You are on page 1of 3

1. Organite implicate în procesul de secreție sunt: a. RE și complex Golgi 2.Fusul de diviziune este format din: a. Microtubi 3.

Fosfolipidele membranare prezintă: a. două cozi hidrofobe 4. Translocarea ribosomului în etapa de elongare se face: a. În direcția 3. 5. În etapa de inițiere sintezei de proteine are loc: c. Asamblarea ribosomului și găsirea codonului AUG 6. În reglarea mecanismelor apoptozei intervin: b. Familia proteinelor Bel-2 7. Lizozomii sunt organite celulare care: d. Digeră resturi celulare, structuri îmbătrânite, granule de secreție 8. Autoreplicarea AND-ului a. are loc în etapa S a interfazei 9. Ribosomii sunt formați din: a. Proteine și ARN ribozomal 10. Fluiditatea bistratului lipidic este dependentă de: a. conținutul în colesterol 11. Care este principala diferență între REG și REN? a. Rolul în biosinteza proteinelor. 12. Care din următoarele afirmații referitoare la mecanismul de funcționare a pompei de Na+/K+ este corectă: a. Na+/K+ - ATP-aza utilizează energia pentru a pompa Na+ în afara celulei și K+ în interior 13. Asimetria moleculară a membranei este determinată de: c. Distribuția principalelor fosfolipide membranare 14. Care din structurile celulare din organismul uman se formează în urma meiozei: a. Gameții 15. Un codon reprezintăȘ d. O secvență de 3 nucleotide care codifică pentru un aminoacid 16. Fosfogliceridele membranare sunt formate din: a. Un cap hidrofil și cozi hidrofobe 17. Ciclul celular a. Cuprinde interfaza și o diviziune celulară completă

18. Proteinele secretate de către celulă sunt sortate și împachetate în: d. Rețeaua trans Golgi 19. Proteinele localizate pe suprafața celulelor tumorale se numesc: c. Antigen anti-tumorale 20. Conform modelului actual al membranelor biologice, structura acestora este formată din: e. mozaic fluid de lipide și proteine 21. Evenimentele principale legate de senescență sunt: c. reducerea masei celulare 22. Care din afirmațiile următoare referitoare la proteinele membranare NU este corectă: a. Proteinele formează un monostrat continuu, extins pe ambele fețe ale bistratului lipidic 23. Proteinele Bcl-2 c. Inhibă apoptoza 24. Simport glucoză/Na+ este caracterizat de: d. Prezența unui transportor unic, cu 2 locuri de legare pentru Na+ și glucoză 25. Care din următoarele caracteristici sunt specifice numai membranei nucleare: c. Are pori vizibili electronomicroscopic 26. Membrana nucleară prezintă ca suport mecanic: c. Filamente de laminină 27. Heterocromatina: e. toate cele de mai sus 28. Nucleolii au următoarele caracteristici, mai puțin: b. Sunt formați doar din ADN 29. Enzima marker a membranei mitocondriale externe este: d. Monoaminooxidaza 30. Transportul aminoacizilor prin membranele biologice se realizează prin: a. Difuzie facilitată de proteine cărăuș și simport cu Na 31. Mitocondria are următoarele caracteristici cu excepția: a. Sunt implicate în dirijarea traficului vezicular 32. Centriolii au ca funcție principală a. Centru organizator al microtubilor 33. În cazul sintezei unei proteine structurale transmembranare unipass, de secvența de aminoacizi “stop” va fi: d. Sechestrată în membrană RER, devenind domeniu peptidic transmembranar 34. Pe calea de semnalizare ce utilizează AMPc ca și mesager secund proteina se stimulează: d. Adenilatciclaza

35. Imobilitatea cililor vibratili are următoarele caracteristici cu excepția: c. La nivel molecular este provocată de lipsa vilinei, kinezinei sau calmodulinei 36. Matricea mitocondrială nu cinține e. FOFl Atp-aza 37. Apoptoza poate fi declanșată prin: a. activitatea unei căi extrinseci ce pornește de la receptorii membranari 38. Între componentele lanțului respirator, mobilitatea caracterizează: a. NADH dehidrogenaza 39. Care din următoarele evenimente nu implică participarea unor elemente ale citoscheletului a. Autoasamblarea lipidelor în bistrat 40. Semnalizarea intercelulară determină de obicei activarea unei: b. Proteinkinaze 41. Etapa intramembranară de semnalizare prin hormoni polipeptidici nu include: b. activarea unor receptori nucleari 42. Ce enzime activează diacilglicerolul (DAG) în cadrul căii de semnalizare fosfoinositidice b. Proteinkinaza c 43. Care din următoarele caracteristici NU sunt adevărate pentru filamentele intermediare: d. sunt formate din monomeri globulari ce polimerizează pentru a forma fibre. 44. Care dintre următoarele afirmații referitoare la prono ancogene nu este corectă? e. Sunt activate de AMPc 45. În lizozomii secundari ai celulei senescente se acumulează reziduuri de: c. lipofuscină 46. Expresia slabă a proteinei tumoro – supresoare p53 poate fi reglată în: d. Etapele transcripțională și post translațională 47. Condroitin sulfatul este un GAG. În care din următoarele structuri celulare considerați că putem găsi forma finali a acestei molecule? e. Ribosomi 48. Difuzia facilitată de proteine cărăuș NU este caracterizată de unul din următoarele aspecte e. Schimbările conformaționale au la bază fosforilarea/defosforilarea proteinei 49. După gradul de asemănare morfo-funcțională dintre celula mamă și celulele fiice mitoza somatică se clasifică în: a. Homeotipică, heterotipică, homo-herotipică 50. MDR-ATP-aza numită și P170: d. este supraexprimată cu celule tumorale