You are on page 1of 33

UNIVERSITATEA “MIHAIL KOGALNICEANU” – IASI

„MIHAIL KOGALNICEANU” UNIVERSITY – IASI

SUPORT DE CURS

SEMINAR MATERIAL

ENGLEZA JURIDICA
DREPT AN II SEMESTRUL I + II

LEGAL ENGLISH
THE FACULTY OF LAW 2ND YEAR OF STUDY 1st AND 2nd SEMESTER

An universitar 2011 – 2012

Academic year 2011 – 2012

Titular: As. drd. CATALIN DRACSINEANU Lecturer: CATALIN DRACSINEANU, Univ.as. PhD. candidate

Cuprins
1. Introducere 2. Principalele caracteristici ale englezei juridice 3. Contractul de vânzare – cumpărare 3.1. Părţile contractului/Formule introductive posibile 3.2. Obiectul contractului 3.3. Valoarea contractului/Preţul contractului/Termeni de plată 3.4. Termene şi condiţii privind livrarea 3.5. Termene şi condiţii privind recepţia/acceptarea 3.6. Obligaţiile părţilor 3.7. Garanţii 3.8. Compensaţii/despăgubiri 3.9. Forţa majoră 3.10. Răspunderea contractuală 3.11. Păstrarea titlului de proprietate/ Transferul proprietăţii/ Riscurile 3.12. Încetarea/Anularea contractului 3.13. Drepturi de proprietate intelectuală 3.14. Modificarea contractului 3.15. Confidenţialitate 3.16. Divizare 3.17. Dispoziţii finale/Diverse. 3.18. Legea aplicabilă/Litigiile/Disputele/Soluţionarea disputelor 3.19. Cesionare 3.20. Intuitu personae 3.21. Renunţarea la drepturi 3.22. Non-transferabilitate 3.23 Încheieri posibile

Contents
1. Introduction 2. General Features of Legal English (legalese) 3. Contract of Purchase and Sale 3.1. Contracting Parties/Possible Introductory Statements 3.2. Object of the Contract 3.3. Value of the Contract/Price of the Contract/Payment Terms 3.4. Terms and Conditions regarding Delivery 3.5. Terms and Conditions regarding Reception/Acceptance 3.6. Obligations of the Parties 3.7. Warranties, Representations and Covenants of Seller 3.8. Indemnity 3.9. Force Majeure 3.10. Contractual Liability 3.11. Retention of Title/Property/Transfer of Property/Risk of Loss 3.12. Termination/Cancellation 3.13. Intellectual Property Rights 3.14. Modification 3.15. Confidentiality 3.16. Severability 3.17. Final Dispositions. Miscellaneous 3.18. Applicable Law/Litigation/Dispute/Settlement of Disputes 3.19. Assignments 3.20. Intuitu Personae 3.21. Waiver of Rights 3.22. Non-Transferability 3.23. Possible Endings

1. INTRODUCERE Scopul acestui capitol este acela de a familiariza cititorii cu termenii cheie ai englezei juridice. Deşi limbajul contractelor se schimbă în mod constant, atât în Statele Unite cât şi în Marea Britanie – pe măsură ce grupurile de afaceri şi consumatori militează pentru utilizarea unui limbaj contemporan pentru a uşura înţelegerea contractelor pentru persoanele fără pregătire juridică – contractele între firme înregistrează un ritm scăzut de schimbare. Este indicat prin urmare pentru profesioniştii avansaţi (avocaţi, translatori sau manageri autodidacţi) să depună eforturi pentru a înţelege acest limbaj care devine din ce în ce mai puţin comun. Cu cât mai mare este valoarea unui contract, cu atât sunt mai devastatoare implicaţiile unei traduceri proaste a unui contract de vânzare cumpărare. Este aproape o sarcină imposibilă să acoperim toate domeniile dreptului într-o singură carte şi se poate să fie nevoie de ani de zile pentru a stăpâni toate conotaţiile legale chiar şi numai dintr-un singur domeniu. Dintre domeniile cheie ale dreptului – dreptul penal, dreptul funciar, drept administrativ şi drept constituţional, dreptul familiei, dreptul muncii, etc., am ales pentru o analiză mai amănunţită doar dreptul comercial sau dreptul contractelor (care acoperă majoritatea situaţiilor legate de engleza pentru afaceri), cu un accent special pe contractul de vânzare cumpărare, un subdomeniu al dreptului care conţine totuşi o mare varietate de fraze şi termeni legali comuni tuturor documentelor juridice. Este dincolo de orice îndoială că studenţii care doresc să lucreze în practica comercială trebuie să cunoască limbi străine. Atunci când un cabinet de avocatură angajează tineri aspiranţi urmăreşte în general patru aspecte: educaţia, personalitatea, experienţa profesională şi cunoaşterea unei limbi străine. De vreme ce engleza este limba comunităţii juridice

1. INTRODUCTION This chapter aims at familiarizing readers with the key terms of legal English. While the language of contracts is constantly changing, both in U.S. and in U.K. - as consumer and business groups campaign for more contemporary language so that the agreements are easier for people without a legal background to understand - contracts between businesses have been slower to change. It is therefore advisable for more advanced professionals (lawyers, translators, or even selfeducated managers) to make efforts to understand this type of language that is becoming less common today. The higher the contract value, the more devastating the implications of a poor interpretation/translation of sale and purchase agreements may prove. It is an almost impossible task to cover all fields of law in one single book and it might take years of experience to master all legal connotations of even one field. Out of the core subjects of law – criminal law, land law, equity and trusts, administrative and constitutional law, tort law, family law, employment law, etc., we have therefore selected for a more detailed analysis only commercial or contract law (covering most situations related to Business English), with a particular emphasis on the sale and purchase agreement, which nonetheless contains a variety of legal terms and phrases common to all legal documents. It is an undeniable fact that for students wishing to work in a commercial practice knowledge of foreign languages is essential. When law firms hire new recruits, they generally look at four things: education, personality, work experience and language ability. Since English is the language of the international legal community, law firms increasingly expect graduates to have a good command of English.

Make sure you check with a lawyer any contract provision and tailor a “sample contract” to suit your particular needs in your particular situation. preţ şi structura plăţii. Deşi unele prevederi sunt comune tuturor contractelor (oferta şi acceptarea. este poate o idee bună să nu rupem cuvintele de contextul lor şi iată de ce ne-a hotărât să vă oferim nu doar unul. warranties of the seller. preţul şi aşa mai departe). ci mai multe contexte posibile. . Deoarece un contract reprezintă „legea dintre părţi”. Nu vă bazaţi pe paragrafele de mai jos pentru a crea un contract de vânzare cumpărare şi contactaţi întotdeauna un avocat cu licenţă de practică în ţara dumneavoastră. Cu toate acestea. As a contract is “the law between the parties”. garanţiile vânzătorului. it is perhaps a good idea not to sever words out of their context and that is why we have decided to provide you with not one but several contexts in which these terms might appear. etc. as various terms may have various meanings in different contexts.internaţionale. purchase price and payment structure. Scopul principal al acestui capitol NU este acela de a vă ajuta să redactaţi un contract de vânzare cumpărare (cereţi întotdeauna sfatul unui avocat specializat) ci de a vă semnala cele mai importante interpretări lingvistice. We believe that a careful lecture of this chapter will help you familiarize yourself with some of the most challenging terms and also use legal English in a more professional manner. Do not rely on the paragraphs below to substitute your need for a sale purchase contract and always contact a lawyer licensed to practice law in your state. The main purpose of this chapter is NOT to help you draw up a sale – purchase contract (always get legal advice from a professional lawyer) but to signal to you the most important linguistic interpretations. It goes without saying that the provisions below exclude one another most of the times. Acest document care produce efecte juridice conţine clauze care se referă la bunurile care urmează a fi transferate. A major focus in contract law is dedicated to the agreement of purchase and sale. firmele de avocatură se aşteaptă din ce în ce mai mult ca studenţii să aibă cunoştinţe temeinice de limbă engleză. Credem că limbajul juridic nu poate fi scos din context. Se înţelege de la sine că de cele mai multe ori prevederile din prezentul capitol se exclud una pe cealaltă. There is an extraordinary rich offer in “legal” or “business” English dictionaries and they all are indispensable tools for any English student. However. deoarece numeroşi termeni au înţelesuri diferite în contexte diferite. We believe that legal language cannot be taken out of context. there are also particular provisions that apply depending on the nature of a specific contract. există de asemenea prevederi particulare care se aplică în funcţie de natura unui contract anume. Credem că o lectură atentă a acestui capitol vă va ajuta să vă familiarizaţi cu cei mai dificili termeni şi să folosiţi engleza juridică în mod profesionist. Consultaţi un avocat pentru orice prevedere contractuală şi croiţi „un model de contract” în funcţie de necesităţile dumneavoastră particulare într-o anumită situaţie. trebuie să analizaţi toate clauzele şi să înţelegeţi toate conotaţiile şi interpretările legale. consideration and so on). This legally binding document contains clauses dealing with the assets to be transferred. etc. you need to thoroughly investigate all clauses and make sure you fully understand all connotations and legal interpretations. While there are certain provisions that are basically the same for all contracts (offer and acceptance. Există o ofertă extraordinar de bogată în ceea ce priveşte dicţionarele juridice sau „de afaceri” şi toate reprezintă unelte indispensabile pentru orice cursant de limba engleză. În cadrul dreptului comercial un accent deosebit este pus pe contractul de vânzare cumpărare.

2. which should be translated by “the buyer fails to observe/comply with the contractual provisions”. it contains a number of unusual features largely related to terminology. as the system of law inherited by the English-speaking countries – the common law – is based on tradition.the presence of Latin words and phrases. care ar trebui tradus prin „the buyer fails to obseve/comply with the contractual provisions”. linguistic conventions or technical conventions. „cumpărătorul este obligat să” poate fi tradus cu „the buyer is obligated to”. It is true that legal texts should be made understandable to everybody but. An English translation from the Romanian “a respecta”. General Features of Legal English (also casually referred to asemenea ca „legaleză”) as legalese or lawspeak): Chiar şi cei mai avansaţi vorbitori de limba engleză pot întâmpina dificultăţi atunci când trebuie să traducă documente juridice. numărul cuvintelor similare (aşa numitele „false friends”) pare să crească atunci când folosim o terminologie juridică. acestea conţin un număr de caracteristici neobişnuite legate în mare măsură de terminologie. Among the most important characteristics of legalese are the Printre cele mai importante caracteristici ale limbajului following: juridic se numără: . deoarece sistemul de drept moştenit de ţările vorbitoare de limbă engleză – dreptul cutumiar – se bazează pe tradiţie şi. and. În mod similar. Similarly “the buyer is obligated to” for the Romanian “cumpărătorul este obligat să” may be acceptable but the preferred versions would be “the buyer is bound to” or the active form “the buyer binds to/undertakes to”. As Alcaraz . Note furthermore that the number of so-called “false friends” increases as legal terminology is used. until not very long time ago it was never written down but passed down in actual practice. The interpreter/translator should therefore pay extreme care when using certain words that have a particular meaning in plain. Mai mult. Traducătorul trebuie prin urmare să fie foarte atent atunci când utilizează unele cuvinte care au o anumită semnificaţie în engleza de zi cu zi şi o cu totul altă semnificaţie în engleza juridică. deoarece până nu demult nu a fost scris niciodată ci transmis prin practică. everyday English and quite another one in legal English. O traducere în engleză a verbului „a respecta” poate fi alegerea corectă atunci când traducem „respect toţi profesorii mei”/ „I respect all of my teachers” dar poate trăda slabe cunoştinţe în domeniul juridic atunci când traducem „cumpărătorul nu respectă clauzele contractului” prin „the buyer doesn’t respect the contractual provisions”. deoarece acestea se dovedesc adesea foarte încâlcite şi cu înţeles neclar. as they often prove to be very dense and obscure.prezenţa unor cuvinte şi expresii latineşti. După cum pointed out in his bookvii. dar versiunile preferate ar fi „the buyer is bound to” sau formele active „the buyer binds to/undertakes to”. convenţii lingvistice sau tehnice. Even most advanced students of English may have difficulties when it comes to translating/interpreting legal documents. which is “to respect” in English may be the right choice in translating “respect toţi profesorii mei/I respect all of my teachers” but may be indicative of a poor legal background when translating “cumpărătorul nu respectă clauzele contractului”. Este adevărat că textele juridice ar trebui să fie pe înţelesul tuturor dar. Principalele caracteristici ale englezei juridice (cunoscută de 2. it was inevitable for English law .

actus reus. A comprehensive list of Latinisms can be found on the internet. some of these terms have acquired in time an authoritative interpretation and therefore altering them may come with a risk. utilizarea conservatoare a acestor termeni arhaici asigură atât siguranţă cât şi un grad de convenienţă. Such linguistic doublets are: “will and testament”.Alcaraz sublinia în cartea sai. deoarece avocaţii evită utilizarea pronumelor referenţiale pentru nu conduce la confuzii. It’s the principle described by Crystal and Davy in 1986: “what has been tested and found adequate is best not altered”ix. o redundanţă expresivă. Este principiul descris de Crystal şi Davy în 1986: „ceea ce a fost testat şi găsit potrivit nu trebuie schimbat”iv. actus reus. Beside formality. etc. (unii autori consideră că această dublare nu este decât o simplă tradiţie în redactarea documentelor juridicev). Cei mai mulţi autori contemporani preferă formele învechite precum „pe spezele” în loc de „pe cheltuiala”. O dată cu folosirea repetată. the conservative use of these rather old terms conveys both safety and convenience. utilizarea arhaismelor.x). limba universală a cunoaşterii. “lands and tenements”. dreptul britanic nu putea scăpa de influenţa limbii latine. With repeated use. “null and void”. prima facie. Most contemporary authors still prefer old forms such as “fortwith” as a substitution for “right away”. Most of the times these words come from different languages and in time they became a sort of linguistic habit (Some authors believe that this is merely a tradition when drafting legal documents. “any and all”. prima facie. Pe lângă formalism. „de şi între”. „definitiv şi irevocabil”. Astfel de dublete lingvistice (de cele mai multe ori pleonasme in limbajul comun) sunt: „nul şi neavenit”. which give a flavor of formality to the legal documentviii. unii din aceşti termeni au câştigat în timp o interpretare autoritară şi folosirea altor termeni ar prezenta un risc. O listă cuprinzătoare a acestor latinisme poate fi găsită pe internetii. Există de asemenea o repetiţie lexicală în ceea ce priveşte subiectul. the use of archaisms. „direct şi nemijlocit”. care se poate observa cel mai bine în perechi de cuvinte folosite de avocaţi pentru a evita ambiguitatea. etc. pe de cealaltă parte. There is also a lexical repetition with respect to the subject. bona fide. - to escape the influence of Latin which was supported by the power of the Roman Church over Europe on one hand and which was widely used on earth as a language of learning and literature. “by and between” etc. dar iată câteva cuvinte şi fraze latineşti frecvent folosite: de facto. care dau un sentiment de formalism documentelor juridiceiii. “to inquire” rather than “to ask” or the “eth” ending for the third person singular of the present tense as an alternative for the modern “es”: (“witnesseth” instead of “witnesses”). on the other hand. but here are some commonly used Latin words and phrases: de facto. sprijinită de puterea bisericii romane în Europa pe de o parte şi care era. De cele mai multe ori aceste cuvinte provin din limbi diferite şi în timp au devenit un fel de obişnuinţă lingvistică. „diligenţe” pentru „eforturi” sau „defunct” pentru „decedat”. as lawyers avoid the use of - - . “represents and warrants”. bona fide. “have and hold”. an expressive redundancy which can be best seen in pairs of words used by lawyers to avoid ambiguity.

“there” and “where”) with certain prepositions “of”. In legal text draftsmen usually prefer the modal “shall” because it carries out an obligation or a duty as opposed to its common function of expressing futurity. thereto. but more accurate “The Buyer shall pay for the goods to the Supplier at the office of the Supplier”.Comparaţi: „cumpărătorul va plăti bunurile Vânzătorului la sediul său”. write off debts. the archaic use of modal “shall” in legal English. folosite pentru a evita repetiţia unor nume sau obiecte din document: „anexat aici” este mai scurt decât „anexat la prezentul contract”. Compare “Supplier will deliver the goods” (at a certain point in time. etc. În textele juridice legiuitorii preferă adesea „shall” deoarece atrage cu sine o datorie sau o obligaţie. etc. „by” sau „after”. a formula prevederi – to set forth provisions. Comparaţi: „Supplier will deliver the goods” (la un anumit moment dat în viitor. a anula datorii – to write off debts. etc. deoarece acestea sunt folosite într-un sens cvasitehnic: a semna un contract – to enter into a contract. utilizarea unor cuvinte obişnuite în contexte neobişnuite: referential pronouns because legal English is highly concerned with the exactness of reference. Câteva exemple: hereinafter. ceea ce creează confuzie şi ambiguitate. prezenţa în limba engleză a unor mixaje din elemente deictice („here”. the use of phrasal verbs plays a significantly larger role in legal English than in plain English as these are often used in a quasi-technical sense: the parties enter into contracts. „under”. used as a way of avoiding repetition of names or things in the document: “annexed hereto” is shorter than “annexed to this contract”. forma preferată fiind „cumpărătorul va plăti bunurile vânzătorului la sediul vânzătorului”. thereto. By way of illustration: hereinafter. thereafter. “by”. draw up documents. the presence of a mixture of deictic elements (“here”. set off claims. set forth provisions. hereunder. a redacta documente – to draw up documents. „there” şi „where”) cu anumite prepoziţii: „of”. a opune/revendica acţiuni în instanţă – to set off claims. use of ordinary words in apparently peculiar contexts: construction of a contract refers to the interpretation of a - - - - - . “under”. utilizarea arhaică a verbului modal „shall” în limba engleză. expressing a future action) and “Supplier shall deliver the goods” (expressing an obligation to deliver and not a mere reference to a future action). utilizarea în limba engleză juridică a unor verbe cu prepoziţii joacă un rol mai important decât în engleza de zi cu zi. “after”. Compare for instance: “The Buyer shall pay for the goods to the Supplier at his office” which creates confusion and ambiguity with the more redundant. exprimă o acţiune viitoare) şi „Supplier shall deliver the goods” (care exprimă o obligaţie de a livra şi nu doar o indicaţie a unei acţiuni ulterioare). opusă funcţiei sale comune de a exprima viitorul. thereafter. hereunder.

termenul „construction of a contract” se referă la „interpretarea unui contract”. the use of technical words.în limba engleză. Just like any other field. Some of these terms are only applicable in the legal sphere and nowhere else: mortgage. în timp ce altele au dezvoltat un înţeles specific în context juridic (vezi mai sus). Ca orice alt domeniu. închiriere. Unii din aceşti termeni nu au aplicabilitate decât în sfera legală: ipotecă. - contract. promissory estoppel. lease. . decree. engleza juridică are un vocabular specific format din termeni tehnici. utilizarea unor cuvinte tehnice. decret. legal English has its own specific vocabulary made up of purely technical terms. waiver. while others have developed a particular meaning in a legal context (see consideration or title above). termenul „consideration” se referă la „preţul plătit” în timp ce „title” este un termen legal care se referă la o serie de drepturi asupra unei proprietăţi în care o parte are un interes legal sau echitabil. renunţare la un drept. the familiar term consideration refers to “a promise by one party to a contract that constitutes the price for which the promise of the other party is bought” (a definition from the Oxford Dictionary of Law) while title as a legal term refers to a bundle of rights in a piece of property in which a party may own either a legal interest or an equitable interest.

Contracting parties Possible introductory statements: 1. 3. This CONTRACT FOR SALE OF GOODS is made din [statul de reşedinţă]. with its principal place of business at .1. cu sediul principal în [adresa completă]. WHEREAS or WITNESSETH may be used in this context to introduce the information about the transaction that the two parties want to enter into. după care urmează părţile contractului şi data. de exemplu PREZENTUL CONTRACT. Next usually come the definitions of words used repeatedly in the contract and then recitals.1. this __ day of ________ by and between _________. organization or residence] [corporation /partnership/sole proprietorship/resident].3. between ______ (“Seller”) and the _____ ("Buyer"). cu proprietorship/resident]. Părţile contractante Formule introductive posibile: 3. a [state of or residence] [corporation/partnership/sole (Vânzător”) şi ___________ o [corporaţie/partneriat/persoană organization fizică autorizată/persoană fizică] din [statul de reşedinţă]. and for other good and valuable consideration. (“Cumpărător”) pentru [complete address]. Contract (Agreement) of Purchase and Sale/ Sale and Purchase Contract A commercial contract usually begins with its own description. de şi între __________ (“Agreement”) is made as of this ____ day of ____. (“Seller”) and ___________. with its principal place of business at sediul principal în [adresa completă]. Apoi pot urma definiţiile unor cuvinte folosite în mod frecvent în contract şi textul introductiv care prezintă detalii privind istoricul sau scopul contractului. by and (“Vânzător”) şi _______ (“Cumpărător”). followed by the parties and the date. THIS AGREEMENT OF PURCHASE AND SALE (“Contract”) este încheiat astăzi _______. WHEREAS sau WITNESSETH pot fi folosite în acest context pentru a introduce informaţiile privind tranzacţia pe care cele două părţi doresc să o încheie. 3. the 2. Prezentul CONTRACT DE VÂNZARE CUMPĂRARE 1. Prezentul CONTRACT DE VÂNZARE DE BUNURI parties agree as follows… este încheiat astăzi _____ de şi între _________ o [corporaţie/partneriat/persoană fizică autorizată/persoană fizică] 2. the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged. giving details of the history or purpose of the contract. Contractul de vânzare – cumpărare Un contract comercial începe de obicei cu propria descriere. a [state of achiziţionarea bunurilor descrise mai jos. Whereas/Witnesseth: Unde: În baza prevederilor prezentului contract părţile sunt de In consideration of and in reliance upon the covenants acord ca: herein contained. for example THIS AGREEMENT.

county of _______. În baza prevederilor agreate de comun acord şi cu intenţia de a respecta _________. In consideration of the mutual covenants contained herein and other urmează: valuable consideration received. oraşul ______. cu sediul social în _______. in the city of ______. and with the intent to be legally bound. Vânzătorul şi Cumpărătorul sunt de acord după cum and _____. [specify buyer] (hereinafter referred to as şi [specificaţi garantul] (numit în continuare „Garant”). Prezentul Contract este încheiat de şi între __________. state of _________. _____. is in the business of _____________. Vânzătorul. [specify address]. ________. a [specify state] corporation having its offices at companie din [specificaţi statul] cu sediul în [specificaţi adresa]. şi _____ cu sediul în ______. is in the business of _______. [specify address]. and ________ with offices at _______ This Contract shall be in effect from its date and for a performance period of ____ beginning ______ and extending until the quantities delivered hereunder equals ______. Prezentul contract va intra în vigoare de la data semnării şi va fi valabil pe o perioadă de ____ începând cu _______ care se întinde până când cantităţile livrate în conformitate cu prezentul contract ating suma de _______ (dacă nu se aduc modificări conform articolului _____) sau până la data de (dacă nu se aduc modificări conform articolului _____). 3. din _______. o "Buyer"). oraşul ______. an individual with an address of _____ ("Seller"). Acest CONTRACT este încheiat astăzi. Acesta este un CONTRACT din data _____ între ______ o companie cu sediul în ________. o persoană fizică cu adresa în _______ („Vânzător”) şi ______. o 6. (unless revised pursuant to article ____) or _______ (unless extended pursuant to article ___). Seller. o companie din [specificaţi statul] cu sediul în [specificaţi adresa]. and [specify guarantor]. whichever occurs first. ______________. între 5. [complete address] (“Buyer”) for the purchase of the goods described below.3. o to as "Seller"). a [specify state] corporation having its offices at [specify address]. as "Guarantor"). având obiectul principal de activitate ______. between [specify seller] (hereinafter referred [specificaţi cumpărătorul] (numit în continuare „Cumpărător”). This Agreement is entered into by and between persoană fizică cu adresa în ______ („Cumpărător”). (hereinafter referred to companie din [specificaţi statul] cu sediul în [specificaţi adresa]. This is a CONTRACT dated _______ between ______________. a corporation with offices at ________in _______. judeţul Buyer. AGREEMENT made this ____________ day of [specificaţi vânzătorul] (numit în continuare „Vânzător”). care are loc mai întâi. 4. 5. având obiectul principal de activitate ______. a [specify state] corporation having its offices at 6. 4. whose business address is __________. ____. legea. Seller and Buyer agree as follows: . whose business address is ______. in the city of judeţul ______. Cumpărătorul. cu sediul social în _______. an individual with an address of ____ ("Buyer").

Între: 1. identificat cu CI And nr. on _______.S. număr de TVA _________ reprezentată prin ________ în calitate de administrator. ______ series ______ issued by ______. pe de cealaltă ___________ individual/natural person. registered/incorporated under the laws of/a company organized and existing under the laws of _______. pe de o parte Şi Between: 1. tel. Şi SC ________ cu sediul în ________. fax _______. fax: __________cont _______ .K. hereinafter referred to as Vendor/Seller/Supplier. 2. ________ fax ________. SC _____ with the headquarters/social address in/located at ____ phone: ____ fax: ______ e-mail: _____ tax identification number (U. ________ legal entity/ legal person /juristic person.S. (on the basis of proxy no: ______ from ______) hereinafter referred to as Buyer/Purchaser. phone _____. cont (IBAN) _______. la data de ______________. înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. bank account _______. cu sediul la _____________ (numită în continuare "Vânzător").)/ taxpayer identification number (U.K. sales tax number (U. on the other hand. hereinafter referred to as “Client/Customer”. ____. 2. ________________ persoană juridică. with the headquarters/registered office in/at _______ (hereinafter referred to as “Seller”). ______represented by ____________ as administrator._______ seria_______ eliberată de ____________. reprezentată de _________ pe baza __________. ______ din data ________) denumita in continuare Cumpărător. SC _________ cu sediul în ________. numit în continuare „Client”. __________. registered at the Trade Register under no. .). SWIFT code _____ bank _____ legally represented by / through its duly authorized representative ________ (duly authorized). tel. denumita în continuare Vânzător/Furnizor. e-mail ______ cod fiscal ______.)/ VAT registration number (U. on the one hand _________________ persoană fizică. identified with IC no parte. înregistrată în conformitate cu legile din / existând şi funcţionând potrivit legislaţiei statului _______. legally represented by _________ on the basis of _______. cod SWIFT ________ banca _____ prin reprezentant legal _______ (in baza procurii nr.) _____bank account (IBAN) ____. ____. And SC _____ with the social address in ________.

2. of the product _______ 2. having the technical description menţionată în Anexa ___ la contract. 3. The object of the hereby contract is the purchase from the Vânzător de către Cumpărător a ______. The object of the hereby contract is the transfer from the proprietatea vânzătorului în proprietatea cumpărătorului. the IBAN numbers were sufficient to make financial transfers on the whole territory of the European Union. Obiectul prezentului contract îl reprezintă vânzarea bunurilor la 2. Cod SWIFT Cunoscut şi sub numele de SWIFT-BIC sau BIC . mentioned in Annex ____ . existente anterior introducerii IBAN. După introducerea codificărilor conturilor IBAN. în special la transferul internaţional. After the introduction of IBAN accounts. These codes are used when transferring money between banks.2 OBJECT OF THE CONTRACT Possible provisions: 1. 3. SWIFT code Also known as SWIFT-BIC or BIC code – is a standard format of Bank Identifier Codes approved by the International Organization Standardization (ISO) and it represents the unique identification code of a particular bank. Obiectul prezentului contract îl constituie trecerea din 1. precum şi la schimbul de mesaje între bănci. numerele IBAN au devenit suficiente in realizarea transferurilor financiare tot teritoriul Uniunii Europene. având descrierea tehnică Seller by the Buyer of _______. 3. Acest cod este folosit la transferul de bani între bănci. de la numerele iniţiale de cont bancare. Obiectul prezentului contract îl constituie cumpărarea de la 3. to which certain characters for national identification were added. particularly for international wire transfers as well as for the exchange of other messages between banks. a produsului _______ latter of the due price.este un format standard al codurilor de identificare bancară aprobate de ISO (International Organization for Standardization) şi reprezintă un cod unic de identificare al unei anumite bănci.IBAN = număr de cont bancar internaţional Rolul său este de a standardiza identificarea conturilor bancare. OBIECTUL CONTRACTULUI Clauze posibile: IBAN: International Bank Account Number Its role is to make the identification of bank accounts standard. la care s-au adăugat anumite caractere de identificare internaţională. în formarea sa. după ce Seller’s property to the Buyer’s property. quality and in the amount stipulated in the annexes. Contul IBAN a plecat. upon payment by the acesta din urmă va plăti preţul cuvenit. The IBAN account originated from the initial bank accounts prior to the introduction of IBAN. The object of the hereby contract is the sale of the goods in the calitatea şi cantitatea prevăzute în anexe.

______ which comprises their description. The Seller undertakes to supply and the Buyer undertakes to purchase the equipment ______ in conformity with the specifications. condiţiile şi termenii stabiliţi în prezentul contract. 5. Obiectul prezentei convenţii îl constituie cumpărarea de la Vânzător de către Cumpărător de bunuri având denumirea comercială înscrisă în comanda fermă – parte integrantă a prezentului contract – şi caracteristicile tehnice conform ofertei. bunuri („Bunuri”) ale Vânzătorului la preţul.4.and with the technical characteristics as per the offer. termenii şi condiţiile care sunt specificate în clauzele de mai jos şi în Secţiunea ___ anexată la prezentul Contract. 4. Vânzătorul se angajează să furnizeze iar Cumpărătorul să achiziţioneze echipamentul _____ în conformitate cu specificaţiile. preţurile. cantităţile. delivery terms and values as negotiated and agreed upon by the parties) 6. 5. terms and conditions specified in the provisions below and in Section____ annexed hereto. iar cumpărătorul se obligă să cumpere _______ (bunurile prevăzute în anexa numărul _____ care cuprinde descrierea acestora. termenele de livrare şi valorile aşa cum au fost negociate şi convenite de părţi. sunt cei menţionaţi în anexa _____ la prezentul contract. 8. terms and 8. 7. prezentului contract. quality. The Seller binds to sell and the Buyer binds to purchase ________ (the goods mentioned in annex no. quantities. The technical and quality parameters for the merchandise which constitutes the object of the hereby contract are mentioned 7. Vânzătorul se obligă să vândă. The object of the hereby agreement is the purchase from the Seller by the Buyer of the goods with the commercial name indicated in the firm order – made a part hereof . Vânzătorul vinde iar Cumpărătorul cumpără următoarele conditions hereinafter set forth. calitatea. Seller is hereby selling and Buyer is hereby purchasing the following assets ("Assets") of Seller at the price. price. pentru marfa ce face obiectul in Section ____ annexed hereto. Parametrii tehnici şi de calitate.) 6. .

Un contract fără bază legală – deoarece.3. for example. În absenţa unui acord special. shall be borne by the party ordering the goods. operativ şi în vigoare produc confuzie uneori. Vânzătorul are dreptul de a furniza probe ale unor daune supplier is entitled to provide evidence of higher damage in the mai extinse în funcţie de caz. adică mă pot adresa tribunalului şi pot cere satisfacerea drepturilor şi pretenţiilor mele. A contract that has no legal basis – because. O lege – precum şi orice alt document legal – care nu a fost încă abrogată/revocată/anulată este încă în vigoare. 2. A law – as well as any other legal act . adică are ştampilele corecte pe el sau nu a expirat.e. prices shall be taken fiind Ex Works. it is in use and has legal relevance. 2. i. VALOAREA CONTRACTULUI/PREŢUL 3.Cuvintele valabil. the costs of any discounting and collection comanda bunurilor. executoriu. In the absence of any special arrangement. Preţurile nu includ rata taxei pe valoare as being Ex Works. effective and in force sometimes cause confusion. de exemplu. Un permis de muncă sau un permis de şedere poate fi valabil. preţurile vor fi considerate ca 1.3 VALUE OF THE CONTRACT/PRICE OF THE CONTRACTULUI/CONDIŢII DE PLATĂ CONTRACT/PAYMENT TERMS Clauze posibile: Possible provisions: 1. one of the contracting parties acted under duress or because the object of the clause is unlawful – is void. una din părţile contractante a acţionat sub constrângere sau deoarece obiectul clauzei este ilegal – este nul. Ca angajat. Vânzătorul are dreptul să perceapă penalităţi de întârziere de the supplier is entitled to charge default interest of _____ %. adică este în curs de desfăşurare şi are însemnătate legală.e. As an employee. statutory value added tax. 3. I might have certain rights or claims with respect to an employer that are enforceable. se poate să am anumite drepturi sau pretenţii faţă de un angajator care sunt executorii. 3. Prices shall not include the prevailing adăugată curentă. 3. If the party ordering the goods falls into arrears with payment. The words valid.e. A contract of employment can be effective.that hasn’t been abrogated/revoked/cancelled is still in force. The acceptance of bills of exchange and checks shall only be to costurile de încasare aferente vor fi suportate de partea care face facilitate payment. I can go to court and ask the court to ensure that my rights are respected or my claims met. enforceable. Cambiile şi cecurile sunt acceptate doar pentru a uşura plata. i. i. it has the correct stamps on it or hasn’t expired. The ___%. Un contract de muncă poate fi operativ. Dacă partea care face comanda bunurilor întârzie la plată. Obligaţia de a plăti penalităţile de . A work permit or residence permit can be valid.

Unless otherwise agreed. ordering amounts of more than ____ comenzii. individual case. e. Seller is entitled to demand negotiations with Purchaser for price adjustment immediately. 8. Bills of exchange and cheques plăţii. Cumpărătorul nu are dreptul să compenseze lipsa plăţii cu cereri reconvenţionale decât dacă acestea sunt confirmate legal.S. In case of unusual. In case of late payment. The obligation to pay interest also applies in the case of deferred payments. 8.dacă este obligatorie – va fi înscrisă separat pe factură la according to the respectively relevant version of Incoterms. 7. conform versiunii relevante a Incoterms. Cambiile si cecurile sunt performed until receipt of the first installment. (Commonwealth and Ireland)/ checks (U. energia sau 6. Purchaser is not entitled to set off with counterclaims unless nu sunt în litigiu şi au fost acceptate de Vânzător. energy or freight. Unless otherwise agreed by Seller in the order confirmation.g. costs. delivery will not be rată este scadentă după livrare. Prices rata curentă la data facturării. acesta are dreptul de a cere să poarte negocieri cu considerable increase of Seller’s purchase prices or raw material Cumpărătorul în vederea ajustării imediate a preţurilor. preţurile sunt în EURO şi sunt exprimate EXW 5. in Seller’s or Seller’s suppliers’ a preţurilor de cumpărare sau a preţului materiilor prime ale costs for material. Cea de a doua value each. Dacă părţile nu au convenit altfel.întârziere se aplică de asemenea în cazul plăţilor eşalonate. În cazul unor creşteri substanţiale. The Buyer is not entitled to withhold payments on the grounds compensa aceste plăţi. în costurile Vânzătorului sau a furnizorilor Vânzătorului privind materialele.) are only accepted on Cumpărătorul trebuie să plătească penalităţi cu ___% peste rata explicit agreement. 5. of any counterclaims which may be disputed by the supplier or to set these off against the claims of the supplier. sumele de peste ____ EURO vor fi facturate în două rate de 50% fiecare din valoarea 7. Cumpărătorul nu are dreptul de a reţine o plată pe motivul unor cereri reconvenţionale ce pot fi invocate de furnizor sau de a 4. şi în lipsa unui alt acord. If so and unless otherwise agreed. Dacă Vânzătorul nu a convenit în mod diferit în confirmarea comenzii. substantial increases in costs after transportul şi dacă aceste creşteri duc la o modificare substanţială conclusion of the contract. de ex. do not include value added tax which – if mandatory – will be declared separately on the invoice at the rate effective at the date 6. neobişnuite a costurilor după of the invoice. 4. livrarea nu va fi EURO will be invoiced in two installments of 50% of the order efectuată decât după ce prima rată a fost plătită. apply. se aplică prevederile statutare. and shall these rises lead to a Vânzătorului. În mod particular. În acest caz. Preţurile nu includ TVA prices are quoted in EURO and are effective “Ex Works“(EXW) care . undisputed or have been . Particularly. semnarea prezentului contract. În cazul întârzierii installment is due after delivery. Preţurile said claims are legally confirmed. The second acceptate doar în urma unui acord explicit. Purchaser has to pay interest at ___% above the current base rate of the ______ Bank on Seller’s claim. statutory provisions de bază curentă a Băncii ______ la cererea Vânzătorului.

The total purchase price (including the value of any liabilities . but difficulties arise if they do notxi. În cazul livrărilor parţiale Vânzătorul are dreptul de a factura separat. 10. Payments shall be made within ___ days from the date of invoice. The date of fulfillment of all kind of payments shall be that on which the sum paid is actually at Seller's disposal. 9. Într-un contract de vânzare. 10. Părţile stabilesc de obicei preţul în contract – aceasta este situaţia cea mai simplă şi des întâlnită. Data îndeplinirii tuturor obligaţiilor de plată va fi data la care suma plătită este la dispoziţia Vânzătorului. dar pot apare dificultăţi în caz contrar. One such manner would be third party valuation while the parties may also agree that the price shall be fixed by agreement between them later (a common but potentially dangerous course). Comisioanele.Vânzătorului se aplică gamei de performanţă şi livrare agreată de accepted by Seller. O astfel de posibilitate ar fi evaluarea făcută de o terţă parte. 11. obligaţiile minime sunt ca vânzătorul să livreze bunurile şi cumpărătorul să plătească preţul. în cazul în care nu se specifică diferit în oferta Vânzătorului şi/sau acceptarea comenzii. 9. In a contract of sale. the parties may fix the price in a number of different ways (global or unit price for instance). Payments shall be made exclusively to one of Seller's accounts and shall be exempted of charges at the date due without any deduction. există de asemenea posibilitatea de a lăsa preţul să fie fixat de o manieră agreată prin contract. Seller’s prices apply for the scope of către părţi. There is no problem if the parties do not agree on a price. Determination when payment becomes due shall be in respect of the date of invoice or notice of readiness for dispatch. în timp ce părţile pot fi de acord de asemenea ca preţul să fie fixat printr-un acord ulterior (o manieră comună dar potenţial periculoasă). Plăţile vor fi efectuate în termen de _____ zile de la data facturării. Plăţile se vor face exclusiv în unul din conturile Vânzătorului şi vor fi scutite de comisioane la data scadenţei fără nicio deducere. The parties usually fix the price in the contract – this is the simplest and probably most common situation. Obviously. expenses or sundries incurring to Seller by accepting bills or cheques upon specific agreement between Seller and Buyer shall be at Buyer's expense. Fees. cheltuielile sau alte taxe diverse suportate de Vânzător ca urmare a acceptării cambiilor sau cecurilor conform acordului special dintre Vânzător şi Cumpărător vor fi suportate de Cumpărător. separate. Evident. However. Performanţele suplimentare sau speciale vor fi taxate performance and delivery that has been agreed. In case of partial shipments Seller shall be entitled to issue invoices in part accordingly. părţile pot fixa preţul în mai multe feluri (preţ global sau unitar de exemplu). Data scadenţei va fi determinată de data de facturare sau de notificarea disponibilităţii de livrare. the irreducible minimum of obligations is for the seller to deliver the goods and the buyer to pay the price. Cu toate acestea. Additional or special performances will be charged separately. there is a also the possibility to leave the price to be fixed in a manner agreed by the contract. unless otherwise stipulated in Seller’s offer and/or acknowledgment of order. Nu este nicio problemă dacă părţile nu cad de acord asupra unui preţ. Preţul total de vânzare (inclusiv valoarea oricăror obligaţii sau 11.vi.

Buyer shall in no way assume or be responsible for any of said commitments and obligations and the indemnity provision of Article ___ hereof shall apply thereto. union agreements. Toate cheltuielile. the price of any installment thereof in due time shall entitle the Seller to treat such failure as a repudiation of the whole contract 14. contracte de muncă şi orice alte contracte. suportate de Vânzător în procesul de încasare a sumelor restante de la Cumpărător vor trece în contul Cumpărătorului în vederea plăţii imediate a acestora. inclusiv taxele legale. commitments or obligations of Seller of a continuing nature. Cumpărătorul nu va asuma în nici un mod şi nici nu va fi răspunzător pentru astfel de angajamente şi obligaţii iar prevederea de scutire de obligaţii din Art. and Purchaser agrees to pay. interest on any amounts outstanding past the due dates set forth in Section ___ at a rate not exceeding the maximum rate allowed by applicable law. including legal fees. 13. . Respectarea strictă a termenilor este esenţială iar neplata by the Buyer and to require the Buyer to make immediate oricărei rate de către Cumpărător la scadenţă va da dreptul payment of all monies due or to become due and to recover from Vânzătorului să o interpreteze ca o reziliere a întregului contract the Buyer damages for such breach of contract and/or (at the din partea Cumpărătorului şi să ceară Cumpărătorului să Seller's option) to charge interest at either __% per annum or efectueze de îndată plata tuturor sumelor scadente sau care devin __% per annum above the Base Rate of ____Bank. All expenses. angajamente sau obligaţii ale Vânzătorului de natură permanentă. from the due date until payment. 13. which ever scadente şi să recupereze de la Cumpărător daune pentru o astfel shall be greater. The right to de încălcare a contractului şi/sau (la alegerea Vânzătorului). 12. or debts of Seller assumed by Buyer under this agreement) to be paid by Buyer to Seller for the Acquired Assets is ______ (hereinafter “Purchase Price”). acorduri sindicale. penalităţi la oricare din sumele restante care depăşesc datele scadente stabilite în Secţiunea ____ 14. incurred by Seller in the process of collecting outstanding amounts from the Purchaser will be charged to Purchaser for immediate payment. Annexed hereto and made a part hereof is a list of all leases. iar acesta se obligă să plătească. employment agreements and any other contracts. Ataşată şi parte integrantă la prezentul contract este o listă a tuturor contractelor de închiriere. ____ din prezentul contract se va aplica şi în acest caz. Seller may charge to Purchaser. de a claim more extensive losses due to default remains thereby percepe penalităţi de ___% pe an sau de ___% pe an peste rata de unaffected. Preţul de vânzare constă din plata în bani lichizi a sumei de _____ care trebuie efectuată înainte sau în ziua execuţiei prezentului contract şi din obligaţiile Vânzătorului asumate de către Cumpărător în valoare de ______ (numite în continuare „Obligaţii asumate”). Vânzătorul poate percepe Cumpărătorului.datorii ale Vânzătorului asumate de Cumpărător în conformitate cu prezentul contract) care trebuie plătit de Cumpărător către Vânzător pentru Bunurile Dobândite este de ______ (numit în continuare „Preţ de vânzare”). The Purchase Price consists of a cash payment in the amount of ______ to be made on or before the execution of this agreement and liabilities of Seller to be assumed by Buyer in the amount of _______ (hereinafter “Assumed Liabilities”) 12. Time shall be of the essence and failure by the Buyer to pay la o rată care nu depăşeşte rata maxim admisă de legea aplicabilă.

Dacă cumpărătorul întârzie plata mai mult de ___ zile. a prezentării documentaţiei tehnice şi a declaraţiei de conformitate. 17. made a part hereof. TVA şi fără taxe de import. care din ele va fi mai mare. Angajamentul faţă de datele de livrare cu privire la 16. If the customer falls in arrears of payment of more than __ extinse ca urmare a neefectuării plăţii rămâne neatins. The commitment to delivery dates within plăţilor sau plata în rate a fost agreată. expenses. TVA. . even in so far as deferment or 15. chiar în măsura în care amânarea deliveries and services. The total price is vânzare/serviciu respectiv. balanţe. next against interest. The total price of the equipment is the equivalent of _______ contract. Vom avea dreptul de a suspenda orice livrări şi servicii restante. technical documentation and declaration of conformity. Preţul total al utilajului este echivalentul a ________ Euro + following documents: signed copy of the sale purchase contract. indicated in the proforma invoice issued by the Seller. întreg spectrul relaţiei de afaceri îşi va pierde valabilitatea. EURO + VAT. annexed 18. days.bază a Băncii ____. then against claims for any ancillary services and finally against the oldest respective 17. pentru acoperirea penalităţilor. we shall be entitled to make due all claims arising from the entire business relationship. Cumpărătorul va plăti Furnizorului suma de ____________ invoice. Incoming payments shall be offset firstly against any incurred 16. Preţul total este înscris în factura proformă emisă de Vânzător. The price of the goods is the equivalent in _____ of _____ EURO without VAT and import duties. The Buyer shall pay the Supplier the amount of ________ EURO + VAT within ___ days from the receipt of the 19. vom installment payments have been agreed. We shall be entitled to hold back further outstanding lungul întregii relaţii de afaceri. Preţul bunurilor este echivalentul în ____ a _____ Euro fără hereto. a facturii. Personalul nostru de teren nu are dreptul de a accepta plăţi. apoi pentru servicii auxiliare şi în fine pentru cel mai vechi preţ de 18. Our field sales staff is not authorized to accept payments. oricăror cheltuieli suferite. pentru colectarea întregii the scope of the overall business relationship shall lapse. parte integrantă a prezentului 19. and to collect the total avea dreptul de a cere scadenţa tuturor restanţelor apărute de-a balance. de la data scadenţei până la efectuarea plăţii. Euro + TVA la ___ zile după primirea Contractului de cumpărare semnat. Dreptul de a cere daune mai 15. Plăţile primite vor fi folosite mai întâi pentru acoperirea purchase price/service wage.

have changes to has. broken down into various product ranges. there are some changes in spelling: . commentaries. -ch. The price includes transportation expenses to __________ 21. is mentioned in Annex no. Preţul. The negative forms don’t/doesn’t are generally avoided in legal English. Valoarea totală a mărfii vândute este de _______ USD. -sh. -x and –o add “-es”: He crosses/washes/watches… .when we talk about permanent situations: I live in Iasi.about things that happen regularly: I go to work by car. Cumpărătorul se obligă să plătească preţurile aşa cum sunt 21. Here are some alternative suggestions: The Seller doesn’t warrant – The Seller makes no warranties If the Buyer doesn’t pay on due time – Unless the Buyer pays on due time If the Seller doesn’t deliver – If the Seller fails to deliver If the parties don’t reach an agreement – Should the parties fail to reach an agreement 20. . este cel menţionat în anexa nr.______ annexed hereto. The Buyer binds to pay the prices as negotiated. Preţul include cheltuielile de transport până la _________ Grammar Present Tense in Legal English In legal English avoid using present tense continuous as the situations are deemed to be permanent: The Buyer binds to pay NOT The Buyer is binding to pay. affirmative. defalcat pe sortimente de produse. instructions or stories: Go straight on to the traffic lights and then turn right. The Seller delivers the goods and the Buyer makes the payment NOT The Seller is delivering the goods and the Buyer is making the payment. The total value of the sold merchandise is of ________ USD.Grammar Simple Present We normally use simple present: . Jameson shoots and it’s a goal! So I open my eyes and I see the lion right in front of me and I say… When adding “s” to the 3rd person singular.verbs ending in –y preceded by a consonant change the –y into –I and receive “-es”: He tries/cries… (but he plays/enjoys…) . agreed upon . The price.verbs ending in –s(s).to express general truths or common knowledge: The Danube flows into the Black See. We also use simple present in demonstrations. 20. _____ la prezentul contract. .

The payment is made on the basis of the invoices issued by 22. oferta confirmată este parte integrantă a prezentului contract. 24. In the absence of a special agreement. Should the Buyer fall into arrears with the payment. de vânzător este 24. The corresponding value semnate de cumpărător. contract. calculată la suma datorată. annexed hereto and made a part hereof. The bills payable book indicating the payment terms and the amounts to be paid is a constituent part of the hereby agreement. The Seller may increase the price of the merchandise ____________________ depending on _____________ 26. convenite şi prevăzute în anexa numărul _________ la and stipulated in Annex no. Cumpărătorul sau cel care împrumută primeşte o serie de garanţii din partea vânzătorului sau a persoanei care dă cu împrumut. Plata se va face pe baza facturilor emise de vânzător şi the Seller and signed by the Buyer. The buyer or the borrower receives certain warranties from the seller or the lender. Vânzătorul poate majora preţul mărfurilor în raport de 25. In order to translate „a payment made in advance” you should pay attention to the following distinction: Down payment: a sum paid in advance with no warranties for the buyer or for the borrower. delay. 23. Advance payment: a payment that implies a series of liabilities. the delivery condition . Scadenţarul ce precizează termenele de plata şi sumele ce urmează a fi achitate face parte din prezenta convenţie. Advance payment: plată care atrage o serie de răspunderi. 22. Pentru a traduce “avans”. Preţul utilajelor este cel înscris în oferta confirmată. sau “plată în avans” în limba engleză este bine să reţineţi următoarele aspecte: Down payment: sumă plătită în avans fără garanţii pentru cumpărător sau pentru cel care împrumută. va suporta 23. the Buyer penalităţi de întârziere în decontare de __________ % pe zi de shall be bound to pay default interest of ______% for each day of întârziere. The payment instrument the Seller agrees upon is ________________ 25. Dacă cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă. The price of the machines is that indicated in the confirmed offer. Instrumentul de plată agreat _____________________________. _________ annexed hereto. În absenţa unui acord special. 27. pe valoarea adăugată aferentă. condiţia de livrare este ____ 27. calculated at the outstanding amount. În preţul mărfurilor a fost inclusă şi taxa added tax has been included in the price of the merchandise.negociate. 26.

până în momentul încasării integrale a preţului precum şi a eventualelor penalităţi. The payment shall be made on _____. In the absence of a special agreement. The amount of the penalties may exceed the debt debitului asupra cărora au fost calculate. Comisionul se va plăti (plata se va face) în termen de ___ zile the present Agreement. va fi obligată să achite penalităţi de întârziere 29. de la momentul în care Compania încasează oricare din sumele stipulate în prezentul Contract. in____________. 29. beneficiarul va deschide in favoarea furnizorului un 30. legal pentru a se efectua plata mărfii în conformitate cu 33. fără a fi necesara punerea în interest in the amount of __________ per day. pentru a garanta plata preţului. Dacă partea care face comanda bunurilor nu face plata la termenul convenit. used as basis for calculation. Cuantumul penalităţilor poate depăşi cuantumul outstanding amounts. 28. Vânzătorul păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor full payment of the price as well as of the potential interests. în ______Documentele prin care se vor efectua plăţile sunt: ___. irrevocable letter of credit. . documentar nu priveşte plata avansului. The documentary letter of credit should not be mistaken with the payment of the advance payment. 34. The penalties are rightful. Unless the parties agree differently. If the party ordering the goods fails to make the payment on în cuantum de _______ pe zi calculate asupra sumelor scadente. calculated on the întârziere. 31. 30. no legal action being required. la adresa indicată în comanda is _____ (according to INCOTERMS 2000) at the address fermă. indicated in the firm order. the payments will be made by bank transfer to the Supplier’s account. netransferabil. the party at fault will be bound to pay late payment Penalităţile curg de drept. 32. plăţile se vor face prin virament în contul furnizorului 28. The prices do not include VAT or customs duties. The Buyer binds to take all necessary and legal steps to make the payment of the merchandise in agreement with the provisions 32. Cumpărătorul se obligă să întreprindă tot ce este necesar şi of the hereby contract. Plata se va efectua la data de _______. The Seller preserves the property right on the goods until the 31. 33. documents used to make the payments are: ________. Preţurile nu includ TVA şi nici taxe vamale. Dacă părţile nu au convenit altfel. În absenţa unui acord special. the beneficiary will open acreditiv documentar irevocabil. due time. The prevederile prezentului contract. Acreditivul for the Supplier a non-transferable. The consideration shall be paid within ___ days from the moment the Company effectively cashes in any amounts under 34.(conform INCOTERMS 2000).

(see below).4. Livrarea se va efectua cu respectarea condiţiilor specificate de 4. The delivery will be carried out with the observance of the art. ______ al prezentului contract. 3. (vezi mai jos). 2. în termen de ______ zile de la data achitării __________ of the hereby contract. 1. specific conditions mentioned by art. La livrare bunurile /utilajul /marfa va fi însoţit(ă) de 5. . (according to INCOTERMS 2000). TERMS AND CONDITIONS REGARDING DELIVERY Possible Provisions 1. CONDIŢII ŞI TERMENE PRIVIND LIVRAREA Clauze posibile 3.factura comercială definitivă. Upon delivery. date of the advance payment/down payment. 4. la adresa _______. _____ of the hereby contract 5. . The goods will be delivered at the destination indicated at pct. within ____ days from the avansului. După efectuarea formalităţilor vamale de către Cumpărător. . ____ al 3.3. at the address ________. (conform INCOTERMS 2000).scrisoarea de transport internaţional (CMR). bunurile se vor transporta pe cheltuiala Vânzătorului la adresa de destinaţie indicată de Cumpărător la data semnării prezentului contract.specificaţia mărfii pentru fiecare colet. the goods will be transported on the Seller’s expense at the address of destination indicated by the Buyer on the date the hereby contract is signed. prezentului contract.certificatele de calitate şi conformitate. 2. final commercial invoice specification of the goods for each individual package letter of international transport (CMR) quality and conformity certificates . The delivery conditions is EXW/CIP/DDU etc. the goods/machine/merchandise will be următoarele documente în original: accompanied by the following documents in original: . Condiţia de livrare este EXW/CIP/DDU etc. Bunurile se vor livra la destinaţia indicata la pct. After the completion of the customs formalities by the Buyer.4.

Convenţia a fost ratificată de majoritatea ţărilor europene şi. 1982/17 octombrie 2006 pentru aprobarea normelor legate de organizarea şi efectuarea transportului rutier precum şi alte activităţi conexe. Seller will not be liable for failure to observe these terms. The delivery term shall not begin to run prior to the written confirmation of the order. The normative act regulating the CMR waybill in Romania: Order 1982/October 17th. . Actul normativ care reglementează scrisoarea de trăsură în România: Ordonanţa nr. 2006 for the approval of the norms regarding the organization and conduct of road transport as well as other related activities. şi înainte de primirea unei plăţi în avans stabilite anterior de comun acord. The Convention was ratified by most European countries and. 7. The delivery of the machine is to take place at once/partial tranşe. care cuprinde o serie de aspecte legale privind transportul rutier al mărfurilor. Termenul de livrare nu va începe sa curgă mai înainte de confirmarea scrisă a comenzii. 7.CMR Este o abreviere a titlului din franceză (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) a Convenţiei Naţiunilor Unite (titlul complet: Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) semnată la Geneva în data de 19 mai 1956. The delivery terms indicated in the offer are merely for the Buyer’s reference and are not binding for the Seller. Termenul de livrare nu va începe să curgă înainte ca partea care face comanda bunurilor să fi obţinut toate documentele. which comprises various legal aspects regarding the road transportation of goods. orice autorizaţie sau aviz. Romanian translation: scrisoare de trăsură pentru transportul rutier 6. The delivery term shall not start to run before the party ordering the goods has obtained all necessary documents. fără a crea obligaţii şi fără a atrage răspunderea furnizorului. Livrarea utilajului se face intr-o singura tranşă/în mai multe 6. Termenele de livrare arătate în ofertă au caracter orientativ. Vânzătorul nu va răspunde pentru nerespectarea acestor termene. Traducerea în română: scrisoare de trăsură pentru transportul rutier CMR It is an abbreviation from the French title (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) of the United Nations Convention (full title: Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) signed in Geneva on May 19th 1956. IRU (International Road Union) a dezvoltat un model standard pentru o acceptare şi recunoaştere mai uşoară a documentului pe teritoriul Europei. pe baza ei. deliveries are allowed. license or permit and after Seller has received a down-payment as mutually agreed upon by the parties. the International Road Union (IRU) developed a standard CMR waybill for an easier acceptance and recognition throughout Europe. based on it.

. at the address indicated by the Buyer. după o perioadă de graţie de _____ luni. la data de ___________. 11. This extension shall also be applied in case such circumstances affect subcontractors. la adresa indicată de instructions. The above mentioned circumstances shall not be imputed to the Seller should they occur within the delivery period. according to the Buyer’s 10. The Seller binds to deliver the merchandise. cumpărător. Vânzătorul are dreptul sa perceapă costuri de depozitare lunare de ____ din totalul sumei facturate. factory technical breakdowns or unforeseeable circumstances independent from the Seller’s actions. according to the Buyer’s instructions. Aceste circumstanţe menţionate mai sus nu vor fi imputate Vânzătorului dacă apar în perioada de livrare. Vânzătorul se obligă să expedieze primul lot de marfă. 8. Dacă expedierea este întârziată la dorinţa părţii care face comanda bunurilor. pentru fiecare lună. 11. The beginning and the end of these circumstances shall be notified by the Seller to the party ordering the goods as soon as possible. The Seller is also entitled. întreruperi tehnice ale fabricii şi producerea unor circumstanţe neprevăzute pentru care Vânzătorul nu este responsabil. The delivery period shall be extended in the event of occurrences related to strikes. Începutul şi sfârşitul acestor circumstanţe va fi notificat de către Vânzător părţii care face comanda bunurilor în cel mai scurt timp posibil. 9. to dispose of the goods elsewhere and to supply the party ordering the goods within a suitably extended delivery period. Această extindere se va aplica de asemenea dacă astfel de circumstanţe afectează subcontractorii. Vânzătorul are dreptul de asemenea. to charge monthly warehouse costs of ____ of the total invoiced amount. to the extent these circumstances are proven to influence the observance of the delivery period for the ordered goods. Perioada de livrare va fi extinsă în eventualitatea unor măsuri care au legătura cu greve. 10. Vânzătorul se obligă să livreze marfa. la data de _________ în conformitate cu instrucţiunile acestuia. The Seller binds to dispatch the first batch on ________. în măsura în care aceste circumstanţe se dovedesc că influenţează respectarea termenului de livrare al bunurilor comandate. after allowing a reasonable period of grace of ____ months. on _______. în conformitate cu instrucţiunile cumpărătorului.8. 9. să livreze bunurile altui beneficiar şi să onoreze comanda faţă de partea care a comandat bunurile iniţial într-o perioadă de livrare extinsă în mod corespunzător. the Seller shall be entitled. If the dispatch is delayed at the wish of the party ordering the goods.

14. etc. The vând împreună cu ambalajele care trec în proprietatea price of the packaging is included in the price of the merchandise. 13. the exact place and date of delivery. anticipated delivery is allowed. the opening of the L/C. when the seller notifies the buyer that the goods are ready for shipment. With the written consent of both contracting parties. 15. În preţul mărfurilor a fost inclusă şi contravaloarea ambalajelor. risk. Totuşi. obţinerea licenţei de export/import etc. Vânzătorul se obligă să predea mărfurile marcate. conditioned by: the success of the analyses/test. Cu acordul scris al ambelor părţi contractante. Unless otherwise agreed in writing. Un alt aspect important este disponibilitatea de expediere. Vânzătorul se obligă să ambaleze mărfurile în ambalaje allow the transportation of the goods in such a manner as not to adecvate care să permită transportarea mărfurilor de o asemenea cause damage for the Buyer. The Seller binds to pack the goods in proper packaging to 14. it is not mandatory to use the INCOTERMS clauses. as well as who shall be liable for freight expenses. Most of international sale contracts make reference to INCOTERMS as far as the liability for the shipment is concerned. cumpărătorului. etc. dar în acest caz trebuie să indicaţi numele transportatorului. However. etc. but in this instance you need to indicate the name of the carrier. precum şi partea care răspunde de costurile de transport. labeled and 15. atunci când vânzătorul notifică cumpărătorul că bunurile sunt gata de livrare. nu este obligatoriu să folosiţi clauzele INCOTERMS.Majoritatea contractelor internaţionale de vânzare fac referire la INCOTERMS în ceea ce priveşte răspunderea privind transportul. 12. locul exact şi data de livrare. Another important aspect is the readiness of dispatch. în condiţiile conditions of the hereby contract. The Seller binds to deliver clearly marked. deschiderea acreditivului. asigurare. dar nu mai târziu de data de _______________. The merchandise is sold with the manieră încât să nu-l păgubească pe cumpărător. termen în care sunt incluse condiţiile: terminarea şi reuşita probelor de analiză sau de încercare. se impun referitoare la securitatea mărfurilor. Prevederile legate de livrare nu trebuie să omită cerinţele speciale privind condiţiile speciale de depozitare (precum indicaţii extrem de importante legate de temperatură şi umiditate) sau clauze speciale de siguranţă. prezentului contract. the obtaining of export/import license. but not later than _______. 16. under the 13. Mărfurile se packaging which thus is transferred to the Buyer’s property. The delivery term of the merchandise shall run between ________ and ________. se vor putea efectua şi livrări cu anticipaţie. etc. the delivery period shall . insurance. etichetate şi stamped goods according to legal requirements and safety timbrate potrivit cerinţelor legale şi măsurilor de siguranţă care measures related to the security of the goods. 12. Termenul de livrare a mărfii va fi cuprins între data de ________ şi data de _________. etc. The provisions regarding delivery shouldn’t omit special requirements regarding storage conditions (such as crucial indications of temperature or humidity) or special security clauses. risc.

dublată de ameninţarea unui refuz. begin to run on the latest of the following dates: (i) date on which the order is confirmed. livrarea în tranşe precum şi acceptarea bunurilor. Unless expressly stated otherwise in Seller’s Confirmation. Perioada de livrare se presupune a fi respectată dacă. la momentul Confirmării Vânzătorului. at Termenul Ex Works va avea semnificaţia stabilită în ultima the time of Seller’s Confirmation. 19. all deliveries of Goods shall be Ex Works Seller’s production facility 19. time of delivery. momentul livrării. Dacă nu se precizează diferit în scris. (ii) data la care Cumpărătorul a îndeplinit toate cerinţele tehnice. Seller is entitled to deliver the Goods as . Comerţ. 20. 18. France. rules as to quantities delivered. Customer shall accept the versiune INCOTERMS publicată de Camera Internaţională de Goods upon delivery. comerciale şi de altă natură care cad în sarcina sa. înainte if. has dacă întârzierea s-a produs din vina Vânzătorului şi dacă o expired without results. delivery by installments as well as acceptance of goods. după not be of the essence. regulile privind cantităţile livrate. Unless expressly stated otherwise in Seller’s Confirmation. The delivery period shall have been deemed as complied with 17. prior to its expiry. perioadă de graţie rezonabilă stabilită de Cumpărător. by the International Chamber of Commerce at Paris. Toate contractele comerciale trebuie să conţină indicaţii clare în ceea ce priveşte livrarea: locul de livrare. Paris. Partea care comandă bunurile are dreptul de a se retrage din the supplier is in default and if a reasonable deadline set by the contract în cazul unei livrări întârziate sau să ceară despăgubiri party ordering the goods. toate livrările bunurilor vor fi Ex Works de la meaning set forth in the latest version of INCOTERMS published fabrica Vânzătorului sau locul de producţie al furnizorului. The term Ex Works shall have the Vânzătorului.16. Franţa. (iii) data la care Vânzătorul primeşte plata avansului sau a unei garanţii înainte de livrarea bunurilor. Vânzătorul are dreptul de a livra bunurile. bunurile comandate au părăsit fabrica sau readiness for dispatch has been notified. commercial and other requirements that fall to Buyer's responsibility. The party ordering the goods is entitled to withdraw from the agreement in case of delayed delivery or demand compensation if 18. efectele întârzierilor la livrare. effect of late delivery. 20. the goods ordered have left the works or de data expirării sale. Dacă nu se specifică diferit în Confirmarea Vânzătorului. (iii) date on which Seller receives a downpayment or a security payable before delivery of the goods. combined with threat of refusal. datele de livrare ale Vânzătorului sunt doar estimative şi nu any times or dates for delivery by Seller are estimates and shall creează obligaţii. All commercial contracts should contain clear indications with respect to delivery: place of delivery. perioada de livrare va începe la ultima din datele următoare: (i) data la care comanda este confirmată. (ii) date on which Buyer has complied with all technical. Dacă nu se specifică în mod diferit în Confirmarea or supplier production facility. dacă disponibilitatea de expediere a fost notificată Cumpărătorului. 17. a expirat fără niciun rezultat.

Vânzătorul poate pretinde plata preţului reasonable extension of time granted by Seller – to withdraw from integral şi – după scurgerea unei perioade rezonabile de timp the contract unless Purchaser furnishes adequate security on acordată de Vânzător – poate rezilia contractul dacă Cumpărătorul Seller‘s demand.articolele livrate sunt folosite mai mult decât în scopul testării de . cu minor outstanding payment. In case of a petition to open insolvency proceedings. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru nicio întârziere în livrare. În cazul unei cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă. Seller integrală sau până când Cumpărătorul depune o garanţie pe is entitled to claim full payment and – after futile expiration of a măsură. 24. 23. Vânzătorului. Fiecare livrare va fi considerată ca o tranzacţie separată şi failure to deliver shall have no consequences for other deliveries. Dacă cumpărătorul întârzie plata în contextul altor contracte delivery under this contract for the duration of default. used by third parties. Each delivery shall stand as a separate transaction and any 21. Delay in delivery of any Goods shall not relieve Customer of its obligation to accept delivery thereof.după livrare Cumpărătorul vinde articolele livrate sau permite . Furthermore. If Purchaser defaults in payment in the context of other celorlalte livrări. pe componente şi poate factura separat. Seller is 23. contracts between Purchaser and Seller. 25.cum se stipulează în Confirmarea Vânzătorului.the delivery items are used beyond simple testing by Buyer or . Variaţii ale cantităţilor bunurilor livrate faţă de cele stipulate în Confirmarea Vânzătorului nu vor da dreptul Cumpărătorului de a nu accepta bunurile. în nicio situaţie. Vânzătorul are dreptul de a opri notice to Purchaser provided. In no event shall Seller be liable for any delay in delivery. Întârzierile la livrarea oricăror bunuri nu va exonera Cumpărătorul de obligaţia sa de a accepta livrarea. or . Livrarea va fi considerată acceptată dacă şi în măsura în care: which: . Modalitatea de livrare si ambalarea sunt la alegerea discretion. Delivery shall be deemed as accepted if and to the extent of 25. 21. nu oferă o garanţie satisfăcătoare la cererea Vânzătorului. Deviations in quantity of Goods delivered from that stated in Seller’s Confirmation shall not give Customer the right not to accept the Goods. Mai mult. Aceasta situaţie nu se aplică în cazul restanţelor minore la plată. condiţia notificării prealabile a Cumpărătorului.after delivery Buyer sells the delivery items to or lets them being utilizarea acestora de către terţe părţi. Way of delivery and packaging type are at Seller’s sole 24. Seller is entitled to detain 22. This shall not apply in case of livrarea agreată prin prezentul contract pe durata întârzierii. prior dintre Cumpărător şi Vânzător. entitled to detain delivery until full payment has been made or Vânzătorul are dreptul de a reţine livrarea până când se face plata until Purchaser furnishes appropriate security. nerealizarea unei livrări nu va avea nicio consecinţă asupra 22. stated in Seller’s Confirmation in parts and to invoice separately.

commercial correspondence. Ne rezervăm dreptul de a modifica designul sau forma.S. Acceptarea va fi considerată ca finală după 30 zile de la 27./U. dacă Cumpărătorul nu a thirty (30) days following delivery of product to Buyer. acceptat produsul anterior acestei date. as well as other valuable information generically referred to as „Business English” (including. The whole chapter. cu condiţia ca obiectul livrării să nu fie schimbat de o manieră inacceptabilă pentru Cumpărător şi cu condiţia ca modificarea să aibă la bază îmbunătăţiri tehnice. În cazul în care Cumpărătorul întârzie acceptarea sau încalcă din vina sa alte obligaţii contractuale.Cumpărătorul aprobă procesarea articolelor livrate precum şi . 28. 26. . Seller is entitled to demand compensation of damage arising therewith. among others. information related to the set-up of a company in Romania/U. their mixing with other items. inclusiv costuri suplimentare posibile. In case Purchaser may be in default of acceptance or culpably infringes upon other contractual duties of contribution. to be published in 2012. We reserve the right to modify the design and shape. 28. accounting or banking) can be found in „A Comprehensive Business English Usage for Romanian Professionals”.către Cumpărător sau terţe părţi sau dacă third parties. or . 27.K. 26. Vânzătorul are dreptul de a cere compensaţii pentru pierderile astfel cauzate. Acceptance shall be presumed conclusively to have occurred livrarea produsului către Cumpărător. unless Buyer has accepted the product prior to that date.Purchaser approves processing of the delivery items as well as amestecarea lor cu alte articole. including possible additional expenditure. provided that the subject matter of the delivery is not altered in a manner unreasonable for the buyer and that the modification is based on technical improvements.

3. . De câţi bani ai nevoie? 100 euro sunt de ajuns? 4. Reducerea cheltuielilor pare o idee bună. 5. paying attention to the use of simple or progressive present: 1. Mi se întâmplă mereu să uit cuvinte de bază din limba engleză. dar nu ajută prea mult. commonly met in legal documents: numit în continuare a respecta clauzele contractului cumpărătorul se obligă să la data scadentă datorie restantă a intra în vigoare a semna un contract prin derogare de la ataşat(ă) la prezentul contract a încălca obligaţiile contractuale persoană fizică penalităţi de întârziere impozit/taxă/comision acreditiv documentar în conformitate cu execuţia contractului în termen de 3 zile cu acordul anterior scris al vânzătorului nerespectarea de către cumpărător a termenului de plată pe rol Translate into English. Ascult ştirile şi mă gândesc la viitorul firmelor mici şi mijlocii din România.Practice Based on the provisions above. find the right translations for the following Romanian words and phrases. Ce se întâmplă când semnezi un contract fără să consulţi un avocat? 2.

to see what the response or outcome will be to an intended action... out of touch with reality: unrealistic. Useful idioms: (to) bite the bullet: to make a difficult decision. Cât consumă maşina ta? 9.. you’ll never succeed.. Cunoştinţele mele de franceză sunt mai limitate decât acum 10 ani. 8. Vă asigurăm garanţie pentru 12 luni de la data achitării integrale a produsului...... Cum ajută ministerul firmele mici? 15. Nu se întâmplă nimic dacă întârzii. ......... a case. When a case is decided in favor of a certain party... I have a strong feeling that.. affirms.. something difficult to predict........ Nu lucrez nicăieri în prezent...... reverses... A court which hears appeals from lower courts is called an . To bring a case before a higher court so that it can review the decision of a lower court is to .. (to) test the waters: to try something out before committing to it. ajungem şi acolo.. good call: a good decision tough call: a difficult decision. 2. find for..6.. not aware of what’s really going on. 7.. the court ... De ce nu ai mai multă grijă cu documentele importante ale firmei? 14. dar sper să mă angajez în curând.. Nu este nicio problemă.. appeal. 12. 3... nothing gained: if you don’t try something. 10.... (to) roll up one’s sleeves: to get ready to start something. (to) give one’s best shot: to make one’s best efforts to get something done... 4.. Nu mi se pare corect să muncesc mai mult dar să primesc mai puţin decât ceilalţi angajaţi.. that party.. Lucrez la o firmă de consultanţă în domeniul financiar-contabil.. or a .. court of appeals (appellate court) 1.. to take a difficult step. Match the words below with the right sentence: defendant. 11... 13.. to prepare to do something. to try to do something even though you’re not sure of the success... plaintiff/claimant... (to) make it up to someone: to do something to compensate one for the trouble nothing ventured. The person who brings an action in a court of law is called the ..... my gut tells me: my intuition tells me.

This brief is then passed on to a ..... attorney-at-law. the legal profession is not unified. that judgment.. it . -dis -valid -complete -reasonable -satisfactory -correct -foreseeable -lawful -satisfied -reconciliable -affected -effective -partial -confirmed Pay attention to the translation of the term „avocat” in English. will consult with his or her client and prepare a brief... 7.. The person against whom an action is brought in a court of law is known as the . who specialize in advocacy (the art of presenting cases in court) and who have a right of audience in all courts. 6.. Use any of the negative forms below -ir....... a ..S..... solicitor. Use the correct prefix for the adjectives.... Fill in the gaps with the right choice: lawyer. Generally. and .......... . When a court changes the judgment of a lower court to its opposite...... -im... who will present the case in court. When a court states that a judgment of lower court is true. lawyers are often called .... who have rights of audience in only some courts.is a general term which we use to refer to someone who has learnt the law and has a license to practice... barrister . it ..... In England and Wales..... In the U.. -un. that judgment... so a distinction between . attorney..5... -in. or .

.. & Hughes. 5 Vezi de exemplu: http://bogdantodoran.. P. in place of 4. give back 3. p. inoperative 6.... A tort. undertake 3.. consent 8.... promise 5. leave Fill in the gaps using the verbs below and then translate the text into Romanian: are tried is brought is committed is fined is punished is put is resolved was caused A crime is a wrong which .. begin 10. Manchester: St... M. length (of time) 1..com/expresii-juridice-latine/ iii Tiersma... 1986.Identify in the right column the legal version of the plain English words in the left column: 1.. Legal Language.. be entitled to 4. commence 10. The wrongdoer . in the criminal courts..... Legal Translation Explained. p. in lieu of 7.. by the wrongdoer... is a wrong which .. 31 ii . M. conversely. p. against an individual..against society.... Jerome Publishing. v Sabra.. The injured party can sue the wrongdoer and receive damages from the court.. 2002.. have the right to 6.. Translation of Contracts. a sum of money. A tort. 213..... B.wordpress. 95... holiday 8... p. on the other hand. A key difference between the two is that a crime requires a criminal intent (mens rea). invalid 2.. Longman.. London. E.. Crimes . i Alcaraz. The University of Chicago Press...: he or she . agreement 7.. A. whereas a tort can result without intent to cause harm on the wrongdoer’s part. Tort remedies exist to make the injured party whole again for the harm which .. provisions 5.... New York. by a governmental body against the wrongdoer...in the civil courts: the injured party brings an action against the wrongdoer.... surrender 2. duration 9.. 1995. Criminal sanctions exist to make society safer and to keep people from committing certain acts. . An action .. in prison or . iv Crystal D & Davy D. terms 9.. Investigating English Style.. The American University of Cairo. 1999...

2nd edition. p. P. E. M. 18 vii . B. Legal Language. 2nd edition. 2002. 5 viii Tiersma. Cavendish Publishing Limited. Investigating English Style. p. Manchester: St. 1986. Michael. p. A. Cavendish Publishing Limited. London. Longman. New York. Legal Translation Explained. Principles of Commercial Law. 95. 213. The University of Chicago Press. 2001. & Hughes. 31 xi Furmston. M. Michael. ix Crystal D & Davy D. x Sabra. The American University of Cairo. Translation of Contracts. 1995.vi Furmston. p. 1999. Jerome Publishing. 2001. Principles of Commercial Law. 18 Alcaraz. p. p.