom és az emancipáció után. A régi zsidó törvény a végsőkig védte a zsidót és halálos ítéletet csak a meszticre mondott. vagyis arra. ha fuldokolva látta őket az utas. 52. Nem jelentkezett. Mi. mondották. őstörténész. a nemzsidó vérűek és akik csupán a törvény alatt állottak. A keresztény középkor. akik tanításainak és csodatételeinek tanúi voltak. a kushi és huvilabeliek. hogy Jézus Isten fiúsága. hogy Krisztus nem volt zsidó — írta Chamberlain — és hogy ereiben egyetlen csepp zsidó vér sem csörgedezett. még nagyon is világosan látta a krisztusi forradalom jelentőségét a zsidó törzsi nacionalizmussal szemben. keresztények elfogadjuk a szeplőtlen fogantatás elméletét. hogy a Jézust kísérő nemet láttán nem jelentkezett egyetlen mentőtanú sem. egészen a mai napig. csupán a "törvény alatt állottak". akik nagy-csütörtökön diadalmas ünnepléssel fogadták. de mint a zsidók. A vesztőhely felé vezető úton száz lépésenként megfigyelőket állítottak fel. I. Ilyenek voltak a gyűlölt galileabeliek. aki hatalmas könyvében nyomban bizonyítja. olyan nagy. Zajthy Ferenc szerint azonban a régi zsidó gyakorlat még a halálraítélt számára is nyitva hagyott egy mentő utat. aki a zsidóságot hitehagyásra — faji egységének megbontására csábította. de fajilag nem voltak zsidók. vagy talán természetes. illetőleg kegyelmezést rendelt el. Próféta pedig csak a fajilag is zsidó közösségből támadhat. oldal) Zsidó volt-e Krisztus? — veti fel a kérdést Zajthy Ferenc magyar kutató. amelyet épp a zsidó intellektualizmus propagandája nevezett el "sötét"-nek. A Galileába betelepített skytha pásztornép később zsidó hitre tért. Csodálatos. akiket a törvény szerint a víz alá kellett nyomni. Zajthy szerint Krisztus előtt a hetedik században Szalmanasszár rabszíjra fűzve elhurcolta Galilea egész lakosságát és ott nem maradt egyetlen zsidó fajú ember sem. tehát azt a tételt. "Annak valószínűsége. Senki azok közül. Ezeknek kötelességük volt jelenteni. tanítása egyetlen hatalmas forradalom volt a zsidók törzsi sovinizmusával szemben. hogy csaknem egyenlő a — bizonyossággal! ("Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. hogy Krisztus tényleg Isten fia volt s ekként nincs — fajisága. az idegenek.melyen betelepített nemzsidó törzsek laktak. Ez esetben azonban még bizonyosabb. Ettől kezdve mesterségesen folyt a krisztusi ideálok elködösítése. — mert itt van a döntő bizonyíték — nem is jelentkezhetett. Ezeket fel lehetett ismerni már csak beszédükről is. Kizárattak ebből a jogból a gojimok. hogy a zsidók maguk vonták kétségbe Krisztus zsidó mivoltát. amikor egyes irányzatok már . hogy az elítéltet kísérő menetben — karfelemeléssel — nem jelentkezik-e mentőtanú. fej. hogy Galileából nem támad próféta". Később majd alkalmunk lesz rámutatni. Fajilag soha nem ismerték el őket Ábrahám szent magja leszármazottjainak. egész lénye. Erre az esetre a törvény perújítást. — mondják az apostoloknak a zsidók. 256. "Tudakozódjál és lásd meg. Senki azok közül. (János 7. A zsidó állam törvénye a perújítást csak Ábrahám szent magjának leszármazottaira ismerte el.

külön nacionalizmusba. a Misna Tórában újra megragyogtatta népe előtt a Messiás eljövetelének és ezzel együtt a világuralom megvalósulásának lehetőségét. a Tórával együtt tovább költözött mindenüvé. ami azonnal kiderül. ennek betűin át tanulták az elveszett haza nyelvét a gyerekek és gyakorolták az öregek. sőt mikor már egyes keresztény lelkészek — vallásos cselekményeikben is — átveszik azt a fanatikus gyűlöletet. (Pl." Majmonides szintén elismeri. Talmudba. A szétűzés után még lángolóbbá vált ez a nacionalizmus. az imádság formáját. mely egykor betöltötte a hazát. "A zsidóság és a kereszténység. A vallásos nacionalizmus. New-Yorkban és bármelyik táján a világnak. Frankfurtban. de a haza nem szűnt meg. az általa kialakított külön világba. Különböző országokban . Ezt a nacionalista hitvallást másolták gyulladtszemű pergamentírók. E dolgok elterjedtek a távoli szigeteken és sok körülmetéletlen szívű és testű nép között. A babiloni fogság után az Alexandria környékére települt zsidók. a ruházat minőségét. hanem egy nemzetek fölötti törzsi nacionalizmus öntudatos képviselője. aki "a zsidóság. ahol csak zsidók éltek e földön. Az antiszemitáknak egyik legnagyobb tévedésük az volt. A külvilág előtt a zsidó bezárkózott a Tórába. mihelyt megérkezik a zsidóság politikai Messiása. formailag csak húsz évig élt. A Templom elpusztult. asszonyostól. külön gettóba. A zsidó nem nemzetközi volt. mint fegyveres hatalom élén a világ nemzsidó népeit leigázza s azokat. az amerikai protestáns lelkészek imája a hirosimai atombomba ledobása előtt. 114." (Huber Lipót kanonok. A mózesi Mein Kampfot ott őrizték a legkisebb falusi zsinagóga Tóra-szekrényében is. ami a zsidó rabbinusok tulajdonsága volt. melynek Mein Kampfja a Tóra és a Talmud volt. hogy a kereszténység ismertette meg az Ószövetséget. hogy ezt tévesen magyarázza. "Már betelt a világ — írta — a Messiás és a Tóra parancsolatainak dolgaival. a római diaszpóra tagjai. a faji sovinizmus hitvallását azonban évezredeken át megőrizte és tanulta a zsidóság. akik már római polgárok és "szabadgondolkozók" voltak. a táplálkozást. minden évben elküldték jelentős adományaikat a jeruzsálemi templomnak. gyermekestől kiirtja. amelyet Nürnbergben elítéltek. És ez a nacionalista tanítás.) Az a nacionalizmus. a tisztálkodás módozatait. Mózes "Mein Kampf"-ját. megszabta a zsidó nacionalista szellemiségét. de hozzáfűzi. Hétszáz esztendővel ezelőtt Moseban Majemon. A Tóra egy volt Belzben. a hazátlanságban sem hagyott alább. a zsidóság egyik legkiválóbb írástudója.kezdik összetéveszteni a kereszténységet a júdaizmussal. A hajdani nacionalizmus a galuthban. tehát a Tórát a világgal. mikor a nemzetközi zsidóról beszéltek.) A galuthban a zsidó nacionalizmus vallási irredentává alakult. akik Noé törvényét el nem fogadják. A kereszténység foglalkozik ezekkel. mely előírta az életszabályokat. holott azelőtt csak Izrael tudott valamit a Messiásról. old.

soha nem fogja más népek szokásait és erkölcseit átvenni. de mindig. Az új bevándorlót azonnal megborotváltatják a rokonok. Zsidó oldalról hivatkoznak az úgynevezett asszimilánsokra. a legkiválóbb zsidószármazású lengyel patrióta is elsősorban mindig zsidónak érezte magát és hazafisága csak addig terjedt. társadalmi szokásainak utánzatát.. mert ez épp a mai világ képén ismerhető fel legjobban — hogy a legőszintébben angollá. keresztény nőket vettek feleségül. hogy a titkos zsidók nemzedékei és nemzedékei éltek Spanyolországban. Kiszámított védelmi és hódítási eszköz. ugyanazon vérség. A zsidó nacionalizmusnak a kulcspozíciók megszállásán kívül a mimikri volt egyik legfélelmetesebb eszköze. faji öntudata. honnan származunk. a washingtoni State Departementben. de nacionalizmusa. mindenütt elsősorban zsidó volt. míg nem került ellentétbe zsidóságával. Angliában az angolszász világ életformáját. de mindig mindenütt elsősorban zsidó volt. alig látni kaftános és szakállas zsidót. Már a Napóleon által 1806-ban összehívott Synhedrion előkészítő ülésén megmondta Salamon-Lipman-Cerfberr rabbi: — Elfelejtjük. vagy haragoszöld levelek. A zsidó Angliában angolnak." A tiszteletre méltó rabbiknak igazuk volt. kék-barnafekete tengerfenék színét. A zsidó zsidó marad minden körülmények között. keresztény birodalmak miniszterei lettek. szokásait. . fokos és paprika felszínes népségét. ahol Oroszországon kívül ma a legnagyobb orosz és lengyel zsidó tömegek élnek. Azonban a zsidók nem tagadhatják le. A zsidó különböző országokban lakott. A vallási rítust talán már nem követte. különböző társadalmi síkokon helyezkedett el. ösztönös megérzése ez annak a ténynek. kultúrájának mázát. a zsidó is úgy öltötte magára a környező nemzetek színét. Leopold Kahn. ugyanazon nacionalizmus hordozójának. aki a pozsonyi zsidó iskolában 1901-ben a cionizmusról szólva azt mondotta: "A zsidó soha sem fog tudni asszimilálni. elkeveredve a társadalom összes osztályai között. népi hivatásérzete változatlan volt a pápai székben. azokra. Kitűnő. Az egész földkerekségen szétszórva mégis csak egyetlen nép vagyunk. mert a szakáll és pajesz — mint mondják — "antiszemitizmust terjeszt". birtokában azonban az állam és különösen az Egyház minden pozíciójának.lakott. Franciaországban a francia környezet mimikrijét utánozta. a szovjet politbürójában. szmokingban is megmaradt ugyanazon hit. németté vált zsidó. Mindez azonban látszat volt. Ahogy a salamandra. vagy a miami-i akvárium tintahala magára ölti a sárga. New Yorkban és Brooklynban. Magyarországon a csárdás. Amerikában jenkinek próbált látszani.. Mindezt kiegészítette dr. különböző társadalmi síkokon helyezkedett el. Levetette a kaftánt és megette a tiltott ételeket? Igen! De frakkban. akik átvették a befogadó ország nyelvét. Nem a "német" és nem a "portugál" zsidóktól. David Mocatta zsidó író írja "Die Juden in Spanien und Portugal" című könyvében.

géppisztolyos NKWD tiszt. Az érdekeltek jól tudják ezt. annál szilárdabbá vált benne a meggyőződés. Sértik. A zsidó nácizmus minden néppel. egy magasabb cél érdekében történik. belülről zsidók maradtak és a zsidó nacionalizmus céljait követték.) A civilizáció fejlődésével a mimikri egyre tökéletesebb lett. és az "antiszemiták" pontosan embervoltát vonják kétségbe.. A nemzeti szocializmus csak egyetlen nép: a zsidó ellen irányult. Akik mindezt csinálták. hogy nem a zsidót. Franciaországban radikális patrióta. az élvezetvágyat szuggerálták az amerikai tömegek felé. amit ő cselekszik. "Nem tehetsz magad fölé (királynak) idegen férfit. Olykor segítségükre jött az is. fölényeskedő álkultúrát. New-Yorkban demokrata választó! Azonban akárminek is mondották magukat. Hiszen Sion bölcseinek jegyzőkönyvei is figyelmeztették őket: "Hatalmuk jellege a titkosság. Azonban az amerikai lobogó árnyékában a zsidó lelkiséget. tehát nem a zsidó faj tagja. Csalónak bélyegzik. amely minden nép ellen és minden nép leigázására irányul. aki nem testvéred". mint ég és föld. Legjobban a színművészet. Maga sem értette talán. a zsidó szellemet. nem az "alacsony rendű lényt" gyűlölték benne. akármilyen állampolgárságot vettek fel. Pedig mindaz. a gúnyt. Végeredményben kevesen vették észre. A hollywoodi filmipar szinte Amerika nemzeti iparának számított egy időben. amelyek őket megtartották népnek. egyszerre kirobbantja az "antiszemitizmust". Álarcát levetette a világuralomra törő bolseviki zsidó.. Amerika ellenes. hogy a zsidóság vállalta az üldözést. vagy a nép ellenállás különböző formáit. újságírás terén lehetett ezt megfigyelni. de minél többet szenvedett. megtehetik a népek . hogy a zsidó célok egybeestek a befogadó nemzetek céljaival. minden társadalmi és uralmi formával ellentétben áll. hogy egyszer úrrá lesz minden népeken. mint más ember. megalázzák. a megvettetést. hogy miért üldözik. karikatúrákat rajzolnak róla és rossz pamfleteket írnak ellene. gyártottak néha jó amerikai filmet is. ami nem zsidó. sőt olykor gyilkolják is. 17. Amerikában yenkiszabású bankár. hogy azok a faji törvények. Lényegileg azonban soha sem fogadták el maguk fölött valónak az idegen államhatalmat és szigorúan tartották magukat a mózesi parancshoz. A több ezer éves zsidó nacionalizmus természetéből folyt. A német nemzeti szocializmusban — legalább is 1936-ig — megvolt a más népekkel való együttműködés akarata.hogyha a zsidó nacionalizmus külsőleg is mint nacionalizmus jelentkezik. A zsidóság vállalta ezért az antijúdaizmust is. hanem a nacionalizmusát! A nacionalizmusnak azt a tipikusan ószövetségi formáját. film. nem az embert. bolseviki sztárja. Oroszországban párttag. Az amerikai mimikriből — mint később látni fogjuk — így bújt ki Hollywood száz. (Mózes V. gúnyolják." Tehát: Oroszországban vonalhű bolseviki forradalmár. 5. Hisz ő is pontosan olyan teremtménye Istennek. Az ószövetségi nacionalizmus és a német nemzeti szocializmus pedig éppen e viszonylatban úgy aránylanak egymáshoz. A zsidóság nemzedékei azt a büszke öntudatot hozták a gettóból.

vagy szovjet komisszár. amelynek életformáját megtagadta ugyan. vagy a brooklyni kis kommunista vezérrel? . holott valójában a kettő egy. ha nem egy soha nem látott nacionalizmus ragyogó öntudata!? Mi ez. amelyből származik. zsidó tőkés rend nevelt gyermeke és leányvállalata. üzletemberek. A bolsevizmus a liberális. ha nem a legszélsőségesebb "nácizmus".urának is. Egyik talán óvatosabb. Akik megpróbálnak mesterséges ellentétet keresni a kettő között. a zsidó világuralmi törekvés megnyilvánulási formája. a középkor során létrehívott titkos zsidó intézmények jók. A zsidó írók. hogy íme! — van egy nép. mint a másik. Miért ne lenne feltételezhető. de mind a kettő egy. hogy ők és csakis ők uralkodjanak minden népeken? Eddig minden sikerült! Tehát a Tórában lefektetett tanok. hanem mindkettő a zsidó nacionalizmus. hogy ő is Ábrahám szent magjából származik. És vajjon nem ad-e külön öntudatot a siker hordozójának az az érzés. zsidó materializmus a kapitalizmus oldalán és zsidó materializmus a marxista-leninista "ellenpóluson"! Egyforma keresztényellenesség. amely a kapitalizmust akarja szembeállítani a bolsevizmussal. hogy a kapitalista világ leszámolhat a bolsevizmussal. de amely mégis magáénak tekinti és mégis büszkén vállalja. hogy miként — a nyugati civilizáció élvonalába jutottak. — akik ilyen dicsőségesen tudnak előretörni a világ minden részében. mint ellenőrt. A modern fejlődés mellett kedvezett ennek egy szerencsés nép adottság is: a zsidó kétségtelen tehetségessége és magas intellektusa. hogy a hitleri nemzeti szocializmusban a német nagytőkés igen jól megértette magát a szocialista német munkással. A sajtó. mi egy nép vagyunk! Egy nép! Korunk két nagy uralmi formája: a kapitalizmus és a bolsevizmus nem két ellentétes irány. ideológiája azonban mindkettőnek egyformán zsidó. vajjon nem hivatásuké. vagy portugál forradalmárok. hogy az Ábrahám szent magjának leszármazottja. soha ne feledjék. Lelke. tudatlan tömeg. művészek. "fajáruló" Sikerét is és még a bűnözőt sem közösíti ki magából. holott az utóbbi csak az előbbinek meghosszabbítása. hogy a zsidó Bernhardt Baruch ugyanilyen tökéletesen megérti magát Kaganovics Lázárral. angol konzervatívok. Az alulmaradottak számára azonban mindez siker. az utca embere azt hiszi. A legborzalmasabb világcsalás az. egyforma arabgyűlölet azonban mindkét részen. ha tudja. Minden eredmény zsidó eredmény. vagy legalábbis a kapitalizmus hibáinak szüleménye. de egyszersmind az egyszerű kis zsidó is saját fajának fiaként ünnepelte a nagy "angol" államférfit: D’Israelit. használhatók a világuralom megvalósítása érdekében. bankárok. A műveletlen. Mi más ez. amely a saját dicsőségének vallja még a hitehagyott. És mindezeknek a zsidóknak — lettek légyen költők. Amerikai bankár. a talmudi elvek. bankárok — mindegy. A bolsevizmus a kapitalizmus. — hogy kormányozzuk a világot. zsidó siker volt. S a nagy "német" költőt: Heinét. helyesek. Mi vagyunk hivatva rá — mondta ez az öntudatos réteg. és a legszeszélyesebb nemzetközi forradalmárt: Marxot.

a "nem tisztességes üzleti módszereket". "A világhódítók elindultak. . Az antiszemiták csak a zsidó "faji összetartást". országaik elzsidósítását látták. az a zsidó nacionalizmus szemében erénnyé vált. nem szovjet zsidók. szocialista forradalmárok és kommunista apostolok fantáziájában Ez már a világhódító nacionalizmus volt. és az 1945-ös eseményeknek kellett eljönniük. A jelszó — bolsevikiek és bankárok számára — az volt: "külön menetelni és együtt győzni". A szent mag világkirályságának fanatizmusa. Nem amerikai zsidók. hanem csak: — zsidók! A "szent mag" egysége és világuralmi hivatása ténnyé válni látszott a századfordulóig elért eredményekben. a cionizmus megalapítója. szóval a mózesi nacionalizmus a XIX. század végén már modern formájában is készen állt. Az "antiszemiták" maguk nem vették észre ezt a fejlődést. hogy igájuk alá hajtsák a földgolyót és úrrá legyenek minden népeken.Egy nép vagyunk! — hirdette Herzl Tivadar is. Amit azonban a világ "zsidó bűnnek" tekintett. költők. a Herrenvolkság öntudata. Felgyúlt a zsidó írók. bankárok. hogy valami derengni kezdjen a kapitalista "demokrácia" és a szovjet' "népi demokrácia" vitathatatlan lelki és faji egységéről.

34—35. mert ebből az egy vérből teremtett isteni közösségből egy nép. Krisztusban a szélesebb. 26. egyetemesebb emberiség teljesedett ki. X. mert "görögöket hozott be a templomba és megfertőzte a szent helyet. Krisztus az egész emberiség számára hozta a megváltást. de mivel hogy ti megvetitek azt és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre. Az Ószövetség egyetlen faj materialista szövetsége volt. vagy tisztátalan embernek. (Apostolok Cselekedetei. A történelem legnagyobb hazugsága az. XXVII. a maga külön Jehovájával." (Apostolok Cselekedetei. a krisztusi forradalom szembefordulását. aki őt féli és az igazságot cselekszi". de nekem az Isten megmutatta. "Bizonnyal látom. az ószövetségi nácizmussal. vagy hozzámenni. FEJEZET A középkor még látta az Újszövetség.) Pogányok alatt pedig a gojimok. hogy ez az egyetemes emberi közösség. az Újszövetség egész szelleme szemben állott a júdaizmussal. — úgymond — hogy először néktek (zsidóknak) hirdettessék Isten igéje. Athénben valóságos lázadást rendeznek Pál apostol ellen. vagyis a nemzsidók értendők. annak kiválasztottsági tudatával.) De még forradalmibb a júdaizmussal szemben. amit Pál és Barnabás hirdetnek Antiókhiában: "Szükséges volt. íme. a faji kiválasztottság ellentéteként jött létre. Természetes. hogy nem személyválogató az Isten. hogy a gojimokra is kitöltetik a Szentlélek. 46. rögökön csúszó materializmusával. hogy a kereszténység a zsidóság vallásából született. elzárkózottsággal szemben valósággal forradalmian hangzik Péter már idézett kijelentése a Comélius századosnál tett látogatása során. fej. " (Apostolok Cselekedetei. hogy senkit se mondjak közönséges. XIII. "És az egész emberiséget egy vérből teremtette az Isten" (Apostolok Cselekedetei. 28.) A zsidók módfelett álmélkodtak azon." Ezzel a törzsi beképzeltséggel. hanem minden nemzetben kedves előtte.) — Mondja Pál Athénben. Mondja pedig azért. Ezt maguk az apostolok hirdették és hagyták ránk. Felpanaszolják.II. — mondja Péter — hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetségbélivel barátkozni. hogy az apostolok körülmetéletlen emberekkel étkeznek együtt. X. Minden ember nevében és minden ember számára kötötte meg az Újszövetséget. a pogányokhoz (nemzsidókhoz) fordulunk. . egy faj zárta ki magát: a — zsidó! Kizárta pedig a vad törzsi nacionalizmus segítségével. "Ti tudjátok. Ellenkezőleg: a zsidó nacionalizmus.

(Politisch-Antropologische Revue. (Pál levele a Rómabeliekhez. "Megkövéredett e népnek szíve. 40. a balgatagoknak vezetője. úrrá lesz nálánál nagyobb és erdősebb nemzeteken. a sötétségben lévőknek világossága. oldal. a sötétségben lévőknek világossága. úgyszólván a világ egyetlen tiszta fajává gyúrta. Légyen ezért nektek tudtotokra. megvetett és valamennyinek fölébe akart kerekedni. egységes fajisággal azonban együtt járt a szellem is. hogy Theodosius korától 1800-ig 300 nemzsidót sem vettek fel összesen a zsidó faj tagjai közé. Mindez azonban nem . Felesleges ma már részletesebben tárgyalni azt a tényt. XXVIII.) A zsidóság azonban keresztre feszítette e tan hirdetőjét és a mai napig sem adta fel azt a hitét. II."És azt hiszed magadról. hanem fizikai vonatkozásban is és elkülönítette magát a zsidóktól. és füleikkel nehezen hallanak és szemeiket behunyják. a törvények megrontása által az Istent gyalázod-e? Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között. a nagy faji és vallási egyvelegbe. 23. hogy a pogány (nemzsidó) népeknek küldetett az Isten idvezítése és ők meg is hallgatják azt. a törzsi elzárkózottsággal.) A középkor megalkotta a gettót. füleikkel ne halljanak. Még eleven volt a Szentlélek betöltésének véleménye. bírván a törvényben az ismeret és igazság formáját. 20. mert végeredményben a maga alkotta elzártságot átvette a kereszténység is.. 24. a zsidó nácizmussal szemben hirdetik Krisztus forradalmát. szívükkel ne értsenek és meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. A zárt." (Apostolok Cselekedetei. 27— 28. hogy a "zsidó faj teljesen tiszta maradt". amely tisztaságát nagyon sok tekintetben azért őrizte meg.. amely soha sem adta fel azt a messiási álmot. még azok teljes elpusztítása árán is. hogy szemeikkel ne lássanak. nemzetek fölötti uralmi akarat. A XIX. majd Jeruzsálem lerombolásával szétszóródott a zsidóság. 1003. a balgatagoknak tanítója. az ószövetségi türelmetlenkedés szelleme. ezt azonban egységes fajjá. hogy a zsidóság ugyan nem volt tiszta faj. hogy ő az elhivatott és neki kell úrrá lenni minden népeken. a kiskorúaknak mestere vagy. — írja Pál a zsidókra vonatkozólag. de ezzel egyben megtartotta a zsidó fajt is. — hogy Te a vakoknak vezetője. Ki a törvényekkel dicsekszel. Európában megjelent a materializmus. Ezzel azonban démonikus erő. főként pedig egyetlen egységes. amely minden más népet is egyformán gyűlölt. 19. 1904 március.. zárt fajiság hatolt bele az ókori népkáoszba. hogy az ókor és középkor ennek konzekvenciáit levonta nemcsak szellemi. század végén is azt állapították meg.) Chamberlain írja. hogy egyszer lerombol minden más népet. Péter prédikációja az első pünkösd hajnalán: "Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!" — (Apostolok Cselekedetei. Előbb a babiloni fogság után kezdődött diaszpórával. mert különböző népek korcsaiból alakult. Érthető volt.) Az apostolok mindenütt a júdaizmussal.

Ilyenformán bizonyítható az is.akadályozta a zsidóságot abban. vagy az egész ház pénztárát vezeti. mint nemzeti veszedelmet. Az ókor és a középkor vezető szellemei. A diaszpóra tagjai közé felvettek olyan befolyásos nemzsidókat. mint kiszámíthatatlan pontini mocsár" — írta Goethe. hogy be ne nyomuljon a keresztény államok életébe. hogy rajta kívül csak a bírák hallották. Végül már olyan kiváltságokat vívtak ki maguknak. nemességet. Az Alexandriában és környékén letelepült közel egymillió zsidó. amelyeket mi szabadkőmíves páholyoknak mondanánk. hogy irtsa ki a keresztényeket. a nagy római államférfi. legalább olyan mértékben okozta a spanyol világbirodalom bukását is. akik hajlandók voltak magukat félzsidónak vallani s ezek révén a legmagasabb helyekig vitték közéleti befolyásukat. "Az olyan minisztérium. mikor a bíróság előtt egy érdekeit érintő ügyet tárgyaltak. az olyan minisztérium vagy komisszariátus. mint ma például a new-yorki zsidóság. Az uzsora révén kezükben tartották az egész királyi udvart. nagy államférfiai még teljesen tisztában voltak a zsidó befolyás jelentőségével. egy Alityrus nevű zsidó színész útján vette rá a császárt. amelyben a zsidó a ruhatárt. sőt a Poppeák is. azért teszi ezt. amelyben a zsidónak minden lehetséges. hogy a Néró által folytatott keresztényüldözéseknek a diaszpóra zsidói voltak a felbujtói. Tiberius császártól Goetheig minden gondolkodó fő úgy ismerte fel a zsidóságot. hogy a birodalom már nem tudott ellenállni a török hatalom mohácsi rohamának. Amilyen mértékben hozzájárult a zsidó befolyás a római világbirodalom tönkremenéséhez." . mint két keresztényé. Cicero. aki társaival együtt olyan mélyre süllyesztette a közállapotokat. a Habsburg-birodalomban ismételték meg a hatalom átvételének ezt a formáját. A dolgok lényegét talán mégis legjobban látta I. oly halkan beszélt. A Magyar Birodalom bukásában szintén hatalmas szerepe volt egy Fortunatus Imre nevű zsidónak. hogy egy zsidó esküje többet számított a bíróság előtt. gazdasági rendszerébe. mikor egyszer kétségbeesetten felkiáltott: "Sáskák és hernyók ezek a zsidók s felfalják az én Franciaországomat. Ennek a zsidó befolyásnak a történetéről sokat tudunk már az ókorból is. Mint mondotta. amelyben az ügyeket a zsidók intézik: nem más. Poppea Sabina. A Nérók és a Rooseveltek mögött minden időkben ott álltak az Alityrusok. a császár felesége a zsidó diaszpóra tagja volt a Néró kegyence. mert a zsidók összetartanak és tönkreteszik azt. közelebbről Rómában szintén félelmes hatalommá alakult a kisebbségi nacionalizmus. az ókor világában ugyanazt a szerepet töltötte be és ugyanazt a hatalmat gyakorolta. a földbérletektől a legmagasabb egyházi méltóságokig. akik még a babiloni fogság után érkeztek oda. aki ellenük van. Napóleon. A diaszpóra révén a zsidóságnak már akkor meg voltak azok a szervezetei. az olyan háztartás. Később Németországban. A római birodalomban. A spanyol birodalomban a kezükben volt — mint Herman írja — minden szellemi és materiális erő.

Ha az egyes államok nem is mindig ismerték fel a veszélyt. az egyetemes emberség és a törzsi nácizmus között fennálló kiegyenlíthetetlen különbséget. és ami igen lényeges volt. melyeket néki ad az Úr". A középkor csak egy tényt nem látott meg az úgynevezett zsidókérdésből. a zsidóság térhódítása nem ösztönös cselekvés volt. németek egyre . mert a kisebbségi nacionalizmus mindenütt államot alkot az államban és "megemészti a népeket. amíg az csak külön-külön más nemzeti területeken és más időkben érvényesült. Luther még világosan látta a zsidó és keresztény szellem. A protestáns prédikátorok. Nem a pénzért.Még a XVIII. hogy a zsidóknak a francia forradalomig nem volt közvetlen befolyásuk a tömegekre. svájciak. rádió. hanem — a világuralomért. hogy az úgynevezett zsidó befolyásnak semmi köze sincs az emberiség kérdéséhez. Azt tudniillik. angolok. a Tóra és a Talmud hajszolta előre a zsidót. Mindezen felül a protestantizmussal egy időben a zsidó szellem is kezdett teret nyerni a kereszténységen belül. hogy a zsidó nacionalizmus befolyása. A pénz csak eszköz volt. Azonban a protestantizmussal. hogy a szellemi sorompókat fenntartotta a zsidók előtt és így a keresztény vallást és kultúrát nem érte utol sokkal hamarabb az a veszély. "önzéséből". A veszély akkor nőtt óriási méretűvé. Ezt bizonyítja a zsidókérdésről írott nagy tanulmányában. sőt a maguk nacionalizmusa részére használják fel azokat. úgyszólván az utolsó pillanatban mégis csak megtorpant a zsidó hódítás: Katolikus Ferdinánd kiűzte őket. amelynek ma tanúi vagyunk. magyarok. az igazi nagy cél a világ fölötti hatalom maradt. másutt korlátozó intézkedéseket hoztak ellenük. — amely pedig időnként létezett — hanem nagyon is elég volt a Talmud és a Tóra. amikor az ismert világ keretei kitágultak. hollandok. Ennek a világhódító ábrándnak azonban — többé-kevésbé — följebb tudták kerekedni az egyes országok. a vallásoktatásban az Ószövetség ismertetése. Egy démonikus tudatos erő dolgozott már abban az időkben és az ószövetségi nacionalizmus. Leglényegesebb volt. de a cél. amikor a sajtó. vagy az "antiszemiták" által emlegetett zsidó faji tulajdonságokból fakadt. egy időben és teljes erővel érvényesülhetett. a Biblia hirdetésével fokozott szerepet kapott a templomi prédikációkban. azonban nem volt módjuk hozzá. Egy-egy királyi udvarba behatolhattak a pénzük segítségével. A gettó legalább arra volt jó. Ehhez nem volt szükséges még csak központi zsidó kormány sem. amely ott volt minden zsinagógában és minden zsidó házban és a kormányoknál sokkal jobb eligazítást adott arról. nem a jólétért és gazdagságért. hogy közvetlen befolyást nyerjenek a nép széles rétegeire és irányítsák. hogy az államéletben a zsidó nácizmus befolyása is érvényesüljön. században is jól látták. hanem minden nép ellen egyszerre. amely a zsidó "kapzsiságából". sehol nem tűrték meg. a technikai civilizáció révén az országok és emberek látszólag közelebb kerültek egymáshoz és amikor ennek a kisebbségi nacionalizmusnak uralmi akarata már nem egy-egy ország. hogy mit kell cselekedniük a zsidókkal.

Werner Sombart. Az emberszeretet. A bíróság előtt egy héberül jól tudó. lélektelen és fantázia nélküli tanításain. Krisztus egyháza különvált katolikus és protestáns egyházra. Az igazságos király minden lehetőséget megadott arra. Annak ellenőrzésére meghívták Jechiel párizsi. Az angol protestantizmus különösen élénken reagált az ószövetségi behatásra. a gyűlölet szelleme. A vallásháborúk korában szívesen szórták ellenfeleikre az Ószövetség vaskos átkait. a forradalmi mivoltát hangsúlyozta volna. Ezzel a keresztény kultúrvilágban teret nyert a tipikus zsidó intolerancia. Felderítették. a puritánok lelkisége könnyen azonosult a zsidó Ószövetség elveivel és talált igazolásra a maga üzleti gesztióiban. hogy a Talmud sorozatosan gyalázza Szűz Máriát. akik közül Jacob híres szónokként volt ismeretes úgy Spanyolországban. és nemzedékek nevelkedtek az Ószövetségnek vigasztalanul materialista. amelyet Szent Lajos francia király állított össze 1240-ben. sötét középkor még tudta. vagy leányágának tekinteni. sőt azt állítja.gyakrabban fordultak az ószövetségi prófétákhoz példázatokért. hogy ez a kereszténység — katolicizmus. Az angol nemes kalmárok szelleme. mint Voltaire is végveszélynek tartottak. Juda Sámuel és Jacob rabbikat. mert a zsidóságban a vallási nácizmus fanatizmusa lobog a kereszténységgel szemben és ennek forrása főként a Talmud. hogy a Talmud olyan rendelkezéseket tartalmaz. protestantizmus. Szent Lajos tudni akarta a zsidókkal szembeni gyűlölet okait. Nemcsak formailag. A lenézett. hogy épp az ellentétét. A XIX. hogy egy Pandara nevű katona és egy utcalány szeretkezésének gyümölcse volt. ortodoxia — egyforma halálát jelentheti majd egy napon. mint Franciaországban. amelyet az igazi haladás olyan nagy szellemei. hogy a rabbik megvédelmezhessék a Talmudot. Bíróságot hívott össze. hogy a Talmud hiteles-e? A bíróság ennek ellenére megállapította. A retorika üres frázisain keresztül így hatolt be az ószövetségi szellem a keresztény vallásba. Nem látta meg. A kereszténység kezdte magát a zsidó vallás meghosszabbításának. században fantaszta angol tudósok már azt igyekeztek bizonyítani. Annyit meg lehet állapítani. hogy a kapitalizmus zsidó. ahelyett. hogy Krisztus szűztől született volna. a felvilágosodás jelszavainak ürügyével maga a kereszténység is törekedett a zsidó emancipáció felé. illetőleg ellenőrizhessék. sőt minden nemzsidó társadalom rendjével. A felvilágosodás és haladás ürügyével a gettók lakója egyre erőteljesebben kezdte követelni az emancipációt. A keresztények . kétségbe vonja. amelyben saját maga elnökölt. a kapitalizmus nagy ismerője jellemzően mutatta ki. amelyek ellentétesek minden keresztény. hogy a reformációval megszakadt a kereszténység korábbi egysége. de egyben protestáns eredetű. hogy mindez nem lehetetlen. megkeresztelkedett zsidó mutatta be a Talmudot. hogy a britek tulajdonképpen az elveszett tizedik zsidó törzs tagjai. A támadt résen át egyszerre merészen hatolt be a keresztény világba és keresztény szellembe a mózesi nacionalizmus példátlan egysége. A Minerva Presse 1888-ban megdöbbentően érdekes. soha meg nem cáfolt adatokat hozott napvilágra arról a vizsgálóbizottságról.

hogy Luzsénszky Alfonzot börtönbe záratta és valószínűleg ott pusztult a zsidók fogságában. mint a Tóra. A kereszténység egységén támadt rés. század összes forradalmi mozgalmaiban. A zsidó nép már jóval a nagy francia forradalom előtt megmozdult. Az ószövetségi nacionalizmus a pénz mellé egy új félelmetes fegyvert szerzett a keresztény népek elpusztítására. hogy a francia forradalmat nem egészen az alsó rétegek elkeseredett hangulata idézte elő. hogy megvalósulás felé vigye a mózesi ígéretet. oldal. Innen sugárzott a kereszténység felé a gyűlölet. Az első világháború után az egész nyugati kultúremberiséget megrázta a londoni Morning Post "földalatti összeesküvők" cikksorozata. azonban kihagyta belőle mindazokat a részleteket.megdöbbenve hallgatták a Talmudból lefordított részleteket. amely hirtelen ezerszeresre megnőve tűnt fel újból az első világháború utáni forradalmakban. Jellemző módon még ma XX. 1945. A. Ugyanebben az időben. 27. Gwyenne ezt a kikeresztelkedett Lémann abbé könyve (L'Entrée des Israélites dans le Societé Francaise) és Albert Pike amerikai író adatai alapján állapította meg. amely a gabona összevásárlásával mesterségesen idézte elő az éhínséget és ezen keresztül a július 14-iki forradalmat. amely pedig majdnem fontosabbá vált számunkra. főként. amely megindult a világhatalmi ábrándok valóra váltása érdekében. Dwyenne a liberális történetírás által agyonhallgatott forrásmunkák alapján mutatta ki. Gwyenne tanulmánya kimutatta a szabadkőmívesség szervezkedését a XIX. amiről később szó lesz s amit biológiai osztályharcnak. A németországi zsidó származású egyetemi tanár Graetz lefordította ugyan a Talmudot. a zsidó nép lelkében. amely egyre elevenebben élt Majmonides. s amit eddig általában "forradalomnak" hívtak. hiteles fordítása. a zsidóság szerepét a szabadkőmívességben. Itt már első körvonalaiban kirajzolódott az. a felvilágosodás. Ezt a fegyvert "forradalomnak" hívták.) A keresztény világ később nagyon keveset törődött a zsidók szent könyvével. században sem volt a Talmudnak megbízható. Causes of World Unrest cím alatt H. a nemzsidó népek fizikai rekonstrukciójának és kipusztításának fogunk nevezni. Bizonyította. A bolsevista diktatúrának első gondja volt. ahol aztán — szabadelvűség örve alatt háborítatlanul folytatták a kereszténység társadalmi rendjének alapjait aláaknázó romboló tevékenységet. innen áradt a kettős erkölcs. amelyek világuralmi szándékaikról szóltak. A Talmud azonban észrevétlenül tovább növelte a zsidó nacionalizmust. már 1776-ban megalakult Bajorországban a zsidó Weishaupt által életre hívott Spartacus szervezet. a középkori zsidó próféták álmaiban. Már ebben az időben is zsidó és szabadkőmíves kéz dolgozott. amelyeket a rabbik hitelesnek ismertek el. hogy a kereszténység elleni gyűlöletet a zsidóság vitte bele a titkos társaságokba. (The Hidden Empire. . Ezek után Szent Lajos király elrendelte a Talmud megégetését. A magyar Luzsénszky Alfonz is lefordította a Talmud egyes részeit. a társadalmi fejlődés minden tekintetben kedvezett annak a céltudatos munkának. amelyek a zsidókra kompromittálóak.

majd az amerikai proletariátusban. A keresztény forradalom a "felvilágosodás" jelszavai elől ekkor már behúzódott a templomok hűvös hajójába. Az abszolút egyenlőség hamis tanával. Ezzel az európai kultúra történelmében egy eddig ismeretlen tényező jelent meg: a szervezett gyűlölet és szervezett irigység. Marx és Lassale zsidó volt. világi javaihoz. uralkodó és vezető rétege lesz: a zsidó! A zsidó ott élt minden nemzet között. Nemzetköziséget csak a proletariátustól kívántak. Ez a zsidóság világterve! Az eltömegesedett ember vak eszköz és rabszolga lesz a világuralomra törd törzsi nacionalizmus kezében. de még ószövetségibb és talmudibb ez a gyűlölet. A zsidó nacionalizmus egyre erőteljesebb lángokkal lobogott. hogy romboljon le minden hazát. minden vallást. de ő megmaradt zsidónak. Az ószövetségi vallási nacionalizmus lobogó . Egyetlen faji gondolat. hitetlenebbé és tehetetlenebbé vált. Ószövetségi eredetű volt Európában a kollektív türelmetlenség is. krisztusi forradalom mind bátortalanabbá. amelyekkel az Ószövetség ígérte saját népének. a felkeltett szenvedély. Mindkettő a gyűlölet. ígéretekkel és fanatizmussal dolgoztak. hordozói és haszonélvezői pontosan a zsidó nacionalizmusnak képviselői. hogy létrejöhessen a nemzetközi világállam. hogy nem kell dolgozni. A krisztusi forradalom hitéből. egyetlen nemzetek fölötti nácizmus büszke és öntudatos képviselőjének. papságot. Az ószövetségi nácizmus félelmetes szövetségest nyert az európai. a fajuk megaláztatásából származó bosszúvágy prófétája volt. hogy meghirdesse és képviselje a krisztusi gondolat lényegét: a szociális igazságosságot. a proletár tömegek irigységének felkeltésével lerombolni minden nemzsidó nép szellemi elitjét. A tény az. Vezető nélküli tömeget csinálni az emberiségből. Ugyanakkor a zsidó megőrizte a maga vallási. Materialista módra ragaszkodott világi befolyásához. mint éles tor hatolt bele a mindinkább meglazuló keresztény közösségbe. Csupán azt nem volt hajlandó tudomásul venni. hogy ennek a kapitalizmusnak igazi alkotói. romboló erő. az internacionálé megalapítói voltak. értelmiséget. népi. Marx tanításában kétségtelenül benne van a diabolikus terv csírája. hogy a Jehova elébe önti egyszer a föld minden gazdagságát. amelynek egyetlen elitje. nagybirtokaihoz. faji egységét és annak következtében. amely minden joggal el volt keseredve a kapitalizmus kizsákmányoló rendszere ellen. legfeljebb napi 2—3 órát. mikor itt lett volna az idő. amelynek prófétái szociális síkon pontosan azokkal a jelszavakkal. hogy Marx nemzetköziséget hirdetett. de a zsidóság nem volt nemzetközi. az arisztokráciát. Ez már nem szocialista terv. Beszélte mindenik nemzet nyelvét. befolyásából mind többet veszítve zsidózó kereszténységgé változott. Neki szánták azt a szerepet. polgárságot. A keresztény. egyetlen nacionalizmus. mint társadalmat formáló. amelynek mindkét vezére.A szocialista nemzetközi szervezkedés 1844-ben az Internacionálé megalapításával kezdődött. D'Israeli Connigsby című művében a németországi munkásmozgalmat és annak zsidó vezetését már előre megjósolta.

a protestantizmus. A kereszténység nem tudott újra eggyé forrni legalább a krisztusi revolúció gondolatának szociális igenlésében. amelynek püspökei százezer holdak birtokában prédikáltak a tömegek felé szegénységet és tisztességet. a zsidó befolyás alá került államok kormányai mindinkább beszorították a közéletből a templomba. hogy "idejét múlta" vagy "tudománytalanná" vált a felvilágosodás jelszavaival szemben. amelyen beárad a népek gazdagsága. A nagy francia forradalom után a kereszténységet titokzatos erők: a szabadkőmívesség. mint hit és küldetéstudat. hanem a szeretet jegyében valósítani meg: a szociális igazságot. amely mindinkább beszívta magába az ószövetségi szellemet? Mi lett volna az a lelki mozdító erő. A belső megingás következtében nem is volt erő. a rabbinusok pontosan ezt ígérték a zsidó népnek is.hitet. hogy a kereszténység tehetetlenné vált a kor nagy szociális problémájával szemben. és a marxista vezérek tudták. a szociális eszmék megvalósításától. Ezzel szemben a krisztusi forradalom nem ismerte fel földi küldetését. a saját hitét. amely ellenálljon ennek a törekvésnek. Ezdra és Nehémiás. Az újszövetségi kereszténység mind bátortalanabbá lett és kezdte szégyellni az újszövetséget. Ezalatt a zsidóság a maga fajtája számára hitet adott. Ezzel szemben a marxizmus a mennyországból a földre helyezte át a megváltás gondolatát. Ezt a szerepet átvetette az ószövetségi nacionalisták kezébe került sajtó. A földre helyezett marxista mennyországgal szemben a kereszténység nem tudta érvényesíteni a krisztusi gondolat szociális . század kereszténysége már sok tekintetben inkább formalizmus volt. de az ígéret mögött ott állt a zsidó nacionalizmus. amelyről sokszor azt érezte. a szociális biztosítást. hogy ez a megváltás a zsidó világkirályság alakjában fog kiteljesedni. Nem Istenhitet — mert hiszen sok zsidó látszatra megtagadta a hitét. de egyben a liberális állam mellett. faji öntudatott tudott gyújtani az oroszországi gettók népébe. Az ortodoxia üres formalizmusa. A zsidóság egy maradt a négyezer éves nácizmus faji és lelki közösségében. A Rerum Novarum és a Quadragesimo Anno kezdetű pápai enciklikák állásfoglalások maradtak csupán. Megnyugodott abban a krisztusi tanításban. Az ecclesia militans nem harcolt úgy. ahogy küzdenie kellett volna. — hanem a politikai nacionalizmus fanatizmusát. Az utóbbi gondolat teljesen zsidó eredetű volt. a világi közvélemény irányításától. hogy "az én országom nem e világból való". Állásfoglalások a szocialista gondolat. Jeruzsálem kitárt kapuit. Megváltást e földön. amely a krisztusi forradalom oldalára szólíthatta volna a proletár tömegeket? A kereszténység egyre inkább távolmaradt a közéleti jelenségek bírálatától. A XIX. a marxista agitátor. a katolicizmus. a heti 18 órás munkaidőt. A marxista forradalom gondolatával nem tudta szembeállítani a krisztusi forradalom korszerűen fogalmazott eszméjét. a szabadkőmíves páholytag. A marxizmus földi megváltást ígért. amelyet a kor előírt volna számára: odaállni a tömegek oldalára és nem a gyűlölet. Hiszen Jahve és a nagy fajvédők. Legnagyobb baj volt.

Szétzülleszteni. (H. század kezdetén a cél már nem volt kétséges. Ezzel egyenes arányban egy roppant céltudatosság. lemondott a vezetésről. oldal) A XX. amelynek élén az MVD zsidói állnak? A pénzváltók. a nagytőke vagy kommunista terror. S. a galambárusok. A világ zsidóságának vezetői csupán azt nem döntötték még el. 163. nem állt a tömegek mellé. hogy Ábrahám szent magja milyen eszközökkel biztosítsa a megígért világhatalmat. I. vagy a terrorista szadduceusé? Vagy talán mindkettő egyszerre és egymás mellett? A módszerek nagy dilemmájára érdekes feleletet adott egy — "hamisítvány". . vezetőitől megfosztani a társadalmakat és megteremteni a zsidó világkirályság végleges uralmát. mint Chamberlain figyelmeztette a keresztény társadalmakat: "A közöttünk élő zsidóség problémája a jelen legnehezebb és legveszélyesebb kérdései közé tartozik". Pedig épp a századfordulón olyan nagy gondolkodó. egyetlen fanatikus akarat tört előre: szétrombolni minden istenit és emberit. Az arany vagy géppisztoly. írástudók állama legyen az új Templom. Chamberlain.tartalmát.

de ugrásra készen állva ott áll a zsidóság. héber írói nevén Achad Haam. A döntő tény — ami vitathatatlan — hogy a program csaknem teljes egészében valóra vált. Készül rá. babonás és barbár lénynek tekintik azt. Ma már műveletlen. aki a Jegyzőkönyvekről említést merészel tenni. a Weltdienst akkori vezetője volt a vádlott. hogy kétségbe vonja a "Sion bölcsei jegyzőkönyveinek" hitelességét. hogy a Jegyzőkönyvek a cári Ochrana hamisítványai. A Baseli bíróság felmentette Fleischhauert. A Jegyzőkönyvek hitelességéről addig-addig vitatkoztak. A világzsidóság hallgatott s azóta is mélyen hallgat. hogy a bíróság előtt bizonyítsa be. Sőt! Több is beteljesedett. szellemi erők mögött egyelőre még csak a második vonalba húzódva. Akárminek tekintjük tehát a Jegyzőkönyveket: Sion 33-ik fokon lévő vénei világprogramjának. akár csak egy túlzó zsidó nacionalista pamfletjének. Az emberiséget kormányzó politikai. hogy nem tudja eldönteni: vajjon a Jegyzőkönyvek hitelesek-e vagy sem. amelyek a pogromhangulat felszítására készültek. mindez nem érdekes. Indoklásában azt mondja. A zsidóságot már csak egyetlen lépcső választja el attól. Ulrich Fleischhauer. miszerint a Jegyzőkönyvek közönséges hamisítványok. A terméketlen hitelességi viták helyett mi csak azt akarjuk bizonyítani. vagyis "egy a népből". holott előzőleg minden egyes alkalommal bizonyítani kívánta. hogy a sionista vének beváltották a programjukat. gazdasági. Egyes verziók szerint szerzőjük a keleti Asher Giznberg. amíg azok valódiságát minden bírónál hatalmasabb bíró igazolta. Maga a világtörténelem! Az 1906-ban regisztrált zsidó program azóta szóról-szóra megvalósult. Az Alliance Israelite Universelle 1935—36-ban próbapert indított a német Weltdienst ellen Baselben. A per több tárgyaláson keresztül majdnem két évig húzódott. hogy Sion bölcsei jegyzőkönyveinek eredeti héber szövege már 1890-ben járt az odesszai zsidók kezén. a megvalósult világkirályság nyílt szimbólumát: a hatágú Dávidcsillagot! .III. hogy a könyvvel ébresztgesse a zsidó nemzeti öntudatot. Annyira bizonyos. Azokat 1905-ben az orosz Nilus tette közzé. Nilus könyvének egy példánya már 1906-ban bekerült a British Múzeumba. mint amennyit a cionista vének előre láthattak. a baseli cionista kongresszus titkos jegyzőkönyveinek. A kérdés nyitva maradt. A világhódítók meghódították a világot. amely után a vörös csillag és az amerikai fehér csillag ötödik ágára felteszik a hatodik ágat. akinek célja az volt. hogy nyíltan is bevallja: a világhatalom az ő kezébe került. FEJEZET A zsidóság mindent megpróbált. hogy megtegye azt a bizonyos lépést. ahol a mai napig katalogizálva van.

akik soha nem jelennek meg a színpadon. vagy a Cahilla. melyekkel véget vethetnek bármely államformának. Minderről nagyon érdekes leleplezéseket közölt 1946-ban a The Hidden Empire című könyv. Ezeknek a német zsidóknak kezében olyan eszközök vannak. Ezek utódjaikat saját környezetükből választják ki. hogy a zsidó államon belül már Krisztus születése előtt regisztrált a Kahal. hogy a zsidó nép száműzetésbe is átmentett valamit ebből a szervezetből. az első világháború irányításában mindenütt nyoma volt annak. "emigrációs bizottságnak". hogy ilyen titkos világkormány működik." New-Yorkban egyáltalán nem titok. hogy létezett-e a zsidóságnak olyan nyílt. A keleti hemiszférának védnöke nem tartozik ide. Sanhedrin néven régebben Konstantinápolyban székelt és a zsidók feje a "nagy satrapa" volt.. midőn 1920-ban hazatért az eredménytelen versaillesi béketárgyalásokról. A Cahilla (a titkos zsidó kormány és bíróság) köztudomás szerint a hét jelkép szerint van összeállítva. vagy mint ma mondanánk. hiszen különböző városrészekben a zsidók gyakran rendeznek Cahilla-partiekat. D’Israeli 1844-ben a Conningsby című munkájában kertelés nélkül megírta. hogy a Cahilla (Kahal) működik. amelyek intézése nem volt kívánatos keresztény bíróságok előtt..A Jegyzőkönyvekkel kapcsolatban egyetlen kérdés. melynek az volt a célja. midőn azt mondotta: " Mindössze 300 ember. Azonban feltétlenül lennie kellett egy magasabb zsidó kormánynak. amely az egész nép számára kidolgozhatott egy világprogramot? Van-e titkos zsidó "kormány". különösen azokat. amelynek nem tudtunk a nyomára jönni. hogy még a szétszóródás előtt mint valóságos kormányzati és politikai hatalom dolgozott az alexandriai és a római diaszpóra. politikai kérdésekben egy célra irányította. vagy titkos szervezete. hogy intézze a zsidók peres ügyeit. Később a különféle mozgalmakban. december 24-én. hogy: "A világot nagyon különböző személyek kormányozzák. Már rámutattunk arra is." A zsidó Walter Rathenau ugyanerről írt a Weiner Preeben. amely többek között ezeket írja a 35-ik oldalán: "A világzsidóság a földet két hemiszférára osztotta: keletire és nyugatira. amely a teokratikus zsidó állam politikai szervezetét képezte. a francia szabadkőmívességben. de mindig felfelmerült a történelem évszázadaiban. esetleg a Jegyzőkönyvek alapján a világ zsidóságát irányította? Nem kétséges. amely a Tóra és a Talmud. intézik Európa sorsát. Wilson elnök. akik jól ismerik egymást. A zsidóság által sűrűn megszállott országokban mindenki tudott ezeknek a Kahaloknak létezéséről. Okmányok bizonyítják. . Fel lehet és fel kell tételezni. A szétszóródás után tulajdonképpen minden zsidó hitközségnek megvolt a maga miniatűr Kahalja. amelyet ésszerűtlennek tartanak. amely a zsidóságot összetartotta. hogy ez a titkos zsidó kormány különféle nevek alatt. nyíltan kimondotta: — Európában volt egy titkos erő. 1921.

Mégis a Jegyzőkönyvekben olykor már a tökéletes lenini ideológia. vagy géppisztoly lényegileg azonos terrorizmusa. a Sion bölcsei által előírt helyen és minden készen áll arra is. hogy volt. forradalmak kirobbantásával. amely homályos volt. de még mindig a szabadelvű rendszer keretében. akár nem volt. a római jognak és minden jogrendszernek meghamisítása. mint faltörő kosnak felhasználása. A ködös. akinek személye féltve őrzött titok. — vagy bárminek nevezzük. hogy a zsidó politikai módszer végeredményben mégis a tőkén keresztül végrehajtott tökéletes világuralom felé hajlik. ezzel egyidejűleg a nemzsidó társadalom elitjének lerombolása. hogy a bolsevizmus és kapitalizmus közötti ellentét csak látszólagos. Meglepetve látja az olvasó. lobogott az ószövetségi nacionalizmusban. a világuralom kiterjedéséig. félreállítása. vagy akár még a baseli perben is kétségbe lehetett vonni a Jegyzőkönyvek hitelességét. elégedetlenségének felkeltése." Nem vitás tehát. hogy hamarosan megtegye a hiányzó utat és elérje a harmadik lépcsőfokot.noha mindkét hemiszféra szponzora felelősséggel tartozik az ismeretlen és koronázatlan zsidó királynak. a kapitalizmus. A Jegyzőkönyvek létezését lehet tagadni. a csekk könyv. misztikus szövegből a felületes olvasó csak azt látja. hogy a program megvalósult. a kisebbségi uralom. szüntelen növelése. de mindkettő ideológiája a materializmus. Amikor Sion bölcseinek jegyzőkönyvei már ott forogtak az odesszaiak kezén. amelyek — minden valószínűség szerint — csupán az igazi program kivonatai. egyazon totális uralom két formája. a gyűlölet állandósítása a társadalmakon és államokon belül. Ötven évvel ezelőtt. egyszer szabadelvűségről beszélnek. másszor a félreismerhetetlen bolseviki módszerekkel. A Jegyzőkönyvekben. hogy a Jegyzőkönyvek egyszer nyílt diktatúráról. hogy a bolsevizmus csak a liberális kapitalizmus kiegészítése. lehetett zsidó központi szervezet. Ugyanekkor a szabadelvűség eszméjének. kormány. Egyszer a tőke és a sajtó segítségével vélik elérni a világhatalmat. a munkásság irigységének. melyek segítségével a zsidóságnak meg kellett valósítania a világuralmat. a kisebbségi uralom harci technikája nyilatkozik meg. kissé homályosan és elmosódottan jelentkeztek azok a módszerek. "le . Sion vénei három lépcsőfokot építettek meg Salamon király trónusáig. a nemzsidó társadalmak lerombolása. A világzsidóság — mint ki fogjuk mutatni — ott áll a második lépcsőfokon. a lenini tanítás még nem volt ismeretes. de ennek a nacionalizmusnak létezését nem. a sajtó hatalmának zsidó kézbe vétele. — amely kidolgozta Sion bölcseinek világprogramját. Az első lépcsőfok: a pénz. háborúk. nem lehet eléggé hangsúlyozni. Sion vénei világosan látták. Azonban akár volt. Az első lépcső: a keresztény országok szembeállítása egymással. És ez mindennél sorsdöntőbb bizonyíték. Az utólag átvizsgált események megfejtik a Jegyzőkönyveknek azt a részét. kompromittálása. A Jegyzőkönyvek programja azonban égett. A Jegyzőkönyvek áttanulmányozása után még inkább rádöbbenünk.

hogy a liberális kapitalizmus korában a szabad verseny a legbiztosabb út a második lépcső felé. melyeket magánál felsőbbrendűnek érez. akikre tudatlan együgyűségében gyermekkora óta irigy. amelyet a szabadkőmívesség által mindig követelt emberi szolidaritás alapján mindenkor támogatunk. és egyben hozzáteszik: "Hatalmunk lényege — főként az első fokon — a titkosság. kommunista hadseregünkbe való belépést. "Mi a munkások megmentőjének mutatjuk magunkat. az összes európai országokban a munkások nagy tömegét fogjuk az utcára vetni. tudniillik hogy a tőke elnyomásából az út egyenesen a bolsevizmus felé vezet. hogy felszabadítsuk őket az elnyomás alól. A természetes és születési arisztokrácia romjain — hangzik az utasítás — megalkottuk a mi osztályunk pénzarisztokráciáját. Előbb a királyságokat kell megszüntetni. aztán az arisztokráciát lerombolni. a tömegekben felkelteni a lázadás szellemét. a keresztény társadalmak lassú destruálását. a vallás elleni óvatos küzdelmet. ami azóta bekövetkezett." Ne feledjük. azonban a mindenfelé. Ez a néptömeg örömmel fogja kiontani azok vérét." "Ez a gyűlölet még inkább kiszélesedik a gazdasági krízis által. — írják — kik azért jöttünk." Elég visszagondolni az európai és a világtörténelem elmúlt húsz—negyven esztendejére és akkor látni lehet: Íme.kell törnünk minden oppozíciót. Felajánljuk nekik a szocialista. Ezen új arisztokrácia alapja a tőlünk függő gazdaság és tudomány. minthogy pontosan tudja a támadás megindulásának kezdetét. akkor amerikai és kínai ágyúkkal felelünk nekik" — írják a Jegyzőkönyvek. Az első lépcső küzdői számára a Jegyzőkönyvek előírják a keresztény családba való behatolást. a munkásság forradalmasítását. amelyet a mi tudósaink hirdetnek. Nem érti meg azok jelentőségét. a földbirtokos osztályokat elszegényíteni. megüzenvén a háborút szomszédai által annak az országnak. akiktől javaikat elrabolhatja. "A tudatlan nép — írja a Jegyzőkönyvek — vakon hisz a nyomtatott betűnek.) A Jegyzőkönyvek szerzői világosan látják. a sajtó birtokba vételét. Vajjon azóta nem valósult-e meg a világprogramnak minden részlete? Az első lépcsőfokon más a stratégia és mások a harci eszközök. titkos eszközök által megszerzett általános gazdasági krízisben az egész. kezeink között lévő arany segítségével. Ők teljes világossággal előre látták azt. amely akadályokat gördít az összes pénzügyi tranzakciók és az egész ipari élet elé. gyűlöletet érez az összes néposztályok iránt. . amely feltámadni mer ellenünk. az általunk sugalmazott rossz gondolatoknak engedve. anarchista. Ezek nem fognak rosszul bánni a mi népünkkel. ez már a második lépcső kezdete. "Hatalom és hypokrizis" — hirdetik a Jegyzőkönyvek farizeusai. (Lásd Amerikában: az atomtudósok. hogy mindez 1906-ban került nyilvánosságra. Ha mind ellenünk támadnak." A Jegyzőkönyvek szerzői előtt nem voltak ideológiai akadályok. Erre világháborúval kell felelnünk.

akit a világ számára mi készítünk elő. de szintén zsidó eredetű programja: ínség és meggyőzés! Ez már a Sztalinikaganovicsi állam látomása. annyira. parlamentjeit. számú jegyzőkönyv — amely jogosan húzott hasznot a nép munkájából. ahol — "Izrael a király". ha nem az illuminátusok korai. "Az arisztokráciának — írja a 3. Ez még mindig nem jelenti az általuk elképzelt tökéletességet. agitátorok vezetik majd. Hatalmunk a munkás állandó rossz táplálásától és gyöngeségétől függ. hogy a munkások jól tápláltak. hogy végleg megtörje. hogy amikor a zsidóság elérkezett ehhez a végső . A bolsevizmus csak arra való. A Szovjetben a zsidó művezető. biztonságot egy lerázhatatlan zsidó világuralom számára. a népbírósági intézménynek. sajtóját kormányozzák. erőteljesek legyenek és jó egészségnek örvendjenek. román. vagy "munkásigazgató" megvonhatja az élelmiszerjegyet attól. a vérszomjtól eltorzult sadduceus. ha nem a bolsevista rendszer kísérteties víziója? Három évtizeddel a bolsevizmus kitörése előtt! Mi más ez. jól ismerjük előkészítésének titkait. Az utolsó és legfontosabb! A Jegyzőkönyvek szerzői megmondják. emberszabású csordává alakítsa a népeket. eltömegesítse. Azonban a Jegyzőkönyvek szerzői jól látták. Ez már a második lépcső! Oroszországban láthattuk." Mi más ez. a kiszabott robotot. a mi cionista vérünkből származott. Emlékezzetek csak vissza a nagy francia forradalomra. az élelmiszerjegy megvonása miatt éhen halt magyar. Azóta vonszoljuk a tömegeket csalódásból csalódásba. gyűlölettől fűtött proletár tömeget ugyanazok a komisszárok. mint Bar Kochba vitézei a Krisztus után 130-ban történt nagy földközi tengeri zsidó lázadás során. aki nem tudja teljesíteni az előírt normát. hogy ez a programpont is beteljesedett és beteljesedik mindenütt. amelyet nagynak" neveztünk. hogy még ez sem minden. hogy minket támadjon. Itt már felmerül a Talmudba rejtett arc. amelyben — a Jegyző-könyvek szerint — meg kell lennie a titkos rendőrségnek. olyan despota javára is. mert a mi munkánk volt. az irigységtől.Ez már a bolsevizmus. Nekünk ellenkezőleg ezzel szemben álló érdekünk van: a gójok degenerációjára törekszünk. A kapitalizmus és a bolsevizmus. Hiszen egyetlen vérszövetség leszármazottjai! Egyetlen kétarcú nacionalizmus képviselői valamennyien. a biológiai osztályharc azonban csak eszközök. olasz hadifoglyok hekatombája igazolja. aki vérontás árán is el akarja pusztítani a többi népeket és aki 1945-ben épp oly lázas szemmel járt elől a nagy keresztény-pogromokban. a munkásság kihasználásának. A fellázadt embert. Az ukrajnai éhínség hatmillió halottja. német. hogy a kolhoz rabszolgájának le kell térdelnie a komisszár előtt. akik a kapitalista államok bankjait. a tökéletes és teljes elnyomatásnak. Még nem biztosítja az élet korlátlan élvezetét és a totális hatalmat a kiválasztott kisebbség számára. érdekében állott az. mert akkor nem lesz elég ereje és energiája ahhoz. hogy lemondanak egy." Ez a harmadik lépcső.

amikor a "Zsidóság" című nagy munkájában megírta. orosz. amikor elkövetkezett a századforduló. A szabadelvűség és a szocializmus helyébe odalép a teljes és tökéletes despotizmus. azóta kísérteties biztonsággal megvalósult. máramarosszigeti. amit a gojimok számára hirdetett. A szigorúan megkötött rítus a nap minden szakára előírta a vallásos cselekményeket. hogy titokban írja jegyzőkönyveit. hanem az állatias szellemből erednek. Ezek az erők ma győzedelmeskednek. mert útjában a legkisebb kavics. hanem előny is. hogy komoly termelő munkával foglalkozzék. Egész életében intellektuális cselekménnyel. A Volga és a Duna térségében elszórt több mint ötmillió főnyi zsidóság. akkor egyetlen tollvonással megsemmisíti mindazt. Talmudok és Tórák fölé hajolva álmodta a világkirályság álmait. számú jegyzőkönyvben — hogy uralkodójában a hatalom és tekintély megtestesülését lássa. hogy végre felállítsák Izrael királyának trónját. Adott pillanatban a zsidóság középosztállyá. "A népnek szüksége van arra. A parasztság hiánya azonban nemcsak hátrány volt. hogy a zsidónak naponta fél napra van szüksége ahhoz. Alig hat évtized telt el az emancipáció óta. vagy kispolgári zsidó középosztály. Mindez lehetetlenné tette a hithű zsidó számára. de mégis csak az volt! S . de lényegében kegyetlen és terrorisztikus zsidó világkirályság. hogy elvégezze a vallásos cselekményeket. sem nem az emberi. Ezek rombolják szét a társadalmi rendet. A budapesti származású zsidó tudós Fehér Lajos jól látta a valóságot. a zsidó nacionalizmus győzött. újságíró — által irányított agresszív zsidó réteg.pillanathoz. vagy szalmaszál sem maradhat. az ő szerepük véget ért. a lengyel. a szent könyvek olvasásával foglalkozott s bármilyen egyoldalú szellemi tevékenység volt ez. hogy mindaz. A föld nem kötötte le." Később látni fogjuk. hogy a Talmud valósággal leigázta a zsidóságot. Ma már arra sincs szüksége. az "asszimilált" intellektuel — író. Ez a nyugati zsidó is végeredményben a Talmud neveltje volt. Ez az Isten választotta fejedelem. kapitalista. breszt-litovszki. hanem az ösztönökből. Akkor el kell söpörni útjából ezeket az erőket. akinek küldetése összezúzni a romboló erőket. — írják a 23. Nyugaton ekkor már készen állott a világhódítók legfélelmetesebb rohamcsapata: a burzsoá. amelyek nem az értelemből. ami 1890-ben vagy 1906-ban nagyon távoli jövendölésnek látszott. Nem lehetett ilyen körülmények között. De mihelyt ez hatalomra jutott. Runebs a "Der alte und der neue Glaube" című művében megállapította. az oroszországi és kelet lengyelországi zsidó tömeg még a belzi. vagy magyar paraszt napi tizennégy órás munkáját végeznie. nagy intellektusú szellemi réteggé tudott alakulni. amelyet most már nyílt terrorral és nyíltan is csak a zsidók fognak kormányozni. A kifelé patriarkális. a szabadság és jog nevében űzött mindenféle erőszaknak és tolvajlásnak alakját öltik fel. Egyedül Mózes halálának emlékére háromezer előírás teljesítését rendelte el a Talmud.

amelynek munkás. író. Csak meg kellett tanulnia a nyelvet és rögtön más népek középosztályává. Az alapítók között volt "orosz" kisnemes. Innen már csak egy rövidke lépést kellett megtenni a nagyobb. "szeretet". csaknem romantikus körülmények között. tehát a te legközelebbijeidre — korlátozódott. teljesen filoszemita beállítottságú könyvükben megdöbbenten mutatnak rá. Sokkal több kulcspozíciót foglalhatott el. a gyűlölet keleti rezevoárjává változott és egy. vagy pénzarisztokráciájává válhatott. burzsoáziájává. georgiai kicsapott papnövendék. Miért ne lehetne ez a tizenötmilliós faj az egész földkerekség népeinek vezető rétege? Angol. újságíró. sőt azon belül is a legközelebbi hozzátartozókra — mint a latin nyelvű Szentírás mondja: aproximos tuos. — Nyugaton ugyan — még pedig Brüsszelben fél évszázaddal ezelőtt. költő. S eközben. A "szeresd felebarátodat. mint tenmagadat" mózesi parancs volt ugyan. maga körül mindent felégető gyűlölet hordozójává alakult. ahol egyenesen a második lépcsőfoknál kezdett hozzá a Sion bölcsei által ajánlott terv kivitelezéséhez: a zsidó királyság megvalósításához. de belsejében a zsidó nacionalizmus egyforma öntudatával? Ennek a nacionalizmusnak egyetlen örömünnepe volt: a Purim. amerikai vagy francia mázzal. mint bármely nép. hogy a zsidó nép soha nem ismerte ezt a szót. messiásibb gondolat felé. királyibb. Hámánt és tíz fiát megölték és Susán várában meggyilkoltak 70 000 nemzsidót. orosz. oroszországi nagykapitalista lánya és progresszív újságíró.kétezer évre visszamenőleg vizsgálva ezt. hogy miért került ki ebből a népből oly sok intellektuel. de ez csak a zsidó nép tagjaira. Egykettő kivételével valamennyien zsidók voltak. könnyebb megérteni. Jan és Jerome Tharaud "A kereszt árnyékában" című. hogy az első "antiszemitát". A zsidóság így valósággal meghatványozta önmagát. amikor le kellett részegedni annak emlékezetére. A keleti zsidóság a gyűlölet népévé. paraszt rétegei voltak. . Másfél évtized múlva a zsidó nacionalizmus porba omlasztotta Szent Oroszországot. politikus és atomtudós. megalakult az orosz kommunista párt.

egyik kezében a Tórát. mint zsidó szociáldemokrata párt szervezkedett és hasonló volt a helyzet Litvániában. akik mintegy fél századon át törekedtek Oroszország felbomlasztására és leigázására. aki fehér jérceként van ábrázolva. és vigye be annak vérét függönyön belül és cselekedjék annak vérével. Jacob Jurovszkij. Litvánia. sä kaporati". fejezetében. fején a koronával. a legnagyobb orosz író. És mikor kitört a bolsevizmus. Chajem Golocsikin és Péter Jernakow. a Szovjetunió későbbi elnöke. A cárizmus elleni gyűlölet égett a pogromok miatt. Ötven százalékban zsidók voltak tagjai az oroszországi első szociáldemokrata pártnak. de sokkal inkább égett a mózesi parancs alapján. . Nyers fordításban ez azt jelenti: "Ez az áldozati állat legyen az én feloldozásom. már 1887-ben látta. Lengyelország zsidó üzleteiben már egészen nyíltan terjesztettek egy levelezőlapot. valamennyien zsidók voltak. ott kecske helyett mindig feláldozták a kibékülés napján a kakast és a fehér jércét. Az erre vonatkozó utasítások Mózes III. amely a népé. hogy "idegen férfit ne fogadj el magad fölött királynak". ez legyen helyettem a pótlás és ez legyen az én bűnbánati áldozatom. A lengyelországi szociáldemokrata párt kezdetben egyenesen. mint a tuloknak vérével cselekedett. sä temurati. versben így találhatók meg: "És ölje meg a bűnéért való áldozati bakot. másikban II. A cár gyilkosai Jacob Swerdlow. a 15. De ahol kabbalisták éltek. amely azt hirdette. aki az első köztársaság miniszterelnöke lett. akinek a zsidókról írott tanulmányát még ma is gondosan elsüllyeszti a "szabad" nyugati könyvkiadás. hintse ugyanis azt a fedélre éra fedél elé. amelyből későbben a bolseviki párt alakult. De zsidók voltak azok is. könyve 16. Zsidó származású volt maga Kerenszkij is. A levelezőlap tehát a zsidóság nyílt felhívása volt a cár meggyilkolására. hogy az orosz nép fölött ott suhog Júdea korbácsa és Szent Oroszországra ráborul a bolsevizmus vörös árnyéka. A kép alatt a következő héber szöveg volt olvasható: "Sä chaliphati. mint a keleti zsidóság körében. Jekaterinburgban meggyilkolták a cárt és családját. FEJEZET Az első világháború előtt Oroszország. A képeslap egy rabbit ábrázolt." A héber szöveg "Kaporah" nevű imádság egy része. Miklós cárt tartja.IV." Egyes zsidó rabbik ellenezték ezt a tanítást. Dosztojevszkij.

Lenin! Lenin! A magyarországi zsidóság hivatalos lapja. zsidó szív és békeszeretet megmentette Oroszországot. Trotzkij szavai bizonyítják. S amiként megdöbbentően érdekes. Ebben el fog száradni az emberiesség érzése. augusztus 7-én a lap 21. akik felkeresték üzletét: — Egy napon ez a zászló fog uralkodni a világ fölött! Karl Marx a trieri rabbi unokája szintén bizonyosan ismerte ezt a zászlót. mint zsidók mégis csak azt látták. Soha még a zsidóság világtörténelmi hivatása oly éles fénnyel fel nem ragyogott. a zsidó tudás. a fiatal forradalmárok. S az öreg Amschel Mayer — mint ezt róla Jean Drault francia író megírta — nem egyszer mondotta azoknak. egyazon világhódító nacionalizmus megjelenési formái. Micha prófétáké. avagy adtak számolatlanul a bolsevistáknak. Kezdődik az ő eszméiknek korlátlan uralma. oldalán érdekesen írja le. A frankfurti Rothschild házon vörös zászló lengett. "A zsidó szellem. a felemelt ököl szintén zsidó eredetű szimbólum. ugyanúgy a bolseviki forradalom köszöntése." A bolsevizmus győzött s ettől kezdve a zsidó intellektuelek. a szelíd talmudi bölcseké. az Egyenlőség. hogy a bibliai és prófétai zsidó szellem a nagy békeszerzők Jezsajás. a zsidók ma is felemelt ököllel köszöntik egymást. Lakatos-Kellner László költeményben üdvözölte Lenint s azt írta: Új Krisztus jött el. az igazság utáni vágy s ezelőtt el fognak sorvadni a keresztény és nemzeti érzések most és mindörökre. Akár bolsevikek voltak. megmentette talán az egész világ jövőjét. csaknem valamennyien zsidók. mint éppen Oroszországban. hogy akik a cárokat felváltották. A polgári származású magyarországi zsidó. hogy kik vezetik Oroszországot. Ha valaki. a kapitalizmus alján maradt szegény zsidó tömegek Oroszország felé fordították arcukat. melyet csupa jómódú polgárok olvastak.— "Közeledik az ő birodalmuk. hogy a zsidó kapitalizmus és a zsidó marxizmus egyazon júdaizmus. A Rothschildok vörös zászlaja egyforma vérpezsdítő jelkép Morgenthaunak és Kaganovicsnak. december 27-én. mint amilyen jól kellett ismerniük a Rothschild házat alapító Amschel Mayer jóslatát. hogy a vörös zászlót egy zsidó bankártól vette át a bolsevizmus. hogy Purim ünnepén. az amerikai bankár. úgy ő tudta. a Khun and Loeb bankház és az amerikai pénzemberek már a kezdet kezdetén hatalmas összegeket kölcsönöztek. mely eltölti ma Oroszország vezetőit. A "The Key of the Mystery" című lap 1939. akár nem. Ezek a bankárok épp úgy tudták. . Trotzkij-Bronsteint magasztaló cikkében ezt írta már 1917. amelyet 70 000 nemzsidó legyilkolásának örömére ülnek. az egyeduralmuk." Jacob Schiff.

S. Azt azonban látták. bankház. Apja orosz kisnemes. csak röviden ismételjük. az elszánt uralmi akaratot. A jelentés mindjárt hivatkozik is a newyorki Daily Forward című bolseviki zsidó lapra. A politikai hatalom Oroszországban teljesen nyíltan zsidó kezekbe került. mint a zsidó nacionalizmus. Max Breitung. Maga Lenin is csak formailag Uljanovics. A különös szövetkezésre.. a Londoban székelő Speyer & Co. Ma már félelmetes jelentőségű az amerikai katonai elhárító és hírszerző szolgálatnak az a megállapítása. hogy a jelentős dollár pénzösszegeket. amely arról szól. Anyja azonban Blank német zsidó orvos lánya. miként lehet egyezség a látszólag két "halálosan" ellentétes társadalmi forma. A kérdésre döntő feleletet adott a United Secret Service (2nd Army Bureau) 1918-as jelentése. H. Khun.A keresztény világ azonban még mindig azt kérdezi. . Az amerikai elhárító és hírszerző szolgálat szerint Leninéknek a következő nagy amerikai bankárok adták a pénzt a forradalomra: Jacob Schiff. amely a bolsevizmus és a júdaizmus egyformán jellemző sajátossága. Mr. A Brotheres Lazare. a bolsevikok és a bankárok összeesküvésére semmi más nem ad magyarázatot. melynek igazgatói voltak akkor Jacob Schiff. Mint a jelentés megjegyzi: "All Jews". de akkor már késő volt. Guggenheim. hanem annak volt igazgatója. A pogromok Oroszországának leterítése. (ma a Free Europe egyik legfőbb támogatója) a szentpétervári Gunsbourg bankház. Denis Fahey teológiai tanár "The Mystical Body of Christ in the Modern World. Mortimer Schiff. Rev. egyik vezetője és jelenleg Európa újjászervezésével foglalkozik. hogy ennek az új oroszországi rendszernek vezetői. de a zsidó nacionalizmus szemüvegén át zsidó tettnek. hogy egyedül Jacob Schiff 12 000 000 dollárt adott a bolseviki forradalomra. melynek filiáléi voltak Tokióban és Párizsban. a stockholmi "Nya Banken" küldötték a bolsevistáknak a pénzt. és Mgr. amely már akkor nagy elismeréssel írta meg. a bolsevizmus és a kapitalizmus között. Otto Kahn. zsidó dicsőségnek és a vallási irredenta nagyszerű felszabadító harcának látszott. amely szóról szóra rendelkezésre áll. Jouin "Le peril Judeo Maconnique" című műveikben teljes szövegben leközölték. A jelentést. hogy 1916-ban kik pénzelték a bolseviki forradalmat. Lenin az anyja véréből meríti a romboló dühöt. hogyan utalták át a bolsevikoknak a Westphalian-Rhineland Syndicate nevű hatalmas zsidó vállalkozás vagyonából. Ezt a jelentést később — zsidó nyomásra — megsemmisítette az amerikai külügyminisztérium. diktátorai csaknem valamennyien Ábrahám szent magjának leszármazottjai. A lenini tanítást még talán nem is értették a zsidó tömegek. Felix Warburg. Hanauer. a cárok családjának kiirtása bolseviki tett volt. Altschul ma a Free Europe Committee Inc. Loeb & Co. hiszen ugyanez a Schiff finanszírozta kezdetben az atombomba gyártását is. bankház. párizsi zsidó bankház. Valamennyien zsidók. A párisi Lazare bankháznak pedig nemcsak a második világháború kirobbantásában volt jelentős része.

Ábrahám szent magjának szemöldökrezdülésétől vár parancsot a ferdeszemű kirgiz és előtte hullanak porba a muzulmán imámok. vagy az Ural tetőin — ahogy a Tharaud fivérek leírták.Victor Marsden angol újságíró. a Téli Palota. élbolseviki közül 477 volt zsidó a bolsevizmus születésének pillanatában. hanem a zsidó sikert. Vajjon nem a Tóra tündökletes ígérete." A jelentős angol lap akkor le is közölte az akkori szovjet kormány megalapítóinak és ötven uralkodó főemberének álnevét és faji eredetét. a kirgiz szteppék és szibériai tundrák fölött nem magának Mózesnek próféciája teljesedik-e most: "És úrrá lesztek nálatoknál nagyobb. az ő szavukra fagyasztja jégbe az orosz pópát a Cseka terrorlegénye. éhen halasztott. azt mondja Leninről: — Lenin olyan. Oroszországba akkreditált angol újságíró megállapította. nemzedékek dicsőséges álma valósul-e meg Szent Ororszország földjén? Vajjon a Ljubjanka börtöne. hogy a bolsevizmus vezetői Oroszországban csaknem valamennyien zsidók. arról tudósít: — Ő tipikus zsidó volt. A mi fiaink vezetik barikádokra az orosz tömegeket és gyilkolják le a Romanovok családját. mint egy kalmük zsidó. Ők nem kiirtott püspököket. az ukrán búzamezők. hogy 545 hivatalos. A zsidó nacionalizmus szemszögéből azonban mindez egész másként tűnt. ahol István ezeréves birodalmában is a mi kezünkben van már minden — "Irtózatos jelentőségű az" — írta a Manchester Guardian. erősebb nemzeteken!" Vajjon nem a Messiás jelent-e meg csakugyan a Kárpátok. hogy majdnem valamennyi bolseviki zsidó vezér zsidó. A már említett Victor Marsden. felesége zsidónő és gyermekei jiddisül beszélnek. Az "iszonyú jelentőségű" névsor részletes ismertetése helyett elég utalni a londoni Jewish Chronicle 1919. a Kreml. öntudata — Vladivosztoktól a Kárpátokig egy Bronstein parancsára villannak a Vörös Hadsereg félelmetes szuronyai. a Scotland Yard detektívje. amely bátran hangoztatta: — A bolsevizmus eszméi a legtöbb pontban egybehangzóak a júdaizmus eszméivel. akár a . aki az első világháború idején működött Oroszországban. Herbert Fitch. papokat. aki mint inas került Lenin környezetébe. De nincs-e vajjon még iszonyatosabb jelentősége annak. vagy legyilkolt százezreket láttak. hogy akár Magyarországon. — nem a várva várt politikai megváltó ezüst kürtjei riadnak-e most a Duna völgy felett. március 17-i száma jogos megdöbbenéssel írhatta ezek után: "Az a tény. iszonyú jelentőségű. Ezek csaknem 98 százalékban valamennyien zsidók voltak. A Morning Post 1919. — Lássátok Szent Oroszországot! — lángolt fel a Herrenvolk túlfeszített. április 4-i számára.

Samuelli Tibor. hogy azok. "csupán azért. papokat akasztják. Bebel. a zsidó bolsevisták között Németországban is megvan a döntő nacionalista szövetség. Hamburger Jenő. Kurt Eisener. Friedrich Engels. — formailag — Magyarországon is a nemzsidó Garbai Sándor a forradalmi kormányzó tanács elnöke. hogy aztán 927 halottja legyen csupán a müncheni utcai harcoknak. Mint a humorizáló pestiek keserűen mondják. A német . Landler Jenő kereskedelem. és Haubrich-Hamburger Jenő földművelésügy. A népek megborzadnak ennek az arányszámnak láttára. a zsidó milliomos Haase és Herzfeld voltak a patrónusai 1914-ben. de a törzsi nacionalizmus büszkén mutat rá. valamennyien zsidók.földkerekség valamelyik pontján felüti a fejét az a titokzatos. Hiszen a német szociáldemokráciának. mint Oroszországban. Fiedler Rezső. Bokányi (Braun) Dezső. Seidler Ernő. Tormay Cécile borzadva jegyzi le Amerikában is megjelent Bujdosó könyvében: "egy idegen faj tudtul adta uralmát". Itt szerepelnek azonban Vágó (Weisz) Béla. helyettesei: Hevesi (Honig) Gyula. Pogány (Schwartz) József. A zsidó kapitalisták. A magyar nép rémülten néz az általuk állított akasztófákra 6s a magyarság nagy írónője. Pogány (Schwarz) József hadügy. Székely (Silberstein) Béla. Fel sem sorolva a kisebbeket. helyettese Lukács (Löwinger) György közoktatásügy. Kohn-Kerekes Árpád és a terrorlegényeik 99 százalékban szintén csak zsidók. S vajjon nem a mi embereink állanak-e a pár napos müncheni bolseviki diktatúra élén? A zsidó Eugene Levine és Axelrode orosz zsidók kergetik barikádokra a német proletárokat. Luxemburg Rosa. akik a magyar parasztokat. amelyet kevés választ el a bolsevizmustól. aki sábeszkor aláírja a halálos ítéleteket". Erdélyi (Ehrlich) Mór. Kalmár (Kohn) Henrik népbiztos. helyettesei: Rákosi (Roth) Mátyás. Kunfi (Kunstatter) Zsigmond. Ebben az időben a német szociáldemokrácia egyébként is a legelzsidósodottabb marxizmus Nyugaton. katonákat. március 21-én kikiáltott "proletárdiktatúra" vezetői között ugyanolyan arányban foglaltak helyet Ábrahám szent magjának leszármazottjai. tömegsírba lövik. Liebknecht. Kalmár (Kohn) Henrik. helyettesei: Illés (Braun) Arthur. Rónai (Reiner) Zoltán Preusz Mór. Ágoston (Augstein) Péter. rejtelmes és fanatikus bolseviki szekta. Rathenau. Korvin-Klein Ottó. akik Karl-Radek Sovelsohn szovjet népbiztossal működtek együtt Németország bolsevizálására. mint Oroszországban is. Landler Jenő belügy. helyettesei: Szántó (Schreiber) Béla és Samuelli Tibor. Hiszen a Magyarországon 1919. Rabinovics József. A bolseviki kormányzótanács tagjai Kun (Kohn) Béla külügy. Karl Marx. annak vezetői épp úgy zsidók mindenütt. hogy legyen. közélelmezés. akik a bolseviki forradalom idején a németországi lázadásokat vezetik. mikor a pártot új életre kellett injekciózni. Böhm Vilmos szocializálás. még az amerikai statisztika szerint is 42 népbiztos és helyettes népbiztos közül 35 zsidó. Kautsky a szociáldemokrácia ősatyjai és ezek azok.

az felülmúl minden képzeletet. A tanítók. Zsidók vezetik természetesen az 1919. De vajjon mivel lehet magyarázni. amelynek egyedül Buenos-Airesben 800 halottja és 4000 sebesültje volt. hogy az egész zsidóság hallgatagon és némán áll a zsidók által elkövetett tömeggyilkosságok láttán és nem akad szentéletű rabbi. Immanuel Birnbaum. valójában Harry Bergernek hívták. vagy new-yorki humanista és az urali cárgyilkos. hogy ennek vezetői. talán nincs ország a világon. vagy Hans Habe. hogy a cári családon kívül legyilkoltak az első években 28 püspököt és érseket. A puccs hivatalos vezetője Pedro Wrid. Az 1931-es chilei és az 1932-es uruguayi bolsevista felkelések vezetői szintén csaknem kivétel nélkül Ábrahám szent magjának leszármazottjai. Louis Carlos Perestes." A hátborzongató statisztika után azt kellene hinni. amelyet felvettek az amerikai Congressional Recordba is. ahol a kommunista pártokat ne csupán zsidók. 260 000 katonát. 6776 papot. a névleges vezető kivételével csaknem mind zsidók. hogy a nyugati kapitalista zsidó és a keleti terrorista. 355 000 intellektuelt. A puccs leverése után tovább folytatott szervezkedés vezetői ismét csak zsidók. "Tökéletesen mindegy. proletár zsidó. 915 000 parasztot. kiderül. ha ezen az áron megvalósíthatjuk a bolsevizmus ideológiáját. 8500 orvost. 48 000 csendőrt. A bolsevizmus első idejéből összeállított statisztika. a BBT Poer és a Chivolt nevű lapok kivétel nélkül veszedelmes bolsevista propagandát folytatnak. — mondotta Trotzkij-Bronstein. A lapok közül a jiddis nyelvű Roiter Stern. Siskin Asiemberg kezdi az argentin ifjúság bolsevista nevelését. 6575 tanítót. évi Spartacus lázadást is. A lázadást a montevideói szovjet követségről . Júlia Fitz kezdik meg a kommunista szervezkedést. alias Naleskovskij és hadügyminisztere Macari Ziazin keleti zsidók. vagy két millió oroszt kell-e megölnünk. elárulja. éppúgy. 198 000 munkást. Argentínában már 1918-ban Salamon Haselman és felesége. hogy a zsidóság. 54 850 katonatisztet. A világzsidóság és annak nagy szervezetei. aki Ewert néven szerepelt. A Braccor nevű keleti zsidó organizáció szervezi a kikötői munkásokat és a felkelés tényleges vezetőjét. vezetnék. szent felháborodással és megvetéssel közösíti ki sorai közül a bolsevista zsidókat. mint a német szociáldemokrácia élpublicistája.marxizmus mai vezére Erich Ollenhauer szintén a világhódító népből került ki. — hogy vajjon egy. legjobb esetben is csupán hallgatnak. a londoni. 150 000 rendőrtisztet. Ezzel szemben. aki elítélje és kiátkozza ezeket a vérszomjasakat. az amerikai filantróp és a bolseviki tömeggyilkos olyan jól megértik egymást? Hogyan lehet. az egyetemi tanárok között rengeteg a zsidó és kommunista. amelyet a humanizmus népének állít be a kezei között lévő sajtó. Pedig ami Oroszországban történik. 1919 januárjában már ki is tör az argentínai bolsevik forradalom. Mikor 1935-ben leverik a rövid életű brazíliai bolseviki felkelést. a Roiter Hilfe.

akinek 80 millió peso értékű vagyona volt. Amerikában is a zsidó szervezetek váltak a kommunista eszme élharcosaivá. Moysés Kava. Foster volt. gyakran gazdagságot. amelyet — annak ellenére. amit a belépni akaró tagnak feltesznek. Brown. Az általuk folytatott egyházüldözésnek 20 000 katolikus áldozata volt. Armando Gusiman. Joseph Friedmann és így tovább. Az USA kommunista pártja 1919. Rubens Goldberg. többek között: Baruch Zell. hogy tud-e jiddisül? Érdekes. Calles 33-ik fokon álló szabadkőmíves. a mexikói bolseviki forradalom diktátora szíriai zsidó és egy indián nő leszármazottja. Köztük 300 római katolikus lelkész és 200 hitéhez hű katolikus ifjú. Henrique Jvilaski. Az amerikai kommunista párt tömegeit szinte kizárólag azok a zsidók adták. mint például Charles Steinmetz. a Daily Worker. Az USA megadott nekik mindent. Nicolau Martinoff. Abrahao Rosemberg. mert itt ismét egy zsidó milliárdos vezeti a bolsevikieket. Bischof William M. s Earl Browder 1933-ban 1 200 000-re becsülte a kommunista párt tagjainak létszámát. aki 40 milliós vagyonnal rendelkezett. Mindkét nagy kommunista szervezet vezetői zsidók voltak. — milliomos. hogy a legtipikusabb kommunista alakulás volt.irányította egy Minikin nevű zsidó borkereskedő. akik Oroszországból. Waldemar Rotenberg. főként zsidó és kommunista lap jelent meg az USAban. Helen Keller. az ICOR telepítd társaság. a zsidó írók számára szervezett John Reed Club. hogy amint az orosz és lengyel földön zsidók szervezték a marxista pártokat. Biztonságot a pogromok elől. Az International Workers Ordersben . Hatalmas szervezet volt az International Labor Defense. emberi munkabéreket. A brazíliai felkelők vezetői között sűrűn szerepeltek az Organiscao Revolucionaria Israelita Brazoor szervezet tagjai. 1936-ban már 600 radikális. Yayme Gandelsman. vagy igen gazdag zsidó ügyvédek vezettek. Upton Sinclair. Jelentős szerepet vitt az amerikai bolsevizmus előkészítésében a National Workers Union és a Workers International Relief. Ez a munkás unió még ma is csaknem teljesen zsidó kézen van és az első kérdés. amit egy nagy és gazdag szabad demokrácia adhat. José Weiss. hazát. Lengyelországból és a mai vasfüggöny mögötti államokból vándoroltak be az Egyesült Államokba. szeptember 1-én alakult meg. Carlos Garfúnkel. Zatis Janovisai. Tisztára zsidó és kommunista szervezetek voltak a Jewish Workers Club. jólétet. Főként a New York-i ruházati ipari munkások szervezetéből indult ki a kommunista mozgalom. Mégis. A legtipikusabb és legjellegzetesebb azonban mégis az amerikai bolseviki mozgalom. Ugyanezidőtájt alakult meg a New York-i kommunista lap is. Waldemar Gutinik. Moisi Lipes. szervezkedni kezdtek az amerikai szabadság megdöntésére és Washington hazájának teljes leigázására. Barátja és egyik jelentős alvezére Aron Saez. A délamerikai forradalmak közül rendkívül érdekes a mexikói. az ARTEV (Arbeiter Theater Verband) nevű társaság. Jewish Workers Union. szintén zsidó. amint tehették. Plutarco Elias Calles. A főtitkára kezdetben William Z. Albert Einstein.

ahol korálokat. I. nevű legnagyobb munkásszervezetnek Sidney Hillmann volt a vezére. zsoltárokat írtak és ahol a keresztény középkor gettóba zárta a zsidókat! Angliában a jelentéktelen létszámú kommunista pártot szintén zsidók vezetik. Amerika aláaknázását természetesen nem csupán a kommunisták segítették elő." — (Weltbolsevizmus 265. egyesülések és társulások arra törekedtek. hogy a nagy gazdasági válság idején meghódítsák Amerikát a bolsevizmus számára. O. nem volt és — hihetőleg nem is lesz bolsevista. az öreg földrészt. Hiszen az amerikai munkás. hogy amikor Eugen Dennist 1950. Ők az amerikai ifjúságot. A C. a kommunista párt vezérét. vagy szociáldemokrácia ürügye alatt a zsidó törzsi nacionalizmus. elkábított második generációt akarták megnyerni. És nézzük ezután az Oroszországon kívüli Európát. mint az Anti-War Movement. munkásszervezetek. Ezek után bizonyára nem csodálatos. Amerika legnagyobb munkásszervezetében még 1951-ben is 280 vezetőségi hely volt kommunista zsidók kezén. a zsidók jutottak vezető szerephez." A L'Oeil en Coulisse című montreali lap szerint Kanadában még 1951-ben is a kommunista párttagok 80 százaléka volt zsidó. Washington népe számára azonban az igazi veszélyt nem a leleplezett bolsevista szervezkedések jelentették. Ott voltak a szelídebb fedőszervek. hogy az amerikai munkás nem bolsevista és marxista. -ban. — még jóval Roosevelt hatalomra jutása előtt — A Young Communist League. Azokban a "Munkásszervezetekben is. a Jewish Life-ban Albert Kahan nagynevű zsidó író a következőket írta: "Mikor május 15-én börtönbe vetették Eugen Dennist. csakúgy. Így alakult meg. a Young Pioneers a 8-9 éves gyermekek részére.) A fent felsoroltak csupán a nyílt. a New York-i Freiheit című cionista lap havi mellékletében. elszánt bolsevista szervezetek voltak Amerikában. május 16-án letartóztatták.főként a nemzetiségi csoportokból kikerült kommunistákat szervezték és ennek a szervezetnek a tagjai túlélték még a második világháborút is. Mindezek a csoportok. a kommunista lapok nem titkolt lelkesedéssel írták: "A zsidónők úgy küzdöttek. I. Már akkor megpróbálták az amerikai ifjúságot beszervezni az egyetemes világhódítás rohamcsapatául. — lett légyen mayfloweres ősbevándorló. Ők jól tudták. a National Student League az egyetemek számára. árnyék hullt minden amerikai zsidó férfi és nő életére. vagy az AntiFascist League nevű . a tájékozatlan. nemzetekfelettiség céljait szolgálták. Mikor 1930-ban a New York-i kommunisták megpróbálták elfoglalni a New York-i városházát. A C. amelyek azonban marxizmus. O. hogy az amerikai demokráciában nagyon nehéz lesz megismételni az oroszországi módszereket. mint a tigrisek. amelyek nem voltak kifejezetten kommunisták. az American Federation of Labort egy Angliából bevándorolt Samuel Gompers nevű zsidó alapította. vagy keleti menekült. Tudták azt is. oldal.

Bruno Frank. Williams Ellis. Tabside. Alfred Kerr. különféle nyelven beszéld. amely tönkretette Szent Oroszországot. Becher. Ernest Toller. Hannen Swaffer. Mykytenko. Zsidó Proletárok Kultúregyesülete és a Gezerd nevű zsidó-kommunista szervezet. Ma. Angliából Aldous Huxley. Kurt Kläber. Angliában a kommunista pártot az angol parlamentben Mr. aki szintén zsidó. Ezek fedőszervei csupa ilyen neveket viseltek: Antiszemitizmus Elleni Nemzetközi Liga. Willi Bredel. azonban valójában az oroszországi sikerektől megbűvölt nacionalizmus legnagyobb nemzeti kongresszusa ez. bankárok mellé — íme! — a bolsevizmus védelmére felsorakozik a zsidó szellemi elit is. hogy a zsidó "humanista" szellem legismertebb írói teljes erejükkel. Bert Brecht. tömegsírba és koncentrációs lágerbe. S a szellem fölényével alátámasztják az Oroszországban megindult és épp ekkor folyó nagy tisztogatási hullámot. A kapitalisták. A francia kommunista párt szervezésében jelentős szerepet vittek Henri Barbusse.alakulatokat. Olyan roppant erejű és mélygyökerű zsidó . Gallacher képviseli. amely Oroszországban — állítólag — a kapitalizmust akarja megsemmisíteni. Morris Isaacs. Albert Ehrenstein. Johannes E. amelyekben ilyen neveket találunk: Lord Marley. A cégtábla "nemzetközi" kongresszust hirdet. Kirchow. minden szellemi készségükkel ott állanak az oroszországi hatalom urai mögött. itt pedig a bolsevizmus mellett nyíltan hitet tesznek a következő "szellemi" emberek: Heinrich Mann. Romain Rolland és André Malraux. Alexej Tolstoj Iwanow. Gerald Barry. Lupol. Tichinow. az éhen haló és kivégzett milliók. Denains. A francia kispolgári élet élvezői az oroszországi zsidók hatalmi helyzetétől elbűvölve rohantak a kommunista organizációkba. Ferdinand Bruchner. Oroszországban a bolsevizmus hekatombái. Brich Weinert. Zyrowszky. Ezek valószínűleg az európai "irodalom" legnagyobb részét tartják kézben. John Strachey. Csehországból Carl Capek. Mandel-Bloch és a többiek ugyancsak a forradalmi nacionalizmusnak vezérei. Alfred Döblin. Ivor Montagu. amely az emberek millióit juttatja vérpadra. Nathan Birch. Hans Habe. Robert Neumann. EgonErwin Kisch. — egy világkatasztrófa. Az 1935-ben Párizsban megtartott Nemzetközi Írókongresszus már teljesen kommunista jellegű. Arthur Holits. Lion Feuchtwanger. Bernhard Baron. A zsidó származású lordok és sir-ök egyszerre odaálltak a bolsevizmus oldalára. André Gide. S ezen mutatkozik meg először. terror és gyilkosság. különféle országokból érkező. Harold Laski. Leon Blum. Anna Seghers. de azonos vérségből származó résztvevőkkel. Lahuti. Emst Glaser. Max Brod. tisztogatási hullám. Franciaországban csaknem teljesen zsidó kézen van a marxizmus irányítása: Zay. Anette Kolb. — és az írástudók árulásának sok-sok megdöbbentő eseménye után gondolkoztató olvasmány ez a névsor. Remarque. börtönbe.

A Sveriges Kommunistika Parit a legnagyobb kapitalisták egyike: Ivar Kreuger. O. míg az utolsó papot és csendőrt fel nem akasztják". Szerepük a korrupt. hogy Masaryk Tamás." (435. Vezetőjük Leon Nicole és mellette egy Dicker nevű oroszországi zsidó szervezi az 1932. már az ország megalapításától kezdve alá van aknázva kommunista szervezetekkel. a gyufakirály támogatta — közli svéd forrásból a "Der Weltbolschewismus". hogy Norvégia megsemmisítésére ugyanazok törnek. hogy a határokon túlról Hitler is irigykedve nézheti a faji nácizmusnak ekkora kiteljesedését. Svédországban kísértetiesen hasonló erők állanak a bolsevizmus szolgálatában. A zsidó kézben lévő könyvkiadó vállalatok és kölcsönkönyvtárak nagy mértékben segítették a bolsevizmus szervezkedését. "Csehszlovákia" megalapítója törvénytelen gyermeke volt a zsidó politikusnak és történetírónak.nemzeti egység ez. Georg Brandes és Davidsohn zsidó professzorok állanak a kommunista jellegű tevékenység élén. ahol Quisling őrnagy Oroszországban szerzett tapasztalatai alapján kezdi szervezni a bolsevista ellenes nemzeti pártot. oldal. egyben Stürgh volt osztrák miniszterelnök gyilkosa. Így válik . büszkén jelenti ki egy népgyűlésen: "a dán kommunista párt nem fog nyugodni. amelynek szociáldemokrata és kommunista árnyalatai alig különböznek egymástól. R. Főszervezetük az I. Az egyik vezetőjük Slansky-Salzmann. november 9-iki felkelést. A "Der Weltbolschevismus" is megállapítja: "Figyelemreméltó a zsidók részvétele a kommunista mozgalmakban. Azonban nem érdektelen az 1967-es osztrák lapoknak az a leleplezése sem. K. Ők hajszolják bele a véres vasúti sztrájkba a munkásokat. a kommunista párt hivatalos vezére. Romániában Pauker-Rabinovics Anna s különféle zsidók állanak a bolsevizmus élén. Dániában ezekben az időkben a koppenhágai zsidó egyetemi hallgatók. Internacionálé főtitkára. a 2. Axel Larsen. Nem sokkal más a helyzet Norvégiában sem. melyekben nagy számmal laknak zsidók. szintén zsidó vezetés alatt áll.) Csehszlovákia. a Szovjetunió repülőgépanyahajója. A kommunista irodalom és minden más szervezési tevékenység zsidók kezében van. nevű zsidó kultúregyesület. Masaryk anyja Joseph Redlich szakácsnője volt. Belgiumban Charles Balthasar személyében szintén zsidó szervezi a bolsevista pártot és ennek legfőbb ereje a Gezerd nevű zsidó-kommunista szervezet. De nemcsak francia földön van ez így. Az Ausztriában működő austomarxizmus. amelynek 13 halottja és 100 sebesültje van. Joseph Redlichnek. liberális uralom alatt álló Romániában szinte félelmetes. aki zsidó. mert látja. A legveszélyesebb tevékenységet épp azokban a helységekben lehet megfigyelni. A marxizmus főszervezője kezdetben Adler Frigyes. Svájcban 1932-ben baloldali szocialistáknak nevezték magukat a bolsevikiek. akik Oroszországot elpusztították.

a fegyvert. Katolikus Ferdinánd Spanyolországának. hogy itt is ugyanazok a kezek gyújtogatják a bolsevizmus tűzcsóváit. Egymillió-ötszázezer halott és mártír holtteste borítja a szerencsétlen Spanyolország csatatereit és véres tömegsírjait. amely a szaloniki kommunista-zsidó szervezet orgánuma. a vezetők: Zamorra. titokzatos gombnyomásra nem hagyják magára az európai hatalmak Oroszország nemzeti erőit. Zalka Máté.érthetővé. Gerő Ernő. Ilja Ehrenburg. hogy még keservesebbé tegyék a spanyol nép véres küzdelmét. Amikor megindult a harc. Szinte szándékosan hagytuk legutoljára Spanyolországot. . azt kell látni. amely Oroszország fölött már győzött. amely előre hajszolta a kronstadti tengerészeket. Wenn die Stunde schlägt! ha az óra üt. a bikaviadalok arénáiban tízezer számra lövöldözik le az elfogott keresztény túszokat. progresszív bankárok küldik az aranyat. S ha valaki a Távol-Kelet felé tekint. hogy ekkor már vannak spanyol hősök. hogy aztán két évtizeddel később az amerikai Jewish Congress deklarálja: a zsidóság még ma sem bocsátotta meg a spanyol nemzetnek a kiűzetést. vagy előtt. amelyek segítséget tudnak küldeni. Borodin és Crusenberg szintén a kiválasztott nép fiai. most fizet a ószövetségi nacionalizmus. Jack és Prima nevű zsidók hajtották végre. ugyanazok feszítik keresztre a papokat. az évszázados műkincsek. ugyancsak a faji nacionalizmusnak kiküldöttei. az asturiai bányászok mögött. Bulgáriában szintén zsidók állanak a kommunista mozgalmak élére. Dolores Ibauri szintén zsidók. A börtönhajókat elsüllyesztik az ellenforradalmárokkal. vannak európai hatalmak. Görögországban az Avanti nevű zsidó újság a kommunista párt hivatalos orgánuma. S a szenvedély igájába fogott nyomorgó tömegek. hogy a Dimitrov által szervezett merényletet Friedmann. Mikor a Svera Nedelja ellen elkövetett merényletnek 200 tiszt és polgár esik áldozatául. kiderül. megint ott áll az a titokzatos hatalom. hogy a világhódító nacionalizmus miért támogatta oly lelkesen a "csehszlovák" műállamot. ha azt a kritikus pillanatokban. Finom lelkű entellektüelek jönnek a véres passió hátborzongató látványosságaira. amelynek polgárháborújában mindennél világosabban felismerhető a zsidó szervezés. S akik a világ minden tájáról Spanyolországba özönlenek. hogy ugyanígy le lehetett volna verni a szovjet forradalmat is. akkor lehull az álarc! Lángolnak a keresztény templomok. Kun-Kohn Béla. a híres Rákosi-Roth brigád vezetői és tagjai csaknem kivétel nélkül ennek a megszédült faji nácizmusnak küldöttei. A német Condor légió és az olasz Kék Nyíl hadosztály segítségével a spanyolok úrrá lesznek az elszabadult őrjöngők felett. akik Oroszországban is ezt tették velük. valamint az El Tsoweno. A kínai kommunista párt vezetője. részeg terroristák ülnek Krisztus keresztjére és ugyanúgy. A szerencse csupán az. amely kiűzte őket. bizonyságául annak.

Ebben a időben jelent meg Henry Ford könyve. hogy a bolsevizmus terjedjen és megmaradjon? Hiszen a nyugati zsidó kapitalista. A zsidó vezetést minden áron fent kellett tartani a Szovjetunióban. hogy milyen mértékben zsidósodott el az amerikai élet. Ők csak azt látták. a párizsi Grand Oriens csehszlovákiai szabadkőmíveseinek segítségével megakadályozta a lőszerszállítást a lengyelek részére. Az intervenciós háború idején egy rejtelmes kéz az angol szakszervezeteket mozdította meg. A zsidó ott áll "Jenseits über Gut und Böse". A nyugati kapitalista nem a tőke ellenségét látta az orosz vezetésben. hanem: — a zsidót! A bolsevista barbárságokra mentséget talált. hogy a bolsevizmus elleni háborút megakadályozzák. a sajtó zsarnoki irányítása. akik taktikai okokból — elítélték a bolsevizmust. Mi volt hát az a pont. a bolsevizmus ateizmust hirdetett. a politikai hatalom bitorlása. hiszen azokat túlnyomórészt zsidók követték el. Később ezek is megértették. Amikor a bolsevizmus megrohanta Lengyelországot. A zsidó nacionalizmus legdöntőbb felfogása szerint: a zsidó Übermensch! A zsidóság Übernation! A zsidónak minden szabad más fajtákkal szemben. az életszükségleti cikkek forgalomba hozatalának zsidó kézbe jutása. úgyszólván a szárazföld egy ötöd része fölött az ő népük fiai ragadják kezükbe a hatalmat. amelyet a kommunisták folytattak Oroszországban. A kereskedelmi és pénzüzlet monopolizálása. A nyugati kultúrzsidó a humanitás jelszavait propagálta a páholyokban. az "International Jew". viszont a bolsevizmus egész rendszere megcsúfolt minden emberséget. hogy amit írt. — igaz volt! Az igazság pedig az volt. amelyhez Jacob H. amelyben a bolsevizmus megtalálta az érintkezést a nyugati kapitalizmussal? Hogy lehet az. Ezt tanítja a Tóra. hogy mindkettő egyformán zsidó volt. amellyel Pilsudszky megnyerte a varsói csatát. Schiff bankár adta a pénzt? Azóta a kérdésre. hogy már az első világháború után nyomasztóvá vált a zsidókérdés Amerikában. a közművelődés megfertőzése révén a zsidó túlhatalom már az amerikai életformát is fenyegette.A keresztény világra riasztóan hatott az az öldöklés. Kezdetben még akadtak zsidók. érezte a nyugati nagytőke. A nyugati zsidó ragaszkodott a maga vallásához. hogy arról legfeljebb hallgatni szabad. A zsidóság szemében az azonban vonzóerőt jelentett. mert azt is zsidók vezetik. Az érintkezési pont a kapitalizmus és a bolsevizmus között az a kísérteties tény. Mi érdeke volt a nyugati kapitalista zsidóságnak abban. hogy egy hatalmas birodalom. amelyben megdöbbentően leplezte le. a bolsevizmus pedig a kapitalizmus elpusztítását hirdette. A zsidó bojkott ugyan Henry Fordot könyve megtagadására kényszerítette. a Talmud. hogy a New York-i cionista szervezetek üdvözölték a bolsevizmust. Ez azonban még jobb bizonyíték arra. . a látszólagos világnézeti rejtélyre feleletet adott maga a történelem. Végül Magyarország utolsó lőszertartalékait küldték a Visztula frontra.

Mr. iparosítsa ezt a világveszedelmet. Ha nem zárjuk ki őket az Egyesült Államok alkotmányából. uralni fogják anyagi világunkat és veszélyeztetik szabadságunkat. Amerikában a zsidóság már az első fokon állott. hogy mire Oroszországban kitört a bolsevizmus. a nagy keleti segítséget Amerika teljes meghódítására és a világuralom biztosítására. hogy az Egyesült Államok legnagyobb veszedelmének Franklin Benjamin a zsidóságot tartotta. Ebben leírja. ahhoz meg kellett gyengíteni az európai kereszténységet. ha az orosz forradalom után 217 amerikai cionista szervezet vezeti a bolsevizmus pénzügyi megsegítése mellett foglaltak állást. barátai számára. A zsidó nacionalizmus azonban nyugaton is látta. a sajtót. Érthető tehát. Az első rohamlépcső már meghódította a tőkét. Az orosz bolsevizmust megsegítették tehát. Egy alkalommal a következőket mondotta: "The great menace. mert világosan látták. "A bolsevizmust a tetű eszi meg!" — jajdult fel Trotzkij-Bronstein. amely Oroszországban már a zsidó világhatalom egy darabját jelentette. pénz. nehogy ez megfojtsa a bolsevista hidrát. Annyi bizonyos.és fegyverszállítmányai támasztották alá. megadnak mindent. mint maga Franklin Benjamin. mint szláv. az amerikai alkotmány egyik megszövegezője. Gentleman is the Jew. néger és zsidó. Az "antikapitalista" bolsevizmust csakhamar a Khun és Loeb kölcsönei. hogy a bolsevizmus esetleges összeomlása kompromittálná a zsidó vezetés megbízhatóságát. Hogy élhessen és megerősödhessék. mérnökei. Nehogy elvesszen az a hódoltsági terület. hogy 1892-ben hogyan tüntették titkos kezek Pinckney naplóját. Azonfelül nyilvánosságra hozza azokat a vérengzéseket." A veszélyt már korábban is látták olyan nagy amerikaiak. Charles Pickney. de a gazdasági vezetés a zsidóság kezében lesz. Az amerikai zsidó tőke azonban gondoskodott róla. hogy uralni fogják országunkat. — az amerikai Unionban 50—100 év múlva nem lesz más. megváltoztatják életünket.Ha a dolgok nem változnak. nem voltak bolsevisták. de zsidók voltak! A nemzetek fölötti faji szolidaritás képviselői. Az első világháború utáni béketárgyalások kora újra a zsidó világuralmi álmok nagy extázisát jelentette a törzsi nacionalizmus számára. megszerezte a közéleti befolyást. hogy életben tartsa és felnevelje. ami adható volt. akkor kétszáz éven belül olyan óriási számban fognak ideözönleni." — Uraim! A legnagyobb veszedelem — a zsidó. hogy a bolsevizmust minden látszólagos világnézeti ellentéte dacára. bizalmas használatra kiadott egy kis könyvet: "Chit-Chat Around the Table During Intermission". hosszú lejáratú hitelei. Akik a pénzt adták. mert ez jelenti a második rohamlépcsőt. A zsidóság számára a zsidó nacionalizmus mindennél elsőbbrendű problémája. ." Külön érdekes regény volna megírni. Azonban nem volt elég megerősíteni a bolsevizmust. életben kell tartani. amelyeket zsidók követtek el a bolsevizmus nevében. — írta Werner Sombart 1903-ban.

kikél húsz éven belül. Wilson később teljesen ennek a táraságnak befolyása alá került. S amíg Keleten egyre erősödik a zsidó nagytőke által táplált bolsevizmus. a második kezünkbe adja Európát!" Óh. a Háborús Munkabizottság elnöke. Hiszen a nagy Lenin megmondta: Az első világháború kezünkbe adta Oroszországot. New Yorkban és Moszkvában. amelyet nem tudunk tetten érni. Mint tanácsadók ott voltak a német küldöttség körül Max Warburg. a nemzetek fölötti faj céltudatossága? . és az igazságtalanság talaján elszórtuk az új háború véres vetését. továbbá a Cohenek. Deutsch. dr. A keresztény Európát felbontottuk. Olykor felmerült ez még a nemzsidó lapok. Brentano. amelynek székhelye Amerika s tagjai között Frankfurter Félix. Az éhező Németországban a Spartacusok lázadó csoportjai.Az első párizsi béketárgyalásokon érvényesült zsidó befolyásról. írók. megosztottuk. amely felé sodor egy kegyetlen egység ereje. dr. publicisták leleplezd írásaiban is. "A mi embereink jól dolgoztak Párizsban. a békeszerződések igazságtalansága csak a zsidó világhatalmi céloknak használ. merre visz a zsidó nacionalizmus egysége és saját megosztottságod? Látod-e a végzetet. Oskar Oppenheimer. egymással szembe állított népek készülnek egymással új leszámolásra. látsz-e még. a szocialista és bolseviki forradalmárok darabolják részekre a társadalmat. vagy a fasiszta forradalom lángjai kavarognak. amit igazol az a tény is. A Habsburgok monarchiája és Szent István országa helyén apró nacionalizmusok. Jaffe. a nagy bankár. A nyugati keresztény világ ezekben az időkben nem vette észre. Ezek az emberek azonosították magukat a szabad népek szövetségével. — írja Maurras — hogy a lenini forradalomnak szabd kezet adtak Oroszországban. Blumentalok. Wassermann és Mendelsohn Berthold. A mag. Chapirok foglalnak helyet. hogy a keresztény népek között mesterségesen tovább mélyített ellentét. Charles Maurras a "Les trois aspect du President Wilson" könyvében világosan megírta: — Döntő befolyást gyakorolt Wilsonra az a nagyon kicsiny táraság. addig a részekre tépett Európa fölött a Kreml és a Khun & Loeb bankház zsidói elmondhatják a maguk nacionalizmusának hitvallását. von Strauss. Itáliában a bolseviki forradalom tüzei lobognak. a szabadkőmíves páholyok és a zsidó nagytőke irányító szerepéről nemcsak a zsidóság tudott. A Rajnán túl ég a nemzetiségi gyűlölet. Európa? Látod-e. Schiff. mikor hazatért a versaillesi tárgyalásokról és kijelentette: — Európában egy titkos erő működik. A párizsi béketárgyalásokra küldött német delegáció két tagja is zsidó volt. amely Hamburgban. Frankfurban és New Yorkban tartózkodó pénzemberekből állott. Az út a második harci lépcső bevetése felé megkezdődött és állandóan folytatódik. meglássátok. Jacob H." Maga Wilson is elismerte ezt. kultúremberiség hazája. Struck.

Hiszen olyan kevesen vannak már a látók! .. s a "Gettótól a trónig" című könyvet és benne ott a végzet: "Húsz év sem telik bele és a nyugati zsidó húszmilliós hadsereget fog felszerelni Keleten. a kultúrát és megvalósítsa a zsidó világkirályságot!" . Sziliczei-Várady Gyula írja meghallgatatlan és elfeledett próféciáit. hogy elpusztítsa a kereszténységet. Valahol egy ismeretlen szerzetes..

V. FEJEZET

A szellemi szabadság nyugati és keleti elnyomásához tartozik, hogy ma az egész világ hipokrita tolvajnyelven beszél. Vannak problémák, amelyekhez hozzányúlni nem szabad. Vannak emberek, akiket jobb nem említeni. Vannak kérdések, amelyekről képtelenség többé a nyugati kultúrember nyelvén beszélni. Az igazságért nürnbergi akasztófa, vagy kenyértelenség jár. Mégis szólni kell a nemzeti szocializmus problémájáról. A keresztény forradalom nagy órájának abban a pillanatban kellett volna elkövetkeznie, amikor Oroszországban kitört a bolsevizmus és az "Európában működő titkos erő", a zsidó kéz munkája nyilvánvalóvá vált a párizsi békeszerződések Európájában. A kereszténység feladata lett volna a felbomlasztott Európában egységet, a marxizmus által szétesésre ítélt társadalomban szociális igazságot, a bolsevista barbársággal és káosszal szemben keresztény rendet teremteni. Odaállni a tömegek élére, vezetni, irányítani. A fenyegető eltömegesedéssel szemben élre juttatni a krisztusi elit gondolatot. A bolsevizmusnak, a lelketlen liberális kapitalizmusnak egyetlen ellenfél lett volna, a — krisztusi forradalom, amely mindig a magasság és nem a lefelé szintezés felé mutat. Magának a korbácsos Krisztusnak kellett volna talán eljönnie, aki a Templomból kiveri a kufárokat, visszaállítja az igazságot, szeretet, a társadalmi békét és Péter szavaival kiáltja a keresztény népek felé: "szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!" A kereszténység nem mert forradalmi útra lépni, hogy kicsavarja a világhatalmat azok kezéből, akik ellen a kereszténység Krisztusa megcsinálta a maga nagycsütörtöki forradalmát. Amikor a keresztény szellemnek be kellett volna törnie a közéletbe, az államok vezetésébe, a sajtóba és szakszervezetekbe, nem tudta betölteni feladatát. A német centrum a weimari demokrácia gyökértelen társasutas pártjává változott. A magyar és lengyel katolicizmus vezetői nagybirtokok árnyékából próbáltak kereszténységet hirdetni a nincstelen tömegeknek. Az olasz, spanyol papság megmaradt világi javai élvezetében. A protestantizmus — mint Axel Munthe látta — nem tudott hitet adni és Luther nagyszerű útjára lépve, a tömegek oldalán elkiáltani: "itt állok, másként nem tehetek". A történelem azonban nem tűr elvégzetlen feladatokat és megoldatlan problémákat. Kelet felől adva volt a bolsevizmus. Nyugat felől az Arany istentelen spekuláns uralma. A krisztusi szocializmus nem tudott szárnyakat bontani. Jönnie kellett tehát a nemzeti szocializmusnak.

Abban a tekintetben lehetnek eltérők a vélemények, hogy a nemzeti szocializmus már a kezdet kezdetén is "újpogány" irányzat volt-e, vagy csak később kényszerült bele bizonyos tévedésekbe és kilengésekbe? Az azonban vitathatatlan, hogy a hatalomra jutott nemzeti szocializmus olyan feladatok teljesítését vette át — más jelszavak alatt, — amelyeknek betöltése első sorban keresztényi kötelesség lett volna. Bizonyára szebb lett volna, ha az 1919-es felfordulás óráiban a keresztény egyházak hirdetik meg a bolsevista istentelenség, az európai társadalmakat elöntő erkölcstelenség, korrupció, defetizmus, tőkés kizsákmányolás, marxista osztálymegváltás elleni harcot. A keresztény egyházak azonban üvegházi kereszténységet alakítottak ki. Krisztussal szemben, aki fegyvertelenül, szamár vemhén vonult be Jeruzsálembe és szóval, vagy korbáccsal, de egyaránt cselekedett, a vérszegény imádkozásra szorított kereszténység passzívan nézte a történelmi eseményeket. A végzetesen nagy történelmi elsiklás az volt, hogy a kereszténység, vagy ha úgy tetszik, az egyházak, nem a szociális igények oldalára álltak, hanem a mindenkori államhatalom mellé. A katolikus és protestáns szószékekről nem az élő Egyházért, a tömegekért imádkoztak a két világháború között, hanem a hatalom üdvéért. Angliában a királyért, Franciaországban a köztársaságért, Magyarországon a kormányzóért, Olaszországban Mussoliniért, aztán Ausztriában Hitlerért, mint ahogyan a mai "békepapok" Kruscsovért is imádkoznak. A nemzeti szocializmusra szórt jogos és jogtalan vádak közül mindenesetre törölni kell egyet. Minden utólagos megállapítás ellenére, nem a "tömeg" mozgalma volt. Legalább a kezdeti időkben nem! Tömegeket mozdított meg ugyan, azonban nem a tömegek jellegzetes igényeinek kielégítésére. A német szellem legjobbjai, akik — nem voltak szükségképpen azonosak a nemzeti szocializmus vezéreivel, — felismerték a bolsevizmus és a zsidó uralmi törekvések legveszélyesebbjét, azt tudniillik hogy a bolsevizmus a szabad, értelmes emberből tömeget akar csinálni. Alaktalan masszát, amely a géppisztollyal könnyen kormányozható. A nemzeti szocializmus kezdeti kora ezzel szemben a felfelé szintező akaratot, az elit-gondolatot képviselte. Osztályharc helyett a magasabb nemzeti erkölcsöt, a szabadságot, de legalább ilyen mértékben a rendet, szociális igazságot, a másokat nem sértő nemzeti kultúrát. Jöhetett-e volna ez a nemzeti szocialista irányzat, ha például Németországban nem akadnak tudós zsidó professzorok, akik 12—13 éves fiúkkal-lányokkal csinálnak gyermekek számára kísérleti bordélyházakat? Jöhetett-e volna ez a nemzeti irányzat, ha előzőleg nincsenek kapitalista panamák és kommunista összesküvések? Hans Grimm, az európai német szellem egyik legjobb hordozója, a németek nagy írója, aki később ellentétbe került Hitlerrel, még 1945 után is így jellemezte a nemzeti szocialista forradalom szükségességét:

"Ez volt a feltétlen akarat a népközösség, a törekvés a teljes becsületesség, ez volt a szenvedélyes készség a német-angol együttműködés felé. Ez volt az első érezhető gond az újjá születő világ fordulópontján, ez volt az a követelés, a tömegek felmasírozása idején a minőség érdekében, hogy a mennyiséggel szemben a minőséget mindenképpen meg kell védeni, és ez volt a nagy kísérlet, hogy mindenki hasznára Versailles szellemét el kell törölni." A német nemzeti szocializmus nemcsak hangoztatta ezeket az elveket, hanem — legalább is kezdeti stádiumában — igyekezett is megvalósítani azokból annyit, amennyit lehetett. A szellemi elit felemelése, az osztályharc letörése, a tőke és munka békéjének megteremtése, a lakásépítés, a munkásosztály jólétének emelése, a családi gondolat ápolása, a proletár tömegek helyhez kötése, a békés öregség megteremtése a mintaszerű társadalombiztosítás által, olyan roppant konstruktív erők voltak, amelyek értékét tagadni nem lehet. Hiszen ma is ezekből él és ezekből születik újjá a demokratikus Nyugat-Németország. Hatalmas eredmény volt a munka értékével fedezett pénz és ezzel egyidejűleg a pénz mindenhatóságának, az arany uralmának legyőzése is. A nemzeti szocialista állam, ha vezetői nem is gyóntak mindennap, mindenesetre keresztényi feladatokat vállalt magára és töltött be, amikor előtérbe helyezte a nemzeti rendet és a szociális igazságot. Egész természetes, hogy ezzel a munkával együtt járt a destruktív erők felszámolása. A nemzeti szocializmusnak szükségképpen szembe kellett fordulnia az 1918-as dezertőr típussal, a zsidó szellem bomlasztásával. Szembe kellett állni a zsidó bolsevistával és a zsidó kapitalistával abban a tudatban, hogy az aranyborjú uralmának korlátlansága szüli az elégedetlenséget, irigységet, osztályharcot, atomizálja a nemzeteket és akadályozza minden valóságos szocializmus kifejlődését. A megdöbbentő és végzetes elsiklás a Rosenberg féle faji felsőbbrendűségi elmélet volt. Alfred Rosenberg "Der Mythos des 20. Jahrhunderts" című könyvében tulajdonképpen semmi mást nem csinált, mint átvette a mózesi fajfelsőbbrendűség elméletét. Mózes azt hirdette, hogy az Istennek egyetlen választott népe van — a zsidó. Rosenberg azt mondotta, hogy egyetlen Herrenrasse van — a germán. A kezdetben jól indult német nacionalizmus emiatt vesztette el a háborút. Mikor Rosenberget — elképesztő tévedés folytán — a keleti területek főkormányzójává nevezték ki, ő az Ószövetségből lekopírozott faji felsőbbrendűségi elméletet az összes keleti népekkel szemben akarta érvényesíteni. A lettek, ukránok, litvánok, lengyelek Rosenberg szemében kisebb értékű "Ost-Völker"-eknek tűntek fel. Míg a német hadsereg legfényesebb győzelmeit aratta a bolsevizmus fölött, Rosenberg főkormányzó a germán faji felsőbbrendűség babonája jegyében irtotta, pusztította, megalázta a keleti népeket. Németország ellen fordította Oroszország népeinek legjobb antibolsevista tömegeit. Németellenes partizánokat csinált a Német Birodalom legtermészetesebb szövetségeseiből. Ezzel azonban bebizonyította azt is, hogy a

zsidó sovinizmus politikája csődbe visz akkor is, ha nem a Dávid csillag jegyében, hanem horogkeresztes lobogó alatt csinálják. Tökéletesen mindegy azonban, hogy a nemzeti szocializmus "túlhangsúlyozta"-e a zsidókérdést. Mellékes, hogy eszközként felhasználta-e az ószövetségei tanokból átvett fajelméletet. Ha mindezeket elhagyta volna, akkor is menthetetlenül szembe kerül a világzsidósággal, amely nem tudta elviselni, hogy egy másik nacionalizmus is létezzék a világon. A nemzeti szocialisták bánhattak volna bármilyen humánusan a zsidókkal. A zsidóság látta, hogy kezéből kivették — egyelőre — a Német Birodalom fölötti titkos hatalmat. És ez az, ami számára tűrhetetlen volt. Mindezen túl a zsidóság nem viselhette el azt a rendező energiát, magasabb nemzeti egységre törekvést, a mindség uralmát, amely legyőzhetetlen ellentétben állott a világzsidóság uralmi törekvéseivel. Nem viselhették el, hogy az arany kiküszöbölésével nemcsak az államhatalmat, és az állam befolyásának lehetőségét vették ki kezükből, hanem a titkos hatalmat is. Abban a pillanatban, amikor a világzsidóság észrevette volna, hogy a német földön egy tudatos elit gondolat uralkodik, ugyanolyan gyűlölettel fordult volna a nemzeti szocializmus ellen, mint így, mikor a gyűlöletre jó alkalmat adott neki a nemzeti szocializmus zsidóellenes éle. A világzsidóság — mint uralmi területet — elvesztette Németországot. Vissza kellett azt szereznie. A világzsidóság, a marxizmus, a liberális kapitalizmus egy évszázadon át futószalagon gyártotta a tömeget, a szabad emberből a proletárt. Világosan látta ugyanis, hogy csak az ilyen tömeg alkalmas Júdea igájának elfogadására és tűrésére. A nemzeti szocializmus — legalább Németországban — megállította ezt a folyamatot. A spanyol Ortega y Gasset, minden liberalizmusa ellenére, "A tömegek lázadása" című munkájában már eleve rámutatott az eltömegesedés veszélyeire. Az amerikai Harvard egyetem tanára, Lothrop Stoddard szintén azt hirdette, hogy a tömegek lázadásának fölébe kell kerekedni. Miután a német nemzeti szocializmus meg is tette ezt, a legerőteljesebben keresztezte a zsidóság terveit, hiszen a Jegyzőkönyvek igen világosan megírták: "szolgánk és teremtményünk a tömeg". A zsidó világuralomhoz, — mint erről később szó lesz — segédcsapat szükségeltetik. Es ez legelsősorban a — tömeg. A nemzeti függetlenséghez minőségi ember kell! A zsidó világuralom alapja a destrukció. A valóságos szabadságé a konstruktív munka. Ennek következtében az sem túl nagy kérdés, hogy "akarta-e" a háborút a hitleri rendszer? Ne tegyük fel, hogy Hitler és a német vezető réteg egyszerűen — őrült volt. Valljuk be: a nemzeti szocializmus születése pillanatától kezdve háborúra volt ítélve. Nem azért, mintha érdeke lett volna a háború. Háborúra volt kárhoztatva, mert olyan rendszer volt, amely szükségképpen ellenségévé tette a bolsevizmus és a világkapitalizmus igazi erőit. A háttérben álló erőket! Azzá tette

amelyet az általunk felkeltett gyűlölet és irigység szorított ökölbe. Kik tudják megőrizni a békés szándék látszatát és kiket lehet majd felakasztani. a Rothschildok Franciaországára. Reynaud-Mandel. aki visszaemel minket a nemzetek között megillető helyre. a Gallacherek és Stracheyek. Rufus Isaacok. valahol a páholyok mélyén és a zsidó nacionalizmus titkos szentélyeiben el volt határozva a hadüzenet is." De épp ezért volt háborúra ítélve a nemzeti szocialista rendszer. Kiegyenesül a német munkás tenyere. Abban a pillanatban. mint később. A kérdés csak az volt. nem lesz érdekük. hogy ha egyszer Nagy-Britannia elvesztene egy háborút. Laskik Angliája is. De vajjon: az amerikai demokrácia népe nem szívlelte-e meg az első világháború tanulságait? A döntő pillanatban nem kerekedik-e felül az izolácionizmus. ha egyetlen szóval sem sérti a zsidóságot. csupán a felfelé szintezés művét hajtja végre. Ismét csak Hans Grimmre kell hivatkoznunk. ha egyetlen megnyilatkozásában sem "antiszemita". A két nacionalizmus közül az egyiknek pusztulnia kell tehát!" . mihelyt Hitler a versaillesi rendszer megsemmisítésének és népe felemelésének programjával átvette a hatalmat. — kérdezik ezidőtájt a beavatottak — hogy Amerika is a mi hatalmunknak engedelmeskedik? Ha jön a nagy küzdelem. az anyáért és gyermekért és több a kölcsönös népsegélyért. akkor — remélem — mi is fogunk számára egy Hitlert találni. aki "Antwort eines Deutschen" című könyvében a tanú hitelességével és a humanista objektivitásával állapítja meg: "1933 és 1939 között a belső államéletben több történt az egészségért. mint háborús bűnösöket? "De vajjon biztosak vagyunk-e már abban. nov. a Grand Oriens. hogy kiknek lesznek jobb idegeik. a Mayfloweres jenkik Amerikája. a Bank Lazare. hogy Danzigért harcoljanak. 7-iki közlése szerint Churchill a következőképpen nyilatkozott: — "Mindig is mondottam. akkor a Szovjetunió bizonyosan a mi oldalunkon áll! Akkor biztosan számíthatunk a Leon Blum. hogy nekünk semmi közünk a német és zsidó nacionalizmus háborújához? Az amerikaiaknak. talán. Akkor értünk fog küzdeni a Sassoonok.volna őket akkor is. a "Times" 1938. mint azelőtt és — szabad talán mondani — több mint valaha!" Ebben az időben még maga Winston Churchill is egészen másként látta a nemzeti szocializmust. Hoare Belishák. amely azt mondja. De nekünk? Hiszen Hitler ott áll már a kancellári palota erkélyén és nyolcvan millió ember ajkán mennydörög az általunk meggyilkolt Horst Wessel dala: — "Die Fahne hoch!" A brandenburgi kapun át nyolcas sorokban menetel az uralmunk alól felszabadult nép.

Igen! A szabadságnak csak ott van értéke. amíg nem akad embercsoport. Mi zsidók — mondják ennek a törzsi nácizmusnak képviselői — tudjuk azt. és ha egyszer különválnak az érdekeink. de csak addig jó. fejezete szerint Izraelben minden ötvenedik esztendőben elosztották a vagyont. ahol nekünk. mert benne a mi embereink ülnek. Kiválthatók voltak az elzálogosított földek és rabszolgák. mert a szenátorokat az általunk irányított közvélemény befolyásolja. Amint azonban a demokrácián belül akad ilyen erő. Izraelben minden fél évszázadban egy nagy szociális reform történt. hogy a magunk külön érdekét hogyan kell rákényszeríteni széles tömegekre. előbb Amerikát kell meghódítanunk. A Mayfloweren érkezett pionír utódja és a galíciai kis zsidó egyforma öntudattal mondhatja el: civis americanus sum! A demokrácia a legideálisabb életforma. párt. és az S. legtökéletesebb rendszer ott. És ez állandóbb jellegű hatalomátvétel lesz. minden szabad!" "Óh. Az amerikai végzetet a mi Führerünk írta: Mózes! A mi Mein Kampfunk a Tóra! Hiszen Mózes III. zsidóknak. felekezet. Hiszen Amerika — demokrácia. mint maga a kapitalista. amíg minél több zsidó vezeti. mint a Hitleré. Az amerikai végzet számára nekünk kipróbált receptünk van. ne féljetek! Mi már értjük.— "Kínai és amerikai ágyúkkal felelünk nekik!" — írják a Jegyzőkönyvek. Az amerikai munkás legalább olyan büszke a befejezett ipari forradalomra. addig jó amerikaiak. és a legaljasabb szisztéma ott. A sajtószabadság is csak addig jó. a mi pénzünk diktál és a mi brain trustünk adja a tanácsokat. A kormányzat már nem az országatyák által megszabott kormányzat. ti kishitűek. mert a közvéleményt a másik nacionalizmus sajtója kormányozza. a demokratikus nevelésükre. amíg Ábrahám szent magjának minél több leszármazottja élhet vele. a gazdagok vagyonából kielégítették a szegényeket. amely titokban a maga akaratát érvényesíti a többség rovására. Amerikát észrevétlenül felülről kell bolsevizálni. Amerikában az emberek büszkék a szabadságukra. A demokrácia általában jó nekünk. faj. Franciaországban és a Szovjetunióban. ahol valóban a nép akarata érvényesül. — vagy mint ma mondanánk: helyreállították a "prosperityt". hogyan kell aláásni és birtokba venni a demokráciákat. amely kezünkbe juttatja a politikai hatalmat is. Amerikát nem fegyverrel kell meghódítani és nem elméletekkel. Mi tudjuk. hű polgárok vagyunk. A legjobb. a demokrácia megsemmisül. hogy meghódítsuk a világot. a mi akaratunk érvényesül. akik valahol Európában rémülve halljátok most az S. A szavazati jog fikcióvá silányul. könyvének 25. Amerikát. Angliában. Eltörölték a régi adósságokat. a gójok nagytőkéjét már rázza a gazdasági válság szörnyű váltóláza. Kisebbség kormányozta tömeggé válik. — Ahhoz tehát. Amerikában a törvény előtt mindenki egyenlő. csizmáinak dübörgését. hogy Amerikában. ahol titkos kezek meghamisítják a népakaratot.A. akkor el fogjuk árulni Amerikát is.S. újból . vagy bárhol a világon? Judea first! Amíg Amerika érdekei egyek ennek az ószövetségi nácizmusnak érdekeivel. A parlamentarizmus színjáték. vagy szocializálni. Hát most eljött az ideje a nagyvonalú támadásnak.

betűről betűre fordítva ami nagy szociális reformunkat. Olvassátok el ami utasításainkat." — "A nép közül választott kormányzók szolgalelkűségükkel fognak kitűnni. ne féljetek. hanem az amerikaiak vagyonát osztjuk újra. vagyis a mi teremtményeink és rabszolgáink által választott elnököt. a tömeg. a "hamisított" Jegyzőkönyveket. s nem lesznek járatosak a kormányzásban és így igen könnyen válnak sakkfigurákká a mi játékunkban bölcseink és tanácsadóink kezei között!" (Brain Trust! A szerző. hogy nem találunk alkalmas embert. így tehettük az igazi kormány helyébe annak torzképét. Brooklyn és Bronx gettóiban. ti csüggedők. olyanokra bízzuk a fontos helyeket. akik Katolikus Ferdinánd zsidóüldözése elől menekültek előbb Angliába. a mi újságíróink fújják és az új osztást a mi agytrösztünk hajtja végre. hogy ki lesz. akiknek múltja és jelleme rossz.egyenlősítették a pénzt. ahol." "Amíg nem tanácsos. anyai ágon Janette Samuel. Roosevelt? Ki a mi Hitlerünk? Fanous Sons of Famous Fathers — The Roosevelts cím alatt Robert Edvard Edmondson "I Testify" című szenzációs könyve ad feleletet erre a kérdésre. a 13-ik utcában. Csakhogy nem az izraeliták. vagyont. A választási küzdelmek. hanem minden felelősséget bábunkra tolunk. a mi szocialistáink. — hogy vezető állásokba a zsidó testvéreinket tegyük bele. s mi nem fogunk láthatóan szerepelni. amely az autokrácia helyére lépett. aki végleg kezünkbe adja Amerikát és végrehajtja a mi parancsunkat? Franklin Delano Rooseveltnek fogják hívni! De ki de ez a Franklin D. amely a gójok üdvössége volt." "A közeljövőben az elnököt felelőssé fogjuk tenni. az amerikai őslakók rovására. — írják tovább a Jegyzőkönyvek. az új osztást jelenti. úgy persze. március 7-én összeállítja a Rooseveltek családfaját. földet. aki méltó ellenfele lesz Hitlernek és aki majd kezünkbe adja az Amerika fölötti politikai hatalmat is. hogy minél kevesebb maradjon az amerikaiaknak és minél több jusson a mi népünknek. Ezt a szociális reformot úgy hívták: új osztás! Amerikában majd úgy nevezik: New Deal! És ez angolul pontosan. A kürtölés esztendeje volt minden ötvenedik év. A kürtöt majd a mi bankárjaink. majd Anglia . Washington korában még csak 4000 zsidó élt. amelyből kitűnik. akit majd Washington elnöki székébe ültetünk? A Wall Street palotáiban. Így vált a köztársaság lehetővé. Csak az a kérdés. Az ősszülők. "Az alkotmányos kormányzatok a szabadelvűségből eredtek. hogy Amerika elnöke maga is erősen zsidó származású. akik 1682 táján vándoroltak be Amerikába: Claes Martensen Van Rosenvelt. Spanyol szefárdok." A kürtölés esztendeje lesz ez Amerikában. Hiszen megmondják a bölcs és tiszteletreméltó amerikai rabbik is: "Az új osztás tökéletesen megegyezik a Talmud elveivel.) Ki legyen hát az új elnök. a sajtó harcai a tekintélyt tétlenségre és tehetetlenségre kárhoztatták. Kicsoda Roosevelt? A Carnegie Institution 1934.

Zsidók az ősanyák és zsidó magának Roosevelt elnöknek hírhedt felesége is. mint egy évszázada hirdettek. aki szintén a pogromok Oroszországából vándorolt ide és aki majd a cionizmus adófizetőivé teszi az amerikai keresztény munkásokat. Henry Morgenthau jr. Frankfurter Félix Bécsből. hogy nincs szükség osztályharcra. A New York Times 1935. a fiumei zsidó. Alger Hiss tárgyal majd Amerika nevében Sztalinnal. Amerikában Roosevelt. — közelebbről — Németország. hogy az új világ alapja a munka. FDR. mellett teljhatalommal intézi az amerikai munkásság ügyeit. csupa megbízható emberek lesznek. amit világprogrammá megasztosították. Maria Alexandrowa Uljanova. Bernhard Baruch Königsbergből. akik Hitler ellen fognak harcolni. Oroszországban. A világuralom keleti fele ellen most emelkednek fel a horogkeresztes lobogók. Lenin anyja. Albert Einstein Berlinből. Akik körülveszik a mi elnökünket. hogy családom tagjai a Hollandiából jött Claes Martenszen van Roosevelt leszármazottai. kincstári kancellár készíti majd elő a nagyszerű tervet a német nép kiirtására. Herbert H. Alger Hiss. Moritz Gomberg testvérünk gondoskodik róla. Einstein. Kownator szovjet szerző "Die Mutter Lenins" című könyvében írja. A marxista rombolás elmélete megbukott. és a többiek mind! Bernhard Baruch kontrollálja majd az amerikai ipar 351 legfontosabb ágazatát és szereli majd fel az amerikai boyokat. A Carnegie Institution szerint azonban Mr. Hát lehet ezt tűrni? Lehet ezt elviselni? "De azért ne féljetek! A mi bábunk. La Guardia. Ott van Mr. Az osztályharc csődbe jutott. Ettől kezdve az egész családfán ott ragyognak a Jacobusok. Oroszországban Kaganovics. A német tőkések és német munkások. Ott van Samuel Roseman. hogy . Frankfurter és Lehman szenátor protezsáltja. Az aranyborjú alól kihúzták a gyékényt és bebizonyosult. mint Sidney Hillman. David Dubinsky. Claes Martensen Rosenvelt zsidó volt. hogy a távoli múltban őseim zsidók voltak. aki az elnök beszédeit írja Roosevelt mellett. Lehman segítik majd meg az UNRA élén az elkövetkező háború zsidó áldozatait. A harapófogó két szára között ott van Európa.tengerentúli gyarmatára. március 14-iki száma idézi az elnök alábbi állítását: — Lehetséges. Oppenheimer. Samuelsek. mint R. Morgenthauék Mannheimból. — hanem a kor szelleme. Mindazt. aki szintén Ábrahám szent magjának leszármazottja és aki a mi bábunk. született Blank lány volt. A Roosevelt család eredetét illetőleg mindössze annyit tudok. La Guardia New York-i polgármester. Apja Alexander Dimitrovics Blank zsidó orvos. Isaacok. ahol borzalmas események történtek. Roosevelt köré már gyűlnek a mi kirendelt tanácsadóink. a kispolgárok és parasztok összefogása bebizonyítja. Jönnek majd a mi munkásvezéreink. amit több. David Lilienthal gyártják az atombombát. a most megsemmisítette — óh nem egy német káplár.

A B'nai B'rith páholyaiban már készen áll a Moszkva— New York-i tengely. A mi embereink adják át majd a 11 milliárd dolláros csekket a szovjet felfegyverzésére. Washington Amerikája áthajózik az Óceánon.Európában 18 millió ellenségünket tegyük hazátlanná." Hogy is írta húsz év előtt egy meghallgatatlan próféta? "A nyugati zsidó húsz milliós keleti hadsereget szerel fel majd. vagy mint mondják: "munkáspárti" hadügyminisztere. kultúrát és megvalósítsa a zsidó világkirályságot!" . hogy elpusztítsa a kereszténységet. Hiszen egy napon majd nyíltan is elmondja Anglia későbbi kommunista. Strachey a chicagói népgyűlésen: "— Ne féljetek! Roosevelt felfegyverzi majd Oroszországot. hogy megbüntesse a mi ellenségeinket." Tündökletes álom ez.

Ez volt az "új Európa". Amíg egyik oldalról együttműködést hirdettek. hű fiai saját nemzetüknek. az amerikai film 100 százalékig zsidó érdekeltség. Ezzel a németek ellen hangolták a többi nemzeteket. együttműködését. hogy pénzzel. amit a világzsidóságnak a keresztény kultúra porba omlasztása árán is meg kellett akadályoznia. "Egy pillanatig sem haboztak a kibékülésnek legcsekélyebb gondolatát is megsemmisíteni!" — írja róluk Mauriche Bardéche. hogy a németek komolyan gondolták az európai elit együttműködését. Miután a forradalomban mindezt legyőzték.VI. Ezzel szemben még a tomboló . Ők látták. Miután a nyugati világlapoknak legalább 60 százaléka zsidó kézen van. Pedig ma már bizonyítékok vannak arra. hogy a zsidó nácizmus miként áll közé a német nép társadalmi osztályainak. hitték azt is. Sokkal inkább meg volt döbbenve azoktól a mozgalmaktól. A faji gondolatot — jó ürügyként használva fel a rosenbergizmust — úgy tüntették fel. Az embert beültették szociális jogaiba. korrupcióval megbontsa azt és uralkodhasson az egész nemzeten. A forradalmár idealizmusával hitték. sajtóval. amelyek Európában a népek új együttműködését készítették elő. akik jó hazafiak a saját hazájukban. hogy Németország világuralomra tör és a fajteória jogán igényt tart az egész földkerekségre. És ez volt az. ez a kampány nagyobb méretű volt. hogyha az európai tömeget sikerül megszabadítani a zsákmánykapitalizmustól. mintha az csupán a germán faj felsőbbrendűségét hirdetné minden más fajjal szemben. FEJEZET A világzsidóság nemcsak a hitlerizmust gyűlölte. Megmutatták hogy ez az egyetlen lehetséges nemzeti alap bolsevizmus nélkül. ha sikerül. Kompromittálni kellett tehát az európai egység gondolatot és az együttműködés minden megadott lehetőségét. A nemzeti szocialista forradalom elitjének csaknem túlzó idealizmusa volt ez. egyre több és több állam szabadul fel a zsidó elnyomás alól. akkor meg lehet teremteni az egymás mellett éld nemzetek békéjét. A zsidóság elsősorban ezeket igyekezett kompromittálni. Mert. az ő ellenségeikkel együttműködtek. hanem olyanokat. mint a világtörténelem bármely propagandaakciója. Nem "Quislingeket" kerestek. és miután — épp az amerikai kimutatások szerint — az amerikai sajtó 85 százalékig. Ők a magok hazájában kimondották az általuk legtisztábbnak vélt igazságot. akkor hosszú időre biztosítani lehet a békét. másfelől meg akarták fojtani mindazokat. hogyha kikapcsolják a nemzetek feletti ószövetségi nácizmust. akik a németekkel. Belemagyarázták a fajelméletbe. gyűlöletessé tenni.

Budapest. fölényeskedő szellemünk nélkül elpusztul minden nép és megáll minden "haladás". azonban nem uralkodik a világon. A Mein Kampf őszinte. a zsidó nacionalista sajtó. aki ezekre az épüld kertvárosokra. hogy elérje a világhatalmat. amely csupán a mi faji céljainkat szolgálta. Mi ez? — kérdezték halálra sápadtan. láthatja. de minden eleven cáfolata a mi öntelt nacionalizmusunknak. film. Lengyelország. tehát a helyhez kötöttség. a zsidók mind szűkebb térre szorultak. elégedett. Ezzel féltékenységet keltettek mindazokban a független európai népekben. angolbarát részeit kigúnyolták. amelyeken német vérségi lakosok élnek. Németország világhatalom akart lenni. A keresztények mind elégedettebbek lettek. amikor a zsidók nélküli civilizáció pusztulásáról jövendölt. a mi üzleti érzékünk. Valójában ők is tudták. azonban a világhatalom és a világuralom nem azonosak. Bécs. amelyeknek országaiban német népi kisebbségek éltek. Bele szuggerálták a világ közvéleményébe." Ugyanakkor a "Blut und Boden". Ha világviszonylatban is kiderül mindez. hogy . — mint Bettauer kérdezte. hogy mindenütt épülnek a hatalmas munkás lakónegyedek. Románia és más környező államok immár bizalmatlankodva fordultak Németország és a Harmadik Birodalom felé. boldog emberekre. És — íme Németországban — minden.mindez . Mindennek hátterében ott állt a letagadhatatlan tény. Bettauer rosszul prófétált. amit a világzsidóság hirdetett egy évszázadon át. hogy Németország azért kezdte meg a háborút.háború közepén is kénytelen volt elismerni. a haza és a nép egységének gondolatát úgy magyarázták. hogy a német munkás jóléte csupán a fegyverkezés következtében emelkedik. Anglia is világhatalom. hogy elégedett munkáscsaládok alkotják élő cáfolatát annak. — tehát egy "nagyváros zsidók nélkül"? Valóban élhet egy nép kizsákmányolás nélkül. hogy a mi kultúrtevékenységünk. a tőke és a munka békéjének helyreállítása. ha a külföldi turisták és a világ proletárjai meglátják. Csehország. színház. ha ezt a német rendszer legalább odahaza el akarta hallgattatni. Németország fokozódó exportját háborús készülődéssel magyarázták és feledtették. Világot átfogó. hogy a németek igényt tartanak mindazokra a területekre. csakugyan megbuktatták volna ezek a gyűlölt nácik? Csakugyan megélhet Berlin. Litvánia. Szlovákia. A keleti népeket ugyanennek a Mein Kampfnak egyes kiragadott részleteivel ijesztegették a sajtón keresztül. a zsidó "üzleti szellem" nélkül? Hiszen száz vagy ezer év óta azt szuggeráltuk az egész világnak. Magyarország. hogy a mi nagy nacionalista írónk. a felemelkedő szellemi és gazdasági tevékenységre tekint. hogy a zsidóságra ijesztően hatott az arany uralmának megszüntetése. a Nineteenth Century 1943 szeptemberi száma: "Az az általános nézet. gigászi méregkeverés folyt. Jugoszlávia. — A marxista osztályharc nagyszerű elméletét. hogy a német "vaj vagy ágyú" göringi jelszavát jóval megelőzte az amerikai zsidók bojkottkihívása. a mi nézetünk szerint tévedés. akkor diktatúrával vádolták.

lehetséges nélkülünk. minden elit gondolatot barbárságnak. a kapitalistáink és a munkásvezéreink! El kell hát tüntetni a bizonyítékokat! Le kell radírozni a föld színéről a kertes házakat. mikor meg merte mondani a nemzeti szocializmusról szerzett tapasztalatai alapján a teljes igazságot. amelyben már életveszéllyel. amely formálisan is összehozta az amerikai demokráciát és a szovjet tyrannizmust: — a zsidóság volt. mint Litvinov-Finkelstein. A New York Timesben egész oldalas hirdetéseket közöltek a zsidó szervezetek: "Bojkottot az antiszemita Németország ellen!" S mikor látták. lerontotta azok előfeltételeit. mint a zsidó brain trust bábjának. a német államférfiak részéről jött békenyilatkozatot eleve hazugságnak bélyegezték. akkor megkezdték a New York—Moszkva tengely előkészítését. Hazugok voltak politikusaink. . Charles Lindberg ezredes. Az előkészítéshez megvannak a mi titkos nacionalista fegyvereink. — vagy még azelőtt — megüzente a háborút Európának és a kereszténységnek. Közben 1938-ban Roosevelt.) A világzsidóság Hitler hatalomra jutása pillanatában. akit semmi másnak nem lehet tekinteni. Minden szociális eredményt reakciónak. a véreskezű szovjet népbiztos. minden fejlődést haladás ellenesnek. senki más. rádió. minden antibolsevizmust demokrácia ellenesnek tüntettek fel. Smith. hogy ennek nem sok eredménye van. A világzsidóság elsősorban azért tekintendő a második világháború egyetlen háborús bűnösének. akkor rájönnek arra is. mert megakadályozta a népek kibékülését. Szólaljanak meg hát a propaganda kürtjei. hazugság. amelyet még 1944. május 13. hogy hazudtunk nekik. az új gyárakat. hogy már 1933-ban valójában Morgenthau készítette elő Amerikában az amerikai-szovjet diplomáciai viszony helyreállítását. egzisztenciavesztéssel járt. Forest Davis "Was sich in Teheran wirklich zutrug" című könyvében. sőt ellenünkre is. elmondja. S aki Moszkva első követeként megjelenik Washington demokráciájának hazájában. vicc. amelyeket oly sikerrel vetettünk be Jerikó ostrománál. az újságíróink. az együttműködés lehetőségét. a szakszervezeti vezetőink. sajtó segítségével odaállítottak egy teljesen hamis világképet. vagy hazaárulás gyanújával volt egyenlő az igazság kimondása a német kérdéssel kapcsolatban. a háború előkészítése érdekében vidáman sürgönyözte Churchillnak: — You and I can rule the world! Ön és én uralni tudjuk a világot! (Gerald K. Amerika nemzeti hőse egyenesen a hazaárulás gyanújába került. A Rosenveltek családjából származó Roosevelt elnök hatalomra kerülése előtt mindez elképzelhetetlen lett volna. Amerikában már 1932-ben fellángolt a németellenes bojkottmozgalom. ifjúsági táborokat és kórházakat. és 20-iki számában közölt a Saturday Evening Post. a csecsemőotthonokat. Minden józan tervet nevetségessé tettek. A közös nevező. Minden. Az emberiség elé a propaganda. Megteremtettek egy olyan közhangulatot.

amelynek élén Stephen Wise rabbi állt. Autók. repülőgépek óriási felvonulása a vezéri sasfészekhez. Anglia felé . amely az amerikai hadsereg legfelsőbb vezetését fertőzte a legveszekedettebb propagandával. a kommunistáknak (értsd: zsidóknak) félelmetes áradata indult meg a Fehér Ház felé. amelyekért Nürnbergben Wise rabbiék felakaszttatták a német tiszteket. amikor Hitler uralma kezdetén kijelentette: — I am for war! (Én a háborút akarom!) — A nevezetes kijelentés pontosan 1933. Roosevelt and Communism" című cikkében megdöbbentő elevenséggel írja le a St. augusztus 23-án Godesbergbe összehívja Hitler a hadsereg kétezer vezető tisztjét. amelyből már fegyverrel sem lehet kitörni. a több százezer példányszámban megjelenő cionista lap főszerkesztője felszólítást intézett Amerika és a világ zsidóságához. Louis Dispatchban. — mint ez utólag történelmileg is igazolható. Roosevelt megengedte. 1933. 195. S. A Joint Anti Nazi Boycott Committee már virágjában állt 1936-ban is. A legostobább Intelligence Service ügynök számára is látható színjáték. február 11-én beszédet mondott és megüzente a háborút Hitlernek: — Az USA a második háború korszakába lépett! — mondotta a zsidó nácizmus legjellegzetesebb vezére. (Edmondson: I Testify. (Portland Journal. amidőn a New York-i Morning Freiheit.) Ezidőben még nyilván vázlatokban sem készültek el a német vezérkar 1940-es tervei. hogy amint Litvinov megjelent Amerikában. hogy a zsidó nacionalizmus olyan gyűrűt von a Drittes Reich körül. lelkesen csatlakozott a mozgalomhoz. Ugyancsak 1933-ban hirdette meg Rabbi S. — joggal félt attól. Még csak 1933-at írt a naptár. február 12. amely ütni fog és amelyben ki kell törni a világot fojtogató hidra öleléséből. Az American Jewish Congress. Wise a zsidóság szent háborúját. oldal. hogy aláírja Sztalinnal a meg nem támadási szerződést.) Eközben az Egyesült Államokban gomba módra szaporodtak a különféle zsidó és kommunista bojkottszervezetek. jogtalan volt ez a félelem? Kiknek a kezében volt az Egyesült Államok. Előzőleg Henry Morgenthau már 1933.James Whiteside "Mr. 1939. hogy a zsidók egyesüljenek a nácizmus elleni háborúra. ami a római jognak és az örök jognak legfőbb problémája: cui prodest? Kinek használ? Kinek az érdeke? Érdeke volt-e a német nemzed szocializmusnak a háború? A német nemzeti szocializmus egyetlen érdeke a béke lett volna. Jogos. Anglia. amidőn még Hitlernek legmerészebb álmában sem jelenthetett meg az az óra. Az utolsó kísérlet a második világháború megakadályozására akkor történt. Franciaország és Szovjet-Oroszország fölötti hatalom? A háborús bűnösség ügyével kapcsolatban egyetlen kérdés van. A "titkos" tanácskozás az angoloknak szánt blöff. a Pentagonban külön hatalmas szovjet adóállomást állítsanak fel. május 8-án történt. hogy az amerikai hadügyminisztériumban. amelyek célul tűzték ki a hitlerizmus gazdasági megfojtását. Az ifjú nemzeti szocializmus. amikor Rippentrop elutazott Moszkvába.

"Ma hajnal óta visszalövünk!" — mondja Hitler a birodalmi gyűlésen. Ezeket a férfiakat Mandelnek. akikről hallgat a "humanista" világ. a mészárosok hústartó horgára felakasztott német csecsemők és 4—5 éves gyermekek. Egyes emberek vágyakozva vártak erre a pillanatra. nemi szervüktől megfosztott férfi hullák. kívánták azt és imádkoztak érte. hogy bebizonyítsák: bizonyos urak hidegvérűen előkészítették a feltételeket erre a támadásra. Megcsonkított mellű asszonyok. hogy a közvéleményt magukkal ránthassák. vagy a céltudatosan irányított sátáni terv? Szovjet kéz? Angol kéz? Alig hihető. Számára szent háború volt ez. Jaj nekik. a láthatatlan hatalom kirobbantja a brombergi vérengzést. amelyeket a Fehér Könyv nyilvánosságra hozott. Lemészárolt áldozatok. hogy a háború már el van határozva. — hogy mindenesetre Hitler támadta meg Lengyelországot. az 1939 őszén megjelent német Fehér Könyv adatait elhallgatták később Nürnbergben. És másnap hajnalban. ha megírják a háború történetét! Pedig a nagy világterv első részlete sikerült. — "Holnap reggel azt fogják nekünk mondani. Ezt az igazi háborús bűnt. Hoare Belishanak és Paul Reynaud-nak hívják. mielőtt még kitört volna a háború! Pontosan ez az. ha egyszer megkezdődik a háború történetének megírása!" Jaj nekik. Utána egy másik titkos kéz. pénze volt benne a mészárlásban? A lengyel nép szélsőséges hazaszeretete. amit a nemzeti szocialista Németország nem tűrhetett el. Tehát ebbe kényszerítették bele. A német archívumoknak nem fog nagy fáradságába kerülni. Német áldozatok a három millió zsidóval szaturált Lengyelországban. Ez a puskaporos hordóba vetett tűzcsóva! Kinek a keze. Erzbischofschrift. Az a kéz. Franciaország szeptember 3-án megüzenik a háborút . A godesbergi vezérkari találkozó után Oroszország aláírja a meg nem támadási szerződést. amely a háttérben a kártyákat keverte. A viaszbábukkal előállított "Todesmühle" mellett nem pergették le azoknak a valóban megtörtént borzalmaknak filmkockáit. Ők várták ezt a támadást. Ezer és ezer lemészárolt ember. hogy csak egy valóságos támadás ad nekik lehetőséget arra. Pedig ez a háborús bűnösség döntő kérdése. hogy másnap. ahol az ő sajtójuk már felgyújtotta a gyűlöletet és a harci kedvet! A határokon már szembe néznek a német és lengyel hadosztályok. vagy harmadnap Anglia és Franciaország megkezdhessék a preventív háborút Németország ellen.mindez azt mutatja. szeptember 1-én valóban menetelnek a német hadosztályok. Ez már nem korridor kérdés. Anglia. — írja Maurice Bardéche francia professzor. de még lehet békülni. Churchillnak. Befelé Hitler azt mondja négy órás beszédében: — Ne gondolják az urak. A zsidó reakció nagy szövetségese akarta a saját háborúját.) S ebben a pillanatban az események folyamába belenyúlik egy láthatatlan kéz. hogy idióta vagyok és a korridorkérdés miatt engedem magam beleszorítani a világháborúba! (Hans Grimm. Ők jól tudták.

amíg Németországot sikerült belerántania a második világháborúba. csak hátrébb húzódott addig. olykor kissé titokzatosan ázsiai. A Kreml mögött a hatalom zsidó maradt. És aztán egy napon megjelenik Berlinben Molotov szovjet népbiztos. vagy hazafias. Karpovszkája férje és Amerika egyik legnagyobb hadiiparosa. A német hadsereg munka nélkül pihen. Ott van minden. Minden jel arra mutat. hogy a bolsevizmus megváltozott és Sztalin valóban nagy ember. A berlini vezetők most néznek szembe egyik legnagyobb tévedésük következményeivel. akkor vissza fogják venni. hogy kipróbáljam őket. Ribbentrop. hogy ha ideadják. A naptár 1940. Anglia fölött most zajlik a nagy légi csata. Milyen ígéretet tett a nyugati világhódító a keletinek? Hogyan juttatta Teyler Kent Sztalin kezére Roosevelt és Churchill 1500 üzenetváltását a háború előkészítéséről? A külvilág számára csak annyi bizonyos. A bolsevizmus nem változott. hogy Németország ellen pénzzel és fegyverrel meg fogják segíteni a "demokrácia arzenáljai". Tudtam. A nemzeti szocializmus vezetőinek legszörnyűbb tévedése. de még Göbbels is kínos korrektséggel ügyelnek. mint Németország angol-amerikai mezben járó világhódító ellenfeleitől. de a két legfontosabb partner. de nincs zsidó jellege. hogy elhiszik: a változás valóban megtörtént. a ravasz georgiai nem hiszi ugyanezt a nemzeti szocializmusról. csak álcázta önmagát. . ha egyszer megnyílnak a Kreml archívumai is. hogy a Hitler-Sztalin paktum pillanatában a kép felületéről hirtelen eltűnnek a Kaganovicsok.Hitlernek. Mikor Sztalin meghallja a hírt. Franciaország legyőzve. hogy meg ne sértsék az orosz medve érzékenységét. (Plivier: Moszkva. Carp (Karp) sógora. (Sven Hedin: Ohne Aufgang in Berlin) Sztalin. tehát nem származhat máshonnan. A második világháború legnagyobb titka csak ezután következik. Göring. a TávolKelet meghódítása. a szép bolsevista zsidónő. Mr. Bennük ott van a Dardanellák. Ez az arc hűvös. Ribbentrop arról beszél Sven Hedinnek. Lengyelország felosztásától egészen az olajszállításokig. A Kreml kezén már ott kell lennie a biztosítéknak. Talán csak akkor fog megfejtődni. hogy a tűz és víz szövetsége őszinte.) Ennek ellenére a szerződés teljes szövegét betartja mindkét fél. Amerika és a Szovjetunió még hiányoznak. váratlanul még egy balti kikötőt kér. azt mondja Molotovnak: — Németország most üzente meg nekünk a háborút! Én ezt a kikötőt csak azért kértem. nyugodt. Sztalin csókkal búcsúzik Krebbs német katonai attasétól. november 10-ét mutatja. Hitler. Finnország megszállása. Mielőtt a paktumot aláírja Ribbentroppal. Molotov pedig leteszi az asztalra a szovjet követeléseket. ha egyszer megbukik a bolsevizmus. ami Németország számára elfogadhatatlan. Hitler táviratilag hozzájárul ehhez. A Szovjetunió most másik arcát mutatja a német birodalom felé.

Hiszen Frankfurter Felix." Ugyanekkor Franklin D. Mr. amely az elfoglalt országok fölötti uralmat Hitlernek adná. A Kaganovicsoké. Bernhard Bauché. Roosevelt fegyvereket fog szállítani nektek. A ma megszállott országok népei ismét visszakapják szabadságukat. azonban meg kell alkudniuk bizonyos törvényszerűséggel az összesség javára. mert nem akar Morgenthau mögött masírozni! Maga Roosevelt is.Pontosan ezekben a napokban mondja Chicagóban John Strachey. március 31-én. hogy a fegyverszállítás "business" volna számukra. A világ zsidósága tehát a Jegyzőkönyvek parancsát kiáltja a már Moszkva felé nyomuló keresztény csapatoknak: "Amerikai és kínai ágyúkkal felelünk" — nektek! Ha az emberiség tudna gondolkodni. hogy a béke. hogy ha Németország meg akarta volna támadni Amerikát. kommunistáknak. Anglia zsidószármazású pénzügyi államtitkára: — Ne legyen semmi gondotok. az amerikai nép 83 százaléka Quisling. Morgenthaué. Berijáé. hogy újra áthajózzon az Óceánon? Hiszen a német admirálisok. egyet jelentene a nácizmus elismerésével és az új háború kilátásba helyezésével. a németországi emigránsoké. hogy bánni oka volna részt venni ebben a háborúban. mint egy invázió a holdba. nem versaillesi béke lesz. A republikánusokkal. Ickes. A józan amerikai nép nem hiszi. hogy az amerikaiak nem akarnak beavatkozni. Ez ideológiai háború. A szovjet kormány elismerésével ő feltette a koronát Sztalin fejére. épp a Szovjetunió oldalán? A német felelős vezetők azt mondják ezekben a napokban: "Ami bizonyos. megkérdezné önmagától: mi értelme volt ennek az amerikai háborúnak. a Manuilskyé. kénytelen belátni. De vajjon érdeke-e Amerikának ez a háború? Nem! A háború nem az amerikai nép. . június 3-án a szintén zsidó kézen lévő Gallup intézet szerint az amerikai nép 83 százaléka ellene van a háborús beavatkozásoknak. az. Charles Lindberg azt mondja: Amerika hadba lépése nemzedékek számára tartó káoszhoz vezetne. Ha a nap eljön. Roosevelt azt üzeni a kongresszusnak: — A béke most. S minderre azt feleli az USA zsidó belügyminisztere. hanem béke lesz minden nép javára. az USA egyik legbefolyásosabb embere már elkészítette és megszavaztatta a Lend and Lease törvényt. amely a német győzelmet követni fogja. Reader és Dönitz azt mondják. az izolácionistákkal. Hiszen ebben a háborúban még azzal sem lehet meggyanúsítani az amerikaiakat. Barkley szenátor pedig azt mondja 1941. hogy Charles Lindberg Amerika Quislingje. fel is fogja fegyverezni. akit az egész agytröszt dühödten hajszol a háború felé. kizárólag az amerikai zsidóság érdeke. hogy számukra Amerika inváziója épp annyira lehetetlen. a Franciaországból elmenekült Altschuloké! Hiszen 1941. Mi érdeke volna Amerikának abban. erre már épp elég okot szolgáltatott volna az angoloknak nyújtott fegyverkezési segély.

gyermekekre zuhanó repülőbombák mennydörgéséből most lép ki a XX. A Jegyzőkönyvek kísérteties figurája. a nagy pionírok. Baruch. Háta mögött titkos páholyhatalmak állanak. Hiszen a mi Samuel Rosemanunk írja. a Templom minden aranya. mi állunk mögöttük. a bolseviki zsidók által kiirtott kereszténység romjait. vagy Salamon palotájának cédrussal. mi szólunk általa. vagy Salamon király körül állhattak. akikben lobog a gyűlölet. És ha azok a névtelen kis zsidók beszélnek. a »kandalló mellől« mi beszélünk a világhoz. az USA "nem hivatalos elnöke". Frankfurterek. mint egykor a Templom lépcsőjén. a spanyol marannusok kései leszármazottja. az igazi Hatalom. és Oppenheimerek jobban tudják: — Ez a háború a mi háborúnk lesz! A világzsidóság háborúja! Mert Roosevelt. amelyet a beszbozsnyikok állítottak Moszkvában Krisztus árulójának: Júdásnak. De vajjon melyik vallás szabadsága? Hiszen a szovjet földön előrenyomuló keresztény csapatok már látják a bezárt templomokat. "Ő a mi elnökünk! — mondják — és az ő háborúja a mi háborúnk lesz. a Washingtonok korának immár befellegzett. század végzetes figurája: Roosevelt! — Ez a háború a Roosevelt háborúja lesz! — mondják a jobboldali amerikai republikánusok. imaszíjaik már egy világ köré csavarodnak és mögöttük ott ragyog Júdea oroszlánjának minden fényessége. Ha ő cseveg. Az "antiszemiták" csak a galíciai gettókban nyüzsgő kis zsidót. Körötte úgy állnak Sion vénei. — a tömeg. század tipikus politikusa. Világmegváltó és báb. Mi vagyunk az urak és ő a mi elnökünk. A nemes puritánok. vagyis a mi teremtményeink és rabszolgáink által választott elnököt. amikor Roosevelt az amerikai nép 83 százalékának kifejezett akarata ellenére háborúba rántja az Egyesült Államokat. Ha ő tüzeli harcra Amerika népét. az USA kormányában a zsidó hatalom a következő megdöbbentő arányokat mutatja: Bernhard M. Mi azonban itt vagyunk Roosevelt mögött. Mi tettük az »igazi kormány« helyébe annak torzképét — írják a Jegyzőkönyvek. talán már Júdás szobrát is.Mi a szabadságot akarjuk. És a háború véres tűzözönéből. beleértve a vallási szabadságot is az összes emberek számára. a felgyújtott városok füstjéből. arannyal ékesített tróntermében. Vallásszabadság! — hangzik a szép jelszó. Fekete szemükben a sok ezer éves gyűlölet tüze. . Baruchók." Hiszen már úgyszólván teljesen zsidó kézen van az amerikai közhatalom. mint hajdan Dávid. — mint elnöki tanácsadó — az ő beszédeit. a XX. az igazi Erő és a teljes Nácizmus képviselői. De a Morgenthauk. a szabadkőmívesség és Sion bölcsei. Háta mögött ott vannak Amerika igazi urai. Most mi állunk a Capitóliumon. a cionista vezérek és bankárok. a szakszervezetek galíciai születésű bolsevistái. Washington utóda mellett! Abban az időben. akkor tulajdonképpen a sófár szól Pensylvániától a californiai narancsligetekig. Ha ő szól. Einsteinek. a brooklyni szatócsot látják.

Goldenweiser. Taussig. Rosenblatt. Landau. Steinhardt.. A. Ambassador to France Ferdinand Pecora. Felix Frankfurter. Raymond Moley. Albert E. James M. Secretary of Treasury David E. mint Roosevelt "nemhivatalos" tanácsadója. "Chief Legal Advisor" (Securities Act Author) Henry Morgenthau Senior. A. Leo Wolman. Unofficial Advisor Nathan Margold. Federal Research Direktor Jerome Frank. A. N. Unofficial Advisor E.. Landis. Lilienthal. — miután a közvélemény akarata ellenére semmiképpen sem tudta belevinni .Samuel Roseman bíró. hogy beránthatta Amerikát a második háborúba. Labor Dept. NRA Personal Director Robert Freshner. Federal Trade Commissioner (The Hidden Empire. amely egy 150 milliós államot így tud kormányozni a kulcspozíciókból. A. Unofficial Advisor Gerald Shwope. Amerikai források már régebben is nyíltan megírták. N. Solicitor Charles E. CCC Forest Army Head Robert Strauss. az agytrösztből. Amusement Administrator E. Wyzanski jr. az Elnök háta mögül. General Consul Mordechai Ezekiel. Labor Advisory Board L. 12." Henry Morgenthau jr. "Favorite personal Advisor" Prof. Stock Exchange Bill Advisor Prof. Prof. az "agytröszt" alapítója és feje. Labor Bureau Statistical Export Sol. Filene. oldal) Félelmetes és kísérteties hatalom az. mindent uraló erőre támaszkodva érhette el Roosevelt. "The Brains of the State Dept. NRA Advisor Joseph I. Cardozo. Unoffícial Advisor (Author Avocate of Jewish State.) Justice Benj. TVA Director Sidney Hillman. Labor Strike Board Rose Schneiderman. Interior Dept. Labor Advisory Board (Radical Labor Unionist) Isador Lubin jr. Economic Advisor Agricult. Administrator Donald Richberg. Dept. NRA Avisor Alexander Schs. Taussig. Strauss. Special Investigator Samulel Untermayer. PWA General Solicitor L. NRA Asst. Herbert Feis. NRA Code Authority Maurice Karp. Minister to Sweden Prof. hogy Roosevelt. Csak ilyen mindent elborító. Unofficial Advisor Charles W. Solicitor Prof.

egyedül és kizárólag csak ellenünk intézett támadás esetén. azt élesen leleplezte a Pearl harbouri torpedó-flottilla egykori paracsnokának. mikor az első bombák hulltak Pearl Harbourra. És ugyanezzel a hipokrita arccal áll a többi farizeusok élén. Azonban Roosevelt és akik mögötte állottak: elérték a célt! — Mondom az apáknak és az anyáknak!. Churchillal együtt a Potomac fedélzetén hangosan énekli a "Forward Christian Soliders" című dalt.. az Üdvhadsereg . 18 hajó. Pearl Harbour parancsnokát egyáltalán nem értesítették Washington-ból. Japánt. Theobald ellentengernagy cáfolhatatlan adatok sorozatával bizonyította be. ha így maga az USA kerül háborúba. A világuralom keleti fele ellen folytatott német támadás idején el kellett vonni a bolsevizmus másik fenyegető ellenfelét. amelyben a Pearl Harbour megtámadására szánt japán csatahajók és repülőgéphordozók kifutottak a japáni kikötőkből. köztük négy nagy amerikai csatahajó pusztult el. hogy a flotta kifusson Pearl Harbourból. Japánnak vagy meg kellett magát adni." Hogy ezt a támadást miként készítette elő és hívta ki az USA ellen Roosevelt.. Semmi esetre sem akarta azonban a háborút harmadik újraválasztása előtt. és annak ellenére. A nagy vezérkar már négy héttel a támadás előtt tudott róla. Megtiltotta. Elfogták a japánok titkos táviratát is. és nem állhatott fent semmi kétség az iránt. hogy ezt ugyanakkor kell a Fehér Házba átnyújtani. mint a támadás. 1941. 4575 védtelen amerikai katona. Robert A. mint Pearl Harbour megtámadása.Amerikát a háborúba. november 26-án olyan jegyzéket adott át Japánnak. míg azok számára nem maradt más választás. sem sikerült. Ismerték az órát is. hogy a támadást minden pillanatban várni lehetett. még annak árán is. Ezért mondotta 1940-ben Philadelphiában elhangzott beszédében: — Mondom az apáknak és az édesanyáknak. mesterségesen addig provokálta a japánokat. mely már a hadüzenet szövegét tartalmazta és egyben közölte. de soha nem küldjük fiaikat meghalni külföldi háborúba. vagy harcolni. Theobald ellentengernagy "Pearl Harbour igazi titka" cím alatt megjelent könyve." Annak ellenére. Japánnak az a kísérlete. Roosevelt elnök azonban sóvárogva várta. hogy a támadás mielőbb bekövetkezzék. — hangzik a pearl harbouri bombák mennydörgése mögül "a mi elnökünk" ígérete. hogy az amerikai kémszolgálat már hónapok óta megszerezte a japán rejtjelkulcsot és a japán flotta minden lépéséről tudott. hogy a pearl harbouri katasztrófát egyenesen Roosevelt idézte elő. hogy elkerülje a gúzsba kötést. hogy a politikai tárgyalások következtében támadás készül. "A november 26-iki jegyzék segítségével — állapítja meg Theobald — Roosevelt elnök céltudatosan és végérvényesen felidézte az USA részére a háborút. hogy melyik lehetőséget fogja választani. hogy annak nem maradt hátra más választás. A katasztrófa kivédésére meg lett volna minden lehetőség. hogy soha. hogy a japánok Pearl Harbourt akarják megrohanni.

Filantróp.kegyes indulóját. demokrata. aki a Szovjetuniónak átnyújtja az első amerikai csekket a kölcsönbérleti törvény alapján. mint Hitler. Roosevelt. de azért mondják a pápának. Roosevelt legfőbb tanácsadóinak egyike. hogy hiúsága révén bárhova ragadhatják a demokrácia diktátorát. jól tudja. Sztalin. betöltse az ígéretet. aki jól informált politikus. a népeknek. amerikai. a bolsevik diktátor megsegítésére. Tudják talán ezt a mögötte állók is. a Lend and Lease egyik adminisztrátora áll középen. háta mögött az arany trombitás arkangyalokkal. "FRD a mi elnökünk!" A Litvinové. — hangzik az örök ígéret. hogy ez nem igaz. Roosevelt. Tizenegy milliárd dollár! Amerikai apák. a világnak. ma már bebizonyított tény. mint ahogy megszegte az amerikai apáknak és anyáknak tett ígéretét. Berlin. a Kaganovicsé és Baruché. a demokráciától a bolsevista-barátságig. tudják azt is. a New Dealtól a Dupont cégig. hanem — Roosevelt. Belgrád füstölgő romjai fölött. — sőt erről komoly tervek is készültek — hogy a megszülető UN-en keresztül kikiáltják a világköztársaság elnökének. mindez: — a földkerekség tragédiája. Churchill a telefonhoz megy. Ahogy Roosevelt a békétől eljut a háborúig. a pápának ígért igazságos békétől a feltétlen megadás elvéig. de már tudja. és amikor a japánok megtámadják Pearl Harbourt. aki nagyobb diktátor. a Frankfurteré. És nemsokára a Lifeban ott van egy fénykép. de cselekvéseiben már — zsidó. Bécs. Harry Hopkins. Churchill. Talán ő maga a Messiás. És azokban a napokban. midőn a keresztény seregek már látják Moszkva tornyait. erősebb nemzeteken". "És úrrá lesztek nálatoknál nagyobb. — "Most mi mindnyájan egy csónakban vagyunk!" — mondja Rooseveltnek. Mindez a zsidóság által korrumpált államférfi riasztó példája. hogy az épp aláírt Atlanti Chartát épp úgy el fogja dobni. A pápának azt írja Roosevelt. akik hipokrita ígérgetésekbe kényszerítik. még csak nem is Sztalin a végzetes figurája. Szófia. Akik a tanácsot adják nekik. Hogy is írta a meghallgatatlan látnok: . hogy "a diktatúra orosz formája nem olyan veszélyes a kereszténységre. Párizs. A XX. a szimbolikus kígyó gyűrűje összeért". hogy Roosevelt elnök halála előtt már arról ábrándozott. — írták a Jegyzőkönyvek. aki bombaszőnyeget terít a gyermekekre és asszonyokra. Budapest. Jobboldalt Litvinov-Finkelstein hajasan mosolyog La Guardiára. hogy megváltsa a mi népünket. akinek árnya ott lebeg a lebombázott keresztény templomok helyén. anyák verejtékéből adják a szovjet barbár. századnak nem Hitler. az Atlanti Chartától a yaltai egyezkedésig. a szabadkőmíves humanizmustól a Morgenthau-tervig. békeharcos. mint a diktatúra német formája. Mögöttük a keleti és nyugati zsidó: Kaganovics és Baruch. Ezüst palástban jött. aki háborút csinál. "Népünk jelképe.

híressé vált naplójában feljegyezte Joseph P. Kennedy nézete az volt: Hitler Oroszország ellen harcolni fog. ha erre Washingtonból szüntelenül nem biztatták volna őket. Bullit (zsidó származású!) aki ebben az időben Roosevelt franciaországi követe volt. Ezért nem is mérlegelheti. sem a franciák nem csináltak volna háborús okot Lengyelország ügyéből. — mondta Kennedy — hogy Amerika és a világzsidóság hajszolták Angliát a háborúba!" Állapítsuk meg. hogy a németek nem fognak harcolni. december 7-én." A cassandrai jóslat beteljesedett. Ezzel szemben Kennedy azt az álláspontot képviselte. hogy háborút kezdjen Hitlerék ellen. Kikérdeztem azokról a megbeszélésekről. hogy igenis küzdeni fognak. hogy az igazi háborús bűnösöket nem állították a nürnbergi törvényszék elé. hogy a lengyel kérdésben a legnagyobb ellenállást tanúsítsa a németekkel szemben. még pedig anélkül. hogy később összetűzzön Angliával. . Truman későbbi hadügyminisztere. Sem az angolok. Bullit — így mondta Kennedy — makacsul állította. 1945. Kennedy a második világháború idején Roosevelt nagykövete volt Angliában. "Ma Joe Kennedyvel golfoztam. hogy kik voltak az igazi háborús bűnösök. De bebizonyosult az is. hogy elpusztítsa a kultúrát. sőt Európát is lerohanják. William C. Chamberlain megállapította. amivel Hitler ellen harcoljon. hogy Angliának semmije sincsen. Szerinte Chamberlainnek meggyőződése volt. Kennedyvel folytatott beszélgetését. akit valószínűleg a világot kormányzó sötét hatalom tett el láb alól. Forrestal. ezzel szemben 1939-ben arra szorította Rooseveltet. amelyeket 1938-ban Roosevelttel és Neville Chamberlainnel folytatott. civilizációt és megszerezze a világuralmat."A nyugati zsidó húsz milliós keleti sereget szerel fel.

hogy egy olyan óriási birodalmat. a zsidó rendőrfőnök. hogy a szovjet uralom sokkal inkább zsidó volt. hogy Oroszországban lakó három és fél millió zsidó közül jóval több mint egy millió ül a szovjet hivatalokban és a bolsevista diktatúra kulcspozícióiban. hogy a szovjet együtt tudjon harcolni a gyűlölt kapitalistákkal? Lássuk hát. I. a hadsereg és MVD kommisszárjai. Sztalin felesége. oldalán írja többek között: "Oroszországban minden harmadik zsidó hivatali állásban van!" Ez tehát azt jelenti. amelyről már tudjuk. A háború kitörése pillanatában a Szovjetunióban a legnagyobb hatalom a hat tagú Kaganovics család és Berija. hogy a hatalmat már fitogtatni lehet. 1936 végén 40 szovjet köztársaság vezetői. Amikor 1935-ben Yeats Brown megírja "European Jungle" című könyvét.VII. vezérei túlnyomó részben a világhódítók közül kerültek ki. akik még hűebbek voltak a Sztalindiktatúrához. az amerikai Jewish Chronicle 1933. hogy "a kommunista párt központi bizottsága 59 tagjának 95 százaléka zsidó volt. legintelligensebb és legmeggyőződésesebb támaszai. 1 burját és 41 zsidó. január 6-iki számának 19. 1 georgiai. Kaganovics Lázár nehézipari népbiztos leánya. a helyi szovjetek. Ők a népbiztosok. Sztalin házában — amerikai tudósítások szerint — még a legutóbbi időben is gyakran beszéltek jiddisül. hivatalnokai. ezek Sztalin. Labov és Ossinsky. Molotov felesége maga is zsidó lány és Litvinov-Finkelstein. a pártvezetők. Kaganovics Róza. Ezek helyére azonban olyanok jöttek. 2 örmény. A népbiztosok közül igen soknak zsidó a felesége. Ezek a bolsevista rendszer leghűbb.) Amikor 1941-ben az európai csapatok átlépték a szovjet kínai falát. a kapitalista külsejű helyettes külügyi népbiztos a látható összekötő kapocs a törzsi nacionalizmus keleti és nyugati fele között. mint az USA. hogy alapítói. mint azt a Streicher-féle propaganda hirdette. FEJEZET Valóban csak az "antijúdaisták" lázálma volna az egész? Valóban megtörténhetik. vagyis a tényleges hatalmat birtokló titkárok arányszáma a következő: 4 orosz. A lengyel határtól Sztalingrádig zsidók voltak . a tartományok vezetői. A nagy tisztogatás során néhányat feláldoztak ugyan a saját népükből is. megdöbbenten látták. 1. míg a többi háromnak feleségeik voltak zsidók. annak 181-ik oldalán azt olvashatjuk. tehát összesen 56 tag. A Sztalin elrendelte nagy tisztogatás után." Midőn úgy érzik. (Welt-Dienst 1936. milyen méretű ez a hatalom a két óriás országban? Nézzük először a Szovjet uniót. egy öt-hat százalékos faji kisebbség hajtson bele a második világháborúba? — Lehetséges volna.

rémtetteiről. New York város egyik képviselője már 1933-ban a szovjet hatalom zsidó jellegéről beszélt. David Zaslavsky-val és főszerkesztőjével. New York-ban. A nyugati propaganda.a városok vezetői. Zaltzman. ami a bolsevizmusban gyakorlatilag lehetetlen. Hamilton Fish." A háborús tankgyártást J. hogy Oroszországban az egész sajtócenzúra zsidó kézen van. Azonban az orosz és ukrán lakosság megdöbbentő adatokat tudott ezek szerepéről. A filmgyártás legfőbb vezetője bizonyos Epstein volt. élükön a Pravda kiadójával. Az igazság azonban az. Megfordítva a tételt: ez a legnyíltabb bevallása annak. Több mint egymillió zsidó félelmetes hatalma alkotta az úgynevezett szovjet rendszert. Nevetséges tehát bizonyos propagandistáknak az az állítása. Mikojan volt az egész hadiszállítás vezetője. A szatócsból rendőrtiszt lett. A moszkvai helyi szovjet 23 tagja közül 19 tartozott a világhódító fajhoz. hogy a szovjetnek ezek az egyfajta vezetői. a zsidóság a kereskedelmet. hogy Oroszországban antiszemita tendenciák észlelhetők olykor. Ezek szerint a szovjet kormányzat. szívesen hivatkozik arra. a kereskedelmi tevékenységhez. elmenekültek az európai csapatok elől. és ezeket az adatokat kinyomtatták a február 29-iki Congressional Recordban. Nagyon természetes. a rendőrség parancsnokai. ahol csak tehették. hogy a bolsevizmus nem felel meg a zsidóknak. összesen 503 tagból állott. ahol a bolsevizmus megvalósult. beleértve a tartományok kormányait is. az ágyúgyártást Abraham Wikbosky vezette a szovjetben. a kiváló angol újságíró állapította meg 1938-ban. Ezek közül 406 zsidó volt. akik ragaszkodnak a magán gazdasághoz. és közülük 41 volt zsidó. ha leleplezik a zsidók és bolsevisták kapcsolatait. hogy a bolsevizmus — zsidó uralom! . terrorjáról. amelyről azt írja a "The Hebrew Impact On Western Civilisation" című. a politrukok szinte kivétel nélkül ugyanabból a világhódító fajból kerültek ki. a GPU tisztjei. ipari vezetést felcserélte a hivatallal. Nagyon figyelemre méltó a szovjet hadsereg vezetése. Adatokkal szolgálni tud minden orosz fronton járt katona. Az első küzdő lépcső harcosa a második harci lépcső katonájává változott. amelyben törvénnyel büntették az antiszemitizmust és halálbüntetést is igen gyakran szabtak ki érte. hogy az "antiszemitizmus az ellenforradalom eszköze". Mindez egyenesen következett abból a lenini tanításból. a kolhozok termelési biztosai. Mint mindenütt. A hivatalos sajtó kiadói és szerkesztői ebben az időben 42-en voltak. 1951-ben a Dagobert David Runes kiadásában megjelent könyv: "A Hitler ellen vívott háború során a szovjet generálisok között 313 volt zsidó. Ilja Ehrenburggal. hogy a második világháború befejezéséig épp Szovjet-Oroszország volt az egyetlen állam. Douglas Red. A németek által foglyul ejtett összes szovjet komisszárok. Mindezt tudták az amerikaiak is. Itt nincs szükség semmiféle különösebb bizonyításra. az üzlettulajdonosból hivatalnok.

Előbb zsidó és csak azután bolsevista. A fenti adatok. vagy megsértése halálbüntetéssel jár. A zsidóság simulékony. előbb zsidó és csak végül demokrata. hogy a Szovjetunióban ez a korlátlan — egymillió zsidó vezető tevékenységén alapuló hatalom — kizárólag a zsidók hatalma Szovjetoroszország fölött. úgy tekintik őt. — épp úgy zsidóvá formálja a ." Levine büszkén szól arról. vagy jiddisül beszéltek. — hogy a szovjet zsidók teljes mértékben. aki a második világháború után ellátogatott a Szovjetunióba és útjáról "Soviet Russia Today" cím alatt cikksorozatot írt. A zsidó hatalom és biztonság ügyét tekinti mindenek felett valónak és épp ezért. sőt egy vezető zsidó személyiség nyílt vallomása. hogy a szovjet számos híres sebésze. mert csak ebben a rétegben és a zsidó nacionalizmus összetartó ereje. — mondja. hogy Oroszországban. generálisa és legmagasabb hivatalnoka zsidó: "Mindig is nyilvánvaló volt. a Jewish Council of Russian Relief elnöke. A zsidók egységesek Sztalin iránti szeretetükben. A cárizmus megdöntése után egy héttel. Lenin vezetése alatt megszüntette a nemzetiségi elnyomást és — mint a világ legelső állama — az antiszemitizmust bűnténynek nyilvánította. értelmes és főleg — mérhetetlenül kegyetlen! Orosz ember az orosz ellenforradalmárokkal soha sem tudna olyan kegyetlenül eljárni. mint azt a zsidó megteszi. kiváltságos helyzetéhez. Mindezek a tényezők hozzájárulnak a nemzeti kisebbségek iránti megértéséhez. zsidó irodalom. Miért? Azért." (Ossendowski: "Lenin". Sztalin vezeti? szerepéhez. A zsidó elsősorban zsidó akkor is. de ezek magánbeszélgetések során velem héberül.Ennek a hatalomnak nagyságáról. amelynek kezében van a géppisztoly. (Oroszországban egy zsidó bírálata. mint a zsidók legnagyobb barátját. igen sok más zsidó tisztviselő nem látszik zsidónak. a még csecsemőkorban lévő kormány. változhatatlanságáról tesz bizonyságot Louis Levine." Ugyanez a Levine 1946. vagy csoport. a zsidó színház." A zsidó uralom a bolsevizmusnak szent hagyománya. zsidó színházak és zsidó költészet mind alapul szolgálnak a kulturális élet teljes kibontakozásához. Hiszen Lenin a bolsevizmusban vezető pozíciókat betöltő zsidókról ezt mondotta: "A zsidóknak a világ új berendezésében óriási szerepük lesz. ha a bolsevizmus ügyét igyekszik szolgálni. október 30-án tartott chicagói beszámoló beszédében ezeket mondotta: — "Oroszországban számos magas rangú köztisztviselő zsidó.) Sok amerikai zsidó egyáltalán nem hiszi. világosan mutatják. szabadon részt vesznek a kormányzat minden szintjének tevékenységében. — kulcshelyzeténél fogva. egyben a szovjet zsidók új. sokkal inkább mint a világ bármely más államában.) A modern diktatúrában úgyszólván minden a — hatalom! Közelebbről: az a személy. kitűnően alkalmazkodó. Ebben többek között a következőket írja: "A Szovjetunió 1917 évi születése óta különös figyelmet szentel a zsidó népnek.

D. Roosevelt uralomra jutásával egyidejűleg azonnal megindul a nagy benyomulás a State Departement irodáiba. Ott teljes és korlátlan hatalom van a zsidók kezében. Jefferson Amerikája-e még az Egyesült Államok? Hiszen. amely a hadba lépés pillanatában — minden érdeke és nemes tradíciója ellenére — Oroszország szövetségesévé válik Roosevelt és agytrösztje jóvoltából. Sabbath. Felix Frankfurte. amelyből eltávolítják a "náci" érzelmű tiszteket. hogyan is áll a liberális demokrácia. Moissaye J. 3. . ágyútöltelékei és kényszermunkásai. Saposs. Roseman. E. James P. de egykét százalék esély mégis van rá.. Gerald Shwope. Goldweiser. hogy tisztánlátó államférfiak. a titkos közéleti befolyás segítségével is.A. amikor Amerika belép a második világháborúba. A demokráciában mindig megtörténhetik. Samuel Dickstein. Közepében a csillagnak a Roosevelt kormány látható. Louis Kirstein. a kormányhatalom kulcspozícióiba. Washington. Lincoln. az arany. A The Hidden Empire c. vagy ügyes demagógok az illegális hatalom elől igyekeznek elrántani a függönyt és viselőjükről letépni az álarcot. Baruch. hanem zsidó diktatúra alatt áll. fedőszerv. Rabbi Wise. tekintet nélkül arra. Sidney Hillman. Herbert H. ami Oroszországban lehetséges a géppisztoly segítségével. hogy elveszti a megszerzett hatalmat. Oroszország ma a zsidó hatalom országa. David J. A zsidó vezetést meg lehet valósítani a sajtómonopólium. A demokráciában a zsidóság mindent birtokolhat ugyan. Cohen. Dave Stern. vagy más államok földjén tevékenykednek-e. Lehman. a pénz kontrollja. Henry Horner.bolsevizmust. A csillag hat ágában a következők nevei mutatják az amerikai Egyesült Államok fölötti tényleges hatalmat és a valódi kormányzatot: 1. A. Henry Morgenthau Jr. mint a demokráciát. amiként nem más a liberális demokrácia sem. Brandeis. korlátlan uralom egy magasabb fejlődési foka. Roosevelt mögött a maguk egész világot átfogó pénzügyi hálózatával ott állnak a földkerekség nagy bankárjai. Olgin. Oroszország népei ennek a hatalomnak a rabszolgái. Bernhard M. hogy "amerikaiak". Rabbi Saml. A Szovjetunióban erre nincs egy fél százaléknyi esély sem. a hatalom megszerzését a liberális demokráciában el lehet érni: más eszközökkel. Samuel I. Mordehai Ezekiel. Adolf J. — mint már említettük — Roosevelt elnök 72 tanácsadója közül 52 zsidó. Abban a pillanatban. A bolsevizmus a zsidóság szempontjából a zsidó hatalom. Margohes. könyv adatai szerint az amerikai nemzeti jövedelmet 80 százalékban zsidók kontrollálják. Isidor Lubin jr. akik nem túlzott lelkesedéssel vonulnának Roosevelt háborújába. Ezzel párhuzamosan erős tisztogatás indul meg a hadsereg tisztikarában. Robert Edward Edmondson I Testify című könyvének 46-ik oldalán szellemes formában hatágú csillagban rajzolja fel a Roosevelt kormányzat képét. 4. Warburg. Ezért lehet bátran elmondani. hogy SzovjetOroszország nem bolsevista. amelyet négy oldalról körül vesznek L. A bolsevizmus csak ürügy. mint a demokrácia. 2. Ez az igazság! Lássuk azonban. vagyis azokat.

ők szállítják a fegyvert. Chaim Weizmanok. a hollywoodi mozi propagandaipar a maga 95 százalékos zsidó többségével. Ők sugározzák a világba azt a könyörtelen bosszúvágyat. Szilárd Leók. Cohen. Moses. La Guardia. világtörténelmi koalíció ez. "I Testify" 48. F. mindenképpen az ő uralmuk valósul meg. Fein. a hajdani lovagiasságot. Leiserson. Félelmetes hatalom ez. One world! Egy világ! Egyetlen kiválasztott sovinizmus diktatúrájában! . Angliából. Ők adják a parancsot Washington katonáinak és a 6-ik amerikai divízió vassisakjára a fehér kereszt helyére felkerül a hatágú csillag (Robert Edward Edmondson. amely kilúgozza a háborúból az utolsó csepp emberséget. Romániából. és tömegvérengzéssé barbarizálják ezt a harcot. Walter Lippman. Ha Hitler győz. oldal). L. Hatalmas. amelyek végtelen sorokban áradnak Franciaországból. amelyeket a Sidney Hillmanok és Dubinskyak vezetnek. a bíróságokkal. ők adnak az amerikai adózók zsebéből 11 milliárdot a Szovjetuniónak. David E. amelyekben már ők ítélkeznek a pionírok utódai fölött. A. Albert Einstein. Ennek a hatalomnak szoros tartozéka még: La Guardia.J. hogy megalkossák a világhatalom egyik támaszpontját.H. Magyarországról. hogy megszállják az óriási amerikai hadigépezet kulcspozícióit. de ők uralják a fekete piacot is. — vagy ami még rosszabb — a keresztény népek kibékülnek. A. Csehszlovákiából és Lengyelországból. hogy mögötte áll a sajtó. élén Arthur Hays Sulzbergerrel. Robt. Itt vannak aztán az új atomfelekezet főpapjai. 6. Bullit. Steinhardt. Jeromo Frank. Cardoso. hanem az európai keresztény kultúra emlékeinek bombázására. Ben. Egyetlen faj hatalma és egyetlen faj háborúja ez a többi fajok ellen. William M. a világ legnagyobb városának polgármestere és körötte a kommunista zsidók légiója. New York állam zsidó kormányzója.Samuel Untermayer. az Einsteinek. Ők készítik az atombombát és a gyűlölet békéjét. amelyben már összemosódnak a határvonalak a bolsevista düh és a demokratikus "humanizmus" között. Goldman. J. a munkáspártokkal. azonos fajiság kapitalista és bolsevista képviselői fognak uralkodni. 5. Herbert H. a Németországból megugrasztott emigránsok bosszúszomjas tömegei. Az Information of War Officeból 95 százalékban ők hirdetik az ószövetségi gyűlöletet. Amerika rosszul tájékozott népe és a Szovjetunió kétszáz milliós tömege egyazon uralom alatt. Ha azonban összefognak Sion vénei által oly bölcsen kitervelt két küzdőlépcső harcosai. Izrael államot. Lilienthalok. Lehman. H. mint egy eljövendő világkormány tagjai az Egyesült Nemzetek kulcsállásával cseréljék fel. Ők készülnek arra. hogy az amerikai kulcspozíciókat. az egész rádió David Shamoff vezetésével. Altenmeyer. akkor vége a világuralomnak.C. Nathan Margold. Most már ők adják ki az utasítást nem Németország. Zukor Adolf vezetésével. Banj. Moszkvában és New Yorkban egyetlen nemzetek fölötti nacionalizmus két arca ez. ha tudjuk. W. Lilienthal. uniókkal. Ott állanak készenlétben a Ben Gurionok. Egy azonos nacionalizmus. Oppenheimerek. csupa egyarcú kiadókkal. Dave Dibinsky. Ennek a faji nacionalizmusnak nincsenek aggodalmai a Szovjetunióval szemben. Rose Schneiderman.A.

Óh. nem a menekültek nyomorúságos sorsát élik. hanem a Szovjetunió. részben mint gyűlölettől fűtött emigránsok.86 százalék 1942-ben. mert 1947-ben már 4 770 647 zsidó van egyházilag nyilvántartva. melyben valaki azt állította. minden rémületével. S ezek a zsidók.21 százalék 1936-ban. akik bosszúra tüzelik a közhangulatot. az igazi szabadító az ő számukra nem Amerika. hivatalokba. a bolsevizmust hozzák Amerikába. a kelet európai országok emigránsai nem a társadalom alján helyezkedtek el. amelyet már 1933-ban megüzent a Jewis Congress? Mikor aztán Hitler már nyakig benne van a háborúban. most ide települ át Amerikába. hogy Chicago 400 000 főnyi zsidóságából igen kevesen vannak benn a .21 százalék 1940-ben. 36. 13. 17.83 százalék 1941-ben. Mindaz.Ennek a nagy. Molotov és leteszi az asztalra a szovjet követeléseket. amennyiben nem hajlandó kellőképpen segíteni a Szovjetuniót. nemzetek fölötti együttműködésnek vannak kísérteties pillanatai. Hátha így könnyebben lehet belevinni a németeket a világháborúba. propagandisták. hanem egyenesen beleáradnak az amerikai sajtóba. akik kiirtották az erdőket. A New York Herald Tribune 1938. Valakik elhatározták a háborút és a háború most már itt van teljes nagyságában.35 százalék 1939-ben. Az összbevándorlás jelentős százalékát zsidók alkotják. Az Egyesül Államok felé pedig még mindig jönnek. 1930-ban még csak 4 081 242 aktív tagja van a Jewish Sinagoguenak.83 százalék 1943-ban. Ezek a gyűlöletet hordozzák. politikába.59 százalék 1937-ben. Az igazi barát. Ezek már nem kereskedők és businessmanek. Az ő cikkeiket olvassák Amerika milliói. a bosszút. akkor hirtelen megjelenik Berlinben a szép Karpovszkája férje. De majd közli az 1949-es World Almanac. 29. A keleti nacionalizmus fanatizmusát és azt a gyűlöletet oltják bele Amerikába. Ezek a szovjetet magasztalják Washington Amerikájában. ami végső eredményként kiváltotta a nemzeti szocializmust és megbuktatta a weimari demokráciát. filmvilágba. minden modern kegyetlenségével. hogy ez a létszám csodálatos gyorsan megszaporodott. amely felbomlasztotta Szent Oroszországot.07 százalék 1938-ban. tiltakozásul egy cikk ellen. Ezeknek már nem elegendők az amerikai demokrácia humanista módszerei. 45. A kremli süllyesztőkből újra előlépnek az 1939 augusztusában ideiglenesen eltüntetett zsidók. 52. El kell oszlatni a Clausewitz tanain növekedett német vezérkar aggodalmait a két frontos háborúval szemben. A bevándorlás már az ő külön zsidó kiváltságukká változott. Részben mint menekülők. ezek már nem a régi pionírok. Sarah Finkelstein levele. hogy összeomlasszák az amerikai demokráciát is. ahol "Az amerikai vasfüggöny" című könyv szerint "Negyedik Birodalom"-nak hívják a Hitler elől emigráltak által megszállt városnegyedeket. áradnak az új bevándorlók. 52. A Sztalin-Ribbentrop paktum maga is felhívás a keringőre. Ezeknek csaknem minden mozdulata arra irányul. megművelték a földeket és felépítették a felhőkarcolókat. Az ő hangjuk hallatszik 10-15 nyelven az amerikai rádiókban. december 22-iki számában jelent meg Mrs. 22.

A Kremlből és New Yorkból egy azonos végzet indult meg az emberiség ellen. Az ő háborújuk. hogy 13 évig élt Chicagóban.kommunista pártban. Vajjon a "béke" is a zsidóság békéje lesz majd? A Kremlben és New Yorkban az egy és oszthatatlan nacionalizmus felelete: — Ebben a háborúban akárki győz. hogy Chicago 400 000 zsidójának 98 százaléka egytől egyik meggyőződéses kommunista. Sarah Finkelstein levelében elmondja. . — mi fogunk győzni. Ő tudja.

A mi Mein Kampfunk a Tóra mutatja az igaz utat. amely azonban azonos kezekben van. akik vonakodtak hadba lépni a tengelyhatalmak oldalán. "Romboljátok le oltáraikat. a brit flotta admirálisának átad egy ezüstbe kötött Tórát: — Ez Izrael titkos fegyvere! . Jigal Jadint. Majd csak pár évvel később mondja el Izrael állam vezérkari főnöke. A szövetség igazi összetartó ereje a nemzetek fölötti zsidó nácizmus volt. Azok. egyetlen hadicéljuk volt: a teljes világuralom. akkor divide et impera! — meg kell osztozni a földgolyón. amelyeket az örökkévaló Isten ad neked.VIII. One world! Egy világ! Hiszen álmodhatnak a gojimok. amelyről már tudjuk. így semmisítsék meg nevüket ama helyről" — írja az Ószövetség. amelyen járniuk kell azoknak. A harcoló Európa egy része szintén a propagandának hitt. (Mózes V.) A New York-i Új Fény Templomában. nyugaton az arany. másfelől a legkegyetlenebb diktatúra szövetségében tegye ezt. Azokkal az amerikai tömegekkel. tehát át kell hajózni a Óceánon és megmenteni az "emberiességet". hogy a világ legnagyobb demokráciája legalább az Atlanti Chartában lefektetett elvekért száll hadba. akik az "one world" elvéért küzdenek. Őnekik. 17— 18. Keleten a géppisztoly. Hihetetlennek látszott. FEJEZET Amerika hadba lépése után sokan azt hitték. amelyek 83 százalékban a háború ellen szavaztak.) A totális hadviselés nem a modern sztratégák találmánya. akik ellenállási mozgalmat szerveztek. törjétek össze oszlopaikat. 7. hogy milyen döntő szerepet vitt úgy a Roosevelt-féle kormányzatban. a világ összes zsinagógáiban ott van a második világháború harci utasítása. hogy a bolsevizmus demokrácia. A mi Führerünk szent könyvében ott az írás: "És megemészted a népeket. amikor Sir John Adelstonnak. a szovjet terrorizmus szabadság. hogy az amerikai demokrácia egyfelől ideológiai háborút viseljen a diktatúra "német formája" ellen. a kísérteties propaganda elhitette. mint a Sztalin-Kaganovics-féle szovjet rendszerben. A látszat azonban csalt. legalább azt remélték. ha ez nem sikerül." (Mózes V. hogy Roosevelt a bolsevista döghalált nem engedi rászabadulni Európára. hogy az amerikai kapitalizmus és a szovjet rendszer mégsem hozhatók össze tartós szövetségbe. Minden külső jel arra mutatott. akik a függöny mögött állottak. 3. amit akarnak. szent fáikat égessétek el tűzben és isteneik képét vágjátok le.

amikor még Amerika nem is állott háborúban. Románia mint szovjet köztársaságok vannak feltüntetve. A vörössé vált földön a térkép szerint Ausztria. Kína még függetlennek látszik. biztonságot és a világ átépítését! A térkép szerint. Mindaz amit a térképre ráírtak. Roosevelt agytrösztjének jóvoltából be is következett. igazságot. hanem a teljes rabszolgaságot készítjük elő. Ebben az erkölcsi rendben aztán hatványra emelkedik a talmudi erkölcs és a zsidóság. Reichenberger "Europa in Trümmern" című könyvének alapján 104. midőn az Egyesült Államok (értsd: zsidó világkormány) a világ vezetését átveszik és megalapozzák az új erkölcsi világrendet. Svájccal. a Jewish World Congress irodáiban. hogy a világzsidóság meg akarja szüntetni a kis népek függetlenségét és a maga terroruralma alá akarja hajtani a földgolyót. Luxemburggal. A jeles mű úgy van prezentálva. amelyek elmondják. Jugoszlávia. mint protektorátus az USA-hoz tartozik Kanada. a washingtoni függönyök mögött más terveket készítünk. azon felül megszámlálhatatlan sziget Japán és Ausztrália között. Sumatra. oldal) a "világ erkölcsi újjárendezéséről". az Azorok. "Belőlünk mindent elborító terror fakad" — írják a Jegyzőkönyvek és az erkölcsi . Philadelphia. Újabb szörnyű bizonyíték ez arra. február. Ez már maga a zsidó világállam despotizmusa. 1942. Németország. Lengyelország. de nem a szabadságot.). Spanyolországgal és Portugáliával az Európai Egyesült Államokat alkotják. Belgium. amely biztosítja a tartós békét. Itália. (Moritz Gomberg. Grönland. De itt már készen vannak az igazi tervek. Tulajdonképpen egy térképről van szó. És a B'nai B'rith páholyaiban.18. Borneo a brit birodalomba vannak bekebelezve. E. — ugyebár megmondotta: "határaink a Rajnánál vannak". hogy új "erkölcsi rendet" kell felépíteni. "quarantén" alatt állanak. hogy ők valóban magasabb ideálokért harcolnak. Maga a térkép a Jegyzőkönyvek példájának kísérteties megismétlése. Magyarország. A terveket csak ki fogjuk ismerni! — Írják a Jegyzőkönyvek. Csehország.Romboljátok hát le oltáraikat! A kirakatban ugyan ott van még az Atlanti Charta. "Erőszak és hipokrízis!" A világnak Atlanti Chartát ígérünk. És így adják ki 1940 decemberében. a Kanári szigetek. Ez a legsúlyosabb bizonyíték azok ellen. Hollandiával. hogy mi csak a "nácikat" akarjuk megsemmisíteni. de Irán mint a Szovjetunió egy része van a térképbe berajzolva. mint "alapvonala egy háború utáni világtérképnek". Hiszen Roosevelt. tehát még Amerika hadba lépése előtt Moritz Gomberg tevét. Az amerikai boyok csak higgyék. akik már akkor is népek kiirtásáról álmodtak. A németeknek azt mondjuk. A térképnél is érdekesebbek a kitérd magyarázatok. szabadságot. amelynek szövege Samuel Rosemantól származik (Time Magazin 1941. amelyet Philadelphiában nyomattak.J. aug. Mögötte a legnagyobb zsidó szervezetek állanak. leveti az álarcot. jobban mint valaha. Java. A Szovjetunió Vlagyivosztoktól Kölnig terjeszkedik és a bolsevizmus nyugati határa a Rajnánál fekszik. amelyeket mi fogunk megvalósítani.

pontja hogy a legyőzött tengelytámadókat a katonai sovinizmustól megtisztítsuk. — írja az erkölcsi világrendezés terve — a nyugati hemiszférából örökre kiűzendők. történelmi jogon és kényszerítd szükségből. népgyilkossági tervek is. "A japán alattvalók és kétséges hűségű japán származású egyének. Itália összes alattvalói. katonai hatalmukat szétzúzzuk és a zsákmányt visszaszerezzük." A moszkvai nyilatkozat a háborús bűnösökről még sehol sincs. amelyeket kormányzók igazgatnak az Egyesült Nemzetek felügyelete alatt. mint demilitarizált független zsidó köztársaság. hogy a háború utáni menekültügyi problémák megoldását elősegítsék. hogy ezeket "átnevelje" és azután mint egyenrangú szovjet köztársaságokat a Szovjetunióba bekebelezze. hogy az USA kormánya még ma sem tudja visszaadni a 300 millió dollár értékben lefoglalt német vagyont. hogy soha többé el ne felejtsék. amelyek megvalósultak Potsdamban. mint Németországban.világrendezők már sorolják is mindazt. arról még senki sem tudott. Transjordánia és mint határos területek ismeretesek. amit álmodtak és amit meg akarnak valósítani. egyesítendők." A világzsidóság itt megint visszatér a Tóra ősi parancsaihoz. mondja a világterv 35.) A németek és japánok bevándorlása a nyugati hemiszférába örökre megszüntetendő. japán. mint harmadik katonai hatalom. ahol elég volt aláírni a világ zsidóság által már 1940ben kidolgozott terveket. 7. Vagyonukat a háború utáni újjáépítés céljaira el kell kobozni. Németország." ." "A héberek szent földjének területe. a német. (Jellemző. amely az USA-val együtt dolgozik a szabadság (!) és béke fenntartása céljából. A világzsidóság amerikai része azonban már előre proklamálja Nürnberget. hogy a brombergi vérengzésen kívül valaki háborús bűnt követett volna el. "Irtsd ki őket." Készen állnak már a kiutasítási. Éppúgy az amerikai protektorátus alá tartozó szigetekre is meg kell szüntetni a bevándorlás lehetőségét a fentiek részére. úgyszintén a német-olasz származású egyének. "A Szovjetunió. teljes ellenőrzési jogot kap a felszabadított területeken úgy Ausztriában. olasz területek bizonytalan időre quarantén alá helyezendők.) "Abból a célból. Elég ebből a legfontosabb pontokat ismertetni. hasonlóképpen kezelendők. ne köss velük szövetséget és ne kegyelmezz nekik!" (Mózes V. 2. "E borzalmas háború bűnösei és bűntársaik kiadandók az igazságszolgáltatásnak és megbüntetendők úgy. egyben örökre biztosítani akarja a nyugati hemiszféra fölötti háborítatlan zsidó uralmat. Ugyancsak kiűzendők az USA protektorátusa alá tartozó szigetekről. majd őket a népek családjába átnevelhessük. a mózesi végrendelethez. akik a náci és fasiszta ideológia tényezői voltak. amely jelenleg Palesztina.

ügynökök. pontja. egy Barnabás nevű zsidó: "Bosszút állok érted. A "zsákmány" visszaszerzése sokszoros jóvátételek formájában. 19. az egész zsákmányolnivalót magadnak prédáljad. a háború kitörése előtt már itt vannak az 1945 utáni idők eseményei. Messzi országok kincseit: aranyat és ezüstöt szállítol nekünk és . ismételjük. rajnai származású és keleti népeket. akinek "The Jew of Malta" című darabjában így imádkozott a főszereplő." "Az összes keletporoszországi és rajnai származású német személyek a meghódított vidékről kiűzendők és vagyonukat az újjáépítés céljaira el kell kobozni. hogy az összes hadicélok és ígéretek közül. végre is hajtotta azokat. itt van Európa bekövetkező megszállása. a C. — kisebb korrekciókkal. hogy a nacionalista kisebbség nyilvánosan is deklarálja a természetjog megtagadását és proklamálja a népgyilkosságot. a te Istened kezedbe adja azt (a várost). úgy készül már a "Pax Judaica".C. akik Amerika vagy a szovjet nevében igazgatják a zsidóság által megszállott európai tartományokat. be kell vezetni a születési korlátozásokat. a leghatalmasabb amerikai zsidó szervezetek állanak. a kisgyermekeket. hogy beteljesedjék az írás: megemészted a népeket a föld kerekén. amely alkalmas lehet a német nép 40 százalékának éhenhalasztására. Ennek a törzsi nácizmusnak számára ezredévekkel előbb Mózes írta elő miként kell háborúzni és miként kell békét csinálni: "És ha az Úr. csupán a fentiek valósultak meg. Lehman helytartójáig." Az emberiség történelmében ezúttal először fordul elő. Szét kell űzni földjéről 25 millió displaced christiant. "A quarantén alatt álló területek — mondja továbbá a terv 37. kidolgozandó egy népszaporodást ellenőrző terv." (Mózes V. Hogy a támadó népeket számszerűleg is redukálni lehessen. A Gomberg-féle terv — amely mögött.I. Ezt az iszonyatos vérvádat a világzsidóság soha többé nem moshatja le magáról. mint azt a "sötét" középkorban is jól látta Shakespeare kortársa Christopher Marlow angol író. "És megemészted mind a népeket. mint később látni fogjuk. hanem. mint potenciális katonai előny. meg kell alkotni a Morgenthau-tervet. Annál kevésbé. 14. de az ígéretek óriási drapériája mögött.Íme. beleértve az Atlanti Chartát is. Most tehát ki kell telepíteni a keletporoszországi. Herbert H. ami lesz a városban. Itt vannak a zsidó proconsulok egész a Buttenweiser-fiúig. a barmokat és mindazt. Morgenthau-boyok által.) Az Atlanti Charta még ott van a kirakatban. mert nemcsak terveket készített. De az asszonyokat. amelyet aztán be kell vezetni a quarantén területeken. — nem új és nem újak a módszerek sem. az átnevelők. A zsidóság félelmetes világlátását bizonyítja. vágj le abban minden fineműt fegyver élével. — összes nyersanyaga és ipari teljesítőképessége a háború utáni újjáépítés szolgálatába állítandó. amelyeket az örökkévaló Isten ád néked" — hangoztatja a Tóra.

akiknél borzalmasabbat nem ismernek az emberiség évkönyvei. A nyugati humanista zsidó tudott kegyetlenebb diktátor lenni mint az ellenség. Kínzóinkat. aki más emberek arculatát hordozza s én a romokra hágok és fennszóval kiáltom: úgy kell nektek átkozott gójok. keserűséggel. akik adakoznak a vöröskeresztnek és az ingyen leves akciónak. amelyet mindenki gyűlöl. 1934-ben Roth Samuel karakterizálja azt a mélységes gyűlöletet. Mandel-Rotschild volt az első. az 1930-as évek elején. hogy milyen feneketlen indulatok lobognak a nyugati zsidó kultúrjelmeze és humanista álarca alatt. amely benneteket a porba sújt." Samuel Fried az ismert cionista békebarát." Később. hogy keresztény vagy muzulmán. Kiirtassék a föld kerekén mindenki. Ezek humanisták és filantrópok. az ország felosztásával és kíméletlen tömeggyilkosságokkal semmisítjük meg azt a népet. aki átszökött a francia határokon. ellenállást követelve minden franciától a német veszéllyel szemben. amennyiben ön minden defétitást a legnagyobb szigorral terrorizál. Ekkor már száz és száz francia vérétől volt véres a keze.gyermekeinknek. . Jákob magja vagyunk. ha a veszély nem érne véget. kedves Mandel — írta az Ordre. mikor összeomlott a francia front. Majd. ha ezek a humanisták egyszer győztesen térhetnek vissza a kontinensre. szintén nem titkolta azt a tömeggyilkos pszichózist. miért nyomtatok el bennünket!? Ti magatok adtátok kezünkbe a hatalmat. A nyugati kultúrzsidó azonban más — mondották sokan. hogy mi vár Európára. Izsák. tekintet nélkül arra. mint a szőlő levétől. És ne legyen kegyelem egyetlen népnek sem. nem szerzett elegendő műveltséget. A nemzetekhez azzal az ürüggyel jutunk be. enhúsúkkal fogjuk etetni: részegüljenek meg envérüktől. Minden mozgást csírájában fojtunk el és végül is." Ez a Mandel-Rotschild a franciák százait végeztette ki a nemzeti egység nevében. hogy az üldöztetések elől menekülünk. amely a második világháború propagandajában és béketerveiben lobog." 1945 előtt még sokan hitték. "Az ön küldetése. mi a leghalálosabb üldözők. Csak 1940-ben Mandel-Rotschild. Az első áruló jel volt az ő szereplése. — a nemzeti egység megvalósítása. Franciaország belügyminiszterének véres terrorja engedte sejteni. amely a későbbi béketervezgetésekben megnyilvánul. akik gyötörnek bennünket. amely talán megtelt dühvel. "Soha sem fogják többé a német hatalom feltámadásától rettegő többi népek Németország katonai újjáépítését megérni. hogy az úgynevezett "bolsevista zsidó" típus. szadistává vált mihelyt kezébe kapta a géppisztolyt. még az első világháborús győzelem mámorában. A The Golden Press Incnél "Jews Must Live" címen jelent meg ez a könyv. amely ezeket írja: "Mi még mindig Ábrahám.

Einzig Palil kanadai zsidó író "Can we win the Peace?" (London 1942) című könyve hasonló álláspontot foglal el. Nem a háború kényszerű öldöklését. Ahogy a XX. A szabadkőmíves páholyok. oly módon. — mondja Walter Winchell) az már nem a háború. Keresztül Franciaországon egyenesen be Németországba mindent megsemmisíteni. amely Newarkon jelent meg. hogy mi lesz a munkám ebben a háborúban. amelyben azt hirdeti. Tehát 30—40 millió haljon éhen. Charles F. Ilyen hasonló háború nem volt még a történelemben és valószínűleg ilyen többé sohasem lesz. Boldog vagyok. században magas intellektusú férfiak. hogy a légibombázások után megmaradó német férfi és női lakosságot sterilizálják. politikai beszédek születnek. oldalon már 1941-ben azt írja. Ugyanez a gyűlölet lobog fel Maurice Leon Dodd (How many World Wars. még kevésbé a genfi konvenció szelleme. Nathan Kaufman "Germany must perish" című könyvében. hanem a gyilkosságé. oldalon: Dávid Salamon őrnagy kijelentése szerint: "Ha én választhattam volna. Haertman "There must be no Germany after War" (1942 New York) ugyancsak a német nép fizikai megsemmisítését kívánja. s ezzel biztosítsák a németség kipusztulását. Istennek hálát adok ezért. megsemmisítve mindent. összesen ötmillió font költséggel. amelyek egytől egyik a gyilkolást hirdetik. egyenesen megdöbbentő. A müncheni Amerika Ház könyvtárában lévő "Joy Street By Keyes" című amerikai könyvből — a tengerentúli propaganda nagyobb dicsőségére — következőket olvashatjuk a 456. hogy unokáimnak elmesélhetem. amiben részt is vettem. Ivon Duncan. az ipar teljes megsemmisítését. A kivitelt. hogy tíz percenként egy németet sterilizáljanak. követelve Németország felosztását. Kaufman követelte. hogy ez az. hogy 70 millió német elviselhetetlen. a 104. ahogy felcsattannak a humanista világ jelszavai ("Etessetek arzént a németekkel".Ahogy a háború legkezdetén eltorzul a nyugati újságok. hogy 40 milliónál több német ne élhessen abból. amely 1942-ben a londoni "Zentral Europe Observer" márciusi füzetében jelent meg. Akkor tudtam meg. az már kísérteties. . hanem majd a békében elkövetendő gyilkosságokat és kegyetlenségeket. hogy e háború után nem szabad Németországnak és német népnek maradni. Th. tanulmányok. "Die Quelle des Pangermanismus" című cikkében. törtük magunkat előre. írók. "demokrata szerkesztőségek" cionista egyesületek mélyén könyvek. New York. cikkek. 1942. rádiók hangja. hogy én is ott voltam és a megtorlásban részt vettem. pontosan azt választottam volna. publicisták egyszerre elkezdenek az ószövetségi próféták gyilkolásra uszító nyelvén beszélni. ugyancsak 40 millió német sterilizálását követelte. hogy a háború utáni Németországot ízekre kell szaggatni. Douglas Miller azt írja 1942-ben a New York Times-ban.) könyvében. Mikor végre eljutottunk Németországba és kezdtünk mindent pusztítani. egyetemi tanárok. aki ugyancsak zsidó író. behozatalt úgy kell szabályozni.

Egyetlen hazafiság: zsidó világnacionalizmus! Ebben a lázbeteg tervezgetésben már nemcsak a zsidók vesznek részt. A Jegyzőkönyvek nagy látomása ez. a chicagoi egyetem cancellorja. és világbankot. amit le kellett volna rohanni. Olyan tökéletes munkát végeztünk. Mikor Wiesbadenbe értünk. Csápja. hogy meghódítsák az összes népeket. Minden eltörölt haza. "Minden hadsereget. "A nemzeteknek át kell engedni szuverenitásukat a világkormány javára. Hoare Belisha és a Haigh légügyi marsall mögött ülő Sassoon nevű bagdadi zsidó államtitkár már tervezi a szőnyegbombázást. melyek többé. minden kiirtott hazafiság." A legfontosabb követelés: "Ki kell irtani a hazafiság veszélyes perverzitását. Egyedüli dolog." One World! Egyetlen világkormány Roosevelt agytrösztjének 52 zsidó advisorjával. Meg kell alkotni a világtörvényszéket. a szabadságot. Morgenthau mögött Harry Dexter White és a többi kultúrlélek alkotja a megsemmisítő terveket. Meg kell teremteni a világkormányt. El kell törölni a bevándorlási és állampolgársági törvényeket. Singapurt. vagy kevésbé meg is valósultak. Okinawát. Egy azonos világ fölötti nácizmus világuralmi ábrándjai! Eltörölni a népi határokat. és ez az. a Dardanellákat. A terv pontosan ellenkezője az Atlanti Chartában hirdetett elveknek. amint azt a Jegyzőkönyvek nagyon pontosan előírják. miután a nemzetek korszaka befejeződött" — hangoztatja Robert Hutchins. sőt a protestáns egyházak bizonyos szervezetei is. mint a fogó csíptetői. amiért éltem évek óta. hogy egy időre meg kellett állnunk.amire vártam. a szabadkőmíves páholyok. amit sajnálok. a nemzetek függetlenségét és megalakítani az Egyesült Nemzetek fölötti világkormányt. a kieli csatornát a világkormány igazgatása alá kell helyezni. mert nem volt sok időnk rá. Egyelőre csak propagandának látszik ez. Mögöttük már ott állanak a fabianista szocialisták. de már készen vannak a világföderalisták előterjesztései. függetlenség mögött egyetlen haza marad. Adent. atombombát alá kell rendelni a világkormánynak. amely magát kormányok feletti adminisztrációnak nevezi. amikor javaslatot tesznek a háború folyamán a világkormány megalkotására. mert már nem volt semmi. A Panama-csatornát. amely csak a világhódítóké. bombázni vagy ölni. úgy nyúlnak ki minden irányba. "A fennálló kormányok helyére egy kolosszust fogunk helyezni." Vajjon nem a Jegyzőkönyvek parancsát teljesítik a United World Federális tagjai. hogy nem tudtam többet pusztítani és ölni. Az Atlanti Charta még szabadságot ígér. légierőt. amely tovább él a háború alatt és a háború után. flottát. . Gibraltárt. De a barbarizmus mételye hihetetlen gyorsasággal ragad rá a felelős tényezőkre is. akkor lelassúdott a tempó." A világ bolsevizálására a népek elpusztítására irányuló akaratnak ezek az Atlanti Chartái.

Benne kiteljesedett Krisztus földi országa és az közelít Európa felé. és Oroszország példát mutat nekünk a második parancsolatra: "Szeresd a te felebarátodat". hanem János pap birodalma. amely 700 éve a keresztény világot ejtette rabul. törjétek össze oszlopaikat. A Federal Council of Curches of Christ in America vezetésébe beszivárogtak a marxisták és onnan hirdették "Isten királyságának" figyelemreméltó elméletét. A feltétlen megadás követelése mögött Roosevelt . amikor híre terjedt Dzsingisz kán hódításainak." Ez az Isten-királyság azonban nem a krisztusi ország. hogy a második világháború alatt az amerikai protestantizmus egyes köreiben mennyire elhatalmasodott az a szektarianizmus." A Sassoon által elrendelt légi harcnak már nem a német nemzeti szocializmus a hadi célpontja. tűzbe borított Európa. hogy keleten feltámadott egy hatalmas birodalom és nem a mongol jön. Ez már a Jehova királysága. a nyugati és keleti zsidó között még ott áll a vérbe. Az emberek azt beszélték.) Most már olyan hadviselést kell teremteni. Ugyanígy bizonyítható. ügyességre. Flynn könyvéből (The Road Ahead). hogy ez mind megvalósulhasson. Azonban. Johnes szerint Amerika az individualizmus. a szovjettel kapcsolatban támasztott hiedelem azonban már irányított propaganda volt. Körülbelül az a lelki eltévelyedés volt ez. a monte cassinói apátság. Istenedet". Oroszország pedig a kollektivizmus "legjobb minőségét" reprezentálják. mert új vallást alapítottál! (Jan et Jerome Tharraud. Ezt az ószövetségi gyűlöletpropaganda okozta. hogy betöltse a keresztény igazságot. Mi amerikaiak tehát adjuk Oroszországnak az első parancsolatot: "Szeresd a te Uradat. amely mellett Kelet-Lengyelország mezőin elhaladva kiköptek a Morgenthau-nagyapák és átkot mormoltak: — Átkozott legyél. ahol született Európa keresztény kultúrája. a Krisztus-kereszt. légibombára van szükség. "A kereszt árnyékában". A hadi célpont most már maga a kétezer keresztény esztendő. A mi individualizmusunk és az orosz kollektivizmus létre fogja hozni a tökéletes "cooperativ" embert és ezzel megvalósul az istenkirályság: — the Kingdom of God. hogy a második világháborúban a zsidóság akadályozott meg minden békekísérletét. az ószövetségi nácizmus világbirodalma. vérre. hogy soha többé ne — lehessen békét kötni. amely a bolsevista rendszerben a krisztusi igazságok egy részének kiteljesedését látta. Akkor középkori babona volt ez. amely "nem e világból való". a munkáslakóház. hanem a müncheni Pinakothek. A teljes és a tökéletes uralom a földgolyó fölött. A nyugati és keleti cooperativ man. szent fáikat égessétek el tűzben és isteneik faragott képét vágjátok le. amely onnan indult el a szabadkőmíves páholyokból és a zsidóság köréből. Az igazi háborús bűnösök legnagyobb bűne. Ez a Jegyzőkönyvek által megjósolt Dávid-királyság. "Romboljátok le oltáraikat. a háború barbarizálása máris dokumentálható. ahhoz még sok-sok harcra. Dr.Majd csak később fogjuk megtudni a McCarthy bizottság vizsgálataiból és John T.

Ha a zsidóság törekvéseire 1944-ig nem lett volna semmi bizonyíték — mint örökre szóló dokumentum — akkor is megmaradt volna a hírhedt Morgenthau-terv. és házasság. akiről egy szenátusi vizsgálat során bebizonyosult. Mindezt olyan propaganda kísérte. a német nép életlehetőségeinek teljes megfojtása. hogy ragaszkodjék a feltétlen megadáshoz. vagy más réven rokona Seligmannak. Keleti emigránsok a BBC különféle nyelvű adásainak vezetői is. Rokonságban áll Lewisohnnal. még a cukorrépa-termelés betiltása is. Jellemző különben. mint Eisenhower tanácsadója. and W. január 24-én: "Házassága révén rokonságban van Herbert Lehmannal. a nemzetközi zsidó bankárral.agytrösztje állt és Mr." (William L. hogy tudatosan akarták a földről eltörölni a zsidóságot. Ezzel a zsidóságnak két évvel sikerült meghosszabbítania a háborút. Seligman tulajdonosának. amely elsősorban mezőgazdasági és pásztor jellegű. Ezek a háborúban elkerülhetetlen ellenségeskedésen felül a maguk faji gyűlöletének izzó fanatizmusát vetették be a "szellemi háborúba". amely hamuba omlasztotta Európa kultúrértékeit. A Quebec Agrementben külöben is ott a letagadhatatlan írás: "E program célja Németországot olyan országgá átalakítani. 73-oldal) S hogy ki ez a Morgenthau? Mc. Mr. Neumann "Making the Peace" 1941— 45. illetőleg az USA adófizető polgárainak. David Sharnoff. A zsidóság azonban vak bosszújában el akarta pusztítani a 90 milliós német nép negyven százalékát. a Radio Corporation of America elnöke irányítja a háború alatt az európai és amerikai rádiópropagandát. Morgenthau személyes közbelépésével kényszerítette rá Casablancában Rooseveltet. Csak ilyen légkörben jöhetett létre a szőnyegbombázás. A Morgenthau-terv grandiózus történelmi bizonyíték. Fadden amerikai kongresszusi képviselő azt mondotta róla az amerikai kongresszusban 1934. Ez már sok lett volna az amerikai közvéleménynek is. amelyet nem lehet többé letagadni. akik együtt dolgoznak a Kuhn. Roosevelt pénzügyi államtitkárának. Mindezek három milliárd dollár erejéig csapolták meg az USA államkincstárát és ezzel ma is tartoznak az államkincstárnak. az International Acceptance Bankkal. hogy megvesztegetési ajánlatot tett egyik külföldi kormánynak. Ezt a propagandát úgyszólván kizárólag Morgenthau-boyok segítségével az Office of Information the War-ban gyújtották magasra. orosz származású zsidó. — Pásztorállamot csinálunk Németországból! — mondták a fegyverletétel napján Morgenthauék rádiói. New York állam zsidó kormányzójával. a nagy nemzetközi zsidó bankfirma: J. Egész népet akartak megölni és tudatosan elpusztítani. a Bank of the Manhattannal és még sok más külföldi és hazai intézmény áll ellenőrzésük alatt. Morgenthau . Morgenthaunak tervezetében azonban benne volt a teljes német ipar elrablása. a Warburgokkal. Hitlerékre még Nürnbergben sem sikerült rábizonyítani. amely a gyűlölet pestisével fertőzte meg a világot. hogy e terv részleteit soha nem hozták nyilvánosságra Amerikában. Loeb et Coval.

" Morgenthau javasolta Rooseveltnek. — mondotta. hogy 21 centre emelje fel egy uncia arany árát. mint azelőtt. és kegyetlenebbül éhezett. Később Truman elnök kinevezése folyamán az International Monetary Fund (Nemzetközi Pénzalap) USA igazgatója. a híres amerikai rádiókommentátor. VI. választási győzelmének biztosítása céljából vásároljon össze 100 millió uncia ezüstöt 19 centtel drágábban a napi árfolyamnál. Lényegében az igazi tényállásban csak a McCarthy vizsgálatok során derült világosság. Harry Dexter White. bámulata. a nyugati bankár-zsidó mögött ugyanis ott állott egy sötét figura. Akkorában egész tartományok léptek át a kommunista Mao-Cse-Tung táborába. A Roosevelt-dekrétum után Kína csak akkor tudott exportálni. elősegítette Roosevelt újbóli megválasztását. Londonban. mint valaha. Morgenthau. Ő maga már Amerikában született. az USA egykori helyettes pénzügyi államtitkára. ha termékeit egy harmadával olcsóbban adta el. gyűlöletét. a Roosevelt által kinevezett kormányzati főtisztviselő: Nathan Gregory Silvermaster vezetése alatt álló szovjet kémgyűrű legfőbb tagja volt. vagy összeköttetésben van különböző más tagjaival a zsidó bankárvilágnak New Yorkban. Az Alger Hiss per során bebizonyosult. Amit Morgenthau csinál. azt maga a nyugati zsidó csinálja. Morgenthau szó nélkül engedelmeskedik. Mögötte ott áll a sajtó. évfolyam 8. oldal) Morgenthau tehát a zsidóság leghatalmasabb feje.kapcsolatban áll a Strausokkal és részben rokonságban. Miután Harry Dexter White megalkotta a tervet. törzsfőnöke. Az állami adópénzeknek ilyen felhasználása egyfelől óriási üzletet jelentett Morgenthau bankrokonságának. megdermedtek volna a rémülettől. — hogy a Morgenthau-tervet a kommunisták csinálták. Hiszen később és elsőnek Christofer Ennel. Morgenthau akkori pénzügyi államtitkár magával vitte azt a híres quebeci konferenciára. a nacionalista világhódítók tömegeinek lelkesedése. Amsterdamban és más nagy pénzügyi központokban. A kínaiak és indiaiak ugyanis ezüst pénzt használnak. de kétségbeejtő helyzetbe juttatott 450 millió kínait és 350 millió indiait. a hamburgi Presse Clubban nagyon érdekes leleplezéseket mondott el a Morgenthau terv keletkezéséről. Mr. S mikor egy napon Roosevelt megparancsolja neki. a pénz. (Der Weg. de szülei még onnan jöttek a pogromok Oroszországából és hozták a keleti zsidó fanatizmusát. Ő volt a hirhedt Morgenthau-terv szerzője. . hogyan állapítottuk meg az aranyértéket. hogy az észak-amerikai "ezüstszenátorok" megnyerése érdekében. vagy helyesli. És mögötte ott áll a keleti zsidó is. Bernard Baruchon kívül. amely a felvásárlás következtében mind drágább és drágább lett. Csak este írja be a naplójába: "Ha az emberek tudták volna. éspedig a Szovjetunió segítségével." A nagy gazdasági válság idején Morgenthau már pénzügyi államtitkár. szám 558.

a győztes angol birodalom premierje. (Churchill) Megmondtam. Sot más kormányok sem tudnak annak elkészüléséről. hogy a béke ne váljék bosszúvá. publicisták. vagy XX. ő is meg fogja ismerni Júdea hatalmát. Ez a Churchill még hiszi. hogy a Morgenthau terv ellene van minden józan észnek és az elnök kormánya azt soha nem tette hivatalosan magáévá." "Röviddel az elnök visszatérése után. Ennek a Churchillnak nincs érzéke az örökké tartó gyűlölet iránt. nincs több igazi győztes: csak mi! Morgenthau népe! És ha nem hiszi." A quebeci konferencián Morgenthau a győztes Churchill mellének odaszegezi Shydock kését: — Vagy elfogadja a Morgenthau-tervet. hogy ő nyerte meg a háborút. vagy csődbe kergeti Angliát. a szimbolikus kígyó gyűrűje újra egybeért. hát most majd megmutatjuk neki. De lássátok: Quebecben még mindig ott áll Winston Churchill. Mellette azonban ott áll lord Cherwell. eredet nevén Lindemann. volt külügyminiszter — hangosan mondottam neki. hogy a roosevelti hatalom árnyékában mire készült az egyarcú törzsi nacionalizmus. mert az ország földje csak a lakosság 60 százalékát tudja eltartani és 40 százalék éhen fog halni." A háborús propaganda ezidőben csak a "nácik" legyőzését hangsúlyozta. hogy Anglia győzött. az atomfizikus és a jó barát. hogy Anglia fölött is győzött Morgenthau népe. És ő megmagyarázza Churchillnak. századbeli írók. hogy a kollektív büntetés visszarepülhet ellenük. hogy . Ő még talán az igazi régi Anglia.Cordell Hull emlékiratai is megmutatják. hogy úgy pitizzek mint egy kutya?" — kérdezi felháborodottan az öreg brit oroszlán. A Morgenthau-terv pillanatában a zsidóság elmondhatta: "Népünk jelképe. — írja Cordell Hull. Egy nép vagyunk. rabszolgasorba juttatására és a germánság likvidálására irányult. hogy a Morgenthau-terv örök időkre letörli Németországot a föld színéről. Mikor pedig a zsidóság úgy vélte. mint egy őrültek által eldobott bumeráng. vagy a háború befejezése előtt kimondhatja az államcsődöt. egy hatalom. egyetlen győztes nácizmus. A sadduceusok lázálmai ezek. Vér a Morgenthau véréből. és akinek jobb lelke a háború utolsó fejezetében már csak azért küzd. akkor egy egész népet akart eltörölni a föld színéről. Vagy hajlandó hozzájárulni a zsidóság bosszújához és akkor Anglia megkapja a 6 500 000 000 dolláros kölcsönt. aki 1920 táján lelkes antiszemita cikkeket írt. hogy: igen! A győzelem már olya nagy. Cordell Hull szerint. államférfiak tervei? Politikusok tárgyalnak itt. hogy a testvérharcban elpusztult keresztény világon nincs több igazi hatalom. vagy szadisták? És azt. Akkor nem mondta egyetlen zsidó sem. azt talán. "a Morgenthau terv a germán faj lemészárlására. — "Mit kívánnak még tőlem.

akire a legalacsonyabb termelés fenntartása érdekében nincs szükség. Amsel Mowre. Minden német férfi 13 és 35 év között. Romániában. a fiatal férfiak millióit kikapcsolni." Morgenthau legószövetségibb szervezete a "society for the Prevention of World War III. Ezt látta maga a német nép is. családi kapcsolatokra. A korábbi Németország lakóinak minden osztályát abszolút kényszer útján gleichschaltolják. Végső eredményként ezt a területet az Egyesült Nemzetek jóvátételi bizottsága fogja kormányozni. vagy Szovjet-Oroszországba fognak szállítani. hanem a szabadságnak olyan rendíthetetlen bajnokai. KeltNémetországban. brit gyarmati igazgatás alatt. Foerster. Ne vegyék fel a postaközlekedést Németországgal! Mindezt pedig nem a diktátorok írják alá. Cedrik Forster. amelyet széplelkű entellektüelek szántak neki: "Ha az angol és amerikai zsidók szerint. rabszolga zászlóaljakba soroztatik. amely meg fogja állapítani. Erich Mann. azt nemcsak a fenti idézetek bizonyítják. hogy a mezőgazdasági termelés minimumát fent lehessen tartani. amerikai. a . hogy egy-egy provinciában mennyi németre van szükség. A római katolikusokat elvágják Rómával való minden összeköttetésüktől. orosz. Csehszlovákiában. Scandrette. Az előadás belekerül a Congressional Recordba is. Ezeken a gyarmatokon az életnívót leszállítják arra a színvonalra. W. a "hivatalos" vallás jellegét fogja elnyerni a balti köztársaságokban. Shirer. sem a német deportáltak gyerekeire és asszonyaira. csupán német gyarmatok lesznek.) "Nem lesz többé Németország. E. (Ez meg is történt!) A rabszolgarendszer bevezetésénél nem lesznek tekintettel képzettségre. Ezek mind nyugati kultúremberek. a szövetségesek szándékában áll a német népet megrabolni gyermekeitől. Isidor Lipschütz. Semleges országokból (!) utasítanak ki minden németet. És hogy erre készült a világzsidóság. az amerikai jóvátételi bizottság egyik tagja mondja el a kongresszus előtt. Ne adjanak vízumot amerikai(!) üzletembereknek." a Németország elpusztítására kidolgozott bosszúprogramjában az ország feloszlatását követeli. Emil Ludwig. június 7. Lengyelországban. Amerika és az USSR között teljes összhang jött létre a kelet európai vallási kérdés kezelését illetőleg. (1945. Tiltsák meg a házasságot a német nőkkel és német nők ne utazhassanak az USA-ba. Julius Goldstein.miként készül a "béke" Mr. "A papokkal sem fognak kivételt csinálni. különös tekintettel Oroszország háború által elpusztított vidékeinek újjáépítésére. Valamennyien zsidók! Ezek nem bolsevikok. amely azért harcolt olyan fanatikusan. hogy meglátogathassák Németországot. Bulgáriában és Magyarországon. Huszonöt éven át ne adjanak Amerikába beutazási vízumot németeknek. amelyeket vagy Amerikába. Guy Emery. Az orosz ortodox egyház. amely visszanyerte a Kreml kegyét. mivel előre látta mindazt a borzalmat. mint F. Will E. ami a koncentrációs táborokban és Szibéria száműzetési vidékein fennáll. Shipler. Louis Nizer.

Breslau lángokban. a tűzön. így semmisítsétek meg őket ama helyről. Most már égig ér a szimbolikus máglya. nincs szükségünk rá. Drezdában egyetlen éjszaka több mint háromszázezer német menekült halt meg a mi "Liberatoraink" bombáinak esőjében. az amerikaiak nyomában érkező Morgenthauboyokra tekint. Megfulladnak a gyermekek és anyák. az ószövetségi gyűlölet lobogása. bolsevista környezetük kizsákmányoló tevékenységének védtelen alanyává aljasítani. a földi isten. Grafitport szórt a levegőbe a mi humanizmusunk. Berlin. Bécs. a pincékből a szovjet komisszárokra. Ferdeszemű mongolok. Jönnek. romjaiban füstölgő Európa a romok alól. Belső-Azsia félvad népei. urainkat és parancsolóinkat. A mi testvéreinket! S a KZ-ek drótkerítései közül kitörő zsidók érthető mámorral ölelik meg a szovjet katonákat: — Ezek a mi felszabadítóink! És a hamuba omlasztott. Most már közelít a "The Kingdom of God" dicsőséges napja. hogy felszabadítsák a KZ-ekből a mi jövendő vezetőinket. lábukon amerikai gumicsizma. füstön át már rohamoznak a "mi" katonáink. És Quebecben a legyőzött Churchill is meghajtja fejét a keleti és nyugati világhatalom. hogy betöltöttük a parancsolatot: "Szent fáikat égessétek el tűzben és isteneik faragott képeit vágjátok le. "Nézzétek! Onnan keletről a mi dicsőséges bolseviki seregeink rohamoznak az egyre kisebbedő Európa ellen. Kezükben amerikai géppisztoly. Mögöttük amerikai Shermanok." A tűzbe gyúlt egek alatt.birodalmat felosztani és örök időkre kapitalista. Most már jöhet az új világállam. Már sóhajtani is alig meri: — Ezek a mi elnyomóink! A második világháború egyetlen győztesei! . turkesztániak. az Arany előtt. Budapest. Ég a levegő." "Általam uralkodnak a királyok!" — hirdetik a Jegyzőkönyvek. Most már Jehova láthatja trónusáról. hogy ezt komolyan mondják nekünk: tudjuk anélkül is.

a brooklyni gettók feketepiaci árusaiból. A kelet európai országok emigránsaiból. nem amerikai. a Londonba menekült cseh. amelynek tagjai 99 százalékban nem voltak — amerikaiak. FEJEZET 1945. A KZekből szabadult százezrek tömegei hömpölyögtek Lengyelország.IX. az amerikai biztonsági szerveknél. május 9-én Európára rászabadult a jehovai bosszú. A rendszer mindenütt kísértetiesen azonos volt. Az angol-amerikai repülőgépeket még Liberatoroknak hívták. azt mondta: — Nem mint felszabadítók érkeztünk ide. Az előtérben mindenütt egy amerikai tábornok. A bosszúállók — sokkal kegyetlenebbül — azt folytatták. nyilván nem is saját meggyőződéséből. hanem valójában zsidó megszállás alá került. ott nyüzsögtek az OSS-ben. — de mégis csak Európa volt. Nem amerikai demokrácia. — jól vagy rosszul. magyar zsidókból. de nyomban utána a Kettes Szám: egy zsidó helyettes. hanem az égő. Az UN háborús bűnös listáin csak 2524 német szerepelt.I. De ugyanekkor már egy millió német "háborús bűnöst" keresett a C. Magyarország. A felelősséget a történelem előtt vállalják mások! Európa nem orosz. Románia.C. Ők lettek a németországi városok town-majorjai. de Eisenhower. Jugoszlávia felé. izzó győztes zsidó nacionalizmus megszállása volt . őket már tárt karokkal várták a kelet-európai országokat megszálló orosz MVD emberei.I. parancsoltak. és az amerikai győztesek. Ugyanakkor azonban Kelet felé is megindult a győztesek áradata. lengyel. hogy a kommunista rendőrségekben. beüljenek a népbírák székeibe és a bosszú őrjöngésében ítéljenek az ártatlanok fölött. még csak nem is bolsevizmus. Ők vezették a La Guardia UNRA-ját. hanem mint hódítók. a fogolytáborok parancsnokai. Eden angol külügyminiszter 1945 májusában diadalmasan jelentette be az alsóházban: — A történelem legnagyobb embervadászata folyamatban van. De vajjon az amerikaiak voltak-e a győztesek? Mögöttük egy baljós ötödik hadoszlop jött. a háborús bűnösöket kereső komissziókban.C. amit Hitler bűnéül róttak fel. Ezzel feloszlott minden. terrorszervezetekben elfoglalják a tiszti pozíciókat. Az amerikai hadsereg összes kulcspozícióiban ők ültek. ami kétezer éven át. minden vezető és alantas állásában. nem angol. Ők ültek a morgenthaui elgondolás alapján szervezett C. majd 200 000 "háborús bűnös" perét akarták a nürnbergi bíróság elé vinni. francia tábornok. orosz tábornok. Az oroszok először 50 000 németet akartak statáriális úton agyonlőni. a felszabadított KZ-ek üldözöttjeiből került ki ez a sötét hadsereg.

Szlovákiában. amilyen előjogokkal nem rendelkeztek a középkor fejedelmei sem. mert tanúk voltak valamire. Ők nem ismertek más bűnt. a zsidó világuralom egyik része ellen küzd. sőt az is megszűnt. akik velük együtt raboskodtak a KZ-ekben. akik minden juttatást elhódítottak a lengyelek. Litvániába bevonult "orosz" MVD-t és tudták. Ezek az emberek tudták. Magyarországon. amelyek tejet vittek volna a német gyerekeknek és a kórházak betegeinek. akinek semmi bűne nem volt. csak egyet: ki volt. Ezek veszedelmes emberek. Ezek látták 1940-ben a Lettországba. Keleten. egész lakónegyedekből kikergették a munkáscsaládok tízezreit. vagy itt élő keresztény vezető réteget. a törvény. konyhaedényt. De aki a bolsevizmus ellen harcol. Korlátlan hatalommal átvették a megszálló újságok szerkesztőségeit és már a német saját földjén uszítottak bosszúra. a Wiedergutmachung alakjában a német nép háromszorosan fizesse vissza a zsidóktól elvett javakat. Csehországban ugyanilyen jogokat kapott a győztes zsidó nacionalizmus. terrorra a német nép ellen. akik megőrizték vagyonukat. ami még megmaradt belőle. módjuk volt megbüntetni mindenkit. Beültek a kormányhivatalokba. amerikai fegyverekre támaszkodva — sokszor az amerikaiak és az angolok tudta nélkül — a legszörnyűbb terror szakad Európára. Elfoglalták a keresztények lakásait. Wlassow kozákjai például harcolni akartak a bolsevizmus ellen. ukránok. akik előtt le kell térdelnie az orosz parasztnak. fehérneműt.ez. Kezdetben kizárólag csak ők kaptak utazási igazolványokat. a jog. a demokrácia nem állott helyre. Ezek az emberek gyanúsak voltak. kik voltak a kolhozok komisszárjai. A nyugati zsidó. hogy majdnem kizárólag zsidók vezették tíz és tízezrek deportálását. de a béke. a keleti zsidó együtt akarták likvidálni a bolsevizmus elől Nyugatra menekült. A táborok kapujában felállt az egyenruhás cionista őrség és a "győztes" amerikaiak katonai rendőrségének kezdetben nem lehetett belépni a zsidó táborokba. "Belőlünk mindent elborító terror fakad!" — írták a Jegyzőkönyvek ötven évvel ezelőtt. A táborokban ők lettek az UNRA első számú ellátottjai és ellátói. biztosítva maguknak a szabad mozgást és az európai fekete piac korlátlan uralmát. vagy ki lehetett és ki lehet majd még ennek a zsidó nacionalizmusnak ellenfele. csehek elől. ékszereiket. Ezeknek ott kellett hagyniuk mindent: bútort. feljelentették azokat. A német városokban a legszebb munkásházakból. Zsidónak lenni olyan kiváltsággá vált Európában. És most a tanút kell megölni! . Az élelmiszerjegyek osztásánál nekik nem kellett sorban állniuk. Ugyanekkor Németországba megérkeztek a volt zsidó újságírók. S most szovjet fegyverekre. A hitlerizmus és háború megszűnt. Románia egy részében. Ugyanekkor az országutakon az MP kiborogatta a tejes kannákat. a lapok szerkesztőségeibe. hogy azután. A pályaudvarokat külön zsidó rendőrség őrizte és zsidókat csak zsidó igazoltathatott. Esztóniába. ruhát. Miután ók ültek a megszálló hatalmak kulcspozícióiban. bútorait.

amellyel az angol demokrácia a lefegyverzett kozákok tízezrei ellen küldi a katonai rendőrséget? "— Ott voltam Wlassownál azon a bizonyos napon. azok feltépték az ingüket és kitárt mellel kiáltották: Ide lőjetek! Öljetek meg azonnal. az európai népek lelkén gyógyíthatatlan sebet üt egy titokzatos kéz. Könnygáz-bombát kellett bedobniuk minden barakkba. akik egymás nyakát kezdték nyiszálni. amikor fehér sisakos és fehér öves tábori rendőrök értük jöttek. a hírhedt Camp Marcus parancsnokai. — írja Gaál László magyar újságíró. büszkén kiteszi asztalára a táblát: — I am Jew! Igen! I am Jew! Ők szállítják a mártírokat az akasztófáknak és a tömegsíroknak.) A La Manche csatornától a Fekete tengerig egy és azonos fejvadászok lármájától hangos Európa. Nem a nácizmust kell likvidálni. hogy legyen mivel megnyitni ereiket. aki milliós hadseregeket állíthatna talpra a Sztalini diktatúra ellen. azok szinte kivétel nélkül zsidók. detektívjei csaknem kivétel nélkül amerikai katonai egyenruhába öltözött zsidók. Nem hallottad azt az állati üvöltést. hogy a . Mivel volna magyarázható az a keresztényietlen szellem. míg az MP behatol. Eltorlaszolták az ajtókat és eközben az ablakokat betörve verekedtek minden üvegcserépért. de én Oroszországba vissza nem megyek! (Pittsburgi Magyarság. ha nem azzal a zsidó nacionalista szellemmel. aki a "háborús bűnösöket" szolgáltatja ki és a menekülteket kényszeríti vissza kommunista uralom alá. hogy még addig felakaszthassák magukat. A salzburgi és egyéb "háborús bűnös" börtönök. Ő az utolsó. négy méter magas dróttal körülvett foglytábort. A fabarakkokat. Hiszen a hitet kell lerombolni. Wlaszov alakja csupán szimbólum a nagy tragédiában. elhagyott lövészárkaiban lövik tömegsírba. német egyenruhában berontott a kis nyaralóba és egyenesen a három tisztje között álló tábornok elé állt: "Minden elveszett! Kiadnak minket a bolsevistáknak!" Te nem láttad a különleges. A klagenfurti angol lágerparancsnok. hanem — mint látni fogjuk — a népek keresztény vezető rétegét. antihumanizmus. Akik az úgynevezett "háborús bűnösök" tízezreit összeszedik. A kozákok ingükből csavartak gyorsan kötelet. Voltak. bajtársak és leghűbb barátok. amely ott húzódik meg a látható hatalom mögött.Különben mivel volna magyarázható Wlassow kozákjainak sorsa. 1954. akik a börtönökben megkínozzák a bűnösöket és az ártatlanokat. minden mellékhelyiségbe. tekintet nélkül politikai pártállásukra. milliók lemészárlásában. a jelképes személyiséget adják ki a bolseviki parancsuralomnak. vezetői. Valakik megrendítik a hitet a nyugati keresztény demokráciában is. A vitéz horvát hadsereg százezer katonáját adják így ki Tito és Mojse Pijade partizánjainak és ezeket aztán Szlovénia barlangjaiban. — amikor egy véres homlokú hadnagy. És a demokráciák pontosan őt. A zsidó Laurentij Berija aztán gyönyörűséggel rendezteti meg Moszkvában Wlaszov nyilvános kivégzését. július 2. Akiknek az sem sikerült. S miután mindez Amerika nevében is történik.

világuralom harci lépcsői eljuthassanak a tökéletes és teljes, nyílt zsidó világuralomhoz. Mindaz, ami Kelet-Európában történt, megmagyarázni lehet a bolseviki kegyetlenséggel, noha jól tudjuk, hogy annak felbujtói mindig a háttérben álló zsidó nacionalizmus képviselői voltak. Mikor a háború véget ér, a Német Birodalomnak 8 300 000 halottja van. 3 300 000 német katona esett el a háborúban, több mint 2 500 000 ezek közül a bolsevizmus elleni küzdelemben. Mr. Roosevelt és Mr. Sassoon légibombái 1 200 000 polgári személyt, köztük sok asszonyt, gyermeket öltek meg. Több min 1 400 000 férfi halt meg, vagy gyilkoltatott meg a keleti és nyugati szövetségesek, főként az oroszok hadifogságában. 2 400 000 keleti németet lemészároltak a Kelet-Poroszországba benyomuló szovjet csapatok és a polgári lakosság ellen akkor már oktalanul folytatott légi háború bombái. A hipokraták minderre azt mondhatják, hogy "hja ez a totális háború". De a háborúval már nem lehet magyarázni például azt, ami a fegyverszünet napján történik Csehországban. Amikor az utolsó Wehrmacht egységek elhagyják Prágát, Slansky-Salzman vezetése alatt visszatérnek a Moszkvában élt zsidó kommunisták, bosszúszomjasan gyülekeznek Prágában a hitleri KZ-ek rabjai, a "felszabadító" partizánok. "A cseh kommunisták, — írja a "Világ" című magyar nyelvű emigráns zsidó lap 1953. március 15-i száma — nagyon ügyesen használták fel azokat a szerencsétlen zsidókat, akik élve, vagy félholtan kerültek elő a nácik megsemmisítő táboraiból. Ezekre bízták a szudétanémetek és magyarok kitelepítését. Az ötlet nem volt eredeti, hiszen ugyanezt csinálta Laurentij Berija is, ő is a lengyel és ukrán zsidókat használta fel az ukrán és lengyel "antiszemiták" üldözésére, akikről feltehető volt, hogy együttműködtek a nácikkal." És miután ezt mindenkiről "feltehetőnek" vélték, megkezdődött egy olyan szörnyű bosszúhadjárat, amilyenre példa nincs az emberiség történelmében. Mikor Benes Eduard, a nagy humanista, a nyugati szabadkőmívesség széplelkű keleti helytartója bevonul Prágába, 1945. május 13-án vasárnap, német polgárok testéből eleven fáklyákat gyújtanak tiszteletére a prágai Szent Vencel téren. (Dokumente zur Austreibung der Sudetendeutschen. Dok. Nr. 15.) A tér nagy reklámtábláira lábuknál fogva felakasztanak egy csomó élő németet, testüket leöntik benzinnel és amikor közelít a nagy humanista, meggyújtják az eleven fáklyákat. Hatszázezer szudétanémet pusztult el a csehszlovákiai eszeveszett vérengzés során, a haláltáborokban és a földi pokolban, amelyet így hívlak: cseh demokrácia. Több mint ezer oldalon sorolja fel a szudétanémet fehér Könyv ezeket a rémségeket, amelyeknél szörnyűbbeket még nem ismer az emberiség történelme. Felfegyverzett cseh és zsidónők addig ütik gumibottal a terhes anyák méhét, amíg beáll az abortusz s egyetlen táborban 10 német asszony pusztul el naponta (Dok. Nr. 6.). Másik táborban az agyonvert foglyok kiloccsant

agyvelejét társaiknak kell felnyalni. A vérhasban megbetegedett németek alsóneműjéről társaiknak kell lenyalni a fertőző ürüléket (Dok. Nr.17.). Az oroszok által meggyalázott német nőktől a cseh és zsidó orvosok megtagadják az orvosi segítséget. Tíz- és százezrek halnak meg így, vagy rohannak a megváltó öngyilkosságba, mint például Brünnben, ahol egyetlen napon 275 nő lesz öngyilkos. Minderről természetesen hallgat a nyugati "humanista" sajtó, hallgatnak az amerikai rádiók és a BBC kommentátorai, akik elsősorban felelősek ezért a bosszúhadjáratért, melyre ők bujtották fel fajuk tagjait s ők felelősek ezért a gyűlöletért, amellyel megmérgezték a keresztény kultúrnépek lelkét is. Pedig Csehország nem is az első állam, ahol hasonló borzalmak fordulnak elő. Romániában már 1944 augusztusában visszatért Rabinovics Pauker Anna, s a vele jött keleti zsidók parancsára ott is megkezdődött a gyilkolás. Bulgáriában a betörő szovjet csapatok nyomán — hiteles bolgár emigráns források szerint — az intelligencia 30 000 tagját gyilkolták le a bolgár "proletárok", akiket itt is azok a "ladinok" vezettek, akiknek őseit még Katolikus Ferdinánd űzte ki Spanyolországból. Belgrádban és a Délvidéken ugyanígy Mojse Pijade nevéhez fűződik az a véres "tisztogatás", amelynek áldozata a szerb intelligencia, a jómódú németség és az intelligens magyar parasztság. 1944 októberében, amikor a német és magyar csapatok elhagyják Jugoszlávia és Dél-Magyarország területét, a védtelen lakosságra rászabadul a példátlan népirtás. Harmincezer magyar, nagyobbrészt paraszt és kisgazda vérzik el Mojse Pijade Partizánjainak hóhér uralma alatt. Katyn csak szerény kezdet. Azonban a kezünk között lévő jegyzőkönyvek tanúsága szerint kínok kínjával és halálok halálával halnak meg magyarok, németek, horvátok. A harmincezer magyaron kívül közel 200 000 német hal meg a "felszabadítok" haláltáboraiban, ahol üvegport etetnek a gyermekekkel és ahol a kínai hóhérok rafinériájával üldözik másvilágra azokat, akiknek pusztulniok kell a biológiai osztályharcban, hogy helyükre odaülhessenek községi vezetőknek, rendőrtiszteknek, elnyomóknak a jehovai bosszú képviselői. A népgyilkosságnak ebben a klasszikus korszakában egészen különleges helyet foglal el Magyarország. Ez a szerencsétlen nép még a trianoni megcsonkítottságában is 560 000 zsidónak adott békés és nyugodt hazát. Kun Béla első diktatúraja után sem sújtotta a zsidóságot a magyar nép bosszúja, jóllehet a kommunista uralom népbiztosai, helyi komisszárjai csaknem kivétel nélkül zsidók voltak. A két világháború közötti időben az ország 9 millió holdnyi szántóterületéből 1 100 000 hold volt zsidók kezén. A budapesti házak 51 százalékát, a nemzeti jövedelem 30 és a nemzeti vagyon 25 százalékát egy hat százalékos zsidó kisebbség birtokolta. Mikor pedig a német megszállás után az állami hatóságok leltározták a zsidók alig száz év alatt összeszedett vagyonát, kiderült, hogy csak aranyban, ezüstben, drágakövekben 19 vagonnyi kincs állott a zsidóság rendelkezésére, miközben az egész Magyar Nemzeti Bank aranya elfért 12 vagonban. Ezt az egész vagyontömeget az amerikai hatóságoktól később hiánytalanul visszakapta a zsidóság.

Magyarország még 1943-ban is a zsidóság utolsó menedéke volt Európában. Mégis, mikor megtörtént az összeomlás és az országot elözönlötték Sztalin hordái, az ószövetségi bosszúnak olyan rémségei szakadtak az ártatlan magyar népre, amelyek példátlanul állanak az emberiség történelmében. A szovjet szuronyok árnyékaiban visszatértek a moszkvai kommunista emigránsok, akik kivétel nélkül zsidók voltak: Rákosi-Roth Mátyás, Gerő-Singer Ernő, VasWeinberger Zoltán, Péter-Auspitz Benjámin, a magyarországi GPU terrorfőnöke, Farkas Mihály (Wolff Izrael), Gábor-Greiner Andor, Révai József (Kahána Mózes). Nyomukban pedig jött az a sok ezer ifjú makkabeus, akik ép bőrrel szabadultak a "fasiszta" rendszer munkásszázadaiból s akik most egyszerre a magyarországi MVD terroristái, rendőrezredesei, rendőrtisztjei, a vidéki városok párttitkárjai és rendőrkapitányai lettek. A budapesti gettóból szinte hiánytalanul szabadult meg az a kétszázezer zsidó, akit az úgynevezett magyar "nácik" soha nem szolgáltattak ki a németeknek. A KZ-ekből hazatért, aki nem akart Nyugaton maradni és Magyarországon megindult egy olyan példátlan embervadászat, amilyenhez hasonló csak az őserdőkben folyhatott a rabszolgakereskedelem korában. A bolseviki orosz csapatok — amelyeket többször zsidók vezettek — egy millió magyar nőt gyaláztak meg, 600 000 hadifoglyot és köztük 230 000 polgári deportáltat hurcoltak a Szovjetunió megsemmisítő táboraiba, de a legszerényebb számítás szerint is 500 000-re megy azoknak a száma, akiket az Andrássy út 60. véres börtöneiben, internáló táborokban, vagy a nyílt utcán zsidók gyilkoltak meg. Ebben a bosszúhadjáratban is tökéletesen felismerhető a biológiai osztályharc minden jellegzetessége. A magyar középosztályt, a szellemi réteget, a vezető embereket kell megsemmisíteni, hogy helyet adjanak egy másik középosztálynak: — a zsidóknak! Kik azok, akik a "forradalmi" népbíróság ítéld székeiben ülnek? Csaknem valamennyien zsidók. Kik azok a százak és ezrek, akik egy-egy honvédtiszt ellen hamis tanúként jelentkeznek? Száz százalékig a szétszórtan is diadalmas faj tagjai. S kik azok, akik a GPU budapesti celláiban, a vidéki börtönök pincéiben keresztre feszítik a csendőröket, katonákat, szellemi embereket, vagy gumibotot dugnak a "háborús bűnös" terhes anyák vaginájába, hogy méhükben öljék meg a születendő gyermeket. S kik azok, akik mint állandó közönség ott ülnek a fogházak ablakaiban, az épületek tetőin és mint a futball mérkőzések drukkerei ordítanak a hóhérok felé: "Lassabban hóhér!"? Ha nem lenne ezer és ezer magyar tanú rá, nem is mernénk leírni a kérdést, kik azok, akik egy-egy keresztény akasztásánál — férfiak és nok vegyesen — a legperverzebb onanizmus orgiáit ülik? Kik azok, akik a nyugati megszálló hadseregek amerikaiangol egyenruháiba öltözve a magyar szellemi elit legjobbjait szállítják haza Nyugatról a bolsevista akasztófának? Ezek a tízezrek egy szadista nacionalizmus megszállott lelkei: — csaknem egytől-egyig zsidók. Nyugaton egy magyarországnyi származású, "amerikai" ezredes, Himler Márton vezeti ezt a bosszúhadjáratot a bolsevikiek elől elmenekült

háromszázezer magyar között. Kommunista ez az ember? Amerikai demokrata? És aztán az Új Kelet című tel-avivi cionista lap 1954. ápr. 30-iki száma elárulja: egyik sem, csupán zsidó! Mikor Himler működését méltatja, dicshimnuszok között írja róla, hogy valaki akadt, aki "megbosszulja az ártatlanul kiontott zsidóvért". "Hogy a magyar zsidók a nyilas gyilkosokat holtan láthatták az akasztófákon, ezt a csodát Himler Márton ezredesnek köszönhetjük. Ez az ő nagy érdeme, mellyel előkelő helyet biztosít magának a zsidóság történetében." De vajjon csakugyan "nácik", valóban a totalitárius diktatúra fanatikusai azok, akik áldozatul esnek a vérbosszúnak? Korántsem. Legtöbbször szelíd történelemtudósok, mint Hóman Bálint, püspökök, papok, mint Zadravetz István, színészek, újságírók, szellemi emberek és legtöbbször pártpolitikától távol álló, jelentéktelen személyek, akiket olyan vádakkal ítélnek el, hogy "gúnyos megjegyzést tettek a zsidókra", "cikkeikkel meghosszabbították a háborút". És vajjon nyilas gyilkos-e Mindszenty hercegprímás, aki a háború alatt mentette, védte az üldözött zsidókat és a háború után menteni igyekezett az üldözött keresztényeket. Mindszenty József nem a kommunista terror, hanem a törzsi nácizmus faji bosszújának áldozata, egyedül és kizárólag azért, mert a nagy vérengzés, a hátbrzongató keresztény-pogrom idején amnesztiát követelt a magyar tízezrek számára. Mindszenty József már veszprémi püspök korában hevesen szembeszállt az akkori hungarista kormánnyal. Pápai menlevelekkel mentette a zsidókat, akiket, a németek deportálni akartak. A Szálasi-kormány hatalomra jutása után tiltakozott a harc tovább folytatása ellen. Végül is a hungarista kormány kényszerű Sopronkőhidára internálni a németek ellenségét és a zsidók legnagyobb pártfogóját. Aztán fordult a kocka. Magyarországot megszállották a szovjet barbárság seregei. Mindszenty József veszprémi püspök kiszabadult Sopronkőhidáról és csakhamar Magyarország első közjogi méltósága, zászlósura és hercegprímása lett. Bármilyen is volt a politikai felfogása, mint keresztény, katolikus és Krisztus szellemének első számú őrzője Szent István Magyarországában, most azt érezte, hogy épp úgy kötelessége védeni a magyarokat a zsidó üldözés ellen, mint ahogy a zsidókat védte a németek üldözése ellen. Nagy Ferenc, 1945 utáni miniszterelnökhöz írott levelében ékesen megvilágította, hogy az "antiszemitizmusnak" csak akkor lehet véget vetni, ha amnesztiát adnak a háborús bűnösöknek és megszüntetik a magyarság elleni bosszúhadjáratot. Ettől a pillanattól kezdve Mindszenty József Magyarország bíborosa, aki útjába akart állni a magyarság ellen folytatott bosszúhadjáratának — "antiszemita" lett. A Sunday Compass 1949. február 4-én megjelent számában Peter Fürst cionista író emelte ellene a gyilkos vádat:

Rákosi-Roth Mátyás. Az intervju végén Miss Gaster felkelt. Sulner Hanna és Sulner Lásztó szintén zsidók. Hiába segít — mint belügyminiszter — legyilkolni a magyar szellemi elitet. egyben tudatta vele. A kábítószereket BalassaBlaustein és Weil Emil adagolják neki. Akik a bizonyítékokat hamisítják ellene: Boldizsár-Bettelheim Iván sajtófőnök. Kaftanov ezredesnek nevezik. Egy intervju során Gaster meglepődött azon. Magyarország hercegprímása. a zsidók áldozata lett. kommunista diktátor s aki ezt ez irtó hadjáratot "ideológiai" vonalon vezeti. Akik hamisított kéziratait előállítják. akit Moszkvából hozatnak. Péter Auspitz Benjamin a fővallatója. mert a háborús bűnösöknek amnesztiát kért. hogy a kardinális erőteljes szavakat használ a magyarországi zsidóság magatartásával szemben. hogy embernek tudott maradni. akik elárulják. Reissman propagandafőnök és Gera-Grünzweig segédpropagandista.Budapesten ismeretes. akit ez a nyilatkozat mint a "magyarországi zsidóság és kelet európai zsidóság fő ellenségének tekint". február 4-én írta a Jewish Chronicle: . Elég volt a filoszemita és zsidó-védő Mindszentyt. a zsidók védelmezője. mint Rajk László. akinek első felesége zsidó volt. első Balogh István. mint a labdát felkapja a keleti zsidó s most már Keletről Nyugatról egyformán folyik a harc a keresztény főpap ellen. Egy pártértekezleten megmondja Rákosi-Roth Mátyásnak. hogy Mindszenty kardinális antiszemita volt.A magyarországi zsidó szervezetek nagy megrökönyödéssel vették tudomásul. Herbert H. hogy Mindszenty Nyugaton. A nyugati zsidó gyűlöletét. lebélyegezni az antiszemitizmus ostoba vádjával és máris megindult ellene a történelem legsötétebb bosszúhadjárata. midőn saját magyar fajtáját kezdték üldözni a bosszúállók. Aki a harcot megindítja ellene. Kárpáti-Krausz zsidó birkózó-bajnok kínozza. akit Bloch Israelnek hívnak. hogy Mindszenty József valójában notórius antiszemita. a London News Chronicle munkatársának személyes tapasztalatai vannak Mindszenty kardinálissal kapcsolatban. mert meg akarta akadályozni a népére szabadult vérbosszút. A papjai között. megköszönte a kardinális nyilatkozatát. Ugyanakkor 1949. A Mindszenty per idején több zsidó szervezet megkérdezett: lehetséges-e. mint "zsidóbarát" van feltüntetve? Egyik kollégámnak Bertha Gasternek. De ugyanennek a törzsi nácizmusnak áldozatává válik olyan őskommunista is. Monison kijelentette. Révai József nevelésügyi miniszter. eredeti nevén Kahána Mózes. hogy a nyugati zsidó organizációk Mindszenty védelmére keltek. . Az általa kinyomtatott antiszemita nyilatkozat a budapesti Zsidó Központ tulajdonában van. hogy ő maga is zsidó és a londoni zsidó hitközség kimagasló tagja. aki tíz és tízezer magyarországi zsidó életét mentette meg. A külön szovjet-hóhért. akinek egyetlen "bűne". Zipszer Imre zsidó fogházparancsnok ül mellette még a főtárgyaláson is. A spanyol polgárháborúban Gerő-Singer Ernő kommunista főkomisszárt zsidózza le s ettől kezdve ő is "antiszemita" hírében áll.

leszaggatták a körmeiket." Ettől kezdve az ő sorsa is meg van pecsételve. mint egy Thomas nevű lengyelországi zsidó. ép testtel léphettek a guillotine lépcsőjére. — A mészárlás áldozatai itt sem a "náci-kollaboránsok" voltak elsősorban. Ami tehát most folyik. Az 1871-es párizsi kommün vérfürdője semmi sem volt ahhoz képest. akik fölött a "vae victis" ókori jelszava suhog. Elpusztítása nemcsak azoknak. A nagy forradalom áldozatai. amelyeket eddig felsoroltunk. hanem prevenció és megtorlás egyben.hogy a "kommunizmus nem fog terjedni. akik mégis csak ő érettük áldozták fel magukat. Fogókkal tépték őket. ki De Gaulle generális felelősségére ezeket a szörnyűségeket vezette. a kommün barikádjain 18 000-en haltak meg.. vagy csinálhattak volna. akik önkéntesen munkára szerződtek Németországba. adminisztrálta. A "kollaboráció" címén 480 519 vádat emeltek és többek között 1208 halálos ítéletet hoztak." És azok. akik valamit csináltak. senki más. 1946. S mindaz. a Dantonok még tiszta arccal. vagy annak árnyéka. de ugyanez a bosszú folytatódott. — Az egész mészárlást a BBC zsidói idézték fel — írja a Der Weg — akik elszabadították a bosszú és faji gyűlölet véres ördögeit. ami az új világállam felépítésében nekik akadályt jelent. S a hazájáért mártírhalált halt vitéz Endre László. hanem azoknak is. hogy előbb félholtra kínozták őket. a kivégzése előtti hajnalon. . . méltán írta búcsúlevelében: "Sion bölcseinek jegyzőkönyvei valóban igazak. Ezeket a franciákat azonban nyulak módjára lövöldözték agyon. ami 1944 nyarán folyt a győztes Franciaországban. Ilyen formán Belgium egész férfi lakosságának 27 százaléka büntetés alá került. csupán az úgynevezett legyőzött államok. Rákosi akasztófaján végzi dicstelen életét. aki ennek a törzsi nácizmusnak akasztófáján végezte életét. Belgiumban és Hollandiában törvényesebb látszatok között bár. akik valamit csinálhatnának. aki a bűnözők mellé a KZ-ek rabjait szervezte meg a bosszú rohamcsapatának. tüzes vassal égették testüket.. az ő kezükben van a világuralom megvalósulása és elpusztít útjából mindent. A biológiai osztályharc itt is egyenes vonalban haladt előre. cigarettával. az nem igazságszolgáltatás. március 21-én. A nagy forradalom idején még volt valamiféle bíróság. Ezeknek a franciáknak a felét azonban úgy ölték meg. fiaik vérét. aki a spanyol vörös brigád vezetője volt. Megbüntették például mindazokat. A nagy francia forradalom terrorkorszakának 20 000 francia élet esett áldozatul. hanem a győztes Franciaországot. hanem a nagy parasztok és a francia elit. De vajjon jobb-e a helyzet azoknál. Most 115 000 francia pusztult el sokkal borzalmasabb körülmények között. mert vezetői között túl sok a zsidó. akik győztek. nép egzisztenciájukat? S a jehovai bosszú először nem is Németországot és szövetséges társait sújtja. ahol a német csapatok kivonulása után megindul a végzetes épourité.

a sírok fölött. hogy ott éltek a krematóriumok közelében. vagy érsek volt is. kérem. a brombergi vérengzésnél és legalább látszatra. románokról. de azok létezéséről mit sem tudtak. Az 1945-ös vérengzéseket viszont nem lehetett semmi másként igazolni. hogy zsidó barátai elhagyták! Nézzen le itt az utcára! A háború még folyik. hogy a háborúnak csak zsidó áldozatai voltak és más népek mit sem szenvedtek. Esetleg megfenyegették. Megy-e egyetlen is harcolni érettük? A kiégett boltok romjain. A rádiókommentárok és a "bírák" pedig azt vágták a német nép szemébe: "ti mindnyájan tudtatok erről. Valamennyien gyilkosok vagytok". mint a németek által elkövetett kegyetlenségek százszorosra és ezerszeresre történt megnagyításával. franciákról hallgattak. oldal) Meg kellett tehát indítani a pszichológiai terror rendkívüli gépezetét. hogy a gyilkosságot. Ezzel igazolták . amelyben a hazugság volt az igazság. Tehát nekik is kellett találni egy még nagyobb bűnöst. Az igazi háborús bűnösök érezték. Aki szólt. (Kovách Aladár: A Mindszenty per árnyékában 131. a barbárságot védelmezi. hanem az egész kultúr-Európát. amely megdöbbentett sok zsidót is. a zsidó szenvedéseket mértéktelenül megnagyították. amit a háború kirobbantása és barbarizálása terén elkövettek. s ez mindegyik ül a romok fölött és aranyat mér. Nekik is fel kellett mutatni valamit. Ez a propaganda a tájékozatlan keresztény tömegeket arról igyekezett meggyőzni. a kapuk alatt. A keresztény tíz milliók tömegsírjairól. Süssmanovics Budapest szovjet-zsidó városparancsnoka 1945-ben magához hívatta Molináry Gizella írónőt és ezeket mondotta: — Mit panaszkodik nekem. a propagandagépezet teljes üzembe vételével elkövették a legnagyobb bűnt: megteremtettek egy hamis világképet. bulgárokról. meg akarta mondani az igazságot.Nemcsak a félelem és a romok láttán keletkezett pánik. a németországi lágerekben még utolsó rohammal pusztítják a zsidókat és nézzen le itt az utcára. még ha püspök. a primitív tényeket sem. Ezzel aztán nemcsak a német népet félemlítették meg. Ezzel egyidejűleg. ami sokkal borzalmasabbnak látszik a 300 000 drezdai halottnál. azt egyetlen "náci" jelzővel elnémították. a lemészárolt magyarokról. Most már senki sem merte védeni az egyszerű világos igazságokat. hanem a zsidók bűntudata is. rémület volt e bosszúhadjárat és e perek alapmotívuma. a bosszú a jogszolgáltatás és az igazság kimondása a legnagyobb háborús bűn. hogy kiszolgáltatják az oroszoknak. akik azt vallották. a költő a tollat. a katyini tömegsírnál. Igazolni kellett magát a bosszút. hogy mindezt el lehessen fedezni. Miért néz így rám? Hogy én ezt látom? Igen. A nürnbergi per zsidó tanúi között akadtak szép számmal. de a háború utáni zsidó magatartást is. mindenütt megjelenik a kis mérleg s a nagy cédula: Aranyat veszek! Aranyat veszek! Hát nem jó? A katona itt eldobja a fegyverét s a maga kollégája. mert félt. A testvéreiket nem ismerik meg ezek. a Vörös Hadsereg még nincs Bécs falai alatt. hogy egyszer számon fogják tőlük kérni azt. akik az életért könyörögnek messziről. a félrevezetett tömegek előtt — igazolta bosszút. igen én zsidó vagyok és csak harag és szomorúság van bennem.

amelyre nézve bizonyos. amelyet nem lehet konkretizálni. Megteremtődött az a légkör. ahol a törvényeket kevésbé alkalmazzák. Ami Európában 1945— 50 között történt. amelyeket az UNRA-nál. ha nem adták magukat eszközül a bosszúnak. Igazolni vélték azokat a gaztetteket is. amelyben már a győztesek katonai hatóságai is tehetetlenek voltak a zsidó túlkapásokkal szemben. akik önként. hogy lerontsam az összes intézményeket. mint Te. A müncheni utcán elég volt magyarul beszélni ahhoz. amit óhajtok. ahol a kormányzó személyiséget és a törvények erejét a szabadelvűség folytonos beavatkozása hatástalanná teszi. hogy erősebb vagyok. amelyben a zsidónak minden szabad volt és amelyben a zsidó bosszúval szemben az egész keresztény Európa "Vogelfrei"-á változott. más oldalról támadok úgy. a megszálló hatóságoknál. Ez a szó nem jelent egyebet a következőnél: adjátok meg nekem azt. a Függetlenségi Nyilatkozat s a Code Napóleon nemzeti lobogóinak árnyékában így kezdődött meg — a nürnbergi per. .azokat a kiváltságokat is." "Abban az államban. az élelmiszerjegy osztásnál és a fekete piac egyeduralmában élveztek. Olyan korszak következett. amelyeket a közép-európai elit kiszolgáltatása és lemészárlása során követtek el. ahol a kormány gyengén van szervezve. sőt fenyegetve voltak saját egzisztenciájukban is. kicseréljek minden intézményt és diktátorává legyek azoknak. mint a "hamisított" Jegyzőkönyvek kísértetiesen beteljesedett jövendölése: "Jogunk az erőszakon nyugszik" — írják a Jegyzőkönyvek — "A jog szava absztrakt fogalom." A győztes nyugati szövetségesek így mondtak le hatalmunkról. hogy a zsidó fejvadászok a katonai rendőrséget hívják és a menekültet. mint háborús bűnöst kiszolgáltassák a kommunista akasztófának. hogy uralkodjak a törvény felett. semmi más. És a Magna Charta. IRO-nál. szabadon mondtak le a mi előnyünkre hatalmukról.

miniszterelnöke. hogy miért. A király hálószobájáig juttatta el és előre kijelölte azoknak a zsidó nőknek az útját. hogy milyen őseredetű tanításokon alapszik a zsidó bosszú? Ki tudja. FEJEZET Ki sejti. államférfiak közelségébe. noha ezzel megtagadták a mózesi parancsot. pálinkától szédült zsidók tántorognak ezen a napon. akik egyébként antialkoholisták. A Bibliából nem tűnik ki. de Hámán "a zsidók ellensége volt" s így vádolta őket a király előtt: "Van egy nép elszórva és elkülönítve a népek között(!) országod minden tartományában és az 5 törvényeik különböznek minden nemzetségétől. sem nemzetiségét. Eszter nagybátyja határozottan így parancsolta ezt. rész 8. Odajutottak. mikor Eszter királynő könyvét olvassák. A keleti zsidóság zsinagógáiban bortól. bosszúnak szép ünnepe ez.X. mire tanítja a zsidóságot Eszter királynő könyve? Mi történt az első Purimkor? Eszter könyvének tanúságtétele szerint Ahasvérus perzsa király megharagudott perzsa származású feleségére és új asszonyt keresett magának. valahányszor Ahasvérus kincstartójának neve előfordul a szövegben. aki Ábrahám szent magjára akarta emelni kezét. — Nézzük. hogy mit jelent a Purim ünnepe? Ki látta már a Purim ünnepet? Ki látta már a zsinagógákban lerészegedő zsidókat. köztársasági elnökök. Az öreg Márdokeus ezzel politikai iskolát alapított. a király törvényeit nem teljesítik. de Mordeháj és Eszter királynő utódjai még mindig megsütik a Juda oroszlánjával ékesített kalácsokat. a kaftánok zsebéből mindig előkerülnek a Hámán-botok. amelyekkel a hívő zsidónak szimbolikusan a templom padjára kell ütni. hogy a zsidóság a Purimot a világtörténelem egyik legnagyobb tömeggyilkosságának emlékezetére ünnepli ma is. Belzben. (Eszter könyve 3. császárok. mint örömünnepet?! Több mint kétezerháromszázötven éve már az első Purimnak. olthatatlan gyűlölete sújt le arra. Ki tudja a "bibliaolvasó" nemzsidók közül. vagy mint ma mondanánk. de akiknek ezen a napon vallási kötelességük. Ebben az időben az Agágabeli Hámán lett Ahasvérus király kincstartója. Eszter a királynak és környezetének nem árulta el származását. hogy berúgjanak. hogy azoknál a zsidó nacionalizmus céljait érvényesítsék. A tömeggyilkosságnak. Márdokeus.)" . akik így jutottak királyok. A zsidó férfiak még mindig lerészegednek Ádár hónapjának tizennegyedik napján a bor és bosszú mámorától. Sadagorában palesztinai táncosnők járják a buja keleti táncokat. Kétezerháromszázötven év múltán is egy nép kollektív bosszúja. És a zsinagógákban. Az új királynőt a Babilonba hurcolt zsidó lányok között találták meg.

fegyverrel megölvén és megsemmisítvén azokat és akaratok szerint cselekedének gyűlölőikkel. a tartományokban minden ők nélkül meggyilkoltak "gyűlölőikből hetvenötezret". öröm. meglészen. borivás közben: Mi a te kívánságod. véresen ünnepelték meg diadalukat. 47 000 emberből állott. hogy menjen a királyhoz és "esedezzen az ő nemzetségéért".Eszter könyve szerint a király el is rendelte. A kincstartó teteme még ki sem hűlt. Mint akkor. A zsidó királynő erre lakomára hívta Hámánt és a királyt." (Eszter 5. akiket tulajdonképpen semmi sérelem sem ért. Nagy Sándor serege. A zsidó királynő férje a bábállamférfi őskori példaképe. amikor az asszony Hámánt.) — mondja az Ószövetség. tisztesség! (Eszter könyve 8. hogy kincstartóját azonnal akasszák fel egy ötven könyök magas akasztófára.) Eszter könyve részletesen felsorolja ennek a páratlan tömegmészárlásnak áldozatait. amelyet azok a zsidók hajtottak végre. majd 300 férfit. fej. . Susan várában megöltek előbb 500. A mózesi nacionalizmus az első Purim óta fürdik a megbosszultak vérében.) Eszter könyvéből világos. s azóta is. A Perzsiában lemészárolt 75 000 ember ókori viszonylatban félelmetesen nagy szám. hogy a zsidók "megbosszulják magukat ellenségeiken". A király erre elrendelte. És micsoda a te kérésed? Ha az ország fele is. 3. hogy a király már erősen beborozott állapotban volt. akik őket gyűlölik. amikor megtörtént a — hatalomátvétel. Elmondja mindenekelőtt. ha a hatalom a kezükbe került. A zsidóknak világosság támada. amellyel meghódította Indiát. Ennek a mészárlásnak arányait csak úgy érthetjük meg. akiknek egyetlen bűnük volt. Marathonnál a perzsa hadsereg létszáma 5000 főre rúgott és a canneai csatát 20 000 harcossal vívta Hannibál. Ahasvérus haragjában kiment a pálmakertbe és ezalatt Hámán már az életéért könyörgött a királynőnek. megengedte. 16. a "gyűlöltöt" elkezdte vádolni. hogy apjukat "antiszemitának" tartották. "És mondá a király másodnapon. Hiszen Hámán terve legfeljebb terv volt." És leverték a zsidók minden ellenségüket. ha nem a mai nagy számokat látjuk szemeink előtt. Eszter királynő? Megadatik. hogy a király távollétében erőszakot akart elkövetni rajta. A módszerek már akkor is nürnbergiek voltak: hazugság és rágalom! A királynő azzal vádolta Hámánt. hogy megölték Hámán tíz fiát. Hámánt. hogy Ádár hónapjának tizenkettedik napján a zsidókat lemészárolják. "Mert magok vőnek hatalmat azokon. Az öreg Márdokeus azonban értesült a király tervéről és üzenetet küldött unokahúgának." (Eszter könyve 9. vígasság. aki a felelősséget viselte. A szép zsidólány parancsára a király Márdokeust nevezte ki miniszterelnökké s ugyanakkor Indiától Szerecsenországig kitört a véres tömegmészárlás. 5. felakasztották.

"Történt ez Ádár hónapjának tizenharmadik napján és megnyugovának a tizennegyediken és tették ezt vigalom és öröm napjává," (Eszter 9. 18.) Mert agági Hámán, Hammedetának fia, minden zsidók ellensége szándékozott (!) a zsidókat elveszejteni és Purt, azaz sorsot vetett, hogy őket megrontsa és megsemmisítse. Annak okáért elnevezték e napokat Purimnak a Pur nevéről." (Eszter 9. 24.) "Elfogadák a zsidók mind magukra és mind ivadékaikra és mindazokra, akik hozzájuk csatlakoznak, örök időkre megtartják e két napot írásaik és határozataik szerint. És ezek a napok emlékezetben lesznek és megülik azokat nemzedékről nemzedékre, családról családra, tartományról tartományra és városról városra. Ezek a Purim napjai el nem múlnak a zsidók között és emlékük ki nem vész ivadékaik közül." (Eszter 9. 25— 27.) Huszonnégy évszázadon át nép még nem tartott meg jobban fogadalmat, mint ahogy a zsidók megtartották a Purim ünnepét. Évről évre megülték a bosszú és mészárlás emléknapját. A vér, bor mámora, a kielégített bosszú diadalérzete szállt városról városra. A szalmatetős falusi zsinagógákban és a világvárosok hatalmas, kupolás zsidó templomaiban a Purim vallási és nemzeti ünneppé vált. Egy szédült, őrjöngésig fokozott nacionalizmus diadalnapjává. E sorok írója látta egy vidéki magyar városban a zsinagógából négyes sorokban kitántorgó kaftános sereget. Purim ünnepe volt. A gyertyák lobogtak és a gyertyák tüzénél is égetőbben lobogott a gyűlölet, amely ott kavargott a keleti táncban, a különös kurjongatásokban. Egy mindent felperzseld örökletes gyűlölet, a nacionalista fanatizmus infernói képe volt. Az emberek elmentek mellette és azt mondták: "ünnepük van a zsidóknak." Az illuminátusok szektái, vagy Marx tanítása mögött ez az örökletes gyűlölet lobogott. Ez változtatta a gyűlölet hitvallásává a marxista szocializmust. Ennek a gyűlöletnek apostolai álltak forradalmak, lázadások, kommunista felkelések mögött és kerültek hatalomra a bolsevizmussal. Talán egyszer majd megírják a modern Hámánok történetét. Azokét a politikusokét, papokét, államférfiakét, írókét, újságírókét, akik elég vakmerőek voltak meglátni a purimi gyűlölet veszedelmét a keresztény világban. Hogyan üldözték végig a világon a modern Hámánokat, hogyan tették tönkre családjaikat, taszították nyomorba gyermekeiket és végül hogyan akasztották fel gyűlölőiket?! A zsidóság legnagyobb ünnepe a Purim. A kereszténységé Krisztus, — a Szeretet megszületése! Nürnbergben a Purimot öltöztették jogi formába. A bosszúállást becsavarták a paragrafusba. A mészárláshoz megteremtették a jogi alapot, a cél azonban messzebb menő volt. A keresztény jogot, a római jogot, általában a jogot kellett lerombolni. Megalázni a legyőzötteket, megfélemlíteni a lelkeket, és az új jogon keresztül megteremteni a politikai lehetőséget a teljes és tökéletes világuralom felé. Vajjon demokratikus volt e az, ami Nürnbergben történt a háborús bűnösök megbüntetésének ürügye alatt? Vajjon csakugyan Amerika, Anglia, Franciaország ítélkezett ott, vagy Jehova kardja suhogott a legyőzöttek felett? Vajjon

keresztényi volt-e az új jog, amely alapján ítélkeztek? Vajjon az igazság érvényesült-e vagy a bosszú? Vajjon csakugyan az igazságot akarták szolgálni? Vagy az egész véres persziflázs csak taktikai fogás volt az illegális zsidó hatalom kiterjesztése céljából? A nürnbergi ítéletek a humanizmus ellen elkövetett bűnök megtorlása jegyében jöttek létre. Az emelvényen pedig a katyini tömeggyilkosok és Drezda bombázói ültek. A háború során a demokráciák nevében csinált propaganda gyűlölködve tiltakozott a zsidó kollektív bűnösség elmélete ellen. A nürnbergi emelvényről pedig a kollektív büntetést szentesítették, amikor feltalálták a "bűnös organizációk" dicstelen elméletét. A rádiókban a jogról szónokoltak és félretették minden jog alapelvét, hogy a saját ügyében senki sem lehet bíró. Az emelvényen az amerikai zászlók lobogtak a szovjet zászlókkal együtt, de eldobták az amerikai jogszolgáltatás és amerikai alkotmány legfontosabb elvét, amely szerint senki sem ítélhető el olyan bűnökért, amelyeket elkövetésük idejében a törvény nem büntetett. A teremben a barbarizmus ellen hoztak ítéletet és a pincében a Robert Kempner-féle vádhatóság Morgenthau-boyai barbárul kínozták a vádlottakat. Formailag a fair play elvére vigyáztak, lényegében csak a terhelő vagy hamisított dokumentumok alapján hozták meg az ítéleteket. A KZ-ekben történt embertelenségeket csak semlegesekből álló nemzetközi törvényszék ítélhette volna el, feltéve, ha nemcsak a legyőzött, hanem a győztes barbársága fölött is ítélkezik. Barbárságot, háborús bűnöket csak egyféleképpen lehetett volna méltóan megbélyegezni: korrektül lefolytatott nyomozási eljárások, széleskörű bizonyítások és csakis a tiszta igazság érvényesítésével. Ez esetben a tényleges bűnösök soha nem moshatták volna le magukról a fekete stigmát. A jehovai bosszú alkalmazásával mártírrá avattak esetleg olyanokat is, akiket a történelem nem menthetett volna fel. Nürnbergben az emelvényen amerikai, orosz, francia, angol bírák ültek. Azonban egyetlen győztes hatalom ítélt és vádolt: Júdea! Ma már tudjuk, mi zajlott le a tárgyalás kulisszái mögött. General Taylor mögött az amerikai fővádló Robert M. Kempner, egy volt németországi Oberregierungsrat, aki természetesen zsidó. Mögötte ott állt Morris Amchan. A nürnbergi törvényszék épületében a bírákon, vádlottakon kívül alig volt más, mint zsidó. A Ljubljanka az NKDW személyzete semmivel sem különbözött a nürnbergi, dachaui és egyéb "háborús bűnös" ügyekkel foglalkozó törvényszékek személyzetétől. Zsidók voltak — nagyobb részt — a tanúk is, akikről Maurice Bardéche írja, hogy egyetlen gondjuk volt: gyűlöletüket nem egészen nyíltan mutatni és legalább a kihallgatás során a tárgyilagosság benyomását kelteni. Jellemző az "igazságszolgáltatásnak" erre a fajtájára, hogy csak 240 tanút hallgattak ki, de 300 000 esküt helyettesítő nyilatkozattal bizonyították a vádat. Mondanunk sem kell, hogy ezek túlnyomó része hamis volt. A vádlottakat pontosan olyan kínzásoknak vetették alá mint a szovjet börtönökben. Július Streichert véresre korbácsolták és kényszerítették, hogy a

toiletteből vizet igyon. Fogait felpeckelték, azután amerikai egyenruhában járó zsidók a szájába köptek, majd kényszerítették, hogy egy néger lábait csókolgassa. A Schwäbisch Hall fogházában az Adolf Hitler Leibstandart Garde fiatal tisztjeit, katonáit véresre korbácsolták, azután le kellett feküdniük a földre, ahol nemi szerveikre tapostak. Mint a malmedy-i perben is, az akasztásnál felhúzták, majd ismét visszaeresztették őket. Így kényszerítették ki belőlük a kívánt vallomásokat. A Sepp Dietrichből, Joachim Paiperből ilyen eszközökkel kipréselt vallomás alapján ítélték el a Leibstandart Gardet, mint bűnös organizációt. Az SS gazdasági hivatala ellen folytatott perben Oswald Pohl SS tábornokot barbárul bántalmazták. Arcát fekáliával bekenték és addig verték, amíg a kívánt, önmagát vádoló vallomást megtette. Hasonlóképpen kínozták az amerikai egyenruhát viselő zsidók Weiss SS Obergruppenführert Frankfurt am Mainban és Dachauban. Amerikai szolgálatban álló zsidók a Malmedy perben hasonló módon kényszerítettek ki vallomásokat német katonákból. McCarthy amerikai szenátor 1949. május 20-án minderről nyilatkozatot adott az amerikai sajtónak, és ebben többek között a következőket mondotta: "Úgy gondolom, a világ elvárta tőlünk, hogy az amerikai joggyakorlat bizonyítékaként azt magával a legyőzött ellenségünkkel szemben is alkalmazzuk. Ehelyett Gestapo és GPU módszereket alkalmaztak. Tanúvallomásokat hallottam és dokumentációs bizonyítékokat olvastam, amelyekből kitűnt, hogy a vád alá helyezett személyeket ütötték, verték, és testileg kihozták, mégpedig olyan módszerekkel, amelyek csak beteg agyvelőkben születhetnek meg. Látszat pereknek és látszat kivégzéseknek tették ki őket, megfenyegették a vádlottakat, hogy családtagjaiktól elrabolják az élelmiszerjegyeket. Mindez a vádlók jóváhagyásával történt, hogy megteremtsék a vallomások kicsikarásához szükséges lélektani légkört. Ha az Egyesült Államok néhány embernek ilyen cselekményeit büntetlenül hagyják, akkor az egész világ örök időkre bírálhat minket és kétségbe vonhatja ami erkölcsi motívumaink helyességét." De nemcsak a kínzások alapján ítéltek, hanem a hamis dokumentumok alapján is. A terhelő dokumentumok mellé nem volt szabad odatenni az enyhítő bizonyítékokat. Ez már magában is hamisítás. A "Madrid" című folyóirat már a per tartama alatt megírta, hogy élelmes amerikai zsidók egyes KZ-eket múzeummá alakítottak át és jó pénzért amerikai turistákat, újságírókat invitáltak meg, hogy a borzalmak helyét mutogassák. Viaszbabák segítségével rekonstruálták a lágerek "gázkamráinak" bejáratát. Viaszbabákkal készült borzalmasan eltorzított bábukkal mutatták be a lágerekben történt állítólagos kínzásokat. Ha valahol nem volt ilyen "gázkamra" — és a legtöbb táborban nem volt — ott a thrillerekben bevált módszerekkel építettek egyet, mint erről még később szó lesz. Nemcsak a World Jewish Congress és még más zsidó szervezetek propagandája dolgozott filmtrükkökkel. hasonló értékű bizonyítékokkal operált

Robert M. Kempner, az egykori német-zsidó emigráns által vezetett vádhatóság is. Funk birodalmi gazdasági miniszter ellen bemutattak egy filmet, amelyen nagy tömegben látszottak arany fogak, szemüvegek, orrcsíptetők, amelyeknek azt kellett volna igazolniuk, hogy ezek a lágerekben megölt zsidóktól származtak. Ma már köztudomású, hogy a filmet hamisították és az amerikai csapatokkal érkező amerikai zsidók hozták Frankfurtba, pár nappal a város elfoglalása után. Hasonlóképpen hamisítvány a "Todesmühle" című hírhedt film, amelyet a nürnbergi tárgyalási termében azért mutattak be, hogy a vádlottak ellen hangulatot keltsenek. Az ítéletek meghozatalában nagy szerepet játszottak az úgynevezett affidavitok. Ezeket olyan tanúk nevében állították ki, akik nem tudtak, vagy nem mertek megjelenni a tárgyaláson. Az affidavitoknak legalább egy harmada hamisítvány volt. A hamisítások mind a vádhatóságban szereplő zsidóktól, Einsteintől, Peter Bevauistól, Rolf Wartenbergtől származtak. A német származású tanúkat a zsidó interrogátorok azzal fenyegették, hogy kiszolgáltatják őket a szovjetnek. A tanúk legnagyobb részét Robert M. Kempner, Einstein, Wartenberg, Mandellaub megfélemlítették. Az elővizsgálatokat szovjet terrorista módszerekkel a C.I.C.-ben helyet foglaló Morgenthau-boyok folytatták le és nem egyszer nyúltak a legbarbárabb kínzások módszereihez, — mint azt a "Das Letzte Wort über Nürnberg" című német kiadvány is ékesen bizonyítja. Friedrich Gauss, Ribbentrop helyettese, a tárgyalás egyik koronatanúja a védő kérdéseire a főtárgyaláson elismerte, hogy Robert M. Kempner fővádló őt is megfenyegette, hogy kiszolgáltatja a szovjetnek. Ettől való félelmében tett olyan vallomást, amely a valóságnál sokkal rosszabb megvilágításba helyezte a fővádlottakat és Németország háborús szerepét. A zsidók itt is gondosan folytatták azt a taktikájukat, hogy nekik a második vonalban kell maradni és a kereszténységet kell előtérbe tolni. A bírák, akik ítélkeztek, keresztények voltak, keresztényi hit és erkölcs nélkül. Azonban a terhelő adatokat, hamisított filmeket, jegyzőkönyveket, affidavitokat, kikényszerített vallomásokat a nagy tárgyalás hátterében működő zsidó vádlók, C.I.C. ügynökök, hamis tanúk és a bosszút lihegő gyűlölködők szállították. A bírák a vádhatóság terrorja alatt állottak. General Taylor, aki a vádhatóság részéről mint legfőbb amerikai vádló szerepelt, Robert M. Kempnerrel együtt valóságos kémszolgálatot tartott fent a bírói szobákból kiszivárgó hírek és vélemények ellenőrzésére. A vádhatóságoknál dolgozó személyek 90 százalékban olyanokból állottak, akiknek a hitleri fajtörvények miatt kellett elhagyni Németországot. Earl Carrol amerikai ügyvéd maga is kijelentette, hogy az ő megfigyelései szerint a nürnbergi törvényszéknél dolgozó amerikai alkalmazottaknak 10 százaléka sem volt amerikai születésű. (Nicht 10 % in Gericht tätigen amerikanischen Angestellten geborene Amerikaner seien.) A nürnbergi bosszúhadjárat igazi hátterét azonban épp egy amerikai bíró, Judge Wenersturm leplezte le, aki a délkelet német generálisok "háborús bűnös"

Der Weg kiadás. akik politikai. soha nem valósultak meg. mert a kettős erkölcs szerint a nemzsidókkal szemben minden megengedett. hogy új jogi példakép megalkotására törekedtek volna. amit a németeknek mutattak. A nürnbergi törvényszék épületét 90 százalékban olyan személyek népesítették be. ott nincs igazság. hogy ha az igazságszolgáltatás a zsidók kezére kerül. a személyes becsvágy és üldözési szándék vezette. 5. hogy a védelmet. A vádhatóság tagjait ahelyett. fordításoknál stb. 57. Ha hét hónappal előbb tudtam volna. Nekünk elég annyit megállapítani. A nürnbergi eljárás ürügyül szolgáló célja az volt. hogy csak győztesek ítéltek legyőzöttek fölött.) Mikor a nyilatkozattal kapcsolatban valaki megkérdezte.perében volt az ítélkező tanács elnöke. oldal. soha nem mentem volna oda. hogy miért várt Wenersturm annak nyilvánosságra hozatalával addig. ha ő már épségben leszállott az amerikai repülőtéren. amíg személyesen Amerikába érhetett. 8. Jehova bosszújától tehát már az amerikaiak élete sem volt biztonságban. 3. nem mozdítja elő az igazságosságot. hogy Washingtonból további bizonyító anyagot szerezzenek be. vagy faji okokból mindenképpen a vádhatóság pártján állottak. hogy a katonai bíróságok együttes határozatát. Ebben a nyilatkozatban kijelentette: 1. amely arra irányult. (Das letze Wort über Nürnberg. Világosan megmutatta. hanem a törzsi nácizmus legjellegzetesebb műve volt. A Taylor tábornok vezetése alatt álló vádhatóság minden erővel azon dolgozott. s akik az igazgatási szolgálatban. A vádhatóság azon fáradozott. 7. ahol csak lehet. A nürnbergi vádlók számára nem a törvény írta elő a cselekvés módját. csupán az volt. 4. mi folyik Nürnbergben. a vádlottakkal szemben ellenséges légkört teremtettek. lehetőleg megakadályozza és lehetetlenné tegye. nincs korrektség. hanem a Jegyzőkönyvek: . Azonban. 2. Az a tény. akadályozza és elzárja előle a bizonyító anyagot. hogy az amerikai polgári repülésben a repülőgép szerencsétlenségek nem tartoznak a ritkaságok közé. hogy brutális és kemény győzök kezébe kerültek. akik igen rövid idő óta állampolgárok. hogy Nürnberg nem az amerikai és az angol szellem. Wenersturm egészen regényes körülmények között disszidált a nürnbergi törvényszékről és hazatért Amerikába. Fél órával elutazása előtt nyilatkozatot adott — a keresztény kézben levő — Chichago Tribune munkatársának azzal. A vádhatóság értett hozzá. hogy a katonai törvényszék egész munkatörzsét olyan "amerikaiakból" állítsa össze. 6. Azok a magasabb rendű eszmények. hogy a németeknek megmutassa a Führerjük bűneit. amelyeket a nürnbergi katonai törvényszék számára előírtak. egy angol sajtómegfigyelő így felelt: — Wenersturm bíró nagyon jól tudta.

Nürnbergben a Purim szelleme ítélkezett. hogy egyszer a keresztény Amerikának is szüksége lehet a német hadosztályokra a bolsevizmussal szemben. hogy a német népben gyűlöletet keltsenek Amerika iránt. Célja nemcsak a keresztényi jog lerombolása volt. aki legalább egyszer elárulta a hazáját és elítélt mindenkit. hogy lerontsuk az összes intézményeket. Miután az ítéleteket nagyobb részt Amerika nevében hozták.. A Hámánt hamisan vádoló Eszter királynő kísértete jött vissza a keresztény Európába. hogy igaza legyen Churchillnak: "A csataterek fölött kinő a fű. A zsidóság — Morgenthau és Morgenthau veje. mint amennyit a koncentrációs táborok lakói kaptak akkor. A célt elérték. A német orvos. Ezzel elmosódott a határ a . amely erkölcsileg Amerikát egy síkra helyezte a Szovjetunióval. minden létező rendet. Elnémítani minden ellenvéleményt. mondja Eszter királynő könyve. "És elpusztítának gyűlölőikből 75 ezret". nem Descartes Franciaországa cselekedte. az árulók megjutalmazása volt. azokat úgy kellett megszövegezni. Úgy kellett ítélni. hogy ott a jehovai bosszú érvényesült. aki megtartotta az állami felsőbbségnek tett esküt. hanem hogy minél többet büntessen meg "gyűlölői" közül. hanem a világhódítók. hogy uralkodhassunk a törvény fölött. de az akasztófák fölött sohasem. német tanító hónapokig minden bűn nélkül sínylődött az internáló táborban. A világzsidóság ítélkezett Nürnbergben. háborús bűnösséggé kiáltani ki minden. akik — látni mernek! Ezen kívül volt még egy nagyobb cél is. filmeket hamisítson. Hiszen a világzsidóság sejtette.". s ez tökéletesen megmutatkozott az 1945—51 közötti német közhangulatban. hogy hamis tanúkat fogadjon. hamis affidavitokat gyártson. A nürnbergi tragédia hátterében világosan felismerhető egy messzebb tekintő szándék: az egész világ terrorizálása a nürnbergi ítéleteken keresztül. mi más oldalról támadunk. mert hiszen még a landsbergi ítéletek végrehajtása idején sem engedték kimondani az igazságot: — Emberek! Ezt nem Washington Amerikája." Nemcsak a nürnbergi szellem mutatja. Oda kellett helyeznie. vagy jövőben gyakorolható kritikát és szovjet mintára halállal büntetni azokat. midőn a szövetségesek már szétbombázták a vasutakat és nem lehetett szállítani az élelmiszereket. Clay generális útján — előírta. A legszörnyűbb következmény.. és nem a Magna Charta Angliája." A világzsidóságnak Amerika ellen ez volt a legnagyobb árulása. hogy két éven keresztül az egész német nép számára csak olyan kalóriamennyiséget szabad adni. ártatlanokat kínozzon a börtönök pincéiben és hogy meghamisítsa a történelmet is. amit tökéletesen elértek: a keresztény és nemzsidó népek kibékülésének megakadályozása. amely máig is sújtja a világot: az árulás apoteózisa. hogy egyetlen kultúr európainak se legyen kedve soha többé fegyvert fogni Amerika oldalán. Nürnberg felmentést adott mindenkinek. A cél az volt. a zsidók ellen gyakorolt. A törvényszék 3000 alkalmazottja közül 2400 zsidó volt! Ez a szám mindennél többet mond.

Cohen vagon tételben ajánlott kávét.hazafiság és az árulás. Nemcsak az derült ki róla. Schlossbergerek. Oulmánnak aztán hirtelen szöknie kellett. mert engedelmeskedtek a parancsnak. akiket belerántottak a rothadás. A német katonákkal szemben halálos ítéletet hoztak. (Das letze Wort über Nürnberg 68. ami fenntartotta eddig az államokat és nemzeteket. oldal) Halálra ítélve és életfogytiglani fegyházra büntetve álltak Eszter királynő népe előtt az új Hámánok és hallották. — Mr. prémet. Mr. a hűség és a becstelenség között. — Sokkal több volt ennél az erkölcsi leértékelése minden értéknek és ez is innen indult ki. vagy esetleg a Washingtonét is? Julius Rosenbergnek és az atomkémeknek felmentő ítéletet kézbesítettek már előre Nürnbergben. az Amerika ellenes zsidó tüntetések megmutatták. Rabinovicsok. Mikor mégis kivégezték őket. az ember kínzók kórusban éneklik a Lehár Víg özvegyéből átalakított nürnbergi indulót: . Mind több lett a fiatalkorú női alkalmazottak száma. Gaston Oulmán. köztük németek és szövetségesek. Az angol katonai törvény akkor is megkövetelte a halálig tartó hűséget. A törvényszék külföldi alkalmazottainak a lakásokban és szállodákban folytatott orgiái gyakran Nürnberg egész városrészeiben okoztak izgalmat és felháborodást. hogy a zsidó szellem helyesnek. Solomonson az órákra specializálta magát. a perverzek. A nemi élet korlátlansága és legsötétebb perverzitása uralkodott ezekben a körökben s a bizonyítható botrány történetek bizonyos újságokat évekre elláttak Nürnbergből származó anyaggal. És ott volt persze az amerikai rádiók hírhedt kommentátora. "Nemcsak minden értékkel és áruval folytatott fekete kereskedelem tette a nürnbergi igazságügyi palotát Európa egyedülálló mocsarává. nyomorgó. ezüstöt. hogy a világ büntető törvénykönyveinek nincs olyan fejezete. A nürnbergi törvényszék azonban nemcsak a bosszú szimbólumává változott. hanem az erkölcsi elaljasodás jelképévé is. kubai zsidó. akik — mint a vádhatóság alkalmazottjai két halálos ítélet vagy kivégzés között — amerikai cigarettát. Mark Lautern megrázó képet fest a nagy mocsárról. Jöttek a Solomonsonok. hogy kommunista. amely a nürnbergi törvényszék körül terjengett. korrupció örvényeibe. — írja Mark Lautern. hanem az is. amelybe bele ne ütközött volna. Ezzel lerombolták mindazt. reneszánszkori festményeket árultak. vagy amerikai cigarettát. vagy kell elárulni? A Hitlerét. a feketések. Mr. porcelánt. Az árulót megjutalmazták. amint gyűlölőik. aranyat. Melyik államot szabad. Mr. A háborútól feldúlt. jogosnak tart minden idegen ország elleni hűtlenséget. aki 285 tárgyalási napon át a legvadabb ószövetségi gyűlöletet lihegte öt világrész rádió hallgatói felé. éhező Európában a nürnbergi törvényszék épülete a fekete piac központját is jelentette. Sterling képeket csempészett.

megérdemel egy jó adag italt. Igen! . a katonai hóhér. Tisztelem az amerikai katonákat és tiszteket. Dort bin ich bis halb sechs! 1946. Alfred Rosenberg. Woods. akik védekezni mertek. akit dr. — miközben a Life riportere kezében a kötéllel megörökítette. Ernst Kaltenbrunner következett: — Forró szívvel szerettem hazámat és német népemet! — mondotta — Németország szerencse fel! Szótlanul. hanem erkölcsi piedesztálra amelyen még egy jobbik Európa állt. Hans Frank. Dr. — mondotta — hogy ez a kivégzés az utolsó felvonás lesz a második világháború tragédiájában. a lengyelországi főkormányzó követett a halálba. Nem bitófára léptek. hogy kiirtja az "antiszemitákat". Streicher látta talán legtisztábban azt a veszélyt. akit Arthur SeyssInqart követett a mártírok útján: — Hiszem. Talán szimbolikus volt. hogy ezt a fényképet az ízlés nagyobb dicsőségére első oldalon közölje a nagy világmagazin.Da geh in PX. A halál küszöbén a legyőzöttek diadalt vettek a győzteseken. október 16-án éjfélkor 11 "háborús bűnös" európai elindult a nürnbergi akasztófák felé. Az ő terhükre írták azokat a zsidókat. Nürnbergről ő mondotta ki a teljes igazságot: — Purim ünnep 1946-ban! Utána dr. — Ez a gyors munka. Utána márványhideg arccal. Wilhelm Frick birodalmi miniszter következett: — Sokáig éljen az örök Németország! — kiáltotta mielőtt kinyílt a halába vezető csapó-ajtó. Most én is követem a fiaimat! Utána Dr. És ekkor megtörtént a csoda. hogy John C. aki őrnagyi rangban arra specializálta magát. de nem az amerikai igazságszolgáltatást! Emelt fejjel lépett a bitó alá Alfred Jodl vezérezredes. aki 103 perc alatt végzett a "háborús bűnösökkel" szintén zsidó volt. aki a Látók közé tartozott. Elsőnek szótlanul halt meg Joachim von Ribbentrop külügyminiszter. akik — állítólag — elpusztultak a keleti területeken. mozdulatlan arccal és vonásain a mértéktelen megvetéssel lépett a hóhér elé dr. Fritz Schaukel halt meg ezekkel a szavakkal: — Ártatlanul halok meg. ragyogó csizmákban. amely most a bitófáig vezette azokat. Streichert egy Blitt nevű New York-i zsidó fogta el. Arcán maró gúnnyal és a nézők iránti mélységes megvetéssel lépett elő Julius Streicher. mondotta büszkén. elegáns uniformisban Wilhelm Keitel tábornagy állott az akasztófa alá és szólt: — Két millió német katona halt meg a hazáért.

egy széken végezzék ki. A ciánkálitól összeroncsolt szervezetű Laval azonban azt sem akarja elfogadni. hogy új és új veszélyekbe sodorja a törzsi nácizmus világuralmát. az egykor érette őrjöngő tömeg ellenkező jelű üvöltése közepette. ha egyszer a terror. miután hat gyermekét kiirtotta. Bosszút kell állni azokon is. amelyek nem kedveznek a világuralmi totaliarizmusnak. Bormann eltűnt. hogy ülve. Végre ott áll a katonák fegyvere előtt s a kirendelt bírák elbújnak a rabszállító kocsi mögé. Világos cél ez: el kell venni a kedvét mindenkinek és mindörökre attól. Nem a streicheri jóslattól félnek. francia miniszterelnök lép a kivégzőosztag elé. Franciaországban a sír felé haladó ősz hadvezért. az új Purim ünnep résztvevőinek rossz lelkiismerete. hogy ne lássák ítéletük következményeit. szellemi elnyomás után mégis csak megszólal a homo homanus lelkiismerete és számon kér mindent: az elhallgatott Katyntól. aki fél órával a kivégzési ideje előtt bevette a hozzá becsempészett ciánkálit. emésztő bűntudata. a németek ellen. Ez az ítélkezők. de a hóhérok már remegnek. Pétaint ítélik életfogytiglani várfogságra. Az orvosok két óráig küzdenek azért. Robert Ley a nürnbergi börtönben lett öngyilkos. És ez a hamuszórás a legszimbolikusabb cselekedet az új Purim után. hanem az igazságtól. Hát jöjjenek a többi Hámánok is. a hamut még el sem vitte a szél. hálából azért. Most tehát elindulhatnak a repülőgépek. hogy megmenthessék — a halálnak. akik a maguk hazafisága szemszögéből ugyanazt vették észre. amelyet szintén az akasztófa alatt mondott: — Titeket majd a bolsevisták fognak felakasztani! Hermann Göring birodalmi marsall.Mindez megérdemel egy jó adag italt. Hiszen a bírák és hóhérok fölött ott sötétlik már Julius Streicher jóslata. Himmler ciánkálival öngyilkosságot követett el. hogy olyan irányzatok mellé szegődjék. mert megvédett egy másik várat. Göbbels egész családjával együtt elpusztult. Aztán Pierre Laval. Hitler holttestét angol. Verdunt. amikor az angol zsidó kihallgató kezére került. Hiszen a Hámánokat kétezerötszáz év óta sohasem sikerült megölni. de azt mondja: — A francia minisztertanács elnöke állva hal meg! . Tántorogva áll fel. amit a német ébredés elindítói láttak. Mi lesz. Hiszen nemcsak ezek a németek voltak bűnösök. Előzőleg ő is ciánkálit vesz be. Mussolinit lábánál fogva akasztották fel Milánóban. amerikai. A szellemük mindig feltámadt. a prágai tömegmészárlásig! A holttestek még ki sem hűltek. ha egyszer elszáll a Purim mámora? Ezeket nem lehet eltemetni! Hiszen egyszer kiáshatják sírjaikat és egyszer napvilágra kerülhetnek a bizonyítékok az igazi háborús bűnösök ellen. akik barátaik voltak. orosz ügynökök lázasan keresik a Führerbunker romjai között. Mi lesz. akik velük "kollaboráltak". amelyek majd Németország fölött szétszórják a nürnbergi áldozatok elégetett holttestének hamuját. illetőleg öngyilkos lett. holtan fekszik cellájában.

miniszterelnökei halnak meg az új Purim során. Sztójay Döme. S amikor a kivégzési helyen szorongó. hogy hadat üzent a bolsevizmusnak. Keleten és Nyugaton most már világos a bolsevizmus 1919-es tendenciája. a kivégző osztag tagjai megrendülnek attól a hősiességtől. A francia miniszterelnöknek végül is egy. hogy mint a vád egyik koronatanúja letagadja a saját maga által szentesített. a bosszúszomjas tömegre tekint. vagy a kivégző oszlopokhoz kötve. aki kellemetlen tanú a gaztettek elkövetői ellen. Magyarország négy miniszterelnöke. a törvényszéki orvostan európai hírű képviselője. 1947. mert Katynban ő is aláírta a jegyzőkönyvet. a szellemi emberek. Magyarország államfőjét. Tiso József. Jugoszláviában a nemzeti érzelmű partizánok vezérét. lelkészek és most már nemcsak a "nácik". akik rosszul lőnek. kormányának tagjaival együtt végzik ki. A bosszú őrületében biológiai osztályharc . aki minőséget képvisel.Maga vezényli a tüzet a katonáknak. hogy a kivégzéséről készült szovjet filmet be kell tiltani. hanem szimbólumai a népek mártíromságának. a talmudi parancs. mert magatartása megrázza az egész országot. dr. Hiszen utánuk jönnek a névtelenek. amely azt hirdeti: "a keresztények legjobbját öld meg". úgynevezett "zsidótörvényeket". Horthy Miklós csak úgy tud menekülni Nürnbergből. újságírók. Akik ellenük a népbírósági törvényt hozták. parasztok. Imrédy Béla. csupán azért. utolsó imaként kiáltja az ég felé: Isten! Szabadítsd meg Magyarországot ezektől a banditáktól! Romániában Antonescu marsallt. "Háborús bűnös" például Orsós Ferenc magyar egyetemi tanár. nemcsak az "antiszemiták". A bosszú már nem áll meg az egyház vezetőivel szemben sem. nemcsak a "fasiszták". Bárdossy László. csaknem kivétel nélkül a diadalmas faj képviselői. Krisztus papját a pápa sem tudja kimenteni a nagy szabadkőmíves humanista Benes Eduard kezéből. Népük számára azonban nem háborús bűnösök ok. hanem mindenki. méltóságteljes magatartástól. Norvégiában Quisling miniszterelnököt az akershursi fogház udvarán lövik agyon és a norvég katonák. illetőleg kilenc ország államfői. Az előző államfő. Egyetlen bűne. népének szabadsághőse. papok. a román nép egyik leghűségesebb hősét végzik ki. hanem a szovjetek gyilkolták meg. Szálasi Ferencet. az esküjükhöz hű maradt katonák. írók. Bárdossy László még csak nem is "antiszemita". amely szerint a lengyel tiszteket nem a németek. Drazsa Mihajlovicsot adják Mojse Pijade hóhérainak kezére és akasztófán hal meg. aki zordonul mondja: — "Tisonak lógnia kell!" Nyolc. április 18-án a független Szlovákia pap-miniszterelnöke. gettóból szabadult csőcselékre. amellyel a bolsevizmus egyik legrégibb ellenfele a fegyverek csöve elé lép. Szálasi Ferenc fővetéssel lép el kormányának az akasztófán lógó tagjai előtt és olyan hősiesen megy a halálba. a tarkójára irányzott revolverrel kell megadni a kegyelemlövést. vagy föléjük a bírói székbe ülnek. Szöllősi Jenő egyforma hősiességgel halnak meg az akasztófákon.

az amerikai pionírok leszármazottja. véletlenül elébe jutott s beszélni kezdett arról. De ugyanazok ítélkeznek rajta. akik a Nürnbergbe hurcolt németeken. az államférfiak. hanem a világzsidóság és hogy Nürnberg nem az új jog kezdete. hogy minden negyedik gyermeket injekcióval kell elpusztítani. de elhallgatott tény. a katona. Az amerikaiak azonban talán már érzik. hogy saját szemével győződjék meg arról: vajjon igazat mond-e ez a német parasztasszony? Eltakart rangjelzéssel. mert nincs tej a táplálásukra. a hadifogolytáborokat. a MP-nek megtiltja. ahol látja. amelyekben már nem nácik ülnek. hanem egyszerű kötelességüket teljesítő német katonák. ahol Morgenthauboyok parancsára a MP. hogy akik a németeket kínozzák. hogy a félholt foglyoknak adjanak elegendő élelmet. gyűlölettel érkezett Németországba. aki veszélyeztetni meri ezt az uralmat. hogy mindezt nem Amerikai csinálta. A tisztek szigorú parancsot kapnak. mert azt hitte. A "páncélos-huszár" fölött nem lehet Nürnbergben ítélni.I. a nyugati gentleman elindul. akiket a KZ-esek bosszúja kiűz a lakásaikból. nem Washington. az internáló táborokat. hogy az országúton kiborogassák a csecsemőtejet. Így mondták a propagandisták. hanem a zsidó terror új Purimja volt. Amerikának azonban az fogja a legnagyobb szolgálatot tenni. mikor őket is fenyegetni kezdi a streicheri prófécia: — "Titeket majd a bolsevikek fognak felakasztani. a börtönöket. Mentőautóba teszik s erre a mentőkocsit ütköztetik össze egy óriás amerikai . mint egyszerű amerikai katona járja végig a földi poklot. hogy az valami ördögi rossz. a Németországba bevonuló US Army vezére. Ő Amerikáért harcolt és nem Júdeáért. akik a kollektív bűnösség elméletét hirdetik és a kollektív büntetést gyakorolják. General Patton nem hajlandó végrehajtani a Morgenthau tervet. a munkásokról. hanem Jehova népének fiai. A morgethauizmus egyik első számú mártírja Amerika legendás hőse — Patton generális. hogy a nácikat meg kell büntetni. Gyermekien naiv óriás. Az országutakról. A napnyugati lovag azonban csak megsebesül a "véletlen" szerencsétlenségnél. ami a parancsnoki villán túl történik. s a kórházakról. aki szomszédjában lakott." Júdea kötele az elítéltekbe és az emberiség torkába belefojtja a szót. És Patton generális. az újságírók. Ma már tudott. a "páncélos huszár". aki harcolt a nácizmus" ellen. hogy közelít az idő. Ő még a maga nyersességében is lovag és gentleman.ez! A nemzsidó népek elitjének fizikai kipusztítása. ügynökök parancsára Patton autójának nekihajtat egy másik "amerikai" autó. Pattont tehát halálra ítélik a függönyök mögött. kiborítja a városoknak szánt tejet. Hitte. aki egyszer ki meri mondani. Hiszen a nürnbergi szellem mártírjai között már nem csak legyőzöttek és kollaboránsok vannak ez idő tájban. A Morgenthau terv végrehajtását csak egy másik amerikai generális vállalja: Dwight Eisenhower.C. hogy C. Egyszer aztán egy német tejes asszony. a zsúfolt internálótáborokról. hogy többé ne akadjon ember és szabadsághős. melyekben a zsidó orvosok azt tanácsolják.

de elrejtett dokumentumaink segítségével bizonyítani fogjuk a világzsidóság háborús bűnösségét. De a zsebéből eltűnik valami. McCarthyak és a többiek? Az ő lecsukódó szemei azonban bizonyosan láttak. A világhódítók által legjobban gyűlölt német intézmény vezetői a vádiratig sem jutottak el. S ugyanazt látták. Jehova dicsőségére. Huszonhárom nemzet tagjai támogatták kiadványaikat. mint Keitel. — felavatták az első zsidó imaházat (kápolnát). azonban mégis a nürnbergi tárgyalóterem marad. Most már halott Patton generális. — ahol Göringet és a többi nemzeti-szocialista vezért halálra ítélték. ahol 1952-ben zsidó imaházat rendeztek be. Sietve szabadlábra helyezték őket s ha valaki elolvassa a nürnbergi ítéletet. a Dél-amerikai Unió miniszterelnöke. sem pedig a Weltdienst. Ezek azonban azt mondták az "amerikai" interrogátoroknak: — Jó! Mi odaállunk a nürnbergi törvényszék elé. hogy vezéreiket a világzsidóság üzelmei következtében gyilkolták meg. ha ezeknek az intézményeknek vezetői — "védekeznek". akit halálra tipor a Morgenthau-boyok vezette őrült bosszútank? Vagy jön még utána más is? Jönnek a Forrestalok. a svéd vezérkar számos tagja. hogy a birodalmi kormány tagjait megelőzve fognak akasztófára kerülni. Ha még valami szükséges volt a német közvélemény meggyőzésére. a "bűnös organizációk" között egyáltalán nem szerepel a frankfurti Zsidókérdést Kutató Intézet. Az Union című angol lap 1952. hogy például a Weltdienst nem volt náci szervezet. hogy Nürnbergben nem a szövetségesek ítélkeztek. Ezeket elsőnek fogták le az amerikai CIC zsidó tagjai. Ugyanakkor pedig kénytelenek leszünk felfedni. — És ha egyszer visszamegyek Amerikába: nagy tisztogatás lesz Washingtonban! Vajjon Patton-e az utolsó amerikai áldozat. vagy Streicher. S annak bizonyságául. Valaki és valakik azonban nem kerültek Nürnbergbe: a frankfurti Zsidókérdést Kutató Intézet és az 1903-ban alapított "Weltdienst" (World Service) sajtószolgálat képviselői. hogy az amerikai hadsereg európai parancsnoklási körzetében a nürnbergi törvényszéki palotában.teherautóval. — Van egy kis fekete noteszem — mondotta egyszer a halott hős. amikor ott álltak a nürnbergi bitófa alatt. amitől okuk volt félni a világhódítóknak. Jodl. hanem — Júdea! . január 19-iki száma írta: Németországból arról az ízléstelen tényről érkezik híradás. az angol arisztokrácia jobbjai. Köztük egy volt amerikai elnök. Elsőként vitték Nürnbergbe és fenyegették meg őket azzal. A világhódítóknak igen-igen kellemetlen lett volna. — ez a kápolnaavatás elég volt a teljes bizonysághoz! Az új Purim szimbóluma.

És a világ nem adott semmi előjogot az ukránoknak. FEJEZET A második világháborúban a zsidóság — amely hadviselő félnek nyilvánította magát — ismeretlen számú halottat vesztett. mintha ő halt volna meg a bergenbelseni táborban és viselte homloka körül a mártírglóriát. jugoszláviai tömeggyilkosságok tettesei közül senkit nem akasztottak fel Nürnbergben. A kremli zsidók dumping-terve következtében hat millió ember halt éhen Ukrajnában. . Az első hírekre a keresztény világ riadtan mondta: valami szégyenletes borzalom történt! A zsidó nacionalizmus headlinejai azt kiáltották: világszenzáció! Most már nekünk. A zsidóság nagy része üzletet csinált halottaiból és holttesteiket lépcsőnek használta a világuralom felé. a filmek és rádiók. A zsidók filmmasináival. hogy egy óriási arányú zsarolási manőver folyik ezzel a számmal. a prágai. Eszköznek a hatalom. A keresztény népek megdöbbenéssel állták körül a zsidó sírokat. a terror. A keresztény emberiség szánalmat. a gyors kivándorlásra és a — világuralomra! Ilyen még nem fordult elő az emberiség történelmében. felháborodást érzett. az apám. a brooklyni kis szatócs úgy járt. A zsidó túlélők azt mondták: előjogokat kérünk! A nácik áldozata lett anyám. bosszúra. A zsidó háborús halottak sírja körül a propaganda hangszórói üvöltenek még ma is.XI. — Hatmillió! — borzadt össze a keresztény világ és nem mert szólni még akkor sem. A katyni tömegsírok áldozatai hozzátartozóinak sem adott senki dupla élelmiszerjegyet. kelt. Politikai befektetésnek tekintette őket. Talán nagyobb számban is. hangszóróval. Más népek halott édesanyáinak sírjára virágot visznek az életben maradottak. mikor nyilvánvalóvá vált. Más népeknek is vannak a halottaik és mártírjaik. Más népek meggyászolják halottaikat. az UNRA-kiváltságra. a húgom. A zsidó édesanyák sírja körül egy kegyelettelen. Más népek hősi sírjain az emlékezés szelíd virága nyílik. Hollywood üzletet csinált belőlük. megdöbbenést. visszataszító kiáltás vált általánossá: "UNRA-csomagot adjatok! A nácik megölték az én édesanyámat is!" Az auschwitzi. fényképezőgépekkel. A brünni halálmars túlélői nem kaptak kártalanítást. A mártírok nyugodtak a tömegsírokban és a New York-i milliomos. mint a zsidóknak. bergen-belseni sírok az életben maradottak számára nem a barbárság elleni örök tiltakozás mementói voltak. a nürnbergi bírák. a bosszú és gazdagodás számára. emléket állítanak nekik és megőrzik emlékezetüket. — Hatmillió mártír! — hirdették a zsidó lapok. A brombergi vérengzés. az életben maradottaknak jogunk van a szánalomra.

"— A tervezet érdekes és praktikus — mondotta Göring. számának 203. ami be is következett. hogy honnan vette ezt a hatmilliós számot. amit különben röpiratokban terjesztett a párt: Madagaszkár. amikor a második világháború után közzétett zsidó statisztikájában beismerte. — Örömmel ígérem meg támogatásomat. oldala — mint az amerikai vádhatóság tanúja lépett fel. De vajjon tényleg voltak-e hatmillióan? Mikor 1949-ben kérdést intéztek Taylor tábornokhoz. helyesebben a zsidók kiirtására irányuló szándékot utólagosan Hitlernek azzal a kijelentésével szokták igazolni. Pergerrel és Verberrel együtt. Hazát kell adni egy hazátlan népnek. azt felelte. Wilhelm Hoettltől — aki Walter Hagen név alatt ír könyveket. hogyan értette a nemzeti szocializmus a zsidókérdés megoldását? Mit jelentett az "Endlösung der Judenfrage"? Sven Hedin 1939-ben tervezetet terjesztett Göring elé az európai zsidóság kivándoroltatásáról. évi 3. hogy ezt a vallomást az amerikai zsidók kínzással csikarták ki Ohlendorfból. Izrael visszaállítása örök zavarok. dr. illetve feltevés a hat millió zsidó meggyilkolásáról. szívesen állok rendelkezésre. Ohne Auftrag in Berlin) A másik terv. Hamis affidavitokkal bizonyították a zsidó "mártírok" példátlanul nagy számát. aki Nürnbergben a vádhatóság képviselője volt. ő is a szovjet javára folytatott kémkedést. "Nürnbergben — írta róla a Der Weg 1954. Ha lesz belőle valami. háborúk kútforrása lesz az arab világban." A zsidó halottak nagy számát. A két bécsi zsidó emigránssal." (Sven Hedin. Azóta már köztudomású. akik a fegyverszünet napjáig semmit sem tudtak a KZ-ekről és akik fölött most megsuhogott a kollektív büntetés korbácsa. Hasonlóképpen megkínozták Oswald Pohlt és Berger SS Obergruppenführert. Ohlendorf a nürnbergi vizsgálat során állítólag elmondotta. amit a háború kitörése előtt mondott egyik beszédében: "Ha a világzsidóság kirobbantja ezt a háborút. hogy Hitler 400 000 zsidót engedett kivándorolni a birodalom területéről. Palesztina nem tudja eltartani az európai zsidók tömegeit. Másfelől az amerikai CIC szolgálatban álló homályos figurától.— Hatmillió! — jajdultak fel a németek. hogy ez Ohlendorf SS tábornok vallomásán alapul. Őtőle származik az egyetlen bizonyíték. hogy ennyi zsidót gyilkoltak meg. A hitleri politika számára maga a New York Times szolgáltatta a legfényesebb bizonyítékot. a békekötés nem fog zsidót találni Európában!" Kérdés azonban. Ha kiirtási szándék lett volna. akkor ez a 400 000 zsidó egész bizonyosan nem jut ki a Német Birodalomból. — származik ez az adat. akik mint US tisztek a nürnbergi kihallgatásokat folytatták. .

Amerika hajlandó lett volna bebocsátani a németországi zsidókat. míg Angliában a Mosleyfasisztákat viszik internálótáborba. Nem egy nép elpusztítására szervezett intézmény. A világzsidóság teljesen tisztában volt azzal. ami háború idején biztonsági szempontból teljességgel érthető. amely a háborús nyerészkedés megakadályozására szolgál. hogy a második világháború.A World Jewish Congress "Unity in Dispersion" című kiadványának 377-ik oldalán elismeri. kik a német hadsereg számára csomagolási és egyéb könnyebb munkákat végeznek rendszeres fizetés ellenében. hogy ez bizonyos számú zsidó áldozatba fog kerülni. meg fogja ritkítani a zsidóság sorait. hogy "a német zsidók túlnyomó többségének sikerült Németországot a háború kitörése előtt elhagyni. A gettókat a zsidók által választott zsidó tanácsok igazgatják. A világzsidóságnak kifejezettem kellett a második világháború. A "Signal"-nak ez a száma akkor még kapható egész Európában. a világzsidóságnak kapóra jött a német nemzeti szocializmus zsidóellenessége. Neki szüksége volt az áldozatokra. a japán származású állampolgárokat. A zsidók el vannak különítve ugyan. hogy a történelem nem fog még egyszer ilyen nagyszerű pszichológiai fegyvert a kezébe adni az "antiszemitizmus" elnémítására és a világuralom megszerzésére. még akkor is. Franciaország és Anglia vezetésével 48 állam konferenciát tartott Spessartban s ezen kizárólag a veszélyeztetett németországi zsidóság átmentéséről tárgyaltak. Azonban. különösen a bolsevizmus leverése esetén. Hiszen Lengyelország elfoglalása után a "Signal" című képeslapban megjelentek a lengyelországi gettók fényképei. Bár minden résztvevő tisztában volt vele. hogy ez a náciellenes propaganda megszűnését jelentette volna. . A "Signal" közli a gettókban rendszeresített külön zsidó pénzt. hogy háború esetén nem lesz kellemes az európai zsidóság helyzete. De vajjon csakugyan el akarták pusztítani a németek a kezükre jutott zsidókat? Ez semmiképpen nem hihető. a hivatalos propaganda semmi esetre sem fényképezné le őket. azonban — mikor még idő lett volna rá — semmit sem tett a kivándoroltatás érdekében. hogy ez helyes. de nem barbár. vagy nem helyes. Elvégre a háború kitörésekor az Egyesült Államok is internálják a németeket. hogy ezzel a legendával megzsarolhassa az egész világot. ha tudták. végeredményben semmi érdemleges nem történt. Ők nagyon is tisztában voltak azzal. Anglia egyszerűen nem volt hajlandó befogadni a német zsidókat. Arról lehet vitatkozni. A németországi Kristallnacht után Amerika. de a kulisszák mögött dolgozó zsidó erők leszabotálták ezt a konkrét megoldási tervet. Bármilyen paradoxnak lássék is. ha meg akarnák semmisíteni őket." Maga a világzsidóság jól látta és előre látta. A háború kitörése után és a háború tombolása közepette már minden ilyen áttelepítési terv kivihetetlenné vált. A gettó talán lealázó intézmény. mert ezt a tényt pszichológiailag nagyszerűen ki tudta használni saját világuralmi céljai érdekében.

sem Treblinkáről semmit sem tudtak s minderről először csak a vádhatóságtól hallottak. magától értetődik." Hogyan jöttek hát létre a német koncentrációs lágerek? Erre a kérdésre nagyon érdekes feleletet adott a nürnbergi tárgyalás. Erre az esetre kétségtelenül ki akarták telepíteni a zsidókat Európából. Mikor pedig kiderült. dolgozott egész területek lakossága.A mintaszerű német gettók ellen azonban egyáltalán nem emelt kifogást a "világlelkiismeret". Ezt a szándékot árulják el a miniszterek és magasabb hivatalnokok rendeletei. hogy a zsidókérdés megoldása. a kommunista párt vezérét a "védőőrizetben" bántalmazták. hogy az egész háború során sem tömegkivégzésekről. valószínűleg nem verik meg. eskü alatti nyilatkozatot adott a nürnbergi bírák számára. Mit jelentett tehát a zsidókérdés megoldása? A problémára így felel Maurice Bardéche könyve a nürnbergi tárgyalással kapcsolatban: "A per okmányaiból egész világosan látható. vagy még inkább a Keleten újra feléledő zsidó haza. Geist azt állította ebben az eskü alatti nyilatkozatban. amely a nemzeti szocializmus vezérének jóváhagyását is elnyerte. Ez az eset azonban mindennél jobban bizonyítja. amiről szó volt. Nem egyebet! A nürnbergi vádlottak nyugodt lelkiismerettel hangoztathatták. viszont ön minden bizonnyal lenyisszantotta volna ez én fejemet. Modern gettók voltak ezek. A németek hitték. az amerikai bíró kérdésére ezeket mondotta: — Természetes. aki 1933-ban Németországban érte meg a nemzeti szocialista hatalomátvétel napjait és aki természetesen zsidó volt. hogy a német KZ-ekben kezdetben egyáltalán nem voltak zsidók s a kegyetlenkedéseket maguk a nemzeti szocialista vezérek akadályozták meg. ez a német szabadságforradalom a történelem legvértelenebb és legfegyelmezettebb forradalma volt. Göring egyenesen magához rendelte Thälmant és azt mondta neki: — Kedves Thälman. kizárólag arra szorítkozott. Azonban a nürnbergi fővádlott. sem Auswitzról. hogy a zsidókat egy különálló területre tömörítsék s ezt zsidórezervációnak nevezték. Mr. hogy a hatalomátvételt követő napokban a Gestapo áldozatainak száma több százezerre rúgott. Hermann Göring birodalmi marsall. hogy kezdetben történtek túlkapások. azonban az előzmények nagyságához mérten. amelyeben együtt élt. amelynek fényképei mar ott voltak a német háborús propaganda újságaiban. hogy ezek néha ártatlanokat sújtottak. Geist. — Természetesen! — mondta a birodalmi marsallnak a kommunista vezér. az amerikai konzulátus első titkára. ha ön került volna hatalomra. A keleti gettók tehát még . Raymond H. Kezdetben csak a kommunista vezetőket vitték koncentrációs táborba. hogy Thälmant. amit akartak. hogy megnyerik a háborút. Tehát a Keleten felépítendő zsidó haza! Ez az. Ez az európai gettónak bizonyos fajtája volt. Nos.

A lakónegyedek. asszonyokat bombáztatnak. gyilkos partizánháborúban joga van-e túszokat szedni? A humanitás szempontjából ez nagyon is kétséges. akkor ugyanilyen jogosult az is. Azonfelül mindene meg volt a nemzetközi jogalap. kórházak. úgyhogy a búr háborúban több asszony pusztult el. Egész falukat radíroztak le a föld színéről azzal. Fennállott-e tehát a keleti zsidóság kiirtására irányuló szándék? Arra nézve. aki a búr háború idején ugyanígy internálták a búr lakosság asszonyait és gyermekeit. hiszen a zsidók soha. Egyszerűen biztonsági intézkedéseket tettek. amelyek szerint a Harz-hegységben megtalálták Eisenhower személyesen aláírt parancsát. "Az utca embere" a maga egyszerű erkölcsi érzékével azt mondotta. joggal lehet kérdezni: fennállott-e a kiirtás szándék? A zsidóságnak legnagyobb emberveszteségei a keleti. augusztus 26-iki száma.nem végleges zsidó hazát jelentettek. hogy ilyen nem volt. hogy ki akarták volna irtani a búrokat. hogy a legsűrűbben bombázott. támogatták a partizánháborút. hogy ha a nyugati zsidók ártatlan gyerekeket. azt döntsék el talán az angolok. Az angolokra semmi esetre sem lehet ráfogni. A képaláírás a következőket tartalmazza: . Nagy kérdés. Azonban 1943-ig senki sem tud úgynevezett tömeggyilkosságokról. hanem átmeneti rezervációt. hogy ugyanilyen ártatlan zsidó gyermekeket és asszonyokat küldjenek elpusztulni a bombaszőnyegek alá. de nagyon is kézenfekvő megoldást senki sem akart keresztülvinni. amikor is a németek kényszerültek túszokat szedni. a hivatalos vezetők soha nem teljesítették ezeket a kívánságokat. A veszteségek az ukrajnai partizánháború idejéből származnak. Eszerint minden megölt amerikai katonáért kétszáz német túszt kell lemészárolni. Frankfurter és a többiek bombaszőnyegeinek. hogy "esetleg" ott rejtőzködnek el a partizánok. vagy jogosulatlan. egy pillanatig nem tagadták. hogy a koreai háborúban az amerikaiak is kénytelenek voltak a "német módszerekhez" folyamodni a partizánokkal szemben. hiszen köztudomás szerint. A párt. templomok. hogy a harcoló hadseregnek. Németország ez esetben valószínűleg megmenekül a légiháború sok szenvedésétől. a németeknek van egy közvetett bizonyítékuk is. hogy fanatikus gyűlölettel állnak szemben a németekkel és partizánháborútól a szabotázsig készek mindenre ellenük. Egyébként jellemző. pedig elég lett volna egyszerű rádióközlés útján tudatni. hogy a birodalom területén élő összes zsidó munkásokat tekintsék túsznak. nem katonai területekre bevezénylik a zsidó táborok lakóit és elsősorban ezek fognak áldozatul esni Sassoon és Hoare Belisha. Ilyen intézkedés a németek részéről fokozott mértékben érthető volt. vagy a megtorlás alanyainak. Miután azonban ilyen barbár. egy véres. lengyel-ukrán-litván területeken voltak. a 25-ik oldalon fényképeket közölt az elfogott partizánokról és túszokról. hiszen a zsidóság hadviselő félnek nyilvánította magát. mint férfi. A nürnbergi törvényszék előtt mindenesetre több vallomás hangzott el. munkástelepek bombázása idején felelőtlen emberek körében sokszor felmerült a kívánság. Hogy ez mennyiben jogosult. E túszok között nagyon sok zsidó is volt. A Coliers 1950.

hogy Ázsiában ismét kevés tekintettel vannak az emberi életre. De Belsen nem volt megsemmisítő tábor. 8-ik számában jellemző értesítéseket közölt a keletlengyelországi táborok viszonyairól. hogy ezt a fanatizmust minden eszközzel szítsák. A katonai törvényszék által elítélteket azonban kivégezték. 1944-ben a természetes halálozások száma havonta 200 volt. hogy a kivégzési helyre vigyék őket. A halálozások száma emelkedett. kik a felelősek ezért? A németek? Vagy a szövetségesek? Kinek a bűne következtében pusztult el több lágerlakó? A franciaországi zsidó nacionalisták földalatti újságja. A "világlelkiismerte" ezúttal azonban napirendre tér e borzalmak felett. járványok törtek ki. Az internáltak rendszeres orvosi felügyelet alatt állottak. ezzel valósággal maguk idézték a veszedelmet azoknak a zsidóknak fejére. A könnyebb betegeket rendszeres orvosi felügyeletben részesítették. mikor a Mau-Mau mozgalommal kapcsolatban szinte naponta olvashatják a világsajtóban. másik nap 34-et végeznek ki. mint a Mau-Mau tagjai. A vádhatóságok minden internált ügyét kivizsgálták és akit ártatlannak találtak azt visszaküldték hazájába. A rádiók zsidó speakerei. tehát 1944 júniusáig rendszeres egészségügyi vizsgálatoknak vetették alá. Miért kellett hát akkor az amerikai zsidók által készített filmen úgy bemutatni. A súlyos betegeket kórházba szállították. zavarok mutatkoztak az élelmiszerellátásban. hogy az angolok egyik nap 130-at. A zsidóság azonban hadviselő félnek nyilvánította magát s ehhez képest viselkedett egész Európában. mint Mac Arthur. A nyugati és szovjet rádiók nem is mulasztották el. Ma különösen érdekes képet ad az akkori és jelenlegi események összehasonlítása. A partizánháborúban elpusztult emberéletek nem bizonyítják a zsidók kiirtására irányuló szándékot. Minden lágerlakóra legalább négy köbméter területnek kellett jutnia. Itt árulással gyanúsított délkoreaiakat raknak fel teherautókra. akik bombabiztos óvóhelyről kiáltottak bele a világűrbe. A lágereket egész az invázió idejéig. A külföldi származású internáltak éppúgy csomagokat kaphattak. (In some case their backs are broken before they are shot. Ez a láger tulajdonképpen a börtönt pótolta. a Shem 1944. Amikor azonban a bombatámadások megbénították a német birodalom közlekedését. Pedig a varsói gettó lázadói is voltak legalább olyan fanatikusok. Ezeket az értesítéseket megbízhatónak kell elfogadni. júliusi. A német biztonsági alakulatok tagjait ugyanilyen parancsok teljesítése miatt ítélték halálra. akik gyakorlatilag a németek kezében voltak. ha az ítélet halálra szólt. hogy Anglia ilyen drasztikus módszerekkel igyekszik rendet teremteni. mint a németek. A túszok szedését tehát jogosnak tartotta Eisenhower épp úgy.)" A fényképen a koreai partizánokat amerikai katonák kísérik. Fejbólintással veszi tudomásul. A Bremen melletti belseni lágerben tizenötezer internált volt. mert zsidók ."A háború eseményei mutatják. mint a borzalom földjét? Milyen rémületpropaganda volt ez? Amennyiben a szövetségesek légitámadásai következtében valóban éhínség tört ki. Az őrök bánásmódja is rosszabbá vált.

A táborban azonban összesen csak két krematórium-kemence volt. hanem a legyőzött német nép fiai: — a "háborús bűnösök". megsemmisítő lágerekről és csecsemőgyilkosságokról. hogy azon mindennap zsidók százai lógtak. kicsi. mert valószínűsíteni kellett azt is. szabályosan kicsinosították. A munkások parancsot kaptak. amelyeket ma is mutogatnak. A tussoló.jelentették a zsidóknak. ablakszerű nyílásokkal. Ebből a célból külön építettek egy betonlétesítményt. egy merőlegesen kinőtt ága is volt. Ezek azt a parancsot kapták. hogy a táborban volt egy "akasztófafenyő" is. másikban jobbak. Az asszonyok könnyű házimunkát végeztek. A férfiak útépítésnél dolgoztak. A táborban. Három évig. de jó. közvetlen értesülések alapján. Maga Faulhaber bíboros érsek bizonyította később az amerikaiak előtt. kitalálta. hogy a zsidók parkírozott lágerekben szenvedtek. Mindenekelőtt a tábor kertészeti megszépítését szét kellett rombolni. amelynek Auerbach nagy szerencséjére. aki a bajor kormányban államtitkár és a KZ-ekből kiszabadult zsidóság feje és vezére lett. kegyetlenkedésekről. A zsidó lap jelentésében egyetlen betű sincs kivégzésekről. Nyslowitz. hogy azok gázkamráknak lássanak. hogy építsenek "tarkólövő" helyet. hogy utólagosan a lehető leggyorsabban építsenek a táborhoz különféle berendezéseket. mert a borzalmat szomjazó amerikai moziközönség számára nehezen lett volna elhihető. a Német Vöröskereszt és a Volkswohlfahrt gondozása alatt állanak. Chrszno. Parancsot kaptak a rabmunkások arra is. Ellenkezőleg. Meisso. táblát állítottak fel. Waldenburg és Theresienstadt táborairól szólnak a jelentések. Ezen azonban már nem zsidók voltak. Philip Auerbach. az ág végét levágták. hogy azon keresztül bocsátották be a "halálgázt". A bánásmód mindenütt kemény. öltöző. Lager Oberlagenbielau. aztán kötelekkel jó darabig súrolták. elbocsátó termeket át kellett építeni úgy. ahol számos gyermekkertben. Hiszen a krematóriumok közül egyet utólagosan. harmadikban egészen elviselhetők. mindaddig. Egyik lágerben kemények voltak az életviszonyok. amelyre ráírták. hogy itt 238 000 embert égettek el. hogy a két—öt éves gyermekeket Berlinbe vitték. hogy készítsenek egy vérgödröt és ahhoz vérlevezető csatornát. éjjel-nappal égetni kellett volna a gázhalottak holttestét és 535 000 kilógramm emberi hamunak kellett volna így előállnia. A parkban álló hatalmas fenyőt. a "Todesmühle" számára építettek. de a kézművesek saját szakmájukkal foglalkoztak. Kattowitz-Birkenau-Wadowitz. A Shem azt jelenti. amíg hihetővé vált. A hamut és a zsidó holttesteket azonban hiába keresték. Még kevésbé van szó gázkamrákról. hogy a München ellen 1944 szeptemberében intézett . Hogyan hihette el tehát a világ a hatmillió zsidó elpusztításának rémmeséjét? Honnan fotografálták a Todesmühlére a gázkamrákat és halottakat? 1945 végén Dachauban megjelentek az új KZ-esek. 1949-ben egy amerikai zsidó CICtiszt egyik megvesztegetett lengyel vallomása alapján nagyszabású ásatásokat kezdett a tábor konyhakertészetében. — amelyet később rémség-múzeumnak rendeztek be a zsidók. hogy itt patakokban csorgott a zsidók vére.

mint ahogy nem fogadta be a zsidókat sem. Ő maga kérte az akkori német hatóságokat. hogy a hatmillió zsidó kiirtásának rémtörténetét milyen eszközökkel teremtették a zsidó propagandisták. hogy ennek a fényképnek az elkészítését én rendeltem el. hogy ezeket égessék el a dachaui krematóriumban. Ebben a kérdésben az a legfeltűnőbb azonban. mert nem létező zsidók számára fizetett ki hatalmas összegetek. A kemencékben csak a természetes halállal meghalt internáltakat hamvasztották el. Hollandia. hogy a zsidó világkongresszus vezető személyiségei sajtókonferenciát tartottak Genfben. CIC-tisztek és kínvallatók. Ezt a számot a New York Times 1945. A "Baseler Nachrichten" 1946. s ez alkalommal dr. A Baseler Nachrichten statisztikája szerint Európában — Oroszország nélkül — összesen ötmillió zsidó élt. Hová lett hát a hat millió zsidó. A krematórium két kemencéje nem tudta befogadni a keresztény halottakat sem. hogy ha ez a szám pontos volna. akiknek 1941. mint Anglia. június 12-iki száma közölte. — a Szovjetunió kivételével — ötmillió-hatszázezer volt. Ugyanígy készültek a többi bizonyítékok is. Ebből az ötmilliós számból azonban le kell vonni a semleges . míg e város rendőrségének feje voltam." A fényképen valóban eltorzult emberi holttestek valóságos hekatombája látszott. az orosz-német háború kitöréséig semmi bajuk nem volt. amely leghatározottabban kétségbe vonta ennek a propaganda számnak a hitelességét. június 21-ig. A történethez még hozzátartozik az is." Ma már ezer és tízezer adatot lehetne felsorolni arra nézve. Azon egyszerű oknál fogva. akkor a zsidóság háborús veszteségeinek nagyobbnak kellene lennie.repülőtámadásnak 30 000 halottja volt. Egy nagy német város rendőrtisztje elé az amerikai egyenruhát hordozó zsidók letettek egy fényképet. hivatalos mindségben a következőket mondotta: "A nemzeti szocializmus és fasizmus bukásának szomorú mérlege. Német halottak. Az Európában még megmaradt zsidók létszáma ma másfél millió. Kanada. Perlzweig úr. M. Belgium. Sajnos ez nem történhetett meg. Franciaország. A rendőrtiszt azonban azt mondta: "Ezek nem zsidó halottak. amelynek emlékművét a Manhattanon állítják majd fel. hogy Auerbachot 1952-ben okmányhamisításért el kellett ítélni. Mindenek előtt rámutatott arra. Dánia együttes háborús veszteségei. Ausztrália. újságírók. Ezek a város ellen intézett légitámadás halottai. Újzéland. A "Baseler Nachrichten" már a következő számában kénytelen volt közölni egy amerikai tudósító jelentését. Ebből a számból azonban le kell vonni még a Molotov-Ribbentrop vonalon túl maradt egymillió zsidót. New Yorkból. Amerika. hogy 1933-ban az európai zsidók összes létszáma. hogy a kegyetlen antiszemitizmusnak hét millió zsidó esett áldozatul. mert Dachauban soha senkit sem gázosítottak el. január 11-iki statisztikájából az American Jewish Congress is ismerte. "Íme — mondták — ezt a közel 20 000 zsidót ön ölette meg Belsenben. kártérítés címén. Különben igazolni tudom. filmesek.

" A Baseler Nachrichten szerint még a német támadás elől félmillió zsidónak sikerült Szibériába menekülnie. A nemzeti szocializmus által elérhető zsidók összes száma — statisztikailag — soha nem volt több 4 és fél milliónál. a New York Times-tól kezdve . A World Almanac 1942-es kimutatása szerint Gibraltárban. Spanyolországban. Az elpusztult zsidóság száma tehát semmi esetre sem lehet több öt—hatszázezernél. a szibériai haláltáborokban éhenhalasztott és megfagyasztott magyar hadifoglyokban. Magyarország háborús vesztesége halottakban. cseh útlevelekkel érkezők 80 százaléka zsidó volt. Svédországban. a légitámadások áldozataiban. Ehhez képest bizony a többi keresztény nemzetek mérhetetlenül nagyobb veszteséget szenvedtek. melynek létszáma körülbelül a zsidóság összlétszámának felel meg. cigányok. vagy elveszettnek tekinteni. hadifogolytáboraiban és internáló táboraiban. Írországban és Törökországban kereken 420 000 zsidó élt. börtöneiben. A zsidó áldozatokj száma 1 és másfél millió között mozoghat. s ehhez az óriási hazugság hadjárathoz asszisztált a zsidóság minden hivatalos szerve.országokban élt zsidók számát. Indiába. amely szerint a zsidó veszteségek száma 5—6 millióra rug (feltevés. Kínába. lengyel. elhurcoltakban legalább egymillió főre rúg. Remélni lehet azonban. Ezzel a borzalmas valósággal szemben az igazi bűnösöknek fel kellett építeni a zsidó mártíromság legendáját. a ilyen formán a Hitler hatalmi körzetében élt zsidók száma legfeljebb kétmillió lehetett. És mit vesztett Németország? 3 600 000 német katona halt hősi halált a zsidóság által a birodalomra kényszerített háborúban. sebesültekben. "Ez idő szerint — írta a svájci lap — kevesebb mint másfél millió zsidót lehet halottnak. Az 1951-ben közzé tett jelentés szerint a koncentrációs táborok bevezetése óta az összes táborokban 1 200 000 ember pusztult el. vagy gyilkoltatott meg a szövetségesek fogházaiban. hogy a zsidóság veszteségének aránya még ezen a számon is alul fog maradni. ukránok. Angliában. 1 200 000 polgári személy esett áldozatul a légibombázásoknak. mert több egyáltalán nem volt „megfogható” Hitler és Himler számára. Hiszen vegyük csak a kis magyar népet. nem is szólva Amerikáról. osztrák. 1946-ban azonban a Szovjetunión kívül még mindig 1 559 600 zsidó Európában. 2 400 keleti németet. valamint az összes egyéb nemzetiségű. Svájcban. 210 000 egyéb népi németet legyilkoltak. 600 000 szudéta németet. hogy 1933 és 1945 között Angliába. Portugáliában. mert ezeknek semmi bajuk nem történt. természetes halállal kimúlt foglyok. hogy összesen hány ember pusztulhatott el a KZ-ben. amelyet megfoghatatlan módon a Palesztina-bizottság is magáévá tesz) teljesen valótlan. 1 400 000 német halt meg. Ugyanez a semleges forrás a Baseler Nachrichten zsidó forrásokra hivatkozva megállapítja.” „Egy azonban már ma is bizonyos: hogy az a feltevés. Ebben számban benne vannak a zsidók. mert ott a "német. Palesztinába kereken másfél millió zsidó vándorolt ki.” A németországi amerikai kormányzóság később vizsgálatot folytatott arra vonatkozólag.

aki mint munkaszolgálatos. Hiszen a francia államügyész szerint csak 120 ezret hurcoltak el. Igen. A budapesti Központi Statisztikai Hivatal. Ezekből 1946ban életben maradt 30 000. Churchill azt mondta. Jellemző erre. Különös. hogy kétféle hazugság van: a szemtelen hazugság és a statisztika. A magyar statisztika is csak a halottá nyilvánítások és a hazatért zsidók adatainak összehasonlításával készült. A New York Times is megjegyzi. aki megjárta a nemzeti szocializmus koncentrációs táborait. hogy a magyarországi zsidóság veszteséglajstromában nincs feltüntetve az a 15 ezer zsidó. El kellett volna pusztulnia 120 000-nek. amikor 10 000-rel kevesebbet deportáltak? Az életben maradt 30 000 holland zsidót tehát a 110 000 deportált számából kell levonni. A Joint Distribution Committee a "Die Neue Zeitung". Még ezekből is jócskán . Összeállítói nyilván számoltak az emberi tudatlansággal. Ez esetben pedig a Holland zsidóság vesztesége 90 000 fő lenne. hadifogolyként került Oroszországba. De vajjon kimutatják-e a zsidók az életben maradottak igazi számát? A magyar nyelvű sajtó nem győzi állítani. Hogyan? — kérdezheti az olvasó. hogy a magyarországi zsidók közül 35 000 nem tért vissza a szovjet uralom alá. Ez esetben a magyarországi zsidóság nem 120 hanem 85 ezer főt vesztett. Ebből arra lehet következtetni. amelyet 1946-ban már zsidók és népi demokraták irányítanak. Ezzel szemben a New York Times statisztikája szerint Magyarországon csak 200 000 zsidó halt meg. A Holland vád adatai szerint 110 000 zsidót deportáltak. amerikai megszálló hadsereg félhivatalos lapjának 1946. A Joint szerint Hollandiában 150 000 zsidó élt. május 1-jei számában tette közzé hírhedtté vált statisztikáját.minden lapja és az államférfiaktól kezdve le a kis Möhlstrassei feketésig. de Hollandia volt az egyetlen állam. ferdítésnek mesterműve volt mind a két statisztika. Hasonló statisztikai csalások mutatkoznak a franciaországi zsidókkal kapcsolatban is. A New York Times azt mondja. A New York Times 1946. Ilyen formán a magyarországi zsidóság vesztesége kb. 60 000 főre tehető. tehát állítólag elpusztult 140 ezer. hogy Ausztria és Németország területén nem maradt egyetlen zsidó DP sem. Ezek később a legnagyobb egészségben visszatértek. hamisításnak. a nyilvánvaló hazugságok gyűjteményének. amely szintén hat millión felül állapította meg a zsidó áldozatok számát. amely a nürnbergi tárgyalásra pontos adatokat szolgáltatott. 120 OO0ben állapította meg a magyarországi zsidóság veszteségeit. hogy a Hungary rovatban egy kipontozott sor jelzi a magyarországi DP-k helyét. hogy Magyarországon 600 000 zsidó pusztult el. Ezek a hazugságok mindkettőt egyesítették. hogy 320 ezer francia zsidóból életben maradt 180 ezer. A számokkal való bűvészkedésnek. hogy a kívánt eredmény elérése céljából egyszerűen felemelték az 1939-ben Európában élt zsidók számát. A nürnbergi vádhatóság elé tárt adatokban a francia vádló szerint 120 ezerre rúgott a faji okokból elhurcoltak száma. február 4-i számában tette közzé a kimutatást. Hogyan pusztulhatott el 120 000 zsidó. A valóság az. kritikátlansággal. amelyben az elpusztult zsidók létszámát 5 012 000-re becsülte.

megölt néhány ezer zsidót. Ez már sok volt a zsidó Walter Lippmannak is. hanem mint bolsevista elnyomókat. milyen rémtetteket követtek el a francia lakossággal szemben. Ezeket sietve tüntetik el Palesztina és Amerika irányában. nem a németek követtek el kegyetlenségeket a zsidókkal szemben. De ezeket a jelenségeket éppen német csapatok közbelépésével fojtották el. Van azután még egy feltűnő jelenség. Ez azt jelentené. akik a lengyelországi pogromok elől menekülnek. Odesszában a román csapatok rendeztek vérengzést a főhadiszállás ellen megkísérelt merénylet miatt. akik kiszabadultak a lágerekből. Aztán mikor már közhitté gyökeresedik. Hiszen Bradley "Jours France" című könyvéből megtudjuk. hogy ilyen hamis számokkal csak önmagának árthat. Még nagyobb és még feltűnőbb csalások mutatkoznak a legnagyobb zsidó tömb. A legfeltűnőbb csalás. A Joint statisztikájában egyáltalán nem szerepel Oroszország. hogy hihetőbbé tegyék a hihetetlen magas számot? Volt-e szükségük a németeknek a zsidók . Váratlanul Nyugatra jön 150 000 lengyelországi zsidó. hogy a francia zsidók. Az ukrán lakosság nem mint zsidókat. Lettország. 1945-ben megkezdték a kihallgatásokat s mikor a jegyzőkönyvek végeredményét összesítették. Nem kétséges. Ezek 100 százalékban amerikai zsidók és Hitler elől emigrált zsidó emigránsok voltak. Litvánia és Oroszország zsidóságát. aki a New York Herald Tribuneben arra figyelmeztette a zsidóságot. Mikor a német csapatok megjelentek Keleten. A vezércikk után a németek által "meggyilkolt" zsidók számát tizenkét millióról hirtelen leszállították hat millióra. A Joint és a New York Times egybehangzó meséje szerint ebből a 250 000 zsidóból csak 80 000 maradt életben. hogy beleértve Észtország.maradtak életben. 3 550 000 oroszországi zsidóból életben maradt 2 665 000. Az ő kivándorlásuk sikerül leggyorsabban. hogy elpusztult 885 000 balti és oroszországi zsidó. hogy a "Poland" rovat szerint Nyugatnémetországban és Ausztriában nincs lengyel zsidó DP. hogy Lengyelország zsidóságából csak 80 000 lélek maradt. A New York Times viszont korrigálja ezt a számot és azt mondja. — Európába küldték az úgynevezett "interrogátorokat". hogy egyáltalán el lehetett volna-e pusztítani annyi zsidót. kiderült. amennyit a propagandisták állítanak? Volt-e ehhez a németeknek idejük? Volt elegendő technikai felszerelésük? De akkor miért kellett a filmfelvételek számára pótkrematóriumokat építeni? Azért. hogy a németek 12 millió zsidót gázosítottak el. Mi van az orosz zsidókkal? A Joint csak annyit árul el erről a kérdésről: "Andere Länder des Kontinents" " veszteség 139 000 fő. Örökké visszatérő kérdés marad. Holott ezek tízezer számra hemzsegtek a feketepiacokon. hirtelen kellemetlen meglepetés történik. a lengyelországi és oroszországi zsidókkal kapcsolatban is. hogy ezeken a területeken nemcsak a partizánháborúban voltak a zsidóságnak bizonyos veszteségei. 1945 elején — mint ezt a "Der Weg" kimutatta.

öt. Miért csak a fegyverletétel után kezdtek beszélni ezekről a rémségekről? A hatmillió zsidó kipusztításáról szóló mesének titkát ott kell keresni a vasfüggöny mögött és az 1945-ös amerikai politika bíbor-bársony függönyei mögött. hogy a lakosság rémülten nézett szembe ezzel a második megszállással? A sok kérdésre felel egy igen hitelesnek látszó zsidó tanú: Louis Levine. 1946 tavaszán olyan óriási zsidó tömegek jelentek meg Csehországban. hogy — mint a bolsevizmus uralkodó rétege — átvegye a hatalmat a vasfüggöny mögé szorult országok fölött. mint amilyen a németekkel szemben Prágában folyt. a Szovjetunió rejtekeiből és az Ural mögül előkerült kétmillió menekült. mint amilyen az egész harctéren küzdő német hadsereg volt? Elképzelhető-e. hogy olyan tömegmészárlás játszódott volna le. Lengyelországban. hogy a német lakosság egyáltalán nem is tudott a zsidó táborok létezéséről. akit a nürnbergi tárgyaláson és a világ nyilvánossága előtt besoroztak a halottak légiójába. Tehát szó sem lehet arról. vagy koncentráltak volna. az amerikai Jewish Council of Russian Felief elnöke.szisztematikus kiirtására. október 30-án Chicago-ban Levine. hogy 1945 őszén. később túlnyomó részben zsidókból összeállított tábori rendőrség őrizte a foglyokat. mint azt a különböző források állítják. rokoni . benzint kellett szállítaniuk a vonatokban? Feltehető-e. amikor örökös munkaerőhiánnyal küzdöttek és amikor a zsidókat igen hasznos hadi munkára tudták befogni? Az állítólagos "megsemmisítés" csak 1944 elején kezdődött volna. Hova lettek a többiek? Hol élnek a többi zsidó halottak? A kérdésre további feleletet ad Amerika. — Jews were among the first evacuated from the western regions threatened by the Hitlerite invaders and shipped to safety east of the Urals. "At the outset of the war — mondotta 1946. Hiszen ma már napnál világosabb tény. Elképzelhető-e tehát egy olyan félelmetesen nagy embertömeg kipusztítása. hogy ez idő alatt a németek el tudtak volna pusztítani hat. Hogy lehet az. főként Magyarországon és Bulgáriában. élelmet." Itt van tehát az a két millió zsidó. Two million Jews were thus saved. Arról is tudunk. Kanada és Délamerika zsidó lakosságának hihetetlen méretű megszaporodása. jelentést tett amerikai hittestvéreinek az oroszországi zsidók helyzetéről. hogy az óriási szállítási nehézségek között a németek csak zsidókat szállítottak. vagy akár csak hárommillió zsidót is. Mikor pedig a német "háborús bűnösöket" kivégezték. akik mintegy 1 500 000-en 1945-ig vándoroltak el Európából. Hihetőe. hogy ilyen nagyarányú emberpusztítás titokban maradhatott volna? Miért nem beszéltek minderről az orosz rádiók? Miért hallgattak a nyugati propagandisták? Hiszen a német vezérkar és a párt legapróbb belső titkairól is tudtak a kémek. Gyenge létszámú alakulatok. Azokról a zsidókról már szóltunk. árulók révén. mikor lőszert. aki a második világháború után bejárván Oroszországot. hogy még a displaced personokról szóló törvény megalkotása előtt.

a New York-i és bostoni kikötőkben. de vallásilag nem.kapcsolatok. a kitértek. Ezzel szemben bizonyosnak látszik. március 18-án előadást tartott a Kansas Cityben lévő B'nai B'rith Jehuda templomban s ez alkalommal kijelentette. A hitetlenek. Pedig a nyugatnémet szövetségi kormány archívumaiban ott vannak a KZ-ek névlistái. egyáltalán nem lehettek "antiszemiták". jöttek mint Angliából. hogy nyilvánosságra hozzá azokat a kezében lévő KZ-statisztikákat. Jöttek a keresztény szervezetek: a Catolic Welfare Conference. — nem szerepelnek az amerikai statisztikában. Viszont az amerikai zsidóság mérhetetlen szaporodására következtetni lehet abból is. hogy a DPtörvény "antiszemita". Jöttek. A háború előtt csak 4 081 242 aktív tagja volt a Jewish Sinagoguenak. Legújabb statisztikák szerint a világzsidóság létszáma ma 15 millió volna. Ez esetben azonban teljesen lehetetlen. — akik csak politikailag vallják magukat zsidónak. hogy a nyelvi kimutatások szerint — amelyek sokkal megbízhatóbbak. különleges affidavitok segítségével 41 000 zsidó vándorolt ki Európából egyenesen Amerikába. esetleg a vasfüggöny mögül érkező luxusutasok. Miért nem merik ezeket nyilvánosságra hozni? Azért. hogy az Egyesült Államok zsidósága elérte a hétmilliós létszámot. A Jewish World Congress 1950-es statisztikája szerint csak 11 473 354 zsidó van a földkerekén. Említettük már azt is. bizonyító adatai. jöttek jó papírral és hamis útlevéllel. Az UN soha nem mert vizsgálatot indítani a hatmillió zsidó halott ügyében. hogy a földkerekség zsidó népességének kétharmada az Egyesült Államokban él. A legvalószínűbb azonban dr. A második világháborút követő öt esztendőben még egy újabb zsidó bevándorlási hullám árasztotta el Amerikát. az oxfordi egyetem zsidó történelemtudósának megállapítása. Ez a derék historikus és zsidó vezér 1952. (Edmondson: "I Testify 57. amelyekből kiderülne a tényleges igazság. mert zsidók voltak csaknem valamennyien. S erre még mindig azt mondotta Herbert H. a World Church Service jelvényeivel. mint a vallásiak. Ez a szám azonban csak az aktív tagokra vonatkozik. hogy akár hat. akik a kivándorlási szerveknél. mert a világhódítók nyomban összeomlasztanák a német gazdasági csodát. A zsidóság egymaga nagyobb mértékben részesült a DP-kvótából. A zsidó halottak számát megtízszerezte a csaló statisztika. . akár csak egymillió zsidót "kiirtottak" volna. mint DP-k. azaz tízmillió. hogy a háború előtti és alatti időkben az amerikai bevándorlók 27—50. a katonai megszállás alatt élő Németországnak pedig nem volt rá módja. Lehman New York-i szenátor. amely egyébként megbízhatatlan. Ezek száma a titkos zsidókkal együtt — Cecil Roth szerint — kerek 10. a kommunisták. az amerikai konzulátusokon ültek. sőt 80 százaléka volt zsidó.) A nürnbergi álstatisztikában szereplő zsidó halottak ott vannak hát a szovjet vasfüggönye és a roosevelti politika bársony-függönyei mögött. — egyedül New Yorkban — 2 270 000 személy beszél jiddisül. mint a többi nemzetek együttvéve. Franciaországból. Azok azonban. old. Amerika zsidósága a háború óta csaknem kétmillióval szaporodott. kitért a zsidó érdekeknek megfelelően készül. Cecil Roth.

Csaknem valamennyien az internáltak (zsidók) elleni bűnökkel vannak vádolva. hogy: "Amúgy is meg fogsz dögleni. hogy egyik chederai (zsidó) orvos a koncentrációs táborban súlyosan bántalmazott deportáltakat. Joshua. Jeruzsálemben. Halálos injekciókkal zsidókat ölt meg. Sterberg. mint egy kutya. A nyolc közül hét zsidó. rémes cselekedetről számolnak be. a kápók nevelőit. amely többek között a következőket írja: Izraeli újságok beszámolói alapján a világsajtót is foglalkoztatják azoknak a kápóknak (A KZ. Zsidók kegyetlenkedtek volna zsidókkal a lágerekben? Nem valami újabb "náci mese" ez? A Magyar Jövő (Hungarian Daily Journal) New York-i kommunista zsidó lap 1951.és százezreket kínoztak meg a bosszú őrületében. A szerző) ténykedései. Nem kell messzire menni sem Magyarországon. az "Aufbauban 1951. kik kegyetlenkedtek velük legjobban. Honnigmann Jacob. A zsidók áldozatainak száma azonban ma sokkal nagyobb Európában." Egy másik orvosról még rémesebbet vallottak a tanúk. Hazugságaival elpazarolta a legnagyobb erkölcsi tőkét. hogy ki voltak a zsidók igazi kínzói. erkölcsileg győztesen kerül ki a vitából. S egyszer majd a történelem felelni fog arra a kérdésre is. amelynek tagjai mindenre vállalkoztak. akiknek ügyeire sorozatos tárgyalásokon igyekszik a tel-avivi bíróság fényt deríteni. Megtagadta az orvosi segélynyújtást azzal a megjegyzéssel. tanúkat keres számos személy ellen. Hanzova Ria Regina. kínozta és halálát is okozta sok zsidó testvérének. Évtizedes hivatalos zsidó irányítás bűne annak a rétegnek kialakulása. mint a zsidó mártírok létszáma volt a hitleri időkben. A zsidók megkínzása miatt tíz. a kápók igazi elődeit megtaláljuk. Ott voltak ők mindenütt a zsidó hitközségek. De hát hogy lehet mindez? — kérdezi az utca embere. . "Az izraeli igazságügyminisztérium. Polizei — zsidó táborrendőrség. aki az SS-ek állítólagos rémtetteiről hallott. akik ellen nyomozás folyik és akik a második világháború során az emberiesség és az egész zsidó nép ellen súlyos vétkeket követtek el. április 27-iki számában — dátum megjelölés nélkül — átvette a Buenos Ayres-i "Hatikva" című cionista lapból Grossmann Sándor cikkét. Így került nyilvánosságra. sem a többi fasiszta országokban. dr." S itt következnek a nevek: Banek Andrej. Trenk Elsa. hogy a zsidó főbűnösöket. április 6-án megjelent a következő német nyelvű felhívás: "Israel sucht Zeugen". hogy a mártírok létszámának emlegetésével még biztosabban lehessen előretörni a világhódítás útján és még jobban lehessen terrorizálni a keresztény népeket.A propagandaszám tehát kellett. A New York-i zsidó lapban. hogy részvétet lehessen kelteni. A kápók elleni vádak sok hihetetlen. A harmadik kápó vádlott durván bántalmazta. Puesitz Moses. Goldstein Mordechai. Pshetitzky Pinkus. a zsidó hivatalok és a zsidó társadalmi szervek élén. Ha a zsidóság a valóságot mondja a zsidó halottak létszámáról. eljátszotta az emberiség részvétét. őrzői. sőt túlszárnyalták a fasiszta gyilkosok elképzeléseit önzésükben és saját véreik megnyomorításában.

Mindezt akkor fogja megtudni a világ. számú barakk parancsnoka volt. nevét és származását mindig gondosan eltitkolta és elpusztította azokat. öregasszonyokat egészen az ájulásig. hogy kik voltak a zsidók igazi kínzói és hogy hova lett az öt és fél millió kísértet zsidó. akik valaha is leleplezhették volna. A lap előadja. oldalán a következő cikk jelent meg: "Korbácsos Ilonka szörnyű rémtettei. Több tanú egybehangzó vallomása szerint az akkor 25 éves nő állandóan szíjostorral és bikacsökkel járt. Ha majd egyszer az igazság napfényre kerülhet. mint ezt Nürnbergben is sikerült bizonyítani. A téli hidegben (1945) a legfontosabb táplálékot nem osztotta ki. ki fog derülni." "A népügyészség tegnap nyújtotta be a népbíróság elnökének Klein Mórné kereskedelmi alkalmazott ellen kiadott vádiratát. mellükre téglákat rakott és százával térdepeltette a fiatal leányokat.Nem mi. hanem a zsidó újságban egy zsidó nacionalista. majd a forró és hideg zuhany után órákig kellett várakozniuk. és a fürdőépület előtt. Az élelmiszereket ellopta és így barakkjában az éhhalál a többi barakkok sokszorosára rúgott. S bár a hasonló esetek teljes névjegyzéke egyelőre nem áll rendelkezésünkre. A táborokban egy szűk körű parancsnokságon kívül a zsidó tábori rendőrség. Ezzel a fagyasztási módszerrel számos nő halálát okozta. mindenesetre érdemes feljegyezni egyet-kettőt közülük." Az internáltak táboraiból. a legkisebb mozgolódásért hátukra. elfogult "antiszemiták" írjuk ezt. Kegyetlenül verte a deportált nőket. A budapesti szociáldemokrata Népszava 1946 decemberi számának 4. "Korbácsos Ilonka" a vádirat szerint blokkparancsnok volt és ebben a beosztásában követte el rémtetteit." Klein Mórnét később a népbíróság halálra ítélte és így talán ő volt az egyetlen háborús bűnös. 1943 végén és 1944 elején elvezényelték az SS őrséget. hogy egyik divatos vacsorázó helyen elfogták "Tigris Klárát". akihez tulajdonképpen semmi szolgálati köze nem volt. a blokkparancsnokok maradtak. A fertőtlenítésre rendelt nőket a téli hidegben órákig mezítelenül állította sorba. ha a hatalom egyszer mégis kiesik a világhódítók tisztátalan kezéből! . aki valóban bűneiért bűnhődött meg. "A szadista nő Auswitzban az A/7. félórai ütlegeléssel és korbácsolással felismerhetetlenségig összetört. Egy Lőwi Magda nevű deportáltat. Ugyancsak a budapesti "Világ" egyik 1947-es száma "Társnőit korbácsolta Auswitzban" cím alatt hasonló esetről ad hírt. hanem saját céljaira használta fel. akit a Bergen-Belsenben hozzá beosztott nyolcszáz szerencsétlen sorstársa csak "Korbácsos Ilonkának" nevezett. A népügyészségi nyomozás szerint Klein Mórné. Korbácsos Ilonka a kiéhezett nők italát szerencsétlen sorstársaira öntötte és ennek következtében számosan súlyos égési sebeket szenvedtek.

az Egyesült Államok helyettes hadügyi államtitkárnője nem engedte meg. hogy Krisztus pörében rendeljenek el újrafelvételt a jeruzsálemi bíróság által. Nem a német "nácizmus". Ugyanekkor az amszterdami zsidók azt követelték. világhírnevével hitelességet adott a nemzeti szocialista eszmének is. Viszont. A világsajtót bejárta a hír. mert a Szentírás nem kedvező színben tünteti fel a zsidókat. hanem maga az Úr Jézus Krisztus. a mészárlások során nem a nácizmus volt az igazi ellenfél. meglévő példányait kobozzák el. Svájcban 1946-ban gyűlést tartottak. hogy amint a templomok bombázásánál.XII. hogy ezt a terrort intézményesíteni lehessen. hogy ez a szellemóriás a maga erkölcsi nagyságával. hogy új film készül Krisztusról. A zsidóság számára azonban épp az volt elviselhetetlen. épp ezekben az időkben Hollywood új attrakcióra készült. a csámpás. a legtiszteltebbet kell elpusztítani és 85 éves korában is az őrültek házáig üldözni. hogy ha csak hatszázezer volt a világháború során elpusztult zsidók száma. Meg kellett gyilkolni a szellemet is. moldvai románok. az áldozatok számának megtízszerezését nemcsak ószövetségi bosszúra. hogy a koreai harcokban elesett amerikai katonák hősi temetőiben keresztfákat állítsanak fel. mintha hat millió lett volna. De akkor legalább akkora méretű a prágai szudéták. ha ezekben a temetőkben zsidó hősi halott is pihent. athéni görögök és magyarok legyilkolásának bűne is. A zsidó rabbik az amerikai iskolákban a keresztény vallási énekek betiltását követelték azon a címen. hanem sokkal inkább a germán gondolat mellé állt. A legkiválóbbat. hogy ezek sértik az ő érzékenységüket. Knut Hamsun nem is a nácizmus. hogy az Újszövetséget visszamenőleg javítsák ki. (Maurice Badéche: Nürnberg oder das gelobte Land. úgy a szellemi Nürnbergben sem a Göbbelsek és Rosenbergek voltak az igazi vádlottak. ahol a propagandamesét. A szellemi terror földi szimbóluma a süket és félig vak Knut Hamsun. hanem a világterror megalapozására használták fel. hanem az egész kereszténység szellemét. amelyen néhány keresztény lelkész bevonásával azt követelték. Knut . Senki sem akar szerecsent mosdatni és keresztényi alázattal ismerjük el. Rosenberg Anna. amely "rehabilitálni" fogja Krisztust. A bűn ott vált igazán bűnné. az akkor élt legnagyobb európai író. nem volt elég Nürnbergben megölni a testet. hiszen maga is a legtisztább germán törzs tagja volt. Ahhoz. amelynek címszerepét Charlie Chaplin.). Az emberiségnek észre kell már egyszer vennie. FEJEZET A hat millió kísértet. kommunista zsidó álművész fogja játszani. az épp olyan bűn. a legyilkolt zsidók grandiózus legendája — a világhódítók legnagyobb tőkebefektetése volt.

amit a humanizmustól. vagy halva. filantrópiáról. mint a háborús bűnösöknek nevezett SS-emberek névjegyzékét. Talán holnap. megbélyegezzék. Sven Hedint sem borzalmas csatornatöltelék. Kiűzték saját házából és a "német" Spruchkammer élén egy emigráns zsidó ítél fölötte. De tudok várni és várni fogok. mintha az Isten rendelte írót. hanem csupán a zsidó sovinizmus türelmetlen. a szabadság és demokrácia nevében el lehetne tiltani isteni küldetésétől. a 85 éves aggastyánt tehát mint "hazaárulót" állítják a "norvég" bíróság elé. Feleségével együtt 30 napi fogságra ítélik csak azért. de nem Jefferson Amerikáját. Teljesen mindegy. haladásról hirdetett és mindent magára álcázott. Az Egyesült Államokból visszatért világhódítók. Van idő elég. Aki nem a világhódítók szolgája. — Mi tudunk várni! — mondja immár a halhatatlanság magasságából és a lefejezett Európa töretlen hitével. De Kolbenhayer az üldözés. aki a másik oldalon áll. . aki védekezik és mentegeti magát! — Ma már megállapított tény. Csaknem a Knut Hamsunéhoz hasonló Ervin Guido Kelbenhayer. és valamennyien sajtó és színházi tisztek voltak. beviszik az őrültek házába. SA-embernek beállítani. tudatlan csatornafigurának feltüntetni. hogy a szellemi emberek ellen felállított fekete listákat hamarabb hozták Németországba. A szabadság hazájának félelmetes ajándéka volt ez a fanatikus zsidó entellektüelekből álló szellemi csőcselék. tönkretevés morgenthaui szellemével szemben szintén kimondja a szellem igazságát: — Bűnössé válik. Knut Hamsunt. — A harc a szabadság és "szellem" jegyében folyt a harctereken és a propagandákban. A nagy író azonban az egész bitófára húzott. a Paracelsus-regény írójának és egyben a legnagyobb német írónak tragédiaja is. európai keresztény szellemi elit nevében mondja ki az elnyomott szellem igazságát: Én tudok várni egy másik alkalomra. bosszúálló szellemét hozták magukkal. szájkosarat. hogy élve. hogy megkeresse a betevő falatot és segíthesse unokáit. Eltiltják "hivatásától". a szellem és lélek földrészének. terrort hozott Európának. — köztük nagyobbrészt elszánt kommunisták — állították össze és hozták ezeket a névsorokat. hogy lestemplizzék. foglalkozástól való eltiltást. amiként nem lehetett a másik nagy germánt.Hamsunt már nem lehetett műveletlen. másik bíróságra. Ennek a társaságnak egyetlen célja volt: a szellemi élet minden területéről kiirtani a konkurenciát. S most Roosevelt Amerikája feketelistákat. de én tudok vámi. — az bűnös. Hiszen hat millió zsidó kísértet árnyéka sötétlik mögötte. Mikor pedig félig vakon mégis írni akar. cenzúrát. talán száz év múlva jön a nap. a keresztényi szellem fölényének elbírhatatlanságát és örök időkre elnémítani — nem Hitler — hanem Goethe népét. Amerikai egyenruhában jártak. mikor még demokráciának hirdette magát. amely megtagadott mindent.

Eleanor Roosevelt csempészi Amerikába és onnan tér vissza a németországi keleti zónába. ami a kitűnő Aaronsontól. A zsidó sajtótisztek amerikai kommunista és természetesen zsidó írók műveivel tömték tele az Amerika Házak könyvtárait. Kollektíven felelőssé teszi az egész német szellemi életet. a kultúrvilág legnagyobb dirigense. amelyek a "náci" német nép átnevelését szolgálták volna. Eisenhower főparancsnok számára ő dolgozta ki a sajtóterveket és Eisenhower. A szabadság és demokrácia nevében engedélyhez kötötték az újságok kiadását. de belül bolsevista lélek. a szellemi terrorizmus tollforgató csőcseléke most diadalmasan települ rá NyugatNémetországra. a katona politikai tájékozatlanságával hangtalanul aláír mindent. Werner Krausz és még százak és százak. Ezzel egyidejűleg megkezdődik a kommunista szellemi pestis terjesztése is. Luise Ulrich. az Intelligence Service New York-i ügynöke. írja elő. Ott voltak a zsidóság feketelistáján olyan nevek is. Pozitívumként jött az "átnevelés". Gerhardt Eisler kommunista. Vasa Prihoda. aki a szovjet KZ-ben halt meg. aki már régen nem élt. a híres komikus is. a legfőbb sajtóirányító. Walter Gieseking. A nyugati zsidó. örökre kompromittálta Amerikát és mindörökre kétségessé tette az amerikai szabadságjelszavak hitelességét. Ennek a szellemi agyonütésnek a vezére Gerhardt Eisler volt. aki jó néhányszor kitréfálta Hitlert. Újság-engedélyt azonban csak a fajilag üldözött emigránsok és a német kommunisták kaptak kezdetben. Emil Jannings. aki jellegzetes alakja a zsidó sovinizmusnak. akit a New York-i Aufbauban is "gyanúsnak" nyilvánították. aki kommunista volt. A New York-i Aufbau emigránsai. Keleti zsidó. Vele együtt tér vissza még egy csomó amerikai egyenruhába öltözött sajtó. mint Richard Strauss. Azonban nemcsak az európai szellemi élet megfojtásának negatívumában merült ki ez a szellemi világhódítás. Paul Linke. a világhírű hegedűművész. amikor elkövetkezett a hollywoodi felszabadítás.és színházi tiszt. hogy mit kell tenni a német újságírónak a demokrácia felépítése érdekében. mert néhány könnyes sort mert írni Drezda romjairól. aki — mint leírtuk — . Ez a zsidó terror már nem állt meg olyan szellemi nagyságok előtt sem. Ez nem elégszik meg a német nemzeti szocializmus szellemi elitjének tönkretételével. Természetesen titkos bolseviki. de nyugati álarc! A McCarthy-bizottság iratai szerint Cedic Henni Belfrage. Bíróság elé került Weisz Fredl. Bizonyos James Aaronson. Európa utolsó évszázadának legnagyobb orvos-zsenije. Clemens Krausz.Ez a szellemi terror. A recept a régi amerikai. de Mrs. mint Gerhardt Hauptmann. Max Schmerlingről azt írták. Slezák Leót "nácinak" bélyegezték. Herbert von Karajan. a nagy zeneszerző. vagy később Kagantól származik. és Paul Linke. demokratikus egyenruha. A listákon ott szerepeltek még a halottak is. A feketelistákon ott volt Sauerbruch. mint Heinrich George. hogy KZ-vezető volt. amely az amerikai lobogók védelme alatt folyt. Julius Patzak. mert a hivatalos Amerika még ma sem adott elégtételt az üldözött szellemnek. Wilhelm Furtwängler.

újra és újra ki kellett vágni a legyőzött népek testéből. Komoly vád tárgyát képezte az is. Ezen az alapon százakat és ezreket akasztottak fel. Nem kaptak jóvátételt azok a hadifoglyok sem. A második világháború legalább 60 millió áldozata. menekültje közül egyedül a zsidók részesültek személyi jóvátételben. beleértve az UN-t. és Krupp örökösét azért büntették meg. hogy a fegyveres szervezetek minden tagja felelős. újra meg kellett fizetnie a németségnek. amelyeket a hitleri rendszer egyszer már készpénzben megváltott. ha "valaki nem akadályozta meg" a zsidók állítólagos vagy tényleg megtörtént bántalmazását. A szovjet géppisztoly. mint tizenkét millió potsdami kiutasított. A zsidóság azt a kivételes állapotot. Azonban. hogy valaki — állítólag — mosolygott. Halálbüntetés járt azért is. a hazátlanná vált intellektuelek közül egy sem kapott személyi jóvátételt.már oly sok érintkezési pontot talált a keleti. az oroszok által kifosztott kelet európai népek. gazdasági . megpróbálta intézményesíteni. A magyarországi népbírósági törvény egy Ries István nevű zsidó ügyvéd. senkinek eszébe se jutott. vagy közönséges rabszolgamunkán tartottak. A népbírósági törvény kimondotta. Milliókat űztek ki hazájukból ötven kilós csomaggal. Legsúlyosabban a németekkel szemben alkalmazták ezeket az intézkedéseket. A zsidóság itt szinte nyilvánosan deklarálta. vagy internáltak — ártatlanul. Ezzel szemben az IG. A vádlottat két évi börtönre ítélték. megpróbálta a német népet kommunistává átnevelni. akiket sok évvel a háború után még mindig hadifogságban. megtérített. hogy ő tartja magát a háború egyetlen győztesének. Nem kaptak jóvátételt az Izrael földjéről kiűzött arabok. A zsidók külön jogainak és kiváltságainak intézményesítése különösen szembetűnő volt Ausztriában és Németországban. a német állam egyenes parancsára. hogy az amerikai demokrácia már nem elég biztosíték számukra. Pfeiffer Zoltán alkották meg s ennek alapján. A zsidó vagyonokat. Ez a szempont nyilvánult meg egyes államok úgynevezett népbíráskodásában is. A több. mikor egy zsidót deportáltak. Ez már nem is az elszenvedett veszteségek megtérítését. hanem főként a zsidók ellen elkövetett cselekményeket torolták meg. — igen jellemzően — "népellenes" bűnnek nyilvánították a zsidók ellen elkövetett legkisebb cselekményeket is. hogy ezeknek jóvátételt ígérjen. amelyeket az emberiség ellen elkövettek. mert rendes fizetés ellenében úgynevezett "elhurcolt" munkásokat — köztük néhány zsidót is — alkalmaztak gyáraikban. A zsidóság azonban többszörös jóvátételben részesült. vagy fizessen. annak zsidó feleséges államtitkára. Milliók földjét. Már a nürnbergi perben kezdődött ez a folyamat. A hatmillió legendája a shylocki húsdarab volt. Farben Industrie-t azért oszlatták fel. az Emberi Jogok Ligáját. amely szerint a zsidóknak mindent szabad. a nyílt terror jobban elfedezné azokat a bűnöket. ha egyetlen tag a zsidók ellen bármit is elkövetett. bolsevista zsidóval. most Amerika fehércsillagos zászlójába burkolózva. amelyet azonban. amikor tulajdonképpen nem a "háborús bűnöket" büntették. házát vették el. hanem a leigázott népek rendszeres fosztását jelentette. A világhódítók érezték.

A megszálló hatalmak által kibocsátott "megszállási bankjegyekkel" 46 milliárd márka kárt okoztak. Ha Németország ezt a horribilis összeget kifizeti. vagyis egy olyan államnak. a JEIA nevű amerikai exportszervezet tevékenysége következtében újabb 1381 milliárd márka kár keletkezett. a német kereskedelmi flotta lefoglalása. míg szállítási költségek címén 72 milliárdot fizettek ki a németek. akkor tönkremegy a német valuta és csődbe kerül az egész német gazdasági rendszer. A németek talán maguk sem tudják. A pénzreform következtében 198 milliárd márka kárt szenvedett a német nép. A világzsarolás azonban ezzel nem ért véget. lengyel menekülteket. mint ők maguk. Az izraeli jóvátételi bizottság keményen követelte a háború alatt lefoglalt javak megtérítését. Ezután a Wiedergutmachung törvény alapján a nyomorgó néppel megfizettették saját lakásaiknak sokszoros költségét. A "Der Weg" című argentínai német újság hátborzongató kimutatást közölt 1954. hogy a zsidók 27 milliárd márkára rúgó újabb kártérítési igényt jelentettek be a Nyugatnémet állammal szemben. és a szénár különbözet megteremtésével újabb 84 milliárd márka kár keletkezett. A . A KZ-ből kiszabadult zsidók már 1945-ben elfoglalták a német nép házait. Ezáltal megkárosították azokat a nemzsidó ukrán. A hadifoglyok részére ki nem fizetett munkabéreket 11 és fél milliárd márkára értékelik. akik épp oly displaced personok voltak. hogy három és fél milliárd DM kártérítést fizet Izraelnek. A megszállás alatt 305 000 .jóvátételi" zsarolásnak természetesen megvan az ellentétele is. A szövetségesek a Német Birodalom területén 1945 májusáig szétromboltak 320 milliárd márka értéket. Felprédálták a gyönyörű munkástelepeken a német munkások lakásait. A legjellegzetesebb veszteség a szabadalmak elrablása volt. Arról nem is beszélünk. a szövetségesek fosztogatásai révén 15 milliárd márkát vesztettek a német állampolgárok. az indirekt kisajátítás. Az üldözés jutalmát felvették az IRO-tól. Ez esetben pedig Nyugatnémetország belefullad a szovjet csapdába. A német szabadalmak szinte kizárólag az amerikai zsidóság kezébe kerültek és ezzel a kétezer vagonra terjedő találmányleírással 78 és fél milliárd márka értékű zsákmányra tettek szert az amerikai zsidó cégek. Az elrabolt területeken 457 milliárdra rúgott a németek vesztesége. amely a háború folyamán nem is létezett. Izrael kormánya addig erőszakoskodott. hogy ezeket a javakat hányadszor fizetik meg. orosz. hogy az izraeli háború költségeinek jó részét az UNRA és IRO készleteinek elfeketézéséből fizették. a győztesektől. Schäffer volt német pénzügyminiszter legutóbb 1958 elején. nyilvános népgyűlésen jelentette ki. az UNRA-tól. évi 6-ik számában a Németország terhére elkövetett rablásokról. az erdők mértéktelen kitermelése 14 milliárd márka kárt okozott. Azonban valószínűleg pontosan ezt akarják elérni — a világhódítók. A nácitlanítás ürügyén 108 és fél milliárd márka értéket vettek el. amíg Nyugatnémetországnak vállalnia kellett. a legyőzöttektől. a gyárak leszerelése révén 10 milliárd márka kárt szenvedett a német gazdasági élet.életéből. a franciák által folytatott farablás.

akiknek eltartása eddig 135 millió márkát emésztett fel. hogy például az Egyesült Államokba minél kevesebb keresztény vándorolhasson be. Egyedül a német szabadalmak jövedelméből évente 2—3 milliárd dollár hasznot vág zsebre az amerikai zsidó nagytőke. Ezzel szemben a németeknek fizetniük kellett még az úgynevezett "kártalanítást" is. A Marshall-terv során 8.6 milliárddal terhelték meg Németországot. amelyet ki kellett irtani és el kellett távolítani a világhódítás útjából. A népek zsarolása és fosztogatása. és kommunistákat segélyezte. Az IRO központokban nem egy vezető tisztviselő találtatott. ezrével kaptak kártalanítást olyan zsidók is. Az IRO majdnem kizárólag attól tette függővé a hazátlanok kivándorlását. akiről kiderült. A régi adósságokért. Az IRO statutumai kizárólag a zsidóság szempontjai szerint voltak megalkotva. És ezt nem titkolja még a New York Times sem. Az UNRA nem törődött azokkal a keresztényekkel sem akik a zsidókkal ugyanegy KZ-ben ültek. hogy a GPU megbízottja. a jogszerűség látszatában tovább fog folyni mindaddig. és aki a megkülönböztetések ellen szót mert emelni. A zsidó sovinizmus azonban nemcsak a magántulajdonnal kapcsolatos jog terén kezd veszedelmes precedenseket teremteni. azt mint "nácit" egyszerűen elnémították. Ez nyilatkozott meg az úgynevezett "jótékonyság" háború utáni munkájában. — az amerikai zsidóság közbelépésére — még legutóbb is megtagadta az Egyesült Államok. Az állampolgári jogok terén. Több mint 100 ezer zsidó.fehér és fekete gyermek született. mert a hitleri időben KZ-ben ült. Az UNRA úgyszólván kizárólag a zsidókat. A külföldi német javak elrablása 18 milliárd márka kárt okozott és amíg a német javak visszaadását. Az IRO a "humanitás" nevében szovjet kézre adott olyan menekülteket. amíg az izraeli parazita államnak pénzre lesz szüksége és amíg a keresztény népek helyre nem állítják az 1945 előtt érvényben volt nemzetközi jogot és nem vetnek véget Európa és az arab világ szisztematikus kifosztásának. amikor félmillió kapott 300 DM-et havonta azért. amelyek még a versaillesi békéből származnak. Zsidóknak pedig eddig 9 és fél milliárd márka "kártérítést" fizettek. A kivándoroltaknak ilyen kérdésekre kellett felelniük: "Segítette-e az üldözött zsidóságot?" "Szabotálta-e saját kormánya működését? Nem tett-e zsidóellenes nyilatkozatot? Nem írt-e cikkeket a zsidók ellen?" A kiválogatást nagyobbrészt zsidó tisztviselők és zsidó konzulok végezték. csupán ahhoz a szellemi elithez tartoztak. de volt olyan időszak. Mint az Aurebach-per bebizonyította. akik egyáltalán nem léteztek. Minden vonalon intézményesííteni akarja a zsidók nemzetek fölöttiségét és külön kiváltságait. A legyőzött . akiknek semmi "bűnük" nem volt. több mint 15 milliárdot kell kifizetni a németeknek. különösen Izrael állam megalapítása óta rendkívül veszedelmes állapotot intézményesített a zsidóság. Ezek mindent elkövettek. hogy azok milyen véleményt vallottak a zsidókról. Az IRO-n keresztül tökéletesen megnyilvánult a keleti és nyugati zsidó összeműködése. megszegvén ezzel a magántulajdon "szentségéről" alkotott amerikai fogalmakat.

Malenkow származását szabad emlegetni. akik soha nem voltak az illető ország állampolgárai. Szlovákiában. Erről a kérdésről elismeréssel írja az "Aufbau" 1950. aki épp most érkezett Zsitomirból. Az amerikai bevándorlásban és számos nemzet állampolgársági törvényeiben határozott kísérlet mutatkozik a zsidók nemzetek fölötti. Ugyanekkor Amerikában egyetlen zsidó feljelentésére bárkinek a bevándorlását meg lehet akadályozni. vagy deportálással bünteti a szovjet alkotmány. hogy ez a törvény ma is érvényben van. Ez azt jelenti. aki ott elégedetlen volt a helyzettel. akkor Amerika igazságügy-minisztere kimondhatja. A nürnbergi törvényszék veszedelmes precedenseket teremtett. mit mond a lelkiismeret. Maurice Bardéche szerint "a haza fogalmának leépítése megtörtént. A nyugati országok azonban — talán maguk sem vették észre — a zsidó kiváltságok érvényesítésével tulajdonképpen a szovjet rendszert vették át. de Kaganovicsét nem! A zsidó államfelettiségi kiváltság megőrzésére új jog alkottatik immár az UN segítségével. A vasfüggöny mögötti államokból kizárólag a zsidóknak engedték meg a kivándorlást Palesztinába. Így az ő fiai lesznek a te uraid és bíróként fognak a te fiaid fölé ülni. hogy Amerika ma már a zsidóktól teszi függővé. hogy az illető "antiszemita". világ-állampolgárságának elismertetésére. aki soha nem volt német állampolgár. a te városodra. Ő majd bevonul a községtanácsba." Nem tréfaság ez. te paraszt? Neki egyenlő jogai vannak veled és helyet kell csinálnod neki saját asztalodnál. Lévy. Ők fognak a te városodban uralkodni és neked fogják eladni saját földedet. A zsidó vándor. hogy az illető személy "veszélyes a nemzeti biztonságra". vagy megszökött a katonai szolgálat elől. mert a világlelkiismeret erre jogot ad nekik.Magyarországon. március 17-iki számában Immanuel Birnbaum. Tiszteled-e a négert. az úgynevezett "demokratikus" újságok a megszálló hatóságok beavatkozásával fenyegették meg a városi tanácsot. Az ilyesmit halállal. — ahol állítólag senkinek sincsenek kiváltságai — az alkotmány biztosítja. Mint már említettük. Németországban. Romániában. Ezt az új nürnbergi jogot "Genocide conventiónak. Ha a zsidó azt állítja. a Szovjetunióban egy szovjet polgárt sem szabad zsidó jelzővel illetni. "Hatalmunk jellege a titkosság" — írják a Jegyzőkönyvek. kit fogad polgárává. Neki egyenlő jogai vannak a te földedre. Ez az új jog az örök időkre intézményesített Nürnberg: a hipokrita terror. zsidó orvos. Mindenki — helyesebben a zsidó — világpolgár. A szovjetben. épp olyan ember mint Te. minden további nélkül olyan zsidók kapták meg az állampolgárságot. mint teljes jogú állampolgárt. A Palesztinából visszavándorolt zsidót. hogy megismertesse veled. hogy Lévyt városi orvossá nevezzék ki. Németország Offenbach nevű városában le akart telepedni dr. Mikor a városi hatóságok — tekintettel a belföldi orvosok nehéz helyzetére — megtagadták. hogy a zsidóság rámutatási tilalom alatt gyakorolja a hatalmát. fajgyilkossági . az illető ország kénytelen volt visszafogadni.

A genocide convention értelmében az irodalomból ki lehet törölni ivérus és Shylock figuraját. Auerbach. Egyes világosan látó amerikaiak nyílt gyűléseken mutattak rá. amikor a szovjet rabszolgatáboraiban népek milliói." A keresztény gyermek csak azt tanulhatja. Hart ugyanekkor utalt arra. A fajgyilkossági törvény azonban nem ezeknek a bűntényeknek a megtorlására irányul. A német nép nyakára ültetett zsidó komisszár. A törvény azt mondja. Ezzel tulajdonképpen örök időkre megszűnt minden szellemi szabadság beleértve a gyülekezés. a véleménnyilvánítás szabadságát is. mint Szodoma és Gomorra. Megalkotására az idő igen kedvezőnek látszik. etnikai. esetleg Drezda és Hirosima. amit a zsidó cenzúra engedélyez. mert zsidók voltak. hogy a palesztinai cionisták Deir Yassin arab faluban minden férfit. sőt egész népek tűnnek el. akit le kell tartóztatni a legkülönbözőbb bűncselekmények miatt és aki végül is az öngyilkosságba menekült. faji vagy vallási csoport részben. hogy az 1956. vagy szellemi vonatkozásban. Mendes France. ezek szerint Cincinnati eltörlendő a föld színéről. Ennek következtében fajgyilkosságnak minősül és öt évi fegyházzal büntethető a világ bármely részén. Feltéve persze. Cincinnati amerikai város testvérvárosává fogadta Münchent. Az amerikai zsidóság ez ellen tiltakozott. sőt az erre irányú szándékot is. hogy a fajgyilkosság fogalma esik egy fent meghatározott csoport tagjainak megsértése testi. vagy egészben való kiirtását. vagy Morgenthau közéleti szerepléséről. Frankfurter.törvénynek hívják. Tehát a cincinnati segélyszervezetek jótékonysági akciója a zsidóság megsértését jelenti. Ha valaki egy zsidó kommunista vezér terrorizmusát kifogásolja. A kínaiakat. A terrorizmus számára szinte végtelen lehetőségeket nyújt ez a törvény. Mervin K. az már az illető etnikai vagy faji csoport "szellemi megsértésének" számíthat. be kell tiltani a Twist Olivér című könyvet és filmet. ha zsidóról van szó. hogy München a hitlerizmus fő fészke volt. Indok: "Auswitz után tarthatatlan a bibliai zsidó legendája. mert azt mondta. egyben az állandósított háború egyik fajtája az amerikai nép ellen. . amely az uzsorások elleni "csoport gyilkosságra" izgat "szellemileg" megsérti a zsidó nacionalista érzékenységet. más oldalról súlyos kritikába ütközött. Hangoztatta. amelynek természetesen semmi köze sincs az "antiszemitizmushoz". vagy arabokat lehet "szellemileg" sértegetni. A fajgyilkossági törvény. hogy a genocide convention árulás és zsarnokság. asszonyt legyilkoltak és semmi bántódásuk nem történt. a német iskolakönyvekből kicenzúráztatta az Ahasvérus-legendát. amely mellett természetesen szót emelt Felix Frankfurter és Robert M. angolokat. Kempner a nürnbergi zsidó vádló. sajtó. A genocide convention értelmében. ha valakinek nem jó véleménye van Einstein világkormányáról. Majdnem természetesnek látszik. A törvény fajgyilkosságnak minősíti egy nemzeti. október 23-iki magyar forradalom idején a nemzetközi jognak ezt a részét az ENSZ elfelejtette alkalmazni.

írók. Potsdam is fajgyilkosságok voltak. Ugyanekkor a zsidók "antiszemitizmus" címén kifogásolták. olyan műveikért is. az UN által elfogadott világterror egyik eszköze. a National Council for Prevention of War kiküldöttje kijelentette. lettek légyen azok művészek. Dövényi Nagy Lajost életfogytiglani fegyházra ítél. hogy Quebeck. Ezek megakadályozzák. — amelyet természetesen nem alkalmaznak a zsidók által elnyomott vasfüggöny mögötti országok vezetőivel szemben — félelmetes hátteret adnak azok a jelenségek. legyen bármilyen nagy művész. ez a legfényesebb bizonyíték. Heinrich Guldát. A Twist Olivér című angol film előadása ellen egész sereg zsidó szervezet tiltakozott. mert a hitleri időkben is szerepelt. amelynek árnyékában büntetlenül lehet gyilkolni arabokat és franciákat. németeket és románokat. akinek zsidó nacionalista szempontból "nem jó a neve"." Miután épp a morgenthauisták alkották meg a genocide conventiont. Yalta. A német írókat a Spruchkammerekkel ítéltették el. Sötét zsidó szervezetek azonban máig is akadályozzák legártatlanabb társadalmi filmjeinek bemutatóját. Kiváltság. Ma már köztudomású. Mindazokat. vagy színdarabban lép fel. mikor egy amerikai könyvkiadó vállalat kiadja Dosztojevszkij publicisztikai tanulmányait. Ezek között ott van a szidó problémáról írt mesterműve is. különféle foglalkozási tilalmakkal és vagyon elkobzásokkal sújtották. a zsidónak nem tetsző filmben. amelyek mutatják. — Állandó harc a szellemi szabadság ellen. hogy a zsidóság hogyan akar elnémítani minden ellenvéleményt. A Talmud fordítója. hogy még a keresztény kézben lévő könyvkiadó vállalatoknál is ott vannak a zsidóság feketelistái. hogy egyes amerikai vallásos szervezetek meg akarták akadályozni Ingrid Bergman és Rosellini Krisztusgyalázó filmjeinek előadását. Ismét csak a zsidó szervezetek tiltakoznak. Giesekinget kiebrudalják a "szabadság hazájából". Vissza egészen Krisztusig. a világhírű pianistát Ellis Islandra küldték. A genocide conventionnak. akik feltehetőleg zsidóellenesek voltak. Luzsénszky Alfonz ötévi börtönt szenvedett." James Finucane. Állandó háború Amerika népe ellen! — mondja Agnes Wather. Magyarországon a "Kaganovicsok" című regény szerzőjét. mert tízéves korában a Hitlerjugend tagja volt.hogy ha a genocide convention életbe lép. akkor "a legkisebb utalás egy bizonyos kisebbségi faj. Aki egy. 36. Ez már a szellemi világterror visszamenőlegesen. mert a zsidó háborús veteránok "fasisztának" kiáltották ki. Méhely Lajost az európai hírű fajbiológust 93 éves korában hétévi börtönre ítélték. aki száraz statisztikát készített a . soha többé nem szerepelhet. vagy színészek. hogy olyan írótól jelenjék meg bármiféle könyv. hogy a fajgyilkossági törvény csak a zsidók részére biztosított kiváltság. Dohnányi Ernő évekig nem jelenhetett meg a Carnegie Hallban. amelyekben szó sem volt nácizmusról és antiszemitizmusról. vagy vallás egyetlen tagjára büntetendő cselekménynek fog minősülni. amerikai lobogó alatt. Veit Harlant. a Jud Süss rendezőjét felmentette minden bíróság. Dolányi Kovács Alajost.

1950-ben New Yorkban Mayer Mittelman azzal volt vádolva. hogy ilyen tervek léteznek. — írja. bármely országban éljenek is. Ennek a világterrornak legmagasabb szervezete az UN volna. Henry Ford könyvében nagyon tanulságos dolgokat olvashatunk a New-Yorki külön zsidó bíráskodásról. Hiszen itt olyan állam akar ítélkezni. amely állam az úgynevezett "háborús bűnök" elkövetése idején nem is létezett. hogy a nem kommunista világot a zsidók gazdasági terrorja alá akarják hajtani. Tehát már van nemcsak post facto jog. jellemző sajátossága az is. a Schumann-terv. amely szerint Izraelnek joga van megbüntetni a háborús bűnösöket" és kikérni azokat. hanem post facto állam is. Ebben ismerteti azokat a terveket. A nyersanyagok internacionalizálása. minden zsidót igyekszik kivonni a keresztény jogszolgáltatás alól. hogy a vörös csillag és a kék-fehér UN lobogó jelképe alatt kormányzott két . Csehszlovákiában és más vasfüggöny mögötti államokban. "A világuralom meghódítására vonatkozó zsidó tervek a megvalósulás felé haladnak. Most már csak arra van szükség. Az American Jewish Congress külön bíróságot állított fel a gyilkosság tisztázására. "Welttyrannei ab 1955?" cím alatt. javaslatot fogadott el. Ennek a jognak. argentin szellemi embert Izraelnek joga van kikérni és felakasztani. Ugyanilyen alapon ítélkeztek azonban Romániában. hogy a megvádolt zsidó mégsem gyilkolt. A Common Sense. Minden valószínűsége megvan annak. A zsidóság gondoskodott róla. Az argentínai Der Weg-ben Felix Schwarzenborn igen érdekes cikket írt. A nyugati világterror intézményesítéséhez nagyban hozzájárult Izrael állam megalakulása is. de egyfajta terror. Mindez azonban még csak kezdet. Baruch az USA gazdasági erejének összefogására kapott megbízást. ami tulajdonképpen az amerikai gazdasági erőnek a Wall Street-i zsidóság kezébe való átadását jelenti. Ezzel ismét üldözötté válhat minden. Bernhardt M. hogy a jövendő világkormány a jelenleg Egyesült Nemzetek néven ismert szervezet lesz. A svéd. A világ máris két nagyhatalmi összefogásra van osztva. szintén börtönbe zárták. Kétféle jog. Ez aztán azzal az eredménnyel zárta le az ügyet.magyarországi nemzeti vagyon megoszlásáról. Az izraeli parlament. amelyet valójában David Lilianthal és nem a francia külügyminiszter alkotott. kétféle erkölcs. Ez már a jogi lehetetlenségek teljessége. strassburgi parlament. ténylegesen azt jelentik. Ezek a külön jogszolgáltatási esetek azonban mind a mai napig ismétlődnek. kínai. az európai. amíg minden keresztényt igyekszik zsidó törvény alá helyezni. a másikat az UN lobogói alatt. amely "Ábrahám szent magjának" leszármazottaira mindig külön erkölcsöt alkot. Egyiket a moszkvai zsidók kormányozzák Salamon király pecsétje (az ötágú csillag) alatt. az Európa-hadsereg. hogy a német KZ-ben agyonütött egy Krieger Benjamin nevű zsidót. a zsidóságot ért kritika. amelyek a zsidó világkirályság kiépítésére vonatkoznak. amerikai heti folyóirat is megerősíti. hogy a kínos ügy ne kerüljön az amerikai bíróság elé. öt évvel a háború után. ártalmatlan szellemi tevékenység is.

Raphael Lemkin alkotott. részben mesterséges folyamat. A zsidók által kormányzott UN lesz a legfelsőbb hatalom. amelyet a lengyelországi zsidó professzor. amilyenben még soha nem élt. Ha ez megtörténik. amelynek operációs központja akkor már Jeruzsálem lenne." Az emberiség tehát olyan veszélybe került. halállal. A világhódítóknak ezeket a terveit nagymértékben elősegíti egy részben természetes. A végén az UN hadsereg és az UN atomhatalom. és mindent amit "antiszemitizmusnak" lehet jellemezni.hatalmas blokkot összeolvasszák egy "Überstaat"-ba. vagy egyetlen hatalmi csoport kezében". vagy fogházzal fognak büntetni. könnyű szerrel elfojthatná a nemzsidók minden lázadását. a hadseregeket. mert mint mondják "ezeket veszélyes volna meghagyni egy hatalom. hogy — eltömegesedés. akkor az amerikai fehér csillagot és moszkvai vörös csillagot felcserélik majd Dávid király hatágú csillagával. a genocide convention alapján. amelyet úgy neveznek. légierőket. flottákat. A világterror már megindult és a világzsarnokság árnyéka ráborul a földgolyóra. . a Yale egyetem tanára. Az eddig ismert tervek szerint az UN kezébe kell adni az összes atombombát és hidrogénbombát. azaz egy államok feletti államba.

A Jegyzőkönyvek szerzői már 1895-ben emlegetik. hogy minden országban ne legyen más. A népből tömeget! Ez a legbiztosabb út a zsidó világhatalom. az emberi életkor meghosszabbodása. a szociális viszonyok javulása. Hiszen "szükséges. jelleg nélküli masszát kell csinálni. néhány előttünk meghajló milliomos. továbbá a rendőrséghez tartozó katonák. A tömeg a mi teremtményünk és rabszolgánk! "A civilizáció nem állhat fent abszolút despotizmus nélkül!" — mondják a Jegyzőkönyvek. az életnívó emelkedése. "A társadalom felosztása tömegre és elitre — írja Ortega y Gasset — nem szociális. összeolvasztott. Marx. Ehhez a biológiai jelenséghez. amely abból a célból folyik. Malthus. hogy így tehetjük az igazi kormánynak helyére azok torzképét. hanem emberi kategóriákra való osztást jelent. a nagy számból. FEJEZET Ortega y Gasset 1929-ben írta meg a "La rebelion de la masas" című könyvét. Marx is észrevették a tömeg megjelenését és az emberiség túlszaporodását. arra az esetre. "Lázadás a civilizáció ellen" című könyvében. de bármely szervezett kisebbségi csoport hatalma felé. mint a nagy spanyol gondolkodó." Száz év óta lehetetlenség fel nem ismerni azt a céltudatos munkát. ha megvalósul a világkirályság. ami egyszerű biológiai és statisztikai tény. amely úgynevezett alapvető munkának és felismerésnek számított az emberiség eltömegesedésével kapcsolatban.döntő jelentősége van a zsidó világhódítás problémájának megítélésénél." Ehhez képest több mint egy évszázad óta futószalagon folyik a tömegek előállítása. Hegel. csak proletár tömeg. . a tömeget. vagyis a mi teremtményeink és rabszolgáink által választott elnököt. hogy a sok emberből. nem szükséges tehát. Ehhez kétségtelenül hozzájárulnak biológiai és örökléstani jelenségek. Szigorúan véve minden társadalmi osztályban van egy valóságos tömeg és egy valóságos elit. hogy a nagyszámú emberiségen és a társadalmi osztályokon belül minél nagyobb legyen a tömeg és minél kevesebb a valóságos elit. semmi köze sincs a zsidóságnak és bolsevizmusnak. Semmi kétség: a kapitalizmus. hogy egybeessék a magasabb és alacsonyabb osztályok rangsorával. a halálozási arányszám csökkenése és maga a technikai civilizáció — minden beavatkozás nélkül is — megszaporította a tömegeket. Ezekről Lothropp Stoddard amerikai professzor ír. Ő . majd pedig a Jegyzőkönyvek kísérteties felismerése. amelyet az élet növekedésének is lehet nevezni. "A mi teremtményeink és rabszolgáink!" Ennek a meghatározásnak .XIII. A tömeg jelentőségét azonban sokkal hamarabb felismerte valaki.

Nem csillogó vízcseppek milliárdjai többé. Azok a proletárok. a helyhez kötött embert Szibériába deportálták. Bőre fehér. Annyi ismeretük sincs a világ többi részéről. televízió. csak — parancsolói. ahol már nem voltak vezetői. hollywoodi film zsidó szellemisége szintén a konfekcióagyú embert termeli. Az üzleti szellem nem neveli a tömeget. A bolsevizmus által meghódított területeken már tökéletesen céltudatos volt a szürke. destruktív. A nyugati kultúrember még mindig nem látszik észrevenni. hogy csak a tömeggé gyúrt embermassza fölött lehet gyakorolni a Jegyzőkönyvek által kívánt "kíméletlen despotizmust". Azonban száz esztendő. hogy mit jelentenek ezek az emberi masszák. zsidó találmány. minden egyéni színt. szürke árvíz hömpölyög. megöl minden kezdeményezést. Az egyéni kisbirtok helyére kolhozt csináltak. az aljaember rohamos szaporodásának tulajdonítja a mai válságot. csak orosz tömeg. Emberszabású csorda. ízlést és személyiséget. Orosz nép nincs többé. A nyugati világ múltjából. egyforma massza. kultúrájából. a középosztályt. az egyéni értékekről. amelyek elvesztették képüket a külvilágról. Leszáll a nívóval. munkásság jellemi elitjét kivégezték. A vasfüggöny elzárta őket az ideáktól. hanem piszkos. a szellemi elitet. a "felszabadított" proletárt besorozták a gyárak munkáshadseregébe. és akik még egy pillanatig sem gondolkoztak a vezérek céljain. mint tipikus. Ez már az embergyárakban. tömegben gondolkodik. Nyugaton is kihalt már az . az élet szépségéről. művészetéből már mit sem ismernek. amelyet Ilja Ehrenburg és David Zaszlavszky állítanak elő számukra. történelméből. vezetők nélküli. hogy minél szélesebb körök vegyék az árut. mint amennyivel a középkor embere is rendelkezett. a propaganda retortáival előállított egykönyvű. Nem felfelé emeli. az emberiség felhígulásának.az egyes fajták biológiai megromlásának. és terelhető az utca két oldalán felállított gépfegyverek között. a proletkult futószalagján. akiket Marxtól Kun Béláig és Sidney Hillmanig zsidó munkásvezérek küldenek rohamra. Különb vagy-e vajjon? Hiszen a nyugati embert ma már ugyanilyen futószalagon állítja elő és alakítja a zsidó szórakoztató monopólium. Az osztályharc elmélete maga is. Csak a propaganda által kiadott jelszavai vannak. s majd újabb harminc év múlva ezt lehet elmondani a vasfüggöny mögötti államokban is. vagy csak kiválasztottak által vezetett tömeg kitermelése. óh. olykor sárga. amelynek már nem lehetnek önálló gondolatai. de mindig és mindenütt: — tömeg. A Sztalin agytrösztjében mindig helyet foglaló zsidók jól látták. amely fölött géppisztollyal áll a zsidó komisszár. később a rádió. Tömeg: Vladivosztoktól Stettinig. már ennek a tömegnek rohamcsapatai. Az orosz arisztokráciát. büszke nyugati ember — nézd meg önmagadat. az egyéniséget. amely tömeget termel. Azonban. lágerekben. A bolsevizmus veszélyei közül az a legnagyobb. hogy ez a folyamat meggyorsuljon. a marxi kiáltvány óta. A Komszomol ifjúsága ez. Bent élnek a hamis világképben. a parasztság. a gondolatoktól. A szabad parasztot. gyártja a tömeget. A sajtó. a világzsidóság céltudatosan segíti elő. Lefelé szintez és levágja a különb főket.

Mit tud ez a konfekcióruhában járó. Keleten a géppisztoly és a rabszolgatábor segítségével. Helyükre odalépett a super-demokrácia legriasztóbb képlete: az utca embere: a műveletlen. az államférfi kétszeresen az ő foglyukká vált. A demokraták és republikánusok kolumnistái viszont kizárólag azt a "véleményt" terjesztik. tudatlan . a páholyok elhatározásairól és a sajtó hazugságairól? Ő csak visszaszajkózza a hangszalagra azt. egy sikerült gyilkosság. amit Galíciából származott újságírók és újságfejedelmek fejébe töltöttek. ötsoros hír. Hbombák. a "világlelkiismeretet". orrhangú próféta — Walter Winchel (Lipsitz) — áll. Háromszázezer halott Drezdában. hogy az újabb és újabb nincstelen tömegek kitermelése kizárólag bolsevista munka és így Yaltát. és elhallgatják a Katyinokat. hogy a világzsidóság a bosszú őrületét újabb tömegek gyártására használta fel Sokan hitték kezdetben. A rádió mikrofonja előtt egy ordítozó.. . Potsdamot egyszerűen ráírták Sztalin számlájára. a pártpropaganda szemináriumaiban folyik ugyanez. A háború sem magasabb célok kényszerű eszköze többé. hogy az úgynevezett államférfiak. mint a tömeg véleményét. hogy Nyugaton minden az önkéntesség látszatával történik. a közvélemény akaratát ugyanebben a rádióban. elhallgatható. képviseli a közvéleményt. Bizonyos időnek kellett eltelnie. az ószövetségi nácizmus egykézrendszere. képregényeket és detektívhistóriákat olvasó "észlény" a politika függöny mögötti bűvészeiről. a „beavatottak” terveiről. Ma ő nyilatkozik az újságoknak. egyfelől a függöny mögötti hatalmak bábjai. és szavazatokkal igazolni a rádióban elmondott beszédeket. amelynek nevében Nürnberget rendeznek. Az utca embere holnap visszanyilatkozza ezt. A múlt államférfia okos programot terjesztett a választók elé és elfogadtatta azt. míg kiderült. Attlee mögött. A politikusok nem a józan ész alapján gondolkodnak többé. Arról röviden már megemlékeztünk. és eltűntek a hősök. Így érthető meg. A gondolkodás hajdan oly nemes tudomány furcsa circulus vitiózussá alakult. Azonban mindkettő monopólium. A keleti és nyugati tömeg magatartása között legfeljebb annyi a különbség. Truman. hogy mekkora tömegeket lehet az urnák elé hajszolni. hanem a tömeg ízléséhez és indulataihoz kénytelenek igazodni. akik a világot kormányozni látszanak. másfelől a tömeg rabszolgái. vagy valamelyik mozisztár botránya headline-á változott. Miután pedig a zsidó közvélemény gyártás nagyüzemei révén a tömeg már az ő szolgájuk. Tömegekben gondolkodnak és a tömegek által engedik sodortatni magukat. hetvenezer Hirosimában. hanem a Tömeg háborújának eszközei. hanem egyetlen látható célja van: mekkora tömeget lehet elpusztítani és kikapcsolni. a szőnyegbombázások már nem a népnek. hogy a potsdami triumvirátus — Sztalin.és gondolkodásra képtelen alak. ami a világhódítóknak kedvez. A politikus ma kikutatja a tömeg véleményét és ehhez igazítja a sajátját. A mai "béke" csúcsteljesítménye.egyéniség. aki az ószövetségi sovinizmus mákonyát adagolja a tömegeknek. ő feleli a Gallup intézet kérdéseire. Az A-bombák.

Kik tették ? Az amerikai kongresszus vizsgálóbizottságának jegyzőkönyve szerit Pater Braun a következőket mondta oroszországi élményeiről (Vizsgálati jegyzőkönyvek.demokrata.. tanárokat és tanítókat. akinek neve Sirotky volt. mint írtuk. hazátlan proletár. A potsdami egyezmény következtében. hasonló módon a befolyásos lengyelek egy csoportját. most boldogok és nevetnek.. A kelet európai szabad német parasztból. Tizenegyezer lengyel tisztet. (Mindhárman zsidók. vagy óra alatt megsemmisült. nagyobb részt orvosokat. a nürnbergi amerikai vádlón keresztül ők igyekeztek az igazságot eltitkolni a világ elől. ahol üvegszilánkot etettek a gyerekekkel. Hallottam amint Sirotky ezeket mondotta Urbanowitznak: Igen. Jeschov elvtárs. Bánát magas kultúrájú német lakosságának nagy részét Tito lágereibe vitték. előttem állott a politikai rendőrség két tisztje. írókat. oldal. Jagoda-Herschel. professzorokat. elmondta. vezető rétege néhány nap. Berija? Vajjon csak az ő nevük lebeg a katyni erdő halottai felett? A katyni gyilkosságot vizsgáló amerikai bizottság előtt egy Goricki nevű lengyel tanú. a szudétaföldi képzett iparosból proletártömeg lett. egy komisszár. . közelebbről a Morgenthau terv. 197. ". majd utódja Jagoda és ennek utódja Berija alatt. Mindkettő végcélja az eltömegesítés — az elit kiirtása volt. Bácska. hogy mi következik. Állatként terelték Nyugatnémetország felé az új humanizmus nevében. aki megmenekült a tömegkivégzésből. pedig ha tudnák. A "náci" egyetemi tanárt utcaseprőnek küldték és a "náci" utcaseprőt kidobták az állásából. amelyet 50 kiló csomaggal dobtak át a határon. A szerző. oldal. És ha ők a Szovjetunió koncentrációs táboraiban ezreket írtak le az élők listájáról és ezeket tekintették semminek." Jeschov. Előzőleg már a lengyel intelligenciát és szellemi réteget Berija likvidálta Katyinban. amint saját honfitársaikat elképzelhetetlen hidegvérűséggel gyilkolták le. Urbanowitz ezredes és egy moszkvai zsidó. művészeket — akik a civil életből vonultak hadba — kiirtottak és több mint egymillió lengyelt elhurcoltak Szibériában.. nemcsak zsidók csinálták és adminisztrálták. tanárokat. (Kihallgatási jegyzőkönyv 176. doktorokat. nyomorgó tömeg lett. mint a többieket és egyszerűen meggyilkolták őket.) Én láttam az oroszokat (zsidókat).Mikor a csoport már menetkész állapotban volt. A lengyel nép intelligenciája.): „Én láttam az NKWD tetteit 1936 és 1937 között. vagy bolseviki álarcban a világzsidóság. a Gomberg-terv állott. íme. Az erdélyi szászokat Szibériába hajtják. hanem Robert Kempneren. hogy kik szállították el a katyni mészárszékre szánt lengyeleket. 12—16 millió ember vált hazátlanná. Ez csak egy része volt az ő általános tervüknek: a népgyilkosságnak.)" A katyni tömeggyilkosságot. ami számukra igazán csekélység volt. a hivatalnoki osztály tagjait éppúgy kezelték.. Tizenhatmillió hazával rendelkező emberből gyökértelenített.

a sarkkörön lévő aranyásó táborok. . amelyekben. és elmasírozik Wladivosztokig vagy Magyarországig. a szellemi és gazdasági élet kulcsállásaiban. remegő orosszal beszélni. hogy a tizenötmillió zsidó hamarosan a népek. ötmillió rabszolga robotol. Kümlien. — mondjuk. "Az a társadalmi réteg. A marxi elmélet immár magasabb fejlődési fokra lépett. amely azt mondja: "A gojimok legjobbját öld meg. egyénies. hogy egymaga is a népek vezető rétegévé. amint a svéd újságíró leírja az orosz életet. aki elmondja egyik beszélgetését. Húsz évvel előtt ez a réteg még a népesség 20 százaléka lehetett. — mondotta ez az orosz — többé egyáltalán nem nyom latba. amely megőrizte szellemi önállóságát. hogy egész életüket betöltse a létharc. Ehhez a művelethez segítségül hívja a tudatlan tömeget. Uralkodó réteggé. mi maradt még?" Borzalmas. ha azt. "— Ma már olyan alacsony az életnívó. a zsidó nép szellemi vezetőire vetítenék ki." A biológiai osztályharc következményeiről az Adanauer kancellárhoz közelálló Rheinischer Merkur hasábjain (1957. A keresztény elit fizikai megsemmisítésére ott vannak a szovjet katorgái. egyéni gondolatokkal foglalkozni. A vasfüggöny mögötti állapotok mindennél világosabban mutatják. hazatért hadifoglyok állítása szerint. A körülbelül 15 millió főnyi zsidóság világosan látja. akik népük és fajuk elárulásával hajlandók száz százalékig a világhódítók céljait szolgálni. a tömegszállásokon összezsúfolt proletárokat.) igen érdekes cikket írt Gunnar D. A következő generáció már ott ülhet az államok vezetői pozícióiban. Az orosz nép a vasfüggöny mögötti népek javának lemészárlása azonban nem antiorosz. világok és nemzetek fölötti középosztállyá válhatik. Végeredményben azt akarják megismételni. a megvásárolható jellemeket. ami SzovjetOroszországban történt. — miként 1956-ban meg is tette azt. amelynek immár nem kell semmiféle alantasabb munkával foglalkoznia. A talmudi parancsból származó biológiai osztályharc tehát változatlanul folyik. és ne érjenek rá politikával. amelyet egy szibériai rabszolgatáborból szabadult orosz szellemi emberrel folytatott Moszkvában. október 4. amelyek szellemi és jellemi képességeiknél fogva vezetésre hivatottak. Csak titokban tudott ezzel a megfélemlített. uralkodó osztályává válhatik. — mondja az orosz intellektuel — hogy a szovjet katonának elég egy fél liter vodkát ígérni. magyar elit is így semmisült meg — mint később látni — fogjuk 1945-ben. azt mondanák. Ha évente csak egy százalékot szűrtek ki. szabad. Ehhez elegendő a talmudi parancs teljesítése. hogy ez — antiszemitizmus. A biológiai osztályharcról. akiket olyan életnívón tart a párt. a bolsevista "forradalom" negyven esztendejéről. ahol a társadalom legmélyéről a társadalmi gúla legcsúcsára került a zsidóság. a rothadt intellektuelt. amelyekről még később beszélünk.A magyarországi népbírósági törvény és az amerikaiaknak átadott "háborús bűnös" listák segítségével szintén a sokszínű. ha mindenütt kipusztítja azokat a társadalmi rétegeket. Tíz évvel ezelőtt 10 százalék.

Az MVD. kereskedelmet. A rabszolgatömegnek nem jut más. tanultabb munkások. dzsungelbe temetett kultúrákig. A börtönből jövendölte egy magyar mártír. a gyümölcstermelés színvonala száz évvel visszahanyatlott. A tudomány nívója minimumra csökken. értelmesebb gazdák. és a Szudétaföld házai összeomlanak. . hogy a "mi teremtményünk és rabszolgánk. legbrutálisabb eszközökkel tudnak majd leverni. a tömeg" nekik dolgozik. szabadságharcok. A világ legtermékenyebb földjén. vitéz Endre László: "Az elproletárosított Európa olyan lealacsonyodott és elállatiasodott ösztönökkel áll majd velük (zsidókkal!) szemben. A nép nyomorog. képzett szakemberek kiirtása következtében a vasfüggöny mögött mindenütt alább szállott a termelés nívója." Nincsenek többé forradalmak. a Sea Gaten posztoló rendőr egyelőre őrzi kiválasztottságukat. Aki messzebb tud nézni. vagy antikínai. Ők csak azt látják. a rettentő jövőbe lát: a homokba fúlt. Ízlés már nincs. melyeket csak a legvadabb rabszolgalázadások leverésére alkalmazott. az ukrán humuszon már csak 4 mázsa búza terem. a tömegrabszolga már nem tudja vezetni az ipart. a bánáti földeket. ahol a földkerekség egyik legszebb mezőgazdasági kultúráját teremtették meg a volksdeutschok. A céltudatos elit-irtásnak van sok riasztó jelensége. jólétüket és hatalmukat. Ez a jövő! Hogy ezzel az ő hatalmuk is összeroppan egyszer és az ő kiváltságaik is megszűnnek? A hódítók nem szeretnek a jövőbe nézni. a szék lábát már nem gyalulják meg és hiányoznak a legegyszerűbb közszükségleti cikkek. az orvosból felcser lesz és mérnökből pallér-színvonalon álló tudatlan. a díszítő művészet luxussá vált. Csak rabszolgafelkelések. a világhíres tokaji szőlők kipusztultak. Ők ülnek a hatalom ormán. Pedig a biológiai osztályharc következményei megmaradnának a bolsevizmus bukása esetén is. A gyorsforraló kurzusokon kiképzett "új intelligencia". vagy ÁHV szuronya. éhezik. A műveltebb fok.antimagyar. felveri a gaz. mezőgazdaságot. ami az elit-irtás következtében a kereszténység és minden más nép kultúráját fenyegeti. csak ormótlan filcbakancs és az oroszok egyforma vattakabátja.

Gerald K. 1949. Ez egy atombomba volt. A rabbi egész nyíltan a zsidóság hatalmával fenyegette meg Washington utódját. (The Jews Have Got The Atom Bomb. Ennek a bombának nagyobb robbanóereje volt. mint 20 000 tonna trinitrotoluolnak. a nagyobb keménységet. Ettől kezdve az atomtitok körül szüntelenül ott nyüzsögtek a zsidók. ahol azt követelte.XIV. az Egyesült Államok akkori elnöke." Két évvel később a 31 éves Korff rabbi. Egyszerre csak megjelent a színen a göttingeni egyetemen végzett németországi zsidó. szeptember 23-án azt mondotta: "Bizonyítékoknak vagyunk birtokában. egy dániai zsidó atomfizikuson keresztül juttatta el Otto Hahn kísérleteinek eredményét Amerikába. hűvös. de csak azért. mint a demokráciában. akinek belsejében a faji elhivatottság és fanatizmus kénköves tüzei lobogtak. 3. Einstein jó barátját és bizalmasát. Otto Hahn német professzor atomhasítási elméletéről és a Kaiser Wilhelm Institutban elért eredményeiről jól tudott Einstein. Rober Oppenheimer elsősorban és mindenek fölött zsidó volt. a bomlasztó lángelme típusa. Kommunista volt. Robert Oppenheimer. Szilárd Leó s ettől kezdve az Einstein által beprotezsált zsidók csodálatos és rejtélyes együttese vette körül a legújabb kor legnagyobb titkát. A világhódító sovinizmus egyik legjellegzetesebb és legtiszteletreméltóbb képviselője. Hamarosan feltűnt egy budapesti zsidó. Lise Meitner. kommunista kapcsolatokkal rendelkezett. Már külsejére nézve is a sátáni tudomány. Smith kiadása. augusztus 6-án a következő bejelentéssel lepte meg a világot: "Huszonnégy órával ezelőtt egy amerikai repülőgép egyetlen bombát dobott le Hirosimára. mert a kommunizmusban a zsidó lelkek magasabbrendű képviseletét. A zsidók az atombomba titkát kiszolgáltatták a Szovjetuniónak. a Stern nevű terrorista szervezet vezetőségi tagja 600 fanatikus rabbi élén felvonult Washingtonba. aki Amerikába érkezve javaslatot tett Roosevelt elnöknek az atombomba kifejlesztésére." Nem sokkal ezután az angol hatóságok elfogták Klaus Fuchs zsidó atomfizikust. Az atombomba már a kezdet kezdetén a zsidók kezébe került. mélységesebb fanatizmust látta. hogy a palesztinai válság miatt az Egyesült Államok dobjanak atombombát — Londonra. hogy . FEJEZET Harry Truman. Amíg Otto Hahn ingadozott és szabotált. Szikár aszkéta. hogy az utóbbi hetek folyamán a Szovjetunióban atomrobbantás történt. oldal. kiegyensúlyozottnak látszó tudós. 1945.) Újabb két év múltán Truman elnök ismét bejelentést tett.

ukrajnai. Ennek kétségtelenül sokféle oka van. Julius Rosenberg. addig Robert Oppenheimer minden tudását. Az atombombagyártás üzemei. Az atombomlasztás tipikusan destruktív tudomány. csak a maga fajtáját tartja tökéletesen megbízhatónak a zsidó nemzeti célok szolgálatában. nacionalista meggyőződésű munkaközössége alakult ki. Az óriási költséggel megindult atomkísérleteket J. A zsidóság titkát.Hitler. Így egészen természetesnek tartotta. hogy körülötte nyomban megjelentek a nagy zsidó bankházak képviselői. Szinte fantasztikus tudományos teljesítményeket produkált csupán azért. Ez történt az atombomba körül is. a világmindenség számokban ki sem fejezhető parányát. Martin Sobell. Ha egy zsidónak sikerül valamely kulcspozíciót megszállni. zsenialitását belevetette az atombomba megteremtéséért folyó versenyben. Éjt nappallá téve dolgozott. hanem a legkisebb pozíciókat is. a zsidóság népi tulajdonának tekintette. lengyel. hivatalai hamarosan megteltek a különféle országok zsidóival. vagy azok apái. a Kuhn. adminisztráltak. Az atomfelekezet tagjai. Kétes emigránsok. L. David Greenglas és hasonló "személyiségek" kerültek Los Alamosba. nagyapái már régen . Robert Oppenheimerre bízták. A zsidók között számos jó matematikus akadt minden időkben. akik nemcsak jó profitlehetőséget. Az alkalmazott zsidók újabb zsidókat telepítenek be. Negyvenhét kilóra lefogyott. Nem teremtő. hogy megossza azt a Szovjetunióval. Robert Oppenheimer körül a világhódítóknak egy fanatikus. Pontecorvo. Teller Edward egytől egyig az atomfelekezet prófétái. David Greenglas csak a későbbi atomkérdés során ismertté vált nevek. Beleavatkozik az isteni teremtés művébe. Egész természetes. de nem tud összerakni két atommagot sem. A gyártási és kísérleti titokba Einstein beavatta Klaus Fuchsot. A keleti és nyugati zsidó kapcsolatai ezen a téren is felelevenedtek. Harry Cold. hanem nemzeti küldetést is láttak az atombombagyártásban. Ez minden intézmény elzsidósodásának menetrendje. csupán destruktor. mert mind csak a maga fajtájában bízik. hogy a zsidóság ellenségeit — a németeket — ő pusztíthassa el atombombával. magyarországi zsidók vették át nemcsak a vezetést. Julius Rosenberg. a hidrogénbomba kifejlesztője. már korábban is tanácsadója volt David Lilienthálnak. vagy inkább saját népe számára megteremtse az atombombát. azonnal igyekszik maga mellé és maga köré minél több zsidót alkalmazni. Azonkívül a zsidó pszichének is teljesen megfelelt az atomkutatás. Ami ezen túl történt. gyártottak. Strauss. a magyarországi Jánosi professzor. Amerikai értesülések szerint a los alamosi és monmounthi laboratóriumokban csak a munkások voltak nemzsidók. gyanús bevándorlók. alkotóerejét. J. kisebb. Eddig csak rombolni tudott. Loeb and Co vezető tagja. az csupán a zsidó sovinizmus természetes következménye volt. amelyet zsidók őriztek. alkotni nem! Az emberi elme felbontja az atomot. vagy nagyobb papjai. A szimbolikus kígyó gyűrűje az atombombagyártás körül is összeért.

Ilyen módon egyáltalán nem lehet csodálkozni. mint látni fogjuk: mögöttük állt az egész világzsidóság. hogy — úgy is. Az utóbbi ügy miatt felfüggesztett „tudósok” kivétel nélkül szintén a világhódítók közül kerültek ki. akik 1917-ben a bolseviki forradalmat finanszírozták és akiknek oly kitűnő kapcsolataik voltak Trotzkijhoz. amelyről több kegyetlenséget. A vádlottak beismerték. hanem elsőrendű zsidó ügy volt. mint Amerikát. Ők csak a szovjet kegyetlenebb. mint jó demokrata — lelkesedik a szovjet tyrannizmusért. John Rankin amerikai képviselő nyilvánosan is megvádolta Einsteint.elvándoroltak a pogromok hajdani Oroszországából. Másik oldalon jelentős szerepet nyertek az atomgyártás körül a Kuhn and Loeb bankház megbízottai. hogy kapcsolatot tart fent a volsevikiekkel. Átadták ingyen.George Racey Jordan amerikai repülőőrnagy vallomásán. Amerikának. hogy az amerikai Signal Corps Monmouthból eltűnt 57 legtitkosabb aktája közül 26-ot Kelet-Németországban találtak meg. Taftok és izolácionisták is voltak. Félelmetes tény az is. mellékes szerepet játszott. hogy az atomperek vádlottai valamennyien zsidók voltak. fanatikusabb és bosszúállóbb zsidóit látták maguk előtt és azokban bíztak. mint a Szovjetunió hat legnagyobb amerikai barátainak egyikét és Sztalin személyes barátját. S hogy magukat megbízhatóbbá tegyék az amerikai zsidók felé. szentül hittek abban. Az atomkémkedéssel összefüggő radarkémkedés felderítése során viszont kiderült. Ugyanazok a nagy nyugati kapitalisták. A bolsevikiek fanatikusan harcoltak Hitler ellen. — ha nem akart csődban. elszántságot tételeztek fel. mint Amerikáról. Nagyon jól tudták ezt a keleti zsidók is. amelyek a keleti zsidókhoz fűzték őket. hogy Amerikát elárulni és a Szovjetuniót megsegíteni a legszentebb zsidó kötelesség. s Abrahamovics elvtárs ma is betölti ezt a magas hivatalt. hogy a vádlottak nem kértek pénzt a Szovjet-Uniótól. a bolseviki titkosrendőrség egyik vezető személyiségét tették meg az atomenergia tudósok legfőbb szovjet komisszárjának. gazdasági válságba jutni . Az atomkérdés legkiemlkedőbb jellegzetessége. Végeredményben a new-yorki bíróság előtt bizonyult be. meggyőződésből. Julius Rosenberg egyetlen egy ízben kapott 500 dollárd költségei megtérítésére. Amerikában Lindberghek. David Zaszlagilszkij és Ilja Ehrenburg Prawdája mindig is úgy emlegették Albert Einsteint. hogy az atomkérdés mennyire nem kommunista. Albert Einstein maga semn titkolat. Az atombombát tehát át kellett adni a Szovjetuniónak. hogy az amerikai atomtudósok között kommunisták is voltak. Solomon Abrahamovics Rebachot. amely szerint titokzatos kezek már 1943-ban. de a bolsevizmus Oroszországát zsidó szempontból megbízhatóbbnak tekintették. hogy már 1943-ban is adtak át atomtitkokat a szovjeteknek. És végeredményben. tehát a második világháború legválságosabb óráiban is szállítottak atomgyártáshoz szükséges anyagokat és titkokat a Szovjet-Uniónak. most sem tagadták meg érzelmeiket. Az a körülmény. Ők a zsidó öntudat legmagasabb fokán. nyersebb. hazafias zsidó nacionalista önérzettől fűtve.

hogy bár látszólag bizonyos változások következtek be Amerikában és a McCarthy vizsgálatok sok mindenre ráébresztették az amerikai közvéleményt. Strauss (zsidó). A zsidóság itt már csaknem teljesen levette az álarcot. Bacher (zsidó). — Bernhardt Baruch nyomására — "a kongresszus elkövette a legnagyobb árulását a nép ellen". hiszen. mint az „Egyesült Államok nemhivatalos elnöke”. opportunista fajárulót. propagandájával erőteljesen deklarált. mint maga az Egyesült Államok elnöke. hogy az atombomba fölötti rendelkezést kivonja az Egyesült Államok elnökének és az U. aki a két világháború során rejtélyes körülmények között szerezte vagyonát. először Baruchot kénytelen meglátogatni. S mikor minden ki volt tervelve. befolyása. Az amerikai népo fantáziájában. ha Churchill Amerika elnökének látogatására Washingtonba megy. Bernhardt Baruch. Sztalinnak. Független a földgolyó minden kormányától. aláírta a törvényt. — aki az Egyesült Államok 351 legfontosabb iparágát ellenőrizte és a világ nyersanyagkészletének kétharmadát kontrollálta azon fáradozott. az atomgyártás titkát és megszervezte az U. az itáliai zsidó lett az atomkutatás vezetője. Truman elnök. Lilienthalt eltávolították ugyan az elnöki székből.S. Lewis L. hogy négy biztosan zsidó volt: David E. tehát az amerikai kormánytól is.— még a látszatátt is el kellett kerülnie annak. egyben leghatalmasabb személyisége. — talán nem is minden ok nélkül — úgy jelent meg Bernhardt Baruch. a kommunista titkosrendőrség legfőbb atommegbízottja. zsidók a vádlottak és zsidó volt Bloch védő is. addig Bernhardt Baruch. de tetteivel. Megszavazta a törvényt. Robert F. amely az elnök. . a „filantrop” bankár. meg volt alkotva. Az ő keze alatt dolgoznak az elrabolt német atomtudósok. Mint több amerikai író állítja. hogy az atomperekben valamiféle „antiszemita” tendencia lehet. Amíg a második világháború frontjain a keresztény Amerika katonái véreztek. Julius Rosenberg és Ethel perét kénytelenek voltak rábízni Irving Kaufman zsidó bíróra. Amerika hivatalos köreinek állítása szerint ennek a bizottságnak nagyobb hatalma van. Roosevel hatalomrajutásakor mefsokszorozódott Baruch hatalma. William W. mint Hitlernek. Az atomtitok mögött ott trónolt a világzsidóság legtitokzatosabb. S mindnyájuk fölött a legfőbb felügyelő Solomon Abrahamovics Rebach. de lehet. Pike (?). de helyére Lewis L. Az első öt közül három. Ha nem is nyílt szavakkal. Lilienthal (zsidó). Rooseveltnek együttvéve volt. a hadsereg felügyelete alól kivonta az atombombát. aki nem látta a következményeket. Zsidó volt Sypol new-yorki államügyész. hogy az atombombát a nemzetek fölötti hatalom eszközének tekinti és saját nemzeti tulajdonának tartja. Waymack (?). Summer T. Strauss került. Az Oppenheimerügy kapcsán David E. Army hatásköre alól. atombizottságát. Ugyanakkor a Szovjetunióban Pontecorvo.S. mint destruktív. Ez a bizottság nagyobb hatalmat jelent. Jellemző. akit az egész zsidóság úgy tekintett. az atomenergia bizottságot lényegében nem lehetett átalakítani. akkor kinevezték az atomenergia bizottság tagjait.

mert mint Damokles kardját tartjuk felettetek az atombombát. vagy politikai irányzat ellen. A második világháború befejezése óta világprogram volt a nyugati és keleti zsidó megosztott világhatalma. tagadjátok meg keresztény hiteteket. Az emberiségre rászabadult a történelem legnagyobb tragédiája és legfenyegetőbb veszélye. Korff rabbi és hatszáz társának washingtoni felvonulása azonban ízelítőt adott belőle. vagy túl nagynak tartják a Kuhn and Loeb által megszabott kamatlábat. Keleten a géppisztoly. Mint már rámutattunk." A hidrogénbomba felrobbantásakor a törzsi nacionalizmusnak sikerült azt a látszatot kelteni. amelyekről a Jegyzőkönyvek szerzői sem mertek álmodni. aki azt írja: "Ez a két végtelen. akkor az én világuralmam. hanem örök időkre meg lehet semmisíteni az emberi szabadságot. oly ellentétesnek és ellenségesnek látszó. ezért alakítja meg Mr. Ez már nem is politikai lehetőség volna. amely nem kedvez a világhódítóknak. mint kommunista világuralom valósul meg és mint világszovjet fog megszerveztetni." Az atombomba ennek a mindent elborító terrornak irtózatos eszköze. "Mondjatok le szabadságotokról. Az atompszichózist. hogy. minden szellemi. Morgenthau a "Society for the Prevention of World War in"-at. Osztozás a földgolyón! Nyugati és keleti hemiszphéra! Nyugaton az arany. valójában egymást kiegészítő hatalmi gondolat azt mondja magának: ha a Szovjet győzi le az USA-t. mikor azt írták 50—60 év előtt: — "Belőlünk mindent elborító terror fakad. ha nem dobják le és nem robbantják fel. amelyek nem engedelmeskednek a világzsidóságnak. Az atombomba a világzsidóság kezében állandó fenyegetés a demokrácia ellen. Olyan látomás ez. minden nép függetlensége. Az atombomba a zsidóság kezében a terror és a szörnyű fenyegetés eszköze még akkor is. ha Amerika hadjáratot indítana a világuralom keleti fele ellen. akkor ebben a plutodemokratikus új . nemcsak háborúkat lehet nyerni vagy veszteni. A cél: a háborút. 1934-től 1948-ig a zsidó propaganda azt hirdette. Az atombomba a nép által választott. a bolsevizmussal való leszámolást minden áron meg kell akadályozni. egyben a világuralmi törekvéseknek és világhódításnak legfélelmetesebb bizonyítéka. Az atombombával nemcsak a civilizációt lehet elpusztítani. hogy milyen katasztrófává válhat ez egy fanatikus törzsi nacionalizmus kezei között. Ezt látja — igen helyesen — Marcel de Briancon francia író. A föld színéről egyszerűen el lehet törölni azokat a nemzeteket. akkor esetleg felrobbanna maga a világegyetem is. Ha megfordítva az USA győzi le a Szovjetet. amely ott van a Jelenések könyvében. az emberiség kétharmadának kiirtásáról.Az atombomba teljesen a zsidóság kezébe került. az atomhaláltól való félelmet egész népek ellen lehet kihasználni. függetlenségetekről. hanem János jelenéseinek kísérteties látomása a vörös fenevad világuralmáról. felelős államférfiak kezében is túl veszedelmes fegyver. hogy az amerikai demokrácia és az emberi szabadság fennállhat a szovjet tyrantizmus szomszédságában. egymással szemben álló.

mondja K. O. vérszomjában és fanatizmusában bízott. Nem voltak lelkiismeretfurdalásai. addig — mint írtuk — az aszkéta önfeláldozásával. míg arról volt szó. — hiszen tudta. április 19. a zseni páratlan fanatizmusával dolgozott az atombomba előállításán. 7. Kommunista nőt vett feleségül. Akármelyik véglet győz. ez végeredményben így is." (Amerikai Magyar Hang. legyenek bár bolsevista zsarnokok és ezerszer rosszabb elnyomók. Robert Oppenheimer. vagy az államkapitalizmus kulcspozícióiban gyakorlom ugyanezt a hatalmat. minden tehetségét beállította az atombombagyártás szolgálatába. Végeredményben olyan mintegy. A szó legtisztább értelmében "nyugati" zsidó volt. hogy Truman elnök elrendelte a kísérletek megkezdését. úgy is az én győzelmemet fogja jelenteni. ha mint a koncentrált magántőke birtokosa ülök benne a világuralom politikai birtokában is.) A H-bombát már a világhatalom keleti felére kellett volna ledobni. az Atomenergia Bizottság general managerének Oppenheimerhez intézett levele: "Oppenheimer. Nicholson. aki a spanyolországi harcokban esett el. a nagy nyugati testvér hirtelen megtorpant a keleti világhódító hatalma előtt. J. Kommunista feleségének első férje is meggyőződéses bolseviki volt. hanem csak zsidók! S ezek után. Ha valaki. Egyszer csak a homályból felszínre kerül két név: a J. 1954. a szovjet rendszer ellen meg kellett volna teremteni a H-bombát. irányító. mint az Atomenergia Bizottság: General Advisory Committeejének elnöke erősen ellenezte 1949-ben a H-bomba kifejlesztését és másokat is késleltetésre akart rávenni még azután is. Oppenheimer kommunista zsidókat alkalmazott a második világháború alatt Los Alamosban. de csak a keleti testvérek keménységében. amikor az amerikai közvélemény lassan eszmélni kezd. világhódító nacionalizmus szimbólikus alakjának tekinthetjük. mint Hitler. a . hogy a német nemzeti szocializmust kell elpusztítani. aki az atomtitok minden részletét átadta a Szovjetuniónak. hogy ezek. amerikai zsidók. Fivére és sógornője ugyancsak kommunisták voltak. Mi értelme van akkor az összecsapásnak?" S mikor a világzsidóság látja. portugál. hogy az atombombával csak "nácikat" kell elpusztítani. hogy a bolsevizmus és a szabadság nem állhat fent egymás mellett. egyszer csak letartóztatják Klaus Fuchot. döntő hatalmi tényező.világuralomban ugyanúgy ott leszek. Mikor azonban a "nácizmust" már leverték és az igazi zsarnokság. Robert Oppenheimeré és a Julius Rosenbergé. az ő hitével vallják: Egy nép vagyunk! Egy nép! Nem vagyunk orosz. Mindkettő hordozóját — mint látni fogjuk — a zsidó. Akkor minden tudását. oldal. Az ellene emelt vádak szerint 1940—42-ben hatalmas összegekkel támogatta az Amerika ellenes bolseviki felforgatást. úgy ő tudta. hogy elpusztuljon néphatalmának keleti fele. És a nyugati zsidó nem akarta. D. hogy az összecsapás mégis megtörténhetik. mint vezető.

hanem kizárólag a zsidóság ügyéről. mint sokan hiszik. Budapesten és Bukarestben megható storykat írnak Amerika árulóinak sorsáról. hogy Amerika a Szovjetunió szövetségese volt. mint valami kommunista demonstráció. magasrendű intellektuelek és egykönyvű talmudisták fognak össze egy kommunista kém megmentéséért. nem orosz. amit a keleti és nyugati rabbik bátran kimondtak. Oppenheimer. egy egész totális világhódító nacionalizmus sorakozik fel Amerika árulói mögött.matematikai és fizikai lángelme. Londonban letérdelnek. jól tudta. az igazság. akik csaknem . a nyugati zsidó nacionalista és kultúrlény szimbólumának. amidőn a Rosenberg házaspár a villamosszék felé készült indulni. A világ fölötti nácizmus kénköves lángjai akkor lobogtak fel igazában. vagy földre . amellyel hol egyik. Milliók egyén! Ez minden becsületes nacionalizmus jelszava. Moszkvában. A Kremlben lakozó zsarnokság képviselőit annál kevésbé. ő tudta. Kicsiny. az Egyesült Államok ítélt árulói fölött. A törvény. nemzeti kötelességükből kifolyólag. És most a zsidó milliók. mikor kegyelemért kiáltoznak. nem demokrata és nem kommunista ügyről van szó. akik talán nem is használtak annyit a Szovjetuniónak. akik összeesnek. A "jobboldali" amerikaiak előtt úgy tűnik fel a Rosenberg házaspár érdekében folytatott pikettelés. "Ha Ilse Koch. Átadták az atomtitkot faji meggyőződésből.vetik magukat Rosenberg néptársai. a kapitalisták és proletárok. Ő csak a hitleristákat akarta kiirtani. jelentéktelen emberek. akit nyugodtan nevezhetünk a zsidó nacionalizmus Hitlerjének. A New York-i Union Squaren az ír rendőrök alig tudják összeszedni a földről az ájult és fanatikus zsidónőket. — írták a tüntetők tábláira — miért sújtanak halállal a Rosenbergekre?" „Urey és Einstein professzorok kegyelmet sürgetnek!" — "Izrael előkelőségei kegyelmet kérnek!" Öt világrészben kapitalisták és kommunisták. Átadták a Szovjetuniónak és — igen jellemzően! — azzal védekeztek. Ha valaki. Amerika árulói voltak. — írja az Amerikai Magyar Hang. a londoni Westend és a budapesti Király utca egyszerű. hogy a világhódításnak az kedvez. a zsidók gyilkosa kegyelmet kapott. ha a földgolyó két hemiszférára van osztva és mindkettő kezében ott van az atombomba. — Akadtak olyan rádióbemondók. egyarcú világhódítói mind összefognak. Egy egész nép. mikor meghallják. hogy befogadó hazájuk. hogy a harmadik világháború a "zsidóság kipusztítására vezet". hogy a "nácifasisztahitleriánus" Eisenhower elnök kegyelmezési jogát kikényszerítsék. Mégis melléjük állt az egész világ zsidóságának 99 százalékos többsége. becsület írott és íratlan parancsai szerint Rosenbergék kémek voltak. A másik jelképes alakja ennek a világhódító nacionalizmusnak a Rosenberg házaspárt volt. a sátáni ész látta meg legvilágosabban. a Sea Gate luxusvilláinak és Bronx sötét proletárnegyedeinek lakói. hogy itt nem amerikai. "Érdekes volt a kivégzés után a New York-i rádióállomásokat figyelni. hol másik fenyegetheti egymást.

1953. A gyásszertartáson Emanuel Bloch." (Amerikai Magyar Hang. szándékos gyilkosságnak. Az önkény ellen harcoltak. Browell igazságügyminiszter és Edgar Hoover.zokogva mondták be a kivégzés hírét. Amerika egy civilbe öltözött katonai diktatúra önkényét nyögi. oldal. gyengéd. a kivégzett Rosenberg házaspár ügyvédje beszélt. Ez az két drága. s a következő kijelentést tette: "A Rosenbergek meggyilkolásának vádját Eisenhower elnök. az FBI igazgatója küszöbére teszem. kultúrált ember áldozata lett egy hideg. hogy nyomban utána rádiójátékba kezdett.. de a rádiójátékot olyan zene vezette be. amely úgy mondta be a hírt. Ők irányították a villamosszék gombjának megnyomását. sőt a férfiak is siránkozásba fogtak és ezt kiáltozták: "They killed them ." (Amerikai Magyar Hang.. akadt no. Akadt rádió. hogy a törzsi nácizmus nevében szolidaritást vállaljanak a közönséges bűntettesekkel és mint a keleti zsidók. hű kiszolgálójának.) És aztán a brooklyni Church Avenuen kiteljesedett ennek a világhódító nacionalizmusnak minden különös nagysága és fanatizmusa.. Eisenhower elnöknek is. hogy ő is rákerült a "háborús bűnösök" és "népellenes gonosztevők" fekete listájára. 1953. hanem talán Julius Streicher üzente Nürnbergből: — "Titeket majd a bolsevikok fognak felakasztani!" . A nürnbergi akasztófák most visszanéznek a Fehér Ház felé. ha mindjárt nem is ők tették ezt személyesen. Az Union Squaren .. aki a járdára vetette magát és így kezdett hisztérikus siránkozásba. 8. És a Rosenbergek koporsója fölött már nem is Emanuel Bloch szónokolt. június 29. érzékeny. úgy ők is a maguk mártírjainak vállalják a kivégzett kémeket. Egy világ fölötti nacionalizmus megüzente a hadat Amerikának. július 19. killed them. Ezrek és tízezrek jöttek el. amely beillett gyászindulónak is.) E pillanatban Eisenhower elnök Washington kései utóda és a Morgenthauterv egyik végrehajtója elkönyvelhette.

amelyek a nürnbergi perrel és a zsidó világbosszú kiszolgálásával jártak. politikai befolyása belekergette a háborúba. ha ő uralkodik és csak addig hű bármely országhoz. FEJEZET A világzsidóság akkor vette le magáról végleg az álarcot. akkor . hogy legalább Amerikához legyenek hűek és ne forduljanak szembe az Egyesült Államokkal. amíg annak érdekei összeesnek az övével. Alig hetven esztendő alatt a zsidóság meghódította Amerika gazdasági életének túlnyomó részét. a gazdagságot. Egyedül az Egyesült Államok volt az. hogy csak akkor érzi magát biztonságban. Truman szenátor. a szabadosságig fajult szabadságot. — vagy mint ma mondják: Izraelt csak azért alkották meg. hogy odaküldjék a koldus zsidót. a nyugalmas életet. még ha a zsidóság kezében voltak is. A keletoroszországi pogromok elől menekült kis zsidó az USA-ban az élet napos oldalára került. Talán az egyetlen Roosevelt kivételével nem is hitték. 1941. Ő élvezte a jogokat és kiváltságokat. Franklin Benjamin. Mindennek az ellenkezője történt. Florida. akiből az Egyesült Államok elnöke lett. Az ígéret földje nem Palesztina. és Lincoln Amerikája — joggal várhatta volna a világzsidóságtól. mint a pestist. Hiszen Amerika keresztény politikusai. mikor annak a kommunizmussal kell megküzdenie. hanem Amerika lett a világzsidóság számára. Valahol a B'nai B'rith páholyaiban a zsidóság megírta az Egyesült Államok végzetét is. Palesztinát. mert ez úgy hurcolja magával az antiszemitizmus bacillusait. akitől félnek a New York-i milliomosok. június 21-én a német-orosz háború kitörésének pillanatában azt mondta: "Ha úgy látjuk. nem kizárólag a zsidóság számára akarták megnyerni a második világháborút. amikor elárulta Amerikát is. amely megadott nekik mindent. hogy a második világháborút követő hidegháborúban Amerika oldalára áll. Jefferson. hogy segítsen megszabadítani a KZ-ek zsidó rabjait.XV. mert a zsidó nacionalizmus pénze. Amerika leverte Hitlert és 11 milliárd dollárt adott a Szovjetuniónak. Roosevelt idején ő foglalta el a politikai hatalmat. Azonban a zsidóság Amerikával szemben is megmutatta. hogy Németország győz. profitvágya. Amerika vállalta magára azokat az ódiumokat. A pénzt. sőt a politikai befolyást is! Amerika kétszer vonult hadba és küldte vérezni fiait. hogy megtudnak egyezni a Szovjetunióval. Roosevelt kormányzása alatt Amerika már majdnem a zsidók országa volt. Ő szállta meg az amerikai földi paradicsom: Miami. A világhódítóknak minden okuk meg volt arra. California minden gazdagságát. Amerika — Washington. A földkerekség minden állama ellen lehet kifogása a zsidóságnak.

Hogyan is írták a Jegyzőkönyvek? "Belőlünk mindent elborító terror fakad. 1954. mint "antiszemitát" tették lehetetlenné Drew Pearson és Walter Winchell (Lipsitz). Aki ez ellen a tényleges hatalom ellen lázad. A jellemes amerikai diplomata főbe lőtte magát. amelyek segítségével Amerikát belehajszolták a második világháborúba. azt kiirtják. Wiederhall kiadás. Gerald K." Amerika a frázisok szerint a "szabadság hazája". akik a zsidó GPU-t az Antidefamation League-t szolgálják. A Hudson torkolatában magasra tartja fáklyáját az amerikai szabadság szobor. kijelentette: "az én hazám csak testemen keresztül léphet be a háborúba. Smith. 1945 után a hideg háború sem volt érdeke." Kennedy utódja John Winnant. Hadd öljék egymást. vagy demokrata fogantyúját. hogy valami vadmacska kivonatból előállított szérum segítségével 150 évig fog élni. amennyire csak lehetséges. felkel. igazi amerikaiakról. Mivel kellemetlenné vált a függöny . akik áldozatul estek a világhódítók mindent elborító terrorizmusának. Azonban valójában Ellis Islandon túl ma már a "mindent elborító terror" uralkodik Roosevelt korszaka óta. Forrestal miután egy alkalommal kijelentette.” Az amerikai polgárnak ma joga van elmenni a szavazógépig és meghúzni annak a köztársasági. hogy mindkét hatalom az ő kezükben lesz. akik Washingtonban a valóságban kormányoznak láthatatlanok. de ellenezte az Egyesült Államok palesztinai politikáját. Ellenkezőleg! Yaltában és Potsdamban ők osztoztak meg a világhatalmon. öngyilkosságba vagy közéleti megvetésbe kergetik. Amerika angliai követét csendes elnémításra és barátságos floridai internálásra ítélték. amerikai Christian Crusade bátor vezetője megdöbbentő könyvet adott ki ennek a tényleges hatalomnak terrorjáról és azokról a nemes. a második világháborúnak és a világhódítók törekvéseinek. miután a második világháború előtt Amerikába hazatérve. vagy csak egy hangos szót ejt ki. a becstelen hallgatás és az öngyilkosság között választhatott csupán. két rádiókommentátor. Mindez kizárólag a világzsidóság érdeke volt. James Forrestalt. Roosevelt vicepresidentje lett. a tényleges hatalmat kulisszák mögül gyakorolják. és ha Oroszország győz. A könyv német kiadása (Selbstmord. A harmadik világháború. a szovjettel való leszámolás. Frankfurter Félix. Két világháború kirobbantásában nagy szerepe volt a zsidó érdeknek. az őrültek házába került és annak 16." Amerikának nem volt érdeke a szovjet barátság. miután megismerte a körülményeket. Joseph Kennedyt. hiszen a kulisszák mögött lévők tudják.) alapján rendkívül kivonatosan ismertetjük. akkor Németországot. emeletéről dobták le titokzatos kezek. Henry Wallace egy keleti szekta tagja volt és azt hitte. az elnyomott népek felszabadítása viszont nem zsidó érdek. akik útjába álltak a bolsevizmusnak. hogy a kulisszák mögötti hatalmak miként pusztították el azokat az amerikaiakat. elnémítják. a legfőbb amerikai bíróság bírája megmondotta. hogy "azok. aki Truman hadügyminisztere volt.Oroszországot kell segíteni. hogy "ezek a zsidók elpusztítják az én Amerikámat".

Wittacker Chambers. volt kommunista vezetőre. Tisztában volt vele. aki a kommunista párt egyik vezető tagja volt és számos zsidó kommunistát leplezett le. aki az USA londoni követségén Roosevelt és Churchill titkos táviratváltását desifrírozta és koronatanúja annak. Vaugham generális meglehetősen örvendetes számban távolította el a zsidókat és kommunistákat a State Departementbol. Ugyanez vonatkozik a másik keresztény. Szunjat-szen lánya a második világháború alatt állandó halálfélelemben élt valahányszor Amerikában tartózkodott. hogy egy ilyen Lonbroso-ember éljen Amerika elnökének közvetlen környezetében. korrekt öregúr. Alger Hisset Frankfurter Pelixék ama választás elé állították. A washingtoni titokzatos Fekete Kéz őt is belső emigrációba. huszonnégy órán belül halott volna. Budenz. mert tudott arról. Louis Budenz. hogy akár hallgat. mert még Roosevelt gondoskodott róla. Németország amerikai zónájában az UNRA főnöke — aki angol volt — egy alkalommal azt merészelte írni. Tyler Kent. öt évig volt internálva Wight angol szigeten. Herbert H. Bostonban szexuális aberrációi miatt több évi börtönre ítélték. hogy még mindig több mint 1000 kommunista zsidó ül a State Departementben. Tyler Kent még ma is állandó veszedelemben élnek. Amerika második világháború utáni külügyminiszterét ismeretlen tettesek kidobták az ablakon. akkori UNRA főnök követelésére megfosztották tisztségétől. a fordhami katolikus egyetemre menekült. külön tíz évi fegyházat kapott. Chambersre is. váratlanul és fiatalon halt meg. Morton Kent megölte magát. aki Roosevelt és Truman korában a Fehér Ház szürke eminenciása volt. Később ő írta Washington utódának beszédeit. Stettinus külügyminiszterről kiderült. Ha ennek falai közül kitenné a lábát. hogy vagy beszél és akkor meghal. Állást foglalt David K. aki az Alger Hiss-ügyet leplezte le. félretették és kompromittálták. hogy az UN alapításakor tartott beszédét egy Dalton Trumbo nevű hollywoodi kommunista filmsztár írta. a bűntársak őt gyilkolják meg. hogy a világot mint kergették bele a háborúba. hogy az angol kormány kezdetben nem akart engedni az amerikai zsidóság nyomásának. akkor Gerald K. Ha Hiss valóban megszólal. Harley 1947-ben kijelentette. General Patrick J. felvágta ereit. Nilessal szemben. A jóindulatú. Lehman New York-i szenátor. . Smith szerint öngyilkosságok százai történtek volna Washingtonban. amelyet Tyler Kent esetére lehet alkalmazni. annak ellenére. Antiszemitizmus ürügyén elnémították. vagy hallgat és akkor megúszhatja ötévi fegyházzal. élelemmel és nem nélkülöznek. megvetésbe és elnémításba kergette.mögötti hatalmak számára. Summer Wellest. Alger Hiss azonban már újra szabadon van. hogy a Németországban élő zsidók el vannak látva pénzzel. hogy a Szovjetunió számára kik lopták el a legtitkosabb iratokat. General Frederick Morgan. Vaugham generális kifogásolta. Csang-káj-sek felesége. hogy az amerikai kongresszus olyan speciális törvényt hozzon. mert világhódítók titkos Gestapói lestek rá és el akarták tenni láb alól. akár beszél.

Amerika népének nem volt szabad tudni arról. Long louisianai szenátor meggyilkolása. majd behívták katonának és egy Pacific óceáni szigetre rendelték. augusztus 9-én a szenátus előtt tartott beszédében kijelentette. Smithet. Ugyanez a Gerald K. hogy a hasonló . hogy egy NewOrleans-i szállodában. 1935. Egy hónappal később a szenátus folyosóján mégis agyonlőtte egy Weisz Károly nevű zsidó. Long Roosevelt egyik legesélyesebb ellenfele volt. O'Connor szenátor azonban. Smith írja. Gerald K. William Wirth dr. visszarendelték. Smith könyve szerint Roosevelt ellenségei közül hasonló titokzatos. majd onnan a szovjet zónába szökött német zsidó kommunista többezer amerikai ellen rendelt el gyilkosságot. Mikor a követ Roosevelthez továbbította a jegyzéket. John Simpson az oklahomai mezőgazdasági kamara elnöke. Bocsánatért imádkozott. Lindbergh ellenezte a háborút. nem akarta életét kockáztatni. mire "Amerika ellenes tevékenység" miatt egyik szenátusi bizottság elé idézték. amelynek vezetője O'Connor szenátor volt. amelyekben Pegler a kommunisták (zsidók) üzelmeit leplezi le. aki az indiai Cary-ban lakott. egyetemi tanárt. vagy nagyon is érthető halállal pusztultak el: Cicing szenátor (New Mexiko). Shwall szenátor (Minnesota). A zsidóság szüntelen bojkottal és terrorral fenyegeti azokat a lapokat. aki ezután titokzatos körülmények között meghalt. Charles Lindbergh. Mr. ahol elmondotta. és egyik Des Moinsban tartott beszédében nem egészen kedvező hangsúllyal ejtette ki a "zsidó" szót. hogy a zsidók és kommunisták hogyan akarják átvenni az Amerika fölötti hatalmat.Ugyanígy némították el Earle-t az USA volt bulgáriai követét. hogy von Papen Szófiában átadott neki egy titkos jegyzéket. Olyan erkölcsi megsemmisítő hadjárat indult ellene. Wirth mindezt közölte a sajtóval. És az admirális hallgatott. az óceán első átrepülőjének története nagyjából már ismeretes. hogy a gyűlölt "nácik" békét akarnak. A legtitokzatosabb esetek közé tartozik. az egyik legismertebb amerikai publicista állandó halálfélelemben él. Huey P. A szenátus akkor kinevette a magányos harcost. amelyben Hitler kormánya tett ajánlatot az Egyesült Államoknak. halálának egyéves évfordulóján megjelent áldozata sírjánál. hogy maradjon kívül a háborúból. Hallgatni vagy meghalni! — Ez volt a parancs Kimmel admirális számára is. Westbrock Pegler. az amerikai antijúdaista mozgalom vezetőjét egy alkalommal arzénnal megmérgezték és az orvosok csak az utolsó pillanatban tudták megmenteni. aki pontosan ismerte Pearl Habour igazi történetét. hogy Gerhardt Eisler az Amerikába emigrált. majd pedig öngyilkos lett. Gerald K. A bizottság hazugnak bélyegezte Wirthet. a zsidók által vezetett amerikai "Fekete Kéz". nyilvánvaló tévedés folytán meghívták egy igen előkelő társaságba. Az ő szerencsétlensége az volt. meggyilkolását rendelte el.

Halála előtt több ismerősének levelet írt. magyar. hanem láthatatlanok. a koporsót már nem merték felnyitni előtte. Egyes verziók szerint a lelkiismeretfurdalás kínozta Pearl Harbour. akire a világzsidóság szintén kimondta az anatémát. Pontosan azok. hogy Lindbergh kiküszöbölése kizárólag a zsidóság műve volt. Elliot Roosevelt harmadik feleségének is.) Ez volt a sorsa Normann Jacqes kanadai képviselőnek is. Walter Winchellék ugyanígy állították félre John E. Feleségét fenyegették. de bizottságának tevékenységét tovább folytatta Joseph McCarty szenátor. román. hogy egy harmadik világháborúban Amerika kardja felszakítsa a vasfüggönyt. amely koporsójában ábrázolja a Világköztásaság Elnökét. Jimmy Roosevelt megérkezett a temetésre. továbbá amiatt. akik egy világ fölötti nácizmusnak képviselői és akiknek érdeke volt a második világháború. Másik feltevés szerint az UN megalapításakor a világköztársaság elnökének akarta magát kikiáltani. ha egyszer megnyílnak a szovjet börtönök és Amerika katonái ugyanazt fogják látni a felszabadult területeken. hogy Roosevelt nem természetes halállal halt meg. Roosevelt halála is. A bizottsági ülésen személyesen jelent meg Eleanor Roosevelt. Fiát el akarták rabolni. Lindberghez hasonló módszerekkel némították el Mertin Diest. Mi lesz. Rankin szenátort. Diest elnémították ugyan. A szerző.karaktergyilkosságot ma is "Lindbergh-kezelésnek" hívják az Antidefamation League köreiben. hogy utoljára láthassa apját. hogy Felix Frankfurternek igaza van. hogy barátaival együtt kinevesse a bizottság elnökét. a túlzott szovjet barátság. Annyi csaknem bizonyosnak látszik. bolgár. ahol jól tudják. Számos amerikai újság utalt arra. "szívszélhűdésben" meghalt. aki a kanadai parlament egyik legnépszerűbb tagja volt. Egyetlen kép maradt. A hatalmat Amerikában nem látható személyek gyakorolják. aki először kísérelte meg a szenátus és azon keresztül a nyilvánosság elé vonszolni a kommunistákat. Smith szerint a legnagyobb rejtély Franklin D. amit Európa harcosai . elfeledve és elnémítva. és akit minden pillanatban szintén meggyilkolhatnak. amelyben ez állott: "Legközelebbi beszédemben ki fogom nyitni hallgatóim szemét és az egész zsidó nacionalista összeesküvést le fogom leplezni. de nem érdekük. hogy ötmillió német. aki nem bírta elviselni a Roosevelt család légkörét. kiszolgáltatását ígérte meg a szovjetnek. hogy a Dies bizottság munkáját hallgassa agyon. olasz. Eleanor Roosevelten kívül a volt elnök holttestét senki sem látta. Egy bizonyos. hogy eltették láb alól. S mikor saját fia." Mielőtt megtartotta volna beszédét. A sajtó utasítást kapott. aki ma amerikai belső száműzetésben él. Tarkóján egy fehér virág fedi el a sebhelyet. hogy egészségi állapota erre a tisztségre alkalmatlanná teszi. Azonban az öngyilkosságba kellett menekülnie Faye Ewerson Rooseveltnek. (Azóta McCarty szenátor halála — igen titokzatos körülmények között — be is következett. azonban rájött. stb. Ezek a fentebb felsorolt események a nap fényességével bizonyítják. Gerald K.

Ennek a zsidó világtörekvésnek egyik legárulkodóbb szervezete a Society for the Prevention of World War III. a strassburgi Európatanácson. megsemmisítettük és eladtuk a . A cél most már az. bekövetkezik a nemzsidó népek nagy felébredése. Ő Amerika titkos kormányának egyik feje. és munkanélküliségeken. most hirtelen megfordul. lélekmérgezés. világháborúkon. szövetségesek nélkül álljon. halkan. aki 1945-ig a leggyilkosabb totális háború prófétája volt. a kezében lévő sajtón és parlamenteken. mikor maga mellé kellene állítani a keresztény népeket és a többi nem keresztény (mohamedán) népeket. És a zsidó nacionalizmus. 1945 után a világzsidóság taktikát változtatott. mikor majd a szovjettel kell leszámolnia. a szovjet uralom fenntartói és haszonélvezői? Hiszen Lenin megmondotta. Ha egyszer a bolsevizmus megdől. hogy kik voltak a hóhérok. a szovjet békemozgalmon keresztül megindítja történelmének legnagyobb politikai kampányát. a Morgenthau terv szerzője. amely a fegyverkezési versenyeken. forradalmakon keresztül megszerezte páratlan pénzügyi. A szervezet megalapításával azonban deklarálta. politikai hatalmát. aki vak gyűlölettel akarta kiirtani az egész német népet. Ennek a taktikának bizonyos "dicsőséges" múltja van. "Nézzétek! — mondja a zsidó náci gondolkodás a győzelem mámorában. inflációkon. amely Hitler ellen vérszomjas háborús propagandát folytatott. suttogó propaganda. — ezerszer jaj! — a világhódítóknak. ha kiszabadulnak a politikai foglyok. És most ez a nacionalizmus. megfordult. Most pedig a morgenthaui nacionalizmus csaknem teljesen hasonló eszközökkel akarja szétzúzni Amerika nagyságát. hogy ne kerülhessen sor a leszámolásra és Amerikának ne legyen ereje megvédeni önmagát. És akkor jaj. hogy — Amerika gyenge legyen és elszigetelten. az internáló táborok rabjai és elmondják. Európában azonban csak vesztett háborúk végén. A zsidóságnak egy érdeke van: az einsteini világkormány és a totális zsidó állam. mert jól látta: most már arra kell törekednie. most mint angyali lelkű pacifista. hogy a zsidóságnak nem érdeke a szovjettel való leszámolás. Az UN-en. egyesületet alapít a harmadik világháború megelőzésére.láttak 1941 után Oroszországban? Mi lesz. amelyek Amerikában elkerülhetetlennek látják a bolsevizmus elleni szabadságharcot. hogy Amerika politkája népszerűtlen legyen. másfelől mind inkább bénítja azokat az erőket. — órák alatt leszereltük az amerikai hadsereget. Lényegében Henry Morgenthau nem lett filantróp. akik hazájukat meg akarták védeni a szovjet barbárság ellen. megnyílnak a titkos irattárak. UNESCO-n. a pribékek. Csendesen. alapítója Henry Morgenthau. Ne harcoljatok! Az orosz is ember! — suttogták azok felé. hogy egyfelől szüntelenül erősíti a szovjet hatalmát. hogy az "ellenforradalom eszköze az antiszemitizmus". amelynek egyetlen célja van. s "hatalmunk jellege a titkosság" jelszava alatt úgy akarja térdre kényszeríteni Amerikát. a szovjet ellen harcoló országokban vették használatba: szabotázs. Pacifista lesz.

Acheson — a hivatalába megy. aki 1940-ben megjósolta a chicagói fajtestvéreknek. elvész és a népek mindenestül elpusztulnak. Most Távolkeleten a mi nagy fajtestvérünk. ti kicsinyhitűek. A kormányon belül (1950) Strachey. "Óh igen! Amerikában mi vagyunk a hatalom. vagy Malenkov uralmát. gondosan ellenőrzi Marshall amerikai külügyminisztert. a hadsereg tábornokai. Lattimore professzor tanácsai alapján vész el Kína. Özönlenek a ferdeszemű milliók." . Washington kulisszái mögött és New Yorkban a mi három és fél milliós fajtestvériségünk összetartása gondoskodik róla. Ha az amerikai fegyverkezésről. akkor ismét csak a mi bankházaink határozzák meg. hogy a háború megelőzésére tanácsokat adjon neki. Nem a Capitóliumon. ahol — az Aufbau közlése szerint — a szép budapest zsidó leány 50 000 dolláros fogadó estjein megjelenik Washington utódja. Ott van Shinwell Mano hadügyminiszter. hanem egy triumvirátus. Hiszen Warburg testvérünk világosan megmondja. amely neked nem szolgáland. hanem sokkal inkább a Cafritz Móricz washingtoni szalonjában. Anna Roosenberg a budapesti Léderer-lány. ami amerikai. hanem a próféta is. Ott vannak a republikánusok. Ha az amerikai külügyminiszter — 1951-ben Mr.sok-sok milliárd értékű hadianyagot. hogy a hadfelszerelés terén ne menjen túlságos messzire." "Mert a nép és az ország. akkor a mi Frankfurterünk kíséri útjain. Henry Morgenthau és Frankfurter Felix. Olvassátok el Ézsaiás könyvének 12. nem a Fehér Házban. Annyit semmi esetre se. hogy halálos elkeseredésbe hajtsák a német népet minden ellen. hogy az történjék a világban. amit mi akarunk. önvédelemről kell határozni. amint ezt a morgenthau-féle Society előírja. A kongresszusban csak hadd beszéljenek Amerika védelméről. hogy behozzák hozzád a népek gazdagságát és királyaik is bevitetnek. hogy Amerikát tulajdonképpen nem a kongresszus kormányozza már. "És nyitva lesznek kapuid szüntelen éjjel és nappal. ahol a szabadságra vágyódó népek hiszik. Herbert H. Németországban a mi vérünk. Franciaországban Blum Leo veje Jules Moch szabotálja a hadsereg felszerelését és akadályozza a Németországgal való kibékülést. hogy Roosevelt majd felfegyverzi őket. aki most Wellington dicsőséges örökében ül. hogy mennyi pénzt kell erre a célra folyósítanunk. mint a németeket felfegyverezni. Mrs. hogy fegyvert adjunk a mi ellenségeink: a németek kezébe. nem csak a Jegyzőkönyvek ígérik nekünk a világ fölötti hatalmat. hogy inkább a szovjettel kell békét kötni. amely megírja. Olvassátok el a Chicago Tribune-t. Ne féljetek. be nem zároltatnak. És Angliában ott vannak a mi megbízottaink. részét és lássátok. Most ott vagyunk már a Távolkeleten is ahol Borodin (Krusenberg) fajtestvérünk próbálta megalapozni Mao hatalmát. Ábrahám szent magjának leszármazottja Buttenwieser (1952) főkormányzó és a zsidó CIC-isták gondoskodnak róla. hogy megerősítsék Sztalin. Léhman. A politika nem ott készül. A népek kimeríthetetlen rezervoárját mi irányítjuk. Fenséges és nagyszerű pillanat ez! Eddig csak a kereszt árnyékában éltek meg a mi véreink. a demokraták.

Ma már az FBI által megállapított tény. Coleman professzor. Bloch Mano. Harry Gold. Churchill mondotta 1949-ben. Carl Greenbaum. A történelem legnagyobb hadititkai." Igen! Amerikának. Mintha csak Einstein. mint tudjátok — "a mienk"! — mondja a zsidó nacionalizmus. Miss Glassman. Amerika titkai között ott volt a radar. Amerika elárulásánál a napnál világosabban lehet látni. akkor a saját embereinek kiadja a parancsot. Ha semmi másnál. hogy lerohanja Európát és megvalósítsa a mi uralmunk teljességét. akinek árulása két évvel gyorsítja meg a szovjet atombombajának elkészültét. a vasfüggöny túloldalán 40 000 szovjet tank. David Böhm. Gordon Dean szerint mindössze néhány száz ember ismeri az atombomba titkát. azok kizárólag a mi testvéreink. hogy a radart is szinte kivétel nélkül zsidók adták át a Szovjetuniónak. a kolumbiai egyetemi tanár. amelynek veszélye itt magasodik apokaliptikus méretekre. hogy a radar kémgyűrű feje is Julius Rosenberg volt. John Vág-Weiszfeld. Julius Rosenberg. William Perl. hogy a nyugati és keleti hemiszféra megosztására és mindkettő uralására létezik egy nagyarányú zsidó terv. Morton Sobell. aki majd kozmikus sugárfüggönnyel veszi körül Kaganovics Lázár birodalmát. Brothmann Ábrahám. Bruno Pontecorvo. Mirijam Moskovics. amelyet a legkíméletlenebb következetességgel végrehajtanak. a harminc évre elítélt kém. David Greenglas. 15 000 repülőgép. hogy információkat kapjon tőlünk. titkai voltak. . amelyek segítségével könnyűszerrel szabadíthatta volna meg a világot a fenyegető rabszolgaságtól. Miért nincs közöttük egyetlen keresztény sem? Mert ezek a goyok nem megbízhatók. ki kellett szolgáltatni. Ezeket a titkokat el kellett adni. H. Hyman Gerber Yavis. S amikor a világzsidóság úgy látja. Ervin David. hogy Amerika és Oroszország hatalma helyett egyetlen hatalom maradjon a földön: a mindkettőt sakkban tartó zsidó nacionalista világhatalom. Simson. hogy Oroszország "a mi szövetségesünk és mint ilyet jogosultnak tartottam arra. a magyarországi zsidó. a plutónium-tolvaj zsidó. A monmounthi haditechnikai kísérleti intézetben elrendelt vizsgálat után kiderült. az interkontinentális rakéta. A New York-i bíróság előtt Julius Rosenberg bevallja. hogy az atombomba titkát meg kell osztani a szovjettel. az olaszországi zsidó.Odaát. Jánosi. hogy már csak az atombomba védi Amerikát és Európát a szovjet támadás ellen. A titok a mienk. És ezt nem is tagadjuk. 175 hadosztály áll készen. hogy már csak ez akadályozza a szovjet hatalom kiteljesedését. amely még az atombomba kiszolgáltatása után is védelmet nyújthatott volna az USAnak. De az atombomba. "Akik már viszik az atombomba titkát a Szovjetunió felé. egytől egyig a mi öntudatos fajtánk leszármazottjai. aki tizenegy kofferrel viszi az atomtitkokat a Szovjetunióba. Mind a mi véreink! Fuchs Klaus. a "földi isten" választaná és küldené őket magasztos feladatokra. amely a világ első antibolsevista hatalma lehetett volna. Harry Gold segítőtársa.

C. amelynek körében sohasem tudott talajt szerezni a zsidó világhódító akarat. Ma már köztudomású. Lemnitzer. Amerika legnagyobb fogyasztó piacát vesztette el. de a Szovjetunió fölött is. Itt is megkülönböztetett jelentősége van annak.Külön szörnyűséges fejezet Kína kiszolgáltatása a vörösöknek. Lee volt. Nem lehet véletlen az sem. akiről kiderült. A cél érdekében titokzatos kezek mindenüvé odatolták a maguk embereit. Andrew Roth. hogy a koreai háború idején Koreában bizonyos A. hogyan vigyük bukásba Kínát. Kínát mindenáron át kellett tolni a vörös hemiszférába. Maria Bachrach. aki Rooseveltnek legfőbb kínai tanácsadója volt. a homályos származású amerikai professzor. mintha az USA vitte volna őket a pusztulásba. akik mindent elkövettek. ugyanúgy Európában is a világzsidóság exponensei voltak azok. hogy az ügyben letartóztatottak valamennyien zsidók. Lattimore hét évig volt szerkesztője a Pacific Affairsnek. Később a félzsidó Mark Clark generális lett a koreai főparancsnok. hogy Owen Lattimore. alkalomadtán veszedelmes fegyvertárs lehetett volna az iparilag tökéletesen felszerelt USA oldalán a világhatalom — keleti fele ellen. hogy eredeti neve Efraim Zinoy Liebermann és 1932-ben Oroszországból vándorolt be az Egyesült Államokba. egytől egyik a világhódító nacionalizmus szolgálatában árulták el Amerikát. Szorosan hozzátartozott ehhez az Amerasia című folyóirat is. "A probléma az volt. hanem az ő külön érdekeiket. külön hatalmukat szolgálják. így tehát a Mac Arthur fölött parancsnokló legfőbb csúcsszervezet reprezentánsa és Geroge Movahon nevű zsidó vezette az UN Information Center koreai részlegét. Lee Pressmann. jó hírnevét és lerombolják azokat az . Az iráni olajválság napjaiban a State Departement Far Eastern Divisionjának vezetője bizonyos Michael J. Larsen Mano. Oszd meg és uralkodj: Amerika fölött. Philipp Jaffe volt követ. amely hazát adott nekik. amely az Institute of Pacific Relatíon kiadásában jelent meg. megrendült egész távolkeleti helyzete. hogy tönkre tegyék Amerika presztizsét. amerikai vezérőrnagy volt Dél-Korea amerikai katonai vezetője. akikről tudták. John Stewart Service. Az Amerasia irodáiban 1700 legbizalmasabb iratot találtak meg az FBI tisztviselői. hogy ne úgy lássék. Amiként azonban a Távol-Keleten elárulták Amerikát. Katzin nevű ezredes volt az UN legfőbb képviselője." — írta Owen Lattimore. Nathan Witt. A koreai háború kitörése előtt bizonyos Lyman L. S ma már cáfolhatatlan a keleti és nyugati hemiszféra megosztóinak célja: divide et impera. amelytől a Szovjet-Unió első kézből kapta a Kínára vonatkozó értesüléseket. John Abt. őt terheli a felelősség a védelem elhanyagolása miatt. Amerika egyik legjobb üzletfele és kereskedelmi piaca Kina volt. az orosz katonai kémszervezet szolgálatában dolgozott Amerika ellen. aki Rebecca Ezekielnek a fia és Ausztriában a keresztény DP-k ezreit szolgáltatta a Szovjet-Unió kezére. és mint a kongresszus megállapította. Az Amerasia-ügy és a társutasok kínai politikaja miatt 665 millió lélek tűnt el a vasfüggöny mögött! — állapították meg később az amerikai lapok. hogy azok nem Amerikát. mert az 500 milliós kínai tömeg.

Whitetól azonban eredeti amerikai dollárkliséket. míg Harold GIasser az UNRA pénzügyi vezetője lett. Még a nyomdafesték meg sem száradt rajtuk a szovjet már tudott minden amerikai tervről. aki 110 millió keresztényt szolgáltat ki Yaltában Kaganovicséknak. A McCarthy bizottság aktái többet beszélnek erről. Ő szolgáltatta ki a Szovjet-Uniónak a németországi megszállás számára nyomott. és mindazon felül rendkívül fontos titkos okmányokat is kaptak a szovjeték. — akkor közülünk kerül ki Amerika főárulója Alger Hiss. sajtó. Amerika megadott nekik . Ő vezette az amerikai pénzügyminisztériumon belül működő kommunista sejtet és szovjet kémszervezetet. Itt már nem a cárok uralkodtak. a modern idők egyik legsötétebb figurája. Itt bizonyul be az a régi igazság. vagy a legmegrázóbb történelmi dokumentáció. Truman elnök Whiteot nevezte ki a Nemzetközi Pénzalap elnökévé. CIC vagy OSS ügynökök. és színházi tisztek. Ma már fel sem lehet sorolni azokat a százakat. Léman.” Az Amerika ellen elkövetett árulásnak azonban nem az atombomba. Frankfurter Félix. Ludwig Ullman. mint a legizgalmasabb detektívregény. Ugyanakkor Edward Rothschild. Ennek a zsidó kémgyűrűnek köszönhető. Silverman. mint propagandisták. Morgenthau helyettes pénzügyi államtitkára pedig Harry Dexter White. hogy "talán nem minden zsidó bolsevista. Az amerikai zsidóság legnagyobb része a mai vasfüggöny mögül származik. akik valamennyien zsidók voltak és a németországi amerikai megszállás legfontosabb kulcspozícióiban. de zsidók nélkül nincs bolsevizmus". utasításokat szállította a Szovjet-Uniónak. Buttenwieser németországi volt prokonzulunk apósa. Irving Kaplan. és minden lehetőt elkövettek Németország szovjetizálása érdekében. város parancsnokok. hanem az amerikai zsidóság szerepe a kommunista mozgalmakban. hanem az úgynevezett demokrácia. a radarügy és a többi kémbotrány az igazi jellemzője. intézkedésről.ideálokat. Herbert H. aki a lakásán rejtegeti Amerika legfőbb árulóját. Ábrahám George. Az általa vezetett kommunista sejtben csupa ilyen nevek szerepeltek: Frank Cohen. védi az a mi nagy szenátorunk New York koronázatlan királya. gazdasági előadók a szovjet kezére dolgoztak. aki az USA állami nyomdájának vezetője volt a legbizalmasabb iratokat. ezreket. senki más. hogy a Szovjetunió kezére adták többek között a Magyar Nemzeti Bank 42 millió dollár értékű arany és devizakészletét. Viktor Perle. Túlnyomó részük a pogromok Oroszországából menekült Amerikába. És aki elítéltetése után is ápolja. úgynevezett "szövetséges márkák" kliséit. amelyek a szabadság hajdani hazájáról éltek az európai népek szívében. Harold Glasser. És aki mentő tanúként jelentkezik mellette. — mondja ez a zsidó nacionalizmus. "És ha még ez sem volna elég. hogy a Morgenthau-terv Moszkvában született meg. Arra már többször utaltunk. papíranyagát és készítési titkait. hozzávetőleges számítás szerint 225 millió dollár kárt okozva az Egyesült Államok adófizetőinek. elképzeléseket. Solomon Adler. mint az amerikai Supreme Court bíraja.

— mondja az ószövetségi nacionalizmus öntudata. Jacob Minden. magyarországi. A hollywoodi összesküvés résztvevői: dr.mindent: szabadságot. Peters (Goldberger). államellenes mozgalom élén zsidók állottak és állanak ma is. a szépséges brooklyni zsidó lány adta el Gubicsev szovjet ügynöknek a külügyminisztérium legbizalmasabb iratait. Carl Winter. vallásszabadságot. Louis Weinstock. sőt az állam irányításának kiváltságát is. Alex Bittelman. amely mindent behálóz. szintén zsidók? Lehet-e véletlen. az amerikai kommunista párt egyik alapítója. 2. George Charney. mint amilyeneket az orosz bolsevikok. Leon Josephson. Irving Specor. előrehaladást. Herry Specor. Véletlenség ez? Lehetséges volna. Mikor leleplezik a californiai kommunista összeesküvést. Az amerikai politbüro tagjai az úgynevezett "tizenegy nagy" között a négereket nem számítva. Henry Winston. Jerome. kommunista vezetőt elfognak. társadalmat. Carl Winter (Philip Carl Weinberg). államot. És mi gondoskodunk róla. jólétet. gazdagságot. Claudia Jones (néger). közéleti tekintélyt. Abraham Kotlechuk. benyálaz. sajtót. Guss Holl. John Gates (Israel Regenstreif). igazi nevén Isaac Romaine. John Hates. Israel Amter. Alex Trachtenberg. Rheabel Mendelsohn. kettő néger és csak három született amerikai. hogy ne történjék nagyobb bántódása. Fred Fine. Irving Pothias. Elisabeth G. Jacob Dubnow. Weinstone. újra csupa egyfajú. Flynn. Simon Gerson. akik az oroszországi bolsevizmus vezetői voltak. Robert H. J. dr. szülei litvániai zsidók). Jack Stachel. Phil Weiss. A legfőbb bolsevikek a Reader Digest szerint: 1. a Daily Worker igazgatója. V. A jellegzetes arcok alatt jellegzetes nevek: Alexander Bittelman. és Jass Jackson. hogy a kommunista párt tizenegy legfőbb vezetője közül hat zsidó. romániai kommunisták között soroltunk fel? Véletlen vajjon. hogy az első öt ember. akit az amerikai hadseregből kommunista tevékenység miatt el kellett távolítani." Ez ismét a szimbolikus kígyó Amerikában. házat. Betty Gannet. És mégis minden amerikai kommunista. "Ha valahol egy kémet. Gil Green ( született Gilbert Greenburg) Gus Hall (Arvo Mike Halberg. J. A Reader's Digest szintén megerősíti. Trachtenberg. — az mind a mi sorainkból kerül ki. befon. vele együtt vezetők — Gerhardt Eisler. A kommunista párt ott van már Amerikában is és szinte kísértetiesen ugyanazok vezetik. Sidney Weinbaum. W. Judith Coplon. Bankot. hogy az amerikaellenes tevékenység miatt a McCarthy bizottság elé került és . A zsidó nacionalizmus jelképe. szinte kizárólag zsidók ülnek: Eugen Dennies. Williams könyve („Know your enemy”) riasztó fényképsorozatot közöl Amerika árulóiról. családot. a Daily Worker kiadója. Gilbert Green. Irving Potiash oroszországi zsidó. Jacob Stachel. befolyást. Philip Bart. Isadore Begun. a bolseviki kultúrális bizottság vezetője. hogy Amerikában is csak véletlenül sodródnak az államellenes mozgalmak élére olyan nevek. Sid Steinberger. munkásszervezeteket. egyarcú árulókat rángat napvilágra az FBI.

amelyekben a The Hidden Empire tanúsága szerint. Isadora Rubin. amelynek ők lesznek a szellemi vezetői. Illetőleg. nem a munkások. Ha Hugenberg német nemzeti szocialista lehetett. Samuel Ornitz. valamennyien elsősorban zsidók. szintén ennek a világ fölötti nácizmusnak úttörői: Abraham Biedermann. Samuel Kerr. Nagyobb részt valamennyien zsidók. szintén ennek az ószövetségi nacionalizmusnak rohamgárdáját alkotják. A világzsidóság legnagyobb árulása Amerika ellen. 86 . Az első szabotdrök.att eljárás indult meg. akik a kommunista frontorganizációkban részt vettek. élükön Charlie Chaplinnal. Cellis Lewis. csak mi hisszük. a koreai háború kezdetén 10 millió font gumit ad el a kínai kommunistáknak. Ez a tudatos zsidó világterv. akiket a koreai háború kitörése idején elfognak: Max Schnalzer. hogy az amerikai kommunista mozgalmakban nem az amerikai "proletárok". Ezek. szegény emberek vesznek részt. hogy a milliókat kereső filmcsillagok közül legalább száz bolseviki és mind a száz zsidó. Abraham Feingold. AIbert Malz. hogy sikerült megingatni a többi népek Amerikába vetett hitét. miért ne lehetne az a milliomos Charlie Chaplin (Thornstein Israel) is zsidó náci? A háromezerötszáz amerikai professzor. Mark Friedländer. A fent említett kommunista filmemberek közül elsőnek kerülnek a vizsgáló bizottság elé: John Howard Lawson. Alva Bessie. A zsidó nacionalizmus immár világgá kiáltó létezése mellett döntő bizonyíték az is. akik ellen bolseviki tevékenység mi. Minton Silverman. hanem a társadalom legmagasabb régióiban helyet foglaló zsidók. Samuel Zakkman. akik a bolsevizmusban látják a zsidó hatalom legmagasabb rendű kiteljesedését és ebben tekintik biztosítottnak a totális zsidó uralmat. David Friedman. Ez nem egy "tapasztalatlan" diplomácia tévedése volt. így többek között a Közelkeleten és a mohamedán népek között.elmarasztalt kétezer személy 95 százaléka szintén zsidó? S vajjon nem a fojtogató bűntudat eredménye. S hiába áltatják magukat az amerikaiak. amely Roosevelt és Truman idején felburjánzott a State Departement hivatalaiban. hogy a Congressional Record 1946. sikert és mégis bolsevisták. A függöny mögötti hatalmak Amerikaellenes árulásához tartozik az a korrupció is. Herbert Bieberman. A "Hollywood vörös sztárjai" című kiadvány világosan rámutat arra. Azok a kommunista tanítók. hogy bolsevisták. hogy gumi cipőkben marsolhassanak Amerika katonái ellen. Ring Lardner. május 17-iki száma szerint a kongresszus összes zsidó tagjai az Amerika-ellenes tevékenységet vizsgáló Dies-bizottság megszüntetése mellett szavaztak? Vajjon nem a nagy eltussolási akció következménye-e. Ezeknek az embereknek Amerika megadott minden fényt. Dalton Trumbo. hogy McCarthy szenátornak egyenesen Bernhardt Baruchot kellett figyelmeztetnie arra. Citron. Louis Jaffe. gazdagságot. Nathan Ostroff. és így tovább. hogy az Egyesült Államokban zsidó kézen vannak a televíziós állomások és ezért ő nem kap lehetőséget arra. akik valamennyien zsidók. hogy a televízió segítségével leplezze le Amerika árulóit.

kifejezetten a mi ügyünk kell. én azt mondom: ez a zsidó világnézet!" És a zsidóság. vagy legalábbis túlnyomó százalékban zsidók.000 homoszexuális van állami szolgálatban. nagy gengszterek szivárognak be az állami igazgatásba. A korrupció mindenütt a bolsevizmus legkitűnőbb szövetségese. Rajta vagyunk.százalék volt a zsidó hivatalnok. Ennek a forradalomnak kell a zsidóság uralmát minden nemzetek felett biztosítani. Tudniillik. nemcsak saját egzisztenciánkért. Ugyanakkor a kommunista propaganda felfelé mutat és azt mondja a tudatlan tömegeknek: "Lássátok. január 5. Amerikát alá kell ásni: kommunista összeesküvésekkel. hogy a kommunista rend a zsidó világhatalom magasabb rendű és biztosabb formája legyőzhesse Amerikát is. McCarthy szenátor szerint 5. hogy a fasizmus és a kommunizmus azonos összetételű fogalmak. aki később a 11 milliárd dolláros Lend and Lease csekket átvette La Guardia kezéből: "Kiirtottuk a kapitalistákat és földbirtokosokat Oroszországban. az a leglényegesebb. esetleg "amerikai" sajtótiszt. "Az orosz bolseviki forradalom nagy győzelme idején ugyanezt hirdette a párizsi People Juif 1919. Az amerikai zsidó szervezetek ugyan 1950-ben — látszólag — a kommunizmus ellen adtak ki nyilatkozatot. Azonban az amerikai zsidók valójában mást akarnak és mást cselekszenek. ezt mondotta mindig és mindenütt. aki ma Amerikában "emigráns" vagy Németországban helyettes főkormányzó. Amikor a demokrácia odáig süllyed. Az amerikai zsidók egyik legtekintélyesebb vezető" személyisége 1948. ha le kell nyelnem. hogy ugyanezt cselekedjük Európa és Amerika intelligenciájával. Zinovjev-Apfelbaum is. amikor egy-egy pillanatra levetette az álarcot. akkor a korrupció megállíthatatlan és vészesen segíti a bolsevizmus terjedését. hogy ezek valamennyien. megvesztegethetők hibáin keresztül kommunista kémek. korrupciós panamákkal. amelyen kétezer éve dolgozunk.. A világzsidóság programja 1945 óta: Amerikának minél gyengébbnek kell lennie.. hogy kommunizmus . Ez már a megrohasztás. hogy a zsidóknak mindent szabad. Az adminisztráció hasítékain. Leipzig)." (Israeleistische Wochenblatt 1926." És a német zsidó." De ugyanezt mondotta a nagy keleti testvér. hanem az egyetemes zsidóság uralmának megvédéséért és megteremtéséért. korrupció és destrukció legmagasabb formája. ugyanezt mondotta: "Folytatni kell a küzdelmünket. ilyenek a ti uraitok!" Amit elhallgat. hogy maradjon. Egyesek azt mondják. november 1-én a B'nai B'rith Messenger vezércikkében megmondotta: "Fellázad a lelkem. február 8-iki száma: "A világ forradalmasítása. amit át akarunk élni. a jellemtelenek. meg kell bénítani fegyverkezését. hogy legyen és a mi kezünkben kell. . ügynökök.

hogy visszaéljen vele. az FBI igazgatója azt mondja. A bolsevista párt mindenütt összeesküvő. Az amerikai zsidó legnagyobb királyi utópiája. a vallást el kell nyomni. A bolseviki képlet tehát máris változik és a végén így alakul: 100 ezer összesesküvő plusz 500 ezer társutas (közöttük igen sok magas állásban és kulcspozícióban) plusz 5—6 millió zsidó plusz 12 millió néger plusz korrupció plusz szovjet kémkedés plusz 100 százalékban zsidó kézben lévő sajtó plusz . Mikor 1945-ben Rákosi-Roth Mátyás és társai visszatértek Magyarországra. Edgar Hoover. mint Churchill is helyesen látta kezdetben. Hiszen ez a legtündökletesebb és már-már megvalósult — zsidóálom. hogy Amerika bevándoroltjai között a zsidóság épp olyan népcsoport. A szabadság csak arra jó. Nagyjából ez volt a helyzet Romániában. noha ekkor már mindenütt az orosz bolsevikek szuronyaira támaszkodtak. annál nagyobb a bolsevista veszély. 1945 végén a magyarországi választásokon a kommunisták 17 százalék szavazatot kaptak. mint a többi? Mi okuk volna azt képzelni. Minél nagyobb a "szabadság" minél lazább a törvény. A kommunista minoritás tehát semmiképpen sem győzhet le egy közel 160 milliós birodalmat. összesen 140 (egyszáznegyven) volt a földalatti kommunista párttagok létszáma. Csak Izraelnek nem szabad eltűnnie. Amerikában tehát nem lesz bolsevizmus. Bulgáriában.El kell tűnniük a nemzeteknek és el kell tűnnie Amerikának is. A zsidóság nagy vezére. Oroszországban 1917-ben nem ismerték a bolsevizmust. Ausztriában 3—4 százalékot. Amerikában — azt mondják — a kommunista pártnak mindössze 60— 100 000tagja lehet. amelyeket a bolsevizmus leigázott. sem Spanyolországhoz. parancsolója akar lenni az Egyesült Államoknak is. hogy a zsidóság hű Amerikához. Miért mondják vajjon a tájékozatlan amerikaiak. Ez a fanatizmus fölébe tud kerekedni a legtökéletesebb demokráciának is. Fanatikus szekta. a "direkt akció" kezdetén nem volt több 3—5 százalék kommunistánál. A vezéreket Leninék küldték. A német császárság importálta Lenint és társait. hiszen régi világprogram ez. az Alliance Israelite Universelle elnöke Adolph Cremieux mondotta ki közel száz év előtt: "A nemzeteknek el kell tűnniük. Ma mégis mindezek az államok bolsevista diktatúra alatt állanak. A gazdasági élet és a nép életszínvonala fölötte áll minden más nép életnívójának. Kun Béla magyarországi diktatúrája előtt egyetlen bolseviki sem volt Magyarországon. és nem volt hű a világ egyetlen államához sem?! Nem! A zsidóság ura. Keletnémetországban. Az amerikai demokrácia jól működik." Mi okuk van hát azt hinni az amerikaiaknak. mert ez e kis nép Isten kiválasztottja. hogy "ez nálunk nem lehetséges"? Azokban az államokban. hogy a 100 000 igazolványos bolsevikihez hozzá kell számítani 500 000 társutast. vagy Portugáliához. miután nem volt hű sem Rómához.

február 5-én hozott határozatában kimondotta: ". amely nyíltan is kommunista mer lenni. fanatikus bolseviki. farmerek. akik a néger jogok harcosai voltak. lelkes eastside-i zsidók fogtak hozzá az amerikai zsidó szakszervezetek megalapításához. E szerint az American Communist Partynak 1160 szervezete volt a közmunkások. Smith szerint az amerikai zsidóságon belül máris legalább félmillió a meggyőződéses. szektariánus jelszavak és címek alatt működik az amerikai bolsevizmus érdekében. aki Lengyelországban született. Amerikában szüntelen eldicsekszik azokkal a zsidókkal. egy néger terrorhadsereg megszervezése. amelyet néger kommunista szervezetekről "The Road Ahead" című könyvében John T. mint fő feladatot. A. 5—6 millió zsidó közül félmillió zsidó bolsevista tehát meg akarja valósítani a legkísértetiesebb amerikai zsidó utópiát. ha elolvassuk az amerikai Special Committee on UnAmerican Activities jelentését. Ugyanez a cikk rámutat arra. hogy E. sőt vallási (!) csoportok között. munkásosztályunk. néger szolgájával együtt.. mert boltjában." A zsidóság nyíltan kommunista szárnya tehát most a négerséget akarja mozgósítani Amerika ellen. az 1848-as bécsi forradalom leverése után jött Amerikába és persze szintén zsidó volt. a négerek felszabadításának vezére lett St. Az amerikai kommunista zsidók nagy álma. aki nem bolseviki.. művelt. Mindezek után az amerikai zsidó által vezetett Amerikai Kommunista Párt 1951. A zsidók között sok van. — rablók meggyilkolták. A Hungarian Daily Journal. Valósággal félelmetes az a névsor. a néger nép és az ország valamennyi békeszerető erejének mozgósítását. amelyben megdöbbentő része van az ifjúságnak. L. azért helyezte kongresszusunk tanácskozásainak középpontjába. nemzetiségi. mint a négerzsidó együttműködés mártírja. politikai. az African Blood Brotherhood-tól. a legkülönfélébb béke. munkások jogaiért" cím alatt igen tanulságos cikket közöl. Flynn. hogy amikor 1888-ban jiddis nyelven megjelent Karl Marx "Bérmunka és tőke" című pamfletje. jó ember. vallási. Rose. . számos beszédet mondott annak idején. Louisban. Elmondja.rádió plusz televízió plusz egyre emelkedő bűnözési hullám. amely kifejezetten kommunista zsidó lap. De zsidó nacionalista! Bolsevikivé válik amint a bolsevizmusban felismeri annak zsidó jellegét. Bierfield orosz zsidó egyenesen úgy jelenik meg a zsidó kommunista propagandában. eddig ugyan megbukott a vallásos négerek ellenállásán. S. jóléti. Gerald K. a békéért való küzdelmet. 1950. árpilis 14-iki számában "Zsidók harcoltak a négerek. de mégsem tűnik fel álomnak. Felszerelni milliós néger terrorhadsereget az amerikai zsidó komisszárok vezetése alatt. négerek. A négerek között nagyon sok az istenfélő. a bátor amerikai publicista közöl. Az orosz forradalmat legfeljebb ötszáz zsidó indította el. A zsidóknak ez a szárnya. A néger azonban "sérelmet szenvedett ember". A bolsevikek mindig az ilyenek közül toborozzák az ötödik hadoszlopot. 88 hatalmas néger szervezet.

a kultúr zsidók akkor majd háttérbe húzódnak egy időre. hogy Amerikában is elszabaduljon a pokol. a keletlengyelországi bevándorlók sötét tömegeiből. eltöröljük a demokráciát.Az amerikaiak még nem ismerkedtek meg a zsidó nacionalizmus taktikájával. A mi nagy Oppenheimerünk. A saját atomtüzérséged fog megsemmisíteni. Amerikai szabadság. Próbálj hát lázadni Washington népe. a titkos választást. A zsidó magánkapitalizmus kezén összpontosított nagytőkét most átvesszük. . akik felszabadítóiknak mondjuk magunkat. hivatalnoka. felkeltjük a vérszomjat. vasfegyelem alatt tartott hadsereg lesz. És persze jövünk a Harlemből. Azonban számukra is elég volna egy gazdasági krízis. amit eltakar a civilizáció máza. Ha pedig Amerika népe ellenállna nekünk." "Uralmunk felséges despotizmussal lesz megkoronázva!" — ígérik a Jegyzőkönyvek. Egy milliós. Mi fogunk jönni. amerikai demokrácia — mi már ácsoljuk az akasztófáidat. harmadik világháború. a brooklyni gettókból. titkos rendőre áll. a bronxi zsidó negyedből. vagy kis megingás. és átveszi a hatalmat Washington Amerikaja fölött. fanatizált. Lelkében kigyújtjuk a gyűlölet tüzét. És ha ez Amerikában következik be. Lehmanok. Morgenthauk. Próbálj felkelni amerikai szabadság. "Az amerikaiak azt mondják: Ez nálunk nem lehetséges. De hiszen eddig még mindig. 1918-ban a dunai monarchiában. akik közül 6 a mi vérünkből való vér. a mi nagyszerű és daliás fekete seregünk élén. hogy kisportolt izmaikkal megvédjenek minket. akkor felállítjuk az akasztófákat a Capitoliumon. Most majd mi vezetjük a szövetségi kormányzatot." "A mi fekete hadseregünk élén ott menetel majd az amerikai Politbüro 11 tagja." "Végeredményben azonban nem történik majd semmi. amelynek élén Ábrahám szent magjának 500 ezer komisszárja. Ez a hatalom már rendíthetetlen lesz. hogy az uraik lehessünk. 1945-ben egész KeletEurópában. Herbert H. Tizenkét millió néger és hat millió zsidó. mint egykor felkeltek ellenünk Wrangel gárdistái. ügynöke. Ezek gondoskodnak majd róla. A te fejed felett már ott lebeg Jehova kardja. a mi atomenergia bizottságunk tartja felkelő seregeid feje fölött az atombombát. A Frankfurterek. de nem gyűlölnek minket. akkor ez már a világkirályság órája. és ne hidd. ha a mi nagy Dávid királyunk ellen hadba szállsz. Így szabadultak el a bolsevizmus ördögei 1917-ben Oroszországban. mint zsidó államkapitalizmus. az amerikai lányokat és anyákat. mindenütt lehetséges volt. Ezek gyűlölik a fehéreket. hogy humanisták. amelynek odaígérjük az amerikai fehér nőket. az államok kormányait. A beváltott ígéret és a beteljesült parancs: "Belőlünk mindent elborító terror fakad. harctéri balszerencse. és most már 100 százalékig ellenőrizzük az Amerikai Egyesült Államok kimeríthetetlen gazdagságát. A világ legnagyobb MVD-je lesz ez. a Fehér Ház előtt és ezeket az akasztófákat majd Dávid király komor fekete testőrei őrzik.

de másként kell legyőzni. ahogy azt Amerika egy nagy zsidó bankárja látta. amelyet már megszálltak a mi bolsevista csapataink. Oscar Strauss: "Ez az én népem! És én mondom önnek. akkor egy másik vízió teljesedik. — mint Budapesten — amikor a gettókból kitörünk mi. csak az utolsó pillanatban vetjük le az álarcot. ha igen. A zsidó nacionalista világhódítást le kell győzni. És egy fél óra múlva már álltak az akasztófák.filantrópok leszünk. ha nem győzik le. Mert. észreveszi-e mindezt idejekorán az amerikai nép. akik nem harcolunk. A mi általunk állított bitók. . És a szabadság harcosa távcsöve puskáján keresztül benézett abba a városba. ha a mi kezünkbe kerül a totális hatalom. Azt. amilyenek Európában nem voltak soha!" Oscar Strauss csak egyet nem mondott meg. barátom. nem válik jó polgárrá. Úgy. Amerikát elárulta a zsidóság. hogy rájuk akaszthassuk ellenségeinket — a keresztényeket. Az erőszak a fegyver nélküli nacionalizmusnak használ. Csak az a kérdés. akik egy-egy keleteurópai várost védtek a mi bolseviki seregeink ellen. Mert. Mi jöttünk elő a gettókból. Az utca túlsó végén még folyt a harc. hogyha ez a nép nem lép helyes útra." Ez a látomás mindig valóság lehet. hogy a zsidó probléma megoldásának útja nem a pogrom. akkor az emberi szabadság és az amerikai szabadság órái meg vannak számlálva. olyan pogromokat fogunk látni Amerikában. Mi belőlünk mindent elborító terror fakad! "Emlékezz azokra a szabadságharcosokra.

akkor a világ megtudja: kik voltak a hóhérok. hogy a kommunista békeíveket Izraelben 1950-ben 160 000 zsidó írta alá. A zsidóság ott áll a Sion . Európahadsereg? értjük-e. A két hemiszféra fölötti hatalom és minden hatalom a világzsidóság kezében van. hogy miért akarja a zsidóság megakadályozni Amerika bolsevista ellenes háborúját. Azok. A harmadik világháború új fegyver a zsidó nép ősi ellenségeinek kezében. Ugyanilyen értelemben nyilatkozott Pinkas Lubianker." A francia rabbik ugyanilyen indokkal csatlakoznak a békemozgalomhoz és nem véletlen az sem. érdemes. Sion bölcseinek jegyzőkönyveiről azt állították — hogy hamisítvány. ketté osztott országok? Miért tűri a szabad emberiség a szovjet rabszolgatáborokat? A felelt egyszerű. FEJEZET A mai világhelyzetet elemezve. az UN hamis béke jelszavainak. mely szerint "a harmadik világháború a zsidóság teljes kiirtását jelenti". de legalábbis a másodiknak első számú háborús bűnöse. miért tartja fenn a nyugati és keleti hemiszféra között a vasfüggönyt. a koegzisztencia jelszavának. A zsidóknak ez az élet-halál kérdése. Nem érdeke. a komisszárok. Még többet árul el Solem Teritsman. aki 1951-ben így szólítja fel a világ zsidóságát a szovjet békeíveinek aláírására: "A zsidóságra nézve a béke vége a zsidók végét jelenti. amit senki nem akar észrevenni: a zsidóságnak. alá kell írnia az emberiség jobbik felének. a kommunista Lengyelország főrabbija. bolsevizmussal való leszámolás. Az aláírások arányszáma — jegyzi meg a Daily Worker — nagyobb. a Londonban járt izraeli delegáció feje. miért vannak rabszolga népek. akik nem értik.XVI. a World Jewish Congress amerikai vezetőjének nyilatkozatát. a biológiai osztályharc mozgatói. A világhatalmi ábrándokon túl a bűntudat iszonyú szövetsége köti össze Kelet és Nyugat zsidóságát. nem érdeke többé a szovjettel. amely két világháborút robbantott ki a keresztény népek között. hogy mi a célja a vasfüggöny fenntartásának. Israel Goldstein. mint bármely más országban kivéve a Szovjet-Uniót! Értjük-e már hogy az atombombát miért kellett átadni a Szovjet-Uniónak? Értjük-e. nem győzünk elégszer rámutatni arra. ha elolvassák dr. — akár baloldaliak. A békefelhívásokat akár jobboldaliak. amely a népek elmákonyozására. de mindenek előtt a zsidóknak. a népek rabtartói. elkápráztatására folyik? Értjük-e hogy miért nincs aktív európai védelmi közösség. mert ha egyszer megbukik a bolseviki diktatúra. Fél évszázad alatt azonban a Nagy látomás beteljesedett. a hidegháborúnak és annak a gigászi arányú szemfényvesztésnek. A zsidók számára ez nem kelet-nyugat kérdése.

Lehmant és képviselővé a fanatikus Javits Jakabot. "A mi kormányunk szolgáivá tesszük az összes kormányokat! — írta az első számú jegyzőkönyv." A megbukott genfi Népszövetséget pótolva. A zsidó világkormány megalakítását még nem mondták ki. Egy nép vagyunk az amerikai és szovjet demokrácia látszólagos hasadékai.bölcsei által megjósolt világuralom mindkét lépcsőjén és megközelítette a harmadikat is. hogy Nyugat felszabadítsa Keletet. Akkor jött Herzl és azt mondotta nekünk: "egyesíteni kell a keleti és nyugati zsidóságot. akiknek nem érdekünk. és végre is hajtotta azt. mikor a leigázott népek és az elbarbarizált tömegek fölött nyíltan is kezet nyújt egymásnak a nyugati és a keleti zsidó. Az amerikai katonák a cionista színek alatt haltak meg Koreában. "Ki fogjuk fárasztani a gójokat úgy. legtökéletesebb hatalmi szervezetének. mint ahogy minden szabályszerűen berendezett állam polgári hatalma alattvalóinak egymás közti viszonyát". A tényleges világhatalom azonban már a világhódítók kezében van és csak idő kérdése. vagy gonosz utópiának hitt a világ.. Ez a helyzet meg fogja engedni nekünk. amelynek ormán kékfehér cionista színek alatt egyesülnek a világ kormányai. Amit Herzl adott a zsidó népnek. több európai föderációs szervezet már ezt hirdeti teljes nyíltsággal. Egyesült Nemzetekről. Lake Succesben már ott áll a palotája. de a Jegyzőkönyvek titokzatos szerzői világosan látták a célt. az az: — egység!" Herzl Tivadar Judenstaatja írja: "Wir sind ein Volk!" És a két részre osztott világ fölött ma ez az egyetlen létező egység. hogy kényszerülve lesznek bennünket kérni nemzetközi kormányzatra. — mint más helyen már rámutattunk — az Egyesült Nemzetek joggal tekinthetők a világzsidóság legteljesebb. .) New Yorkban a zsidók által legsűrűbben lakott területen már ezzel a programmal választják szenátorrá Herbert H. De Einstein. Egyébként is. 1904-ben Chaim Weitzman mondotta Herzl Tivadar Judenstaatjáról és annak következményeiről: "Négy év előtt a világzsidóság két táborban volt: kelet és nyugatra oszolva. Amit ötven-hatvan év előtt hazugságnak. azonban még nem vetette le végleg az álarcot. Egy nép vagyunk. mert szükségképpen a zsidó hatalom keleti felétől szabadítaná meg a zsidóságot és az elnyomott népeket. a próféta a világ föderalisták szervezete. A Jegyzőkönyvek nagy programja teljesült és ez a legfőbb bizonyíték a jegyzőkönyvek hitelessége mellett.. (Lásd: világföderalisták programja. hogy tetszésünk szerint minden ellentmondás nélkül igénybe vegyük a világ összes kormányzati erőit. ellentétei fölött is. — íme — valóság! 50 év előtt még senki nem álmodott Népszövetségről. — jósolta a 2. a többiek fölött álló kormányzatot formálván. — "A mi nemzetközi jogunk fog uralkodni a nemzeti jogok fölött és ugyanazon módon fogjuk kormányozni a népeket. — íme — megvalósult az Egyesült Nemzetek. ekként egy. számú protokoll.

. Végeredményben ő Mac Arthur tényleges főnöke a koreai harcok idején. Morse. amíg az UN-n belül is háború folyik. Ezentúl már nem az amerikai kongresszus határoz Amerika sorsa fölött. hanem egy ismeretlen." Az UNESCO tehát az a csúcsszerv. a New York-i rabbinus és a szovjet komisszár. Csápjai. hagyományokhoz. hogy ez a szervezet az összes népeket meg fogja hódítani. de a chartába szinte szóról szóra belemásolja a szovjet alkotmányt. Benjamin Cohen. vagy Nyugatnémetországnak ismét csak az UN szabja meg. Istenhez nem ragaszkodó világproletárokból áll. Az információs központból csak Jacob Saphiro kezén át juthatnak ki információk a keresztény népek számára. Az UN atomenergia bizottságában demokratának és bolsevistának álcázott zsidó tárgyal a zsidóval a világ legfélelmetesebb problémájáról. addig az Egyesült Nemzetek békenyilatkozatai fölött ott lebeg Herzl Tivadar hitvallása: "Egy nép vagyunk! Egy nép!" És minden más komédia. Az UN nemzetközi munkaügyi szervezetét David A. J. valahányszor az egyéni kezdeményezést követelő feladatokkal kerülnek szembe. zsidóktól irányított szervezet. hazához. Ez is a Jegyzőkönyvek parancsa: "Akként kel1 irányítani a gójok társadalmának oktatását. hogy kialakítsanak egy világifjúságot. ami nem kedvez a világhódításnak.. Az atomenergia bizottságban Bernhardt Baruch képviseli Amerikát és a politikai bizottságban D. — amelynek tagja a Szovjetunió is. Az UN-Charta alkotója. mint a fogó csíptetői. hogy karjuk tehetetlenül essék le. Franciaországnak. Manuilsky szovjet zsidó képviseli Oroszországot." Az UN-ban már együtt ül a nyugati demokrata és a keleti szovjet zsidó. "A fennálló kormányok helyére egy kolosszust fogunk helyezni!" — jövendölték a Jegyzőkönyvek. amely már kizárólag lelki zsidókból. így nyílnak kifelé minden irányba. A hatalmas világorganizáció főtitkára ugyan nem zsidó. . Zsidók képviselik az USA-t és zsidók a Szovjetuniót. Görögországnak. Amíg keresztény katonák öntik egymás vérét. igazi nevén Maskovics orosz zsidó irányítja. kaphat-e kölcsönt és milyen munkaügyi törvényeket léptethet életbe. és amely irányítani akarja az egész világ ifjúságának nevelését. — amelyet kormányok fölötti adminisztrációnak fogunk nevezni. amelyet a Jegyzőkönyvek alkotói szintén előre láttak és adott pillanatban létre is hoztak. A török katonáknak az UN zsidó parancsára kell meghalni és esetleg ugyancsak UN zsidó szabotálja azt. Leon Pawlowszky amerikai zsidó ugyan. úgy. aki komolyan veszi a bolsevizmus elleni harcot. Legjellemzőbb azonban. hogy a koreai háború idején az UN "biztonsági szolgálatának" főnöke Zinkovics Konstantin orosz zsidó. Mindezt részletesen látni fogjuk a következő fejezetben.Az Egyesült Nemzetek legfontosabb szerve a csaknem teljesen zsidó kézben lévő UNESCO. és amely természetszerűleg megvetendő antiszemitizmust lát mindenben. azonban a második vonalban ott áll mögötte a helyettes főtitkár. hogy kit fogadhat állampolgárának.

tartozott bár a munkásság. rajtunk kívül. elég észrevenni azt. a mesterséges megtermékenyítésről tartanak előadást 12—14 éves gyermekeknek. Felajánljuk nekik a szocialista. Előbb a királyoktól vették el a jogart és a koronát. mert érdekei szoros összefüggésben voltak a nép jólétével. ne legyen más. Fél Európát a háborús bűnösség és felszabadítás ürügyén fejezték le. "A nép a mi ösztönzésünkre kiirtotta az arisztokráciát. parasztság vagy középosztály "arisztokráciájához". Szemléltetőbbé úgy tehetjük ezt a látványt. amikor ezek a sorok íródnak. erélyüket. Oroszország szellemi lefejezése 1917 után megtörtént. és a Dosztojevszkijek helyett ma Ilja Ehrenburgok képviselik a szellemi "elitet". hogy a Jegyzőkönyvek sokkal inkább bibliája volt a bolsevizmusnak. mint Lenin összes művei. Nemcsak a születési arisztokráciát irtotta ki. Oroszországban nemcsak deportációval szaggatják szét a családokat. minden szellemi és jellemi elitet. A mai napig az arisztokrácia letört és a nép ravasz profitvadászok és sehonnaik igájába került. anarchista. akik lelkesen hordozták zászlóinkat. hogy felszabadítsuk őket ezen elnyomás alól." Fegyvert adtunk a pártok kezére és a hatalmat tettük az összes ambíciók céljává. Földünk minden országából rendkívül nagy tömegeket ragadtak magukkal ezek a szavak! Szabadság. aláásva az államok alapjait. hogy minden országban. aztán az arisztokráciát irtották ki. — mondja az egyik jegyzőkönyv. — akik azért jöttünk. A népi kollégiumokban együtt alszanak a 13—15 éves fiúk és lányok." Ma. "Mi a munkások megmentőjének mondjuk magunkat. amelyeket mi mindig támogattunk. s ma már a munkások vezérei szenvednek ugyanott. "Szükséges. majd a különböző országok középosztályát lőtték katyni tömegsírokba. testvériség.Nézzük most már. A zsidó világkirályság ott már megvalósult a bolsevizmusban. — írja a Jegyzőkönyv. Az összehasonlításból az derül ki. Rabszolga tömeg és zsidó komisszárok. Ügynökeink segítségével. ha először a bolsevizmusra mutatunk rá. lerombolták békéjüket. Az ." Ez a cél már teljesen megvalósult a Szovjet-Unióban és megvalósulóban van a vasfüggöny mögött. számú jegyzőkönyv. ami Oroszországban és a vasfüggöny mögött történt. ezalatt pedig a jelszavak szú gyanánt őrölték meg a keresztény népek jólétét." Fél évszázad alatt ennél sokkal többet ért el a világzsidóság. "Szétszaggatjuk a goj családot és annak nevelő jelentőségét". És a vasfüggöny mögötti iskolákban oktató zsidó nevelők az "ampulla apáról". — írta 1895-ben a 3. csak a proletár tömeg. — amely természetes protektora és védelmezője. A nép valóban sehonnaiak igájába került. mi valósult meg a Jegyzőkönyvek parancsaiból a keleti és nyugati világban. egyenlőség. hanem kiirtott minden más képességbeli arisztokráciát. kommunista hadseregünkbe való belépést. egységüket. vitték deportáló telepekre.

szerelmi és kéjgyilkosságok. A High Scoolokban végzett vizsgálatok arra a megállapításra jutottak. — 1 790 030 bűneset történt. Száz 6—11 éves gyermek közül 90 olvassa ezeket a rémhistóriákat. rádió. 600 „szerző” foglalkozik kizárólag ezeknek a rémtörténeteknek megírásával. vagy támadnak meg. rablótámadásokat követnek el. gyárakban. 8. vagy lány otthon ne lenne. Detektívregények és bűnügyi novellák százezres példányszámokban kerülnek piacra. 9652 személyt revolverrel és 762-t gépfegyverrel gyilkoltak meg. hogy a 18 éven aluli amerikai tanulók és diáklányok fele kábítószerekkel él. évf." (Hídverők 1955. Még megrendítőbb. Hiteles amerikai tudósításból idézzük a következőket. heroin és morfium szerepelnek. Egy statisztika szerint a fiatalság százezrei vannak revolverrel ellátva. hogy ezek 90 százalékban zsidók! A mesterségesen kitermelt bűnözést még inkább fokozza a televízió. hogy a programpontnak ez a része ott is megvalósult. ahol a Sion bölcseinek Jegyzőkönyveit irták. Uralkodni csak megrontott lelkű népeken lehet és ezt nagyon jól tudják ott. E ponyvaregények közül száz több mint 40 millió példányban jelenik meg. decemberi szám. akik a füzetes regényekben a legszörnyűbb bűnözésekről olvasnak. "Amerikában a fiatalság bűnöző hajlama ijesztően no. amelyek bizonyítják. nem lehet véletlennek tulajdonítani ezt a bűnözési hullámot. elrablás. agyonütés.és testvérgyilkosságok. "1951. Minden öt percben történik egy gyilkosság. ahol a fiatalkorú amerikai fiú. Tegyük hozzá. A program teljesedett: "Megrontottuk a gójok ifjúságát!" "Programunk szerint az alattvalók egy harmada a többit. melyek között marihuana. — 16 932 ember halt meg a televízió világító üvegén. betöréses lopások. Tehát minden 18 percben egy." (Der Weg. amely a statisztikák tükrében az ember elé tárul. VI. Nincs a bűnözésnek olyan rendőrileg ismert terrénuma. 1129 betörés történt naponta. A szovjet ifjúsági mozgalmak kegyetlenül kivonják az ifjúságot a család hatásköréből. Napi átlagban 301 személyt gyilkolnak meg. folyamán — mondotta. Naponta lehet olvasni. 939. tisztán kötelesség érzetből. Elképesztő az a kép. mint a kormány segítője fogja ellenőrizni. bankrablások. ember rablások.Ukrajnában született vasutast." — hangoztatják a Jegyzőkönyvek. A legnyugtalanítóbb az. hogy a film. vagy postást Vlagyivosztokba rendelik szolgálatra és fordítva. Szülő. S ma már a bolsevizált országokban. hogy ez a bűnhullám elsősorban az ifjúságot sodorja el. . Kezdődik ez már a gyermekeknél.oldal) Még megdöbbentőbb az az interjú. televízió. kábítószer csempészések nem mennek ritkaság számba. szám. hogy 15 éves fiúk kezükben revolverrel. sajtó csaknem kizárólag a zsidóság kezében vannak Amerikában. közönséges gyilkosságok. útonállások. hogy az USAban ma egy „mesterségesen kitermelt bűnözé”s mérgező levegőjét kell beszívni. hivatalokban. Az elmúlt évben — a librettóknak megfelelően. amelyet Herbert Hoover. a FBI vezetője adott az amerikai bűnözésről. 146 személyt raboltak meg és 468 autómobilt loptak el.) S miután tudjuk.

— írják tovább a Jegyzőkönyvek. Ezután nem fogja észrevenni leveretését. 1945 óta a hatalom . bűnügyek. hogy vezető állásokba zsidó testvéreinket tegyük bele." Ma a vasfüggöny mögötti sajtóból már hiányzanak a rendőri hírek. "Egyetlen információt. — Olyanokra bízzuk e fontos helyeket.. jelleme olyan. tömegmészárlások bebizonyították. Ez a programpont is tökéletesen megvalósult. aki avégből fog fegyvert. "A jelenleg fennálló és általunk elismert titkos társaságokat." Ezt a zsidó programot szinte klasszikus szigorral hajtja végre a zsidók vezette MVD. elítélés és börtön vár rájuk. A vasfüggöny mögötti szabadkőmívesek ma már Európától távolabb eső földrészen élnek — Szibériában! "Addig azonban nem tanácsos. "Őrködni fogunk afelett. főként Szovjet-Oroszországban a cenzúra 100 százalékig zsidó kezekben van. Oroszországban mindez már bekövetkezett. hogy semmiféle összeesküvést ne szőjenek ellenünk: lemészárolunk irgalmatlanul mindenkit. Ugyanezt fogjuk tenni a goj szabadkőmívesekkel is. amit el akartunk venni. akár ellenünk dolgoznak. a terrort. mindenkinek azt kell hinnie. akik nagyon sokat tudnak. azaz az átmenetet hatalomra jutásunkhoz (ez a mai szocializmus és népi demokrácia) nem szabad megengednünk a sajtónak még azt sem. hogy ellenálljon uralmunknak." A vasfüggöny mögötti államokban ezt a módszert kísérteties pontossággal vették használatba a bolsevisták.. hogy a nép tudja. vagy hirdetést sem tesznek közzé a mi jóváhagyásunk nélkül" — ígérik a Jegyzőkönyvek. számú jegyzőkönyv. tagjaikat pedig Európától távolabb eső földrészre száműzzük. "Midőn el fogjuk érni az új uralom idejét. hogy még bűntényt sem követnek el. amikor hatalmuk már megvalósult. Az oroszországi és vasfüggöny mögötti "tisztogatások". Az uralom egyik legfontosabb programja. hogy a bolsevizmus úttörőjeként szereplő szabadkőmívességet miért likvidálták. hogy az új uralom annyira kielégít mindenkit. — íme. Az ötven év előtti titkos zsidó parancsot tökéletesen hajtja végre az "új uralom". — valóra vált. Ma a vasfüggöny mögött. "Kell. akár értünk. "Minden más vallást lerontunk!" — ígérik a Jegyzőkönyvekben Sion bölcsei. És ma már a Szovjet-Unióban tulajdonképpen csak a zsidó vallásnak van szabad gyakorlata. Ezt legjobban meg tudjuk világítani a magyarországi példával. akiknek múltja. miszerint mindent elvettünk tőle." Íme itt a magyarázat. hogy a társadalmi romlottsággal foglalkozzék. és megadással fogja várni az eseményeket!" — hangoztatja a 11. amíg meg nem szilárdították hatalmukat. feloszlatjuk.üzemekben százezres spiclihad hemzseg. A tömeg letargiája a legnagyobb segítője a bolsevista uralom fennmaradásának. hogy a Jegyzőkönyvek célkitűzéseit vaskövetkezetességgel valósítják meg a hatalmon lévő zsidók. hogyha nem engedelmeskednek. Minden titkos társaság alapítását halállal fogjuk büntetni.

Egy nép ellen "bűnöznek". — hangzik az indoklás. deportáló telepein csaknem politikai bűnösök raboskodnak. Módszeresen folyik a múlt meggyalázása és a történelem meghamisítása. Ordass Lajos püspökkel. A szovjet rabszolgatáboraiban az amerikai ÁFL kimutatása szerint 14—20 millió rabszolga építi a zsidó világuralom épületét. A politikai bűnre nem ismerünk irgalmat. hanem a jövőre is. aki korábban a német Gestapo besúgója. s velük közös megvetésben fogja részesíteni". nehogy sorsuk sajnálatot váltson ki az emberekből. egy padra fogjuk ültetni őket a tolvajokkal. hogy lopott. A második államfő Szakasits Arpád." És a vasfüggöny mögött mindez csodálatos biztonsággal és pontossággal bekövetkezett. . A közvélemény akkor azokat is ugyanolyan szemmel fogja nézni. A politikai "bűnösöket" a post facto jog alapján visszamenőleg megbüntették. tudhatja. A latin nyelvet betiltották és az orosszal helyettesítették. hogy valutát síbolt. Így ismertették be Mindszenty hercegprímással. "Kitöröljük a népek emlékezetéből mindazokat a múlt évszázadra vonatkozó tényeket. A magánoktatás megszűnt. hogy a Szovjet-Unió vezetői itt is a Jegyzőkönyvek 50 év előtti parancsainak engedelmeskedtek. Helyettük Marx-Lenin tanait és — mint jövőre vonatkozó programot — az ötéves terveket kell az ifjúságnak megtanulnia. mint jó példát tartalmaznak.tényleges birtokosa Rákosi-Roth Mátyás moszkovita zsidó. a rab államok internáló táboraiban. És Középeurópában. "Azt nem szabad megkockáztatni. a szovjet katorgáiban. amelyek sokkal több rossz. Rajk László volt kommunista belügyminiszterrel. felesége zsidó asszony. az ókori történelmet. hogyan kell ezekkel elbánni. A Jegyzőkönyvek azt is előírják. A tényleges hatalom azonban a zsidók vezette ÁVH nevű politikai rendőrség kezében van. — írták 1895-ben a Jegyzőkönyvek. felesége áruházi lopások miatt börtönben ült. örökre biztosítani akarják a kisebbségi nácizmus világuralmát. A zsidóság ellen. Eltörölünk minden magántanítást. "A klasszikus tanulmányokat. A klasszikus tudományokat már nem tanítják a szovjet rendszerű iskolákban. hogy dollárokat csempészett. GyenisGrünfeld Erzsébet. A Jegyzőkönyvek szerzői azonban nemcsak a jelenre tekintenek. gyilkosokkal. az egyéb közönséges bűntettesekkel. akiknek nem tetszik a bolsevizmusba burkolt zsidó uralom: népellenes bűnösök. Mindazok. Arra nincs mentség. Ez nem lehet másként. ha bárki is megkísérli olyan ügyekkel foglalkozni. hogyha a népek ifjúságának emlékezetéből kitörölik a múltat s hagyomány és emlékezet nélküli szolgákat nevelnek százmilliókból. csak úgy. zsidófeleséges cigány. a jövővel foglalkozó programmal helyettesítjük" (Marxista-leninizmus). amelyekre egyedül a kormány illetékes. Az első köztársasági elnök Tildy Toltán alkoholista református pap. A harmadik államfő Rónai-Roma Sándor. amelyek ránk nézve kellemetlenek lehetnek. "Hogy a politikai bűnösök vértanúságának dicsfényét eloszlassuk. — hogy politikai bűnös esetleges tévedés következtében megugorjék. Ha valaki figyelte a vasfüggöny mögött lefolyt politikai pereket.

Péter-Auspitz Gábor. viszonzásul azért olyan helyzetet teremtettünk népünknek." Íme itt van az úgynevezett szovjet antiszemitizmus titka. — íme. Az első lépcső számára előírt programot 100 százalékban megvalósította a zsidóság. sejteni engedte. D. amely nem volt többé az igazi Amerika. amely a világhatalom felé vezet. De vajjon mi vár rád ember. amely teljes egészében szintén megvalósult. Pauker. például Slansky-Salzman. ha nem akarod elhinni. a Morgenthau-terv elfogadása bizonyította. A quebeci konferencia. a nürnbergi bosszúhadjárat. amelyet még álmodni sem mert soha. A mieink közül való áldozatok kevés száma megmentette fajunkat a pusztulástól. hogy megmenekülhetsz a Keleten magukra hagyott keresztény testvéreid sorsától? Akik ezt ígérik neked. nem hivatottak a politikában. A világháború légibombázásai. a mi bölcs tanácsadóink kezei között. megrohasztó zsidó világuralom." F. Van-e reményed nyugati ember. Pauker-Rabinovics Anna. hogy a hatalom csaknem teljesen a zsidóság kezébe került. aki élsz a szabad Nyugaton és aki felé antibolsevista frázisokat puffogtatnak a zsidóság kezében lévő államférfiak? Mi vár rád szabad Nyugat. "A nép közül általunk választott kormányok szolgalelkűségükkel fognak kitűnni. a szovjettel kötött szövetség már egy olyan Amerikát mutattak.A mindent megőrlő. A világzsidóság propagandája újabban azzal érvel. "A néptömegek a népből származott egyes tagjai legyenek bár a legzseniálisabbak. nem kívánhatják a nép vezetését anélkül. Berija. Roosevelt már csak sakkfigura volt. — megvalósult a bolsevizmusban. hanem csupán judeokrácia: — más eszközökkel. Slansky holtteste. amikor Roosevelt a zsidók üldözése miatt szakította meg a diplomáciai viszonyt Németországgal. A Jegyzőkönyvek szerzői látták a módszereket is és ezeket követték az amerikai zsidók. "Hatalmunk jellege a titkosság" — írták a Jegyzőkönyvek. Erre alapot látszik neki adni egy-két zsidó kommunista látszatpere. Mint rámutattunk Roosevelt 72 tanácsadója közül 52 zsidó volt." . "Hatalom és hipokrízis" — hirdetik tovább a kendőzetlen programot. mint a juh nyáj és mi farkasok vagyunk!" Nézzük hát mi teljesedett be a Jegyzőkönyvek programjából Amerikában? Az a pillanat. hogy a dicsőséges demokrácia nem demokrácia. mint egy lépcső. hogy a vasfüggöny mögött "antiszemitizmus" van. hogy az egész népet tönkre ne tegyék. Nyugaton az arany és politikai befolyás. "Sokat feláldoztunk a mieink közül. hogy az Egyesült Államok titkos kormánya már teljesen a zsidók kezében van. majd Berija elítélése. nem lesznek járatosak a kormányzás körében és igen könnyen válnak sakkfigurákká a mi játékainkban. vajjon nem a Jegyzőkönyvek szavaival mondják-e rólad maguk között: "A gójok olyanok. Keleten a géppisztoly.

Goldwynn. — úgy a kül. a hadsereg titkainak ellopása azt mutatja. televízióban ugyanezek az elemek szolgálják ki a tömegek élvezetvágyát. mint a belpolitikai életben. mikor a felső vezetést destruálták. amely "visszatérés a pogánysághoz" cím alatt 1950. Jelenleg nincs olyan nemzet. mint a népvagyon nagy tolvajai. úgy ahogy a Jegyzőkönyvek parancsolják: "Fékezhetetlen fényűzést fogunk kifejleszteni a gójok között. hogy Washingtonban legalább 5000 homoszexuális működik a kormányhivatalokban anélkül." Ezzel a jelenséggel nagyon is szoros kapcsolatban áll a Jegyzőkönyvek fontos utasítása: "Minden eszközt. Mayer. Zukor és hasonló nevű filmkirályok állítják elő. hogy a jót elérhessük. Nick Schenk. hogy felelősségteljes magas állásokban valaki akárcsak a kisujját is megmozdítaná ellenük. Kifogástalan helyről feltételezik." Az amerikai kémkedési botrányok. vagy zsarolók és hamisítók. Jack Warner. Mások hamis esküben találtatnak bűnösnek és ismét mások. Eredmény: fontosabb a jégszekrény. megpróbálná kiseperni Augias istállóját. A vezető színészek közül száz vörös sztár zsidó és kommunista. hogy tanúi legyenek a szégyenletes színjátéknak. nem az amerikai természet velejárója. Rádióban. a külügyminisztérium titkainak kiszolgáltatása. játékokkal. Azért nem szabad ingadozni. amikor ez segíthet céljaink elérésében és hogy ingadozás nélkül hatalmunk alá hajthassuk a mások tulajdonát. Minden független elhatározás kiirtása végett szórakoztatni fogjuk őket mulatságokkal. mint a szabadság megvédésére készítendő fegyver. most a "The Wanderer" című amerikai katolikus lapot idézzük." Az amerikai filmeket ma Louis B. — és sokan ezek közül igen magas pozíciókban. hiszen. szórakoztatására. kultúrházakkal és hasonlókkal. Harry Warner. hogy a korrupciót alkalmazzuk.július 22-én írja: "Ennek az országnak a polgárai éveken keresztül kell. az államtitok elárulása. elszánt céltudatossággal törekedtek a széles tömegek megmételyezésére. amit az együgyű gójok államtitoknak neveznek. hatalmunkba kell kerítenünk. amelynél ne tudnánk behatolni odáig.Amerika számára lassú bomlasztást." Nehogy megbántsuk Amerikát. Ugyanekkor. Ez már mesterséges produktum. hogy a zsidóság itt is engedelmeskedett a parancsnak. a céltudatos destrukció receptjét írták elő a Jegyzőkönyvek: "A rossz az egyedüli eszköz. Az amerikai tömegek járatlansága a közügyekben. Joe Schenk. mint kommunisták és az ország árulói lepleztetnek le. ha ezen eszközök által elérhetjük a hatalmat. mint kimutatták ezeket a bűncselekményeket csaknem kizárólag zsidók követték el. . A sajtó 85 százalékát zsidók kontrollálják. amelyet ellenségeink ellenünk fordíthatnak. amelyben kormányunk vezető emberei.

hogy ne legyen idejük a gójoknak a gondolkodásra és megfigyelésre. Mindig a zsidó nacionalisták javára. a szabad lét alapjára. Vagy azt jelenti. Hirdetett igazságaiknak nem találnak sem kiadót. hanem nagyon is megnézi. Ezek kevés kivétellel zsidók." . szükséges szórakoztatásukról is gondoskodni fogunk!" — hangoztatják újból és újból a Jegyzőkönyvek. Henry Ford már a "The International Jew" című könyvében szót emelt az amerikai igazságszolgáltatás elzsidósodása ellen. Robert Filene. tanárok. sem közönséget. ligák."Végül. hogy a zsidónak minden szabad! Elég elolvasni. Végül. A chicagói egyetem és a Harward egyetem 60—70 professzoráról derült ki — mint Flynn írja "The Road Ahead" című könyvében — hogy a kommunista párt tagjai. A szabadság sűrű hangoztatása nem egyéb hipokrízisnél. miként Nürnbergben is. "A gójok fiatalságát megrontottuk. ha olyan akadna. megtévesztő szocialisztikus eszméket az ifjúság számára. A New York-i bíróságokon ma már túlnyomó részben zsidó bírók ítélkeznek. aki mégis meg akarna bennünket támadni. amelyben bevallja. "Befolyásunk van a peres eljárásra. hanem ez egy faj destrukciójának méltó propaganda fegyvere. mert csak azt lehet megírni. Volt olyan egyetemi tanár. hogy hol lehet kedvezni a világhódító fajnak. A nagy problémákról így terelik el a figyelmet a sajtó. Ma az amerikai Supreme Court egyik bírája a hírhedt Frankfurter Félix. Dorothy Thompsonnak idevonatkozó cikkét. Ez a gigászi szórakoztatási üzem nemcsak ez élet napos oldalát jelenti. Különféle nevelésügyi szervezetek. Eredmény: az ifjúság bolseviki szervezkedése az erkölcs lesüllyedése. illetőleg monopóliummá változott. Mindez szintén beteljesedett. televízió. Justita már nem jár bekötött szemmel. A zsidó nacionalizmus ítélkezik. a személyes szabadságra és ami mindennél fontosabb a közoktatásra. alakulatok szállítják a zavaros. hogy a háborús gyűlölet visszaszorítása érdekében írt cikkeinek sehol sem sikerült kiadót találni. Befolyásuk jelentéktelen. Számos kollégiumban zsidók voltak a tanítók. Amerikában mindez ellen a nagy világlapokban nem lehet szót emelni. rádió. film. A sajtószabadság meghalt. A közoktatás zsidó irányítása köztudomású." A zsidókérdést felismerő amerikai lapok magánemberek adományából tartják fent magukat. aki 14 bolseviki frontorganizációban foglalt helyet. a híres bostoni zsidó multimilliomos irányítása alatt áll. "Az összes írók meghódolnak előttünk. Ezt az állapotot szintén a Jegyzőkönyvek szerzői írták elő Amerika számára. ami a zsidó érdekeknek kedvez. munkái közzétételére nem találna kiadót. A legnagyobb ilyen szervezet az American Liberty League. Példányszámuk kicsi. a választójogra." — írják a Jegyzőkönyvek.

Az amerikai munkásvezetők tudják. amely a bolsevizmushoz visz. — írja a 15. A munkásszervezetek vezetése Roosevelt idején egy volt oroszországi rabbinövendék. A zsidó rabbik tiltakoznak az ellen. minthogy ezek a páholyok lesznek fő forrásai értesüléseinknek és befolyásunk ezekből fog kiáradni. Azonban a játék végeredménye ugyanaz. létesíteni és szaporítani fogjuk a szabadkőmíves páholyokat. akik nyilvánosan szerepelnek. hogy minden országban rajtunk kívül ne legyen más. Az összes páholyokat csak egyedül általunk ismert Bölcseink igazgatósága alatt fogjuk centralizálni. — és ezek által összeköttetésben fogunk állni a látható szabadkőmíves kormánnyal. csak proletár tömeg és néhány előttünk meghajló milliomos. ugyanakkor megdrágult minden közszükségleti cikk. "Szükséges. saját háza van.Közben itt is folyik a kísérteties játék. hogy a cél nem a proletárok megváltása. A fegyverkezés idején felemelték a munkabéreket. Az amerikai munkás életszínvonalát hallatlanul magasra emelte fel az ország kimeríthetetlen gazdagsága. de nem hagyjuk meg a hasznot a munkásoknak és ez okból felemeljük a legfontosabb közszükségleti cikkek árát" — írják a Jegyzőkönyvek. kivéve a mienket" — ígérik a Jegyzőkönyvek. biztos út a zsidóvá és bolsevistává alakított álkereszténység felé. mint a többi szervezetek. De a "szabad államban szabad egyház" elmélete itt is egyre gyengíti a keresztény felekezeteket. főként a közép állásokban megmaradtak a zsidók. a tőke és a munka harcával azonban a zsidók kísérteties biztonsággal vezetik lefelé az úton. A vallás már Amerikában is állandó idegháborúban él. amelyet a világuralmi célok első számú segítőtársaként emlegetnek a Jegyzőkönyvek. részt fog venni a . vagy szerepelni akarnak. a B'nai B'rithnek ma már 267 páholya van központi vezetés alatt." Az amerikai munkásnak ma még rádiója. amelyet korábban ismertettünk már. hanem a zsidó nacionalizmus győzelme. "Felemeljük a munkabéreket. Ezek kitűnően megértik egymást a zsidó nagykapitalista vezetőkkel. amely felemésztette. Ő fogja kiadni a tábori jelszót." A legnagyobb zsidó szabadkőmíves szervezetnek. a kommunista Sidney Hillman kezében összpontosult. Halála óta az uniók vezetésében. továbbá a rendőrséghez tartozó katonák. nyomorba. jégszekrénye. "Lerontunk minden vallást. bolsevista szolgaságba döntötte a keleteurópai országokat. A The Kingdom of God elmélete. ide fogjuk vonzani mindazokat. számú jegyzőkönyv. "Amíg nem vagyunk teljesen urak a világ minden országában. "Képviselőink ott lesznek az igazgatóság tanácsaiban. Ez magában nagyobb befolyást biztosít a zsidóságnak. S minden szektáriánusságok mögött ott áll az a félelmetes hatalom. A fegyverkezési dollár értéke felére csökkent. hogy az iskolákban a karácsonyi tanítási programon keresztény énekek is szerepeljenek. autója.

mert a vezetés a kezünkben lesz. ott beszélni sem lehet a népakarat megnyilvánulásáról. Részvétele bizonyítva van a francia forradalom. Az európai zsidó kérdés egyik legkitűnőbb ismerője vitéz Endre László a második világháború kitörése előtt rendkívül érdekes könyvet írt épp Sion bölcseinek Jegyzőkönyveiről és eredeti kutatások alapján állapította meg azok hitelességét. Ezekben a páholyokban az összes néposztályok képviselői benne lesznek. Ami tehát most folyik.. Ennek következményeként a pápa egyházi tilalom alá helyezte a szabadkőmívességet. vagy csinálhattak volna". hová megyünk. .. Ahol egyik titkos szervezet kezében van a vezetés. láthatatlan SS. hogy a Jegyzőkönyvek valóban hitelesek voltak. hogy egyedül mi fogjuk vezetni a szabadkőmíves munkát. egyben a zsidó nácizmus legjobb. március 21-én. amelyek ezzel kapcsolatban állanak. Nem csodálatos. a bolsevizált Budapesten.. az ő kezükben van a világuralom megvalósulása és elpusztít az útjából mindent. s ebben a levélben áll: "Sion bölcseinek jegyzőkönyvei valóban igazak. Nem azért. ott a demokrácia már csak lépcső a bolsevizmus. hogy az elsők között hurcolták 1946-ban a zsidók akasztófáira. hanem prevenció és megtorlás egyben. mert így látta azokat egy magyar mártír. Nagyon természetes. Elpusztítása nem csak azoknak. a teljes zsidó világkirályság felé. hanem azoknak is. ami bennük állt. az nem igazságszolgáltatás." Amerikában mindez megvalósult. ahol a törvényeket előbb a páholyok dolgozzák ki és csak azután kerülnek a parlament elé. A magyar nemzeti gondolat mártírja 1946. megvalósult: És ennél nincs. akik valamit csináltak. mert minden. a kivégzése előtti éjszakán búcsúlevelet írt a börtönéből. nem is lehet tökéletesebb bizonyíték amellett. a Párizs környéki békeszerződések létrejöttében. A legtitkosabb politikai tervek is ismeretesek lesznek előttünk. hanem azért. amikor kidolgozzák őket. Ott a demokrácia már csak önmagának árnyéka. Ahol a zsidó kézben lévő szabadkőmívesség vezeti az államot. A szabadkőmívesség a demokrácia igazi uralkodó pártja. aznap. az egyházellenes mozgalmak kirobbantásában. akik valamit csinálhatnának.program kidolgozásában.. sőt legutóbb a Rotary Clubokat is. mert csupán mi tudjuk. összetoborozva minden nép vezetőiből és minden társadalmi osztály tagjaiból. Egy bizonyos. Sion bölcseinek jegyzőkönyvei valóban igazak. majd a harmadik lépcsőfok. ami az új világállam felépítésében nekik akadályt jelent. legengedelmesebb segédcsapata. a magyarországi első bolseviki diktatúra. A szabadkőmívesség puszta létezése ellentétben áll a demokráciával.

Sir Ernest Oppenheimer a Diamond Trading Company révén a világ legnagyobb monopóliumát építette fel. Így kétezer millió ember csak azokról a hírekről értesül. A Jewish Enciklopédia nagyon érdekes áttekintést ad arról. réz. hanem beleértve a Szovjet-Uniót is. vagy csempészúton tud ipari gyémántot vásárolni. amely csak feketén. A világ hírszolgálata gyakorlatilag néhány nagy zsidó hírügynökség kezében van. Strauss. a Barnato . Bleichroeder. 35. 11. hogy a Rotschildok kezében van a higanykereskedelem. Speyer and Co az Oroszországi vasútépítkezéseket. FEJEZET A modern civilizációt gazdaságilag és politikailag kulcspozíciókon keresztül lehet igazgatni és uralni. A világ aranyforgalmának. Magánvagyona egy milliárd márka. (Der Spiegel. Straussbergék a romániai. Ennek következtében minden egyes földi élőlény. Csaknem világszerte zsidó kézben van a textilipar. a pamutkereskedelem. mint az államfő vagy parlament elhatározása. évf. Japhet. Lord Melchett (Alfred Mond) kontrollálja a nikkelt. aki bármilyen nem háziiparban készült ruhát vesz magára. úgyszólván a világ összes államaiban. Oppenheimer ugyan nemrég meghalt. Az Oppenheimerek Dél-Afrika csaknem egész gyémánt termelését és az egész világ gyémánt kereskedelmét ellenőrzik. A Sternek és Goldschmidtek finanszírozták a portugál vasútépítést. titkos rendőrséggel rendelkezik. nemcsak Amerikában. A Sassoon család ellenőrzi és irányítja a világ ópiumkereskedelmét. A zsidók kontrollálják a moziipart. amely saját rendőrséggel. hogy a pénzkölcsönök folyósításával miként nyertek befolyást az egyes államokban. de a monopólium helyzete nem változott. aranytermelésének ellenőrzése a következő nagy zsidó bankházak kezében van: Rotschild. A kulcshelyzet gyakran sokkal döntőbb. amelyek a zsidóknak és a zsidó nacionalizmus céljainak kedvezőek. arany. Mendelsohn. a Rotschildok a francia vasútépítések agy részét. Poljakov. és uránbányája. birtoklását és ezeken keresztül a politikai hatalom kézbe ragadását. Lazard. Az egyik Oppenheimer kellemetlen politikai befolyását nagyon is jól ismerik a dél-afrikai kormány tagjai.XVII. Morgenthau. Seligman. A zsidóság minden időkben is értette ezeknek a kulcspozícióknak elfoglalását. Ugyancsak a Jewish Enyklopédia tanúsítja. báró Hirsch a török vasútakat.) Oppenheimerhez tartozik a világ száz legnagyobb gyémánt. míg a búzakereskedelem Louis Dreyfuss kezében van. a zsidó nagytőke adófizetőjévé válik. Schiff. vagy függönyök mögüli irányítását. szám. Ez a monopólium szinte kizárólag zsidókból áll és még ma is bojkott alatt tartja Nyugat-Németországot. míg a Kuhn and Loeb az amerikai vasutak építését.

a Peron-kormány több más tagjával együtt. Nasszer véget akart vetni a világhódítók legnagyobb üzletének. Midőn Egyiptom miniszterelnöke. kezdetben az angol kormány számára. Megmondták. amelynek államosítása csaknem a harmadik világháborúba sodorta az emberiséget. amelyből kitűnik. Legcsodálatosabb azonban az argentínai Peron-diktatúra története. Franciaország flottával. kereskedelem. "Úgyszólván csupa zsidó származású tanár ült a damaszkuszi egyetem tanári székében." A következmény? Szíria — hamis ábrándokba ringatva magát. amelyek világos utasítást adta egy "a többiek felett álló kormányzat" formálására. Nyugaton végeredményben ebből a gazdasági hatalomból keletkezett a politikai befolyás és politikai hatalom. Még a zsidó enciklopédiánál is is jellemzőbb azonban az Edmondson Economice Service Bulletin egyik 1939-ből származó száma. Levinson and Guggenheim a vörösréz-kereskedelmet. Rendkívül nagy a zsidó pénzhatalom. Még az olyan kicsi és csaknem ismeretlen zsidó érdekeltség. sodródik a szovjet csatlósság felé. Izrael. Maga a Szuezi csatorna. Nem meglepő az sem. ugyancsak világhódító volt. A „nacionalistának” feltüntetett peronizmus belügyminisztere. míg egy maroknyi amerikai zsidó 500 milliárd dollár értéket kontrollál. Arbenz is. A Banko de Brasil elnöke bizonyos Jaffel szintén a világhódítók közül került ki. Épp egy magyar nyelvű cionista újság. Az előző fejezetekben idéztük már a Jegyzőkönyveket. a Rotschildok befolyása Brazíliában. majdnem 100 százalékban a világhódítók érdekeltségébe tartozott." A cionista forrás szerint az ország 60 ezer főnyi zsidósága "kezében tartotta a gazdasági élet kulcspozícióit. összesen 25 milliárd dollár fölött rendelkezik. mezőgazdaság is. míg a jelenlegi elnök felesége zsidó. hogy a 440 leggazdagabb amerikai család. mint az Insull testvérek is ötmilliárd dollárt kontrollál. Graustein és Deyfuss a papíripart. ipari.és kereskedelmi életben. elsőrendű szerepet játszva a kulturális. hogy Szíria egész gazdasági életét az ott lakó 60 ezer főnyi zsidó uralta. Bett and Co ellenőrzik a gyémántkereskedelmet. Cafe Filoh zsidó volt. s mindezek hajmeresztő panamák közepette rombolták le az argentín népgazdaságot. minden hatalom ura senor Borlenghi. A Szovjet-Unióban gyakorlatilag 100 százalékos zsidó kontroll alatt áll minden. .Brothers and Wernek. mert a politikai hatalommal együtt zsidók kezébe került az államosított ipar. ahol az előbbi elnök. a Hatikva dicsekszik el vele. értve alatta a régi keresztény milliomosokat. tankokkal és repülőbombákkal siettek a világhódítók részvénypakettjeinek védelmére. A londoni Rotschild ház csak az első hitelügyleten 100 000 aranyfontot keresett. Anglia. A világhódítók veszélyes befolyásának iskolapéldája Szíria. hogy ugyancsak közülük került ki Guatemala — elűzött kommunista diktátora. Disraeli Anglia zsidó miniszterelnöke szerezte meg a csatorna részvénytöbbségét.

A katonai megszálló parancsnok amerikai. zsidók — a második vonalban. akiknek jelleme rossz. akik a szerződéseket aláírták. A delegátusok. miniszterelnök stb. Hymans. Azonban a New York Times 1922. A hivatalfőnök keresztény. hogy a Népszövetség alapítása zsidó idea volt: A párizsi békekonferenciáról dr." Meg kell figyelni." ebben az értelemben kell felrajzolni a zsidó világhatalom ijesztő térképét. hogy a zsidóság. Az első világháború után alakult első Népszövetség elnöke. Lengyelországból. miszerint a delegátusok többsége meg volt győződve. Hollandiából jöttek és akik sorában a legnagyobb legjelentősebb delegáltakat az Egyesült Államokból küldötték. amíg nem tanácsos. fontosságban. "Hatalmunk jellege a titkosság. amely tulajdonképpen a kulcspozíciók ismertetése. nyomban utána Kaganovics. Az olvasót talán meglepi. vagy Szovjet tábornok nem zsidó. de a háttérben Robert M. sémita volt. — mindenütt a második vonalba létek elő. Ma erre a rendszerre. keresztények voltak. aug. illetőleg azoknak egy csekély hányadát mutatja be. amely magát kormányok fölötti adminisztrációnak fogja kinevezni". akik Palesztinából. utána rangban. vagy amerikai demokrácia. Oroszországból. a helyettes zsidó. A mimikri egy fajtája ez. hogy ez a térkép sohasem lesz teljes. olyanokra bízzuk a fontos helyeket. A zsidók itt is a második vonalban álltak. Hozzátesszük. De ezzel szorosan összefügg a Jegyzőkönyvek leglényegesebb narancsa is: "Addig. Elöl Roosevelt. Dillon írja könyvében: Az egész gyülekezetnek — amelynek érdekei a legjellemzőbbek — legbefolyásosabb exponensei azok a zsidók voltak. zsidó. száz százalékig engedelmeskedett ennek a parancsnak. 22-iki közlése szerint Nahum Sokolow." de nyomban mindjárt egy zsidó következik. Egyelőre csak azokat a megállapítható kulcspozíciókat. Meg kell figyelni. akik a tényleges hatalmat reprezentálták. hogy a zsidóság gyakran a legkisebb állásokig. a második vonal szisztémájára van alapítva a zsidó világhatalom. mint a legfegyelmezettebb nacionalizmus. Kempner és 2400 zsidó dolgozik. mint államfő. vagy legfontosabb kulcspozícióban. az angolszász népek mögött. és most is nagyon hiányos. de a helyettese már az. hogy "vezető állásokba zsidó testvéreinket" helyezzük el. a második vonalból. amelyeket a világpolitikában a zsidóság meghódított. Utána hirtelen keresztény következik. . Nürnbergben keresztény bíró ül az emelvényen. a karlsbadi cionista kongresszuson megmondotta. A zsidók — legyen az szovjet diktatúra. Elől egy nemzsidó báb áll. azonban mégis csak tény. hogy vezető állásokba zsidó testvéreinket tegyük be. Elöl Sztalin.hogy "a fennálló kormányok helyére egy kolosszust fognak helyezni. Angliából. Görögországból. és amelyeken keresztül máris uralja a világot. akik a nyilvánosság előtt szerepeltek. hogy valódi befolyás. nyomban utána Baruch. a második vonal elméletét valósította meg. Még nem érkezett el az az idő. Ukrajnából. Akik a tanácsokat adták.

a közigazgatási ügyek külön tanácsadója (zsidó) David Weintraub. Wieschoff. amelynek személyzeti listáján ismét csak összetalálkozik a keleti és nyugati zsidó. a jogügyi osztály főigazgatója és főtanácsosa (zsidó) Marc Schreiber. a nyomdai osztály igazgatója (zsidó) George Rabinovics. Sandberg. a közérdekű információk osztályának vezetője. a fegyverkezési osztály főnöke (zsidó) Antoin Goldet. A világ feletti kormány kezdete és mutatványpéldánya. a világzsidóság leghatalmasabb és legálcázottabb szervezetévé vált. Kien. jogügyi osztály (zsidó) Abraham H.Az UN vagyis az Egyesült Nemzetek Szövetsége. C. A. Az UN a keleti és nyugati zsidóság csúcsszerve. helyettes főtitkár. jogügyi tanácsos (zsidó) G. a kapitalista és a bolsevista ószövetségi náci. a számviteli osztály főnöke (zsidó) Mercedes Bergman. a szociális ügyek osztályának helyettes vezetője (zsidó) H. jogügyi tanácsos. a közigazgatási ügyek osztályának főigazgatója (zsidó) Ansgar Rosenborg. J. a kábítószer ellenes küzdelem szakosztályának vezetője (zsidó) Henry Langer. Singer. Az Egyesült Nemzetek (UN) titkársága Dr. az UN központi tájékoztatásügyi hivatalának vezetője Genfben (zsidó) . Feller. H. Az UN manhattani üvegpalotájára már kitűzte halványkék-fehér lobogót. a gazdasági stabilitás és fejlődés osztályának vezetője (zsidó) Karl Lachman. a tolmács osztály igazgatója (zsidó) Max Abramovics. Azonban nemcsak a zászló színe hasonlít. C. orvos a közegészségügyi klinika vezetője (zsidó) Tájékoztatásügyi hivatal: Jerzy Saphiro. A világhatalom legfontosabb kulcspozícióiban ma csupa egyfajú. Csaknem olyan félelmetes. egyben az UN helyettes főtitkára (zsidó) Dr. Leon Steinig. a pénzügyi osztály vezetője (zsidó) Dr. a tervhivatal helyettes igazgatója (zsidó) P. Az 1951es állapotot véve alapul hátborzongató névsort közlünk az alábbiakban. amely csodálatosan és kísértetiesen azonos az izraeli lobogó színével. a nem önálló kormányzatú territóriumok igazgatásának vezetője (zsidó) Benjamin Cohen. mint 1917-ben az oroszországi bolsevista vezérek névlistája volt. Bloch. A. Az első és második vonal itt már teljesen összemosódott. Az arcok is kísértetiesen egyformák. egyszőrű emberek ülnek. a nemzetközi jog kodifikációs osztályánál (zsidó) David Zablodowsky. a személyzeti osztály tisztje (zsidó) Dr. Ivan Korno.

(zsidó) Paul Garneiro (zsidó) J. a szervezési és elhelyezési osztály vezetője (zsidó) D. a műtrágya osztály gazdasági vezetője (zsidó) E. ecuadori tudósító és delegátus (zsidó) Jan Rosner. hollandiai megbízott (zsidó) Gardos Gerda. A. Mayer. M. Julius Stawinsky. Sommerfeld. Lebman. a politikai információs osztály vezetője (zsidó) C. a mezőgazdasági beruházási kérdések osztályának főtisztviselője (zsidó) J. lengyelországi tudósító és delegátus (zsidó) Élelmezési és mezőgazdasági szervezet: André Mayer. Huberman. Welsky. az UN központi tájékoztatásügyi hivatalának vezetője New Delhiben (zsidó) Henry Fat. a tudományos együttműködés hivatalának vezetője (zsidó) Nemzetközi újjáépítési és fejlesztési bank: . Ezekiel. Eisenhard. Lineberg.B. Kaplan. az élelmezési osztály főnöke (zsidó) F. az erdészeti osztály technikai vezető tisztviselője (zsidó) E. Jacobsen. a lakásügyi és utazási iroda vezetője (zsidó) B. Wermiel. a műrost osztály vezetője (zsidó) M. a nemzetközi megértés és nevelésügyi osztály főnöknője (zsidó) Dr. O. az UN központi tájékoztatásügyi hivatalának vezetője Varsóban (zsidó) Nemzetközi Munkaügyi hivatal: David Abramovics. P. első helyettes elnök (zsidó) Á. az igazgatási osztály főnöke (zsidó) Tudományos. David Zellerbach (USA). az igazgatási iroda vezetője (zsidó) B. dániai megbízott (zsidó) M. De Vries. Kagan. Weitz. a nevelésügy újjászervezési bizottságának elnöke (zsidó) Miss Lauffman. H. Kardos. a gazdasági kiértékelési osztály vezetője (zsidó) B. Weisel. az ILO kivándorlási osztály vezetője (zsidó) A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal négy vezetője közül három zsidó: Altman (Lengyelország). az Un központi tájékoztatásügyi hivatalának vezetője Sanghajban (zsidó) Dr. Leitgeber. Finet (Belgium) Gabriel Garces. osztályvezető (zsidó) H. nevelésügyi és kultúrszervezet: A végrehajtó bizottság négy tagja közül: Alf. A. Abramsky. a vegyes gazdasági kérdések ügyosztályának vezetője (zsidó) M.

Cross. a Board of Governors. az UN információs tisztje Koreában (zsidó) . Mayer. de Wolfe. az igazgatási tanács USA tagja (zsidó) Herry C. Abramovics. C. M. hollandiai helyettes igazgató (zsidó) Louis Altman. az ITO helyettes vezérigazgatója (zsidó) H. Peru (zsidó) D. a Board of Governors. Polass. Csehszlovákia (zsidó) Camille Cutt. Jugoszlávia (zsidó) Nemzetközi pénzügyi alap: Joseph Goldman. Kaster. Hollandia (zsidó) C. a csehszlovákiai Board of Governors tagja (zsidó) P. Bernales. az UN koreai képviselője (zsidó) George Novshon. a vezérigazgató helyettese (zsidó) E. N. főügyész (zsidó) Nemzetközi menekültügyi hivatal: Mayer Cohen. a Board of Governors. N. Board of Governors Csehszlovákia. a kivizsgáló osztály vezetője (zsidó) Joseph Gold. Mendels. a Board of Governors. De Jong. a Board of Governors. Max Suetensm. elnök. a visszatelepítési osztály igazgatója (zsidó) Egészségügyi világszervezet: Z. a telekommunikációs bizottság elnöke (zsidó) Polgári repülésügyi szervezet: A. vezérigazgató és a nemzetközi pénzügyi alap igazgatója (zsidó) Louis Raminsky. Franciaország (zsidó) A. Nendes. a technikai osztály főnöke (zsidó) G. első főügyész (zsidó) Leo Levathal. Bernstein. Goodmann. az egészségügyi és jóléti osztály vezetője (zsidó) Pierre Jacobsen. kanadai vezető igazgató (zsidó) W. vezérigazgató (zsidó) Nemzetközi kereskedelmi szervezet. Siegel. titkár (zsidó) Leonhard B. Deutschmann. Rist. Berg. főnök (zsidó) Különféle feladatok: Col. Rantzen. B. a nemzetközi munkaszervezet elnöke (zsidó) Nemzetközi telekommunikációs egyesülés: F. A.(zsidó) E. C. C. Katzin. M. N.M. a fordítási osztály vezetője (zsidó) M. gazdasági igazgató (zsidó) Leopold Chmela. a pénzügyi igazgatás vezetője (zsidó) Dr.

Ernst A. az USA helyettes képviselője az UN-ben (zsidó) Isador Lubin. Truman kormánya idején a külügyeket Dean Acheson vezette. I. helyettes főtitkár (zsidó). később Hammarskjöld sem az. Cross. A fenti kimutatásból azonban egyértelműen kiderül. több mint 50 százaléka zsidó és az UN lobogója a kék-fehér izraeli színeket viseli. hogy a fent hivatkozott könyv szerint az USA nemzeti jövedelmét legalább 60 százalékban zsidók kontrollálták. hogy a döntő kulcspozíciókban mindenütt zsidók ülnek. azonban a Chicago Tribune megállapítása szerint a második vonal. Mindehhez járult. az USA titkos kormánya ez volt: Morgenthau. hogy ő az USA igazi elnöke. Ernest A. egy budapesti zsidó nő volt a helyettes hadügyi államtitkár. a nagytőke. főtitkár nem zsidó. Truman számlajára írták Mac . Anna Rosenberg. Gross. A teljességhez hozzátartozik. Az Egyesült Nemzetek főhivatalnokainak. D. 1945—51 között a helyzet így alakult: az első vonalban ott állt a nemzsidó Harry S. Truman. Első vonal: Trygve Lie. az öt zsidó által kontrollált filmipar. Felix Frankfurter. hogy az 1951-es állapot szerint a második vonal törvénye itt is érvényesül. Az UN 1800 tisztviselője közül 1200 zsidó. az USA képviselője (zsidó). S midőn távozott a Fehér Házból. Második vonal: Banjamin Cohen. Niles épp úgy kirepült. Ezek a számok tulajdonképpen nem is érdekesek. Oroszország képviselője a politikai és biztonsági tanácsban (zsidó). Truman egy hitközséghez hasonlatos Fehér Házat vett át Roosevelt halála után. Jugoszlávia állandó delegátusa (zsidó) Az UN-nel kapcsolatban érdemes megjegyezni. Ugyanekkor a hadügy első vonalában Marshall hadügyminiszter állott. a televízió. Ezek után érdemes figyelemmel kísérni az Egyesült Államok legfőbb politikai vezetését. A zsidó kézben lévő bevándorlási kulcspozíciók. Minden esetre a "kis" Harry Trumannak annyit el kell ismerni. Lehman. Lengyelország állandó delegátusa (zsidó) Dr. rádió szomorúan egészítették ki ezt a képet. a gazdasági és elhelyező bizottság vezetője (zsidó) Julius Katz Souchy. David K. de a külpolitika tényleges irányítója Pelix Frankfurter volt. Ugyanekkor Berhardt Baruch-ról azt mondták. Manuilsky. Herbert H. az USA állandó helyettes delegátusa (zsidó). hogy az ő elnöksége alatt zavartalanul folytak a McCarthy-bizottság vizsgálatai. hogy a The Hidden Empire közlése szerint a State Departement alkalmazottainak 82 százaléka zsidó volt. Bemhard Baruch. Harry S. a sajtó. Alex Bebler. ott már alig volt világhódító. az atomenergia bizottság amerikai tagja. mint Samuel Roseman. Hany S. de Mrs.

akik a moszkovitizmust elutasították. A McCarthy-vizsgálatok megszűntek és a Truman által kihajózott világhódítók helyére újabb zsidók kerültek. Mindez azonban nem jelenti azt. Lényege azonban az. Warburg bankár. Strauss. Akár Sztalin. hogy a vasfüggöny mögötti nemzetek kulturáltabb. hogy a Szovjet-Unió "antiszemitává" változott volna. román munkás számára nem tartották alkalmasnak a moszkovita zsidók által szabott mértéket. A moszkovitizmus — minden kétséget kizárólag — a zsidó világuralmi rendszer legmagasabb formáját jelenti. akár pedig Kruscsov mögött ő a . Nagyon hosszú volna felsorolni. aki Bernhardt Baruch beépített embere a Fehér Házban. hogy Eisenhower alatt ismét mennyi kulcspozíciót szállottak meg a világhódítók. Az atomenergia bizottság vezetője Louis L. hogy a helyzet majdnem rosszabb. a távolkeleti ügyek katonai szakértője Lyman Lemnitzer generális. hanem rosszabbodott. Semmi kétség. Louis Levine 1945—46-os megállapítása. vagy magyar zsidó módszereket akartak alkalmazni. akár Malenkov. hogy ennek az akciónak hátterében az angol Labuor Party világhódítói: Silvermann és Cross "munkásvezérek" állottak. intelligensebb munkásságát is teljesen orosz metódusok. akik ebben nem hisznek. vagy nemzeti kommunizmus akárcsak kis részben is "antiszemita" volna. hogy ott az 1917-es forradalom nagy arányú zsidó többsége visszaszorult az államvezetésben és egy nagyorosz. Kaganovics Lázár. hogy az úgynevezett "moszkovitizmus" jelentené a bolsevizmus zsidó irányzatát. Az USA-val párhuzamosan be kell mutatni Szovjet-Oroszországot. amelyről újabban szívesen terjesztik azt a hírt. hogy a cseh. Ezek a zsidók változatlanul hisznek abban. hogy ennek az irányzatnak legjellegzetesebb képviselője Kaganovics Lázár volt. változatlanul érvényes. egyik legfőbb UN delegátusa az USA-nak Jacob Blaustein. és a titoizmus. a második vonalból uralkodó világhódítóknak éppoly tipikus képviselője volt a Szovjetunióban. cseh. Román. A Common Sense által kiadott "The Coming Red Dictatorship" című külön lenyomat megdöbbentő képet ad az Eisenhower uralom igazi arcáról. Eisenhower legfőbb gazdasági tanácsadója például egy Arthur F. a titkos világkormány vezetője James P. amely szerint a Szovjetuniót egy millió zsidó kormányozza. Isidore Lubin vezeti a német jóvátételek ügyét. vagy pánszláv irányzat került előtérbe legalább a politbüróban és a legfontosabb vezetésben. s ezért hidegvérrel kiirtják azokat a nem moszkovita zsidókat is. bolgár. A moszkvai kaganovicsi irányzattal szemben semmi esetre sem annak zsidó mivolta Volt kifogásuk. Annyi azonban bizonyos. Slansky-Salzman és Anna Pauker maguk is zsidók és kommunisták voltak. nem tudván persze. hanem az. mint az amerikai demokráciában Bernhardt Baruch. mint Roosevelt idejében volt. az úgynevezett "szovjet ember " testére szabott formák szerint kell kormányozni.Arthur megbuktatását. Burs nevű ifjú zsidó. Az Eisenhower-kormány alatt a helyzet nem javult. A szovjet ügyek teljes meg nem értésére vall azt hinni. hogy az elnyomásnak és a zsidó világuralomnak legmagasabb formája a kommunizmus moszkovita formája. Már most: a vasfüggöny mögötti államokban lehettek kommunista vezetők.

a szovjet ideológia publicisztikai irányítója. zsidó. A szovjet rendszer sajátossága. akkor látjuk.tényleges diktátor. akinek szerepe körülbelül ugyanaz. Varga-Weiszfeld Jenő. I. Sztalin hármadik felesége volt. . hogy nem mindig az élen állók. Rendkívül érdekesek voltak Molotov kapcsolatai. tagja a World Jewish Congressnek. Karp Sámuel amerikai multimilliomos olajmágnás húga. perzsiai zavarok szervezője (zsidó). Saburov az állami tervhivatal és tervbizottság elnöke (zsidó). de Oroszország ura maradt. Mark Mitin professzor. Keletnémetország tényleges diktátora. a vasfüggöny mögötti "tisztogatások" egyik legfőbb irányítója. Rokonságban áll az összes nagy zsidó bankárcsaládokkal. Swernik. Ha most a következőkben megfigyeljük a kulcspozíciókat. Kaganovics egy időre visszavonult. Yudin a Szovjet-Unió egyik legfontosabb embere a Tudományos Akadémia történelmi osztályának vezetője. Kaganovics megbuktatása nem sokat jelent. — zsidó. M. Lavrentiev igazi nevén Lippman helyettes külügyminiszter. míg fia Mikhail Kaganovics Sztalin lányát Szvetlanát vette feleségül. a Prawda vezércikkírója. Malenkow legjobb barátja (zsidó). Alger Hiss jóbarátja. A Politbüró 9 tagja közül Kaganovics és Mikojan zsidók. a Szovjet-Unió Tudományos Akadémiájának elnöke. Ő maga nem zsidó. Saburow minden valószínűség szerint közéjük tartozik. ami a Morgenthaué volt a Roosevelt korszakban. a Szovjet-Unió diplomáciai kémkedésének és a legnagyobb külföldi kémszervezet vezetője. szovjet követ Romániában. Nosenko. szintén zsidó származású. Ő a Szovjetunió pénzügyeinek legfőbb vezetője. a marxista-leninista ideológia legfőbb irányítója a "Tartós békéért és népi demokráciáért" című Kominform újság tényleges szerkesztője (1951) — zsidó. a Szovjet-Unió Világgazdasági és Világpolitikai Intézetének vezetője. I. a németországi keleti zónában a Vörös Hadsereg politikai tanácsadója. Pavel E. amely a szovjet propagandát végzi a Kominform újság kiadója. a Kominform "Békemozgalom" vezetője (zsidó). propaganda főnök. helyettes elnöke a népszerű tudományos kiadó vállalatnak. Rendkívül fontos szerepet tölt be azonban a Szovjet-Unióban Vladimir Ashberg zsidó bankár. nehézipari és szállítási miniszter (zsidó). A. a szovjet közgazdasági élet egyik legfontosabb irányítója (zsidó). volt csehországi követ. Ilja Ehrenburg. Z. aki póttag a Politbüróban. Húga Kaganovics Róza. ellenben felesége. hogy a Szovjet-Uniót. Leonid Menikov. az egymillió kulcspozícióban ülő világhódító. a láthatóak az igazi uralkodók. Karpovszkaja. — annak legfőbb vezetésében is — zsidók igazgatják.

a kínai kommunizmus egyik irányítója (zsidó). a legfőbb Szovjet Presidium főtitkára (zsidó). igazságügyminiszter (zsidó). Franktine Schul. a Rosenberg-ügy idején new york-i szovjet főkonzul. a Prawda főszerkesztője (zsidó). Swernik. Boris Rasin. ezredes a hadsereg részéről az atomkutatás ellenőrzésével megbízott kémelhárító tiszt (zsidó). N. I. előzőleg a szovjet külügyi hivatal főnöke. Kahan őrnagy. jelenleg a szovjet információs és tájékoztatási szolgálatának vezetője (zsidó). korábban a Szovjet-Unió UN delegátusa. Levinson. Borodin. Prof. A szovjet külügyi hivatalban annyi zsidó van. a Szovjetunió főügyésze. Losowsky. szovjet katonai attasé Nagybritanniában (zsidó). Masenko. korábban a "háborús bűnösöket üldöző" moszkvai bizottság tagja és a moszkvai Jogi Intézet vezetője (zsidó). amely a vasfüggöny mögötti antikommunista személyek felszámolását végzi (zsidó). a Szovjet-Unió főiskolai nevelésének minisztere (zsidó). Jacobson. . S. Kaftanov. A. a titkosrendőrség kiküldött tisztje az atomenergia bizottság mellett (zsidó). az indiai ügyek speciális szakértője és az indiai kommunista mozgalmak irányítója (zsidó). 1950-ben az indokínai vörösök vezetője volt. M. M. F. számú csoportnak. korábban a Szovjet-Unió elnöke. V. I. A. A. Ukrajna diktátora (zsidó). N. a szovjet külügyminisztérium diplomáciai iskolájának vezetője. Gorkin. Solomon Abrahamovics Reback. jelenleg szovjet nagykövet Londonban (zsidó). Kornejcsuk. A. M. P. Manuilsky. jelenleg a kémszolgálat egyik vezetője (zsidó). egyik vezető ügynöke a világkommunizmusnak.Anatole Yakovlev. a szovjet legfőbb prezídiumának tagja (zsidó). egyben a MVD részéről az atomtudósok ellenőrzésével megbízott főnök (zsidó). 3. Boris Stein. Mikojan. a szovjet tudományos akadémia keleti osztályán a kínai ügyek szakértője. D. Vigdor. Trailin. S. a szovjet nemzetiségek tanácsának helyettes elnöke (zsidó). sajtófőnök (zsidó). Danyalov. A. A. író és Ukrajna névleges köztársasági elnöke (zsidó). David Zaslawsky. tizenhat nyelven beszél. Yu. I. General K. a Politbüro tagja. jelenleg az orosz szakszervezetek elnöke (zsidó). vezérőrnagy. Jakovliev. Petr Levitsky. jelenleg feje a No. G. helyettes vezetője a szovjet atomenergia bizottságának. a Szovjet-Unió egyik delegátusa az UN-ban (zsidó). Jacob Malik. Gorshenin. N. a nevelésügyi minisztérium vezetője (zsidó). D. hogy azt titokban zsinagógának nevezi a szovjet néphumor. egyben kereskedelmi miniszter (örmény félzsidó). Észtország diktátora és Estonia képviselője (zsidó).

a Szovjet-Unió brazíliai követe (zsidó). a tervhivatalok. a szovjet csupán a zsidók számára volt földi paradicsom. T. a traktorgyártás vezetője (zsidó). Michel Gordey. Romin. Samuelenko. Mindehez még hozzá kell venni. Herzenberg. Nürnbergben a Szovjet-Unió részéről kiküldött fővádló (valószínűleg zsidó). mint ezt angol és amerikai írók is jelentették. amely élénk fényt vet Sztalin halálának titkára. Ezek után legalább is a hitelesség látszatát mutatja a France Soire 1957. az Állami Bank elnöke (zsidó). S. I. Pontecorvo. Isaac Zaltman. hogy Moszkva 500 ezer zsidója riadtan menekül. G. amelynek mindent köszönhetett. Bolsakov. Rudenko ezredes. gyakran beszéltek jiddisül. Milyen méretű volt a világhódítók befolyása Oroszországra. és építette főként a zsidók segítségével. Ennek a Szovjet-Uniónak leghatalmasabb és félelmetes diktátora Sztalin József volt. a Torg Bank elnöke (zsidó). hogy a Szovjet Tudományos Akadémiának tagjai. megingott ebben a meggyőződésében. Sztalin házában. szenzációs beállításban felszolgált tényállásjelentésben közöl részleteket Sztalin haláláról. építési és útépítési miniszter (zsidó). a hadsereg. . a Vnieshtorg Bank elnöke (zsidó). Y. arról megdöbbentően érdekes leleplezések jelentek meg 1957 júniusában. A szovjetet ő építette olyanná. Fumin. — ugyancsak egy zsidó író. helyettes külügyminiszter (zsidó).F. Mint hiteles zsidó tanúktól tudjuk. a lap orosz szakértője. midőn Hitler csapatai már közvetlenül a moszkvai körvasútnál állottak. I. gyárak vezető helyein. X. Az adatok tulajdonképpen a szovjet lengyelországi nagykövetétől. G. a Szovjetunió hidrogénbomba gyártásának vezetője (zsidó). Megingott pedig akkor. Sztalin — a kor egyik legnagyobb filojúdaistája. A. Gusev. Jacob Suritz. D. július 7-i számának leleplezése. S. magára hagyva a "nagy és dicsőséges bolseviki forradalmat". Ponomarenkótól származnak. Prof. s akkor Sztalinnak látnia kellett. az akadémiák. a Prom Bank elnöke (zsidó). Immanuel Birnbaum tanúságtétele és az Aufbauban írott cikke szerint. Viszont a zsidók legnagyobb barátja és a bolsevizmus második számú szellemi atyja. K. Ginsburg. a mozgóképipar miniszteri rangban lévő vezetője (zsidó). Yakob Simenov. Felesége Kaganovics Róza volt és a Kaganovics dinasztia félelmetes hatalom a Szovjetunióban. amilyen. aki lengyel kommunista újságíróknak mondta el Sztalin halálának körülményeit. R. Z. az állami élelmezési és anyagtartalékok minisztere (zsidó). hiszen ők ültek a hatalom kulcspozícióiban. az akadémiai szakosztályok vezetői csaknem kivétel nélkül zsidók.

szám. litvánt. Ebbe a csapatba Kruscsov is önként jelentkezett és amikor akcióra került a sor. oroszt. hogy a mariupoli zsidóság sem kerüli el a sorsát. oldal) feltűnő ismertetés jelent meg Kruscsov múltjáról. talán méreg. 10. s holtan rogyott a földre. észtet.. majd annak következtében szívszélhűdést kapott. georgiait. aki Sztalin után a párt élére került. hanem 1953 márciusában halt meg. S ha ez így van. lettet. A Fekete Százak vezetője. ukrán kikötő városkában. De még kísértetiesebbé válik ez a történet. még jiddisül is megtanult.Ezek szerint Sztalin 1953 februárjában a szovjet elnöki tanács 25 tagja elé dekrétumot terjesztett. Azonban amikor — állítólag — a zsidókhoz akart hozzányúlni. amely szerint a Szovjet-Unió összes zsidói Birobidzsán szovjet köztársaságba deportálandók.. Ez ellen senki nem szólt a szovjet vezetők közül. Talán egy tőr. amit a háziasszony jószívvel adott a jóétvágyú fiatalembernek. Ebből tudjuk meg. ha közvetlen utána megvizsgáljuk: ki következett Sztalin után? Nemrégiben az "Út és cél" című értékes magyar lap hasábjain (9. Fiatal korában Mariupol. Zsidóknál lakott és igen jól érezte magát közöttük. Abban az időben a zsidóknak nem volt jó dolguk a cár birodalmában. hogy megölt egy fiatal keresztény fiút és vérét kieresztették. hogy a kommunista párt első hatalmassága. igen jó bérért. Sztalin sokkal több lengyelt. talán egy revolver. kivette részét a . s így a pogromnak elejét vegye. az egész szovjet vezetőség ellene fordult. A varsói szovjet követ által elmondottak egész az utolsó mondatig hihetők. egyik mészáros mester. Ukrajnából származik és kozák születésű kovácsmester fia. "Kruscsovról — írja a lap — 170 oldalas életrajzot írt egy zsidó Amerikában. amennyiben Sztalin az oroszországi zsidókhoz nyúl. A világhódítók keze — igen messzire ér. hogy a pogromra sorakozó tömeget szétszórja. magyart deportáltatott. — a szintén zsidófeleséges Vorosilov kijelentette: nyomban kilép a kommunista pártból és leteszi minden hivatalát. Miután az ügybe — a France Soir szerint — rögtön belekapcsolódott Kaganovics és Molotov. akkor nem egy pillanatnyi szívroham ölte meg. hanem valami más. Az egyik zsidó tanító a pogrom elleni védekezésül csapatot szervezett avégből. 8. mint esztergályos dolgozott. A rituális gyilkosság vádja nagy gyűlöletet váltott ki a zsidók ellen és a Fekete Százak nevű antiszemita szervezet rémületben tartotta az oroszországi zsidóságot. a piactéren pogromra izgatta a lakosságot és félő volt. évf. A felizgatott lakosság több helyen pogromokat rendezett. Az ortodox zsidó család megszerette a díszgójt és ő gyújtotta meg szombat reggel nekik a tüzet és jól falatozott a töltött halból. Mariupolban is fenyegető volt a helyzet. akinek felesége a francia lap szerint is zsidó. Ponomarenko előadása szerint Sztalin erre előbb dührohamot. Abban az időben tárgyalták a Beilis-ügyet Kievben. Azonban Sztalin nem 1953 februárjában. Beilist azzal vádolták. mint amennyi a szovjet birodalom összes zsidó lakosságának létszáma.

hogy Kruscsov jó zsidó kapcsolatokkal rendelkezik és hű kiszolgálója azoknak a világhatalmi céloknak. május 4-i számában megjelent tudósítás. elmondja. Az tehát kétségtelen. Ez a több mint 400 ezer zsidó menekült egyfelől megszabadult a német üldözéstől. hogy ezek "kozmopoliták". De a zsidók sem voltak hálátlanok. Pontosan azokon a területeken. hogy a bolsevizmus ilyen vonatkozásban megváltozhat. A legfőbb cél azonban az volt. mint Kaganovics Lázár. midőn Sztalint már antiszemitizmussal gyanúsították. a Szovjet Unió vezetősége a zsidók áttelepítésével számos célt ért el egyszerre. Véres fejjel került haza a zsidó családhoz. Kaganovics vitte Ukrajnából Moszkvába és mutatta be Sztalinnak. rendszerint kitűnően értesült és zsidó ügyekben feltétlenül megbízható lapjában a New York-i Aufbauban rendkívül érdekes tudósítás jelent meg Jehojachim Alkalai. Ő vitte be a bolseviki mozgalomba és így tolta előre. A lap 1951. gazdasági élet és közigazgatás terén átlagon felüli . a zsidó orvosok pere. A szovjet úgynevezett "antiszemitizmus"-ára az utóbbi időben bizonyos nyugati intellektuelek igyekeznek mindenféle bizonyítékot felhozni. "Egyelőre úgy látszik — írta Jehojachim Alkalai — hogy a zsidó szakemberek. akinél lakott.csatából. Az antiszemitizmusra mindig is hajlamos orosz többségű részekből kivonta a zsidókat. amelyeket Sion bölcseinek jegyzőkönyveiben leszögeztek. A súlyos zúzódásokat szenvedett és sántító Kruscsov sebeit a zsidók kimosták és a foltozó varga. aki nem volt más. a Slansky-ügy és Rabinovics Pauker Anna finoman történt elsüllyesztése. Mint a tudósításból kitűnik. Elhinni azonban. hogy a német támadás idejében a Szovjetunió vezetősége KözépÁzsiába irányította a hitleri csapatok elől menekülő zsidókat. megelégedéssel jelentette ki: "Ez aztán rendes ember sohasem fog bennünket bántani. a technika. atomkísérleti telepeit építették fel. A Hitler elől emigrált német zsidóság. Üzbekisztán. akik már attól tartottak. másfelől kitűnően elhelyezkedett Kazakisztán. amikor alkalom kínálkozott rá. mindig ott állott mögötte és segítette életútján. Kaganovics legutóbbi időben történt félreállítása. tel-avivi zsidó tollából. A varga fia. a szovjet szisztéma lényegének félreismerése. és más középázsiai szovjet államokban. hogy a felépülő szovjet nagyipar és hadiipar megbízható kezekbe kerüljön. mert az üzbekisztáni és kazakisztáni lakosság körében ezek — ha még akartak sem tudtak volna kifejezést adni állítólagos nyugati érzelmeiknek. A zsidókat mentesítette a bolseviki párt egyik csoportjának ama gyanúja alól. amely tehát olyan időben látott napvilágot." Nem is bántotta őket. Ilyen lenne többek között Berija likvidálása. hogy ő is a Fekete Százak közé tartozik. ahol a Szovjetunió nagy hadiipari központjait.

gazdasági és kulturális vezetőket Kreml nem minden ők nélkül.intelligenciájuk és sokéves tapasztalataik következtében szinte nélkülözhetetlenek a Szovjet Unió számára. "Ha Sztalin nem volt antiszemita. hogy "mi antiszemiták. De nem akasztották fel. vagy harmadik vasfüggöny mögött óriási kulcspozíció épült. A második. Enélkül áll. naivabb nyugati lelkek mindig tudomásul veszik a legújabb szovjet ködösítő akciót." Különösen erősen vannak a zsidók képviselve a "Gosplan" nevű állami tervhivatalban. Kifelé azonban néhány zsidó orvos perével. politikai. anticionisták vagyunk". az antiszemitizmustól alaposan megfertőzött európai Oroszországban. Mi történt tehát? A Szovjet-Unió végrehajtotta a nagy súlypontáthelyezést. az iparnál szintén mint igazgatók és vezető főmérnökök vannak alkalmazva a zsidók. tervhivatali bürokratái. Ezek ott vannak a Szovjet Unió új súlypontján. ahol ma az atombombákat. "A minisztériumokban a fontos pozíciók egész sorát zsidók töltik be." Mindjárt el is mondja a tudósító. A pártfunkcionáriusok között — írja ugyanez a lap — egész tömege van a zsidóknak. mint a Szovjet Unió többi részein. A zsidóság — számára — értékes és nélkülözhetetlen elemeit áthelyezte az új és életfontosságú iparvidékre. akik főleg az Agitprop-nál (Propaganda minisztérium) vannak elhelyezkedve. az amerikai távolsági rakéták által alig-alig elérhető nagy iparvidéken. s az olvasóban joggal merül fel a kérdés: vajjon mit csinál Kaganovics azon az új szovjet súlyponton. a távolsági rakéta repülőgépeket és szputnyikokat gyártják? Az úgynevezett szovjet antiszemitizmus babonájával kapcsolatban. És nem érdektelen az sem. elfogásával és szabadon bocsátásával nyugodtan lehet hirdetni. Kaganovics Lázárt eltávolították ugyan a látható európai posztjáról. Felépítették a második. hogy az üzbég köztársaság minisztériumában három zsidó miniszter és Kazakisztánban két helyettes zsidó miniszter működik. hogy a fenti zsidó lap tudósítása szerint ennek a zsidók vezette új szovjet súlypontnak vezetője. amely az egész államilag irányított gazdaságot ellenőrzi. vagy bukik a szovjet rendszer. Végül pedig megállapítja a jól értesült "Aufbau": a zsidók gazdasági és társadalmi helyzete az ázsiai szovjet köztársaságokban sokkal jobb. Ezzel párhuzamosan az európai részekben. alig-alig láthatók a szovjet uralom tényleges fenntartói és nélkülözhetetlen technikai szakemberei. sőt szándékosan küldötte Közép-Ázsiába. urántermelése zsidó kezekben és zsidó igazgatás alatt áll. Az Aufbau szerint az is bizonyos. A Szovjet Unió hadiipara. főparancsnoka 1951-ben még Kaganovics volt." . Az állami kereskedelmi szervezeteknél. amely az Ural mögött kitűnően rejti el a világhódítókat. nem börtönözték be. akkor egész biztosan az Malenkow. vagy harmadik vasfüggönyt. munkásigazgatói. Kaganovics Lázárt a taskenti kerület választotta be a szovjet Politbürojába. de Kruscsov mindenesetre a világhódítók ellensége. hogy ezeket a magas rangú zsidó hivatalnokokat. amely kézben tartja az egész Szovjet-Uniót.

akkor nincs többé bolsevizmus. S pontosan ez az. — mondotta Sztalin utóda — akkor azt bizonyosan nem szívesen látnák a bennszülöttek. hogy a Szovjet Uniónak nincs egyetlen főrabbinusa sem és hiányos a rabbi képzés is. mert kulturális téren nem engedik a zsidó . Azonban mi mégsem vagyunk antiszemiták. Nézzen ön rá Kaganovicsra. Súlyos panaszként emlegeti. főként az érthetőén Izrael ellenes arab világ megtévesztése céljából olykor szükség van egy kis "antiszemita" látszatra is. aki a beszélgetéseinket fordítja. Ha például Ukrajnában valami egészen magas posztra nevezünk ki egy zsidót.Azonban 1956-ban felkereste a Szovjet Uniót a francia szocialista párt küldöttsége. amire nem vállalkozik a bolsevizmus "árja" rétege sem.) A szovjet rendszer sajátosságából folyik. Mi harcolunk az antiszemitizmus ellen. Legutóbb az Adenauer kancellárhoz közel álló legtekintélyesebb keresztény demokrata lap a Rheinischer Merkur hasábjain jelent meg hosszú cikk Stephan W. A "forradalom győzelme" Kaganovics szerint nem lehet más. A proletárdiktatúrának nincs más feladata. És itt van Mitin. Nem engedélyezi a jiddis színházakat és néhány zsidó írót ki is végeztetett. és az körül veszi magát zsidó munkatársakkal. s aki szintén zsidó. Azonban a második és harmadik vasfüggöny mögött ma is ott van a Szovjet Unió igazi ereje. Ennek a meglehetősen nyílt beszélgetésnek során Kaganovics Lázár többek között ezeket mondotta a francia szocialistáknak. hogy a Szovjetunió ma is a zsidók vezetésén alapszik. mint a forradalom győzelmét biztosítani és befejezni. Pollak Londonban élő zsidó publicista tollából." (Süddeutsche Zeitung 1957. És itt láthatja a mi kedves Lydia Faktorunkat. július 5. Kruscsovék és Zsukovék — az egész új intelligenciával együtt — elmehetnek krumplit kapálni. hogy a szovjet rendszer megfojtja a zsidó kultúrát. Ő zsidó. mint a teljes és totális világuralom. akkor ez egész bizonyosan kiváltja a féltékenységet és az ellenségeskedést a zsidókkal szemben. hogy Nyugat. Pierre Comin főtitkár vezetése alatt. "Ha a zsidók. csupán bizonyos okokból ajánlatos a szidókat a második vonalba nyomni. S nyomban utána megszólalt Kruscsov. És a Szovjet Unió sem felejtette el a tiszteletre méltó rabbik 1951es nyilatkozatát. Szerinte "zsidótlanítják" a Szovjetunió három millió zsidóját. akik a nyugati humanizmusra hivatkoztak: — A humanizmus számára nincs hely addig. aki csaknem nyíltan megmondotta. Kruscsovék antiszemitizmusáról szívesen terjeszt legendákat a nyugati sajtó. Pierre Lochak az orosz-francia tolmács gyorsírta és később nyugaton nyilvánosságra hozta a Kruscsov. haditermelés. Magamnak is van egy félzsidó unokám." Ha pedig hiányozni fog a zsidóság. amíg a forradalom győzelmét véglegesen nem biztosítottuk. Kaganovics és a francia küldöttek között folytatott tárgyalás jegyzeteit. amelyre már hivatkoztunk: "a harmadik világháború a zsidóság teljes kiirtására vezet. a mi köztársaságunkban az első helyeket akarnák elfoglalni. ő is zsidó. a zsidó vezetésre épített nagyipar. Megfojtott kultúra cím alatt ez a kiváló és jól értesült zsidó újságíró arról panaszkodik.

a kommunista párt főtitkára. A lényegben azonban — amitől a helyzet ismerőit nem tántoríthatja el semmiféle propaganda — súlyosan elszólja magát Pollak. Jacob Berman. Hilary Minc. — amerikai látogatása során — nagyon élesen utalt arra. Hivatalos statisztikák szerint is még mindig 25 ezer zsidó tudós dolgozik a Szovjet Unióban. A zsidóknak a szovjetben minden lehetőségük megvan.műveltséget fejleszteni. 1957. hogy a lengyel kommunista párt túlnyomó része zsidókból áll. hogy tanuljanak és a legmagasabb állásokat töltsék be. senki sem fogna vele kezet közülünk. "A zsidó világkongresszus londoni gyűlésén — írja — dr. hogy a Szovjet Uniót a mai napig is három millió zsidó kormányozza. adminisztrálja." (Hídverők. Míg 1933-ban 270 000 zsidó dolgozott a mezőgazdaságban. noha bizonyos panaszok gyászkarszalagjában van becsomagolva. szám) Lengyelország helyzete különösen érdekes ezen a téren. orvos és tudós. 1957. Az első vonal ma is a lengyel Gomulka. aki minden kommunista rendszerben a hatalom tényleges birtokosa. 50. hogy Lengyelország miniszterelnöke zsidó legyen. Itt lép leginkább előtérbe az első és második vonal problémája.) Döntő adat ez. Saját fiam is. S ha kommunista párt valamelyik tagjáról kiderülne. Magukénak mondhatnak néhány kulcspozíciót is. alkalmazott. mert a kommunizmus ellene van minden faji megkülönböztetésnek. 23. A lényeg pedig az. Azonban nem az elfogultság. Azonban 1946-ban Lengyelország kardinálisa. hogy lehetne egy kommunista antiszemita. december 13. akik között 25 000 a szovjet tudomány csúcsán dolgozik: építi az atombombákat és a világűr rakétákat. ma a zsidó lakosság teljes egészében a városokban dolgozik. mint hivatalnok. hivatalnoki állásokból három millió zsidó kormányozza. Lengyelország kommunista miniszterelnöke soha sem volt zsidó. gazdasági államtitkár (zsidó). Magát az orosz kultúrát is sikerült megfojtani a bolsevizmusnak. 1957-ben ugyanis Kruscsovnál járt Eleanor Roosevelt. akit a háborúban megöltek. zsidó nőt vett feleségül. hogy antiszemita. Hátterében azonban ott állottak a hatalom tényleges birtokosai: Roman Zabrovszky (zsidó). akik kegyetlen terrort gyakorolnak a világ egyik legkeresztényibb állama fölött. Louis Levine adatai ma is pontosan egyeznek a dr. A vezető . Kruscsov így felelt: — "A kommunista nem lehet antiszemita." (Rheinischer Merkur Nr. Különben is mikor maga Marx Károly is zsidó volt. Levenberg statisztikájával: Oroszországot kulcspozíciókból. hanem a Szovjet Unió pillanatnyilag legmagasabb hatalmassága Kruscsov mondja meg. hogy mi is az igazság a szovjet "antiszemitizmus" kérdéseiben. A zsidóság gondosan elkerülte. Ez azonban áll Oroszország többi népeire is. évf. amelyekből ma még az oroszok nem tudják kiszorítani őket. aki természetesen elsősorban a szovjet zsidók helyzetéről érdeklődött. 10. gazdasági miniszter (zsidó). Levenberg a Jewish Agency angliai képviselője igen érdekes ténymegállapításokat közölt a mai Szovjet Unióban élő zsidók szociális éa gazdasági helyzetéről.

a komlói bányatröszt igazgatója. a MVD parancsnoka. Gerő a Szovjetunió magyarországi megszállásának fenntartásáért szólt a rádióban. kiváltképpen az 1956-os szabadságharc után. . Gerő (Singer) Ernő. moszkvai állampolgár. Magyarország urai zsidók voltak. Ezt a szerepet később egy másik rendkívül fontos moszkvai zsidó állampolgár. Állítólag 9 és fél évi börtönre ítélték. aki a Zsidókórház orvosnője volt. szintén zsidó. Révai József (Kahána Mózes). Rákosi-Roth Mátyás. Szintén zsidó volt Molnár Erik külügyminiszter. akkor az első vonalban áll Rónai Sándor. nevelésügyi miniszter. kassai nyomdász. Dobi István. Farkas Mihály (az akkori honvédelmi miniszter. aki néhány fröccsért korlátlanul és akadálytalanul szolgálja ki a moszkovitákat. feltűnően és megdöbbentően fontos ebben a tekintetben. eredeti nevén Wolff Izrael). Boldizsár (Bettelheim) Iván is. Péter Gábor (eredeti nevén Auspitz Benjámin). Természetesen zsidó volt Magyarországon a legfőbb hatalom. aki félig cigány származású és csak a felesége zsidó. hogy a magyarokat. Vass (Weinberger) Zoltán gazdasági miniszter. a Mindszenty-per hírhedt felbujtója zsidó.kormányhivatalokban túlnyomóan zsidók uralkodtak a szerencsétlen lengyel nép felett. felkeléssel és ágyútűzzel felelt. Magyarország sorsa. szintén zsidó volt. mint "ázsiai" népet vissza kell telepíteni a Golodnaja Sztyeppére. itt-ott történt cserélgetésekkel. október 23-án Gerő Ernő budapesti rádióbeszéde nagymértékben hozzájárult ahhoz. A magyar munkásfiatalság és egyetemi ifjúság minderre felháborodott. 1956 novemberében a Zsidókórházba menekült magyar és keresztény sebesülteket kiszolgáltatta a szovjet hóhéroknak. Auspitz Benjámin később kegyvesztett lett. Kevés változással. a magyarországi politbüró elnöke szintén nem zsidó. Ha az 1951-es állapotokat nézzük. kisvárdai szabósegédből lett "vezérezredes". akinek kezén 30 000 megkínzott és kivégzett magyar vére szárad. aki rendkívül jelentős szerepet vitt a spanyolországi polgárháborúban. hogy a magyarországi szabadságharc kirobbant. a Kommunista Párt (Magyar Dolgozók Pártja) főtitkára. GerőSinger Ernő vette át. majd a második világháború idején a Freies Deutschland elnevezésű áruló német katonai szervezet (Paulus generális) megalakításában és aki Távol-Keleten is sokáig volt Sztalin személyes megbízottja. Felesége. aki hatalmas "tudományos" tanulmányt írt arról. hanem alkoholista vasúti pályamunkás. A második vonalban 1956 tavaszáig ott állt a tényleges zsidó diktátor. Zsidó volt természetesen a kommunista rendszer propagandafőnöke. zsidó. a köztársaság elnöke. 1956.

Látszólag bármilyen súlyosan vétett a Szovjet-Unió ellen. Magyarországnak sem engedtetett meg. bátor és fiatal nem szláv nemzete úgyszólván évszázadokon át szembe állott a zsidó világhatalmi törekvésekkel és a legjobb szövetségese lehetett volna a magyarnak. Egy új. Románia helyzete szintén érdekes és figyelemre méltó. amelynek vezetői 1944ig a zsidókkal ültek egy és azonos KZ-ekben. Anyja magyar volt. mint elődje. Az 1956. hogy a kommunizmusban sok minden megváltozhat. azonban annak zsidó. az újjászervezett ÁVH vezéri és fővezéri tisztségeiben. hogy kivágja magát a keleti zsidó hemiszférából. Pontosan a magyarországi szabadságharc. hogy Somogy megyéből származó. kiirtása lett. Magyarországon különösen jól megfigyelhető volt az első és második vonal előre. magyarokkal is. Nagy Imréről kevesen tudják. amely — sajnos.Ezen kívül 40 000 munkaszolgálatos zsidó szállotta meg a magyarországi GPU. Ezek lettek a rendszer rendőrtisztjei. a rendőrségnek kulcspozícióit. a mai napig sem állították bíróság elé. A KZ-ekbe zárt kommunista ellenes harcosokból. Még megdöbbentőbb. október 23-án kitört a forradalom. aki a gyenge akaratú királyt a román népi mozgalom ellen lázította. segítette likvidálni a Vasgárdát. hátramozgásának stratégiaja. Middn 1956. A második világháború előtt Romániában hatalmas. akkor a 12 év alatt kommunista szellemben nevelt és a zsidó világhatalmi ábrándokról mit sem tudó magyar fiatalság Nagy Imrét kívánta a kormány élére állítani. Gerő Ernő. cionista és világuralmi jellege — változhatatlan. Közép-Európának ez a nagyon tiszteletreméltó. Felesége zsidónő. mélyről jött mozgalom ütötte fel a fejét: a Vasgárda. november 4-én bekövetkezett szovjet támadás után a magyarországi kulcspozíciókat újra a zsidók szállották meg. hogy a hitleri Németország a "nagypolitika" önző érdekeit követve. Hosszú ideig és Moszkvában és a Sztalinista hatalom egyik neveltje. Károly. illetőleg annak leverése mutatta meg. a gyárak munkásigazgatói. aki ugyanazt a moszkovita és nagy cionista vonalat képviselte. úgynevezett paraszt félzsidó. május 8-án . Rákosit 1956-ban leváltották. Mihály király árulása után ismerte fel a német vezetés a Vasgárda jelentőségét és próbált antibolsevista légiót alakítani. a pártközpontban. Ott vannak a gyárak munkásigazgatói állásaiban. politrukjai. szerencsétlen magyar nemzet fölött. a városok vezetői. — sokszor szemben állt velünk. Miként Egyiptomnak nem engedték meg. ős-szocializmust hirdetett ez a fanatikusan nemzethű csoport. hogy a második világháború utolsó hónapjaiban valóban felfegyverkeztek és 1945. Ennek eredménye a Vasgárda elpusztítása. Eredeti neve Grósz. Dícséretükre szolgáljon ezeknek. A magyar szabadságharcban vitt szerepe — legalább is — gyanúsnak és megbízhatatlannak tűnik fel. s ma is ők uralkodnak az elnyomott. hogy kitörjön a nyugati zsidó világuralom láncai közül. A pártfőtitkári székben — tehát a tényleges diktátorságban — utóda egy másik zsidó lett. román király mögött azonban ott állt annak rőt hajú zsidó szeretője és ágyasa Lupescuné Wolf Magda. Csak II.

szintén a kiválasztott nép tagja. Rendkívül tipikus és figyelemre méltó Csehszlovákia esete. Sztalin legkipróbáltabb híve. Slansky-Salzman. Bubona. Groza György lett a miniszterelnök. — éppenúgy. Moricz Bercovici a külkereskedelem vezetője. A Világ című magyar félkommunista lap írta 1953. zsidó no. Háta mögött azonban a kommunista párt főtitkára. de csak látszólag. Joseph Broz nem zsidó." A második vonalat Slansky-Salzman kivégzésével látszólag felszámolták. Ludwig Frejka. A zsidó-ellenes cseh munkásság előtt mutatni kellett. A második világháború után Romániában is kísértetiesen érvényesült az első és második vonal elmélete. mint a keresztény és magyar Rajk Lászlót — kivégezték.hajnalban. Mondy Kerkovici és Rebeka Nathason a szovjet-román kulturális ügyek vezetői. Móricz Roller volt 1951-ben a nemzeti nevelésügy főbiztosa. a fegyverszünet napján a román légió volt. Kosta. Georghiu Dej trónra lépésével és Pauker-Rabinovics Anna detronizálásával a helyzet változott. mert ő bár kommunista volt. Bistricky és Goldstecker külföldi követek szintén zsidók. de nem volt hajlandó elfogadni a zsidó világuralom legmagasabb rendű megnyilvánulását. Tito marsall. Dr. a tájékoztatásügyi minisztérium osztályfőnöke szintén zsidó. a tényleges hatalom vonala azonban itt is egy . Lomsky. Zsidó volt Vasely rendőrfőnök. helyettes külkereskedelmi miniszter. a második vonalban álló zsidó jellegzetes figurája volt. Taussigov. Gottwald elnök közgazdasági tanácsadója szintén zsidó. Pauker-Rabinovics Anna. a tájékoztatásügyi minisztérium legfőbb vezetője zsidó volt. Fuchs. Slansky-Salzmant. a legnagyobb kerületek párttikárai. A második vonal azonban valójában megmaradt és háttérben ma is kézben tartja a hatalmat. A második vonal. amely az utolsó puskalövést leadta a bolsevista csapatokkal szemben. hogy a bolsevizmus nem zsidó uralom. Bruno Köhler. de a második vonalban ott állott a tényleges hatalom birtokosa. a moszkovitizmust. Ebben az időben a Csehszlovákiának nevezett hibridállam külügyi sajtófőnöke dr. a milícia parancsnoka. március 15-i számában: "Az orosz MVD segítségével igen sok csehországi zsidó jutott vezető pozícióba a kommunista pártban. Eugen Löbl. Jugoszlávia szintén a második vonal tipikus állama. A szerencsétlen román népet ma ugyanaz a zsidó terror nyomja el. Jiri Hironek. Ugyancsak a világhódítók fajtájából került ki Theohary Georgescu (Lebovics) belügyminiszter. Max Solomon a propaganda legfőbb vezetője. amelyet a nyugati világ szemében Pauker-Rabinovics Anna reprezentált. a cseh Péter Gábor (Auspitz Benjamin). temészetesen zsidó volt. Ő csupán nyugati zsidó uralmat akart. a külügyminisztérium két fő-fő vezetője zsidó. az ENSZ-nél delegált csehszlovák küldöttség vezetője szintén zsidó. a biológiai osztályharc vezetője. Augenthaler és Gottlieb. Itt a miniszterelnök Gottwald elvtárs — félzsidó. Truda Jakaninova Cakutrova. A kommunista párt főtitkára Kisinevszky.

uralkodó és teljhatalmú földi isten. aki a háború alatt 351 életfontosságú iparágat kontrollált. mindaddig. az USA titkos kormánya. A második vonal embere azonban. Újabban a nevelésügyi miniszterséget." A vasfüggöny mögötti rendszerekben a kommunista párt főtitkára az igazi diktátor. Jellemző. A bolsevista zsidó vezetők mindenütt fedőnevek alatt élnek. Amerikában az öreg Bernhard Baruch. és legtöbben keresztnevüket is megváltoztatták. Mojse Piade nevéhez fűződik mintegy 200 000 népi német legyilkolása. amely Jugoszláviában történt. hadügyminiszter. a . A terrorista szervezet Benjamin Hilda nevű vérszomjas zsidónő kezében van. Azt azonban tudjuk. Gerhardt Eisler. A vasfüggöny mögötti országokban különösen nagy a zsidó hatalom Lengyelországban. mint bárkinek! — mondja Baruch és ez a hatalom már maga a zsidó — világuralom. Kelet-Németországban Wilhelm Grothewohl. A döntő kérdés. hogy az összes rab országokban sokkal nagyobb a vezető állásban lévő zsidók száma. amelyben kijelentette: — "A zsidók vezetése a kormányzatban megteremtette a kormányzásnak olyan formáját. Azonban nem is az a fontos. a tényleges hatalom irányítója. doubtless that is trus!" Több hatalmam volt. amíg ez évben hirtelen meg nem halt. szám szerint hány zsidó ül politikai pozícióban. Eleanor Roosevelt hű híve. hogy milyen pozícióban ül. miniszterelnök természetesen szintén nem zsidó. a rádió. a kommunista párt. hogy ne legyenek felismerhetők az ószövetségi hangzású keresztnevekről sem. Eisenhower McElroy mellé újabban szintén egy zsidót fogadott helyettes hadügyminiszteréül. a propaganda és hadügyminiszteri tisztet is igyekeznek zsidóra bízni. Erre mutat Hlond bíboros 1946. Még Tito Jugoszláviájában is. Mögötte áll a politikai rendőrség. A fenti névsor és felsorolás hiányos. Yudin is. a burkolt zsidó hatalom igazi arcáról. az amerikai és oroszországi zsidóság együttes megbízottja. a sajtó. Természetesen zsidó Pavel E. a szovjet adminisztráció teljes gépezete. hogy 1951-ben a kommunista párt főtitkársága — Bulgáriát kivéve — mindenütt a szovjet államokban zsidó kézben van. a belügyminiszter. július 6-án Amerikában tett nyilatkozata.zsidó. Ennek a mészárlásnak 30 000 magyar áldozata van. büszkén mondotta el: "I probably had more power than perhaps any other man is the war. Ugyancsak zsidó a politikai rendőrség főnöke. Mr. Ezidőben Franciaországban Jules Moch. hogy ezekben az időkben a hadügyminiszteri hatalom Nyugaton is különösen érdekli a zsidókat. Mojse Piade által képviseltetett. az Egyesült Államokban Rosenberg Anna h. a televízió. éhenhalasztása és mindaz a szörnyű népgyilkosság. amely iránt a nép többsége egyáltalán nem vágyakozik. aki Keletnémetország szovjet komisszárja és a tényleges hatalom igazi birtokosa. NagyBritanniában Shinwell Mano. Épp ezért veszélyes jelentőségű. Amerikában az ő kezükben van a függönyök mögötti politikai hatalom. De eligazítást ad a második vonal törvényéről. mint azt a mellékelt vázlat feltünteti. vagy ha ez nem.

Párizs a diaszpóra központja marad.) És Nyugat-Berlin belügyminisztere egy Lipschitz nevű világhódító. Rámutattunk már azonban arra. És Franciaország szédületes gyorsasággal halad lefelé a korrupció lejtőjén és az elpusztult római birodalom. a filmet. a sajtót. Jules Moch. Franciaország miniszterelnöke Mendés France Pierre. A szerző. Ők a vasfüggöny mögötti országok diktátorai. az a demokrácia és az az állam mindinkább halad a bolsevizmus felé. Péter-Auspitz Gábor. Slansky. Berija. látják: Ukrajnában egy Manuilsky. egyet-egyet feláldoznak saját embereik közül. A körülmény. ha egy-egy zsidót olykor likvidálnak. Csehországban ők a tényleges vezérek. az atombomba és a hadiipar jó része. Mikor e sorokat írni kezdtük. Magyarországon Rákosi-Roth. a hadsereget. NyugatBerlinben csak Ernst Reutert engedélyezték polgármesternek. vagy látszólagos eltüntetésével kapcsolatban bizonyos eltolódás látszott beállni a vasfüggöny mögötti kulcspozíciókban. Robert Hirsch. Lengyelországban. semmit sem jelent. Nyugaton is felismerhető. Isaac. Isidore. aki sokáig volt hadügyminiszter és a Nyugatnémet fegyverkezés szabotálója. — írta büszkén a Monde Juif. vagy a középkori spanyol pusztulás útján. a francia szociáldemokrácia egyik legbefolyásosabb személyisége. a magyarországi terrorfőnök Gábor-Auspitz Benjamin. Oroszországban ők kontrollálják a pénzt. az élelmezést. Ugyanígy zsidó Franciaország második számú kommunistaja. vagy Apró Antal. hogy 1951-ben a vasfüggöny mögötti kommunista pártok főtitkárai kivétel nélkül zsidók voltak. az ifjúság nevelését. vagy mint a Jegyzőkönyvek parancsolják. Még kevésbé jelent valamit az. Jugoszláviában Mojse Piade. Akiknek szemei vannak.film. A nyugati rádiók — amelyekben szintén a világhódítók ülnek — szívesen tulajdonították ezt a Szovjet-Unióban és a hódoltsági területeken uralkodó antiszemitizmusnak. a könyvkiadás. Nyugat-Németországban az amerikai megszállás óta a német nagyiparba szivárgott be az idegen tőke. Pauker "likvidálásának" épp az a magyarázata. hogy minél több zsidó ül a "demokrácia" kulcspozícióiban. Cerf (Hirsch). Például Franciaország egész magatartására magyarázatot ad a francia politikai élet mérhetetlen elzsidósodása. szintén a világhódítók közül került Bonaparte örökébe. Berija. a marxista-leninista tudományt. (időközben meghalt. aki korábban a kommunista párt főtitkára és természetesen zsidó volt. A fenti felsorolással Oroszországra és a vasfüggöny mögé szorult államokra vonatkozó adatokkal bizonyítottuk. a politikai rendőrséget. David Mendele és Faburger Cohen Sarah fia. kellemetlen feladatokat nem zsidó származású kommunistákra bíznak. Észtországban ismét egy zsidó. Gerő (Singer). a szövetségi államok kormányait. amelynek politikai nyomása igen érezhető. A vasfüggöny mögötti államokhoz hasonlóan a legfőbb rendőri hatalom. Ilyen "antiszemitizmus" azonban nincs. Jacques Duclos. A prágai SlanskySalzman. vagy más Romániában. hogy néha tologatják a szerepelőket. hogy . Pauker Anna likvidálásával. a National Sureté főnöke. az állami tartalékokat. hogy a vasfüggöny mögötti hatalom ma is szilárdan a zsidók kezében van.

Amerika és Oroszország leigázója. Mindegy! A nyugati és keleti zsidó adta egymásnak az atomtitkot. nyugati demokráciáról beszélni. a 11 milliárd dolláros land lease törvénnyel. hát ők tudták. kínai kommunista pártokat éppúgy. nagyon is célirányos elterelni a figyelmet a bolsevista uralom zsidó jellegéről. mert tudják. És amíg nem lehet Keleten sem rámutatni arra. Amíg Nyugaton nem lehet kimondani. hogy a bolsevizmus semmi más. lengette meg minden nemzsidó nép felett az atomhalál fekete zászlóját. ami a keleti és a nyugati hemiszféra együttélése lehetőségére mutat. Ők irányítják az indiai. addig nem érdemes nyugati szabadságról. addig hazugság és ostobaság minden Kelet és Nyugat közötti ellentétről beszélni. hanem a zsidó pénz. hogy "példátlan jólétet" biztosítsanak népüknek s egyben azt a látszatot keltsék. amíg ez így van. Ma ők kereskednek a gabonával. Jaltában. politikai befolyás terrorja. Akik mindezt végrehajtották maguk is mind zsidók voltak. Ha valaki. a távolkeleti. hogy indító okaikat. hogy ez a koegzisztencia valóban lehetséges. amikor az északkoreaiakat az UN ellen küldik. Amíg ennek komolyságát fel nem ismeri a nemzsidó világ. mint a zsidó világhatalom legmagasabb formája. mint a nyugati — republikánusokat. Tehát a többiek feláldozták őket. — Egy nép vagyunk! Egy nép! — írta valamikor Herzl Tivadar. mindig is megértette egymást: 1917-ben. Ők harcolnak Viet-namban a kommunisták ellen és miközben a nemzsidó légiósok tízezrei halnak hősi halált Dien Bien Phunál. és ők akadályozzák meg azt. addig népcsalás minden szó. Nürnbergben. Ők hirdetik Európa újraegyesítését. a szovjet anyagi felépítése. dühe a terror urai ellen fordult. szándékaikat. A zsidó világhatalmat pusztítanák el. Amikor nyugaton itt-ott kezd kicsiny antibolsevista hangulat jelentkezni. cselekvésük mozgató rugóit nagyon is megértik a nyugati zsidók. a hazafias népfrontok. Ők vezérlik az UN hadsereget a koreaiak ellen és ők állanak a háttérben. az intervenciós háború.ezeknek az országoknak népe kezdte ismét felismerni a bolsevista hatalom elsődleges zsidó jellegét. hogy a közhatalom maga is a zsidók ellen van. mikor például McCarthy szenátor elpusztítására törtek. és minden. a francia honvédelmi tanácsból ők adják az információkat a bolsevistáknak. hogy egymást semmisítenék meg. kizsákmányolása uralja. Addig. hogy a nyugati világot nem az "imperialista kapitalizmus". Ők beszélnek koegzisztenciáról és ők tudják legjobban. gyémánttal. mint a nyugati kulcsállásokban. és ezek soha de soha nem fognak egymás ellen támadni. addig hazug 6s becstelen és nem őszinte a vasfüggöny mögötti "szocializmus" sem. Teheránban. Nincs ellentét! Kelet kulcspozícióiban éppúgy zsidók ülnek. az atombomba eladása. az európai fegyverkezés szabotálása. Ebből az elgondolásból ered a koegzisztencia gondolata. hogy élhessen és uralkodhassék. . sajtó. A nyugati zsidó és a keleti zsidó. a napi ruházatunkkal és az imádságunkkal is. amelyet a nyugati népek rádiói az „antibolsevizmusról” kiejtenek. a második világháború idején.

Egyetlen egyszer elhagyta már a Szovjet-Uniót is. aki fegyverkezésre szólítja a legyőzött németeket. a nagy és bölcs. aki nem ismeri fel a népakaratot elnyomó zsidó nacionalizmust. aki tagadja. hogy a kommunizmus épp úgy a zsidó világhatalom javára akarja kisajátítani az emberiséget. Moszkva zsidósága lefoglalva az utolsó autókat. ami az "utca emberének" szól és szolgánknak. A második vonalban Herbert H. amely szétzúzza a királyságokat és a demokráciákat. De a második vonalban Bernhardt Baruch. a tömegnek: a Capitolium és a Fehér Ház. A látszat. teremtményünknek. a vas sisakba öltözött makkabeusok. Oppenheimer. . A keleti tömeg számára — a földi isten Kruscsov. Amikor az európai seregek a moszkvai körvasútnál állottak. megrakodva a szovjet nép utolsó kincseivel. és mögötte Chervell. Frankfurter. Lindeman. amint érdekei elválnak az övétől. akik tagadják azt. De tovább menve nem lehet jó szocialista és jó marxista-leninista az sem. amely magára hagy minden népet. mint a liberális kapitalizmus. Jehova vasökle. David Lilienthal. Strauss. Egy nép vagyunk! Olyan nép azonban. Oroszország uralkodó rétege.A nyugati álomlátóknak: a mérsékelt bolsevistáknak és az antibolsevistáknak meg kellett tanulniuk: az emberiséget nem lehet úgy felosztani. akik Dávid király hatalmát gyakorolják az orosz nép fölött. Az első vonalban Mc Cloy. Yudin. és vannak. "Egy nép vagyunk! Egy nép! — hirdeti Herzl Tivadar. elöl Churchill. járműveket. az elnyomó osztály menekült! Azóta azonban újra elmondhatják: meghódítottuk a világot. a demokrácia és egyenlőség illúziója. A helyes megállapítás az. Lehman veje. aki „zsidóbarát”. Nem a zsidó futott. prof. A második vonalból mi kormányozzuk az egész emberiséget. Elöl Marshall hadügyminiszter és mögötte Rosenberg Anna. hogy a bolsevizmus első számú ismertető jellege — a zsidó! És nem lehet jó demokrata az sem. futott az átkozódó oroszok elől. Nem lehet antibolsevista az. vagy Shinwell Manó. az MVD géppisztolya. aki nem látja meg. jó keresztény. hogy vannak bolsevikek és antibolsevikok. de a második vonal a Kaganovics dinasztia. hogy vannak akik ismerik a zsidó nacionalizmus veszélyét. Buttenwieser.

mint a bolseviki diktatúrák pártkongresszusai. hogy ma segédcsapatnak számít a demokrácia. A jegyzőkönyvet 1939-ben vette fel Guzmin Rakovszkij. hogy az 1927es nagy New York-i tőzsdekrach egy titokzatos csoport. Jacob Schiff bankárral. mint a bolseviki diktatúra. A parlamentek és kormányzók a népek szórakoztatására. aki belekevertek a Tuhacsevszkij tábornok ellen megindított nagy összeesküvési perbe. amely megállította az ellenforradalom számára biztosított katonai és gazdasági támogatást. éppúgy. A kormánykomisszárok és ellenzéki bábuk mögött azonban ott áll az ördögi igazgató: az Aranyborjú és pénzuralom. mikor a vörös hadsereg főparancsnokává nevezte ki. Már a zsidó Kerenszky forradalmát is Trockij apósának üzlettársai. ha nem volnának segédcsapataik. sőt az egyházak egy része. Ugyanez a világhatalom állította sorompóba Roosevelt híres New Dealját. aki már az orosz-japán háborúban társ volt a Warburg-fivérekkel. de aztán ugyanez a világhatalom . éppúgy. hogy Rakovszkij maga is zsidó volt. a szabadkőmíves páholy. a Jacob-Schiff-Warburg-féle bankcsoport finanszírozták. Rakovszkij egész bizalmas vallomás sorozatában azt állítja. a szovjet harctéren egy Guzmin nevű bolseviki rendőrtisztviselő hullája mellett páratlan érdekességű jegyzőkönyvet talált a spanyol Kék Dandár egyik tisztje. Lenin egyik bizalmas munkatársa diktálta jegyzőkönyvbe az adatokat. A bolsevizmus 1917 végén már csak a régi moszkvai hercegség területére szorult vissza. amely Rakovszkij szerint a világot kormányozza. És ekkor jelentkezett egy felsőbb hatalom. illetve ezek rokonságával. melyeket ők irányíthatnak a kulcspozíciókból. TrockijBronstein felesége Jitovszky Sedova annak a Jitovszkynak a lánya. Hiteles tanú. néhány ember által irányított felső hatalomnak műve volt. volt párizsi orosz követtel. Ehhez tudni kell. a bolseviki rendszer egyik legnagyobb titkáról. amelyek fellebbentik a fátyolt a világ. Nyugatról jelentkezett a felsőbb hatalom. amely vért és aranyat szűr a föld 2500 millió lakosának verejtékéből. hogy az első világháború végén. Miért ez a váratlan. amelynek hitelességéhez kétség sem fér. a közvélemény elaltatására rendezett színházi előadások.XVIII. titokzatos támogatás? Lenin tényleges hatalmat adott Trockijnak. Döbbenetes kép. Miért van ez így? Miként lehetséges ez? Létezik-e csakugyan egy sötét világuralom? A második világháború során. Rakovszkij ebben a jegyzőkönyvben nyíltan megmondotta. A jegyzőkönyvben. sok mindenről sző esik. az orosz ellenforradalom miatt már igen válságos volt a bolsevikiek helyzete. FEJEZET A világhódítók percig sem tudnának létezni.

" Említette Lionel Rotschildot is. március 6-i száma szerint. mindenütt jelentkeznek. ha a kommunizmussal szemben túlságos egység jönne létre. — kicsodák. Néha célzást tesz arra is. Néha egyszerűen csak úgy nevezi őket: „Pénzhatalom”. hogy a kommunista világforradalmiságnak igazi atyja nem Marx Károly volt. Ennek a titokzatos hatalomnak világpolitikája nagyon érdekes.rendelte el az anyagi nehézségek közé jutott Hitler támogatását Schacht útján. Rakovszkij szerint Weishaupt volt a világkommunizmus első apostola. "Ha figyelembe vesszük. legfeljebb a nemzetközi finánctőke köntösében járnak.. valamiképpen közbelép. amelyben a zsidó bankházak és szervezeteik különösképpen érdekelve vannak. ha tudjuk. a weimari miniszter volt. — 1935-ös adatok szerint — négy milliárd dollárnyi vagyont ellenőriz és azóta valószínűleg jóval többet. Megfogható alakjuk nincs." szüntelenül kitérő választ adott: "amazok". hogy — a zsidók! Azt állította. "azok a bizonyosok" — ismétli titokzatosan. hogy a bolseviki forradalom bizonyos mértékig zsidó mozgalom. az a milliomos Walter Rathenau. aki — mint már említettük — többször mondogatta. aki — titkos szabadkőmíves volt.. hogy az ő házának vörös jelvénye. Nincs helyünk ahhoz. Leningrádban. A cári Oroszország ellen olyan nagy volt a zsidóság gyűlölete. amikor Rakovszkij azt mondja. hogy a Kuhn. Azonban rá kell mutatnunk. De még érdekesebb. amelynek Párizsban. aki a szovjet megszületésénél segített. Loeb et Co. hogy "tulajdonképpen kik hát e világhatalom letéteményesei. Trockij. — Londonban. amely ezeket mondja a párizsi Documentation Catholique 1920. hogy lényeges tényeiben ez egyezik az USA States Secret Service (2-nd Army) Bureau már idézett jelentésével." A Kuhn. Loeb and Co. Csak mindenütt jelen vannak. aki ezeket a bizonyosokat közelről ismerte. Úgy látszik nem akarta kimondani. hogy ez az ismeretlen világhatalom valamiféle szabadkőmíves szervezetbe van összefoglalva. a Gousburg bankházzal. hogy ezek a bankházak szorosan együttműködnek a zsidó Speyer et Co bankházzal. Igen jó barátja volt az első Rotschildnak. hogy ugyanez a Kuhn . ő sem tudja egészen pontosan. a zsidó filozófusnak tanítványa. hogy részletesen ismertessük Rakovszkij vallomását. hanem Adam Weishaupt. "Ez a világhatalom — Rakovszkij szerint — sokkal nagyobb és egységesebb. a vörös lobogó fog uralkodni az egész világon. "aki a szovjet blokádot széttörte." Rakovszkij Guzmin kérdezősködésére. Frankfurban — úgy biztosan állítható. Egy bizonyos: ha ez a világhatalom valahol. mint a Komintern. azt mondta egyszer Rakovszkijnak. Ez a németországi Weishaupt természetesen zsidó volt és Mendelsohnnak. az IIluminánsok szabadkőmíves rendjének megalapítója. zsidó bankház nagyon közeli kapcsolatban áll a Lazares Freres párizsi bankházzal (jelenleg a Free Europe egyik titkos irányítója). Tokióban vannak filiáléi.

majd amikor úgy látszott. Roosevelt párizsi nagykövetével. — Sztalin pedig elfogadja azt. május 29-én tartott nagytanácsi ülésének jegyzőkönyve. És a cél nem a nemzeti szocializmus elpusztítása volt: a végső. hogy Rakovszkij — de megbízható német források szerint is — ugyanez a világhatalom kezdetben nagyobb összegeket adott Hitlernek és a német nemzeti szocializmusnak is. Tudták. teljes nagyságában és jogos elbizakodottságában: A szónokok büszkén utaltak arra. a börtönben kielemezte és előre megmondotta: "Hitler kezet fog nyújtani Sztalinnak Lengyelország miatt. amelyen láthatólag újra ez a titkos világhatalom jelentkezett. És miután mindketten egy. "Mi vagyunk a háború és a béke urai!" — hangzott a világhódító önvallomása — Franciaország a mi ölünkbe hullt. Anglia a mi pénzünktől függ és a mi rabszolgánk. aki jól ismerte ezt a titokzatos világhatalmat. hogy Graussier nagymester már ekkor fontos tárgyalásokat folytatott Bellittal. beleértve az USA-t is. . becsapott orosz nép bosszúja az oroszországi zsidóság pusztulásához vezetett volna. tündökletes cél: minden nem zsidó nép leigázása. akkor új háborúba lehet kényszeríteni Németországot. Ő. meghajoltak a mi rendszerünk előtt. februári száma annak a Párizsban tartott zsidó gyűlésnek jegyzőkönyvét. a megkínzott. hogy a lengyel-német kérdésben Hitler és a lengyelek. hogy ha folytatja békülékenységi politikaját." A német elhárításnak még a második világháború kitörése előtt kezére került a Grand Orient nagypáholy 1939. Chamberlainnal már 1939 márciusában közölték. biológiai tönkretétele. nagy. hogy az első világháború végén a bolsevikieket leverik — akkor Rakovszkij adatai szerint — megmentette a bolsevizmust. Sok más országok. Roosevelt tudvalevőleg a De Molay Rend főmestere a Libanoni Nagy Cédrus Páholyának legmagasabb rendű szabadkőmívese és még számos szabadkőmíves páholy tagja volt Már jóval előzőleg közölte azonban a Catholic Gazette 1936. Amerika minden morális és gazdasági segélyt megtagad Angliától. már 1938-ban. Félelmes méretűvé nőnek itt Rakovszkij vallomásának egyes részletei. Nyugat csak az egyik felet: Hitlert fogja támadónak minősíteni. és közölte a Grand Orient álláspontját. Ebből kitűnik.and Loeb az orosz-japán háború finanszírozására 130 millió dollár kölcsönt adott a japánoknak. Jól tudta. Azonban ennek az ördögi politikának legfélelmetesebb fejezete az. másfelől Hitler és az európai nagyhatalmak között bármiféle megegyezés jöjjön létre. a Nyugat számára fontos katolikus országot támadnak meg. s Izrael céljai érdekében mozgósítani. hogy a népek legfontosabb vezetőit sikerül a szabadkőmívességben egyesíteni. mely szerint minden eszközzel meg kell akadályozni. hogy ha Hitler uralomra kerül. hogy az ellenforradalom győzelme.

az ágyúgyárosok. hogy dolgozzunk az ő tőkéik megsokszorozása érdekében. De a politikai előretörés csak szerény következménye annak a gadasági világhatalomnak. július 6-án Washingtonból hazatért Varsóba jelentéstételre Lengyelország Amerikai követe." 1939. akik a háború felé űznek minket: a zsidók. gróf Ledochowszkyt és ezt jegyezte fel a megbeszélésről: "Véletlenül tanúja voltam egy tárgyalásnak. A zsidóság és szabadkőmívesség nagy szerepet játszanak a háború kirobbantására irányuló törekvésekben. amelyet ő (Ledochowszky) Marmaggi kardinálissal. aki akkor pápai államtitkár volt. "A király pesszimisztikusan ítéli meg a világhelyzetet. hogy van egy ilyen világösszeesküvés. amelynek semmiféle meggondolása nem volt a szovjet bolsevizmussal szemben. a spanyol Falange egyik küldöttségének megérkezéséről folytatott. a nagytőkések. a lengyel külügyminisztérium tekintélyes főtisztviselője Franciaországban adta ki "Journal 1933—39" című naplóját." A zsidók és szabadkőmívesek szövetségesekre találtak a legkülönbözőbb körökben. "Nyugaton mindenféle emberek vannak. valóban igaz tehát. augusztus 11-én közölte vele. Alfonz spanyol királlyal folytatott beszélgetését. a hitlerizmusról. hogy óriás konjunktúra előtt állnak. aki azt mondotta. de valójában a világ ura is. hogy a Vatikán "hivatalos felfogása szerint. Valamennyien úgy látják. amire a Vatikán nyíltan bátorít!" Íme: jelentkezett újra a világhatalom új csatlóssága. február 19-éről jegyzi fel a XIII. március 19-én kereste fel gróf Szembek a Jezsuita rend generálisát. Jerzy Potoczky. maga a Vatikán is. Lehet. Mindketten igen hevesen fejezték ki véleményüket a fasizmusról. Ledochowsky mindezeket a rendszereket úgy jellemezte. hogy rajta keresztül uralja a népeket és a nemzeteket. s végül egy katolikus. mint a négereket. egy kommunista vezér. A Falange egy hasonló rendszerű mozgalom. leninisták és ábrándos szocialisták "dollár-imperializmusnak" nevezték ennek e titkos világhatalomnak jelentkezését. hogy Németországgal szemben "hajthatatlan magatartást kell tanúsítani. Conte Jean Szembek. másik részen egy exkirály. negyediken a demokrata párti Forrestal naplója. lengyel diplomata iratai tanúsítják. Ebben 1939. a mélyen katolikus XIII.Egyik oldalon Rakovszkij. ha Lengyelország a háború eszközéhez nyúl is. Az angol szabadkőmívesség teljes mértékben felzárkózott a francia Grand Orient mellett. A "dollár-imperializmus" . akiknek egy kötelességünk van. Úgy kezelnek bennünket. Ugyancsak Szembek emlékiratai szerint a vatikáni lengyel követ 1939. az igazságos háború lesz". Marxisták. a harmadikon a német nemzeti szocialisták által Párizs elfoglalása után megtalált titkos jelentések. mint 'opera del diavolo' (az ördög művei). Alfonz. 1939. amelyet a világzsidóság már az évszázad kezdetén meghódított. amely a Wall Streettől Moszkváig és — bizonyos vonatkozásban — egész a Vatikán küszöbéig terjed? A világhódítók politikai kulcspozícióit már vázoltuk. Április 21-én pedig közölte vele Monsignore Montini. hogy ez a világhatalom nemcsak létezik.

J. et W. hajózási vonalait zálogosította el már 1906-ban ugyanezeknek a világhódítóknak. Otto Kahn gyarmatává. Seligman. Morgan. Peruban a Seligmanok. ami páratlanul áll a gazdasági történelemben. ahogy cselekedett. Az USA katonai diktatúrát vezetett be. Guggenheim csináltak. Edward Harriman. — lényegében a Kuhn and Loeb. Csak néhány példát sorolunk fel. A Speyer et Co. Ezzel megszerezték Mexikó összes olajkoncesszióit. — zsidó iparmágnás az úr. Később az International Banking Corporation. Kuba iparát a Guggenheimok kontrollálják túlnyomó részben. Kuhn and Loeb. Simon Guggenheim. eltávolította a bennszülött hivatalnokokat. Schiff. amerikai fiúk vére hullt el érdekében. Bolíviából Speyer. olyan mértékben zsákmányolva ki a cinkbányákat. Chilében ma is a Guggenheim Trust és a Morganok uralják a salétromipar 35 százalékát és a rézpiac 90 százalékban az ő kezükben volt már 1935-ben is. a szabad. nevű nagy zsidó bankház adta Mexikónak. amíg az amerikai dollár-imperializmus. A Panama Canal Company of America egyik alapítója és fő finanszírozója a Kuhn and Loeb bankház volt. vasútait. A "keresztény" Rockefeller. Speyer and Co. Azonban egy politikában tudatlan és járatlan nagy nemzet lobogói mögött valójában a világhódítók menetelnek és masíroznak ma is. Morgan és túlnyomó részben Jacob Schiff. független népek leigázására. Guggenheim. Bernhardt Manesse Baruch. a Goldschmidtek az urai a rézbányáknak. koncentrációs táborokba vitte a lakosság egy részét. alkoholadóit. — eredeti nevén Mond. Kormányokat buktattak. a zsidó rézmágnás lettek az ország tényleges urai.zászlóit valóban amerikai katonák hordozták. Nicaragua vámjövedelmeit. Kanadában a nikkeliparban Lord Melchedt. a zsidó irányítás alatt álló National City Bank. mint. hogy Mexikó ügyében nem cselekedhetett másként. mert Jacob Schiff. 1903-ban az első 12 és fél millió dolláros kölcsönt. Harriman szűrtek aranyat a kínai vasútépítésekből. És a 30 milliárdnyi kanadai vagyonból 3 milliárdnyit amerikai zsidók ellenőriznek. 1912-ben — éppen a mexikói ügyek kapcsán — William Howard Taft elnök kénytelen volt elismerni a szenátus egyik bizottsága előtt. . James Speyer fizették a pártjának választási költségeit. katonai juntákat cseréltek. A kínai kereskedelmet Morganékon kívül a zsidó vezetés alatt álló National City Bank és — természetesen a Kuhn and Loeb — szervezték. a dollár-imperializmus szentséges ürügye alatt zsidó gyarmatot. A filippini szigetek lakosságának egyhatoda elpusztult az idő alatt. — tengerészgyalogsága barbár kísérő jelenségek között meghódította a szigeteket. Sant Domingó véres harcok és a lakosság súlyos életveszteségei közepette vált a Kuhn and Loeb.. Speyer és a többi nagy zsidók lettek urai Mexikó csaknem összes természeti kincseinek. a vasút király és Isaac Guggenheimer kezdték meg Kína gazdasági kihasználását. Aztán a világhódítók megkezdték a kizsákmányolást. diktatúrákat.

ez egyezkedett Yaltában. Nem a maga kezdeményezéseként adta át az atomtitkot Kaganovicséknak. Sztalin-paktumnak. amelyben a Rotschild bankházak csoportosulnak. tisztában volt vele. aki öntudatlanul is élesen világít rá a kulcspozícióból kormányzott "demokráciák" lényegére. ennek a világhatalomnak ügynöke volt. Erre vonatkozólag nagyon jellemző cikket írt a La Voix de la Paix című francia lap 1955. amely őrjöngő. vallási kötelessége. hogy a Kremlnek átadja az atombombatitkot és ezzel megakadályozza a harmadik világháborút. hogy nem nevezte meg a megbízóit. megmaradásukért. 2. aki pályafutását mint Jean Monnet titkára kezdte. és ez eszelte ki a Szovjetunió megmentésére szolgáló újabb elméletet — a ko-egzisztenciát. vagy megint csak együttvéve valamennyien? Annyi bizonyos. Ezek: 1. valakik beleszuggerálták. A zsidóság. Strauss. amelynek politikai képviselője Franciaországban René Pleven.) Az Union Européenne. Oppenheimer.) Egy kisebb pénzintézet. ők urai a Németország elpusztítására irányított Hitler-támogatásnak. amelynek hatásköre nem terjed túl a francia határokon. VI. hogy ez a házaspár az ő életükért. század egyik legnagyobb titkát. amely a szent rabbik — már ismertetett — véleménye szerint a "világzsidóságának megsemmisítésére" vezetne. az igazi bűnösöket! Ma ők csinálják a háborúkat és kötik a békéket. Miért nem volt hajlandó bírái előtt elárulni Julius Rosenberg igazi megbízóit. háborúk kirobbantására és "békék" teremtésére? Rakovszkij szerint tőlük származik a bolsevizmus megmentése. Ethel. hogy a kis Rosenberg és felesége. Banque Gradis. Kik voltak ezek a megbízók? Kuhn and Loeb. . ez ölte meg a demokrata Forrestalt és a kommunista Zsdanovot. társaival együtt. A Banque Gradis szolgálatában állanak azonban olyan újságkirályok. Európa rabszolgaságának. Ennek a politikai képviselője René Mayer. a 18 millió német kiűzésének. Ez a szegény kis zsidó. 3. amidőn ezek törésre akarták vinni a dolgot a bolsevista és a kapitalista világ között. hogy neki a jó. hű nacionalista kis zsidónak szent. Valakik megbízták. fanatikus jelenetek között kísérte őket a temetőbe. hogy ezek a függöny mögött rejtőző és mégis az egész világot behálózó hatalmak nem lettek volna alkalmasak a világ leigázására. elképzelhető. A legborzalmasabb körülmények között mégis az atomkémkedések idején mutatta meg az arcát ez a Rakovszkij szerint "felsőbb" hatalom. 15-i számában egy baloldali publicista. valóban a mártírok némaságával haltak meg és sírjukba magukkal vitték a XX. holott ezzel megmenthette volna maga és felesége életét? A felelet egyszerű. a légiháborúnak. a függetlenségükért küzdő ázsiai népek elnyomatásának. Ez a világhatalom állt a nürnbergi per mögött. nemzeti. "A francia parlament — írta — egy fajtája a zárt társaságnak. aki korábban a Rotschild vállalatok igazgatója volt. Ez tette el az útból az európai keresztény népek vezetőit háborús bűnösség címén.) Union des Banques Americaines.Hihető. amelyben nagy bankcsoportok tagjai találkoznak. a világzsidóságért áldozta fel magát az által.

ami a Rotschildoké volt. hogy a Rockefeller-ház ura. melyekkel Jaquinot úr. A Wall Street Journal 1948. (Az egyik Servan-Schreiber házassági kapcsolata révén is szoros kapcsolatban áll a Gradis-családdal. A Rotschild-ház véleménye szerint ez tette szükségessé a viet-nami háború folytatását. Rockefeller és Gromyko. akik "Moszkvában kiállított." Köteteket töltene meg annak leírása. hogy a Rockefellerek öt milliárd dollárnyi amerikai vagyont kontrollálnak. milyen végzetes szerepet töltött be a világ bolsevizálása terén. hogy Nelson Aldrich Rockefeller.) A második világháború után a Gradisok. a Lazard (zsidó) bankházzal kötött egyezményük segítségével jelentős mértékben kiterjesztették hatalmukat. Ennek jelentősége csak akkor érthető meg. Svédország partjain halad keresztül. a legszélsőségesebb vörös elveket vallja. amelyek a második világháború után ezekről a titkos világhatalmakról megjelentek. A demarkációs vonal. aki a parlamentben megkapta azokat a szavazatokat. Röviden összefoglalva a "keresztény" Rockefeller bankház jelenlegi ura. ma az egyik fő támaszpontja a világot fojtogató nemzetközi összeesküvésnek. Az Indo-Kínában folyt háború során a Rotschildok fő érdekeltségei az ország északi részében voltak.mint Servan-Schreiber (zsidó). Roosevelt a második világháború alatt Nelson Aldrich Rockefellert bízta meg a Coordinotor of Hemisphere Defence vezetésével. mint haladó és progresszív milliárdos. hogy az amerikai néphumor szerint oda csak olyan emberek juthattak be. Ezzel szemben a Gradis bankház — Lazard és Servan-Schreiber érdekeltségei főként Dél-Viet-namban feküdtek. New York-i zsidó bankházzal. hogy már Yaltában. Ez a szervezet olyan vörös volt. Finnország keleti határán. és ha figyelembe vesszük. amely különféle zsidó bankházak és rothadt parlamenti demokraták parancsuralma alatt áll. . amelyet a Rockefellerek világpolitikájáról írt. egy. május 13-iki számában Ray Cromley amerikai újságíró erősítette meg. Hogy saját dél-vietnami érdekeltségeit megmentse a Gradis-Lazard et Co. A sok-sok leleplezés között. amely a földgolyót ketté szeli. talán legnagyobb figyelemre Prancis Quinsey-nek. bankháztól. amelynek célja a délamerikai államok kézben tartása és a délamerikai piacok ellenőrzése volt. mindaddig. Így ezek okosabbnak tartották a béketárgyalásokat. amíg a ho-csi-mineket meg lehet semmisíteni. A következmények ismeretesek." Pár sorban félelmetes kép bontakozik ki Szent Lajos Franciaországáról. Így csináltak miniszterelnököt Mendes France-ból. ha tudjuk. aki a L'Express című nagy befolyású hetilap pénzadója. illetőleg még Yalta előtt titkos megállapodás jött létre Nelson A. Nelson Aldrich Rockefeller már hosszabb idő óta szorosan együttműködik a Kuhn Loeb et Co. a Kreml zsidó megbízottja között a földgolyó két hemiszphérára való felosztásáról. az argentínai Der Weg-ben megjelent cikke érdemes. átszeli a kettéosztott Németországot. Hotschiminnek ajándékozta azt. az egyik Lazard-lány férje rendelkezett. kifogástalan pártigazolvánnyal rendelkeztek. vezettetve a szovjet bolseviki forradalmat és atombombát finanszírozó Kuhn Loeb and Co.

majd mikor hozzásegítette Sztalinékat a SzovjetUnió iparosításához. kis civil és egykori haragos nyakkendőkereskedő. beleértve Samuel Rosemant is. a bátor. amikor 11 és fél milliárd dolláros csekket nyújtott át Litvinovnak La Guardia. kitörése napján megmondotta: — Üssék. de amely mégis megakadályozta Európa . Truman. hogy a RockefellerKuhn and Loeb-csoport nem állott nagyon messze az atomtitok kiszolgáltatásától sem. amikor a Ribbetrop-Sztalin paktum idején nem mert egyszerre mindkét félnek háborút üzenni. David E. A nyugati titkos összeesküvés sorozatosan mentette meg a bolsevizmust a biztos pusztulástól. amelyet Roosevelt agytrösztje úgy irányított. Amerikapolitikát. aki homoszexuális bűncselekmények miatt 7 évi börtönre volt elítélve. áthalad Törökország északi határain. amely tele volt zsidókkal.végigfut Ausztria keleti határain. 1941-ben a szovjet-német háború. amelyhez a kollaboráns Marshall tábornoknak semmi köze sem volt. midőn ugyanezek a titkos hatalmak. támogatottjai és fizetett alkalmazottjai voltak. amíg a német és orosz diktatúrák seregei elvéreznek egymással szemben. akit Amerika egyetlen „antiszemita” elnökének tekinthetünk Jefferson óta. amelyik a gyengébbik! Harry S. a déli demokrata. Csaknem félelmetesen hangzik a fent idézett leleplezéseknek az a bizonyított része. Lattimore professzor egytől egyig a Rockefeller Kuhn and Loeb csoport kreatúrái. Harry H. és befejeződik a perzsiai öbölnél. Megmentette. Lilienthal és a kínai vörösök fő patrónusa. hogy Saudi Arábia gazdag olajmezői a Rockefellerek és a mögöttük álló zsidó olajmágnások ellenőrzése alatt maradjanak. Hopkins. az amerikai politikának ez a kísérteties figurája. Fehér Házat. Egyesült Államokat. amely tele volt kommunista kémekkel. amikor a második világháború idején Teheránban hozzájárult a balkáni partraszállás elhalasztásához. Megmentette. amelyet a kommunista hadigépezet számára Rockefeller és Kuhn and Loeb saudi arábiai olajvállalatai szállítottak. Mi nekünk mindig azt a felet kell támogatnunk. Truman elnöksége alatt született meg a Marshall-terv. hogy a Rajnánál legyen a Szovjet és Amerika határa. a szovjet ügynökök. és újra csak megmentette. gyilkolják egymást. mire hivatali idejének végére ért. amelyben hemzsegtek az atomkémek. vagy amikor — idő előtt — megcsinálta a nyugati inváziót és nem várta ki. hogy a koreai vörösök támadását egyedül és kizárólag az az olaj tette lehetővé. rettenetes örökséget vett át Roosevelttől. az angol szakszervezetek és az amerikai bankárok nyomására beszüntette a bolsevista ellenes intervenciós háborút. Egy bizonyos. A keleti és nyugati összeesküvőknek ez a titkos megállapodása különös tekintettel volt arra. Truman. hanem csak Hitlert választotta ki fő ellenségének. a Fehér Házból kisöpörte Roosevelt összes világhódítóit. Pedig Truman. Megmentette. Hadsereget. Harry S. Francis Quisney leleplezései szerint igen valószínű.

az Egyesült Államok jelenlegi elnöke. A német. hogy Zsukov szovjet marsallnak bizonyítékok vannak a birtokában. Az amerikai zsidó sajtó nem egyszer írta meg Trumanról. A német nácizmus ugyan meg fog semmisülni. magyar rádióhallgató állomások. és a McCarthy-bizottság a felelősségre vont 2900 áruló közül 2200 zsidó mivoltát állapította meg. az események folyásába belenyúlt megint a Rakovszij-féle titkos kéz: egy tipikus báb-katona. és módját ejtette. aki 1945 áprilisában komoly katonai tárgyalásokat kezdett a már megvert német hadsereg vezetőivel. hadseregparancsnokságok már 1945 márciusában tisztában voltak vele. És a világhódítók tudják. azonban a győztes Wehrmacht együtt fog menetelni a nálánál is győztesebb angol amerikaiakkal. "Fegyvert! Muníciót! Ember utánpótlást!" — jajgattak a diadalmas szovjet parancsnokok. tudták. Truman megszigorította a DP-törvényt. a lengyel kommunista hadsereg eltávolított főparancsnoka feltűnő adatokat hozott nyilvánosságra. Dwight Eisenhower tábornok. hogy ki az ő ellenfelük. A demokráciának. A szovjet vezérkar lehallgatta és desifrírozta azokat . hogy "antiszemita" politikát folytat. A Truman-doktrína állta útját a Dardanellák meghódításának és Irán lerohanásának. hogy a demokráciák a német nemzeti szocializmussal együtt elpusztítsák a bolsevizmust is. hogy a világ sorsát eldöntő nagy összeütközés a küszöbön áll. amikor a nyugati világban nagyon is komolyan felmerült az a gondolat. akik ezekben a lázas napokban Európában éltek. hogy a második világháború keretében el lehet intézni a szovjet kérdést is és — a trumani elmélet szerint — Hitler bukása. Magyarország és Kelet-Németország térségében egymás után vették fel s desiffrírozták a szovjet katonai parancsnokságok Moszkvának szóló segélykiáltásait. Világosan látta ezt például Montgomery marsall. vagy legalábbis érezték. hogy a Szovjet-Unió erejének legeslegvégén áll. az angolok nagy hadvezére. A német Wehrmacht és Montgomery angol marsall közötti tárgyalások híre ugyanis nem volt mese. Truman még csak alelnök volt. vagy halála pillanatában el kell pusztítani a bolsevizmust. amikor minden lehetőség adva lett volna arra. És akkor. Mindazok. hogy a "nácizmus hatmillió zsidó áldozata" közül lehetőleg minél kevesebb jöjjön Amerikába az atomkémek segítségére. Truman elnöksége alatt szabadon folytak a McCarthyvizsgálatok. a szabadságnak ez volt az utolsó esélye a győzelemre. melyek szerint az angolok a német Wehrmachttal szövetkezve 1945 áprilisában meg akarták támadni az Európában túlságosan előretört szovjet csapatokat. Elmondotta. és Roosevelt utolsó napjait élte. Legutóbb Rokossowszky vörös marsall.gazdasági lerohanását. hogy egy formális kapituláció után együtt rohanják le a kivérzett és utolsó erejét fogyasztó szovjet hadvezetést. Truman állt szembe bátran és elhatározottan az észak-koreai vörösök támadásával.

Ez az összeesküvés mindig is jelentkezett az emberiség nagy válságai idején. a XIX. s nyomban ezután megindul a közös támadás. a mai szovjet sputnyik megfelelője." (Das Neue Zeitalter 1957. Morgenthau "főparancsnoka". hogy a német hadsereg jelentse be a kapitulációt 1945. nemzetek fölötti összeesküvés? És erre a kérdésre nem lehet másként felelni. A SzovjetUnió nemcsak megmenekült. Mr. A tény. ahol a V l és V 2 készültek. Eisenhower? Mindez kérdés.a táviratváltásokat. Eisenhower elnökségével megszűntek a McCarthy-vizsgálatok. Ezután csak természetes. Keze ott volt a francia forradalomban. — megsemmisítette az utolsó reményt. mint határozott — igennel. szeptember 28. amely akkor szinte kizárólag világhódítókból állott. talán a gyermek is megértheti — hogy Eisenhower teljes közönyével.) Roosevelt házi generálisa. hogy Baruch és Morgenthau kedveltje. Eisenhower jóvoltából újra megmenekült. 1945-ben a német tudósok — a bolsevisták közeledésének hírére — kiürítették Peenemündét. Felmerültek körvonalai 1917-ben a cári Oroszország elpusztításakor. század szocialista-kommunista mozgalmaiban. hogy amennyiben az angolok a németekkel szövetkeznek a bolsevisták ellen. A németek 54 vagon műszaki rajzot. a német tudósoknak azt parancsolta. angol ezredes ezt a tervet elárulta Eisenhowernek. mint Mac Arthurt. de csak 50 kiló személyi csomaggal. a Morgenthau-terv végrehajtója az Egyesült Államok elnöke lett. miközben a függöny mögötti hatalmak az elnökjelölésnél is elejtették úgy Taftot. Mongomery egyedüli feltétele az volt. az első világháborút követő békekötésekben. hogy az 54 vagon anyagot hagyják a szovjet kezén. Tudott-e minderről Mr. És ennek a tipikus karrierista bábkatonának felelőtlensége folytán jutottak szovjet kézre a rakéta titkok is. aki erre közölte. Hillary. hanem a világ egyik legerősebb hatalma lett. akiről Mac Arthur oly találóan mondta: "Eisenhower nekem nem vezérkari tisztem. Az amerikai CIC. és Rakovszkij felidézett . Van-e tehát egy világot behálózó. A világhatalom keleti fele. A Fehér Házba visszatértek a világhódítók és ezekből a jelenségekből. mint az atombomba a szovjet kezére került. Ők maguk átjöhetnek. amely legalább az Oderáig szorítja vissza a szovjet sereget. éppúgy. hogy a rakéta titok. április 22-ig. megvonja tőlük a nélkülözhetetlen hadianyagokat és "lábhoz tett fegyverrel" fogja szemlélni az eseményeket. amelyek az angol és német főparancsnokság között ezidőben folytak. tudományos anyagot hoztak az amerikai szovjet határra és akartak átadni az amerikaiaknak. egykedvűségével miért akadályozta meg az új sorsfordulatot jelentő magyar forradalom megsegítését 1956. november 4-én. s ahol készen állt már a V 9 is. Ma teljes joggal mondhatja el az emberi szabadság egyik utolsó eshetőségének nagy pillanatáról a véreskezű Zsukov marsall: "Eisenhower barátom közbelépése megakadályozta ennek az áruló tervnek a kivitelét. csupán írnokom volt". tekintélyes amerikai szabadkőmíves mestere.

Az utóbbiak közül talán nem mind. kenyerünket. — az nyomorultul fog elpusztulni. nem lázálom. villamos energiát csak az a földrész fog kapni. hogy elsősorban a világzsidóság tagjai. Aki nem szolgálja őket. és minden emberi szabadság megsemmisítése. amely a céltalan atomrobbantási kísérletekkel egyelőre csak saját profitérdekeit szolgálja. de halálos sugárzással fertőzte meg máris vizünket. amelyek végcélja a kommunizmus. Náluknál csaknem veszedelmesebbek azok a segédcsapatok. vagy — ha akarjuk — isteni áldást hozó energia ma egy szűk embercsoportnak. — talán az utolsó pillanatban nem csavarják ki a kezéből a hatalmat. világhódító nacionalizmus megszállottjai. ahogy máris kezében tartja — ezt a végzetes energiát? Nem utópia. gazdasági és szellemi egyeduralmától. és tudatosan érdekből vagy meggyőződésből — kiszolgálja a zsidó törekvéseket. Ennek az összeesküvésnek félelmetes méreteit csak akkor ismerhetjük fel. vakon behódol nekik. emberséget. és talán máris belépett a vaskorból az atomkorszakba. ha tudjuk. Mert ez az ószövetségi nacionalizmus nem ismer könyörületet. Ez szolgáltatta ki az atomtitkot. hanem nagyon is közel fekvő valóság. aki szót mer emelni életelemük — a kizsákmányolás ellen. de öntudatlanul és akaratlanul is segíti a kommunista célokat. ha ez csoport az "atomenergia békés hasznosítása" címén kizárólagossági joggal kezébe veszi — mint. embermilliárdok élete és kenyere attól függ. pusztította el a keresztény Európát és annak szellemi vezető rétegét. hogy miként fogják ezt az atomenergiát a termelés javára hasznosítani. akik a Kaganovicsok irányítása alatt küzdenek a zsidó világkirályság megvalósításáért. Hajtóerőt. hogy mindig a társadalmi gúla ormán maradhassanak. a Kreml urai. Nem kell nagy fantázia ahhoz. hogy az emberiség küszöb-korszakban él. Ez az ördögi. minden emberi . és az élet napos oldalán élhessenek. Az emberiség jó része máris tehetetlen ezzel a csoporttal szemben. Ezek jó része valószínűleg nem kommunista. hogy megjósolhassuk: a túlnépesedett emberiség és az egész földgolyóbis sorsa. születendő gyermekeink génjeit. Mi lesz. Legújabb statisztikák szerint a földkerekségén 6 millió szabadkőmíves van és ezek közül 4 millió az Egyesült Államokban él. valamint a bolsevizmus fő komisszárjai. az ószövetségi. a népek feletti nacionalizmus prófétáinak kezében van.naplója szerint ennek az összeesküvő csoportnak köszönhető a bolsevizmus megmentése. Hogy kik ennek az összeesküvő csoportnak a tagjai? Nem kétséges. Ha most. hogy ennek az energiának segítségével meg fogják valósítani a világdiktatúrát. nem fosztják meg politikai. s ezek élén a nemzetközi nagytőke bankárai. a már-már győzelmes ellenforradalom idején. a totális zsidó diktatúra megvalósítása. De közülük igen sokan. amely süketen. Ez a titokzatos hatalom robbantotta ki a második világháborút. amelyeket közel fél évszázad óta felsorakoztattak saját céljaik megvalósítása érdekében. és ez árulta el Amerikát. akkor egy-két évtizeden belül elkövetkezik a totális világterror.

. minden emberi ideál megsemmisülése. vallás.szabadság. haza nélküli helóta tömeg. minden haza. szépség. Egyfelől marad négy milliárdnyi rabszolga. aki beteljesítette a Tóra próféciáját és valóban úrrá lett — minden nemzetek fölött. nemzet. faj. másfelől 15 milliónyi kiválasztott. szellem elpusztulása.

munkásellenes és antiszociális elemeket irtották ki — ott. ha nem is tudott megszületni. ha valaki "antiszemitának" volt minősítve. igazi forradalom volt ez. hivatalban. Természeténél. A magyar szabadságharc. hogy a legmodernebb szociális rend példamutató. Ezekhez a kartotékokhoz 40 000 főnyi hatalmas apparátus az Államvédelmi Hatóságok és ennek 400 000 spiclije gyűjtötte az adatokat a társadalom minden rétegében. Magának a terrornak is csak részben volt szláv bolsevista. midőn egy fiatal tisztviselőnőt csupán azért bélyegeztek antiszemitának. véleménnyilvánításait. A szovjet államkapitalizmus. Mindenkinek titkos kartotékja. . a hadsereg magasabb vezetői egytől egyig — vagy legalább is nagyon kevés kivétellel — zsidók voltak. hanem mint népgyilkos. hanem Nyugat ellen is. kulcspozícióban ülő vezetői. Az ÁVH terroristáit és azok vezetőit nem mint zsidókat. hogy felvesse a zsidó uralom problémáját. szinte ezerszeresen megvalósult. de nemcsak Kelet. a kommunista néphadsereg népi származású tisztje. a bányák kizsákmányolt robotosa. elképzelésében. Az ős-szocializmus. gyárban. hatványozott mértékben. közlegénye. sokkal inkább zsidó jellege. mint a zsidó világuralom legmagasabb formája ellen. Egy egész nép kelt fel. — de sokkal inkább lehet. Ezekbe a káderlapokba beírták minden személy jellemét. a falvak parasztja egyértelműen kelt fel a bolsevizmus. amilyen hősiesen szembeszállt a zsidók vezette ÁVH. a terrort fenntartó rendőrtisztek. hogy esetleg nem szereti a zsidókat. ahol lehetett. Tudunk olyan esetről. mert a magyarországi bolsevista uralomnak vezérei. éppúgy utasította el magától a nyugati kapitalizmus korrupt csekkkönyv-uralmát. S mindaz. úgynevezett "káderlapja" volt. A szabadságharc látszatát is elkerülte annak. azzal elképzelhetetlen kegyetlenséggel jártak el. A legsúlyosabbnak azonban az számított. a marxista-leninista intézet növendéke. új világa jött létre épp a munkásság és a proletariátus lelkében. apró tulajdonságait. A zsidó kézben lévő ÁVH minden egyes magyart kartotékozott.XIX. a gyárak. amit a Jegyzőkönyvek jósoltak az "ő titkos rendőrségükről". a kommunista kormány rendszerével. mert nem barátkozott elég lelkesen kollégáival és kolléganőivel. A szabad Magyarország. FEJEZET Magyarországon 1956 októberében kitört a szabadságharc. akik "érezték rajta". de legalább a lelkekben új világ született. lényegénél fogva azonban mégis a világhódítók elleni első. "Belőlünk mindent elborító terror fakad!" — írták a Jegyzőkönyvek. S aki valamilyen oknál fogva az ÁVH-ra került.

A külföldről érkezett legártalmatlanabb levelet is mikrofilmre fényképezték és hatalmas kartotékrendszerben őrizték. Midőn pedig sikerült megszállni az ÁVH épületeit. Összes ujjáról letépték a körmöket. amelyek arra szolgáltak. nem dolgozhatott másként. 25 000re rúgott a börtönökben lévő" politikai foglyok száma és 1945—56 között 15 000 . főként azonban zsidók kerültek. hogy a vezetők mindenütt zsidók voltak. Ez a szervezet egy. 1953-ban kb. dr. amelyek bejártak a fogházakba. verniük kellett társaikat. amelynek létezéséről a szabadságharcig senki sem tudott. — mint ezt több svájci újság is közölte. hogy forradalom esetén a "vezérek" biztonságba menekülhessenek. s kívülről egy kalapácsütéssel darabokra zúzták azokat. mint egyszerű fizikai segédmunkás. jogi. majd a foglyok hímvesszejébe vékony üvegcsövet toltak be. S ha tekintetbe vesszük. ha osztályidegen volt. Hatalmas termekben százezer számra vették hangszalagokra a legjelentéktelenebbeknek látszó telefonbeszélgetéseket. hogy még a kommunista Kádár Jánost is megkínozták.1945—46-ban a Zsidó Munkaszolgálatosok Bajtársi Egyesülete szállta meg a terrorrendőrséget. A kínzásnak olyan bestiális módszereit találták fel. folyt a politikai osztályharc. naponta többször is megbecstelenítsék. Jellemző. Ezek helyére részben tanulatlan kommunisták. A sok éven keresztül megkínzott elítélteknek a fogházi séta alkalmával naponta vadul ütniük. Budapesten a Tisza Kálmán téren a félbehagyott földalatti villamos egyik főpályaudvara helyén 3000 cellával ellátott titkos börtönt építettek. azután pedig szabályosan kasztrálták. midőn pillanatnyilag szembefordult a moszkvai rendszerrel. A biológiai osztályharcon kívül. A börtönökből kiszabadult és Nyugatra jött szabadságharcosok tíz és tízezer hasonló esetről hoztak hírt. akkor nyugodtan el lehet mondani. amely fizikailag is megsemmisítette a magyarság értékes rétegeit. korábban milliomos zsidó orvos. amelyek elképzelhetetlenek még a kínai kínvallatás dús fantáziájában is. Ezek egész csoportokat alakítottak. azt egyszerűen "osztályidegennek" minősítették. Klár Zoltán. 95 000 politikai fogoly dolgozott az internáló táborokban. Földalatti börtönök voltak a vidéki városokban is. és egész alagútrendszereket fedeztek fel. vagy mérnöki képesítéssel. hogy az ott letartóztatásban lévő női foglyokat rendszeresen. egyetemi tanári. azokban a terrornak olyan bizonyítékait találták meg. Ugyanakkor a befogadó ország intellektueljei közül 50 000-et vidékre — a legnyomorúságosabb körülmények közé — deportáltak. vagy akinek apja 1945 előtt állami kishivatalnok volt. Akiknek nagyapja 20—25 holdas kisbirtokos. Ennek a terroron kívül még egy másik eszköze is volt. hogy Magyarországon a zsidó világkirályság álmának legszélsőségesebb formája valósult meg. akik a rendszer kulcspozícióit foglalták el. amelyekben nem hitt volna senki Nyugaton. Meztelenre vetkőzött zsidó rendőrnők a foglyok jelentésében vad orgiákat rendeztek. Hiába rendelkezett valaki a legfelsőbb rendű orvosi. jelenleg amerikai "lapszerkesztő" vezetése alatt állt.

a liberális kapitalizmus uralmát sem. orvul megtámadja a szabad Egyiptomot. A magyar szabadságharc nemzeti és nacionalista volt. És érvényes természetesen Yalta. a Gomberg terv. a zsidó világkirályság ellen kelt fel a magyarság. Nemzeti szabadság — gazdasági függőség nélkül! Világos. A cél világos és tagadhatatlan volt: tömeget. Tehát éppúgy szemben állott a moszkovitizmussal. A magyar proletárság. Az akkor megvont demarkációs vonalakat nem szabad átlépni sem Magyarországon. Ugyanezen a napon jelentették a magyar . hogy Kaganovics — aki ekkor hirtelen előlépett a Szovjet-Unió élvonalába — megindította Zsukov páncélosait Magyarország ellen. terror nélkül! — ez volt az íratlan program. minden szabadságvágyat és nemzeti függetlenséget. november 1-én a szabadságharcosok a gyűjtőfogházat felszabadították. tüntetések. szellemileg elbutított rabszolgát csinálni a népből és nemzetből. s ha tudjuk. amelyet mégsem lehetett megtörni és akarat nélküli embercsordává tenni. Irtózatos számok ezek. Október 23-án tört ki a magyar szabadságharc és október 29-én lépték át az izraeli csapatok az egyiptomi határt. mint ahogy nem támogatta és teljesen magára hagyta Nyugat. Az utóbbi adat csak akkor került nyilvánosságra. sem Egyiptomban. A két hemiszféra elmélete akkor vált kísértetiesen világossá. megfélemlített. hogy a két hemiszféra elmélete ma is érvényes. világot megrázó fanatizmussal. hogy ugyanakkor Izrael. zavargások során összesen 17 ember halt meg a karhatalom fegyverhasználata következtében. elnyomás erőszakszervei ellen küzdött. Szocializmus. élén Egyiptom nacionalista rendszerével. hogy Magyarországon 1867 és 1939 között sztrájkok. egyetemi ifjúság — kezében fegyverrel — a harmadik lépcső ellen harcolt: a terror. Az még természetesnek látszott. Nem kívánt sem hitleri rendszerű totalitarizmust. Október 23-án ez ellen az uralom. hogy vérbe fojtsanak minden nacionalizmust. Az azonban már nem látszott ilyen egyszerűnek. Budapest véres aszfaltján egyszerre bukott meg és szenvedett vereséget a világhódítók mindkét rohamlépcsője. midőn a keleti hemiszférából ki akart törni a magyar nép és a nyugatiból az arab világ. ha tudjuk. A két világ szinte egy napon deklarálta. a 100 milliós cári birodalomban összesen csak 40 000 száműzött volt. mint a világkormányos ENSZ-uralom másfajta terrorjával és más fajtájú rabszolgarendszerével."hivatalos" kivégzés történt. Különben jönnek Ben Gurion és Kaganovics páncélosai. szövetségben Angliával és Franciaországgal. amikor 1956. hogy afölött a Jegyzőkönyvek útmutatása szerint — szabadon uralkodhasson a zsidóság. sem az Egyházak világi uralmának visszaállítását. Azonban nem kívánta vissza a második lépcső. hogy egyelőre ezt a programot éppúgy nem tűrhette el Kelet. Potsdam.

és szláv származású. a demokráciát. a zsidó világnacionalizmus könyörtelenül és mind nyíltabban képviselt érdekei húzódnak meg. Münnich Ferenc. mint a nyílt szovjet brutalitás. Az Egyesült Nemzetek pedig — 1800 közül 1200 zsidó alkalmazottal — elnézték. Révész Géza honvédelmi miniszter zsidó. Minkét helyettese Sík Endre és Sebes István zsidók. Fock Jenő. Horváth Imre. az Rákosi-Roth Mátyás nélkül is a teljes és tökéletes zsidó világkirályság volt. a saját maga által hirdetett elveket. tényleg nem zsidó. A nyugati sajtó egy része szívesen terjeszti. a kohóés gépipari minisztérium első helyettes minisztere Bakonyi Sebestyén félzsidó. és uralja a világot.szabadságharcos rádiók. Friss István. egyik helyettese. végzetesebb és árulkodóbb volt. frázisok mögött egy félelmetes idegen érdek. Antos István pénzügyminiszter zsidó. humanitást és soha inkább. Nezvál Ferenc. A kommunista párt központi bizottságában — amely a bolsevista rendszerekben tulajdonképpen a kormánynál is fontosabb szerv — ismét hemzsegnek a világhódítók. Nógrádi . hogy a Szovjetunió felől erős páncélos kötelékek megkezdték a bevonulást Magyarországra. az UN sietett azt magára hagyni és kiszolgáltatni a szovjet páncélosoknak. Nyugat elárulta saját magát is. Franciaország pedig Ben Gurion szövetséges társaként siettek lebombázni a portsaidi "antiszemita" gyermekeket. A két helyettes miniszterelnök. Apró-Apfelbaum Antal. Horváth Imre zsidó. A fegyverek mögött az ő érdekük áll. idegroncs bábember. a belkereskedelmi miniszter. Nézzük tehát a valóságot. hogy amit visszaállítottak. A kultuszminiszter. Nemes Dezső a Népszabadság szerkesztő tanácsának elnöke. ha figyelembe vesszük. Aczél György. akit lényegében Csernáknak hívnak. A Nyugat elképesztő árulást követett el Magyarország és Egyiptom ellen. Kállai (Campescu) Gyula. Ben Guriont senki nem állította a nürnbergi törvényszék elé. hogy a szavak. hogy a magyar forradalmat követő kormány tulajdonképpen "antiszemita". Anglia. Mindez azonban csaknem természetesnek látszik. aki főszereplője volt az egyházak elleni hadjáratnak. Földes László. A külügyminiszter. Tausz János zsidó. Incze Jenő zsidó. és Münnich Ferenc azonban zsidók. Kállai (Campescu) Gyula romániai zsidó. A központi bizottság jelenlegi zsidó tagjai (1958) Apró-Apfelbaum Antal. Miután a New York-i zsidóság már a forradalom első napjaiban gyűlést tartott és azonnal "antiszemita" felkelésnek bélyegezte a magyar szabadságharcot. a kasztrált. A nyugati árulás azonban fájdalmasabb. Kis Károly. holott ugyanilyen "támadó háború tervezéséért" Jodlt és Keitelt kivégezték. hogy szemük előtt a szovjet elkövesse a legrettenetesebb genocidiumot. a külkereskedelmi miniszter. szintén zsidó. mint ezekben a napokban bizonyosodott be. Aczél György. Mert Kádár János. Nezvál Ferenc igazságügyminiszter zsidó. Hiszen most bizonyul be legjobban a második vonal elmélete.

népi . Mindezt azzal kell kezdeni. Orbán László. ha Nyugat. amely a zsidó világkirályság érdekében több mint egy évszázadon át szintezte lefelé az emberi értékeket. mert elutasította magától a kizsákmányolásnak úgy keleti. tehát faji alapon sem. a szellemi rétegekkel összefogva — egyelőre ösztönösen — ezeket a kulcspozíciókat számolta fel a vasfüggöny mögött. hogy nem gyűlöljük a zsidó ember egyetlen tulajdonságát sem.t — a vezetői túlnyomó többségükben a világhódító faj tagjai közül kerültek ki. Nem vagyunk "antiszemiták" legfőképpen pedig a tekintetben.Sándor. vagy rabszolgasors végzete. mert elég felvilágosult emberek vagyunk ahhoz. és tudja szétzúzni a nyugati aranyborjút. a nyugati munkásságot is. És ez a felismerés erős gondolkodásra kell. atomhalál és kizsákmányolás felé sodorja az egész emberiséget. és nem hirdetjük. Nem vagyunk "antiszemiták" vallási téren sem. sem társadalmi manírjait. mint nyugati formáját. Talán nem a magyar elfogultság mondatja velünk. amelynek ideológiáját csak később írják meg. mert a munkásság és a proletariátus. és a világharcban minden nacionalista erő természetes szövetségesei. Révész Géza. A félelmetes és rettegett hírű ÁVH-t. s szolgaság. Amit gyűlölünk: az a zsidó világhatalom és 6000 éves nácizmus. valamennyien zsidók. Magyarországon kiderült. amely le akarja igázni. hogy a magyar szabadságharcnak mégis világtörténelmi jelentősége volt. És ezért nem szabad harcolnunk egyetlen zsidó emberi. a gyilkosoknak és terroristáknak ezt a szervezetét teljes hatalmába visszaállították és — mint eddig is történ. A maga tulajdonában akarja látni a termelő eszközöket. Csak egy gyűlölet nélküli szocializmus lehet az emberiség megmentője s mindaddig. addig mindig fölöttünk lebeg az atomhalál veszélye. Ki kell mondani bátran: nem vagyunk antiszemiták. amíg ki nem 1ehet kapcsolni a világ légköréből azt a gyűlöletet. Révai Kálmán az elnöki tanács alelnöke. totalitarizmus nélküli nemzeti és szocialista rendszer alapján. hogy a munkásság nem kívánja az úgynevezett nyugati kapitalizmus rendszerét sem. de nem valami nemzeti kommunizmus. A munkásság és a világ igazi szocialistáinak lelkében véglegesen és tökéletesen megbukott a marxizmus minden formája. Megbukott a kulcspozíciókból irányított világuralom is. amellyel a zsidó szellem legalább 2000 éve fertőzi a Nyugatot. hogy egyik vallást éppúgy tiszteljük. hogy fel kell számolni az antiszemitizmus infantilis formáit. hogy késztesse a nyugati kapitalista világot. Nem vagyunk "antiszemiták" a szó hitleri értelmében. Csak ilyen szocializmus tudja kivenni a terrorszervezetek kezéből a géppisztolyt. hanem egy új. amely Magyarországon született. Az atomháború és az atomhalál elől csak az mentheti meg az emberiséget. Sem orrának alakját. mert az igazi szemiták a mi arab testvéreink. a zsidók által kormányzott nagytőke hatalmát. de nem is ismerjük el egyetlen faj felsőbbrendűségét sem. mint a másikat. Kelet munkásai felé fel tudja mutatni a szocializmusnak azt a formáját. faji. Legelső sorban faji alapon ítéljük el az antiszemitizmust.

tulajdonságai ellen, de — akár mint demokratáknak, akár mint szocialistáknak, vagy nacionalistáknak nemcsak jogunk, hanem emberi kötelességünk harcolni és pedig — kimondjuk ;— minden törvényes eszközzel, ha kell, forradalommal is a zsidó világuralom bármely formájának megmaradása ellen. Jogunk van szemben állni minden illegális hatalommal. Jogunk van felszámolni a második vonalat. Ahol ez a világhatalom jelentkezik, ott könyörtelenül a közvélemény elé kell állítani cselekvéseit. Meg kell teremteni a világ anti-júdaistáinak közös nagy nemzetközi — vagy jobban mondva — nemzetek fölötti szervezetét. Ennek kötelessége lesz majd meghatározni a küzdelem módját, amely egyes országok helyi adottságaitól függ. Ne akarjon ez a szervezet a nemzeteknek államformát, politikai irányokat előírni. Amerikában talán a demokrácia fegyverével kell harcolni: szavazás, felvilágosítás, szükség esetén társadalmi és gazdasági bojkott. Az úgynevezett fasiszta országokban a központi hatalom megnyerésével. A szocialista országokban az őszinte, tiszta kezű szocialisták meggyőzésével. A vasfüggöny mögött — ha kell — partizánharccal, kizárólag a rendszer zsidó vezetői ellen. Itt jogos a géppisztoly is, amelyet olyan példamutatóan vettek kezükbe a magyar szabadságharc hősei. Terrorra terror! Terrorizmus — de csak a terroristákkal szemben! A törvény és a rend uralma sehol sem jelentheti a szabadság eltiprását. Csak az afféle "szabadságnak" kell véget vetni, amelyben egyetlen törzsi nácizmus hordozóinak minden meg van engedve. Abban a pillanatban, amelyben az ilyen féle "szabadságot": a terror, a kizsákmányolás, korlátlan nyerészkedés egy népre korlátozott szabadságát, tehát a zsidó világhódítók kiváltságait meg lehet szüntetni, a zsidóság előtt is fel fog merülni saját sorsának nagy kérdőjele. Meddig mehet ez így? Meddig lehet még csalódásból csalódásba vonszolni nemzeteket? Meddig lehet fenntartani a bolsevizmust, és mikor következik el Amerikában is a mindent elsöprő felébredés, amelynek földrengéseit már jelzi a szeizmográf? Meddig tűrik még a népek, nemzetek, hogy ők rabszolgák, elnyomottak, megcsalatottak legyenek és időről időre vad öldöklést rendezzen köztük egy vérszomjas, idegen nacionalizmus? És a magyar szabadságharc itt nyitja meg előttünk a fényesebb egeket, az új világ kezdetét, s adja meg egyben a figyelmeztetést a világhódítóknak. Ezt a világhódítást 2000 év óta mindig idegen fegyverekkel és idegen szuronyokkal tartották fenn s növelték a végtelenségig. "A nyugati zsidó húsz milliós keleti hadsereget fog felfegyverezni", — írta a magyar látnok. Azonban a világzsidóság legnagyobb, legfélelmetesebb hadserege, a szovjet vörös armada megingott a magyar proletárok és munkásasszonyok égbe síró áldozata láttán. Miskolcon az egyetemi ifjúság ellen vezényelt orosz páncélos tisztek a nyílt utcán lőtték főbe magukat, hogy ne kelljen a vérgyilkos parancsot teljesíteni. Az orosz katonák sok helyen megadták magukat és kijelentették, hogy nem fognak magyar munkás testvéreikre lőni. A budapesti szabadságharc legkritikusabb pillanataiban

megtörtént, hogy orosz páncélosok teljes legénységükkel átálltak a szabadságharcosok oldalára és együtt lőtték a terroristák bandáját. Vannak olyan hírek, amelyek szerint egy nagy 400 páncélosokból álló orosz egység parlamentereket küldött a magyar szabadságharcosokhoz, hogy kész elnyomói ellen fordítani a T 54-esek ágyúit, ha azok nem állanak szóba a nyugati kapitalistákkal. (Az egyezség tulajdonképpen már létrejött, de későn. November 4-én elhangzott a támadási parancs és a militarizmus fegyelme egyelőre győzött az egyes katona érzésein.) A világzsidóság legnagyobb hadsereg lelkében megrendült. Vele együtt meginogtak, sőt nyíltan a nép pártjára állottak az elnyomott nemzetek katonái. A román hadsereget nem lehetett bevezényelni Magyarországra, mert a romániai zsidó vezetők figyelmeztették Moszkvát, hogy a román egységek át fognak állni a magyarok oldalára. "Krisztus katonái" — mint az egykori washingtoni cionista gyűlésen nevezték a vörös hadsereget nem megbízhatók többé a cionizmus számára. — Ha eljön az óra, — mondotta egy magas rangú orosz tiszt a magyar szabadságharcosok vezetőjének, — mi is a zsidó elnyomóink ellen fordítjuk a fegyvert, amint ti tettétek. A ti hibátok csak az volt, hogy idő előtt cselekedtetek! A függönyök mögötti hatalmak nem számíthatnak többé az orosz katonára. De vajjon számíthatnak-e az amerikaira? Bármilyen morgenthaui futószalagon jár még az amerikai politika, az USA Army is sokat tanult 1945 óta. Látta Patton generális összezúzott testét, a német nép szenvedéseit, vérzett Koreában és látta, mint állította félre a világzsidóság Mac Arthurt, a győzelmes hadvezért. A magyar forradalom nem a vég volt, hanem a kezdet. És ez a kezdet feladta a nagy kérdést a világhódítóknak: Meddig még? Lehet-e örökké így élni? Lehet az örökké valóságig fenntartani a hódítók életformáját? Lehet-e örökké páncélozott autóban járni, mint Rabinovics, RákosiRoth és a többiek, akiket egyelőre mongol, magyar vagy román testőrök kísérnek? Vajjon nem lázad-e fel egyszer a mongol? Lehet-e így élni? Florida jachtján járni, a civilizáció, a luxus ormain ülni, és mindig remegni, hogy egyszer elvész a hatalom? Meddig lehet még beleszuggerálni a világba, hogy aki minket lát és tetteinket észreveszi, az gyűlölködő "antiszemita" és meddig kell égni más népek gyűlöletének tüzes kemencéjében, hogy egyszer eljöjjön a vég és italán Amerikában is egy Auschwitz borzalmai ismétlődjenek? Meddig kell még remegni, hogy a világ ébred, látni fog és észreveszi, hogy nem zsidók és nem a zsidók ellen kell folytatni ezt a harcot, hanem az elnyomók, a destruktorok, a diktátorok, az egy-faj rendszer képviselői, a népek megsemmisítői és terroristái ellen!? Meddig mehet még az, hogy akasztófát állítunk a népek elitjének, és mikor a mi nacionalizmusunk ellen törnek ki felkeléseik, akkor telesírjuk a világot az

"antiszemitizmus" vádjaival? Meddig lehet megőrizni a mimikrit és mégis, mint zsidók uralkodni a földgolyón? Meddig lehet még a népeknek internacionalizmust hirdetni és magunk között a legszélsőbb faji és törzsi nacionalizmust élni? Mik vagyunk mi tulajdonképpen? Üldözöttek, vagy elnyomók? Ha minket bántanak, az "antiszemitizmus", de ha mi gyilkolunk halomra népeket, készítünk Morgenthau-terveket, vagy szovjet tömegsírokat, az amerikai demokrácia, vagy orosz felszabadítás? Ha rombolunk, az építés, ha mi gyilkolunk, az szabadság, ha mi terrorizáljuk a világot, az demokrácia, de ha Ábrahám szent magjából elvész csak egyetlen egy is, akkor kötelességük sajnálni minket minden népeknek. Ha mi élünk a népekből, a magunk önzése szerint, az nem nacionalizmus. Ha más népek akarják önálló életüket élni, az náci barbárság! Meddig mehet ez így? Mikor fog felébredni a világ? Meddig állhat fenn egymás mellett a kettős erkölcs, amely szerint a zsidónak minden szabad, minden megengedett más népekkel szemben? Mikor döbben rá a világ, hogy a háborúk, forradalmak, gazdasági válságok mögött mindenütt a mi akaratunk húzódott meg? A szimbolikus kígyó tekeredett végig a világon, a népek életén, gondolkodásán, erkölcsén, és fojtotta meg a keresztény országokat, a keresztény népeket, szintezte lefelé a tömegeket, irtotta az egyéniségeket, hogy szolgát csináljon a szabadokból? Mikor fog felkelni egyszer "szolgánk és teremtményünk, a barbár tömeg"? Mikor jön rá a világ, hogy nincsenek választott népek, csak — elnyomók! Nem jobb volna-e idejében felébredni nekünk is és megkeresni a hazát, amelyben csak magunk között és a magunk országában élnénk? Amelyben nem elnyomók volnánk, hanem szabad polgárok. Nem gyűlöltek, nem idegenek, hanem helyhez kötött, teljes értékű emberek. Vajjon nem érné-e meg az országépítéssel járó verejték az Aranyborjúk és Géppisztolyok feláldozását? Vajjon nem jobb volna-e ideje korán megállni és Ahasvérust megszabadítani a gyűlölet, az örök félelem átkaitól? Nem jobb volna-e az elnyomó hajszolt életénél, a bankár, a diktátor örök remegésénél, az uralkodó osztály bizonytalanságánál a biztos otthon, a verejtékkel épített haza? Sion vénei bizonyára gondolnak erre, de a soviniszta őrület útján nincs megállás. Különösen nincs egy ilyen sok ezeréves nacionalizmus útjain. Ma már aligha van más választás: győzelem, vagy halál! Világuralom, vagy megsemmisülés! A keresztény népek azonban azt mondják, van egy másik út is. A szimbolikus kígyótól fojtogatott rab világ fölött ma is ott jár a példa, az emberiség történelmének legnagyobb anti-júdaistája: a korbácsos Krisztus. A sadduceus gyűlölet keresztfái és a templom kufárjai között, egy izzó nacionalizmus lángolásai közepette magasra emeli a korbácsot. A keresztény forradalom ez, amely a világnak visszaadja, amit a júdaizmus elvett tőle: a személyiség tiszteletét, a népek független hazáját, a szegénynek a szociális igazságot. Megszenteli a proletár tömeget, és az anyagról az ég felé fordítja az ember tekintetét.

A keresztény forradalom ez a zsidó nacionalista világkirályság rendszerével szemben, a nagycsütörtöki felkelés. Az Új Szövetség ez! A teljes igazság, teljes emberség betöltése, talán az utolsó órán. A megtévesztett tömeg előtt újra ott áll Péter s a lelki zsidóvá lettek, a "törvény alatt állók" számára a Szentlélek nyelvén kiáltja: "Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!" A Jegyzőkönyvek parancsainak teljesedésével szemben az új idők szava harsog minden rab ember felé. Száz év alatt egy másik jelszó hirdette: "Világ proletárjai egyesüljetek!" S a tönkretett földi világban az ébredő népek számára új parancs hangzik: — Világ antijúdaistái — amíg nincs késő — egyesüljetek!

a munkások. mert csak a világhódító nácizmust — mint szellemi és politikai irányzatot — akarjuk megsemmisíteni. mert szeretjük a farmerek. hogy ne hamisítsanak. Nemcsak minket. mert az utóbbihoz túlságosan szegények vagyunk. Ne állítsák. hogy ellenségei vagyunk az orosz népnek. Ez az igazság! S az igazság egyszer mégis győzni fog! A szerző. szabadságra. Ne szajkózzák a kiöregedett jelszót. középosztály egyértelmű szabadságharca kötelez. Az utolsó kérésünk. akik életben maradnak. falhoz szorítjuk őket. géppisztoly és aranyborjú nélküli szocializmusban hiszünk. hogy nácik vagyunk. ha tudnak. Ha idéznek. nem lehetnek "választott népek". kenyérre. hanem — cáfoljanak. mert az ő kezükben van a pénz" korszakának vége.UTÓSZÓ A magyar munkásság. degenerált emberroncsok lépnek a jövőbe. Nincsenek. a hősi pionírok Amerikáját. csak egyenjogú szabad nemzetek. emberi méltóságra. Ez a meggyőződés diktálta e könyvet és nem — a gyűlölet! Épp ezért a szerző arra kéri a világhódítók hatalmasságait: ne intrikáljanak. mert a barna totalitarizmus éppolyan idegen tőlünk. hogy a zsidók kipusztítására törekszünk. hogy itt valaki a "a buták szocializmusát" hirdeti. mert minket nem lehet se megfélemlíteni. Ha pedig nem tennék ezt. hogy minden népnek joga van életre. akkor vagy mint nyomorúságos rabszolgák. akkor leleplezzük. A "ne zsidózzatok". Ne mondják. Mi csak az igazi. hogy egyetlen emberéletben. az "egyezzünk ki velük. hogy Amerika ellenesek vagyunk. se anyagilag tönkretenni. vagy akár egyetlen zsidó emberi méltóságában kárt akarnánk tenni. Mi csak a Kaganovicsok Szovjet-Uniójának és a bolsevizmusnak vagyunk engesztelhetetlen és halálos ellenségei. Baruch Amerikáját szeretnénk távol tartani Európától. Mi csak azt hirdetjük. És azt se hirdessék. Ne próbáljanak ismert módszereikhez nyúlni. csak a Morgenthau. . A földkerekség összes nemzeteit is! Ha együttes erővel nem tudjuk megtörni a világhódítók hatalmát. vagy akár a fekete. idézzenek értelem szerint. parasztság. mint a vörös. "lapuljunk meg és tűrjünk". vagy mint stronciumtól meghülyült. anélkül. de egy népnek se lehetnek kiváltságai a többiek felett. Ne jöjjenek a régi elkoptatott lemezekkel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful