PEMETAAN DSKP MODUL1: DUNIA KOMPUTER DOMAIN PEMBELAJARAN PENGETAHUAN (Penerangan dan mengenal pasti sistem komputer) STANDARD

KANDUNGAN 1.0 Memperihal Komputer dan fungsinya STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Menyatakan maksud komputer. 1.2 Mengenal dan menyenarai jenis komputer. 1.3 Mengenal bahagian-bahagian penting komputer. 1.4 Menunjukkan komponen pada unit sistem seperti Port input dan output, Pemacu Cakera Liut, Pemacu Cakera Optik dan dan soket input arus ulang alik (AC ) 1.5 Menerangkan maksud Input, Proses, Output dan storan dengan menggunakan analogi mudah. EVIDENS B1 B1D1E1 Menyenaraikan 5 jenis komputer di pasaran. B2 B3 B3D1E1 Menghubungkait kan Input, Proses, Output dan storan pada komputer dengan menggunakan analogi mudah. B4 B5 B6

B1D1E3 Mengenal pasti Port input dan output, Pemacu Cakera liut, Pemacu Cakera Optik, Pemacu Cakera Padat dan soket input arus ulang alik (AC) pada unit sistem.

DOMAIN PEMBELAJARAN PENGETAHUAN (Penerangan dan mengenal pasti sistem komputer)

STANDARD KANDUNGAN 2.0 Mengenal perisian komputer

STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Menyatakan maksud dan jenis perisian. 2.2 Menyatakan fungsi dan contoh sistem pengendalian. 2.3 Menyatakan fungsi dan contoh perisian aplikasi. 2.4 Menyatakan fungsi dan contoh program utiliti.

B1 B1D1E2 Menyatakan 3 jenis perisian.

STANDARD PRESTASI B2 B3 B4 B2D1E1 Menerangkan fungsi 3 jenis perisian dengan contoh. .

B5

B6

DOMAIN PEMBELAJARAN PENGETAHUAN (Penerangan dan mengenal pasti sistem komputer)

STANDARD KANDUNGAN 3.0 Memahami peranti komputer

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Menerangkan maksud dan memberi contoh peranti Input. 3.2 Menerangkan maksud dan memberi contoh peranti output. 3.3 Menerangkan maksud dan memberi contoh storan. 3.4 Menyenaraikan perkakasan dan perisian komputer dengan menggunakan aplikasi hamparan elektronik bagi membeli satu set komputer berdasarkan risalah senarai harga.

B1 B1D1E4 Menyenarai kan 3 contoh : (i) peranti input (ii) peranti output dan (iii) storan.

B2 B2D1E2 Menjelaskan maksud: (i)peranti input (ii)peranti output dan (iii)storan.

STANDARD PRESTASI B3 B4 B5 B5D1E1 Membuat justifikasi di atas pemilihan perkakasan dan perisian (set komputer) berdasarkan risalah senarai harga dengan menggunakan aplikasi hamparan elektronik.

B6 B6D1E1 Mencipta model komputer masa hadapan secara kreatif dan inovatif ser ta dapat menerangkan set komputer (perkakasan & perisian)dan dijadikan contoh.

DOMAIN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN (Penyelesaian Masalah, Pemikiran Logik, Pengurusan Maklumat, Manipulatif, Menaakul, KB, KK dan berinovasi)

STANDARD KANDUNGAN
4.0 Memahami ukuran data

STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Menerangkan maksud Data. 4.2 Menyatakan unit piawai ukuran data bit, bait, kilobait, megabait dan gigabait. 4.3 Menukarkan ukuran data Kilobait (kB) ke Bait. 4.4 Menukar ukuran data Megabait (MB) ke Kilobait (KB) 4.5 Menukar ukuran data Gigabait (GB) ke Megabait (MB) 4.6 Menghubungkait fail data dan bait. 4.7 Menyatakan dan membandingkan saiz fail. 4.8 Menggunakan aplikasi Notepad untuk membandingkan saiz fail satu perkataan dan satu ayat.

B1

STANDARD PRESTASI B2 B3 B4 B2D2E1 B3D2E1 B4D2E2 Menyusun saiz Menukarkan Membanding unit piawai ukuran data kan saiz fail satu mengikut tertib dalam unit perkataan dan (menaik/ piawai satu ayat menurun) bagi: (Kilobait ke dengan (i) ukuran data Bait, menggunakan bit Megabait ke aplikasi notepad (ii) bait Kilobait, secara (iii)kilobait Gigabait ke sistematik. (iv) megabait Megabait) dan (v) gigabait.

B5

B6

DOMAIN PEMBELAJARAN NILAI (Menerap nilai dalam penjagaan keselamatan data)

STANDARD KANDUNGAN 5.0 Menjaga Keselamatan data dan komputer

STANDARD PEMBELAJARAN 5.1 Menggunakan perisian anti virus untuk mengimbas komputer.

B1

B2

STANDARD PRESTASI B3 B4 B3D3E1 Mengaplikasikan perisian anti virus untuk mengimbas komputer. B3D3E2 Membina dan menggunakan kata laluan untuk keselamatan data dalam pemprosesan perkataan, perisian persembahan atau aplikasi hamparan elektronik. B3D3E3 Mengaplikasikan defragmentasi terhadap storan luaran.

B5

B6

5.2 Menggunakan kata laluan untuk keselamatan data.

5.3 Melakukan defragmentasi terhadap storan luaran.

MATA PELAJARAN TAHUN 4(KSSR) TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI(TMK) MODUL 2: EKSPLORASI MULTIMEDIA CONTOH DSKP DOMAIN PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Menyenaraikan elemen multimedia (teks, imej, audio, video dan animasi). 1.2 Membuat perbandingan saiz format fail bagi setiap elemen multimedia seperti untuk teks, grafik (jpeg, bmp,tiff), audio (midi, wav, mp3) dan video (avi, mpeg). 1.3 Membezakan persembahan linear dan tak linear. STANDARD PRESTASI B2 B3 B4 B2D1E1 B4D1E1 Membezakan Membanding persembahan beza saiz linear dan tak format fail bagi linear. setiap elemen multimedia seperti teks, grafik (jpeg, bmp, tiff), audio (midi, wav, mp3) dan video (avi, mpeg).

1.0 KEMAHIRAN (Penyelesaian Mengkaji Masalah, Multimedia Pemikiran Logik, Pengurusan Maklumat, Manipulatif, Menaakul, KB, KK dan berinovasi)

B1 B1D1E1 Menamakan 5 elemen multimedia.

B5

B6

DOMAIN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN (Penyelesaian Masalah, Pemikiran Logik, Pengurusan Maklumat, Manipulatif, Menaakul, KB, KK dan berinovasi)

STANDARD KANDUNGAN 2.0 Menggunakan aplikasi khusus untuk membina bahan multimedia

STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Menggunakan aplikasi penyunting grafik untuk menghasilkan imej dalam format *.jpeg. 2.2 Menggunakan aplikasi penyunting audio untuk menghasilkan audio dalam format *.wav, *.wma, *.midi atau *.mp3. 2.3 Menggunakan aplikasi penyunting video untuk menghasilkan video dalam format *.avi, *.wmv atau *.mpeg.

B1

B2

B3

B4

STANDARD PRESTASI B5 B5D1E1 Mengaplikasikan penyunting grafik, audio dan video untuk menyunting imej, audio dan video yang sedia ada dalam format yang ditentukan seperti *.jpeg, *.wav, *.wma, *.midi atau *.mp3, *.avi, dan *.wmv atau *.mpeg.

B6

DOMAIN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN (Penyelesaian Masalah, Pemikiran Logik, Pengurusan Maklumat, Manipulatif, Menaakul, KB, KK dan berinovasi)

STANDARD KANDUNGAN 3.0 Membangunkan Persembahan Multimedia Interaktif Tak Linear

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Melakar papan cerita bagi menyediakan persembahan multimedia interaktif tak linear. 3.2 Membangunkan persembahan multimedia yang mengandungi sekurangkurangnya tiga elemen multimedia. 3.3 Mempakejkan persembahan multimedia dengan nama yang sesuai.

B1

B2

STANDARD PRESTASI B3 B4 B5 B3D1E1 Melakar papan cerita persembahan multimedia interaktif tak linear.

B3D1E2 Mengaplikasikan pakej untuk CD persembahan multimedia

B6 B6D1E1 Menghasilkan persembahan multimedia interaktif tak linear yang mengandungi sekurangkurangnya tiga elemen multimedia dengan idea yang kreatif dan inovatif serta boleh dijadikan contoh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful