Antet

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI

SECRETAR SEF

Aprobata in sedinta Consiliului de administratie din data de ....................................................

asumarea responsabilitatii....J.S.FISA POSTULUI POSTUL : SECRETAR SEF NUMELE SI PRENUMELE_______________________________ DATE PERSONALE: nascut (a) la data de_____________in localitatea________ Adresa_____________________________________________ VECHIME IN MUNCA_____________IN UNITATE__________ COMPARTIMENTUL__________________________________ CERINTE: a) Conditii de studii:absolvirea cu examen de diploma a unei istitutii de invatamant superior.Secretarul aduce condica in cancelarie si oia la sfarsitul orelor . dupa ce a verificat.. ..…………. ore/sapt.operativitate. 4.……….... postliceal sau liceal b) vechime: ___ ani in functie c) alte cerinte: .Secretariatul asigura permanenta pentru intreaga perioada de desfasurare a orelor de curs .oficiul juridic al I...compartimentul contabilitate al Primariei . ..potrivit unui program de lucru aprobat de director .existenta tuturor cataloagelor ..Compartimentul secretariat este subordonat directorului unitatiide invatamant. . salarizare al I.J.spirit de organizare.din norma de baza corespunzatoare unei parti de.parinti.secretariatul functioneaza pentru..compartimentul retea scolara al ISJ . RELATII: a) ierarhic: ..S..impreuna cu profesorul de serviciu.elevi..director b) functionalitate c) de colaborare . .) 1. Sarcinile de serviciu obligatorii. reprezentand.dezvoltarea profesionala prin atestate profesionale si cunoasterea legislatiei in vigoare.. din salariul de baza. ..86..la inceputul/terminarea orelor.. .Secretarul descuie si incuie fisetul in care se pastreaza cataloagele. I. stabilite la data de.S... 3..………. II. . . 2. Obiectiv specific: managementul activităţilor de secretariat.. .personalulunitatii de invatamant si pentru alte persoane interesate.compartiment contabilitate al I... .J.capacitate de analiza si sinteza....Prevederi ale Regulamentului de Organizare si Functionare a Invatamantului Preuniversitar privind activitatea de secretariat( Art.toate compartimentele din unitate d) de reprezentare Obiectiv general: asigurarea interfeţei dintre şcoala şi beneficiar (elev /parinti / profesor).. .compartiment normare.. 5.Trezorerie .

cu modificarile ulterioare .elibereaza la solicitarea scrisa a fostilor angajati ai scolii adeverinte de functionare. solicita / trimite. . aferente funcţiilor. salarizare .păstrează securitatea documentelor de secretariat . pe baza actelor legale.S2. pe baza criteriilor emise de directorul unităţii şcolare. promovare.S3. certificatelor completate sau necompletate. treptele. .detinerea si folosirea sgiliilor se face in conformitate cu reglementarile prin ordin al ministrului educatiei si cerecetarii .intocmeste .operează cu exactitate în carnetele de muncă. duplicate. pe baza datelor primite de la diriginti si înregistrate în procesul verbal al consiliului profesoral.este responsabil cu evidenţa personalului didactic. .completeaza Registrul de evidenta a salariatilor . gradaţiile şi celelalte date prevăzute în normativele de completare a acestor documente. detaşat.procurarea.16/1996.cataloagele de corigenta si se ocupa de arhivarea documentelor scolare .completează actele de studii (diplome. auxiliar si nedidactic. 9. foi matricole. prezentate de parinti / sustinatori legali .întocmeşte situaţiile şcolare cerute de inspectoratul şcolar şi de ministerele de resort.înscrie în fişele de încadrare anuale ale unităţii şcolare.intocmeste semestrial situatia privind incadrarea cu personal / posturi si o transmite Administratiei Financiare Judetene . a anului scolar. salariul. de atestat si certificare a competentelor profesionale . datele privind vechimea. dupa expirarea termenelor de pastrare stabilite prin Indicatorul termenelor de pastrare. 7. Atribuţii şi responsabilităţi: . . registrelor matricole. eliberare.tine evidenta miscarii de elevi. .actualizează permanent registrul de evidenţă şi înscriere a elevilor. gradele didactice şi statutul de încadrare (titular. .completarea. în vigoare în perioada respectivă. . dupa caz situatia elvilor veniti / plecati .elibereaza adeverintele pentru elevi existenti in scoala . selectionarea. Sigiliul unităţii şcolare este păstrat în condiţii de securitate. privind costul fortei de munca .efectueaza inscrierea copiilor in clasa IX.STATOCT . aprobat prin ordin alministrului educatiei si cercetarii . a diplomelor. la solicitarea scrisă a acestora si aprobată de director. . sanctionare .întocmeşte documentele de personal pentru angajaţii unităţii şcolare. toate modificările privind salarizarea.intocmeste deciziile de majorare respectiv indexare a salariilor si le aplica in statele de plata .statele de functii si normarea posturilor . gradele.intocmeste fisele fiscale ale angajatilor . eliberarea si evidenta actelor de studii se fac in conformitate cu prevederile’’Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii sial documentelor de evidenta scolarain invatamantul preuniversitar’’.completează rubricile statelor de plată care se referă la grila de salarizare cu sporul de vechime şi indemnizaţiile.intocmeste decizile de angajare.contractele de munca ale angajatilor scolii . Răspunde de exactitatea datelor înscrise în aceste documente. adeverinte) în baza cererilor solicitanţilor. cu personal didactic.toate lucrarile enumerate mai jos se fac atat pe suport de hartie cat si electronic . iar pentru perioada când nu este în şcoală. 8. la sfârşitul semestrelor. In perioada vacantelor scolare cataloagele se pastreaza la secretariat . .evidenta.completeaza Registrul electronic REVISAL si il transmite DMPS Cluj . .participa la organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat.6.Secretarul completeaza fisele matricole.întocmeşte dosarele de pensionare de toate tipurile.aprobat prin ordin alministrului educatiei si cercetarii . după cum urmează : . ancheta salariilor pe ocupatii . III. acesta este predat directorului unităţii şcolare. suplinitor). certificate.participa la organizarea si desfasurarea admiterii in liceu .completează situaţiile statistice ale elevilor şi claselor la începutul anului şcolar.procurarea. transfer. se fac in conformitate cu prevederile Legii Ar4hivelor Nationale nr.pastrarea si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale.

..................... .............. salariatul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini specifice postului pe care il ocupa repartizate de angajator...................................................................... în conformitate cu legislaţia în vigoare......................... .. ......................... ........................... regulamente.............. decrete........................................................................................... obligându-mă să respect prevederile din contractul colectiv de muncă........in funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ.................................................. ... hotărâri................se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară (legi.............. .......................................... ... . 1306/200..........participă permanent la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar şi întocmeşte situaţiile solicitate de acesta...................... AM LUAT LA CUNOSTINTA.......... ...se ocupă de organizarea arhivei şcolare.................................... Salariat __________________ Lider sindical..............se preocupă de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a pregătirii profesionale............... în condiţiile legii............. ordine................. .. DIRECTOR................. ............................................... În temeiul legii şi al Contractului Colectiv de Munca Unica Judetean la Nivel de Ramura Invatamant nr.............utilizează produsele software din dotarea unităţii................. .......................... în vederea aplicării corecte şi complete a reformei învăţământului... instrucţiuni)................................... necesare activităţilor de secretariat......................................redactează corespondenţa şcolii....................................... se încheie azi ____________________prezenta fişă individuală a postului........................

intocmeste semestrial situatia privind incadrarea cu 3 personal / posturi si o transmite Administratiei Financiare Judetene .carnetele de munca sunt completate la zi cu toate schimbarile intervenite: indexari.situatiile cerute sunt transmise in timp util. fisele fiscale sunt corect intocmite .fisei A. gradele.statele de functii.raspunde de evidenta personalului didactic.legislatia scolara este cunoscuta si aplicata corect . Cantitativ 45 . toate 3 modificările privind salarizarea. pe baza criteriilor emise de directorul unităţii şcolare.intocmeste STATOCT 4 . eliberare.intocmeste dosarele de pensii 2 . STATOCT. transfer.FISA DE EVALUARE Secretar sef_______________________________________ CRITERII DE EVALUARE Conf.exista program pentru relatii cu publicul B.contractele de munca ale angajatilor scolii 4 .incadrea in salariu este corecta 3.completeaza Registrul electronic REVISAL si il transmite 2 DMPS Cluj .intocmeste S3 2 -Intocmeste S2 2 .intocmeste situatiile statistice si realizeaza miscarea de 2 elevi . treptele. auxiliar si nedidactic 15 3 3 3 3 3 4 2 2 12 3 3 Nr. gradaţiile şi celelalte date prevăzute în normativele de completare a acestor documente.intocmeste decizile de angajare.situatiile privind numarul de personal / posturi sunt transmise corect la Administratia Financiara Cluj .statele de plata.intocmeste statele de functii si normarea posturilor 4 . Calitativ .intocmeste statele de plata 4 . .puncte Autoevaluare Acordate . ASUMAREA RESPONSABILITATII . majorari de salariu .intocmeste fisele fiscale 3 . sanctionare operează cu exactitate în carnetele de muncă.Timpul .redacteaza corespondenta scolii 3 2. 2 promovare.completeaza Registrul de evidenta a salariatilor 2 . GRADUL DE INDEPLIIRE A STANDARDELOR 64 DE PERFORMANTA puncte 1. nu sunt sesizari de intarziere din partea celor carora le sunt destinate .se ocupa de organizarea arhivei 3 . prtoiectul incadrarii si incadrarea sunt corect intocmite .

Punctaj Nota Calificativul B. 3-6 2 Satisfacator 6-9 3 Standard 9-12 4 Bine 12-15 5 Foarte bine Punctaj realizat 0-5 1 Nesatisf. 2-4 2 Satisfacator 4-6 3 Standard Bine 6-8 4 8-10 5 Foarte bine Punctaj realizat 0-3 1 Nesatisf. Punctaj Nota Calificativul 0-2 1 Nesatisf. DIFICULTATEA /COMPLEXITATEA MUNCII -diversitatea acţiunilor -complexitatea acţiunilor -efort fizic/psihic -durata necesară efectuării acţiunilor -tehnici strategii. Punctaj Nota Calificativul C. 10-20 2 Satisfacator 20-30 3 Standard 30-40 4 Bine 40-50 5 Foarte bine Punctaj realizat .pune la dispozitia organelor de control orice situatie ceruta C. 5-10 2 Satisfacator 10-15 3 Standard 15-20 4 Bine 20-25 5 Foarte bine Punctaj realizat 0-10 1 Nesatisf. INITIATIVA SI CREATIVITATE -gradul de autonomie în executarea operaţiilor / acţiunilor -gradul de autonomie în anticiparea / efectuarea unor acţiuni: -gradul de iniţiativă în promovarea unor soluţii alternative - 3 3 15 3 3 3 3 3 9 3 3 3 SCARA DE EVALUARE: A. Punctaj Nota Calificativul D.raspunde de evidenta si eliberarea actelor de studii . proceduri speciale necesare executării lucrarilor D.

. Am luat la cunostinta.P min Data:_____________________________ Director. Lider sindicat.Salariu minim al postului____________________salariu maxim al postului________________________ Punctaj minim al postului____________________punctajmaximalpostului________________________ (fixat de conducerea scolii prin note de la 1 la 5) Performanta individuala rezultata din fisa de evaluare: P =_______x 50%_______ x 25 %________x 15% _________x 10 % Calcul salariu: S = S min + _(Py – Pmin) (Smax – Smin) P max .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful