මේ සිද්දිය උමේ දැනට මාස 4කට විතර ඉස්සර.

අමේ මෙවල් වලට ටිකක් එහා අමේ වයමසම මකල්මලක් එක්ක
මම යාළු මවලා හිටියා. එයාමෙ නම මධූ. එයා ම ොඩි ම ොබ් එකක් කලා. මම නිතර සුභාව හේබ මවන්න යන්මන්
නෑ. එත් නිතරම අපි ම ොන් එමකන් කතා බහ කලා. මට ඒ කාමල් තව කෑලි මදක තුනක්ම හිටියා.මධූ මෙොඩක්
ලස්සන මකමනක් මනමමයි.ඒ උණා ට එයා මහොඳ ෙතිතුණ තියන මහොඳම මහොඳ මකල්මලක්. වල් කමක් ෙෑවිලා
වත් තිබුමේ නෑ. එයා ටිකක් තමලළුයි.මකට්ටුයි. මකොේමඩනේ දිෙට තිබුණා. මකට්ටු උණාට මධූමේ තන් මදකයි
ෙල් මදකයි එමහම ලස්සනට තිබුණා. අපි ඉතින් යාළු උමණොත් ෙලක් හරි ක න්න මිසක් මවන මමොනවත්
බලන්මන් නෑමන්. මම මධූව මකොමහේ හරි අරන් යන්න ඒ දවස් වල ට්‍රයි එකක් ුනන්නා.ඒත් ඒි එමහම අරන් යන්න
අමාරුයි. ඒි එන්මන් සිරා ලවු එකට විතරයි.ඒ තරේම මටත් වැුනමේ නැති නිසා මමත් මෙොඩක් ට්‍රයි කමල් නෑ.
දවසක් මධූ මට මකෝල් කරල ි වුවා එයාලමේ ආච්චි මකමනක්මේ මල මෙයක් තියනවා ි යල මටත් රෑ යාළුමවොත්
එක්ක එන්න ි යල. මෙොඩක් දවසි න් මාව දැක්මක් නැති නිසා බලන්න එන්න ි යල මට එන්න ි වුමේ. මමත්
වැඩක් තිබුමන් නැති හින්දා යාළුමවකුත් එක්ක රෑ මවලා එමහේ ගියා . මමේ යාළුවා මකොමහද ගිහින් මහොඳටම බීල
ඇවිත් හිටිමේ. ස්මසේ තනියම යන්නත් ම ොඩ්ඩක් ලැජ් නිසා මම මූවත් බයික් එමක් දාමෙනම ගියා. අපි එමහේ යද්දි
රෑ 11ට විතර ඇති. මධූ අපි මදන්නට මකෝපි එමහමත් මෙනත් ඇල්ලුවා. මමේ යාළුවට මහොඳටම වැඩී වමේ. මධූ
මටත් එක්ක බැන්නා. මම ි වුව මම බීල ආමේ නෑ ි යල. මදූ යමින් එමින් මමෙත් එක්ක කතා බහ කලා. මධූ ඇඳල
හිටිමේ කළු ාට දිය සායකුයි.සුුන බ්ලවුස් එකකුයි. මට මධූව දැක්කහම ඇත්තටම අමුතු හැඟීමක් ආවා. මම එයා එමහ
මමමහේ ඇවිදිනමකොට එයාමේ රවුේ පුක දිහාමයි බලාමෙන හිටිමේ. ඒ මවද්දි මමේ ම ොල්ල නැෙලා. මට අමුතුම
මිහිරක් එයාමේ ඇඟ දිහා බල බල විඳින්න ෙත්තා. ටිකි න් මධූ මමේ ලඟට ආවා. ” ඔයාල දැන්ම යන්මන් නෑමන්?
මට නේ හරිම අමාරුයි ඊමයත් නිදි මැරුවමන්.. මම මෙදර ගිහින් ඇඟ ම ොඩ්ඩක් මහෝදමෙන එන්නේ..අදත් ඇහැරල
තමයි ඉන්න මවන්මන්” ි යල මූණ ඇද කරමෙන ි වුවා. මට ඒ මවද්දි මහොඳට මමෝල්. මම ි වුවා “හරි .. හරි ඔයා
ගිහින් එන්න අපි ඉන්නේ ඒත් මකොමහොමද කළුවමේ මේ රෑ මෙදර යන්මන්?” ි යල.මධූ මේ මෙවල් තිමයන්මන් ඊට
මෙවල් මදක තුනකට එහා. එතන වැමටන් ැන්නහම ම ොඩි අඉි ාරක් තියනවා. ඒමකන් මකලින්ම මධූලමේ මේ
පිටි ස්සට යන්න පුළුවන් එයා රෑ මවලා ඕනි තරේ යනවා ි යල එයා ි වුවා.මම ි වුවා මමත් එන්නේ තනියට

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 1

ි යල.” ඔයාට පිස්සුද ? ” ි යල හිනාමවලා මධූ කළුවමේම යන්න ගියා. ඒ එක්කම මමේ හිතට ආපු සිතුවිල්ලට
මමේ පුව ෙැමහන්න ෙත්තා. මුළු ඇඟම මමේ හිරිවැටිල වමේ. මම වට පිට බැළුවා. මමේ යාළුව මහොඳටම ඇද
මවලා පුටුවක ඉන්නවා. මම මද ාරක් හිතුමේ නෑ අඩි ාරට ැනල මම මධූමේ ස්මසන් ගියා.
හඳ එළීය ලාවට තියනවා. මමේ පුව ෙැමහන සද්මද් මටම ඇමහනවා වමේ. මම වට පිට බල බලා අඩියට මදකට ඒ
ැත්තට ගියා. කලබමල්ට මාව ෙස් ෙල් වලත් ැටලුනා. ඒත් මධූ මේන්න නෑ. මම මධූලමේ මේ ලඟටම යද්දි මධූව
මම දැක්කා. එයා පිළිකන්න ැත්මතන් එයාලමේ වත්තට මෙොඩ උණා. මමත් එමහේමම වත්තට රිිංගුවා. මධූ
ළඟටම ි ට්ටු කරද්දි එයා සද්මදට ස්ස බැලුව. මම එක ාරටම මධූව බදාමෙන ” රත්තරිං..මම”ි යල එයාමේ මූණ
ඉේබා. ” අ… අමන්.. ඇයි මේ.. අ… අමන්…” ි යල මධූ මාව අහකට තල්ලු කලා. මම එයාව බදාමෙනම ” ඔයාව
තනියම එවන්න බය හිතුණ ැටිමයෝ… ” ි යල තව ටිකක් එයාව මමේ ඇඟට තද කර ෙත්තා. මමේ මහොඳටම
නැෙල තියන මලොකුම මලොකු ම ොල්ල ඒ මවද්දි මධූමේ තට්ටේ මදකට තද මවලා. ” අමන්… දැන් යන්න.. වස්තුමේ..
කවුරු හරි දකී..” ි යල මධූ දඟලන ෙමන් ි යනවා. මට මමමලෝ සිහියක් නෑ.මම එයාමේ මූණ ඉඹමෙන ඉඹමෙන
ගියා” කවුරුත් එන් නෑ රත්තරිං.. අපි ම ොඩ්ඩක් අරක ඇතුලට යමු” ි යල මම එයාලමේ දර මඩුව ම න්නන ෙමන්
ඇහුවා. ” අ… අමන්.. බැහැ.. අයිමයෝ… මාව අතඅරින්න අමන්..හ්…. ි ය ි ය ” මධූ දඟලනවා. මම එයාව
උස්සමෙන එයාලමේ දර මඩුවට රිිංගුවා. ” ම ොඩ්ඩ මවලාවයි රත්තරිං.. මට දැන් ඉන්න බෑ…. ි ලය මම එයාව
බදාමෙනම එයාමේ කළු ාට දිෙ සාය ෑන්ටියත් එක්කම ාත් කලා. “අහ්.. අමන්… එ ා එ ා… ” ි යල මධූ
මකඳරිොනවා. මම එමහේමම එයාව පිටි ස්මසන් බදා මෙන එයාමේ බඩුව අතොන ොන්න ෙත්තා බමලන්ම.
මධූමේ බඩුව මවිල් පිරිල.ටිකක් මවලා අතොද්දි එයාමේ මකඳරියත් එක්කම එයාමේ නිංගියා මතත් මවන්න ෙත්තා.
මටත් දැන් නේ තවත් ඉන්න බෑ. මම කලාසම ාත් කරල මමේ තඩි ම ොල්ල එලියට අරෙත්තා. එතමකොට මධූ
“අමන් එ ා..” ි යල මකඳරි ෙෑවාත මධූමේ මකොේමඩත් අවුල් මවලා. මම එමහේමම මධූව ආමයත් පිටි ස්මසන්
බදාමෙන මමේ ම ොල්ල එයාමේ තට්ටේ මදක අතරින් ඇතුල් කලා. මට එයාමේ සිනිඳු තට්ටේ අතරින් මමේ
ම ොල්ල තද මේමෙන යද්දි පුුනම වින්දනයක් ලැබුමේ.මමේ එක එයාමේ තේමට් මදක අතරින් ගිහින් කලවා මදක
අතමරන් තද මවලා ඉස්සරහට ගියා. මම මදතුන් ාරක් ම ොල්ල එයාමේ කකුල් මදමක් ඉස්සරහට ස්සට කරල
ඉන්නම බැරි තැන එයාව බදා ෙත තද කරමෙන මිරිකෙත්තා. මට පිස්සු වමේ ” ම ොඩ්ඩක් උරන්නමකෝ ැටිමයෝ
ි යල මම එයාට ි වුවා” “අමන් බෑ බෑ… දැන් ඇති මට යන්න ඕනි ි යල එයා දැඟලුවා..” මට ඒ මවලාමේ එයාව
යවන්න මකොමහොමත් බෑ. ම ොඩ්ඩක් ඔමහොම ඉන්න වස්තුමේ ි යල මම මමේ යියට මකල තලියක් දාල අමයත්
කකුල් මදක අස්සට එබුවා.” කකුල් මදක තද කර ෙන්න මමේ ණ ..” ි යන ෙමන් මම මේමෙන් ෙහමෙන
ෙහමෙන ගියා. මධූ කකුල් මදක තද කරමෙන මතොල් හ ා මෙන මකඳිරි ොනවා..එයාමේ සාය කකුල් මදක
ාමුලටම වැටිලා. මම ඒ ෙමන් වමදන් ම ොමරන් එයාමේ හැට්මට් අස්සට අත් මදක දාල තන් මදක මිකමෙන තව
ටිකක් මේමෙන් කකුල් මදමක් ම ොල්ල අරියා. තත් ර ෙණයි ගිමේ මට යන්න එනව වමේ දැණුනාත මම එක
ාරටම ම ොල්ල අරන් මධූමේ තට්ටේ මදක අතමේ පුක් හිල උඩටම තියල තද කලා. කැරි තලි තලි මධූමේ පුක
මැද්මද් විදිනමකොට මට මදඳරි ෙෑවුණා. අන්තිම බින්ුනව මවනකල්ම පුක මැද්මද් හලලා මම අහකට වුමේ මධූට ි ස්
වරුසාවක්ම දීල. මධූ මේ කකුල් මදක දිමේ මමේ බඩු මබ්මරනවා. මම එයාමේ යට සාමයන්ම එයාමේ පුක
පිහදැේමා. මධූ සාය ඇඳමෙන මකලින්ම මෙදර දිවුවා. මමේ යටිබඩ මකොර මවලා වමේ. මම යාළුිවවත් ඇදමෙන
එමහේමම මෙදර ආවා.

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful