You are on page 1of 51

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

MODUL

PJM 3110

KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI

i

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Disember 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Dis. 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan

ii

dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan November 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

iii

PANDUAN PELAJAR

Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Walau bagaimanapun, anda boleh berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.
iv

Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. 1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Teliti maklumat yang diterima. 6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan-bahan yang bermakna. 7. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.

v

(Sila rujuk . Topik-topik yang lain akan disampaikan kepada pelajar secara bersemuka dengan pensyarah yang terlibat. menjelaskan perbezaan dalaman dan luaran dalam pemilihan aktiviti. Modul ini mengandungi lima tajuk iaitu Tajuk 1 – Sejarah dan Perkembangan PJ (Topik 1 dalam proforma). Teori dan Falsafah Pembentukan Kurikulum (Topik 2 dalam proforma). menganalisa dan merumus berkaitan kualiti pengurusan bilik/stor Pendidikan Jasmani berpandukan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia. menyenaraikan kepentingan PJ secara terperinci agar mampu diterjemahkan oleh pelajar secara perbincangan. mencatat aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan aktiviti untuk mengajar. Tajuk 3 – Kepentingan PJ (Topik 3 dalam proforma). Tajuk 4 – Huraian dan Tafsiran Sukatan Pelajaran PJ KBSR (Topik 4 dalam proforma). Modul ini juga disertakan aktiviti dan latihan untuk pengukuhan pembelajaran. Tajuk 2 – Konsep. dan Tajuk 5 – Kriteria Pemilihan Aktiviti PJ (Topik 5 dalam proforma). Jemaah Nazir Sekolah (2004) serta mampu menghasilkan sebuah Rancangan Pengajaran Harian yang merangkumi vi .PENGENALAN Kursus PJM 3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (PJ) melibatkan teori dalam pengajaran dan pembelajaran.Agihan Tajuk). Terdapat beberapa aktiviti dan latihan yang disediakan bagi setiap tajuk. Aktiviti dan latihan tersebut termasuk analisis peranan guru Pendidikan Jasmani berdasarkan pengalaman pelajar di sekolah. membuat perbincangan berkaitan kepanitiaan Pendidikan Jasmani dengan merujuk beberapa surat pekeliling yang berkaitan.

vii . Hasil kerja pelajar yang telah disiapkan hendaklah dihantar kepada pensyarah secara e-mel atau bersemuka. Latihan ini harus disiapkan dalam jangkamasa yang ditetapkan.kesemua domain yang diperlukan dalam pengajaran dan pembelajaran PJ. Setiap ulasan tersebut akan dibimbing dengan persoalanpersoalan disusuli dengan sumber rujukan yang berkaitan. Setiap tajuk disertakan latihan bertulis berbentuk analisis dalam setiap topik yang dipelajari. pelajar dinasihatkan membuat banyak rujukan dan pembacaan. Sebagai memantapkan lagi kefahaman setiap tajuk dalam kursus ini. Pelajar juga digalakkan menghubungi pensyarah untuk mendapatkan maklumat lanjut yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari.

1 PJ di zaman purba.Kod & Nama Kursus: PJM 3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka.1 Infrastruktur dan tenaga pengajar 5.3 Rancangan kerja harian viii Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) Jum.2 Perkembangan mental 3.2 Tunjang pembelajaran PJ Kriteria pemilihan aktiviti PJ 5.2 PJ di zaman renaisance.1 Rancangan kerja tahunan dan semester 6.4 PJ di Malaysia Konsep. penggabungjalinan dan integrasi dalam PJ 4. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. Jam 2 2 2 1 2 1 3 4 4 4 4 4 5 4 4 6 8 8 . Bil. a.4 Persekitaran budaya dan tempat Persediaan pengajaran dan pembelajaran PJ 6. teori dan falsafah pembentukan kurikulum 2. 1.1 Pertumbuhan dan perkembangan fizikal 3.2 Falsafah Pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan PJ 2. 1.1 Konsep dan definisi PJ 2.4 Perkembangan sosial Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran PJ KBSR 4.3 PJ di zaman moden.1 Konsep kesepaduan.3 Peralatan dan kemudahan 5.2 Rancangan kerja mingguan 6. 1 Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma Tajuk/Topik Sejarah dan perkembangan PJ 1.3 Perkembangan emosi 3.2 Perkembangan murid 5.3 PJ untuk semua Kepentingan PJ 3. 1.

2 Penilaian dan analisis pengajaran mikro Pentaksiran dalam PJ 3.1 Pelaksanaan pengajaran mikro 2. Agihan Tajuk Amali Mengikut Kursus Proforma Tajuk/Topik Amali (jam) Jum. Bil.1 Teknik 7. Jam 1 2 3 Strategi.1 Teknik 1.2 Kaedah 7. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PJ 1.2 Spesifikasi ujian kemahiran JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN (a + b) 4 4 20 20 6 30 6 30 60 ix .3 Strategi Pentaksiran dalam PJ 8.3 Strategi Pengajaran mikro 2.2 Kaedah 1.7 8 Strategi.1 Pembentukan folio dan persekitarannya JUMLAH 4 4 2 15 15 2 30 b. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PJ 7.1 Ujian kecergasan fizikal 3.

Pelajar mampu membuat perbandingan PJ di zaman sebelumnya dengan PJ pada masa kini. 3. zaman moden dan perkembangan PJ di Malaysia. zaman renaisanse. Pelajar mampu menyatakan fakta-fakta penting mengenai sejarah PJ melalui setiap zaman.  HASIL PEMBELAJARAN 1. zaman moden dan perkembangan PJ di Malaysia. 2. zaman renaisanse. Pelajar dapat mengetahui sejarah PJ dari zaman purba.TAJUK 1 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN JASMANI  SINOPSIS Tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah dan perkembangan kurikulum PJ di zaman purba.  KERANGKA TAJUK-TAJUK ZAMAN PURBA PJ DI MALAYSIA SEJARAH PJ ZAMAN RENAISANCEE ZAMAN MODEN x .

memburu. Manakala di Athens objektif Pendidikan Jasmani bertumpu kepada kesihatan dan apresiasi nilai estetika untuk terus hidup lebih aktif 1. memanah. Aktiviti fizikal yang diberi tumpuan ialah seperti memanah. Manakala pemerintahan di Timur tengah seperti Parsi. setiap kejayaan yang dicapai dalam usaha akan di raikan dengan berpesta Zaman neolitik – berlakunya revolusi pertanian yang membawa kepada perubahan gaya hidup primitif. manusia mula mengamalkan gaya hidup sedentari dan manusia mula mengurangkan aktiviti kecergasan. Di Sparta objektif Pendidikan Jasmani bertumpu pada pembinaan tubuh badan untuk pembentukkan tentera yang kuat.Kegiatan seharian memerlukan kecergasan yang tinggi.1 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN PURBA Manusia semasa zaman purba hidup secara nomad iaitu berpindah randah. kota-kota yang terkenal semasa itu ialah seperti Athens dan Sparta. Zaman pembangunan dalam bidang pertanian. lawan pedang. Di Greece pula masyarakat Yunani amat mementingkan kecergasan fizikal. berenang. manusia tidak perlu berpindah randah.1. Ketika ini di negeri China manusia digalakan melibatkan diri dalam aktviti kecergasan seperti seni bela diri untuk tujuan menyihatkan badan. Egypt. memanah dan menunggang kuda. Selain daripada seni bela diri. berlari dan aktiviti-aktiviti yang menggunakan bola. Berikut merupakan golongan yang amat mempengaruhi pandangan tentang Pendidikan Jasmani pada masa itu. Kanak-kanak didedahkan dengan aktiviti-aktiviti saperti berkuda. Di India pula satu kaedah senaman dicipta iaitu Yoga yang dipercayai dapat membawa panyatuan kepada tubuh. xi . aktiviti kecergasan yang lain juga diperkenalkan seperti tarian.2 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN RENAISANCE Masyarakat zaman ini masing-masing mempunyai fahaman yang berbezabeza terhadap Pendidikan Jasmani. untuk terus hidup mereka perlu bergerak untuk mencari makanan dan memburu. Golongan Humanistik mendapati terdapat nilai pendidikan dalam Pendidikan Jasmani. akal dan roh manusia serta merapatkan manusia dengan alam. Kedua-dua kota ini mempunyai objektif tersendiri. berkawad dan membaling lembing untuk tujuan membina kekuatan dan kecergasan dan bukan untuk kesihatan. Babylon dan Syria juga mementingkan kecergasan untuk tujuan ketenteraan.

Pendidikan Jasmani sebelum penjajahan British 2. Pendidikan Jasmani sebelum Merdeka 4. Pendidikan Jasmani selepas Merdeka 1. masyarakat ini banyak menyokong dan berpandangan positif terhadap Pendidikan Jasmani. Disamping itu pada ketika ini pelbagai kajian telah dijalankan dengan tujuan untuk mengembang dan membawa perubahan dalam bidang sukan dan program Pendidikan Jasmani. olahraga dan lain-lain lagi. ragbi. hoki. Pendidikan pada masa ini lebih tertumpu kepada sistem pengajian pondok dan sebagainya. Kelas-kelas dijalankan secara tidak formal dan tidak terdapat objektif yang jelas dalam penyampaian . Pendidikan Jasmani semasa pemerintahan British 3. bola sepak.Golongan Moralis berpendapat penglibatan dalam aktiviti merupakan sebahagian daripada menjalankan kerja sahaja manakala masyarakat katolik di Eropah berpendapat aktiviti fizikal sebagai saluran untuk menyatukan roh.bola keranjang. Atas usaha penyelidik-penyelidik untuk membuktikan terdapatnya asas sains dalam bidang sukan wujudnya bidang-bidang seperti: Antropometrik – kajian tentang bentuk dan susuk badan Fisiologi – kajian terhadap fungsi sistem-sistem organik tubuh Biomekanik. 1.kajian memahami bagaimana manusia bergerak Psikologi sukan. Golongan Realisma. Pendidikan Jasmani sebelum penjajahan British Sebelum kedatangan British tidak terdapat sistem pendidikan yang teratur.3 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN MODEN Pada akhir abad ke18 dan permulaan abad ke19 apabila kemahiran ketenteraan berkurangan sukan. Mereka menyeru otak yang cerdas dilahirkan dalam badan yang cergas dan sihat. tenis.Bertitik tolak dari situlah wujudnya pelbagai permainan saperti badminton. Pendidikan xii . permainan dan rekreasi memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat.kajian tentang tingkah laku manusia dalam bidang sukan PENDIDIKAN JASMANI DI MALAYSIA Pendidikan Jasmani di Malaysia dapat dibahagi kepada empat peringkat iaitu: 1.bola jaring.

Perak telah menggubal sukatan Pendidikan Jasmani. Lanjutan daripada usaha ini. Pendidikan Jasmani semasa pemerintahan British Sejak kedatangan penjajah British banyak perubahan telah dibawa masuk terutamanya oleh mubaligh-mubaligh kristian. Maktab Perguruan Sultan Idris.jasmani lebih tertumpu kepada aktiviti-aktiviti untuk survival seperti belajar seni bela diri. Pendidikan Jasmani Sebelum Merdeka Pendidikan Jasmani pada era ini telah mula menekankan aspek kepentingan latihan fizikal lalu dilaksanakan usaha menggubal sukatan pelajaran bagi Pendidikan Jasmani. Tahun 1960. sukatan Pendidikan Jasmani mula dibuat semakan semula dan hasilnya sukatan ini dikeluarkan dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. bercucuk tanam dan pertukangan. Hasilnya pada tahun 1946. Pendidikan jasmani Selepas Merdeka Pada tahun 1950-an. Perubahan-perubahan yang dibawa masuk banyak tertumpu di negeri-negeri selat. Maktab Perguruan Sultan Idris telah diberi kepercayaan untuk membuat semakan dan penyesuaian semula terhadap sukatan mata pelajaran Pendidikan jasmani. Mereka telah memperkenalkan satu sistem pendidikan yang terdapat banyak pengaruh barat dalam sistem tersebut. 4. guru-guru tempatan telah dihantar mendalami ilmu perguruan di luar negara iaitu di Kirby dan Brinsford untuk diberi pendedahan bagi bidang Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Tanjung Malim. 2. Maktab Perguruan Ilmu Khas telah memperkenalkan kursus tambahan setahun dalam bidang Pendidikan Jasmani. Ini adalah disebabkan kerajaan British kurang memberi tumpuan terhadap mata pelajaran ini. Tahun 1971. Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK) telah menggabungkan Pendidikan Jasmani xiii . Mata pelajaran ini diajar dari darjah satu hingga darjah empat dan kurikulum latihan jasmani ini adalah terhad. Sukatan yang digubal dipengaruhi oleh sukatan daripada sekolah-sekolah di England. Ketika itu Pendidikan Jasmani di ajar sebagai mata pelajaran sampingan dan digelar sebagai latihan jasmani di sekolah-sekolah melayu. 3. Banyak sekolah di buka dan diurus oleh golongan mubaligh dan syarikat-syarikat British.

Pelajar mampu menghubungkaitkan kepentingan PJ dengan aktiviti harian menjurus kepada gaya hidup sihat dan cergas. TEORI DAN FALSAFAH PEMBENTUKAN KURIKULUM  SINOPSIS Tajuk dalam modul ini memperkenalkan pelajar kepada konsep. 2. Pelajar mampu merealisasikan Dasar Sukan Negara dalam komponen sukan untuk semua. teori dan falsafah pembentukan kurikulum. SOALAN 1 : Bagi meningkatkan pengetahuan. Pelajar dapat mengetahui konsep. anda digalakkan membaca dan mengumpul bahan maklumat daripada bahan bacaan. TEORI. teori dan falsafah pembentukan kurikulum Pendidikan Jasmani (PJ) dan hubungkaitnya dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)  HASIL PEMBELAJARAN 1. FALSAFAH GAYA HIDUP SIHAT DASAR SUKAN NEGARA PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN JASMANI xiv . Buat perbandingan objektif-objektif sejarah Pendidikan Jasmani pada zaman purba.dengan Pendidikan Kesihatan bermula pada tahun 1992 dan dijadikan sebagai mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh semua pelajar. TAJUK 2 KONSEP.  KERANGKA TAJUK-TAJUK PEMBENTUKAN KURIKULUM KONSEP. 3. renaissance. moden dan di Malaysia.

hasil daripada aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih. budaya. Jewett and Nixon ( 1980). Jenny (1961)   Pendidikan jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal Terlibat dengan hasil-hasil pendidikan yang juga tidak bercorak fizikal. Menegaskan bahawa pengalaman pendidikan jasmani berkait rapat dengan proses pendidikan seluruhan dan berkait rapat dengan hal seumur hidup setiap individu. intelektual. Barrow (1971)   Pendidikan jasmani dalam konteks Pengalaman Pendidikan Seluruhan (The Total Educational Experience). Baley dan Field (1976)  Satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organic. sosial. Wayman (1958)  PJ adalah suatu fasa daripada pendidikan am yang berhubung dengan pembentukan dan latihan individu yang menyeluruh melalui aktiviti-aktiviti fizikal. Nixon dan Cozens (1952)  PJ sebagai suatu fasa dalam proses pendidikan keseluruhan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti cergas melibatkan system otot-rangka dan pembelajaran hasil daripada penyertaan dalam aktiviti-aktiviti tersebut.Konsep dan Definisi Pendidikan Jasmani Brownnell dan Hagmen (1951)  PJ sebagai ke semua pengalaman melibatkan pergerakan otot-otot besar yang menggalakkan kepada perkembangan dan tumbesaran yang optima. neuromuscular. emosional dan estetik. xv .

and with directly related mental. Kesimpulannya.  Matlamat perkembangan psikomotor (psychomotor development objective) Kecekapan motor membantu usaha bagi menguasai kemahiran dan kawalan motor yang baik.1961). Matlamat (goals) Pendidikan Jasmani  Matlamat perkembangan jasmani (physical development objective) Mempengaruhi semua bahagian pembangunan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial (Jenny. pendidikan jasmani merupakan sebahagian dari fasa pendidikan am yang dapat menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan individu pelajar secara menyeluruh dalam aspek fizikal. mental. pendidikan jasmani ialah pendidikan dari dan melalui aktiviti-aktiviti fizikal. emotional and social responses. Physical education is most appropriately defined as that phase of the total process of education that is concerned with the development and utilization of the individual’s voluntary. Tujuan (aims) Pendidikan Jasmani “The aim of organized physical education programs is to created an environment that stimulates selected movement experiences. movement capabilities. yang berkesan dan kecekapan  Matlamat perkembangan mental dan emosi (Mental and psycho-emosional objective) Membantu membina kecerdasan melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecerdasan. emosi dan sosial melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti pergerakan dan perlakuan jasmani secara terancang. resulting in desirable responses that xvi .  Matlamat perkembangan sosial dan hubungan manusia (social and human relation objective) Kewarganegaraan kemasyarakatan. purposeful. Secara ringkasnya.

 Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian. koordinasi dan kawalan motor yang baik.  Menguasai kemahiran asas pergerakan xvii dan permainan mengikut kemampuan diri . daya tahan otot saraf dan daya tahan kardiovaskular. Penglibatan dan penyertaan seseorang dalam kegiatan jasmani akan meningkatkan tahap kecergasan jasmani yang mana mempunyai implikasi terhadap peningkatan taraf kesihatan seseorang. Dari segi Psikomotor :  Membentuk suatu sistem saraf yang cekap.”          Untuk melatih minda Untuk membentuk intelek seseorang “untuk menguasai pengetahuan prescribed bodies of knowledge” Untuk mempelajari konsep asas sesuatu disiplin Untuk membentuk sikap yang positif Untuk membentuk potensi seseorang supaya dapat menyertai dalam ahli persatuan yang dinamik Untuk membentuk kuasa yang rasional Untuk membentuk kebolehan berfikir “to develop the capacity to make wise decisions in order to become an effective citizen in the democratic processes upon which the free country depends”  Untuk mempelajari cara hidup sihat berpanjangan Objektif Pendidikan Jasmani Dari segi Jasmani :  Memberi perhatian kepada usaha membentuk satu sistem organ yang sihat melalui kegiatan-kegiatan jasmani yang cergas khususnya untuk membina kekuatan otot saraf.contribute to the optimal development of the individual’s potentialities in all phases of life.Perkembangan aspek ini penting untuk melakukan tugas-tugas harian dengan lebih cekap lagi. Kecekapan motor perlu untuk membantu usaha bagi menguasai kemahiran motor asas.

Konsep Kurikulum Pendidikan Jasmani  Kurikulum boleh diertikan sebagai rancangan suatu aktiviti pengajaran. sabar.Dari segi Hubungan Sosial dan Perkembangan Emosi     Melalui PJ kita dapat membentuk sikap. sahsiah dan tingkahlaku sosial yang diingini.  Mengaplikasi pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal. Pengetahuan mengenai tubuh badan. kandungan struktur suatu bidang yang menjurus kepada satu-satu bidang. Membina daya tahan kendiri dari segi membina toleransi.   Perancangan sesuatu kurikulum itu adalah diasaskan dari falsafah pendidikan. Individu dapat menyesuaikan diri dan berinteraksi dalam masyarakat Memupuk dan menyemaikan sifat-sifat social seperti bekerjasama. Califonia. Ini bersesuaian dengan kenyataan Rosalind Cassidy dalam tahun 1927 yang merupakan pelopor dalam bidang Pendidikan Jasmani di Mill College. terancang dan besifat berterusan. Dari segi Perkembangan Mental   Melalui PJ kita dapat mentafsir dan menganalisis sesuatu situasi dan membuat keputusan dan tindakan yang wajar. Beliau juga turut mengubah persepsi mengenai Pendidikan Jasmani yang sebenarnya amat luas dan berupaya memberi sumbangan yang bermakna dan menyeluruh kepada manusia. berdikari. kepimpinan dan disiplin diri. mengurangkan tekanan dan ketegangan yang dialami dalam kalangan masyarakat. Konsep Pendidikan Jasmani boleh diibaratkan sebagai pendekatan pendidikan melalui aktiviti fizikal. Dengan kata lain. matlamat dan objektif bagi satu-satu bidang pendidikan. pergerakan dan fungsi-fungsi yang berkaitan berasaskan prinsip sains dapat diaplikasikan ke dalam konteks pelajaran PJ. Sebagai saluran untuk meluahkan perasaan. Beliau melihat Pendidikan Jasmani sebagai satu pendekatan aktiviti fizikal yang menyumbang kepada pendidikan kepada murid. kurikulum adalah rancangan yang terususun.Model yang xviii . semangat kesukanan. timbang rasa di samping melatih mengawal emosi diri.

 Dalam tahun 1910. masyarakat dan persekitaran dan bertindak memainkan peranannya sebagai seorang ahli dalam satu masyarakat . serta mengekalkan nilai estetika pergerakan.boleh dikaitkan dalam pendekatan pendidikan melalui aktiviti fizikal adalah model pembangunan (development model).  Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Clark Herington yang juga dikenali sebagai bapa Pendidikan Jasmani moden. Objektif Berikut adalah matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia: xix . mengklasifikasikan Pendidikan Jasmani kepada empat fasa utama iaitu:  Pendidikan Organik (Organic Education) Pendekatan kepada pembangunan fizikal yang bertumpu kepada aktivitiaktiviti yang mampu meningkatkan keupayaan fizikal dalam diri individu melalui peningkatan pelbagai sistem organik dalam badan manusia. Matlamat  Berdasarkan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Rendah dan Menengah 1999 ( pengaruhdaripada Herington) dalam matlamat dan objektif Pendidikan Jasmani di Negara kita.  Pendidikan Karektor (Character Education) Pembangunan Mental atau kognitif bertumpu kepada pengumpulan maklumat danpengetahuan dengan keupayaan berfikir dan mentafsir maklumat. Model ini merupakan model yang terancang dan berterusan ianya banyak mendominasikan sistem sekolah dan pembelajaran di abad ke 20.  Pendidikan Psikomotor (Psycomotor Education) Pendekatan pembangunan motor yang bertumpu kepada kepentingan pergerakanfizikal yang lebih bermakna dengan penggunaan tenaga yang seminimum mungkin serta ianya dilaksanakan dengan efisyen.  Pendidikan Intelektual (Intelectual Education) Pembangunan sosial bertumpu kepada membantu individu menyesuaikan diri dalam kumpulan.

berketrampilan. taat setia. bertolak ansur.      Mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal Membentuk sahsiah dan disiplin diri Membuat keputusan bijak dalam kehidupan. memiliki nilai tentang kemasyarakatan dan sebagainya. saling hormat-menghormati dan sebagainya.  Kesinambungan yang wujud dalam matlamat utama aktiviti Pendidikan Jasmani ialah meningkat dan membangunkan keupayaan murid dari aspek psikomotor. Hubungkait Falsafah Pendidikan Jasmani dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan  Pendidikan di Malaysia adalah merupakan suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara holistik dan bersepadu untuk menghasilkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi aspek jasmani. xx .(Teng Bon Tong. Melalui aktiviti Pendidikan Jasmani secara amnya dapat memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui:    Peningkatan dan perkembangan nilai-nilai sosial seperti bekerjasama. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. berakhlak mulia. Membangunkan kemahiran pergerakan asas murid. sabar. rohani dan intelek (JERI) dan berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. kognitif dan afektif.  Usaha di atas adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Pembinaan dan pengembangan aspek mental dan intelek seperti tafsiran. pertambahan pengetahuan dan pengalaman dan sebagainya Mengembang dan menerapkan perubahan tingkahlaku dan disiplin seperti yakin kepada diri. bertanggungjawab. 2001)    Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum sekolah adalah: Membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan murid. emosi. Kefahaman.

Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Memberi peluang dan ruang kepada murid mengenali dirinya. Guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid. Mengetahui isu-isu berkaitan Pendidikan Jasmani dan sukan yang boleh memperbaiki dan mempengahruhi gaya hidup. pengayaan dan penilaian.  Strategi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani di peringkat sekolah rendah menekankan aspek-apek penggabungjalinan.     Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri. berinteraksi. Menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hidup. Semua ini mempunyai pertalian rapat dan Pendidikan Jasmani boleh diibaratkan sebagai agen pemangkin ke arah memenuhi hasrat PPK yang bertumpu kepada pembangunan insan yang seimbang dari aspek JERI.    Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dan menyeluruh dalam Falsafah Pendidikan Negara. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran Pendidikan Jasmani atau kemahiran daripada matapelajaran yang lain. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi. Melalui proses ini. alatan dan tempat beraktiviti. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. dan kemahiran berfikir. Konsep Penggabungjalinan    Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Konsep Pengayaan  Program pengayaan perlu diberi penekanan dan keutamaan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah kerana keadaan latarbelakang murid yang xxi . Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan.

dan minat. keupayaan. guru seterusnya akan mudah memilih jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi seseorang murid. dan bahanbahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran-kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. xxii .   Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Konsep Penilaian   Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Proses penilaian yang berterusan akan dapat membantu guru mengenalpasti jenis tindakan susulan yang perlu diambil kepada seseorang murid. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi membantu guru menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. keluarganya dan masyarakat. kad-kad kerja.   Melalui penilaian ini.ketara berbeza dari pelbagai aspek seperti kebolehan. Dengan cara yang sedemikian. bakat. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. Bahan-bahan seperti bahan bacaan tambahan. selain mengetahui tahap kelemahan dan pencapaian murid dapat dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran terkumpul pada aras yang lebih tinggi.   Murid ini hendaklah diberikan bahan dan pendekatan yang berbeza-beza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. permainan. GAYA HIDUP SIHAT Definisi Gaya Hidup Sihat   Amalan tabiat yang meningkatkan tahap kualiti kesihatan dan meninggalkan tabiat yang memudaratkan kesihatan Boleh juga ditakrifkan sebagai satu amalan kehidupan yang membawa impak positif kepada diri seseorang.

Antara faedah yang kita dapat ketika bersenam ialah tubuh badan menjadi cergas.  Cara Pemakanan yang Sihat Selain aktiviti bersenam. kekacang. menguatkan kelenturan sendi. protein. menjaga berat badan. dan sebagainya. zat-zat galian. minyak.  Kita perlu mengambil makanan yang mengandungi karbohidrat. Oleh hal demikian. berenang. Cara pemakanan yang sihat boleh menghindarkan daripada penyakit kardiovaskular seperti sakit jantung dan darah tinggi. bersenamrobik. xxiii . Mengikut piramid pemakanan. berjoging. tulang dan sendi. ianya boleh dilakukan secara bersendirian. bersama keluarga atau kawan-kawan. zat besi. Terdapat pelbagai jenis senaman yang boleh dilakukan sama ada secara bersendirian atau berkumpulan. dadih. dan gentian. pengamalan pengambilan makanan berpandukan kepada makan secara sihat. protein. gerakan badan dan mencegah kecederaan. daging. senaman. vatamin A. paru-paru dan peredaran darah. dan penjagaan kesihatan yang sempurna. C. Bagi makanan yang mempunyai banyak lemak. dapat mengawal berat badan. bermain badminton. dan gula. Untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan diri. dan lemak.  Senaman merupakan aktiviti terpenting untuk cara hidup yang sihat. dan keju juga. meningkatkan fungsi jantung. garam. perlu mengamalkan gaya hidup sihat setiap hari seperti mengamalkan pemakanan yang sihat.  Dalam melakukan senaman. hendaklah sentiasa melakukan senaman bagi mengekalkan tahap kesihatan. lompat tali. disarankan supaya mengamalkan aktiviti ini bagi menjamin kesihatan diri. ubi. dan sebagainya. B kompleks. kita perlu makan paling banyak bijirin. ayam. dan masa yang diambil ialah antara 20 hingga 30 minit setiap kali senaman. produk bijirin. Tegasnya. susu. Antara jenis senaman ialah berjalan kaki. Senaman sekurang-kurangnya tiga kali seminggu. manakala makan secara sederhana ialah ikan. membina stamina dan kekuatan. vitamin. menguatkan otot. pengambilan makanan yang seimbang baik untuk kesihatan diri. Dalam hal ini. buah-buahan dan sayur-sayuran. penjagaan dari segi pemakanan juga merupakan cara terbaik dalam gaya hidup sihat. berbasikal. Hal ini kerana kumpulan ini membekalkan makanan yang kaya dengan kalsium. mengurangkan tekanan mental.Gaya hidup sihat  Amalan ini perlu dilakukan setiap masa bagi meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan diri. Dalam hal ini. perlu diambil dengan jumlah yang sedikit.

kurang bersenam. kegemukan. bermain alat muzik dan berhobi. Amat penting.Sebenarnya kedua jenis penyakit ini masih menjadi punca utama kematian di negara ini. dan sebagainya. Rehat bermaksud suatu tempoh yang diambil untuk berhenti daripada melakukan sesuatu aktiviti sama ada aktiviti fizikal.  Rehat atau kesenggangan juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam menentukan gaya hidup seseorang. Ia mempunyai fungsi yang sama dengan rehat dan tidur iaitu memulihkan keadaan badan dan otak yang sudah letih bekerja.lain. adik-adik perlu mengurangkan makan yang berlemak. Sebenarnya lemak merupakan sumber kalori yang padat. mental ataupun aktiviti ringan. tekanan perasaan. tiada aktiviti regangan otot berlaku Tiga jenis rehat pasif yang berkesan adalah yang menggunakan latihan mental. Sekiranya makan berlebihan kemungkinan mengundang penyakit jantung. adik-adik perlu bijak memilih makanan mengikut keperluan badan.  Istirehat pula dapat memberi kelegaan dan ketenangan di waktu ketegangan dan stres. Ia membawa erti satu tempoh masa terluang yang diisi dengan melakukan aktiviti ringan yang tidak aktif seperti mendengar muzik. pembayangan gambaran. Kebanyakan orang suka menggunakan waktu senggang untuk pelbagai aktiviti yang proaktif seperti embaca. istirehat jasmani xxiv . Sharizad & Mohd Sofian. Bagi mengelakkan risiko menjadi gemuk. melihat pemandangan alam flora dan lain.  Jaga Berat Badan dalam mengamalkan gaya hidup sihat.  Tidur pula ditakrifkan sebagai satu jangka masa di mana kita boleh melelapkan mata dan merehatkan badan sepenuhnya  Jenis-jenis Rehat boleh di bahagikan kepada 2 iaitu: Rehat pasif : rehat tanpa melakukan pergerakan badan. Makanan yang dimakan bukan sekadar untuk mengenyangkan perut semata-mata tetapi makanlah demi kesihatan tubuh. Pengambilan lemak yang berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan menyebabkan kegemukan. Ia boleh digunakan untuk mengurangkan rasa penat dan letih serta menghilangkan rasa lapar dan dahaga. menggubah lagu. melukis.2002)  Kesenggangan boleh didefinisikan sebagai waktu terluang yang diisi dengan melakukan sebarang jenis aktiviti yang anda gemari. tekanan darah tinggi. Penyakit tersebut adalah berpunca daripada masalah permakanan.( Shamsudin. Pemakanan yang baik penting untuk pembesaran yang sempurna.

    Kita boleh melakukan aktiviti rehat pasif dalam keadaan pasif dan dalam kedudukan postur tubuh yang selesa Rehat aktif adalah salah satu daripada bentuk rehat melalui latihan fizikal yang masih melibatkan proses regangan dan kontraksi otot. Stage 3 tidur anda lebih nyenyak. Stage 1 dan 2 adalah keadaan dimana proses tidur baru bermula. jantung mula perlahan dan suhu badan mula rendah. mata anda sudah tidak nampak apa-apa walaupun kelopak mata dibuka.. Remaja memerlukan 7 jam tidur dan orang dewasa memerlukan 7 hingga 8 jam tidur  Peringkat tidur adalah seperti berikut: i. membaca majalah atau surat khabar. ii. badan akan memperbaiki kerosakan yang berlaku pada sel tubuh serta membantu membina sel baru.  Otak tidak aktif membuatkan badan kita berehat sepenuhnya. keperluan oksigen menjadi rendah lalu menyebabkan pernafasan kita menjadi rendah. Di dalam fasa ini. 2002). Namun. Oleh itu. Di kala ini. Melakukan aktiviti-aktiviti senaman ringan seperti berjalan-jalan dan bersiarsiar di taman bunga bersama keluarga adalah contoh baik rehat aktif Waktu rehat boleh diisi dengan melakukan aktiviti ringan seperti mendengar muzik. (Norlaila Hamima Jamaluddin.   Tidur adalah satu proses di mana kita melelapkan mata dan merehatkan badan sepenuhnya Tidur adalah satu fasa di mana manusia tidak sedarkan diri buat sementara waktu. Kadar tekanan darah menurun dan kadar denyutan jantung rendah. bermain congkak/carrom/catur dan bersiar-siar di taman/berjoging. ketika ini otak terlebih dahulu membuat persiapan dan persediaan untuk menghadapi keesokan harinya. Di dalam keadaan ini. bunyi perlahan masih bolehmengejutkan anda dari tidur. tidur yang cukup tanpa sebarang gangguan amatlah penting agar segala proses semasa tidur berjalan dengan lancar  Secara amnya. 2006). Bunyi yang kuat sahaja boleh mengejutkan anda. Semasa tidur. keperluan seseorang individu itu untuk tidur secukupnya adalah berbeza: Bayi perlu tidur 16 jam sehari . xxv .  Oksigen digunakan untuk memulihkan tisu-tisu pada otot serta menghasilkan sedikit tenaga untuk keperluan metabolisme dalam badan (Shamsudin et al.

badan kita tidak bergerak seolaholah lumpuh. v. sel atau otot. iv. Hubungan baik yang berkekalan biasanya dapat melahirkan satu bentuk kehidupan yang ceria dan menggembirakan. Menghilangkan rasa penat dan mengantuk semasa membawa kenderaan.Pernafasan anda perlahan dan terkawal. iv. vi. Mereka yang lebih terbuka dan bersedia untuk berkongsi masalah dengan orang lain didapati lebih bermakna kehidupannya berbanding dengan individu yang suka bersendirian atau menyimpan masalah mereka.  Sikap berkawan dan menghabiskan masa bersama-sama mereka menjadikan keperluan psikologi manusia dipenuhi dengan efektif. aspek psikologi dan sosial manusia perlu dipenuhi bagi memperoleh gaya hidup yang sihat ini. Biasanya seseorang mengambil masa 2 jam untuk keseluruhan stage REM  Keperluan tidur i. Menghilangkan tekanan. ii.Walaupun mata bergerak. REM ambil masa di dalam 10 minit untuk kitaran pertama dan semakin lama setelah beberapa kitaran berlalu. iii.iii. Memberi peluang badan memperbaiki kerosakan sama ada tisu. Mata mula bergerak-gerak mengikut gelombang otak. Stage 5 REM (rapid eye movement) -Peringkat inilah dipanggil MIMPI. Stage 4 fungsi badan lebih direhatkan. xxvi . Meningkatkan daya ingatan. Membantu badan berfungsi dengan baik untuk bekerja keesokan harinya. Masyarakat digalakkan menjalin hubungan komunikasi yang mesra bersama-sama rakan atau jiran tetangga. Pada masa yang sama sikap atau mentaliti positif penting untuk dimiliki oleh seseorang itu bagi menangani tekanan kehidupan dalam era moden ini.  Gaya hidup yang sihat juga melibatkan aspek psikologi dan sosial seseorang itu.   Sesungguhnya. Anda telah masuk ke peringkat tidur paling nyenyak.

Kehidupan zaman moden yang penuh cabaran terutama tekanan di pejabat memerlukan satu persepsi positif daripada ahli masyarakat kita. Gaya hidup sihat hanya boleh dicapai sekiranya masyarakat mengamalkan semua aspek kehidupan berlandaskan ciri-ciri manusia sihat. penghormatan dan penggalakan yang saran sebagaimana juga yang diberikan kepada keperluan asasi sosial yang lain seperti pendidikan. Hal ini perlu kerana tekanan yang dialami boleh menjuruskan seseorang pada perlakuan negatif seperti mendera.  Sukan berhak mendapat pengiktirafan. Jadi. kesefahaman dan pembinaan kualiti moral dan fizikal memberi satu landasan yang selesa untuk mengintegrasikan pelbagai kumpulan etnik kepada satu bangsa yang bersatupadu serta juga untuk pemupukan maruah bangsa dan negara.  Sukan yang menyumbang kepada penggalakan pertandingan yang sihat. menagih dadah atau melakukan sesuatu perkara di luar jangkaan. perumahan dan perkhidmatan kesihatan supaya membolehkan kerajaan mencapai pembangunan negara. mereka mungkin boleh mendapatkan bantuan daripada pakar motivasi ataupun rakan-taulan di sekeliling mereka. pengangkutan. Pemikiran yang positif menjadikan seseorang itu mampu menyelesaikan pelbagai kemelut yang melanda kehidupannya dengan baik tanpa tertekan. gaya hidup yang sihat ini boleh diperoleh menerusi semua amalan yang dipaparkan tadi.  Kepada mereka yang menghadapi tekanan hidup. Kita semua perlulah memahami bahawa mencegah lebih baik daripada mengubatinya. DASAR SUKAN NEGARA  Dasar Sukan Negara adalah satu dasar sukan untuk semua yang merangkumi sukan prestasi tinggi dan sukan untuk semua (I) dan digubal berlandaskan atas rasional yang mana segala kegiatan itu adalah sebahagian daripada rancangan pembangunan yang diusahakan oleh Kerajaan terhadap seluruh rakyat. Cuma sikap masyarakat yang masih memandang rendah kepentingan gaya hidup sebeginilah yang menyebabkan pelbagai masalah kesihatan timbul kelak. toleransi. perpaduan dan kestabilan yang berterusan.  Kesimpulannya. muhibah. xxvii . semakin positif minda seseorang itu maka semakin tinggilah gaya hidup sihat yang mampu dicapainya kelak.

Dari peringkat individunya. Pengurangan tekanan hidup moden Interaksi sosial yang bermakna Perkembangan kemahiran-kemahiran asas Melalui gaya hidup sihat. iii. iii. kesedaran diri termasuk semangat pertarungan. ii. Peningkatan maruah bangsa xxviii ii.  i. Di peringkat Antarabangsa. didalam kumpulan-kumpulan sukarelawan atau pun di dalam suasana komuniti yang berlainan. seorang individu itu akan lebih sensitif terhadap kesejahteraan dirinya. sukan ini membantu kepada Penggalakan pembinaan kualiti dan moral rakyat yang sesuai dengan aspirasi nasional. ii.  i. Segala aktiviti ini dilakukannya di dalam environmen dan keupayaannyasarna ada secara individu. Peningkatan tahap kesihatan komuniti dan produktiviti. di dalam kalangan sahabat handai.  Tegasnya. di dalam suasana kekeluargaan. dalam mana ia memahami sebenarnya akan kenikmatan penglibatannya dan semangat pertarungan. Penggunaan masa kesenggangan berfaedah dan bermakna. sukan mempunyai kesan-kesan manfaat yang amat besar terhadap individu.  i. Pencegahan jenayah remaja dengan peluang-peluang penggunaan masa lapang yang memanfaatkan. sukan membantu kepada Pencapaian kecemerlangan kepada peringkat yang paling tinggi. sukan ini menyumbangkan kepada pembentukan sahsiah. iv. di peringkat kebangsaan/ Antarabangsa.  Sukan Massa (Sukan Untuk SemuaJ adatah merujuk kepada aktivitiaktiviti rekreasi fizikal dan sukan yang berlaku secara spontan atau diuruskan dengan tujuan untuk menggalak penyertaan yang tebih luas dan bukan semata-mata untuk pertandingam. Di peringkat masyarakat. Pewujudan environmen untuk memupuk perhubungan komuniti yang lebih baik di dalam pelbagai kumpulan etnik dalam negara. masyarakat dan seterusnya negara. v. . vi. Sukan prestasi tinggi adatah merujuk kepada sukan pertandingan yang diuruskan mengikut peraturan-peraturan dan syarat-syarat Persekutuan sukan Antarabangsa dan Jawatankuasa Olimpik di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi menentukan pemenang. iv.  Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal.

ii) Untuk menyediakan peluang-peluang dan kemudahankemudahan bagi memenuhi keperluan asasi sosial. pembatasan kewangan dan prioriti yang rendah yang diberikan oleh Kerajaan kepada bidang sukan.  Pemupukan persahabatan Sukan di negara ini secara tradisinya telah dijalankan oleh organisasi sukarelawan yang kebanyakannya bergabung dengan Majlis Olimpik Malaysia. Penyertaan massa dalam sukan adalah satu fenomena baru dalam negara ini.iii. Akibatnya ahli-ahli sukan kita tidaklah begitu berjaya di pertandingan tersebut. negeri dan daerah  Mutu sukan prestasi tinggi dalam Negara meningkat sedikit dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini.berdisiplin dan bersatupadu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang-peluang yang lebih baik dalam sukan di semua peringkat masyarakat. psikologi dan fisiologi bagi xxix . melalui agensi masing-masing di peringkat kebangsaan. sihat dan melalui aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi fizikal dengan usaha-usaha keseluruhan Kerajaan pembangunan negara. Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. kurang komitmen oleh ahli-ahli sukan. kurangnya kemudahan-kemudahan yang menghadkan peluang penyertaan dalam sukan. Peranan Kerajaan hanya terhad kepada peranan yang dimain kan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Penyertaan massa dalam sukan adalah satu fenomena baru dalam negara ini. Objektif DSN  Adapun tujuan Dasar Sukan Negara ini adalah membentuk satu masyarakat yang aktif. kelemahan pengurusan dalam badan sukan dan organisasiorganisasi yang berkaitan. peningkatan itu tidaklah seberapa berbanding dengan pembangunan sukan keseluruhannya di peringkat antarabangsa.Objektif-objektif utama adalah berikut :i) Untuk membentuk sebuah masyarakat yang sihat. kekurangan pendekatan saintifik dalam latihan. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan rancangan pembangunan menyeluruh bagi ahli-ahli sukan. kekurangan jurulatihjurulatih dan pegawaipegawai sukan yang bertauliah. Trend ini adalah satu petanda baik bagi negara. kebanyakan aktiviti aktiviti sukan dijalankan berasaskan kepada pertandingan.  Sehingga baru-baru ini. Namun demikian. Trend ini adalah satu petanda baik bagi negara.

Strategi Dan Perlaksanaan  Kedua-dua bidang sukan iaitu sukan massa dan prestasi tinggi. jurulatih jurulatih. Sukan massa adalah bertujuan membolehkan rakyat mengamalkan gaya hidup yang aktif dan sihat. sebagai satu struktur yang berterusan (continuum).  Sukan massa dan sukan pre stasi tinggi adalah pelengkap diantara satu sarna lain. dan ii. Pelaksanaan strategi ini melibatkan pihak-pihak awam. dengan semangat kesukanan yang tulen di pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan juga dengan harapan mempertingkatkan lagi muhibah dan imej negara. pertimbangan yang khusus perlu diberi kepada jenis-jenis sukan yang lebih maju dari aspek kemudahan dan penyertaan yang sedia ada dan jenis-jenis sukan yang lebih sesuai kepada bentuk fizikal rakyat Malaysia. pentadbir-pentadbir dan pegawai pegawai sukan.  Sukan prestasi tinggi sebaliknya adalah memberi peluang kepada mereka yang berpotensi untuk membuktikan keunggulan mereka di pertandingan peringkat antarabangsa supaya meninggikan lagi maruah negara.  Bagi mencapai objektif-objektif di atas. hendaklah dibangunkan serentak walaupun dengan penekanan yang berlainan. agar membolehkan mereka mendapat peluang yang lebih baik bagi xxx . Perancangan i. iii) Untuk membangun dan meningkat pengetahuan danamalan sukan bagi kepentingan kebajikan sosial seseorang individu dan kenikmatan kesenggangan kalangan orang awam. Adalah sangat diperlukan satu program jangka panjang dengan struktur yang baik untuk pembangunan ahli-ahli sukan. sukarela dan swasta bekerjasama sebagai satu kumpulan bagi faedah ahli-ahli sukan dan masyarakat keseluruhannya. dan iv) Untuk mencapai kecemerlangan ke tahap tertinggi sekali. prioriti hendaklah diberi kepada aspek-aspek berikut :- 1. Dalam kes sukan prestasi tinggi.individu melalui sukan.

Ini akan membantu mengadakan kerjasama yang lebih berkesan dan berkekalan di antara pelbagai agensi-agensi Kerajaan dan organisasi sukarelawan. Pelbagai badan sukan hendaklah bekerjasama dengan lebih erat lagi dengan Kerajaan Pusat dan Kerajaan-kerajaan Negeri untuk membangunkan sukan dalam negara. Satu jentera penyelaras yang menyeluruh dalam bentuk jawatankuasa tetap adalah perlu bagi menentukan perhubungan (rapport) yang lebih rap at di kalangan organisasi – organisasi tersebut. serta membangun dan menyelaraskan aktiviti sukan di sekolah-sekolah termasuklah pembinaan kualiti kepimpinan dalam sukan dan pendidikan jasmani dengan kerjasama dan sokongan Kementerian Belia dan Sukan. Kementerian Pendidikan akan memperuntukkan masa yang cukup untuk pendidikan jasmani bagi semua penuntut. iv. ii. Organisasi i. 2. Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Sekolah Sekolah Malaysia dan Persatuan-persatuan Sukan Kebangsaan.Sungguhpun pelbagai agensi dan organisasi itu mempunyai peranan yang khusus tetapi program yang dijalankan tidaklah bersepadu. iii.mencapai kecemerlangan di pertandingan peringkat antara bangsa. Kementerian Belia dan Sukan akan menggalakkan sukan massa dan aktiviti-aktiviti rekreasi yang berlandaskan kepada konsep 'MALAYSIACERGAS'. Kementerian Pendidikan hendaklah menggalakkan sukan secara xxxi . Begitu juga Kementerian Belia dan Sukan hendaklah mewujudkan satu jentera yang saran untuk menyelaraskan program sukan massa. Majlis Sukan Negara akan menyediakan jentera ini bagi sukan prestasi tinggi. Tugas utama bagi Majlis Sukan Negara ialah untuk membantu dan menyelaras pembangunan sukan untuk peningkatan prestasi ahliahli sukan dalam pertandinganpertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Kementerian Pendidikan juga adalah bertanggungjawab melatih guru guru yang berkebolehan mengajar pendidikan jasmani. v.

Satu Yayasan Sukan Kebangsaan hendaklah diwujudkan bagi membiayai kegiatan-kegiatan sukan pre stasi tinggi dan sukan massa. Begitulah juga sektor swasta dan dermawan-dermawan xxxii . sekolah sekolah dan institusi pengajian tinggi. Kewangan i. ii. akan mempunyai tanggungjawab utama untuk menggalakkan tujuan pergerakan Olimpik dan juga untuk bekerja rapat dengan Majlis Sukan Negara dalam hal pemilihan dan latihan ahli-ahli sukan untuk pertandingan antarabangsa yang diiktiraf oleh Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa viii. Peranan badan-badan pengawal sukan kebangsaan adalah menggalak. dalam organisasi-organisasi sukan. sektor perdagangan dan pihak individu. Majlis Olimpik Malaysia sebagai satu badan induk kepada semua persatuan sukan kebangsaan. tempat kerja. melaksana dan menilai program-program sukan dalam negara. manakala Majlis Sukan Universiti-universiti Malaysia pula akan menggalakkan aktiviti tersebut di institusi-institusi pengajian tinggi. vi. vii. membangun dan memberikan peluang-peluang untuk penyertaan dan pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi jenis-jenis sukan yang berkenaan dengan kerjasama Majlis Sukan Negara dan Agensi-agensi Kerajaan yang berkenaan 3.aktif di maktab-maktab dan di politeknik-politeknik. Sumber -sumber kewangan untuk Yayasan itu adalah dari Kerajaan Persekutuan dan semua Kerajaan Negeri. di seluruh negara. Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-anggota Kerajaan MAKSAK)hendaklah menggalakkan dan menyelaraskan semua aktiviti sukan di dalam pelbagai perkhidmatan awam. Personel Personel yang bertauliah dan berpengalaman hendaklah dilantik bekerja di semua peringkat. 4. bagi merancang.

Satu rangka tindakan 20 tahun (blueprint) berkenaan kemudahankemudahan sukan berasaskan kepada strategi untuk kedua-dua xxxiii . 6. Kerajaan telah mengadakan pelbagai insentif.hendaklah digalakkan menubuhkan yayasan-yayasan sukan dan menaja kegiatan kegiatan sukan. Pengiktirafan dan insentif yang sewajarnya hendaklah diberi kepada pegawai-pegawai sukan dan ahli-ahli sukan yang telah mewakili negara. perbelanjaan untuk latihan yuran pendidikan dan biasiswabiasiswa. pertandingan insuran. Calon-calon yang mempunyai kehandalan dalam bidang sukan hendaklah diberi pertimbangan istimewa di dalam pengambilan untuk pekerjaan dan untuk kemasukan ke institusi-institusi pengajian tinggi dengan syarat mereka mempunyai kelayakan akademik yang minimum yang disyaratkan dalam disiplin yang dipohon oleh mereka. dan iii. Kemudahan i. 5. Persatuan-persatuan sukan hendaklah mempertingkatkan strategi pemasaran aktiviti-aktiviti mereka supaya membolehkan mereka mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh. cuti. Profesionalisme hendaklah juga digalakkan. elaun-elaun hidup. Bagi menghargai segala pengorbanan dan sumbangan oleh ahliahli sukan. ii. Insentif ini merangkumi penganugerahan. iii. Semua sumbangan kepada Yayasan hendaklah dikecualikan dari cukai iv. Insentif i.Insentif-insentif yang diberikan kepada ahli-ahli sukan adalah untuk membolehkan mereka meningkatkan kecergasan fizikal mereka ke prestasi kecemerlangan yang paling tinggi di pertandingan peringkat antarabangsa hendaklah dikekalkan dan diperbaiki dari masa ke semasa.

yang memerlukan kemudahan sukan dan perkhidmatan yang lebih dari yang lain tetapi yang kurang sekali membuat desakan. Objektif pengagihan semula ialah bagi membolehkan mereka yang kurang bernasib baik. iv. v. Pembangunan Desa dan Tata atur Perumahan hendaklah merangkumi kemudahan-kemudahan sukan dalam pelan pelan mereka bagi mematuhi piawaian-piawaian dan spesifikasi-spesifikasi yang ditentukan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Kerajaan-kerajaan Negeri masing-masing adalah bertanggung jawab bagi merancang kemudahan-kemudahan sukan di peringkat negeri dan daerah. Pihak berkuasa tempatan adalah digalakkan untuk membangunkan kemudahan-kemudahan sukan. Peruntukan mengenai kemudahan-kemudahan sukan hendaklah dipertimbangkan sebagai sebahagian yang melengkapkan skim-skim perumahan.bidang sukan pre stasi tinggi dan sukan massa. Untuk membolehkan pengusaha-pengusaha xxxiv . Rasional yang memerlukan perancangan kemudahan-kemudahan sukan di peringkat negeri ini adalah bagi mencapai satu pengagihan kemudahan-kemudahan yang lebih seimbang di kawasan bandar dan luar bandar. Pembangunan Desa dan Tata atur Perumahan hendaklah merangkumi kemudahan-kemudahan sukan dalam pelan pelan mereka bagi mematuhi piawaian-piawaian dan spesifikasi-spesifikasi yang ditentukan oleh Kementerian Belia dan Sukan. ii. iii. vi. Pihak berkuasa yang bertanggung jawab bagi menyediakan Pelan-pelan Pembangunan Bandar-bandar Baru. Kementerian Belia dan Sukan hendaklah menyelaras perancangan dan pengagihan kemudahan-kemudahan utama sukan. hendaklah disediakan oleh Kementerian Belia dan Sukan selepas berunding dengan agensi-agensi yang berkenaan dan juga persatuanpersatuan sukan. mendapatkan peluang menggunakanan kemudahan di darat dan di air. Pihak berkuasa yang bertanggungjawab bagi menyediakan Pelanpelan Pembangunan Bandar-bandar Baru. untuk semua lapisan komuniti termasuk orang-orang cacat.

drama dan kesusasteraan yang diiktiraf sebagai disiplin akademik di universiti. v.yang optimum. Sukan yang disifatkan sebagai satu manifestasi budaya rakyat hendaklah diberikan status yang sarna seperti senilukis. Pengswastaan kemudahankemudahan sukan adalah juga digalakkan. iii. Kemudahan-kemudahan sukan ini hendaklah dibuka kepada penggunaan semua ahli sukan orang ramai bagi mempastikan penggunaan. dan viii. Institut Sukan Negara yang sekarang Illl sedang dibina patutlah xxxv . vii. Dengan hal yang demikian. institusi-institusi pengajian tinggi hendaklah memperuntukkan pengajian pendidikan jasmani yang merangkumi sukan. dan juga untuk faedah ahli -ahli sukan serta penggalakan pelancongan. Bagi menyebarkan kesefahaman antarabangsa. Am i. Cukai-cukai dan eksais yang ada sekarang atas alat-alat sukan hendaklah dikurangkan supaya ianya boleh dibeli dengan harga yang lebih murah bagi menggalakkan penyertaan yang lebih luas dalam bidang sukan. iv. pihak berkuasa hendaklah memberi pertimbangan gurangkan bayaran ubah syarat tanah untuk skim-skim perumahan dan juga memberi insentif-insentif lain. sebagai satu disiplin akademik. muzik.menyediakan tanah untuk kemudahan-kemudahan sukan. Pengusaha pengusaha tempatan digalakkan mengeluarkan alat-alat tersebut. ii. Sektor-sektor perdagangan dan sukarela adalah diharapkan bagi melengkapi usaha-usaha Kerajaan dalam pembinaan kemudahan kemudahan sukan.. Semua kemudahan-kemudahan yang hendaklah diselenggarakan dengan baik dan diperlengkapkan dengan sewajarnya. badanbadan pengawal sukan peringkat kebangsaan digalakkan menjadi tuan rumah kepada pertandingan-pertandingan antarabangsa. Penggalakan dan pendidikan (untuk orang awam) dalam bidang sukan hendaklah diuruskan dengan kerjasama media massa dan pelbagai organisasi yang terlibat dalam pembangunan sukan supaya dapat menanamkan sikap positif terhadap sukan. 7.

jurulatih-jurulatih. perkembangan mental. emosi dan sosial. Setengah -setengah sekolah akan ditauliahkan sebagai pusat kecemerlangan untuk menggalakkan jenis-jenis sukan yang tertentu.  HASIL PEMBELAJARAN 1. SOALAN 2 : Bagi meningkatkan pengetahuan. perkembangan emosi dan perkembangan sosial. dan vi. Mengetahui kepentingan PJ. xxxvi .. 2. kognitif dan efektif. Pelajar mampu menghuraikan kepentingan PJ daripada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan fizikal. 3. Pelajar mampu mewujudkan kesepaduan bagi semua aspek berasaskan tiga domain utama dalam PJ iaitu psikomotor.memberi latihan kepada ahli-ahli sukan.menjalankan penyelidikan sains yang ada hubungkait dengan negara ini. TAJUK 3 KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI  SINOPSIS Tajuk dalam modul ini mendedahkan pelajar terhadap kepentingan Pendidikan Jasmani (PJ) kepada semua peringkat usia yang melibatkan pertumbuhan dan perkembangan fizikal. anda digalakkan membaca dan mengumpul maklumat daripada bahan bacaan untuk menyatakan konsep dan objektif Pendidikan Jasmani mengikut garis panduan Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK). pentadbir-pentadbir sukan dan lain-lain personel yang berkaitan serta berfungsi sebagai pusat sumber sukan. perkembangan mental.

Perkembangan kecergasan terutama aktiviti yang melibatkan kapasiti aerobik dan kekuatan adalah penting kerana aktiviti tersebut boleh mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit-penyakit kronik.   Biasanya kanak-kanak yang cergas akan dapat mengekalkannya kesihatan yang baik sehingga dewasa. KERANGKA TAJUK-TAJUK Psikomotor Kognitif Afektif Kepentingan Dari Segi Kecergasan Fizikal (Psikomotor)  Pendidikan Jasmani dapat membantu perkembangan diri individu serta memberi penekanan kepada perkembangan fizikal.  Pergerakan fizikal merupakan aspek yang dititik beratkan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Perkembangan kecergasan terutama aktiviti yang melibatkan kapasiti aerobik dan kekuatan adalah penting kerana aktiviti tersebut boleh mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit-penyakit kronik.  Pergerakan fizikal merupakan aspek yang dititik beratkan dalam matapelajaran Pendidikan Jasmani. xxxvii . Biasanya kanak-kanak yang cergas akan dapat mengekalkannya kesihatan yang baik sehingga dewasa. Manusia akan terangsang untuk menyertai aktiviti-aktiviti rekreasi dan terus bergiat cergas sepanjang hayat jika aktiviti itu mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka.

 Manusia akan terangsang untuk menyertai aktiviti-aktiviti rekreasi dan terus bergiat cergas sepanjang hayat jika aktiviti itu mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka. Senaman sebagai rutin harian secara berterusan Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan & keselamatan semasa menyertai kegiatan fizikal Membentuk sahsiah & disiplin diri yang sesuai dengan norma masyarakat. Oleh itu bagi membina program Pendidikan Jasmani yang akan menjadi amalan se panjang hayat.Dapat menjalankan kehidupan seharian dengan baik dan lancar ix. Kepentingan Emosi • • • • • • Meningkatkan minat untuk bersukan Menghilangkan stress dan tekanan Menimbulkan perasaan gembira Mengawal emosi Boleh mengenali diri sendiri dan boleh menambahkan keyakinan diri yang tinggi Boleh membuat keputusan dengan bijak xxxviii . Menguatkan sistem kardiovaskular iii. • • • • Menguasai kemahiran asas pergerakan & permainan mengikut kemampuan diri berdasarkan ketiga tunjang pembelajaran.Meningkatkan kesihatan dan mengelakan daripada sebarang penyakit viii. Meningkatkan kadar metabolisma dalam badan vii. program yang di rancang haruslah di lihat dapat memberi manaafat sepenuhnya kepada mereka dalam:i. Meningkatkan daya tahan otot ii. Meningkatkan kekuatan badan v. Memberi ketangkasan dan kecergasan tubuh badan vi. Membantu pengembangan diri individu xi Mempertingkat & mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan & perlakuan motor. Meningkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan lakuan motor x. Mengelakan kecederaan iv.

PJ mendatangkan keseronokan dan kepuasan.  Dengan kata lain Pendidikan Jasmani berupaya membantu pembangunan sosial individu serta menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan dan ahli masyarakat. sosial. Kepentingan Intelektual • • • • • • • • Membentuk daya pemikiran yang positif Melahirkan modal insan yang celik akal Menyihatkan kesihatan otak Mewujudkan daya berfikir secara kreatif dan kritis Mempercepatkan proses pemerolehan maklumat Dapat membentuk idea-idea yang bernas Dapat berfikir dengan waras Dapat meningkatkan kemahiran-kemahiran berfikir Kepentingan Persekitaran Sosial  Pendidikan Jasmani adalah suatu aliran yang dapat membantu dalam pembangunan sosial seperti menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling dan masyarakat.• • • Boleh memupuk perasaan sabar Meningkatkan semangat pembelajaran seterusnya Boleh memahami perasaan orang lain Pertumbuhan & Perkembangan Fizikal Matlamat aktiviti fizikal dalam PJ adalah untuk membina masyarakat PJ membantu perkembangan diri individu • • • • Memberi penekanan perkembangan fizikal.  Sifat kepimpinan yang baik melalui Pendidikan Jasmani merupakan medium utama untuk mencapai matlamat sosial. PJ merangsang untuk menyertai aktiviti rekreasi & bergiat cergas sepanjang hayat. xxxix . mental & emosi. mental. PJ dapat mengurangkan risiko penyakit kronik & kecederaan.

 Penglibatan dengan aktiviti Pendidikan Jasmani mampu menjadi tapak yang kukuh untuk melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan seperti melakukan kerja berkumpulan. Kecergasan dapat merangsang individu berfikiran positif dan rasional. Memberi peluang dan ruang kepada murid mengenali dirinya. Pendidikan Jasmani perlu menekankan nilai yang baik seperti menolong orang lain. menghormati orang lain dan pemimpin serta bekerjasama dalam kumpulan sewaktu aktiviti fizikal. penggunaan masa lapang yang berguna. Mengetahui isu-isu berkaitan Pendidikan Jasmani dan sukan yang boleh memperbaiki dan mempengahruhi gaya hidup. Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri. memiliki sikap positif terhadap kecergasan. apresiasi dan nilai. alatan dan tempat beraktiviti. Kepentingan PJ dari segi Afektif   Pembangunan afektif melibatkan sikap. yang boleh diperolehi melalui permainan berpasukan. emosi. • • • • • • • • • • Mengeratkan hubungan antara pelajar dengan pelajar. kepentingan menjaga kesihatan. guru dengan guru dan guru dengan pelajar sentiasa baik Menjalinkan hubungan antara sekolah dengan sekolah yang lain Mewujudkan komunikasi yang positif Meningkatkan kualiti hidup Mewujudkan persekitaran yang sihat Menggalakan masyarakat untuk menyertai aktiviti rekreasi Menggalakan gaya hidup sihat Memberi kesedaran tentang kepentingan kesihatan Mengurangkan masalah sosial melalui aktiviti bersukan Membantu membina hubungan yang sihat Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum sekolah       Membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan murid Membangunkan kemahiran pergerakan asas murid.  Kecergasan boleh membantu murid mengawal emosi kerana tubuh badan yang cergas berupaya membantu mengawal perasan dan berupaya mengenalpasti cara mengawal atau melepaskan perasaan. Menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hidup. Keadaan ini boleh xl . mengiktiraf sumbangan.

mempunyai displin kendiri. menghormati kebaikan dan membenci keburukan.melahirkan individu yang seimbang dan berfikiran positif dalam menangani sebarang situasi. semangat cintakan nilai. Pengajar mestilah menunjukkan sifatsifat seperti berikut: (i) Menepati masa (ii) Bersopan santun (iii) Peka terhadap masalah pelajar (iv) Sentiasa berobjektif (v) Mempelbagaikan Kaedah Pengajaran (vi) Memberi peluang kepada pelajar untuk berbincangan (vii) Sentiasa memberi dorongan kepada pelajar dalam apa situasi sekalipun (viii) Bersedia menerima temujanji dengan pelajar (ix) Sabar xli . bangsa dan negara.  Dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. membentuk sikap positif kepada agama. kefahaman. mencapai kecemerlangan dan bertugas dengan penuh dedikasi. nilai murni yang biasa diterapkan adalah seperti berikut: (i) Berdikari (ii) Bekerjasama (iii) Menepati masa (iv) Sabar (v) Bersyukur (vi) Cintakan Negara (vii) Bersikap positif  Sebagai pengajar. keyakinan.  Dapat menerapkan nilai murni iaitu menanam sifat kesedaran. kesyukuran. nilai yang baik harus ditunjukkan sama ada bersemuka atau tanpa bersemuka dengan pelajar.

TAJUK 4 HURAIAN DAN TAFSIRAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KBSR  SINOPSIS Tajuk dalam modul ini menjelaskan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani (PJ) KBSR yang digunapakaikan di sekolah. Kepentingan Pendidikan Jasmani daripada aspek pertumbuhan dan perkembangan fizikal.SOALAN 3 : Bagi meningkatkan pengetahuan. penggabungjalinan dan integrasi dalam PJ. emosi dan sosial. 2. anda digalakkan membaca dan mengumpul maklumat dari bahan bacaan berkenaan : 1. mental.  HASIL PEMBELAJARAN 1. Tajuk ini juga dapat menjelaskan konsep kesepaduan. Pelajar dapat memahami Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) PJ KBSR. Kepentingan Pendidikan Jasmani. Pelajar dapat memahami konsep kesepaduan. xlii . penggabunjalinan dan integrasi dalam PJ. 2.

Konsep bagi kesepaduan adalah gabungan beberapa ilmu pengetahuan. Kesepaduan adalah selaras dengan matlamat Pendidikan Jasmani untuk melahirkan masyarakat secara menyeluruh. Guru mestilah menekankan aspek kesepaduan dalam membuat perancangan pengajaran Pendidikan Jasmani agar dapat membantu murid menguasai kemahiran atau ilmu pengetahuan mata pelajaran yang lain.3. proses penyerapan mata pelajaran lain berlaku dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani secara terancang. Kaedah perlaksanaannya bolehlah melibatkan kesepaduan dari segi bahan pengajaran dan pembelajaran. Pelajar mampu mengenalpasti sub-sub tajuk dalam setiap tunjang pembelajaran mengikut HSP. mendedahkan konsep pergerakan. Menurut Kamus Dewan (Edisi 4). sistem tulang dan fungsifungsi tubuh manusia yang terdapat dalam mata pelajaran Sains dapat diserapkan secara bersepadu dalam Pendidikan Jasmani secara lagsung. Maknanya di sini. Kesepaduan Kesepaduan merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mana konsepnya bersepadu dengan mata pelajaran yang lain. Contohnya. kesepaduan merupakan keadaan yang bersepadu atau perihal bersepadu menjadi kesatuan yang utuh.  KERANGKA TAJUK-TAJUK HURAIAN DAN TAFSIRAN KESEPADUAN PENGGABUNGJALINAN INTEGRASI HSP KECERGASAN KESUKANAN KEMAHIRAN 1. bahasa atau nilai-nilai dalam mata pelajaran lain secara menyeluruh. kesepaduan komponen utama dalam xliii . sistem otot.

Kemahiran utama digunakan di peringkat perkembangan pelajaran dan kemahiran sampingan digunakan di semua peringkat pelajaran. Integrasi dalam Pendidikan Jasmani dapat dilaksanakan dengan menggabungkan unsur –unsur seperti kaum dan sebagainya menjadi satu integrasi Malaysia yang saling menghormati kepelbagaian dalam meraikan ciri-ciri budaya kaum masingmasing. xliv . Sebagai contohnya. Di mana kemahiran utama yang menjadi fokus pembelajaran perlulah disusuli dan dikuasai terlebih dahulu dengan kemahiran-kemahiran sampingan untuk kukuhkan kemahiran utama. Kaedah penggabungjalinan adalah bersandarkan kepada perkara pokok seperti mengenalpasti kemahiran utama dan kemahiran sampingan. integrasi mampu memupuk dan mengembangkan budaya nasional. secara berkumpulan atau individu serta penggunaan alat dan bahan bantu mengajar yang pelbagai bersesuaian dengan proses pengajaran dan pembelajaran. penggabungjalinan dalam pengajaran dan pembelajaran dibahagikan kepada dua iaitu penggabungjalinan kemahirankemahiran dalam satu mata pelajaran dan penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran.dll) menjadi satu kesatuan. penggabungan aktiviti dalam kelas. menggabungkan kemahiran lisan dengan membaca dan kemahiran membaca dengan menulis. kemahiran lisan digabungkan dengan kemahiran membaca. Contohnya. hubungan. Dalam konteks KBSR. Kemahiran utama menjadi fokus kepada penggabungjalinannya. 2.Pendidikan Jasmani sendiri (Intra) serta kesepaduan dua ilmu pengetahuan yang berbeza mata pelajaran (Inter). Penggabungjalinan Bermaksud menggabungkan pelbagai kemahiran dalam satu masa. Strategi penggabungjalinan kemahiran hendaklah dirancangkan berdasarkan objektif pelajaran. Integrasi Integrasi adalah merupakan penggabungan. dua atau beberapa kaum (unsur. Pada masa yang sama juga. kebolehan dan pencapaian murid 3. Ciri-ciri penggabungjalinan adalah berasaskan kepada konsep mengintegrasikan beberapa kemahiran.

Kemahiran 4. Kesukanan c. Kecergasan berasaskan kesihatan yang merangkumi : i. vi. 4. v.2 Kemahiran Tunjang kemahiran meliputi aspek-aspek yang memberi pendedahan kepada murid-murid untuk menonjol dan mengembangkan kemahiran mereka ke tahap yang lebih baik khususnya bakat terpendam. iv. iii. ii. Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot Kekuatan Kelenturan Komposisi badan b. xlv . iii. iv. Integrasi harus berlaku secara evolusi melalui proses natural bukannya secara pentadbiran dan paksaan. Kecergasan b. v.Hal ini akan membentuk consensus iaitu persetujuan bersama terhadap sesuatu pekara dan mengusahakan pembinaan budaya nasional. ii. ada menyatakan berkenaan integrasi yang perlu bermula daripada murid-murid di sekolah.1 Kecergasan Kercergasan boleh dibahagikan kepada dua cabang utama: a. Koordinasi Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa tindakbalas Kepantasan 4. Dalam Penyata Razak (1956). Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) disusun mengikut tiga tunjang pembelajaran iaitu : a. Antara tumpuan utama ialah memastikan bahasa dan kebudayaan lain dipelihara. Kecergasan berasaskan perlakuan yang merangkumi : i.

d. l. Nyatakan tunjang-tunjang yang terdapat dalam sukatan Pendidikan Jasmani dan berikan dua contoh tajuk dalam setiap tunjang. Huraikan konsep kesepaduan. c. g. k. dan 2. Keselamatan Pengurusan Kerjaya Isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Etika SOALAN 4 : 1. xlvi . b.3 Kesukanan Tunjang kesukanan memberi tumpuan kepada amalan pendidikan yang perlu diketahui dan dikuasai oleh murid-murid di sekolah sebagai persediaan untuk mereka melibatkan diri dalam kegiatan kesukanan. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani. j. Tunjang kemahiran meliputi bidang-bidang seperti: a. f.Kebiasaan proses pengajaran dan pembelajaran tunjang kemahiran biasanya mendedahkan murid-murid untuk berfikir dan bermain dengan keseronokan. e. Tunjang kesukanan juga akan menekankan beberapa isu pokok yang menjadi keutamaan seperti: h. Pergerakan asas Permainan Olahraga Gimnastik Pergerakan kreatif Rekreasi Kesenggangan 4. i.

Pelajar dapat membuat pemilihan yang terbaik dalam membuat perancangan pengajaran harian PJ berdasarksan faktor-faktor seperti kemudahan. kepakaran dan sebagainya. peralatan.TAJUK 5 KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PENDIDIKAN JASMANI  SINOPSIS Tajuk dalam modul ini memperkenalkan pelajar kepada kriteria dan cara-cara pemilihan aktiviti PJ dari aspek prasarana. peralatan. xlvii .  HASIL PEMBELAJARAN 1. kepakaran dan perkembangan murid serta sosial budaya setempat.

 KERANGKA TAJUK-TAJUK KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PJ KEPAKARAN GURU SOSIO BUDAYA TEMPATAN PRASARANA PERALATAN KEWANGAN PENTADBIRAN Mata pelajaran Pendidikan Jasmani sama juga dengan mata pelajaran lain. memerlukan perancangan yang teliti dan teratur untuk manghasilkan penyampaian yang berkesan.Terdapat juga faktor-faktor lain yang perlu diambil kira untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kepakaran guru Salah satu kriteria penting yang perlu diambil berat semasa membuat perancangan pengajaran Pendidikan Jasmani ialah kepakaran guru. Pelajar mampu membuat pemilihan aktiviti yang bersesuaian berasaskan berdasarksan faktor-faktor seperti kemudahan. Dengan adanya perancangan yang baik tetapi tanpa tenaga pengajar yang berkemahiran dan kebolehan objektif pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dicapai. 2.Oleh itu adalah penting pihak pentadbir dan guru perlu membuat pilihan aktiviti berdasarkan kepakaran yang ada di sekolah. Prasarana xlviii . kepakaran dan sebagainya. peralatan. Faktor-faktor yang terlibat adalah seperti berikut: 1.2.Tenaga pengajar yang berpengetahuan dan berpengalaman dapat memelaksanakan aktiviti pengajaran dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah dengan mudah jika timbulnya sebarang masalah semasa pelaksanaan.

Peralatan yang tidak sesuai adalah merbahaya kepada pelajar. Kedudukkan kewangan sekolah Faktor kewangan amat penting dan sangat mempengaruhi pemilihan aktiviti Pendidikan jasmani. Langkah ini penting untuk menentukan pihak sekolah mendapat sokongan daripada pihak masyarakat tempatan dan ibubapa. guru-guru perlu peka dengan sosio budaya tempatan. 3.Sekolah yang mempunyai masalah kewangan biasanya menghadapi masalah dari segi kemudahan dan peralatan juga. Semasa membuat perancangan aktiviti Pendidikan Jasmani faktor kemudahan perlu dititikberatkan sebab ia merupakan faktor yang akan mempengaruhi perlaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dengan ketiadaan atau kekurangan kemudahan dan peralatan ia akan menjejaskan perancangan 5. 6. gelanggang. 4.Prasarana disini bererti kemudahan seperti padang. Alatan-alatan yang dipilih mestilah cukup untuk bilangan pelajar semasa melaksanakan aktiviti. xlix . kedudukan kewangan dan prasarana memainkan peranan yang penting untuk menentukan pilihan aktiviti Pendidikan Jasmani di sekolah. Aktiviti-aktiviti yang dipilih perlu mengikut atau bersesuaian dengan sosio budaya tempatan.Tetapi tidak dapat dinafikan pihak yang akan mempengaruhi keputusan yang di buat akhir sekali adalah pihak pentadbir. Sosio budaya tempatan Semasa membuat pilihan aktiviti Pendidikan Jasmani. selamat untuk digunakan dan sesuai dengan tahap kebolehan dan umur pelajar. Peralatan Perkara yang sama penting semasa membuat perancangan aktiviti Pendidikan Jasmani ialah aspek peralatan.Sebarang kekurangan dari segi prasarana akan menjejaskan perancangan guru. dewan. gimnasium dan lain-lain. Pihak pentadbiran Seperti yang diketahui faktor kepakaran guru.

com) SARJANA PENDIDIKAN (PSIKOLOGI PENDIDIKAN) .SOALAN 5 : Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani semasa membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. MEN. PENSYARAH PJK – 19 TAHUN KELAYAKAN BACELOR PENDIDIKAN (PENDIDIKAN JASMANI) .UPM l . GURU SEK. TAN BO JI PENSYARAH (tbj118@hotmail. PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA PN. – 6 TAHUN ii.USM SIJIL PERGURUAN (PJK) PENGALAMAN KERJA : i.

UM SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN JASMANI) . PENSYARAH PJK – 10 TAHUN EN. LING CHUNG YEO PENSYARAH (chungyeoling@yahoo. GURU SEK. GURU SEK. REN. GURU SEK. HUNGARY PENGALAMAN KERJA : i. SALEHUDDIN MOHD RIFFIN PENSYARAH (salehuddin. GURU SEK. – 2 TAHUN ii. MOHD NOORLAN ZAKARIA PENSYARAH BACELOR PENDIDIKAN (PENDIDIKAN JASMANI) – UPM SIJIL PERGURUAN (PSR – MUZIK) (mohdnorlanzakaria@ymail.sg) KELAYAKAN SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN) . MEN. REN. PENSYARAH PJK – 3 TAHUN li . – 9 TAHUN iii.com) DIPLOMA IN COUCHING : INTERNATIONAL COACHING COURSE – UNIVERSITY OF SEMMELWEIS.com) BACELOR PENDIDIKAN (PENDIDIKAN JASMANI) . MEN. REN.USM SIJIL PERGURUAN ASAS (PSR – PENG. – 8 TAHUN ii. GURU SEK.MELAYU) PENGALAMAN KERJA : i. PENSYARAH PJK – 10 TAHUN EN. MEN. – 5 TAHUN iii. CINA) PENGALAMAN KERJA : i.mdriffin@gmail.com. GURU SEK. – 12 TAHUN iii.NAMA EN. – 10 TAHUN ii. BUDAPEST.UPM SIJIL PERGURUAN (PENG.UPM SARJANA PENDIDIKAN (PENGAJIAN KURIKULUM) .